Page 1

DOKUMENT

SIDA

Lägesrapport om planeringsarbetet för Dela tro – dela liv

1(4)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

VERSION

Karin Sarja

2013-12-16

DOKUMENTBETECKNING

Dela tro – dela liv Satsningen på undervisning och mission för alla åldrar. Informationsbrev nr 2, december 2013.

  Visionen  för  Dela  tro  –  dela  liv  är  att  de  människor  Svenska  kyrkan  möter  och  står  i  relation   till  ska  ha  en  sådan  förtrogenhet  med  kyrkans  tro  och  tradition  att  de  kan  erfara,  förstå  och   uttrycka  evangeliet  om  Jesus  Kristus.       Satsningens faser fram till 2018

Satsningen Dela  tro  –  dela  liv  löper  under  tiden  juni  2012  –  31  december  2018.  Den   innehåller  fem  faser  och  vi  är  nu  i  förberedelsefasen.  Här  är  de  fem  faserna:     Beslutsfas:  Kyrkostyrelsen  beslutade  om  satsningen  i  juni  2012.  I  november  2012  bekräftade   kyrkomötet  beslutet  genom  att  bevilja  de  föreslagna  ekonomiska  resurserna.     Introduktionsfas:  Under  hösten  2012  och  våren  2013  pågick  ett  inledande   konkretiseringsarbete  i  samråd  med  stiften.     Förberedelsefas:  Vi  är  nu  i  denna  fas  som  startade  hösten  2013  och  som  pågår  också  under   våren  2014.  Satsningen  förbereds  på  olika  sätt,  bland  annat  genom  ett  antal  workshops  med   representanter  från  församlingar  och  stift  samt  med  stöd  från  nationell  nivå.     Genomförandefas:  Denna  fas  börjar  efter  det  att  kyrkostyrelsen  i  juni  2014  fattar  beslut  om   genomförande.  Kyrkostyrelsen  beslutar  också  om  former  för  tilldelning  av  ekonomiska   resurser.  Från  hösten  2014  intensifieras  satsningen.  Den  kulminerar  under   reformationsjubileet  2017  och  fasas  ut  2017-­‐2018.     Utvärderingsfas:  Under  2018  utvärderas  satsningens  genomförande  och  måluppfyllelse.     Undervisning och lärande i internationellt ekumeniskt perspektiv

Den 1  januari  2014  påbörjar  Jakob  Wirén  en  kartläggning  och  analys  av  undervisning  och   lärande  i  internationellt  ekumeniskt  perspektiv.  En  sådan  kartläggning  har  efterfrågats  när   kyrkostyrelsen,  stiftsstyrelserna  och  rådet  för  Svenska  kyrkan  i  utlandet  samlats  till   överläggningar.        


DOKUMENT

SIDA

Lägesrapport om planeringsarbetet för Dela tro – dela liv

2(4)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

VERSION

Karin Sarja

2013-12-16

DOKUMENTBETECKNING

Så här  skriver  Jakob  om  sin  uppgift  under  nästa  år:  Undervisning  är  en  dimension  av   församlingens  grundläggande  uppdrag  och  av  vår  kallelse  som  kristna,  alltsedan  urkyrkan.   Varje  tid  skapar  sina  speciella  förutsättningar  och  utmaningar  för  hur  detta  arbete  ska   bedrivas.  En  tydlig  tendens  i  vår  tid  är  att  kunskapen  om  kristen  tro  minskar.  I  ett   mångkulturellt  samhälle  är  det  naturligt  att  skolan  inte  bedriver  kristendomskunskap,  men   desto  viktigare  att  Svenska  kyrkan  erbjuder  undervisning  för  sina  medlemmar.  När  nu   Svenska  kyrkan  identifierat  undervisning  som  ett  prioriterat  mål  finns  det  anledning  att   minnas  att  vi  inte  är  ensamma.  Det  finns  många  stora  kyrkor  som  delar  flera  av  vår  kyrkas   förutsättningar,  som  också  verkar  i  samhällen  där  kunskapen  om  kristen  tro  minskar  och   som  likt  Svenska  kyrkan  står  inför  en  framtid  med  minskade  ekonomiska  resurser.  I  mitt   projekt  kommer  jag  att  kartlägga  samt  teologiskt  och  didaktiskt  analysera  arbetet  med   undervisning  i  några  av  dessa  kyrkor.  Till  kyrkor  med  liknande  förutsättningar  och  med   pågående  undervisningsprojekt  av  stor  relevans  för  Svenska  kyrkan  hör  Norsk  Folkekirke,   Evangelical  Lutheran  Church  in  America  och  Church  of  England.     Konferens på Stjärnholm 27 – 28 oktober 2014

