Page 1

nr 4 december 2012

information om de kyrkliga valen från kyrkostyrelsen

Förändrat regelverk efter kyrkomötets beslut om strukturutredningen s. 2 Kyrkostyrelsens närmare bestämmelser s. 3 Göteborgs kyrkliga samfällighet och kommande information s. 3 Uppdatera valnämndens kontaktuppgifter s. 4

Liten krönika om kyrkoval

foto: pär fornling/lrf media ab

innehåll

Valnämnd för indelningsändrade s. 4 Registrering i Vallokalssystemet s. 5 Beställ flera valhandböcker s. 5 Tryckta produktioner från valkansliet s. 6 Personval s. 6 Samtliga blanketter för registrering av gruppbeteckningar och anmälan av kandidater tillgängliga! s. 7 Julhälsning från valkansliet s. 8 Profilprodukter i verktygslåda s. 8 Släng gammalt valmaterial s. 8 septem

15

ber

viktiga datum under vintern 2012-2013 31 december 2012 Sista dag för stiftsstyrelsen att besluta om förändringar i Svenska kyrkans indelning som träder i kraft 1 januari 2014. 1 februari 2013 Sista dagen för stiftsstyrelsen att besluta om valdistriktsindelning för de församlingar som berörs av indelningsbeslut. 6 februari 2013 Sista dagen för valnämnden att registrera valdistrikt i Vallokalssystemet.

Barnamord och andra ofatt­ bara händelser i lokalsamhäl­ let. Tragedier som vi alla delar – ond bråd död för dem som symboliserar frihet och de­ mokrati, naturkatastrofer i skogar eller hav. När sorgen och svärtan är djupast, ström­ mar vi – många, många männ­ iskor i vårt land – till kyrkor­ na. Så är det också varje år i advents­ tid. När dagern är mörk och lågt dess valv – och sommarens hymn har slocknat i skalv av klämtande slag – då dras vi till ljuset, till fladd­ rande lågor, himmelska toner och ord med löfte om räddning. Svenska kyrkan öppnar oför­ tröttligt sina kyrkportar – bjuder ro till oroliga själar, tröst till sör­ jande, framtidstro i bildligt och bokstavligt mörker. Skönheten i själva rummet, av konstnärligt och arkitektoniskt slag, blir en del av andakten och en länk till vår kulturs historia. När livet är ställt på sin spets är människors tilltro till kyrkan stor. När julkommersen ger kalla kårar är kyrkan en varm, åtrådd fristad. När släkten följa släktens

Karin Perers

gång är kyrkan för de allra flesta den naturliga platsen för gemen­ skap och högtid. Allt det här behöver vi påmin­ na om när Svenska kyrkan nu för­ bereder kyrkoval. För alla, som räknar med att kyrkan finns och ska finnas för alla, har kyrkovalet betydelse. Här har vi möjlighet att direkt påverka vilka som ska fatta be­

sluten och därmed vilken inrikt­ ning kyrkans verksamhet ska få. Frågan är, hur gör vi kyrko­ valet lika välbesökt som ”Vi sjung­ er in julen”? Hur får vi många, många människor att strömma till vallokalerna? Svaren måste komma från flera håll. Valnämnderna behöver våga pröva fler röstningstillfällen än


foto: magnus aronson/ikon

”För alla, som räknar med att kyrkan finns och ska finnas för alla, har kyrkovalet betydelse.”

klassisk förtidsröstning på pastorsexpeditio­ nen och valdagens vallokaler. Kyrkovalet er­ bjuder fler möjligheter än valen till kommun, landsting, riksdag och EU-parlament. Sär­ skilda röstmottagningsställen och brevröstnings­paketen är två spännande kyrk­ liga alternativ. I Folkärna, som är min hemförsamling, satsade vi på särskilda röstmottagningsstäl­ len i senaste kyrkovalet. Om inte väljarna kommer till valet, kommer valet till dem, tänkte vi. I bygdegårdar, på idrottsplats och i andra sammanhang, där människor brukar mötas, bjöd vi till kaffe, goda samtal och röstning. En söndag förenade vi kyrkovalet med bygudstjänst. Det blev inget dramatiskt genombrott för kyrkovalet, men för både väljare och valförrättare blev det absolut ett roligare val. Valnämnden smider nu nya pla­ ner… Från köpcentrum, järnvägsstationer, gym­ nasieskolor och andra miljöer, där många människor till vardags rör sig, har jag hört rapporter om ärtiga aktioner för brevröst­ ning. Svenska kyrkans brevröstningspaket är verkligen ett lättsamt, trevligt och samtidigt korrekt sätt att rösta. Med djärv marknadsfö­ ring bör brevröstningen kunna motivera långt fler att ta tillvara sin rösträtt i kyrkovalet. Här kan valnämnderna få draghjälp av nomine­ ringsgrupper och Svenska Kyrkans Unga, som ambitiöst vill arbeta utåtriktat. Varhelst människor möts, kan folkkyrkan närvara – också med sitt erbjudande om kyrkoval. Karin Perers Kyrkomötets 1:e vice ordförande

