Page 1

www.pmpo.si

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I. HARDEK ENEOLITSKA NASELBINA S HALÅ TATSKO GOMILO PTUJ, 2017


ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I. HARDEK ENEOLITSKA NASELBINA S HALÅ TATSKO GOMILO PTUJ, 2017


ARCHAEOLOGIA POETOVIONENSIS e/I Fotografije: HARDEK Boris Farič, Srečko Firšt, Slobodan Olič, Ivan Žižek ENEOLITSKA NASELBINA S HALŠTATSKO GOMILO Načrt najdišča: Izdal in založil: Metka Cipot, Nejka Uršič, Majda Žižek Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, Muzejski trg 1, SI – 2250 Ptuj Računalniška obdelava načrta najdišča: Zanj: dr. Aleksander Lorenčič, direktor Miran Erič Urednik: Ivan Žižek

Geodetske izmere: Merilo d. o. o.

Avtorji: Risbe: Ivan Žižek, Stašo Forenbacher, Bogomil Obelić, Nejka Uršič, Djevad Dervišič, Janja Tratnik, Andreja Maver, Metka Culiberg, Marjeta Jeraj, Alojz Šercelj, Nina Zupančič Drago Oman, Tomaž Plavec, Ivo Bizjak Tehnična priprava publikacije: Miran Erič, Vanja Celin, Gašper Rutar

Fotografije: Boris Farič, Bine Kovačič

Računalniška obdelava in priprava slik: Miran Erič, Gašper Rutar

Oblikovanje: UPRINT d. o. o., Limbuš

Lektoriranje: Tanja Ostrman Renault

Dostopno: http://www.pmpo.si

Ivan Žižek HARDEK Stašo Forenbacher, Nina Zupančič in dr… 1 UVOD 2 PROSTOR 3 KRATEK PREGLED RAZISKOVANJA 4 ENEOLITIK 5 ARHITEKTURA 6 GRADIVO – KRATKA OPREDELITEV 6.1. Gradivo 7 OPISI JAM IN VKOPOV 8 SKLEP 9 ANALIZE 9.1 Kamniti artefakti iz Hardeka/Flaked stone artifacts from Hardek (S. Forenbaher) 9.2 Radiokarbonske analize (B. Obelić) 9.3 Poročilo o rezultatih paleobotaničnih raziskav vzorcev iz arheološkega najdišča Hardek pri Ormožu - izkopavanja 1997 (M. Culiberg) 9.4 Paleobotanične raziskave vzorcev iz arheološkega najdišča Hardek pri Ormožu (M. Culiberg, M. Jeraj in A. Šercelj) 9.5 Mineraloške, petrološke in geokemične analize kamnin, gline, keramike in žlindre iz nahajališča Hardek ter Ormož (N. Zupančič) 10 LITERATURA

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Univerzitetna knjižnica Maribor 889.1(497.4Ptuj)(082) Pokrajinski muzej Ptuj 1921-1945-2016 : [Arheologia Petovionensis IV... : fotografije arhiv ... et al.]. - Maribor : ISBN 978-961-285-250-4 COBISS.SI-ID 87001857

2

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

3


1 UVOD Pokrajinski muzej Ptuj je po predhodnem dogovoru sprejel izvajanje zaščitnega arheološkega izkopavanja eneolitske naselbine in tako imenovane železnodobne Perčeve gomile na Hardeku. Delo smo opravili v času od 5. maja do 31. avgusta 1997. leta zaradi gradnje nove obvoznice severno od mesta Ormož. V tem času smo raziskali 7086 m² veliko površino. Kljub temu, da je področje, ki smo ga raziskovali, bilo v preteklosti zaradi pridobivanja gline za potrebe opekarne Opte v Ormožu v veliki meri poškodovano, ni prišlo, razen manjšega sondiranja 1986. leta (Tomanič-Jevremov 1990, 83 ss), do večjega zaščitnega arheološkega izkopavanja. Izkopavanje je vodil Ivan Žižek (kustos arheolog Pokrajinskega muzeja Ptuj), v sodelovanju z diplomiranimi arheologi: Alenko Jovanovič (Posavski muzej Brežice), Tanjo Tkalčec (Križevci), Bartulom Šiljegom in Slobodanom Oličem (Zagreb), Brankom Kermanom (Pokrajinski muzej Murska Sobota) in Brankom Lamutom (Pokrajinski muzej Ptuj). Zunanji sodelavci, ki so sodelovali pri projektu, pa so bili: Metka Culiberg (Inštitut za Biologijo pri SAZU Ljubljana), Stašo Forenbacher (Zagreb), Inštitut Rudjer Boškovič, Beta Analitic (Florida USA), Naravoslovnotehniška fakulteta, oddelek za geologijo (Ljubljana). Terenske risbe so izdelale: Metka Cipot, Nejka Uršič-Jesenik

2 PROSTOR in Majda Žižek. Gradivo so izrisali: Djevad Dervišič, Janja Tratnik, Andreja Maver, Drago Oman, Tomaž Plavec, Nejka Uršič, ki je vso gradivo tudi stuširala in pripravila za oblikovanje tabel, katere je računalniško oblikoval Ivo Bizjak. Terenske fotografije so naredili: Boris Farič, Srečko Firšt, Slobodan Olič in Ivan Žižek; fotografije arheološkega materiala pa Boris Farič in Bine Kovačič. Vsem se na tem mestu prav lepo zahvaljujem, kakor tudi vsem študentom arheološkega seminarja Filozofske Fakultete, ki so sodelovali pri izkopavanju. Posebej se moram zahvaliti gospodom Breščaku, Vreznerju in Senčarju iz DDC, ki so imeli veliko posluha za naše delo in so s svojo avtoriteto pripomogli, da je bilo delo v skupno zadovoljstvo pravočasno opravljeno. Za razumevanje in za izkazano zaupanje se zahvaljujem tudi upravi Pokrajinskega muzeja Ptuj, predvsem direktorici in dolgoletni sodelavki gospe dr. Marjeti Ciglenečki. Izkopavanja je bilo potrebno izpeljati zaradi predvidene gradnje nove ormoške obvoznice, ki bo presekala eneolitsko naselbino in halštatsko gomilo. Za kataloško obdelavo smo pripravili 2131 kosov keramičnega in kamnitega materiala, 13 vzorcev za radiokarbonsko analizo in večjo količino zemlje za flotiranje ter paleobotanične analize.

Na vzhodni in severni strani je naselbina v veliki meri poškodovana zaradi glinokopa, na zahodni strani pa jo omejuje zasuta graba, po kateri je bila speljana poljska kolovozna cesta. Področje naselbine se nahaja na robu ravne terase na južni strani Slovenskih goric, proti jugu pa terasa blago pada, tako da smo imeli višinsko razliko med severnim in južnim delom izkopišča do 5 metrov. Površino je v veliki meri predstavljala

njiva, v enem delu pa opuščen sadovnjak z vinogradom. Globoko oranje njiv je naselbino močno poškodovalo, tako da smo v geološki osnovi, ki jo predstavlja rumena ilovica, zasledili samo še spodnje dele vkopov in ostanke jam, v katere so bila postavljena vertikalna bruna. Najbolje je bila ohranjena arhitektura na predelu delno ohranjene gomile iz starejše železne dobe.

Pogled na lokacijo izkopavanja na Hardeku

Trasa obvoznice Ormož od Hardeka proti Ormožu

4

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

5


3 KRATEK PREGLED RAZISKOVANJA Prve zanesljive podatke o raziskovanju imamo iz daljnega 1899. leta, ko profesor Franc Ferk raziskuje veliko gomilo na Perčevi njivi, po kateri je gomila dobila svoje ime. Iz teh izkopavanj imamo ohranjenih nekaj fotografij in dnevnik “Ferien-Tagebuch”, ki je shranjen v graškem Joanneumu. Večina najdb je danes žal založenih v Gradcu ali Pokrajinskem muzeju v Ptuju, kjer hranijo dve halštatski posodi in nekaj črepinj z inv. št. 3713 in 3715. Naslednje raziskovanje na področju eneolitske naselbine sta v obliki sondiranja nato vodili Bernada Perc 1962. (inv. št. P 30578 – P 30590, P 30695 – P 30697) in Marjana Tomanič Jevremov 1986. leta (Tomanič-Jevremov 1990, 83 ss). Do danes je bilo opravljenih tudi več topografskih ogledov pod vodstvom arheologov Stanka Pahiča, Ivana Tuška, Mire Strmčnik Gulič in Marjane Tomanič Jevremov. Pri teh ogledih so našli večjo količino eneolitske keramike ter kamnitega glajenega orodja. . Najdenih je bilo tudi nekaj odbitkov. SEKTOR I Sektor je velik 288 m². Zajema 18 kvadrantov. Na jugu je omejen s travnikom, na vzhodu s sektorjem VI, na severu s sektorjem II, na zahodu pa s poljsko cesto. Prvo plast predstavlja ornica (SE 001), ki se nahaja od 0 – 0,40 m. Pod njo je plast naplavine, ki ji sledimo v jugozahodnem delu do globine 1,40 metra. Ta prekriva sterilno rumeno ilovico (SE 003). V ornici (SE 001) je bila pridobljena večja količina različnega gradiva, ki jo časovno interpretiramo kot novoveško ter nekaj prazgodovinsega (keramika in kamniti artefakti T. 1: 1 - 8), ki so v tej plasti kot naplavinski depozit, saj sektor leži na blagem pobočju. V naplavini (SE 002) pa imamo zastopano podobno gradivo kot v ornici, vendar ga je neprimerno več (fragment pipe T. 2, 4 in kamniti artefakti (T.2: 5-10, T.3: 1-12, T.4: 1-5 in 7-10, T.5: 1 in 3-10, T. 6: 1-6 in 9 – 11, T. 7: 1-10)). Razen prazgodovinske keramike in 102 kremenčeva artefakta smo pridobili še nekaj fragmentov kamnitih sekir, narejenih iz serpentinita (T.4: 6, T.5: 2, T. 6: 7-8), izstopata dve apliki v obliki cikade (T. 1: 9, 10) in jantarna ploščica (T. 2: 3). Najdbo lahko časovno postavimo v čas preseljevanja. SEKTOR II

zahodu pa poljska cesta. Ornica (SE 001) se nahaja na 0 – 40 cm. Pod njo se takoj nahaja sterilna marmorizirana rumena ilovica SE 003. Na južnem delu sektorja, kjer teren nekoliko bolj strmo pada proti jugu, smo zasledili začetek erozijskih jarkov, ki so posledica delovanja tekoče vode in se nadaljujejo proti sektorju I, kjer so ti jarki zelo izraziti in segajo do globine 0,70m. V geološko osnovo so bili na severni strani sektorja vkopani prečni jarki v smeri V – Z, ki so verjetno nastali kot rezultat globokega oranja. V ornici (SE 001) smo pridobili nekaj fragmentov novoveške keramike (T. 8: 1), nekaj fragmentov prazgodovinske keramike (T. 8: 2), večjo količino kremnovih odbitkov (T. 8: 3-5, 7-8 in 11-12) ter tri kamnite sekire (T. 8:6, 9-10). V SE 002 se je podobno gradivo nadaljevalo: novoveška keramika (T 9: 1, 3), nekaj fragmentov eneolitske keramike (T. 9: 2) ter večja količina kamnitih odbitkov (T. 9: 4-7, T. 10: 1-12, T. 11: 1-2 in 4-7, T. 12:1-3). Našli smo tudi dva fragmenta kamnitega orodja s sledjo uporabe ( T. 9: 8 in T. 11: 3).

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

Pod orno površino je naplavinska plast, ki prekriva geološko osnovo. To predstavlja rumena marmorizirana ilovica. Del površine je bil poškodovan zaradi novoveškega vkopa, ki ga je naredil bager. SEKTOR VII Sektor VII leži na blagem pobočju, vzhodno od sektorja VI, južno od sektorja VIII in zahodno od sektorja XII. Višinska razlika med severovzhodnim in jugozahodnim delom sektorja je 2,20 m. V povprečju je bil skopan do globine cca 0,65 m. Sestavlja ga 20 kvadrantov, velikih 4 X 4 m. Geološko osnovo predstavlja rumena marmorizirana ilovica, na kateri se vidi delovanje meteornih vod v preteklosti.

Nahaja se severno od sektorja II, na vzhodu meji s sektorjem IV, na zahodu pa s poljsko cesto. Zajema 17 kvadrantov. Celotna površina se nahaja na skoraj ravnem terenu. V ornici SE 001 se je nahajala večja količina eneolitske keramike (T. 12: 4-9, T 13: 1-12, T. 14: 1-12, T. 15: 1-17, T. 16, 1-14 in T. 17: 1- 11) , kamnita orodja s sledjo uporabe (T. 17: 16, T. 18: 7, T. 19: 5-7), fragmenti kamnitih sekir (T.18:2, T. 20: 1) in veliko kremenovih odbitkov (T. 17: 1215, T. 18: 1, 3 in 4 – 6, T. 19: 1-3, T. 20: 2-8). V SE 002, ki se je nahajala samo na južnem delu sektorja, je bilo drobnega arheološkega gradiva manj. Za katalog smo izbrali samo kremenov odbitek (T. 20: 9). V osrednjem delu smo raziskali strojno sondo, ki je delno poškodovala vkop iz eneolitskega obdobja SE 019. Vkop smo zasledili na gl. 0,40 m in ni pravilne oblike. Globok je 0,30 m. Polnilo predstavlja siva ilovica, v kateri je bila večja količina eneolitske keramike (T. 21: 1-8, T. 22: 1-10, T. 23: 1-10, T. 24: 1-8, T. 25: 1-11, T. 26: 1-5), kamenja, oglja ter hišnega lepa. Od kamnitega orodja je potrebno omeniti orodje, narejeno iz serpentinita, s sledjo uporabe (T. 26: 6-7).

Stratigrafsko je sektor zelo enostaven, saj ga sestavljata dve osnovni stratigrafski enoti (SE 001 in SE 002). SE 001 predstavlja orna zemlja, v kateri smo našli novoveško keramiko, žeblje ter nekaj kamnitih odbitkov. PrazgodoSEKTOR V vinski keramiki pripadajo atipični fragmenti različnih delov ostenj (T. 38: 1-2). Keramika je groba, slabe kvalitete. Glina, Velik je 400 m² in zajema 25 kvadrantov. Sektor blago pada iz katere je keramika izdelana, vsebuje sljudo in veliko kreproti jugozahodu. Na jugu meji na sektor V, na vzhodu na menčevih kamenčkov. sektor VIII, na severu na sektor IV, na zahodu pa na sektor II. Prvo plast predstavlja ornica (SE 001) in je skopana od SE 002 je sloj, ki je bil v preteklosti oran in se jasno loči od 0 – 0,35 m. Pod njo se nahaja plast SE 002, ki je nastala SE 001. V sloju smo našli posamezne fragmente novoveške kot posledica globokega oranja od 0,35 – 0,43 m. Geološko keramike. osnovo na tej globini predstavlja rumena ilovica (SE 003). Ugotovili smo, da je bila kulturna plast zaradi globokega V kvadrantu 120 smo zasledili pravokoten vkop, ki je nastal oranja uničena. V SE 001 je potrebno omeniti naslednje gra- zaradi strojnega sondiranja bagra. divo: fragmentirano kamnito glajeno orodje (T. 30: 2, 6), V kvadrantu 116 sta bili dve ovalni jami, v katerih nismo najden je bil izvrtek kamnite sekire (T. 30: 5), fragmenti kle- našli kulturnih ostalin in jih zaradi tega ne moremo interpresanega orodja ter odbitkov (T. 30: 1, 3-4, 7-11, T. 31: 1-7). tirati v nobeno časovno obdobje. Iz SE 002 pa smo za katalog izločili dva odbitka (T. 31: 8-9). Od gradiva velja omeniti večjo količino kremenovih odbitNa geološki osnovi smo zasledili večje število pravokotnih kov iz SE 001 (T. 36: 1-3), kamnito glajeno orodje iz serpenvkopov, ki so bili zapolnjeni s sivo ilovico. V jugozahodnem tinita s sledjo uporabe (T. 36: 4), iz SE 002 pa večjo količino delu sektorja je večja jama SE 013, ki jo je naredil bager. V kremenovih odbitkov in jeder (T. 36: 5-8, T. 37: 1-6) in prav polnilu smo našli kremenov odbitek (T. 35: 13). tako kamnito glajeno orodje s sledjo uporabe (T. 37: 7, T. V ornici SE 001 smo našli večjo količino novoveškega gradi- 38: 4, 6-7). va (T. 32: 1, T. 33. 1-6, T. 34: 1-5 in 7-8), kamnitih odbitkov in orodij (T. 32: 1-12, T. 33: 5-9), kamnita glajena orodja s sledjo uporabe (T. 34: 6). V SE 002 pa smo našli večjo količino novoveškega keramičnega gradiva (T. 25: 1-12). SEKTOR VIII

SEKTOR IV

SEKTOR VI

SEKTOR III

Sektor je velik 320 m². Zajema 20 kvadrantov. Na jugu ga omejuje sektor I, na vzhodu sektor V, na severu sektor III, na Zajema 17 kvadrantov. Njegova površina blago pada proti 6

jugozahodu. Na jugu meji na sektor V, na vzhodu na sektor IX, na severu pa se razprostira neraziskana površina eneolitske naselbine, na zahodu pa meji na sektor III. Prvo plast predstavlja ornica (SE 001), ki se nahaja od 0 – 0,35 m globoko ter sled globokega oranja (SE 002) od 0,35 do 0,43 m. Pod njo leži rumena ilovica (SE 003), ki predstavlja geološko osnovo. V njej so se po strganju pojavile sive lise kot geološki pojav in novoveški vkopi, ki so posledica strojnega sondiranja. V prvi in drugi plasti smo tako pridobili večjo količino prazgodovinskega in novoveškega keramičnega gradiva (T. 29: 11), gradbenega materiala ter kamnitega glajenega in klesanega orodja ter odbitkov (T. 29: 1-4, 14). Vsa ta količina gradiva nam nakazuje, da je bila površina v eneolitskem obdobju poseljena, vendar je bila kulturna plast zaradi intenzivnega obdelovanja uničena. Od keramike velja omeniti tudi atipični fragment latenske keramike, ki je močno grafitiran. Nekaj fragmentov pa pripada keramiki iz starejše železne dobe (T. 29: 7-8).

Sektor VIII leži delno na pobočju, na severni strani pa delno na ravnem delu izkopišča. Na zahodni strani je omejen s sekZajema 17 kvadrantov. Skopan je bil do globine 0,65 m. torjem V, na severni s sektorjem IX, na vzhodni s sektorjem ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

7


XI, na južni pa s sektorjem VII. Višinska razlika med severovzhodnim in jugozahodnim delom sektorja je 1,06 m. V povprečju je bil skopan do globine cca 0,56 m. Sestavlja ga 25 kvadrantov, velikih 4 X 4 m.

dnem delu sektorja je bila registrirana tanka kulturna plast sive ilovice (SE 005), ki se nadaljuje v sektor X. Na podlagi gradiva, ki izvira v glavnem iz plasti SE 001 in SE 002, lahko domnevamo, da se je prazgodovinska naselbina razprostirala tudi na to področje, vendar je zaradi globokega oranja močV glavnem smo zasledili horizontalno stratigrafijo, ki jo no oz. v meri poškodovana. Sektor smo skopali do gl. 0,65 predstavljajo vkopi različnih oblik. m. Na tej globini se pojavi geološka osnova, ki jo predstavlja rumena marmorizirana ilovica. SE 001 se nahaja na vrhu in jo sestavlja orna zemlja, v kateri smo našli posamezne fragmente novoveške keramike, SEKTOR X fragmente železa, kremenovih odbitkov, nekaj fragmentov prazgodovinske keramike, ki jih zaradi fakture lahko časovno Sektor zajema 19 kvadrantov. Pod orno površino in nasutjem razvrstimo v eneolitsko obdobje, fragmente opek itd. Sloj SE zemlje za halštatsko gomilo smo na globini 0,40 m zasledili 001 sega od 0 – 30 cm. sivo kulturno plast, ki je bila najbolj intenzivna na jugovzhodnem ter na jugozahodnem delu sektorja. Pod to kulturno Pod njo se nahaja SE 002. Tako kot v sektorju VII ta sloj plastjo je bilo več prazgodovinskih vkopov, ki so bili zapolpredstavlja globoko oranje v preteklosti. V sloju so bile za- njeni s sivo ilovico, v kateri je bila večja količina keramike iz stopane podobne najdbe kot v sloju SE 001. SE 002 sega eneolitskega obdobja, kamnitega orodja, kamnitih odbitkov, od 0,30 – 0,45 cm. Od gradiva je zastopana prazgodovinska hišnega lepa, žganine in nekaj osteoloških ostankov. V sekeneolitska keramika (T. 39: 1-6, T. 40: 1-2, T 41: 1-4 in 6-8), torju smo zasledili tudi nekaj jam, ki pripadajo arhitekturi, keramika iz starejše železne dobe (T. 41: 5): kremenovi od- ki se nadaljuje tudi v sosednje sektorje. Skopali smo ga do bitki in orodja (T. 39: 9-10, T. 40: 3-8), fragmenti kamnitih globine 0,80 m. Na tej globini se pojavi geološka osnova, ki sekir (T. 39: 7-8), kamnito dleto (T. 41: 9). jo predstavlja rumena marmorizirana ilovica. Na severovzhodnem delu sektorja se je pojavila tanka sivor- SEKTOR XI java ilovnata kulturna plast SE 005, debela do 0,05 m. V njej je bila večja količina fragmentov eneolitske keramike in Sektor XI zajema 25 kvadrantov. Kulturno plast smo zasledili fragmentirana kamnita sekira. na globini 0,40 m in se širi tudi v sosednje kvadrante. Na globini cca 0,80 m se nahaja rumena marmorizirana ilovica Med kvadrantoma 124 in 137 smo naleteli na večjo liso ož- (geološka osnova), v katero so vkopani vkopi različnih oblik gane ilovice SE 003 s premerom cca 0,30 m in večjo količino in okroglih jam, ki so služile za postavitev lesene eneolitske žganine. Ob njej smo našli nekaj fragmentov eneolitske kera- arhitekture v naselbini. mike (T. 42: 1, 4-6) ter keramike iz starejše železne dobe (T. 42: 2-3) in kamnito sekiro (T. 43: 4). SEKTOR XII Razen ognjišča smo zasledili še nekaj plitkih vkopov različnih oblik in dimenzij. Po keramičnem gradivu jih lahko časovno Sektor XII leži na blagem pobočju, vzhodno od sektorja VII, postavimo v eneolitik. južno od sektorja XI in zahodno od sektorja XIII. Višinska razlika med severozahodnim in jugovzhodnim delom sektorSEKTOR IX ja je 2,16 m. V povprečju je bil skopan do globine cca 0,45 m. Sestavlja ga 25 kvadrantov, velikih 4 X 4 m. Raziskana površina sektorja je 240 m². Na jugu meji na sektor VIII, na vzhodu na sektor X, na severu na neraziskan Stratigrafsko je sektor zelo enostaven, saj ga sestavljata dve del eneolitske naselbine, na zahodu pa meji s sektorjem IV. osnovni stratigrafski enoti (SE 001 in SE 002). Za obe stratiUgotovili smo naslednje stratigrafske enote: prvo plast pred- grafski enoti velja podoben opis kot pri sektorju VII. stavlja ornica (SE 001) in sled starejšega globljega oranja pod njo (SE 004). Tej sledi plast sivo-rumene ilovice (SE 002), ki V kvadrantu 189 smo zasledili skoraj okrogli vkop. Po mateprekriva sterilno rumeno ilovico (SE 003). Na severovzho- rialu, ki smo ga našli v zasipu, je iz novejšega obdobja. 8

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

SEKTOR XIII Sektor zajema 27 kvadrantov, velikih 4 X 4 m. Na vzhodnem delu se sektor, ki blago pada proti jugu, močno prevesi, saj je med vzhodnim in osrednjim delom višinska razlika do dva metra. Pod orno humozno plastjo, ki je tu globoka od 0,20 do 0,35 m, smo na zahodni strani takoj pod njo zasledili rumeno marmorizirano ilovico (geološka osnova). Proti vzhodu se pojavi rjava ilovica, ki sega na vzhodni strani sektorja do globine 1,25 m. Predvidoma je po meandrirajoči strugi tukaj v preteklosti tekel potok. Na posameznih delih sektorja smo pod to rjavo plastjo v osrednjem delu sektorja zasledili tudi sive lise, v katerih smo našli nekaj prazgodovinske keramike in kamnitih odbitkov. SEKTOR XIV Sektor zajema 25 kvadrantov. Večina sektorja se je nahajala po halštatsko gomilo. V sektorju smo zasledili tri ognjišča, več vkopov in jam, ki so služile za stojke lesene arhitekture. Sektor je bil skopan do globine 1,00 m. V vkopih je bilo veliko eneolitske keramike, kamnitega orodja (glajenega in klesanega), hišnega lepa in žganine.

Velikost sektorja je 192 m² in zajema 15 kvadrantov. Na jugu meji na sektor XVII, na vzhodu na sektor XXI, na severu se nahaja ostanek neraziskane eneolitske naselbine, na zahodu pa meji na sektor XV. Pri zaščitnem arheološkem izkopavanju smo ugotovili več naslednjih plasti. Celotno površino je prekrivala ornica (SE 001), pod njo se nahaja (SE 002), ki je ostanek globokega oranja, ki pa ne prekriva celotne površine. Tako smo tik pod ornico zasledili plast svetlo rjave zemlje (SE 006). Na zahodnem delu sektorja je bila ohranjena plast sivo rjave ilovice (SE 007), v kateri smo našli novoveško in prazgodovinsko keramiko, gradbeni material in kremenove odbitke. Geološko osnovo predstavlja rumena ilovica (SE 003). V njo je bil vkopan vkop pravilne okrogle oblike (SE 014) premera 1,85 m. Po naboju, ki smo ga našli v polnilu, ga lahko interpretiramo kot vojaško strukturo. Tako smo lahko ugotovili, da je bila naselbina na tem mestu uničena zaradi intenzivnega poljedelstva ter bližine halštatske gomile, ki je ležala zahodno od raziskane površine. SEKTOR XVII

Sektor je velik 400 m² in zajema 25 kvadrantov, velikih 4 X 4 m. Južno meji na sektor XVIII, vzhodno na sektor XX, severno na sektor XVII, zahodno pa na sektor XIV. Na celotni površini smo najprej odstranili ornico (SE 001) in plast, ki je SEKTOR XV ostanek globokega oranja (SE 002). Pod to plastjo se nahaja rjavo siva zemlja (SE 007), v kateri smo našli novoveško in Sektor zajema 20 kvadrantov, velikih 4 X 4 m. Skopan je bil prazgodovinsko keramiko. Geološko osnovo, ki sledi tej plado globine 1,00 m. Pod rušo, ki je segala do globine 0,30 sti, predstavlja rumena ilovica (SE 003). Ob vzhodnem delu m, se je nahajala siva ilovnata kulturna plast. Ta je prekrivala sektorja, v kvadrantih 316 in 317, smo pod SE 002 evidentirumeno marmorizirano sterilno ilovico. rali plast recentnega humoza (SE 005), ki je prekrival svetlo rjavo ilovnato zemljo (SE 006). Na tem delu sektorja smo SEKTOR XVI raziskali tudi nepravilno sivo liso (SE 010), v polnilu katere je bilo večje število halštatske lončenine in dva kosa kamnitega orodja. Pod njo se je nahajala nekoliko manj izrazita rumeno rjava ilovnata zemlja (SE 015), ki pa lahko predstavlja spodnji del SE 010, saj smo v njej prav tako našli halštatsko keramiko. Ugotovili smo, da je bila zaradi globokega oranja večina kulturne plasti in struktur uničena. V vzhodnem delu smo evidentirali ostanke struktur iz starejše železne dobe. Na ostalem delu sektorja pa plasti, ki so posledica naplavin. SEKTOR XVIII Velikost raziskanega sektorja je 440 m² in zajema 30 kvadrantov, velikih 4 X 4 m. Na jugu je sektor omejen z neraziskano površino, na kateri se danes nahaja njiva. Na vzhodu ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

9


meji na sektor XIX, na severu na sektor XVII, na zahodu pa na sektor XIII. Zaradi oranja celotno površino prekriva ornica (SE 001), pod njo se nahaja rjava zemlja (SE 002), ki je posledica globokega oranja in je vsebovala novoveški material. Geološko osnovo predstavlja sterilna rumena ilovica (SE 003). Najštevilčnejše so bile najdbe v SE 001 (novi vek, prazgodovina), polovico manjše pa v SE 002 (prazgodovina, novi vek). Ugotovili smo, da je globoko oranje uničilo vse sledi ali ostanke kulturne plasti. Na zahodni strani sektorja smo evidentirali globlji jarek, ki je nastal zaradi delovanja tekoče vode. SEKTOR XIX Velikost raziskane površine sektorja je 560 m² in zajema 35 kvadrantov. Na vzhodni strani je omejen z glinokopom. Vertikalna stratigrafija je na celotni površini dokaj enotna. Prvo plast tvori ornica, debela od 0,20 – 0,25 m (SE 001), pod njo se nahaja plast sterilne ilovice (SE 003). V sektorju se nahaja vodni jarek in izrazit krožni vkop, ki je napolnjen z novoveško opeko. Na severovzhodni strani sektorja smo zasledili tri sive ilovnate lise, ki so bile zapolnjene s pepelom in ogljem, vendar brez arheoloških najdb. V osrednjem delu sektorja smo odkrili dobro ohranjeno ognjišče oz. peč, ki je zelo podobna tisti iz Šafarskega. Sektor je bil skopan do globine 0,45 m, na posameznih mestih pa tudi do 0,60 m. SEKTOR XX

nega področja eneolitske naselbine. Pod plastjo ornice (SE 001) se v glavnem pojavlja plast sterilne rumene ilovice (SE 003). Razen novoveškega jarka nismo zasledili nobenih vkopov ali kulturnih plasti. Pri strojnem snemanju humusa na trasi ormoške obvoznice smo zagotovili stalni arheološki nadzor. Na delih, kjer smo zasledili kulturne ostaline, smo sondirali. Tako smo naredili štiri sonde, ki smo jih označili z A, B, C in D. SONDA A Nahaja se na koordinatah: y = 589 274,00, x = 141 986,00, z = 240,40 m (n. m. v.). SONDA B Nahaja se 83,90 m zahodno od točke 1002 v sondi A. V sondi smo zasledili vodni jarek, ki je bil zapolnjen z zemljo. V polnilu smo našli večjo količino novoveške keramike, gradbenega materiala in fragment prazgodovinske keramike ter dva kremenova odbitka. SONDA C Koordinate so: y = 589 636,79, x = 142 1551, 013, z = 238,08 m. V rumeni sterilni ilovici smo zasledili spodnji del jarka, v njegovem polnilu pa novoveško keramiko in hišni lep. SONDA D Sonda se nahaja 200 metrov vzhodno od obstoječe ceste Ormož – Dobrava in je bila zastavljena na ravnem platoju, kjer se pričnejo prvi obronki Slovenskih goric. Na njivi severno od tod so bili v preteklosti pobrani fragmenti eneolitske keramike (M. T. Jevremov 1991, ). Ugotovili smo štiri plasti: prvi dve sta iz novejšega obdobja, v katerih smo našli novoveško gradivo, v tretji se je nahajal hišni lep, iz četrte pa smo pridobili prazgodovinsko keramiko in kremenov odbitek. Vse plasti predstavljajo naplavino, v njej posamezne najdbe pa so posledica erozije iz višje ležečega prostora.

Velikost sektorja je 400 m² in zajema 25 kvadrantov. Na južni strani je sektor omejen s sektorjem XIX, na vzhodni z glinokopom, na severni pa s sektorjem XXI. Na celotni površini tvori prvo plast ornica (SE 001), pod njo pa je? na posameznih mestih erozijska plast različne debeline (SE 002), ki prekriva sterilno rumeno ilovico (SE 003). V naplavinski plasti smo našli večjo količino prazgodovinske in novoveške keramike, gradbenega materiala in kamnitih orodij. Na jugovzhodnem delu sektorja, na samem robu glinokopa, smo zasledili plast sive ilovice z izključno eneolitskimi najdbami. Sektor je bil skopan do globine 0,65 m. GOMILA SEKTOR XXI

Nad deli sektorjev X, XI, XIV in XV se je dvigala meter in pol visoka in cca 25 m široka gomila. Mreža kvadrantov goRaziskana velikost sektorja je 96 m² in zajema 10 kvadran- mile se ni pokrivala z mrežo preostalega terena. tov, velikih 4 X 4 m. Na jugu meji na sektor XX, na vzhodu Iz literature je znano, da je bila Perčeva gomila kopana vsaj ga omejuje obstoječi glinokop, na severu pa še del neraziska- dvakrat (Pahič 1966, 103 ss). Prvič so jo načeli v prvi tretji10

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ni 19. stoletja domačini (Pahič 1966, 109), konec stoletja (1899) pa jo je raziskal graški profesor zgodovine Franc Ferk. Prvotno je bila gomila visoka cca 3 m, v kolikšni meri in na kakšen način je bila raziskana, pa nam kaže fotografija iz izkopavanj, ki je ohranjena v graškem Joanneumu. Tretjič je v gomilo z manjšo sondo posegla Bernarda Perc. Od Ferkovih izkopavanj so se nam ohranili samo spiski gradiva, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož pa hrani le nekaj fragmentov keramičnih posod. Od teh naj omenim dele velike žare s stožčastim vratom in držajema v obliki živalskih glav, inv. št. P 3712. Posoda je prevlečena z grafitom in okrašena v tehniki apliciranja cinastih lističev, ki formirajo motiv meandra, inv. št. P 3712. Značilna oblika in okras uvrščata žaro v starejšo železno dobo (v razviti? halštat C). Zaradi načina izkopavanj, ki so ga uporabljali v 19.stoletju, je obstajala precejšnja možnost, da bomo v gomili zasledili nadaljnje najdbe. Na to so opozarjala novejša raziskovanja Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor na Štajerskem. Tako sta bila v gomili v Podložah pod Ptujsko goro odkrita še dva grobova (M. Lupšina – Tušek 1996, 85 ss), v Razvanju pa ostanki kamnite grobne konstrukcije (Strmčnik-Gulič). Gomila je bila raziskana po ustaljeni metodologiji, pri čemer smo puščali 0,5 m široka profila, usmerjena sever-jug in vzhod-zahod. S profilom je bila gomila razdeljena na štiri segmente (A, B, C in D), znotraj vsakega pa smo zemljo poglabljali po cca 20 cm v horizontalnih nivojih. Gomila je rahlo padala po pobočju od severa proti jugu, sečišče izbranih profilov pa ni bilo na najvišji točki v severni polovici, ampak nekaj južneje na sredini gomile. Zato sta obstajali dve točki, od katerih smo merili relativne globine nivojev izkopa. Za severna segmenta C in D je bila to najvišja točka gomile, za južna segmenta A in B pa sečišče obeh profilov. Letalski posnetek nam prikazuje začetno fazo izkopa, vzhodna profila segmentov C in B pa situacijo ob zaključku izkopavanj. Razvidne so plasti in stopnja prekopanosti gomile. Pod humusno plastjo SE 001 razločimo v severnem delu dva velika vkopa (SE 011-temno oker zemlja in SE 012 oker zemlja z lisami ilovice), nasutju gomile pa so morda pripadale plasti SE 002 in SE 003. V vsej gomili ni bilo odkritega nobenega groba več, le v segmentu C v plasti SE 003 je bila pod štorom večja koncentracija keramike, sledov grobne jame pa ni bilo. Črepinje so pripadale dvema posodama, črno grafitni žari, okrašeni v tehniki žlebljenja in apliciranja cinastih lističev (slika) ter rjavordeče žganemu loncu s štirimi vodoravnimi držaji (T. 103,3). Obe posodi lahko uvrstimo v razviti Ha C.

Pri odstranjevanju ornice SE 001 in SE 002 smo našli še več fragmentov keramike iz tega časa, ki se nahajajo v naslednjih tabelah: 103,3; 111,7; 113,15,16; 137,8; 138,1-3; 145,4; 191,3; 198,9; 205,9; 216,5; Od ornamentike so zastopani cinasti lističi (216,5), cik-cak žlebovi (191,3), horizontalne kanelure (113,16 in 137,8), fasete (113,15) in jezičasta držaja (138,1,3). V navedenih plasteh in vkopih smo odkrili tudi eneolitsko gradivo lasinjske kulture, ki je sem prišlo z zemljo iz okoli in pod gomilo ležeče naselbine.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

11


Severozahodni del profila gomile Izkopavanje gomile

Latvica

Izkopavanje gomile

Izkopavanje gomile 12

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

Lonec iz gomile

Fragmenti žare ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

13


4 ENEOLITIK Pod plastjo SE 3 je ležala zbita svetlo siva ilovnata plast 4, ki je predstavljala hodno površino eneolitske naselbine. Tla so bila najbolje ohranjena prav pod gomilo. Mestoma ohranjena plast SE 8 (temno siva - oker ilovica) je ohranjena lasinjska kulturna plast. V plasti SE 4 nosilnih stebrov hiš v glavnem še nismo zasledili, ampak šele v globljih plasteh SE

5 ARHITEKTURA 5 ali celo SE 6. Na tej globini smo potem opustili mrežo kvadrantov gomile in prešli na izkopavanja po sistemu sektorjev in kvadrantov naselbine, ki pa so bili vodeni po plankvadratni mreži od sektorja I do sektorja XXI. Skupaj smo tako imeli 445 kvadrantov.

Lokacija gradnje stavb z vso pripadajočo infrastrukturo je bila izbrana premišljeno na prostoru, kjer raven teren položno pada proti jugu, tako da so stavbe stale že na nekoliko poševnem terenu. Pri izbiri lokacije je bila gotovo odločilna tudi bližina tekoče vode, plitek jarek ob vzhodnem robu stavbe, ki poteka od severa proti jugu, razlagamo namreč kot potok. Jame nosilnih stebrov lahko povežemo v stene, te pa v tlorise pravokotnih ali kvadratnih prostorov. Danes lahko z gotovostjo rekonstruiramo šest med seboj stikajočih se tlorisov. Pri tem ostaja nejasno, ali gre za šest enot različnih hišz bivalnimi in gospodarskimi prostori, ki so stale sočasno, ali pa so stavbe nastale s časovnim zamikom, za čemur bi govorilo delno prekrivanje tlorisov nekaterih prostorov. Stavbni kompleks je kot celota orientiran v smeri vzhod – zahod. Trije večji prostori imajo skoraj kvadratni tloris z dolžino osnovne stranice 7,5 m, stranski kvadratni prostor na severnem delu stavbe pa ima osnovno stranico dolgo 3,5 m. Dva pravokotna prostora na južnem delu pa sta velika 7 x 4,4 m in 8 x 4,5 m. Prostore na jugovzhodu lahko opredelimo kot bivalne, ker so bila v njih ognjišča, okoli njih pa veliko keramičnih artefaktov - posod za vsakdanjo uporabo. V ostalih prostorih, ki gledajo proti severovzhodu, ognjišč nismo zasledili, tako da jih lahko opredelimo kot pomožne prostore, večjega pa kot prostor, v katerem se je lahko odvijala kakšna gospodarska dejavnost.

Odkrita arhitektura predstavlja domačijo, zaključeno gospodarsko celoto, na kar kaže tudi enoten dvoriščni prostor severno in zahodno od nje. Medtem ko so bili prostori, razporejeni na rahlo padajočem terenu (rešen je bil problem meteorne vode), znotraj znivelirani, je dvorišče obsegalo skoraj ravno površino, ki jo je obdajala ograja z redko in v nepravilnih razdaljah razporejenimi stebrički. Vhod je bil s severovzhodne strani in morda tudi iz severozahodne, kjer pa situacija ni povsem jasna. Razen ograje je bila na severni strani poleg gosto razporejenih stebričkov še notranja, ločeno potekajoča ograda. Prostor med njima je predstavljal nekakšno zunanje dvorišče, na katerem nismo zasledili večjih jam in ognjišč. Tu je bila postavljena le manjša stavba, ki se je z eno daljših stranic dotikala ograde. V zahodnem delu, kjer sta se ograja in ograda približali, je bil iz gosteje razporejenih stebrov formiran vhod na notranje dvorišče. Tu se je odvijalo vsakodnevno življenje, o čemer pričajo odkrite najdbe. Na dvorišču so stala še najmanj štiri ognjišča in ob njih ena ali več večjih jam, v katerih smo odkrili številne keramične in kamnite ostaline. Ostanke dveh ognjišč smo našli ob in nad večjima vkopoma, tretje se je nahajalo ob severozahodni steni hiše, četrto pa v medprostoru stavbe. Številne keramične ostaline kažejo, da so tu pripravljali hrano, verjetno v poletnem času.

Pogled na lokacijo eneolitske naselbine na severovzhodu z ostankom gomile

Pogled na ostanke arhitekture 14

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

15


16

Pogled na ostanke arhitekture

Pogled na ostanke arhitekture

Pogled na ostanke arhitekture

Pogled na ostanke arhitekture

Pogled na ostanke arhitekture

Pogled na ostanke arhitekture

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

17


Situacija lesenih objektov

18

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

Situacija ognjišč

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

19


6 GRADIVO – KRATKA OPREDELITEV Pri zaščitnem izkopavanju smo pridobili večjo količino keramičnega in kamnitega gradiva. Keramiko predstavljajo različni tipi, kot so: zajemalke, žlice, posode na visoki votli nogi, konkavno usločeni spodnji deli latvic, sklede z ročajem, lonci z ročajem, shrambene posode itd. Ti tipi nam opredeljujejo gradivo v lasinjsko kulturo. To nam potrjuje tudi tehnika ornamentiranja z vbodi, vrezi in črno premazovanje posod, kot tudi motivika: snopi vrezov, nizi vbodov, motiv ribje kosti, motiv bodeče žice. Že bežna primerjava našega materiala s tipološko tabelo, ki jo je predložil Dimitrijević v Praistoriji jugoslovanskih zemalja, nam pove, da med našim gradivom skoraj v celoti manjka gradivo njegove I. stopnje in večji del gradiva stopnje II. a. Tako Hardek ne pozna posod na konični usločeni nogi in drugih form prve stopnje, razen latvic z jezičastim držajem, ki pa so lastne vsem stopnjam lasinjske kulture. Od gradiva stopnje II. a po Dimitrijeviću je s Hardeka poleg konkavno usločene latvice v spodnjem delu znana še miniaturna posodica, niso pa znane forme z izdvojenim, nekaj višjim cilindričnim vratom, niti posode z visoko na zgornji konus postavljenima ročajema. Od ornamentike obstaja nekaj splošnih povezav: vrezi, vbodi in okrogli ploščati držaji. Jasne pa so povezave s stopnjo II. b in s III. stopnjo. S stopnjo lasinja II. b vežejo Hardek velike bikonične posode, bikonične posode s trakastim, rahlo presegajočim ročajem. Od ornamentike pa so snopi vrezov spremljani z nizi vbodov.

Miniaturna posodica 20

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

S stopnjo III. je največ vzporednic. Omenim naj klekaste latvice, klekasto skledo s presegajočim ročajem, bikonične skodelice in vrče z rahlo presegajočim trakastim ročajem, posode na baročno razgibani nogi in lonec z ročajem na največjem obodu. Povezave so tudi v skoraj vseh vrstah ornamentike. Znotraj lasinjske kulture ima naše najdišče največ povezav z najdišči regionalne skupine Beketinec, ki se razprostira od Kutine in Posavine vse do naših krajev. Povezave obstajajo tudi z regionalnimi skupinami v Transdanubiji – Balaton (Kalitcz) in v Avstriji Lasinja Balaton (Rutkay). V isto regionalno skupino kot Hardek pa sodijo znana najdišča lasinjske kulture Podravja in Pomurja. Če naredimo še kratko primerjavo s centralno Slovenijo, z najdišči na Ljubljanskem barju, lahko rečemo, da je Hardek mlajši od Resnikovega prekopa in starejši od Maharskega prekopa (Parzinger). Za ornamentiko slednjega so na primer značilna razčlenjena plastična rebra, ki se na Hardeku ne pojavljajo niti v enem primeru. Od kamnitega gradiva, ki smo ga pridobili, v večji količini izstopajo odbitki in klesano orodje, ki je narejeno iz kremena. Od teh orodij smo lahko najbolje opredelili strgala. Slika razprostranjenosti kamnitih odbitkov s Hardeka nam je pokazala, da je šlo na tem prostoru za neposredno obdelavo orodij na celotni površini, ki smo jo raziskali. Od ostalega kamnitega orodja izstopajo deli kamnitih sekir, narejenih iz prodnikov in različni kamni s sledovi uporabe.

Skodeli

Skodela z vrezanim ornamentom

Zajemalka ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

21


6.1. GRADIVO Katalog je sestavljen po sektorjih od 1 naprej s pripadajočimi stratigrafskimi enotami. TABELA 1 1. odbitek; inv. št. 97HR005/07; kv. 3, SE 001; retuširani kremenov odbitek; velikost: 2,1x1,6 cm, deb. 1,3 cm 2. odbitek; inv. št. 97HR005/08; kv. 3, SE 001; kremenov odbitek z retušami; velikost: 1,7x2,1 cm, deb. 1,1 cm 3. odbitek; inv. št. 97HR001/61; kv. 4, SE 001; kremenov odbitek trikotnega preseka; ohranjene ima večje nepravilne retuše; velikost: 2,5x2,0 cm, deb. 0,7 cm 4. odbitek; inv. št. 97HR001/89; kremenov odbitek; velikost: 2,1x1,5 cm, deb. 0,4 cm 5. odbitek; inv. št. 97HR002/31; kv. 28, SE 001; kremenov odbitek; velikost: 1,9x1,0 cm, deb. 0,5 cm 6. odbitek; inv. št. 97HR002/32; kv. 28, SE 001; kremenov odbitek; velikost: 1,9x1,2 cm, deb. 0,8 cm 7. odbitek; inv. št. 97HR002/35; kv. 35, SE 001; kremenov odbitek, opazne so retuše; velikost: 1,8x1,2 cm, deb. 1,0 cm 8. odbitek; inv. št. 97HR005/18; kv. 23, SE 001, gl. 0-20 cm; kremenov odbitek ali strgalo ima na eni strani niz strmih retuš; velikost: 2,2x2,2 cm, deb. 1,0 cm 9. cikada; inv. št. 97HR001/01; kv. 25, SE 002, dolga je 2,5 cm, največji premer čez krila je 1,5 cm, debelina pri glavi 0,3 cm; trikotno oblikovan trup je ornamentiran z nizom poševnih vrezov, razširjena krila so podobno ornamentirana z nazaj obrnjenimi ravnimi vrezi, prostor med vrezi pa je dodatno obdelan s kratkimi vrezi oz. tolčen, ušesce je delno ohranjeno, široko 0,6 cm, glava je stilizirana z enim prečnim vrezom in je trikotnega preseka 10. cikada; inv. št. 97HR001/02; kv. 4, SE 002, poškodovana srebrna cikada s popolnoma ohranjenim ušescem, trikotni trup je ornamentiran z nazaj obrnjenimi vrezi, glava je stilizirana z dvema prečnima peresoma, tudi krili, ki sta navzgor prirezani, sta ornamentirani s poševnimi vrezi, prostor med vrezi je ornamentiran s kratkimi vrezi ali tolčen; dolga je 2,7 cm, največji pr. je 1,7 cm, pr. glave je 0,3 cm - trikotno oblikovano ušesce je popolnoma ohranjeno in široko 0,7 cm. cikada; inv. št. 97HR001/02

22

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

23


TABELA 2 11. fragment ročaja; inv. št. 97HR001/03; kv. 1, gl. 45-60 cm, SE 002; rjavo žgan fragment ročaja ovalnega preseka je narejen iz slabo prečiščene gline, v kateri je veliko kremenčevih kamenčkov ter rjavih, črnih in belih delcev; velikost: 3,4x2,3 cm, deb. 1,0 cm 12. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR001/04; kv. 3, SE 002; fragment ustja lonca je rjavo žgan; narejen je iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, črni, rjavi in beli delci; velikost 2,6x4,3 cm 13. jantarna ploščica; inv. št. 97HR001/06; kv. 24, SE 002, 2,5 cm, debelina 0,8 cm - temni jantar 14. pipa; inv. št. 97HR001/07; kv. 4, gl. 35-40 cm, SE 002; fragmentirana pipa iz porcelana je šesterokotno oblikovana; vsaka od stranic je bila ornamentirana; velikost: ohr. v. 3,4 cm, premer 2,1 cm 15. odbitek; inv. št. 97HR001/11; kv. 1, SE 002; kremenov odbitek; velikost 2,1x2,0 cm, deb. 0,5 cm 16. odbitek; inv. št. 97HR001/14; kv. 1, SE 002; odbitek iz kremena; velikost: 1,0x0,8 cm, deb. 0,4 cm 17. odbitek; inv. št. 97HR001/16; kv. 1, SE 002; kremenov odbitek; velikost: 1,4x0,9 cm, deb. 0,4 cm 18. odbitek; inv. št. 97HR001/17; kv. 1, SE 002; kremenov odbitek; velikost: 1,5x1,4 cm, deb. 0,3 cm 19. odbitek; inv. št. 97HR001/19; kv. 1, SE 002; kremenov odbitek z ohranjenim delom hrbta; velikost: 2,1x1,8 cm, deb. 1,2 cm 20. odbitek; inv. št. 97HR001/20; kv. 1, SE 002; kremenov odbitek; velikost 1,3x1,3 cm, deb. 0,3 cm

Poškodovana keramična pipa za kajenje 24

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

25


TABELA 3 21. odbitek; inv. št. 97HR001/22; kv. 1, SE 002; odbitek iz tufita; velikost: v. 2,5 cm, š. 1,5 cm, deb. 0,4 cm 22. odbitek; inv. št. 97HR001/28; kv. 1, SE 002; kremenov odbitek; na straneh so vidne retuše; velikost: v.1,5 cm, š. 2,3 cm, deb. 0,6 cm 23. odbitek; inv. št. 97HR001/30; kv. 1, SE 002; kremenov odbitek; velikost: 1,6x1,0 cm, deb. 0,4 cm 24. jedro; inv. št. 97HR001/34; kv. 1, SE 002; kremenovo jedro; velikost: 1,9x1,6 cm, deb. 1,2 cm 25. odbitek; inv. št. 97HR001/37; kv. 2, SE 002; kremenov odbitek z delno ohranjenim hrbtom; velikost: 2,9x1,7 cm, deb. 1,0 cm 26. odbitek; inv. št. 97HR001/38; kv. 2, SE 002; kremenov odbitek; velikost: 1,9x1,1 cm, deb. 0,4 cm 27. fragment kamnite sekire; inv. št. 97HR001/39; kv. 2, SE 002; fragmentirana kamnita sekira iz serpentina; velikost: 2,6x2,4x0,7 cm 28. odbitek; inv. št. 97HR001/40; kv. 2, SE 002; kremenov odbitek; velikost 1,3x1,1 cm, deb. 0,4 cm 29. odbitek; inv. št. 97HR001/41; kv. 2, SE 002; kremenov odbitek trikotnega preseka; velikost: 2,5x1,3 cm, deb. 0,7 cm 30. odbitek; inv. št. 97HR001/43; kv. 2, SE 002; kremenov odbitek trikotnega preseka; velikost: 2,2x1,2 cm, deb. 0,6 cm 31. odbitek; inv. št. 97HR001/44; kv. 2, SE 002; odbitek iz kremena; velikost: 2,2x1,4 cm, deb. 0,5 cm 32. odbitek; inv. št. 97HR001/46; kv. 2, SE 002; odbitek iz kremena; velikost: 1,9x1,6 cm, deb. 0,6 cm

26

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

27


TABELA 4 33. odbitek; inv. št. 97HR001/47; kv. 2, SE 002; kremenov odbitek; velikost 1,6x1,5 cm, deb. 0,5 cm 34. odbitek; inv. št. 97HR001/50; kv. 3, SE 002; kremenov odbitek trikotnega preseka; velikost: 2,5x2,6 cm, deb. 1,0 cm 35. odbitek; inv. št. 97HR001/53; kv. 3, SE 002; kremenov odbitek; velikost: 2,7x2,1cm, deb. 0,8 cm 36. odbitek; inv. št. 97HR001/54; kv. 3, SE 002; kremenov odbitek; velikost: 3,1x1,8 cm, deb. 0,5 cm 37. odbitek; inv. št. 97HR001/55; kv. 3, SE 002; kremenov odbitek; velikost 2,5x1,7 cm, deb. 0,7 cm 38. fragment kladivaste kamnite sekire; inv. št. 97HR001/56; kv. 3, SE 002; sekira je bila narejena iz serpentinita; ohranjen je del prevrtanine; delno sta ohranjeni dve glajeni površini; velikost 7,2x4,4 cm, ohr. deb. 2,3 cm 39. odbitek; inv. št. 97HR001/59; kv. 3, SE 002; bazaltni odbitek; velikost: 3,6x2,5 cm, deb. 1,5 cm 40. odbitek; inv. št. 97HR001/58; kv. 3, SE 002; kremenov odbitek; velikost 2,2x0,7 cm, deb. 0,7 cm 41. odbitek; inv. št. 97HR001/62; kv. 4, SE 002; kremenov odbitek; velikost: 2,6x1,7 cm, deb. 0,7 cm 42. odbitek; inv. št. 97HR001/67; kv. 4, SE 002; kremenov odbitek trikotnega preseka; velikost 2,0x1,3 cm, deb. 0,5 cm

fragment kladivaste kamnite sekire; inv. št. 97HR001/56 28

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

29


TABELA 5 43. odbitek; inv. št. 97HR001/74; kv. 5, SE 002, kremenov odbitek, velikost: 2,1x1,7 cm, deb. 0,8 cm 44. fragment kamnite sekire, inv. št. 97HR001/75, sekira je bila narejena iz serpentina, velikost: 5,6x4,7 cm, ohr. deb. 1,5 cm 45. odbitek, inv. št. 97HR001/76, kv. 21, SE 002, kremenov odbitek, velikost 2,0x1,7 cm, deb. 0,9 cm 46. odbitek, inv. št. 97HR001/78, kv. 21, SE 002, kremenov odbitek z delno ohranjenim hrbtom, velikost: 2,7x1,2 cm, deb. 0,7 cm 47. odbitek, inv. št. 97HR001/79, kv. 21, SE 002, kremenov odbitek, velikost: 1,8x1,3 cm, deb. 0,6 cm 48. odbitek, inv. št. 97HR001/80, kv. 22, SE 002, kremenov odbitek, velikost: 2,3x1,5 cm, deb. 0,5 cm 49. odbitek, inv. št. 97HR001/82, kv. 22, SE 002, kremenov odbitek, velikost 1,4x1,3 cm, deb. 0,4 cm 50. odbitek, inv. št. 97HR001/90, kv. 23, SE 002, kremenov odbitek, velikost 2,8x1,6 cm, deb. 0,7 cm 51. odbitek, inv. št. 97HR001/92, kv. 23, SE 002, kremenov odbitek, velikost 2,8x2,1 cm, deb. 0,7 cm 52. odbitek, inv. št. 97HR001/81, kv. 22, SE 002, kremenov odbitek, velikost 1,9x1,0 cm, deb. 0,5 cm

odbitek; inv. št. 97HR001/74

30

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

odbitek, inv. št. 97HR001/79

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

31


TABELA 6 53. odbitek, inv. št. 97HR002/06, kv. 24, SE 002, kremenov odbitek trikotnega preseka, velikost: 1,5x1,7 cm, deb. 0,6 cm 54. odbitek, inv. št. 97HR002/07, kv. 24, SE 002, kremenov odbitek trikotnega preseka, velikost 2,3x1,0 cm, deb. 0,5 cm 55. odbitek, inv. št. 97HR002/09, kv. 24, SE 002, kremenov odbitek, velikost 1,6x1,0 cm, deb. 0,4 cm 56. odbitek, inv. št. 97HR002/10, kv, 24, SE 002, kremenov odbitek, velikost 1,5x1,1 cm, deb. 0,4 cm 57. odbitek, inv. št. 97HR002/11, kv. 24, SE 002, odbitek iz porfirja, velikost: 2,8x2,0x1,8 cm 58. odbitek, inv. št. 97HR002/12, kv. 24, SE 002, kremenov odbitek, velikost 1,8x1,2 cm, deb. 0,6 cm 59. fragment kamnite sekire, inv. št. 97HR002/13, narejena je iz prodnika, ohranjen je del, ki pripada glajeni sekalni površini, velikost: v. 4,4 cm, š. 2,5 cm, deb. 1,6 cm 60. odbitek; inv. št. 97HR002/16, kv. 25, SE 002, nm.v. 237,13 m, kremenov odbitek, vel. 2,6x1,7 cm, deb. 0,8 cm 61. odbitek; inv. št. 97HR002/18, kv. 25, SE 002, nm.v. 237,00 m, kremenov odbitek, vel. 3,0x1,6 cm, deb. 0,5 cm 62. odbitek, inv. št. 97HR002/19, kv. 25, SE 002, nm.v. 236,98 m, kremenov odbitek, vel.: 2,3x1,4 cm, deb. 0,3 cm 63. kamen; inv. št. 97HR002/14, kv. 25, SE 002, gl. 35 - 55 cm, fragment kamnite sekire iz serpentinita z vidno prevrtino, vel. 6,6x4,3 cm, deb. 1,8 cm

fragment kamnite sekire, inv. št. 97HR002/13

kamen; inv. št. 97HR002/14

odbitek; inv. št. 97HR002/16, 32

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

odbitek; inv. št. 97HR002/18 ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

33


TABELA 7 64. odbitek; inv. št. 97HR002/20, kv. 25, SE 002, nm.v. 236,99 m, kremenov odbitek, vel.: 2,8x1,8 cm 65. odbitek; inv. št. 97HR002/22, kv. 25, SE 002, kremenov odbitek; vel.: 1,6x1,8 cm 66. odbitek; inv. št. 97HR002/24, kv. 26, SE 002, gl. 35-50 cm, kremenov odbitek; vel.: 1,8x1,3 cm 67. odbitek; inv. št. 97HR002/25, kv. 26, SE 002, nm.v. 237,35 m, kremenov odbitek, vel.: 1,8x1,4 cm 68. odbitek, inv. št. 97HR005/09, kv. 24, SE 002, gl. 35 - 55 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,5 cm, deb. 0,7 cm 69. odbitek, inv. št. 97HR005/10, kv. 2, SE 002, nm.v. 237,29 m, kremenov odbitek, vel.: 1,8x1,5 cm, deb. 0,5 cm 70. odbitek, inv. št. 97HR005/11, kv. 3, SE 002, nm.v. 237,47 m, kremenov odbitek, vel.: 2,8x1,3 cm, deb. 0,5 cm 71. odbitek; inv. št. 97HR005/16, kv. 1, SE 002, nm.v. 236,98 m, kremenov odbitek, vel.: 1,6x1,2 cm, deb. 0,3 cm 72. odbitek; inv. št. 97HR005/17, kv. 6, SE 002, nm.v. 238,95 m, kremenov odbitek, vel.: 1,5x1,9 cm, deb. 0,5 cm 73. odbitek; inv. št. 97HR005/19, kv. 23, SE 002, nm.v. 237,37 m, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,2 cm, deb. 0,3 cm

34

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

35


TABELA 8 74. fragment ustja; inv. št. 97HR005/32, kv. 44, SE 001, gl. 0-20 cm, rjavo žgano, odebeljeno in izvihano ustje lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 2,2x5,6 cm 75. fragment ustja; inv. št. 97HR002/01, kv. 18, SE 001, gl. 0-20 cm, sivo-rjavo žgano izvihano ustje posode, na zunanji površini sta vidna poševna vreza, en daljši (v obliki poševno ležečega križa), glini so primešani rjavi in beli delci, vel.: 4,2x3,6 cm 76. odbitek; inv. št. 97HR002/77, kv. 18, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,0x1,5 cm 77. odbitek; inv. št. 97HR002/79, kv. 18, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,0x1,7 cm 78. odbitek; inv. št. 97HR002/84, kv. 19, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,3x2,0 cm 79. sekira; inv. št. 97HR002/95 , kv. 30, SE 001, gl. 0-20 cm, fragment kamnite sekire iz serpentinita, vel.: 4,3x3,1 cm, deb. 1,3 cm 80. odbitek; inv. št. 97HR002/97, kv. 32, SE 001, gl. 35 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,2 cm 81. odbitek; inv. št. 97HR004/35, kv. 41, SE 001, nm.v. 240,32 m, kremenov odbitek, vel.: 2,5x1,8 cm 82. kamen, inv. št. 97HR004/38, kv. 44, SE 001, gl. 0-20 cm, kamnita sekira iz serpentinita, vel. 6,7x3,0 cm, deb. 1,5 cm 83. sekira; inv. št. 97HR004/40, kv. 44, SE 001, gl. 20-35 cm, fragment kamnite sekire, narejene iz serpentinita, vel.: 4,0x2,3 cm 84. odbitek; inv. št. 97HR004/41, Z od kv. 10, površinska najdba, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,6 cm 85. odbitek; inv. št. 97HR005/12, kv. 10, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,5 cm kamnita sekira inv. št. 97HR004/38

36

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

37


TABELA 9 86. fragment ustja; inv. št. 97HR002/03, kv. 19, SE 002, fragment ustja in ostenja novoveškega lonca, vel.: 18,3x8,7 cm 87. fragment ostenja; inv. št. 97HR002/02, kv. 17, SE 002, rdeče-rjavo žgano ustje posode s popriščem ročaja ali jezičastim izrastkom, glini je primešano veliko kamenčkov, rjavih in črnih delcev, vel.: 4,7x7,6 cm 88. fragment ostenja; inv. št. 97HR002/05, kv. 32, SE 002, ostenje novoveškega lonca z dulcem, vel.: 10,3x7,1 cm, pr. dulca 3,0 cm 89. odbitek; inv. št. 97HR002/40, kv. 6, SE 002, nm.v. 238,72 m, kremenov odbitek, vel.: 4,3x3,0 cm 90. odbitek; inv. št. 97HR002/50, kv. 7, SE 002, nmv. 238,93 m, kremenov odbitek, vel.: 2,3x2,4 cm 91. odbitek; inv. št. 97HR002/44, kv. 6, SE 002, nmv. 238,89 m, kremenov odbitek, vel.: 2,4x1,6 cm 92. odbitek; inv. št. 97HR002/49, kv. 7, SE 002, nmv. 238,97 m, kremenov odbitek, vel.: 1,6x1,2 cm 93. kamen; inv. št. 97HR002/42, kv. 6, SE 002, nmv.v 238,74 m, fragment kamnitega orodja, vel.: 4,8x3,1 cm

38

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

39


TABELA 10 94. odbitek; inv. št. 97HR002/51, kv. 7, SE 002, nmv.v 238,88 m, kremenov odbitek, vel.: 2,1x1,3 cm 95. odbitek; inv. št. 97HR002/56, kv. 8, SE 001, gl. 20-35 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,4x2,9 cm 96. odbitek; inv. št. 97HR002/57, kv. 8, SE 002, nm.v. 239,34 m, kremenov odbitek, vel.: 2,3x1,7 cm 97. odbitek, inv. št. 97HR002/63, kv. 9, SE 001, nm.v. 239,79 m, kremenov odbitek, vel.: 2,7x2,4 cm 98. odbitek; inv. št. 97HR002/59, kv. 8, SE 002, nm.v. 239,36 m, kremenov odbitek, vel.: 1,7x1,5 cm 99. odbitek; inv. št. 97HR002/61, kv. 8, SE 002, nm.v. 239,15 m, kremenov odbitek, vel.: 1,8x1,1 cm 100. odbitek; inv. št. 97HR002/66, kv. 15, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,4 cm 101. odbitek; inv. št. 97HR002/67, kv. 17, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,6x1,2 cm 102. odbitek; inv. št. 97HR002/68, kv. 17, SE 001, gl. 20-35 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,4x2,9 cm 103. odbitek; inv. št. 97HR002/69, kv. 17, SE 001, gl. 20-35 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,1x1,9 cm 104. odbitek; inv. št. 97HR002/72, kv. 17, SE 002, nm.v. 239,62 m, kremenov odbitek, vel.: 1,7x1,5 cm 105. odbitek; inv. št. 97HR002/76, kv. 17, SE 002, nm.v. 239,35 m, kremenov odbitek, vel.: 2,1x1,3 cm

40

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

41


TABELA 11 106. odbitek; inv. št. 97HR002/85, kv. 19, SE 002, gl. 35 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,7x1,0 cm 107. odbitek, inv. št. 97HR002/88, kv. 19, SE 002, nm.v. 239,24 m, kremenov odbitek, vel.: 2,8x1,7 cm 108. kamen; inv. št. 97HR002/86, kv. 19, SE 002 , fragment kamnitega orodja, vel.: 13,2x6,7 cm, deb. 5,0 cm 109. odbitek; inv. št. 97HR002/93, kv. 20, SE 002, nm.v. 238,56 m, kremenov odbitek, vel.: 1,5x1,4 cm 110. odbitek; inv. št. 97HR002/92, kv. 20, SE 002, nm.v. 238,80 m, kremenov odbitek, vel.: 2,6x2,0 cm 111. odbitek; inv. št. 97HR005/13, kv. 18, SE 002, nm.v. 239,38 m, kremenov odbitek, vel.: 2,7x2,5 cm, deb. 1,1 cm 112. odbitek, inv. št. 97HR005/20, kv. 6, SE 002, nm.v. 238,47 m, kremenov odbitek, vel.: 2,3x1,4 cm, deb. 1,2 cm

42

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

43


TABELA 12 113. odbitek; inv. št. 97HR005/21, kv. 19, SE 002, nm.v. 238,83 m, kremenov odbitek, vel.: 2,1x1,8 cm 114. odbitek; inv. št. 97HR005/22, kv. 20, SE 002, nm.v. 238,59, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,9 cm, 115. odbitek; inv. št. 97HR005/23, kv. 20, SE 002, nm.v. 238,33 m, kremenov odbitek, vel.: 2,8x1,8 cm 116. fragment ročaja; inv. št. 97HR003/01, kv. 13, SE 001, rjavo žgan trakasti ročaj, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: d. 4,8, š. 3,8 cm 117. fragment ostenja; inv. št. 97HR003/02, kv. 13, SE 001, nm.v. 240,43 m, rjavo-črno žgano ostenje z delom trakastega ročaja, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,4x6,7 cm, pr. roč. 4,3 cm 118. fragment ostenja; inv. št. 97HR003/03, kv. 13, gl. 20-30 cm, rjavo-črno žgan fragment bikoničnega lonca, narejen je iz dobro prečiščene gline, v kateri je veliko sljude ter posameznih kremenčevih kamenčkov, vel.: 5,0x6,4 cm 119. fragment sklede; inv. št. 97HR003/04, kv. 13, gl. 20-30 cm, fragment ustja oker žgane sklede iz slabo prečiščene gline, v kateri je veliko sljude in črnih delcev, vel.: 2,1x2,3 cm 120. fragment ostenja; inv. št. 97HR003/06, kv. 12a, SE 001, rdeče-rjavo-črno žgano ostenje lonca, največji obod je poudarjen, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 8,4x6,0 cm 121. fragment ostenja; inv. št. 97HR003/06a, kv. 12a, SE 001, rdeče-črno žgano ostenje lonca z delom ročaja, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 6,0x9,7 cm, pr. roč. 2,9 cm

44

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

45


TABELA 13 122. fragment ročaja; inv. št. 97HR003/05, kv. 126, SE 001, rdeče-rjavo-črno žgan ročaj ovalnega preseka s popriščem, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: d. 6,4 cm, pr. 2,8 cm 123. fragment dna; inv. št. 97HR003/07, kv. 13a, SE 001, rjavo-črno žgano dno lonca, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: 2,4x2,5 cm, ohr. v. 2,8 cm 124. fragment ustja; inv. št. 97HR003/08, kv. 13a, SE 001, rjavo-črno žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, površine so črne, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 3,0x3,7 cm 125. fragment ustja; inv. št. 97HR003/09, kv. 13, SE 001, rjavo žgano, ravno prirezano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 2,3x3,1 cm 126. fragment ustja; inv. št. 97HR003/10, kv. 13, SE 001, rjavo-črno žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,4x2,3 cm 127. fragment ročaja; inv. št. 97HR003/11, kv. 13, SE 001, gl. 20-30 cm, rjavo-črno žgani presegajoči ročaj ovalnega preseka, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: pr. 3,5 cm, d. 2,5 cm 128. fragment ročaja; inv. št. 97HR003/12, kv. 13, SE 001, gl. 20-30 cm, rdeče-rjavo žgan ročaj ovalnega preseka in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,0x4,5 cm, pr. roč. 2,4 cm 129. fragment ustja; inv. št. 97HR003/13, kv. 13, SE 001, gl. 20-30 cm, rjavo žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani rjavi in rdeči delci, vel.: 2,4x2,6 cm 130. fragment noge; inv. št. 97HR003/14, kv. 13, SE 001, gl. 20-30 cm, rjavo-črno žgana noga posode, okrašena z okroglimi vbodi v dveh vrstah, glini so primešani rjavi delci, vel.: 4,2x2,9 cm 131. fragment ostenja, inv. št. 97HR003/15, kv. 13, SE 001, gl. 20-30 cm, rjavo-črno žgano bikonično ostenje skodelice z ročajem, glini so primešani črni delci, vel.: 7,2x4,2 cm, pr. roč. 1,6 cm 132. fragment dna; inv. št. 97HR003/16, kv. 36, SE 001, gl. 0-20 cm, rjavo-črno žgano dno lonca, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, velikost 3,8x2,8 cm 133. fragment dna, inv. št. 97HR003/18, kv. 36, SE 001, gl. 20-30 cm, rdeče-rjavo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 10,0x5,4 cm, ohr. v. 3,3 cm

46

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

47


TABELA 14 134. fragment ustja; inv. št. 97HR003/17, kv. 36, SE 001, gl. 0-20 cm, rjavo žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 2,8x1,7 cm 135. fragment ustja; inv. št. 97HR003/19, kv. 38, SE 001, rjavo žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, na notranji površini je ostanek črnega premaza, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,8x3,4 cm 136. fragment ustja; inv. št. 97HR003/20, kv. 38b, SE 001, rdeče žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 2,5x4,0 cm 137. fragment ustja, inv. št. 97HR003/27, kv. 37, SE 001, gl. 20-30 cm, rdeče-rjavo žgano, rahlo odebeljeno in izvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 4.5x6.8 cm 138. fragment ustja; inv. št. 97HR003/28, kv. 37, SE 001, gl. 20-30 cm, rdeče-rjavo žgano, odebeljeno in ravno prirezano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,6x3,4 cm 139. fragment ostenja; inv. št. 97HR003/26, kv. 37, SE 001, gl. 20-35 cm, rdeče-rjavo žgano ostenje lonca z delom ročaja ovalnega preseka, glini so primešani kamenčki, beli in črni delci, vel.: 4,2x5,4 cm, pr. roč. 2,5 cm 140. fragment ostenja; inv. št. 97HR003/21a, kv. 38b, SE 001, rjavo-črno žgano ostenje, največji obod je poudarjen in z delom izrastka, glini so primešani črni delci, vel.: 3,4x4,2 cm 141. fragment ročaja; inv. št. 97HR003/21b, kv. 38b, SE 001, rjavo-črno žgan ročaj ovalnega preseka, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 3,1x3,2 cm 142. fragment dna, inv. št. 97HR003/22, kv. 37, SE 001, gl. 0-20 cm, rjavo-črno žgano dno in del ostenja posode na nogi, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,1x2,5 cm, ohr. v. 2,1 cm 143. fragment dna, inv. št. 97HR003/23, kv. 37, SE 001, rdeče-rjavo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 5,1x2,2 cm, ohr. v. 2,3 cm 144. fragment dna; inv. št. 97HR003/24, kv. 37, SE 001, gl. 20-35 cm, rdeče-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,7x5,2 cm, ohr. v. 2,7 cm 145. fragmentirano dno lonca; inv. št. 97HR003/25, kv. 37, SE 001, gl. 20-35 cm, deformirano rjavo žgano dno lonca je narejeno iz dobro prečiščene gline, površina je glajena, faktura je črna, vel.:pr.7.2 cm, ohr.v. 2,7 cm

48

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

49


TABELA 15 146. fragment ostenja; inv. št. 97HR003/29, kv. 37, SE 001, gl. 20-30 cm, rdeče žgano ostenje posode, največji obod je poudarjen, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 2,7x3,7 cm 147. fragment ustja; inv. št. 97HR003/30, kv. 37, SE 001, gl. 20-30 cm, rdeče žgano ustje in del ostenja z ročajem, glini so primešani kamenčki, rdeči, rjavi in beli delci, vel.: 3,9x3,7 cm, pr. roč. 1,1 cm 148. fragment dna; inv. št. 97HR003/31, kv. 37, SE 001, rdeče-črno žgano ravno dno in del ostenja lončka, na ostenju je ostanek bradavičastega izrastka ali ročaja okroglega preseka, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: pr. dna 5,4 cm, ohr. v. 3,6 cm 149. fragment zajemalke; inv. št. 97HR003/32, kv. 37, SE 001, rdeče-rjavo žgano ostenje zajemalke, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 3,1x2,8 cm 150. fragment ostenja; inv. št. 97HR003/33, kv. 37, SE 001, rdeče-rjavo žgano ostenje posode, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci,vel.:3,4x4,1 cm 151. fragment ustja; inv. št. 97HR003/34, kv. 37, SE 001, rdeče-črno žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 2,4x3,3 cm 152. fragment ustja; inv. št. 97HR003/35, kv. 37, SE 001, rdeče-oker žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, črni in rdeči delci, vel.: 3,2x3,2 cm 153. fragment ustja; inv. št. 97HR003/36, kv. 37, SE 001, rjavo-črno žgano, uvihano in ravno prirezano ustje in del ostenja sklede, na notranji površini je ostanek črnega premaza, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 3,9x4,5 cm 154. fragment ustja; inv. št. 97HR003/37, kv. 37, SE 001, rjavo žgano, rahlo uvihano in ravno prirezano ustje, na ostenju sta bradavičasta izrastka, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 2,8x5,8 cm 155. fragment dna; inv. št. 97HR003/43b, kv. 37, SE 001, rjavo žgano dno posode na nogi in del ostenja, glini so primešani črni delci, vel.: 2,0x5,8 cm 156. fragment ustja; inv. št. 97HR003/39, kv. 37, SE 001, rjavo-črno žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, rjavi in rdeči delci, vel.: 1,7x2,5 cm 157. fragment ustja; inv. št. 97HR003/40, kv. 37, SE 001, rdeče-rjavo žgano izvihano ustje in del ostenja lončka, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,8x2,8 cm 158. fragment ustja; inv. št. 97HR003/41, kv. 37, SE 001, rjavo žgano, ravno prirezano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani črni in rdeči delci, vel.: 2,7x2,7 cm 159. fragment dulca; inv. št. 97HR003/42, kv. 37, SE 001, rjavo-črno žgan dulec zajemalke s prevrtino, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,2x3,3 cm 160. fragment ustja; inv. št. 97HR003/43a, kv. 37, SE 001, rjavo žgano, rahlo odebeljeno ustje in del ostenja posode, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 3,5x4,0 161. fragment dna; inv. št. 97HR003/38, kv. 37, SE 001, rdeče-rjavo-črno žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,6x4,6 cm, ohr. v. 2,8 cm 162. fragment dna; inv. št. 97HR003/45. kv. 37, SE 001, rjavo žgano dno lonca, glini so primešani kamenčki, beli in črni delci, vel.: 3,2x2,6, ohr. v. 1,7 cm 50