För att  bearbeta  undervisning,  lärande  och  kunskapssyn  i  ett  internationellt  ekumeniskt   perspektiv  hålls  också  en  konferens  på  Stjärnholms  stiftsgård  den  27  –  28  oktober  2014.   Konferensen  arrangeras  i  samarbete  med  Strängnäs  stift.  Konferensen  är  öppen  för  alla  att   delta  i.  Ett  särskilt  fokus  kommer  att  vara  vuxnas  lärande.  Mer  information  kommer  så  snart   som  möjligt  men  anteckna  gärna  datumet  och  sprid  information  i  era  sammanhang.         Workshops och fokusområden

Workshops om  prioriterade  områden,  med  representanter  från  stift  och  församlingar  samt   med  stöd  från  nationell  nivå,  kommer  att  pågå  under  hela  2014.  Först  ut  blir  workshops  om   kyrkorummet,  ”Dela  rum,  dela  tro,  dela  liv”,  på  några  olika  platser  i  Sverige  under  våren   2014.     Inom  Dela  tro  –  dela  liv  har  några  fokusområden  utkristalliserat  sig  som  särskilt  viktiga.  Ett   sådant  fokusområde  är  kyrkliga  handlingar  i  enlighet  med  ett  kyrkomötesbeslut  hösten   2012.  I  kyrkostyrelsens  överläggningar  med  stiftsstyrelserna  och  rådet  för  Svenska  kyrkan  i   utlandet  återkom  framförallt  tre  områden  som  viktiga  att  fokusera  i  en  satsning  på   undervisning  och  mission:  Bibeln,  kyrkorummet  och  musiken.  Dessa  fokusområden   diskuteras  därför  för  närvarande  men  har  kommit  olika  långt  i  planering  och  konkretisering.     Vi  planerar  för  en  årligen  återkommande  konferens  om  aktuellt  tema  inom  satsningen,  i   samarbete  med  stift.  Dessa  konferenser  ska  vara  öppna  för  alla.  Har  ni  förslag  på  tema,  plats   och  samarrangemang  med  stift  är  ni  välkomna  att  kontakta  oss  (kontaktuppgifter  sist  i   informationsbrevet).  Den  första  konferensen  blir  den  redan  nämnda  på  Stjärnholm  den  27-­‐ 28  oktober  2014.    


DOKUMENT

SIDA

Lägesrapport om planeringsarbetet för Dela tro – dela liv

3(4)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

VERSION

Karin Sarja

2013-12-16

DOKUMENTBETECKNING

”Dela rum, dela tro, dela liv” under Teologifestivalen den 6 – 8 februari 2015

Styrgruppen för  Teologifestivalen  har  tillfrågat  Dela  tro  –  dela  liv  om  att  arrangera  en  ström   om  kyrkorummets  möjligheter  vid  kommande  festival  i  Uppsala  den  6  –  8  februari  2015.   Under  den  preliminära  rubriken  ”Dela  rum,  dela  tro,  dela  liv”  kommer  därför  en  sådan  ström   att  arrangeras.       Forskningsprojekt inom det religionsdidaktiska området

