Page 1

ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Íslandspóstur Stórhöfða 29 110 Reykjavík Sími/Tel +354 580 1000 Fax +354 580 1009 postur@postur.is www.postur.is


2009

Nýtt pósthús opnar á Sauðárkróki Ný póstafgreiðsla opnar við Strandgötu á Akureyri IPC vottun á verkferlum í Póstmiðstöð

2008

Íslandspóstur fagnar 10 ára starfsafmæli Nýtt pósthús opnar á Akranesi Endurbætur á pósthúsi í Reykjanesbæ Endurbætur á póstafgreiðslu í Ólafsvík Nýr vefur, www.postur.is, fer í loftið Nýjar vörur settar á markað, persónuleg skeyti og frímerki

2007

Ný pósthús opnuð á Húsavík, Reyðarfirði og í Stykkishólmi Ný dreifingarstöð opnar í Síðumúla Starfsemi Íslandspósts fær gæðavottun samkvæmt ISO9001 staðlinum

2006

16 kjarnasvæði skilgreind á landinu, 92% heimila eru á þessum svæðum Samstarfi við Nóatún um rekstur póstafgreiðslna lýkur Íslandspóstur opnar tíu póstafgreiðslur á höfuðborgarsvæðinu Þjónustuvefur fyrirtækja fer í loftið

2005

Íslandspóstur kaupir skeytaþjónustu Landssímans Ný dreifingarstöð opnar í Hafnarfirði Íslandspóstur fær 1. verðlaun PostEurop fyrir Evrópufrímerki ársins, Matargerðarlist Kortavefur Póstsins lítur dagsins ljós

2004

Póstmiðstöð á Akureyri flytur í nýtt húsnæði Ný þjónusta í boði fyrir fyrirtæki, Samdægursþjónusta

2003

Samstarf hefst við Nóatún um rekstur póstafgreiðslna á höfuðborgarsvæðinu Heilsupósturinn hefur göngu sína

2002

Póstminjasafn er opnað á Samgöngusafninu á Skógum

2001

Ný og öflug póstflokkunarvél tekin í notkun Póstþjónusta í dreifbýli aukin úr þriggja daga þjónustu í fimm daga Fyrsti metan bíllinn tekinn í notkun Póststoð, rafræn fylgibréf í boði fyrir fyrirtæki

2000

Aðalskrifstofur Íslandspósts flytja úr Pósthússtræti að Stórhöfða Heimkeyrsla hefst á pökkum

1999

Póstmiðstöð að Stórhöfða 32 í Reykjavík tekin í notkun Íslandspóstur og Þjóðminjasafnið gera samstarfssamning um varðveislu póstminja

1998

Nýtt upplýsingakerfi, SAP, tekið í notkun Starfsemi hefst í póstmiðstöð á Akureyri Starfsmannafélagið varð til á fjölmennum stofnfundi Stofnun Íslandspósts

Hvíta húsið Hönnun Svansprent Prentun Ljósmyndir Bernharð Kristinn Ingimundarson


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Efnisyfirlit

4

Lykiltölur

5

Ársskýrsla 2009

6

Ávarp forstjóra

9

Íslandspóstur

12

Breytt starfsumhverfi, auknar kröfur

15

Vinnustaðurinn

18

Pappír í sátt við náttúruna

20

Pósturinn fyrir fyrirtæki

26

Pósturinn fyrir heimilin

33

Ársreikningur

35

Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og forstjóra

36

Áritun endurskoðenda

37

Rekstrarreikningur ársins 2009

38

Efnahagsreikningur 31. desember 2009

39

Eiginfjáryfirlit 2009

40

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2009

41

Skýringar

58

Iceland Post

60

Annual report

61

Endorsment and statement by the Board of Directors and the Managing Director

62

Auditor’s report

63

Income statement for the year 2009

64

Balance sheet December 31, 2009

65

Statement of changes in equity for the year 2009

66

Statement of cash flows for the year 2009

67

Notes

3


4

ÍSLANDSPÓSTUR

Lykiltölur LYKILTÖLUR 2009

2008

2007

6.427.249

6.672.987

6.251.924

Laun og launatengd gjöld ......................................................

3.357.363

3.660.664

3.505.340

Annar rekstrarkostnaður ........................................................

2.529.364

2.490.468

2.183.780

Rekstrargjöld samtals ............................................................

5.886.727

6.151.132

5.689.120

Hrein fjármagnsgjöld ............................................................

( 137.551)

( 137.539)

( 21.953)

Afskriftir ..............................................................................

( 274.212)

( 290.724)

( 266.613)

Hagnaður fyrir tekjuskatt .......................................................

128.759

93.592

274.238

Tekjuskattur ..........................................................................

( 36.453)

( 14.699)

( 43.797)

Hagnaður ársins ........................................................................

92.306

78.893

230.441

TEKJUR Rekstrartekjur .......................................................................

GJÖLD

KENNITÖLUR Veltufjárhlutfall ....................................................................

2,26

2,29

1,63

Eiginfjárhlutfall ......................................................................

0,51

0,53

0,60

Innra virði hlutafjár ................................................................

1,80

1,79

1,80

í hlutfalli af heildartekjum ......................................................

8,4%

7,8%

9,0%

Rekstrarhagnaður (EBIT) í hlutfalli af heildartekjum .................

4,1%

3,5%

4,7%

Arðsemi eigin fjár ..................................................................

3,7%

3,1%

9,1%

Rekstrarhagnaður án afskrifta (EBITDA)


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Ársskýrsla 2009

5


6

ÍSLANDSPÓSTUR

Sótt á brattann Með hruni íslenskra fjármálafyrirtækja og erfiðu efnahags– umhverfi víða um heim reyndist árið 2009 íslensku atvinnulífi erfitt. Íslandspóstur fór ekki varhluta af því og var fyrri hluti ársins sérstaklega þungur undir fæti. Mikill samdráttur varð í magni bréfa og böggla þegar á 4. ársfjórðungi 2008 og hélt samdráttur– inn áfram á árinu 2009. Tekjur Íslandspósts drógust saman um 4% milli áranna 2008 og 2009. Þótt verulegt átak hafi verið gert til hagræðingar í rekstri, þá hefur það engan veginn dugað til þess að mæta þeirri arðsemiskröfu sem fyrirtækinu er ætlað að standa undir og nemur um 10% af eigin fé. Íslandspóstur stóð á hinn bóginn nokkuð vel að vígi gagnvart erfiðum rekstrarskilyrðum. Skuldsetning fyrirtækisins hefur verið hófsöm og því var greiðslustaða þess mjög ásættanleg á nýliðnu ári. Þrátt fyrir umtalsverðar hækkanir á aðföngum hefur tekist að komast hjá hækkunum á gjaldskrá í einkarétti, en því veldur fyrst og fremst góður árangur í umfangsmiklum aðhaldsaðgerðum. Forstöðumenn og aðrir starfsmenn hafa lagt sig fram um að ná niður kostnaði á ýmsum sviðum rekstrar og má glögglega sjá þess merki í öllum deildum fyrirtækisins. Þannig tókst að lækka kostnað á árinu 2009 til samræmis við minnkandi tekjur, og er sérstök ástæða til þess að þakka þann mikla árangur, sem náðst hefur að því leyti. Í ljósi aðstæðna var nokkuð dregið úr endurbótum og framkvæmdum við starfsstöðvar Íslandspósts á árinu 2009. Engu að síður var nýtt pósthús tekið í notkun á Sauðárkróki í maímánuði og póstafgeiðslan á Akureyri var flutt í nýtt húsnæði við Strandgötu

í ágústmánuði. Á síðari hluta ársins hófst undirbúningur endurbóta á póstmiðstöðinni á Akureyri og dreifingarstöð við Fossaleyni í Reykjavík og er fyrirhugað að þeim endurbótum ljúki um mitt sumar 2010. Þessar framkvæmdir eru í samræmi við fyrri áætlanir stjórnar Íslandspósts um uppbyggingu starfsstöðva fyrirtækis– ins í meginbyggðakjörnum landsins. Markmið þeirra er að bæta aðstöðu fyrir viðskiptavini og starfsmenn Íslandspósts og stuðla þar með að enn frekari hagræðingu í rekstri. Framundan eru enn blikur á lofti. Spáð er áframhaldandi magnminnkun á árinu 2010, sem óhjákvæmilegt verður að bregðast við með endurskipulagningu á dreifikerfi og frekari hagræðingu í rekstri. Við afnám einkaréttar í ársbyrjun 2011 á dreifingu áritaðra bréfa undir 50 g verður auk þess að gera ráð fyrir enn meiri magnminnkun, sem þá mun að líkindum kalla á frekari breytingar á dreifingu og rekstri. Stjórnendur Íslandspósts hafa unnið að undirbúningi þessara beytinga um misseraskeið og hefur þeim þegar verið og mun verða mætt með breytingum á vöruframboði og dreifingu eftir því sem tilefni verða til. Íslandspóstur hefur frá stofnun fyrirtækisins annast einkarétt ríkisins á póstþjónustu. Í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins hefur einkarétturinn verið takmarkaður á undanförnum árum og nær hann nú til áritaðra bréfa undir 50 g. Samhliða einkaréttinum hvílir sú skylda á Íslandspósti að sjá um móttöku og dreifingu áritaðra bréfa allt að 2,0 kg og pakka allt að 20 kg um land allt og er tekjum af einkarétti að hluta ætlað að standa undir þeim kostnaði, sem þeirri þjónustu fylgir. Þannig stendur einkarétturinn


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Spáð er áframhaldandi magnminnkun á árinu 2010, sem óhjákvæmilegt verður að bregðast við með endurskipulagningu á dreifikerfi og frekari hagræðingu í rekstri. Við afnám einkaréttar í ársbyrjun 2011 á dreifingu áritaðra bréfa undir 50 g verður auk þess að gera ráð fyrir enn meiri magnminnkun, sem þá mun að líkindum kalla á frekari breytingar á dreifingu og rekstri. undir móttöku og dreifingu á bréfum og pökkum, sem eru utan einkaréttar, til og frá þeim svæðum, þar sem kostnaður við póstmeðhöndlun er meiri en almenn burðargjöld standa undir. Í umræðu um samkeppnisforskot Íslandspósts og meinta misnotkun fyrirtækisins á markaðsráðandi stöðu gleymist gjarnan að setja þessi réttindi og skyldur í samhengi. Auk alþjónustuskyldunnar ber Íslandspósti að þróa þjónustu fyrirtækisins í takt við tækni-, hagfræði- og félagslegt umhverfi og þarfir notenda eins og segir í 6. gr. laga um póstþjónustu nr. 19/2002.

sérstakri magnminnkun vegna efnahagssamdráttar í heiminum og fyrirsjáanlegum breytingum í bréfadreifingu hér á landi við afnám einkaréttar í ársbyrjun 2011 má gera ráð fyrir verulegum samdrætti í hlutdeild Íslandspósts á markaði einkaréttarbréfa. Því þarf að mæta með lögskyldri þróun póstþjónustunnar sem og innri og ytri vexti á öðrum sviðum. Í þeim efnum hefur verið horft til víðtækrar þjónustu póstfyrirtækja í Evrópu og víða um heim, þar sem miklar breytingar hafa orðið á undanförnum árum. Er að því stefnt, að frekari nýmæli í þeim efnum verði kynnt á árinu 2010.

Í vinnu við stefnumótun Íslandspósts fyrir árin 2007-2011, sem unnin var á árinu 2006, voru settar fram tillögur um gildi fyrirtækisins og stefnumarkandi aðgerðir í fimm meginliðum. Stjórn Íslandspósts samþykkti tillögurnar á fundi sínum þann 8. september 2006, en þær kveða á um að gildi Íslandspósts skuli byggja á Trausti, Vilja og Framsækni og að stefnumarkandi áherslur skuli taka mið af nánari kröfum um (i) arðsemi, (ii) vöxt, (iii) markað, (iv) þjónustu og (v) innri starfsemi. Var meðal annars við það miðað, að samhliða minnkun markaðshlutdeildar einkaréttarbréfa yrði leitast við að sækja fram á öðrum sviðum og vinna þannig gegn verulegum tekjusamdrætti og fækkun starfa í fyrirtækinu, allt innan takmarka þeirra laga og reglna, sem um fyrirtækið gilda, sem og í samræmi við ákvæði samkeppnislaga, þar sem við á.

Sérstök ástæða er til þess að þakka starfsmönnum Íslandspósts framúrskarandi árangur við erfiðar aðstæður á árinu 2009. Með samstilltu átaki var gengið á brattann. Rekstrarniðurstaða ársins 2009 gefur ótvírætt til kynna, að lengra hafi náðst en að var stefnt í upphafi árs. Það skapar svigrúm til þess að takast á við erfið rekstrarskilyrði á árinu 2010 og styrkja stoðir fyrirtækisins á komandi misserum. Viðskiptavinum öllum þakka ég hollustu og ánægjuleg samskipti og heiti því, að starfsmenn Íslandspósts muni hér eftir sem hingað til leggja metnað sinn í að veita þeim trausta og góða þjónustu.

Stefnumótun 2007-2011 var tekin til endurmats á árinu 2009 og var hún samþykkt með nokkrum textabreytingum á fundi stjórnar Íslandspósts þann 30. október 2009 sem stefnumið fyrirtækisins fyrir árin 2010-2014. Með almennum samdrætti í bréfanotkun,

Ingimundur Sigurpálsson forstjóri

7


8

ÍSLANDSPÓSTUR

Stjórn Íslandspósts

Björn Jósef Arnviðarson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, varaformaður stjórnar Jón Ingi Cæsarsson, Guðmundur Oddsson, formaður stjórnar Ellert Kristinsson, Petrína Baldursdóttir, Helga Vala Helgadóttir

Framkvæmdastjórn Íslandspósts

Hörður Jónsson, framkvæmdastjóri pósthúsasviðs Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri starfsmannasviðs Helga Sigríður Böðvarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Anna Katrín Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri markaðs- og sölusviðs Ingimundur Sigurpálsson, forstjóri Tryggvi Þorsteinsson, framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Íslandspóstur Fjármálaráðuneytið fer með hlutabréf Íslandspósts og er

fyrirtækið hlutafélag í fullri eigu íslenska ríkisins. Póstmál á Íslandi falla undir Samgönguráðuneytið og Póst- og fjarskiptastofnun, sem er undirstofnun ráðuneytisins, sér um eftirlit með póstmálum og framkvæmd laga um póstþjónustu. Póstlög og reglugerðir sem á þeim byggja eru sett á grundvelli tilskipunar Evrópusambandsins um póstþjónustu. Hlutverk stjórnar

Hlutverk framkvæmdastjórnar

Stjórnin hefur æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda. Stjórnin tekur ákvarðanir um meginþætti í starfsemi og skipulagi félagsins og önnur meiriháttar málefni er varða rekstur þess, mótar stefnu félagsins og gefur fyrirmæli um framkvæmd hennar. Stjórnin hefur eftirlit með daglegum rekstri félagsins og sér til þess að skipulag félagsins sé í réttu og góðu horfi.

Framkvæmdastjórn stjórnar daglegum rekstri félagsins og skal í þeim efnum fara eftir þeirri stefnu og fyrirmælum, sem félagsstjórn hefur gefið. Hinn daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana, sem eru óvenjulegar eða mikilsháttar. Framkvæmdastjórn hefur með höndum yfirframkvæmdastjórn allrar daglegrar starfsemi félagsins, hefur ákvörðunarvald um öll rekstrarleg og fjárhagsleg málefni félagsins og hefur umsjón með eignum þess. Hún skal vinna að stefnumótun og áætlunum um eflingu félagsins og leita jafnframt nýrra leiða til að bæta hag þess.

Stjórn félagsins skal á hverjum tíma sérstaklega láta til sín taka skipulagsmál félagsins, innra eftirlit þess, fyrirkomulag reikningsskila, fjárhagsáætlanir og tölvukerfi. Nær þetta m.a. til eftirlits með fjárhag félagsins á hverjum tíma, eftirlits með rekstraráætlunum, fjárhagsáætlunum, fjárstreymi, svo og sérstökum áhættuþáttum í rekstri félagsins.

STJÓRN

Dótturfyrirtæki Íslandspóstur á og rekur fyrirtækið Samskipti sem starfar á sviði prent- og samskiptalausna. Fyrirtækið var keypt árið 2006 og hefur síðan verið unnið að uppbyggingu þess. Íslandspóstur á einnig hlut í fyrirtækjunum Modernus, sem veitir ýmsa þjónustu tengda internetinu, og Vörusjá sem vinnur í að koma á fót rafrænu markaðstorgi og vefverslun.

Alþjóðasamstarf Íslandspóstur á í samskiptum við og er aðili að ýmsum alþjóðlegum samtökum á sviði póstþjónustu. Fyrst ber að nefna Alþjóðapóstsambandið (UPU) en samningar og reglur UPU gilda fyrir póstflutninga milli landa. Þá er Íslandspóstur aðili að samtökum póstfyrirtækja með alþjónustuskyldu í Evrópu (PostEurop) er sinna verkefnum sem lúta m.a. að framkvæmd pósttilskipunar ESB og því að efla gæði póstþjónustu í Evrópu.  Íslandspóstur er hluthafi í International Post Corporation (IPC) sem er framarlega á sviði gæðamælinga og tæknilegra úrlausna er snúa að póstflutningum milli landa. Þá er löng hefð fyrir norrænu samstarfi í gegnum Norræna póstsambandið (Nordisk Postforening).

FORSTJÓRI

ALÞJÓÐAMÁL

FJÁRMÁLASVIÐ

FRAMKVÆMDASVIÐ

GÆÐASTJÓRNUN OG VERKEFNASTOFA

MARKAÐS- OG SÖLUSVIÐ

PÓSTHÚSASVIÐ

FJÁRSTÝRING

PÓSTMIÐSTÖÐ

ÞJÓNUSTUDEILD

REKSTRARÞRÓUN

BÓKHALD

ÚTKEYRSLUDEILD

MARKAÐSDEILD

SVÆÐI 1-5

GREININGAR OG LAUNAVINNSLA

DREIFINGARSTÖÐVAR

VIÐSKIPTAÞRÓUN

FRÍMERKJASALA

TÖLVU- OG UPPLÝSINGADEILD

FASTEIGNADEILD

FYRIRTÆKJASALA

SKEYTADEILD

EINSTAKLINGSSALA

RAFRÆNAR LAUSNIR

TNT HRAÐFLUTNINGAR

STARFSMANNASVIÐ

FRÆÐSLUDEILD

9


10

ÍSLANDSPÓSTUR


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Hlutverk

Hlutverk Íslandspósts er að veita áreiðanlega þjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga á sviði dreifingar-, samskipta- og flutningalausna, svo og á öðrum sviðum sem tengjast þeirri starfsemi.

Markmið

Að vera fyrsti valkostur viðskiptavina í bréfa- og vörudreifingu. Að vera í fararbroddi sem fyrirtæki á sínu sviði. Að vera eftirsóttur og framsækinn vinnustaður. Að skila eigendum viðunandi arðsemi.

Framtíðarsýn

Framtíðarsýn Íslandspósts er að vera framsækið og öflugt fyrirtæki í bréfa- og vörudreifingu, með því að annast áreiðanlega og örugga þjónustu um allt land og allan heim, sem byggir á viðurkenndum gæðaviðmiðum.

Jafnframt því mun Íslandspóstur vinna að arðbærum vexti með hagsmuni viðskiptavina, starfsmanna og eigenda að leiðarljósi.

Pósturinn tryggir tengslin

11


12

ÍSLANDSPÓSTUR

Breytt starfsumhverfi, auknar kröfur Íslandspóstur er í eigu allra Íslendinga. Það er hlutverk starfsmanna

félagsins að skila eigendum sínum arði og að viðhalda virði fyrirtækisins. Það er gert með því að fylgja þörfum markaðarins fyrir þjónustu, þróast í takt við breytingar í þjóðfélaginu og reka fyrirtækið á sem hagkvæmastan hátt hverju sinni. Milljónir króna

500

500

Í dag kemur tæplega helmingur af tekjum Íslandspósts frá bréfapósti þ.e. almennum bréfum, blöðum, tímaritum og auglýsingapósti. Ákveðinn hluti dreifingar hefur að undanförnu færst frá pósti á pappír yfir í rafrænar lausnir og fyrirséð er að sú þróun muni halda áfram. Mest mun breytingin verða á yfirlitum og öðrum viðskiptatengdum upplýsingum. Á sama tíma og bréfamagn fer minnkandi hefur kostnaður við flutninga og dreifingu pósts hins vegar aukist stórlega. Þessu þarf Íslandspóstur að bregðast við og hefur mikil vinna farið fram innan fyrirtækisins við að auka framleiðni og lækka kostnað. Kostnaður við póstsendingar og vörudreifingu er stór hluti rekstrarkostnaðar hjá mörgum fyrirtækjum. Nú þegar mikill þrýstingur er á fyrirtæki að leita leiða til að hagræða í rekstri er vissulega horft til þessa stóra kostnaðarliðs. Það eru gerðar miklar kröfur til rekstrar Íslandspósts. Fyrirtækið skal halda uppi póstþjónustu um allt land skv. lögum og starfsleyfi, magn fer minnkandi,

viðskiptavinir kalla eftir hagkvæmari lausnum, lægra verði og meira vöruúrvali og auk þess skal fyrirtækið skila hagnaði af rekstri og arðsemi af eigin fé. Auk alls þessa verður einkaréttur fyrirtækisins á dreifingu bréfa að 50 g afnuminn 1. janúar 2011 sem breyta mun starfsumhverfi og rekstrargrundvelli fyrirtækisins mikið.

400

300 250 200

100

Íslandspóstur er hlutafélag, að fullu í eigu ríkisins. Fyrirtækið er með einkarétt á dreifingu bréfa allt að 50 g en starfar að öðru leyti á samkeppnismarkaði. Á Íslandi er póstþjónusta ekki ríkisstyrkt og er fyrirtækið eingöngu rekið af tekjum sem koma frá viðskiptavinum. Gerð er sú krafa að fyrirtækið skili rekstrarafgangi, ásættanlegri arðsemi af eigin fé og greiði eigendum sínum arð.

90

90

2006

2007

2008

80

0 2003

Til að mæta þessum auknu kröfum og breytta starfsumhverfi og til að geta sinnt hlutverki sínu á sem bestan hátt fyrir alla hagsmunaaðila hefur mikil áhersla verið lögð á viðskiptaþróun, vöruþróun og þróun vinnuferla innan fyrirtækisins undanfarin misseri. Hagræðing hefur líka verið lykilorð í rekstri fyrirtækisins. Við hagræðingarvinnuna er horft til aukinnar skilvirkni í dreifikerfinu allt frá móttöku til flokkunar og dreifingar. Á öllum þessum stöðum er nauðsynlegt að skoða hvort hagkvæmasta lausn sé í gangi hverju sinni og hvort að hægt sé að breyta vöruframboði, þjónustu eða vinnuferlum svo að hagræðing náist, bæði fyrir viðskiptavini og fyrirtækið.

90

87

2004

2005

2009

Greiddur arður

Milljónir króna 80

79

72

70 60

55

52

50

44 36

40 30 20

15

10 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Tekjuskattur

Milljónir sendinga 114 114

120 102 94

100 85 80

89

90

87

107 96 87

71

60 40 ?

20 0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Þróun í póstmagni innanlands


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Þróun og nýir markaðir Til að tryggja áframhaldandi öflugan rekstur félagsins og þar með öfluga póstþjónustu, í takt við kröfur markaðarins og almennings, er nauðsynlegt að þróa starfsemi Íslandspósts með markvissum hætti. Undanfarin ár hefur öflug viðskiptaþróun verið starfrækt hjá Íslandspósti. Það sem aðallega hefur verið unnið að undanfarið eru rafrænar lausnir í samskiptum, leiðir til að auðvelda fjarverslun og ýmislegt annað sem tengist núverandi og nýrri starfsemi Póstsins. Vöruþróun er stöðugt ferli sem gefið hefur af sér margar nýjungar á undanförnum árum. Minniháttar breytingar á vöru eða framkvæmd hennar láta oft lítið yfir sér en geta haft mikil áhrif þegar til lengri tíma er litið.

13

Í reglugerð um alþjónustu og framkvæmd póstþjónustu segir að póstþjónusta sem fellur undir alþjónustu skuli þróast í takt við tækni,- hagfræði- og félagslegt umhverfi og þarfir notenda. Það er því skylda félagsins að þróast í takt við breytingar í þjóðfélaginu og fylgja þörfum viðskiptavina sinna eftir með nýjungum í vöruframboði.


14

ÍSLANDSPÓSTUR

Íslandspóstur


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Vinnustaðurinn Íslandspóstur er fyrirtæki sem skilgreinir sig sem markaðsdrifið þjónustufyrirtæki. Hjá fyrirtækinu starfa um 1.100 manns í hinum ýmsu störfum á fjölmörgum vinnustöðum um land allt við að þjónusta viðskiptavininn á sem bestan hátt.

Íslandspóstur er einn af stærstu atvinnurekendum landsins. Mikil fjölbreytni er í störfum innan fyrirtækisins en þeim er skipt í sex flokka eins og sjá má á myndinni hér fyrir neðan. 5%

41%

8%

15%

Fræðslumál Fræðslumál eru stór hluti af starfsemi starfsmannasviðsins. Áhersla er lögð á að fyrirtækið hafi ávallt á að skipa starfsfólki með fullnægjandi færni og þekkingu hverju sinni. Til að uppfylla það er haldið uppi öflugu fræðslu og þjálfunarstarfi fyrir allt starfsfólk sem tekur mið af því að það geti eflst og þroskast í starfi. Fræðslustarfið er fjölbreytt og eru áhugaverð námskeið haldin ár hvert. Sem dæmi um námskeið má nefna íslenskunámskeið fyrir erlent starfsfólk, námskeið fyrir bréfbera um hvernig best sé að umgangast hunda og fræðsla um líkamsbeitingu og vinnutækni.

17%

merkjum Heilsupóstsins býðst starfsfólki reglulegar heilsufarsmælingar ásamt ráðgjöf og fræðslu á sviði heilsuræktar. Markmiðið er að fá starfsfólk til þess að huga að betra líferni og þar með að auka lífsgæðin. Segja má að Heilsupósturinn sé orðinn lífsstíll hjá stórum hópi starfsfólks og setur fólk sér bæði persónuleg og sameiginleg markmið. Styttri og lengri gönguferðir eru skipulagðar á fjöll og sléttlendi, t.d. hefur starfsfólk gengið saman á Hvannadalshnúk, yfir Fimmvörðuháls og nú síðast árið 2009 á Eyjafjallajökul. Auk þessara ferða hafa ýmsir vinnustaðir farið í gönguferðir í sinni heimabyggð, s.s. á Akureyri, Ísafirði, í Vestmannaeyjum og á Egilsstöðum.

14% Störf innan fyrirtækisins Bréfberar 41% Bílstjórar 14% Starfsfólk í póstmiðstöð 17% Starfsfólk pósthúsa 15% Skrifstofa 8% Aðrir 5%

Öflug fyrirtækjamenning Á starfsmannasviði er unnið öflugt starf m.a. til þess að halda utan um starfsmannahópinn og byggja upp og efla sterka fyrirtækjamenningu. Sjá þarf til þess að starfsfólk sé vel upplýst og að tryggt sé að hverjum og einum starfsmanni sé tryggður góður aðbúnaður og öryggi og að hann hafi það sem þarf til að geta sinnt starfi sínu af kostgæfni. Markmiðið hefur ávallt verið að tryggja að fyrirtækið sé áhugaverður, eftirsóttur og framsækinn vinnustaður og lögð er áhersla á að starfsfólki sé gert kleift að þróast í starfi og nýta möguleika sína til fullnustu. Lögð er áhersla á að starfsumhverfið einkennist af virðingu og trausti. Jafnframt er lögð áhersla á fjölskylduvæn gildi og að starfsfólki gefist kostur á sveigjanleika í starfi eftir því sem við verður komið.

Þemavikur eru einnig hluti af starfi fræðslumála, en þær eru haldnar til að beina athygli að ákveðnum málefnum innan fyrirtækisins þá vikuna. Má þá nefna þemavikur þar sem einblínt er á öryggi á vinnustöðum og rétta vörumeðhöndlun.

Samheldið starfsfólk Félagslíf starfsfólks hjá Íslandspósti er öflugt og skemmtilegt. Starfsmannafélag hefur verið starfrækt frá stofnun fyrirtækisins, en það starfar að því að efla samstarf og standa fyrir samverustundum utan vinnutíma, s.s. skemmtunum af ýmsu tagi, ferðalögum, leikhúsferðum, íþróttahátíðum og ýmsu því sem auðgað getur andann. Haldnir eru árlegir viðburðir og má þar nefna póstgönguna, árshátíð, jólaskemmtun, sumarhátíð, fjallgöngur, starfsmannabingó og fleira og fleira. Viðburðir á vegum starfsmannafélagsins eru ávallt vel sóttir og eru stór þáttur í því að efla enn frekar sterka fyrirtækjamenningu.

Betri líðan í leik og starfi Heilsupósturinn er heilsuefling innan Íslandspósts sem fyrirtækið hefur staðið fyrir síðastliðin sex ár og um 500 starfsmenn hafa tekið þátt í á hverju ári. Undir

Póstganga Íslandspósts hefur verið farin á hverju ári frá stofnun fyrirtækisins 1998 en þá fjölmennir starfsfólk, fjölskyldur og vinir í göngurnar sem farnar eru víða um land. Haustið 2008 var ákveðið að þema Heilsupóstsins fyrir næstu misseri yrði geðheilbrigði. Íslandspóstur og Geðhjálp hafa tekið höndum saman við að fræða starfsfólk Íslandspósts um lífsgæði og geðheilbrigði. Sigursteinn Másson, formaður Geðhjálpar, hefur heimsótt fjölmarga vinnustaði Íslandspósts og vakið starfsfólk til umhugsunar um það sem hann nefnir Andlega sjálfsvörn.

Heil og sæl í vinnunni Fyrir öflugt starf í heilsueflingu meðal starfsfólks var fyrirtækið valið Fyrirmyndar vinnustaður árið 2009 í átaksverkefninu Heil og sæl í vinnunni sem Vinnueftirlitið hafði umsjón með í samstarfi við Lýðheilsustöð. Átakið var hluti af samevrópsku verkefni sem kallast Move Europe um heilsueflingu á vinnustöðum. Í verkefninu var lögð áhersla á hreyfingu, heilsusamlega næringu, streituvarnir, tóbaksvarnir og áfengis- og vímuefnavarnir.

15


16

ÍSLANDSPÓSTUR

Bakhjarl menningar og lista Pósturinn styrkir menningar- og íþróttastarf í landinu með framlögum til ýmissa góðra málefna. Árið 2008 gerðu Pósturinn og Handknattleikssamband Íslands með sér samning sem felur í sér samstarf og stuðning næstu þrjú árin við landslið kvenna í handknattleik. Þetta samstarf hefur verið einkar ánægjulegt og er það heiður fyrir Póstinn að fá að styrkja íslenskar handknattleikskonur.

11 ára börn og yngri alls staðar af á landinu sem haldið er í janúar ár hvert. Mótið hefur verið haldið síðustu 9 ár og hefur áunnið sér sess sem eitt af þremur stærstu körfuknattleiksmótum á landinu. Á sviði menningar og lista hefur Pósturinn verið samstarfsaðili tveggja stórra verkefna undanfarin ár en það eru Listahátíð í Reykjavík og Alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Reykjavík, RIFF.