2

Kyrkoval 20130915

Förändrat regelverk efter kyrkomötets beslut om strukturutredningen Strukturutredningen har i många avseenden påverkat våra gemensamma förberedelser in­ för den 15 september 2013 – kyrkans valdag. När denna text skrivs har kyrkomötet för bara några dagar sedan tagit beslutet att bi­ falla strukturutredningen. Beslutet är taget i enlighet med kyrkostyrelsens förslag – med ett undantag. Undantaget är att Göteborgs kyrkliga samfällighet ska få finnas kvar till och med 2017-12-31. Kyrkostyrelsens för­ slag har presenterats i tidigare nyhetsbrev som kan hittas på www.svenskakyrkan.se/ kyrkoval under rubriken Valnämnder. I tidigare nyhetsbrev har vi informerat om vad ett beslut om strukturutredningen kan innebära, och den informationen är fortfa­ rande giltig. I dagsläget är det viktigt att bör­ ja fundera på hur det tagna beslutet kommer påverka valnämndens arbete. Initialt är det något som valnämnden själva måste ta höjd för och ha i åtanke. I kommande nummer skriver vi mer om det beslut som är taget och hur det påverkar valnämndernas arbete.

Förändring av kyrkoordningen Kyrkoordningen kommer att förändras, och i de delar som avser kyrkovalet redan från och med den 1 januari 2013. Så snart som det är möjligt kommer kyrkokansliet i Upp­ sala att publicera den nya kyrkoordningen på www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen. Den nya kyrkoordningen kommer också att tryckas i häftet Bestämmelser om direkta val i Svenska kyrkan som skickas ut tillsammans med valnämndsmaterialet i augusti 2013.

Notera att… Notera att de utdrag ur kyrko­ ordningen som finns i den tryckta Valhandboken som bilaga 1, inte längre gäller i alla delar efter den 1 januari 2013.


foto: stock.xchng

Kyrkostyrelsens närmare bestämmelser I mars 2012 beslutade kyrkostyrelsen om fle­ ra bestämmelser som närmare reglerar kyrko­ valet. Dessa bestämmelser presenterades i nyhetsbrev Kyrkoval 2013, nr 2. I och med kyrkomötets beslut om strukturutredningen har kyrkostyrelsen fattat beslut om nya be­ stämmelser. Det har fattats beslut om en ny Kyrkostyrelsens närmare bestämmelser om direkta val (som ersätter SvKB 2012:1) och en ny Bestämmelser om valsedlars utseende vid direkta val (som ersätter SvKB 2012:2). Kyrkostyrelsens närmare bestämmelser om direkta val har i princip endast justerats så att samfällighet byts ut mot pastorat, men den får ett nytt nummer (SvKB 2012:18) och är en ny bestämmelse. Kyrkostyrelsens bestämmelse om valsed­ lars utseende vid direkta val har dock gjorts om i större utsträckning. Dels beroende på att det inte längre ska ske val till samfällda kyrkofullmäktige och dels beroende på un­ dantaget för Göteborgs kyrkliga samfällig­ het. För de nomineringsgrupper som tänker trycka egna valsedlar är det viktigt att utgå från den nya bestämmelsen (2012:19) . Så snart som det är möjligt kommer de nya bestämmelserna att publiceras på www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen un­ der rubriken Gällande bestämmelser. Dess­ utom kommer de bestämmelser som ändrats att bytas ut i den version av Valhandbokens bilagor 1 och 2 som finns tillgänglig på www. svenskakyrkan.se/kyrkoval under rubriken Valnämnd. Dessa bestämmelser kommer också att tryckas i häftet Bestämmelser om direkta val i Svenska kyrkan som skickas ut tillsammans med valnämndsmaterialet i au­ gusti 2013. Notera att bestämmelserna SvKB 2012:1 och 2012:2 i den tryckta Valhand­ boken inte längre gäller. l

