Page 1

1

2

Íslandspóstur

Ársskýrsla 2010

Notes cont.

Ársskýrsla Annual Report 2010

Íslandspóstur Stórhöfða 29 110 Reykjavík Sími/Tel +354 580 1000 Fax +354 580 1009 postur@postur.is www.postur.is

Notes no. 1-26 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement.

Amounts are in ISK thousand.


3 Ársskýrsla 2010

Efnisyfirlit

4

Ávarp forstjóra

6

Stjórn Íslandspósts

7

Framkvæmdastjórn Íslandspósts

9

Lykiltölur

11

Ársreikningur

13

Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og forstjóra

14

Áritun endurskoðenda

15

Rekstrarreikningur ársins 2010

16

Efnahagsreikningur 31. desember 2010

17

Eiginfjáryfirlit 2010

18

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2010

19

Skýringar

36

CEO’s Statement

38

Annual report

39

Endorsement and statement by the Board of Directors and the Managing Director

40

Auditor’s report

41

Income statement for the year 2010

42

Balance sheet December 31, 2010

43

Statement of changes in equity for the year 2010

44

Statement of cash flows for the year 2010

45

Notes


4 Íslandspóstur

Tækifærin framundan

Hvern virkan dag handleika starfsmenn Íslandspósts um 350 þúsund póstsendingar til íslenskra heimila og fyrirtækja. Gæði þjónustunnar eru með því mesta sem þekkist, en það útilokar þó ekki að mistök komi upp í dreifingunni. Fyrir kemur, að sending skili sér ekki innan tilsettra tímamarka og í öðrum tilvikum kann það að gerast, að sending verði fyrir hnjaski í flutningaferlinu, ýmist hjá sendanda, Íslandspósti sem dreifingaraðila eða móttakanda. Árið 2006 innleiddi Íslandspóstur gæðakerfi samkvæmt gæðastaðlinum ISO 9001, en tilgangur þess var að bæta enn frekar þjónustu fyrirtækisins. Kerfið var vottað haustið 2007 og hefur Íslandspóstur unnið eftir því síðan. Í því skyni að tryggja sem besta þjónustu rekur Íslandspóstur öflugt þjónustuver, sem tekur við fyrirspurnum og athugasemdum frá viðskiptavinum fyrirtækisins. Þeim er síðan komið á framfæri við gæðaráð Íslandspósts, sem kannar orsakir þeirra og fylgir eftir lagfæringum á fyrirkomulagi dreifingar, ef tilefni er til. Fjölda athugasemda hefur fækkað á undanförnum árum og þó að sérhver athugasemd frá viðskiptavinum sé einni athugasemd of mikið þá nam fjöldi þeirra aðeins 0,01% af heildarfjölda þeirra sendinga, sem Íslandspóstur dreifði á árinu 2010. Rafræn þróun og efnahagssamdráttur hér á landi frá árinu 2008 hefur leitt til verulegs samdráttar í póstsendingum. Frá hausti 2008 til ársloka 2010 hefur bréfum í einkarétti fækkað um 20%. Jafnhliða tekjulækkun vegna fækkunar einkaréttarbréfa hefur íbúðum á öllu landinu fjölgað um tæp 3% á sama tíma. Kostnaður við dreifingu hefur hækkað í samræmi við það, enda kveða reglur um bréfadreifingu á um dreifingu í öll hús á landinu alla virka daga ársins, þar sem því verður við komið. Nær sú þjónusta nú til um 99,8% heimila og fyrirtækja á Íslandi. Útlit er fyrir að bréfum í einkarétti fækki enn frekar á næstu árum. Þannig er því spáð að einkaréttarbréfum fækki um allt að 25% til ársins 2015 og þegar við bætast áhrif afnáms einkaréttar í ársbyrjun 2013 má

gera ráð fyrir að bréfamagn hjá Íslandspósti kunni að minnka um allt að 55% til ársins 2015. Slíkri magnminnkun verður að mæta með aðgerðum á ýmsum sviðum, bæði með því að auka tekjur eftir því sem við verður komið, þar sem vænta má vaxtar, en einnig með hagræðingu í rekstri póstþjónustunnar, sem lýtur að einkarétti og alþjónustu. Á undanförnum árum hafa stjórnendur og starfsmenn Íslandspósts gripið til ýmissa ráðstafana sem miðað hafa að því að byggja upp og treysta hagkvæmt afgreiðslu- og dreifingarnet fyrirtækisins í samræmi við breytt flutningamagn og búsetuþróun. Í ársbyrjun 2011 var innleitt nýtt fyrirkomulag á útburði bréfapósts sem jafnframt er stærsta breyting er fyrirtækið hefur gert á dreifikerfi sínu. Undirbúningur þess verkefnis hefur staðið yfir í tæp tvö ár. Þessi breyting mun leiða til mikillar hagræðingar í rekstri auk þess sem hún veitir færi á að bjóða upp á mismunandi þjónustustig í dreifingu bréfapósts. Með breytingu á dreifikerfi og fækkun bréfa var viðamikil vinna sett af stað á árinu 2010 við endurmat á vöruframboði og uppbyggingu verðskrár Íslandspósts fyrir bréfapóst. Gerð var ítarleg kostnaðargreining á meginþáttum bréfadreifingar með það að markmiði að verðlagning þjónustunnar endurspeglaði sem fyrr því sem næst raunkostnað við framkvæmd hennar. Verðlagning tekur mið af þeirri þjónustu sem viðskiptavinur velur, t.d. hvort bréfi sé dreift strax daginn eftir póstlagningu eða á lengri tíma sem og hvar afhending bréfa fer fram. Þannig er til dæmis dýrara að vinna bréf, sem póstlögð eru á pósthúsum en þau sem afhent eru í miklu magni beint í Póstmiðstöð. Með þessari breytingu aukast möguleikar viðskiptavina á því að velja á milli magns, afhendingarmáta, dreifingarhraða og verðlagningar bréfasendinga. Erindi Íslandspósts vegna breyttra viðskiptaskilmála og nýrrar verðskrár var sent til Póstog fjarskiptastofnunar til afgreiðslu í lok júní síðastliðins. Sammælst var um að senda það í almenna kynningu til umsagnar og er reiknað með því að niðurstaða þess liggi fyrir innan skamms.


5 Ársskýrsla 2010

Meginástæða minnkandi bréfamagns á undanförnum árum er sú að birting reikninga og yfirlita frá stórnotendum er í auknum mæli að flytjast yfir á rafrænt form. Má segja að það sé hin nýja dreifileið skilaboða og beint framhald af þeirri efnislegu dreifingu sem Pósturinn hefur sinnt í 230 ár. Það liggur því beint við að Íslandspóstur taki virkan þátt í því að þróa tæknilausnir sem auðvelda fólki og fyrirtækjum að miðla póstsendingum, hvort heldur sem er á hefðbundinn efnislegan hátt eða rafrænan; allt eftir því hvað hverjum og einum hentar. Nú þurfa neytendur að fara á marga staði til þess að skoða rafræna reikninga og önnur rafræn skjöl, t.d. á heimasíður ýmissa fyrirtækja og stofnana og í heimabanka. Íslandspóstur mun á næstu mánuðum kynna nýja þjónustu, sem boðin verður undir vöruheitinu Mappan. Allir Íslendingar munu fá aðgang að Möppunni og geta þar séð og geymt öll sín rafrænu skjöl. Mappan mun verða bylting í dreifingu og vistun rafrænna skjala og getur leitt til verulegs hagræðis fyrir bæði sendendur og móttakendur.

Miklar breytingar hafa orðið á rekstrarumhverfi íslenskra fyrirtækja á undanförnum árum. Íslandspóstur hefur ekki farið varhluta af þeim. Breyttar ytri aðstæður skapa ný tækifæri og er Íslandspóstur vel í stakk búinn til þess að hagnýta þau. Framundan eru mörg áhugaverð verkefni sem miða að því að efla enn frekar þjónustu við viðskiptavini, bæta aðbúnað starfsmanna og treysta rekstrargrundvöll Íslandspósts til frambúðar. Starfsmenn fyrirtækisins eru klárir í ný og krefjandi verkefni, enda er framlag þeirra afar mikils virði. Um leið og ég þakka þeim sérstaklega góðan árangur á árinu 2010 við erfið ytri skilyrði þá vil ég sömuleiðis fyrir hönd okkar starfsmanna Íslandspósts þakka viðskiptavinum okkar hollustu og ánægjuleg samskipti. Heitum við því að starfsmenn Íslandspósts muni hér eftir sem hingað til leggja metnað sinn í að veita þeim trausta og góða þjónustu.

Ársskýrsla 2009

Ingimundur Sigurpálsson, forstjóri


6 Íslandspóstur

Stjórn Íslandspósts Lilja Rafney Magnúsdóttir, varaformaður stjórnar, Jón Ingi Cæsarsson, Guðmundur Oddsson, formaður stjórnar, Ellert Kristinsson og Petrína Baldursdóttir.

Hlutverk stjórnar Stjórnin hefur æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda. Stjórnin tekur ákvarðanir um meginþætti í starfsemi og skipulagi félagsins og önnur meiriháttar málefni er varða rekstur þess, mótar stefnu félagsins og gefur fyrirmæli um framkvæmd hennar. Stjórnin hefur eftirlit með daglegum rekstri félagsins og sér til þess að skipulag félagsins sé í réttu og góðu horfi. Stjórn félagsins skal á hverjum tíma sérstaklega láta til sín taka skipulagsmál félagsins, innra eftirlit þess, fyrirkomulag reikningsskila, fjárhagsáætlanir og tölvukerfi. Nær þetta m.a. til eftirlits með fjárhag félagsins á hverjum tíma, eftirlits með rekstraráætlunum, fjárhagsáætlunum, fjárstreymi, svo og sérstökum áhættuþáttum í rekstri félagsins.


7 Ársskýrsla 2010

Framkvæmdastjórn Íslandspósts Hörður Jónsson, framkvæmdastjóri pósthúsasviðs Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri starfsmannasviðs Helga Sigríður Böðvarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Anna Katrín Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri markaðs- og sölusviðs Ingimundur Sigurpálsson, forstjóri Tryggvi Þorsteinsson, framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs

Hlutverk framkvæmdastjórnar Framkvæmdastjórn stjórnar daglegum rekstri félagsins og skal í þeim efnum fara eftir þeirri stefnu og fyrirmælum sem félagsstjórn hefur gefið. Hinn daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða mikilsháttar. Framkvæmdastjórn hefur með höndum yfirframkvæmdastjórn allrar daglegrar starfsemi félagsins, hefur ákvörðunarvald um öll rekstrarleg og fjárhagsleg málefni félagsins og hefur umsjón með eignum þess. Hún skal vinna að stefnumótun og áætlunum um eflingu félagsins og leita jafnframt nýrra leiða til að bæta hag þess. 


8 テ行landspテウstur


9 Ársskýrsla 2010

Lykiltölur LYKILTÖLUR 2010

2009

2008

6.348.329

6.427.249

6.672.987

Laun og launatengd gjöld ......................................................

3.471.262

3.357.363

3.660.664

Annar rekstrarkostnaður ........................................................

2.529.114

2.529.364

2.490.468

Rekstrargjöld samtals ............................................................

6.000.376

5.886.727

6.151.132

Hreinar fjármagnstekjur (fjármagnsgjöld) ..............................

66.568

( 137.551)

( 137.539)

Afskriftir ..............................................................................

( 284.039)

( 274.212)

( 290.724)

Hagnaður fyrir tekjuskatt .......................................................

130.482

128.759

93.592

Tekjuskattur ..........................................................................

( 37.506)

( 36.453)

( 14.699)

Hagnaður ársins ........................................................................

92.976

92.306

78.893

TEKJUR Rekstrartekjur .......................................................................

GJÖLD

KENNITÖLUR Veltufjárhlutfall ....................................................................

2,01

2,26

2,29

Eiginfjárhlutfall ......................................................................

0,53

0,51

0,53

Innra virði hlutafjár ................................................................

1,84

1,80

1,79

í hlutfalli af heildartekjum ......................................................

5,5%

8,4%

7,8%

Rekstrarhagnaður (EBIT) í hlutfalli af heildartekjum .................

1,0%

4,1%

3,5%

Arðsemi eigin fjár ..................................................................

3,7%

3,7%

3,1%

Rekstrarhagnaður án afskrifta (EBITDA) ..................................


10 テ行landspテウstur


11 Ársskýrsla 2010

Ársreikningur


12 テ行landspテウstur


13 Ársskýrsla 2010

Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og forstjóra SKÝRSLA OG YFIRLÝSING STJÓRNAR OG FORSTJÓRA

Rekstur árið 2010 Ársreikningurinn hefur að geyma samstæðureikning Íslandspósts hf. og dótturfélaga þess sem eru Trönur ehf. og Samskipti ehf. bæði að fullu í eigu móðurfélagsins. Hagnaður varð af rekstri samstæðunnar á árinu að fjárhæð 93 millj. kr. samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé þann 31. desember 2010 nam 2.656 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi. Hlutafé félagsins þann 31. desember 2010 nam 1.448 millj. kr. og er það allt í eigu ríkissjóðs. Stjórnunarhættir Stjórn Íslandspósts hf. starfar samkvæmt samþykktum félagsins og eftir vinnureglum stjórnar. Í reglunum er meðal annars að finna skilgreiningu á valdsviði og verkaskiptingu stjórnar, ákvæði um hæfi stjórnarmanna, reglur um þagnarskyldu og fleira. Yfirlýsing stjórnar og forstjóra Ársreikningurinn er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Samkvæmt bestu vitneskju er það álit okkar að samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af rekstrarafkomu samstæðunnar á árinu 2010, eignum, skuldum og fjárhagsstöðu hennar 31. desember 2010 og breytingu á handbæru fé á árinu 2010. Jafnframt er það álit okkar að samstæðureikningurinn og skýrsla stjórnar og forstjóra geymi glöggt yfirlit um þróun og árangur í rekstri samstæðunnar, stöðu hennar og lýsi helstu áhættuþáttum og óvissu sem samstæðan býr við. Stjórn og forstjóri Íslandspósts hf. hafa í dag rætt um ársreikning fyrir árið 2010 og staðfest hann með undirritun sinni. Stjórn og forstjóri leggja til við aðalfund félagsins að samþykkja ársreikninginn.

Reykjavík, 18. febrúar 2011.

Stjórn:

Guðmundur Oddsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir Petrína Baldursdóttir, Jón Ingi Cæsarsson, Ellert Kristinsson

Forstjóri:

Ingimundur Sigurpálsson


14 Íslandspóstur

Áritun endurskoðenda ÁRITUN ENDURSKOÐENDA

Til stjórnar og hluthafa Íslandspósts hf. Við höfum endurskoðað meðfylgjandi samstæðuársreikning Íslandspósts hf. og dótturfélaga (,,samstæðan'') fyrir árið 2010. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, eiginfjáryfirlit, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um helstu reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar. Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Ábyrgðin felur í sér að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og glögga framsetningu ársreiknings sem er í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé viðeigandi reikningsskilaaðferðum og mati miðað við aðstæður. Ábyrgð endurskoðenda Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum og skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka. Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og öðrum upplýsingum í ársreikningnum. Val endurskoðunaraðgerða byggist á faglegu mati endurskoðandans, þar með talið á þeirri hættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til þess innra eftirlits sem varðar gerð og glögga framsetningu ársreiknings, til þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits félagsins. Endurskoðun felur einnig í sér mat á reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins, sem og mat á framsetningu hans í heild. Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á. Álit Það er álit okkar að samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu samstæðunnar á árinu 2010, fjárhagsstöðu hennar 31. desember 2010 og breytingu á handbæru fé á árinu 2010, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu.

Ríkisendurskoðun, 18. febrúar 2011.

Sveinn Arason Ríkisendurskoðandi

Óskar Sverrisson Endurskoðandi

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2010 

4




15 Ársskýrsla 2010

Rekstrarreikningur ársins 2010 REKSTRARREIKNINGUR ÁRSINS 2010

REKSTRARTEKJUR

Skýr.

Tekjur af póstþjónustu ..................................................................... Aðrar tekjur .....................................................................................

2010

2009

5.695.244

5.857.828

653.085

569.421

6.348.329

6.427.249

REKSTRARGJÖLD 3.471.262

3.357.363

Beinn kostnaður við póstdreifingu ....................................................

1.684.299

1.669.489

Annar rekstrarkostnaður ..................................................................

793.695

809.875

Laun og launatengd gjöld ................................................................

6

Virðisrýrnun viðskiptavildar ...............................................................

51.120

50.000

6.000.376

5.886.727

347.953

540.522

( 284.039)

( 274.212)

63.914

266.310

Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) ................................................................................

Afskriftir ..........................................................................................

10

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og skatta (EBIT) ........................ Fjármunatekjur ................................................................................

190.908

74.909

Fjármagnsgjöld ................................................................................

( 124.340)

( 212.460)

66.568

( 137.551)

130.482

128.759

( 37.506)

( 36.453)

Hagnaður og heildarafkoma ársins .................................................................................. 92.976

92.306

Hreinar fjármagnstekjur (fjármagnsgjöld) ..........................................

8

Hagnaður fyrir tekjuskatt .................................................................. Tekjuskattur .....................................................................................

9

HAGNAÐARHLUTUR OG ÞYNNTUR HAGNAÐARHLUTUR Hagnaður og þynntur hagnaðarhlutur á hverja krónu hlutafjár ..........................................................................................

0,06

0,06

Skýringar með ársreikningi nr. 1-26 eru óaðskiljanlegur hluti hans.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

3.m.

5

Skýringar með ársreikningi nr. 1-26 eru óaðskiljanlegur hluti hans 


16 Íslandspóstur

Efnahagsreikningur 31. desember 2010 EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2010

Skýr.

EIGNIR

2010

2009

Rekstrarfjármunir .............................................................................

10

2.967.914

2.891.600

Viðskiptavild ....................................................................................

11

30.000

81.120

Eignarhlutir í öðrum félögum ............................................................

12

80.438

75.438

Skuldabréf .......................................................................................

13

23.470

34.762

3.101.822

3.082.920

FASTAFJÁRMUNIR Birgðir .............................................................................................

14

193.508

178.098

Viðskiptakröfur og aðrar kröfur ........................................................

15

903.322

1.078.586

Handbært fé ....................................................................................

16

792.306

724.453

Eignir til sölu ....................................................................................

17

47.096

69.331

VELTUFJÁRMUNIR

1.936.232

2.050.468

EIGNIR SAMTALS

5.038.054

5.133.388

Hlutafé ............................................................................................

1.447.500

1.447.500

Lögbundinn varasjóður .....................................................................

348.661

344.012

Óráðstafað eigið fé ..........................................................................

860.166

811.839

18

2.656.327

2.603.351

Skuldabréfalán .................................................................................

21

1.367.865

1.590.045

Tekjuskattsskuldbinding ...................................................................

19

49.901

32.400

1.417.766

1.622.445

EIGIÐ FÉ

EIGIÐ FÉ

SKULDIR

LANGTÍMASKULDIR Tekjuskattur til greiðslu ....................................................................

19

20.005

34.499

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir .....................................

20

943.956

873.093

SKAMMTÍMASKULDIR

963.961

907.592

SKULDIR

2.381.727

2.530.037

EIGIÐ FÉ OG SKULDIR SAMTALS

5.038.054

5.133.388

Skýringar með ársreikningi nr. 1-26 eru óaðskiljanlegur hluti hans.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

6

Skýringar með ársreikningi nr. 1-26 eru óaðskiljanlegur hluti hans 


17 Ársskýrsla 2010

Eiginfjáryfirlit 2010 EIGINFJÁRYFIRLIT 2010

Lögbundinn

Óráðstafað

varasjóður

eigið fé

Samtals

1.447.500 344.012 Eigið fé 1.1.2010 ..................................................................................

811.839

2.603.351

Arður til hluthafa .................................................

( 40.000)

( 40.000)

Hlutafé

ÁRIÐ 2010

4.649

( 4.649)

0

92.976

92.976

860.166

2.656.327

1.447.500 338.623 Eigið fé 1.1.2009 ..................................................................................