Einnig hefur Íslandspóstur, undanfarin ár, tekið þátt í rekstri Samgöngusafnsins á Skógum en þar er saga póstþjónustu á Íslandi rakin. Pósturinn hefur styrkt Krabbameinsfélagið og tekið þátt í átaksverkefnum þeirra bæði Bláu og Bleiku slaufunni. Þátttaka Póstsins í verkefnunum hefur m.a. falist í því að slaufurnar hafa verið seldar á pósthúsum.

Það er stefna fyrirtækisins að styðja við íþróttastarf barna í landinu. Undanfarin tvö ár hefur Pósturinn verið aðalstyrktaraðili Póstmótsins sem er körfuknattleiksmót fyrir

Andrés Magnússon framkvæmdastjóri starfsmannasviðs

Eftirsóttur vinnustaður­ Að byggja upp og efla fyrirtækjamenningu tel ég vera eitt mikilvægasta verkefni á starfsmannasviði. Viðhorf stjórnenda og starfsmanna tel ég vera þar mest ráðandi en afstaða stjórnenda til fyrirtækisins, markmiða þess, gilda og þjónustu endurpeglast í þeirri menningu sem Íslandspóstur stendur fyrir. Lögð hefur verið áhersla á að bæta starfsumhverfi á vinnustöðum en það nær til bættra aðstæðna, öryggis, félagslegs aðbúnaðar, stjórnunar og þeirra kjara sem hver starfsmaður býr við og samið hefur verið um. Upplýsingastreymi til starfsmanna hefur einnig verið aukið til muna síðustu misseri, en til að auka það hafa verið haldnir fleiri fundir á vinnustöðum, bæði af framkvæmdastjórn og á vegum fræðsludeildar. Samstaða meðal starfsfólks hefur einnig vaxið á undanförnum árum. Viðhorfskannanir sem gerðar hafa verið annað hvert ár síðustu tíu árin sýna að starfsánægja og viðhorf til fyrirtækisins og starfa hefur aukist jafnt og þétt. Ánægjulegt er að sjá að efling stjórnenda í gegnum fræðslustarfið hefur borið þann árangur að þeir eru öflugri við rekstur sinna deilda og ekki síður hvað varðar samskipti við sitt starfsfólk. Lögð hefur verið áhersla á að styrkja stjórnandann sem einstakling, skipuleggja betur breytingaferli og ekki síst að hvetja hann til að hrósa sínu starfsfólki. Traust starfsfólks gagnvart sínum næsta stjórnanda skilar sér í bættum starfsanda og þá um leið í auknum gæðum vinnunnar.

Starfsmannavelta á árinu 2009 var mun minni en árin þar á undan, sem er eðlilegt þar sem atvinnuástand hefur breyst verulega á síðustu mánuðum. Þegar litið er yfir starfsmannahópinn á flestum vinnustöðum Íslandspósts má sjá sömu andlitin ár eftir ár því ákveðinn kjarni starfsfólks hefur ákveðið að starfið hjá Íslandspósti sé það starf sem það vill sinna og gera vel. Alltaf er ánægjulegt að afhenda árlega starfsaldursviðurkenningar til þeirra sem unnið hafa að póstmálum í áratugi. Ég tel að starfsfólk Íslandspósts sé stolt af því að sinna sínum daglegu störfum, afgreiða sína viðskiptavini og sinna þeim eins vel og hægt er. Miðað við aðstæður síðustu mánaða og það sem framundan er þá þarf að taka erfiðar ákvarðanir við breyttar aðstæður þar sem fyrirséð er að bréfamagn minnkar milli ára. Fækkun starfsfólks er því miður óumflýjanleg á þessum tímum en markmiðið er að nýta starfsmannaveltu eins og hægt er og auk þess að bjóða fólki að minnka starfshlutfall. Þannig eru nú tímarnir sem við stöndum frammi fyrir núna.


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Fagmennska og áreiðanleiki í þjónustu Starfsfólk Póstsins leggur sig fram um að veita ávallt framúrskarandi þjónustu og leitast fyrirtækið við að vera fyrsti kostur viðskiptavina fyrir fagmennsku, áreiðanleika og góða þjónustu á starfssviði fyrirtækisins. Lögð er áhersla á að þjálfa og fræða starfsfólk með reglubundinni kennslu og fræðslufundum þar sem lögð er áhersla á vöruþekkingu, gott viðmót og þjónustulund. Markmið um árangur í þjónustu eru sett og mæld reglulega. Allar ábendingar og kvartanir eru skráðar og brugðist er við slíkum málum samkvæmt skilgreindum verkferlum og markmiðið er að svara öllu fljótt og vel. Námskeið eru haldin með starfsfólki til að halda við háu þjónustustigi, en mjög mikilvægt er að þjónustuþekking sé góð meðal starfsfólks. Mikilvægt er að viðskiptavinur geti ætíð gengið að þeim upplýsingum sem hann vantar, hvort sem það er hjá starfsfólki í framlínu, í þjónustuveri eða á vefjum fyrirtækisins.

Global compact – verkefni á vegum Sameinuðu þjóðanna. Árið 2009 gerðist Íslandspóstur aðili að alþjóðaverkefni á vegum Sameinuðu þjóðanna er kallast Global Compact. Yfir 5.000 fyrirtæki í 130 löndum eru aðilar að verkefninu en með þátttöku sinni skuldbinda þau sig til þess að stefna þeirra og starfshættir séu í samræmi við tíu alþjóðlega viðurkennd grundvallarréttindi er varða mannréttindi, vinnumál, umhverfismál og spillingu. Með þátttöku í verkefninu geta fyrirtæki sem lykilaðilar hnattvæðingar stuðlað að því að markaðir, viðskipti, tækni og fjármál þróist á þann veg sem gagnast efnahagssvæðum og samfélögum hvar sem er. Með aðild sinni að Global Compact vill Íslandspóstur styðja við það stefnumið að fyrirtæki ástundi ábyrga og réttláta starfshætti á öllum sviðum starfsemi sinnar.  Gæðastefna Gæðastefna Íslandspósts felst í því að tryggja þjónustu í samræmi við gefin loforð. Það er gert með því að viðhalda virku gæðakerfi fyrir alla þætti starfseminnar. Öguð vinnubrögð, kerfisbundin

skoðun á verklagi, greining vandamála og stöðug umbótavinna með það að leiðarljósi að bæta sífellt árangur fyrirtækisins er markmið gæðavinnu innan félagsins. Allt starfsfólk hefur aðgang að gæðahandbók Íslandspósts, Póstbókinni. Þannig tryggir fyrirtækið samræmda gæðaþjónustu við viðskiptavini. Einnig eru vöktunar- og umbótaferli sífellt í gangi innan fyrirtækisins til að greina vandamál og ná sífellt betri árangri. Gæðastjórnunarkerfi Íslandspósts er vottað samkvæmt ISO 9001:2008 staðlinum. Frá því að starfsemin fékk vottun sam– kvæmt ISO9001 gæðastaðlinum hefur starfsemin verið tekin út sjö sinnum og nú síðast í febrúar 2010. Úttektirnar annast BSI á Íslandi og hafa þær í öll skiptin tekist mjög vel og er það skoðun úttektaraðila að mikið hefur breyst til betri vegar í rekstri Íslandspósts eftir vottun. Árangur fyrirtækisins kemur einnig glöggt fram í ánægðara starfsfólki og viðskiptavinum, sem og betri árangri í gæðamælingum póstsendinga.

Frímerki – lítil listaverk Það hefur lengi verið áhugamál og ástríða margra að safna frímerkjum. Hjá Póstinum eru gefin út um 30 ný frímerki á hverju ári, hvert og eitt þeirra sérstaklega hannað. Því má segja að hvert frímerki sé lítið listaverk. Íslensk frímerki hafa hlotið fjölda viðurkenninga innanlands sem erlendis m.a. fyrir hönnun. Áskrifendur íslenskra frímerkja eru í dag rúmlega sex þúsund talsins þar af tæplega fimm þúsund erlendir aðilar því íslensk frímerki vekja athygli um allan heim. Myndefni frímerkja eru gríðarlega fjölbreytt. Frímerkin segja sögu lands og þjóðar og eru merkileg heimild um lífshætti, menningu og náttúru landsins. Pósturinn starfrækir einnig klúbb fyrir börn sem safna frímerkjum, Merkilega klúbbinn sem í eru tæplega sjö hundruð félagar.

17


18

ÍSLANDSPÓSTUR

Umhverfismál Póstinum er annt um umhverfið og hefur fyrirtækið sett sér umhverfisstefnu sem unnið er eftir. Margvíslegar leiðir eru farnar til að ná markmiðum umhverfisstefnunnar. Teknar hafa verið upp mælingar á koltvísýringsútblæstri bíla á vegum fyrirtækisins, og markmið sett um að minnka hann á næstu árum. Liður í því er að auka hlutfall metanbíla og að taka í notkun rafmagnsbíla. Í dag eru í notkun 10 metanbílar en á árinu 2010 mun þeim fjölga. Pósturinn hefur í samstarfi við fyrirtækið Saga System og Orkusetur unnið að undirbúningi að mælingu á lausagangi bifreiða og sjálfvirkri mælingu á eldsneytis– notkun og munu þessar mælingar fara í gang á árinu 2010.

Umhverfisverkefni Póstsins, Odda og Umslags

Pappír í sátt við náttúruna Nauðsynlegt er að almenningur geri sér grein fyrir að pappír er ekki sá óvinur umhverfisins sem margir halda. Þvert á móti þá er pappír í sátt við náttúruna og evrópskir skógar fara sífellt stækkandi. Til að koma þessum sjónarmiðum á framfæri tóku Pósturinn, Prentsmiðjan Oddi og Umslag höndum saman á síðasta ári í verkefni sem beinir sjónum að ábyrgð pappírsframleiðenda sem hafa í meira en hálfa öld verið í fararbroddi í stækkun evrópskra skóga. Á hverjum degi eru ræktaðir upp skógar á svæði sem samsvarar 4.363 knattspyrnuvöllum. Fyrirtækjunum sem að átakinu standa fannst kominn tími til að umhverfissinnað fólk hætti að hafa samviskubit vegna pappírsnotkunar, því pappír á Íslandi er í sátt við umhverfið. Verkefnið sem hlaut nafnið „Pappír í sátt – við náttúruna“ hófst á því að fyrirtækin gáfu fjögur tonn af pappír á leikskólana í landinu.

Nokkrar staðreyndir um pappír: Pappír ógnar alls ekki regnskógunum – þaðan kemur ekki ein pappírsörk, heldur er landbúnaður sökudólgurinn.

Vetrardekk bíla Íslandspósts hafa verið negld fram að þessu, en nú er verið að prófa aðrar vistvænni gerðir dekkja svo sem loftbóludekk og skeljadekk.

Pappírinn okkar kemur frá evrópskum framleiðendum sem eru í heimsforystu um góða og sjálfbæra nýtingu skóglendis.

Á árinu 2010 verður Íslandspóstur þátttakandi í alþjóðlegu verkefni á vegum PostEurop sem heitir „Green House Gas reduction program“ eða GHG. Þau póstfyrirtæki í Evrópu sem taka þátt setja sér markmið um minnkun koltvísýringsútblásturs.

50% af þeim viðartrefjum sem eru í nýjum pappír koma úr endurunnum pappír.

Skóglendi í Evrópu stækkar á hverjum degi sem samsvarar 4.363 knattspyrnuvöllum.

Hin 50% eru úr afgöngum frá byggingar- og húsgagnatimburvinnslu og frá nauðsynlegri grisjun á skóglendi. Einungis lítill hluti pappírs kemur úr nytjaskógum, og þeir skógar fara stækkandi með hverju ári. Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst því yfir að trjá- og pappírsiðnaður leiki stórt hlutverk í að milda loftslagsbreytingarnar.


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Á árinu 2010 verður Íslandspóstur þátttakandi í alþjóðlegu verkefni á vegum PostEurop sem heitir „Green House Gas reduction program“ eða GHG. Þau póstfyrirtæki í Evrópu sem taka þátt setja sér markmið um minnkun koltvísýringsútblásturs.

19


20

ÍSLANDSPÓSTUR

Pósturinn fyrir fyrirtæki


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Það sem við gerum ... Bréfadreifing

Vörudreifing

Létt bréf 0-50 g

Vörudreifing innanlands

Þyngri bréf 51-2000 g

Póstkröfur

Samningaog innheimtulausnir

Auglýsingalausnir

Rafrænar lausnir

Ábyrgðarbréf

Markpóstur

Póststoð

Skeyti

Fjölpóstur

Rpóstur

• Greiðsluáskoranir

Rúmfrek bréf

Fyrirtækjaþjónusta

Hraðsendlar

Samdægursþjónusta

• Formlegar tilkynningar

Merking, álíming

Vörudreifing til Íslands

Birtingaþjónusta

Svarsendingar

Vörudreifing frá Íslandi

Kaupsamningar

• Fundarboð

Markhópalistar

(Rekjanlegur tölvupóstur)

Tollafgreiðsla TNT Hraðflutningar milli landa

Pósturinn tryggir tengslin

21


22

ÍSLANDSPÓSTUR

Pósturinn kemur því til skila Pósturinn hefur mikilvægu hlutverki að gegna í atvinnulífi landsins þar sem hann tryggir póstsendingar og flutningsferla fyrir fyrirtæki og stofnanir í landinu. Pósturinn sér um að samskipti fyrirtækjanna við viðskiptavini og upplýsingagjöf þeirra gangi fljótt og auðveldlega fyrir sig. „Pósturinn tryggir tengslin“. Gróflega áætlað koma 80% tekna Póstsins frá fyrirtækjum. Pósturinn veitir þjónustu á sviði dreifinga,- samskipta- og flutningalausna og þjónustar fyrirtæki landsins með margvíslegum hætti. Sem dæmi má nefna þjónustu á sviði ýmiss konar dreifingar, allt frá bréfum til vörubretta, innheimtulausna í formi skeyta, ábyrgðarbréfa og birtinga og auglýsingalausna í formi markpósts og fjölpóst. Pósturinn leggur sig fram um að fylgja þörfum viðskiptavina sinna og þróa, í samstarfi við þá, nýjar lausnir. Helstu viðskiptavinahópar á fyrirtækjamarkaði eru heildsalar, smásalar, fjármálafyrirtæki, fjarskiptafyrirtæki og opinber fyrirtæki og stofnanir. Þjónusta Póstsins nær langt út fyrir landsteinana en fyrirtækið er hluti af alþjóðlegri keðju póstfyrirtækja. Með aðgangi sínum að póstfyrirtækjum alls staðar í heiminum getur Pósturinn boðið upp á stærsta dreifikerfi innanlands og utan. Með þessari alþjóðlegu tengingu getur Pósturinn fylgt viðskiptavinum sínum í framþróun og þjónustað þá hvort sem er innan eða utan landsteinanna. Fjórðungur af tekjum Póstsins er til kominn vegna póstþjónustu milli landa.

Vörudreifing – hagkvæmar leiðir að settu marki

120 þúsund heimili 10 þúsund fyrirtæki Dreifing 5 sinnum í viku 74 afgreiðslustaðir um land allt

Helsti styrkleiki Póstsins er skilvirkasta og stærsta dreifingarkerfi landsins. Á undanförnum árum hefur mikið starf farið fram við að efla pósthús og póstafgreiðslur um land allt, hvort sem um ræðir ný hús í byggingu, endurbætur á eldra húsnæði, samstarf við banka og verslanir eða landpósta, með það að markmiði að geta veitt viðskiptavinum betri, traustari og öruggari þjónustu í vörudreifingu sem og póstþjónustu. Pósturinn býður fyrirtækjum heildarlausn í vörudreifingarmálum. Vörudreifing er þjónusta fyrir fyrirtæki sem nýta dreifikerfi Póstsins við að koma vörum sínum til viðskiptavina, hvort sem um er að ræða önnur fyrirtæki eða einstaklinga.

Í áratugi hefur Pósturinn þjónað fjölda fyrirtækja af öllum stærðum og gerðum og þessi reynsla, þekking starfsfólks og öflugt dreifikerfi skapar Póstinum sérstöðu í póstflutningum og vörudreifingu á Íslandi. Pósturinn dreifir sendingum til heimila og fyrirtækja landsins fimm daga vikunnar.

Fyrirtæki geta nýtt sér mismunandi leiðir, allt eftir þörfum, við að koma vörum á áfangastað. Hvaðan sem er, hvert sem er, á réttum tíma. Þjónustuna er hægt að sníða sérstaklega að ýmsum tegundum fyrirtækja, t.d. heildverslunum og netverslunum. Mismunandi er eftir starfsemi fyrirtækjanna og vörum sem verið er að dreifa hvaða lausnir henta best.

Stórir, léttir, þungir, breiðir – hvert sem er Hversu þungar, stórar eða fyrirferðarmiklar sem sendingar frá viðskiptavinum eru tekur Pósturinn að sér að flytja þær. Starfsfólk leggur mikinn metnað í að hver einasta sending komist í réttar hendur á þeim tíma sem tilgreindur er. Traust í samskiptum fyrirtækja byggist ekki síst á því að sendingar þeirra á milli, bæði stórar og smáar skili sér á réttum tíma. Fyrirtækjaþjónusta – sækjum og sendum Fyrirtækjaþjónusta Póstsins er heildarþjónusta, sniðin að þörfum viðskiptavinarins. Viðskiptavinurinn fær aðgang að öruggu og hraðvirku dreifikerfi, auk þess að eiga greiðari leið að þeirri fjölbreyttu þjónustu sem er í boði. Bílafloti Póstsins samanstendur af litlum sendibílum upp í stærri lyftubíla og hafa þau fyrirtæki sem eru í fyrirtækjaþjónustu aðgengi að þessum bílum, allt eftir þörfum hverju sinni. Þannig geta fyrirtæki sparað sér óþarfa kostnað við útkeyrslu vörusendinga með því að nýta sér fyrirtækjaþjónustuna. Bíll frá Póstinum kemur í fyrirtækið, sækir póstsendingar og vörur sem fyrirtækið þarf að senda frá sér og kemur einnig með allar póstsendingar og vörur, innlendar sem og erlendar. Þjónustufulltrúar á fyrirtækjasviði leggja áherslu á persónulega og góða þjónustu, veita upplýsingar um þá víðtæku þjónustu sem í boði er og svara hinum ýmsu fyrirspurnum. Þeir sjá jafnframt til þess að allt gangi snurðulaust fyrir sig og halda utan um þau verkefni sem eru í gangi hverju sinni.


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Fyrirtækjaþjónusta Póstsins er heildarþjónusta, sniðin að þörfum viðskiptavinarins. Viðskiptavinurinn fær aðgang að öruggu og hraðvirku dreifikerfi, auk þess að eiga greiðari leið að þeirri fjölbreyttu þjónustu sem í boði er hjá Póstinum.

Samdægursþjónusta og hraðsendlar – hratt og örugglega Fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu er boðið upp á þjónustu við vörusendingar samdægurs, innan höfuðborgarsvæðisins og til og frá nágrannasveitarfélögunum. Sendingar eru þá sóttar og þeim dreift sama dag. Í boði eru fastar fyrirfram ákveðnar ferðir með samdægurssendingar en einnig er möguleiki fyrir fyrirtæki að panta hraðsendla með skömmum fyrirvara. Hraðsendlar sækja sendingar, skjöl og vörur, allt að 30 kg, alla virka daga og keyra á áfangastað. Með þessari þjónustu er Pósturinn að bregðast við

kröfum markaðarins um meiri hraða og sveigjanleika.

Vörusendingar til og frá Íslandi – hvaðan sem er, hvert sem er, á réttum tíma Pósturinn starfar á alþjóðavísu með öðrum póstfyrirtækjum og samstarfsfyrirtækjum um vörusendingar til og frá Íslandi og myndar þannig mjög sterka tengingu við erlend dreifikerfi um allan heim. Pakkar með flugpósti fara ætíð með fyrsta flugi til útlanda og eru afhentir viðtakanda á pósthúsi í ákvörðunarlandi.

Þetta er hagkvæm og fljótleg lausn fyrir fyrirtæki sem þurfa ekki á hraðflutningum að halda.

TNT Hraðflutningar – tíminn skiptir máli í viðskiptum TNT Hraðflutningar eru hluti af þjónustuframboði Póstsins. Tíminn getur skipt miklu máli í viðskiptum við útlönd og því býður Pósturinn upp á hraðflutninga og fragtsendingar í samvinnu við TNT Hraðflutninga. TNT kemur sendingum hratt og örugglega til skila hvar sem er í heiminum.

23


24

ÍSLANDSPÓSTUR

Leiðin liggur inn um lúguna Pósturinn vinnur með fyrirtækjum að því að efla markaðsstarf þeirra með því að nýta auglýsingapóst til að ná markmiðum í markaðssetningu á vöru og þjónustu.

59% landsmanna skoða fjölpóst

68% landsmanna skoða markpóst

Auglýsingapóstur samanstendur af fjölpósti og markpósti. Þessir miðlar eru sterkir, áhrifamiklir, persónulegir og tilvaldir til að ná athygli markhópa, vekja viðbrögð sem og að byggja upp og efla sterk viðskiptasambönd milli fyrirtækis og viðskiptavinar. Til að aðstoða fyrirtæki enn frekar í þessum tengslum býður Pósturinn upp á markhópalista sem sniðnir eru að þörfum hvers fyrirtækis. „Við hjá Brosi höfum um árabil aðstoðað fyrirtæki við val á auglýsinga- og gjafavörum, en þegar merktar auglýsingavörur eru notaðar í markpóst þá styðja þær við og styrkja skilaboðin. Einnig höfum við markvisst notað markpóst í okkar markaðsstarfi með mjög góðum árangri. Við teljum markpóst vera frábæra leið til að ná til viðskiptavina okkar en kosturinn er sá að hægt er að sníða póstinn að markhópnum og hafa bein samskipti við hann.“ Sturlaugur Þór Halldórsson, sölu- og markaðsstjóri Bros.

Rafrænar lausnir Á undanförnum árum hefur þróun rafrænna lausna á sviði póst-

mála verið mikil. Víða erlendis hafa póstfyrirtæki þróað margvíslegar lausnir á þessu sviði að óskum sinna viðskiptavina og í takt við það sem almennt hefur verið að gerast í þróun á rafrænum lausnum.

Íslandspóstur hefur fylgst vel með þessari þróun og tekið upp það sem talið hefur verið að henti fyrir viðskiptavini fyrirtækisins. Sem dæmi má nefna Póststoðina sem er ókeypis hugbúnaður fyrir fyrirtæki sem senda reglulega innanlands, pakka, ábyrgðarbréf eða póstkröfur. Póststoð einfaldar allan frágang og umsjón með sendingum, eykur öryggi þeirra og rekjan– leika auk þess sem hún sparar tíma. Við notkun Póststoðar, sem tekur við upplýsingum beint úr tölvukerfi sendanda, þarf ekki að fylla út fylgibréf heldur er prent– aður út límmiði með strikamerki auk annarra póstupplýsinga og hann settur á sendinguna. Póststoðin sendir gögn

rafrænt í tölvukerfi Póstsins. Þegar sending kemur í hús hjá Póstinum er númer hennar þegar skráð í tölvukerfi og sendandi getur síðan fylgst með því hvar sendingin er, séð greiðslur sem hafa borist vegna póstkrafna og fleira. Samskipti fyrirtækja við viðskiptavini sína og upplýsingagjöf til þeirra er í sífellt auknu mæli að færast á netið. Hagræðing og sparnaður í tíma og peningum næst af þessu fyrir fyrirtæki auk þess sem mörgum einstaklingum finnst þetta þægileg og einföld leið. Það er því orðin aukin krafa fyrirtækja og einstaklinga á Íslandi sem og annars staðar í heiminum að samskipti fari fram á rafrænan hátt. Íslandspóstur leggur því sífellt aukna áherslu á rafrænar lausnir

í þróunarvinnu sinni og vöruframboði. Nú er t.d. hafin prufunotkun viðskiptavina á rekjanlegum tölvupósti sem er boðin í samstarfi við Rpost. Nýverið festi Íslandspóstur kaup á léninu www.netverslanir.is þar sem safnað hefur verið saman upplýsingum um helstu netverslanir landsins til einföldunar fyrir þann sístækkandi hóp sem óskar eftir því að gera innkaup á netinu. Ýmsar vörur og þjónustur á sviði rafrænna lausna eru nú í þróun hjá fyrirtækinu og munu líta dagsins ljós á næstunni. Kaup Íslandspósts á hlutum í Vörusjá og Modernus eru einnig liður í þessari þróunarvinnu.


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Það er aukin krafa fyrirtækja og einstaklinga á Íslandi, sem og annars staðar í heiminum, að samskipti fari fram á rafrænan hátt. Íslandspóstur leggur því sífellt aukna áherslu á rafrænar lausnir í þróunarvinnu sinni og vöruframboði.

25


26

ÍSLANDSPÓSTUR

Pósturinn fyrir heimilin


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Að senda póst

Pósthús, póstafgreiðslur og samstarfsaðilar – 74 afgreiðslustaðir Póstkassar – 218 kassar staðsettir um land allt Póstbílar á minni stöðum Landpóstar í dreifbýli

Að móttaka póst Bréfalúgan Pósthús Heimakstur

Sérstök tilefni

Smávara og frímerkjavara á pósthúsum Skeyti, Kortin mín og Frímerkin mín á netinu

Önnur þjónusta

Breyting á heimilisfangi á netinu, í síma eða á pósthúsi Tollafgreiðsla Áframsendingar og biðpóstur Þjónustuver og vefir

Pósturinn tryggir tengslin

27


28

ÍSLANDSPÓSTUR

Eitt land – eitt verð Á Póstinum hvílir alþjónustuskylda sem felur í sér skyldu til

að halda uppi póstþjónustu sem er aðgengileg öllum landsmönnum og að bjóða sama verð á bréfapósti um allt land. Pósturinn annast einkarétt ríkisins á dreifingu 0-50 g bréfa. Í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins mun einkarétturinn verða afnuminn í ársbyrjun 2011.

Kostnaðurinn við alþjónustuskylduna er greiddur af hagnaði frá einkaréttarþjónustunni (bréf 0-50 g). Fyrirtækið fær engar greiðslur frá ríkinu til að halda uppi alþjónustu.

Samhliða einkaréttinum hvílir alþjónustuskyldan á fyrirtækinu. Sú krafa að bjóða sama verð á bréfapósti um allt land þýðir að kostnaður við bréfadreifingu getur verið mun hærri en burðargjaldið sem sendandinn greiðir. Kostnaður við alþjónustuna kemur fram á óarðbærum markaðssvæðum þar sem kostnaður við þjónustuna er hærri en tekjurnar af henni.

Þjónusta og heimilin Pósturinn gegnir mikilvægu hlutverki í íslensku samfélagi – Pósturinn tryggir tengslin og auðveldar samskipti á milli manna. Markmið Póstsins er að bjóða öllum landsmönnum upp á viðeigandi póstþjónustu sem svarar þörfum samfélagsins. Með Póstinum geta einstaklingar sent vinum og ættingjum, hvort sem er innanlands eða utan, bréf, kort og pakka. Ábyrgðarbréf og skeyti eru einnig vörur sem einstaklingar nýta sér mikið. Pósturinn vill vera fyrsti valkostur einstaklinga fyrir bréfa- og pakkasendingar og hefur verið að auka valmöguleika einstaklinga og bjóða upp á fjölbreyttari þjónustu við allra hæfi. Sem dæmi má nefna að nú gefst viðskiptavinum kostur á að senda pakka beint heim til móttakanda eða að láta afhenda hann á næsta pósthúsi. Ýmsar nýjungar í vöruframboði Póstsins henta mög vel fyrir einstaklinga t.d. Kortin mín og Frímerkin mín en þar geta einstaklingar hannað sín eigin kort og frímerki á www.postur.is og sent vinum og ættingjum sem boðskort, jólakort eða af öðrum tilefnum.

Þó að lítill hluti af tekjum Póstsins komi frá einstaklingsmarkaði, eða um 20%, eru einstaklingar og heimilin í landinu hinsvegar stór hluti móttakenda póstsendinga. Mikið er lagt upp úr því hjá Póstinum að bjóða hentugar lausnir og valmöguleika fyrir móttakendur póstsendinga. Viðskiptavinir geta t.d. valið um að fá bréfapóst borinn út á heimilið,

fengið hann í pósthólf eða látið hann bíða sín á næsta pósthúsi. Móttakandi getur óskað eftir því, gegn gjaldi, að fá pakkann sem bíður á pósthúsi sendan heim að dyrum ef það hentar betur. Ýmis þjónusta t.d. áframsendingar og biðpóstur eru svo valmöguleikar sem Pósturinn býður einstaklingum upp á við flutninga eða í fríum.

Starfsfólk Póstsins heimsækir nær öll heimili landsins fimm daga vikunnar, en það eru alls um 120.000 heimili. Einungis 156 aðilar fá ekki slíka þjónustu fimm daga vikunnar og er það 0,13% af öllum heimilum landsins.


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Dreifikerfið Dreifikerfi Póstsins og þar með þjónusta við heimili landsins nær um allt land og inn á öll heimili landsins. Afgreiðslustaðir Póstsins eru nú 74 um allt land. Í eigin rekstri eru 39 af þessum afgreiðslustöðum og 35 afgreiðslustaðir eru reknir í samstarfi við aðra aðila t.d. banka og verslanir.  Að meðaltali koma rúmlega 6.800 við– skiptavinir á afgreiðslustaði á hverjum degi til að eiga póstviðskipti eða 1,7 milljón viðskiptavinir á hverju ári.  Fyrir utan þetta koma svo margir viðskiptavinir að sækja póst úr pósthólfum sínum.  Árið 2005 tók stjórn Íslandspósts ákvörðun um að byggja upp net fyrirtækisins á 16 stöðum á landsbyggðinni ásamt því að reka öfluga starfsemi á höfuðborgarsvæðinu. Samspil þessara 16 öflugu miðstöðva, flutninganetsins og minni starfsstöðva víðs vegar um landið eiga að tryggja öflugt dreifingarfyrirtæki öllum landsmönnum til hagsbóta. Póstkassar þar sem hægt er að póstleggja bréf eru 218 talsins um allt land. Staðsetning póstkassa er ákvörðuð þannig að þeir séu í alfaraleið, nálægt verslunum eða verslanakjörnum eða annarri þjónustu sem margir sækja, við stærstu samgönguæðar og helstu ferðamannastaði. Ef mælingar sýna að fá bréf koma í póstkassa er leitast við að finna honum betri stað þar sem hann nýtist fleirum. Landpóstar eru staðgenglar hefðbundinna afgreiðslustaða, eins konar pósthús á hjólum og sjá þeir um dreifingu til allra dreifðra byggða og sveita og fáeinna staða í þéttbýli. Landpóstar taka á móti sendingum og bréfum til póstlagningar, selja umbúðir og frímerki og veita upplýsingar um vörur og þjónustu Póstsins.

Pósthús Flutningsleið

Pósthús í eigin rekstri

Pósthús í samstarfi

Tengileið

Landpóstaleið

Bréfberar bera út bréf, blöð og tímarit og annað sem kemst inn um lúgur landsmanna. Ef um stærri sendingar er að ræða sækir viðkomandi þær á næsta pósthús eða fær þær keyrðar heim að dyrum allt eftir óskum sendanda og móttakanda og þjónustu á hverjum stað. 

