Page 1

IS AM ARE

HAPPY@HOME “...มีคนถามนะว่าไม่รู้สึกเบื่อหรือร�ำคาญบ้างหรืออยู่กับเด็กๆ ตลอดเวลา เราก็คิดว่าไม่เบื่อนะ มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว...”

เกษตรสรรพสิ่ง "...หากเกิดอะไรขึ้นมาในประเทศคนเมืองจะตายก่อนเพราะท�ำอะไรไม่เป็นเลย แต่เราสามารถอยู่รอดได้สบายเพราะเรามีความรู้ตรงนี้แล้ว คนที่เขาจบดอกเตอร์ยังไม่สามารถท�ำเรื่องง่ายๆ อย่างนี้ได้เลย…"

มกราคม 2557

ฉบั บ ที่ 72


..ความสุ ข ความเจริ ญ อั น แท้ จ ริ ง นั้ น หมายถึ ง ความสุ ข ความเจริ ญ ที่ บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระท�ำ ไม่ใช่ได้ มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยแก่งแย่งเบียดเบียนมาจากผู้อื่น ความเจริญที่แท้ นี้มีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์ เพราะอ�ำนวยประโยชน์ถึงผู้อื่นและส่วนรวมด้วย ตรงกันข้ามกับความเจริญอย่างเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาด้วยความประพฤติไม่เป็น ธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเป็นการท�ำลายล้าง เพราะให้โทษบ่อนเบียนท�ำลาย ผู้อื่นและส่วนรวม การบ่อนเบียนท�ำลายนั้น ที่สุดก็จะกลับมาท�ำลายตน ด้วย เหตุที่เมื่อส่วนรวมถูกท�ำลายเสียแล้ว ตนเองก็จะยืนตัวอยู่ไม่ได้ จะต้องล่มจม ลงไปเหมือนกัน... "คั ด ตั ด ตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาและ อนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๑๘

ภาพ : พีระ โภคทวี มกราคม 2557 IS AM ARE

3


...Editor's talk... สวั ส ดี ป ี ใ หม่ ๒๕๕๗ ค่ ะ เริ่ ม ต้ น ปี ใ หม่ ด ้ ว ยหั ว ใจเบิ ก บาน ขึ้นต้นแบบนี้หลายคนที่ยังเป็นทุกข์ อยู ่ ค งค้ อ นซ้ า ย ขวา หรื อ ไม่ ก็ ห ยุ ด อ่านไปเลย ก็ไม่ได้มีเจตนาอะไร เพียง อยากให้ทุกๆท่านยิ้ม ยิ้มไว้ก่อน จะทุกข์แค่ไหนถ้าหัวใจยิ้มได้ ความรู้สึกแห่งความทุกข์นั้นจะน้อยลงไป จากประสบการณ์ที่ได้ มีโอกาสพบปะเพื่อนพ้อง ที่เคยได้ร่วมเรียนกันมา กว่า ๓๕ ปีที่ ห่างไกลกัน ๓๐ ชีวิตที่ได้โคจรมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง แน่นอนล่ะ ว่ารูปร่างเปลี่ยนไป แต่บางคนหน้าตาไม่เปลี่ยนเลยยังคงความ สวยไว้ได้เหมือนเดิม หลายคนประสบความส�ำเร็จ หลายคนบ่น หนี้สินรุงรัง หลายคนบอกมีชีวิตที่สุขสบาย ไม่รวยแต่ครอบครัว อบอุ่น แต่ก็มีอยู่บ้างถึงกับร้องไห้ และบอกว่าท�ำไมชีวิตถึงได้ ทุกข์ขนาดนี้ บก.เองก็ได้แต่มองและรับฟังเพื่อนทุกคน เอ่ยปาก ถามว่าเพื่อนทุกคนมีภูมิคุ้มกันในครอบครัวดีแค่ไหน เพื่อนบาง คนบอกมีแล้ว มีมากมายในทุกๆด้าน เพื่อนบางคนบอกยังไม่มี เลยเพราะชีวิตยังต้องปากกัด ตีนถีบ หาเช้ากินค�่ำเลยทีเดียว แต่บางคนกลับถามว่า อะไรคือภูมิคุ้มกันในครอบครัว ค�ำถามนี้ ท�ำให้ บก.ถึงกับหลับตา ทุกคนในที่นี้อายุก็ ๕๐ ขึ้นแล้วทุกคน แต่บางคนยังไม่รู้แม้แต่ว่า อะไรคือภูมิคุ้มกันในครอบครัว ท�ำให้ นึกถึง คนบางคนบางครอบครัวเมื่อมีเหตุการณ์ที่ท�ำให้กระทบ จิ ต ใจ กระทบความเป็ น อยู ่ ถึ ง กั บ ตั ด ช่ อ งน้ อ ยด้ ว ยการฆ่ า ตัวตาย ทิ้งลูกหลานให้ต่อสู้โดยล�ำพัง และหลายครอบครัวที่ ผู้น�ำครอบครัว ปลิดชีวิตทุกคนในครอบครัวรวมถึงชีวิตตนเอง ด้วย และถ้าถามหาการป้องกันนะมีไหม ก็ต้องบอกว่า มี แต่ใคร จะรับหรือสนใจมากน้อยเท่าไรนั้น น่าจะขึ้นอยู่กับความเข้มแข็ง ของจิตใจในแต่ละคน เริ่มต้นจากการเสริมสร้างจิตใจให้เป็น บวก แยกแยะได้ว่าอะไรคือความจ�ำเป็น อะไรคือความอยาก สร้างเกราะคุ้มกันด้วยการกอดและบอกรักทุกเวลาที่ท�ำได้กับ

คนในครอบครัวทุกคน การบีบนวดมือและเท้าคือการส่งสาร แห่งความสุขและเป็นยารักษาโรคทุกชนิด การโน้มตัวให้ต�่ำ ลงรับรู้ เรียนรู้เรื่องต่างๆอย่างตั้งใจ ก้มหัวให้ได้กับสิ่งดีๆ และ ปฏิเสธสิ่งเลวร้ายทุกประการ คือการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ที่สุด และสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดที่ต้องหยุดให้ได้คือ หยุดการนินทาว่า ร้าย กล่าวโทษ หรือหยุดที่จะเป็นคนปากมาก พร�่ำแต่เรื่องที่ที่ ตนเองไม่ได้เห็นด้วยตาหรือฟังจากคนอื่นมาจนใจตนนั้นมืดด�ำ รังแต่ทับถมให้จิตเศร้าหมอง มองไม่เห็นแสงทางเดินของชีวิต ความสุขก็เลือนหาย สิ่งที่เขียนมานี้แม้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆใกล้ ตัว ท่านผู้อ่านเชื่อไหมว่า หลายคนท�ำไม่ได้และมักจะเถียงใน ใจว่า ท�ำแบบที่เขียนนั้นแล้วจะได้จริงหรือ นั่นซินะ แล้วจะ ได้จริงหรือ ถ้าหากว่าไม่ลองท�ำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่าง ตั้งใจแน่วแน่ และปรารถนาอย่างจริงจังที่จะให้จิตตนนั้นพ้น ทุกข์ เมื่อจิตใสใจสะอาด สมองปลอดโปร่งปัญญาก็เกิด ความ สุขก็ตามมาทรัพย์สินเงินทองที่ว่าหายากนักหนา จะพรั่งพรูแบบ ชนิดว่าคิดไม่ถึง อานิสงค์ของการมีจิตใสใจสะอาดนั้น หลายคน ได้รับ และเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจ บก.เองในปัจจุบันก็เชื่อและศรัทธา ในเรื่องนี้ ไม่ยากนะค่ะถ้าจะเปิดใจและรับไว้ในจิตใต้ส�ำนึก สิ่ง นี้อาจจะน�ำความสุขให้ตนเองและครอบครัวอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืนมากกว่าการถูกหวยเรียงเบอร์เสียอีก ท้ า ยนี้ ก็ ข อให้ ทุ ก ชี วิ ต ที่ เริ่ ม ต้ น ในปี ม ะเมี ย หรื อ ปี ม้านี้ พบความสุข สมหวังในทุกสิ่งและมีสุขภาพกายใจที่แข็ง แรง ครอบครัวอบอุ่นและหากใครยังอยู่ในวัยเรียน ทุกระดับก็ ขอให้มีความสุขกับการศึกษาเล่าเรียน และได้สุขสมกับอนาคต ที่ตนเองปรารถนาทุกประการด้วยหัวใจที่ใสสะอาดตลอดกาล ตลอดไปค่ะ.

ประธานกิตติมศักดิ์ : คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์, วิชัย ศรีขวัญ, ปรีชา วัชราภัย, เบญจวรรณ สร่างนิทร นนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, พุธทรัพย์ มณีศรี, ชมนาด พงศ์พนรัตน์, ดร.เสรี พงศ์พิศ, เกริกเกียรติ์ เอกพจน์, นงลักษณ์ หอตระกูล ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, รังสิมา จารุภา, ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ประธานด�ำเนินการ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ที่ปรึกษา : วริมา โพธิสมบัติ, วัลภา บุรุษพัฒน, ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน, ดร.ขนิษฐา สารพิมพา, ฌิชศีล ตันติเวชกุล, จริยา รอดเที่ยง, สุชานี แสงสุวรรณ บรรณาธิการ : อภีม คู่พิทักษ์ ศิลปกรรม : เอกรัตน์ คงรอด โรงพิมพ์ : pprint(2012)lp จัดจ�ำหน่าย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงาน : นิตยสารครอบครัวพอเพียง 31/2 ซอยทองหล่อ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2983-7312-3 โทรสาร : 0-2983-7314 เว็ปไซต์ : www.ariyaplus.com E-mail : ariyaplus@hotmail.com 4

IS AM ARE

www.ariyaplus.com


CONTENTS มูลนิธิชัยพัฒนา ย้อนหลังวันวาร ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในมูลนิธิชัยพัฒนา GETINSPRIED ใบสมัครสมาชิก ธรรมะติดปีก อุปมาแห่งชีวิต? ดวงชะตาแสนกล ความเป็นฅน ความเป็นครู แต้มสีให้งดงาม หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขยฝรั่ง...กับบริการสุขภาพไทย เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี ตัวไกลหัวใจอยู่ใกล้ ดร.ไสว บุญมา ECONOMIXED IS AM ARE ต�ำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต วิถีพอเพียง วิถีชีวิต ด้วยสองมือท�ำ ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น�้ำตามแนวพระราชด�ำริ HAPPY@HOME ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว โดย Andrew Bigg BODYWISDOM นิทานโบราณคดี เจ้าพระยาอภัยราชา VOXPOP บทความจากทางบ้าน ทุนเรียนฟรี อาจารย์ปิงและครูสมศรี คุยนอกกรอบ เกษตรสรรพสิ่ง BONVOYAGE ROUNDABOUT GOODREADS

มกราคม 2557 IS AM ARE

6 18 19 20 22 24 26 27 30 34 36

40 50 54 58 59 60 64 67 70 78 80 82

5


6

IS AM ARE

www.ariyaplus.com


มกราคม 2557 IS AM ARE

7


8

IS AM ARE

www.ariyaplus.com


มกราคม 2557 IS AM ARE

9


10

IS AM ARE

www.ariyaplus.com


มกราคม 2557 IS AM ARE

11


12

IS AM ARE

www.ariyaplus.com


มกราคม 2557 IS AM ARE

13


14

IS AM ARE

www.ariyaplus.com


มกราคม 2557 IS AM ARE

15


16

IS AM ARE

www.ariyaplus.com


มกราคม 2557 IS AM ARE

17


GETINSPRIED

เคยมีคนตั้งค�ำถามกับแอนดี้ วอร์ฮอล ผู้น�ำศิลปะป๊อบอาร์ต (Pop Art)ว่า "ถามจริงๆเถอะแอนดี้ คุณคือใคร?" เขาตอบกลับไปว่า “ดูภาพเขียนและดูหนังสือของผม มันไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นอีกเลย นั่นแหละมันคือผม"

If you want to know all about Andy Warhol, just look at the surface of my paintings and f ilms and me and there I am. There’s nothing behind it. แอนดี้ วอร์ฮอลมีความสามารถมองเห็นสังคมอย่างชัดแจ้ง หากเขาต้องการถ่ายทอดออกมาไม่ว่าส่วนใด มันก็จะงดงามและเที่ยงตรงเสมอ มีนักวิจารณ์ศิลปะบางคนให้ความเห็นว่า เขาเป็นคนฉลาดแหลมคมเป็นอย่างยิ่ง แต่ทุกอย่างที่อยู่ในสมองและความเฉียบแหลมของเขานั้น ไม่ได้อยู่ในการพูดอย่างฉลาด หากแต่อยู่ในการไม่พูดอะไรเลยต่างหาก

Andy Warhol 1928-1949 18

IS AM ARE

www.ariyaplus.com


IS AM ARE

ใบสมัครสมาชิก

• ข้อมูลผู้สั่งซื้อ

ชื่อ .......................................................................... นามสกุล .................................................................. หน่วยงาน/ โรงเรียน/ สถาบัน/ อื่นๆ ....................................................................................................................... สถานที่อยู่เลขที่ .................................. อาคาร/ หมู่บ้าน .................................. ตรอก/ ซอย .............................. ถนน .................................................... แขวง/ ต�ำบล ....................................... เขต/ อ�ำเภอ .............................. จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ................................... โทรสาร ............................................... โทรศัพท์มือถือ ..................................... E-mail .....................................

• (กรณี)มีความประสงค์จะสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียงมอบให้แก่ หน่วยงาน/ โรงเรียน/ สถาบัน/ อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................................................

• สถานที่จัดส่งนิตยสาร

(กรุณาเขียนตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)

สถานที่อยู่เลขที่ .................................. อาคาร/ หมู่บ้าน .................................. ตรอก/ ซอย .................................ถนน ............................................... แขวง/ ต�ำบล ....................................... เขต/ อ�ำเภอ ......................................จังหวัด ..............................................รหัสไปรษณีย์ ................................. โทรศัพท์ ....................................โทรสาร ................................... โทรศัพท์มือถือ ..................................E-mail ...............................................................

• สั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง

*ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว (ค่าจัดส่งไปรษณีย์เล่มละ 8 บาททั่วประเทศ)*

☐ รายปี 1 ฉบับ/เดือน (รวม 12 ฉบับ 576 บาท) ☐ รายปี 5 ฉบับ/เดือน (รวม 60 ฉบับ 2,880 บาท)

☐ ราย 3 ปี (1,728 บาท) ☐ ราย 3 ปี (8,640 บาท)

☐ ราย 5 ปี (2,880 บาท) ☐ ราย 5 ปี (14,400 บาท)

เริ่มตั้งแต่ฉบับเดือน .........................................................พ.ศ. .......................................( หากไม่ระบุฉบับเริ่มต้น จะจัดส่งฉบับเดือนถัดไป ) พร้อมได้โอนเงินเข้าบัญชีจ�ำนวนเงิน .........................................................................บาท ( ............................................................... บาท ) ลงชื่อ ........................................................... ผู้สั่งซื้อ / ผู้มีอ�ำนาจลงนาม ( ................ / ............... / ............... )

• ช�ำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

สมัครสมาชิกวันนี้

แถมเสื้อครอบครัวพอเพียงฟรี!!

ชื่อบัญชี มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) สาขา สะพานขาว บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 109-072874-0 **กรุณาส่ง FAX ใบสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง พร้อมหลักฐานการช�ำระเงินมาที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียง โทรศัพท์ 02-983-7312-3, โทรสาร 02-983-7314**

***ผู้สมัครจะได้รับใบเสร็จรับเงิน หลังจากสั่งซื้อนิตยสารประมาณ 1 เดือน***


ธรรมะติดปีก

เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

อุปมา

แห่งชีวิต?

20

IS AM ARE

www.ariyaplus.com


ชีวิตเปรียบเหมือนน�้ำค้างยามรุ่งอรุณ เราตื่นขึ้นมาลุกไปเดินจงกรม มองเห็นน�้ำค้างใสพราวอยู่บนยอดหญ้า แต่พอเดินวงกลับมาอีกรอบ น�้ำค้างบนยอดหญ้าอันตรธานไปแล้ว

ชีวิตเหมือนพยับแดดที่เต้นเร่า พราวแพรวระยิบระยับ ใครที่ขับรถไปตามถนนในช่วงเวลากลางวัน จะมองเห็นว่าเหมือนมีทะเลขวางอยู่ข้างหน้า เห็นพยับแดดวับวามอยู่เต็มด้านหน้า แต่พอขับไปถึงที่เข้าจริงๆ กลับพบว่าพยับแดดเหล่านั้นไม่มีตัวตนเสียแล้ว ชีวิตของเราก็เช่นนั้น ความหนุ่มความสาวเราอย่าไปหลงครอบครองยึดติด เผลอไม่กี่ปีตีนกาก็ขึ้นแล้ว เห็นไหมว่า ชีวิต ร่างกาย มันเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งกว่าพยับแดด

ชีวิตเหมือนรอยขีดบนผิวน�้ำ หากเราลองเอาไม้ขีด ที่ผิวน�้ำเร็วๆ ก็จะเห็นน�้ำแหวกเป็นเส้นเป็นแนวตามรอยไม้ แต่เมื่อยกไม้ขึ้นมาเพียงชั่วพริบตาน�้ำก็กลืนกันสนิท ไม่มีเส้นให้เห็นอย่างเดิมอีกแล้ว ชีวิตแสนสั้นเช่นนี้เอง

ดังนั้น หากยังมีชีวิตอยู่เป็นปกติดี จะท�ำความดีอะไรก็ต้องรีบท�ำ เพราะหากประมาทพลาดพลั้งไปเพียงแวบเดียว ชีวิตอาจปลิดปลิวหายไปได้ทันที ชีวิตสั้นอย่างนี้ ความตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

มกราคม 2557 IS AM ARE

21


ดวงชะตาแสนกล

โดย : ท่านย่าเฒ่า

ปีชวด

การงาน เดือนนี้อาจไม่ราบ

เรี ย บนั ก การต้ อ งรั บ ภาระ จากหลายด้านอาจน่าเหน็ดเหนื่อย การท�ำงาน เป็นทีมเป็นสิ่งส�ำคัญในเดือนนี้ ธุรกิจ แม้ว่าโชคในภาพรวมจะแย่ลง แต่จิตใจ ของคุณก็ยังคงเฉียบแหลมจึงควรใช้เวลานี้เพื่อ วางกลยุทธ์ส�ำหรับอนาคต ความรัก เดือนนี้ไม่ใช่เวลาดีที่จะแต่งงาน หมั้น หมาย หรือพยายามสานความสัมพันธ์ให้ลึก ซึ้ง หากคู่รักของคุณไม่พอใจที่คุณลังเลที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์ สิ่งต่างๆ จะชัดเจนขึ้น เมื่อใกล้ช่วงสิ้นเดือน การศึกษา อย่าปล่อยให้ความคิดเห็นของผู้อ่ืน มารบกวนใจคุณจนมากเกินไป การที่จะท�ำให้ ทุกคนพอใจและใช้ชีวิตตามคาดหวังของผู้อื่น ไม่ ใช่ วิ ธี ที่ ดี เ ลยส� ำ หรั บ คุ ณ ในตอนนี้ ใช้ เวลา คิดถึงตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจะดีกว่า

ปีเถาะ

การงาน รั บ ฟั ง ความคิ ด ของ เพื่อนร่วมงานบ้าง ตอนนี้เป็น เวลาที่ ต ้ อ งเปลี่ ย นมารั บ ฟั ง คิ ด เสี ย ว่ า นี่ คื อ โอกาสใหญ่ที่จะผูกมิตรกับคนที่คุณท�ำงานด้วย ธุรกิจ คุณอาจต้องยอมรับความคิดเห็นที่แตก ต่าง มีความเสี่ยงที่จะถูกโกงอยู่เหมือนกันจึง ต้องจับตาดูเรื่องเงินอย่างใกล้ชิด ความรั ก สิ่งส�ำคัญในตอนนี้คือความพอดีใน ชีวิต เพื่อที่คุณจะได้รับประโยชน์จากผลรวม หมายเลขสิบในผังดวงชะตาได้อย่างเต็มที่ ดัง นั้นหาเวลาให้กับเพื่อนๆ และครอบครัวบ้าง แม้ว่าชีวิตการงานของคุณจะก�ำลังน่าตื่นเต้น เพียงใดก็ตาม การศึกษา คุณมีระเบียบและประสิทธิภาพหาก พยายามจัดเวลาให้ดียิ่งขึ้น คุณจะเหลือเวลา มากมายเพื่อชีวิตสังคมที่ดีด้วย อย่าหมกมุ่น กับเรื่องใดมากเกินไป เดือนนี้จะดีต่อการมอง โลกแบบผ่อนคลาย อย่าหมักหมมสิ่งใดไว้จนถึง นาทีสุดท้าย 22

IS AM ARE

www.ariyaplus.com

ประจ�ำเดือน มกราคม 2557

ปีฉลู

การงาน ในเรื่องงาน คุณอาจ

ปีขาล

การงาน ควรเลื อ กใช้ ค� ำ พู ด

จ�ำเป็นต้องท�ำสิ่งต่างๆ ให้ต่าง ออกไปบ้างการคิดนอกกรอบจะช่วยให้คุณ เอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ธุ ร กิ จ คุ ณ มี โชคด้ า นความส� ำ เร็ จ แต่ ก็ มี สัญญาณบ่งชี้ถึงการแข่งขันที่ดุเดือดกว่าที่คุ้น เคย แต่เพราะคุณก�ำลังมีโชคดี อย่าเปิดเผยกับ ผู้อื่นมากเกินไปไม่ว่าคิดวางแผนอะไรอยู่ ทาง ที่ดีควรเก็บง�ำไว้ก่อนจนกว่าจนถึงเวลาเปิดตัว ความรัก พลังงานในเดือนนี้เปลี่ยนไปและน�ำ ช่วงเวลาที่ปั่นป่วนมาสู่ชีวิตรักของคุณ คุณ อาจคิดว่าคู่รักของคุณอ่อนไหวเกินไป แต่ตัว คุณเองก็ควรต้องใส่ใจความรู้สึกของอีกฝ่าย บ้างอย่าโยนสิ่งดีๆ ทิ้งไป เพียงเพราะความ เข้าใจผิดเล็กน้อย

อย่างระวังเมื่อติดต่อกับผู้อื่น มิ ฉ ะนั้ น คุ ณ อาจล่ ว งเกิ น คนอื่ น ได้ โ ดยไม่ ไ ด้ ตั้งใจ หากมีเรื่องไม่เห็นด้วยอย่ารั้นเถียงไม่ เลิก อย่าเสี่ยงผิดใจกับผู้อื่น ธุรกิจ คุณอาจพบว่าอยากที่จะผ่อนคลาย เมื่อ จิตใจของคุณท�ำงานและเอาแต่กังวลคุณอด รนทนไม่ได้ที่จะผลักดันสิ่งต่างๆ ให้เดินหน้า ความรั ก เดือนนี้น�ำช่วงเวลาที่ปั่นป่วนมาสู่ ชี วิ ต รั ก ของคุ ณ คุ ณ อาจมี ป ากเสี ย งในเรื่ อ ง ไร้สาระบ่อยเหลือเกิน นั่นเพราะคุณไม่ใส่ใจ ความรู้สึกของอีกฝ่ายและไม่รู้จักคิดก่อนพูด การศึกษา หากต้องการให้สิ่งต่างๆ ที่โรงเรียน ดีขึ้น คุณต้องไม่เอาแต่พูดมากเกินไปโดยไม่รับ ฟัง แล้วคุณจะเรียนรู้อะไรได้มากมายในที่สุด ทั้งเพื่อนๆ ยังจะชื่นชอบคุณมากขึ้นด้วยหาก คุณท�ำตัวให้สงบเสงี่ยมไว้ในตอนนี้

