Page 1

OSLOBO\ENJE BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

Cijena: 1 KM/6 KN

Godina LXIX • Broj 23.756

SRIJEDA, 30. 1. 2013.

Iz mostarskog HDZ-a (slu`beno) tvrde

NEMAMO TAJNIH PLANOVA SA SDA

7. strana

U Banjoj Luci zasjeda Narodna skup{tina RS-a

SDS I PDP GLASAJU ZA OBRA^UN SA KRIMINALOM

9. strana

Nakon udesa slu`benog vozila FMUP-a

KURTE[A ZA VOLANOM Radnici Konjuha se razo~arani vratili ku}i PREPOZNALA I SUVOZA^ICA 13. strana

Pora`eni smo, ali odustati ne}emo 2-3. strana

Vanredno stanje u Egiptu

KRIZA BI MOGLA DOVESTI DO KOLAPSA DR@AVE 16. strana

DANAS PRILOG


U @I@I

2

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Radnici Konjuha se razo~arani vratili ku}i

Promjene na ~elu Naftnih terminala FBiH u Plo~ama

PORA@ENI SMO, ALI ODUSTATI NE]EMO Radnici Konjuha, bez pla}e vi{e od dvije godine, tra`e od Razvojne banke kredit od tri miliona eura kako bi pokrenuli proizvodnju i vratili preduze}e na staze stare slave Razo~arenje u Vladu FBiH dokazano ju~er, Nik{i} nije mogao pomo}i Borba nastavljena

SKUP[TINA VRATILA NIKOLU [TULU

 Skup{tina donijela odluku u ponedjeljak Nikola [tula bio na ~elu NTF-a od 2009. do kraja 2012. godine Skup{tina Naftnih terminala Federacije d.o.o. Plo~e (NTF) u ponedjeljak je pred javnim bilje`nikom u Dubrovniku donijela odluku o imenovanju Nikole [tule na mjesto predsjednika uprave. [tula je, podsjetimo, razrije{en ove du`nosti u oktobru pro{le godine, a u me|uvremenu je na ~elu firme k}erke Terminala Federacije bio Adnan Ceri}.

Kome vjerovati - Premijer nije mogao ni{ta garantovati i nije mogao potpisati nikakav protokol. Ni{ta od onoga {to smo tra`ili. Na`alost,

moramo priznati da je ovo kraj. Ne mo`emo ni{ta raditi. Bez pomo}i Vlade FBiH, ova firma ne mo`e opstati, istakao je Gavranovi} te dodao kako je “premijer obe}ao da }e se truditi da nam pomogne, ali da na~elno ni{ta ne mo`e uraditi”. “Premijer je rekao da zakonski nema pravo tra`iti od Razvojne banke FBiH da nam pomogne. Na{i }e se protesti nastaviti i kad se vratimo u @ivinice. Ne odustajemo i nastavi}emo se boriti za svoju firmu. Kada je rije~ o Vladi FBiH, za Konjuh nema nade. Sada }emo svoja prava tra`iti, prije svega, u na{oj op}ini”, rekao je Gavranovi} te

Supa bez ka{ike

Spa{avanje NTF-a [tula je radnik Naftnih terminala od 1988, a prvi put je na ~elo firme do{ao 2009. godine nakon {to je s tog mjesta smijenjen Josip Tomi}. [tula je 2010. uspje{no vodio predste~ajni postupak u NTF-u, zahvaljuju}i kojem je odbijen tada{nji zahtjev londonske firme Deltagrip za pokretanje ste~aja. - Nikola [tula je osoba koja je po~ela spa{avati NTF jo{ 2009. godine. Kroz svoje postupke koje je radio, zapo~eo je poslove u korist NTF-a i vjerujem da }e ih na taj na~in i zavr{iti. Kao direktor uvijek je radio u interesu radnika, kazao je Ton~i Marinovi} [tuk, predsjednik sindikalne organizacije Sindikata naftnog gospodarstva (SING) u NTF-u. Nikola [tula je, kad je prvi put do{ao na ~elo NTF-a, raskinuo ugovor koji je ova firma imala sa londonskim Deltagripom za najam skladi{ta, za koji je uprava sa njim na ~elu tvrdila da je {tetan po kompaniju. Ugovore s Deltagripom potpisali su Drago Bur|elez i Josip Tomi} kao [tulini prethodnici. Tomi} je od januara 2006. do septembra 2009. godine bio predsjednik uprave NTF-a, a Bur|elez prije njega. Tomi}ev mandat bio je prekinut na nekoliko mjeseci, kada ga je zbog zloupotrebe polo`aja smijenio Zijad D`emi}, biv{i direktor Terminala Federacije, firme koja ima stopostotni udjel u NTF-u. Finansijska policija Federacije BiH 2008. podnijela je nadle`nom tu`ila{tvu prijave protiv Tomi}a, Bur|eleza, te jo{ nekoliko osoba, uklju~uju}i i tada-

Federalni premijer Nermin Nik{i} odbio je ju~er potpisati protokol koji su predlo`ili radnici za spas fabrike namje{taja Konjuh iz @ivinica. Prema rije~ima zamjenika predsjednika Sindikata Konjuha Muje Gavranovi}a, premijer nije odobrio nijednu stvar koju je 250 umornih radnika od cjelodnevnog pje{a~enja zahtijevalo, a kako bi se ponovo pokrenula proizvodnja u ovom nekada{njem gigantu.

[tula radio u interesu radnika

{njeg federalnog premijera Ned`ada Brankovi}a i ministra energije, rudarstva i industrije Vahida He}u. Tomi} i Bur|elez su osumnji~eni zbog sklapanja {tetnih ugovora.

Indicije za krivi~no djelo Trenutno su NTF-u ra~uni blokirani zbog, u Hrvatskoj jo{ nepravomo}ne, presude Arbitra`nog suda Me|unarodne trgova~ke komore iz Pariza (ICC), a po kojoj je NTF du`an sa dosada{njim kamatama Deltagripu isplatiti 15 miliona KM. Zahvaljuju}i pravnim zastupnicima, NTF je u ovom sporu izbjegao presudu od 120 miliona dolara, koliko je Deltagrip tra`io. Poku{aji postizanja sporazuma izme|u NTF-a i Deltagripa jo{ nisu urodili plodom. U cijelu stvar se uklju~ila i Vlada FBiH, koja je na jednoj od prethodnih sjednica u januaru, nakon upoznavanja sa situacijom u NTFu, donijela i niz zaklju~aka, a informacija sa dokazima o nezakonitim radnjama u NTF-u Plo~e proslije|ena je SIPA i Tu`ila{tvu BiH. Kako Oslobo|enje saznaje, SIPA je po slu`benoj du`nosti pokrenula istragu na osnovu dostavljenih dokumenata, Tu`ila{tvo BiH se proglasilo nenadle`nim, ali je dokumentaciju proslijedilo Kantonalnom tu`ila{tvu u Sarajevu, uz konstataciju da postoje indicije o po~injeM. \. R. nom krivi~nom djelu.

- Dvadeset pet pla}a, odnosno od novembra 2010. godine nismo dobili ni je dnu, pet go di na ne ma mo zdravstveno. Bolje kerovi i `ivotinje `ive od nas, za njih se prave azili, a za nas ni{ta. Kako pre`ivljavamo, ni sami ne znamo. Dali su nam dva i po miliona KM, od toga nam uzeli milion i 300 hiljada, a preostali milion blokirali. To je isto kao da su nam dali da jedemo supu, ali nam nisu dali ka{iku, ka zao je jedan od radnika Izudin ^oki}.

V I J E S T I

NIK[I] PODR@AO KOALICIJU 1. MART

Za{tita povratnika u RS Premijer Federacije BiH Nermin Nik{i} sastao se ju~er sa aktivistima Koalicije organizacija civilnog dru{tva Prvi mart. Tom prilikom, Nik{i} je obe}ao da }e podr`ati izmjene postoje}ih zakonskih rje{enja koje doprinose boljoj socijalnoj, zdravstvenoj, bora~ko-invalidskoj za{titi, te za{titi civilnih `rtava rata i porodica s djecom za one gra|ane koji su ostvarili ili `ele ostvariti povratak u Republiku Srpsku, javlja Fena. Tako|er, federalni premijer pozdravio je jasnost vizije aktivista koalicije Prvi mart i konkretna rje{enja koja su mu dostavili, te najavio poziv kantonalnim vladama i skup{tinama za pra}enje ove prakse i dono{enje trajnih rje{enja za{tite populacije povratnika u RS. Pozdravljena su dva prijedloga rje{enja koja bi se uklju~ila u postoje}e zakonske okvire. Jedno je trajna za{tita ste~enih prava povratnika i po isteku njihovog statusa. Druga, {ira, podrazumijeva za{titu svih onih osoba koje su nakon 30. aprila 1991. godine protjerane iz mjesta svog prebivali{ta, te su u skladu sa aneksom VII Op}eg okvirnog Spora zuma za mir u BiH ostvarila

ili }e ostvariti pravo na povratak iz FBiH na podru~je RS-a ukoliko ta prava nisu ostvarile u istom obimu u mjestu prebivali{ta. Va`no je naglasiti da prihvatanje jednog od ponu|enih rje{enja doprinosi implementaciji aneksa VII - Sporazuma o izbjeglicama i raseljenim licima, te samim tim i punoj primjeni Dejtonskog mirovnog sporazuma. Istovremeno, ova rje{enja predstavljaju za{titu temeljnih ljudskih prava, garantiranih me|unarodnim dokumentima i standardima u oblasti za{tite ljudskih prava. Iz aneksa VII proizlazi i obaveza Federacije da stvori socijalne uslove pogodne za dobrovoljni povratak, te davanje svake mogu}e vrste pomo}i izbjeglicama i raseljenim osobama, saop}eno je iz Vlade FBiH.


U @I@I

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

3

Hapsite lopove! Iscrpljeni od pje{a~enja, nespavanja i naru{enog zdravlja, radnici Konjuha su ju~er u Sarajevu doma}im vlastima transparentima poru~ili: Hapsite lopove, Konjuh postoji 130 godina, Tra`imo pravo na lije~enje, Tra`imo pravo na rad koji se pla}a, Ula`ite novac u privredu... Podsjetimo, radnici su u dva navrata pro{le godine kretali pje{ice za Sarajevo. Pro{le godine odobren im je kredit od Ra zvojne banke od 2,5 miliona KM, i to za pokretanje proizvodnje. Nakon {to je preduze}e vratilo dugovanja, ostao je samo milion maraka, {to je, sla`u se i radnici i uprava, nedovoljno za rad.

MIMO PRAKSE Iako im to nije praksa, predstavnici OHR-a, odnosno osoblje kabineta visokog predstavnika Valentina Inzka primilo je na razgovor predstavnike radnika, tokom kojeg im je pru`ena puna podr{ka Mevludin Traki} i Mujo Gavranovi}: Iznevjereni smo

napomenuo da im je i u Vladi FBiH re~eno da se za pomo} prvo moraju obratiti svom kantonu. S druge strane, u saop}enju iz Vlade FBiH, koje je stiglo nakon sastanka radnika i premijera Nik{i}a, navedeno je da su predstavnici Sindikata Konjuha premijeru prezentirali prijedlog rje{enja poslovne krize u ovom preduze}u, kojeg je predlo`io Nadzorni odbor te da je Nik{i} jo{ jednom potcrtao nastojanja federalne Vlade da se bori za o~uvanje svakog radnog mjesta. - U tom kontekstu premijer je najavio nastavak podr{ke Vlade

BEZ TU@AKANJA Mi u OHR-u nismo pri~ali ru`ne pri~e o federalnoj Vladi, ve} smo im samo iznijeli na{e probleme, ka`e Traki} FBiH konsolidaciji Konjuh @ivinice. Dogovoreno je da uprava i Nadzorni odbor Konjuha u {to kra}em roku pripreme svu neophodnu dokumentaciju i upute zahtjev za odobravanje kredita Razvojnoj banci Federacije BiH, saop}eno je iz premijerovog ka-

Foto: [. SULTANOVI]

bineta, {to je u suprotnosti sa onim {to su istakli predstavnici Sindikata nakon sastanka s Nik{i}em. Kome vjerovati, vrijeme }e pokazati. Prije dolaska pred Vladu FBiH, radnici Konjuha, koji su prekju~er pje{ke krenuli za Sarajevo, no}ili u Kladnju, da bi im potom do Sarajeva prevoz obezbijedila firma Tehnograd Company iz Tuzle ustupiv{i im ~etiri autobusa, odr`ali su mirni protest pred zgradom OHR-a. Iako im to nije praksa, predstavnici OHR-a, odnosno osoblje kabineta visokog predstavnika Valentina Inzka primilo je na

TANJA FAJON, ^LANICA PARLAMENTA EU

Ne}emo dozvoliti uvo|enje viza Tanja Fajon, ~lanica Evropskog parlamenta i izvjestilac za viznu liberalizaciju, upozorila je u kolumni za por tal Evropskog edukativnog centra da je 2012. izgubljena za BiH, ali i isti~e da Evropski parlament ne}e dozvoliti ponovno uvo|enje viza za BiH, prenosi Fena. Ove godine navr{ava se decenija od samita u Solunu, kad je potvr|ena evropska agenda i regiji zapadnog Balkana obe}ana jasna evropska perspektiva. Deset godina je pro{lo, a u me|uvremenu EU se priklju~ila Slovenija u 2004, a za nekoliko mjeseci u evropski klub stupa Hrvatska, navodi Fajon. Dr`ave u regiji napravile su odlu~ne korake na putu ka EU. Bilo je mnogo pozitivnih kretanja u zemljama obuhva}enim pro{irenjem u protekloj godini. Osim onih koja se odnose na Hrvatsku, Crnu Goru i Srbiju, pozitivni rezultati su postignuti u Makedoniji. - BiH, na`alost, sve to vrijeme nije ni podnijela aplikaciju. To je nu`no za napredak va{e zemlje, a to je odgovornost politi~ara, smatra Fajon.

razgovor predstavnike radnika, tokom kojeg im je pru`ena puna podr{ka u o~uvanju njihovog preduze}a od propadanja.

Pet godina - Mi smo OHR-u iznijeli plan za rje {e nje pro ble ma Ko nju ha i uvjerili smo ih da je to jedini na~in da spasimo firmu. Zamolili smo da visoki predstavnik prenese na{ plan federalnim vlastima, da se i one uvjere da imamo rje{enje za Konjuh i da 450 radnika nastavi raditi. Mi u OHR-u nismo pri~ali ru`ne pri~e o federalnoj Vladi, ve} smo im samo iznijeli na{e probleme, istakao je

nakon sastanka predsjednik Sindikata Mevludin Traki}. Dodao je da su u Sarajevo do{li kako bi tra`ili potporu za dobivanje kredita Razvojne banke FBiH, koji bi omogu}io upo{ljavanje svih 450 zaposlenika i nastavak proizvodnje, te napomenuo da radnici nisu do{li da ih Sarajevo zapamti kao huligane. - Krediti Me|unarodnog monetarnog fonda daju se na{oj vladi i oni su namijenjeni za razvoj privrede. Vidjeli ste i sami, auti, ku}e, na {ta se tro{i novac, a ovi bijedni radnici i ja borimo se da radimo. Ne}emo dozvoliti da se s Konjuhom desi {to i sa Drinja~om iz Kladnja. Za pokretanje proizvodnje i konsolidaciju firme neophodno je 6 miliona KM i deblokada ra~una kako bi preduze}e pre`ivjelo, no bez pomo}i federalne Vlade to je nemogu}e, objasnio je Traki} te dodao da bi svojim radom i proizvodnjom taj kredit otplatili za pet godina. Nakon jo{ jednog propalog protesta, oko 250 tu`nih, umornih i iscrpljenih radnika odlu~ilo je da se vrati u @ivinice i poru~ilo: “Na{a borba se nastavlja. Pora`eni smo, ali odustati ne}emo”. Lana RIZVANOVI]

JAVNA RASPRAVA O USTAVNIM REFORMAMA

Federacija bez kantona

BiH je 2012. izgubila vrte}i se na mjestu, kroz rekonstrukciju koalicija, a sada je vrijeme da u ovoj godini, nakon brojnih turbulencija, napravi korak dalje koji }e je nepovratno odvesti na evropski put. - I danas BiH niko ne prijeti da bi opet mogle biti uvedene vize. Politi~ari na zapadu Evrope to rade naj~e{}e iz vlastitih politi~kih interesa. Ne}emo dozvoliti da bezvizni re`im BiH bude ugro`en. Ali za to nam treba i kredibilna i ozbiljna politika BiH, fokusirana na evropsku agendu. BiH je zemlja sa puno problema, ali ja vidim samo jedno rje{enje, to su evropske integracije. To je na{a zajedni~ka perspektiva u regionu i u Evropi, za koju trebamo raditi zajedno i sa povjerenjem, navodi u kolumni Tanja Fajon.

Udru`enje Pravni institut u BiH predla`e ustavnu reformu, odnosno novi ustav Federacije BiH. Na prvu javnu raspravu o tom prijedlogu, za koji je naglasilo da je i dalje otvoreno za sugestije, Udru`enje je okupilo ju~er u Sarajevu predstavnike vlasti i politi~kog `ivota, pravosu|a, politi~kih stranaka, akademske i me|unarodne zajednice, javlja Fena. Stranke nisu mnogo komentirale, vi{e je bilo diskusija iz pravosu|a i pojedinih javnih institucija. - Da li se unutra{nja organizacija jednog dijela dr`ave mo`e vr{iti bez teritorijalne reorganizacije cijele BiH, problematizirao je u ime Stranke demokratske akcije [efik D`aferovi}. Po njegovom mi{ljenju, to je klju~no pitanje. U vezi s predlo`enim okrupnjavanjem kantona, a time i smanjenjem njihovog broja, problematizirao je pitanje nacionalne mje{ovitosti odre|enih sredina i zaklju~io da bi mo`da najbolje rje{enje bilo - Federacija bez kantona, s odgovaraju}om redistribucijom nadle`nosti i novca za funkcioniranje. D`aferovi} ina~e odaje priznanje predlaga~ima izlo`ene reforme, radnoj grupi pravnika multietni~nog

sastava, jer smatra da je pokazala hrabrost izno{enjem u javnosti njenog mi{ljenja o ovim pa i, kako je rekao, osjetljivim pitanjima i jo{ prilo`ila mapu teritorijalnog preustroja Federacije. Prijedlog za reformu Ustava FBiH, koji je ju~er iznijela radna grupa Udru`enja Pravni institut u BiH, nastao je na osnovu njene analize va`e}eg ustava u okviru istra`iva~kog projekta “Nove ideje - bolja FBiH”. Uz isticanje da je osnovi cilj projekta - bolja funkcionalnost, ekonomi~nost FBiH i smanjenje tro{kova, prvi zaklju~ak radne grupe je da Federaciju treba reorganizirati okrupnjavanjem kantona u skladu s demografskim, ekonomskim, geografskim i multietni~kim kriterijima.


4

DOGA\AJI

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

IZJAVA DANA Svako ko je sara|ivao sa klanom [ari} i po~inio krivi~no delo, pa makar bio i iz mog okru`enja, snosi}e odgovornost

Aleksandar Vu~i}, prvi potpredsjednik Vlade Srbije

DOBAR LO[

ZAO

ZDENKO ]OSI] Ne znaju mnogi da je premijer ZH@-a, u, dodu{e, slobodnom vremenu, pjesnik. Jedan je stih povjerio i Oslobo|enju: Ova }e dr`ava umrijeti u zagrljaju patriota, kazao je ]osi} u kontekstu rasprave o TV kanalu na hrvatskom jeziku. Zagrljaj, dodali bismo, patriota je sve hladniji - i ne samo zbog televizija!

Bakir Izetbegovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH

Dodik i Lagumd`ija su razo~arali narod Kombinacija Dodikove arogancije i Lagumd`ijinog lutanja, predomi{ljanja i popu{tanja je u osnovi politi~ke agonije i nazatka koji trenuta~no `ivimo ^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi}, rezimiraju}i pro{logodi{nji anga`man kada je obna{ao funkciju predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH i najzna~ajnije dogovore koje je postigao za BiH u vanjskoj politici, rekao je u intervjuu za agenciju Fena da mu je, u odnosu na Zapad, prije svega na zemlje EU, cilj bio potvrditi podr{ku BiH, njenoj odr`ivosti, sposobnosti da se reformira i integri{e. - Moje prvo putovanje je bilo u Berlin, a zatim sam ~esto putovao u Bruxelles, bio sam i u SAD-u, ula`u}i trud da se prevazi|e zamor i frustracija me|unarodne zajednice uzro~ena zastojem reformi u BiH, da se uklone efekti lobiranja protiv na{e zemlje na koje se tro{e milioni eura i dolara. Na Istoku sam tra`io nastavak politike podr{ke BiH i tragao za modalitetima saradnje koji bi pomogli obnovu na{e privrede, naro~ito u dijelovima zemlje u kojima `ive povratnici. Uspio sam pomo}i nekim na{im firmama da dobiju poslove u tom dijelu svijeta, ali je, naravno, najvidljiviji rezultat kredit turske vlade namijenjen podr{ci odr`ivom povratku, rekao je Izetbegovi}.

Fifti-ďŹ fti u SDA Izetbegovi} je govorio i o konvenciji SDA koja }e biti odr`ana u petak, 1. februara. Na njoj }e, kako je najavljeno, za predsjednika SDA biti izabran Sulejman Tihi}, a Bakir Izetbegovi} za zamjenika predsjednika SDA. - Konvencijom }e biti napravljen kompromis podjele uticaja fif ti-fif ti kakav dosad nismo vidjeli u bh. politi~koj praksi, rekao je Izetbegovi}. Na pitanje ho}e li to mo}i funkcionirati, odgovorio je da }e taj odnos pola-pola biti primijenjen samo na Predsjedni{tvo SDA. - Ali i tu smo predsjednik Sulejman Tihi} i ja saglasni o ve}ini imena. I ~lanstvo SDA, i predsjednik Tihi}, a i ja smo se kroz decenijska isku{enja nau~ili strpljivosti i prihvatanju kompromisa. Ni tu stranku, niti nas dvojicu `ivot i okolnosti nisu razmazili. SDA nema ideolo{ke frakcije, ali postoje razli~ita gledanja u strana~koj bazi kada je u pitanju liderstvo. Uvjeren sam da Tihi} i ja mo`emo preva zi}i takve podjele, staviti u drugi plan vlastito pozicioniranje, i raditi za narod i dr`avu. I ujediniti SDA na platformi tog rada i takvog pristupa, rekao je Izetbegovi}. stva koja raspola`u zna~ajnim iskustvima, informacijama, kadrovima, pa i sredstvima, trebala zna~ajnije usmjeravati implementaciju ovog kredita, precizirao je Izetbegovi}. O zastoju u odnosu na NATO i zahtjevima za demilitarizaciju BiH, Izetbegovi} ka`e da je nepreuzimanje prvog godi{njeg plana u okviru MAP-a bio autogol. - Napredak na putu ka NATO-u bi poslao sna`nu poruku da BiH postaje sigurna zemlja, rekao je Izetbegovi}.

Turski kredit

ANDERS FOGH RASMUSSEN Iako nas je trebao pohoditi tek nekako s prolje}a, generalni je tajnik NATO-a odlu~io doma}im politi~arima odr`ati roditeljski sastanak ve} po~etkom februara. [to, jasno, sugerira izvanrednu situaciju. O~ekuje se, naime, da BiH pitanje vojne imovine rije{i do ljeta, a trenutno se taj rok ~ini preoptimisti~nim.

SA[A MAGAZINOVI] Umjesto da prihvati pro{losedmi~nu poruku [tefana FĂźlea kao packu tzv. nove {estorke, ovaj nas esdepeov parlamentarac informira kako u toj koaliciji i dalje nema mira. Od tri modela izbora ~lana Predsjedni{tva BiH - ni{ta! Sada }e na stol ~etvrti model, ili neka, ka`e, varijacija prethodnih?!

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, tvrdi njen direktor, spremna ~eka ljeto{nji ulazak Hrvatske u EU. [to bi, poru~uje, trebalo osigurati da se nastavi re`im prelaska granice s li~nim kartama, kao i dosad.

VIJEST U

BROJU

Na pitanje kako te~e implementacija tog kredita, naglasio je da je kredit od turske vlade odobren kao beskamatni, ali banke moraju dodati svoje tro{kove i rizike, tako da kamate iznose nekoliko procenata, {to je veoma povoljno. - Radi se o revolving-fondu od 200 miliona KM koji }e potrajati deset godina tako da }e se iznos anga`ovanih sredstava, kroz proces revolvinga, popeti do 400 miliona KM. To su, za na{e uslove, zaista zna~ajna sredstva. Do sada je anga`ovano vi{e od 60 miliona KM. Nisam zadovoljan saradnjom banaka s ministarstvima za izbjeglice, mislim da bi ministar- Izetbegovi}: BiH vapi za investicijama

VIJEST U OBJEKTIVU

Kuglanje u Zetri

SINI[A MACAN

1.800

hrvatskih obitelji iz Hrvatske }e se vratiti u svoje prijeratne domove u RS-u u narednih pet godina.

OSLOBO\ENJE

U organizaciji kompanije Japan Tobacco International BiH ju~er je u Zetri uprili~eno kuglanje i dru`enje sa osobama sa intelektualnim te{ko}ama. Japan Tobacco International je finansijski podr`ao Sumero u projektu uklju~enja osoba sa intelektualnim te{ko }a ma u dru {tve ni `i vot po put odlaska u pozori{te, kino, na koncert, izlaska na kafu i kola~e, te kuglanje poput onog kakvo je odr`ano ju~er. Tako su svi gosti imali priliku da se dru`e sa osobama sa intelektualnim te{ko}ama i korisnicima programa Stanovanje uz podr{ku u lokalnoj zajednici, koji implementira Sumero.

Foto: Senad GUBELI]

Produbljavanje krize Zamoljen da prokomentira aktuelnu politi~ku situaciju u Federaciji i BiH, koja ima refleksije i na vanjsku politiku, Izetbegovi} je rekao da se problem svodi na dva lidera socijaldemokratskih stranaka u dva bh. entiteta. - Narod je od njih o~ekivao daleko vi{e, relaksaciju i bolji `ivot, a dobio je krizu koja se samo nastavlja i produbljuje. Kombinacija Dodikove arogancije i Lagumd`ijinog lutanja, predomi{ljanja i popu{tanja je u osnovi politi~ke agonije i nazatka koji trenuta~no `ivimo, kazao je Izetbegovi}.


INTERVJU

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

Aleksandra Pandurevi}, zastupnica SDS-a u Predstavni~kom domu PSBiH

Kriza u Federaciji, pa tek zakoni BiH Danas je na dnevnom redu Savjeta ministara BiH samo Zakon o zaklju~ivanju me|unarodnih ugovora. To nije nikakav zakon SDP-a, nego zakon na kojem se u Ministarstvu inostranih poslova radi du`e od godinu i o kojem su se izjasnila ostala ministarstva

Frustracije SNSD-a • U posljednje vrijeme sukobi na relaciji SNSD - SDS su eskalirali. Ostajete li u partnerskim odnosima na dr`avnom nivou ili }e Vas op}i izbori 2014. razdvojiti na dva suprotstavljena bloka, kako pretendirate da od SNSD-a preuzemete vlast? - Pojedinci iz SNSD-a, valjda frustrirani lo{im rezultatima lokalnih izbora i katastrofalnom ekonomskom situacijom u RS-u, u panici zbog strmoglavog pada rejtinga SNSD-a i `elji da se dodvore svom par tijskom {efu, nepotrebno su prenijeli te na{e poziciono-opozicione bitke iz Banje Luke u Sarajevo. [to se ti~e SDS-a, mi ostajemo pri platformi. ^ak i da nas “crvena koalicija” SDP - SNSD izbaci iz ve}ine, mi }emo se dr`ati onoga {to je tamo napisano. Mi sa SNSD-om u RS-u jesmo dva nespojiva bloka i tako }e i ostati i nakon 2014, kada SNSD ode u opoziciju, ali se iskreno nadamo da }emo u Sarajevu i nakon te 2014. godine ~initi jedan blok koji je otvoren i za sve ostale par tije iz RS-a. • Koliko je poznato, bar se tako govorilo u javnosti, SDS je jo{ ranije rekao da se i ne sla`e sa rje{enjima da tu`ioce biraju parlamenti i skup{tine. [ta }e biti sa izmjenama Zakona o VSTVBiH? Ima li on podr{ku SDS-a? - To nije ta~no. Upravo je predsjednik SDSa Mladen Bosi} vi{e puta u Parlamentu BiH govorio da je sada{nji na~in izbora sudija i tu`ilaca neodr`iv, da je VSTS sveta krava koja nikome ne pola`e ra~une, i navodio primjere evropskih dr`ava koje tu`ioce biraju u parlamentu. Mi samo smatramo da bi tu`ioce trebalo birati dvotre}inskom ve}inom. No, bolje ih je birati i natpolovi~nom, nego da ih bira 16 ljudi koji su uvezani u Gordijev ~vor i biraju po babu i stri~evima.

Razgovarao: Almir TERZI]

• Na sjednici Savjeta ministara BiH danas }e se pojaviti prvi (javne nabavke i zaklju~ivanje me|unarodnih ugovora) iz seta od osam zakonskih prijedloga iz sporazuma SDP - SNSD. SDS je na sastanku {estorke na~elno podr`ao da se ide u izmjenu svih zakonskih rje{enja. No, posljednje informacije govore druga~ije? - Prema onom {to mi je u utorak ujutro rekao ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko [arovi}, danas je na dnevnom redu samo Zakon o zaklju~ivanju me|unarodnih ugovora. To nije nikakav zakon SDPa, nego zakon na kojem se u Ministarstvu inostranih poslova radi du`e od godinu i o kojem su se izjasnila ostala ministarstva. Za ostalih sedam zakona, prema mojim informacijama, jo{ nema mi{ljenja ministarstava. Nemamo mi nekih krupnijih zamjerki na taj set zakona, nisu ba{ svi najsre}nije sro~eni, ali vjerujem da }e se u ministarstvima to korigovati i eventualno popraviti u Parlamentu amandmanima. • Najvi{e polemika u javnosti izazvale su izmjene Izbornog zakona BiH u institucijama vlasti BiH. Poznato Vam je da je na posljednjim lokalnim izborima zahvaljuju}i Glavnom centru za brojanje glasova sprije~en poku{aj izbornog in`enjeringa na preko 100 bira~kih mjesta u BiH. Je li onda prihvatljivo da op{tinske izborne komisije bez kontrole Glavnog centra imaju kona~an sud o izbornim rezultatima kako se tra`i u rje{enjima. Upravo je SDS ukazivao na niz nezakonitosti i poku{aja izbornog in`enjeringa. Ho}ete li podr`ati ovakva rje{enja? - Nisam vidjela prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH. Sada{nji proces verifikacije rezultata je suvi{e spor i to definitivno treba popraviti. Nemamo ni{ta protiv da op{tinske izborne komisije rje{avaju `albe i da se eventualno na njihove odluke

5

Partijski interesi

RS ne}e finansirati novi servis • Aktuelna je i izmjena Zakona o Javnom RTV sistemu BiH. Klub SDS-a i PDP-a predlagao je ukidanje RTV takse i finansiranje javnih emitera iz bud`eta. Sada se tra`i da se taksa optereti ~etvrtim javnim emiterom. Ho}e li SDS to podr`ati? - Mi nemamo ni{ta protiv kanala na hrvatskom jeziku, ali svakako da imamo protiv da gra|ani RSa finansiraju jo{ jedan javni ser vis. I zato nam nisu prihvatljivi principi tog zakona. mo`e ulo`iti `alba. Ta~no je da ima dosta in`injeringa na bira~kim mjestima, ali ti ljudi koji to rade nisu ~lanovi lokalnih izbornih komisija, nego lica koja imenuju partije i vjerujem da bi i op{tinske izborne komisije jednako profesionalno rije{ile `albe kao {to to rade u CIK-u BiH.

Sveta krava • I izmjene Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH su krajnje sporne. Poznato je da je upravo SDS osporio rje{enja u Parlamentu BiH u julu 2012, a koja su prijetila da potpuno ukinu taj institut. Ostaje li SDS kod ranijeg stava

ili }e prihvatiti ono {to je u korist prvenstveno SDP-a i SNSD-a, odnosno njihovih kadrova? - Zakon o sukobu interesa u institucijama BiH mi smo sporili, jer je ranijim prijedlogom zadirano u nadle`nosti RS-a. Postoje}i zakon je jako lo{ i mi jesmo za njegove izmjene. Ne mo`ete nekome kome je narod dao 20.000 glasova oduzeti mandat i zabraniti kandidovanje, jer mu je srodnik u nekom upravnom odboru. Ako je neko zloupotrijebio svoj polo`aj, za to postoje istra`ni organi i on treba krivi~no da odgovara, ali ako mu je samo otac, majka u nekom upravnom odboru, onda ~ovjeku treba dati rok da otkloni sukob interesa.

• [ta mislite o prijedlozima Zakona o Centralnoj banci BiH, Spoljnotrgovinskoj komori BiH, Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH? U kom pravcu oni trebaju i}i? - Ne bih prejudicirala rje{enja. Ina~e, mislim da ti zakoni ne}e brzo do}i na dnevni red, bar dok se ne rije{i politi~ka kriza u Federaciji BiH i pitanje u~e{}a dva HDZ-a u Vladi Federacije BiH. • Uskoro bi trebala da se pojavi i nova verzija Zakona o Elektroprijenosu BiH. Treba li entitetskim vladama dozvoliti da raspodijele dobit od 120 miliona KM za krpljenje bud`etskih deficita? - A {ta imamo od novca koji stoji neoro~en na nekim ra~unima i na kojem smo samo na kamatama izgubili 40 miliona KM!? Da se vodimo partijskim interesima, vjerovatno bismo i{li logikom - {to gora ekonomska situacija u RS-u, na{ rejting raste. No, mi smatramo da gra|ani ne smiju biti taoci partijskih interesa. Dakle, entiteti su vlasnici dobiti i bolje je da taj novac ode u bud`ete, zdravstvu, penzionerima, socijalnim kategorijama, nego da stoji neiskori{}en.

TAKORE]I... SPAS Zajedni~ka saradnja Udru`enja za za{titu `ivotinja Spas iz Biha}a, Veterinarske stanice i Op}ine Biha} te italijanskih nevladinih organizacija ICEI i ENPA, rezultirala je ju~er dopremanjem dvije tone hrane za pse u azilu na Gorjevcu. Vrijednu donaciju preuzeli su predstavnici Udru`enja Spas i Veterinarske stanice, a op}inski na~elnik Emd`ad Galija{evi} zahvalio je predstavnicima italijanskih nevladinih organizacija na ovoj pomo}i, koja }e zna~ajno olak{ati funkcionisanje azila za napu{tene pse. - U posljednja dva mjeseca sklonili smo s gradskih ulica veliki broj pasa lutalica u azil na Gorjevcu. Paralelno s tim, osigurali smo sredstva za rad azila, a na{a je namjera da u narednom periodu napravimo daleko bolji azil od postoje}eg, kazao je Galija{evi}.


6

DOGA\AJI VIJESTI

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH

Ekonomsko povezivanje sa Azerbejd`anom ^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je ju~er u posjetu ambasadora Azerbejd`ana za BiH sa sjedi{tem u Bukure{tu Eldara Humbata Oglua Hasanova. Na sastanku je, izme|u ostalog, razgovarano o daljem unapre|enju ekonomske saradnje dvije zemlje. Sagovornici su zajedni~ki ocijenili da postoji interes i {ansa da se postoje}i kvalitetni politi~ki odnosi Bosne i Hercegovine i Azerbejd`ana nadopune osna`ivanjem ekonomskih veza. Ambasador Hasanov je s tim u vezi izvijestio ~lana PBiH Izetbegovi}a o mogu}nostima organizovanja skora{njeg azerbejd`ansko-bosanskohercegova~kog business-foruma u Banjoj Luci.

Vanredna sjednica Doma naroda PFBiH mogu}a dan nakon zasjedanja Predstavni~kog doma

Tu`ioci BiH i Srbije potpisuju protokol

Vanredno zasjedanje Predstavni~kog doma o izglasavanju nepovjerenja najavljeno je za 12. februar, ali mo`e se odr`ati i ranije ako se Vlada FBiH izjasni

Protokol o saradnji tu`ila{tava Srbije i Bosne i Hercegovine u progonu po~inilaca ratnih zlo~ina bit }e potpisan sutra u Bruxellesu, potvr|eno je za Fenu u Tu`ila{tvu BiH. Protokolom Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine i Tu`ila{tva za ratne zlo~ine Republike Srbije o saradnji u progonu po~inilaca krivi~nih djela ratnih zlo~ina, zlo~ina protiv ~ovje~nosti i genocida, koji je u me|uvremenu usugla{en i parafiran, predvi|eni su modaliteti razmjene dokaza i informacija u predmetima ratnih zlo~ina. Ceremoniji potpisivanja spomenutog protokola u Bruxellesu, me|u ostalim, prisustvovat }e i novoimenovani glavni tu`ilac Tu`ila{tva BiH Goran Salihovi}.

Vanredno zasjedanje Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH nije zvani~no zakazano, ali je najavljeno za 12. februar ove godine. Jedina ta~ka dnevnog reda tog zasjedanja trebala bi biti izglasavanje nepovjerenja sada{njem sazivu Vlade Federacije po inicijativi 56 poslanika iz stranaka parlamentarne ve}ine - SDP-a BiH, SBB-a BiH, HDZ-a BiH i HDZ-a 1990.

Saradnja IZ-a u BiH sa [panijom Reisu-l-ulema IZ-a u BiH Husein ef. Kavazovi} primio je ju~er ambasadoricu [panije u BiH Auroru Mejiu. Ambasadorica [panije je zahvalila ef. Kava zovi}u na prijemu i ~estitala mu na izboru za reisu-l-ulemu, za`eljev{i mu uspjeh u radu, javila je Mina. Ambasadorica Aurora Meji se interesirala za mogu}nosti saradnje Islamske zajednice u BiH sa odre|enim institucijama i ustanovama u [paniji koje se u svom radu bave i kulturnom dimenzijom islama i muslimana. S obzirom na prisustvo muslimana dugi period u [paniji, u razgovoru je izra`ena obostrana `elja za upoznavanjem i prou~avanjem uticaja islama na to podru~je. U tom pogledu je ukazano na mogu}nosti Fakulteta islamskih nauka i studenata koji bi se bavili istra`ivanjima na postdiplomskim studijama.

Foto: [. SULTANOVI]

Najavljeno izglasavanje nepovjerenja Vladi

Mo`da i ranije Najavu sjednice za Oslobo|enje je potvrdio Tomo Vidovi}, dopredsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH. Vlada Federacije nije se na pro{loj sjednici izjasnila o prijedlogu za izglasavanje nepovjerenja, jer ve}ina ministara (SDA, HSP, NS Radom za boljitak i Desnica Radivojevi}) nije bila za stavljanje takve ta~ke na dnevni red. Vidovi} ka`e da nije isklju~eno da se ova sjednica odr`i i ranije u narednoj se-

NSRB: Sizifovski poku{aji Poslanici NS Radom za boljitak ju~er su saop{tenjem jo{ jednom pozvali “zastupnike stranaka ~etvorke da odustanu od politikantskih igara i prestanu odga|ati odr`avanje redovnih sjednica Zastupni~kog doma zarad svojih sizifovskih poku{aja da u oba doma izglasaju nepovjerenje Vladi FBiH i u skladu sa nezaja`ljivim apetitima za fotelje, prekroje njen aktuelni sastav�. - Kako ve} mjesecima ne uspijevaju da prvo izglasaju smjenu predsjednika FBiH, niti da uvjere Vladu FBiH, a ni predsjednika, da je potrebno izvr{iti rekonstrukciju, sve su prilike da im to ne}e uspjeti ni u domovima Parlamenta FBiH, jer jo{ ima zastupnika i delegata kojima je odgovornost prema gra|anima pre~a od ne~ijih sebi~nih i uskostrana~kih interesa, poru~uju, izme|u ostalog, iz NS Radom za boljitak. dmici, ukoliko se Vlada FBiH ipak izjasni o ovoj inicijativi. Podsjetimo da je 56 poslanika i 35 delegata nove ve}ine u Parlamentu FBiH podnijelo inicijative za izglasavanje nepovjerenja sada{njem sazivu Vlade, potkrepljuju}i zahtjeve time da sada{nji saziv ne podr`ava aktuelna parlamentarna ve}ina. Me|u navedenim razlozima je i taj da sada{nji saziv

Vlade ne odra`ava volju gra|ana iskazanu na op{tim izborima 2010, da ministri ne dolaze na sjednice Parlamenta, ali i da osam ministara iz SDA, HSP-a i NS Radom za boljitak opstruira rad Vlade.

Procedure Ukoliko se Vlada o prijedlogu za izglasavanje nepovjerenja ne izjasni po isteku od 30 dana, od kada

je takav prijedlog upu}en, sazivaju se sjednice domova. Inicijativu za izglasavanje nepovjerenja Vladi na sjednici obrazla`e predsjednik ili predstavnik jednog od klubova ~iji su poslanici potpisali inicijativu, a ostavljena je i mogu}nost premijeru da se obrati u ime Vlade. Podsjetimo da je kriza vlasti u FBiH po~ela krajem maja 2012, kada je SDP iza{ao iz tada{nje ve}ine, koju je ~inio sa SDA, HSP-om i NS Radom za boljitak, te oformio novu ve}inu sa SBB-om i dva HDZ-a. Poku{aj federalnog premijera Nermina Nik{i}a (SDP) da na njegov prijedlog predsjednik Federacije @ivko Budimir (HSP) razrije{i osam ministara nije urodio plodom. Ju~er nije bilo najava za odr`avanje vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH, ali se mo`e o~ekivati da se ona odr`i dan nakon vanredne sjednice Predstavni~kog doma. M. \. R.

Klinika za hirurgiju UKC-a Tuzla

5.000 operacija u pro{loj godini Ljekari Klinike za hirurgiju Univerzitetskog klini~kog centra Tuzla u 2012. su obavili vi{e od 5.000 operativnih zahvata. Od tog broja, 4.500 se odnosi na razli~ite operacije za le`e}e pacijente i vi{e od 500 intervencija i operacija u dnevnom hirur{kom tretmanu. - Obavljenom velikom broju operativnih zahvata doprinijela je i primjena novih pristupa, posebno laparoskopskih procedura. U

toku pro{le godine, na Klinici je ura|eno i {est transplantacija bubrega i dvije transplantacije jetre, kao i samostalne laparoskopske operacije kolona, saop{teno je iz UKC-a Tuzla. Pomenuti podaci, navedeno je iz ove ustanove, govore da je pove}an broj operativnih zahvata u odnosu na 2011, a najvi{e kada su u pitanju laparoskopske operacije. Na Klinici je tretirano

i oko 320 pacijenata iz drugih kantona i manjeg bh. entiteta. - Uz pove}an obim rada, na Klinici je obavljana i edukacija svih profila zdravstvenih profesionalaca u oblasti primjene na-

prednih laparoskopskih procedura, postupaka u procesu transplantacije organa, kao i drugih savremenih metoda u hirurgiji i urologiji, saop{tili su iz UKC-a Tuzla. S. K.


DOGA\AJI

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

Iz mostarskog HDZ-a (slu`beno) tvrde

Nemamo tajnih planova sa SDA Te pri~e su zlonamjerne i plasira ih SDP, stranka koja je svoje stajali{te o Mostaru u posljednjih nekoliko mjeseci vi{e puta mijenjala, ka`e Bevanda

Lo{ prijedlog OHR-a On je rekao kako dva HDZ-a smatraju da se odluka Ustavnoga suda BiH za Mostar najbolje mo`e provesti na na~in da Mostar bude jedna izborna jedinica. Tako bi se, veli Bevanda, u Mostaru potaknuo razvoj demokracije, kao i ukupan gospodarski razvoj. - Kompromisni, pak, prijedlog OHR-a, kojim se predvi|a uspostava najmanje tri izborne jedini-

ce, odnosno gradska podru~ja na prostoru Mostara za nas nije prihvatljiv. Rije~ je o jako lo{em prijedlogu, jer on govori o funkcioniranju gradskih podru~ja, a u legitimnu uporabu se uvodi i termin op}ina, rekao je Bevanda, dodav{i kako u dva HDZ-a smatraju da ponu|eni prijedlog OHR-a ustvari predstavlja dodvoravanje Stranci demokratske akcije.

Bitne su op}ine - OHR je u svom prijedlogu zanemario ~injenicu da je najprije potrebno rije{iti problem izbor-

Da nema kontakata izme|u SDA i HDZ-a BiH, potvrdio je i Salem Mari}, predsjednik Kluba Bo{njaka mostarskog Gradskog vije}a i du`nosnik SDA. - Mi kao Klub Bo{njaka i SDA zala`emo se za Mostar kao grad s dvije ili vi{e op}ina. Nama su bitne op}ine, a koliko }e ih biti, stvar je dogovora. S HDZ-om nemamo ni javnih ni tajnih kontakata, rekao je Mari} za mostarske medije. No, izvori Oslobo|enja iz HDZa BiH i HDZ-a 1990 tvrde kako unutar mostarske organizacije

LOBI ZA DVA DIJELA Gra|evinski lobi unutar HDZ-a BiH navodno podr`ava zamisao o podjeli Mostara na dva dijela, kako bi se izbjegla kontinuirana politi~ka neslaganja Hrvata i Bo{njaka, a {to bi bio i uvod u teritorijalnu reorganizaciju ostalih op}ina u BiH, poput Travnika, Viteza, ali i Srebrenice nih pravila za mostarsko Gradsko vije}e, provesti izbore, a tek onda je mogu}e razgovarati i o reorganizaciji grada. U prijedlogu OHR-a se govori o funkcioniranju gradskih podru~ja, a da se nije provela odluka Ustavnoga suda za Mostar. Ve} dugo vremena, pak, nije bilo nikakvih kontakata izme|u HDZ-a i SDA, ni slu`benih, ni neslu`benih. Poglavito je to do{lo do izra`aja otkad nema sjednica Gradskog vije}a Mostara. No, mi }emo sudjelovati u svim pregovorima oko Mostara, rekao je Bevanda.

HDZ-a BiH postoji jaka struja, tzv. gra|evinski lobi, koja podr`ava zamisao o podjeli Mostara na dva dijela - bo{nja~ki i hrvatski. Smatraju da bi najbolje bilo podijeliti Mostar kako bi se izbjegla kontinuirana politi~ka neslaganja izme|u Hrvata i Bo{njaka. Tako|er, mi{ljenja su kako bi podjela Mostara bila uvod u teritorijalnu reorganizaciju ostalih op}ina u BiH, poput Travnika, Viteza, ali i Srebrenice. No, na{i izvori nisu mogli potvrditi jesu li se uis ti nu i odr`a va li odre|eni tajni sastanci predsta-

VIJESTI

Dva HDZ-a: Izbori, pa reorganizacija Najprije se trebaju definirati izborna pravila za Grad Mostar, pa se tek onda mo`e razgovarati o ovlastima podru~nih ureda Gradske uprave, zaklju~eno je na ovotjednom sastanku izaslanstava HDZ-a BiH i HDZ-a 1990, koja sudjeluju u razgovorima o provedbi odluke Ustavnoga suda BiH za Mostar. - Nakon provedbe odluke Ustavnoga suda BiH i provedbe lokalnih izbora u Gradu Mostaru, HDZBiH i HDZ 1990 dr`e potrebnim da se svi politi~ki ~imbenici aktivno uklju~e u preustroj Grada, koji }e Mostar u~initi funkcionalnim. Sudionici sastanka suglasni su i jedinstveni u stajali{tu da se, kada je rije~ o osiguranju provedbe izbornog procesa u Mostaru, ku}a mora graditi od temelja, a ne od krova, kako je to dodvoravaju}i se odre|enim politi~kim opcijama zapo~eo OHR. Tako|er, upu}en je prijedlog gradona~elniku Mostara Ljubi Be{li}u da sukladno Zakonu o lokalnoj samoupravi FBiH nametne prora~un za 2013. godinu, priop}eno je ju~er iz HDZ-a BiH. Dalje se navodi i kako ~lanovi pregovara~kih timova HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 zahtijevaju od svih sudionika razgovora o Mostaru da svoje prijedloge u pisanoj formi dostave OHR-u, kako bi se o njima mogla voditi konstruktivna rasprava.

Sastanak predstavnika dva HDZ-a o sudbini grada

Odgovorno tvrdim da ne postoje nikakvi tajni pregovori izme|u HDZ-a BiH i SDA o sudbini Mostara, izjavio je ju~er za Oslobo|enje Sla|an Bevanda, predsjednik GO HDZ-a BiH Mostar. Nakon {to je mostarsku javnost zaintrigirala pri~a da HDZBiH i SDA vode paralelne, tajne pregovore o provedbi odluke Ustavnoga suda BiH za Mostar, a kojima je navodni cilj podjela grada na dvije op}ine, hrvatsku i bo{nja~ku, Bevanda je izjavio kako HDZ ve} dulje vrijeme nema nikakvih, ni tajnih ni javnih, kontakata sa SDA. - U HDZ-u BiH Mostar vidimo kao jednu izbornu jedinicu i jedinstven grad. Te pri~e o tajnim pregovorima su zlonamjerne i plasira ih SDP, stranka koja je svoje stajali{te o Mostaru u posljednjih nekoliko mjeseci vi{e puta mijenjala. Ta stranka je u biti glasnogovornik odre|enih me|unarodnih krugova. Stav HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 je dosljedan i isti je kao i na po~etku ovog procesa. Smatramo da Mostar treba biti ure|en kao i sve ostale jedinice lokalne samouprave u BiH, izjavio je Bevanda.

7

vnika mostarskih organizacija HDZ-a BiH i SDA. Istovremeno, Bevanda je pisao i visokom predstavniku u BiH Valentinu Inzku i to zbog nedavno sazvane sjednice Gradskog vije}a Mostara kojoj se hrvatski vije}nici nisu odazvali, a na kojoj je trebala biti usvojena odluka o privremenom financiranju grada.

Status vije}nika - Podsje}amo da je Sredi{nje izborno povjerenstvo izrijekom kazalo da mandat gradskih vije}nika u Gradskom vije}u istje~e 4. studenoga 2012. godine. Tako|er, podsje}amo da ste Vi u svom obra}anju biv{im gradskim vije}nicima istaknuli kako je veoma neobi~no da jedno parlamentarno tijelo samo sebi dodijeli nadle`nosti i jednostrano produ`i vlastiti mandat. Istodobno ste zatra`ili da Gradsko vije}e kao tijelo i njegovi pojedina~ni ~lanovi ne poduzimaju nikakve korake koji bi na bilo koji na~in podrazumijevali da su mandati vije}nika i nadalje na snazi, naveo je Bevanda. Temeljem preporuke SIP-a BiH i Va{eg stava, nastavlja, Gradsko vije}e je zatra`ilo o~itovanje od Parlamentarne skup{tine BiH o statusu gradskih vije}nika i Vije}a koje jo{ nije pristiglo. - GO HDZ-a BiH Mostar je u vi{e navrata predlagao dono{enje prora~una Grada Mostara za 2013. godinu tijekom legalnog mandata Gradskog vije}a, o ~emu je i OHR vi{e puta upoznat, a za {to nije bilo politi~ke volje SDA, napisao je Bevanda. J. GUDELJ

OHR tra`i kompromis za Mostar Prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH Roderick Moore izjavio je da OHR radi sa politi~kih strankama kako bi prona{ao neki kompromis za rje{enje problema u Mostaru. “To nam je glavni cilj�, rekao je Moore nakon ju~era{njeg sastanka sa liderom HDZ-a BiH Draganom ^ovi}em. On je istakao da cijeni doprinos ^ovi}a i da se nada da }e biti prona|en kompromis. Lider HDZ-a BiH nije htio dati izjavu u vezi sa mostarskim problemom i o razgovoru sa Mooreom. Moore je, osim sa ^ovi}em, ju~e razgovarao i sa mostarskim muftijom Seidom Smajki}em, a danas }e imati sastanke sa predstavnicima ostalih politi~kih stranaka. Iz OHR-a ranije je saop{teno da }e Moore prenijeti o~ekivanja UO Savjeta za provo|enje mira da lideri svih stranaka napuste maksimalisti~ke stavove u pregovorima i prihvate kompromisne dogovore koji }e koristiti svim stranama.

Uskoro o deblokadi Elektroprenosa Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je postupilo po dogovoru {estorke i povuklo iz Vije}a ministara BiH prijedlog izmjena i dopuna Zakona o osnivanju kompanije za prenos elektri~ne energije (Elektroprenos) BiH samo da bi ga uskladilo sa zahtjevima parlamentarne ve}ine i ne}emo se baviti bilo ~im drugim izuzev onim {to jeste implementacija stavova {est politi~kih stranaka, izjavio je za Fenu ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko [arovi}. Radi se, naime, o izradi nove verzije izmjena Zakona o Elektroprenosu uskla|enih sa dogovorom iz sporazuma SDP - SNSD, a koje su podr`ali HDZ, SDS, HDZ 1990 i SBB. [arovi} je dodao da je za 12. februar zakazana vanredna Skup{tina Elektroprenosa.

Ambasadori Gilles i Hasanov kod Kom{i}a ^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} primio je ambasadora Republike Francuske nj.e. Rolanda Gillesa. Tokom susreta je razgovarano o aktuelnoj situaciji u BiH i euroatlantskom putu na{e dr`ave. Ambasador Gilles je informirao ~lana PBiH Kom{i}a o situaciju u Maliju, kao i o nedavno odr`anom sastanku na kojem je raspravljano o stanju u Siriji. Francuski ambasador je ponovio da na{a dr`ava mo`e u potpunosti ra~unati na podr{ku Francuske u o~uvanju cjelovitosti i integriteta BiH i pribli`avanju EU i NATO-u. Kom{i} je ju~er primio i ambasadora Azerbejd`ana za BiH nj.e. Eldara Humbata Oglua Hasanova. Razgovarano je o aktuelnoj politi~koj situaciji u BiH, te o bilateralnim odnosima BiH i Azerbejd`ana. Istaknuto je da se vidi pozitivan interes Azerbejd`ana kada se govori o ulaganjima u BiH.


8

DOGA\AJI

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

VIJESTI

Salihovi} i ^orlija polo`ili zakletve Rje{avanje problema u Neumu U Domu HDZ-a BiH u Mostaru predsjednik stranke Dragan ^ovi} razgovarao je sa izaslanstvom Op}ine Neum, predvo|enim na~elnikom @ivkom Matu{kom. U izaslanstvu Op}ine Neum bili su i Vicko Jogunica te Josip Njavro, a sastanku je prisustvovao i Rafael Gagro, predsjednik KO HDZ-a HNK-a. Razgovaralo se o problematici rje{enja grani~nih prelaza i mogu}nosti izgradnje zaobilaznice kroz Neum, ubrzanju izgradnje magistralne ceste od Neuma prema Stocu i ^apljini, osnivanju srednje {kole Neum, te naknadi {tete vlasnicima poljoprivrednog zemlji{ta u poplavljenom Popovom polju. Na sastanku je bilo rije~i i o saniranju devastiranih objekata u Neumskom priobalju i procesu privatizacije neumskih hotela. Na~elno je dogovoreno da se 11. februara organizira naredni sastanak u Neumu.

Da~i} u Sarajevu Ministarstvo sigurnosti BiH u srijedu }e biti doma}in foruma i komiteta Regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice (MARRI). U okviru tog skupa planiran je sastanak premijera Srbije i ministra unutra{njih poslova Ivice Da~i}a i ministra sigurnosti BiH Fahrudina Radon~i}a. Na forumu }e u~estvovati delegacije iz {est zemalja regiona, ~lanica MARRI-ja - Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije, Makedonije i BiH, te predstavnici Me|unarodne organizacije za migracije (IOM), Delegacije EU u BiH, Vije}a Evrope i drugih me|unarodnih organizacija i institucija. Teme foruma su migracije i azil, a forum se odr`ava u sklopu predsjedavanja BiH Regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice.

Za{tita temeljnih prava Bo{njaka Svjetski bo{nja~ki kongres podr`ava i ~estita na Gra|anskoj inicijativi 1. mart, koja ohrabruje registraciju glasa~a dr`avljana BiH u njihovom prijeratnom prebivali{tu kao neophodni preduslov za stabilnu, pluralisti~ku i multietni~ku BiH, javlja Fena. - Dvije decenije nakon agresije i genocida u BiH kojim su milioni ljudi brutalno raseljeni, bo{nja~ki narod mora nastaviti sticati prirodna prava kao gra|ani BiH te biti zastupljen u politi~kom procesu u mjestu svoga porijekla. To je najvi{a gra|anska du`nost, rekao je Mustafa Ceri}, predsjednik Svjetskog bo{nja~kog kongresa i istakao da je to istovremeno i pitanje temeljne pravi~nosti. - Bo{njaci treba da koriste glasa~ke kutije kako bi im bilo vra}eno ono {to im je nepravedno oduzeto, dodao je Ceri}.

Goran Salihovi}, glavni tu`ilac BiH, i njegov zamjenik Dragan ^orlija polaganjem sve~ane zakletve u Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u BiH (VSTV) dobili su i zvani~no ovla{tenje za vr{enje ovih odgovornih funkcija. Odluka o imenovanju Salihovi}a za glavnog tu`itelja obrazlo`ena je time da se on svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobnostima za obavljanje poslova tu`ioca i rukovodioca i mogu}nostima analiziranja pravnih problema pokazao kao najsposobniji od 12 prijavljenih kandidata. - Izabran sam od struke, a ne politike. Da nije tako, odmah bih dao otkaz. Ne znam {ta me ~eka kada 1. februara stupim na du`nost, ali sam siguran da }e mi kolege pomo}i i upoznati me sa svakim slu~ajem, poru~io je Salihovi}. Predsjednik VSTV-a BiH Milorad Novkovi} smatra da je ovaj ~in od velikog zna~aja za pravosu|e BiH te napomenuo da Salihovi}a i ^orliju ~eka mnogo rada jer preuzimaju du`nost u te{kim vremenima za BiH. - Prioritet }e nam biti ja~anje in-

OSLOBO\ENJE

EFIKASNOST NU@NA, VREMENA TE[KA Glavni tu`ilac BiH Goran Salihovi} naglasio je da policija mora predanije raditi na za{titi tu`ilaca, te da bi oni trebali imati osiguranje kao i ministri

^orlija i Salihovi}

stitucija Tu`ila{tva BiH te efikasnije procesuiranje predmeta organizovanog kriminala, korupcije i ratnih zlo~ina, kao i osiguravanje tehni~kih i svih drugih resursa za rad Tu`ila{tva BiH. Ja~anjem ove institucije, ja~amo i Sud BiH, istakao je glavni tu`ilac u obra}anju novinarima.

