Page 1

eru markmið okkar.

mar vinnslulínur, þar sem leitast verður við fjölbreytileika í framkvæmd verka.

Við stöndum við það sem við lofum. Við ætlum að

loforð. Það er gert með því að innleiða og viðhalda virku gæðakerfi fyrir alla þætti m öguðum vinnubrögðum, kerfisbundinni skoðun á verklagi, greiningu vandamála avinnu með það að leiðarljósi að bæta sífellt árangur fyrirtækisins.

ð umhverfi okkar. Við viðurkennum mikilvægi þess að leitað

r mengun og teljum það skyldu fyrirtækisins að fylgja því verkefni eftir.

ð geta vaxið í starfi er einkenni á góðum vinnustað.

ð fyrirtækið sé eftirsóttur og framsækinn vinnustaður þar sem leitast er við að gera starfsmönnum kleift að þróast í starfi og nýta hæfileika sína til fullnustu.

og viðskiptavini okkar. Við leggjum áherslu á

iða. Það er meginregla okkar að beita opnum útboðum við kaup og eigin starfsmanna hvað varðar gæði þeirrar þjónustu sem veitt er.

pin fyrir nýjungum. Við leggjum áherslu á að hagnýta upplýsingatækni í að ná fram og viðhalda samkeppnisyfirburðum, auka tekjur og lækka kostnað.

ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

EFNISYFIRLIT

4 6 7 8 10 12 17 19 20 21 22 23 24 25 42 44 45 46 47 48 49 50 51

Hlutverk og áherslur Ávarp forstjóra Stjórn Íslandspósts Lykiltölur Íslandspóstur í 10 ár Ársskýrsla 2008 Ársreikningur Skýrsla stjórnar og forstjóra Áritun endurskoðenda Rekstrarreikningur ársins 2008 Efnahagsreikningur 31. desember 2008 Eiginfjáryfirlit 2008 Sjóðstreymisyfirlit 2008 Skýringar English summary Annual report Endorsement and signatures by the board of directors and the managing director Auditor’s report Income statement for the year ended Dec. 31, 2008 Balance sheet December 31, 2008 Statement of changes in equity for the year 2008 Statement of cash flows for the year 2008 Notes

3


4

ÍSLANDSPÓSTUR

Hlutverk

Hlutverk Íslandspósts er að veita áreiðanlega þjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga á sviði dreifingar, samskipta og flutningalausna, svo og á öðrum sviðum sem tengjast þeirri starfsemi.

Markmið

Að vera fyrsti valkostur viðskiptavina í bréfa- og vörudreifingu Að vera í fararbroddi sem fyrirtæki á sínu sviði Að vera eftirsóttur og framsækinn vinnustaður Að skila eigendum viðunandi arðsemi

Framtíðarsýn

Framtíðarsýn Íslandspósts er að vera framsækið fyrirtæki og að viðhalda leiðandi stöðu í bréfa- og vörudreifingu, með því að annast áreiðanlega og örugga þjónustu um allt land og allan heim, sem byggir á viðurkenndum gæðaviðmiðum.

Jafnframt því mun Íslandspóstur vinna að arðbærum vexti með hagsmuni viðskiptavina, starfsmanna og eigenda að leiðarljósi.

Pósturinn tryggir tengslin


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

Við stöndum við það sem við lofum Við ætlum að tryggja þjónustu í samræmi við gefin loforð. Það er gert með því að innleiða og viðhalda virku gæðakerfi fyrir alla þætti starfseminnar. Við ætlum að ná fram öguðum vinnubrögðum, kerfisbundinni skoðun á verklagi, greiningu vandamála og stöðugri umbótavinnu með það að leiðarljósi að bæta sífellt árangur fyrirtækisins.

5


6

ÍSLANDSPÓSTUR

ÁVARP FORSTJÓRA

UNDIRSTÖÐURNAR TREYSTAR Íslandspóstur hf. fagnaði 10 ára afmæli í ársbyrjun 2008. Ýmislegt var gert til hátíðabrigða í tilefni afmælisins. Afmæliskaffi var haldið á öllum vinnustöðum fyrirtækisins í upphafi starfsárs og í febrúarmánuði var efnt til glæsilegrar hátíðar í Laugardalshöll, þar sem 10 ára afmælinu var sérstaklega fagnað. Þátttaka var einstaklega góð og bar hún merki þess kraftmikla starfs sem unnið hefur verið hjá fyrirtækinu frá stofnun. Þann 1. janúar 1998 tók Íslandspóstur yfir póstrekstur Pósts og síma. Þá var póstdreifingarhluti Pósts og síma rekinn með um 500 mkr. tapi. Meginviðfangsefni starfsmanna fyrstu árin var því að ráðast í umfangsmiklar aðgerðir, sem annars vegar fólust í því að endurskilgreina vöru- og þjónustuframboð og gjaldskráruppbyggingu og hins vegar að ná niður rekstrarkostnaði og fylgja eftir hagræðingu í afgreiðslu- og dreifikerfi félagsins. Árangur þess starfs kom fyrst í ljós árið 2002, þegar Íslandspóstur skilaði í fyrsta sinn rekstrarhagnaði, og hefur svo verið allar götur síðan. Samhliða yfirtöku á póstrekstri Pósts og síma tók Íslandspóstur við meginhluta húsakosts stofnunarinnar. Sá húsakostur var byggður upp með þarfir Pósts og síma í huga og hefur hann gagnast Íslandspósti að takmörkuðu leyti. Á árinu 2005 tók stjórn Íslandspósts þá ákvörðun að ráðast í endurbætur og uppbyggingu á starfsaðstöðu fyrirtækisins á 17 stöðum víðs vegar um land og er það verk nú komið vel á veg. Auk öflugrar þjónustu í þeim kaupstöðum, þar sem Íslandspóstur hefur betrumbætt aðstöðu sína til muna, hafa jafnframt skapast möguleikar á að sinna þaðan aukinni þjónustu við nærsveitir. Rekstur Íslandspósts fór vel af stað á árinu 2008. Áætlanir um rekstur og afkomu gengu vel eftir fram á sumarmánuði og voru tekjur og hagnaður í lok september mjög í samræmi við áætlanir. Með hruni fjármálafyrirtækja og samdrætti í íslensku efnahagslífi í kjölfar þess drógust tekjur Íslandspósts verulega saman í október og nóvember. Þegar í stað var brugðist við breyttum rekstrarskilyrðum og hafa aðgerðir til lækkunar rekstrarkostnaðar auk sérstakrar hagræðingar í dreifingu pakka og rúmfrekra bréfa tryggt jákvæða afkomu á árinu 2008, þótt veruleg frávik séu frá því sem lagt var upp með í byrjun ársins. Desembermánuður var á hinn

bóginn mjög í samræmi við það sem áætlað var í upphafi árs og skilaði raunar betri afkomu en desembermánuður árið á undan. Hreinn hagnaður Íslandspósts í árslok 2008 nam tæpum 79 mkr., en áætlun ársins gerði ráð fyrir um 250 mkr. hagnaði. Meginskýringin á minni hagnaði en að var stefnt felst í mun meiri gjaldfærslu verðbóta og gengistaps vegna gengislækkunar íslenskrar krónu en ráð var fyrir gert, en þess er að vænta að gengistapið gangi til baka með styrkingu krónunnar á næstu misserum. Á árinu 2008 var áfram unnið að endurbótum og uppbyggingu starfsstöðva Íslandspósts í samræmi við fyrri ákvarðanir stjórnar í þeim efnum. Í maímánuði var skóflustunga tekin að nýju pósthúsi á Sauðárkróki, sem áformað er að taka í notkun nú í sumarbyrjun, og síðar í sama mánuði var nýtt pósthús tekið í notkun á Akranesi. Á síðari hluta ársins voru nýjar og glæsilegar póstafgreiðslur í eigin rekstri opnaðar í Garðabæ, á Seltjarnarnesi og í Mjóddinni í Reykjavík og starfsemi hófst á ný í pósthúsunum í Keflavík og í Ólafsvík í október og nóvember eftir umfangsmiklar endurbætur á allri aðstöðu þar. Með þessum framkvæmdum hefur aðstaða batnað til mikilla muna, bæði fyrir viðskiptavini og starfsmenn Íslandspósts, og leggja þær með öðru grunninn að enn frekari hagræðingu í rekstri fyrirtækisins. Íslenska ríkið hefur lögum samkvæmt einkarétt á póstþjónustu á Íslandi. Í tilskipun Evrópusambandsins hefur einkarétturinn verið takmarkaður stig af stigi og nær hann nú til áritaðra bréfa allt að 50 gr. Ríkisvaldið hefur falið Íslandspósti að annast einkarétt þess á póstþjónustu, en jafnhliða einkaréttinum fylgir sú skylda að annast svokallaða alþjónustu, sem felst í því að tryggja öllum landsmönnum á jafnræðisgrundvelli aðgang að ákveðnum þáttum póstþjónustunnar með ákveðnum gæðum og á viðráðanlegu verði. Alþjónustuskyldan nær til þess að Íslandspósti ber að dreifa öllum árituðum bréfum allt að 2,0 kg og pökkum allt að 20 kg hvert á land sem er. Í pósttilskipun Evrópusambandsins er kveðið á um að einkaréttur í póstþjónustu verði almennt afnuminn í ársbyrjun 2011. Því er nú tímabært að stjórnvöld hugi vandlega að því hvernig farið verður með bréfa- og pakkadreifingu utan markaðssvæða hér á landi þegar einkarétturinn verður afnuminn að tveimur árum liðnum. Íslandspóstur hefur gengið í gegnum miklar breytingar á undanförnum árum, bæði hvað varðar skipulag og fyrirkomulag rekstrar. Þær breytingar hafa allar haft þann megintilgang að efla þjónustu við viðskiptavini, bæta aðstöðu og aðbúnað starfsmanna sem og að tryggja rekstrargrundvöll Íslandspósts til frambúðar. Við erum sannfærð um að þessar breytingar, skýr framtíðarsýn og öflugur hópur samhentra og drífandi starfsmanna muni gera Íslandspóst að traustum samstarfsaðila og betri, sterkari og öruggari vinnustað. Ingimundur Sigurpálsson forstjóri


Á ÁRRSSSSKKÝÝRRSSLLA A // AANNNNUUAALL RREEPPO ORRTT 22000088

STJÓRN ÍSLANDSPÓSTS Petrína Baldursdóttir Helga Vala Helgadóttir Jón Ingi Cæsarsson Björn Jósef Arnviðarson, stjórnarformaður Lilja Rafney Magnúsdóttir Guðmundur Oddsson, varaformaður stjórnar Ellert Kristinsson

77


8

ÍSLANDSPÓSTUR

LYKILTÖLUR

LYKILTÖLUR 2008

2007

2006

6.672.987

6.251.924

5.653.191

Laun og launatengd gjöld ..........................................................

3.660.664

3.505.340

3.173.622

Annar rekstrarkostnaður ............................................................

2.490.468

2.183.780

1.972.703

Rekstrargjöld samtals .................................................................

6.151.132

5.689.120

5.146.325

TEKJUR Rekstrartekjur ............................................................................

GJÖLD

Hrein (fjármagnsgjöld) fjármunatekjur ......................................... ( 137.539)

( 21.953)

56.213

Afskriftir ...................................................................................

( 290.724)

( 266.613)

( 266.085)

Hagnaður fyrir tekjuskatt ............................................................

93.592

274.238

296.994

Tekjuskattur ...............................................................................

( 14.699)

( 43.797)

( 55.901)

Hagnaður ársins .............................................................................

78.893

230.441

241.093

Veltufjárhlutfall .........................................................................

2,29

1,63

1,90

Eiginfjárhlutfall ...........................................................................

0,53

0,60

0,58

Innra virði hlutafjár .....................................................................

1,79

1,80

1,70

í hlutfalli af heildartekjum ...........................................................

7,8%

9,0%

9,0%

Rekstrarhagnaður (EBIT) í hlutfalli af heildartekjum ......................

3,5%

4,7%

4,3%

Arðsemi eigin fjár .......................................................................

3,1%

9,1%

10,8%

KENNITÖLUR

Rekstrarhagnaður án afskrifta (EBITDA)


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

Að geta vaxið í starfi er einkenni á góðum vinnustað Við viljum tryggja að fyrirtækið sé eftirsóttur og framsækinn vinnustaður þar sem leitast er við að gera starfsmönnum kleift að þróast í starfi og nýta hæfileika sína til fullnustu.

9


10

ÍSLANDSPÓSTUR

ÍSLANDSPÓSTUR Í 10 ÁR

Í 10 ár hefur Íslandspóstur starfað á sviði dreifinga-, samskiptaog flutningalausna fyrir fyrirtæki og einstaklinga, með gríðarlega öflugt dreifikerfi um allt land. Miklar breytingar hafa orðið á starfsemi og starfsumhverfi fyrirtækisins, en góður árangur hefur náðst með öflugu og framsæknu starfi samhents starfsfólks. Laddi brá sér í mörg af sínum þekktustu gervum sem veislustjóri á 10 ára afmælishátíð Póstsins.

Íslandspóstur fagnaði 10 ára starfsafmæli þann 1. janúar 2008. Af því tilefni var haldið afmæliskaffi á ýmsum vinnustöðum fyrstu dagana í janúar.

AFMÆLISHÁTÍÐ Haldin var vegleg afmælishátíð í febrúar. Þátttaka var mjög góð þar sem mættir voru starfsmenn alls staðar að af landinu. Af því tilefni var starfsfólk kallað saman á hádegisfund þann sama dag. Þar gæddi fólk sér á léttum veitingum, forstjóri fór yfir starfsemi fyrirtækisins síðastliðin 10 ár og nýr vefur, www.postur.is, leit dagsins ljós. Jafnframt var ný mynd um Íslandspóst frumsýnd og Laddi, í gervi Eiríks Fjalars, hitaði upp fyrir kvöldið og skemmti viðstöddum. Að kvöldi 23. febrúar var svo slegið til veislu. Haldin var stærsta hátíð sem Íslandspóstur hefur staðið fyrir. Afmælishátíðin fór fram í nýju Laugardalshöllinni með um 1.800 gestum, starfsfólki alls staðar af landinu og mökum. Laddi sá um veislustjórn, í hinum ýmsu gervum, við mikla kátínu viðstaddra, Garðar Thor Cortez söng sig inn í hjörtu póstmanna og forstjóri og framkvæmdastjórn stigu á stokk með atriðið „Il Postino”. Páll Óskar og Magni og Á móti sól sáu svo um að skemmta póstmönnum fram eftir nóttu. Er það mál manna að hátíðin hafi í alla staði tekist mjög vel.

FJÖLSKYLDUDAGUR Í ÁGÚST Á ÁRBÆJARSAFNI Ár hvert koma póstmenn og fjölskyldur þeirra saman og skemmta sér á hinum árlega fjölskyldudegi. Fjölskyldudagurinn þetta árið var haldinn hátíðlegur á Árbæjarsafni í Elliðaárdal, laugardaginn 23. ágúst. Ýmislegt skemmtilegt var í boði bæði fyrir yngri og eldri kynslóðina. Meðal annars bauð Grillvagninn upp á pylsur og safa og sungnir voru söngvar úr leikþættinum Galdrakarlinum í Oz við mikinn fögnuð póstmanna og fjölskyldna þeirra. Ýmsir leikir voru í gangi og öll húsin á sýningunni opin, en boðið er upp á fjölda viðburða þar sem einstökum þáttum í sögu Reykjavíkur eru gerð skil.

Yngsta kynslóðin setti sig í spor landpósta á fjölskyldudegi á Ábæjarsafni.

Afmælishátíðin tókst með afbrigðum vel enda var valinn maður í hverju rúmi við skipulagningu og framkvæmd hennar.


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

11


12

ÍSLANDSPÓSTUR

ÁRSSKÝRSLA 2008

NÝR WWW.POSTUR.IS Nýr vefur, www.postur.is, leit dagsins ljós í febrúar 2008. Ársvinna liggur að baki slíkum vef því í mörg horn er að líta, þar sem vöru- og þjónustuframboð fyrirtækisins er fjölbreytt og mikilvægt er að koma miklu magni af upplýsingum á framfæri á skipulagðan og auðveldan hátt. Í janúar 2009 var svo www.postur.is kosinn besti fyrirtækjavefurinn af Samtökum vefiðnaðarins. www.postur.is

MARKPÓSTSRÁÐSTEFNA

Markpóstur skilar árangri – við höfum sýnt fram á það ár eftir ár.

Í apríl héldu Pósturinn, Hvíta húsið og Umslag sameiginlega ráðstefnu um notkunarmöguleika, áhrif og árangur markpósts. Ráðstefnan var haldin í húsakynnum Póstsins og boðsgestir voru viðskiptavinir fyrirtækjanna þriggja sem að ráðstefnunni stóðu. Meðal fyrirlesara voru ráðgjafi frá ráðgjafafyrirtækinu Gimble í New York, starfsfólk auglýsingastofunnar Loewy Group í London og starfsfólk Umslags og Póstsins. Ráðstefnan var mjög vel sótt og þótti vel heppnuð.

PATREKUR Það er leitun að meiri áhugamanni um allt sem viðkemur pósti en Patreki G. Patrekssyni.

Á árinu var framleidd og birt auglýsingaherferð undir nafninu „Patrekur“. Markmið þessarar herferðar var að efla ímynd Póstsins sem markaðssinnað þjónustufyrirtæki og sýna fram á hversu mikla þjónustu fyrirtækið í raun og veru veitir. Áhersla var lögð á mikilvægi bréfbera í starfsemi fyrirtækisins; þeir eru andlit fyrirtækisins út á við. Bréfberar fara í öll hverfi landsins á hverjum degi, í hvernig veðri sem er og eru því órjúfanlegur hluti af ímynd Póstsins. Tilgangur herferðarinnar var einnig að koma ýmsum skilaboðum til viðskiptavina, t.d. mikilvægi réttra merkinga og nauðsyn þess að tæma póstkassa og tryggja gott aðgengi fyrir bréfbera og bílstjóra Póstsins. Því betur sem tekið er tillit til þessara hluta þeim mun betur getur Pósturinn þjónustað heimili landsins. Herferðin var birt í sjónvarpi og á netinu, ásamt því að á höfuðborgarsvæðinu var fjölpósti dreift þar sem fólki var kynnt staðsetning pósthúsa og sú þjónusta sem hægt er að nálgast á pósthúsum og vef fyrirtækisins, www.postur.is. Skilaboð herferðarinnar voru tiltölulega einföld og því var ákveðið að betra væri að miðla þeim á léttan og skemmtilegan máta. Búinn var til karakter, Patrekur, sem er mikill áhugamaður um Póstinn og sérstaklega störf bréfbera. Hann telur sig vita allt um þeirra störf og er óspar á ýmsar sögulýsingar og tillögur um hvernig best sé að sinna starfinu.

„Þú hefur heyrt í svona? Hvernig læt ég, þetta er nú í þínu fagi.“

PERSÓNULEG FRÍMERKI OG SKEYTI Persónuleg frímerki og persónuleg skeyti eru nýjar vörur sem komu á markað á árinu og eru skemmtileg framþróun á annars rótgrónum og hefðbundnum vörum. Bæði fyrirtæki og einstaklingar geta nýtt sér vörurnar á margvíslegan hátt, t.d. við markaðssetningu sinna vara eða þegar um sérstök tilefni er að ræða eins og brúðkaup eða afmæli. Nýjungarnar voru vel kynntar innanhúss áður en lagt var af stað í auglýsingar og efnt var til myndasamkeppni meðal starfsfólks í kjölfarið. Úr varð heilmikill fjöldi innsendinga og voru um 30 myndir valdar til að prýða auglýsingaefni fyrir markaðssetningu á vörunum. Tókst það mjög vel til og sýndi vel ýmis tilefni og gaf fólki hugmyndir um það hversu margir notkunarmöguleikar væru í boði.

HSÍ Á árinu var gengið til liðs við Handknattleikssamband Íslands og mun Pósturinn styrkja landslið kvenna í handknattleik næstu 3 árin. Stefna Póstsins hefur ávallt verið að styðja við góð málefni á sviði íþrótta, menningar og félagsmála.

Stórlega fjölgaði í hópi frímerkjahönnuða á árinu með útgáfu persónulegra frímerkja.


13

ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

KARLMENN OG KRABBAMEIN Pósturinn starfar með Krabbameinsfélagi Íslands að forvörnum gegn krabbameini í körlum. Var þetta í fyrsta sinn sem farið var í slíkt átak hér á landi og tókst svo vel til að herferðin sló Evrópumet í fjáröflun fyrir Krabbameinsfélög. Samstarf við Krabbameinsfélagið mun halda áfram árið 2009.

Auglýsingaherferð Krabbameinsfélagsins sló Evrópumet í fjáröflun fyrir krabbameinsfélög.

FRÍMERKJASALAN Víða var leitað fanga í vali á myndefni á íslensk frímerki 2008. Meðal annars prýddi klassískur íslenskur útsaumur frímerki, einnig ný íslensk iðnhönnun, gömul landbúnaðartæki og barnateikningar jólafrímerkin. Jafnframt voru í annað sinn gefin út tækifærisfrímerki til nota við ýmis hátíðleg tækifæri og hafin var útgáfa persónulegra frímerkja og gefst öllum viðskiptavinum þar með tækifæri til að setja sínar eigin myndir á frímerki. Löng hefð er fyrir því að minnast merkra sögulegra viðburða með frímerkjaútgáfu. Þannig var á árinu minnst 100 ára afmælis Kennaraskóla/Kennaraháskóla Íslands, 100 ára afmælis Hafnarfjarðar, hitaveitu á Íslandi og skógræktar í Vaglaskógi. Þá var þess einnig minnst að 50 ár voru liðin frá upphafi fyrsta Þorskastríðsins og frá því að Friðrik Ólafsson hlaut stórmeistaranafnbót í skák. Friðarsúlan í Viðey var myndefni á glæsilegu frímerki sem vakið hefur mikla athygli safnara um allan heim og vefmiðill frímerkjasafnara StampNews.com valdi nýlega þriðja áhugaverðasta frímerki ársins 2008. Frímerkið var álitið skara fram úr fyrir vandaða og óhefðbundna hönnun. Þá hlaut frímerkið silfurverðlaun í hönnunarkeppni Félags íslenskra teiknara (FÍT) í flokknum „grafísk hönnun fyrir prentmiðla“. Í tengslum við útgáfu frímerkisins var gefin út áhugaverð og falleg bók, Friðarsúlan í Viðey, IMAGINE PEACE TOWER, sem prýdd er fjölda mynda og texta þekktra íslenskra rithöfunda. Bókin fjallar um hugmyndina að baki Friðarsúlunni, tilurð hennar og mannvirkið sjálft. Sagt er frá lífi og baráttu John Lennons og Yoko Ono fyrir friði. Bókinni fylgir frímerkjaörk og mynddiskur.

Friðarsúlufrímerkið er þriðja áhugaverðasta frímerki ársins 2008 að mati StampNews.com.

SKEYTAÞJÓNUSTAN Skeyti byggja á aldargamalli hefð en í nútímaþjóðfélagi eiga þau í baráttu við aðrar leiðir fyrir viðskiptavini til að koma skilaboðum á framfæri með skjótum hætti. Skeytaþjónustan hefur m.a. á sinni könnu almenn skeyti, heillaskeyti, hraðskeyti, samúðarskeyti og kort og svo nýjustu viðbótina, persónuleg skeyti með eigin mynd. Skeyti hafa oft og tíðum verið tengd við árstíðabundin tilefni eins og fermingar, útskriftir og brúðkaup. Skeyti eru þó einnig tilvalin vara til að koma til skila t.d. fundarboðum og tilkynningum. Skeytaþjónustan sér einnig um að þjónusta kortavef Póstsins en þar hannar viðskiptavinurinn sín eigin boðskort, jólakort, póstkort eða textakort. Þar er einnig hægt að kaupa áritaðar límmiðaarkir og umslög ásamt frímerkjum sem send eru heim til kaupanda. Á komandi árum er markmiðið að þróa nýjungar í Skeytaþjónustunni til að efla starfsemina enn frekar.