ปีมะโรง

ปีมะเส็ง

มากมายที่ จ ะท� ำ ให้ เจ้ า นาย ประทั บ ใจ แต่ ก็ ต ้ อ งไม่ ลื ม ระวั ง หลั ง ไว้ ด ้ ว ย ความริษยาอาจเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย ธุรกิจ จงมีส่วนร่วมกับทีมงานและผู้ที่คุณร่วม งานด้วย และถ้าคุณแบ่งปันวิสัยทัศน์ที่มีร่วม กับผูท้ รี่ ว่ มงานกับคุณ คุณจะมีรากฐานทีม่ นั่ คง ให้สานสร้างต่อในเดือนต่อๆ ไป ความรัก ชาวปีมะโรงจะมีเสน่ห์น่าหลงใหล ในปีนี้ และเสน่ห์ที่ว่านั้นก็แรงยิ่งขึ้นในเดือน นี้ จึงยากที่ใครจะต้านทานคุณได้ หากคุณอยู่ ด้วยกันมานาน คุณก็จะพบว่าเวทย์มนต์ที่เคย ท�ำให้คุณรักกันจะเริ่มหวนคืนมาอีกครั้ง การศึกษา ให้ก�ำหนดเกณฑ์ของตัวเอง แล้ว พยายามเอาชนะให้ได้หากคุณตั้งเป้าหมาย ที่ ชั ด เจนให้ กั บ ตั ว เอง และก� ำ หนดเวลาที่ จะท� ำ ให้ ส� ำ เร็ จ คุ ณ จะท� ำ ได้ เ ร็ ว ขึ้ น และมี ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยให้ ก ารเรี ย น สนุกและน่าพอใจขึ้นมาก

จะทุ่มเทให้กับงานของคุณ จง ใช้โอกาสที่เข้ามาในการแสดงความสามารถ ของคุณ และเพื่อให้ผู้อื่นเห็นถึงความทุ่มเท ของคุณ ธุรกิจ ชาวปีมะเส็งที่ท�ำธุรกิจจะได้พบเหมือง ทองให้ตักตวง หากมีสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุ้มค่ากับ ความพยายาม ก็อย่าได้รอช้า คุณมีโชคแห่ง ความส�ำเร็จและมั่งคั่งที่แรงสุดๆเดือนนี้ ความรัก คุณอาจเริ่มพบใครหลายคนที่คุณฝัน จะมีอนาคตร่วมกันได้จริงๆ คุณคงไม่ต้องการ เปลี่ ย นตั ว เองเพื่ อ ใคร หากต้ อ งท� ำ เช่ น นั้ น ความสัมพันธ์จะกลายเป็นงานที่หนักหนาเกิน ไปและจะไม่อาจคงอยู่ได้นาน การศึกษา เด็กปีมะเส็งที่เรียนอยู่จึงได้เปรียบ ในเดือนนี้ ตั้งเป้าหมายที่แน่นอนไว้ เพื่อที่คุณ จะมีบางอย่างที่จับต้องได้เพื่อท�ำให้ส�ำเร็จ สิ่ง ที่คุณต้องท�ำก็แค่ตักวงจากเดือนนี้ให้มากที่สุด ด้วยการรักษาแรงจูงใจที่เหมาะสมไว้

การงาน คุ ณ ยั ง คงมี โ อกาส

การงาน ไม่ใช่เรื่องยากที่คุณ


ปีมะเมีย

ปีมะแม

เยี่ ย มที่ คุ ณ จะทุ ่ ม เทกั บ สิ่ ง ที่ คุณผลัดผ่อนมาตลอด คุณก็ต้องแสดงออกว่า คุณกล้าที่จะรับผิดชอบงานมากขึ้น ธุรกิจ ในเดือนนี้คุณจะสร้างความกดดันเพื่อ ให้ได้ข้อตกลงที่ดีขึ้น มีความเฉียบแหลมใน การรักษาความได้เปรียบระหว่างการอภิปราย ต่อรองทุกรูปแบบ ความรั ก นี่ คื อ เดื อ นที่ น ่ า ยิ น ดี คุ ณ จะอ่ อ น หวานกว่ า ปกติ แ ละเต็ ม ใจที่ จ ะก้ า วไปอย่ า ง ช้าๆ เพื่อที่จะสามารถเข้าใจคู่รักของคุณได้ มากกว่าความผูกพันทางกาย การศึกษา จงใช้พลังงานอันเป็นมงคลในเดือน นี้ ผ ลั ก ดั น ตั ว เองให้ ก ้ า วหน้ า ในการทบทวน ต�ำรา นี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการยกระดับความ สามารถและมาตรฐานของคุณ

กิจกรรมทุกรูปแบบ ขอบเขต งานของคุณก็ยังเพิ่มขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ แต่ ผลดีที่คุณได้รับจากโอกาสใหม่ๆ จะมากหรือ น้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง ธุ ร กิ จ ในเรื่ อ งธุ ร กิ จ จงปล่ อ ยตั ว ตาม สถานการณ์ สั ญ ชาตญาณของคุ ณ ก็ เชื่ อ ได้ คุ ณ จึ ง สามารถท� ำ ในสิ่ ง ที่ ค วามรู ้ สึ ก ของคุ ณ บอกว่าใช่ได้ ความรัก ความรักของคุณจะมีความเป็นไป ได้ใหม่ๆ มากมาย คุณจะเย็นได้ใจ เพราะสิ่ง ต่างๆ เป็นไปด้วยดีแล้วบางครั้งชีวิตก็แสน จะราบรื่น การศึกษา จะได้รับประโยชน์อย่างมากจาก ค�ำแนะน�ำของผู้ชี้น�ำไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครู อาจารย์ ญาติพี่น้อง หากพวกเขาให้ค�ำแนะน�ำ แก่คุณ จงรับฟัง

การงาน ตอนนี้จึงเป็นเวลาดี

ปีระกา

การงาน ฟังเสียงเรียกร้องของ ร่างกายบ้าง ใช้ประโยชน์จาก การลาพักที่สะสมไว้เพื่อลาพักผ่อน หากคุณ พยายามหาคนช่วยแบ่งเบา จึงไม่ควรผลักไส คนที่พยายามช่วยเหลือคุณออกไป ธุรกิจ สิ่งต่างๆ อาจวุ่นวาย หากคุณพยายาม รับผิดชอบมากเกินไปคุณต้องหัดไว้ใจผู้อื่นให้ มากขึ้น โชคของคุณจึงไม่ถึงกับแย่นักในเดือน นี้ เพียงแค่คุณต้องดูแลสุขภาพให้ดี ความรัก อย่าเรียกร้องมากจนเกินไปจากคู่ ของคุณ จะดีกว่ามากหากคุณต้องยอมรับว่า สิ่งต่างๆ ไม่อาจเป็นไปดังใจคุณได้เสมอ หาก คุณสามารถปรับทัศนคติของตัวเองได้ คุณก็ จะมีความสุขขึ้นอีกมาก การศึกษา หากคุณเหนื่อยก็พักผ่อนเสียบ้าง หากคุณพยายามเรียนและท�ำรายงานต่างๆ ให้เสร็จ อย่าให้คุณภาพงานของคุณได้รับผล กระทบ ทั้งที่ปัญหาแก้ไขได้ไม่ยาก เพียงแค่ คุณนอนหลับให้เพียงพอตอนกลางคืนเท่านั้น

การงาน คุณจะมีส่วนร่วมใน

ปีจอ

การงาน คุณท�ำงานกับผู้อ่ืน ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ไ ม่ ว ่ า คุ ณ จะ เป็นหัวหน้าหรือลูกน้อง คนอื่นๆ ก็จะรับฟัง ความคิดเห็นและมุมมองของคุณอย่างตั้งใจ ธุรกิจ จะเห็นโอกาสใหญ่เข้ามา แต่อย่าเพิ่ง เมินสิ่งใด อย่างน้อยควรลองดูก่อน กล้าเข้า ไว้ เ พราะในยามที่ โชคของคุ ณ ก� ำ ลั ง ดี เช่ น นี้ คือเวลาที่คุณกล้าได้ เสริมความมั่งคั่งและผล ก�ำไรให้มากขึ้นได้ ความรัก คุณจะสนุกกับการค้นพบสิ่งใหม่ๆ และหากคุณมีใครบางคนที่ร่วมค้นหากับคุณ ด้ ว ย ก็ ยิ่ ง ดี เข้ า ไปใหญ่ พลั ง งานในเดื อ นนี้ หนุนน�ำเต็มที่ให้คุณได้เกี่ยวติดคนที่ใช่ จึงไม่ ควรเสียโอกาสเพราะมัวติดอยู่กับเปลือกนอก การศึกษา คุณจะท�ำได้ดีเยี่ยมกับทุกเรื่องที่มี การแข่งขัน ดังนั้นหากคุณมีการสอบ แข่งกีฬา หรือสมัครชิงทุนพลังงานในเดือนนี้จะช่วยคุณ ได้อย่างแน่นอน ตอนนี้จึงเป็นเวลาดีที่จะไล่ล่า สิ่งที่คุณต้องการ

ปีวอก

การงาน หากได้รับการขอร้อง ให้ท�ำงานที่คุณไม่คุ้นเคย ก็ จงมองว่านี่คือโอกาสทดลองสิ่งใหม่ๆ บางที คุณอาจได้ค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนเร้นอยู่ก็ได้ ธุรกิจ ให้เวลากับทุกสิ่งให้มองว่าทางเลือกของ คุณเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่จ�ำเป็นต้องแตก หน่อและเติบโต ความส�ำเร็จอาจไม่ได้มาถึง ในทันที แต่จะมาถึงแน่ หากคุณเชื่อใจตัวเอง ความรั ก ในเดื อ นนี้ มิ ต รภาพอาจเด่ น กว่ า ความรัก แต่หากคุณมีปัญหากับคนที่คบหา ดูใจหรือคนรักของคุณ เพื่อนจะเป็นที่พึ่งที่ดี ที่สุดคอยดึงคุณให้ผ่านช่วงเวลาที่ล�ำบาก การศึกษา จงพร้อมรับด้วยความน่ายินดีหาก มีสิ่งใหม่ๆที่คุณต้องการท�ำลอง ปรึกษากับผู้ ที่สูงวัยกว่าที่ สามารถให้ค�ำแนะน�ำแก่คุณได้ และมีโอกาสจะได้รับประโยชน์จากภูมิปัญญา และวิจารณญาณของผู้ชี้น�ำ

ปีกุน

การงาน นี่ คื อ เดื อ นที่ วิ เ ศษ ส� ำ หรั บ ชาวปี กุ น ที่ ก� ำ ลั ง ไต่ ขึ้นไปตามบันไดอาชีพ แต่อย่าปล่อยให้เป็น เรื่องของโชคอย่างเดียว คุณต้องลงมือท�ำงาน เพื่อให้ได้มาด้วย ธุรกิจ คุณมีโชคด้านความมั่งคั่งอยู่ในมือและ ยังมีโอกาสมากมายเข้ามา จงเปลี่ยนโอกาส เหล่านี้เหล่านี้ให้กลายเป็นความร�่ำรวย โดย คว้าไว้เมื่อโอกาสมาถึง ความรั ก ตอนนี้ จ ะเป็ น ช่ ว งเวลาที่ สุ ด ยอด ส�ำหรับชาวปีกนุ ทีก่ �ำลังมองหาความรักพลังใน เดือนนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลง แต่คุณอาจม องว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากชีวิตโสดกลาย เป็นไม่โสดก็ได้ ขอให้คุณมีความสุข การศึกษา คุณจะท�ำได้ดีเยี่ยมเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อพบกับสถานการณ์ที่ต้องแข่งขันอย่า เช่น การสอบ หรือการชิงทุน ตอนนี้ยังเป็น เวลาดีมากที่จะไขว้คว้าสิ่งที่ต้องการและทุ่มเท ให้เต็มกับสิ่งที่เริ่มต้นท�ำ มกราคม 2557 IS AM ARE

23


ความเป็นคนความเป็นครู จากความรู้สึกที่ได้รับและประสบการณ์ในชีวิตตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ช่วงชีวิตที่ฉันคิดว่าสดใสที่สุดก็คงจะเป็นช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพราะมีเรื่อง ราวมากมายที่ท�ำให้ฉันได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น มีทั้งการสมัครเรียนใน มหาวิทยาลัยต่างๆ การสอบแอดมิดชั่น การสอบวิชาเฉพาะ และอีกมากมาย มันรู้สึกว่าตื่นเต้น และต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ส่วนตอนที่ท�ำให้รู้สึกว่าตื่นเต้นมากที่สุดก็คงจะเป็นตอนที่ได้สอบ สัมภาษณ์เพราะว่ากลัวจะตอบค�ำถามไม่ได้ ซึ่งในตอนนั้นฉันคิดว่าอยากเรียน ครู เพราะชอบอยู่แล้ว ส�ำหรับแรงบันดาลใจในการเป็นครูก็คงจะเป็นเพราะ ว่า ในตอนที่เรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไม่ค่อยได้เรียนอย่าง เต็มที่ เนื่องจากครูมีไม่กี่คน แต่นักเรียนมีเยอะ และอาจเป็นเพราะว่าหมู่บ้าน ของฉันอยู่ไกลจากความเจริญ อยู่ไกลจากในเมืองมาก ตอนนั้น(อยู่ช้ันประถม) ก็ไม่เคยคิดว่าอยากเป็นครู

แต้มสีให้งดงาม

หากเปรียบชีวิตของคนเราเหมือนผ้าขาวผืนหนึ่ง ฉันคิดว่าผ้าขาวผืนนี้คงเต็มไป ด้วยสีสันที่ฉันได้แต่งแต้มมันลงไป

24

IS AM ARE

www.ariyaplus.com


แต่ตอนที่เริ่มคิดว่าอยากเป็นครูก็คือตอนอยู่ชั้นมัธยม และตอนที่ ตั ด สิ น ใจว่ า อยากเรี ย นครู ก็ ค งจะเป็ น ตอนชั้ น มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพราะตอนนั้นไม่ค่อยได้เรียนอย่างเต็มที่ และกลัวเรียน ไม่ทันเพื่อน (ระดับเดียวกันในโรงเรียนอื่น) จึงคิดที่อยากจะไป เรียนครู เพื่อที่จะได้น�ำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาคนในชุมชน ให้มีความรู้ และมีโอกาสเทียบเท่ากับโรงเรียนอื่น เมื่ อ ฉัน เรียนจบ ม.6 ก็คิด ว่าคงเรียนที่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏเชียงใหม่ เพราะว่าได้โควตาที่นั่น แต่ทุกอย่างก็ไม่เป็น อย่างที่คิด เมื่อมีทุนบัณฑิตคืนถิ่นมา ฉันจึงตัดสินใจไปสมัครเพื่อขอรับทุน เพราะทุนนี้เป็น ทุนที่ได้เรียนครู และต้องกลับมาท�ำงานในท้องถิ่นที่เราอาศัย อยู่ ซึ่งนั้นก็ตรงกับสิ่งที่ฉันฝันไว้ ในวั น สอบสั ม ภาษณ์ ฉั น ตื่ น เต้ น มาก เพราะได้ ส อบ สัมภาษณ์เป็นคนแรก และในใจก็หวังอยู่เหมือนกันว่าอยากได้ รับทุน เมื่อผลสอบออกมาปรากฏว่า ฉันได้เป็นที่หนึ่งใน 12 คน ที่ได้รับทุนบัณฑิตคืนถิ่น ฉันดีใจมากที่ได้รับทุนนี้ และทุกคนใน ครอบครัวก็ดีใจเช่นกัน เพราะว่าเราได้รับโอกาสที่หลายๆ คน ไม่ เ คยได้ รั บ โอกาสที่สมเด็จพระเทพฯ ประทานให้ บัณ ฑิ ต คืนถิ่น อมก๋อย และฉันก็ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะตั้งใจเรียน และ ประพฤติตัวให้เหมาะสมกับโอกาสที่ได้รับ ทั้งหมดก็เป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุด ต่อไปก็เป็นช่วงชีวิตที่มี สีสันที่หลากหลายมากขึ้น เพราะว่าตัวฉันเองได้เข้ามาเรียนใน กรุงเทพฯ และก็ได้มาเรียนรู้ชีวิตด้วยตัวเอง ที่ส�ำคัญฉันได้รับโอกาสในการเรียน และได้รับทุนการ ศึกษา ซึ่งฉันคิดว่าฉันโชคดีที่ได้รับทุนเพื่อใช้ในการเรียน ปีแรกที่ฉันได้มาเรียนก็รู้สึกว่าท้อมากเหมือนกัน เพราะ ว่าเรียนไม่ค่อยทันเพื่อนอีกทั้งยังต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวิตใน เมืองที่ดูเหมือนว่าจะวุ่นวายน่าดู ในปีที่ 2 ก็เริ่มปรับตัวได้ดีขึ้น และก็ได้ออกไปทัศนศึกษา นอกสถานที่ค่อนข้างเยอะ ท�ำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ ต่างๆ ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น จึงเริ่มรู้สึกว่าสนุก และเริ่ม เข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากขึ้น ส่วนในปีที่ 3 การเรียนในเทอมนี้ยากเหมือนกัน เพราเรา ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งฉันก็ได้พยายาม ท�ำอย่างเต็มที่ แต่ก็มีเรื่องที่ต้องท�ำให้ เพราะว่าตอนนี้น้องสาวก็เรียน อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องใช้เงินไปกับการเรียน การสมัคร

เรียน การเดินทางมาสอบในเมือง จึงท�ำให้รายรับ ไม่พอกับรายจ่าย แม่ของฉันจึงต้องตัดสินใจมาอยู่ด้วย เพื่อ ช่วยกันหาเงินส่งฉันกับน้องอีก 2 คนเรียน เพราะ ล�ำพังพ่อคนเดียวคงไม่ไหว มันจึงมีบ้างบางครั้งที่ ท�ำให้รู้สึกท้อ แต่ในความท้อฉันก็ไม่เคยหมดหวัง เพราะ ฉั น คิ ด อยู ่ เ สมอว่ า ชี วิ ต ของคนเรามั น ก็ ต ้ อ งมี ทั้ ง เรื่องที่สมหวังและผิดหวังกันบ้าง ฉันมีก�ำลังใจที่ส�ำคัญคือคนในครอบครัว และสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวใจฉันให้ต่อสู้กับปัญหาและ อุปสรรคต่างๆ คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุกครัง้ ทีฉ่ นั ท้อ ฉันก็จะนึกถึงสิง่ ทีพ่ ระองค์ ท่านได้ท�ำให้กับคนไทย ก็จะท�ำให้ฉันมีก�ำลังใจขึ้น มา และพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรค ต่างๆ ทั้งหมดนี้ก็คือ เรื่องเล่าบนผ้าขาว ซึ่งผ้า ขาวผืนนี้มีเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย มีทั้ง เรื่องราวที่ท�ำให้มีก�ำลังใจ และเรื่องราวที่ท�ำให้ท้อ บ้าง เพียงแต่เราต้องรู้จักเติมสีแต้มสัน ให้มันมีสีที่ สดใสอยู่เสมอ เพื่อจะได้ช่วยลบสีที่มืดด�ำ (ปัญหา และอุปสรรค) ลงไปบ้าง ทุ ก อย่ า งที่ ผ ่ า นมาในชี วิ ต ฉั น คิ ด ว่ า คื อ บททดสอบ ที่ จ ะท� ำ ให้ เรามี ทั้ ง ความรู ้ แ ละ ประสบการณ์มากขึ้น ซึ่งนั้นก็ท�ำให้ผ้าขาวกลาย เป็นผ้าขาวที่ถูกเติมสีสันต่างๆ ลงไปมากมาย และผ้าขาวแต่ละผืนก็ไม่เหมือนกัน แล้ว แต่ว่าเราเลือกที่จะเติมสีอะไรลงไป เพื่อให้ผ้าขาว ผืนนั้น กลายเป็นผ้าขาวที่มีสีตามที่เราต้องการ

นางสาวอังศุมาลิน มังแก้ว โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ครูวิทยาศาสตร์คืนถิ่น อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

มกราคม 2557 IS AM ARE

25


กว่า 5 ปีที่ผ่านมา IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ได้น�ำบทความ บท สั ม ภาษณ์ สรรสาระที่ ม ากด้ ว ยความรู ้ และความบันเทิง ความสุขมากมายที่ได้ รับจากการอ่านนิตยสารเพื่อสังคมฉบับ นี้ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้อ่านและ สมาชิกที่น่ารักทุกท่าน ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป บก.จะแจกของ สมนาคุณเล็กๆแก่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามกันเข้า ของสมนาคุณที่ว่า คือ ปากกา SHEEFER จ�ำนวน 3 รางวัล พร้อมสลักชื่อ-นามสกุล เรียบร้อย ซึ่งค�ำถามในฉบับนี้คือ ความรู้ที่ได้จากบทความ “เขย ฝรั่ ง ” หน้ า 27-29 จากส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ในฉบั บ ที่ ป รากฏ แล้ ว ตั ด ส่ ง มากั น นะค่ ะ ในฉบั บ หน้ า ของสมนาคุ ณ อาจมี ก าร เปลี่ยนแปลงตามค�ำเรียกร้อง ของคนขี้ เ หงา ซึ่ ง น่ า จะเป็ น Furby เพื่อนช่างคุย ของเรา เอง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า นะค่ะ

ร่วมตอบค�ำถามชิงปากกา SHEFFER ส่งมาที่นิตยสารครอบครัวพอเพียง นิตยสารครอบครัวพอเพียง 31/2 ซอยทองหล่อ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-983-7312 แบบประเมินความพอใจผู้อ่าน 1. เนื้อหาเรื่อง เขยฝรั่งกับบริการสุขภาพไทย

1

2

3

4

5

-ให้ความรู้และมีสาระตามที่คาดหวัง -บทความมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ -บทความจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ -บทความสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม 2.รูปเล่ม -มีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย -จัดจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ อ่านง่าย -ภาพประกอบและการน�ำเสนอน่าสนใจ 3.ข้อเสนอแนะ

1.ไม่เป็นที่พอใจ 2. ควรปรับปรุง 3. พอใช้ 4.ดี/น่าสนใจ 5. ดีมาก/พอใจมาก 26

IS AM ARE

www.ariyaplus.com

สายตรง กรมสงเสริมการสงออก

1169


นพ. วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ

รองเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

www.nhso.go.th

เขยฝรั่ง….กับบริการสุขภาพไทย …ในช่วง 15-20 ปีที่ผ่านมา….

