Cmielow

Page 1E551 Princess0001 KlaraB019 Berni3605 Platynowa LiniaB601 Marzenie platynowe
Sygnatury kolekcji marek Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A.

Logotyp WISTIL GRUPA

Logotyp WISTIL GRUPA opiera się o ręcznie kreślony znak „wistil” i jego rozwinięcie poprzez napis „grupa” oparty na foncie Geometric706MdEu firmy Bitsream, który został pochylony i wprowadzono do niego ręczny kerning.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.