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

51


TABELA 16 163. fragment ustja; inv. št. 97HR003/49, kv. 37, SE 001, rjavo-sivo žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,5x2,8 cm 164. fragment ostenja; inv. št. 97HR003/47, kv. 37, SE 001, nm.v. 240,34 m, rjavo-sivo žgano ostenje, največji obod je poudarjen, na zunanji površini je ostanek črnega premaza, glini so primešani črni delci, vel.: 3,4x4,4 cm 165. fragment ustja; inv. št. 97HR003/48, kv. 37, SE 001, rdeče-črno žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 1,9x3,4 cm 166. fragment dna; inv. št. 97HR003/46, kv. 37, SE 001, rjavo žgano dno posode, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,1x3,8 cm 167. fragment ostenja; inv. št. 97HR003/50, kv. 37, SE 001, rdeče-rjavo-črno žgano ostenje posode, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 3,1x3,4 cm 168. fragment ustja; inv. št. 97HR003/54, kv. 37, SE 001, oker-sivo žgano ustje in del ostenja sklede, na notranji površini je ostanek črnega premaza, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 2,6x3,6 cm 169. fragment zajemalke; inv. št. 97HR003/52, kv. 37, SE 001, oker-sivo žgan dulec z vidno prevrtino in del ostenja, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 2,9x5,1 cm 170. fragment zajemalke; inv. št. 97HR003/53, kv. 37, SE 001, sivo žgan dulec z vidno prevrtino, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 2,7x3,6 cm 171. fragment zajemalke; inv. št. 97HR003/51, kv. 37, SE 001, rjavo-sivo žgan dulec zajemalke z vidno prevrtino, glini so primešani kamenčki, rjavi in rdeči delci, vel.: 2,7x3,9 cm 172. fragment ustja; inv. št. 97HR003/55, kv. 37, SE 001, rjavo-črno žgano, ravno prirezano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani beli, rdeči in rjavi delci, vel.: 2,3x3,8 cm 173. fragment ustja; inv. št. 97HR003/56, kv. 37, SE 001, rjavo žgano, ravno prirezano ustje in del ostenja sklede, tik pod ustjem, na zunanji strani je vodoravna ozka kanelura, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 2,1x3,0 cm 174. fragment ustja; inv. št. 97HR003/58, kv. 37, SE 001, rdeče-rjavo žgano, rahlo uvihano in ravno prirezano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 2,4x4,2 cm 175. fragment dna; inv. št. 97HR003/57b, kv. 37, SE 001, rdeče-rjavo žgano dno lonca, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: 3,8x3,8 cm 176. fragment dna; inv. št. 97HR003/57a, kv. 37, SE 001, rjavo-črno žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in rdeči delci, vel.: 4,0x1,7 cm, ohr. v. 2,3 cm

52

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

53


TABELA 17 177. fragment ostenja; inv. št. 97HR003/59, kv. 37, SE 001, rjavo-črno žgano bikonično ostenje sklede, glini so primešani kamenčki, rdeči in rjavi delci, vel.: 3,5x5,1 cm 178. fragment dna; inv. št. 97HR003/60, kv. 37, SE 001, rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lončka, glini so primešani posamezni večji kamenčki, rdeči, beli in večji črni delci, vel.: pr. dna 3,7 cm, ohr. v. 3,0 cm 179. fragment dna; inv. št. 97HR003/62, kv. 37a, SE 001, rdeče-sivo žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 2,8x2,9 cm, ohr. v. 2,5 cm 180. fragment ustja; inv. št. 97HR003/63, kv. 37a, SE 001, rjavo-črno žgano ravno prirezano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, beli, rdeči in rjavi delci, vel.: 1,8x3,9 cm 181. fragment dna; inv. št. 97HR003/64, kv. 37a, SE 001, rjavo-črno žgano dno lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,4x2,8 cm 182. fragment ustja; inv. št. 97HR003/66, kv. 37a, SE 001, oker-sivo žgano, uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, rdeči, črni in rjavi delci, vel.: 3.0x3,6 cm 183. fragment ostenja; inv. št. 97HR003/65, kv. 37a, SE 001, rdeče-oker žgano ostenja posode z ornamentom v obliki smrekove vejice, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 2,2x3,0 cm 184. fragment ostenja; inv. št. 97HR003/67, kv. 37a, SE 001, rjavo-črno žgano ostenje sklede, največji obod je poudarjen, vel.: 4,6x5,6 cm 185. fragment dna; inv. št. 97HR003/68, kv. 37a, SE 001, rdeče-črno žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel.: 2,9x2,0 cm, ohr. v. 1,8 cm 186. fragment ustja; inv. št. 97HR003/69, kv. 37a, SE 001, rdeče-rjavo žgano ustje z delom ročaja in del ostenja lonca, glini so primešani črni in rdeči delci, vel.: 2,5x4,4 cm, pr. roč. 2,1 cm 187. fragment dna; inv. št. 97HR003/70, kv. 37b, SE 001, rdeče-rjavo-črno žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, beli, črni in rjavi delci, vel.: 3,3x2,2 cm, ohr. v. 2,2 cm 188. odbitek; inv. št. 97HR005/05, 06, kv. 40, SE 001, gl. 20-35 cm, kremnov odbitek, vel.:2,0x1,9 cm 189. odbitek; inv. št. 97HR005/05, 06, kv. 40, SE 001, gl. 20-35 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,7x1,5 cm 190. odbitek; inv. št. 97HR004/45, kv. 12a, SE 001, nm.v. 240,37 m, kremenov odbitek, vel.: 1,8x1,4cm 191. odbitek; inv. št. 97HR004/46, kv. 13, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,0x1,5 cm 192. kamen; inv. št. 97HR004/48, kv. 13, SE 001, nm.v. 240,62 m, kamnito orodje, vel.: 8,9x3,8 cm, deb. 2,4 cm

54

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

55


TABELA 18 193. odbitek; inv. št. 97HR004/50, kv. 13, SE 001, nm.v. 240,45 m, kremenov odbitek, vel.: 4,3x3,2 cm 194. kamen; inv. št. 97HR004/70, kv. 37, SE 001, nm.v. 240,45 m, fragment kamnite sekire s prevrtino, narejena iz serpentinita; vel.: 7,4x6,0 cm 195. odbitek; inv. št. 97HR004/57, kv. 13a, SE 001, nm.v. 240,51 m, kremenov odbitek, vel.: 2,8x1,8 cm 196. odbitek; inv. št. 97HR004/65, kv. 36, SE 001, nm.v. 240,47 m, kremenov odbitek, vel.: 2,6x1,8 cm 197. odbitek; inv. št. 97HR004/73, kv. 37a, SE 001, nm.v. 240,64 m, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,1 cm 198. odbitek; inv. št. 97HR004/71, kv. 37, SE 001, nm.v. 240,41 m, kremenov odbitek, vel.: 2,2x2,9 cm 199. kamen: inv. št. 97HR004/67, kv. 37, SE 001, gl. 0-20 cm, obdelan kamen, vel.: 16,5x6,4 cm, deb. 5,0 cm

56

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

57


TABELA 19 200. odbitek; inv. št. 97HR004/77, kv. 37a, SE 001, nm.v. 240,63 m, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,5 cm 201. odbitek; inv. št. 97HR004/81, kv. 37a, SE 001, nm.v. 240,76 m, kremenov odbitek, vel.: 2,5x1,5 cm 202. odbitek; inv. št. 97HR004/97, kv. 38a, SE 001, nm.v. 240,54 m, kremenov odbitek, vel.: 2,5x2,2 cm 203. kamen; inv. št. 97HR004/82, kv. 37a, SE 001, fragment kamnitega orodja, vel.: 6,3x5,5 cm, deb. 3,2 cm 204. kamen; inv. št. 97HR004/88, kv. 37a, SE 001, nm.v. 240,43 m, fragment kamnitega orodja iz serpentinita, vel.: 8,7x6,6 cm, deb. 6,0 cm 205. kamen; inv. št. 97HR004/91, kv. 37b, SE 001, fragment kamnitega orodja, vel.: 14,3x7,4 cm, deb. 5,1 cm 206. kamen; inv. št. 97HR004/86, kv. 37a, SE 001, nm.v. 240,56 m, kamnito orodje, vel.: 10,2x4,7 cm, deb. 2,6 cm

58

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

59


TABELA 20 207. kamen; inv. št. 97HR004/98, kv. 38b, SE 001, fragment kamnitega orodja, vel.: 6,5x7,3 cm, deb. 3,0 cm 208. odbitek; inv. št. 97HR005/01, kv. 39, SE 001, gl. 20-30 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,7x1,6 cm 209. odbitek; inv. št. 97HR005/24, kv. 12b, SE 001, nm.v. 240,47 m, kremenov odbitek, vel.: 1,5x1,2 cm 210. kamen; inv. št. 97HR005/02, kv. 40, SE 001, gl. 0-20 cm, fragment kamnite sekire iz serpentinita, vel.: 6,0x3,8 cm 211. odbitek; inv. št. 97HR005/25, kv. 13b, SE 001, nm.v. 240,79 m, kremenov odbitek, vel.: 2,5x1,5 cm 212. odbitek; inv. št. 97HR005/26, kv. 13b, SE 001, nm.v. 240,79 m, kremenov odbitek, vel.: 1,5x1,0 cm 213. odbitek; inv. št. 97HR005/27, kv. 15, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,7 cm 214. kamen; inv. št. 97HR004/47, kv. 13, SE 001, gl. 20-30 cm, fragment kamnite sekire iz serpentinita, vel. 3,7x2,9 cm, deb. 0,7 cm 215. odbitek, inv. št. 97HR004/44, kv. 12, SE 002, nm.v. 240,22 m, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,8 cm

60

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

61


TABELA 21 216. fragment dna; inv. št. 97HR003/71, kv. 37, SE 019, rjavo-sivo žgano ravno dno in del ostenja lonca, notranja površina je črna, glini so primešani beli, črni in večji rdeči delci, vel.: 4,8x2,5 cm, ohr. v. 3,1 cm 217. fragment ostenja; inv. št. 97HR003/76, kv. 37, SE 019, rjavo-sivo žgano ostenje posode s popriščem trakastega ročaja, glini so primešani črni delci, vel.: 5,2x7,0 cm, pr. roč. 3,4 cm 218. fragment ostenja; inv. št. 97HR003/78, kv. 37, SE 001, rjavo-sivo žgano ostenje posode, največji obod je poudarjen, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, na površinah so ostanki zoglenele snovi, vel.: 6,6x6,3 cm 219. noga posode; inv. št. 97HR003/73, kv. 37, SE 019, nm.v. 240,28 m, rdeče-oker žgana noga posode, pri dnu je razširjena, glini so primešani rjavi in rdeči delci, vel.: v. 5,7 cm, pr. dna 6,4 cm, pr. na sredini noge 5,4 cm 220. fragment ročaja; inv. št. 97HR003/75, kv. 37, SE 019, rjavo-črno žgan ročaj ovalnega preseka, glini so primešani črni delci, vel.: 2,6x2,2 cm 221. fragment ostenja; inv. št. 97HR003/77, kv. 37, SE 019, sivo-rjavo žgano ostenje posode s popriščem ročaja, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 4,0x4,6 cm 222. fragment ostenja; inv. št. 97HR003/74, kv. 37, SE 019, rdeče-črno žgano ostenja posode, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 7,5x6,4 cm 223. fragment dna; inv. št. 97HR003/72, kv. 13, SE 019, rdeče-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, beli in črni delci, vel.: 11,3x6,3 cm, ohr. v. 2,8 cm

62

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

63


TABELA 22 224. fragment ustja; inv. št. 97HR003/84, kv. 37, SE 019, oker-sivo-črno žgano, uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 5,3x5,1 cm 225. fragment ustja; inv. št. 97HR003/81, kv. 37, SE 019, rdeče-rjavo žgano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani rdeči in črni delci, na zunanji površini je ostanek rdečega premaza, vel.: 3,8x5,1 cm 226. fragment ostenja; inv. št. 97HR003/85, kv. 37, SE 019, rjavo-črno žgano bikonično ostenje, površine so črne, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 5,2x4,8 cm 227. fragment ustja; inv. št. 97HR003/79, kv. 37, SE 019, rjavo-črno žgano, uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 4,6x6,3 cm 228. fragment dna; inv. št.97HR003/83, kv. 37, SE 019, rdeče-črno ravno dno in del ostenja lonca, glini je primešano veliko kamenčkov in rjavi delci, vel.: 7,2x3,1 cm, ohr. v. 3,3 cm 229. fragment dna; inv. št. 97HR003/82, kv. 37, SE 019, črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in večji črni delci, vel.: pr. 7,2 cm, ohr. v. 2,1 cm 230. fragment dna; inv. št. 97HR003/80, kv. 37, SE 019, rdeče-rjavo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel.: 6,6x4,4 cm, ohr. v. 2,2 cm 231. fragment dna; inv. št. 97HR003/86, kv. 37, SE 019, rdeče-rjavo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini je primešano veliko kamenčkov, črni in rjavi delci, vel.: 11,2x6,3 cm, ohr. v. 5,2 cm 232. fragment dna; inv. št. 97HR003/87, kv. 37, SE 019, rdeče-rjavo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini je primešano veliko kamenčkov in črnih delcev, vel.: 9,3x2,3 cm, ohr. v. 3,5 cm 233. fragment dna; inv. št. 97HR003/88, kv. 37, SE 019, rjavo-črno žgano dno lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,2x2,2 cm, ohr. v. 1,4 cm

64

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

65


TABELA 23 234. fragment ustja; inv. št. 97HR003/93, kv. 37, SE 019, rdeče žgano rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 4,4x5,8 cm 235. fragment ustja; inv. št. 97HR003/94, kv. 37, SE 019, oker žgano, uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani črni, rdeči in večji rjavi delci, vel.: 3,1x5,7 cm 236. fragment ustja; inv. št. 97HR003/96b, kv. 37, SE 019, rjavo-črno žgano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel.: 2,8x3,7 cm 237. fragment noge; inv. št. 97HR003/99, kv. 37, SE 019, sivo-črno-rjavo žgana, pri dnu razširjena noga posode, glini so primešani črni delci, vel.: 5,5x6,0 cm 238. ročaj; inv. št. 97HR003/95, kv. 37, SE 019, rdeče-črno žgan ročaj z delom ostenja, glini je primešano veliko kamenčkov in rjavih delcev, vel.: 5,1x3,5 cm, pr. roč. 1,3 cm 239. fragment noge; inv. št. 97HR003/91, kv. 37, SE 019, rjavo-sivo-črno žgana, pri dnu razširjena noga posode, glini so primešani rjavi delci, vel.: 3,9x4,1 cm 240. fragment ustja; inv. št. 97HR003/92, kv. 37, SE 019, rjavo-sivo žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rjavi delci, vel.: 3,5x4,2 cm 241. fragment posode na nogi; inv. št. 97HR003/89, kv. 37, SE 019, rjavo-sivo-črno žgano dno in del ostenja ali noge posode, na zunanji površini so okrogli vbodi, glini so primešani rdeči, rjavi in črni delci, vel.: 2,6x10,6 cm 242. fragment dna; inv. št. 97HR003/90, kv. 37, SE 019, rdeče-rjavo žgano ravno dno in del ostenja lonca, površine so črne, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 10,2x3,2 cm, ohr. v. 6,1 cm 243. dno lonca; inv. št. 97HR003/97, kv. 37, SE 019, rdeče-črno žgano vbočeno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: pr. 6,2 cm, ohr. v. 5,5 cm

66

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

67


TABELA 24 244. fragment ustja; inv. št. 97HR004/04, kv. 37, SE 019, rjavo žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, največji obod je poudarjen, glini so primešani kamenčki, beli in črni delci, vel.: 5,1x8,8 cm 245. fragment ustja; inv. št. 97HR004/06, kv.37, SE 019, rjavo-črno žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, največji obod je poudarjen, glini so primešani kamenčki, beli, črni in rjavi delci, vel.: 9,9x13,3 cm 246. ročaj; inv. št. 97HR003/98, kv. 37, SE 019, rdeče-rjavo-črno žgan presegajoči trakasti ročaj in del ostenja z vidnim ornamentom - trije vodoravni nizi vrezov v obliki kratkih črtic, glini so primešani rjavi delci, vel.: 6,2x4,6 cm, pr. roč. 2,4 cm 247. fragment ustja; inv. št. 97HR003/96a, kv. 37, SE 019, rdeče-črno žgano, rahlo odebeljeno in ravno prirezano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, rdeči in rjavi delci, vel.: 2,8x3,7 cm 248. fragment dna; inv. št. 97HR004/01, kv. 37, SE 019, rjavo-črno žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki, rdeči in rjavi delci, vel.: 10,3x9,8 cm 249. fragment ustja; inv. št. 97HR004/05, kv. 37, SE 019, rjavo-črno žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, beli, črni in rjavi delci, vel.: 3,6x5,0 cm 250. fragment dna posode; inv. št. 97HR004/02, kv. 37, SE 019, rjavo-sivo žgan fragment dna posode, narejen iz slabo prečiščene gline, v kateri je veliko kremenčevih kamenčkov ter nekaj črnih in rjavih delcev, vel.: ohr.v. 4,6 cm 251. fragment ustja; inv. št. 97HR004/03, kv. 37, SE 019, rjavo žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: 4,4x4,3 cm ročaj; inv. št. 97HR003/98

68

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

69


TABELA 25 252. fragment dna; inv. št. 97HR004/07, kv. 37, SE 019, rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi, črni in rdeči delci, vel.: pr. 14,3 cm, ohr. v. 2,9 cm 253. fragment zajemalke; inv. št. 97HR004/08, kv. 37, SE 019, črno žgan fragment zajemalke, glini so primešani kamenčki, rjavi in rdeči delci, vel.: 3,0x3,5 cm 254. fragment dna; inv. št. 97HR004/10, kv. 37a, SE 019, rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, črni, rdeči in večji rjavi delci, vel.: 10,6x4,4 cm, ohr. v. 3,0 cm 255. fragment ustja: inv. št. 97HR004/13, kv. 37a, SE 019, rjavo-črno žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 3,7x6,9 cm 256. fragment dna, inv. št. 97HR004/12, kv. 37a, SE 019, rdeče-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini je primešano veliko kamenčkov, beli, rjavi in črni delci, vel.: 7,9x5,0 cm, ohr. v. 3,3 cm 257. fragment dna, inv. št. 97HR004/09, kv. 37, SE 019, rdeče-rjavo žgano ravno dno lonca, na notranji površini je ostanek črnega premaza, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,6x3,0 cm, ohr. v. 1,5 cm 258. fragment dna; inv. št. 97HR004/11, kv. 37a, SE 019, rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel.: 7,8x5,3 cm, ohr. v. 2,3 cm 259. fragment ostenja; inv. št. 97HR004/14, kv. 37a, SE 019, rjavo-sivo žgano ostenje sklede, največji obod je odebeljen in poudarjen, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 4,6x5,4 cm 260. fragment ročaja; inv. št. 97HR004/15, kv. 37a, SE 019, rdeče-črno žgan trakasti ročaj z delom ostenja, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,2x3,7 cm, pr. roč. 2,9 cm 261. fragment ostenja; inv. št. 97HR004/17, kv. 37a, SE 019, rdeče-rjavo žgano bikonično ostenje sklede, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: 2,7x5,5 cm 262. fragment ostenja; inv. št. 97HR004/16, kv. 37a, SE 019, rdeče-rjavo-sivo-črno žgano ostenje posode z delom jezičastega izrastka ali ročaja, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 2,5x6,2 cm

70

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

71


TABELA 26 263. fragment ustja; inv. št. 97HR005/15, kv. 37, SE 019, oker-sivo-črno žgano, ravno prirezano ustje in del ostenja s poudarjenim največjim obodom, na notranji površini je ostanek črnega premaza, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 6,5x7,6 cm 264. fragment ustja; inv. št. 97HR005/14, kv. 37, SE 019, rdeče-črno žgano ustje in del ostenja posode, na površini je ostanek črnega premaza, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 2,7x1,8 cm 265. dno lonca; inv. št. 97HR005/30, kv. 37, SE 019, rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, na ostenju viden ostanek izrastka ali ročaja, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: pr. dna 7,0 cm, ohr. v. 4,9 cm 266. fragment ustja; inv. št. 97HR005/31, kv. 37, SE 019, rdeče-rjavo-črno žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: 5,7x7,8 cm 267. vretence; inv. št. 97HR005/29, kv. 37, SE 019, nm.v.240,29 m, rdeče žgano, glini so primešani rjavi delci, vel.: pr. 4,1 cm, deb. 1,5 cm 268. kamen; inv. št. 97HR004/72, kv. 37, SE 019, fragment kamnitega orodja, vel.: 6,9x6,1 cm, deb. 2,9 cm 269. kamen; inv. št. 97HR004/89, kv. 37a, SE 019, nm.v. 240,51 m, kamnito orodje, vel.: 11,2x6,8 cm, deb. 4,5 cm vretence inv. št. 97HR005/29

72

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

73


TABELA 27 270. fragment ostenja; inv. št. 97HR004/18, kv. 13a,b, SE 021, rdeče žgano bikonično ostenje sklede, glini so primešani kamenčki, beli, rdeči in črni delci, vel.: 5,4x7,9 cm 271. fragment ročaja; inv. št. 97HR004/19, kv. 13a,b, SE 021, rdeče-rjavo žgan ročaj ovalnega preseka s popriščem, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: d. 5,4 cm, pr. 2,7 cm 272. fragment ostenja; inv. št. 97HR004/20, kv. 13a,b, SE 021, rjavo-črno žgano ostenje in ustje lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,6x4,0 cm 273. fragment latvice; inv. št. 97HR004/21, kv. 13a, SE 023, rdeče-rjavo-črno žgano uvihano ustje, del ostenja in ravno dno, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: ohr. v. 10,5 cm, pr. dna 6,0 cm

74

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

75


TABELA 28 274. fragment ustja; inv. št. 97HR004/24, kv. 13a, SE 023, rdeče-črno žgano izvihano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani beli in črni delci, vel.: 1,9x3,4 cm 275. vretence; inv. št. 97HR004/22, kv. 13a, SE 023, keramično stožčasto vretence, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: pr. 3,5 cm, v. 2,7 cm 276. fragment dna; inv. št. 97HR004/23, kv. 13a, SE 023, rdeče-rjavo žgano dno lonca, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,2x2,4 cm, ohr. v. 1,5 cm 277. fragment ustja; inv. št. 97HR004/25, kv. 38b, SE 027, rjavo-sivo žgano izvihano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani beli, rdeči in rjavi delci, vel.: 4,3x6,9 cm 278. fragment dna; inv. št. 97HR004/26, kv. 38b, SE 027, rdeče-rjavo-črno žgano ravno dno in del bikoničnega ostenja lonca, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: dno 8,7x3,9 cm, ohr. v. 3,2 cm, ostenje 4,5x8,7 cm

vretence; inv. št. 97HR004/22

76

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

77


TABELA 29 279. odbitek; inv. št. 97HR006/04, kv. 64, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,5x1,0 cm, deb. 0,6 cm 280. odbitek; inv. št. 97HR006/05, kv. 64, SE 001, gl. 20-35 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,9x2,0 cm, deb. 0,8 cm 281. odbitek; inv. št. 97HR006/06, kv. 82, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,0-2,0 cm, deb. 1,0 cm 282. odbitek; inv. št. 97HR006/07, kv. 83, SE 001, gl. 20-35 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,7 cm, deb. 0,9 cm 283. fragment ročaja; inv. št. 97HR006/44, kv. 78, SE 001, rdeče-črno žgan ročaj ovalnega preseka, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: d. 3,0 cm, pr. 2,5 cm 284. fragment ustja; inv. št. 97HR007/01, kv. 61b, SE 001, gl. od 20 cm, rdeče-rjavo žgano izvihano ustje posode, glini so primešani rjavi in rdeči delci, vel.: 5,2 x 3,2 cm 285. fragment ustja; inv. št. 97HR006/46, kv. 79, SE 001, rdeče žgano uvihano ustje in del ostenja posode, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 2,3x3,0 cm 286. fragment ustja; inv. št. 97HR006/45, kv. 78, SE 001 rdeče-rjavo-sivo žgano uvihano ustje in del ostenja posode, glini je primešano veliko sljude ter belih in rjavih delcev, vel.: 2,6x2,0 cm 287. fragment ostenja; inv. št. 97HR006/49, kv. 92, SE 001, gl. 20 cm, rjavo-sivo žgano ostenje posode, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 3,8x3,4 cm 288. fragment ustja; inv. št. 97HR006/48, kv. 90, SE 001, rdeče-oker žgano ustje in del ostenja posode, glini je primešano veliko sljude ter rjavih in črnih delcev, vel.: 2,2x3,4 289. steklo; inv. št. 97HR006/47, kv. 82, SE 001, gl. 0-20 cm, fragment odebeljenega in izvihanega ustja in del vratu steklenice, vel.: pr. ustja 2,6 cm, ohr. v. 2,0 cm 290. fragment dna; inv. št. 97HR006/50, kv. 99, SE 001, rjavo žgano dno keramičnega predmeta, del ostenja in ustje, ki je valovito, površine so črne, vel.: 2,5x1,0 cm, ohr. v. 0,7 cm 291. fragment dna; inv. št. 97HR006/42, kv. 77, SE 001, gl. 0-20 cm, rdeče-oker-sivo žgano ravno dno posode, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 3,8x3,1 cm 292. odbitek; inv. št. 97HR006/03, kv. 63, SE 002, kremenov odbitek, vel.: 1,9x2,0 cm, deb. 0,7 cm

78

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

79


TABELA 30 293. odbitek; inv. št. 97HR006/21, kv. 56, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,0x1,9 cm, deb. 0,5 cm 294. kamen; inv. št. 97HR006/41, kv. 57, SE 001, gl. 0-20 cm kamnito orodje iz serpentinita, vel.: 5,5x4,4 cm, deb. 2,4 cm 295. odbitek; inv. št. 97HR006/16, kv. 92, SE 001, gl. 20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,0x1,9 cm, deb. 0,6 cm 296. odbitek; inv. št. 97HR006/35, kv. 90, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,8x2,4 cm, deb. 1,5 cm 297. izvrtek; inv. št. 97HR006/17, kv. 99, SE 001, gl. 0-20 cm, vel.: d. 1,7 cm, pr. 1,5 cm 298. kamen;inv. št. 97HR006/15, kv. 92, SE 001, gl. 0-20 cm, fragment kamnitega orodja iz serpentinita, vel.: 6,6x4,0 cm, deb. 2,1 cm 299. odbitek; inv. št. 97HR006/26, kv. 65, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,6x2,3 cm, deb. 0,6 cm 300. odbitek; inv. št. 97HR006/28, kv. 77, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,1x2,2 cm, deb. 0,7 cm 301. odbitek; inv. št. 97HR006/19, kv. 54, SE 001, površ. najdba, kremenov odbitek, vel.: 2,0x1,5 cm, deb. 0,4 cm 302. odbitek; inv. št. 97HR006/33, kv. 80, SE 001, gl. od 20 cm, kremenov odbitek, vel.: 4,4x1,5 cm, deb.1,3 cm 303. odbitek; inv. št. 97HR006/36, kv. 91, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,3x2,2 cm, deb. 1,0 cm

80

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

81


TABELA 31 304. odbitek; inv. št. 97HR006/37, kv. 92, SE 001, gl. 20 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,1x2,4 cm, deb. 0,4 cm 305. odbitek; inv. št. 97HR006/39, kv. 100, SE 001, gl. 20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,3x2,5 cm, deb. 1,0 cm 306. odbitek; inv. št. 97HR006/40, kv. 101, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,0x2,1 cm, deb. 0,7 cm 307. kamen; inv. št. 97HR006/52, kv. 58, SE 001, gl. 0-20 cm, fragment žrmelj, vel.: 7,7x6,5 cm, deb. 3,5 cm 308. odbitek; inv. št. 97HR006/53, kv. 67, SE 001, gl. 20-35 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,3x1,3 cm, deb. 0,5 cm 309. odbitek, inv. št. 97HR006/55, kv. 101, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,8x2,8 cm, deb. 0,5 cm 310. odbitek, inv. št. 97HR006/54, kv. 81, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,8x2,2 cm 311. odbitek; inv. št. 97HR006/31, kv. 79c, d, SE 002, kremenov odbitek, vel.: 1,4x1,0 cm, deb. 0,3 cm 312. odbitek; inv. št. 97HR006/14, kv. 79c, d, SE 002, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,4 cm, deb. 0,5 cm

82

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

83


TABELA 32 313. pipa; inv. št. 97HR008/01, kv. 51, SE 001, gl. 50 cm, fragment keramične pipe, vel.: 3,6x2,0 cm 314. odbitek; inv. št. 97HR008/03, kv. 50, SE 001, gl. 35 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,7x1,3 cm, deb. 1,0 cm 315. odbitek; inv. št. 97HR008/02, kv. 50, SE 001, gl. SE 001, 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,3x1,4 cm, deb. 0,6 cm 316. odbitek; inv. št. 97HR008/07, kv. 59, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,9x1,0 cm, deb. 0,9 cm 317. odbitek; inv. št. 97HR008/09, kv. 70, SE 001, gl. 20-30 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,1x1,4 cm, deb. 0,5 cm 318. odbitek; inv. št. 97HR008/10, kv. 73, SE 001, gl. 20-30 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,9x1,9 cm, deb. 0,9 cm 319. odbitek; inv. št. 97HR008/11, kv. 93, SE 001, gl. 20-40 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,8x1,9 cm, deb. 0,7 cm 320. odbitek; inv. št. 97HR008/16, kv. 94, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,7 cm, deb. 1,1 cm 321. odbitek; inv. št. 97HR008/21, kv. 95, SE 001, gl. 20-40 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,6 cm, deb. 1,1 cm 322. orodje; inv. št. 97HR008/30, kv. 52, SE 001, gl. 20-30 cm, kremenovo orodje, lahko strgalo, na polkrožno oblikovanem robu ima retuše, vel.: 2,3x1,2 cm, deb. 0,6 cm 323. odbitek, inv. št. 97HR008/29, kv. 51, SE 001, gl. 20-30 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,0x2,1 cm 324. odbitek; inv. št. 97HR008/26, kv. 98, gl. 20-40 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,8x1,4 cm, deb. 0,5 cm

orodje; inv. št. 97HR008/30 84

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

85


TABELA 33 325. fragment ustja; inv. št. 97HR008/37, SE 001, gl. 0-20 cm, rjavo-črno žgano, izvihano, na notranji strani poudarjeno ustje lonca, glini so primešani kamenčki, vel.: 1,3x3,8 cm 326. fragment ustja; inv. št. 97HR008/38, kv. 53, SE 001, gl. 0-20 cm, rjavo-črno žgano, izvihano ustje, glini so primešani črni delci, vel.: 1,5x3,2 cm 327. fragment ustja; inv. št. 97HR008/36, SE 001, gl. 0-20 cm, rjavo-črno žgano, rahlo izvihano, na vrhu odebeljeno ustje, tik pod ustjem je vodoravno rebro, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: 2,5x4,6 cm 328. fragment dna; inv. št. 97HR008/35, kv. 44, SE 001, gl. 0-20 cm, rdeče žgano ravno dno, poudarjeno na zunanji strani in del ostenja lonca, glini so primešani rjavi delci, vel.: 5,8x2,5 cm, ohr. v. 2,8 cm 329. odbitek; inv. št. 97HR008/31, kv. 52, SE 001, gl. 20-30 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,5x1,3 cm, deb. 0,8 cm 330. odbitek; inv. št. 97HR008/32, kv. 52, SE 001, gl. 20-30 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,2 cm, deb. 0,4 cm 331. odbitek; inv. št. 97HR008/33, kv. 93, SE 001, gl. 40 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,1x2,3 cm, deb. 0,7 cm 332. odbitek, inv. št. 97HR008/34, kv. 98, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,3x2,5 cm, deb. 0,5 cm 333. kamen; inv. št. 97HR008/41, kv. 76, SE 001, gl. 0-20 cm, kamnito orodje, vel.: 8,4x3,6 cm, deb. 1,1 cm

odbitek; inv. št. 97HR008/32

86

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

87


TABELA 34 334. fragment ustja; inv. št. 97HR008/42, kv. 94, SE 001, gl. 0-20 cm, rdeče-oker žgano in odebeljeno ustje lonca, glini so primešani rjavi delci, vel.: 1,2x3,6 cm 335. fragment ustja; inv. št. 97HR008/40, kv. 74, SE 001, rjavo-oker žgano odebeljeno ustje lonca, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,2x4,6 cm 336. fragment ustja; inv. št. 97HR008/43, kv. 94, SE 001, gl. 0-20 cm, rdeče-črno žgano izvihano ustje lonca, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 1,8x3,5 cm 337. fragment ustja; inv. št. 97HR008/44, kv. 95, SE 001, oker žgano, izvihano, ob prehodu v vrat poudarjeno ustje lonca, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,3x2,5 cm 338. fragment dna; inv. št. 97HR008/39, kv. 72, SE 001, rdeče-črno-rjavo žgano ravno, na zunanji strani rahlo poudarjeno dno in del ostenja lonca, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 3,0x2,1 cm, ohr. v. 1,2 cm 339. kamen; inv. št. 97HR008/45, kv. 97, SE 001, gl. 0-20 cm, kamnito orodje, vel.: 6,2x3,9 cm, deb. 2,0 cm 340. fragment ustja; inv. št. 97HR008/46, kv. 98, SE 001, gl. 0-20 cm, rjavo-črno žgano, izvihano in odebeljeno ustje lonca, glini so primešani črni delci, vel.: 2,4x4,2 cm 341. fragment ustja; inv. št. 97HR008/47, kv. 98, SE 001, gl. 0-20 cm, rdeče žgano, odebeljeno ustje, glini so primešani rjavi delci, vel.: 1,8x4,4 cm

88

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

89


TABELA 35 342. fragment ustja; inv. št. 97HR008/48, kv. 72, SE 002, gl. 20-30 cm, oker-črno žgano, izvihano ustje, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,3x2,7 cm 343. fragment ustja; inv. št. 97HR008/59, kv. 98, SE 002, gl. 20-40 cm, rjavo-črno žgano, izvihano ustje lonca, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 2,3x3,2 cm 344. fragment ustja; inv. št. 97HR008/51, kv. 74, SE 002, gl. 40 cm, rdeče žgano, izvihano ustje lonca, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,3x4,4 cm 345. fragment ustja; inv. št. 97HR008/52, kv. 74, SE 002, gl. 20-40 cm, rdeče žgano, izvihano, na notranji strani poudarjeno ustje, ob prehodu v vrat je rebro, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,8x2,3 cm 346. fragment dna; inv. št. 97HR008/53, SE 002, gl. 20-40 cm, rjavo žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani rjavi in rdeči delci, velikost: 3,8x1,6 cm, ohr. v. 1,7 cm 347. fragment dna; inv. št. 97HR008/55, kv. 93, SE 002, gl. 40 cm, rjavo-črno žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in rdeči delci, vel.: 3,5x1,4 cm, ohr. v. 2,5 cm 348. fragment ustja; inv. št. 97HR008/56, kv. 95, SE 002, gl. 20-40 cm, rjavo-črno žgano odebeljeno uvihano ustje lonca, glini so primešani rjavi delci, vel.: 1,5x2,6 cm 349. fragment ustja; inv. št. 97HR008/54, SE 002, gl. 40 cm, rdeče žgano, izvihano, odebeljeno ustje lonca, glini so primešani rjavi delci, vel.: 1,2x2,6 cm 350. fragment ustja; inv. št. 97HR008/57, kv. 95, SE 002, gl. 20-40 cm, rjavo-črno žgano izvihano ustje lonca, glini so primešani črni delci, vel.: 1,0x2,5 cm 351. fragment ustja; inv. št. 97HR008/49, kv. 74, SE 002, gl. 40 cm, oker-sivo žgano, izvihano in na notranji strani poudarjeno ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rjavi in večji črni delci, vel.: 3,7x3,0 cm 352. fragment ustja; inv. št. 97HR008/58, kv. 95, SE 002, gl. 20-40 cm, rjavo-črno žgano, izvihano ustje lonca, glini so primešani rjavi delci, vel.: 1,2x3,3 cm 353. fragment ustja; inv. št. 97HR008/50, kv. 74, SE 002, gl. 40 cm, rjavo-črno žgano, izvihano ustje lonca, glini so primešani črni delci, vel.: 1,5x4,4 cm 354. odbitek; inv. št. 97HR008/14, kv. 93, SE 013, kremenov odbitek, vel.: 2,5x1,8 cm, deb. 0,8 cm

90

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

91


TABELA 36 355. odbitek; inv. št. 97HR009/07, kv. 116, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,7x1,6 cm, deb. 1,0 cm 356. odbitek; inv. št. 97HR009/08, kv. 116, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,3 cm, deb. 0,7 cm 357. kamen; inv. št. 97HR009/29, kv. 121, gl. 0-20 cm, fragment kamna iz serpentinita, vel.: 4,6x2,5 cm, deb. 1,1 cm 358. kamen; inv. št. 97HR009/30, kv. 121, gl. 0-20 cm, fragment kamna s sledovi obdelave, vel.: 4,6x5,5 cm, deb. 2,7 cm 359. odbitek; inv. št. 97HR009/05, kv. 115, SE 002, gl. 45 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,6x1,2 cm, deb. 0,6 cm 360. odbitek; inv. št. 97HR009/11, kv. 117, SE 002, gl. 20-40 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,2x2,7 cm, deb. 0,7 cm 361. odbitek; inv. št. 97HR009/20, kv. 115, SE 002, gl. 40 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,0x2,0 cm, deb. 0,7 cm 362. odbitek; inv. št. 97HR009/22, kv. 139, SE 002, gl. 20-40 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,5x1,7 cm, deb. 1,0 cm

92

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

93


TABELA 37 363. odbitek; inv. št. 97HR009/19, kv. 146, SE 002, gl. 20-40 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,7x1,1 cm 364. odbitek; inv. št. 97HR009/10, kv. 116, SE 002, gl. 20-40 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,9x0,9 cm 365. odbitek; inv. št. 97HR009/23, kv. 143, SE 002, gl. 20-40 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,8x1,8 cm, deb. 1,0 cm 366. odbitek; inv. št. 97HR009/24, kv. 143, SE 002, gl. 20-40 cm, kremenov odbitek, vel. 1,8x1,4 cm, deb. 0,2 cm 367. odbitek; inv. št. 97HR009/26, strganje sektor 7 , SE 002, gl. 35 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,6x1,4 cm, deb. 0,6 cm 368. odbitek; inv. št. 97HR009/27, strganje sektor 7, SE 002, gl. 35 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,0x1,6 cm, deb. 0,6 cm 369. kamen; inv. št. 97HR009/28, kv. 115, kv. 115, gl. 20-40 cm, fragment kamnitega orodja iz serpentinita, vel.: 5,6x3,1 cm, deb. 2,2 cm

odbitek; inv. št. 97HR009/23

odbitek; inv. št. 97HR009/24 94

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

95


TABELA 38 370. odbitek; inv. št. 97HR010/21, kv. 127, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,9x3,9 cm, deb. 2,1 cm 371. fragment dna; inv. št. 97HR017/22, kv. 160, SE 001, gl. 0-20 cm, sivo-rdeče žgano dno posode, glini so primešani črni delci, vel.: 1,2x1,9 cm, ohr. v. 1,1 cm 372. odbitek; inv. št. 97HR010/19, kv. 112, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,9x4,0 cm, deb. 1,5 cm 373. kamen; inv. št. 97HR010/15, kv. 123, SE 001, gl. 0-20 cm, kamnito orodje, vel.: 11,8x4,6 cm, deb. 2,6 cm 374. fragment ostenja; inv. št. 97HR017/21, kv. 160, SE 001, gl. 0-20 cm, rjavo-črno žgano ostenje posode, vel.: 3,0x5,2 cm 375. kamen; inv. št. 97HR010/16, kv. 138, SE 001, gl. 0-20 cm, fragment kamnite sekire, vel.: 9,9x6,1 cm, deb. 3,8 cm 376. kamen; inv. št. 97HR010/02, kv. 112, SE 001, gl. 0-20 cm, fragment kamna iz serpentinita s sledjo uporabe, vel.: 12,9x6,7 cm, deb. 4,0 cm

96

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

97


TABELA 39 377. fragment ustja; inv. št. 97HR017/13, kv. 159, SE 002, gl. 40 cm, črno žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki in beli delci, vel.: 2,0x2,4 cm 378. fragment ustja; inv. št. 97HR012/14, kv. 135, SE 002, gl. 35 cm, rdeče žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 2,4x4,7 cm 379. fragment ustja; inv. št. 97HR010/14, kv. 123, SE 002, gl. 20-40 cm, rdeče-rjavo žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 3,2x2,0 cm 380. fragment ostenja; inv. št. 97HR012/13, kv.127, SE 002, gl. 35 cm, rjavo-črno žgano ostenje posode, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 2,6x2,9 cm 381. fragment dna; inv. št. 97HR012/12, SE 002, rjavo črno žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 3,0x3,5 cm 382. fragment dna; inv. št. 97HR012/15, kv. 135, SE 002, gl. 35 cm, rjavo-črno žgano dno posode, glini so primešani kamenčki, črni, rdeči in beli delci, vel.: 2,1x1,9 cm, ohr. v. 1,8 cm 383. kamen; inv. št. 97HR010/17, kv. 148, SE 002, gl. 20-35 cm, obdelan kamen, vel.: 5,2x4,8 cm, deb. 3,5 cm 384. kamen; inv. št. 97HR015/07, kv. 149, SE 002, gl. 30 cm, fragment kamnitega orodja, vel.: 8,9x4,0 cm, deb. 2,5 cm 385. odbitek; inv. št. 97HR010/20, kv. 111, SE 002, gl. 20-40 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,3 cm, deb. 1,2 cm 386. odbitek; inv. št. 97HR010/18, kv. 124, SE 002, gl. 20-40 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,0x1,4 cm, deb. 0,3 cm

98

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

99


TABELA 40 387. fragment ostenja; inv. št. 97HR015/08, kv. 149, SE 002, gl. 40 cm, rdeče žgano ostenje posode, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 4,0x3,8 cm 388. fragment ročaja; inv. št. 97HR015/14, kv. 149, SE 002, gl. 40 cm, rjavo-črno žgan fragment ročaja ovalnega preseka, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 1,9x2,3 cm 389. odbitek; inv. št. 97HR015/02, kv. 137, SE 001, gl. 0 - 20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2 x 1,3 cm 390. odbitek; inv. št. 97HR015/06, kv. 149, SE 001, gl. 0 - 20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2 x 1,1 cm 391. odbitek; inv. št. 97HR015/13, kv. 149, SE 002, gl. 40 cm, kremenov odbitek, vel. 1,6 x 1,3 cm 392. odbitek; inv. št. 97HR015/12, kv. 149, SE 002, gl. 40 cm, kremenov odbitek, vel. 1,8 x 1,1 cm 393. odbitek; inv. št. 97HR015/17, kv. 150, SE 001, gl. 0 - 20 cm, kremenov odbitek, vel. 1,6 x 0,9 cm 394. odbitek; inv. št. 97HR015/16, kv. 149, SE 002, gl. 34 cm, kremenov odbitek, vel. 1,6 x 1,3 cm

100

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

101


TABELA 41 395. fragment ustja; inv. št. 97HR015/21, kv. 150, SE 002, gl. 43 cm, rdeče žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, rdeči in rjavi delci, vel.: 2,0x2,5 cm 396. fragment ustja; inv. št. 97HR015/28, kv. 150, SE 002, gl. 20-40 cm, rjavo žgano, uvihano in rahlo odebeljeno ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 1,8x2,7 cm 397. fragment ustja; inv. št. 97HR015/27, kv. 149, SE 001, gl. 0-20 cm,temno sivo žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani črni delci, vel.: 2,2x1,8 cm 398. fragment ustja; inv. št. 97HR015/24, kv. 137, SE 002, gl. 30-40 cm, sivo žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, največji obod je poudarjen, na zunanji površini je črn premaz, glini so primešani črni delci, vel.: 2,9x3,6 cm 399. fragment ustja; inv. št. 97HR015/26, kv. 137, SE 002, gl. 20-35 cm, rdeče žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 2,5x2,0 cm 400. fragment ročaja; inv. št. 97HR015/19, kv. 150, SE 002, gl. 43 cm, oker žgan fragment trakastega ročaja, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: d. 3,2 cm, š. 2,7 cm 401. fragment ročaja; inv. št. 97HR015/20, kv. 150, SE 002, gl. 43 cm, rdeče-rjavo žgan fragment ročaja ovalnega preseka, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: d. 2,0 cm, š. 2,3 cm 402. fragment ostenja, inv. št. 97HR015/25, kv. 137, SE 002, gl. 30-40 cm, rjavo-sivo žgano ostenje, največji obod je poudarjen, na površinah so ostanki črnega premaza, glini so primešani črni in rdeči delci, vel.: 3,4x1,9 cm 403. kamen; inv. št. 97HR015/22, kv. 150, SE 002, gl. 43 cm, kamen s sledovi obdelave, vel. 4,1 x 2,7 cm, deb. 0,9 cm

102

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

103


TABELA 42 404. fragment ustja; inv. št. 97HR011/09, kv. 124, SE 003, gl. 40 cm, rdeče-rjavo žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 6,3x8,7 cm 405. fragment ostenja; inv. št. 97HR011/10, kv. 124, SE 003, gl. 85 cm, rdeče-rjavo žgano ostenje posode, glini so primešani črni, rdeči in beli delci, vel.: 4,3x6,9 cm 406. fragment ustja; inv. št. 97HR011/04, kv. 124, SE 003, gl. 40 cm, rdeče žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja skledice, tik pod ustjem je vidna vodoravna kanelura, na ostenju pa verjetno metličast okras, vel.: 2,6x2,2 cm 407. fragment ustja; inv. št. 97HR011/06, kv. 124, SE 003, rdeče-oker-sivo žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja posode, glini so primešani črni, rjavi in rdeči delci, vel.: 3,1x5,6 cm 408. fragment dna; inv. št. 97HR011/07, kv. 124, SE 003, gl. 40 cm, črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rdeči delci, vel.: 5,6x3,6 cm 409. fragment dna; inv. št. 97HR011/01, kv. 124,137, SE 003, gl. 35 cm, rdeče- črno žgano ravno dno in del ostenja lončka, glini so primešani beli, rdeči in večji črni delci, vel.: pr. dna 4,0 cm, ohr. v. 2,2 cm fragment ustja inv. št. 97HR011/04

104

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

105


TABELA 43 410. fragment ustja; inv. št. 97HR011/14, kv. 124, SE 003, gl. 40 cm, rdeče-rjavo-črno žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 4,7x6,1 cm 411. fragment ostenja; inv. št. 97HR011/13, kv. 124, SE 003, gl. 40 cm, rjavo-črno žgano ostenje posode, največji obod je poudarjen; glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 5,3x6,2 cm 412. kamen; inv. št. 97HR011/12, kv. 124, SE 003, kamnito orodje, vel.: 16,0x6,8 cm, deb. 4,3 cm 413. kamen; inv. št. 97HR013/06, kv. 124, SE 003, obdelan kamen, vel.: 7,0x4,2 cm, deb. 2,1 cm 414. odbitek, inv. št. 97HR015/29, kv. 148, siva plast, gl. 60 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,7x1,1 cm, deb. 0,2 cm

106

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

107


TABELA 44 415. fragment ustja; inv. št. 97HR014/24, kv. 136, SE 005, gl. 40 cm, rjavo-sivo žgano, rahlo uvihano ustje in del bikoničnega ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,4 x 5,4 cm 416. fragment zajemalke; inv. št. 97HR014/10, kv. 136, SE 005, gl. 55 cm, rjavo-črno žgana zajemalka z dulcem, na površinah je ostanek rdečega premaza, glini so primešani večji rjavi delci, vel.: pr. dulca 1,7 cm, d. 4,5 cm, š. 4,9 cm 417. fragment ustja; inv. št. 97HR014/20, kv. 136, SE 005, gl. 55 cm, rjavo-sivo-črno žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani črni in rdeči delci, vel.: 3,7x6,0 cm 418. fragment ustja; inv. št. 97HR014/22, kv. 136, SE 005, gl. 55 cm, rdeče-črno žgano izvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: 3,8x3,3 cm 419. fragment dna; inv. št. 97HR014/25, kv. 136, SE 005, gl. 55 cm, rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini je primešano veliko večjih kamenčkov, črni in rdeči delci, vel.: 7,0x4,3 cm, ohr. v. 5,0 cm 420. fragment ostenja; inv. št. 97HR014/21, kv. 136, SE 005, gl. 55 cm, oker žgano bikonično ostenje sklede, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,7x5,2 cm 421. fragment posode; inv. št. 97HR014/26, kv. 136, SE 005, x= 260, y=295, z=47 fragment rjavo-oker-sivo-črno žganega bikoničnega ostenja posode, na največjem obodu je ostanek ročaja, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel.: 11,1 x 5,8 cm, pr. roč. 3,0 cm 422. fragment dna; inv. št. 97HR014/19, kv. 136, SE 005, gl. 55 cm, rdeče-rjavo-sivo žgano ravno dno in del ostenja večjega lonca, glini je primešano veliko kamenčkov, beli in rdeči delci, vel.: 6,7x4,5 cm, ohr. v. 4,7 cm

fragment zajemalke; inv. št. 97HR014/10 108

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

109


TABELA 45 423. fragment ustja; inv. št. 97HR014/27, kv. 136, SE 005, rdeče žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rdeči delci, vel.: 4,4x5,0 cm 424. fragment ostenja; inv. št. 97HR014/32, kv. 135, SE 005, rdeče-rjavo-črno žgano ostenje z delom ročaja in popriščem ročaja, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel.: 8,0x9,7 cm, pr. roč. 2,9 cm 425. fragment ustja; inv. št. 97HR014/31, kv. 136, SE 005, rdeče-rjavo žgano ustje in ostenje lonca, največji obod je poudarjen, glini so primešani rdeči delci, vel.: 7,5x5,6 cm 426. fragment ostenja; inv. št. 97HR014/28, kv. 136, SE 005, rdeče-rjavo-črno žgano ostenje lonca, glini so primešani večji kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 6,0x8,3 cm 427. fragment ostenja; inv. št. 97HR014/30, kv. 135, SE 005, rdeče-sivo-črno žgano ostenje lonca, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 4,3x6,7 cm 428. fragment ročaja; inv. št. 97HR014/34, kv. 136, SE 005, rjavo-črno žgan fragment ročaja, glini so primešani beli in črni delci, vel.: 2,5x2,4 cm 429. fragment dna; inv. št. 97HR014/29, kv. 136, SE 006, rdeče žgano ravno dno, glini so primešani kamenčki in rdeči delci, vel.: 7,8x4,4 cm

110

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

111


TABELA 46 430. fragment ustja; inv. št. 97HR014/38, kv. 136, SE 005, gl. 45 cm, rdeče žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rjavi delci, vel.: 3,0x3,8 cm 431. fragment ustja; inv. št. 97HR014/35, kv. 136, SE 005, črno žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,2x2,7 cm 432. fragment dna; inv. št. 97HR014/33, kv. 135, SE 005, rdeče žgano dno, površine so črne, glini so primešani rjavi delci, vel.: pr. 4,9 cm 433. fragment ostenja; inv. št. 97HR014/39, kv. 136, SE 005, rdeče-črno žgano ostenje posode, glini so primešani beli in večji rdeči delci, vel.: 5,4x6,1 cm 434. fragment ostenja; inv. št. 97HR014/37, kv. 136, SE 005, rjavo-sivo žgano ostenje lonca, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 8,2x8,6 cm 435. fragment ostenja; inv. št. 97HR014/36, kv. 136, SE 005, gl. 47 cm, rdeče-rjavo-črno žgano ostenje, glini so primešani kamenčki (tudi večji) in rjavi delci, vel.: 10,7x11,3 cm

112

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

113


TABELA 47 436. fragment ustja; inv. št. 97HR016/01, kv. 150/151, SE 006, gl. do 65 cm, črno-oker-rjavo žgano uvihano ustje sklede, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel. 6,5 x 4,6 cm 437. fragment ustja; inv. št. 97HR016/03, kv. 150/151, SE 006, do 65 cm, rdeče žgano ustje sklede, glini je primešano veliko kamenčkov, vel. 6,4x3,9 cm 438. fragment ostenja; inv. št. 97HR016/04, kv. 150/151, SE 006, do 65 cm, rdeče-črno žgano ostenje, glini so primešani kamenčki in in rjavi delci, na notranji površini je ostanek neke snovi, vel.: 6,9x5,3 cm 439. fragment ustja; inv. št. 97HR016/08, kv. 150, SE 006, gl. 43 cm, rjavo žgano uvihano ustje sklede, glini so primešani kamenčki, vel. 8,8x7,6 cm 440. fragment ustja; inv. št. 97HR016/07, kv. 150/151, SE 006, gl. do 65 cm, rdeče žgan fragment ustja posode, glini so primešani kamenčki in rdeči delci, vel. 3,9x2,3 cm 441. fragment ostenja; inv. št. 97HR016/05, kv. 150/151,SE 006, gl. do 65 cm, rdeče-oker žgano ostenje lonca s popriščem ročaja ali jezičastim ročajem, glini so primešani rdeči delci, vel.: 5,0x2,9 cm 442. fragment dna; inv. št. 97HR016/02, kv. 150/151, SE 006, gl. do 65 cm, rdeče-oker žgano dno posode na nogi, glini so primešani rdeči delci, vel. 8,3x3,4 cm

114

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

115


TABELA 48 443. fragment ustja; inv. št. 97HR016/12, kv. 150, SE 006, gl. 50 cm, rdeče-rjavo žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,0x3,0 cm 444. fragment ostenja; inv. št. 97HR016/14, kv. 150, SE 006, gl. 40 cm, črno žgano ostenje, na največjem obodu je ostanek izrastka ali ročaja, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 6,7x6,9 cm 445. fragment ostenja; inv. št. 97HR016/10, kv. 150, SE 006, gl. 50 cm, rjavo žgano ostenje lonca, glini so primešani kamenčki, beli in črni delci, vel.: 8,9x7,4 cm 446. fragment ročaja; inv. št. 97HR016/13, kv. 150, SE 006, gl. 50 cm, rjavo žgan ročaj ovalnega preseka, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,5x2,2 cm 447. kamnita sekira; inv. št. 97HR016/09, kv. 150, SE 006, gl. 50 cm, fragment kamnite sekire, vel.: 6,0x6,1 cm 448. fragment ustja; inv. št. 97HR016/06, kv. 150/151, SE 006, gl. do 65 cm, fragment uvihanega ustja sklede, glini so primešani kamenčki, rjavi in rdeči delci, vel.: 4,4x2,5 cm 449. fragment dna; inv. št. 97HR016/11, kv. 150, SE 006, gl. 50 cm, rdeče-črno žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 8,0x3,9 cm, ohr. v. 2,0 cm

116

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

117


TABELA 49 450. fragment ostenja; inv. št. 97HR018/11, kv. 132, SE 001, gl. 0-20 cm, rdeče-rjavo žgano ostenje, na zunanji strani sta vidni dve kaneluri, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel.: 3,3x2,6 cm 451. fragment ostenja; inv. št. 97HR018/16, kv. 133, SE 001, gl. 25 cm, rjavo žgano ostenje z bradavičastim izrastkom, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,6x3,3 cm 452. odbitek; inv. št. 97HR018/03, kv. 107, SE 001, nm.v. 240,50 m, kremenov odbitek, vel.: 2,6x1,5 cm 453. odbitek; inv. št. 97HR018/04, kv. 109, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,8x1,4 cm 454. odbitek; inv. št. 97HR018/06, kv. 129, SE 001, gl. 20-35 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,3 cm 455. odbitek; inv. št. 97HR018/12, kv. 132, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,0x1,7 cm 456. odbitek; inv. št. 97HR018/10, kv. 130, SE 001, gl. 20-35 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,2x2,1 cm 457. odbitek; inv. št. 97HR018/21, kv. 153, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,5x0,8 cm, deb. 0,2 cm 458. odbitek; inv. št. 97HR018/01, kv. 107, SE 001, gl. 20-35 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,9x2,3 cm 459. odbitek; inv. št. 97HR018/07, kv. 129, SE 001, gl. 20-35 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,3x1,1 cm, deb. 0,4 cm

118

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

119


TABELA 50 460. fragment ostenja; inv. št. 97HR018/17, kv. 152, SE 001, gl. 0-20 cm, rjavo-črno žgano bikonično ostenje, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,5x4,0 cm 461. fragment posode na nogi; inv. št. 97HR018/23, kv. 155, SE 001, gl. 20-35 cm, sivo-črno žgano dno in del noge posode, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 2,7x5,5 cm 462. kamen; inv. št. 97HR018/26, kv. 129, SE 001, gl. 20-30 cm, fragment kamnitega orodja, vel: 3,9x1,7 cm, deb. 1,1 cm 463. kamen; inv. št. 97HR018/27, kv. 153, SE 001, gl. 0-20 cm, fragment kamnite sekire iz serpentinita, vel.: 4,1x2,3 cm 464. odbitek; inv. št. 97HR018/29, kv. 132, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,7x2,2 cm 465. odbitek; inv. št. 97HR018/24, kv. 155,156, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 2,6x2,2 cm 466. odbitek; inv. št. 97HR018/30, kv. 154, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,6x1,5 cm 467. odbitek; inv. št. 97HR018/28, kv. 157, SE 001, gl. 20-35 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,4x1,5 cm 468. odbitek; inv. št. 97HR018/31, kv. 130, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,5 cm

odbitek; inv. št. 97HR018/24,

120

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

odbitek; inv. št. 97HR018/28

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

121


TABELA 51 469. fragment ročaja; inv. št. 97HR029/01, sektor X, SE 001, gl. 0-20 cm, sivo-oker žgan fragment trakastega ročaja z delom ostenja, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 4,5x3,1 cm, š. roč. 3,4 cm 470. fragment ustja; inv. št. 97HR029/04, sektor X, SE 001, gl. 25 cm, rdeče-sivo žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, največji obod je poudarjen, na zunanji površini je črn premaz, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 3,1x2,2cm 471. fragment zajemalke; inv. št. 97HR029/05, kv. 177, SE 001, gl. 0-20 cm, rdeče-rjavo žgan fragment dulca z vidno prevrtino, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 2,9x3,0 cm 472. fragment ročaja; inv. št. 97HR029/21, kv. 205, SE 001, gl. 15-25 cm, sivo-rjavo žgan trakasti ročaj, glini so primešani beli, rjavi in rdeči delci, vel.: 4,7x3,1 cm 473. fragment ročaja; inv. št. 97HR029/22, kv. 205, SE 001, gl. 15-25 cm, rdeče-črno žgan fragment ročaja ovalnega preseka z delom ostenja, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 2,9x2,8 cm 474. fragment dna; inv. št. 97HR029/23, kv. 205, SE 001, gl. 15-25 cm, rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani večji kamenčki, večji rjavi in črni delci, vel.: 4,7x3,0 cm, ohr. v. 2,6 cm 475. fragment dna; inv. št. 97HR029/24, kv. 205, SE 001, gl. 15-25 cm, rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, beli, črni in večji rdeči delci, vel.: 5,1x2,7 cm, ohr. v. 1,8 cm 476. fragment ustja; inv. št. 97HR029/25, kv. 205, SE 001, gl. 15-25 cm, rdeče-oker-rjavo žgano uvihano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi, črni in rdeči delci, vel.: 4,2x2,8 cm 477. fragment ostenja; inv. št. 97HR029/26, kv. 205, SE 001, gl. 15-25 cm, rdeče-črno žgano bikonično ostenje posode, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: 6,3x4,8 cm 478. fragment ostenja; inv. št. 97HR029/27, kv. 205, SE 001, gl. 15-25 cm, rdeče-črno žgano bikonično ostenje posode, glini so primešani rjavi in veliko rdečih delcev, vel.: 4,9x3,1 cm 479. kamen; inv. št. 97HR029/44, kv. 177, SE 001, gl. 20 cm, kamnito orodje, vel.: 5,6x4,4 cm, deb. 1,5 cm 480. kamen; inv. št. 97HR029/45, kv. 204, SE 001, gl. 20 cm, kamnito orodje, vel.: 10,3x4,1 cm, deb. 2,8 cm 481. odbitek; inv. št. 97HR029/46, kv. 183, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,5x1,4 cm, deb. 0,5 cm

122

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

123


TABELA 52 482. fragment ustja; inv. št. 97HR029/17, kv. 183, SE 001, gl. 25 cm, rdeče žgano, močno uvihano in odebeljeno ustje in del ostenja sklede, glini so primešani beli, rdeči in črni delci, vel.: 2,8x9,1 cm 483. fragment ročaja; inv. št. 97HR029/02, sektor X, SE 001, gl. 0-20 cm, rjavo-črno žgan fragment trakastega ročaja, glini so primešani rjavi delci, vel.: 5,3x2,9 cm 484. fragment ostenja; inv. št. 97HR029/03, sektor X, SE 001, gl. 0-20 cm, rjavo-črno žgan fragment ostenja, največji obod je poudarjen, glini so primešani rjavi delci, vel.: 5,0x2,7 cm 485. fragment dna; inv. št. 97HR029/06, kv. 177, SE 001, gl. 15-25 cm, rjavo-črno žgano dno in del ostenja posode, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: 2,6x2,4 cm, ohr. v. 2,1 cm 486. fragment ostenja; inv. št. 97HR029/07, kv. 177, SE 001, gl. 30 cm, rdeče-rjavo-sivo žgano ostenje posode, glini je primešano veliko kamenčkov, rjavi in črni delci, vel.: 3,7x2,7 cm 487. fragment ostenja; inv. št. 97HR029/09, kv. 177, SE 001, gl. 30 cm, rdeče žgano ostenje z izrastkom, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,7x3,1 cm 488. fragment ustja; inv. št. 97HR029/08, kv. 177, SE 001, gl. 30 cm, rjavo-črno žgano, ravno prirezano ustje sklede in del ostenja, vel.: 2,4x1,9 cm 489. fragment noge; inv. št. 97HR029/10, kv. 178, SE 001, gl. 25 cm, rjavo-rdeče žgana, pri dnu razširjena noga posode, na notranji površini je črn premaz, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,9x4,1 cm 490. fragment ustja; inv. št. 97HR029/11, kv. 181, SE 001, gl. 30 cm, rdeče-rjavo žgano, izvihano in odebeljeno ustje novoveške posode, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 2,2x4,5 cm 491. fragment ostenja; inv. št. 97HR029/12, kv. 181, SE 001, gl. 30 cm, oker žgano ostenje lonca s popriščem ročaja, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 5,8x4,1 cm 492. fragment ostenja; inv. št. 97HR029/13, kv. 182, SE 001, gl. 30 cm, rjavo žgano ostenje posode, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 2,6x3,0 cm 493. fragment dna; inv. št. 97HR029/14, kv. 211, SE 001, gl. 20-30 cm, oker-sivo žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani rjavi delci, vel.: 3,8x2,2 cm, ohr. v. 1,8 cm 494. fragment noge; inv. št. 97HR029/15, kv. 233, SE 001, gl. 0-20 cm, oker žgana noga posode, pri dnu je razširjena in ornamentirana: dva vodoravna niza okrogih vbodov, med njima so tri vodoravne kanelure, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,8x2,5 cm

124

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

125


TABELA 53 495. fragment ustja; inv. št. 97HR029/30, kv. 179, SE 001, gl. 30 cm, rjavo žgano, izvihano, odebeljeno in ravno prirezano ustje in del ostenja novoveškega lonca, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 5,7x2,9 cm 496. fragment ustja; inv. št. 97HR029/16, kv. 233, SE 001, gl. 0-20 cm, rdeče-rjavo žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,7x2,8 cm??? 497. fragment ustja; inv. št. 97HR029/18, kv. 183, SE 001, gl. 25 cm, rjavo žgano ustje novoveške posode, na površinah je zelena glazura, glini so primešani beli in rjavi delci, vel.: 3,8x2,9 cm 498. fragment ostenja; inv. št. 97HR029/19, kv. 204, SE 001, gl. 20 cm, rdeče-sivo žgano ustje in del ostenja posode z ročajem ovalnega preseka in izrastkom, površine imajo črn premaz, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 5,2x2,8 cm, pr. ročaja 2,6 cm 499. odbitek; inv. št. 97HR029/29, kv. 177, SE 001, gl. 30 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,1x1,5 cm, deb. 1,0 cm 500. fragment ročaja; inv. št. 97HR029/32, kv. 180, SE 001, gl. 20-40 cm, sivo žgan ročaj ovalnega preseka s popriščem, na površini je črn premaz, glini so primešani črni delci, vel.: d. 4,0 cm, pr. 2,3 - 3,0 cm 501. fragment ročaja; inv. št. 97HR029/31, kv. 180, SE 001, gl. 0-20 cm, rjavo žgan ročaj ovalnega preseka, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 2,3x2,2 cm 502. fragment ostenja; inv. št. 97HR029/33, kv. 183, SE 001, gl. 15-25 cm, rdeče-rjavo žgano ostenje sklede z nižjim izrastkom, glini so primešani črni delci, vel.: 5,0x3,7 cm 503. fragment dna; inv. št. 97HR029/20, kv. 204, SE 001, gl. 15-25 cm, rdeče-sivo-oker žgano ravno dno, na površinah je črn premaz, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: 3,6x3,6 cm, ohr. v. 1,0 cm 504. fragment dna; inv. št. 97HR029/28, kv. 205, SE 001, gl. 15-25 cm, rjavo žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 4,0x1,8 cm, ohr. v. 1,7 cm 505. fragment dna; inv. št. 97HR029/34, kv. 183, SE 001, gl. 25 cm, rjavo-črno žgano ravno dno lonca, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 4,2x2,7 cm, ohr. v. 1,2 cm 506. fragment dna; inv. št. 97HR029/35, kv. 183, SE 001, gl. 20 cm, rdeče-rjavo žgano ravno dno lonca, površina je črna, glini so primešani črni in rdeči delci, vel.: 2,8x2,1 cm, ohr. v. 1,4 cm 507. fragment dna; inv. št. 97HR029/36, kv. 204, SE 001, gl. 20 cm, sivo žgano prstanasto dno ali del ustja posode, površina je črna, glini so primešani črni delci, vel.: 3,1x1,0 cm, ohr. v. 1,6 cm

126

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

127


TABELA 54 508. fragment noge; inv. št. 97HR029/41, kv. 211, SE 001, gl. 20-30 cm, rdeče-črno žgana, na dnu rahlo razširjena noga posode, glini so primešani rjavi delci, vel.: 3,7x3,1 cm 509. fragment ročaja; inv. št. 97HR029/39, kv. 209, SE 001, gl. 0-10 cm, rjavo žgan ročaj ovalnega preseka, površina je črna, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: d. 3,3 cm, pr. 2,1 cm 510. fragment ostenja; inv. št. 97HR029/40, kv. 209, SE 001, gl. 25 cm, rdeče-sivo-črno žgano ostenje z ornamentom: vrezi v obliki smrekove vejice, nad njim je vidna vodoravna globlja kanelura, glini so primešani beli in rjavi delci, vel.: 2,7x2,8 cm 511. fragment dna; inv. št. 97HR029/38, kv. 204, SE 001, gl. 30 cm, rdeče žgano dno lončka, glini so primešani rdeči delci, vel.: 3,4x1,4 cm, ohranjena v. 1,0 cm 512. fragment dna; inv. št. 97HR029/42, kv. - Z del sek. X, SE 001, gl. 30 cm, rdeče-rjavo žgano dno posode, glini so primešani rjavi in beli delci, vel.: 4,0x2,8 cm, ohr. v. 1,0 cm 513. odbitek; inv. št. 97HR029/47, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,2x2,5 cm, deb. 0,9 cm 514. kamen; inv. št. 97HR029/43, kv. 177, SE 001, gl. 20 cm, fragment obdelanega kamna - serpentina, vel.: 3,5x2.7 cm, deb. 0,7 cm 515. odbitek; inv. št. 97HR029/48, kv. 179, SE 001, gl. 30 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,1 cm, deb. 0,7 cm 516. odbitek; inv. št. 97HR029/50, kv. 180, SE 001, gl. 20-40 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,0x2,6 cm, deb. 0,7 cm 517. odbitek; inv. št. 97HR029/49, kv. 180, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 4,0x2,8 cm, deb. 0,9 cm 518. odbitek; inv. št. 97HR029/51, kv. 183, SE 001, gl. 30 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,1x1,6 cm, deb. 0,5 cm

odbitek; inv. št. 97HR029/47 128

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

129


TABELA 55 519. odbitek; inv. št. 97HR029/52, kv. 183, SE 001, gl. 30 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,7x0,7 cm, deb. 0,6 cm 520. odbitek; inv. št. 97HR029/53, kv. 183, SE 001, gl. 30 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,6x0,7 cm, deb. 0,5 cm 521. izvrtek; inv. št. 97HR029/59, kv.???, SE 001, gl. 0-20 cm, vel.: d. 1,9 cm, pr. 1,3 cm 522. odbitek; inv. št. 97HR029/57, kv. 207, SE 001, gl. 20-40 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,1x2,2 cm, deb. 0,6 cm 523. odbitek; inv. št. 97HR029/55, kv. 205, SE 001, gl. 15-25 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,5 cm, deb. 0,8 cm 524. odbitek; inv. št. 97HR029/54, kv. 205, SE 001, gl. 15-25 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,7x1,6 cm, deb. 0,6 cm 525. odbitek; inv. št. 97HR029/56, kv. 205, SE 001, gl. 15-25 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,6 cm, deb. 0,4 cm 526. odbitek; inv. št. 97HR029/58, kv. 235, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,7x2,7 cm, deb. 0,6 cm 527. kamen; inv. št. 97HR029/60, kv. 235, SE 001, gl. 0-20 cm, kamen s sledovi obdelave, vel.: 15,0x9,7 cm, deb. 6,2 cm

130

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

131


TABELA 56 528. odbitek; inv. št. 97HR029/61, kv. Z del sek. X, SE 001, gl. 30 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,5x1,3 cm 529. odbitek; inv. št. 97HR029/62, kv. 177, SE 001, gl. 0-25 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,1 cm, deb. 0,3 cm 530. odbitek; inv. št. 97HR029/63, kv. 181, SE 001, gl. 35 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,6x1,4 cm, deb. 0,3 cm 531. odbitek; inv. št. 97HR029/65, kv. 182, SE 006, gl. 40 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,4x2,6 cm, deb. 0,7 cm 532. odbitek; inv. št. 97HR029/64, kv. 182, SE 001, gl. 20 cm, kremenov odbitek, vel.: 4,1x2,1 cm, deb. 0,9 cm 533. odbitek; inv. št. 97HR029/66, kv. 183, SE 001, gl. 0-30 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,6x2,2 cm, deb. 1,2 cm 534. odbitek; inv. št. 97HR029/67, kv. 204/203, SE 001, gl. 40 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,8 cm, deb. 0,6 cm

132

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

133


TABELA 57 535. odbitek; inv. št. 97HR029/74, kv. 235, SE 001, gl. 25 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,5x1,8 cm, deb. 0,4 cm 536. odbitek; inv. št. 97HR029/72, kv. 233, SE 001, gl. 25 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,5x1,0 cm, deb. 0,3 cm 537. odbitek; inv. št. 97HR029/69, kv. 208, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,5 cm, deb. 0,5 cm 538. kamen; inv. št. 97HR029/71, kv. 209, SE 001, gl. 25 cm, obdelan kamen, vel.: 4,1x3,7 cm, deb. 1,0 cm 539. odbitek; inv. št. 97HR029/68, kv. 204, SE 001, gl. 15-25 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,7x2,6 cm, deb. 1,1 cm 540. odbitek; inv. št. 97HR029/73, kv. 234, SE 001, gl. 25 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,4 x2,5 cm, deb. 0,6 cm

134

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

135


TABELA 58 541. fragment zajemalke; inv. št. 97HR033/01, kv. 204B, SE 003, gl. 35 cm, rdeče-sivo žgana zajemalka z dulcem, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: 7,0x6,7 cm, pr. dulca 2,8 cm 542. fragment ustja; inv. št. 97HR033/09, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,99 m, rdeče žgano ustje in del ostenja lončka, površine so črne, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 2,9x3,6 cm 543. fragment dna; inv. št. 97HR033/03, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,95 m, rjavo-sivo žgano dno in del ostenja posode, na ostenju je ornament v obliki dolgih črt in vodoravnih kratkih črt in vbodov, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 5,1x2,2 cm, ohr. v. 3,2 cm 544. ročaj; inv. št. 97HR033/06, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,92 m, rjavo-sivo žgan presegajoči ročaj in del ostenja lonca, glini so primešani beli, rjavi in črni delci, vel.: 5,4x3,5 cm, pr. roč. 2,0 cm 545. fragment ostenja; inv. št. 97HR033/05, kv. 204, SE 003, nm.v.240,98 m, rdeče žgano ostenje lončka, na ostenju je ornament v obliki poševnih vrezov, površine so črne, glini so primešani rjavi delci, vel.: 7,1x6,8 cm 546. fragment ostenja; inv. št. 97HR033/04, kv. 204, SE 003 in 005, nm.v. 240,96 m, sivo žgano ostenje z vidnim ornamentom v obliki vrezov, površine so črne, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 5,4x3,0 cm 547. fragment ročaja; inv. št. 97HR033/07, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,91 m, rdeče-sivo-rjavo žgan ročaj lončka, ovalnega preseka, glini so primešani beli, rjavi in črni delci, vel.: pr, 2,3 cm, d. 1,9 cm 548. fragment dna; inv. št. 97HR033/08, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,91 m, rdeče-rjavo žgano dno in del ostenja lončka, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,3x0,8 cm, ohr. v. 1,2 cm 549. fragment ostenja; inv. št. 97HR033/10, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,99 m, rdeče-črno-oker žgano ostenje, največji obod je poudarjen, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 5,7x6,1 cm 550. odbitek; inv. št. 97HR033/02, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,97 m, kremenov odbitek, vel.: 2,3x1,2 cm, deb. 0,6 cm

fragment ostenja; inv. št. 97HR033/05 136

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

fragment ostenja; inv. št. 97HR033/04 ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

137


TABELA 59 551. fragment ustja; inv. št. 97HR033/11, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,98 m, rdeče-sivo-črno žgano uvihano ustje in del ostenja večje sklede, glini so primešani črni, rdeči in rjavi delci, vel.: 4,5x4,9 cm 552. fragment ustja; inv. št. 97HR033/12, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,98 m, rdeče-črno žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani beli delci, vel.: 2,1x4,5 cm 553. fragment ustja; inv. št. 97HR033/13, kv. 204, SE 003, nm.v. 241,05 m, sivo žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, na največjem obodu je ostanek izrastka, glini so primešani beli in črni delci, vel.: 5,1x8,3 cm 554. fragment noge; inv. št. 97HR033/14, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,97 m, sivo žgana noga posode, na dnu razširjena, glini so primešani črni delci, vel.: 5,7x6,2 cm 555. fragment noge; inv. št. 97HR033/15, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,95 m, rdeče-sivo žgana noga posode, na dnu razširjena, glini so primešani rjavi delci, vel.: 5,0x6,3 cm 556. fragment noge; inv. št. 97HR033/16, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,98 m, rjavo žgana noga posode, na dnu razširjena, na notranji strani so ostanki neke snovi, glini so primešani črni delci, vel.: 5,3x7,8 cm 557. fragment ostenja; inv. št. 97HR033/20, kv. 204, SE 003, nm.v. 241,0 m, rdeče-rjavo žgano ostenje z delom dna lonca, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: ohr. v. 11,6 cm

138

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

139


TABELA 60 558. fragment ustja, inv, št. 97HR033/24, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,96 m, rdeče žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 4,7x6,7 cm 559. fragment ustja, inv. št. 97HR033/25, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,96 m, rdeče-sivo žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, na največjem obodu, ki je poudarjen, je jezičasti izrastek, glini so primešani črni delci, vel.: 3,7x6,2 cm 560. fragment ostenja; inv. št. 97HR033/17, kv. 204, SE 003, rdeče-rjavo žgano ostenje lonca, glini je primešano veliko kamenčkov, rdeči in rjavi delci, vel.: 6,2x5,3 cm 561. fragment dna; inv. št. 97HR033/22, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,98 m, rjavo-sivo-rdeče žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 5,8x3,2 cm, ohr. v. 3,1 cm 562. fragment dna; inv. št. 97HR033/21, kv. 204. SE 003, nm.v. 240,98 m, rjavo-sivo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 6,0x3,5 cm, ohr. v. 2,9 cm 563. fragment dna; inv. št. 97HR033/23, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,98 m, rdeče-sivo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 2,4x2,0 cm, ohr. v. 1,5 cm 564. fragment dna; inv. št. 97HR033/26, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,96 m, rdeče-črno žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: pr. 10,2 cm, ohr.v. 1,9 cm 565. fragment ostenja; inv. št. 97HR033/27, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,96 m, črno-oker žgano ostenje, glini so primešani kamenčki, vel.: 2,7x4,0 cm 566. fragment zajemalke; inv. št. 97HR033/28, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,96 m, rdeče-črno žgan fragment zajemalke, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 5,4x3,3 cm 567. fragment zajemalke; inv. št. 97HR033/30, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,96 m, rjavo-sivo žgan fragment zajemalke, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,4x2,7 cm 568. fragment zajemalke; inv. št. 97HR033/29, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,96 m, rdeče-sivo žgan fragment zajemalke, glini so primešani rjavi delci, vel.: 3,7x3,8 cm