หากใครนั่งเครื่องบินสายกรุงเทพ-อุดรธานี จะพบว่ามีผู้โดยสารเป็นผู้ชาย ฝรั่งซึ่งท่าทางการแต่งเนื้อแต่งตัวและบุคลิกดูไม่ละม้ายเหมือนักท่องเที่ยว แต่จะ ดูพื้นๆกลืนไปกับคนไทย นั่งโดยสารมาด้วยเที่ยวละ 10-20 คน บางคนก็เดินทาง คนเดียว บางคนก็มีผู้หญิงไทยที่ดูท่าทางจะเป็นแฟนหรือภรรยานั่งมาด้วย ฝรั่ง เหล่านี้ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคนและสูงอายุ…

Photo by John Morris http://www.flickr.com/photos/52538087@N00/747662861

มกราคม 2557 IS AM ARE

27


ปรากฏการณ์สามีฝรั่งกับผู้หญิงไทย มีมาช้านาน แล้ว โดยเฉพาะตั้งแต่หลังสมัยสิ้นสุดสงครามเวียดนาม ที่มีทหารอเมริกันเข้ามาในบางจังหวัดของประเทศไทย ที่เป็นที่ตั้งฐานทัพ แต่ต่อมาการอยู่กินกับคนต่างชาติ ของผู ้ ห ญิ ง ไทยมิ ไ ด้ จ� ำ กั ด กั บ ผู ้ ช ายอเมริ กั น แต่ แ พร่ หลายไปหลายประเทศในยุโรป โดยเฉพาะฝรั่งสัญชาติ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน อังกฤษ และการอยู่กินข้าม ชาตินี้ เริ่มกลายเป็นค่านิยมใหม่ของสังคมชนบทไทย โดย เฉพาะในภาคอีสาน…. ต�ำบลนาดี อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็น พื้นที่ต�ำบลชานเมืองลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท พื้นที่ส่วน ใหญ่ยังเป็นไร่นาและท�ำเกษตรกรรม แต่ก็เริ่มมีโรงงาน เล็กๆและบ้านจัดสรรเกิดขึ้น มีประชารทั้งต�ำบลจากฐาน ทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้น 7,500 คน จากการส�ำรวจและพูด คุยกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซึ่งช่วยดูแลกันทุก หลังคาเรือนในพื้นที่ พบว่ามีเขยฝรั่งอยู่ประมาณ 50 คน และมีกระจายอยู่ครบทุกหมู่บ้าน หากน�ำสัดส่วน 50 ต่อ 7,500 นี้ ไปเทียบกับประชากรในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีอยู่ ประมาณ 1 ล้าน 5 แสนคนแล้ว เท่ากับว่าน่าจะมีเขยฝรั่ง อยู่ในจังหวัดประมาณ10,000 คน การอยู ่ กิ น ข้ า มชาติ (ทั้ ง โดยแต่ ง งานถู ก กฎหมายและไม่แต่ง)นั้น หลายท่านอาจจะมองว่าเป็น ปรากฏการณ์ปกติของยุคโลกาภิวัฒน์ ไม่เห็นจะแปลก อะไร น่าจะดีเสียด้วยซ�้ำ เพราะฝรั่งบางคนมีความรู้จะ ได้มาช่วยพัฒนาต่างจังหวัดบ้านนอก ซึ่งก็มีส่วนถูกอยู่ บ้าง เพราะฝรั่งเหล่านี้บางคนก็ช่วยสอนภาษาอังกฤษตาม โรงเรียน บางคนก็มาช่วยเป็นอาสาสมัครท�ำประโยชน์ แก่สังคม ผู้หญิงไทยหลายคนที่ได้สามีฝรั่งนิสัยดี ช่วย ท�ำให้เกิดการสร้างรายได้ ได้บ้านหลังใหม่ ท�ำให้ตนเอง 28

IS AM ARE

www.ariyaplus.com

ครอบครัวและญาติพี่น้องพลอยได้ลืมตาอ้าปาก นอกจาก นี้ต่อไปบ้านเราก็จะมีเด็กลูกครึ่งมากขึ้น คนไทยตัวโตขึ้น หน้าตาเป็นอินเตอร์มากขึ้น นักกีฬาทีมเขตหรือทีมชาติ (เช่น นักฟุตบอล นักวอลเลย์บอล) จะได้ตัวโตๆสู้เขาได้ เป็นการสร้างคนไทยสายพันธ์ุใหม่… อย่างไรก็ดีข้อสังเกตดังกล่าวข้างบน อาจจะมอง โลกในแง่ดีไปหน่อย ในความเป็นจริงนั้นเราพบว่าฝรั่ง ที่ เข้ า มาแต่ ง งานอยู ่ กิ น กั บ ผู ้ ห ญิ ง ไทย พบว่ า มี จ�ำ นวน มากที่เป็ นฝรั่งที่มาจากกลุ ่มรายได้ต�่ำ และเกษีย ณอายุ แล้ว มีรายได้เฉพาะจากบ�ำนาญที่รัฐบาลดูแล ซึ่งเป็น รายได้ที่ต้องกระเบียดกระเสียรถึงจะอยู่รอด เพราะค่า ครองชีพในยุโรปสูงมาก การหนีมาอยู่ในเมืองไทย และ อีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท�ำให้ค่า ของเงินบ�ำนาญสูงขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย พอสมควร ฝรั่งบางคนก็ติดเหล้า บางคนก็หย่าร้างกับ ภรรยา บางคนก็หนีคดีหรือมีโทษภาคทัณฑ์ทางกฎหมาย เมื่อมาอยู่ในเมืองไทยก็หวังว่าจะอยู่สุขสบายขึ้น เหมือน เป็ น การหนี ร ้ อ นมาพึ่ ง เย็ น จะเห็ น ได้ ว ่ า ฝรั่ ง เหล่ า นี้ มี ทั้ ง คนมี คุ ณ ภาพและมี ป ั ญ หาปะปนกั น มา…ที่ แ น่ น อน ฝรั่งเหล่านี้เมื่อเจ็บป่วยก็ต้องใช้บริการจากโรงพยาบาล และพึ่ ง พาบุ ค คลกรของระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข ไทย น.พ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงค์ (คุณหมอโตโต้) ผู้อ�ำนวยการโรง พยาบาลหนองวัวซอ จ.อุดธานี ซึ่งเป็นผู้ที่คร�่ำหวอดอยู่ใน พื้นที่กว่า 20 ปี ได้ให้ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับเขย ฝรั่งซึ่งมีอยู่จ�ำนวนมากในพื้นที่จ.อุดรธานีว่า 1. การเจ็บป่วย ชาวต่างประเทศเหล่านี้มีจ�ำนวน ไม่น้อยที่มีปัญหาด้านสุขภาพเป็นภาระกับผู้หญิงไทยใน การดูแล ผู้ป่วยเหล่านี้ภาระในด้านค่าใช้จ่ายเวลาเจ็บป่วย เข้ารับบริการมี 2 รูปแบบ คือ - บริษัทประกันสุขภาพต่างประเทศดูแลรับผิด ชอบให้ - ผู้ป่วยซื้อประกันสุขภาพในประเทศไทย(รวมทั้ง ส่วนหนึ่งที่เป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุขด้วย) บางคน ก็ไม่มีประกันสุขภาพแต่อย่างใด 2. การใช้ยา ชาวต่างประเทศเหล่านี้ ส่วนหนึ่ง คุ้นเคยกับการใช้ยา original ในประเทศตัวเอง ซึ่งส่วน ใหญ่จะราคาแพงและบางครั้งไม่มีในระดับโรงพยาบาล ชุมชนของประเทศไทย ท�ำให้เป็นปัญหาเรื่องการดูแล การเข้าถึงบริการ


3. การให้เลือด คนไทยจะมีเลือดกลุ่ม Rh- แค่ 0.6% แต่ ในชาวต่างประเทศมากกว่า 10-20 เท่า ท�ำให้เป็นปัญหาเวลา ที่ต้องการให้เลือด บางโรงพยาบาลต้องท�ำข้อมูลกลุ่มเลือดเป็น Stock Bankไว้โดยขอจากกลุ่มเขยฝรั่งด้วยกันไว้ 4. คุณหมอโตโต้ พูดติดตลกไว้ว่า ปัญหาหญ้าปากคอก อย่างหนึ่งที่เจอทุกวันนี้คือเขยฝรั่งมีตัวโตและสูงใหญ่ท�ำให้รถ พยาบาล(บางรุ่น) ของโรงพยาบาลปิดฝาประตูท้ายไม่ได้ เพราะ ขายาวเกิ น ตั ว ถั ง รถ นอกจากนี้ บ างคนมี น� ำ หนั ก ตั ว ถึ ง 120 กิโลกรัม ท�ำให้เตียงหามผู้ป่วย (stretcher) ของโรงพยาบาล พังไปหลายอันแล้ว

5.การทะเลาะเบาะแว้งและการหย่าร้าง เป็นปัญหา ใหญ่มาก เพราะคู่สามีภรรยาเหล่านี้ส่วนใหญ่รู้จักกันโดยผิว เผิน การมาอยู่กินกันมีแรงจูงใจที่ไม่ได้เกิดจากความรักใคร่ ชอบพออย่างเดียว ยังมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การพึ่งพิง การ ยกระดับสถานะตนเองในสังคม การติดเหล้า การมีคดีความ ติดตัวมาหรือการแตกแยกของครอบครัว ตลอดจนเงินบ�ำนาญ ที่ได้หลังเกษียณไม่พอเพียงต่อการเลี้ยงชีพอย่างสุขสบายเท่าที่ ควร ปัญหาการหย่าร้าง เลิกรา ทะเลาะเบาแว้งจึงพบบ่อยมาก บางครั้งถึงขั้นรื้อบ้านที่สร้างให้ภรรยาทั้งหลังก็มี ระยะหลังเริ่มมีฝรั่งจากยุโรปเหนือบางประเทศ เช่น รัสเซีย หรือประเทศที่เคยเป็นสหภาพรัสเซียมาก่อนเข้ามาใน ประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะเข้ามาท�ำธุรกิจ (ทั้งถูกกฎหมาย และไม่ถูกกฎหมาย) อยู่แถวพัทยาเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งมีต�ำรวจ

พื้นที่บางท่าน บ่นเปรยขึ้นด้วยความห่วงใยว่า ฝรั่งเหล่านี้มา จดทะเบี ย นอยู ่ กิ น หลอกๆกั บ ผู ้ ห ญิ ง ไทยแล้ ว มาสร้ า งปั ญ หา อาชญากรรม โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดและการค้ามนุษย์ ใครที่มีญาติพี่น้องเป็นสะใภ้ฝรั่ง หรืออยากได้ลูกเขย ฝรั่งก็ชั่งน�้ำหนักดูหน้าดูหลังให้ดีหน่อยก็แล้วกันนะครับ จะได้ ไม่เสียใจภายหลัง…

มกราคม 2557 IS AM ARE

29


เด็กวันวาน...เด็กวันนี้

พุธทรัพย์ มณีศรี ก.ศบ. (เกียรตินิยม) M.P.A. อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๑๐) ส�ำนักงาน ก.พ. puthsup@gmail.com

ในโอกาสขึ้ น ปี ใ หม่ ๒๕๕๗ ขอส่ ง ความ ปรารถนาดีมายังผู้อ่านทุกท่าน ขอให้ท่านประสบแต่ ความสุขกายสุขใจ สุขภาพแข็งแรง ควักกระเป๋ามีเงิน ไม่ขาดมือ ตลอดปีและตลอดไป ส�ำหรับหลาน ๆ นอกจากได้สิ่งดังกล่าวข้างต้น แล้ว ขอให้ประสบความส�ำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และเป็นเด็กดีด้วย

30

IS AM ARE

www.ariyaplus.com


ฉบับปีใหม่ ควรจะมีเรื่องดี ๆ เรื่องที่เป็นมงคลมาเล่าสู่กันฟัง สิ่งดี ๆ ที่ท�ำให้เรามีความสุข ที่ยั่งยืน ไม่มีสิ่งใดเกินศาสนาไปได้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตาม เพราะทุกศาสนาสอนคนให้ เป็นคนดี ลุงนั้นนับถือพุทธศาสนา ก็ เขี ย นได้ เ ฉพาะที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งของ พระพุทธศาสนา เท่านั้น เ มื่ อ เ ดื อ น สิ ง ห า ค ม ที่ ผ่านมา ลุงได้มีโอกาสไปร่วมสัมมนา นานาชาติ เรื่อง "การแลกเปลี่ยน พระพุทธศาสนานานาชาติในบริบท โลก" เพื่อเฉลิมฉลอง ๒๖๐ ปี แห่ง การสถาปนานิ ก ายสยามวงศ์ ใ น ประเทศศรีลังกา ไ ด ้ ซึ้ ง ถึ ง ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ ระหว่ า งไทยกั บ ศรี ลั ง กาเกี่ ย วกั บ พระพุทธศาสนา ซึ่งมีมาเป็นเวลา นาน จากรั ช สมั ย พ่ อ ขุ น รามค�ำแหงมหาราช ที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ ลั ง กาวงศ์ ซึ่ ง มาเผยแผ่ พ ระพุ ท ธ ศาสนาที่นครศรีธรรมราช ให้เผยแผ่ ในกรุงสุโขทัย และพระพุทธศาสนา ก็ได้เจริญรุ่งเรืองสืบมา เมื่ อ ครั้ ง ที่ ศ าสนาพุ ท ธใน ประเทศศรีลังกา ถูกท�ำลายย่อยยับ จากฝึมือของชาวต่างชาติ กษัตริย์ ศรีลังกาได้ขอพระธรรมทูตจากพระ มหากษัตริย์ของไทยให้ช่วยเหลือ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ได้ส่ง พระอุบาลีมหาเถระ จากวัดธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ คณะพระธรรมทูต ๒๓ รูป ไปฟื้นฟู

พระพุทธศาสนาที่ศรีลังกา ซึ่งพระ สงฆ์ ใ นศรี ลั ง กาจึ ง ได้ รั บ การเรี ย ก ขานว่า “นิกายอุบาลีวงศ์” หรือ “สยามวงศ์” จนถึงทุกวันนี้ ใ น ก า ร สั ม ม น า ค รั้ ง นี้ พระพรหมบั ณ ฑิ ต อธิ ก ารบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย (มจร) ได้กล่าวเน้นให้เห็น ว่า พระอุบาลีและพระธรรมทูตไทย ไม่ทราบภาษาสิงหล ซึ่งเป็นภาษา ประจ� ำ ชาติ ข องศรี ลั ง กา ในขณะ เดี ย วกั น สามเณรของประเทศศรี ลังกาก็ไม่เคยเรียนรู้ภาษาไทย แต่ ทั้ ง สองฝ่ า ยสามารถ สื่ อ สารกั น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ก็ เ พราะ ได้ใช้ภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาแม่ของ พระพุทธศาสนาที่ใช้กันทั่วโลก แ ล ะ โ ด ย ที่ ใ น ข ณ ะ นี้ พระพุ ท ธศาสนายิ่ ง มี ค วามส� ำ คั ญ มากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะที่ ป ระชุ ม ประมุ ข สงฆ์ แ ละผู ้ นํ า ชาวพุ ท ธทั่ ว โลกลงนามในแถลงการณ์ร่วมเมื่อ ปี ๒๕๔๘ รับรองว่าพุทธมณฑลของ ไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา ของโลก และ มจร ได้รับฉันทานุมัติ จากผู้นําชาวพุทธทั่วโลกให้จัดสภา สากลวันวิสาขบูชาโลก (International Council for the Day of Vesak) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ต ่ อ ม า ส ภ า ส า ก ล วั น วิสาขบูชาโลก ได้รับการจดทะเบียน เป็ น สมาคมที่ ก ระทรวงวั ฒ นธรรม ของไทย ซึ่ ง มี สํ า นั ก งานตั้ ง อยู ่ ที่ มจร และอธิการบดีของ มจร เป็น ประธานสภาฯ

บัดนี้ เป็นที่น่ายินดีว่า สภา สากลวันวิสาขบูชาโลก ได้รับอนุมัติ ให้มีสถานะเป็นที่ปรึกษาพิเศษของ คณะมนตรี เ ศรษฐกิ จ และสั ง คม แห่ ง สหประชาชาติ เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทํ า ใ ห ้ ส ภ า ส า ก ล วั น วิสาขบูชาโลกมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ และสามารถแต่งตั้งผู้แทนอย่างเป็น ทางการไปประจํ า การที่ สํ า นั ก งาน สหประชาชาติได้ จากความส� ำ คั ญ ของพุ ท ธ ศาสนาดังกล่าว พระพรหมบัณฑิต จึงอยากเห็นพระสงฆ์และประชาชน ทั่วไปได้เรียนรู้และให้ความส�ำคัญ กับภาษาบาลีมากยิ่งขึ้น แน่ น อน ลุ ง เห็ น ว่ า ส� ำ หรั บ พระสงฆ์ นั้ น มี ค วามจ� ำ เป็ น เป็ น อย่ า งยิ่ ง อยู ่ แ ล้ ว ที่ ต ้ อ งเข้ า ใจและ ใช้ ภ าษาบาลี ใ นการค้ น คว้ า ศึ ก ษา พระธรรมค�ำสอนของพระสัมมาสัม พุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง ส่วนประชาชนทั่วไปนั้นก็มี ความจ�ำเป็น อย่างน้อยก็ได้ทราบ ความหมายของค�ำสวดมนต์ต่าง ๆ โดยเฉพาะการสวดมนต์ ส รรเสริ ญ พระรัตนตรัย เพราะการสวดมนต์ดังกล่าว นอกจากท� ำ ให้ จิ ต ใจของชาวพุ ท ธ สงบมากยิ่ ง ขึ้ น แล้ ว หากทราบ ความหมายของค�ำสวดมนต์ซึ่งเป็น ภาษาบาลีในบทสวดมนต์น้ัน ๆ ก็ จะท�ำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วย

มกราคม 2557 IS AM ARE

31


เป็นที่น่ายินดีที่ได้ทราบว่า ส� ำ นั ก พุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ก็ ไ ด้ มี ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม นักเรียน โดยการจัดให้มีโครงการ ส ว ด ม น ต ์ ห มู ่ ส ร ร เ ส ริ ญ พ ร ะ รัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ แต่ก็น่าเสียดายที่ท�ำได้แค่ปี เดียว ข่าวว่าไม่มีงบประมาณในการ ด�ำเนินการต่อ การสวดท� ำ นองสรภั ญ ญะ เป็นการน�ำบทสวดมนต์ภาษาบาลี และค�ำแปลมาสวดเป็นท�ำนอง หลาน ๆ เคยสวดมนต์ ท�ำนองสรภัญญะกันบ้างไหมละ ถ้าลุงจะบอกว่า หลานเคย สวดแน่นอน นึกถึงค�ำสวดที่ขึ้นต้น ด้วยค�ำว่า "องค์ใดพระสัมพุทธ" กัน หรือไม่ นั่ น แหละการสวดมนต์ ท�ำนองสรภัญญะ แม้ ว ่ า ส� ำ นั ก พุ ท ธศาสนา 32

IS AM ARE

www.ariyaplus.com

แห่งชาติ จะไม่ได้จัดให้มีโครงการ สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�ำนองสรภัญญะ แต่โรงเรียนต่าง ๆ ก็ยังด�ำเนินการอยู่ทุกสัปดาห์ หลาน ๆ ชาวพุทธ ก็สวด มนต์ ท� ำ นองสรภั ญ ญะกั น ทุ ก คื น ก่อนนอนนะลูกนะ และของฝากของลุงในปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ ลุ ง ได้ น� ำ มาจาก หนั ง สื อ “อมตะธรรม สมเด็ จ โต พรหมรังสี” สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ท่านเล่าว่าในสมัยที่ท่าน ได้ อ อกเดิ น ธุ ด งค์ ใ นป่ า เป็ น เวลา ๑๕ ปี ท่ า นมิ ไ ด้ ศึ ก ษาในพระเวท มนตร์คาถาอาคมใดเลย นอกจาก เมื่ อ ท่ า นจะจ� ำ วั ด นอน ท่ า นก็ ส วด แต่ค�ำว่า “พุทธังสะระณัง คัจฉามิ ธัมมังสะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ”

จนจิตมีความสงบนิ่งแล้ว จึง ได้ แ ผ่ ส ่ ว นกุ ศ ลไปให้ แ ก่ ส รรพสั ต ว์ ทั้งหลาย จงอย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย อย่าได้มีเวรแก่กันและ กั น เลย อย่ า ได้ เ บี ย ดเบี ย นซึ่ ง กั น และกั น เลย แล้ ว ท่ า นก็ จ� ำ วั ด นอน เป็นปกติ ความหมายของบทสวดมนต์ ของสมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย์ (โต) พรหมรังสี ก็คือ “ข้าพเจ้าขอยึดมั่น พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง พระธรรม เป็นที่พึ่ง พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง” ดั ง นั้ น ก ่ อ น น อ น ห า ก หลาน ๆ ไม่มีเวลาพอที่จะสวดมนต์ ท�ำนองสรภัญญะ ก็ขอให้สวดมนต์ เฉพาะข้างบนนี้ นอกจากจะเป็ น มงคลแก่ ชีวิตตลอดปี ๒๕๕๗ แล้ว จะเป็น มงคลแก่ชีวิตตลอดไป


มกราคม 2557 IS AM ARE

33


ตัวอยู่ไกลหัวใจอยู่ไกล้

เรื่อง : ดร.ไสว บุญมา (คนไทยในอเมริกา)

ม้าป่าว่ายน�้ำข้ามช่องแคบ

ในสหรัฐอเมริกามีม้าป่าจ�ำนวนมากอยู่กระจัดกระจายกันในส่วนต่าง ๆ ของประเทศ ม้าป่าเหล่านี้มีเชื้อ สายมาจากม้าที่ชาวยุโรปผู้อพยพเข้าไปอยู่ในอเมริกาน�ำเข้าไปเมื่อไม่กี่ร้อยปีมานี้ มิใช่เป็นม้าพื้นเมืองดั้งเดิม ในทวีปอเมริกา ม้าพื้นเมืองดั้งเดิมนั้นได้สูญพันธุ์ไปในราว 8,000-10,000 ปีแล้ว ไม่ห่างจากกรุงวอชิงตันอันเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา มีม้าป่าฝูงหนึ่งซึ่ง อาศัยอยู่บนเกาะเล็ก ๆ ในมหาสมุทรแอตแลนติกชื่อ เกาะแอสสะทีค ส่วนเหนือของ เกาะอยู่ในเขตรัฐแมริแลนด์และส่วนใต้อยู่ในเขตรัฐเวอร์จิเนีย เนื้อที่ของเกาะทั้งหมดซึ่ง ยาว 60 กิโลเมตรและมีลักษณะเรียวคล้ายใบเตยเป็นอุทยาน ฉะนั้น จึงไม่มีประชาชน เข้าไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่อย่างถาวรนอกจากจะเข้าไปใช้เพื่อการสันทนาการเป็นครั้ง คราวเท่านั้น

34

IS AM ARE

www.ariyaplus.com


การปราศจากคนเข้าไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่อย่าง ถาวรเปิดโอกาสให้สัตว์ชนิดต่าง ๆ ตั้งรกรากอยู่อย่างแพร่หลาย ในจ�ำพวกสัตว์เหล่านี้มีม้าชนิดหนึ่งซึ่งมีล�ำตัวเล็กและต�่ำกว่าม้า ทั่วไปอาศัยอยู่ด้วย เนื่องจากมันตัวเล็ก ฝรั่งจึงไม่เรียกมันว่า Horse หากเรียกว่า Pony สันนิษฐานกันว่า ต้นก�ำเนิดของม้า เหล่านี้มาจากเรือเดินสมุทรโบราณซึ่งอับปางลงตรงนอกชายฝั่ง มหาสมุทรแอตแลนติก ม้าเหล่านี้มีความทรหดมากเนื่องจาก หญ้าหายาก แมลงดูดเลือดชุกชุมมากและลมพายุเกิดขึ้นบ่อย ม้าทั้งหมดแยกออกเป็นสองฝูงด้วยกันโดยมีรั้วเขตแดน ระหว่างรัฐแมริแลนด์และเวอร์จิเนียกั้นระหว่างฝูง ส�ำนักงาน อุทยานแห่งชาติเป็นผู้บริหารจัดการฝูงที่อยู่ทางฝั่งมาริแลนด์ ส่วนฝูงที่อยู่ทางฝั่งเวอร์จิเนียเป็นของหน่วยดับเพลิงอาสาของ ประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บนเกาะอีกเกาะหนึ่งซึ่งมี ช่องแคบเล็ก ๆ กั้นอยู่ชื่อ เกาะชินโคทีค หน่วยดับเพลิงอาสา นี้เช่าที่บนเกาะแอสสะทีคจากส�ำนักงานอุทยานเพื่อใช้ในการ ปล่อยม้าให้กินหญ้าตามธรรมชาติโดยมีข้อตกลงกันว่าจ�ำนวน ม้าจะต้องไม่เกิน 150 ตัว เนื่องจากแต่ละปีจะมีลูกม้าเพิ่มขึ้นมาจ�ำนวนหลายสิบ ตัว ฉะนั้น หน่วยดับเพลิงดังกล่าวจะต้องหาทางลดจ�ำนวนม้า ลงทุกปี วิธีลดจ�ำนวนม้าที่ท�ำกันมาเป็นประเพณีอันยาวนาน ได้แก่การขายลูกม้าให้ประชาชนผู้สนใจเลี้ยงม้าชนิดนั้นผ่าน กระบวนการประกวดราคา เงินที่ได้มาก็น�ำไปท�ำนุบ�ำรุงเครื่อง ไม้เครื่องมือของหน่วยดับเพลิงนั้น กระบวนการประกวดราคาม้ า ประจ� ำ ปี มี ขึ้ น ในตอน ปลายเดือนกรกฎาคาเป็นเวลา 3 วัน นั่นคือ วันแรกจะเป็นการ ไล่ม้าที่กลุ่มผู้อาสาซึ่งมีชื่อเล่น ๆ ว่า “คาวบอยน�้ำเค็ม” ต้อน ไปไว้รวมกันเป็นฝูงใหญ่มาก่อนแล้วให้ว่ายน�้ำข้ามช่องแคบจาก เกาะแอสสะทีคไปยังเกาะชินโคทีค การไล่ให้ม้าว่ายน�้ำข้าม