Göteborgs kyrkliga samfällighet och kommande information Kyrkomötet har beslutat att Göteborgs kyrkliga samfällighet ska få finnas kvar fram till och med den 31 december 2017. Kyrkostyrelsen får utfärda bestämmelser gällande Göteborgs kyrkliga samfäl­ lighet samt dess församlingar och pastorat under övergångstiden, samt sär­ skilda bestämmelser avseende kyrkovalet 2013 till samfälligheten och dess församlingar. De särskilda bestämmelserna avseende kyrkovalet 2013 är nu beslutade av kyrkostyrelsen (SvKB 2012:20) och kommer så snart som det är möjligt att publiceras på www.svenskakyrkan.se/kyrko­ordningen under rubriken Gällande bestämmelser. Dessutom kommer de särskilda valbestämmelserna om Göteborg att publiceras på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. De kommer dock inte att tryckas i häftet Bestämmelser om direkta val i Svenska kyrkan som skickas ut tillsammans med valnämndsmaterialet i augusti 2013. Valbestäm­ melserna kommer på annat sätt att distribueras till Göteborg. Valkansliet kommer också i särskild ordning att informera Göteborgs kyrk­ liga samfällighet och Göteborgs stift om de konsekvenser som ett undantag innebär för valets genomförande i Göteborgs kyrkliga samfällighet och för­ samlingarna inom samfälligheten. Konsekvenser av undantaget som berör hela kyrkan kommer att presente­ ras i kommande nummer av detta nyhetsbrev men inte det som är specifikt för Göteborg. l

Kyrkoval 20130915

3


foto: madelen zander/ikon

Uppdatera valnämndens kontaktuppgifter Även om valet genomförs först hösten 2013 så är stiftens och valkansliets be­ hov att kommunicera med valnämnden redan nu stort. Olika beslut ska fattas till fastställda datum och det dröjer inte länge innan det är dags att beställa val­ material till valdagen. För kontakt med valnämnden används de kontaktuppgifter som är registrerade i Svenska kyrkans organisationsregister. Valnämnden uppmanas därför att ta kontakt med sin lokala pastors-/församlingsexpedition och behörig handläggare i organisationsregistret för upp­ datering och registrering av uppgifter som är felaktiga eller saknas. Eftersom detta tar tid i anspråk av expeditionspersonal bör ansva­ rig arbetsledare informeras. Uppgifter som måste finnas registrerade i organisationsregistret under verksamhet valnämnd är: • Telefonnummer (i första hand till ordfö­ rande eller kontaktperson) • Mobiltelefon (till den som är mottagare av

Valnämnd för indelningsändrade För dem vars indelning träder i kraft 1 ja­ nuari 2013 ska den valnämnd som utsetts av indelningsdelegerade registreras med kontaktuppgifter i Svenska kyrkans orga­ nisationsregister på den nya enheten. Se under rubriken Uppdatera valnämndens kontaktuppgifter. Kontrollera att detta har skett med den lokala pastors-/församlings­ expeditionens handläggare i organisations­ registret. Den 31 december 2012 är sista dag då stiftsstyrelsen har att besluta om föränd­ ringar i Svenska kyrkans indelning som trä­

4

Kyrkoval 20130915

leverans av valnämndsmaterial) • Leveransadress (för mottagande och förva­ ring av valnämndsmaterial, ej boxadress) • E-postadress (i första hand till ordförande eller kontaktperson) Kontrollera även de uppgifter som finns regi­ strerade för valnämndens ordförande på sidan Personuppgifter, eftersom det finns behov av att kunna kontakta ordföranden direkt. Detta är särskilt viktigt om exempelvis kontaktper­ sonens uppgifter registrerats för verksamhe­

der i kraft 1 januari 2014. Har stiftsstyrel­ sen beslutat om ett indelningsdelegerade är beslut om ny valnämnd en av de första upp­ gifterna att ta itu med. Eftersom kontak­ terna med valnämnderna är mycket inten­ siv och viktig är det redan nu nödvändigt att valnämnden omgående utses och regist­ reras i organisationsregistret. Mer informa­ tion om hur registrering av valnämnder, som utses av indelningsdelegerade, går till finns i nyhetsbrev Kyrkoval 2013 nr 3, under rubriken Indelningsdelegerade ska utse ny valnämnd. Kontakta den person som på den lokala expeditionen är behörig handläggare i orga­ nisationsregistret och kontrollera tillsam­ mans med denne de registrerade uppgifter­