804.922

2.591.045

Arður til hluthafa .................................................

( 80.000)

( 80.000)

( 5.389)

0

92.306

92.306

811.839

2.603.351

Lagt í lögbundinn varasjóð ................................... Hagnaður ársins ............................................................

1.447.500 348.661 Eigið fé 31.12.2010 ..................................................................................

ÁRIÐ 2009

Lagt í lögbundinn varasjóð ...................................

5.389

Hagnaður ársins ............................................................ 1.447.500 344.012 Eigið fé 31.12.2009 ..................................................................................

Skýringar með ársreikningi nr. 1-26 eru óaðskiljanlegur hluti hans.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

7

Skýringar með ársreikningi nr. 1-26 eru óaðskiljanlegur hluti hans 


18 Íslandspóstur

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2010 SJÓÐSTREYMISYFIRLIT ÁRSINS 2010

Skýr.

2010

2009

92.976

92.306

( 15.683)

( 15.157)

REKSTRARHREYFINGAR Hagnaður ársins ................................................................................. Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: Hagnaður af sölu eigna ....................................................................... Afskriftir .............................................................................................

10

284.039

274.212

Niðurfærsla viðskiptavildar ..................................................................

11

51.120

50.000

Skuldbreyting .....................................................................................

21

( 132.000)

0

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .......................................................

8

( 66.568)

137.551

Tekjuskattur .......................................................................................

9

37.506

36.453

251.390

575.365

Birgðir, hækkun ..................................................................................

( 15.410)

( 13.855)

Skammtímakröfur, lækkun .................................................................

276.653

221.830

Skammtímaskuldir, hækkun ................................................................

20.463

94.537

281.706

302.512

VELTUFÉ FRÁ REKSTRI Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

BREYTINGAR Á REKSTRARTENGDUM EIGNUM OG SKULDUM Innheimtar vaxtatekjur ........................................................................

45.219

74.828

Greidd vaxtagjöld ...............................................................................

( 70.914)

( 60.335)

Greiddir skattar ..................................................................................

( 34.115)

( 22.825)

HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI

473.286

869.545

FJÁRFESTINGARHREYFINGAR Fasteignir og lóðir ...............................................................................

10

( 54.158)

( 94.730)

Áhöld, tæki og bifreiðar ......................................................................

10

( 345.128)

( 200.847)

Söluverð seldra eigna ..........................................................................

80.832

37.547

Breyting á skuldabréfaeign ..................................................................

13.022

2.137

Fjárfesting í eignarhlutum í öðrum félögum .........................................

( 5.000)

( 7.500)

FJÁRFESTINGARHREYFINGAR

( 310.432)

( 263.393)

Greiddur arður ....................................................................................

( 40.000)

( 80.000)

Afborganir langtímalána .....................................................................

( 55.001)

( 51.103)

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR

( 95.001)

( 131.103)

HÆKKUN Á HANDBÆRU FÉ ...................................................................

67.853

475.049

HANDBÆRT FÉ Í ÁRSBYRJUN ..................................................................

724.453

249.404

HANDBÆRT FÉ Í ÁRSLOK ........................................................................

792.306

724.453

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR

Skýringar með ársreikningi nr. 1-26 eru óaðskiljanlegur hluti hans.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

16

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

8

Skýringar með ársreikningi nr. 1-26 eru óaðskiljanlegur hluti hans 


19 Ársskýrsla 2010

Skýringar SKÝRINGAR SKÝRINGAR

SKÝRINGAR SKÝRINGAR SKÝRINGAR

1.1. FÉLAGIÐ FÉLAGIÐ

1.1. FÉLAGIÐ FÉLAGIÐ

1.(„félagið”) FÉLAGIÐ Íslandspóstur Íslandspósturhf. hf. („félagið”) Íslandspóstur Íslandspóstur erermeð með hf. hf. aðsetur („félagið”) aðsetur („félagið”) á áÍslandi. Íslandi. erermeð með Höfuðstöðvar Höfuðstöðvar aðsetur aðseturá áÍslandi. Íslandi. og oglögheimili lögheimili Höfuðstöðvar Höfuðstöðvar þess þesser og erog að að lögheimili lögheimili Stórhöfða Stórhöfða þess þess 29 29íeríeraðaðStórhöfða Stórhöfða29 29í í Reykjavík. Reykjavík.Ársreikningur Ársreikningur Reykjavík. Reykjavík. samstæðu samstæðu Ársreikningur Ársreikningur félagsins samstæðu hefur hefur samstæðu aðgeyma geyma félagsins félagsins ársreikning ársreikning hefur aðað félagsins geyma félagsins geymaársreikning og ársreikning ogdótturfélaga dótturfélaga félagsins félagsins þess, þess, og og sem sem dótturfélaga dótturfélaga þess, þess,sem sem Íslandspóstur hf.félagsins („félagið”) er að með aðsetur áhefur Íslandi. Höfuðstöðvar og lögheimili þess er að Stórhöfða 29 í vísað vísaðerertiltilí heild í heildsem sem vísað vísað samstæðunnar. samstæðunnar. erertiltilÁrsreikningur í heild í heildsem semsamstæðunnar. samstæðunnar. Reykjavík. samstæðu félagsins hefur að geyma ársreikning félagsins og dótturfélaga þess, sem vísað er til í heild sem samstæðunnar. 2.2. GRUNDVÖLLUR GRUNDVÖLLUR 2.2. REIKNINGSSKILANNA GRUNDVÖLLUR REIKNINGSSKILANNA GRUNDVÖLLURREIKNINGSSKILANNA REIKNINGSSKILANNA 2.aðaðalþjóðlegum GRUNDVÖLLUR REIKNINGSSKILANNA a.a.Yfirlýsing Yfirlýsingum um a. alþjóðlegum a.Yfirlýsing Yfirlýsingum reikningsskilastöðlum um reikningsskilastöðlum að að alþjóðlegum alþjóðlegumreikningsskilastöðlum reikningsskilastöðlum séséfylgt fylgt séséfylgt fylgt Ársreikningur Ársreikningursamstæðunnar samstæðunnar Ársreikningur er ergerður gerður samstæðunnar samstæðunnar í ísamræmi samræmi erreikningsskilastöðlum er við gerður við gerður alþjóðlega alþjóðlega í ísamræmi samræmi reikningsskilastaðla reikningsskilastaðla við við alþjóðlega(IFRS) reikningsskilastaðla (IFRS) reikningsskilastaðla eins einsog ogþeir þeir (IFRS) (IFRS)eins einsog ogþeir þeir a. Ársreikningur Yfirlýsing um að alþjóðlegum séalþjóðlega fylgt hafa hafaverið veriðstaðfestir staðfestiraf hafa af hafa Evrópusambandinu. Evrópusambandinu. verið veriðstaðfestir staðfestir afafEvrópusambandinu. Evrópusambandinu. Ársreikningur samstæðunnar er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Stjórn Stjórnfélagsins félagsinsstaðfesti staðfesti Stjórn Stjórn ársreikninginn ársreikninginn félagsins félagsinsstaðfesti staðfesti þann þann18. ársreikninginn 18. ársreikninginn febrúar febrúar2011. 2011. þann þann18. 18.febrúar febrúar2011. 2011. Stjórn félagsins staðfesti ársreikninginn þann 18. febrúar 2011. b.b.Grundvöllur Grundvöllurmatsaðferða matsaðferða b.b.Grundvöllur Grundvöllurmatsaðferða matsaðferða b. Ársreikningur Grundvöllur matsaðferða Ársreikningur Ársreikningursamstæðunnar samstæðunnar Ársreikningur erergerður gerður samstæðunnar samstæðunnar á ágrundvelli grundvelli erergerður kostnaðarverðs gerður kostnaðarverðs á ágrundvelli grundvelli að aðþví kostnaðarverðs því kostnaðarverðs undanskildu undanskilduaðaðþví eignarhlutir því eignarhlutir undanskildu undanskildu í í aðaðeignarhlutir eignarhlutirí í öðrum öðrumfélögum félögumeru erufærðir öðrum færðir öðrum áfélögum ágangvirði. félögum gangvirði. eru erufærðir færðirá ágangvirði. gangvirði. Ársreikningur samstæðunnar er gerður á grundvelli kostnaðarverðs að því undanskildu að eignarhlutir í öðrum félögum eru færðir á gangvirði. c.c.StarfræksluStarfrækslu-og ogframsetningargjaldmiðill c. framsetningargjaldmiðill c.StarfræksluStarfrækslu-og ogframsetningargjaldmiðill framsetningargjaldmiðill Ársreikningur Ársreikningursamstæðunnar samstæðunnar Ársreikningur ererbirtur birtur samstæðunnar samstæðunnar í ííslenskum íslenskum erer krónum, krónum, birtur birturí ísem íslenskum sem íslenskum ererstarfrækslugjaldmiðill starfrækslugjaldmiðill krónum, krónum,sem semererstarfrækslugjaldmiðill starfrækslugjaldmiðill félagsins. félagsins.Allar Allar félagsins. félagsins.Allar Allar c. Ársreikningur Starfræksluog framsetningargjaldmiðill fjárhæðir fjárhæðireru erubirtar birtarí fjárhæðir þúsundum í fjárhæðir þúsundum eru eru króna króna birtar birtar nema nema í þúsundum í þúsundum annað annað sékróna sékróna tekið tekið nema fram. nema annað annaðsé sétekið tekiðfram. fram. Ársreikningur samstæðunnar er birtur í fram. íslenskum krónum, sem er starfrækslugjaldmiðill félagsins. Allar fjárhæðir eru birtar í þúsundum króna nema annað sé tekið fram. d.d.Mat Matog ogákvarðanir ákvarðanir d.d.Mat Matog ogákvarðanir ákvarðanir Gerð Gerðársreiknings ársreikningsd. í ísamræmi Gerð samræmi Gerð ársreiknings ársreiknings við viðalþjóðlega alþjóðlega í ísamræmi samræmi reikningsskilastaðla reikningsskilastaðla við viðalþjóðlega alþjóðlegakrefst reikningsskilastaðla krefst reikningsskilastaðla þess þessað aðstjórnendur stjórnendur krefst krefstþess taki þess takiákvarðanir, að ákvarðanir, aðstjórnendur stjórnendurtaki takiákvarðanir, ákvarðanir, Mat og ákvarðanir meti metiog oggefi gefisér sérforsendur forsendur meti metiog og sem gefi sem gefihafa sér hafa sérforsendur forsendur áhrif á ábeitingu beitingu sem sem hafa hafa reikningsskilaaðferða reikningsskilaaðferða áhrif áhrifreikningsskilastaðla á ábeitingu beitingureikningsskilaaðferða reikningsskilaaðferða og ogbirtar birtar fjárhæðir fjárhæðir og eigna og birtar birtar og ogfjárhæðir fjárhæðir eigna eignaog og Gerð ársreiknings íáhrif samræmi við alþjóðlega krefst þess aðeigna stjórnendur taki ákvarðanir, skulda, skulda,tekna teknaog oggjalda. gjalda. skulda, skulda, Endanlegar Endanlegar tekna og og niðurstöður niðurstöður gjalda. gjalda.Endanlegar Endanlegar kunna kunna að að niðurstöður niðurstöður vera verafrábrugðnar frábrugðnar kunna kunnaað þessu að þessu vera vera mati. mati. frábrugðnar frábrugðnarþessu þessu mati. mati.fjárhæðir eigna og meti ogtekna gefi sér forsendur sem hafa áhrif á beitingu reikningsskilaaðferða og birtar skulda, tekna og gjalda. Endanlegar niðurstöður kunna að vera frábrugðnar þessu mati. Mat Matog ogforsendur forsendurþess þess Mat Mat eru eru og og í forsendur ístöðugri forsendur stöðugriendurskoðun. þess endurskoðun. þesseru eruí ístöðugri stöðugri Breytingar Breytingar endurskoðun. endurskoðun. á áreikningshaldslegu reikningshaldslegu Breytingar Breytingarámati áreikningshaldslegu mati reikningshaldslegu eru erufærðar færðará áþví því mati matieru erufærðar færðará áþví því tímabili tímabilisem sembreytingin breytingin tímabili tímabili á ásér sérsem stað sem staðbreytingin og breytingin ogjafnframt jafnframt ásér ásér áísíðari stað síðari staðog tímabilum og tímabilum jafnframt jafnframt efefábreytingin ábreytingin síðari síðari tímabilum tímabilum hefur hefuráhrif áhrif ef breytingin breytingin á áþau. þau. hefur hefuráhrif áhrif þau. þau. Mat og forsendur þess áeru stöðugri endurskoðun. Breytingar áef reikningshaldslegu matiá áeru færðar á því tímabili sem breytingin á sér stað og jafnframt á síðari tímabilum ef breytingin hefur áhrif á þau. e.e.Breyting Breytingá áreikningsskilareglum reikningsskilareglum e.e.Breyting Breytingá áreikningsskilareglum reikningsskilareglum (i)(i)Sameiningar (i)Sameiningar Sameiningarfyrirtækja fyrirtækja Sameiningar fyrirtækja fyrirtækja e. (i) Breyting á reikningsskilareglum (i)beitt Sameiningar fyrirtækja Samstæðan Samstæðanhefur hefur beitt Samstæðan Samstæðan IFRS IFRS33Sameiningar Sameiningar hefur hefurbeitt beittfyrirtækja IFRS fyrirtækja IFRS33Sameiningar Sameiningar (2008) (2008)vegna vegna fyrirtækja fyrirtækja sameininga sameininga (2008) (2008) sem sem vegna vegna hafa hafa sameininga sameininga átt áttsér sérstað stað sem sem frá fráhafa hafaátt áttsér sérstað staðfrá frá 1.1.janúar janúar2010. 2010.Breytingin Breytingin 1. 1.janúar janúar gildir gildir 2010. 2010. framvirkt framvirkt Breytingin Breytingin og og hafði hafði gildir gildir engin framvirkt framvirkt áhrif áhrifáog áog hagnað hagnað hafði hafðiengin áengin áhlut. hlut. áhrif áhrif á áhagnað hagnað á áhlut. hlut.sem hafa átt sér stað frá Samstæðan hefur beitt IFRS 3 engin Sameiningar fyrirtækja (2008) vegna sameininga 1. janúar 2010. Breytingin gildir framvirkt og hafði engin áhrif á hagnað á hlut. Kaupaðferðinni Kaupaðferðinniererbeitt Kaupaðferðinni beitt Kaupaðferðinni á ásameiningar sameiningar ererbeitt ábeitt áyfirtökudegi, yfirtökudegi, á ásameiningar sameiningar sem semáer áer yfirtökudegi, yfirtökudegi, þegar þegaryfirráð yfirráð sem sem flytjast flytjast ererþegar þegar tiltilsamstæðunnar. samstæðunnar. yfirráð yfirráðflytjast flytjasttiltilsamstæðunnar. samstæðunnar. Yfirráð Yfirráðfela felaí ísér sérvald vald Yfirráð Yfirráð tiltilað að fela fela stjórna stjórna í ísér sér vald fjárhagsvaldtilátilað og að og stjórna rekstrarstefnu stjórna rekstrarstefnu fjárhagsfjárhagsfélags félags og ogrekstrarstefnu rekstrarstefnu í íþeim þeimer tilgangi tilgangi félags félags að aðhagnast í hagnast íþeim þeim tilgangi átilgangi á til samstæðunnar. aðaðhagnast hagnastá á Kaupaðferðinni erfjárhagsbeitt sameiningar á yfirtökudegi, sem þegar yfirráð flytjast starfsemi starfsemiþess. þess.Við Viðstarfsemi mat mat starfsemi á áyfirráðum yfirráðum þess. þess. Við Við tekur tekur mat mat samstæðan ásamstæðan áað yfirráðum yfirráðum tillit tekur tekur tiltilmögulegs samstæðan mögulegs samstæðan atkvæðaréttar atkvæðaréttar tillit tillittiltilmögulegs mögulegs sem sem atkvæðaréttar þegar atkvæðaréttar erer sem sem þegar þegarer Yfirráð fela í sér vald til stjórnatillit fjárhagsog rekstrarstefnu félags í þegar þeim tilgangi að hagnast áer nýtanlegur. nýtanlegur. nýtanlegur. nýtanlegur. starfsemi þess. Við mat á yfirráðum tekur samstæðan tillit til mögulegs atkvæðaréttar sem þegar er nýtanlegur. Yfirtökur frá og Yfirtökur frá ogmeð með1.1.janúar janúar2010 2010 Yfirtökur Yfirtökurfrá fráog ogmeð með 1.1.janúar janúar 2010 2010 Yfirtökur frá oghefur með 1. janúar 2010 Samstæðan Samstæðanmetur meturviðskiptavild viðskiptavild Samstæðan Samstæðan sem metur sem metur hefur viðskiptavild viðskiptavild orðið orðið tiltilvið við sem sem yfirtökur yfirtökur hefur hefurorðið eftir orðið eftir1. til 1. til janúar við janúar viðyfirtökur yfirtökur 2010 2010sem: eftir sem: eftir1.1.janúar janúar2010 2010sem: sem: Samstæðan metur viðskiptavild sem hefur orðið til við yfirtökur eftir 1. janúar 2010 sem: • •gangvirði greiðslunnar sem innt • •gangvirði gangvirðigreiðslunnar greiðslunnar gangvirði sem seminnt innt greiðslunnar ererafafhendi; hendi; að sem aðmeðtalinni meðtalinni inntererafafhendi; hendi;aðaðmeðtalinni meðtalinni þesshluta hluta •sem bókfærð fjárhæð sem hluthöfum íað hinu keypta félagi; viðbættu • •bókfærð bókfærðfjárhæð fjárhæðsem •gangvirði bókfærð tilheyrir tilheyrir öðrum fjárhæð öðrumhluthöfum hluthöfum semtilheyrir tilheyrir í hinu í öðrum hinu öðrum keypta keypta hluthöfum félagi; félagi; íað hinu viðbættu viðbættu keypta gangvirði gangvirði félagi;aðað þess þess viðbættu hluta hlutagangvirði gangvirðiþess greiðslunnar sem innt er af hendi; að meðtalinni varí íeigu eigu samstæðunnar fyrir kaupin hafi þau áttsér sér staðí íáföngum; áföngum; fjárfestingarinnar sem fyrir kaupin hafi átt stað aðað fjárfestingarinnar fjárfestingarinnar sem sem var var í í eigu eigu samstæðunnar samstæðunnar fyrir fyrirsamstæðunnar kaupin kaupin hafi hafi þau átt átt sér sér stað stað í íþau áföngum; áföngum; að að • fjárfestingarinnar bókfærð fjárhæð semvar tilheyrir öðrum hluthöfum íþau hinu keypta félagi; að viðbættu gangvirði þess hluta frádregnu frádregnu frádregnu frádregnu fjárfestingarinnar sem var í eigu samstæðunnar fyrir kaupin hafi þau átt sér stað í áföngum; að •aðgreinanlegra bókfærðu verði verði aðgreinanlegra eigna og skulda skulda (sem venjulega telst vera gangvirði þeirra þeirra á á bókfærðu aðgreinanlegra eigna og (sem venjulega telst vera • • bókfærðu bókfærðu verði verði • aðgreinanlegra eigna eigna og og skulda skulda (sem (sem venjulega venjulega telst telst vera vera gangvirði gangvirði þeirra þeirra á ágangvirði frádregnu yfirtökudegi). yfirtökudegi). yfirtökudegi). • yfirtökudegi). bókfærðu verði aðgreinanlegra eigna og skulda (sem venjulega telst vera gangvirði þeirra á yfirtökudegi). Þegar mismunurinn erer neikvæður hann tekjufærður Þegar mismunurinn neikvæðurer er hann tekjufærðurstrax straxí rekstrarreikningi. í rekstrarreikningi. Þegar Þegarmismunurinn mismunurinner er neikvæður neikvæður ererhann hann tekjufærður tekjufærður strax strax í rekstrarreikningi. í rekstrarreikningi. Þegar mismunurinn er neikvæður er hann tekjufærður strax í rekstrarreikningi. Kaupverðið felur ekki ísamninga samninga sem hafa afafhinni Kaupverðið felur ekki ísér séruppgjör uppgjör eldri samninga sem gerðir hafaverið verið hinni keyptueiningu einingusem sem Kaupverðið Kaupverðiðfelur felurekki ekki í ísér séruppgjör uppgjör eldri eldri samninga sem semeldri gerðir gerðir hafa hafaverið verið afafgerðir hinni hinnikeyptu keyptu einingu einingu sem semkeyptu venjulega erer fært rekstrarreikning. venjulega færtbeint beint í rekstrarreikning. venjulega venjulegaererfært færtbeint beint í rekstrarreikning. í rekstrarreikning. Kaupverðið felur ekki íí sér uppgjör eldri samninga sem gerðir hafa verið af hinni keyptu einingu sem venjulega er fært beint í rekstrarreikning.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

rhæðir æðir eru eruí þúsundum í þúsundum Fjárhæðir Fjárhæðir króna krónaeru eruí þúsundum í þúsundumkróna króna 99     Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

99     9




20 Íslandspóstur

Skýringar frh. SKÝRINGAR SKÝRINGAR FRH. FRH.

