Page 1

Bakgrundsinformation till  den  nya  benämningen  av     Svenska  kyrkans  internationella  arbete:      

      Efter  en  flera  år  lång  process  med  många  människor  involverade,  togs  i  februari  2008  ett   beslut  i  Internationella  nämnden  att  Svenska  kyrkans  mission  och  Lutherhjälpen   fortsättningsvis  skulle  benämnas  Hela  världen,  Svenska  kyrkans  internationella  arbete.   Beslutet  förtydligades  med  att  det  skulle  vara  likvärdigt  fokus  mellan  de  tre  delarna:       -­‐  Hela  världen     -­‐  Svenska  kyrkan     -­‐  internationellt  arbete     Några  lärdomar  som  dragits  under  de  tre  år  som  gått  sedan  dess:     -­‐  Namnet  är  långt  och  svårt  att  kommunicera.   -­‐  Kännedomen  om  Svenska  kyrkans  internationella  arbete  är  mycket  låg.     -­‐  Förtroendet  för  Svenska  kyrkan  som  insamlande  organisation  är  högt.           ACT-­‐alliansen   Svenska  kyrkan  blev  den  1  januari  2010  medlem  i  ACT-­‐alliansen.  ACT  står  för  ”Action  by   Churches  Together”  och  är  ett  globalt  samarbete  mellan  kyrkor  och  organisationer  för   katastrofinsatser,  utveckling  och  påverkan.       Bakgrunden  till  ACT-­‐alliansen  är  två  andra  nätverk  som  gått  samman  i  en  allians:     1.  ACT  International  som  grundades  1995  efter  folkmordet  i  Rwanda  när  LVF  och  KV  såg   behoven  av  större  samordning  av  katastrofinsatserna.  Alla  medlemskyrkor  i  LVF  och  KV  blev   automatiskt  anslutna.   2.  ACT  Development  som  grundades  2007  för  att  samordna  det  långsiktiga  arbetet  på  ett   liknande  sätt  som  gjordes  med  katastrofarbetet.     Det  är  i  dagsläget  105  kyrkor  i  125  länder  som  är  medlemmar  i  alliansen  och  antalet  ökar   hela  tiden.  Totalt  finns  ca  30  000  anställda  som  tillsammans  arbetar  för  att  ge  människor   bättre  förutsättningar  till  ett  självständigt  och  värdigt  liv.  Vi  kan  tillsammans  med  våra   systrar  och  bröder  i  hela  världen  på  ett  helt  nytt  sätt  visa  på  Guds  kärlek  och  närvaro  genom   att  bekämpa  fattigdom  och  orättvisor.     Genom  lokala  ACT-­‐organisationer  finns  vi  på  plats  innan,  under  och  efter  en  katastrof.  Den   lokala  närvaron  gör  att  lokala  ACT-­‐partner  kan  språket,  historien  och  kulturen,  vilket  är   ovärderligt  när  det  sker  en  katastrof.  ACT-­‐alliansen  behöver  inte  flyga  in  människor  utifrån   som  inte  känner  de  lokala  förhållandena,  utan  man  kan  möta  utsatta  människor  på  deras  