Foto: D. ]UMUROVI]

Salihovi} je naglasio da, iako politi~ki ambijent nije naklonjen radu Tu`ila{tva te da ne postoji dovoljno izra`ena politi~ka volja za procesuiranjem krivi~nih djela, on }e, ipak, zajedno sa ostalim nadle`nim organima raditi na unapre|enju rada pravosu|a. Tako|er, naglasio je da policija

mora predanije raditi na za{titi tu`ilaca jer je njihova sigurnost vi{e ugro`ena od pojedinih ministara. Nije uredu, istakao je, da jedan ministar ima vi{e za{titara od jednog tu`itelja. Govore}i o tome, podsjetio je na napade te prijetnje upu}ene pojedinim tu`iteljima. E. GODINJAK

Obnovljeno su|enje Gasalu i ostalim Pred Apelacionim vije}em Suda BiH za danas je zakazan po~etak obnovljenog su|enja Nisvetu Gasalu, Musajbu Kukavici i Senadu Dautovi}u, optu`enim za ratne zlo~ine nad hrvatskim civilima u Bugojnu. Vije}e Odjela I za ratne zlo~ine Apelacionog odjeljenja Suda BiH otpremilo je 7. decembra 2012. rje{enje u predmetu Nisvet Gasal i drugi kojim se `alba Tu`ila{tva BiH djelimi~no uva-

`ava, a `alba branioca optu`enog Senada Dautovi}a uva`ava u cijelosti. Sudsko vije}e je u novembru 2011. godine osudilo Dautovi}a na 13, a Gasala na {est godina zatvora zbog zlo~ina nad bugojanskim Hrvatima 1993. godine, dok je Kukavica oslobo|en optu`bi, saop{teno je iz Suda BiH. Nakon iznesenih `albi, Apelaciono vije}e je ukinulo ovu presudu i odredilo ponovno su|enje.

\aci iseljeni, sudbina nepoznata

Nakrivila se zgrada Muzi~ke {kole Op}inska i kantonalna vlast u Tuzli jo{ nisu odlu~ile {ta }e biti sa neuslovnom i skoro devastiranom zgradom, u kojoj su prije nekoliko mjeseci bile smje{tene Osnovna i Srednja muzi~ka {kola. Naime, rje{enjem Slu`be za inspekcijske poslove Op}ine Tuzla zabranjeno je kori{tenje objekta u kojem su bile smje{tene dvije muzi~ke {kole. Prema rije~ima Zlatana Mujki}a, direktora Srednje muzi~ke {kole, sudbina zgrade je jo{ otvoreno pitanje. - Mi nastavu od septembra izvo-

dimo u prostorijama Osnovne {kole Centar, jer je inspekcijskim nadzorom utvr|eno da na{a zgrada nije uslovna. Inspekcija je zbog opasnosti po uposlenike i u~enike zatvorila na{ stari objekat, jer se zgrada nagela. Kakva }e biti njena sudbina, nije poznato, jer su u toku pregovori sa Kantonom i Op}inom, rekao nam je Mujki}. Osniva~ Muzi~ke {kole je Tuzlanski kanton, dok je vlasnik zemlji{ta Op}ina Tuzla. Podsjetimo, op}inska Slu`ba za inspekcijske poslove zabranila je

zbog opasnosti i neuslovnosti kori{tenje zgrade Muzi~ke {kole. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a donijeta je odluka da se nastava za u~enike Muzi~ke {kole izvodi u prostorijama Osnovne {kole Centar i u baraci koja se nalazi u blizini Muzi~ke {kole. Sudbina zgrade u kojoj je 22. februara 1957. godine osnovana

Muzi~ka {kola Tuzla je u rukama politi~ara. Jo{ nije poznato da li }e zgrada biti renovirana ili sru{ena. Prema nekim naga|anjima, zgrada bi mogla biti sru{ena, s obzirom na to da se nalazi u blizini Panonskih jezera. Na mjestu gdje se ona nalazi navodno bi u budu}nosti trebalo biti izgra|eno ~etvrto jezero. D. O.


DOGA\AJI

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

9

U Banjoj Luci zasjeda Narodna skup{tina RS-a

VIJESTI

SDS I PDP GLASAJU ZA OBRA^UN SA KRIMINALOM

Saradnja sa VDP-om

 Amandmanima do {to boljeg zakona, ka`e \eri} Ko ima pravo ulaska i oduzimanja privatne imovine, pita Zlatkovi} Prvi dio ju~era{njeg zasjedanja Narodne skup{tine RS-a protekao je u obrazlo`enju nacrta zakona o razvoju malih i srednjih preduze}a ~iji je osnovni cilj stvaranje povoljnijeg ambijenta za njihov rad, istakao je ministar industrije, energetike i rudarstva RS-a @eljko Kova~evi}. Kova~evi} je pojasnio da je cilj akta pove}anje konkurentnosti malih i srednjih preduze}a stvaranjem inovacija i razvijanjem svijesti o njihovom zna~aju. Naveo je da se zakonom ure|uju principi i subjekti, kao i dono{enje strategije razvoja malih i srednjih preduze}a u RS-u. Prema veli~ini, kazao je Kova~evi}, pomenuta preduze}a dijele se na mikropreduze}a, koja ~ine privredni subjekti koji zapo{ljavaju manje od 10 radnika, mala, koja zapo{ljavaju manje od 50 radnika, i srednja sa manje od 250 radnika.

Gdje su podsticaji? Opozicija je tokom rasprave iznijela niz kritika na predlo`eni nacrt zakona, isti~u}i da on nije kvalitetna osnova za podsticanje razvoja privatnog poduzetni{tva u RS-u. Poslanik SDS-a u Narodnoj skup{tini Miladin Stani} rekao je da je u RS-u smanjen broj zaposlenih u malim i srednjim preduze}ima. Naglasio je da se mora u~initi sve kako bi se obezbijedili uslovi za njihovo poslovanje, pove}ao broj radnih mjesta, izna{la sredstva za podsticaje, a {to zakon koji je pred parlamentom ne nudi. Poslanica PDP-a u NSRS-u Diana ^eki} ocijenila je da je navedeni nacrt zakona lo{. Navela je kako je u privredi ovog entiteta vi{e od 90 posto malih i srednjih preduze}a koja posluju u te{kim uslovima. Dragan ^avi}, poslanik Demokratske partije, istakao je da su mala i srednja preduze}a osnov za razvoj svake zemlje, te da se podsticajima za izvoz stvaraju uslovi za njihovu konkurentnost na inostranim tr`i{tima.

U Domu Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine ju~er je odr`an informativni brifing i prijem za vojno-diplomatske predstavnike (VDP) akreditirane u BiH, kojem je doma}in bio ministar odbrane BiH Zekerijah Osmi}. Svrha informativnog brifinga, kojem su pored vojno-diplomatskih predstavnika akreditiranih u BiH prisustvovali pomo}nici ministra odbrane BiH, bilo je prezentiranje aktivnosti i trenutnog stanja u MO i OSBiH. Osmi} je u svom obra}anju izrazio `elju za nesebi~nom saradnjom sa VDP-ovima osobno i sa njihovim zemljama. Istaknuo je tako|er da }e, svjestan izazova, insistirati na profesionalnosti, transparentnosti i zakonitosti u radu institucija odbrane. Na kraju je spomenuo va`nost rje{avanja pitanja vojne imovine te naglasio kako je me|unarodna pomo} izuzetno zna~ajna.

Njema~ka donirala opremu SIPA Govedarica: Zakon nije protivan Ustavu RS-a

Posebnu pa`nju poslanika i polemiku i prije otvaranja rasprave izazvao je nacrt zakona o utvr|ivanju porijekla imovine, koji je u proceduru uvr{ten na prijedlog poslanika SDS-a. - Kriminal i korupcija su klju~ni problemi svih zemalja koje su prolazile kroz dru{tveno-ekonomsku tranziciju i predstavljaju glavnu ko~nicu njihovog razvoja, a posebno u situaciji op{te finansijske krize, sve ve}eg siroma{enja stanovni{tva i rastu}ih dru{tvenih razlika u kojima se stvara mali sloj bogatih i sve ve}i sloj siroma{nih, dok srednji sloj, koji je garant unutra{nje stabilnosti, nestaje. Zbog toga se smatra da je RS danas vi{e ugro`en iznutra ovim negativnim procesom, nego {to mu prijeti opasnost spolja, iako su oba ova procesa u korelaciji, navodi se u obrazlo`enju predlaga~a ovog zakona. Iz tih razloga, Republici Srpskoj “potrebna je stvarna i su{tinska, a ne formalna i demago{ka borba protiv kriminala i korupcije, jer RS nema ni najmanju {ansu da se politi~ki i ekonomski emancipuje

Koliko ko{ta Andri}grad? Zakon o razvoju malih i srednjih preduze}a opozicija je iskoristila da otvori raspravu o na~inu finansiranja i strukturi svojinskih odnosa nad Andri}gradom. Poslanik SDS-a Boris Jeremi} ka zao je da Vlada RS-a mora dati odgovor gdje su pare gra|ana ulo`ene u idejni projekt Emira Kusturice, te da Kusturica mora odgovoriti koliko je do sada novca ulo`io u taj projekt. Slobodan Popovi}, poslanik SDP-a BiH, postavio je pitanje ko to ima pravo javna dobra Republike Srpske davati bilo kome bez naknade. Prema zvani~nim podacima, RS i Op{tina Vi{egrad imaju po 24 posto vlasni{tva nad Andri}gradom, a Kusturica je sa 52 posto ve}inski vlasnik. Vlada, Elek troprivreda RS-a i Op{tina dosad su u njegovu izgradnju ulo`ile blizu 16 miliona KM, a Kusturicina firma Lotika nijednu marku.

SPECIFI^NA MATERIJA Ministrica pravde RS-a Gorana Zlatkovi} ocijenila je u obra}anju novinarima da je SDS-ov nacrt zakona o ispitivanju porijekla imovine osjetljiva i specifi~na materija o kojoj se mora voditi ra~una ukoliko i dalje bude zarobljen u raljama kriminala�.

Uskla|enost [ef poslani~kog kluba PDP-a Zoran \eri} izjavio je da }e poslanici ove partije podr`ati ovaj zakon. - Mislimo da }e u toku javne rasprave biti prostora da se na njega amandmanski djeluje s ciljem efikasnijeg obra~una s kriminalom, izjavio je \eri}. Ministrica pravde RS-a Gorana Zlatkovi} ocijenila je u obra}anju novinarima da je SDS-ov nacrt zakona o ispitivanju porijekla imovine osjetljiva i specifi~na materija o kojoj se mora voditi ra~una da bude uskla|ena sa ostalim zakonskim propisima koji dodiruju ovu oblast. Naglasila je kako je predlo`eni zakon u suprotnosti s Krivi~nim i Zakonom o krivi~nom postupku RS-a, kao i drugim podzakonskim aktima. Naglasila je da su posebno sporne odredbe koje se odnose na definisanje pitanja ko ima pravo ulaska i oduzimanja privatne imovine, isti~u}i da to mo`e odrediti sa-

mo sud. Zlatkovi} je dodala da se mora postaviti pitanje koliko je SDS-ov zakon uskla|en i sa Zakonom o tu`ila{tvu, jer se njime dobar dio nadle`nosti prenosi na Poresku upravu RS-a. Istakla je da ne stoji tvrdnja SDS-a da se kritikovanjem njihovog zakona ustvari {tite kriminalci. - Volja Vlade izra`ena je kroz mi{ljenje koje je dala, pokazala je spremnost da se takav zakonski projekt razmatra, podvukla je ministrica pravde RS-a.

Upitna ustavnost Predsjednik Kluba poslanika SNSD-a @eljko Mirjani} rekao je da kao predsjednik Zakonodavnog odbora NSRS-a smatra da je upitna ustavnost SDS-ovog zakona. - Postavlja se pitanje na~ela o jednakosti gra|ana, na~ela o zabrani diskriminacije, na~ela o za{titi privatne svojine, kazao je Mirjani}. [ef poslani~kog kluba SDS-a Vukota Govedarica kazao je da zakon nije protivan Ustavu RS-a, jer Ustav omogu}ava retroaktivnu primjenu zakona ako se time {tite interesi entiteta. Istakao je da su protiv ovog zakona oni koji se boje da bi mogli do}i pod njegov udar. - Borba protiv korupcije mora krenuti od glave, odnosno od vrha dr`ave, te je prioritetno pitanje provo|enje postupka utvr|ivanja porijekla imovine zvani~nika u RS-u koji obavljaju funkcije predsjednika parlamentarnih stranaka, kao i nosilaca najvi{ih funkcija zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti, naglasili su u SDS-u. G. KATANA

Ambasadorica Savezne Republike Njema~ke Ulrike Maria Knotz uru~ila je ju~er, u ime Saveznog kriminalisti~kog ureda (BKA), direktoru Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) Goranu Zupcu donaciju koja se sastoji od fotografske opreme, a doprinijet }e ja~anju kapaciteta SIPA u borbi protiv kriminala. Knotz je naglasila va`nost saradnje BKA i SIPA koja traje godinama i zasniva se na mre`i kontakata, javlja Fena. Vrijednost donacije je 47.000 KM, a Zubac je ambasadorici Knotz uru~io zahvalnicu za podr{ku ra zvoju Dr`avne agencije za istrage i za{titu. Tako|er, Knotz }e danas Grani~noj policiji BiH uru~iti novu donaciju od deset mobilnih ~ita~a dokumenata i softver u vrijednosti od 73.000 KM.

\uri} na FITUR-u u Madridu Federalna ministrica okoli{a i turizma Branka \uri} ju~er je zapo~ela slu`benu posjetu Kraljevini [paniji, gdje }e sudjelovati na sve~anoj ceremoniji otvaranja jednog od najve}ih me|unarodnih sajmova turizma FITUR 2013, koji }e biti odr`an od 30. januara do 3. februara u Madridu, te }e tako pru`iti podr{ku bh. turisti~kom sektoru koji se i ove godine predstavlja na FITUR-u. Tokom boravka u glavnom gradu [panije, ministrica \uri} susrest }e se, u sjedi{tu Svjetske turisti~ke organizacije (UNWTO), i sa glavnim tajnikom UNWTO-a Talebom Rifaiem, najavljeno je iz ureda ministrice \uri}.


10

KOMENTARI

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

FOKUS

Tko sve ru{i Dodika i za{to tako dugo?! ije, ne makar posljednjih dana, pitanje: Tko ru {i Mi lo ra da Dodika?, nego: Tko ne ru{i eresovskog vo`da?! O navodnoj paklenoj zavjeri prvi je progovorio ba{ taj (donedavni?) lakta{ki neprikosnovenik, optu`uju}i opozicione lidere, nevladine organizacije i ostale brojne doma}e izdajnike za kolaboraciju sa vanjskim neprijateljima. U takvom ozra~ju, teorija zavjere se iznimno uspje{no prima, pa, dakako, Dodik nije propustio inkriminirati Mladena Bosi}a, svoga, ina~e, na dr`avnoj razini koalicijskog partnera, zbog, navodnog, jahorinskog skijanja sa ameri~kim ambasadorom Patrickom Moonom, na kojem je dogovoren spust sa trona aktualnog predsjednika boljeg dijela BiH. Ba{, primijetili su oni sa du`im pam}enjem, kao nekad kada je pod istim tutorstvom, samo u historijskim Lakta{ima, pripreman uspon lokalnog de~ka koji obe}ava Milorada Dodika, demokrata, antifa{ista... europejca - ukratko! Nije, me|utim, samo ameri~ka ujdurma ono {to, po glasovima {to neprestano sti`u iz banjolu~kog kremlja, prijeti Dodiku, tu su, tvrdi (ekskluzivno) Euro Blic, i Hrvatska i Srbija - uz potporu europskih zapadnih diplomata. Beogradu, tvrdi taj list s mjesta zlo~ina, dakle glavnog grada Srbije, nikako ne odgovara da lider svekolikog srpskog naroda stoluje u Banjoj Luci, ba{ kao {to,

N Pi{e: Josip VRI^KO josip.vricko@oslobodjenje.ba

On, ushi}eno }e Vlajki, inkarnira RS! I kad je ve} tako, ne mo`e se kazati ni{ta doli kako je napad na Dodika, napad na Srpsku. Ili, {to je Srpska bez vo`da?! Prazna lju{tura, odgovara dopredsjednik! Pa, su, jasno, u obrani dozvoljena sva sredstva... protiv onih {to su se prodali za Judine {kude. A {kude su, po Vlajkiju, do{le u Ma|arsku u vre}ama, punim, zna se, dolara. Slijedom ~ega su navrle potpredsjednikove uspomene kada su pusti novci dolazili u Seged i Budimpe{tu otkud je navo|eno ru{enje Slobodana Milo{evi}a

BLIC

sjetio se netko oprezan tamo daleko ovih dana, nije bilo dobre volje da patrijarh bude iz prijeka, pa nije pro{ao niti jedan od dvojice eresovskih preten de na ta. Ve} do mi cil ni Srbin, vladika ni{ki - Irinej. [to se, pak, Zagreba ti~e; Sumnjiv je, dakako iz srpske perspektive, sam po sebi. Ali, evo, sada, otvara nam o~i ova beogradska ekskluziva, interes mu je apsolutni konflikt sa susjedima, e kako bi nakon ulaska u EU, Hrvatska postala imperijalna balkanska sila u trgovinskim odnosima?! Iz ~ega prepoznajemo rukopis Dodikova privatnog eksperta za borbu protiv terorizma (i ostalih mra~nih sila) D`evada Galija{evi}a, koji je, ne krije to ni spomenuti beogradski tabloid, bio njihovo duboko grlo na konferenciji Zapadni Balkan - tranzicijski procesi dr`ava i organizirani kriminal u MĂźnchenu, gdje je “otkrivenoâ€? {to Predsjedniku sprema neprirodna koalicija Zagreb - Beograd. sto, prevladavaju}i je tamo{nji dojam kako tzv. me|unarodna zajednica, osobito osovina Washington - Bon - Pariz, samo ~eka(ju) da se kona~no, po njihovim o~ekivanjima, zavr{i Boj na Kosovu, pa da se koncentriraju na Srpsku - taj, misle pobornici (i) ove teorije zavjere, sljede}i najve}i balkanski remetila~ki ~imbenik. Je li, kao odgovor na ovu opasnost, Dodik, pozivaju}i Srbe s Kosova da nasele RS, posegnuo za tzv. i ovdje - uz goleme

U

tra gi ~ne po slje di ce - ve} vi|enim humanim preseljenjem?! Ako jeste, onda bi to zna~ilo da doista vjeruje kako mu se o glavi radi, pa na radikalnu situaciju uzvra}a radikalnim mjerama. No, nije Dodik sam svoj odvjetnik. Ruku mu je me|u prvima dao Emil Vlajki, prvi - makar formalno - ispod vo`da, ali i predsjednikov osobni Hrvat, kojeg, je li, on rado - po nekada{njem sarajevskom modelu - pokazuje stranim poklisarima kao manekena multietni~nosti ~ak i u samom entitetskom vrhu, ina~e etni~ki o~i{}enog entiteta. Istina, potpredsjednik je, ne bez stanovitog `ala, po~etkom tjedna u jednoj politi~koj emisiji RTRS-a priznao kako on i Predsjednik nisu vi{e {to su nekad bili. Zamjerio mu je {ef, jada se Vlajki eresovskom gledateljstvu, {to ga je za socijalnu katastrofu optu`io po zapovjednoj odgovornosti. e misli, ipak, ovaj nekada{nji savjetnik i vo`da s Dedinja kako je za ljubav uvijek potrebno dvoje, pa i dalje voli svoga Predsjednika. On, ushi}eno }e zato, inkarnira RS! I kad je ve} tako, ne mo`e se kazati ni{ta doli kako je napad na Dodika, napad na Srpsku. Ili, {to je Srpska bez vo`da?! Prazna lju{tura, odgovara dopredsjednik! Pa, su, jasno, u obrani dozvoljena sva sredstva... protiv onih {to su se prodali za Judine {kude. A {kude su, po Vlajkiju, do{le u Ma|arsku u vre}ama, punim, zna se, dola-

N

Lov u mutnom

Pi{e: Safet HUREMOVI]

Trakavica oko formiranja Gradskog vije}a Sarajeva jo{ nije zavr{ena, a prije nekoliko dana dobila je i novu dimenziju. SDP se, nakon {to je njihovu `albu o provedenom tajnom glasa nju odbio CIK, `a lio i Apelacionom odjelu Suda BiH. Mnogi }e re}i da se na ovaj na~in kupuje vrijeme ne bi li se probao promijeniti odnos snaga u Gradskom vije}u koji se, iako CIK jo{ nije potvrdio mandate, ve} zna. Prema izjavama predstavni ka ko ali ci onog blo ka SDA, SDU, SBiH, Na {e stranke i Stranke penzionera, u Gradskom vije}u }e imati ve}inu, a novi gradona~elnik gotovo sasvim sigurno bi}e Stjepan Kljui}.

SDP bi u slu~aju gubitka vlasti u Gradu Sarajevo, a {to je sasvim izvjesno, ostao sa samo jednim na~elnikom u gradskim op}inama D`evadom Be}irevi}em u Centru. Uzmemo li u obzir da je u gradskim op}inama i Gradu nakon lokalnih izbora 2008. SDP imao dva na~elnika, u Centru i Novom Gradu, te gradona~elnika Aliju Behmena, sada{nje stanje u Sarajevu za SDP je mnogo gore od poraza. A kada su u pitanju razlozi zbog kojih se opstruira formiranje Gradskog vije}a i izbor gradona~elnika su ne{to {to za SDP prije nekoliko godina uop}e nije bilo sporno. Istu stvar SDP sa svojim tada{njim koalicionim partnerima uradio je u Op}ini Novi Grad, kada su nakon {to je prekinuta sjednica Vije}a nastavili sa ra-

dom, smijenili rukovodstvo i izabrali novo. Tada za ovu stranku ni{ta nije bilo sporno, sve je ura|eno u skladu sa procedurama i izbornim pravilima. Me|utim, ono {to je mo`da i naj~udnije u svemu je to {to u SDP-u jo{ nisu zvani~no ponudili kandidata za funkciju gradona~elnika. Iz ovoga se mo`e nazrijeti da su se jednim dijelom i pomirili sa ulogom opozicije u Gradu, pa se poku{aji opstrukcije formiranja Gradskog vije}a mogu okarakterisati i kao lov u mutnom. Na kraju, SDP ni{ta ne ko{ta da poku{aju dobiti na vremenu, oboriti izbor vije}nika u Centru ili pridobiti nekoga na svoju stranu. Za razliku od na{ih sugra|ana u ~ijem je interesu da se formira ovaj nivo vlasti te da po~ne sa funkcionisanjem.

ra. Slijedom ~ega su navrle potpredsjednikove uspomene kada su pusti novci dolazili u Seged i Budimpe{tu otkud je navo|eno ru{enje Slobodana Milo{evi}a. Zanimljivo, po ocjeni ~ak i dvojca Galija{evi} - Vlajki, ru{enje eresovske inkarnacije bit }e sporo. Pa, valjda onda i bolno. Trajat }e ~ak tamo do 2014., izborne i u nas uvijek povijesne godine. ^emu, pitanje je, onda svi ti dolari?! ^emu - kada se demokracija ve} opasno zakotrljala eresovskim ulicama, novac dobiven prodajom obiteljskog srebra potro{en na jo{ neutvr|en na~in, o~ekivane investicije izostale, SNSD-ovski prvaci, kao {to je ovih dana primijetio rekonvalescent Nikola [piri}, ni na slave vi{e ne idu zajedno... rizivanje ru{itelja doima se vi{e kao stvaranje alibija za poraz, koji je, makar iz dana{nje eresovske perspektive, zapravo neminovan. Uostalom, nije Biljana Plav{i}, koju za Dodika ve`e nje`no prijateljstvo, vi|ena ovih dana ni u Segedu ni u Budimpe{ti, pa je, ne da vno ~es ti ta ju }i svo me drugu banjolu~kom Krsnu slavu i ro|endan Srpske, poru~ila kako se ne bi iznenadila da ve} idu}e godine ne}e imati {to slaviti. Ako se toga boji ta glasovita srpska heroina, onda to sigurno znaju i oni za koje Vlajki&comp. sumnjaju da pune vre}e dolarima. Ili to, ili nam svima prodaju ma~ka u vre}i!

P

U OBJEKTIVU

Karnevalska no}

REUTERS/Thomas Peter

Njema~ka kancelarka Angela Merkel pozira na Bavarskom festivalu udru`enja Faschingsgilde Mindelonia tokom sve~anog prijema njema~kih karnevalskih dru{tava u Berlinu. Angela Merkel je pro{le sedmice odr`ala uvodni govor na Svjetskom ekonomskom forumu u {vicarskom odmarali{tu Davosu.


POLIGON

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

Stranputice tranzicije

VIJESTI

NIJE PROBLEM U HOLDINGU, VE] U NJEGOVOM UPRAVLJANJU Od enormno centralizovano velikih preduze}a sa kojim se upravlja na sli~an na~in kako se to ~inilo u na{oj zemlji u periodu administrativnog socijalizma ne mo`e se ni{ta drugo o~ekivati do proizvodnja i gomilanje gubitaka, kao {to je to slu~aj sa `eljeznicom oba entiteta ili Gradskim saobra}ajnim preduze}em u Sarajevu

^

lanak koji je u Oslobo|enju od 15. januara ove godine objavljen pod naslovom “Nije holding kriv za neefikasnost Elektroprivrede RS-a, ve} Dodik” pokrenuo je izuzetno zna~ajno pitanje za poslijeratni razvoj na{e privrede, a to je pitanje na~ina organizaciono-upravlja~kog restrukturiranja velikih poslovnih sistema. Kako je organizaciono-upravlja~ko restrukturiranje ovih sistema u cilju njihovog osposobljavanja za efikasno i konkurentno poslovanje kod nas jo{ aktuelno (bar u ovo malo preostalih velikih sistema), a kako se u ~lanku za provo|enje ovog procesa predla`u zastarjela, u tr`i{noj privredi odavno napu{tena rje{enja, `elim dati svoj osvrt na ovu problematiku. ^inim to iz potrebe da se u ovom procesu izbjegne lutanje i ne prave nove gre{ke i proma{aji.

Vrijednosni lanac Za {to se odlu~iti pri organizovanju velikih poslovnih sistema: da li za holding (grupa vlasni~ki povezanih preduze}a) ili za jedinstveno preduze}e? U ~lanku se sasvim ispravno postavilo ovo pitanje, ali se na njega daje pogre{an odgovor. Taj odgovor se daje u vidu izjave Darka Laki}a (direktora Dru{tva za upravljanje penzionim rezervnim fondom Republike Srpske) da smo pogrije{ili {to smo poslu{ali predstavnike me|unarodne zajednice da na{e velike poslovne sisteme organizaciono-upravlja~ki restrukturiramo tako {to }emo ih iz jedinstvenih preduze}a transformisati u holdinge. Ovo iz razloga {to su poslovni sistemi koje smo tako restrukturirali ve}inom propali, a oni koji nisu, posluju neefikasno, {to je slu~aj sa Elektroprivredom RS-a. Zastupnik ove teze o~ito ne vidi u ~emu je stvarni problem. Njemu nije jasno da se zala`e da jedan neefikasan organizacioni oblik zamijeni za drugi, tako|e, neefikasan. On ne vidi da tu ne{to nije uredu, da nije oblik organizovanja ono {to

REAGIRANJE

treba transformisati i modernizovati, ve} ne{to drugo za efikasno poslovanje preduze}a mnogo va`nije od samog oblika organizovanja. Kad bi holding kao oblik organizovanja velikih poslovnih sistema bio neefikasan, onda bi odavno privreda razvijenih zemalja svijeta propala jer u njoj djeluje bezbroj holding sistema. Re}i da je holding kao oblik organizovanja velikih poslovnih sistema neefikasan je besmislica. Nije problem u holdingu, ve} kako je on organizovan i kakav upravlja~ki sistem ima. Ako njegove ~lanice nisu profitno decentralizovane, ako nisu dekomponovane na profitne i tro{kovne centre i druge centre odgovornosti i ako njihovo poslovanje ne vode menad`eri profesionalci, holding ne mo`e biti uspje{an u poslovanju. Strani holdinzi su ovako organizaciono i upravlja~ki ure|eni. Na{i, na`alost, nisu. Zato su neefikasni i nespremni za tr`i{nu utakmicu koju }emo u zemlji ubrzo imati. I zato ih ne treba vra}ati u jedinstvena preduze}a bez navedenih modernih unutra{njih organizacionih i upravlja~kih rje{enja. Bez tih rje{enja oni su u tr`i{noj privredi osu|eni na propast. Ni{ta nije bolje, ni po`eljnije jedinstveno preduze}e ako nije organizaciono i upravlja~ki ure|eno na moderni na~in. Ako, dakle, nije profitno decentralizovano, tj. dekomponovano na poslovne jedinice tipa: strategijskih poslovnih jedinica, profitnih centara, tro{kovnih centara i drugih centara odgovornosti u preduze}u. I ako njegovi menad`eri, i to na svim nivoima centara odgovornosti, nisu profesionalni voditelji poslovanja u njima, {to je tako|e izuzetno va`no, ako nisu odgovorni za u~inak tih centara i nagra|eni u skladu sa njim. Od enormno centralizovano velikih preduze}a sa kojim se upravlja na sli~an na~in kako se to ~inilo u na{oj zemlji u periodu administrativnog socijalizma ne mo`e se ni{ta drugo o~ekivati do proizvodnja i go-

milanje gubitaka, kao {to je to slu~aj sa `eljeznicom oba entiteta ili Gradskim saobra}ajnim preduze}em u Sarajevu. U razvijenim zemljama izvr{ene su pred kraj 20. vijeka velike inovacije u domenu organizacije i upravljanja, od kojih ovdje navodimo ~etiri najva`nije: profitna decentralizacija; oblikovanje organizacijskog vrijednosnog lanca; uspostavljanje plitkih, fleksibilnih, debirokratizovanih organizacionih struktura i profesionalizacija menad`erskih funkcija i vlasni~ka dominacija korporativnog upravljanja. Svi su veliki poslovni sistemi u ovim zemljama, bez obzira kako su organizovani - da li kao jedinstveno preduze}e ili kao holding, profitno decentralizovani, svi su dekomponovani na poslovne jedinice, naj~e{}e tipa profitnih i tro{kovnih centara, a u mnogim slu~ajevima i svih ostalih tipova. Na taj na~in svi su postali odgovorni za stvaranje i uve}avanje profita, svako na svom nivou organizovanosti. U svima je izvr{eno i oblikovanje organizacijskog vrijednosnog lanca, tako {to su ut vr|ene poslovne aktivnosti u kojim preduze}e ima najve}u eksper tnost i te aktivnosti zadr`ane, a sve druge ustupljene na obavljanje subkontraktorima - malim i srednjim preduze}ima koja su u stanju obavljati ih kvalitetnije i jef tinije.

Status menad`era Ve}ina ovih preduze}a uvela je i tre}u inovaciju u domenu organizacije, tako {to je umjesto krute, duboke birokratizovane organizacione strukture uspostavila plitku, fleksibilnu strukturu, tipa procesne, timske, krosfunkcionalne i mre`ne strukture. Ni{ta od toga nema u na{im velikim preduze}ima i holdinzima, pa kako onda ona mogu u savremenim, izuzetno promjenjivim uslovima privre|ivanja da budu efikasna u poslovanju. Odluku o organizovanju Elek tropri-

vrede RS-a u holding donijela je Vlada RS-a koju je vodio gospodin Pero Bukelovi}. U skladu sa tom odlukom raspisan je tender za izradu projekta organizovanja holdinga na modernim osnovama. Od sedam konsultantskih grupa na tenderu je pobijedila konsultantska grupa na ~ijem ~elu sam ja bio. Grupa ~ijim sam radom rukovodio je za tri mjeseca izradila projekt organizacije holdinga sa svim modernim naprijed navedenim organizaciono-upravlja~kim rje{enjima. Izvr{ili smo profitnu decentralizaciju holdinga, definisali status menad`era kao profesionalaca upravlja~a, i to na svim nivoima odgovornim za profit, postavili standarde u~inka menad`era, izradili sistem nagra|ivanja menad`era u zavisnosti od ostvarenog u~inka preduze}a i poslovnih jedinica. Uz to, izradili smo i sva druga rje{enja bitna za uspje{no poslovanje holdinga. Prije nego {to smo ova rje{enja iz projekta unijeli u normativna akta holdinga, Dodik je do{ao na ~elo Vlade RS-a i odmah, dovode}i svoju prijateljicu iz Lakta{a za novog direktora Elektroprivrede RS-a, sva ta rje{enja stavio ad akta. Njemu nije odgovaralo da upravlja~ko preduze}e postavlja direktora zavisnih preduze}a, a ne on. Tako je Holding Elektroprivrede RS-a od upravlja~ke firme zadr`ao samo ime, tako je od njega postala samo organizaciona lakrdija. Ne{to je bolja situacija sa Koncernom Elektroprivrede BiH. Me|utim, i on je daleko od moderno organizovanih koncerna u svijetu. Ni on nije u stanju da efikasno koristi raspolo`ive resurse, jer mu, kao i Holding Elek troprivreda RS-a, nedostaju sva ona moderna organizacionoupravlja~ka rje{enja izlo`ena u prethodnom tekstu.

[ta zaboravljaju ruski eksperti i CIA lacije” (Oslobo|enje, 16. 1. 2013. str. 8), a nije mi poznato da je bilo ko drugi reagovao. Kao gra|anin BiH smatram da u ovom slu~aju ne mo`e biti rije~i o ne~ijim spekulacijama, jer se ove krupne promjene na kar ti Europe predvi|aju na osnovu navodnih dokumenata ameri~ke agencije CIA i ruskih obavje{tajnih slu`bi, odnosno na analizama grupa stru~njaka na ~ijem su ~elu Zbigniew Brzezinski i Samuel Huntington. Prema tome, radi se o per fidnim idejama i vrlo opasnim planovima, zbog ko-

jih su i dosad vo|eni ratovi, posebno stra{ni rat na teritoriji biv{e Jugoslavije od 1991. do 1995. godine, u kojem su narodi Bosne i Hercegovine platili najvi{u cijenu i nad kojim je izvr{en nevi|en genocid. Tvrdim, na osnovu iskustva iz novije historije, da se pomenuta prekrajanja kar te Europe ne mogu ostvariti bez novog svjetskog rata i milionskih ljudskih `rtava. Zato ove sulude i ratnohu{ka~ke ideje treba na vrijeme osuditi i energi~no odbiti. ^ak i ako se cijelom problemu pri{lo

Jevreji doprinijeli o~uvanju razli~itosti Povodom 27. januara, Me|unarodnog dana sje}anja na `rtve holokausta, predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} primio je ju~er sedmero~lanu delegaciju Jevrejske zajednice BiH, koju je predvodio predsjednik te zajednice Jakob Finci, javlja Fena. Radmanovi} je istakao da zna~aj Jevrejske zajednice u BiH nije samo u njihovom broju, ve} u ukupnom doprinosu razvoju BiH kroz historiju, u njihovoj vjeri, kulturi i identitetu kojim su doprinijeli o~uvanju razli~itosti BiH, kao i u velikim li~nostima jevrejskog naroda i onome {to su Jevreji kao narod dali kroz historiju ~ovje~anstvu. Jevrejska zajednica u BiH organizirana je u {est jevrejskih op{tina u svim dijelovima zemlje. Ukupno ima, po ranijim podacima, oko 1.000 deklarisanih pripadnika Jevrejske zajednice, od ~ega najvi{e u Sarajevu.

Partnerstvo BiH i Hrvatske U okviru pripremnih aktivnosti za objavu tre}eg poziva za dostavu projektnih prijedloga za bespovratna sredstva u okviru IPA programa prekograni~ne saradnje Hrvatska - BiH 2007 - 2013. godina, u Biha}u je ju~er odr`an Forum za uspostavu projektnih par tnerstava. Forum, kojem je prisustvovalo oko 200 potencijalnih partnera iz dvije zemlje, otvorio je na~elnik Op}ine Biha} Emd`ad Galija{evi} kazav{i da je prekograni~na saradnja za tu op}inu od izuzetnog zna~aja, a rezultat je dosada{nje saradnje realizacija dva projekta ukupne vrijednosti od oko milion eura. Kroz projekt “Una izvor `ivota” i “Zeleni otoci” uvidjeli smo uspje{nost prekograni~ne saradnje sa Zadarskom `upanijom i Op}ina Biha} }e aplicirati projekte u okviru tre}eg poziva, kazao je Galija{evi}.

prof. dr. Manojlo BABI], rukovodilac ekspertne grupe za organizovanje Holdinga Elektroprivreda RS-a

“2035. ne}e biti BiH”; Oslobo|enje, 15. januar/sije~anj 2013. godine Pod navedenim naslovom objavljena je vijest da su neimenovani ruski “eksper ti” predvidjeli da }e do 2035. godine nestati dr`ava BiH, te da }e se njena teritorija podijeliti izme|u Srbije i Hrvatske. Uz to, pored ve}eg broja teritorijalnih promjena u drugim europskim dr`avama (Italija, Belgija, Velika Britanija, Francuska, [panija, i dr.) predvi|a se da }e Bjelorusija i dijelovi Ukrajine, te dijelovi balti~kih dr`ava, biti pripojeni Rusiji. Iz Delegacije Europske unije u BiH odbili su da komentari{u ove “speku-

11

~isto hipoteti~ki, polaze}i od stava da se u du`em vremenskom periodu sva{ta mo`e desiti, valja postaviti pitanje ovim ruskim “eksper tima” i svim njihovim istomi{ljenicima, zar se ne bi moglo desiti i ne{to upravo suprotno njihovim predvi|anjima i `eljama: za{to eventualno ne bi do{lo do raspada i nestanka upravo onih dr`ava koje bi da prekrajaju (prisvajaju) tu|e teritorije? U ma{ti je sve mogu}e, a iz historije znamo (i one starije i ove novije) da je ratna sre}a vrlo promjenljiva. Sejdo DEMIROVI], mg. iuris

Tu`ila{tvo BiH tra`i stro`ije kazne Nezadovoljno visinom izre~ene kazne i osloba|aju}im dijelom presude, Tu`ila{tvo BiH ulo`ilo je `albu na prvostepenu presudu Suda BiH u predmetu protiv Mevlida Ja{arevi}a i ostalih tra`e}i izricanje stro`ijih kazni. U optu`nici se navodi da je optu`eni Mevlid Ja{arevi} 28. 10. 2011, nakon {to je snimio DVD poruku u kojoj obja{njava svoje razloge za teroristi~ki ~in, te se oprostio sa svojom porodicom, izvr{io teroristi~ki napad na zgradu Ambasade SADa u BiH. Prvostepenom presudom Suda BiH Mevlid Ja{arevi} je ogla{en krivim za po~injenje krivi~nog djela terorizam i osu|en na 18 godina zatvora, dok su Emrah Fojnica i Munib Ahmetspahi} oslobo|eni krivice da su po~inili krivi~no djelo organiziranje teroristi~ke grupe, saop}eno je iz Tu`ila{tva BiH.


12

CRNA HRONIKA

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

Milan Mile {e vi} (18) po ginuo je preksino} u Ulici kralja Ale ksan dra Prvog Ka ra|or|evi }a u na se lju Mo ti ke u Banjoj Luci, kada ga je mercedesom udario Nedeljko Mili~e vi} (37). Do ude sa je do {lo kada je Mile{evi}u i njegovim prijateljima s le|a nai{ao mercedes kojim je upravljao Mili~evi}, te udario 18-godi{njaka i njegovog druga, kojeg je odbacio u stranu. Mile {e vi} je tom pri li kom za do bio te {ke po vre de, od ko jih je pre mi D. P. nuo na mjestu.

Mercedesom usmrtio pje{aka

Sigurnost saobra}aja u Federaciji BiH

OSLOBO\ENJE

Na cestama

izgubljeno 158 `ivota Najvi{e poginulih na magistralnim putevima • Brzina i alkohol uzro~nici polovine nesre}a

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Rs 156495 10 Rs Sarajevo, 4. 7. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudac Nada Papo, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`iteljice Doste Jaki{i} iz Sarajeva, Teheranski trg broj 12/V, zastupana po Halilu Mu{inovi}u, advokatu iz Konjica, protiv tu`enika Tkaonica }ilima DD Ilid`a, Bla`ujski drum broj 2, Ilid`a, radi naplate dionica po osnovu radnog odnosa, v.s. 5.000,00 KM, objavljuje:

PO ZIV

Tu`enik se upozorava da je du`an, najkasnije na pripremnom ro~i{tu, iznijeti sve ~injenice i predlo`iti sve dokaze koji }e se izvesti u toku postupka, kao i donijeti sve isprave i predmete koje `eli upotrijebiti kao dokaz. Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnju za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima, kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge. Tu`enik mo`e, najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu. Ukoliko na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`enik, ro~i{te }e se odr`ati bez njegova prisustva.

Poziva se tu`enik Tkaonica }ilima DD Ilid`a, Bla`ujski drum broj 2, Ilid`a, na pripremno ro~i{te koje }e se kod ovog suda odr`ati 4. 2. 2013. godine u 10.15 sati, soba broj 313/III.

Dostava se smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU

OGLAS

BROJ: 65 0 P 218555 11 P Sarajevo, 28.1.2013. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Sanja Vu~ijak, u pravnoj stvari tu`itelja TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA DD SARAJEVO, Ul. D`eneti}a ~ikma broj 2, Sarajevo, protiv tu`enog MAHIR RIKOVI], Ul. Dolina 1, Sarajevo, \ENAN ISANOVI], Ulica Jar~edoli 42, Sarajevo, HARIS SARAJLIJA, Ul. [ehitluci 25, Sarajevo i MENSUR DALIPAGI], Ul.Alipa{ina 49, Sarajevo radi isplate duga, objavljuje slijede}i

SUDAC Nada Papo, s. r.

POZIV Poziva se tu`eni Sarajlija Haris, Ul. [ehitluci 25, Sarajevo, kao stranka u postupku na pripremno ro~i{te za glavnu raspravu za utorak, 14.05.2013. godine, sa po~etkom u 12.00 sati pred ovaj sud u sobu broj 330/III. Ukoliko tu`eni ne do|e na pripremno ro~i{te za glavnu raspravu, a bude uredno obavije{ten te svoj izostanak ne opravda, isto }e se provesti u njegovoj odsutnosti, s tim da se isti obavje{tava da samo na pripremnom ro~i{tu mo`e predlagati dokaze. Sudija Sanja Vu~ijak Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

U Federaciji BiH tokom pro{le godine dogodilo se 25.958 saobra}ajnih nesre}a u kojima je izgubljeno 158 `ivota, te{ko je povrije|eno 995 osoba, a lak{e povrede je zadobilo 5.180 u~esnika u saobra}aju. Kemal Ademovi}, predsjednik ekspertnog tima za analizu i koordinaciju provo|enja aktivnosti iz Akcionog plana za provedbu mjera iz dokumenta “Polazne osnove strategije sigurnosti saobra}aja FBiH 2008 - 2013”, na ju~era{njoj pres-konferenciji, na kojoj je prezentirano stanje sigurnosti saobra}aja za proteklu godinu, kazao je da je ovaj tim zabilje`io zna~ajan pad broja udesa u odnosu na 2011, {to je, kako je kazao, veliki pomak, s obzirom na to da je prosje~na starost automobila 17 godina, te da je nastavljen trend pove}anja broja vozila i uvoza polovnih automobila iz zemalja Evropske unije. - Broj saobra}ajnih nesre}a je smanjen za sedam posto, kao i broj poginulih na cestama. Broj te{ko povrije|enih je tako|er smanjen za 79 osoba, kao i broj lak{e povri-

Manje udesa nego godinu ranije

Prekr{aji i sankcije 202.433 prekora~enja brzine 17.340 slu~ajeva vo`nje u pijanom stanju 36 sankcija zbog upravljanja pod dejstvom droge 6.574 slu~aja vo`nje bez polo`enog voza~kog 8.487 kori{tenja mobitela u vo`nji 6.690 nepropisnih preticanja je|enih, koji je manji za 4,4 posto, kazao je Ademovi}. Kada su u pitanju uzroci saobra}ajnih nesre}a, analizama podataka iz svih kantonalnih MUPova, ekspertni tim je do{ao do zaklju~ka da su neprilago|ena brzina i vo`nja pod dejstvom alkohola uzro~nici polovine zabilje`enih

udesa. Preostala polovina uzro~nika nesre}a spada u ostale. Kako je pojasnio Osman Lindov, ~lan ekspertnog tima, najve}i broj saobra}ajnih nesre}a prema mjestu i kategoriji puta dogodio se u naseljenim mjestima, a na tim lokalitetima je zabilje`eno najvi{e povrije|enih osoba. - Najvi{e poginulih je na magistralnim cestama, ukupno 90, a ovaj broj je pove}an za 14 osoba u odnosu na 2011, pojasnio je Lindov. Zaklju~eno je da se najve}i broj nesre}a sa nastradalim licima doga|a na magistralnim putevima, {to je rezultat stanja saobra}ajne infrastrukture, brze vo`nje i vo`nje u pijanom stanju, nevezivanje sigurnosnog pojasa, tehni~ke neispravnosti i starost vozila, te vo`nje bez polo`enog voza~kog ispita. E. F.

Istraga ubistva u Tuzli

Predlo`eno pritvaranje Slobodana Spasojevi}a Tu`ila{tvo TK-a sino} je Kantonalnom sudu u Tuzli dostavilo prijedlog za pritvaranje Slobodana Spasojevi}a (56), koji se sumnji~i da je u ponedjeljak na lokalitetu Ilin~ica u Tuzli ubio svoju k}erku [ejlu (30). Podsjetimo, zlo~in se desio u {umi, nekoliko stotina metara od lokalnog puta, nakon ~ega je Spasojevi} oti{ao do grada i predao se policiji. Kako se moglo ~uti, on je policajcima predao i no` kojim je usmrtio k}erku. - Jo{ se rade vje{ta~enja i istra`ne radnje. ^ekamo da nam policija dostavi izvje{taj o po~injenju krivi~nog djela, a jo{ nije stigao ni nalaz obdukcije ubijene, kazao nam je Admir Arnautovi}, portparol Tu`ila{tva TK-a.

Tako|er, jo{ se ~ekaju zvani~ne informacije o motivima ovog zlo~ina. Spasojevi}i su nastanjeni u tuzlanskom naselju Koj{ino i navodno su imali finansijskih problema. Pored [ejle, Slobodan ima jo{ ~etvero djece. [ejla je navodno ~esto odlazila i vra}ala se nakon nekoliko dana. [pekuli{e se da su Slobodan i [ejla oti{li taksijem na Ilin~icu, kako bi tokom {etnje poku{ali rije{iti finansijske i porodi~ne probleme. Navodno je tada do{lo do prepirke i stravi~nog zlo~ina. No, jo{ je nejasno zbog ~ega je Slobodan, ukoliko je na Ilin~ici `elio rije{iti probleme, kod sebe imao no` kojim je ubio k}erku, ali i za{to su i{li razgovarati u {umi, koja je udaljena nekoliko kilometara od naselja? S. K.


CRNA HRONIKA

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

Pritvoreni uhap{eni u akciji Trebevi}

Sud BiH prihvatio je prije dlog dr`a vnog Tu `i la {tva te Pe|i Spai}u, Dalibo ru Vas ko vi }u, Ni ja zu Karkelji, Mehmedu Be{liji i Miroslavu ^epi odredio pritvor, koji mo`e trajati do 27. februara. Ova petorka je uhap{ena u akciji Trebevi}, a osumnji~eni su za organizovani kriminal, odnosno kra|e vozila, iznude novca na ime otkupa, krivotvorenje isprava, ra zboj ni {tvo te ca rin ske prevare.

13

Slu`benicima Policijske stanice Bosanska Gradi{ka u ponedjeljak je prijavljeno da je 16. januara u Ulici Kara|or|eva, op{tina Lakta{i, nepoznata osoba iskoristila nepa`nju gra|anina, koji je nakon zavr{ene transakcije ostavio visa karticu u aparatu, te podigla 200 KM. Zaprimljena je prijava, a rad na rasvjetljavanju ove kra|e te pronalasku izvr{ioca je u toku, saop}eno je iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka.

“Posudio” karticu i podigao 200 KM

Dan nakon udesa u kojem je u~estvovalo slu`beno vozilo FMUP-a

Kurte{a za volanom prepoznala i suvoza~ica

Da je ministar FUP-a vozio golf, a potom se udaljio sa mjesta nesre}e, policiji su izjavile voza~ica pola i njena suvoza~ica • I konobar iz Jagode tvrdio da je vozio FUP-ov golf?!

A

mina Had`i}, voza~ica pola (O82-T-227), zadobila je lak{e povrede u udesu koji se desio preksino} u Ulici mar{ala Tita u centru Sarajeva, nedaleko od kafane Jagoda, kada je u njen automobil udario VW golf V (M65-O-435), vlasni{tvo FMUP-a, za ~ijim je upravlja~em bio Predrag Kurte{, ministar FMUP-a. Naime, to su u svojim izjavama policiji navele Had`i}eva, koja je u ovom udesu zadobila kontuziju ki~me i povredu vrata, te Enisa Pecar, suvoza~ica iz pola. Njih dvije su tako|er izjavile da se Kurte{, nakon udesa, udaljio sa mjesta doga|aja.

Had`i} tvrdi da Kurte{ nije alkotestiran, a nezvani~no se moglo saznati da su kasnije policajci poku{ali da ga prona|u, kako zbog tvrdnji o~evidaca, tako i zbog eventualnog testiranja, no nisu uspjeli ni na ku}noj adresi. Ju~er popodne je ministar Kurte{ trebao biti saslu{an. Naime, nakon {to je policija tokom uvi|aja Zubovi}a upozorila na konsekvence la`nog svjedo~enja i on ostao pri tvrdnji da je upravljao golfom, a iz izjava voza~ice i suvoza~ice proizlazi da je Kurte{ ipak vozio, na policiji ostaje teret utvr|ivanja ko je bio za volanom.

Tjelohranitelj na uvi|aju

Polo nakon udesa: Kurte{ odnio tablice?

Predrag Kurte{: Ministra optu`uju

Ministar nedostupan

Iz MUP-a Kantona Sarajevo zvani~no je saop{teno da je prema do sada prikupljenim informacijama u Titovoj ulici do{lo do sudara pola i golfa 5, kojim je upravljao A. Z. (41) iz Sarajeva (Ahmed Zubovi}, voza~ u FMUPu, op. a), te da je u ovoj nesre}i lak{e povrede zadobila voza~ica pola. Portparol Nefi} je novinarima Oslobo|enja, kako smo i objavili, rekao da je polo udario u golf, i ni na jednu tvrdnju o~evidaca o u~e{}u ministra Kurte{a u ovoj nesre}i nije htio odgovoriti, pravdaju}i se istragom koja je u toku. Na mjestu doga|aja u ponedjeljak nave~er na{ao se i Aminin otac Fuad Had`i}, biv{i specijalac

FMUP-a, koji je do{ao na poziv svoje k}erke. Prema njegovim rije~ima, Kurte{ je vjerovatno bio u kafani Jagoda u Ulici Turhanija, te je u rikverc i bez upaljenih svjetala iza{ao iz te ulice na Ulicu mar{ala Tita. Tada je nai{la njegova k}erka, te je do{lo do sudara. “Kurte{ je pokupio tablice, koje su spale s oba auta, i rekao da se sklone vozila te da }e on sve srediti. Kada je vidio da moja k}erka zove policiju, samo se udaljio niz ulicu. Zubovi} je do{ao nakon 15 minuta, a i jedan konobar iz Jagode tako|er je rekao da je on upravljao golfom”, ispri~ao nam je Fuad Had`i}, dodaju}i da ga je tek tada k}erka pozvala. On ka`e da su se tada Zubovi}

cajci prave izvje{taj u kojem pi{e da je krivac za udes moja k}erka, zvao sam svoje poznanike, te su do{le tri policijske komisije, pri~a Had`i}. On isti~e da niko od policajaca nije pregledao snimke dvije nadzorne kamere. “Jedna od njih je snimala mjesto na kojem je do{lo do udesa. Me|utim, kada sam drugi put pogledao, vidio sam da je kamera, vjerovatno elektronski, oborena prema tlu... Kada sam tra`io da policija izuzme snimke kamera, oni su me ignorisali tvrde}i da kamera u Titovoj ne radi”, ka`e Had`i}, dodaju}i da se obratio i Dnevnom avazu, ali da ga nisu nazvali iako su obe}ali.

Ju~er smo i mi poku{ali stupiti u kontakt sa Kurte{om, ali je njegov mobitel bio nedostupan. Dragan Miokovi}, {ef Kurte{ovog kabineta, potvrdio je da je u udesu u Titovoj ulici u~estvovalo slu`beno vozilo FMUP-a, ali je ustvrdio da je tim autom upravljao njihov voza~. Dodao je da treba utvrditi da li je voza~ica pola izazvala udes, jer je slu`beno vozilo udareno straga, te kako }e sve pojedinosti u vezi sa ovim doga|ajem utvrditi MUP KS-a. Ju~er smo poku{ali kontaktirati sa Enisom Pecar. Me|utim, njena majka nam je rekla da je Enisa dala izjavu u policiji i da ih vi{e ne zovemo. D. P.

i njegova k}erka po~eli ubje|ivati. On je tvrdio da je vozio golf, a ona da nije. Kada se u diskusiju uklju~io Fuad, pojavio se i lik kojeg su o~evici tako|er spominjali kao tjelohranitelja visokopozicioniranog du`nosnika SDP-a. - Rekao mi je “[ta se ti kur~i{, nemoj da ti ja poka`em”. Na to sam mu rekao da sam biv{i specijalac i dodao da sigurno ne bi dobro pro{ao, te poru~io mu da se skloni, ina~e }e biti belaja. Potom se i gazda kafane Jagoda po~eo derati na moju k}erku, na {to sam i ja reagovao povi{enim tonom. Me|utim, moje biv{e kolege policajci samo meni su rekle da }e me privesti ako se ne smirim. Kada sam vidio da poli-

Sadam Stupar nakon pu{tanja na slobodu

Neki `ele okaljati moje ime Zaista nemam nikakve veze sa ovakvim stvarima, tvrdi Stupar, koji je priveden u subotu zbog sumnje da je u~estvovao u razbojni{tvu nad Slavkom Ba{i}em iz Posu{ja Neki `ele okaljati moje ime i ono {to sam napravio u dosada{njoj sportskoj karijeri, kazao je ju~er Sadam Stupar, nekada{nji juniorski viceprvak u kik-bo-

ksu i vi{estruki prvak na{e zemlje u mla|im selekcijama i seniorskoj, a koji je uhap{en u subotu u Zenici u akciji pripadnika FUP-a.

Ovaj 22-godi{njak pozvao je ju~er zeni~ko dopisni{tvo Oslobo|enja i objasnio da je pu{ten nakon 24-satnog zadr`avanja u Novom Travniku i saslu{anja u Kantonalnom tu`ila{tvu SBK-a, te ustvrdio da nije umije{an u ono {to mu se, kako ka`e, poku{alo napakovati, a {to, veli, pokazuje i pu{tanje na slobodu. - Zaista nemam nikakve veze sa ovakvim stvarima. Zna se da sam sporta{ i to jako uspje{an. Ovo je bio poku{aj da neko sve ono {to sam radio do sada omalova`i, rekao je Stupar. Stupar je priveden, podsjetimo, zbog su-

mnje da se mo`e dovesti u vezu sa razbojni{tvom od 10. maja 2011. na putu Bugojno - Kupres, kada je Slavko Ba{i} iz Posu{ja te{ko ranjen, a oplja~kano izme|u 60 i 70 hiljada maraka. Podsjetimo, u mjestu Markova krivina nepoznate osobe otele su fiat kedi, vlasni{tvo VB Trejd, u kojem se nalazila ve}a svota novca preuzetog iz jedne kladionice u Bugojnu, a koja je trebala biti preba~ena u Posu{je. Napada~i su potom pucali u 46-godi{njeg Ba{i}a, koji je tada zadobio te{ke povrede opasne po `ivot. Mi. D.


14

REGION VIJESTI

Br`e rije{iti pitanje izbrisanih Povjerenik Vije}a Evrope za ljudska prava Latvijac Nils Mui`nieks pozvao je ju~er slovensku Vladu da ubrza dono{enje mjera za osiguranje od{teta izbrisanim neslovencima u skladu s presudom Evropskog suda za ljudska prava, javlja Fena. - Slovenska Vlada trebala bi poja~ati napore za osiguranje adekvatnih od{teta za sve `rtve brisanja iz registra stalnog stanovni{tva, naveo je Mui`nieks u pismu premijeru Janezu Jan{i, koje je Vije}e Evrope objavilo ju~er, a prenose ga i slovenski mediji. U pismu je pozvao slovensku Vladu da razmotri produ`enje roka koji predvi|a zakon donesen 2010, a prema kojem izbrisani samo do sredine ove godine mogu tra`iti povrat svog statusa koji im je ukinut 1992. te da razmisli o ukidanju takse za podno{enje takvih zahtjeva.

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

Uprava kriminalisti~ke policije u Beogradu

Milan Beko saslu{an

zbog Luke Beograd

 Privatizacija Luke Beograd jedan je od 24 sporna predmeta na koje je ukazala i EU, a tako|er se navodio i u izvje{taju Savjeta za borbu protiv korupcije Zbog Luke Beograd o{te}ena dr`ava za 21 milion eura Biznismen Milan Beko ju~er je saslu{avan {est sati u Upravi kriminalisti~ke policije u Beogradu, u svojstvu gra|anina, gdje je govorio o slu~aju Luka Beograd, javlja B92. Privatizacija Luke Beograd jedan je od 24 sporna predmeta na koje je ukazala i EU, a tako|er se navodio i u izvje{taju Savjeta za borbu protiv korupcije Verice Bara}.

Podr{ka kompromisima

U svojstvu gra|anina

Najavljeni susret predsjednika Srbije Tomislava Nikoli}a s kosovskom predsjednicom Atifete Jahjaga diplomate u Bruxellesu ocjenjuju kao podr{ku razgovorima premijera u postizanju novih bolnih kompromisa, pi{e Koha Ditore. Susret bi trebalo da bude odr`an uz posredovanje {efice evropske diplomatije Chaterine Ashton, a u Bruxellesu jo{ ne mogu da preciziraju kada }e ta~no biti odr`an. Izvori pri{tinskog dnevnika iz EU ka`u da se radi na tome da se sastanak odr`i tokom sljede}e sedmice, pred sastanak Ivice Da~i}a i Ha{ima Ta~ija - tako|er planiran za februar, prenosi Tanjug.

