Page 1

Uitkomsten evaluatie SCP Schooljaar 2016/2017


Inhoud Inleiding ....................................................................................................................................... 3 1

Onderzoeksmethode en dataverzameling .............................................................................. 4

2

Evaluatie SCP ......................................................................................................................... 5 2.1 Waardering algemeen .............................................................................................................. 5 2.2 Wat gaat goed, wat kan beter .................................................................................................. 6 2.3 Wensen en verwachtingen samenwerking SCP komend schooljaar ........................................ 7 2.4 Rapportcijfer SCP ...................................................................................................................... 7

3

Evaluatie OAT ........................................................................................................................ 9 3.1 Wat gaat goed, wat kan beter .................................................................................................. 9

4

Evaluatie PPO Rotterdam ..................................................................................................... 11 4.1 Wensen en verwachtingen samenwerking PPO Rotterdam komend schooljaar ................... 11 4.2 Rapportcijfer PPO Rotterdam ................................................................................................. 11 4.3 Wat gaat goed, wat kan beter ................................................................................................ 12

5

Conclusie en aanbevelingen ................................................................................................. 14

Uitkomsten evaluatie SCP 2016-2017 | Passend Primair Onderwijs Rotterdam

2


Inleiding Vanuit het plan ‘waardevol veranderen met zelfsturing’ heeft de organisatie PPO Rotterdam ervoor gekozen haar managementlaag te verkleinen, het personeel verder te professionaliseren en de lean-methode toe te passen. Schooljaar 2015/2016 is gebruikt om te werken aan de doorontwikkeling van de organisatie met als doel: •

een stevige maar wendbare organisatie die de medewerkers door meer zelfsturing in haar kracht zet;

een platte organisatie met minder leidinggevenden en meer mensen ten dienste van het scholenveld;

het professionaliseren van het personeel gericht op efficiency en resultaat voor het scholenveld;

• de wijkgerichtheid verder vormgeven na de eerste stappen via de decentralisatie naar de CJG’s. Naast het professionaliseren van de PPO-medewerkers en de transformatie van de managementlaag is in schooljaar 2015/2016 een start gemaakt met efficiënter werken en vergaderen volgens de lean-methodiek van leerKRACHT. Zo is in het afgelopen schooljaar (2016/2017) LeerKRACHT verder uitgerold binnen de organisatie en heeft de nieuwe managementstructuur verder vorm en inhoud gekregen. Eén van de speerpunten van 2016/2017 was om meer zicht te krijgen op de klantwaarde en klanttevredenheid van PPO Rotterdam. Daarnaast is er in de afgelopen maanden hard gewerkt aan de totstandkoming van de eerste wijkplannen, waarmee de scholen in de wijk zelf hun acties en speerpunten ten aanzien van passend onderwijs inkleuren. Het schooljaar 2015/2016 is voor de eerste maal een evaluatie uitgezet onder de IB-ers van de Rotterdamse scholen (nulmeting). In deze evaluatie werd gevraagd naar de waardering van de schoolcontactpersonen (SCP) van PPO Rotterdam. Het betrof een papieren evaluatie die door de SCP samen met de IB-ers werd ingevuld. Over het schooljaar 2016/2017 is deze evaluatie herhaald (éénmeting). Dit maal werd de vragenlijst digitaal uitgezet onder de IB-ers van de Rotterdamse scholen. Zo is ook over het afgelopen schooljaar een beeld verkregen van de waardering van de IB-ers ten aanzien van de SCP, het OAT en de organisatie PPO Rotterdam. In voorliggende rapportage worden de uitkomsten van deze evaluatie gepresenteerd en waar mogelijk afgezet tegen de uitkomsten van het schooljaar 2015/2016. De antwoorden op de open vragen zijn gerubriceerd. In de rapportage staan alleen de antwoordcategorieën opgenomen die vijf keer of meer genoemd zijn. PPO Rotterdam bedankt alle scholen hartelijk voor het invullen van de enquête. Om meer zicht te krijgen op de klantwaarde en de klantwaardering is de input van het scholenveld zeer waardevol. De cijfers laten zien dat we op de goede weg zijn om samen passend onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven in Rotterdam.

