VI.BE Beleidsplan ’22-’27

Page 1

P1 beleidsplan beleidsplan beleidsplan beleidsplan beleidsplan beleidsplan beleidsplan beleidsplan 22 27
P2

VI.BE versterkt artiesten & sector in een gezond muziekklimaat.

P3
22 27
01. hi VI.BE 02. VI.BE plan 03. team VI.BE

missie visie waarden flashback doelgroepen verwachting

01. hi VI.BE
22 27
PHOTO BY ILLIAS TEIRLINCK

VI.BE heeft een geïntegreerde werking t.a.v. het niet-klassieke muziekveld van amateur tot professioneel, van lokaal tot internationaal. Onze werking wordt aangestuurd en gefinancierd vanuit twee decreten, het amateurkunstendecreet en het kunstendecreet. Deze decreten hebben een andere tijdslijn en invalshoek, maar onze plannen zijn één verhaal. Binnen amateurkunsten hebben we een structurele werkingssubsidie voor de periode 2022-2027, terwijl we binnen de kunsten spreken over een beleidsperiode 2023-2027.

De artiest / muziekmaker staat in onze werking steeds centraal: van beginner tot professional, van lokaal tot internationaal en met aandacht voor alle genres van pop, rock, dance, metal, hiphop, jazz en folk1 tot worldwide. Of een muzikant nu levenslang amateur blijft, langzaam doorgroeit naar een professionele carrière of van de ene dag op de andere plots professioneel blijkt te zijn: er zijn altijd heel specifieke noden en vragen waar VI.BE op inspeelt.

We geloven in een bloeiend muzieklandschap, waarin het cruciaal is dat artiesten kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Daarom is ondersteuning, samenwerking en bondgenootschap met alle betrokken actoren binnen de muzieksector onontbeerlijk. Zonder de nodige omkadering (managers, labels, boekers, publishers …) zijn duurzame (internationale) carrières van artiesten onmogelijk. En zonder goed draaiend livecircuit (festivals, muziekclubs, concertorganisatoren, muziekcafés …) zijn er geen podia waar artiesten live-ervaring kunnen opdoen, of hun muziek met een publiek kunnen delen. Ook media, beheersvennootschappen, belangenbehartigers, het onderwijs, (lokale) beleidsmakers etc. zijn onmisbare stakeholders.

steunpunt voor artiest en muzieksector 22 27

1 binnen de amateurkunsten worden jazz en folk ondersteund door MuziekMozaïek

We formuleren in dit plan een werking rond drie pijlers en één sterk fundament. Die inhoudelijke pijlers zijn: (1) het verzamelen, beheren en delen van expertise; (2) hefbomen voor speelkansen, exposure, beeldvorming, talentontwikkeling en internationalisering; (3) netwerk en overleg om spelers met elkaar in verbinding te brengen, om kennis en ervaring uit te wisselen en om de hefboomwerking te versterken. Als fundament onder deze drie pijlers staat de verdere uitbouw van een geëngageerde en slagkrachtige organisatie.

P5

missie

visie

VI.BE versterkt artiesten & sector in een gezond muziekklimaat.

VI.BE, steunpunt voor de niet-klassieke muziek, positioneert zich als onafhankelijke speler, zowel binnen de amateurkunsten als binnen de kunsten.

waarden

Onze werking vertrekt vanuit een aantal basisovertuigingen. Die geven vorm aan de ingesteldheid waarmee we in het muziekveld staan. Dit is wie we zijn en waar we voor staan.

— VI.BE ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van artiest en sector, van beginners tot professionals, van lokaal tot internationaal.

De organisatie werkt actief aan verbinding en aan een duurzaam en inclusief muzieklandschap.

VI.BE zet zich elke dag in voor een beter muziekklimaat en is een bondgenoot voor iedereen die daaraan wil bijdragen. Samen verleggen we muzikale grenzen in Vlaanderen en Brussel en tot ver daarbuiten.

— Het gaat ons om de muziek.

— We werken met vuur en met passie voor de muziek, met ‘goesting’ om mee stenen te verleggen en effectieve verandering teweeg te brengen.

— Iedereen is welkom.

— We kijken met een open blik.

— We zijn een bondgenoot van iedereen die bijdraagt aan een beter muziekklimaat en/ of aan meer groeikansen voor artiesten.

P6
1.1

1.2 flashback van poppunt tot VI.BE

Midden 1998 werd Poppunt Vlaanderen opgericht door gedreven vrijwilligers, die sterk geloofden in het belang van het werken aan een gedegen popbeleid, om zo de kansen voor jong talent te versterken. Een half jaar later, op 18 juni 1999, werd het Muziekcentrum Vlaanderen (MCV) opgericht door de Vlaamse Gemeenschap, als steunpunt voor de professionele muzieksector.