Nakon saslu{anja Beko je novinarima kratko rekao da je izjavu dao u svojstvu gra|anina i da smatra da je uspio da uka`e MUP-u i tu`ila{tvu na razloge za{to je godinama stvaran privid o nezakonitostima u sekundarnoj privatizaciji Luke Beograd. To se, prema njegovim rije~ima, prije svega odnosi na poku{aj nekih struktura da prikriju nezakonitosti oko dodjeljivanja 14,1 hektar zemlji{ta Luke Beograd drugom korisniku. On je napomenuo da je u vezi sa tim slu~ajem policiji predao svu potrebnu dokumentaciju, kao i da je saslu{anju prisustvovao i tu`ilac. Savjet za borbu protiv korupcije je jo{

MI[KOVI] SARADNIK Iza Vorldfina su u trenutku kupovine Luke stajali Milan Beko i Miroslav Mi{kovi}, koji je u pritvoru zbog istrage brojnih nezakonitih privatizacija 2008. naveo da je sve {to se de{avalo u na~inu prodaje Luke Beograd upu}ivalo na korupciju velikih razmjera i da su tom transakcijom o{te}eni ne samo bud`et Srbije i biv{i akcionari ve} i svi poreski obveznici, jer je ona obavljena tako {to je uzeta stara knjigovodstvena vrijednost, dva i po puta ni`a od aktuelne. U septembru 2005, 40 posto akcija Luke Beograd koje su bile u vlasni{tvu Akcijskog fonda i PIO fonda, prodato je firmi Vorldfin iz Luksemburga, a zatim su otkupljene i preostale akcije koje su bile u rukama malih akcionara. Iza Vorldfina su u trenutku kupovine Luke stajali Milan Beko i Miroslav Mi-

Slovenska ratifikacija hrvatskog pristupnog ugovora s EU

Igra nerava do kraja

{kovi}, koji je u pritvoru zbog istrage brojnih nezakonitih privatizacija. Savjet za borbu protiv korupcije je 2010. godine podnio republi~kom tu`ila{tvu krivi~nu prijavu protiv 17 osoba, izme|u ostalih, Milana Beka, ali i biv{eg ministra privrede Predraga Bubala, zbog sumnje da su zloupotrijebili slu`beni polo`aj pri preuzimanju akcija Luka Beograd i o{tetili dr`avu za 21 milion eura. Krajem 2012. Luka Beograd je saop{tila da je Privredni apelacioni sud utvrdio da rukovodioci Luke nisu u~inili nijednu protivpravnu radnju po tu`bama koje su protiv njih podnijeli mali akcionari Luke Beograd.

Atraktivna lokacija Luka Beograd smje{tena je na jednom od najatraktivnijih mjesta u centru Beograda, a urbanisti~kim planom koji je usvojen poslije prodaje predvi|eno je da na zemlji{tu od 220 hektara koje pripada Luci i na zemlji{tu nizvodno od nje, bude izgra|en stambenoposlovni prostor, a da Luka bude izmje{tena. Grad Beograd i Luka se ve} godinama spore oko prava na raspolaganje zemlji{tem Luke.

Slovenija je jedina ~lanica europske obitelji koja nije ni zapo~ela postupak ratifikacije

(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Ako Slovenija na vrijeme ne ratificira hrvatski pristupni ugovor s Europskom unijom, to ne bi bila samo katastrofa za Hrvatsku nego i za ugled Slovenije. Ovo je uo~i posjeta Sloveniji izjavio Hannes Swoboda, a ove rije~i nekada{njeg izvjestitelja za Hrvatsku u Europskom parlamentu hrvatska javnost do`ivljava kao nastavak diplomatskog pritiska na slu`benu Ljubljanu. U istom kontekstu isti~e se i uvjerenje ovog europarlamentarca da }e pitanje Ljubljanske banke i ratifikacije hrvatskog pristupnog ugovora biti vrlo brzo rije{eno. Uz ocjenu da je rije~ o hitnom slu~aju, te konstataciju da se o~ekuje i pomo} slovenskog predsjednika Boruta Pahora.

Po hitnom postupku? Da se zaista radi o urgentnom slu~aju svjedo~e i prognoze doma}ih analiti~ara. Pozivaju}i se na dobro

OSLOBO\ENJE

DISTANCA Razinu komunikacije ilustrira podatak da od po~etka premijerskog mandata Jan{a nije slu`beno posjetio Zagreb, kao {to ni Milanovi} nije putovao u Ljubljanu

Hannes Swoboda: Uo~i posjete upozorio Ljubljanu

obavije{tene neimenovane izvore iz Bruxellesa, ovi analiti~ari tvrde da je krajnji datum do kojeg dogovor sa Slovenijom mora biti postignut 31. mart, odnosno rje{enje se mora na}i u roku od samo 32 dana. Kako se nagla{ava, svako daljnje prolongiranje moglo bi kompli-

cirati dinamiku ratifikacije u slovenskom parlamentu jer taj postupak mora biti zavr{en do 1. jula ove godine, kada se o~ekuje ulazak Hrvatske u EU. Prema proceduri, hrvatski pristupni ugovor s EU moraju tako|er do 1. jula ratificirati parlamenti svih 27 dr`ava ~lanica EU,

uklju~uju}i i slovenski. Dosad je 20 zemalja to u~inilo, proces ratifikacije pokrenut je u 6 dr`ava, a Slovenija je jedina ~lanica EU u kojoj postupak ratifikacije nije niti zapo~eo. Ovu igru nerava najavio je jo{ pro{le godine u Mariboru slovenski premijer Janez Jan{a, nakon su-

sreta s hrvatskim premijerom Zoranom Milanovi}em, kada je otvoreno poru~io da se ratifikacija u slovenskom parlamentu mo`e o~ekivati tek pred kraj prve polovine 2013. No sve {to se u me|uvremenu dogodilo manje je o~ekivano.

Otopljenje u ^ileu Prvenstveno, niz o{trih izjava slovenskih politi~ara i prepucavanja preko medija. Razinu komunikacije vlada dviju dr`ava ilustrira i podatak da od po~etka premijerskog mandata Jan{a nije slu`beno posjetio Zagreb, kao {to ni Milanovi} nije putovao u Ljubljanu. Prva potpredsjednica hrvatske Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusi} potvrdila je prije dva dana u ^ileu da su hrvatski i slovenski premijeri Milanovi} i Jan{a razgovarali na marginama sastanka na vrhu Europske unije i Zajednice dr`ava Latinske Amerike i Kariba odr`anog u Santiago de Chileu pro{log tjedna. Jadranka DIZDAR


OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

OGLASI

15


SVIJET

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Vanredno stanje u Egiptu

Reuters

16

Egipat se suo~ava sa brojnim izazovima

Kriza bi mogla dovesti do kolapsa dr`ave Nastavak sukoba izme|u politi~kih snaga i njihova neslaganja u vezi sa upravljanjem zemljom mogu da dovedu do kolapsa dr`ave i ugro`avanja budu}ih generacija, rekao je egipatski ministar odbrane Komandant egipatske armije, general Abdel Fatah al-Sisi upozorio je ju~er da aktuelna politi~ka kriza mo`e da dovede do kolapsa dr`ave. General je u komentarima objavljenim na svojoj stranici na Facebooku rekao da bi takav ishod ugrozio budu}e generacije.

Prijetnja po dr`avu On je uputio ovu poruku poslije razmje{tanja tri velike vojne jedinice u tri grada du` Sueckog kanala, u kojima je progla{eno vanredno stanje. Vi{e od 50 ljudi poginulo je u protestima i nasilju u prethodnih nekoliko dana. Hiljade ljudi sino} su ignorisale policijski sat i iza{le na ulice u Port Saidu, Ismailiji i Suecu, prenio je BBC. "Nastavak sukoba izme|u politi~kih snaga i njihova neslaganja u vezi sa upravljanjem zemljom mogu da dovedu do kolapsa dr`ave i ugro`avanja budu}ih generacija", rekao je general Al-Sisi, koji obavlja i funkciju ministra od-

Ko je kriv? Demonstranti optu`uju Mubarakovog nasljednika Mursija da je izdao ciljeve revolucije koja se odigrala prije dve godine. Mursi i njegove pristalice optu`uju demonstrante da poku{avaju da zbace prvog egipatskog demokratski izabranog lidera nedemokratskim sredstvima. Me|utim, stalni talasi nereda spre~avaju da se u najmnogoljudnijoj arapskoj dr`avi ponovo uspostavi stabilnost. brane. On je naveo da ekonomski, politi~ki i dru{tveni izazovi sa kojima se suo~ava Egipat predstavljaju "realnu prijetnju po bezbjednost Egipta i koheziju egipatske dr`ave". Al-Sisi je opisao armiju kao ~vrst kohezivni blok na kojem po~iva cijela dr`ava. Predsjednik Muhamed Mursi ime-

Nezadovoljstvo Mursijevom vladom izazvalo je nemire {irom zemlje

novao je generala Al-Sisija na sada{nju funkciju poslije izbora u junu.

Dolje Muhamed Mursi! Nekoliko stotina demonstranata prekr{ilo je sino} naredbu o policijskom satu koji je egipatski predsjednik Muhamed Mursi uveo u tri grada u Port Saidu, Suecu i Ismailiji. U ovim oblastima na snazi je policijski sat izme|u 21 i 6 sati ujutro. U Ismaliji okupljeni su skandirali "Dolje Muhamed Mursi! Dolje vanredno stanje!", a sli~ne slogane skandirali su demonstranti i u ostalim gradovima. Mursi je proglasio vanredno stanje i uveo policijski sat nakon vi{ednevnih sukoba policije i demonstranata. Nezadovoljstvo Mursijevom vladom izazvalo je nemire {irom zemlje. U gradovima du` Sueckog kanala u prethodna tri dana poginulo je najmanje 46 ljudi, a samo u Port Suecu nastradalo je 37 lica. U ovom gradu danas se odr`avaju nove demonstracije protiv vlasti.


SVIJET

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013. London poku{ava da zatvori vrata rumunskim i bugarskim emigrantima

17

VIJESTI

^efuri raus!

Doma}e stanovni{tvo povremeno izra`ava nezadovoljstvo takvom najezdom do{ljaka

London se nada da }e odvratiti potencijalne imigrante ~ija bujica mo`e da nagrne u Ujedinjeno Kraljevstvo naredne godine jer }e tada zavr{iti rok va`enja kvota za ulazak u zemlju gra|ana novih ~lanica EU London se na sve na~ine trudi da zatvori vrata i odvrati do{ljake, posebno Rumune, koji imaju najnegativniji imid` u Evropi, izjavio je {ef katedre za politiku EU na moskovskom dr`avnom institutu za me|unarodne odnose Oleg Barabanov.

Veliki priliv imigranata Predstavljaju}i Veliku Britaniju u najnepovoljnijem svjetlu u Rumuniji i Bugarskoj, London se nada da }e odvratiti potencijalne imigrante ~ija bujica mo`e da nagrne u Ujedinjeno Kraljevstvo naredne godine jer }e tada zavr{iti rok va`enja kvota za ulazak u zemlju gra|ana novih ~lanica EU, navodi se u

analizi Glasa Rusije. "Velika Britanija je 2007. godine rije{ila da iskoristi pravo sedmogodi{njeg odlaganja otvaranja svojih granica za nove ~lanove EU - Rumunije i Bugarske, a 2004. godine, pri prvom talasu pro{irenja EU, kada su u evropski blok u{le Slovenija, Poljska, Ma|arska, ^e{ka, Letonija, Litvanija, Estonija, Slova~ka, Kipar i Malta, London to nije u~inio, zbog ~ega je kasnije za`alio", ka`e direktor evropskih programa Centra za prou~avanje postindustrijalnog dru{tva Jekaterina Kuznjecova. Kada je u EU u{lo 10 dr`ava, uglavnom zemalja isto~ne Evrope, bio je predvi|en prelazni period za otvaranje tr`i{ta ra-

da, ali Britanija je bila jedna od onih zemalja koje su odmah rije{ile da otvore svoje tr`i{te za nove ~lanove EU. Po{to su druge zemlje, izme|u ostalog Francuska i Njema~ka, bile za ove gra|ane zatvorene, osnovni priliv imigranata se uputio upravo u Veliku Britaniju, odnosno nekoliko stotina hiljada ljudi.

Neizdr`ivo socijalno breme U principu, ne mo`e se re}i da su do{ljaci postali neizdr`ivo breme za socijalnu infrastrukturu Velike Britanije. Ve}ina se uspje{no zaposlila i mali broj je tra`io materijalnu pomo} i medicinsko osiguranje. Ali, ipak, ze-

mlja nije mogla lako da savlada toliko novih stanovnika, dok je, osim toga, doma}e stanovni{tvo povremeno izra`avalo nezadovoljstvo takvom najezdom do{ljaka. Zato se u drugom talasu imigracije London potrudio da se maksimalno ogradi, pa je tako uveo sedmogodi{nji karantin za Rumune i Bugare i sada mijenja testove za doseljenike. Izme|u ostalog, u Italiji je pove}ana stopa kriminala od kada se uve}ao priliv imigranata iz Rumunije. Italijanska policija otvoreno je objavila da upravo Rumuni reketiraju kokainsku mafiju. Rumunija je ina~e postala najve}i izvor problema u EU, uglavnom u zemljama ju`ne Evrope.

Francuska vojska U Evropi raste ksenofobija u potpunosti nadzire Timbuktu Pobje|ujemo, rekao je Hollande na konferenciji za novinare, ali je upozorio da te`i dio posla u Maliju tek predstoji Malijska i francuska vojska u ponedjeljak poslije podne u{le su u Timbuktu, grad na sjeveru Malija koji je sad potpuno pod njihovim nadzorom, objavio je AFP, pozivaju}i se na vi{e izvore. Malijska i francuska vojska u potpunosti nadziru grad Timbuktu, rekao je neimenovani ~asnik malijske vojske. Tu je vijest u Bamaku potvrdio gradona~elnik Timbuktua Halley Ousmane, napomenuv{i da je grad pao u ruke Francuza i Malijaca. Vojne snage iz afri~kih zemalja preuzet }e borbu protiv islamista u Maliju kad ve}i gradovi na sjeveru te zemlje budu osobo|eni, izjavio je u ponedjeljak u Parizu francuski predsjednik Francois Hollande. Pobje|ujemo, rekao je Hollande na konferenciji za novinare, ali je upozorio da te`i dio posla u Maliju tek predstoji i da }e to biti zada}a afri~kih snaga. - One }e i}i na sjever (Malija), a znamo da je tamo najte`e jer se tamo skrivaju teroristi, dodao je Hollande.

Reuters

Iznad Jadrana nestao ameri~ki F-16 Ameri~ki lovac F-16 baziran u Avianu, na sjeveru Italije, nestao je s radara iznad talijanske obale Jadranskog mora, objavila je agencija Ansa. Letio je s drugim avionima u formaciji kada je njegov pilot izgubio vezu s bazom u Avianu. Pokrenuta je opse`na potraga, a mogu}e je da je letjelica zavr{ila u italijanskom dijelu Jadranskog mora. Italijanski spasioci, odnosno Lu~ka kapetanija grada Ravene prona{la je tragove avionskog goriva u moru ispred Lido di Savija u Raveni te sjeverno i ju`no od obale Cervije. Potraga se intenzivira upravo na tom podru~ju, prenosi Ansa. Posljednji kontakt pilot zrakoplova ostvario je u nedjelju oko 19 sati s kontrolnim tornjem nedaleko od obale Cervije, ju`no od grada Ravene. U ponedjeljak nave~er je pokrenuta akcija potrage za nestalim vojnim avionom, a u njegovo spasavanje uklju~io se i brod "Moon" splitske tvrtke Brodospas.

Zidovi za razdvajanje mu{karaca i `ena Saudijske vlasti naredile su prodavnicama u kojima rade i mu{karci i `ene da naprave zid koji }e ih razdvajati, u cilju po{tivanja zakona ove ultrakonzervativne monarhije, pi{e lokalna {tampa. Prema toj naredbi, zid razdvajanja ne smije biti ni`i od 1,6 metara, kako bi zaposleni mu{karci i `ene bili odvojeni jedni od drugih. Naredbu je izdao ministar rada Abdel Fakih, ali je potpisao i Abdulatif al-[eik, predsjednik komisije za promociju vrlina i prevenciju poroka, poznate kao vjerska policija. Vlasti su u junu 2011. godine naredile da u prodavnicama donjeg rublja umjesto mu{karaca, uglavnom Azijate, budu zaposlene saudijske prodava~ice, {to se kasnije pro{irilo i na radnje koje prodaju kozmetiku. Saudijske `ene su se dugo `alile da se osje}aju neprijatno kada kupuju donje rublje od mu{karaca, i da bi vi{e voljele kada bi u tim radnjama radile `ene.

Fatalna gre{ka

(Reuters)

Evropska komesarka za sigurnost Cecilia Malmstrom upozorila je na porast rasizma i ksenofobije u Evropi. Malstrom je dodala da bi na sljede}im izborima u Evropski parlament mogli do}i predstavnici ekstremisti~kih i nasilnih pokreta ukoliko se dr`ave ~lanice ne aktiviraju u borbi protiv njihovog uticaja. Ne}emo pobijediti nasilni ekstremizam ukoliko prou~avamo populisti~ku propagandu i demagogiju koja predstavlja osnov za ideolo{ko nasilje u Evropi, izjavila je Malmstrom uo~i sastanka sa visokim evropskim zvani~nicima u Bruxellesu.

Ona je na konferenciji za novinare istakla da nikada od Drugog svjetskog rata nisu zabilje`eni ovakvi ekstremni nastupi u politi~kim pokretima, kao {to se to de{ava danas. Malstrom je istakla da se u nekim zemljama mo`e primijetiti da su izabrani i neonacisti. - Potrebno je da evropski zvani~nici stanu ukraj ovakvim propagandama. Moramo imati hrabrosti da se suo~imo i za{titimo na{e zajedni~ke evropske vrijednosti, naglasila je Malmstrom. Ona je pozvala i na osudu svih politi~kih pokreta koji promovi{u ksenofobiju i mr`nju.

Pobunjeni~ka Armija slobodne Sirije (FSA) saop{tila je da smatra da izjava ruskog premijera Dmitrija Medvedeva o Siriji predstavlja novi stav Moskve, {to }e ubrzati zbacivanje re`ima Ba{ara al-Asada. FSA, glavna oru`ana opoziciona grupa u Siriji, navela je u saop{tenju poslatom agenciji RIA Novosti da oni vide izjavu ruskog premijera o Siriji i sudbini Ba{ara al-Asada kao novi izmijenjeni stav Rusije o pitanju sirijske krize. Nova pozicija omogu}it }e Siriji da zbaci Asada na bilo koji na~in koji sirijski narod izabere, navodi se u saop{tenju. "Asad je glavni dio problema i tu nema rje{enja", navodi se u saop{tenju. Medvedev je u intervjuu za CNN rekao da je sirijski predsjednik Ba{ar al-Asad na~inio veliku, mogu}e fatalnu gre{ku i da su njegove {anse da ponovo vrati vlast svakim danom sve manje.


18

OGLASI

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Od 1. marta

NOVA, ATRAKTIVNA ADSL /xDSL/ PONUDA BH TELECOMA Uva`avaju}i zahtjeve korisnika, BH Telecom od 1. marta uvodi unapre|enja ADSL ponude na na~in da se pove}aju brzine pristupa internetu na netFlat paketima i uvodi novi netFlat paket baziran na VDSL tehnologiji, pristupne brzine do 50 Mbps u downloadu. Prestrukturiranje ponude netFlat paketa izgleda kako slijedi: • za paket netFlat2 - pove}anje pristupne brzine sa 2048/256 kbps na 5Mbps/384kbps, uz zadr`avanje va`e}e cijene mjese~ne naknade; • za paket netFlat4 - pove}anje pristupne brzine sa 4096/384 kbps na 10Mbps/512kbps, uz zadr`avanje va`e}e cijene mjese~ne naknade; • za paket netFlat6 - pove}anje pristupne brzine sa 6144/512kbps na 10Mbps/512kbps, uz sni`enje cijene mjese~ne naknade; • za paket netFlat8 - pove}anje pristupne brzine sa 8192/1024kbps na 15/1Mbps, uz sni`enje cijene mjese~ne naknade; • za paket netFlat12 - pove}anje pristupne brzine sa 12288/1024kbps na 15/1Mbps, uz sni`enje cijene mjese~ne naknade. Planirano pove}anje pristupnih brzina BH Telecom }e realizirati automatski, tj. bez prethodnog podno{enja zahtjeva od korisnika. Realizacija pove}anja brzina vr{it }e se u fazama, o ~emu }e korisnici biti obavje{tavani na www.bhtelecom.ba. Sa navedenim migracijama postoje}i pretplatnici netFlat2 i netFlat4 }e ostvariti mogu}nost ve}ih pristupnih brzina za istu cijenu mjese~ne naknade, dok }e postoje}i pretplatnici paketa netFlat6, netFlat8 i netFlat12 ostvariti benefit i ve}e pristupne brzine i ni`e cijene mjese~ne naknade u odnosu na cijenu koju su do sada pla}ali. Za paket netFlat Pro od 1. marta sni`ava se cijena mjese~ne naknade bez izmjena tehni~kih karakteristika i sadr`aja paketa.

Prikaz va`e}e i ponude DSL paketa (sadr`aj i cijene mjese~ne naknade) koja }e se primjenjivati od 1. marta 2013. godine.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Ministarstvo zdravstva

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina CANTON SARAJEVO Ministry of Health

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Slu`bene novine FBiH", br. 12/03 i 34/03), ~lana 34. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list RBiH" br: 6/92, 8/93 i 13/94), ~lana 6. stav 1. Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 16/06), te Rje{enja Agencije za za{titu li~nih/osobnih podataka u Bosni i Hercegovini broj: UP1 03-1-37-1-1/13 A.Z. od 4.1.2013. godine, ministar zdravstva Kantona Sarajevo objavljuje

ISPRAVKU JAVNOG OGLASA za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo U javnom oglasu za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, objavljenom u "Slu`benim novinama Federacije BiH" broj 4/13 od 16.1.2013. godine, kao i u dnevnim novinama Oslobo|enje 16.1.2013. godine, u dijelu koji se odnosi na op}e uvjete, alineja 5 koja glasi: "da nije osu|ivan za kazneno djelo i privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u Nadzornom odboru Zavoda (dokazi: da nije osu|ivan za kazneno djelo - uvjerenje od nadle`nog MUP-a - Uprava policije, a da nije osu|ivan za privredni prestup - uvjerenje od nadle`nog op}inskog suda - prekr{ajno odjeljenje nadle`ne op}ine)" se bri{e. Ostali dio teksta javnog oglasa ostaje nepromijenjen. Kandidatima koji su ve} predali svoje prijave, navedena dokumenta }e biti vra}ena. MINISTAR dr. Eldan Lokmi}, s. r. web: http://mz.ks.gov.ba e-mail: mz@mz.ks.gov.ba Tel: + 387 (0) 33 562-104, Fax: + 387 (0) 33 562-243 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

Va`e}a ponuda, koja }e biti u primjeni do 1. marta 2013. godine paketi KM/mjese~no net2G - pristupna brzina do 2048/256 kbps 11,70 - 2 GB download saobra}aja - neograni~en upload netFlat2 - pristupna brzina do 2048/256 kbps 19,89 - neograni~eno kori{tenje na fer osnovi netFlat4 - pristupna brzina do 4096/384 kbps 29,25 - neograni~eno kori{tenje na fer osnovi - G hosting netFlat6 - pristupna brzina do 6144/512 kbps 52,65 - neograni~eno kori{tenje na fer osnovi - G hosting netFlat8 - pristupna brzina do 8192/1024 kbps 64,35 - neograni~eno kori{tenje na fer osnovi - BIZ hosting netFlat12 - pristupna brzina do 12288/1024 kbps 81,90 - neograni~eno kori{tenje na fer osnovi - BIZ hosting

X

netFlat Pro - pristupna brzina do 2048/512 kbps - neograni~eno kori{tenje na fer osnovi - od 1 do 14 stalnih javnih IP adresa - BIZ hosting

175,50

Nova ponuda - koja }e se primjenjivati od 1. marta 2013. godine paketi KM/mjese~no net2G - pristupna brzina do 2048/256 kbps 11,70 - 2 GB download saobra}aja - neograni~en upload netFlat5 - pristupna brzina do 5 Mbps/384 kbps 19,89 - neograni~eno kori{tenje na fer osnovi

netFlat10 - pristupna brzina do 10Mbps/512 kbps - neograni~eno kori{tenje na fer osnovi - G hosting

netFlat15 - pristupna brzina do 15Mbps/1024 kbps - neograni~eno kori{tenje na fer osnovi - BIZ hosting

netFlat50 - pristupna brzina do 50Mbps/2048kbps - neograni~eno kori{tenje na fer osnovi - BIZ hosting netFlat Pro - pristupna brzina do 2048/512 kbps - neograni~eno kori{tenje na fer osnovi - od 1 do 14 stalnih javnih IP adresa - BIZ hosting

29,25

43,29

93,60

140,40

*Pored navedenog, uvodi se naknada za kori{tenje WiFi modema u iznosu od 1 KM mjese~no. Sve cijene u oglasu su prikazane sa ura~unatim PDV-om.


OGLASI

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

19

Na osnovu Odluke generalnog direktora o pokretanju postupka davanja pod zakup LPG skladi{ta u @ivinicama, Bla`uju i Mostaru, br. 155/13 od 18.1.2013. godine, "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, objavljuju

J AV N I O G L A S

za prikupljanje ponuda radi iskazivanja interesa za davanje pod zakup 3 (tri) LPG skladi{ta na lokacijama @ivinice, Bla`uj (Sarajevo) i Mostar I - Predmet javnog oglasa Predmet javnog oglasa je izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za davanje pod zakup 3 (tri) LPG skladi{ta kapaciteta od po 1.000 m3 sa pripadaju}om infrastrukturom i tehni~kim dvori{tem na lokacijama @ivinice, Bla`uj (Sarajevo) i Mostar. II - Uslovi zakupa 1. Pravo u~e{}a u predmetnom postupku imaju doma}i i inostrani ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti skladi{tenja i/ili distribucije LPG, odnosno naftnih derivata (po`eljno vi{egodi{nje iskustvo). 2. Vremenski period za koji }e se iskazati interes o zakupu predmetnih skladi{ta je 5 (pet) godina, uz mogu}nost produ`enja ugovora po osnovu prava prvenstva zakupa za jo{ 5 (pet) godina. 3. Izdavanje pod zakup LPG skladi{ta vr{i se u vi|enom stanju. 4. Tro{kove radi dovo|enja u tehni~ki ispravno stanje skladi{ta snosi zakupac i ne}e se priznavati u cijenu najma od zakupodavca. 5. Pla}anje je minimalno 1 (jedan) mjesec unaprijed. 6. Po~etna cijena mjese~nog zakupa iznosi: • Za @ivinice 18.000,00 KM • Za Bla`uj 14.000,00 KM • Za Mostar 10.000,00 KM U cijenu najma je uklju~eno: odr`avanje rezervara i postrojenja u skladu sa zakonom, sigurnosno obezbje|enje skladi{ta, zakonom propisana PPZ, komunalni tro{kovi, re`ijski tro{kovi, osiguranje potrebnih dozvola i odobrenja. Po~etna cijena mjese~nog zakupa iskazana je bez obra~unatog PDV-a. 7. Cijena izlazne manipulacije iznosi 2,00 KM/tona. Izlazna manipulacija uklju~uje: istakanje LPG iz vagon-cisterni ili autocisterni u rezervar, utakanje LPG iz rezervara u vagon-cisterne ili autocisterne, vaganje prije i poslije istakanja, te izdavanje otpremnice. 8. Garancija pla}anja zakupa: Revolving bankarska plativa garancija na iznos mjese~ne zakupnine i rok od jedne godine uz produ`enje za svaku narednu godinu, koja je bezuslovna, neopoziva, bez prava na prigovor i naplativa na prvi poziv. Napomena: Zakupac koji ponudi pla}anje godinu unaprijed nije obavezan davati bankarsku garanciju za tu godinu. III - Preuzimanje materijala Dodatne informacije u vezi s javnim oglasom i tehni~kom specifikacijom, zainteresirani ponu|a~i mogu preuzeti besplatno na protokolu "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, Ulica Hamdije ]emerli}a 2, 71000 Sarajevo, soba 1412, sprat 14, u vremenu od 09.00 do 15.00 sati ili na mail sadin.zalihic@terminali.ba, po zahtjevu. Kontakt-osoba: mr. Sadin Zalihi}, ++ 387 (0)33 703 520, ili (0)33 703 786. Pomenuti materijal se mo`e preuzeti od trenutka objave ovog oglasa.

Zainteresovana lica za najam LPG skladi{ta, prije dostavljanja ponude, mogu dogovoriti posjetu, a kontakt-osobe su: - @ivinice - Mirsad Mu{i}, tel. 035 775 504; 061 297 655, - Sarajevo (Bla`uj) - Hermedin Zorni}, tel.033 636 540; 062 802 315, - Mostar - @eljko Nui} tel.036 577 006; 063 375 775. IV - Podno{enje ponuda Zainteresirani ponu|a~i zape~a}ene ponude na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini mogu dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: Privredno dru{tvo "Terminali Federacije"d.o.o. Sarajevo, Hamdije ]emerli}a 2/14, 71000, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, sa naznakom: "PONUDA ZA JAVNI OGLAS - LPG (NE OTVARAJ). Ponude se dostavljaju u roku od 14 (~etrnaest) dana od dana objave javnog oglasa u sredstvima javnog informisanja i Slu`benom glasniku BiH, i moraju sadr`avati: 1. Pisanu prijavu, sa imenom kontakt-osobe i kontakt-informacijama (tel, fax, mail,..) 2. Kopiju Rje{enja o upisu u sudski registar, kompletnu, 3. Potvrde banaka o solventnosti u posljednjih 6 ({est) mjeseci (original). Izabrani zakupac }e, prije potpisivanja ugovora, morati dostaviti ovjerene kopije slijede}ih dokumenata: 1. Uvjerenje o ID broju, 2. Uvjerenje o PDV broju, 3. Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim poreznim obavezama 4. Uvjerenje UIO o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, 5. Sudsko uvjerenje, potvrda kojom se potvr|uje da protiv zakupca nije u toku pravni postupak ste~aja ili likvidacije, Napomena: Izabrani inostarni zakupac dostavlja ekvivalent dokumenata iz zemlje porijekla od broja 1. do 5. V - Kriterij ocjene ponuda za iskazivanje interesa Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu najve}e ponu|ene cijene mjese~nog zakupa, u skladu sa ta~kom II, 6. i ta~kom VI, stav 2 i 3. Prednost }e imati ponu|a~ koji zakupljuje vi{e skladi{ta. Napomena: U slu~aju da dva ili vi{e ponu|a~a daju iste ponude, zakupac }e obaviti dodatne pregovore oko postizanja najve}e cijene. VI - Otvaranje ponuda Otvaranje ponuda }e se odr`ati 14.2.2013. godine u 12.00 sati na gore navedenoj adresi. Ponu|a~i ili njihovi ovla{teni predstavnici imaju pravo prisustva na otvaranju ponuda. Odmah nakon otvaranja ponuda, prisutni ovla{teni predstavnik ponu|a~a ima pravo odmah dati novu, izmijenjenu ponudu koja mora biti odmah potpisana i ovjerena pe~atom ponu|a~a. Ukoliko i drugi ponu|a~i prilikom otvaranja ponuda iska`u interes za davanjem novih ponuda, zakupodavac }e njihove ponude tretirati kao licitaciju, sve dok se postupak ne zavr{i. Neblagovremeno prispjele i nepotpune ponude ne}e se razmatrati. Ponu|a~i }e biti pisano obavije{teni o kona~nom rezultatu izbora najpovoljnijeg ponu|a~a po ovom javnom oglasu (uklju~uju}i i odluku o poni{tenju oglasa), najkasnije u roku od 20 dana od dana otvaranja.

Na osnovu Odluke generalnog direktora o pokretanju postupka davanja pod zakup poslovnih prostora, skladi{nih prostora u podru`nicama @ivinice, Sarajevo, Mostar i Biha} br. 159/13 od 21.1.2013. godine, "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo objavljuju

J AV N I O G L A S o davanju pod zakup poslovnih prostora

Br 1 2 3 4 5

"Terminali Federacije" Podru`nica @ivinice, adresa: Ul. magistralni put 55, 75270 @ivinice Naziv prostora Prostor A Prostor B Zatvoreni skladi{ni prostor 600 m2 650 m2 Otvoreni skladi{ni prostor za ulja i maziva (regalno skladi{te u 4 eta`e) 616 m2 Autoradionica 220 m2 Kancalarijski prostor (17 kancelarija) 213 m2 Parking-prostor ispred skladi{ta i kancelarija (mjesta) 40 mjesta

3 4

"Terminali Federacije" Podru`nica Sarajevo, adresa: Ul. Vlakovo 104, 71210 Ilid`a Naziv prostora Prostor A Prostor B Zatvoreni skladi{ni prostor 349 m2 238 m2 Otvoreni skladi{ni prostor za ulja, maziva (regalno skladi{te u 4 eta`e) 714 m2 Kancelarijski prostor ( 4 kancelarije ) 44 m2 Parking-prostor ispred skladi{ta i kancelarija (mjesta) 93 mjesta

Br 1 2 3 4 5

"Terminali Federacije" Podru`nica Mostar, adresa: Opine bb, 88000 Mostar Naziv prostora Prostor A Prostor B Zatvoreni skladi{ni prostor prizemlje i kat 300 m2 800 m2 Zatvoreni skladi{ni prostor prizemlje 300 m2 300 m2 Otvoreni skladi{ni prostor, betonski podest, `i~ana ograda 2.500 m2 Kancelarijski prostor ( 4 kancelarije ) 67 m2 Parking-prostor ispred skladi{ta i kancelarija (mjesta) 100 mjesta

Br 1 2 3 4 5

"Terminali Federacije" Podru`nica Biha}, adresa: Ul. ]. Remi}a bb, 77000 Biha} Naziv prostora Prostor A Prostor B Zatvoreni skladi{ni prostor 456 m2 Otvoreni skladi{ni prostor, betonski podest 300 m2 Autoradionica 232 m2 Kancelarijski prostor ( 1 kancelarija ) 13 m2 Parking-prostor ispred radionice (mjesta) 5 mjesta

Br 1 2

Napomena: Skladi{ta imaju transportne prilazne puteve sa dvije ili tri strane, kamionski parking, manipulativni prostor za utovar i istovar. Ulazna vrata u magacine su predvi|ena za teretna vozila. Skladi{ta su osvijetljena prirodnom, te unutra{njom i vanjskom elektri~nom rasvjetom. Posjeduju prirodnu ventilaciju. Skladi{ta imaju unutra{nju i vanjsku hidrantsku za{titu sa pripadaju}im hidrantskim ormari}ima, betonske podloge visoke nosivosti, `eljezne krovne konstrukcije sa rebrastim limovima (negorivi materijali, lagani krovovi u skladu sa zakonskom legislativom za naftne terminale). Skladi{ta su prosje~ne visine od 4 do 6,5 m. Razvedena je elektri~na instalacija. Kancalarijski prostori su bez namje{taja, sa prirodnim i neonskim stropnim osvjetljenjem, elektro, telefonskim i internet instalacijama. Uz kancelarijski prostor nudimo i kori{tenje zajedni~kih prostorija: kuhinja, trpezarija, sanitarni ~vor. Uz objekte nudimo usluge za za{titu od po`ara, kao i za fizi~ku za{titu objekta jer se prostori predvi|eni za iznajmljivanje nalaze u krugu Terminala, gdje postoji Slu`ba za za{titu od po`ara i fizi~kog obezbje|enja koja radi od 0 do 24 h. 1. Poslovni prostori izdaju se u zakup pravnim i fizi~kim licima. Vrijeme trajanja zakupa je do 5 (pet) godina, uz mogu}nost produ`etka. 2. Pravo u~e{}a u predmetnom postupku imaju sva pravna i fizi~ka lica. 3. Cijene minimalnog mjese~nog zakupa date su u tabelarnom prikazu po kvadratnom metru bez PDV-a; u cijenu su ura~unati re`ijski tro{kovi, bez tro{kova telefona. 4. Prednost }e imati ponu|a~ koji zakupljuje prostor na lokaciji u cjelini u odnosu na ponu|a~a koji parceli{e. 5. Zakupac ne mo`e, bez saglasnosti zakupodavca, izdavati unajmljene prostore u podzakup.

Prostor C

Ukupna povr{ina 1250 m2 616 m2 220 m2 213 m2

Prostor C 749m2

Ukupna povr{ina 1.336 m2 714 m2 44 m2

Cijena m2 /vremenski period do: 1 god 3 god 5 god 7,00 KM 6,00 KM 5,00 KM 2,00 KM 2,00 KM 10,00 KM 9,00 KM 9,00 KM 8,00 KM 30,00 KM po mjestu mjese~no

2,00 KM 8,00 KM 7,00 KM

Cijena m2 /vremenski period do: 1 god 3 god 5 god 7,00 KM 6,00 KM 5,00 KM 2,00 KM 2,00 KM 10,00 KM 9,00 KM 30,00 KM po mjestu mjese~no

2,00 KM 8,00 KM

Prostor C

Ukupna povr{ina 1.100 m2 600 m2 2.500 m2 67 m2

Cijena m2 /vremenski period do: 1 god 3 god 5 god 7,00 KM 6,00 KM 5,00 KM 7,00 KM 6,00 KM 5,00 KM 2,00 KM 2,00 KM 2,00 KM 10,00 KM 9,00 KM 8,00 KM 25,00 KM po mjestu mjese~no

Prostor C

Ukupna povr{ina 456 m2 300 m2 232 m2 13 m2

Cijena m2 /vremenski period do: 1 god 3 god 5 god 7,00 KM 6,00 KM 5,00 KM 2,00 KM 2,00 KM 2,00 KM 10,00 KM 9,00 KM 8,00 KM 9,00 KM 8,00 KM 7,00 KM 25,00 KM po mjestu mjese~no

6. Ponuda treba da sadr`i naziv pravnog ili fizi~kog lica, adresu, broj telefona, opis djelatnosti kojom se bavi kao i Integralni izvod iz sudskog registra (neovjeren). U ponudi treba navesti lokaciju, naziv prostora i vremenski period iznajmljivanja prostora, te broj parking-mjesta. 7. Izdavanje pod zakup skladi{nog, uredskog i parking-prostora vr{i se nakon zaklju~enja ugovora, na osnovu dogovora izme|u zakupca i zakupodavca. Izabrani zakupac prije potpisivanja ugovora, mora dostaviti ovjerene kopije sljede}ih dokumenata: kompletno rje{enje o registracij, uvjerenje o ID broju i uvjerenje o PDV broju. 8. Prijava na oglas, odnosno ponude podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom "PONUDA ZA ZAKUP - NE OTVARAJ" na adresu: "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, Ulica Hamdije ^emerli}a br. 2, u Sarajevu, sprat 14, ured broj 1412. Rok za podno{enje ponuda je 14 (~etrnaest ) dana od dana objavljivanja oglasa. 9. Otvaranje ponuda bit }e odr`ano 14. 2. 2013. godine u 10.00 sati na gore navedenoj adresi, u skladu sa zakonskom legislativom o javnim ponudama. Ponu|a~i }e biti pisano obavije{teni o kona~nom rezultatu izbora najpovoljnijeg ponu|a~a po ovom javnom oglasu, uklju~uju}i i odluku o poni{tenju oglasa, najkasnije u roku od 20 dana od dana otvaranja ponuda. Nepotpune ponude i ponude koje nisu prispjele na vrijeme ne}e biti razmatrane. Poslovni prostori se mogu pogledati svakim radnim danom od 9 do 13 sati, a dodatne informacije od 9 do 15 sati. Kontakt-osobe: Samir [ehi}, tel. 033 703 683 email: samir.sehic@terminali.ba Semir Musi}, tel 033 703 683 email: semir.music@terminali.ba


20

BIZNIS I EKONOMIJA

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Na{a zemlja preuzela predsjedavanje CEFTA

Hrvatska najve}i izazov BiH Bh. vlasti i Evropska komisija zabrinute jer nisu sigurne da }e BiH uspjeti opremiti grani~ne prelaze do 1. jula Bosna i Hercegovina od januara predsjedava sporazumom CEFTA. Na{a zemlja je predsjedavanje preuzela od Albanije i to }e, kako je kazao ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko [arovi}, biti prilika za promociju BiH u zemljama CEFTA. Me|utim, bi}e ovo veliki izazov za na{u zemlju jer CEFTA predsjedava u godini smanjenih ekonomskih aktivnosti u zemljama potpisnicama sporazuma o slobodnoj trgovini te godini izlaska Hrvatske iz zone CEFTA i ulaska u EU.

Liberalizacija usluga Ciljevi bh. predsjedavanja CEFTA su intenziviranje trgovine unu tar CEF TA, li be ra li za ci ja usluga te uklanjanje administrativnih i svih drugih barijera za trgovinu. - Podaci o trgovini najbolji su odgovor na dileme oko toga da li CEFTA odgovara BiH i da li smo ravnopravan partner u ovoj zoni slobodne trgovine, kazao je [aro-

[arovi}: Prilika i izazov za nas

vi}, te dodao kako je 2008, kada je BiH pristupila CEFTA sporazumu, pokrivenost uvoza izvozom bila oko 50 posto, a na kraju 2012. je iznosila 65 posto, {to zna~i da se BiH pribli`ila strate{kom cilju da bude ravnopravan partner u CEFTA. Ministar [arovi} je napomenuo

Proizvodnja struje tri puta ve}a Period iz prote kle se dmi ce bio je okarakterisan zna ~aj nim pove}anjima priro dnih do to ka vode u akumulacije svih hidroelektrana Javnog poduze}a Elektroprivreda BiH. Sa gla sno to me pove}ano je stanje zaliha energije u akumulacijama, ali je i proizvodnja hidroelektrana pove}ana za 37 posto u odnosu na planiranu, potvr|eno je za Fenu u Slu`bi za komunikacije te kompanije. U odnosu na pro{logodi{nji, izuzetno su{ni januar, ove godine je u hidroelektranama u istom periodu proizvedeno tri puta vi{e elektri~ne energije. Trenutno su se prirodni dotoci stabilizirali, a akumulacije se kroz pove}an rad hidroelektrana dovode u stanja da mogu primiti eventualne nove padavine, odnosno topljenje snijega u slu~aju zatopljenja, isti~u iz JP Elektroprivreda BiH.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna - te~ajna lista - broj 020 - 30. 01. 2013. godine. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja

[ifra valute

Oznaka valute

Jedinica valute

EMU 978 EUR 1 Australija 036 AUD 1 Kanada 124 CAD 1 Hrvatska 191 HRK 100 ^e{ka R 203 CZK 1 Danska 208 DKK 1 Ma|arska 348 HUF 100 Japan 392 JPY 100 Litvanija 440 LTL 1 Norve{ka 578 NOK 1 [vedska 752 SEK 1 [vicarska 756 CHF 1 Turska 949 TRY 1 V.Britanija 826 GBP 1 SAD 840 USD 1 Rusija 643 RUB 1 Kina 156 CNY 1 Srbija 941 RSD 100 SDR (Special Drawing Rights) na dan 28. 01. 2013 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 28. 01. 2013 =

Kupovni za devize i efek.valutu

1.955830 1.517061 1.444072 25.714253 0.076033 0.261538 0.655999 1.605448 0.565032 0.263249 0.226564 1.571312 0.819551 2.285544 1.452349 0.048183 0.233202 1.742934

Srednji za devize

1.955830 1.520863 1.447691 25.778700 0.076224 0.262193 0.657643 1.609472 0.566448 0.263909 0.227132 1.575250 0.821605 2.291272 1.455989 0.048304 0.233786 1.747302 USD BAM

Prodajni za devize

1.955830 1.524665 1.451310 25.843147 0.076415 0.262848 0.659287 1.613496 0.567864 0.264569 0.227700 1.579188 0.823659 2.297000 1.459629 0.048425 0.234370 1.751670 1.53607 2.234673

da }e pitanje izlaska Hrvatske iz CEFTA narednih mjeseci biti tema sastanaka ministara u okviru CEFTA. S tim u vezi, brige ima i Hrvatska, a i BiH, posebno kada je rije~ o trgovini poljoprivrednim proizvodima. Vrijednost hrvatskog izvoza u BiH 2012. iznosila je 1,25 milijardi eura,

dok je vrijednost na{eg izvoza bila 600 miliona eura. Hrvatska je u BiH izvezla 300 miliona eura poljoprivrednih proizvoda, a iz BiH uvezla 100 miliona.

Problemi Prema [arovi}evim rije~ima, za nas je problemati~no ispunja-

vanje odre|enih EU standarda za mlijeko, meso, perad i jaja, te opremanje grani~nih prelaza sa inspekcijskim nadzorom za izvoz proizvoda biljnog i `ivotinjskog porijekla, dok Hrvatska nema problema sa standardima, ali vi{e ne}e biti bescarinskog re`ima, {to }e poskupiti njihove proizvode na bh. tr`i{tu. - [to se ti~e grani~nih prelaza, postoji zabrinutost da se ne}e sti}i opremiti do 1. jula, posebno je Evropska komisija zabrinuta zbog toga, rekao je [arovi} te dodao kako }e Hrvatska u februaru ili martu instalirati opremu za svoj dio grani~nog prelaza Bija~a, jednog od dva preko kojih se mogu izvoziti proizvodi biljnog i `ivotinjskog porijekla, a nadamo se da }e bh. strana uspjeti uraditi pristupne puteve i postaviti privremene kontejnere sa opremom do 1. jula. Grani~ni prelaz Gradi{ka je spreman, samo treba uraditi jo{ dvije pristupne trake do 1. jula, umjesto ove jedne koju trenutno ima. J. Sa.

Strategija razvoja poljoprivrednog sektora FBiH

Historijski trenutak za poljoprivredni sektor u BiH

Foto: D. TORCHE

Izrada }e ko{tati 275.000 KM Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Jerko Ivankovi} Lijanovi} potpisao je ju~er ugovor za izradu srednjoro~ne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH od 2014. do 2018. godine sa dekanom i prodekanom Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Mirsadom Kurtovi}em i Sabahudinom Bajramovi}em. Svrha izrade strategije jeste da se analizom postoje}eg stanja defini{u strate{ka opredjeljenja i ciljevi poljoprivrednog sektora Federacije BiH, pri ~emu }e se uzeti u obzir generalna opredjeljenja Zajedni~ke poljoprivredne politike Evropske unije, gdje }e se voditi ra~una o potrebi stalnog rasta konkurentnosti,

unapre|enja kvaliteta i sigurnosti prehrane, te za{tite zdravlja stanovni{tva i o~uvanja kvaliteta okoli{a. - Ovom strategijom `elimo u navedenom periodu jasno definisati {ta je potrebno napraviti u razvoju poljoprivrednog sektora, jer je to historijski trenutak za poljoprivredni sektor u na{oj zemlji, to je period kada }emo imati pretpristupne pregovore sa EU. Ovaj historijski trenutak moramo napraviti na najbolji na~in da osigu ra mo iz dva ja nje do vo ljno sredstava za na{ poljoprivredni sektor, da na{e proizvodnje budu konkurentne kako bi se uvoz smanjio, a izvoz pove}ao, poru~io je Ivankovi} Lijanovi}. Osim Po ljo pri vre dno-pre -

hram be nog fa kul te ta, de kan Kurtovi} je istakao kako }e biti uklju~eni i ostali fakulteti iz sektora poljoprivrede, ali i me|unarodni eksperti s iskustvom u izradi ovakvih strate{kih dokumenata. - Rije~ je o je dokumentu koji animira ne samo stru~ne radnike ve} i sve one slu`be koje se bave savjetodavstvom, dokumentu koji mora uklju~iti i udru`enja, ali i samog farmera, isti~e dekan Kurtovi}. Strategija bi trebala biti zavr{ena do kraja godine, nakon ~ega bi bila upu}ena u javnu raspravu i odobravanje u Vladi FBiH te u parlamentarnu proceduri, a njena izrada }e ko{tati M. P. 275.000 KM.


OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

Mercator

100 miliona

21 BIFX

SASX-10

1.581,44

764,58

BIRS

~istog minusa

SASX-30938,42

FIRS

790,38

ERS10

1.996,66710,73

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 29. januar/sije~anj 2013. Dioni~ko dru{tvo

Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%)

Max. cijena

Min. cijena

Koli~ina (dionice)

Vrijednost (KM)

Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo

14,00

0,01

14,10

14,00

3.729

52.211,00

3

4,95 10,00 4,20 0,00 2,26 -2,59 4,10 0,00

4,95 4,20 2,26 4,10

4,95 4,20 2,26 4,10

500 131 268 200

2.475,00 550,20 605,68 820,00

1 2 3 1

539,10 428,45 6.025,28 31.350,00 1.700,00 303,01

1 1 2 1 1 1

KOTACIJA FONDOVA ZIF Fortuna fond dd Bihac ZIF MI Group dd Sarajevo ZIF Naprijed dd Sarajevo ZIF Prevent invest dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH

Investitori razo~arani

Iako nova uprava Mercatora daje sve od sebe da “po~isti” iza svojih prethodnika, iza najve}eg slovenskog trgovca je jo{ jedna neuspje{na poslovna godina Preliminarni rezultati poslovanja pokazuju da je Mercator u pro{loj poslovnoj godini ostvario preko 100 miliona eura ~istog minusa. Iako je ve}ina poslovnog gubitka (oko 75 posto) posljedica oslabljivanja vrijednosti nekretnina i ostalih investicija, Mercator je i iz ~istog poslovanja u 2012. godini ostvario minus od 25 miliona eura. Tako je ve}ina poslovnih rezultata ispod plana uprave, kao i o~ekivanja analiti~ara, jedino je ukupan promet na me|ugodi{njem nivou dostigao 2,9 milijardi eura, {to je manje-vi{e u skladu sa planovima Mercatorove uprave. Druga dobra vijest

me|u slabima je da su lo{i poslovni rezultati u 2012. ipak manje lo{i od poslovnih rezultata godinu prije. Ve}ina analiti~ara se sla`e da rezultati predstavljaju podbacivanje i razo~aranje za investitore. Ali istovremeno uglavnom priznaju da nova uprava jednostavno nema dovoljno vremena da popravi gre{ke u poslovnom modelu koji se uglavnom temeljio na zadu`ivanju i {irenju, koji su prakticirali prethodnici sada{njeg predsjednika uprave Tonija Bala`i~a @iga Debeljak i prije njega Zoran Jankovi} (trenutno gradona~elnik Ljubljane pod salvom optu`bi antikorupcijske komisije), prenosi Biznis plus.

Kanal Morava - Solun podijelio javnost u Srbiji Otkako je prije mjesec aktivirana pri~a o mogu}nosti izgradnje kanala koji bi povezao Dunav, Moravu i Vardar sa solunskom lukom, javnost u Srbiji ne prestaje da debatuje o isplativosti i uop{te racionalnosti ove ideje koju mnogi stru~njaci nazivaju utopijom, odnosno bajkom prije nego realnim ekonomskim poduhvatom. Kanal za ~ije bi iskopavanje i stavljanje u funkciju trebalo, prema procjenama iz sedamdesetih godina pro{log vijeka, oko 17 milijardi dolara, podijelio je, a umnogome

i zabavio javnost Srbije, naro~ito skeptike koji preporu~uju Vladi da se bavi realnim projektima, a ne bajkama. Vlast, bar za sada, ne odustaje od ove ideje, iako nema ama ba{ nijedan podatak svje`iji od ~etrdeset godina, budu}i da su sve analize (isplativosti, opravdanosti, nu`nosti) ra|ene tada. Zoran Netkovi}, generalni direktor Pomorsko-re~ne agencije Agent Plus, ocjenjuje da bi izgradnja spornog kanala sa stanovi{ta transporta te{ko izdr`ala ozbiljnu ekonomsku analizu, pi{e BP.

Novi PSC Hyundai zasjao u punom sjaju Najsavremenije opremljen servis • ispunjene ekolo{ke norme • prodajni salon dizajniran i opremljen po posljednjim korporativnim standardima Hyundai Auto BH je otvorio vrata svog novog prodajno-servisnog centra na lokaciji Bare, naselje [ip. U skladu s tim da Hyundai globalno ve} du`e vrijeme predstavlja najbr`e rastu}i autobrend u svijetu, i kao takav jedan je od rijetkih koji je u ovoj godini uprkos cjelokupnoj situaciji ostvario rast, nije nimalo za~u|uju}e za{to se Hyundai u BiH odlu~io na tako veliki iskorak. Novim centrom Hyundai je dobio izgled Premium brenda, {to zaista i jeste. Novi Hyundaijev objekat prostire se na 6.300 m2 i sastoji se od ~etiri nivoa, od kojeg su dvije eta`e pod zemljom i sadr`e 150 parking-mjesta, prizemljem koje se sastoji od prodajnog salona, servisnog centra, prodavnice za rezervne dijelove i galerije u kojoj su smje{tene kancelarije na{ih zaposlenika. Otvaranjem novog prodajno-servisnog centra Hyundai je na prvom mjestu za cilj postavio premisu: «Zadovoljiti potrebe i o~ekivanja svojih kupaca i klijenata, ali i prevazi}i ista ujedno.« Sa novim Hyundai centrom svi klijenti imat }e priliku dobiti kompletnu i vrhunsku uslugu krenuv{i od prodajnog salona opremljenog po posljednjim korporativnim standardima (sa kutkom za klijente, ali i za

djecu) pa sve do vrhunski opremljenog servisa. Servisni centar je opremljen sa vrhunskom opremom i tehnikom, tako|er po posljednjim korporativnim standardima i posjeduje 6 dizalica, liniju za dijagnostiku marke MAHA, geometriju to~kova, vulkanizersku stanicu, autopraonicu, 2 ma{ine za punjenje klima ure|aja sa gasom R14 i novim eko-gasom 1234 YFK... Sve ma{ine i oprema bez obzira na vrhunski kvalitet ne mogu raditi bez kvalitetnog kadra, stoga dodatnu vrijednost Hyundaija predstavlja upravo stru~no i usavr{eno osoblje ~iji je glavni zadatak pru`iti maksimalno podr{ku i uslugu svojim klijentima, te zadovoljiti sve njihove potrebe, jednostavno prevazi}i njihova o~ekivanja. S obzirom na to da Hyundai ima razloga za slavlje i za radost, poziva sve zainteresirane da nas posjete u na{em novom prodajno-servisnom centru. Tom prilikom Hyundai je za svoje posjetioce spremio i specijalnu akciju u kojoj svi pri kupovini vozila mogu ostvariti popust do 7.785 KM na odabrane modele ili da izaberu Hyundai finansiranje sa 0% KS uz Unicredit Leasing. Pozivamo sve da nas posjete u na{em novom prodajno-servisnom centru i po~aste nas svojim prisustvom.

FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. A FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. B FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. D FBiH stara devizna {tednja serija F FBiH stara devizna {tednja serija R FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. F

45,00 41,00 38,00 95,00 85,00 30,12

0,00 2,91 0,02 0,00 -2,86 0,03

45,00 41,00 38,00 95,00 85,00 30,12

45,00 1.198 41,00 1.045 37,99 15.857 95,00 33.000 85,00 2.000 30,12 1.006

5,00 5,40 20,00 22,51 39,99 62,00 24,50 6,05

0,00 13,68 1,25 -6,21 14,26 0,00 2,08 -2,65

5,00 5,40 20,05 22,51 39,99 62,00 24,50 6,05

5,00 5,40 19,98 22,51 39,99 62,00 24,50 6,04

1.000 100 7.497 50 10 112 50 446

5.000,00 540,00 149.922,90 1.125,50 399,90 6.944,00 1.225,00 2.696,34

2 1 15 1 1 6 1 2

3,50 -12,50

3,50

3,50

353

1.235,50

2

PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE Vispak dd Visoko Sarajevo osiguranje dd Sarajevo BH Telecom d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo RMU Banovici dd Banovici Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo Solana dd Tuzla JP HT dd Mostar SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Unioninvest d.d. Sarajevo

Banjalu~ka berza Kursna lista za 29. januar 2013. Dioni~ko dru{tvo

Srednji kurs (KM)

Promj. kursa (%)

Max. cijena

Min. cijena

Koli~ina (dionice)

Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Boksit a.d. Mili}i ZTC Banja Vru}ica a.d. Tesli} Elektrokrajina a.d. Banja Luka Elektrohercegovina a.d. Trebinje Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka

0,881 0,501 0,202 0,174 0,21 0,422 0,187 1,63

-2,11 0,2 0,5 -13,86 -9,48 -0,24 -3,11 1,24

0,881 0,501 0,202 0,174 0,21 0,422 0,19 1,63

0,881 0,501 0,202 0,174 0,21 0,422 0,185 1,63

448 392 100 1.257 1.018 600 10.180 16.614

394,68 196,39 20,20 218,72 213,78 253,20 1.899,70 27.080,82

9,88 4 5,48 5,91 3,41 7,36

8,45 0 -0,36 13 0 0,82

10 4 5,5 5,91 3,42 7,36

9,5 4 5,46 5,91 3,41 7,35

2.355 578 147 241 144 835

23.275,00 2.312,00 805,82 1.424,31 491,36 6.144,57

0 0 0 0,45 0 0 0,14 1,72 1,93 0,99 0,19 2,19 1,27 1,35 1,05

0,3 1 0,1 0,221 0,65 92 90,7 53,96 55 53 53,26 50 46,07 46,5 45

0,3 3.000 1 2.111 0,1 2.651 0,221 1.000 0,65 5.270 92 22.971 90,69 109.406 53,96 21.397 55 13.718 52,8 5.087 52,9 21.209 50 61.359 45,01 15.274 46,01 84.963 44 933.808

900,00 2.111,00 265,10 221,00 3.425,50 12.679,99 99.229,13 11.545,82 7.544,90 2.694,11 11.260,96 30.679,50 6.960,96 39.431,28 413.210,55

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Gradip a.d. Prnjavor Mrkonji}putevi a.d. Mrkonji} Grad Monta`a a.d. Doboj Veleprehrana a.d. Banja Luka Zvornikputevi a.d. Zvornik Republika Srpska - stara devizna {tednja 3 Republika Srpska - stara devizna {tednja 4 Republika Srpska - op{te obaveze Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 6 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 7

NAFTA

113,51

$ 0,05 %

PLIN

3,23

$ 1,79 %

0,3 1 0,1(A) 0,221 0,65 92 90,7 53,96 55 52,96 53,1 50 45,57 46,41 44,25

ZLATO

1.663,70

$ 0,53 %

P[ENICA

780,25

$ 0,10 %

SREBRO

KUKURUZ

31,13 $

730,25

1,12 %

$ 0,21 %


22

SARAJEVSKA HRONIKA Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

SKUP[TINA KANTONA SARAJEVO

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Op}ina Had`i}i Grasu postavila ultimatum

CANTON SARAJEVO ASSEMBLY

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 34/03) i ~lana 21. Zakona o pravobranila{tvu - Novi pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 33/08 i 7/12) i ~lana 37. Poslovnika Skup{tine Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", Drugi novi pre~i{}eni tekst, broj 41/12), Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skup{tine Kantona Sarajevo objavljuje

J AV N I O G L A S ZA IMENOVANJE NA UPRA@NJENU POZICIJU 1/01 Zamjenik pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo - 1 izvr{ilac Opis poslova: Zamjenik pravobranioca vr{i poslove iz djelokruga Pravobranila{tva koje mu odredi pravobranilac. U zastupanju pred sudovima i drugim organima zamjenik ima ovla{tenja pravobranioca. Kad je pravobranilac sprije~en ili odsutan, zamjenjuje ga zamjenik koga on odredi. Kandidati za imenovanje na poziciju zamjenika pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo du`ni su ispunjavati sljede}e op{te i posebne uslove: a) Op{ti uslovi: • da su stariji od 18 godina, • da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja ovog javnog oglasa, • da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH (da se ne nalazi na izdr`avanju kazne izre~ene presudom Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju i niti je pod optu`nicom Tribunala, a nije se povinovao-la naredbi da se pojavi pred Tribunalom). b) Posebni uslovi: • da su dr`avljani Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, • diplomirani pravnik, • polo`en pravosudni ispit, • radno iskustvo u radu na imovinskopravnim poslovima u pravobranila{tvu, pravosudnim organima ili pravnim poslovima u drugim dr`avnim organima, preduze}ima i drugim pravnim licima, u trajanju od najmanje pet (5) godina, koji je rade}i u tim organima i pravnim licima stekao ugled pravnog stru~njaka i koji posjeduje najvi{e moralne osobine za obavljanje slu`be zamjenika pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo, • ne vr{i inokosnu funkciju niti je ~lan izvr{nog tijela politi~ke organizacije, u skladu sa ~lanom 26. stav 2. Zakona o pravobranila{tvu. Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i biografiju - CV, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti sljede}e dokumente: • ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj VSS - pravnog smjera, • ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom pravosudnom ispitu, • uvjerenje - potvrdu o radnom iskustvu, • uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), • izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), • uvjerenje da kandidat nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja ovog oglasa ili izjavu da nije radio u dr`avnoj slu`bi, • izjavu da kandidat nije obuhva}en ~lanom IX 1. Ustava BiH, • izjavu da ne vr{i inokosnu funkciju niti je ~lan izvr{nog tijela politi~ke organizacije, u skladu sa ~lanom 26. stav 2. Zakona o pravobranila{tvu.