ten valnämnd. Instruktioner (som går att lad­ da ner och skriva ut) för hur valnämnd och dess kontaktuppgifter ska registreras finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval (klicka på rubriken Valnämnd och därefter Instruktioner om registrering). För hjälp med handha­ vande i organisationsregistret kan registrera­ ren vända sig till Svenska kyrkans kanslistöd, e-post kanslistod@svenskakyrkan.se eller på telefon 018-16 97 00. l

na om valnämnden, se under rubriken Uppdatera valnämndens kontaktuppgifter. Glöm inte att informera handläggarens arbetsledare om att ni behöver tillgång till personen för detta arbete. Ett dokument med tips för den som registrerar valnämnd som utsetts av indelningsdelegerade finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval (klicka på rubriken Valnämnd och därefter Instruktioner om registrering). Dokumentet heter ”Viktiga datum vid indelning”. För hjälp med handhavande i organisationsregistret kan registreraren vända sig till Svenska kyr­ kans kanslistöd, e-post kanslistod@svenska kyrkan.se eller på telefon 018-16 97 00.


foto: madelen zander/ikon

Beställ Valhandboken!

185:-

Beställ flera valhandböcker!

Om det i valnämnden finns behov av flera valhandböcker går det att beställa extra exemplar från vårt lager. Enklast beställer du genom att skicka e-post till: produktion@nordic-gateway.se du kan även ringa Svenska kyrkans Informations­service 018-16 96 00. Uppge leveransadress samt artikel­ nummer: SK12065. Kostnad 185 kr inklusive moms, valhand­boken finns tillgänglig så länge lagret räcker, frakt tillkommer.

Registrering i Vallokalssystemet När det här nyhetsbrevet når er så ska period 1 vara avklarad i Vallokalssystemet och vi hoppas att arbetet har flutit på bra för alla. Några har fortfarande kvar att regist­ rera valdistriktsindelning i Vallokalssystemet och det gäller de församlingar som berörs av indelningsändringar till 1 januari 2014. Period 1 Period 1 avslutades i Vallokalssystemet den 15 december. För församlingar som indelningsändrar till 1 januari 2014 är stiftsstyrelsens sista dag för beslut om valdistriktsindelning 1 februa­ ri 2013 och valnämndens sista dag att regist­ rera i Vallokalssystemet 6 februari 2013. Dessa datum gäller oavsett om ny valnämnd har utsetts av indelningsdelegerade eller då en samfällighet övergår till att bli en försam­ ling med egen ekonomi och befintlig val­ nämnd kvarstår. Nästa steg i vårt gemensamma arbete är att nu gå in i period 2 i Vallokalssystemet. Period 2 27 februari – 1 april 2013 ska vallokaler och särskilda röstmottagningsställen på valdagen registreras i Vallokalssystemet. Den 1 april ska samtliga valnämnder ha registrerat och kon­ trollerat att det finns namn på vallokalen, adress till lokalen och öppettider. Dessutom ska de valnämnder som vill ha särskilda röst­

mottagningsställen på valdagen ha registrerat och kontrollerat dessa uppgifter. Mer informa­ tion om period 2 kommer i nästa nyhetsbrev som planeras utkomma under v.7 i februari 2013. Instruktionen för registrering i Vallokals­ systemet för period 2 återfinns på webbplatsen www.svenskakyrkan.se/kyrkoval under rub­ riken Valnämnd – Instruktioner om registre­ ring. Mer information finns även i nyhetsbre­ vet Kyrkoval 2013, nr 2 samt i valhandbokens kapitel 2.4. Inloggningen till Vallokalssyste­ met finns på internwww.svenskakyrkan.se/ kanslistöd under fliken IT system, till höger på sidan under rubriken Inloggningar. l posta dress

: 751 70 Upps ala besö

kyrko styre ksad ress: lsen Sysslomans gatan 4 www.sven skakyrkan.s www.sven e skakyrkan.s e/kyrkoval

har du frågor …angående valdistriktsindelning kontakta ditt stift och om du behöver hjälp med registreringen i systemet kontakta Svenska kyrkans kanslistöd: e-post kanslistod@svenskakyrkan.se eller på telefon 018-16 97 00.