29


30

ÍSLANDSPÓSTUR

Pósthúsin Á undanförnum árum hafa verið byggð fimm ný pósthús þar sem áhersla er lögð á gott aðgengi viðskiptavina, bjart og rúmt afgreiðslurými og vörusölu sem mætir þörfum einstaklinga, ferðamanna og smærri fyrirtækja. Að undanförnu hafa einnig verið gerðar endurbætur á húsnæði Póstsins á öðrum stöðum. Þessi uppbygging og endurbætur voru orðnar mjög aðkallandi þar sem mikið af því húsnæði sem Pósturinn er í á landsbyggðinni var gamalt húsnæði frá Pósti og síma og hannað á sínum tíma fyrir símstöðvar. Aðstaða fyrir viðskiptavini og starfsmenn var orðin slæm í húsunum og því aðkallandi að bæta úr.

Íslensk vara á pósthúsum Á pósthúsum víða um land hefur verið aukið við úrval söluvöru. Misjöfn stærð afgreiðslustaða veitir ólík tækifæri á vöruúrvali en eftir fremsta megni er reynt að koma til móts við þarfir viðskiptavina á hverjum stað.

Íslensk frímerki Íslenskt sælgæti Íslenskt handverk Íslenskar bækur Íslensk tónlist

Pósturinn hefur einsett sér að ýta undir íslenska hönnun og framleiðslu í vöruúrvali sínu.

Ánægja viðskiptavina, sendenda jafnt sem móttakenda, skiptir höfuðmáli í starfsemi Póstsins. Reglulega eru gerðar ánægjumælingar meðal viðskiptavina fyrirtækisins og þær síðan nýttar til að bæta þjónustuna. Þjónustukannanir á afgreiðslustöðum eru einnig framkvæmdar reglulega. Þá fer nafnlaus óháður úttektaraðili á póstafgreiðslurnar og kannar útlit afgreiðslunnar, viðmót starfsmanna, þjónustuþekkingu afgreiðslufólks og annað sem snertir þjónustuna. Niðurstöður heimsóknanna eru síðan nýttar til að bæta það sem þarf að laga og festa í sessi það sem vel er gert.

Ánægja viðskiptavina, sendenda jafnt sem móttakenda skiptir höfuðmáli í starfsemi Póstsins

Póstkassar eru 218 talsins, staðsettir um allt land


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

31


32

ÍSLANDSPÓSTUR


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Ársreikningur

33


34

ÍSLANDSPÓSTUR


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og forstjóra SKÝRSLA STJÓRNAR OG FORSTJÓRA

Rekstur árið 2009 Ársreikningurinn hefur að geyma samstæðureikning Íslandspósts hf. og dótturfélaga þess sem eru Trönur ehf. og Samskipti ehf. bæði að fullu í eigu móðurfélagsins. Hagnaður varð af rekstri félagsins á árinu að fjárhæð 92 millj. kr. samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé þann 31. desember 2009 nam 2.603 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi. Hlutafé félagsins þann 31. desember 2009 nam 1.448 millj. kr. og er það allt í eigu ríkissjóðs. Stjórnunarhættir Stjórn Íslandspósts hf. starfar samkvæmt samþykktum félagsins og eftir vinnureglum stjórnar. Í reglunum er meðal annars að finna skilgreiningu á valdsviði og verkaskiptingu stjórnar, ákvæði um hæfi stjórnarmanna, reglur um þagnarskyldu og fleira. Yfirlýsing stjórnar og forstjóra Ársreikningurinn er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Samkvæmt bestu vitneskju er það álit okkar að samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af rekstrarafkomu samstæðunnar á árinu 2009, eignum, skuldum og fjárhagsstöðu hennar 31. desember 2009 og breytingu á handbæru fé á árinu 2009. Jafnframt er það álit okkar að samstæðureikningurinn og skýrsla stjórnar og forstjóra geymi glöggt yfirlit um þróun og árangur í rekstri samstæðunnar, stöðu hennar og lýsi helstu áhættuþáttum og óvissu sem samstæðan býr við. Stjórn og forstjóri Íslandspósts hf. hafa í dag rætt um ársreikning samstæðunnar fyrir árið 2009 og staðfesta hann með undirritun sinni. Stjórn og forstjóri leggja til við aðalfund félagins að samþykkja ársreikninginn.

Reykjavík, 19. febrúar 2010.

Stjórn:

Guðmundur Oddsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Petrína Baldursdóttir Björn Jósef Arnviðarson, Jón Ingi Cæsarsson, Ellert Kristinsson, Helga Vala Helgadóttir Forstjóri:

Ingimundur Sigurpálsson

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009 

3



35


36

ÍSLANDSPÓSTUR

Áritun endurskoðenda ÁRITUN ENDURSKOÐENDA ÁRITUN ENDURSKOÐENDA

Til stjórnar og hluthafa Íslandspósts hf.hluthafa Íslandspósts hf. Til stjórnar og Við höfum endurskoðaðVið meðfylgjandi samstæðuársreikning hf. og dótturfélaga (,,samstæðan'') fyrir höfum endurskoðað meðfylgjandiÍslandspósts samstæðuársreikning Íslandspósts hf. og dótturfélaga (,,Samstæðan'') fyrir árið 2009. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrsluhefur stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, eiginfjáryfirlit, árið 2008. Ársreikningurinn að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, eiginfjáryfirlit, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um helstu reikningsskilaaðferðir ogreikningsskilaaðferðir aðrar skýringar. sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um helstu og aðrar skýringar. Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerðeruog ábyrgir glöggri fyrir framsetningu ársreikningsins í samræmi við alþjóðlega Stjórnendur gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla einsreikningsskilastaðla og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Ábyrgðin felur í sér að skipuleggja, eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Ábyrgðin felur í sér að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirlitiog sem varðar innra gerð og glögga ársreiknings sem er í meginatriðum innleiða viðhalda eftirliti semframsetningu varðar gerð og glögga framsetningu ársreikningsán sem er í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem erannmarka, vegna sviksemi nær einnig þess að beitt verulegra hvorteða semmistaka. er vegnaÁbyrgð sviksemistjórnenda eða mistaka. Ábyrgðtilstjórnenda nærséeinnig til þess að beitt sé viðeigandi reikningsskilaaðferðum mati miðað við aðstæður. viðeigandi og reikningsskilaaðferðum og mati miðað við aðstæður. Ábyrgð endurskoðenda Ábyrgð endurskoðenda Ábyrgð okkar felst í því Ábyrgð áliti semokkar við látum á ársreikningnum endurskoðunarinnar. felst íí ljós því áliti sem við látumáí grundvelli ljós á ársreikningnum á grundvelliEndurskoðað endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. þeim ber okkur að fara þeim eftir settum siðareglum var í samræmi við alþjóðlega Samkvæmt endurskoðunarstaðla. Samkvæmt ber okkur að fara eftir settum siðareglum og skipuleggja og haga og endurskoðuninni að nægjanleg vissa fáistað umnægjanleg að ársreikningurinn sé án skipuleggja og þannig haga endurskoðuninni þannig vissa fáist um aðverulegra ársreikningurinn sé án verulegra annmarka. annmarka. Endurskoðun felur í sérEndurskoðun aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og öðrumá upplýsingum í ársreikningnum. Val í ársreikningnum. Val felur í sér aðgerðir til staðfestingar fjárhæðum og öðrum upplýsingum endurskoðunaraðgerða endurskoðunaraðgerða byggist á faglegu matibyggist endurskoðandans, þar með talið á þeirri hættu að verulegir á faglegu mati endurskoðandans, þar með talið á þeirri hættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, er vegna sviksemi eða mistaka. áhættumatið er tekið til annmarkar hvort séu á sem ársreikningnum, hvort sem er vegna Við sviksemi eða mistaka. Viðtillit áhættumatið er tekið tillit til þess innra eftirlits semþess varðar gerð og glögga framsetningu til þess aðársreiknings, skipuleggja tilviðeigandi innra eftirlits sem varðar gerð ogársreiknings, glögga framsetningu þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir,endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innraaðeftirlits félagsins. felur einnigEndurskoðun í sér en ekki til þess gefa álit á virkni Endurskoðun innra eftirlits félagsins. felur einnig í sér mat á reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum sem og stjórnendur nota við gerð ársreikningsins, sem og ársreikningsins, mat á mat á reikningsskilaaðferðum matsaðferðum sem stjórnendur nota við gerð sem og mat á framsetningu hans í heild. framsetningu hans í heild. Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á. Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á. Álit

Álit

Það er álit okkar að samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu samstæðunnar á árinu 2008, Það er álit okkar að samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu samstæðunnar á árinu 2009, fjárhagsstöðu hennar 31. desember 2008 og breytingu á handbæru fé á árinu 2008, í samræmi við alþjóðlega fjárhagsstöðu hennar 31. desember 2009 og breytingu á handbæru fé á árinu 2009, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu.

Ríkisendurskoðun, 20. febrúar 2009 Ríkisendurskoðun, 19. febrúar 2010.

Sveinn Arason Ríkisendurskoðandi

Óskar Sverrisson Endurskoðandi

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009 Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 4  

Sveinn Arason Ríkisendurskoðandi

Óskar Sverrisson Endurskoðandi

Fjárhæðir eru í þúsundum k   


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Rekstrarreikningur ársins 2009 REKSTRARREIKNINGUR REKSTRARREIKNINGURÁRSINS ÁRSINS2009 2009

REKSTRARTEKJUR REKSTRARTEKJUR

Skýr. Skýr.

2009 2009 5.857.828 5.857.828 569.421 569.421

2008 2008 6.088.910 6.088.910 584.077 584.077

6.427.249 6.427.249

6.672.987 6.672.987

3.357.363 3.357.363 1.669.489 1.669.489

3.660.664 3.660.664 1.680.101 1.680.101

809.875 809.875 50.000 50.000

810.367 810.367 00

5.886.727 5.886.727

6.151.132 6.151.132

540.522 540.522

521.855 521.855

( 274.212) ( 274.212)

( 290.724) ( 290.724)

Rekstrarhagnaður Rekstrarhagnaðurfyrir fyrirfjármagnsliði fjármagnsliðiog ogskatta skatta(EBIT) (EBIT)......................... .........................

266.310 266.310

231.131 231.131

Fjármunatekjur Fjármunatekjur................................................................................ ................................................................................ Fjármagnsgjöld Fjármagnsgjöld................................................................................ ................................................................................

74.909 74.909 ( 212.460) ( 212.460)

82.050 82.050 ( 219.589) ( 219.589)

88

( 137.551) ( 137.551)

( 137.539) ( 137.539)

128.759 128.759

93.592 93.592

99

( 36.453) ( 36.453)

( 14.699) ( 14.699)

Hagnaður 92.306 Hagnaðurog ogheildarafkoma heildarafkomaársins ársins.................................................................................. .................................................................................. 92.306

78.893 78.893

Tekjur Tekjurafafpóstþjónustu póstþjónustu..................................................................... ..................................................................... Aðrar tekjur ..................................................................................... Aðrar tekjur .....................................................................................

REKSTRARGJÖLD REKSTRARGJÖLD 66

Laun Launog oglaunatengd launatengdgjöld gjöld................................................................ ................................................................ Beinn Beinnkostnaður kostnaðurvið viðpóstdreifingu póstdreifingu.................................................... .................................................... Annar Annarrekstrarkostnaður rekstrarkostnaður.................................................................. .................................................................. Virðisrýrnun viðskiptavildar Virðisrýrnun viðskiptavildar............................................................... ...............................................................

Rekstrarhagnaður Rekstrarhagnaðurfyrir fyrirafskriftir, afskriftir,fjármagnsliði fjármagnsliðiog og skatta (EBITDA) ................................................................................ skatta (EBITDA) ................................................................................ Afskriftir 10 Afskriftir.......................................................................................... .......................................................................................... 10

Hrein Hreinfjármagnsgjöld fjármagnsgjöld........................................................................ ........................................................................ Hagnaður Hagnaðurfyrir fyrirtekjuskatt tekjuskatt.................................................................. .................................................................. Tekjuskattur Tekjuskattur..................................................................................... .....................................................................................

HAGNAÐARHLUTUR HAGNAÐARHLUTUROG OGÞYNNTUR ÞYNNTURHAGNAÐARHLUTUR HAGNAÐARHLUTUR Hagnaður Hagnaðurog ogþynntur þynnturhagnaðarhlutur hagnaðarhluturá áhverja hverjakrónu krónu hlutafjár .......................................................................................... hlutafjár .......................................................................................... 3.m 3.m

0,05 0,05

Skýringar með ársreikningi nr. 1-26 eru óaðskiljanlegur hluti hans.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur ÁrsreikningurÍslandspósts Íslandspóstshf.hf.2009 2009  

0,06 0,06

55

 

37


38

ÍSLANDSPÓSTUR

Efnahagsreikningur 31. desember 2009 EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2009

Skýr.

EIGNIR

2009

2008

Rekstrarfjármunir .............................................................................

10

2.891.600

2.901.047

Viðskiptavild ....................................................................................

11

81.120

131.120

Eignarhlutir í öðrum félögum ............................................................

12

75.438

80.438

Skuldabréf .......................................................................................

13

34.762

39.572

3.082.920

3.152.177

FASTAFJÁRMUNIR Birgðir .............................................................................................

14

178.098

164.243

Viðskiptakröfur og aðrar kröfur ........................................................

15

1.078.586

1.290.531

Handbært fé ....................................................................................

16

724.453

249.404

Eignir til sölu ....................................................................................

17

69.331

60.908

VELTUFJÁRMUNIR

2.050.468

1.765.086

EIGNIR SAMTALS

5.133.388

4.917.263

Hlutafé ............................................................................................

1.447.500

1.447.500

Lögbundinn varasjóður .....................................................................

344.012

338.623

Óráðstafað eigið fé ..........................................................................

811.839

804.922

EIGIÐ FÉ

EIGIÐ FÉ

18

2.603.351

2.591.045

Skuldabréfalán .................................................................................

21

1.590.045

1.524.503

Tekjuskattsskuldbinding ...................................................................

19

32.400

30.446

1.622.445

1.554.949

SKULDIR

LANGTÍMASKULDIR Tekjuskattur til greiðslu ....................................................................

19

34.499

22.441

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir .....................................

20

873.093

748.828

SKAMMTÍMASKULDIR

907.592

771.269

SKULDIR

2.530.037

2.326.218

EIGIÐ FÉ OG SKULDIR SAMTALS

5.133.388

4.917.263

Skýringar með ársreikningi nr. 1-26 eru óaðskiljanlegur hluti hans.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009 

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

6




ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Eiginfjáryfirlit 2009 EIGINFJÁRYFIRLIT 2009

Lögbundinn

Óráðstafað

varasjóður

eigið fé

Samtals

1.447.500 338.623 Eigið fé 1.1.2009 ..................................................................................

804.922

2.591.045

Arður til hluthafa .................................................

( 80.000)

( 80.000)

( 5.389)

0

92.306

92.306

811.839

2.603.351

1.447.500 334.678 Eigið fé 1.1.2008 ..................................................................................

819.974

2.602.152

Arður til hluthafa .................................................

( 90.000)

( 90.000)

3.945

( 3.945)

0

78.893

78.893

1.447.500 338.623 Eigið fé 31.12.2008 ..................................................................................

804.922

2.591.045

Hlutafé

ÁRIÐ 2009

5.389

Lagt í lögbundinn varasjóð ................................... Hagnaður ársins ...................................................

1.447.500 344.012 Eigið fé 31.12.2009 ..................................................................................

ÁRIÐ 2008

Lagt í lögbundinn varasjóð ................................... Hagnaður ársins ...................................................

Skýringar með ársreikningi nr. 1-26 eru óaðskiljanlegur hluti hans.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009 

7



39


40

ÍSLANDSPÓSTUR

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2009 SJÓÐSTREYMISYFIRLIT ÁRSINS 2009 SJÓÐSTREYMISYFIRLIT ÁRSINS 2009 SJÓÐSTREYMISYFIRLIT ÁRSINS 2009

REKSTRARHREYFINGAR REKSTRARHREYFINGAR Hagnaður ársins ................................................................................. REKSTRARHREYFINGAR

Hagnaður ársins ................................................................................. Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: Hagnaður ársins Rekstrarliðir sem ................................................................................. hafa ekki áhrif á fjárstreymi: Hagnaður afsem sölu eignaekki ....................................................................... Rekstrarliðir áhrif á fjárstreymi: Hagnaður af söluhafa eigna ....................................................................... Afskriftir ............................................................................................. Hagnaður............................................................................................. af sölu eigna ....................................................................... Afskriftir Niðurfærsla viðskiptavildar .................................................................. Afskriftir ............................................................................................. Niðurfærsla viðskiptavildar .................................................................. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ....................................................... Niðurfærsla viðskiptavildar .................................................................. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ....................................................... Tekjuskattur ....................................................................................... Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ....................................................... Tekjuskattur ....................................................................................... VELTUFÉ FRÁ REKSTRI Tekjuskattur ....................................................................................... VELTUFÉ FRÁ REKSTRI VELTUFÉ FRÁ REKSTRI Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: Birgðir, hækkun .................................................................................. Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: Birgðir, hækkun .................................................................................. Skammtímakröfur, lækkun (hækkun) .................................................. Birgðir, hækkun .................................................................................. Skammtímakröfur, lækkun (hækkun) .................................................. Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) ................................................. Skammtímakröfur, Skammtímaskuldir, lækkun hækkun(hækkun) (lækkun) .................................................. ................................................. BREYTINGAR Á REKSTRARTENGDUM EIGNUM OG SKULDUM Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) ................................................. BREYTINGAR Á REKSTRARTENGDUM EIGNUM OG SKULDUM BREYTINGAR Á REKSTRARTENGDUM EIGNUM OG SKULDUM Innheimtar vaxtatekjur ........................................................................ Innheimtar vaxtatekjur ........................................................................ Greidd vaxtagjöld ............................................................................... Innheimtar vaxtatekjur ........................................................................ Greidd vaxtagjöld ............................................................................... Greiddir skattar .................................................................................. Greidd vaxtagjöld ............................................................................... Greiddir skattar .................................................................................. Greiddir skattar .................................................................................. HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI

FJÁRFESTINGARHREYFINGAR FJÁRFESTINGARHREYFINGAR Fasteignir og lóðir ............................................................................... FJÁRFESTINGARHREYFINGAR Fasteignir og lóðir ...............................................................................

Áhöld, tæki og bifreiðar ...................................................................... Fasteignir ogog lóðir ............................................................................... Áhöld, tæki bifreiðar ...................................................................... Söluverð seldra eigna .......................................................................... Áhöld, tæki og bifreiðar ...................................................................... Söluverð seldra eigna .......................................................................... Breyting á skuldabréfaeign .................................................................. Söluverð áseldra eigna .......................................................................... Breyting skuldabréfaeign .................................................................. Fjárfesting í eignarhlutum í öðrum félögum ......................................... Breyting á skuldabréfaeign Fjárfesting í eignarhlutum í .................................................................. öðrum félögum ......................................... FJÁRFESTINGARHREYFINGAR Fjárfesting í eignarhlutum í öðrum félögum ......................................... FJÁRFESTINGARHREYFINGAR FJÁRFESTINGARHREYFINGAR

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR Tekin ný langtímalán .......................................................................... FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR Tekin ný langtímalán ..........................................................................

Greiddur arður .................................................................................... Tekin ný langtímalán .......................................................................... Greiddur arður .................................................................................... Afborganir langtímalána ..................................................................... Greiddur arður .................................................................................... Afborganir langtímalána ..................................................................... FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR Afborganir langtímalána ..................................................................... FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR HÆKKUN (LÆKKUN) Á HANDBÆRU FÉ .................................................. HÆKKUN (LÆKKUN) Á HANDBÆRU FÉ .................................................. HANDBÆRT FÉ Í ÁRSBYRJUN .................................................................. HÆKKUN (LÆKKUN) Á HANDBÆRU FÉ .................................................. HANDBÆRT FÉ Í ÁRSBYRJUN .................................................................. HANDBÆRT ........................................................................ HANDBÆRT FÉ FÉ ÍÍ ÁRSLOK ÁRSBYRJUN .................................................................. HANDBÆRT FÉ Í ÁRSLOK ........................................................................ HANDBÆRT FÉ Í ÁRSLOK ........................................................................

Skýringar með ársreikningi nr. 1-26 eru óaðskiljanlegur hluti hans.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009  Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009  Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009 

Skýr. Skýr. Skýr.

10 10 11 10 11 11

10 10 10 10 10 10

2009 2009 2009

2008 2008 2008

92.306 92.306 92.306 ( 15.157) ( 15.157) 274.212 (274.212 15.157) 50.000 274.212 50.000 130.538 50.000 130.538 36.453 130.538 36.453 568.352 36.453 568.352

78.893 78.893 78.893 ( 4.368) ( 4.368) 290.724 ( 4.368) 290.724 0 290.724 0 132.064 0 132.064 14.699 132.064 14.699 512.012 14.699 512.012

568.352

512.012

( 13.855) ( 13.855) 221.830 (221.830 13.855) 94.537 221.830 94.537 302.512 94.537 302.512

( 59.343) ( 59.343) ( 60.460) (( 59.343) 60.460) ( 115.974) ( 60.460) ( 115.974) ( 235.777) (( 115.974) 235.777)

302.512 74.828 74.828 ( 53.322) 74.828 ( 53.322) ( 22.825) (( 53.322) 22.825) (869.545 22.825) 869.545 869.545

( 235.777) 69.299 69.299 ( 50.376) 69.299 ( 50.376) ( 30.794) (( 50.376) 30.794) (264.364 30.794) 264.364 264.364

( 94.730) ( 94.730) ( 200.847) 94.730) ( (200.847) 37.547 ( 200.847) 37.547 2.137 37.547 2.137 ( 7.500) 2.137 ( 7.500) ( 263.393) ( 7.500) ( 263.393) ( 263.393)

( 329.111) ( 329.111) ( 232.741) (( 329.111) 232.741) 30.358 ( 232.741) 30.358 9.062 30.358 9.062 ( 12.388) 9.062 ( 12.388) ( 534.820) ( 12.388) ( 534.820)

0 0 ( 80.000) 0 ( 80.000) ( 51.103) (( 80.000) 51.103) ( 131.103) 51.103) ( (131.103) ( 131.103) 475.049 475.049 249.404 475.049 249.404 724.453 249.404 724.453 724.453

400.000 400.000 ( 90.000) (400.000 90.000) ( 44.649) (( 44.649) 90.000) 265.351 (265.351 44.649) 265.351 ( 5.105) ( 5.105) 254.509 ( 5.105) 254.509 249.404 254.509 249.404 249.404

( 534.820)

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

8 8 8

  


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Skýringar SKÝRINGAR

1.

FÉLAGIÐ Íslandspóstur hf. („félagið”) er með aðsetur á Íslandi. Höfuðstöðvar og lögheimili þess er að Stórhöfða 29 í Reykjavík. Ársreikningur samstæðu félagsins hefur að geyma ársreikning félagsins og dótturfélaga þess, sem vísað er til í heild sem samstæðunnar.

2.

GRUNDVÖLLUR REIKNINGSSKILANNA a. Yfirlýsing um að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sé fylgt Ársreikningur samstæðunnar er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Stjórn félagsins staðfesti ársreikninginn þann 19. febrúar 2010. b. Grundvöllur matsaðferða Ársreikningur samstæðunnar er gerður á grundvelli kostnaðarverðs að því undanskildu að eignarhlutir í öðrum félögum eru færðir á gangvirði. c. Starfrækslu- og framsetningargjaldmiðill Ársreikningur samstæðunnar er birtur í íslenskum krónum, sem er starfrækslugjaldmiðill félagsins. Allar fjárhæðir eru birtar í þúsundum króna nema annað sé tekið fram. d. Mat og ákvarðanir Gerð ársreiknings í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla krefst þess að stjórnendur taki ákvarðanir, meti og gefi sér forsendur sem hafa áhrif á beitingu reikningsskilaaðferða og birtar fjárhæðir eigna og skulda, tekna og gjalda. Endanlegar niðurstöður kunna að vera frábrugðnar þessu mati. Mat og forsendur þess eru í stöðugri endurskoðun. Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar á því tímabili sem breytingin á sér stað og jafnframt á síðari tímabilum ef breytingin hefur áhrif á þau. e. Breyting á reikningsskilareglum (i) Yfirlit Þann 1. janúar 2009 breytti samstæðan reikningsskilareglum sínum um eftirfarandi liði: * Framsetning reikningsskilanna * Lántökukostnað (ii) Framsetning reikningsskilanna Í ársbyrjun 2009 tók gildi endurbættur staðall IAS 1 um framsetningu reikningsskila. Samkvæmt endurbættum staðli skal færa tekjur og gjöld sem áður voru færð annaðhvort í rekstrarreikning eða á eigið fé í einu yfirliti sem nefnist yfirlit um heildarafkomu eða tveim yfirlitum, annars vegar rekstrarreikningi og hins vegar yfirliti um heildarafkomu. Breytingin hefur engin áhrif á framsetningu reikningsskilanna og hreyfir ekki kennitöluna hagnað á hlut. Þá hefur framsetningu sjóðstreymis verið breytt til að draga fram innheimtar vaxtatekjur, greidda vexti og greidda skatta. Samanburðarfjárhæðir hafa verið endurgerðar til samræmis við þessa breyttu framsetningu. (iii) Lántökukostnaður Frá og með 1. janúar 2009 eignfærir félagið lántökukostnað sem tengist beint kaupum, smíðum eða framleiðslu eignfærsluhæfrar eignar sem hluta af kostnaðarverði eignarinnar. Áður var slíkur lántökukostnaður gjaldfærður þegar hann féll til. Breytingin hefur ekki veruleg áhrif á hagnað á hlut.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009 

9



41


42

ÍSLANDSPÓSTUR

Skýringar frh. SKÝRINGAR FRH.

3.

MIKILVÆGAR REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR Reikningsskilaaðferðum sem er lýst hér á eftir hefur verið beitt með samræmdum hætti fyrir öll tímabil sem koma fram í ársreikningnum. a. Grundvöllur samstæðu (i) Dótturfélög Dótturfélög eru þau félög þar sem samstæðan fer með yfirráð. Yfirráð eru til staðar þegar samstæðan hefur vald til að stjórna fjárhags- og rekstrarstefnu félags í þeim tilgangi að hagnast á starfsemi þess. Við mat á yfirráðum er tekið tillit til mögulegs atkvæðisréttar sem þegar er nýtanlegur. Reikningsskil dótturfélaga eru innifalin í reikningsskilum félagsins frá því að yfirráð nást og þar til þeim lýkur. Reikningsskilaaðferðum dótturfélaga hefur verið breytt þegar nauðsynlegt hefur verið til að laga þær að aðferðum samstæðunnar. (ii) Viðskipti felld út við gerð samstæðureiknings Viðskipti milli félaga innan samstæðunnar, stöður milli þeirra og óinnleystar tekjur og gjöld sem myndast hafa í viðskiptum milli félaganna eru felld út við gerð ársreiknings samstæðunnar. b. Erlendir gjaldmiðlar (i) Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð á gengi viðskiptadags. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru færðar miðað við gengi á uppgjörsdegi. Gengismunur sem myndast er færður í rekstrarreikning. c. Fjármálagerningar Til fjármálagerninga teljast fjárfestingar í hlutabréfum og skuldabréfum, viðskiptakröfur, aðrar kröfur, handbært fé, lántökur, viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir. Fjármálagerningar eru færðir á gangvirði við upphaflega skráningu í bókhald og er allur beinn viðskiptakostnaður færður til hækkunar á virði þeirra við upphaflega skráningu í bókhald. Eftir upphaflega skráningu eru fjármálagerningar færðir á afskrifuðu kostnaðarverði, að undanskildum fjáreignum til sölu sbr. hér að neðan. Til handbærs fjár teljast sjóður og óbundnar bankainnstæður. (i) Fjáreignir til sölu Fjárfestingar samstæðunnar í hlutabréfum eru flokkaðar sem fjáreignir til sölu. Þær eru færðar á gangverði og gangvirðisbreytingar færðar beint á sérstakan lið meðal eigin fjár. Gangvirðisbreytingar, sem færðar hafa verið á eigið fé, eru færðar í rekstrarreikning þegar fjáreign til sölu er færð úr ársreikningi eða ef um virðisrýrnun er að ræða. d. Rekstrarfjármunir (i) Færsla og mat Rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði, að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun. Kostnaðarverð samanstendur af beinum kostnaði sem fellur til við kaupin. Þegar rekstrarfjármunir samanstanda af einingum sem hafa mismunandi nýtingartíma eru einingarnar aðgreindar og færðar miðað við mismunandi nýtingartíma. Hagnaður eða tap af sölu rekstrarfjármuna er mismunur á söluandvirði og bókfærðu verði eignarinnar og er fært í rekstrarreikning meðal annarra tekna og gjalda. (ii) Kostnaður sem fellur til síðar Kostnaður sem fellur til vegna endurnýjunar á hluta rekstrarfjármuna er eignfærður meðal rekstrarfjármuna þegar sá kostnaður fellur til, ef líklegt er að framtíðarhagnaður sem felst í eigninni muni renna til félagsins og hægt er að meta kostnaðinn á áreiðanlegan hátt. Allur annar kostnaður er gjaldfærður í rekstrarreikningi þegar til hans er stofnað. Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009 

10




ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Skýringar frh. SKÝRINGAR FRH.

3.

MIKILVÆGAR REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR, FRH. d. Rekstrarfjármunir, frh. (iii) Afskriftir Afskriftir eru reiknaðar línulega miðað við áætlaðan nýtingartíma einstakra hluta rekstrarfjármuna. Leigðar eignir eru afskrifaðar á leigutíma eða nýtingartíma ef hann er skemmri en leigutími. Land er ekki afskrifað. Áætlaður nýtingartími greinist þannig: Fasteignir ....................................................................................................................... Áhöld, tæki, bifreiðar og innréttingar ..............................................................................

20-25 ár 3-10 ár

Afskriftaaðferðir, nýtingartími og niðurlagsverð eru endurmetin á uppgjörsdegi. e. Óefnislegar eignir (i) Viðskiptavild Viðskiptavild verður til við kaup á dótturfélögum og er færð á kostnaðarverði að frádreginni uppsafnaðri virðisrýrnun. f. Birgðir Birgðir eru metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluvirði, hvort sem lægra reynist. Hreint söluvirði er áætlað söluverð í venjulegum viðskiptum að frádregnum áætluðum kostnaði við að selja vöru. Kostnaður við birgðir er byggður á meðalkostnaðarverðsreglunni við birgðamat og tekur til kostnaðar sem stofnað hefur verið til við kaup birgðanna og við að koma þeim á þann stað og í það ástand sem þær eru í á uppgjörsdegi. g. Virðisrýrnun (i) Fjáreignir Á hverjum uppgjörsdegi er kannað hvort til staðar sé hlutlæg vísbending um virðisrýrnun fjáreigna. Fjáreign telst vera virðisrýrð ef hlutlægar vísbendingar eru um að einn eða fleiri atburðir sem átt hafa sér stað eftir upphaflega skráningu í bókhald benda til þess að vænt framtíðarsjóðstreymi af eigninni verði lægra en áður var talið. Virðisrýrnun fjáreigna sem færðar eru á afskrifuðu kostnaðarverði er mismunurinn á bókfærðu verði þeirra annars vegar og núvirtu væntu framtíðarsjóðstreymi, miðað við upphaflega virka vexti hins vegar. Virðisrýrnun fjáreigna til sölu er ákvörðuð með hliðsjón af gangvirði þeirra á hverjum tíma. Einstakar mikilvægar fjáreignir eru prófaðar sérstaklega með tilliti til virðisrýrnunar. Aðrar fjáreignir eru metnar í flokkum með svipuðum lánsáhættueinkennum. Virðisrýrnun fjáreigna er færð í rekstrarreikning. Uppsafnað tap af fjáreignum til sölu sem fært hefur verið á eigið fé er fært í rekstrarreikning við virðisrýrnun. Virðisrýrnun er bakfærð ef hægt er að tengja bakfærsluna með hlutlægum hætti atburðum sem orðið hafa eftir að virðisrýrnun var færð. Bakfærsla fjáreigna sem færðar eru á afskrifuðu kostnaðarverði er færð í rekstrarreikning. (ii) Aðrar eignir Bókfært verð eigna samstæðunnar, annarra en birgða (sjá reikningsskilaaðferð f) er yfirfarið á hverjum uppgjörsdegi til að meta hvort vísbending sé um virðisrýrnun. Ef eitthvað bendir til þess er endurheimtanleg fjárhæð eignarinnar áætluð. Virðisrýrnunarprófanir eru gerðar að minnsta kosti árlega á viðskiptavild. Virðisrýrnun er færð þegar bókfært verð eignar eða sjóðskapandi hluta hennar verður hærra en endurheimtanlega fjárhæð hennar. Virðisrýrnun er færð til gjalda í rekstrarreikningi.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009 

11



43


44

ÍSLANDSPÓSTUR

Skýringar frh. SKÝRINGAR FRH.

