Page 1

nr 6 mars 2013 foto: øyvind lund

information om de kyrkliga valen från kyrkostyrelsen

innehåll Registrering och kontroll av röstningslokaler på valdagen s. 2 Röstningslokaler före valdagen s. 2 Dags att beställa valnämndsmaterial s. 3 Blanka valsedlar s. 3 Informationshäfte för röstmottagare och valförrättare s. 3 Häfte med bestämmelser om valet s. 4 Övrigt valnämndsmaterial s. 4 Adresser i organisationsregistret s. 4 Cirka 700 val den 15 september s. 4 Till er som indelningsändras s. 5 Inrapportering av valresultat s. 5 Viktigt att tänka på inför ansökan om gruppbeteckning och anmälan av kandidater s. 5 Frågor kring anmälan och ansökan? s. 6 Beställning av valsedlar s. 6 Bidrag för valsedelskostnader s. 6 Betalning av valsedelskostnader s. 6 Valsedelskostnad s. 6 Distribution av valsedlar s. 7 septem

15

ber

viktiga datum under våren 2013

1 april Sista dagen att registrera vallokaler och särskilda röstmottagningsställen på valdagen. 1 april Beställning av valnämndsmaterial ska ha inkommit till valkansliet. 15 april Sista dagen då ansökan om registrering av gruppbeteckning och anmälan av kandidater ska ha kommit in till stiftet.

Mitt val gör livet värt att leva Det tar inte många minuter från det jag slagit upp ögonen i den tidiga morgonstunden tills jag står inför mitt första val. Vad ska jag äta till frukost, ska jag läsa Värmlands Folkblad eller Nya Wermlands-Tidningen, ska jag ta bilen eller cykeln till jobbet, ska jag ta itu med mejlen eller ska jag

förbereda morgonbönen, ska jag stanna till hos arbetskamraten och samtala en stund eller ska jag få minnesanteckningarna från mötet klara och utskickade… Många av de val jag står inför kan synas triviala och betydelselösa, kanske inte ens värda att ägna en tanke. Men många gånger är

valen viktiga. Viktiga för mig eller för någon annan. Valet vid frukostbordet har miljökonse­ kvenser, valet av tidning påverkar min syn på omvärlden, valet av transportmedel påverkar miljön och min egen hälsa, valet av prioriteringar på jobbet kan få mig att fastna i bråttomsaker ­istället för att göra viktigsaker, valet att stanna upp och samtala med en arbetskamrat kan gälla livet. I Karlstads stift anordnar vi årligen en temavecka om livsfrågor, ”Livet värt att leva”. Då möts människor för att lyssna till eller delta i samtal om viktiga frågor i livet, livsfrågor. Tillsammans med organisationer och företag skapar vi dessa möten på platser där vi i kyrkan inte är så trygga och hemtama. Den röda tråden för årets vecka är just val, valfrihet och valofrihet. I höst är det kyrkoval. För många är det ett viktigt val, m ­ edan andra inte fäster så stor vikt vid det. Vare sig det upplevs som viktigt eller oviktigt påverkar det många. Kyrkovalet är för mig ett tecken på att det runt om i landet finns församlingsbor som är engagerade för sin kyrka. Som vill vara med och skapa förutsättningar för att Svenska kyrkan finns till för församlingsborna och skapar mötesplatser i vardag och helg, i glädje och sorg. Skapar förutsättningar för att Svenska kyrkan är med och gör ”Livet värt att leva”!