Uitkomsten evaluatie SCP 2016-2017 | Passend Primair Onderwijs Rotterdam

3


1

Onderzoeksmethode en dataverzameling

Om de waardering van de dienstverlening van de SCP, het OAT en PPO Rotterdam onder de scholen te evalueren is gekozen voor een online onderzoek (CAWI). Bij de nulmeting is de vragenlijst schriftelijk ingevuld door de IB-er en de SCP samen. De gekozen onderzoeksmethode wijkt dus af van die van voorgaand schooljaar. Voordelen van online onderzoek zijn de snelheid, gebruiksvriendelijkheid en de wijze waarop de verzamelde data geanalyseerd kan worden. Daarnaast wordt door het digitaal afnemen van de vragenlijst de kans op sociaal wenselijke antwoorden kleiner. De vragenlijst is nagenoeg hetzelfde als de vragenlijst die in het schooljaar 2015/2016 gebruikt is. Enkel de vragen met betrekking tot de ervaringen met het maatwerkbudget en AB plus zijn niet meegenomen (deze arrangementen waren nieuw in schooljaar 2015/2016). De IB-ers op de scholen hebben via de SCP een link naar de vragenlijst ontvangen in de mail. De vragenlijst heeft een maand opengestaan, van 7 juni tot 7 juli 2017. In totaal hebben 185 IB-ers de vragenlijst ingevuld. Van een aantal scholen heeft meer dan één IB-er de vragenlijst ingevuld. Wanneer er gekeken wordt naar het aantal scholen dat (met één of meerdere IB-ers) de vragenlijst heeft ingevuld, komt de respons op 163 scholen. Hiermee ligt de totale respons iets lager dan vorig jaar, maar voor een online onderzoek is de respons bijzonder hoog te noemen. Responspercentage Aantal scholen in Rotterdam Respons IB-ers Respons scholen Responspercentage scholen Tabel 1.1 Responspercentage totaal

2015/2016 201 180 180 90%

2016/2017 204 185 163 80%

In onderstaande tabel wordt het responspercentage per OAT weergegeven. In OAT Feijenoord is het aantal ingevulde vragenlijsten door IB-ers het hoogst, in OAT Hoogvliet-Pernis heeft het kleinst aantal IB-ers de vragenlijst ingevuld. Dit zijn ook de OAT’s met respectievelijk het meest en het minst aantal scholen in hun werkgebied. Het responspercentage op schoolniveau (het totaal aantal scholen in een OAT gedeeld door het aantal scholen dat de vragenlijst heeft ingevuld) loopt uiteen tussen de OAT’s. In OAT Centrum-Noord hebben bijna alle scholen de vragenlijst ingevuld (95%), in OAT Hoogvliet-Pernis is het responspercentage op schoolniveau het laagst (60%). Respons per OAT OAT Alexander OAT Centrum - Noord OAT Charlois OAT Delfshaven OAT Feijenoord OAT Hoogvliet - Pernis OAT Hillegersberg - Overschie - Schiebroek OAT Ijsselmonde OAT Kralingen - Crooswijk Totaal Tabel 1.2 Responspercentage per OAT

Respons IB-ers 23 21 23 19 35 9 24 17 14 185

12% 11% 12% 10% 19% 5% 13% 9% 8% 100%

Uitkomsten evaluatie SCP 2016-2017 | Passend Primair Onderwijs Rotterdam

Respons scholen 20 74% 20 95% 20 71% 17 71% 27 93% 9 60% 22 88% 15 83% 13 76% 163 80%

4


2 2.1

Evaluatie SCP Waardering algemeen

Aan de IB-ers is gevraagd hoe ze samenwerking met de SCP het afgelopen schooljaar ervaren hebben. Ze konden hierbij op een vijfpuntschaal hun waardering aangeven, waar bij 1 staat voor zeer negatief en 5 voor zeer positief.