Kyrkoval 20130915

5


Tryckta produktioner från valkansliet Bra att veta inför kyrkovalet – är en folder som i korthet informerar om hur det går till att rösta i kyrkovalet och vilka datum som gäller. Att ställa upp i kyrkovalet – är en bro­ schyr som riktar sig till förtroendevalda och medlemmar som vill veta mer om hur det går till att ställa upp i kyrkovalet, och lite vad det innebär att engagera sig som förtroendevald. Broschyren distribueras tillsammans med Bra att veta inför kyrkovalet till alla stift, för­ samlingar och samfälligheter i vecka 51. Över­ upplagan kommer gå att beställa i Svenska kyrkans webbshop. Att ställa upp i kyrkovalet kommer att översättas till finska och eng­ elska och gå att ladda ner som pdf på webb­ platsen.

Bra att veta inför kyrkovalet kommer över­ sättas till finska och engelska förhoppnings­ vis även meänkieli, nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska och romani-chib) och publiceras i text på webbplatsen samt gå att ladda ner som pdf. Valkansliets förhoppning är att översättningarna ska vara klara att lägga upp i samband med att det tryckta materialet dist­ ribueras. l

person ska kunna flyttas upp i en lista och på så sätt bli invald, krävs att minst 5 % av de röstberättigade i en valkrets röstar på en viss kandidat. Dessutom krävs i val till kyrkofull­ mäktige att kandidaten fått minst 20 stycken personröster i valkretsen, och i val till stifts­

fullmäktige krävs att kandidaten fått minst 50 personröster. Om ingen personröst aktivt lämnas bety­ der det att ingen personröst räknas. De tre som står först på valsedeln får alltså inga personröster om de inte kryssas. l

Personval

foto: magnus aronson/ikon

I likhet med kyrkovalet 2009 är det möjligt för de röstberättigade att avge upp till tre personröster genom att kryssa för flera kan­ didater på valsedeln. Kryssen ökar kandidaternas möjlighet att bli valda och få representera dig. För att en

6

Kyrkoval 20130915


Blanketter Samtliga blanketter för registrering av gruppbeteckningar och anmälan av kandidater är tillgängliga.

Följande blanketter behövs för ansökan om registrering av gruppbeteckning och anmälan av kandidater till stiftsfullmäktige:

Nu finns samtliga blanketter för registrering av gruppbeteckning och för anmälan av kan­ didater på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Där finns även en blankettguide som stöd för att fylla i blanketterna korrekt och fullstän­ digt. Blanketterna och guiden kan även be­ ställas från stiften. På webben finns det även blanketter som går att fylla i direkt på datorn. De ifyllda blanketterna måste sedan skrivas ut, under­ tecknas med de namnteckningar som behövs och sedan skickas in till respektive stiftssty­ relse (eller till kyrkostyrelsen om det gäller ansökan om registrering av gruppbeteckning för kyrkomötet). Det är inte möjligt att skicka in dem elektroniskt. Det är viktigt att samtliga sidor skrivs ut och behandlas som en enhet så att alla sidor fylls i och följer med när blanketterna skickas in. I Nyhetsbrev nr 2 hittar ni information om bidrag till valsedelskostnader och frakt. I Nyhetsbrev nr 3 hittar ni information om t.ex. hur en grupps namn ska utformas, vilka regler som finns kring stödpersoner. I val­ handbokens kapitel 4–6 finns också mycket information. Observera att blanketterna måste vara hos stiftsstyrelsen (eller kyrkostyrelsen) senast den 15 april 2013!

Blankett 2 Ansökan om registrering av grupp­ beteckning för val till stiftsfullmäktige.

Följande blanketter behövs för ansökan om registrering av gruppbeteckning och anmälan av kandidater till kyrkomötet:

Blankett 6 Anmälan av kandidater vid kyrk­ liga val – stiftsfullmäktige. Blankett 9 Kandidats tillstånd att anmäla henne/honom vid kyrkliga val. Följande blanketter behövs för ansökan om registrering av gruppbeteckning och anmälan av kandidater till kyrkofullmäktige: Blankett 3 Ansökan om registrering av grupp­ beteckning för val till kyrkofullmäktige. Blankett 8 Anmälan av kandidater vid kyrk­ liga val – kyrkofullmäktige. Blankett 1 Ansökan om registrering av grupp­ beteckning för val till kyrkomötet.

Blankett 9 Kandidats tillstånd att anmäla henne/honom vid kyrkliga val.

