Page 1

Voor ouder s

Ieder kind op zijn plek!


Inhoudsopgave 3 Inleiding 4

PPO Rotterdam

6

Samen sterk voor ieder kind

“N atuurlijk wil ik het beste voor mijn kind. Door sa men te werken met school en PPO Rotterda m zit Chanelle met de juiste ondersteuning nu weer helemaal op haar plek.“

2


Inleiding Wat is Passend Onderwijs? Simpel gezegd: onderwijs dat passend is voor ieder kind. De basisscholen zijn verplicht om aan álle Rotterdamse kinderen een passend onderwijsaanbod te bieden. Dit doen ze met ondersteuning van PPO Rotterdam. Dus ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld bij moeite met lezen, rekenen of leren. Maar net zo goed wanneer uw kindhoogbegaafd is, een lichamelijk beperking heeft of ondersteuning kan gebruiken op het gebied van gedrag.

“I k had het gevoel dat ik er niet alleen voor stond. Sa men met PPO Rotterda m heb ik een school gevonden die bij Menno past.“ PPO Rotterdam is een samenwerkingsverband van

21 onderstaande schoolbesturen

De Kralingsche school | Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland | Martinusstichting voor so en vso | Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs | 5maalO | Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam | Cosmicus Onderwijs | Hindoe Onderwijs Nederland | Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond | Kind en Onderwijs Rotterdam | Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Hillegersberg Schiebroek | Rotterdamse Schoolvereniging | Stichting van Brienenoordschool | Interconfessioneel Onderwijs te Rotterdam eo | Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs | Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland | Yulius Onderwijs | De Rotterdamse Montessorischool | De Van Oldenbarneveltschool | Montessorischool Kralingen | Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

50.000

200

Deze besturen zijn actief in het primair onderwijs in Rotterdam voor ruim leerlingen op ruim scholen. Met elkaar willen wij een succesvolle schoolloopbaan voor alle leerlingen in de gemeente Rotterdam realiseren. In de praktijk betekent dit dat er op iedere basisschool een schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam actief is. Deze persoon is aangesloten bij een van onze 9 Onderwijs Arrangeer Teams (OAT’s) verspreid over de stad.

3


PPO Rotterdam

Wat biedt PPO Rotterdam? De medewerkers van PPO Rotterdam zijn deskundigen op het gebied van onderwijs. Zij kunnen uw kind, maar ook uzelf en de leerkracht, ondersteunen met een gesprek en/of met arrangementen. Deze arrangementen zijn er in verschillende vormen. Bijvoorbeeld in de vorm van extra handen in de klas, in de vorm van een budget, door handelingsgerichte adviezen aan de leerkracht te geven naar aanleiding van gesprekken en observaties of als een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal (basis) onderwijs.

Op iedere basisschool is een contactpersoon van PPO Rotterdam actief. Deze persoon denkt mee over de ondersteuning die de school uw kind kan bieden. Daarnaast kan de school, maar ook u als ouder, PPO Rotterdam inschakelen als uw kind ondersteuning nodig heeft die de school zelf niet kan bieden. Meer weten? Kijk op www.pporotterdam.nl

Daarnaast financiert PPO Rotterdam projecten voor bijvoorbeeld hoogbegaafdheid en kleuters op scholen.

4


Maatwerkbudget Voor leerlingen met een extra onderwijsondersteuningsbehoefte kan de school via de contactpersoon van PPO Rotterdam een maatwerkbudget aanvragen.

Onze ondersteuningsarrangementen: De school kan PPO Rotterdam vragen ondersteuning te bieden. Dit doen wij met behulp van een arrangement. Dit arrangement wordt bij ons aangevraagd door de leerkracht van uw kind. Om een beeld te krijgen van wat PPO Rotterdam kan betekenen doe wij hieronder een greep uit onze ondersteuningsarrangementen:

Psychodiagnostisch Onderzoek Bij sommige kinderen is het lastig in te schatten wat ze precies nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarom is het binnen PPO Rotterdam mogelijk om een psychodiagnostisch onderzoek aan te vragen. Psychodiagnostisch onderzoek kan helpen om vragen op het gebied van ontwikkeling te beantwoorden. Bijvoorbeeld wanneer het schooldossier een onvolledig beeld geeft van de ondersteuningsbehoeften van een leerling.

Ambulante Begeleiding Deze begeleiding door PPO-professionals ondersteunt leerkrachten om (nog beter) aan te sluiten bij de ondersteuningsvragen van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Ambulante begeleiding kan bestaan uit gesprekken, observaties en/of klein didactisch onderzoek.

Toelaatbaarheidsverklaring Speciaal Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs Voor een aantal leerlingen is een onderwijsplaats in het SBO of SO het meest passend. Zij krijgen met behulp van de contactpersoon van PPO Rotterdam een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Ambulante Begeleiding Plus Ambulante Begeleiding Plus (AB plus) is een intensief arrangement dat gericht is op het vaardiger maken van leerkrachten in de omgang met leerlingen met ernstige werkhoudings- en gedragsproblemen. Een ambulant begeleider plus is in de gelegenheid om wekelijks meerdere malen naar een school te gaan om een leerkracht binnen de klas, en dus in de situatie zelf, te ondersteunen.