Figuur 2.1 Waardering samenwerking SCP op vijfpuntschaal Bovenstaande figuur laat zien dat meer dan de helft van de respondenten (56%) de samenwerking met de SCP het afgelopen schooljaar als zeer positief benoemt. 38% van de IB-ers is positief en 6% geeft aan hier neutraal in te staan. De gemiddelde score op de vijfpuntschaal is een 4,5 (tussen positief en zeer positief). In onderstaande tabel wordt de score per OAT weergegeven. Gemiddelde waardering per OAT OAT Alexander 4,6 OAT Centrum - Noord 4,3 OAT Charlois 4,7 OAT Delfshaven 4,2 OAT Feijenoord 4,6 OAT Hoogvliet - Pernis 4,9 OAT Hillegersberg - Overschie - Schiebroek 4,5 OAT IJsselmonde 4,4 OAT Kralingen - Crooswijk 4,5 Totaal 4,5 Tabel 2.1 Gemiddelde waardering op vijfpuntschaal per OAT Geconcludeerd kan worden dat alle OAT’s goed scoren op dit onderdeel. Gemiddeld komt geen van de OAT’s uit op een score lager dan een 4 (positief). Opvallend is de hoge score van OAT Hoogvliet-Pernis, een 4,9.

Uitkomsten evaluatie SCP 2016-2017 | Passend Primair Onderwijs Rotterdam

5


Aan de respondenten is (open) gevraagd of zij hun score konden toelichten met een voorbeeld. De gegeven open antwoorden zijn gerubriceerd. Onderstaand worden de 10 meest genoemde open antwoorden weergegeven: Toelichting op waardering samenwerking SCP 1. meedenken/oplossingsgericht 2. goed bereikbaar 3. expertise/kennis/deskundigheid 4. snelheid van handelen/schakelen 5. fijne/prettige/goede samenwerking 6. betrokkenheid 7. korte lijntjes 8. communicatie 9. pro-actief/doortastend 10. sterk in contact met ouders Tabel 2.2 Toelichting op waardering samenwerking SCP

57 43 36 34 33 29 15 14 11 11

Uit de gegeven open antwoorden kan worden opgemaakt dat de respondenten vooral te spreken zijn over het meedenken / denken in oplossingen, de bereikbaarheid van de SCP en de bij hen aanwezige expertise/kennis/deskundigheid.

2.2

Wat gaat goed, wat kan beter

Aan de respondenten is vervolgens gevraagd wat er goed ging in de samenwerking met de SCP het afgelopen schooljaar (gesloten vraag, meerkeuze) en of zij ook verbeterpunten kunnen benoemen (open vraag). Onderstaande figuur laat eerst de antwoorden zien op de vraag wat er goed ging in de samenwerking.

Wat ging er goed in de samenwerking? fijne samenwerking

94%

goede bereikbaarheid

86%

korte lijnen

85%

goede contacten

83%

flexibel

82%

goede communicatie

82%

doeltreffende ondersteuning

69%

minder bureaucratie: minder administratief werk anders

33% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Figuur 2.2 Wat gaat goed in de samenwerking met de SCP De gegeven antwoorden laten zien dat de scholen zeer tevreden zijn over de samenwerking met de SCP, vooral als het gaat om de manier van samenwerken, de goede bereikbaarheid en de korte lijnen. Dit komt ook grotendeels overeen met de gegeven toelichtingen in de voorgaande paragraaf.