I det  förra  informationsbrevet  berättade  vi  om  fokuserade  forskningsprojekt  inom  det   religionsdidaktiska  området  (finansierade  av  ordinarie  budget,  ej  inom  satsningen)  som   kommer  att  tillföra  Dela  tro  –  dela  liv  ny  kunskap  och  nya  analyser  av  betydelse  för   undervisning  och  lärande  i  Svenska  kyrkan.  Den  1  november  påbörjades  det  första  av  dessa   forskningsprojekt  som  genomförs  av  pedagogen  Caroline  Gustavsson.  Caroline  undersöker   vad  präster  och  musiker  genom  predikan,  liturgi  och  valet  av  musik  önskar  förmedla  i   Svenska  kyrkans  gudstjänster  och  hur  medlemmar  mellan  19-­‐40  år  som  sjunger  i   gudstjänstens  körer  uppfattar  vad  som  förmedlas.  Uppfattar  människor  idag,  här  de  som   sjunger  i  kyrkans  körer,  kristen  tro  som  relevant  när  de  tolkar  sina  liv?  Vad  ger  körsångare   livsmening  i  gudstjänsten?  Genom  detta  forskningsprojekt  ges  ny  kunskap  om  musikens   betydelse  för  frågor  om  kyrkans  undervisning  och  mission.       Forskningsprojekten  inom  det  religionsdidaktiska  området  har  utökats  med  ytterligare  ett   projekt  (finansierat  inom  ordinarie  budget,  ej  inom  satsningen  Dela  tro  –  dela  liv).  Under   rubriken  ”Vilka  är  vi  nu?  -­‐  berättelser  om  tro  och  tradition  i  Svenska  kyrkans  undervisning  för   unga  och  vuxna”  kommer  teologen  Johanna  Gustafsson  Lundberg  vid  Lunds  universitet  att   studera  kyrkans  undervisning.     Pågående förberedelsefas

Den 21  –  22  oktober  samlades  tre  medarbetare  från  varje  stiftskansli  till  en  workshop  om   Dela  tro  –  dela  liv,  tillsammans  med  medarbetare  från  kyrkokansliet  (med   tjänstemannarepresentation  även  från  Svenska  kyrkan  i  utlandet).  Syftet  var  att  informera   om  satsningen,  gemensamt  arbeta  vidare  med  en  kartläggning  av  stiftens  stödjande  arbete   för  församlingarnas  uppdrag  undervisning  och  mission,  diskutera  satsningens  möjligheter   samt  ge  incitament  för  stiftens  fortsatta  arbete  med  Dela  tro  –  dela  liv.  Under  workshopen   fördes  fördjupande  samtal  om  satsningens  möjligheter  att  berika  församlingarnas   grundläggande  uppgift  och  det  vi  gemensamt  kan  göra  för  att  stödja  detta.       Under  hösten  har  samtal  förts  med  Svenska  kyrkans  unga  för  att  hitta  lämpliga  former  för   samarbete.  Vi  som  arbetar  med  Dela  tro  –  dela  liv  på  nationell  nivå  har  medverkat  i  olika   sammanhang  för  att  berätta  mer  om  satsningen.  Kontakta  gärna  oss  för  att  diskutera  former   för  information  och  medverkan  vid  stiftssamlingar.  Vill  ni  ha  det  första  informationsbrevet        


DOKUMENT

SIDA

Lägesrapport om planeringsarbetet för Dela tro – dela liv

4(4)

UPPRÄTTAT AV

DATUM

VERSION

Karin Sarja

2013-12-16

DOKUMENTBETECKNING

som skickades  i  månadsskiftet  september-­‐oktober  kan  ni  kontakta  oss.  Informationsbrev  om   Dela  tro  –  dela  liv  kommer  att  skickas  fyra  gånger  per  år  och  breven  kommer  så  snart  som   möjligt  att  vara  tillgängliga  på  den  webbplats  som  är  under  uppbyggnad  på  Svenska  kyrkans   intranät.          

Kontaktuppgifter: Karin Sarja,  karin.sarja@svenskakyrkan.se,  tel.  018-­‐16  95  09.   Maria  Wingård,  maria.wingard@svenskakyrkan.se,  tel.  018-­‐16  94  37.    

Dela tro dela liv 131216 information december 2013  

Dela tro dela liv 131216 information december 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you