140

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

141


TABELA 61 569. ročaj; inv. št. 97HR033/35, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,98 m, rdeče-črno žgan presegajoči ročaj lončka z delom ostenja in ustja, glini so primešani rjavi delci, vel.: 6,8x2,5 cm, pr. roč. 1,9 cm, d. roč. 6,5 cm 570. fragment noge; inv. št. 97HR033/31, kv. 204, SE 003, gl. 35 cm, rjavo žgana noga, na notranji strani so ostanki neke snovi, glini so primešani črni delci, vel.: 4,8x6,6 cm 571. fragment ustja in ostenja; inv. št. 97HR033/36, kv. 204, SE 003, rjavo-sivo žgano izvihano ustje s popriščem presegajočega ročaja in ostenje s poudarjenem največjim obodom, glini so primešani črni delci, vel. ustja: 4,1x5,0 cm, ost.: 4,0x5,3 cm 572. fragment ustja; inv. št. 97HR033/37, kv. 204, SE 003, rdeče žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani črni delci, vel.: 2,6x3,4 cm 573. fragment ročaja; inv. št. 97HR033/39, kv. 204, SE 003, sivo žgan trakasti ročaj, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: d.2,8 cm, š. 2,1 cm 574. fragment ročaja; inv. št. 97HR033/38, kv. 204, SE 003, oker-sivo žgan ročaj ovalnega preseka, glini so primešani rjavi delci, vel.: d. 3,0 cm, š. 2,9 cm 575. fragment ustja; inv. št. 97HR033/40, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,97 m, rjavo-sivo žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rjavi delci, vel.: 4,8x2,0 cm 576. fragment zajemalke; inv. št. 97HR033/42, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,99 m, rdeče-sivo-črno žgano ustje in ostenje zajemalke, glini so primešani beli, rdeči, črni in rjavi delci, vel.: 3,6x2,7 cm 577. fragment zajemalke; inv. št. 97HR033/41, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,99 m, sivo-črno žgano ustje in ostenje zajemalke ali miniaturne posodice, glini so primešani beli in rjavi delci, vel.: 2,5x2,8 cm 578. zajemalka; inv. št. 97HR033/43, kv. 183, SE 003, gl. 40 cm, rdeče žgana zajemalka z dulcem s prevrtino, glini so primešani kamenčki, rjavi in rdeči delci, vel.: pr. 6,0 cm, pr. z dulcem 7,8 cm, pr. dulca 2,4 cm

ročaj; inv. št. 97HR033/35 142

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

143


TABELA 62 579. fragment ustja; inv. št. 97HR033/44, kv. 204, SE 003, nm.v. 240,93 m, sivo-črno žgano ustje in del ostenja sklede, največji obod je poudarjen in z izrastkom, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 6,2x5,4 cm 580. fragment ostenja; inv. št. 97HR033/46, kv. 205, SE 003, nm.v. 240,92 m, rdeče žgano ostenje, površine so črne, glini so primešani črni delci, vel: 5,1x4,1 cm 581. fragment lonca; inv. št. 97HR033/48, kv. 205, SE 003, rjavo-črno žgano ustje in ostenje z ročajem ter ravno dno, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 15,1x9,1 cm, pr. dna 10,0 cm 582. fragment ustja; inv. št. 97HR033/50, kv. 204, SE 003, nm.v. 241,05-240,92 m, sivo žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 1,8x2,7 cm 583. odbitek; inv. št. 97HR033/45, kv. 205, SE 003, nm.v. 240,92 m, kremenov odbitek, vel.: 1,8x1,6 cm, deb. 1,0 cm 584. odbitek; inv. št. 97HR033/51, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,2 cm, deb. 0,5 cm 585. odbitek; inv. št. 97HR033/49, kv. 183, SE 003, kremenov odbitek, vel.: 1,1x1,0 cm, deb. 0,1 cm 586. odbitek, inv. št. 97HR033/53, kv. 204, SE 003, kremenov odbitek, vel.: 2,9x1,5 cm, deb. 0,5 cm 587. odbitek; inv. št. 97HR033/52, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,8x0,9 cm, deb. 0,1 cm 588. odbitek; inv. št. 97HR033/54, kv. 205, SE 003, gl. 30 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,5x1,9 cm, deb. 0,6 cm

fragment lonca; inv. št. 97HR033/48

144

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

odbitek; inv. št. 97HR033/54

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

145


TABELA 63 589. fragment ostenja; inv. št. 97HR030/01, kv. 177, SE 004=SE 006, gl. 35 cm, rjavo-sivo žgano ostenje lonca, notranja površina je črna, glini je primešano veliko rjavih delcev, vel.: 9.8x7,4 cm 590. fragment ustja; inv. št. 97HR030/02, kv. 177, SE 004=SE 006, gl. 30-35 cm, rdeče žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 2,6x2,6 cm 591. fragment ročaja; inv. št. 97HR030/03, kv. 177, SE 004=SE 006, gl. 30-40 cm, rdeče-oker žgan trakasti ročaj s popriščem, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 2,8x2,6 cm 592. fragment ustja; inv. št. 97HR030/04, kv. 178, SE 004=SE 006 z SE 001, gl. 35 cm, rjavo žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja skledice, vidni sta dve vodoravni kaneluri - ena tik pod ustjem, druga na ostenju, na notranji površini je črn premaz, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,0x2,4 cm 593. fragment ustja; inv. št. 97HR030/05. kv. 178, SE 004=SE 006, gl. 30-35 cm, rjavo-črno žgano, rahlo izvihano ustje, tik pod ustjem sta dve vodoravni rebri, na notranji površini je ostanek črnega premaza, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,1x2,2 cm 594. fragment ustja; inv. št. 97HR030/06, kv. 178, SE 004=SE 006, gl. 30-35 cm, rdeče žgano ustje in del ostenja posode, glini je primešano veliko kamenčkov, belih, rjavih in rdečih delčkov, vel.: 2,8x2,1 cm 595. fragment dna; inv. št. 97HR030/08, kv. 178, SE 004=SE 006, gl. 30-40 cm, rdeče-rjavo žgano dno in del ostenja, glini je primešano veliko kamenčkov, črni in rjavi delci, vel.: 4,7x2,4 cm, ohr. v. 3,8 cm 596. fragment ustja; inv. št. 97HR030/07, kv. 178, SE 004=SE 006, gl. 30-35 cm, rdeče žgano, ravno prirezano ustje in del ostenja posode s popriščem ročaja ali izrastkom, glini je primešano veliko kamenčkov in rjavi delci, vel.: 3,8x3,0 cm 597. fragment ustja; inv. št. 97HR030/11, kv. 183, SE 004=SE 006, gl. 30-35 cm, rjavo-sivo žgano izvihano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,9x3,6 cm 598. fragment ustja; inv. št. 97HR030/10, kv. 181, SE 004=SE 006, gl. 35 cm, rjavo žgano ustje, ki prehaja v ročaj, okroglega preseka, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,9x2,1 cm, pr. roč. 1,4 cm 599. fragment ostenja; inv. št. 97HR030/12, kv. 183, SE 004=SE 006, gl. 30-35 cm, rdeče-sivo žgano ostenje s popriščem trakastega ročaja, glini so primešani rdeči, rjavi in črni delci, vel.: 4,4x2,8 cm, pr. roč. 3,0 cm 600. fragment dna; inv. št. 97HR030/13, kv. 183, SE 004=SE 006, gl. 35 cm, rdeče-rjavo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini je primešano veliko kamenčkov, rdeči, rjavi in črni delci, vel.: 3,6x3,6 cm, ohr. v. 3,4 cm

146

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

147


TABELA 64 601. fragment noge ali ustja; inv. št. 97HR030/21, kv. 204, SE 004=006, gl. 30-35 cm, rdeče-črno-oker žgana noga ali ustje posode, glini so primešani beli, rdeči in črni delci, vel.: 9,0x4,5 cm 602. fragment ustja; inv. št. 97HR030/20, kv. 204, SE 004=006, gl. 30-35 cm, rdeče-sivo žgano ustje in del ostenja posodice, tik pod ustjem je ornament: okrogli vbodi in dve vodoravni kaneluri, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,1x1,8 cm 603. fragment ustja; inv. št. 97HR030/23, kv. 204, SE 004=006, gl. 30-35 cm, rdeče-rjavo-sivo žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 4,3x2,7 cm 604. fragment ustja; inv. št. 97HR030/27, kv. 204, SE 004=006, gl. 35 cm, rdeče-rjavo-sivo žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani rjavi delci, vel.: 4,1x3,5 cm 605. fragment ostenja; inv. št. 97HR030/15, kv. 204, SE 004=006, gl. 30 cm, rjavo žgano ostenje skodelice, površine so črne, na zunanji strani so vidne poševne dolge kanelure, glini so primešani rjavi delci, vel.: 4,1x3,9 cm 606. fragment dna; inv. št. 97HR030/16, kv. 204, SE 004=006, gl. 30 cm, rdeče-črno žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi, rdeči, črni in beli delci, vel.: 10,6x7,9 cm 607. fragment ustja; inv. št. 97HR030/22, kv. 204, SE 004=006, gl. 30-35 cm, rdeče žgano ravno prirezano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 4,3x2,5 cm 608. fragment ustja; inv. št. 97HR030/18, kv. 204, SE 004=006, gl. 30-35 cm, črno-rjavo žgano, rahlo odebeljeno ustje in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, vel: 4,0x2,6 cm 609. fragment zajemalke; inv. št. 97HR030/17, kv. 204, SE 004=006, gl. 30 cm, rdeče-rjavo žgano ustje in del dulca z vidno prevrtino, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 2,5x2,2 cm 610. fragment ostenja; inv. št. 97HR030/19, kv. 204A, SE 004=006, gl. 30-35 cm, rjavo-sivo žgano ostenje skledice, na ostenju je ornament v obliki vodoravnih in navpičnih vrezov v obliki ravnih črt in okroglih vbodov, vel.: 13,5x7,0 cm 611. fragment držaja; inv. št. 97HR030/24, kv. 204A, SE 004=006, gl. 30-35 cm, rdeče-črno žgan držaj, glini so primešani kamenčki, rjavi in beli delci, vel.: 1,9x1,6 cm fragment ostenja inv. št. 97HR030/19

148

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

149


TABELA 65 612. fragment lončka; inv. št. 97HR030/25, kv. 204, SE 004=006, gl. 35 cm, rdeče-črno žgano izvihano ustje, ki prehaja v ročaj ovalnega preseka, največji obod je poudarjen in odebeljen, glini so primešani rdeči, rjavi in črni delci, vel.: 10,8x10,2 cm, pr. roč. 2,0 cm 613. fragment ustja; inv. št. 97HR030/28, kv. 204, SE 004=006, gl. 35 cm, rdeče-črno žgano, rahlo izvihano in odebeljeno ustje in del ostenja posodice, glini so primešani rdeči delci, vel.: 1,7x1,6 cm 614. fragment ustja; inv. št. 97HR030/29, kv. 204, SE 004=006, gl. 35 cm, rdeče žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rdeči delci, vel.: 3,6x1,7 cm 615. fragment lončka; inv. št. 97HR030/26, kv. 204, SE 004=006, gl. 35 cm, rdeče žgan ročaj in del ostenja, površine so črne, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 5,9x3,0 cm, pr. roč. 2,5 cm 616. fragment zajemalke; inv. št. 97HR030/31, kv. 204, SE 004=006, gl. 35 cm, sivo-črno žgano ostenje, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,0x3,0 cm 617. fragment ustja; inv. št. 97HR030/30, kv. 204, SE 004=006, gl. 35 cm, rjavo-črno žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, rdeči in rjavi delci, vel.: 5,0x2,4 cm 618. ročaj; inv. št. 97HR030/32, kv. 204, SE 004=006, gl. 35 cm, rdeče-črno žgan ročaj ovalnega preseka, glini so primešani beli, rdeči in rjavi delci, vel.: d. 4,0 cm, pr. 2,0 cm 619. fragment ročaja; inv. št. 97HR030/33, kv. 204, SE 004=006, gl. 35 cm, rdeče žgan ročaj ovalnega preseka, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 2,2x2,8 cm 620. fragment ustja; inv. št. 97HR030/35, kv. 204, SE 004=006, gl. 35 cm, sivo-črno-rjavo žgano ustje in bikonično ostenje, ustje je razčlenjeno z vrezi, tik nad največjim obodom je ornament: vbodi v vodoravni vrsti, glini so primešani črni delci, vel.: 3,8x3,3 cm 621. fragment ustja; inv. št. 97HR030/38, kv. 204, SE 004=006, gl. 35 cm, rjavo-črno žgano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in rdeči delci, vel.: 5,2x3,0 cm 622. odbitek; inv. št. 97HR030/34, kv. 204, SE 004006, gl. 35 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,8 cm 623. fragment ustja; inv. št. 97HR030/36, kv. 204, SE 004=006, gl. 35 cm, rjavo-oker žgano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel.: 5,2x3,0 cm

150

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

151


TABELA 66 624. fragment ustja; inv. št. 97HR030/46, kv. 205, SE 004, gl. 35-40 cm, rjavo-sivo-črno žgano uvihano ustje in del ostenja sklede z izrastkom, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 12,6x4,9 cm 625. fragment ustja; inv. št. 97HR030/43, kv. 205, SE 004, gl. 20-35 cm, rjavo-sivo žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja posode, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 2,4x1,9 cm 626. fragment ostenja; inv. št. 97HR030/39, kv. 204, SE 004=006, gl. 35 cm, rjavo-črno žgano bikonično ostenje sklede, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 6,4x3,6 cm 627. fragment ostenja; inv. št. 97HR030/40, kv. 204, SE 004=006, gl. 35 cm, rjavo črno žgano bikonično ostenje sklede, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 4.5x4.2 cm 628. odbitek; inv. št. 97HR030/41, kv. 204. SE 004=006, gl. 35 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,6x2,2 cm, deb. 1,2 cm 629. fragment ustja; inv. št. 97HR030/45, kv. 205, SE 004=006, gl. 35-40 cm, rjavo-črno žgano, ravno prirezano ustje in del ostenja z izrastkom ali držajem, glini so primešani kamenčki, beli in črni delci, vel.: 8,4x3,9 cm 630. fragment ročaja; inv. št. 97HR030/37, kv. 204, SE 004=006, gl. 35 cm, rdeče-sivo žgan fragment ročaja ovalnega preseka, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,0x2,6 cm 631. fragment dna; inv. št. 97HR030/42, kv. 205, SE 004, gl. 20-35 cm, rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,2x1,4 cm, ohr. v. 1,8 cm 632. fragment ustja; inv. št. 97HR030/44, kv. 205, SE 004, gl. 35-40 cm, rdeče žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede z ostankom držaja ali izrastka, glini so primešani rjavi delci, vel.: 7,1x7,0 cm fragment ustja inv. št. 97HR030/46

152

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

153


TABELA 67 633. fragment ustja; inv. št. 97HR030/47, kv. 205, SE 004=006, gl. 35-40 cm, rdeče-rjavo žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, rjavi in rdeči delci, vel.: 4,3x5,3 cm 634. fragment dna; inv. št. 97HR030/49, kv. 205, SE 004=006, gl. 35-40 cm, rdeče-sivo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 6,4x2,2 cm, ohr. v. 4,1 cm 635. fragment dna; inv. št. 97HR030/48, kv. 205, SE 004=006, gl. 34-40 cm, rdeče-rjavo-črno žgano ravno dno lonca, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 6,5x4,2 cm, ohr. v. 1,9 cm 636. fragment noge; inv. št. 97HR030/50, kv. 205, SE 004=006, gl. 35-40 cm, rdeče-sivo žgana, na dnu močno razširjena noga posode, glini so primešani rjavi delci, vel.: 5,3x5,2 cm 637. fragment ostenja; inv. št. 97HR030/53, kv. 205, SE 004=006, gl. 35-40 cm, rjavo-črno žgano bikonično ostenja lončka, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 8,0x6,3 cm 638. fragment ustja; inv. št. 97HR030/51, kv.205, SE 004=006, gl. 35-40 cm, rdeče-rjavo-črno žgano izvihano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, beli, rdeči, rjavi in črni delci, vel.: 3,4x5,7 cm 639. fragment ustja; inv. št. 97HR030/52, kv. 205, SE 004=006, gl. 35-40 cm, rjavo-črno žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,7x1,5 cm 640. fragment zajemalke; inv. št. 97HR030/54, kv. 205, SE 004=006, gl. 35 cm, sivo žgani fragmenti zajemalke, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 3,4x3,2 cm 641. fragment ostenja; inv. št. 97HR030/55, kv. 205, SE 004=006, sivo-rjavo-črno žgano ostenje z delom trakastega ročaja, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 7,5x3,4 cm, pr. roč. 5,3 cm 642. fragment ustja; inv. št. 97HR030/56, kv. 205, SE 004=006, gl. 35-40 cm, rjavo-sivo žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,7x3,2 cm 643. fragment uteči; inv. št. 97HR030/58, kv. 205, SE 004=006, gl. 50 cm, rjavo žgan fragment uteži, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,9x1,8 cm 644. fragment ustja; inv. št. 97HR030/61, kv. 205, SE 004=006, gl. 50 cm, rdeče-črno žgano ustje z izrastkom, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,1x2,4 cm 645. fragment ustja; inv. št. 97HR030/57, kv. 205, SE 004=006, gl. 35-40 cm, rjavo-sivo žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani črni delci, vel.: 3,3x2,5 cm 646. fragment ustja; inv. št. 97HR030/59, kv. 205, SE 004=006, gl. 50 cm, rdeče-črno žgano ustje in del bikoničnega ostenja sklede, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: 5,4x3,5 cm 647. fragment ustja; inv. št. 97HR030/60, kv. 205, SE 004=006, gl. 50 cm, rjavo žgano ustje, ostenje je na največjem obodu odebeljeno in bikonično, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,0x2,6 cm 154

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

155


TABELA 68 648. fragment ostenja; inv. št. 97HR030/62, kv. 205, SE 004=006, gl. 50 cm, rdeče-črno žgano ostenje lonca s popriščem ročaja, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,3x3,7 cm 649. fragment dna; inv. št. 97HR030/63, kv. 205, SE 004=006, gl. 50 cm, rdeče-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, beli, rjavi in črni delci, vel.: 5,4x3,3 cm, ohr. v. 2,2 cm 650. fragment ostenja; inv. št. 97HR030/65, kv. 205, SE 004=006, rdeče-črno žgano bikonično ostenje sklede, največji obod je odebeljen, glini so primešani črni in veliko rdečih delcev, vel.: 6,3x4,6 cm 651. fragment ustja; inv. št. 97HR030/72, kv. 205, SE 004=006, rjavo žgano, ravno prirezano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,5x2,0 cm 652. dno lonca; inv. št. 97HR030/66, kv. 205, SE 004=006, rjavo žgano ravno dno lonca, površine so črne, glini so primešani kamenčki, rdeči in rjavi delci, vel.: pr. 7,4 cm, ohr. v. 1,7 cm 653. fragment ostenja; inv. št. 97HR030/67, kv. 205, SE 004=006, rjavo-črno žgano ostenje z ročajem ovalnega preseka, glini so primešani kamenčki, beli, rdeči in črni delci, vel.: 4,6x6,0 cm, pr. roč. 2,3 cm 654. fragment ostenja; inv. št. 97HR030/68, kv. 205, SE 004=006, rjavo-črno žgano ostenje lonca z ročajem, ki ima širok navpičen žleb, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi, rdeči in črni delci, vel.: 7,5x6,3 cm, pr. roč. 2,8 cm 655. fragment ustja; inv. št. 97HR030/71, kv. 205, SE 004=006, rjavo-črno žgano, odebeljeno in uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 5,1x3,5 cm 656. fragment posode na nogi; inv. št. 97HR030/69, kv. 205, SE 004=006, rjavo žgano dno in del ostenja ali noge posode, glini so primešani beli, rjavi in črni delci, vel.: 8,5x3,5 cm, ohr. v. 10,0 cm 657. fragment noge; inv. št. 97HR030/70, kv.205, SE 004=006, rjavo žgana noga posode z delom dna, glini so primešani beli in rjavi delci, vel.: 4,2x1,0 cm, ohr. v. 5,2 cm

156

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

157


TABELA 69 658. fragment lončka; inv. št. 97HR030/77, kv. 211,232, SE 004=006, gl. 135-150 cm, rdeče-črno žgano ustje, ki prehaja v trakasti ročaj in del bikoničnega ostenja, glini so primešani večji rdeči in črni delci, vel.: 11,2x9,3 cm, pr. roč. 2,9 cm 659. fragment noge; inv. št. 97HR030/73, kv. 205, SE 004=006, rjavo žgana noga posode, ki je pri dnu razširjena, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel.: 8,5x3,3 cm 660. fragment ostenja; inv. št. 97HR030/74, kv. 205, SE 004=006, gl. 35-40 cm, rdeče-rjavo-črno žgano ostenje sklede, največji obod je odebeljen in poudarjen, glini so primešani kamenčki, črni in rdeči delci, vel.: 7,9x4,4 cm 661. fragment ustja; inv. št. 97HR030/75, kv. 204, SE 004=006, gl. 30-35 cm, rjavo žgano ustje sklede, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 2,5x2,2 cm 662. fragment dna; inv. št. 97HR030/76, kv. 204, SE 004=006, gl. 35 cm, rdeče žgano dno posodice, glini so primešani črni in rdeči delci, vel.: 2,2x1,6 cm 663. fragment sklede; inv. št. 97HR030/79, kv. 211,232, SE 004=006, gl. 135-150 cm, rdeče-črno žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: 13,3x9,1 cm 664. fragment ustja; inv. št. 97HR030/80, kv. 211,232, SE 004=006, gl. 135-150 cm, rdeče-črno žgano, rahlo uvihano in ravno prirezano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: 1,8x1,9 cm 665. fragment dna; inv. št. 97HR030/81, kv. 211,232, SE 004=006, gl. 135-150 cm, rdeče-rjavo žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in rdeči delci, vel.: 6,9x4,7 cm, ohr. v. 1,9 cm 666. dno lonca; inv. št. 97HR030/78, kv. 211,232, SE 004=006, gl. 135-150 cm, rdeče-sivo-črno žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani večji rjavi in rdeči delci, vel.: pr. 6,6 cm, ohr. v. 5,0 cm

158

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

159


TABELA 70 667. fragment ročaja; inv. št. 97HR030/82, SE 004=006, gl. do 60 cm, rdeče žgan fragment ročaja ovalnega preseka, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,1x2,6 cm 668. fragment ročaja; inv. št. 97HR030/83, SE 004=006, gl. do 60 cm, rdeče-sivo-črno žgan fragment ročaja ovalnega preseka z delom ostenja, glini so primešani beli in rjavi delci, vel.: 3,1x3,0 cm, pr. roč. 2,4 cm 669. fragment ostenja; inv. št. 97HR030/84, SE 004=006, gl. do 60 cm, rdeče žgano ostenje s popriščem ročaja, glini so primešani rjavi in rdeči delci, vel.: 3,2x2,4 cm 670. fragment ostenja; inv. št. 97HR030/85, kv. 232,239, SE 004=006, gl. 100-120 cm, rdeče-črno žgano ostenje lonca s popriščem ročaja, glini so primešani kamenčki, rjavi in rdeči delci, vel.: 4,5x2,2 cm, pr. roč. 1,7 cm 671. fragment ročaja; inv. št. 97HR030/88, kv. 232,239, SE 004=006, gl. 100-120 cm, rdeče žgan fragment ročaja ovalnega preseka, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: 3,3x4,1 cm 672. fragment dna; inv. št. 97HR030/86, kv. 232,239, SE 004=006, gl. 100-120 cm, rdeče-črno žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 5,2x2,6 cm, ohr. v. 2,5 cm 673. fragment dna; inv. št. 97HR030/87, kv. 232,239, SE 004=006, gl. 100-120 cm, rdeče-črno žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 5,3x2,0 cm, ohr. v. 6,4 cm 674. odbitek; inv. št. 97HR030/89, kv. 204a, SE 004=006, gl. 30-35 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,8 cm, deb. 0,7 cm 675. odbitek; inv. št. 97HR030/90, kv. 205, SE 004=006, gl. 35-40 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,6x1,2 cm, deb. 0,4 cm 676. odbitek; inv. št. 97HR030/91, kv. 205, SE 004=006, gl. 35-40 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,4x1,8 cm, deb. 0,4 cm

160

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

161


TABELA 71 677. kamen; inv. št. 97HR030/93, kv. 205, SE 004=006, gl. 50 cm, glajen kamen, vel.: 8,0x5,7 cm, deb. 4,7 cm 678. odbitek; inv. št. 97HR030/94, kv. 205, SE 004=006, gl. 40 cm, nm.v. 239,92 m, kremenov odbitek, vel.: 1,8x1,4 cm, deb. 0,4 cm 679. odbitek; inv. št. 97HR030/95, kv. 205, SE 004=006, gl. 45 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,5x1,2 cm, deb. 0,5 cm 680. odbitek; inv. št. 97HR030/96, kv. 205, SE 004=006, gl. 35-40 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,8x2,7 cm, deb. 1,6 cm 681. odbitek; inv. št. 97HR030/98, kv. 205, SE 004=006, gl. 35-40 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,4x2,5 cm, deb. 0,7 cm 682. odbitek; inv. št. 97HR030/99, kv. 205, SE 004=006, gl. 45 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,6x2,9 cm, deb. 1,5 cm 683. odbitek; inv. št. 97HR030/97, kv. 205, SE 004=006, gl. 35-40 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,0x1,2 cm, deb. 0,6 cm

162

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

163


TABELA 72 684. odbitek; inv. št. 97HR051/03, kv. 205, SE 004=006, gl. 50 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,7x2,0 cm 685. odbitek; inv. št. 97HR051/01, kv. 205, SE 004=006, gl. 50 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,3x1,0 cm 686. odbitek; inv. št. 97HR051/04, kv. 177, SE 006=006, gl. 35 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,5x0,9 cm 687. odbitek; inv. št. 97HR051/02, kv. 205, SE 004=006, gl. 50 cm, kremenov odbitek, vel.: 7,1x3,4 cm 688. odbitek; inv. št. 97HR051/05, kv. 177, SE 004=006, gl. 35 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,4x1,1 cm 689. odbitek; inv. št. 97HR051/06, kv. 177, SE 004=006, gl. 35 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,6x1,1 cm 690. odbitek; inv. št. 97HR051/09, kv. 205, nad SE 004=006, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,2 cm 691. odbitek; inv. št. 97HR051/10, kv. 183, SE 004=006, gl. 35 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,5x1,5 cm 692. odbitek; inv. št. 97HR051/07, kv. 183, SE 004=006, gl. 35 cm, kremenov odbitek, vel.: 4,0x1,6 cm 693. odbitek; inv. št. 97HR051/08, kv. 205, SE 004=006, gl. 45 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,4x2,4 cm 694. odbitek; inv. št. 97HR051/11, kv. 235, SE 004=006, gl. 25-40 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,8x3,1 cm

164

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

165


TABELA 73 695. fragment ustja; inv. št. 97HR035/01, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, rjavo žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,4x1,9 cm 696. fragment ustja; inv. št. 97HR035/02, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, rdeče-rjavo žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 1,4x2,0 cm 697. fragment ustja; inv. št. 97HR035/03, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, rjavo žgano izvihano ustje lonca in del ostenja, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: 4,4x3,2 cm 698. fragment ročaja; inv. št. 97HR035/06, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, rjavo žgan ročaj ovalnega preseka, glini so primešani rjavi delci, vel.: d. 3,4, pr. 2,3 cm 699. fragment ustja; inv. št. 97HR035/04, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, rdeče-rjavo žgano, rahlo izvihano in ravno prirezano ustje ter del ostenja posode, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 2,4x1,9 cm 700. fragment ustja; inv. št. 97HR035/05, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, rdeče žgano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,6x3,0 cm 701. fragment ročaja; inv. št. 97HR035/07, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, rdeče žgan ročaj, glini so primešani večji kamenčki, rjavi in črni delci, zgornja površina je poškodovana, vel.: d. 2,8 cm, pr. 1,9 cm 702. fragment uteči; inv. št. 97HR035/09, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, rdeče žgan fragment uteči z vidno prevrtino, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,5x1,8 cm 703. fragment ostenja; inv. št. 97HR035/10, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, rjavo žgano ostenje z ornamentom: vrezi poševnih črt, nad njimi vodoravna kanelura, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: 2,1x2,8 cm 704. fragment zajemalke; inv. št. 97HR035/08, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, rdeče-rjavo žgan dulec s prevrtino in del ostenja zajemalke, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,6x3,9 cm 705. fragment ustja; inv. št. 97HR035/11, kv. 205, SE 005, rjavo-črno žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenje sklede, največji obod je poudarjen z dvema držajema okroglega preseka, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 12,2x10,1 cm

166

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

167


TABELA 74 706. fragment ustja; inv. št. 97HR035/12, kv. 205, SE 005, rjavo-sivo žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, največji obod je poudarjen z dvema držajema okroglega preseka, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 9,9x7,3 cm 707. fragment ustja; inv. št. 97HR035/13, kv. 205, SE 005, rjavo-sivo žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, največji obod je poudarjen, glini so primešani kamenčki, beli, rdeči, rjavi, črni in večji sivi delci, vel.: 6,2x6,3 cm 708. fragment zajemalke; inv. št. 97HR035/16, kv. 204/D, SE 005, rjavo-sivo žgano ustje in del ostenja zajemalke, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 6,6x4,5 cm 709. fragment ustja; inv. št. 97HR035/17, kv. 204/D, SE 005, oker-sivo-črno žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, na največjem obodu je izrastek, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 5,7x4,5 cm 710. fragment ustja; inv. št. 97HR035/18, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, rjavo-rdeče žgano, ravno prirezano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, beli, rdeči in rjavi delci, vel.: 7,3x5,0 cm 711. fragment ustja; inv. št. 97HR035/19, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, rjavo-sivo žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, največji obod je poudarjen, glini so primešani beli in črni delci, vel.: 7,1x5,4 cm 712. fragment ustja; inv. št. 97HR035/20, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, rjavo žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, največji obod je odebeljen in poudarjen z izrastkom, glini so primešani beli, rdeči in črni delci, vel.: 7,3x3,2 cm 713. fragment ustja; inv. št. 97HR035/14, kv. 205, SE 005, sivo-črno žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, največji obod je poudarjen in odebeljen, glini so primešani rjavi in večji črni delci, vel.: 4,3x3,3 cm

168

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

169


TABELA 75 714. fragment ustja; inv. št. 97HR035/22, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, rdeče žgano, na zunanji strani odebeljeno ustje in del ostenja posode, na površinah je črn premaz, glini so primešani beli in rjavi delci, vel.: 4,9x2,6 cm 715. fragment ustja; inv. št. 97HR035/21, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, rjavo-črno žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 2,7x4,6 cm 716. fragment ustja; inv. št. 97HR035/23, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, rjavo-črno žgano ustje s presegajočim ročajem, glini so primešani beli, rjavi in črni delci, vel.: 2,9x3,1 cm 717. fragment dna; inv. št. 97HR035/24, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, rdeče-rjavo žgano dno in del ostenja lonca, glini je primešano veliko kamenčkov, beli, rdeči in črni delci, vel.: 6,1x4,9 cm, ohr. v. 3,3 cm 718. fragment ustja; inv. št. 97HR035/26, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, rdeče-rjavo-črno žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rdeči in rjavi delci, vel.: 2,7x3,6 cm 719. fragment ustja; inv. št. 97HR035/27, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, rdeče-sivo žgano ustje in del ostenja sklede, zunanja površina je črna, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,9x2,4 cm 720. fragment ustja; inv. št. 97HR035/28, kv. 205, SE 005, rjavo-sivo žgano, ravno prirezano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,7x4,3 cm 721. fragment dna; inv. št. 97HR035/25, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, rdeče žgano ravno dno lonca, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 8,1x3,6 cm, ohr. v. 2,2 cm 722. odbitek; inv. št. 97HR035/29, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,2x1,0 cm, deb. 0,3 cm 723. odbitek; inv. št. 97HR035/31, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,4x1,4 cm, deb. 0,3 cm 724. kamen; inv. št. 97HR035/30, kv. 204, SE 013, gl. 40 cm, vel.: 10,5x8,6 cm, deb. 4,5 cm 725. odbitek; inv. št. 97HR035/32, kv. 205, SE 005, gl. 45 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,8x1,5 cm, deb. 1,0 cm

170

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

171


TABELA 76 726. fragment ostenja; inv. št. 97HR036/01, kv. 205, SE 007, 008, rdeče-rjavo-črno žgano bikonično ostenje lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni drobci, vel.: 6,9x10,9 cm 727. fragment dna; inv. št. 97HR036/02, kv. 205, SE 007,008, rjavo-črno žgano ravno dno in ostenje lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 6,8x4,2 cm, ohr. v. 6,1 cm 728. fragment noge posode; inv. št. 97HR036/05, kv. 182, SE 007,008, rdeče-rjavo-sivo-črno žgana noga in dno posode, glini so primešani črni drobci, vel.: pr. dna 8,9 cm, v. noge 7,0 cm, pr. noge 9,2 cm 729. fragment ročaja; inv. št. 97HR036/03, kv. 205, SE 007,008, rjavo-sivo žgan trakasti ročaj s popriščem, glini je primešano veliko kamenčkov in rjavi drobci, vel.: 2,6x2,9 cm 730. fragment dna; inv. št. 97HR036/07, kv. 182, SE 007,008, rdeče žgano ravno dno, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 6,6x3,5 cm, ohr. v. 1,9 cm 731. fragment ustja; inv. št. 97HR036/06, kv. 182, SE 007,008, rdeče žgano ustje in ostenje posode, glini so primešani rjavi drobci, vel.: 2,7x3,8 cm 732. fragment ustja; inv. št. 97HR036/09, kv. 182, SE 007,008, rjavo žgano ustje in ostenje sklede, na ustju je izrastek, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni drobci, vel.: 4,1x6,0 cm 733. fragment noge; inv. št. 97HR036/08, kv. 182, SE 007,008, rjavo žgana noga posode in del dna, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni drobci, vel.: pr. noge 11,4 cm, viš. noge 8,9 cm 734. fragment noge; inv. št. 97HR036/10, kv. 182, SE 007,008, rdeče žgana noga posode, glini so primešani rjavi drobci, vel.: 5,5x5,1 cm

172

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

173


TABELA 77 735. fragment ustja; inv. št. 97HR036/14, kv. 205, SE 007,008, rdeče-rjavo-črno žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja lonca, glini je primešano veliko kamenčkov, rjavih in črnih drobcev, vel.: 4,9x4,0 cm 736. fragment ustja; inv. št. 97HR036/15, kv. 205, SE 007,008, rdeče žgano uvihano ustje in del ostenja, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni drobci, vel.: 4,0x6,2 cm 737. fragment ostenja; inv. št. 97HR036/11, kv. 182, SE 007,008, rdeče-rjavo-črno žgano ostenje z metličastim ornamentom, glini so primešani kamenčki in črni drobci, vel.: 5,2x4,6 cm 738. fragment ročaja; inv. št. 97HR036/12, kv. 205, SE 007,008, rdeče rjavo žgan trakasti ročaj z delom ostenja, glini je primešano veliko kamenčkov in črnih drobcev, vel.: 5,8x3,9 cm, pr. roč. 3,7 cm 739. fragment ročaja; inv. št. 97HR036/13, kv. 205, SE 007,008, rdeče žgan ročaj in rdeče-črno žgano ostenje lonca, glini so primešani kamenčki in črni drobci, vel.: 4,3x5,6 cm, pr. roč. 2,3 cm 740. fragment dna; inv. št. 97HR036/16, kv. 205, SE 007,008, sivo-črno žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in črni drobci, vel.: 4,1x1,2 cm, ohr. v. 4,5 cm fragment ostenja inv. št. 97HR036/11

174

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

175


TABELA 78 741. fragmenti posode na nogi; inv. št. 97HR037/01, kv. 205, SE 009/010, sivo-rjavo žgana posoda na nogi z ornamentom na nogi in ostenju: okrogli vbodi v vodoravni vrsti v kanelurah in vodoravne kanelure, glini so primešani beli, rdeči in rjavi delci, vel.: 10,2x11,2 cm, pr. dna 10,1 cm 742. fragment lonca; inv. št. 97HR037/02, kv. 205, SE 009/010, pod 005, nm.v. 240,82 m, rjavo-sivo žgano, odebeljeno in uvihano ustje in del ostenja, tik pod ustjem je držaj ovalnega preseka, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: 10,8x18,1 cm 743. fragment ostenja; inv. št. 97HR037/04,kv. 205, SE 009/010, rdeče žgano ostenje posode, glini so primešani kamenčki, beli, rdeči, rjavi in črni delci, vel.: 7,2x5,9 cm 744. fragment ustja; inv. št. 97HR037/03, kv. 205, SE 009/010, nm.v. 240,78 m, rjavo-črno žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 6,4x9,6 cm 745. fragment ostenja; inv. št. 97HR037/05, kv.205, SE 009/010, gl. 15 cm, rdeče-oker-črno žgano bikonično ostenje lonca, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: 8,7x12,8 cm

fragment ostenja; inv. št. 97HR037/02

fragmenti posode na nogi; inv. št. 97HR037/01

176

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

177


TABELA 79 746. dno lonca; inv. št. 97HR037/06, kv. 205, SE 009/010, nm.v. 240,83 m, rdeče-rjavo-črno žgano ravno dno lonca in del ostenja, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: pr. dna 13,8 cm, ohr. v. 3,6 cm 747. fragment keramične ploščice; inv. št. 97HR037/07, kv. 205, SE 009/010, nm.v. 240,83 m, rjavo žgana keramična ploščica, glini so primešani rjavi delci, vel.: 4,1x2,1 cm 748. kamen; inv. št. 97HR037/09, kv. 205, SE 009/010, nm.v. 240,88 m, kamen s sledovi obdelave, vel.: 7,6x3,5 cm, deb. 2,2 cm 749. fragment zajemalke; inv. št. 97HR037/08, kv. 205, SE 009/010, rdeče-rjavo žgan dulec s prevrtino, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: pr. dulca 2,8 cm, d. 5,2 cm, š. 4,3 cm 750. fragment dna; inv. št. 97HR037/10, kv. 205, SE 009/010, rdeče-rjavo-črno žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki, beli, rdeči, rjavi in črni delci, vel.: 6,2x8,9 cm, ohr. v. 2,5 cm 751. fragment zajemalke; inv. št. 97HR037/11, kv. 205, SE 009/010, gl. 50 cm, rjavo-sivo žgano ustje in ostenje zajemalke, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 2,5x3,5 cm 752. fragment ustja; inv. št. 97HR037/12, kv. 205, SE 009/010, rjavo-sivo žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja posode, na zunanji površini je rjav premaz, glini so primešani rjavi delci, vel.: 4,1x3,5 cm 753. fragment dna; inv. št. 97HR037/13, kv. 205, SE 009/010, gl. 50 cm, rdeče-rjavo-črno žgano ostenje in del dna lončka, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 5,5x2,0 cm, ohr. v. 6,5 cm 754. fragment ustja; inv. št. 97HR037/14, kv. 205, SE 009/010, gl. od 50 cm, rjavo-črno žgano ustje in del ostenja sklede, največji obod je poudarjen, vel.: 4,5x5,7 cm

178

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

179


TABELA 80 755. fragment lonca; inv. št. 97HR037/19, kv. 205, SE 009/010, rdeče-rjavo žgano ustje s presegajočim ročajem in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 7,4x7,4 cm, pr. roč. 2,1 cm 756. fragment lonca; inv. št. 97HR037/20, kv. 205, SE 009/010, rjavo-črno žgano, rahlo izvihano ustje s popriščem presegajočega ročaja in del ostenja lonca, največji obod je poudarjen, vel.: 9,3x6,0 cm 757. fragment dna; inv. št. 97HR037/15, kv. 205, SE 009/010, gl. od 50 cm, rdeče-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 5,9x2,4, ohr. v. 5,4 cm 758. kamen; inv. št. 97HR037/17, kv. 205, SE 009/010, gl. 55 cm, fragment kamnitega orodja, vel.: 8,2x1,9 cm, 759. fragment ostenja; inv. št. 97HR037/18, kv. 205, SE 009/010, rjavo-sivo-črno žgano ostenje lonca z ročajem ovalnega preseka, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 7,4x7,5 cm, pr. roč. 1,7 cm

180

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

181


TABELA 81 760. fragment dna; inv. št. 97HR037/21, kv. 205, SE 009/010, rjavo-sivo-črno žgano ravno dno lonca in del ostenja, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 7,5x4,6 cm, ohr. v. 6,4 cm 761. fragment ostenja; inv. št. 97HR037/23, kv. 205, SE 009/010, rdeče-oker žgano ostenje posode z bradavičastim izrastkom, glini so primešani kamenčki, rdeči, rjavi in črni delci, vel.: 3,1x4,2 cm 762. dno lonca; inv. št. 97HR037/28, kv. 205, SE 009/010, rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: pr. dna 10,9 cm, ohr. v. 4,4 cm 763. fragment lonca; inv. št. 97HR037/26, kv. 205, SE 009/010, rjavo-črno-sivo žgano ostenje, največji obod je odebeljen in poudarjen, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 6,9x15,0 cm 764. fragment dna; inv. št. 97HR037/22, kv. 205, SE 009/010, rdeče žgano dno in del ostenja lonca, na površinah so ostanki črnega premaza, glini je primešano veliko kamenčkov, belih in rjavih delcev, vel.: 6,1x1,9 cm, ohr. v. 5,1 cm 765. fragment ostenja; inv. št. 97HR037/29, kv. 205, SE 009/010, rdeče-rjavo žgano ostenje z delom ročaja in popriščem ročaja, glini so primešani kamenčki, črni, rjavi in rdeči delci, vel.: 6,9x7,8 cm, pr. roč. 2,7 cm

182

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

183


TABELA 82 766. fragment ustja; inv. št. 97HR037/37, kv. 205, SE 009/010, gl. 50 cm, rjavo-črno žgano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in rdeči delci, vel.: v. 11,1 cm, pr. ustja 14,0 cm 767. fragment noge posode; inv. št. 97HR037/30, kv. 205, SE 009/010, rjavo žgana noga posode, spodnji del noge je rahlo poudarjen, na notranji površini je ostanek rjavega premaza, glini so primešani beli in rjavi delci, vel.: 9,4x9,9 cm 768. fragment ustja; inv. št. 97HR037/33, kv. 205, SE 009/010, gl. 75 cm, rdeče-rjavo žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi, rdeči in črni delci, vel.: 5,5x4,4 cm 769. fragment ustja; inv. št. 97HR037/32, kv. 205, SE 009/010, gl. 75 cm, rdeče žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 5,0x6,2 cm 770. fragment ročaja; inv. št. 97HR037/34, kv. 205, SE 009/010, gl. 75 cm, rjavo žgani ročaj, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: d. 2,9 cm, p. 2,0 cm 771. fragment dna; inv. št. 97HR037/31, kv. 205, SE 009/010, gl. 75 cm, oker-sivo žgano ravno dno in del ostenja lončka, glini so primešani črni delci, vel.: 4,3x1,8 cm, ohr. v. 2,3 cm 772. fragment dna; inv. št. 97HR037/36, kv. 205, SE 009/010, gl. 50 cm, rdeče-rjavo-sivo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, beli, rdeči in rjavi delci, vel.: 6,0x2,4 cm, ohr. v. 3,7 cm

184

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

185


TABELA 83 773. fragment žlice; inv. št. 97HR037/38, kv. 205, SE 009/010, gl. 60 cm, rdeče žgano ustje in ostenje žlice, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 3,4x5,6 cm 774. fragment dna; inv. št. 97HR037/39, kv. 205, SE 009/010, gl. 70 cm, rdeče žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki, beli, rdeči, rjavi in črni delci, vel.: pr. dna 13,5 cm, ohr. v. 2,5 cm 775. fragment dna; inv. št. 97HR037/40, kv. 205, SE 009/010, gl. 70 cm, rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: 5,5x6,6 cm, ohr. v. 3,3 cm 776. fragment dna; inv. št. 97HR037/42, kv. 205, SE 009/010, gl. 70 cm, rjavo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani večji kamenčki, večji črni in rjavi ter beli delci, vel.: 6,1x105 cm, ohr. v. 3,7 cm 777. fragment dna; inv. št. 97HR037/43, kv. 205, SE 009/010, gl. 70 cm, rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, beli, rdeči in črni delci, vel.: 6,4x6,6 cm, ohr. v. 1,5 cm 778. fragment dna; inv. št. 97HR037/41, kv. 205, SE 009/010, gl. 70 cm, rjavo-črno žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in rdeči delci, vel.: 9,2x8,0 cm, ohr. v. 1,5 cm 779. odbitek; inv. št. 97HR037/47, kv. 205, SE 009/010 pod 005, gl. od 50 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,0 cm 780. kamen; inv. št. 97HR037/45, kv. 205, SE 009/010, gl. 70 cm, fragment kamenite sekire iz serpentinita, vel.: 7,3x8,4 cm, deb. 3,0 cm 781. kamen; inv. št. 97HR037/46, kv. 205, SE 009/010, fragment kamnite sekire iz serpentinita, vel.: 8,6x8,1 cm, deb. 4,3 cm 782. dleto; inv. št. 97HR037/44, kv. 205, SE 009/010, gl. 45 cm, rumeno retuširano dleto, vel.: 3,4x3,1 cm, deb. 1,1 cm dleto; inv. št. 97HR037/44

186

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

187


TABELA 84 783. fragment ustja; inv. št. 97HR034/01, kv. 211, SE 011/012, rjavo-sivo-črno žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, največji obod je poudarjen in ima izrastek, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 5,5x8,2 cm 784. fragment ploščice; inv. št. 97HR034/02, kv. 211, SE 011/012, rdeče-rjavo-sivo žgana keremična ploščica, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: 3,2x8,9 cm 785. fragment gline; inv. št. 97HR034/03, kv. 211, SE 011/012, rdeče žgan fragment gline z vdolbino, glini so primešani rjavi in večji beli delci delci, vel.: 2,2x2,9 cm 786. fragment ostenja; inv. št. 97HR034/05, kv. 204, SE 011/012, gl. 25-30 cm, rjavo-črno žgano ornamentirano ostenje: vrezi poševnih črt, nad njimi so tri kanelure in okrogli vbodi, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,3x2,9 cm 787. ročaj; inv. št. 97HR031/07, kv. 204, SE 013, gl. 40 cm, rdeče-rjavo žgan ročaj ovalnega preseka, glini so primešani večji kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: d. 5,9 cm, pr. 2,9 cm 788. fragment noge; inv. št. 97HR031/03, kv. 183, SE 013, gl. 40 cm, rdeče-sivo žgano ostenje noge, površine so črne, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 5,9x5,1 cm 789. fragment ustja; inv. št. 97HR031/06, kv. 204, SE 013, gl. 40 cm, oker-sivo-črno žgano, rahlo uvihano, ravno prirezano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani črni in večji rjavi delci, vel.: 3,4x4,6 cm 790. fragment ustja; inv. št. 97HR031/04, kv. 183, SE 013, gl. 40 cm, sivo-črno žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja posode, glini so primešani beli in rjavi delci, vel.: 3,4x3,4 cm 791. fragment dna; inv. št. 97HR031/05, kv. 204, SE 013, gl. 40 cm, rjavo-črno žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: 5,9x9,8 cm, ohr. v. 1,6 cm 792. fragment zajemalke; inv. št. 97HR031/08, kv. 204, SE 013, gl. 40 cm, sivo žgano ustje in ostenje zajemalke, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 2,7x3,9 cm 793. fragment ustja; inv. št. 97HR031/02, kv. 183, SE 013, gl. 45 cm, rdeče-rjavo-sivo žgano ustje lončka ali zajemalke, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 2,2x2,0 cm 794. fragment dna; inv. št. 97HR031/01, kv. 183, SE 013, gl. 45 cm, rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lončka, glini so primešani črni delci, vel.: 5,2x3,0 cm, ohr. v. 1,5 cm 795. fragment ostenja; inv. št. 97HR031/09, kv. 204, SE 013, gl. 40 cm, rjavo-črno žgano ostenje lonca, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: 10,6x12,7 cm

188

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

189


TABELA 85 796. fragment ustja; inv. št. 97HR032/01, kv. 183, SE 015, gl. 45 cm, sivo žgano, rahlo uvihano in ravno prirezano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: 3,4x5,1 cm 797. fragment ustja; inv. št. 97HR032/03, kv. 204, SE 015, nm.v. 240,98 m, rdeče žgano, ravno prirezano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 3,0x2,5 cm 798. fragment ustja; inv. št. 97HR032/04, kv. 204, SE 015, nm.v. 240,98 m, rdeče-črno žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 3,8x4,5 cm 799. fragment lonca; inv. št. 97HR032/02, kv. 204, SE 015, nm.v. 240,98 m, rdeče-rjavo-črno žgan lonec, rahlo uvihano ustje s presegajočim ročajem, največji obod je poudarjen, dno je ravno, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: ohr. v. 12,3 cm, pr. dna 8,9 cm, pr. roč. 2,5 cm 800. fragment ustja; inv. št. 97HR032/06, kv. 204, SE 015, gl. 50 cm, rjavo-oker žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 4,7x2,9 cm 801. fragment ustja; inv. št. 97HR032/08, kv. 204, SE 015, nm.v. 240,96 m, rjavo žgano uvihano ustje in bikonično ostenje sklede, površine so črne, glini so primešani beli, rdeči in črni delci, vel.: 4,5x4,6 cm 802. fragment ustja; inv. št. 97HR032/09, kv. 204, SE 015, nm.v. 240,96 m, rjavo-sivo-črno žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, beli in črni delci, vel.: 4,2x5,2 cm 803. fragment noge; inv. št. 97HR032/05, kv. 205, SE 015, gl. 10 cm pod profilom V - Z, rjavo žgana noga posode, spodnji del je razširjen, glini so primešani beli in rjavi delci, vel.: pr. dna 13,0 cm, ohr. v. 13,1 cm 804. ročaj; inv. št. 97HR032/07, kv. 204, SE 015, nm.v. 240,86 m, rdeče-rjavo-oker žgan ročaj ovalnega preseka in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 8,8x5,2 cm, pr. roč. 3,2 cm fragment lonca inv. št. 97HR032/02

190

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

191


TABELA 86 805. fragment ustja; inv. št. 97HR032/12, kv. 204, SE 015, gl. 45 cm, rjavo-sivo-črno žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, na zunanji strani ustja so vrezi v obliki navpičnih kratkih črt, največji obod je poudarjen z dvema vidnima bradavičastima izrastkoma, tik nad obodom je vodoravna vrsta okroglih vbodov, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 9,2x14,1 cm 806. fragment ustja; inv. št. 97HR032/16, kv. 204, SE 015, gl. 50 cm, rdeče-črno-rjavo žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, črni, rjavi in večji črni delci, vel.: 6,5x8,7 cm 807. fragment ročaja; inv. št. 97HR032/18, kv. 204, SE 015, gl. 50 cm, rdeče-sivo žgan ročaj ovalnega preseka, površine so črne, glini so primešani črni delci, vel.: d. 4,8 cm, pr. 3,0 cm 808. fragment ustja; inv. št. 97HR032/10, kv. 204, SE 015, nm.v. 240,96 m, rjavo žgano izvihano ustje in del ostenja lončka, glini so primešani rjavi delci, vel.: 3,1x3,6 cm 809. fragment dna; inv. št. 97HR032/13, kv. 204, SE 015, gl. 60 cm, rdeče-rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel: pr. dna 12,3 cm, ohr. v. 4,3 cm 810. fragmant ostenja; inv. št. 97HR032/11, kv. 204, SE 015, nm.v. 240,96 m, rjavo-sivo žgano ostenje lončka z delom trakastega ročaja, površine so črne, glini so primešani črni in rdeči delci, vel.: 4,9x5,9 cm, pr. roč. 2,3 cm 811. fragment lončka; inv. št. 97HR032/14, kv. 204, SE 015, gl. 40 cm, rdeče-rjavo-črno žgan lonček, ustje je rahlo odebeljeno in izvihano, največji obod je poudarjen in z delom ročaja, dno je ravno, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: pr. največjega oboda 7,0 cm, ohr. v. 6,5 cm, pr. roč. 1,9 cm 812. fragment dna; inv. št. 97HR032/15, kv. 204, SE 015, gl. 40 cm, rjavo-sivo žgano ravno dno in del ostenja lonca, na ostenju je viden ornament v obliki navpičnih vrezov, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 6,5x4,6 cm, ohr. v. 2,1 cm 813. fragment ustja; inv. št. 97HR032/17, kv. 204, SE 015, gl. 50 cm, rdeče-rjavo žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani kamnečki in rdeči delci, vel.: 2,3x2,1 cm

fragment dna; inv. št. 97HR032/15 fragment lončka; inv. št. 97HR032/14

192

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

193


TABELA 87 814. zajemalka; inv. št. 97HR032/20, kv. 204, SE 015, gl. 50 cm, rdeče-rjavo žgana zajemalka z dulcem s prevrtino, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: pr. 5,8 cm, pr. dulca 2,3 cm 815. fragment dna; inv. št. 97HR032/22, kv. 204, SE 015, gl. 55 cm, rjavo-sivo žgano dno posode na nogi in del ostenja, glini so primešani rdeči, rjavi in črni delci, vel.: 10,2x6,4 cm, ohr. v. 2,3 cm 816. fragment ostenja; inv. št. 97HR032/23, kv. 205, SE 015, gl. 45 cm, rjavo-črno žgano ostenje lonca, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 5,2x7,9 cm 817. fragment ostenja; inv. št. 97HR032/24, kv. 205, SE 015, gl. 45 cm, rjavo-črno-sivo žgano bikonično ostenje sklede, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 4,8x6,6 cm 818. odbitek; inv. št. 97HR032/26, kv. 204, SE 015, gl. 40 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,3 cm 819. fragment ostenja, inv. št. 97HR032/25, kv. 205, SE 015, gl. 45 cm, rdeče-rjavo žgano ostenje sklede, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 6,4x10,1 cm 820. fragment ustja; inv. št. 97HR032/27, kv. 204, SE 015, gl. 40 cm, rdeče-rjavo žgano odebeljeno ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 1,6x2,1 cm 821. fragment dna; inv. št. 97HR032/29, kv. 204, SE 015, nm.v. 240,91 m, rdeče-sivo-črno žgano ravno dno in del ostenja večjega lonca, glini so primešani kamenčki, beli, rdeči, rjavi in črni delci, vel.: 10,7x4,7 cm, ohr. v. 7,4 cm

194

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

195


TABELA 88 822. fragment ustja; inv. št. 97HR032/33, kv. 204, SE 015, gl. 20-50 cm, rdeče-črno žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 4,5x4,5 cm 823. fragment ustja; inv. št. 97HR032/34, kv. 204, SE 015, gl. 20-50 cm, oker-črno žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 2,8x3,0 cm 824. fragment ustja; inv. št. 97HR032/35, kv. 204, SE 015, gl. 20-50 cm, oker-sivo žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, največji obod je poudarjen, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 5,3x4,8 cm 825. fragment ročaja; inv. št. 97HR032/32, kv. 204, SE 015, gl. 50 cm, rjavo-sivo žgan trakasti ročaj s popriščem, glini so primešani rjavi in večji črni delci, vel.: d. 5,8 cm, š. 3,6 cm 826. fragment ročaja; inv. št. 97HR032/31, kv. 204, SE 015, gl. 50 cm, rdeče-rjavo žgan trakasti ročaj, na površini je ostanek rdečega premaza, glini so primešani kamenčki, rdeči in rjavi delci, vel.: d. 5,5 cm, š. 4,1 cm 827. fragment dna; inv. št. 97HR032/36, kv. 204, SE 015, gl. 20-50 cm, rdeče-rjavo žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, črni, rjavi in rdeči delci, vel.: 5,0x3,0 cm, ohr. v. 4,1 cm 828. fragment dna; inv. št. 97HR032/37, kv. 204, SE 015, gl. 20-50 cm, rdeče-oker žgano dno in del ostenja lonca, glini je primešano veliko kamenčkov, beli, rjavi in črni delci, vel.: 4,6x5,3 cm 829. fragment dna; inv. št. 97HR032/28, kv. 204, SE 015, nm.v. 240,88 m, rdeče-rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 11,6x7,0 cm, ohr. v. 4,8 cm 830. fragment dna; inv. št. 97HR032/30, kv. 204, SE 015, gl. 60 cm, rdeče-rjavo žgano ravno dno in del ostenja lonca, na notranji površini je ostanek črnega premaza, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 6,8x3,9 cm, ohr. v. 7,6 cm

196

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

197


TABELA 89 831. fragment skodelice; inv. št. 97HR032/41, kv. 204, SE 015, nm.v. 241,02 m, rjavo-sivo žgana ornamentirana skodelica, izvihano ustje s presegajočim ročajem, dno je ravno, nad največjim obodom in tik pod ustjem je ornament v obliki vodoravnih nizov okroglih vbodov, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: pr. dna 4,6 cm, ohr. v. 7,3 cm, pr. roč. 1,7 cm 832. fragment ustja; inv. št. 97HR032/40, kv. 204, SE 015, gl. 20-30 cm, rjavo žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani beli, rjavi in črni delci, vel.: 2,3x4,7 cm 833. fragment dna; inv. št. 97HR032/38, kv. 204, SE 015, gl. 20-50 cm, rdeče-črno žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, beli in črni delci, vel.: 5,4x1,8 cm, ohr. v. 3,2 cm 834. fragment dna; inv. št. 97HR032/39, kv, 204, SE 015, gl. 20-50 cm, rdeče-rjavo-črno žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 11,4x9,2 cm, deb. 1,4 cm 835. kamen; inv. št. 97HR032/43, kv. 204, SE 015, gl. 40 cm, fragment kamnite sekire, vel.: 9,0x5,8 cm, deb. 3,2 cm 836. kamen; inv. št. 97HR032/42, kv. 204, SE 015, gl. 45 cm, fragment kamnite sekire, vel.: 12,9x3,6 cm, deb. 1,7 cm

198

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

199


TABELA 90 837. fragment posode na nogi; inv. št. 97HR038/02, kv. 211, JAMA 2, rdeče-oker-sivo-črno žgano dno in del ostenja posode na nogi, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 4,5x8,8 cm, ohr. v. 4,2 cm 838. fragment dna; inv. št. 97HR038/01, kv. 211,JAMA 2, rdeče-rjavo žgano, ravno, poudarjeno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,3x8,6 cm, ohr. v. 4,0 cm 839. fragment ustja; inv. št. 97HR067/01, kv. 211/232, JAMA V, gl. 155 cm, rjavo žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, beli in črni delci, vel.: 5,2x3,9 cm 840. kamen; inv. št. 97HR067/05, kv. 211/232, JAMA V, gl. 155, fragment kamnite sekire iz serpentinita, vel.: 3,2x5,9 cm, deb. 1,4 cm 841. fragment ostenja; inv. št. 97HR067/04, kv. 211/232, JAMA V, gl. 155 cm, rdeče-sivo žgano ostenje posode, glini so primešani rdeči, rjavi in črni delci, vel.: 12,8x7,5 cm 842. fragment dna; inv. št. 97HR067/03, kv. 211/232, JAMA V, gl. 155 cm, rdeče-rjavo žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel.: 4,9x2,4 cm, ohr. v. 4,2 cm 843. fragment dna; inv. št. 97HR067/02, kv. 211/232, JAMA V, gl. 155 cm, rdeče-rjavo žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani večji kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 4,4x2,7 cm, ohr. v. 3,8 cm

200

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

201


TABELA 91 844. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR039/01, kv. 172, SE 001, rdeče-rjavo-črno žgan fragment ustja, ravno prirezano odebeljeno ustje, na zunanji strani sta dva široka vodoravna žleba, glini so primešani črni drobci, vel.: 2,5x2,6 cm 845. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR039/02, kv. 172, SE 001, rdeče-rjavo žgano izvihano ustje, na zunanji strani sta dva širša žleba, na površini je ostanek črnega premaza, glini so primešani kamenčki, vel.: 1,8x2,9 cm 846. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR039/05, kv. 173, SE 001, rdeče-črno žgano izvihano in odebeljeno ustje, na zunanji in notranji strani sta širša žleba, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 2,5x3,2 cm 847. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR039/07, kv. 174, SE 001, rdeče-črno žgano izvihano in odebeljeno ustje, na zunanji strani sta dva širša žleba, glini so primešani rdeči in črni drobci, vel.: 2,0x2,6 cm 848. kamen; inv. št. 97HR039/04, kv. 173, SE 001, kamnito orodje iz serpentinita, vel.: 6,2x6,2 cm, deb. 4,0 cm 849. fragment ustja; inv. št. 97HR039/09, kv. 174, SE 001, rdeče-črno žgano, ravno prirezano, na notranji strani odebeljeno ustje, glini so primešani rdeči in rjavi drobci, vel.: 2,6x3,9 cm 850. fragment dna lonca; inv. št. 97HR039/06, kv. 173, SE 001, rdeče-rjavo žgano ravno dno in del ostenja, glini so primešani rjavi drobci, vel.: 3,1x1,9 cm, ohr. v. 1,7 cm 851. fragment dna; inv. št. 97HR039/03, kv. 172, SE 001, rdeče žgano ravno dno, glini so primešani rdeči drobci, vel.: 4,2x1,8 cm, ohr. v. 0,9 cm 852. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR039/08, kv. 174, SE 001, rjavo-črno žgano izvihano in odebeljeno ustje, na zunanji strani je tik pod ustjem ozka globlja vodoravna kanelura, glini so primešani kamenčki, rdeči, rjavi in črni drobci, vel.: 2,3x4,7 cm 853. kamen; inv. št. 97HR039/10, kv. 174, SE 001, kamnito orodje iz serpentinita, vel.: 12,2x6,4 cm, deb. 3,5 cm 854. odbitek; inv. št. 97HR039/11, kv. 174, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 1,8x1,4 cm

202

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

203


TABELA 92 855. fragment ustja; inv. št. 97HR039/25, kv. 228, SE 001, rdeče žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 3,2x4,1 cm 856. fragment ustja; inv. št. 97HR039/23, kv. 214, SE 001, rjavo žgano izvihano ustje lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 2,0x3,3 cm 857. fragment ustja; inv. št. 97HR039/24, kv. 214, SE 001, rdeče-oker žgano izvihano ustje sklede, glini so primešani kamenčki, rdeči in rjavi drobci, vel.: 2,4x3,8 cm 858. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR039/12, kv. 175, SE 001, rdeče-črno žgano izvihano in odebeljeno ustje, glini so primešani rdeči in rjavi drobci, vel.: 2,0x2,9 cm 859. fragment ustja; inv. št. 97HR039/14, kv. 185, SE 001, rdeče žgano izvihano ustje, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 2,9x5,3 cm 860. fragment ustja novoveške sklede; inv. št. 97HR039/18, kv. 202, SE 001, rdeče žgano, močno uvihano in odebeljeno ustje sklede, na zunanji strani je globoka vodoravna kanelura, na notranji strani so ostanki glazure rjave, bele in črne barve, vel.: 3,6x5,6 cm 861. fragment ročaja; inv. št. 97HR039/15, kv. 185, SE 001, rdeče žgan fragment ročaja s popriščem, ovalnega preseka, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 3,4x3,2 cm 862. fragment dna; inv. št. 97HR039/16, kv. 185, SE 001, rdeče-rjavo-črno žgano dno in del ostenja posode na nogi, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 2,0x5,5 cm 863. fragment dna lonca; inv. št. 97HR039/13, kv. 176, SE 001, rjavo-črno žgano dno in del ostenja, dno je poškodovano, glini so primešani kamenčki in črni drobci, vel.: 4,3x2,3 cm, ohr. v. 2,0 cm 864. fragment zajemalke; inv. št. 97HR039/17, kv. 201, SE 001, črno žgan fragment zajemalke z delom dulca in vidno predrtino za ročaj, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 3,8x3,8 cm 865. fragment ostenja; inv. št. 97HR039/22, kv. 212, SE 001, rjavo-črno žgano ostenje lonca z izrastkom, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 3,0x4,0 cm 866. fragment dna lonca; inv. št. 97HR039/19, kv. 202, SE 001, rjavo-črno žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in črni drobci, vel.: 3,0x1,4 cm, ohr. v. 1,9 cm 867. fragment dna lonca; inv. št. 97HR039/20, kv. 212, SE 001, rdeče-sivo žgano ravno dno in del ostenja lonca, na notranji površini je črn premaz, glini so primešani črni drobci, vel.: 5,7x2,3 cm, ohr. v. 2,0 cm 868. fragment dna lonca; inv. št. 97HR039/21, kv. 212, SE 001, rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, vel.: 2,8x2,1 cm, ohr. v. 2,7 cm

204

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

205


TABELA 93 869. fragment sklede; inv. št. 97HR039/26, novi vek, kv. 228, SE 001, fragment izvihanega in odebeljenega ustja s presegajočim trakastim ročajem in del ostenja sklede, na notranji strani in na ročaju je temno in svetlo rjava glazura, vel.: 5,8x10,1 cm, pr. ročaja 3,2 cm 870. fragment ustja; inv. št. 97HR039/27, novi vek, kv. 228, SE 001, fragment ustja vrča z izlivom in del ostenja, vel.: 3,2x8,7 cm 871. fragment ustja; inv. št. 97HR039/28, kv. 172, SE 001, rdeče žgano ravno prirezano in rahlo odebeljeno ustje posode, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 2,6x3,5 cm 872. fragment zajemalke; inv. št. 97HR039/29, kv. 174, SE 001, rdeče žgani fragment zajemalke, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni drobci, vel.: 6,1x4,2 cm 873. fragment ustja; inv. št. 97HR039/30, kv. 176, SE 001, rdeče-rjavo žgano uvihano in odebeljeno ustje sklede in del ostenja, glini so primešani rdeči in rjavi drobci, vel.: 3,4x3,5 cm 874. fragment ustja; inv. št. 97HR039/34, kv. 184, SE 001, rdeče-rjavo žgano uvihano in odebeljeno, ravno prirezano ustje sklede in del ostenja, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 5,1x4,1 cm 875. fragment zajemalke; inv. št. 97HR039/32, kv. 182, SE 001, rdeče-rjavo-sivo-črno žgan fragment zajemalke, glini so primešani rdeči in rjavi drobci, vel.: 4,7x5,3 cm 876. fragment ustja; inv. št. 97HR039/35, kv. 184, SE 001, rjavo-črno žgano izvihano in odebeljeno ustje lonca, glini so primešani kamenčki, rdeči in rjavi drobci, vel.: 2,2x4,4 cm 877. fragment zajemalke; inv. št. 97HR039/31, kv. 176, SE 001, rjavo-črno žgan fragment zajemalke, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 2,9x2,7 cm 878. fragment dna; inv. št. 97HR039/33, kv. 182, SE 001, rdeče-rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rdeči in rjavi drobci, vel.: 3,3x1,6 cm, ohr. v. 2,1 cm 879. fragment dna; inv. št. 97HR039/36, kv. 184, SE 001, rdeče-rjavo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 2,0x1,6 cm, ohr. v. 2,1 cm 880. fragment dna; inv. št. 97HR039/37, kv. 185, SE 001, rdeče-črno žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in rdeči drobci, vel.: 4,6x3,7 cm, ohr. v. 1,5 cm

206

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

207


TABELA 94 881. fragment vrča; inv. št. 97HR039/40, novi vek, kv. 200, SE 001, fragment izvihanega ustja, vratu in ostenja vrča, na notranji in delno na zunanji strani je zelena glazura, vel.: 10,6x8,3 cm 882. fragment ustja; inv. št. 97HR039/44, kv. 203, SE 001, rdeče-rjavo-črno žgano, ravno prirezano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 3,5x3,8 cm 883. fragment lončka ali pokrovke; inv. št. 97HR039/39, kv. 188, SE 001, rjavo žgano dno lončka ali gumbasti držaj pokrovke, glini so primešani črni drobci, vel.: pr. 3,9 cm, ohr. v. 1,7 cm 884. fragment sklede; inv. št. 97HR039/41, kv. 203, SE 001, rdeče-oker-črno žgano, rahlo uvihano ustje in ostenje sklede, na največjem obodu je ostanek izrastka, glini so primešani kamenčki, rdeči in rjavi drobci, vel.: 9,8x16,1 cm 885. fragment posode na nogi; inv. št. 97HR039/42, kv. 203, SE 001, rdeče-sivo-črno žgano dno in noga posode, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: dno 3,2x7,6 cm, noga ohr.v. 5,0 cm, ohr. š. 7,4 cm 886. fragment ustja; inv. št. 97HR039/45, kv. 203, SE 001, rdeče-sivo-črno žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 2,5x2,7 cm 887. fragment sklede; inv. št. 97HR039/43, kv. 203, SE 001, rjavo-črno žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, na največjem obodu je bradavičast izrastek, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 5,0x10,0 cm 888. fragment lonca; inv. št. 97HR039/46, novi vek, kv. 216, SE 001, rjavo-črno žgan fragment izvihanega in odebeljenega ustja in ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni drobci, vel.: 3,3x5,5 cm

208

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

209


TABELA 95 889. odbitek; inv. št. 97HR039/48, kv. 202, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 2,8x1,4 cm 890. odbitek; inv. št. 97HR039/47, kv. 200, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,5 cm 891. odbitek; inv. št. 97HR039/49, kv. 203, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 1,4x1,2 cm 892. odbitek; inv. št. 97HR039/50, kv. 203, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 2,3x1,6 cm 893. odbitek; inv. št. 97HR039/51, kv. 203, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 2,6x1,6 cm 894. odbitek; inv. št. 97HR039/52, kv. 203, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 1,6x1,65 cm 895. odbitek; inv. št. 97HR039/53, kv. 228, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 3,0x2,7 cm 896. kamen; inv. št. 97HR039/54, kv. 227, SE 001, kamnito orodje, vel.: 10,5x4,6 cm, deb. 2,9 cm

odbitek; inv. št. 97HR039/47

210

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

211


TABELA 96 897. kamen; inv. št. 97HR039/55, kv. 202, SE 001, kamen s sledovi obdelave, vel.: 3,8x3,9 cm 898. kamen; inv. št. 97HR039/56, kv. 203, SE 001, vel.: 9,0x3,2 cm, deb. 1,8 cm 899. odbitek; inv. št. 97HR039/59, kv. 173, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 3,1x2,2 cm 900. kamen; inv. št. 97HR039/57, kv. 203, SE 001, odelan kamen - porfir, vel: 6,5x4,9 cm, deb. 4,8 cm 901. odbitek; inv. št. 97HR039/58, kv. 228, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,2 cm 902. odbitek; inv. št. 97HR039/60, kv. 173, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 2,1x2,1 cm 903. odbitek; inv. št. 97HR039/61, kv. 173, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,8 cm

212

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

213


TABELA 97 904. odbitek; inv. št. 97HR039/62, kv. 173, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,6 cm 905. odbitek, inv. št. 97HR039/63, kv. 176, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 3,1x2,5 cm 906. odbitek; inv. št. 97HR039/64, kv. 185, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 3,6x2,2 cm 907. odbitek; inv. št. 97HR039/65, kv. 185, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 2,7x1,7 cm 908. odbitek; inv. št. 97HR039/70, kv. 188, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 2,7x1,1 cm 909. odbitek; inv. št. 97HR039/67, kv. 228, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 2,0x1,8 cm 910. odbitek; inv. št. 97HR039/69, kv. 184, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 6,0x3,5 cm

214

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

215


TABELA 98 911. odbitek; inv. št. 97HR039/71, kv. 199, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 2,8x1,9 cm 912. odbitek; inv. št. 97HR039/74, kv. 174, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 3,5x1,9 cm 913. odbitek; inv. št. 97HR039/66, kv. 228, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 2,3x1,1 cm 914. odbitek; inv. št. 97HR039/72, kv. 184, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 2,4x1,2 cm 915. odbitek; inv. št. 97HR039/68, kv. 184, SE 001, kremenov odbitek, vel.: o,3x2,0 cm 916. odbitek; inv. št. 97HR039/73, kv. 185, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 1,8x1,3 cm 917. odbitek; inv. št. 97HR039/75, kv. 199, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 1,5x1,5 cm 918. odbitek; inv. št. 97HR039/76, kv. 174, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 2,0x1,2 cm

216

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

217


TABELA 99 919. fragment ustja; inv. št. 97HR052/01, kv. G1/C, SE 001, gl. 0-35 cm, rdeče-črno žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, rdeči in rjavi delci, vel.: 3,4x3,7 cm 920. fragment ustja; inv. št. 97HR052/04, kv. G1/C, SE 001, gl. 35-55 cm, rjavo-sivo žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: 5,8x2,3 cm 921. fragment ostenja; inv. št. 97HR052/02, kv. G1/C, SE 001, gl. 0-35 cm, rdeče-sivo žgano ostenje, največji obod prehaja v plastično rebro, ki je okrašeno s poševnimi vrezi, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,2x3,0 cm 922. fragment ostenja; inv. št. 97HR052/07, kv. 230/341, SE 001, rdeče žgano ostenje sklede z bradavičastim izrastkom, glini so primešani kamenčki, beli, rdeči in črni delci, vel.: 3,4x5,5 cm 923. fragment dna; inv. št. 97HR052/03, kv. G1/C, SE 001, gl. 0-35 cm, rjavo-sivo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,4x5,7 cm, ohr. v. 3,6 cm 924. fragment dna; inv. št. 97HR052/05, kv. G1/C, SE 001, gl. 35-55 cm, rdeče-rjavo žgano ravno dno in del ostenja lonca, na notranji površini je ostanek črnega premaza, glini so primešani kamenčki, beli, rdeči in rjavi delci, vel.: 3,8x3,6 cm, ohr. v. 2,5 cm 925. fragment dna; inv. št. 97HR052/06, kv. 241/258, SE 001, gl. 0-35 cm, rjavo-sivo žgano ravno dno in del ostenja posode, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: 4,9x2,6 cm, ohr. v. 2,7 cm

218

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

219


TABELA 100 926. fragment ustja; inv. št. 97HR041/07, kv. 203, SE 003=005, gl. 20-35 cm, rdeče-sivo žgano ustje posode, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,1x3,6 cm 927. fragment ustja; inv. št. 97HR041/06, kv. 203, SE 003=005, gl. 35 cm, rdeče žgano ustje sklede z izrastkom in del ostenja, površine so črne, glini so primešani beli in rjavi delci, vel: 4,6x6,1 cm 928. fragment ustja; inv. št. 97HR041/11, kv. 203, SE 003=005, gl. 50 cm, oker-sivo žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 3,9x5,0 cm 929. fragment ustja; inv. št. 97HR041/03, kv. 203, SE 003=005, rjavo-črno žgano uvihano ustje in del ostenja, največji obod je rahlo poudarjen, glini so primešani kamenčki, vel.: 5,3x7,8 cm 930. fragment noge; inv. št. 97HR041/10, kv. 203, SE 003=005, gl. 40 cm, rjavo žgana, pri dnu rahlo razširjena noga posode, površine so črne, glini so primešani črni delci, vel.: 5,3x5,9 cm 931. fragment ustja; inv. št. 97HR041/08, kv. 182, SE 003=005, gl. 35-45 cm, rdeče žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 8,2x7,1 cm 932. fragment dna; inv. št. 97HR041/09, kv. 203, SE 003=005, gl. 40 cm, rjavo-sivo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 6,0x2,5 cm, ohr. v. 6,2 cm 933. fragment ročaja; inv. št. 97HR041/04, kv. 203, SE 003=005, gl. 35 cm, rdeče- sivo žgano ustje s presegajočim ročajem ovalnega preseka, glini so primešani beli in rjavi delci, vel.: pr. roč. od 3,7 do 2,5 cm, d. 3,1 cm 934. fragment ročaja; inv. št. 97HR041/05, kv. 203, SE 003=005, gl. 35 cm, rdeče-rjavo žgan ročaj s popriščem, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 3,5x1,9 cm 935. fragment zajemalke; inv. št. 97HR041/01, kv. 182, SE 003=005, gl. 45 cm, rdeče-sivo žgan dulec zajemalke s prevrtino, glini so primešani beli, rdeči, rjavi in črni delci, vel.: 4,3x4,2 cm, pr. dulca 3,1 cm, dol. 4,1 cm 936. kamen; inv. št. 97HR041/02, kv. 203, SE 003=005, gl. 35 cm, kamnito orodje, vel.: 5,5x3,0 cm, deb. 1,6 cm 937. odbitek; inv. št. 97HR041/12, kv. 203, SE 003=005, gl. 35 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,2x2,5 cm