PÓSTHÚS, PÓSTAFGREIÐSLUR OG LANDPÓSTAR Póstafgreiðslurnar í Garðabæ, Mjódd og á Seltjarnarnesi fluttu sig um set á árinu og eru nú hluti af nýju, samræmdu og glæsilegu útliti. Nú er svo komið að allar póstafgreiðslur á höfuðborgarsvæðinu eru í eigin rekstri og með mun meira rými en áður, bæði fyrir viðskiptavini og starfsfólk. Í pósthúsið í Síðumúla bættist Hans Petersen við sem söluaðili á ýmsum vörum og er pósthúsið nú einnig móttökuaðili fyrir framköllun mynda. Í maí 2008 var opnað nýtt pósthús á Akranesi að Smiðjuvöllum 30 og er það álíka húsnæði og í Stykkishólmi, á Húsavík og Reyðarfirði, en þau pósthús voru opnuð árið 2007. Í nýju húsnæði er Samskiptaborð og ýmis vörusala fyrir ferðamenn og aðra viðskiptavini. Á haustmánuðum var einnig opnuð ný og endurbætt aðstaða í Keflavík í sama húsnæði og áður. Allur aðbúnaður á þessum tveimur stöðum, Keflavík og Akranesi, er langtum betri en áður og er nú ekkert að vanbúnaði að sækja fram af fullum þunga á þessum stöðum á sviði flutninga og tengdrar þjónustu.

Pósturinn braut blað í skeytasögunni með því að kynna persónuleg skeyti sem sendendur geta skreytt með myndum úr eigin myndasafni.

Maríulaxinn, sumarbústaðurinn, barnabörnin, ferðalagið, gæludýrið, íþróttamótið – á persónulegu skeyti


14

ÍSLANDSPÓSTUR

AUKIN ÞJÓNUSTA Í DREIFINGU PAKKA Breyting varð á þjónustuframboði Póstsins á árinu þar sem viðskiptavinum er nú boðið að velja hvort þeir sæki pakkann á pósthús eða fái hann keyrðan heim að dyrum. Nefnast þessir valmöguleikar „Pakki á pósthús” og „Pakki heim”. Þessi breyting, sem gefur bæði sendanda og móttakanda val, hefur mælst mjög vel fyrir hjá viðskiptavinum og hefur haft þau áhrif að meiri umferð viðskiptavina er nú á pósthús og póstafgreiðslur sem aftur gefur aukin tækifæri á sviði vörusölu á pósthúsum og sölu á viðbótarþjónustuþáttum.

Hærra þjónustustig og aukið val

ÚTKEYRSLUDEILD

Tekjuskipting eftir vöruflokkum

Árið 2008 einkenndist af miklum breytingum í útkeyrsludeild Póstsins þar sem m.a. var hætt að keyra út erlend og innlend rúmfrek bréf til einstaklinga og fyrirtækja sem ekki eru í fyrirtækjaþjónustu. Í kjölfarið fækkaði starfsfólki útkeyrsludeildar úr 135 (fastráðnum og tímavinnufólki) í 87.

70% 60% 50%

Lófatölvur voru teknar í gagnið á árinu þannig að allar undirskriftir og greiðslur eru með rafrænum hætti í rauntíma, sem gerir það að verkum að öll þjónusta við viðskiptavini er mun skilvirkari. Verkbókhald var tekið upp á árinu til að greina betur og halda utan um þann kostnað sem fellur á einstök verk, sem einnig leiðir til þess að hægt er að kortleggja álag í dreifingu yfir daginn. Ákveðið var að innleiða nýtt kortakerfi á árinu sem gerir það kleift að skipuleggja betur akstursleiðir og mun þetta kortakerfi verða að fullu tekið í notkun á vormánuðum 2009.

40% 30% 20% 10% 0% 2004

2005

2006

2007

2008

Bréf Pakkar Annað

Þróunin í bílamálum er sú að flutningsrými bíla hefur verið stækkað og er það gert til að mæta breyttum kröfum viðskiptavina um stærð og þyngd sendinga.

Þróun í póstmagni innanlands Milljónir sendinga 114 114

120 102 94

100 85 80

89

90

Íslandspóstur rekur einn stærsta bílaflota landsins og hefur nú yfir að ráða um 120 bílum víðs vegar um landið. Þar af eru 10 umhverfisvænir bílar sem ganga fyrir metangasi. Það er stefna fyrirtækisins að um 10% bílaflota á höfuðborgarsvæðinu gangi fyrir umhverfisvænum orkugjöfum.

Mjög góður árangur náðist á árinu í að lækka tjónatíðni á bílum en tjónatíðnin lækkaði um 14% á milli ára. 107 96

87

71

60

Tekin var ákvörðun á árinu um að fara af stað í þróunarverkefni með ND á Íslandi með það að markmiði að draga úr lausagangi bifreiða, en ND sér um allan rekstur á ökusíritum hjá útkeyrsludeild Póstsins. Þetta þróunarverkefni samræmist vel stefnu fyrirtækisins í umhverfismálum þar sem lögð er áhersla á að Pósturinn starfi í sátt við umhverfi sitt.

40

DREIFINGARSTÖÐVAR

20

Dreifing á höfuðborgarsvæðinu gekk vel á árinu 2008. Mikið var um ýmsa hagræðingu, t.a.m. hverfabreytingar. Ákveðið var að halda niðri yfirvinnu eins og hægt var og báru þær aðgerðir ágætis árangur og lækkuðu töluvert launakostnað.

0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mjög áhugaverð og skemmtileg nýjung var Segway-hjól sem tekið var í notkun við dreifingu. Hjólið hefur vakið töluverða athygli enda ný leið til dreifingar og virkar mjög vel í hverfum þar sem mikil ganga er og getur bréfberi farið yfir mun stærra svæði.

Fjöldi fyrirtækja í Fyrirtækjaþjónustu Fjöldi 1400

1248 1185 1221

1200 981

1000 800

1050

1115

790 699

600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Dreifingarstöðin við Bæjarflöt flutti um mitt árið að Stórhöfða 27. Það er bráðabirgðahúsnæði fyrir stöðina þar sem búið er að kaupa framtíðarhúsnæði við Fossaleyni í Grafarvogi.

TNT HRAÐFLUTNINGAR Á árinu var TNT Hraðflutningar gert að sjálfstæðri einingu og starfsemin sameinuð á einn stað í Póstmiðstöð. Breytingin var gerð í september 2008 og hefur strax skilað sér í meiri samvinnu og samræmi í vinnubrögðum milli starfsfólks.


15

ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

Störf 5.5%

5.6% 38.4%

7.4%

STARFSFÓLK OG FRÆÐSLA

14.6%

Fræðslustarf á árinu var mjög fjölbreytt og víðtækt. Sérstök áhersla var lögð á að styðja við það hlutverk fyrirtækisins að veita áreiðanlega, örugga og góða þjónustu um allt land. Í því skyni var m.a. hannað sérstakt svæði á netinu sem gerir starfsfólki pósthúsa á kjarnastöðum kleift að nálgast upplýsingar og fræðslu, m.a. um vörur og þjónustu Póstsins. 16.1%

Af öðru áhugaverðu má nefna fræðslu fyrir bréfbera um hvernig eigi að umgangast hunda, erindi um andlega líðan, íslenskunámskeið fyrir erlent starfsfólk og erindi um samskipti á fjölmenningarlegum vinnustað.

12.4% Bréfberar 38,4% Bílstjórar 12,4% Starfsfólk í póstmiðstöð 16,1% Starfsfólk pósthúsa 14,6% Skrifstofa 7,4% Landpóstar 5,5% Aðrir 5,6%

Á árinu fékkst styrkur frá Starfsmenntaráði Félagsmálaráðuneytisins til verkefnisins Ekrastarfsþróun sem fólst í að hanna og bjóða upp á námskeið fyrir bréfbera á höfuðborgarsvæðinu. Námskeiðið var alls 28 kennslustundir en efni þess var m.a. námstækni, sjálfsstyrking, líkamsbeiting, þjónusta og vörumeðhöndlun. Verkefnið var unnið í samvinnu við Póstmannafélagið og Mími símenntun, sem jafnframt var framkvæmdaraðili. Munu þessir aðilar vinna að frekari þróun verkefnisins þannig að starfsfólki gefist kostur á að efla sig í starfi.

Kynjahlutfall stjórnenda

Árlega hafa í kringum 2.000 starfsmenn sótt á milli 80 og 90 námskeið og fræðslufundi á vegum fræðsludeildar. Á árinu 2008 sóttu 1.900 starfsmenn 79 námskeið eða fræðslufundi sem jafngildir því að 24 starfsmenn hafi að meðaltali sótt hvern fund eða námskeið.

37%

63%

Árið 2007 var hafist handa við að hanna nýjan starfsmannafatnað fyrir bréfbera, bílstjóra og starfsfólk pósthúsa. Linda Björg Árnadóttir fatahönnuður sá um alla hönnun og framleiðslustýringu. Unnið var með bréfberum, bílstjórum og öðru starfsfólki til að tekin væru til greina við hönnunina öll smáatriði sem skipta máli við hreyfingu og vinnuumhverfi. Haustið 2008 var fatnaðurinn loks tilbúinn og hefur verið dreift á vinnustaði og skapast almenn ánægja um.

Konur 63% Karlar 37%

Almenn ánægja var meðal starfsfólks með nýjan fatnað.


16

ÍSLANDSPÓSTUR


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

17

ÁRSREIKNINGUR

Við viljum aðeins það besta, fyrir okkur og viðskiptavini okkar Við leggjum áherslu á hagkvæm innkaup þar sem tillit er tekið til gæða, verðs og umhverfissjónarmiða. Það er meginregla okkar að beita opnum útboðum við kaup á vörum og þjónustu og skulu sömu kröfur jafnan gerðar til samstarfsfyrirtækja og eigin starfsmanna hvað varðar gæði þeirrar þjónustu sem veitt er.


18

ÍSLANDSPÓSTUR


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

SKÝRSLA OG YFIRLÝSING STJÓRNAR OG FORSTJÓRA

SKÝRSLA OG YFIRLÝSING STJÓRNAR OG FORSTJÓRA

Rekstur ársins 2008 Ársreikningurinn hefur að geyma samstæðureikning Íslandspósts hf. og dótturfélaga þess sem eru Trönur ehf. og Samskipti ehf., bæði að fullu í eigu móðurfélagsins. Hagnaður varð af rekstri félagsins á tímabilinu að fjárhæð 79 millj. kr. samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé þann 31. desember 2008 nam 2.591 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi. Hlutafé félagsins þann 31. desember 2008 nam 1.448 millj. kr. og er það allt í eigu ríkissjóðs. Stjórnunarhættir Stjórn Íslandspósts hf. starfar samkvæmt samþykktum félagsins og eftir vinnureglum stjórnar. Í reglunum er meðal annars að finna skilgreiningu á valdsviði og verkaskiptingu stjórnar, ákvæði um hæfi stjórnarmanna, reglur um þagnarskyldu og fleira. Yfirlýsing stjórnar og forstjóra Ársreikningurinn er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Samkvæmt bestu vitneskju er það álit okkar að samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af rekstrarafkomu samstæðunnar á árinu 2008, eignum, skuldum og fjárhagsstöðu hennar 31. desember 2008 og breytingu á handbæru fé á árinu 2008. Jafnframt er það álit okkar að samstæðureikningurinn og skýrsla stjórnar og forstjóra geymi glöggt yfirlit um þróun og árangur í rekstri samstæðunnar, stöðu hennar og lýsi helstu áhættuþáttum og óvissu sem samstæðan býr við. Stjórn og forstjóri Íslandspósts hf. hafa í dag rætt um ársreikning samstæðunnar fyrir árið 2008 og staðfesta hann með undirritun sinni. Stjórn og forstjóri leggja til við aðalfund félagins að samþykkja ársreikninginn.

Reykjavík, 20. febrúar 2009.

Stjórn:

Björn Jósef Arnviðarson, Guðmundur Oddsson, Petrína Baldursdóttir Lilja Rafney Magnúsdóttir, Jón Ingi Cæsarsson, Ellert Kristinsson, Helga Vala Helgadóttir Forstjóri:

Ingimundur Sigurpálsson

19


20

ÍSLANDSPÓSTUR

ÁRITUN ENDURSKOÐENDA

ÁRITUN ENDURSKOÐENDA ÁRITUN ENDURSKOÐENDA

Til stjórnar og hluthafa Íslandspósts hf.hluthafa Íslandspósts hf. Til stjórnar og Við höfum endurskoðaðVið meðfylgjandi samstæðuársreikning hf. og dótturfélaga (,,Samstæðan'') fyrir (,,Samstæðan'') fyrir höfum endurskoðað meðfylgjandiÍslandspósts samstæðuársreikning Íslandspósts hf. og dótturfélaga árið 2008. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrsluhefur stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, eiginfjáryfirlit, árið 2008. Ársreikningurinn að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, eiginfjáryfirlit, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um helstu reikningsskilaaðferðir ogreikningsskilaaðferðir aðrar skýringar. sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um helstu og aðrar skýringar. Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerðeruog ábyrgir glöggrifyrir framsetningu ársreikningsins í samræmi við alþjóðlega Stjórnendur gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla einsreikningsskilastaðla og þeir hafa verið eins staðfestir af Evrópusambandinu. Ábyrgðin felur í sér að skipuleggja, og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Ábyrgðin felur í sér að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirlitiog sem varðarinnra gerð eftirliti og glögga ársreiknings sem er í meginatriðum innleiða viðhalda semframsetningu varðar gerð og glögga framsetningu ársreiknings án sem er í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem erannmarka, vegna sviksemi nær Ábyrgð einnig tilstjórnenda þess að beitt verulegra hvort eða semmistaka. er vegna Ábyrgð sviksemistjórnenda eða mistaka. nærséeinnig til þess að beitt sé viðeigandi reikningsskilaaðferðum mati miðað við aðstæður. viðeigandi og reikningsskilaaðferðum og mati miðað við aðstæður. Ábyrgð endurskoðenda Ábyrgð endurskoðenda Ábyrgð okkar felst í því Ábyrgð áliti semokkar við látum á ársreikningnum grundvelli endurskoðunarinnar. felst í ljós því áliti sem við látum áí ljós á ársreikningnum á grundvelliEndurskoðað endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. þeim ber okkur að fara þeim eftir settum siðareglum var í samræmi við alþjóðlega Samkvæmt endurskoðunarstaðla. Samkvæmt ber okkur að fara eftir settum siðareglum og skipuleggja og haga og endurskoðuninni að nægjanleg vissa fáistað umnægjanleg að ársreikningurinn sé án skipuleggja og þannig haga endurskoðuninni þannig vissa fáist um aðverulegra ársreikningurinn sé án verulegra annmarka. annmarka. Endurskoðun felur í sérEndurskoðun aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og öðrumá upplýsingum í ársreikningnum. Val í ársreikningnum. Val felur í sér aðgerðir til staðfestingar fjárhæðum og öðrum upplýsingum endurskoðunaraðgerða endurskoðunaraðgerða byggist á faglegu matibyggist endurskoðandans, þar endurskoðandans, með talið á þeirri þar hættu verulegir á faglegu mati meðaðtalið á þeirri hættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, er vegna sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið til annmarkar hvort séu á sem ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Viðtillit áhættumatið er tekið tillit til þess innra eftirlits semþess varðar gerð og glögga framsetningu til þess aðársreiknings, skipuleggja tilviðeigandi innra eftirlits sem varðar gerð ogársreiknings, glögga framsetningu þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir,endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innraaðeftirlits félagsins. felur einnig í sér en ekki til þess gefa álit á virkni Endurskoðun innra eftirlits félagsins. Endurskoðun felur einnig í sér mat á reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum sem og stjórnendur nota við ársreikningsins, ogársreikningsins, mat á mat á reikningsskilaaðferðum matsaðferðum semgerð stjórnendur nota viðsem gerð sem og mat á framsetningu hans í heild. framsetningu hans í heild. Við teljum að við endurskoðunina við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að álit okkar Við teljum höfum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og byggja viðeigandi gagnaá.til að byggja álit okkar á. Álit

Álit

Það er álit okkar að samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu samstæðunnar á árinu samstæðunnar 2008, Það er álit okkar að samstæðuársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu á árinu 2008, fjárhagsstöðu hennar 31. desember 2008 og 31. breytingu á handbæru á árinu á2008, í samræmi við alþjóðlega fjárhagsstöðu hennar desember 2008 og fé breytingu handbæru fé á árinu 2008, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins reikningsskilastaðla og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu.

Ríkisendurskoðun, 20. febrúar 2009 Ríkisendurskoðun, 20. febrúar 2009

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008

Sveinn Arason

Sveinn Arason

Ríkisendurskoðandi

Ríkisendurskoðandi

Óskar Sverrisson

Óskar Sverrisson

Endurskoðandi

Endurskoðandi

Fjárhæðir eru í þúsundum króna Fjárhæðir eru í þúsu


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

SKÝRINGAR FRH. REKSTRARREIKNINGUR ÁRSINS 2008

REKSTRARREIKNINGUR ÁRSINS 2008

2008

2007

Tekjur af póstþjónustu .....................................................................

6.088.910

5.645.917

Aðrar tekjur ....................................................................................

584.077

606.007

6.672.987

6.251.924

REKSTRARTEKJUR

Skýr.

REKSTRARGJÖLD 3.660.664

3.505.340

Beinn kostnaður við póstdreifingu ....................................................

1.680.101

1.415.390

Annar rekstrarkostnaður ..................................................................

810.367

768.390

6.151.132

5.689.120

521.855

562.804

( 290.724)

( 266.613)

Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði og skatta (EBIT) ........................

231.131

296.191

Fjármunatekjur ................................................................................

82.050

97.841

Laun og launatengd gjöld ................................................................

6

Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) ...............................................................................

Afskriftir .........................................................................................

10

Fjármagnsgjöld ................................................................................ Hrein fjármagnsgjöld .......................................................................

( 219.589)

( 119.794)

8

( 137.539)

( 21.953)

93.592

274.238

9

( 14.699)

( 43.797)

78.893

230.441

0,05

0,16

Hagnaður fyrir tekjuskatt ................................................................. Tekjuskattur .................................................................................... Hagnaður ársins ..................................................................................

HAGNAÐARHLUTUR OG ÞYNNTUR HAGNAÐARHLUTUR Hagnaður og þynntur hagnaðarhlutur á hverja krónu hlutafjár ..........................................................................................

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008

3

Skýringar með ársreikningi nr. 1-23 eru óaðskiljanlegur hluti hans.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

21


22

ÍSLANDSPÓSTUR

EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2008

EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2008

Skýr.

2008

2007

Rekstrarfjármunir ............................................................................

10

2.901.047

2.679.672

Viðskiptavild ...................................................................................

11

131.120

131.120

Eignarhlutir í öðrum félögum ...........................................................

12

80.438

68.050

Skuldabréf ......................................................................................

13

39.572

44.651

3.152.177

2.923.493

EIGNIR

FASTAFJÁRMUNIR Birgðir .............................................................................................

14

164.243

104.900

Viðskiptakröfur og aðrar kröfur ........................................................

15

1.290.531

993.746

Handbært fé ...................................................................................

16

249.404

254.509

Eignir til sölu ...................................................................................

17

60.908

41.121

VELTUFJÁRMUNIR

1.765.086

1.394.276

EIGNIR SAMTALS

4.917.263

4.317.769

1.447.500

1.447.500

EIGIÐ FÉ Hlutafé ...........................................................................................

18

Lögbundinn varasjóður ....................................................................

338.623

334.678

Óráðstafað eigið fé .........................................................................

804.922

819.974

EIGIÐ FÉ

2.591.045

2.602.152

SKULDIR Skuldabréfalán ................................................................................

19

1.524.503

822.298

Tekjuskattsskuldbinding ..................................................................

20

30.446

38.188

1.554.949

860.486

LANGTÍMASKULDIR Tekjuskattur til greiðslu ...................................................................

20

22.441

30.794

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir .....................................

21

748.828

824.337

SKAMMTÍMASKULDIR

771.269

855.131

SKULDIR

2.326.218

1.715.617

EIGIÐ FÉ OG SKULDIR SAMTALS

4.917.263

4.317.769

Skýringar með ársreikningi nr. 1-23 eru óaðskiljanlegur hluti hans.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

SKÝRINGAR FRH. EIGINFJÁRYFIRLIT 2008

EIGINFJÁRYFIRLIT 2008

Lögbundinn Hlutafé

Óráðstafað

varasjóður

eigið fé

Samtals

334.678

819.974

2.602.152

( 90.000)

( 90.000)

ÁRIÐ 2008 Eigið fé 1.1.2008 .................................................

1.447.500

Arður til hluthafa ................................................. Lagt í lögbundinn varasjóð ...................................

3.945

Hagnaður ársins .................................................. Eigið fé 31.12.2008 .............................................

( 3.945)

0

78.893

78.893

1.447.500

338.623

804.922

2.591.045

1.447.500

323.126

691.085

2.461.711

( 90.000)

( 90.000)

( 11.552)

0

230.441

230.441

819.974

2.602.152

ÁRIÐ 2007 Eigið fé 1.1.2007 ................................................. Arður til hluthafa ................................................. Lagt í lögbundinn varasjóð ...................................

11.552

Hagnaður ársins .................................................. Eigið fé 31.12.2007 .............................................

1.447.500

Skýringar með ársreikningi nr. 1-23 eru óaðskiljanlegur hluti hans.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 

334.678

Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

23


24

ÍSLANDSPÓSTUR

SKÝRINGAR FRH. SJÓÐSTREYMISYFIRLIT ÁRSINS 2008

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT ÁRSINS 2008

Skýr.

REKSTRARHREYFINGAR Hagnaður ársins ..................................................................................

2008

2007

78.893

230.441

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: Hagnaður af sölu eigna ....................................................................... Afskriftir ..............................................................................................

10

Verðbætur og gengismunur af langtímaskuldum .................................. Tekjuskattur ........................................................................................ VELTUFÉ FRÁ REKSTRI

( 4.368)

( 49.861)

290.724 357.616

266.613 43.001

( 7.742)

13.003

715.123

503.197

1.942

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: Birgðir, (hækkun) lækkun ....................................................................

( 59.343)

Skammtímakröfur, (hækkun) ..............................................................

( 279.919)

( 31.709)

Skammtímaskuldir, (lækkun) ................................................................

( 110.995)

( 125.440)

BREYTINGAR Á REKSTRARTENGDUM EIGNUM OG SKULDUM

( 450.257)

( 155.207)

264.866

347.990

HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI

FJÁRFESTINGARHREYFINGAR Fasteignir og lóðir ................................................................................

10

( 329.111)

( 604.609)

Áhöld, tæki og bifreiðar ......................................................................

10

( 232.741)

( 216.025)

Söluverð seldra eigna ..........................................................................

30.358

97.860

Breyting á skuldabréfaeign ..................................................................

8.560

8.075

Fjárfesting í eignarhlutum í öðrum félögum ..........................................

( 12.388)

( 50.414)

FJÁRFESTINGARHREYFINGAR

( 535.322)

( 765.113)

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR Tekin ný langtímalán ...........................................................................

400.000

0

Greiddur arður ....................................................................................

( 90.000)

( 90.000)

Afborganir langtímalána ......................................................................

( 44.649)

( 36.214)

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR

265.351

( 126.214)

LÆKKUN Á HANDBÆRU FÉ ....................................................................