Rekordan broj izostanaka sa ~asova zbog neredovnog prevoza

Redovne linije ili drugi prevoznik Ukoliko ne mo`e Gras, Op}ina }e u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama zapo~eti proceduru izbora drugog prevoznika i time gra|anima omogu}iti da ne budu taoci ovakvog stanja Rje{avanje problema prevoza {kolske djece bila je tema ju~era{njeg sastanka predstavnika Op}ine Had`i}i i komunalnog preduze}a Gras. Sastanku odr`anom u Op}ini Had`i}i prisustvovali su osim predstavnika Grasa i predstavnici politi~kih partija koje participiraju u OV-u, te direktori osnovnih {kola i Srednjo{kolskog centra iz Had`i}a. - Sastanak je organiziran radi dogovora za pobolj{anje uvjeta prevoza u~enika jer u~enici imaju veliki broj izostajanja sa nastave, a razlog tome je neredovan prevoz, odnosno izostavljene autobuske linije, kazao je Enes Kazi}, {ef Slu`be za op}u upravu, dru{tvene djelatnosti i zajedni~ke poslove Op}ine Had`i}i.

Klasi~na diskriminacija Radna grupa sastavljena od predsjednika klubova parlamentarnih stranaka i Vije}a roditelja upoznala je izvr{ne direktore preduze}a Gras o problemima prevoza na podru~ju Had`i}a. - Ovo je posljednje upozorenje predstavnicima Grasa i Ministarstva saobra}aja da se pozabave ovim problemom u~enika i gra|ana ove op}ine. Mislim da je ovo klasi~na diskriminacija kojoj su podvrgnuti gra|ani, istakao je Kazi}.

Ukoliko ne mo`e Gras, Op}ina }e u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama zapo~eti proceduru izbora drugog prevoznika i time gra|anima omogu}iti da ne budu taoci ovakvog stanja.

Pla}ene karte Direktor Srednjo{kolskog centra Had`i}i, najbrojnije srednje {kole u KS-u, Misim Gegi} naglasio je da od 995 u~enika njih 60 posto koriste usluge Grasa da bi do{li na nastavu. U 2013. ostvaren je rekordan broj izostanaka zbog lo{eg prevoza. - Svi srednjo{kolci u Had`i}ima imaju uredno pla}ene mjese~ne karte, a zauzvrat dobiju sate stajanja na stajali{tima na kojima nema autobusa, kazao je Gegi}. Ukoliko Gras ne bude u stanju obavljati usluge prevoza, pokrenut }e se tenderska procedura za izbor prevoznika koji mo`e odgovoriti potrebama gra|ana Had`i}a. Ministar obrazovanja, nauke i mladih KS-a Damir Marjanovi} je tako|er uputio pismo Grasu da se hitno izjasni povodom navedenih primjedbi, kako bi se, eventualno, ako nisu u stanju otkloniti nedostatke u saradnji sa Op}inom Had`i}i, u drugom polugodi{tu obezbijedio drugi prevoznik. S. Hu.

Dokumenti koji se prila`u moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

Vozila Centrotransa spremna

Zamjenik pravobranioca imenuje se bez ograni~enja trajanja mandata.

Osniva se posebno preduze}e

Svi kandidati koji budu ispunjavali op}e i posebne uslove bit }e pozvani na intervju. Kandidat koji bude imenovan za zamjenika pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo naknadno }e dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje se kandidovao. Javni oglas bi}e objavljen u "Slu`benim novinama FBiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz" i "Oslobo|enje". Rok za dostavljanje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa svim tra`enim dokumentima mogu se dostaviti li~no ili po{tom, sa naznakom: "Prijava za javni oglas za upra`njenu poziciju zamjenika pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo - NE OTVARATI", na sljede}u adresu: "Komisija za izbor, imenovanja i administrativna pitanja Skup{tine Kantona Sarajevo, Ul. reisa D`emaludina ^au{evi} broj 1, Sarajevo.

Broj: 01-05-1317-1/13 Sarajevo, 23. 1. 2013. godine

PREDSJEDAVAJU]A KOMISIJE Prof. dr. Mirjana Mali}

web: http://skupstina.ks.gov.ba e-mail: skupstina@skupstina.ks.gov.ba Tel: + 387 (0) 33 562-055, Fax: + 387 (0) 33 562-210 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

Centrotrans-Eurolines osnovat }e posebno preduze}e koje }e se baviti gradsko-prigradskim prevozom. Odluka o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za gradskoprigradski prevoz trebalo bi da bude donesena na Skup{tini dioni~ara kompanije koja je zakazana za 19. februar 2013. godine.

Iako, uprkos sudskim presudama i zaklju~cima Konkurencijskog vije}a BiH, Centrotransu jo{ nije omogu}eno da obavlja javni gradski prevoz u Sarajevu, ova kompanija se ozbiljno priprema za trenutak kada }e joj biti odobrene gradske linije. Centrotrans je kupio 33 nova vozila za javni gradski prevoz, ali ve}ina njih ve} mjesecima stoji u gara`i.


SARAJEVSKA HRONIKA

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

DE@URNI TELEFON

Nakon {to je CIK odbio prigovor

SDP se `alio i Apelacionom odjelu U SDP-u ne mogu da se pomire sa svojom ulogom i ~injenicom da su izgubili vlast u Centru, isti~e Zlatar • Pozivamo SDP da u okviru svojih mogu}nosti u~estvuje u radu Op}inskog vije}a, ka`e Ali} Iz SDP-a, nakon {to je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila `albu ove stranke u vezi sa izborom vije}nika u Gradsko vije}e, podnijeli su jo{ jednu `albu, i to Apelacionom odjelu Suda BiH. @alba je podnijeta uprkos apelima SDA da se to ne radi jer se na taj na~in samo odu go vla ~i sa for mi ra njem Gradskog vije}a i izborom gradona~elnika Sarajeva.

Pravno sredstvo Iz stranaka koje ~ine ve}inu u Op}inskom vije}u Centar ponovili su kako nije do{lo do kr{enja procedura tajnog glasanja, te da se na ovaj na~in samo kupuje vrijeme. - Te{ko je o~ekivati da }e se ne{to promijeniti nakon odluke Apelacionog odjela Suda BiH jer je stvar ~ista. Jednostavno, u SDP-u ne mogu da se pomire sa svojom ulogom i ~injenicom da su izgubili vlast u Centru, istakao je Emir Zlatar, predsjednik KO SDU Sarajevo. Prema Zlatarevim rije~ima, `al ba je pra vno sred stvo ko -

Procedure nisu prekr{ene

je mo `e da se ko ris ti, ali u ovom slu~aju kada je CIK ve} odbio SDP, nema smisla dalje is tra ja va ti. - Uvjeren sam da }e Apelacioni odjel vrlo brzo potvrditi stavove CIK-a. Nije nam jasno zbog ~ega se radi ovo i prolongira formiranje Gradskog vije}a i gradona~elnika. [ta sada kada ih odbije i Apelacioni odjel, i}i }e

da se `ale u Strasbourg? Nisu nam jasni motivi SDP-a, zaklju~io je Zlatar.

Odluka krajem sedmice Iz SDA su pozvali SDP da po~nu ra di ti za do bro bit svih gra|ana. - Na{ stav je da po{tujemo sva sistemska rje{enja, ali ovo je odugovla~enje procesa. Pozi-

vamo SDP da u okviru svojih mogu}nosti u~estvuje u radu Op}inskog vije}a, ali i formiranju vije}a Grada Sarajeva, naglasio je Senad Ali}, potpredsjednik OO SDA Centar. Apelacioni odjel Suda BiH, prema nezvani~nim informacijama, trebao bi donijeti odluku do kraja ove sedmice. S. Hu.

Predstavnici Koalicije Prvi mart posjetili Kanton Sarajevo

Podr{ka borbi za ljudska prava povratnika Punu podr{ku ciljevima Koalicije Prvi mart, koja djeluje radi utvr|ivanja istine i borbe protiv genocida, te za{tite ljudskih prava povratnika, iskazali su predstavnicima koalicije Emiru Suljagi}u, Nedimu Jahi}u i Eminu Mahmutovi}u na ju~era{njem sastanku premijer Kantona Sarajevo Suad Zeljkovi} i ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Muamer Bandi}. - Kanton Sarajevo je prvi u oblasti socijalne za{tite od 2011. godine svojom legislativom uredio prava povratnicima da prilikom povratka na svoja prijeratna ognji{ta ne izgube beneficije koje su stekli s druge strane en-

VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 11.17, Plo~e 6.51, Zenica 4.47, 7.09, 12 i 19.24, Konjic 7.17, 15.30 i 19.26, Banja Luka 15.54

Dolasci u Sarajevo iz:

Zagreb 18.12, Plo~e 21.13, Zenica 6.45, 9.26, 13.57 i 20.57, Konjic 6.40, 10.43 i 18.55, Banja Luka 9.48

AVIONI Dolasci: Is tan bul 10.25, An co na 10.35, Beo grad 11.25 i 21.40, Mu nich 12.35, Lju blja na 12.55, Zu rich/Ba nja Lu ka 14.10, Vi en na 14.20 i 21.40, Za greb 15.00 i 22.00

titetske linije, a sve s ciljem ostvarivanja odr`ivog povratka, naglasio je Suljagi}, te najavio da ova koalicija u narednom periodu ima za cilj usvajanje novog zakonskog akta - radnog naziva zakon o dopunskim pravima povratnika. Premijer Zeljkovi} je kazao da je prosje~ni aktivni `ivotni vijek ~ovjeka izuzetno kratak pa se zbog toga treba truditi u~initi {to vi{e dobrih djela, ali i {to prije se vratiti temeljnim vrijednostima porodice koje su oduvijek krasile sve Bosance i Hercegovce, jer samo tako mo`emo o~ekivati da }e nam svima zajedno biti bolje.

Odlasci: Beograd 6.20 i 16.35, Zagreb 6.30 i 15.30, Banja Luka/Zurich 7.35, Vienna 7.40 i 15.05, Istanbul 11.20, Munich 13.15, Ljubljana 13.25, Ancona 17.55

AUTOBUSI Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~etvrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Kar-

lsruhe i Stut tgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petak i nedjelja u 6 sati, Split svakim danom u 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati,

Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i

23

276-982

VA@NIJI TELEFONI

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 Pomo} ovisnicima 062/761-415 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 HITNA 716-331 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

11 12

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan, osim subotom, nedjeljom i praznicima u 15.30 sati, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15 sati, Visoko - Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan, osim subotom, nedjeljom i praznicima u 5.30 sati via Visoko i Kakanj, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvr tkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 i 17.30 sati autoputem, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati autoputem.


24

SARAJEVSKA HRONIKA

USAID-ov projekt Ekonomija energetske efikasnosti

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila nacrt bud`eta

Bud`etska kasa te{ka 718,14 miliona KM

Velika u{teda energije

Utopljeno 20 ku}a U okviru USAID-ovog projekta Ekonomija energetske efikasnosti (3E), u saradnji sa Caritas Suisseom, toplotno su izolirane fasade na 20 ku}a u Sarajevu i Tuzli. Vlasnici ku}a su primili potrebne koli~ine stiropora za izolaciju fasade, te stru~ni nadzor i savjet. Kako je ju~er na prezentaciji u Privrednoj komori KS-a kazao Fuad Imamovi}, asistent Caritas Suissea, do sada je u cijeloj BiH utopljeno 60 objekata. - Prema nekim istra`ivanjima, na ovaj na~in u{tedjelo se 45 posto energenata, a {to se ti~e finansijskih pokazatalja, dokazano je da se ulo`eni novac vrlo brzo vra}a kroz smanjenje potro{nje energi-

je. Rezultati utopljavanja ku}a pokazuju da }e vlasnici u prosjeku u roku od osam godina otplatiti investiciju, a u isto vrijeme `ivjeti u mnogo komfornijim domovima, kazao je Imamovi}. Fahrudin Kuli}, predstavnik USAID-a, istakao je da je projekt ko{tao 30.000 KM, s tim da su vlasnici ku}a ulo`ili po 10.000 maraka. - Sve skupa je ko{talo 200.000 KM. Kriteriji za odabir ku}a koje su utopljene bio je da potro{nja uglja na godi{njem nivou iznosi osam tona i da su vlasnici spremni voditi dnevnik o utro{ku toplotne energije nakon {to su fasade toplotno izolirane, naglasio je Kuli}. J. Ma.

Sa nama u Kamerni

Radnja na uglu Zbog velike zainteresovanosti publike, predstava “Radnja na uglu” na repertoaru Kamernog teatra 55 bit }e i danas u 18 sati. Ovo nije prvi put da su menad`ment i glumci Teatra odlu~ili odr`ati ovu predstavu i izvan utvr|enog repertoara kako bi mnogobrojnoj publici svih generacija omogu}ili da u`iva u ovoj nje`noj, romanti~noj komediji. Naime, do sada su pored “Radnje na uglu” i za koju je pored kolektivne, omogu}ena i pojedina~na kupovina ulaznica, odr`ane predstave i za III gimnaziju iz Sarajeva, Gimnaziju Ilid`a iz Isto~nog Sarajeva i Gimnaziju iz Zavidovi}a. Podsjetimo da je rije~ o rasko-

{noj ansambl predstavi, pri~i koju ma|arski pisac Mikós László smje{ta u tridesete godine pro{log vijeka, u knji`aru u kojoj se odvija pri~a puna emocija i {arma, a koju su gledaocima na izuzetan na~in prenijeli reditelj François Lunel i glumci Dragan Jovi~i}, Muhamed Had`ovi}, Vanesa Glo|o, Senad Alihod`i}, Amar Selimovi}, Aida Bukva, Boris Ler, Rade ^olovi}, Ravijojla Jovan~i} - Le{i}, Nedim D`inovi}. ^itatelj Oslobo|enja koji se prvi javi od 10 sati na na{ de`urni telefon 276-982 mo}i }e prisustvovati ovoj predstavi. Dobitnik karte mo`e podi}i najkasnije do 17 sati.

Isklju~enja struje Zbog odr`avanja energetskih postrojenja, danas }e u navedenim vremenskim intervalima bez napajanja elektri~nom energijom ostati sljede}a podru~ja: od 8 do 16 sati Prijepolj~eva, Goloderica, Sokolovi}-Kolonija 3 i 11, Abdurahmanova, Had`iabdinica i Mahmutovac, a od 9 do 10.30 Ned`ari}i Kvadrant, Ned`ari}i naselje 11 i 14. Od 9 do 15 sati struje ne}e imati Vrbovska 2, Ivan-sedlo 1 i 2, Trzanj 1, 2 i 3, Gornja Ra{telica 1 i 2, Donja Ra{telica, Vukovi}i, Kor~a, Had`i}i, Crna Rijeka 1, 2, 3 i 4, [ehovi}i, Drin~i}i, Rezervoar Brezice, Ru|era Bo{kovi}a 1, Vrbovska, Mlinska i Kamenja~a 2, a od 10.30 do 12 Butmirska cesta 1, Ned`ari}i 9 i 10. U terminu od 12 do 13.30 sati bez napajanja }e ostati Ned`ari}i naselje 5 i 7 i Bra}e Muli} 2, a od 13.30 do 15 Ned`ari}i naselje 3, 4 i 6.

Hennessey na sjednici Skup{tine Mary Ann Hennessey, {efica ureda Vije}a Evrope u Bosni i Hercegovini, danas }e se obratiti zastupnicima u Skup{tini Kantona Sarajevo, u vezi sa prijedlogom odluke o progla{enju amandmana na Ustav Kantona Sarajevo, odnosno uskla|ivanjem Ustava KS-a sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} - Finci. Navedeni prijedlog je druga, odnosno tre}a ta~ka dnevnog reda.

Bud`et prenapregnut

Ova Vlada do{la je krajem godine i mi smo takore}i stigli na skuhan ru~ak i na deficit koji iznosi najmanje 120 miliona maraka Nacrt bud`eta Vlade Kantona Sarajevo za ovu godinu iznosi 718,14 miliona maraka i kako je ju~er kazao Suad Zeljkovi}, premijer Vlade Kantona Sarajevo, on }e biti stabiliziraju}i u tom smislu da }e normalizirati situaciju koja je lo{a u startu.

Nemogu}a misija - Ova Vlada do{la je krajem godine i mi smo takore}i stigli na skuhan ru~ak i na deficit koji iznosi najmanje 120 miliona maraka. Odmah u startu ostali smo bez tih para i mora se postaviti pitanje ko je odgovoran za to i gdje su te pare potro{ene? Mi smo gotovo dovedeni do nemogu}e misije i blizu smo onoga {to se zove nemogu}nost `ivota. Nemamo vi{e {ta tro{iti, a niko ne}e da se odrekne ste~enih prava, kazao je premijer Zeljkovi}. Prema rije~ima Zeljkovi}a, 10.723 bud`etska korisnika ne moraju brinuti jer se plate u ovoj godini ne}e smanjivati. - Svi projekti koji tangiraju so-

cijalu, borce, |ake i penzionere ne}e biti ugro`eni, ali }emo prekontrolisati sve one koji godinama crpe pare iz bud`eta, a nemaju pravo na to. Bud`etski korisnici moraju znati da }e se svako radno mjesto provjeriti jer ovaj bud`et je prenapregnut, istakao je Zeljkovi}.

GDJE SU PARE? Odmah u startu ostali smo bez 120 miliona KM i mora se postaviti pitanje ko je odgovoran za to i gdje su te pare potro{ene, isti~e Zeljkovi} Muhamed Kozadra, ministar finansija Kantona Sarajevo, kazao je da se u ovoj godini o~ekuju prihodi od 640,72 miliona maraka, i to od poreza 561,81 milion i neporeznih prihoda 68,94 miliona KM. - Preneseni krediti iznose 13 miliona KM, transferi 9,9 miliona KM i to ukupno ~ini 718,14 mi-

liona KM, naravno uz dodatnih 35 miliona maraka od MMF-a i 10 miliona KM koje o~ekujemo od prodaje Studentskog centra, istakao je Kozadra. Ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a KS-a Zlatko Petrovi} naglasio je da bud`et ovog ministarstva ove godine iznosi 37 miliona KM i u odnosu na pro{lu godinu manji je za 18 miliona KM.

Za{ti}ena doma}instva - Ono {to gra|ani moraju znati kada je u pitanju pove}anje cijena komunalnih usluga je da }e izme|u 15 i 20 hiljada doma}instava biti za{ti}eno i da }emo prvi put subvencionirati gra|ane, a ne komunalna preduze}a. Za tu namjenu osigurano je 11 miliona KM, pojasnio je Petrovi}. Sjednica Skup{tine Kantona Sarajevo na kojoj }e se raspravljati o nacrtu bud`eta zakazana je za 11. februar, a planirano je da bud`et u javnoj raspravi bude 25 dana. J. Ma.

Zbog sumnje da su organizovali {trajk u Grasu

Ba{i} podnio krivi~ne prijave U trenutku dok je jo{ obna{ao du`nost v.d. direktora Grasa, Hasan Ba{i}, zbog sumnje da su po~inili krivi~no djelo u~estvovanja u spre~avanju slu`bene osobe u vr{enju slu`bene du`nosti i oduzimanja tu|e pokretne imovine, podnio je krivi~ne prijave protiv vi{e osoba iz Sindikata komunalne privrede Grasa. Tako su na spisku onih protiv koji je Ba{i} podnio krivi~ne prijave Adnan Himzanija, predsjednik Sindikata komunalne privrede Grasa, Amir Muminovi}, potpredsjednik Sin di ka ta, Re {ad Huj dur, Adnan Por~a, Mirsad Zuko-

vi}, Fahrudin D`abija i Senad Mizdrak. Ba{i} je, izme|u ostalog, naveo i da su tokom javnog oku-

pljanja pomenuti ~lanovi Sindikata naredili i organizovali zabranu izlaska vozila iz kruga Grasa. S. Hu.


OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

OGLASI

25


26

KULTURA

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

Kino Meeting Point

OSLOBO\ENJE

Nova knjiga

"One" sa Juliette Binoche Kratke historiografske U kinu Meeting Point od 31. sije~nja do 2. velja~e sarajevska publika bit }e u prilici, u treminu od 20 sati, pogledati film "One / Elles" redateljice Malgoske Szumowske. Gluma~ku ekipu predvodi Juliette Binoche, s kojom se publika u Sarajevu imala mogu}nost upoznati tijekom njezine posjete 13. Sarajevo Film Festivalu. Juliette Binoche u filmu "One" tuma~i lik novinarke Anne koja istra`uje prostituciju me|u studenticama. Iako djevojke koje pronalazi nisu odu{evljene idejom medijske eksponiranosti, Anne uspijeva nagovoriti dvije na razgovor: provokativnu Aliciju (Joanna Kulig), ambicioznu studenticu ekonomije koja je napustila rodnu Poljsku zbog obrazovanja, i suptilnu Charlotte (Anais Demoustier), odlu~nu da iza sebe ostavi provincijalne korijene. No, tamo gdje o~ekuje jad i o~aj, Anne otkriva slobodu, ponos i

metafikcije (Jasmin Agi}, "Gospo|ica Biljana Tepalj i druge pri~e", Sarajevo, 2012)

snagu, a kako njena profesionalna zainteresiranost za dvije sna`ne mlade `ene postaje li~na, istovremeno lagano otkriva i preispituje vlastitu seksualnost.

Radionice Malog Magacina Kabare

Knjiga pri~a mladog bosanskohercegova~kog knji`evnog kriti~ara Jasmina Agi}a naslova "Gospo|ica Biljana Tepalj i dru ge pri ~e" ima sve odli ke dobre literature. Rije~ je o knjizi sastavljenoj od osamnaest pri~a razli~ite du`ine i razli~itog sadr`aja. Pet pri~a, napisanih u ispovjednom prvom licu jednine, objedinjenih u ciklus naziva "Glasovi" pokazuju da je Agi} spisatelj posve}en njegovanju jezi~ke kulture i rudarskom radu na oblikovanju sopstvenog umjetni~kog stila. Pri~e su tematski smje{tene u kulturu i vrijeme o kojima imamo oskudne predstave, a znanja koja posjedujemo uvjetovana su stereotipnim predod`bama. Kada se odlu~io pripovijesti situirati u jedno indijansko selo smje{teno s one strane granice izme|u civilizacije i svijeta barbarstva, Agi} se upustio u te`ak knji`evni pothvat. Naime, on je, kako ja vidim, nastojao jednom amorfnom i relativno nepoznatom svijetu dati oblik i lice - u ~emu je bio vi{e nego uspje{an.

Pri~e iz NOB-a

Zana Marjanovi}

Poznati u~e najmla|e Mali Magacin Kabare za februar najavljuje novi semestar i nastavak ciklusa kreativnih radionica za djecu. Uklju~ivanje poznatih bh. glumaca koji prenose znanja i iskustva ~lanovima Malog Magacina Kabare jedan je od na~ina unapre|enja radionica, pa }e se tako od novog semestra timu Malog Magacina Kabare pridru`iti Zana Marjanovi}, koja }e zajedno sa Sa{om Pe{evskim i Sanelom Krsmanovi} voditi radionice kreativnosti i ma{te. - Raduje me {to }u se kao predava~ pridru`iti Malom Magacinu Kabare, koji iza sebe ima ve} dvije uspje{ne predstave. U novom ciklusu pripremamo dokumentarni film

o kulturno-historijskom naslije|u BiH, kojeg }e u potpunosti realizirati polaznici dviju radionica, ka`e Zana Marjanovi}. Do po~etka novog semestra, koji }e trajati pet mjeseci, Mali Magacin Kabare vr{i i upis novih ~lanova na radionice kreativnosti i ma{te, djece od sedam do 14 godina, koji }e imati priliku iskazati ideje i pokazati talente. Rad Malog Magacina Kabare realizira se kroz dvije radionice - gitare i muzike, te radionicu kreativnosti i ma{te, koja u sebi objedinjava ~asove modernog baleta i scenskog pokreta, glume, re`ije, kostimografije i dizajna, te umjetnosti op}enito. N. S.

Od 2014.

Kineski pandan Nobelu Tajvanski milijarder najavio je osnivanje nagrade Tang, neke vrste azijske Nobelove nagrade, za doprinos u istra`ivanju odr`ivog razvoja, biofarmacije, sinologije i prava. Milijarder Samuel Yin poduprijet }e novu nagradu s tri milijarde tajvanskih dolara (oko 150 miliona KM) zbog, kako je kazao, poticanja istra`ivanja koje }e koristiti svijetu i ~ovje~anstvu, promocije kineske kulture i pobolj{anja svijeta. Tang Prize dodjeljivat }e se sva-

ke druge godine, po~ev{i od 2014. Svaki dobitnik primit }e ~ek od 50 miliona tajvanskih dolara (2,5 miliona KM), {to je vi{e od dobitnika Nobelove nagrade za mir (1,8 miliona KM).

Ipak, numeri~ki, najve}i je ciklus pripovjedaka koji se bavi pro{lo{}u na{e zemlje i koji je naslovljen "Pri~e iz NOB-a". Deset pri~a ovog ciklusa otkrivaju Agi}a kao veoma spretnog pripovjeda~a kratke prozne for-

Promocija u Sarajevu Promocija zbirke pri~a "Gospo|ica Biljana Tepalj i druge pri~e" Jasmina Agi}a odr`at }e se sutra u 18 sati u Charlami (Skenderija). Osim autora, o knjizi }e govoriti profesor Muhidin D`anko. me i pisca koji se ne libi iskazati svoja politi~ka i ideologijska uvjerenja. Njegove kratke historiografske metafikcije imaju spisateljski {arm i posebnu ~itala~ku dra`, a njegova odlu~nost da revitalizira vrijeme i doga|aje koji su sustavno u protekla dva desetlje}a bivali difamirani pokazuje da je rije~ o autoru koji dr`i do sistema

Od knji`evne kritike do proze Agi} umjetni~ku prozu godinama objavljuje u najrecentnijim knji`evnim glasilima u na{oj zemlji. Knjiga pri~a "Gospo|ica Biljana Tepalj i druge pri~e" prva je autorova objavljena knjiga. Ciklus od pet pripovijetki uvr{tenih u knjigu pod nazivom "Glasovi" dramatizovan je za potrebe radija. Prvo predstavljanje knjige autor je imao na knji`evnoj tribini Muzeja grada Zenice, gdje su o knjizi i njenim umjetni~kim dometima govorili knji`evnik Adnadin Ja{arevi} i histori~ar Ikbal Cogo. Knji`evnu kritiku i esejistiku Agi} je objavljivao u na{em prilogu KUN, te ~asopisima za knji`evnost i kulturu. Autor je niza radiodokumentaraca posve}enih najzna~ajnijim savremenim bh. knji`evnicima.

vrijednosti zasnovanog na humanizmu i antifa{izmu. Obi mom i spi sa telj skim za hva tom na jo bi mni ja je pripo vi jest "Je sen" na pi sa na u de set auto no mnih po glav lja bez ~vrste fa bu le i li ko va u kla si ~nom smi slu ri je ~i. To je pri po vi jest me di ta ti vnog sa dr`a ja i ek spe ri men tal ne forme iz ko je se vi di da Agi} ima ozbi ljne knji `e vne am bi ci je i ta lent s ko jim mo `e sa vla da ti sve pred sebe postavljene lite rar ne zah tje ve.

Jezik i stil Pripovijetke "Adresa" i "Gospo|ica Biljana Tepalj" po kojoj cijela knjiga nosi naziv su portretnog tipa. Obje su napisane u tre}em pripovjednom licu i pokazuju zavidnu pripovjeda~ku vje{tinu. U njima autor portretira osobe iz na{e svako dne vni ce osli ka va ju }i svu tragiku ni po ~emu izuzetnih `ivota. Iznad svega ovdje prepoznajem originalnost i specifi~no izgra|en jezik i stil, iako se radi o piscu po~etniku. Knjigu "Gospo|ica Biljana Tepalj i druge pri~e" po~etnika Jasmina Agi}a toplo preporu~ujem za {tampanje jer u njemu prepoznajem istinskog pisca i knji`eB. RED@EPAGI] vnika.

Muzi~ka akademija Sarajevo

Dan Johna Cagea U petak, 1. velja~e, na Muzi~koj akademiji Sarajevo bit }e obilje`ano stotinu godina od ro|enja Johna Cagea posebnim programom, ~iji je lajtmotiv "Happy New Ears!!!", naslovljen prema jednom njegovu tekstu u kojemu on poziva da se stalno radujemo svakom novom neplaniranom iskustvu, svakom novom trenutku kao novom otkrovenju, navodi se povodom ovog doga|aja. Dan Johna Cagea bit }e usmjeren na predstavljanje niza dokumentarnih zapisa i filmova, videodokumentacije izvo|enja njegovih radova, projekcije njegovog fil-

ma i reprodukcije njegovih govornih i elektroakusti~kih djela, uz izlo`bu njegovih napisa, partitura i dokumenata. S obzirom na to da }e istovremeno biti predstavljeno i oko 20 sati raznih videomaterijala, posjetioci se pozivaju da dan studiranja Johna Cagea posvete izu~avanju djela ovog kompozitora, koji }e dati mnoga obja{njenja za one koji ne razumiju ideje i sadr`aje savremene umjetni~ke muzike, bez obzira na njihovo prethodno muzi~ko obrazovanje. Projekt je zajedni~ka produkcija tima Muzi~ke akademije

Sarajevo, koji ~ine mladi izvo|a~i, kompozitori, teoreti~ari i muzikolozi, kako studenti, tako i profesori i bit }e realiziran od 10 do 22 sata. Poseban doga|aj izvo|enja Cageovih performativnih djela zapo~et }e u 20 sati.


KULTURA

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

27

Vjetrenica

Ulaz u pe}inu

Blago prirode

^ovje~ija ribica

Pe}ina koja sadr`i najve}i biodiverzitet na svijetu ovih godina bilje`i rast posjetilaca, ali suludo zvu~i ~injenica da u njoj nije zaposlen nijedan stru~njak koji bi o njoj brinuo Jedan od najvrednijih prirodnih dragulja koje Bosna i Hercegovina ima, pe}ina Vjetrenica, ve} je vi{e od 60 godina za{ti}eni spomenik prirode, koji plijeni pa`nju turista sa svojim bogatim ornamentima. U zadnje dvije godine, Vjetrenica je zabilje`ila posjetu od oko 15.000 turista, {to je prili~no velik broj s obzirom na to da ve}ina njih dolazi tek tokom ljetnih mjeseci i to sa jadranske obale.

Neophodnost monitoringa Ali, Vjetrenica, kako to obi~no biva sa na{im spomenicima ili prirodnim bogatstvima, nije bez problema. Goru}i problem koji Vjetrenica trenutno ima, odnosi se na nedostatak kvalitetnog i stru~nog kadra. Tu situaciju najbolje oslikava ~injenica da u Vjetrenici trenutno nije zaposlen nijedan stru~njak iz oblasti speleogije. - Zaista trebamo stru~njake iz BiH koji bi bili uz nas i pomagali nam u za{titi pe}ine, njene bogate flore i faune, ali i ostalih segmenata kao {to su tektonski pomaci, odroni i sli~no, kazala je za Fenu Ana Soldo, direktorica JP Vjetrenica. - Mi trenutno nemamo nije-

Dom leoparda Prvo navo|enje Vjetrenice kao zanimljivog pe}inskog fenomena zabilje`eno je kod Plinija starijeg u njegovom djelu "Historia naturalis", 77. godina na{e ere. To je najve}a i najpoznatija pe}ina u BiH i za{ti}eni spomenik prirode od 1950, a 1981. je progla{ena geomorfolo{kim rezervatom prirode. Smje{tena je 300 metara isto~no od Zavale, na zapadnom rubu Popova polja, u op}ini Ravno, te 12 kilometara udaljena od mjesta Slano na obali Jadranskog mora, odnosno 80 km od grada Mostara. Ukupno je otkriveno oko 6.700 metara podzemnih kanala. Speleolo{ke posebnosti ove jedinstvene pe}ine su specifi~na ljepota, prostrani hodnici i dvorane, brojne nakupine siga, te bogat hidrografski svijet s brojnim jezerima, nekoliko vodopada, vi{e stalnih potoka i na desetke manjih periodi~nih tokova koji teku raznim smjerovima. Vjetrenica je podjednako zanimljiva u ekolo{kom, geomorfolo{kom i ekonomskom smislu. Karakterizira je i iznimno bogat pe}inski svijet, u kojem je zabilje`eno vi{e od 200 razli~itih `ivotinjskih vrsta, od kojih vi{e od 90 troglobionata (`ivotinja potpuno prilago|enih na `ivot u podzemlju), {to je ~ini prvom u svijetu po bioraznolikosti. Njih 37 je prvi put prona|eno i opisano upravo na ovom mjestu (locus typicus). U Vjetrenici je prona|en i ~itav niz zanimljivih paleontolo{kih nalaza, me|u kojima se izdvajaju cjelovit kostur leoparda (Panthera pardus) 1968. i koji se sada nalazi u, na`alost, zatvorenom Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevu. dnog stru~njaka. Takve se osobe pozovu samo povremeno i na odre|eno vrijeme ljeti da pomognu na pojedinim poslovima ka-

da se organiziraju kampovi ili razli~ita istra`ivanja, govori Soldo. Vjetrenici su takvi stru~njaci prijeko potrebni zbog stalnog moni-

Dio Vjetrenice koji se zove Pjati

toringa koji se treba kontinuirano provoditi, ali i zbog pravovremene za{tite i uo~avanja svih promjena koje bi pe}ini mogli na{koditi. Upravo zbog nedostatka vlastitog stru~nog kadra, prije dvije godine su pozvani stru~njaci iz Zagreba kako bi uradili studiju za{tite Vjetrenice.

Kandidat za listu NESCO-a Uprkos pomenutim problemima, uprava Vjetrenice je uspjela proteklih godina napraviti neke infrastrukturne pomake koji su i rezultovali ve}om posje}eno{}u pe}ine. Ura|en je sanitarni ~vor, napravljen prilaz Vjetrenici u du`ini od 300 metara, te pro{irena i asfaltirana cesta koja vodi do same pe}ine. Tako|er, obnovljena je stara `eljezni~ka stanica u izvornom izgledu kao i u vrijeme Austro-Ugarske, a u koncesiju ju je uzeo jedan od hotela iz Dubrovnika. U okviru stanice zavr{ena je izgradnja i restorana, a trenutno se gradi i upravna zgrada, koju finansira UNESCO.

- Unutar te zgrade jedan dio bismo uredili kao muzej, obja{njava Soldo. - Za to su potrebna minimalna sredstva od oko 300.000 KM, te taj projekt ne}e biti ra|en u ovoj godini. Mi smo neprofitno preduze}e te svaku zaradu ula`emo u za{titu pe}ina i plate za zaposlenike. Za zaposlenike imamo dovoljno novca dok radimo, a kad ne radimo, finansiramo se iz Op}ine Ravno, ka`e direktorica Vjetrenice. Na prijedlog ANUBiH Vjetrenica je kandidirana za UNESCOov spisak prirodne ba{tine. Za njegovu realizaciju bit }e potrebno rije{iti vi{e pitanja kao {to su prevrednovanje statusa Vjetrenice, obnova ratne ru{evine u Zavali, uklanjanje ili onemogu}avanje prijetnje zaga|enju Vjetrenice, te formiranje tijela koje bi se brinulo o Vjetrenici. Tako|er, Vjetrenica je upisana na Smaragdnu mre`u (Emerelad network), nakon {to je BiH pristupila Bernskoj konvenciji. N. SELIMOVI]

Bestseleri

Zapleti i zavjere Prikaz knjige Fadile Nure Haver

Topos bosanske `ene U crkvi sv. Ante Padovanskog na Bistriku u Sarajevu

Obojena stakla fra Perice Vidi}a


28

OGLASI

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 34/03), Ministarstvo zdravstva Zeni~ko-dobojskog kantona objavljuje

OSLOBO\ENJE

ZA IMENOVANJE NA POZICIJE U UPRAVNIM ODBORIMA

Na osnovu ~l. 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjma Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), ~lana 64. stav 3. alineja 3. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine F.BiH", broj 46/10) i Odluke o bli`im kriterijima za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasni{tvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili vi{e kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 54/10 i 59/10), Ministarstvo zdravstva Zeni~ko-dobojskog kantona, r a s p i s u j e

Poni{tava se javni oglas za imenovanje predsjednika i ~lanova upravnih odbora ~iji je osniva~ Zeni~ko-dobojski kanton i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeni~ko-dobojskog kantona, koji je objavljen u dnevnom listu "Oslobo|enje" od 13.12.2012. godine i "Slu`benim novinama F.BiH", broj 109/12 od 19.12.2012. godine, u dijelu koji se odnosi na imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica.

ZA IZBOR I NOMINIRANJE PREDSTAVNIKA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA U UPRAVNI ODBOR KLINI^KOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU

PO NI [TE NJE JAVNOG OGLA SA

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine F.BiH", broj 12/03 i 34/03), a u postupku imenovanja predsjednika i ~lanova upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica, Ministarstvo zdravstva Zeni~ko-dobojskog kantona, objavljuje

P O N O V N I J AV N I O G L A S za imenovanje na pozicije u upravnom odboru Kantonalne bolnice Zenica Objavljuje se javni oglas za imenovanje presjednika i ~lanova upravnog odbora Kantonalne bolnice Zenica. Upravni odbor Kantonalne bolnice Zenica ima pet (5) ~lanova i ~ine ga predstavnici: - osniva~a - tri (3) ~lana, od kojih jedan mora biti ispred kantonalnog ministarstva zdravstva, - stru~nih radnika zdravstvene ustanove - dva (2) ~lana, od kojih jedan mora biti iz reda zdravstvenih radnika. Opis pozicija Predsjednik i ~lanovi upravnog odbora zdravstvene ustanove obavljaju sljede}e poslove: - dono{enje statuta zdravstvene ustanove, - imenovanje i razrje{avanje direktora, odnosno vr{ioca du`nosti direktora zdravstvene ustanove, - utvr|ivanje plana rada i razvoja, - utvr|ivanje godi{njeg programa rada, - dono{enje finansijskog plana i usvajanje godi{njeg obra~una, - dono{enje op}ih akata o unutra{njem ure|enju i sistematizaciji poslova i drugih op{tih akata, saglasno zakonu i statutu zdravstvene ustanove, - odlu~ivanje o svim pitanjima djelatnosti radi kojih je zdravstvena ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ zdravstvene ustanove, - usmjeravanje, kontrolisanje i ocjenjivanje rada direktora, - rje{avanje svih pitanja odnosa sa osniva~em, - odlu~ivanje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog statutom zdravstvene ustanove, - odgovaranje osniva~u za rezultate rada zdravstvene ustanove, - odlu~ivanje o prigovoru zaposlenika na rje{enje kojim je drugi organ, odre|en statutom zdravstvene ustanove odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa, - podno{enje osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taja o poslovanju zdravstvene ustanove, - obavljanje i drugih poslova saglasno zakonu i statutu zdravstvene ustanove. Op}i uslovi za imenovanje Kandidat za imenovanje u upravni odbor treba ispunjavati sljede}e op}e uvjete: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na kandidata ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F.BiH ("Slu`bene novine F.BiH", broj: 12/03 i 34/03), - da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine F.BiH", broj 70/08), - da nema privatni / finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi u ~iji upravni odbor se kandiduje. Posebni uslovi za imenovanje Kandidat za imenovanje u upravni odbor mora ispunjavati sljede}e posebne uvjete: - VSS (VII stepen) ekonomskog, pravnog ili zdravstvenog usmjerenja, - najmanje 5 godina radnog iskustva, - u`ivanje ugleda u lokalnoj zajednici, - da nije ~lan vi{e od jednog upravnog odbora ili nadzornog odbora, odnosno odbora za reviziju u vi{e od jednog privrednog dru{tva, - sposobnost za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje upra`njenih pozicija, - sposobnost tuma~enja ekonomskih, tehnolo{kih i pravnih analiza i propisa, - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, - komunikacijske i organizatorske sposobnosti, - rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere, - preporuke ranije neposrednih rukovodilaca, naro~ito u oblasti zdravstva, odnosno zdravstvenog osiguranja. Dokazi Prijave kandidata na oglas treba da sadr`e: kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, naziv zdravstvene ustanove u ~iji upravni odbor se u~esnik oglasa kandiduje i naznaku iz kojeg reda predstavnika se kandiduje (predstavnik osniva~a, ministarstva zdravstva ili zdravstvene ustanove).Uz prijavu treba dostaviti orginalne dokumente ili ovjerene kopije tih dokumenata kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta i to: - univerzitetsku diplomu, - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju li~ne karte CIPS-a, - dokaz o radnom iskustvu na poslovima svog stru~nog zvanja, - ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi ~lan IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - ovjerenu izjavu da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja oglasa, - ovjerenu izjavu kandidata da ispunjava uvjete propisane Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, - ovjerenu izjavu kandidata da nije ~lan vi{e od jednog upravnog ili nadzornog odbora, odnosno odbora za reviziju, - ovjerenu izjavu da nije na funkciji na politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 12/03 i 34/03), - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv sa ~lanstvom u upravnom odboru u koji se kandiduje pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (ne starije od tri mjeseca), - uvjerenje da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno ~lanstvo u upravnom odboru (ne starije od tri mjeseca). Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija }e obaviti intervju. Prije intervjua kandidati }e biti pozvani da daju podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu, eventualno, zatra`iti dodatne preporuke i informacije o kandidatima. Prijave kandidata sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzete u razmatranje u daljem postupku i imenovanju. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi Ministarstvu zdravstva Zeni~ko-dobojskog kantona u roku od sedam dana od dana imenovanja. Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ili po{tom na adresu Zeni~ko-dobojski kanton - Ministarstvo zdravstva, Ku~ukovi}i 2, 72000 Zenica, sa naznakom: "ZA IMENOVANJE NA POZICIJU ^LANA UPRAVNOG ODBORA - NE OTVARATI". Oglas ostaje otvoren 14 dana od dana njegovog posljednjeg objavljivanja, a isti }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i u dnevnim novinama "Oslobo|enje". Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Nakon zavr{ene procedure imenovanja, prijava i dokumentacija se ne}e vra}ati kandidatima koji su aplicirali na ovaj javni oglas.

J AV N I O G L A S 1. POZICIJA Ogla{ava se Javni oglas za izbor i nominiranje 1 (jednog) predstavnika Zeni~ko-dobojskog kantona, suosniva~a Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu u Upravni odbor Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu: Upravni odbor Klini~kog centra). 2. OPIS UPRA@NJENE POZICIJE Djelokrug rada Upravnog odbora Klini~kog centra u smislu ~lana 65. Zakona o zdravstvenoj za{titi je: - dono{enje statuta zdravstvene ustanove, - imenovanje i razrje{avanje direktora odnosno v.d. direktora zdravstvene ustanove, - utvr|ivanje planove rada i razvoja zdravstvene ustanove, - utvr|ivanje godi{njeg programa rada, - dono{enje finansijskog plana i usvajanje godi{njeg obra~una, - dono{enje op{tih akata o unutra{njem ure|enju i sistematizaciji poslova i druge op{te akte, saglasno zakonu i statutu zdravstvene ustanove, - odlu~ivanje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je zdravstvena ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ zdravstvene ustanove, - usmjeravanje, kontrolisanje i ocjenjivanje rada direktora, - rje{avanje svih pitanja odnosa s osniva~em, - odlu~ivanje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog statutom zdravstvene ustanove, - odgovaranje osniva~u za rezultate rada zdravstvene ustanove, - odlu~ivanje o prigovoru zaposlenika na rje{enje kojim je drugi organ, odre|en statutom zdravstvene ustanove, odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa, - podno{enje osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju zdravstvene ustanove, - obavljanje i drugih poslova saglasno zakonu i statutu zdravstvene ustanove. 3. MANDAT Mandat ~lanova Upravnog odbora Klini~kog centra imenovanih ispred Zeni~ko-dobojskog kantona, traje do isteka mandata postoje}eg Upravnog odbora Klini~kog centra, imenovanog od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. 4. OP]I UVJETI Kandidat za poziciju u Upravni odbor Klini~kog centra ispred Zeni~ko-dobojskog kantona pored uvjeta utvr|enih u Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 12/03 i 34/03), du`an je ispunjavati i sljede}e uvjete: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od tri mjeseca), - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog oglasa (izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa ne starije od tri mjeseca), - da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa ne starije od tri mjeseca), - da nije na funkciji u politi~koj stranci, u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine (izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa ne starije od tri mjeseca), - da nema privatni - finansijski interes u Klini~kom centru (izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa ne starija od tri mjeseca), - da nije direktor zdravstvene ustanove, odnosno zavoda (izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa ne starija od tri mjeseca), - da nije ~lan ni u jednom upravnom odnosno nadzornom odboru ustanove, zavoda odnosno privrednog dru{tva s ve}inskim dr`avnim kapitalom (izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa ne starija od tri mjeseca). 5. POSEBNI UVJETI Kandidat za poziciju u Upravni odbor Klini~kog centra, pored uvjeta iz ta~ke 4. ovog oglasa, treba da ispunjava i slijede}e uvjete: - da ima zavr{en VII stepen stru~ne spreme: pravnog, ekonomskog, tehni~kog ili zdravstvenog usmjerenja (dokaz: ovjerena fotokopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju), - da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima svog stru~nog naziva (dokaz: potvrda o radnom iskustvu), - da ima stru~no znanje iz djelatnosti Klini~kog centra, te da je upu}en u sadr`aj i na~in njegovog rada, - da ima sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu. 6. OSTALI UVJETI Prilikom procjene kvalifkacije i iskustva kandidata, u obzir }e se uzeti i sljede}e: - sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje poslova, - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, organizacijske i komunikacijske sposobnosti, - dokazani rezultati rada ostvareni u toku radne karijere. 7. POTREBNI DOKUMENTI Uz prijavu na javni oglas kandidati su du`ni dostaviti dokaze (originalne dokumente ili ovjerene fotokopije ne starije od tri mjeseca) o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta, kao i biografiju o kretanju u slu`bi, adresu i kontakt telefon. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor i nominiranje predstavnika Zeni~ko-dobojskog kantona u Upravni odbor Klini~kog centra. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije. Po okon~anju postupka delegiranje predstavnika Zeni~ko-dobojskog kantona u Upravni odbor Klini~kog centra, isto }e biti dostavljeno federalnom ministru zdravstva koji, saglasno svojim nadle`nostima iz ~lana 64. stav 6. Zakona o zdravstvenoj za{titi, dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine prijedlog ~lanova Upravnog odbora Klini~kog centra ispred Zeni~ko-dobojskog kantona radi kona~nog imenovanja. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje u skladu sa Zakonom. Nakon zavr{etka procedure imenovanja, prijava i dokumentacija se ne}e vra}ati kandidatima koji su aplicirali na ovaj javni oglas. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnom listu "Oslobo|enje" i "Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine". Prijava sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti li~no ili putem po{te, preporu~eno, na slijede}u adresu: Zeni~ko-dobojski kanton - Ministarstvo zdravstva Ku~ukovi}i 2, 72000 Zenica, sa naznakom: "ZA IMENOVANJE NA POZICIJU ^LANA UPRAVNOG ODBORA KLINI^KOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU - NE OTVARATI" Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje.


VOZILI SMO - RENAULT CLIO IV2013. OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj

AUTOSVIJET

IZGLED KOJI ODUZIMA DAH

Clio četvrte generacije nosi teret svojih prethodnika koji su prodati u više od 11 miliona primjeraka, a prva generacija je bila i automobil godine u Evropi, stoga se od ovog automobila očekuje mnogo... Str. 30

Autosvijet OSLOBO\ENJE

srijeda, 30. januar 2013. godine

TEST - VOLKSWAGEN GOLF VII 1.6 TDI TRENDLINE

HLADAN I VATREN KAO KIMI

VREMEPLOV

RELIANT ROBIN

ZVIJEZDA HUMORISTIČKIH SERIJA RELIANT ROBIN JE SA SVOJA TRI TOČKA I NEOBIČNOM KONCEPCIJOM KAROSERIJE POSTAO OMILJENI AUTOMOBIL LIKOVA KOJI NAS I DANAS DOVODE DO SUZA, KAO ŠTO SU RODNEY I DELL BOY IZ SERIJE “MUĆKE”.... STR. 34

TR@I[TE BiH

MERCEDES BENZ

PRODALI VIŠE OD BMW-a

Da ga poredimo sa F1 vozačima za Golf bismo rekli da je najsličniji Kimiju Raikkonenu - tihom, povučenom i hladnom Fincu, čija vatrenost na stazi malo koga ostavlja ravnodušnim… Str. 32

PROIZVOĐAČ AUTOMOBILA IZ BAVARSKE, BMW U PRETHODNIM GODINAMA U BiH PRODAVAO VIŠE AUTOMOBILA U ODNOSU NA MERCEDES, NO PROŠLE GODINE MERCEDES JE PLASIRAO VIŠE VOZILA U BiH U ODNOSU NA BMW.... STR. 35


30

AUTOSVIJET

[koda

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

FOTOGRAFISANA OCTAVIA COMBI

Vozili smo - Renault Clio IV

Octavia Combi }e, mo`da, premijeru do`ivjeti u @enevi, pored limuzinske verzije, a po fotografijama je jasno da u su{tini ima iste osnovne linije kao aktuelna generacija. No, novina je prepoznatljivi prednji dio vozila koji karakteri{e limuzinsku verziju i Rapid. S obzirom na to da je nastala na MQB platformi, koja je limuzinskoj verziji donijela dodatne centimetre i ve}i prostor u enterijeru, o~ekuje se da Octavia Combi III ponudi rekordni prostor u unutra{njosti i prtlja`niku. Kao i limuzinsku izvedbu i Combi }e pokretati ~ak osam agregata. Me|u benzincima su tu: 1.4-litarski TSI sa 122 KS, 1.8-litarski TSI sa 180 KS i 2.0-litarski turbo, koji }e pokretati njenu RS izvedenicu. Kada su u pitanju dizela{i, u paleti agregata na}i }e se i 1.6-litarski TDI u GreenLine izvedbi sa 110 KS i potro{njom od svega 3.4 l/100 km. Kada je u pitanju transmisija, kupcima }e se nuditi ru~ni mjenja~i sa pet i {est stepeni, te DSG automatik sa sedam stepeni prenosa.

Zavodnik ljepši nego ikad

Volkswagen

NOVA SMJENA U PROIZVODNJI

S obzirom na to da je ve} do sada zaprimio vi{e od 100.000 narud`bi za novi Golf, Volkswagen najavljuje uvo|enje dodatne tri smjene subotom u mati~noj tvornici u Wolfsburgu, ne bi li se uspjela zadovoljiti ogromna potra`nja koja vlada za Volkswagenovim vje~itim adutom. Ako je suditi po ovom iznimno uspje{nom startu, sedma generacija Golfa mogla bi nastaviti ru{iti rekorde, kako su to ~inile i njegove prethodne generacije. Tako je npr. Golf, i pored neophodnih tehni~kih izmjena na proizvodnim postrojenjima u tvornicama Wofsburg i Zwickau, u 2012. prodat u vi{e od 800.000 primjeraka. Nijedan drugi evropski automobil nije tako uspje{an i popularan. Ve} devet godina u nizu Golf je najprodavaniji automobil u Evropi, dok u Njema~koj dr`i primat ~ak 37 godina.

Hyundai

SANTA FE NAJSIGURNIJI U KLASI Me|u {est najboljih vozila, koje je preporu~io Euro NCAP, zbog svojih izvrsnih sigurnosnih performansi na{ao se i novi Santa Fe, pokretan ve} poznatim 2.2 dizelskim motorom (pet sjedi{ta), kao najsigurnije vozilo u svojoj klasi. U prilog tome idu i rezultati koji su objavljeni ne{to ranije, pa je tako Santa Fe osvojio 96 posto bodova u za{titi odraslih, 89 za{titi djece, 71 za{titi pje{aka i 86 posto bodova u sigurnosnim sistemima. Putni~ki prostor je ostao stabilan pri frontalnom udaru, maksimalno dobra za{tita koljena i bedrenih kosti putnika koji se nalaze na prednjem sjedi{tu. Osim toga Hyundai je pokazao da }e, bez obzira na veli~inu putnika koji se nalaze u vozilu, svi imati pribli`no jednak nivo za{tite. Santa Fe je osvojio maksimalni broj bodova u za{titi koljena pje{aka zbog branika koji su dizajnirani tako da pru`aju njihovu maksimalnu za{titu. Santa Fe posjeduje elektronski sistem stabilnosti kao standard koji ispunjava sve zahtjeve koje je postavilo Euro NCAP testiranje.

Sve automobile ovog svijeta u redakciji dijelimo na dvije kategorije - na one koji nas zanimaju i na one koji nas jako zanimaju. Clio IV spada u ovu drugu, pa smo prve vožnje ovog automobila dočekali s nestrpljenjem... Kada model nekog proizvo|a~a bude prodat u vi{e od 11 miliona primjeraka, a njegova prva generacija bude progla{ena za automobil godine u Evropi, voljeli vi taj automobil ili ne, morate mu odati po{tovanje. Takva je situacija s Cliom, koji se voli ili ne voli. Mo`da su upravo zbog toga Francuzi za kampanju ~etvrte generacije ovog automobila, koju smo premijerno vozili u okolini Rovinja, izabrali ideju ljubavi, a dizajner ovog automobila Laurens van den Acker svoj rad je tako|e podredio emocijama. Stoga, na prvi pogled novi Renault Clio odu{evljava i plijeni pa`nju, a ljubitelji automobilizma }e u njegovim linijama jasno prepoznati koncept Desire predstavljen prije nekoliko godina. Potpuno novi prednji dio vozila je izuzetan sklad o{trih i blagih linija i nove maske iznad koje se suptilno isti~e logo Renaulta. Upravo ovaj prednji dio vozila krasi}e sve budu}e modele Renaulta kao dio potpu-

no nove dizajnerske filozofije, a novi Clio je imao ~ast da bude njen promotor. U odnosu na tre}u generaciju novi Clio je 45 mm ni`i, te ima za 35 mm {iri trag to~kova, {to na kraju zna~i

na na{e tr`i{te dolazi isklju~ivo u varijanti sa pet vrata, te da za sada nije planirano trovratno izdanje ovog vozila.

Izvedbe Na na{em tr`i{tu prisutan je Clio sa pet vrata, dok trovratna izvedba jo{ nije planirana

Kada smo pogledali u unutra{njost vozila, ostali smo pozitivno iznena|eni, ali ne i „izba~eni iz cipela“, jer taj osje}aj smo imali kada smo tek vidjeli vozilo. Novi Clio izgleda neopisivo lijepo (floskula, ali je zaista tako), pa smo zaljubljeni u izgled vanj{tine unutra{njost vozila do`ivjeli na druga~iji na~in. Na prvi pogled dobili smo mnogo, stoga smo u unutra{njosti o~ekivali vi{e, a dobili onoliko koliko treba. Pri ulasku u automobil odmah smo primijetili da novi Clio nudi sasvim dovoljno prostora, pa ~ak i vi{e od o~ekivanog, a sve upotpunjuju brojni pretinci za sitnice, koji su uvijek korisni. Prtlja`nik je u odnosu na tre}u generaciju porastao i sada

da je novi Clio aerodinami~niji i sa nagla{enim zadnjim dijelom dosta atraktivniji u odnosu na prethodnika. Tome doprinosi i „coupeovska“ bo~na silueta, u kojoj smo na prvi pogled zaboravili na stra`nja vrata, s obzirom na to da se ru~ice za otvaranje nalaze tik iza zadnjeg bo~nog stakla, a izra|ene su na principu ve} vi|enom na Seatu, Alfi, Chevroletu i jo{ nekim modelima. Zanimljivo je da novi Clio

Uzorna oprema


OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

AUTOSVIJET

31

U @enevi

KIA PREDSTAVLJA KONCEPT CROSSOVERA

Kia }e na ovogodi{njem salonu automobila u @enevi predstaviti koncept izazovnog urbanog automobila. S prepoznatljivim Kijinim “tigrovim nosom”, koji se srasta s atraktivnom maskom i nesvakida{njim izgledom iz svakog ugla gledanja, Kijin novi koncept }e u @enevi sasvim sigurno privu}i mnogo pa`nje, kako stru~ne tako i {ire javnosti. Iz Kije nisu saop{tili previ{e detalja o ovom automobilu, koji bi dimenzijama trebao biti manji od Sportagea. Uz ovaj koncept, na izlo`benom prostoru u @enevi u martu, na}i }e se i Ceed GT i dugo o~ekivani Pro Ceed.

Alfa Romeo

GIULIETTA U VERZIJI VELOCE

nudi pristojnih 300 litara. Utisak otmenosti u unutra{njosti nagla{ava potpuno nova analogno-digitalna instrument tabla i Media Nav ure|aj, koji }e biti standard u svim paketima opreme. Osim {to se na ugodnom Touch Screenu lagano upravlja audio i navigacijskim ure|ajem, na Media Nav mogu}e je sinhronizovati telefon, te koristiti neke od zna~ajnih aplikacija. Ostali smo zate~eni ~injenicom da novi Clio ni u jednom paketu opreme nema CD player. Jednostavno, Francuzi smatraju da je njihov automobil prevazi{ao eru CD-ova. Zanimljivo je da }e se u serijskoj opremi ovog automobila na}i LED svjetla, elektri~ni podiza~i stakala, tempomat, Hill assist sistem i kartica umjesto klasi~nog klju~a, koji vi{e ne}e biti dostupan u Cliju. Kada su u pitanju automatska klima, kamera za vo`nju unazad, senzori za brisa~e i sli~ne opcije, one }e se morati dodatno doplatiti. S nestrpljenjem smo do~ekali vo`nje i `arko `eljeli isprobati mogu}nosti potpuno novog 0.9-litarskog trocilindra{a, no „zapalo nas je“ da vozimo model sa 1.2-li-

tarskim benzincem sa 75 KS. Poznati motor u nepoznatom automobilu, pona{ao se korektno.