ช่องแคบนี้จะท�ำในตอนที่ระดับน�้ำทะเลต�่ำและมี คลื่นน้อย ม้าจะใช้เวลาว่ายน�้ำราว 5 นาที หลังจาก ม้าว่ายข้ามไปและได้พักเหนื่อยแล้ว ความบอยน�้ำ เค็มก็จะไล่ไปไว้ในคอกขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในงาน ประจ�ำปีของชุมชนบนเกาะนั้นเพื่อให้สัตวแพทย์ ตรวจสภาพร่างกายของม้าว่าสมบูรณ์ดีอยู่หรือไม่ วั น ที่ ส องจะเป็ น การประกวดราคาเพื่ อ ขายลู ก ม้ า เกิ ด ใหม่ ในจ� ำ นวนลู ก ม้ า ทั้ ง หมดนี้ หน่วยดับเพลิงจะคัดเลือกบางตัวไว้ส�ำหรับแทนม้า ที่ตายไปในช่วงปีที่ผ่านมา ผู้ชนะจากการประกวด ราคาของลูกม้าที่คัดเลือกไว้นี้จะมีสัทธิ์ตั้งชื่อของ มันและมักจะให้ราคาสูงกว่าม้าที่ประชาชนทั่วไป จะน�ำไปเลี้ยงตามบ้าน ในวันที่สาม ม้าจะว่ายน�้ำกลับไปยังเกาะ แอสสะทีคอีกครั้ง พวกมันจะอยู่ที่นั่นจนกระทั่ง ปลายเดือนกรกฎาคมของปีต่อไปจึงจะได้ว่ายน�้ำ ข้ามช่องแคบอีกครั้ง ในช่วงเวลา 3 วันดังกล่าวนี้จะมีประชาชน นับหมื่นเข้าไปชมม้าและหาโอกาสผักผ่อนหย่อน ใจไปพร้อมกันด้วย

มกราคม 2557 IS AM ARE

35


ECONOMIXED

36

IS AM ARE

www.ariyaplus.com

เรื่อง ภาพ : http://www.transparencyinternational.eu


'วันนี้เราก�ำลังจมดิ่งสู่เหวลึกด้วยปัญหาคอรัปชั่น เรื้อรังที่ฉุดรั้งการพัฒนาในทุกองคาพยพ ของประเทศ อย่าคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเรา เพราะมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ โดยตรง ประเทศไทยก�ำลังเป็นหลุมด�ำ

ของการทุจริตคอร์รัปชั่นในอาเซียนเรา สูญเสียมากกว่าแสนล้านต่อปี ท�ำลาย ขีดความสามารถในการแข่งขัน ฉุดรั้งการ พัฒนาประเทศ ล้าหลังอาเซียน ถึงเวลาแล้ว

หรือยังที่เราท�ำให้ค่านิยมเรื่องการโกงเป็นเรื่อง ปกติหมดไปจากประเทศเราเสียที' มกราคม 2557 IS AM ARE

37


องค์ก รความโปร่งใสสากล (Transparency International–TI) ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 มีสถานะเป็น องค์ ก รภาคประชาสั ง คมระหว่ า ง ประเทศ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการต่ อ สู ้ กั บ การทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั น ทุ ก รู ป แบบเพื่อก�ำจัดให้หมดไป ด้วยการ แสวงหาความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ย งานต่ า งๆ เคลื่ อ นไหว และสร้ า ง ความตระหนักรู้ถึงผลเสียของการ คอร์รัปชัน องค์กรความโปร่งใสสากลมี เครือข่ายอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 90 ประเทศทั่ ว โลก เพื่ อ เผยแพร่ และให้ ข ้ อ มู ล ในการต่ อ ต้ า นการ คอร์รัปชันแก่ประชาชนในประเทศ นั้นๆ โดยมีการเคลื่อนไหวทั้งในภาค รั ฐ และภาคเอกชน เพื่ อ เรี ย กร้ อ ง การเลือกตั้งที่เป็นธรรม การบริหาร จัดการ และการจัดซื้อจัดจ้างของ ภาครัฐที่โปร่งใส โดยมีเครื่องมือและ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการ ต่ อ สู ่ กั บ คอร์ รั ป ชั น ที่ ม าจากระดั บ ท้องถิ่นไปจนถึงระดับสากล ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน นี้เป็นดัชนีแสดงถึงการรับรู้ของกลุ่ม ตั ว อย่ า งที่ มี ต ่ อ การคอร์ รั ป ชั น ของ “ภาครัฐ (Public Sector)” ใน ประเทศ ค�ำว่าภาครัฐในที่นี้มีความ หมายรวมไปถึ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ และเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมด ทั้งนักการ เมือง ข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจต่างๆ โดยกลุ่มตัวอย่างมีฐานข้อมูลมาจาก ผู ้ เชี่ ย วชาญและนั ก ธุ ร กิ จ ที่ อ าศั ย อยู่ในประเทศที่ท�ำการส�ำรวจ รวม ไปถึงสถาบัน หน่วยงานวิจัย และ องค์ ก รอิ ส ระที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จากทั่วโลก 38

IS AM ARE

www.ariyaplus.com

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ค� ำ นวณโดยใช้ ข ้ อ มู ล ครอบคลุ ม แหล่ ง ข้ อ มู ล 13 แห่ ง ที่ จั ด โดย สถาบันที่มีชื่อเสียง 13 สถาบัน ที่ ครอบคลุมจ�ำนวนประเทศทีป่ ระเมิน แตกต่ า งกั น ไป โดยข้ อ มู ล ทั้ ง หมด เป็ น การประเมิ น ภาพรวมของ การคอร์ รั ป ชั น ในภาครั ฐ ซึ่ ง ดั ช นี ภาพลั ก ษณ์ ค อร์ รั ป ชั น 2013 นั้ น เป็นการน�ำข้อมูลและผลส�ำรวจที่มี การเผยแพร่ในช่วงสองปีที่ผ่านมา มาประเมิน ผลส� ำ รวจของแหล่ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วรวมตั้ ง แต่ การรู ้ เ ห็ น เรื่ อ งการคอร์ รั ป ชั น ของผู ้ ที่ อ าศั ย อยู ่ ภ ายในประเทศ ไปจนถึ ง การ รั บ รู ้ ข องผู ้ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย อยู ่ ภ ายนอก ประเทศ โดยมีแหล่งที่มาสามารถ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เป็น ข้ อ มู ล ที่ ม าจากผลส� ำ รวจของภาค ธุ ร กิ จ และข้ อ มู ล ที่ ม าจากนั ก วิเคราะห์ความเสี่ยง หรือผู้เชี่ยวชาญ จากองค์กรระหว่างประเทศ ที่เป็น ผู ้ ป ระเมิ น ผลข้ อ มู ล จากนั้ น จึ ง น� ำ ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาแปลงเป็นค่า มาตรฐานที่มีสเกลเท่ากันคือ 100 คะแนน แล้วจึงน�ำมาจัดอันดับ โดย ค่ า สู ง หมายถึ ง มี ก ารคอร์ รั ป ชั น ต�่ ำ และค่าต�่ำหมายถึงมีการคอร์รัปชัน สูง จ า ก ผ ล ก า ร ส� ำ ร ว จ ข อ ง Global Corruption Barometer 2013 ได้ ส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ของ ประชาชนต่อคอร์รัปชั่นในประเทศ ต่างๆ ในปี 2013 มีผลออกมาว่า ประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่น เพิ่มขึ้นจากปี 2012 และยังขยายวง กว้างมากขึ้นในทุกวงการทั้งหน่วย

งานภาครั ฐ เอกชน หรื อ แม้ แ ต่ ภาคการศึกษา และผู้ประกอบการ บางรายยอมรั บ ว่ า ต้ อ งยอมจ่ า ย “Kickback Fee” ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และตัวเลขล่าสุดสูงถึง 30% ของ มูลค่าโครงการเพื่อให้ได้ด�ำเนินการ โครงการของภาครัฐได้ การน�ำเสนอ Kickback Fee นี้กลายเป็นกระบวน การ bidding process ไปแล้ว ใคร เสนอ Kickback Fee ให้มากกว่าก็ จะมีโอกาสได้รับงานมากกว่า คอร์รัปชั่นในพรรคการเมือง และสื่ อ ของไทยมากกว่ า ประเทศ อื่ น ใ น อ า เซี ย น เ มื่ อ ม า ดู ร า ย ละเอี ย ดถึ ง กลุ ่ ม อาชี พ หรื อ องค์ ก ร ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต คอร์รัปชั่นสูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่ พรรคการเมือง ต�ำรวจ ข้าราชการ พลเรื อ น และรั ฐ สภา จะเห็ น ว่ า การคอร์ รั ป ชั่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระบบ การเมือง มาในรูปของการเรียกหรือ รั บ สิ น บน และการเล่ น พรรคเล่ น พวกที่เกิดขึ้นในระบบอุปถัมภ์ ท�ำให้ ประเทศไทยหลุดจาก100 แรกของ ประเทศที่ ไ ด้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น ด้ า น คอรัปชั่น (corruption perception index) ด้วยคะแนนเพียง 35 เต็ม 100 เท่านั้นเอง อย่าคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับ พวกเรา เพราะมั น ส่ ง ผลต่ อ ภาพ ลั ก ษณ์ ข องประเทศโดยตรง และ กระทบถึงธุรกิจรายย่อยที่พยายาม เจาะตลาดใหม่ ๆ ในต่ า งประเทศ จะมีใครหน้าไหนอยากมาเป็นคู่ค้า หรื อ ให้ เ ครดิ ต แก่ ผู ้ ป ระกอบการ โนเนมที่มาจากประเทศคอรัปชั่นอัน ดับต้นๆของเอเซีย? ….คิดซิ คิด คิด


มกราคม 2557 IS AM ARE

39


40

IS AM ARE

www.ariyaplus.com


มกราคม 2557 IS AM ARE

41


สภาพแวดล้อม วิถีชีวิตของชาวใต้นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตน เพราะมีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยเฉพาะต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประชาชนส่วนใหญ่กว่าร้อย ละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม แต่มีวิถีชีวิตและการอยู่ ร่วมกันของชาวพุทธ ชาวจีน และอิสลาม ที่มีความ สัมพันธ์เชิงเครือญาติฉันท์พี่น้อง คนส่วนใหญ่ในพื้นที่ แม้จะมีวิถีปฏิบัติทางด้านศาสนาที่แตกต่างกันบ้าง แต่ก็เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน และเป็นมิตรซึ่งกันและกัน โดย ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน สวน

42

IS AM ARE

www.ariyaplus.com

ยางพารา สวนลองกอง ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้ง อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต ลักษณะ ภูมิประเทศโดยรวมของต�ำบลป่าคลอกเป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาเทลาดลงสู่ทะเล ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบ มรสุมเมืองร้อนโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวัน ตกเฉียงใต้กับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท�ำให้มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน และ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม มีเนื้อที่ ประมาณ 23,650 ไร่แบ่งการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน มีประชากรโดยประมาณ 13,000 คน


ความเป็นมา ค�ำว่า “ป่าคลอก” มาจาก ครั้งเมื่อพม่าได้จับเด็กและสตรี ตอนสงคราม 9 ทัพ มาขังและเผาโดยใช้ไฟคลอก จึงได้ชื่อว่าบ้านป่าคลอก และพอจัดตั้งต�ำบลจึงเป็น ต�ำบล ป่าคลอก ในอดีตทุกอณูพื้นที่ของต�ำบลนี้อุดมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ เรียกได้ว่า เป็นผืน แผ่นดินทอง บนพื้นดินปลูกข้าว ปลูกมะพร้าว ในทะเลอุดมไปด้วย กุ้ง หอย ปู ปลา แต่ ในปี พ.ศ.2488 ได้เกิดโรคระบาดร้ายแรง นั่นคือไข้น�้ำหรือไข้ทรพิษระบาด จึงต้องอพยพ ผู้ป่วยไปไว้ที่เกาะรังเล็ก เกาะรังใหญ่ และเกาะพร้าว หลังจากนั้นต�ำบลป่าคลอกถูกรุกเร้า ด้วยวิกฤติ ทั้งโรคระบาด และการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการใช้ทรัพยากรของชุมชน โดย สามารถแบ่งออกเป็นยุคต่างๆ ได้ดังนี้

มกราคม 2557 IS AM ARE

43


พัฒนาการต�ำบล 1.)พ.ศ. 2500-2528 ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและค้นหาวิถีชีวิต แรกเริ่มของยุคนี้ชาวต�ำบลป่าคลอกได้ปลูกยางพาราใน พื้นที่บริเวณเชิงเขา แต่ดินฟ้าอากาศแปรปรวนจึงได้รับความ เสียหายจากพายุ ฝนก็ตกหนัก และเกิดน�้ำท่วมใหญ่ท�ำให้บ้าน เรือน มัสยิด ต้นไม้เสียหายมาก หลังจากผ่านพ้นวิกฤติไปชาว ชุมชนกลับขยายพื้นที่การปลูกยางพารามากขึ้น เมื่อรัฐบาลเริ่ม ให้สัมปทานไม้ ก็เกิดจุดเปลี่ยนขึ้นมาอีกครั้ง เพราะชาวบ้านยัง ไม่เข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ เริ่มท�ำไม้ฟืนและเผาถ่านท�ำให้ป่าชาย เลน และป่าไม้บนภูเขาถูกท�ำลายไปอย่างมาก อีกทั้งยังเกิดการ ท�ำเหมืองแร่ดีบุกแบบเหมืองดูดแร่ ชาวบ้านผู้ชายในพื้นที่ต�ำบล

ป่าคลอกหันไปรับจ้างด�ำแร่ ทั้งเหมือง ขุด และเหมืองดูด จาการท�ำเหมืองแร่ ท�ำให้เกิดขี้เลนจ�ำนวนมากแต่พอหลัง จากหมดยุคการขุดแร่ด�ำแร่ดีบุกก็เข้า สู่การขุดแร่ตะกรัง ซึ่งเป็นอีกปัจจัย หนึ่งในการท�ำลายป่าไม้

2.) พ.ศ. 2529-2539 ยุ ค แห่ ง การท� ำ ลายป่ า และการต่อต้าน อาชี พ หนึ่ ง ที่ ช าวต� ำ บลป่ า คลอกได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส แห่งทุนนิยม โดยท�ำอุตสาหกรรมนั่น คือการเลี้ยงกุ้งกุลาด�ำ ท�ำให้เกิดการ บุกรุกป่าชายเลยเป็นจ�ำนวนมาก ที่ สาธารณะและล� ำ คลองเน่ า เสี ย แม้ ในปี พ.ศ. 2535 ชาวชุมชนจะลุก ขึ้นรวมตัวกันปกป้องทรัพยากรของ ตนเอง พร้อมๆ กับการก่อตั้งกองทุน เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการฟื ้ น ฟู แ ละ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และใน 44

IS AM ARE

www.ariyaplus.com

ปี พ.ศ.2539 ได้เกิดเครือข่ายชุมชน ทุ น ท า ง ชี วิ ต แ ล ะ ต�ำบลป่าคลอก ท�ำให้เกิดการต่อต้าน วัฒนธรรม กั น เองภายในชุ ม ชน แต่ เ หตุ ก ารณ์ ต�ำบลป่าคลอกเป็นเขตพื้นที่ ต่ า งๆ ก็ ค ่ อ ยๆ เริ่ ม คลี่ ค ลายไปใน ต้นน�้ำจากภูเขาพระแทว มีบ้านเรือน ทิศทางที่ดีขึ้น กระจายอยู่ทั่วไป และมีพื้นที่ป่าชาย เลนและชายฝั่งทะเล มีป่าชุมชน ที่ 3.) พ.ศ. 2540-2552 เต็มไปด้วยต้นไม้ และสมุนไพรพื้น ยุคภาคีร่วมมือและแผน บ้านหลากหลาย อาทิ ยอดหมุย มี ชุมชน ลักษณะใบเรียวเล็ก รสมัน กลิ่นหอม ร ะ ย ะ เว ล า นี้ เ ป ็ น ช ่ ว ง ที่ นิยมใช้เป็นผักเหนาะ กระบวนการพั ฒ นาภาคประชาชน สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วภายใน จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ต�ำบลป่าคลอกมีหลากหลาย ได้แก่ นิยมเห่งชาติฉบับที่ 8 และรัฐธรรมนูญ หาดท่ า หลา ชายหาดบ้ า นเกาะ ฉบับที่ 16 ปี พ.ศ. 2540 ได้เปิด นาคา ชายหาดอ่ า วปอ ชายหาด โอกาสให้กระบวนการภาคประชาชน แหมหลง ชายหาดจุติ ชายหาดบ้าน โดยเครือข่ายชุมชนต�ำบลป่าคลอกได้ ยามู ชายหาดอ่าวกุ้ง น�้ำตกบางแป มีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกระดับ จน และน�้ำตกพาราวัดโสภนวนาราม สามารถพัฒนาให้กลายเป็นต�ำบลที่ การด�ำเนินชีวิตส่วนใหญ่ของ มีความพร้อม และมีความร่วมมือใน ชุมชนยังคงเป็นแบบวิถีพื้นบ้านและมี ทุกภาคส่วน สังคมเมืองในบางส่วน ครัวเรือนส่วน ใหญ่ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองใน


นิยามความพอเพียงของต�ำบลป่าคลอก “พัฒนาคน องค์กร องค์ความรู้ ด้วยหลักศาสนา ด้วยการ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเดินตามเศรษฐกิจ ชุมชนวิถีพอเพียงสร้างสุขภาวะชุมชน”

มกราคม 2557 IS AM ARE

45


ครัวเรือนอาหารทะเลจากประมงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นแนวทางดั้งเดิม และส่งเสริมให้ครัวเรือนมีวิถีพอเพียง อีกทั้งยังมีประเพณีส�ำคัญๆ หลายประเพณีในรอบปี เช่น ประเพณีลอยเรือหรือลอยเรือชาวเล ซึ่งนิยมจัดขึ้นปีละ 2 ครั้งๆละ 3 วัน คือ ในวันขึ้น 14 และ 15 ค�่ำ และแรม 1ค�่ำของเดือน 6 กับเดือน 11 ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูมรสุม ประเพณีสวดกลางบ้านและลอยเรือบ้านป่าคลอก สอบช่อวันสารท เดือนสิบเป็ยการท�ำบุญเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ พ่อแม่ ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้ว นิยมท�ำกันที่วัด ในวันแรม 8 ค�่ำเดือน 10 หรือวันแรม 15 ค�่ำ เดือน 10 ต�ำบลป่าคอกในอดีตมีการละเล่นการแสดงศิลปินพื้นบ้าน บอกเล่าเรื่องราวและการให้ความบันเทิงรื่นเริงจิตใจ ในงานบุญ งานสวนสนุกโดยมีคณะศิลปินพื้นบ้านในต�ำบล เช่น ตันหยงหรือ ร็องแง็ง การแสดงอีกแบบหนึ่งของชาวไทยทั้งมุสลิมและพุทธแห่ง ภาคใต้ได้รับแบบอย่างมากจากฝ่ายชวา มลายู แม้การแสดงศิลปิน พื้นบ้านได้หายไปจากงานบุญงานสวนสนุกแต่บรรดาตัวศิลปินที่ยังมี ชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ข้าราชการบ�ำนาญ ในนามกลุ่มตันหยง อนุรักษ์ป่าคลอก ได้ท�ำการอนุรักษ์ป่าคลอก ได้ท�ำการอนุรักษ์ไว้ให้ คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และสืบทอดต่อไป

ทุนต�ำบล ท้องทะเล ป่าชายเลย ป่าชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวของต�ำบล ป่าคลอกนั้นมีครบสมบูรณ์ แต่มีปัญหาอยู่ที่วิถีและหนทางแห่งการ จัดการ แม้จะเคยเกิดวิกฤติต่างๆ ณ ต�ำบลแห่งนี้ แต่ต้นทุนที่ทาง 46

IS AM ARE

www.ariyaplus.com


ต� ำ บลป่ า คลอกมี อ ยู ่ นั้ น เรี ย กได้ ว ่ า อุ ด มสมบู ร ณ์ ทุนทางด้านศักยภาพชุมชน มากกว่าทรัพยากรที่มีอยู่ของต�ำบลอื่นๆ หากทุก ต�ำบลป่าคลอกมีสถาบันทางศาสนา (มัสยิดและวัด) เป็น คนในหมู่บ้าน ร่วมกันใช้ ร่วมกันรักษาทรัพยากร ให้ ศุนย์รวมจิตใจ โดยใช้เป็นแกนหลักในการพัฒนา และแก้ปัญหา อยู่ในความเหมาะพอดี ก็จะยิ่งส่งเสริมให้ต�ำบลป่า ที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดไปจนถึงมีผู้น�ำทางธรรมชาติที่เข้มแข็ง คลอกมีทรัพยากรไว้ให้ได้ใช้กันจนชั่วลูกชั่วหลาน เปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์และสามารถรวมกลุ่มคนที่มีจิตอาสาใน การท�ำงานเพื่อสังคม จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาค ทุนทางทรัพยากรท้องถิ่น รัฐและเอกชน ต�ำบลป่าคลอกยังมีป่าไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าชื้นประกอบด้วย ต้นตะเคียนทราย ต้น ทุนเดิมของชุมชน ตะเคียนทอง ต้นปอ ต้นปาล์มหลังขาว และมีป่า ก่ อ นหน้ า นี้ ที่ เ คยเกิ ด ปั ญหาต่ า งๆ ถาโถมเข้ า สู ่ ชุมชน ชายเลนมากที่สุดของจังหวัดภูเก็ตกว่า 3,000 ไร่ การกว้ า นซื้ อ ที่ ดิ น ของกระแสการบริ โ ภคนิ ย มที่ คุ ก คามเข้ า สู ่ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำวัยอ่อน ที่สามารถ ชุมชนท�ำให้หลายครอบครัวน�ำโฉนดที่ดินจ�ำนองกับนายทุนน�ำ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวป่าคลอก โดยมี เงินมาจ่ายตามค่านิยมที่ลอกเลียนแบบกัน จึงเกิดหนี้สิน กลุ่ม ล�ำคลองสายหลัก ได้แก่ คลองบางลา คลองบาง ผู้น�ำทางศาสนาและกรรมการมัสยิสนูรุลญันนะห์ บ้านบางโรง แปร คลองบางโรง คลองพารา รวมถึงน�้ำตกพารา ได้ติดตามสถานการณ์ปัญหาและพูดคุยประชุมแลกเปลี่ยนกัน น�้ำตกบางแปร ตลอดจนสัตว์ป่า ได้แก่ กระจง หลังการละหมาดช่วงค�่ำ จนได้แนวทางการแก้ไขปัญหา เริ่มต้น หมูป่า จึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงาม เหมาะแก่การ ด้วยการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยการลงขันเงิน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ร่วมกันของคณะกรรมการ มัสยิดนูรุลญันนะห์บ้านบางโรง โดย ให้ชาวบ้านยืมไปแก้ปัญหาเร่งด่วนฉุกเฉิน พร้อมกับการศึกษา