( 5.105)

( 543.337)

HANDBÆRT FÉ Í ÁRSBYRJUN ...................................................................

254.509

797.846

HANDBÆRT FÉ Í ÁRSLOK ........................................................................

249.404

254.509

AÐRAR UPPLÝSINGAR Greidd vaxtagjöld ................................................................................

56.020

49.705

Innborgaðar vaxtatekjur .......................................................................

63.670

99.814

Greiddur tekjuskattur ..........................................................................

30.794

45.037

Skýringar með ársreikningi nr. 1-23 eru óaðskiljanlegur hluti hans.

Ársreikningur Íslandspósts Íslandspósts hf. hf. 2008 2008 Ársreikningur 

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Fjárhæðir eru eru íí þúsundum þúsundum króna króna Fjárhæðir 


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

SKÝRINGAR

SKÝRINGAR

1.

FÉLAGIÐ Íslandspóstur hf. (,,félagið'') er með aðsetur á Íslandi. Höfuðstöðvar og lögheimili þess er að Stórhöfða 29 í Reykjavík. Samstæðuársreikningur félagsins fyrir árið 2008 hefur að geyma ársreikning félagsins og dótturfélaga þess, sem vísað er til í heild sem samstæðunnar. Hlutverk félagsins er að veita viðskiptavinum sínum þjónustu á sviði póst- og flutningastarfsemi.

2.

GRUNDVÖLLUR REIKNINGSSKILANNA a. Yfirlýsing um að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sé fylgt Ársreikningur samstæðunnar er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Stjórn félagsins staðfesti ársreikninginn þann 20. febrúar 2009. b. Grundvöllur matsaðferða Ársreikningur samstæðunnar er gerður á grundvelli kostnaðarverðs að því undanskildu að eignarhlutir í öðrum félögum eru færðir á gangvirði. c. Starfrækslu- og framsetningargjaldmiðill Ársreikningur samstæðunnar er birtur í íslenskum krónum, sem er starfrækslugjaldmiðill félagsins. Allar fjárhæðir eru birtar í þúsundum króna nema annað sé tekið fram. d. Mat og ákvarðanir Gerð ársreiknings í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla krefst þess að stjórnendur taki ákvarðanir, meti og gefi sér forsendur sem hafa áhrif á beitingu reikningsskilaaðferða og birtar fjárhæðir eigna og skulda, tekna og gjalda. Endanlegar niðurstöður kunna að vera frábrugðnar þessu mati. Mat og forsendur þess eru í stöðugri endurskoðun. Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar á því tímabili sem breytingin á sér stað og jafnframt á síðari tímabilum ef breytingin hefur áhrif á þau.

3.

MIKILVÆGAR REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR Reikningsskilaaðferðum sem er lýst hér á eftir hefur verið beitt með samræmdum hætti fyrir öll tímabil sem koma fram í ársreikningnum. a. Grundvöllur samstæðu (i) Dótturfélög Dótturfélög eru þau félög þar sem samstæðan fer með yfirráð. Yfirráð eru til staðar þegar samstæðan hefur vald til að stjórna fjárhags- og rekstrarstefnu félags í þeim tilgangi að hagnast á starfsemi þess. Við mat á yfirráðum er tekið tillit til mögulegs atkvæðisréttar sem þegar er nýtanlegur. Reikningsskil dótturfélaga eru innifalin í reikningsskilum félagsins frá því að yfirráð nást og þar til þeim lýkur. Reikningsskilaaðferðum dótturfélaga hefur verið breytt þegar nauðsynlegt hefur verið til að laga þær að aðferðum samstæðunnar. (ii) Viðskipti felld út við gerð samstæðureiknings Viðskipti milli félaga innan samstæðunnar, stöður milli þeirra og óinnleystar tekjur og gjöld sem myndast hafa í viðskiptum milli félaganna eru felld út við gerð ársreiknings samstæðunnar. b. Erlendir gjaldmiðlar (i) Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð á gengi viðskiptadags. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru færðar miðað við gengi á uppgjörsdegi. Gengismunur sem myndast er færður í rekstrarreikning.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

25


26

ÍSLANDSPÓSTUR

SKÝRINGAR SKÝRINGARFRH. FRH. 3. FRH.

c. Fjármálagerningar Til fjármálagerninga teljast fjárfestingar í hlutabréfum og skuldabréfum, viðskiptakröfur, aðrar kröfur, handbært fé, lántökur, viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir. Fjármálagerningar eru færðir á gangvirði við upphaflega skráningu í bókhald og er allur beinn viðskiptakostnaður færður til hækkunar á virði þeirra við upphaflega skráningu í bókhald. Eftir upphaflega skráningu eru fjármálagerningar færðir á afskrifuðu kostnaðarverði, að undanskildum fjáreignum til sölu sbr. hér að neðan. Til handbærs fjár teljast sjóður og óbundnar bankainnstæður. Til handbærs fjár teljast sjóður og óbundnar bankainnstæður. (i) Fjáreignir til sölu Fjárfestingar samstæðunnar í hlutabréfum eru flokkaðar sem fjáreignir til sölu. Þær eru færðar á gangverði og gangvirðisbreytingar færðar beint á sérstakan lið meðal eigin fjár. Gangvirðisbreytingar, sem færðar hafa verið á eigið fé, eru færðar í rekstrarreikning þegar fjáreign til sölu er færð úr ársreikningi eða ef um virðisrýrnun er að ræða. d. Rekstrarfjármunir (i) Færsla og mat Rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði, að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun. Kostnaðarverð samanstendur af beinum kostnaði sem fellur til við kaupin. Þegar rekstrarfjármunir samanstanda af einingum sem hafa mismunandi nýtingartíma eru einingarnar aðgreindar og færðar miðað við mismunandi nýtingartíma. Hagnaður eða tap af sölu rekstrarfjármuna er mismunur á söluandvirði og bókfærðu verði eignarinnar og er fært í rekstrarreikning meðal annarra tekna og gjalda. (ii) Kostnaður sem fellur til síðar Kostnaður sem fellur til vegna endurnýjunar á hluta rekstrarfjármuna er eignfærður meðal rekstrarfjármuna þegar sá kostnaður fellur til, ef líklegt er að framtíðarhagnaður sem felst í eigninni muni renna til félagsins og hægt er að meta kostnaðinn á áreiðanlegan hátt. Allur annar kostnaður er gjaldfærður í rekstrarreikningi þegar til hans er stofnað. (iii) Afskriftir Afskriftir eru reiknaðar línulega miðað við áætlaðan nýtingartíma einstakra hluta rekstrarfjármuna. Leigðar eignir eru afskrifaðar á leigutíma eða nýtingartíma ef hann er skemmri en leigutími. Land er ekki afskrifað. Áætlaður nýtingartími greinist þannig: Fasteignir ........................................................................................................................ Áhöld, tæki, bifreiðar og innréttingar ..............................................................................

20-25 ár 3-10 ár

Afskriftaaðferðir, nýtingartími og niðurlagsverð eru endurmetin á uppgjörsdegi. e. Óefnislegar eignir (i) Viðskiptavild Viðskiptavild verður til við kaup á dótturfélögum og er færð á kostnaðarverði að frádreginni uppsafnaðri virðisrýrnun.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 



Fjárhæðir eru í þúsundum króna 


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

SKÝRINGAR FRH. SKÝRINGAR FRH. 3. FRH.

f. Birgðir Birgðir eru metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluvirði, hvort sem lægra reynist. Hreint söluvirði er áætlað söluverð í venjulegum viðskiptum að frádregnum áætluðum kostnaði við að selja vöru. Kostnaður við birgðir er byggður á "fyrst inn - fyrst út" reglunni við birgðamat og tekur til kostnaðar sem stofnað hefur verið til við kaup birgðanna og við að koma þeim á þann stað og í það ástand sem þær eru í á uppgjörsdegi. g. Virðisrýrnun (i) Fjáreignir Á hverjum uppgjörsdegi er kannað hvort til staðar sé hlutlæg vísbending um virðisrýrnun fjáreigna. Fjáreign telst vera virðisrýrð ef hlutlægar vísbendingar eru um að einn eða fleiri atburðir sem átt hafa sér stað eftir upphaflega skráningu í bókhald benda til þess að vænt framtíðarsjóðstreymi af eigninni verði lægra en áður var talið.

Virðisrýrnun fjáreigna sem færðar eru á afskrifuðu kostnaðarverði er mismunurinn á bókfærðu verði þeirra annars vegar og núvirtu væntu framtíðarsjóðstreymi, miðað við upphaflega virka vexti hins vegar. Virðisrýrnun fjáreigna til sölu er ákvarðað með hliðsjón af gangvirði þeirra á hverjum tíma. Einstakar mikilvægar fjáreignir eru prófaðar sérstaklega með tilliti til virðisrýrnunar. Aðrar fjáreignir eru metnar í flokkum með svipuðum lánsáhættueinkennum. Virðisrýrnun fjáreigna er færð í rekstrarreikning. Uppsafnað tap af fjáreignum til sölu sem fært hefur verið á eigið fé er fært í rekstrarreikning við virðisrýrnun. Virðisrýrnun er bakfærð ef hægt er að tengja bakfærsluna með hlutlægum hætti atburðum sem orðið hafa eftir að virðisrýrnun var færð. Bakfærsla fjáreigna sem færðar eru á afskrifuðu kostnaðarverði er færð í rekstrarreikning.

(ii) Aðrar eignir Bókfært verð eigna samstæðunnar, annarra en birgða (sjá reikningsskilaaðferð f) er yfirfarið á hverjum uppgjörsdegi til að meta hvort vísbending sé um virðisrýrnun. Ef eitthvað bendir til þess er endurheimtanleg fjárhæð eignarinnar áætluð. Virðisrýrnunarprófanir eru gerðar að minnsta kosti árlega á viðskiptavild. Virðisrýrnun er færð þegar bókfært verð eignar eða sjóðskapandi hluta hennar verður hærra en endurheimtanlega fjárhæð hennar. Virðisrýrnun er færð til gjalda í rekstrarreikningi. Endurheimtanleg fjárhæð eigna eða sjóðskapandi eininga er hreint gangvirði þeirra eða nýtingarvirði, hvort sem hærra reynist. Nýtingarvirði er áætlað framtíðarsjóðstreymi núvirt miðað við markaðsvexti eignarinnar fyrir skatta, sem sýna núverandi markaðsmat á tímavirði fjármuna og áhættuna sem tengist eigninni. Virðisrýrnun viðskiptavildar er ekki bakfærð. Virðisrýrnun annarra eigna er bakfærð ef hægt er að tengja hækkun á endurheimtanlegri fjárhæð á hlutlægan hátt atburði sem átti sér stað eftir að virðisrýrnunin var færð. Virðisrýrnun annarra eigna er bakfærð ef breyting hefur átt sér stað á mati sem notað var við útreikning á endurheimtanlegri fjárhæð. Virðisrýrnun er einungis bakfærð að því marki sem nemur áður færðri virðisrýrnun, að frádregnum afskriftum sem hefðu verið færðar, ef engin virðisrýrnun hefði orðið. Bakfærsla virðisrýrnunar er færð í rekstrarreikning nema í tilviki eignarhluta í öðrum félögum sem flokkaðir eru sem fjáreignir til sölu. Þegar um slíkar eignir er að ræða er bakfærsla virðisrýrnunar færð beint á eigið fé.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 



Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

27


28

ÍSLANDSPÓSTUR

SKÝRINGAR SKÝRINGARFRH. FRH.

SKÝRINGAR FRH.

3. FRH. 3. FRH.

h. Fastafjármunir til sölu h. Fastafjármunir til sölu Þegar gert er ráð fyrir að bókfært verð fastafjármuna (eða eignasamstæða sem samanstanda af eignum Þegar gert er ráð fyrir að bókfært verð fastafjármuna (eða eignasamstæða sem samanstanda af eignum og skuldum) verði endurheimt aðallega með sölu þeirra fremur er áframhaldandi notkun, eru eignirnar og skuldum) verði endurheimt aðallega með sölu þeirra fremur er áframhaldandi notkun, eru eignirnar eða eignasamstæðurnar endurflokkaðar í efnhagasreikningi sem eignir til sölu. Áður en endurflokkunin á eða eignasamstæðurnar endurflokkaðar í efnhagasreikningi sem eignir til sölu. Áður en endurflokkunin á sér stað eru eignirnar (eða einstakir hlutar eignasamstæða) endurmetnir í samræmi við sér stað eru eignirnar (eða einstakir hlutar eignasamstæða) endurmetnir í samræmi við reikningsskilaaðferðir samstæðunnar. Eftir það eru eignirnar (eða eignasamstæðan) almennt metnar á reikningsskilaaðferðir samstæðunnar. Eftir það eru eignirnar (eða eignasamstæðan) almennt metnar á bókfærðu verði eða hreinu gangvirði, hvoru sem lægra reynist. bókfærðu verði eða hreinu gangvirði, hvoru sem lægra reynist. Virðisrýrnun eignasamstæða er fyrst færð til lækkunar á viðskiptavild, því næst hlutfallslega á aðrar eignir Virðisrýrnun eignasamstæða er fyrst færð til lækkunar á viðskiptavild, því næst hlutfallslega á aðrar eignir og skuldir innan eignasamstæðunnar. Virðisrýrnun er þó ekki færð til lækkunar á birgðum, fjáreignum eða og skuldir innan eignasamstæðunnar. Virðisrýrnun er þó ekki færð til lækkunar á birgðum, fjáreignum eða skatteignum, sem eru áfram metnar í samræmi við reikningsskilaaðferðir samstæðunnar. Virðisrýrnun við skatteignum, sem eru áfram metnar í samræmi við reikningsskilaaðferðir samstæðunnar. Virðisrýrnun við upphaflega flokkun eigna sem eru til sölu er færð í rekstrarreikning. Hið sama á við hagnað eða tap af upphaflega flokkun eigna sem eru til sölu er færð í rekstrarreikning. Hið sama á við hagnað eða tap af endurmati á síðari uppgjörsdögum, en þó er hagnaður aðeins færður að því marki að hann nemi ekki endurmati á síðari uppgjörsdögum, en þó er hagnaður aðeins færður að því marki að hann nemi ekki hærri fjárhæð en uppsafnaðri virðisrýrnun. hærri fjárhæð en uppsafnaðri virðisrýrnun. i. Skuldbindingar i. Skuldbindingar Skuldbinding er færð þegar samstæðan ber lagaleg eða ætluð skylda vegna liðinna atburða, líklegt er að Skuldbinding er færð þegar samstæðan ber lagaleg eða ætluð skylda vegna liðinna atburða, líklegt er að til greiðslu komi og hægt er að meta hana á áreiðanlegan hátt. til greiðslu komi og hægt er að meta hana á áreiðanlegan hátt. Félagið hefur skuldbundið sig til að greiða viðbótarframlag til Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins sem nemur Félagið hefur skuldbundið sig til að greiða viðbótarframlag til Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins sem nemur 6% af mismun heildarlauna og viðmiðunarlauna þeirra starfsmanna sem nýta sér rétt til greiðslu iðgjalda í 6% af mismun heildarlauna og viðmiðunarlauna þeirra starfsmanna sem nýta sér rétt til greiðslu iðgjalda í sjóðinn meðan þeir starfa hjá félaginu. sjóðinn meðan þeir starfa hjá félaginu. j. Tekjur j. Tekjur Tekjur samstæðunnar af þjónustu eru færðar í rekstrarreikning í þeim mánuði sem þjónustan Tekjur samstæðunnar af þjónustu eru færðar í rekstrarreikning í þeim mánuði sem þjónustan hendi án tillits til þess hvenær uppgjör fyrir hana berast. Tekjur vegna vörusölu eru hendi án tillits til þess hvenær uppgjör fyrir hana berast. Tekjur vegna vörusölu eru rekstrarreikning þegar áhætta og ávinningur flyst til kaupanda sem jafnan er við afhendingu. rekstrarreikning þegar áhætta og ávinningur flyst til kaupanda sem jafnan er við afhendingu.

er innt af er innt af færðar í færðar í

k. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld k. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld Fjármunatekjur samanstanda af vaxtatekjum af fjárfestingum og gengishagnaði af erlendum gjaldmiðlum. Fjármunatekjur samanstanda af vaxtatekjum af fjárfestingum og gengishagnaði af erlendum gjaldmiðlum. Vaxtatekjur eru færðar í rekstrarreikning eftir því sem þær falla til. Vaxtatekjur eru færðar í rekstrarreikning eftir því sem þær falla til. Fjármagnsgjöld samanstanda af vaxtakostnaði af lántökum og gengistapi af erlendum gjaldmiðlum. Fjármagnsgjöld samanstanda af vaxtakostnaði af lántökum og gengistapi af erlendum gjaldmiðlum. l. Tekjuskattur l. Tekjuskattur Gjaldfærður tekjuskattur samanstendur af tekjuskatti til greiðslu og frestuðum tekjuskatti. Tekjuskattur er Gjaldfærður tekjuskattur samanstendur af tekjuskatti til greiðslu og frestuðum tekjuskatti. Tekjuskattur er færður í rekstrarreikning nema þegar hann varðar liði sem eru færðir beint á eigið fé en í þeim tilfellum er færður í rekstrarreikning nema þegar hann varðar liði sem eru færðir beint á eigið fé en í þeim tilfellum er tekjuskatturinn færður á eigið fé. tekjuskatturinn færður á eigið fé. Tekjuskattur til greiðslu Tekjuskattur til greiðslu hagnaðar ársins, miðað hagnaðar ársins, miðað vegna fyrri ára. vegna fyrri ára.

er tekjuskattur sem áætlað er að komi til greiðslu á næsta ári vegna er tekjuskattur sem áætlað er að komi til greiðslu á næsta ári vegna við gildandi skatthlutfall á uppgjörsdegi auk leiðréttinga á tekjuskatti við gildandi skatthlutfall á uppgjörsdegi auk leiðréttinga á tekjuskatti

skattskylds skattskylds til greiðslu til greiðslu

Frestaður tekjuskattur er færður vegna tímabundinna mismuna á bókfærðu verði eigna og skulda í Frestaður tekjuskattur er færður vegna tímabundinna mismuna á bókfærðu verði eigna og skulda í ársreikningnum annars vegar og skattverði þeirra hins vegar. Frestaður tekjuskattur er ekki færður vegna ársreikningnum annars vegar og skattverði þeirra hins vegar. Frestaður tekjuskattur er ekki færður vegna tímabundinna mismuna vegna fjárfestinga í dótturfélögum svo framarlega sem talið er að móðurfélagið tímabundinna mismuna vegna fjárfestinga í dótturfélögum svo framarlega sem talið er að móðurfélagið geti stýrt því hvenær mismunirnir snúist við og jafnframt að talið sé líklegt að þeir munu ekki snúast við í geti stýrt því hvenær mismunirnir snúist við og jafnframt að talið sé líklegt að þeir munu ekki snúast við í fyrirsjáanlegri framtíð. Tekjuskattsskuldbinding er ekki færð vegna viðskiptavildar sem ekki er fyrirsjáanlegri framtíð. Tekjuskattsskuldbinding er ekki færð vegna viðskiptavildar sem ekki er frádráttarbær skattalega. Útreikningur á frestuðum tekjuskatti byggir á því skatthlutfalli sem vænst er að frádráttarbær skattalega. Útreikningur á frestuðum tekjuskatti byggir á því skatthlutfalli sem vænst er að verði í gildi þegar tímabundnir mismunir koma til með að snúast við, miðað við gildandi lög á verði í gildi þegar tímabundnir mismunir koma til með að snúast við, miðað við gildandi lög á uppgjörsdegi. uppgjörsdegi.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008  

 

Fjárhæðir eru í þúsundum króna Fjárhæðir eru í þúsundum króna  


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

SKÝRINGAR SKÝRINGARFRH. FRH.

SKÝRINGAR FRH.

3.L 3.L FRH. FRH.