Doorheen de jaren ontwikkelde MCV initiatieven om muziek uit Vlaanderen – en de muzieksector – (internationaal) op de kaart te zetten. Poppunt groeide in diezelfde periode uit tot een vaste waarde in het muziekveld, gekend voor zijn advieswerking, het kansenplatform vi.be (nu VI.BE platform) en Lokale Helden.

In 2015 kantelde Muziekcentrum Vlaanderen in in Kunstenpunt, na de fusie van de steunpunten voor podiumkunsten (VTi), beeldende kunst (BAM) en muziek (MCV).

Datzelfde jaar opperde Minister van Cultuur Sven Gatz de intentie om werk te maken van een verregaande samensmelting van de ondersteuning van professionele en niet-professionele muziek. Drie jaar later hakte hij finaal de knoop door: Poppunt kreeg nu formeel de opdracht voor een geïntegreerde ondersteuning van professionele artiesten en sector binnen pop, rock, jazz, folk en worldwide.

In 2019 volgde een intensieve gespreksronde met de sector en een bevraging bij een grote groep muzikanten. Deze input vertaalden we in een geïntegreerd beleidsplan (2020-2021). Na een intensief proces werd een nieuwe naam voor de organisatie gekozen en een volledig nieuwe branding ontwikkeld. Op 4 februari 2020 werd de ééngemaakte organisatie VI.BE officieel boven de doopvont gehouden.

Op 21 april 2021 werd de jongste versie van het kunstendecreet goedgekeurd waarin de kerntaken van VI.BE als steunpunt voor nietklassieke muziek decretaal werden verankerd. Ook de geïntegreerde aanpak van amateur tot pro werd expliciet decretaal ingeschreven. Tegelijk behoudt VI.BE ook een erkenning en financiering in het amateurkunstendecreet.

P7

1.3.1 overzicht doelgroep(en)

Sinds de oprichting van VI.BE behoren alle artiesten (van beginner tot en met professional uit alle niet-klassieke muziekgenres2) en de volledige muzieksector tot onze doelgroep. Volgende afbeelding vat goed samen hoe onze werking de artiest centraal zet, in samenwerking met de omkadering en de brede sector.

Via o.a. een concreet aanbod voor omkadering of lokale beleidsmakers, partnerships met spelers uit het livecircuit (bv. het Live Sector Overleg), overleg met steunpunten en belangenbehartigers en mediagerichte initiatieven (beeldvorming) werkt VI.BE als facilitator aan een gezond muziekklimaat waarin artiesten op elk niveau kunnen gedijen en groeien. Onderwijs- en educatiespelers (zowel DKO, hogescholen/ conservatoria als niet-formele educatieve organisaties) zijn belangrijke partners in talentontwikkeling van muzikanten; ze zorgen voor instroom en doorstroom en creëren mee de voedingsbodem voor het (internationale) toptalent van morgen.

Beheersvennootschappen zorgen ervoor dat de exploitatie van auteursen naburige rechten goed omkaderd wordt. Al deze stakeholders maken deel uit van een hecht ecosysteem waarin iedereen afhankelijk is van en bouwt op elkaar, i.f.v. een gezond muziekklimaat voor artiesten.

Het is bijzonder moeilijk om onze volledige doelgroep in betrouwbare cijfers te vatten. Enkel over niet-professionele muzikanten bestaat solide onderzoek. Concreet cijfermateriaal over professionele artiesten is niet voorhanden; onze werking voor professionele muzikanten spitst zich toe op enerzijds eerstelijnsadvies en anderzijds ondersteuning van hun entourage en sectorprofessionals.

Daarom geven we verder ook mee wat we leerden uit onze gesprekken met stakeholders uit de sector. Door op hun noden en verwachtingen in te spelen, werken we mee aan een bloeiend muzieklandschap waarin artiesten kunnen bloeien.

2 uitgezonderd amateurmuzikanten uit folk/jazz, die ondersteund worden door MuziekMozaïek

P8
P9 media print radio tv online . . . steunpunten op/til Cultuurloket Kunstenpunt Formaat . . . beheersvennootschappen Sabam PlayRight SIMIM . . . overheden lokaal vlaams federaal & europees . . . belangenbehartigers De Muziekgilde oKo De Federatie cult! BRMA VVSG . . . livecircuit jeugdhuizen muziekclubs concertzalen CC's festivals leveranciers (licht, geluid, etc.) . . . onderwijs/educatie alternatieve muziekeducatie DKO conservatoria hogescholen . . . omkadering managers labels boekers publishers distributeurs . . . artiest en gezond muziekklimaat

1.3.2

noden en verwachtingen muzikanten muzieksector

Uit het amateurkunstenonderzoek dat door de Universiteit Gent werd gevoerd en uit een eigen stakeholdersbevraging die door meer dan 1.400 muzikanten werd ingevuld, leerden we erg veel over de verwachtingen die onze doelgroep van muzikanten heeft. We geven de top vijf weer:

1 — Aanreiken van ondersteuning bij opstap naar een (semi) professioneel niveau.