220

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

221


TABELA 101 938. fragment ostenja; inv. št. 97HR040/01, kv. 184, SE 004, rdeče-rjavo-črno žgano bikonično ostenje skledice z ornamentom z vrezanimi daljšimi poševnimi črtami, glini so primešani rdeči drobci, vel.: 2,7x5,2 cm 939. fragment ustja ali noge; inv. št. 97HR040/03, kv. 184, SE 004, rdeče-rjavo-črno žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani črni in rdeči drobci, vel.: 4,1x5,4 cm 940. fragment cedila; inv. št. 97HR040/07, kv. 185, SE 004, rdeče-črno žgano dno s štirimi prevrtinami in ostenje cedila, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 5,8x3,1 cm, ohr. v. 3,1 cm 941. fragment ustja; inv. št. 97HR040/08, kv. 185, SE 004, rdeče-rjavo žgano ustje in ostenje lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 4,8x5,5 cm 942. fragment ostenja; inv. št. 97HR040/09, kv. 185, SE 004, rjavo-črno žgano polkrožno ostenje lonca z ornamentom v obliki pikic, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni drobci, vel.: 6,5x7,1 cm 943. fragment ostenja; inv. št. 97HR040/10, kv. 188, SE 004, rdeče-rjavo-črno žgano ostenje lonca s popriščem ročaja, glini je primešano veliko kamenčkov in črnih drobcev, vel.: 5,8x4,4 cm, popr. ročaja 2,9 cm 944. fragment ustja; inv. št. 97HR040/11, novi vek, kv. 228, SE 004, fragment odebeljenega uvihanega ustja sklede, na površinah je prozorna, bela in zelena glazura, vel.: 3,1x5,0 cm 945. fragment ustja; inv. št. 97HR040/12, kv. 203, SE 004, rdeče-rjavo žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki in črni drobci, vel.: 2,8x3,2 cm 946. fragment dna; inv. št. 97HR040/13, kv. 203, SE 004, rdeče-črno žgano, poškodovano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 3,7x1,8 cm, ohr. v. 2,5 cm 947. fragment dna; inv. št. 97HR040/04, kv. 184, SE 004, rdeče-rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 2,7x1,9 cm, ohr. v. 1,7 cm 948. fragment dna; inv. št. 97HR040/06, kv. 185, SE 004, rdeče žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 5,5x2,6 cm, ohr. v. 2,2 cm fragment ostenja; inv. št. 97HR040/09

222

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

223


TABELA 102 949. fragment skledice; inv. št. 97HR040/15, kv. 203, SE 004, rjavo-črno žgano, rahlo izvihano ustje z vrezanimi črticami in ostenje s širokim rebrom, na njem so vrezane poševne črte, nad njim pa je vodoravna kanelura, ustje in zunanja površina ostenja sta delno poškodovana, glini so primešani rjavi drobci, vel.: 5,0x5,2 cm 950. fragment ročaja; inv. št. 97HR040/19, kv. 203, SE 004, rjavo-rdeče-črno žgan ročaj ovalnega preseka z delom ostenja, glini so primešani kamenčki in črni drobci, vel.: 5,3x2,7 cm, pr. ročaja 2,9 cm 951. fragment ostenja; inv. št. 97HR040/14, kv. 203, SE 004, rdeče-črno žgano ostenje skledice, glini so primešani rjavi drobci, vel.: 2,5x2,4 cm 952. fragment ročaja; inv. št. 97HR040/22, kv. 213,230, SE 004, rdeče-rjavo-sivo žgan trakasti ročaj, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni drobci, vel.: 4,4x3,8 cm 953. fragment ostenja; inv. št. 97HR040/17, kv. 203, SE 004, rdeče žgano odebeljeno in ravno prirezano ustje skledice, glini so primešani rdeči drobci, vel.: 2,5x2,1 cm 954. fragment ostenja; inv. št. 97HR040/21, kv. 203, SE 004, rdeče-rjavo-sivo-črno žgano ostenje lonca, glini so primešani rdeči in črni drobci, vel.: 6,9x4,9 cm 955. fragment dna; inv. št. 97HR040/18, kv. 203, SE 004, rdeče-sivo žgano, poškodovano dno in del ostenja lonca, na površinah so ostanki črnega premaza, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 3,7x3,0 cm, ohr. v. 4,7 cm 956. fragment dna; inv. št. 97HR040/16, kv. 203, SE 004, rdeče-rjavo-črno žgano ravno dno in ostenje lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni drobci, vel.: 9,0x5,3 cm, ohr. v. 7,3 cm 957. fragment dna; inv. št. 97HR040/20, kv. 203, SE 004, rjavo-sivo žgano ravno dno in ostenja lonca, na notranji površini je črn premaz, glini so primešani rjavi in črni drobci, vel.: 3,8x2,2 cm, ohr. v. 3,0 cm

224

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

225


TABELA 103 958. fragment keramične pipe; inv. št. 97HR040/23, kv. 213,230, SE 004, bela ornamentirana pipa z napisom AFE na eni in COLN na drugi strani, vel.: dol. 6,9 cm, pr. 2,7 cm in dolž. 5,0 cm, pr. 1,8 cm 959. fragment cedila; inv. št. 97HR040/27, kv. G1/C/6, SE 004, rjavo-črno žgano dno cedila z eno in ostankom dveh prevrtin, glini so primešani kamenčki, vel.: 2,4x2,2 cm 960. rekonstruiran lonec; inv. št. 97HR040/26, kv. G1/C/6, SE 004, rjavo-črno žgan lonec z ravnim dnom, polkrožnim ostenjem in rahlo uvihanim ustjem, na ostenju so štirje izrastki, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni drobci, vel.: pr. ustja 13,0 cm, pr. dna 8,6 cm, v. 14,4 cm 961. kamen; inv. št. 97HR040/25, kv. 212,231, SE 004, kamnito orodje, vel.: 5,9x4,8 cm, deb. 2,7 cm 962. odbitek; inv. št. 97HR040/24, kv. 231, SE 004, kremenov odbitek, vel.: 2,4x2,5 cm 963. kamen; inv. št. 97HR040/28, kv. 213, SE 004, obdelan kamen, vel.: 2,5x3,5 cm

rekonstruiran lonec; inv. št. 97HR040/26

226

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

227


TABELA 104 964. fragment skodelice; inv. št. 97HR042/09, kv. 204/203, SE 015, gl. do 40 cm, nm.v. 241,18 m, rjavo žgano dno in del ostenja z ročajem, največji obod je poudarjen, nad njim je ornament: vrezi poševnih črt, nad njimi je vodoravna kanelura, glini so primešani rjavi delci, vel.: ohr. v. 5,3 cm, pr. dna 4,2 cm, pr. roč. 2,3 cm 965. fragment ustja; inv. št. 97HR042/02, kv. 203, SE 015, gl. 35-45 cm, oker-sivo žgano, rahlo izvihano in odebeljeno ustje in del ostenja lončka, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 4,2x4,4 cm 966. fragment ustja; inv. št. 97HR042/04, kv. 203, SE 015, gl. 35-45 cm, rdeče žgano ustje in ostenje lonca, glini so primešani kamenčki, rdeči, rjavi in črni ter večji sivi delci, vel.: 4,9x5,2 cm 967. fragment ustja; inv. št. 97HR042/07, kv. 204/203, SE 015, gl. do 40 cm, nm.v. 241,18 m, sivo-črno žgano, ravno prirezano ustje sklede, ostenje nad največjim obodom je odebeljeno, glini so primešani večji kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 8,8x5,2 cm 968. fragment ustja; inv. št. 97HR042/03, kv. 203, SE 015, gl. 35-45 cm, rdeče žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 2,8x2,5 cm 969. fragment dna; inv. št. 97HR042/05, kv. 203, SE 015, gl. 40-60 cm, rjavo-sivo žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 5,3x2,7 cm, ohr. v. 2,3 cm 970. fragment dna; inv. št. 97HR042/08, kv. 204/203, SE 015, gl. do 40 cm, nm.v. 241,18 m, rjavo-sivo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani črni in rdeči delci, vel.: 4,9x4,2 cm

fragmentirana skodelica; inv. št. 97HR042/09

228

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

229


TABELA 105 971. fragment zajemalke; inv. št. 97HR042/06, kv. 203, SE 015, gl. 60 cm, rjavo-črno žgan dulec s prevrtino, del ostenja in ustja zajemalke, glini so primešani kamenčki, črni in večji rdeči delci, vel.: 6,3x5,9 cm, pr. dul. 3,7 cm, 972. fragment ustja; inv. št. 97HR042/01, kv. 203, SE 015, gl. 35-45 cm, rjavo-sivo žgano ustje in del ostenja sklede z izrastkom, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 4,9x8,6 cm 973. fragment ročaja; inv. št. 97HR043/01, kv. 203, JAMA 1A, gl. 35 cm, rjavo-črno žgan trakasti ročaj, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 2,7x3,3 cm 974. fragment ostenja; inv. št. 97HR043/02, kv. 203, JAMA 1A, gl. 35 cm, rjavo-črno žgano ostenje sklede, največji obod je poudarjen, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 2,2x3,4 cm

fragment zajemalke; inv. št. 97HR042/06

230

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

231


TABELA 106 975. fragment pipe; inv. št. 97HR019/01, kv. 169, SE 001, gl. 20 cm, sivo-oker žgana keramična pipa, glini so primešani črni delci, vel.: pr. od 1,6 do 2,6 cm, d. 3,7 cm 976. fragment ustja; inv. št. 97HR019/02, kv. 189, SE 001, gl. 0-20 cm, črno žgano, rahlo odebeljeno in ravno prirezano ustje ter del ostenja halštatske posode, vel.: 2,4x1,9 cm 977. fragment ustja; inv. št. 97HR019/08, kv. 224, SE 001, gl. 10-20 cm, oker-sivo žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 1,9x3,0 cm 978. fragment ustja; inv. št. 97HR019/07, kv. 223, SE 001, gl. 10-20 cm, črno žgano izvihano ustje halštatske posode, vel.: 1,3x2,4 cm 979. fragment ustja; inv. št. 97HR019/11, kv. 224, SE 001, gl. 10-20 cm, rdeče-črno žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 2,0x2,8 cm 980. fragment dna; inv. št. 97HR019/13, kv. 226, SE 001, gl. 0-10 cm, sivo-črno žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, vel.: 4,6x1,4 cm, ohr. v. 3,6 cm 981. fragment dna; inv. št. 97HR019/06, kv. 223, SE001, gl. 15-20 cm, rjavo-črno žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 3,5x1,4 cm, ohr. v. 2,5 cm 982. fragment dna; inv. št. 97HR019/10, kv. 224, SE 001, gl. 10-20 cm, rjavo-črno žgano dno lonca, glini so primešani kamenčki, vel.: 2,6x1,6 cm, ohr. v. 1,6 cm 983. odbitek; inv. št. 97HR019/15, kv. 169, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,1x1,8 cm 984. odbitek; inv. št. 97HR019/16, kv. 170, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 1,7x1,0 cm 985. odbitek; inv. št. 97HR019/17, kv. 170, SE 001, kremenov odbitek, gl. 20 cm, vel.: 3,4x1,6 cm 986. odbitek; inv. št. 97HR019/21, kv. 171, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek; vel.: 3,5x2,7 cm 987. odbitek; inv. št. 97HR019/23, kv. 189, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,9x1,9 cm 988. odbitek; inv. št. 97HR019/24, kv. 191, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,5x1,4cm 989. odbitek; inv. št. 97HR019/26, kv. 195, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,6x1,7 cm 990. odbitek; inv. št. 97HR019/29, kv. 218, SE 001, gl. 23 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,6x1,2 cm 991. odbitek; inv. št. 97HR019/34, kv. 220, SE 001, gl. 0-10 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,8 cm

232

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

233


TABELA 107 992. odbitek; inv. št. 97HR019/37, kv. 223, SE 001, gl. 15-25 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,7x1,6 cm 993. odbitek; inv. št. 97HR019/38, kv. 225, SE001, gl. 10-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,5x2,3 cm 994. odbitek; inv. št. 97HR019/44, kv. 221, SE001, gl. 15-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,1x2,0 cm 995. odbitek; inv. št. 97HR019/40, kv. 192, SE 001, gl. 25 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,1x2,3 cm 996. odbitek; inv. št. 97HR019/41, kv. 224, SE 001, gl. 20 cm, kremenov odbitek, vel.: 4,8x1,8 cm 997. odbitek; inv. št. 97HR019/42, kv. 223, SE 001, gl. 10-20 cm, odbitek iz serpentinita, vel.: 4,2x3,2 cm 998. odbitek; inv. št. 97HR019/43, SE 001, gl. 25 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,2x2,9 cm 999. fragment ostenja; inv. št. 97HR019/03, kv. 193, SE 002, gl. 25 cm, sivo žgano ostenje posode, glini so primešani rdeči delci, vel.: 4,3x5,8 cm 1000. izrastek; inv. št. 97HR019/04, kv. 193, SE 002, gl. 25 cm, rdeče žgan bradavičast izrastek, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.:1,8x2,6 cm

odbitek; inv. št. 97HR019/42,

fragment pipe; inv. št. 97HR019/01

odbitek; inv. št. 97HR019/44 234

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

235


TABELA 108 1001. fragment ustja; inv. št. 97HR020/02, kv. 283/284, SE 001, gl. 25 cm, rdeče-rjavo-sivo žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani beli, rjavi in črni delci, vel.: 4,5x3,1 cm 1002. fragment ustja; inv. št. 97HR020/01, kv. 283, SE 001, rdeče-črno žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, beli, rdeči in črni delci, vel.: 2,7x2,2 cm 1003. fragment ustja; inv. št. 97HR020/11, kv. 283, SE 001, rdeče-sivo žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel.: 5,1x3,8 cm 1004. fragment ustja; inv. št. 97HR020/09, kv. 283, SE 001, rdeče-sivo žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, rdeči, črni in rjavi delci, vel.: 5,2x3,1 cm 1005. fragment ustja; inv. št. 97HR020/10, kv. 283, SE 001, sivo žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani beli in črni delci, vel.: 4,0x3,9 cm 1006. fragment ustja; inv. št. 97HR020/14, kv. 283, SE 001, rdeče-rjavo-sivo žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,5x3,3 cm 1007. fragment ustja; inv. št. 97HR020/16, kv. 283, SE 001, sivo žgano izvihano ustje in del ostenja posode, na zunanji površini so vidni trije okrogli odtisi, glini so primešani beli, rjavi in črni delci, vel.: 3,0x2,9 cm 1008. fragment ostenja; inv. št. 97HR020/12, kv. 283, SE 001, gl. 30 cm, črno-rdeče žgano ostenje sklede, največji obod je odebeljen, viden je ornament: dva vodoravna niza vbodov, pod njima štirje vertikalni vrezi, vel.: 4,2x2,5 cm 1009. fragment ostenja; inv. št. 97HR020/19, kv. 283, SE 001, sivo žgano ostenje posode, na zunanji površini so vidni trije okrogli odtisi in dve široki okrogli kaneluri, glini so primešani beli in črni delci, vel.: 3,8x3,1 cm 1010. fragment ostenja; inv. št. 97HR020/04, kv. 283, SE 001, gl. 25 cm, rdeče-črno žgano ostenje posode, največji obod je odebeljen, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 3,4 x 2,6 cm 1011. fragment ostenja; inv. št. 97HR020/05, kv. 283, SE 001¸ gl. 25 cm, rdeče-črno žgano ostenje, glini so primešani rjavi delci, vel.: 3,3x2,0 cm 1012. fragment ostenja; inv. št. 97HR020/06, kv. 283, SE 001, gl. 25 cm, rjavo-oker-črno žgano ostenje, zunanja površina na največjem obodu je poškodovana, glini so primešani kamenčki, vel.: 2,9x2,6 cm1013. fragment dna; inv. št. 97HR020/03, kv. 283, SE 001, gl. 25 cm, sivo-črno žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani črni delci, vel.: 2,9x1,4 cm, ohr. v. 2,1 cm 1014. fragment dna; inv. št. 97HR020/18, kv. 284, SE 001, rdeče-rjavo žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani beli, rjavi in črni delci, vel.: 3,1x1,3 cm, ohr. v. 2,5 cm 1015. fragment ustja; inv. št. 97HR020/17, kv. 284, SE 001, rdeče-rjavo-črno žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 3,9x3,9 cm 1016. fragment dna; inv. št. 97HR020/13, kv. 283, SE 001, rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 4,2x3,1 cm, ohr. v. 4,0 cm 236

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

237


TABELA 109 1017. fragment ustja; inv. št. 97HR020/26, kv. 303, SE 001, rdeče-rjavo žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani beli in rjavi delci, vel.: 2,3x1,6 cm 1018. fragment ustja; inv. št. 97HR020/30, kv. 303, SE 001, rdeče žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja skledice, glini so primešani rjavi delci, vel.: 3,0x2,5 cm 1019. fragment ostenja; inv. št. 97HR020/29, kv. 303, SE 001, rdeče-črno žgano bikonično ostenje sklede, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: 5,0x2,8 cm 1020. fragment ostenja; inv. št. 97HR020/27, kv. 303, SE 001, gl. 0-15 cm, rdeče-sivo žgan fragment ostenja posode, na notranji površini je ostanek črnega premaza, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,7x5,7 cm 1021. fragment ostenja; inv. št. 97HR020/28, kv. 303, SE 001, gl. 0-15 cm, rdeče-rjavo-sivo žgano ostenje posode, na notranji površini je ostenek rdečega premaza, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 2,7x3,6 cm 1022. fragment dna; inv. št. 97HR020/24, kv.284, SE 001, rdeče-rjavo žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: 4,3x2,1 cm, ohr. v. 3,3 cm 1023. fragment ostenja; inv. št. 97HR020/34, kv. 304, SE 001, gl. 10-20 cm, črno žgano ostenje posode z ornamentom: ostanek bradavičastega izrastka, vidne so tri širše kanelure, glini so primešani beli in rjavi delci, vel.: 3,2x2,6 cm 1024. fragment ustja; inv. št. 97HR020/35, kv. 304, SE 001, sivo žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja skledice, glini so primešani rjavi delci, vel.: 1,7x1,6 cm 1025. fragment ostenja; inv. št. 97HR020/39, kv. 304, SE 001, gl. 25-35 cm, rdeče-rjavo žgano ostenje posode, na zunanji površini je ostanek črnega premaza, glini so primešani beli, rjavi in črni delci, vel.: 2,5x2,3 cm 1026. fragment dna; inv. št. 97HR020/38, kv. 304, SE 001, gl. 25-35 cm, rdeče žgano dno lonca, glini je primešano veliko kamnečkov, vel.: 3,3x1,3 cm, ohr. v. 1,9 cm 1027. fragment dna; inv. št. 97HR020/43, kv. 307, SE 001, rdeče-rjavo-črno žgano ravno dno lonca, glini je primešano veliko kamenčkov in rjavih delcev, vel.: 4,6x4,8 cm, ohr. v. 1,9 cm 1028. fragment dna; inv. št. 97HR020/42, kv. 305, SE 001, rjavo-črno žgano dno posode, glini so primešani črni delci, vel.: 2,5x2,5 cm, ohr. v. 0,8 cm 1029. fragment dna; inv. št. 97HR020/46, kv. 307, SE 001, rjavo-črno žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 2,3x2,3 cm 1030. fragment dna; inv. št. 97HR020/47, kv. 307, SE 001, rjavo žgano dno in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, rjavi, rdeči in črni delci, vel.: 2,5x2,0 cm 1031. odbitek; inv. št. 97HR020/53, kv. 274, SE 001, gl. 20 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,8x0,8 cm, deb. 0,2 cm 1032. odbitek; inv. št. 97HR020/61, kv. 281, SE 001, gl. 20 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,2 cm, deb. 0,5 cm 1033. odbitek; inv. št. 97HR020/69, kv. 303, SE 001, gl. 35 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,2x2,1 cm, deb. 0,8 cm 238

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

239


TABELA 110 1034. odbitek; inv. št. 97HR020/71, kv. 305, SE 001, gl. 31 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,6 cm, deb. 0,6 cm 1035. odbitek; inv. št. 97HR020/72, kv. 305, SE 001, gl. 40 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,9x2,0 cm, deb. 0,9 cm 1036. odbitek; inv. št. 97HR020/73, kv. 305, SE 001, gl. 50 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,5x1,2 cm, deb. 0,3 cm 1037. odbitek; inv. št. 97HR020/75, kv. 306, SE 001, gl. 20 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,6x1,4 cm, deb. 0,3 cm 1038. odbitek; inv. št. 97HR020/76, kv. 307, SE 001, gl. 20 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,5x1,6 cm, deb. 0,4 cm 1039. odbitek; inv. št. 97HR020/79, kv. 247, SE 001, gl. 20 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,1 cm, deb. 0,6 cm 1040. odbitek; inv. št. 97HR020/80, kv. 250, SE 001, gl. 20 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,7x1,4 cm, deb. 0,4 cm 1041. odbitek; inv. št. 97HR020/81, kv. 252, SE 001, gl. 0-15 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,3x1,9 cm, deb. 0,6 cm 1042. odbitek; inv. št. 97HR020/87, kv. 280, SE 001, gl. 25 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,5x1,2 cm, deb. 0,6 cm 1043. odbitek; inv. št. 97HR020/84, kv. 279, SE 001, gl. 20 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,1x1,5 cm, deb. 0,7 cm 1044. odbitek; inv. št. 97HR020/90, kv. 283, SE 001, gl. 0-15 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,4x2,3 cm, deb. 0,6 cm 1045. odbitek; inv. št. 97HR020/91, kv. 283, SE 001, gl. 20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,1x1,5 cm, deb. 0,9 cm

fragment ustja; inv. št. 97HR020/16

240

fragment ostenja; inv. št. 97HR020/19

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

fragment ostenja; inv. št. 97HR020/39

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

241


TABELA 111 1046. odbitek; inv. št. 97HR020/96, kv. 283, SE 001, gl. 20 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,2x1,4 cm, deb. 0,7 cm 1047. odbitek; inv. št. 97HR021/06, kv. 305, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 1,7x1,0 cm, deb. 0,5 cm 1048. odbitek; inv. št. 97HR021/01, kv. 284, SE 001, gl. 10 cm, kremenov odbitek; vel.: 2,4x2,5 cm, deb. 1,1 cm 1049. odbitek; inv. št. 97HR021/02, kv. 284, SE 001, gl. 10 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,0x2,0 cm, deb. 0,8 cm 1050. odbitek; inv. št. 97HR021/04, kv. 303, SE 001, gl. 20 cm, nm.v. 238,87 m, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,4 cm, deb. 0,2 cm 1051. odbitek; inv. št. 97HR020/95, kv. 283, SE 001, nm.v. 239,01 m, kremenov odbitek, vel.: 1,8x1,8 cm, deb. 0,4 cm 1052. fragment ostenja; inv .št. 97HR021/25, kv. 247, SE 001, gl. 0-20 cm, sivo-rjavo žgano ostenje posode, največji obod je poudarjen in odebeljen, na njem je ornament, glini so primešani beli delci, vel.: 2,6x2,1 cm 1053. odbitek; inv.št. 97Hr021/05, kv. 305, SE 001, gl. 20 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,1x2,5 cm, deb. O,5 cm 1054. bradavičast izrastek; inv. št.97HR021/23, kv. 307, SE 001, gl. 30 cm, rdeče-rjavo žgan apliciran bradavičasti izrastek, glini so primešani rjavi in rdeči delci in zelo drobni kamenčki, vel.: 2,6x2,8 cm 1055. fragment ostenja; inv. št. 97HR021/24, kv. 246, SE001, rdeče-oker žgano ostenje posode, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel.: 2,7x2,9 cm 1056. odbitek; inv. št. 97HR021/07, kv. 305, SE 001, gl. 20 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,7x1,2 cm, deb. 0,2 cm 1057. fragment dna; inv. št. 97HR021/26, kv. 247, SE001, sivo-črno žgano dno lonca, glini so primešani kamenčki, beli in črni delci, vel.: 3,5x2,2 cm, ohr. v. 1,5 cm

fragment ostenja; inv .št. 97HR021/25 242

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

243


TABELA 112 1058. fragment ustja; inv. št. 97HR021/27, kv. 247, SE 001, rjavo-črno žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani črni delci, vel.: 3,6x1,5 cm 1059. fragment ustja; inv. št. 97HR021/28, kv. 248, SE 001, rdeče-rjavo žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: 4,3x2,8 cm 1060. fragment ustja; inv. št. 97HR021/29, kv. 251, SE 001, sivo žgano ustje in del ostenja sklede, na površinah je črn premaz, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,3x2,4 cm 1061. fragment ostenja; inv. št. 97HR021/30, kv. 252, SE 001, črno žgano ostenje posode, na zunanji površini so vidne tri širše kanelure, vel.: 2,1x2,1 cm 1062. fragment ustja; inv. št. 97HR021/31, kv. 253, SE 001, rdeče-črno žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani večji kamenčki, rjavi in veliko črnih delcev, vel.: 6,9x5,3 cm 1063. fragment zajemalke; inv. št. 97HR021/33, kv. 273c, SE 001, gl. 35 cm, črno-sivo-oker žgan dulec zajemalke z odprtino za nasaditev in z delom ostenja, glini je primešano veliko kamenčkov, rdeči in rjavi delci, vel.: 6,8x6,1 cm, pr. dulca: 3,6 cm 1064. kamen; inv. št. 97HR021/35, kv. 275, SE 001, gl. 20 cm, obdelan kamen, vel.: 3,3x3,1 cm, deb. 1,1 cm 1065. fragment ustja; inv. št. 97HR021/34, kv.274, SE 001, sivo-oker žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani rjavi delci, vel.: 3,4x3,0 cm 1066. fragment ustja; inv. št. 97HR021/49, kv. 280, SE 001, rdeče-sivo žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,7x2,7 cm 1067. fragment zajemalke; inv. št. 97HR021/37,38, kv. 278, SE 001, gl. 20 cm, rjavo-črno žgan dulec s prevrtino in del ostenja zajemalke, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: pr. dulca 2,7 cm, d. 3,3 cm 1068. bradavičasti izrastek; inv. št. 97HR021/36, kv. 277, SE001, rjavo žgan bradavičasti izrastek s črnim premazon na površini, vel.: 1,4x1,4 cm 1069. fragment ustja; inv. št. 97HR021/40, kv. 279, SE 001, rdeče-rjavo žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 5,2x4,7 cm 1070. fragment ostenja; inv. št. 97HR021/48, kv. 280, SE 001, rjavo-črno žgano ostenje sklede, največji obod je poudarjen, glini so primešani kamenčki, beli in črni delci, vel.: 5,9x3,7 cm 1071. fragment dna: inv. št. 97HR021/50, kv. 280, SE 001, rdeče-rjavo-črno žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki, rdeči, rjavi in črni delci, vel.: 5,8x4,6 cm, ohr. v. 1,2 cm

244

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

245


TABELA 113 1072. fragment ustja; inv. št. 97HR021/58, kv. 280, SE 001, gl. 20 cm, rdeče žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, na površinah so ostanki črnega premaza, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 4,3x2,8 cm 1073. fragment ustja; inv. št. 97HR021/65, kv. 281, SE 001, rjavo-črno žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 3,5x2,4 cm 1074. fragment ustja; inv. št. 97HR021/66, kv. 281, SE 001, rjavo žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, rdeči, rjavi, beli in črni delci, vel.: 5,6x4,9 cm 1075. fragment ustja; inv. št. 97HR021/74, kv. 282, SE 001, rjavo-sivo žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, največji obod je poudarjen, tik nad njim in na ustju so odtisi jajčaste oblike, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel.: 4,8x5,0 cm 1076. fragment ustja; inv. št. 97HR021/76, kv. 282, SE 001, gl. 20 cm, sivo žgano ustje posode, glini so primešani kamenčki, beli in črni delci, vel.: 4,4x3,5 cm 1077. fragment dna; inv. št. 97HR021/75, kv. 282, SE001, rjavo-sivo žgano dno in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel.: 4,8x4,9 cm 1078. fragment ostenja; inv. št. 97HR021/51, kv. 280, SE 001, gl. 20 cm, rdeče-oker-sivo žgano ostenje posode, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel.: 3,8x3,0 cm 1079. fragment ostenja; inv. št. 97HR021/52, kv. 280, SE 001, gl. 20 cm, rjavo-črno žgano ostenje posode, na zunanji strani je vidna širša kanelura, glini so primešani rjavi delci, vel.: 1,4x1,2 cm 1080. fragment ostenja; inv. št. 97HR021/53, kv. 280, SE 001, gl. 20 cm, rdeče-črno žgano ostenje posode, glini so primešani rjavi delci, vel.: 1,7x1,7 cm 1081. fragment ostenja; inv. št. 97HR021/54, kv. 280, SE 001, gl. 20 cm, rdeče-črno žgano ostenje posode, glini so primešani rjavi delci, vel.: 1,5x1,0 cm 1082. fragment ostenja; inv. št. 97HR021/57, kv. 280, SE 001, gl. 20 cm, rdeče-rjavo-črno žgano ostenje lonca s popriščem ročaja, glini so primešeni kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,6x3,9 cm 1083. fragment ostenja; inv. št. 97HR021/55, kv. 280, SE 001, gl. 20 cm, oker žgano ostenje posode, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,0x1,2 cm 1084. fragment ostenja; inv. št. 97HR021/56, kv. 280, SE 001, gl. 20 cm, rdeče žgano ostenje novoveške posode, na zunanji površini je ostanek bele glazure, vel.: 2,4x1,4 cm 1085. fragment ostenja; inv. št. 97HR021/64, kv. 281, SE 001, rdeče-rjavo žgano ostenje posode, največji obod je poudarjen, glini so primešani kamenčki, rdeči in rjavi delci, vel.: 4,3x3,4 cm 1086. fragment ostenja; inv. št. 97HR021/59, kv. 280, SE 001, gl. 20 cm, rjavo žgano ostenje posode, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel.: 3,0x2,2 cm 1087. fragment ostenja; inv. št. 97HR021/63, kv. 281, SE001, rjavo žgano ostenje z vidnimi vodoravnimi kanelurami, največji obod je poudarjen, na površinah je črn premaz, glini so primešani zelo drobni kamenčki, vel.: 2,7x1,7 cm 246

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

247


TABELA 114 1088. kamen; inv. št. 97HR021/81, kv. 273, SE 001, gl. 20-35 cm, fragment kamnitega orodja iz serpentinita, vel.: 3,9x2,7 cm, deb. 1,4 cm 1089. odbitek; inv. št. 97HR021/83, kv. 279. SE 001, gl. 20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,1x1,3 cm, deb. 0,6 cm 1090. kamen; inv. št. 97HR021/82, kv. 277, SE 001, gl. 0-20 cm, kamnito orodje iz serpentinita, vel.: 6,5x5,5 cm, deb. 3,9 cm 1091. kamen; inv. št. 97HR021/84, kv. 280, SE 001, gl. 10-20 cm, kamnito orodje iz serpentinita, vel.: 7,3x4,9 cm, deb. 3,7 cm 1092. kamen; inv. št. 97HR021/85, kv. 281, SE 001, gl. 10-20 cm, kamnito orodje iz serpentinita, vel.: 7,2x6,1 cm, deb. 4,2 cm 1093. odbitek; inv. št. 97HR021/90, kv. 280, SE 001, gl. 25 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,5x1,9 cm, deb. 0,3 cm 1094. odbitek; inv. št. 97HR021/92, kv. 305, SE 001, gl. 40 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,5x2,8 cm, deb. 2,8 cm 1095. kamen; inv. št. 97HR021/87, kv. 307, SE 001, gl. 35-40 cm, kamnito orodje iz amfibolita, vel.: 7,5x3,2 cm, deb. 1,2 cm 1096. kamen; inv. št. 97HR021/86, kv. 303, SE 001, gl. 40 cm, kamnita sekira iz serpentinita, vel.: 9,1x5,3 cm, deb. 2,1 cm 1097. kamen; inv. št. 97HR021/93, kv. 279, SE 001, gl. 10 cm, fragment kamna, vel.: 13,2x5,6 cm, deb. 2,5 cm

fragment ustja; inv. št. 97HR021/74 248

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

odbitek; inv. št. 97HR021/90 ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

249


TABELA 115 1098. fragment ustja; inv. št. 97HR020/44, kv. 307, SE 002, rdeče žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rjavi delci, vel.: 3,1x2,8 cm 1099. fragment ustja; inv. št. 97HR020/36, kv. 304, SE 002, rjavo-črno žgano, rahlo odebeljeno ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 2,5x2,0 cm 1100. fragment ustja; inv. št. 97HR020/32, kv. 303, SE 002, rdeče žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 3,2x1,8 cm 1101. fragment ustja; inv. št. 97HR020/22, kv. 284, SE002, gl. 20-40 cm, rjavo-sivo žgano ustje posode, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 2,9x1,8 cm 1102. fragment ostenja; inv. št. 97HR020/20, kv. 284, SE 002, gl. 25 cm, rdeče-rjavo žgano ostenje posode, proti največjemu obodu močno odebeljeno, glini so primešani črni, rdeči in rjavi delci, vel.: 2,1x1,8 cm 1103. fragment posode; inv. št. 97HR020/25, kv. 284-3, SE 002, gl. 20-45 cm, rdeče-črno žgan fragment posode, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: 2,4x1,8 cm 1104. fragment ostenja; inv. št. 97HR020/48, kv. 307, SE 002, gl. 20 cm, črno-rjavo žgano ostenje posode, na zunanji črni površini so pod poudarjenim največjim obodom tri širše poševne kanelure, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 5,1x5,0 cm 1105. fragment ustja; inv. št. 97HR020/15, kv. 283, SE 002, gl. 27,5 cm, rdeče žgano, močno uvihano ustje in ostenje posodice, glini je primešano veliko kamenčkov in rjavih delcev, vel.: 1,1x1,1 cm 1106. fragment ostenja; inv. št. 97HR020/21, kv. 284, SE002, gl. 20-40 cm, rdeče-rjavo žgano bikonično ostenje posode, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 3,2x2,0 cm 1107. fragment dna; inv. št. 97HR020/31, kv. 303, SE 002, gl. 25-35 cm, rdeče-črno žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,2x1,5 cm, ohr. v. 2,4 cm 1108. fragment ostenja; inv. št. 97HR020/23, kv. 284, SE 002, gl. 45 cm, rdeče žgano ostenje posode, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, na zunanji površini je ostanek črnega premaza, vel.: 3,9x2,7 cm 1109. fragment ostenja; inv. št. 97HR020/45, kv. 307, SE 002, gl. 20 cm, rjavo-sivo žgano ostenje posode, glini so primešani rdeči delci, vel.: 2,9x3,2 cm 1110. fragment dna; inv. št. 97HR020/33, kv. 303, SE 002, rdeče žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, beli, rdeči in rjavi delci, vel.: 4,7x2,2 cm, ohr. v. 1,9 cm 1111. fragment dna; inv. št. 97HR020/37, kv. 304, SE 002, gl. 25-35 cm, rjavo žgano dno lonca, glini so primešani kamenčki, vel.: 3,0x1,9 cm, ohr. v. 1,5 cm 1112. fragment dna; inv. št. 97HR020/40, kv. 304, SE 002, gl. 30-40 cm, rdeče-rjavo žgano dno lonca, glini so primešani kamenčki in rdeči delci, spodnja površina dna je poškodovana, vel.: 5,2x3,1 cm, ohr. v. 2,1 cm 1113. fragment dna; inv. št. 97HR020/41, kv. 304, SE 002, gl. 30-40 cm, rdeče-sivo žgano dno lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in rdeči delci, vel.: 3,9x1,6 cm, ohr. v. 2,2 cm 250

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

251


TABELA 116 1114. fragment ustja; inv. št. 97HR020/51, kv. 307, SE 002, gl. 35-40 cm, rjavo žgano ustje posode, glini so primešani rjavi delci, vel.: 3,7x2,9 cm 1115. fragment ustja; inv. št. 97HR020/52, kv. 307, SE 002, gl. 35-40 cm, rjavo žgano ustje posode, na zunanji površini je ostanek črnega premaza, glini so primešani črni delci, vel.: 1,8x1,6 cm 1116. fragment ustja; inv. št. 97HR021/32, kv. 273, SE 002, gl. 20-35 cm, rdeče-rjavo žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 2,0x3,1 cm 1117. fragment ostenja; inv. št. 97HR020/49, kv. 305, SE 002, sivo-črno žgano ostenje posode, največji obod je poudarjen, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 3,7x3,6 cm 1118. fragment ostenja; inv. št. 97HR021/39, kv. 278, SE 002, sivo-rjavo žgano ostenje posode, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 4,3x3,4 cm 1119. fragment ustja; inv. št. 97HR021/70, kv. 281,306, SE 002, rjavo žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 2,0x2,3 cm 1120. fragment ostenja; inv. št. 97HR021/41, kv. 279, SE 002, gl. 25 cm, črno žgano ostenje s črnim premazom na površinah, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 2,1x1,7 cm 1121. fragment ostenja; inv. št. 97HR021/44, kv. 279, SE 002, gl. 30-60 cm, rjavo-črno žgano ostenje z ornamentom: vodoravni niz okroglih vbodov in dve globoki in ozki vodoravni kaneluri, glini so primešani rjavi delci, vel.: 1,1x1,7 cm 1122. fragment ostenja; inv. št. 97HR021/68, kv. 281d, 306, SE 002, rdeče-rjavo žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, zunanja površina je poškodovana, vel.: 2,5x4,5 cm 1123. fragment ustja; inv. št. 97HR021/47, kv. 279a/280a, SE002, rdeče-rjavo žgano ustje posode, glini so primešani kamenčki, vel.: 3,1x2,2 cm 1124. fragment ustja; inv. št. 97HR021/43, kv. 279, SE 002, gl. 30-60 cm, rdeče-sivo žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani rjavi delci, vel.: 1,7x1,4 cm 1125. fragment keramike; inv. št. 97HR021/62, kv. 280, SE 002, rdeče-sivo-črno žgan kos keramičnega predmeta, vel.: 2,1x1,7 cm 1126. fragment ostenja; inv. št. 97HR021/67, kv. 281,306, SE 002, rdeče-oker-črno žgano ostenje posode, glini so primešani kamenčki, beli, rdeči in črni delci, vel.: 3,3x7,4 cm 1127. fragment ustja; inv. št. 97HR021/69, kv. 281,306, SE 002, rdeče žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 1,7x2,5 cm 1128. fragment dna; inv. št. 97HR021/72, kv. 281, SE 002, gl. 25-65 cm, rdeče žgano dno posode, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 2,9x1,9 cm, ohr. v. 1,6 cm 1129. fragment dna; inv. št. 97HR020/50, kv. 307, SE 002, gl. 35-40 cm, sivo žgano dno posode na nogi, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 5,9x7,0 cm, ohr. v. 1,6 cm 1130. fragment ostenja; inv. št. 97HR021/71, kv. 281, SE 002, gl. 25-65 cm, rdeče-sivo-oker žgano ostenje lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi, rdeči in črni delci, vel.: 5,3x6,1 cm 252

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

253


TABELA 117 1131. odbitek; inv. št. 97HR020/58, kv. 280, SE 004, gl. 25 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,2x1,4 cm, deb. 0,3 cm 1132. odbitek; inv. št. 97HR020/59, kv. 280, SE 004, gl. 30 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,0x1,3 cm, deb. 0,3 cm 1133. odbitek; inv. št. 97HR021/91, kv. 281d, SE 004, gl. 30 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,0x2,5 cm, deb. 1,5 cm 1134. odbitek; inv. št. 97HR021/18, kv. 281d, SE 004, gl. 25 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,4x1,2 cm, deb. 0,4 cm 1135. odbitek; inv. št. 97HR020/57, kv. 279, SE 005, gl. 25 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,8x1,0 cm, deb. 0,4 cm 1136. odbitek; inv. št. 97HR021/10, kv. 279, SE 005, gl. 35 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,1x1,1 cm 1137. odbitek; inv. št. 97HR021/19, kv. 280d, SE 005, gl. 35 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,8x1,2 cm 1138. odbitek; inv. št. 97HR021/16, kv. 280, SE 005, gl. 50 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,6x2,6 cm, deb. 0,9 cm 1139. odbitek; inv. št. 97HR021/17, kv. 280, SE 005, gl. 50 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,3x1,6 cm

fragment ostenja; inv. št. 97HR021/67

odbitek; inv. št. 97HR021/18 254

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

odbitek; inv. št. 97HR021/16 ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

255


TABELA 118 1140. fragment ostenja; inv. št. 97HR021/46, kv. 279, SE 005, gl. 30-55 cm, rdeče-črno žgano ostenje posode, na zunanji strani ostenja je ostanek razčlenjenega rebra, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel.: 3,0x2,8 cm 1141. kamen; inv. št. 97HR021/88, kv. 281, SE 005 (010), gl. 25-65 cm, fragment kamna - peščenjak, vel.: 10,2x7,0 cm, deb. 4,9 cm 1142. kamen; inv. št. 97HR021/89, kv. 282, SE 005, gl. 50 cm, kamnito orodje iz serpentinita, vel.: 11,0x5,7 cm, deb. 4,2 cm 1143. kamen; inv. št. 97HR021/42, kv. 279, SE 005, gl. 50 cm, fragment kamnite sekire, vel.: 4,6x3,4 cm, deb. 1,5 cm 1144. kamen; inv. št. 97HR021/95, kv. 280, SE 005, gl. 30-55 cm, fragment kamnitega orodja, vel.: 5,3x6,0 cm, deb. 1,9 cm 1145. kamen; inv. št. 97HR021/94, kv. 304, SE 005, nm.v. 237,26 m, fragment kamnitega orodja iz skrilavca, vel.: 8,2x3,7 cm, deb. 1,0 cm

kamen; inv. št. 97HR021/89 256

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

257


TABELA 119 1146. fragment ustja; inv. št. 97HR044/05, kv. 285, SE 001, rdeče-črno žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, rdeči in rjavi delci, vel.: 3,1x2,4 cm 1147. fragment ustja; inv. št. 97HR044/12, kv. 301, SE 001, gl. 15 cm, rjavo žgano, ravno prirezano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rjavi delci, vel.: 3,3x2,2 cm 1148. fragment ročaja; inv. št. 97HR044/08, kv. 300, SE 001, gl. 0-20 cm, rdeče-rjavo-sivo žgan ročaj s popriščem, glini so primešani rjavi in rdeči delci, vel.: 2,8x2,4 cm 1149. fragment ostenja; inv. št. 97HR044/09, kv. 300, SE 001, gl. 0-20 cm, rdeče-črno žgano bikonično ostenje z ornamentom, jajačasti oz. karasti vbodi, glini so primešani rjavi delci, vel.: 3,2x3,6 cm 1150. fragment ostenja; inv. št. 97HR044/11, kv. 300, SE 001, gl. 0-20 cm, rdeče-črno žgano ostenje posode, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 4,1x3,0 cm 1151. fragment ostenja; inv. št. 97HR044/13, kv. 301, SE 001, gl. 15 cm, rdeče-rjavo-črno žgano ostenje lonca s popriščem ročaja, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,9x3,9 cm 1152. fragment dna; inv. št. 97HR044/04, kv. 285, SE 001, rdeče žgano dno in del ostenja novoveškega lonca, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 5,3x1,4 cm, ohr. v. 2,8 cm 1153. fragment dna; inv. št. 97HR044/02, kv. 285, SE 001, rdečo-rjavo žgano ravno dno in del ostenja novoveškega lonca, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 9,3x7,0 cm, ohr. v. 2,9 cm 1154. fragment dna; inv. št. 97HR044/03, kv. 285, SE 001, rdeče-rjavo-črno ravno dno in del ostenja novoveškega lonca, glini so primešani črni in rdeči delci, vel.: pr. dna 13,5 cm, ohr. v. 5,4 cm 1155. fragment dna; inv. št. 97HR044/07, kv. 300, SE 001, gl. 0-20 cm, rdeče-rjavo žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, beli, rdeči in rjavi delci, vel: 4,6x1,7 cm, ohr. v. 2,8 cm, 1156. fragment dna; inv. št. 97HR044/06, kv. 300, SE 001, gl. 0-20 cm, rdeče žgano dno in del ostenja lonca, notranja površina je črna, glini so primešani črni in rdeči delci, vel.: 4,3x1,3 cm, ohr. v. 2,5 cm

258

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

259


TABELA 120 1157. fragment ustja; inv. št. 97HR044/16, kv. 301, SE 001, gl. 15-25 cm, rdeče-rjavo žgano ustje lonca s popriščem presegajočega ročaja in del ostenja, glini so primešani rdeči, rjavi in črni delci, vel.: 5,8x4,5 cm 1158. fragment ustja; inv. št. 97HR044/15, kv. 301, SE 001, gl. 15-25 cm, rjavo žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, na največjem obodu je bradavičast izrastek, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,9x4,2 cm 1159. fragment ustja; inv. št. 97HR044/17, kv. 301, SE 001, gl. 15-25 cm, rjavo-sivo žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, največji obod je poudarjen, glini so primešani črni delci, vel.: 3,3x5,6 cm 1160. fragment dna; inv. št. 97HR044/14, kv. 301, SE 001, gl. -5-25 cm, rdeče žgano ravno dno posode, glini so primešani večji rdeči in rjavi delci, vel.: 4,6x6,1 cm, ohr. v. 1,8 cm 1161. odbitek; inv. št. 97HR044/18, kv. 302, SE 001, gl. 10-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,9x1,9 cm 1162. fragment dna; inv. št. 97HR044/19, kv. 302, SE 001, gl. 10-20 cm, rdeče žgano, ravno, na zunanji strani poudarjeno dno in del ostenja novoveške sklede, na notranji strani so ostanki bele in rdeče glazure, vel.: 10,1x3,3 cm, ohr. v. 3,7 cm 1163. fragment dna; inv. št. 97HR044/20, kv. 302, SE 001, gl. 10-20 cm, oker žgano ravno dno in del ostenja novoveškega lonca, vel.: 7,8x3,3 cm, ohr. v. 4,8 cm 1164. fragment dna; inv. št. 97HR044/21, kv. 302, SE 001, gl. 10-20 cm, oker-črno žgano dno in del ostenja novoveškega lonca, vel.: 4,1x1,2 cm, ohr. v. 3,0 cm

260

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

261


TABELA 121 1165. fragment ustja; inv. št. 97HR044/25, kv. 302, SE 001, gl. 10-20 cm, oker žgano izvihano in odebeljeno ustje novoveškega lonca, vel.: 2,2x5,1 cm 1166. fragment ustja; inv. št. 97HR044/24, kv. 302, SE 001, gl. 10-20 cm, rdeče-črno žgano izvihano in odebeljeno ustje lonca, pod ustjem sta dve širši kaneluri, ki v sredini prehajata v rebro, glini so primešani večji rdeči in rjavi delci, vel.: 2,3x6,7 cm 1167. fragment ustja; inv. št. 97HR044/26, kv. 302, SE 001, gl. 10-20 cm, rjavo-črno žgano izvihano ustje, pod ustjem sta dve nižji rebri, na površini je ostanek črnega premaza, glini so primešani rdeči delci, vel.: 2,5x3,4 cm 1168. fragment ustja; inv. št. 97HR044/30, kv. 285, SE 001, gl. 15-30 cm, rjavo žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: 2,2x3,1 cm 1169. fragment ustja; inv. št. 97HR044/31, kv. 285, SE 001, gl. 15-30 cm, rdeče-rjavo žgano, močno uvihano ustje in del ostenja sklede, na površini je črn premaz, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,2x2,3 cm 1170. fragment ustja; inv. št. 97HR044/28, kv. 285, SE 001, gl. 15-30 cm, rjavo žgano ustje in del ostenja sklede z držajem okroglega preseka, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,7x5,4 cm, pr. drč. 1,9 cm 1171. fragment ostenja; inv. št. 97HR044/32, kv. 285, SE 001, gl. 15-30 cm, rjavo žgano ostenje posode, na zunanji strani je ornament: vodoravna vrsta jajčastih vbodov in ena vrsta okroglih vbodov, med njima sta vidni dve vodoravni kaneluri, površine so črne, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 2,1x2,0 cm 1172. fragment ročaja; inv. št. 97HR044/27, kv. 298, SE 001, rdeče-rjavo žgan ročaj ovalnega preseka z delom poprišča, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: d. 5,0 cm, pr. 3,6 cm 1173. fragment noge posode; inv. št. 97HR044/29, kv. 285, SE 001, gl. 15-30 cm, rdeče žgana, pri dnu rahlo razširjena noga posode, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: 3,4x4,1 cm 1174. fragment dna; inv. št. 97HR044/22, kv. 302, SE 001, gl. 10-20 cm, rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 7,2x2,9 cm, ohr. v. 1,9 cm 1175. fragment dna; inv. št. 97HR044/23, kv. 302, SE 001, gl. 10-20 cm, rdeče-oker žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani rdeči, črni in rjavi delci, vel.: 5,5x2,1 cm, ohr. v. 2,7 cm

262

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

263


TABELA 122 1176. odbitek; inv. št. 97HR044/33, kv. 301, SE 001, gl. 15 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,9x1,8 cm, deb. 1,0 cm 1177. fragment ustja; inv. št. 97HR044/34, kv. 255, SE 001, gl. 0-15 cm, rdeče žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 2,5x2,9 cm 1178. fragment ustja; inv. št. 97HR044/35, kv. 256, SE 001, nm.v. 240,65 m, rdeče-rjavo, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, največji obod je poudarjen, glini so primešani rdeči, rjavi in večji črni delci, vel.: 2,8x3,7 cm 1179. fragment ostenja; inv. št. 97HR044/36, kv. 256, SE 001, nm.v. 240,65 m, rdeče-sivo žgano ostenje sklede, največji obod je poudarjen in odebeljen, na zunanji strani je ornament: navpični vrezi, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 3,6x5,6 cm 1180. fragment ustja; inv. št. 97HR044/37, kv. 272, SE 001, gl. 15-30 cm, rdeče-črno žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja skledice, tik pod ustjem je vodoravna kanelura, pod njo pa vrezi v obliki poševnih črt, vel.: 2,2x1,2 cm 1181. fragment ustja; inv. št. 97HR044/38, kv. 244, SE 001, gl. 0-15 cm, rdeče-črno žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja lončka, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 1,8x2,3 cm 1182. fragment ustja; inv. št. 97HR044/40, kv. 244, SE 001, gl. 15-35 cm, rjavo-črno žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani večji kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 3,4x3,3 cm 1183. fragment ročaja; inv. št. 97HR044/39, kv. 244, SE 001, gl. 15-25 cm, rdeče žgan ročaj ovalnega preseka s popriščem, površina je črna, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: d. 4,0 cm, š. 3,3 cm, pr. roč. 2,3 cm 1184. fragment ustja; inv. št. 97HR044/44, kv. 244, SE 001, gl. 15-30 cm, rdeče žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 3,0x3,5 cm 1185. fragment ustja; inv. št. 97HR044/45, kv. 244, SE 001, gl. 15-30 cm, rdeče žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani beli in rjavi delci, vel.: 1,6x2,6 cm 1186. fragment ustja; inv. št. 97HR044/48, kv. 244, 255, 272, 285, SE 001, gl. 20-25 cm, rjavo žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, rjavi in rdeči delci, vel.: 3,1x3,2 cm 1187. fragment dna; inv. št. 97HR044/42, kv. 244, SE 001, gl. 15-30 cm, rdeče-rjavo žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani beli, rdeči, rjavi in črni delci, vel.: 3,0x1,9 cm, ohr.v. 2,9 cm 1188. fragment dna; inv. št. 97HR044/46, kv. 244,255,272,285, SE 001, gl. 20-25 cm, rdeče-rjavo-črno žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in rdeči delci, vel.: 3,2x1,7 cm, ohr. v. 4,0 cm 1189. fragment dna; inv. št. 97HR044/43, kv. 244, SE 001, gl. 15-30 cm, rdeče-rjavo žgano dno in del ostenja lonca, površine so črne, glini so primešani beli, črni in rjavi delci, vel.: 4,2x2,4 cm, ohr. v. 2,4 cm 1190. fragment dna; inv. št. 97HR044/41, kv. 244, SE 001, gl. 15-30 cm, rdeče-sivo-črno žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani beli, rjavi in črni delci, vel.: 3,0x2,5 cm, ohr. v. 2,6 cm 1191. fragment dna; inv. št. 97HR044/47, kv. 244, 255, 272, 285, SE 001, gl. 20-25 cm, rdeče-rjavo žgano dno lonca, glini so primešani kamenčki, rdeči, rjavi in črni delci, vel.: 4,6x3,2 cm, ohr. v. 1,7 cm 264

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

265


TABELA 123 1192. fragment ustja; inv. št. 97HR044/55, kv. 298, 317, SE 001, rdeče žgano izvihano ustje in del ostenja novoveškega lonca, vel.: 4,9x9,4 cm 1193. fragment ustja; inv. št. 97HR044/51, kv. 285, SE 001, rjavo-črno žgano izvihano ustje in del ostenja novoveškega lonca, vel.: 6,9x16,8 cm 1194. fragment ustja; inv. št. 97HR044/56, kv. 298, 317, SE 001, rdeče-črno žgano izvihano ustje novoveškega lonca, na površinah je ostanek rdeče galzure, vel.: 2,4x6,1 cm 1195. fragment ustja; inv. št. 97HR044/50, kv. 258, SE 001, gl. 0-25 cm, rdeče žgano izvihano ustje in del ostenja novoveškega lonca, vel.: 3,7x5,7 cm 1196. fragment ustja; inv. št. 97HR044/53, kv. 297, 298, SE 001, oker žgano izvihano ustje, na zunanji strani - pri prehodu v vrat - je odebeljeno, glini so primešani rjavi in rdeči delci, vel.: 3,5x3,7 cm 1197. fragment zajemalke; inv. št. 97HR044/49, kv. 302, SE 001, gl. 15 cm, rdeče žgan dulec s prevrtino in del ostenja zajemalke, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 5,2x3,6 cm, pr. dulca 2,7 cm, d. 3,3 cm 1198. fragment ustja; inv. št. 97HR044/57, kv. 298, 317, SE 001, rdeče-črno žgano, na zunanji strani odebeljeno ustje, glini so primešani kamenčki, rdeči, rjavi in črni delci, vel.: 1,7x3,8 cm 1199. kamen; inv. št. 97HR044/52, kv. 297, 298, SE 001, fragment kamna, vel.: 2,0x4,8 cm, deb. 2,8 cm 1200. kamen; inv. št. 97HR044/58, kv. 243, SE 001, nm.v. 240,45 m, kamnito orodje, vel.: 4,2x2,8 cm, deb. 1,2 cm 1201. fragment dna; inv. št. 97HR044/54, kv. 298, 317, SE 001, rdeče-rjavo žgano dno in del ostenja novoveškega lonca, vel.: 10,0 x 3,6 cm, ohr. v. 4,4 cm

kamen; inv. št. 97HR044/58 266

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

267


TABELA 124 1202. odbitek; inv. št. 97HR044/59, kv. 244, SE 001, gl. 30 cm, kremenov odbitek; vel.: 2,5x1,5 cm 1203. odbitek; inv. št. 97HR044/60, kv. 244, SE 001, gl. 0-15 cm, kremenov odbitek; vel.: 3,1x1,8 cm 1204. odbitek; inv. št. 97HR044/63, kv. 285, SE 001, gl. 15-30 cm, kremenov odbitek; vel.: 3,7x1,2 cm 1205. odbitek; inv. št. 97HR044/61, kv. 244, SE 001, gl. 15-30 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,4x1,7 cm 1206. odbitek; inv. št. 97HR044/66, kv. 301, SE 001, gl. 15 cm, kremenov odbitek; vel.: 3,6x2,4 cm 1207. odbitek; inv. št. 97HR044/65, kv. 285, SE001, gl. 15-30 cm, kremenov odbitek; vel.: 5,2x2,5 cm

268

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

269


TABELA 125 1208. odbitek; inv. št. 97HR044/62, kv. 256, SE 001, nm.v. 240,65 m, kremenov odbitek, vel.: 2,3x1,3 cm 1209. odbitek; inv. št. 97HR044/64, kv. 285, SE 001, gl. 15-30 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,5 cm 1210. odbitek; inv. št. 97HR044/69, kv. 270,287, SE 001, gl. 50 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,7 cm 1211. odbitek; inv. št. 97HR044/70, kv.001, strganje, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 1,3x1,5 cm 1212. odbitek; inv. št. 97HR044/68, kv. 298, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 2,9x2,6 cm 1213. odbitek; inv. št. 97HR044/67, kv. 298, SE 001, nm.v. 240,92-240,64 m, kremenov odbitek, vel.: 2,4x1,0 cm

270

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

271


TABELA 126 1214. fragment ustja; inv. št. 97HR055/03, kv. 257,270, SE 004, gl. 65-80 cm, rdeče žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 2,8x3,0 cm 1215. fragment ustja; inv. št. 97HR055/06, kv. 257,270, SE004, gl. 80-96 cm, rdeče-sivo žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,1x5,9 cm 1216. fragment ustja; inv. št. 97HR055/08, kv. 270,287, SE 004, rjavo-sivo žgano uvihano ustje in ostenje sklede, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 2,2x3,0 cm 1217. fragment ustja; inv. št. 97HR055/05, kv. 257,270, SE 004, gl. 65-80 cm, rdeče-sivo žgano uvihano ustje in bikonično ostenje, na največjem obodu je ostanek izrastka ali ročaja, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,6x5,6 cm 1218. fragment ustja; inv. št. 97HR055/07, kv. 270,287, SE 004, gl. 70-85 cm, rjavo-sivo žgano uvihano ustje in del ostenja, glini so primešani rjavi in rdeči delci, vel.: 3,7x5,5 cm 1219. fragment ustja; inv. št. 97HR055/10, kv. 271,286, SE 004, gl. 105 cm, sivo-rdeče žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja lonca, glina je slabo prečiščena, primešani so kamenčki in rjavi delci, vel.: 2,8x3,6 cm 1220. fragment ustja; inv. št. 97HR055/15, kv. 271,286, SE 004, rdeče-rjavo žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,0x6,8 cm 1221. fragment ustja; inv. št. 97HR055/14, kv. 270,271, SE 004, rdeče-črno žgano, ravno prirezano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, vel.: 2,7x3,1 cm 1222. fragment ročaja; inv. št. 97HR055/01, strganje, SE 004, gl. 50-60 cm, rdeče žgan trakasti ročaj z delom ostenja lonca, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 3,2x4,3 cm, pr. roč. 2,7 cm 1223. fragment ostenja; inv. št. 97HR055/02, strganje, SE 004, gl. 50-60 cm, rdeče-črno žgano ostenje posode, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: 5,1x6,5 cm 1224. fragment ustja; inv. št. 97HR055/12, kv. 256,271, SE 004, rdeče-sivo žgano uvihano ustje in del bikoničnega ostenja posode, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 3,7x4,1 cm 1225. fragment ostenja; inv. št. 97HR055/04, kv. 257,270, SE 004, gl. 65-80 cm, rdeče-sivo žgano bikonično ostenje posode, glini so primešani kamenčki, beli in večji rjavi delci, vel.: 2,5x4,8 cm 1226. fragment dna; inv. št. 97HR055/09, kv. 270,287, SE 004, rdeče-rjavo-črno žgano dno posode na nogi, glini so primešani beli, črni in večji rjavi delci, vel.: pr. 9,5 cm, ohr. v. 2,5 cm 1227. fragment dna; inv. št. 97HR055/16, kv. 286,301, SE 004, rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini je primešano veliko kamenčkov in večjih rjavih delcev, vel.: 8,3x3,4 cm, ohr. v. 2,9 cm 1228. fragment dna; inv. št. 97HR055/11, kv. 271,286, SE 004, gl. 105 cm, rdeče-rjavo ravno dno in del ostenja posode, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 5,x1,9cm 1229. fragment dna; inv. št. 97HR055/13, kv. 256,271, SE 004, rdeče-črno žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: 6,8x5,0 cm 272

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

273


TABELA 127 1230. fragment ustja; inv. št. 97HR055/17, kv. 259, 268, SE 004, gl. 70-90 cm, rjavo-rdeče žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, črni in večji rjavi delci, vel.: 3,2x3,7 cm 1231. fragment ustja; inv. št. 97HR055/25, kv. 258,269, SE 004, rdeče žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,3x2,6 cm 1232. fragment ustja; inv. št. 97HR055/28, kv. 258,269, SE 004, rdeče žgano uvihano ustje in bikonično ostenje sklede, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,8x5,1 cm 1233. fragment ustja; inv. št. 97HR055/26, kv. 258,259, SE 004, gl. do 90 cm, rdeče žgano uvihano ustje in bikonično ostenje sklede, glini so primešani kamenčki in več rjavih delcev, vel.: 4,1x3,4 cm 1234. fragment ustja; inv. št. 97HR055/18, kv. 259,268, SE 004, gl. 70-90 cm, rjavo-rdeče žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 2,1x2,2 cm 1235. fragment ustja; inv. št. 97HR055/23, kv. 259,268, SE 004, rdeče-črno žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 2,7x3,4 cm 1236. fragment ostenja; inv. št. 97HR055/21, kv. 259,268, SE 004, gl. 140 cm, rdeče-sivo žgano ostenje z ornamentom vidni dve vodoravni vrsti okroglih vbodov, glini je primešano nekaj kamenčkov in rdečih delcev, vel.: 2,9x4,0 cm 1237. fragment ročaja; inv. št. 97HR055/31, kv. 258,269, SE 004, gl. 30-75 cm, rdeče žgano poprišče ročaja z delom ročaja, glini so primešani kamenčki in rdeči delci, vel.: 2,1x3,4 cm 1238. fragment ročaja; inv. št. 97HR055/24, kv. 259,268, SE 004, oker-sivo žgan trakasti ročaj, glini so primešani rjavi delci, vel.: 4,0x5,4 cm 1239. fragment ročaja; inv. št. 97HR055/20, kv. 259,268, SE 004, gl. 70-90 cm, rdeče-rjavo žgan trakasti ročaj, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,5x3,4 cm 1240. fragment dna; inv. št. 97HR055/30, kv. 258,269, SE 004, rjavo-črno žgano dno lonca, glini so primešani večji kamenčki, rjavi, beli in črni delci, vel.: 3,5x1,8 cm, ohr. v. 1,6 cm 1241. fragment dna; inv. št. 97HR055/27, kv. 258,259, SE 004, gl. do 90 cm, rdeče-rjavo žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,2x1,3 cm 1242. fragment dna; inv. št. 97HR055/33, kv. 269, 288, SE 004, rdeče-sivo-rjavo žgano dno in del ostenja lonca, zunanja površina je poškodovana, na notranji pa je premaz črne barve, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel.: 5,4x2,2 cm, ohr. v. 2,7 cm 1243. fragment ustja ali noge; inv. št. 97HR055/32, kv. 258,269, SE 004, gl. 30-75 cm, rjavo-sivo žgano ustje, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,5x6,8 cm 1244. fragment dna; inv. št. 97HR055/19, kv. 259,268, SE 004, gl. 70-90 cm, rdeče-sivo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani večji kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 4,5x3,1 cm, ohr. v. 2,7 cm 1245. fragment dna; inv. št. 97HR055/22, kv. 259, 268, SE 004, rdeče-rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 7,5x2,6 cm, ohr. v. 4,4 cm 1246. fragment dna; inv. št. 97HR055/29, kv. 258, 269, SE 004, rdeče-črno žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki, beli in črni delci, vel.: 4,2x2,7, ohr. v. 2,2 cm 274

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

275


TABELA 128 1247. fragment ustja; inv. št. 97HR055/41, kv. 268,289, SE 004, gl. 70-90 cm, rjavo-sivo žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, rdeči, rjavi in črni delci, vel.: 2,8x4,6 cm 1248. fragment ustja; inv. št. 97HR055/47, kv. 289,298, SE 004, gl. 70-90 cm, rdeče žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 2,1x2,9 cm 1249. fragment ostenja; inv. št. 97HR055/44, kv. 268,289, SE 004, gl. 55 cm, rjavo-sivo žgano bikonično ostenje posode, največji obod je odebeljen in tik pod njim so vrezi v obliki poševnih črtic, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 4,5x3,0 cm 1250. fragment ostenja; inv. št. 97HR055/35, kv. 269, 288, SE 004, gl. 140 cm, rjavo-sivo žgano ostenje s poudarjenim odebeljenim največjim obodom, na ostenju je viden tudi ornament: tri vodoravne vrste okroglih vbodov, glini je primešano zelo malo rjavih delcev, vel.: 2,3x5,0 cm 1251. fragment zajemalke; inv. št. 97HR055/45, kv. 268,289, SE 004, rdeče žgan dulec s prevrtino, glini so primešani večji kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: d. 4,0 cm, pr. dulca 3,9 cm 1252. fragment ročaja; inv. št. 97HR055/39, kv. 268,289, SE 004, gl. 80-100 cm, rdeče žgan trakasti ročaj, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: 4,3x2,6 cm 1253. fragment ročaja; inv. št. 97HR055/40, kv. 268,289, SE 004, gl. 140 cm, rdeče žgan trakasti ročaj z izvihanimi robovi, vidne so štiri navpične kanelure, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,9x2,8 cm 1254. fragment ostenja; inv. št. 97HR055/43, kv. 268,289, SE 004, gl. 55 cm, rdeče-rjavo žgano ostenje lonca s popriščem ročaja, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,1x6,0 cm 1255. fragment posode na nogi; inv. št. 97HR055/42, kv. 268,289, SE 004, gl. 55 cm, rdeče-rjavo-črno žgano dno in del noge posode, na notranji strani dna je črn premaz, glini je primešano veliko večjih rdečih, rjavih in črnih delcev, vel.: 4,4x3,9 cm, ohr. v. 3,9 cm 1256. fragment dna; inv. št. 97HR055/36, kv. 268,289, SE 004, gl. 80-100 cm, rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 6,1x3,3 cm, ohr. v. 3,2 cm 1257. fragment dna; inv. št. 97HR055/38, kv. 268,289, SE 004, gl. 80-100 cm, rjavo-črno žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 4,0x4,2 cm, ohr. v. 1,8 cm 1258. fragment dna; inv. št. 97HR055/37, kv. 268,289, SE 004, gl. 80-100 cm, rdeče-rjavo-črno žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki, beli in črni delci, vel.: 4,4x2,4 cm, ohr. v. 3,3 cm 1259. fragment dna; inv. št. 97HR055/34, kv. 269, 288, SE 004, gl. 140 cm, rdeče-sivo žgano ravno dno, na zunanji strani je poudarjeno, glini so primešani beli in rjavi delci, vel.: 6,6x3,8 cm, ohr. v. 2,7 cm

276

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

277


TABELA 129 1260. fragment ustja; inv. št. 97HR055/57, kv. 231,240, SE 004, gl. 40-55 cm, rjavo žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 4,7x5,2 cm 1261. ročaj; inv. št. 97HR055/46, kv. 268,289, SE 004, gl. 55-70 cm, rdeče-rjavo žgan ročaj in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 5,9x5,9 cm, pr. roč. 2,5 cm 1262. fragment ostenja; inv. št. 97HR055/55, kv. 240,259, SE 004, gl. 75-90 cm, rjavo-sivo žgano ostenje in del trakastega ročaja posode, glini so primešani kamenčki, črni, rjavi in rdeči delci, vel.: 7,0x7,3 cm, pr. roč. 3,3 cm 1263. fragment ročaja; inv. št. 97HR055/48, kv. 289,298, SE 004, gl. 70-90 cm, rdeče žgan trakasti ročaj, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 2,1x3,0 cm 1264. fragment ostenja; inv. št. 97HR055/50, kv. 257, SE 004, nm.v. 240,29 m, rdeče-rjavo-črno-sivo žgan fragment ostenja z delom trakastega ročaja lonca, glini so primešani črni, rjavi in nekaj rdečih delcev, vel.: 3,3x7,0 cm, pr. roč. 3,0 cm 1265. fragment ročaja; inv. št. 97HR055/51, kv. 241,258, SE 004, gl. 70 cm, rdeče žgan fragment ročaja ovalnega preseka s popriščem, glini so primešani kamenčki in rdeči delci, vel.: d. 3,7 cm, pr. 2,5 cm 1266. fragment posode na nogi; inv. št. 97HR055/52, kv. 230,241, SE 004, gl. 120 cm, rdeče-rjavo-črno žgano dno in del ostenja posode na nogi, glini so primešani kamenčki in rdeči delci, vel.: 3,2x5,3 cm 1267. fragment posode na nogi; inv. št. 97HR055/53, kv. 230,241, SE 004, gl. 120 cm, oker-črno žgano dno in del ostenja posode na nogi, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 5,8x2,8 cm, d. noge 3,0 cm 1268. fragment dna; inv. št. 97HR055/54, kv. 230,241, SE 004, gl. 140, rjavo-črno žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel:. 4,5x2,8 cm, ohr. v. 1,0 cm 1269. fragment dna; inv. št. 97HR055/49, kv. 289, 298, SE 004, gl. 120 cm, rjavo-sivo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini je primešano veliko kamenčkov, tudi večjih in rjavih delcev, vel.: 4,0x2,1 cm, ohr. v. 2,3 cm 1270. fragment dna; inv. št. 97HR055/56, kv. 240,259, SE 004, gl. 75-90 cm, rdeče-rjavo žgano ravno dno in del ostenja lonca, na površini je ostanek neke snovi, glini so primešani kamenčki, rjavi, rdeči in beli delci, vel.: 7,3x2,2 cm, ohr. v. 6,0 cm

278

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

279


TABELA 130 1271. fragment ustja; inv. št. 97HR055/62, kv. 212,231, SE 004, gl. 120-140 cm, rjavo žgano odebeljeno in izvihano ustje in del ostenja novoveškega lonca, na ostenju, tik pod vratom, sta dve široki vodoravni kaneluri, glini so primešani rjavi delci, vel.: 4,2x6,4 cm 1272. fragment ustja; inv. št. 97HR055/59, kv. 231,240, SE 004, gl. 100-120 cm, rjavo žgano ustje in del bikoničnega ostenja sklede, glini so primešani beli in črni delci, vel.: 3,6x4,5 cm 1273. fragment ustja; inv. št. 97HR055/60, kv. 231,240, SE 004, gl. 120 cm, rdeče-rjavo žgano, rahlo uvihano, ravno prirezano ustje in del ostenja sklede, na zunanji površini je ostanek črnega premaza, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: 1,7x3,5 cm 1274. fragment dna; inv. št. 97HR055/61, kv. 231,240, SE 004, gl. 120 cm, rdeče žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, beli, rdeči in rjavi delci, vel.: 4,8x2,9 cm, ohr. v. 2,6 cm 1275. fragment ostenja; inv. št. 97HR055/58, kv. 231,240, SE 004, gl. 40-55 cm, rdeče-sivo žgano ostenje z držajem okroglega preseka, glini so primešani večji kamenčki ter večji rjavi in črni delci, vel.: 3,2x4,6 cm, pr. drč. 2,0 cm 1276. fragment dna; inv. št. 97HR055/63, kv. 258,269, SE 004, gl. 98 cm, rdeče-sivo ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani rjavi delci, vel.: 5,2x2,1 cm, ohr. v. 3,0 cm 1277. odbitek; inv. št. 97HR055/66, kv. 269, SE 004, gl. 135 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,5x1,8 cm 1278. odbitek; inv. št. 97HR055/64, kv. 268, SE 004, gl. 135 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,0x2,1 cm 1279. odbitek; inv. št. 97HR055/65, kv. 269, SE 004, gl. 135 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,0x2,1 cm

odbitek; inv. št. 97HR055/64

280

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

281


TABELA 131 1280. kamen; inv. št. 97HR055/68, kv. 258,269, SE 004, gl. 98 cm, fragment kamna, vel.: 5,7x4,0 cm, deb. 2,4 cm 1281. kamen; inv. št. 97HR055/67, kv. 258, 269, SE 004, gl. 70-90 cm, kamnita sekira s sledovi obdelave iz serpentinita, vel.: 13,8x5,7 cm, deb. 3,1 cm 1282. izvrtek; inv. št. 97HR055/69, kv. 258,269, SE 004, gl. 98 cm, vel.: d. 1,5 cm, pr. 1,2 cm 1283. odbitek; inv. št. 97HR055/70, kv. 288,299, SE 004, gl. 115-130 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,1x2,7 cm 1284. kamen; inv. št. 97HR055/72, kv. 267, 268, SE 004, gl. 80-100 cm, fragment kamnite sekire iz serpentinita, vel.: 8,7x5,1 cm, deb. 5,8 cm 1285. kamen; inv. št. 97HR055/73, kv. 267, 268, SE 004, gl. 80-100 cm, fragment kamna, vel.: 3,2x6,1 cm, deb. 2,3 cm 1286. kamen; inv. št. 97HR055/75, kv. 289,298, SE 004, gl. 140 cm + 20 cm, fragment kamnite sekire iz serpentinita, vel.: 3,2x4,4 cm, deb. 2,3 cm

282

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

283


TABELA 132 1287. kamen; inv. št. 97HR055/74, kv. 267, 268, SE 004, gl. 135 cm, kamen s sledovi obdelave, vel.: 7,9x8,8 cm, deb. 3,1 cm 1288 kamen; inv. št. 97HR055/76, kv. 289,298, SE 004, gl. 135 cm, kamnito orodje, vel.: 5,9x4,2 cm, deb. 1,9 cm 1289. kamen; inv. št. 97HR055/71, kv. 268,289, SE 004, gl. 140 cm, kamnito jedro, vel.: 4,8x3,9 cm, deb. 1,2 cm 1290. fragment ustja; inv. št. 97HR053/01, kv. 258, 259, SE 004, gl. 40-55 cm, rdeče žgani fragment odebeljenega ustja in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, črni in rdeči delci, vel.: 2,9x5,6 cm 1291. fragment ročaja; inv. št. 97HR053/03, kv. 231,240, SE 004, gl. 103 cm, rjavo-črno žgan trakasti ročaj in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 2,7x2,9 cm, pr. roč. 2,5, d. 4,0 cm 1292. fragment dna; inv. št. 97HR053/02, kv. 258, 259, SE 004, gl. 40-55 cm, rdeče-rjavo žgano ravno dno in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, beli in črni delci, vel.: 3,4x6,4 cm, ohr. v. 4,6 cm 1293. fragment dna; inv. št. 97HR053/05, kv. 231,240, SE 004, gl. 120 cm, rdeče-sivo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 2,6x5,4 cm, ohr. v. 3,1 cm

284

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

285


TABELA 133 1294. odbitek; inv. št. 97HR053/06, kv. 231/240, SE 004, kremenov odbitek, vel.: 3,1x3 cm 1295. fragment ustja; inv. št. 97HR053/15, kv. 232/239, SE 004, rdeče-črno žgano uvihano ustje in bikonično ostenje sklede, glini so primešani rdeči in črni drobci, vel.: 4,2x3,9 cm 1296. fragment ustja; inv. št. 97HR053/16, kv. 232/239, SE 004, rjavo-rdeče žgano ustje sklede, površina je nekoliko poškodovana, glini so primešani rjavi drobci, vel.: 4,3x3,7 cm 1297. fragment ustja; inv. št. 97HR053/12, kv. 239/260, SE 004, rdeče žgano, rahlo izvihano ustje skledice in del ostenja, glini so primešani kamenčki in črni drobci, vel.: 3,1x2,5 cm 1298. fragment ustja; inv. št. 97HR053/13, kv. 239/260, SE 004, rdeče žgano, ravno prirezano ustje posode z delom ostenja, glini so primešani kamenčki in nekoliko rjavih drobcev, vel.: 2,2x3,0 cm 1299. fragment ustja; inv. št. 97HR053/14. kv. 233/238, SE 004, rdeče žgano ustje sklede z delom ostenja, glini so primešani kamenčki, vel.: 3,4x2,0 cm 1300. fragment ustja; inv. št. 97HR053/17, kv. 232/239, SE 004, rdeče-rjavo žgano, ravno prirezano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in črni drobci, vel.: 3,1x2,9 cm 1301. fragment ustja; inv. št. 97HR053/18, kv. 212/231, SE 004, rdeče žgano, ravno prirezano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 3,2x2,5 cm 1302. fragment ostenja; inv. št. 97HR053/07, kv. 239/260, SE 004, rjavo-črno žgano ostenje z delom trakastega ročaja, glini so primešani rjavi drobci, vel.: 3,5x2,9 cm, pr. ročaja 2,1 cm 1303. fragment ostenja; inv. št. 97HR053/11, kv. 239/260, SE 004, rjavo-sivo žgano ostenje z okroglo prevrtino, glini je primešano veliko kamenčkov in rjavih drobcev, vel.: 3,5x2,5 cm 1304. fragmenti dna lonca; inv. št. 97HR053/19, kv. 212,231, SE 004, rdeče-črno žgano dno lonca z delom ostenja, glini so primešani kamenčki, vel.: 5,2x2,6 cm, ohr. v. 2,2 cm 1305. fragment dna; inv. št. 97HR053/09, kv. 239/260, SE 004, rdeče-črno žgano dno lonca, glini so primešani rdeči in črni drobci, vel.: 2,6x1,5 cm 1306. fragment dna; inv. št. 97HR053/08, kv. 239/260, SE 004, rdeče-rjavo žgano ravno dno lonca z delom ostenja, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 3,4x1,8 cm, ohr. v. 2,8 cm 1307. fragmenti novoveškega lonca; inv. št. 97HR053/10, kv.239,260, SE 004, rdeče žgano ravno dno in ostenje, na notranji strani je rjava glazura, na zunanji pa rumena, zelena in rjava glazura, nanešena v obliki krogov, vel.: pr. dna 7,3 cm, ohr. v. 5,4 cm