Bez CD playera Zanimljivo je da su u Renaultu odlu~ili da iz novog Clia „odstrane“ CD player, koji u potpunosti mijenja USB priklju~ak Ne odu{evljava, ali nas nije ni razo~arao. Osim pomenuta dva agregata, Clio IV je dostupan i sa 1.5 dCi agregatom sa 75 i 90

KS. Za narednu godinu je najavljen TCe EDC sa 120 KS. Clio IV se ve} nalazi u prodajnim salonima ovla{tenih Renault koncesionara u BiH, sa cijenama od 20.938 KM, {to je odmjerena svota novca, uzmemo li u obzir ~injenicu da je Clio na ovim prostorima zvijezda, te da se radi o potpuno novom modelu. Kada sve saberemo, oduzmemo, podijelimo i pomno`imo, te razmislimo i poku{amo u jednoj prostoj re~enici donijeti zaklju~ak, mo`emo slobodno re}i da su Opel Corsa, Volkswagen Polo, Peugeot 208 i Ford Fiesta dobili stra{nog konkurenta.

Giulietta Veloce je automobil koji ima sna`niji opti~ki nastup u odnosu na standardni model. Razlog se krije u ~injenici da Giulietta Veloce dolazi sa 17-in~nim naplacima i pneumaticima dimenzija 225/45, ima izra`enije pragove, zatamnjene staklene povr{ine, opcioni kontrasni krov u crnoj ili sivoj boji i posebne oznake na blatobranima. Kada je u pitanju enterijer Giulietta Veloce je u odnosu na standardni model dobila automatski klima-ure|aj, audio-sistem sa {est zvu~nika i sa komandama na volanu, Competizione dvobojni enterijer, ko`ni volan pro{iven crvenim koncem. Za pokretanje ovog modela bi}e zadu`eni 1.4-litarski turbo benzinac sa 120 KS i dizela{ sa 1.6-litrom zapremine i 105 KS, te dizela{ sa 2.0-litra zapremine i 140 KS. Cijene u Italiji za ovaj model su 22.350 eura za benzinsku varijantu, dok je slabiji dizela{ skuplji za 2.000 eura, a cijena ja~eg dizela{a je 26.050 eura.

[koda

USKORO NOVI TERENAC [kodi treba nekoliko automobila u gami, da bi konkurisali ostalim proizvo|a~ima. Me|u tim automobilima koji im nedostaju je svakako ve}i crossover, o ~ijoj se proizvodnji spekuli{e jo{ od pro{le godine. Taj automobil trebao bi da nastane na osnovu Touraga, no s obzirom na to da je Volkswagen na ovogodi{njem salonu u Detroitu predstavio koncept CorssBlue, vjerovatnije je da [kodin crossover bude izgra|en na osnovu ovog koncepta, sa minimalnim dizajnerskim promjenama, koje }e biti izvedene na na~in da potvrde da je to vozilo prava [koda, sa prepoznatljivim prednjim dijelom vozila koji ve} imaju Rapid i nova Octavia. Agregati koji bi pokretali ovaj automobil bili bi benzinci sa ~etiri i {est cilindara, a govori se i o hibridnom pogonu. [kodin crossover, osim {to bi upotpunio gamu ovog proizvo|a~a, bio bi i odgovor na Hyundaijev Santa Fe.


32

AUTOSVIJET

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Test - Volkswagen Golf VII 1.6 TDI Trendline

Kapa dolje sedmi put

Kapa dolje ide po sedmi put na račun Volkswagena, jer je novi Golf i dalje najbolji u svim segmentima, koji treba da se cijene kod jednog vozača, pardon automobila... Kada jedan automobil bude proizveden u 28 miliona primjeraka, onda je potpuno jasno za{to je kompaktna klasa nazvana upravo po njemu - Golf klasa. U svojoj sedmoj generaciji Golf na prvi pogled dizajnerski ne nudi puno toga novog. Ipak, treba primijetiti da je upravo zbog takvog na~ina lagane evolucije i opstao sve ove decenije. Drugim rije~ima Volkswagenov recept za uspjeh je zasnovan na minimalisti~kim, ali opet korjenitim promjenama. Sve nove serije Golfa projektovane su tako da vlasnici prethodnih modela ne steknu osje}aj da je njihov ljubimac izgubio na vrijednosti, te da po svaku cijenu moraju da ga zamjene novim. Upravo zbog toga Golf je izrastao u automobilsku instituciju koja odli~no

dr`i vrijednost, {to je u dana{nje vrijeme veoma bitna osobina.

Du`i, {iri i ni`i Pogledamo li novog Golfa s vana, samo izvje`bano oko, ali i pravi poznavaoci ovog modela, uo~i}e te promjene. S druge strane pogled na tehni~ke podatke otkriva nam da je na smjeni izme|u “{estice” i “sedmice” do{lo do napretka u aerodinamici automobila, te da je otpor vazduha sa 0,31 Cx spu{ten na 0,29 Cx. Du`ina je pove}ana za 56 mm, {irina za 13, a osovinski razmak 59 mm. Jedino gdje su Volkswagenovi konstruktori “u{tinuli” novi Golf je visina, koja je ostala “kra}a” za

28 mm, u odnosu na “{esticu”. Malo, ali opet dovoljno eksterijernih promjena rezultovalo je da se novi Golf savr{eno uklopi u aktuelnu Volkswagen gamu, koju slijedi i sada ve} dobro poznatim 1.6-litarskim common-rail turbodizela{em, opremljenim trendovskim start/stop sistemom.

Obavezno mr{anje Zahvaljuju}i kuri mr{avljenja, ta~nije prosje~nih 100 kg manje, novi Golf se odli~no snalazi i sa baznim 1.6-litarskim turbodizela{em, koji nasuprot sebe ima nepune 1,3 tone te{ko vozilo. Performanse su i vi{e nego zadovoljavaju}e, jer sprint iz mjesta

do 100 km/h traje 10,9 sekundi, a maksimalna brzina je 190 km/h. Uz disk ko~nice na svim to~kovima poja~ane ABS sistemom i prate}im elektronskim pomagalima, ko~ioni put od 38 metara smatramo za odli~an rezultat. Pri provjeri dinami~kih sposobnosti nismo primijetili negativne reakcije zadnje polukrute osovine, kojom se sada opremaju Golfovi sa baznim dizel i benzinskim motorima, {to opet treba zahvaliti i standardnom ESP sistemu koji ne nudi mogu}nost deaktiviranja. Sve u svemu, novi Golf s pravom spada u jedan od najkompletnijih automobila u klasi, sposoban da ispuni `elje i sportski nastrojenih voza~a, ali i onih koji gorivo mjere na kapaljku

iz razloga {to se ovaj model svakih 100 kilometara prosje~no zadovoljava sa samo 4,9 litara eurodizela.

^vrst kao granit Paket opreme Trendline zaista nudi sve ono {to je potrebno jednom prosje~nom voza~u u na{oj zemlji, pa ~ak i vi{e od toga. Klimatizacioni sistem, elektrifikovana stakla i retrovizori, audio-sistem sa multifunkcionalnim ekranom osjetljivim na dodir samo su neki od detalja sa kojim standardno dolazi testna Trendline varijanta. Kvalitet izrade je na o~ekivano veoma visokom nivou, a svi ugra|eni materijali bi}e pravi izazov, kako za neodgovornije voza~e tako i za zub vremena. ^itav enterijer


OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013. MOTOR: ZAPREMINA MOTORA: SNAGA: MAX. OBRTNI MOMENT: UBRZANJE 0-100 km/h: MAX. BRZINA: PROSJEČNA POTROŠNJA: MJENAČ:

AUTOSVIJET 33

dizelski 1.598 ccm 105 KS pri 3.000 o/min 250 Nm pri 1.500 o/min 10,7 s 192 km/h 3,8 l 5-stepeni, ru~ni

djeluje kao da je izliven iz jednog komada, a mnogim detaljima upu}uje na zaklju~ak da su u Volkswagenu kupcima Golfa od osnovnih modela htjeli ponuditi dozu luksuza, koji je do sada uglavnom bio rezervisan za skupocjenije pakete opreme. Rast dimenzija u du`inu i {irinu, te potencijal nove MQB platforme najevidentniji su dakle u ponudi prostora u kabini, koja je za vozilo ove klase rasko{na. Ni prtlja`ni prostor nije zaboravljen, tako da novi Golf sada raspola`e osnovnom zapreminom od 380 litara, koja se uobi~ajenim preklapanjem zadnje klupe mo`e pove}ati na krajnjih 1.270 litara. Zvu~na izolacija je perfektna, a koliko se vodilo ra~una o eliminaciji ne-

ugodnih zvukova najbolje govori podatak da je motorni prostor zvu~no izolovan i sa donje strane.

Kvalitet i cijena Sve one koji su novog Golfa ~ekali sa velikim nestrpljenjem obradova}e podatak da je njegova prodaja po~ela u svim Volkswagenovim centrima u BiH. Za testni model sa Trendline paketom opreme i {tedljivim 1.6 TDI agregatom do registracije treba izdvojiti 37.160 KM. Na sve to dolazi ~etvorogodi{nja garancija i doza ekskluzivnosti, koju vam u BiH, ruku na srce, ne mo`e ponuditi nijedan kompakt osim Volkswagen Golfa.

Nissan

Prodat u 5,3 miliona primjeraka

REKORDNO TRŽIŠNO UČEŠĆE U 2012.

PEUGEOT 205 SLAVI 30 GODINA POSTOJANJA

Nissan je objavio hvale vrijednu informaciju da je u protekloj 2012. godini na evropskom tr`i{nu zabilje`io rekordni tr`i{ni udio od 3,9 posto, {to je za 0,1 posto vi{e od tr`i{nog udjela u 2011. godini. Prodato je ukupno 665.756 vozila, {to je manje od prodajnog broja iz 2011. godine, kada je Nissan prodao 683.813 vozila, ali je zato ukupno evropsko tr`i{te u 2012. godini osjetno palo u odnosu na 2011. godinu. Nissanu se isplatilo ulaganje u klju~na evropska tr`i{ta kao {to su Velika Britanija i Rusija, pa je na njima porastao za 10, odnosno 11 posto. Istovremeno je u Velikoj Britaniji zabilje`en najbolji prodajni rezultat i tr`i{ni udio svih vremena. Na kraju, proizvodnja u pogonu Sunderland prema{ila je 500.000 jedinica, ~ime je postala najproduktivnija automobilska tvornica u Velikoj Britaniji. Nissan je {irom Evrope potvrdio status najprodavanije azijske marke, naro~ito u [paniji i to ve} drugu godinu zaredom i sa istorijskim u~e{}em od 5,2 posto. U ~ak 22 evropske zemlje Nissan je pove}ao tr`i{ni udio, uprkos te{koj ekonomskoj situaciji na ve}ini tr`i{ta. U jedanaest zemalja je zabilje`en rast udjela za vi{e od 0,4 posto, a me|u tim zemljama su Francuska, Ma|arska, Slova~ka, Norve{ka i Ukrajina. Na ovako dobar uspjeh Nissana najvi{e je uticala jaka potra`nja za crossover modelima Qashqai i Juke. Qashqai, koji je ve} {est godina na tr`i{tu, ~ini preko tre}ine prodatih Nissan vozila u Evropi, a tokom 2012. godine prodato ih je ukupno 250.578.

Peugeot 205, drugi najprodavaniji Peugeot model ikada, danas slavi 30 godina postojanja. U 15 godina proizvodnje 205-ica je prodata u vi{e od 5,3 miliona primjeraka. U uspje{noj Peugeotovoj seriji dva model 205 je dostigao kultni status i omogu}io Peugeotu da zauzme jednu od liderskih pozicija u proizvodnji malih automobila. Sportski i dinami~an izgled 205-ice, koji je odu{evio kupce, obilje`io je i kasniji razvoj Peugeot modela iz ovog segmenta. Model je premijerno predstavljen 1983. godine, a dobitnik je mnogobrojnih nagrada poput “Zlatnog volana” i “najbolje malo vozilo”, titule kojom je 205-ica nagra|ivana pet godina zaredom i mnogih drugih. 205-ica je bila dostupna u verziji sa troja i petoro vrata, te sa jakim dizel motorima, kao i u GTi i cabrio izvedbi. Peugeot je sa sportskom verzijom 205 Turbo 16 dva puta osvojio titulu svjetskog prvaka u WRC-u. Uspjehe koje je ostvarila 205-ica nastavili su i njeni nasljednici iz serije dva, kao {to su modeli 206 i 207, koji je najprodavaniji Peugeot model u Bosni i Hercegovini. Stopama uspje{nih modela iz Peugeotove serije dva nastavlja i najnoviji ~lan porodice - model 208. Nagra|en je titulama “supermini 2012. godine” u Velikoj Britaniji, progla{en “automobilom godine” u Hrvatskoj, Irskoj i [paniji, te mu je dodijeljeno pet zvjezdica na Euro NCAP testu, kao i priznanje “inovacija godine” za multimedijalni 7“ touch screen. To su samo dodatne potvrde za Peugeot da je uspio kreirati automobil koji je izuzetno siguran, inovativan i savremen, te opravdava dobar glas koji je stekao sa 205-icom.


34

AUTOSVIJET

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Vremeplov - Reliant Robin

Plastična svinja Reliantovi trotočkaši zauzimaju posebno mjesto u britanskoj kulturi, jer vozila ovog proizvođača možda i na najbolji način simbolizuju njenu ekscentričnost. Najpoznatiji modeli koji su na poseban način proslavili ovu kompaniju iz Tamwortha bili su Robin i Regal Supervan III, zvijezde popularnih komedija Mućke i Mr. Bean... Popularni Robin, razvijen pod kodnom oznakom TW8, svjetlo dana je ugledao 1973. godine, a bio je poseban, osim po neobi~noj koncepciji sa tri to~ka i po karoseriji od fiberglasa, pri~vr{}enoj na {asiju od ~elika. Za pogon ovog vozila, koje je uglavnom bilo predmet humora, iskori{ten je vodeno hla|eni ~etverocilindra{ zapremine 750 ccm sa 32 KS, ali nakon samo dvije godine zami-

jenjen je ve}im motorom sa 850 ccm i 40 KS. Ovaj agregat ve} je mogao ozbiljno ubrzati nestabilni Robin, ta~nije do 100 km/h za 16,1 sekundu, a hrabriji voza~i mogli su sti}i i do maksimalne brzine od 134 km/h. „Plasti~na svinja“, kako su od milja, ili podrugljivo, zvali gotovo sve Reliante, pa tako i Robina, sa druge strane je mogao pru`iti dobre karakteristike, poput solid-

no iskori{}ene unutra{njosti, te prili~nog utovarnog prostora u opciji van, koja se nudila uz ostale karoserijske varijacije, ta~nije Standard, Super i Estate. Koliko je ovo vozilo svojevremeno bilo popularno, za {ta treba zahvaliti i tome da je za njegovo upravljanje bila dovoljna motociklisti~ka dozvola, svjedo~i i ~injenica da je i princeza Ana imala Robin Super Saloon u vrijeme dok je `ivjela u Sandhurst Royal akademiji. Nakon osam godina proizvodnje, obustavljena je produkcija Robina, jer je na njegovo mjesto stigao novi model pod imenom Rialto. Ipak, zbog izra`ene nostalgije Reliant je reinkarnirao produkciju Robina 1989. godine, lansirav{i ga sa potpuno novim izgledom karoserije i modifikovanim interijerom. Proizvodnja je uz nekoliko pobolj{anja trajala sve do 1998. godine, kada je produkovana i komemorativna seri-

Zvijezda humoristi~kih serija Reliant je svjetsku slavu stekao na filmu, odnosno simpati~nim ulogama u humoristi~kim serijama Mu}ke i Mr. Bean. Ipak, Rodney i Dell Boy u`ivali su u ~arima prljavo `utog Regala Supervan III, sa karoserijom izra|enom od oja~anog fiberglasa i agregatom od 750 ccm. O uspje{nosti ovog modela najbolje govori podatak da je samo 1969. godine na tr`i{te plasirano 15.000 primjeraka ovog po mnogo ~emu ekscentri~nog vozila. ja od posljednjih 50 primjeraka, specifi~nih po izuzetno bogatoj opremi u koju su bili uklju~eni ko`a, orahovo drvo i posebna plo~ica sa serijskim brojem na instrument tabli. Ve} naredne godine Reliant javnosti predstavlja novi Robin Hatchback, koji se, na`alost, zadr`ao samo do 2001. godine. Da ne bude sve tako crno, kom-

panija B&M Plastics 30. aprila 2001. po~inje sa licencnom proizvodnjom Robinove replike, koja se bazirala na jubilarnoj seriji 65. I pored bogate opreme, poput CD playera, elektrifikovanih stakala, te pobolj{ane transmisije i motora, definitivni kraj stigao je u oktobru 2002. godine, kada sa proizvodnih traka silazi posljednji primjerak.


OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

AUTOSVIJET 35

Mercedes Benz

Sjajna godina za vozila sa zvijezdom Mercedes-Benz Cars grupa je u 2012. godini ostvarila najbolje rezultate prodaje u svojoj istoriji. Na bosanskohercegovačkom tržištu Mercedes-Benz je u protekloj godini povećao učešće u ukupnom broju registrovanih vozila na rekordnih 2,5 posto... S pove}anjem prodaje od 4,5 posto u odnosu na prethodnu godinu Mercedes-Benz Cars grupa je u protekloj godini ostvarila najbolje rezultate prodaje u svojoj istoriji. Put do kupaca na{lo je rekordnih 1.423.835 putni~kih vozila marki Mercedes-Benz, Smart i Maybach. Rekordnih je i 1.320.097 prodatih MercedesBenz putni~kih vozila u svijetu. Ovaj pozitivan trend marke sa trokrakom zvijezdom i odli~ni

prodajni rezultati uo~ljivi su i u Bosni i Hercegovini. Pozicija Mercedes-Benza u protekloj godini znatno je unaprije|ena i na bosanskohercegova~kom tr`i{tu. Naime, u 2012. godini Mercedes-Benz je ostvario u~e{}e od 2,5 posto u broju registrovanih novih vozila u Bosni i Hercegovini, {to je rekord za putni~ka vozila sa zvijezdom. Tr`i{no u~e{}e je 2011. godini iznosilo 1,3 posto,

{to zna~i da je ostvareno pove}anje od 1,2 procentnih poena. U skladu s tim, u~e{}e vozila marke Mercedes-Benz u premijum segmentu pove}ano je na 29,6 posto. U odnosu na 2011. godinu, porast je iznosio devet procentnih poena, s 20,6 posto udjela u premijum segmentu registrovanih novih vozila (vozila marki Mercedes-Benz, Audi, BMW). Prema zvani~nim podacima Agencije za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA), u 2012. godini registrovana su 8.162 nova vozila. Ovaj broj registrovanih novih vozila znatno je manji nego u 2011. i 2010. godini, kada je registrovano 9.856, odnosno 9.249 vozila. Pad od 17,2 posto, odnosno 11,8 posto, obja{njava se lo{om ekonomskom situacijom u zemlji.

Ipak, broj registrovanih premijum vozila je u porastu. Tako je u protekloj godini registrovano 680 vozila nevedenih marki, za razliku od 642, odnosno 536 vozila u toku prethodne dvije godine. Za izvrsne rezultate zasigurno su zaslu`na nova strate{ka opredjeljenja novog menad`menta AUTOlinea, glavnog zastupnika Daimlera AG za Bosnu i Hercegovinu, te kombinacija novih modela i atraktivnih prodajnih akcija. Najbolje prodajne rezultate ostvarila je M-klasa, me|u bosanskohercegova~kim kupcima tradicionalno omiljen Mercedes-Benzov terenac. U 2012. godini, put do doma}ih kupaca na{lo je 47 primjeraka MercedesBenzovog najpopularnijeg SUVa. Izvrsni prodajni rezultati zasigurno su odraz i posebno atraktivnog cjenovnog pozicioniranja

novog modela M-klase, s povoljnijom cijenom u odnosu na prethodni, a ni`om u pore|enju s tr`i{tima u okru`enju. Drugi najtra`eniji model je limuzina E-klase, sa ukupno registrovanih 45 primjeraka. Popularnosti ove poslovne limuzine na doma}em tr`i{tu zasigurno je doprinijela atraktivna prodajna akcija, u okviru koje su kupci ostvarivali znatne cjenovne u{tede. Nastavak ovog prodajnog trenda E-klase o~ekuje se i u teku}oj godini, kada }e biti predstavljena naredna generacija ove premijum limuzine. Posebno interesovanje u 2012. godini vladalo je i za novu A-klasu, predstavljenu krajem godine. Isporu~eni su prvi primjerci, a reakcije prvih kupaca na novi Mercedesov kompakt su izuzetno pozitivne.


36

AUTOSVIJET

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE


SCENA

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013. Anabela Bukva trudna ple{e u spotu “Ljubi, ljubi”

O~ekuje prinovu na prolje}e

37

U povodu Marleyevog ro|endana

Hornsman Coyote

po~inje turneju Hornsman Coyote nastupi}e sa Balkan Music Box Riddimom u Beogradu 8. februara, te dan kasnije u Novom Sadu, a doga|aji }e biti organizovani u okviru turneje povodom dana ro|enja rodona~elnika reggae muzike Boba Marleya. Internacionalno poznati reggae autor iz Srbije Hornsman Coyote, ~iji je singl “Belly of the Beast” digao veliku pra{inu na me|unarodnoj muzi~koj sceni, zapo~et }e doma}u mini turneju koncertima posve}enim Bobu Marley u beogradskom Bo`idarcu u petak, 8. februara, i u novosadskom klubu Quarter u subotu, 9. febru-

I

ako je u drugom stanju, pjeva~icu Anabelu nije omelo da poka`e svoje plesa~ko umije}e u spotu koji je nedavno snimljen za pjesmu “Ljubi, ljubi”. Anabela Bukva pjesmu izvodi sa Mirkom Gavri}em i Ziletom, a spot je definitivno jedan od najgledanijih na YouTubeu. Za kratko vrijeme je imao preko 30 hiljada pregleda. Ova ro|ena Gora`danka, koja godinama `ivi u Srbiji, nedavno se udala za sarajevskog biznismena Andreja Atijasa. Anabeli i Andreju je ovo drugi brak. Svoje sudbonosno DA izrekli su pred mati~arem na jednom privatnom posjedu u Sarajevu. Vjen~anje je pro{lo tiho i bez neke velike pompe jer je to bila `elja ovog para, ali najavljuju veliku svadbu i veselje na prolje}e, nakon {to im se rodi k}erkica, stoji na Anabelinoj FB stranici. Majka Lune i Nine \ogani, tre}oj k}erkici `eli dati ime Blankica jer je to `elja njenog sada{njeg mu`a. Zanimljivo je da Andrej Atijas poti~e od sarajevskih Jevreja Sefarda o kojima je snimljena i serija “Miris ki{e na Balkanu”. Glavna junakinja serije se zove Blankica. D`. B.

Kim Kardashian zabrinuta

Bosanka na Paris Fashion Weeku

Tra`ena

u svijetu

mode Manekenka Amra ^erkezovi}, osamnaestogodi{njakinja iz @ivinica, nosila je na Paris Fashion Weeku reviju popularnog brenda Christian Dior. Ina~e, ovo nije prvi put da ova Bosanka nosi revije poznatih kreatora na ovoj presti`noj sedmici mode. Amra }e u Parizu ostati najmanje mjesec, jer ima dosta dogovorenih anga`mana. Kako s ponosom navode u agenciji Freestyle, ~iji je Amra ~lan, ova bh. manekenka postala je toliko tra`ena u svijetu mode da joj vi{e uop{te nije potrebno da slobodno vrijeme provodi po inostranstvu na kastinzima, jer ve} unaprijed ima dogovorene sve revije.

ara. Ve} decenijama se {irom planete ro|endan rodona~elnika reggae muzike (6. februar) proslavlja tokom cijelog februara kao praznik ikone popularne culture, koji je snagom svoje poruke i zvuka uticao na vaspitanje generacija, {ire}i poruku ljubavi i mira. Prema nekima, prva superzvijezda tre}eg svijeta, ~ovjek koji je ~itavoj planeti pribli`io misti~nu snagu ove vrste muzike, Marley je postao globalni simbol pobune protiv nepravde svjetskog sistema pohlepe, koji reggae autori nazivaju Babilonom. I ove godine njegov ro|endan }e biti obilje`en u cijeloj regiji.

Trudno}a }e joj naru{iti figuru

Starleta je zabrinuta da }e joj trudno}a naru{iti te{kom mukom ste~enu figuru. U reality showu “Kim and Kourtney Take Miami”, starleti Kim Kardashian (32) je sestra Kourtney (33) poku{ala do~arati kako }e se osje}ati i izgledati u kasnijim fazama trudno}e. Majka dje~aka Masona i djevoj~ice Penelope sestri je stavila jastuk na trbuh i rekla da }e biti seksi mama kada joj trbuh naraste, no Kim nije bila odu{evljena zbog toga. - To }e biti tako stra{no, moja stra`njica }e biti jako velika, po`alila joj se starleta. No, budu}oj majci se svidjelo {to joj maj~ino mli je ko mo `e ola k{a ti simptome psorijaze pa joj je sestra utrljala mlijeko na mrlje na nozi, ali joj se nije svidjelo kako mlijeko izlazi. - To je tako odvratno, samo se stisne i mlijeko izlazi, govorila je uzrujano Kim nakon {to je vidjela pumpu za ispumpavanje mlijeka. Reality zvijezda u julu o~ekuje prvo dijete s reperom Kanyeom Westom (35).


38

OGLASI

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ФЕДЕРАЦИJА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ФЕДЕРАЛНО MИНИСТАРСТВО ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF PHYSICAL PLANNING

Na osnovu ~lana 56. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), Federalno ministarstvo prostornog ure|enja objavljuje

J AV N I P O Z I V za uvid u GLAVNI PROJEKAT SINAN-PA[INE (ATIK) D@AMIJE U MOSTARU autor projekta: "Delta-Z Infinitinet" d.o.o. Mostar, investitor: Med`lis Islamske zajednice Mostar 1. Na javni poziv se, u skladu sa ~lanom 56. stav 3. i 4. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, mogu javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za rekonstrukciju (rehabilitaciju) Sinan-pa{ine (Atik) d`amije u Mostaru, na zemlji{tu ozna~enom kao k.~. br. 27/41 (stari premjer), odnosno k.~. br. 3274-dio (novi premjer) K.O. Mostar I, podru~je grada Mostara, u granicama nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine "Historijsko-gradsko podru~je Mostar". 2. Na javni poziv stranke u postupku su du`ne da se izjasne u roku od osam dana, odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva. 3. Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekt mo`e se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva. 4. Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekt izvr{iti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog ure|enja, Ul. Marka Maruli}a br. 2 u Sarajevu, od 10 do 14 sati, u roku 15 dana. Broj: UPI/03-23-2-335/12 Sarajevo, Marka Maruli}a br. 2, Tel + 387 33 726 500 Fax 652 743 http://www.fmpu.gov.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ФЕДЕРАЦИJА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ФЕДЕРАЛНО MИНИСТАРСТВО ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF PHYSICAL PLANNING

O B AV J E [ T E N J E U skladu sa ~lanom 29. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo prostornog ure|enja u postupku dono{enja Prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja od zna~aja za Federaciju Bosne i Hercegovine "Sliv rijeke Une" za period od 2007. do 2027. godine, provodi javnu raspravu o Nacrtu plana. Javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja od zna~aja za Federaciju Bosne i Hercegovine "Sliv rijeke Une" za period od 2007. do 2027. godine odr`a}e se 8.2.2013. godine, u Biha}u, zgrada Zavoda za zapo{ljavanje Unsko-sanskog kantona, sa po~etkom u 13 sati. Uvid u Nacrt plana se mo`e izvr{iti u periodu od 1.2.2013. do 1.3.2013. godine i to: • U analognu formu Nacrta plana u Federalnom ministarstvu prostornog ure|enja, Ul. Marka Maruli}a 2, Sarajevo, Urbanisti~kom zavodu BiH, Ul. Zelenih beretki 14/1 Sarajevo i Biha}u u prostorijama Kulturnog centra. • U elektronsku formu Nacrta plana putem web stranice Federalnog ministarstva prostornog ure|enja www.fmpu.gov.ba. Pozivamo zainteresovane subjekte i {iru javnost da uzmu u~e{}e u javnoj raspravi. Pisane primjedbe i sugestije na Nacrt plana mogu se dostaviti Federalnom ministarstvu prostornog ure|enja, Ul. Marka Maruli}a 2, Sarajevo, do 1.3.2013. godine. MINISTAR mr. sci. Desnica Radivojevi}

Sarajevo, Marka Maruli}a 2, Tel + 387 33 726 500 Fax + 387 33 652 743 http://www.fmpu.gov.ba

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FBiH", broj 34/03 ), Odluke o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanja ~lanova upravnih/nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova ~iji je osniva~ Op}ina Jajce, broj: 01-01-6-317/13 od 17.1.2013. godine, Komisija za izbor u regulirana tijela Op}ine Jajce objavljuje

JAVNI K O N K URS I.

Na pozicije ~lanova Upravnog odbora JZU "Dom zdravlja" Jajce vr{i se izbor i imenovanje: - ~lan iz reda predstavnika osniva~a - 1 ( jedan) - ~lan iz reda predstavnika stru~nih radnika zdravstvene ustanove - 1 (jedan) - ~lan iz reda predstavnika Kantonalnog ministarstva zdravstva - 1 (jedan)

II. Na pozicije ~lanova Upravnog odbora JZU "Gradska apoteka" Jajce vr{i se izbor i imenovanje: - ~lan iz reda predstavnika osniva~a - 1 (jedan) - ~lan iz reda predstavnika stru~nih radnika zdravstvene ustanove (apoteke) - 1 (jedan) - ~lan iz reda predstavnika Kantonalnog ministarstva zdravstva - 1 (jedan) I.

Opis pozicije iz I. ta~ke Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove "Dom zdravlja" Jajce: donosi statut, njegove izmjene i dopune i druga op}a akta; imenuje i razrje{ava direktora; donosi odluku o potrebi Doma zdravlja za prijem novih radnika; utvr|uje planove rada i razvoja; utvr|uje godi{nji program rada; donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora; donosi odluke o slu`benom putovanju direktora u inostranstvo; rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em; odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa od 3.000,00 KM; podnosi osniva~u i Zavodu za zdravstveno osiguranje, najmanje jednom godi{nje, izvje{taj o poslovanju Doma zdravlja; daje prijedlog osniva~u za pro{irenje ili promjenu djelatnosti; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i op}im aktima.

II. Opis pozicije iz II. ta~ke Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove "Gradska apoteka" Jajce: donosi statut Ljekarne/Apoteke uz suglasnost osniva~a, donosi druge op}e akte Ljekarne/Apoteke, imenuje i razrje{ava ravnatelja/direktora, donosi program rada i plan razvoja Ljekarne/Apoteke i na~in njihovog izvr{enja, donosi finansijski/financijski plan i usvaja zavr{ni ra~un, predla`e osniva~u promjenu i pro{irenje djelatnosti, daje osniva~u i ravnatelju/direktoru prijedloge i mi{ljenja o pojedinim pitanjima, usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad ravnatelja/direktora, donosi odluke u drugom stupnju/stepenu u vezi s predmetima kojima se odlu~uje o pojedinim pravima djelatnika/radnika, odlu~uje o nabavci i prodaji osnovnih sredstava ~ija pojedina~na vrijednost prelazi 10.000,00 KM, odlu~uje o investicionim ulaganjima u prostorne kapacitete ~ija pojedina~na vrijednost prelazi 10.000,00 KM, donosi odluku o zaklju~ivanju godi{njih ugovora o pru`anju zdravstvenih usluga sa Zavodom za zdravstveno osiguranje, odlu~uje o raspolaganju dobiti ljekarne/apoteke i pokri}u gubitka, rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em, odgovara osniva~u za rezultate rada Ljekarne/Apoteke, podnosi osniva~u i Zavodu za zdravstveno osiguranje najmanje jedanput godi{nje izvje{}e/izvje{taj o poslovanju Ljekarne/Apoteke, obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom i ovim statutom. ^lanovi upravnog odbora/vije}a imenuju se na mandatni period od ~etiri godine, sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja. Za svoj rad ~lanovi Upravnog odbora/vije}a imaju pravo na naknadu u visini odre|enoj odlukom upravnog odbora/vije}a, a u skladu sa Odlukom Op}inskog vije}a. III. Op}i uvjeti: Svi kandidati za poziciju upravnog odbora/vije}a moraju ispunjavati sljede}e op}e uvjete: - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine - da su stariji od 18 godina - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere ( na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja oglasa, - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju, u roku od 5 godina od dana izdr`ane, izvr{ene, zastarjele ili opro{tene kazne, - da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciju a koju se kandiduju, - da se na njih ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu odredaba Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08 ) IV. Posebni uslovi: - da imaju zavr{enu visoku ili vi{u stru~nu spremu odgovaraju}eg zanimanja, - da imaju najmanje tri (3) godine radnog iskustva nakon sticanja visoke, odnosno vi{e stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, - da nisu na du`nosti u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine - da nemaju privatni finansijski interes u reguliranom organu za koji se kandiduju, - da nisu ~lanovi upravnog ili nadzornog odbora/vije}a u vi{e od jednog javnog reguliranog organa, V. Potrebni dokumenti: Prijava na javni konkurs treba biti potpisana i sadr`avati oznaku javne zdravstvene ustanove kao i oznaku pozicije na koju se kandidira, kratku biografiju, adresu i kontakt-telefon. Uz prijavu se prila`u originalna ili ovjerena fotokopija dokumenata: - popunjena i ovjerena izjava (obrazac izjave se mo`e preuzeti u pisarnici Op}ine Jajce) - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje o neka`njavanju - ovjerena kopija diplome (diplome ste~ene izvan granica Bosne i Hercegovine nakon {estog aprila/travnja 1992. godine trebaju biti nostrificirane) - uvjerenje o radnom iskustvu u struci (samo iznimno se prihvata ovjerena kopija radne knji`ice uz ovjerenu izjavu o radnom iskustvu u struci koja odgovara kopiji radne knji`ice i to u slu~ajevima kada se ne mo`e pribaviti navedeno uvjerenje iz opravdanih razloga npr. ne postojanje ranijeg poslodavca i sl.) VI. Ostale napomene: Rok za podno{enje prijava je 15 dana, a ra~una se od datuma zadnje objave konkursa u "Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", odnosno dnevnom novinskom listu. Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti u pisarnu Op}ine ili preporu~eno po{tom na adresu: Op}ina Jajce Komisija za izbor u upravne odbore/vije}a u regulirana tijela uz naznaku: "Prijava na javni oglas u upravni odbor/vije}e JZU "Dom zdravlja" Jajce - ne otvarati" ili "Prijava na javni oglas u upravni odbor/vije}e JZU "Gradska apoteka" Jajce - ne otvarati" Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Podnosioci prijava s kojima se ne mo`e stupiti u kontakt u odre|enom roku, a nakon roka podneska prijave ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja (~lan 8. to~ka 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine). Komisija }e uz po{tivanje principa utvr|enih Zakonom, dostaviti Op}inskom na~elniku listu uspje{nih kandidata radi upu}ivanja prijedloga Op}inskom vije}u na usvajanje. Komisija za izbor u regulirana tijela Op}ine Jajce }e nepristrasno vr{iti ocjenjivanje kandidata ocjenom od 1 do 5. Komisija za izbor u regulirana tijela Op}ine Jajce Senad Dizdar, predsjednik


POMO] U KU]I

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

Uvod u izradu paste

Svje`a ili gotova?

39

NOVOSTI I PREPORUKE

Pasta se sa velikom lako}om mo`e pretvoriti u jeftine, raznovrsne, zdrave i ukusne obroke

Za{to je ~okolada korisna?

Pasta se mo`e na}i u stotinama razli~itih oblika, koji su uglavnom poznati po italijanskim nazivima. Bukvalni prevodi ovih imena ukazuju na oblik paste: kaneloni ili cjev~ice, konkilje ili {koljke, fusili ili vretena, djemeli ili blizanci, lingvini ili jezi~ci, pene ili pera, ravioli ili repice (punjeno tijesto), {pageti ili niti, taljatele ili trake, tortelini ili pitice i vermi~ele ili crvi}i (malo tanji {pageti). Bi ra nje pra ve pas te za odre|eni sos predstavlja uobi~aje nu di le mu. Sre }om, ne ma strogih pravila. Pomo}i }e vam ako zapamtite da pasta u obliku {upljih cjev~ica, kao {to su pene ili rigatoni, dobro ide uz gu{}e sosove i sosove sa krupnijim sastojcima, dok tanja i ravna pasta, kao {to su lingvini i fetu~ini, bolje idu uz glatke kremaste sosove. Svje`a pasta obi~no apsorbuje vi{e sosa od gotove. To treba uzeti u obzir jer svje`a pasta mo`e da se raspadne kada se slu`i uz sos od paradajza, ali savr{eno ide uz jednostavan pesto sos. Svje`a pasta je mek{a

Ve} du`e vrijeme prevladava pogre{an na~in razmi{ljanja kako ~okolada nije dobra kako za zdravlje, tako i za kilograme kojih se poku{avate rije{iti. Prema posljednjim istra`ivanjima, pokazalo se da odre|ena koli~ina crne ~okolade poma`e na vi{e podru~ja, a gdje se mo`e ubrojiti ~isto lice, odnosno lice bez akni. Ne biste vjerovali, ali malo tamne ~okolade doprinosi smanjenju crvenila i isto tako manjem broju pri{ti}a. Pored toga, ve} se odavno zna kako je ~okolada jedan od boljih antioksidansa koji poma`u kod ~i{}enja organizma, a ubla`ava i simptome hroni~nog umora i sve one simptome koji se nadovezuju na PMS. Zahvaljuju}i flavonoidu kojeg ~okolada sadr`i, poznato je kako upravo ona poma`e kod smanjivanja rizika od raznih kardiovaskularnih oboljenja, a smanjuje krvni pritisak i pobolj{ava cirkulaciju, {to je, prije svega, zna~ajno za sve one `ene koje vode borbu sa celulitom. Crna ~okolada sadr`i magnezij, natrij i bakar. Za sve one koji ne znaju, magnezij je bitan zbog proizvodnje same energije i ~vr{}ih kostiju.

LJEPOTA, KOZMETIKA

od gotove i ne zadr`ava svoj oblik prilikom kuhanja. Zbog toga je bolje koristiti gotovu pastu za jela sa krupnijim sastojcima, kao {to su jela sa morskim plodovima, ili sosovima od povr}a. Pasta se pravi od kombinacije vode i bra{na, ~esto je obo-

ga}ena jajima ili uljem. Potra`ite pastu napravljenu od tvrde p{e ni ce, jer se sma tra da je bra{no dobijeno od nje najbolje za pravljenje paste. Ako ste alergi~ni na gluten, postoji veliki broj razli~ite paste koja se pravi od ri`e, krompira, kukuruza ili heljde.

MODA, STIL, TRENDOVI

Odraz klasike i elegancije Za sve~ane prilike naglasite {minku Najsve~anije prilike zahtijevaju nagla{eniju {minku. Prvo nanesite kvalitetnu podlogu koja }e odr`ati {minku postojanom vi{e sati, a zavr{ite svilenkastim slojem pudera. Na kapke nanesite neutralnu sjenu, posvijetlite prostor ispod ugla obrva i zatim izaberite jedan “udarni” element ve~ernjeg make-upa zahvaljuju}i kojem }e va{e lice dobiti novi, poseban izgled za posebnu priliku. Ajlajner - hit 2012. godine mo`ete naglasiti na razne, neobi~ne na~ine. Obavezan je izdignuti spoljni ugao kapka, a za trendseterke nudimo i efektnu kombinaciju nekoliko linija. Vintid` - za sve one dame koji bi htjele da se dotjeraju a da ne izgledaju “dotjerane”, rje{enje je vintid` imid`. Valovita kosa, pomalo starinska frizura, a o~i u smokey stilu, sa nagla{enim trepavicama. Sjaj - izuzetno moderne {ljokice su izbor kojem }e mnogi pribje}i ove sezone. Ako `elite da budete druga~iji, odlu~ite se za metalik kombinacije i eksperimenti{ite s plavim nijansama, a potpuna originalnost zagarantovana vam je ako na jagodice ili krajeve kapaka zalijepite male kristale.

Ovisno {to mislite odjenuti, na sebe }ete isto tako staviti i najlonke, pogotovo ako se radi o sve~anoj prilici gdje trebate biti u svom najboljem izdanju. Najlonke su isto tako obavezne kada je vani malo ni`a temperatura, a kada opet treba izgledati sofisticirano. Mo`ete primijetiti kako postoje razli~ite najlonke, ali se najpopularnijima smatraju one od likre, kao odraz klasike i elegancije. Najlonke s uzorkom mogu se prilagoditi svakoj prilici, sve ovisi o tome {to ste odlu~ili obu}i. Ako se spremate za ve~ernji izlazak, naravno da }ete svoje najlonke odabrati tako da odgovaraju va{em ve~ernjem odabiru. Ako `elite malo vi{u eleganciju, uvijek }ete birati uzorke koji se mo`da ne isti~u toliko i u mo`da malo neutralnijoj boji, kao {to su siva i crna. Boja ima raznih, a za one malo `ivlje odlu~uju se mla|e djevojke.

^orba od pasulja i zelja Potrebno: 250 g pasulja tetovca 2 l vode 2 mrkve 1 kg zelja {oljica ulja 2 ka{ike mekog bra{na malo aleve paprike so

Priprema: O~istiti i oprati pasulj, naliti ga hladnom vodom i kuhati dokad voda po`uti. Odliti vodu, naliti novu i pasulj vratiti na vatru. Dodati mrkvu sje~enu na kolutove, posoliti. Zelje oprano u nekoliko voda isje}i na rezance. Kad pasulj omek{a, dodati mu zelje i kuhati sve jo{ 20 minuta. Na zagrijanom ulju propr`iti bra{no, dodati malo aleve paprike, promije{ati i zapr`iti ~orbu. Zapr`enu ~orbu prokr~kati jo{ koji minut pa skloniti sa vatre.


40

OGLASI

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

Na osnovu ~lana 133. a u vezi sa ~lanom 112. Zakona o srednjem obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 23/10) i ~lana 165. Pravila, uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj 22633-21-2/13 od 14. 1. 2013. godine, [kolski odbor Javne ustanove Srednja {kola metalskih zanimanja Sarajevo donio je odluku kojom raspisuje

JAV NI zaK O N K URS / O G L A S prijem zaposlenika u radni odnos na odre|eno vrijeme - najdu`e do 15. 8. 2013. godine 1. Nastavnica/nastavnik stru~no-teorijske nastave za nastavni predmet Oftalmolo{ka optika, ~etiri nastavna ~asa sedmi~no, jedan izvr{ilac; 2. Nastavnica/nastavnik za nastavne predmete Ra~unarstvo i programiranje i Vo|enje procesa ra~unarom, deset nastavnih ~asova sedmi~no, jedan izvr{ilac; Pored op{tih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehni~ke i stru~ne {kole, Pedago{kim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima [kole, i to: za pozicije 1. i 2. zavr{en odgovaraju}i fakultet ili zavr{en drugi ili tre}i ciklus bolonjskog studija odgovaraju}eg smjera i zvanja, Uz prijavu na javni konkurs/oglas sa kratkom biografijom, kandidati su obavezni dostaviti (original ili ovjerene kopije): a) odgovaraju}e diplome / svjedo~anstva o ste~enoj stru~noj spremi, b) izvod iz mati~ne knjige ro|enih, c) uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci). Uz navedenu / obaveznu dokumentaciju, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija): a) uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, b) radna knji`ica, c) uvjerenje/potvrda o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi i profilu koji se tra`i konkursom, d) uvjerenje/potvrda o radnom sta`u ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stru~ne spreme i profila na poslovima koji se tra`i konkursom, e) uvjerenje/potvrda o radnom sta`u ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stru~ne spreme i profila koji se tra`i konkursom, f) uvjerenje/potvrda o radnom sta`u u ustanovi u kojoj se boduje, g) uvjerenje/potvrda o du`ini ~ekanja na posao na evidenciji Slu`be za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stru~ne spreme i profila koji se tra`e konkursom, h) rje{enje o sticanju posebnog stru~nog zvanja, i) rje{enje o ocjeni o radu koja je utvr|ena u teku}oj ili prethodnoj {kolskoj godini, j) uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom {kolovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se tra`i konkursom, k) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i ~lanova njihovih porodica, l) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca. Po kona~nosti odluke o izboru, izabrani kandidati du`ni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju. Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju }e se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati }e se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju. Kriteriji, procedure, uslovi, na~in bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u pred{kolskim ustanovama, osnovnim i srednjim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 03/13). Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. Javni konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova isklju~ivo putem po{te dostaviti na adresu: Javna ustanova Srednja {kola metalskih zanimanja, Ul. Zmaja od Bosne br. 8, 71 122 Sarajevo. Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vra}a se na li~ni zahtjev putem Protokola {kole.

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA Ministarstvo civilnih poslova Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine («Slu`beni glasnik BiH», broj 37/03) i Zaklju~ka Vije}a ministara Bosne i Hercegovine sa 33. sjednice odr`ane 21.12.2012. godine, u skladu sa ~l. 15. i 16. Statuta Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta ("Slu`beni glasnik BiH", broj 86/09) i Odluke o utvr|ivanju kriterijuma za izbor i imenovanje zamjenika direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta broj 09-07-3-2931-1-ML/12 od 24.01.2013. godine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine raspisuje

J AV N I O G L A S za izbor i imenovanje zamjenika direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Zamjenik direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta..............2 izvr{ioca 1. Nadle`nosti i odgovornosti Zamjenik direktora Agencije zamjenjuje direktora u slu~aju odsutnosti ili sprije~enosti, obavlja poslove iz nadle`nosti direktora, te druge poslove u skladu sa zakonom i aktima Agencije. Zamjenika direktora Agencije imenuje Vije}e ministara Bosne i Hercegovine na mandat od ~etiri godine. Direktor i zamjenici direktora Agencije ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. 2. Op{ti uslovi Kandidat za zamjenika direktora Agencije mora ispunjavati sljede}e op{te uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da protiv njega nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i vi{e godina ili da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo u~injeno s umi{ljajem u skladu s krivi~nim zakonima u Bosni i Hercegovini, - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 3. Posebni uslovi Pored op{tih uslova, kandidat za zamjenika direktora Agencije mora ispunjavati i sljede}e posebne uslove: - visoko obrazovanje (VII stepen obrazovanja, odnosno zavr{en prvi ciklus visokog obrazovanja u kojem je ste~eno 240 ECTS bodova) - prednost kvalifikacija drugog i tre}eg ciklusa; - pet godina radnog iskustva u struci, od ~ega najmanje tri godine u oblasti visokog obrazovanja ili poslovima koji su vezani za oblast visokog obrazovanja; - iskustvo u strate{kom i operativnom planiranju, upravljanju ljudskim resursima i razvoju i obuci osoblja, finansijskom menad`mentu i menad`mentu projekata, informacija i podataka; - iskustvo u evropskom podru~ju visokog obrazovanja, posebno evropskih standarda za ocjenu i reviziju kvaliteta i planiranja razvoja visokog {kolstva; - iskustvo u reformi visokog obrazovanja u BiH; - aktivno znanje engleskog jezika; - poznavanje rada na ra~unaru. 4. Potrebni dokumenti

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured u Zavidovi}ima Broj: 042-0-DN-13-000 011 Zavidovi}i, 18. 1. 2013. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

N A J AV L J U J E USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-13-000 011, po zahtjevu Bajri} Enesa, sin Jusufa, iz Tuzle, Stupine B-2, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 397, katastarska op}ina Ribnica, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 62/1 "Crnatovo polje" pa{njak 4. klase povr{ine 756 m2 - katastarska ~estica 63 "Luka" vo}njak 2. klase povr{ine 690 m2, oranica 3. klase povr{ine 290 m2 i {uma 4. klase povr{ine 1.520 m2 - katastarska ~estica broj 64/1 "Luka" oranica 3. klase povr{ine 965 m2 - katastarska ~estica broj 64/4 "Luka" oranica 3. klase povr{ine 16 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Bajri} Enes Jusufov, Tuzla, Stupine B-2, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured u Zavidovi}ima

Uz prijavu na javni oglas kandidat je du`an dostaviti: 1. biografiju sa izjavom o nacionalnom opredjeljenju, adresom i kontakt telefonom, 2. ovjerenu kopiju va`e}e li~ne karte, 3. uvjerenje o dr`avljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci), 4. kopiju fakultetske diplome (nostrifikovanu diplomu, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 6.4.1992. godine), 5. dokaz o tra`enom radnom iskustvu u struci (potvrda, uvjerenje), 6. potpisana izjava o na~inu sticanja iskustva u strate{kom i operativnom planiranju, upravljanju ljudskim resursima i razvoju i obuci osoblja, finansijskom menad`mentu i menad`mentu projekata, informacija i podataka, 7. potpisana izjava o na~inu sticanja iskustva u evropskom podru~ju visokog obrazovanja, posebno evropskih standarda za ocjenu i reviziju kvaliteta i planiranja razvoja visokog {kolstva, 8. potpisana izjava o na~inu sticanja iskustva u reformi visokog obrazovanja u BiH, 9. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika, 10. potpisana izjava o poznavanju rada na ra~unaru, sa navedenim Office paketima i IT komunikacijama koje koristi, 11. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), 12. izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama BiH, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (ovjerena od strane nadle`nog organa), 13. izjavu da se na njega ne odnosi ~lan IX 1.Ustava BiH (ovjerena od strane nadle`nog organa), 14. izjavu da nije na funkciji u politi~koj stranci (ovjerena od strane nadle`nog organa). Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Napomena - dokumenti prilo`eni uz prijavu na javni oglas ne}e se vra}ati kandidatima, s obzirom na odredbe ~lana 16. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine. 5. Ostale napomene Pod radnim iskustvom u struci podrazumijeva se radno iskustvo nakon sticanja visoke stru~ne spreme.

Broj: 042-0-DN-13-000 010 Zavidovi}i, 18. 1. 2013. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

N A J AV L J U J E USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-13-000 010, po zahtjevu Husanovi} Almira, sin Ismeta, iz Stipovi}a, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 1427, katastarska op}ina Donja Lovnica, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj: 300/5 "Lipovac", oranica 5. klase u povr{ini od 60 m2 - katastarska ~estica broj: 351/1 "Lipovac", oranica 5. klase u povr{ini od 362 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Husanovi} Almir Ismetov, ^ardak, Stipovi}i, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa (lista sa u`im izborom) bi}e pozvani na intervju od strane Komisije za izbor. Prije intervjua svaki kandidat je du`an Komisiji za izbor dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu, te popuniti obrazac - izjavu u kome }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. 6. Podno{enje prijava Javni oglas se objavljuje u «Slu`benom glasniku BiH», «Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH» i dnevnim novinama: «Oslobo|enje», «Dnevni list» i "Euroblic". Javni oglas ostaje otvoren 14 dana od dana zadnjeg objavljivanja u dnevnim novinama, odnosno «Slu`benom glasniku BiH» ili «Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH». Prijave sa tra`enim dokumentima dostavljaju se li~no ili preporu~enom po{iljkom, na adresu: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 71000 Sarajevo, Trg BiH broj 1, sa naznakom «Javni oglas za izbor i imenovanje zamjenika direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanje i osiguranje kvaliteta» Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave ne}e se uzeti u razmatranje.


KORAK NAPRIJED

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

Kompanija Huawei

PowerDVD 12.0.14371

Huawei je objavio svoje finansijske rezultate o u~inku u 2012. godini. Keti Meng, finansijski direktor Huaweija, rekla je da je kompanija ostvarila efektivni rast u 2012. fokusiraju}i se na kupce, olak{ano upravljanje i pobolj{anje efikasnosti. Gospo|a Meng je izrazila pozitivno mi{ljenje o budu}im izgledima za rast industrije. Huawei o~ekuje da globalni prihod od prodaje u 2012. dostigne 220,2 milijarde CNY-a, {to je rast od 8 posto u odnosu na pro{logodi{nji rezultat, sa neto profitom od 15,4 milijarde CNY-a, 33 posto pove}anja u odnosu na prethodnu godinu. Objelodanjivanje rezultata je dio stalne posve}enosti Huaweija, da bude otvorenija i transparentnija ka zainteresovanim stranama.

PowerDVD je vrlo dobar Blu-ray/DVD plejer koji pru`a odli~an kvalitet Blu-ray i DVD reprodukcije. Najnovije izdanje koje je objavljeno nosi oznaku PowerDVD 12.0.14371 i sa sobom donosi veliki broj unapre|enja, kao {to je podr{ka za TrueTheater 3D* i Instant Seek na Blu-ray diskove, podr{ka za OGG i FLAC audioformate, kao i podr{ka za DTS-HD 7.1 audio. Nova verzija donosi i preciznu kontrolu digitalnog zuma tokom reprodukcije videofajlova sa Instant Zoom opcijom, ali i mogu}nost direktne kupovine i preuzimanja muzi~kih sadr`aja putem 7digital muzi~ke prodavnice na PowerDVD Media Library i veliki broj drugih pobolj{anja.

Chrome Android sa novim karakteristikama Google je objavio novo beta izdanje njihovog Chrome pretra`iva~a za Android koji korisnicima pru`a mogu}nost da probaju nove karakteristike, me|u kojima su WebGL i CSS grafi~ke karakteristike. Ovo unapre|enje, tre}e od inauguralne verzije Chrome beta za Android, pokazuje ne samo ambicije tima koji stoji iza pretra`iva~a ve} i mnogo br`i ritam objavljivanja izmjena. Kada je Googleov programer Jason Kersey na ja vio Chro me 24 be ta unapre|enje za Android, on je akcenat stavio samo na jednu karakteristiku Support for chrome://flags.

41

Pad prihoda Microsofta Kompanija Microsoft je zabilje`ila pad prihoda uprkos porastu prodaje koji je generisan od novog Windows 8 operativnog sistema. Neto zarada za finalna tri mjeseca bila je 6,4 milijarde ameri~kih dolara, {to je za 4 posto manje u odnosu na prethodnu godinu, dok su prihodi pove}ani za 3 posto, na 21,5 milijardi. Windows odjeljenje zabilje`ilo je odli~an rezultat budu}i da su prihodi pove}ani za ~etvrtinu i to sve zahvaljuju}i Windows 8. Ve}i dio prihoda koje je Microsoft generisao iskori{ten je zbog pove}anja potro{nje na prodaju i marketing, a ovi podaci objavljeni su jedan dan nakon {to su dionice kompanije Apple zabilje`ile pad od 12 posto uslijed lo{e prodaje.

Olympus PEN E-PL5

Najbolji fotoaparat do sada Senzor i procesor garantuju vrhunski kvalitet slike i sjajne performanse, uz vrlo kvalitetan 3" ekran osjetljiv na dodir Olympus PEN serija je do sada ve} privukla dosta pa`nje i ima mnogo onih kojima se koncept dopao. Proizvo|a~ ve} ima dva modela koji dolaze kao nasljednici popularnih E-PL i E-PM. Aparat E-PL5 koji platformu (senzor i procesor) dijeli sa izuzetno kvalitetnim Olympus OM-D modelom dobija se sa tijelom, eksternim blicom i M.Zuiko 14-42mm objektivom, pa }e zadovoljiti i naprednije korisnike koji ho}e da se odmore od no{enja glomaznih DSLR-ova. Tijelo aparata je kompaktnih dimenzija, no kako je izra|eno dijelom od metala, te`i 280 g, {to uliva po-

vjerenje, posebno kada se doda objektiv, te`ak je 400 g. Sa prednje strane, aparat djeluje vrlo jednostavno, a nije izostao i rukohvat sa desne strane, koji }e olak{ati dr`anje i no{enje.

Kontrole Vidimo i da Olympus nastavlja tradiciju da PEN modeli ostaju bez opti~kog tra`ila (koje se mo`e naknadno dokupiti i koristiti kao dodatak), {to nekom mo`e ipak predstavljati veliki nedostatak. Nema ni ugra|enog blica, ve} sti`e u vidu dodatka koji se montira na poseban konektor na vrhu. Gornja strana aparata je prili~no na~i~kana kontrolama, pa pored Power tastera i okida~a sa desne strane, ima i to~ki} za bi ra nje re`ima rada aparata, dok je par tas te ra pomjereno malo nadolje. Tu su, recimo, Function i Zoom tasteri, kao i poseban taster za snimanje videa. Sa gornje strane su postavljeni i mikrofoni i zvu~nik, a lijevo su smje{teni Playback i Delete tasteri. Sa bo~nih

Apple stagnira

Opala prodaja Mac ra~unara Prodaja Mac ra~unara opala je u toku zadnjeg kvartala pro{le godine. ^ak bilje`i pad od 22 posto u odnosu na isti period 2011. godine, kada je zabilje`en najni`i procenat u odnosu na ukupne prihode kompanije Apple od 40,6 milijardi eura. Pad prodaje Mac ra~unara bio je zna~aj-

no ve}i u odnosu na industrijski prosjek. Apple je prodao manje od 4,1 milion Mac ra~unara u zadnja tri mjeseca pro{le godine, {to je pad sa 5,2 miliona prodatih u toku ~etvrtog kvartala 2011. godine i 4,9 miliona, koliko je prodato u toku tre}eg kvartala pro{le godine.

strana ima metalne halkice za ka~enje kai{a za no{enje, kao i poklopac ispod kojeg su HDMI i USB konekcije. Pozadi je dominantni 3" ekran i nekoliko kontrola desno od njega, kao i naslon za palac koji dosta doprinosi da aparat bude vrlo udoban za dr`anje.

Kvalitetan ekran Pored ~injenice da se radi o vrlo kvalitetnom ekranu sa 460.000 piksela rezolucijom, ovo je ujedno i touch ekran pa }e mnoge stvari biti dosta jednostavnije uraditi direktno sa ekrana koji je odli~ne osjetljivosti i dosta zahvalan za kori{tenje.

Sam interfejs je pravljen tako da odli~no odgovara touch funkcijama. Interesantno je da iako sam aparat radi jako brzo, objektiv mora da se ru~no otklju~a da bi se koristio, pa }e trebati malo vi{e vremena da se uhvati prva fotografija, ali brzina fokusiranja PEN E-PL5 definitivno stavlja u sami vrh ponude. Fotografije koje ovaj aparat pravi su sjajne. Video je u punoj HD rezoluciji i izgleda odli~no. Kao mirrorless model, Olympus PEN aparati predstavljaju sjajnu kombinaciju dovoljno kompaktnih dimenzija, odli~nog senzora i mo}nog procesora, kao i veoma dobre optike, tako da }e biti pravi izbor naprednijim korisnicima koji jo{ nisu imali priliku da se sretnu sa ovim sistemom.