Tekjuskattseign er er einungis einungis færð færð að að því því marki marki sem sem líklegt líklegt er er talið talið að að skattskyldur skattskyldur hagnaður hagnaður verði verði til til Tekjuskattseign ráðstöfunar íí framtíðinni, framtíðinni, sem sem unnt unnt verður verður að að nýta nýta eignina eignina áá móti. móti. Tekjuskattseign Tekjuskattseign er er metin metin áá hverjum hverjum ráðstöfunar uppgjörsdegi og og lækkuð lækkuð að að því því marki marki sem sem talið talið er er að að hún hún komi komi ekki ekki til til með með að að nýtast. nýtast. uppgjörsdegi m. m. Hagnaður Hagnaður á á hlut hlut ÍÍ ársreikningnum ársreikningnum er er sýndur sýndur grunnhagnaður grunnhagnaður áá hlut hlut og og þynntur þynntur hagnaður hagnaður áá hlut hlut sem sem reiknaður reiknaður er er sem sem hlutfall afkomu, afkomu, sem sem ráðstafað ráðstafað er er til til almennra almennra hluthafa hluthafa íí félaginu félaginu og og vegins vegins meðalfjölda meðalfjölda útistandandi útistandandi hlutfall almennra hluta hluta áá árinu. árinu. Félagið Félagið hefur hefur ekki ekki gert gert kaupréttarsamninga kaupréttarsamninga né né tekið tekið lán lán sem sem breytanlegt breytanlegt er er íí almennra hlutafé, þannig þannig að að þynntur þynntur hagnaður hagnaður áá hlut hlut er er jafn jafn grunnhagnaði grunnhagnaði áá hlut. hlut. hlutafé, n. Nýir Nýir reikningsskilastaðlar reikningsskilastaðlar og og túlkanir túlkanir áá þeim þeim n. Eftirfarandi reikningsskilastaðlar, breytingar Eftirfarandi reikningsskilastaðlar, breytingar áá reikningsskilastöðlum reikningsskilastöðlum og og túlkanir túlkanir áá þeim þeim hafa hafa ekki ekki tekið tekið gildi gildi íí árslok 2008 og hafa ekki verið notaðir við gerð þessa ársreiknings: árslok 2008 og hafa ekki verið notaðir við gerð þessa ársreiknings: IFRS 8 8 Starfsþættir ▫▫ IFRS Starfsþættir segir segir til til um um hvernig hvernig félag félag skuli skuli íí reikningsskilum reikningsskilum sínum sínum gera gera grein grein fyrir fyrir upplýsingum upplýsingum er er varða varða starfsþætti starfsþætti þess, þess, vörur vörur og og þjónustu þjónustu sem sem það það selur, selur, landssvæði landssvæði þar þar sem sem það það starfar starfar og og helstu helstu viðskiptavini. viðskiptavini. IFRS IFRS 8 8 gildir gildir fyrir fyrir tímabil tímabil sem sem hefst hefst 1. 1. janúar janúar 2009 2009 og og mun mun ekki ekki hafa hafa áhrif áhrif á á reikningsskil reikningsskil samstæðunnar. samstæðunnar. ▫▫ ÍÍ endurbættum endurbættum IAS IAS 1 1 Framsetning Framsetning reikningsskila reikningsskila (2007) (2007) er er kynnt kynnt hugtakið hugtakið heildarafkoma, heildarafkoma, sem sem samanstendur samanstendur af af breytingum breytingum á á eigin eigin fé, fé, öðrum öðrum en en breytingum breytingum á á eigin eigin fé fé vegna vegna viðskipta viðskipta við við eigendur eigendur sem sem slíka. slíka. Heildarafkomu Heildarafkomu er er heimilt heimilt að að setja setja fram fram íí einu einu yfirliti yfirliti um um heildarafkomu heildarafkomu eða eða íí tveimur tveimur yfirlitum, yfirlitum, þ.e. þ.e. annars annars vegar vegar rekstrarreikningi rekstrarreikningi og og hins hins vegar vegar yfirliti yfirliti um um heildarafkomu. heildarafkomu. Endurbættur Endurbættur IAS IAS 1 1 mun mun gilda gilda um um ársreikning ársreikning samstæðunnar samstæðunnar 2009. 2009. ▫▫ ÍÍ endurbættum Lántökukostnaður er er felld felld niður niður heimild heimild til til að að gjaldfæra gjaldfæra lántökukostnað lántökukostnað og og endurbættum IAS IAS 23 23 Lántökukostnaður þess þess krafist krafist að að félög félög eignfæri eignfæri lántökukostnað lántökukostnað sem sem tengist tengist beint beint kaupum, kaupum, smíðum smíðum eða eða framleiðslu framleiðslu eignfærsluhæfrar eignfærsluhæfrar eignar eignar sem sem hluta hluta af af kostnaðarverði kostnaðarverði eignarinnar. eignarinnar. Endurbættur Endurbættur IAS IAS 23 23 mun mun gilda gilda um um ársreikning ársreikning samstæðunnar samstæðunnar 2009 2009 og og fela fela íí sér sér breytingar breytingar á á reikningsskilaaðferðum reikningsskilaaðferðum hennar. hennar. Verður Verður staðlinum staðlinum beitt beitt við við eignfærslu eignfærslu lántökukostnaðar lántökukostnaðar sem sem stofnað stofnað er er til til eftir eftir gildistöku gildistöku breytingarinnar breytingarinnar og og mun mun innleiðing innleiðing hans hans því því ekki ekki hafa hafa nein nein áhrif áhrif á á samanburðarfjárhæðir samanburðarfjárhæðir íí ársreikningi ársreikningi samstæðunnar samstæðunnar fyrir fyrir árið árið 2009. 2009. ▫▫ Endurbættur Endurbættur IFRS IFRS 3 3 Sameiningar Sameiningar fyrirtækja fyrirtækja (2008) (2008) leiðir leiðir til til eftirfarandi eftirfarandi breytinga breytinga sem sem munu munu líklega líklega hafa áhrif á rekstur samstæðunnar: hafa áhrif á rekstur samstæðunnar: • • Skilgreiningin Skilgreiningin á á rekstri rekstri hefur hefur verið verið útvíkkuð, útvíkkuð, sem sem mun mun líklega líklega leiða leiða til til þess þess að að fleiri fleiri kaup kaup verði verði skilgreind skilgreind sem sem sameining sameining fyrirtækja. fyrirtækja. • • Skilyrtar Skilyrtar greiðslur greiðslur verða verða metnar metnar á á gangvirði gangvirði og og síðari síðari breytingar breytingar þeirra þeirra færðar færðar íí rekstrarreikning. rekstrarreikning. • Viðskiptakostnaður, annar en sá sem tilheyrir útgáfu verðbréfa, verður • Viðskiptakostnaður, annar en sá sem tilheyrir útgáfu verðbréfa, verður gjaldfærður gjaldfærður þegar þegar hann hann fellur fellur til. til. • • Þeir Þeir hlutir hlutir sem sem fjárfestir fjárfestir á á áður áður en en hann hann öðlast öðlast yfirráð yfirráð eru eru metnir metnir á á gangvirði gangvirði á á yfirtökudegi yfirtökudegi og og hagnaður hagnaður eða eða tap tap færður færður íí rekstrarreikning. rekstrarreikning. • • Hlutdeild Hlutdeild minnihluta minnihluta verður verður metin metin annað annað hvort hvort á á gangvirði gangvirði eða eða sem sem hlutdeild hlutdeild íí aðgreinanlegum aðgreinanlegum eigum eigum og og skuldum skuldum yfirtekins yfirtekins rekstrar, rekstrar, miðað miðað við við hver hver kaup kaup fyrir fyrir sig. sig. Endurbættur Endurbættur IFRS IFRS 3 3 mun mun gilda gilda um um ársreikning ársreikning samstæðunnar samstæðunnar fyrir fyrir árið árið 2010 2010 verði verði hann hann samþykktur samþykktur af Evrópusambandinu. Beita skal staðlinum á viðskipti sem eiga sér stað eftir gildistöku af Evrópusambandinu. Beita skal staðlinum á viðskipti sem eiga sér stað eftir gildistöku hans hans og og hefur hefur innleiðing innleiðing hans hans því því engin engin áhrif áhrif á á samanburðarfjárhæðir samanburðarfjárhæðir íí ársreikningi ársreikningi samstæðunnar. samstæðunnar.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Ársreikningur Íslandspósts Íslandspósts hf. hf. 2008 2008  

 

Fjárhæðir Fjárhæðir eru eru íí þúsundum þúsundum króna króna  

29


30

ÍSLANDSPÓSTUR

SKÝRINGAR FRH.

SKÝRINGAR FRH. 3. N. FRH.

▫ Í endurbættum IAS 27 Samstæðureikningsskil og aðgreind reikningsskil (2008) er gerð krafa um að færa áhrif af breyttri eignarhlutdeild í dótturfélagi, sem felur ekki í sér breytingu á yfirráðum, sem eiginfjárbreytingu. Þegar samstæðan missir yfirráð yfir dótturfélagi er hluturinn sem eftir verður í eigu samstæðunnar metinn á gangvirði og hagnaður eða tap fært í rekstrarreikning. Endurbættur IAS 27 mun gilda um ársreikning samstæðunnar fyrir árið 2010 verði hann samþykktur af Evrópusambandinu. Ekki er talið að innleiðing hans hafi veruleg áhrif á samstæðureikninginn. ▫ Í endurbættum IFRS 2 Eignarhlutatengd greiðsla – ávinnsluskilyrði og ógilding (2008) er hugtakið ávinnsluskilyrði skilgreint nánar. Gerð er krafa um að þau skilyrði sem ekki teljast ávinnsluskilyrði (e. non-vesting conditions) séu einnig hluti af gangvirði á samningsdegi. Verði endurbætur IFRS 2 samþykktar af Evrópusambandinu mun hann gilda um ársreikning samstæðunnar fyrir árið 2009, með afturvirkri beitingu og mun hann ekki hafa áhrif á reikningsskil samstæðunnar. ▫ Í endurbættum IAS 32 Fjármálagerningar: Framsetning og IAS 1 Framsetning reikningsskila – innleysanlegir fjármálagerningar og skuldbindingar sem verða til við slit er gerð sú krafa, að innleysanlegir fjármálagerningar og gerningar sem skylda einingu til að afhenda öðrum aðila hlutfallslegan hlut í hreinum eignum einingar eingöngu við slit séu flokkuð sem eigið fé, að því gefnu að tiltekin skilyrði séu uppfyllt. Verði endurbæturnar samþykktar gilda þær um ársreikning samstæðunnar fyrir árið 2009, með afturvirkri beitingu. Ekki er talið að endurbæturnar hafi áhrif á samstæðureikninginn. ▫ Í endurbættum IAS 39 Fjármálagerningar: skráning og mat – hæfir áhættuvarnarliðir eru veittar nánari útskýringar á beitingu gildandi reikningsskilareglna sem taka til þess hvort tilteknar áhættur eða hluta sjóðsstreymis eru talin hæf í áhættuvarnarsambandi. Verði endurbæturnar samþykktar af Evrópusambandinu, gilda þær um ársreikning samstæðunnar fyrir árið 2010, með afturvirkri beitingu. Ekki er talið að endurbæturnar hafi áhrif á samstæðureikninginn. ▫ IFRIC 13 Tryggðarkerfi fjallar um reikningsskil félaga sem starfrækja, eða taka með öðrum hætti þátt í, tryggðarkerfi fyrir viðskiptamenn sína. Það tengist tryggðarkerfum þar sem viðskiptamennirnir geta nýtt inneign sína með því að fá ókeypis eða með afslætti vörur eða þjónustu. Verði IFRIC 13 samþykkt af Evrópusambandinu mun hann gilda um ársreikning samstæðunnar fyrir árið 2009 en væntanlega ekki hafa nein áhrif á samstæðureikninginn. ▫ IFRIC 15 Samningar um byggingu fasteigna gildir um skráningu tekna og tilheyrandi gjalda hjá einingum sem ráðast sjálf í byggingu fasteigna eða með aðstoð undirverktaka. Verði IFRIC 15 samþykktur af Evrópusambandinu gildir túlkunin um ársreikning samstæðunnar fyrir árið 2009 en ekki er talið að hún hafi nein áhrif á samstæðureikninginn. ▫ Í IFRIC 17 Úthlutun eigna til eigenda, öðrum en reiðufé eru veittar leiðbeiningar um skráningu, mat og uppgjör á skuldum vegna úthlutunar eigna til eigenda, sem ekki er í formi reiðufjár. Verði IFRIC 17 samþykkt af Evrópusambandinu mun hún gilda um ársreikning samstæðunnar fyrir árið 2010. Ekki er talið að túlkunin muni hafa áhrif á samstæðureikninginn. Ein túlkun, IFRIC 12 Samningar þjónustuívilnun , tók gildi fyrir árið 2008 en hefur ekki verið notuð við gerð þessa ársreiknings vegna þess að Evrópusambandið hefur ekki ennþá samþykkt hana.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 



Fjárhæðir eru í þúsundum króna 


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

SKÝRINGAR FRH.

SKÝRINGAR FRH.

4.

STÝRING FJÁRMÁLALEGRAR ÁHÆTTU Yfirlit Eftirfarandi áhættur fylgja fjármálagerningum samstæðunnar: * lánsáhætta * lausafjáráhætta * markaðsáhætta Hér eru veittar upplýsingar um framangreindar áhættur, markmið, stefnu og aðferðir samstæðunnar við að meta og stýra áhættunni. Að auki eru veittar tölulegar upplýsingar víða í ársreikningnum. Stjórn móðurfélagsins ber ábyrgð á að innleiða og hafa eftirlit með áhættustýringu samstæðunnar. Stjórnin hefur falið forstjóra móðurfélagsins umsjón með daglegri áhættustýringu samstæðunnar. Markmið samstæðunnar með áhættustýringu er að uppgötva og greina áhættu sem hún býr við, setja viðmið um áhættutöku og hafa eftirlit með henni. Áhættustýring og aðferðir eru yfirfarnar reglulega til að endurspegla breytingar á markaðsaðstæðum og starfsemi samstæðunnar. Með þjálfun starfsmanna og starfsreglum stefnir samstæðan að öguðu eftirliti þar sem allir starfsmenn eru meðvitaðir um hlutverk sitt og skyldur. Lánsáhætta Lánsáhætta er hættan á fjárhagslegu tapi samstæðunnar ef viðskiptamaður eða mótaðili í fjármálagerningi getur ekki staðið við umsamdar skuldbindingar sínar. Lánsáhætta samstæðunnar er einkum vegna viðskiptakrafna.

Viðskiptakröfur og aðrar kröfur Lánsáhætta samstæðunnar ræðst einkum af fjárhagsstöðu og starfsemi einstakra viðskiptamanna. Atvinnugreinar og staðsetning viðskiptamanna hafa minni áhrif á lánsáhættu. Samstæðan hefur sett útlánareglur þar sem allir stærri viðskiptamenn eru metnir áður en þeim er veittur gjaldfrestur. Greiðslusaga nýrra viðskiptamanna er könnuð og þeim settar hámarksúttektir. Flestir viðskiptamenn samstæðunnar hafa átt í áralöngum viðskiptum við hana og tapaðar viðskiptakröfur hafa verið óverulegar í hlutfalli af veltu. Við stýringu lánsáhættu vegna viðskiptamanna er einkum horft til aldurs krafna og fjárhagsstöðu einstakra viðskiptamanna. Viðskiptakröfur og aðrar kröfur samstæðunnar eru bæði á einstaklinga og félög. Viðskiptamenn sem flokkaðir eru sem áhættusamir geta ekki átt frekari viðskipti við samstæðuna nema greiða niður skuldir sínar. Samstæðan myndar niðurfærslu vegna áætlaðrar virðisrýrnunar viðskiptakrafna, annarra krafna og fjárfestinga. Niðurfærslan er í meginatriðum sérstök niðurfærsla vegna einstakra viðskiptamanna og sameiginleg niðurfærsla með tilliti til aldurs krafna, sem ekki hefur verið tengt einstökum viðskiptamönnum. Sameiginlega niðurfærslan er metin með tilliti til innheimtusögu sambærilegra krafna. Lausafjáráhætta Lausafjáráhætta er hættan á því að samstæðan geti ekki staðið við fjárhagsskuldbindingar sínar eftir því sem þær gjaldfalla. Markmið samstæðunnar er að stýra lausafé þannig að tryggt sé að hún hafi alltaf nægt laust fé til að mæta skuldbindingum sínum eftir því sem þær gjaldfalla. Samstæðan hefur aðgang að lánalínu að eftirstöðvum 230 millj. kr. Að auki hefur samstæðan aðgang að yfirdráttarheimild sem í janúar 2009 var hækkuð úr 100 millj. kr. í 200 millj. kr. Ekki er gert ráð fyrir að til notkunar yfirdráttarheimildar komi nema fáa daga í mánuði.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

31


32

ÍSLANDSPÓSTUR

SKÝRINGAR SKÝRINGARFRH. FRH. 4. FRH.

Samningsbundnar greiðslur af fjárskuldum greinast þannig í árslok:

Skuldabréfalán .................... Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir ...............

Bókfært verð

Innan 1 árs

2-3 ár

4-5 ár

Meira en 5 ár

1.572.812

48.311

160.709

171.042

1.192.750

160.709

171.042

1.192.750

700.517

700.517

2.273.329

748.828

Markaðsáhætta Markaðsáhætta er hættan á því að breytingar á markaðsverði erlendra gjaldmiðla, vaxta og gengi hlutabréfa hafi áhrif á afkomu samstæðunnar eða virði fjárfestinga hennar í fjármálagerningum. Markmið með stýringu markaðsáhættu er að stýra og takmarka áhættu við skilgreind mörk, jafnframt því sem ábati er hámarkaður.

Gjaldmiðlagengisáhætta Samstæðan býr við gengisáhættu vegna krafna á erlendar póststjórnir og viðskiptavini í öðrum gjaldmiðlum en starfrækslugjaldmiðli samstæðufélaganna. Þeir gjaldmiðlar sem einkum skapa gengisáhættu eru SDR og EUR. Samstæðan ver sig að jafnaði ekki fyrir gjaldmiðlagengisáhættu vegna krafna. Lántaka samstæðunnar sem er að 57% hluta í erlendri mynt, EUR, CHF, JPY, USD og CAD, myndar gengisáhættu sem ekki er varin. Vextir af þessum lánum eru að jafnaði lægri en af lánum sem móðurfélagið tekur í íslenskum krónum. Í árslok 2008 er nánast jöfnuður milli krafna og skulda í erlendri mynt. Breytingar á gengi gjaldmiðla hefðu því óveruleg áhrif á afkomu samstæðunnar.

Vaxtaáhætta Lántökur samstæðunnar í íslenskum krónum er að langstærstum hluta á föstum vöxtum og bundnar vísitölu neysluverðs. Lántökur í erlendri mynt eru með breytilegum vöxtum. Ef vaxtakjör hefðu verið 1% lakari en þau reyndust vera hefði afkoma samstæðunnar verið 12 millj. kr. lakari á árinu 2008 en 12 millj. kr. betri ef vaxtakjör hefðu reynst 1% betri en raunin var. Ef vaxtakjör hefðu verið 1% lakari á árinu 2007 en þau reyndust vera hefði afkoma samstæðunnar verið 9 millj. kr. lakari á árinu 27 en 9 millj. kr. betri ef vaxtakjör hefðu reynst 1% betri en raunin var.

Önnur markaðsverðsáhætta Önnur markaðsverðsáhætta er takmörkuð, þar sem fjárfestingar í skuldabréfum og eignarhlutum eru óverulegur hluti af starfsemi samstæðunnar.

5.

SKIPTING TEKNA OG GJALDA EFTIR REKSTRARÞÁTTUM Meginstarfsemi félagsins felst í póstþjónustu sem er að hluta rekin í samkeppni við aðra aðila í sambærilegum rekstri og að hluta samkvæmt einkarétti til póstdreifingar. Rekstrarreikningi félagsins fyrir árið 2008 hefur verið skipt upp í þessa helstu rekstrarþætti eftir aðferðum sem þróaðar hafa verið af stjórnendum félagsins. Taka aðferðir þessar mið af talningum á þeim pósti sem dreift er í samkeppni, bæði innan og utan alþjónustu og samkvæmt einkarétti. Einnig er reiknuð og gjaldfærð notkun á fastafjármunum og fjármagni og breytast því tekjur og gjöld sem reiknuðum innri viðskiptum nemur. Eignarekstur samanstendur af reiknuðum tekjum vegna fastafjármuna og fjármagns, sem og raun fjármagnsliðum fyrirtækisins ásamt áhrifum dótturfélaga. Skipting rekstrarreiknings í framangreinda rekstrarþætti miðað við þessar forsendur er þannig:

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 



Fjárhæðir eru í þúsundum króna 


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

SKÝRINGAR FRH. SKÝRINGAR FRH. SKÝRINGAR FRH. SKÝRINGAR FRH. 5. 5. FRH. 5. FRH. FRH. Samkeppni Samkeppni Samkeppni Samkeppni Samkeppni Samkeppni innan utan innan innan utanutan Einkaréttur Einkaréttur alþjónustu alþjónustu alþjónustu alþjónustu Einkaréttur alþjónustu alþjónustu

Árið 2008 Samtals 2008 Samtals ÁriðÁrið 2008 Samtals Rekstrartekjur ........................................... Rekstrartekjur ........................................... 2.919.952 Rekstrartekjur ........................................... 2.919.952 2.225.505 2.225.505 1.024.579 1.024.579 6.170.036 6.170.036 2.919.952 2.225.505 1.024.579 6.170.036 Rekstrargjöld ............................................. (2.918.548) (2.258.291) (2.258.291) (1.015.827) (1.015.827) (6.192.666) (6.192.666) Rekstrargjöld ............................................. (2.918.548) (2.918.548) (2.258.291) (1.015.827) (6.192.666) Rekstrargjöld ............................................. 1.404 (( 32.786) 8.752 1.404 ( 32.786) 8.752 (( ( 22.630) 22.630) 1.404 32.786) 8.752 22.630) 116.222 Eignarekstur .............................................. 116.222 Eignarekstur .............................................. 116.222 Eignarekstur .............................................. 93.592 Hagnaður fyrir tekjuskatt ........................... 93.592 Hagnaður tekjuskatt ........................... 93.592 Hagnaður fyrirfyrir tekjuskatt ........................... (( 14.699) Tekjuskattur .............................................. ( 14.699) Tekjuskattur .............................................. 14.699) Tekjuskattur .............................................. 78.893 78.893 78.893

Hagnaður ársins ........................................ Hagnaður ársins ........................................ Hagnaður ársins ........................................ Árið 2007 2007 ÁriðÁrið 2007 Rekstrartekjur ........................................... Rekstrartekjur ........................................... Rekstrartekjur ........................................... Rekstrargjöld ............................................. Rekstrargjöld .............................................(( Rekstrargjöld .............................................

2.647.422 2.647.422 2.647.422 2.635.822) ( 2.635.822)(( 2.635.822) 11.600 11.600 11.600

2.011.364 2.011.364 2.011.364 2.049.487) ( 2.049.487) 2.049.487) (( 38.123) ( 38.123) 38.123)

1.022.810 1.022.810 1.022.810 (( 960.575) ( 960.575)(( 960.575) 62.235 62.235 62.235

Eignarekstur .............................................. Eignarekstur .............................................. Eignarekstur .............................................. Hagnaður fyrir tekjuskatt ........................... Hagnaður tekjuskatt ........................... Hagnaður fyrirfyrir tekjuskatt ........................... Tekjuskattur .............................................. Tekjuskattur .............................................. Tekjuskattur ..............................................

5.681.596 5.681.596 5.681.596 5.645.884) ( 5.645.884) 5.645.884) 35.712 35.712 35.712 238.526 238.526 238.526 274.238 274.238 274.238 (( 43.797) ( 43.797) 43.797)

Hagnaður ársins ........................................ Hagnaður ársins ........................................ Hagnaður ársins ........................................

230.441 230.441 230.441

OG LAUNATENGD GJÖLD 6. LAUN LAUNATENGD GJÖLD LAUN OGOG LAUNATENGD GJÖLD 6. 6.LAUN Laun, launatengd gjöld og starfsmannakostnaður greinast þannig: Laun, launatengd gjöld og annar starfsmannakostnaður greinast þannig: Laun, launatengd gjöld og annar annar starfsmannakostnaður greinast þannig:

2008 2008 2008

2007 2007 2007

Laun .......................................................................................................... .......................................................................................................... 2.969.670 2.969.670 2.834.447 2.834.447 LaunLaun .......................................................................................................... 2.969.670 2.834.447 Launatengd gjöld ....................................................................................... 491.430 471.277 Launatengd gjöld ....................................................................................... Launatengd gjöld ....................................................................................... 491.430 471.277 491.430 471.277 Annar starfsmannakostnaður ...................................................................... 199.564 199.616 Annar starfsmannakostnaður ...................................................................... Annar starfsmannakostnaður ...................................................................... 199.564 199.616 199.564 199.616 3.660.664 3.505.340 Laun og launatengd gjöld samtals .............................................................. 3.660.664 3.505.340 3.660.664 3.505.340 og launatengd gjöld samtals .............................................................. LaunLaun og launatengd gjöld samtals .............................................................. Stöðugildi .................................................................................................. Stöðugildi .................................................................................................. Stöðugildi ..................................................................................................

1.032 1.032 1.032

1.055 1.055 1.055

Laun og stjórnar og stjórnenda námu 81 kr. Þar af laun forstjóra 17 og hlunnindi stjórnar og æðstu stjórnenda námu 81 millj. á árinu. af voru forstjóra LaunLaun og hlunnindi hlunnindi stjórnar og æðstu æðstu stjórnenda námu 81 millj. millj. kr. áákr.árinu. árinu. Þar Þar af voru voru launlaun forstjóra 17 17 millj. kr. og laun til 9 kr. Laun stjórnarformanns eru tvöföld laun stjórnarmanns. til stjórnarmanna 9 millj. stjórnarformanns tvöföld stjórnarmanns. millj.millj. kr. kr. og og launlaun til stjórnarmanna stjórnarmanna 9 millj. millj. kr. kr. LaunLaun stjórnarformanns eru eru tvöföld launlaun stjórnarmanns. Samningar við stjórnendur félagsins kveða hvorki áá um kauprétt áá hlutum íí félaginu né greiðslur Samningar stjórnendur félagsins kveða hvorki á um kauprétt á hlutum í félaginu né sérstakar greiðslur Samningar við við stjórnendur félagsins kveða hvorki um kauprétt hlutum félaginu né sérstakar sérstakar greiðslur við Uppsagnarfrestur er 6 við starfslok. Uppsagnarfrestur er gagnkvæmur 6 mánuðir. við starfslok. starfslok. Uppsagnarfrestur er gagnkvæmur gagnkvæmur 6 mánuðir. mánuðir. Ógreiddar eftirstöðvar starfslokasamninga námu 1 kr. árslok og tillit til fjárhæðar íí í Ógreiddar eftirstöðvar starfslokasamninga námu 1 millj. í árslok og tekið er tekið til þeirrar fjárhæðar Ógreiddar eftirstöðvar starfslokasamninga námu 1 millj. millj. kr. ííkr. árslok og er er tekið tillittillit til þeirrar þeirrar fjárhæðar reikningsskilum félagsins. reikningsskilum félagsins. reikningsskilum félagsins.