3.

MIKILVÆGAR REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR, FRH. g. Virðisrýrnun, frh. (ii) Aðrar eignir, frh. Endurheimtanleg fjárhæð eigna eða sjóðskapandi eininga er hreint gangvirði þeirra eða nýtingarvirði, hvort sem hærra reynist. Nýtingarvirði er áætlað framtíðarsjóðstreymi núvirt miðað við markaðsvexti eignarinnar fyrir skatta, sem sýna núverandi markaðsmat á tímavirði fjármuna og áhættuna sem tengist eigninni. Virðisrýrnun viðskiptavildar er ekki bakfærð. Virðisrýrnun annarra eigna er bakfærð ef hægt er að tengja hækkun á endurheimtanlegri fjárhæð á hlutlægan hátt atburði sem átti sér stað eftir að virðisrýrnunin var færð. Virðisrýrnun annarra eigna er bakfærð ef breyting hefur átt sér stað á mati sem notað var við útreikning á endurheimtanlegri fjárhæð. Virðisrýrnun er einungis bakfærð að því marki sem nemur áður færðri virðisrýrnun, að frádregnum afskriftum sem hefðu verið færðar, ef engin virðisrýrnun hefði orðið. Bakfærsla virðisrýrnunar er færð í rekstrarreikning nema í tilviki eignarhluta í öðrum félögum sem flokkaðir eru sem fjáreignir til sölu. Þegar um slíkar eignir er að ræða er bakfærsla virðisrýrnunar færð beint á eigið fé. h. Fastafjármunir til sölu Þegar gert er ráð fyrir að bókfært verð fastafjármuna (eða eignasamstæða sem samanstanda af eignum og skuldum) verði endurheimt aðallega með sölu þeirra fremur er áframhaldandi notkun, eru eignirnar eða eignasamstæðurnar endurflokkaðar í efnhagasreikningi sem eignir til sölu. Áður en endurflokkunin á sér stað eru eignirnar (eða einstakir hlutar eignasamstæða) endurmetnir í samræmi við reikningsskilaaðferðir samstæðunnar. Eftir það eru eignirnar (eða eignasamstæðan) almennt metnar á bókfærðu verði eða hreinu gangvirði, hvoru sem lægra reynist. Virðisrýrnun eignasamstæða er fyrst færð til lækkunar á viðskiptavild, því næst hlutfallslega á aðrar eignir og skuldir innan eignasamstæðunnar. Virðisrýrnun er þó ekki færð til lækkunar á birgðum, fjáreignum eða skatteignum, sem eru áfram metnar í samræmi við reikningsskilaaðferðir samstæðunnar. Virðisrýrnun við upphaflega flokkun eigna sem eru til sölu er færð í rekstrarreikning. Hið sama á við hagnað eða tap af endurmati á síðari uppgjörsdögum, en þó er hagnaður aðeins færður að því marki að hann nemi ekki hærri fjárhæð en uppsafnaðri virðisrýrnun. i. Skuldbindingar Skuldbinding er færð þegar samstæðan ber lagaleg eða ætluð skylda vegna liðinna atburða, líklegt er að til greiðslu komi og hægt er að meta hana á áreiðanlegan hátt. Félagið hefur skuldbundið sig til að greiða viðbótarframlag til Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins sem nemur 6% af mismun heildarlauna og viðmiðunarlauna þeirra starfsmanna sem nýta sér rétt til greiðslu iðgjalda í sjóðinn meðan þeir starfa hjá félaginu. j. Tekjur Tekjur samstæðunnar af þjónustu eru færðar í rekstrarreikning í þeim mánuði sem þjónustan er innt af hendi án tillits til þess hvenær uppgjör fyrir hana berast. Tekjur vegna vörusölu eru færðar í rekstrarreikning þegar áhætta og ávinningur flyst til kaupanda sem jafnan er við afhendingu. k. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld Fjármunatekjur samanstanda af vaxtatekjum af fjárfestingum og gengishagnaði af erlendum gjaldmiðlum. Vaxtatekjur eru færðar í rekstrarreikning eftir því sem þær falla til. Fjármagnsgjöld samanstanda af vaxtakostnaði af lántökum, gengistapi af erlendum gjaldmiðlum og virðisrýrnun fjáreigna.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009 

12




ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Skýringar frh. SKÝRINGAR FRH.

3.

MIKILVÆGAR REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR, FRH. l. Tekjuskattur Gjaldfærður tekjuskattur samanstendur af tekjuskatti til greiðslu og frestuðum tekjuskatti. Tekjuskattur er færður í rekstrarreikning nema þegar hann varðar liði sem eru færðir beint á eigið fé en í þeim tilfellum er tekjuskatturinn færður á eigið fé. Tekjuskattur til greiðslu er tekjuskattur sem áætlað er að komi til greiðslu á næsta ári vegna skattskylds hagnaðar ársins, miðað við gildandi skatthlutfall á uppgjörsdegi auk leiðréttinga á tekjuskatti til greiðslu vegna fyrri ára. Frestaður tekjuskattur er færður vegna tímabundinna mismuna á bókfærðu verði eigna og skulda í ársreikningnum annars vegar og skattverði þeirra hins vegar. Frestaður tekjuskattur er ekki færður vegna tímabundinna mismuna vegna fjárfestinga í dótturfélögum svo framarlega sem talið er að móðurfélagið geti stýrt því hvenær mismunirnir snúist við og jafnframt að talið sé líklegt að þeir munu ekki snúast við í fyrirsjáanlegri framtíð. Tekjuskattsskuldbinding er ekki færð vegna viðskiptavildar sem ekki er frádráttarbær skattalega. Útreikningur á frestuðum tekjuskatti byggir á því skatthlutfalli sem vænst er að verði í gildi þegar tímabundnir mismunir koma til með að snúast við, miðað við gildandi lög á uppgjörsdegi. Tekjuskattseign er einungis færð að því marki sem líklegt er talið að skattskyldur hagnaður verði til ráðstöfunar í framtíðinni, sem unnt verður að nýta eignina á móti. Tekjuskattseign er metin á hverjum uppgjörsdegi og lækkuð að því marki sem talið er að hún komi ekki til með að nýtast. m. Hagnaður á hlut Í ársreikningnum er sýndur grunnhagnaður á hlut og þynntur hagnaður á hlut sem reiknaður er sem hlutfall afkomu, sem ráðstafað er til almennra hluthafa í félaginu og vegins meðalfjölda útistandandi almennra hluta á árinu. Félagið hefur ekki gert kaupréttarsamninga né tekið lán sem breytanlegt er í hlutafé, þannig að þynntur hagnaður á hlut er jafn grunnhagnaði á hlut. n. Nýir reikningsskilastaðlar og túlkanir á þeim Gefnir hafa verið út nokkrir staðlar, endurbætur á þeim og túlkanir, sem ekki hafa tekið gildi fyrir reikningsár félagsins og hefur ekki verið beitt við gerð þessara reikningsskila. Ekki er talið að þeir hafi veruleg áhrif á reikningsskilin en möguleg áhrif af innleiðingu þeirra hafa ekki verið metin.

4.

STÝRING FJÁRMÁLALEGRAR ÁHÆTTU Yfirlit Eftirfarandi áhættur fylgja fjármálagerningum samstæðunnar: * lánsáhætta * lausafjáráhætta * markaðsáhætta Hér eru veittar upplýsingar um framangreindar áhættur, markmið, stefnu og aðferðir samstæðunnar við að meta og stýra áhættunni. Að auki eru veittar tölulegar upplýsingar víða í ársreikningnum. Stjórn móðurfélagsins ber ábyrgð á að innleiða og hafa eftirlit með áhættustýringu samstæðunnar. Stjórnin hefur falið forstjóra móðurfélagsins umsjón með daglegri áhættustýringu samstæðunnar. Markmið samstæðunnar með áhættustýringu er að uppgötva og greina áhættu sem hún býr við, setja viðmið um áhættutöku og hafa eftirlit með henni. Áhættustýring og aðferðir eru yfirfarnar reglulega til að endurspegla breytingar á markaðsaðstæðum og starfsemi samstæðunnar. Með þjálfun starfsmanna og starfsreglum stefnir samstæðan að öguðu eftirliti þar sem allir starfsmenn eru meðvitaðir um hlutverk sitt og skyldur. Lánsáhætta Lánsáhætta er hættan á fjárhagslegu tapi samstæðunnar ef viðskiptamaður eða mótaðili í fjármálagerningi getur ekki staðið við umsamdar skuldbindingar sínar. Lánsáhætta samstæðunnar er einkum vegna viðskiptakrafna.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009 

13



45


46

ÍSLANDSPÓSTUR

Skýringar frh. SKÝRINGAR SKÝRINGAR FRH. FRH. SKÝRINGAR FRH. SKÝRINGAR FRH. 4. 4. 4. 4.

STÝRING STÝRING FJÁRMÁLALEGRAR FJÁRMÁLALEGRAR ÁHÆTTU, ÁHÆTTU, FRH. FRH.

STÝRING FJÁRMÁLALEGRAR ÁHÆTTU, FRH. Lánsáhætta, frh. STÝRING FJÁRMÁLALEGRAR ÁHÆTTU, FRH. Lánsáhætta, frh. Lánsáhætta, frh. Viðskiptakröfur og aðrar kröfur Lánsáhætta, frh. Viðskiptakröfur og aðrar kröfur Viðskiptakröfur og aðrar kröfurræðst einkum af fjárhagsstöðu og starfsemi einstakra viðskiptamanna. Lánsáhætta samstæðunnar Viðskiptakröfur og aðrar kröfurræðst einkum af fjárhagsstöðu og starfsemi einstakra viðskiptamanna. Lánsáhætta samstæðunnar Lánsáhætta samstæðunnar einkum af og starfsemi einstakra viðskiptamanna. Atvinnugreinar og staðsetningræðst viðskiptamanna hafafjárhagsstöðu minni áhrif á lánsáhættu. Lánsáhætta samstæðunnar einkum af og starfsemi einstakra viðskiptamanna. Atvinnugreinar og staðsetningræðst viðskiptamanna hafafjárhagsstöðu minni áhrif á lánsáhættu. Atvinnugreinar og staðsetning viðskiptamanna hafa minni áhrif á lánsáhættu. Atvinnugreinar og staðsetning viðskiptamanna hafa minni áhrif á lánsáhættu. Samstæðan hefur sett útlánareglur þar sem allir nýjir viðskiptamenn eru metnir áður en þeim er veittur Samstæðan hefur sett útlánareglur þar sem allir nýjir viðskiptamenn eru metnir áður en þeim er veittur Samstæðan hefur sett útlánareglur þar sem allirernýjir viðskiptamenn eru metnir áður en þeim veittur gjaldfrestur. Greiðslusaga nýrra viðskiptamanna könnuð og þeim settar hámarksúttektir. Auker þess er Samstæðan hefur sett útlánareglur þar sem allirernýjir viðskiptamenn eru metnir áður en þeim veittur gjaldfrestur. Greiðslusaga nýrra viðskiptamanna könnuð og þeim settar hámarksúttektir. Aukerþess er gjaldfrestur. Greiðslusaga nýrra til viðskiptamanna er könnuð og þeim settar hámarksúttektir. Auk þess er trygginga krafist sé talin ástæða þess. gjaldfrestur. Greiðslusaga nýrra til viðskiptamanna er könnuð og þeim settar hámarksúttektir. Auk þess er trygginga krafist sé talin ástæða þess. trygginga krafist sé talin ástæða til þess. trygginga krafist sé talin ástæða til þess. Flestir viðskiptamenn samstæðunnar hafa átt í áralöngum viðskiptum við hana og tapaðar viðskiptakröfur Flestir viðskiptamenn samstæðunnar hafa átt í áralöngum viðskiptum við hana og tapaðar viðskiptakröfur Flestirverið viðskiptamenn hafaVið áttstýringu í áralöngum viðskiptum hana og tapaðar viðskiptakröfur hafa óverulegar samstæðunnar í hlutfalli af veltu. lánsáhættu vegnavið viðskiptamanna er einkum horft til Flestirverið viðskiptamenn hafaVið áttstýringu í áralöngum viðskiptum hana og tapaðar viðskiptakröfur hafa óverulegar samstæðunnar í hlutfalli af veltu. lánsáhættu vegnavið viðskiptamanna er einkum horft til hafa verið óverulegar í hlutfallieinstakra af veltu. viðskiptamanna. Við stýringu lánsáhættu vegna viðskiptamanna er einkum horfteru til aldurs krafna og fjárhagsstöðu Viðskiptakröfur og aðrar kröfur samstæðunnar hafa verið óverulegar í hlutfallieinstakra af veltu. viðskiptamanna. Við stýringu lánsáhættu vegna viðskiptamanna einkum horfteru til aldurs krafna og fjárhagsstöðu Viðskiptakröfur og aðrar kröfur er samstæðunnar aldurs ákrafna og fjárhagsstöðu einstakra viðskiptamanna. Viðskiptakröfur og aðrar kröfur samstæðunnar eru bæði einstaklinga og félög. Viðskiptamenn sem flokkaðir eru sem áhættusamir geta ekki átt frekari aldurs ákrafna og fjárhagsstöðu viðskiptamanna. Viðskiptakröfur og aðrar kröfur samstæðunnar eru bæði einstaklinga og félög.einstakra Viðskiptamenn sem flokkaðir eru sem áhættusamir geta ekki átt frekari bæði á einstaklinga og félög. Viðskiptamenn semsínar. flokkaðir eru sem áhættusamir geta ekki átt frekari viðskipti við samstæðuna nema greiða niður skuldir bæði á einstaklinga og félög. Viðskiptamenn semsínar. flokkaðir eru sem áhættusamir geta ekki átt frekari viðskipti við samstæðuna nema greiða niður skuldir viðskipti við samstæðuna nema greiða niður skuldir sínar. viðskipti við samstæðuna nema greiða niður skuldir sínar. Samstæðan myndar niðurfærslu vegna áætlaðrar virðisrýrnunar viðskiptakrafna, annarra krafna og Samstæðan myndar niðurfærslu vegna áætlaðrar virðisrýrnunar viðskiptakrafna, annarra krafna og Samstæðan Niðurfærslan myndar niðurfærslu vegna áætlaðrar viðskiptakrafna, krafna og fjárfestinga. er í meginatriðum sérstökvirðisrýrnunar niðurfærsla vegna einstakra annarra viðskiptamanna Samstæðan Niðurfærslan myndar niðurfærslu vegna áætlaðrar viðskiptakrafna, krafna og fjárfestinga. er í meginatriðum sérstökvirðisrýrnunar niðurfærsla vegna einstakra annarra viðskiptamanna fjárfestinga. niðurfærsla Niðurfærslan ertilliti í meginatriðum sérstök niðurfærsla vegna einstakra viðskiptamanna og sameiginleg með til aldurs krafna, sem ekki hefur verið tengt einstökum viðskiptamönnum. fjárfestinga. niðurfærsla Niðurfærslan ertilliti í meginatriðum sérstök niðurfærsla vegna og sameiginleg með til aldurs krafna, sem ekki hefur verið tengteinstakra einstökumviðskiptamanna viðskiptamönnum. sameiginleg niðurfærsla með aldurs krafna, sem ekki hefur verið tengt krafna. einstökum viðskiptamönnum. Sameiginlega niðurfærslan er tilliti metintil með tilliti til innheimtusögu sambærilegra sameiginleg niðurfærsla með aldurs krafna, sem ekki hefur verið tengt krafna. einstökum viðskiptamönnum. Sameiginlega niðurfærslan er tilliti metintilmeð tilliti til innheimtusögu sambærilegra Sameiginlega niðurfærslan er metin með tilliti til innheimtusögu sambærilegra krafna. Sameiginlega niðurfærslan er metin með tilliti til innheimtusögu sambærilegra krafna. Viðskiptakröfur samstæðunnar eru færðar niður um 102 millj. kr. (2008: 91 millj. kr.) og skuldabréf í eigu Viðskiptakröfur samstæðunnar eru færðar niður um 102 millj. kr. (2008: 91 millj. kr.) og skuldabréf í eigu Viðskiptakröfur samstæðunnar eru kr. færðar niður um kr.) 102 millj. kr. (2008: 91 millj. kr.) og skuldabréf í eigu félagsins eru færð niður um 6 millj. (2008: 3 millj. Viðskiptakröfur samstæðunnar eru kr. færðar niður um kr.) 102 millj. kr. (2008: 91 millj. kr.) og skuldabréf í eigu félagsins eru færð niður um 6 millj. (2008: 3 millj. félagsins eru færð niður um 6 millj. kr. (2008: 3 millj. kr.) félagsins eru færð niður um 6 millj. kr. (2008: 3 millj. kr.) Lausafjáráhætta Lausafjáráhætta Lausafjáráhætta Lausafjáráhætta er hættan á því að samstæðan geti ekki staðið við fjárhagsskuldbindingar sínar eftir því sem Lausafjáráhætta Lausafjáráhætta er hættan á því að samstæðan geti ekki staðið við fjárhagsskuldbindingar sínar eftir því sem Lausafjáráhætta er hættan á því að samstæðan getilausafé ekki staðið við að fjárhagsskuldbindingar þvílaust sem þær gjaldfalla. Markmið samstæðunnar er að stýra þannig tryggt sé að hún hafisínar alltafeftir nægt Lausafjáráhætta er hættan á því að samstæðan getilausafé ekki staðið við að fjárhagsskuldbindingar þvílaust sem þær gjaldfalla. Markmið samstæðunnar er að stýra þannig tryggt sé að hún hafisínar alltafeftir nægt þær gjaldfalla. Markmið samstæðunnar er því að sem stýraþær lausafé þannig að tryggt sé að hún hafi alltaf nægt laust fé til að mæta skuldbindingum sínum eftir gjaldfalla. þær Markmið samstæðunnar er því að sem stýraþær lausafé þannig að tryggt sé að hún hafi alltaf nægt laust fé til gjaldfalla. að mæta skuldbindingum sínum eftir gjaldfalla. fé til að mæta skuldbindingum sínum eftir því sem þær gjaldfalla. fé til að mæta skuldbindingum sínum eftir því sem þær gjaldfalla. Samstæðan hefur aðgang að lánalínu sem er að eftirstöðvum 192 millj. kr. um áramót. Samstæðan hefur aðgang að lánalínu sem er að eftirstöðvum 192 millj. kr. um áramót. Samstæðan hefur aðgang að lánalínu sem er að eftirstöðvum 192 millj. kr. um áramót. Samstæðan hefur aðgang sem er að eftirstöðvum 192 millj. kr. um áramót. Samningsbundnar greiðsluraðaflánalínu fjárskuldum greinast þannig í árslok: Samningsbundnar greiðslur af fjárskuldum greinast þannig í árslok: Samningsbundnar greiðslur af fjárskuldum greinast þannig í árslok: Samningsbundnar greiðslur af fjárskuldum greinast þannig í árslok: Bókfært 2-3 4-5 Meira en Innan Bókfært 2-3 4-5 Meira en Innan Bókfært 2-3 4-5 Meira5 en Innan verð ár ár ár 2009 1 árs Bókfært 2-3 4-5 Meira5 en Innan verð ár ár ár 2009 1 árs verð ár ár 5 ár 2009 1 árs verð ár ár 5 ár 2009 1 árs Skuldabréfalán ................... 1.642.191 150.677 358.436 348.606 2.343.373 Skuldabréfalán ................... 1.642.191 150.677 358.436 348.606 2.343.373 Skuldabréfalán ................... 1.642.191 150.677 358.436 348.606 2.343.373 Viðskiptaskuldir og aðrar Skuldabréfalán ................... 1.642.191 150.677 358.436 348.606 2.343.373 Viðskiptaskuldir og aðrar Viðskiptaskuldir og.............. aðrar skammtímaskuldir 873.093 873.093 Viðskiptaskuldir og.............. aðrar skammtímaskuldir 873.093 873.093 skammtímaskuldir .............. 873.093 873.093 2.515.284 1.023.770 358.436 348.606 2.343.373 skammtímaskuldir .............. 873.093 873.093 2.515.284 1.023.770 358.436 348.606 2.343.373 2.515.284 1.023.770 358.436 348.606 2.343.373 2.515.284 1.023.770 358.436 348.606 2.343.373 Bókfært Innan 2-3 4-5 Meira en Bókfært Innan 2-3 4-5 Meira en Bókfært Innan 2-3 4-5 Meira5 en verð 1 árs ár ár ár 2008 Bókfært Innan 2-3 4-5 Meira5 en verð 1 árs ár ár ár 2008 verð 1 árs ár ár 5 ár 2008 verð 1 árs ár ár 5 ár 2008 Skuldabréfalán ................... 1.572.812 142.678 338.901 329.648 2.337.794 Skuldabréfalán ................... 1.572.812 142.678 338.901 329.648 2.337.794 Skuldabréfalán ................... 1.572.812 142.678 338.901 329.648 2.337.794 Viðskiptaskuldir og aðrar Skuldabréfalán ................... 1.572.812 142.678 338.901 329.648 2.337.794 Viðskiptaskuldir og aðrar Viðskiptaskuldir og.............. aðrar skammtímaskuldir 748.828 748.828 Viðskiptaskuldir og.............. aðrar skammtímaskuldir 748.828 748.828 skammtímaskuldir .............. 748.828 748.828 2.321.640 891.506 338.901 329.648 2.337.794 skammtímaskuldir .............. 748.828 748.828 2.321.640 891.506 338.901 329.648 2.337.794 2.321.640 891.506 338.901 329.648 2.337.794 2.321.640 891.506 338.901 329.648 2.337.794 Markaðsáhætta Markaðsáhætta Markaðsáhætta er hættan á því að breytingar á markaðsverði erlendra gjaldmiðla og vaxta hafi áhrif á Markaðsáhætta Markaðsáhætta er hættan á því að breytingar á markaðsverði erlendra gjaldmiðla og vaxta hafi áhrif á Markaðsáhætta Markaðsáhætta er hættaneða á því að fjárfestinga breytingar á hennar markaðsverði erlendra gjaldmiðla og vaxta hafistýringu áhrif á afkomu samstæðunnar virði í fjármálagerningum. Markmið með Markaðsáhætta er hættaneða á því að fjárfestinga breytingar á hennar markaðsverði erlendra gjaldmiðla og vaxta hafistýringu áhrif á afkomu samstæðunnar virði í fjármálagerningum. Markmið með afkomu samstæðunnar eða virði fjárfestinga hennar í fjármálagerningum. Markmið með stýringu markaðsáhættu er að stýra og takmarka áhættu við skilgreind mörk, jafnframt því sem ábati er hámarkaður. afkomu samstæðunnar virði fjárfestinga í fjármálagerningum. Markmið stýringu markaðsáhættu er að stýraeða og takmarka áhættu viðhennar skilgreind mörk, jafnframt því sem ábati ermeð hámarkaður. markaðsáhættu er að stýra og takmarka áhættu við skilgreind mörk, jafnframt því sem ábati er hámarkaður. markaðsáhættu er að stýra og takmarka áhættu við skilgreind mörk, jafnframt því sem ábati er hámarkaður.

Gjaldmiðlagengisáhætta Gjaldmiðlagengisáhætta Gjaldmiðlagengisáhætta Samstæðan býr við gengisáhættu vegna krafna á erlendar póststjórnir og viðskiptavini í öðrum gjaldmiðlum Gjaldmiðlagengisáhætta Samstæðan býr við gengisáhættu vegna krafna á erlendar póststjórnir og viðskiptavini í öðrum gjaldmiðlum Samstæðan býr við gengisáhættu vegna Þeir krafna á erlendar póststjórnir og viðskiptavini í öðrum gjaldmiðlum en starfrækslugjaldmiðli samstæðunnar. gjaldmiðlar sem einkum skapa gengisáhættu eru SDR og EUR. Samstæðan býr við gengisáhættu vegna Þeir krafna á erlendar póststjórnir og viðskiptavini í öðrum gjaldmiðlum en starfrækslugjaldmiðli samstæðunnar. gjaldmiðlar sem einkum skapa gengisáhættu eru SDR og EUR. en starfrækslugjaldmiðli samstæðunnar. Þeir gjaldmiðlar sem einkum skapa gengisáhættu eru SDR og EUR. Samstæðan ver sig að jafnaði ekki fyrir gjaldmiðlagengisáhættu vegna krafna. en starfrækslugjaldmiðli samstæðunnar. Þeir gjaldmiðlar sem einkum Samstæðan ver sig að jafnaði ekki fyrir gjaldmiðlagengisáhættu vegna skapa krafna.gengisáhættu eru SDR og EUR. Samstæðan ver sig að jafnaði ekki fyrir gjaldmiðlagengisáhættu vegna krafna. Fjárhæðir eru í þúsundum króna. Samstæðan ver sig að jafnaði ekki fyrir gjaldmiðlagengisáhættu vegna krafna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009 Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009  Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009  Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009  

14 14 14 14

   


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Skýringar frh. SKÝRINGAR FRH.

4.

STÝRING FJÁRMÁLALEGRAR ÁHÆTTU, FRH. Markaðsáhætta, frh.

Gjaldmiðlagengisáhætta, frh. Lántaka samstæðunnar sem er að 44% hluta í erlendri mynt, EUR, CHF, JPY, USD og CAD, myndar gengisáhættu sem ekki er varin. Vextir af þessum lánum eru að jafnaði lægri en af lánum sem móðurfélagið tekur í íslenskum krónum. Í árslok 2009 er nánast jöfnuður milli krafna og skulda í erlendri mynt. Breytingar á gengi gjaldmiðla hefðu því óveruleg áhrif á afkomu samstæðunnar.

Vaxtaáhætta Lántökur samstæðunnar í íslenskum krónum eru að langstærstum hluta á föstum vöxtum og bundnar vísitölu neysluverðs. Lántökur í erlendri mynt eru með breytilegum vöxtum. Ef vaxtakjör hefðu verið 1% lakari en þau reyndust vera hefði afkoma samstæðunnar verið 16 millj. kr. lakari á árinu 2009 en 16 millj. kr. betri ef vaxtakjör hefðu reynst 1% betri en raunin var. Ef vaxtakjör hefðu verið 1% lakari á árinu 2008 en þau reyndust vera hefði afkoma samstæðunnar verið 12 millj. kr. lakari á árinu 2008 en 12 millj. kr. betri ef vaxtakjör hefðu reynst 1% betri en raunin var.

Önnur markaðsverðsáhætta Önnur markaðsverðsáhætta er takmörkuð, þar sem fjárfestingar í skuldabréfum og eignarhlutum eru óverulegur hluti af starfsemi samstæðunnar.

5.

SKIPTING TEKNA OG GJALDA EFTIR REKSTRARÞÁTTUM Meginstarfsemi félagsins felst í póstþjónustu sem er að hluta rekin í samkeppni við aðra aðila í sambærilegum rekstri og að hluta samkvæmt einkarétti til póstdreifingar. Rekstrarreikningi félagsins fyrir árið 2009 hefur verið skipt upp í þessa helstu rekstrarþætti eftir aðferðum sem þróaðar hafa verið af stjórnendum félagsins. Taka aðferðir þessar mið af talningum á þeim pósti sem dreift er í samkeppni, bæði innan og utan alþjónustu og samkvæmt einkarétti. Einnig er reiknuð og gjaldfærð notkun á fastafjármunum og fjármagni og breytast því tekjur og gjöld sem reiknuðum innri viðskiptum nemur. Eignarekstur samanstendur af reiknuðum tekjum vegna fastafjármuna og fjármagns, sem og raun fjármagnsliðum fyrirtækisins ásamt áhrifum dótturfélaga. Skipting rekstrarreiknings í framangreinda rekstrarþætti miðað við þessar forsendur er þannig:

Árið 2009 Rekstrartekjur .......................................... Rekstrargjöld ............................................

Einkaréttur 2.659.711 (2.672.451) (12.740)

Samkeppni innan alþjónustu 2.286.387 (2.221.143) 65.244

Samkeppni utan alþjónustu 1.019.795 (988.810) 30.985

2.919.952 (2.918.548) 1.404

2.225.505 (2.258.291) (32.786)

1.024.579 (1.015.827) 8.752

Eignarekstur ............................................. Hagnaður fyrir tekjuskatt .......................... Tekjuskattur ............................................. Hagnaður ársins ....................................... Árið 2008 Rekstrartekjur .......................................... Rekstrargjöld ............................................ Eignarekstur ............................................. Hagnaður fyrir tekjuskatt .......................... Tekjuskattur ............................................. Hagnaður ársins .......................................

Samtals 5.965.893 (5.882.404) 83.489 45.270 128.759 (36.453) 92.306

6.170.036 (6.192.666) (22.630) 116.222 93.592 (14.699) 78.893

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009 

15



47


48

ÍSLANDSPÓSTUR

Skýringar frh. SKÝRINGAR FRH.

6.

LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD Laun, launatengd gjöld og annar starfsmannakostnaður greinast þannig:

2009

2008

Laun ......................................................................................................... Launatengd gjöld ...................................................................................... Annar starfsmannakostnaður .....................................................................

2.715.182 475.803 166.378

2.969.670 491.430 199.564

Laun og launatengd gjöld samtals .............................................................

3.357.363

3.660.664

Stöðugildi .................................................................................................

956

1.032

Laun og hlunnindi stjórnar og æðstu stjórnenda námu 82 millj. kr. á árinu (2008: 81 millj. kr.). Þar af voru laun forstjóra 16 millj. kr. (2008: 17 millj. kr.) og laun til stjórnarmanna 9 millj. kr. (2008: 9 millj. kr.) Laun stjórnarformanns eru tvöföld laun stjórnarmanns. Samningar við stjórnendur félagsins kveða hvorki á um kauprétt á hlutum í félaginu né sérstakar greiðslur við starfslok. Uppsagnarfrestur er gagnkvæmur 6 mánuðir. Ógreiddar eftirstöðvar starfslokasamninga námu 19 millj. kr. í árslok og er tekið tillit til þeirrar fjárhæðar í reikningsskilum félagsins.

7.

8.

ÞÓKNANIR TIL ENDURSKOÐENDA Greiðslur til Ríkisendurskoðunar greinast þannig:

2009

2008

Endurskoðun ársreiknings .......................................................................... Könnun árshlutareikninga .........................................................................