Torgny Lindén Stiftsinformatör i Karlstads stift


Registrering och kontroll av röstnings­lokaler på valdagen Den 1 april ska alla vallokaler och särskilda röstmottagningsställen som är öppna på valdagen ha registrerats i Vallokalssystemet. Det som ska registreras är vallokalens namn, adress, öppettider och telefonnummer. Samma uppgifter ska registreras för särskilda röstmottagningsställen. Om valnämnden inte har fattat beslut om vilka röstningslokalerna det ska finnas på valdagen behöver valnämnden sammanträda omgående. I nyhetsbrev nummer 5 kan ni läsa mer om de olika röstningslokalerna och deras regler för öppettider och så vidare. Information finns också i Valhandbokens kapitel 9.

foto: ikon/madelen zander

valdistriktsindelar, för att med hjälp av ­Metria ta fram vilka fastigheter som hör till varje valdistrikt. Dessa uppgifter används sedan för att placera de röstberättigade i rätt valdistrikt. När det är gjort läses all information in i valsystemet. Utifrån dessa uppgifter skapas röstlängder och röstkort. Senast 18 dagar före valdagen ska 5,5 miljoner röstberättigade få sitt röstkort och ska där kunna läsa korrekta uppgifter om vilket valdistrikt de tillhör, vilken vallokal de ska gå till samt vilka särskilda röstmottagningsställen det finns på valdagen.

Röstningslokaler före valdagen En instruktion avseende registreringen har skickats ut via e-post till alla valnämnder, instruktionen finns också att skriva ut från www.svenskakyrkan.se/kyrkoval under menyval Valnämnd. För att kunna registrera i Vallokalssystemet krävs tillgång till kyrknätet samt inloggning och behörighet som handläggare i organisationsregistret. Valnämnden får vända sig till församlings- eller pastorsexpeditionen för att få hjälp att registrera. Kontakta den person som är behörig handläggare i organisationsregistret och informera vederbörande och dennes arbetsledare om att valnämnden behöver tillgång till personen för detta arbete. Frågor angående registrering ställs till Svenska kyrkans kanslistöd på telefon 018-16 97 00. Utöver registreringen utförs vissa kontroller i Vallokalssystemet. Ett exempelröstkort ska granskas och godkännas. Därefter ska registreringen avslutas. För de församlingar som har valdistriktsindelat ska tio exempeladresser granskas per valdistrikt och god2

Kyrkoval 20130915

kännas. Detta är ett sätt att ytterligare försäkra oss om att röstberättigade blir hänvisade till rätt valdistrikt. Om en adress inte stämmer markeras detta i systemet. Därefter fortsätter registreringen med kontrollstegen som beskrivs ovan. Valkansliet utreder de felmarkerade adresserna. Om valnämnden önskar att vallokalen ska vara öppen färre timmar än vad regelverket säger måste stiften besluta om denna inskränkning. S­ amma förfarande gäller också om man önskar ha öppet under huvudgudstjänsten. Inskränkt öppettid hanteras i Vallokalssystemet, det gör dock inte undantaget avseende huvudgudstjänst. I det senare fallet behöver ni i god tid innan den 1 april kontakta stiftet så att stiftet kan ta beslut så att ni kan registrera korrekta tider senast 1 april. Efter 1 april utför valkansliet tillsammans med stiften diverse kontroller över de registrerade uppgifterna. De registrerade uppgifterna från Vallokalssystemet används, liksom kartmaterialet från de församlingar som

Beslut om vilka expeditioner för förtidsröstning som församlingen/pastoratet ska ha samt eventuella särskilda röstmottagningsställen innan valdagen fattas oftast samtidigt som besluten om röstningslokaler på valdagen. Om inte, bör dessa fattas under mars månad. Detta för att valnämnden ska veta hur mycket material som behöver beställas från valkansliet. Mer information om röstningslokaler och regler finns i nyhetsbrev nummer 5. Information om röstningslokaler före valdagen trycks inte på röstkortet, vilket gör att valnämnden behöver informera väljarna på annat sätt. l

mer information Information om röstningslokaler och regler finns i nyhetsbrev nummer 5.