2 — Detecteren van noden en monitoren van het niet-klassieke muziekveld.

We gingen ook uitgebreid in gesprek met 150 sectorprofessionals, die ons een aantal prioriteiten mee gaven. We lijsten de belangrijkste op:

1 — Objectieve feiten, onderzoek, trends en ontwikkelingen in kaart brengen over verschillende aspecten van de sector, o.a. om het debat in de sector te stofferen en om beleid te inspireren.

2 — Krachtenbundeling en samenwerking met Kunstenpunt en Cultuurloket.

3 — Aanreiken van administratieve/juridische ondersteuning.

4 — Het promoten van muziek.

5 — Voorzien in toonkansen.

3 — Internationalisering: meer en betere kansen voor artiesten om een traject in het buitenland te ontwikkelen.

4 — Rijkheid en diversiteit van de sector laten zien en uitstralen.

5 — Vorming en educatie specifiek gericht op muziekprofessionals.

6 — Uitbouw van een goed draaiend MuziekOverleg.

7 — Inzetten op sterk lokaal muziekbeleid.

P10
P11 22 27

02. plan VI.BE

kenniscentrum hefboom versterker slagkrachtige organisatie

27
22
PHOTO BY ILLIAS TEIRLINCK

VI.BE is een kenniscentrum dat expertise verzamelt, beheert en deelt

expertise delen en eerstelijnsadvies geven aan artiesten en sector de ontwikkeling van artiesten stimuleren artiesten en sectorprofessionals versterken via vorming en educatie trends en ontwikkelingen opvolgen en in kaart brengen initiëren, stimuleren en coördineren van onderzoek data inzetten voor een sterkere ondersteuning van onze sector

In alle delen van onze werking vertrekken we vanuit het monitoren, analyseren en begrijpen van het lokale, nationale en internationale muziekveld. Op die kennis bouwen we de juiste tools, services en projecten om artiesten te empoweren en de verdere professionalisering van de sector in de hand te werken. Als eerste aanspreekpunt delen we onze expertise met artiesten en sector, altijd op maat van hun specifieke noden en in een toegankelijke taal.

Ook met partners en collega’s in het brede muziekveld en in andere sectoren (onderwijs, gaming, erfgoed …) wisselen we knowhow en inspiratie uit. Om onze kennis constant te laten evolueren zetten we in op onderzoek, dataverzameling, trends en ontwikkelingen.

CONCREET

gepersonaliseerd eerstelijnsadvies op maat — online kennisdatabank, (digitale) publicaties mapping van de sector digitale contentvormen (bv. podcast, vlogs, …) Pitch Sessies, Crash Courses inspirerende talks, infosessies, gerichte educatieve initiatieven (bv. Muzikale Terzake) gastcolleges online content over de laatste evoluties in de muziekindustrie, onderzoek in functie van de Landschapstekening Kunsten lokaal beleid en de brede muzieksector inzetbare adressenlijsten van diverse contacten in het muziekveld, …

P13 2.1

VI.BE creëert hefbomen

artiesten ondersteunen met speelkansen en talentontwikkeling op (boven)lokaal en nationaal niveau artiesten en sector ondersteunen bij het uitbouwen van internationale carrières samenwerken met de sector aan een strategisch plan rond internationalisering zichtbaar maken van het divers muzieklandschap activeren van het rijke muziekarchief

Omdat kennis en expertise ter beschikking stellen alleen niet volstaat, ontwikkelen we ook hefbomen om kansen te maximaliseren voor artiesten en sector. We diversifiëren onze inspanningen en werking in functie van de noden/realiteit van verschillende doelgroepsegmenten (niveaus/genres).

We willen inzetten op talentontwikkeling door artiesten te ondersteunen van hun eerste podiumervaring over nationale erkenning tot een duurzaam internationaal traject.

Zo creëren we kansen voor artiesten om hun muzikale creatie zowel op (livecircuit) als naast het podium (media) te delen. Als bondgenoot voor het brede muziekveld willen we een bijdrage leveren aan de beeldvorming van een levendig en divers muzieklandschap.