Uitkomsten evaluatie SCP 2016-2017 | Passend Primair Onderwijs Rotterdam

6


Daarna is (open) gevraagd of de IB-ers ook verbeterpunten kunnen noemen ten aanzien van de samenwerking met de SCP het afgelopen schooljaar. In totaal hebben 85 IB-ers één of meer verbeterpunten aangegeven. De gegeven open antwoorden zijn weer gerubriceerd, en worden in onderstaande tabel weergegeven: Verbeterpunten meer uren/begeleiding/overlegtijd betere tijdsbewaking/efficiëntie/meer structuur in overleggen meer ondersteuning/contact naar leerkrachten meer doeltreffende ondersteuning vanuit expertise SCP vaste afspraken inplannen aan het begin van het schooljaar sneller reageren (op mail) Tabel 2.3 Genoemde verbeterpunten t.a.v. samenwerking SCP

13 6 6 6 5 5

De genoemde verbeterpunten hebben vooral betrekking op de beschikbare tijd en de manier waarop deze wordt ingezet. Niet alleen wordt er door de respondenten gevraagd om meer tijd, ook de manier waarop de beschikbare tijd wordt ingezet wordt als verbeterpunt aangegeven.

2.3

Wensen en verwachtingen samenwerking SCP komend schooljaar

De IB-ers is ook (open) gevraagd naar de wensen en verwachtingen t.a.v. de samenwerking met de SCP volgend schooljaar. In totaal hebben 178 respondenten één of meerdere wensen/verwachtingen naar voren gebracht via de vragenlijst. In onderstaande tabel staan de gegeven open antwoorden weer gerubriceerd weergegeven: Wensen en verwachtingen continuering/voortzetting van de samenwerking SCP behouden/geen wisseling van SCP goede/fijne samenwerking meer uren Tabel 2.4 Wensen en verwachtingen t.a.v. de samenwerking SCP

81 20 8 6

Veruit de meest genoemde open antwoorden zijn te scharen onder de categorie ‘continuering/voortzetting van de samenwerking’. Dit sluit ook aan bij de eerder aangegeven waardering voor de samenwerking met de SCP. Concreet punt dat door een behoorlijk deel van de respondenten genoemd wordt is de wens om hun SCP te behouden. Ook wordt een aantal maal gerefereerd aan de uren van de SCP. Een aantal respondenten zou de SCP graag meer uren willen inzetten.

2.4

Rapportcijfer SCP

Evenals in de nulmeting (schooljaar 2015/2016) is de respondenten gevraagd welk rapportcijfer ze de samenwerking met de SCP het afgelopen schooljaar (2016/2017) geven. Vervolgens hadden ze de mogelijkheid om het door hen gegeven cijfer toe te lichten. Het gemiddelde rapportcijfer van alle SCP is een 8,4. Dit is twee tiende (0,2) punt hoger dan de gemiddelde score in het voorgaande schooljaar. Een heel mooi resultaat. In tabel 2.4 worden de rapportcijfers per OAT weergegeven, alsmede de rapportcijfers uit de nulmeting. De tabel laat tevens het responspercentage per OAT zien en de spreiding in rapportcijfers (laagst en hoogst gegeven cijfer).

Uitkomsten evaluatie SCP 2016-2017 | Passend Primair Onderwijs Rotterdam

7


Respons% OAT 2016/2017 OAT Alexander 74% OAT Centrum - Noord 95% OAT Charlois 71% OAT Delfshaven 71% OAT Feijenoord 93% OAT Hoogvliet - Pernis 60% OAT HOS 88% OAT IJsselmonde 83% OAT Kralingen - Crooswijk 76% Totaal 80% Tabel 2.5 Rapportcijfer per OAT

Rapportcijfer SCP 2015/2016 2016/2017 8,1 8,5 7,9 8,3 8,9 8,4 8 7,8 8,1 8,5 8,2 8,9 8,3 8,3 8 8,4 8,2 8,2 8,2 8,4

Spreiding 2016/2017 7 - 10 7 - 10 7-9 5 - 10 7 - 10 8 - 10 6 - 10 6 - 10 6 - 10 5 - 10