Arrangementen worden altijd aangevraagd door de intern begeleider na overleg met u als ouder, de leerkracht en de contactpersoon van PPO Rotterdam.

Leesbehandeling Leerlingen met ernstige leesproblemen kunnen in aanmerking komen voor leesbehandeling. Om de zorg zo licht als het kan en zo zwaar als nodig in te zetten, is het belangrijk om zicht te hebben op de oorzaak van de leesproblematiek. Wanneer we dyslexie behandelen onderscheiden we vier niveaus. De eerste twee niveaus kan de school zelf bieden. Vanaf niveau drie kan er een arrangement worden aangevraagd bij PPO Rotterdam.

Meer weten over onze ondersteuningsarrangementen? Kijk op www.pporotterdam.nl Logopedie: Samen Kleuters Screenen (SKS) De logopedisten van PPO Rotterdam helpen leerkrachten van groep 0, groep 1 en groep 2 en intern begeleiders vaardig te worden bij het signaleren van kinderen die logopedische hulp behoeven. Daarnaast helpen zij leerkrachten vaardig te worden in het ondersteunen van de spraaktaal ontwikkeling. Alle scholen kunnen een logopedist van PPO raadplegen.

5


Samen sterk voor ieder kind

Waar is uw kind op zijn plek? Passend onderwijs betekent dus dat alle kinderen de begeleiding krijgen die zij nodig hebben om te kunnen leren. Liefst op de gewone basisschool. En als dat niet kan, in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs. Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet. Zo simpel is het.   De reguliere basisschool, met extra ondersteuning Natuurlijk is het het fijnst wanneer uw kind in de buurt naar school kan gaan. De eigen basisschool om de hoek, waar ook kinderen uit de straat, vriendjes en vriendinnetjes naartoe gaan. Deze reguliere school kan uw kind op verschillende manieren extra hulp bieden als het gaat om speciale onderwijsbehoeften.

De speciale basisschool (SBO) Wanneer de reguliere basisschool uw kind niet de juiste ondersteuning kan bieden, kan de school met u een plek zoeken op een speciale basisschool. Hier zijn de klassen kleiner, hebben de leerkrachten meer ervaring, speciale kennis en tijd beschikbaar om uw kind te begeleiden. Speciaal onderwijs (SO) Sommige kinderen hebben zeer specifieke onder­steuning nodig. Bijvoorbeeld als er sprake is van een dusdanige verstandelijke of lichamelijke beperking, probleem­gedrag of een spraak/taalstoornis, waardoor plaatsing in het regulier onderwijs of SBO niet mogelijk is. Voor deze kinderen is er het speciaal onderwijs, waar bijvoorbeeld de klassen kleiner zijn. 6


Waar kunt u terecht? Als ouder wilt u natuurlijk het beste voor uw kind. Gelukkig hoeft u dat niet alleen uit te zoeken. PPO Rotterdam wil graag met u meedenken. Bij ons oudersteunpunt kunt u terecht met allerhande vragen.

U kunt contact opnemen met het oudersteunpunt van PPO Rotterdam. De ouderfunctionaris werkzaam in de wijk waar u woont, zal samen met u proberen een antwoord te krijgen op uw vragen. Oudersteunpunt | info@pporotterdam.nl | (010) 303 14 00

Mijn kind is drie jaar, hoe vind ik een passende plek?

Hoe kunt u invloed uitoefenen? Ouders en personeelsleden van de scholen praten in de ondersteuningsplanraad (OPR) mee over passend onderwijs. Zij beslissen over de vaststelling en wijziging van het strategisch beleidsplan van PPO Rotterdam. Daarnaast kunnen zij ook andere punten die zij belangrijk vinden op de agenda zetten.

Mijn kind zit op school, hoe is het onderwijs voor mijn kind op dit moment geregeld? Wat zijn mijn rechten en plichten in het contact met school?

Meer weten over de ondersteuningsplanraad? Kijk op www.pporotterdam.nl

Waar moet ik op letten bij het zoeken naar een school voor mijn kind? Hoe moet het nu verder als ik en de school het niet met elkaar eens zijn?

Volg ons op Social Media of abonneer u op onze nieuwsbrief via de website pporotterdam.nl.

“I k liep met mijn zoon tegen heel wat aan. F ijn om dat te kunnen bespreken met de ouderfunctionaris van PPO Rotterda m. Zij gaf ons handvatten om verder te komen.“

7


Same ns voor i terk eder kind

Meer informatie over het samenwerkingsverband en passend onderwijs is te vinden op onze website: www.pporotterdam.nl | info@pporotterdam.nl | 010 303 1400 | Postbus 22171 | 3003 DD Rotterdam

Design: Mangoa | Fotografie: deels Tineke de Lange en deels stockfotografie

“Door de inzet van alle betrokkenen kan Jaylen nu op fiets­ afstand onderwijs volgen. Daar zijn wij echt gelukkig mee.“

Ouderfolder PPO Rotterdam  
Ouderfolder PPO Rotterdam  
Advertisement