TIL ENDURSKOÐENDA 7. ÞÓKNANIR ENDURSKOÐENDA ÞÓKNANIR TIL TIL ENDURSKOÐENDA 7. 7.ÞÓKNANIR Greiðslur til greinast þannig: Greiðslur til Ríkisendurskoðunar greinast þannig: Greiðslur til Ríkisendurskoðunar Ríkisendurskoðunar greinast þannig: Endurskoðun ársreiknings ........................................................................... Endurskoðun ársreiknings ........................................................................... Endurskoðun ársreiknings ........................................................................... Könnun árshlutareikninga .......................................................................... Könnun árshlutareikninga .......................................................................... Könnun árshlutareikninga ..........................................................................

4.200 4.200 4.200 1.530 1.530 1.530

3.977 3.977 3.977 1.510 1.510 1.510

Samtals ...................................................................................................... Samtals ...................................................................................................... Samtals ......................................................................................................

5.730 5.730 5.730

5.487 5.487 5.487

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 2008   

 

Fjárhæðir eru þúsundum króna Fjárhæðir í þúsundum króna Fjárhæðir eru ííeru þúsundum króna   

33


34

ÍSLANDSPÓSTUR

SKÝRINGAR FRH.

SKÝRINGAR FRH.

8.

FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD 2008

2007

Vaxtatekjur og verðbætur ...........................................................................

82.050

97.841

Fjármunatekjur samtals ..............................................................................

82.050

97.841

Vaxtagjöld og verðbætur ............................................................................ Gengistap ..................................................................................................

(202.352) (17.237)

(98.743) (21.051)

Fjármagnsgjöld samtals ..............................................................................

(219.589)

(119.794)

Hrein fjármagnsgjöld samtals ......................................................................

(137.539)

(21.953)

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld greinast þannig:

9.

GJALDFÆRÐUR TEKJUSKATTUR Í maí síðastliðnum samþykkti Alþingi lækkun á tekjuskattshlutfalli úr 18% í 15% frá og með 1. janúar 2008 og kemur breytingin til framkvæmda við álagningu ársins 2009. Vegna þessa hefur tekjuskattsskuldbinding lækkað um 6 millj. kr. miðað við 31. desember 2007. Áhrifin eru tekjufærð í rekstrarreikningi félagsins.

Tekjuskattur í rekstrarreikningi greinist þannig: Skattar til greiðslu Skattar ársins .............................................................................................

22.441

30.794

Frestaðir skattar Tímabundnir mismunir ............................................................................... Áhrif breytingar á tekjuskattshlutfalli úr 18% í 15% ....................................

( 1.377) (6.365)

13.003 0

Tekjuskattur færður í rekstrarreikning .........................................................

14.699

43.797

2008

2007

Hagnaður ársins ........................................ Tekjuskattur .............................................

Virkur tekjuskattur greinist þannig:

78.893 14.699

230.441 43.797

Hagnaður án tekjuskatts ...........................

93.592

274.238

Tekjuskattur fyrirtækja samkvæmt gildandi skatthlutfalli .................................

15,0%

14.039

18,0%

49.363

Áhrif breytingar tekjuskattshlutfalls á Íslandi .................................................... Áhrif skattalegra tapa ................................ Annað ......................................................

( 6,8% ) 10,0% ( 2,5% )

( 6.365) 9.381 ( 2.356)

0,0% ( 0,9% ) ( 1,1% )

0 ( 2.411) ( 3.155)

Virkur tekjuskattur ....................................

15,7%

14.699

16,0%

43.797

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008

Fjárhæðir eru í þúsundum króna


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

SKÝRINGAR FRH.

SKÝRINGAR FRH.

10. REKSTRARFJÁRMUNIR Rekstrarfjármunir og afskriftir greinast þannig: Fasteignir og lóðir

Áhöld, tæki og bifreiðar

Samtals

Kostnaðarverð Staða 1.1.2007 .................................................................. Viðbót á árinu ................................................................... Selt og niðurlagt ................................................................

2.147.625 604.609 ( 109.235)

1.489.261 216.025 ( 107.848)

3.636.886 820.634 ( 217.083)

Staða 31.12.2007 ..............................................................

2.642.999

1.597.438

4.240.437

Staða 1.1.2008 .................................................................. Viðbót á árinu ................................................................... Selt og niðurlagt ................................................................

2.642.999 329.111 ( 38.315)

1.597.438 232.741 ( 66.981)

4.240.437 561.852 ( 105.296)

Staða 31.12.2008 ..............................................................

2.933.795

1.763.198

4.696.993

Afskriftir Staða 1.1.2007 .................................................................. Afskriftir ársins .................................................................. Selt og niðurlagt ................................................................

534.333 105.327 ( 73.602)

930.132 161.286 ( 96.711)

1.464.465 266.613 ( 170.313)

Staða 31.12.2007 ..............................................................

566.058

994.707

1.560.765

Staða 1.1.2008 .................................................................. Afskriftir ársins .................................................................. Selt og niðurlagt ................................................................

566.058 128.146 ( 2.682)

994.707 162.578 ( 52.861)

1.560.765 290.724 ( 55.543)

Staða 31.12.2008 ..............................................................

691.522

1.104.424

1.795.946

Bókfært verð 1.1.2007 ........................................................................... 31.12.2007 .......................................................................

1.613.292 2.076.941

559.129 602.731

2.172.421 2.679.672

1.1.2008 ........................................................................... 31.12.2008 .......................................................................

2.076.941 2.242.273

602.731 658.774

2.679.672 2.901.047

Afskriftahlutföll .................................................................

0-5%

10-33%

Vátryggingar og mat eigna Vátryggingaverð, fasteignamat og bókfært verð fasteigna og lóða í lok árs 2008 nam eftirfarandi fjárhæðum: Vátrygginarverð fasteigna ................................................................................................... Fasteignamat fasteigna og lóða ........................................................................................... Bókfært verð fasteigna og lóða ...........................................................................................

3.280.130 1.950.730 2.242.273

Veðskuldir Á rekstrarfjármunum samstæðunnar hvíla tryggingabréf og skuldabréf að fjárhæð 870 millj. kr.

11. ÓEFNISLEGAR EIGNIR Virðisrýrnunarpróf Í lok reikningsársins var framkvæmt virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild félagsins sem nemur 131 millj. króna í uppafi og lok ársins 2008. Við mat á virðisrýrnun er notað vænt fjárstreymi sem fært hefur verið til núvirðis. Við núvirðisreikning er notuð vaxtaprósenta sem samsvarar vegnu meðaltali fjármagnskostnaðar, þ.e. kostnaður skulda og eigin fjár að teknu tillit til skatta. Ef gangverð viðskiptavildar (núvirt fjárstreymi) reynist lægra en bókfært verð er mismunurinn færður til gjalda. Samkvæmt niðurstöðu prófsins í árslok 2008 hefur viðskiptavildin ekki orðið fyrir virðisrýrnun. Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

35


36

1.1.2008 ........................................................................... 31.12.2008 .......................................................................

2.076.941 2.242.273

Afskriftahlutföll .................................................................

0-5%

ÍSLANDSPÓSTUR

602.731 658.774

2.679.672 2.901.047

10-33%

Vátryggingar og mat eigna Vátryggingaverð, fasteignamat og bókfært verð fasteigna og lóða í lok árs 2008 nam eftirfarandi fjárhæðum: Vátrygginarverð fasteigna ................................................................................................... Fasteignamat fasteigna og lóða ........................................................................................... Bókfært verð fasteigna og lóða ...........................................................................................

SKÝRINGAR FRH.

3.280.130 1.950.730 2.242.273

Veðskuldir Á rekstrarfjármunum samstæðunnar hvíla tryggingabréf og skuldabréf að fjárhæð 870 millj. kr.

11. ÓEFNISLEGAR EIGNIR Virðisrýrnunarpróf Í lok reikningsársins var framkvæmt virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild félagsins sem nemur 131 millj. króna í uppafi og lok ársins 2008. Við mat á virðisrýrnun er notað vænt fjárstreymi sem fært hefur verið til núvirðis. Við núvirðisreikning er notuð vaxtaprósenta sem samsvarar vegnu meðaltali fjármagnskostnaðar, þ.e. kostnaður skulda og eigin fjár að teknu tillit til skatta. Ef gangverð viðskiptavildar (núvirt fjárstreymi) reynist SKÝRINGAR FRH. verð er mismunurinn færður til gjalda. Samkvæmt niðurstöðu prófsins í árslok 2008 hefur lægra en bókfært viðskiptavildin ekki orðið fyrir virðisrýrnun.

12. EIGNARHLUTIR Í ÖÐRUM FÉLÖGUM Eignarhlutir í öðrum félögum greinast þannig: Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 Internet á Íslandi hf. .................................. 

Vörusjá ehf. .............................................. Eurogiro, nafnverð 100 þús. DKK .............. Önnur félög ............................................. Eignarhlutir í öðrum félögum samtals .........

2008 2007 Nafnverð Bókfært verð Nafnverð Bókfært verð Fjárhæðir eru í þúsundum króna 3.781 45.352 9.410 40.464   32.500 32.500 25.000 25.000 1.265 2.520 1.265 2.520 66 66 66 66 80.438

68.050

13. SKULDABRÉFAEIGN 2008

2007

Staða 1.1 ................................................................................................... Lánveitingar ársins ...................................................................................... Verðbætur ................................................................................................. Afborganir ................................................................................................. Breyting á niðurfærslu ................................................................................ Afborganir næsta árs ..................................................................................

57.881 667 1.099 ( 10.768) 442 ( 9.749)

66.932 0 597 ( 11.069) 1.421 ( 13.230)

Skuldabréfeign 31.12 .................................................................................

39.572

44.651

Rekstrarvörubirgðir ..................................................................................... Frímerkjabirgðir ..........................................................................................

98.252 65.991

45.391 59.509

Birgðir samtals ...........................................................................................

164.243

104.900

Nafnverð viðskiptakrafna ............................................................................ Niðurfærsla viðskiptakrafna sem kunna að tapast ........................................ Næsta árs afborgun skuldabréfaeignar ........................................................ Ýmsar skammtímakröfur ............................................................................

1.027.452 ( 94.443) 9.749 347.773

824.538 ( 70.894) 13.231 226.871

Viðskiptakröfur og aðrar kröfur samtals ......................................................

1.290.531

993.746

Markaðsverðbréf ........................................................................................ Óbundnar bankainnstæður ......................................................................... Sjóðir .........................................................................................................

53 245.009 4.342

129.475 120.777 4.257

Handbært fé samtals .................................................................................

249.404

254.509

Skuldabréfaeign greinist þannig:

14. BIRGÐIR Birgðir í árslok greinast þannig:

15. VIÐSKIPTAKRÖFUR OG AÐRAR KRÖFUR Viðskiptakröfur og aðrar kröfur greinast þannig:

16. HANDBÆRT FÉ Handbært fé greinist þannig:

17. EIGNIR TIL SÖLU

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Eignir til sölu greinast þannig: Staða 1.1 ................................................................................................... Endurflokkað frá rekstrarfjármunum ........................................................... Selt á árinu ................................................................................................

41.121 22.314 ( 2.527)

38.597 9.971 ( 7.447)


Birgðir í árslok greinast þannig: Rekstrarvörubirgðir ..................................................................................... Frímerkjabirgðir ..........................................................................................

98.252 65.991

45.391 59.509

ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

Birgðir samtals ...........................................................................................

164.243

104.900

15. VIÐSKIPTAKRÖFUR OG AÐRAR KRÖFUR Viðskiptakröfur og aðrar kröfur greinast þannig: SKÝRINGAR FRH. 1.027.452 824.538 Nafnverð viðskiptakrafna ............................................................................ ( 94.443) ( 70.894) Niðurfærsla viðskiptakrafna sem kunna að tapast ........................................ 9.749 13.231 Næsta ársFRH. afborgun skuldabréfaeignar ........................................................ SKÝRINGAR 18. EIGIÐ FÉ 347.773 226.871 Ýmsar skammtímakröfur ............................................................................ Hlutafé 1.290.531 993.746 Viðskiptakröfur og aðrar kröfur samtals ...................................................... Heildarhlutafé félagsins samkvæmt samþykktum þess er 1.448 millj. kr. Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut í félaginu.

16. HANDBÆRT FÉ 19. VAXTABERANDI SKULDIR Handbært fé greinist þannig:

2008

2007

Lán bundin vísitölu........................................................................................ neysluverðs ................................................................... Markaðsverðbréf Lán í EUR ................................................................................................... Óbundnar bankainnstæður ......................................................................... Lán í CHF ................................................................................................... Sjóðir ......................................................................................................... Lán í JPY .................................................................................................... Handbært fé samtals ................................................................................. Lán í USD ................................................................................................... Lán í CAD .................................................................................................. 17. Næsta EIGNIRársTIL SÖLU .................................................................................. afborganir

888.412 53 215.095 245.009 179.933 4.342 135.002 249.404 78.293 76.077 ( 48.309)

800.622 129.475 27.191 120.777 21.438 4.257 10.604 254.509 0 0 ( 37.557)

Eignir til sölu greinast Langtímaskuldir 31.12 þannig: ................................................................................ Staða 1.1 ................................................................................................... Afborganir af langtímaskuldum í lok ársins greinast þannig á næstu ár: Endurflokkað frá rekstrarfjármunum ........................................................... SKÝRINGAR FRH. Selt á2008 árinu.................................................................................................. ................................................................................................ Árið

1.524.503

822.298

41.121 22.314 ( 2.527) 0

38.597 9.971 ( 7.447) 37.557

60.908 41.121 48.311 39.416 Árið .................................................................................................. Eignir2009 til sölu samtals .................................................................................. 79.137 41.391 Árið 2010 .................................................................................................. 81.572 43.484 2011 18. Árið EIGIÐ FÉ .................................................................................................. 84.153 45.702 Árið 2012 .................................................................................................. Hlutafé 86.889 47.620 Árið 2013 .................................................................................................. Heildarhlutafé félagsins samkvæmt samþykktum þess er 1.448 millj. kr. Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar Síðar .......................................................................................................... 1.192.750 604.685 krónu hlut í félaginu. Langtímaskuldir samtals, þar með taldar næsta árs afborganir .....................

19. VAXTABERANDI SKULDIR

1.572.812

859.855

2008

2007

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 Fjárhæðir eru í þúsundum króna Lán bundin vísitölu neysluverðs ...................................................................  888.412 800.622 20. TEKJUSKATTSSKULDBINDING  

Lán í EUR ................................................................................................... Tekjuskattsskuldbinding félagsins greinist þannig: Lán í CHF ................................................................................................... Tekjuskattsskuldbinding 1.1 ....................................................................... Lán í JPY .................................................................................................... Reiknaður ársins ...................................................................... Lán í USD tekjuskattur ................................................................................................... Tekjuskattur til greiðslu .............................................................................. Lán í CAD .................................................................................................. Tekjuskattsskuldbinding 31.12 .................................................................... Næsta árs afborganir ..................................................................................

215.095 179.933 38.188 135.002 14.699 78.293 ( 22.441) 76.077 ( 30.446 48.309)

27.191 21.438 25.185 10.604 43.7970 ( 30.794) 0 ( 38.188 37.557)

Langtímaskuldir 31.12 ................................................................................ Tekjuskattsskuldbindingin greinist þannig í árslok:

1.524.503

822.298

Rekstrarfjármunir ....................................................................................... Afborganir af langtímaskuldum í lok ársins greinast þannig á næstu ár: Viðskiptakröfur .......................................................................................... Árið 2008 .................................................................................................. Birgðir ........................................................................................................ Árið 2009 .................................................................................................. Aðrir liðir ................................................................................................... Árið 2010 .................................................................................................. Samtals ...................................................................................................... Árið 2011 .................................................................................................. Árið 2012 .................................................................................................. 21. VIÐSKIPTASKULDIR OG AÐRAR SKAMMTÍMASKULDIR Árið 2013 .................................................................................................. Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir greinast þannig: Síðar .......................................................................................................... Viðskiptaskuldir .......................................................................................... Langtímaskuldir samtals, þar með taldar næsta árs afborganir ..................... Aðrar skammtímaskuldir .............................................................................

34.294 ( 4.435) 3540 48.311 233 79.137 30.446 81.572 84.153 86.889 1.192.750 344.158 1.572.812 404.670

39.551 ( 2.528) 37.557 883 39.416 282 41.391 38.188 43.484 45.702 47.620 604.685 407.651 859.855 416.686

748.828

824.337

Tekjuskattsskuldbinding 1.1 ....................................................................... Helstu kennitölur samstæðunnar: Reiknaður tekjuskattur ársins ...................................................................... Veltufjárhlutfall - veltufjármunir / skammtímaskuldir .................................... Tekjuskattur til greiðslu .............................................................................. Eiginfjárhlutfall - eigið fé / heildarfjármagn .................................................. Tekjuskattsskuldbinding 31.12 .................................................................... Innra virði hlutafjár - eigið fé / hlutafé .........................................................

38.188 14.699 2,29 ( 22.441) 0,53 30.446 1,79

25.185 43.797 1,63 ( 30.794) 0,60 38.188 1,80

Tekjuskattsskuldbindingin greinist þannig í árslok: Rekstrarhagnaður án afskrifta (EBITDA) í hlutfalli af heildartekjum ............... Rekstrarfjármunir (EBIT) ....................................................................................... Rekstrarhagnaður í hlutfalli af heildartekjum ...................................... Viðskiptakröfur Arðsemi eigin fjár.......................................................................................... ....................................................................................... Birgðir ........................................................................................................ Aðrir liðir ................................................................................................... Samtals ......................................................................................................

7,8% 34.294 3,5% ( 4.435) 3,1% 354 233 30.446

9,0% 39.551 4,7% ( 2.528) 9,1% 883 282 38.188

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir samtals ...................................

20. TEKJUSKATTSSKULDBINDING

Tekjuskattsskuldbinding félagsins greinist þannig:

22. KENNITÖLUR

Ársreikningur Íslandspósts hf.í þúsundum 2008 króna. Fjárhæðir eru 

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

  21. VIÐSKIPTASKULDIR OG AÐRAR SKAMMTÍMASKULDIR Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir greinast þannig: Viðskiptaskuldir ..........................................................................................

344.158

407.651

37


38

Lán Lán íí CAD CAD .................................................................................................. .................................................................................................. Næsta Næsta árs árs afborganir afborganir .................................................................................. ..................................................................................

76.077 76.077 (( 48.309) 48.309)

00 (( 37.557) 37.557)

Langtímaskuldir Langtímaskuldir 31.12 31.12 ................................................................................ ................................................................................

1.524.503 1.524.503

822.298 822.298

00 48.311 48.311 79.137 79.137 81.572 81.572 84.153 84.153 86.889 86.889 1.192.750 1.192.750

37.557 37.557 39.416 39.416 41.391 41.391 43.484 43.484 45.702 45.702 47.620 47.620 604.685 604.685

ÍSLANDSPÓSTUR

Afborganir Afborganir af af langtímaskuldum langtímaskuldum íí lok lok ársins ársins greinast greinast þannig þannig áá næstu næstu ár: ár: Árið Árið 2008 2008 .................................................................................................. .................................................................................................. Árið Árið 2009 2009 .................................................................................................. .................................................................................................. Árið Árið 2010 2010 .................................................................................................. .................................................................................................. SKÝRINGAR FRH. Árið Árið 2011 2011 .................................................................................................. .................................................................................................. Árið Árið 2012 2012 .................................................................................................. .................................................................................................. SKÝRINGAR Árið Árið 2013 2013FRH. .................................................................................................. .................................................................................................. Síðar .......................................................................................................... .......................................................................................................... 18. Síðar EIGIÐ FÉ

1.572.812 1.572.812 859.855 859.855 Hlutafé Langtímaskuldir samtals, Langtímaskuldir samtals, þar þar með með taldar taldar næsta næsta árs árs afborganir afborganir ..................... ..................... Heildarhlutafé félagsins samkvæmt samþykktum þess er 1.448 millj. kr. Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut í félaginu.

20. TEKJUSKATTSSKULDBINDING

Tekjuskattsskuldbinding félagsins félagsins greinist greinist þannig: þannig: 19. Tekjuskattsskuldbinding VAXTABERANDI SKULDIR

2008

2007

Tekjuskattsskuldbinding Tekjuskattsskuldbinding 1.1 1.1 ....................................................................... ....................................................................... Lán bundin vísitölu neysluverðs ................................................................... Reiknaður Reiknaður tekjuskattur tekjuskattur ársins ársins ...................................................................... ...................................................................... Lán í EUR ................................................................................................... Tekjuskattur Tekjuskattur til til greiðslu greiðslu .............................................................................. .............................................................................. Lán í CHF ................................................................................................... Tekjuskattsskuldbinding Tekjuskattsskuldbinding 31.12 31.12 .................................................................... .................................................................... Lán í JPY ....................................................................................................

38.188 38.188 888.412 14.699 14.699 215.095 ((179.933 22.441) 22.441) 30.446 30.446 135.002

25.185 25.185 800.622 43.797 43.797 27.191 (( 30.794) 30.794) 21.438 38.188 38.188 10.604

Lán í USD ................................................................................................... Tekjuskattsskuldbindingin Tekjuskattsskuldbindingin greinist greinist þannig þannig íí árslok: árslok: Lán í CAD .................................................................................................. Næsta árs afborganir .................................................................................. Rekstrarfjármunir Rekstrarfjármunir ....................................................................................... ....................................................................................... Viðskiptakröfur Viðskiptakröfur .......................................................................................... .......................................................................................... Langtímaskuldir 31.12 ................................................................................ Birgðir Birgðir ........................................................................................................ ........................................................................................................ Aðrir Aðrir liðir liðir ................................................................................................... ................................................................................................... Afborganir af langtímaskuldum í lok ársins greinast þannig á næstu ár: Samtals Samtals ...................................................................................................... ...................................................................................................... Árið 2008 .................................................................................................. Árið 2009 .................................................................................................. 21. VIÐSKIPTASKULDIR OG AÐRAR SKAMMTÍMASKULDIR Árið 2010 .................................................................................................. Viðskiptaskuldir Viðskiptaskuldir og og aðrar aðrar skammtímaskuldir skammtímaskuldir greinast greinast þannig: þannig: Árið 2011 .................................................................................................. Viðskiptaskuldir Viðskiptaskuldir .......................................................................................... .......................................................................................... Árið 2012 .................................................................................................. Aðrar skammtímaskuldir ............................................................................. Aðrar skammtímaskuldir ............................................................................. Árið 2013 .................................................................................................. Síðar .......................................................................................................... Viðskiptaskuldir og og aðrar aðrar skammtímaskuldir skammtímaskuldir samtals samtals ................................... ................................... Viðskiptaskuldir

78.293 76.077 ( 34.294 48.309) 34.294

0 0 ( 39.551 37.557) 39.551

(( 4.435) 4.435) 1.524.503 354 354 233 233 30.446 30.446 0 48.311 79.137 81.572 344.158 344.158 84.153 404.670 404.670 86.889 1.192.750 748.828 748.828

(( 2.528) 2.528) 822.298 883 883 282 282 38.188 38.188 37.557 39.416 41.391 43.484 407.651 407.651 45.702 416.686 416.686 47.620 604.685 824.337 824.337

Langtímaskuldir samtals, þar með taldar næsta árs afborganir .....................

1.572.812

859.855

2,29 2,29 0,53 0,53 38.188 1,79 1,79 14.699 ( 22.441) 7,8% 7,8% 30.446 3,5% 3,5% 3,1% 3,1%

1,63 1,63 0,60 0,60 25.185 1,80 1,80 43.797 ( 30.794) 9,0% 9,0% 38.188 4,7% 4,7% 9,1% 9,1%

22. 20.

