Page 1

EDUKACJA

PANORAMA LESZCZYŃSKA www.panorama.media.pl 10 III 2011

Szkoły w różny sposób próbują przyciągnąć do siebie kandydatów

Zapowiadają sporo nowości N

a rynku edukacyjnym pojawia się ostatnio sporo nowości. Placówki ponadgimnazjalne próbują w ten sposób przyciągnąć do siebie kandydatów. Sporo nowego proponują m. in. technika. W Zespole Szkół Rolniczych w Bojanowie (pow. rawicki) od nowego roku szkolnego będzie można kształcić się w zawodzie technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Kierunek ten powstał w odpowiedzi na przyjętą przez Polskę Strategię Energii Odnawialnej, zakładającą znaczny wzrost wykorzystania biomasy, biogazu, biopaliw płynnych oraz siłowni wiatrowych jako źródeł energetycznych. – Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Poza tym wykształcenie to pozwoli absolwentom wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej – dodaje Dariusz Sikora. – Chcemy też, by uczniowie biegle opanowali język obcy w zakresie słownictwa technicznego w wykonywanym zawodzie. REKLAMA

Zespół Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych w Lesznie planuje uruchomienie klasy kształcącej w zawodzie technika organizacji reklamy. Jest to zawód wymagający połączenia wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu marketingu, ekonomii, plastyki, psychologii oraz informatyki. Uczniowie będą zapoznawać się z technikami tworzenia kampanii reklamowych, planów marketingowych czy materiałów reklamowych, takich jak ulotka, plakat, opakowanie czy wystawa sklepowa. W czasach, gdy w szkołach ponadgimnazjalnych „zadomowił” się niż demograficzny, o swój byt walczą zwłaszcza placówki w mniejszych miejscowościach. Trudnych czasów nie wytrzymało Liceum Ogólnokształcące w Śmiglu i władze powiatu kościańskiego podjęły niedawno decyzję o jego zamknięciu. Okoliczne szkoły jak mogą starają się przyciągnąć do siebie gimnazjalistów. – Młodym ludziom proponujemy dwie nowości: licealną klasę sportowo – turystyczną oraz możliwość kształcenia w zawodzie technika agrobiznesu. Jeśli chodzi o pierwszą propozycję – w okolicy mamy doskonałą bazę

sportową: salę, tereny do uprawiania lekkoatletyki, jeziora. Technik agrobiznesu wpisuje się natomiast w rolniczy charakter naszej gminy. W trzeciej klasie tego technikum uczniowie będą mogli wybrać i specjalizować się w rolnictwie ekologicznym, przetwórstwie spożywczym bądź agroturystyce – zachęca Grażyna Kuźmińska, dyrektorka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu. Jeden rok przerwy w naborze do liceum miał Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. Licealnej klasy nie utworzono w 2009 r. Rok później rekrutacja zakończyła się sukcesem. – Osoby, które podejmowały decyzję o utworzeniu liceum we Włoszakowicach, wiedziały m. in. , że liceum będzie działać w warunkach dużej konkurencji i to nie tylko ze strony szkół w Lesznie, ale także sąsiednich gmin. Przy czym od początku konkurencję tę traktowano jako czynnik pożyteczny. Wiedzieliśmy też, że nie szacowne, historyczne mury w Lesznie czy Poznaniu dają wykształcenie, ale zgrany i dobrze zmotywowany zespół nauczycieli i uczniów – mówi wójt Włoszakowic Stanisław Waligóra. (ama)

Zdjęcia z wydarzeń w naszym regionie zobaczysz na

galeria.panorama.media.pl REKLAMA

[I]


[II]