มกราคม 2557 IS AM ARE

47


เรี ย นรู ้ ร ะบบการจั ด การเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนอิ ส ลาม ด้วยระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยการสมัครเป็น สมาชิก และขยายสหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลาม มียะห์ ไปที่บ้านบางทา นอกจากนี้แกนน�ำได้ไป ศึกษาดูงานการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์อิสลามบ้าน ห้วยโอน อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จากการศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ก ารจั ด การแก้ ไข ปัญหาชุมชนโดยชุมชนด้วยการลงมือท�ำ ท�ำให้กลุ่ม อื่นๆได้เห็นแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา รูปแบบกลุ่มออมทรัพย์อิสลาม จึงกลายเป็นเป้า หมายเพื่อพัฒนาให้อยู่ภายใต้ค�ำสอนของศาสนา อิสลาม ด้วยค�ำขวัญ “เศรษฐกิจอิสลาม ท�ำตาม บัญญัติ จุดยืนเด่นชัด ขจัดดอกเบี้ย” นอกจาก นี้การด�ำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้มีหน่วย งาน องค์การต่างๆ เข้ามาร่วมเป็นภาคี ส่งเสริม และสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ มากมายจนกลุ่ม ออมทรัพย์จองที่นี่เข้มแข็งและเป็นต้นแบบให้กับ ต�ำบลอื่นๆ ได้

48

IS AM ARE

www.ariyaplus.com

ต� ำ บลป่ า คลอกได้ เ ข้ า ร่ ว ม โครงการในระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2552 ซึ่ ง ทางต� ำ บลก็ ไ ด้ ใช้ เวลาระยะหนึ่ ง ใน การเรียนรู้ ท�ำความเข้าใจในหลักการ ท�ำงานของโครงการฯเพื่อให้สอดคล้อง กั บ เป้ า หมาย และทิ ศ ทางการท� ำ งาน ของต�ำบลใน ระยะแรกของการท�ำงาน ชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯใน ระดับค่อนข้างน้อย แต่ด้วยทิศทางของ ต�ำบลภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ และการพั ฒ นา และแผนวิ ถี พ อเพี ย ง ซึ่ ง เป็ น การเน้ น การพั ฒ นาคนด้ ว ยการ สร้างแกนน�ำสืบทอดงานพัฒนาอันเป็น ทุนเดิมอยู่แล้ว จึงท�ำให้ต�ำบลป่าคอก สามารถขับเคลื่อนงานบนฐานของวิถีพอ เพียงเป็นหลักซึ่ง “ความหมายของวิถี พอเพียงที่ต�ำบลป่าคลอกยึดถือนั่นก็คือ ท�ำให้เป็นวิถีชีวิต และท�ำให้กินได้เลย”


รายชื่อคนต้นแบบ...บทสรุปความพอเพียง 1.)นาย ประวิทย์ นิลวิเชียร พลังงานทดแทน “เมื่ อเมือ งไทยเป็นต้นแบบของประเทศที่ มีร ากฐานความพอ เพียงในระดับชาติป่าคลอกจึงขอเป็นกิ่งก้านหนึ่งของความพอเพียง ระดับต�ำบลในเรื่องพลังงาน” จากความฝันในวัยเด็กที่อยากเป็นนายร้อยแม้จะพลาดความฝัน แรกแต่เขาก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัว จนกลายเป็นช่างฝีมือที่ จ.ระนอง แต่ก็ต้องปิดตัวลงเพราะถูกแวนคือที่ดิน จากนั้นจึงได้ย้ายกลับมาอยู่ที่ภูเก็ต เขาเป้นคนมุ่งมั่นและเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการโครงการฯ ประวิทย์ ได้หันมารับจ้างด้านเตาเผาถ่านบนฐานการพึ่งพิงธรรมชาติ และได้พัฒนา รูปแบบจากเตา 200 ลิตร ทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี่ยัง ได้มีการพัฒนาระบบความร้อนหมุนเวียนแบบชีวมวลช่วยก่อให้เกิดการ กระจายความร้อนไปยังไม้ฟืนได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย

2.)นาย ชลอ การะเกด ครัวเรือนคุณะรรมวิถีพอเพียง “เคยเป็นหนีสูงสุดถึง 500,000 บาท แต่วิถีพอเพียงสามารถปลดหนี้ได้” จากกระต๊อบหลังเล็กๆ ตอนนี้เป็นเจ้าของที่ดิน 5 ไร่ ไม่ใช่จะท�ำได้ด้วยระยะเวลาที่รวดเร็วและง่ายดาย ชะลอ เคยท�ำเกษตร เชิงเดี่ยวและใช้สารเคมีเพราะอยากรวย อยากน�ำเงินไปใช้หนี้ แต่ปัจจุบันการเข้าสู่โครงการฯ ได้ร่วมเป็นครัวเรือนพอเพียงอาสาใน ปี พ.ศ. 2552 ได้ตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์ เปลี่ยน จากเกษตรเชิงเดี่ยวสู่เกษตรผสมผสาน ปลูกพืชผักขายเป็นรายได้ เลี้ยง วัวเพื่อน�ำขี้วัวท�ำปุ๋ยหมัก ท�ำนาเพื่อมีข้าวไว้กิน เลี้ยงกบ และเลี้ยงปลา ดุกเป็นอาหารในครัวเรือนจากที่เคยเป็นหนี้ ตอนนี้มีแต่รอยยิ้มและ อยากมอบก�ำลังใจให้กับเพื่อนบ้านทุกคน

3.)นาย อภินันท์ สุภาพ การด�ำรงชีวิตแบบวิถีพอเพียง “การให้เป็นการท�ำบุญตามหลักของศาสนาอิสลามและก่อให้ เกิดความสุขจากการให้” อภินันท์ หนุ่มผู้ถือหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด เขามีอาชีพซ่อม มอเตอร์ไซต์ และยังได้ใช้เวลาว่างหลังปิดร้านท�ำฟาร์มเลี้ยงแพะเริ่ม ศึกษาและทดลองเลี้ยงแพะเป็นจ�ำนวน 4 ตัว ปัจจุบันมีแพะสายพันธุ์ ลูกผสมพื้นบ้าน กว่า 40 ตัว นอกจากนี้อภินันท์ยังใช้เวลาว่างๆช่วย ซ่อมอุปกรณ์ของสาธารณะ ให้กับมัสยิด และโรงเรียน และยังแบ่งเวลา ไปฝึกงานให้กับเด็กๆ และเยาวชนในชุมชน

มกราคม 2557 IS AM ARE

49


ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น�้ำตามแนวพระราชด�ำริ

50

IS AM ARE

www.ariyaplus.com


มกราคม 2557 IS AM ARE

51


52

IS AM ARE

www.ariyaplus.com


สนับสนุนโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ : 0 2642 7132 www.haii.or.th มกราคม 2557 IS AM ARE

53


HAPPY@HOME

บ้านครูเพื่อเด็กตะเข็บชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน

“มีคนถามนะว่าไม่รู้สึกเบื่อหรือร�ำคาญบ้างหรืออยู่กับเด็กๆ ตลอดเวลา เราก็คิด ว่าไม่เบื่อนะ มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว” กว่า 6 ปี ที่ครูใช้ชีวิตสละเวลาส่วนตัวเพื่อ เด็กในพื้นที่ ท�ำให้ Happy @ home เริ่มเป็นที่รู้จักในแวดวงการศึกษาบ้างแล้ว ปัจจุบัน โครงการนี้ยังมีการต่อยอดต่อไป เด็กที่นี่หลายคนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียน ประจ�ำจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ด้วยคะแนนเฉลี่ยสวยหรู จึงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดได้ว่าเด็กที่น่ี มีองค์ความรู้และมีทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งแวดล้อม หากได้รับการสนับสนุนที่ดีพวก เขาเหล่านี้ก็เป็นอนาคตของชาติที่ดีได้เช่นกัน 54

IS AM ARE

www.ariyaplus.com


เรื่อง-ภาพ : กรวิก อุนะพ�ำนัก korawik_unapamnak22@hotmail.com

“บ้ า นหลั ง เรี ย น Happy @ home” เป็ น โครงการดี ๆ ที่ จั ด ท� ำ เพื่ อ สร้ า งเสริ ม องค์ ค วามรู ้ ต่ า งๆ นอกห้ อ งเรี ย นให้ แ ก่ เ ด็ ก ใน พื้นที่โรงเรียนบ้านในสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนาง พัช ราภรณ์ วิมาลัย ครูประจ�ำโรงเรียน เป็นผู้ริเริ่มด�ำเนินการมากว่า 6 ปี โครงการนี้เริ่มเมื่อปี 2551 โดยอาศั ย พื้ น ที่ บ ริ เวณบ้ า นของครู พัชราภรณ์เป็นสถานที่จัดกิจกรรม สร้างสรรค์ให้เด็กๆ ในโรงเรียนบ้าน ในสอยซึ่ ง ส่ ว นมากเป็ น ไทยใหญ่ ในพื้ น ที่ ต ะเข็ บ ชายแดน ทั้ ง ดนตรี และศิลปะ เช่น ศิลปะกระดาษและ ใบตอง กีต้าร์โปร่ง กีต้าร์คลาสสิก ไวโอลิ น และกิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะ ชีวิตให้แก่เด็กอย่างการเดินส�ำรวจ ป่า รวมถึงกิจกรรมด้านกีฬาอย่าง วอลเล่ย์บอล ซอฟท์บอล ฟุตบอล แบดมินตัน เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ จะมีขึ้นในวันหยุดหรือหลังเลิกเรียน เท่ านั้น ทั้ งยังได้รับ ความไว้ว างใจ จากผู้ปกครองของเด็กในเรื่องความ ปลอดภัย ครู พั ช ราภรณ์ เ ล่ า ถึ ง ที่ ม า ของโครงการว่า ในวันหยุดครูต้องไป ท�ำกิจกรรมที่โรงเรียนร่วมกับเด็กๆ อยู ่ แ ล้ ว เช่ น การซ้ อ มดนตรี และ บ้านครูก็เป็นเสมือนสถานที่นัดรวม

HAPPYGOODDAY

ตัวกันของเด็กๆ เพื่อไม่ให้การรวม ตัวกันซ้อมดนตรีของเด็กๆ ก่อเกิด เสียงรบกวนชาวบ้านใกล้โรงเรียน ครูจึงตัดสินใจใช้บริเวณบ้านของตัว เองเป็นสถานที่จัดกิจกรรม อันเป็น ที่มาของ Happy @ home ในที่สุด โครงการบ้ า นหลั ง เรี ย น Happy @ home มีเกณฑ์ในการ ก่อตั้ง 3 ข้อ คือ ต้องปลอดภัย มี สถานที่ให้เด็กจัดกิจกรรม และต้อง ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ซึ่ ง เดิ ม ที บ ้ า นของครู พั ช ราภรณ์ ก็ เปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ เ ด็ ก ได้ ท� ำ กิ จ กรรมอยู ่ ก่อนแล้ว ก่อนที่โครงการนี้จะมาถึง รั้ว สถานการศึ ก ษา พอมี โ ครงการ นี้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ บ้านครู พัชราภรณ์ก็ถูกเลือกให้จัดโครงการ ทันที เพราะเป็นสถานที่คุ้นเคยของ เด็กๆ ในละแวก “แต่ เช้ า บางที เรายั ง ไม่ ตื่นเขาก็จะมากันละ มานั่งเล่นนั่ง คุยท�ำกิจกรรมกันอยู่ที่นี่ ส่งเสียง กันเจี๊ยวจ๊าวเลย แต่วันไหนเด็กๆ ไม่มา บ้านก็จะเงียบแปลกๆ” ครู พั ช ราภรณ์ เ ล่ า ถึ ง ความผู ก พั น กั บ ลูกศิษย์ของเธอซึ่งส่วนมากเป็นเด็ก ไทยใหญ่ ใ นพื้ น ที่ ต ะเข็ บ ชายแดน แม่ฮ่องสอน ตัวครูเองพื้นเพเป็นคน แม่ ฮ ่ อ งสอนโดยก� ำ เนิ ด ก่ อ นหน้ า นี้ เ คยรั บ ราชการครู อ ยู ่ ที่ จั ง หวั ด

นครสวรรค์และเชียงใหม่เป็นระยะ เวลาสั้นๆ ก่อนจะใช้ความพากเพียร สอบบรรจุ ก ลั บ มาลงที่ บ ้ า นเกิ ด ตนเอง ลงหลั ก ปั ก ฐานที่ โรงเรี ย น บ้านในสอยเข้าปีที่ 20 แล้ว ซึ่งเธอ ย�้ำว่าเป็นที่สุดท้าย จะไม่ย้ายไปไหน อีก ปัจจุบันมีอายุราชการ 25 ปี โครงการดั ง กล่ า วเป็ น จิ ต อาสา จัดขึ้นโดยไม่หวังผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว มี จิ ต อาสาหลายคนแวะ เวี ย นมาให้ ค วามรู ้ แ ก่ เ ด็ ก ๆ ใน เรื่ อ งของศิ ล ปะและดนตรี ภาย ใต้ ก ารสนั บ สนุ น งบจากส� ำ นั ก งาน คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.)ประมาณปีละ 10,00015,000 บาท ตั้ ง แต่ ป ี 2554 ถึ ง ปัจจุบัน รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ น�ำสิ่งของต่างๆ มาสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น อุปกรณ์กีฬาและหนังสือ ในส่วนของนมและขนมครู พัชราภรณ์เป็นผู้ออกทุนเอง ครูเล่า ว่ า ในเรื่ อ งการขอความช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น จากองค์ ก รต่ า งๆ นั้ น ตนเองไม่อยากท�ำ เพราะเมื่อได้รับ เงิ น สนั บ สนุ น มาแล้ ว ทางโครงการ ก็ต้องปฏิบัติตามความต้องการของ ผู ้ ส นั บ สนุ น เป็ น ส่ ว นใหญ่ จึ ง ขาด อิสระในการด�ำเนินงานไป ทางที่ดี เธอว่าต้องการผู้ที่เข้ามาสนับสนุน ด้วยใจมากกว่า ไม่จ�ำเป็นต้องเป็น

มกราคม 2557 IS AM ARE

55


เงินทองก็ได้ เป็นความรู้หรือสิ่งของ ก็สามารถท�ำได้ โรงเรี ย นบ้ า นในสอย สอน ตั้งแต่ ป.1 ถึง ม.3 ที่นี่ก็คล้ายกับ โรงเรียนในหมู่บ้านทุรกันดารทั่วไป ซึ่งมีโอกาสทางการศึกษาไม่มาก ทั้ง เรื่องข่าวสารและครูที่พร้อมจะเสีย สละให้พวกเขาอย่างจริงจัง เพราะ ครูส่วนใหญ่เมื่อมีโอกาสก็มุ่งสู่เมือง กันหมด น้อยคนที่จะเลือกลงมาช่วย เหลือเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น หากครู ค นหนึ่ ง ยอมสละเวลาส่ ว น ตัว สละทุนทรัพย์ของตนเอง เพื่อให้ ความรู้แก่เด็กๆ ในโรงเรียนของตน นี้ถือเป็นบุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่อง “สิ่ ง ที่ เ ราท� ำ อยู ่ นั้ น เป็ น เรื่ อ งของกระบวนการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้อม เด็กจะรู้ว่าท�ำไมเราต้อง ดูแลรักษาต้นไม้ ท�ำไมเราต้องเป็น 56

IS AM ARE

www.ariyaplus.com

หูเป็นตาคอยส�ำรวจธรรมชาติโดย การลงพื้นที่เอง ตั้งค�ำถามเอง เรา มีหน้าที่คอยเป็นพี่เลี้ยงให้เขา คอย ไปกับเขาเพื่อความปลอดภัย แต่ ในขณะเดียวกันเราก็เกี่ยวโยงเรื่อง ของศิลปวัฒนธรรมไทยใหญ่สอด แทรกเข้าไปด้วย อย่างเรื่องศิลปะ พับใบตองที่เราท�ำกัน เด็กก็จะรู้ว่า กรวยไหนวางไว้ที่ต้นไม้ เพื่ออะไร เช่น กรวยปลายแหลมนั้นวางเพื่อ บูชาพระพุทธเจ้า กรวยตัดปลาย นั้ น เพื่ อ ไหว้ ผี อ ะไรท� ำ นองนี้ เด็ ก ก็จะรู้วัฒนธรรมของเขาไปด้วย” “มีคนถามนะว่าไม่รู้สึกเบื่อ หรื อ ร� ำ คาญบ้ า งหรื อ อยู ่ กั บ เด็ ก ๆ ตลอดเวลา เราก็คิดว่าไม่เบื่อนะ มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว” กว่า 6 ปี ที่ครูใช้ชีวิตสละเวลาส่วน ตัวเพื่อเด็กในพื้นที่ ท�ำให้ Happy @

home เริ่มเป็นที่รู้จักในแวดวงการ ศึกษาบ้างแล้ว ปัจจุบันโครงการนี้ยัง มีการต่อยอดต่อไป เด็กที่นี่หลายคน สามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียน ประจ� ำ จั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอนได้ ด ้ ว ย คะแนนเฉลี่ ย สวยหรู จึ ง เป็ น หนึ่ ง ในตัวชี้วัดได้ว่าเด็กที่นี่มีองค์ความ รู้และมีทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับ สิ่งแวดล้อม หากได้รับการสนับสนุน ที่ดีพวกเขาเหล่านี้ก็เป็นอนาคตของ ชาติที่ดีได้เช่นกัน การเป็ น ครู ด ้ ว ยอาชี พ และ การเป็นครูด้วยจิตวิญญาณนั้นต่าง กันราวฟ้ากับดิน ครูพัชราภรณ์เผย ว่าตนเองไม่เคยคิดว่าจะเหลืออายุ ราชการกี่ ป ี เวลามี ผู ้ ม าถาม ด้ ว ย เข้ า ใจแล้ ว ว่ า อาชี พ ที่ เ หมาะกั บ ตั ว เองมากที่สุดคือการเป็นครู และเป็น ครูที่จิตใจไม่ใช่อายุราชการ


ส�ำหรับผู้ที่สนใจบริจาคหนังสือเพื่อเด็กๆ หรือต้องการ เป็นจิตอาสาให้ความรู้ สามารถติดต่อได้ที่ ครูพัชราภรณ์ วิมาลัย โรงเรียนบ้านในสอย หมู่ 4 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร.086-190-8438 มกราคม 2557 IS AM ARE

57


“อาหารตามสั่ง” ใช้ค�ำว่าอะไร Are you all right สวัสดีค่ะคุณแอนดรูว์ ผมเคยได้ยินชาวต่างชาติทักทายกันโดยใช้ Are you all right? ค�ำถามนี้เหมือน How are you? หรือเปล่า แล้ว ท�ำไมบางคนทักทายโดยใช้ Hello there? ทีแรก หนูงงมาก เวลาได้ยิน Kylie ยากที่จะตอบนะครับว่าท�ำไม ผมไม่ใช่ผู้ก่อให้เกิดภาษา อังกฤษครับ เป็นเพียงคนที่ใช้มันค่อนข้างบ่อย แต่ผมสามารถอธิบาย ว่า Hello there เป็นภาษาพูดซึ่งมีความหมายพอ ๆ กับ Hello ที่จริง Hello there ฟังน่ารักดีครับก็เลยอย่างพึ่งงงหรือโมโห กับผู้พูด ส่วน Are you all right? (คุณสบายดีไหม) มักจะใช้ เมื่อเราสงสัยว่าเพื่อนเราไม่สบาย หรือสีหน้าไม่ค่อยดี เช่น โกรธ หรือ กังวลอะไรบางอย่าง ที่เหตุการณ์ปกติผมว่าใช้ How are you? จะดีกว่า

58

IS AM ARE

www.ariyaplus.com

สวัสดีค่ะ คุณแอนดรูว์ ดิฉันเปิดร้านอาหารอยู่ มีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติพอสมควร จึง คิดอยากท�ำป้าย อธิบายให้ลูกค้าต่างชาติ ได้ทราบว่า ดิฉันขายอาหาร อะไรบ้าง เรียนถามคุณ แอนดรูว์ด้วยค่ะ ค�ำว่า “อาหารตามสั่ง” เรา จะใช้ค�ำว่าอะไรในภาษาอังกฤษ ให้คนหลาย ๆ ชาติได้เข้าใจ ทุกวันนี้ ดิฉันใช้ค�ำว่า made to order ผิดหรือเปล่าคะ Tu Taniss แสดงว่าอาหารของคุณอร่อยมากใช่ไหมครับ วันหลังผมจะ แวะมาชิมครับ ผมไม่ค่อยชอบ made to order เพราะไม่เหมาะส�ำหรับ อาหาร ใช้กับสิ่งของเช่น เสื่อผ้า แม้ขนมเค้กก็คงได้ แต่อาหารที่ร้าน อาหารทั่วไปคงไม่ได้ ผมว่า cooked to order ฟังแล้วดีกว่า กริยา to cook หมาย ถึง ท�ำกับข้าว เช่น What would you like me to cook you? (จะให้ผมท�ำ กับข้าวอะไรดีส�ำหรับคุณ) I can’t even cook an egg. (ผมท�ำกับข้าวแย่ขนาดต้มไข่ ไม่เป็น) พ่อครัว แม่ครัว เรียกว่า cook เหมือนกัน เช่น Somcheng’s not a good cook. She once made her whole family sick. (ส้มเช้งเป็นแม่ครัวที่แย่มาก เธอเคยท�ำให้ทั้ง ครอบครัวเธอป่วย) แต่พูดถึงป้ายที่คุณเขียนแล้วก็ cooked to order ดีกว่า (cooked ต้องมี ed ตอนท้ายเพราะกลายเป็น adjective ใช้อธิบาย อาหารที่ผ่านกรรมวิธีท�ำกับข้าวแล้ว) ปัญหาอยู่ที่ว่า ลูกค้าไทยทราบดีว่า เขาสามารถสั่งอะไรบ้าง แต่ฝรั่งก็ไม่รู้ ผมยังเชื่อว่า คุณคงต้องเขียนว่าแต่ละจานเป็นอะไรบ้าง เพื่อให้ฝรั่งเลือก อาจท�ำเป็นเมนูก็ได้


BODYWISDOM ความจริงของร่างกายคนเราที่คุณอาจไม่เคยรู้ ตอนที่ 1 อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ทั้ง ภายนอกและภายใน ล้วนเป็นสิ่งที่อยู่ ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดจนตาย แต่ถึงจะ เป็นอย่างนั้น ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า บางทีเราก็ละเลย ไม่สนใจมัน และไม่รู้ จั ก มั น ดี พ อด้ ว ยซ�้ ำ วั น นี้ ก ระปุ ก ดอท คอมก็เลยน�ำเรื่องราวเกี่ยวกับร่างกาย ของมนุษย์ ความจริงที่คุณอาจไม่เคย รู ้ เ ลยตลอดชี วิ ต ที่ ผ ่ า นมามาฝากกั น ค่ะ ว่าแล้วก็ไปดูกันดีกว่าว่า ร่างกาย คนเรามีอะไรที่น่าทึ่งที่เรายังไม่เคยรู้มา ก่อนเลยบ้าง 1. มนุษย์แต่ละคนมีลายลิ้นที่ไม่ เหมือนกันเลย นอกจากลายนิ้วมือแล้ว ใครเลยจะรู้ว่าลายลิ้นของเรายังมีลักษณะ เฉพาะบุคคล ไม่มีใครเหมือนกันเลยล่ะ