SKÝRINGAR FRH.

2. 2. GRUNDVÖLLUR GRUNDVÖLLUR REIKNINGSSKILANNA, REIKNINGSSKILANNA, FRH. FRH.

2.

GRUNDVÖLLUR REIKNINGSSKILANNA, FRH.

e. e. Breyting Breyting áá reikningsskilareglum, reikningsskilareglum, frh. frh. e. Breyting á reikningsskilareglum, frh. Sameiningar fyrirtækja, fyrirtækja, frh. frh. (i) (i) Sameiningar (i) Sameiningar fyrirtækja, frh. Kostnaður Kostnaður sem sem fellur fellur til til við við kaupin kaupin annar annar en en kostnaður kostnaður við við útgáfu útgáfu skuldaskjala skuldaskjala Kostnaður og og eigingjárgeringa sem eigingjárgeringa fellur til við er er kaupin annar en kostnaður við útgáfu sk gjaldfærður gjaldfærður þegar þegar hann hann fellur fellur til. til. gjaldfærður þegar hann fellur til.

Óvissar Óvissar skuldir skuldir til til greiðslu greiðslu eru eru færðar færðar áá gangvirði gangvirði áá kaupdegi. kaupdegi. Breytingar Breytingar ááÓvissar gangvirði gangvirði skuldir við við til síðara síðara greiðslu mat mat eru eru færðar á gangvirði á kaupdegi. Breyting færðar færðar íí rekstrarreikning, rekstrarreikning, nema nema þegar þegar óvissa óvissa skuldin skuldin er er flokkuð flokkuð sem sem eigið færðar eigið fé, fé,í en rekstrarreikning, en þá þá er er hún hún ekki ekki nema þegar óvissa skuldin er flokkuð se endurmetin endurmetin og og uppgjör uppgjör skuldarinnar skuldarinnar er er fært fært áá eigið eigið fé. fé. endurmetin og uppgjör skuldarinnar er fært á eigið fé.

Þegar Þegar kaupréttarsamningar kaupréttarsamningar eru eru gerðir gerðir íí stað stað samninga samninga sem sem starfsmenn starfsmenn hins hins Þegarkeypta keypta kaupréttarsamningar félags félags höfðu höfðu fyrir fyrir eru gerðir í stað samninga sem starfsmen kaupin kaupin vegna vegna fyrri fyrri tímabila tímabila er er tekið tekið tillit tillit til til mismunar mismunar áá gangvirði gangvirði samninganna samninganna kaupin vegna vegna vegnafyrri þjónustu þjónustu tímabila sem sem er tekið tillit til mismunar á gangvirði sa þegar þegar hefur hefur verið verið veitt veitt og og hann hann talinn talinn hluti hluti af af kaupverði. kaupverði. Horft Horft er er til til markaðsvirðis markaðsvirðis þegar hefur nýja verið nýja samningsins samningsins veitt og hann talinn hluti af kaupverði. Horft er t samanborið samanborið við við markaðsvirði markaðsvirði eldri eldri samnings samnings og og að að hvaða hvaða marki marki nýji nýji samningurinn samningurinn samanborið er er vegna vegna við markaðsvirði þjónustu þjónustu sem sem eldri samnings og að hvaða marki nýji sam veitt veitt hefur hefur verið verið fyrir fyrir kaupin. kaupin. veitt hefur verið fyrir kaupin.

Yfirtökur Yfirtökur fyrir fyrir 1. 1. janúar janúar 2010 2010 Yfirtökur fyrir 1. janúar 2010 Viðskiptavild Viðskiptavild sem sem hefur hefur orðið orðið til til við við yfirtökur yfirtökur fyrir fyrir 1. 1. janúar janúar 2010 2010 er er mismunurinn mismunurinn Viðskiptavild sem áá kaupverði kaupverði hefur orðið við við til við yfirtökur fyrir 1. janúar 2010 yfirtökuna yfirtökuna og og gangvirði gangvirði yfirtekinna yfirtekinna aðgreinanlegra aðgreinanlegra eigna, eigna, skulda skulda og og óvissra óvissra yfirtökuna skulda. skulda. Þegar Þegar og gangvirði mismunurinn mismunurinn yfirtekinna aðgreinanlegra eigna, skulda og ó var var neikvæður neikvæður var var hann hann tekjufærður tekjufærður íí rekstrarreikning. rekstrarreikning. var neikvæður var hann tekjufærður í rekstrarreikning. Kostnaður Kostnaður sem sem féll féll til til við við kaupin, kaupin, að að undanskildum undanskildum þeim þeim kostnaði kostnaði sem sem var var Kostnaður vegna vegna útgáfu útgáfu semskuldabréfa skuldabréfa féll til við kaupin, eða eða að undanskildum þeim kostnaði sem eiginfjárgerninga, eiginfjárgerninga, var var eignfærður eignfærður sem sem hluti hluti af af kaupverðinu. kaupverðinu. eiginfjárgerninga, var eignfærður sem hluti af kaupverðinu.

Yfirtökur áá hlutum hlutum annarra annarra hluthafa hluthafa íí dótturfélögum dótturfélögum (ii) (ii) Yfirtökur (ii) Yfirtökur á hlutum annarra hluthafa í dótturfélögum Frá Frá og og með með 1. 1. janúar janúar 2010 2010 hefur hefur samstæðan samstæðan beitt beitt IAS IAS 27 27 Samstæðureikningsskil Samstæðureikningsskil Frá og með 1. og og janúar aðgreind aðgreind 2010 hefur samstæðan beitt IAS 27 Sam reikningsskil reikningsskil (2008), (2008), vegna vegna reikningsskilalegrar reikningsskilalegrar meðferðar meðferðar við við yfirtökur yfirtökur reikningsskil áá hlutum hlutum (2008), annarra annarra vegnaíí reikningsskilalegrar meðferðar við dótturfélögum. dótturfélögum. Breytingin Breytingin gildir gildir framvirkt framvirkt og og hafði hafði engin engin áhrif áhrif áá hagnað hagnað áá hlut. hlut. dótturfélögum. Breytingin gildir framvirkt og hafði engin áhrif á hagnað

Samkvæmt Samkvæmt nýju nýju reikningsskilareglunni reikningsskilareglunni er er farið farið með með yfirtökur yfirtökur áá hlutum hlutum annarra annarra Samkvæmt íí dótturfélögum dótturfélögum nýju reikningsskilareglunni eins eins og og er farið með yfirtökur á hlutum um um sé sé að að ræða ræða viðskipti viðskipti hluthafa hluthafa íí hlutverki hlutverki sínu sínu sem sem hluthafar hluthafar og og því því er er engin engin um séviðskiptavild viðskiptavild að ræða viðskipti færð færð vegna vegna hluthafa í hlutverki sínu sem hluthafar og því slíkra slíkra viðskipta. viðskipta. Færslur Færslur vegna vegna slíkra slíkra viðskipta viðskipta taka taka mið mið af af hlutfalli hlutfallislíkra fjárfestingar fjárfestingar viðskipta. íí hreinni hreinni Færslur eign eign vegna slíkra viðskipta taka mið af hlut dótturfélagsins. dótturfélagsins. dótturfélagsins.

3. 3. MIKILVÆGAR MIKILVÆGAR REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR

3.

MIKILVÆGAR REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR

Reikningsskilaaðferðum Reikningsskilaaðferðum sem sem er er lýst lýst hér hér áá eftir eftir hefur hefur verið verið beitt beitt með með samræmdum samræmdum Reikningsskilaaðferðum hætti hætti fyrir fyrir öll öll tímabil tímabil sem ersem sem lýst hér á eftir hefur verið beitt með samræ koma koma fram fram íí ársreikningnum. ársreikningnum. koma fram í ársreikningnum. a. a. Grundvöllur Grundvöllur samstæðu samstæðu

a. Grundvöllur samstæðu

Dótturfélög (i) (i) Dótturfélög (i) Dótturfélög Dótturfélög Dótturfélög eru eru þau þau félög félög þar þar sem sem samstæðan samstæðan fer fer með með yfirráð. yfirráð. Yfirráð Yfirráð eru eru Dótturfélög til til staðar staðar þegar eru þegar þau samstæðan samstæðan félög þar sem samstæðan fer með yfirráð. Yfirrá hefur hefur vald vald til til að að stjórna stjórna fjárhagsfjárhags- og og rekstrarstefnu rekstrarstefnu félags félags íí þeim þeim tilgangi tilgangi að aðhefur hagnast hagnast valdáátilstarfsemi starfsemi að stjórna þess. þess. fjárhagsVið Við og rekstrarstefnu félags í þeim tilgang mat mat áá yfirráðum yfirráðum er er tekið tekið tillit tillit til til mögulegs mögulegs atkvæðisréttar atkvæðisréttar sem sem þegar þegar mat er er nýtanlegur. nýtanlegur. á yfirráðum Reikningsskil Reikningsskil er tekið tillit til mögulegs atkvæðisréttar sem þe dótturfélaga dótturfélaga eru eru innifalin innifalin íí reikningsskilum reikningsskilum félagsins félagsins frá frá því því að að yfirráð yfirráðdótturfélaga nást nást og og þar þareru til til innifalin þeim þeim lýkur. lýkur. í reikningsskilum félagsins frá því að yfir Reikningsskilaaðferðum Reikningsskilaaðferðum dótturfélaga dótturfélaga hefur hefur verið verið breytt breytt þegar þegar nauðsynlegt nauðsynlegtReikningsskilaaðferðum hefur hefur verið verið til til að að laga laga þær þær dótturfélaga að að hefur verið breytt þegar nauðsynl aðferðum aðferðum samstæðunnar. samstæðunnar. aðferðum samstæðunnar.

Viðskipti felld felld út út við við gerð gerð samstæðureiknings samstæðureiknings (ii) (ii) Viðskipti (ii) Viðskipti felld út við gerð samstæðureiknings Viðskipti Viðskipti milli milli félaga félaga innan innan samstæðunnar, samstæðunnar, stöður stöður milli milli þeirra þeirra og og óinnleystar óinnleystar Viðskipti tekjur tekjur og og milli gjöld gjöld félaga sem seminnan myndast myndast samstæðunnar, stöður milli þeirra og óinnle hafa hafa íí viðskiptum viðskiptum milli milli félaganna félaganna eru eru felld felld út út við við gerð gerð ársreiknings ársreiknings samstæðunnar. samstæðunnar. hafa í viðskiptum milli félaganna eru felld út við gerð ársreiknings sams

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Fjárhæðir Fjárhæðir eru eru íí þúsundum þúsundum króna króna  

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

10 10 10   




21 Ársskýrsla 2010

Skýringar frh. SKÝRINGAR FRH.

3.

MIKILVÆGAR REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR, FRH. b. Erlendir gjaldmiðlar (i) Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð á gengi viðskiptadags. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru færðar miðað við gengi á uppgjörsdegi. Gengismunur sem myndast er færður í rekstrarreikning. c. Fjármálagerningar Til fjármálagerninga teljast fjárfestingar í hlutabréfum og skuldabréfum, viðskiptakröfur, aðrar kröfur, handbært fé, lántökur, viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir. Fjármálagerningar eru færðir á gangvirði við upphaflega skráningu í bókhald og er allur beinn viðskiptakostnaður færður til hækkunar á virði þeirra við upphaflega skráningu í bókhald. Eftir upphaflega skráningu eru fjármálagerningar færðir á afskrifuðu kostnaðarverði, að undanskildum fjáreignum til sölu sbr. hér að neðan. Til handbærs fjár teljast sjóður og óbundnar bankainnstæður. (i) Fjáreignir til sölu Fjárfestingar samstæðunnar í hlutabréfum eru flokkaðar sem fjáreignir til sölu. Þær eru færðar á gangverði og gangvirðisbreytingar færðar beint á sérstakan lið meðal eigin fjár. Gangvirðisbreytingar, sem færðar hafa verið á eigið fé, eru færðar í rekstrarreikning þegar fjáreign til sölu er færð úr ársreikningi eða ef um virðisrýrnun er að ræða. d. Rekstrarfjármunir (i) Færsla og mat Rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði, að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun. Kostnaðarverð samanstendur af beinum kostnaði sem fellur til við kaupin. Þegar rekstrarfjármunir samanstanda af einingum sem hafa mismunandi nýtingartíma eru einingarnar aðgreindar og færðar miðað við mismunandi nýtingartíma. Hagnaður eða tap af sölu rekstrarfjármuna er mismunur á söluandvirði og bókfærðu verði eignarinnar og er fært í rekstrarreikning meðal annarra tekna og gjalda. (ii) Kostnaður sem fellur til síðar Kostnaður sem fellur til vegna endurnýjunar á hluta rekstrarfjármuna er eignfærður meðal rekstrarfjármuna þegar sá kostnaður fellur til, ef líklegt er að framtíðarhagnaður sem felst í eigninni muni renna til félagsins og hægt er að meta kostnaðinn á áreiðanlegan hátt. Allur annar kostnaður er gjaldfærður í rekstrarreikningi þegar til hans er stofnað. (iii) Afskriftir Afskriftir eru reiknaðar línulega miðað við áætlaðan nýtingartíma einstakra hluta rekstrarfjármuna. Leigðar eignir eru afskrifaðar á leigutíma eða nýtingartíma ef hann er skemmri en leigutími. Land er ekki afskrifað. Áætlaður nýtingartími greinist þannig: Fasteignir ......................................................................................................................... Áhöld, tæki, bifreiðar og innréttingar ................................................................................

20-25 ár 3-10 ár

Afskriftaaðferðir, nýtingartími og niðurlagsverð eru endurmetin á uppgjörsdegi.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

11




22 Íslandspóstur

Skýringar frh. SKÝRINGAR FRH.

3.

MIKILVÆGAR REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR, FRH. e. Óefnislegar eignir (i) Viðskiptavild Viðskiptavild verður til við kaup á dótturfélögum og er færð á kostnaðarverði að frádreginni uppsafnaðri virðisrýrnun. f. Birgðir Birgðir eru metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluvirði, hvort sem lægra reynist. Hreint söluvirði er áætlað söluverð í venjulegum viðskiptum að frádregnum áætluðum kostnaði við að selja vöru. Kostnaður við birgðir er byggður á meðalkostnaðarverðsreglunni við birgðamat og tekur til kostnaðar sem stofnað hefur verið til við kaup birgðanna og við að koma þeim á þann stað og í það ástand sem þær eru í á uppgjörsdegi. g. Virðisrýrnun (i) Fjáreignir Á hverjum uppgjörsdegi er kannað hvort til staðar sé hlutlæg vísbending um virðisrýrnun fjáreigna. Fjáreign telst vera virðisrýrð ef hlutlægar vísbendingar eru um að einn eða fleiri atburðir sem átt hafa sér stað eftir upphaflega skráningu í bókhald benda til þess að vænt framtíðarsjóðstreymi af eigninni verði lægra en áður var talið. Virðisrýrnun fjáreigna sem færðar eru á afskrifuðu kostnaðarverði er mismunurinn á bókfærðu verði þeirra annars vegar og núvirtu væntu framtíðarsjóðstreymi, miðað við upphaflega virka vexti hins vegar. Virðisrýrnun fjáreigna til sölu er ákvörðuð með hliðsjón af gangvirði þeirra á hverjum tíma. Einstakar mikilvægar fjáreignir eru prófaðar sérstaklega með tilliti til virðisrýrnunar. Aðrar fjáreignir eru metnar í flokkum með svipuðum lánsáhættueinkennum. Virðisrýrnun fjáreigna er færð í rekstrarreikning. Uppsafnað tap af fjáreignum til sölu sem fært hefur verið á eigið fé er fært í rekstrarreikning við virðisrýrnun. Virðisrýrnun er bakfærð ef hægt er að tengja bakfærsluna með hlutlægum hætti atburðum sem orðið hafa eftir að virðisrýrnun var færð. Bakfærsla fjáreigna sem færðar eru á afskrifuðu kostnaðarverði er færð í rekstrarreikning. (ii) Aðrar eignir Bókfært verð eigna samstæðunnar, annarra en birgða (sjá reikningsskilaaðferð f) er yfirfarið á hverjum uppgjörsdegi til að meta hvort vísbending sé um virðisrýrnun. Ef eitthvað bendir til þess er endurheimtanleg fjárhæð eignarinnar áætluð. Virðisrýrnunarprófanir eru gerðar að minnsta kosti árlega á viðskiptavild. Virðisrýrnun er færð þegar bókfært verð eignar eða sjóðskapandi hluta hennar verður hærra en endurheimtanlega fjárhæð hennar. Virðisrýrnun er færð til gjalda í rekstrarreikningi. Endurheimtanleg fjárhæð eigna eða sjóðskapandi eininga er hreint gangvirði þeirra eða nýtingarvirði, hvort sem hærra reynist. Nýtingarvirði er áætlað framtíðarsjóðstreymi núvirt miðað við markaðsvexti eignarinnar fyrir skatta, sem sýna núverandi markaðsmat á tímavirði fjármuna og áhættuna sem tengist eigninni.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

12




23 Ársskýrsla 2010

Skýringar frh. SKÝRINGAR SKÝRINGAR FRH. FRH.