286

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

287


TABELA 134 1308. fragmenti lonca; inv. št. 97HR053/22, kv. 212/231, SE 004, rdeče-rjavo-oker-črno žgani fragmenti: ustje je rahlo izvihano, ostenje je polkrožno zaobleno s kratkim ročajem, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 18,6x15,3 cm, pr. ročaja 2,6 cm 1309. fragmenti noge posode; inv. št. 97HR053/21, kv. 212/231, SE 004, rdeče žgana noga posode z rjavim premazom na površini, glina je brez primesi, vel.: 6,8x3,7 cm 1310. odbitek; inv. št. 97HR053/23, kv. 256, 257, SE 004, gl. 60-70 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,1x3,1, deb. 1,1 cm 1311. fragment dna; inv. št. 97HR053/20, kv. 212/231, SE 004, rdeče-sivo žgano dno lonca z delom ostenja in ostankom črnega premaza na notranji strani, glini so primešeni kamenčki, rdeči in črni drobci, vel.: 8,2x3,5 cm, ohr. v. 2,8 cm

odbitek; inv. št. 97HR053/23

288

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

289


TABELA 135 1312. fragment ustja; inv. št. 97HR045/08, kv. 244, SE 004, nm.v. 240,24/239,70 m, rjavo žgano izvihano ustje in vrat lonca, na površinah so ostanki črnega premaza, glini so primešani rjavi delci, vel.: 5,7x2,6 cm 1313. fragment ustja; inv. št. 97HR045/11, kv. 244, SE 004, nm.v. 240,24/239,70 m, sivo žgano odebeljeno ustje in del ostenja posode, glini so primešani beli in črni delci, vel.: 1,7x1,6 cm 1314. fragment ustja; inv. št. 97HR045/09, kv. 244, SE 004, nm.v. 240,24/239,70 m, rdeče-rjavo žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, največji obod je poudarjen in odebeljen, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,1x2,9 cm 1315. fragment ustja; inv. št. 97HR045/02, kv. 288/289, SE 004, nm.v. 240,87/240,68 m, rdeče žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: 4,1x2,0 cm 1316. fragment ustja; inv. št. 97HR045/10, kv. 244, SE 004, nm.v. 240,24/239,70 m, rjavo-sivo žgano uvihano ustje in del polkrožnega ostenja sklede, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 3,6x2,3 cm 1317. fragment ročaja; inv. št. 97HR045/07, kv. 244, SE 004, gl. 30-43 cm, rdeče žgan polkrožni trakasti ročaj, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: d. 4,2, š. 3,3 cm 1318. fragment ostenja; inv. št. 97HR045/12, kv. 243, SE004, nm.v. 240,26 m, oker-sivo žgano ostenje lonca z ročajem ovalnega preseka, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 6,4x6,1 cm, pr. roč. 2,6 cm 1319. fragment dna; inv. št. 97HR045/03, kv. 288/289, SE 004, nm.v.. 240,87/240,68 m, rjavo-sivo žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,3x1,6 cm, ohr. v. 1,9 cm 1320. fragment ostenja; inv. št. 97HR045/06, kv. 289, SE 004, gl. 30-50 cm, rdeče-sivo žgano ostenje posode, na zunanji površini je ornament - vidni so okrogli vbodi, glini so primešani beli in rjavi delci, vel.: 2,7x1,7 cm 1321. fragment ustja; inv. št. 97HR045/13, kv. 269, SE 004, gl. 135 cm+10 cm, sivo žgano ustje in ostenje pekve, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: 4,9x2,5 cm 1322. fragment dna; inv. št. 97HR045/04, kv. 289, SE 004, nm.v. 240,66 m, rdeče-rjavo žgano, ravno, rahlo poudarjeno dno in del ostenja lonca, glini so primešani rjavi in rdeči delci, vel.: 5,1x2,5 cm, ohr. v. 2,2 cm 1323. fragment dna; inv. št. 97HR045/01, kv. 289, SE 004, nm.v. 241,11/240,96 m, rjavo žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 8,8x6,0 cm, ohr. v. 1,9 cm 1324. fragment dna; inv. št. 97HR045/05, kv. 289, SE 004, nm.v. 240,67 m, rjavo- rdeče žgano, ravno, rahlo poudarjeno dno in del ostenja lonca, glini so primešani rjavi delci, na notranji strani so sledovi lončarskega kolesa, vel.: 5,6x3,2 cm, ohr. v. 7,7 cm

290

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

291


TABELA 136 1325. fragment ustja; inv. št. 97HR045/14, kv. 269, SE 004, gl. 135+10 cm, rdeče žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,4x3,3 cm 1326. fragment ustja; inv. št. 97HR045/25, kv. 288, SE 004, nm.v. 240,89/240,52 m, rdeče-črno žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,4x3,0 cm 1327. fragment ročaja; inv. št. 97HR045/23, kv. 288, SE 004, nm.v. 240,46/240,17 m, rdeče žgan ročaj s popriščem, okroglega preseka, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 3,0x2,0 cm, pr. roč. 1,9 cm 1328. fragment ostenja; inv. št. 97HR045/17, kv. 287, SE 004, nm.v. 240,37/240,19 m, rjavo-črno žgano ostenje posode z držajem, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 5,2x4,8 cm, pr. drč. 1,5 cm 1329. fragment ročaja; inv. št. 97HR045/26, kv. 299, SE 004, nm.v. 240,23/240,05 m, rdeče-sivo žgan ročaj ovalnega preseka, glini so primešani rjavi in rdeči delci, vel.: d. 4,7 cm, pr. 3,0 cm 1330. fragment noge; inv. št. 97HR045/16, kv. 287, SE 004, nm.v. 240,37/240,19 m, rdeče-črno žgana razširjena noga posode, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: 5,3x5,4 cm 1331. fragment zajemalke; inv. št. 97HR045/20, kv. 288, SE 004, nm.v. 240,42/240,23 m, rdeče žgan dulec zajemalke s prevrtino, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: pr. dulca 2,9 cm, d. 3,0 cm 1332. fragment dna; inv. št. 97HR045/24, kv. 286, SE 004, nm.v. 240,86/240,52 m, rdeče-sivo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rdeči, rjavi in večji sivi delci, vel.: 3,6x2,2 cm, ohr. v. 2,9 cm 1333. fragment dna; inv. št. 97HR045/22, kv. 288, SE 004, nm.v. 240,42/240,23 m, rdeče-rjavo žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani večji kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,8x3,2 cm, ohr. v. 2,6 cm 1334. fragment dna; inv. št. 97HR045/15, kv. 271, SE 004, nm.v. 240,36/240,01 m, rdeče žgano dno lonca, glini so primešani kamenčki, beli in rdeči delci, vel.: 4,5x2,6 cm, ohr. v. 2,6 cm 1335. fragment dna; inv. št. 97HR045/18, kv. 287, SE 004, nm.v. 240,37/40,19 m, rdeče-sivo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 4,5x3,3 cm, ohr. v. 2,6 cm 1336. fragment dna; inv. št. 97HR045/21, kv. 288, SE 004, nm.v. 240,42/240,23 m, rdeče-črno žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani večji kamenčki, rdeči, rjavi in črni delci, vel.: 5,5x2,1 cm, ohr. v. 4,9 cm 1337. fragment dna; inv. št. 97HR045/19, kv. 287, SE 004, nm.v. 240,37/240,19 m, rjavo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani rjavi delci, vel.: 5,9x2,5 cm, ohr. v. 2,1 cm

292

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

293


TABELA 137 1338. fragment ustja; inv. št. 97HR045/37, kv. 298, SE 004, nm.v. 240,20/240,03 m, oker-črno žgano, izvihano in odebeljeno ustje ter??? del vratu lonca, glini so primešani rjavi delci, vel.: 4,9x2,4 cm 1339. fragment ustja; inv. št. 97HR045/27, kv. 285, SE 004, gl. 20-40 cm, rdeče-rjavo žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 3,6x2,9 cm 1340. fragment ustja; inv. št. 97HR045/29, kv. 285, SE 004, nm.v. 239,40 m, rdeče-rjavo žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,1x2,6 cm 1341. fragment ustja; inv. št. 97HR045/30, kv. 300, SE 004, nm.v. 239,98/239,11 m, rjavo-črno žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani beli in črni delci, vel.: 3,2x2,4 cm 1342. fragment ustja; inv. št. 97HR045/31, kv. 301, SE 004, nm.v. 239,91/239,12 m, rdeče-sivo žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rjavi delci, vel.: 3,6x2,8 cm 1343. fragment ostenja; inv. št. 97HR045/32, kv. 301, SE004, nm.v. 239,64/238,89 m, rdeče-rjavo žgano ostenje z delom trakastega ročaja, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel.: 5,9x3,6 cm 1344. fragment ustja; inv. št. 97HR045/39, kv. 298, SE 004, nm.v. 240,20/240,03 m, črno žgano, izvihano ustje in del ostenja posode, glini so primešani beli in rjavi delci, vel.: 2,8x2,2 cm 1345. fragment ostenja; inv. št. 97HR045/34, kv. 298, SE 004, nm.v. 240,62/240,34 m, rjavo-črno žgano ostenje sklede, na površinah je črn premaz, na zunanji strani so vidni trije širši plitvi vodoravni žlebovi, med njimi so vidna štiri vodoravna ničja rebra, glini so primešani beli in rjavi delci, vel.: 2,9x2,8 cm 1346. fragment ostenja; inv. št. 97HR045/28, kv. 285, SE 004, nm.v. 239,40 m, rdeče-rjavo-črno žgano ostenje s popriščem ročaja, glini so primešani kamenčki, beli, črni in rjavi delci, vel.: 6,9x4,8 cm 1347. fragment ostenja; inv. št. 97HR045/38, kv. 298, SE 004, nm.v. 240,20/240,03 m, rjavo žgano ostenje, površine so črne, na zunanji strani sta vidni dve širši plitvi kaneluri, glini so primešani beli in črni delci, vel.: 3,3x2,5 cm 1348. fragment dna; inv. št. 97HR045/36, kv. 298, SE 004, nm.v. 240,20/240/03 m, rjavo-črno žgano, ravno, rahlo poudarjeno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, več sljude, beli in črni delci, vel.: 9,6x5,4 cm 1349. fragment dna; inv. št. 97HR045/35, kv. 298, SE 004, nm.v. 240,32/240,64 m, rdeče žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 5,7x2,9 cm, ohr. v. 2,0 cm

294

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

295


TABELA 138 1350. fragment ostenja; inv. št. 97HR045/44, kv. 285, SE 006, rjavo-črno žgano ostenje posode z držajem, največji obod je poudarjen, glini so primešani kamenčki, beli in rdeči delci, vel.: 13,3x10,2 cm 1351. fragment keramičnega predmeta; inv. št. 97HR045/40, kv. 286, SE 004, nm.v. 239,97/239,67 m, rjavo-črno žgan, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 2,6x2,3 cm 1352. fragment ostenja; inv. št. 97HR045/43, kv. 285, SE 004, rjavo-črno žgano ostenje z držajem, glini so primešani kamenčki, beli in rdeči delci, vel.: 8,2x7,9 cm 1353. odbitek; inv. št. 97HR045/42, kv. 286, SE 004, nm.v. 239,97/239,67 m, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,1 cm, deb. 0,5 cm 1354. odbitek; inv. št. 97HR045/41, kv. 288, SE 004, nm.v. 240,42/240,23 m, kremenov odbitek, vel.: 1,5x1,7 cm, deb. 0,5 cm 1355. odbitek; inv. št. 97HR045/46, kv. 285, SE 004, nm.v. 239,63/239,54 m, kremenov odbitek, vel.: 2,0x1,1 cm, deb. 0,6 cm 1356. odbitek; inv. št. 97HR045/47, kv. 286, SE004, nm.v. 239,82 m, kremenov odbitek, vel.: 3,1x2,1 cm, deb. 0,8 cm 1357. odbitek; inv. št. 97HR045/45, kv. 272, SE004, kremenov odbitek, vel.: 3,0x2,4 cm, deb. 1,2 cm

fragment ostenja; inv. št. 97HR045/44,

296

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

297


TABELA 139 1358. izvrtek kamnite sekire; inv. št. 97HR045/48, kv. 288, SE 004, vel.: pr. 1,6 cm, dol. 1,2 cm 1359. odbitek; inv. št. 97HR045/49, kv. 289, SE 004, kremenov odbitek, vel.: 1,8x1,1 cm 1360. odbitek; inv. št. 97HR045/50, kv. 288, SE 004, kremenov odbitek, vel.: 1,8x1,3 cm 1361. odbitek; inv. št. 97HR045/52, kv. 298, SE 004, kremenov odbitek, vel.: 2,5x1,6 cm 1362. odbitek; inv. št. 97HR045/51, kv. 289, SE 004, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,6 cm 1363. odbitek; inv. št. 97HR045/53, kv. 300, SE 004, kremenov odbitek, vel.: 2,1x1,5 cm 1364. odbitek; inv. št. 97HR045/54, kv. 301, SE 004, kremenov odbitek, vel.: 2,4x1,3 cm 1365. kamen; inv. št. 97HR045/55, kv. 302, SE 004, kamen s sledovi obdelave, vel.: 7,5x4,8 cm, deb. 3,3 cm 1366. kamen; inv. št. 97HR045/56, kv. 302, SE 004, kamen s sledovi obdelave, vel.: 10,9x8,2 cm

298

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

299


TABELA 140 1367. kamen; inv. št. 97HR045/58, kv. 302, SE 004, kamen s sledovi obdelave, vel.: 15,5x9,6 cm, deb. 5,3 cm 1368. kamen; inv. št. 97HR045/59, kv. 302, SE 004, kamen s sledovi uporabe, vel.: 12,1x4,4 cm, deb. 1,5 cm 1369. kamen; inv. št. 97HR045/57, kv. 302, SE 004, obdelan kamen, vel.: 10,8x3,7 cm, deb. 4,1 cm 1370. kamen; inv. št. 97HR045/60, kv. 302, SE 004, orodje iz serpentina s sledovi obdelave, vel.: 10,2x8,2 cm, deb. 3,0 cm

300

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

301


TABELA 141 1371. kamen; inv. št. 97HR045/62, kv. 302, SE 004, kamnito orodje iz serpentinita, vel.: 12,0x6,8 cm, deb. 4,8 cm 1372. kamen; inv. št. 97HR045/61, kv. 302, SE 004, kamnito orodje iz serpentinita, vel.: 7,5x6,2 cm, deb. 3,3 cm 1373. kamen; inv. št. 97HR045/64, kv. 302, SE 004, kamnito orodje iz serpentinita, vel.: 7,0x5,6 cm, deb. 3,6 cm 1374. kamen; inv. št. 97HR045/63 kv. 302, SE 004, kamnito orodje iz serpentinita, vel.: 13,4x6,0 cm, deb.3,0 cm

kamen; inv. št. 97HR045/61

302

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

303


TABELA 142 1375. odbitek; inv. št. 97HR045/65, sekt. XIV, SE 004, kremenov odbitek, vel.: 3,8x2,3 cm 1376. kamen; inv. št. 97HR045/66, kv. 286, SE 004, orodje iz serpentinita, vel.: 8,1x4,7 cm, deb. 2,7 cm 1377. kamen; inv. št. 97HR045/67, kv. 244, SE 004, orodje iz serpentinita, vel.: 5,1x5,1 cm, deb. 3,3 cm 1378. kamen; inv. št. 97HR045/68, kv. 300, SE 004, orodje iz serpentinita, vel.: 8,4x6,0 cm, deb. 5,0cm 1379. kamen; inv. št. 97HR045/69, gomila segment A/1, SE 004, orodje iz serpentinita s sledjo uporabe, vel.: 13,0x4,5 cm, deb. 1,3 cm 1380. odbitek; inv. št. 97HR045/70, kv. 287/300, SE 004, kremenov odbitek, vel.: 3,1x2,3 cm

odbitek; inv. št. 97HR045/65

304

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

305


TABELA 143 1381. odbitek; inv. št. 97HR045/72, kv. 256/271, SE 004, gl. 27-40 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,6x2,3 cm, deb. 0,6 cm 1382. kamen; inv. št. 97HR045/71, kv. 302, SE 004, nm.v. 239,84/239,02 m, ploščat kamen s sledovi obdelave, vel.: 10,0x6,2 cm, deb. 1,2 cm 1383. izvrtek; inv. št. 97HR045/74, kv. 256, 257, SE 004, gl. 60-75 cm, konični izvrtek, vel.: pr. 1,6 cm, d. 2,2 cm 1384. odbitek; inv. št. 97HR045/75, kv. 256, 257, SE 004, gl. 80 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,8x1,4 cm, deb. 1,1 cm 1385. odbitek; inv. št. 97HR045/76, kv. 241/258, SE 004, gl. 120 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,2x1,9 cm, deb. 0,8 cm 1386. kamen; inv. št. 97HR045/78, kv. 240, 259, SE 004, kamnita sekira z nedokončano prevrtino, vel.: 4,1x4,5 cm, deb. 1,8 cm

kamen; inv. št. 97HR045/78,

306

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

307


TABELA 144 1387. odbitek; inv. št. 97HR045/79, kv. 258. 259, SE 004, gl. 40-55 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,2x2,0 cm, deb. 0,7 cm 1388. kamen; inv. št. 97HR045/80, kv. 258, 259, SE 004, fragment kamnitega orodja, vel.: 6,6x4,0cm, deb. 1,8 cm 1389. odbitek; inv. št. 97HR045/68, kv. 258, 259, SE 004, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,9 cm, deb. 0,6 cm 1390. izvrtek; inv. št. 97HR045/81, kv. 287/300, SE 004, gl. 135 cm, konični izvrtek, vel.: pr. 1,8 cm, d. 2,0 cm 1391. odbitek; inv. št. 97HR045/77, kv. 230/241, SE 004, gl. 40-55 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,9x1,4 cm, deb. 1,0 cm 1392. odbitek; inv. št. 97HR045/70A, kv. 287/300, SE 004, gl. 105 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,2x2,3 cm, deb. 1,7 cm 1393. kamen; inv. št. 97HR045/76A, kv. 258, 259, SE 004, fragment kamnite sekire, vel.: 9,6x7,4 cm, deb, 7,5 cm

odbitek; inv. št. 97HR045/68

308

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

309


TABELA 145 1394. fragment ustja; inv. št. 97HR049/12, kv. 241,258, SE 004, gl. 120 cm, rdeče-črno žgano izvihano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, beli, rdeči in črni delci, vel.: 4,8x7,8 cm 1395. fragment ustja; inv. št. 97HR049/13, kv. 241,258, SE 004, gl. 120 cm, rdeče-rjavo žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 2,7x3,0 cm 1396. fragment ustja; inv. št. 97HR049/03, kv. 260,267, SE 004, gl. 85-100 cm, rjavo-sivo žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 1,5x2,9 cm 1397. fragment ostenja; inv. št. 97HR049/01, kv. 260/267, SE004, gl. 85-100 cm, rdeče-rjavo-črno žgano ostenje posode, na zunanji površini so vidne tri ohranjene široke, vodoravne kanelure, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: 3,7x2,1cm 1398. fragment ostenja; inv. št. 97HR049/10, kv. 260,267, SE 004, gl. 120-140 cm, rjavo-črno žgano ostenje lonca s popriščem ročaja, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: 4,7x8,9 cm 1399. fragment dna; inv. št. 97HR049/07, kv. 260,267, SE 004, gl. 120-140 cm, rjavo žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 3,8x1,9 cm, ohr. v. 2,0 cm 1400. fragment dna; inv. št. 97HR049/04, kv. 260,267, SE 004, gl. 0-25 cm, rjavo-črno žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki, beli in črni delci, vel.: 6,5x4,8 cm 1401. fragment noge; inv. št. 97HR049/06, kv. 260,267, SE 004, gl. 120-140 cm, rdeče-sivo žgana noga posode, proti dnu razširjena, glini so primešani kamenčki in rdeči delci, vel.: 4,3x3,6 cm 1402. fragment dna; inv. št. 97HR049/11, kv. 288,299, SE 004, gl. 135 cm, rdeče-rjavo žgano dno in del ostenja lonca, na zunanji površini je ostanek črnega premaza, glini so primešani beli, rjavi in rdeči delci, vel.: 4,2x1,5 cm, ohr. v. 3,1 cm 1403. fragment dna: inv. št. 97HR049/02, kv. 260,267, SE 004, gl. 85-100 cm, rjavo žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 2,0x1,5 cm, ohr. v. 2,2 cm 1404. prstanasto dno; inv. št. 97HR049/09, kv. 260,267, SE 004, gl. 120-140 cm, rjavo-črno žgano prstanasto dno posode, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,2x1,9 cm 1405. fragment dna; inv. št. 97HR049/05, kv. 260,267, SE 004, gl. 0-25 cm, rjavo žgano dno in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 4,1x2,6 cm, ohr. v. 2,0 cm 1406. fragment dna; inv. št. 97HR049/08, kv. 260,267, SE 004, gl. 120-140 cm, rdeče-rjavo-črno žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 2,7x1,1 cm, ohr. v. 1,6 cm

310

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

311


TABELA 146 1407. fragmenti sklede; inv. št. 97HR049/17, kv. 241/258, SE 004, rdeče žgano uvihano ustje in del bikoničnega ostenja z bradavičastim izrastkom ali odlomljen držaj, glini so primešani rdeči drobci, vel.: 9,7x8,5 cm 1408. fragmenta skledice; inv. št. 97HR049/18, kv. 241/258, SE 004, rdeče žgano uvihano ustje (poškodovano) in del bikoničnega ostenja, glini so primešani rdeči drobci, vel.: 5,8x3,5 cm 1409. fragment ostenja sklede; inv. št. 97HR049/21, kv. 241/258, SE 004, rdeče-črno žgano bikonično ostenje z dvema vodoravnima nizoma odtisov ovalne oblike, glini so primešani kamenčki, vel.: 5,6x5,5 cm 1410. fragment trakastega ročaja; inv. št. 97HR049/15, kv. 241/258, SE 004, rdeče žgan fragment, glini so primešani rdeči drobci, vel.: 4,5x2,8 cm 1411. fragmenti vrča; inv. št. 97HR049/14, kv. 241/258, SE 004, rdeče žgano, rahlo izvihano ustje, ki prehaja v ročaj in fragment trakastega ročaja s popriščem, površina ročaja je nekoliko poškodovana, glini so primešani rjavi drobci, vel.: 7x3,9 cm, pr. ročaja 3,9 cm, d. 6,8 cm 1412. fragment ročaja; inv. št. 97HR049/16, kv. 241/258, SE 004, rdeče-sivo žgan manjši trakasti ročaj, glini so primešani rdeči drobci, vel: pr. 1,9 cm, d. 2,9 cm 1413. fragment dna lonca; inv. št. 97HR049/19, kv. 241/258, SE 004, rdeče žgano ravno dno in del ostenja večjega lonca, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 5,1x4,0 cm, ohr. v. 3,2 cm 1414. fragment dna; inv. št. 97HR049/20, kv. 241/258, SE 004, rdeče-rjavo žgano ravno dno z delom ostenja, glini so primešani rjavi in črni drobci, vel.: ohr. v. 2,1 cm, pr. dna 5,7 cm

fragment ustja; inv. št. 97HR049/12 fragment dna; inv. št. 97HR049/20

312

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

313


TABELA 147 1415. fragment ustja; inv. št. 97HR049/28, kv. 240,259, SE 004, rdeče-črno žgano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani beli, črni in rjavi delci, vel.: 3,4x5,1 cm 1416. fragment ustja; inv. št. 97HR049/30, kv. 240,259, SE 004, rdeče žgano razčlenjeno ustje in del ostenja sklede, glini so primešani beli in rjavi delci, vel.: 2,5x5,1 cm 1417. fragment ustja; inv. št. 97HR049/29, kv. 240,259, SE 004, rdeče žgano, uvihano in ravno prirezano ustje sklede, največji obod je poudarjen, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,8x4,6 cm 1418. fragment ostenja; inv. št. 97HR049/34, kv. 240,259, SE 004, rdeče-rjavo žgano ostenje z nedokončano prevrtino, glini so primešani beli, rjavi in črni delci, vel.: 4,0x6,6 cm 1419. fragment ostenja; inv. št. 97HR049/31, kv. 240,259, SE 004, rdeče-rjavo žgano ostenje z odprtino, glini so primešani kamenčki, beli in črni delci, vel.: 4,7x4,7 cm 1420. fragment ostenja; inv. št. 97HR049/24, kv. 241,258, SE 004, rjavo-črno žgano bikonično ostenje, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 4,2x3,2 cm 1421. fragment ostenja; inv. št. 97HR049/22, kv. 241,258, SE 004, rdeče-sivo žgano ostenje z ornamentom v obliki vrezov, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 3,0x2,7 cm 1422. izrastek; inv. št. 97HR049/25, kv. 241,258, SE 004, gl. 120 cm, rdeče žgan bradavičasti izrastek z delom ostenja, glini so primešani rdeči, beli in rjavi delci, vel.: 2,9x1,7 cm, deb. 1,3 cm 1423. fragment dna; inv. št. 97HR049/27, kv. 240,259, SE 004, rjavo-črno žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,6x1,8 cm, ohr. v. 2,2 cm 1424. fragment dna; inv. št. 97HR049/32, kv. 240,259, SE 004, rdeče žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 3,6x5,0 cm, ohr. v. 2,2 cm 1425. fragment dna; inv. št. 97HR049/33, kv. 240,259, SE 004, črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, vel.: 3,3x3,0 cm, ohr. v. 1,8 cm

fragment ustja; inv. št. 97HR049/28 314

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

315


TABELA 148 1426. fragment zajemalke; inv. št. 97HR046/01, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče-rjavo-črno žgan fragment, dulec je odlomljen, z vidnim ostankom prevrtine, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 10,3x9,2 cm, pr. dulca 3,7 cm 1427. fragment skledice; inv. št. 97HR046/03, kv. 259, OGNJ. 1,SE???, rjavo žgano, ravno prirezano ustje in del bikoničnega ostenja z vrezanim ornamentom: daljše navpične in zraven daljše vodoravne črte, glini so primešani rdeči drobci, na zunanji površini je ostanek rdečega premaza, vel.: 9,6x5,9 cm 1428. fragmenti lončka; inv. št. 97HR046/02, kv. 259, OGNJ. 1, SE???, rjavo- črno žgani fragmenti lončka: ravno dno, bikonično ostenje in rahlo izvihano ustje, ki prehaja v ročaj, glini so primešani črni in rjavi drobci, vel.: v. 8,2 cm, pr. oboda 9,5 cm, pr. dna 4,7 cm, pr. ročaja 1,9 cm

fragment zajemalke; inv. št. 97HR046/01

fragment skledice; inv. št. 97HR046/03 316

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

317


TABELA 149 1429. fragment ustja; inv. št. 97HR047/02, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče-črno žgano izvihano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in rdeči delci, vel.: 6,0x7,6 cm 1430. fragment ustja; inv. št. 97HR047/10, kv. 258, OGNJ. 1, gl. 135 cm, rdeče-sivo žgano uvihano ustje in del ostenja s poudarjenim največjim obodom, glini so primešani črni in rdeči delci, vel.: 5,7x6,5 cm 1431. fragment ustja; inv. št. 97HR047/04, kv. 259, OGNJ. 1, gl. 100 cm, rjavo žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rjavi in večji rdeči delci, vel.: 7,2x8,5 cm 1432. fragment ustja; inv. št. 97HR047/11, kv. 258, OGNJ. 1, gl. 135 cm, rdeče žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, na zunanji površini je ostanek črnega premaza, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 3,9x6,2 cm 1433. fragment ustja; inv. št. 97HR047/09, kv. 258, OGNJ. 1, gl. 135 cm, sivo žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 1,8x2,9 cm 1434. fragment ustja; inv. št. 97HR047/06, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče žgano izvihano ustje in del ostenja lončka, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,5x1,9 cm 1435. fragment ustja; inv. št. 97HR047/05, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče žgano, rahlo odebeljeno ustje in del ostenja posode, glini je primešano nekaj kamenčkov, črni in rjavi delci, vel.: 4,0x4,2 cm 1436. fragment ustja; inv. št. 97HR047/01, kv. 258, SE 005, rjavo- sivo žgano ustje posode z delom ostenja, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 4,0x4,2cm 1437. fragment ustja; inv. št. 97HR047/07, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče žgano, rahlo izvihano in odebeljeno ustje sklede, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,4x8,0 cm 1438. fragment dna; inv. št. 97HR047/03, kv. 259, OGNJ. 1, gl. 100 cm, rdeče žgano dno in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 2,3x6,0 cm, ohr. v. 3,1 cm 1439. fragment dna; inv. št. 97HR047/08, kv. 268, OGNJ. 1, gl. 145 cm, rdeče-rjavo žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in rdeči delci, vel.: 4,5x1,4 cm, ohr. v. 6,3 cm

fragment ustja; inv. št. 97HR047/11 in inv. št.: 97HR047/20 318

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

319


TABELA 150 1440. fragment ustja; inv. št. 97HR047/12, kv. 258, OGNJ. 1, gl. 135 cm, rdeče-sivo žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani črni delci, vel.: 2,5x4,2 cm 1441. fragment ustja; inv. št. 97HR047/13, kv. 258, OGNJ. 1, gl. 135 cm, rdeče-sivo žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 3,8x2,3 cm 1442. fragment ostenja; inv. št. 97HR047/14, kv. 258, OGNJ. 1, gl. 135 cm, rdeče-črno žgano ostenje sklede, največji obod je poudarjen, glini so primešani beli in rdeči delci, vel.: 4,2x3,2 cm 1443. fragment ustja; inv. št. 97HR047/15, kv. 258, OGNJ. 1, gl. 135 cm, rjavo žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 1,9x4,0 cm 1444. fragment ustja; inv. št. 97HR047/16, kv. 258, SE???, črno-rdeče-oker žgano, rahlo odebeljeno ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,0x2,9 cm 1445. fragment zajemalke; inv. št. 97HR047/19, kv. 258, OGNJ. 1, gl. 135 cm, rdeče-sivo žgano ustje in ostenje zajemalke, glini so primešani večji črni delci, vel.: 4,0x6,2 cm 1446. fragment ustja; inv. št. 97HR047/24, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo-sivo žgano, ravno prirezano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 2,0x4,6 cm 1447. fragment ustja; inv. št. 97HR047/25, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo žgano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 4,4x5,5 cm 1448. fragment ostenja; inv. št. 97HR047/17, kv. 258, OGNJ. 1, gl. 135 cm, rdeče-rjavo-črno žgano ostenje z ročajem ovalnega preseka, glini so primešani kamenčki, rjavi in rdeči delci, vel.: 6,5x3,8 cm, pr. roč. 2,1 cm 1449. fragment ostenja; inv. št. 97HR047/18, kv. 258, OGNJ. 1, gl. 135 cm, rdeče-črno žgano ostenje z delom ročaja, ovalnega preseka, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 2,7x4,3 cm, pr. roč. 2,4 cm 1450. fragment ostenja; inv. št. 97HR047/21, kv. 258, OGNJ. 1, gl. 135 cm, rjavo-črno žgano ostenje z močno poudarjenim največjim obodom, glini so primešani beli in rdeči delci, vel.: 3,2x4,1 cm 1451. fragment dna; inv. št. 97HR047/26, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče-črno žgano ravno dno posode, glini so primešani kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: 6,6x4,9 cm 1452. fragment dna; inv. št. 97HR047/20, kv. 258, OGNJ. 1, gl. 135 cm, rdeče-rjavo žgano, na zunanji strani poudarjeno dno in del ostenja sklede, na površinah so ostanki črnega premaza, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 3,1x7,9 cm, ohr. v. 4,1 cm 1453. fragment dna; inv. št. 97HR047/22, kv. 258, OGNJ. 1, gl. 135 cm, rdeče-rjavo žgano dno posode, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 1,4x2,9 cm, ohr. v. 1,3 cm

320

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

321


TABELA 151 1454. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR047/34, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo žgan fragment ustja lonca z delom ostenja, narejenega iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, površina je črna, vel.: 2,6x3,6 cm 1455. fragment ostenja lonca; inv. št. 97HR047/27, kv. 258, OGNJ. 1, sivo-rjavo žgan fragment ostenja lonca, narejenega iz dobro prečiščene gline, v kateri so posameezni delci, površina je glajena, na zunanji strani je ohranjena rdeča barva, vel.: 3,0x6,2 cm 1456. fragment ustja lončka; inv. št. 97HR047/31, kv. 258/269, OGNJ. 1, rjavo-črno žgan fragment izvihanega ustja lončka z delom ostenja, narejenega iz dobro prečiščene gline, na zunanji strani je delno ohranjena kanelura, na notranji, tik pod ustjem je plitki žleb, vel.: 1,4x2,3 cm 1457. fragment ostenja skodele; inv. št. 97HR047/32, kv. 258/269, OGNJ. 1, rjavo žgan fragment ostenja skodele ali lončka, narejenega iz dobro prečiščene gline, površina je temno rjava do črna, vel.: 6,0x7,1 cm 1458. fragment ostenja lonca; inv. št. 97HR047/37, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo- črno žgan fragment ostenja lonca, narejenega iz zelo slabo prečiščene gline, v kateri so večji kremenčevi kamenčki, odebelitev, ki je ohranjena, pripada verjetno delu ročaja, apliciranemu na tem mestu, notranja stran fragmenta je črna, vel.: 5,4x2,8 cm 1459. fragment ostenja lončka; inv. št. 97HR047/35, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo žgan fragment lončka ali skodele, narejene iz zelo dobro prečiščene gline, zunanja površina je glajena, s sledjo rdeče barve, na notranji pa je mogoče ostanek črnega premaza ali neke zoglenele snovi, vel.: 2,4x2,5 cm 1460. fragment dna lonca; inv. št. 97HR047/30, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo žgan fragment vbočenega dna lonca, narejenega iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,1x2,9 cm, ohr. v. 1,2 cm 1461. fragment ostenja lonca s fragmentiranim ročajem; inv. št. 97HR047/28, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo-črno žgan fragment ostenja lonca s fragmentiranim ročajem ovalnega preseka, narejen je iz gline, v kateri so kremenečevi kamenčki, rjavi in črni delci, na prelomu so vidne sledi prstov, na notranji strani je sled črne barve ali premaza, vel.: 8,1x10,9 cm, pr. roč. 2,8 cm 1462. fragment ročaja; inv. št. 97HR047/29, kv. 258, OGNJ. 1, SE???, rjavo žgan fragment ročaja skodele, narejene iz dobro prečiščene gline, površina je črna, vel.: 2,1x2,0 cm 1463. fragment ostenja s fragmentiranim ročajem; inv. št. 97HR047/33, kv. 258, OGNJ. 1, oker-sivo žgan fragment ostenja posode s fragmentiranim ročajem ovalnega preseka, narejen je iz dobro prečiščene gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 2,5x3,0 cm, pr. roč. 2,6 cm 1464. fragment ostenja lonca z ročajem; inv. št. 97HR047/36, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo žgan fragment ostenja lonca z ročajem polkrožnega preseka, narejen je iz slabo prečiščene gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 8,3x7,2 cm, pr. roč. 2,1 cm

322

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

323


TABELA 152 1465. fragment ustja; inv. št. 97HR047/39, kv. 258, OGNJ. 1, oker-sivo žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 6,2x10,8 cm 1466. fragment ustja; inv. št. 97HR047/41, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo-sivo žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,4x6,5 cm 1467. fragment ustja; inv. št. 97HR047/42, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel.: 2,7x3,4 cm 1468. fragment ustja; inv. št. 97HR047/43, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo žgano, rahlo odebeljeno in ravno prirezano ustje ter del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 1,8x1,5 cm 1469. fragment ročaja; inv. št. 97HR047/38, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče-rjavo-črno žgan ročaj ovalnega preseka z delom ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,1x3,6 cm, pr. roč. 2,3 cm 1470. fragment ostenja; inv. št. 97HR047/45, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče-sivo žgano ostenje skledice, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,9x3,2 cm 1471. fragment dna lonca; inv. št. 97HR047/46, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo žgan fragment ravnega dna lonca, narejen iz zelo slabo prečiščene gline, v kateri je na notranji strani veliko kremenčevih kamenčkov; vel.: 4,3x5,2 cm 1472. fragment noge; inv. št. 97HR047/40, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo-črno žgana noga posode, glini so primešani črni delci, vel.: 6,6x7,2 cm 1473. fragment dna; inv. št. 97HR047/44, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 6,3x9,0 cm, ohr. v. 3,3 cm

fragment ostenja skodele; inv. št. 97HR047/32 324

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

325


TABELA 153 1474. fragmenti posode na nogi; inv. št. 97HR047/48, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče-črno-rjavo žgani fragmenti, na ostenju je viden ornament - vodoravni niz krajših navpičnih črtic, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: pr. dna 14,6 cm, ohr. v. 8,0 cm 1475. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR047/49, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo-sivo-rdeče žgano izvihano, rahlo odebeljeno ustje z delom ostenja, glini so primešani rdeči drobci, vel.: 7,4x3,1 cm 1476. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR047/50, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče-sivo žgano, ravno prirezano ustje z delom ostenja, na katerem je ostanek rjavega premaza, glini so primešani rdeči drobci, vel.: 3,9x4,0 cm 1477. fragment ustja skledice; inv. št. 97HR047/51, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče žgano, rahlo izvihano ustje in del bikoničnega ostenja s črnim premazom na zunanji in notranji strani, glini je primešano nekaj rjavih drobcev, vel.: 4,2x5,6 cm, 7,4x3,9 cm, 2,8x2,0 cm, 1,8x1,3 cm 1478. fragment ustja skodelice; inv. št. 97HR047/52, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče- črno žgano, rahlo izvihano ustje in bikonično ostenje, glini so primešani rdeči in črni drobci, vel.: 5,0x5,2 cm 1479. fragment ustja sklede; inv. št. 97HR047/53, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo žgano uvihano ustje in bikonično ostenje z ostanki rdečega premaza, glini so primešani črni in rjavi drobci, vel.: 3,3x4,2 cm 1480. fragment dna lonca; inv. št. 97HR047/47, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče žgano ravno dno z delom ostenja, glini je primešano veliko kamenčkov, rdečih in črnih drobcev, vel.: 6,4x3,9 cm, ohr. v. 3,1 cm

fragment ustja skodelice; inv. št. 97HR047/52

fragment ustja skledice; inv. št. 97HR047/51 326

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

327


TABELA 154 1481. fragment ustja sklede; inv. št. 97HR047/55, kv. 258, OGNJ. 1, dva fragmenta oker-sivo žganega ustja in ostenja, na največjem obodu je bradavičasti izrastek, glini je primešana sljuda, kamenčki in rdeči drobci, vel.: 6,1x7,1 cm, 4,6x9,7 cm 1482. fragment pokrovke; inv. št. 97HR047/56, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče-oker-črno žgan fragment pokrovke, rob je ravno prirezan, glini so primešani: sljuda in črni drobci, vel.: 2,9x4,7 cm 1483. fragment noge posode; inv. št. 97HR047/57, kv. 258, OGNJ. 1, dva fragmenta noge posode in fragment ostenja, fragmenti so rdeče-rjavo-črno žgani, na notranji strani ostenja je črn premaz, glini so primešani sljuda in črni drobci, vel. noge: ohr. v. 4,1 cm, š. 4,6 cm, ostenje: 7x4,8 cm 1484. fragment ustja posode; inv. št. 97HR047/62, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče-rjavo žgano, ravno prirezano ustje, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni drobci, vel.: 2x2,6 cm 1485. fragment ustja čaše; inv. št. 97HR047/61, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče-rjavo žgano, rahlo izvihano ustje, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 1,4x1,6 cm 1486. fragment ostenja lonca; inv. št. 97HR047/58, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče- rjavo žgano ostenje z vidnim ornamentom v obliki navpično vreza???nih črtic, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 3,6x4 cm 1487. fragment ostenja s trakastim ročajem; inv. št. 97HR047/59, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče-rjavo žgano ostenje, glini je primešano veliko kamenčkov, rdečih in črnih drobcev, vel.: 5x3,1 cm, pr. ročaja 2,3 cm, d. 4 cm 1488. fragment zajemalke; inv. št. 97HR047/54, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče-črno žgan fragment zajemalke s poškodovanim predrtim dulcem, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 7,1x3,5 cm, pr. dulca 2,8 cm 1489. fragment dna lonca; inv. št. 97HR047/60, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče-črno žgan fragment dna lonca z delom ostenja, na površinah so ostanki črnega premaza, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: pr. dna 9,5 cm, ohr. v. 4,6 cm

fragment ustja sklede; inv. št. 97HR047/55 328

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

329


TABELA 155 1490. fragment ustja sklede; inv. št. 97HR047/67, kv. 258/259, OGNJ. 1, rjavo-rdeče-črno žgano ustje z delom bikoničnega ostenja, glina je dobro prečiščena, na ostenju je viden bradavičasti izrastek, vel.: 8,2x4,1 cm 1491. fragment ustja sklede; inv. št. 97HR047/68, kv. 258/259, OGNJ. 1, rjavo-rdeče-črno žgano ustje z delom bikoničnega ostenja, glina je dobro prečiščena, na ostenju je bradavičasti izrastek, vel.:7,9x3,2 cm 1492. fragment ostenja lonca; inv. št. 97HR047/66, kv. 258/259, OGNJ. 1, dva fragmenta rjavo-rdeče žganega ostenja, eden je z držajem, na notranji površini je črn premaz, vel.: 10,4x5,9 cm, 10,2x6,4 cm 1493. fragment ostenja lonca; inv. št. 97HR047/64, kv. 258/259, OGNJ. 1, fragment rjavo žganega ostenja lonca z delom dna, vel.: 6,5x5,4 cm 1494. fragment ostenja skodelice; inv. št. 97HR047/69, kv. 258/259, OGNJ. 1, fragment rjavo-črno žganega bikoničnega ostenja z ornamentom v obliki vodoravno položene smrekove vejice, nad njo so odtisi ovalne oblike in na levi strani kročni odtis, na ostenju je tudi poprišče ročaja, površina je glajena, glini so primešani sljuda in rdeči drobci, vel.: 8,1x4,3 cm, pr. poprišča ročaja 2,7 cm

fragment ostenja skodelice; inv. št. 97HR047/69 330

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

331


TABELA 156 1495. fragment posode; inv. št. 97HR047/70, kv. 258/259, OGNJ. 1, rjavo-sivo žgan fragment uvihanega ustja in ostenja posode z ostanki črnega premaza na notranji in zunanji strani, glini so primešani sljuda, kamenčki in rdeči drobci, vel.: 10,5x7,5 cm 1496. fragment ustja posode; inv. št. 97HR047/73, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče žgan fragment uvihanega ustja in ostenja posode, na notranji strani tik pod ustjem je širša kročna kanelura in rjavo-črni premaz, glini so primešani sljuda in kamenčki, vel.: 6,5x4,0cm 1497. fragment ustja posode; inv. št. 97HR047/72, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče-sivo žgano ustje z delom bikoničnega ostenja, na notranji strani so??? ostanki črnega premaza, glini so primešani sljuda in rdeči delci, vel.: 5,4x3,3 cm 1498. fragment ustja lončka; inv. št. 97HR047/71, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče žgano izvihano ustje in del ostenja, na površinah so ostanki črnega premaza, glini so primešani sljuda, kamenčki in rdeči delci, vel.: 2,7x2,6 cm 1499. fragment ustja posode; inv. št. 97HR047/74, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče-sivo žgano ustje in bikonično ostenje, glini so primešani sljuda in veliko kamenčkov, vel.: 5,0x3,9 cm 1500. fragment zajemalke; inv. št. 97HR047/76, kv. 258/259, OGNJ. 1, črno žgan fragment zajemalke s predrtim dulcem in ustjem, glini je primešano veliko kamenčkov in rdečih delcev, vel.: 3,2x3,3 cm, pr. dulca 3,2 cm, d. 1,8 cm 1501. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR047/75, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče-sivo žgano ostenje, na notranji strani je črn premaz, glini so primešani sljuda in kamenčki, vel.: 9,3x6,5 cm

fragment posode; inv. št. 97HR047/70 332

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

333


TABELA 157 1502. fragment ustja posode; inv. št. 97HR047/77, kv. 258, OGNJ. 1, oker žgan fragment ustja posode z delom ostenja, ohranjen ima ročaj, ki je postavljen vertikalno na ustje v obliki ušesca, glina je dobro prečiščena in vsebuje posamezne rjave in črne delce, na notranji strani in ustju je lahko ostanek rdeče barve, na zunanji pa ostanek črne barve ali premaza, vel.: ohr. v. 10,0 cm, š. 18,9 cm 1503. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR047/81, kv. 259, OGNJ. 1, rjavo žgan fragment ustja, narejenega iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, vel.: 1,7x3,2 cm 1504. fragment ustja vrčka z delom ročaja; inv. št. 97HR047/79, kv. 268, OGNJ. 1, gl. 135 cm, rjavo žgan fragment izvihanega ustja z delom trakastega ročaja vrčka je narejen iz dobro prečiščene gline, v kateri so rjavi delci, na notranji strani je sled rdeče barve, vel.: 3,0x4,8 cm 1505. fragment dna lonca; inv. št. 97HR047/85, kv. 259, OGNJ. 1, sivo žgan fragment dna lonca, narejenega iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 5,7x5,5 cm, ohr. v. 2,0 cm 1506. fragment zajemalke; inv. št. 97HR047/82, kv. 259, OGNJ. 1, rjavo žgana fragmentirana zajemalka je narejena iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, črni in beli delci, zajemalka ima poškodovan predrt dulec, vel.: 5,3x5,6 cm, ohr.v. 2,2 cm, pr. dulca 2,9 cm 1507. fragment dna lonca; inv. št. 97HR047/83, kv. 259, OGNJ. 1, rjavo žgan fragment dna lonca z delom ostenja, narejenega iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki ter črni in rjavi delci, vel.: 7,3x3,0 cm, ohr. v. 3,2 cm 1508. fragment dna lonca; inv. št. 97HR047/84, kv. 259, OGNJ. 1, rjavo žgan fragment dna lonca z delom ostenja, narejenega iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 8,5x5,5 cm, ohr. v. 2,6 cm 1509. fragment dna lonca; inv. št. 97HR047/78, kv. 259, OGNJ. 1, sivo žgano fragmentirano ravno dno lonca je narejeno iz gline v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 9,8x4,4 cm, ohr. v. 1,9 cm 1510. odbitek; inv. št. 97HR047/80, kv. 268, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,6cm, deb. 0,6 cm

334

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

335


TABELA 158 1511. fragment ostenja z ročajem; inv. št. 97HR047/86, kv. 258, OGNJ. 1, nm. v. 241,07 m, rjavo-črno žgan fragment ostenja lonca z ročajem ovalnega preseka, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 10,2x7,8 cm, pr. roč. 2,5 cm 1512. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR047/89, kv. 259, OGNJ. 1, sivo-rjavo žgan fragment ustja z delom ostenja lonca, narejenega iz prečiščene gline, v kateri so črni in rjavi delci, vel.: 6,8x7,0 cm 1513. fragment ustja posode; inv. št. 97HR047/88, kv. 269, OGNJ. 1, oker-sivo žgan fragment ustja posode, narejene iz prečiščene gline, v kateri so črni delci, površina je glajena, na zunanji strani je ostanek rdeče barve, vel.: 4,5x11,3 cm 1514. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR047/87, kv. 269, OGNJ. 1, rjavo-črno žgan fragment ustja lonca, narejenega iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki ter črni in rjavi delci, vel.: 2,1x2,8 cm 1515. fragment ostenja lonca; inv. št. 97HR047/93, kv. 259, OGNJ. 1, gl. 145 cm, sivo-rjavo žgan fragment ostenja lonca, narejenega iz dobro prečiščene gline, na površini je sled črne barve, vel.: 11,4x9,6 cm 1516. fragment ustja skodele; inv. št. 97HR047/90, kv. 259, OGNJ. 1, gl. 145 cm, kvalitetno sivo žgan fragment skodele, narejene iz dobro prečiščene gline, površina je črna, vel.: 2,1x3,1 cm

fragment ustja lonca; inv. št. 97HR047/89 336

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

337


TABELA 159 1517. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR047/97, kv. 259, OGNJ. 1, rjavo-sivo žgan fragment ustja lonca, glini so primešani kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 3,8x4,2 cm 1518. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR047/98, kv. 259; OGNJ. 1, rjavo-sivo žgan fragment ustja lonca, narejenega iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,0x4,1 cm 1519. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR047/95, kv.259, OGNJ. 1, gl. 145 cm, rjavo žgan fragment ustja z delom ostenja lonca, narejenega iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 3,1x4,8 cm 1520. fragment ročaja; inv. št. 97HR047/96, kv. 259, OGNJ. 1, gl. 145 cm, sivo žgan fragment trakastega ročaja, narejenega iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, večja količina rjavih in črnih delcev, vel.: 2,3x3,6 cm 1521. fragment ostenja lonca; inv. št. 97HR047/99, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo žgan fragment ostenja lonca, narejenega iz dobro prečiščene gline, notranja stran je črna, na površini katere je ostanek zoglenele organske snovi, vel.: 2,7x4,3 cm 1522. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR047/94, kv. 259, OGNJ. 1, gl. 145 cm, rjavo žgan fragment ustja lonca, narejenega iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, površina je glajena, na enem delu je lahko ostanek rdeče barve, vel.: 2,8x3,9 cm 1523. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR047/91, kv. 259, OGNJ. 1, gl. 145 cm, rjavo žgan fragment ustja lonca, narejenega iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 2,0x3,2 cm 1524. fragment dna lonca; inv. št. 97HR047/92, kv. 259, OGNJ. 1, gl. 145 cm, črno-rjavo žgan fragment ravnega dna lonca, narejenega iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki ter rjavi in črni delci, vel.: 8,0x5,1 cm

338

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

339


TABELA 160 1525. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR048/01, kv. 258, OGNJ. 1, oker žgan fragment ustja lonca z delom ostenja, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, površina je glajena, pod ustjem je v keramiko zvrtana konična luknjica, vel.: 13,1x11,0 cm ¬1526. fragment ustja ali pokrovke; inv. št. 97HR048/02, kv. 259, OGNJ. 1, gl. 135 cm, sivo-rjavo žgano ustje, glini je primešano veliko rjavih delcev, vel.: 4,8x3,0 cm 1527. fragment zajemalke; inv. št. 97HR048/03, kv. 259, OGNJ. 1, gl. 135 cm, sivo žgan fragment zajemalke, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 3,1x3,1 cm 1528. fragment dna lonca; inv. št. 97HR048/04, kv. 259, OGNJ. 1, gl. 135 cm, rdeče-rjavo žgano dno lonca, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel.: 8,6x4,9 cm, ohr. v. 2,7 cm 1529. fragment ustja lončka; inv. št. 97HR048/10, kv. 258,259, OGNJ. 1, rdeče žgano, na zunanji strani odebeljeno ustje lončka in del ostenja, glini so primešani kamenčki in rdeči delci, vel.: 2,5x2,7 cm 1530. fragment posode; inv. št. 97HR048/06, kv. 259, OGNJ. 1, gl. 135 cm, rdeče-rjavo žgan fragment, glina je brez primesi, vel.: 2,8x3,7 cm 1531. fragment ustja; inv. št. 97HR048/09, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče žgano ustje lončka z delom ostenja, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 2,7x4,1 cm 1532. fragment dna; inv. št. 97HR048/05, kv. 259, OGNJ. 1, rdeče-rjavo žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 7,7x2,6 cm 1533. fragment ostenja; inv. št. 97HR048/07, kv. 259, OGNJ. 1, gl. 135 cm, rjavo-sivo žgan fragment ostenja, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,8x3,8 cm 1534. fragment dna; inv. št. 97HR048/11, kv. 258,259, OGNJ. 1, rjavo-sivo-črno žgan fragment ravnega dna lonca z delom ostenja, glini so primešani kamenčki, črni in rdeči delci, vel.: 10,1x4,9 cm, ohr. v. 4,1 cm

340

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

341


TABELA 161 1535. fragment ustja posode; inv. št. 97HR048/20, kv. 298, OGNJ. 1, gl. 145 cm, rdeče žgano uvihano ustje in polkrožno ostenje posode, površine so črne, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 7,9x6,2 cm 1536. fragment ustja posode; inv. št. 97HR048/16, kv. 259, OGNJ. 1, rdeče- rjavo žgano uvihano ustje in del polkrožnega ostenja posode, glini so primešani kamenčki - nekaj večjih rjavih delcev, vel.: 3,8x3,5 cm 1537. fragment ustja posode; inv. št. 97HR048/17, kv. 259., OGNJ. 1, rdeče žgano uvihano ustje in del polkrožnega ostenja, površine so črne, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 4,2x3,3 cm 1538. fragment ustja; inv. št. 97HR048/21, kv. 258,259, OGNJ. 1, gl. 140 cm, rdeče žgano, odebeljeno in ravno prirezano ustje ter??? del ostenja posode, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 2,2x2,7 cm 1539. fragment ostenja; inv. št. 97HR048/15, kv. 258,259, OGNJ. 1, rjavo žgano ostenje sklede, glini so primešani rjavi in črni delci, površine so črne, vel.: 3,3x2,9 cm 1540. fragment dna; inv. št. 97HR048/12, kv. 258,259, OGNJ. 1, rjavo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 4,5x1,7 cm, ohr. v. 2,8 cm 1541. fragment dna; inv. št. 97HR048/14, kv. 258,259, OGNJ. 1, rdeče žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in črni delci, površine so črne, vel.: 4,5x1,7 cm, ohr. v. 2,8 cm 1542. fragment dna; inv. št. 97HR048/13 kv. 258,259, OGNJ. 1, rdeče-rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 4,6x2,5 cm, ohr. v. 2,5 cm 1543. dno lončka; inv. št. 97HR048/18, kv. 259, OGNJ. 1, sivo-rjavo žgano ravno dno in del ostenja lončka, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: ohr. v. 3,1 cm, pr. dna 4,5 cm 1544. fragment dna; inv. št. 97HR048/19, kv. 258,259, OGNJ. 1, rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 6,7x3,3 cm, ohr. v. 4,1 cm

fragment ustja posode; inv. št. 97HR048/20 342

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

dno lončka; inv. št. 97HR048/18 ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

343


TABELA 162 1545. fragment ustja; inv. št. 97HR048/23, kv. 258,259, OGNJ. 1, gl. 140 cm, rdeče-sivo žgano, rahlo izvihano in odebeljeno ustje in ostenje lonca, tik pod ustjem je izrastek, na zunanji površini je črn premaz, glini so primešani kamenčki in nekaj rdečih delcev, vel.: 7,2x9,1 cm 1546. fragment ustja; inv. št. 97HR048/22, kv. 258,259, OGNJ. 1, gl. 140 cm, rdeče-rjavo žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja posode, glini so primešani rjavi in rdeči delci, vel.: 2,3x5,0 cm 1547. miniaturna posodica na nogi; inv. št. 97HR048/29, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče žgana, ustje je uvihano, tik pod ustjem sta izrastka, noga je na dnu precej razširjena, glini so primešani beli, črni in rdeči delci, vel.: pr. ustja3,9 cm, pr. noge 2,3 in 3,8 cm, viš. 4,4 cm 1548. fragment posode na nogi; inv. št. 97HR048/28, kv. 259, OGNJ. 1, , rjavo-sivo žgano dno in del polkrožnega ostenja posode na nogi, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 6,7x3,3 cm, ohr. v. 4,9 cm 1549 fragment dna; inv. št. 97HR048/27, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče-rjavo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini je primešano veliko večjih kamenčkov, rjavi in črni delci, vel.: 4,0x2,0 cm, ohr. v. 5,2 cm 1550. fragment ostenja; inv. št. 97HR048/25, kv. 258,259, OGNJ. 1, gl. 140 cm, rdeče-rjavo žgano ostenje in del dna lonca, glini je primešano veliko kamenčkov ter, nekaj rjavih in črnih delcev, vel.: 9,2x8,3 cm 1551. fragment dna; inv. št. 97HR048/24, kv. 258,259, OGNJ. 1, gl. 140 cm, rdeče-rjavo žgano ravno dno in del ostenja večjega lonca, glini je primešano veliko, tudi večjih kamenčkov in rjavih delcev, vel.: 10,4x4,0 cm, ohr. v. 5,6 cm 1552. fragment dna; inv. št. 97HR048/26, kv. 259, OGNJ. 1, rjavo-sivo žgano ravno dno in del ostenja lončka, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: pr. dna 5,1 cm, ohr. v. 1,6 cm

miniaturna posodica na nogi; inv. št. 97HR048/29 344

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

345


TABELA 163 1553. lonček; inv. št. 97HR048/31, kv. 258, OGNJ. 1, sivo-črno žgan lonček, narejen iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, črni, beli in rjavi delci, nad trebuhom ima lonček dva ročaja polkrožnega preseka, vel.: v. 11,3 cm, najv. pr. 9,8 cm, pr. dna 6,8 cm, pr. roč. 1,6 cm 1554. fragment miniaturne posodice; inv. št. 97HR048/30, kv. 258, OGNJ. 1, n.m. v. 240,93 m, rjavo-črno žgan fragment miniaturne posodice je narejen iz gline, v kateri so rjavi in črni delci, posodica ima ohranjeno razširjeno nogo z delom ostenja, vel.: ohr. v. 3,0 cm, pr. noge 2,9 cm 1555. fragment ustja; inv. št. 97HR048/34, kv. 259, OGNJ. 1, rjavo-črno žgan fragment rahlo izvihanega in odebeljenega ustja in del ostenja, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel.: 2,3x3,2 cm 1556. fragmentirana skodela; inv. št. 97HR048/32, kv. 259, OGNJ. 1, rjavo žgana fragmentirana dvoročajna skodela, narejena iz dobro prečiščene gline, v kateri so posamezni črni in rjavi delci, skodela ima ohranjen en presegajoč trakast ročaj, ki je apliciran nad trebuhom na ustje, dno je nekoliko vbočeno, površina je glajena in je črna na zunanji in notranji strani, vel.: v. 9,8 cm, najv. pr. 9,8 cm, pr. dna 4,8 cm, pr. roč. 2,0 cm 1557. fragment dna; inv. št. 97HR048/37, kv. 259, OGNJ. 1, rdeče-rjavo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini je primešano veliko kamenčkov, rjavi in črni delci, vel.: 9,4x5,2 cm 1558. fragment ustja; inv. št. 97HR048/33, kv. 259, OGNJ. 1, rdeče žgano, na zunanji strani odebeljeno ustje in del ostenja posode, glini je primešano veliko kamenčkov, rjavih in črnih delcev, vel.: 2,8x6,1 cm 1559. fragment dna; inv. št. 97HR048/38, kv. 259, OGNJ. 1, rdeče-rjavo žgano ravno dno in del ostenja lonca, zunanja površina je črna, glini je primešano veliko kamenčkov in večjih rjavih delcev, vel.: 7,1x2,6 cm, ohr. v. 2,6 cm

fragment miniaturne posodice; inv. št. 97HR048/30 346

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

347


TABELA 164 1560. fragmenti sklede; inv. št. 97HR048/39, kv. 259, OGNJ. 1, rdeče-rjavo žgano uvihano ustje in ostenje, na zunanji strani, tik pod ustjem, sta aplicirani bradavici, glini je primešano veliko kamenčkov, rdečih in črnih drobcev, vel.: ustje 18,5x5,5 cm, ost. 13,2x11,8 cm 1561. fragmenti posode; inv. št. 97HR048/40, kv. 259, OGNJ. 1, rdeče-rjavo žgano uvihano ustje, ostenje in ravno dno, na zunanji strani, tik pod ustjem, je aplicirana bradavica in viden ostanek druge, glini je primešano veliko kamenčkov in rdečih drobcev, vel.: dno 8,3x2,8 cm, ohr. v. 10,3 cm 1562. fragmenti lonca; inv. št. 97HR048/41, kv. 258/259, OGNJ. 1, sivo-črno-rjavo žgano, rahlo izvihano ustje in bikonično ostenje, glini je primešano nekaj kamenčkov, na notranji strani je črn premaz, na zunanji pa ostanki premaza, vel.: pr. ustja 12,2 cm, v. 5,1 cm

348

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

349


TABELA 165 1563. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR048/42, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče-oker-črno žgano, ravno prirezano ustje in del ostenja, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel. 8,5x3,4 cm 1564. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR048/43, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče-oker-rjavo žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 6,8x3,8 cm 1565. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR048/44, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče-črno žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja, glini je primešano nekaj kamenčkov in črnih drobcev, vel.: 4,9x5,2 cm 1566. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR048/45, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče-rjavo žgano, ravno prirezano ustje in del ostanja, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 4,9,3,6 cm 1567. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR048/46, kv. 258/259, OGNJ. 1, rjavo črno žgano, ravno prirezano in rahlo odebeljeno ustje in del ostenja, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni drobci, vel.: 4,3x5,0 cm

350

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

351


TABELA 166 1568. fragmentiran lonec; inv. št. 97HR048/47, kv. 258, OGNJ. 1, gl. 145 cm, rjavo žgan fragmentiran lonec, narejen iz gline, v kateri je veliko kremenčevih kamenčkov, rjavih, belih in črnih delcev, lonec ima ohranjen en trakasti ročaj, ustje je nekoliko izvihano, vrat je usločen, vel.: ohr. v. 20,4 cm, najv. pr. 25, cm, pr. dna 11,8 cm, pr. roč. 3,4 cm 1569. fragment dna z ostenjem lonca; inv. št. 97HR048/49, kv. 259, OGNJ. 1, gl. 135 cm, rjavo-črno žgan fragmentiran lonec, narejen iz gline, v kateri je veliko kremenčevih kamenčkov, rjavih, črnih in belih delcev, lonec je ohranjen od dna do trebuha, površina na zunanji strani je glajena, vel.: ohr. v. 20,4 cm 1570. fragment ustja; inv. št. 97HR048/48, kv. 258, OGNJ. 1, sivo-rjavo žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 4,8x5,4 cm 1571. fragmenti sklede; inv. št. 97HR048/50, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče-rjavo-oker žgani fragmenti sklede, z uvihanim ustjem, z izlivom in ostenjem, glini je primešano veliko večjih kamenčkov in rjavih delcev, vel.: 11,0x14,2 cm

352

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

353


TABELA 167 1572. fragment ustja sklede; inv. št. 97HR048/51, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo žgano uvihano ustje in del ostenja, glini je primešano nekaj kamenčkov, na zunanji strani je ostanek črnega premaza, vel.: 15,0x7,1 cm 1573. vijček; inv. št. 97HR048/54, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo-črno žgan, glini je primešano nekaj kamenčkov, vel.: pr. 4,7 cm, d. 1,9 cm 1574. fragmenti ustja sklede; inv. št. 97HR048/55, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo žgano uvihano ustje in bikonično ostenje z bradavičastim izrastkom na največjem obodu, glini je primešano nekaj kamenčkov, vel.: 6,7x7,7 cm 1575. fragment trakastega ročaja; inv. št. 97HR048/53, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče žgan fragment trakastega ročaja ovalnega preseka, glini so primešani rdeči drobci, vel.:3,7x2m9 cm, pr. 2,1 cm 1576. fragment zajemalke; inv. št. 97HR048/56, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo-črno žgan, s predrtim dulcem za nasaditev, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 4,7x5,2 cm, pr. dulca 3,1 cm 1577. fragment dna lonca; inv. št. 97HR048/52, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče-rjavo žgano ravno dno z delom ostenja, glini je primešano veliko kamenčkov in rjavih drobcev, vel.: 14,7x9,0 cm, ohr. v. 4,6 cm

vijček; inv. št. 97HR048/54

354

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

355


TABELA 168 1578. fragmenti čaše; inv. št. 97HR048/58, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče žgano, na zunanji strani rahlo odebeljeno ustje in del ostenja, glini je primešano nekaj rdečih drobcev, vel.: 4,5x3,5 cm 1579. fragmenti ostenja sklede; inv. št. 97HR048/57, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo-rdeče-črno žgano bikonično ostenje, na površini je ostanek rdečega premaza, vel.: 13,8x9,4 cm 1580. fragment ustja sklede; inv. št. 97HR048/60, kv. 259, OGNJ. 1, rjavo žgano uvihano ustje in del ostenja, glini je primešano nekaj kamenčkov in rdečih drobcev, vel.: 3,1x2,5 cm 1581. fragmenti lonca; inv. št. 97HR048/59, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče-rjavo žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 4,8x5,7 cm 1582. fragment sklede; inv. št. 97HR048/61, kv. 259, OGNJ. 1, rdeče-rjavo žgano, ravno prirezano ustje in del bikoničnega ostenja, glini je primešano nekaj kamenčkov in rdečih drobcev, vel.: 3,5x3,3 cm 1583. fragment trakastega ročaja; inv. št. 97HR048/63, kv. 259, OGNJ. 1, rdeče žgan trakasti ročaj s širokim plitvim žlebom, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: d. 4,6 cm, pr. 3,7 cm 1584. fragment sklede; inv. št. 97HR048/64, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče-rjavo žgano uvihano ustje in del na največjem obodu odebeljenega ostenja, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel. 4,7x4,5 cm 1585. fragment lonca; inv. št. 97HR048/62, kv. 259, OGNJ. 1, rdeče-rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja, glini je primešano veliko kamenčkov, rjavih in črnih drobcev, vel.: 7,1x1,9 cm, ohr. v. 6,3 cm

356

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

357


TABELA 169 1586. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR048/65, kv. 258/259, OGNJ. 1, rjavo-črno žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja, glini so primešani kamenčki in črni drobci, vel.: 4,9x2,2 cm 1587. fragment ustja sklede; inv. št. 97HR048/66, kv. 258/259, OGNJ. 1, rjavo žgano, ravno prirezano in odebeljeno ustje in del ostenja, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 2,5x2,7 cm 1588. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR048/71, kv. 258/259, OGNJ. 1, rjavo žgano, rahlo izvihano in odebeljeno ustje z delom ostenja, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 1,9 x 2,8 cm 1589. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR048/74, kv. 258/259, OGNJ. 1, rjavo žgano, rahlo odebeljeno ustje in del ostenja, glini je primešano nekaj črnih in rdečih drobcev, vel.: 4,5x2,4 cm 1590. fragment ustja čaše; inv. št. 97HR048/68, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče žgano ustje z delom ostenja, glina je prečiščena, vel.: 2,7x1,9 cm 1591. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR048/69, kv. 258/259, OGNJ. 1, rjavo žgano, rahlo odebeljeno ustje in del ostenja, glini je primešano nekaj kamenčkov in črnih drobcev, vel.: 2,0x2,6 cm 1592. fragment ustja; inv. št. 97HR048/75, kv. 258/259, OGNJ. 1, sivo-oker-rdeče žgano izvihano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,4x4,1 cm 1593. fragment ustja vrča; inv. št. 97HR048/76, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče- rjavo ustje s popriščem ročaja, glini je primešano nekaj kamenčkov in rdečih drobcev, vel.: 7,3x3,3 cm 1594. fragment ustja čaše ali skledice; inv. št. 97HR048/72, kv. 258/259, OGNJ. 1, rjavo žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja, glini je primešano nekaj rdečih drobcev, vel.: 3,1x1,7 cm 1595. fragment noge posode; inv. št. 97HR048/77, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče žgan, glini so primešani rdeči drobci, na površini je rjavo-rdeč premaz, vel.: 7,6x4,3 cm 1596. trakasti ročaj; inv. št. 97HR048/73, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče-sivo žgan ročaj s popriščem, površina je poškodovana, glini je primešano nekaj rjavih drobcev, vel.: d. 8,5 cm, pr. 4,6 cm 1597. noga posode; inv. št. 97HR048/70, kv. 258/259, OGNJ. 1, rjavo žgana, na površini so ostanki črnega premaza, glini je primešano nekaj kamenčkov in rjavih drobcev, vel.: pr. 14,3 in 9,7 cm, v. 6,3 cm 1598. fragmenta noge posode; inv. št. 97HR048/67, kv. 258/259, OGNJ. 1, rjavo-rdeče žgana, na površini črn premaz, glini so primešani rjavi drobci, vel.: 7,3x4,5 cm

358

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

359


TABELA 170 1599. fragmenta ustja lonca; inv. št. 97HR048/80, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče-rjavo žgano, rahlo izvihano in odebeljeno ustje in del ostenja, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, površina je poškodovana, vel.: 6,9x6,4 cm 1600. fragment sklede; inv. št. 97HR048/88, kv. 258/259, OGNJ. 1, sivo-rdeče žgano, uvihano in ravno prirezano ustje in del bikoničnega ostenja, površina je poškodovana, glini je primešano nekaj kamenčkov in rdečih drobcev, vel.: 7,4x3,6 cm 1601. fragment skledice; inv. št. 97HR048/87, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče-sivo žgano, uvihano ustje in del polkrožnega ostenja, glini so primešani kamenčki in črni drobci, vel.: 4,3x3,5 cm 1602. fragment skledice; inv. št. 97HR048/93, kv. 258/259, OGNJ. 1, sivo žgano, uvihano ustje in del bikoničnega ostenja, na površini je ostanek rdečega premaza, vel.: 4,2x3,0 cm 1603. fragment ustja posode; inv. št. 97HR048/89, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče žgano, odebeljeno in ravno prirezano ustje in del ostenja, glini so primešani kamenčki, vel.: 3,2x2,2 cm 1604. fragment ustja lončka; inv. št. 97HR048/86, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče- sivo žgano izvihano ustje in del ostenja, glini so primešani rjavi drobci, vel.: 3,7x3,0 cm 1605. fragment ustja vrča; inv. št. 97HR048/81, kv. 258/259, OGNJ. 1, sivo- rjavo žgano izvihano ustje, ki prehaja v ročaj in del ostenja, glini je primešano nekaj rdečih drobcev, vel.: 7,6x4,4 cm, pr. ročaja 2,2 do 1,6 cm 1606. fragment dna; inv. št. 97HR048/83, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče žgano ravno dno, glini so primešani kamenčki, vel: 5,5x5,3 cm 1607. fragment dna; inv. št. 97HR048/85, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče žgano dno z delom ostenja, glini so primešani rdeči drobci, vel.: 2,5x1,5 cm, ohr. v. 1,7 cm 1608. fragment dna lonca; inv. št. 97HR048/78, kv. 258/259, OGNJ. 1, črno-sivo žgano dno, na zunanji strani dna tudi rdeče žgano ravno dno in del ostenja, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 13,0x4,7 cm, ohr. v. 3,8 cm 1609. fragment dna posode; inv. št. 97HR048/82, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče žgano dno in del ostenja, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 2,7x2,2 cm

360

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

361


TABELA 171 1610. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR048/98, kv. 259, OGNJ. 1, rdeče-rjavo-črno žgano, ravno prirezano ustje in del ostenja, na notranji površini je ostanek črnega premaza, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 13,9x5,7 cm 1611. fragment ustja sklede; inv. št. 97HR048/91, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče-sivo žgano uvihano ustje in del ostenja, glini so primešani rdeči drobci, površina je poškodovana, vel.: 3,0x2,1 cm 1612. fragment ustja sklede; inv. št. 97HR048/97, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo-črno žgano uvihano ustje in del ostenja, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 12,4x5,9 cm 1613. fragment ustja sklede; inv. št. 97HR048/92, kv. 258/259, OGNJ. 1, rjavo-sivo žgano, rahlo izvihano ustje in del ostenja, glini so primešani rdeči drobci, vel.: 2,7x2,5 cm 1614. fragment sklede; inv. št. 97HR048/96, kv. 258, OGNJ. 1, sivo žgano uvihano ustje in del bikoničnega ostenja, glini so primešani rdeči in črni drobci, vel.: 7,5x6,3 cm 1615. fragment ostenja vrča; inv. št. 97HR048/94, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče žgano ostenje s popriščem ročaja, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 5,9x3,0 cm, pr. popr. 4,0 cm 1616. fragment vrča; inv. št. 97HR048/95, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče žgano, rahlo izvihano ustje, del ostenja in ročaja vrča, glini so primešani rdeči drobci, vel.: 6,2x4,9 cm, pr. ročaja 2,2 cm 1617. fragment ročaja; inv. št. 97HR048/90, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče-črno žgan fragment ročaja z delom ostenja, glini so primešani kamenčki, vel.: 4,2x2,2 cm popr. roč. 2,5 cm 1618. fragment dna lonca; inv. št. 97HR048/84, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče-sivo žgano dno z delom ostenja, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 3,2x1,8 cm, ohr. v. 1,6 cm 1619. fragment noge posode; inv. št. 97HR048/99, kv. 259, OGNJ. 1, rjavo-rdeče žgan fragment, glini so primešani kamenčki, rdeči in rjavi drobci, vel.: 7,8x4,1 cm

362

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

363


TABELA 172 1620. fragment noge; inv. št. 97HR057/02, kv. 259, OGNJ. 1, rjavo-črno žgana noga posode, na dnu razširjena, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,1x4,0 cm 1621. fragment ustja; inv. št. 97HR057/01, kv. 259, OGNJ. 1, rjavo žgano, odebeljeno in ravno prirezano ustje sklede, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 2,3x3,5 cm 1622. fragment dna; inv. št. 97HR057/03, kv. 259, OGNJ. 1, rdeče-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,2x4,0 cm, ohr. v. 3,0 cm 1623. fragment zajemalke; inv. št. 97HR057/07, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče-rjavo žgana zajemalka z dulcem s prevrtino, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 6,3x5,8 cm, pr. dulca 2,8 cm 1624. fragment noge; inv. št. 97HR057/05, kv. 258, OGNJ. 1, oker-sivo žgana noga posode, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 3,2x8,3 cm 1625. fragment noge; inv. št. 97HR057/06, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče-sivo žgana noga posode, na dnu rahlo odebeljena in razširjena, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 3,1x5,6 cm 1626. fragment noge; inv. št. 97HR057/08, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče-sivo žgana noga posode, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 3,3x6,3 cm 1627. fragment noge; inv. št. 97HR057/04, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče-sivo-črno žgana noga posode, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 4,2x9,2 cm

364

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

365


TABELA 173 1628 fragment ustja; inv. št. 97HR057/09, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo-črno žgano ustje in del ostenja lonca, glini so primešani beli in rjavi delci, vel.: 3,6x2,7 cm 1629. fragment ustja; inv. št. 97HR057/12, kv. 258/259, OGNJ. 1, nm.v. 240,96 m, rdeče žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 2,8x2,8 cm 1630. fragmenti lonca; inv. št. 97HR057/10, kv. 258/259, OGNJ. 1, nm.v. 240,00 m, rdeče-rjavo žgan lonec, dno je ravno, največji obod je odebeljen in poudarjen, nad njim je manjši ročaj ovalnega preseka, ustje je izvihano, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: pr. dna 11,1 cm, ohr. v. 6,7 cm 1631. fragment ustja; inv. št. 97HR057/14, kv. 259,268, OGNJ. 1, rdeče žgano, rahlo uvihano ustje in del ostenja sklede, največji obod je poudarjen, glini so primešani kamenčki, vel.: 3,4x8,4 cm 1632. fragment ostenja; inv. št. 97HR057/17, kv. 259,268, OGNJ. 1, rdeče žgano ostenje z vrezi, glini so primešani rjavi delci, vel.: 1,5x1,7 cm 1633. fragment ostenja; inv. št. 97HR057/19, kv. 259,268, OGNJ. 1, gl. 70-90 cm, rdeče-črno žgano ostenje, največji obod je poudarjen, na njem so ovalni odtisi, glini so primešani beli in rjavi delci, vel.: 5,0x8,3 cm 1634. fragment ostenja; inv. št. 97HR057/16, kv. 259,268, OGNJ. 1, rdeče žgano ostenje posode, največji obod je poudarjen, na njem je ostanek izrastka ali ročaja, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 6,1x7,9 cm 1635. fragment ročaja; inv. št. 97HR057/13, kv. 259,268, OGNJ. 1, sivo žgan trakasti ročaj, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 3,5x3,7 cm 1636. fragment dna; inv. št. 97HR057/15, kv. 259,268, OGNJ. 1, rdeče-rjavo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 5,7x3,4 cm, ohr. v. 2,3 cm 1637. fragment dna; inv. št. 97HR057/11, kv. 258,259, OGNJ. 1, nm.v. 240,96 cm, rdeče žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 4,9x2,6 cm, ohr. v. 1,8 cm

fragment ostenja; inv. št. 97HR057/19 366

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

367


TABELA 174 1638. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR057/21, kv. 268, OGNJ. 1, rjavo žgano, ravno prirezano ustje in del ostenja, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni drobci, vel.: 5,9x3,3 cm 1639. fragment ustja sklede; inv. št. 97HR057/24, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo-črno uvihano ustje in bikonično ostenje, glini je primešano nekaj kamenčkov in rjavih drobcev, vel.: 4,1x2,8 cm 1640. fragment ustja sklede; inv. št. 97HR057/22, kv. 268, OGNJ. 1, rjavo-črno ustje in del ostenja, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 6,1x1,9 cm 1641. fragment ustja posode; inv. št. 97HR057/33, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče-rjavo-sivo žgano ustje in del ostenja, glini so primešani črni drobci, vel.: 3,3x1,8 cm 1642. fragment ustja posode; inv. št. 97HR057/32, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče žgano ustje z delom ostenja večje posode, glini je primešano veliko kamenčkov, vel.: 5,4x4,4 cm 1643. fragment ročaja; inv. št. 97HR057/25, kv. 258, OGNJ. 1, rjavo-rdeče-črno žgan fragment trakastega ročaja z delom ostenja, glini je primešano veliko kamenčkov in rdečih drobcev, vel.: 3,6x3,5 cm, pr. ročaja 2,5 cm 1644. fragment ročaja; inv. št. 97HR057/30, kv. 258/259, OGNJ. 1, rjavo žgan fragment presegajočega trakastega ročaja, glini je primešano nekoliko črnih drobcev, vel.: 3,2x2,6 cm 1645. fragment ročaja; inv. št. 97HR057/31, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče žgani fragment manjšega ročaja, okroglega preseka, glini so primešani rdeči drobci, vel.: 1,8x1,1 cm 1646. fragment dna posode na nogi; inv. št. 97HR057/20, kv. 268, OGNJ. 1, rdeče žgano dno, glini so primešani rdeči drobci, vel.: 9,8x4 cm 1647. fragment ostenja; inv. št. 97HR057/27, kv. 259, OGNJ. 1, rdeče-sivo žgano ostenje sklede, na zunanji strani je viden ornament: štiri vrezane navpične črtice, na notranji strani je črn premaz, glina je brez primesi, vel.: 4,2x2,3 cm 1648. fragment dna lonca; inv. št. 97HR057/34, kv. 258/259, OGNJ. 1, rjavo žgano ravno dno in del ostenja, glini so primešani kamenčki in rdeci drobci, vel.: 5,1x2,2 cm, ohr. v. 4,1 cm 1649. fragment dna lonca; inv. št. 97HR057/35, kv. 258/259, OGNJ. 1, rjavo-rdeče-sivo žgano ravno dno in del ostenja, glini je primešano veliko rjavih drobcev, vel.: 6,3x2,7 cm, ohr. v. 4,2 cm 1650. fragment dna lonca; inv. št. 97HR057/28, kv. 258, OGNJ. 1, rdeče-rjavo žgano ravno dno in del ostenja, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 5,1x3,1 cm, ohr. v. 2,1 cm