Maar ook internationalisering is van vitaal belang en staat hoog op de prioriteitenlijst van de sector. Het voedt de verdere artistieke ontwikkeling, stimuleert de exploitatie van muziek, zorgt voor meer speelkansen en voor een verbreding van de afzetmarkt. Het creëert eveneens zuurstof op onze lokale markt en zorgt voor het doorstromen en inspireren van nieuw talent. VI.BE wil de internationale werking verder ontplooien en krachten bundelen om de zichtbaarheid en slagkracht op het internationale toneel te vergroten.

CONCREET

Lokale Helden, Stoemp!, Sound Track, VI.BE platform, Loof, EXCITE Belgium Booms, ondersteuning op internationale showcasefestivals en muziekbeurzen, bezoekersprogramma's, prospecties en betrokkenheid bij internationale netwerken De MIA’s, de Week van de Belgische muziek, redactionele content op onze website

P14 2.2

VI.BE zet in op overleg, kennisdeling en beleidsontwikkeling en versterkt zo de muzieksector

de muzieksector verbinden een inclusieve reflex in de sector stimuleren faciliteren, ondersteunen, inspireren van genre- en kennisnetwerken een stem zijn in internationale netwerken het lokale muziekbeleid stimuleren en activeren

In het streven naar het maximaliseren van kansen voor artiesten en het werken aan een gezond muziekklimaat, reiken we de hand naar ‘bondgenoten’ en willen we een facilitator zijn die verschillende partijen kan verbinden. Een nauwe en duurzame dialoog met het muziekveld en deelname aan binnen- en buitenlandse kennisnetwerken houdt ons op de hoogte van evoluties op het terrein, good practices of nieuwe inzichten en stelt ons in staat om noden en behoeften sneller te detecteren, en – waar nodig – naar beleid en andere betrokken spelers te vertalen en aan te pakken.

In alle geledingen van onze muzieksector wordt enorm veel expertise opgebouwd. We willen die waardevolle kennis en expertise delen met onze brede sector. Zo wordt wederzijds begrip tussen diverse spelers gestimuleerd en kan er op basis van die gedeelde kennis gewerkt worden aan een beter muziekklimaat.

CONCREET

MuziekOverleg 2.0 (werkgroepen: Inclusie & Diversiteit, Fair Practice, Media, Financiering, Educatie, Internationalisering) Traject Inclusieve Livesector, traject Inclusie & Diversiteit in de muzieksector binnen het MuziekOverleg, toeleiden van grootstedelijke artiesten naar subsidie talentontwikkeling, samenwerkingen met intermediaire organisaties (o.a. Internationaal Comité, Hannah Arendt instituut, etc.) regelmatig overleg met overkoepelende organisaties (o.a. Cult!, Clubcircuit, Formaat, ikorganiseer.be, De Cultuurtafel, AK-overleg, overleg DKO, Demos, etc.) faciliterende, ondersteunende en inspirerende rol binnen diverse genrenetwerken (zoals Belgian World Music Network en Flanders Folk Network)

VI.BE is lid van internationale netwerken zoals EMEE, Europe Jazz Network, Europe Folk Network, ETEP, EXCITE. De Popraad, event en publicatie Music Is The Answer, Netwerk muziekgemeenten, impactmetingen i.s.m. Sociale Innovatiefabriek & Tweeperenboom

P15 2.3

VI.BE is een geëngageerde en slagkrachtige organisatie

een inclusieve reflex hanteren inzetten op digitalisering om processen efficiënter te maken een sterk medewerkersbeleid voeren marketing, pers en communicatie met impact aandacht voor kwaliteitszorg en good governance een financieel gezonde organisatie zijn een lerende organisatie zijn

Deze strategische doelstelling vormt het fundament van de interne organisatie. Als laagdrempelige organisatie werken we aan een inclusief en duurzaam muzieklandschap. Vanuit die reflex willen we de realiteit omarmen en het muziekveld inspireren. We zetten hiervoor de kracht in van het hele team om samen verder te groeien tot een geëngageerde organisatie.

Daarnaast is de inhoudelijke werking alleen mogelijk als de organisatie zelf ook slagkrachtig is. De verdere uitbouw van hoe we talent in de eigen werking inzetten (vast personeel, vrijwilligers, stages, freelancers …) maar evenzeer hoe we omgaan met good governance, financieel beheer, communicatie, marketing en perswerking creëert een dynamiek om krachtig naar buiten te treden. Inzetten op het gebruik van technologie om innovatie & efficiëntie te bevorderen (speelkansen, educatie, nieuwe doelgroepen, netwerking …) is nodig om blijvend te kunnen groeien.