EDUKACJA

PANORAMA LESZCZYŃSKA 10 III 2011 www.panorama.media.pl

Oferty szkół ponadgimnazjalnych

Prezentujemy propozycje placówek w regionie

Wybór nie jest łatwy

DANE TELEADRESOWE, STRONA WWW LESZNO I POWIAT LESZCZYŃSKI

FOT. SŁAWOMIR SKROBAŁA

NAZWA SZKOŁY

Właściwy wybór klasy daje szerokie możliwości dalszej edukacji

U

czniowie trzecich klas gimnazjum staną za moment przed trudnym wyborem: gdzie uczyć się dalej? Nie wszyscy mają już sprecyzowane plany. By pomóc młodym ludziom oraz ich rodzicom w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, prezentujemy tradycyjnie wykaz klas, kierunków i zawodów, które poszczególne placówki zaoferują tegorocznym absolwentom gimnazjów. Składanie podań rozpocznie się w maju. Wcześniej młodych ludzi czeka egzamin gimnazjalny i to w trzech odsłonach: 12 kwietnia – część humanistyczna, 13 – matematyczno – przyrodnicza, a 14 – test z języka obcego nowożytnego. Choć kończąc gimnazjum, w wieku szesnastu lat trudno podejmować życiowe decyzje, warto poważnie pomyśleć nad wyborem szkoły. Ci, którzy stawiają na liceum ogólnokształcące, mogą wybierać spośród szerokiej gamy klas. Idealnie byłoby dostać do oddziału stawiającego na przedmioty, z których matura będzie potrzebna podczas rekrutacji na studia. W naszej tabeli nie byliśmy w stanie zamieścić pełnego wykazu przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym we wszystkich wymienionych klasach. Sygnalizujemy tylko nazwy oddziałów, natomiast szczegółową informację można uzyskać w konkretnych szkołach. – Nazwa oddziału sugeruje, jakie przedmioty realizujemy w zakresie rozszerzonym. W klasie politechnicznej są to matematyka oraz informatyka, medialno – dziennikarskiej – język polski i historia, a przyrodniczej – biologia i chemia. W wymienionych oddziałach nauczamy też w zakresie rozszerzonym wybranego języka obcego, w oddziale politechnicznym wzmacniamy też naukę fizyki, a w dwóch kolejnych – matematyki – mówi Elżbieta Przygoda, dyrektorka I Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie. – W ofercie mamy również klasę angielską dwujęzyczną, w której intensyfikujemy naukę geografii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego oraz wzmacniamy matematykę. Na to, jak istotny z punktu widzenia przyszłych studiów jest wybór właściwej klasy, zwraca uwagę m.in. Krystyna Łasowska, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. Leszczyński „Kopernik” kładzie szczególny nacisk na przygotowanie oferty edukacyjnej uwzględniającej potrzeby rekrutacyjne przyszłych ab-

solwentów. Ciekawą propozycją wzbogacającą ofertę miasta są prowadzone w II LO oddziały międzynarodowe (IBtzw. matura międzynarodowa) oraz poszerzana oferta klas dwujęzycznych – językowych, oferujących rozszerzony program nauczania języka angielskiego. Zdaniem Krystyny Łasowskiej, obie propozycje są wyjątkowe na leszczyńskim rynku edukacyjnym, a zwiększona ilość godzin języka angielskiego pozwoli lepiej przygotować się do obowiązkowego podczas matury egzaminu z języka obcego. Ukończenie klasy międzynarodowej lub dwujęzycznej znacznie poszerza też szanse na pomyślną rekrutację na wyższych uczelniach i podjęcie wymarzonego kierunku studiów zarówno na uczelniach polskich, jak i za granicą. – Kiedy przygotowujemy w szkole profile na nowy rok szkolny, szczegółowo analizujemy warunki stawiane przez uczelnie podczas rekrutacji na studia. Podczas wyboru właściwej klasy ważne są nie tyle nazwy profili, lecz przedmioty realizowane w danej klasie na poziomie rozszerzonym. To warunkuje w przyszłości profil egzaminów zdawanych podczas matury, co w efekcie decyduje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia. I tutaj oferta klas dwujęzycznych – językowych i międzynarodowych jest niezwykle korzystna, choć zaznaczyć trzeba, że szkoła prowadzi również kształcenie w klasach niedwujęzycznych o profilach typowo akademickich – podkreśla Krystyna Łasowska. W naszej tabeli prezentujemy wykaz szkół ponadgimnazjalnych w regionie leszczyńskim, w podziale na powiaty. W kolejnym rubrykach zamieściliśmy: dane teleadresowe, adresy e-mailowe i www, proponowane typy klas, kierunki, profile czy typy szkół, a także terminy drzwi otwartych. Kilka placówek już otworzyło przed kandydatami swoje podwoje, chętni mogą tam jednak cały czas zapoznawać się z ofertą. Pamiętajmy, że zamieszczony w tabeli wykaz propozycji nie jest równoznaczny z tym, iż wszystkie one zostaną uruchomione od września. Zależy to bowiem w dużej mierze od tego, czy na dany kierunek znajdą się chętni. Czas zintensyfikowanej kampanii reklamowej ofert placówek ponadgimnazjalnych przypada na marzec i kwiecień. Wszystko dlatego, że w maju uczniowie trzecich klas gimnazjum będą musieli złożyć dokumenty do wybranych szkół. (ama)