3.3. MIKILVÆGAR MIKILVÆGAR REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR, REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR, FRH. FRH. g. g. Virðisrýrnun, Virðisrýrnun, frh. frh. Virðisrýrnun Virðisrýrnun viðskiptavildar viðskiptavildar er er ekki ekki bakfærð. bakfærð. Virðisrýrnun Virðisrýrnun annarra annarra eigna eigna er er bakfærð bakfærð ef ef hægt hægt er er aðað tengja tengja hækkun hækkun á endurheimtanlegri á endurheimtanlegri fjárhæð fjárhæð á hlutlægan á hlutlægan hátt hátt atburði atburði sem sem áttiátti sérsér stað stað eftir eftir aðað virðisrýrnunin virðisrýrnunin varvar færð. færð. Virðisrýrnun Virðisrýrnun annarra annarra eigna eigna er er bakfærð bakfærð ef ef breyting breyting hefur hefur áttátt sérsér stað stað á mati á mati sem sem notað notað varvar viðvið útreikning útreikning á endurheimtanlegri á endurheimtanlegri fjárhæð. fjárhæð. Virðisrýrnun Virðisrýrnun er er einungis einungis bakfærð bakfærð aðað þvíþví marki marki sem sem nemur nemur áður áður færðri færðri virðisrýrnun, virðisrýrnun, aðað frádregnum frádregnum afskriftum afskriftum sem sem hefðu hefðu verið verið færðar, færðar, ef ef engin engin virðisrýrnun virðisrýrnun hefði hefði orðið. orðið. Bakfærsla Bakfærslavirðisrýrnunar virðisrýrnunarer erfærð færðí rekstrarreikning í rekstrarreikningnema nemaí tilviki í tilvikieignarhluta eignarhlutaí öðrum í öðrumfélögum félögumsem sem flokkaðir flokkaðir erueru sem sem fjáreignir fjáreignir til til sölu. sölu. Þegar Þegar umum slíkar slíkar eignir eignir er er aðað ræða ræða er er bakfærsla bakfærsla virðisrýrnunar virðisrýrnunar færð færð beint beint á eigið á eigið fé.fé.

h. h. Fastafjármunir Fastafjármunir til til sölu sölu Þegar Þegar gert gert er er ráðráð fyrir fyrir aðað bókfært bókfært verð verð fastafjármuna fastafjármuna (eða (eða eignasamstæða eignasamstæða sem sem samanstanda samanstanda af af eignum eignum ogog skuldum) skuldum) verði verði endurheimt endurheimt aðallega aðallega með með sölu sölu þeirra þeirra fremur fremur er er áframhaldandi áframhaldandi notkun, notkun, erueru eignirnar eignirnar eða eða eignasamstæðurnar eignasamstæðurnar endurflokkaðar endurflokkaðar í efnhagsreikningi í efnhagsreikningi sem semeignir eignir til tilsölu. sölu.Áður Áðurenen endurflokkunin endurflokkuniná ásérsér stað stað erueru eignirnar eignirnar (eða (eða einstakir einstakir hlutar hlutar eignasamstæða) eignasamstæða) endurmetnir endurmetnir í samræmi í samræmi viðvið reikningsskilaaðferðir reikningsskilaaðferðir samstæðunnar. samstæðunnar. Eftir Eftir það það erueru eignirnar eignirnar (eða (eða eignasamstæðan) eignasamstæðan) almennt almennt metnar metnar á bókfærðu á bókfærðu verði verði eða eða hreinu hreinu gangvirði, gangvirði, hvoru hvoru sem sem lægra lægra reynist. reynist. Virðisrýrnun Virðisrýrnun eignasamstæða eignasamstæða er er fyrst fyrst færð færð til til lækkunar lækkunar á viðskiptavild, á viðskiptavild, þvíþví næst næst hlutfallslega hlutfallslega á aðrar á aðrar eignir eignir ogog skuldir skuldir innan innan eignasamstæðunnar. eignasamstæðunnar. Virðisrýrnun Virðisrýrnun er er þóþó ekki ekki færð færð til til lækkunar lækkunar á birgðum, á birgðum, fjáreignum fjáreignum eða eða skatteignum, skatteignum, sem sem erueru áfram áfram metnar metnar í samræmi í samræmi viðvið reikningsskilaaðferðir reikningsskilaaðferðir samstæðunnar. samstæðunnar. Virðisrýrnun Virðisrýrnun viðvið upphaflega upphaflega flokkun flokkun eigna eigna sem sem erueru til til sölu sölu er er færð færð í rekstrarreikning. í rekstrarreikning. HiðHið sama sama á við á við hagnað hagnað eða eða taptap af af endurmati endurmati á síðari á síðari uppgjörsdögum, uppgjörsdögum, enen þóþó er er hagnaður hagnaður aðeins aðeins færður færður aðað þvíþví marki marki aðað hann hann nemi nemi ekki ekki hærri hærri fjárhæð fjárhæð enen uppsafnaðri uppsafnaðri virðisrýrnun. virðisrýrnun. i. i.Skuldbindingar Skuldbindingar Skuldbinding Skuldbinding er er færð færð þegar þegar samstæðan samstæðan berber lagaleg lagaleg eða eða ætluð ætluð skylda skylda vegna vegna liðinna liðinna atburða, atburða, líklegt líklegt er er aðað til til greiðslu greiðslu komi komi ogog hægt hægt er er aðað meta meta hana hana á áreiðanlegan á áreiðanlegan hátt. hátt. Félagið Félagið hefur hefur skuldbundið skuldbundið sigsig til til aðað greiða greiða viðbótarframlag viðbótarframlag til til Lífeyrissjóðs Lífeyrissjóðs starfsmanna starfsmanna ríkisins ríkisins sem sem nemur nemur 6% 6% af af mismun mismun heildarlauna heildarlauna ogog viðmiðunarlauna viðmiðunarlauna þeirra þeirra starfsmanna starfsmanna sem sem nýta nýta sérsér rétt rétt til til greiðslu greiðslu iðgjalda iðgjalda í í sjóðinn sjóðinn meðan meðan þeir þeir starfa starfa hjáhjá félaginu. félaginu. j. j.Tekjur Tekjur Tekjur Tekjur samstæðunnar samstæðunnar af af þjónustu þjónustu erueru færðar færðar í rekstrarreikning í rekstrarreikning í þeim í þeim mánuði mánuði sem sem þjónustan þjónustan er er innt innt af af hendi hendi ánán tillits tillits til til þess þess hvenær hvenær uppgjör uppgjör fyrir fyrir hana hana berast. berast. Tekjur Tekjur vegna vegna vörusölu vörusölu erueru færðar færðar í rekstrarreikning í rekstrarreikning þegar þegar áhætta áhætta ogog ávinningur ávinningur flyst flyst til til kaupanda kaupanda sem sem jafnan jafnan er er viðvið afhendingu. afhendingu. k. k. Fjármunatekjur Fjármunatekjur ogog fjármagnsgjöld fjármagnsgjöld Fjármunatekjur Fjármunatekjur samanstanda samanstanda af af vaxtatekjum vaxtatekjum af af fjárfestingum fjárfestingum ogog gengishagnaði gengishagnaði af af erlendum erlendum gjaldmiðlum. gjaldmiðlum. Vaxtatekjur Vaxtatekjur erueru færðar færðar í rekstrarreikning í rekstrarreikning eftir eftir þvíþví sem sem þær þær falla falla til.til. Fjármagnsgjöld Fjármagnsgjöldsamanstanda samanstandaaf afvaxtakostnaði vaxtakostnaðiaf aflántökum, lántökum,gengistapi gengistapiaf aferlendum erlendumgjaldmiðlum gjaldmiðlumogog virðisrýrnun virðisrýrnun fjáreigna. fjáreigna.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Fjárhæðir Fjárhæðir erueru í þúsundum í þúsundum króna króna  

1313

 


24 Íslandspóstur

Skýringar frh. SKÝRINGAR FRH.

3.

MIKILVÆGAR REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR, FRH. l. Tekjuskattur Gjaldfærður tekjuskattur samanstendur af tekjuskatti til greiðslu og frestuðum tekjuskatti. Tekjuskattur er færður í rekstrarreikning nema þegar hann varðar liði sem eru færðir beint á eigið fé en í þeim tilfellum er tekjuskatturinn færður á eigið fé. Tekjuskattur til greiðslu er tekjuskattur sem áætlað er að komi til greiðslu á næsta ári vegna skattskylds hagnaðar ársins, miðað við gildandi skatthlutfall á uppgjörsdegi auk leiðréttinga á tekjuskatti til greiðslu vegna fyrri ára. Frestaður tekjuskattur er færður vegna tímabundinna mismuna á bókfærðu verði eigna og skulda í ársreikningnum annars vegar og skattverði þeirra hins vegar. Frestaður tekjuskattur er ekki færður vegna tímabundinna mismuna vegna fjárfestinga í dótturfélögum svo framarlega sem talið er að móðurfélagið geti stýrt því hvenær mismunirnir snúist við og jafnframt að talið sé líklegt að þeir munu ekki snúast við í fyrirsjáanlegri framtíð. Tekjuskattsskuldbinding er ekki færð vegna viðskiptavildar sem ekki er frádráttarbær skattalega. Útreikningur á frestuðum tekjuskatti byggir á því skatthlutfalli sem vænst er að verði í gildi þegar tímabundnir mismunir koma til með að snúast við, miðað við gildandi lög á uppgjörsdegi. Tekjuskattseign er einungis færð að því marki sem líklegt er talið að skattskyldur hagnaður verði til ráðstöfunar í framtíðinni, sem unnt verður að nýta eignina á móti. Tekjuskattseign er metin á hverjum uppgjörsdegi og lækkuð að því marki sem talið er að hún komi ekki til með að nýtast. m. Hagnaður á hlut Í ársreikningnum er sýndur grunnhagnaður á hlut og þynntur hagnaður á hlut sem reiknaður er sem hlutfall afkomu, sem ráðstafað er til almennra hluthafa í félaginu og vegins meðalfjölda útistandandi almennra hluta á árinu. Félagið hefur ekki gert kaupréttarsamninga né tekið lán sem breytanlegt er í hlutafé, þannig að þynntur hagnaður á hlut er jafn grunnhagnaði á hlut. n. Nýir reikningsskilastaðlar og túlkanir á þeim Gefnir hafa verið út nýir staðlar, endurbætur á þeim og túlkanir, sem ekki hafa tekið gildi fyrir þetta reikningsár félagsins og hefur ekki verið beitt við gerð þessara reikningsskila. Ekki er talið að þeir hafi veruleg áhrif á reikningsskilin en möguleg áhrif af innleiðingu þeirra hafa ekki verið metin.

4.

STÝRING FJÁRMÁLALEGRAR ÁHÆTTU Yfirlit Eftirfarandi áhættur fylgja fjármálagerningum samstæðunnar: * lánsáhætta * lausafjáráhætta * markaðsáhætta Hér eru veittar upplýsingar um framangreindar áhættur, markmið, stefnu og aðferðir samstæðunnar við að meta og stýra áhættunni. Að auki eru veittar tölulegar upplýsingar víða í ársreikningnum. Stjórn móðurfélagsins ber ábyrgð á að innleiða og hafa eftirlit með áhættustýringu samstæðunnar. Stjórnin hefur falið forstjóra móðurfélagsins umsjón með daglegri áhættustýringu samstæðunnar.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

14




25 Ársskýrsla 2010

Skýringar frh. SKÝRINGAR FRH.

4.

STÝRING FJÁRMÁLALEGRAR ÁHÆTTU, FRH. Yfirlit, frh. Markmið samstæðunnar með áhættustýringu er að uppgötva og greina áhættu sem hún býr við, setja viðmið um áhættutöku og hafa eftirlit með henni. Áhættustýring og aðferðir eru yfirfarnar reglulega til að endurspegla breytingar á markaðsaðstæðum og starfsemi samstæðunnar. Með þjálfun starfsmanna og starfsreglum stefnir samstæðan að öguðu eftirliti þar sem allir starfsmenn eru meðvitaðir um hlutverk sitt og skyldur. Lánsáhætta Lánsáhætta er hættan á fjárhagslegu tapi samstæðunnar ef viðskiptamaður eða mótaðili í fjármálagerningi getur ekki staðið við umsamdar skuldbindingar sínar. Lánsáhætta samstæðunnar er einkum vegna viðskiptakrafna.

Viðskiptakröfur og aðrar kröfur Lánsáhætta samstæðunnar ræðst einkum af fjárhagsstöðu og starfsemi einstakra viðskiptamanna. Atvinnugreinar og staðsetning viðskiptamanna hafa minni áhrif á lánsáhættu. Samstæðan hefur sett útlánareglur þar sem allir nýir viðskiptamenn eru metnir áður en þeim er veittur gjaldfrestur. Greiðslusaga nýrra viðskiptamanna er könnuð og þeim settar hámarksúttektir. Auk þess er trygginga krafist sé talin ástæða til þess. Flestir viðskiptamenn samstæðunnar hafa átt í áralöngum viðskiptum við hana og tapaðar viðskiptakröfur hafa verið tiltölulegar litlar í hlutfalli af veltu. Við stýringu lánsáhættu vegna viðskiptamanna er einkum horft til aldurs krafna og fjárhagsstöðu einstakra viðskiptamanna. Viðskiptakröfur og aðrar kröfur samstæðunnar eru bæði á einstaklinga og félög. Viðskiptamenn sem flokkaðir eru sem áhættusamir geta ekki átt frekari viðskipti við samstæðuna nema greiða niður skuldir sínar. Samstæðan myndar niðurfærslu vegna áætlaðrar virðisrýrnunar viðskiptakrafna, annarra krafna og fjárfestinga. Niðurfærslan er í meginatriðum sérstök niðurfærsla vegna einstakra viðskiptamanna og sameiginleg niðurfærsla með tilliti til aldurs krafna, sem ekki hefur verið tengt einstökum viðskiptamönnum. Sameiginlega niðurfærslan er metin með tilliti til innheimtusögu sambærilegra krafna. Viðskiptakröfur samstæðunnar eru færðar niður um 101 millj. kr. (2009: 102 millj. kr.) og skuldabréf í eigu félagsins eru færð niður um 4 millj. kr. (2009: 6 millj. kr.) Lausafjáráhætta Lausafjáráhætta er hættan á því að samstæðan geti ekki staðið við fjárhagsskuldbindingar sínar eftir því sem þær gjaldfalla. Markmið samstæðunnar er að stýra lausafé þannig að tryggt sé að hún hafi alltaf nægt laust fé til að mæta skuldbindingum sínum eftir því sem þær gjaldfalla. Samningsbundnar greiðslur af fjárskuldum greinast þannig í árslok:

2010 Skuldabréfalán .................... Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir .............

Bókfært verð

Innan 1 árs

2-3 ár

4-5 ár

Meira en 5 ár

1.446.519

165.466

328.995

321.134

1.922.200

328.995

321.134

1.922.200

943.956

943.956

2.390.475

1.109.422

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

15




26 Íslandspóstur

Skýringar frh. SKÝRINGAR FRH.

4.

STÝRING FJÁRMÁLALEGRAR ÁHÆTTU, FRH. Lausafjáráhætta, frh.

2009 Skuldabréfalán .................... Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir .............

Bókfært verð

Innan 1 árs

2-3 ár

4-5 ár

Meira en 5 ár

1.642.191

150.677

358.436

348.606

2.343.373

358.436

348.606

2.343.373

873.093

873.093

2.515.284

1.023.770

Markaðsáhætta Markaðsáhætta er hættan á því að breytingar á markaðsverði erlendra gjaldmiðla og vaxta hafi áhrif á afkomu samstæðunnar eða virði fjárfestinga hennar í fjármálagerningum. Markmið með stýringu markaðsáhættu er að stýra og takmarka áhættu við skilgreind mörk, jafnframt því sem ábati er hámarkaður.

Gjaldmiðlagengisáhætta Lántaka samstæðunnar sem er að 7% hluta í erlendri mynt, EUR, CHF og JPY, myndar gengisáhættu sem ekki er varin. Vextir af þessum lánum eru að jafnaði lægri en af lánum sem móðurfélagið tekur í íslenskum krónum. Samstæðan býr við gengisáhættu vegna krafna á erlendar póststjórnir og viðskiptavini í öðrum gjaldmiðli en starfrækslugjaldmiðli samstæðufélagnna. Þeir gjaldmiðlar sem einkum skapa gengisáhættu eru SDR og EUR. Samstæðan ver sig að jafnaði ekki fyrir gjaldmiðlaáhættu en breytingar á gengi gjaldmiðla hefðu óveruleg áhrif á afkomu samstæðunnar.

Vaxtaáhætta Lántökur samstæðunnar í íslenskum krónum eru bundnar vísitölu neysluverðs og eru ýmist með breytilegum eða föstum vöxtum. Lántökur í erlendri mynt eru með breytilegum vöxtum. Ef vaxtakjör hefðu verið 1% lakari en þau reyndust vera hefði afkoma samstæðunnar verið 14 millj. kr. lakari á árinu 2010 en 14 millj. kr. betri ef vaxtakjör hefðu reynst 1% betri en raunin var. Ef vaxtakjör hefðu verið 1% lakari á árinu 2009 en þau reyndust vera hefði afkoma samstæðunnar verið 16 millj. kr. lakari á árinu 2009 en 16 millj. kr. betri ef vaxtakjör hefðu reynst 1% betri en raunin var.

Önnur markaðsverðsáhætta Önnur markaðsverðsáhætta er takmörkuð, þar sem fjárfestingar í skuldabréfum og eignarhlutum eru óverulegur hluti af starfsemi samstæðunnar.

5.

SKIPTING TEKNA OG GJALDA EFTIR REKSTRARÞÁTTUM Meginstarfsemi félagsins felst í póstþjónustu sem er að hluta rekin í samkeppni við aðra aðila í sambærilegum rekstri og að hluta samkvæmt einkarétti til póstdreifingar. Rekstrarreikningi félagsins fyrir árið 2010 hefur verið skipt upp í þessa helstu rekstrarþætti eftir aðferðum sem þróaðar hafa verið af stjórnendum félagsins. Taka aðferðir þessar mið af talningum á þeim pósti sem dreift er í samkeppni, bæði innan og utan alþjónustu og samkvæmt einkarétti. Einnig er reiknuð og gjaldfærð notkun á fastafjármunum og fjármagni og breytast því tekjur og gjöld sem reiknuðum innri viðskiptum nemur. Eignarekstur samanstendur af reiknuðum tekjum vegna fastafjármuna og fjármagns, sem og raun fjármagnsliðum fyrirtækisins ásamt áhrifum dótturfélaga. Skipting rekstrarreiknings í framangreinda rekstrarþætti miðað við þessar forsendur er þannig:

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

16




27 Ársskýrsla 2010

Skýringar frh. SKÝRINGAR FRH.

5.

SKIPTING TEKNA OG GJALDA EFTIR REKSTRARÞÁTTUM, FRH.

Árið 2010 Rekstrartekjur ........................................... Rekstrargjöld ............................................

Einkaréttur 2.505.130 (2.623.852) (118.722)

Samkeppni innan alþjónustu 2.516.614 (2.493.429) 23.185

Samkeppni utan alþjónustu 1.157.867 (1.148.309) 9.558

2.659.711 (2.672.451) (12.740)

2.286.387 (2.221.143) 65.244

1.019.795 (988.810) 30.985

Eignarekstur ............................................. Hagnaður fyrir tekjuskatt ........................... Tekjuskattur ............................................. Hagnaður ársins ........................................

Árið 2009 Rekstrartekjur ........................................... Rekstrargjöld ............................................ Eignarekstur ............................................. Hagnaður fyrir tekjuskatt ........................... Tekjuskattur ............................................. Hagnaður ársins ........................................

6.

Samtals 6.179.611 (6.265.590) (85.979) 216.461 130.482 (37.506) 92.976

5.965.893 (5.882.404) 83.489 45.270 128.759 (36.453) 92.306

LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD Laun, launatengd gjöld og annar starfsmannakostnaður greinast þannig:

2010

2009

Laun .......................................................................................................... Launatengd gjöld ....................................................................................... Annar starfsmannakostnaður ......................................................................

2.748.854 563.488 158.920

2.715.182 475.803 166.378

Laun og launatengd gjöld samtals ...............................................................

3.471.262

3.357.363

Stöðugildi ..................................................................................................

878

956

Laun og hlunnindi stjórnar og æðstu stjórnenda námu 88 millj. kr. á árinu (2009: 82 millj. kr.). Þar af voru laun forstjóra 19 millj. kr. (2009: 16 millj. kr.) og laun til stjórnarmanna 7 millj. kr. (2009: 9 millj. kr.) Laun stjórnarformanns eru tvöföld laun stjórnarmanns. Samningar við stjórnendur félagsins kveða hvorki á um kauprétt á hlutum í félaginu né sérstakar greiðslur við starfslok. Ógreiddar eftirstöðvar starfslokasamninga námu 18 millj. kr. í árslok (2009: 19 millj. kr.) og er tekið tillit til þeirrar fjárhæðar í reikningsskilum félagsins.

7.

ÞÓKNANIR TIL ENDURSKOÐENDA Greiðslur til Ríkisendurskoðunar greinast þannig:

2010

2009

Endurskoðun ársreiknings ........................................................................... Könnun árshlutareikninga ...........................................................................

3.293

3.116

2.307

1.212

Samtals ......................................................................................................

5.600

4.328

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

17




28 Íslandspóstur

Skýringar frh. SKÝRINGAR FRH.

8.

FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld greinast þannig:

9.

2010

2009

46.630

74.909

Vaxtatekjur og verðbætur ........................................................................... Gengishagnaður .........................................................................................

144.278

0

Fjármunatekjur samtals ...............................................................................