42

OGLASI

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanski kanton OP]INA JABLANICA OP]INSKI NA^ELNIK Broj: 01-05- 176/13 Jablanica, 28.1.2013. godine

Na osnovu ~l. 24, a u vezi sa ~l. 74a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), te u vezi sa ~l. 1. Uredbe o primjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH u Hercegova~ko-neretvanskom kantonu ("Slu`bene novine HNK-a", broj: 1/12), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, na zahtjev Uprave za prognanike i izbjeglice Hercegova~ko-neretvanskog kantona, ogla{ava

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 34/03) i ~lana 17. Odluke o postupku imenovanja upravnih odbora subjekata ~iji je osniva~ Op}ina Jablanica ("Slu`beni glasnik Op}ine Jablanica", broj: 5/04), op}inski na~elnik Op}ine Jablanica objavljuje

J AV N I O G L A S ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA KOJIMA JE OSNIVA^ OP]INA JABLANICA

JAVNI NATJE^AJ za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Upravi za prognanike i izbjeglice Hercegova~ko-neretvanskog kantona

I 2/345

- Stru~ni savjetnik za raseljene osobe, prognanike i izbjeglice - povratnike

1. Upravni odbor JU Muzej "Bitka za ranjenike na Neretvi" Jablanica - 1 (jedan ) ~lan - predstavnik zaposlenika

- 1 (jedan) izvr{itelj

2. Upravni odbor JU Dje~ije obdani{te "P~elica" Jablanica - 1 (jedan) ~lan - predstavnik zaposlenika

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu Javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.

3. Upravni odbor JU "Profesionalna vatrogasna jedinica" Jablanica - 1 (jedan) ~lan - predstavnik zaposlenika

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Uprave za prognanike i izbjeglice Hercegova~ko-neretvanskog kantona, i to: - VSS, VII stupanj, ste~ena diploma visokog obrazovanja pravne, ekonomske ili tehni~ke struke - najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS Visoka stru~na sprema (VSS) podrazumijeva diplomu visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupanj stru~ne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili tre}eg ciklusa bolonjskog sustava studiranja. Prijavljivanje na natje~aj: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na natje~aj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, Adema Bu}a bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ, nakon 6.4.1992. godine) 2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon stjecanja VSS 3. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, Adema Bu}a bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

4. Upravni odbor JU Gradska apoteka Jablanica - 1 (jedan) ~lan - predstavnik stru~nih radnika ^lan Upravnog odbora se imenuje na period od 4 (~etiri) godine, po~ev od dana kona~nog imenovanja. I

II

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uvjete natje~aja, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natje~aja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati }e biti obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Prijavu na natje~aj, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natje~aja u Slu`benim novinama Federacije BiH, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton Adema Bu}a bb, 88000 Mostar sa naznakom: "Javni natje~aj za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Upravi za prognanike i izbjeglice Hercegova~ko-neretvanskog kantona"

OP]I USLOVI 1. da su dr`avljani Bosne i Hercegovine; 2. da su stariji od 18 godina; 3. da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; 4. da nisu pod optu`nicom Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju (~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine); 5. da nisu na funkciji u politi~koj stranci; 6. da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju 7. da nisu ~lanovi upravnih i nadzornih odbora u vi{e od jednog javnog preduze}a, ustanove, institucije ili drugog organa 8. da nisu lice kojem je zabranjeno obavljanje javne funkcije; 9. da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{ne funkcije ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa ("Slu`bene novine FBiH", broj: 70/08).

III POSEBNI USLOVI - VII ili VI stepen {kolske spreme, - radno iskustvo u trajanju od dvije (2) godine za VII stepen, odnosno tri (3) godine za VI stepen, nakon stjecanja stru~ne spreme Posebni uvjeti predstavljaju i kriterije za imenovanja. IV

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR mr. sci. Sead Maslo

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured u Zavidovi}ima Broj: 042-0-DN-13-000 009 Zavidovi}i, 18. 1. 2013. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

POTREBNI DOKUMENTI Uz prijavu treba dostaviti: - kra}u biografiju - uvjerenje o dr`avljanstvu, - kopiju li~ne karte - ovjerenu kopiju diplome o ste~enoj stru~noj spremi, - dokaz o radnom iskustvu, - uvjerenje nadle`nog suda i policijske uprave o nevo|enju krivi~nog postupka, odnosno da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju (ne starije od 3 mjeseca ) - uvjerenje poslodavca da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri (3) godine prije dana objave oglasa, odnosno ovjerenu izjavu u slu~aju da nisu zaposleni - ovjerene izjave za ta~ke 4, 5, 7, 8 i 9 pod II OP]I USLOVI. Napomena: Sve informacije o toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", broj: 32/01). Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava svih kandidata uzet }e se u obzir i slijede}e: - sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje pozicije; - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka; - komunikacijske i organizacione sposobnosti; - dokazani rezultati rada ostvareni tokom radne karijere; - preporuke ranijih poslodavaca; - naklonjenost timskom radu.

NA JAV LJU J E USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-13-000 009, po zahtjevu Omera{evi} Sife, k}i \ulage, iz Zavidovi}a, Lijev~a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 1179, katastarska op}ina Bajvati, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 3305 "Rakita" ku}a i zgrada povr{ine 56 m2 i dvori{te povr{ine 500 m2, oranica 5. klase povr{ine 148 m2, - katastarska ~estica broj 3306/1 "Palu~ak" oranica 3. klase povr{ine 2.487 m2, - katastarska ~estica broj 3306/3 "Palu~ak" oranica 3. klase povr{ine 200 m2. Prema podacima iz katastra, posjednica navedenih nekretnina je Omera{evi} Sifa \ulagina, ^ardak, Lijev~a bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

OPIS POZICIJA UPRAVNOG ODBORA - Donosi pravila ustanove; imenuje, razrje{ava, usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje direktora; utvr|uje planove rada i razvoja; utvr|uje godi{nji program rada; donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un; donosi op{te akte, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove; odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti rada kojih je ustanova osnovana; rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em; odlu~uje o kori{tenju sredstava; odgovara osniva~u za rezultate rada ustanove; odlu~uje o prigovoru radnika na rje{enje kojim je drugi organ odre|en pravilima ustanove odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa; podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju ustanove; vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove. Naknada Naknada za rad u upravnom odboru utvr|uje se posebnom odlukom.

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima natje~aja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natje~aja.

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju ~lana upravnog odbora javnih ustanova i to:

V

OP]I PODACI Sve prijave koje stignu u propisanom roku pregledat }e Komisija za izbor koju imenuje op}inski na~elnik i koja }e sastaviti listu sa u`im izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred nadle`nu Komisiju za izbor, nakon ~ega }e Komisija putem pisane preporuke predlo`iti rang-listu sa najboljim kandidatom op}inskom na~elniku. Nadle`ni organ }e nakon provedene procedure izvr{iti imenovanje na upra`njenu poziciju u regulirani organ. Ukoliko se predvi|ena procedura iz objektivnih razloga ne sprovede do kraja, ne}e se vr{iti imenovanje za tu poziciju. Jedno lice mo`e biti imenovano u najvi{e dva upravlja~ka tijela. Mandat ~lanova upravnih odbora je 4 godine s mogu}no{}u ponovnog imenovanja bez ograni~enja. Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu kandidovanja. Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon. Oglas ostaje otvoren 15 dana nakon objavljivanja u Slu`benim novinama Federacije BiH, a isti }e biti objavljen i u dnevnom listu Oslobo|enje i Web stranici Op}ine Jablanica (www.jablanica.ba) Prijave sa tra`enom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no ili putem po{te preporu~eno sa naznakom "PRIJAVA NA OGLAS ZA POZICIJU U UPRAVNOM ODBORU - ne otvaraj" na adresu: Op}ina Jablanica, Ulica Pere Bili}a br. 25. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. OP]INSKI NA^ELNIK Salem Dedi}, dipl. ecc.


FELJTON

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013. BAJRAM RED@EPAGI]: POBUNJENIK I PUSTINJAK (3)

Igra ljubavi Red`epagi}ev roman ~ije dijelove feljtoniziramo tretira problem vlasti i karaktera, kao i aginsko-begovsku degeneraciju, simbolizuju}i vje~nu borbu sprega dobra i zla‌ Prije dvije godine sti`e zahtjev od Feriz-pa{e; tra`io je da mu izru~im sejmena Begana, navodno zbog po~injenog zlo~ina. Gotovo da u to nisam povjerovao i pozvah ga, ali mi on potvrdi... Poslije onog poku{aja ubistva, od srama pobje`e iz kasabe i ode u Stambol, imao neku vezu preko suba{e; ponio preporuku i javio se Ferizpa{i na Kavkaz, dobio posao za pomo}nika magacionera. ^esto je odlazio u kav kas ka se la i je dnom prilikom zapazio lijepu, mladu djevojku Tanu; dugo se vrtio oko nje, odbijala ga, rekla mu da je star i `enjen. I kada nije mogao druk~ije, jedne no}i ukrade je i donese vezanu u magacin. Danima je dr`ao skrivenu. Mjesec docnije ona jedva pristane da je o`eni i on napravi malu svetkovinu u logoru, dobiv{i prethodno odobrenje od pa{e. Nije pro{lo ni tri-~etiri dana po `enidbi, pa{a mu naredi da ide na bugarsko ra ti {te, da se ja vi Osman-pa{i; molio Ferizpa{u da povede i `enu, ali mu molba nije pomogla, a `enu mu zadr`a{e kod de`urne stra`e. Began ode, javi se Osmanpa{i, a on mu re~e: "Nemam dekreta da te primim, star si, ne treba{ mi! Vrni se Feriz-pa{i na Kavkaz, vi~an si za taj planinski kraj." Began se odmah vrnuo, vidio da je bila namje{tena igra, ali kad sti`e u svoj logor, potra`i

`enu i, ne na{av{i je, gotovo poludje. Javio se Feriz-pa{i, a on ga je mjerkao o~ima i smije{io mu se: on mu potanko objasnio u ~emu je stvar; lijepa Tana bacila oko na oficira mlada, Azuma, i ju~er je obavljena svadba. Began poletio, na{ao Azuma sa `enom u {atoru, posjekao im glave i bacio niz potok.

Iste no}i ukrade najboljeg konja iz logora i pobje`e, ali mimoi|e Stambol i vrnu se u svoj grad Plav. Kad mi sve ovo ispri~a Began, pokazah mu pismo od Feriz-pa{e kojim je tra`io da mu uru~im zlo~inca, a on me zakumi da ga ne pri jav lju jem. Opet mu oprostih, a Feriz-pa{i odgovorih da taj sejmen nije stigao u ovaj kraj; tako ga spasih smrti.

Bajram Red`epagi} ro|en je 23. novembra 1939. u Plavu (Crna Gora). Osnovnu i srednju {kolu poha|ao je u Plavu, Beranima, Vare{u. Studije Filozofskog fakulteta upisao u Skoplju 1961. godine, te studij medicine 1964. i diplomirao akademske 1969/1970. Postdiplomske studije iz interne medicine, nefrologije, poha|ao i zavr{io odbranom magistarske teze maja 1976. na VMA u Beogradu. Aktivno se bavi knji`evno{}u i objavljuje pri~e i romane. Tahir Kaduni}, junak dvotomnog romana Bajrama Red`epagi}a, pripada plejadi hrabrih pobunjenika {to su iskrsavali u povijesnim razdobljima kao usudom poslani da nagovijeste novo razdoblje, ~esto bez ra zumijevanja i neophodne dru{tvene podr{ke. Ovaj dvotomni roman tematizira odisejadu tog prometejskog buntovnika unutar Osmanskog carstva, uklju~uju}i i konstelaciju evropskih snaga XIX i prve polovine XX st. Dok se u prvom romanu (Pobunjenik) Red`epagi} bavi problemom vlasti i karaktera, kao i biolo{kom degeneracijom aginsko-begovskog sloja i upoznaje nas sa Tahirom Kaduni}em kao pobunjenikom protiv vlastite klase, u drugom dijelu romana (Pustinjak) Red`epagi} se bavi i upoznaje nas sa slo`enim prilikama u plavsko-gusinjskom kraju, koji se nakon Berlinskog kongresa na{ao na ra zme|u interesa Turske i Crne Gore, prilikama u kojima se njegov glavni junak, stari oporbenjak protiv bilo kojeg vida vlasti, buni protiv svih i svakog. Oba romana su fakti~ki jedno djelo koje prati pri~u glavnog junaka Kaduni}a, a tematizira genocid nad muslimanima u Gusinju i Plavu pred po~etak Prvog svjetskog rata. Novo izdanje romana objavio je Connectum iz Sarajeva.

- Svega se sje}am, i kavkaskih muka u mla|im danima, hej!... - re~e Began. - I nije te sram da ti mene ~uva{, ka' sejmen? - pitam ga. U{utio je. - Tahir-pa{o! Zovu te, ho}e da te saslu{aju i sude - povika Began. - Idi! Odbih da odem, on zalupi vratima. Dan je ve} odmicao, navu~e se magla po brdima i oku, kao u snu, zaigra slika raspukle planine iz ~ije utrobe pote~e bijela, pjenu{ava voda, a na njenom izvori{tu, kao da gledam kako se Mejra i Man grle i nestaju. Uznemirih se i zadrhtah! Od ~ega, svijetli Allahu?! Od za~ete ljubavi njihove? Ljubavi?! Kakva ljubav?! Oni se vole, kao da ~uh ne~iji glas. Nije mogu}e. Mejra je moja, uvjeravao sam sebe, ali je silan vjetar donosio {um bu~nih voda, ne~iji nerazgovjetan glas u kome se na zi ra la igra lju ba vi, nje`nost, podsmijevanje i mr`nja {to ju osjetih kao dio svog nemira, kao bol koja me satrla, kao muku na ~ijoj vreloj pari se pe~e moja du{a, kao misao koja me napu{ta... Tahir-be`e, ona je `ena, a `ena ho}e mu{ko uz sebe, ~uh ne~iji glas. SAN... Zaklonih o~i dlanovima, da ih ne gledam i ne ~ujem. - [to ~ini{, Mejro? - pitam je. - Desilo se Tahir-pa{o, rekla je mirno. Bo`e, podi}i }u ruku na vas! Ubi}u Man-agu, uzeo je Mejru, moja je bila! Prisvoji}u je, pomislih, ili povikah, a zatim turih prste u u{i, da ne ~ujem odgovor. Imam li pravo?! Tu|a je `ena bila kad sam je ljubio. A nisam joj gotovo ni{ta vi{e pru`io. O, Bo`e... {to me mu~i{ bolom, zaboravom... Ljubav je krhka na zaborav... ^ovjek sam, a ~ovjeku je sve dozvoljeno, vikao sam, udarao dlanovima, magla se rasturala, nestajala... Bio sam pa{a i do|e mi u posjetu, rekoh joj da imam pre~ih poslova, a za nju (za `ensko), bi}e uvijek vakta, govorio sam joj tada. Govorio sam tada, sada mislim druk~ije. Govorio sam da za ljubav ima vremena. Ni je ~e ka la, na {la Man-agu, kome podarih ku}u, zemlju, a sada, eto, i nju, Mejremu. (Sutra: Proces)

43

NA DANA[NJI DAN

1648.

Potpisivanjem ugovora u Minsteru oko~an osmogodi{nji rat [panije i Ujedinjenih Provincija Nizozemske. [panija je u oktobru iste godine prinu|ena da prizna nezavisnost Holandije, {to je omogu}ilo ubrzani ekonomski i kulturni procvat nove dr`ave.

1649.

U Londonu je zbog izdaje pogubljen engleski kralj ^arls I, nakon {to su pora`ene njegove snage u gra|anskom ratu s republikanskim snagama Olivera Kromvela. Njegovo pogubljenje izazvalo je ogor~enje i bijes na evropskim dvorovima, a u Holandiji i [paniji su pobijeni diplomatski predstavnici Kromvelove dr`ave. Monarhija je u Engleskoj obnovljena 1660.

Boris V. Spaski

1937.

Ro|en ruski velemajstor Boris Vasiljevi~ Spaski, svjetski {ahovski prvak Ro|en Frenklin Delano Ruzvelt, koji je od od 1969. Titulu je 1932. do smrti 1945. ~etiri puta biran za predsjednika SAD-a, {to je jedinstven slu~aj u ameri~koj izgubio u me~u s ameri~kim istoriji. Politikom Nju dila uspio je da izvu~e SAD iz velike velemajstorom ekonomske krize, uspostavio je diplomatske odnose sa Bobijem SSSR-om (1935), a u Drugom svjetskom ratu bio je jeFi{erom, koji ga dna od najzna~ajnijih li~nosti u antihitlerovskoj koaliciji. je 1972. u RejkjaPredsjednik Njema~ke feldmar{al Paul viku pobijedio fon Hindenburg imenovao Adolfa Hitlera rezultatom za kancelara. Istog dana 1937. Hitler je izjavio u Rajhsta12,5:8,5. gu da Njema~ka povla~i svoj potpis sa Versajskog miro-

1835.

Predsjednik SAD-a Endrju D`ekson pre`ivio atentat. To je bio prvi atentat izvr{en na {efa dr`ave u ameri~koj istoriji.

1882. 1933.

vnog ugovora.

1937.

Trinaest visokih funkcionera Komunisti~ke partije SSSR-a osu|eno na smrt zbog navodnog u~e{}a u zavjeri Lava Trockog protiv vrha dr`ave.

1943.

Britansko ratno vazduhoplovstvo u Drugom svjetskom ratu otpo~elo prvo danono}no bombardovanje Berlina.

1948.

Umro ameri~ki pilot i konstruktor aviona Orvil Rajt, pionir avijacije, koji je 1903. s bratom Vilburom u avionu koji su sami konstruisali, izveo prvi let u istoriji vazduhoplovstva.

1964.

U SSSR-u prvi put u istoriji kosmonauti- Mahatma Gandi ke uz pomo} jedne rakete lansirani sateliti u razli~ite orbite - Elektron 1 i Elektron 2.

1967.

Papa Pavao VI se susreo s predsjednikom Prezidijuma Vrhovnog sovjeta SSSR-a Nikolajem Podgornim, prvim {efom sovjetske dr`ave koji je posjetio Vatikan.

1968.

U Vijetnamskom ratu po~ela jednomjese~na ofanziva nazvana Tet (Nova godina) pod komandom sjevernovijetnamskog generala Vo Ngujen \apa, tokom koje su sjevernovijetnamske trupe i ju`novijetnamski gerilci napali Sajgon i vi{e od sto drugih mjesta u Ju`nom Vijetnamu.

1972.

Britanski vojnici u Londonderiju, u Sjevernoj Irskoj ubili 13 ljudi, u~esnika zabranjenog mar{a za ljudska prava katolika. Taj sukob nazvan je Krvava nedjelja.

1972.

Pakistan napustio Komonvelt u znak protesta zbog odluke Velike Britanije, Australije i Novog Zelanda da priznaju Banglade{ (biv{i Isto~ni Pakistan).

1948.

U Nju Delhiju ubijen Mahatma Gandi, vo|a pokreta za nezavisnost Indije, pola godine poslije sticanja nezavisnosti Indije. Ubio ga je Naturam Godse, fanatik iz sekte Hindu Mahasabha koja se protivila njegovoj politici pomirenja Hindusa i muslimana.

1992.

Argentina otvorila dosjee nacista koji su poslije Drugog svjetskog rata pobjegli u Ju`nu Ameriku.

1995.

U jednom od najte`ih napada tokom trogodi{nje pobune islamskih ekstremista u Al`iru, u eksploziji automobila-bombe poginulo je 20, a ranjeno oko 60 ljudi.

2000.

Cijanid koji se izlio iz rumunskog rudnika Baja Mare u pritoke rijeke Tise, Lapo{ i Samo{, a potom u Dunav, izazvao je ekolo{ku katastrofu ogromnih razmjera. U rije~ni sliv ispu{teno je 120 tona cijanida i 20.000 tona taloga koji sadr`i te{ke metale.

2000.

Povodom Dana holokausta vi{e stotina neonacista demonstriralo u Berlinu i pro{lo kroz Brandenbur{ku kapiju podsje}aju}i na vrijeme kada su nacisti u Njema~koj bili na vlasti.

2003.

Sud u Bostonu (SAD) osudio na do`ivotni zatvor Britanca Ri~arda Rajda, sljedbenika Osame bin Ladena, koji je u oktobru 2002. poku{ao da eksplozivom digne u vazduh avion koji je trebalo da leti preko Atlantika.

Sr|an Vuleti}

2004.

Film, “Ljeto u zlatnoj dolini� bh. reditelja Sr|ana Vuleti}a dobio presti`nu Japanski hemi~ar i vo|a kulta Sudnji dan na gradu Tigar na Masami Cu~ija osu|en na smrtnu kaznu, 33. me|unaronakon {to je progla{en krivim za napad gasom 1995. u dnom filmskom podzemnoj `eljeznici u Tokiju, kada je umrlo 12 osoba. festivalu u U Iraku odr`ani prvi vi{epartijski izbori u Ro terdamu. posljednjih 50 godina i prvi poslije svrga-

2004. 2005.

vanja Sadama Huseina.


44

SPORT

U hotelu Park, 1. februara

Seminar za bh. klubove o licenciranju U organizaciji N/FSBiH, u petak, 1. februara, u hotelu Park u Vogo{}i (11 sati) Administracija za licenciranje klubova Bh. saveza odr`a}e seminar o temama finansijskih, sportskih, zakonskih, administrativnih i infrastrukturnih kriterija u procesu licenciranja. Seminar je namijenjen za predsjednike/direktore, ovla{tene revizore, finansijske slu`benike i sekretare klubova Premijer lige BiH. Tako|er, na seminaru }e izlagati eksperti za navedene kriterije, a te`i{te seminara }e biti na finansijskom kriteriju koji je ujedno i najkompleksniji u postupku licenciranja. J. Li.

Bursa zainteresovana za bh. selektora

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

@eljo danas putuje u Rovinj

@eljo }e se narednih desetak dana spremati u Rovinju

Osim poveo 27 igra~a U Sarajevu ostala trojica juniora, te napada~ Aleksandar Nikoli}, koji je povrije|en

Elvir Balji} i Safet Su{i}

Su{i}: Interesuje me samo reprezentacija Nakon ostavke dugogodi{njeg trenera Ertugrula Saglama, turski prvoliga{ Bursaspor u potrazi je za novim {efom stru~nog {taba, a sude}i prema posljednjim informacijama, klupski zvani~nici pokazali su interesovanje za selektora reprezentacije BiH Safeta Su{i}a, kojem je konkurencija turski stru~njak Hakan Kutlu. U razgovoru sa Su{i}em saznali smo da Bursa nije ostvarila nikakav kontakt s njim, iako mu je pomo}nik u reprezentaciji Elvir Balji} rekao da postoji interesovanje ovog kluba. "Niko me nije kontaktirao, niti to `elim. Kao selektor reprezentacije BiH vi{e puta sam mogao pregovarati sa klubovima koji su bili zainteresovani za mene, ali nisam, jer me to ne interesuje. Za mene je reprezentacija BiH na prvom mjestu i ni{ta me drugo ne interesuje", bio je jasan Su{i}. Ina~e, Bursaspor je jedini fudbalski klub koji je osvojio tursku Superligu, a nije u grupi velike ~etvorke koju ~ine Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas i TrabJ. Li. zonspor.

Stankovi} igra protiv Srbije Sini{a Mihajlovi}, selektor fudbalske reprezentacije Srbije, potvrdio je da }e se biv{i kapiten reprezentacije, Interov veznjak Dejan Stankovi}, vratiti u nacionalni tim u utakmici protiv Hrvatske 22. marta u Zagrebu. Stankovi} je zadnji put za Srbiju igrao 2011. godine u kvalifikacionoj utakmici za EP protiv Slovenije. Nakon toga je objavio povla~enje iz reprezentacije. Upisao je 102 nastupa u dr`avnoj selekciji, jednako kao i Savo Milo{evi}. "Pri~ao sam s Dejanom o povratku i on se slo`io. Potrebno je da po~ne igrati, da upi{e pokoji nastup za Inter prije utakmice u Zagrebu, ali vjerujem da to ne}e biti problem. Ve} je po~eo trenirati sa saigra~ima, a za 10 dana bi trebao biti spreman i za utakmice", izjavio je Mihajlovi}.

Nogometa{i @eljezni~ara danas su krenuli na put za Rovinj, gdje }e ostati do 10. februara. Menad`er plavih Amar Osim u Hrvatsku vodi 27 igra~a, koji }e dobiti priliku za dokazivanje u tri zakazana prijateljska susreta. Prvi je na programu 2. februara protiv Pule, a slijede}i je ~etiri dana poslije i to protiv Rijeke. Na povratku za Sarajevo, 9. februara, @eljo }e se vjerovatno zaustavi-

ti u Makarskoj, gdje }e odigrati prijateljski me~ protiv Splita, za kojeg od ovog prolje}a nastupa nekada{nji kapiten tima sa Grbavice Zajko Zeba. Osim je nagovijestio kako }e njegova ekipa mo`da u~estvovati i na Istra Winter-kupu, ukoliko postignu dogovor sa organizatorom turnira. Ina~e, na put je krenulo 27 nogometa{a, me|u kojima nisu Aleksandar Nikoli}, koji se povrijedio, te juniori Damir

Sadikovi}, Bakir Hota i Riad Baji}, s tim {to }e golman Vedran Kjosevski putovati sa ostatkom ekipe. Na put u Rovinj krenuli su: Kjosevski, Kari}, Antolovi}, Bukvi}, Yoshi, Stani}, E. ^oli}, B. ^oli}, Bogi~evi}, Kvesi}, ]utuk, Kerla, Vasili}, Jamak, Svraka, Zoloti}, Obu}ina, Tomi}, Hasanovi}, Smaji}, Brkovi}, Selimovi}, Bekri}, Hod`i}, Adilovi}, Pehilj i Rami}. J. Li.

Barca ve~eras u prvom ovogodi{njem El Clasicu gostuje u Madridu

P

rvi ovogodi{nji El Clasico, sudar {panskih velikana Reala i Barcelone, bit }e odigran ve~eras na Santiago Bernabeu stadionu sa po~etkom u 21 sat u polufinalu Kupa kralja. Madri|ani }e ugostiti aktuelnog osvaja~a ovog takmi~enja i lidera Primera i poku{at }e pobjedom spasiti {to se spasiti da. Katalonci su, ~ini se, u borbi za naslov prvaka ve} otpisali kraljeve, s obzirom na to da nakon 21 odigranog kola imaju velikih 15 bodova prednosti. Stoga }e izabranici trenera Josea Mourinha velikom rivalu poku{ati zagor~ati `ivot u najmasovnijem takmi~enju. "O~ekuje nas jako va`na i te{ka utakmica. Igramo protiv ekipe koja spada u red najboljih na planeti, a nama nedostaju povrije|eni igra~i. Morat }emo da zbijemo redove da bismo nadigrali Barcu. Igrat }emo na svom terenu i to je na{a najve}a prednost", rekao je Cristiano Ronaldo, koji je u nedjelju protiv Getafea postigao 19. hat-trick u karijeri. Real }e biti oslabljen jer kapiten i golman Iker Casillas ne}e nastupiti nakon {to je obavio operaciju ruke zbog koje }e pauzirati tri mjeseca. Uz to, Mourinho ne}e mo}i ra~unati ni na Pepea, koji se i dalje oporavlja nakon operacije zgloba, dok zbog suspenzije ne}e igrati Sergio Ramos, Fabio Coentrao i Angel di Maria. Sa druge strane, tim sa Nou Kampa nema takvih problema, a Messi, Xavi, Iniesta i dru{tvo u Madrid dolaze kako bi posao zavr{ili u prvoj utakmici. "Utakmice protiv Reala su uvijek nepredvidive. U prvi polufinalni me~ ulazimo u dobroj formi, ali se u fudbalu sva{ta mo`e desiti, a posebno kada je va{ protivnik Real. Nedostajat }e im nekoliko va`nih igra~a, ali oni su Real bez obzira na sve i igrat }e sjajno, siguran sam u to. Uprkos trenutnoj situaciji, uvijek su opasan protivnik", smatra Xavi Hernandez, koji je u ponedjeljak produ`io ugovor s Barcom do juna 2016. godine.

Katalonci napadaju desetkovani Real Osim povrije|enog Casillasa, trener Mourinho ne}e mo}i ra~unati ni na nedovoljno oporavljenog Pepea, te suspendovane Ramosa, Coentraoa i Angela di Mariu

Messi ru{i novi rekord? Argentinac Lionel Messi izgleda da je pretpla}en da svake sedmice sru{i novi rekord. Iako je sve manje tih rekorda, ve~eras bi jedan mogao postaviti ili izjedna~iti. Barcelonin napada~ jo{ nije rekorder kad je u pitanju broj postignutih pogodaka u sudarima dva najve}a {panska kluba. Legendarni igra~ Real Madrida i Messijev sunarodnjak Alfredo di Stefano najbolji je strijelac u istoriji El Clasica s 18 golova. Messi trenutno ima jedan manje na kontu. Zanimljivo je da je ~etiri od pomenutih 17 postigao ove sezone - po jedan u svakoj od dvije utakmice {panskog Superkupa, te dva u prvenstvenom dvoboju na Nou Campu (2:2). Mo`e li odbrana Reala zaustaviti ~udesnog Argentinca?

Za njega je klju~ uspjeha u posjedu lopte, a Barcelona bi u tom segmentu igre trebala biti daleko ispred Reala. "Moramo se truditi da {to vi{e imamo loptu u svom posjedu, a istovremeno da budemo oprezni i da gre{ke svedemo na minimum, jer Real uvijek zna kako ih iskoristiti. Poku{at }emo posti}i {to vi{e pogodaka

na Santiago Bernabeu kako bismo u revan{u imali lak{i zadatak", naglasio je Xavi, izraziv{i `aljenje {to na golu Reala ne}e biti njegovog reprezentativnog saigra~a, golmana Casillasa: "Jako mi je `ao zbog toga. On je srce ekipe i to je veliki gubitak za Real i {pansku reS. [. prezentaciju".


SPORT

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

45

Sarajevo nastavlja pripreme u Me|ugorju

Ekipa treba igrati br`e D`akmi}a poznajem i mogu tvrditi da }e biti poja~anje, a ostale novajlije se moraju dokazati, izjavio je kapiten bordo sastava Sedin Torlak

Tim sa Ko{eva igra}e danas test-utakmicu protiv Branitelja

Foto: [. SULTANOVI]

Ekspedicija FK Sarajevo u kojoj su 24 igra~a, ~lanovi stru~nog {taba Dragan Jovi}, Esad Selimovi} i Milo{ \urkovi}, te medicinska ekipa otputovala je na desetodnevne pripreme u Me|ugorje. Danas }e izabranici {efa stru~nog {taba Dragana Jovi}a odigrati prijateljsku utakmicu sa Braniteljem, {to }e biti druga provjera u pripremnom periodu. U prvoj je bordo sastav savladao vode}i tim Prve lige FBiH Vitez sa 1:0. Strijelac pobjedonosnog gola protiv Viteza Ivan Tatomirovi} zadovoljan je anga`manom novih igra~a.

Afri~ki kup nacija

Gana i Mali me|u osam najboljih Reprezentacija Gane je i prije posljednjeg 3. kola grupe B Afri~kog kupa nacija bila siguran putnik u ~etvrtfinale, a nakon odra|enih 90 minuta uspjelo je to i Maliju. U direktnom duelu, koji je odlu~ivao o drugoplasi-

ranoj reprezentaciji ove grupe, Mali je remizirao sa DR Kongom 1:1, {to mu je bilo dovoljno za prolaz. Prije zadnjeg kola Mali je imao bod vi{e (3-2), a njega je sa~uvao nerije{enim rezultatom.

John Boye (Gana) posti`e gol za 3:0 protiv Nigera

Reuters

dio prvenstva. "Treniramo ve} odre|eno vrijeme. Popravili smo fizi~ku spremu i sve ide po planu po{to nema po vri je|enih fu dba le ra. U Me|ugorju se trebamo uigrati da bi sve to izgledalo dobro na prolje}e. Od poja~anja poznajem jedino D`akmi}a. Za njega mogu tvrditi da }e biti poja~anje, a ostali se trebaju dokazati. Vidio sam da imaju kvalitet i nadam se da }e to do}i do izra`aja. Moramo se dobro spremiti kako bismo vratili izgubljenu prvu poziciju na zavr{etku jeseni", rekao je Torlak. Z. R.

Ekipa Olimpica u Sarajevu do polovine februara

Na startu je DR Kongo bio u prednosti i to nakon {to je Mbokani u tre}oj minuti realizovao jedanaesterac. No, radost je trajala kratko jer je u 14. izjedna~io Samassa, a sve do kraja DR Kongo nije dao gol vrijedan ~etvrtfinala. U utakmici koja je odlu~ivala o tome ho}e li Gana ostati na prvoj poziciji, ova selekcija je lako savladala Niger sa 3:0. Strijelci su bili Gyan, Atsu i Boyle. U ~etvrtfinalu }e Gana igrati protiv Zelenortske Republike, a Mali protiv doma}ina afri~ke kontinentalne smotre Ju`noafri~ke Republike. Afri~ki kup nacija, 3. kolo grupe B: Gana - Niger 3:0 (Gyan 6, Atsu 23, Boye 49), Mali - DR Kongo 1:1 (Samassa 14 - Mbokani 3pen) Poredak: 1. Gana 7 bodova, 2. Mali 4, 3. DR Kongo 3, 4. Niger 1.

Sejad Salihovi} nakon operacije napustio bolnicu

Nije izgubljen za Gr~ku Za 20 dana po~et }u s treninzima i vidjet }u kakva }e biti reakcija koljena, istakao je na{ reprezentativac Sejad Salihovi}, fudbalski A reprezentativac BiH, pauzirat }e najmanje osam sedmica, nakon {to je u ponedjeljak nave~er u Augsburgu podvrgnut operativnom zahvatu meniskusa desnog koljena. "Sve je pro{lo kako treba. Danas (utorak, op.a) sam iza{ao iz bolnice i cijelo popodne sam na terapijama. Osje}am se dobro", rekao je Salihovi} u razgovoru za Oslobo|enje. Me|utim, jo{ je neizvjesno da li }e selektor Safet Su{i} mo}i ra~unati na njegove usluge u veoma va`noj kvalifikacionoj utakmici koju }e zmajevi odigrati 22. marta na Bilinom polju protiv Gr~ke. Ni Salihovi} nema odgovor na ovo pitanje... "Prve prognoze govore da }u pauzirati osam sedmica. Volio

"Krenuli smo jako od prvog dana i nismo imali vremena za poseban odmor. Dobili smo nove igra~e koji su se sjajno uklopili u ekipu. Oni bi trebali ubrzati na{u igru. U Me|ugorju nas o~ekuju tri pripremne utakmice, a prioritet je da ne bude povreda. Iako je rezultat bitan, najva`nije je da se {to bolje pripremimo za proljetni dio sezone", kazao je Tatomirovi} za oficijelnu klupsku stranicu fcsarajevo.ba. Kapiten ko{evskog premijerliga{a Sedin Torlak vjeruje kako ekipa mo`e vratiti prvu poziciju na tabeli i tako okon~ati proljetni

bih da budem spreman i da mogu igrati, ali sve }e biti poznato za 20 dana. Tri sedmice koljeno ne smijem izlagati naporima. Tek nakon 20 dana po~et }u s treninzima i vidjet }u kakva }e biti reakcija. Nadam se da }e sve dobro pro}i", rekao je Salihovi}, naglasiv{i da je imao i sre}e u nesre}i: "Imao sam sre}e da meniskus nije pukao, nego je samo napukao. Doktori su mi uradili artroskopiju, odstranili su taj napuknuti dio i sre}om nije bilo reza. Da je do{lo do puknu}a meniskusa pauzirao bih najmanje tri mjeseca", objasnio je Salihovi}. Postoji mogu}nost da na{eg reprezentativca posjeti fizioterapeut dr`avnog tima Ismar Had`ibajri}, koji bi trebao pospje{iti SaS. [I[I] Volio bih igrati u Zenici: Sejad Salihovi} lihovi}ev oporavak.

Husref Musemi}: Protiv Slavije {ansa novajlijama

Musemi} zadovoljan terenom u Gora`du U Antaliji dogovorena ~etiri prijateljska me~a • Danas susret sa Slavijom u Had`i}ima Stru~ni {tab i fudbaleri Olimpica u Sarajevu obavljaju svakodnevne pripreme za proljetni dio sezone. Trener Husref Musemi} zadovoljan je radom ekipe, kao i kondicionim stanjem igra~a koji se, po njegovim rije~ima, nisu zapustili tokom duge pauze. Olimpic }e danas u popodnevnim satima u Had`i}ima odigrati i prvi pripremni me~ i to sa direktnim konkurentom s kojim u Premijer ligi vodi bitku za euroscenu, Slavijom iz Lukavice. "Imat }emo priliku isprobati i neka nova imena koja su se odazvala na prozivci. Dobro bi bilo kad bismo u BiH odigrali jo{ jedno dva-tri me~a prije odlas-

ka u Antaliju 12. februara. Tamo smo ve} dogovorili ~etiri utakmice, ali imena protivnika mi jo{ nisu poznata", kazao je Musemi}, koji je nedavno bio i u Gora`du, gdje je obi{ao stadion na kojem }e popularni vukovi igrati svoje doma}e me~eve od prolje}a. Trener Olimpica se pozitivno iznenadio "Moram priznati da sam o~ekivao lo{iji travnjak. Me|utim, pozitivno sam se iznenadio. Bilo je lijepo vrijeme dok sam bio tamo pa sam mogao dobro to sve procijeniti. [to se ti~e ostale infrastrukture, trebat }e tu {to{ta popraviti, ali sve u svemu stadion ima prolaznu ocjenu", rekao nam je Musemi}. M. K.


46

SPORT

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

D`eko igrao od 59. minute u remiju sa QPR-om

Yohan Cabaye posti`e gol u pobjedi nad Aston Villom

Reuters

Lazio u ďŹ nalu Kupa Italije Stoke, za kojeg je branio golman na{e reprezentacije Asmir Begovi}, remizirao je sa Wiganom 2:2 na doma}em terenu u 24. kolu Premiershipa. Doma}in je imao dva gola prednosti po~etkom nastavka po{to su Shawcross u 23. i Crouch u 48. pogodili protivni~ku mre`u. Gosti su anulirali vodstvo izabranika Tonyja Pulisa preko McArthur a u 50. i Di Santa u 61. minuti, ~iji udarac sa {est metara nije mogao zaustaviti Begovi}. Napada~ bh. selekcije Edin D`eko u{ao je u 59. minuti gostuju}eg remija Manchester Citya protiv posljednjeplasiranog QPR 0:0. Lazio je bio bolji od Juventusa sa 2:1 u

dramati~nom revan{u polufinala Kupa Italije. Tako je ekipa bh. stru~njaka Vladimira Petkovi}a i Senada Luli}a, koji je igrao od 62. minute ostvarila plasman u finale jer je prvi polufinalni me~ zavr{en 1:1. Rezultati i strijelci 24. kola Premiershipa: Aston Villa - Newcastle 1:2 (Benteke 49pen - Papiss Demba Cisse 19, Cabaye 31), QPR - Man. City 0:0, Stoke Wigan 2:2 (Shawcross 23, Crouch 48 McArthur 50, Di Santo 61), Sunderland - Swansea 0:0. Kup Italije: Lazio - Juventus 2:1 (A. Gonzalez 53, Floccari 90+3 - Vidal 90+2). Z. R.

Italijan se oprostio od D`eke i dru{tva

Balotelli novi igra~ Milana

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 276323 12 P Sarajevo, 31. 12. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Naida Tabakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Vakufska banka d.d. Sarajevo, protiv tu`ene Smajevi} Elzana, radi naplate duga, v.s. 29.814,13 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH objavljuje slijede}i

POZIV ZA SMAJEVI] ELZANA Pozivate se kao stranka na RO^I[TE RADI ODRE\IVANJA MJERE OSIGURANJA SA PRIVREMENOM MJEROM, za dan UTORAK, 19. 2. 2013. godine u 9.30 sati, pred ovaj sud, u sobu broj 321/III. NAPOMENA: Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatra}e se da je tu`ba povu~ena. Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se provesti u odsutnosti uredno obavije{tenog tu`enog. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH. SUDIJA NAIDA TABAKOVI]

Dva sata prije sino}nje utakmice protiv QPRa, u kojoj je najavljen me|u 18 igra~a, koji su trebali nastupiti, Mario Balotelli se oprostio od Edina D`eke i ostalih suigra~a iz Manchester Citya, te otputovao u Milan, gdje }e potpisati vi{egodi{nji ugovor. Balotelli je sa ekipom doputovao u London, a za to vrijeme su trajali pregovori Citya i Milana, a nakon {to je postignut dogovor izme|u klubova, Super Mario je po`elio sre}u, sada ve} biv{im suigra~ima, u utakmici protiv QPR-a i krenuo za Milan, gdje }e potpisati ugovor na ~etiri i pol godine. Ugledni italijanski mediji pi{u da }e engleski klub za obe{te}enje dobiti 22 miliona eura. Milan }e {est miliona platiti odmah, dok }e preostali novac upla}ivati u naredne ~etiri godine (po ~etiri miliona eura). Balotelli je navodno pristao i na smanjenje plate, te }e u Milanu zara|ivati ~etiri miliona eura godi{nje, {to je za milion manje J. Li. Edin D`eko i Mario Balotelli nego {to je zara|ivao u Engleskoj.

Odr`ana sjednica IO N/FSBiH

Klubovi }e dobiti rokove za ispunjenje obaveza Na drugom redovnom sastanku Izvr{nog odbora N/FSBiH, kojem su prisustvovali svi ~lanovi, te ~lanovi Odbora za posredovanje i savjetovanje Du{ko Bajevi} i Sead Kajtaz, usvojen je Poslovnik o radu. IO je upoznat sa informacijom o aktivnostima za prijateljsku utakmicu A reprezentacije BiH protiv Slovenije 6. februara u Ljubljani i kvalifikacioni me~ za SP sa Gr~kom 22. marta u Zenici. Prihva}en je izvje{taj o dugovanjima klubova Premijer lige BiH prema N/FSBiH, s tim {to }e, nakon usagla{avanja i definisanja iznosa svih dugovanja, klubovi putem Disciplinske komisije Saveza dobiti

striktne rokove za izvr{enje svih obaveza. IO je usvojio Pravilnik o licenciranju klubova za UEFA i Pravilnik o licenciranju klubova za doma}a takmi~enja sa odgovaraju}im izmjenama u odnosu na dosada{nje pravilnike, a u skladu sa propisima UEFA, odluku o naknadama za ~lanove organa N/FSBiH, te izvje{taj o radovima na izgradnji trening centra Bh. saveza u Zenici, ~ije otvaranje se o~ekuje u prvoj polovini ove godine i informaciju o posjeti delegacije N/FSBiH sjedi{tu FIFA i UEFA. ^lanovi IO obavili su verifikaciju zimskog prelaznog roka u malom fudbalu za sezonu 2012/2013. Z. R.


SPORT

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

47

Niko Falin naredna prepreka za bh. boksera

Red`ovi} `eli desetu pobjedu Rus, koji se bori pod njema~kom zastavom, bi}e deseti protivnik na{eg borca u profi-boksu, u me~u koji }e se u petak, 1. februara, odr`ati u Düsseldorfu, kao predborba uo~i me~a ve~eri izme|u Adnana ]ati}a i Sama Solimana "Radio sam nekoliko dana sa ]ati}em i za me~ protiv Falina sam pripremio nekoliko iznena|enja, a za ostalo su se pobrinuli moj trener Nermin Ba{ovi}, te Asim Smaji}, bokserski {ampion jo{ iz vremena biv{e Jugoslavije, koji mi poma`e svojim savjetima."

Nikolaj Niko Falin, Rus koji se bori pod njema~kom zastavom, bi}e deseti protivnik na{eg Adnana Red`ovi}a u profesionalnom boksu, u me~u koji }e 1. februara (petak) biti odr`an u Düsseldorfu, kao jedna od predborbi uo~i me~a ve~eri u kojem }e rukavice ukrstiti Adnan ]ati}, alijas Felix Sturm, te Sam Soliman iz Australije.

Podr{ka navija~a iz BiH

Bio u kampu Felixa Sturma Red`ovi} u dosada{njoj profibokserskoj karijeri ima devet pobjeda iz isto toliko borbi, a me~ protiv Falina ujedno }e mu biti i najte`i, s obzirom na to da se radi o iskusnom borcu, kojeg vrlo dobro poznaje iz svijeta kick-boksa. "^vrst je borac i veoma iskusan. Pobjednik je turnira Bigger's better 5 i o~ekujem zaista te{ku borbu", ka`e nam Red`ovi}, koji polako sakuplja profi-bodove, te se nada da }e u skorijoj budu}nosti ste}i pravo da izazove prvaka.

Adnan Red`ovi} polako, ali sigurno, sakuplja profi-bodove

Ipak, prije svega toga mora savladati Falina... "Za razliku od prija{njih protivnika u boksu, Falin je mnogo br`i i pokretljiviji. Ve}ina boraca

protiv kojih sam ulazio u ring imala je preko 110 kilograma, a Niko ne spada u tu kategoriju. Moje je visine i gra|e, dobro se kre}e i o~ekujem dobru borbu i,

naravno, svoju pobjedu", optimisti~an je Red`ovi}, koji je proveo i nekoliko dana u kampu Adnana ]ati}a, gdje je skupljao snagu i iskustvo.

Red`ovi} je naglasio kako o~ekuje veliku podr{ku Bosanaca i Hercegovaca, kojih se u Düsseldorfu o~ekuje u velikom broju. "Dvorana prima oko 15.000 ljudi i ve}ina }e biti navija~i Adnana ]ati}a, koji }e se u borbi ve ~e ri sastati sa So limanom. Ova borba za njega je izuzetno bitna, jer pobjedom sti~e pravo da ve} u maju poku{a odbraniti titulu prvaka, koju je pro{le godine izgubio od Gaela", obja{njava Red`ovi}, koji je za kraj poru~io kako se u Sarajevo `eli vratiti sa desetom pobjedom u karijeri. J. LIGATA

NBA Rekordan poraz Utah Jazza

Teletovi} ubacio pet poena protiv Orlanda Ko{arka{i Utah Jazza do`ivjeli su najte`i doma}i poraz u klupskoj historiji. Houston je u Salt Lake Cityu slavio sa 125:80 • Washington je prvi put u {est godina imao priliku pobijediti {est puta zaredom pred svojim navija~ima, ali Sacramento mu je ukrao slavlje Andre Iguodala pogodio je slobodno bacanje 0,4 sekunde prije kraja za pobjedu Denvera protiv Indiane sa 102:101. ^etvrta je to uzastopna pobjeda Nuggetsa u NBA ligi. Iguodala je odigrao klju~nu ulogu u zavr{nici dvoboja u Pepsi Centru. Najprije je u zadnjoj sekundi ukrao loptu Paulu Georgeu pri rezultatu 101:101, a onda je nakon minute odmora uhvatio dodavanje Andrea Millera. Spomenuti George je napravio prekr{aj, a Iguodala, koji je prije toga proma{io ~etiri slobodna ba-

canja u nizu, ovaj je put jednom bio precizan za novo slavlje Nuggetsa, koji s omjerom 28-18 dr`e {esto mjesto u Zapadnoj konferenciji. Ko{arka{i Utah Jazza do`ivjeli su najte`i doma}i poraz u klupskoj historiji. Houston je u Salt Lake Cityu slavio sa 125:80 uz 25 ko{eva Jamesa Hardena. Dosada{nji najte`i poraz na vlastitom parketu Jazzeri su do`ivjeli u novembru 1980. kada je Milwaukee slavio s +33. Ko{arka{i Brooklyn Netsa savladali su u svom Barclays Cen-

Mirza Teletovi} i ekipa nisu imali problema protiv Magica

tru ekipu Orlando Magica rezultatom 97:77. Bh. reprezentativac Mirza Teletovi} je za gotovo 12 minuta na parketu ubacio pet poena, a najefikasniji je bio Deron Williams sa 20 poena i devet asistencija. Washington je prvi put u {est godina imao priliku pobijediti {est puta zaredom pred svojim navija~ima, ali Sacramento mu je ukrao slavlje. Kingsi su bili bolji s 96:94, a pobjedni~ki je ko{ ta~no sekundu prije isteka vremena ubacio Isaiah Thomas, koji je dvoboj zaklju~io s 22 poena i sedam asistencija. Chicago je pobijedio sedmi put u zadnjih devet utakmica, a u trijumfu protiv Charlotte Bobcatsa (93:85) najefikasniji je s 19 ko{eva bio Jimmy Butler, kojem je to rekord karijere. Prvo ime Bullsa ipak je bio Joakim Noah s 13 poena, 18 skokova i sedam asistencija. NBA liga, ponedjeljak: Toronto - Golden State 102:114, Philadephia - Memphis 100:103, Washington - Sacramento 94:96, Brooklyn - Orlando 97:77, Chicago - Charlotte 93:85, Denver Indiana 102:101, Utah - Houston 80:125.

Obama primio NBA prvake u Bijeloj ku}i Ko{arka{i Miami Heata, aktuelni NBA prvaci, posjetili su Bijelu ku}u u Washingtonu, nakon {to su u nedjelju, nakon dvostrukog produ`etka, izgubili na gostovanju kod Bostona. Predsjednik Sjedinjenih Dr`ava Barack Obama ~estitao je ko{arka{ima na onom {to su napravili pro{le sezone, odnosno

na pobjedi u velikom finalu protiv Oklahome, a uz to je, kao zaljubljenik u ko{arku, dobio dva lijepa poklona. LeBron James je predsjedniku uru~io ko{arka{ku loptu s potpisima svih igra~a Miamija, dok je iz ruku Dwyanea Wadea dobio dres Miamija s brojem 44 i imenom Obama na le|ima.

Repe{a preuzima selekciju Hrvatske Jasmin Repe{a, prema svemu sude}i, ipak }e voditi Hrvatsku na septembarskom Eurobasketu u Sloveniji. Potvrdio je to u razgovoru za Media servis predsjednik Hrvatskog ko{arka{kog saveza Danko Radi}. Iako bi problem moglo predstavljati pravilo {panske lige po kojem klupski trener ne mo`e ujedno biti selektor, Radi} tvrdi da su prona{li rje{enje. Repe{i ugovor s Unicajom ionako istje~e u junu, a eventualni novi bi trebao potpisati nakon Eurobasketa, ako klub iz Malage bude iskazao `elju za nastavkom saradnje s hrvatskim stru~njakom.

"Mi smo uglavnom sve dogovorili. On ne mora ni{ta suspendirati jer ima ugovor samo do kraja {estog mjeseca. Prema tome, on ne mora suspendirati ugovor jer on u ovom trenutku i ne postoji", poja{njava Radi}.


48

SPORT

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

Odr`an 12. me|unarodni FIS Cup na Bjela{nici

OSLOBO\ENJE

Promovisane aktivnosti Biciklisti~kog saveza BiH

Novakovi} i Halilovi} najbolje u veleslalomu

Novakovi} najbr`a

u veleslalomu U organizaciji Ski-kluba Ilid`a na Bjela{nici je odr`an 12. me|unarodni FIS Cup BH Telecom Ilid`a FIS CUP 2013. U~estvovali su skija{i iz Slovenije, Makedonije, Gr~ke, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Na{i takmi~ari zabilje`ili su odli~ne rezultate. @ana Novakovi} i Amira Halilovi} zauzele su prvo, odnosno drugo mjesto u veleslalomu, dok je Novakovi} bila tre}a u slalomu. Kod mu{karaca najzapa`eniji rezultat od bh. skija{a ostvario je Marko Rudi}, koji je u slalomu bio tre}eplasirani.

Rezultati utrke, mu{karci - slalom: 1. Antonio Ristevski (Makedonija) s ukupnim vremenom 1:38.68, 2. Klemen Kreja~ (Slovenija) 1:39.79, 3. Marko Rudi} (BiH) 1:40.38..., veleslalom: 1. Klemen Kreja~ (Slovenija) 2:17.46, 2. Antonio Ristevski (Makedonija) 2:18.32, 3. Dardan Dehari (Makedonija) 2:19.45..., `ene slalom @ana Novakovi} (BiH) 1:43.96, Eva Jazbec (Slovenija) 1:47.90, Sophia Ralli (Gr~ka) 1:50.21..., veleslalom: 1. @ana Novakovi} (BiH) 2:20.09, Amira Halilovi} (BiH) 2:25.80, Sophia Ralli (Gr~ka) 2:26.17... M. K.

Odr`an 46. strelja~ki turnir Igmanski mar{

Ponovo kre}e Tour de BiH Nagrade uru~ene najboljim bh. biciklistima u 2012. godini

Priprema se i do sada najve}e biciklisti~ka trka - Grand prix Sarajevo 2014, u ~iju }e se organizaciju uklju~iti i Tour de France • Specijalna priznanja za francuskog ambasadora u BiH Rolanda Gillesa i njegovu suprugu Claudiju Carceroni, biv{u svjetsku prvakinju u ovom sportu Ovog vikenda u olimpijskoj dvorani Zetra predstavnici Biciklisti~kog saveza BiH prezentirali su medijima svoja dostignu}a u protekloj godini i najavili {ta sve planiraju ostvariti u narednom periodu. Ovom skupu prisustvovali su mnogobrojni biciklisti i predstavnici klubova, rukovodstvo Saveza, ali i francuski ambasador u BiH Roland Gilles sa suprugom Claudijom Carceroni. Oni su istakli

Predsjednik Biciklisti~kog saveza BiH Zlatko Berbi} dodijelio je najboljima pehare. Zahvalio se i ambasadoru na odvojenom vremenu te {to podr`ava biciklisti~ki sport u na{oj zemlji, a ovom prilikom uru~io je i specijalna priznanja za podr{ku i razvoj biciklizma u BiH ambasadoru Gillesu i njegovoj supruzi Carceroni. “Biciklisti~ki savez BiH u posljednje dvije godine se obogatio sa

a direktno u organizaciju i podr{ku }e se uklju~iti Tour de France, najve}a biciklisti~ka trka u svijetu. U Sarajevu }e se okupiti svi biv{i pobjednici najve}e trke na svijetu, koji }e doprinijeti boljoj promociji i popularizaciji Grand prix Sarajeva. Ovo }e zaista biti jedna velika manifestacija koja }e promovisati ne samo biciklizam u BiH, nego i samu dr`avu na najbolje mogu}em nivou�, istakao je,

Najboljim strijelcima uru~ena su priznanja

Had`i}ani najprecizniji ^lanovi Strelja~kog kluba Igman iz Had`i}a pobjednici su 46. tradicionalnog strelja~kog turnira - Igmanski mar{, koji je u nedjelju odr`an u Had`i}ima. Strijeci ovog kuba imali su ujedna~en sastav ekipe, te im je zaslu`eno pripalo prvo mjesto sa 520 krugova. Drugi su strijelci SSRI Maglaj iz Maglaja sa dva kruga manje, a tre}e mjesto pripalo je SK @ivinice iz @ivinica sa 509 krugova. Kod mu{karaca u pojedina~noj konkurenciji vodila se veli-

ka borba za osvajanje medalja. Na kraju pobjedu su izborili Hajro Be~i} iz @ivinica, koji je osvojio zlatnu medalju sa 184 kruga. Srebrena medalja pripala je Fikretu Smajlovi}u iz Maglaja sa 182 kruga, dok je bronzanu medalju osvojio [aban Fati} iz Had`i}a sa 180 krugova. U konkurenciji `ena, najpreciznije su ~lanice SK Igman iz Had`i}a: Ajdina Suba{i} - 169, Alma Be}irovi} - 168 i Amina Lokvan~i} - 162 kruga. I. BAJROVI]

OBAVJE[TENJE KORISNICIMA TELEKOMUNIKACIONE MRE@E Obavje{tavamo korisnike da }e 31.1.2013. godine, u terminu od 07.00 do 09.00 sati, do}i do prekida Internet, Moja TV i telefonskog signala, na pojedinim podru~jima op}ina: Centar, Had`i}i, Ilid`a i Novi Grad Sarajevo, zbog radova na centrali. Izvinjavamo se zbog prouzrokovanih smetnji i zahvaljujemo na strpljenju.

Priznanja ambasadoru Rolandu Gillesu i supruzi Claudiji Carceroni uru~io je Zlatko Berbi}

da je biciklizam u BiH u velikom jeku, i da }e u naredne dvije godine imati punu podr{ku od njih li~no, koji }e se i moralno i zna~ajno finansijski uklju~iti u realizacije velikih trka koje nas o~ekuju. Ina~e, Claudia Carceroni bila je 16 puta prvakinja svijeta u biciklizmu, u~estvovala je dva puta na Olimpijskim igrama, a u svojoj karijeri popela se vi{e od 500 puta na pobjedni~ka postolja na najvi{u poziciju.

Priznanja najboljim Odmah zatim izvr{ena je dodjela priznanja i pehara za najuspje{nije bicikliste u drumskom biciklizmu za proteklu godinu za Premijer ligu i dr`avna prvenstva.

30-ak novih klubova, koji su se zajedno sa Asocijacijom MTB priklju~ili Savezu. Asocijacija MTB u prvoj godini postojanja pokazala je da BiH ne treba brinuti za razvoj ovog sporta. Protekla godina je bila dosta bogata sa trkama u BiH, od kojih su ~ak ~etiri bile bodovane za UCI, za svjetske bodove. Ono {to je bitno, jeste da se uveliko radi na ponovnoj organizaciji trke Tour de BiH, koja bi se trebala organizovati sredinom teku}e godine. Ono {to ovaj savez raduje, je organizacija do sada najve}e me|unarodne biciklisti~ke trke Grand prix Sarajevo koja }e biti 2014. godine. Specifi~nost ove trke i manifestacije je da }e u~e{}e uzeti preko 25 zemalja,

izme|u ostalog, predsjednik BSBiH Zlatko Berbi}.

Brojne promjene Tako|er, odr`ana je i redovna Skup{tina Biciklisti~kog saveza BiH, na kojoj je usagla{eno dosta promjena, a sve u cilju {to bolje organizacije Saveza i priprema na{ih biciklista za velike nastupe. Prema kalendaru BSBiH za 2013. godinu, u BiH }e biti organizovano preko dvadeset biciklisti~kih trka od kojih je ve}ina u organizaciji asocijacije MTB saveza. Na kraju, jo{ jedna poruka i poziv mladima da se uklju~e u ovaj vite{ki sport, jer u narednom periodu }e imati velikih manifestacija na kojima se mogu nadmetati. S. K.