PROPONOWANE TYPY SZKÓŁ / KIERUNKI / PROFILE *

– ogólna z językiem angielskim i niemieckim, – matematyczna z j. ang. i niem., – ogólna z j. ang. + j. hiszp./ ros., I Liceum Leszno, ul. Kurpińskiego 1 – humanistyczna z j. ang. i niem., Ogólnokształcące tel. 65-529-41-45; – ogólna z poszerz. j. ang. lub niem., w Zespole Szkół e-mail: lo1@leszno.edu.pl – biologiczno – chemiczna z j. ang. i niem., Ogólnokształcących www. lo1.leszno.edu.pl – językowa z poszerz. j. ang. + j. niem. (m.in. dla absolwentów gimnazjum biorących udział w innowacji), – wstępna z poszerz. j. niem. – humanistyczno – społeczna, Leszno, ul. B. Prusa 33 – pre-IB (wstępna programu matury międzynarodowej), tel. 65-526-84-85 – biologiczno – chemiczna, II Liceum e-mail: sekretariat@ – matematyczno – fi zyczna, Ogólnokształcące IILO.leszno.pl – językowa matematyczno – informatyczna, www.iilo.leszno.p – językowa matematyczno – społeczna, – językowa biologiczno – chemiczna – językowa z rozszerz. j. ang. i niem., Leszno, pl. Kościuszki 2 – informatyczno – językowa, III Liceum tel. 65-529-90-14 – biologiczno – chemiczna, Ogólnokształcące e-mail: 3loleszno@op.pl – humanistyczna, www.3loleszno.eu – turystyczno–sportowa Leszno, ul. Kurpińskiego 2 – artystyczna, tel. 65-529-90-07 – biologiczna, IV Liceum e-mail: sekretariat@ – humanistyczna, Ogólnokształcące lo4leszno.pl – matematyczna, www. lo4leszno.pl – ogólna Leszno, ul. Poniatowskiego 2 – technikum: ekonomista, handlowiec, logistyk, hotelarstwa, Zespół Szkół tel. 65-529-24-07 obsługi turystycznej, organizacji usług gastronomicznych, Ekonomicznych e-mail: zse@leszczynskie.net kucharz, www. zse.neostrada.pl – zasadnicza szkoła zawodowa: kucharz małej gastronomii Leszno, ul. Kilińskiego 4 Zespół Szkół tel. 65-520-59-05 – technikum: organizacji reklamy, informatyk Elektroniczno e-mail: zszpkp@ – zasadnicza szkoła zawodowa – różne zawody -Telekomunikacyjnych leszczynskie.net www. zset.leszno.eu Leszno, pl. Metziga 25 – technikum: usług fryzjerskich, ochrony środowiska, Zespół Szkół Ochrony tel. 65-529-95-34 urządzeń sanitarnych, mechanik Środowiska e-mail: zsosleszno@wp.pl – zasadnicza szkoła zawodowa – różne zawody www. zsosleszno.home.pl – technikum: rolnik, ogrodnik, architektury krajobrazu, Leszno, ul. 1 Maja 1 technologii żywności, żywienia i gospodarstwa domowego, tel. 65-529-94-30 budownictwa, drogownictwa, turystyki wiejskiej Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych e-mail: zsrleszno@interbit.pl – zasadnicza szkoła zawodowa: cieśla, malarz – tapeciarz, www. zsrb.leszno.pl murarz, ogrodnik, rolnik, stolarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie Leszno, ul. Narutowicza 74a – technikum: informatyk, mechatronik, elektronik, elektryk Zespół Szkół tel. 65-529-94-35 pojazdów samochodowych Technicznych e-mail: zst-leszno@interbit.pl – zasadnicza szkoła zawodowa: mechanik pojazdów samowww. zst-leszno.interbit.pl chodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 30 – liceum ogólnokształcące: ogólna ze zwiększoną liczbą Zespół Szkół tel. 65-537-00-17 godzin j. polskiego, matematyki i j. obcego, Ogólnokształcących e-mail: zso@wloszakowice.pl – zasadnicza szkoła zawodowa – różne zawody www. zsowlosz.edu.pl Brenno, ul. Kościelna 1 tel. 65-549-40-82 Zespół Szkół – zasadnicza szkoła zawodowa – różne zawody– e-mail: zsbrenno@le.onet.pl www. zs.edu.brenno.pl GOSTYŃ I POWIAT GOSTYŃSKI Gostyń, ul. Wrocławska 10 – ogólna, biologiczno – chemiczna, Zespół Szkół tel. 65-572-02-92 – humanistyczno – dziennikarska, Ogólnokształcących e-mail: logostyn@logostyn.pl – matematyczno – fi zyczna – informatyczna, ogólna www. logostyn.pl

Zespół Szkół Zawodowych

Gostyń, ul. Tuwima 44 tel. 65-572-05-94 e-mail: zszgostyn1@ poczta.onet.pl www. zsz-gostyn.com.pl

– technikum: mechanik, elektryk, ekonomista, handlowiec, informatyk, logistyk, mechatronik, – zasadnicza szkoła zawodowa – różne zawody, – liceum profi lowane: profi l ekonomiczno–administracyjny

Zespół Szkół

Borek Wielkopolski, ul. Dworcowa 58 tel. 65-571-58-50 e-mail: gimborek@post.pl www. zsborek.pl

– liceum ogólnokształcące: z rozszerz. j. polskim i matematyką, – zasadnicza szkoła zawodowa – różne zawody

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Krobia, ul. Ogród Ludowy 2 tel. 65-571-12-21 e-mail: zsoizkrobia1@wp.pl www. zsoiz-krobia.com

– liceum ogólnokształcące: ogólna, informatyczna, językowa, sportowa, wojskowa, – liceum profi lowane: zarządzanie informacją – technikum: ekonomista, ochrony środowiska, żywienia i gospodarstwa domowego, handlowiec, budownictwa, – zasadnicza szkoła zawodowa – różne zawody