190.908

74.909

Vaxtagjöld og verðbætur ............................................................................ Gengistap ..................................................................................................

( 124.340) 0

( 182.323) ( 30.137)

Fjármagnsgjöld samtals ...............................................................................

( 124.340)

( 212.460)

Hreinar fjármunatekjur (fjármagnsgjöld) samtals ..........................................

66.568

( 137.551)

GJALDFÆRÐUR TEKJUSKATTUR Í desember 2010 samþykkti Alþingi hækkun á tekjuskattshlutfalli úr 18% í 20% frá og með 1. janúar 2011 og kemur breytingin til framkvæmda við álagningu ársins 2012. Vegna þessa hefur tekjuskattsskuldbinding hækkað um 5 millj. kr. miðað við 31. desember 2010. Áhrifin eru gjaldfærð í rekstrarreikningi samstæðunnar. Tekjuskattur í rekstrarreikningi greinist þannig:

2010

2009

Skattar til greiðslu Skattar tímabilsins ......................................................................................

20.005

34.499

Frestaðir skattar Tímabundnir mismunir ................................................................................ Breyting tekjuskattshlutfalls úr 18% í 20% (2009: 15% í 18%) ...................

12.511 4.990

( 3.446) 5.400

Tekjuskattur færður í rekstrarreikning .........................................................

37.506

36.453

Virkur tekjuskattur greinist þannig:

2010

2009

Hagnaður ársins ........................................ Tekjuskattur ............................................

92.976 37.506

92.306 36.453

Hagnaður án tekjuskatts ...........................

130.482

128.759

Tekjuskattur fyrirtækja samkvæmt gildandi skatthlutfalli ..............................

18,0%

23.487

15,0%

19.314

Áhrif breytingar tekjuskattshlutfalls á Íslandi ................................................. Ófrádráttarbær kostnaður vegna virðisrýrnunar viðskiptavildar ......... Áhrif skattalegra tapa ............................... Annað ......................................................

3,8%

4.990

4,2%

5.400

7,1% ( 0,1%) 0,0%

9.202 ( 173) 0

7,3% 1,8% 0,0%

9.375 2.322 42

Virkur tekjuskattur ....................................

28,7%

37.506

28,3%

36.453

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

18




29 Ársskýrsla 2010

Skýringar frh.

SKÝRINGAR FRH.

SKÝRINGAR FRH.

14. BIRGÐIR Birgðir í árslok greinast þannig:

10. REKSTRARFJÁRMUNIR Rekstrarfjármunir og afskriftir greinast þannig:

200

Rekstrarvörubirgðir .................................................................................... Frímerkjabirgðir .........................................................................................

103.46 74.63

Birgðir samtals ..........................................................................................

178.09

Fasteignir og lóðir

Áhöld, tæki og bifreiðar

Samtals

Kostnaðarverð 2.933.795 1.763.198 4.696.993 Staða 1.1.2009 ..................................................................15. VIÐSKIPTAKRÖFUR OG AÐRAR KRÖFUR 94.730 295.577 Viðbót á árinu ................................................................... Viðskiptakröfur og200.847 aðrar kröfur greinast þannig: ( 64.140) ( 31.985) ( 96.125) Selt og niðurlagt ................................................................ Nafnverð Endurflokkað sem til sölu ................................................... ( 8.423)viðskiptakrafna 0........................................................................... ( 8.423) Staða 31.12.2009 .............................................................. Staða 1.1.2010 .................................................................. Viðbót á árinu ................................................................... Selt og niðurlagt ................................................................ Endurflokkað sem til sölu ...................................................

Niðurfærsla kunna að tapast ....................................... 2.955.962 viðskiptakrafna 1.932.060 sem4.888.022 Næsta árs afborgun skuldabréfaeignar ....................................................... Ýmsar skammtímakröfur ...........................................................................

993.43 ( 107.79 11.91 181.02

Viðskiptakröfur og345.128 aðrar kröfur samtals ..................................................... 54.158 399.286

1.078.58

2.955.962

1.932.060

Afskriftir Staða 1.1.2009 .................................................................. Afskriftir ársins .................................................................. Selt og niðurlagt ................................................................ Staða 31.12.2009 ..............................................................

4.888.022

( 83.651) 11.568

( 69.414) 0

( 153.065) 11.568

2.938.037

2.207.774

5.145.811

16. HANDBÆRT FÉ

Staða 31.12.2010 ..............................................................

200

Handbært fé greinist þannig:

200

Markaðsverðbréf ....................................................................................... Óbundnar 691.522 bankainnstæður 1.104.424 ........................................................................ 1.795.946 Sjóðir ........................................................................................................ 128.556 145.656 274.212

715.72 8.72

( 46.811)fé samtals ( 26.925) ( 73.736) Handbært ................................................................................

724.45

773.267

1.223.155

1.996.422

17. EIGNIR TIL SÖLU Staða 1.1.2010 .................................................................. Afskriftir ársins .................................................................. Selt og niðurlagt ................................................................ Endurflokkað sem til sölu ...................................................

773.267 1.223.155 Eignir til sölu greinast þannig:

1.996.422 135.065 148.974 284.039 Staða 1.1 .................................................................................................. ( 33.791) ( 54.126) ( 87.917) Endurflokkað frá rekstrarfjármunum .......................................................... ( 14.647) 0 ( 14.647)

Selt á árinu ...............................................................................................

60.90 21.55 ( 13.13

Eignir til sölu samtals .................................................................................

69.33

859.894

1.318.003

2.177.897

Bókfært verð 1.1.2009 ...........................................................................18. EIGIÐ 2.242.273 FÉ 31.12.2009 ....................................................................... 2.182.695

658.774 708.905

2.901.047 2.891.600

Staða 31.12.2010 ..............................................................

1.1.2010 ........................................................................... 31.12.2010 ....................................................................... Afskriftahlutföll .................................................................

200

Hlutafé Heildarhlutafé félagsins samkvæmt samþykktum þess er 1.448 millj. kr. og hafa allir h 2.182.695 708.905 2.891.600 Eitt atkvæði fylgir hverjum krónu hlut í félaginu. 2.078.143 889.771 einnar 2.967.914

10-33% Arður0-5% Á árinu 2009 var greiddur 80 millj. kr. arður vegna rekstrarársins 2008 eða 0,06 kr. á hl kr. eða 0,06 kr. á hlut.)

Vátryggingar og mat eigna Vátryggingarverð, fasteignamat og bókfært verð fasteigna og lóða í árslok nam eftirfarandi fjárhæðum:

Lögbundinn varasjóður 2010 minnst 10% 2009 Félaginu er skylt að leggja þess hagnaðar, sem ekki fer til þess að jafna hugs Vátryggingarverð fasteigna ......................................................................... 3.361.110 og ekki er lagt í3.160.720 aðra lögbundna sjóði, í lögbundinn varasjóð uns hann nemur 10% hlu 1.946.980 Fasteignamat fasteigna og lóða .................................................................. marki hefur verið1.841.554 náð skulu framlög vera minnst 5% þar til sjóðurinn nemur 25% hlutafj 2.182.695 Bókfært verð fasteigna og lóða ................................................................... nota varasjóð til2.078.143 að jafna tap sem ekki er unnt að jafna með færslu úr öðrum sjóðum nemur meiru en 25% hlutafjárins er heimilt að nota upphæð þá sem umfram er til þess Veðskuldir eða, sé fyrirmæla 53. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög gætt, til annarra þarfa.

Á eignum samstæðunnar hvíla tryggingabréf og skuldabréf að fjárhæð 1.006 millj. kr. (2009: 972 millj. kr.)

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009 19 19 




30 Íslandspóstur

Skýringar frh. SKÝRINGAR FRH.

11. ÓEFNISLEGAR EIGNIR Óefnislegar eignir og niðurfærsla greinist þannig:

2010

2009

Staða 1.1 ................................................................................................... Niðurfært á árinu ........................................................................................

81.120 ( 51.120)

131.120 ( 50.000)

Staða 31.12 ...............................................................................................

30.000

81.120

Viðskiptavild

Viðskiptavild sem myndaðist við kaup móðurfélagsins í dótturfélagi nam 81 millj. kr. í ársbyrjun. Í febrúar 2011 var framkvæmt virðisrýrnunarpróf á hinni sjóðsskapandi einingu sem viðskiptavildin tilheyrir og greind virðisrýrnun sem nemur 51 millj. kr. og hefur það verið fært í rekstrarreikning. Virðisrýrnunin er að mestu tilkomin vegna almenns samdráttar í hinu íslenska efnahagslífi. Við núvirðisreikning er notuð vaxtaprósenta sem samsvarar vegnu meðaltali fjármagnskostnaðar, þ.e. kostnaður skulda og eigin fjár að teknu tilliti til skatta eða 12,07%. Ef gangvirði viðskiptavildarinnar (núvirt fjárstreymi) reynist lægra en bókfært verð er mismunurinn færður til gjalda. Á árinu 2009 var greind virðisrýrnun að fjárhæð 50 millj. kr. en við framkvæmd prófsins á þeim tíma var vaxtaprósentan sem stuðst var við núvirðisreikningana 14,53%.

12. EIGNARHLUTIR Í ÖÐRUM FÉLÖGUM Eignarhlutir í félögum greinast þannig: Internet á Íslandi hf. .................................. Vörusjá ehf. .............................................. Fragtmiðlun ehf. ....................................... Eurogiro, nafnverð 100 þús. DKK .............. Önnur félög .............................................

2010 Nafnverð Bókfært verð 3.781 45.352 27.500 27.500 5.000 5.000 2.520 66 66

2009 Nafnverð Bókfært verð 3.781 45.352 27.500 27.500

Eignarhlutir í öðrum félögum samtals ........

80.438

75.438

66

2.520 66

13. SKULDABRÉFAEIGN Skuldabréfaeign greinist þannig:

2010

2009

Staða 1.1 ................................................................................................... Lánveitingar ársins ...................................................................................... Verðbætur ................................................................................................. Afborganir ................................................................................................. Breyting á niðurfærslu ................................................................................ Afborganir næsta árs ..................................................................................

46.678 0 1.411 ( 14.312) 1.290 ( 11.597)

49.321 7.000 4.058 ( 11.071) ( 2.630) ( 11.916)

Skuldabréfaeign 31.12 ...............................................................................

23.470

34.762

14. BIRGÐIR Birgðir í árslok greinast þannig:

2010

2009

Birgðir rekstrar- og söluvara ........................................................................ Frímerkjabirgðir ..........................................................................................

110.713 82.795

103.463 74.635

Birgðir samtals ............................................................................................

193.508

178.098

15. VIÐSKIPTAKRÖFUR OG AÐRAR KRÖFUR Viðskiptakröfur og aðrar kröfur greinast þannig:

2010

2009

Nafnverð viðskiptakrafna ............................................................................ Niðurfærsla viðskiptakrafna sem kunna að tapast ........................................ Næsta árs afborgun skuldabréfaeignar ........................................................ Ýmsar skammtímakröfur .............................................................................

780.702 ( 100.073) 11.597 211.096

993.435 ( 107.790) 11.916 181.025

Viðskiptakröfur og aðrar kröfur samtals .......................................................

903.322

1.078.586

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

20




31 Ársskýrsla 2010

Skýringar frh.

SKÝRINGAR FRH.

SKÝRINGAR FRH. 16. HANDBÆRT FÉ Handbært fé greinist þannig:

16. HANDBÆRT FÉ

201

Markaðsverðbréf ........................................................................................ Handbært fé greinist þannig: 2010 2009 Óbundnar bankainnstæður ......................................................................... 248.475 0 Markaðsverðbréf ........................................................................................ Sjóðir ......................................................................................................... Óbundnar bankainnstæður ......................................................................... 540.975 715.724 Handbært fé samtals ................................................................................. Sjóðir ......................................................................................................... 2.856 8.729 792.306 Handbært fé samtals ................................................................................. 17. EIGNIR TIL SÖLU

201

Staða 1.1 ................................................................................................... 2010 2009 Endurflokkað frá rekstrarfjármunum ............................................................ Staða 1.1 ................................................................................................... 69.331 60.908 Selt á árinu ................................................................................................. 14.964 21.558 Endurflokkað frá rekstrarfjármunum ............................................................ Eignir til sölu samtals .................................................................................. ( 37.199) ( 13.135) Selt á árinu .................................................................................................

Eignir til sölu greinast þannig:

Eignir til sölu samtals .................................................................................. 18. EIGIÐ FÉ

47.096

792.30

724.453

Eignir til sölu greinast þannig:

17. EIGNIR TIL SÖLU

248.47 540.97 2.85

69.33 14.96 ( 37.19

47.09

69.331

Hlutafé Heildarhlutafé félagsins samkvæmt samþykktum þess er 1.448 millj. kr. og hafa allir hlutir Hlutafé atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut í félaginu. Heildarhlutafé félagsins samkvæmt samþykktum þess er 1.448 millj. kr. og hafa allir hlutir verið greiddir. Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut í félaginu. Arður

18. EIGIÐ FÉ

Á árinu 2010 var greiddur 40 millj. kr. arður vegna rekstrarársins 2009 eða 0,03 kr. á hlut. Arður eða 0,06 kr. á hlut.) Á árinu 2010 var greiddur 40 millj. kr. arður vegna rekstrarársins 2009 eða 0,03 kr. á hlut. (2009: 80 millj. kr. eða 0,06 kr. á hlut.) Lögbundinn varasjóður

Félaginu er skylt að leggja minnst 10% þess hagnaðar, sem ekki fer til þess að jafna hugs Lögbundinn varasjóður og ekki er lagt í aðra lögbundna sjóði, í lögbundinn varasjóð uns hann nemur 10% hlu veriðhugsanlegt náð skulu framlög Félaginu er skylt að leggja minnst 10% þess hagnaðar, sem ekki fer marki til þesshefur að jafna tap fyrri vera ára minnst 5% þar til sjóðurinn nemur 25% hlutafj nota varasjóð til aðhlutafjárins. jafna tap sem ekkiþví er unnt að jafna með færslu úr öðrum sjóðum. Þega og ekki er lagt í aðra lögbundna sjóði, í lögbundinn varasjóð uns hann nemur 10% Þegar meiru en 25% hlutafjárins. hlutafjárins er heimilterað Heimilt aðnota upphæð þá sem umfram er til þess að hækk marki hefur verið náð skulu framlög vera minnst 5% þar til sjóðurinn nemur 53. gr. Þegar laga nr. 2/1995 um hlutafélög gætt, til annarra þarfa. nota varasjóð til að jafna tap sem ekki er unnt að jafna með færslu úrfyrirmæla öðrum sjóðum. varasjóður nemur meiru en 25% hlutafjárins er heimilt að nota upphæð þá sem umfram er til þess að hækka hlutaféð eða, sé fyrirmæla 53. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög gætt, til annarra þarfa.

19. TEKJUSKATTSSKULDBINDING

Tekjuskattsskuldbinding félagsins greinist þannig:

19. TEKJUSKATTSSKULDBINDING

201

Tekjuskattsskuldbinding 1.1 ........................................................................ Tekjuskattsskuldbinding félagsins greinist þannig: 2010 2009 Reiknaður tekjuskattur ársins ...................................................................... 32.400............................................................................... 30.446 Tekjuskattsskuldbinding 1.1 ........................................................................ Tekjuskattur til greiðslu 37.506 36.453 Reiknaður tekjuskattur ársins ...................................................................... Tekjuskattsskuldbinding 31.12 .................................................................... ( 20.005) ( 34.499) Tekjuskattur til greiðslu ............................................................................... 49.901 32.400 Tekjuskattsskuldbinding 31.12 .................................................................... Tekjuskattsskuldbindingin greinist þannig í árslok:

32.40 37.50 ( 20.00

49.90

201

Rekstrarfjármunir ........................................................................................ Tekjuskattsskuldbindingin greinist þannig í árslok: 2010 2009 Viðskiptakröfur ........................................................................................... 43.887............................................................................... 41.921 Rekstrarfjármunir ........................................................................................ Frestaður gengismunur ( 12.394) ( 9.405) Viðskiptakröfur ........................................................................................... Birgðir ........................................................................................................ 18.450 0 Frestaður gengismunur ............................................................................... Aðrir liðir .................................................................................................... 44 78 Birgðir ........................................................................................................ Samtals ...................................................................................................... ( 86) ( 194) Aðrir liðir ....................................................................................................

43.88 ( 12.39 18.45 4 (8

49.90

49.901 32.400 Samtals ...................................................................................................... 20. VIÐSKIPTASKULDIR OG AÐRAR SKAMMTÍMASKULDIR

20. VIÐSKIPTASKULDIR OG AÐRAR SKAMMTÍMASKULDIR

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir greinast þannig:

201

Viðskiptaskuldir .......................................................................................... 2010 ............................................................................. 2009 Aðrar skammtímaskuldir

407.88 536.07

407.882 425.035 Viðskiptaskuldir .......................................................................................... Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir samtals .................................... 536.074 448.058 Aðrar skammtímaskuldir .............................................................................

943.95

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir greinast þannig:

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir samtals ....................................

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

943.956

873.093

Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

21

21






32 Íslandspóstur

Skýringar frh. SKÝRINGAR FRH.

21. VAXTABERANDI SKULDIR Á árinu 2010 var samið við Landsbanka Íslands um að breyta lánalínu félagsins sem var í erlendri myntkörfu yfir í langtímalán í íslenskum krónum bundið vísitölu neysluverðs. Vextir eru breytilegir. Samhliða skuldbreytingu þessari var höfuðstóll lánalínunnar færður niður um 25% og hefur tekjufærsla vegna þessa verið færð í rekstrarreikning. Vaxtaberandi skuldir greinast þannig:

2010

2009

Lán bundin vísitölu neysluverðs ................................................................... Lán í EUR ................................................................................................... Lán í CHF ................................................................................................... Lán í JPY .................................................................................................... Lán í USD ................................................................................................... Lán í CAD .................................................................................................. Næsta árs afborganir ..................................................................................

1.345.025 39.222 39.999 22.273 0 0 ( 78.654)

920.986 225.637 188.819 134.606 80.611 91.532 ( 52.146)

Langtímaskuldir 31.12 ................................................................................

1.367.865

1.590.045

Árið 2010 .................................................................................................. Árið 2011 .................................................................................................. Árið 2012 .................................................................................................. Árið 2013 .................................................................................................. Árið 2014 .................................................................................................. Árið 2015 .................................................................................................. Síðar ..........................................................................................................

78.654 83.398 86.447 89.680 93.106 1.015.234

52.146 85.044 87.689 90.493 93.465 99.955 1.133.399

Langtímaskuldir samtals, þar með taldar næsta árs afborganir .....................

1.446.519

1.642.191

Afborganir af langtímaskuldum í lok tímabilsins greinast þannig á næstu ár:

22. TENGDIR AÐILAR Tengdir aðilar félagsins eru íslenska ríkið og fyrirtæki og stofnanir sem tilheyra því auk stjórnar félagsins, helstu stjórnenda þess og nánir fjölskyldumeðlimir þeirra. Félagið á viðskipti við tengda aðila sína og eru viðskiptin verðlögð eins og um ótengda aðila væri að ræða.

23. FÉLÖG Í SAMSTÆÐUNNI Eignarhlutur

Dótturfélög: Samskipti ehf. ................................................................................................. Trönur ehf. .....................................................................................................

2010

2009

100% 100%

100% 100%

24. AÐRAR UPPLÝSINGAR Í lok janúar 2010 gerði Samkeppniseftirlitið húsleit hjá félaginu í tengslum við rannsókn á meintri misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Niðurstöður rannsóknar Samkeppniseftirlitsins liggja ekki fyrir þegar ársreikningur félagsins er samþykktur.

25. KENNITÖLUR Helstu kennitölur samstæðunnar:

2010

2009

Veltufjárhlutfall - veltufjármunir / skammtímaskuldir .................................... Eiginfjárhlutfall - eigið fé / heildarfjármagn .................................................. Innra virði hlutafjár - eigið fé / hlutafé .........................................................