368

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

369


TABELA 175 1651. fragmenti ostenja skledice; inv. št. 97HR057/42, kv. 259, OGNJ. 1, sivo žgani fragmenti ostenja, na ostenju je ornament: bradavičast izrastek, vrezane polkrožne in ravne črte različne dolžine, med črtami so globoki vrezi ovalne oblike, na notranji strani je ostanek črnega premaza, glina je prečiščena, z malo črnimi drobci, vel.: 6,9x4,2 cm, 15,7x3,6 cm, 4,2x2,8 cm 1652. fragment ostenja posode; inv. št. 97HR057/43, kv. 259, OGNJ. 1, rjavo žgano ostenje z ostankom rjavega premaza na zunanji površini in ornamentom: vidne so tri globoko vrezane vodoravne črte, med črtami so globoki, okrogli vrezi, glina je prečiščena z malo črnimi drobci, vel.: 4x2,4 cm 1653. fragment ostenja sklede; inv. št. 97HR057/44, kv. 259, OGNJ. 1, sivo žgano ostenje z vrezanim ornamentom: različno postavljene črte in okrogli vrezi okrogle oblike, glina je brez primesi, vel.: 5,2x2,5 cm 1654. fragment ostenja posode; inv. št. 97HR057/45, kv. 259, OGNJ. 1, sivo žgano ostenje, na notranji strani je črn premaz, na zunanji je vreza???n ornament: vodoravne črte in pikice, glini je primešano malo rjavih drobcev, vel.: 3,0x2,3 cm 1655. fragment ostenja posode; inv. št. 97HR057/38, kv. 258,259, OGNJ. 1, rdeče-sivo žgano, polkrožno ostenje s črnim premazom na površinah, glini so primešani beli in rjavi drobci, vel.: 6,8x6,3 cm 1656. fragment pokrovke; inv. št. 97HR057/39, kv. 259/268, OGNJ. 1, sivo-rdeče žgan fragment, glini so primešani rjavi drobci, vel.: 4,6x4,4 cm 1657. fragment dna; inv. št. 97HR057/40, kv. 259/268, OGNJ. 1, rjavo-rdeče žgano ravno dno, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 4,1x3,7 cm 1658. fragment dna; inv. št. 97HR057/37, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni drobci, vel.: 4,4x2,0 cm, ohr. v. 3,3 cm 1659. fragment dna; inv. št. 97HR057/36, kv. 258/259, OGNJ. 1, rdeče-sivo žgano ravno dno in del ostenja s temno sivim premazom na površinah, vel.: 3,4x3,0 cm, ohr. v. 1,5 cm

fragment dna lonca; inv. št. 97HR057/35 370

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

fragment ostenja sklede; inv. št. 97HR057/44 ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

371


TABELA 176 1660. odbitek; inv. št. 97HR057/46, kv. 258/259, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 3,2x2,5 cm 1661. odbitek; inv. št. 97HR057/47, kv. 258/259, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 3,9x2,6 cm 1662. odbitek; inv. št. 97HR057/48, kv. 258/259, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 3,2x2,5 cm 1663. odbitek; inv. št. 97HR057/51, kv. 259, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 3,0x1,7 cm 1664. odbitek; inv. št. 97HR057/50, kv. 259, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 2,4x1,8 cm 1665. odbitek; inv. št. 97HR057/49, kv. 258/259, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 2,4x2,2 cm

372

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

373


TABELA 177 1666. odbitek; inv. št. 97HR057/53, kv. 258, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 2,9x2,2 cm 1667. odbitek; inv. št. 97HR057/62, kv. 258, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 2,0x1,4 cm 1668. odbitek; inv. št. 97HR057/54, kv. 258/269, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 2,7x2,4 cm 1669. odbitek; inv. št. 97HR057/55, kv. 259, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 2,8x2,6 cm 1670. odbitek; inv. št. 97HR057/56, kv. 258/259, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 2,4x1,4 cm 1671. odbitek; inv. št. 97HR057/58, kv. 258, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 2,6x1,9 cm 1672. odbitek; inv. št. 97HR057/60, kv. 258, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 2,6x1,2 cm 1673. odbitek; inv. št. 97HR057/61, kv. 258/259, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 2,0x1,2 cm

odbitek; inv. št. 97HR057/62 374

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

375


TABELA 178 1674. kamen; inv. št. 97HR057/63, kv. 240, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 8,5x4,5 cm, deb. 3,5 cm 1675. kamen; inv. št. 97HR057/64, kv. 240, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 9,4x8,0 cm, deb. 3,6 cm 1676. kamen; inv. št. 97HR057/65, kv. 240, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 6,7x5,9 cm, deb. 2,8 cm 1677. kamen; inv. št. 97HR057/66, kv. 258, OGNJ. 1, kamen z retušami, vel.: 4,7x3,5 cm 1678. odbitek; inv. št. 97HR057/70, kv. 258/259, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 3,2x2,2 cm 1679. odbitek; inv. št. 97HR057/67, kv. 258, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,7 cm

376

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

377


TABELA 179 1680. odbitek; inv. št. 97HR057/57, kv. 258, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 3,4x1,1 cm 1681. odbitek; inv. št. 97HR057/52, kv. 259, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 1,6x1,3 cm 1682. odbitek; inv. št. 97HR057/59, kv. 258, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 1,9x0,6 cm 1683. odbitek; inv. št. 97HR057/69, kv. 258/259, OGNJ. 1, kremenov odbitek, vel.: 2,4x1,5 cm 1684. kamen; inv. št. 97HR057/68, kv. 258, OGNJ.1, kamnito orodje iz sljudnega peščenjaka, vel.: 14,4x7,8 cm, deb. 6,6 cm

378

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

379


TABELA 180 1685. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR050/01, kv. 239, OGNJ. 1, rjavo-črno žgan fragment ustja lonca z delom ostenja, narejenega iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, na površini je sled črne barve, vel.: 5,3x12,0 cm 1686. fragment ostenja lonca; inv. št. 97HR050/04, kv. 239, OGNJ. 1, rjavo-črno žgan fragment ostenja lonca s trakastim ročajem, narejen iz slabo prečiščene gline, v kateri je veliko kremenčevih kamenčkov, rjavih, črnih in belih delcev, vel.: 6,7x6,0 cm 1687. fragment ostenja lonca; inv. št. 97HR050/02, kv. 239, OGNJ. 1, rjavo-črno žgan fragment ostenja lonca s trakastim ročajem, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 9,9x8,8 cm, pr. roč. 2,7 cm 1688. fragment ostenja lonca; inv. št. 97HR050/03, kv. 239, OGNJ. 1, rjavo žgan fragment ostenja lonca s trakastim ročajem, narejen iz slabo prečiščene gline, v kateri je veliko kremenčevih kamenčkov ter črnih in večjih rjavih delcev, vel.: 8,4x10,6 cm, pr. roč. 2,9 cm

380

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

381


TABELA 181 1689. fragment ostenja posode; inv. št. 97HR050/05, kv. 239, OGNJ. 1, rjavo žgan fragment ustja posode z delom ostenja, narejen iz dobro prečiščene gline, fragment ima na največjem obodu delno ohranjeno plastično apliko, površina je glajena, vel.: 3,7x4,8 cm 1690. fragment ustja lončka; inv. št. 97HR050/10, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 120, rjavo žgan fragment izvihanega ustja lončka, narejen iz zelo dobro prečiščene gline, na zunanji strani je sled črne barve, vel.: 1,5x2,4 cm 1691. fragment ustja posode; inv. št. 97HR050/08, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 120 cm, rjavo žgan fragment ustja posode, narejen iz gline, v kateri so črni delci, površina na notranji strani je glajena, vel.: 3,5x6,8 cm 1692. fragment ostenja lončka; inv. št. 97HR050/09, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 120 cm, črno žgan fragment lončka, narejen iz prečiščene gline, v kateri so črni in rjavi delci, zunanja stran je glajena, rjave barve, na zgornjem delu je ornament, izdelan v tehniki vreza, vel.: 2,5x3,8 cm 1693. fragment zajemalke; inv. št. 97HR050/06, kv. 239, OGNJ. 1, rjavo žgan fragment ustja zajemalke s predrtim dulcem za nasaditev, narejen iz prečiščene gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, površina je glajena, vel.: 3,3x3,5 cm, pr. dulca 3,6x3,4 cm 1694. fragment žlice; inv. št. 97HR050/12, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 120 cm, rjavo žgan fragment žlice s predrtim dulcem za nasaditev, narejen iz prečiščene gline, v kateri so rjavi delci, vel.: 3,8x3,8 cm, ohr. v. 2,5 cm, pr. dulca 2,0x1,8 cm 1695. fragment dna lončka; inv. št. 97HR050/11, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 120 cm, rjavo žgan fragment ravnega dna lončka z delom ostenja, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, beli, rjavi in črni delci, površina na notranji in zunanji strani je črna in glajena, vel.: 3,8x2,2 cm, ohr. v. 2,1 cm 1696. fragment ročaja lonca; inv. št. 97HR050/07, kv. 239, OGNJ. 1, oker žgan fragment ročaja polkrožnega preseka, narejen iz gline, v kateri so rjavi in črni delci, površina se močno lušči in otira, vel.: 4,6x2,9 cm, deb. 1,3 cm

382

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

383


TABELA 182 1697. fragmentiran lonček; inv. št. 97HR050/14, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 120 cm, rjavo-sivo žgan fragmentiran lonček ima nekoliko presegajoč trakast ročaj in ravno dno, narejen je iz dobro prečiščene gline, površina na notranji in zunanji strani je glajena ter črna, vel.: v. 11,6 cm, pr. dna 7,3 cm, pr. roč. 2,1 cm 1698. fragment lončka; inv. št. 97HR050/16, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 120 cm, rjavo-sivo žgan fragment lončka z ročajem ovalnega preseka, ki je apliciran na ustje, narejen je iz prečiščene gline, v kateri so beli in črni delci, površina je glajena ter črna, vel.: 7,8x6,9 cm, pr. roč. 3,0 cm 1699. fragment ustja lončka; inv. št. 97HR050/15, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 120 cm, rjavo-sivo žgan fragment ustja z delom ostenja lončka, narejen iz dobro prečiščene gline, površina je glajena in črna, vel.: 4,8x2,9 cm 1700. fragment ostenja lončka; inv. št. 97HR050/17, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 120 cm, oker žgan fragment ostenja lončka, narejen iz dobro prečiščene gline, površina na zunanji strani je glajena s sledjo rjave ali zbledele rdeče barve, vel.: 3,7x8,2 cm 1701. fragmentirana posoda na nogi; inv. št. 97HR050/13, kv. 239, OGNJ. 1, gl. 135-145 cm, rjavo žgana fragmentirana posoda na nizki nogi, z ohranjenim dnom in delom ostenja, narejena iz dobro prečiščene gline, v kateri so rjavi in črni delci, površina je glajena, črne barve, vel.: ohr. v. 9,3 cm, največji pr. 17,5 cm, pr. dna 14,5 cm 1702. fragment posode na nogi; inv. št. 97HR050/18, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 135-145, rdeče-rjavo žgani fragmenti posode na nogi, ohranjen je del noge, dna in ostenja, glini so primešani beli, rjavi, rdeči in črni delci, vel.: ohr. v. 9,4 cm, pr. dna 14,0 cm, v. noge 2,5 cm

fragmentiran lonček; inv. št. 97HR050/14 384

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

385


TABELA 183 1703. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR050/20, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, oker žgan fragment ustja lonca, narejen iz slabše prečiščene gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, površina se otira, vel.: 4,0x5,9 cm 1704. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR050/19, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 120 cm, rjavo žgan fragment ustja lonca, narejen iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, površina na notranji strani je črna, vel.: 2,9x4,7 cm 1705. fragment ostenja lonca; inv. št. 97HR050/23, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, rjavo žgan fragment ostenja lonca z delno ohranjenim ročajem kroglastega preseka, narejen je iz gline, v kateri so rjavi delci in kremenčevi kamenčki, vel.: 2,1x1,8 cm 1706. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR050/24, kv. 250, OGNJ. 1, gl. 100 cm, rjavo žgano ustje lonca, narejeno iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, na vrhu ustja je ohranjen ornament v obliki prečnih odtisov, površina je glajena, vel.: 3,2x5,4 cm 1707. fragment ročaja lonca; inv. št. 97HR050/22, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, rjavo žgan fragment ročaja lonca z delom ostenja, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, vel.: 5,7x4,5 cm, deb. 1,3 cm 1708. fragment ostenja lonca; inv. št. 97HR050/21, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, rjavo žgan fragment ostenja lonca z ročajem, narejen je iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 7,8x6,3 cm, pr. roč. 3,0 cm

386

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

387


TABELA 184 1709. fragment ustja posode; inv. št. 97HR050/28, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, rjavo žgan fragment ustja posode z delno ohranjenim, zaobljenim prehodom ostenja v spodnji del, narejen je iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 4,5x4,4 cm 1710. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR050/26, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, rjavo-sivo žgan fragment ustja lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, površina je glajena, vel: 2,8x3,8 cm 1711. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR050/29, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, rjavo-sivo žgan fragment ustja lonca z delom ostenja, narejen iz prečiščene gline, v kateri so posamezni črni in rjavi delci, vel.: 2,4x4,0 cm 1712. fragment ustja posode; inv. št. 97HR050/27, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, rjavo žgan fragment ustja lonca z delom ostenja, ki klekasto prehaja v spodnji del, narejen je iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, beli in črni delci, vel.: 3,6x5,7 cm 1713. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR050/30, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, rjavo žgan fragment ustja lonca, narejen je iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 3,3x3,3 cm 1714. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR050/25, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, rjavo-črno žgan fragment ustja lonca, narejen iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 2,4x5,0 cm 1715. fragment ustja posode; inv. št. 97HR050/31, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, sivo-rjavo žgan fragment ustja posode z delom ostenja, narejen iz dobro prečiščene gline, na klekastem prehodu zgornjega dela posode v spodnji je ohranjena plastična izboklina, površina se otira, vel.: 3,8x8,8 cm 1716. fragment ostenja posode; inv. št. 97HR050/33, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, rjavo žgan fragment ustja z delom ostenja posode, narejen iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki in črni delci, pod ustjem je ostenje odebeljeno, vel.: 4,6x2,8 cm 1717. fragment ustja posode; inv. št. 97HR050/32, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, sivo-rjavo žgan fragment ustja posode z delom ostenja, narejen je iz dobro prečiščene gline, površina se nekoliko otira, vel.: 3,9x3,5 cm 1718. fragment zajemalke; inv. št. 97HR050/34, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, sivo-rjavo žgan fragment zajemalke z ohranjenim predrtim dulcem za nasaditev, narejen je iz zelo slabo prečiščene gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, beli, črni in rjavi delci, vel.: v. 5,2 cm, ohr. d. 6,4 cm, pr. dulca 3,0 cm 1719. fragment dna lonca; inv. št. 97HR050/35, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, rjavo žgan fragment ravnega dna lonca z delom ostenja, narejen iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: ohr. v. 6,8 cm, pr. dna 11,8 cm

388

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

389


TABELA 185 1720. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR050/37, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, rjavo žgan fragment ustja lonca, narejen je iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki ter večji rjavi delci, vel.: 2,8x2,4 cm 1721. fragment ostenja lonca; inv. št. 97HR050/36, kv. 250, OGNJ. 1, gl. 100 cm, rjavo žgan fragment ostenja lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, beli, črni in rjavi delci, na površini je ohranjen ornament v obliki plitvih vtisnjenih kročcev, vel.: 2,2x4,5 cm 1722. fragment dna lonca; inv. št. 97HR050/39, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, rjavo žgan fragment ravnega dna lonca, narejen je iz gline, v kateri so rjavi in črni delci, vel.: 5,4x2,4 cm, ohr. v. 2,6 cm 1723. fragment dna lonca; inv. št. 97HR050/43, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, rjavo žgan fragment ravnega dna lonca, narejen je iz prečiščene gline, vel.: 4,4x3,7 cm 1724. fragment dna lonca; inv. št. 97HR050/40, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, rjavo žgan fragment ravnega dna lonca, narejen je iz gline, v kateri so beli in rjavi delci, vel.: 5,2x2,8 cm, ohr. v. 1,7 cm 1725. fragment dna lonca; inv. št. 97HR050/41, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, sivo žgan fragment ravnega dna lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi, črni in beli delci, vel.: 8,2x3,6 cm, ohr. v. 3,3 cm 1726. fragment dna lonca; inv. št. 97HR050/44, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, rjavo žgan fragment ravnega dna lonca, narejen iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, beli, črni in rjavi delci, vel.: 3,9x1,6 cm, ohr. v. 3,5 cm 1727. fragment dna lonca; inv. št. 97HR050/38, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, rjavo žgan fragment ravnega dna lonca z delom ostenja, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki in večji rjavi delci, notranja stran je črna, na zunanji pa je delno ohranjena črna barva, vel.: 8,5x2,0 cm, ohr. v. 3,3 cm

fragment ustja posode; inv. št. 97HR050/31

fragment ostenja lonca; inv. št. 97HR050/36

fragment ostenja posode; inv. št. 97HR050/33

390

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

391


TABELA 186 1728. fragment ustja posode; inv. št. 97HR050/49, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 135-145 cm, rjavo žgan fragment ustja posode z delom ostenja, narejen je iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, površina na zunanji strani je glajena, vel.: 4,9x7,2 cm 1729. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR050/48, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 135-145 cm, rjavo-črno žgan fragment ustja lonca z delom ostenja, narejen je iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, črni in posamezni večji rjavi delci, vel.: 5,4x8,2 cm 1730. fragment dna lonca; inv. št. 97HR050/42, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, rjavo žgan fragment ravnega dna lonca, narejen iz prečiščene gline, v kateri so posamezni beli, črni in rjavi delci, vel.: 2,8x2,0 cm, ohr. v. 2,7 cm 1731. fragment dna lonca; inv. št. 97HR050/46, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, sivo žgan fragment ravnega dna lonca, narejen iz dobro prečiščene gline, vel.: 6,1x4,4 cm, ohr. v. 2,7 cm 1732. fragment dna lonca; inv. št. 97HR050/47, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, sivo žgan fragment ravnega dna lonca, narejen je iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, površina se otira, notranja stran je prevlečena s prečiščeno glino, ki je rjavo žgana, vel.: 6,5x2,3 cm, ohr. v. 3,6 cm 1733. fragment dna lonca; inv. št. 97HR050/45, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 100 cm, rjavo žgan fragment ravnega dna lonca, narejen je iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, večji rjavi in črni delci, vel.: 5,7x3,6 cm, ohr. v. 3,6 cm

fragment ustja posode; inv. št. 97HR050/49 392

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

393


TABELA 187 1734. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR050/54, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 120 cm, rjavo žgan fragment ustja lonca, narejen je iz gline, v kateri so rjavi in črni delci, vel.: 2,8x2,2 cm 1735. fragment ostenja lonca; inv. št. 97HR050/50, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 135-145 cm, rjavo žgan fragment ostenja lonca z ročajem polkrožnega preseka, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi, črni in beli delci, vel.: 7,5x6,7 cm, pr. roč. 2,8 cm 1736. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR050/53, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 120 cm, rjavo žgan fragment ustja lonca, narejen iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 2,4x2,3 cm 1737. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR050/52, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 120 cm, rjavo žgan fragment ustja lonca, narejen iz gline, v kateri so beli in rjavi delci, vel.: 3,5x3,7 cm 1738. fragment ostenja posode; inv. št. 97HR050/55, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 120 cm, rjavo žgan fragment ostenja posode, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, notranja stran je črna, z ostankom zoglenele snovi, vel.: 3,5x3,7 cm 1739. fragment zajemalke; inv. št. 97HR050/51, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 135-145 cm, sivo žgan fragment zajemalke, narejen iz prečiščene gline, v kateri so črni delci, zajemalka ima ohranjen predrt dulec za nasaditev, vel.: v. 5,3 cm, ohr. d. 6,8 cm, pr. ustja 8,2 cm, pr. dulca 3,0 cm 1740. fragment dna lonca; inv. št. 97HR050/57, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 120 cm, rjavo žgan fragment ravnega dna lonca z delom ostenja, narejen je iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, rjavi in beli delci, notranja stran je črna, z ostankom zoglenele snovi, vel.: 5,6x3,0 cm, ohr. v. 2,6 cm 1741. fragment dna lonca; inv. št. 97HR050/56, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 120 cm, rjavo-črno žgan fragment ravnega dna z delom ostenja lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi in beli delci, površina na notranji strani je črna, na zunanji se otira, vel.: 8,9x3,5 cm, ohr. v. 4,9 cm 1742. fragment dna lončka; inv. št. 97HR050/58, kv. 240, OGNJ. 1, gl. 120 cm, rjavo žgan fragment ravnega dna lončka z delom ostenja, narejen iz dobro prečiščene gline, vel.: 5,5x2,6 cm, ohr. v. 2,5 cm

fragment zajemalke; inv. št. 97HR050/51 394

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

395


TABELA 188 1743. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR050/66, kv. 239, OGNJ. 2, rjavo žgan fragment ustja lonca, narejen iz gline, v kateri so večji kremenčevi kamenčki in črni delci, vel.: 2,5x2,0 cm 1744. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR050/68, kv. 239, OGNJ. 2, rjavo žgan fragment ustja lonca, narejen iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 2,7x3,7 cm 1745. fragment dna lonca; inv. št. 97HR050/59, kv. 240, OGNJ. 2, gl. 120 cm, rjavo žgan fragment ravnega dna lonca z delom ostenja, narejen iz slabše prečiščene gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, črni, beli in večji rjavi delci, površina na zunanji strani se otira, na notranji strani pa je črna, vel.: 6,7x2,3 cm, ohr. v. 2,6 cm 1746. fragment ostenja posode; inv. št. 97HR050/64, kv. 240, OGNJ. 2, gl. 120 cm, rjavo žgan fragment ostenja posode, narejen iz zelo dobro prečiščene gline, v kateri so črni delci, nad največjim obodom je delno ohranjen ornament v obliki plitkega žleba, vel.: 2,6x3,4 cm 1747. fragment ostenja posode; inv. št. 97HR050/65, kv. 240, OGNJ. 2, gl. 120 cm, sivo žgan fragment ostenja posode, narejen iz dobro prečiščene gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 2,5x3,3 cm 1748. fragment ročaja; inv. št. 97HR050/63, kv. 240, OGNJ. 2, gl. 120 cm, oker žgan fragment ročaja ovalnega preseka, narejen iz dobro prečiščene gline, v kateri so posamezni črni in beli delci, vel.: 3,5x3,9 cm, deb. 1,1 cm 1749. fragment dna lonca; inv. št. 97HR050/62, kv. 240, OGNJ. 2, gl. 120 cm, rjavo žgan fragment ravnega dna lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,1x3,6 cm, ohr. v. 3,3 cm 1750. fragment dna lonca; inv. št. 97HR050/61, kv. 240, OGNJ. 2, gl. 120 cm, črno žgan fragment ravnega dna lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: 9,9x4,9 cm, ohr. v. 2,0 cm 1751. fragment dna lonca; inv. št. 97HR050/69, kv. 239, OGNJ. 2, črno žgan fragment ravnega dna lonca, narejen iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: pr. dna 13,1 cm, ohr. v. 1,4 cm 1752. fragment dna lonca; inv. št. 97HR050/60, kv. 240, OGNJ. 2, gl. 120 cm, rjavo žgan fragment ravnega dna lonca z delom ostenja, narejen iz slabo prečiščene gline, v kateri je veliko kremenčevih kamenčkov, rjavih, belih in črnih delcev, vel.: 8,8x5,8 cm, ohr. v. 3,7 cm

396

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

397


TABELA 189 1753. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR50/71, kv. 239, OGNJ. 2, rjavo žgan fragment ustja lonca, narejen je iz gline, v kateri je večja količina kremenčevih kamenčkov ter posameznih rjavih delcev, vel.: 3,6x3,6 cm 1754. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR50/67, kv. 239, OGNJ. 2, rjavo žgan fragment ustja lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, beli in črni delci, vel.: 2,9x3,7 cm 1755. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR50/76, kv. 240, OGNJ. 2, gl. 100 cm, rjavo žgan fragment ustja lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 1,9x3,8 cm 1756. fragment zajemalke; inv. št. 97HR50/77, kv. 240, OGNJ. 2, gl. 100 cm, rjavo-sivo žgan fragment ustja zajemalke, narejen iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, površini na zunanji in notranji strani sta črni, vel.: 2,3x2,8 cm 1757. fragment ostenja posode; inv. št. 97HR50/75, kv. 204, OGNJ. 2, gl. 135 cm, rjavo žgan fragment ostenja posode, narejen iz prečiščene gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, beli in črni delci, vel.: 3,4x5,0 cm 1758. fragment ostenja posode; inv. št. 97HR50/78, kv. 240, OGNJ. 2, gl. 100 cm, rjavo žgan fragment ostenja posode, narejen iz gline, v kateri so posamezni večji kremenčevi kamenčki, rjavi, beli in črni delci, na zunanji strani so delno ohranjeni štirje vzporedni žlebovi, vel.: 5,0x3,0 cm 1759. fragment držaja; inv. št. 97HR50/80, kv. 240, OGNJ. 2, gl. 100 cm, rjavo žgan fragment jezičastega držaja posode, narejen iz gline, v kateri so večji rjavi delci, vel.: 3,5x2,1 cm, deb. 1,4 cm 1760. fragment ročaja; inv. št. 97HR50/79, kv. 240, OGNJ. 2, gl. 100 cm, rjavo žgan fragment na sredini nekoliko usločenega ročaja, narejen iz gline, v kateri so posamezni večji kremenčevi kamenčki, vel.: 3,1x3,3 cm, deb. 1,3 cm 1761. fragment dna lonca; inv. št. 97HR50/72, kv. 240, OGNJ. 2, gl. 135 cm, oker žgan fragment ravnega dna lonca z delom ostenja, narejen iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 1,9x1,1 cm, ohr. v. 3,7 cm 1762. fragment dna lonca; inv. št. 97HR50/70, kv. 239, OGNJ. 2, rjavo žgan fragment ravnega dna lonca, narejen iz prečiščene gline, zunanja in notranja stran sta črni, vel.: 7,9x2,4 cm, ohr. v. 2,0 cm

398

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

399


TABELA 190 1763. fragment dna; inv. št. 97HR050/74, kv. G1/seg.C/kv. 5, OGNJ. 2, gl. 135-145 cm, sivo-črno-oker žgano dno in del ostenja posode na nogi, na zunanji površini je rjav premaz, glini so primešani črni delci, vel.: 3,7x1,6 cm, ohr. v. 3,7 cm 1764. fragment dna; inv. št. 97HR050/73, kv. G1/seg.C/kv. 5, OGNJ. 2, gl. 135-145 cm, rdeče-črno žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,6x1,5 cm, ohr. v. 2,7 cm 1765. odbitek; inv. št. 97HR050/84, kv. 239, OGNJ. 2 – južni del, kremenov odbitek, vel.: 3,1x1,4 cm, deb. 0,7 cm 1766. kamen; inv. št. 97HR050/85, kv. 240/259, OGNJ. 2, gl. 135-145 cm, fragment kamenitega orodja, vel.: 14.4x6,0 cm, deb. 2,6 cm 1767. fragment zajemalke; inv. št. 97HR050/83, kv. 231/240, OGNJ. 2, gl. 120-135 cm, sivo-rdeče žgana zajemalka z dulcem, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 5,9x4,0 cm, pr. dulca 2,5 cm

400

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

401


TABELA 191 1768. fragment ročaja; inv. št. 97HR054/02, kv. 231/240, VKOP 1, rdeče žgan fragment trakastega ročaja z delom ostenja, glini so primešani kamenčki, vel.: 3,0x2,5 cm, pr. roč. 1,9 cm 1769. fragment dna; inv. št. 97HR054/03, kv. 231/240, VKOP 1, rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, površine so poškodovane, glini so primešani rjavi drobci, vel.: 3,4x4,0 cm, ohr. v. 2,1 cm 1770. fragment noge; inv. št. 97HR054/04, kv. 231/240, VKOP 1, gl. 13 cm, rjavo-črno žgana noga posode, proti dnu razširjena, na zunanji površini je ornament v obliki cik-cak vzorca, nad njim pa široka in globlja vodoravna kanelura, glini so primešani kamenčki, beli, rdeči in črni delci, vel.: 5,0x3,2 cm 1771. fragment ustja; inv. št. 97HR054/01, kv. 231/240, VKOP 1, rjavo žgano uvihano ustje, glini so primešani kamenčki, vel.: 3,4x1,4 cm 1772. fragment ročaja; inv. št. 97HR056/01, kv. G1/B/2, VKOP 1, sivo-rjavo žgan fragment trakastega ročaja, na površini je ostanek črnega premaza, glini so primešani rjavi drobci, vel.: pr. 2,5 cm, d. 4,6 cm 1773. fragment ročaja; inv. št. 97HR056/07, kv. 242/257, VKOP 1, rdeče-črno žgan fragment presegajočega trakastega ročaja, glini so primešani rdeči drobci, vel.: 2,7x3,3 cm 1774. fragment dna; inv. št. 97HR056/02, kv. G1/B/1, VKOP 1, rjavo žgano ravno dno in del ostenja lonca, na notranji strani je črn premaz, glini so primešani rdeči in rjavi drobci, vel.: 4,7x2,2 cm, ohr. v. 2,6 cm 1775. fragment dna; inv. št. 97HR056/03, kv. G1/B/1, VKOP 1, rdeče-sivo žgano ravno dno in del ostenja lonca, na površinah je črn premaz, glini so primešani rdeči in črni drobci, vel.: 3,3x1,7 cm, ohr. v. 2,4 cm 1776. fragment dna; inv. št. 97HR056/04, kv. 242/257 , VKOP 1, rdeče žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani črni in rjavi drobci, vel.: 5,8x2,5 cm, ohr. v. 3,3 cm 1777. fragment dna; inv. št. 97HR056/06, kv. 242/257, VKOP 1, rdeče-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani rjavi drobci, vel.: 4,2x2,8 cm, ohr. v. 2,8 cm

402

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

403


TABELA 192 1778. fragment lonca; inv. št. 97HR056/13, kv. 242/257, VKOP 1, rdeče-rjavo-črno žgano, ravno prirezano ustje in del pokrožnega ostenja lonca, na notranji strani so ostanki črnega premaza ali druge snovi, na zunanji pa je deformacija, verjetno nastala pri žganju, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 15,1x 12,0 cm 1779. fragment noge; inv. št. 97HR056/09, kv. 242,257, VKOP 1, rjavo žgana, na dnu močno izvihana noga posode, na površinah ostanki črnega premaza, glini je primešano nekaj rjavih drobcev, vel.: 6,4x6,1 cm 1780. fragment noge; inv. št. 97HR056/11, kv. 242/257, VKOP 1, rjavo žgana, na dnu močno izvihana noga posode, na površinah ostanki črnega premaza, glini so primešani rjavi drobci, vel.: 6,9x5,8 cm

fragment lonca; inv. št. 97HR056/13

404

fragment noge; inv. št. 97HR056/09

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

fragment noge; inv. št. 97HR056/11

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

405


TABELA 193 1781. fragment ustja; inv. št. 97HR056/12, kv. 242,257, VKOP 1, rdeče-rjavo žgano uvihano ustje in bikonično ostenje sklede, glini so primešani kamenčki, rdeči in rjavi drobci, vel.: 4,2x3,5 cm 1782. fragment ustja; inv. št. 97HR056/08, kv. 242,257, VKOP 1, rjavo-črno žgano uvihano ustje in del ostenja z vidnim bradavičastim izrastkom, glini je primešano nekaj rjavih drobcev, vel.: 3,5x3,0 cm 1783. fragment ročaja; inv. št. 97HR056/10, kv. 242,257, VKOP 1, sivo žgani trakasti ročaj lonca z delom ostenja, glini je primešano veliko kamenčkov in nekaj rjavih drobcev, vel.: 3,4x1,6 cm, pr. 2,5 cm 1784. fragmenti vrča; inv. št. 97HR066/01, kv. 212/231, JAMA III, rdeče žgani vrat vrča z delom izvihanega ustja, na zunanji površini so ostanki rdečega premaza, glini so primešani rjavi drobci, vel.: 5,4x7,5 cm 1785. fragment dna; inv. št. 97HR062/01, kv. 242/257, JAMA 8, rdeče žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani rjavi drobci, vel.: 1,2x5,5 cm, ohr. v. 2,8 cm 1786. odbitek; inv. št. 97HR062/02, kv. 242, 257, JAMA 8, kremenov odbitek, vel.: 1,5x1,6 cm

odbitek; inv. št. 97HR062/02

406

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

407


TABELA 194 1787. fragment ustja; inv. št. 97HR061/02, kv. 242/257, SE 004, sivo žgano uvihano, ravno prirezano ustje sklede, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni drobci, vel.: 4,6x2,8 cm 1788. fragment ustja; inv. št. 97HR061/07, kv. 242/257, SE 004, rdeče žgano uvihano ustje sklede, glini so primešani rjavi drobci, vel.: 3,3x2,6 cm 1789. fragment ostenja; inv. št. 97HR061/06, kv. 242/257, SE 004, rjavo-rdeče žgano bikonično ostenje sklede, na površinah je črn premaz, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 6,6x3,6 cm 1790. fragment ostenja; inv. št. 97HR061/03, kv. 242/257, SE 004, rjavo-rdeče žgano ostenje z delom ročaja lonca, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 3,7x3,1 cm, pr. ročaja 3,0 cm 1791. fragment dna; inv. št. 97HR061/01, kv. 242/257, SE 004, rjavo-črno žgano, ravno dno lonca z delom ostenja, glini so primešani kamenčki in črni drobci, vel.: 3,5x3,2, ohr. v. 2,1 cm 1792. fragment dna; inv. št. 97HR061/04, kv. 242/257, SE 004, rjavo-rdeče žgano dno lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 3,5x3,3 cm 1793. fragment dna; inv. št. 97HR061/05, kv. 242/257, SE 004, črno-rdeče žgano, ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in črni drobci, vel.: 4,4x3,9 cm, ohr. v. 2,3 cm

408

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

409


TABELA 195 1794. fragment ustja; inv. št. 97HR065/02, kv. 241/258, SE 005, rdeče žgano uvihano ustje s popriščem ročaja in del ostenja, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni drobci, vel.:5,6x3,9 cm, pr. ročaja 2,8 cm 1795. fragment zajemalke; inv. št. 97HR065/01, kv. 241/258, SE 005, rdeče-rjavo žgan dulec s predrtino za ročaj, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni drobci, vel.: pr. 2,3 cm, dol. 4,2 cm 1796. odbitek; inv. št. 97HR065/04, kv. 267, SE 005, kremenov odbitek, vel.: 1,8x1,4 cm 1797. odbitek; inv. št. 97HR065/03, kv. 267, SE 005, kremenov odbitek, vel.: 1,5x1,4 cm 1798. odbitek; inv. št. 97HR065/06, kv. 289, SE 005, kremenov odbitek, vel.: 2,6x1,5 cm 1799. odbitek; inv. št. 97HR065/12, kv. 258, SE 005, kremenov odbitek, vel.: 1,7x1,1 cm 1800. kamen; inv. št. 97HR065/07, kv. 290, SE 005, obdelan kamen - sekira, vel.: 6,5x7,6 cm, deb. 3,7 cm 1801. kamen; inv. št. 97HR065/05, kv. 269, SE 005, obdelan kamen, vel.: 3,2x2,8 cm , deb. 1,6 cm

fragment ustja; inv. št. 97HR065/02

fragment zajemalke; inv. št. 97HR065/01

odbitek; inv. št. 97HR065/03

kamen; inv. št. 97HR065/05

410

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

411


TABELA 196 1802. odbitek; inv. št. 97HR065/09, kv. 258, SE 005, kremenov odbitek, vel.: 2,3x1,3 cm 1803. odbitek; inv. št. 97HR065/10, kv. 258, SE 005, kremenov odbitek, vel.: 2,7x1,5 cm 1804. odbitek; inv. št. 97HR065/11, kv. 258, SE 005, kremenov odbitek, vel.: 2,9x2,1 cm 1805. odbitek; inv. št. 97HR065/08, kv. 259, SE 005, kremenov odbitek, vel.: 3x1,5 cm 1806. odbitek; inv. št. 97HR065/14, kv. 258, SE 005, kremenov odbitek, vel.: 4,2x2,0 cm

odbitek; inv. št. 97HR065/10

412

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

413


TABELA 197 1807. fragment ustja; inv. št. 97HR064/01, kv. 292, SE 001, rdeče-rjavo žgano, ravno izvihano ustje lonca, na notranji strani je globoka kanelura, na zunanji strani loči ustje od vratu globok širši žleb, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 3,5x27 cm 1808. fragment ustja; inv. št. 97HR064/03, kv. 297, SE 001, rdeče žgano uvihano ustje sklede, glini so primešani rdeči in rjavi drobci, vel.: 2,8x1,7 cm 1809. fragment ustja; inv. št. 97HR064/02, kv. 293, SE 001, rjavo žgano izvihano ustje lonca, na notranji in zunanji strani sta širša žleba, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 2,3x1,8 cm 1810. fragment ustja; inv. št. 97HR064/06, kv. 262, SE 001, rjavo žgano, ravno izvihano ustje lonca, na notranji strani, tik pod ustjem, je kročni globlji žleb, na zunanji, tik pod ustjem, pa širok plitev žleb, glini je primešano nekaj črnih delcev, na notranji strani je črn premaz ali pa kakšna druga snov, vel.: 7,4x2,5 cm 1811. fragment ustja; inv. št. 97HR064/04, kv. 237, SE 001, rjavo žgano ustje lonca, na notranji strani je črn premaz, glina je brez primesi, vel.: 2x1,6 cm 1812. fragment ročaja; inv. št. 97HR064/07, kv. 264, SE 001, rdeče-sivo žgan fragment trakastega ročaja z delom ostenja, na notranji strani je ostanek črnega premaza, glini je primešano nekaj rjavih drobcev, vel.: 5,6x3,9 cm, pr. roč. 3,4 cm 1813. fragment ustja; inv. št. 97HR064/05, kv. 262, SE 001, rjavo-sivo-črno žgano, izvihano ustje lonca, na spodnji strani je krožna kanelura, ustje od vratu pa omeji globok vodoravni žleb, ki na ustju tvori rebro, glini so primešani kamenčki, vel.: 3,5x2,3 cm 1814. fragmenti novoveške sklede; inv. št. 97HR064/08, kv. 265, SE 001, rdeče žgano, močno uvihano, na zunanji strani odebeljeno ustje sklede, na notranji strani je glazura - različni vzorci v beli, rdeči in rjavi barvi, vel.: 8,3x3 cm 1815. fragment sklede; inv. št. 97HR064/08, kv. 265, SE 001, gl. 25 cm, ustje in del ostenja novoveške sklede, ustje je močno uvihano, na notranji površini je poslikana z belo, rjavo in rdečo glazuro, vel.: 8,7x3,5 cm 1816. odbitek; inv. št. 97HR064/09, kv. 295, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 1,4x1,9 cm 1817. odbitek; inv. št. 97HR064/10, kv. 292, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 1,0x1,0 cm

414

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

415


TABELA 198 1818. fragment ustja; inv. št. 97HR060/05, kv. 260,267, SE 004, rdeče-rjavo žgano, na zunanji strani rahlo odebeljeno ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rjavi delci, vel.: 5,7x3,3 cm 1819. fragment ustja; inv. št. 97HR060/09, kv. 267,290, SE 004, gl. 70-90 cm, rjavo žgano ustje in del ostenja novoveškega lonca, vel.: 3,6x3,1 cm 1820. fragment ustja; inv. št. 97HR060/03, kv. 260,267, SE 004, gl. 65-80 cm, rdeče žgano ustje posode, glini so primešani rdeči in črni delci, vel.: 4,1x3,2 cm 1821. fragment ustja; inv. št. 97HR060/06, kv. 260,267, SE 004, rdeče žgano, na zunanji strani odebeljeno ustje, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 3,1x3,1 cm 1822. fragment ustja; inv. št. 97HR060/11, kv. 290,297, SE 004, gl. 65-80 cm, rjavo žgano, izvihano in na zunanji strani odebeljeno ustje in del vratu lonca, površine so črne, glini so primešani rjavi delci, vel.: 4,7x2,2 cm 1823. fragment ustja; inv. št. 97HR060/04, kv. 260,267, SE 004, gl. 65-80 cm, rdeče žgan fragment uvihanega ustja in ostenja novoveške sklede, na notranji površini je rjava glazura, na zunanji pa bela, zelena in rjava, vel.: 5,8x3,3 cm 1824. fragment ustja; inv. št. 97HR060/08, kv. 267,290, SE 004, gl. 70-90 cm, rdeče-rjavo žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rjavi delci, vel.: 3,5x2,5 cm 1825. fragment ustja; inv. št. 97HR060/10, kv. 290,297, SE 004, gl. 70-90 cm, rjavo žgano, izvihano in na zunanji strani rahlo odebeljeno ustje, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 4,0x2,9 cm 1826. fragment ostenja; inv. št. 97HR060/02, kv. 260,267, SE 004, gl. 70-90 cm, rdeče žgano ostenje lonca z ročajem okroglega preseka, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 5,5x2,8 cm, pr. roč. 1,4 cm 1827. fragment dna; inv. št. 97HR060/01, kv. 260,267, SE 004, gl. 70-90 cm, rjavo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 6,0x2,4 cm, ohr. v. 3,3 cm 1828. fragmant dna; inv. št. 97HR060/07, kv. 260,267, SE 004, rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 7,5x2,9 cm, ohr. v. 2,2 cm

416

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

417


TABELA 199 1829. fragment zajemalke; inv. št. 97HR060/20, gomila segment D, SE 004, ob Z profilu gomile, rjavo-črno žgan fragment zajemalke, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 4,5x3,9 cm 1830. fragment ostenja; inv. št. 97HR060/14, kv. 267,290, SE 004, ob Z profilu gomile, gl. 50-65 cm, rjavo-sivo žgano ostenje lonca z jezičastim izrastkom ali popriščem ročaja, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 4,7x4,5 cm 1831. fragment ročaja; inv. št. 97HR060/21, gomila segment D, SE 004, ob Z profilu gomile, rdeče žgan trakasti ročaj, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,7x2,9 cm 1832. fragment ostenja; inv. št. 97HR060/23, gomila segment D, SE 004, ob Z profilu gomile, rdeče-rjavo žgano ostenje z ostankom jezičastega izrastka ali ročaja, površine so črne, glini so primešani rdeči in beli delci, vel.: 5,9x3,8 cm 1833. fragment zajemalke; inv. št. 97HR060/19, kv. 259,268, SE 004, gl. 55 cm, rjavo-črno žgan dulec zajemalke s prevrtino za ročaj in del ostenja, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: pr. dulca 2,5 cm, ohr. d. 3,9 cm 1834. fragment pokrovke; inv. št. 97HR060/18, kv. 268,269, SE 004, gl. 55 cm, rdeče-črno žgan fragment novoveške pokrovke, rob je odebeljen, glini so primešani rjavi delci, vel.: 3,5x3,2 cm 1835. fragment pokrovke; inv. št. 97HR060/12, kv. 290,297, SE 004, gl. 65-90 cm, rjavo-črno žgan fragment novoveške pokrovke, vel.: 3,9x3,0 cm 1836. fragment dna; inv. št. 97HR060/16, kv. 268,269, SE 004, gl. 55 cm, rjavo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in večji rjavi delci, vel.: 4.4x3.2 cm, ohr. v. 3,9 cm 1837. fragment dna; inv. št. 97HR060/15, kv. 267,290, SE 004, gl. 55-70 cm, rjavo-črno žgano ravno, na zunanji strani rahlo poudarjeno dno in del ostenja lonca, glini so primešani rjavi delci, vel.: 4,2x2,6 cm, ohr. v. 1,9 cm 1838. fragment dna; inv. št. 97HR060/13, kv. 267,290, SE 004, gl. 55-70 cm, rdeče-rjavo žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi, beli in rdeči delci, vel.: 4,7x4,8 cm 1839. fragment dna; inv. št. 97HR060/22, gomila segment D, SE 004, ob Z profilu gomile, rjavo-sivo ravno dno lonca, glini so primešani večji kamenčki in rjavi delci, vel.: 6,8x4,5 cm

418

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

419


TABELA 200 1840. fragment ustja; inv. št. 97HR060/35, kv. 266, SE 004,006, nm.v. 241,03 m, rjavo-črno žgano, izvihano in odebeljeno ustje lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 2,4x2,3 cm 1841. fragment ustja; inv. št. 97HR060/30, kv. 237, SE 004, nm.v. 240,71-240,80 m, rdeče žgano ustje posode, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 3,6x2,6 cm 1842. fragment ustja; inv. št. 97HR060/32, kv. 243, SE 004, rdeče žgano ustje in ostenje novoveške sklede, na zunanji površini je ostanek bele glazure, na notranji pa ornament v beli in rjavi glazuri, vel.: 6.1x4.2 cm 1843. fragment ustja; inv. št. 97HR060/29, kv. 296, SE 004, nm.v. 240,95-240,42 m, rdeče žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,4x2,3 cm 1844. fragment ustja; inv. št. 97HR060/34, kv. 268, SE 004, gl. 25-40 cm, rdeče-črno žgano izvihano ustje in del vratu lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 4,5x2,7 cm 1845. fragment ustja; inv. št. 97HR060/25, kv. 290, SE 004, nm.v. 240,61-240,28 m, rdeče žgano, na notranji strani odebeljeno ustje sklede in del ostenja, glini so primešani rjavi delci, vel.: 4,1x4,0 cm 1846. fragment ustja; inv. št. 97HR060/33, kv. 261, SE 004, gl. 10-80 cm, rdeče žgano, uvihano ustje sklede in del ostenja, glini so primešani kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 2,8x2,6 cm 1847. fragment ročaja; inv. št. 97HR060/27, kv. 291, SE 004, nm.v. 240,21 m, rdeče žgan trakasti ročaj, glini so primešani rdeči delci, vel.: 3,5x2,3 cm 1848. fragment dna; inv. št. 97HR060/26, kv. 291, SE 004, nm.v. 240,21 m, rjavo-črno žgano, ravno dno in del ostenja novoveškega lonca, glini so primešani drobni kamenčki, vel.: 6,8x4,1 cm, ohr. v. 3,8cm 1849. fragment dna; inv. št. 97HR060/31, kv. 237, SE 004, nm.v. 240,71-240,83 m, rdeče-sivo žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 2,1x1,1 cm, ohr. v. 3,2 cm 1850. fragment ostenja; inv. št. 97HR060/36, kv. 266, SE 004,006, nm.v. 241,03 m, rdeče žgano ostenje novoveške sklede, na notranji strani je ornament v beli, rjavi in črni glazuri, vel.: 6,3x2,7 cm 1851. fragment dna; inv. št. 97HR060/24, kv. G1/D, SE 004, rdeče-sivo žgano, poudarjeno dno in del ostenja posode, glini so primšani kamenčki, beli in črni delci, vel.: 6,6-2,2 cm, ohr. v. 4,3 cm

420

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

421


TABELA 201 1852. fragment ustja; inv. št. 97HR060/42, kv. G1/C, SE 004, gl. 35-55 cm, rdeče žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 4,9x3,0 cm 1853. fragment ustja; inv. št. 97HR060/43, kv. G1/C, SE 004, gl. 35-55 cm, rdeče žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, rjavi in beli delci, vel.: 4,3x4,1 cm 1854. fragment ustja; inv. št. 97HR060/44, kv. G1/C, SE 004, gl. 35-55 cm, rdeče žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 4,5x3,8 cm 1855. fragment ustja; inv. št. 97HR060/37, kv. 266, SE 004,006, nm.v. 241,03 m, rjavo-sivo žgano, na notranji strani odebeljeno ustje in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 4,4x2,5 cm 1856. fragment ročaja; inv. št. 97HR060/47, kv. G1/C, SE 004, gl. 35-55 cm, rdeče-črno žgan ročaj ovalnega preseka, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,8x2,7 cm, pr. 1,9 cm 1857. fragment ročaja; inv. št. 97HR060/40, kv. 260, SE 004, rdeče žgan trakasti ročaj s popriščem, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: d. 5,6 cm, pr. 2,4 cm 1858. fragment ostenja; inv. št. 97HR060/38, kv. 266, SE 004,006, nm.v. 241,03 m, rjavo-sivo žgano ostenje z izrastkom, glini so primešani rjavi delci, vel.: 3,9x2,7 cm , deb. 2,2 cm 1859. fragment zajemalke; inv. št. 97HR060/48, kv. G1/C, SE 004, gl. 80-90 cm, rjavo žgan dulec zajemalke s predrtino za ročaj, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: pr. dulca 3,2 cm, ohr. d. 3,6 cm 1860. fragment ostenja; inv. št. 97HR060/45, kv. G1/C, SE 004, gl. 35-55 cm, rdeče-sivo žgano ostenje lonca z delom trakastega ročaja, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 7,3x5,2 cm, pr. roč. 3,0 cm 1861. fragment dna; inv. št. 97HR060/51, kv. G1/C, SE 004, gl. 80-90 cm, rdeče-sivo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,7x2,0 cm, ohr. v. 4,9 cm 1862. fragment dna; inv. št. 97HR060/46, kv. G1/C, SE 004, gl. 35-55 cm, rjavo-črno ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 4,1x1,2 cm, ohr. v. 2,4 cm

422

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

423


TABELA 202 1863. kamen; inv. št. 97HR060/53, kv. 296, SE 004, nm.v. 240,04 m, fragment kamnite sekire iz serpentinita, s sledovi obdelave, vel.: 6,7x4,6, deb. 3,4 cm 1864. kamen; inv. št. 97HR060/52, kv. 262, SE 004, gl. 25 cm, fragment kamnite sekire iz serpentinita, vel.: 5,1x2,5 cm, deb. 2,6 cm 1865. odbitek; inv. št. 97HR060/57, pri strganju, SE 004, kremenov odbitek, vel.: 1,4x1,3 cm 1866. kamen; inv. št. 97HR060/54, kv. 291, SE 004, nm.v. 240,77-240,51 m, fragment kamnite sekire iz serpentinita, s sledovi obdelave, vel.: 5,3x5,8 cm, deb. 2,0 cm 1867. kamen; inv. št. 97HR060/55, kv. 291, SE 004, nm.v. 241,51-240,22 m, fragment kamnite sekire iz serpentinita, s sledovi obdelave, vel.: 4,3x6,5 cm, deb. 2,2 cm 1868. odbitek; inv. št. 97HR060/56, kv. 262, SE 004, gl. 25-40 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,9 cm 1869. kamen; inv. št. 97HR060/58, kv. 266, SE 004,006, nm.v. 241,03 m, kamnito orodje s sledovi obdelave, vel.: 9,7x6,8 cm, deb. 4,7 cm 1870. odbitek; inv. št. 97HR060/59, kv. 289, SE 004, gl. 30-50 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,5 cm

424

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

425


TABELA 203 1871. kamen; inv. št. 97HR060/61, kv. 298, SE 004, nm.v. 240,99-240,54 m, kamnito orodje s sledovi obdelave, vel.: 7,8x6,9 cm, deb. 3,8 cm 1872. odbitek; inv. št. 97HR060/65, kv. 260,267, SE 004, gl. 80-100 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,7x2,6 cm 1873. odbitek; inv. št. 97HR060/63, kv. 232,239, SE 004, gl. 95 cm, kremenov odbitek, vel.: 4,1x3,9 cm 1874. odbitek; inv. št. 97HR060/62, kv. 291, SE 004, nm.v. 240,77-240,51 m, kremenov odbitek, vel.: 2,8x2,0 cm 1875. kamen; inv. št. 97HR060/64, kv. 260,267, SE 004, gl. 55-70 cm, fragment kamnitega orodja s sledovi obdelave, vel.: 7,3x5,3 cm, deb. 2,9 cm 1876. odbitek; inv. št. 97HR060/60, kv. 266, SE 004,006, nm.v. 241,03 m, kremenov odbitek, vel. 2,1x1,9 cm

426

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

427


TABELA 204 1877. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR058/05, kv. 260,267, segment gomile D, SE 004, rjava ilovica, gl. 80-100 cm, rjavo žgan fragment ustja lonca, narejen iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki in večji rjavi delci, vel.: 4,7x6,4 cm 1878. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR058/01, kv. 260/267, segment gomile D, SE 004, rjava ilovica, gl. 80-100 cm, rjavo žgan fragment ustja lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 3,1x3,2 cm 1879. fragment ustja posode; inv. št. 97HR058/04, kv. 260,267, segment gomile D, SE 004, rjava ilovica, gl. 80-100 cm, rjavo žgan fragment ustja posode z delom ostenja, narejen iz dobro prečiščene gline, v kateri so posamezni rjavi delci, vel.: 3,0x5,2 cm 1880. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR058/02, kv. 260,267, segment gomile D, SE 004, rjava ilovica, gl. 80-100 cm, rdeče-rjavo žgan fragment ustja lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, površina se otira, vel.: 3,0x3,6 cm 1881. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR058/03, kv. 260,267, segment gomile D, SE 004, rjava ilovica, gl. 80-100 cm, sivo-oker žgan fragment ustja lonca, narejen iz prečiščene gline, v kateri so posamezni rjavi in črni delci, površina je glajena, vel.: 2,2x3,9 cm 1882. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR058/07, kv. 260,267, segment gomile D, SE 004, rjava ilovica, gl. 80-100 cm, sivo žgan fragment ustja lonca z delom ostenja, narejen iz dobro prečiščene gline, površina se otira, vel.: 4,1x3,1 cm 1883. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR058/09, kv. 260,267, segment gomile D, SE 004, rjava ilovica, gl. 80-100 cm, rjavo žgan fragment ustja lonca, narejen iz dobro prečiščene gline, vel.: 2,3x4,5 cm 1884. fragment ostenja posode; inv. št. 97HR058/06, kv. 260,267, segment gomile D, SE 004, rjava ilovica, gl. 80-100 cm, sivo žgan fragment ostenja posode, na katerem je delno ohranjena jezičasta aplika, fragment ostenja je narejen iz dobro prečiščene gline, površina se otira, vel.: 2,8x3,7 cm 1885. fragment ostenja posode; inv. št. 97HR058/10, kv. 260,267, segment gomile D, SE 004, rjava ilovica, gl. 80-100 cm, rjavo-sivo žgan fragment ostenja posode, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, na zunanji strani je delno ohranjen ornament v obliki podolgovatih odtisov ali kratkih žlebov, vel.: 2,9x9,1 cm 1886. fragment ostenja posode; inv. št. 97HR058/11, kv. 260,267, segment gomile D, SE 004, rjava ilovica, gl. 80-90 cm, sivo-rjavo žgan fragment ostenja posode, narejen iz dobro prečiščene gline, na površini, ki se otira, je ohranjen ornament v obliki vbadanja, vel.: 3,0x3,3 cm 1887. fragment dna lonca; inv. št. 97HR058/08, kv. 260,267, segment gomile D, SE 004, rjava ilovica, gl. 80-100 cm, rjavo-črno žgan fragment ravnega dna lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki in črni delci, vel.: 5,5x2,8 cm

428

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

429


TABELA 205 1888. fragment dna lonca; inv. št. 97HR058/14, kv. 260,267, segment gomile D, SE 004, rjava ilovica, gl. 80-100 cm, rjavo žgan fragment ravnega dna lonca z delom ostenja, tik nad dnom je delno ohranjen ročaj ovalnega preseka, narejen iz gline, v kateri so tudi večji kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, površina je glajena, vel.: 9,7x2,2 cm, ohr. v. 6,8 cm, pr. roč. 1,8 cm 1889. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR058/15, kv. 276,290, segment gomile D, SE 004, rjava ilovica, gl. 80-100 cm, rjavo žgan fragment ustja lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 2,6x4,2 cm 1890. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR058/16, kv. 267,290, rjava ilovica, gl. 80-100 cm, rjavo žgan fragment ustja lonca z delom ostenja, narejen iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki in črni delci, vel: 4,3x2,5 cm 1891. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR058/17, kv. 267,290, segment gomile D, SE 004, rjava ilovica, gl. 80-100 cm, rjavo-črno žgan fragment ustja lonca, narejen iz slabo prečiščene gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, črni in beli delci, vel.: 4,9x5,8 cm 1892. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR058/18, kv. 267,290, segment gomile D, SE 004, rjava ilovica, gl. 80-100 cm, rjavo-sivo žgan fragment ustja lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki in črni delci, vel.: 2,2x2,4 cm 1893. fragment ustja posode; inv. št. 97HR058/19, kv. 267,290, segment gomile D, SE 004rjava ilovica, gl. 85-100 cm, sivo žgan fragment ustja ali noge posode, narejen iz gline, v kateri so črni in rjavi delci, vel.: 2,3x3,3 cm 1894. fragment ročaja; inv. št. 97HR058/13, kv. 260,267, segment gomile D, SE 004, rjava ilovica, gl. 80-100 cm, rjavočrno žgan fragment trakastega ročaja lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,0x4,1 cm 1895. fragment ročaja; inv. št. 97HR058/12, kv. 260,267, segment gomile D, SE 004rjava ilovica, gl. 80-100 cm, rjavo žgan fragment ročaja ovalnega preseka, narejen iz prečiščene gline, vel.: 3,1x2,1 cm 1896. fragment ročaja; inv. št. 97HR058/21, kv. 267,290, segment gomile D, SE 004, rjava ilovica, gl. 85-100 cm, rjavo žgan fragment ročaja posode, narejen iz dobro prečiščene gline, fragment ročaja lahko pripada halštatski posodi, vel.: 3,2x2,0 cm, pr. roč. 1,0 cm 1897. fragment dna lonca; inv. št. 97HR058/23, kv. 290,297, segment gomile D, SE 004, rjava ilovica, gl. 95-100 cm, rdeče-rjavo žgan fragment dna in del ostenja lonca, narejen iz slabše prečiščene gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, večja količina rjavih in črnih delcev, vel.: 7,7x3,6 cm, ohr. v. 2,8 cm 1898. fragment dna lonca; inv. št. 97HR058/20, kv. 267,290, segment gomile D, SE 004, rjava ilovica, gl. 85-100 cm, rjavo žgan fragment dna lonca, narejen iz slabše prečiščene gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 3,7x1,8 cm, ohr. v. 1,7 cm

430

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

431


TABELA 206 1899. fragment ustja posode; inv. št. 97HR058/29, segment gomile C, SE 004, rjava ilovica, gl. 120 cm, rjavo žgan fragment ustja posode, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki in črni delci, glajena površina se lušči, vel.: 5,8x7,6 cm 1900. fragment ostenja posode; inv. št. 97HR058/28, segment gomile C, SE 004, rjava ilovica, gl. 120 cm, rjavo žgan fragment ostenja posode z delno ohranjeno plastično apliko, ostenje je narejeno iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi, beli in črni delci, vel.: 8,2x4,3 cm 1901. fragment pokrovke; inv. št. 97HR058/25, kv. 297,318, segment gomile D, SE 004, rjava ilovica, gl. 85-100 cm, sivo žgan fragment pokrovke, narejen iz gline, v kateri so črni in beli delci, fragment pokrova lahko pripada halštatskemu obdobju, vel.: 5,3x6,2 cm 1902. fragment ročaja; inv. št. 97HR058/24, kv. 290,297, segment gomile D, SE 004, gl. 120 cm, rjava ilovica, rjavo žgan fragment usločenega trakastega ročaja, narejen iz prečiščene gline, fragment pripada halštatski skodeli, vel.: 3,9x2,8 cm 1903. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR058/22, kv. 267,290, segment gomile D, SE 004, rjava ilovica, gl. 85-100 cm, rjavo-sivo žgan fragment ustja lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki in črni delci, vel.: 3,1x4,2 cm 1904. kamen; inv. št. 97HR058/30, kv. 260,267, segment gomile D, SE 004, rjava ilovica, gl. 80-100 cm, fragment dobro glajene manjše kamnite sekire, narejene iz serpentinita, vel.: 3,5x3,6 cm, deb. 1,4 cm 1905. fragment dna lonca; inv. št. 97HR058/27, kv. 261,266, segment gomile C, SE 004rjava ilovica, gl. 90 cm, črno žgan fragment dna lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki in posamezni črni delci, površina je rjava, vel.: 6,4x2,6 cm, ohr. v. 2,2 cm 1906. fragment dna lonca; inv. št. 97HR058/26, kv. 261,266, segment gomile D, SE 004, rjava ilovica, gl. 90 cm, rjavočrno žgan fragment ravnega dna lonca, narejen iz slabo prečiščene gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 6,1x5,9 cm

fragment dna lonca; inv. št. 97HR058/14

432

fragment ostenja posode; inv. št. 97HR058/28

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

kamen; inv. št. 97HR058/30

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

433


TABELA 207 1907. fragment ustja posode; inv. št. 97HR059/06, kv. 260, SE 005, nm. v. 241,25 m, rjavo žgan fragment ustja z delom ostenja posode, narejen iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 5,3x6,1 cm 1908. fragment zajemalke; inv. št. 97HR059/01, kv. 267, SE 005, rjavo-črno žgan fragment zajemalke, narejen iz prečiščene gline, v kateri so posamezni črni delci, dulec za nasaditev je kratek in predrt, vel.: 4,9x3,7 cm, ohr. v. 5,0 cm, pr. dulca 2,7 cm 1909. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR059/02, kv. 290, SE 005, nm. v. 241,13-241,02 m, oker žgan fragment izvihanega ustja novoveškega lonca, vel.: 2,8x6,5 cm 1910. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR059/04, kv. 290, SE 005, nm. v. 241,13-241,02 m, rjavo-črno žgan fragment ustja lonca, narejen iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, beli in rjavi delci, vel.: 2,2x4,0 cm 1911. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR059/05, kv. 260, SE 005, rjavo žgan fragment ustja lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki in beli delci, vel.: 2,6x2,5 cm 1912. fragment ročaja; inv. št. 97HR059/09, kv. 266, SE 005, nm. v. 241,78-241,65 m, rjavo žgan fragment trakastega ročaja lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 3,5x3,5 cm 1913. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR059/08, kv. 266, SE 005, nm. v. 241,78-241,65 m, rjavo-sivo žgan fragment ustja lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: 1,8x3,5 cm 1914. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR059/07, kv. 260, SE 005, nm. v. 241,25 m, rjavo-sivo žgan fragment ustja lonca, narejen iz gline, v kateri so rjavi in beli delci, vel.: 2,2x2,3 cm 1915. fragment dna lonca; inv. št. 97HR059/11, kv. 267, SE 005, nm. v. 241,78-241,65 m, rjavo žgan fragment dna z delom ostenja lonca, narejen iz gline, v kateri so posamezni črni delci, vel.: 4,1x1,6 cm, ohr. v. 2,5 cm 1916. fragment dna lonca; inv. št. 97HR059/10, kv. 267, SE 005, nm. v. 241,78-241,65 m, rjavo žgan fragment ravnega dna lonca z delom ostenja, narejen iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 5,1x2,1 cm, ohr. v. 4,5 cm 1917. fragment dna lonca; inv. št. 97HR059/03, kv. 290, SE 005, nm. v. 241,13-214,02 m, rjavo žgan fragment ravnega dna novoveškega lonca, vel:: 5,7x5,2 cm, ohr. v. 1,7 cm

434

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

435


TABELA 208 1918. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR059/14, kv. 267, SE 005, nm. v. 241,78-241,65 m, rjavo žgan fragment ostenja lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki ter posamezni beli, črni in rjavi delci, vel.: 3,1x3,7 cm 1919. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR059/15, kv. 267, SE 005, nm. v. 241,78-241,65 m, rjavo žgan fragment ustja lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 1,6x2,2 cm 1920. fragment ostenja posode; inv. št. 97HR059/17, kv. 267, SE 005, nm. v. 241,78-241,65 m, rjavo žgan fragment ostenja posode, narejen iz prečiščene gline, na površini, ki je črne barve, je ohranjen ornament, izdelan v tehniki vbadanja, vel.: 2,0x1,7 cm 1921. fragment ročaja; inv. št. 97HR059/16, kv. 267, SE 005, nm. v. 241,78-241,65 m, rjavo-sivo žgan fragment večjega sploščenega ročaja posode, površina je siva, vel.: d. 3,9 cm, š. 4,2 cm 1922. fragment ostenja posode; inv. št. 97HR059/13, kv. 267, SE 005, nm. v. 241,78-241,65 m, rjavo žgan fragment ostenja in del ravnega dna posode, narejen iz dobro prečiščene gline, v kateri so rjavi delci, površina se otira, vel.: 2,7x3,5 cm 1923. fragment dna lonca; inv. št. 97HR059/12, kv. 267, SE 005, nm. v. 241,78-241,65 m, rjavo žgan fragment ravnega dna lonca, narejen iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki ter črni delci, površina na notranji in zunanji strani je črna, vel.: pr. 8,2 cm, ohr.v. 2,7 cm 1924. kamen; inv. št. 97HR059/18, kv. 260, SE 005, gl. 140 cm, kamen iz serpentinita s sledovi obdelave, vel.: 11,0x5,7 cm, deb. 3,1 cm 1925. odbitek; inv. št. 97HR059/19, kv. 267, SE 005, nm. v. 241,65-241,78 m, kremenov odbitek, vel.: 2,5x1,1 cm

fragment ostenja posode; inv. št. 97HR059/17 436

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

437


TABELA 209 1926. fragment lonca; inv. št. 97HR063/06, kv. 260,267, rjava ilovica, gl. 135 cm, rjavo-črno žgano ustje lonca in del ostenja z ročajem, glini je primešano veliko kamenčkov in rjavih delcev, vel.: 7,8x7,6 cm, pr. roč. 1,7 cm 1927. fragment sklede; inv. št. 97HR063/01, kv. 260,267, rjava ilovica, gl. 135 cm, rdeče žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rjavi delci, vel.: 6,5x4,3 cm 1928. fragment ustja; inv. št. 97HR063/02, kv. 260,267, rjava ilovica, gl. 135 cm, rdeče žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rjavi delci, vel.: 3,0x2,9 cm 1929. fragment ustja; inv. št. 97HR063/03, kv. 260,267, rjava ilovica, gl. 135 cm, rjavo-črno žgano uvihano ustje in del ostenja, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 2,9x2,3 cm 1930. fragment ustja; inv. št. 97HR063/04, kv. 260,267, rjava ilovica, gl. 135 cm, rdeče žgano ustje posode in del ostenja, glini so primešani beli delci, vel.: 3,9x2,1 cm 1931. fragment dna; inv. št. 97HR063/10, kv. 260,267, rjava ilovica, gl. 135 cm, rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,7x3,5 cm, ohr. v. 2,1 cm 1932. fragment ostenja; inv. št. 97HR063/05, kv. 260,267, rjava ilovica, gl. 135 cm, rdeče žgano ostenje z delom dna, glini so primešani večji kamenčki in večji rjavi delci, vel.: 3,0x1,2 cm, ohr. v. 3,0 cm 1933. fragment dna; inv. št. 97HR063/08, kv. 260,267, rjava ilovica, gl. 135 cm, rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,7x3,1, 3,2 cm 1934. fragment dna; inv. št. 97HR063/09, kv. 260,267, rjava ilovica, gl. 135 cm, rdeče žgano ravno, na zunanji strani nekoliko razširjeno dno in del ostenja lonca, glini je primešano nekaj kamenčkov in rjavih delcev, vel.: 6,2x1,9 cm, ohr. v. 4,0 cm 1935. fragment dna; inv. št. 97HR063/07, kv. 260,267, rjava ilovica, gl. 135 cm, rdeče žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,2x2,0 cm, ohr. v. 2,0 cm fragment lonca; inv. št. 97HR063/06

438

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

439


TABELA 210 1936. fragment sklede; inv. št. 97HR063/17, kv. 267,290, rjavo-siva ilovica, gl. 135 cm, rdeče žgano ustje, ki prehaja v držaj in del ostenja, glini je primešano veliko kamenčkov in črnih delcev, del.: 7,4x4,2 cm, pr. držaja 1,6 cm 1937. fragment ostenja; inv. št. 97HR063/15, kv. 260,267, rjavo-siva ilovica, gl. 135 cm, rdeče-črno žgano ostenje sklede, glini so primešani kamenčki, rdeči in rjavi delci, vel.: 6,3x5,6 cm 1938. fragment dna; inv. št. 97HR063/13, kv. 260,267, rjavo-siva ilovica, gl. 135 cm, rjavo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,8x1,5 cm, ohr. v. 3,3 cm 1939. fragment ročaja; inv. št. 97HR063/16, kv. 260,267, rjavo-siva ilovica, gl. 135 cm, rjavo-sivo žgan ročaj ovalnega preseka, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 4,4x3,2 cm 1940. fragment dna; inv. št. 97HR063/12, kv. 260,267, rjavo-siva ilovica, gl. 135 cm, rdeče žgano ravno dno, glini je primešano veliko kamenčkov, vel.: 4,0x3,4 cm, ohr. v. 1,2 cm 1941. fragment dna; inv. št. 97HR063/14, kv. 260,267, rjavo-siva ilovica, gl. 135 cm, rdeče žgano ravno dno lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,1x2,6 cm, ohr. v. 1,6 cm 1942. fragment dna; inv. št. 97HR063/11, kv. 260,267, rjavo-siva ilovica, gl. 135 cm, rdeče žgano ravno dno, glini je primešano veliko kamenčkov in rjavih delcev, vel.: 3,0x2,5 cm, ohr.v. 1,2 cm

fragment sklede; inv. št. 97HR063/17 440

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

441


TABELA 211 1943. fragment lonca; inv. št. 97HR063/22, kv. 290, rjavo-siva ilovica, nm.v. 240,24-240,12 m, rdeče-rjavo-črno žgano ostenje z ročajem, glini je primešano veliko večjih kamenčkov in rjavih delcev, vel.: 7,3x7,1 cm, pr. roč. 2,5 cm 1944. držaj posode; inv. št. 97HR063/23, kv. 260, rjavo-siva ilovica, gl. 135 cm, rdeče-sivo žgan držaj okroglega preseka, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: pr. 2,8 cm, dolž???. 3,0 cm 1945. fragment dna; inv. št. 97HR063/20, kv. 267,290, rjavo-siva ilovica, gl. 135 cm, rjavo žgano ravno dno in del ostenja, glini so primešani kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,8x3,5 cm, ohr. v. 3,0 cm 1946. fragment dna; inv. št. 97HR063/21, kv. 290, rjavo-siva ilovica, nm.v. 240,24-240,12 m, rdeče žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki, večji rjavi, črni in beli delci, vel.: 7,6x5,2 cm, ohr. v. 3,6 cm 1947. fragment dna; inv. št. 97HR063/18, kv. 267,290, rjavo-siva ilovica, gl. 135 cm, rdeče-sivo žgano, na zunanji strani poudarjeno dno in del ostenja lonca, glini je primešano veliko kamenčkov in rjavih delcev, vel.: 4,1x1,7 cm, ohr. v. 2,8 cm 1948. fragment dna; inv. št. 97HR063/24, kv. 260, rjavo-siva ilovica, gl. 135 cm, rdeče žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in večji rjavi delci, vel.: 7,2x2,5 cm, ohr. v. 3,0 cm

442

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

443


TABELA 212 1949. fragment ustja; inv. št. 97HR063/27, kv. 260, rjavo-siva ilovica, gl. 135 cm, rdeče žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani rjavi delci, vel.: 7,6x4,3 cm 1950. fragment ustja; inv. št. 97HR063/26, kv. 260, rjavo-siva ilovica, gl. 135 cm, rjavo-sivo žgano, rahlo uvihano in ravno prirezano ustje sklede in del ostenja, glini so primešani kamenčki, vel.: 5,1x4,0 cm 1951. fragment ustja; inv. št. 97HR063/28, kv. 260, rjavo-siva ilovica, gl. 135 cm, rdeče žgan fragment izvihanega ustja in del ostenja, glini so primešani rjavi delci, vel.: 5,4x3,5 cm 1952. fragment zajemalke; inv. št. 97HR063/29, kv. 260, rjavo-siva ilovica, gl. 135 cm, rdeče-črno žgan fragment zajemalke, glini je primešano malo kamenčkov, rjavi in črni delci, vel.: 5,4x3,5 cm 1953. fragment ustja; inv. št. 97HR063/25, kv. 260, rjavo-siva ilovica, gl. 135 cm, rjavo-črno žgano uvihano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 2,1x1,8 cm 1954. fragment dna; inv. št. 97HR063/19, kv. 267,290, rjavo-siva ilovica, gl. 135 cm, rdeče-sivo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini je primešano veliko kamenčkov in rjavih delcev, vel.: 3,8x2,3 cm, ohr. v. 3,5 cm