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Pogorzela, ul. Krobska 19 – liceum ogólnokształcące: ogólna tel. 65-573-44-05 – technikum: informatyk, agrobiznesu, cyfrowych procesów e-mail: zsoizpogorzela@wp.pl grafi cznych, ekonomista, poligraf, księgarstwa, mechanik www. pogorzela.edu.pl – zasadnicza szkoła zawodowa – różne zawody

Zespół Szkół Rolniczych

Grabonóg 63 tel. 65-573-91-46 e-mail: sekretariat@ grabonog.pl www. grabonog.pl

– liceum ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną: „Bezpieczeństwo publiczne działania policji”, „Edukacja ogólnoratownicza i ochrona przeciwpożarowa”; – technikum: architektury krajobrazu, ekonomista, hodowca koni, leśnik, przetwórstwa mleczarskiego, rolnik, technologii chemicznej, turystyki wiejskiej, technologii żywności, weterynarii, żywienia i gospodarstwa domowego; – zasadnicza szkoła zawodowa – różne zawody

TERMIN DRZWI OTWARTYCH

26 III godz. 10.00

2 IV godz. 10.00

26 III godz. 9.00

26 III godz. 10.30

12 III godz. 10.00

19 III godz. 8.00 – 14.00 18 III godz. 9.00 – 13.00 9 IV godz. 9.00 – 12.00

9 IV godz. 10.00

26 III godz. 9.00 – 13.00

9 IV godz. 9.00

26 III godz. 10.00 szkoła zaprezentuje ofertę podczas VI powiatowych targów edukacyjnych (11 III godz. 10.00 – 16.00 w hali sportowej przy ZSO w Gostyniu

17 IV godz. 10.00 – 16.00

odbyły się 27 II, teraz placówka będzie prezentować swoją ofertę w okolicznych szkołach

19 III godz. 9.00


EDUKACJA

PANORAMA LESZCZYŃSKA www.panorama.media.pl 10 III 2011

w regionie leszczyńskim

Biuro Ogłoszeń „PL”

Leszno, ul. Lipowa 26, tel. 65-529-56-46 e-mail: reklama@panoramaleszczynska.pl

GÓRA

REKLAMA

– językowa, Góra, ul. Szkolna 1 – prawno – językowa, Liceum tel. 65-543-23-41 – matematyczno – informatyczna, Ogólnokształcące e-mail: szkola@lo.pcdn.edu.pl – przyrodniczo – medyczna, www. lo.pcdn.edu.pl – europejsko – dziennikarska Góra, ul. Armii Polskiej 15a – technikum: ekonomista, handlowiec, mechanik, informatyk, tel. 65-543-26-60 Zespół Szkół agrobiznesu, logistyk, budownictwa, hotelarstwa e-mail: zespolszkolgora@ Zawodowych – liceum profi lowane neostrada.pl – zasadnicza szkoła zawodowa – różne zawody www. zszgoras.pol.pl KOŚCIAN I POWIAT KOŚCIAŃSKI – politechniczna, Kościan, Al. Kościuszki 3 – politechniczno – ekonomiczna, tel. 65-512-04-04 – ekonomiczno – turystyczna, I Liceum e-mail: lo1.koscian@ – europejsko – lingwistyczna, Ogólnokształcące gmail.com – medyczno – biologiczna, www. lo-koscian.pl – przyrodniczo – społeczna, – humanistyczno – dziennikarska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Kościan, ul. Wielichowska 43a – liceum ogólnokształcące: geografi a – j. ang., tel. 65-511-41-35 j. ang. – wiedza o społeczeństwie, e-mail: sekretariat@ – technikum: budownictwa, ekonomista, gazownictwa, zsp-koscian.pl geodeta, mechanik, www. zsp-koscian.pl – zasadnicza szkoła zawodowa – różne zawody

Nietążkowo, ul. Dudycza 4 tel. 65-518-00-27 Zespół Szkół e-mail: sekretariat@ Ponadgimnazjalnych zspnietazkowo.pl www. zsnietazkowo.home.pl Krzywiń, ul. Gen. D. Chłapowskiego 34 Zespół Szkół tel. 65-517-05-03 Ponadgimnazjalnych e-mail: sekretariat@ lokrzywin.com www. lokrzywin.com RAWICZ I POWIAT RAWICKI

I Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół nr 3

Zespół Szkół Zawodowych Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Zespół Szkół Rolniczych

Zespół Szkół

Rawicz, ul. Wały Dąbrowskiego 29, tel. 65-546-44-82 e-mail: lo1@powiatrawicki. home.pl www. 1lorawicz.pl Rawicz, ul. Grota Roweckiego 6 tel. 65-545-26-20 e-mail: lo2@powiatrawicki. home.pl www. zs3rawicz.pl Rawicz, ul. Hallera 12 tel. 65-545-30-72 e-mail: zsz@powiatrawicki. home.pl www. zszrawicz.pl Jutrosin, ul. Wrocławska 29 tel. 65-547-12-12 e-mail: zsoizjutrosin@op.pl www. zsjutrosin.eu Bojanowo, ul. Dworcowa 29 tel. 65-545-62-31 e-mail: zsr@powiatrawicki.pl www. zsrbojanowo.pl Miejska Górka, ul. Marii Konopnickiej 3 tel. 65-547-41-25 e-mail: zsmgorka@poczta. onet.pl www. zsmg.info