eget språk  –  på  ett  sätt  som  de  känner  igen.  Detta  gör  att  ACT  är  överlägset  i  jämförelse  med   andra  biståndsallianser.  I  och  med  att  ACT  redan  finns  på  plats  är  det  enklare  att  gå  från  ett   akut  katastrofstöd  till  en  långsiktig  återuppbyggnad.  Påverkansarbetet  blir  dessutom  mer   samordnat  och  ger  en  starkare  röst  gentemot  beslutsfattare  på  nationell  och  global  nivå.           Medlemskapet  i  ACT   Alla  medlemmar  i  ACT-­‐alliansen  har  förbundit  sig  att  tillsammans  med  sitt  eget  namn  också   använda  ACT:s  logga  (se  ovan).  Detta  för  att  alla  ska  förknippas  med  en  stor,  global  aktör   som  på  sikt  kan  stärka  både  insamlings-­‐  och  påverkansarbetet.  Detta  innebar  att  ACT-­‐loggan   på  något  sätt  skulle  läggas  till  namnet  ”Hela  världen,  Svenska  kyrkans  internationella   arbete”.  Informationsavdelningen  på  kyrkokansliet  fick  därför  under  våren  2010   Internationella  nämndens  uppdrag  att  ta  fram  ett  förslag  till  ny  benämning  på  det   internationella  arbetet.       Ärendet  har  under  sommaren  och  hösten  2010  bearbetats  med  företrädarna  för  det   internationella  arbetet,  med  stiftens  internationella  sekreterare  och  informatörer,  på  en   extra  arbetskonferens  den  15  januari  2011  och  med  Internationella  nämnden.       Den  9  februari  2011  beslutade  Internationella  nämnden  föreslå  kyrkostyrelsen  att   benämningen  på  Svenska  kyrkans  internationella  arbete  i  fortsättningen  ska  vara:     Svenska  kyrkan,  actalliance.  Detta  beslut  ska  fastställas  av  kyrkostyrelsen  och  den  nya   benämningen  ska  sedan  informeras  om  och  lanseras  på  bred  front  i  och  utanför  kyrkan.     Hur  loggan  rent  grafisk  ska  se  ut  är  inte  klart  ännu,  men  att  Svenska  kyrkan  ska  vara  tydlig   som  avsändare  och  actalliance  mer  som  ett  tillägg,  framfördes  på  nämndens  sammanträde.       Funderingar       En  viss  trötthet  kan  upplevas  över  att  återigen  byta  namn,  efter  den  långa  process  som  ledde   fram  till  ”Hela  världen,  Svenska  kyrkans  internationella  arbete”,  men  flera  synpunkter  om  att   ”Hela  världen,…”  har  varit  svårt  att  kommunicera  har  också  framförts.     Att  man  denna  gång  valde  en  ganska  snabb  demokratisk  process,  tror  jag  handlar  om  flera   saker,  dels  att  det  gamla  namnet  inte  ska  hinna  ”sätta  sig”  alltför  fast,  dels  att  man  trots  en   långdragen  process  inför  förra  namnbytet  ändå  inte  kom  fram  till  något  som  blev  riktigt  bra   och  dels  att  det  inte  ska  dröja  för  länge  innan  vi  som  medlemskyrka  i  ACT-­‐alliansen  också   tydligt  visar  att  vi  är  med.       En  viktig  sak  att  lyfta  fram  i  insamlingsarbetet  är  att  det  inte  är  namnet  eller  ACT-­‐alliansen  vi   samlar  in  pengar  till,  utan  till  den  internationella  verksamhet  vi  utför  som  kyrka.  Svenska   kyrkan  har  ett  stort  förtroende  hos  allmänheten  och  nu  är  det  viktigt  att  vi  fyller  namnet   med  ett  angeläget  innehåll.  Vi  behöver  på  olika  sätt  berätta  om  vad  vi  som  kyrka  är  och   varför  vi  engagerar  oss  internationellt.          


Svenska kyrkans  internationella  arbete  innebär  fortfarande  stöd  till  det  som  inte  är  direkt   katastrofbistånd,  påverkansarbete  och  utvecklingsarbete.  Vi  fortsätter  att  göra  det  vi  alltid   har  gjort,  också  när  det  handlar  om  stöd  till  systerkyrkor,  teologiska  utbildningar  och  annat   som  en  del  kanske  vill  sortera  in  under  en  särskild  rubrik  ”mission”.  Det  är  den  del  av  vårt   internationella  arbete  som  handlar  om  katastrofbistånd,  påverkansarbete  och   utvecklingsarbete  som  vi  nu  gör  tillsammans  med  många  andra  inom  ramen  för  ACT.  Och   precis  som  tidigare  så  är  det  Svenska  kyrkan  själv  som  beslutar  om  innehåll  och  inriktning  för   hela  sin  verksamhet.  ACT–alliansen  är  ingen  ny  organisation  som  dikterar  villkor,  utan   fungerar  som  ett  nätverk  och  en  sambandscentral  för  att  snabbt  och  effektivt  kunna  bistå   människor  i  nöd.      ACT-­‐namnet  i  sig  kan  leda  till  intressanta  teologiska  samtal:  Apostlagärningarna  på  engelska   förkortas  just  Act,  och  en  direkt  översättning  av  ”act”  till  svenska  blir  ”handla,  agera”.     ACT-­‐loggans  t  är  utformat  som  ett  kors,  vilket  kan  föra  tankarna  till  Kristus  som  i  sin  bön  för   oss  bad  att  vi  alla  skulle  bli  ett.     ACT-­‐alliansen  är  idag  nästan  helt  okänd  för  allmänheten  och  därför  behövs  en  massiv   informationsinsats  på  alla  nivåer  både  inom  och  utom  kyrkan.  En  positiv  effekt  av  ett  nytt   namn  kan  vara  att  det  lockar  nya,  nyfikna  människor,  och  möjligen  också  lite  yngre   människor  som  kan  tycka  att  ett  engelskt  tillägg  känns  nytt  och  fräscht.     För  den  som  vill  veta  mer  om  ACT-­‐alliansen,  finns  en  mycket  informativ  hemsida:   www.actalliance.org             Boel  Skoglund   På  uppdrag  av  och  efter  samtal  i  Lunds  stifts  internationella  strategigrupp  11  februari  2011  

infoblad om Svenska kyrkan act alliance  

Bakgrundsinformation
  till
  den
  nya
  benämningen
  av
  
   Svenska
  kyrkans
  internationella&#13...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you