2. ไม่ใช่เพียงแค่ งู กิ้งก่า หรือสิ่ง มีชีวิตชนิดอื่น ๆ เท่านั้นที่ลอกคราบได้ แต่มนุษย์ก็มีการลอกคราบเช่นกัน ในรูป แบบของการผลัดเซลล์ผิวเป็นขี้ไคล และ เชื่อไหมว่าในปีหนึ่ง ผิวหนังของคนเรา หลุดลอกออกมาถึง 0.7 กิโลกรัมเลยล่ะ 3. มนุษย์เรามีชิ้นส่วนกระดูกลด ลงเมื่อเติบโตขึ้น คนเราจะมีกระดูกราว ๆ 350 ชิ้นเมื่อแรกเกิด และเมื่อเติบโตขึ้น จะค่ อ ย ๆ ประสานหลอมรวมเข้ า กั น จนกระทั่งเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ ชิ้นส่วน กระดู ก ของเราจะลดลงเหลื อ ประมาณ 206 ชิ้นเท่านั้น 4. มนุษย์เรามีระบบย่อยอาหาร ใหม่ทุก 3-4 วัน เป็นปกติ ถ้าหากไม่มีการ

สร้างระบบย่อยอาหารมาทดแทนแล้ว น�้ำ ย่อยจะย่อย 5. มนุ ษ ย์ เ ราแม้ จ ะไม่ มี ค วาม สามารถในการดมกลิ่นดีเท่ากับสุนัข แต่ ก็สามารถจดจ�ำกลิ่นที่แตกต่างกันได้ถึง 50,000 กลิ่นเชียวนะ 6 . ม นุ ษ ย ์ เร า มี ล� ำ ไ ส ้ ที่ ย า ว ประมาณ 4 เท่าของส่วนสูงผู้ใหญ่ คือ ประมาณ 5.5-7 เมตร 7. ทุกตารางนิ้วของผิวหนังเรามี แบคทีเรียอยู่เป็นจ�ำนวนมากจนน่าตกใจ คือประมาณ 32 ล้านตัว และมันพร้อมที่ จะท�ำให้คุณป่วยได้อย่างง่ายดาย 8. กลิ่นตัวของเราเกิดขึ้นเพราะ เหงื่อ โดยเฉพาะบริเวณเท้าจะขับเหงื่อ ออกมาเป็นจ�ำนวนมาก เพราะมีต่อมเหงื่อ อยู่ถึง 50,000 ต่อมเลยทีเดียว

มกราคม 2557 IS AM ARE

59


นิทานโบราณคดี

เรื่อง : พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ

นิทานที่ 8 เรื่องเจ้าพระยาอภัยราชา

(โรลัง ยัคมินส์)

เมื่อสมเด็จฯ กรม-พระยาเทววงศ์วโรปการ ทรงเป็นต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวง การต่างประเทศ แต่ยังเป็นกรมหมื่น แรกได้มิสเตอร์เฮนรี อาลบาส-เตอร์ ซึ่งเคย เป็นข้าราชการอังกฤษแล้วลาออกจากต�ำแหน่งมารับราชการอยู่กับไทย เป็นที่ปรึกษา กฎหมายนานาประเทศมาหลายปี ครั้นมิสเตอร์อาลบาสเตอร์ถึงแก่กรรม ทรงพระ ด�ำริว่าการที่มีฝรั่งผู้ช�ำนาญกฎหมายนานาประเทศไว้เป็นที่ปรึกษาใน กระทรวงการ ต่างประเทศ เป็นประโยชน์มาก มีพระประสงค์จะหาตัวแทนมิสเตอร์อาลบาเตอร์ เมื่อ หมอเคาเคาแวนซึ่งเป็นราชแพทย์ประจ�ำพระองค์ทูลลาไปยุโรปชั่วคราว

มเด็ จ กรมพระยาเทววงศ์ ฯ จึ ง ตรั ส สั่ ง ห ม อ เ ค า แว น ใ ห ้ ไ ป สื บ ห า ผู ้ ช� ำ น า ญ กฎหมายนานาประเทศถวายหมอเคาแวนไปหา ได้เนติบัณฑิตอังกฤษคนหนึ่งชื่อ มิสเตอร์มิตเชล เข้ามารับราชการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายในกระทรวง การต่างประเทศ แต่มิสเตอมิตเชลเป็นผู้มีอัธยาศัย ก้าวร้าว มิใคร่มีใครชอบ แม้สมเด็จกรมพระยา เทววงศ์ฯ ก็ไม่โปรด เมื่อฉันออกไปยุโรปในพ.ศ. 2434 มิสเตอร์มิตเชลยังรับราชการอยู่ ฉันไปถึง กรุงลอนดอนพักอยู่ที่สถานทูตไทย ได้ข่าวว่ามิต เตอร์มิตเชลลาออกจากราชการ ก็ไม่ประหลาด ใจอั น ใด แต่ คิ ด ถึ ง สมเด็ จ กรมพระยาเทววงศ์ ฯ ว่าทรงล�ำบากด้วยต้องหาคนเป็นที่ปรึกษาใหม่ นึกขึ้นว่าเวลาตอนนั้นตัวฉันอยู่ลอนดอนได้เข้า 60

IS AM ARE

www.ariyaplus.com

สมาคมชั้นสูง มีโอกาสจะสืบหาที่ปรึกษาถวาย ได้ดีกว่าคนอื่นเช่น หมอเคาแวนเคยหาถวาย จึง ปรารภกับมิสเตอร์เฟรเดอริค วิลเลี่ยมเวอนี่ ผู้ที่ เป็นที่ปรึกษาในสถานทูต มิสเตอร์เวอนีก็เห็นเช่น เดียวกัน บอกว่าเพื่อนของเขาคนหนึ่งมีศักดิ์เป็น ลอร์ดชื่อเร เคยรับราชการในต�ำแหน่งสูงรู้จักผู้คน มาก จะคิดอ่านให้กับฉัน ถ้าฉันลองวานให้ลอร์ด เรช่วยสืบหาเห็นจะได้คนดีดังประสงค์ ต่อมามิส เตอร์เวอนีนัดเลี้ยงอาหารเย็นที่คลับ(สโมสร)แห่ง หนึ่ง เชิญลอร์ดเรกับฉันไปกินเลี้ยงด้วยกันที่นั่น เมื่อได้สนทนาปราศรัยมีไมตรีจิตต่อกันแล้ว ฉันจึง เล่าถึงที่จะใคร่ได้ผู้ช�ำนาญกฎหมายนานาประเทศ มารับราชการในเมืองไทยสักคน หนึ่ง ถามลอร์ดเร ว่าจะช่วยสืบหาผู้ที่สมควรแก่ต�ำแหน่งให้ได้หรือ


ไม่ ลอร์ดเรรับว่าจะช่วยหาดู ถ้าพบตัวคนเหมาะกับที่ฉันต้องการเมื่อใดจะบอกมาให้ทราบ ฉันได้พบลอร์ดเรเมื่อจวนจะออกจาก ประเทศอังกฤษอยู่แล้ว ยังไม่แน่ใจว่าลอร์ดเรจะหาคนให้ได้หรือไม่ จนฉันไปราชการตามประเทศต่างๆ ในยุโรปเสร็จแล้ว ขากลับ แวะดูกิจการต่างๆ ที่ในประเทศอียิปต์ เมื่อฉันพักอยู่ ณ เมืองไกโร ประจวบเวลาลอร์ดเรแปรสถานไปเที่ยวประเทศอียิปต์ และ เผอิญไปพักอยู่ที่โฮเต็ลเดียวกัน พอลอร์ดเรรู้ว่าว่าฉันไปถึงก็ตรงมาหา บอกว่าคนที่ฉันให้ช่วยหานั้นพบตัวแล้ว เป็นชาวเบลเยี่ยม ชื่อ โรลัง ยัคมินส์ เป็นผู้ช�ำนาญกฎหมายนานาประเทศจนขึ้นชื่อนับถือกันทั่วยุโรป ถึงได้เคยไปรับเลือกเป็นนายกสภากฎหมายนานา

มกราคม 2557 IS AM ARE

61


ประเทศ และได้เคยเป็นเสนาบดีใน ประเทศเบลเยี่ยมด้วย แต่เวลานั้น มองสิเออโรลัง ยัคมินส์ต้องตกยาก โดยมิใช่ความผิดของตัวเอง เพราะ น้องชายคนหนึ่งท�ำการค้าขาย ขอ ให้มองสิเออโรลัง ยัคมินส์ ค�้ำประกัน เงินกู้ที่เขาไปท�ำการ เผอิญน้องชาย ล้มละลาย มองสิเออโรลัง ยัคมินส์ ติ้งเอาทรัพย์สมบัติของตนจ�ำหน่าย ใช้ ห นี้ แ ทนน้ อ งชาย จนแทบสิ้ น เนื้ อ ประดาตั ว จะอยู ่ ใ นประเทศ เบลเยี่ ย มต่ อ ไปไม่ มี ก� ำ ลั ง จะรั ก ษา ศักดิ์ได้ รู้ข่าวว่าลอร์ดโครเมอ ก�ำลัง แสวงหาชาวยุโรปที่มีวิชาความรู้เข้า เป็นต�ำแหน่ง ในรัฐบาลอียิปต์ มอง สิเออโรลัง ยัคมินส์จึงออกมาเมือง ไกโร ลอร์ดฌครเมอร์ก็อยากได้ไว้ แต่ในเวลานั้นต�ำแหน่งชั้นสูงอันสม ศั ก ดิ์ แ ละคุ ณ วิ เ ศษของมองสิ เ ออ โรลัง ยัคมินส์ยังไม่ว่าง ตัวมองสิเออ โรลั ง ยั ค มิ น ส์ ยั ง อยู ่ ที่ เ มื อ งไกโร (ชะรอยลอร์ดเรจะได้ปูดทาบทาม แล้ว) ถ้าฉันชวนไปรับราชการเป็น

62

IS AM ARE

www.ariyaplus.com

ที่ ป รึ ก ษากฏหมายในประเทศไทย เห็นจะไป ฉันจึงให้ลอร์ดเรเชิญมอง สิเออโรลัง ยัคมินส์ มากินอาหารเย็น ด้วยกันกับฉันในค�่ำ วันนั้น สังเกตดู กิริยามารยาทเรียบร้อยอย่างเป็นผู้ หลักผู้ใหญ่ อายุเห็นเกือบจะ 60 ปี แล้ว พอได้สนทนากับฉันก็ตระหนัก ว่าทรงคุณวิเศษชั้นสูงสมดังลอร์ดเร บอก ฉันจึงถามมอสิเออโรลัง ยัคมินส์ ว่าต�ำแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย นานาประเทศในประเทศไทยว่ า ง อยู่ ถ้ารัฐบาลให้ท่านเป็นต�ำแหน่ง นั้ น จะรั บ หรื อ ไม่ มองสิ เ ออโรลั ง ยั ค มิ น ส์ นิ่ ง อยู ่ สั ก ประเดี๋ ย วตอบ ว่ า ถ้ า รั ฐ บาลไทยปรารถนาก็ จ ะ ยอมไป ฉันบอกว่าจะโทรเลขถาม รัฐบาลไทยไปในทันที แล้วจึงโทร เลขฑูลสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์ฯ ในค�่ ำ วั น นั้ น ว่ า ฉั น พบเนติ บั ณ ฑิ ต เบลเยี่ยมอันมีชื่อเสียงในยุโรป และ เคยเป็นเสนาบดีในประเทศของตน ด้วย คนหนึ่ง ซึ่งอาจจะเอามารับ ราชการเป็ น ที่ ป รึ ก ษากฎหมายได้

จะต้ อ งพระประสงค์ ห รื อ ไม่ ข อให้ ทรงตอบโดยเร็ ว พอรุ ่ ง ขึ้ น ก็ ไ ด้ รั บ พระโทรเลขตอบว่าให้ฉันตกลงรับ มองสิโอโรลัง ยัคมินส์ ทีเดียว เมื่อ ตกลงกันแล้วมองสิเออโรลัง ยัคมินส์ ขอกลั บ ไปจั ด การบ้ า นเรื อ น และ รั บ ครอบครั ว ที่ ป ระเทศเบลเยี่ ย ม ก่อน แล้วจะตามมาให้ถึงกรุงเทพฯ ภายใน 3 เดือน ส่วนตัวฉันออกมา เมื อ งไกโรมาในวั น ที่ ต กลงกั น นั้ น เลยไปอิ น เดี ย และเมื อ งพม่ า กลั บ มาถึงกรุเทพฯ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2434 ก่อนมองสิเออโรลัง ยัคมินส์ มาถึงทราบว่า พระเจ้าอับบัส ผู้เป็นเคดิฟครองประเทศอียิปต์ต่อ พระเจ้ า ติ ว ฟิ ก มี โ ทรเลขมาถวาย สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ว่ า รั ฐ บาล อียิปต์จะตั้งมองสิเออโรลัง ยัคมินส์ เป็ น ต� ำ แหน่ ง ส� ำ คั ญ ในกระทรวง ยุติธรรมของประเทศอียิปต์ แต่มองสิเออโรลัง ยัคมินส์ไม่ยอมรับ อ้าง ว่าได้สัญญาจะเข้ามารับราชการใน ประเทศไทยเสียแล้ว ถ้ารัฐบาลไทย


ไม่เพิกถอนสัญญาก็จะรับต�ำแหน่งในอียิปต์ไม่ได้ เคดิ ฟ จึ ง ทู ล ขอให้ โ ปรดทรงสงเคราะห์ ด ้ ว ยเพิ ก ถอนสัญญา ปล่อยให้มองสิเออโรลัง ยัคมินส์รับ ราชการอยู่ในอียิปต์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระ ราชโทรเลขตอบไปว่าประเทศอียิปต์อยู่ใกล้ยุโรป จะหาคนรับราชการได้ง่ายกว่าประเทศไทยซึ่งอยู่ ห่างไกล ขอให้แคดิฟทรงเห็นแกประเทศไทยเถิด ทรงตอบแบบนั้นแล้วก็สิ้นปัญหา เมื่อมองสิเออโรลัง ยัคมินส์ เข้ามาถึงกรุงเทพฯใน พ.ศ.2435 พอ สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์ฯ ทรงรู้จักก็ตระหนัก พระหฤทัยว่า ได้คนทรงคุณวุณวิเศษสูงกว่าชาว ต่างประเทศที่เคยมารับราชการแต่ก่อน พาเฝ้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนทนาด้วยก็ประจักษ์ พระราชหฤทัยว่า มองสิเออโรลัง ยัคมินส์ ช�ำนาญ ทั้งกฎหมายและลักษณะของการปกครองในยุโรป ด้ ว ยเคยเป็ น เสานาบดี ก ระทรวงมหาดไทยใน ประเทศเบลเยี่ยม อาจจะเป็นประโยชน์แก่เมือง ไทยได้หลายอย่าง จึงทรงตรัสตั้งให้เป็นต�ำแหน่ง “ที่ ป รึ ก ษาราชการทั่ ว ไป” มิ ใช่ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษา ราชการแต่ในกระทรวงการต่างประเทศกระทรวง เดี ย ว ต่ อ มาทรงพระราชด� ำ ริ ว ่ า มองสิ เ ออโรลั ง ยัคมินส์ท�ำราชการเป็นประโยชน์มาก ด้วยความ ภักดีต่อประเทศไทย และมีอัชฌาสัยเข้ากับไทย ได้ดีทุกกระทรวง ทั้งเป็นผู้ใหญ่สูงอายุและเคยมี บรรดาศักดิ์สูง ถึงเป็นเสนาบดีในบ้านเมืองของตน มาแต่ก่อน จึงทรงสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าพระยาอภัย ราชาฯเมือง พ.ศ.2439 ได้รับราชการส�ำคัญต่างๆ จนถึ ง อยู ่ ใ นคณะที่ ป รึ ก ษาของสมเด็ จ พระบรม ราชินีนาถ เมื่อทรงส�ำเร็จราชการแผ่นดิน นับเป็น ฝรั่งคนที่ 2 ซึ่งได้เป็นเจ้าพระยา ต่อจากเจ้าพระยา วิชาเยนทร์ครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เจ้าพระยาอภัยราชา (โรลัง ยัคมินส์) รับ ราชการสัก 7 ปีเกิดเจ็บป่วยด้วยชราภาพ และจะทน อากาศร้อนอยู่ต่อไปไม่ไหว จึงจ�ำใจต้องทูลลาออก จากราชการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเสียดาย แต่ ก็ ต ้ อ งพระราชทานพระบรมราชานุ ญ าต ด้วยทรงพระราชด�ำริว่ามีความจ�ำเป็นเช่น นั้น จริง เจ้าพระยาอภัยราชา(โรลัง ยัคมินส์) กลับ

ออกไปอยู ่ บ ้ า นเดิ ม ได้ สั ก สามปี ก็ ถึ ง อสั ญ กรรม คุ ณ หญิ ง อภั ย ราชาก็ ถึ ง อนิ จ กรรมในเวลาใกล้ ๆ กั น แต่ มี บุ ต รรั บ ราชการเมืองไทยต่อมา 2 คน บุตรคนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญ กฎหมายคล้ายบิดา มีชื่อเสียงจนพระเจ้าแผ่นดิเบลเยี่ยมทรง ตั้ ง ให้ ย ศเป็ น บารอน คนนี้ ไ ด้ เ ป็ น ผู ้ พิ พ ากษาของเมื อ งไทย ในศาลต่ า งประเทศ ณ กรุ ง เฮก บุ ต รคนที่ 2 ได้ เ ป็ น กงสุ ล เยเนอราลไทยอยู่ ณ กรุงบรุสเซล ชาวเบลเยี่ยมยังนับถือตระกูล โรลัง ยัคมินส์ อยู่จนบัดนี้ เ มื่ อ เจ ้ า พ ร ะ ย า อ ภั ย ร า ช า ถึ ง อ สั ญ ก ร ร ม แ ล ้ ว กว่ า 20 ปี ฉั น ไปยุ โรปครั้ ง หลั ง ใน พ.ศ.2473 ไปถึ ง กรุ ง บรุสเซล ราชธานีประเทศเบลเยี่ยม พวกสมาชิกในสกุลโรลังยัค มินส ์บุตรเจ้าพระยาอภัยราชาทั้ง 2 คนที่กล่าวมาแล้ว และธิดา ที่เคยเข้ามาอยู่ในเมืองไทย 2 คน กับที่เป็นชั้นหลานด้วยรวม กันกว่า 10 คนพร้อมกันแสดงความขอบใจและขอเลี้ยงเวลา ค�่ำให้แก่ฉันด้วย เมื่อเลี้ยงข้าวแล้ว เข้าอยากรู้เรื่องเดิมที่ฉันพา เจ้าพระยาอภัยราชาเข้ามารับราชการเมืองไทย ขอให้ฉันเล่าใน เวลาประชุมกันวันนั้น ฉันได้เล่าเรื่องที่เขายังไม่รู้ให้เขาฟังตาม ความประสงค์ แต่ยังมิได้เขียนลงไว้ จึงมาเขียนในนิทานเรื่อง นี้ ด้วยเห็นเป็นคติควรนับเข้าในนิทานโบราณคดีได้เรื่องหนึ่ง

มกราคม 2557 IS AM ARE

63


ความรู้ที่ได้รับจากบทความ

ระลอกคลื่นแห่งอาเซียน มีจดหมายจากท่านผู้อ่านทางบ้านส่งมายังนิตยสาร ว่าด้วยเรื่อง ความ รู้ที่ได้รับจากบทความ “ระลอกคลื่นแห่งอาเซียน” ของ นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ ครุฑ โดยคุณ กฤช เศรษฐรังสรรค์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสียงที่มีส่วนช่วยแนะน�ำ สังคมอย่างสร้างสรรค์ เกี่ยวกับวงการแพทย์และระบบสาธารณะสุขภาย ใต้ประชาคมอาเซียนที่ก�ำลังจะมาถึง อย่างไรก็ตาม จดหมายทุกฉบับ ทุก ทัศนะจากท่านผู้อ่านที่ได้รับการตีพิมพ์ ทางทีมงานจะเร่งส่งนิตยสารไปให้ ท่านโดยเร็วที่สุดครับ. 64

IS AM ARE

www.ariyaplus.com


VOXPOP

isamaremagazine@gmail.com

วามร่วมมือของประเทศไทย และประเทศเพื่ อ นบ้ า นใน แถบเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เ พื่ อ ก่อตั้งประชาคมอาเซียน ย่อมสร้าง การเปลี่ ย นแปลงหลากหลายด้ า น ในภู มิ ภ าคนี้ โดยประเทศสมาชิ ก ของประชาคมได้ก�ำหนดกรอบความ ร่วมมือใน 3 ด้านที่ส�ำคัญ ประกอบ ด้วย ด้านความมั่นคง ด้านสังคมและ วัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมี ความเชื่อมโยงระหว่างกัน อย่างไร ก็ ต ามความร่ ว มมื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ อ สั ง คมอย่ า งรวดเร็ ว และมี ค วาม เด่นชัด ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทาง ด้ า นเศรษฐกิ จ เป็ น ทั้ ง ปั จ จั ย ที่ ช ่ ว ย ส่งเสริม และสร้างปัญหาแก่ระบบ สาธารณสุขไทย ระบบสาธารณสุขของสังคม ไทยได้ รั บ การพั ฒ นามาอย่ า งต่ อ เนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้ก�ำหนดเป็น ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ด้ า นสุ ข ภาพ ให้ แ ก่ ป ระชาชนไทย โดยช่ ว ยให้ ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก าร สาธารณสุ ข ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี ค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ ล ดลง ท� ำ ให้ ป ั จ จุ บั น มี ผู ้ เข้ า ใช้ บ ริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ส่ ง ผลให้ ภ าระงานของบุ ค ลากร ทางแพทย์ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น เป็ น เงาตาม ตั ว ประกอบกั บ การค� ำ นึ ง ถึ ง หลั ก มนุษยธรรม และจรรยาบรรณของ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้ า นการแพทย์ ซึ่งต้องให้การรักษาผู้ป่วยที่เข้ามารับ การรักษาโดยไม่ค�ำนึงถึงชาติก�ำเนิด และฐานะทางการเงิน

ดังนั้น จึงสร้างภาระต่องบ ประมาณภาครั ฐ ที่ ต ้ อ งจั ด สรรเพื่ อ สนับสนุนการด�ำเนินงานที่เพิ่มมาก ขึ้น รวมทั้งการขาดแคลนบุคลากร ทางการแพทย์ในปัจจุบันท�ำให้การ รักษาพยาบาลไม่ทั่วถึง และสร้าง ภาระงานที่สูงขึ้น ถึงแม้การปรับปรุง ระบบการจั ด สรรค่ า ตอบแทนแก่ บุคลากรทางการแพทย์นั้น เป็นการ แก้ ป ั ญ หาที่ ป ลายเหตุ เพราะเป็ น เพียงการสร้างก�ำลังใจ และให้ค่า ตอบแทนการท�ำงานที่เหมาะสมกว่า เดิมเท่านั้น ดั ง นั้ น การพั ฒ นาระบบ สาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ ป ระชาชน สามารถเข้ า ถึ ง การให้ บ ริ ก ารที่ มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีค่าใช้จ่าย ที่ไม่สูงมาก จึงควรเริ่มพัฒนาจาก การสร้ า งบุ ค ลากรทางการแพทย์ ให้ เ พิ่ ม มากขึ้ น และเพิ่ ม จ� ำ นวน แพทย์เฉพาะทางมากขึ้น โดยปฎิบัติ หน้าที่ประจ�ำทั้งในโรงพยาบาลส่วน ภูมิภาค และโรงพยาบาลส่งเสริมสุข ภาพต� ำ บลต่ า งๆ และพั ฒ นาโรง พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเพื่อ ให้ มี ศั ก ยภาพการให้ บ ริ ก ารรั ก ษา พยาบาลครอบคลุ มทั้ ง โรคพื้ น ฐาน และโรคเฉพาะทางต่างๆ เพื่อสร้าง ความสะดวกและลดภาระของผู้ป่วย ที่ต้องเดินทางไกลเพื่อรับการรักษา พยาบาล รวมทั้ ง ลดปั ญ หาผู ้ ป ่ ว ย เข้ารับบริการในโรงพยาบาลใดโรง พยาบาลหนึ่งมากเกินไป ทั้งในส่วน กลางและส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ ก ลุ ่ ม แรงงาน ต่ า งด้ า วที่ ไ ม่ มี ป ระกั น สั ง คม และ ชาวต่ า งด้ า วที่ เ ข้ า มารั บ บริ ก าร