2,01 0,53 1,84

2,26 0,51 1,80

Rekstrarhagnaður án afskrifta (EBITDA) í hlutfalli af heildartekjum ................ Rekstrarhagnaður (EBIT) í hlutfalli af heildartekjum ...................................... Arðsemi eigin fjár .......................................................................................

5,5% 1,0% 3,7%

8,4% 4,1% 3,7%

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

22




33 Ársskýrsla 2010

Skýringar frh.

SKÝRINGAR FRH.

Óendurskoðaðar upplýsingar

26. ÁRSFJÓRÐUNGAYFIRLIT Rekstur samstæðunnar greinist þannig á ársfjórðunga: Árið 2010

4. ársfjórðungur

3. ársfjórðungur

2. ársfjórðungur

1. ársfjórðungur

Samtals

Tekjur af póstþjónustu ...... Aðrar tekjur ........................

1.671.954 213.500

1.296.207 141.846

1.312.151 151.217

1.414.932 146.522

5.695.244 653.085

1.885.454

1.438.053

1.463.368

1.561.454

6.348.329

980.161

798.719

863.848

828.534

3.471.262

428.119 240.541

413.403 174.726

401.998 189.045

440.779 189.383

1.684.299 793.695

Laun og launat. gjöld .......... Beinn kostnaður við póstdreifingu .................... Annar rekstrarkostnaður ..... Virðisrýrnun viðskiptavildar ...................

51.120

0

0

0

51.120

1.699.941

1.386.848

1.454.891

1.458.696

6.000.376

EBITDA ...............................

185.513

51.205

8.477

102.758

347.953

Afskriftir .............................

( 77.080)

( 69.723)

( 69.260)

( 67.976)

( 284.039)

EBIT .................................... Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .................. Hagnaður (tap) fyrir tekjuskatt ......................... Tekjuskattur .......................

108.433

( 18.518)

( 60.783)

34.782

63.914

96.616

11.222

( 17.518)

( 23.752)

66.568

205.049 ( 51.761)

( 7.296) 1.379

( 78.301) 14.995

11.030 ( 2.119)

130.482 ( 37.506)

Hagnaður (tap) ...................

153.288

( 5.917)

( 63.306)

8.911

92.976

1.692.852 185.862

1.374.847 113.455

1.370.715 124.628

1.419.414 145.476

5.857.828 569.421

1.878.714

1.488.302

1.495.343

1.564.890

6.427.249

967.706

790.475

807.217

791.965

3.357.363

451.093 245.977

432.286 193.264

404.692 172.000

381.418 198.634

1.669.489 809.875

Árið 2009 Tekjur af póstþjónustu ........ Aðrar tekjur ........................

Laun og launatengd gjöld ... Beinn kostnaður við póstdreifingu ................... Annar rekstrarkostnaður ..... Virðisrýrnun viðskiptavildar ...................

50.000

0

0

0

50.000

1.714.776

1.416.025

1.383.909

1.372.017

5.886.727

EBITDA ...............................

163.938

72.277

111.434

192.873

540.522

Afskriftir .............................

( 17.766)

( 68.962)

( 67.452)

( 120.032)

( 274.212)

EBIT ....................................

146.172

3.315

43.982

72.841

266.310

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ................. Hagnaður (tap) fyrir tekjuskatt ........................ Tekjuskattur .......................

( 51.979)

( 36.378)

( 29.458)

( 19.736)

( 137.551)

94.193 ( 21.440)

( 33.063) 4.082

14.524 ( 2.467)

53.105 ( 16.628)

128.759 ( 36.453)

Hagnaður (tap) ...................

72.753

( 28.981)

12.057

36.477

92.306

23



Fjárhæðir eru í þúsundum króna. Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

Skýringar með ársreikningi nr. 1-26 eru óaðskiljanlegur hluti hans.


34 Íslandspóstur

Skýringar frh.

Skýringar með ársreikningi nr. 1-26 eru óaðskiljanlegur hluti hans.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.


35 Ársskýrsla 2010


36 Íslandspóstur

Opportunities ahead

Iceland Post’s staff handle some 350 thousand letters and parcels for Icelandic homes and businesses every single week day. The quality of Iceland Post’s service is among the best anywhere; although that does not mean mistakes never happen in the delivery system. Examples are when items are not delivered on time or the unfortunate occasions when items are damaged en route, either by the sender, by Iceland Post as handling agent, or at the receiver’s end. In 2006, Iceland Post introduced ISO 9001 quality standards with the goal of improving the company’s service still further. The system was certified in autumn 2007 and Iceland Post has been working to its codes ever since. In order to ensure the best service possible, Iceland Post has a robust customer service department that deals with questions and comments from the company’s customers. This valuable feedback is then brought to Iceland Post’s quality control council which looks into the causes of problems and ensures that distribution arrangements are adapted if need be. The number of comments/complaints has gone down in recent years – and although one customer’s complaint is one complaint too many – they related to just 0.01% of all postal items handled by Iceland Post in 2010. Developments in electronic communications and the economic recession in Iceland since 2008 have both led to a significant reduction in postal volume. Between autumn 2008 and the end of 2010, the number of private letters sent has gone down by around 20%. At the same time as revenue from letters has dropped, the number of homes in the country has increased by around 3%. The cost of distribution has increased in accordance with that, as postal laws dictate that every house in the country must receive a postal service every working day of the year wherever possible. That type of postal service reaches 99.8% of all homes and businesses in Iceland. It is predicted that the number of private letters sent will continue to fall in the coming years. Current predictions are that private letter volumes will decrease by as much as 25% by 2015; and when Iceland Post’s legal monopoly ends in 2013, post volume at Iceland Post could drop by as much as 55% by 2015. Such a decrease in volume will be dealt with using actions in various areas, both by increasing

revenue where possible in areas of expected growth; and also by streamlining the postal service, subject to the status of monopoly and universal service provision requirements. In recent years the managers and staff at Iceland Post have made various provisions intended to bolster and adapt the company’s service and distribution network in accordance with changed postal volume and residential developments. At the beginning of 2011 the company introduced a new delivery system, which is one of the biggest changes the company has ever made to its distribution network. Preparations for the new system have been going on for some two years. This change will lead to significant cost savings, as well as allowing for the provision of different service levels within the letter distribution network. Because of changes to the delivery system and the reduction in the number of letters, a wide reaching project was started in 2010 to re-evaluate the range of services Iceland Post offers and the pricing structure of the postal service. A detailed cost analysis was compiled covering the main aspects of the postal distribution system; the goal of which was as before to ensure that the pricing of the service reflects as closely as possible the real cost of its provision. Pricing is based on the service a customer selects, for example whether letters are delivered the day after they are sent or if it takes a longer time; and where the letters are sent from. It is, for example, more expensive to process letters that are sent from post offices than it is for those which are brought directly, in bulk, to the postal distribution centre. With these changes, customers have new choices based on volume, delivery method, speed of service and price. Iceland Post’s proposal on changed practices and new pricing was sent to the Post and Telecom Administration at the end of last June. It was also agreed that the proposal would be opened up to public comments and it is our hope that the results of this consultation will be available soon. The main reason for falling postal volume in recent years is that the provision of bills and statements from big postal customers is increasingly happening in electronic format. It could be said that this is the new distribution medium for messages and a direct continuation of the physical distribution that Iceland


37 Annual Report 2010

Post has been performing for 230 years. It is therefore logical that Iceland Post should take an active role in developing technological solutions which help people and businesses share post – whether that post is traditional, physical post or in electronic form; it all depends on personal preference. At the moment, people have to go to many different places to see their electronic bills and statements and other electronic documents, for example on the homepage of various companies, agencies and in their internet bank. In the coming months Iceland Post is going to reveal a new service which will be branded under the name “Mappan”, or “The folder”. Everyone in Iceland will have access to Mappan and will be able to see and store all their electronic documents in one place. Mappan will be a revolution in the distribution and storage of electronic documents and could lead to significant savings for both senders and receivers.

Massive changes have been forced upon Icelandic companies over recent years. Iceland Post has not been immune to them. Changing external circumstances create new opportunities and Iceland Post is well positioned to exploit them. There are many interesting projects ahead which will lead to even better customer service, better working conditions for staff and strengthen Iceland Post’s business focus in the years ahead. Iceland Post’s staff members are ready for new challenges and their contribution is very valuable. At the same time as I thank them for an excellent job during the year 2010 under difficult external circumstances; on behalf of us at Iceland Post, I wish to thank our customers for their loyalty and pleasant cooperation. We pledge that Iceland Post employees will, in the future just as in the past, take pride in ensuring we provide a reliable service of highest quality. Ingimundur Sigurpálsson, CEO


38 テ行landspテウstur

Annual Report


39 Annual Report 2010

Endorsement and statement by the Board of Directors

MENT AND STATEMENT BY THE BOARD OF DIRECTORS AND ENDORSEMENT AND STATEMENT BY THE BOARD OF DIRECTORS AND RSEMENT AND STATEMENT BY the THE BOARD OF DIRECTORS AND and Managing Director AGING DIRECTOR THE MANAGING DIRECTOR ANAGING DIRECTOR

n 2009 Operations in 2010 ons in 2009 include the consolidated statements financial statements of Íslandspóstur hf. and its subsidiaries, The financial statements include the consolidated financial statements of Íslandspóstur hf. and its subsidiaries, nd Samskipti ehf.,include both fully byehf. the and parent company. ancial statements theowned consolidated financial statements Íslandspóstur hf. parent and itscompany. subsidiaries, Trönur Samskipti ehf., bothoffully owned by the ehf. and Samskipti ehf., both fully owned by the parent company.

ThetoCompany's profitaccording for the year amounted ISK 93 million according ny's profit for the year amounted ISK 92 million to the incometostatement. Equity as at to the income statement. Equity as at December 31, to ISK 2.656 million according to Equity the balance 1, 2009 amounted to ISK 2,603 million to according toamounted the balance sheet. The Company's share capital mpany's profit for the year amounted ISK 2010 92 million according to the income statement. as at sheet. The Company's share capital as at December 31, to the ISK 1.448 million and is entirely owned by the State. ber 31, 2009 amounted to ISK 2,603 1,448 is 2010 entirely owned by State. ber million and according toamounted the balance sheet. The Company's share capital cember 31, 2009 amounted to ISK 1,448 million and is entirely owned by the State.

Corporate governance overnance The Board Directors Íslandspóstur operates on the basisand of the governance ate Directors of Íslandspóstur hf. operates onofthe basis ofofthe Company'shf. Articles of Association theCompany's Articles of Association and the of Directors' operating procedures. The procedures include other things definition of the rectors' operating procedures.Board procedures among other things definition of the ard of Directors of Íslandspóstur hf.The operates on the include basis of the Company's Articles of Association andamong the competences andofdivision of tasks betweeen Directors of the provisions on the qualification of the sofand division operating of tasks betweeen the Directors the Board, provisions on the thethings qualification of Board, the Directors' procedures. The procedures include among other definition of the Directors of the Board, of confidentiality and more. he Board, rules and more. ences and confidentiality division of tasks betweeen the Directors the Board, rules provisions on the qualification of the s of the Board, confidentiality rules and more. Statement by the Board of Directors and the managing Director y the Board of Directors and the managing Director annual consolidated statements have been prepared in accordance with International Financial ent by the Board of Directors andThe thehave managing Director financial consolidated financial statements been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) as adopted by the EU. andards (IFRSs) as adopted the EU. have been prepared in accordance with International Financial nual consolidated financialbystatements ng Standards (IFRSs) as adopted by the EU. According to the best of our knowledge, it is our opinion that the consolidated financial statements give a true the best of our knowledge, it is our opinion that the consolidated financial statements give a true and fair view of the consolidated financial performance of the Group for the financial year 2010, its assets, wngoftothe financial performance of thethat Group for the financial year statements 2009, its assets, theconsolidated best of our knowledge, it is our opinion the consolidated financial give a true liabilities and consolidated financial position as at December 31, 2010 and its consolidated cash flows for the d view consolidated financial position as at December 31, 2009 and its consolidated cash flows for of the consolidated financial performance of the Group for the financial year 2009, itsthe assets, financial year 2010. rs 2009. and consolidated financial position as at December 31, 2009 and its consolidated cash flows for the l year 2009. Further, in our opinion the consolidated financial statements and the Endorsement of the Board of Directors and ur opinion the consolidated financial statements and the Endorsement of the the development Board of Directors and the Managing Director gives a fair view of and performance of the Group's operations and its ginDirector givesthe a fair view of the development and the performance of the and our opinion consolidated financial andprincipal the Endorsement of the operations Board of Directors and position andstatements describes risks andGroup's uncertainties faced by theitsGroup. describes the principal faced byand the Group. naging Director gives arisks fair and viewuncertainties of the development performance of the Group's operations and its and describes the principal risksThe andBoard uncertainties faced by of Directors and the the Group. Managing Director of Íslandspóstur hf. have today discussed the Company's

f Directors and the Managingconsolidated Director of financial Íslandspóstur hf. have today Company's statements for the yeardiscussed 2010 andthe confirm them by means of their signatures. The Board of financial statements year 2009 and them byDirector means of their signatures. Board of financial statements be approved at the ard of Directors and for thethe Managing Director of Managing Íslandspóstur hf. have today discussed the Company's Directors andconfirm the recommend that theThe consolidated d the financial Managingstatements Director recommend consolidated financial statements approvedThe at Board the of dated for the year that 2009the and confirm by means signatures. annual general meeting of them Íslandspóstur hf. of their be ral meeting of Íslandspóstur hf.recommend that the consolidated financial statements be approved at the s and the Managing Director general meeting of Íslandspóstur hf. Reykjavik, 18 th of February, 2011. th Reykjavik, 19 of February , 2010. Reykjavik, 19 th of February , 2010. The Board of Directors: The Board of Directors: Guðmundur Oddsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir The Board of Directors: Guðmundur Oddsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Petrína PetrínaBaldursdóttir, BaldursdóttirJón Ingi Cæsarsson, Ellert Kristinsson

GuðmundurJón Oddsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Baldursdóttir Björn Jósef Arnviðarson, Ingi Cæsarsson, Ellert Kristinsson, Petrína Helga Vala Helgadóttir Björn Jósef Arnviðarson, Jón Ingi Cæsarsson, Ellert Kristinsson, Helga Vala Helgadóttir

Managing Director:

Managing Director: Managing Director:

Ingimundur Sigurpálsson

Ingimundur Sigurpálsson Ingimundur Sigurpálsson

Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2010 

ents of Íslandspostur hf. 2009  tatements of Íslandspostur hf. 2009 

3 3

3



 


40 Íslandspóstur

Auditor’s report AUDITOR'S REPORT

To the Board of Directors and Shareholders of Íslandspóstur hf. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Íslandspóstur hf., and its subsidiaries ("the Group") which comprise the balance sheet as at December 31, 2010 and the consolidated income statement, consolidated statement of changes in equity and consolidated cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes. Management's Responsibility for the financial statements Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the EU. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances. Auditor's Responsibility Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with relevant ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting principles used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Opinion In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the consolidated financial position of Íslandspóstur hf. as at December 31, 2010 and of its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the EU. Reykjavik, 18 th of February, 2011. The National Audit Office of Iceland:

Sveinn Arason Auditor General CPA

Óskar Sverrisson Auditor CPA

Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2010 

4




41 Annual Report 2010

Income statement for the year 2010 INCOME STATEMENT FOR THE YEAR 2010

Notes

2010

2009

Postal services ..................................................................................

5.695.244

5.857.828

Other revenues ................................................................................

653.085

569.421

6.348.329

6.427.249

OPERATING REVENUES

OPERATING EXPENSES 3.471.262

3.357.363

Direct cost of postal distribution .......................................................

1.684.299

1.669.489

Other operating expenses .................................................................

793.695

809.875

Impairment of goodwill ....................................................................

51.120

50.000

6.000.376

5.886.727

347.953

540.522

( 284.039)

( 274.212)

63.914

266.310

Salaries and salary related expenses ..................................................

6

EBITDA ............................................................................................

Depreciation ....................................................................................

10

EBIT ................................................................................................. Financial income ..............................................................................

190.908

74.909

Financial expenses ............................................................................

( 124.340)

( 212.460)

66.568

( 137.551)

130.482

128.759

( 37.506)

( 36.453)

92.976

92.306

0,06

0,06

Net financial income (-expenses) .......................................................

8

Profit before income tax ................................................................... Income tax .......................................................................................

9

Comprehensive Income for the year...........................................................

EARNINGS PER SHARE AND DILUTED EARNINGS PER SHARE Earnings and diluted earnings per share on each ISK 1 share .............

Amounts are in ISK thousand.

Notes no. 1-26 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement 

3.m

Notes no. 1-26 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement.

5

Amounts are in ISK thousands 


42 Íslandspóstur

Balance sheet December 31, 2010 BALANCE SHEET DECEMBER 31, 2010

Notes

ASSETS

2010

2009

Property, plant and equipment .........................................................

10

2.967.914

2.891.600

Goodwill ..........................................................................................

11

30.000

81.120

Shares in other companies ................................................................

12

80.438

75.438

Bonds ..............................................................................................

13

23.470

34.762

3.101.822

3.082.920

NON-CURRENT ASSETS Inventories .......................................................................................

14

193.508

178.098

Accounts receivable and other receivables ........................................

15

903.322

1.078.586

Cash and cash equivalents ................................................................

16

792.306

724.453

Assets held for sale ..........................................................................

17

47.096

69.331

CURRENT ASSETS

1.936.232

2.050.468

TOTAL ASSETS

5.038.054

5.133.388

Share capital ....................................................................................

1.447.500

1.447.500

Statutory reserve ..............................................................................

348.661

344.012

Retained earnings ............................................................................

860.166

811.839

18

2.656.327

2.603.351

Debenture loans ...............................................................................

21

1.367.865

1.590.045

Income tax liability ...........................................................................

19

49.901

32.400

1.417.766

1.622.445

EQUITY

EQUITY

LIABILITIES

LONG TERM LIABILITIES

Current tax ......................................................................................

19

20.005

34.499

Accounts payable and other short term liabilities ...............................

20

943.956

873.093

SHORT TERM LIABILITIES

963.961

907.592

LIABILITIES

2.381.727

2.530.037

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

5.038.054

5.133.388

Notes no. 1-26 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement.

Notes no. 1-26 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement 

Amounts are in ISK thousand.

6

Amounts are in ISK thousands 


43 Annual Report 2010

Statement of changes in equity for the year 2010 STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR 2010

Share capital

Statutory reserve

1.447.500

344.012

Retained earnings

Total

YEAR 2010 Equity 1.1.2010 ........................................

811.839

2.603.351

( 40.000)

( 40.000)

4.649

( 4.649)

0

92.976

92.976

1.447.500

348.661

860.166

2.656.327

1.447.500

338.623

804.922

2.591.045

( 80.000)

( 80.000)

Dividends to shareholders ......................... Statutory reserve contriburion ................... Net earnings for the year .......................... Equity 31.12.2010 ....................................

YEAR 2009 Equity 1.1.2009 ........................................ Dividends to shareholders ......................... Statutory reserve contriburion ...................

5.389

Net earnings for the year .......................... Equity 31.12.2009 ....................................

1.447.500

Amounts are in ISK thousand.

Notes no. 1-26 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement 

344.012

( 5.389)

0

92.306

92.306

811.839

2.603.351

Notes no. 1-26 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement.

7

Amounts are in ISK thousands 


44 Íslandspóstur

Statement of cash flows for the year 2010 STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR 2010

Notes

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Net earnings for the year ....................................................................

2010

2009

92.976

92.306

Operating items not affecting cash flow: ( 15.683)

( 15.157)

Depreciation ......................................................................................

10

284.039

274.212

Impairment of goodwill ......................................................................

11

51.120

50.000

Loan restructuring ..............................................................................

21

( 132.000)

0

Net financial income and -expenses ....................................................

8

( 66.568)

137.551

Income tax .........................................................................................

9

37.506

36.453

251.390

575.365

Inventories, increase ...........................................................................