KENNITÖLUR TEKJUSKATTSSKULDBINDING Helstu Helstu kennitölur kennitölur samstæðunnar: samstæðunnar: Veltufjárhlutfall -- veltufjármunir // skammtímaskuldir Veltufjárhlutfall veltufjármunir skammtímaskuldir .................................... Tekjuskattsskuldbinding félagsins greinist þannig: .................................... Eiginfjárhlutfall Eiginfjárhlutfall -- eigið eigið fé fé 1.1 // heildarfjármagn heildarfjármagn .................................................. .................................................. Tekjuskattsskuldbinding ....................................................................... Innra virði -- eigið fé hlutafé Innra virði hlutafjár hlutafjár eigið fé //...................................................................... hlutafé ......................................................... ......................................................... Reiknaður tekjuskattur ársins Tekjuskattur til greiðslu .............................................................................. Rekstrarhagnaður Rekstrarhagnaður án án afskrifta afskrifta (EBITDA) íí hlutfalli hlutfalli af af heildartekjum heildartekjum ............... ............... Tekjuskattsskuldbinding 31.12(EBITDA) .................................................................... Rekstrarhagnaður Rekstrarhagnaður (EBIT) (EBIT) íí hlutfalli hlutfalli af af heildartekjum heildartekjum ...................................... ...................................... Arðsemi Arðsemi eigin eigin fjár fjár ....................................................................................... ....................................................................................... Tekjuskattsskuldbindingin greinist þannig í árslok:

34.294 39.551 Rekstrarfjármunir ....................................................................................... ( 4.435) ( 2.528) Viðskiptakröfur .......................................................................................... Ársreikningur Ársreikningur Íslandspósts Íslandspósts hf. hf. 2008 2008 Fjárhæðir Fjárhæðir eru eru íí þúsundum þúsundum króna króna 354 883 Birgðir ........................................................................................................      233 282 Aðrir liðir ................................................................................................... 30.446 38.188 Samtals ......................................................................................................

21. VIÐSKIPTASKULDIR OG AÐRAR SKAMMTÍMASKULDIR Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir greinast þannig: Viðskiptaskuldir .......................................................................................... Aðrar skammtímaskuldir .............................................................................

344.158 404.670

407.651 416.686

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir samtals ...................................

748.828

824.337

Veltufjárhlutfall - veltufjármunir / skammtímaskuldir .................................... Eiginfjárhlutfall - eigið fé / heildarfjármagn .................................................. Innra virði hlutafjár - eigið fé / hlutafé .........................................................

2,29 0,53 1,79

1,63 0,60 1,80

Rekstrarhagnaður án afskrifta (EBITDA) í hlutfalli af heildartekjum ............... Rekstrarhagnaður (EBIT) í hlutfalli af heildartekjum ...................................... Arðsemi eigin fjár .......................................................................................

7,8% 3,5% 3,1%

9,0% 4,7% 9,1%

22. KENNITÖLUR Helstu kennitölur samstæðunnar:

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 



Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna 


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

SKÝRINGARFRH. FRH. SKÝRINGAR

Óendurskoðaðar upplýsingar

23. ÁRSFJÓRÐUNGAYFIRLIT Rekstur samstæðunnar greinist þannig á ársfjórðunga: 4. árs-

3. árs-

2. árs-

1. árs-

Árið 2008

fjórðungur

fjórðungur

fjórðungur

fjórðungur

Samtals

Tekjur af póstþjónustu ......... Aðrar tekjur ........................

1.740.159 145.410 1.885.569

1.394.385 132.001 1.526.386

1.478.575 163.369 1.641.944

1.475.791 143.297 1.619.088

6.088.910 584.077 6.672.987

Laun og launat. gjöld .......... Beinn kostnaður við póstdreifingu ....................... Annar rekstrarkostnaður ......

986.842

830.997

931.147

911.678

3.660.664

500.394 209.415 1.696.651

400.405 197.105 1.428.507

403.855 210.493 1.545.495

375.447 193.354 1.480.479

1.680.101 810.367 6.151.132

EBITDA ............................... Afskriftir ..............................

188.918 ( 98.384)

97.879 ( 58.951)

96.449 ( 66.673)

138.609 ( 66.716)

521.855 ( 290.724)

EBIT ....................................

90.534

38.928

29.776

71.893

231.131

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .................... Hagnaður (tap) fyrir tekjuskatt ............................ Tekjuskattur ........................

( 66.715)

( 46.518)

( 46.478)

22.172

( 137.539)

23.819 ( 14.098)

( 7.590) 836

( 16.702) 13.595

94.065 ( 15.032)

93.592 ( 14.699)

Hagnaður (tap) ....................

9.721

( 6.754)

( 3.107)

79.033

78.893

1.690.182 219.648

1.251.456 112.616

1.332.977 135.303

1.371.302 138.440

5.645.917 606.007

1.909.830

1.364.072

1.468.280

1.509.742

6.251.924

1.016.598

788.044

870.675

830.023

3.505.340

398.842 211.829

344.748 178.683

323.067 201.320

348.733 176.558

1.415.390 768.390

1.627.269

1.311.475

1.395.062

1.355.314

5.689.120

EBITDA ............................... Afskriftir ..............................

282.561 ( 77.719)

52.597 ( 66.757)

73.218 ( 62.060)

154.428 ( 60.077)

562.804 ( 266.613)

EBIT ....................................

204.842

( 14.160)

11.158

94.351

296.191

Árið 2007 Tekjur af póstþjónustu ......... Aðrar tekjur ........................

Laun og launatengd gjöld .... Beinn kostnaður við póstdreifingu ....................... Annar rekstrarkostnaður ......

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .................... Hagnaður (tap) fyrir tekjuskatt ............................ Tekjuskattur ........................

2.838

( 4.582)

( 6.080)

( 14.129)

( 21.953)

207.680 ( 35.242)

( 18.742) 2.969

5.078 ( 468)

80.222 ( 11.056)

274.238 ( 43.797)

Hagnaður (tap) ....................

172.438

( 15.773)

4.610

69.166

230.441

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 



Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

39


40

ÍSLANDSPÓSTUR

SKÝRINGAR FRH.

Skýringar með ársreikningi nr. 1-23 eru óaðskiljanlegur hluti hans.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

Við erum opin fyrir nýjungum Við leggjum áherslu á að hagnýta upplýsingatækni í þeim tilgangi að ná fram og viðhalda samkeppnisyfirburðum, auka tekjur og lækka kostnað.

41


42

ÍSLANDSPÓSTUR

ENGLISH SUMMARY

For ten years Iceland Post has been working in the distribution, communications and logistics industry for businesses and individuals and has an unmatched distribution network all over Iceland.

The book also covers the lives of John Lennon and Yoko Ono and the campaign for peace they undertook together. The book comes with a sheet of stamps and a picture CD Rom.

Huge changes have taken place in the company’s operation and working environment over the last decade, and good results have been achieved through the dedicated and forward thinking approach of the company’s united workforce.

Telegrams are almost an age-old tradition; but in the modern world they are in competition with many other ways of getting messages to people quickly. Iceland Post’s telegram service offers general telegrams, greetings telegrams, speed telegrams, sympathy telegrams and cards – and now also personalised telegrams with personal pictures. Over the coming years, the goal is to develop the new aspects of the telegram service to further reinforce the department’s operations.

The new website, www.postur.is, went live in February 2008. A whole year’s work went into creating the site, because the sheer number and complexity of products and services the company offers make it imperative to get a lot of information across in an orderly and easily understood fashion. In January 2009, the Icelandic Association of Online Industries voted www.postur.is the best company website of 2008. Personalised stamps and personalised telegrams are new products which came on the market during the year and are an exciting evolution of some of the company’s traditional core products. Both businesses and individuals can take advantage of the products in many imaginative ways, e.g. for companies in marketing their products and services, or when there is some important announcement to make, such as a wedding or a birthday. Iceland Post is working with the Icelandic Cancer Society on its Cancer Prevention in Men campaign. Last year was the first time such a campaign had taken place in Iceland; and it went so well that it broke the European record for donations to a cancer charity. Iceland Post’s partnership with the Cancer Society continues in 2009. The net was cast wide when searching for designs for Icelandic stamps in 2008. Some were decorated with classic Icelandic embroidery and others with brand new Icelandic industrial design. There were stamps of old agricultural machinery and children’s drawings on the Christmas stamps. For the second time, stamps were issued for other important events as well as Christmas. The Imagine Peace Tower on Viðey Island was the picture on a beautiful stamp which has attracted the attention of collectors the world over. The stamp collectors’ website StampNews.com even named it the world’s third most interesting stamp of the year. The stamp was so distinctive because it was so untraditional. In tandem with the release of the stamp, an interesting and beautiful book was also published, IMAGINE PEACE TOWER, made up of a variety of pictures and texts from famous Icelandic writers. The book is about the ideas behind the Peace Tower, its conception and the actual construction process.

In May 2008 a new post office was opened in Akranes at Smiðjuvellir 30 in a similar building to the post offices in Stykkishólmur, Húsavík and Reyðarfjörður, which were opened in 2007. In the new post office there is an information desk, as well as a selection of goods on sale for tourists and other customers. In the autumn Iceland Post also opened its new and improved branch in Keflavík, in the same building as the old post office had been. The post offices in Keflavík and Akranes are now much better than before. Nothing now stands in the way of their providing a full and professional service in postal delivery and all associated fields. A change in Iceland Post’s service last year means that customers are now asked to choose whether they want to fetch parcels from the post office or have them delivered to their homes. These changes, which give both sender and receiver the crucial element of choice, have had the effect of bringing more customer traffic into the post offices and service desks, which in turn mean more opportunities for Iceland Post to increase sales of products and extra services in its post offices. 2008 was characterised by huge changes in Iceland Post’s delivery service including, among other things, that bulky letters from Iceland and abroad are no longer delivered direct to individuals and companies not a part of the company’s Special Business Service. Following this, the company was able to slim its transportation department (for parcels too heavy or bulky for on-foot postal delivery) from 135 people, permanent and shift workers, down to 87. Palmtop computers were taken into service in 2008 so that all signatures and payments are electronically registered in real-time, thus making customer service much more efficient. Iceland Post runs one of Iceland’s biggest vehicle fleets, and now has some 120 vehicles all over the country. Among them are ten environmentally friendly vehicles which run on methane. It is the company’s aim that


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

ENGLISH SUMMARY

10% of the vehicle fleet in the capital region should run on alternative fuels. The decision was taken to start a developmental project with the company ND á Íslandi with the goal of reducing the time the company’s vehicles spend idling. ND installed telemetry monitoring devices in the company’s delivery vehicles. This research project fits well with the company’s environmental awareness drive, where emphasis is being placed on Iceland Post’s relationship with the environment. During 2008, TNT Express was made into a selfmanaging entity within Iceland Post and its operations moved to the sorting center. The change was made in September 2008 and instantly resulted in greater co-operation. During the year Iceland Post received funding from the Staff Training Council of the Ministry of Social Affairs for its ‘Ekra’ staff training programme, which consisted of developing and offering courses for postal delivery workers in the capital region. The course consisted of 28 teaching hours in total and included learning technology, physical education, and service and product education. The syllabus was developed in partnership with the Postal Workers’ Union and Mímir Lifelong Learning, which was also the project developer. The company and its partners intend to develop the project further to allow more and different staff members to be able to strengthen their roles within the company. The decision was made in 2007 to start designing a new uniform for postal delivery workers, drivers and post office workers. The project was undertaken in close consultation with postmen and women, drivers and other staff members to ensure that all the small details that make a difference to free movement and the general working environment were taken into account. The uniforms were finally ready in autumn 2008 and have been delivered to all Iceland Post workplaces and have been generally well-received.

43


44

ÍSLANDSPÓSTUR

ANNUAL REPORT

Our business is in harmony with nature As a company, we feel it is important to reduce pollution.


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

ENDORSEMENT AND STATEMENT BY THE BOARD OF DIRECTORS AND ENDORSEMENT AND STATEMENT BY THE BOARD OFDIRECTOR DIRECTORS AND THE MANAGING DIRECTOR THE MANAGING

Operations in 2008 The Financial Statements include the Consolidated Financial Statements of Íslandspóstur hf. and its subsidiaries, Trönur ehf. and Samskipti ehf., both fully owned by the parent company. The Company's profit for the year amounted to ISK 79 million according to the Income Statement. Equity as at December 31, 2008 amounted to ISK 2,591 million according to the Balance Sheet. The Company's share capital as at December 31, 2008 amounted to ISK 1,448 million and is entirely owned by the State. Corporate governance The Board of Directors of Íslandspóstur hf. operates on the basis of the Company's Articles of Association and the Board of Directors' operating procedures. The procedures include among other things definition of the competences and division of tasks betweeen the Directors of the Board, provisions on the qualification of the Directors of the Board, confidentiality rules and more. Statement by the Board of Directors and the managing Director The annual Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) as adopted by the EU. According to the best of our knowledge, it is our opinion that the Consolidated Financial Statements give a true and fair view of the consolidated financial performance of the Group for the financial year 2008, its assets, liabilities and consolidated financial position as at December 31, 2008 and its consolidated cash flows for the financial year 2008. Further, in our opinion the Consolidated Financial Statements and the Endorsement of the Board of Directors and the Managing Director gives a fair view of the development and performance of the Group's operations and its position and describes the principal risks and uncertainties faced by the Group. The Board of Directors and the Managing Director of Íslandspóstur hf. have today discussed the Company's Consolidated Financial Statements for the year 2008 and confirm them by means of their signatures. The Board of Directors and the Managing Director recommend that the Consolidated Financial Statements be approved at the annual general meeting of Íslandspostur hf.

Reykjavik, 20 th of February, 2009. The Board of Directors:

Björn Jósef Arnviðarson, Guðmundur Oddsson, Petrína Baldursdóttir Lilja Rafney Magnúsdóttir, Jón Ingi Cæsarsson, Ellert Kristinsson, Helga Vala Helgadóttir Managing Director:

Ingimundur Sigurpálsson

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 

Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

45


46

ÍSLANDSPÓSTUR

AUDITOR’S REPORT

AUDITOR'S REPORT

To the Board of Directors and Shareholders of Íslandspóstur hf. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Íslandspóstur hf., and its subsidiaries ("the Group") which comprise the Balance Sheet as at December 31, 2008 and the Consolidated Income Statement, Consolidated Statement of Changes in Equity and Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes. Management's Responsibility for the Financial Statements Management is responsible for the preparation and fair presentation of these Consolidated Financial Statements in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the EU. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of Financial Statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances. Auditor's Responsibility Our responsibility is to express an opinion on these Consolidated Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with relevant ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the Financial Statements are free of material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Financial Statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the Financial Statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting principles used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the Financial Statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Opinion In our opinion, the Consolidated Financial Statements give a true and fair view of the consolidated financial position of Íslandspóstur hf. as at December 31, 2008 and of its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the EU. Reykjavik, 20 th of February, 2009. The National Audit Office of Iceland:

Sveinn Arason Auditor General CPA

Óskar Sverrisson Auditor CPA

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 

Fjárhæðir eru í þúsundum króna 


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

SKÝRINGAR FRH. INCOME STATEMENT FOR THE YEAR 2008 NOTES CONT.

INCOME STATEMENT FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2008

OPERATING REVENUES

Notes

Postal services ............................................................................... Other revenues ..............................................................................

2008

2007

6,088,910

5,645,917

584,077

606,007

6,672,987

6,251,924

OPERATING EXPENSES Salaries and salary related expenses ...............................................

3,660,664

3,505,340

Direct cost of postal distribution .....................................................

6

1,680,101

1,415,390

Other operating expenses ..............................................................

810,367

768,390

6,151,132

5,689,120

521,855

562,804

( 290,724)

( 266,613)

231,131

296,191

EBITDA ..........................................................................................

Depreciation ..................................................................................

10

EBIT .............................................................................................. Financial income ............................................................................

82,050

97,841

Financial expenses .........................................................................

( 219,589)

( 119,794)

( 137,539)

( 21,953)

93,592

274,238

( 14,699)

( 43,797)

78,893

230,441

0.05

0.16

Net financial expenses ...................................................................

8

Profit before income tax ................................................................ Income tax ....................................................................................

9

Net Earnings for the year...........................................................

EARNINGS PER SHARE AND DILUTED EARNINGS PR SHARE Earnings and diluted earnings per share on each ISK 1 share ..........

Amounts are in thousand of ISK.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008

3

Notes no. 1-23 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

47


48

ÍSLANDSPÓSTUR

NOTES CONT. BALANCE SHEET DECEMBER 31, 2008

BALANCE SHEET DECEMBER 31, 2008

Notes

2008

2007

10

2,901,047

2,679,672

11

131,120

131,120

Shares in other companies .............................................................

12

80,438

68,050

Bonds ...........................................................................................

13

ASSETS Property, plant and equipment ...................................................... Goodwill .......................................................................................

NON-CURRENT ASSETS

39,572

44,651

3,152,177

2,923,493

Inventories ....................................................................................

14

164,243

104,900

Accounts receivable and other receivables ......................................

15

1,290,531

993,746

Cash and cash equivalents .............................................................

16

249,404

254,509

Assets held for sale ........................................................................

17

60,908

41,121

CURRENT ASSETS

1,765,086

1,394,276

TOTAL ASSETS

4,917,263

4,317,769

1,447,500

1,447,500

334,678

334,678

EQUITY Share capital .................................................................................

18

Statutory reserve ........................................................................... Retained earnings ..........................................................................

808,867

819,974

EQUITY

2,591,045

2,602,152

LIABILITIES Debenture loans ............................................................................

19

1,524,503

822,298

Income tax liability .........................................................................

20

30,446

38,188

1,554,949

860,486

LONG TERM LIABILITIES Current tax ....................................................................................

20

22,441

30,794

Accounts payable and other short term liabilities ............................

21

748,828

824,337

SHORT TERM LIABILITIES

771,269

855,131

LIABILITIES

2,326,218

1,715,617

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

4,917,263

4,317,769

Notes no. 1-23 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008

Amounts are in thousand of ISK.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR 2008

NOTES CONT.OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR 2008 STATEMENT

Share capital

Statutory reserve

1,447,500

334,678

Retained earnings

Total

819,974

2,602,152

( 90,000)

( 90,000)

YEAR 2008 Equity 1.1.2008 ............................................... Dividends to shareholders ................................. Statutory reserve contriburion ...........................

3,945

Net earnings for the year .................................. Equity 31.12.2008 ...........................................

( 3,945)

0

78,893

78,893

1,447,500

338,623

804,922

2,591,045

1,447,500

323,126

691,085

2,461,711

( 90,000)

( 90,000)

YEAR 2007 Equity 1.1.2007 ............................................... Dividends to shareholders ................................. Statutory reserve contriburion ...........................

11,552

Net earnings for the year .................................. Equity 31.12.2007 ...........................................

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 Amounts are in thousand of ISK. 

1,447,500

334,678

( 11,552)

0

230,441

230,441

819,974

2,602,152

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Notes no. 1-23 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement. 

49


50

ÍSLANDSPÓSTUR

NOTES CONT.OF CASH FLOWS FOR THE YEAR 2008 STATEMENT

STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR 2008

Notes

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Net earnings for the year .....................................................................

2008

2007

78,893

230,441

Operating items not affecting cash flow: Gain on sale of assets .......................................................................... Depreciation .......................................................................................

10

Indexation on long term liabilities ........................................................

( 4,368)

( 49,861)

290,724

266,613

357,616

43,001

Income tax ..........................................................................................

( 7,742)

13,003

WORKING CAPITAL FROM OPERATING ACTIVITIES

715,123

503,197

Changes in operating assets and liabilities: Inventories, (increase) decrease ............................................................

( 59,343)

1,942

Short term receivables, (increase) .........................................................

( 279,919)

( 31,709)

Short term liabilities, (decrease) ...........................................................

( 110,995)

( 125,440)

CHANGES IN OPERATING ASSETS AND LIABILITIES

( 450,257)

( 155,207)

NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES

264,866

347,990

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Real estates and land ...........................................................................

10

( 329,111)

( 604,609)

Machinery, equipment and vehicles .....................................................

10

( 232,741)

( 216,025)

30,358

97,860

Proceeds from the sales of fixed assets ................................................. Changes in bonds ...............................................................................

8,560

8,075

Investments in shares in other companies .............................................

( 12,388)

( 50,414)

NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES

( 535,322)

( 765,113)

New loans ...........................................................................................

400,000

0

Dividends paid ....................................................................................

( 90,000)

( 90,000)

Repayment on long-term loans ............................................................

( 44,649)

( 36,214)

NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES

265,351

( 126,214)

DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS .......................................

( 5,105)

( 543,337)

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT YEAR BEGINNING ............................

254,509

797,846

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT YEAR END ......................................

249,404

254,509

Interest expense paid ..........................................................................

56,020

49,705

Interest income received ......................................................................

63,670

99,814

Income tax paid ..................................................................................

30,794

45,037

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

OTHER INFORMATION

Notes no. 1-23 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 

Amounts are in thousand of ISK.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna 


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

NOTES CONT. NOTES

NOTES

1.

REPORTING ENTITY Íslandspóstur hf. ("the Company") is a company domiciled in Iceland. The address of the Company’s registered office and headquarters is Stórhöfði 29, Reykjavík. The Consolidated Financial Statements of the Company as at and for the year ended December 31, 2008 comprise the Company and its subsidiaries, together referred to as the “Group”. The Company's objective is to provide its customers with postal services and transport operations.

2.

BASIS OF PREPARATION a. Statement of compliance The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRSs) as approved by EU. The Company's Board of Directors approved the Consolidated Financial Statements on February 20, 2009. b. Basis of measurement The Consolidated Financial Statements have been prepared on the historical cost basis except for shares in other companies, which are stated at fair value. c. Functional and presentation currency These Consolidated Financial Statements are presented in Icelandic kronas, which is the Company’s functional currency. All financial information presented in Icelandic kronas has been rounded to the nearest thousand. d. Use of estimates and judgements The preparation of Financial Statements in conformity with IFRSs requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimates are revised and in any future periods affected.

3.

SIGNIFICANT ACCOUNTING The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these Consolidated Financial Statements. a. Basis of consolidation

(i) Subsidiaries Subsidiaries are entities controlled by the Group. Control exists when the Group has the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities. In assessing control, potential voting rights that currently are exercisable are taken into account. The Financial Statements of subsidiaries are included in the Consolidated Financial Statements from the date that control commences until the date that control ceases. The accounting policies of subsidiaries have been changed when necessary to align them with the policies adopted by the Group.

(ii) Transactions eliminated on consolidation Intra-group balances and transactions and any unrealised income and expenses arising from intragroup transactions are eliminated in preparing the Consolidated Financial Statements.

Amounts are in thousand of ISK.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

51


52

ÍSLANDSPÓSTUR

NOTES NOTES CONT. CONT. 3. CONT. CONT. 3.

b. Foreign b. Foreign currency currency

(i) Foreign Foreign currency currency transactions transactions (i) Transactions in in foreign foreign currencies currencies are are translated translated to to the the functional functional currency currency at at exchange exchange rates rates at at the the Transactions dates dates of of the the transactions. transactions. Monetary Monetary assets assets and and liabilities liabilities denominated denominated in in foreign foreign currencies currencies at at the the reporting date date are are retranslated retranslated to to the the functional functional currency currency at at the the exchange exchange rate rate at at that that date. date. The The reporting foreign foreign currency currency gain gain or or loss loss arising arising is is recognised recognised in in the the income income statement. statement.

c. Financial c. Financial instruments instruments Financial instruments instruments comprise comprise investments investments in in equity equity and and debt debt securities, securities, trade trade and and other other receivables, receivables, Financial cash and and cash cash equivalents, equivalents, loans loans and and borrowings, borrowings, and and trade trade and and other other payables. payables. cash Financial Financial instruments instruments are are recognised recognised initially initially at at fair fair value value plus, plus, for for instruments instruments not not at at fair fair value value through through profit or or loss, loss, any any directly directly attributable attributable transaction transaction costs. costs. Subsequent Subsequent to to initial initial recognition recognition non-derivative non-derivative profit financial financial instruments instruments are are measured measured as as described described below. below. Cash Cash and and cash cash equivalents equivalents comprise comprise cash cash balances balances and and call call deposits. deposits.