CONCREET

VI.BE platform v3 en de licentiëring ervan naar het buitenland Uitbouw CRM

VI.BE/repetitieruimtes, Have Love Will Travel Interne opleidingen Uitbouw structurele en projectpartnerships Uitbouw interne inclusieve reflex, inzetten op fair pay

P16 2.4

03. team VI.BE team organigram bestuur

22 27
PHOTO BY MICHELLE GEERARDYN
P18 Wouter Degraeve 80% Jan Pauly Charlotte Lootens Stijn Lemaire Anton De Boes 80% Dries Bluekens Els Michiels Jeroen Ackerman Lucas De Clercq Laura Van Meel Kaat Verhelst Art Philippeth Korneel Boon 50% An Dils 29% Laurens Vansteelandt 80% Emma Joos Luc Nowé Eliane Bambara 10U/WEEK Alan Özdemir Lize Colson Korneel Boon 50% Roel Vergauwen TEAM VI.BE TEAM VI.BE TEAM VI.BE TEAM VI.BE TEAM VI.BE TEAM TEAM VI.BE TEAM VI.BE TEAM VI.BE TEAM VI.BE TEAM VI.BE TEAM VI.BE TEAM VI.BE TEAM VI.BE TEAM VI.BE TEAM VI.BE TEAM VI.BE TEAM VI.BE TEAM VI.BE TEAM VI.BE VI.BE TEAM VI.BE TEAM VI.BE TEAM VI.BE TEAM VI.BE TEAM VI.BE TEAM VI.BE TEAM VI.BE TEAM VI.BE periodieke tabel van VI.BE 22 27

organigram

Het huidige organigram bestaat uit 4 inhoudelijke clusters. De leidinggevende per cluster staat vet gedrukt. Luc Nowé treedt op als teamcoach / coördinator en bewaakt de organisatieontwikkeling. Hij heeft het bestuur als klankbord (cfr. good governance). Alle teamleden met een leidinggevende functie komen wekelijks samen in het coördinatieoverleg (HQ). In totaal werken we vandaag met 18,15 VTE. sectorwerking & internationalisering (boven)lokaal & talentontwikkeling financiën & admin communicatie & marketing technologie diversiteit & inclusie onderhoud coördinatie en organisatieontwikkeling

kennis & informatie

bestuur en algemene vergadering

P19
3.1

3.2

samenstelling bestuursorganen

Bij de samenstelling van de bestuursorganen werd uitgegaan van een competentiematrix. De bestuursorganen zijn samengesteld op basis van een evenwichtige aanwezigheid van verschillende competenties aangevuld met het bewaken van genderdiversiteit (maximaal tweederde van de leden hebben hetzelfde geslacht), etnisch culturele diversiteit, en leeftijd (minstens 1 bestuurder jonger dan 30 jaar).

Deze competentiematrix werd ook verankerd in het intern reglement van de organisatie. Hierin staat opgenomen dat een lid drager kan zijn van verschillende competenties tegelijk en dat de organisatie streeft naar een evenwichtige aanwezigheid van volgende competenties: — sectorspecifieke competenties (recording, performing, creation, development, social), beheerscompetenties (vzw-beheer, aanvullende financiering, financieel beheer, juridische aspecten, organisatieontwikkeling), inhoudelijke competenties (Brussel, technologie, diversiteit & inclusie, marketing, communicatie & media, lokaal & (inter)nationaal beleid, educatie, onderzoek), genre-affiniteit (jazz, worldwide & folk, pop / rock, hiphop / r&b, dance / elektronische muziek).

Op dit moment zijn onze bestuursorganen als volgt samengesteld:

algemene vergadering VI.BE

Kristof Claes, Arne Huysmans, Bart Govaert, Birsen Uçar, Solange Mariano Dos Reis Borges, Patricia Vanneste, Eline Van Audenaerde, Katrijn Vermoesen, Jan De Keyser, Tijs Vastesaeger, Pieter Goiris, Danielle Gielen, Geert Geuten, Didier Deneuter, Mike Naert, Lobke Aelbrecht, Jeroen Geerinck, Ineke Daans, Klaas Delrue, Eva Demare, Sami Abdou, Veronique Vennekens bestuur VI.BE

Tijs Vastesaeger, Pieter Goiris, Danielle Gielen, Geert Geuten, Didier Deneuter, Lobke

Aelbrecht, Jeroen Geerinck, Ineke Daans, Klaas Delrue, Eva Demare, Sami Abdou, Veronique Vennekens

P20
32
PHOTO
BY DRIES OTTEN bloemenstraat
1000 brussel
P22 22 27 meer info ? good@vi.be