( 15.410)

( 13.855)

Short term receivables, decrease .........................................................

276.653

221.830

Short term liabilities, increase .............................................................

20.463

94.537

CASH GENERATED FROM OPERATING ACTIVITIES

281.706

302.512

Gain on sale of assets .........................................................................

WORKING CAPITAL FROM OPERATING ACTIVITIES

Changes in operating assets and liabilities:

Interest received .................................................................................

45.219

74.828

....................................................................................

( 70.914)

( 60.335)

Income tax paid .................................................................................

( 34.115)

( 22.825)

NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES

473.286

869.545

Interest paid

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Real estates and land ..........................................................................

10

( 54.158)

( 94.730)

Machinery, equipment and vehicles ....................................................

10

( 345.128)

( 200.847)

80.832

37.547

Proceeds from the sales of fixed assets ................................................ Changes in bonds ..............................................................................

13.022

2.137

Investments in shares in other companies ............................................

( 5.000)

( 7.500)

( 310.432)

( 263.393)

( 40.000)

( 80.000)

NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Dividends paid ...................................................................................

( 55.001)

( 51.103)

95.001)

( 131.103)

INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS .......................................

67.853

475.049

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT YEAR BEGINNING ..........................

724.453

249.404

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT YEAR END .....................................

792.306

724.453

Repayment on long-term loans ........................................................... NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES

Notes no. 1-26 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement.

Notes no. 1-26 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement 

(

16

Amounts are in ISK thousand.

8

Amounts are in ISK thousands 


45 Annual Report 2010

Notes NOTES NOTES 1. 1.

2. 2.

REPORTING ENTITY REPORTING hf. ENTITY Íslandspóstur ("the Company") is a company domiciled in Iceland. The address of the Company’s registered office headquarters 29, Reykjavík. consolidated financialofstatements of the Íslandspóstur hf. and ("the Company")is isStórhöfði a company domiciled The in Iceland. The address the Company’s Company as at and the year ended December 31, 2010 The comprise the Company its subsidiaries, registered office and for headquarters is Stórhöfði 29, Reykjavík. consolidated financialand statements of the together referred to as “Group”. Company as at and forthe the year ended December 31, 2010 comprise the Company and its subsidiaries, together referred to as the “Group”. BASIS OF PREPARATION BASIS OF PREPARATION a. Statement of compliance a. The Statement of compliance consolidated financial statements have been prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRSs)statements as approved by EU. The consolidated financial have been prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRSs) as approved by EU. The Company's Board of Directors approved the consolidated financial statements on February 18, 2011.Company's Board of Directors approved the consolidated financial statements on February 18, The b. 2011. Basis of measurement b. The Basisconsolidated of measurement financial statements have been prepared on the historical cost basis except for shares in otherconsolidated companies, financial which are stated at fair The statements havevalue. been prepared on the historical cost basis except for shares in other companies, which are stated at fair value. c. Functional and presentation currency c. These Functional and presentation consolidated financial currency statements are presented in Icelandic kronas, which is the Company’s functional currency. financial All financial information presented in in Icelandic Icelandic kronas, kronas has been to the These consolidated statements are presented which is rounded the Company’s nearest thousand. functional currency. All financial information presented in Icelandic kronas has been rounded to the nearest thousand. d. Use of estimates and judgements d. The Use of estimates of andfinancial judgements preparation statements in conformity with IFRSs requires management to make judgements, estimates and assumptions affect the with application of accounting policies to andmake the The preparation of financial statements that in conformity IFRSs requires management reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actualofresults may differ from judgements, estimates and assumptions that affect the application accounting policies andthese the estimates.amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these reported estimates. and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting Estimates estimates are the period in the estimates are revised in any future periods Estimates and recognised underlying inassumptions arewhich reviewed on an ongoing basis.and Revisions to accounting affected. are recognised in the period in which the estimates are revised and in any future periods estimates affected. e. Changes in accounting policies e. Changes policies in accounting Accounting for business combinations Accounting for1,business combinations From January 2010 the Group has applied IFRS 3 Business Combinations (2008) in accounting for business combinations. TheGroup change accounting is applied prospectively andinhad no material From January 1, 2010 the hasinapplied IFRS policy 3 Business Combinations (2008) accounting for impact earnings per share. businessoncombinations. The change in accounting policy is applied prospectively and had no material impact on earnings per share. Business combinations are accounted for using the acquisition method as at the acquisition date, which is the date on which control is transferred to the Group. Control to governdate, the Business combinations are accounted for using the acquisition method isasthe at power the acquisition financial and date operating policies of an entity so astotothe obtain benefits from its activities. assessing which is the on which control is transferred Group. Control is the power toIngovern the control, the takespolicies into consideration that from currently are exercisable. financial andGroup operating of an entitypotential so as tovoting obtainrights benefits its activities. In assessing control, the Group takes into consideration potential voting rights that currently are exercisable. Acquisitions on or after January 2010 •Acquisitions the fair value consideration transferred; plus onoforthe after January 2010 thefair recognised amount of any transferred; non-controlling • the value of the consideration plus interests in the acquiree; plus if the business in achieved in stages, fair value of the existinginequity the acquiree; less •combination the recognised amount of anythe non-controlling interests the interest acquiree;in plus if the business • the net recognised amount (generally value) of existing the identifiable assets in acquired and liabilities combination in achieved in stages, the fairfair value of the equity interest the acquiree; less •assumed. the net recognised amount (generally fair value) of the identifiable assets acquired and liabilities assumed. When the excess is negative, a bargain purchase gain is recognised immediately in profit or loss. When the excess is negative, a bargain purchase gain is recognised immediately in profit or loss. The consideration transferred does not include amounts related to the settlement of pre-existing relationships. Such transferred amounts aredoes generally recognised in profit or loss. The consideration not include amounts related to the settlement of pre-existing relationships. Such amounts are generally recognised in profit or loss.

Amounts are in ISK thousand.

Amounts are in ISK thousands  Amounts are in ISK thousands 

9 9

 


46 Íslandspóstur

Notes cont. NOTES CONT.

2.

BASIS OF PREPARATION, CONT. e. Changes in accounting policies, cont. Acquisitions on or after January 2010, cont. Costs related to the acquisition, other than those associated with the issue of debt or equity securities, that the Group incurs in connection with a business combination are expensed as incurred. Any contingent consideration payable is recognised at fair value at the acquisition date. If the contingent consideration is classified as equity, it is not remeasured and settlement is accounted for within equity. Otherwise, subsequent changes to the fair value of the contingent consideration are recognised in profit or loss. When share-based payment awards (replacement awards) are required to be exchanged for awards held by the acquiree's employees (acquiree's awards) and relate to past services, then all or a portion of the amount of the acquirer's replacement awards is included in measuring the consideration transferred in the business combination. This determination is based on the market-based value of the replacement awards compared with the market-based value of the acquiree's awards and the extent to which the replacement awards relate to past and/or future service. Acquisitions prior to January 1, 2010 For acquisitions prior to January 1, 2010 goodwill represents the excess of the cost of the acquisition over the Group's interest in the recognised amount (generally fair value) of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the acquiree. When the excess was negative, a bargain purchase gain was recognised immediately in profit or loss. Transaction costs, other that those associated with the issue of debt or equity securities, that the Group incurred in connection with business combinations were capitalised as part of the cost of the acquisition.

3.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these consolidated financial statements. a. Basis of consolidation (i) Subsidiaries Subsidiaries are entities controlled by the Group. Control exists when the Group has the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities. In assessing control, potential voting rights that currently are exercisable are taken into account. The financial statements of subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date that control commences until the date that control ceases. The accounting policies of subsidiaries have been changed when necessary to align them with the policies adopted by the Group. (ii) Transactions eliminated on consolidation Intra-group balances and transactions and any unrealised income and expenses arising from intragroup transactions are eliminated in preparing the consolidated financial statements. b. Foreign currency (i) Foreign currency transactions Transactions in foreign currencies are translated to the functional currency at exchange rates at the dates of the transactions. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are retranslated to the functional currency at the exchange rate at that date. The foreign currency gain or loss arising is recognised in the income statement.

Amounts are in ISK thousand.

Amounts are in ISK thousands 

10




47 Annual Report 2010

Notes cont. NOTES CONT.

3.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES, CONT. c. Financial instruments Financial instruments comprise investments in equity and debt securities, trade and other receivables, cash and cash equivalents, loans and borrowings, and trade and other payables. Financial instruments are recognised initially at fair value plus, for instruments not at fair value through profit or loss, any directly attributable transaction costs. Subsequent to initial recognition non-derivative financial instruments are measured as described below. Cash and cash equivalents comprise cash balances and call deposits. (i) Available-for-sale financial assets The Group’s investments in equity securities and certain debt securities are classified as available-forsale financial assets. Subsequent to initial recognition, they are measured at fair value and changes therein are recognised directly in equity. Fair value changes recognised in equity are transferred to the income statement when the recognition of the available-for-sale financial asset in the financial statements is discontinued. d. Property, plant and equipment (i) Recognition and measurement Items of property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of property, plant and equipment. Gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are determined by comparing the proceeds from disposal with the carrying amount of property, plant and equipment and are recognised net within “other income” in the income statement. (ii) Subsequent costs The cost of replacing part of an item of property, plant and equipment is recognised in the carrying amount of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the Group and its cost can be measured reliably. All other cost is recognised in the income statement as incurred. (iii) Depreciation Depreciation is recognised in the income statement on a straight-line basis over the estimated useful lives of each part of an item of property, plant and equipment. Leased assets are depreciated over the shorter of the lease term and their useful lives. Land is not depreciated. The estimated useful lives are specified as follows: Buildings .................................................................................................................. Machines, equipment and vehicles ............................................................................

20-25 years 3-10 years

Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date. e. Intangible assets (i) Goodwill Goodwill arises on the acquisition of subsidiaries and is recognised at cost less accumulated impairment.

Amounts are in ISK thousand.

Amounts are in ISK thousands 

11




48 Íslandspóstur

Notes cont. NOTES CONT.

3.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES, CONT. f. Inventories Inventories are measured at the lower of cost and net realisable value. The net realisable value is the estimated sales value in transactions between unrelated parties less estimated cost of selling the goods. The cost of inventories is based on the average cost principle, and includes expenditure incurred in acquiring the inventories, production or conversion costs and other costs incurred in bringing them to their existing location and condition.

g. Impairment (i) Financial assets A financial asset is assessed at each reporting date to determine whether there is any objective evidence that it is impaired. A financial asset is considered to be impaired if objective evidence indicates that one or more events have had a negative effect on the estimated future cash flows of that asset. An impairment loss in respect of a financial asset measured at amortised cost is calculated as the difference between its carrying amount, and the present value of the estimated future cash flows discounted at the original effective interest rate. An impairment loss in respect of an available-for-sale financial asset is calculated by reference to its fair value. Individually significant financial assets are tested for impairment on an individual basis. The remaining financial assets are assessed collectively in groups that share similar credit risk characteristics. All impairment losses are recognised in the income statement. Any cumulative loss in respect of an available-for-sale financial asset recognised previously in equity is transferred to the income statement. An impairment loss is reversed if the reversal can be related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognised. For financial assets measured at amortised cost the reversal is recognised in the income statement. (ii) Other assets The carrying amounts of the Group’s non-financial assets, other than inventories (see accounting method f) are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, then the asset’s recoverable amount is estimated. For goodwill, the recoverable amount is estimated at each reporting date. An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its estimated recoverable amount. Impairment losses are recognised in the income statement. The recoverable amount of an asset or cash-generating unit is the greater of its value in use and its fair value less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. An impairment loss in respect of goodwill is not reversed. In respect of other assets, impairment losses recognised in prior periods are assessed at each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised.

Amounts are in ISK thousand.

Amounts are in ISK thousands 

12




49 Annual Report 2010

Notes cont. NOTES CONT.

3.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES, CONT. h. Fixed assets held for sale Fixed assets (or disposal groups comprising assets and liabilities) that are expected to be recovered primarily through sale rather than through continuing use are classified as held for sale. Immediately before classification as held for sale, the assets (or components of a disposal group) are remeasured in accordance with the Group’s accounting policies. Thereafter generally the assets (or disposal group) are measured at the lower of their carrying amount and net fair value. Any impairment loss on a disposal group first is allocated to goodwill, and then to remaining assets and liabilities on pro rata basis, except that no loss is allocated to inventories, financial assets, deferred tax assets, employee benefit assets, investment property and biological assets, which continue to be measured in accordance with the Group’s accounting policies. Impairment losses on initial classification as held for sale and subsequent gains or losses on remeasurement are recognised in the income statement. Gains are not recognised in excess of any cumulative impairment loss. i. Obligations An obligation is recognised in the financial statements if the Group has a present legal or constructive obligation due to past events, it is likely that payment will take place and it can be measured reliably. The Company has engaged in paying a pension fund contribution to the Pension Fund of State Employees amounting to 6% of the difference betweeen total salaries and standard salaries of those employees exploiting their right to payment of pension fund premium while working for the Company. j. Revenue The Group's revenues on service are recognised in the income statement in the month, in which the service is rendered without regard for when settlement therefore is received. Revenue on sale of goods is recognised in the income statements when the ownership is transferred to the buyer. k. Financial income and expenses Finance income comprises interest income on funds invested and foreign exchange gain on foreign currencies. Interest income is recognised as it accrues in the income statement. Finance expenses comprise interest expense on borrowings and foreign exchange loss on foreign currencies. l. Income tax Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognised in the income statement loss except to the extent that it relates to items recognised directly in equity, in which case it is recognised in equity. Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the year, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of previous years. Deferred tax is recognised using the balance sheet method, providing for temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is not recognised for the temporary differences due to investments in subsidiaries to the extent that it is probable that they will not reverse in the foreseeable future and that the parent company can manage when differences are reversed. In addition, deferred tax is not recognised for taxable temporary differences arising on the initial recognition of goodwill. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted by the reporting date.

Amounts are in ISK thousand.

Amounts are in ISK thousands 

13




50 Íslandspóstur

Notes cont. NOTES CONT.

3.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES, CONT. l. Income tax, cont. A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary difference can be utilised. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised. m. Earnings per share The Group presents basic and diluted earnings per share data for its ordinary shares, which are calculated by dividing the profit or loss attributable to ordinary shareholders of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period. The Company has neither concluded option agreements nor acquired new loans convertible into share capital so diluted earnings per share equals basic earnings per share. n. New standards og interpretations A number of new standards, amendments to standards and interpretations are not yet effective for the year ended December 31, 2010, and have not been applied in preparing these consolidated financial statements. The effect on the consolidated financial statements of the Group has not been assessed.

4.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT Overview The Group has exposure to the following risks: * credit risk * liquidity risk * market risk This note presents information about the Group’s exposure to each of the above risks, the Group’s objectives, policies and processes for measuring and managing risk, and the Group’s management of capital. Further quantitative disclosures are included throughout these consolidated financial statements. The Board of Directors has overall responsibility for the establishment and oversight of the Group’s risk management framework. The Board has assigned to the Director of the parent company the task of monitoring the Group's daily risk management. The Group’s risk management policies are established to identify and analyse the risks faced by the Group, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Group’s activities. The Group, through its training and management standards and procedures, aims to develop a disciplined and constructive control environment in which all employees understand their roles and obligations. Credit risk Credit risk is the risk of financial loss to the Group if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Group’s receivables from customers.

Trade and other receivables The Group’s exposure to credit risk is influenced mainly by the individual characteristics of each customer. The demographics of the Group’s customer base, including the default risk of the industry and country in which customers operate, has less of an influence on credit risk.

Amounts are in ISK thousand.

Amounts are in ISK thousands 

14




51 Annual Report 2010

Notes cont. NOTES CONT.

4.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT, CONT. Credit risk, cont. The Group has established a credit policy under which all new customers are measured before the Group’s standard payment and delivery terms and conditions are offered. Each new customer is analysed individually for creditworthiness and credit limits are set. When managements feel it is needed a guarantee is requested. Most of the Group's customers have been its customer for many years and there have been insubstantial losses on receivables in proportion to turnover. Credit risk management due to customers mainly involves age of receivables and financial standing of single customers. The Group's accounts receivable and other receivables both regard individuals and companies. Customers classified as "high risk" may not have further transactions with the Group unless their debt is settled.

Trade and other receivables The Group establishes an allowance for impairment that represents its estimate of incurred losses in respect of trade and other receivables and investments. The main components of this allowance are a specific loss component that relates to individually significant exposures, and a collective loss component established for groups of similar assets in respect of losses that have been incurred but not yet identified. The collective loss allowance is determined based on historical data of payment statistics for similar financial assets. The allowance for impairment of accounts receivables at year end amounts to ISK 101 million (2009: ISK 102 million) and the allowance for impairment of notes receivables at year end amount to ISK 4 million (2009: 6 million). Liquidity risk Liquidity risk is the risk that the Group will not be able to meet its financial obligations as they fall due. The Group’s approach to managing liquidity is to ensure, as far as possible, that it will always have sufficient liquidity to meet its liabilities when due. Residual contractual maturities of financial liabilities are specified as follows at year-end:

2010 Debenture loans ................ Accounts payable and other short term payables .........

2009 Debenture loans ................ Accounts payable and other short term payables .........

Book value 1.446.519

Within 1 year 165.466

2-3 years 328.995

4-5 years 321.134

More than 5 years 1.922.200

943.956

943.956

2.390.475

1.109.422

328.995

321.134

1.922.200

Book value 1.642.191

Within 1 year 150.677

2-3 years 358.436

4-5 years 348.606

More than 5 years 2.343.373

358.436

348.606

2.343.373

873.093

873.093

2.515.284

1.023.770

Market risk Market risk is the risk that changes in market prices, such as foreign exchange rates, interest rates and equity prices will affect the Group’s income or the value of its holdings of financial instruments. The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimising the return.

Amounts are in ISK thousand.

Amounts are in ISK thousands 

15




52 Íslandspóstur

Notes cont. NOTES CONT.

4.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT, CONT. Currency risk Of the Group's borrowing which is in 7% in foreign currency, a curve of EUR, CHF and JPY, proposes currency risk which is not hedged. Intrest rates on these borrowings are much lower than on borrowings by the Parent Company denominated in ISK. The Group is exposed to currency risk on receivables from foreign postal managements and customers denominated in a currency other than the respective functional currencies of Group entities. Those currencies mainly creating foreign exchange risk are SDR and EUR. The Group does in general not hedge against currency risk but foreign exchange rate changes would have insignificant effect on the Group's return.

Interest rate risk The Group's borrowings in ISK are bound by consumer price index and carry both fixed and variable interests. Borrowings in foreign currencies carry fixed interests. If the interest rate would have been 1% higher the Group's return would have been ISK 14 million lower in the year 2010 but ISK 14 million higher had interest rate been 1% lower. If interest rates in the year 2009 had been 1% higher the return for the year 2009 would have been ISK 16 million lower and at the same time ISK 16 million higher had the interest rate for the year 2009 been 1% lower.

Other market price risk Other market price risk is limited, as investments in bonds and shares are an insubstantial part of the Group's operation.

5.

REVENUES AND EXPENSES BY OPERATING SEGMENTS The Company's main operation consists in postal service, which is in part run in competition with other comparable activities and in part according to exclusive right of postal distribution. The Company's income statement for the year 2010 has been divided into those main segments on the basis of methods developed by the Company's management. Those methods are based on counting of mail distributed in a competition environment, both within and outside of universal services and on the basis of exclusive right. Use of fixed assets and capital is also calculated and expensed. Therefore, income and expenses change by the corresponding amount to calculated intra-group transactions.

Asset management consists of calculated income on fixed asset and capital, in addition to the Company's real financial items and effect through subsidiaries. The division of the income statement is as follows:

Year 2010 Operating revenues .................................. Operating expenses .................................

Exclusive right 2.505.130 (2.623.852) ( 118.722)

Compet. within univ. serv. 2.516.614 (2.493.429) 23.185

Compet. outside of univ.serv. 1.157.867 (1.148.309) 9.558

Asset management .................................. Profit before income tax ........................... Income tax ...............................................