Dags att beställa valnämndsmaterial

g gamm än

är mycket material som levereras och att telefonnumret går till en mottagare som är anträffbar vid leveransen mellan den 5–9 augusti. Beställningsblanketten ska undertecknas och återsändas till valkansliet senast den 1 april även om ingen förändring av det föreslagna antalet har gjorts. Returadress till valkansliet finns angivet i brevet. Valnämnden ombeds snarast kontakta sin församlings- och pastorsexpedition för att med hjälp av en handläggare för organisationsregistret rätta och registrera uppgifter om valnämnden t.ex. om leveransadress och telefonnummer saknas eller är felaktiga. På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval finns instruktioner till stöd för den som registrerar och information om vilka uppgifter som ska registreras om valnämnden. Klicka på Valnämnd i vänster menyval och därefter Instruktioner om registrering. Vid behov av hjälp kontakta Svenska kyrkans kanslistöd på telefon 018-16 97 00. Observera att inget material får återanvändas från föregående val på grund av förändringar i regelverket och av materialet. Släng därför allt gammalt lm t va ate material innan det nya materialet l a kommer för att undvika sammanblandning. l

sl

Blanka valsedlar Blanka valsedlar för val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet måste finnas hos alla valnämnder. Den som vill förtidsrösta ska kunna göra detta i vilket pastorat och i vilken församling som helst i hela landet under perioden 2–11 september (inom ett pastorat

Informationshäfte för ­röstmottagare och ­valförrättare Till hjälp för dem som ska tjänstgöra som röstmottagare och valförrättare finns informationshäften som berättar om deras respektive upp­ gifter. Häftena kan också användas vid den utbildning som i de flesta fall valnämnderna, men i viss utsträckning även stiften, ordnar för röstmottagare och valförrättare. Utbildningen bör äga rum relativt nära valet. Häftena skickas därför till valnämnderna tillsammans med övrigt valnämndsmaterial i början av augusti. Häftena finns redan nu på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval under rubriken Valnämnd. De kan också med fördel finnas tillgängliga i röstningslokalerna så att valförrättarna och röstmottagarna har dem till hands under röstningen. l

l ria

Valnämndens ordförande ska nu ha mottagit en beställningsblankett för att beställa det material som ska användas i vallokaler, expeditioner för förtidsröstning och särskilda röstmottagningsställen. Uppgifter om ordförandes namn och adress har hämtats ur Svenska kyrkans organisationsregister. Den ordförande som inte har mottagit en beställningsblankett bör omgående kontakta sin församlings- eller pastorsexpedition för att få blanketten. I de fall blanketten har skickats till församlings- eller pastorsexpeditionen har orsaken varit att valnämndens ordförande inte registrerats i organisationsregistret, vilket i sin tur kan bero på att församlingen eller samfälligheten indelningsändras 1 januari 2014. Om inte heller expeditionen har fått blanketten kontakta omgående valkansliet via e-post på kyrkoval@svenskakyrkan.se. Frågor kan ställas på samma adress. På beställningsblanketten finns ett förslag till beställningsantal angivet. Valnämnden ska ta ställning till och eventuellt öka eller minska det föreslagna antalet och till hjälp för beräkningarna finns en produktbeskrivning bifogad. Kontrollera att leveransadress och telefonnummer finns registrerat på beställningsblanketten och att tryckta uppgifter är korrekta och motsvarar den adress dit materialet ska levereras. Tänk på att adressen inte får gå till en postbox eftersom det

är det inte säkert att det är möjligt att förtidsrösta i alla församlingar). Blanka valsedlar kommer att levereras i minst den volym som står i beställningsunderlaget även om valnämnden gjort en ­mindre beställning. l

Röstmottagare – ett informationshäfte om röstmottagarnas arbetsuppgifter vid expeditioner för förtidsröstning och särskilda röstmottagningsställen

Valförrät tare

– ett inf valförrätta ormationshäfte om rnas arb etsuppg ifter

Kyrkoval 20130915

3


Häfte med bestämmelser om valet I alla röstningslokaler ska de bestämmelser som gäller för kyrkovalet finnas tillgängliga när röstning pågår. Därför har häftet Bestämmelser om direkta val i Svenska kyrkan tagits fram. I häftet finns utdrag av de bestämmelser i kyrkoordningen som är av betydelse för valet. Här finns också de bestämmelser som kyrkostyrelsen har utfärdat. Häftet skickas till valnämnderna tillsammans med övrigt valnämndsmaterial i början av ­augusti. De finns även att läsa på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval under rubriken Valnämnd.