25 III godz. 9.00

odbędą się w ramach szkolnego festiwalu nauki – 15 IV godz. 9.00

2 IV godz. 10.00 – 13.00

odbyły się w grudniu (grupy zainteresowane ofertą i zwiedzaniem szkoły mogą kontaktować się z ZSP w Kościanie)

– liceum ogólnokształcące: językowo – wojskowa, sportowa, językowo – strażacka, – technikum: inżynierii środowiska i melioracji, hotelarstwa, informatyk, rolnik, żywienia i gospodarstwa domowego, – zasadnicza szkoła zawodowa – różne zawody

19 i 26 III godz. 8.00 – 13.00

– liceum ogólnokształcące: matematyczna, humanistyczna, sportowo – turystyczna, – technikum: agrobiznesu, – zasadnicza szkoła zawodowa – różne zawody

w styczniu w szkole odbyły się targi edukacyjne

– matematyczno – fi zyczna, – matematyczno – przyrodnicza, – językowo – informatyczna, – biologiczno – chemiczna, – matematyczno – informatyczna, – humanistyczna z poszerz. j. ang. lub z poszerz. j. niem., – humanistyczna

21 III godz. 9.30

– liceum ogólnokształcące: psychologiczna, prawna, fi lmowa, ekonomiczna, – technikum: organizacji reklamy, fototechnik

21 III godz. 9.00

– technikum: ekonomista, elektryk, mechanik, żywienia i gospodarstwa domowego, budownictwa, logistyk, – zasadnicza szkoła zawodowa – wielozawodowa

21 III godz. 9.00 – 13.00

– liceum ogólnokształcące: matematyczno – przyrodnicza, humanistyczna, – zasadnicza szkoła zawodowa – różne zawody – technikum: rolnik, żywienia i gospodarstwa domowego, informatyk, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, – liceum ogólnokształcące: językowo – informatyczna – liceum ogólnokształcące: kierunek prawno–policyjny, profi l ogólny, – zasadnicza szkoła zawodowa – różne zawody

po egzaminie gimnazjalnym 27 III godz. 10.00 – 14.00

_

WSCHOWA I Liceum Ogólnokształcące

I Zespół Szkół

Wschowa, ul. Matejki 1 tel. 65-540-29-34 e-mail: sekretariat@liceum. eu.org www. liceum.eu.org

– matematyczno–informatyczna, – medialno-dziennikarska, – przyrodnicza, – angielska-dwujęzyczna

16 IV godz. 11.00

Wschowa, ul. Kościuszki 11 tel. 65-540-32-57 e-mail: zszwschowa@o2.pl www. zsz.zw.pl

– technikum: informatyk, ekonomista, technologii drewna, technologii żywności, spedytor, handlowiec, – liceum ogólnokształcące: z rozszerz. matematyką, j. ang. i wiedzą o społeczeństwie (w ramach tego kierunku realizowana jest innowacja: bezpieczeństwo publiczne); sportowo – obronna, – zasadnicza szkoła zawodowa – różne zawody

19 IV godz. 9.00

– zasadnicza szkoła zawodowa – różne zawody

21 III godz. 9.00 – 14.00

POZOSTAŁE Zespół Szkół Zawodowych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Kobylin, ul. Krotoszyńska 49 tel. 65-548-25-02 e-mail: zszkobylin@wp.pl www. zsz.kobylin.pl Przemęt, ul. Powstańców Wielkopolskich 1 tel. 65-549-60-10 e-mail: zszprzemet@poczta. onet.pl www. zspprzemet.strefa.pl Sława, ul. Ogrodowa 1 tel. 68-356-65-11 e-mail: sekretariat@ zsp-slawa.pl www. zsp-slawa.pl

– technikum ekonomiczne: ekonomista, – liceum ogólnokształcące: profi l menedżerski, – zasadnicza szkoła zawodowa: sprzedawca, klasy wielozawodowe

chętni mogą cały czas przychodzić do szkoły, by zapoznać się z jej ofertą

– liceum ogólnokształcące: z rozszerzoną informatyką i j. ang. lub niem., – technikum: handlowiec, technologii żywności, architektury krajobrazu, rolnik, – zasadnicza szkoła zawodowa – różne zawody

21 III godz. 9.00 Opr. (ama)

* Szczegóły dotyczące proponowanych zawodów i klas, m. in. nauczanych języków obcych oraz przedmiotów realizowanych w zakresie or zszerzonym, można uzyskać w wybranych szkołach. Część placówek zamieściła tego typu szczegółowe informacje na swoich stronach internetowych

[III]


[IV] EDUKACJA www.panorama.media.pl

REKLAMA

Dlaczego w leszczyńskich podstawówkach nie ruszyły dodatkowe zajęcia?