Total 6.179.611 (6.265.590) ( 85.979) 216.461 130.482 ( 37.506)

Net earnings for the year .........................

92.976

Amounts are in ISK thousand.

Amounts are in ISK thousands 

16




53 Annual Report 2010

Notes cont. NOTES CONT.

5.

REVENUES AND EXPENSES BY OPERATING SEGMENTS, CONT.

Year 2009 Operating revenues .................................. Operating expenses .................................

6.

Exclusive right 2.659.711 ( 2.672.451) ( 12.740)

Compet. within univ. serv. 2.286.387 ( 2.221.143) 65.244

Compet. outside of univ.serv. 1.019.795 ( 988.810) 30.985

Asset management .................................. Profit before income tax ........................... Income tax ...............................................

Total 5.965.893 ( 5.882.404) 83.489 45.270 128.759 ( 36.453)

Net earnings for the year .........................

92.306

SALARIES AND SALARY RELATED EXPENSES Salaries, salary related expenses and other personnel expenses are specified as follows:

2010

2009

Salaries ...................................................................................................... Salary related expenses .............................................................................. Other personnel expenses ..........................................................................

2.748.854 563.488 158.920

2.715.182 475.803 166.378

Total salaries and salary related expenses ...................................................

3.471.262

3.357.363

Full-time equivalent units ...........................................................................

878

956

Salaries and perquisite of the Board of Directors and executive management amounted to ISK 88 million (2009: ISK 82 million) during the year, whereof the salaries of the President amounted to ISK 19 million (2009: ISK 16 million) and the salaries of Directors of the Board amounted to ISK 7 million (2009: ISK 9 million). Salaries of the Chairman of the Board are the double of the salaries of a Director of the Board. Agreements with the Company's management neither include provisions on option rights to shares in the Company nor special employment termination payments. The remaining balance of employment termination agreements amounted to ISK 18 million (2009: 19 million), which is accounted for in the financial statements.

7.

8.

AUDITOR'S FEE Payments to the Icelandic National Audit Office are specified as follows:

2010

2009

Audit of financial statements ..................................................................... Interim financial statements review ............................................................

3.293

3.116

2.307

1.212

Total .........................................................................................................

5.600

4.328

FINANCIAL INCOME AND EXPENSES Financial income and expenses are specified as follows:

2010

2009

Interest earned and indexation .................................................................. Foreign exchange difference ......................................................................

46.630 144.278

74.909 0

Total financial income ................................................................................

190.908

74.909

Interest expenses and indexation ............................................................... Foreign exchange difference ......................................................................

(124.340) 0

(182.323) (30.137)

Total financial expense ..............................................................................

(124.340)

(212.460)

Total net financial income (-expense) .........................................................

66.568

(137.551)

Amounts are in ISK thousand.

Amounts are in ISK thousands 

17




54 Íslandspóstur

Notes cont. NOTES CONT.

9.

INCOME TAX EXPENSE In December 2010, the Icelandic Parliament approved to increase the income tax ratio from 18% to 20% as of January 1, 2011 and the change comes into effect for the tax assessment in the year 2012. The effect thereof has been recognised in the financial statements for the year 2010 and the increase in deferred income tax liability amounts to ISK 5 million. Income tax in the income statement is specified as follows:

2010

2009

20.005

34.499

Temporary differences ............................................................................... Effect of changes in income tax rate from 18% to 20% (2009: from 15% to 18%) ........................................

12.511

(3.446)

4.990

5.400

Income tax recognised in the income statement .........................................

37.506

36.453

Current tax Taxes for the year ...................................................................................... Deferred taxes

Effective income tax is specified as follows:

2010

2009

Profit for the year ..................................... Income tax ............................................... Profit before income tax ...........................

92.976 37.506

92.306 36.453

130.482

128.759

Income tax according to current income tax rate .......................... Effect of changes in income tax rate in Iceland .............................................. Effects from impairment of goodwill ........ Effects of taxable losses .......................... Other ....................................................... Effective tax rate ......................................

18,0%

23.487

15,0%

19.314

3,8% 7,1% ( 0,1%) 0,0%

4.990 9.202 ( 173) 0

4,2% 7,3% 1,8% 0,0%

5.400 9.375 2.322 42

28,7%

37.506

28,3%

36.453

Real estates and land

Machinery, equipment and vehicles

Total

10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT Property, plant and equipment and depreciation are specified as follows:

Cost price Balance at 1.1.2009 ......................................................... Additions during the year ................................................. Disposals .......................................................................... Transferred to/from held for sale .......................................

2.933.795 94.730 ( 64.140) ( 8.423)

1.763.198 200.847 ( 31.985) 0

4.696.993 295.577 ( 96.125) ( 8.423)

Balance at 31.12.2009 .....................................................

2.955.962

1.932.060

4.888.022

Balance at 1.1.2010 ......................................................... Additions during the year ................................................. Disposals .......................................................................... Transferred to/from held for sale .......................................

2.955.962 54.158 ( 83.651) 11.568

1.932.060 345.128 ( 69.414) 0

4.888.022 399.286 ( 153.065) 11.568

Balance at 31.12.2010 .....................................................

2.938.037

2.207.774

5.145.811

Amounts are in ISK thousand.

Amounts are in ISK thousands 

18




55 Annual Report 2010

Notes cont. NOTES CONT.

10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, CONT

Real estates and land

Machinery, equipment and vehicles

Total

Depreciation Balance at 1.1.2009 ......................................................... Depreciation for the year .................................................. Disposals ..........................................................................

691.522 128.556 ( 46.811)

1.104.424 145.656 ( 26.925)

1.795.946 274.212 ( 73.736)

Balance at 31.12.2009 .....................................................

773.267

1.223.155

1.996.422

Balance at 1.1.2010 ......................................................... Depreciation for the year .................................................. Disposals .......................................................................... Transferred to/from held for sale .......................................

773.267 135.065 ( 33.791) ( 14.647)

1.223.155 148.974 ( 54.126) 0

1.996.422 284.039 ( 87.917) ( 14.647)

Balance at 31.12.2010 .....................................................

859.894

1.318.003

2.177.897

Book value 1.1.2009 .......................................................................... 31.12.2009 ......................................................................

2.242.273 2.182.695

658.774 708.905

2.901.047 2.891.600

1.1.2010 .......................................................................... 31.12.2010 ......................................................................

2.182.695 2.078.143

708.905 889.771

2.891.600 2.967.914

Depreciation rates .............................................................

0-5%

10-33%

Insurance and evaluation of assets Insurance value, rateable value and book value of real estates and land at year end were as follows: 2010 3.160.720 1.841.554 2.078.143

Insurance value of real estates ................................................................... Rateable value of real estates and land ...................................................... Book value of real estates and land ............................................................

2009 3.361.110 1.946.980 2.182.695

Mortgages The Group's operating assets are pledged for an insurance bill and a bond to the amount of ISK 1.006 million (2009: ISK 972 million.)

11. INTANGIBLE ASSETS Intangible assets and their impairment are specified as follows:

2010

2009

Goodwill Balance at 1.1. .......................................................................................... Impairment during the year ....................................................................... Balance at 31.12. ......................................................................................

(

81.120 51.120) 30.000

(

131.120 50.000) 81.120

Impairment test The Groups goodwill arises from the parent company purchase on one of its subsidiaries. The goodwill amounted to ISK 81 million at the beginning of the year. In February 2011 the goodwill was tested for impairment and an impairment of ISK 51 million (2009: 50 million) was expensed in the income statement. The impairment relates to general decline in the economic. In the calculation of the present value an interest rate is used corresponding to the weighted average of financing cost, i.e. cost of liabilities and equity less taxes or 12,07% (2009: 14,53%). If the fair value of goodwill (discounted cash flow) results to be lower than book value the difference is expensed.

Amounts are in ISK thousand.

Amounts are in ISK thousands 

19




56 Íslandspóstur

Notes cont. NOTES CONT. NOTES CONT.

16. CASH AND CASH EQUIVALENTS 12. SHARES IN OTHER COMPANIES

Cash and cash equivalents are specified as follows: Shares in other companies are specified as 2010 2009 Market securities ....................................................................................... follows: Nominal value Book value Nominal value Book value Current bank deposits ...............................................................................

Internet á Íslandi hf. ................................. Vörusjá ehf. ............................................. Fragtmiðlun ehf. ...................................... Eurogiro, nominal value 100 thousand DKK .......... Other shares ............................................

3.781 27.500 5.000

Funds ........................................................................................................ 45.352 3.781 45.352 27.500 27.500 27.500 Total cash and cash equicalents ................................................................. 5.000

17.2.520 ASSETS HELD FOR SALE 2.520 66

Fixed for sale are specified 66 assets held 66 66 as follows: 80.438 75.438 Balance at 1.1 ........................................................................................... Reclassified from operating assets .............................................................. Disposals ...................................................................................................

Total shares in other companies ...............

13. BONDS

Total Fixed assets held for sale 2009 ................................................................... 2010

Bonds are specified as follows:

Balance at 1.1 ........................................................................................... 46.678 49.321 0 7.000 Loans during the year ................................................................................ 18. EQUITY Indexation ................................................................................................. 4.058 Share capital 1.411 Maturities .................................................................................................. ( 14.312) ( 11.071) The Company's total share capital according to its Articles of Association am 1.290 ( 2.630) Change in allowance ................................................................................. have all been paid for. One vote is attached to each ISK 1 share in the Comp ( 11.597) ( 11.916) Next year's maturities ................................................................................ Bonds at 31.12 ......................................................................................... Dividends 23.470

34.762

Dividends paid in the year 2009 amounted to ISK 80 million or 0,06 kr. per 0,06 kr. per share.) 2010 2009

14. INVENTORIES Inventories at year end are specified as follows:

Statutory reserve Inventories, consumables ........................................................................... 110.713 103.463 The Company has the obligation to allocate at least 10% of its profit, whic Inventories, postage stamps ....................................................................... 82.795 74.635 losses of previous years and178.098 is not allocated into other statutory reserves, in 193.508 Total inventories ........................................................................................ 10% of share capital. When that target has been reached, contributions reserve amounts to 25% of share capital. The Company has received paymen 15. ACCOUNTS RECEIVABLE AND OTHER RECEIVABLES for shares when share capital was increased, and the paid amount in excess Accounts receivable and other receivables are specified as follows: 2010 2009The Company may use the legal reserve allocated to the premium account. not be settled with other reserves. Nominal value of accounts receivable ......................................................... 993.435 When the reserve amounts to more t 780.702 amount in( excess may be used to increase share capital or, in accordance wit Write down of probable loss on accounts receivable .................................. 100.073) ( 107.790) Act on Limited Companies, no. 2/1995, for other concerns. Next year's payment on bonds ................................................................... 11.597 11.916 Various short term receivables ................................................................... 211.096 181.025 903.322 1.078.586 Total accounts receivable and other receivables .......................................... 19. INCOME TAX LIABILITY

The Company's income tax liability is specified as follows:

16. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Income tax liability at 1.1 ........................................................................... 2010tax for the year 2009............................................................. Calculated income Income tax 248.475 payable .................................................................................... Market securities ....................................................................................... 0 Current bank deposits ............................................................................... Income tax 540.975 liability at 31.12715.724 ....................................................................... Funds ........................................................................................................ 2.856 8.729 Cash and cash equivalents are specified as follows:

724.453 Total cash and cash equivalents ................................................................. Income tax 792.306 liability is specified as follows at year end:

Property, plant and equipment .................................................................. Accounts receivable ................................................................................... Inventories ................................................................................................ Fixed assets held for sale are specified as follows: 2010 2009 Other items ............................................................................................... Balance at 1.1 ........................................................................................... 69.331 60.908 Total ......................................................................................................... Reclassified from operating assets .............................................................. 14.964 21.558 Disposals ................................................................................................... ( 37.199) ( 13.135)

17. ASSETS HELD FOR SALE

Total fixed assets held for sale ...................................................................

47.096

69.331

Amounts are in ISK thousand.

Amounts are in ISK thousands 

20



Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009 

21




57 Annual Report 2010

Notes cont. NOTES CONT.

18. EQUITY Share capital The Company's total share capital according to its Articles of Association amounts to ISK 1.448 million and have all been paid for. One vote is attached to each ISK 1 share in the Company. Dividends Dividends paid in the year 2010 amounted to ISK 40 million or 0,03 kr. per share. (2009: ISK 80 million or 0,06 kr. per share.) Statutory reserve The Company has the obligation to allocate at least 10% of its profit, which is not used to meet possible losses of previous years and is not allocated into other statutory reserves, into a legal reserve until reaching 10% of share capital. When that target has been reached, contributions must be at least 5% until the reserve amounts to 25% of share capital. The Company has received payments exceeding the nominal value for shares when share capital was increased, and the paid amount in excess of the nominal value has been allocated to the premium account. The Company may use the legal reserve to settle against a loss that can not be settled with other reserves. When the reserve amounts to more than 25% of share capital, the amount in excess may be used to increase share capital or, in accordance with provisions of Article 53 of the Act on Limited Companies, no. 2/1995, for other concerns.

19. INCOME TAX LIABILITY The Company's income tax liability is specified as follows:

2010

2009

Income tax liability at 1.1 ........................................................................... Calculated income tax for the year ............................................................. Income tax payable ....................................................................................

32.400 37.506 ( 20.005)

30.446 36.453 ( 34.499)

Income tax liability at 31.12 .......................................................................

49.901

32.400

Income tax liability is specified as follows at year end:

2010

2009

Property, plant and equipment .................................................................. Accounts receivable ................................................................................... Deferred foreign exchange difference ........................................................ Inventories ................................................................................................ Other items ...............................................................................................

43.887 ( 12.394) 18.450 44 ( 86)

41.921 ( 9.405) 0 78 ( 194)

Total .........................................................................................................

49.901

32.400

20. ACCOUNTS PAYABLE AND OTHERS SHORT-TERM PAYABLES Accounts payable and other short-term payables are specified as follows:

2010

2009

Accounts payable ...................................................................................... Other short-term payables .........................................................................

407.882 536.074

425.035 448.058

Total accounts payable and other short-term payables ...............................

943.956

873.093

Amounts are in ISK thousand.

Amounts are in ISK thousands 

21




58 Íslandspóstur

Notes cont. NOTES CONT.

21. INTEREST BEARING LIABILITIES During 2010 the Groups interest bearing liabilities were renegotiated with Landsbanki Íslands. The liability was a multi-currency loan but has been changed to a loan denominated in ISK bound by consumer price index. Interests are variable. During this renegotiation the capital was reduced by 25% and the effects have been recognised in the income statement. Interest bearing liabilities are specified as follows:

2010

2009

Loans bound by consumer price index ....................................................... Loans in EUR ............................................................................................. Loans in CHF ............................................................................................. Loans in JPY .............................................................................................. Loans in USD ............................................................................................. Loans in CAD ............................................................................................ Next year's mortgages ...............................................................................

1.345.025 39.222 39.999 22.273 0 0 ( 78.654)

920.986 225.637 188.819 134.606 80.611 91.532 ( 52.146)

Long term liabilities at 31.12 .....................................................................

1.367.865

1.590.045

Payments on long-term liabilities at year end are specified as follows over the coming years: Year 2010 ................................................................................................. Year 2011 ................................................................................................. Year 2012 ................................................................................................. Year 2013 ................................................................................................. Year 2014 ................................................................................................. Year 2015 ................................................................................................. Later .........................................................................................................

78.654 83.398 86.447 89.680 93.106 1.015.234

52.146 85.044 87.689 90.493 93.465 99.955 1.133.399

Total long-term liabilities ...........................................................................

1.446.519

1.642.191

22. RELATED PARTIES The Groups related parties is the State and companies and institution that are part of the State, Board of Directors, key management and their close family members. The Group has transactions with its related parties on a arm‘s length basis.

23. GROUP ENTITIES Ownership interest

Subsidiaries: Samskipti ehf. ............................................................................................... Trönur ehf. ....................................................................................................

2010

2009

100% 100%

100% 100%

24. ADDITIONAL INFORMATION At the end of January 2010 the Icelandic Competition Authority performed a search in relation to the parent company alleged breach on Competition law. A conclusion has not been reached when this financial statement is approved.

25. KEY RATIOS 2010

2009

Current ratio - current assets / short term liabilities ..................................... Equity ratio - equity / total capital .............................................................. Internal value of share capital - equity / share capital ..................................

The Company's key ratios are as follows:

2,01 0,53 1,84

2,26 0,51 1,80

EBITDA ratio on total earnings ................................................................... EBIT ratio on total earnings ........................................................................ Return on equity .......................................................................................

5,5% 1,0% 3,7%

8,4% 4,1% 3,7%

Amounts are in ISK thousand.

Amounts are in ISK thousands 

22




59 Annual Report 2010

Notes cont. NOTES CONT.

Unaudited information

26. INTERIM FINANCIAL STATEMENTS The Group's operation is divided as follow by quarters: Year 2010

Q4

Q3

Q2

Q1

Total

1.671.954 213.500 1.885.454

1.296.207 141.846 1.438.053

1.312.151 151.217 1.463.368

1.414.932 146.522 1.561.454

5.695.244 653.085 6.348.329

980.161

798.719

863.848

828.534

3.471.262

428.119 240.541 51.120 1.699.941

413.403 174.726 0 1.386.848

401.998 189.045 0 1.454.891

440.779 189.383 0 1.458.696

1.684.299 793.695 51.120 6.000.376

EBITDA ..............................

185.513

51.205

8.477

102.758

347.953

Depreciation .....................

( 77.080)

( 69.723)

( 69.260)

( 67.976)

( 284.039)

EBIT ...................................

108.433

( 18.518)

( 60.783)

34.782

63.914

Financial income and expenses .........................

96.616

11.222

( 17.518)

( 23.752)

66.568

Profit (loss) before income tax ......................

205.049

( 7.296)

( 78.301)

11.030

130.482

Income tax .........................

( 51.761)

1.379

14.995

( 2.119)

( 37.506)

Profit (loss) .........................

153.288

( 5.917)

( 63.306)

8.911

92.976

1.692.852 185.862

1.374.847 113.455

1.370.715 124.628

1.419.414 145.476

5.857.828 569.421

1.878.714

1.488.302

1.495.343

1.564.890

6.427.249

967.706

790.475

807.217

791.965

3.357.363

451.093 245.977 50.000 1.714.776

432.286 193.264 0 1.416.025

404.692 172.000 0 1.383.909

381.418 198.634 0 1.372.017

1.669.489 809.875 50.000 5.886.727

EBITDA ..............................

163.938

72.277

111.434

192.873

540.522

Depreciation ......................

( 17.766)

( 68.962)

( 67.452)

( 120.032)

( 274.212)

EBIT ...................................

146.172

3.315

43.982

72.841

266.310

Financial income and expenses .........................

( 51.979)

( 36.378)

( 29.458)

( 19.736)

( 137.551)

Profit (loss) before income tax ......................

94.193

( 33.063)

14.524

53.105

128.759

Income tax .........................

( 21.440)

4.082

( 2.467)

( 16.628)

( 36.453)

Profit (loss) .........................

72.753

( 28.981)

12.057

36.477

92.306

Postal services .................... Other revenues .................. Salaries and salary related expenses ............. Direct cost of postal distribution ..................... Other operating cost .......... Impairment of goodwill ......

Year 2009 Postal services .................... Other revenues ..................

Salaries and salary related expenses ............. Direct cost of postal distribution ..................... Other operating cost .......... Impairment of goodwill ......

Amounts are in ISK thousands 

23

Notes no. 1-26 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement.


60 テ行landspテウstur


61 Annual Report 2010


62 テ行landspテウstur

Notes cont.

Notes no. 1-26 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement.

Amounts are in ISK thousand.


3

4

Íslandspóstur

Ársskýrsla 2010

Notes cont.

Hönnun Prentun Ljósmyndir

Hvíta húsið Ísafold Amounts are in ISK thousand.

Bernharð Kristinn Ingimundarson

Notes no. 1-26 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement.

Ársskýrsla 2010  

annual report

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you