Övrigt valnämndsmaterial I valnämndsmaterialet ingår även de kuvert och anteckningar som behövs för förtidsröstningen samt de kuvert, kassar och protokoll som behövs för den preliminära sammanräkningen. Brevröstningspaket som ska användas vid brev- och budröstning kommer i samma leverans. Däremot leveras grupp- och kandidat­förteckningar samt resultatbilagor separat i slutet av augusti. Röstlängden levereras i valveckan. l

Adresser i organisationsregistret I organisationsregistret finns olika adresstyper att välja mellan då en adress ska regi­streras. De olika adresstyperna används vid de datauttag av adresser som kyrkokansliet gör inför utskick av olika slag. Man kan därför behöva registrera flera olika adresstyper för en och samma enhet. Även om till exempel besöksadressen och leveransadressen är densamma så måste den registreras under båda dessa rubriker. Ett adressuttag av till exempel leveransadresser kommer inte att få med enheter som endast registrerat besöksadress. Kontrollera alltid postnummer extra noga när ni registrerar adresser. • Postadress: den adress dit man får sin post, kan vara ett boxnummer. Boxadressen har ofta ett annat postnummer än gatuadressen. • Besöksadress: den adress, ofta gatuadress, man anger för att underlätta för besökare. Besöksadressen har ofta ett postnummer som skiljer sig från postadressens. • Fakturaadress: den adress dit man vill ha fakturor. Om ingen fakturaadress finns registrerad går fakturor till postadressen. • Leveransadress: den adress dit man önskar få större leveranser som till exempel kommer med bil. Kan ha ytterligare ett annat postnummer. Leveransadress för valnämndsmaterial: se sidan 3 Dags att beställa valnämndsmaterial l

Cirka 700 val den 15 september Den sista december var sista dag för stiftsstyrelserna att besluta om indelningsändringar som ska träda i kraft 1 januari 2014. Under januari och februari har kyrkokansliet arbetat vidare med dessa beslut och den 19 februari kunde vi i organisationsregistret presentera den nya organisationen. Den organisationen vi ska gå på val till. Antalet val kommer, i första hand på grund av strukturutredningen, att minska med över 1000 val från kyrkovalet 2009. l

4

Kyrkoval 20130915

Bestäm

melser om d i Svens irekta val ka kyrk an Utdrag kyrkoor ur dningen och kyrkosty relse bestämm ns elser


Till er som indelningsändras

Inrapportering av valresultat

För de församlingar/pastorat/samfälligheter som på något sätt påverkas av ett indelningsbeslut är det extra viktigt att ni registrerar och kontrollerar era uppgifter i organisationsregistret både på den nya enheten och på verksamheten Valnämnd. Information om registrering av valnämnd hittar ni i nyhetsbrev 4. Övriga uppgifter som behöver kontrolleras och i vissa fall registreras är olika adresser (se stycket Adresser i organisationsregistret) samt kontaktuppgifter såsom telefonnummer, e-postadresser och fax. Mer information finns på internwww.svenskakyran.se välj Nationellt, IT-system, Gemensamma IT-system och Indelningssystem. l

Till valet 2009 infördes möjligheten att rapportera in det preliminära valresultatet via internet. Denna möjlighet kommer att finnas även detta val. Viss nyutveckling har skett i systemet men för de som registre­ rade förra valet kommer det mesta att vara sig likt. Systemet kommer att finnas tillgängligt från mitten av maj. Från maj till valdagen är systemet i första hand till för stiften men valnämnderna kan behöva gå in i systemet om de behöver skriva ut nya resultatbilagor. Detta är dock endast nödvändigt om man av någon anledning inte kan använda dem som skickas ut av kyrkokansliet i augusti. En instruktion för registrering kommer att finnas på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval under rubriken Valnämnd och Instruktioner om registrering. Kyrkokansliet planerar att ge valnämnderna tillgång till en utbildningsmiljö i mitten av maj. Vi återkommer med mer information i nästa nyhetsbrev. l

Frågor Frågor om registrering hänvisas till Svenska kyrkans kanslistöd på telefon 018-16 97 00.