OGLASI

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013. @ELJEZNI^KI [KOLSKI CENTAR SARAJEVO SARAJEVO

DD DC "GRADA^AC" Grada~ac NADZORNI ODBOR

Na osnovu ~lana 133. a u vezi sa ~lanom 112. Zakona o srednjem obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo" broj 23/10) i ~lana 177. Pravila, uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-38-22633-22-3/13 od 22.1. 2013. godine [kolski odbor @eljezni~kog {kolskog centra Sarajevo donio je odluku kojom raspisuje:

JAV N I K O N K URS/ O G L A S

Broj: 46/13 Grada~ac, 29.1.2013. Na osnovu odredbi ~lana 241. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 63/10) i ~lan 24. Statuta dru{tva DD DC "GRADA^AC" Grada~ac, sa sjedi{tem u Grada~cu, Ul. sarajevska bb, Grada~ac, Nadzorni odbor dru{tva, na tre}oj redovnoj sjednici, odr`anoj 28.1.2013. godine upu}uje

O B A V J E [ T E NJ E

za prijem zaposlenika u radni odnos na odre|eno vrijeme do 15.8.2013. godine

1. Nastavnica/nastavnik matematike 2. Nastavnica/nastavnik historije 3. ^ista~ica - jedan izvr{ilac

- 20 ~asova - 20 ~asova

49

jedan izvr{ilac jedan izvr{ilac

Pored op{tih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehni~ke i stru~ne {kole, Pedago{kim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima [kole, i to: za pozicije 1. i 2. zavr{en odgovaraju}i fakultet ili zavr{en drugi ciklus bolonjskog studija odgovaraju}eg smjera i zvanja i polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad. za poziciju 3. zavr{ena osnovna {kola Uz prijavu na javni konkurs/oglas sa kratkom biografijom, kandidati su obavezni dostaviti (original ili ovjerene kopije): a) odgovaraju}a diploma/svjedo~anstvo, b) izvod iz MK ro|enih, c) uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci). Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija): a) uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za samostalan obrazovno-odgojni rad za pozicije 1. i 2. b) radna knji`ica, c) uvjerenje/potvrda o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi i profilu koji se tra`i konkursom, d) uvjerenje/potvrda o radnom sta`u ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stru~ne spreme i profila na poslovima koji se tra`i konkursom, e) uvjerenje/potvrda o radnom sta`u ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stru~ne spreme i profila koji se tra`i konkursom, f) uvjerenje/potvrda o du`ini ~ekanja na posao na evidenciji Slu`be za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stru~ne spreme i profila koji se tra`e konkursom, g) rje{enje o sticanju posebnog stru~nog zvanja, h) rje{enje o ocjeni o radu koja je utvr|ena u teku}oj ili prethodnoj {kolskoj godini, i) uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom {kolovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se tra`e konkursom, j) dokazi o statusu kandidata po osnovu prava boraca i ~lanova njihovih porodica u skladu sa pozitivnim propisima o pravima boraca i ~lanova njihovih porodica, k) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca. Komisija za utvr|ivanje prijedloga za izbor zaposlenika predla`e kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i provjere radnih i stru~nih sposobnosti koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom. Po kona~nosti odluke o izboru, izabrani kandidati du`ni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju. Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju }e se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati }e se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju. Kriteriji, procedure, uslovi, na~in bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu/oglasu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u pred{kolskim ustanovama, osnovnim i srednjim {kolama kao javnim ustanovama na podru~ju Kantona Sarajevo ("Slu`beni novine Kantona Sarajevo", br. 03/13). Tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije do 7.2.2013. godine, putem po{tanske slu`be preporu~eno, na adresu: @eljezni~ki {kolski centar Sarajevo /Prijava na javni konkurs/oglas/ Ul. lo`ioni~ka br. 8. Sarajevo Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tra`ene dokumentacije koje nisu ovjerene, ne}e se razmatrati. Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vra}a se na li~ni zahtjev.

o sazivanju i odr`avanju ~etvrte - IV - redovne Skup{tinu Dru{tva DD "DC - GRADA^AC" Grada~ac I.

^etvrta - IV - redovana sjednica Skup{tine DD "DC - Grada~ac" Grada~ac }e se odr`ati u Grada~cu 4.3.2013. godine (ponedjeljak) u prostorijama "Graps" d.o.o. Grada~ac, Ul. sarajevska bb, sa po~etkom u 15 sati.

II. Za sjednicu Skup{tine utvr|en je sljede}i dnevni red: DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine a) Izbor predsjednika Skup{tine b) dva (2) ovjeriva~a zapisnika Skup{tinom dru{tva do izbora predsjednika Skup{tine Dru{tva, predsjedava predsjednik Nadzornog odbora Dru{tva. Skup{tina Dru{tva ve}inom glasova, izme|u prisutnih dioni~ara i punomo}nika dioni~ara, bira predsjednika Skup{tine Dru{tva. ^lanovi Nadzornog odbora, ~lanovi Odbora za reviziju, generalni direktor i drugi ~lanovi uprave du`ni su prisustvovati Skup{tini. 2. Verifikacija Zapisnika sa prethodne Skup{tine Dru{tva. 3. Dono{enje odluke o usagla{avanju {ifara djelatnosti dru{tva DD DC "Grada~ac" Grada~ac sa KD BiH 2010. god. (zakonska obaveza-numeri~ke oznake) II. Prijedlogom odluke Nadzornom odbora broj: 47/13 od 28.1.2013. godine u Odbor za glasanje imenovani su: 1. [ahdanovi} Adem 2. Juki} Fahira 3. Emir Huski} III. Zapisni~ar na Skup{tini bit }e sekretar Dru{tva - Mirela Pelidija, dipl. pravnik. IV. Obavje{tenje za dioni~are o postupku prijave za u~e{}e i kandidovanje 1. Pravo u~e{}a i prijava za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine: Pravo u~e{}a i odlu~ivanja na Skup{tini Dru{tva DD DC "GRADA^AC" Grada~ac imaju dioni~ari upisani u listu dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara du`an je podnijeti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine, neposredno, preporu~enom po{tanskom po{iljkom, faxom ili e-mailom (na adresu Dru{tva DD DC "GRADA^AC" Grada~ac, Ul. sarajevska bb, Grada~ac; fax (035/818-289). U slu~aju neposrednog prijavljivanja, prijava se podnosi u sjedi{tu Dru{tva. Podnosilac prijave du`an je uz prijavu predo~iti i/ili dostaviti svoj identifikacioni dokument. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporu~enom po{tom na gore navedenu adresu, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavje{tenja. 2. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine putem punomo}nika. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine Dru{tva dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika, koji je du`an postupiti u skladu sa uputama dioni~ara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioni~ara vlastodavca. Osim svakog poslovno-sposobnog fizi~kog lica, punomo}nik mo`e biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira, udru`enje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udru`ivanja i zastupanja dioni~ara, banka koja ima dozvolu Komisije za vrijednosne papire za obavljanje skrbni~kih poslova, u kojim slu~ajevima ovla{tenja iz punomo}i vr{i zakonski ili opunomo}eni zastupnik takvog pravnog lica. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine Dru{tva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioni~ara - vlastodavca i punomo}nika, ovjerene u skladu sa propisima, i dostavlja se Dru{tvu li~no, preporu~enom po{iljkom ili faxom, najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje II Skup{tine Dru{tva. V. Glasanje u odsutnosti Pravo odlu~ivanja na Skup{tini Dru{tva, dioni~ar mo`e ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasa~kih listi}a dostavljenih Dru{tvu putem po{te ili faxom prije datuma odr`avanja Skup{tine. U ovom slu~aju, dioni~ari mogu najkasnije u roku od tri dana od dana objavljivanja ovog poziva u dnevnim novinama, pisanim putem obavijestiti Dru{tvo da `ele pravo odlu~ivanja na Skup{tini ostvariti glasanjem u odsutnosti. Dru{tvo }e u roku od dva dana od dana prijema obavijestiti dioni~ara, dostaviti dioni~aru na adresu iz liste dioni~ara izvje{taje i prijedloge svih odluka po pitanjima koja su uvr{tena u dnevni red Skup{tine i glasa~ke listi}e, a dioni~ar mo`e dostaviti popunjene glasa~ke listi}e najkasnije tri dana prije odr`avanja Skup{tine. VI. Uvid u isprave i materijale za Skup{tinu Narednog dana od dana objavljivanja obavje{tenja do dana odr`avanja Skup{tine, dioni~ari i punomo}nici dioni~ara imaju pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za Skup{tinu u sjedi{tu Dru{tva DD DC "GRADA^AC" Grada~ac, svakim radnim danom od 9.00 do 14.00 sati. Prijava za u~e{}e u radu i odlu~ivanju na III. Skup{tini Dru{tva i punomo} za punomo}nika da mo`e u~estvovati u radu i odlu~ivanju na III. Skup{tini Dru{tva mogu se preuzeti u prostorijama Dru{tva DD DC "GRADA^AC" Grada~ac, svakim radnim danom od 9.00 do 14.00 sati. VII.Preporuka Preporu~uje se dioni~arima i punomo}nicima dioni~ara koji `ele u~estvovati u radu Skup{tine, da do|u 30 minuta prije zvani~no utvr|enog termina za po~etak rada Skup{tine Dru{tva, radi blagovremenog evidentiranja i utvr|ivanja kvoruma za po~etak rada Skup{tine Dru{tva. VIII. Obavje{tenje }e biti objavljeno u dnevnim novinama koje izlaze na teritoriji FBiH. IX. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone br: 035/818-106 i na 061/733-364


50

MALI OGLASI NEKRETNINE

ZAMJENA SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62279-428, 00387/33-214-595.k PRODAJEM mijenjam stan 81m2 dva balkona, eta`no grijanje plin, struja Marijin Dvro Kralja Tvrtka. Tel. 033/668-460.k

POTRA@NJA STARIJA `ena tra`i ku}u u najam ili na ~uvanje. Odgovara samo selo ili planina. Mob. 065/449-120.sms TRA@IM za iznajmiti namje{tenu garsonjeru, na potezu Pofali}i^engi} Vila. Mob: 063/789-212.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u Vogo{}i, za poznate klijente. Mob. 061/579-493.k

IZDAJEM dvosoban stan kod RTV doma. Tel: 542-743 i 065/217-372.k TROSOBAN stan u privatnoj ku}i (dupleks) sve posebno, adaptirano, mo`e i namje{teno i gara`a, kirija 350KM + re`ije, Sokolovi} Kolonija. Mob. 061/320-439.k IZDAJEM lijepo sre|en dvosoban stan, Grbavica, blizu @eljinog stadiona. Mob. 061/764-022.k POSLOVNI prostor u ul. Paromlinska, 28m2 sa mokrim ~vorom, c. grijanje + galerija, kirija 450KM + re`ije. Mob. 061/320-439.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz, Vraca. Tel. 033/972-299.k IZDAJEM namje{teno garsonjeru 30m2 i stan 60m2 ul. Bjelave. Tel. 061/356-535.k IZDAJEM sobu sa grijanjem kablovska tv kod Hitne pomo}i mu{karcu zaposlenom. Tel. 033/659-895 i 062/619-677.k

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

PRODAJA GRA\EVINSKO zemlji{te 9.270 m2 u Rajlovcu kod robota. Mob. 065/865-555.sms OREBI], stan pogled na more, 124m2, opremljen, 350m od pla`e. 950eura/m2. Mob. 0038520713793.sms PRODAJEM trosoban stan 100m2 u blizini Ba{~ar{ije. Mo`e zamjena za manji. Mob. 062/728-297.sms PRODAJEM dva apartmana u Neumu povr{ine 110m2. Nalaze se odmah uz more. Cijena po dogovoru. Mob. 063/833-539.sms JEDNOIPOSOBAN stan u Vogo{}i, ul. Spasoja Blagov~anina, v. prizemlje, cijena 60.000KM. Mob. 066/801-732.k

BJELAVE, Bardak~ije, 34m2, I sprat, adaptiran, 75.000KM. Mob. 062/619-361.k

AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k

-IZDAJEM jednokrevetnu sobu samcima na Stupu, cijena 180 KM, re`ije ura~unate. Tel: 033/452-995.k

TRA@IM ZA iznajmiti namje{tenu garsonjeru, na potezu Pofali}i^engi} Vila. Mob: 063/789-212.k

IZDAJEM nov poslovni prostor 40m2 do po{te na Ba{~ar{iji cijena 450KM. Tel. 061/925-106.k

AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k

IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, centar, Mejta{, za jednu ili dvije osobe, nov samostalan objekat, sa nus prostorijama. Mob. 061/869-396.k

POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA IZDAJEM dvosoban lijepo namje{ten stan na Mejta{u, blizu Katedrale, stambena zgrada, centralno grijanje, adsl. i telefon, mjese~na kirija 500 KM+re`ije. Tel: 033/211101. 000 IZDAJEM namje{ten stan, Grbavica, [oping, cijena 450 KM. Mob. 061/171-613. 2681

IZDAJEM jednokrevetnu ili dvokrevetnu sobu djevojkama za stanovanje. ul. Mula Mustafe Ba{eskije br. 3/II. Mob. 061/252-663.k IZDAJEM dvokrevetnu komfornu sobu, Bjelave, upotreba kuhiinje i interneta. Tel. 443-938, 062/224-836.k

HRASNO, Trg heroja, 63m2, nadogradnja, V sprat, c. grijanje, 110.000KM. Mob. 066/801-711.k HRASNO, A. lipa, 12 sprat (zadnji), 53m2, renoviran, 115.000 KM, Marin dvor, K. Tvrtka, 96m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2. Mob. 062/383-064.k IMANJE Grdonj: parcela 31.000m2 sa 3 ku}e i parcela 800m2 Brusulje, Vikden ku}a Pale Potoci Kriva~e Brezik. parcela 4.000m2 Kasindo Lukavica parcela 30.000m2 Tilava Lukavica www.neras?teol.net. Tel. 066/488-818.k NOVO Sarajevo 55,44 i 35m2 Hrasno 53 i 65m2 Vele{i}i 35m2 Dobrinja 55,68 i 89 m2 Ilid`a 55m Mojmilo 55m2. www.neras?teol.net. Tel. 061/375-787.k PRODAJEM stanove Dobrinja I 55m2 74.000 KM, Vraca- Tranzit 73m2 115.000KM, Ko{ev. Brdo 31m2 43.000 KM, Isto~no Sarajevo 60m2 80.000KM, www.neras?teol.net. Tel. 065/294-840.k

IZDAJEM sprat ku}e u Donjm Vele{i}ima sve zasebno voda, struja, plin i ulaz tek renoviran namje{ten komplet cjena 200KM. Tel.061/305-132.k

DOBRINJA V, S. Filipovi}a, potkrovlje, 77m2, 1.500 KM/m2, Dobrinja III, Trg Sar. olimpijade, 30m2, 2 sprat, 1.800 KM/m2. Mob. 062/383-064.k

IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, Trebevi~ka 64, N. Sarajevo. Mob. 062/203-680.k

HRASNO, 38m2, suteren, dobro stanje, 65.000 KM, Centar, E. Mulabdi}a, 93m2, potpuno i luksuzno adaptiran, 2 sprat, 3.000 KM. Mob. 062/383-064.k

IZDAJEM trosoban polunamje{ten stan, ul. Grada~a~ka, 300 KM. Mob. 061/140-554.sms

IZDAJEM gara`u na Grbavici I, kod {kole, Grbavi~ka. Mob. 062/623-640.k

KONFORAN stan u novoj ku}i, tri lezaja, 300 KM. Mob.062/008220.sms

IZDAJEM gara`u, centar grada, [trosmajerova. Tel. 200-227, 061/908-587.k

PRODAJEM gara`u 12m2, vl. 1/1, centar, Kranj~evi}eva ispod Konzuma. Mob. 061/869-396.k PRODAJEM 700m2 gra|evinskog zemlji{ta u Ned`ari}ima, ul. Branislava Nu{i}a br. 46. Mob. 061/191-521.k

PRODAJEM ve}u ku}u na tri nivoa sa zemlji{tem od 1.117m2 Ilid`a. Tel. 440-747 i 064-4484-083.k

IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u centru grada. Tel. 070/203-479.k

POVOLJNO izdajem ku}a, prizemlje+sprat, 4 sobe, kuhinja, mokri ~vor+nus prostorije, namje{teno, strogi centar, Mejta{. Mob. 061/869396.k

DVOSOBAN konforan stan, 59m2, 2 balkona + podrum, I sprat, ul. Adema Bu}e. Mob. 061/552-163.k

PRODAJEM imanje u Pazari}u Resnik povoljno. Tel. 060/319-2255.k

POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225431, 033/209-955.k

POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k

PRODAJEM dva jednosobna stana po 36m2 u istoj zgradi i na istom spratu na trgu heroja ili mijenjam za odgovaraju}i ve}i. Mob. 061/337-764.k

PRODAJEM staru Bosansku ku}u u Starom gradu. Mob. 062/153-603.k

STAN, ul. Prijepolj~eva, 38m2 i 52m2, balkon, djelomi~no renoviran, 2.300KM/m2. Mob. 062/959-129.k

MARIJIN dvor, kancelarije 100m2, renovirano, eta`no, II kat, povljno. Mob. 061/350-448.k

PRODAJEM dvosoban stan 65m2, bez ulaganja, ul. Zmaja od Bosne 36/7. Mob. 061/566-689.k

STAN na Dobrinji, ul. Janka Jolovi}a, I sprat, 67m2, 97.000KM. Mob. 063/034-355.k

IZDAJEM dvosoban namje{ten stan Ilid`a-Lu`ani samcu/ici 400KM+re`ije. Tel. 061/177-610.k

AGENCIJI potrebno vi{e stanova za poznate klijente. Tel. 033/654-793.k

MARIN Dvor, K. Tvrtka, 1 sprat, 128m2, uknji`en, (140m2 fizi~ki), 2.000 KM/m2. Mob. 062/383-064.k

DOBRINJA C-5, E. Cocali}a, 56m2, 2 sprat, 1.400 KM/m2, Dobrinja I, Trg sabora bosanskog, 2 sprat, 76m2, odli~no stanje, 1.250 KM/m2. Mob. 062/383-064.k

STAN u centru Vogo{}e, 113m2, cijena 1050KM/m2, petosoban, dvoeta`ni. Tel. 061/733-956.k KU]A Kova~i 150m2 gara`a ba{ta 250m2. Tel. 061/299-911.k CENTAR 75m2, 80m2, 147m2, 79m2. Tel. 061/299-911.k CIGLANE 79m2, H. Kulenovi}a. Tel. 062/758-330.k KU]A Pofali}i p+1 na 350m2 placa. Tel. 061/299-911.k BREKA 105m2, dvoeta`ni 79m2 48m2. Tel. 063/157-832.k STAN ^. Vila 96m2, 60m2. Tel.063/157-832.k STAN ~etverosoban (94m2+42m2), sa dva wc i terasom. Tel. 061/733-956.k EKSTRA povoljno - ku}a i 1,5 dunum zemlje u Bla`uju, papiri uredni, cijena 65.000 KM. Mob. 061/913-140.k

NAMJE[TAJ STAKLENI sto 100x100 cm, sa metalnim postoljem. Mob. 062/858-258.k PRODAJEM nov kau~ crvene boje. Tel. 061/211-508.k PRODAJEM 2 ormara stara 6 mjeseci, novi. Tel. 033/665-091.k

TEHNIKA PRODAJEM TEA pe} 3 KW, AEG, 120 KM. Mob. 061/274-450.k

VOZILA MERCEDES 190D, 84.g, u extra stanju, svjetlo plava boja, nove M+S gume, registriran do 15.7.2013. Mob. 061/736-074.sms MAZDA Tribute, 3.0 V6, 2003, automatik, benzin, 85.000km, ekstra stanje, na njema~kim tablicama. Mob. 061/188-182.sms PRODAJEM Audi A4 2.5, TDI, dizel 2000.god. 2 elektri~na prozora, alarm, registracija do juna 2013. Mob. 061/860-232.sms MERCEDES 2001 automatik 270 CDI, 8.000 eura. Mob. 061/795-472.sms [KODA Oktavia karavan u izuzetnom stanju, jedini vlasnik, 2004. g., pre{la 92.000 km. Mob. 061/253883.sms PRODAJEM Zastavu 128 u veoma dobrom stanju povoljno. Tel. 033/668-460.k RENAULT Rapid 1,4, benzin, put. vozilo, 97. god. registrovan do 8/2013. god. cen. brava. Mob. 061/219-909.k

DALMATINSKA Centar stan 121 m2 vp. Mogu}a stambeno pos. kombinacija. Tel:033/221-533.k

PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201200.k

PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2, II sprat, kod doma armije. Tel. 445-370. poslije 15 sati.k

ALFA romeo 145 1,6 god. 1996. benzin, plin. Tel. 062/257-789.k

PRODAJEM stan na Vojni~kom polju 48m2, II sprat. Tel. 061/170-218.k PRODAJEM ku~u i dulum zemlje, cijena po dogovoru, Ul. Remze ahmetovi}a 250. Tel. 062/295-492.k TOPAL Osman Pa{e 66m2 1. sprat, kancelarijski prostor. 700KM. MARIJIN Dvor, K. Tvrtka, dva stana, 96m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2 i 128m2, 1 sprat, 2.000 KM/m2. Mob. 062/383-064.k DOBRINJA 5, Trg G. Prato, 7 sprat, 77m2, 105.000 KM. Mob. 062/383-064.k

POLO 1.4 TDI 2003. full oprema crni metalik pre{ao 177.500. Tel. 066/376-807.k

OSTALO AKCIJA, prodajem cetifikate za otkup stanova i kupujem staru deviznu {tednju, najpovoljnije. Mob. 061/517-897.sms PRODAJEM mobitel Samsung Galaxy mini 2 GT6500D, pod garancijom do 25.10.2014, 250 KM. Mob. 062/330-594.sms

OSLOBO\ENJE KUPOVINA

KUPUJEM stare ve{ ma{ine, el. pe}i, fri`idere, sve vrste `eljeznog otpada, te posebno potro{ene akumulatore. Dolazim na adresu isplata odmah, Sarajevo. Mob. 061/540-533.sms DUKATE kupujem, zlato lomljeno, ispravno, {orvane, najbolje pla~am do 40e/gr. Isplata i dolazak odmah. Kupujem i ordenje, sablje, bode`e, vojna odlikovanja, srebro. Mob. 061/377-500.sms KUPUJEM japanska i ostala rashodovana i havarisana vozila. Mob. 063/459-893.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM sve vrste dionica akcija i obveznica sa Sarajevske i Banjalu~ke berze. Tel. 061/188-488.k KUPUJEM mjenja~ za konbija Folcvagena. Tel. 061/367-103.k KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k AGENCIJA kupuje ili izdaje stanove, uz proviziju 3/%, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 061/526-918.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM deviznu {tednju Julio i Privrednu banku, isplata po dogovoru. Mob. 065/027-864.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061/323-906.k KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, ordenje ZOIl 84 i ostalo. Mob. 061/065-126.K KUPUJEM sablje, ordenje, pe{kune, slike, bakarno su|e, }ilime i ostalo. Mob: 061/553-640.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

ZAPOSLENJE POTREBNI saradnici u [vedskoj katalo{koj prodaji (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k


SJE]ANJA I SMRTOVNICE

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013. SJE]ANJE

51

POSLJEDNJI POZDRAV

na drage roditelje

@ANINA BILBIJA, ro|. GRUJI] SABERA MAD@AREVI], ro|. ^USTOVI]

D@EVAD MAD@AREVI]

21. 1. 2009 - 21. 1. 2013.

30. 1. 2006 - 30. 1. 2013.

Vrijeme prolazi, uspomena i ljubav na vas ostaju zauvijek. Alma sa porodicom

ZAPOSLENJE RESTORANU, Op{tina S. Grad potrebna kuharica. Tel. 061/173-835.k POTREBNA `ena, sa poznavanjem francuskog jezika, za ku}ne poslove u gradi}u na Azurnoj obali. Stan i hrana obezbje|eni, plata po dogovoru. Samo ozbiljne ponude. Kontakt: kevinalvin@sfr.fr POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.k

USLUGE MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 2280 MIKADO Al. `aluzine, trakaste, rimske, panele zavjese i Dekori, vanjsek PVC i al.roletne. gara`na rolo i harmonika vrata. Tel. 033/789-999 i 061/551515. 2073 PRAVIMO doma}e torte i kola~e po naru|bi. Dostava na adresu. Mob. 061/229-961.sms ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018.sms KOMBI prevoz stvari, namje{taja, kabastog odpada i sl...Radna snaga obezbedjena! Popust za penzionere 20%! Mob. 061/935-697.sms PREVOD sa engleskog i njema~kog na bosanski i obratno. Cijena po dogovoru. Mob. 061/916-538 i 062/390509.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k UGRADNJA, prodaja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a i motora ventilatora. Mob. 061/365-193.k "VITALIS" ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882.k "DOM VITALIS" smje{taj za starije i nemo}en osobe. Mob. 061/172948.k

TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost, auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Tel. 061/524-461 i 033/200-003.k

Draga na{a @ani, Zajedno smo rasle, drugovale, voljele te... Sada smo tu`ne, jako, jako tu`ne {to smo te izgubile. Tvoje: Sada, Lenka i Mira 2711

2721

IN MEMORIAM

^UVALA bih dijete na podru~ju Dobrinje. Tel. 033/469-353.k

KOMBI prevoz najjeftinije u gradu, vr{im sve usluge, prevoz kombijem. Mob. 062/134-827.k ZIDASKO - tesarski radovi, zidanje, maltanje, betoniranje i {alovanje. Radimo sve vrste krovova povoljno. Mob. 062/134-827.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k NUDIMO sve vrste ogreva, iscjepana bulova i grabova drva, ugalj kreka, orah kocka, bukovi briketi. Tel. 061/203-119.k TELEFONIKO servis popravlja stare nove be`i~ne obi~ne tel. Tel. 061/141-676.k ELEKTRO servis vr{imo opravku elektro ure|aja, ma{ine alatljike, stomatolo{ka, frizerska, ku}anska elektro oprema. Tel 033/213-040, Mob. 066/ 889-246.k NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih posslova, za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samos. poduzetnike. Mob. 061/160-020.k

dr. @ANINA GRUJI] BILBIJA

ANA (IGORA) GLAVAN, ro|. NICENKO

KOMBI prijevoz, selidbe, klavire, kabaste stvari radna snaga po dogovoru. Tel. 061/841-309.k

30. 1. 1993 - 30. 1. 2013.

Tridesetog januara navr{ava se tu`nih dvadeset godina od prerane smrti na{e drage kume.

Proveli smo mnoge godine zajedno, od studija, udaja, formiranja porodica, profesionalnih uspjeha.

Dea i Miodrag

Uvijek zajedno sa podr{kom koju smo davali jedna drugoj. 2091

Tvoje: Aida Tatarevi} [uko, Jasminka Kapid`i} Guti}, Nada Smaji} ^ivi}, Dunja Latifi} Jasni}, Irena Ril Dervi{evi}

SJE]ANJE

prof. dr. NIJAZ DURAKOVI]

VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao i selidbe iz Europe i BiH, kombi kamion. Tel. 033/232-162 i 061/266-764 i 061/108-779.k

2715

TU@NO SJE]ANJE

ANA (IGORA) GLAVAN, ro|. NICENKO

Veliko hvala i neka je rahmet du{i.

30. 1. 1993 - 30. 1. 2013.

Dr. sc. Ned`ad Ajnad`i} 2720

Sa neizmjernom tugom, ljubavi, ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na plemeniti lik na{e drage majke i supruge.

SJE]ANJE

K}erka Irina, sin Sr|an i suprug Slavenko 2091

JADRANKO NE[KOVI]

NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 061/181-542.k

VODOINSTALATER sa 30 god iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarni ure|aja i pro~epljuje odvode. Tel. 033/535-659, 062/139-034.k

Ostajemo veoma tu`ne sa bolom u srcu. Neka ti je laka zemlja slovena~ka.

RADIM zidarske, poslove malterisanje, kre~enje, keramiku, laminat, zvati na Tel: 062/693-066.k

ELEKTRI^AR - vodoinstalater, radi nove i popravlja stare instalacije, bojlere, el. pe}i, indikatori, interfoni, ot~epljenja kanalizacije i sav sanitar u kupatilu. Mob. 061/132-149.k

Na{e dru{tvo se po~elo osipati.

Sa ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na njen dragi i plemeniti lik.

PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k

MATEMATIKA, instrukcije osnovcima, srednjo{kolcima i studentima. Mob. 062/703-740.k

U nedjelju, 27. januara 2013. godine, u Ljubljani napustila nas je na{a @ani.

Pro{lo je 40 dana od kada samo fizi~ki nije sa nama, na{ dragi

30. 1. 1993 - 30. 1. 2013

Kume, i poslije dvadeset godina nam jednako nedostaje{. Kumovi: Du{ko, Vesna, Milena i Nikola Paravac 040

UNI[TAVAMO `ohare, mrave, mi{eve, moljce, stjenice i dr. gamad 100% efikasno u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Mob. 061/243-891.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k

VODOINSTALATER vr{i sve vrste opravki, monta`u sanitarije, o~epljenja kanala. Mob. 061/779969.k SERVIS Zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce, mi{eve. Tel. 033/219761 i 033/216-373.k

IBRAHIM (AHMEDA) ABDOVI]

O`alo{}ena porodica Abdovi} 2713


52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJE

Tridesetog januara 2013. godine navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog mu`a, oca, svekra i dede

akademik SULEJMAN RED@I] DAMJANA (KOSTE) ARNAUTOVI]A S ljubavlju i po{tovanjem,

KOLEKTIV MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

tvoji najmiliji 2696

Tridesetog januara 2013. navr{ava se sedam godina od smrti mog dragog supruga

001

SJE]ANJE

Danas, 30. januara 2013. godine, navr{ava se {est mjeseci otkako nije sa nama na{a draga

HIMZE HAD@IAHMETOVI]A Sa tugom i po{tovanjem,

JASMINKA JASNA JOVANOVI], ro|. SKENDEROVI]

Vrijeme prolazi, a tuga i sje}anje na tvoju dobrotu ostaju zauvijek.

supruga Slavojka Milena

Tvoji: sestra Mirsa, zet ]amil, sestri} Haris i sestri~ina Aida sa porodicama AX

111

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na voljenog sina i brata

na na{u dragu

JADRANKA NE[KOVI]A

JESENKU MAL^I]

30. 1. 1993 - 30. 1. 2013.

30. 7. 2012 - 30. 1. 2013.

Kad se izgubi najdra`i, bol i tuga su veliki. Utjehe nema i vrijeme to ne lije~i. Hvala svima koji ga se sje}aju.

O`alo{}eni: majka, sestre sa porodicom, te ostala rodbina i prijatelji

Mama Remza, brat Zlatko i teta Ljuba

2716

2682

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]A]EMO SE

na na{eg dragog prijatelja

dragoj i po{tovanoj baki

prijatelja

NIJAZ DURAKOVI]

MILI JOZI]

MEHE VUKOTI]A

Fe|a, Branka i Senadin Fetahagi}

Porodice Deovi} i Kadi} 2093

Ubavka i Branko 001

2090


SJE]ANJA I SMRTOVNICE

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

53

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom prijatelju i saradniku

RAFETU (ABE) TOSKI]U S tugom i po{tovanjem, Uprava i zaposleni TRIGLAV OSIGURANJA DD 001

Tridesetog januara 2013. navr{ava se tu`na godina od preseljenja na{eg dragog tate. Godina i 4 mjeseca od preseljenja na{e drage mame

Uvijek }emo nositi u srcu ljubav, zahvalnost i po{tovanje za svu pru`enu bezgrani~nu roditeljsku ljubav i brigu. Bol nije u suzama ni u rije~ima, bol je u na{im srcima, gdje }e zauvijek ostati voljeni i nikad zaboravljeni.

MIRSAD SKADRAG

RAZIJA SKADRAG

K}erke Amra i Lejla, unu~ad Muris, Faris i Emira, zetovi Emir i Aldin

30. 1. 2012 - 30. 1. 2013.

3. 9. 2011 - 30. 1. 2013.

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj prijateljici i kolegici

2088

Godi{njica smrti na{e majke i nene

HURMETE JUGO

dr. @ANINI BILBIJA

Sje}amo te se s ljubavlju, rado{}u i ponosom. Mesvija, Emin, Edin, Zorica, Inike, Alen, Esmir, Zoran, Sanja, Hanna, Deni, Ismar i Eddin

S ljubavlju i iskrenim po{tovanjem, Nermina Obrali}, Naila Mahi} i Aida Tatarevi}

111 2707

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV velikom ~ovjeku i prirodoslovcu

na na{eg dragog

JADRANKO NE[KOVI]

akademik prof. dr. SULEJMANU RED@I]U

1959 - 1993.

Sje}anje ne prestaje s vremenom. Uvijek u na{im mislima i srcima.

Dragi profesore, nema rije~i kojima bismo izrazili tugu i prazninu koja je nastala Va{im odlaskom. Va{i mikrobiolozi, Nermana, Anesa i Renata 2698

Porodica Jaramaz 2679

OSLOBO\ENJE


54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE SJE]ANJE

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

JASMINKA \umruk~i} - Had`iomerspahi}

ALMIR (RIFATA i LJILJE) BEGOVI] 30. 1. 1969 - 24. 9. 1992.

S ljubavlju, porodica Begovi}

OSLOBO\ENJE

TU@NO SJE]ANJE na drage roditelje

NURA HASANEFENDI], ro|. MUJAGI]

prof. HASAN HASANEFENDI]

30. 1. 2008 - 30. 1. 2013.

1. 6. 2000 - 30. 1. 2013.

S ljubavlju i po{tovanjem, k}erka Amra i sin Mirza sa porodicama

VOLIMO TE Dag, Anur i Enjo 2574

2693

2704

TU@NO SJE]ANJE

POLA GODINE SJE]ANJA Tridesetog januara navr{ava se pola godine od kada nas je zauvijek napustila na{a voljena

na voljenu i nepre`aljenu suprugu, majku i nanu

FADILU DILU ZAIMOVI]

JESENKA MAL^I]

30. januar 2004 30. januar 2013.

"Al tvoje ljeto cvat }e kroz vremena, izgubit ne}e nikada ljepotu, a smrt se ne}e hvaliti da si njena kroz vje~nost ti }e{ ostat na `ivotu. Dok ljudi di{u i dok o~i sjaje i ovo `ivi, `ivot tebi daje."

Ali sje}anje na njenu dobrotu i ljubav bi}e vje~no. Porodica i prijatelji 111

SJE]ANJE na prijatelja i velikog ~ovjeka na{eg

SJE]ANJE Tridesetog januara 2013. navr{avaju se 3 godine od smrti na{eg supruga, oca, punca, dede i prijatelja

(W. Shakespeare) [efik - Fikan, Amra Gurda, Ena 2699

IN MEMORIAM

FADILA DILA ZAIMOVI] 30. januar 2004 - 30. januar 2013.

prof. dr. HASANA (NURUDIN - bega) KAPETANOVI]A

Ne znam gdje i ne znam kad, srest }emo se jednog dana u ulici jorgovana...

prof. dr. NIJAZA DURAKOVI]A

[efik - Fikan 2699

OBAVJE[TENJE

Vrijeme ka`u donosi zaborav, ali dok `ivimo mi, `ivjet }e i uspomene na tebe DOBROG ^OVJEKA Tvoji: [uhra, Aida, Zoran, Vedran, Zlatko i porodica Sadikovi} 2691

Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji.

RUKOVODSTVO I ^LANOVI SDUBiH 001

Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!


SJE]ANJA I SMRTOVNICE

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

55

IN MEMORIAM

AHMET OBRADOVI] reditelj 30. januar 1993 - 30. januar 2013.

S ljubavlju, njegove: Majda, Lana, Lea i Liv Ella

111

TU@NO SJE]ANJE

IN MEMORIAM na oca, svekra, dedu i tetku

ALOJZ (BRANKA) SUNARI] 30. I 1989 - 30. I 2013.

ALOJZ (PERE) SUNARI]

AN\ELKA PETROVI], ro|. SUNARI]

20. I 1972 - 20. I 2013.

28. I 1972 - 28. I 2013.

Drago dijete, uvijek si sa nama. Hvala za sve.

Roditelji Branko i Petrojka Sunari} i sestra Ljerka

Porodica

2688

2688

SJE]ANJE

IN MEMORIAM

PERO [ANDRK

ADEM HERCEGOVAC

29. 6. 1941 - 22. 12. 2012.

30. 1. 1992 - 30. 1. 2013. Dragi na{ Tata, vrijeme i prebrzo prolazi, iako se nama ~ini da trenutak kada si iznenada i prerano oti{ao nikako ne prestaje. Na dan 30. januara 2013. godine nisi s nama ve} punih 40 dana. Sve se to ne mo`e tek tako opisati, nego se osje}a. Nedostaje{ nam puno vi{e nego {to to mo`emo i re}i, i ne samo nama nego i rodbini, na{im i tvojim prijateljima i kolegama koji su nas u ovim danima posje}ivali i pozivali i tako nam olak{ali gubitak. Svi smo te prerano izgubili. U na{im si srcima i sje}anjima svakog trenutka. Volimo te neizmjerno, hvala za tvoju ljubav, dobrotu i blagost {to si nam od srca pru`io, za predivna sje}anja koja ostaju.

Godine prolaze, a tuga, bol i sje}anje vje~no ostaju.

Mislimo na tebe, stalno. Ti si na{ Tata.

Tvoji: Andrea, Slaven i Ognjen 2668

Zauvijek tvoji: Slobodanka, Nina i @eljko i obitelji [andrk, Zeli}, Barnjak, Bagari}, Lu~i}, Radosavljevi}, Gavrilovi}, ostala rodbina, kumovi, prijatelji, poznanici, kom{ije, kolege i suradnici 2651


56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

SJE]ANJE

OSLOBO\ENJE

Sa bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

na na{u voljenu

MIRSADA (MEHMEDA) LOMIGORA, ro|. KRKBE[EVI]

JESENKU MAL^I]

preselila na ahiret u utorak, 29. januara 2013, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 30. januara 2013. godine, u 14 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2.

S ljubavlju, tvoji Snje`a i Neno 2712

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

preselila na ahiret u utorak, 29. januara 2013, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 30. januara 2013. godine, poslije ikindija-namaza (14.30 sati) na mezarju Ugorsko - Vogo{}a.

Sau~estvujemo u tuzi.

O`alo{}eni: k}erka Fata, sin Nasir, zet Adem, snahe Raifa, Nihada, Besima, Nermana i Medina, unuci Adnan, Almir, Sanel, Enis i Ervin, praunuke Berina i Selena, bra}a Fadil i Kasim sa porodicama, sestre Fadila, Zakira i [erifa sa porodicama, snahe Rahima i Nafija sa porodicama, sestri}i Nezir i Ismet i sestri~ne [ida i [emsa sa porodicama, te porodice Deli}, Softi}, Kanti}, Pa~o, Ali}, Zuli}, Pelto, ]enanovi}, Be{lija, Kr{o, ]atalovi}, @ero, Merd`anovi}, Pand`i}, Botulja, Bradi}, ^u~uk, Hod`i}, Efendi}, Suljevi}, Jelovac, Begi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14.30 sati, ul. Akifa ef. Biserovi}a 1/IV, Vogo{}a.

Advokati Pa{ali}

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 2710

000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

S tugom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

RABIJA DEJANOVI], ro|. VELETANLI]

O`alo{}eni: suprug Mato, k}erka Snje`ana, sin Jadranko, unu~ad Elma, Ajla i D`an, zet Adnan, brat Fadil, sestre Fadila, Edina i Sedina, te porodice Dejanovi}, Kapetanovi}, Veletanli}, Alibegovi}, Konji}, Rasavac, Red`epovi}, [unji}, Adilovi}, [ari}, Tali}, Nemer, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji na Dobrinji III. 000

OSLOBO\ENJE OGLASNA SLU@BA Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

Ku}a `alosti: ul. Olimpijska br. 33/VI.

Sa dubokim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUHAMED HAMO (MEHMEDALIJE) ZE]O preselio na ahiret u utorak, 29. januara 2013, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 31. januara 2013. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Mirsada, k}erka Aida, sin Tarik, brat Mustafa, sestre Naza i Razija, zetovi Admir Softi} i [aban Avdi}, snaha Enisa, daid`e Hajrudin i Sadija, tetka Muzafera, sestri~ne Belma i Elma, brati}i Meho i Mirza, brati~na Emina, daid`inice Rabija i Fata, daid`i}i [emsudin, Edin i Nurudin, daid`i~ne Elvedina, Verisa, Mina, Munevera, Mensura i [emsada, teti~na Sad`ida, teti} Kemal, svastike Munevera, Jasminka i Adelaida, {ure Mirsad i Munib, bad`e Mirza Ba{agi} i Nedim Mujki}, te porodice Ze}o, Sukovi}, Had`i}, Avdi}, Dra~e, Softi}, Zlatar, Bulbul, [ahmanovi}, Berberovi}, Ahmetovi}, Avdagi}, Kurtagi}, Tihi}, Durmi}, Alihod`i}, Tabakovi}, Selimovi}, Ta{ikovi}, Imamovi}, Ba{agi}, Mujki}, Duri}, Skalonja, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u ulici Nurije Pozderca br. 10/II, Dobrinja 2.

preselila na ahiret u utorak, 29. januara 2013, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 31. januara 2013. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo.

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u D`ininoj d`amiji, Kova~i. 002

DERVI[A (RAME) DELI], ro|. SOFTI]

ALIJA DELI]

O`alo{}eni: suprug Ha{im, sin Edin, sestra Minka, snaha Anela, sestri~ne Belma, @ana i Vivien sa porodicama, ro|aci Enver Krkbe{evi}, Mirsad i Dika Fai} sa porodicama, zet Emir Softi}, zaove Hafeza Softi} i Hamijeta [ito sa porodicama, djever Miralem sa porodicom, jetrve E{refa i Mirsada sa porodicama, prija i prijatelj Edo i Sada Pra{ovi}, prijateljica Meda Pijalovi}, te porodice Lomigora, Krkbe{evi}, Vra~evi}, Pra{ovi}, [olaja, \uki}, Poturovi}, Softi}, [ito, Danovi}, Meki}, Hanjali}, Keljali}, Tahmaz, [ahinovi}, Bevrnja, Galija{evi}, Gabela, Had`imehmedagi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.

IN MEMORIAM

ADEM HERCEGOVAC 30. 1. 1992 - 30. 1. 2013.

Hvala ti za sve {to si bio, hvala za sve tvoje {to nosim u sebi, hvala ti za put koji si mi pokazao. K}erka Vesna sa porodicom 2678

SJE]ANJE

na na{u dragu

ELVEDINU ZEHEROVI], ro|. HAD@I] 30. 1. 1993 - 30. 1. 2013.

000

S ljubavlju,

SEAD (AHMETA) HAD@OVI]

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama i nena

porodice: Had`i}, Rogi} i Zeherovi} 111

1926 - 2013.

iznenada preminuo 23. januara 2013. godine u Beogradu. Ispra}aj za kremaciju }e se obaviti 30. januara u 11.30 sati na Novom groblju u Beogradu. O`alo{}ena porodica 2719

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

SIDIKA DIKA [PIRITOVI], ro|. VELEDAR

OSLOBO\ENJE

preminula u nedjelju, 27. januara 2013, u 82. godini. Ukop }e se obaviti u ~etvrtak, 31. januara 2013. godine, u 14 sati na mjesnom groblju Struge - ^apljina. O`alo{}eni: k}i Stela, sin Sloven, unuci, rodbina i prijatelji. 000

DOO NOVOTEKS KISELJAK Tel: 387/30/877-212


SJE]ANJA I SMRTOVNICE

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

57

Obavje{tavamo prijatelje da je

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj

dr. @ANINA BILBIJA

@ANI

preminula u subotu, 26. januara 2013, u 63. godini.

sa kojom smo proveli toliko sretnih i nezaboravnih trenutaka.

Sahrana }e se obaviti u petak, 1. februara 2013. godine, u Ljubljani. O`alo{}eni: k}erka Maja, sin Sa{a, majka Dragica, brat Mi{o, Branislav Bilbija, te porodice Gruji}, Bilbija i Stenek

Azra, Sanja i Igor

2706

2706

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama i baka

JANJA (ILIJE) BARTULA DEMIROVI]

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RAMIZA (HASANA) VANJO, ro|. KASUMOVI]

D@EMILA (MEDE) ]OSOVI], ro|. HASE^I] iz Rudog

preminula 27. januara 2013. u 73. godini. Sahrana }e se obaviti 30. januara 2013. godine u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Isma sa porodicom, brat Stjepan sa porodicom, sestra Ana sa porodicom, te porodice Demirovi}, Lisica, Bartula, Jozi}, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Semira Fra{te br. 17. 000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

preselila na ahiret u ponedjeljak, 28. januara 2013, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 30. januara 2013. godine, u 13 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O`alo{}eni: k}erke Ermina i Jasmina, sestre Alija i Fadila sa porodicama, zetovi Fehim, Mahmut, Mustafa i Samir, unu~ad Adis, Alisa, Samir i Adnan, praunu~ad Malik, Lejla i Medina, Terzi} Fuad sa porodicom, Lika Fahrija sa porodicom, Ned`la Ja`i} sa porodicom, Edina @ehak sa porodicom, te porodice Vanjo, Kasumovi}, Bucalo, Gagi}, Kreho, Krasni}, Mid`i}, Pulji}, Terzi}, Lika, Hod`i}, He}o, Canajas, Ku{ljugi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 13 sati, Ul. Antuna Hangija 11/III, stan Gagi}. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000

IDRIZ (RED@EPA) IDRIZOVI]

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

preselio na ahiret u petak, 25. januara 2013, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 30. januara 2013. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Fatmir, Fadil i Ervin, bra}a Feriz i Refik, brati}i, snahe D`evada, Binasa i D`enana, unuci Elsan, Erdin i Kebir, unuke Raisa i Elma, te porodice Idrizovi}, ]erani}, Ljuca, Velagi}, Memovi}, Leto, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, Ul. Avde Smajlovi}a 15, Vraca. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000

OSLOBO\ENJE MARKETING SLU@BA D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

MUSTAFA (MEHMEDA) GOLO[

preselila na ahiret u ponedjeljak, 28. januara 2013, u 79. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 30. januara 2013. godine, poslije podne-namaza u haremu d`amije Rudo, a ukop }e se obaviti u 12.45 sati na mezarju Staro Rudo. D`enaza polazi ispred porodi~ne ku}e u Rudom u 11.45 sati. O`alo{}eni: sin D`evad, k}erka Mirsada, unuci Mirsad, Adnan, Fuad i Mirza, unuke Selma i Alma, praunuke D`emila i D`elila, snahe Mirsada i Sabaheta, snahe Hasiba i Latifa sa porodicama, te porodice ]osovi}, Hase~i}, Kandi}, Sulji}, Hod`i}, Kurtovi}, D`anko, ]ori}, Bajrovi}, Feriz, ^elik, O`egovi}, Fazli}, Vranj, Dedagi}, Gu{o, Abaz, Haskovi}, Dolov~i}, Turku{i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije, kom{ije iz Rudog i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

AMIRA (ENIZA) MU[I] GARIBOVI]

preselio na ahiret u ponedjeljak, 28. januara 2013, u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 31. januara 2013. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: bra}a Ahmed i Mirza, sestri~ne Neal, Zamira i Amila, brati}i Edin i Sead, snaha D`enana, te porodice Golo{, Popo, Orahovac, Bijedi}, Bebek, Soldin, Behram, Kajtaz, ^okljat, Dugali}, \uliman, Minarik, Mustovi}, Huseinovi}, Arpad`i} kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Ferhadija br. 13/IV. 000

preselila na ahiret u ponedjeljak, 28. januara 2013, u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 31. januara 2013. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: majka Ai{a, Mehmed Ro`ajac, suprug Suad, k}erke Irma i Alma, te porodice Mu{i}, Garibovi}, Memi}, Kalabi}, Zenki}, Aganovi}, Adilagi}, Vujanovi}, Muhi}, Halilovi}, [kori}, Selimovi}, Ivi~evi}, D`afi}, ^irkinagi}, Mujagi}, Jankovi}, Bedri, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 13 sati, Ul. barska 7/II, Otes - Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000


58

PREDAH

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS 21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

O~ekujete pozitivan odgovor ili odre|eno priznanje za rad. Ali, do vas dopiru neodre|eni komentari i ne~ije negodovanje. Nemojte dozvoliti da vas neko isprovocira na impulsivno pona{anje i pogre{nu odluku. Voljena osoba o~ekuje da dosljedno ispunite obe}anja. Prijat }e vam kreativna izolacija, primijenite neku od tehnika psiholo{kog opu{tanja. Ako vas iritira ne~ije neprofesionalno pona{anje, potrudite se da kontroli{ete negativne impulse i izbjegavajte potencijalno rivalstvo. Potenciranje poslovnog su~eljavanja stvara i niz dodatnih problema. Iskrenost pred voljenom osobom uti~e na bolje razumijevanje. Obratite pa`nju na pravilniju ishranu ili na zdraviji na~in `ivota. Nema razloga da o~ekujete nove ustupke od osobe koja ne podr`ava va{e poslovne stavove i ciljeve koje zagovarate. Gubite dragocjeno vrijeme, nepotrebno insistirate na istini o kojoj drugi ne `ele javno da se izja{njavaju u va{u korist. Potrebna vam je emotivna diskrecija, budite pa`ljiviji i izbjegavajte avanturisti~ke ideje. Priu{tite omiljenu zabavu, kao recept za dobro raspolo`enje. Neko vam jasno daje do znanja da se nalazite u dobroj poziciji i da podr`ava va{e stavove. Potrebno je da procijenite najbolji trenutak za akciju i da nadmudrite potencijalne rivale. Va`no je da va{e ideje ili emotivna interesovanja nailaze na pozitivan odgovor. Partneru je stalo da vas ohrabri i odobrovolji. Djelujete aktivno i nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi. Ukoliko se ve}ina saradnika protivi va{im idejama i volji, nema potrebe da uporno insistirate na prvobitnim namjerama. Neko vam otvoreno daje do znanja da ne}e imati previ{e razumijevanja za va{e zahtjeve ili za nove propuste. Djelujete uznemireno, lak{e vam je da nekog optu`ite za emotivno stanje. U ve~ernjim satima prijat }e vam izlazak ili {etnja. Ne mo`ete da promijenite osnovne uslove ili raspolo`enje koje vlada u poslovnim krugovima, planovi koje imate zavise od ne~ijeg uticaja i volje. Nemojte dozvoliti da u vama prevlada sujeta ili `elja za pobjedni~kim trijumfom. Obratite pa`nju na neke probleme sa kojima se suo~ava voljena osoba. Izbjegavajte psihofizi~ko optere}enje ili takmi~arsku atmosferu. Iznenadna poslovna neprijatnost ili sukob sa jednom osobom natjerat }e vas da stvari posmatrate druga~ijim o~ima. Izbjegavajte osjetljive teme, koje predstavljaju potencijalni rizik za va{ poslovni ili dru{tveni ugled. Va`no je da pravilno procijenite ne~iju ulogu i emotivne namjere. Partner ne `eli da vas dodatno optere}uje zahtjevima. Djelujete uznemireno i napeto. Nedostaje vam dobar uvid u razli~ite tokove poslovnih doga|aja. Dostojanstveno prihvatite poraz kao otre`njenje i novu lekciju o poslovnim odnosima. Djelujete suvi{e rezervisano i nepovjerljivo, ali partner nema namjeru da vas pretjerano razuvjerava u va{im emotivnim sumnjama. Va`no je da pravilno usmjeravate svoju kreativnu energiju. Zaklju~ujete da vam nedostaju {ira podr{ka i pouzdane informacije o osnovnim doga|ajima na poslovnoj sceni. Nemojte dozvoliti da se to negativno odra`ava na nivo poslovne saradnje ili na rezultate koje o~ekujete od zajedni~ke akcije. Potrebni su vam ne~ije iskreno razumijevanje i emotivna podr{ka. Va`no je da se pravilno za{titite od nekih negativnih uticaja. Kolebate se izme|u dvije poslovno-finansijske ponude. Me|utim, pokazat }e se da nijedna od njih nije odgovaraju}e rje{enje koje zadovoljava va{a o~ekivanja. Potrebno je da promijenite neka osnovna pravila u dogovoru sa saradnicima zarad ve}eg uspjeha. Nema razloga da pretjerano isti~ete svoje zahtjeve u dru{tvu voljene osobe. Konzumirajte vi{e vitamina i te~nosti. Djelujete nezainteresovano za odre|ene teme koje zahtijevaju dodatni poslovni rizik. Ipak, hladan ton i stil odbijanja nailaze na lo{ odjek u poslovnim krugovima. Na`alost, nesvjesno poti~ete poslovni rivalitet. Osje}ate emotivnu tenziju u ne~ijem prisustvu. Stalo vam je da odgonetnete partnerovu iznenadnu }udljivost u pona{anju. Va`no je da ostvarite psiholo{ku ravnote`u. Postoje razli~iti nesporazumi u poslovnim pregovorima, {to vam daje za pravo da insistirate na ciljevima i dokazivanju istine. Ukoliko vam je stalo da ostvarite poslovni uspjeh, potrebno je da preuzmete odgovornost za postupke. U susretu sa voljenom osobom djelujete napeto, jer mnoge stvari iznenada izmi~u va{oj kontroli. Nemojte sebe optere}ivati nekim nepotrebnim sumnjama.

RJE[ENJE: acetat, kapa, rime, azijat, ap, telal, ti, dekan, naor, lokoti, lik, zar, remzija, grabe`ljivac, l, suknjice, a, oton, avers, banat, prkos, riali, o, nip, gl, te, roker, alira, malik.

OVAN

OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba

Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba Vildana SELIMBEGOVI] VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: DIREKTOR: 1602000000317116, Ned`ad [ADI] UNICREDIT BANK DD, UREDNI[TVO: transakcijski ra~un broj: Safet HUREMOVI], Mirza ISLAMOVI], 3383202250044019, Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela transakcijski ra~un broj: SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski PRODAJA: ra~un broj: 1872000000045887, Fax: 465-727, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, Tel: 276-967, 455-558 filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba 5715000000017279 MARKETING: Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Meliha Hod`i} Zorica Pand`i}, {ef DTP-a Fax: 472-901 [tampa: Unioninvestplastika dd, Tel: 472-899, 468-161, Semizovac bb 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903,

nim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. e-mail: info@vzs.ba, godine Ukazom predsjednika Tita odlikotel: +387 33 272 270 vano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlat- tel/fax: +387 33 272 271


Danas prije podne na sjeveroistoku i istoku obla~no, u ostalim predjelima umjereno obla~no, u toku dana razvedravanje. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od -2 do 3, maksimalna dnevna od 8 do 13째 C. Sutra prije podne na sjeveru i sjeveroistoku prolazno naobla~enje sa slabom ki{om, poslije podne sun~ano. U petak prete`no sun~ano, krajem dana naobla~enje. U subotu umjereno obla~no i vjetrovito, prije podne sa ki{om na jugu i jugozapadu, do kraja dana i u ostalim predjelima, na planinama sa susnje`icom. Obilnije padavine o~ekuju se u Hercegovini. U nedjelju promjenljivo obla~no sa ki{om, na planinama sa susnje`icom. U Sarajevu umjereno obla~no. Puha}e slab, sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura 0, maksimalna dnevna 10째 C.

Iznad ve}eg dijela Evrope bit }e obla~no sa ki{om, u Skandinaviji sa obilnim snje`nim padavinama. Slab snijeg o~ekuje se u isto~nim predjelima Evrope. Jedino }e na Sredozemlju biti sun~ano. Vjetar olujnih ja~ina o~ekuje se na Atlantiku, Baltiku i na sjeveru Evrope. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Moskva sa -4, najtopliji Rim i Lisabon sa 16째 C. Na sjeveru Balkana danas prete`no obla~no sa slabom ki{om, samo na jugu prete`no sun~ano. Maksimalna temperatura od 4 do 15째 C.


60

KULTURNI VODI^

SARAJEVO

uloge: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro... po~etak u 17.35 i 19.55 sati.

KRITERION BITI FLYNN drama, re`ija: Paul Weitz, uloge: Robert De Niro, Paul Dano, Olivia Thirlby... po~etak u 18 sati.

360

KINA CINEMA CITY GANGSTERSKI ODRED akcioni triler, re`ija: Ruben Fleischer, uloge: Sean Penn, Ryan Gosling, Emma Stone... po~etak u 22.15 sati.

NEMOGU]E

drama, re`ija: Fernando Meirelles, uloge: Anthony Hopkins, Jude Law, Rachel Weisz... po~etak u 20.20 sati.

KINOTEKA VLAK U SNIJEGU dje~iji, re`ija: Mate Relja, uloge: Slavko [timac, Gordana Inkret, @eljko Mal~i}... po~etak u 19 sati.

drama, re`ija: Juan Antonio Bayona, uloge: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland... po~etak u 15.15 sati.

POZORI[TA

TEKSA[KI MASAKR MOTORNOM PILOM 3D

romanti~na komedija, autor: Mikós László, re`ija: François Lunel, igraju: Dragan Jovi~i}, Muhamed Had`ovi}, Vanesa Glo|o, Senad Alihod`i}, Amar Selimovi}, Aida Bukva, Boris Ler, Rade ^olovi}, Ravijojla Jovan~i}-Le{i}, Nedim D`inovi} po~etak u 18 sati.

horor, re`ija: John Luessenhop, uloge: Alexandra Daddario, Tania Raymonde, Scott Eastwood... po~etak u 22.40 sati.

HOBIT: NEO^EKIVANO PUTOVANJE 3D

KAMERNI RADNJA NA UGLU

SARTR HAPPY END re`ija: Pjer @alica, igraju: Selma Alispahi}, Vedran \eki}, Emir Z. Kapetanovi}, Sead Pandur, Jasenko Pa{i}, Adi Hrustemovi}, Edin Avdagi}, Amila Terzimehi}, Sne`ana Ali~, Maja Salki}, Mirela Lambi} po~etak u 20 sati.

fantazijski spektakl, re`ija: Peter Jackson, uloge: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage... po~etak u 16.30 i 19.50 sati.

JACK REACHER

MLADI SAMO NEK’ NE PUCA autor: Emir Imamovi} Pirke, re`ija: Dino Mustafi}, igraju: Alen Muratovi}, D`ana Pinjo, Elma Ahmetovi}, Ajla Cabrera, Sanin Milavi}, Mirza Dervi{i}, Adnan Goro, Edhem Husi} po~etak u 20 sati.

GALERIJE ATELJE ZEC akcioni triler, re`ija: Christopher McQuarrie, uloge: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins... po~etak u 17.30, 20 i 22.30 sati..

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

Ha{inbegovi}, Demis Sinan~evi}, Sa{a [kori}, Slavica Marin, Nardina Zubanovi}, Rikardo Dru{ki}, grupa YAGE. Izlo`ba je za sve posjete otvorena da 13. februara.

ARS AEVI ART DEPO Stalna postavka Kolekcije Ars Aevi/Muzeja savremene umjetnosti Sarajevo, najzna~ajnije kolekcije internacionalne savremene umjetnosti u regionu Jugoisto~noj Evrope, i projekata budu}eg Muzeja arhitekte Renza Piana. Galerija se nalazi u Centru Skenderija, u ul. Terezije bb. Galerija je otvorena od 10 do 22 sata. Grupna izlo`ba mladih umjetnika: Alen Burazerovi}, Alma Ga~anin, Anesa Kadi}, Amila Berisali}, Adi Karailo, Iman Gavrankapetanovi} i Mustafa ^ohad`i}. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raiffeisen banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, otvorena je radnim danom od 8 do 16 sati.