Alle OAT’s scoren goed, nagenoeg allemaal scoren een 8 of hoger. Zeven van de negen OAT’s scoort een rapportcijfer vergelijkbaar of hoger dan dat van vorig schooljaar. Alleen OAT Charlois en OAT Delfshaven laten een lichte daling zien, maar scoren nog steeds een meer dan ruime voldoende. Net als bij de rapportage van vorig schooljaar betrachten we de rapportcijfers met enige voorzichtigheid. Waar de één een hoge mate van tevredenheid over de samenwerking beloont met een 8 doet een ander dat in dezelfde mate misschien met een 9 of zelfs een 10. Wat wel met zekerheid gesteld kan worden is dat de waardering voor de samenwerking met de SCP overall goed is. Uit de gegeven toelichtingen met betrekking tot de cijfers, is ingezoomd op de open antwoorden van de respondenten die een rapportcijfer lager dan een 7 gaven. In deze antwoorden komen de volgende zaken terug: • Er is nauwelijks contact geweest •

SCP niet altijd beschikbaar

Sneller doorpakken/snellere actie gewenst

Uitkomsten evaluatie SCP 2016-2017 | Passend Primair Onderwijs Rotterdam

8


3 3.1

Evaluatie OAT Wat gaat goed, wat kan beter

Ten aanzien van de evaluatie van het OAT zijn aan de respondenten twee open vragen gesteld. Ten eerste is gevraagd of zij twee punten van het OAT kunnen noemen waar ze tevreden over zijn. Vervolgens is gevraagd of zij twee verbeterpunten van het OAT kunnen noemen. In onderstaande tabel zijn de gegeven open antwoorden op de eerste vraag weergegeven. Deze zijn weer gerubriceerd, waarbij de antwoordcategorieen die vijf keer of vaker genoemd zijn, zijn meegenomen: Tevreden over snelheid van handelen deskundigheid/kennis/expertise bereikbaarheid/beschikbaarheid korte lijnen inzet/begeleiding AB-ers meedenken communicatie/contact algemeen leesbegeleiding samenwerking algemeen aanvragen maatwerkbudgetten flexibiliteit SCP begeleiding IB-ers en leerkrachten inzet ouderfunctionaris Tabel 3.1 Punten OAT waarover respondenten tevreden zijn

29 26 22 22 20 18 16 11 11 8 7 7 6 5

Uit de gegeven open antwoorden komt naar voren dat de respondenten vooral tevreden zijn over de snelheid van handelen van de SCP, de aanwezige deskundigheid/kennis/expertise bij de SCP, de bereikbaarheid/beschikbaarheid van de SCP en de korte lijnen. Ook worden enkele specifieke vormen van dienstverlening genoemd, zoals begeleiding AB-ers, leesbegeleiding, begeleiding IB-ers en leerkrachten en de inzet ouderfunctionaris. Daarnaast is de respondenten gevraagd of zij verbeterpunten van het OAT kunnen noemen. In totaal hebben 128 IB-ers ĂŠĂŠn of meerdere verbeterpunten genoemd. In onderstaande tabel staan de gegeven open antwoorden gerubriceerd weergegeven: Verbeterpunten OAT informatievoorziening/communicatie inhoud en opkomst netwerkbijeenkomsten deskundigheid/expertise t.a.v. (externaliserend) gedrag onbekendheid met medewerkers OAT/zichtbaarheid verbeteren AB-trajecten verbeteren papierwerk/bureaucratie samenwerking wijkteam verbeteren pro-actieve houding / pro-actief handelen aanbod dyscalculie/rekenonderzoek passende/haalbare adviezen geven meer aanbod leesbegeleiding / wachtlijst PPO lezen Tabel 3.2 Verbeterpunten OAT

Uitkomsten evaluatie SCP 2016-2017 | Passend Primair Onderwijs Rotterdam

16 8 8 7 6 6 5 5 5 5 5

9


Wat betreft de genoemde verbeterpunten wordt het algemene punt informatievoorziening/communicatie het meest genoemd door de respondenten. Ook de zichtbaarheid van de SCP is een punt van aandacht. Er zijn nรณg een aantal verbeterpunten die aan de proceskant zitten: papierwerk/bureaucratie, opkomst netwerkbijeenkomsten, samenwerking wijkteam, etc. Meer inhoudelijk blijkt er vooral behoefte aan meer deskundigheid op een aantal specifieke terreinen, o.a.: (externaliserend) gedrag en dyscalculie.