Viktigt att tänka på inför ansökan om gruppbeteckning och anmälan av kandidater! • Sista dag är 15 april! Alla ansökningar och anmälningar som inkommer till stiftsstyrelserna efter den 15 april kommer inte att beaktas inför valet den 15 september. • En ansökan om gruppbeteckning måste stödjas av ett reglerat antal röstberättigade. Dessa stödunderskrifter måste bifogas ansökan.

teckningen kan förväxlas med annan grupp får möjlighet att inkomma med komplettering. • Kandidaterna registreras och ett valsedelskorrektur skrivs ut tillsammans med en valbarhetskontroll, dessa skickas till den som skickat in ansökan.

• Alla grupper måste ha ett anmält ombud.

• Korrekturet ska granskas av gruppen och eventuella felaktigheter påpekas för stiftsstyrelsen. Om gruppen inte svarar på korrekturet inom anvisad tid anses registreringen vara godkänd av gruppen.

• Anmälan av kandidater får endast göras av behörig företrädare för gruppen. Det vill säga av ombudet, anmäld företrädare i stiftet eller av kontaktperson för viss församling/pastorat/samfällighet.

• Valbarhetskontrollen som skickas ut är preliminär. Gruppen bedömer själv vad som behöver göras om någon kandidat står som inte valbar. Den slutgiltiga valbarhetskontrollen utförs på valdagen.

• Samtliga kandidater måste lämna en kandidatförsäkran tillsammans med anmälan. Alla kandidater ska ge sitt medgivande till att ställa upp i kyrkovalet. Denna kandidatförsäkran ska för de lokala valen göras direkt på blanketten för anmälan av kandidater, men för stiftsoch kyrkomötesvalen görs den på blankett nummer 9. Kandidatens namnteckning ska finnas i original på den blankett som skickas in, vilket betyder att en namnteckning som är insänd via fax eller scannas inte kommer att godkännas. Blanketter kan man få genom sitt stift eller hämta på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval under rubriken Nomineringsgrupp och Blanketter.

• Senast den 1 juni fastställer stiftsstyrelsen grupp- och kandidatförteckningen för samtliga valkretsar inom stiftet. Det är bara de grupper och de kandidater som finns på den fastställda grupp- och kandidatförteckningen som kan ställa upp i valet. Senast den 15 juni ska eventuellt överklagande ha inkommit.

• Namn på gruppbeteckningen måste till stiftsval och lokala val innehålla namnet på enheten.

• Beställning av valsedlar ska göras samtidigt som kandidaterna anmäls. Beställningen måste innehålla uppgift om antal, leveransadress, vem som ska trycka valsedlarna samt vem som ska betala tryckningen. Vad händer efter att ansökan om gruppbeteckning och anmälan av kandidater skickats till stiftsstyrelsen?

• Senast den 1 juli fastställer stiftsstyrelsen grupp- och kandidatförteckning för de vallkretsar som fått förlängd handläggningstid på grund av att för få kandidater har anmälts den 15 april. Detta fastställande kan överklagas till och med den 15 juli. • Valsedlar trycks i huvudsak under månaderna juni och juli. De valsedlar som grupperna ska betala själva trycks först efter att fakturan betalats. • Valsedlarna distribueras under juni och augusti. • I mitten av juli finns samtliga grupper och kandidater tillgängliga för väljarna på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

• Efter den 15 april prövar stiftstyrelserna ansökningarna om gruppbeteckning, de vars ansökan inte godkänns på grund av att gruppbeKyrkoval 20130915

5


Frågor kring anmälan och ansökan?

Blankett guiden – tips för blankette dig som fyller i r inför

kyrkovale gar till blan ketter för t samt anm registreri älan av kand ng av nom inerings idater infö grupper r de kyrk liga vale Sista dag n 2013. för regi strering och anm älan 15 april 2013 !