Z rocznym poślizgiem P

rzygotowania do projektu trwały kilka miesięcy. W połowie ubiegłego roku Leszno złożyło wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego. Chodziło o dofinansowanie dodatkowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych. Placówki zrobiły wstępne rozpoznanie, wytypowały potencjalnych uczestników zajęć. Ale zajęcia nie ruszyły ani z początkiem września, ani później. „Przepadło” 869 tys. zł pieniędzy unijnych które miasto miało już w garści. Dlaczego?

FOT. SŁAWOMIR SKROBAŁA

Reklama on-line, promocje, pakiety łączone

PANORAMA LESZCZYŃSKA 10 III 2011 www.panorama.media.pl

Dwadzieścia propozycji

Pieniądze w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki. Chodziło o działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, a w ramach niego – o poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Leszczyński samorząd złożył stosowny wniosek w lipcu 2010 r. Zgodnie z zakładanym wówczas harmonogramem, zajęcia miały rozpocząć się 20 września. Wcześniej szkoły zgłaszały zapotrzebowanie: każda placówka w zależności od wielkości oraz potrzeb miała realizować jeden, dwa bądź trzy bloki zajęć po 30 godzin lekcyjnych w semestrze (jeden blok zakładał średnio jedną dodatkową godzinę zajęć w tygodniu). W projekcie ujęto dwadzieścia różnych propozycji, przy czym każda szkoła miała korzystać z kilku wybranych. Znalazły się wśród nich m.in. spotkania z logopedą, gimnastyka korekcyjna, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, dla dyslektyków, socjoterapeutyczne, artystyczne czy z języków obcych.

Potrzebny przetarg

8 września 2010 r. do Urzędu Miasta Leszna dotarła informacja, że złożony wniosek o unijne pieniądze jest poprawny pod względem formalnym. Jednak 4 października magistrat został powiadomiony, że musi dokonać poprawek merytorycznych. – 20 października wpłynęła do nas informacja o przyjęciu wniosku. Potem trzeba było tylko uzupełnić załączniki. 9 grudnia otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy umowę do podpisania. To zbyt późno, zważywszy na fakt, że w 2010 r. mieliREKLAMA

Pieniądze na zajęcia miały pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego śmy w ramach tego projektu wykorzystać aż 300 tys. zł. Kiedy mieliśmy to zrobić? W przerwie pomiędzy świętami a sylwestrem? – pyta retorycznie Lucjan Rosiak, naczelnik wydziału edukacji Urzędu Miasta Leszna. Naczelnik dodaje, że teoretycznie można było zarządzić pospolite ruszenie w ciągu kilku dni i zorganizować część zajęć, gdyby nie kolejny problem. Beneficjenci zostali zobligowani do tego, by projekt wcielić w życie jako usługę edukacyjną, a więc na jego realizację należało ogłosić przetarg. W takim przetargu mogą wystartować zarówno nauczyciele, jak i firmy. – O tym, że należy zrobić to w drodze przetargu, dowiedzieliśmy się już po złożeniu wniosku. Wcześniej na szkoleniach nikt nam o tym nie powiedział. To całkowicie zmienia postać rzeczy. Do przetargu stają bowiem firmy, które później na potrzeby konkretnych zajęć zatrudniają nauczycieli – wyjaśnia Lucjan Rosiak. – Przy żadnym z wcześniej realizowanych przez nas unijnych projektów, jak chociażby „Dobry start” czy „Młodzież poszerza horyzonty” nie było wytycznych, że trzeba uruchomić procedurę przetargową. A na rozpisanie i rozstrzygnięcie przetargu potrzeba – jak dodaje naczelnik – co najmniej dodatkowych 30 dni.

Złożą nowy wniosek

Bernadeta Ignasiak, główny specjalista ds. komunikacji medialnej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, uważa, że sprawa przeciągnęła się na etapie sprawdzania i uzupełniania wniosku.

– 30 listopada z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wysłana została do Leszna parafowana przez nasz urząd umowa. Samorząd miał ją podpisać i odesłać. Do Leszna pismo dotarło jednak dopiero 9 grudnia, nie wiem, dlaczego „szło” tak długo – mówi Bernadeta Ignasiak. – Leszno nie odesłało umowy, lecz złożyło wniosek o przesunięcie realizacji projektu o cały rok szkolny, by mógł wystartować z początkiem września 2011 r. Zdaniem Bernadety Ignasiak, na takie przesunięcie nie pozwalały warunki konkursu. WUP zgodził się jedynie na to, by zajęcia ruszyły z półrocznym opóźnieniem, a więc w semestrze letnim roku szkolnego 2010/2011. Leszczyński samorząd nie przystał na tą propozycję. – Gdybyśmy – po uzyskaniu odpowiedzi w lutym – uruchomili procedurę przetargową, zajęcia najwcześniej mogłyby ruszyć w kwietniu. A więc w okresie od kwietnia do czerwca musielibyśmy „zmieścić” zajęcia przewidziane na cały rok szkolny. To nierealne – tłumaczy Lucjan Rosiak. Ostatecznie leszczyński samorząd zrezygnował z przyznanego dofinansowania deklarując, że złoży wniosek na kolejny rok. 2 marca ruszył nowy nabór wniosków. Na złożenie dokumentów miasto ma czas do 30 marca. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, zajęcia dla uczniów klas I – III leszczyńskich szkół podstawowych mają szansę ruszyć we wrześniu tego roku. Projekt jest przewidziany do realizacji na trzy szkolne lata, a więc zostałby sfinalizowany wraz z końcem roku szkolnego 2013/2014. ANNA MAĆKOWIAK