3.116

4.200

1.212

1.530

Samtals .....................................................................................................

4.328

5.730

FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld greinast þannig:

9.

2009

2008

Vaxtatekjur og verðbætur ..........................................................................

74.909

82.050

Fjármunatekjur samtals .............................................................................

74.909

82.050

Vaxtagjöld og verðbætur ........................................................................... Gengistap .................................................................................................

( 182.323) ( 30.137)

( 202.352) ( 17.237)

Fjármagnsgjöld samtals .............................................................................

( 212.460)

( 219.589)

Hrein fjármagnsgjöld samtals .....................................................................

( 137.551)

( 137.539)

GJALDFÆRÐUR TEKJUSKATTUR Í desember 2009 samþykkti Alþingi hækkun á tekjuskattshlutfalli úr 15% í 18% frá og með 1. janúar 2010 og kemur breytingin til framkvæmda við álagningu ársins 2011. Áhrif þessa hafa verið færð í reikningsskil ársins 2009 og nemur hækkun tekjuskattsskuldbindingar 5,4 millj. kr. 2009

2008

Skattar til greiðslu Skattar ársins ............................................................................................

Tekjuskattur í rekstrarreikningi greinist þannig:

34.499

22.441

Frestaðir skattar Tímabundnir mismunir .............................................................................. Breyting tekjuskattshlutfalls úr 15% í 18% (2008: úr 18% í 15%) ..............

( 3.446) 5.400

( 1.377) ( 6.365)

Tekjuskattur færður í rekstrarreikning ........................................................

36.453

14.699

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009 

16




ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Skýringar frh. SKÝRINGAR FRH.

9.

GJALDFÆRÐUR TEKJUSKATTUR, FRH. Virkur tekjuskattur greinist þannig:

2009

2008

Hagnaður ársins ....................................... Tekjuskattur ............................................

92.306 36.453

78.893 14.699

Hagnaður án tekjuskatts ..........................

128.759

93.592

Tekjuskattur fyrirtækja samkvæmt gildandi skatthlutfalli .............................

15,0%

19.314

15,0%

14.039

4,2%

5.400

6,8%

( 6.365)

7,3% 1,8% 0,0%

9.375 2.322 42

0,0% 10,0% ( 2,5% )

0 9.381 ( 2.356)

28,3%

36.453

15,7%

14.699

Fasteignir og lóðir

Áhöld, tæki og bifreiðar

Samtals

Kostnaðarverð Staða 1.1.2008 ................................................................. Viðbót á árinu .................................................................. Selt og niðurlagt ...............................................................

2.642.999 329.111 ( 38.315)

1.597.438 232.741 ( 66.981)

4.240.437 561.852 ( 105.296)

Staða 31.12.2008 .............................................................

2.933.795

1.763.198

4.696.993

Staða 1.1.2009 ................................................................. Viðbót á árinu .................................................................. Selt og niðurlagt ............................................................... Endurflokkað sem til sölu ..................................................

2.933.795 94.730 ( 64.140) ( 8.423)

1.763.198 200.847 ( 31.985) 0

4.696.993 295.577 ( 96.125) ( 8.423)

Staða 31.12.2009 .............................................................

2.955.962

1.932.060

4.888.022

Afskriftir Staða 1.1.2008 ................................................................. Afskriftir ársins ................................................................. Selt og niðurlagt ...............................................................

566.058 128.146 ( 2.682)

994.707 162.578 ( 52.861)

1.560.765 290.724 ( 55.543)

Staða 31.12.2008 .............................................................

691.522

1.104.424

1.795.946

Staða 1.1.2009 ................................................................. Afskriftir ársins ................................................................. Selt og niðurlagt ...............................................................

691.522 128.556 ( 46.811)

1.104.424 145.656 ( 26.925)

1.795.946 274.212 ( 73.736)

Staða 31.12.2009 .............................................................

773.267

1.223.155

1.996.422

Bókfært verð 1.1.2008 .......................................................................... 31.12.2008 ......................................................................

2.076.941 2.242.273

602.731 658.774

2.679.672 2.901.047

1.1.2009 .......................................................................... 31.12.2009 ......................................................................

2.242.273 2.182.695

658.774 708.905

2.901.047 2.891.600

Afskriftahlutföll ................................................................

0-5%

Áhrif breytingar tekjuskattshlutfalls á Íslandi ................................................ Ófrádráttarbær kostnaður vegna virðisrýrnunar viðskiptavildar ........ Áhrif skattalegra tapa ............................... Annað ..................................................... Virkur tekjuskattur ...................................

10. REKSTRARFJÁRMUNIR Rekstrarfjármunir og afskriftir greinast þannig:

10-33%

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009 

17



49


50

ÍSLANDSPÓSTUR

Skýringar frh. SKÝRINGAR FRH.

10. REKSTRARFJÁRMUNIR, FRH. Vátryggingar og mat eigna Vátryggingaverð, fasteignamat og bókfært verð fasteigna og lóða í árslok nam eftirfarandi fjárhæðum:

Vátrygginarverð fasteigna .......................................................................... Fasteignamat fasteigna og lóða ................................................................. Bókfært verð fasteigna og lóða ..................................................................

2009

2008

3.361.110 1.946.980 2.182.695

3.280.130 1.950.730 2.242.273

Veðskuldir Á rekstrarfjármunum samstæðunnar hvíla tryggingabréf og skuldabréf að fjárhæð 972 millj. kr. (2008: 870 millj. kr.)

11. ÓEFNISLEGAR EIGNIR Óefnislegar eignir og niðurfærsla greinist þannig:

2009

2008

Staða 1.1 .................................................................................................. Niðurfært á árinu ......................................................................................

131.120 ( 50.000)

131.120 0

Staða 31.12 ..............................................................................................

81.120

131.120

Viðskiptavild

Viðskiptavild sem myndaðist við kaup móðurfélagsins í dótturfélagi nam 131 millj. kr. í ársbyrjun. Í maí var framkvæmt virðisrýrnunarpróf á hinni sjóðsskapandi einingu sem viðskiptavildin tilheyrir og greind virðisrýrnun sem nemur 50 millj. kr. og hefur það verið fært í rekstrarreikning. Virðisrýrnunin er að mestu tilkomin vegna almenns samdráttar í hinu íslenska efnahagslífi. Í árslok var virðisrýrnunarprófið endurtekið og frekari virðisrýrnun ekki greind. Við núvirðisreikning er notuð vaxtaprósenta sem samsvarar vegnu meðaltali fjármagnskostnaðar, þ.e. kostnaður skulda og eigin fjár að teknu tilliti til skatta eða 14,53%. Ef gangvirði viðskiptavildarinnar (núvirt fjárstreymi) reynist lægra en bókfært verð er mismunurinn færður til gjalda. Engin virðisrýrnun var greind á árinu 2008 en við framkvæmd prófsins á þeim tíma var vaxtaprósentan sem stuðst var við núvirðisreikningana 17,78%.

12. EIGNARHLUTIR Í ÖÐRUM FÉLÖGUM

Internet á Íslandi hf. ................................. Vörusjá ehf. ............................................. Eurogiro, nafnverð 100 þús. DKK ............. Önnur félög ............................................

2009 Nafnverð Bókfært verð 3.781 45.352 27.500 27.500 1.265 2.520 66 66

2008 Nafnverð Bókfært verð 3.781 45.352 32.500 32.500 1.265 2.520 66 66

Eignarhlutir í öðrum félögum samtals .......

75.438

80.438

Eignarhlutir í félögum greinast þannig:

13. SKULDABRÉFAEIGN Skuldabréfaeign greinist þannig:

2009

2008

Staða 1.1 .................................................................................................. Lánveitingar ársins ..................................................................................... Verðbætur ................................................................................................ Afborganir ................................................................................................ Breyting á niðurfærslu ............................................................................... Afborganir næsta árs ................................................................................

49.321 7.000 4.058 ( 11.071) ( 2.630) ( 11.916)

57.881 667 1.099 ( 10.768) 442 ( 9.749)

Skuldabréfeign 31.12 ................................................................................

34.762

39.572

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009 

18




ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Skýringar frh.

51

SKÝRINGAR FRH.

SKÝRINGAR FRH. 14. BIRGÐIR Birgðir í árslok greinast þannig:

14. BIRGÐIR

200

Rekstrarvörubirgðir .................................................................................... Birgðir í árslok greinast þannig: 2009 2008 Frímerkjabirgðir ......................................................................................... Rekstrarvörubirgðir .................................................................................... 103.463 98.252 Birgðir samtals .......................................................................................... 74.635 65.991 Frímerkjabirgðir .........................................................................................

Birgðir samtals ..........................................................................................

178.098

103.46 74.63

178.09

164.243

15. VIÐSKIPTAKRÖFUR OG AÐRAR KRÖFUR

Viðskiptakröfur og aðrar kröfur greinast þannig:

15. VIÐSKIPTAKRÖFUR OG AÐRAR KRÖFUR

200

Nafnverð viðskiptakrafna ........................................................................... 2009 2008 Niðurfærsla viðskiptakrafna sem kunna að tapast ....................................... Nafnverð viðskiptakrafna ........................................................................... 993.435 1.027.452 Næsta árs afborgun skuldabréfaeignar ....................................................... Niðurfærsla viðskiptakrafna sem kunna að tapast ....................................... ( 107.790) ( 94.443) Ýmsar skammtímakröfur ........................................................................... Næsta árs afborgun skuldabréfaeignar ....................................................... 11.916 9.749 Viðskiptakröfur og aðrar kröfur samtals ..................................................... 181.025 347.773 Ýmsar skammtímakröfur ........................................................................... Viðskiptakröfur og aðrar kröfur greinast þannig:

Viðskiptakröfur og aðrar kröfur samtals .....................................................

16. HANDBÆRT FÉ

1.078.586

200

Markaðsverðbréf ....................................................................................... 2009 2008 Óbundnar bankainnstæður ........................................................................ Markaðsverðbréf ....................................................................................... 0 53 Sjóðir ........................................................................................................ Óbundnar bankainnstæður ........................................................................ 715.724 245.009 Handbært fé samtals ................................................................................ Sjóðir ........................................................................................................ 8.729 4.342 Handbært fé greinist þannig:

Handbært fé samtals ................................................................................

17. EIGNIR TIL SÖLU

724.453

Staða 1.1 .................................................................................................. 2009 2008 Endurflokkað frá rekstrarfjármunum .......................................................... Staða 1.1 .................................................................................................. 60.908 41.121 Selt á árinu ............................................................................................... Endurflokkað frá rekstrarfjármunum .......................................................... 21.558 22.314 Eignir til sölu samtals ................................................................................. Selt á árinu ............................................................................................... ( 13.135) ( 2.527)

18. EIGIÐ FÉ

69.331

724.45

200

Eignir til sölu greinast þannig:

Eignir til sölu samtals .................................................................................

715.72 8.72

249.404

Eignir til sölu greinast þannig:

17. EIGNIR TIL SÖLU

1.078.58

1.290.531

Handbært fé greinist þannig:

16. HANDBÆRT FÉ

993.43 ( 107.79 11.91 181.02

60.90 21.55 ( 13.13

69.33

60.908

Hlutafé Heildarhlutafé félagsins samkvæmt samþykktum þess er 1.448 millj. kr. og hafa allir h Hlutafé Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut í félaginu. Heildarhlutafé félagsins samkvæmt samþykktum þess er 1.448 millj. kr. og hafa allir hlutir verið greiddir. Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut í félaginu. Arður

18. EIGIÐ FÉ

Á árinu 2009 var greiddur 80 millj. kr. arður vegna rekstrarársins 2008 eða 0,06 kr. á hl Arður kr. eða 0,06 kr. á hlut.) Á árinu 2009 var greiddur 80 millj. kr. arður vegna rekstrarársins 2008 eða 0,06 kr. á hlut. (2008: 90 millj. kr. eða 0,06 kr. á hlut.) Lögbundinn varasjóður

Félaginu er skylt að leggja minnst 10% þess hagnaðar, sem ekki fer til þess að jafna hugs Lögbundinn varasjóður og ekki er lagt í aðra lögbundna sjóði, í lögbundinn varasjóð uns hann nemur 10% hlu Félaginu er skylt að leggja minnst 10% þess hagnaðar, sem ekki til þess aðnáð jafnaskulu hugsanlegt ára 5% þar til sjóðurinn nemur 25% hlutafj markiferhefur verið framlögtap verafyrri minnst og ekki er lagt í aðra lögbundna sjóði, í lögbundinn varasjóð unsvarasjóð hann nemur Þegar því að jafna með færslu úr öðrum sjóðum nota til að10% jafnahlutafjárins. tap sem ekki er unnt Heimilt er að að nota upphæð þá sem umfram er til þess marki hefur verið náð skulu framlög vera minnst 5% þar til sjóðurinn nemur nemur meiru en 25% 25% hlutafjárins. hlutafjárins er heimilt nota varasjóð til að jafna tap sem ekki er unnt að jafna með úr öðrum sjóðum. Þegar varasjóður eða,færslu sé fyrirmæla 53. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög gætt, til annarra þarfa. nemur meiru en 25% hlutafjárins er heimilt að nota upphæð þá sem umfram er til þess að hækka hlutaféð eða, sé fyrirmæla 53. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög gætt, til annarra þarfa.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009  Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009 

19

19






52

ÍSLANDSPÓSTUR

Skýringar frh. SKÝRINGAR FRH.

19. TEKJUSKATTSSKULDBINDING Tekjuskattsskuldbinding félagsins greinist þannig: Tekjuskattsskuldbinding 1.1 ...................................................................... Reiknaður tekjuskattur ársins ..................................................................... Tekjuskattur til greiðslu ............................................................................. Tekjuskattsskuldbinding 31.12 ................................................................... Tekjuskattsskuldbindingin greinist þannig í árslok:

2009

2008

30.446 36.453 ( 34.499) 32.400

38.188 14.699 ( 22.441) 30.446

2009

2008

Rekstrarfjármunir ...................................................................................... Viðskiptakröfur ......................................................................................... Birgðir ...................................................................................................... Aðrir liðir ..................................................................................................

41.921 ( 9.405) 78 ( 194)

34.294 ( 4.435) 354 233

Samtals .....................................................................................................

32.400

30.446

20. VIÐSKIPTASKULDIR OG AÐRAR SKAMMTÍMASKULDIR Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir greinast þannig:

2009

2008

Viðskiptaskuldir ......................................................................................... Aðrar skammtímaskuldir ...........................................................................

425.035 448.058

344.158 404.670

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir samtals ..................................

873.093

748.828

2009

2008

Lán bundin vísitölu neysluverðs .................................................................. Lán í EUR .................................................................................................. Lán í CHF .................................................................................................. Lán í JPY ................................................................................................... Lán í USD .................................................................................................. Lán í CAD ................................................................................................. Næsta árs afborganir .................................................................................

920.986 225.637 188.819 134.606 80.611 91.532 ( 52.146)

888.412 215.095 179.933 135.002 78.293 76.077 ( 48.309)

Langtímaskuldir 31.12 ...............................................................................

1.590.045

1.524.503

Árið 2009 ................................................................................................. Árið 2010 ................................................................................................. Árið 2011 ................................................................................................. Árið 2012 ................................................................................................. Árið 2013 ................................................................................................. Árið 2014 ................................................................................................. Síðar .........................................................................................................

52.146 85.044 87.689 90.493 93.465 1.233.354

48.309 79.137 81.572 84.153 86.889 89.789 1.102.963

Langtímaskuldir samtals, þar með taldar næsta árs afborganir ....................

1.642.191

1.572.812

21. VAXTABERANDI SKULDIR Vaxtaberandi skuldir greinast þannig:

Afborganir af langtímaskuldum í árslok greinast þannig á næstu ár:

22. TENGDIR AÐILAR Tengdir aðilar félagsins eru íslenska ríkið og fyrirtæki og stofnanir sem tilheyra því auk stjórnar félagsins, helstu stjórnenda þess og nánir fjölskyldumeðlimir þeirra. Félagið á viðskipti við tengda aðila sína og eru viðskiptin verðlögð eins og um ótengda aðila væri að ræða.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009 

20




ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Skýringar frh. SKÝRINGAR SKÝRINGAR FRH. FRH.

23.23.FÉLÖG FÉLÖG Í SAMSTÆÐUNNI Í SAMSTÆÐUNNI Eignarhlutur (%)(%) Eignarhlutur

Dótturfélög: Dótturfélög: Samskipti Samskipti ehf. ehf. ............................................................................................... ............................................................................................... Trönur Trönur ehf. ehf. .................................................................................................... ....................................................................................................

2009 2009

2008 2008

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

24.24.ATBURÐIR ATBURÐIR EFTIR EFTIR UPPGJÖRSDAG UPPGJÖRSDAG Í lok janúar 2010 gerði Samkeppniseftirlitið húsleit hjáhjá félaginu í tengslum viðvið rannsókn á meintri misnotkun Í lok janúar 2010 gerði Samkeppniseftirlitið húsleit félaginu í tengslum rannsókn á meintri misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Niðurstöður rannsóknar Samkeppniseftirlitsins liggja ekki fyrir þegar ársreikningur á markaðsráðandi stöðu. Niðurstöður rannsóknar Samkeppniseftirlitsins liggja ekki fyrir þegar ársreikningur félagsins er samþykktur. félagsins er samþykktur.

25.25.KENNITÖLUR KENNITÖLUR Helstu Helstu kennitölur kennitölur samstæðunnar: samstæðunnar:

2009 2009

2008 2008

Veltufjárhlutfall Veltufjárhlutfall - veltufjármunir - veltufjármunir / skammtímaskuldir / skammtímaskuldir ................................... ................................... Eiginfjárhlutfall Eiginfjárhlutfall - eigið - eigið fé /féheildarfjármagn / heildarfjármagn ................................................. ................................................. Innra Innra virði virði hlutafjár hlutafjár - eigið - eigið fé /féhlutafé / hlutafé ........................................................ ........................................................

2,26 2,26 0,51 0,51 1,80 1,80

2,29 2,29 0,53 0,53 1,79 1,79

Rekstrarhagnaður Rekstrarhagnaður án án afskrifta afskrifta (EBITDA) (EBITDA) í hlutfalli í hlutfalli af heildartekjum af heildartekjum .............. .............. Rekstrarhagnaður Rekstrarhagnaður (EBIT) (EBIT) í hlutfalli í hlutfalli af heildartekjum af heildartekjum ..................................... ..................................... Arðsemi Arðsemi eigin eigin fjárfjár ...................................................................................... ......................................................................................

8,4% 8,4% 4,1% 4,1% 3,7% 3,7%

7,8% 7,8% 3,5% 3,5% 3,1% 3,1%

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Ársreikningur Íslandspósts Íslandspósts hf. hf. 2009 2009  

2121

 

53


54

ÍSLANDSPÓSTUR

Skýringar frh. SKÝRINGAR FRH. Óendurskoðaðar upplýsingar

26. ÁRSFJÓRÐUNGAYFIRLIT Rekstur samstæðunnar greinist þannig á ársfjórðunga: Árið 2009

4. ársfjórðungur

3. ársfjórðungur

2. ársfjórðungur

1. ársfjórðungur

Samtals

Tekjur af póstþjónustu ...... Aðrar tekjur .......................

1.692.852 185.862

1.374.847 113.455

1.370.715 124.628

1.419.414 145.476

5.857.828 569.421

1.878.714

1.488.302

1.495.343

1.564.890

6.427.249

967.706

790.475

807.217

791.965

3.357.363

451.093 245.977

432.286 193.264

404.692 172.000

381.418 198.634

1.669.489 809.875

Laun og launat. gjöld ......... Beinn kostnaður við póstdreifingu ................... Annar rekstrarkostnaður ..... Virðisrýrnun viðskiptavildar ..................

50.000

0

0

0

50.000

1.714.776

1.416.025

1.383.909

1.372.017

5.886.727

EBITDA ..............................

163.938

72.277

111.434

192.873

540.522

Afskriftir og niðurfærslur ....

( 17.766)

( 68.962)

( 67.452)

( 120.032)

( 274.212)

EBIT ................................... Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ................. Hagnaður (tap) fyrir tekjuskatt ......................... Tekjuskattur .......................

146.172

3.315

43.982

72.841

266.310

( 51.979)

( 36.378)

( 29.458)

( 19.736)

( 137.551)

94.193 ( 21.440)

( 33.063) 4.082

14.524 ( 2.467)

53.105 ( 16.628)

128.759 ( 36.453)

72.753

( 28.981)

12.057

36.477

92.306

1.740.159 145.410

1.394.385 132.001

1.478.575 163.369

1.475.791 143.297

6.088.910 584.077

1.885.569

1.526.386

1.641.944

1.619.088

6.672.987

986.842

830.997

931.147

911.678

3.660.664

500.394 209.415

400.405 197.105

403.855 210.493

375.447 193.354

1.680.101 810.367

1.696.651

1.428.507

1.545.495

1.480.479

6.151.132

EBITDA ..............................

188.918

97.879

96.449

138.609

521.855

Afskriftir ............................

( 98.384)

( 58.951)

( 66.673)

( 66.716)

( 290.724)

EBIT ...................................

90.534

38.928

29.776

71.893

231.131

66.715)

( 46.518)

( 46.478)

22.172

( 137.539)

23.819 ( 14.098)

( 7.590) 836

( 16.702) 13.595

94.065 ( 15.032)

93.592 ( 14.699)

9.721

( 6.754)

( 3.107)

79.033

78.893

Hagnaður (tap) ................... Árið 2008 Tekjur af póstþjónustu ........ Aðrar tekjur .......................

Laun og launatengd gjöld ... Beinn kostnaður við póstdreifingu .................. Annar rekstrarkostnaður .....

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ................ ( Hagnaður (tap) fyrir tekjuskatt ........................ Tekjuskattur ....................... Hagnaður (tap) ...................

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2009 

22




ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Skýringar frh.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Skýringar með ársreikningi nr. 1-26 eru óaðskiljanlegur hluti hans.

55


56

ÍSLANDSPÓSTUR

Skýringar frh.

Skýringar með ársreikningi nr. 1-26 eru óaðskiljanlegur hluti hans.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

57


58

ÍSLANDSPÓSTUR

Iceland Post

Iceland’s Ministry of Finance holds shares in Iceland Post, which is a profit stateowned limited company. The postal service in Iceland falls under the supervision of the Ministry of Transport, Communications and Local Government and the Post & Telecom Administration, which itself works under the Ministry. Both co-operate to ensure the regulation of—and improvements to—the Icelandic postal service. Postal laws in Iceland, and the rules built on them, are based on European Union postal service directives. Iceland Post is owned by everyone in Iceland. It is therefore the role of Iceland Post’s staff to return the company owners a profit while building on the business’s value. This is achieved by carefully monitoring market needs for changing services in a changing society and by running the company in the most efficient manner possible. Roughly half of Iceland Post’s revenue today comes from ‘letter post’; which includes letters, newspapers, magazines and direct marketing materials. A noticeable proportion of deliveries have moved from physical paper postage over to electronic means in recent years; and it seems likely this trend will continue. Much of the future electronic shift is expected to be in the form of invoices, statements and other information related to trade and finance. At the same time as the volume of post has been decreasing, the cost of transporting and delivering it has increased sharply. Iceland Post needs to react decisively to these developments and a great deal of work has been taking place to increase productivity and reduce costs.

Many demands are placed on Iceland Post. The company has to maintain a regular postal service across the entire country by law and working licence – but the number of letters is falling and customers call for more efficient delivery solutions, lower prices and an ever widening product selection. At the same time, the company must return profits from operations and investments to the state. On top of all these pressures, Iceland Post’s inland monopoly on letters under 50g is due to be removed on 1st January 2011, which could mean massive changes to the company’s working environment and organisational foundations. To meet these increased pressures, a changing business environment, and to minister to its role in the best way possible for all stakeholders, Iceland Post has been putting even more emphasis on business development, product development and working processes in recent months. Optimisation has been the buzzword in the day-to-day running of the business. The aim of Iceland Post’s business optimisation is to achieve better efficiency in the system all the way from collection and sorting to final delivery. At each stage it is important to ascertain if the most efficient processes are in effect every time and if it is possible to change product supply, service or working processes to improve on that efficiency both for customers and for the company.

Development and new markets To ensure the continued robust operation of the company and the resultant robust postal service able to deal with pressures and challenges from customers and else-

where, it is important to develop the operations of Iceland Post in a strategic manner. Over the last year a raft of new business developments have taken place within Iceland Post, including increased concentration on electronic communication media, online stores and other innovations connected to current and future business.

Business market Iceland Post has an important role to play in Iceland’s general economy by ensuring that business letters arrive and moving physical goods for companies and organisations all over the country. Iceland Post makes sure that other businesses’ communication with their customers and suppliers goes quickly and smoothly. “Iceland Post insures connections”. Roughly 80% of Iceland Post revenues come from business customers. Iceland Post offers services in the fields of delivery, communications and logistics solutions and therefore serves the nation’s business community in a variety of ways. For example, Iceland Post can deliver items from small letters to heavy pallets, billing services from telegrams to registered delivery, and publicity and advertising services from targeted mail shots to mass marketing campaigns. Iceland Post’s largest asset is being one of the biggest and most effective delivery networks in Iceland; plus recent years have seen a big push to improve and promote post offices and postal services all over the country – often taking the form of


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

brand new buildings, renovations for old post offices, co-operation with banks and shops and surface mail. All this is with the aim of providing customers with a better, safer and more reliable service in goods logistics as well as the general postal service.

Universal national service Iceland Post is the only provider of postal services for letters under 50g; but in accordance with European regulation the monopoly will end at the beginning of 2011. Parallel to this privilege, there is also a universal service obligation on the company. The requirement to charge the same amount for letter deliveries all over the country means that postal service costs are sometimes much higher than the price the sender pays. The cost of this universal service results in an unprofitable market where the cost of the service is higher than the takings from providing it. The cost of the universal service obligation is paid for with profits from the company’s monopolised service (letters 0-50g). The company receives no payment from the government for maintaining its universal national service. Household services Iceland Post plays an important role in Icelandic society – Iceland Post ensures maintained connections and easy communication between people. The goal of Iceland Post is to offer everybody in Iceland a suitable postal service which answers the needs of society. Iceland Post delivery staff visit nearly every home in the country five days a week – that’s 120,000 individual households. Just

156 customers receive a lesser service – which is only 0.13% of Icelandic homes.

Delivery system Iceland Post deliveries go to every home in Iceland as the company runs 74 service centres all over the country. 39 of these service centres are privately owned and 35 are run in co-operation with others, such as banks and shops. In 2005, the Board of Iceland Post took the decision to strengthen the company network in 16 locations across the country as well as conducting robust operations in the Reykjavik capital region. The interaction between these 16 powerful new centres, the transport network and the other smaller workplaces all over the country means that Iceland Post can continue to be a robust and reliable delivery company benefiting everybody in Iceland.

59


60

ÍSLANDSPÓSTUR

Annual Report


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Endorsment and statement by the Board of Directors

MENT AND STATEMENT BY ENDORSEMENT THE BOARD OF AND DIRECTORS STATEMENT ANDBY THE BOARD OF DIRECTORS AND RSEMENT AND STATEMENT BY THE BOARD OF DIRECTORS AND and the Managing Director AGING DIRECTOR THE MANAGING DIRECTOR ANAGING DIRECTOR

n 2009 Operations in 2009 ons in 2009 include the consolidated statements The financial financial statements statements include of Íslandspóstur the consolidated hf. and financial its subsidiaries, statements of Íslandspóstur hf. and its subsidiaries, nd Samskipti ehf.,include both fully Trönurbyehf. theand parent Samskipti company. ehf., both owned by hf. theand parent ancial statements theowned consolidated financial statements of fully Íslandspóstur its company. subsidiaries, ehf. and Samskipti ehf., both fully owned by the parent company.

ny's profit for the year amounted ThetoCompany's ISK 92 million profitaccording for the year to the amounted income to statement. ISK 92 million Equity according as at to the income statement. Equity as at 1, 2009 amounted to ISK 2,603 December million to according 31, toamounted the balance to sheet. ISKto2,603 The million Company's according sharetoEquity capital the balance mpany's profit for the year amounted ISK 2009 92 million according the income statement. as at sheet. The Company's share capital ber 31, 2009 amounted to ISK 2,603 1,448 as at December 31, is entirely 2009 owned bytothe ISKState. 1,448 and isshare entirely owned by the State. ber million and according toamounted the balance sheet. Themillion Company's capital cember 31, 2009 amounted to ISK 1,448 million and is entirely owned by the State.

overnance Corporate governance governance ate Directors of Íslandspóstur hf. operates The Board onofthe Directors basis ofofthe Íslandspóstur Company's hf. Articles operates of Association on the basis and ofthe the Company's Articles of Association and the rectors' operating procedures. Board of procedures Directors' operating among procedures. other things The procedures definition of include the among other things definition of the ard of Directors of Íslandspóstur hf.The operates on the include basis of the Company's Articles of Association and the sofand division operating of tasks betweeen competences the Directors andofdivision the Board, of tasks provisions betweeen on the thethings qualification Directors of of thethe Board, Directors' procedures. The procedures include among other definition of the provisions on the qualification of the he Board, rules and Directors more. of the Board,of confidentiality rules and more. ences and confidentiality division of tasks betweeen the Directors the Board, provisions on the qualification of the s of the Board, confidentiality rules and more.

y the Board of Directors and theStatement managingby Director the Board of Directors and the managing Director by the Board of Directors and thehave managing Director financial ent consolidated financial statements The annual been consolidated prepared in accordance statements with International have been prepared Financial in accordance with International Financial andards (IFRSs) as adopted the Reporting EU. have Standards as adopted by the EU. nual consolidated financialbystatements been (IFRSs) prepared in accordance with International Financial ng Standards (IFRSs) as adopted by the EU.

the best of our knowledge, itAccording is our opinion to thethat best the ofconsolidated our knowledge, financial it is our statements opinion give that athe true consolidated financial statements give a true wngoftothe financialand performance viewopinion of of the thethat consolidated Group for the financial financial performance year statements 2009,ofitsthe assets, Group for the financial year 2009, its assets, theconsolidated best of our knowledge, itfair is our the consolidated financial give a true d view consolidated financial position liabilities as atperformance December and consolidated 31, 2009 financial and its consolidated as at cash December foritsthe 2009 and its consolidated cash flows for the of the consolidated financial of the Group forposition the financial yearflows 2009,31, assets, rs 2009. financialasyear 2009. and consolidated financial position at December 31, 2009 and its consolidated cash flows for the l year 2009.

ur opinion the consolidated financial Further, statements in our opinion and the theEndorsement consolidated of financial the Board statements of Directors and the andEndorsement of the Board of Directors and ginDirector givesthe a fair view of the the Managing development Director and performance givesthe a fair view of the of Group's the andperformance its and of the Group's operations and its our opinion consolidated financial statements and Endorsement of development the operations Board of and Directors describes the principal position uncertainties describes faced bythe theprincipal Group. risks and uncertainties faced by the naging Director gives arisks fair and view of theand development and performance of the Group's operations andGroup. its and describes the principal risks and uncertainties faced by the Group.

f Directors and the ManagingThe Director Board of of Íslandspóstur Directors andhf.thehave Managing today discussed Director of theÍslandspóstur Company's hf. have today discussed the Company's financial statements year consolidated 2009 and financial confirm them statements by means forhave the of their year signatures. 2009 and confirm The Board them of by means of their signatures. The Board of ard of Directors and for thethe Managing Director of Íslandspóstur hf. today discussed the Company's d the financial Managingstatements Director recommend Directors andthe theconsolidated Managing Director financial recommend statements thatapproved the consolidated at Board the of financial statements be approved at the dated for the year that 2009 and confirm them by means of their be signatures. The ral meeting of Íslandspóstur hf.recommend annual general of Íslandspóstur hf. statements be approved at the s and the Managing Director thatmeeting the consolidated financial general meeting of Íslandspóstur hf. Reykjavik, 19 th of February , 2010. Reykjavik, 19 th of February , 2010.