Anvisnin

En handledning finns i broschyren Blankettguiden, som kan beställas från stiftskanslierna e­ ller hämtas på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval under rubriken Nomineringsgrupp och B ­ lanketter. På varje blankett finns siffror vid vissa av de efterfrågade uppgifterna, som hänvisar till förklarande noter på blankettens sista sidor. Värt att notera är att en kontaktperson för nomineringsgrupper i församlingar eller pastorat kan anmäla kandidater och beställa valsedlar. Dock måste kontaktpersonerna först ha anmälts till stiftskansliet av nomineringsgruppens företrädare i stiftet eller gruppens ombud. l

Hur många… valsedlar behöver ni beställa? På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval och menyval Nomineringsgrupp och Valsedlar finner du information om hur många röstberättigade det finns i varje församling, kontrakt och valnämnd.

Beställning av valsedlar Valsedelsbeställningar görs på samma blankett som anmälan av kandidater, det vill säga blanketterna 5, 6 och 8. Intyg att bidrag har beviljats till valsedelstryck ska styrkas på blankett 8 genom namnteckning av behörig företrädare för församlingen/samfälligheten. Tilläggsbeställning av valsedlar, utöver det antal man får bidrag för, görs på blankett 5, 6 eller 8. Det vill säga när en nomineringsgrupp vill beställa fler valsedlar än vad man får bidrag till måste det göras två beställningar. Det innebär att man på en blankett gör beställningen av de valsedlar som man får bidrag för och på en annan blankett gör beställningen av de valsedlar som man ska få en faktura för. l

Bidrag för valsedelskostnader För att kyrkostyrelsen ska kunna trycka valsedlar måste finansieringen av tryckkostnader vara ordnad. Det är alltså inte tillräckligt med en beställning. Finansieringen kan ordnas antingen genom bidrag efter beslut av det beslutande organ som valet avser eller genom att nomineringsgruppen själv gör en förskottsbetalning. Utgår bidrag så sker betalningen genom avräkning av denna kostnad vid förmedlingen av kyrkoavgiften till de bidragsgivande församlingarna, samfälligheterna och stiften. Bidrag till tryckning av valsedlar kan utgå till de nomineringsgrupper som är eller genom ett val blir representerade i olika beslutande

organ. I tryckkostnaderna inräknas då även kostnaderna för distribution av valsedlarna till nomineringsgrupperna. Beslut om bidrag för de olika valen fattas av respektive beslutande organ, det vill säga kyrkomötet, stiftsfullmäktige, samfällda kyrkofullmäktige och kyrkofullmäktige. De grupper som är representerade i kyrkomötet får bidrag till valsedlar som motsvarar högst en gång antalet röstberättigade per valkrets. Samma bidrag kommer att gälla för eventuella nya nomineringsgrupper som får mandat i valet. l

Betalning av ­valsedelskostnader

Valsedelskostnad

Den nomineringsgrupp som inte får något bidrag eller får bidrag först om den blir representerad ska betala kostnaderna för sina valsedlar i förskott. Valsedlar som beställts från kyrkostyrelsen trycks alltså först när fakturan är betald. l 6

Kyrkoval 20130915

Tidigare har ett preliminärt pris för valsedlar uppgivits. Nu är tryckkostnaden för valsedlarna slutligt fastställd till 49 kronor per tusen valsedlar. Till detta kommer en startkostnad om 450 kronor per beställning. Dessa kostnader är inklusive moms. Fraktkostnader tillkommer. l


foto: posten logistik

Distribution av valsedlar Under tiden juni–augusti kommer alla valsedlar som nomineringsgrupperna har beställt att tryckas och levereras. Observera att: • valsedlarna levereras från olika tryckerier vilket betyder att leveranser kan ske vid flera olika tidpunkter. Har nomineringsgruppen beställt namnvalsedlar för flera olika val, t.ex. både stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige levereras dessa inte samtidigt. • leveranserna går ofta med lastbil så tänk på mottagningsförhållandena. Det betyder att det inte går att ange ett boxnummer eller en postlåda som leveransadress. Gatuadress eller motsvarande kommer däremot att fungera, men då måste man tänka på att kontrollera vilket postnummer som gäller för den adressen. Det är nämligen ofta skilda postnummer för boxadresser respektive gatuadresser och planering av leveranserna sker utifrån postnummer.