PANORAMA LESZCZYŃSKA www.panorama.media.pl 10 III 2011

EDUKACJA

[V]

Wykorzystaj nasze doświadczenie. Nasza reklama przyciągnie Twoich klientów. Tylko teraz promocje na wybrane moduły. Możesz otrzymać nawet 30% rabatu. Biuro Ogłoszeń ,,PL” tel. 65 529-56-46, e-mail: reklama@panoramaleszczynska.pl REKLAMA


[VI] EDUKACJA www.panorama.media.pl

REKLAMA

Barbara Kochanek chce, by szkoła zachowała akademicki charakter

Będą promować niemiecki

J

ej „romans” z I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie miał tylko pięcioletnią przerwę. Jest absolwentką tej szkoły, a po studiach na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wróciła tu jako nauczycielka matematyki. Tego przedmiotu uczy w leszczyńskiej „jedynce” od 22 lat. Przed Barbarą Kochanek teraz kolejne wyzwanie: objęła właśnie stanowisko dyrektorki I LO w Lesznie.

Związana z „jedynką”

W 2001 r. Barbara Kochanek ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą, z myślą, że mogłaby sprawdzić się niekoniecznie na stanowisku dyrektora, ale na przykład zastępcy. Jednocześnie czuła się tak związana z leszczyńską „jedynką”, że nie wyobrażała sobie pracy w innej szkole. – W I LO stanowiska były obsadzone, więc dyplom odłożyłam do teczki. Nawet porzuciłam nadzieję, że coś z tego w przyszłości wyniknie. Gdy Marek Wein został radnym i postanowił przejść na emeryturę, zaproponował mi, żebym wystartowała w konkursie na stanowisko dyrektora – przyznaje Barbara Kochanek. – To nie była łatwa decyzja. Nawet lekko się przeraziłam. Porozmawiałam z najbliższymi, z wicedyrektorami tej szkoły i postanowiłam przystąpić do konkursu. Na pytanie, jaki ma pomysł na funkcjonowanie najstarszej leszczyńskiej szkoły, odpowiada krótko: chce, aby placówka utrzymała charakter akademicki. Chodzi nie tylko o jak najlepsze przygotowanie młodzieży do matury, co zapewni jej indeksy na renomowanych uczelniach i ciekawych kierunkach. Dostanie się na studia jest bowiem dopiero pierwszym krokiem. Trzeba też tam sobie dobrze radzić. Dlatego stawia na naukę autopromocji, czy umiejętności uczenia się. – Nauczyciel powinien być przewodnikiem, a nie podawaczem wiedzy – podkreśla Barbara Kochanek.

FOT. SŁAWOMIR SKROBAŁA

Reklama on-line, promocje, pakiety łączone

PANORAMA LESZCZYŃSKA 10 III 2011 www.panorama.media.pl

Barbara Kochanek: „Nauczyciel powinien być przewodnikiem, a nie podawaczem wiedzy”

sie ekonomiczno – prawnej. Będą też inne propozycje. Po kilkunastu latach funkcjonowania trzeba było wycofać się z licealnych klas zerowych, jednak już poprzedni dyrektor podjął współpracę z Gimnazjum nr 5 w Lesznie. Wspólnie, w ramach tzw. innowacji pedagogicznej, placówki prowadzą klasy szlifujące naukę języka niemieckiego. Barbara Kochanek liczy na to, że absolwenci tych klas zechcą kontynuować naukę w I LO w oddziałach dwujęzycznych z językiem niemieckim i przystąpią do egzaminu DSD (Deutsches Sprachdiplom). – Po za tym, również w gimnazjum nr 5, w tym roku po raz pierwszy powstała klasa matematyczno – językowa z poszerzonym angielskim oraz poszerzonym programem matematyki, tzw. zerówka w gimnazjum. Niestety, ma ona mniejszy zasięg, gdyż – w przeciwieństwie do licealnych zerówek – obejmuje tylko Leszno. Mamy jednak nadzieję, iż oba pomysły sprawdzą się. Bardzo chcemy zachować dwujęzyczność, stąd promujemy niemiecki – dodaje Barba„Angielski broni się sam” ra Kochanek. Wraz z początkiem nowego roku Z tego samego względu szkoła po szkolnego liceum zaproponuje kandy- raz kolejny w swojej ofercie zamieści datom nowy kierunek – naukę w kla- klasę wstępną oferującą intensywną