Reykjavik, 19 th of February , 2010.

The Board of Directors: The Board of Directors:

The Board of Directors:

Managing Director: Managing Director:

Managing Director:

Guðmundur Oddsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Guðmundur PetrínaOddsson, Baldursdóttir Lilja Rafney Magnúsdóttir, Petrína Baldursdóttir GuðmundurJón Oddsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Petrína Baldursdóttir Björn Jósef Arnviðarson, Ingi Cæsarsson, Björn Ellert Jósef Kristinsson, Arnviðarson, HelgaJón Vala Ingi Helgadóttir Cæsarsson, Ellert Kristinsson, Helga Vala Helgadóttir Björn Jósef Arnviðarson, Jón Ingi Cæsarsson, Ellert Kristinsson, Helga Vala Helgadóttir

Ingimundur Sigurpálsson Ingimundur Sigurpálsson

Ingimundur Sigurpálsson

ents of ÍslandsposturConsolidated hf. 2009 Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009 3 3     tatements of Íslandspostur hf. 2009 3  

61


62

ÍSLANDSPÓSTUR

Auditor’s report AUDITOR'S REPORT

To the Board of Directors and Shareholders of Íslandspóstur hf. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Íslandspóstur hf., and its subsidiaries ("the Group") which comprise the balance sheet as at December 31, 2009 and the consolidated income statement, consolidated statement of changes in equity and consolidated cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes. Management's Responsibility for the financial statements Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the EU. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances. Auditor's Responsibility Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with relevant ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting principles used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Opinion In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the consolidated financial position of Íslandspóstur hf. as at December 31, 2009 and of its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the EU. Reykjavik, 19 th of February, 2010. The National Audit Office of Iceland:

Sveinn Arason Auditor General CPA

Óskar Sverrisson Auditor CPA

Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009 

4




ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Income statement for the year 2009 INCOME STATEMENT FOR THE YEAR 2009

Notes

2009

2008

Postal services ..................................................................................

5.857.828

6.088.910

Other revenues ................................................................................

569.421

584.077

6.427.249

6.672.987

OPERATING REVENUES

OPERATING EXPENSES 3.357.363

3.660.664

Direct cost of postal distribution .......................................................

1.669.489

1.680.101

Other operating expenses .................................................................

809.875

810.367

Salaries and salary related expenses ..................................................

6

50.000

0

5.886.727

6.151.132

540.522

521.855

( 274.212)

( 290.724)

EBIT .................................................................................................

266.310

231.131

Financial income ..............................................................................

74.909

82.050

Impairment of goodwill ....................................................................

EBITDA ............................................................................................

Depreciation ....................................................................................

10

( 212.460)

( 219.589)

8

( 137.551)

( 137.539)

128.759

93.592

9

( 36.453)

( 14.699)

92.306

78.893

0,06

0,05

Financial expenses ............................................................................ Net financial expenses ...................................................................... Profit before income tax ................................................................... Income tax ....................................................................................... Net Earnings for the year...........................................................

EARNINGS PER SHARE AND DILUTED EARNINGS PER SHARE Earnings and diluted earnings per share on each ISK 1 share .............

Amounts are in ISK thousand.

Notes no. 1-26 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement 

3.m

Notes no. 1-26 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement.

5

Amounts are in ISK thousands 

63


64

ÍSLANDSPÓSTUR

Balance sheet December 31, 2009 BALANCE SHEET DECEMBER 31, 2009

Notes

ASSETS

2009

2008

Property, plant and equipment .........................................................

10

2.891.600

2.901.047

Goodwill ..........................................................................................

11

81.120

131.120

Shares in other companies ................................................................

12

75.438

80.438

Bonds ..............................................................................................

13

34.762

39.572

3.082.920

3.152.177

NON-CURRENT ASSETS Inventories .......................................................................................

14

178.098

164.243

Accounts receivable and other receivables ........................................

15

1.078.586

1.290.531

Cash and cash equivalents ................................................................

16

724.453

249.404

Assets held for sale ..........................................................................

17

69.331

60.908

CURRENT ASSETS

2.050.468

1.765.086

TOTAL ASSETS

5.133.388

4.917.263

Share capital ....................................................................................

1.447.500

1.447.500

Statutory reserve ..............................................................................

344.012

338.623

Retained earnings ............................................................................

811.839

804.922

EQUITY

EQUITY

18

2.603.351

2.591.045

Debenture loans ...............................................................................

21

1.590.045

1.524.503

Income tax liability ...........................................................................

19

32.400

30.446

1.622.445

1.554.949

LIABILITIES

LONG TERM LIABILITIES Current tax ......................................................................................

19

34.499

22.441

Accounts payable and other short term liabilities ...............................

20

873.093

748.828

SHORT TERM LIABILITIES

907.592

771.269

LIABILITIES

2.530.037

2.326.218

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

5.133.388

4.917.263

Notes no. 1-26 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement.

Notes no. 1-26 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement 

Amounts are in ISK thousand.

6

Amounts are in ISK thousands 


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Statement of changes in FOR equity for2009 the year 2009 STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY THE YEAR

Share capital

Statutory reserve

Retained earnings

Total

1.447.500

338.623

804.922

2.591.045

( 80.000)

( 80.000)

YEAR 2009 Equity 1.1.2009 ........................................ Dividends to shareholders ......................... Statutory reserve contriburion ...................

5.389

Net earnings for the year .......................... Equity 31.12.2009 ....................................

( 5.389)

0

92.306

92.306

1.447.500

344.012

811.839

2.603.351

1.447.500

334.678

819.974

2.602.152

( 90.000)

( 90.000)

YEAR 2008 Equity 1.1.2008 ........................................ Dividends to shareholders ......................... Statutory reserve contriburion ...................

3.945

Net earnings for the year .......................... Equity 31.12.2008 ....................................

1.447.500

Amounts are in ISK thousand.

Notes no. 1-26 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement 

338.623

( 3.945)

0

78.893

78.893

804.922

2.591.045

Notes no. 1-26 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement.

7

Amounts are in ISK thousands 

65


66

ÍSLANDSPÓSTUR

Statement of cash flows for the year 2009 STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR 2009

Notes

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Net earnings for the year ....................................................................

2009

2008

92.306

78.893

Operating items not affecting cash flow: ( 15.157)

( 4.368)

Depreciation ......................................................................................

10

274.212

290.724

Impairment of goodwill ......................................................................

11

50.000

0

Net financial expenses ........................................................................

130.538

132.064

Income tax .........................................................................................

36.453

14.699

WORKING CAPITAL FROM OPERATING ACTIVITIES

568.352

512.012

Inventories, increase ...........................................................................

( 13.855)

( 59.343)

Short term receivables, decrease (increase) ..........................................

221.830

( 60.460)

Short term liabilities, increase (decrease) .............................................

94.537

( 115.974)

CASH GENERATED FROM OPERATING ACTIVITIES

302.512

( 235.777)

Interest received .................................................................................

Gain on sale of assets .........................................................................

Changes in operating assets and liabilities:

74.828

69.299

....................................................................................

( 53.322)

( 50.376)

Income tax paid .................................................................................

( 22.825)

( 30.794)

NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES

869.545

264.364

Interest paid

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Real estates and land ..........................................................................

10

( 94.730)

( 329.111)

Machinery, equipment and vehicles ....................................................

10

( 200.847)

( 232.741)

Proceeds from the sales of fixed assets ................................................

37.547

30.358

Changes in bonds ..............................................................................

2.137

9.062

Investments in shares in other companies ............................................

( 7.500)

( 12.388)

NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES

( 263.393)

( 534.820)

New loans ..........................................................................................

0

400.000

Dividends paid ...................................................................................

( 80.000)

( 90.000)

Repayment on long-term loans ...........................................................

( 51.103)

( 44.649)

NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES

( 131.103)

265.351

INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS ....................

475.049

( 5.105)

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT YEAR BEGINNING ..........................

249.404

254.509

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT YEAR END .....................................

724.453

249.404

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Notes no. 1-26 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement.

Notes Notes no. no. 1-26 1-26 are are an an intergral intergral part part of of these these Consolidated Consolidated Financial Financial Statement Statement  

Amounts are in ISK thousand.

8

Amounts Amounts are are in in ISK ISK thousands thousands  


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Notes

OTES

NOTES

REPORTING ENTITY

1.

REPORTING ENTITY

Íslandspóstur hf. ("the Company") Íslandspóstur is a companyhf. domiciled ("the Company") in Iceland. isThe a company address of domiciled the Company’s in Iceland. The address of the Company’s registered office and headquarters isregistered Stórhöfði office 29, Reykjavík. and headquarters The consolidated is Stórhöfði financial 29, Reykjavík. statementsThe of consolidated the financial statements of the Company as at and for the year ended Company December as at31, and2009 for the comprise year ended the Company Decemberand 31,its2009 subsidiaries, comprise the Company and its subsidiaries, together referred to as the “Group”. together referred to as the “Group”.

BASIS OF PREPARATION

2.

BASIS OF PREPARATION

a. Statement of compliance a. Statement of compliance The consolidated financial statementsThe have consolidated been prepared financial in accordance statementswith have thebeen International prepared Financial in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRSs) as approved Reporting by EU. Standards (IFRSs) as approved by EU. The Company's Board of Directors The approved Company's the consolidated Board of Directors financial approved statements theonconsolidated February 19,financial statements on February 19, 2010. 2010. b. Basis of measurement b. Basis of measurement The consolidated financial statementsThe haveconsolidated been prepared financial on the statements historical cost havebasis beenexcept prepared for on shares the in historical cost basis except for shares in other companies, which are stated at other fair value. companies, which are stated at fair value. c. Functional and presentation currency c. Functional and presentation currency These consolidated financial statements Theseare consolidated presented in financial Icelandic statements kronas, which are presented is the Company’s in Icelandic kronas, which is the Company’s functional currency. All financial information functional presented currency. inAllIcelandic financialkronas information has been presented rounded in to Icelandic the kronas has been rounded to the nearest thousand. nearest thousand. d. Use of estimates and judgementsd. Use of estimates and judgements The preparation of financial statements The preparation in conformity of financial with IFRSs statements requires management in conformity to with make IFRSs requires management to make judgements, estimates and assumptions judgements, that affect estimates the application and assumptions of accounting that affect policies the and application the of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, reported income amounts and expenses. of assets,Actual liabilities, results income may differ and expenses. from these Actual results may differ from these estimates. estimates. Estimates and underlying assumptions Estimates are reviewed and underlying on an ongoing assumptions basis.are Revisions reviewed to on accounting an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period estimates in which are the recognised estimatesin are the revised period and in which in anythe future estimates periods are revised and in any future periods affected. affected. e. Changes in accounting policies e. Changes in accounting policies (i) Overview (i) Overview Starting as of 1st of January 2009, the Starting Group as has of 1st changed of January its accounting 2009, thepolicies Group in hasthe changed following its accounting policies in the following areas: areas: * Presentation of financial statements* Presentation of financial statements * Accounting for borrowing costs. * Accounting for borrowing costs. (ii) Presentation of financial statements (ii) Presentation of financial statements The Group applies revised IAS 1 Presentation The Group of applies financialrevised statements IAS 1 (2007), Presentation whichofbecame financial effective statements (2007), which became effective as of 1st of January 2009. As a result, asthe of 1st Group of January presents2009. in theAsconsolidated a result, thestatement Group presents of changes in the consolidated statement of changes in equity all owner changes in equity,inwhereas equity all allowner non-owner changes changes in equity, in equity whereas are presented all non-owner in the changes in equity are presented in the consolidated statement of comprehensive consolidated income.statement The application of comprehensive of the revised income. standard The had application no of the revised standard had no effect on the consolidated financial statements. effect on the consolidated financial statements. The presentation of the Cash flow statement The presentation has alsoofbeen the Cash changed flowtostatement include interest has alsoreceived, been changed to include interest received, interest paid and income tax paid. Comparative interest paid amounts and income have tax been paid. restated. Comparative amounts have been restated.

Amounts are in ISK thousand.

l Statements of Íslandspostur Consolidated hf. 2009 Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009 Amounts are in ISK thousands Amounts are in ISK thousands 9 9    

67


68

ÍSLANDSPÓSTUR

Notes cont. NOTES CONT.

2.

BASIS OF PREPARATION, CONT. e. Changes in accounting policies (iii) Accounting for borrowing costs In respect of borrowing costs relating to qualifying assets for which the commencement date for capitalisation is on or after 1 January 2009, the Group capitalises borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset as part of the cost of that asset. Previously the Group immediately recognised all borrowing costs as an expense. This change in accounting policy was due to the adoption of IAS 23 Borrowing Costs (2007) in accordance with the transitional provisions of such standard; comparative figures have not been restated. The change in accounting policy had no material impact on earnings per share.

3.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these consolidated financial statements. a. Basis of consolidation (i) Subsidiaries Subsidiaries are entities controlled by the Group. Control exists when the Group has the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities. In assessing control, potential voting rights that currently are exercisable are taken into account. The financial statements of subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date that control commences until the date that control ceases. The accounting policies of subsidiaries have been changed when necessary to align them with the policies adopted by the Group. (ii) Transactions eliminated on consolidation Intra-group balances and transactions and any unrealised income and expenses arising from intragroup transactions are eliminated in preparing the consolidated financial statements. b. Foreign currency (i) Foreign currency transactions Transactions in foreign currencies are translated to the functional currency at exchange rates at the dates of the transactions. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are retranslated to the functional currency at the exchange rate at that date. The foreign currency gain or loss arising is recognised in the income statement. c. Financial instruments Financial instruments comprise investments in equity and debt securities, trade and other receivables, cash and cash equivalents, loans and borrowings, and trade and other payables. Financial instruments are recognised initially at fair value plus, for instruments not at fair value through profit or loss, any directly attributable transaction costs. Subsequent to initial recognition non-derivative financial instruments are measured as described below. Cash and cash equivalents comprise cash balances and call deposits. (i) Available-for-sale financial assets The Group’s investments in equity securities and certain debt securities are classified as available-forsale financial assets. Subsequent to initial recognition, they are measured at fair value and changes therein are recognised directly in equity. Fair value changes recognised in equity are transferred to the income statement when the recognition of the available-for-sale financial asset in the financial statements is discontinued.

Amounts are in ISK thousand.

Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009 

10

Amounts are in ISK thousands 


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Notes cont. NOTES CONT.

3.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES, CONT. d. Property, plant and equipment (i) Recognition and measurement Items of property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of property, plant and equipment. Gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are determined by comparing the proceeds from disposal with the carrying amount of property, plant and equipment and are recognised net within “other income” in the income statement. (ii) Subsequent costs The cost of replacing part of an item of property, plant and equipment is recognised in the carrying amount of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the Group and its cost can be measured reliably. All other cost is recognised in the income statement as incurred. (iii) Depreciation Depreciation is recognised in the income statement on a straight-line basis over the estimated useful lives of each part of an item of property, plant and equipment. Leased assets are depreciated over the shorter of the lease term and their useful lives. Land is not depreciated. The estimated useful lives are specified as follows: Buildings .................................................................................................................. Machines, equipment and vehicles ............................................................................

20-25 years 3-10 years

Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date. e. Intangible assets

(i) Goodwill Goodwill arises on the acquisition of subsidiaries and is recognised at cost less accumulated impairment. f. Inventories Inventories are measured at the lower of cost and net realisable value. The net realisable value is the estimated sales value in transactions between unrelated parties less estimated cost of selling the goods. The cost of inventories is based on the average cost principle, and includes expenditure incurred in acquiring the inventories, production or conversion costs and other costs incurred in bringing them to their existing location and condition.

g. Impairment

(i) Financial assets A financial asset is assessed at each reporting date to determine whether there is any objective evidence that it is impaired. A financial asset is considered to be impaired if objective evidence indicates that one or more events have had a negative effect on the estimated future cash flows of that asset. An impairment loss in respect of a financial asset measured at amortised cost is calculated as the difference between its carrying amount, and the present value of the estimated future cash flows discounted at the original effective interest rate. An impairment loss in respect of an available-for-sale financial asset is calculated by reference to its fair value.

Amounts are in ISK thousand.

Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009 

11

Amounts are in ISK thousands 

69


70

ÍSLANDSPÓSTUR

Notes cont. NOTES CONT. NOTES CONT. NOTES CONT. 3. 3. 3.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES, CONT. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES, CONT.

g. Impairment, cont. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES, CONT. g. Impairment, cont. cont. Financial assets, (i) g. (i) Impairment, cont. cont. Financial assets, Individually significant financial assets are tested for impairment on an individual basis. The remaining Financial assets, cont. (i) Individually significant financial assets are impairment on credit an individual basis. The remaining financial assets are assessed collectively in tested groupsfor that share similar risk characteristics. Individually significant financial assets are impairment on credit an individual basis. The remaining financial assets are assessed collectively in tested groupsfor that share similar risk characteristics. financial assets are assessed collectively in groups that share similar credit risk characteristics.

(ii) (ii) (ii)

All impairment losses are recognised in the income statement. Any cumulative loss in respect of an All impairment losses are recognised in the income statement. Any cumulative loss in of an available-for-sale financial asset recognised previously in equity is transferred to respect the income All impairment losses are recognised in the income statement. Any cumulative loss in of an available-for-sale financial asset recognised previously in equity is transferred to respect the income statement. available-for-sale financial asset recognised previously in equity is transferred to the income statement. statement. An impairment loss is reversed if the reversal can be related objectively to an event occurring after the An impairment is reversed if theFor reversal can be related objectively to an eventcost occurring after the impairment lossloss was recognised. financial assets measured at amortised the reversal is An impairment loss is reversed if theFor reversal can be related objectively to an eventcost occurring after the impairment was recognised. financial assets measured at amortised the reversal is recognised inloss the income statement. impairmentinloss recognised. recognised the was income statement.For financial assets measured at amortised cost the reversal is recognised in the income statement.

Other assets Othercarrying assets amounts of the Group’s non-financial assets, other than inventories (see accounting The Other assets The carrying of at theeach Group’s non-financial other than inventories (seeindication accounting method f) areamounts reviewed reporting date to assets, determine whether there is any of The carrying of at theeach Group’s non-financial than inventories accounting method f) are reviewed reporting date the to assets, determine whether there is any indication of impairment. Ifamounts any such indication exists, then asset’s other recoverable amount is(see estimated. For method are reviewed at each isreporting date to determine whether there is any indication For of impairment. Ifrecoverable any such amount indication exists, then the asset’s recoverable amount is estimated. goodwill,f)the estimated at each reporting date. impairment. any such amount indication exists, then the reporting asset’s recoverable amount is estimated. For goodwill, the Ifrecoverable is estimated at each date. goodwill, the recoverable amount is estimated at each reporting date. An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit An impairment loss is recognisedamount. if the Impairment carrying amount asset or in itsthe cash-generating unit exceeds its estimated recoverable losses of arean recognised income statement. An impairment loss is recognisedamount. if the Impairment carrying amount asset or in itsthe cash-generating unit exceeds its estimated recoverable losses of arean recognised income statement. exceeds its estimated recoverable amount. Impairment losses are recognised in the income statement.

The recoverable amount of an asset or cash-generating unit is the greater of its value in use and its The value recoverable amount asset orvalue cash-generating unit is thefuture greater offlows its value in use and its fair less costs to sell.ofInan assessing in use, the estimated cash are discounted to The recoverable amount an assetdiscount orvalue cash-generating unit is thefuture greater ofassessments its value in of usethe and its fair value less value costs to sell.of assessing in use, the estimated cash flows are discounted to their present using aInpre-tax rate that reflects current market time fair value less value costs tothe sell. assessing in use, the estimated future cashassessments flows are discounted to their present aInpre-tax discount rate that reflects current market of the time value of money andusing risks specific tovalue the asset. their present value a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money andusing the risks specific to the asset. value of money and the risks specific to the asset. An impairment loss in respect of goodwill is not reversed. In respect of other assets, impairment An impairment in respect goodwill not reversed. In respect assets, that impairment recognisedloss in prior periodsofare assessedis at each reporting the loss losses date for of anyother indications An impairment in respect ofare goodwill is at not reversed. In respect other assets, impairment recognised in periods each reporting that the losses date for of any indications has decreased orloss noprior longer exists. Anassessed impairment loss is reversed if there has been a change in loss the recognised prior periods at each that losses date for loss any has decreased no longer exists. Anassessed impairment lossreporting isAn reversed if there hasindications a change in loss estimates usedortoin determine the are recoverable amount. impairment is been reversed onlythe to the has decreased longer exists. An impairment loss isAn reversed if there hasisthat been a change inbeen estimates tono determine the recoverable amount. impairment loss reversed only the extent thatused theor asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount would haveto estimates to amount. An loss isthat reversed the extent thatused the carryingthe amount does not theimpairment carrying amount wouldonly havetobeen determined, netasset’s of determine depreciation or recoverable amortisation, ifexceed no impairment loss had been recognised. extent that the carrying amount does notifexceed the carrying amount would have been determined, netasset’s of depreciation or amortisation, no impairment loss had beenthat recognised. determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised. h. Fixed assets held for sale h. Fixed Fixed assets for sale groups comprising assets and liabilities) that are expected to be recovered assets held (or disposal h. primarily Fixed assets held for Fixed assets (or disposal groups assets anduse liabilities) that are to beImmediately recovered through salesale rather thancomprising through continuing are classified as expected held for sale. Fixed assets (or disposal groups comprising assets anduse liabilities) are to remeasured beImmediately recovered primarily through sale through continuing are of classified as expected held for are sale. before classification as rather held forthan sale, the assets (or components athat disposal group) in primarily through sale rather than continuing use are classified held fordisposal sale. Immediately before classification as held for sale,through the assets (orThereafter components of a disposal group) are remeasured in accordance with the Group’s accounting policies. generally the as assets (or group) are before classification held for sale, the assets (orThereafter components of a disposal group) are remeasured in accordance theas Group’s accounting policies. generally the assets (or disposal group) are measured atwith the lower of their carrying amount and net fair value. accordanceatwith the Group’s policies. Thereafter generally the assets (or disposal group) are measured the lower of theiraccounting carrying amount and net fair value. measured at the lower of their carrying amount and net fair value. Any impairment loss on a disposal group first is allocated to goodwill, and then to remaining assets and Any impairment a disposal first is allocated to to goodwill, and then to remaining assets and liabilities on pro loss rata on basis, except group that no loss is allocated inventories, financial assets, deferred tax Any impairment on a disposal first isproperty allocated to to goodwill, and then to remaining assets liabilities on pro loss rata basis, except group that no loss is allocated inventories, financial assets, deferred tax assets, employee benefit assets, investment and biological assets, which continue to and be liabilitiesemployee on rata basis, except that no accounting lossproperty is allocated inventories, financial deferred assets, benefit assets, investment andtobiological assets, continue to tax be measured in pro accordance with the Group’s policies. Impairment losseswhich onassets, initial classification assets, benefit assets, investment property and biological assets, which continue to be measured in sale accordance with the Group’s Impairment on initial as held employee for and subsequent gains oraccounting losses onpolicies. remeasurement arelosses recognised in classification the income measured inGains accordance with the Group’s policies. Impairment on initial as held for sale andnot subsequent gains oraccounting losses remeasurement arelosses recognised in classification the income statement. are recognised in excess of any on cumulative impairment loss. as held forGains sale are andnot subsequent or losses remeasurement areloss. recognised in the income statement. recognisedgains in excess of any on cumulative impairment statement. Gains are not recognised in excess of any cumulative impairment loss.

Amounts are in ISK thousand.

Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009  Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009  Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009 

12 12 12

Amounts are in ISK thousands  Amounts are in ISK thousands  Amounts are in ISK thousands 


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Notes cont. NOTES CONT.

3.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES, CONT. i. Obligations An obligation is recognised in the financial statements if the Group has a present legal or constructive obligation due to past events, it is likely that payment will take place and it can be measured reliably. The Company has engaged in paying a pension fund contribution to the Pension Fund of State Emoloyees amounting to 6% of the difference betweeen total salaries and standard salaries of those employees exploiting their right to payment of pension fund premium while working for the Company. j. Revenue The Group's revenues on service are recognised in the income statement in the month, in which the service is rendered without regard for when settlement therefore is received. Revenue on sale of goods is recognised in the income statements when the ownership is transferred to the buyer. k. Financial income and expenses Finance income comprises interest income on funds invested and foreign exchange gain on foreign currencies. Interest income is recognised as it accrues in the income statement. Finance expenses comprise interest expense on borrowings and foreign exchange loss on foreign currencies. l. Income tax Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognised in the income statement loss except to the extent that it relates to items recognised directly in equity, in which case it is recognised in equity. Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the year, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of previous years. Deferred tax is recognised using the balance sheet method, providing for temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is not recognised for the temporary differences due to investments in subsidiaries to the extent that it is probable that they will not reverse in the foreseeable future and that the parent company can manage when differences are reversed. In addition, deferred tax is not recognised for taxable temporary differences arising on the initial recognition of goodwill. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted by the reporting date. A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary difference can be utilised. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised. m. Earnings per share The Group presents basic and diluted earnings per share data for its ordinary shares, which are calculated by dividing the profit or loss attributable to ordinary shareholders of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period. The Company has neither concluded option agreements nor acquired new loans convertible into share capital so diluted earnings per share equals basic earnings per share.

Amounts are in ISK thousand.

Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009 

13

Amounts are in ISK thousands 

71


72

ÍSLANDSPÓSTUR

NOTES CONT. Notes cont. NOTES CONT. NOTES CONT. NOTES CONT.

3. 3. 3. 3.

4. 4. 4. 4.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES, CONT. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES, CONT. n. New standards og interpretations SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES, CONT. n. A New standards ogstandards, interpretations number of new amendments to standards and interpretations are not yet effective for the SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES, CONT. n. New standards og interpretations year endedof 31st of standards, December amendments 2009, and have not been applied in preparing are these A number new to standards and interpretations notconsolidated yet effectivefinancial for the n. statements. standards og interpretations New A number new amendments to standards and interpretations yet effective for the The effect on the consolidated financial statements of Group are has not not been assessed. year endedof 31st of standards, December 2009, and have not been applied in the preparing these consolidated financial A number new amendments to standards and interpretations yet effective for the year endedof 31st of standards, December 2009, and have not been applied in the preparing these consolidated financial statements. The effect on the consolidated financial statements of Group are has not not been assessed. year ended 31st of December 2009, and have not been appliedof in the preparing consolidated financial statements. The effect on the consolidated financial statements Group these has not been assessed. statements. The effect on the consolidated financial statements of the Group has not been assessed.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT

FINANCIAL RISK MANAGEMENT Overview FINANCIAL RISK MANAGEMENT Overview The Group hasRISK exposure to the following risks: FINANCIAL MANAGEMENT Overview The Group has exposure to the following risks: risk * credit Overview The Group has * liquidity risk exposure to the following risks: credit risk The Group has exposure to the following risks: credit risk * liquidity risk * market risk credit risk * risk * liquidity market risk * risk * liquidity market This note risk presents information about the Group’s exposure to each of the above risks, the Group’s * market risk objectives, policies and processesabout for measuring andexposure managing the above Group’srisks, management of This note presents information the Group’s to risk, eachand of the the Group’s This note presents information about theincluded Group’s exposure to risk, each of the risks, the Group’s capital. Further quantitative disclosures throughout these consolidated financial statements. objectives, policies and processes for are measuring and managing and the above Group’s management of This note presents information about theincluded Group’s exposure to risk, each of the risks, the Group’s objectives, policies and processes for are measuring and managing and the above Group’s management of capital. Further quantitative disclosures throughout these consolidated financial statements. objectives, policies and processes for are measuring and managing risk, and the Group’s management of capital. Further quantitative disclosures included throughout these consolidated financial statements. The Board of Directors has overall responsibility for the establishment and oversight of the Group’s risk capital. Further quantitative disclosures are included throughout these consolidated financial statements. management Board has assigned Director of and the oversight parent company the taskrisk of The Board of framework. Directors hasThe overall responsibility for to thethe establishment of the Group’s The Board of Directors hasThe overall responsibility for to thethe establishment of the Group’s monitoring theframework. Group's daily riskBoard management. management has assigned Director of and the oversight parent company the taskrisk of The Board of Directors hasThe overall responsibility for to thethe establishment of the Group’s management has assigned Director of and the oversight parent company the taskrisk of monitoring theframework. Group's daily riskBoard management. management framework. The Board has assigned to the Director of the parent company the task of monitoring daily risk management. The Group’sthe riskGroup's management policies are established to identify and analyse the risks faced by the Group, monitoring the Group's daily risk management. to appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and torisks limits. Riskby management Theset Group’s risk management policies are established to identify andadherence analyse the faced the Group, Theset Group’s management policies are established to identify and analyse faced theGroup’s Group, policies and risk systems reviewed regularly changes inadherence market the conditions andby the to appropriate risk are limits and controls, and to to reflect monitor risks and torisks limits. Risk management The Group’s management policies are and established to identify and analyse the faced the Group,a to set appropriate riskthrough limits and to reflect monitor risks and torisks limits. Risk management activities. Therisk Group, its controls, training management standards and procedures, aims to develop policies and systems are reviewed regularly to changes inadherence market conditions andby the Group’s to set appropriate riskthrough limits and and to to reflect monitor risks andemployees to limits. aims Risk management policies and systems are reviewed regularly changes inadherence market conditions and theroles Group’s disciplined and constructive control environment in which all understand their anda activities. The Group, its controls, training and management standards and procedures, to develop policies and systems are reviewed regularly reflect changes in market conditions and theroles Group’s activities. The Group, through its training and to management standards and procedures, to develop obligations. disciplined and constructive control environment in which all employees understandaims their anda activities. The throughcontrol its training and management and procedures, to roles develop disciplined andGroup, constructive environment in whichstandards all employees understandaims their anda obligations. disciplined and constructive control environment in which all employees understand their roles and obligations. Credit risk obligations. Credit risk risk is the risk of financial loss to the Group if a customer or counterparty to a financial instrument Credit Credit risk fails to risk meet obligations, principally from the Group’s receivables from customers. Credit is its thecontractual risk of financial loss toand thearises Group if a customer or counterparty to a financial instrument Credit risk risk is the risk of financial loss to the Group if a customer or counterparty to a financial instrument Credit fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Group’s receivables from customers. Credit is its thecontractual risk of financial loss toand thearises Group if a customer or counterparty to a financial instrument fails to risk meet obligations, principally from the Group’s receivables from customers. fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Group’s receivables from customers. Trade and other receivables TradeGroup’s and other receivables The exposure to credit risk is influenced mainly by the individual characteristics of each customer. Trade and other receivables The demographics of the Group’s base,mainly including the individual default risk of the industry and country in Group’s exposure to credit riskcustomer is influenced by the characteristics of each customer. Tradedemographics and other receivables Group’s exposure to credit risk isaninfluenced byrisk. the characteristics of each customer. which customers operate, has less of influence on credit The of the Group’s customer base,mainly including the individual default risk of the industry and country in

The Group’s exposure to credit risk isaninfluenced byrisk. the characteristics of each customer. demographics of the Group’s customer base,mainly including the individual default risk of the industry and country in which customers operate, has less of influence on credit The demographics of the Group’s customer base,on including the default risk of the industry and country in which customers operate, has less of an influence credit risk. The Group has established a credit policy under which all new customers are measured before the Group’s which customers operate, has less of an influence on credit risk. standard payment and delivery terms and conditions arealloffered. Each neware customer is analysed individually The Group has established a credit policy under which new customers measured before the Group’s Thecreditworthiness Group has established a credit policy under which new customers measured beforeisthe Group’s for anddelivery credit limits are When managements feel itnew is are needed a guarantee requested. standard payment and terms andset. conditions arealloffered. Each customer is analysed individually Thecreditworthiness Group has established a credit policy under which new customers measured beforeisthe Group’s standard payment and terms andset. conditions arealloffered. Each customer is analysed individually for anddelivery credit limits are When managements feel itnew is are needed a guarantee requested. standard payment and termsare andset. conditions are offered. Each customer is analysedis individually for creditworthiness anddelivery credit limits When managements feel itnew is needed a guarantee requested. for creditworthiness and credit limits are set. When managements feel it is needed a guarantee is requested. Most of the Group's customers have been its customer for many years and there have been insubstantial losses onthe receivables proportion to been turnover. Credit risk duethere to customers mainly involves Most of Group's in customers have its customer formanagement many years and have been insubstantial Mostofof the Group's customers have customer formanagement many and there have been insubstantial age receivables and financial standing ofitssingle customers. Theyears Group's receivable and other losses on receivables in proportion to been turnover. Credit risk dueaccounts to customers mainly involves Most the Group's customers have customer formanagement many there have been insubstantial losses on receivables in proportion to been turnover. Credit risk due to risk" customers mainly involves receivables both regard individuals and companies. Customers classified asand "high may not have further age ofof receivables and financial standing ofitssingle customers. Theyears Group's accounts receivable and other lossesofon receivables in financial proportion to turnover. Credit risk management to risk" customers mainly involves age receivables and standing of single customers. The Group's accounts receivable and other transactions withregard the Group unless their debt is settled. receivables both individuals and companies. Customers classified asdue "high may not have further age of receivables and financial standing of single customers.classified The Group's accounts receivable andfurther other receivables both individuals and Customers as "high risk" may not have transactions withregard the Group unless theircompanies. debt is settled. receivables individuals Customers classified as "high risk" may not have further transactionsboth withregard the Group unless and theircompanies. debt is settled. transactions with the Group unless their debt is settled. The Group establishes an allowance for impairment that represents its estimate of incurred losses in respect of andestablishes other receivables and investments. Thethat mainrepresents components of this allowance a specific loss Thetrade Group an allowance for impairment its estimate of incurredare losses in respect The Group an forsignificant impairment that its estimate ofcomponent incurredare losses in respect component that relates toallowance individually exposures, and a collective lossallowance established for of trade andestablishes other receivables and investments. The mainrepresents components of this a specific loss Thetrade Group establishes an for impairment that its estimate ofcomponent incurredThe losses in respect of other receivables andofinvestments. The mainrepresents components of this are acollective specific groups ofand similar assets in respect losses that have been incurred but not yet identified. loss component that relates toallowance individually significant exposures, and a collective lossallowance established for of tradeofand other receivables and investments. The main incurred components ofsimilar this areestablished acollective specific loss loss component relates to individually significant exposures, and a collective lossallowance component for allowance is that determined based on of historical datahave of payment statistics fornot financial assets. groups similar assets in respect losses that been but yet identified. The component relates to individually significant exposures, and a collective lossidentified. component for groups of similar assets in respect losses that been incurred but yet Theestablished collective loss allowance is that determined based on of historical datahave of payment statistics fornot similar financial assets. groups of similar assets inbased respect losses that been incurred but yet identified. The collective loss allowance is determined on of historical datahave of payment statistics fornot similar financial assets. allowance is determined based on historical data of payment statistics for similar financial assets.