Uitkomsten evaluatie SCP 2016-2017 | Passend Primair Onderwijs Rotterdam

10


4 4.1

Evaluatie PPO Rotterdam Wensen en verwachtingen samenwerking PPO Rotterdam komend schooljaar

Aan de respondenten is open gevraagd welke verwachtingen of wensen zij hebben voor komend schooljaar in relatie tot de samenwerking met PPO Rotterdam. In totaal hebben 169 IB-ers één of meerdere wensen en verwachtingen genoemd. In onderstaande tabel staan de gegeven open antwoorden gerubriceerd weergegeven: Wensen en verwachtingen continuering/voortzetting van de samenwerking aanpakken wachtlijsten AB, AB+ en lezen minder bureaucratie organiseren studiedagen/(thema)bijeenkomsten inzet op ondersteuning kind ipv leerkracht korte lijnen meer kennisdeling/kennisoverdracht duidelijke communicatie toekenning TLV's (proces en snelheid) ondersteuning dyscalculie Tabel 4.1 Wensen en verwachtingen t.a.v. de samenwerking met PPO Rotterdam

35 10 9 8 8 8 7 7 6 5

De gegeven open antwoorden vertonen veel overlap met de wensen en verwachtingen die genoemd zijn t.a.v. het OAT (zie hoofdstuk 3). Hieruit blijkt dat het voor respondenten lastig is om bij het beantwoorden van deze vraag een specifiek onderscheid te maken tussen het OAT en de organisatie PPO in z’n geheel. De in tabel 4.1 genoemde wensen en verwachtingen hebben in veel gevallen betrekking op de samenwerking met het OAT (bijvoorbeeld continueren/voortzetten van de samenwerking, korte lijnen, ondersteuning netwerk). Wensen en verwachtingen die wel heel duidelijk aan de organisatie PPO gericht zijn, zijn bijvoorbeeld het aanpakken van de wachtlijsten, de vraag om minder bureaucratie en het organiseren van studiedagen/themabijeenkomsten. Dat zijn zaken die OAT-breed (kunnen) worden opgepakt.

4.2

Rapportcijfer PPO Rotterdam

Respondenten is niet alleen gevraagd de samenwerking met de SCP met een rapportcijfer te waarderen, ook ten aanzien van de samenwerking met PPO is om een rapportcijfer gevraagd. Evenals het gemiddelde rapportcijfer voor de SCP is ook het gemiddelde rapportcijfer van PPO Rotterdam 0,2 punt gestegen ten opzichte van vorig schooljaar. Gemiddeld wordt de samenwerking met PPO Rotterdam door de IB-ers gewaardeerd met een 7,3. In tabel 4.2 (op de volgende pagina) wordt het rapportcijfer van PPO Rotterdam per OAT uitgesplitst en wordt de spreiding weergegeven.

Uitkomsten evaluatie SCP 2016-2017 | Passend Primair Onderwijs Rotterdam

11


Rapportcijfer PPO OAT 2015/2016 2016/2017 OAT Alexander 6,9 7,4 OAT Centrum - Noord 7,2 7,3 OAT Charlois 7,1 7,6 OAT Delfshaven 7,1 6,9 OAT Feijenoord 7,0 7,3 OAT Hoogvliet - Pernis 7,7 7,9 OAT Hillegersberg - Overschie - Schiebroek 7,3 7,3 OAT IJsselmonde 6,8 7,1 OAT Kralingen - Crooswijk 6,7 7,0 Gemiddeld rapportcijfer PPO 7,1 7,3 Tabel 4.2 Rapportcijfer PPO Rotterdam per OAT