444

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

445


TABELA 213 1955. kamen; inv. št. 97HR069/01, kv. 259, J4D, nm.v. 240,75 m, kamen s sledovi obdelave, vel.: 4,5x4,8 cm, deb. 1,8 cm 1956. odbitek; inv. št. 97HR070/01, kv. 268-267, J28D, kremenov odbitek, vel.: 2,3x1,3 cm 1957. odbitek; inv. št. 97HR072/01, kv. 187, J15/SE 019, gl. 30 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,0 cm 1958. odbitek; inv. št. 97HR071/01, kv. 185, J20/24, gl. 25 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,8x0,8 cm 1959. kamen; inv. št. 97HR073/01, kv. 232,239, J1, gl. 95 cm, fragment kamna-orodja, vel.: 9,5x8,0 cm, deb. 5,7 cm

odbitek; inv. št. 97HR072/01 446

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

kamen; inv. št. 97HR073/01 ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

447


TABELA 214 1960. fragment ustja; inv. št. 97HR024/04, kv. 320, SE 001, gl. 0-20 cm, rdeče žgano, uvihano in odebeljeno ustje ter del ostenja novoveške sklede, na površinah so ostanki barvne glazure, vel.: 2,1x6,3 cm 1961. fragment ustja; inv. št. 97HR024/06, kv. 345, SE 001, gl. 0-20 cm, rdeče žgano izvihano ustje in del ostenja novoveškega lonca, vel.: 2,8x4,7 cm 1962. fragment ustja; inv. št. 97HR024/07, kv. 370, SE 001, gl. 0-20 cm, rdeče-sivo žgano izvihano ustje in del ostenja novoveškega lonca, vel.: 3,7x4,6 cm 1963. fragment ustja; inv. št. 97HR024/05, kv. 320, SE 001, gl. 0-20 cm, rjavo žgano izvihano ustje in del ostenja novoveške sklede, na notranji površini je zelena glazura, vel.: 2,0x3,8 cm 1964. fragment noge posode; inv. št. 97HR024/03, kv. 321, SE 001, gl. 0-20 cm, fragment trebušaste noge posode, narejen iz dobro prečiščene gline, vel.: 5,6x6,1 cm 1965. odbitek; inv. št. 97HR024/01, SE 001, gl. 20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,5x1,7 cm, deb. 0,8 cm 1966. odbitek; inv. št. 97HR024/02, kv. 321, SE 001, nm.v. 240,55 m, kremenov odbitek, vel.: 2,5x1,9 cm, deb. 0,5 cm

odbitek; inv. št. 97HR024/02 448

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

449


TABELA 215 1967. piščal; inv. št. 97HR025/08, kv. 319, SE 005, gl. 10 cm, lončena novoveška barvana piščal v obliki ptička 1968. fragment ustja; inv. št. 97HR022/07, kv. 318, SE 006, izvihano ustje novoveškega lonca, vel.: 3,7x4,8 cm 1969. fragment ustja; inv. št. 97HR022/02, kv. 318, SE 006, rdeče-oker žgano ustje in del ostenja posode, glini so primešani kamenčki, rjavi in rdeči delci, vel.: 4,0x2,3 cm 1970. fragment dna; inv. št. 97HR022/04, kv. 318, SE 006, rjavo-sivo žgano ravno dno in del ostenja lonca¬, glini so primešani rdeči in rjavi delci, vel.: š. 2,8, ohr. v. 3,2 cm 1971. fragment zajemalke; inv. št. 97HR022/05, kv. 318, SE 006, rdeče-sivo žgan dulec zajemalke z vidno odprtino za nasaditev, glini so primešani črni delci, vel.: 3,8x3,3 cm 1972. fragment ostenja; inv. št. 97HR022/03, kv. 318, SE 006, rjavo-sivo-črno žgano ostenje lonca, glini so primešani črni delci, vel.: 4,6x5,2 cm 1973. odbitek; inv. št. 97HR022/06, kv. 318, SE 006, kremenov odbitek, vel.: 2,6x2,9 cm 1974. odbitek; inv. št. 97HR022/01, kv. 318, SE 006, nm.v. 240,80 m, kremenov odbitek, vel.: 2,0x1,2 cm

piščal; inv. št. 97HR025/08

odbitek; inv. št. 97HR022/01

450

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

451


TABELA 216 1975. fragment ustja; inv. št. 97HR023/07, kv. 320, SE 007, rjavo žgano izvihano ustje novoveškega lonca, vel.: 2,8x6,6 cm 1976. fragment ustja; inv. št. 97HR023/01, kv. 322, SE 007, gl. 35-50 cm, rdeče žgano ustje in del ostenja sklede, glini so primešani kamenčki, rjavi in rdeči delci, vel.: 2,0x4,5 cm 1977. lončena pipa; inv. št. 97HR025/09, kv. 320, SE 007, rdeče-črno žgana pipa, glini so primešani rjavi in rdeči delci, na zunanji strani je ornament: kročci med vrezanimi črtami, vel.: pr. ustja 3,1 cm, pr. najv. oboda 3,2 cm, v. 3,2 cm 1978. fragment ustja; inv. št. 97HR023/06, kv. 343, SE 007, rdeče-rjavo žgano, rahlo uvihano ustje sklede, glini so primešani kamenčki in črni delci, vel.: 4,9x3,8 cm 1979. fragment ostenja; inv. št. 97HR023/05, kv. 318/319, SE 007, rjavo-črno žgano ostenje posode, glini so primešani beli, rdeči in črni delci, vel.: 4,3x5,3 cm 1980. fragment ustja; inv. št. 97HR023/02, kv. 322/323/344/345, SE 007, rjavo-črno žgano ostenje posode, na notranji površini je ostanek neke snovi, glini so primešani kamenčki, rdeči in beli delci, vel.: 4,1x2,8 cm 1981. kamen; inv. št. 97HR023/04, kv. 344, SE 007, nm.v. 240,06, kamnito orodje, vel.: 9,9x7,7 cm, deb. 5,0cm 1982. kamen; inv. št. 97HR023/03, kv. 322, SE 007, gl. 35-50 cm, fragment kamnitega orodja, vel.: 3,7x4,0 cm, deb. 2,8 cm

fragment ostenja; inv. št. 97HR023/05

452

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

453


TABELA 217 1983. fragment ustja; inv. št. 97HR025/10, kv. 341, SE 001, gl. 0-20 cm, sivo žgano ustje novoveške posode, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 3,4x3,5 cm 1984. fragment ustja; inv. št. 97HR025/13, kv. 350,369,368, SE 010, rjavo žgano ustje novoveške posode, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 2,4x5,2 cm 1985. fragment ustja; inv. št. 97HR025/14, kv. 352, SE 001, gl. 0-20 cm, rjavo žgano ustje novoveške posode, glini so primešani rjavi delci, vel.: 2,5x4,1 cm 1986. fragment ustja; inv. št. 97HR025/04, kv. 367, SE 001, gl. 0-20 cm, rjavo-sivo žgano uvihano ustje skodelice, glini so primešani črni in rjavi delci, vel.: 1,6x2,9 cm 1987. fragment ustja; inv. št. 97HR025/11, kv. 343, SE 001, gl. 0-20 cm, rjavo-črno žgano ustje novoveškega lonca, glini so primešani rjavi delci, vel.: 3,4x5,7 cm 1988. fragment dna; inv. št. 97HR025/12, kv. 343, SE 001, gl. 0-20 cm, rdeče žgano ravno dno in del ostenja novoveškega lonca, glini so primešani rjavi in črni delci, vel.: 5,2x2,8 cm, ohr. v. 2,5 cm 1989. kamen; inv. št. 97HR025/02, kv. 351, SE 001, gl. 0-20 cm, fragmentirana kamnita sekira, narejena iz serpentinita, na površini je sled uporabe in glajenja, vel.: 7,6x4,5 cm, deb. 2,0 cm 1990. odbitek; inv. št. 97HR025/01, kv. 325, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,1x1,9 cm, deb. 0,7 cm 1991. odbitek; inv. št. 97HR025/03, kv. 354, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek trikotnega preseka, vel.: 1,8x1,2 cm, deb. 1,0 cm 1992. odbitek; inv. št. 97HR025/05, kv. 351, SE 010, kremenovo orodje na klini sploščenega trikotnega preseka, vel.: 1,7x1,1 cm, deb. 0,4 cm 1993. fragment dna lonca; inv. št. 97HR025/07, kv. 367, SE 015, rjavo žgan fragment nekoliko vbočenega dna lonca, narejen iz gline, v kateri so črni in beli delci, dno lahko pripada halštatskemu obdobju, vel.: 11,7x13,0 cm

454

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

455


TABELA 218 1994. fragment ustja; inv. št. 97HR026/14, kv. 329,333, SE 001, gl. 20 cm, črno žgan fragment ravno izvihanega ustja novoveškega lonca, vel.: 4,2x1,7 cm 1995. fragment ustja; inv. št. 97HR026/15, kv. 331, SE001, gl. 20-25 cm, rdeče žgan fragment ustja novoveškega lonca, na zunanji površini je temno rjava glazura, vel.: 7,8x3,2 cm 1996. fragment pokrovke; inv. št. 97HR026/12, kv. 329,333, SE 001, gl. 20 cm, rdeče žgan del pokrovke z gumbastim držajem, vel.: 3,4x3 cm, pr. gumba 3,5 cm 1997. fragment držaja; inv. št. 97HR026/11, kv. 308, SE 001, gl. 0-20 cm, držaj porcelanaste posode, vel.: 5,0x2,2 cm, deb. 1,4 cm 1998. fragment pokrova; inv. št. 97HR026/09, kv.001, SE 001, fragment rjavo-sivo žgane novoveške pokrovke, narejene iz gline, v kateri je sljuda in večja količina črnih ter rjavih delcev, vel.: 4,7x4,5 cm, ohr. v. 3,1 cm 1999. fragment dna lonca; inv. št. 97HR026/08, kv. 311, SE 001, fragment rjavo-sivo žganega, ravnega dna lonca, narejen iz gline, v kateri so črni, rjavi in rdeči delci, na zunanji strani je delno ohranjen ornament v kombinaciji vreza in vbadanja, vel.: 3,7x2,3 cm, ohr. v. 1,4 cm 2000. fragment noge; inv. št. 97HR026/16, kv. 360, SE 001, gl. 0-20 cm, rdeče žgani fragment noge posode, na zunanji površini je zelena glazura, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: pr. 4,9, ohr. v. 1,8 cm 2001. odbitek; inv. št. 97HR026/01, kv. 308 in 311, SE 001, gl. 25 cm, kremenov odbitek ali orodje, ki ima na enem delu retuše, vel.: 3,0x2,3 cm, deb. 0,7 cm 2002. fragmentirana pokrovka; inv. št. 97HR026/07, kv. 310, SE 002, gl. 30-50 cm, fragmentirana novoveška pokrovka, rjavo-črno žgana, narejena iz gline, v kateri so črni in rjavi delci, vel.: 9,8x6,2 cm 2003. fragment dna lonca; inv. št. 97HR026/06, kv. 309, SE 002, gl. 30-50 cm, sivo-črno žgan fragment ravnega dna lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki in črni delci, vel.: 3,5x2,6 cm, ohr. v. 1,8 cm 2004. odbitek; inv. št. 97HR026/03, kv. 309, SE 002, gl. 30-50 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,3x1,5 cm, deb. 0,9 cm

fragment dna lonca; inv. št. 97HR026/08

456

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

457


TABELA 219 2005. odbitek; inv. št. 97HR027/01, kv. 388, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 1,4x2,0 cm, deb. 0,5 cm 2006. odbitek; inv. št. 97HR027/02, kv. 390, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,1x2,8 cm, deb. 1,2 cm 2007. odbitek; inv. št. 97HR027/04, kv. 412, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 7,6x7,0 cm, deb. 3,5 cm 2008. odbitek; inv. št. 97HR027/08, kv. 413, SE 001, gl. 30 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,8x1,6 cm, deb. 0,5 cm 2009. odbitek; inv. št. 97HR027/15, kv. 416, SE 001, gl. 20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,7x2,1 cm, deb. 0,9 cm 2010. fragment jagode; inv. št. 97HR027/20, kv. 409, SE 001, gl. 0-20 cm, fragment kroglaste steklene perle črne barve, vel.: v. 0,9 cm, pr. 1,0 cm 2011. fragment pokrova; inv. št. 97HR027/21, kv. 412, SE 001, gl. 23 cm, rjavo žgan fragment keramičnega novoveškega pokrova, ohranjen je gumbast držaj, vel.: ohr. v. 2,5 cm, pr. držaja 4,2 cm 2012. fragment ustja latvice; inv. št. 97HR027/22, kv. 417, SE 002, gl. 40 cm, črno žgan fragment ustja z delom ostenja latvice, narejen iz gline, v kateri so črni in rjavi delci, površina je porozna, rjave barve, vel.: 3,2x3,7 cm 2013. fragment dna lonca; inv. št. 97HR027/24, kv. 386, SE 001, gl. 0-20 cm, oker-sivo žgan fragment z delom ostenja novoveškega lonca, v glini so rjavi in črni delci, vel.: 5,0x1,8 cm, ohr. v. 3,8 cm

458

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

459


TABELA 220 2014. brus ; inv. št. 97HR027/27, kv. 393, SE 001, gl. 0-20 cm, obdelan kamen, verjetno amfibolit, s sledjo glajenja na vseh štirih straneh, kvadratni presek, vel.: d. 6,7 cm, v. 1,2 cm, š. 1,0 cm 2015. ost; inv. št. 97HR027/26, kv. 393, SE 001, gl. 0-20 cm, ošiljena kamnita ost s sledjo glajenja na površini, vel.: d. 4,8 cm, pr. 0,6 cm 2016. orodje; inv. št. 97HR027/30, kv. 408, SE 001, gl. 20 cm, strgalo je narejeno iz kremna, na širšem delu ima zelo strme retuše, vel.: 2,7x2,0 cm, deb. 2,5 cm 2017. kamen; inv. št. 97HR027/31, kv. 416, SE 001, gl. 0-20 cm, glajen kamen - gladilo, vel.: 4,8x4,0 cm, deb. 2,8 cm 2018. kamen; inv. št. 97HR028/82, kv. 406, SE 001, gl. 0-20 cm, fragment kamna s sledjo uporabe, vel.: 6,3x5,1 cm, deb. 1,3 cm

ost; inv. št. 97HR027/26

orodje; inv. št. 97HR027/30 460

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

461


TABELA 221 2019. odbitek; inv. št. 97HR027/11, kv. 414, SE 002, kremenov odbitek, vel.: 3,5x2,6 cm, deb. 0,8 cm 2020. odbitek; inv. št. 97HR027/07, kv. 412a, SE 002, gl. 30 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,4x2,0 cm, deb. 0,6 cm 2021. odbitek; inv. št. 97HR027/05, kv. 412, SE 002, kremenov odbitek trikotnega preseka, vel.: 2,5x1,1 cm, deb. 0,5 cm 2022. jedro; inv. št. 97HR027/12, kv. 414, SE 002, kremenovo jedro z ohranjenim hrbtom, na površini je sled odbijanja, vel.: 3,1x2,9 cm, deb. 1,6 cm 2023. klina; inv. št. 97HR027/19, kv. 417, SE 002, usločena kremenova klina trikotnega preseka, vel.: 3,2x1,2 cm, deb. 0,5 cm 2024. strgalo; inv. št. 97HR027/28, kv. 437, SE 002, kremenovo strgalo s strmimi retušami na ožjem delu, na strgalu je ostanek hrbta, vel.: 2,9x2,4 cm, deb. 1,1 cm 2025. odbitek; inv. št. 97HR027/14, kv. 415, SE 002, kremenov odbitek ali fragment orodja, vel.: 1,1x1,4 cm, deb. 0,5 cm 2026. izvrtek; inv. št. 97HR027/29, kv. 412, SE 007, poškodovan izvrtek kamnite sekire iz serpentinita, vel.: v. 1,0 cm, pr. 1,1-1,2 cm

strgalo; inv. št. 97HR027/28 462

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

463


TABELA 222 2027. orodje; inv. št. 97HR028/05, kv. 401, SE 001, fragmentirano kremenovo orodje na klini, vel.: 2,1x1,7 cm, deb. 0,6 cm 2028. odbitek; inv. št. 97HR028/12, kv. 405, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,0x1,7 cm, deb. 0,6 cm 2029. odbitek; inv. št. 97HR028/13, kv. 418, SE 001, kremenov odbitek ali orodje na klini, vel.: 3,3x2,0 cm, deb. 1,1 cm 2030. odbitek; inv. št. 97HR028/24, kv. 431, SE 001, gl. 5-10 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,4x1,8 cm, deb. 0,8 cm 2031. odbitek; inv. št. 97HR028/27, kv. 431, SE 001, 5-10 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,0x1,1 cm, deb. 0,9 cm 2032. odbitek; inv. št. 97HR028/28, kv. 431, SE 001, kremenov odbitek, vel.: 2,3x2,2 cm, deb. 1,2 cm 2033. odbitek; inv. št. 97HR028/30, kv. 431, SE 001, gl. 10 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,8x1,2 cm, deb. 0,4 cm 2034. fragment dna; inv. št. 97HR028/41, kv. 431, SE 001, gl. 0-20 cm, rjavo žgan fragment ravnega dna in del ostenja novoveškega lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel: 3,3x1,6 cm, ohr. v. 2,0 cm

orodje; inv. št. 97HR028/05

464

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

odbitek; inv. št. 97HR028/13

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

465


TABELA 223 2035. odbitek; inv. št. 97HR028/43, kv. 404, SE 001, gl. 25 cm, kremenov odbitek ali jedro, vel.: 4,8x3,5, deb. 2,2 cm 2036. kamen; inv. št. 97HR028/83, kv. 431, SE 001, gl. 0-20 cm, fragment kamnitega orodja, vel.: 4,5x4,0 cm 2037. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR028/56, kv. 404, SE 001, sivo žgan fragment ustja lonca, narejen iz gline, v kateri so črni delci, vel.: 2,7x3,0 cm 2038. fragment dna lonca; inv. št. 97HR028/57, kv. 418, SE 001, gl. 0-20 cm, sivo žgan fragment dna lonca z delom ostenja, narejen iz slabo prečiščene gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 5,1x2,3 cm, ohr. v. 2,2 cm 2039. fragment ostenja z držajem; inv. št. 97HR028/62, kv. 404, SE 002, gl. 30 cm, črno-rjavo žgan fragment ostenja lonca z ohranjenim držajem, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: 2,5x3,5 cm 2040. fragment ročaja; inv. št. 97HR028/60, kv. 404, SE 002, gl. 30 cm, rjavo-sivo žgan fragment ročaja ovalnega preseka, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 2,5x2,7 cm 2041. fragmentirano vretence; inv. št. 97HR028/61, kv. 404, SE 002, gl. 30 cm, rjavo-žgano fragmentirano vretence, narejeno iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, beli, rjavi in črni delci, vel.: ohr. pr. 4,7 cm, v. 1,8 cm 2042. fragment dna lonca; inv. št. 97HR028/59, kv. 404, SE 002, gl. 30 cm, črno žgan fragment dna lonca z delom ostenja, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, vel.: 3,2x1,5 cm, ohr. v. 2,3 cm 2043. odbitek; inv. št. 97HR028/08, kv. 403, SE 002, kremenov odbitek, vel.: 1,9x1,5 cm, deb. 0,7 cm 2044. kamen; inv. št. 97HR028/58, kv. 401, SE 002, gl. 40 cm, fragment kamnite sekire, vel.: 2,9x2,9 cm, deb. 1 cm 2045. odbitek; inv. št. 97HR028/10, kv. 404, SE 002, kremenov odbitek ali orodje na klini, vel.: 2,1x1,3 cm, deb. 0,7 cm

fragmentirano vretence; inv. št. 97HR028/61 466

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

odbitek; inv. št. 97HR028/10 ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

467


TABELA 224 2046. fragment ročaja; inv. št. 97HR028/63, kv. 419, SE 007, gl. 35 cm, rjavo žgan fragment ročaja, narejen iz slabo prečiščene gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 2,8x2,8 cm, deb. 1,4 cm 2047. fragment ročaja; inv. št. 97HR028/64, kv. 419, SE 007, gl. 35 cm, rjavo-črno žgan fragment ostenja s fragmentiranim trakastim ročajem, narejen iz gline, v kateri so večji kremenčevi kamenčki in črni delci, vel.: 2,1x3,5 cm, pr. ročaja 2,6 cm 2048. fragment ostenja; inv. št. 97HR028/65, kv. 419, SE 007, gl. 35 cm, rdeče-črno žgano ostenje posode, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, vel.: 3,5x4,0 cm 2049. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR028/36, kv. 418, SE 008, gl. 30 cm, rjavo-črno žgan fragment ustja z delom ostenja lonca, narejen iz zelo slabo prečiščene gline, v kateri je veliko kremenčevih kamenčkov, vel.: 5,1x6,1 cm 2050. fragment žlice; inv. št. 97HR028/38, kv. 419, SE 008, gl. 45 cm, rjavo žgana fragmentirana žlica, narejena iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, žlica ima ohranjen predrti dulec za nasaditev, vel.: d. 5,7 cm, v. 4,0 cm, pr. dulca 2,3 cm 2051. fragment dna; inv. št. 97HR028/34, kv. 418, SE 008, gl. 20 cm, rdeče žgano ravno dno posode, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 4,1x5,7 cm 2052. fragment ostenja lončka; inv. št. 97HR028/39, kv. 419, SE 008, gl. 45 cm, sivo žgan fragment ostenja z delno ohranjenim ročajem lončka, narejen iz dobro prečiščene gline, vel.: 2,8x3,2 cm 2053. plastična aplika; inv. št. 97HR028/35, kv. 418, SE 008, gl. 20 cm, črno-oker žgana plastična aplika posode, narejena iz prečiščene gline, vel.: 1,5x1,4 cm, v. 1,2 cm 2054. ročaj lonca; inv. št. 97HR028/33, kv. 418, SE 008, gl. 40 cm, rjavo-črno žgan fragment ročaja ovalnega preseka, z delom ostenja, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 4,5x3,3 cm, pr. roč. 1,4 cm 2055. odbitek; inv. št. 97HR028/19, kv. 430, SE 008, gl. 15-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,9x2,0 cm, deb. 0,5 cm 2056. odbitek; inv. št. 97HR028/22, kv. 430, SE 008, gl. 20-30 cm, kremenov odbitek s hrbtom, vel.: 1,8x2,3 cm, deb. 0,8 cm 2057. odbitek; inv. št. 97HR028/16, kv. 430, SE 008, gl. 20 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,3x1,4, deb. 0,5 cm

fragment žlice; inv. št. 97HR028/38 468

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ročaj lonca; inv. št. 97HR028/33 ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

469


TABELA 225 2058. fragment ostenja lonca; inv. št. 97HR028/40, kv. 419, SE 008, gl. 40 cm, rjavo-sivo žgan fragment ostenja lonca, narejen iz zelo slabo prečiščene gline, v kateri je veliko kremenčevih kamenčkov in posameznih rjavih in črnih delcev, vel.: 2,6x3,7 cm 2059. kladivo; inv. št. 97HR028/44, kv. 418, SE 008, gl. 30 cm, kladivo je narejeno iz serpentinita in ima sled uporabe na obeh straneh, vel.: 13,2x7,4 cm, deb. 6,1 cm 2060. kladivo; inv. št. 97HR028/45, kv. 418, SE 008, gl. 35 cm, kladivo je narejeno iz serpentinita in ima sled uporabe na vseh robovih, vel.: 9,2x7,5 cm, deb. 4,6 cm 2061. orodje; inv. št. 97HR028/46, kv. 431, SE 008, gl. 20-40 cm, kremenovo orodje na klini trikotnega preseka, vel.: 2,0x1,4 cm, deb. 0,5 cm 2062. orodje; inv. št. 97HR028/47, kv. 418b, SE 008, gl. 50 cm, fragmentiran kamen s sledjo uporabe, vel.: 4,8x4,3 cm, deb. 2,0 cm 2063. orodje; inv. št. 97HR028/48, kv. 418, SE 008, gl. 30 cm, kamnito orodje iz serpentinita s sledjo glajenja in uporabe, vel.: 7,6x6,0 cm, deb. 2,8 cm

kladivo; inv. št. 97HR028/44 470

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

471


TABELA 226 2064. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR028/66, kv. 418, SE 008, gl. 30 cm, rjavo žgan fragment ustja lonca z delom ostenja, narejen iz slabše prečiščene gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 2,9x4,3 cm 2065. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR028/69, kv. 418, SE 008, gl. 30 cm, črno-rjavo žgan fragment ustja lonca, narejen iz slabše prečiščene gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, beli in črni delci, vel.: 3,1x3,8 cm 2066. fragment dna lonca; inv. št. 97HR028/67, kv. 418, SE 008, gl. 30 cm, rjavo-črno žgan fragment dna lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi, beli in črni delci, vel.: 3,2x1,6 cm, ohr. v. 1,8 cm 2067. fragment ostenja; inv. št. 97HR028/70, kv. 418, SE 008, gl. 30 cm, rjavo-oker žgan fragment ostenja posode, narejen iz zelo slabo prečiščene gline, v kateri je večja količina kremenčevih kamenčkov ter črnih delcev, na zunanji strani je ohranjena plastična aplika, vel.: 2,9x4,8 cm 2068. fragment ostenja; inv. št. 97HR028/68, kv. 418, SE 008, gl. 30 cm, rdeče-rjavo žgan fragment ostenja posode, narejen iz zelo slabo prečiščene gline, v kateri je večja količina kremenčevih kamenčkov in črnih delcev, vel.: 2,7x3,2 cm 2069. fragment ostenja; inv. št. 97HR028/71, kv. 418, SE 008, gl. 30 cm, sivo-rjav fragment ostenja lonca, narejen iz prečiščene gline, v kateri so posamezni črni delci, na zunanji strani je ornament v obliki vboda in vreza, vel.: 1,6x3,0 cm 2070. fragment dna lonca; inv. št. 97HR028/75, kv. 419, SE 008, gl. 20-30 cm, rjavo žgan fragment dna lončka, narejen iz gline, v kateri so črni in rjavi delci, vel.: 4,0x1,9 cm, ohr. v. 1,2 cm 2071. odbitek; inv. št. 97HR028/49, kv. 418, SE 008, gl. 25 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,5x3,2 cm 2072. kamen; inv. št. 97HR028/52, kv. 418, SE 008, gl. 35 cm, poškodovana kamnita sekira iz serpentinita s sledjo glajenja, vel.: 11,6x5,6 cm, deb. 2,8 cm

fragment ostenja; inv. št. 97HR028/70, 97HR028/71 in 97HR028/77 472

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

473


TABELA 227 2073. fragment ustja posode; inv. št. 97HR028/77, kv. 431, SE 008, gl. 30 cm, rjavo žgan fragment ustja posode z delom ostenja, narejen iz prečiščene gline, v kateri so črni delci, površina je črna, vel.: 3,8x5,4 cm 2074. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR028/73, kv. 418, SE 008, gl. 30 cm, rjavo-sivo žgan fragment ustja lonca, narejen iz gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, črni, beli in rjavi delci, vel.: 2,4x4,7 cm 2075. fragment ostenja; inv. št. 97HR028/72, kv. 418, SE 008, gl. 30 cm, rjavo-sivo žgan fragment bikoničnega ostenja posode, glini so primešani črni delci, vel.: 3,2x3,5 cm 2076. fragment dna lonca; inv. št. 97HR028/74, kv. 418, SE 008, gl. 50 cm, rjavo žgan fragment dna lonca, narejen iz gline, v kateri so večji kremenčevi kamenčki, črni in rjavi delci, vel.: 3,4x3,0 cm 2077. fragment ostenja; inv. št. 97HR028/76, kv. 419, SE 008, gl. 20-30 cm, rdeče-rjavo žgan fragment lonca, glini so primešani kamenčki, rdeči in črni delci, površine so črne, vel.: 12,2x7,4 cm 2078. odbitek; inv. št. 97HR028/84, kv. 419, SE 008, gl. 50 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,6x3,1 cm

474

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

475


TABELA 228 2079. fragment ustja posode; inv. št. 97HR028/81, kv. 422, SE 009, gl. 45-65 cm, črno žgan fragment ustja posode z delom ostenja, narejen iz gline, v kateri so posamezni kremenčevi kamenčki, vel.: 3,0x8,9 cm 2080. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR028/78, kv. 420, SE 009, gl. 35 cm, rjavo žgan fragment ustja lonca, narejen iz slabo prečiščene gline, v kateri so kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 2,4x3,7 cm 2081. odbitek; inv. št. 97HR028/50, kv. 420, SE 009, kremenov odbitek, vel.: 2,9x1,8 cm 2082. fragment posode na nogi; inv. št. 97HR028/80, kv. 420, SE 009, gl. 35 cm, rdeče-sivo žgan fragment ostenja in dna posode na nogi, glini so primešani rjavi in črni drobci, vel.: 4,8x3,1 cm 2083. fragment dna lonca; inv. št. 97HR028/79, kv. 420, SE 009, gl. 35 cm, rjavo-oker žgan fragment lonca z delom ostenja, narejen iz gline, v kateri so večji rjavi delci, vel.: 3,9x2,2 cm, ohr. v. 3,9 cm 2084. kamen; inv. št. 97HR028/51, kv. 374, SE 010, fragmentirana kamnita sekira iz serpentinita s sledjo obdelovanja, ohr. vel.: 6,5x5,0 cm, deb. 5,2 cm 2085. fragment ročaja; inv. št. 97HR028/55, kv. 373, SE 001, gl. 0-20 cm, rjavo žgan fragment ročaja ovalnega preseka, narejen iz gline, v kateri so posamezni beli in črni delci, vel.: 2,7x2,3 cm, deb. 1,0 cm 2086. odbitek; inv. št. 97HR028/42, kv. 373, SE 001, gl. 0-25 cm, kremenov odbitek, vel.: 1,8x1,4 cm 2087. odbitek; inv. št. 97HR028/53, kv. 374, SE 001, gl. 0-20 cm, kremenov odbitek, vel.: 2,2x1,9 cm

odbitek; inv. št. 97HR028/53 476

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

477


TABELA 229 2088. fragment ustja; inv. št. 97HR74/01, površinske najdbe, rdeče žgano izvihano ustje in ostenje lonca, glini so primešani kamenčki in črni drobci, vel.: 4,6x3,5 cm 2089. fragment ustja; inv. št. 97HR74/03, površinske najdbe, rdeče žgano uvihano ustje in del ostenja, na površinah so ostanki črnega premaza, glini so primešani rdeči drobci, vel.: 3,1x4,6 cm 2090. fragment zajemalke; inv. št. 97HR74/04, površinske najdbe, rjavo-črno žgan, vel.: 2,8x4,3 cm 2091. fragment ostenja; inv. št. 97HR74/05, površinske najdbe, rjavo žgano ostenje, na zunanji strani je ornament - vidnih 7 kanelur, glina je brez primesi, vel.: 2x1,7 cm 2092. fragment dna; inv. št. 97HR74/02, površinske najdbe, rdeče-rjavo-sivo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, spodnja stran dna je poškodovana, glini so primešani rjavi in rdeči drobci, vel.: 6,5x3,4 cm, ohr. v. 2,5 cm 2093. kamen; inv. št. 97HR74/06, površinske najdbe, obdelan kamen - fragment sekire iz serpentinita, vel.: 8,9x5,0 cm, deb. 4,0 cm 2094. kamen; inv. št. 97HR74/07, površinske najdbe, kamen s sledjo obdelave, vel.: 6,0x6,3 cm, deb. 3,0 cm

478

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

479


TABELA 230 2095. fragment ustja; inv. št. 97HR074/09, površinske najdbe, rdeče žgano izvihano ustje vrča in del ostenja, glini so primešani rjavi drobci, vel.: 3,9x6,0 cm 2096. fragment ustja; inv. št. 97HR074/08, površinske najdbe, rdeče žgano uvihano ustje sklede, glini so primešani kamenčki in rdeči drobci, vel.: 3,7x4,6 cm 2097. fragment ustja; inv. št. 97HR074/13, površinske najdbe, rdeče-rjavo žgano izvihano ustje in del ostenja, na notranji površini je črn premaz, glini so primešani kamenčki, rjavi in rdeči drobci, vel.: 4,9x4,8 cm 2098. fragment ostenja; inv. št. 97HR074/10, površinske najdbe, rjavo-sivo žgano ostenje, na notranji površini črni premaz, na zunanji ornament: različno ležeče kanelure, med njimi manjši ovalni odtisi, glini so primešani rjavi drobci, vel.: 4,8x4,3 cm 2099. fragment ročaja; inv. št. 97HR074/14, površinske najdbe, rdeče-črno žgan trakasti ročaj in del ostenja, glini so primešani rdeči drobci, vel.: 3,4x3,3 cm, pr. ročaja 3,2 cm 2100. fragment dna; inv. št. 97HR074/15, površinske najdbe, rdeče, na notranji strani črno žgano dno in del ostenja lonca, glini so primešani rdeči drobci, vel.: 4,5x1,5 cm, ohr. v. 2,5 cm 2101. fragment dna; inv. št. 97HR074/12, površinske najdbe, rdeče-rjavo-črno žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani kamenčki in rjavi drobci, vel.: 4,5x3,7 cm, ohr. v. 5,0 cm 2102. odbitek; inv. št. 97HR074/16, površinske najdbe, kremenov odbitek, vel.: 3,8 x 1,5 cm

fragment ostenja; inv. št. 97HR074/10

480

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

481


TABELA 231 2103. kamen; inv. št. 97HR074/17, površinske najdbe, obdelan kamen - fragment sekire iz serpentinita z vidno prevrtino, vel.: 4,3x3,9 cm, deb. 1,9 cm 2104. kamen; inv. št. 97HR074/18, površinske najdbe, obdelan kamen iz serpentinita, vel.: 8,9x7, ohr. v. 2,3 cm 2105. kamen; inv. št. 97HR074/20, površinske najdbe, obdelan kamen - fragmen sekire iz serpentinita, vel.: 7,9x3,7 cm, deb. 2,4 cm 2106. odbitek; inv. št. 97HR074/21, površinske najdbe, kremenov odbitek, vel.: 1,6x1,4 cm 2107. kamen; inv. št. 97HR074/19, površinske najdbe, obdelan kamen iz serpentinita, vel.: 12,0x8,6 cm, deb. 6,3 cm

fragment kamnite sekire; inv. št. 97HR074/17

482

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

483


TABELA 232 2108. fragment ustja; inv. št. 97HR075/01, SONDA I, gl. 0-35 cm, sivo žgani fragment izvihanega ustja ali noge posode, glini so primešani beli in rjavi delci, vel.: 4,1x5,0 cm 2109. fragment dna; inv. št. 97HR075/02, SONDA I, gl. 0-35 cm, rjavo-sivo žgano ravno dno in del ostenja lonca, glini so primešani rjavi delci, vel.: 8,0x3,2 cm, ohr. v. 4,2 cm 2110. fragment ostenja; inv. št. 97HR076/01, SONDA A, rjavo žgano ostenje posode, površine so črne, glini so primešani kamenčki in rjavi delci, vel.: 4,3x4,1 cm 2111. odbitek; inv. št. 97HR076/03, SE 002, SONDA A, kremenov odbitek, vel.: 1,4x0,8 cm 2112. odbitek; inv. št. 97HR076/02, SONDA A, SE 002, kremenov odbitek, vel.: 1,4x1,2 cm 2113. odbitek; inv. št. 97HR076/04, SONDA A, SE 002, gl. 40-45 cm, kremenov odbitek, vel.: 3,3x2,4 cm

odbitek; inv. št. 97HR076/03

odbitek; inv. št. 97HR076/02 484

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

485


TABELA 233 2114. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR077/07, SONDA B, SE 001, nm. v. 236,46-237,93 m, rjavo žgan fragment ustja novoveškega lonca z delom ostenja, na zunanji strani je delno ohranjena črna barva, vel.: 4,0x7,8 cm 2115. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR077/06, SONDA B, SE 001, nm. v. 236,46-237,93 m, rjavo-črno žgan fragment močno izvihanega ustja z delom ostenja novoveškega lonca, vel.: 5,0x12,2 cm 2116. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR077/01, SONDA B, SE 001, nm. v. 236,46-237,94 m, rjavo-sivo žgan fragment ustja eneolitskega lonca, narejen iz slabo prečiščene gline, v kateri so večji kremenčevi kamenčki, rjavi in črni delci, vel.: 5,1x4,7 cm 2117. fragment ročaja vrča; inv. št. 97HR077/04, SONDA B, SE 001, nm. v. 236,46-237,93 m, rjavo žgan fragment ročaja vrča, ovalnega preseka, vel.: 10,7x2,8 cm 2118. fragment izliva vrča; inv. št. 97HR077/05, SONDA B, SE 001, nm.v. 236,46-237,93 m, rjavo žgan izliv vrča, vel.: d. 10,8 cm, najv. pr. 3,2 cm, pr. izliva 2,0 cm 2119. odbitek; inv. št. 97HR077/02, SONDA B, SE 001, nm.v. 237,67 m, kremenov odbitek, vel.: 1,6x1,2 cm

odbitek; inv. št. 97HR077/02

486

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

487


TABELA 234 2120. fragment dna sklede; inv. št. 97HR077/10, SONDA B, SE 001, nm. v. 236,46-237,93 m, fragmentirano dno novoveške sklede ima na notranji strani površino prevlečeno z rjavo in zeleno glazuro, na sredini pa je nanešena bela glazura v obliki koncentričnih krogov, vel.: ohr. pr. 17,2 cm 2121. dno lonca z delom ostenja; inv. št. 97HR077/13, SONDA B, SE 001, nm. v. 236,46-237,93 m, rjavo žgan fragmentiran novoveški lonec ima nekoliko razširjeno dno, vel.: pr. dna 10,0 cm, ohr. v. 13,8 cm 2122. fragment ostenja; inv. št. 97HR077/11, SONDA B, SE 001, rdeče žgano, na površinah črno ostenje posode, vel.: 4,5 x 4,8 cm, ohr. v. 5,5 cm

488

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

489


TABELA 235 2123. fragmentiran trinočnik; inv. št. 97HR077/14, SONDA B, SE 001, nm. v. 236,46:237,97 m, rjavo žgan fragmentiran novoveški trinočnik ima notranjo stran glazirano z rjavo in zeleno glazuro, nad nogo ima na steni aplicirano plastično bradavico, vel.: ohr. v je 10,6 cm, ohr. š. 12,2 cm 2124. fragment ustja sklede; inv. št. 97HR077/12, SONDA B, SE 001, nm. v. 236,46-237,93 m, rjavo žgan fragment novoveške globoke sklede, skleda ima na notranji strani površino prevlečeno z rjavo glazuro, vel.: 12,4 cm, š. 18,1 cm 2125. dno lonca; inv. št. 97HR077/08, SONDA B, SE 001, nm. v. 236,46-237,93 m, oker žgan fragment ravnega dna večjega lonca, vel.: pr. dna 14,0 cm, ohr. v. 5,5 cm

490

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

491


TABELA 236 2126. fragment ustja lonca; inv. št. 97HR078/01, SONDA D, SE 003, gl. 50-70cm, fragment ustja novoveškega lonca, vel.: 3,4x6,0 cm 2127. fragmentirana skodelica; inv. št. 97HR078/07, SONDA D, SE 013, nm.v. 230,00-230,20 m, rjavo žgana fragmentirana novoveška skodelica, površino ima zeleno glazirano, vel.: v. 5,5 cm, pr. dna 2,4 cm, pr. ustja 6,6 cm, pr. roč. 1,0 cm 2128. fragment ostenja; inv. št. 97HR078/02, SONDA D, SE 001, gl. 50-70 cm za buldučerjem, rdeče žgan fragment ostenja, notranja površina je črna, vel.: 2,4x1,5 cm 2129. fragment dna; inv. št. 97HR078/04, SONDA D, SE 013, nm.v. 235,00-235,20 m, temno sivo žgano dno in del ostenja, površina dna je poškodovana, glina je prečiščena, vel.: 3,0x1,5 cm, ohr. v. 2,1 cm 2130. odbitek; inv. št. 97HR078/03, SONDA D, gl. 50-70 cm, slučajna najdba, kremenov odbitek, vel.: 3,2x2,2 cm, deb. 0,9 cm 2131. odbitek; inv. št. 97HR078/05, SONDA D, SE 007, nmv. 235,24, kremenov odbitek, vel.: 1,3x0,6 cm, deb. 0,7 cm

odbitek; inv. št. 97HR078/03

odbitek; inv. št. 97HR078/05 492

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

493


7 OPISI JAM IN VKOPOV

JAMA 1 – nahaja se v kv. 203 sektorja XI; je okro- 1-1A gle oblike premera 0,67 m. Izkopana je do globine 0,13 m.

2

JAMA 1 A – nahaja se v kv. 203 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,23 m. Izkopana je do globine 0,05 m. JAMA 2 - nahaja se v kv. 203/202 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,28 m. Izkopana je do globine 0,25 m. JAMA 3 – nahaja se v kv. 202/201 sektorja XI; je ovalne oblike premera 0,47 m. Izkopana je do globine 0,09 m.

3

4

6

JAMA 4 – nahaja se v kv. 201 sektorja XI; je ovalne, nepravilne oblike premera 0,82 m. Izkopana je do globine 0,17 m.; jama je na sredini poglobljena do 0,33 m. JAMA 6 – nahaja se v kv. 201/200 sektorja XI; je ovalne oblike premera 0,40 m. Izkopana je do globine 0,26 m. JAMA 7 - nahaja se v kv. 200/215 (199/216) sektorja XI; je nepravilne oblike premera 1,16 m. Skopana je do globine 0,37 m, na strani do 0,20 m.

7

8

9

JAMA 8 – nahaja se v kv. 200 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,30 m. Izkopana je do globine 0,20 m. JAMA 9 – nahaja se v kv. 199 sektorja XI; je ovalne oblike premera 0,52 m. Izkopana je do globine 0,06 m.

Generalni tloris jam in vkopov v sektorjih X, XI, XIV, XV

494

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

10

JAMA 10 – nahaja se v kv. 200 sektorja XI; je ovalne oblike premera 0,78 m. Izkopana je do globine 0,27 m. JAMA 11, 12 – nahaja se v kv. 185 sektorja XI; je 11-12 okrogle oblike premera 1,48 m. Izkopana je do globine 0,04 m (JAMA 11); JAMA 12 je poglobljena do 0,10 m.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

495


JAMA 13 – nahaja se v kv. 186 sektorja XI; je okro- 13 gle oblike premera 0,46 m. Izkopana je do globine 0,12 m.

JAMA 24 – nahaja se v kv. 203 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,20 m. Izkopana je do globine 0,06 m.

JAMA 14 – nahaja se v kv. 185/186 sektorja XI; je 14-14A okrogle oblike premera 0,20 m. Izkopana je do globine 0,10 m.

JAMA 25 – nahaja se v kv. 203 sektorja XI; je nepravilne oblike premera 0,38 m. Izkopana je do globine 0,10 m.

JAMA 14 A – nahaja se v kv. 186 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,24 m. Izkopana je do glo- 15 bine 0,10 m.

JAMA 27 – nahaja se v kv. 201 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,29 m. Izkopana je do globine 0,05 m.

16

JAMA 15 – nahaja se v kv. 187 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,76 m. Izkopana je do globine 0,20 m, s poglobitvijo do 0,26 m.

JAMA 28 – nahaja se v kv.201 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,17 m. Izkopana je do globine 0,10 m.

JAMA 16 – nahaja se v kv. 187 sektorja XI; je po- 17 dolgovate oblike premera 0,36 m. Izkopana je do globine 0,10 m.

JAMA 30 – nahaja se v kv. 201 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,29 m. Izkopana je do globine 0,08 m.

JAMA 17 – nahaja se v kv. 188 sektorja XI; je ovalne oblike premera 1,66 m. Izkopana je do globine 0,08 18 m.

JAMA 31 – nahaja se v kv. 201 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,16 m. Izkopana je do globine 0,08 m.

JAMA 18 – nahaja se v kv. 174 sektorja XI; je nepravilne okrogle oblike premera 1,48 m. Izkopana je do globine 0,27 m, na sredini poglobljena do 0,7 m.

JAMA 32 – nahaja se v kv. 187 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,55 m. Izkopana je do globine 0,12 m.

JAMA 19 – nahaja se v kv. 174/173 sektorja XI; je 19 okrogle oblike premera 0,86 m. Izkopana je do globine 0,36 m.

JAMA 33 – nahaja se v kv.187 sektorja XI; je ovalne oblike premera 0,54 m. Izkopana je do globine 0,12 m.

JAMA 20 – nahaja se v kv. 185 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,40 m. Izkopana je do globine 0,43 m. 20

JAMA 34 – nahaja se v kv. 186/187 sektorja XI; je nepravilne oblike premera 1,68 m. Izkopana je do globine 0,10 m, na sredini poglobljena v jamo 34A.

21

JAMA 21 – nahaja se v kv. 203 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,30 m. Izkopana je do globine 0,07 m.

JAMA 34 A – nahaja se v kv. 186/187 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,30 m. Izkopana je do globine 0,20 m.

JAMA 22 – nahaja se v kv. 203 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,46 m. Izkopana je do globine 22 0,04 m.

JAMA 35 – nahaja se v kv. 186 sektorja XI; je nepravilne oblike premera 0,62 m. Izkopana je do globine 0,06 m.

JAMA 23 – nahaja se v kv. 203 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,44 m. Izkopana je do globine 0,08 m. 496

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

23

24

25

27

28

30

31

32

33

34

35

36

JAMA 36 – nahaja se v kv. 185 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,34 m. Izkopana je do globine 0,06 m. ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

497


JAMA 37 – nahaja se v kv. 185 sektorja XI; je ovalne oblike premera 0,28 m. Izkopana je do globine 0,05 m.

37

39

JAMA 39 – nahaja se v kv. 175/185 sektorja XI; je ovalne oblike premera 0,50 m. Izkopana je do globine 0,13 m. JAMA 40 – nahaja se v kv. 184 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,18 m. Izkopana je do globine 0,03 m.

40

41

JAMA 54 – nahaja se v kv.199 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,28 m. Izkopana je do globine 0,28 m.

42

43

JAMA 56 – nahaja se v kv. 201 sektorja XI; je ovalne oblike premera 0,24 m. Izkopana je do globine 0,29 m.

44

45

JAMA 58 – nahaja se v kv. 201 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,36 m. Izkopana je do globine 0,28 m. JAMA 59 – nahaja se v kv. 213 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,40 m. Izkopana je do globine 0,20 m.

JAMA 46 – nahaja se v kv.214 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,34 m. Izkopana je do globine 0,32 m.

JAMA 60 – nahaja se v kv. 214/229 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,24 m. Izkopana je do globine 0,05 m.

46

47

JAMA 47 – nahaja se v kv.214/229 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,66 m. Izkopana je do globine 0,08 m.

JAMA 61 – nahaja se v kv. 215 sektorja XI; je nepravilne oblike premera 1,74 m. Izkopana je do globine 0,20 m.

JAMA 48 – nahaja se v kv. 214/229 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,41 m. Izkopana je do globine 0,06 m.

JAMA 62 – nahaja se v kv. 215 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,24 m. Izkopana je do globine 0,18 m.

498

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

55

56

57

58

59

60

JAMA 57 – nahaja se v kv. 200/199 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,70 m. Izkopana je do globine 0,12 m.

JAMA 45 – nahaja se v kv. 213/214 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,37 m. Izkopana je do globine 0,28 m.

JAMA 50 – nahaja se v kv.184 sektorja XI; je nepravilne oblike premera 1,20 m. Izkopana je do globine 0,14 m.

52

JAMA 55 – nahaja se v kv. 199 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,23 m. Izkopana je do globine 0,23 m.

JAMA 43 – nahaja se v kv. 184 sektorja XI; je ovalne oblike premera 0,42 m. Izkopana je do globine 0,08 m JAMA 44 – nahaja se v kv.213 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,59 m. Izkopana je do globine 0,30 m.

51

JAMA 52 – nahaja se v kv. 201 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,12 m. Izkopana je do globine 0,13 m.

JAMA 41 – nahaja se v kv. 184 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,63 m. Izkopana je do globine 0,05 m. JAMA 42 – nahaja se v kv. 184 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,26 m. Izkopana je do globine 0,05 m.

JAMA 51 – nahaja se v kv. 201 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,14 m. Izkopana je do globine 0,15 m.

48

50

61

62

63

JAMA 63 – nahaja se v kv. 215 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,22 m. Izkopana je do globine 0,26 m. ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

499


JAMA 64 – nahaja se v kv. 215 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,66 m. Izkopana je do globine 0,22 m.

64

65

JAMA 67 – nahaja se v kv. 228 sektorja XI; je nepravilne oblike premera 1,60 m. Izkopana je do globine 0,17 m.

66

67

JAMA 77 – nahaja se v kv. 186 sektorja XI; je ovalne oblike premera 0,56 m. Izkopana je do globine 0,24 m. JAMA 78 – nahaja se v kv. 228 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,23 m. Izkopana je do globine 0,37 m.

67a

JAMA 67 A – nahaja se v kv. 228 sektorja XI; je ovalne oblike premera 0,38 m. Izkopana je do globine 0,16 m.

JAMA 80 – nahaja se v kv. 229 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,38 m. Izkopana je do globine 0,26 m.

JAMA 67 B – nahaja se v kv. 228 sektorja XI; je ovalne oblike premera 0,30 m. Izkopana je do globine 0,18 m.

JAMA 81 – nahaja se v kv. 202/201 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,38 m. Izkopana je do globine 0,08 m.

67b

JAMA 71 – nahaja se v kv. 230 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,22 m. Izkopana je do globine 0,17 m.

69

JAMA 81 – nahaja se v kv. 229 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,42 m. Izkopana je do globine 0,17 m.

JAMA 69 – nahaja se v kv. 230 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,26 m. Izkopana je do globine 0,07 m. JAMA 70 – nahaja se v kv. 230 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,28 m. Izkopana je do globine 0,23 m.

70

71, 72, 73

JAMA 84 – nahaja se v kv.230 sektorja XI; je ovalne oblike premera 0,42 m. Izkopana je do globine 0,30 m. JAMA 85 – nahaja se v kv. 230 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,26 m. Izkopana je do globine 0,31 m.

JAMA 73 – nahaja se v kv. 230 sektorje XI; je okrogle oblike premera 0,25 m. Izkopana je do globine 0,20 m.

JAMA 86 – nahaja se v kv. 228 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,30 m. Izkopana je do globine 0,12 m, na strani do 0,06 m.

500

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

76

77

78

74

80

81

81

82

84

85

86

JAMA 82 – nahaja se v kv. 2330 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,29 m. Izkopana je do globine 0,24 m.

JAMA 72 – nahaja se v kv. 230 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,16 m. Izkopana je do globine 0,22 m.

JAMA 74 – nahaja se v kv. 231 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,15 m. Izkopana je do globine 0,23 m.

75

JAMA 76 – nahaja se v kv. 186 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,22 m. Izkopana je do globine 0,20 m.

JAMA 65 – nahaja se v kv. 216 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,34 m. Izkopana je do globine 0,14 m. JAMA 66 – nahaja se v kv. 216 sektorja XI; je nepravilne oblike premera 0,30 m. Izkopana je do globine 0,14 m.

JAMA 75 – nahaja se v kv. 231 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,09 m. Izkopana je do globine 0,08 m.

87

JAMA 87 – nahaja se v kv.228 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,25 m. Izkopana je do globine 0,18 m. ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

501


JAMA 88 – nahaja se v kv. 228 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,33 m. Izkopana je do globine 0,21 m.

88

89

JAMA 41 C – nahaja se v kv. 213 sektorja XI; je okrogle ob- JAMA 8 C – nahaja se v kv. 231 sektorja XI; je okrogle oblike like premera 0,28 m. Izkopana je do globine 0,20 m. premera 0,30 m. Izkopana je do globine 0,41 m.

JAMA 89 – nahaja se v kv.215 sektorja XI; je ovalne oblike premera 0,08 m. Izkopana je do globine 0,10 m. JAMA 90 – nahaja se v kv. 227/228 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,18 m.

90

91

92

93

53b

52b

51b

48b

JAMA 91 – nahaja se v kv. 227 sektorja XI; je nepravilne oblike premera 0,28 m. Izkopana je do globine 0,28 m. JAMA 92 – nahaja se v kv. 227 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,20 m. Izkopana je do globine 0,23 m. JAMA 93 – nahaja se v kv. 227 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,26 m. Izkopana je do globine 0,21 m. JAMA 53 B – nahaja se v kv. 228 sektorja XI; je nepravilne oblike premera 0,42 m. Izkopana je do globine 0,26 m. JAMA 52 B – nahaja se v kv. 228 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,24 m. Izkopana je do globine 0,24 m. JAMA 51 B – nahaja se v kv. 228 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,24 m. Izkopana je do globine 0,24 m. JAMA 48 B – nahaja se v kv. 229 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,27 m. Izkopana je do globine 0,18 m. JAMA 38 C – nahaja se v kv. 213 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,28 m. Izkopana je do globine 0,23 m. JAMA 39 C – nahaja se v kv. 213 sektorja XI; je okrogle oblike premera 0,28 m. Izkopana je do globine 0,27 m. 502

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

JAMA 40 C – nahaja se v kv.213 sektorja XI; je ovalne oblike JAMA 9 C – nahaja se v kv. 231 sektorja XI; je okrogle obpremera 0,28 m. Izkopana je do globine 0,20 m. like premera 0,37 m. Izkopana je do globine 0,46 m.

JAMA 42 C - -nahaja se v kv. 213 sektorja XI; je okrogle JAMA 7 C – nahaja se v kv. 231/240 sektorja XI/XIV; je okrogle oblike premera 0,32 m. Izkopana je do globine 0,40 oblike premera 0,26 m. Izkopana je do globine 0,16 m. m. JAMA 43 C – nahaja se v kv. 231 sektorja X; je okrogle obliJAMA 6 C – nahaja se v kv. 240 sektorja XIV; je okrogle ke premera 0,31 m. Izkopana je do globine 0,22 m. oblike premera 0,29 m. Izkopana je do globine 0,32 m. JAMA 37 C – nahaja se v kv. 213 sektorja XI; je okrogle obJAMA 5 C – nahaja se v kv. 240/241 sektorja XIV; je okrolike premera 0,33 m. Izkopana je do globine 0,13 m. gle oblike premera 0,32 m. Izkopana je do globine 0,40 m. JAMA 36 C – nahaja se v kv. 312 sektorja XI; je okrogle JAMA 4 C – nahaja se v kv. 241 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,34 m. Izkopana je do globine 0,38 m. oblike premera 0,30 m. Izkopana je do globine 0,32 m. JAMA 35 C – nahaja se v kv. 212 sektorja XI; je okrogle JAMA 3 C – nahaja se v kv. 241 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,26 m. Izkopana je do globine 0,30 m. oblike premera 0,25 m. Izkopana je do globine 0,32 m. JAMA 30 C – nahaja se v kv. 212 sektorja XI; je okrogle JAMA 2 C – nahaja se v kv. 241 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,34 m. Izkopana je do globine 0,37 m. oblike premera 0,31 m.Izkopana je do globine 0,53 m. JAMA 29 C – nahaja se v kv. 212 sektorja XI; je okrogle JAMA 1 C – nahaja se v kv. 241 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,22 m. Izkopana je do globine 0,20 m. oblike premera 0,30 m. Izkopana je do globine 0,53 m. JAMA 28 C – nahaja se v kv. 212 sektorja XI; je ovalne obliJAMA 45 C – nahaja se v kv. 241 sektorja XIV; je okrogle ke premera 0,35 m. Izkopana je do globine 0,47 m. oblike premera 0,38 m. Izkopana je do globine 0,34 m. JAMA 32 C – nahaja se v kv. 211 sektorja X; je ovalne oblike JAMA 47 C – nahaja se v kv. 241 sektorja XIV; je okrogle premera 0,38 m. Izkopana je do globine 0,34 m. oblike premera 0,32 m. Izkopana je do globine 0,30 m. JAMA 33 C - nahaja se v kv. 232/231 sektorja X/XI; je okrogle oblike premera 0,24 m. Izkopana je do globine 0,18 m. JAMA 5 B – nahaja se v kv. 258 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,28 m. Izkopana je do globine 0,46 m. JAMA 13 C – nahaja se v kv. 231 sektorja XI; je okrogle JAMA 6 B – nahaja se v kv. 241 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,35 m. Izkopana je do globine 0,35 m. oblike premera 0,26 m. Izkopana je do globine 0,38 m. JAMA 12 C – nahaja se v kv. 231 sektorja XI; je okrogle JAMA 7 B – nahaja se v kv. 241 sektorja XIV; je okrogle oboblike premera 0,36 m. Izkopana je do globine 0,44 m. like premera 0,36 m. Izkopana je do globine 0,54 m. JAMA 11 C – nahaja se v kv. 231 sektorja XI; je okrogle JAMA 8 B – nahaja se v kv. 241/242 sektorja XIV; je okrooblike premera 0,36 m. Izkopana je do globine 0,43 m. gle oblike premera 0,44 m. Izkopana je do globine 0,53 m. JAMA 10 C – nahaja se v kv. 231 sektorja XI; je okrogle JAMA 44 C – nahaja se v kv. 241 sektorja XIV; je okrooblike premera 0,32 m. Izkopana je do globine 0,40 m. ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

503


gle oblike premera 0,40 m. Izkopana je do globine 0,35 m.

44c

46c

JAMA 46 C – nahaja se v kv. 241 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,22 m. Izkopana je do globine 0,29 m. JAMA 43 B – nahaja se v kv. 242 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,34 m. Izkopana je do globine 0,18 m. JAMA 44 B – nahaja se v kv. 242 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,29 m. Izkopana je do globine 0,16 m.

43b

44b

45b

46b

JAMA X/C – nahaja se v kv. 230 sektorja XI; je nepravilne oblike premera 3,54 m. Izkopana je do globine 0,12 m s poglobitvami jam.

X/3 C

JAMA 29 B – nahaja se v kv. 229/242 sektorja XI/ XIV; je nepravilne oblike premera 0,48 m. Izkopana je do globine 0,42m. JAMA 9 B – nahaja se v kv. 242 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,m. 504

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

37b

JAMA 23 B – nahaja se v kv. 243 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,18 m. Izkopana je do globine 0,22 m.

9b

JAMA 50 B – nahaja se v kv. 228/243 sektorja XI/ XIV; je okrogle oblike premera 0,45 m. Izkopana je do globine 0,21 m.

47b

JAMA 16 B – nahaja se v kv. 242 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,26 m. Izkopana je do globine 0,42 m. JAMA 47 B – nahaja se v kv. 229/242 sektorja XI/XIV; je ovalne oblike premera 0,58 m. Izkopana je do globine 0,20 m. JAMA 18 B – nahaja se v kv. 229 sektorja XI; je nepravilne oblike premera 0,48 m. Izkopana je do globine 0,47 m. JAMA 27 B – nahaja se v kv. 229/242 sektorja XI/XIV; je okrogle oblike premera 0,24 m. Izkopana je do globine 0,46 m.

36b

35b

34b

38b

JAMA 37 B – nahaja se v kv. 244 sektorja XIV; je ovalne oblike premera 1,12 m. Izkopana je do globine 0,25 m. JAMA 36 B – nahaja se v kv. 243 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,36 m. Izkopana je do globine 0,25 m.

JAMA X/2 C – je okrogle oblike premera 0,31 m. Izkopana je do globine 0,40 m.

JAMA 14, 15 B – nahaja se v kv. 229 sektorja XI; je nepravilne oblike premera 1,18 m. Izkopana je do globine 0,32 m.

50b

JAMA 49 B – nahaja se v kv. 243 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,18 m. Izkopana je do globine 0,22 m.

JAMA X/1 C – je okrogle oblike premera 0,29 m. Izkopana je do globine 0,18 m.

JAMA X/3 C – je okrogle oblike premera 0,39 m. Izkopana je do globine 0,34 m.

49b

JAMA 25 B – nahaja se v kv. 242 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,29 m. Izkopana je do globine 0,46 m. JAMA 24 B – nahaja se v kv. 243 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,24 m. Izkopana je do globine 0,46 m.

JAMA 45 B – nahaja se v kv. 242 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,32 m. Izkopana je do globine 0,16 m. JAMA 46 B – nahaja se v kv. 242 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,28 m. Izkopana je do globine 0,28 m.

JAMA 26 B – nahaja se v kv. 242 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,26 m. Izkopana je do globine 0,48 m.

JAMA 35 B – nahaja se v kv. 243 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,36 m. Izkopana je do globine 0,24 m. JAMA 34 B – nahaja se v kv. 243 sektorja XIV; je nepravilne oblike premera 0,49 m. Izkopana je do globine 0,16 m. JAMA 38 B – nahaja se v kv. 243 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,64 m. Izkopana je do globine 0,09 m.

40b

JAMA 39 B – nahaja se v kv. 243 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,49 m. Izkopana je do globine 0,20 m. ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

505


JAMA 40 B – nahaja se v kv. 256 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,38 m. Izkopana je do globine 0,32 m. JAMA 19 B – nahaja se v kv. 242/243 sektorja XIV; je ovalne oblike premera 0,79 m. Izkopana je do globine 0,46 m.

41b

V2/J1

42b

V2/J2

JAMA 1 A – nahaja se v kv. 257 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,39 m. Izkopana je do globine 0,42 m.

JAMA 3 A – nahaja se v kv. 257 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,37 m. Izkopana je do globine 0,50 m.

JAMA 21 B – nahaja se v kv. 243 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,50 m. Izkopana je do globine 0,49 m.

JAMA 4 A – nahaja se v kv. 257 sektorja XIV; je polkrožne oblike premera 0,36 m. Izkopana je do globine 0,36 m.

32b

JAMA 42 B – nahaja se v kv. 257 sektorja XIV; je nepravilne oblike premera 0,29 m. Izkopana je do globine 0,32 m. JAMA V2/J1 – nahaja se v kv. 242 sektorja XIV; je nepravilne oblike premera 0,40 m. Izkopana je do globine 0,32 m. JAMA V2/J2 – nahaja se v kv. 242 sektorja XIV; je nepravilne oblike premera 0,31 m. Izkopana je do globine 0,28 m. JAMA V1/J3 – nahaja se v kv. 257 sektorja XIV; je ovalne oblike premera 0,21 m. Izkopana je do globine 0,38 m. JAMA V1/J1 – nahaja se v kv. 257 sektorja XIV; je polkrožne oblike premera 0,30 m. Izkopana je do globine 0,42 m. JAMA (VKOP) V1/J2 – nahaja se v kv. 242/257 sektorja XIV; je nepravilne oblike premera 3,08 m. Izkopana je do globine 0,26 m s poglobitvijo jame V1/J1. 506

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

7a

8a

9a

10a

29d

30d

JAMA 5 A – nahaja se v kv. 270 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,40 m. Izkopana je do globine 0,24 m.

JAMA 22 B – nahaja se v kv. 242/257 sektorja XIV; je nepravilne oblike premera 0,90 m. Izkopana je do globine 0,50 m. JAMA 41 B – nahaja se v kv. 257 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,25 m. Izkopana je do globine 0,28 m.

6a

JAMA 2 A – nahaja se v kv. 257 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,41 m. Izkopana je do globine 0,59 m.

JAMA 20 B – nahaja se v kv. 242 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,50 m. Izkopana je do globine 0,44 m.

V1/J1

5a

V1/J2

JAMA V1/J1 – nahaja se v kv. 242 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,76 m. Izkopana je do globine 0,39 m. JAMA 4 B – nahaja se v kv. 257 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,18 m. Izkopana je do globine 0,38 m. JAMA 3 B – nahaja se v kv. 257 sektorja XIV; je polkrožne oblike premera 0,28 m. Izkopana je do globine 0,42 m. JAMA 2 B – nahaja se v kv. 257 sektorja XIV; je polkrožne oblike premera 0,37 m. Izkopana je do globine 0,59 m. JAMA 1 B – nahaja se v kv. 257 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,26 m. Izkopana je do globine 0,48 m. JAMA 32 B – nahaja se v kv. 257 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,20 m. Izkopana je do globine 0,28 m. JAMA 30/31 B – nahaja se v kv. 257 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,35 m. Izkopana je do globine 0,46 m.

JAMA 6 A – nahaja se v kv. 270 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,40 m. Izkopana je do globine 0,27 m. JAMA 7 A – nahaja se v kv. 270 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,36 m. Izkopana je do globine 0,28 m. JAMA 8 A – nahaja se v kv. 270 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,44 m. Izkopana je do globine 0,20 m. JAMA 9 A – nahaja se v kv. 269/270 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,42 m. Izkopana je do globine 0,40 m. JAMA 10 A – nahaja se v kv. 269 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,26 m. Izkopana je do globine 0,15 m. JAMA 29 D – nahaja se v kv. 269 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,41 m. Izkopana je do globine 0,36 m. JAMA 30 D – nahaja se v kv. 269 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,37 m. Izkopana je do globine 0,32 m. ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

507


JAMA 31 D – nahaja se v kv. 269/288 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,32 m. Izkopana je do globine 0,30 m.

31d

32d

JAMA 32 D – nahaja se v kv. 288 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,28 m. Izkopana je do globine 0,28 m. JAMA 33 D – nahaja se v kv. 268/269 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,32 m. Izkopana je do globine 0,27 m.

JAMA 2 D – nahaja se v kv. 259 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,44 m. Izkopana je do globine 0,37 m. 33d

34d

JAMA 34 D – nahaja se v kv. 268 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,26 m. Izkopana je do globine 0,30 m. JAMA 11 D – nahaja se v kv. 268 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,32 m. Izkopana je do globine 0,38 m.

11d

10d

8d

JAMA 8 D – nahaja se v kv. 268 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,28 m. Izkopana je do globine 0,30 m. JAMA 7 D – nahaja se v kv. 268 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,48 m. Izkopana je do globine 0,40 m.

6d

5d

4d

JAMA 6 D – nahaja se v kv. 268 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,34 m. Izkopana je do globine 0,30 m. JAMA 5 D – nahaja se v kv. 259 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,34 m. Izkopana je do globine 0,30 m. JAMA 4 D – nahaja se v kv. 259 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,76 m. Izkopana je do globine 0,33 m. 508

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

36d

67c

66c

65c

49c

JAMA 19 C – nahaja se v kv. 240/259 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,38 m. Izkopana je do globine 0,40 m. JAMA 16 C – nahaja se v kv. 241 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,44 m. Izkopana je do globine 0,52 m s prvo poglobitvijo do 0,65 m in drugo do 0,75 m.

7d

1d

JAMA 67 C – nahaja se v kv. 259 sektorja XIV; je nepravilne oblike premera 0,68 m. Izkopana je do globine 0,26 m. JAMA 20 C – nahaja se v kv. 259 sektorja XIV; je nepravilne oblike premera 0,51 m. Izkopana je do globine 0,39 m s poglobitvijo do 0,60 m.

9d

2d

JAMA 1 D, 1 D/a – nahaja se v kv. 259 sektorja XIV; je nepravilne oblike premera 0,88 m. Izkopana je do globine 0,36 m. JAMA 36 D – nahaja se v kv. 259 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,40 m. Izkopana je do globine 0,35 m.

JAMA 10 D – nahaja se v kv. 268 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,38 m. Izkopana je do globine 0,38 m. JAMA 9 D – nahaja se v kv. 268 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,44 m. Izkopana je do globine 0,30 m.

JAMA 3 D – nahaja se v kv. 259 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,32 m. Izkopana je do globine 0,32 m.

64c

JAMA 15 C – nahaja se v kv. 241 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,33 m. Izkopana je do JAMA 21 C – nahaja se v kv. 240 sektorja XIV; je okrogle oblike preglobine 0,42 m. mera 0,34 m. Izkopana je do globine 0,50 m. JAMA 14 C – nahaja se v kv. 241 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,34 m. Izkopana je do JAMA 22 C – nahaja se v kv. 240; je okrogle oblike premera 0,30 m. Izkopana je do globine 0,38 m. globine 0,58 m. JAMA 18 C – opis jame

JAMA 66 C – nahaja se v kv. 240 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,70 m. Izkopana je do globine 0,16 m.

JAMA 17 C – nahaja se v kv. 240/241 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,26 m. Izkopana je JAMA 65 C – nahaja se v kv. 239/240 sektorja XV/XIV; je okrogle oblike premera 0,28 m. Izkopana je do globine 0,27 m. do globine 0,46 m. ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

509


JAMA 64 C – nahaja se v kv. 240 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,32 m. Izkopana je do globine 0,26 m.

50c

68c

JAMA 20/21 D – nahaja se v kv. 267 sektorja XV; je ovalne oblike premera 0,92 m. Izkopana je do globine 0,18 m.

69c/a

JAMA 68 C – nahaja se v kv. 260 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,46 m. Izkopana je do globine 0,29 m. JAMA 69 C/a – nahaja se v kv. 260 sektorja XV; je nepravilne oblike premera 2,15 m. Izkopana je do globine 0,09 m s poglobitvijo JAMA 69 C do globine 0,30 m.

12d

13d

14d

15d

JAMA 18 D – nahaja se v kv. 268 sektorja XIV; je ovalne oblike premera 0,36 m. Izkopana je do globine 0,32 m. 510

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

JAMA 23 D – nahaja se v kv. 260 sektorja XV; je 37d okrogle oblike premera 0,28 m. Izkopana je do globine 0,28 m.

JAMA 25/26 D – nahaja se v kv. 260 sektorja XV; je ovalne oblike premera 0,78 m. Izkopana je do globine 0,12 m.

24d

JAMA 24 D – nahaja se v kv. 260 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,66 m. Izkopana je do globine 0,20 m.

16d

17d

JAMA 38 D – nahaja se v kv. 260 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,32 m. Izkopana je do globine 0,16 m.

39d

41d

42d

43d

JAMA 39 D – nahaja se v kv. 260 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,25 m. Izkopana je do globine 0,10 m.

JAMA 16 D – nahaja se v kv. 268 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,23 m. Izkopana je do globine 0,34 m. JAMA 17 D – nahaja se v kv. 259 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,21 m. Izkopana je do globine 0,24 m.

23d

JAMA 37 D – nahaja se v kv. 260 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,30 m. Izkopana je do globine 0,16 m.

JAMA 14 D – nahaja se v kv. 268 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,21 m. Izkopana je do globine 0,31 m. JAMA 15 D – nahaja se v kv. 268 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,20 m. Izkopana je do globine 0,33 m.

22d

JAMA 22 D – nahaja se v kv. 260 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,38 m. Izkopana je do globine 0,27 m.

JAMA 12 D – nahaja se v kv. 268 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,26 m. Izkopana je do globine 0,24 m. JAMA 13 D – nahaja se v kv. 268 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,70 m. Izkopana je do globine 0,21 m.

28d

JAMA 28 D – nahaja se v kv. 267 sektorja XV; je nepravilne oblike premera 0,46 m. Izkopana je do globine 0,24 m.

JAMA 49 C – nahaja se v kv. 259 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,46 m. Izkopana je do globine 0,30 m. JAMA 50 C – nahaja se v kv. 260/259 sektorja XV/ XIV; je polkrožne oblike premera 0,40 m. Izkopana je do globine 0,30 m s poglobitvijo do 0,35 m.

JAMA 19 D – nahaja se v kv. 267 sektorja XIV; je okrogle oblike premera 0,34 m. Izkopana je do globine 0,27 m.

18d

19d

JAMA 41 D – nahaja se v kv. 261/266 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,07 m. Izkopana je do globine 0,06 m. JAMA 42 D – nahaja se v kv. 261 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,26 m. Izkopana je do globine 0,18 m.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

511


JAMA 43 D – nahaja se v kv. 261 sektorja XV; je 44d okrogle oblike premera 0,27 m. Izkopana je do globine 0,18 m.

45d

JAMA 70 C – nahaja se v kv. 260 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,27 m. Izkopana je do globine 0,36 m.

JAMA 44 D – nahaja se v kv. 261 sektorja XV; je nepravilne oblike premera 0,42 m. Izkopana je do globine 0,18 m.

JAMA 71 C – nahaja se v kv. 260 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,40 m. Izkopana je do globine 0,22 m.

JAMA 45 D – nahaja se v kv. 266 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,11 m. Izkopana je do glo47d bine 0,10 m.

JAMA 72 C – nahaja se v kv. 261 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,20 m. Izkopana je do globine 0,20 m.

48d

JAMA 46 D – nahaja se v kv. 266 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,09 m. Izkopana je do globine 0,08 m.

JAMA 73 C – nahaja se v kv. 261 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,24 m. Izkopana je do globine 0,25 m.

JAMA 47 D – nahaja se v kv. 266 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,30 m. Izkopana je do globine 0,19 m.

JAMA 74 C – nahaja se v kv. 261 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,34 m. Izkopana je do globine 0,28 m.

JAMA 48 D – nahaja se v kv. 267 sektorja XV; je 49d nepravilne oblike premera 0,35 m. Izkopana je do globine 0,27 m.

50d

JAMA IX – nahaja se v kv. 239 sektorja XV; je nepravilne oblike premera 1,56 m. Izkopana je do globine 0,22 m.

JAMA 50 D – nahaja se v kv. 261 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,41 m. Izkopana je do glo51d bine 0,18 m.

JAMA 76 C – nahaja se v kv. 238 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,28 m. Izkopana je do globine 0,20 m.

JAMA 51 D – nahaja se v kv. 261 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,19 m. Izkopana je do globine 0,16 m.

JAMA 78 C – nahaja se v kv. 238 sektorja XV; je nepravilne oblike premera 0,32 m. Izkopana je do globine 0,20 m.

JAMA 4 – nahaja se v kv. 261/262/265/266 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,36 m. Izkopana je do globine 0,16 m.

JAMA 79 C – nahaja se v kv. 238 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,22 m. Izkopana je do globine 0,19 m.

JAMA 3 – nahaja se v kv. 237/262 sektorja XV; je nepravilne oblike premera 0,66 m. Izkopana je do globine 0,24 m. JAMA 2 – nahaja se v kv. 237 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,46 m. Izkopana je do globine 0,29 m. 512

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

3

2

71c

72c

73c

74c

75c

JAMA 75 C – nahaja se v kv. 239 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,50 m. Izkopana je do globine 0,30 m.

JAMA 49 D – nahaja se v kv. 261 sektorja XV; je nepravilne oblike premera 0,40 m. Izkopana je do globine 0,18 m.

4

70c

JAMA 80 C – nahaja se v kv. 238 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,30 m. Izkopana je do globine 0,24 m.

IX

76c

78c

79c

80c

JAMA 81 C – nahaja se v kv. 238 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,34 m. Izkopana je do globine 0,16 m s poglobitvijo do 0,24 m. ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

513


JAMA 82 C – nahaja se v kv. 238 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,20 m. Izkopana je do globine 0,23 m. JAMA 83 C – nahaja se v kv. 238 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,20 m. Izkopana je do globine 0,22 m.

81c

83c

82c

84c

JAMA 72/73 – nahaja se v kv. 235/234 sektorja X; je ovalne oblike premera 0,62 m. Izkopana je do globine 0,12 m.

JAMA 68/69 – nahaja se v kv. 234 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,34 m. Izkopana je do globine 0,33 m.

JAMA 85 C – nahaja se v kv. 238 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,25 m. Izkopana je do globine 0,17 m.

JAMA 66/67 – nahaja se v kv. 234 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,51 m. Izkopana je do globine 0,14 m.

86c

JAMA 86 C – nahaja se v kv. 261 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,31 m. Izkopana je do globine 0,12 m.

JAMA 62/63 – nahaja se v kv. 209 sektorja X; je ovalne oblike premera 0,54 m. Izkopana je do globine 0,13 m.

JAMA 87 C – nahaja se v kv. 238/261 sektorja XV; je nepravilne oblike premera 0,74 m. Izkopana je do globine 0,16 m.

JAMA 60/61 – nahaja se v kv. 209 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,39 m. Izkopana je do globine 0,14 m.

87c

1

JAMA 1 – nahaja se v kv. 236 sektorja XV; je nepravilne oblike premera 0,33 m. Izkopana je do globine 0,04 m. JAMA 80/81 – nahaja se v kv. 235 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,28 m. Izkopana je do globine 0,10 m. JAMA 82/83 – nahaja se v kv. 234 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,43 m. Izkopana je do globine 0,40 m.

JAMA 58/59 – nahaja se v kv. 209 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,36 m. Izkopana je do globine 0,20 m. 80/81

76/77

78/79

JAMA 40/41 – nahaja se v kv. 293 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,38 m. Izkopana je do globine 0,22 m. JAMA 42/42 – nahaja se v kv. 209 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,34 m. Izkopana je do globine 0,26 m.

JAMA 76/77 – nahaja se v kv. 235 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,30 m. Izkopana je do glo72/73 bine 0,14 m.

JAMA 44/45 – nahaja se v kv. 234 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,32 m. Izkopana je do globine 0,16 m.

JAMA 74/75 – nahaja se v kv. 235 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,39 m. Izkopana je do globine 0,06 m.

JAMA 46/47 – nahaja se v kv. 233 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,40 m. Izkopana je do globine 0,24 m.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

62/63

66/67

60/61

58/59

38/39

40/41

42/42

44/45

46/47

JAMA 38/39 – nahaja se v kv. 209/210 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,34 m. Izkopana je do globine 0,29 m.

JAMA 78/79 – nahaja se v kv. 235 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,36 m. Izkopana je do globine 0,14 m.

514

68/69

JAMA 70/71 – nahaja se v kv. 234 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,40 m. Izkopana je do globine 0,12 m.

JAMA 84 C – nahaja se v kv. 238 sektorja XV; je okrogle oblike premera 0,34 m. Izkopana je do globine 0,26 m.

85c

70/71

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

515


JAMA 48/49 – nahaja se v kv. 233 sektorja X; je 48/49 okrogle oblike premera 0,26 m. Izkopana je do globine 0,27 m.

50/51

JAMA 50/51 – nahaja se v kv. 233 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,27 m. Izkopana je do globine 0,22 m.

JAMA II – nahaja se v kv. 211 sektorja X; je nepravilne oblike premera 0,86 m. Izkopana je do globine 0,14 m. JAMA VII – nahaja se v kv. 233/232 sektorja X; je nepravilne oblike premera 1,33 m. Izkopana je do globine 0,15 m;

JAMA 52/53 – nahaja se v kv. 210/233 sektorja X; 52/53 je okrogle oblike premera 0,36 m. Izkopana je do globine 0,16 m.

54/55

JAMA 54/55 – nahaja se v kv. 210 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,38 m. Izkopana je do globine 0,16 m.

JAMA 94/95 – nahaja se v kv. 177/176 sektorja X/ XI; je nepravilne oblike premera 0,66 m. Izkopana je do globine 0,20 m.

84/85

JAMA 28/29 – nahaja se v kv. 181 sektorja X; je nepravilne oblike premera 0,54 m. Izkopana je do globine 0,19 m.

JAMA 84/85 – nahaja se v kv. 233 sektorja X, je okrogle oblike premera 0,46 m. Izkopana je do globine 0,31 m.