Amounts are in ISK thousand.

Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009  Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009  Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009  Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009 

14 14 14 14

Amounts are in ISK thousands  Amounts are in ISK thousands  Amounts are in ISK thousands  Amounts are in ISK thousands 


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Notes cont. NOTES CONT. NOTES NOTES CONT. CONT.

4. 4. 4.

FINANCIAL FINANCIAL RISK RISK MANAGEMENT, MANAGEMENT, CONT. CONT. FINANCIAL RISK MANAGEMENT, CONT.

Credit Credit risk, risk, cont. cont. Credit risk, cont.

Trade and other receivables, cont. Trade Trade and and other other receivables, receivables, cont. cont.

The allowance allowance for for impairment impairment of of accounts accounts receivables receivables at at year year end amounts amounts to to ISK ISK 102 million million (2008: (2008: ISK ISK 91 91 The The allowance forallowance impairment of accounts receivables at year end end amounts to ISK 102 102 million (2008: ISK 91 million )) and the for impairment of notes receivables at year end amount to ISK 6 million (2008: 3 million and the allowance for impairment of notes receivables at year end amount to ISK 6 million (2008: 3 million million).) and the allowance for impairment of notes receivables at year end amount to ISK 6 million (2008: 3 million). million). Liquidity risk Liquidity Liquidity risk risk Liquidity risk risk is is the the risk risk that that the the Group will will not not be be able able to to Liquidity Liquidity risk is the to riskmanaging that the Group Group willisnot be able as to Group’s approach liquidity to ensure, Group’s approach to managing liquidity is to ensure, as Group’s approach to managing liquidity is to ensure, as liquidity to to meet its its liabilities when when due. liquidity liquidity to meet meet its liabilities liabilities when due. due.

meet its its financial financial obligations obligations as as they they fall fall due. due. The The meet meet its financialthat obligations as they fall sufficient due. The far as possible, it will always have far as possible, that it will always have sufficient far as possible, that it will always have sufficient

The to The Group Group has has access access to to loans loans up up to ISK ISK 192 192 million million at at year year end. end. The Group has access to loans up to ISK 192 million at year end. Residual contractual contractual maturities of of financial liabilities liabilities are specified specified as follows follows at year-end: year-end: Residual Residual contractual maturities maturities of financial financial liabilities are are specified as as follows at at year-end: 2009 2009 2009 Debenture Debenture loans loans ................ ................ Debenture loans ................ Accounts payable and Accounts payable and other other Accounts payable and other short term payables ........... short term payables ........... short term payables ...........

2008 2008 2008 Debenture loans ................ ................ Debenture Debenture loans loans ................ Accounts payable payable and and other Accounts Accounts payable and other other short term payables ........... short term payables short term payables ........... ...........

Book Book Book value value value 1.642.191 1.642.191 1.642.191

Within Within Within 1 year 1 1 year year 150.677 150.677 150.677

2-3 2-3 2-3 years years years 358.436 358.436 358.436

4-5 4-5 4-5 years years years 348.606 348.606 348.606

More than than More More than 5 years 5 years 5 years 2.343.373 2.343.373 2.343.373

873.093 873.093 873.093 2.515.284 2.515.284 2.515.284

873.093 873.093 873.093 1.023.770 1.023.770 1.023.770

358.436 358.436 358.436

348.606 348.606 348.606

2.343.373 2.343.373 2.343.373

Book Book Book value value value 1.572.812 1.572.812 1.572.812

Within Within Within 1 year 1 1 year year 142.678 142.678 142.678

2-3 2-3 2-3 years years years 338.901 338.901 338.901

4-5 4-5 4-5 years years years 329.648 329.648 329.648

More than More More than than 5 years 5 years 5 years 2.337.794 2.337.794 2.337.794

748.828 748.828 748.828 2.321.640 2.321.640 2.321.640

748.828 748.828 748.828 891.506 891.506 891.506

338.901 338.901 338.901

329.648 329.648 329.648

2.337.794 2.337.794 2.337.794

Market Market risk risk Market risk Market risk is the risk that changes in market prices, such as foreign exchange rates, interest rates and Market risk the risk changes in market such foreign exchange rates, rates Market risk is is will the affect risk that that changes inincome marketorprices, prices, such as as foreign exchange rates, interest interest rates and and equity prices the Group’s the value of its holdings of financial instruments. equity prices prices will will affect affect the the Group’s Group’s income income or or the the value value of of its its holdings holdings of of financial financial instruments. instruments. The The equity The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while while optimising the the return. parameters, parameters, while optimising optimising the return. return.

Currency risk risk Currency Currency risk

The Group is exposed to currency risk from postal managements and customers The Group exposed to risk on on receivables receivables from foreign foreign postal and The Group is is in exposed to currency currency receivables foreign currencies postal managements managements and customers customers denominated a currency currency other risk thanonthe the respectivefrom functional of Group Group entities. entities. Those denominated in a other than respective functional currencies of Those denominated in acreating currency otherexchange than therisk respective functional currencies of Group entities. Those currencies mainly foreign are SDR and EUR. The Group does in general not hedge currencies mainly creating foreign exchange risk are SDR and EUR. The Group does in general not hedge currencies mainly creating foreign exchange risk are SDR and EUR. The Group does in general not hedge against currency currency risk risk but foreign foreign exchange rate rate changes would would have insignificant insignificant effect on on the Group's Group's against against currency risk but but foreign exchange exchange rate changes changes would have have insignificant effect effect on the the Group's return. return. return. Of Of the the Group's Group's borrowing borrowing which which is is in in 44% 44% in in foreign foreign currency, currency, aaa curve curve of of EUR, EUR, Of the Group's borrowing which is in 44% in foreign currency, curve of EUR, proposes currency risk which is not hedged. Intrest rates on these borrowings proposes currency risk which is not hedged. Intrest rates on these borrowings proposes currency risk which is not hedged. Intrest rates on these borrowings borrowings borrowings by by the the Parent Parent Copany Copany denominated denominated in in ISK. ISK. borrowings by the Parent Copany denominated in ISK.

CHF, CHF, JPY, JPY, USD USD and and CAD, CAD, CHF, JPY, USD and CAD, are much lower than on are much lower are much lower than than on on

In the year end 2009 there is aa balance between accounts receivable and accounts payable In the end there balance between accounts receivable and payable in in forreign forreign In the year yearChanges end 2009 2009 there is is arate balance between accountsthe receivable and accounts accounts currency. in exchange exchange is therefor therefor not effecting effecting Group's profit profit or loss. loss. payable in forreign currency. Changes in rate is not the Group's or currency. Changes in exchange rate is therefor not effecting the Group's profit or loss.

Interest rate risk Interest Interest rate rate risk risk

The Group's Group's borrowings borrowings in in ISK ISK mainly carry carry fixed fixed interests interests and and are are bound by by consumer consumer price price index. index. Interest Interest The The Group's borrowings in ISK mainly mainly carry fixed interestsreturn. and areIf bound bound by consumer pricehave index. Interest changes would have insignificant effect on the Group's the interest rate would been 1% changes would have insignificant effect on the Group's return. If the interest rate would have been 1% changes would have insignificant effect on the Group's return. If the interest rate would have been 1% higher the the Group's Group's return return would would have have been been ISK ISK 16 16 million million lower lower in in the the year year 2009 2009 but but ISK ISK 16 16 million million higher higher higher higher the Group's return would have been ISK 16 million lower in the year 2009 but ISK 16 million higher had interest rate been 1% lower. If interest rates in the year 2008 had been 1% higher the return for the had interest rate 1% If interest rates in year 2008 had been 1% the return for had interest rate been been 1% lower. lower. Ifmillion interest ratesand in the the year 2008 hadISK been 1% higher higher thehad return for the the year 2008 would have been ISK 12 lower at the same time 12 million higher the interest year 2008 would have been ISK 12 million lower and at the same time ISK 12 million higher had the interest year 2008 would have been been 1% ISK 12 million lower and at the same time ISK 12 million higher had the interest rate for the year 2008 lower. rate for for the the year year 2008 2008 been been 1% 1% lower. lower. rate

Amounts are in ISK thousand.

Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009 Consolidated Consolidated Financial Financial Statements Statements of of Íslandspostur Íslandspostur hf. hf. 2009 2009   

15 15 15

Amounts are in ISK thousands Amounts Amounts are are in in ISK ISK thousands thousands   

73


74

ÍSLANDSPÓSTUR

NOTES CONT. NOTES NOTES CONT. CONT. NOTES CONT. NOTES CONT. RISK MANAGEMENT, CONT. 4. FINANCIAL 4. FINANCIAL MANAGEMENT, Other market RISK price risk 4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT, CONT. CONT.

Notes cont. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5.

6. 6. 6. 6. 6.

Other market price Other marketRISK pricerisk risk is limited, as investments in bonds and FINANCIAL MANAGEMENT, CONT. Other market price risk Other market price risk is limited, as investments in Group's operation. Other market price risk is limited, as investments in bonds bonds and and market price risk FINANCIAL RISK MANAGEMENT, CONT. Group's operation. Group's operation. Other market price risk is limited, as investments in bonds and Other market price risk Group's operation. REVENUES AND BY OPERATING Other market priceEXPENSES risk is limited, as investmentsSEGMENTS in bonds and

shares are an insubstantial shares shares are are an an insubstantial insubstantial shares are an insubstantial

part of the part part of of the the part of the

shares are an insubstantial part of the REVENUES AND EXPENSES OPERATING The Company's main operationBY consists in postal SEGMENTS service, which is in part run in competition with other Group's operation. REVENUES AND EXPENSES BY OPERATING SEGMENTS The Company's main operation consists in postal service, which is part competition with other comparable activities and in partBY according exclusive right of postal Company's REVENUES AND EXPENSES OPERATING SEGMENTS The Company's main operation consists in to postal service, which is in in distribution. part run run in in The competition withincome other comparable in part according to exclusive postal distribution. Company's income statement foractivities the yearand 2009 has been divided into those right mainof segments on the basisThe of methods developed comparable activities and in part according to exclusive right of postal distribution. The Company's income The Company's main operationBY consists in postal SEGMENTS service, which is in part run in competition with other REVENUES AND EXPENSES OPERATING statement for the 2009 has into those main on the of developed by the Company's management. Thosedivided methods are based on segments counting of distributed in a competition statement foractivities the year year 2009 has been been divided into those main segments onmail the basis basis of methods methods developed comparable and in part according to exclusive right of postal Company's income Thethe Company's main operation consists in postal service, which in distribution. part run in The competition with by management. Those methods are based on counting of mail in competition environment, both within and outside of universal services and onisthe basis of distributed exclusive right. of other fixed by the Company's Company's management. Thosedivided methods are based on counting of mail distributed in aa Use competition statement for the year 2009 has been into those main segments on the basis of methods developed comparable activities and in part according to exclusive right of postal distribution. The Company's income environment, both within and outside of universal services and on the basis of exclusive right. Use of assets and capital is also calculated and expensed. Therefore, income and expenses change by the environment, both management. within and outside of universal services andcounting on the basis of distributed exclusive right. of fixed fixed by the Company's Thosedivided methods are based on of in a Use competition statement for the year 2009 has been into those main segments onmail the basis of methods developed assets is calculated and expensed. Therefore, income and expenses change by the corresponding amount to calculated intra-group transactions. assets and and capital capital is also also calculated and expensed. Therefore, income and expensesright. change byfixed the environment, both within and outside of universal services and on the basis of exclusive Use of by the Company's management. Those methodstransactions. are based on counting of mail distributed in a competition corresponding amount to calculated intra-group corresponding amount to calculated intra-group transactions. assets and capital is also calculated and expensed. Therefore, income and expenses change by the environment, both within and outside of universal services and on the basis of exclusive right. Use of fixed corresponding amount to calculated intra-group transactions. assets and capital is also calculated and expensed. Therefore, income and expenses change by the corresponding amount to calculated intra-group Asset management consists of calculated incometransactions. on fixed asset and capital, in addition to the Company's Assetfinancial management consists ofthrough calculated income on fixed asset and capital, in addition to the Company's real items and effect subsidiaries. Thefixed division the capital, income in statement follows: Asset management consists of calculated income on assetofand additionistoasthe Company's real financial items and effect through subsidiaries. The division of the income statement is as follows: real financial items and effect through subsidiaries. The division of the income statement is as follows: Asset management consists of calculated income on fixed asset and capital, in addition to the Company's real items and effectofthrough subsidiaries. Thefixed division the capital, income in statement follows: Assetfinancial management consists calculated income on assetofand additionistoasthe Company's Compet. real financial items and effect through subsidiaries. The division ofCompet. the income statement is as follows: Compet. Compet. Exclusive within outside of Compet. Compet. Exclusive within outside of Year 2009 right univ. serv. univ.serv. Total Exclusive within outside of Compet. Compet. Year 2009revenues .................................. right univ. serv. univ.serv. Total Operating 2.659.711 2.286.387 1.019.795 5.965.893 right univ. serv. univ.serv. Total Exclusive within outside of Year 2009 Compet. Compet. revenues .................................. 2.659.711 2.286.387 1.019.795 5.965.893 Operating expenses ................................. (2.672.451) (2.221.143) (988.810) (5.882.404) 2.659.711 2.286.387 1.019.795 5.965.893 Operating Year 2009revenues .................................. right univ.within serv. univ.serv. Total Exclusive outside of Operating expenses ................................. (2.672.451) (2.221.143) (988.810) (5.882.404) ( 12.740) 65.244 30.985 83.489 (2.672.451) (2.221.143) (988.810) (5.882.404) expenses .................................. ................................. Operating 2.659.711 2.286.387 1.019.795 5.965.893 Year 2009revenues right univ. serv. univ.serv. Total (( 12.740) 65.244 30.985 83.489 Asset management .................................. 45.270 12.740) 65.244 30.985 83.489 Operating ................................. (2.672.451) (2.221.143) (988.810) (5.882.404) Operating expenses revenues .................................. 2.659.711 2.286.387 1.019.795 5.965.893 Asset before management 45.270 Profit income.................................. tax ........................... 128.759 45.270 Asset management ( 12.740) 65.244 30.985 83.489 Operating expenses .................................. ................................. (2.672.451) (2.221.143) (988.810) (5.882.404) Profit before income tax ........................... 128.759 Income tax ............................................... ( 45.270 36.453) 128.759 Profit before income.................................. tax ........................... Asset management ( 12.740) 65.244 30.985 83.489 Income tax ............................................... (( 36.453) 92.306 36.453) Income tax ............................................... Net earnings for the year ......................... Profit before income tax ........................... 128.759 Asset management .................................. 45.270 92.306 Net earnings for the year ......................... Income tax ............................................... (128.759 36.453) 92.306 Net for the year ......................... Profitearnings before income tax ........................... Yearearnings 2008 Income tax ............................................... ( 92.306 36.453) Net for the year ......................... Year 2008 Operating .................................. 2.919.952 2.225.505 1.024.579 6.170.036 Yearearnings 2008revenues 92.306 Net for the year ......................... Operating revenues ( 2.919.952 2.918.548) ( 2.225.505 2.258.291) ( 1.024.579 1.015.827) ( 6.170.036 6.192.666) expenses .................................. ................................. Operating .................................. 2.919.952 2.225.505 1.024.579 6.170.036 Year 2008revenues ( 2.918.548) ( 2.258.291) ( 1.015.827) ( 6.192.666) Operating expenses ................................. 1.404 ( 32.786) 8.752 ( 22.630) ( 2.919.952 2.918.548) ( 2.225.505 2.258.291) ( 1.024.579 1.015.827) ( 6.170.036 6.192.666) expenses .................................. ................................. Operating Year 2008revenues 1.404 (( 32.786) 8.752 ((116.222 22.630) Asset management .................................. 1.404 32.786) 8.752 22.630) ( 2.918.548) ( 2.258.291) ( 1.015.827) ( 6.192.666) Operating expenses ................................. Operating revenues .................................. 2.919.952 2.225.505 1.024.579 6.170.036 116.222 Asset management .................................. Profit before income tax ........................... 93.592 116.222 Asset management .................................. 1.404 ( 32.786) 8.752 ( 22.630) ( 2.918.548) ( 2.258.291) ( 1.015.827) ( 6.192.666) Operating expenses ................................. Profit before income tax ........................... 93.592 Income tax ............................................... ( 14.699) Profit income.................................. tax ........................... 93.592 Asset before management 1.404 ( 32.786) 8.752 (116.222 22.630) Income tax ............................................... (( 78.893 14.699) Income tax ............................................... 14.699) Net earnings for the year ......................... Profit before income tax ........................... 93.592 116.222 Asset management .................................. 78.893 Net earnings for the year ......................... Income tax ............................................... ( 14.699) 78.893 Net for the year ......................... Profitearnings before income tax ........................... 93.592 78.893 Income tax ............................................... ( 14.699) Net earnings for the year ......................... SALARIES AND SALARY RELATED EXPENSES

SALARIES AND SALARY RELATED EXPENSES 78.893 Net earnings for the year ......................... Salaries, salary related expenses and other personnel expenses are specified SALARIES AND SALARY RELATED EXPENSES 2009 2008 Salaries, salary related expenses and other personnel expenses are specified as follows: 2009 2008 SALARIES AND SALARY RELATED EXPENSES Salaries, salary related expenses and other personnel expenses are specified 2009 2008 as follows: as follows: Salaries, salary related expenses and other personnel expenses are specified SALARIES AND SALARY RELATED EXPENSES 2009 2008 Salaries ...................................................................................................... 2.715.182 2.969.670 as follows: Salaries ...................................................................................................... 2.715.182 2.969.670 Salaries, salary related expenses and other personnel expenses are specified Salary related expenses .............................................................................. 475.803 491.430 2009 2008 Salaries ...................................................................................................... 2.715.182 2.969.670 as follows: Salary related expenses .............................................................................. 475.803 491.430 Other personnel expenses .......................................................................... 166.378 199.564 Salary related expenses .............................................................................. 475.803 491.430 Salaries ...................................................................................................... 2.715.182 2.969.670 Other personnel expenses .......................................................................... 166.378 199.564 3.357.363 3.660.664 Total and salary .............................................................................. related expenses ................................................... Othersalaries personnel expenses .......................................................................... 166.378 199.564 Salary related expenses 475.803 491.430 Salaries ...................................................................................................... 2.715.182 2.969.670 3.357.363 3.660.664 Total salaries and salary related expenses ................................................... Othersalaries personnel expenses .......................................................................... 166.378 199.564 3.357.363 3.660.664 Total salary .............................................................................. related expenses ................................................... Salary relatedand expenses 475.803 491.430 Full-time equivalent unitsrelated ........................................................................... 956 1.032 3.357.363 3.660.664 Total salaries andexpenses salary expenses ................................................... Other personnel .......................................................................... 166.378 199.564 Full-time equivalent units ........................................................................... 956 1.032 Full-time equivalent units ........................................................................... 956 1.032 3.357.363 3.660.664 Total salaries and salary related expenses ................................................... Salaries perquisite of........................................................................... the Board of Directors and executive management amounted to ISK 82 million Full-timeand equivalent units 956 1.032 Salaries ISK and81perquisite perquisite of the the the Board of whereof Directors the andsalaries executive management 82 million (2008: million) during year, of the President amounted Salaries and of Board of Directors and executive management amounted to to ISK ISK 16 82 million Full-time equivalent units ........................................................................... 956 1.032 81 million) during year, whereof theofsalaries of President to 16 million (2008: 17 thethe salaries of Directors the Board amounted ISK 9 million (2008: ISK 9 (2008: ISK ISK million) and during year, of the the Presidenttoamounted amounted to ISK ISK 16 Salaries and81perquisite of the the Board of whereof Directors the andsalaries executive management 82 million (2008: 17 million) the salaries of Directors Board to ISK million (2008: ISK million).ISK of theand Chairman of the Board are of thethe double ofamounted the salaries of a9 Director of the Board. (2008: ISKSalaries 17 million) and the salaries of Directors of the Board amounted to ISK 9 million (2008: ISK 9 9 81perquisite during year, whereof the salaries of the President amounted to 16 Salaries and ofChairman the the Board of Directors andthe executive management amounted totoISK ISK 82 million million million). Salaries of the of the Board are double of the salaries of a Director of the Board. Agreements with the Company's management neither include provisions on option rights shares in the million).ISKSalaries of theand Chairman of the Board are of thethe double ofamounted the salaries of a 9Director of the Board. (2008: 17 million) the salaries of Directors Board to ISK million (2008: ISK 9 (2008: ISKnor 81 million) during the management year, whereof the salaries ofprovisions the period President amounted totoISK 16 million Agreements with the Company's neither include on rights shares in Company special employment termination payments. Reciprocal ofoption notice is 6 months. Agreements with thethe Company's management neither include provisions on option rights to of shares in the the million). Salaries of Chairman of the Board are of thethe double ofamounted the salaries of a 9Director the Board. (2008: ISK 17 million) and the salaries of Directors Board to ISK million (2008: ISK 9 Company special employment termination Reciprocal of notice 6 Company nor norwith special employment termination payments. payments.include Reciprocal period periodon ofoption notice is is 6 months. months. Agreements thethe Company's rights to of shares in the million). Salaries of Chairmanmanagement of the Boardneither are the doubleprovisions of the salaries of a Director the Board. Company norwith special termination payments. Reciprocal periodon ofoption notice is 6 months. Agreements the employment Company's management neitheragreements include provisions to shares in the The remaining balance of employment termination amounted to ISKrights 19 million, which is Company nor special employment termination payments. Reciprocalamounted period of notice is19 6 months. The remaining balance of employment termination agreements to ISK million, which for in the financial statements. accounted for in the financial statements. The remaining balance of employment termination agreements amounted to ISK 19 million, which is is accounted for for in the the financial financial statements. statements. accounted The remaininginbalance of employment termination agreements amounted to ISK 19 million, which is Amounts are in ISK thousand. accounted for inbalance the financial statements. termination agreements amounted to ISK 19 million, The remaining of employment which is

Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009 accounted for in the financial  Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009 statements. Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009   Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009  Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009 

16 16 16 16 16

Amounts are in ISK thousands  Amounts are in ISK thousands Amounts are in ISK thousands   Amounts are in ISK thousands  Amounts are in ISK thousands 


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Notes cont. NOTES CONT. NOTES CONT. 7. 7.

AUDITOR'S FEE AUDITOR'S FEEIcelandic National Audit Office are specified as follows: Payments to the Payments to the Icelandic National Audit Office are specified as follows: Audit of financial statements .....................................................................

2009 2009 3.116 1.212 3.116 1.212 4.328

2008 2008 4.200 1.530 4.200 1.530 5.730

4.328

5.730

FINANCIAL INCOME AND EXPENSES Financial income and expenses are specified as follows: Financial income and expenses are specified as follows: Interest earned and indexation ..................................................................

2009 2009 74.909

2008 2008 82.050

Interest earnedincome and indexation .................................................................. Total financial ................................................................................ Total financial income ................................................................................ Interest expenses and indexation ............................................................... Foreign expenses exchange and difference ...................................................................... Interest indexation ............................................................... Foreign exchange difference ...................................................................... Total financial expense ..............................................................................

74.909 74.909

82.050 82.050

(182.323) (30.137) (182.323) (30.137) (212.460)

(202.352) (17.237) (202.352) (17.237) (219.589)

Total expense .............................................................................. Total financial net financial expense ........................................................................ Total net financial expense ........................................................................

(212.460) (137.551) (137.551)

(219.589) (137.539) (137.539)

Interimoffinancial ............................................................ Audit financialstatements statementsreview ..................................................................... Interim financial statements review ............................................................ Total ......................................................................................................... Total .........................................................................................................

8. 8.

9. 9.

FINANCIAL INCOME AND EXPENSES

INCOME TAX EXPENSE INCOME TAX EXPENSE In December 2009, the Icelandic Parliament approved to increase the income tax ratio from 15% to 18% as of 1st of January 2010 the change comes into effect for the tax the from year 2011. The effect In December 2009, theand Icelandic Parliament approved to increase theassessment income taxinratio 15% to 18% as thereof been2010 recognised the financial statements forthe the 2009 and theyear increase deferred of 1st ofhas January and theinchange comes into effect for taxyear assessment in the 2011.inThe effect income tax amounts to in ISKthe 5,4financial million. statements for the year 2009 and the increase in deferred thereof hasliability been recognised income tax liability amounts to ISK 5,4 million. Income tax in the income statement is specified as follows: Income Currenttax taxin the income statement is specified as follows: Current Taxes fortax the year ...................................................................................... Taxes for the year ...................................................................................... Deferred taxes Deferred Temporarytaxes differences ............................................................................... Effect of changes in income tax rate Temporary differences ............................................................................... fromof15% to 18% (2008: tax from 18% to 15%) ........................................ Effect changes in income rate from 15% to 18% (2008: 18% to 15%)......................................... ........................................ Income tax recognised in thefrom income statement Income tax recognised in the income statement ......................................... Effective income tax is specified as follows: 2009 Effective is specified as follows: 2009 Profit for income the yeartax ..................................... 92.306 Income Profit fortax the............................................... year ..................................... Profit before income tax ........................... Income tax ............................................... Profit before income tax ...........................

2009 2009

2008 2008

34.499 34.499

22.441 22.441

( 3.446) ( 3.446) 5.400 5.400 36.453

(1.377) (1.377) (6.365) (6.365) 14.699

36.453

14.699 2008 2008 78.893

36.453 92.306 36.453 128.759 128.759

14.699 78.893 14.699 93.592 93.592

Income tax according to currenttax income tax rate Income according to .......................... current income tax rate .......................... Effect of changes in income tax rate in Iceland .............................................. Effect of changes in income tax rate Effects from .............................................. impairment of goodwill ........ in Iceland Effects of taxable losses of .......................... from impairment goodwill ........ Other ....................................................... Effects of taxable losses .......................... Other ....................................................... Effective tax rate ......................................

15,0% 15,0% 4,2% 7,3% 4,2% 1,8% 7,3% 0,0% 1,8% 0,0% 28,3%

19.314 19.314 5.400 9.375 5.400 2.322 9.375 42 2.322 42 36.453

15,0% 15,0% 6,8% 0,0% 6,8% 10,0% 0,0% (10,0% 2,5% ) (15,7% 2,5% )

14.039 14.039 ( 6.365) 0 ( 6.365) 9.381 0 ( 9.381 2.356) (14.699 2.356)

Effective tax rate ......................................

28,3%

36.453

15,7%

14.699

Amounts are in ISK thousand.

Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009  Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009 

18 18

Amounts are in ISK thousands  Amounts are in ISK thousands 

75


76

ÍSLANDSPÓSTUR

Notes cont. NOTES CONT. NOTES CONT.NOTES CONT. NOTES CONT. 10. 10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT PROPERTY, 10.PLANT PROPERTY, AND EQUIPMENT PLANT AND EQUIPMENT 10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT Property, plant and and depreciation are and Property, plantequipment and Property, equipment plant and anddepreciation equipment are depreciation are as follows: as follows: Property, plant and equipmentspecified and specified depreciation are specified as follows: specified as follows: Real estates Cost price Cost price Cost price and land

Machinery, Machinery, Machinery, Real estates Real estates equipment Real equipment estates equipment and land and landand vehicles andand vehicles land and vehicles Total

Machinery, equipment Total and vehicles Total

Cost price 2.642.999 Balance at 1.1.2008 ......................................................... 2.642.999 1.597.438 1.597.438 2.642.9994.240.437 4.240.437 1.597.438 Balance at 1.1.2008 Balance ......................................................... at 1.1.2008 ......................................................... 2.642.999 1.597.438 4.240.437 Balance at 1.1.2008 ......................................................... 329.111 Additions duringduring the year 329.111 232.741 232.741 329.111 561.852 561.852 232.741 Additions Additions the................................................. year ................................................. during the year ................................................. 329.111 232.741 561.852 Additions during the year ................................................. ( 38.315) Disposals .......................................................................... ( 38.315) ( 66.981) ( 66.981) 38.315)( 105.296) ( 105.296) ( 66.981) Disposals .......................................................................... Disposals .......................................................................... ( 38.315) ..................................................... ( 66.981) 2.933.795 ( 105.296) Disposals .......................................................................... 2.933.795 1.763.198 1.763.198 2.933.7954.696.993 4.696.993 1.763.198 Balance at 31.12.2008 ..................................................... Balance at 31.12.2008 Balance ..................................................... at 31.12.2008 Balance at 31.12.2008 .....................................................