Spreiding 2016/2017 6-9 6-9 6-9 5-9 5-9 6-9 5-9 5-8 6-8 5-9

Uit de gegeven toelichtingen met betrekking tot de cijfers, is ingezoomd op de open antwoorden van de respondenten die een rapportcijfer lager dan een 7 gaven (dit waren er 34 in totaal). In deze antwoorden komen de volgende zaken terug: • Informatieverstrekking/communicatie kan beter •

4.3

Bureaucratie/stroperig

Wat gaat goed, wat kan beter

Ten aanzien van de organisatie PPO Rotterdam is respondenten gevraagd om zowel twee punten te noemen waar men tevreden over is, als twee verbeterpunten. De gegeven open antwoorden ten aanzien van de punten waarover men tevreden is, staan gerubriceerd weergegeven in onderstaande tabel. De respondenten zijn vooral tevreden over de aanwezige kennis/expertise/deskundigheid binnen de organisatie PPO Rotterdam. Daarnaast geven veel respondenten aan tevreden te zijn over het aanbod van de themamiddagen/cursussen en lezingen. De top 5 wordt aangevuld met de punten bereikbaarheid, nieuwsbrief en korte lijnen. Tevreden over aanwezige kennis/expertise/deskundigheid aanbod themamiddagen/cursussen/lezingen bereikbaarheid nieuwsbrief korte lijnen goede/fijne samenwerking communicatie algemeen wijkaanpak leesbegeleiding er wordt meer geluisterd naar (behoefte van) het veld opzet BAG-IB mogelijkheden en toekenning van arrangementen betrokkenheid/inzet vernieuwend/innovatief/starten pilots meedenken netwerk binnen de wijk/contact scholen binnen de wijk verbeterd website Tabel 4.3 Punten PPO Rotterdam waarover respondenten tevreden zijn

Uitkomsten evaluatie SCP 2016-2017 | Passend Primair Onderwijs Rotterdam

38 26 18 17 13 10 8 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5

12


Ook ten aanzien van de organisatie PPO Rotterdam is respondenten gevraagd of zij verbeterpunten kunnen noemen. In totaal hebben 126 respondenten ĂŠĂŠn of meer verbeterpunten genoemd. Ook deze staan weer gerubriceerd weergegeven in onderstaande tabel: Verbeterpunten PPO Rotterdam minder bureaucratie/administratieve rompslomp meer zicht/duidelijkheid met betrekking tot aanbod (mogelijkheden maatwerkbudgetten en arrangementen) transparantie/openheid wie is waar verantwoordelijk voor (betere samenwerking/afstemming tussen verschillende medewerkers) verspreiding/inzet middelen behoefte aan meer handen in de klas website duidelijker wachtlijsten (AB-trajecten en leesbegeleiding) oplossen CL4 problematiek (wachtlijsten) ondersteunen bij het vinden van prof voor uitvoeren maatwerkbudgetten Tabel 4.4 Verbeterpunten PPO Rotterdam

14 11 11 7 7 6 6 5 5 5

In de open antwoorden op de vraag of men verbeterpunten kan noemen voor de organisatie PPO Rotterdam komt vooral de vraag om minder bureaucratie/administratie naar voren. Daarnaast worden er een aantal verbeterpunten genoemd die te maken hebben met de communicatie vanuit PPO: meer zicht/duidelijkheid m.b.t. aanbod, transparantie/openheid, wie is waar verantwoordelijk voor en duidelijkere website.