• det är valkansliet som ska kontaktas (telefon 018-16 96 15 eller e-post kyrkoval@svenskakyrkan.se), inte tryckeriet, vid frågor eller problem. • leveranser ska normalt ske under juni och juli månad. Det är främst för kandidatlistor i valkretsar med förlängd handläggningstid som leveranser av valsedlar kan komma att ske under augusti månad. • valsedlarna för kyrkomöte och stifts­full- mäktige ska sedan distribueras från grupperna till valnämnderna. På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval kommer det att finns uppgifter om antal röstberättigade per valdistrikt och adresser till samtliga valnämnder. Namnvalsedlar för val till församling och pastorat läggs ut i röstningslokalerna av grupperna själva. l

• materialet måste kvitteras av mottagaren. Om ingen finns på plats för att ta emot materialet hamnar valsedlarna hos Posten där de sedan kan hämtas. Kyrkoval 20130915

7


För att undvika sammanblandningar ber vi er slänga allt gammalt material.

l ria

Vi vill påminna om att gammalt material behöver rensas ut. Det nya materialet är ändrat med tanke på förändringar i regelverk och utifrån erfarenheter från valet 2009.

lm t va ate al

g gamm än

Släng gammalt valmaterial!

Kontaktpersoner

sl

B

POSTTIDNING Returer till: Svenska kyrkan 751 70 Uppsala (tel. 018-16 95 00)

Kyrkovalet 2013 – Jag röstar!

Stift Namn

Telefon

Uppsala

018-68 07 23

Willy Hagel

Linköping Anders Quarlzon Lasse Ottosson

013-24 26 05 013-24 26 20

Skara

0511-262 37 0511-262 74

Andreas Fagrell Peter Carlsson

Strängnäs Jessica Engström

Det har skapats ett facebookevent där syftet är att uppmuntra medlemmarna att rösta. Logga in på Facebook och sök på Kyrkovalet 2013 – Jag röstar! foto: magnus aronson/ikon

Växjö

Vibeke Bergman Bo Löfgren

Lund Anders Ploman Eirik Ski

Miljömärkt trycksak nr 341142 Artikelnummer: SK13035

0470-77 38 05 0470-77 38 04 046-15 55 10 046-15 55 12

Göteborg Margareta Wicander 031-771 29 63 Karlstad

Ingrid Kåwe Ingela Stålhandske

054-17 24 67 054-17 24 16

Härnösand Peter Lundgren Katarina Ångström

0611-254 15 0611-254 11

Luleå

Heidi Stenberg

0920-26 47 48

Visby

Anna Tronêt

0498-40 49 16

Stockholm Jan-Åke Engfors Petra Forsberg

kyrkoval 2013 ges ut av kyrkostyrelsen redaktör: Tomas Rodriguez Hedling, tomas.rodriguezhedling@svenskakyrkan.se redaktion: För kontakt med redaktion mejla kyrkoval@svenskakyrkan.se ansvarig utgivare: Helén Ottosson Lovén, Generalsekreterare produktion: Ineko 2013, 191289

0152-234 39

Västerås Göran Broås 021-17 85 17 Per-Håkan Sandberg 021-17 85 15

08-508 940 49 08-508 940 44

kyrkostyrelsen postadress: 751 70 Uppsala besöksadress: Sysslomansgatan 4 www.svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Nyhetsbrev nr 6 kyrkoval 2013  
Nyhetsbrev nr 6 kyrkoval 2013  

Nyhetsbrev nr 6 om kyrkovalet 2013. Mars 2013. Registrering och kontroll av röstningslokaler på valdagen s. 2Röstningslokaler före vald...

Advertisement