2.933.795

1.763.198

2.955.962

1.932.060

691.522

1.104.424

773.267

1.223.155

4.696.993 295.577 ( 96.125) ( 8.423) 4.888.022

1.560.765 290.724 ( 55.543) 1.795.946

1.795.946

Balance at 1.1.2009 ......................................................... 691.522 Balance at 1.1.2009 Balance ......................................................... at 1.1.2009 ......................................................... 691.522 1.104.424 1.104.424 691.5221.795.946 1.795.946 1.104.424 Balance at 1.1.2009 ......................................................... 691.522 1.104.424 1.795.946 Depreciation for thefor year .................................................. 128.556 Depreciation the year .................................................. Depreciation for the year .................................................. 128.556 145.656 145.656 128.556 274.212 274.212 145.656 Depreciation for the year .................................................. 128.556 145.656 274.212 Disposals .......................................................................... ( 46.811) Disposals .......................................................................... Disposals .......................................................................... ( 46.811) ( 26.925) ( 26.925) 46.811) ( 73.736) (( 73.736) 26.925) Disposals .......................................................................... ( 46.811) ..................................................... ( 26.925) ( 73.736) 773.267 773.267 1.223.155 1.223.155 773.2671.996.422 1.996.422 1.223.155 Balance at 31.12.2009 ..................................................... Balance at 31.12.2009 ..................................................... Balance at 31.12.2009 Balance at 31.12.2009 .....................................................

4.696.993

4.888.022

Depreciation Depreciation Depreciation Depreciation Balance at 1.1.2008 ......................................................... 566.058 Balance at 1.1.2008 ......................................................... Balance at 1.1.2008 ......................................................... 566.058 994.707 994.707 566.0581.560.765 1.560.765 994.707 Balance at 1.1.2008 ......................................................... 566.058 994.707 1.560.765 Depreciation for thefor year .................................................. 128.146 Depreciation the year .................................................. 128.146 162.578 162.578 128.146 290.724 290.724 162.578 Depreciation for the year .................................................. Depreciation for the year .................................................. 128.146 162.578 290.724 Disposals .......................................................................... ( 2.682) Disposals .......................................................................... Disposals .......................................................................... ( 2.682) ( 52.861) ( 52.861) ( 2.682) ( 55.543) (( 55.543) 52.861) Disposals .......................................................................... ( 2.682) ..................................................... ( 52.861) ( 55.543) 691.522 691.522 1.104.424 1.104.424 691.5221.795.946 1.795.946 1.104.424 Balance at 31.12.2008 ..................................................... Balance at 31.12.2008 ..................................................... Balance at 31.12.2008 Balance at 31.12.2008 .....................................................

4.240.437 561.852 ( 105.296)

4.696.993

Balance at 1.1.2009 ......................................................... 2.933.795 Balance at 1.1.2009 Balance ......................................................... at 1.1.2009 ......................................................... 2.933.795 1.763.198 1.763.198 2.933.7954.696.993 4.696.993 1.763.198 Balance at 1.1.2009 ......................................................... 2.933.795 1.763.198 4.696.993 Additions duringduring the year 94.730 Additions Additions the................................................. year ................................................. during the year ................................................. 94.730 200.847 200.847 94.730 295.577 295.577 200.847 Additions during the year ................................................. 94.730 200.847 295.577 Disposals .......................................................................... ( 64.140) Disposals .......................................................................... Disposals .......................................................................... ( 64.140) ( 31.985) ( 31.985) 64.140) ( 96.125) (( 96.125) 31.985) Disposals .......................................................................... ( 31.985) ( 96.125) Transferred to held sale ( 8.423) 0 Transferred tofor held for............................................... sale ............................................... ( 8.423) ( 8.423) 0 ( 8.423) ( 8.423) 0 Transferred to( 64.140) held for sale ............................................... Transferred to held for sale ............................................... ( 8.423) ..................................................... 0 2.955.962 ( 8.423) 1.932.060 2.955.962 1.932.060 2.955.9624.888.022 4.888.022 1.932.060 Balance at 31.12.2009 ..................................................... Balance at 31.12.2009 Balance ..................................................... at 31.12.2009 Balance at 31.12.2009 .....................................................

Total

1.795.946 274.212 ( 73.736) 1.996.422

1.996.422

Book Book value value Book value Book value 1.1.2008 .......................................................................... 2.076.941 1.1.2008 .......................................................................... 1.1.2008 .......................................................................... 2.076.941 602.731 2.076.941 602.7312.679.672 2.679.672 602.731 1.1.2008 .......................................................................... 602.731 2.242.273 2.679.672 31.12.2008 ...................................................................... 31.12.2008 ...................................................................... 31.12.20082.076.941 ...................................................................... 2.242.273 658.774 2.242.273 658.7742.901.047 2.901.047 658.774 31.12.2008 ...................................................................... 2.242.273 658.774 2.901.047 1.1.2009 .......................................................................... 2.242.273 1.1.2009 .......................................................................... 1.1.2009 .......................................................................... 2.242.273 658.774 2.242.273 658.7742.901.047 2.901.047 658.774 1.1.2009 .......................................................................... 658.774 2.182.695 2.901.047 31.12.2009 ...................................................................... 31.12.2009 ...................................................................... 31.12.20092.242.273 ...................................................................... 2.182.695 708.905 2.182.695 708.9052.891.600 2.891.600 708.905 31.12.2009 ...................................................................... 2.182.695 708.905 2.891.600 Depreciation rates ............................................................. 0-5% 0-5% 10-33% Depreciation rates Depreciation ............................................................. rates ............................................................. 10-33% 0-5% 10-33% Depreciation rates ............................................................. 0-5% 10-33%

2.679.672 2.901.047 2.901.047 2.891.600

Insurance and evaluation of assets Insurance and evaluation Insurance of and assets evaluation of assets Insurance and evaluation of Insurance assetsInsurance value,value, rateable value and book value realof estates and land yearestates wereat as follows: rateable Insurance value value, and rateable book of value value and realbook estates value and ofatland real atend year2009 end and 2009 land were year as end follows: 2009 were as follows: Insurance value, rateable value and book value of real estates and land at year end 2009 were as follows: 2009 2009 2008 2008 2009 2008 2009 2008 3.361.110 Insurance value of realof estates ................................................................... Insurance value Insurance real estates value ................................................................... of real estates ................................................................... 3.361.1103.280.130 3.280.130 3.361.110 3.280.130 Insurance value of real estatesRateable ................................................................... 3.361.110 3.280.130 1.946.980 value of realofestates and land Rateable value Rateable real estates value and of...................................................... land real estates ...................................................... and land ...................................................... 1.946.9801.950.730 1.950.730 1.946.980 1.950.730 Rateable value of real estates and ...................................................... 1.946.980 1.950.730 2.182.695 Bookland value of realofestates and land Book value realBook estates value and of............................................................ land real estates ............................................................ and land ............................................................ 2.182.6952.242.273 2.242.273 2.182.695 2.242.273 Book value of real estates and land ............................................................ 2.182.695 2.242.273 Mortgages Mortgages Mortgages Mortgages The Group's operating assets are pledged for an insurance bill and bond to theto amount ISKof 972 million The Group's operating The Group's assets operating are pledged assets for an areinsurance pledged for billa an and insurance a bond billthe and amount aofbond toISK the 972 amount millionof ISK 972 million ISK 870 (2008: ISKmillion.) 870 million.) (2008: bill ISKand 870amillion.) The Group's operating assets (2008: are pledged for an insurance bond to the amount of ISK 972 million (2008: ISK 870 million.)

Amounts are in ISK thousand.

Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009 Amounts are in ISK Consolidated Financial Consolidated Statements Financial of Íslandspostur Statements hf. of 2009 Íslandspostur hf. 2009 Amounts are thousands in ISK Amounts thousandsare in ISK thousands 19 19 19     ated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009 Amounts are in ISK thousands 19  


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Notes cont.

NOTES CONT. NOTES CONT. NOTES CONT.

11. INTANGIBLE ASSETS 11. INTANGIBLE ASSETS Intangible assets and their impairment are specified as follows: 11. INTANGIBLE ASSETS Intangible assets and their impairment are specified as follows:

2009

2009 2008 2009

2008

Balance at 1.1. .......................................................................................... 131.120 Balance at 1.1.Goodwill .......................................................................................... Impairment during the year ....................................................................... Balance 1.1. .......................................................................................... ( 50.000) Impairment during the at year ....................................................................... Balance at 31.12. Impairment during...................................................................................... the year ....................................................................... 81.120 Balance at 31.12. ......................................................................................

131.120 131.120 (131.120 50.000) 0 ( 81.120 50.000) 131.120

131.120 0 131.120

Goodwill

Intangible Goodwill assets and their impairment are specified as follows:

2008

131.120 0

81.120

131.120 Balance at 31.12. ...................................................................................... Impairment test Impairment test The Groups goodwill arises from the parent company purchase on one of its subsidiaries. The goodwill Impairment The Groups goodwill arisestest from the parent company purchase on one of its subsidiaries. The goodwill amounted to ISK 131 million at the beginning of the year. In May the goodwill was tested for impairment amounted to ISK million at the beginning theparent year. Incompany May thepurchase goodwill on wasone tested for subsidiaries. impairment The goodwill The131 Groups goodwill arises fromofthe of its and an impairment of ISK 50 million was expensed in the income statement. The impairment relates to and an impairment of ISK was expensed in the income statement. amounted to 50 ISK million 131 million at the beginning of the year. In May The the impairment goodwill wasrelates testedtofor impairment general decline in the economic. At year end the goodwill was tested again for impairment and no general decline theimpairment economic. ofAtISK year the was goodwill was intested again for impairment no andin an 50 end million expensed the income statement. The and impairment relates to additional impairment is realised. In the calculation of the present value an interest rate is used additional impairment is realised. the calculation thethe present value interest rateforis impairment used general decline in theIneconomic. At yearofend goodwill wasantested again and no corresponding to the weighted average of financing cost, i.e. cost of liabilities and equity less taxes or correspondingadditional to the weighted average of financing cost,calculation i.e. cost ofofliabilities and equity or rate is used impairment is realised. In the the present value less an taxes interest 14,53% If the fair value of goodwill (discounted cash flow) results to be lower than book value the 14,53% If thecorresponding fair value of to goodwill (discounted cashof flow) results to i.e. be lower book and value the less taxes or the weighted average financing cost, cost ofthan liabilities equity difference is expensed. There was no impairment realised when the impairment test performed at year end difference is expensed. impairment realised when thecash impairment test performed at year 14,53% There If the was fair no value of goodwill (discounted flow) results to be lower thanend book value the 2008. At that time the weighted average of financing cost was 17,78%. 2008. At that time the weighted average of was financing cost was 17,78%. difference is expensed. There no impairment realised when the impairment test performed at year end 2008. At that time the weighted average of financing cost was 17,78%.

SHARESCOMPANIES IN OTHER COMPANIES 12. SHARES12. IN OTHER Shares in other companies are specified as 12. SHARES INare OTHER COMPANIES Shares in other companies specified as 2009

2009 2008 2008 follows: value2009Book value Nominal value2008 Book value Shares in other companies areNominal specifiedvalue as Nominal Book value Nominal value Book value follows: value Book45.352 value Nominal3.781 value Book value Internet á Íslandi hf. ................................. Nominal3.781 45.352 Internet á Íslandi hf. ................................. 3.781 45.352 3.781 45.352 Vörusjá ehf. ............................................. 27.500 27.500 32.500 32.500 Internet á Íslandi hf. ................................. 3.781 45.352 3.781 45.352 Vörusjá ehf. ............................................. 27.500 27.500 32.500 32.500 Eurogiro, Vörusjá ehf. ............................................. 27.500 27.500 32.500 32.500 Eurogiro, nominal value 100 thousand DKK ............ 1.265 2.520 1.265 2.520 nominal value Eurogiro, 100 thousand DKK ............ 1.265 2.520 1.265 2.520 Other shares 66 66 66 66 nominal value............................................ 100 thousand DKK ............66 1.265 2.520 1.265 2.520 Other shares ............................................ 66 66 66 75.438 80.438 Total shares in other companies ............... ............................................ 66 66 66 66 75.438 80.438 Total shares inOther other shares companies ............... follows:

75.438

Total shares in other companies ...............

13. BONDS13. BONDS Bonds are specified as follows: 13. BONDS Bonds are specified as follows:

2009 Balanceare at specified 1.1 ........................................................................................... as follows: 49.321 Balance at 1.1 Bonds ........................................................................................... Loans during year ................................................................................ Balance at 1.1the ........................................................................................... Loans during the year ................................................................................ 7.000 Indexation ................................................................................................. Loans during the year ................................................................................ Indexation ................................................................................................. 4.058 Maturities Indexation .................................................................................................. ................................................................................................. Maturities .................................................................................................. ( 11.071) Change in .................................................................................................. allowance ................................................................................. Maturities Change in allowance ................................................................................. ( 2.630) Next year's maturities ................................................................................. ................................................................................ Change in allowance Next year's maturities ................................................................................ ( 11.916) Bondsyear's at 31.12 ......................................................................................... maturities ................................................................................ 34.762 Bonds at 31.12Next ......................................................................................... Bonds at 31.12 .........................................................................................

14. INVENTORIES 14. INVENTORIES Inventories at year end are specified as follows: 14.at year INVENTORIES Inventories end are specified as follows:

2009 Inventories, consumables ........................................................................... Inventories at year end are specified as follows: 103.463 Inventories, consumables ........................................................................... Inventories, postage stamps ....................................................................... Inventories, consumables ........................................................................... Inventories, postage stamps ....................................................................... 74.635 Total inventories ........................................................................................ Inventories, postage stamps ....................................................................... 178.098 Total inventories ........................................................................................ Total inventories ........................................................................................

15. ACCOUNTS OTHER RECEIVABLES 15. ACCOUNTS RECEIVABLERECEIVABLE AND OTHERAND RECEIVABLES Accounts receivable and otherAND receivables are RECEIVABLES specified as follows: 15. ACCOUNTS RECEIVABLE OTHER Accounts receivable and other receivables are specified as follows:

2009 Nominal value of accounts receivable ......................................................... receivable and......................................................... other receivables are specified as follows: 993.435 Nominal value Accounts of accounts receivable Write down of of probable loss on accounts receivable .................................. accounts Write down ofNominal probablevalue loss on accounts receivable receivable ......................................................... .................................. ( 107.790) Next payment on bonds Writeyear's down of probable loss on................................................................... accounts receivable .................................. Next year's payment on bonds ................................................................... 11.916 Various short term receivables Next receivables year's payment on bonds ................................................................... ................................................................... Various short term ................................................................... 181.025 Total accounts receivable and other receivables .......................................... short term receivables ................................................................... 1.078.586 Total accountsVarious receivable and other receivables .......................................... Total accounts receivable and other receivables ..........................................

80.438 2009 2008 49.321 2009 57.881 7.000 49.321 667 4.058 7.000 1.099 ( 11.071) (4.058 10.768) 2.630) ( (11.071) 442 ( (11.916) 2.630) ( 9.749) ( 34.762 11.916) 39.572

57.881 2008 667 57.881 1.099 667 ( 10.768) 1.099 442 ( 10.768) ( 9.749) 442

2008

34.762

39.572

2009 2008 103.463 2009 98.252 74.635 103.463 65.991 178.098 74.635 164.243

98.252 2008 65.991 98.252

164.243 65.991

178.098

164.243

2009 2008 993.435 2009 1.027.452 ( 107.790) 993.435 ( 94.443) 11.916 ( 107.790) 9.749 181.025 11.916 347.773 1.078.586 181.025 1.290.531

1.027.452 2008 ( 94.443) 1.027.452 9.749 ( 94.443) 347.773 9.749

1.290.531 347.773

1.078.586

1.290.531

(39.572 9.749)

2008

2008

Amounts are in ISK thousand.

Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009 Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009  20  Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009 

Amounts are in ISK thousands Amounts are in ISK thousands   Amounts are in ISK thousands 20 

20

77


78

ÍSLANDSPÓSTUR

Notes cont. NOTES CONT. NOTES CONT. 16. CASH AND CASH EQUIVALENTS

16. CASH AND CASH EQUIVALENTS Cash and cash equivalents are specified as follows:

Cash and cash equivalents are specified as follows: 2008 Market securities2009 .......................................................................................

Market securities ....................................................................................... 0 ............................................................................... 53 Current bank deposits Current bank deposits ............................................................................... 715.724 245.009 Funds ........................................................................................................ Funds ........................................................................................................ 8.729equicalents 4.342 Total cash and cash ................................................................. Total cash and cash equicalents .................................................................

724.453

249.404

17. ASSETS HELD FOR SALE

17. ASSETS HELD FOR SALE Fixed assets held for sale are specified as follows:

Fixed assets held for sale are specified as follows: 2009 2008 Balance at 1.1 ...........................................................................................

Balance at 1.1 ........................................................................................... 60.908 41.121 Reclassified from operating assets .............................................................. Reclassified from operating assets .............................................................. 21.558 22.314 Disposals ................................................................................................... Disposals ................................................................................................... ( 13.135) 2.527) Total Fixed assets held for sale (................................................................... Total Fixed assets held for sale ...................................................................

69.331

60.908

18. EQUITY

18. EQUITY

Share capital

Share capital

The Company's total share capital according to its Articles of Association am The Company's total share capital according to its Articles of Association ISKfor. 1,448 haveamounts all been to paid Onemillion vote is and attached to each ISK 1 share in the Comp have all been paid for. One vote is attached to each ISK 1 share in the Company. Dividends Dividends

Dividends paid in the year 2009 amounted to ISK 80 million or 0,06 kr. per Dividends paid in the year 2009 amounted to ISK 80 million or 0,06 0,06 kr. per (2008: ISK 90 million or kr.share. per share.) 0,06 kr. per share.)

Statutory reserve Statutory reserve The Company has the obligation to allocate at least 10% of its profit, whic The Company has the obligation to allocate at least 10% of its profit, which not used to and meetispossible losses of is previous years not allocated into other statutory reserves, in losses of previous years and is not allocated into other statutory reserves, a legalcapital. reserveWhen until reaching 10%into of share that target has been reached, contributions 10% of share capital. When that target has been reached, contributions be at until capital. the reservemust amounts to least 25% 5% of share The Company has received paymen reserve amounts to 25% of share capital. The Company has received payments thecapital nominal value for sharesexceeding when share was increased, and the paid amount in excess for shares when share capital was increased, and the paid amount in allocated excess of to thethe nominal value has been premium account. The Company may use the legal reserve allocated to the premium account. The Company may use the legal reserve settle with against a loss that canWhen the reserve amounts to more t not betosettled other reserves. not be settled with other reserves. When the reserve amounts to more than 25% of share capital, the amount in excess may be used to increase share capital or, in accordance wit amount in excess may be used to increase share capital or, in accordance provisions of Articleno. 53 2/1995, of the for other concerns. Act with on Limited Companies, Act on Limited Companies, no. 2/1995, for other concerns.

19. INCOME TAX LIABILITY

19. INCOME TAX LIABILITY

The Company's income tax liability is specified as follows: 2009 2008 Income tax liability at 1.1 ........................................................................... Income tax liability at 1.1 ........................................................................... 30.446 38.188 Calculated income tax for the year ............................................................. Calculated income tax for the year ............................................................. 36.453 14.699 Income tax payable .................................................................................... Income tax payable .................................................................................... ( 34.499) ( 22.441) Income tax liability at 31.12 .......................................................................

The Company's income tax liability is specified as follows:

Income tax liability at 31.12 ....................................................................... Income tax liability is specified as follows at year end:

32.400

30.446

Income tax liability is specified as follows at year end: 2009 2008 Property, plant and equipment ..................................................................

41.921................................................................................... 34.294 Property, plant and equipment .................................................................. Accounts receivable ( 9.405) ( 4.435) Accounts receivable ................................................................................... Inventories ................................................................................................ 78 354 Inventories ................................................................................................ Other items ............................................................................................... ( 194) 233 Other items ............................................................................................... Total ......................................................................................................... Total .........................................................................................................

32.400

30.446

Amounts are in ISK thousand.

Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009 

Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009 21  Amounts are in ISK thousands 21 




ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Notes cont. NOTES CONT.

20. ACCOUNTS PAYABLE AND OTHERS SHORT-TERM PAYABLES Accounts Accounts payable payable and and other other short-term short-term payables payables are are specified specified as as follows: follows:

2009 2009

2008 2008

Accounts Accounts payable payable ...................................................................................... ...................................................................................... Other Other short-term short-term payables payables ......................................................................... .........................................................................

425.035 425.035 448.058 448.058

344.158 344.158 404.670 404.670

Total Total accounts accounts payable payable and and other other short-term short-term payables payables ............................... ...............................

873.093 873.093

748.828 748.828

2009 2009

2008 2008

Loans Loans bound bound by by consumer consumer price price index index ....................................................... ....................................................... Loans Loans in in EUR EUR ............................................................................................. ............................................................................................. Loans Loans in in CHF CHF ............................................................................................. ............................................................................................. Loans Loans in in JPY JPY .............................................................................................. .............................................................................................. Loans Loans in in USD USD ............................................................................................. ............................................................................................. Loans Loans in in CAD CAD ............................................................................................ ............................................................................................ Next Next year's year's mortgages mortgages ............................................................................... ...............................................................................

920.986 920.986 225.637 225.637 188.819 188.819 134.606 134.606 80.611 80.611 91.532 91.532 (( 52.146) 52.146)

888.412 888.412 215.095 215.095 179.933 179.933 135.002 135.002 78.293 78.293 76.077 76.077 (( 48.309) 48.309)

Long Long term term liabilities liabilities at at 31.12 31.12 ..................................................................... .....................................................................

1.590.045 1.590.045

1.524.503 1.524.503

Payments Payments on on long-term long-term liabilities liabilities at at year year end end are are specified specified as as follows follows over over the the coming coming years: years: Year Year 2009 2009 ................................................................................................. ................................................................................................. Year Year 2010 2010 ................................................................................................. ................................................................................................. 52.146 52.146 Year Year 2011 2011 ................................................................................................. ................................................................................................. 85.044 85.044 Year Year 2012 2012 ................................................................................................. ................................................................................................. 87.689 87.689 Year Year 2013 2013 ................................................................................................. ................................................................................................. 90.493 90.493 Year Year 2014 2014 ................................................................................................. ................................................................................................. 93.465 93.465 Later Later ......................................................................................................... ......................................................................................................... 1.233.354 1.233.354

48.309 48.309 79.137 79.137 81.572 81.572 84.153 84.153 86.889 86.889 89.789 89.789 1.102.963 1.102.963

1.642.191 1.642.191

1.572.812 1.572.812

21. INTEREST BEARING LIABILITIES

Total Total long-term long-term liabilities liabilities ........................................................................... ...........................................................................

22. RELATED PARTIES The The Groups Groups related related parties parties is is the the State State and and companies companies and and institution institution that that are are part part of of the the State, State, Board Board of of Directors, Directors, key key management management and and their their close close family family members. members. The The Group Group has has transactions transactions with with its its related related parties parties on on aa arm‘s arm‘s length length basis. basis.

23. GROUP ENTITIES Ownership Ownership interest interest

Subsidiaries: Subsidiaries: Samskipti Samskipti ehf. ehf. ............................................................................................... ............................................................................................... Trönur Trönur ehf. ehf. .................................................................................................... ....................................................................................................

2009 2009 100% 100% 100% 100%

2008 2008 100% 100% 100% 100%

24. SUBSEQUENT EVENTS At At the the end end of of January January 2010 2010 the the Icelandic Icelandic Competition Competition Authority Authority performed performed aa search search in in relation relation to to the the parent parent company company alleged alleged breach breach on on Competition Competition law. law. A A conclusion conclusion has has not not been been reached reached when when this this financial financial statement statement is is approved. approved.

25. KEY RATIOS The The Compay's Compay's key key ratios ratios are are as as follows: follows:

2009 2009

2008 2008

Current Current ratio ratio -- current current assets assets // short short term term liabilities liabilities ..................................... ..................................... Equity Equity ratio ratio -- equity equity // total total capital capital .............................................................. .............................................................. Internal Internal value value of of share share capital capital -- equity equity // share share capital capital .................................. ..................................

2,26 2,26 0,51 0,51 1,80 1,80

2,29 2,29 0,53 0,53 1,79 1,79

EBITDA EBITDA ratio ratio on on total total earnings earnings ................................................................... ................................................................... EBIT EBIT ratio ratio on on total total earnings earnings ........................................................................ ........................................................................ Return Return on on equity equity ....................................................................................... .......................................................................................

8,4% 8,4% 4,1% 4,1% 3,7% 3,7%

7,8% 7,8% 3,5% 3,5% 3,1% 3,1%

Amounts are in ISK thousand.

Consolidated Consolidated Financial Financial Statements Statements of of Íslandspostur Íslandspostur hf. hf. 2009 2009  

22 22

Amounts Amounts are are in in ISK ISK thousands thousands  

79


80

ÍSLANDSPÓSTUR

Notes cont. NOTES CONT. Unaudited information

26. INTERIM financial statements The Group's operation is divided as follow by quarters: Year 2009

Q4

Q3

Q2

Q1

Total

1.692.852 185.862 1.878.714

1.374.847 113.455 1.488.302

1.370.715 124.628 1.495.343

1.419.414 145.476 1.564.890

5.857.828 569.421 6.427.249

967.706

790.475

807.217

791.965

3.357.363

451.093 245.977 50.000 1.714.776

432.286 193.264 0 1.416.025

404.692 172.000 0 1.383.909

381.418 198.634 0 1.372.017

1.669.489 809.875 50.000 5.886.727

EBITDA ..............................

163.938

72.277

111.434

192.873

540.522

Depreciation .....................

( 17.766)

( 68.962)

( 67.452)

( 120.032)

( 274.212)

EBIT ...................................

146.172

3.315

43.982

72.841

266.310

Financial income and expenses .........................

( 51.979)

( 36.378)

( 29.458)

( 19.736)

( 137.551)

Profit (loss) before income tax ......................

94.193

( 33.063)

14.524

53.105

128.759

Income tax .........................

( 21.440)

4.082

2.467)

( 16.628)

( 36.453)

Profit (loss) .........................

72.753

( 28.981)

12.057

36.477

92.306

1.740.159 145.410

1.394.385 132.001

1.478.575 163.369

1.475.791 143.297

6.088.910 584.077

1.885.569

1.526.386

1.641.944

1.619.088

6.672.987

986.842

830.997

931.147

911.678

3.660.664

500.394 209.415 1.696.651

400.405 197.105 1.428.507

403.855 210.493 1.545.495

375.447 193.354 1.480.479

1.680.101 810.367 6.151.132

EBITDA ..............................

188.918

97.879

96.449

138.609

521.855

Depreciation ......................

( 98.384)

( 58.951)

( 66.673)

( 66.716)

( 290.724)

EBIT ...................................

90.534

38.928

29.776

71.893

231.131

Financial income and expenses ......................... (

66.715)

Profit (loss) before income tax ......................

23.819

Income tax .........................

( 14.098)

Profit (loss) .........................

9.721

Postal services .................... Other revenues .................. Salaries and salary related expenses ............. Direct cost of postal distribution ..................... Other operating cost .......... Impairment of goodwill ......

(

Year 2008 Postal services .................... Other revenues ..................

Salaries and salary related expenses ............. Direct cost of postal distribution ..................... Other operating cost ..........

(

46.518)

(

46.478)

22.172

( 137.539)

( 7.590)

(

16.702)

94.065

93.592

836

13.595

( 15.032)

( 14.699)

( 6.754)

( 3.107)

79.033

78.893

Amounts are in ISK thousand.

Consolidated Financial Statements of Íslandspostur hf. 2009 

23

Amounts are in ISK thousands 


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Notes cont.

Amounts are in ISK thousand.

Notes no. 1-26 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement.

81


82

Ă?SLANDSPĂ“STUR

Notes cont.

Notes no. 1-26 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement.

Amounts are in ISK thousand.


2009

Nýtt pósthús opnar á Sauðárkróki Ný póstafgreiðsla opnar við Strandgötu á Akureyri IPC vottun á verkferlum í Póstmiðstöð

2008

Íslandspóstur fagnar 10 ára starfsafmæli Nýtt pósthús opnar á Akranesi Endurbætur á pósthúsi í Reykjanesbæ Endurbætur á póstafgreiðslu í Ólafsvík Nýr vefur, www.postur.is, fer í loftið Nýjar vörur settar á markað, persónuleg skeyti og frímerki

2007

Ný pósthús opnuð á Húsavík, Reyðarfirði og í Stykkishólmi Ný dreifingarstöð opnar í Síðumúla Starfsemi Íslandspósts fær gæðavottun samkvæmt ISO9001 staðlinum

2006

16 kjarnasvæði skilgreind á landinu, 92% heimila eru á þessum svæðum Samstarfi við Nóatún um rekstur póstafgreiðslna lýkur Íslandspóstur opnar tíu póstafgreiðslur á höfuðborgarsvæðinu Þjónustuvefur fyrirtækja fer í loftið

2005

Íslandspóstur kaupir skeytaþjónustu Landssímans Ný dreifingarstöð opnar í Hafnarfirði Íslandspóstur fær 1. verðlaun PostEurop fyrir Evrópufrímerki ársins, Matargerðarlist Kortavefur Póstsins lítur dagsins ljós

2004

Póstmiðstöð á Akureyri flytur í nýtt húsnæði Ný þjónusta í boði fyrir fyrirtæki, Samdægursþjónusta

2003

Samstarf hefst við Nóatún um rekstur póstafgreiðslna á höfuðborgarsvæðinu Heilsupósturinn hefur göngu sína

2002

Póstminjasafn er opnað á Samgöngusafninu á Skógum

2001

Ný og öflug póstflokkunarvél tekin í notkun Póstþjónusta í dreifbýli aukin úr þriggja daga þjónustu í fimm daga Fyrsti metan bíllinn tekinn í notkun Póststoð, rafræn fylgibréf í boði fyrir fyrirtæki

2000

Aðalskrifstofur Íslandspósts flytja úr Pósthússtræti að Stórhöfða Heimkeyrsla hefst á pökkum

1999

Póstmiðstöð að Stórhöfða 32 í Reykjavík tekin í notkun Íslandspóstur og Þjóðminjasafnið gera samstarfssamning um varðveislu póstminja

1998

Nýtt upplýsingakerfi, SAP, tekið í notkun Starfsemi hefst í póstmiðstöð á Akureyri Starfsmannafélagið varð til á fjölmennum stofnfundi Stofnun Íslandspósts

Hvíta húsið Hönnun Svansprent Prentun Ljósmyndir Bernharð Kristinn Ingimundarson


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2009

Íslandspóstur Stórhöfða 29 110 Reykjavík Sími/Tel +354 580 1000 Fax +354 580 1009 postur@postur.is www.postur.is

Ársskýrsla 2009  

Íslandspóstur Ársskýrsla 2009

Advertisement