ทางการแพทย์ในประเทศไทย ต้อง มี ร ะบบร่ ว มจ่ า ย โดยก� ำ หนดค่ า รั ก ษาพยาบาลที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามารับการ รั ก ษาในประเทศไทย หรื อ อาจ ก� ำ หนดให้ ช าวต่ า งประเทศที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาในประเทศไทยทุ ก คน ต้องซื้อประกันสุขภาพขั้นต�่ำ เป็นต้น อย่ า งไรก็ ต ามการพั ฒ นา เทคโนโลยี ท างการแพทย์ ข องไทย ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น การ วินิจฉัยโรคผ่านระบบ Conference และระบบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ค�ำ ปรึกษาทางไกลแก่แพทย์ย่อมช่วย ให้สามารถรักษาผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล ได้ รวมทั้งการน�ำเทคโนโลยีขั้นสูง ในการรักษาย่อมเพิ่มศักยภาพด้าน สาธารณสุขของไทยให้สูงขึ้น การสร้างความตระหนักถึง การป้องกันโรค และการตรวจเยี่ยม ประชาชนในท้องถิ่นโดยอาสาสมัคร ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า นซึ่ ง ประกอบด้ ว ย อาสาสมัครคนไทย และชาวต่างชาติ เพื่อสะดวกต่อการสื่อสารและการ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ผู ้ อ าศั ย ในชุมชน โดยอาสาสมัครเหล่านี้จะ กระจายอยู่ตามหมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่ว ถึงและห่างไกลโรค ตลอดจนภาค รัฐสามารถทราบถึงสถานการณ์โรค ภัยต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้าน สาธารณะสุขอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ป ระเทศไทยมี ศั ก ยภาพสู ง ในการรั ก ษาพยาบาล จนเป็ น ที่ ย อมรั บ ในหลายประเทศ ประกอบการเปิดประชาชมอาเซียน

มกราคม 2557 IS AM ARE

65


อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจในด้านนี้จะต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ ซึ่งช่วยให้สามารถส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคภัยได้ พร้อมทั้งยังเป็นธุรกิจที่ สามารถขยายไปสู่ประเทศที่อยู่ในประชาคมอาเซียน จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น ในปี 2015 นี้ จึงเอื้อต่อการขยายธุรกิจของสถาน พยาบาลเอกชนไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน โดย ไม่ต้องกังวลต่อปัญหาการเคลื่อนย้ายบุคลากร ทางการแพทย์ เพราะตามข้ อ ตกลงด้ า นการ เคลื่อนย้ายแรงงานของประชาคมอาเซียนก�ำหนด ให้ บุ ค ลากรทางการแพทย์ ซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม อาชี พ ที่ ขาดแคลนซึ่ ง สามารถเคลื่ อ นย้ า ยในลั ก ษณะ ชั่ ว คราวเท่ า นั้ น ดั ง นั้ น การขยายธุ ร กิ จ ทางการ แพทย์ของภาคเอกชนจึงเสมือนเป็นการถ่ายทอด องค์ความรู้ทางการแพทย์ไปยังประเทศอื่นเพื่อให้ มีศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นจนเท่า เทียมกับประเทศไทยได้ ซึ่งจะสร้างชื่อเสียง และ สร้างรายได้กลับสู่ประเทศไทย โดยชาวต่างชาติที่ต้องการรักษาพยาบาล ในระบบโรงพยาบาลของประเทศไทยสามารถ รั ก ษาที่ โรงพยาบาลสาขาใดก็ ไ ด้ ซึ่ ง อาจอยู ่ ใ น ประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเน้นย�้ำ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ได้ รับการยอมรับ และมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ซึ่ง 66

IS AM ARE

www.ariyaplus.com

จะเป็นการสร้างผลดีต่อระบบการให้บริการดูแล สุ ข ภาพประเภทอื่ น ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การให้ บ ริ ก าร ทางการแพทย์แผนหลัก เช่น การศัลยกรรมเพื่อ ความงาม การแพทย์ทางเลือก และธุรกิจการดูแล สุขภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น โยคะ สปา ฟิตเนส การนวดแผนไทย ซึ่งประเทศไทยมีชื่อเสียงและมี ความเชี่ยวชาญในด้านนี้มาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งปรากฎหลักฐานที่ชัดเจนในวัดโพธิ์ กฤช เศรษฐรังสรรค์ จ.นนทบุรี

ส�ำหรับท่านผู้อ่านที่มีเรื่องราวดีๆ (ไม่ จ� ำ กั ด ประเภท) เพื่ อ แบ่ ง ปั น สู ่ สั ง คม สามารถส่งมาได้ที่ นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง 31/2 ซ.ทองหล่อ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-983-7312-3 โทรสาร.02-983-7314 หรือทางอีเมล์ isamaremagazine@gmail.com


·Ø¹àÃÕ¹¿ÃÕ!!¡ÑºÍÒ¨ÒϪ×èÍ´Ñ§ã¨´Õ อาจารยปง เจริญศิริวัฒน แหง สถาบันกวดวิชา Da’vance ...

ถาม – ทางออกของปญหาการศึกษาคืออะไรครับ ตอบ – ตองมาจากครอบครัวที่ดีนะ / อาจารยมหาวิทยาลัยหลาย คนมีนะที่เปนหวงเด็ก ทําไมไดเกรดเทานี้ละลูก ความรักไงที่คุณตองใหเขา ไมใชวิชาการอยางเดียว คนที่ใหแตวิชาการอยางเดียว ควรจะเรียกตัวเองวานัก วิชาการ ที่มาสอน อยาเรียกเลยวาเปนครู ครูตองใหความรักนักเรียน ตองมี ความเอื้ออาทรตอเด็ก ถาม – นั่นหมายความวา ไมวาจะเรียนในหองเรียนมากขนาดไหน บางทีการออกมากวดวิชา แลวมาเจออาจารยที่เปนอยางอาจารย ที่ใหความรัก ตอเด็ก อาจารยกําลังจะสะทอนใชไหมครับวานี่ไงทางออกของการศึกษาไทย คือการที่ครูใหความรัก ความเมตตาตอเด็ก เขาใจเด็ก ตอบ – ครูไมเคยสะทอนหรอกคะ นี่คือตัวครูเองจริงๆ ครูไมคิด หรอกคะ วาครูทุกคนตองเปนแบบครู แตครูเพียงแคอยากจะบอกวา เด็กหลาย คนเขาขาดความอบอุนจากอาจารยเคยรูบางไหม ทั้งที่โรงเรียน ทั้งมหาวิทยาลัย คุณเปนแคนักวิชาการที่มาสอน แลวคุณก็ชมกันเองใหเปนอาจารยดีเดน คุณสอนเด็กอยู ๔๐ คน แลวคุณสอนสําเร็จอยู ๑๐ คน แลวก็เอาเด็ก ๑๐ นี้มาโออวดตลอดเวลา แลวอีก ๓๐ คนที่เหลือละ เคยดูแลเขาบางหรือเปลา โทษแตเด็กที่เรียนเลขไมรูเรื่อง แลว เคยคิดที่จะไปสอนเขาบางหรือเปลาแทนที่จะไปโทษเขา นี่ครูมาพูดแทนเด็กหลายๆ คน เด็กหลายๆ คนที่บางทีตั้งใจนะ แตเรียน ไมรูเรื่อง เคยสงสารเขาบางไหม คําพูดของคุณถาไปบาดจิตใจเขาใหเปนแผลลึกๆ อยูในใจตั้งแตตอนประถม จนเขาไมตั้งใจเรียนมา จนถึงมัธยม เคยรูบางไหม ..วาเปนเพราะคุณ .... The Tanpisit : http://www.oknation.net/blog/tanpisit

จากศิษยครูสมศรี

- ชอบ “คุณครูสมศรี” มากคะ ครูไมไดสอนแคความรู แตสอนคุณธรรมดวย อยากใหครูรูวามีนักเรียนคนหนึ่งที่ปลื้ม และ รักคุณครูมากๆๆๆ คําพูดของคุณครูทําใหมีกําลังใจ พี่เสื้อสมนารัก มากนี่คือกวดวิชาที่แรกและที่เดียวที่มีคนดูแลอยางดีเยี่ยม / รัก ครูมากคะ - วันแรกที่ผมไดมาเรียนกับ “คุณครูสมศรี” ครูเปนครูที่ เฮฮา นารัก ทําใหผมมีมุมมองที่ตางไปจากเดิมทําใหมีความรักใน วิชาภาษาอังกฤษ ยอมที่จะลงทุนทองศัพททุกเย็น (ซึ่งปกติไมเคย คิดจะทํา) / รักครูมากครับ “คุณครูสมศรี” ครูไทย...ที่เขาใจหัวใจเด็กไทย

¡µÔ¡Ò§‹ÒÂæà¾×èÍ¡ÒÃÃѺ·Ø¹àÃÕ¹¿ÃÕ

Ê‹§àÃ×èͧÃÒÇ ‘¨ÔµÍÒÊÒ’ ã¹´ŒÒ¹µ‹Ò§æ ໚¹àÃ×èͧÃÒǢͧµ¹àͧËÃ×ͼٌÍ×è¹ ¡ÅØ‹Á¤³Ðã´æ ¡çä´Œ ·Õè »ÃзѺ㨠¨íҹǹ 1 ËÃ×Í 2 ˹ŒÒ ¢¹Ò´ A4 ¾ÃŒÍÁÃÙ»¶‹Ò ÃѺÊÔ·¸ÔìàÃÕ¹¿ÃÕ 1 ¤ÍÃÊ ·Ñ¹·Õ (Çѹ àÇÅÒ ¤ÍÏÊã´ ·Õè ä˹ ¹ŒÍ§àÅ×Í¡àÃÕ¹àͧ) ËÒ¡¹ŒÍ§æÊ‹§ÁÒ¨íҹǹÁÒ¡ ¡çµŒÍ§ÃͤÔǡѹ˹‹Í¹Ф‹Ð มกราคม 2557 IS AM ARE Ê‹§º·¤ÇÒÁä´Œ·Õè e-mail :Mookkarsa@gmail.com Êͺ¶ÒÁÃÒÂä´Œ·Õè 02-983-7312

67


GOODLIFE

ตา

ความรู้รอบตา โรคน�้ำวุ้นตาเสื่อม

ของคนเรามีหลักการเหมือนกล้องถ่ายรูป แสงจะวิ่งผ่านกระจกตาด�ำ (cornea) และเลนส์ตา (lens) ไปตกที่จอประสาทตา (retina) ซึ่งท�ำงาน เหมือนฟิล์มกล้องถ่ายรูป ระหว่างเลนส์ตา และจอประสาทตา จะมีส่วนของน�้ำ ใสๆ ลักษณะคล้ายวุ้นหรือเยลลี่ เรียกว่า น�้ำวุ้นตา (vitreous) ตอนเราอายุน้อยๆ น�้ำวุ้นตา จะใส ไม่มีตะกอน และแนบติดกับ ด้านหน้าของจอประสาทตา แนบ ติดกับด้านหลังของเลนส์ แต่เมื่อ มี ปัจจัยบางอย่าง เช่น อายุมากขึ้น โดยเฉพาะเกิน 40 ปี หรือในกลุ่ม ที่ มี ส ายตาสั้ น โดยเฉพาะสั้ น กว่ า 600 หรือมีอุบัติเหตุก ระแทกที่ต า อาจท�ำให้เกิดมีปัญหาน�้ำวุ้นตาเสื่อม ได้ โดยน�้ำวุ้นตาจะมีการหดตัวและ หนาตัวเป็นจุดหรือเป็นเส้นภายใน ลูกตา เป็นกลุ่มก้อนที่มีลักษณะทึบ แสง ท�ำให้เห็นเป็นเงาเกิดขึ้น ถ้าการ หดตั ว นี้ มี แรงดึ ง มาก อาจเกิ ด การ ดึงรั้งจอประสาทตาจนเกิดการฉีก ขาด หรือเส้นเลือดที่จอประสาทตา ฉีกขาดจนมีเลือดออกในน�้ำวุ้นตาได้ อาจมีการหลุดลอกของจอประสาท ตาตามมา ท� ำ ให้ ก ารมองเห็ น ใน ต�ำแหน่งที่จอประสาทตาหลุดลอก มืดไป และถ้าทิ้งไว้นาน ท�ำให้สูญ เสียการมองเห็นอย่างถาวรและมัก จะลุกลามจนท�ำให้ตาข้างนั้นบอดได้

68

IS AM ARE

www.ariyaplus.com

อาการอย่างไรที่สงสัยว่า จะมีวุ้นตาเสื่อม ถ้ า รู ้ สึ ก ว่ า มี อ าการมอง เห็ น เงา จุ ด ด� ำ หรื อ เส้ น ๆลอยไป มา ( floaters) โดยจุดนี้ไม่หายไป เมื่อเรากระพริบตา และมักเคลื่อน ตามการมองของเรา (กลิ้งไปมาตาม การกลอกตา) อาจร�ำคาญเหมือน เห็นขยะอยู่ในตา

ข้อแนะน�ำส�ำหรับคนที่มี ภาวะน�้ำวุ้นตาเสื่อม ควรพบจั ก ษุ แ พทย์ เ พื่ อ ท� ำ การตรวจจอประสาทตาอย่ า ง ละเอียด (ต้องขยายม่านตา)ว่า น�้ำ วุ้นตาที่เสื่อมนี้เป็นชนิดที่ก่อให้เกิด อั น ตรายหรื อ ไม่ ส่ ว นความรู ้ สึ ก ที่ มี เ งาลอยไปมาจะค่ อ ยๆลดลงไป เองเมื่อเวลาผ่านไป และก่อให้เกิด ความร�ำคาญน้อยมาก แม้ว่าในบาง คนอาจยังรู้สึกอยู่ได้นานเป็นปี ไม่ จ�ำเป็นต้องให้การรักษา เนื่องจาก ภาวะน�้ ำ วุ ้ น ตาเสื่ อ มโดยลั ก ษณะ แล้วไม่ได้ถือว่าเป็นโรค แต่เป็นการ

เปลี่ยนแปลงตามปรกติของร่างกาย เมื่ออายุเพิ่มขึ้น แพทย์จะนัดตรวจ เป็ น ระยะๆ และแนะน� ำ ให้ สั งเกต อาการ

การรักษา ในช่ ว งแรกที่ มี อ าการน�้ ำ วุ้นเสื่อม ถ้าตรวจแล้วไม่พบว่าจอ ประสาทตาผิดปกติ ก็ไม่ต้องท�ำการ รั ก ษาอะไร แนะน� ำ งดกี ฬ าที่ จ ะมี การกระแทก หรือใช้ความเร็วสูงๆ เช่ น การชกมวย หรื อ แบดมิ น ตั น แต่สามารถเล่นกีฬาเบาๆ เช่น เดิน สายพาน ได้ และมาตรวจตาม แพทย์นัด ถ้าตรวจแล้วพบว่ามีรอยฉีก หรื อ รู ที่ จ อประสาทตา ก็ จ ะรั ก ษา โดยการยิ ง เลเซอร์ ร อบรอยนั้ น เพื่ อ ป้ อ งกั น การหลุ ด ลอกของจอ ประสาทตา แต่ถ้าเป็นรุนแรงถึงขั้น มีจอประสาทตาลอกก็จะต้องได้รับ การผ่าตัดน�้ำวุ้นตา โดยจักษุแพทย์ ด้านจอประสาทตาต่อไป


โดยสรุป ถ้ามีอาการเหล่านี้ควรพบจักษุ แพทย์เพื่อรับการตรวจจอประสาทตา รู้สึกว่ามีเงาด�ำ หรือ floater ใหม่เกิดขึ้นอย่างทันที ทันใด หรือมีมากขึ้นกว่าเดิมที่เคยมี รู้สึกมีแสงแว่บ (flashing) คล้ายฟ้าแลบ หรือไฟแฟลช กล้องถ่ายรูปเกิดขึ้นในลูกตา รู้สึกว่ามีลานสายตาผิดปรกติหรือ แคบลง เหมือนมีม่านมาบังด้านใดด้านหนึ่ง อาจเกิดจากมีจอ ประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอก เพราะเวลาเกิดจอประสาท ตาฉีกขาดจากการดึงรั้งของน�้ำวุ้นตาจะเกิดที่บริเวณขอบจอ ประสาทตาก่อนเสมอ ท�ำให้ขอบภาพหายไป ในกลุ่มผู้ที่จะท�ำเลสิก ในวันตรวจประเมินสภาพตา ก็ จะมีการสอบถามอาการน�้ำวุ้นตาเสื่อมและตรวจจอประสาทตา อย่างละเอียด ถ้ามีแต่น�้ำวุ้นเสื่อม แต่ไม่มีภาวะจอประสาทตา ผิดปกติก็สามารถท�ำเลสิกได้ หรือถ้าตรวจพบว่ามีจอประสาท ตาบาง หรือมีรอยฉีก ก็จะท�ำการรักษาโดยการยิงเลเซอร์จอ ประสาทตาก่อน และตรวจประเมินจอประสาทตาอีกครั้งหลัง ยิงเลเซอร์แล้ว ซึ่งถ้าปกติดีก็สามารถท�ำเลสิกได้ ไม่ได้เป็น อุปสรรคค่ะ

มกราคม 2557 IS AM ARE

69


คุยนอกกรอบ

เรื่อง-ภาพ : ก.เมธากร korawik_unapamnak22@hotmail.com

เกษตรสรรพสิ่ง "...หากเกิดอะไรขึ้นมาในประเทศคนเมืองจะตายก่อนเพราะ ท�ำอะไรไม่เป็นเลย แต่เราสามารถอยู่รอดได้สบายเพราะเรามี ความรู้ตรงนี้แล้ว คนที่เขาจบดอกเตอร์ยังไม่สามารถท�ำเรื่อง ง่ายๆ อย่างนี้ได้เลย…"

70

IS AM ARE

www.ariyaplus.com


มกราคม 2557 IS AM ARE

71


เรียนรู้ที่จะเข้าหาธรรมชาติ "เกษตรสรรพสิ่ง" ทางเลือกของคนรุ่น ใหม่ เสียงเป็ดร้องระงมแต่เช้าตรู่ เป็นสัญญาณว่าสรรพ สิ่งตื่นขึ้นแล้วพร้อมดวงตะวันในเช้าวันใหม่ เธอใช้เสียงนี้ แทนนาฬิกาปลุก เพื่อตื่นลืมตามาพบกับนาข้าวที่ทุ่มกาย เทใจดูแลมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 5 เดือน ที่ตัดสินใจหันหลังให้สังคมเมือง เพื่อก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ วิถีชีวิตซึ่งคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีหน้าตาใน สังคม ถ้าเทียบกับการเป็นมนุษย์เงินเดือนตามวิถีทุนนิยม “อาชีพเกษตรกร”

ขัดเกลาชีวิต ด้วยวิถีเกษตรกร “โดยส่วนตัวแล้วการเกษตรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่การตัดสินใจมาที่นี่คือการมาเรียนรู้ชีวิตมากกว่า เรียน รู้การพึ่งตนเอง เพราะเราอยู่แต่ในเมืองท�ำอะไรไม่เป็น เลย เขาใส่อะไรมาให้กินก็กินโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไร ต้น มันเป็นยังไง เรียนรู้การปรับตัวเข้าหาธรรมชาติ เรามา เพื่อเรียนรู้ชีวิตมากกว่า” นี่คือเหตุผลหนึ่งในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ “เกษตรอัจฉริยะ” ของ ศิริวิมล กิตะพาณิชย์ หรือ เปิ้ล หญิงสาววัย 26 ปี ชาวกรุงเทพมหานครโดยก�ำเนิด หลัง จากเรียนจบคณะนิเทศศาสตร์จากประเทศออสเตเรียได้ไม่ นาน เธอก็ได้รับค�ำแนะน�ำจากเพื่อนของคุณพ่อถึงโครงการ

72

IS AM ARE

www.ariyaplus.com

ดังกล่าว สอดคล้องกับความเป็นคนรักสงบ เบื่อชีวิตที่ค่อน ข้างรีบเร่งและวุ่นวาย นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้ศิริวิมล ถอดหน้ากากทางสังคมออก มุ่งสู่วิถีซึ่งช่วยขัดเกลาจิตใจ เธอได้ด้วยการเกษตร โครงการ “เกษตรอัจฉริยะ” ท�ำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสนบาท เปิดรับผู้ที่ต้องการทดลองท�ำการเกษตรด้วย ตั ว เองเพื่ อ การน� ำ ไปต่ อ ยอด ตามแนวทางพระราชด� ำ ริ โดยก�ำหนดระยะเวลาอย่างต�่ำ 5-9 เดือน หมายความว่า ตลอดระยะเวลา 5 เดือนคุณต้องอยู่กินที่โครงการในฐานะ “นักเรียนประจ�ำ” เพื่อศึกษาดูแลรับผิดชอบแปลงนา 1 ไร่ของตนเองซึ่งทางโครงการจัดไว้ให้ ภายใต้ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง “ต้องบอกว่า ก่อนที่จะเข้ามาโครงการนี้ เราไม่มี ความรู้เรื่องการเกษตรเลย เราเริ่มจากศูนย์ ส�ำหรับบาง คนก็ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ง ่ า ยเพราะเขาเคยท� ำ มาก่ อ นแล้ ว แต่ ส�ำหรับเรามันเป็นเรื่องตื่นเต้นมาก เพราะเรายังไม่รู้เลย ว่าก่อไฟยังไง เราอยู่ในวิถีชีวิตที่ว่าทุกอย่างมาเสิร์ฟอยู่ ตรงหน้าแล้ว เราไม่รู้ว่าอะไรคือตะไคร้ อะไรคือข่า หลาย คนก็บอกว่าไม่กลัวเหรอไปตั้ง 5 เดือน นาตั้ง 1 ไร่ ดูแล คนเดียวไหวหรือ แต่ตัวเองตัดสินใจแล้วว่าอยากไปเรียน รู้ชีวิต ยังไงก็ต้องไป” เหตุ ผ ลในการเข้ า ร่ ว มโครงการฯ ของนั ก เรี ย น แต่ละคนแตกต่างกันไป บ้างทดลองด้วยความอยากรู้ บ้าง ต้องการน�ำไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพที่บ้าน แต่ส�ำหรับ เธอมันคือความท้าทาย คือการค้นหาและต่อสู้กับบางสิ่ง บางอย่างในตัวเอง ตามแบบของคนรุ่นใหม่ที่ไม่กลัวการ เปลี่ยนแปลง สองตีนเปลือยเปล่าเดินย�่ำไปบนผืนนา 1 ไร่ ซึ่งทาง โครงการ “เกษตรกรอัจฉริยะ” จัดไว้ให้ศึกษาทดลองด้วย ความอุ่นใจไร้กังวลจากสารเคมีหรือโรคฉี่หนู เช้านี้เธอมีนัด โยนข้าวลงนา อันเป็นวิธีซึ่งผสานกันระหว่างนาด�ำกับนา หว่าน เรียกว่า “นาโยน” เป็นวิธีให้ต้นข้าวตั้งต้นโตตาม ธรรมชาติโดยไม่ต้องด�ำปัก แถมต้นข้าวยังเว้นระยะห่าง เท่าๆ กันอีกด้วย การท�ำนาแต่ละครั้งก็จะมีเพื่อนนักเรียน ต่างวัยต่างอาชีพ เช่น วิศวกร ช่างภาพ จิตรกร สถาปนิก เกษตรกร ฯลฯ มาช่วยกัน “ลงแขก” หมายความว่า เรา ช่วยเขา เขาช่วยเรา