(i) Available-for-sale Available-for-sale financial financial assets assets (i) The The Group’s Group’s investments investments in in equity equity securities securities and and certain certain debt debt securities securities are are classified classified as as available-foravailable-forsale financial financial assets. assets. Subsequent Subsequent to to initial initial recognition, recognition, they they are are measured measured at at fair fair value value and and changes changes sale therein are are recognised recognised directly directly in in equity. equity. Fair Fair value value changes changes recognised recognised in in equity equity are are transferred transferred to to therein the the income income statement statement when when the the recognition recognition of of the the available-for-sale available-for-sale financial financial asset asset in in the the Financial Financial Statements is is discontinued. discontinued. Statements d. Property, d. plant and and equipment equipment Property, plant

(i) Recognition Recognition and and measurement measurement (i) Items Items of of property, property, plant plant and and equipment equipment are are measured measured at at cost cost less less accumulated accumulated depreciation depreciation and and accumulated impairment impairment losses. losses. Cost Cost includes includes expenditure expenditure that that is is directly directly attributable attributable to to the the accumulated acquisition acquisition of of the the asset. asset. When When parts parts of of an an item item of of property, property, plant plant and and equipment equipment have have different different useful useful lives, lives, they they are are accounted accounted for for as as separate separate items items (major (major components) components) of of property, property, plant plant and and equipment. equipment. Gains Gains and and losses losses on on disposal disposal of of an an item item of of property, property, plant plant and and equipment equipment are are determined determined by by comparing the the proceeds proceeds from from disposal disposal with with the the carrying carrying amount amount of of property, property, plant plant and and equipment equipment comparing and and are are recognised recognised net net within within “other “other income” income” in in the the income income statement. statement.

(ii) Subsequent Subsequent costs costs (ii) The cost cost of of replacing replacing part part of of an an item item of of property, property, plant plant and and equipment equipment is is recognised recognised in in the the carrying carrying The amount amount of of the the item item if if it it is is probable probable that that the the future future economic economic benefits benefits embodied embodied within within the the part part will will flow to to the the Group Group and and its its cost cost can can be be measured measured reliably. reliably. All All other other cost cost is is recognised recognised in in the the income income flow statement as as incurred. incurred. statement

(iii) (iii) Depreciation Depreciation Depreciation Depreciation is is recognised recognised in in the the income income statement statement on on a a straight-line straight-line basis basis over over the the estimated estimated useful lives lives of of each each part part of of an an item item of of property, property, plant plant and and equipment. equipment. Leased Leased assets assets are are depreciated depreciated useful over over the the shorter shorter of of the the lease lease term term and and their their useful useful lives. lives. Land Land is is not not depreciated. depreciated. The The estimated estimated useful lives lives are are specified specified as as follows: follows: useful Buildings ................................................................................................................ ................................................................................................................ Buildings Machines, Machines, equipment equipment and and vehicles vehicles ......................................................................... .........................................................................

20-25 years years 20-25 3-10 3-10 years years

Depreciation Depreciation methods, methods, useful useful lives lives and and residual residual values values are are reviewed reviewed at at each each reporting reporting date. date. e. Intangible e. assets Intangible assets

(i) Goodwill Goodwill (i)

Goodwill Goodwill arises arises on on the the acquisition acquisition of of subsidiaries subsidiaries and and is is recognised recognised at at cost cost less less accumulated accumulated impairment. impairment. Amounts are in thousand of ISK.

Ársreikningur Íslandspósts Íslandspósts hf. hf. 2008 2008 Ársreikningur  



Fjárhæðir eru eru íí þúsundum þúsundum króna króna Fjárhæðir  


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

NOTES NOTESCONT. CONT. 3. CONT.

f.

Inventories Inventories are measured at the lower of cost and net realisable value. The net realisable value is the estimated sales value in transactions between unrelated parties less estimated cost of selling the goods. The cost of inventories is based on the first-in first-out principle, and includes expenditure incurred in acquiring the inventories, production or conversion costs and other costs incurred in bringing them to their existing location and condition.

g. Impairment

(i) Financial assets A financial asset is assessed at each reporting date to determine whether there is any objective evidence that it is impaired. A financial asset is considered to be impaired if objective evidence indicates that one or more events have had a negative effect on the estimated future cash flows of that asset. An impairment loss in respect of a financial asset measured at amortised cost is calculated as the difference between its carrying amount, and the present value of the estimated future cash flows discounted at the original effective interest rate. An impairment loss in respect of an available-forsale financial asset is calculated by reference to its fair value. Individually significant financial assets are tested for impairment on an individual basis. The remaining financial assets are assessed collectively in groups that share similar credit risk characteristics. All impairment losses are recognised in the income statement. Any cumulative loss in respect of an available-for-sale financial asset recognised previously in equity is transferred to the income statement. An impairment loss is reversed if the reversal can be related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognised. For financial assets measured at amortised cost the reversal is recognised in the income statement.

(ii) Other assets The carrying amounts of the Group’s non-financial assets, other than inventories (see accounting method f) are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, then the asset’s recoverable amount is estimated. For goodwill, the recoverable amount is estimated at each reporting date. An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its estimated recoverable amount. Impairment losses are recognised in the income statement. The recoverable amount of an asset or cash-generating unit is the greater of its value in use and its fair value less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. An impairment loss in respect of goodwill is not reversed. In respect of other assets, impairment losses recognised in prior periods are assessed at each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised.

Amounts are in thousand of ISK.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 



Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

53


54

ÍSLANDSPÓSTUR

NOTES CONT.

NOTES CONT.

NOTES 3. CONT.CONT. 3. CONT. h. Fixed assets held for sale Fixed assets held (or disposal h. Fixed for salegroups comprising assets and liabilities) that are expected to be recovered primarily through sale rather thancomprising through continuing are classified as held for sale. Immediately Fixed assets (or disposal groups assets anduse liabilities) that are expected to be recovered before classification as rather held for sale,through the assets (or components of a disposal group) remeasured in primarily through sale than continuing use are classified as held for are sale. Immediately accordance with the as Group’s accounting policies. generally the assets (or disposal group) are before classification held for sale, the assets (orThereafter components of a disposal group) are remeasured in measured the lower of theiraccounting carrying amount and net fair value. accordanceatwith the Group’s policies. Thereafter generally the assets (or disposal group) are measured at the lower of their carrying amount and net fair value. Any impairment loss on a disposal group first is allocated to goodwill, and then to remaining assets and liabilities on pro loss rata on basis, except group that no loss allocated inventories, financial assets, deferred tax Any impairment a disposal first is is allocated to to goodwill, and then to remaining assets and assets, benefit andtobiological assets, which continue to tax be liabilitiesemployee on pro rata basis, assets, except investment that no loss property is allocated inventories, financial assets, deferred measured in accordance the Group’s accounting Impairment losseswhich on initial classification assets, employee benefitwith assets, investment propertypolicies. and biological assets, continue to be as held forin sale and subsequent gains oraccounting losses onpolicies. remeasurement arelosses recognised in classification the income measured accordance with the Group’s Impairment on initial statement. recognisedgains in excess of anyon cumulative impairment as held forGains sale are andnot subsequent or losses remeasurement are loss. recognised in the income statement. Gains are not recognised in excess of any cumulative impairment loss. i. i.

Obligations An obligation is recognised in the Financial Statements if the Group has a present legal or constructive Obligations obligation dueistorecognised past events, is likely thatStatements payment will takeGroup place and can be measured reliably. An obligation in itthe Financial if the has ait present legal or constructive obligation due to past events, it is likely that payment will take place and it can be measured reliably. The Company has engaged in paying a pension fund contribution to the Pension Fund of State Emoloyees amounting to 6% in of paying the difference betweeen total salaries to andthe standard The Company has engaged a pension fund contribution Pensionsalaries Fund of those State employees exploiting rightoftothe payment of pension fundtotal premium while the Company. Emoloyees amountingtheir to 6% difference betweeen salaries andworking standardforsalaries of those employees exploiting their right to payment of pension fund premium while working for the Company.

j. j.

Revenue The Group's revenues on service are recognised in the income statement in the month, in which the Revenue service is rendered without regardare for recognised when settlement is received. on sale of goods The Group's revenues on service in the therefore income statement in Revenue the month, in which the is recognised in thewithout income regard statements whensettlement the ownership is transferred to the buyer.on sale of goods service is rendered for when therefore is received. Revenue is recognised in the income statements when the ownership is transferred to the buyer.

k. Financial income and expenses interest income on funds invested and foreign exchange gain on foreign k. Finance Financialincome and expenses incomecomprises currencies. Interest income isinterest recognised as iton accrues the income Finance income comprises income fundsininvested and statement. foreign exchange gain on foreign currencies. Interest comprise income is interest recognised as it accrues in the income Finance expenses expense on borrowings and statement. foreign exchange loss on foreign currencies. Finance expenses comprise interest expense on borrowings and foreign exchange loss on foreign currencies. l. Income tax l. Income Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognised in the income losscomprises except tocurrent the extent that it relates to itemstax recognised directly in equity, in Income statement tax expense and deferred tax. Income expense is recognised in the which it is recognised in equity. incomecase statement loss except to the extent that it relates to items recognised directly in equity, in which case it is recognised in equity. Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the year, using tax rates enacted or substantively at thetax reporting andtaxable any adjustment taxyear, payable respect previous Current tax isenacted the expected payabledate, on the income fortothe usingintax rates of enacted or years. substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of previous years. Deferred tax is recognised using the Balance Sheet method, providing for temporary differences between amounts of assets and liabilities financial providing reporting purposes and the amounts Deferred the tax carrying is recognised using the Balance Sheetformethod, for temporary differences used for the taxation purposes. not recognised forreporting the temporary differences due to between carrying amountsDeferred of assets tax and isliabilities for financial purposes and the amounts investments in subsidiaries to the extenttax thatisit not is probable that for theythe willtemporary not reversedifferences in the foreseeable used for taxation purposes. Deferred recognised due to future and that the parent to company canthat manage when differences In addition, deferred investments in subsidiaries the extent it is probable that they are will reversed. not reverse in the foreseeable tax is not for taxable temporary differences arising on the recognition of goodwill. future andrecognised that the parent company can manage when differences are initial reversed. In addition, deferred Deferred is measured the tax rates thatdifferences are expected to beonapplied to the temporaryofdifferences tax is nottax recognised for at taxable temporary arising the initial recognition goodwill. when theytax reverse, based at onthe the tax laws thatthat haveare been enacted enacted by thedifferences reporting Deferred is measured rates expected toor besubstantively applied to the temporary date. when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted by the reporting date. A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary difference can it beisutilised. Deferred tax assets reviewed at A deferred tax asset is recognised to the extent that probable that future taxableare profits will be each reporting andthe aretemporary reduced todifference the extent is no longer probable thatare thereviewed related tax available againstdate which canthat be itutilised. Deferred tax assets at benefit will be realised. each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised. Amounts are in thousand of ISK.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008  Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 

 

Fjárhæðir eru í þúsundum króna  Fjárhæðir eru í þúsundum króna 


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

NOTES CONT. NOTES CONT. 3. CONT.

m. Earnings per share The Group presents basic and diluted earnings per share data for its ordinary shares, which are calculated by dividing the profit or loss attributable to ordinary shareholders of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period. The Company has neither concluded option agreements nor acquired new loans convertible into share capital so diluted earnings per share equals basic earnings per share. n. New standards og interpretations A number of new standards, amendments to standards and interpretations are not yet effective for the year ended 31 December 2008, and have not been applied in preparing these Consolidated Financial Statements. ▫ IFRS 8 Operating Segments requires a change in the presentation og disclosure of segment information about the Groups operating segments, products, services, geographical segments and customers. The amendments will become mandatory for the Group's 2009 Consolidated Financial Statements if endorsed by the EU, with retrospective application required. The amendments are not expected to have any impact on the Consolidated Financial Statements. ▫ Revised IAS 1 Presentation of Financial Statements (2007) introduces the term total comprehensive income, which represents changes in equity during a period other than those changes resulting from transactions with owners in their capacity as owners. Total comprehensive income may be presented in either a single statement of comprehensive income (effectively combining both the income statement and all non-owner changes in equity in a single statement), or in an income statement and a separate statement of comprehensive income. Revised IAS 1 becomes mandatory for the Group’s 2009 Consolidated Financial Statements. ▫ Revised IAS 23 Borrowing Costs removes the option to expense borrowing costs and requires that an entity capitalise borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset as part of the cost of that asset. The revised IAS 23 will become mandatory for the Group’s 2009 Consolidated Financial Statements and will constitute a change in accounting policy for the Group. In accordance with the transitional provisions, the Group will apply the revised IAS 23 to qualifying assets for which capitalisation of borrowing costs commences on or after the effective date. Therefore there will be no impact on prior periods in the Group’s 2009 Consolidated Financial Statements. ▫ Revised IFRS 3 Business Combinations (2008) incorporates the following changes that are likely to be relevant to the Group’s operations: • The definition of a business has been broadened, which is likely to result in more acquisitions being treated as business combinations. • Contingent consideration will be measured at fair value, with subsequent changes therein recognised in profit or loss. • Transaction costs, other than share and debt issue costs, will be expensed as incurred. • Any pre-existing interest in the acquiree will be measured at fair value with the gain or loss recognised in profit or loss. • Any non-controlling (minority) interest will be measured at either fair value, or at its proportionate interest in the identifiable assets and liabilities of the acquiree, on a transactionby-transaction basis. Revised IFRS 3, which becomes mandatory for the Group’s 2010 Consolidated Financial Statements if endorsed by the EU, will be applied prospectively and therefore there will be no impact on prior periods in the Group’s 2010 Consolidated Financial Statements.

Amounts are in thousand of ISK.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 



Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

55


56

ÍSLANDSPÓSTUR

NOTESCONT. CONT. NOTES 3. N. CONT.

▫ Amended IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements (2008) requires accounting for changes in ownership interests by the Group in a subsidiary, while maintaining control, to be recognised as an equity transaction. When the Group loses control of a subsidiary, any interest retained in the former subsidiary will be measured at fair value with the gain or loss recognised in profit or loss. The amendments to IAS 27, which become mandatory for the Group’s 2010 Consolidated Financial Statements if endorsed by the EU, are not expected to have a significant impact on the Consolidated Financial Statements. ▫ AmendmentS to IFRS 2 Share-based Payment – Vesting Conditions and Cancellations clarifies the definition of vesting conditions, introduces the concept of non-vesting conditions, requires nonvesting conditions to be reflected in grant-date fair value and provides the accounting treatment for non-vesting conditions and cancellations. The amendments to IFRS 2 will become mandatory for the Group’s 2009 Consolidated Financial Statements, with retrospective application. The Group has not yet determined the potential effect of the amendment. ▫ Amendments to IAS 32 Financial Instruments: Presentation and IAS 1 Presentation of Financial Statements – Puttable Financial Instruments and Obligations Arising on Liquidation requires puttable instruments, and instruments that impose on the entity an obligation to deliver to another party a pro rata share of the net assets of the entity only on liquidation, to be classified as equity if certain conditions are met. The amendments, which become mandatory for the Group’s 2009 Consolidated Financial Statements, with retrospective application required, are not expected to have any impact on the Consolidated Financial Statements. ▫ Amendments to IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement – Eligible Hedged Items clarifies the application of existing principles that determine whether specific risks or portions of cash flows are eligible for designation in a hedging relationship. The amendments will become mandatory for the Group's 2010 Consolidated Financial Statements if endorsed by the EU, with retrospective application required. The amendments are not expected to have any impact on the Consolidated Financial Statements. ▫ IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes addresses the accounting by entities that operate, or otherwise participate in, customer loyalty programmes under which the customer can redeem credits for awards such as free or discounted goods or services. IFRIC 13, which becomes mandatory for the Group’s 2009 Consolidated Financial Statements, is not expected to have any impact on the Consolidated Financial Statements. ▫ IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate applies to the accounting for revenue and associated expenses by entities that undertake the construction of real estate directly or through subcontractors. IFRIC 15, which becomes mandatory for the Group’s 2009 Consolidated Financial Statements if endorsed by the EU, is not expected to have any impact on the Consolidated Financial Statements. ▫ l IFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners provides guidance on when and how a liability for certain distributions of non-cash assets to owners acting in their capacity as owners is recognised and measured, and how to account for settlement of that liability. IFRIC 17, which becomes mandatory for the Group’s 2010 Consolidated Financial Statements if endorsed by the EU, is not expected to have any impact on the Consolidated Financial Statements. One interpretation, IFRIC 12 Service Concession Arrangements , is effective for the year ended 31 December 2008 but it has not been applied in preparing these Consolidated Financial Statements because it has not yet been endorsed by the EU.

Amounts are in thousand of ISK.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 



Fjárhæðir eru í þúsundum króna 


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

NOTES CONT.

NOTES CONT.

4.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT Overview The Group has exposure to the following risks: * credit risk * liquidity risk * market risk This note presents information about the Group’s exposure to each of the above risks, the Group’s objectives, policies and processes for measuring and managing risk, and the Group’s management of capital. Further quantitative disclosures are included throughout these Consolidated Financial Statements. The Board of Directors has overall responsibility for the establishment and oversight of the Group’s risk management framework. The Board has assigned to the Director of the parent company the task of monitoring the Group's daily risk management. The Group’s risk management policies are established to identify and analyse the risks faced by the Group, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Group’s activities. The Group, through its training and management standards and procedures, aims to develop a disciplined and constructive control environment in which all employees understand their roles and obligations. Credit risk Credit risk is the risk of financial loss to the Group if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Group’s receivables from customers.

Trade and other receivables The Group’s exposure to credit risk is influenced mainly by the individual characteristics of each customer. The demographics of the Group’s customer base, including the default risk of the industry and country in which customers operate, has less of an influence on credit risk. The Group has established a credit policy under which all bigger customers are measured before the Group’s standard payment and delivery terms and conditions are offered. Each new customer is analysed individually for creditworthiness and credit limits are set. Most of the Group's customers have been its customer for many years and there have been insubstantial losses on receivables in proportion to turnover. Credit risk management due to customers mainly involves age of receivables and financial standing of single customers. The Group's accounts receivable and other receivables both regard individuals and companies. Customers classified as "high risk" may not have further transactions with the Group unless their debt is settled. The Group establishes an allowance for impairment that represents its estimate of incurred losses in respect of trade and other receivables and investments. The main components of this allowance are a specific loss component that relates to individually significant exposures, and a collective loss component established for groups of similar assets in respect of losses that have been incurred but not yet identified. The collective loss allowance is determined based on historical data of payment statistics for similar financial assets. Liquidity risk Liquidity risk is the risk that the Group will not be able to meet its financial obligations as they fall due. The Group’s approach to managing liquidity is to ensure, as far as possible, that it will always have sufficient liquidity to meet its liabilities when due.

Amounts are in thousand of ISK.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

57


58

ÍSLANDSPÓSTUR

NOTES CONT. NOTES CONT. 4. CONT.

The Group has access to loans up to ISK 230 million and additionaly it has access to a bank overdraft which was increased form ISK 100 million to ISK 200 million in January 2009. The Group does not expect to use the bank overdraft except for partly for few days per month. Residual contractual maturities of financial liabilities are specified as follows at year-end:

Debenture loans ................ Accounts payable and other short term payables ...........

Book value 1,572,812

Within 1 year 48,311

700,517

700,517

2,273,329

748,828

2-3 years 160,709

4-5 years 171,042

More than 5 years 1,192,750

160,709

171,042

1,192,750

Market risk Market risk is the risk that changes in market prices, such as foreign exchange rates, interest rates and equity prices will affect the Group’s income or the value of its holdings of financial instruments. The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimising the return.

Currency risk The Group is exposed to currency risk on receivables from foreign postal managements and customers denominated in a currency other than the respective functional currencies of Group entities. Those currencies mainly creating foreign exchange risk are SDR and EUR. The Group does in general not hedge against currency risk but foreign exchange rate changes would have insignificant effect on the Group's return. Of the Group's borrowing which is in 57% in foreign currency, a curve of EUR, CHF, JPY, USD and CAD, proposes currency risk which is not hedged. Intrest rates on these borrowings are much lower than on borrowings by the Parent Copany denominated in ISK. In the year end 2008 there is a balance between accounts receivable and accounts payable in forreign currency. Changes in exchange rate is therefor not effecting the Group's profit or loss.

Interest rate risk The Group's borrowings in ISK mainly carry fixed interests and are bound by consumer price index. Interest changes would have insignificant effect on the Group's return. If the interest rate would have been 1% higher the Group's return would have been ISK 12 million lower in the year 2008 but ISK 12 million higher had interest rate been 1% lower. If interest rates in the year 2007 had been 1% higher the return for the year 2007 would have been ISK 9 million lower and at the same time ISK 9 million higher had the interest rate for the year 2007 been 1% lower.

Other market price risk Other market price risk is limited, as investments in bonds and shares are an insubstantial part of the Group's operation.

5.

REVENUES AND EXPENSES BY OPERATING SEGMENTS The Company's main operation consists in postal service, which is in part run in competition with other comparable activities and in part according to exclusive right of postal distribution. The Company's income statement for the year 2008 has been divided into those main segments on the basis of methods developed by the Company's management. Those methods are based on counting of mail distributed in a competition environment, both within and outside of universal services and on the basis of exclusive right. Use of fixed assets and capital is also calculated and expensed. Therefore, income and expenses change by the corresponding amount to calculated intra-group transactions.

Amounts are in thousand of ISK.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 



Fjárhæðir eru í þúsundum króna 


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

NOTES CONT.

NOTES CONT.

5. CONT.

Asset management consists of calculated income on fixed asset and capital, in addition to the Company's real financial items and effect through subsidiaries. The division of the Income Statement is as follows: 5. FRH.

SKÝRINGAR FRH.

Exclusive Árið 2008 Einkaréttur 2008 right Year Rekstrartekjur ........................................... 2.919.952 Operating revenues ................................. 2,919,952 Operating expenses ................................. (2,918,548) (2.918.548) Rekstrargjöld ............................................. 1,404 1.404 Asset management ................................. Eignarekstur .............................................. Profit before fyrir income tax .......................... Hagnaður tekjuskatt ........................... Income tax .............................................. Tekjuskattur .............................................. NetHagnaður earnings ársins for the........................................ year .........................

Samkeppni Compet. Samkeppni Compet. innan within outside ofutan alþjónustu alþjónustu Samtals univ. serv. univ.serv. Total 2.225.505 1,024,579 1.024.579 6,170,036 6.170.036 2,225,505 (2,258,291) (2.258.291) (1,015,827) (1.015.827) (6,192,666) (6.192.666) ( 32,786) 8,752 ( 32.786) 8.752 ( ( 22,630) 22.630) 116,222 116.222 93,592 93.592 ( 14,699) ( 14.699) 78,893 78.893

Year 2007 Árið 2007 2,647,422 Operating revenues ................................. Rekstrartekjur ........................................... 2.647.422 2,011,364 2.011.364 1,022,810 1.022.810 5,681,596 5.681.596 ( 2,635,822) Operating expenses ................................. Rekstrargjöld ............................................. ( 2.635.822)( 2,049,487) ( 2.049.487) ( 960,575) ( 960.575)( 5,645,884) ( 5.645.884) 11,600 ( 38,123) 62,235 35,712 11.600 ( 38.123) 62.235 35.712 238,526 Asset management ................................. 238.526 Eignarekstur .............................................. Profit before fyrir income tax .......................... 274,238 274.238 Hagnaður tekjuskatt ........................... Income tax .............................................. ( 43,797) ( 43.797) Tekjuskattur .............................................. 230,441 NetHagnaður earnings ársins for the........................................ year ......................... 230.441

LAUN OG LAUNATENGD GJÖLDEXPENSES 6. 6. SALARIES AND SALARY RELATED 2008 2007 Salaries, salary related expenses andstarfsmannakostnaður other personnel expenses are þannig: 2008 2007 Laun, launatengd gjöld og annar greinast specified as follows: Laun .......................................................................................................... 2.969.670 2.834.447 Salaries .................................................................................................... Launatengd gjöld ....................................................................................... 2,969,670 491.430 2,834,447 471.277 Salary related expenses ............................................................................. 491,430 471,277 Annar starfsmannakostnaður ...................................................................... 199.564 199.616 Other personnel expenses ......................................................................... 199,564 199,616 3.660.664 3.505.340 Laun og launatengd gjöld samtals .............................................................. 3,660,664 3,505,340 Total salaries and salary related expenses .................................................. Stöðugildi .................................................................................................. Full-time equivalent units ..........................................................................