naukę niemieckiego. Zakłada ona najpierw roczne solidne przygotowanie językowe, a później trzyletni tryb licealny. Jak przyznaje nowa pani dyrektor, absolwenci takiego oddziału wprawdzie spędzą w liceum rok więcej niż inni uczniowie, ale ukończą naukę, znając bardzo dobrze zarówno niemiecki, jak i angielski. Czy w momencie, gdy triumfy święci angielski, będą chętni do intensywnej nauki niemieckiego? – Angielski broni się sam. Uczy się go i zna coraz więcej młodych ludzi. Pamiętajmy jednak, że aby dziś zaistnieć na rynku pracy, trzeba znać co najmniej dwa języki obce – podkreśla dyrektorka. – A mało kto, będąc w klasie angielskiej, opanuje na tak wysokim poziomie drugi język obcy, by przystąpić do egzaminu i zdobyć certyfikat potwierdzający jego znajomość.

Idą zmiany…

Barbara Kochanek obejmuje fotel dyrektora krótko przed reformą programową, która zmierza właśnie do liceum. Wejdzie ona w życie z początkiem roku szkolnego 2012/2013. Pierwszy rok licealnej nauki będzie polegał na uzupełnieniu tego, co rozpoczęli w gimnazjum uczniowie. Chodzi o to, by – jak to jest chociażby w przypadku historii – młody człowiek nie przerabiał tego samego materiału zarówno w szkole podstawowej, gimnazjum jak i w liceum. Bo obecnie w ostatniej klasie liceum pozostaje niewiele czasu i historię najnowszą młodzi ludzie poznają „po łebkach”. Po zmianach w pierwszej klasie liceum młodzież dokończy naukę tego, co zaczęła poznawać w gimnazjum. – Druga i trzecia klasa mają upłynąć głównie na zajęciach fakultatywnych. Młodzież wybierze te przedmioty, z których wiedza i umiejętności będą im potrzebne na maturze i dalej – na studiach. Np. dziś młodzi „ścisłowcy” w trzeciej klasie nie chcieliby już uczyć się historii, lecz woleliby poświęcić czas na matematykę czy fizykę, ponieważ będą ubiegać się o indeks na jakimś ścisłym kierunku – mówi B. Kochanek. – Moim zdaniem to zmiana na lepsze. ANNA MAĆKOWIAK

Konkurs dla uczniów oraz studentów, nagrodą wyjazdy do Warszawy i Brukseli

Poseł walczy z obojętnością P

oseł PiS Jan Dziedziczak ogłosił rozpoczęcie pierwszej edycji Kalisko-leszczyńskiej Akademii Młodego Lidera. Wszyscy, którzy wezmą udział w konkursie na najlepszą pracę poświeconą chrześcijańskiemu dziedzictwu Europy, mają szansę na wyjazd do Warszawy i Brukseli. – Chcemy nauczyć młodych ludzi pracy społecznej, bo największym dramatem naszych czasów jest obojętność na wszystko. Dlatego 20 młodych ludzi, wyłonionych podczas konkursu, będzie mogło zwiedzić siedzibę parlamentu europejskiego oraz sejmu RP, a także spotkać się z ciekawymi ludźmi, m.in. dziennikarzami – mówi Jan Dziedziczak. W konkursie mogą wziąć udział

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci, m.in. z powiatów leszczyńskiego, gostyńskiego, kościańskiego i rawickiego. Warunkiem jest napisanie minimum 7-stronnicowej pracy na jeden z trzech tematów (patrz ramka). Należy wysłać ją do końca marca na adres biura poselskiego Jana Dziedziczaka w Kaliszu (ul. Mariańska 3/1 62-800 Kalisz, z dopiskiem Akademia – Konkurs). Eseje nadesłane z naszego regionu oceniać będą: Maciej Papież, Damian Szymczak i Sławomir Szczot. Laureatów konkursu poznamy najpóźniej 30 kwietnia. Wyjazdy do Brukseli i Warszawy zaplanowano na trzeci kwartał 2011 roku. – Mam nadzieję, że młodzi ludzie

odniosą się w swych esejach nie tylko do wydarzeń historycznych, ale też nawiążą do współczesnej sytuacji Europy i naszego kraju – dodaje poseł PiS. (SzA) Tematy prac: (minimum 7 stron druku czcionką 12p, do pracy powinna zostać dołączona bibliografia) – Żywot św. Wojciecha i jego wpływ na wizję uniwersalizmu chrześcijańskiego w Europie Środkowej, od średniowiecza do czasów współczesnych. – Polska przedmurzem chrześcijaństwa – siedemnastowieczny mit czy aktualne wyzwanie? – Bitwa pod Lepanto (1571) – decydujące starcie cywilizacji?

Edukacja  

edukacja, szkoły, panorama

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you