Uitkomsten evaluatie SCP 2016-2017 | Passend Primair Onderwijs Rotterdam

13


5

Conclusie en aanbevelingen

Op basis van de gegeven scores en cijfers in deze evaluatie kan gesteld worden dat de dienstverlening van PPO Rotterdam als totale organisatie en de SCP in het bijzonder door de IB-ers in het Rotterdamse scholenveld zeer positief gewaardeerd wordt. De rapportcijfers waren in de nulmeting (schooljaar 2015/2016) al zeer mooi, maar zijn dit jaar zelfs voor beide onderdelen gestegen. Uit de gegeven open antwoorden komt het beeld naar voren van een organisatie die meedenkt, oplossingsgericht te werk gaat, met expertise/kennis/deskundigheid in huis, die goed bereikbaar is en waar de lijnen kort zijn. Dat is een mooie conclusie, waar we trots op zijn. Maar uiteraard is er ook altijd ruimte voor verbetering. We hebben de respondenten in dit onderzoek specifiek gevraagd naar hun wensen/verwachtingen en verbeterpunten. Als rode draad in de gegeven open antwoorden komen twee zaken sterk naar voren: •

Efficientere inzet van tijd (waaronder tijdsbewaking, overlegstructuur, vaste afspraken inplannen aan het begin van het schooljaar/structureel overleg, betere spreiding werkdagen, werktijden SCP-ers) Aanbeveling: Hier wordt onder meer aandacht aan gegeven door middel van de inzet van LeerKRACHT. Deze methodiek zal in schooljaar 2017/2018 wederom worden gebruikt binnen de OAT’s en bestuursbureau/bedrijfsbureau. De instrumenten die binnen LeerKRACHT centraal staan, zijn er niet alleen op gericht de beschikbare tijd zo efficient mogelijk te benutten en doelgericht te werken, maar ook om de samenwerking met het scholenveld en andere stakeholders te optimaliseren (bijvoorbeeld via de stem van de klant sessies).

Verbeteren van de communicatie (waaronder informatievoorziening, onbekendheid met medewerkers OAT/zichtbaarheid verbeteren, meer kennisdeling/kennisoverdracht). Aanbeveling: Dit verbeterpunt zal een belangrijke plek krijgen bij de verdere vormgeving en invulling van de nieuwe website van PPO Rotterdam. De OAT’s moeten hier duidelijk zichtbaar zijn en medewerkers moeten makkelijk vindbaar zijn. Dat geldt uiteraard ook voor het aanbod van PPO en de wijze waarop informatie met het scholenveld gedeeld wordt. De genoemde wensen/verwachtingen en verbeterpunten zullen worden gedeeld met de communicatieadviseur en worden meegenomen bij het uitwerken van de nieuwe website en de overall communicatie via bijvoorbeeld de nieuwsbrief.

Ten aanzien van de wensen/verwachtingen en verbeterpunten geldt dat de onderwerpen die door de IB-ers genoemd zijn heel divers waren. Deze rapportage laat de rode draad zien die daaruit gefilterd kan worden. Dit betekent niet dat er met de overige input niets gedaan wordt. De SCP krijgen allen de antwoorden die gegeven zijn door de scholen waarmee zij werken teruggekoppeld. Op die manier biedt het ook weer handvatten om met elkaar het gesprek aan te gaan in het komend schooljaar en de samenwerking nog verder te optimaliseren.

Uitkomsten evaluatie SCP 2016-2017 | Passend Primair Onderwijs Rotterdam

14


Uitkomsten evaluatie SCP 2016-2017 | Passend Primair Onderwijs Rotterdam

15


Meer informatie over het samenwerkingsverband en passend onderwijs is te vinden op onze website: www.pporotterdam.nl U kunt zich hier ook aanmelden voor de maandelijkse, digitale PPO Rotterdam nieuwsbrief. info@pporotterdam.nl | 010 303 1400 | Postbus 22171 | 3003 DD Rotterdam

Uitkomsten evaluatie SCP 2016-2017 | Passend Primair Onderwijs Rotterdam

16

Evaluatie schoolcontactpersonen - schooljaar 2016 2017  
Evaluatie schoolcontactpersonen - schooljaar 2016 2017  
Advertisement