110795 Stalna postavka eksponata ~iji je cilj o~uvati sje}anje na tragediju u Srebrenici i 8.372 osobe koje su tragi~no stradale u genocidu. Galerija se nalazi u ul. Fra Grge Marti}a 2/III. Otvorena radnim danima od 10 do 18, a subotom od 10 do 16 sati, najave na telefon 033/953-170.

UMJETNI^KA Samostalna izlo`ba Nele Hasanbegovi} “Govor bjeline”. Hasanbegovi} prezentira djela nastala od 2009. do 2013. godine, realizirana u razli~itim medijima: svjetlosna instalacija, video instalacija, performans, skulptura i fotografija. Umjetni~ka djela prezentirana na izlo`bi provociraju i propituju strukturu funkcioniranja dana{nje kulture, identiteta, roda, umjetnosti, ali i dru{tva u cjelini. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 9. februara.

GABRIJEL Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

NOVI HRAM Izlo`ba “Novi svjedoci Holokausta” Muzeja Holokausta iz Skoplja. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 5. februara.

BLACKBOX Izlo`ba “Muha u crnoj kutiji” promovi{e ovaj vid saradnje izme|u umjetnika i {tamparije, te ponovo popularizuje Ukiyo-e kao vid umjetnosti multioriginala.

Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

KINA MULTIPLEX EKRAN JACK REACHER akcioni triler, re`ija: Christopher McQuarrie, uloge: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins... po~etak u 15.30, 18 i 20.30 sati.

U POTRAZI ZA NEMOM 3D animirana avantura, re`ija: Andrew Stanton i Lee Unkrich, glasovi: Vi{nja [iki}, Suzana Nikoli}, Tarik Filipovi}... po~etak u 13 i 15 sati.

\ANGOVA OSVETA akcioni triler, re`ija: Quentin Tarantino, uloge: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio... po~etak u 17 sati.

ANA KARENJINA drama, re`ija: Joe Wright, uloge: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson... po~etak u 16, 18.30, 20 i 21 sat.

COLLEGIUM ARTISTICUM

ART-KU]A SEVDAHA

akcioni triler, re`ija: Quentin Tarantino, uloge: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio... po~etak u 17.05 i 20.20 sati.

Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati.

ANA KARENJINA

SARAJEVO Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom

KINA MULTIPLEKS PALAS GANGSTERSKI ODRED akcioni triler, re`ija: Ruben Fleischer, uloge: Sean Penn, Ryan Gosling, Emma Stone... po~etak u 19 sati.

HAOS U KU]I: MATORCI DOLAZE komedija, re`ija: Andy Fickman, uloge: Lisa Addario, Billy Crystal, Lowell Ganz... po~etak u 17 sati.

\ANGOVA OSVETA akcioni triler, re`ija: Quentin Tarantino, uloge: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio... po~etak u 15.45, 19 i 22.15 sati.

U POTRAZI ZA NEMOM 3D

PET LEGENDI animirana avantura, re`ija: Peter Ramsey, glasovi: Hugh Jackman, Alec Baldwin, Isla Fisher... po~etak u 14 sati.

POZORI[TA BOSANSKO NARODNO Nora Nora

MUZEJI

\ANGOVA OSVETA

romanti~na komedija, re`ija: David O. Russell,

CENTAR ZA KULTURU

BANJA LUKA

Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338186.

U DOBRU I ZLU

ZENICA

HISTORIJSKI

MUZEJI

BO[NJA^KI

Izlo`ba “Inicijacija u salonu za proslave” u kojoj su svoje umjetni~ke sposobnosti poka zali: Jusuf Had`ifejzovi}, Edo Vejselovi}, Emir Kapetanovi}, Emir Muteveli}, Emina Huski}, Iva Sim~i}, Jasmina Gavrankapetanovi}-Red`i}, Vladimir Stani{evi}, Nikola Jezdovi}-D `onka, Samir Sadikovi}-Babo D`on, Kenan

Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati.

autor: Evald Flisar, re`ija: Lajla Kaik~ija, igraju: Lana Deli}, Sne`ana Vidovi}, Enes Salkovi}, Sa{a Hand`i} po~etak u 19.30 sati.

animirana avantura, re`ija: Rich Moore, glasovi: John C. Reilly, Jack McBrayer, Jane Lynch... po~etak u 14.55 sati.

drama, re`ija: Joe Wright, uloge: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson... po~etak u 17.20 i 20 sati.

OLIMPIJSKI

Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

RAIFFEISEN

Otvoren za posjete od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Obilasci uklju~uju Gazi Husrev-begov hamam, postavku umjetni~kih djela U fokusu kolekcije, galerije Mersad Berber i Ismet Rizvi}, te biblioteku. Posjete u pratnji vodi~a od ponedjeljka do petka od 12.30 do 16 sati. Grupne posjete najaviti na 033/279-800 ili info@bosnjackiinstitut.ba.

KR[ I LOM 3D

otvoren od 10 do 13 sati.

OSLOBO\ENJE

GRADA ZENICE Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

TUZLA

animirana avantura, re`ija: Andrew Stanton i Lee Unkrich, glasovi: Vi{nja [iki}, Suzana Nikoli}, Tarik Filipovi}... po~etak u 15.30 sati.

ANA KARENJINA drama, re`ija: Joe Wright, uloge: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson... po~etak u 17.30, 20 i 22.30 sati.

ZERO DARK THITRY drama, re`ija: Kathryn Bigelow uloge: Jessica Chastain, Joel Edgerton, Chris Pratt... po~etak u 21.15 sati.

U DOBRU I ZLU romanti~na komedija, re`ija: David O. Russell, uloge: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro... po~etak u 15.45, 18, 20.15 i 22.30 sati.

POZORI[TA NARODNO RS LIJEPI, VELIKI I JAKI komedija, autori: Muza Pavlova i Terens Mekneli, re`ija: Goran Damjanac, igraju: Marion ^iver, Branko Jankovi} po~etak u 20.30 sati.

GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.


TV PROGRAM

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013. Robinja Isaura

SE

61

RI

18.05 BHT1

JE

Malvina je odlu~ila da se vrati u suprugovu ku}u. Leoncio je slatkorje~i vo {}u nas to ji uvjeriti u svoju ljubav, jer mu je potrebna finansijska sigurnost. Martinho i Raimundo se pribli`avaju odbjegloj robinji. Isaura se nalazi u nedoumici, re}i Alvaru istinu o sebi, ili ne. Tomasia ima jo{ jednu no}nu moru u kojoj joj Leoncio prijeti da }e ubiti Dioga. Sebastian poziva Rosu da do|e `ivjeti na njegovom imanju.

Plava krv 21.35 FTV

Nakon {to je okon~ao studije u Italiji, u vilu se vra}a Mehmet, mla|i sin Selima Re{ata. Murat i Ali se polako po~inju zbli`avati. Sti`e pozivnica za sajam nakita u Holandiji. Orhan `eli da Me hmet ide na sa jam, me|utim, Se lim Re {at odlu~uje da ide Orhan. Orhan to ne `eli, ali ne mo`e se suprotstaviti ocu. Gune{ upoznaje Murata. G|a Rana `eli vratiti ku}u koja je nekad pripadala njenoj porodici, te unajmljuje advokata Serdara. Mehmet govori Orhanu kako ne `eli raditi s draguljima, ve} se baviti poslom koji on odabere. Ali sre|uje da Murat i on odvezu ku}i Pelin, djevoj~icu koja se dopada Muratu. Murat je odu{evljen. Mehmet upoznaje osobu koja }e postati ljubav njegovog `ivota. Selim Re{at je razo~aran kada mu Mehmet ka`e da planira otvoriti bar i da se ne `eli baviti porodi~nim biznisom. Orhan se nalazi sa Serrom. Ali odlu~uje pokazati Muratu fotografiju svoje `ene.

Sulejman Veli~anstveni 20.00 OBN

58.Kako bi se pobrinule za raskid dogovorenog braka izme|u Mustafe i Ajbige, Hurem naredi Efsun da slijede}e ve~eri ulije otrov u prin~evo jelo. Najmla|i sultanov sin neprekidno pla~e, pa njegova majka Hurem pozove lije~nika da utvrdi razlog. Unato~ zabrani, Ajbige odlu~i posjetiti Bali-bega u njegovim odajama, a ogrlica koju je Hurem vratila sultanu zavr{ava na Mahidevraninom vratu. Misteriozni religijski vo|a naredi Ajaz-pa{i da stupi u kontakt s Matrak~ijem koji je stao u obranu dervi{a.

Larin izbor 2 22.00 OBN

Nakon isplovljavanja Alen i Dinko posva|aju. Stare razmirice me|u njima izlaze na povr{inu. Dinko prisili Alena da okrene brod natrag za Anconu. Uz pomo} Danice, Ana `eli zauvijek udaljiti Laru iz Ja{ina `ivota. Lara je dobila priliku za novi posao u glazbenoj {koli, me|utim na lice mjesta dolazi Danica i sabotira Larino zaposlenje. Nakon toga dolazi u konobu i nudi Lari novac kako bi oti{la iz Splita i zauvijek zaboravila Jakova. Lara je u`asnuta i s gnu{anjem odbija Dani~inu ponudu. Bijesna Lara odlazi u ku}u Zlatar i vra}a Ani novce. U sva|i ih prekida Ton~i koji zahtjeva obja{njenje. Nakon ilegalno provedenog pretresa u ku}i Zlatar, Lucijan se sukobljava s nadre|enim te daje otkaz u policiji. Jakov se u Anconi sukobljava s Tristanom ne znaju}i tko je on. Jakov nije svjestan da Tristan u zarobljeni{tvu dr`i Karmen.

Ugovor

23.40 OBN

The Contract, 2006.

TRILER/DRAMA

Re`ija: Bruce Beresford Uloge:Morgan Freeman, John Cusack, Jamie Anderson...

U~itelj i trener ko{arke i baseballa Ray Keene udovac je nakon smrti `ene koja je umrla od raka. Kad policija uhiti njegovog sina zbog pu{enja trave, Ray ga pozove na kampiranje kako bi postali prisniji. U me|uvremenu, FBI uhiti pla}enog ubojicu Franka Cardena nakon prometne nesre}e. Dok Frank putuje uz pratnju FBI-evih agenata, njegovi ga ljudi poku{avaju spasiti, ali upadne u rijeku, te ga odnese struja. Ray poma`e ozlije|enom agentu i Franku koji je u lisicama da izi|u iz rijeke. Osje}a se odgovornim da Franka odvede pred lice pravde...

Na tajnom zadatku 22.30 BHT1

FIL

M20.000 milja pod morem FILM 22.40 MRE@A

Bad Apple, 2004.

20.000 Leagues Under the Sea 1, 1997.

KOMEDIJA

DRAMA

Re`ija: Adam Bernstein

Re`ija: Rod Hardy

Uloge: Chris Noth, Colm Meaney, Mercedes Ruehl

Uloge: Michael Caine, Patrick Dempsey, MIa Sara, Bryan Brown, Adewale Akinnuoye-Agbaje

Tajni agent FBI se poku{ava ubaciti u mafija{ki klan, ali se zaljubljuje u sestru opasnog mafija{a. Zapo~inje smrtonosna igra ma~ke i mi{a sa veoma neizvjesnim ishodom.

Porijeklom iz Amerike 23.45 PINK

FIL

MKOMEDIJA

23.20 NOVA

Re`ija: Richard Benjamin

MAKCIJA/KOMEDIJA

Afroameri~ka studentica Zora vjeruje kako joj je otac umro dok je jo{ bila vrlo mala. Istina je da je Zora za~eta umjetnom oplodnjom, no majka Sarah nikad nije smogla snage to joj priznati. Kad Zora napokon igrom slu~aja dozna istinu, odmah se baci u potragu za svojim biolo{kim ocem. U banci sperme dozna njegovo ime i ve} nakon nekoliko sati pokuca na vrata njegove ku}e. Tek tada uslijedi {ok: Hal Jackson je bijelac i k tome jo{ prili~no bahat i samodopadan prodava~ automobila. Zora je zaprepa{tena, no vijest najvi{e pogodi njezinu majku Saru... 23.00 HAYAT

FIL

Showtime, 2002.

Uloge: Whoopi Goldberg, Ted Danson, Nia Long, Jennifer Tilly, Will Smith

Prljava posla

Godina je 1886. Pred o~ima ameri~kih ribara odvija se nevjerovatna scena, nepoznata morska neman uni{tava brod na moru. Ekspert za tajne mora profesor Pierre Arronax i mornar Ned Land pozvani su kako bi otkrili istinu o ~udovi{tu koje krstari morima. No njihova prava avantura tek po~inje‌

Showtime

Made In America, 1993.FILM

Knock Off, 1998.

Re`ija: Tom Dey Uloge: Robert De Niro, Eddie Murphy, Rene Russo

Kada u slu~ajnoj patroli policajac Trey Sellars nabasa na tajnu operaciju detektiva Mitcha Prestona, svojim postupcima uni{ti mjesece i mjesece truda da se razbije banda me|unarodnih dilera droge. Mitch se jo{ nekako i uspijeva suzdr`ati, sve dok se odjednom sa svih strana ne po~nu pojavljivati ~lanovi televizijske ekipe. Osjetiv{i kemiju izme|u Sellarsa i Prestona, producentica Chase Renzi ponudi im zajedni~ki nastup u seriji...

Novi `ivot 20.00 HRT2

AKCIJA

Away We Go, 2009.

Re`ija: Hark Tsui

KOMEDIJA

Uloge: Jean Claude van Damme, Rob Schneider, Paul Sorvino

Re`ija: Sam Mendes

Godina je 1997. Hong Kong }e ubrzo biti pripojen Kini. No dok se to ne dogodi, svi poslovi na crno cvatu. Posebno je razgranata ilegalna proizvodnja ameri~ke i zapadnoeuropske robe {iroke potro{nje na koju se stavljaju poznate marke. Marcus Ray nekad se i sam bavio time, no sad se udru`io s prijateljem Tommyjem Hendricksom kako bi legalno proizvodio odje}u za poznatu tvrtku traperica. Ali, sti`e predstavnica te tvrtke Karen i zaprijeti im da }e zavr{iti u zatvoru jer je polovica njihove zadnje po{iljke u Ameriku bila nekvalitetna, proizvedena na crno...

FILM

Uloge: John Krasinski, Maya Rudolph, Allison Janney, Catherine O'Hara, Jeff Daniels, Maggie Gyllenhaal

Verona i Burt, tridesetogodi{nji Amerikanci, iako `eljni djeteta, vrlo se iznenade kada ona otkrije da je u drugom stanju. Naime, nikako se ne mogu pomiriti s ~injenicom da `ive u neuglednom provincijskom gradi}u koji im se uop}e ne ~ini kao idealno mjesto za odgajanje djeteta. Burtovi roditelji, jedini koji su im uistinu najbli`i ~lanovi obitelji, iznenada im priop}avaju da se sele u belgijski Antwerpen, u kojemu }e ostati oko dvije godine. Stoga se Verona i Burt, ne vide}i drugi izlaz, odlu~e preseliti i prona}i prikladnije mjesto stanovanja...


62

TV PROGRAM

BHT

07.00 Dobro jutro 08.00 Vijesti 08.15 Gorko-slatko,33/228 (r) Pro. za djecu i mlade (r) 08.45 Robot Robi, animirana serija, 7/52 08.55 Bajke o `ivotinjama 09.10 Words on the Streets, obrazovna serija, 4/10 09.35 Dje~ji festivali 10.00 Vijesti 10.10 Obalska stra`a, igrana serija, 56/61 11.00 Nova avantura, magazin 12.00 Vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dok. serija (r) 12.45 Pod krovom, magazin (r) 13.15 Bar kod, potro{a~ki magazin (r) 13.45 Josip Pejakovi}: U ime naroda (r) 14.15 Vijesti Program za djecu i mlade 14.30 Robot Robi, animirana serija, 8/52 14.40 Bajke o `ivotinjama 14.55 Pravi pas, drama 15.10 Rasmus Holmus, dokumentarni film 15.25 Mini school 15.45 Robinja Isaura, igrana serija, (r) 16.30 Hronika regija: Hercegovina 16.55 Vijesti 17.00 Euroimpuls, magazin 17.30 BHT popodne, dnevni magazin 18.05 Robinja Isaura, 71/167 18.50 Business News 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Gorko-slatko, igrana serija, 34/228 20.00 Japan, car i vojska, strani dokumentarni program 21.00 Biznis magazin 21.30 Uloga javnih medija, dok program 21.55 Business News 22.00 Dnevnik 22.30 Na tajnom zadatku, film 00.00 Hronika regija: Hercegovina (r) 00.25 BHT popodne, dnevni magazin (r)

FTV

07.00 Dobro jutro 08.00 Vijesti 08.05 Jedna pri~a: fra Petar Perica Vidi}, obrazovni program Pogram za djecu 08.35 Super {pijunke 09.00 Pocoyo 09.10 Grimove bajke 09.30 Mia i ja 10.00 Vijesti 10.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 12. epizoda (r) 10.50 Zauvijek susjedi, igrana serija (r) 11.25 Mia i ja, crtana serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Plava krv, igrana serija, 2. epizoda (r) 13.30 Sve }e biti dobro, 13. epizoda 14.15 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin (r) 14.45 Vijesti 14.55 Zauvijek susjedi, humoristi~ka serija 15.55 Bumerang, igrana serija, 26. epizoda 16.40 Poko, crtana serija 17.00 Federacija danas 17.25 Ljubav i kazna, igrana serija 16. epizoda 19.00 Grimove bajke: Crvenkapica Moj auto Stanje na putevima Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.05 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 21.35 Plava krv, igrana serija, 3. epizoda 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti Stanje na putevima 23.15 Ljubav i kazna, igrana serija, 16. epizoda (r) 00.50 Bumerang, igrana serija, 26. epizoda (r) 01.30 Svjetsko prvenstvo u rukometu: [panija - Slovenija, polufinale, snimak 03.00 Dnevnik 3 (r)

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

RTRS

06.00 06.30 09.00 09.10 10.00 10.25 10.35 11.25 12.00 12.15 13.30 14.10 15.00

Info kanal Jutarnji program Vijesti Su|enja u Hagu, pregled Mala tv Bili jednom jedni istra`iva~i, crtana serija Enciklopedija velikih li~nosti, obrazovni program Gradnja imperije, dok. program Ljetnje ljubavi, serija Dnevnik 1 Li san, vjetar palate, serija (r) Srbi u Albaniji, dokumentarni film (r) Strasti, TV novela U fokusu

Malac znalac 15.55 16.30 17.15 17.50 19.05 19.30 20.10 21.15 22.00 22.30 22.50 23.05 23.35 01.25 02.05 02.30 03.20 03.50 05.40

19.05

Budimo ljudi Srpska danas Mu}ke, serija Li san, vjetar palate, serija Malac znalac, kviz za djecu Dnevnik 2 Sport Intervju Istra`itelji iz Majamija 10, serija Ra~unica, emisija za potro{a~e Dnevnik 3 Sport Poprokaut, muzi~ka emisija Ciklus nagra|enih dok. filmova, sjaj prostitucije Istra`itelji iz Majamija 10, serija (r) Dnevnik 2 (r) U fokusu (r) Ra~unica, emisija za potro{a~e (r) Sjaj prostitucije, dokumentarni film (r) Muzi~ki spotovi

SE

Pod sretnom zvijezdom

RI

17.15 TV1/MRE@A

JA

17. U epizodnoj ulozi pojavljuje se rije~ki dopisnik IN magazina Davor Gari}. Suzana je pogo|ena vije{}u da je Nina ipak odlu~ila prihvatiti nasljedstvo. Silvija se po`ali Faniki da je Beti u depresiji. Suzana i Zora poku{avaju suo~iti Egona s njegovim problemom, te ga uvjeriti da treba pomo}. Frane odugovla~i re}i Dini da mora natrag u Irak. Tonku zanima ho}e li Nina i dalje ostati raditi na fakultetu. Ena obraduje Marinu vije{}u da joj je prona{la posao i da po~inje odmah. Dina uvjerava Neru kako }e s Tonkom kao fotografkinjom na reviji pro}i sve u redu. Slaven odlu~i priznati Eni cijelu istinu zbog koje on i Adam ne razgovaraju. Zora je u {oku vidjev{i financijsko stanje fakulteta. Kre{o slu~ajno sazna od Nine da mu je Suzana lagala.

TV ZENICA

08.00 Jutarnji pro. 09.00 Jutarnje vijesti. 09.05 Zenica danas. 09.30 Glas Amerike 10.00 Pod sretnom zvijezdom 11.00 Bliznakinje 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Odlika{i 13.30 Frej`e. 14.00 Iz dana u dan 14.05 Selu u podne 14.45 Za svaku bolest trava raste 15.00 Vijesti 15.05 Vjetzar u le|a. 16.05 Popodne s vama 17.00 Iz dana u dan 17.15 Pod sretnom zvijezdom. 18.17 Dje~iji pro. 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Bliznakinje 21.02 Nije te{ko biti ja Obavje{tenja 22.40 20 hiljada milja pod morem, igrani film 00.30 VOA

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Ma~ak Mika 09.00 Zorro 09.10 Vjerski program 09.30 Mala d`amija u preiji, serija 10.00 Ludo srce, serija 11.00 Reporta`e sa Zemlje mira 12.00 Mala d`amija u preriji, serija 12.30 Do`ivotna kazna, serija 13.00 Dru`ina, film 15.00 Ma~ak Mika 16.00 Ludo srce, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 IC Sport 17.30 Putopisi 18.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Zorro 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Autoshop Magazin 21.00 Vrijeme je za odmor 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Glas Amerike

TV VOGO[]A

07.00 Sa sevdahom u srcu 08.30 Info IC NTV IC Kakanj (r) 09.00 Poljoprivreda i ekologija (r) 09.30 Basket.ba specijal (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 13.00 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 14.00 Info IC Kakanj (r) 15.00 Tvoja sam sudbina (r) 16.00 Otvoreni pro. 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Magazin Plus, Viso~ka hronika 21.00 Tvoja sam sudbina, serija 21.50 Dom2, emisija o ure|enju enterijera i eksterijera 22.30 Vogo{}anska hronika (r) 23.00 Glas Amerike 23.30 Otvoreni program (r)

TV1

06.10 Predaj se srce, serija, 20/94 (r) 07.00 Promo 07.05 Tek ro|eni, serija, 12/26 08.05 Red magazin, showbiz magazin 08.35 Zakuhajmo zajedno, kulinarski show 09.00 Promo 09.05 Vjetar u le|a, serija, 36. ep. (r) 10.00 Promo 10.05 Pod sretnom zvijezdom, serija, 16/75 (r) 11.00 Bliznakinje, serija, 52. ep. (r) 12.00 Makeover - upoznaj novog sebe 12.15 Zakuhajmo zajedno, kulinarski show

Red magazin

HAYAT

06.00 Priya, serija, 1. ep. 06.45 Kad li{}e pada, serija, 112. ep. 07.48 TV-izlog 08.10 Take{ijev dvorac, zabavno-sportski TV-show 08.40 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 21. ep. 09.00 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 22. ep. 09.15 Bratz, crtani film, 35. i 36. ep. 09.51 Pokemoni, crtani film, 7. ep. 10.15 Beyblade, crtani film, 6. ep. 10.38 Virus attack, crtani film, 10. ep. 10.52 Winx, crtani film, 52. ep.

Dolina vukova 18.15

13.00 Promo 13.05 Tek ro|eni, serija, 12/26 (r) 14.00 Promo 14.05 Predaj se srce, serija, 21/94 15.00 Promo 15.05 Vjetar u le|a, serija, 37/65 16.00 Otok, serija, 19/26 (r) 17.00 Vijesti u 17 17.15 Pod sretnom zvijezdom, serija, 17/75 18.15 Red magazin, showbiz magazin 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Bliznakinje, serija, 53. ep. 21.00 Junska no}, serija, 62/103 22.00 Ve~ernje vijesti 22.25 Makeover - upoznaj novog sebe 22.40 20,000 milja pod morem 1, igrani film 00.30 Iznajmljene usne, film 02.00 Dnevnik TV1 (r) 03.00 Red magazin, showbiz magazin (r) 03.35 No}ni program

11.20 11.45 12.00 13.00 14.30 15.05 15.55 16.00 17.00 18.05 19.00 19.55 20.55 21.00 22.00 23.00 01.25 01.30

03.00 03.40 04.20

17.00

TV-izlog Vijesti Priya, serija, 1. ep. Kad li{}e pada,115. ep. TV-izlog Muzi~ki program Sport centar Krv nije voda, 52. ep. Dolina vukova, serija, V sezona, 2. ep. Po spisku, talk show Vijesti u 7, inf. program Priya, serija, 2. ep. ZMBT televoting Krv nije voda, 86. ep. Dolina vukova, serija, V sezona, 3. ep. Prljava posla, film Sport centar Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a Vijesti u 7, inf. program Po spisku, talk show Krv nije voda, 86. ep.

PINK

06.00 Nasljednici, telenovela (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Ljubav, navika, panika, serija 10.15 Kuvanje i muvanje, emisija 11.00 Info top, vijesti 11.05 Vremenska prognoza 11.20 Balkanska posla, reality emisija 12.30 Brze pare, kviz 13.30 Nasljednici, telenovela 14.30 Sudnica, reality emisija

Bra~ni sudija

21.00

16.00 Info top, vijesti 16.10 Mala nevjesta, serija (r) 17:00 Simar, serija 18.00 Info top, centralne vijesti 18.25 Vremenska prognoza 18.26 Preljubnici, reality emisija 19.50 Mala nevjesta, serija 21.00 Bra~ni sudija, reality emisija 22:30 Zvezdara, serija 23.30 City Exclusive, showbiz emisija 23.45 Porijeklom iz Amerike, ameri~ki film 01.30 Sudnica, reality emisija (r)

OSLOBO\ENJE

OBN

06.00 Iron man, crtani film 06.20 Chaotic, crtani film 06.40 Wolverine i x-man, crtani film 07.00 Ma|ioni~ar, crtani film 07.25 Kornja~a Hero, crtani film 07.50 Bebe dinosauri, crtani film 08.00 Casper u {koli strave, crtani film 08.15 Princ iz Bel Aira, humo. serija (r) 08.45 Gorki `ivot, serija (r) 10.20 Stol za 4, kulinarski show (r) 10.55 Oluja u raju, meksi~ka sapunica 11.55 OBN Info 12.05 Ru`a vjetrova, hrvatska sapunica (r) 12.55 Top shop 13.15 Nakusha, serija (r) 14.10 Odba~ena, serija (r) 14.40 Odba~ena, serija (r) 15.00 Larin izbor, hrvatska sapunica (r) 16.00 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 17.00 OBN Info 17.10 Stol za 4, kulinarski show 17.40 Nakusha, indijska serija 18.05 Ru`a vjetrova, hrvatska sapunica 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.15 In Magazin, show magazine (r) 20.00 Sulejman Veli~anstveni, turska serija 21.00 Odba~ena, indijska serija 22.00 Larin izbor, hrvatska sapunica 23.00 Vox populi 23.05 MMA, sportski magazin 23.40 Ugovor, igrani film 00.30 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 01.20 Odba~ena, indijska serija (r) 02.10 OBN Info (r) 02.30 OBN Sport (r) 02.35 Vox populi (r) 02.45 In Magazin, show magazine (r)

TV SA

TV TK

MRE@A

TV MOSTAR

TV USK

TV SLON

TV BN

TV ATV

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 09.00 23. Radna sjednica Skup{tine KS (vijesti u pauzama sjednice), direktno 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Pingu 19.05 Graditelj Bob 19.15 Barimba 19.25 Jednom davno 20.00 Ulica, 21.00 Vijesti TVSA 21.05 U povjerenju: frizura 22.00 Strasti, 23.00 Voice of America 23.15 Pandorina kutija, film

08.05 Velikani na{e pro{losti, dok.program 09.05 Vjetar u le|a (r) 10.00 Vijesti 10.05 Od deset do dvanaest 12.00 Vijesti 12.09 TV intervju (r) 13.00 Igrani film 14.30 Vijesti 14.35 Gradovi svijeta (r) 15.05 Vjetar u le|a, serija 16.00 Tragovi sudbina, dok. program (r) 17.00 Muzi~ki TV poster 17.16 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.15 Od lutaka do osna`enja 18.30 Eko kutak 18.50 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Bliznakinje, serija 21.00 Kultura 21.30 TV Liberty 22.20 Dnevnik 2 22.40 Medicinska istraga, serija 23.40 Otok smrti, serija

09.05 Vjetar u le|a, serija (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom, (r) 11.00 Bliznakinje, serija (r) 12.00 Vijesti 12.05 Top shop 12.20 Glas Amerike 12.45 Top shop 13.00 Prepreke 14.00 U no}nom vrtu 14.15 Fragolanija 14.45 Top shop 15.00 Vjetar u le|a.16.00 Dnevnik 1 16.20 Za svaku bolest trava raste 16.30 Dijagnoza 17.15 Pod sretnom zvijezdom. 18.15 Agro kanal 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.30 Za svaku bolest trava raste 20.00 Bingo show 21.10 Bliznakinje 22.00 Dnevnik 3 22.15 Bojno polje 22.40 20.000 milja pod morem 1. dio, film 00.30 Pod sretnom zvijezdom (r)

16.02 Vijesti 16.10 PuTopisi (r) 16.40 Top 7 (r) 17.17 "Mala {kola saobra}aja 17.20 Meridijanima 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.22 "Mala {kola saobra}aja� 18.30 Aforizmi 18.33 Teletrgovina... 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica 19.33 "Mala {kola saobra}aja", obrazovni program 19.38 Teletrgovina... 19.52 "Mala {kola saobra}aja", obrazovni program 20.00 Kviz Extra 20.30 Sredinom sedmice 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Capri, igrana serija 22.05 FOLK -Top 10, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra info

09.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 36 (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 16/75 (r) 11.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 52 (r) 15.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 37/65 17.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 17/75 20.00 Bliznakinje, igrana serija, 53. ep. 22.40 20 hiljada milja pod morem 1 / 20,000 Leagues Under the Sea 1, igrani film

06.30 Jutarnji program 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Crno na bijelo (r) 14.00 Novosti 14.05 Zabranjena ljubav, serija (r) 15.00 Larin izbor, serija (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.10 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Larin izbor, serija 19.30 Dnevnik 2 20.15 Serija 21.00 Stav i kontrastav 22.30 Dnevnik 3 23.00 Zabranjena ljubav, serija 23.45 Strah i drhtaji, film 01.30 Zvjezdano nebo

09.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 36 (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 16/75 (r) 11.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 52 (r) 15.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 37/65 17.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 17/75 20.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 53 22.40 20,000 milja pod morem 1 / 20,000 Leagues Under the Sea 1, igrani film

07.45 Dolina sunca, serija 08.30 TV izlog 08.55 Vijesti 09.00 Moji ku}ni ljubimci 09.15 Bratz 09.50 Bakugan 10.15 Beyblade 10.40 Virus Attack 10.50 Winx 11.55 Vijesti 12.00 Priya, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 15.00 Vijesti 16.00 Sport centar 16.05 Krv nije voda, serija 17.00 Dolina vukova, serija 18.00 Dolina sunca, serija 19.00 ATV vijesti 19.55 Priya, serija 21.00 Krv nije voda, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Exkluziv 22.35 Tito i Dra`a, serija 23.00 Prljava posla, film 00.30 Sport centar 00.35 Zauvijek susjedi, serija 01.00 No}ni program


TV PROGRAM

OSLOBO\ENJE srijeda, 30. januar/sije~anj 2013. HRT1

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.55 ZABA - 90 sekundi (r) 10.00 Amerika: Pogled odozgo - New Hamphsire, dokumentarna serija 10.47 Vijesti iz kulture (r) 10.57 Skica za portret (r) 11.13 Novi dom, novi `ivot - dok. serija 11.35 Novi dom, novi `ivot - dok. serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sport 12.18 Vrijeme 12.21 TV Kalendar (r) 12.36 Prkosna ljubav, serija 13.23 Dr. Oz 2, talk-show 14.04 Skica za portret (r) 14.20 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.29 Vrijeme sutra 14.33 Ekumena: Vjerske slobode u Hrvatskoj?, religijski program 15.03 Indeks, emisija o {kolstvu 15.34 Ma~ak pod {ljemom, dramska serija 16.45 Hrvatska u`ivo 17.41 HAK - promet info 17.45 Na{i i Va{i 2, humor. serija (r) 18.22 8. kat: Posao snova, talk-show 19.10 Tema dana 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.03 Vrijeme 20.05 ZABA - 90 sekundi 20.07 LOTO 7/39 20.14 Globalno sijelo 20.43 Susreti s autizmom, dokumentarna serija 21.35 Horizonti, vanjskopoliti~ki magazin 22.25 Dnevnik 3 22.45 Vijesti iz kulture 22.53 Sport 22.56 Vrijeme sutra 22.58 HAK - promet info 23.01 Drugi format 23.45 Ludnica u Clevelandu 2, humor. serija 00.08 Shiloh 3: Spas za Shiloha, ameri~ki film (r) 01.35 Eureka 4, serija (r) 02.17 Top Gear 14, dok. serija (r) 03.08 Dr. Oz 2, talk-show (r) 03.48 Drugi format (r)

HRT2

06.59 Mala TV: TV vrti}: Je` (r) Baltazar: Hik, crtani film Ema, hrvatska drama 07.29 Vesele trojke, crtana serija (r) 07.54 Teletubbies, animirana serija 08.19 @ivot s Derekom 3, serija za djecu 08.40 Rimske tajne 1, serija za djecu i mlade 09.10 [kolski sat 09.57 47. festival kajkavske popevke Krapina 2012. - nove skladbe, snimka (r) 11.35 Jelovnici izgubljenog vremena: Li{}e na morskom pijesku (r) 11.57 Opasna {ifra, ameri~ki film (r) 13.44 Shiloh 3: Spas za Shiloha, film (r) 15.13 [kolski sat: Komorno muziciranje - G[ "Ferdo Livadi}", Samobor (r) Ciak Junior: Teddy, igrani film (r) 16.00 Regionalni dnevnik 16.30 100% poduzetnik 16.35 Dolina sunca, serija 17.22 Doris Dragovi}, snimka koncerta 18.24 Kulturna ba{tina: Zaboravljena cesta (r) 18.40 Ru`ica [areni}, crtani film 18.53 Ru`ica [areni}, crtani film 19.05 Mala TV: (r) 19.37 Glamurozne slastice 1, dokumentarna serija (r) 20.00 Novi `ivot, film 21.38 Top Gear 14, dokumentarna serija 22.32 Zlo~ina~ki umovi 6, serija 23.14 Dva i pol mu{karca 8, humoristi~na serija 23.36 Eureka 4, serija 00.18 Retrovizor: Dr. House 7, serija (r) 01.00 Retrovizor: Ludi od ljubavi 1, serija (r) 01.55 Retrovizor: Seks i grad 3, humoristi~na serija (r)

NOVA

06.00 Ninja ratnici, serija (r) 06.30 Pinky i Mozgalo, crtana serija 06.55 Speed Racer, crtana serija 07.20 TV izlog 07.35 Moja majka, serija 08.25 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 09.25 TV izlog 09.40 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 10.35 In magazin (r) 11.25 TV izlog 11.40 Larin izbor, serija (r) 12.40 Sila, serija (r) 14.30 Walker, teksa{ki rend`er, serija 15.30 Ninja ratnici, serija 16.00 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 In magazin 18.05 Kako vrijeme prolazi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Sila, serija 22.00 Larin izbor, serija 23.00 Ve~ernje vijesti 23.20 Showtime, igrani film 01.05 Kobra, igrani film (r) 02.40 Sheena, kraljica d`ungle, serija

EUROSPORT

DISCOVERY

N. GEOGRAPHIC

09.45 Gra|evinska zona 10.10 Sekunde do katastrofe 10.40 Unutar 11.septembra 11.35 Nisam znao 12.00 Nisam znao 12.30 Na tragu NLO 13.25 Dosjei tajne slu`be 14.20 Najve}e naftne platforme 14.45 Sekunde do katastrofe 15.15 Povjerljivo 16.10 Megafabrike 17.05 Avionske nesre}e 18.00 Lov na lovce 19.00 Komete 20.00 Evropski NLO 21.00 Istra`ivanje planete Zemlje 22.00 Evropski NLO 23.00 Avionske nesre}e: Ko upravlja? 23.55 Istra`ivanje planete Zemlje: Istrebljenje ljudi

08.30 GTA Race to Dubai 08.45 Tenis, Australian Open, finale mu{karci 10.15 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Etiopija Nigerija 11.15 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Burkina Faso Zambija 12.45 Tenis, Australian Open, finale `ene 14.00 Tenis, Australian Open, finale mu{karci 15.30 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Etiopija Nigerija 16.30 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Burkina Faso Zambija 17.45 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, u`ivo, Al`ir - Obala Slonova~e 20.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Togo - Tunis 21.00 All sports 21.35 Konji~ki sport 22.35 Riders Club 22.40 Golf, U.S. P.G.A. Tour 23.40 Golf Club 23.45 Yacht Club 23.50 All sports 00.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Al`ir Obala Slonova~e 01.15 Watts

VIASAT HISTORY

ANIMAL PLANET

UNIVERSAL

09.55 Pre`ivljavanje 10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Vrhunsko graditeljstvo 12.35 U potrazi za zabavom 13.30 Trgovci automobilima 14.25 Ameri~ki ~operi 15.20 Razotkrivanje mitova: Obrnuti in`enjering / glava ili rep 16.15 Prljavi poslovi 17.10 Opasan lov 18.05 Pre`ivljavanje 19.00 Kako se pravi? - 2 epizode 20.00 Sam u divljini 21.00 Vi{e od pre`ivljavanja sa Lesom Straudom: Papua Nova Gvineja 22.00 Dajnamo, ~udesni ma|ioni~ar- 2 epizode 00.00 Prevaranti na djelu

09.00 Ko si zapravo ti? 10.10 Su|enje nacistima u Nirnbergu 11.15 42 na~ina da se ubije Hitler 12.10 Prohorovka 12.40 Stopama @aka Ofenbaha 13.40 Rim nije izgra|en za jedan dan 14.40 Tajm tim godina XI 15.40 Ko si zapravo ti? 16.50 Lovci na mitove 17.50 Rim nije izgra|en za jedan dan 18.50 Tajna nestalog {pijunskog aviona 20.00 Projekat Mendela 21.05 Pol Po 22.00 Drugi svjetski rat u boji 23.00 Lovci na mitove 00.00 Tajm tim godina XI 01.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 02.00 Azijske monarhije

09.05 Netaknuta ostrva 10.00 Policija 10.55 Spasilac 11.20 Spa{avanje 12.45 Policija 13.40 Netaknuta ostrva 14.35 @ivotinjska boji{ta 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Sve o psima 16.25 ^udna stvorenja Nika Bejkera 17.20 Psi 18.15 @ivot majmuna 18.40 Veterinar sa pla`e Bondaj 19.10 Spasilac iz divljine 19.35 @ivotinjska boji{ta 20.05 Netaknuta ostrva21.00 Ljubitelj ajkula 21.55 Poslednji kineski slonovi 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Zastra{uju}i susreti sa `ivotinjama: Savr{en ulov/Strava u Australiji

06.20 Urgentni centar 08.20 Ubistva u Midsameru 10.20 Voker, teksa{ki rend`er 12.20 Kraljevski bolesnici 13.20 Monk 14.20 Voker, teksa{ki rend`er 16.20 Ubistva u Midsameru 18.20 Kraljevski bolesnici 19.20 Monk 20.20 Havaji 5-0 21.20 Superciklon, igrani film 23.20 Skandal 01.20 Opasna tajna 02.20 Kraljevski bolesnici 03.20 Havaji 5-0 04.15 Urgentni centar

AL-JAZEERA B.

07.30 Afrika pod istragom dok. program 08.00 Umjetnost kao spas - Knji`are Kalkute, dok. program 08.30 Kontekst, talk-show 09.00 Moj `ivot, dok. program 09.30 Balkan bluz, III dio, dok. program 10.00 Evropski san, dok. program 10.30 Kontekst, talk-show 11.00 AJE program 14.00 Pri~e sa istoka Tajland: Cijena zdravlja 14.30 Arapi kri{}ani, dok. program 15.30 Kontekst, talk-show 16.00 Vijesti 17.00 Moj `ivot, dok. program 17.30 Kontekst, talk-show 18.00 Vijesti 19.05 Rijekama ka zapadu, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Rijekama ka zapadu, dok. program

EUROSPORT 2

06.00 Ko{arka, Eurocup 08.00 Tenis, Australian Open, finale `ene 10.00 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 11.30 Snowboard 12.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Etiopija Nigerija

Boks

21.30

12.45 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Burkina Faso Zambija 14.30 Fudbal, Bundesliga 15.30 Ko{arka, Euroleague, pregled 16.00 Ko{arka, Eurocup, u`ivo 17.45 GTA Race to Dubai 18.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, u`ivo, Togo Tunis 20.00 Rvanje, PRO 21.30 Boks 23.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Al`ir - Obala Slonova~e 00.00 Snuker, London, UK, finale 01.30 Fudbal, Bundesliga

TV1000

06.00 Bez zlih namjera, igrani film 08.00 Loh Nes, igrani film 10.00 Elmove avanture u zemlji gun|anja, igrani film 12.00 Podmornica U-571, igrani film 14.00 Praznici sa Ejpril, igrani film 15.40 Amin, igrani film 18.00 Uljezi, igrani film 20.00 Miral, igrani film 22.00 Ta~ka 45, igrani film 00.00 Nevaljale `enske, igrani film 01.15 Strasni trenuci, igrani film 02.30 Ispunjena, igrani film

FOX LIFE

RTS

08.00 08.15 09.00 09.04 09.35 10.05 10.10 10.40 11.10 11.30 12.00 12.30 13.00 14.00 14.30 15.30 16.15 17.00 17.20 17.45 18.25 18.45 19.00 19.30 20.05 20.50 21.55 22.00 22.30 23.00 23.30

Jutarnji dnevnik Jutarnji program Vijesti Pripovedanje Radoja Domanovi}a (r) Pripovedanje Radoja Domanovi}a (r) Vijesti Trag, dok. program Zadnja ku}a, Srbija 3, dok. program (r) Slagalica, kviz (r) Srbija na vezi (r) Dnevnik Matematika u srcu 3 Trista trinaesta: Podario sam im imperiju bez kraja, (r) Leti, leti pjesmo moja mila Sve boje `ivota, op{teobrazovni pro. Ovo je Srbija Bolji `ivot, serija (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Slagalica, kviz Nova zanimanja, dok. pr. Srbija na vezi Dnevnik Bolji `ivot, serija (r) Svjedok Vijesti Ciklus etnolo{kog filma Od ti do vi: Nemanja Radulovi} (r) Oko, info Ad libitum, muzi~ki program

SPORT KLUB

06.15 Premier League: Stoke - Wigan 09.30 Pregled holandske lige 10.30 Pregled Premier League 11.30 Pregled Spanske lige 12.30 Na dana{nji dan 12.45 NBA Live 13.00 Fudbal Copa del Sol: Molde - Shanghai, direktno 15.00 Premier League: QPR - Manchester City 17.00 KHL: Dynamo Minsk - Traktor, direktno 19.15 Sedmica pred vama 19.30 Premier League News 19.45 SK Studio, direktno 20.45 Premier League: Arsenal - Liverpool, direktno 22.45 Pregled FA Cup 23.15 Premier League: Reading - Chelsea 01.00 Fudbal mondijal magazin 01.30 Pregled championship 02.00 TWS 03.00 Premier League: Fulham - West Ham 04.45 Premier League: Sunderland Swansea

09.05 [tiklama do vrha 09.55 D`ordan 10.45 Ukrasi moj dom 11.10 Ludnica u Klivelendu 11.40 Brza italijanska kuhinja 11.50 Pohlepni 13.30 Tori i Din 14.20 Porodi~no blago D`ina Simonsa 15.10 Tra`im Devojku 15.35 Houp i Fejt 16.30 Mi i oni 16.55 Kako sam upoznao va{u majku 17.20 @ivot u autu 17.45 Ukrasi moj dom 18.15 Ludnica u Klivelendu 18.45 Seks i grad 19.55 D`ordan 20.55 Jednom davno 21.50 Seks i grad 22.20 Seks i grad 22.45 [tiklama do vrha 23.40 Seks i grad

FOX CRIME

E

RTCG

06.30 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Ju`ni Pacifik, 5/6 10.00 Dnevnik u 10,00 10.15 Muzika 10.30 Znam da zna{, kviz (r) 11.00 Vijesti 11.05 Obrazovna emisija 11.35 Muzika 12.00 Vijesti 12.05 Dok. emisija 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 Sa koncertnih podijuma 14.05 Obrazovna emisija 15.00 Lajmet 15.10 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.30 Dnevnik 1 16.00 Otvoreno 17.00 Crna Gora, u`ivo 18.00 Vijesti 18.05 Obrazovna emisija 18.30 Muzika 18.55 Znam da zna{, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.05 Dok. emisija 21.00 Let ka zvijezdama, special 21.30 Obrazovna emisija 22.00 Dnevnik 3 22.30 U centar 23.00 Ko{arka, EC: Bud Budiveljnik, snimak 00.30 Crna Gora, u`ivo

ARENASPORT 1

09.00 Ko{arka Aba: Budu}nost Krka 11.00 Fudbal Francuski: Rennais Marseille 13.00 Fudbal [panski Kup 15.00 Klupske Tv Arsenal

Fudbal

21.30

17.00 Uefa Great Matches Of European Football 18.00 Fudbal Italija: Catania Fiorentina 20.00 Fudbal Goalisimo 21.30 Fudbal [panski Kup: Polufinale 2 prenos 23.30 Fudbal - Gr~ka: Highlights 00.00 Poker Big Game 6 02.00 Hokej NHL: Chicago Minnesota

09.25 Kraljevi bjekstva 10.10 Policajci iz Detroita 11.00 Za{titnica svjedoka 11.50 Novi stari slu~ajevi 12.50 Zlo~in 13.40 Pariski forenzi~ari 14.35 Tihi svjedok 15.35 Forenzi~ki Institut 16.30 Za{titnica svjedoka 17.25 Kraljevi bjekstva 18.15 Policajci iz Detroita 19.05 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 19.55 Novi stari slu~ajevi 20.55 Inspektor Kolijandro 22.55 Zlo~in 23.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 00.40 Brojevi 01.25 Policajci iz Detroita 02.15 Kraljevi bjekstva 03.00 Bjekstvo iz zatvora 03.45 Pariski forenzi~ari 04.40 Brojevi

63

HBO

06.00 Pepeljugina pri~a 3, film 07.30 Martovske ide, film 09.10 Vodono{a, film 10.35 Kung Fu Panda 2, film 12.05 @ivot poslije `ivota, film 14.10 Charlie St. Cloud, film 15.45 Gregov dnevnik: Rodrickova pravila, film 17.20 [trumpfovi, film 19.00 Svr{etak parade, ep. 4, serija 20.05 Crni sati, film 21.35 Djevojke II, ep. 2, serija 22.05 Dimna zavjesa, film 23.35 Profesionalac, film 01.10 Kako se rije{iti {efa?, film 02.50 Otok doktora Moreaua, film 04.25 Crni sati, film

Odgovorite MISIJA ljudima 20.10 FTV

Radnici na ulicama u potrazi za pravim poslom. ^ekaju li nas jo{ gori dani? Prijeti li nam potpuni ekonomski kolaps? @ivot na burzi rada. Znate li kako je skoro dvanaest godina tragati za poslom. Izgubljena generacija. Tiho i neprimjetno sve vi{e mladih odlazi iz BiH. Kako ih zadr`ati?

Ljubav i kazna

SE

RI

JA

17.25 FTV

Telefonski poziv upu}en Jasemin uzrokuje nove napetosti izme|u nje i Sava{a. La`na bliskost ^i~ekinih roditelja dovodi Sava{a u te{ku situaciju. Sava{ se odlu~io rastati od ^i~ek i o`eniti se s Jasemin, no do~eka ga o{tra maj~ina reakcija. Jaseminin biv{i zaru~nik Mehmet napravi neo~ekivan potez da bi joj se pribli`io. Dok vlasnik agencije Bora o~ijuka sa Sava{evom sestrom Nazan, ne odustaje ni od veze sa svojom partnericom Sevgi. Sava{ ~eka Nadjin povratak iz Italije da bi ostvario planirano ulaganje. ^i~ekin otac Ahmet bez Sava{eva znanja pritisne Palu da bi obavio posao s drogom. Sava{ odlu~i priop}iti ^i~ek odluku o rastavi...

ARENASPORT 2

07.00 Fudbal Francuska Liga: Highlights 08.00 Uefa - Great Matches Of European Football Ep 03 08.30 Uefa - Great Matches Of European Football Ep 04 09.00 Ko{arka Aba Liga: Budu}nost - Krka 11.00 Fudbal Francuska Liga: Rennais - Marseille 13.00 Fudbal [panski Kup: Polufinale 1 15.00 Klupske Tv Arsenal 360 15.30 Fudbal Klupske Tv Arsenal World 16.00 Fudbal: Ac Milan Report 16.30 The Football Review 17.00 Uefa - Great Matches Of European Football Ep 05 17.30 Uefa - Great Matches Of European Football Ep 06 18.00 Fudbal Italijanska Liga: Catania - Fiorentina 20.00 Fudbal Goalisimo: 21.00 Fudbal Foot Brazil: Highlights 21.30 Fudbal [panski Kup: Polufinale 2 23.30 Fudbal - Gr~ka Liga: Highlights

CINESTAR

09.00 Platno smrti 10.45 Lincoln-dok 11.00 Anna Nicole 12.29 Jadnici 12.37 Prelomilo se u ~etrdesetima 12.45 Filmske vijesti 13.00 Bo`ji sin 14.28 Ivica i Marica: Lovci na vje{tice 14.41 Divna stvorenja 15.00 Prodigy 17.06 Filmske vijesti 17.16 Plitka zemlja 18.56 Parker 19.00 Divna stvorenja 19.15 Jakuza, igrani film 21.09 U dobru i u zlu 21.17 Filmske vijesti 21.30 Otkucaj smrti, igrani film 23.06 Topla tijela 23.15 Filmske vijesti 23.30 Dan sudbine, igrani film 01.15 Vojna zavjera


Sejad Salihovi} nakon operacije napustio bolnicu

Nije izgubljen za Gr~ku

OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE

srijeda, 30. januar/sije~anj 2013.

45. strana

FPN obilje`io godi{njicu smrti prof. dr. Nijaza Durakovi}a

Beskrajno odan svojoj zemlji Pro`ivio je rijetko vi|enu intelektualnu avanturu, ali i nesvakida{nji politi~ki anga`man, rekao je prof. dr. Safet Halilovi} "Danas, godinu poslije smrti Nijaza Durakovi}a, mo`e se re}i da se radi o vrlo osebujnoj i povijesnoj li~nosti na{e zemlje, jednoj iz prvog reda u posljednjih 100 godina", istakao je ju~er prof. dr. Safet Halilovi} na sarajevskom Fakultetu politi~kih nauka prilikom obilje`avanja godi{njice smrti prof. dr. Durakovi}a, prvoj manifestaciji koju FPN organizuje povodom neumitnog odlaska nekog od svojih ~lanova akademske zajednice.

Miljenik sudbine Foto: D`. KRIJE[TORAC

ktualnu avanturu, ali i nesvakida{nji politi~ki anga`man... Dvadesetak godina, u vrijeme predratnih, ratnih i poratnih zbivanja u BiH, on je bitno na njih uticao, i to na krajnje konstruktivan na~in. Bio je me|u klju~nim politi~kim akterima koji su omogu}ili demokratsku transformaciju i tranziciju vlasti monisti~kog, jednostrana~kog sistema u pluralisti~ki, tranzicijsko-demokratski, iako je cijena toga bila izborni poraz SKBiH na ~ijem se ~elu

POSLJEDNJE VIJESTI RADMANOVI] PRIMIO AMBASADORA SLOVA^KE - Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} primio je ju~er Miroslava Moj`itu, doajena diplomatskog kora u BiH i ambasadora Republike Slova~ke u BiH. Ambasador Moj`ita uru~io je zvani~ni poziv predsjednika Slova~ke Republike Ivana Ga{parevi~a predsjedavaju}em Radmanovi}u za 18. samit predsjednika dr`ava srednje Evrope, u Bratislavi, u junu ove godine. Dvojica sugovornika razgovarala su o aktuelnoj politi~koj situaciji u BiH i regiji. JORDANSKI PREMIJER PODNIO OSTAVKU Jordanski premijer Abdulah Ensur ju~e je podnio ostavku kralju Abdulahu II. Jordanski lider tra`io je od Ensurove vlade da nastavi obavljati svoje ustavne obaveze dok se ne formira nova vlada nakon vanrednog sastanka novog donjeg doma parlamenta. PJE[AKA UDARILO VOZILO U TUNELU - U tunelu kod restorana Bazeni na Bentba{i sino} je u 22.20 sati vozilo reno megan udarilo pje{aka. Povrije|eni je zbrinut na KUM-u Klini~kog centra Ko{evo a policija radi istragu.

on na{ao", rekao je dr. Halilovi}, napomenuv{i da je dr. Durakovi} odolio isku{enjima ponuda da sa nedemokratskim snagama prisvoji vlast, suprotno volji ve}ine gra|ana na izborima 1990.

Nijazov osmijeh "U odbrani cjelovite i demokratske BiH bio je iskreni patriota, a u~inio je sve {to je mogao da o~uva ravnopravnost gra|ana i naroda i multietni~ki karakter BiH, u {to je cijelim svojim bi}em

Halilovi}, [iber i Divjak kandidati za [estoaprilsku Jedinstvena organizacija boraca BiH kandidirala je osniva~a i prvog komandanta Armije RBiH Sefera Halilovi}a i njegove ratne zamjenike Stjepana [ibera i Jovana Divjaka za grupnu [estoaprilsku nagradu Grada Sarajeva zbog organiziranja i vo|enja oru`anog otpora s jedne, te o~uvanja multietni~kog karaktera Armije RBiH s druge strane, javlja Fena. Bosanskohercegova~ka patriotska stranka, nakon {to je primila ovo saznanje, u saop}enju je navela da je ovo veliko priznanje za predsjednika BPS-a Halilovi}a i njegove ratne zamjenike te su izrazili nadu da }e Gradsko vije}e Sarajeva pokazati zahvalnost za djela trojici kandidiranih ljudi.

E. KAMENICA

Pti~ija gripa ponovo prijeti

Stalni komitet Internacionalne lige humanista

Finciju i Sejdi}u Zlatna povelja mira Stalni komitet Internacionalne lige humanista donio je odluku da se Jakobu Finciju i Dervi Sejdi}u dodijeli Zlatna povelja mira “Istina i pravda” sa plaketom i zna~kom u znak trajne zahvalnosti za njihov anga`man na odbrani i za{titi temeljnih ljudskih prava i sloboda, a u vezi s presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. Zlatna plaketa “Novinar, publicista desetlje}a” sa zna~kom dodijeljena je Adilu Kulenovi}u za izuzetne rezultate u oblasti novinarsko-publicisti~ke djelatnosti i odbrani istine o BiH, prenosi Klix.ba. Novinaru i publicisti Zekerijahu Smaji}u dodijeljena je Zlatna povelja “Novinar, humanista desetlje}a” za neprocjenjivi doprinos misiji ILH-a. Tim povodom, sino} je u Sarajevu uprili~ena sve~anost dodjele spomenutih priznanja ILH-a na kojoj su o laureatima i njihovom zalaganju za univerzalne humanisti~ke vrije-

Foto: Klix.ba

Da je dr. Durakovi} zavrijedio i tu vrstu po{tovanja, pokazala je i prepuna sala 18, u kojoj smo vidjeli brojne profesore i djelatnike cijelog Univerziteta, koji su, kako je to rekao i dekan FPN-a prof. dr. [a}ir Filandra, preranim odlaskom jednog od najistaknutijih me|u njima, i svi osobno pretrpjeli veliki gubitak. "Dr. Nijaz Durakovi} je, gledano u cjelini, bio miljenik sudbine i premda mu je `ivotni vijek protekao u silnim protivrje~jima, ali i mogu}nostima tog vremena, pro`ivio je rijetko vi|enu intele-

vjerovao. U toku rata 1992. godine napisao je program SDP-a i svoju partiju vratio na izvorne demokratske principe moderne socijaldemokratije", kazao je Halilovi}, dodav{i da "mi danas imamo posla sa potpuno nelegitimnim strana~kim liderima, koji stranke pretvaraju u svojevrsne interesne grupe, a dr`avne institucije u partijsku dr`avu". Ina~e, Durakovi} je imao prijatelje u svim slojevima dru{tva, od kojih mnogi i ju~er nisu skrivali tugu. Kao ni njegova k}erka Jasna, koja je novinarima ponavljala da proteklo vrijeme nije donijelo utjehu: "Ali, kada pogledam sina, kome sam dala tatino ime, osjetim veliku radost jer na njegovom licu prepoznajem tatin {iroki osmijeh", rekla je Jasna. Porodica prof. Durakovi}a je, u pratnji prijatelja, oti{la na njegov grob kraj Alipa{ine d`amije. Idu}e godine, najavio je dr. Filandra, bit }e odr`ana nau~na konferencija posve}ena djelu ~ovjeka ~iji smo bili savremenici, a ~iju vrijednost, na`alost, mnogi tek sada shvatamo.

dnosti govorili generalni sekretar ILH-a Zdravko [urlan i prof. dr. Kasim Trnka, kao i predsjednik Eti~kog komiteta ILH-a, akademik Vladimir Premec i predsjednik Komiteta za humanizam i dru{tveni poredak ILH-a, advokat Josip Muselimovi}. Priznanja ILH-a dodijeljena su u sklopu dvaju projekata pod nazivom “Kuda vodi put do pravde” i “Mir, mediji i istina”.

Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) upozorila je ju~er da svijetu prijeti u~estalija pojava pti~ije gripe, ukoliko zemlje, uprkos ekonomskim neda}ama, ne poja~aju nadzor nad tom opasnom bole{}u `ivotinja, koja predstavlja prijetnju i za ~ovjeka. - Kontinuirano me|unarodno ekonomsko opadanje ~ini da je na raspolaganju manje novca za prevenciju {irenja virusa pti~ije gripe H5N1, kao i drugih prijetnji zdravlju koje dola ze od `ivotinja, isti~e u saop}enju Juan Lubroth, {ef veterinarske slu`be FAO, prenosi AFP.

9. KOLO

4

15 20 37 44 45

JOKER 1

7

5

4

0

5

4

JOKER 2

3

8

7

5

6

7

OSLOBOĐENJE 30.01.2013.  

Bh. dnevne novine

OSLOBOĐENJE 30.01.2013.  

Bh. dnevne novine

Advertisement