มกราคม 2557 IS AM ARE

73


74

IS AM ARE

www.ariyaplus.com


“ที่เรียกว่าโรคฉี่หนู ความจริงไม่ได้เกิด จากหนูเลย มันเกิดจากคนใช้สารเคมีในนาข้าว พอหนูเข้าไปกินในนาข้าวแล้วก็ฉี่ออกมา คน เองไปเหยียบก็เลยติดเชื้อ ความจริงไม่เกี่ยวกับ หนู คนต่างหากที่เป็นต้นเหตุในการใช้สารพิษ มาท�ำร้ายตัวเอง” หากเป็นเกษตรกรที่ใช้สารเคมีในนาข้าว ย่อมรู้กันดีว่า ผืนนาของตนนั้นมีพิษร้ายเคือบแฝง อยู่ เขาจึงจ�ำเป็นต้องสวมถุงมือยางและรองเท้า บูทป้องกัน ทั้งยังไม่ยอมกินผลผลิตที่ตนเองปลูก ขายด้วยซ�้ำ เช่นนี้ ทุกข์หนักจะไปตกอยู่ท่ีใครได้ นอกจากผู้บริโภคที่ให้ค่าความอร่อยและความ สวยงามของอาหารเป็นหลัก “มั น สอนเราเยอะเลยนะ แท้ จ ริ ง แล้ ว 1 ไร่ 1 แสนที่ว่าน่ะ ส�ำหรับเราแทบไม่ได้ขาย เลย แต่เรามีกินทุกอย่าง เราปลูกเองกินเอง ได้ กินของดีมีประโยชน์ เหลือก็ขาย เรารู้แล้วว่า หากไปซื้อกินที่ตลาดก็เหมือนซื้อยาพิษกิน เรา จึงมาคิดได้ว่า ค�ำว่าพอเพียงของในหลวงก็คือ การเลี้ยงตัวเองได้ เรารู้ว่าอะไรปลูกอยู่ตรงไหน ลักษณะอย่างไร เห็ดขึ้นตรงไหน สมุนไพรใช้งาน ยังไง อันไหนกินได้ - ไม่ได้ หากเกิดอะไรขึ้นมา ในประเทศคนเมืองจะตายก่อนเพราะท�ำอะไรไม่ เป็นเลย แต่เราสามารถอยู่รอดได้สบายเพราะ เรามีความรู้ตรงนี้แล้ว คนที่เขาจบดอกเตอร์ยัง ไม่สามารถท�ำเรื่องง่ายๆ อย่างนี้ได้เลย” นอกจากความเด็ดเดี่ยวในตนเองแล้วก็ ไม่มีสิ่งใดที่ผลักดันให้ผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งก้าว เข้ามาเผชิญกับชีวิตจริงอย่างซึ่งหน้าอย่างนี้ – ที่ นี่ ทุกคนจะมีแปลงนาของตนเองคนละ 1 ไร่ แบ่ง

พื้นที่เป็น 30 : 30 : 30 : 10 ในส่วนของพื้นที่ 10 เปอร์เซ็นนั้น (160 ตร.ม.) เป็นบ้านพักอาศัยหลัง เล็กๆ ประกอบด้วยไม้อัดและสังกะสีตั้งอยู่เหนือ ร่องน�้ำเลี้ยงปลาในเขตพื้นที่ 1 ไร่ของตนเอง ความ กว้างของมันเพียงพอส�ำหรับคนคนเดียวเท่านั้น เป็นการอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่มีส่ิงบันเทิงใจมาก ไปกว่าวิทยุส่วนกลางซึ่งเปิดเพลงแผ่วเบาเคล้า การท�ำงานกลางแดดจ้าในแต่ละวัน

คล้อยตามฟ้า เข้าใจธรรมชาติ “เราก็ เ ป็ น คนหนึ่ ง ที่ ก ลั ว งู กลั ว ตุ ๊ ก แก จิ้ ง จกอะไรประมาณนี้ แต่ พ อมาอยู ่ ที่ นี่ เราได้ เจอหมดเลย ทั้งหนู แมงมุม งู หนอน ตะขาบ มันเหมือนการฝึกตัวเองอย่างหนึ่ง การท�ำการ เกษตรอย่ า งนี้ ท� ำ ให้ เราเข้ า ใจธรรมชาติ ม าก ขึ้น เราถอนหญ้าได้ไม่นาน แต่เดี๋ยวมันก็ขึ้น อีก ถอนอีกก็ขึ้นอีกอยู่อย่างนี้ เราเองต่างหาก ที่จะท�ำยังไงให้อยู่กับมันได้ ไม่ใช่ไปเปลี่ยนมัน ธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกัน เราเป็นส่วนหนึ่ง ของธรรมชาติ พอเข้าใจตรงนี้เราก็สามารถจะ อยู่ที่ไหนก็ได้ อยู่ได้ด้วยความสบายใจ” การเป็นเกษตรกรในแบบที่ปรับตัวเข้าหา ธรรมชาติยังท�ำให้เธอคนพบว่า ชีวิตคือการอยู่ร่วม กับธรรมชาติ ด้วยส�ำนวน “คล้อยตามฟ้า” หมาย ถึ ง การมี ชี วิ ต อยู ่ อ ย่ า งไม่ ฝ ื น ธรรมชาติ มี ค วาม หมายทางการเกษตรอีกประการหนึ่งคือ ปลูกพืช ตามฤดูกาล หน้าไหนควรปลูกอะไรก็ปลูก ไม่ฝืน ด้วยสารเคมี เพราะประสบการณ์จากการน�ำผัก ไปขายที่ตลาดตามนโยบายของโครงการฯ สอน เธอว่า แม่ค้าในตลาดเองยังไม่กล้าจับพืชผักที่ตน

มกราคม 2557 IS AM ARE

75


ขายด้วยมือเปล่าเลย เพราะกลัวสารพิษ ทั้งการน�ำทราย มาคั่วให้ร้อนน�ำไปโรยผักให้เป็นรูแหว่งเว้าเพื่อตบตาผู้ บริโภคว่านี่คือผักที่มีหนอนกินไร้สารเคมี – ส�ำหรับผู้ บริโภคที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ มันคือการตายผ่อนส่งอย่าง หลีกเลี่ยงได้ยาก ค� ำ ว่ า ท� ำ นา 1 ไร่ ไ ด้ เ งิ น 1 แสนบาท ตามชื่ อ โครงการนั้นสามารถท�ำได้มากกว่า 1 แสนบาท ขึ้นอยู่กับ ความรู้ความดูแลเอาใจใส่ของตัวนักเรียนเอง แต่ทั้งนี้ทั้ง นั้น หัวใจของโครงการคือการได้เข้ามาศึกษาวิธีการพึ่งพา ตนเองซึ่งเป็นหัวใจของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนเรื่อง เงินขึ้นอยู่กับว่าใครจะเน้นศึกษาเรื่องใดเป็นพิเศษ ทั้ง การเกษตร การประมง หรือปศุสัตว์ เป็นต้น

สมัยนี้ปลูกผักกินเองดีที่สุด ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าการซื้อผักผลไม้ในตลาดสมัย นี้เหมือน “ซื้อยาพิษกิน” เพราะไม่สามารถรู้ได้เลยว่า ผู้ผลิตเขาใส่อะไรลงไปในพืชบ้าง มีการทดลองหนึ่งใน โครงการชาวนาอัจฉริยะ ซึ่งน�ำบอระเพ็ดปักกิ่งในระยะ ห่างเท่าๆ กันรอบคันนา เพื่อให้เป็นอาหารของต้นข้าว จากนั้ น ลองน� ำ ข้ า วมารั บ ประทานดู ปรากฎว่ า ข้ า วมี รสชาติขม จึงน�ำไปสู่การอธิบายได้ว่า เราให้พืชกินอะไร มันก็จะเป็นอย่างนั้น เช่นเดียวกับยาฆ่าแมลงที่เราฉีด ให้พืชมากเท่าไหร่ มันก็จะดูซับติดตัวไปถึงผู้บริโภคมาก เท่านั้น “เราอาจจะท�ำงานเก็บเงินเพื่อจะเก็บไว้ใช้ใน บั้ น ปลายชีวิต หรือ เพื่อ เป็นทุนสัก ก้ อนเพื่ อท� ำ ธุ ร กิ จ แต่เราหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เราซื้อกินอยู่ทุกวันมันมีสารพิษ ปนเปื้อนสะสมในร่างกาย เพราะเรามองข้ามความรู้ ทางการเกษตรไป ใส่ใจแต่หน้าตาอาหาร ผลสุดท้าย เงินที่เราหาได้มาก็ใช้รักษาตัวเองหมด” วิธีที่ผู้บ ริโภคจะสามารถหลีก เลี่ ย งได้ ดี ที่ สุ ด คื อ “การปลูกผักกินเอง” เพราะสมัยนี้เราไม่อาจรู้ว่าผักที่ มีรอยแหว่งเว้าคล้ายหนอนกินจะไม่ได้มาจากทรายคั่ว หรือผักที่บอกว่าปลอดสารพิษตามตลาดทั่วไปจะเป็นผัก ที่ปลอดสารพิษจริงๆ การปลูกผักกินเองจึงเป็นการยืด อายุตัวผู้บริโภคเองไปในตัว โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวซึ่ง ใช้พื้นที่ไม่มากแถมยังปลอดสารพิษอย่างแท้จริงอีกด้วย 76

IS AM ARE

www.ariyaplus.com

ศิริวิมล ถือเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มอง เห็นคุณค่าของการเกษตรแบบธรรมชาติ หรือเรียก อีกอย่างว่า “เกษตรสรรพสิ่ง” ซึ่งสอดแทรกเรื่อง ราวแง่ คิ ด มากมาย ใช่ เ พี ย งการปลู ก พื ช และเก็ บ ผลผลิตเท่านั้น หากยังท�ำให้คนรู้สึกและเข้าใจถึง แก่นแท้ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้าถึง และสิ่งนี้สามารถน�ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันหรือ การประกอบอาชีพอื่นๆ ได้อีกหลากหลาย ปั จ จุ บั น เธอยั ง มี วิ ถี ชี วิ ต เกษตรกรอยู ่ ใ น โครงการดังกล่าว ตั้งใจจะอยู่เก็บเกี่ยวความรู้ต่อไป จนถึงปีหน้า ด้วยความหวังว่าจะน�ำความรู้ไปสอน แก่เด็กๆ ในมูลนิธิต่างๆ ตามแผนอนาคตที่เธอวาง ไว้ต่อไป “เชื่ อ ไหม เราอยู ่ ใ กล้ ก รุ ง เทพแค่ นี้ เ อง (ปากเกร็ด) แต่เหมือนอยู่ไกลกันคนละโลก” เธอ ทอดสายตาไปยังผืนนากว้างไกล ท่ามกลางตะวัน สีแดงที่ก�ำลังคล้อยต�่ำลงเรื่อยๆ จนหมดวันในที่สุด ผู ้ ส นใจสามารถติ ด ต่ อ ทางโครงการได้ ที่ โครงการสอนให้ เ ป็ น “ชาวนาอั จ ฉริ ย ะ” ความ รู้ “ท�ำงาน 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท” 400 วิชา 153/52 ม.3 หมู่บ้านเรสซิเด้นท์พาร์ค 4 ซอยคู้บอน 27 แยก 11 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.11220 โทร.087-503-0526, 08-7794-7557 คุณอรพิน เยาวรัตน์(ต้อ)

"เราก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวงู กลัวตุ๊กแก จิ้งจกอะไรประมาณนี้ แต่พอมาอยู่ที่นี่เรา ได้เจอหมดเลย ทั้งหนู แมงมุม งู หนอน ตะขาบ มันเหมือนการฝึกตัวเองอย่าง หนึ่ง การท�ำการเกษตรอย่างนี้ท�ำให้เรา เข้าใจธรรมชาติมากขึ้น เราถอนหญ้าได้ไม่ นาน แต่เดี๋ยวมันก็ขึ้นอีก ถอนอีกก็ขึ้นอีก อยู่อย่างนี้ เราเองต่างหากที่จะท�ำยังไงให้ อยู่กับมันได้ ไม่ใช่ไปเปลี่ยนมัน ธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เกื้อกูลกัน เราเป็นส่วนหนึ่งของ ธรรมชาติ พอเข้าใจตรงนี้เราก็สามารถจะ อยู่ที่ไหนก็ได้ อยู่ได้ด้วยความสบายใจ”


มกราคม 2557 IS AM ARE

77


BONVOYAGE เรื่องและภาพ : ชนกวสุ

78

IS AM ARE

www.ariyaplus.com


วันก่อนผมมีนัดทานข้าวกับเพื่อนเก่าที่โรงแรมหรู ระดับ5ดาวแห่งหนึ่งริมแม่น�้ำเจ้าพระยา ละแวกสี่พระยา เพื่อนผมคนนี้แต่งงานกับชาวอเมริกันแล้วย้ายไป ท�ำงานอยู่ที่ประเทศอินเดียมาได้มากกว่าหกปีแล้ว เธอบอกกับผมว่า "รู้ไหมว่าเศรษฐีชาวอินเดียนิยมท่องเที่ยวและมา ประกอบพิธีแต่งงานที่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก" ผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเป็น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมส�ำหรับชาวอินเดียที่ต้องการ เดินทางไปท่องเที่ยวและพักผ่อนในต่างประเทศ คาด ว่าในปี 2557นี้จะมีชาวอินเดียเดินทางมาท่องเที่ยว ประเทศไทยมากกว่า1 ล้านคนแน่นอน โดยนักท่องเที่ยวจ�ำนวนเกินครึ่งเป็นแบบท่อง เที่ยวซ�้ำคือหมายความว่าเคยมาแล้วติดใจเลยกลับมา เที่ยวอีก "ตอนนี้นี้ประเทศไทยได้รับความนิยมในหมู่นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวอิ น เดี ย เหนื อ กว่ า ประเทศอื่ น ๆรวมถึ ง ประเทศยอดนิยมอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ไปแล้ว ด้วย เราได้รับการโหวตจากนิตยสารต่างๆในประเทศ อิ น เดี ย ให้ เ ป็ น จุ ด หมายปลายทางที่ ส� ำ คั ญ ของการ ท่องเที่ยว เช่น จากหนังสือโลนลี่ แพลนเน็ต และเป็น สถานที่ที่ควรมาแต่งงานจากนิตยสารทราเวลเลอร์" ผมบอกเธอ พอเล่ า มาถึ ง ตรงนี้ ผ มเลยนึ ก ขึ้ น ได้ ว ่ า หลายปี ก่ อ นที่ โรงแรมริ ม น�้ ำ แห่ ง นี้ แ หละมี พิ ธี ก ารแต่ ง งานของ เศรษฐีชาวอินเดียคู่หนึ่งที่ยังเป็นที่กล่าวขานกันมาจนถึง ทุกวันนี้ จริงๆแล้วอย่าเรียกว่าเศรษฐีเลยครับผมว่าต้อง เป็นอภิมหาเศรษฐีน่าจะใกล้เคียงมากกว่า อภิมหาเศรษฐี ท่านนี้ชื่อ “Shrikant Mehta” เป็นชาวอินเดีย แต่ว่าไป ประกอบธุรกิจอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าบ่าวเป็น ลูกชายของท่านเอง พิธีแต่งงานนี้จึงจัดเลี้ยงกันเบา ๆ แค่ 5 วัน แถมงานทั้ง 5 วันของคู่บ่าวสาวอภิมหาเศรษฐีนี้ยัง แบ่งเป็นงานบ่ายและงานกลางคืนที่ไม่ซ�้ำกันอีกด้วย รวม

แล้วจะมีงานทั้งหมดถึง 10 งาน แขกที่มาร่วมงานจะแต่ง ชุดกันเต็มยศ อวดเครื่องประดับตามประสาเศรษฐีกันเต็ม ที่ 10 งาน ทั้งชุดและเครื่องประดับต่างขนกันมาประชัน ไม่มีซ�้ำกัน เรียกว่าจัดเต็มจนเกินเต็มกันทุกวัน และเพราะทั้งญาติโยมมิตรสหายเพื่อนฝูงของคู่ บ่าวสาวจะอยู่ท่ีสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ ดังนั้นเจ้าของงาน จึงเช่าห้องของโรงแรม 5 วัน ห้องสวีท ห้องเดอลักซ์รวม ทั้งหมด 275 ห้อง ส�ำหรับแขกที่จะเข้ามาพัก นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้จัดงานทั้งหมดก็ยกกอง กันมาจากอินเดียและอเมริกาด้วย ไม่ว่าช่างภาพ นัก ดนตรี เชฟและอื่น ๆ อีกมากมาย ยกเว้นก็แต่สิ่งที่เอามา ไม่ได้ ก็ต้องจัดหากันในไทย อย่างเช่นช้างที่เอามาแห่เจ้า บ่าวในงานวันนี้เป็นต้น ซึ่งเส้นทางแห่นั้นปกติจะมีคิวรถ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง มีรถเข็นขายของเต็มไปหมด เขาก็ให้ คนไปเจรจาแล้วก็จ่ายเงินท�ำขวัญให้เขาเป็นค่าป่วยการ เพื่อจะให้ถนนโล่ง มาถึงตรงนี้แล้วคงไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าจะมี เงินตราเข้าประเทศและเผื่อแผ่ไปยังชาวบ้านผู้เกี่ยวข้อง ทั้งหลายเป็นจ�ำนวนมากเท่าไร นี่เป็นเพียงหนึ่งของตัวอย่างเล็กๆที่ผมอยากจะ บอกว่าทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุดของประเทศไทยมันไม่ใช่ ป่าไม้ ภูเขาต้นไม้ล�ำธารอะไรหรอกนะครับ แต่จริงๆแล้วมันคือรอยยิ้มที่จริงใจและการเป็น เจ้าบ้านที่แสนจะมีเสน่ห์ต่างหาก ไม่ว่าแผนการตลาดของภาครัฐที่มุ่งเน้นไปใน 4 ทิศทางหลักคือ กลุ่มสุขภาพ(Medical) กลุ่มกอล์ฟ (Golf) กลุ ่ ม การแต่ ง งานและฮั น นี มู น (Wedding&Honeymoon) และกลุ ่ ม ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ(Eco-tourism) จะไปในทิศทางใด แต่ผมก็ยังเชื่อมั่นในความเป็นเจ้าบ้าน ที่ดีของพวกเราเสมอ

เพราะว่า "มันเป็นธรรมเนียมไทยแท้ แต่โบราณที่ใครมาถึงเรือนชานต้อง ต้อนรับ" ไงหล่ะครับ มกราคม 2557 IS AM ARE

79


ROUNDABOUT

เรื่อง : เจ้าจุก

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี "เป็ น ผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ รองรั บ การกระจายอ� ำ นาจสู ่ สังคมแห่งการเรียนรู้ที่เป็นความหวังของชุมชน โดยใช้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมน�ำความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เน้น ผลลัพธ์ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล" คือวิสัย ทัศน์ของการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ที่ เข้าร่วมโครงการฯกับครอบครัวพอเพียงมาเป็นปีที่ 5 เป็นสถานศึกษาที่ ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพทางวิชาการมากมายและผลิตจิตอาสาที่ท�ำงาน รับใช้สังคมอย่างเข้มแข็งมากมายเช่นเดียวกัน

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี นั บ เป็ น ครั้ ง แรกที่ ไ ด้ เข้ า ร่ ว มโครงการใส สะอาดพอเพียงเพื่อพ่อสู่สถานศึกษาและชุมชนกับ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ซึ่ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และรอยยิ้มของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อม ทั้งมีน้องๆให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสา กับโครงการฯอย่างล้นหลาม นับได้ว่าเป็นการจัด กิจกรรมที่น่าประทับใจมากๆ

ขุนพลลูกหนังซีเกมส์ ยกพลขอบคุณซิตี้ สปอนเซอร์หลัก ก่อนลุยเมียนมาร์ "ซิโก้" เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (แถวหลังที่ 6 จาก ขวา) กุนซือใหญ่ทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี น�ำทัพขุนพลลูกหนังครบทีม น�ำโดย กวิน ธรรมสัจจา นันท์ ธีราทร บุญมาทัน และชนาธิป สรงกระสินธุ์ เข้า พบ มร. ดาเรน บัคลีย์ (แถวหลังที่ 7 จากขวา) ผู้จัดการ ใหญ่ซิตี้ มร.นาราซิมฮาน ราจาเช็คคาราน ผู้จัดการใหญ่ สายบุคคลธนกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารซิตี้แบงก์ เพื่ อขอบคุ ณ ซิ ตี้ ที่ไ ด้ให้ก ารสนับ สนุน ทีม ชาติไ ทยชุด นี้ ด้วยดีตลอดปีที่ผ่านมา ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่าง เป็นทางการฟุตบอลทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกมส์ ก่อนจะเดินทางไปทวงแชมป์ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ระหว่างวัน ที่ 11 – 23 ธันวาคม 2556 ณ เมืองเนปิดอว์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 11-21 ธันวาคม นี้ ณ อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท 21 เมื่อเร็วๆ นี้ 80

IS AM ARE

www.ariyaplus.com


กิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ร่วมกับเยาวชนโครงการเรือเยาวชน เอเชียอาคเนย์ ตั ว แทนแกนน� ำ เยาวชนครอบครั ว พอเพี ย งได้ มี โอกาสเป็ น เจ้ า บ้ า นต้ อ นรั บ คณะเยาวชนจากโครงการ เยาวชนเอเชียอาคเนย์ หรือ Ship for Southeast Asian Youth Programme (SSEAYP) ซึ่งทุกๆ ปีจะมีเยาวชน อายุตั้งแต่ 18-30 ปี จาก 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน และ ประเทศญี่ปุ่น(ประเทศเจ้าภาพ) ได้รับการคัดเลือกให้เข้า ร่วมในโครงการเป็นจ�ำนวนกว่า 300 คน และเดินทางแลก เปลี่ยนวัฒนธรรมไปยังประเทศต่างๆ ในการเดินทางมายังประเทศไทยในครั้งนี้แกนน�ำ เยาวชนครอบครัวพอเพียงได้มีโอกาสต้อนรับเยาวชนจาก 4 ชาติ ได้แก่ สิงค์โปร์ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย โดย มีผู้ใหญ่ใจดีคุณสุชานี แสงสุวรรณ ผู้อ�ำนวยการโครงการ ลานมวยครูเสือธนบุรี เปิดบ้านต้อนรับตัวแทนเยาวชนให้ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมมวยไทยและศิลปะการร�ำวงแบบ ไทยๆ กันอย่างสนุกสนาน นับว่าเป็นความทรงจ�ำและความ ประทับใจที่ดีระหว่างกันและกัน

คุณอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเครือ ข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากร น�้ำ กรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหาร จัดการทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืน และแก้ปัญหาอุทกภัยของ ประเทศไทย

กิจกรรมศึกษาดูงานรายการ The Band แกนน�ำเยาวชนครอบครัวพอเพียงได้เดินทางไปศึกษา ดูงานรายการ The Band ณ สตูดิโอเวิร์คพอยต์ โดยกิจกรรม ในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความรู้มากมาย ทั้งทาง ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านดนตรี และเกร็ดความรู้ในการสร้างศิลปิน ต่างๆ เรียกได้ว่าได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆกัน

มกราคม 2557 IS AM ARE

81


GOODREADS การยอมแพ้ไม่ได้หมายความว่า คุณอ่อนแอเสมอไป หากแต่ว่ามันคือคุณเข้มแข็งพอ ที่จะปล่อยให้บางอย่าง...ผ่านไปต่างหาก

82

IS AM ARE

www.ariyaplus.com


แ จ ก ฟ รี ! !

เสื้อยืดสุดเท่ เสื้อยืดครอบครัวพอเพียง Limited Edition ส�ำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกนิตยสาร Is Am Are ครอบครัวพอเพียง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ด่วน!!..มีจ�ำนวนจ�ำกัด *รายละเอียดการสมัครสมาชิกหน้า 19* ช�ำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) สาขา สะพานขาว บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 109-072874-0 กรุณาส่ง FAX ใบสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียงพร้อมหลักฐานการช�ำระเงินมาที่ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง โทรศัพท์ 02-983-7312-3, โทรสาร 02-983-7314 www.ariyaplus.com

มกราคม มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะครั บ!! 2557 IS AM ARE

83


Is am are jan 57  
Is am are jan 57  
Advertisement