1.032 1,032

1.055 1,055

Salaries andhlunnindi perquisitestjórnar of the og Board of Directors and executive management to ISK million 17 Laun og æðstu stjórnenda námu 81 millj. kr. á árinu.amounted Þar af voru laun81forstjóra during the year, whereof the salaries of the President amounted to ISK 17 million and the salaries of millj. kr. og laun til stjórnarmanna 9 millj. kr. Laun stjórnarformanns eru tvöföld laun stjórnarmanns. Directors of the amounted to ISKkveða 9 million. Salaries the Chairman of íthe Board né aresérstakar the double of Samningar viðBoard stjórnendur félagsins hvorki á um of kauprétt á hlutum félaginu greiðslur theviðsalaries of aUppsagnarfrestur Director of the er Board. Agreements with the Company's management neither include starfslok. gagnkvæmur 6 mánuðir. provisions on option rights to shares in the Company nor special employment termination payments. Reciprocal period of noticestarfslokasamninga is 6 months. Ógreiddar eftirstöðvar námu 1 millj. kr. í árslok og er tekið tillit til þeirrar fjárhæðar í reikningsskilum félagsins. The remaining balance of employment termination agreements amounted to ISK 1 million, which is accounted for in the Financial Statements.

7.

ÞÓKNANIR TIL ENDURSKOÐENDA Greiðslur til Ríkisendurskoðunar greinast þannig: Endurskoðun ársreiknings ........................................................................... Könnun árshlutareikninga ..........................................................................

4.200

3.977

1.530

1.510

Samtals ......................................................................................................

5.730

5.487

Amounts are in thousand of ISK.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 



Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

59


60

ÍSLANDSPÓSTUR

NOTES CONT.

NOTES CONT.

7.

8.

AUDITOR'S FEE Payments to the Icelandic National Audit Office are specified as follows:

2008

2007

Audit of Financial Statements ................................................................... Interim Financial Statements review ..........................................................

4,200 1,530

3,977 1,510

Total ........................................................................................................

5,730

5,487

Interest earned and indexation ..................................................................

82,050

97,841

Total financial income ...............................................................................

82,050

97,841

Interest expenses and indexation .............................................................. Foreign exchange difference .....................................................................

(202,352) (17,237)

(98,743) (21,051)

Total financial expense .............................................................................

(219,589)

(119,794)

Total net financial expense .......................................................................

(137,539)

(21,953)

FINANCIAL INCOME AND EXPENSES Financial income and expenses are specified as follows:

9.

INCOME TAX EXPENSE In May 2008 the Icelandic Parliament approved a decrease in the income tax rate fram 18% to 15% as of 1 January 2008. Due to this the deferred tax liability at year-end 2007 has decreased by 6 million ISK. The decrease is recognised as a reduction of income tax in the income statement. Income tax in the Income Statement is specified as follows: Current tax Taxes for the year .....................................................................................

22,441

30,794

Deferred taxes Temporary differences .............................................................................. Effect of changes in income tax rate from 18% to 15% ............................

( 1,377) (6,365)

13,003 0

Income tax recognised in the Income Statement ........................................

14,699

43,797

Effective income tax is specified as follows:

2008

2007

Profit for the year ....................................

78,893

230,441

Income tax ..............................................

14,699

43,797

Profit before income tax ..........................

93,592

274,238

Income tax according to current income tax rate ...........................

15.0%

14,039

18.0%

49,363

Effect of changes in income tax rate in Iceland ................................................ Effects of taxable losses .......................... Other ......................................................

( 6.8% ) 10.0% ( 2.5% )

( 6,365) 9,381 ( 2,356)

0.0% ( 0.9% ) ( 1.1% )

0 ( 2,411) ( 3,155)

Effective tax rate .....................................

15.7%

14,699

16.0%

43,797

Amounts are in thousand of ISK.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008

Fjárhæðir eru í þúsundum króna


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

NOTES CONT.

NOTES CONT.

10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT Real estates and land

Machinery, equipment and vehicles

Total

Cost price Balance at 1.1.2007 ......................................................... Additions during the year ................................................. Disposals .........................................................................

2,147,625 604,609 ( 109,235)

1,489,261 216,025 ( 107,848)

3,636,886 820,634 ( 217,083)

Balance at 31.12.2007 .....................................................

2,642,999

1,597,438

4,240,437

Balance at 1.1.2008 ......................................................... Additions during the year ................................................. Disposals .........................................................................

2,642,999 329,111 ( 38,315)

1,597,438 232,741 ( 66,981)

4,240,437 561,852 ( 105,296)

Balance at 31.12.2008 .....................................................

2,933,795

1,763,198

4,696,993

Depreciation Balance at 1.1.2007 ......................................................... Depreciation for the year .................................................. Disposals .........................................................................

534,333 105,327 ( 73,602)

930,132 161,286 ( 96,711)

1,464,465 266,613 ( 170,313)

Balance at 31.12.2007 .....................................................

566,058

994,707

1,560,765

Balance at 1.1.2008 ......................................................... Depreciation for the year .................................................. Disposals .........................................................................

566,058 128,146 ( 2,682)

994,707 162,578 ( 52,861)

1,560,765 290,724 ( 55,543)

Balance at 31.12.2008 .....................................................

691,522

1,104,424

1,795,946

Book value 1.1.2007 ......................................................................... 31.12.2007 .....................................................................

1,613,292 2,076,941

559,129 602,731

2,172,421 2,679,672

1.1.2008 ......................................................................... 31.12.2008 .....................................................................

2,076,941 2,242,273

602,731 658,774

2,679,672 2,901,047

Depreciation rates ............................................................

0-5%

Property, plant and equipment and depreciation are specified as follows:

10-33%

Insurance and evaluation of assets Insurance value, rateable value and book value of real estates and land at year end 2008 were as follows: Insurance value of real estates ........................................................................................... Rateable value of real estates and land .............................................................................. Book value of real estates and land ...................................................................................

3,280,130 1,950,730 2,242,273

Mortgages The Group's operating assets are pledged for an insurance bill and a bond to the amount of ISK 870 million.

11. INTANGIBLE ASSETS Impairment test At the end of the fiscal year an impairment test was made on the Company's goodwill which was ISK 131 million in the begining and in the year end 2008. The impairment test uses the estimated discounted cash flow. In the calculation of the present value an interest rate is used corresponding to the weighted average of financing cost, i.e. cost of liabilities and equity less taxes. If the fair value of goodwill (discounted cash flow) results to be lower than book value the difference is expensed. According to results of the test at year goodwill was not impaired. Amountsend are in 2008, thousand of ISK.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

61


62

31.12.2008 .....................................................................

2,242,273

Depreciation rates ............................................................

0-5%

658,774

2,901,047

10-33%

ÍSLANDSPÓSTUR

Insurance and evaluation of assets Insurance value, rateable value and book value of real estates and land at year end 2008 were as follows: 3,280,130 1,950,730 2,242,273

Insurance value of real estates ........................................................................................... Rateable value of real estates and land .............................................................................. Book value of real estates and land ...................................................................................

NOTES CONT. Mortgages The Group's operating assets are pledged for an insurance bill and a bond to the amount of ISK 870 million.

11. INTANGIBLE ASSETS Impairment test At the end of the fiscal year an impairment test was made on the Company's goodwill which was ISK 131 million in the begining and in the year end 2008. The impairment test uses the estimated discounted cash flow. In the calculation of the present value an interest rate is used corresponding to the weighted average of financing cost, i.e. cost of liabilities and equity less taxes. If the fair value of goodwill (discounted cash NOTES flow)CONT. results to be lower than book value the difference is expensed. According to results of the test at year end 2008, goodwill was not impaired.

12. SHARES IN OTHER COMPANIES Shares in other companies are specified as

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 follows: 

Internet á Íslandi hf. ................................ Vörusjá ehf. ............................................ Eurogiro, nominal value 100 thousand DKK ............ Other shares ............................................

2007

2008

 Nominal 3,781 32,500

Fjárhæðir eru í þúsundum króna

 Book value Nominal Book value 45,352 9,410 40,464 32,500 25,000 25,000

1,265 66

Total shares in other companies ...............

2,520 66

1,265 66

80,438

2,520 66 68,050

13. BONDS Bonds are specified as follows:

2008

2007

Balance at 1.1 .......................................................................................... Loans during the year ............................................................................... Indexation ................................................................................................ Maturities ................................................................................................ Change in allowance ................................................................................ Next year's maturities ...............................................................................

57,881 667 1,099 ( 10,768) 442 ( 9,749)

66,932 0 597 ( 11,069) 1,421 ( 13,230)

Bonds at 31.12 .........................................................................................

39,572

44,651

14. INVENTORIES 2008

2007

Inventories, consumables .......................................................................... Inventories, postage stamps ......................................................................

Inventories at year end are specified as follows:

98,252 65,991

45,391 59,509

Total inventories .......................................................................................

164,243

104,900

Nominal value of accounts receivable ........................................................ Write down of probable loss on accounts receivable .................................. Next year's payment on bonds .................................................................. Various short term receivables ..................................................................

1,027,452 ( 94,443) 9,749 347,773

824,538 ( 70,894) 13,231 226,871

Total accounts receivable and other receivables .........................................

1,290,531

993,746

Market securities ...................................................................................... Current bank deposits .............................................................................. Funds .......................................................................................................

53 245,009 4,342

129,475 120,777 4,257

Total cash and cash equicalents ................................................................

249,404

254,509

15. ACCOUNTS RECEIVABLE AND OTHER RECEIVABLES Accounts receivable and other receivables are specified as follows:

16. CASH AND CASH EQUIVALENTS Cash and cash equivalents are specified as follows:

17. ASSETS HELD FOR SALE

Amounts are in thousand of ISK.

Fixed assets held for sale are specified as follows: Balance at 1.1 .......................................................................................... Reclassified from operating assets .............................................................

41,121 22,314

38,597 9,971


14. INVENTORIES

Asset management ................................. 116,222 Inventories year end specified as follows: 2008 2007 Profit beforeatincome taxare .......................... 93,592 98,252 45,391 Inventories, consumables .......................................................................... Income tax .............................................. ( 14,699) Inventories, stamps ...................................................................... Á R S S K Ý R65,991 S L A / A N N U A L R 78,893 E59,509 PORT 2008 Net earningspostage for the year ......................... 164,243 104,900 Total inventories ....................................................................................... Year 2007

2,647,422 2,011,364 revenues ................................. 15. Operating ACCOUNTS RECEIVABLE AND OTHER RECEIVABLES ( 2,635,822) ( 2,049,487) Operating expenses ................................. Accounts receivable and other receivables are specified as follows: 11,600 ( 38,123) Nominal value of accounts receivable ........................................................ Asset management ................................. Write down of probable loss on accounts receivable .................................. Profit before income tax .......................... NOTES CONT. Next year's payment on bonds .................................................................. Income tax .............................................. Various short term receivables .................................................................. Net earnings for the year ......................... Total accounts receivable and other receivables .........................................

1,022,810 ( 960,575) 62,235 1,027,452 ( 94,443) 9,749 347,773 1,290,531

5,681,596 ( 5,645,884) 35,712 824,538 238,526 ( 70,894) 274,238 13,231 ( 43,797) 226,871 230,441 993,746

16. SALARIES CASH AND CASH EQUIVALENTS 6. AND SALARY RELATED EXPENSES Salaries, salary expenses and other Cash and cashrelated equivalents are specified aspersonnel follows: expenses are specified as follows: Market securities ...................................................................................... Current.................................................................................................... bank deposits .............................................................................. Salaries Funds related ....................................................................................................... Salary expenses ............................................................................. Other personnel expenses ......................................................................... Total cash and cash equicalents ................................................................ Total salaries and salary related expenses ..................................................

17. ASSETS HELD FOR SALE

Full-time equivalent units .......................................................................... Fixed assets held for sale are specified as follows:

2008

2007

53 245,009 2,969,670 4,342 491,430

129,475 120,777 2,834,447 4,257 471,277

249,404 199,564

254,509 199,616

3,660,664

3,505,340

1,032

1,055

Balance at 1.1 .......................................................................................... 41,121 38,597 Salaries and perquisite of the Board of Directors and executive management amounted to ISK 81 million Reclassified from operating assets ............................................................. 22,314 9,971 during the year, whereof the salaries of the President amounted to ISK 17 million and the salaries of ( 2,527) ( 7,447) Disposals .................................................................................................. Directors of the Board amounted to ISK 9 million. Salaries of the Chairman of the Board are the double of 60,908 neither 41,121 Total Fixed assets held for sale .................................................................. the salaries of a Director of the Board. Agreements with the Company's management include provisions on option rights to shares in the Company nor special employment termination payments. 18. Reciprocal EQUITY period of notice is 6 months. Share capital The remaining balance of employment termination agreements amounted to ISK 1 million, which is NOTES CONT. The Company's totalFinancial share capital according to its Articles of Association amounts to ISK 1,448 million. accounted for in the Statements. One vote is attached to each ISK 1 share in the Company.

19. INTEREST BEARING LIABILITIES

2008

2007

Ársreikningur Íslandspósts hf. bound 2008 by consumer price index ....................................................... Fjárhæðir eru í þúsundum króna Loans 888,412 800,622   

Loans in EUR ............................................................................................ Loans in CHF ............................................................................................ Loans in JPY ............................................................................................. Loans in USD ............................................................................................ Loans in CAD ........................................................................................... Next year's mortgages ..............................................................................

215,095 179,933 135,002 78,293 76,077 ( 48,309)

27,191 21,438 10,604 0 0 ( 37,557)

Long term liabilities at 31.12 .....................................................................

1,524,503

822,298

Payments on long-term liabilities at year end are specified as follows over the coming years: Year 2008 ................................................................................................

0

37,557

Ársreikningur Íslandspósts hf.2009 2008 ................................................................................................ eru í þúsundum króna 48,311 Fjárhæðir 39,416 Year   

Year 2010 ................................................................................................ Year 2011 ................................................................................................ Year 2012 ................................................................................................ Year 2013 ................................................................................................ Later ........................................................................................................

79,137 81,572 84,153 86,889 1,192,750

41,391 43,484 45,702 47,620 604,685

Total long-term liabilities, current portion ..................................................

1,572,812

859,855

38,188 14,699 ( 22,441) 30,446

25,185 43,797 ( 30,794) 38,188

34,294 ( 4,435) 354 233 30,446

39,551 ( 2,528) 883 282 38,188

2008

2007

344,158

407,651

20. INCOME TAX LIABILITY The Company's income tax liability is specified as follows: Income tax liability at 1.1 .......................................................................... Calculated income tax for the year ............................................................ Income tax payable .................................................................................. Income tax liability at 31.12 ...................................................................... Income tax liability is specified as follows at year end: Property, plant and equipment ................................................................. Accounts receivable .................................................................................. Inventories ............................................................................................... Other items .............................................................................................. Total ........................................................................................................

Amounts are in thousand of ISK.

21. ACCOUNTS PAYABLE AND OTHERS SHORT-TERM PAYABLES Accounts payable and other short-term payables are specified as follows: Accounts payable .....................................................................................

63


64

Loansmanagement in CAD ........................................................................................... Asset ................................. Next year's Profit beforemortgages income tax.............................................................................. .......................... Income tax liabilities .............................................. Long term at 31.12 ..................................................................... ÍSLANDSPÓSTUR Net earnings for the year .........................

76,077 ( 48,309)

116,2220 ( 93,592 37,557)

1,524,503

(822,298 14,699) 78,893

Payments on long-term liabilities at year end are specified as follows over the coming years: Year Year 2007 2008 ................................................................................................ 0 2,647,422 2,011,364 1,022,810 Operating ................................. 48,311 Year 2009revenues ................................................................................................ ( 2,635,822) ( 2,049,487) ( 960,575) Operating ................................. 79,137 Year 2010expenses ................................................................................................ 11,600 ( 38,123) 62,235 81,572 Year 2011 ................................................................................................ Asset management ................................. 84,153 Year 2012 ................................................................................................ Profit before................................................................................................ income tax .......................... NOTES 86,889 YearCONT. 2013 Income tax .............................................. 1,192,750 Later ........................................................................................................ Net earnings for liabilities, the year ......................... Total long-term current portion ..................................................

1,572,812

37,557 5,681,596 39,416 ( 5,645,884) 41,391 35,712 43,484 238,526 45,702 274,238 47,620 (604,685 43,797) 230,441 859,855

20. SALARIES INCOME TAX 6. ANDLIABILITY SALARY RELATED EXPENSES Salaries, salary related expenses andisother personnel expenses are The Company's income tax liability specified as follows: specified as follows: Income tax liability at 1.1 .......................................................................... Calculated income tax for the year ............................................................ Salaries .................................................................................................... Income tax payable .................................................................................. Salary related expenses ............................................................................. Income tax liability at 31.12 ...................................................................... Other personnel expenses ......................................................................... Total salaries and salary related expenses .................................................. Income tax liability is specified as follows at year end:

2008

2007

38,188 14,699 2,969,670 ( 22,441) 491,430 30,446 199,564

25,185 43,797 2,834,447 ( 30,794) 471,277 38,188 199,616

3,660,664

3,505,340

Property,equivalent plant and units equipment ................................................................. 34,294 39,551 Full-time .......................................................................... 1,032 1,055 ( 4,435) ( 2,528) Accounts receivable .................................................................................. Inventories 354to ISK 81 million 883 Salaries and............................................................................................... perquisite of the Board of Directors and executive management amounted Other items .............................................................................................. during the year, whereof the salaries of the President amounted to ISK 17 million 233 and the salaries282 of Total ........................................................................................................ 30,446are the double 38,188 Directors of the Board amounted to ISK 9 million. Salaries of the Chairman of the Board of the salaries of a Director of the Board. Agreements with the Company's management neither include provisions on option rights to shares in the Company nor special employment termination payments. 21. ACCOUNTS PAYABLE AND OTHERS SHORT-TERM PAYABLES 2008 2007 Reciprocal period of notice is 6 months. Accounts payable and other short-term payables are specified as follows: Accounts payable ..................................................................................... The remaining balance of employment termination agreements amounted to 344,158 ISK 1 million, which is 407,651 accounted for in the Financial Statements. Other short-term payables ........................................................................ 404,670 416,686 748,828

824,337

Current ratio - current assets / short term liabilities .................................... Equity ratio - equity / total capital ............................................................. Internal value of share capital - equity / share capital .................................

2.29 0.53 1.79

1.63 0.60 1.80

EBITDA ratio on total earnings .................................................................. EBIT ratio on total earnings ....................................................................... Return on equity .......................................................................................

7.8% 3.5% 3.1%

9.0% 4.7% 9.1%

Total accounts payable and other short-term payables ...............................

22. KEY RATIOS The Compay's key ratios are as follows:

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 



Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 



Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

Amounts are in thousand of ISK.


ÁRSSKÝRSLA / ANNUAL REPORT 2008

NOTESCONT. CONT. NOTES

Unaudited information

23. INTERIM FINANCIAL STATEMENTS The Group's operation is divided as follow by quarters: Year 2008 Q4 Q3 Postal services ................... Other revenues ..................

Q2

Q1

Total

1,740,159 145,410 1,885,569

1,394,385 132,001 1,526,386

1,478,575 163,369 1,641,944

1,475,791 143,297 1,619,088

6,088,910 584,077 6,672,987

986,842

830,997

931,147

911,678

3,660,664

500,394 209,415 1,696,651

400,405 197,105 1,428,507

403,855 210,493 1,545,495

375,447 193,354 1,480,479

1,680,101 810,367 6,151,132

EBITDA .............................. Depreciation ......................

188,918 ( 98,384)

97,879 ( 58,951)

96,449 ( 66,673)

138,609 ( 66,716)

521,855 ( 290,724)

EBIT ..................................

90,534

38,928

29,776

71,893

231,131

Financial income and expenses ...........................

( 66,715)

( 46,518)

( 46,478)

22,172

( 137,539)

Profit (loss) before income tax ........................

23,819

( 7,590)

( 16,702)

94,065

93,592

Income tax ........................

( 14,098)

836

13,595

( 15,032)

( 14,699)

Profit (loss) ........................

9,721

( 6,754)

( 3,107)

79,033

78,893

1,690,182 219,648

1,251,456 112,616

1,332,977 135,303

1,371,302 138,440

5,645,917 606,007

1,909,830

1,364,072

1,468,280

1,509,742

6,251,924

1,016,598

788,044

870,675

830,023

3,505,340

398,842 211,829 1,627,269

344,748 178,683 1,311,475

323,067 201,320 1,395,062

348,733 176,558 1,355,314

1,415,390 768,390 5,689,120

EBITDA .............................. Depreciation ......................

282,561 ( 77,719)

52,597 ( 66,757)

73,218 ( 62,060)

154,428 ( 60,077)

562,804 ( 266,613)

EBIT ..................................

204,842

( 14,160)

11,158

94,351

296,191

Financial income and expenses ...........................

2,838

( 4,582)

( 6,080)

( 14,129)

( 21,953)

Profit (loss) before income tax ........................

207,680

( 18,742)

5,078

80,222

274,238

Income tax ........................

( 35,242)

2,969

( 468)

( 11,056)

( 43,797)

Profit (loss) ........................

172,438

( 15,773)

4,610

69,166

230,441

Salaries and salary related expenses ................ Direct cost of postal distribution ........................ Other operating cost ..........

Year 2007 Postal services ................... Other revenues ..................

Salaries and salary related expenses ................ Direct cost of postal distribution ........................ Other operating cost ..........

Amounts are in thousand of ISK.

Ársreikningur Íslandspósts hf. 2008 



Fjárhæðir eru í þúsundum króna 

65


66

ÍSLANDSPÓSTUR

NOTES CONT.

Notes no. 1-23 are an intergral part of these Consolidated Financial Statement.

Amounts are in thousand of ISK.


Hönnun Hvíta Húsið Prentun Prentmet


Hagkvæm vinnubrögð

Við leggjum áherslu á staðlaðar og hagkvæm að ná fram auknum sveigjanleika og f

tryggja þjónustu í samræmi við gefin starfseminnar. Við ætlum að ná fram og stöðugri umbóta

Við störfum í sátt við

sé leiða til að draga úr hvers konar

Við viljum tryggja að

Við viljum aðeins það besta, fyrir okkur o

hagkvæm innkaup þar sem tillit er tekið til gæða, verðs og umhverfissjónarmi á vörum og þjónustu og skulu sömu kröfur jafnan gerðar til samstarfsfyrirtækja o

Við erum op þeim tilgangi

ÍSLANDSPÓSTUR STÓRHÖFÐA 29 110 REYKJAVÍK SÍMI/TEL +354 580 1000 FAX +354 580 1009 POSTUR@POSTUR.IS WWW.POSTUR.IS

Ársskýrsla 2008  

Íslandspóstur Ársskýrsla 2008

Advertisement