Blankett 1a Stöd för ansökan om registrering av gruppbeteckning för val till kyrkomötet. Blankett 1b Anmälan av företrädare i ett stift för en nomineringsgrupp vid kyrkliga val. Blankett 5 Anmälan av kandidater vid kyrk­ liga val – kyrkomötet. Blankett 9 Kandidats tillstånd att anmäla henne/honom vid kyrkliga val.

observera att… blanketterna måste vara hos stiftsstyrelsen (eller kyrkostyrel­ sen) senast den 15 april 2013!

”Varhelst människor möts, kan folkkyrkan närvara – också med sitt erbjudande om kyrkoval.”

Kyrkoval 20130915

7


B

POSTTIDNING Returer till: Svenska kyrkan 751 70 Uppsala (tel. 018-16 95 00)

Julhälsning från valkansliet Valkansliet vill passa på att önska alla en god jul. 2013 kommer bli ett år fyllt med spännande utmaningar och ett förhoppningsvis tillfredsställande arbete. Vi kommer gemensamt göra förberedelser som mynnar ut i kyrkovalets genomförande – med valdagen den 15 september som kulmen. Oavsett roll i valarbetet är just ditt arbete viktigt och det är tillsammans som vi skapar en möjlighet för Svenska kyrkans röstberättigade medlemmar att ta sitt ansvar för vår kyrka. Slutligen vill vi uppmana alla till

att koppla av och samla energi under julens helger, snart befinner vi oss i mitten på januari och då är arbetet i full gång igen. God jul och ett riktigt gott nytt valår 2013!

foto: linnea kesti/ikon

Profilprodukter i verktygslåda Valkansliet har tagit fram några olika profilprodukter, pikétröja, knappar och tablettask samt en roll-up, syftet är att förmedla budskapet att det är kyrkoval 15 september 2013 och att den röstberättigade ska gå och rösta! Profilprodukterna och roll-upen hittas på kyrkovalets intranät i den verktygslåda som tas fram för 2013 års val.

g gamm än

l ria

lm t va ate al

I verktygslådan hittar du verktyg som är fria att använda inom Svenska kyrkan och som erbjuds stift, samfälligheter och församlingar för att underlätta och möjliggöra en sammanhållen extern kommunikation inför valet. Verktygs­ lådan kompletteras med fler verktyg ju närmare kyrkovalet vi kommer.

Släng gammalt valmaterial Vi vill påminna om att gammalt material behöver rensas ut. Det nya materialet är ändrat med tanke på förändringar i regelverk och utifrån erfarenheter från valet 2009. För att undvika sammanblandningar ber vi er slänga allt gammalt material.

sl

kyrkoval 2013 ges ut av kyrkostyrelsen redaktör: Tomas Rodriguez Hedling, tomas.rodriguezhedling@svenskakyrkan.se redaktion: För kontakt med redaktion mejla kyrkoval@svenskakyrkan.se ansvarig utgivare: Helén Ottosson Lovén, Generalsekreterare produktion: Ineko 2012, 185450

Miljömärkt trycksak nr 341142 Artikelnummer: SK12401

Kontaktpersoner Stift

Namn

Uppsala

Willy Hagel

Telefon 018-68 07 23

Linköping Anders Quarlzon Lasse Ottosson

013-24 26 05 013-24 26 20

Skara Andreas Fagrell Peter Carlsson

0511-262 37 0511-262 74

Strängnäs Jessica Engström

0152-234 39

Västerås Göran Broås Per-Håkan Sandberg

021-17 85 17 021-17 85 15

Växjö

0470-77 38 05 0470-77 38 04

Vibeke Bergman Bo Löfgren

Lund Anders Ploman Eirik Ski

046-15 55 10 046-15 55 12

Göteborg Margareta Wicander

031-771 29 63

Karlstad Ingrid Kåwe Ingela Stålhandske

054-17 24 67 054-17 24 16

Härnösand Peter Lundgren Katarina Ångström

0611-254 15 0611-254 11

Luleå Heidi Stenberg

0920-26 47 48

Visby Anna Tronêt

0498-40 49 16

Stockholm Jan-Åke Engfors Petra Forsberg

08-508 940 49 08-508 940 44

kyrkostyrelsen postadress: 751 70 Uppsala besöksadress: Sysslomansgatan 4 www.svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Nyhetsbrev_Nr_4_Kyrkoval_2013  

Nyhetsbrev från Svenska kyrkan med anledning av Kyrkovalet 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you