JAMA 32/33 – nahaja se v kv. 181 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,26 m. Izkopana je do globine 0,08 m.

JAMA 86/87 – nahaja se v kv. 210 sektorja X; je 86/87 okrogle oblike premera 0,30 m. Izkopana je do globine 0,2 5m.

JAMA 16/17 – nahaja se v kv. 206/205 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,49 m. Izkopana je do globine 0,32 m.

JAMA VIII – nahaja se v kv. 233/232/239 sektorja X/XV; je nepravilne oblike premera 1,85 m. Izkopana je do globine 0,24 m.

JAMA 18/19 – nahaja se v kv. 206 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,32 m. Izkopana je do globine 0,40 m.

JAMA XI – nahaja se v kv. 233/238 sektorja X/XV; VIII je nepravilne oblike premera 1,70 m. Izkopana je do globine.

JAMA 90/91 – nahaja se v kv. 206 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,24 m. Izkopana je do globine 0,23 m.

JAMA V – nahaja se v kv. 211 sektorja X; je nepravilne oblike premera 1,58 m. Izkopana je do globine 0,16 m.

JAMA 88/89 – nahaja se v kv. 206 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,24 m. Izkopana je do globine 0,20 m.

XI

JAMA IV – nahaja se v kv. 211 sektorja X; je nepravilne oblike premera 0,49 m. Izkopana je do globine 0,23 m.

JAMA 20/21 – nahaja se v kv. 206 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,30 m. Izkopana je do globine 0,12 m.

JAMA III – nahaja se v kv. 211/212 sektorja X/XI; je nepravilne oblike premera 0,97 m. Izkopana je do globine 0,08 m s poglobitvijo do 0,12 m.

JAMA 22/23 – nahaja se v kv. 209 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,46 m. Izkopana je do globine 0,11 m.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

IV

III

JAMA 92/93 – nahaja se v kv. 177/183 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,28 m. Izkopana je do globine 0,22 m.

JAMA 56/57 – nahaja se v kv. 233 sektorja X; je 56/57 okrogle oblike premera 0,32 m. Izkopana je do globine 0,28 m.

516

V

II

94/95

92/93

88/89

28/29

32/33

16/17

18/19

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

517


JAMA 36/37 – nahaja se v kv. 209 sektorja X; je 20/21 nepravilne oblike premera 0,56 m. Izkopana je do globine 0,22 m. JAMA 24/25 – nahaja se v kv. 209 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,40 m. Izkopana je do globine 0,16 m.

36/37

22/23

24/25

JAMA 26/27 – nahaja se v kv. 209 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,28 m. Izkopana je do globine 0,17 m. JAMA 34/35 – nahaja se v kv. 210 sektorja X; je okrogle oblike premera 0,44 m. Izkopana je do glo26/27 bine 0,20 m.

11a

JAMA 11 A – nahaja se v kv. 255 sektorja XIV; je nepravilne oblike premera 0,66m. Izkopana je do globine 0,26m. OGNJIŠČE 1 – nahaja se v kv. 240/259 sektorja XIV; je nepravilne oblike premera 2,08 m. Izkopa- OGNJIŠČE 1 no je do globine 0,44 m. OGNJIŠČE 2 – nahaja se v kv. 239 sektorja XV; je nepravilne oblike premera 1,75 m. Izkopano je do globine 0,28 m. JAMA 27 C – nahaja se v kv. 212 sektorja XI; je OGNJIŠČE 2 okrogle oblike premera 0,30 m. Izkopana je do globine 0,44 m. JAMA 14/15 – nahaja se v kv. 183/184/204/203 sektorja X/XI; je nepravilne oblike premera 5,16 m. Izkopana je do globine 0,22 m. JAMA 007/008 – nahaja se v kv. 205 sektorja X; je 14/15 nepravilne oblike premera 0,40 m. Izkopana je do globine 0,10 m. JAMA 30/31 – nahaja se v kv. 181 sektorja X; je samo rahlo poglobljena. OGNJIŠČE 1 D – nahaja se v kv. 258 sektorja XIV; je nepravilne oblike. JAMA 64/65 – nahaja se v kv. 209 sektorja X; je ovalne oblike premera 0,30 m. Izkopana je do globine 0,10 m. 518

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

519


8 SKLEP

9 ANALIZE

Eneolitsko naselbino in halštatsko gomilo na Hardeku, v neposredni bližini Ormoža, smo leta 1997 zaščitno arheološko raziskali zaradi gradnje ormoške obvoznice. Raziskana površina je bila velika okoli 7100 m². Ugotovili smo ostanke arhitekture ter več ognjišč, ki so se nahajala v prostorih, eno pa tudi izven. Stavbe so bile grajene iz vertikalnih brun, prepletenih z vejami. Ker pri izkopavanju nismo našli hišnega ometa, domnevamo, da je bila stavba opuščena. Keramično gradivo pripada t.i. lasinjski kulturi (po Dimitrijeviču). Tipološko lahko ločimo zajemalke, lonce z enim ali dvema ročajema, skodele, globoke sklede z ali brez plastične bradavice na ustju ali pod njim. Ornamentika je slabo zastopana. Pojavlja se v obliki žlebljenja, horizontalnih, vertikalnih ali poševnih vrezov ter z žigosanjem oziroma vbadanjem. Na posameznih fragmentih keramike, ki je narejena iz dobro prečiščene gline, imamo ohranjeno črno, rdečo in rjavo barvo. Površina na nekaterih posodah je glajena, prav tako imamo na posameznih posodah ohranjen črn smolast premaz. Od kamnitega gradiva izstopa večja količina celih ali fragmentiranih kamnitih sekir iz serpentinita ter klesanega orodja iz kremena. Tipološko lahko ta orodja razvrstimo v: strgala z robom, strgala v obliki palčnega nohta, krožna strgala, obojestransko prirejena rezila ter veliko odbitkov. Gomilo iz časa razvitega halštata C smo raziskali kot samostojni arheološki objekt in se je razprostirala v delih sektorjev: X, XI, XIV in XV. Iz mlajših arheoloških obdobij imamo zastopanih nekaj atipičnih fragmentov latenske, močno grafitirane keramike (lahko Lt D) ter dve cikadi in jantarno igralno ploščico iz časa preseljevanja ljudstev. Pri zaščitnem arheološkem gradivu smo pridobili tudi večjo količino novoveškega gradiva, ki se na lokaciji Hardek nahaja predvsem zaradi intenzivne poljedelske dejavnosti in zaradi obilnega dognojevanja.

9.1 Kamniti artefakti s Hardeka (S. Forenbacher) V zbirki kamnitih odbitkov na Hardeku je vključenih skupno 797 predmetov. Od teh je 761 ročno obdelanih kamnitih odbitkov, ostalih 36 pa predstavlja prodnik ali drobce prodnika, ki so se okrušili v teku geoloških procesov. Slednji sicer niso vključeni v zbirko, kljub temu pa posredujejo koristne podatke o materialih, ki so bili v rabi na tem področju. Podobno kot ostale vrste najdb so tudi ročno obdelane kamnite odbitke zbirali v območju štirimetrske kvadratne mreže. Zaradi nujnosti izkopavanj pri izkopanem materialu ni bilo mogoče zagotoviti sistematičnega pojasnjevalnega izbora. To pomeni, da je bil znatni delež kamnitih artefaktov zaradi njihovih majhnih dimenzij spregledan. Zato je tukaj predstavljene rezultate analize potrebno presojati z določeno previdnostjo, še posebej ob upoštevanju skupnega števila obnovljenih artefaktov. Po drugi strani pa tudi zaradi dejstva, da je večina zvrsti artefaktov kamnitih odbitkov (vključno z jedri, orodji in odpadki, razen odkruškov) enake velikosti (večinoma 2 do 3 cm), izvedeni postopki rekonstrukcije naj ne bi v preveliki meri vplivali na relativno pogostost. Baza podatkov Za vsak kamniti artefakt je bila izvedena vrsta meritev in označb. Ti podatki služijo za osnovo vsem nadaljnjim analizam in obsegajo: ƒƒ podatke o kontekstu: sektor in kvadrant izkopavanja ter globino in stratifigrafsko enoto, kjer je možno, ƒƒ vrsto materiala: kremenjak, kvarcit ali nekremenasti minerali, ƒƒ fizikalne lastnosti: material, barva, lesk, prosojnost, inkluzije in struktura, ƒƒ razvrstitev glede na formalne tipološke kategorije, izhajajoč iz morfoloških značilnosti artefakta, kot so oblika, velikost, vzorci sledov odstranjevanja odkruškov, način in mesto popravljanja, ƒƒ velikost (dolžina, širina in debelina) artefakta, merjeno s šestilom, točnost 1/10 mm, ƒƒ težo artefakta, merjeno z vzmetno tehtnico, točnost na 1/10 grama, ƒƒ razvrstitev glede na velikost kortikalne površine na primarne (celotna kortikalna hrbtna stran površine), sekundarne (delna hrbtna stran površine) in tercialne elemente (hrbtne strani ni bilo), ƒƒ znaki toplotnih sprememb materiala, ƒƒ znaki poškodovanosti zaradi uporabe ali obrabe. Materiali Preko 90% vseh artefaktov je iz kremenjaka. Zaslediti je bilo celo vrsto kremenjakov različnih barv in sestavin. Najpogostejši so različni odtenki sive, ki prehajajo od bele do črne (skoraj 50% celotne zbirke). Sledijo jim različni odtenki rjavega (16%) in rumenega (10%), pa tudi lisastega kremenjaka (13%), kjer so v večini primerov združene vse prej omenjene barve. Manj kot 3% sestavljajo rdeč in rožnat kremenjak ter pasasti kremenjak, ki ima videz skamnelega lesa. Vsi se razlikujejo po lesku (od svetlečega do motnega) in prosojnosti (od visoko prosojnega do neprosojnega), včasih vsebujejo tudi inkluzije, kot na primer mikrofosile. Razlikujejo se tudi glede na to, kako se cepijo: pri nekaterih pri lomu nastane gladek konkoidalen prelom, pri drugih pa zrnata in neenakomerna površina. Približno 3% artefaktov je izdelanih iz belega, sivega, črnega, rjavega, rumenkastega, rožnatega ali pisanega kvarcita. Preostalih 5% je izdelanih iz drugih rudnin nekremenjakov. Vse naštete rudnine je mogoče najti v bližnji okolici mesta najdb, vzdolž nanosa naplavin gramoza, ki ga je reka Drava prinašala izpod vznožja Vzhodnih Alp. O tem, da so bili rečni nanosi gramoza glavni vir surovin, priča tudi dejstvo, da je površina pri dejansko vseh kortikalnih elementih bolj mehanično obrabljena kot pa kemično spremenjena zaradi vremenskih vplivov. Sodeč po velikosti zbranih fragmentov prodnika so morali biti kamni relativno majhni, približno za pest veliki ali še manjši. Samo eden cel kremenasti prodnik, ki je bil rekonstruiran, tehta 550 g, z najdaljšo stranico 104 mm. Toplotno spremenjeni kremenjak predstavlja majhen del zbirke (2,2%). Le polovica (8 artefaktov) izkazuje različnost leska, ki velja za najvažnejši indikator uspešne toplotne obdelave pred dokončno cepitvijo (Collins & Fenwick, 1974: 137). Osta-

520

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

521


nek so artefakti, pri katerih so vidne toplotne poškodbe, nastale po vsej verjetnosti po naključju (razpoke, pokrivanje lonca in toplotne frakture artefaktov ob spuščanju na ognjišče) ali celo po odlaganju kot posledica uničevalnega ognja. Čeprav je bilo še nekaj dodatnih primerkov z visokim leskom, je brez obširne raziskave razpoložljivega materiala nemogoče določiti, ali gre za posledico termalnih sprememb ali za naravne značilnosti kremenjaka. V splošnem s pomočjo toplotne obdelave očitno nikoli ni bilo mogoče doseči izboljšanja lastnosti pri razcepitvi kamenja – ali pa je to uspelo le redkokdaj. Artefakti Zbirko kamnitih odbitkov s Hardeka sestavlja 761 artefaktov v skupni teži preko 2,5 kg. Tipična razčlenitev je prikazana v tabeli 1. Orodje predstavlja 19% celote. Preostalih 81% so odpadki (jedra, odkruški in razbitki). Formalni opis razvrstitve artefaktov se v glavnem ravna po terminologiji, ki jo je razvil Tixier s sodelavci (Tixier, Inizan in Roche 1988; Inizan, Roche in Tixier 1992). Jedra Jedra predstavljajo skoraj 10% celotne zbirke. Razen nekaj relativno velikih odluščenih jeder jih je večina zelo majhnih dimenzij in smo jih uvrstili kot mikrojedra (za povprečne dimenzije jeder, odkruškov, rezilc in orodja glej tabelo 2 in sl. 1). Večinoma so močno zreducirani in popolnoma izrabljeni. Tri četrtine vseh mikrojeder je bilo uporabljenih za izdelovanje izredno majhnih luskastih odbitkov. V tretjo skupino spadajo jedra odkruškov: nekaj je ploščatih, ostala pa so jedra z amorfno raznovrstno ploskvijo (sl. 5: 1–4). Običajno se je smer odstranjevanja spreminjala glede na potrebo, zmanjšano velikost in spremenjeno obliko jedra. Preostalih 25% so jedra rezilc z enojno ploskvijo, od katerih jih ima večina enotno ploskev, in eno jedro z mnogodelno ploskvijo (sl. 5: 5,6). Sodeč po dimenzijah so rezilca, ki so jih pridobili, zelo majhna, v velikosti mikrorezila. Odpadki Odpadki predstavljajo 36% vse zbirke. Odbitki prevladujejo in predstavljajo 87,5%. Po velikosti so majhni, v povprečju nekako 20×20 mm, precej kratki, debeli in težki (tabela 2, sl. 1). Točno 40% jih je kortikalnih (tabela 3). Njihova dolžina je v povprečju nekoliko (20%) daljša od širine, več kot četrtina pa je širših kot daljših (sl. 2). Rezilc ni ravno veliko (12% vseh odpadkov) in so večinoma nepravilnih oblik, očitno gre za bolj naključno podaljšane odbitke kot pa za rezila, izdelana z določenim namenom. Le pri 9 primerkih so opazni subparalelni lateralni robovi in podolžne raze, nastale pri odstranjevanju in jih lahko začasno opišemo kot prizmatične. Poleg teh pa je prisoten še večji delež prizmatičnih rezil. Razbitki Razbitki predstavljajo 25% celotne zbirke. Vključujejo vse koščke, ki so manjši od 14 mm in so bili označeni kot luske. Po številu predstavljajo 65% vseh razbitkov, po teži pa 19%. Sem prištevamo tudi črepinjaste koščke, ki so nedoločljivi fragmenti jeder ali kamnin. Teh je preostalih 35% in po teži 81%. Treba pa je pripomniti, da so luskasti odkruški zaradi tega, ker presejalni izbor ni bil opravljen, zastopani v manjšem številu. Orodja Orodje predstavlja 19% celotne zbirke in je bilo izdelano prevzaprav iz drobnih odbitkov, tako da so mere orodja zelo blizu velikostim odbitkov (tabela 2, sl. 2). Več kot 40% zbirke orodja sestavljajo odluščeni delci. Gre za grobe pravokotne artefakte z bifacialnimi popravki vzdolž dveh (ali včasih štirih), nasproti ležečih robov (sl. 5: 7 – 11). Različni avtorji jih interpretirajo bodisi kot stranske proizvode pri bipolarni perkuziji ali kot orodja, ki so se oblikovala kasneje s samo uporabo, verjetno kot zagozde za cepitev kosti (Brezillon 1971, 288; Demars in Laurent 1989, 94–95). Strgala predstavljajo 31% zbirke orodja. Večinoma jih lahko razvrstimo kot za palčni noht velika strgala, to je majhna, kratka strgala iz odbitkov in s strgalnim robom, ki je širši od osnove (Demars in Laurent 1989, 42-43; de Sonneville Bordes in Perrot 1954, 330-331). Druga, ki so enako majhnih dimenzij, je bolje uvrstiti med majhna robna strgala, izdelana na podlagi 522

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

odbitkov, čeprav se približujeta drugo drugemu in ju je težko jasno ločiti (sl. 6: 1-6). Drugo skupino strgal, poskusno označeno kot krožna strgala (de Sonnevill Bordes in Perrot 1954, 330-331), sestavlja 6 kosov, za katere je značilen neprekinjen prisek ali stopničasti popravek vzdolž vseh robov. Vendar pa njihov obris običajno ni krožne temveč pravokotne do trapezoidne oblike (sl. 6: 7,8). Značilno je morda to, da so vsa izdelana iz enotnega rumenkastega prosojnega kremenjaka, ki se odlično lušči. Preostalo orodje lahko opišemo kot pomožno orodje, prirejeno iz manjših odbitkov in nenatančne izdelave, kar se tiče oblike. Prirejeni odbitki predstavljajo največjo skupino (14% zbirke orodja). Gre za odbitke z vidnimi manjšimi zarezami, nastalimi pri odstranjevanju, bodisi s prednje ali hrbtne ploskve kamna. Pojavljajo se tudi primerki s hrbtnim delom, z zarezami, zobci, prisekanim delom, vendar v zelo majhnem številu (sl. 1; sl. 6: 10,11). Izstopa samo eno obojestransko obdelano rezilce, morda poskus izdelave majhne osti (sl. 6:9). Tehnologija Izdelava in značilnosti zbirke kažejo na to, da je tako obdelava kremena – najprej reduciranje nato izluščenje jedra – kot tudi izdelava orodja potekala na istem mestu. To potrjuje obilica odpadnih odkruškov, ki predstavljajo več kot štiri petine celotne zbirke in vsebujejo številna izluščena jedra, pa tudi dejstvo, da je ena tretjina vseh primerkov korikalnih, vključno s 6,7% elementov, ki so bili prvotno kortikalni (tabela 3). Sodeč po morfologiji jeder in odbitkov je bila najpogostejša tehnika reduciranja neposredno prebijanje s kladivom. Material se pojavlja v obliki za pest velikega produkta, ki so ga prebijali bodisi z izrabo primernih naravnih ploskev ali pa, kadar to ni bilo mogoče – kar je pri rečnem prodniku pogosto – z bipolarnim prebijanjem. Gre za tehniko, pri kateri se jedro namesti na trdno podlago, ki služi kot nakovalo. Udarec na vrh jedra ga potisne navzdol na nakovalo in sile loma, ki pri tem nastanejo in prihajajo iz dveh nasproti ležečih si smeri, ga razcepijo ali razbijejo (Whittaker 1994, 113-115). Uporabo bipolarnega prebijanja potrjujejo tudi jedrca z zdrobljenimi ali nalomljenimi spodnjimi konci, pa tudi značilna oblika odbitkov ali zareze pri drobljenju, ki imajo v posameznih primerih zaradi prebijanja na obeh koncih dobro izražene grbine in izbokline (Demars in Laurent 1989, 94; Whittaker 1994, 115). To obrazloži tudi relativno pogosto prisotnost odluščenih delcev, ki pri omenjeni tehniki predstavljajo stranski proizvod. Večina nastalega odpada je bila torej v obliki majhnih, precej nepravilnih, zbitih in težkih odbitkov. Uporabljali so jih kar take in neobdelane in niti njihove mere niti pogostost izbire posameznih jedrastih elementov za neko specifično razvrstitev v orodje ne pričajo o tem, da bi izbiri posvečali kakršnokoli pozornost. Za izdelavo orodja so bile potrebne le minimalne spremembe, ki jih je bilo v večini primerov moč izvesti kar z nekaj udarci trdega ali mehkega kladiva. Luščenje pod pritiskom je bilo uporabljeno le izjemoma. Sklepamo lahko, da gre za preprost postopek reduciranja priročne »ad hoc« obdelave odbitkov. Najprej so naplavljeni prodnik pripravili za uporabo v obliki jeder neposredno s trdim udarjanjem ali z bipolarnim prebijanjem. Nato so od jedra odluščili številne majhne odbitke ter nekaj nepravilnih rezilc in odluščenih delcev. Končno so nekaj odbitkov priredili v orodja, kot so strgala ali vrsta drugega ročnega orodja, ki ga je težko razvrstiti. Razširjenost najdb v prostoru Razširjenost najdb na prostoru lahko analiziramo na nivoju lokacije same glede na dejstvo, da so izkopavanja odkrila bistven del celotnega območja (preko 7000 m2). Večina artefaktov izvira z ornega območja ali iz območja stika s spodnjo plastjo ilovice. Če smo natančni, največjega dela artefaktov ne moremo obravnavati kot najdbe in situ. Zaradi tega dejstva in tudi celotne razpršenosti so se vsi artefakti v vsakem od štirimeterskih kvadrantov zgrnili skupaj, ne glede na njihovo vertikalno umeščenost. Izdelan zemljevid prikazuje neenakomerno gostoto porazdelitve najdb z nekaterimi vidnimi koncentracijami (sl. 3 zgoraj). Nekatere so lahko posledica koluvialnih prerazporeditev. To velja predvsem za obširna koncentrirana področja ob jugozahodnem robu izkopavanja, ki ustrezajo zapolnjeni strugi. Koncentrirani predeli, ki ležijo nekako v severni polovici območja izkopavanja, ne ustrezajo nobenim sedanjim niti preteklim udrtinam ali erozijskim kanalom in zagotovo je možno, da porazdeljujejo dejansko porazdelitev artefaktov na samem mestu izdelave. Z gotovostjo lahko to trdimo za dvoje koncentriranih območij v srednjem delu lokacij. Gre za področje, ki ga je pokrivala grobna gomila iz železne dobe in ga tako zaščitila pred ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

523


uničenjem z oranjem. Takšna zgoščena območja najdb so povezana z ostanki stavb, verjetno bivališča (ali bivališč). Poskusili so razlikovati med področjem rabe kamnitih odbitkov (glede na pristojnost najdenega orodja) in med področjem izdelave orodja (glede na najdbe jeder, lusk in kortikalnih elementov). Izdelana zemljevida (sl. 3: spodaj; sl. 4) prikazujeta podoben vzorec razširjenosti za vsakega od obeh zvrsti artefaktov. Z drugimi besedami, dejavnosti izdelovanja in uporabe so se odvijale na vseh območjih, kot jih zasledimo raztresene po vsej lokaciji. Izraba kamnitih odbitkov Pridobivanje materiala verjetno sploh ni bilo težavno. Potrebno je bilo le nekaj minut hoje do najbližjega mesta ob reki, kjer so prosto ležali aluvialni prodniki? primerne velikosti, nato pa jih ustrezno odbrati. Sklepamo lahko, da je bil dostop neomejen, saj je bil nadzor dostopa do materiala zaradi njegove obilice in pogostosti neizvedljiv. Očitno je, da je kremenjak obdelovala velika večina prebivalstva. Preprost način redukcije, pomanjkanje standardizacije ter razpršenost proizvodnih lokacij po vsem območju pričajo o decentralizirani, nespecializirani proizvodnji za domače potrebe. Brez izdelane analize uporabe in obrabe o funkciji orodja ni mogoče reči nič natančnega. Predvidoma so strgala uporabljali za strganje, odluščene delce pa po vsej verjetnosti za cepitev kosti. Na neznan način odlomljene odbitke v prvotni obliki so verjetno uporabljali za rezanje. Slednje potrjuje mnogoštevilnost odbitkov, pri katerih so vidne poškodbe zaradi obrabe (mikro popravki) vzdolž enega ali več robov. Poleg tega nekaj odbitkov (vsega skupaj osem) prikazuje bledikav sijaj, zloščen lesk vzdolž določenega dela roba, ki je nastal zaradi dolge intenzivne uporabe pri rezanju trav ali mehkih živalskih tkiv (slika 6: 12, 13). Možno je, da so bili uporabljeni kot elementi srpa, čeprav seveda ne gre za edino vrsto uporabe, ki ima za posledico značilne znake obrabe (Semenov 1994, 113-122). Orodja in uporabljeni odbitki so bili odvrženi na istem kraju, kjer so jih izdelali – to je znotraj področij večnamenskih dejavnosti na vsej lokaciji. Naj povzamemo: slika izrabe kamnitih odbitkov pri zbirki s Hardeka pokaže, da je šlo za neposredno pridobivanje, decentralizirano proizvodnjo na ravni posameznega gospodinjstva ter neposredno rabo v istem gospodinjstvu. Na voljo ni nobenih znakov, da bi bili dostopi do materialov nadzorovani, da bi šlo za področje dejavnosti specifičnega pomena, za specializirano obrtniško izdelovanje ali izmenjavo znotraj skupnosti. (Brumfiel in Earle 1987; Clark in Parry 1990; Costin 1991). Primerjalne opombe Na širši geografski regiji so bile študije neolitika in bakrene dobe kamnitih artefaktov izrazito zanemarjene. Tako ni nobenega sodobnega dela, s katerim bi lahko primerjali zbirko s Hardeka. Glede na možnosti, ki jih nudi analiza kamnitih odbitkov v zvezi z vprašanji tehnologije, izrabe ter prazgodovinskega družbenega organiziranja, bo treba ob raziskavah ustrezno izrabiti vse potenciale. Na temelju precej naključne izbire artefaktov, ki se občasno omenjajo v poročilih s terena in regionalnih pregledih, lahko v najboljšem primeru ugotovimo, da podobne majhne, »ad hoc« proizvodnje odbitkov ne označujejo le severovzhodne Slovenije, temveč v veliki meri tudi vznožje in doline Vzhodnih Alp pa tudi sosednje dele Panonske nižine (Lubšina-Tušek 1993, 50). Časovno območje njihovega trajanja bo potrebno še raziskati; na Hardeku gre za njihovo povezavo z materiali iz bakrene dobe.

9.1 Flaked stone artifacts from Hardek (S. Forenbaher) The Hardek flaked stone collection contains a total of 797 objects. Of those, 761 are flaked stone artifacts. The remaining 36 are pebbles or pebble fragments fractured by geological processes. These were excluded from the artifact assemblage, but still provided useful information about the locally available raw materials. Like all other categories of finds, flaked stone artifacts were collected according to a 4-meter square grid. The urgency of the excavation prevented systematic sieving of the excavated material. This means that a considerable fraction of lithic artifacts must have been missed, given their generally small dimensions. Consequently, the presented analysis results should be viewed with some caution, especially when the total number of recovered artifacts is involved. On the other hand, since most classes of flaked stone artifacts (including cores, tools, and waste except chips) are equally small (mostly between 2 and 3 524

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

cm), their relative frequencies should not be too much affected by the applied recovery procedures. Data base A series of measurements and attributes were recorded for each one of the flaked stone artifacts. This data served as a base for all subsequent analyses. They include: ƒƒ information about the context: excavation sector and square, as well as depth and stratigraphic unit (where available); ƒƒ type of material: chert, quartzite, or non/sillica minerals; ƒƒ physical characteristics of the raw material: color, luster, translucency, inclusions and structures; ƒƒ classification by formal typological catagories, based on morphological characteristics of the artifact such as shape, size, flake removal scar patterns, type and location of retouch; ƒƒ size (length, width and thickness) of the artifact measured by calipers to the accuracy of 1/10 of millimeter; ƒƒ weigh of the atrifact, measured by spring scales to the accuracy of 1/10 of a gram; ƒƒ classification by the amount of cortical surface, into primary (completely corical dorsal side), secundary (partly cortical dorsal side), and tertiary elements (no cortex); ƒƒ evidence of thermal alteration of the raw material; ƒƒ evidence of use-related damage or wear. Raw materials Over 90% of the artifacts are made of chert. A variety of cherts, of different colors and textures, was utilized. Different shades of gray, grading from white to black, are the most common (almost 50% of the assemblage). These are followed by a variety of brown (16%) and yellow (10%), as well as mottled cherts (13%), in most of which the aforementioned colors are combined. Less than 3% is made up of red and pink cherts, as well as of banded chert that looks like petrified wood. All of these vary in luster (from glossy to dull) and translucency (from highly translucent to opaque), and sometimes contain inclusions such as microfossils. They also vary in flaking qualities: while some break with a smooth conchoidal fracture, others exhibit grainly and irregular surfaces. Some 3% of the artifacts are made of white, gray, black, brown, yellowish, pink or mottled quartzites. The remaining 5% are of other, non-silica minerals. All of these minerals can be found in close vicinity of the site, among the alluvial gravels that were transported from the East Alpine foothills by the Drava river. River gravels as the main source of raw material are indicated also by the facts that the cortex of virtually all cortical elements is mechanically worn, rather than chemically weathered. Judging by the size of the collected pebble fragments, most of them were relatively small, about fist size or smaller. A single complete chert cobble that was recovered weighs 550 grams, with the longest dimension of 104 mm. Thermally altered cherts constitute a small fraction of the assemblage (2.2%). Only half of that number (8 artifacts) exhibit differential luster that is considered as the safest indicator of successful heat treatment applied before final flaking (Collins and Fenwick 1974, 137). The rest are artifacts exhibiting heat damage that is most likely accidental (crazing, potlidding and heat fracturing of artifacts dropped into hearths), or even post-depositional, from wildfires. While an additional number of pieces exhibit high luster, it is impossible to decide without extensive investigation of the available raw materials whether this is a consequence of thermal alteration, or a natural characteristic of the chert. General impression is that the improvement of flaking characteristics by the treatment was attempted rarely, if ever. The artifacts The Hardek flaked stone assemblage consists of 761 artifacts, weighing in total just over 2,5 kilograms. Its typological breakdown is given in Tab. 1. Tools constitute 19% of the total. The remaining 81% is waste (cores, debitage and debris). Formal description of the artifact classes follow, in general, the terminology developed by Tixier and his collaborators (Tixier, Inizan and Roche 1988; Inizan, Roche and Tixier 1992).

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

525


Cores Cores constitute almost 10% of the total assemblage. Aside from a few relatively large flake cores, most are of very small dimensions, and were classified as microcores (for average dimension of cores, flakes, bladelets, and tools, see Tab. 2 and Fig. 1). Most of them have been heavily reduced and are almost completely exhausted. Three quarters of these microcores were used for production of very small, almost chip-size flakes. A third are single platform flake cores, a few are discoidal, and the rest are amorphous multiple platform cores (Fig. 5: 1-4). Commonly, the direction of removals was changed opportunistically, as the diminishing size and changing shape of the core required. The remaining 25% are bladelet cores, most of which are single platform, plus one opposing platform and one multiple platform core (Fig. 5: 5,6). Judging by their dimensions, the extracted bladeletes were of very small, microblade, size. Debitage Debitage constitutes 36% of the total assemblage. Flakes dominate with 87.5%. They are small, some 20 by 20 milimeters on the average, rather short, thick and heavy (Tab. 3). On the average, they are slightly longer (some 20%) than they are wide. More than one quarter of them, however, are wider than they are long (Fig. 2). Bladelets are althogether not many (12% of the debitage). Most of them are irregular, looking like accidentally elongated flakes, rather than products of intentional blade production. Only 9 pieces have sub-parallel lateral edges and longitudinal removal scares, and may tentatively be described as prismatic. In addition of these, there is a single larger prismatic blade segment. Debris Debris constitutes 35% of total assemblage. This includes all flakes smaller than 15 mm, which were classified as chips, and which make up 65% of the debris by count, or 19% by weight, as well as chunks, that is, unclassifiable fragments of cores or raw material, which constitute the remaining 35% by count, or 81% by weight. It should be noted, however, that chips are most likely underrepresented, due to the absence of sieving. Tools Tools constitute 19% of the total assemblage. Virtually all were made on small flakes, to which class of debitage their dimensions closely corresponded (Tab. 2, Fig. 1). Over 40% of the tools assemblage consists of scaled pieces. These are roughly rectangular artifacts with bifacial retouch along two (or, sometimes, four) opposing edges (Fig. 5: 7-11). Various authors interpreted them either as by-products of bipolar percussion, or as tools that are shaped a posteriori through use, possibly as bone-splitting wedges (Brezillon 1971, 28; Demars and Laurent 1989, 94-95). Scrapers make up 31% of the tools assemblage. Most of them can be classified as thumb-nail scrapes, that is, small, short scrapers on flake, with a scraping edge that is wider than the base (Demars and Laurent 1989, 42-43; de Sonneville Bordes and Perrot 1954, 330-331). Others, of equally small dimensions, may better be classified as small end-scrapers on flakes, although these two groups converge and it is difficult to separate them clearly (Fig. 6: 1-6). Another group of scrapes, tentatively classified as circular scrapes (de Sonneville Bordes and Perrot 1954, 330-331), consists of 6 pieces that are characterized by continuous steep or stepped retouch along all edges. Their outline, however, is usually not circular but angular, tending to trapezoidal (Fig. 6, 7,8). It might be significant that they are all made of homogenous, yellowish, translucent chert, of excellent flaking characteristics. The remaining tools may be described as expedient tools made on small flakes, produce with little care as to their form. Retouched flakes constitute the largest group (14% of the tool assemblage). These are flakes with several small flake removal scars on either dorsal or ventral surface. Backed pieces, notches, denticulates, truncations and burins also appear, but in very small numbers (Tab. 1; Fig. 6: 10,11). A single bilaterally retouched bladelt stands out as possible attempt to produce a small point (Fig. 6: 9). 526

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

Technology The makeup and the characteristics of the assemblage indicate that flintknapping, including primary reduction, blank extraction and tool production, were carried out at he site. This is attested by the abundance of chipping waste which constitutes over four fifths of the total assemblage and includes numerous exhausted cores, as well as by the fact that one third of all pieces are cortical, including 6.7% primary cortical elements (Tab. 3). Judging by the morphology of cores and flakes, the most common reduction technique was direct hard hammer percussion. Raw material came in the shape of fist-size cobbles that were opened either by using suitable natural platforms, or, if those were absent – as is often the case with river cobbles – by bipolar percussion. This is a technique in which the core is rested on a hard surface that serves as an anvil. A blow on top of the core drives it down onto the anvil, and the resulting fracturing forces, coming from two opposite directions, split or shatter it (Whittaker 1994, 113-115). The application of bipolar percussion is attested by the presence of cores with bruised or crushed bottom ends, as well as by characteristic morphology of flakes and flake scars that occasionally exhibit very pronounced ripples and bulbs of percussion at both ends (Demars and Laurent 1989, 94; Whittaker 1994, 115). It accounts also for the high relative frequency of scaled pieces, which are a by-product of this technique. Most of the debitage thus produced were the small, rather irregular, stumpy and heavy flakes. These were used indiscriminately as tool blanks: neither the dimensions, nor the frequency of cortical elements for specific tool classes suggest that any attention was paid to the selection of the blank. Tool production required minimal alteration, which in most cases could be accomplished by delivering a few blows by a hard or soft hammer. Pressure flaking may have been employed only exceptionally. This leaves us with a simple reduction sequence of an expedient, ad hoc flake industry. First, alluvial cobbles were prepared to be used as cores, either by direct hard hammer, or by bipolar percussion. Next, a number of small flakes was extracted from the cores, as well as a few irregular bladelets and scaled pieces. Finally, some of the flakes were altered to become tools, such as scrapes, or a variety of other, rather ill-defined expedient tools. Spatial distribution Spatial distribution of the finds can be analyzed at the site level, owing to the fact that the excavation exposed a substantial part of the site (over 7000 m2). Most of the artifacts come from the plowzone, or from the contact with the underlying clay. Strictly speaking, the greatest majority of them cannot be regarded as found in situ. Because of that, as well as because of their overall low density, all flaked stone artifacts in each 4-meter square were collapsed together regardless of their vertical disposition. The resulting map shows uneven densities, with several obvious concentrations (Fig. 3, top). Some of this may be a result of colluvial redeposition. That is certainly true for the large concentration along the southwestern edge of the excavation, which corresponds to a filled-in gully. Those, however, located roughly in the northern half of the excavated area do not correspond to any present or ancient depression or erosional channel, and may, in fact, reflect the original distribution of artifacts within the site. This is certainly the case for the two concentrations in the middle part of the site, an area that was protected by an Iron-Age burial mound, and therefore spared from plow disturbance. These particular concentrations are associated with structural remains, probably that of a dwelling (or dwellings). An attempt was made to distinguish between the areas of flaked stone use (as indicated by the presence of tools) versus the areas of flaked stone production (as indicated by the presence of cores, chips and cortical elements). The resulting maps (Fig. 3 bottom ;Fig. 4) show similar distribution patterns for each one of these artifact categories. In other words, production and consumption activities were both carried out within the same generalized activity areas which were scattered across the site. Economy of the flaked stone Procurement of the raw materials could have hardly presented a problem. It would have involved a few minutes walk to the nearest place along the river where alluvial gravels of the right site lay exposed, and the selection of appropriate cobbles. One has to presume that access to it was unrestricted, since abundance and omnipresence of raw material would have made access control impracticable. ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

527


Flintknapping was apparently practiced by a large portion of the population. Simple reduction strategy, lack of standardization, as well as the scattered production across the site, all suggest decentralized, non-specialized, household level of production. Without use-wear analysis, little can be said about tool function. Scrapers, presumably, were for scraping, and scaled pieces, possibly, for bone splitting. An unknown fraction of unaltered flakes was probably used for cutting. The last is supported by a number of flakes that show use-related damage (microretouch) along one or several edges. In addition to that, a few flakes (eight altogether) exhibit stickle gloss, a shiny luster along part of an edge that was produced by prolonged, intensive use of cutting grasses or soft animal tissue (Fig. 6: 12, 13). These could have served as stickle elements, although that is certainly not the only kind of use that produces this characteristic use-wear (Semenov 1964, 113-122). Tools and used flakes were discarded at the same spot where they were produced, that is, within the general-purpose activity areas throughout the site. To summarize, the picture of flaked stone economy indicated by the Hardek collections is one of procurement, decentralized production at a household level, and immediate consumption within the same household. There are no indications of access control, special-purpose activity areas, craft specialization, or inter-community exchange (Brumfiel and Earle 1987; Clark and Perry 1990; Costin 1991). Comparative remarks The study of Neolithic and Copper age stone artifacts in the wider geographical region has been sadly neglected. Consequently, there is no comprehensive work available to which Hardek assemblage could be compared. Given the possibilities that flaked stone analysis offers in addressing the questions of technology, economy, and prehistoric social organization, this field of research still awaits appropriate exploitation of its potentials. Based on the rather random selection of artifacts that occasionally are remarked upon in-field reports and regional surveys, the best that can be said is that similar ad hoc small flake industries probably characterize not only Northeastern Slovenia, but also much of the Eastern Alpine foothills and valleys, as well as the adjacent parts of the Pannonian plain (LubĹĄina-TuĹĄek 1993, 50). Their temporal duration span remains open for investigation at Hardek; they are clearly associated with Copper Age materials.

528

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

529


530

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

531


532

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

533


9.2 Radiokarbonske analize Iz arheološke lokacije Hardek smo izločili nekaj fragmentov oglja, ki smo ga poslali na radiokarbonsko analizo v Zagreb na Inštitut Rudjer Bošković in na Florido v Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory. Beta Analiytic: zap št. št. analize 1. 112115 2. 112116 3. 112117 4. 112118 5. 112119 6. 112120 7. 112121 8. 112122

vrsta oglje oglje oglje oglje sediment oglje oglje oglje

C14 dat. C13/C12 konvencional. C14 5400 +/- 50 BP 1210 +/- 60 BP 5500 +/- 40 BP 5340 +/- 50 BP 6880 +/- 50 BP -23.3 0/00 5530 +/- 60 BP 6020 +/-170 BP 5410 +/- 50 BP

-26.5 0/00 -25.0 0/00 -26.2 0/00 -27.3 0/00 6900 +/- 50 BP -25.0 0/00 -25.0 0/00 - 24.8 0/00

5300 +/- 50 BP 1210 +/- 60 BP 5480 +/- 40 BP 5300 +/- 50 BP 5530 +/- 60 BP 6020 +/- 170 BP 5400 +/- 50 BP

Kalibrirani rezultati: dat. 1. 5380±50 BP 2. 1210±60 BP 3. 5480±40 BP 4. 5300±50 BP 5. 6900±50 BP 6. 5530±60 BP 7. 6020±170 BP 8. 5410±50 BP

zaporedna št. konvenc. radiokar. kalibr. rezult. dat. na podlagi 2 sigma 95% kalibr. krivulje cal. 65% 4340 – 4070 BC 4240 BC 4340-4215BC in 4185-4160BC 680 – 980 AD 855 AD 770-890AD 4370 – 4250 BC 4340 BC 4350-4325BC 4250 – 3985 BC 4090 BC 4225-4035BC 5835 – 5635 BC 5720 BC 5760-5685BC 4475 – 4255 BC 4355 BC 4485-4335BC 5280 – 4505 BC 4920 BC 5195-5180BC in 5085-4735BC 4350 – 4140 BC 4255 BC 4330-4230BC

Analize Inštituta »Ruđer Boškovića« iz Zagreba: zap. št. analize vrsta št. 1. Z-2721 les 2. Z-2429 oglje 3. Z-2742 oglje

C14 dat. 24300±1100 4140±160 5200±120

razpon kalibr. srednja kalibr. 2920-2500 BC 4230-3810 BC

2711±217 4035±145

Vzorce, ki smo jih poslali v analizo, smo pridobili na naslednjih delih lokacije Hardek 97: št. vz. sektor kvadrant SE 1. X 204 015 2. X 205 009/010 3. XIV 242 ognjišče 2 4. XIV 239 ognjišče 1 5. XV 240/259 ognjišče 3 6. XV 258/259 ognjišče 3 7. XIV 242 jama 9b 8. XIV 256 jama 40b 534

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

535


Interpretacija jam in ognjišč: ognjišče 2 – vzorec št. 3, se nahaja znotraj stavbe (hiše) 1c, v sektorju XIV, v kvadrantu 242 in delno kvadrantu 275. Samo ognjišče je bilo v času Ferkovega izkopavanja močno poškodovano, tako da smo imeli ohranjen le severni del.

9.3 Poročilo o rezultatih paleobotaničnih raziskav vzorcev iz arheološkega najdišča Hardek pri Ormožu - izkopavanja 1997 (M. Culiberg) Pelodne analize

Ognjišče 1– vzorec št. 4, se nahaja izven stavbe na dvorišču v sektorju XIV, v kvadrantu 239. Je nepravilne oblike, orientirano sever - jug.

Za pelodno analizo je bilo prepariranih osem vzorcev iz različnih kvadrantov iz profila bližnjega glinokopa. Žal so bili vzorci pelodno sterilni, kar smo delno že tudi predvidevali, saj je prevladovala sivo-rjava marmorirana glina (=pseudogley). Rjave lise v sedimentu kažejo na oksidoredukcijske procese, do katerih pride zaradi nihanja nivoja talne vode in navadno popolnoma uničijo pelod. Ker je postopek ekstrakcije peloda iz sedimenta daljši laboratorijski proces, smo preparacijo ostalih sedimentov, namenjenih za pelodno analizo, opustili.

Ognjišče 3 – vzorec št. 6, se nahaja v stavbi (hiši) 1, v sektorju XV, v kvadrantih 258, 259 (v tem delu je bil vzet vzorec).

Karpološke in antrakotomske analize

SE 014/015 – vzorec št. 1. Vkop se je nahajal v sektorju X in XI, v kvadrantih 204, 203, 183, in 184. Velik je bil 6,64 m X 4,14 m.

Laboratorijska obdelava vzorcev

Ognjišče 3 – vzorec št. 5, se nahaja v prostoru hiše 1, v sektorju XV, v kvadrantu 240 in delno 259 (v tem delu je bil pobran vzorec). Sam prostor smo interpretirali kot dvorišče. Bilo je ovalne oblike, orientirano v smeri vzhod – zahod, veliko 1,66 X 1,30 m.

SE 009/010 – vzorec št. 2. Vkop nepravilne oblike je bil v sektorju X, na jugovzhodnem delu kvadranta 205 in severnem delu kvadranta 204 ter je nepravilne oblike, velik 3,80 X 1,70 m. Vkop je bil močno poškodovan, vzorec pa je lahko ravno zaradi tega kasneje prinesen na plast ali pa je v njo penetriral. Jama 40b – vzorec št. 8. Nahaja se v kvadrantu 256, sektorja XIV. Je okrogle oblike premera 0,38 m, skopana do globine 0, 32 m. Jama je sestavljala jugovzhodno steno stavbe (hiše) 1c. Jama 9b – vzorec št. 7. Nahaja se v kvadrantu 242 sektorja XIV. Je okrogle oblike premera 0,32 m, skopana je do globine 0,28 m. Jama lahko predstavlja zahodno steno stavbe (hiše) 1c. Vzorca št. 7 in št. 8 sta bila pridobljena iz polnila jam, ki sta bili skopani za nosilni vertikalni bruni stavbe 1 c. Ognjišče 2 se je nahajalo znotraj tega objekta. Radio karbonska analiza nam tako na podlagi kalibracijske krivulje povezuje vzorca št. 3 in št. 8. Prvi je datiran v 4340 BC, drugi pa v 4255 BC. Vzorec št. 7 je na podlagi analize in kalibracijske krivulje datiran v 4920 BC. Vzorec št. 6, ki smo ga pridobili v ognjišču znotraj stavbe (hiše) 1a, nam potrjuje sočasnost, saj nam kalibracijska krivulja datira ognjišče v 4355 BC, kar je primerljivo z vzorcem št. 3. Primerljiva sta tudi vzorca št. 1 (SE 015) in št. 8 (jama 40b), saj je prvi na podlagi kalibracijske krivulje datiran v čas 4240 BC, drugi pa v 4255 BC. Oba vzorca lahko na podlagi analize razglasimo za sočasna. Vzorec št. 4 iz ognjišča 1 je na podlagi kalibracijske krivulje nekoliko mlajši in ga analiza datira v čas 4090 BC. Posebej izstopa tudi vzorec št. 5, ki je bil pridobljen v ognjišču 3 in je na podlagi kalibracijske krivulje datiran v leto 5720 BC. Analize, ki so jih naredili v Inštitutu Ruđer Bošković, v vzorcu št. 3 to sliko samo dopolnjujejo in potrjujejo.

536

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

Za analizo rastlinskih makroostankov smo dobili preko 50 vzorcev večje ali manjše količine zemlje, ki je bila večinoma bolj glinasta in rdeče-rjave barve. Vsak vzorec smo najprej namakali v topli vodi, da se je glinasta zemlja hitreje razpustila, nato pa izpirali skozi serijo sit (mreže z odprtinami od 5 do 0,5 mm) ter izločili lesno oglje in semena. Pregledali smo tudi posušeni material, ki je ostal v sitih. Med peščenimi sprimki z drobci oglja in peščenim detritusom je bilo namreč precej koščkov oglja, ki so zaradi impregnacije z mineralno snovjo ostali na dnu. Trinajst flotiranih vzorcev je vsebovalo večje količine oglja.

Priprava vzorcev za radiokarbonsko analizo

Za določitev starosti rastlinskih ostankov je potrebna radiokarbonska analiza. Zato smo vzorce, izbrane za radiokarbonsko analizo, spirali z destilirano vodo in nato oglje osušili. Od vsakega vzorca smo pregledali tudi nekaj naključno izbranih koščkov oglja. Pri vseh smo ugotovili anatomske znake, značilne za les hrasta (Quercus).

Rezultati antrakotomskih in karpoloških analiz

Semena: iz večjega vzorca (cca 150 dm3) iz kvadrantov 388, 389, 408 in 409/XIX smo s flotacijo, spiranjem in izbiranjem dobili veliko semen iz družin lobodovk (Chenopodiaceae), ostričnic (Cyperaceae), klinčnic (Caryophyllaceae), košaric (Asteraceae) in dresnovcev (Polygonaceae), vendar domnevamo, da je večina tega semenja recentnega in da je do kontaminacije prišlo, še preden je bil vzorec primerno shranjen. Enako velja za pet pešk vinske trte (Vitis vinifera), ki so bile na prvi pogled videti starejše, saj so bile močno inkrustirane in morda tudi nekoliko ožgane. Vendar je radiokarbonska analiza pokazala, da so recentne starosti. Oglje: v tem vzorcu je bilo tudi precej oglja. Pregledali smo 100 koščkov, to je približno polovica vseh koščkov, ki so bili dovolj veliki za antrakotomsko analizo. Pri vseh smo ugotovili enake anatomske znake, značilne za hrastov les (Quercus sp.): - v prečnem prerezu so to velike odprtine trahej v pomladnem lesu - v tangencialnem prerezu so to zelo široki žarki in med njimi enoplastni žarki - v radialnem prerezu po so to široke in zverižene traheje, posute z obokanimi piknjami. Tudi v drugih vzorcih prevladuje oglje z anatomskimi značilnostmi hrasta, kar je razvidno iz rezultatov analiz, ki so navedeni za posamezne vzorce, povzeti pa so tudi v tabeli. Od 655 analiziranih koščkov oglja jih je imelo kar 584 lastnosti hrasta (Quercus). Od preostalih koščkov jih je imelo 29 lastnosti bora (Pinus), 20 belega gabra (Carpinus), 11 topola ali vrbe (Populus, Salix) in 8 jesena (Fraxinus). Vrste javor (Acer), bukev (Fagus) in lipa (Tilia) so zastopane vsaka le z enim primerkom.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

537


Povzetek

V vseh vzorcih prevladuje oglje hrasta (Quercus). Najbrž je bil hrastov les v večji meri uporabljen kot gradbeni material v naselbini, saj je to tudi najbolj trden in obstojen les. Gotovo je hrast uspeval v bližini, česar pa s pelodno analizo ne moremo popolnoma potrditi, saj iz bližnje okolice nahajališča Hardek kot tudi iz širšega področja severovzhodne Slovenije ni veliko pelodonosnih holocenskih sedimentov. Le iz pelodnega diagrama vrtine pri Dolnjem Lakušu blizu Lendave, ki prikazuje več kot 6000 let razvoja gozdne vegetacije, je razvidno, da so v okolici uspevali hrastovi gozdovi tudi v času, ko je nastajalo in obstajalo to gradišče (Culiberg, 1999). Kot zanimivost pa naj omenim še to, da prvi rezultati antrakotomskih analiz iz arheološkega najdišča Hajndl, ki je prav tako kot Hardek v bližini Ormoža, že sedaj kažejo mnogo večjo pestrost drevesnih vrst, sicer pa je še vedno precej hrasta.

Karpološke in antrakotomske analize posameznih vzorcev: Hardek, obvoznica Ormož, izkopavanja 1997 ƒƒ Kv. 5 A, sonda 1, kulturna jama 2; Polovica zoglenelega zrna ječmena Hordeum); Oglje: 50 naključno izbranih koščkov – vsi Quercus (hrast). ƒƒ Kv. 5/5A, sonda 1, kulturna jama; v več vzorcih niti koščka oglja! ƒƒ Kv. 6, vzorec 4, Gomila 1, nivo: 100-120, Gomila 1 SEG. C, HALŠTAT; Prst iz Ha C lonca; Drobni peščeni sprimki in drobci oglja. ƒƒ Kv. 6, SEG C/nivo 100-120; (14 c); Drobci oglja. ƒƒ Kv. 10, G1/SEG C/ nivo 155 cm; (11 c); Niti koščka oglja. ƒƒ Kv. 13a/III, vzorec št. II, plast: SE 023, SV.001; Oglje: Quercus (hrast) -7, Tilia (lipa) -1, Fraxinus (jesen) -1, Carpinus (breza) -6, Salix (vrba), Populus (topol) zelo slabo ohranjen, težko določljiv, Vitis vinifera (vinska trta), recentna C-14. Semena: Polygonaceae, Chenopodiaceae, Cyperaceae. ƒƒ Kv. 37/III, vzorec št. III, plast: SE 019, SV-002; Mn(limonitne) konkrecije, Drobci oglja. Semena: Chenopodiaceae. ƒƒ Kv. 172/XI, plast: mešana, SE 001, gl. 20-30 cm (7c); ni oglje. Ni videti nikakršnih lesnih struktur. Morda ožgana keramika. ƒƒ Kv. 181/X, vzorec 4a, plast SE 028/029, 50 cm, (oglje + zemlja); Quercus (hrast) -200. Pregledana četrtina vzorcev. Oglje močno impregnirano z mineralnim detritusom. Koščki razlistani po letnicah in po žarkih. ƒƒ Kv. 181/X, vzorec 14a + 14b, plast SE 028/029, 50 cm; Quercus (hrast) – 10. Oglje zelo krhko, preperelo, močno impregnirano. ƒƒ Kv. 182/XI, nad 002, nad sivo (8c); Quercus sp. (hrast) -2, 2 koščka nedoločljiva. ƒƒ Kv. 185/XI, (?) X (?), jama 20/024, nivo 25 cm, gl. 40 cm (16c); Silificiran kos lesa (popolnoma okamenel). Struktura niti malo vidna. Zbrusek? ƒƒ Kv. 203/XI, vzorec 11, jama v sivi pl., 50 cm, ENEOLIT; Nič. ƒƒ Kv. 204/X, vzorec 1, plast SE 015,vzhodni del, gl. 40 cm (1a); C14. ƒƒ Kv. 204/B/X, vzorec 6, plast: siva – SE 015, gl. 240,88 m, ENEOLIT; Peščeni sprimki. ƒƒ Kv. 204/B-C/X, SE 013 (prej 005) – Z; 40 cm; (15c), ENEOLIT: Quercus (hrast) -2, Fraxinus (jesen) -1. Več koščkov nedoločljivih (krhek, impregniran les, preperel, lesne strukture niso vidne. ƒƒ Kv. 205/A, vzorec 4, plast SE 010 S, glovina 70 cm (2); C14. ƒƒ Kv. 205/A/X, (5c). 50 cm, siva plast SE 010 pod 005; ENEOLIT; naključno izbranih koščkov, vsi Quercus sp. (hrast). ƒƒ Kv. 205/A/X, vzorec 7, plast: SE 010 – vzhodni del, ENEOLIT; Peščeni sprimki, odbitek, keramika. ƒƒ Kv. 205/A/X, vzorec 8, plast: SE 010, 50 cm, ENEOLIT; Gručasti drobci ožgane organske snovi. Ni les, morda ostanki hrane! ƒƒ Kv. 205/A/X, vzorec 9, plast: SE 010 – vzhodni del, ENEOLIT; Peščeni sprimki, drobci oglja, košček keramike. ƒƒ Kv. 205/C/X, rjava plast 004; 30-35 cm; (6c); 1 kos – verjetno ožgana keramika. Večji koščki oglja: Quercus (hrast) -6, Fraxinus (jesen) -2, 1 košček – nedoločljiv (močno impregniran). ƒƒ Kv. 205/X, vzorec 18, SE 004, 239,89 (2c); Peška Vitis vinifera (recentna). 538

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ƒƒ Kv. 205/X, plast 005; 45 cm; (1c); Koščki oglja zelo krhki, drobljivi, impregnirani, in nekateri precej zveriženi. Quercus (hrast) - 6. ƒƒ Kv. 205/X, v profilu; 32 cm; plast 001 (4c); Oglja ni. Semena: Zoglenela organska snov (morda hrana)? ƒƒ Kv. 205/206/X, vzorec št. IV, plast SE 017, 65 cm; Oglje. Pregledanih 20 večjih koščkov, precej impregnirani, stisnjeni. Vsi so Quercus (hrast). ƒƒ Kv. 206/X, 40 cm; (3c); Quercus (hrast) -10, Fraxinus (jesen) -2, Carpinus (breza) -4, 40 pregledanih koščkov nedoločljivih. Oglje v celoti impregnirano, tako da so strukturni elementi večinoma prekriti. Nekaj manjših koščkov kosti. ƒƒ Kv. 206/X, 40 cm; (3c); Populus sp. (topol) -8 (zelo zverižen, poškodovan, impregniran les). Tudi nedoločljivi koščki. ƒƒ Kv. 206/X, , vzorec št. V, plast SE 021 (jama), 40 cm; Quercus (hrast) -43. Lubje hrasta. ƒƒ Kv. 209/X, vzorec 10, plast: SE 36/37, na robu vkopa, 240,88 m; Oglje (močno impregnirano in preperelo). Quercus (hrast)-14, Acer (javor)?-1 (Traheje po vsem lesu + enakomerno, v 2-3-4 nizih. Rudimenti spiralnih odebelitev. Lesni žarki 3-4 celice). ƒƒ Kv. 211/X, plast: SE 011/012 – vzhodni del, sample No. 3 za C14; Semena: Amaranthaceae -14 zrn, Carex -2 zrni (recentno, subrecentno?). Lesno oglje: Delno ali popolnoma poogleneli drobci lesa 2-3 mm! Populus – Sali (topol) -1, Quercus (hrast) -1, Skorja – nedoločljivo -10. ƒƒ Kv. 240/XIV, vzorec 9, plast SE G1/C/OGN 1- južni del, 241,24 m; C14. ƒƒ KV. 242/XIV, vzorec 1a, jama B9, 240,55 m/240,30 m; Quercus (hrast) -30. Vsi koščki zelo tanki, lističasto razcepljeni. ƒƒ Kv. 242/XIV, vzorec 2a, jama B 47, 240,5 m/240,34 m; V sitih ni ostalo ničesar. ƒƒ Kv. 242/XIV, vzorec 15 (a, b, c), plast SE, jama 9, SEG B/G1, ENEOLIT; C14. ƒƒ Kv. 242/XIV, plast: SE G1/B/OGN 1, sample No. 10 za C14, I; Drobir oglja 2-3 mm, ni mogoče določiti, ker je tudi impregnirano. ƒƒ Kv. 242/XIV, plast: SE G1/B/OGN 1, sample No. 10 za C14, II; Quercus (hrast) – 8. Ostalo zelo drobni koščki, premajhni za determinacijo. ƒƒ KV 256/XIV, vzorec 3a, 240,53 – zg. 240,11 – sp. Jama 40/G1/seg, B, ENEOLIT; Oglje in hišni lep. Quercus (hrast) -12. Veliko drobirja. ƒƒ Kv. 256/XIV, jama, 240,53 cm – 240,11 cm, sample No. 16, ENEOLIT; C14. ƒƒ Kv. 258/XIV, vzorec 13, plast SE G1/D/OGN1 – Z del; C14. ƒƒ Kv. 258/259/XIV, vzorec 14, plast G1/D/OGN 1 (ožgana zemlja); Ogljeni drobir, peščeni sprimki. ƒƒ Kv. 258/259/XIV, plast SE 61/D/06N; Drobci oglja. ƒƒ Kv. 258/259/XIV, vzorec 15, pl.: SE G1/D/OGN 1 (ožgana zemlja ob ognjišču); Manjši koščki oglja, močno impregnirani, le po prečnem prerezu pri nekaterih sklepamo na Quercus. Koščki keramike. Odbitek. ƒƒ Kv. 260/XV, vzorec 17, plast: V/POD 5, NIVO G1: 135 + 10 – 15 cm; Od zunaj ožgan kol, znotraj ni, močno impregniran, verjetno Populus (topol). Peščeni sprimki. Drobci oglja. ƒƒ Kv. 284/XIII, plast SE 004, gl. 20-25 cm, SV – 013; Quercus (hrast) -1. Nekaj drobnih, močno preperelih koščkov. Drobna vejica ali precej plodu, verjetno recentne starosti. ƒƒ Kv. 285/XIV, SE 001; 25 cm; (9c); Les ni popolnoma zoglenel. Pinus (bor) -29, Carpinus (gaber) -9. ƒƒ Kv. 388, 389, 408, 409/XIX, plast SE 004, SV – 005; Quercus (hrast) -100. (slikano oglje)! ƒƒ Kv. 417/XIX, plast SE 002 (zemlja), SV – 001; Peščen detritus. ƒƒ Kv. 431/XX, plast SE, glabina cca 30 cm, 008, SV 009; Peščen detritus, peščeni sprimki. ƒƒ Kv. 432/XIX, plast SE 006/A, SV – 002; Quercus (hrast) -6 (pri nekaterih zelo široke letnice, dobra rast), Carpinus (gaber) – 1. ƒƒ Kv. 432/XIX, plast SE 006/B, SV – 003 (zemlja z ogljem); Quercus (hrast) -20 (cca polovica primerkov). Nekateri koščki močno impregnirani in zelo krhki. Večina ima plamenasto razporejene traheje. ƒƒ Kv. 432/XIX, plast SE 006/C, SV – 004 (zemlja z ogljem); Quercus (hrast) -20. ƒƒ Vzorec št. 1, Kv. Sektor X, plast SE/009/010, ENEOLIT; Nekaj recentnih semen: Chenopodiaceae, Cornus sanguinea, Polygonaceae, Brassicaceae, Compositae, Papaver. Drobci oglja. ƒƒ Gomila 1, vkop 1, Z del; SEG. B/Kv. 1, nivo 85, vzorec 7; C14. Zelo veliko lističasto razcepljenih koščkov. Nekaj od njih ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

539


ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

pregledanih – Quercus Gomila 1, SEG A/2, N7 (A/1 – A/2) 80 – 96 cm, vzorec 5; C14. Fagus (bukev) -1, Quercus (hrast) -1. Kv. G/1/A/Kv, 1, vzorec 5, 90 – 93 cm; Ožgani koščki peščenjaka ali gline z vključenimi drobci oglja. Limonitne konkrecije. SEG 1/D/OG 1; Kepa črne zemlje, več kosov. Quercus sp. (hrast) -5. G1/SEG C/10, ob profilu 95 cm; Fraxinus sp. (jesen)- 2. G1/SEG C/10, 100 vkop 1; (12c); 1 – patogeno lesno tkivo; vidijo se le strženovi žarki, trahej ni. G1/SEG C/Kv. 11, nivo: 155 cm, (13c); Oglje: nekaj zelo drobnih koščkov oglja, nedoločljivih. Impregnirani, strukture niso vidne. Sonda 1, kulturna jama 1; Drobci kosti, kosi keramike. Sonda 1, Kv. 5A, kulturna jama 2; žito - pol zoglenelega zrna ječmena (Hordeum). Oglje: Quercus (hrast) -50.

Dobrava, obvoznica Ormož, izkopavanja 1997 ƒƒ SV – 014, 450 – 70 cm za buldožerjem, kv sektor D, plast, SE 003; Peščen detritus. ƒƒ Vzorec št. VI, 50 – 70 cm, SV 015, za buldožerjem, sektor D, plast SE 001 (2); Drobno kamenje. ƒƒ Vzorec št. VII, Kv. 50 – 70 cm, SV 016, za buldožerjem, sektor D, plast SE 001 (1); Populus (topol) -1.

9.4 Paleobotanične raziskave vzorcev iz arheološkega najdišča Hardek pri Ormožu (M. Culiberg, M. Jeraj in A. Šercelj) Palinološke analize

V štirih vzorcih sivo-rjave marmorirane gline (=pseudogley), ki smo jih vzeli za palinološke raziskave iz profila v obstoječem glinokopu, ni bilo peloda. Verjetno je to posledica oksidoredukcijskih procesov, do katerih pride zaradi nihanj nivoja talne vode, kar lahko popolnoma uniči pelod. Tudi naslednji štirje vzorci iz drugih kvadrantov (Kv. G1/SEG.C/Kv. 9, Kv. 5 in Kv. 11 ter Kv. 242/XIV) so bili pelodno sterilni. Ker je postopek ekstrakcije peloda iz sedimenta daljši laboratorijski porces, smo preparacije in priprave ostalih sedimentov, namenjenih za pelodne analize, opustili.

Karpološke in antrakotomske analize

Od številnih vzorcev večjih in manjših količin zemlje smo jih za analize pripravili 28. Bolj ali manj glinasto rdeče rjavo zemljo smo namakali v topli vodi in s flotacijo ter z izpiranjem skozi serijo sit (mreže z odprtinami od 0,5 do 5 mm) izločili lesno oglje in semena. Pregledali smo tudi posušeni material, ki je ostal v sitih. Med peščenimi sprimki z drobci oglja in peščenim detritusom smo našli še precej koščkov oglja, ki so se zaradi impregnacije z drobno mineralno snovjo obdržali na dnu. Trinajst flotiranih vzorcev je vsebovalo večje število koščkov oglja, katere pa še nismo pregledali in določili, kateri drevesni vrsti pripadajo. Natančneje mo pregledali rastlinski material, izbran iz skupnega vzorca zemlje iz Kv. 388, 389, 408, 409/XIX, ki je bil količinsko najzajetnejši (približno ena samokolnica zemlje). S flotacijo, izpiranjem in izbiranjem smo v tem vzorcu dobili semena iz družin lobodovk (Chenopodiaceae), ostričnic (Cyperaceae), kličnic (Caryophyllaceae), košaric (Asteraceae) in dresnovcev (Polygonaceae). Domnevamo, da je večina tega semenja recentnega in da je do kontaminacije prišlo še preden je bil vzorec primerno shranjen. Zanimiva pa je najdba petih semen divje vinske trte (Vitis vinifera ssp. Sylvestris, za katera pa menimo, da bi bila lahko starejša, saj so bila močno inkrustrirana in morda tudi nekoliko ožgana. Zanesljivo starost bomo lahko potrdili le z radiometrično metodo. Podobne najdbe semen vinske trte so znane tudi iz kulturnih plasti, starih 4000 + 100 let (C14 Z 540) s Part na Ljubljanskem Barju (Šercelj in Culiberg 1980; Culiberg, 1984). V tem vzorcu je bilo tudi precej oglja. Pregledali smo 100 koščkov, to je približno polovico od tistih, ki so bili dovolj veliki za antrakotomsko analizo. Vsi so imeli enake anatomske znake, ki so značilni za hrastov les (Quercus sp.): v prečnem prerezu so 540

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

to zelo široke odprtine trahej v pomladanskem lesu, to je na začetku vsake letnice, v tangencialnem prerezu so to enoplastni žarki, med katerimi so tudi zelo široki žarki, značilni prav za to vrsto hrastov, v radialnem prerezu pa so to kratke in zverižene traheje, posute z obokanimi piknjami. Ker vseh 100 naključno izbranih koščkov oglja pripada eni sami drevesni vrsti, to je hrastu (Quercus sp.), je najbolj verjetno, da je bil ta les uporabljen kot gradbeni material. Ostanki oglja iz kurišč so navadno bolj pestri po vrstni sestavi lesa, kajti človek je gotovo porabil za kurjavo vsak kos lesa, ki mu je prišel pod roke. Glede na takšno enotnost v vrstni pripadnosti oglja v vzorcu in prav tako v vzorcih, ki so bili pripravljeni za radiokarbonske analize, kjer so tudi vsi naključno izbrani koščki oglja pripadali hrastu, lahko sklepamo, da je bilo dovolj hrasta v bližnji okolici naselbine.

Priprava vzorcev za radiokarbonsko analizo

Za datiranje rastlinskih ostankov iz preteklosti so radiokarbonske analize nujno potrebne. Zato bo tudi iz tega arheološkega najdišča nekaj vzorcev poslanih v radiokarbonsko analizo. Izbrane vzorce smo spirali z destilirano vodo in oglje osušili. Od vsakega vzorca smo pregledali tudi nekaj naključno izbranih koščkov oglja in tudi v tem primeru smo pri vseh ugotovili anatomske znake, značilne za hrastov les.

9.5 Mineraloške, petrološke in geokemične analize kamnin, gline, keramike in žlindre iz nahajališča Hardek ter Ormož (N. Zupančič) Nina Zupančič Uvod

Ob zaščitnem izkopavanju na Hardeku so arheologi naleteli tudi na kose kamnin, za katere so menili, da bi bili lahko atrefakti. Razen tega so za podrobnejše mineraloško – geokemične analize izbrali nekaj primerkov keramike in žlindre ter v neposredni bližini nahajališča odvzeli tudi glino, ki bi lahko predstavljala izvorno surovino keramike. Določitev mineralne in kemijske sestave keramike in gline ter struktura keramike pomagajo pri ugotavljanju, kakšna je bila izvorna surovina keramike, kje so jo pridobivali ter kakšna je bila tehnologija žganja. Mineraloška analiza keramike pomaga določiti izvorni material, bistvena pa je za določitev temperature žganja. Prvotni minerali gline in dodatkov pri točno določenih temperaturah razpadejo, iz njih pa nastanejo novi minerali. Kateri minerali nastanejo ni odvisno le od temperature žganja, temveč tudi od mineralne ses¬tave izvornega materiala ter stopnje njegove homogenizacije in zrnavosti. Delno na temperaturo žganja lahko sklepamo že iz barve keramike. Barva keramike je namreč odvisna tako od lastnosti izvornega materiala kot tudi od temperature žganja (Kreimayer R., 1985, 1987). Z opazovanjem zbruska keramike v presevni svetlobi lahko določimo pri nižje žgani in bolj grobozrnati keramiki nekatere mineralne faze, litična zrna, ohranjene fosile, dodane drobce pustil, značilnosti gline¬nih in neplastičnih vključkov ter strukturo keramike. Vsi ti podatki pomagajo pri določitvi predvsem izvornega materiala, deloma pa tudi temperature žganja (Maggetti M. & Galetti G., 1986, Bezeczky T., 1994, Whitbread I. K., 1986, Middleton A. C. et al., 1985, Schubert P., 1986). Z analizo vsebnosti različnih glavnih in slednih prvin lahko opredelimo tako izvorni material kot tudi njegovo provinienco. Gline, pa tudi dodatki, ki so jih dodajali bodisi kot talila ali pustila, imajo različno mineralno sestavo. Mineralna sestava gline je v neposredni povezavi z značajem kamnine iz katere je glina nastala. Namen analiz je bil torej določiti ime kamnine, ugotoviti razmere žganja keramike in žlindre ter za ves analizirani material skušati opredeliti izvor.

Vzorčenje in analitske metode

Skupno smo analizirali 100 vzorcev kamnin, 2 vzorca gline, 10 vzorcev keramike in 7 vzorcev žlindre. Ves predloženi material izhaja iz najdišča Hardek. Razen tega smo obdelali še tri vzorce kamnin in sedem primerkov keramike iz zaščitnega sondiranja na celotni trasi obvoznice Ormož. Vzorci kamnin iz Hardeka so bili na spremnih dokumentih označeni z zaporednimi številkami od 1 do 100, vsak vzorec pa je ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

541


imel tudi inventarno številko. Trije vzorci iz sondiranja pri Ormožu so bili označeni z zaporednimi številkami ter datumom najdbe. Vzorci keramike so bili na spremnih listih označeni s številkami od HK1 do HK10. Pod takimi označbami so navedeni tudi rezultati njihove rentgenske in kemijske analize. Sedem vzorcev iz arheološkega sondiranja pri Ormožu je označenih s številkami, kakršne so imeli na priloženih lističih - torej od OK95 do OK101. Primerki žlindre so imeli na priloženih dokumentih označbe od HŽ1 do HŽ7. Vzorca gline sta bila označena s številkama 1 in 2. Analizirali pa smo ju pod oznakama HG11 in HG22. Vse vzorce smo makroskopsko pregledali, določili rekcijo s HCl, preverili trdoto razenja, izdelali petrografske zbruske nekaterih vzorcev kamnin in keramike, izdelali obruse žlindre ter vsem vzorcem gline, keramike in žlindre določili kemijsko sestavo. Dobljene rezultate kemijskih analiz vseh vzorcev gline, keramike in žlindre iz obeh nahajališč, smo statistično obdelali. Vse omenjene vzorce v razpravi obravnavmo skupaj. Mineralno sestavo vzorcev smo določili z rentgensko difrakcijsko metodo in s preiskavo zbruskov keramike v presevni polarizirani svetlobi. Za analizo z metodo rentgenske difrakcije potrebujemo 3 do 5 g homogenega vzorca uprašenega na velikost delcev <45 µm. Na osnovi prisotnosti ali odsotnosti določenih mineralov določamo temperaturo žganja keramike. Difraktogrami so bili posneti z rentgensko napravo Philips na Oddelku za geologijo. Pogoji snemanja so bili CuKa, Ni filter, moč 40 kV, napetost 20 mA, hitrost snemanja 2o/min, območje snemanja 2θ 70 - 3o, občutljivost 1x103, 2x103 in 4x102 cps. Meja detekcije vsebnosti nekega minerala pri tej metodi je od 1 do 5%, enoznačno pa je mogoče določiti največ 15 različnih mineralov. Za izdelavo zbruska smo košček keramike (1 - 2 cm2) zbrusili in prilepili na objektno stekelce. Z brusilnim prahom vedno nižje zrnavosti smo ga stanjšali do take debeline, da svetloba lahko prehaja skozi mineralna zrna. S preiskavo žlindre s polarizacijskim mikroskopom v odsevni polarizirani svetlobi določamo, katerim mineralom pripadajo zrna mikroskopske veli¬kosti, na osnovi njihove odsevne sposobnosti oziroma kolikšen je delež steklaste faze in koliko je še ohranjenih mineralov, ki so primarni ali nastali med segrevanjem. Določimo lahko tudi površinski delež por ter naknadne zapolnitve le teh. Košček keramike (1 - 2 cm2) za izdelavo obrusa zbrusimo, da dobimo ravno površino, ki jo nato spoliramo. Za določitev kemijske sestave smo uporabili metodo ICP (induktivno vezana plazma), ki omogoča določitev vsebnosti vseh glavnih prvin, meje detekcije pa so zadovoljive tudi za večino slednih prvin. Za analizo potrebujemo nekaj gramov uprašenega homogenega vzorca. V laboratoriju ACME v Kanadi so določili vsebnost 11 glavnih oksidov (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5, MnO, Cr2O3) in 7 slednih prvin (Ba, Ni, Sr, Zr, Y, Nb, Sc) ter izgubo pri žarjenju (LOI) ter skupno količino žvepla in ogljika. Za navedene analize so 0,2 g vzorca stalili z 1,5 g LiBO2 in raztopili v 100 ml 5% HNO3. Ogljik in žveplo sta bila določena po postopku LECO. Preostale sledne prvine (Ag, As, Au, B, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, La, Mn, Mo, Nb, Ni, Pb, Sc, Sr, Th, U, V, W, Zn, Zr in Y) so prav tako določili z metodo ICP. 0,5 g vzorca so eno uro razkla¬pljali v 3 ml 2 – 2 - 2 HCl - HNO3 – H2O pri 95oC ter razredčili z 10 ml vode. Tak razklop je delen za Mn, Fe, Sr, Ca, P, La, Cr, Mg, Ba, Ti, B, W in masivne sulfide ter omejen za K in Al. Vsebnost nekaterih prvin v vzorcih je pod mejo zaznavanja inštrumenta. Takih prvin pri nadaljnem delu nismo upoštevali. V primeru, ko je bila neka prvina določena z obema navedenima metodama, smo upoštevali vrednosti prve metode, ker je tam razklop popolnejši.

542

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

Rezultati Petrološke analize Določitev vrste kamnine podajamo v tabeli 1 (Hardek) in tabeli 2 (Ormož). V prvem stolpcu je navedena zaporedna številka vzorca glede na priloženo dokumentacijo, v drugem stolpcu oznaka vzorca glede na inventarni listič (rubrika vrsta analize na obrazcu), ki smo jo napisali tudi na kamnino, v tretjem stolpcu sledi ime kamnine in v četrtem skupina kamnin, ki ji vzorec pripada. Tabela 1. Določitev vrste kamnine 100 vzorcev iz nahajališča Hardek. Št. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vzorec 3 5 7 6 15 11 59 60 62 63 56 54 55 65 213 91 92 93 89 117 115 26 12 215 27 24 23 30 31 32 33

Kamnina peščenjak amfibolit amfibolit (kremenov) porfir amfibolit serpentinit peščenjak/tuf tuf roženec roženec konglomerat – peščenjak apnenec tufski peščenjak gnajs apnenec z rožencem gnajs amfibolit peščenjak roženec eklogit amfibolit amfibolit peščenjak andezit – dacit kvarcit amfibolit roženec serpentinit amfibolit kremenov porfir roženec

Vrsta kamnine klastična sedimentna masivna metamorfna masivna metamorfna magmatska predornina masivna metamorfna masivna metamorfna klastična sedimentna/piroklastična piroklastična biokemična sedimentna biokemična sedimentna klastična sedimentna biokemična sedimentna piroklastična skrilava metamorfna biokemična sedimentna skrilava metamorfna masivna metamorfna klastična sedimentna biokemična sedimentna masivna metamorfna masivna metamorfna masivna metamorfna klastična sedimentna magmatska predornina masivna metamorfna masivna metamorfna biokemična sedimentna masivna metamorfna masivna metamorfna magmatska predornina biokemična sedimentna ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

543


32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 544

34 137 140 143 131 132 147 151 150 160 156 157 200 100 spn85 spn79 239 242 322 210 209 326 spn11 282 76 71 72 278 287 277 281 279 280 310 309 311 295 292 272 266 263 262

dolomit peščenjak peščenjak roženec granit peščenjak peščenjak roženec dacit dacit roženec tuf granit litotamnijski apnenec roženec/kremen roženec serpentinit tuf/diabaz amfibolit/diabaz blestnik roženec okremenjen peščenjak/tuf roženec filit apnenec/apnenčev peščenjak kvarcit žilni kremen filit žilni kremen aplit glinavec aplit amfibolit kvarcit/žilni kremen gnajs glinavec kvarcit/aplit peščenjak keramika kvarcit konglomerat peščenjak

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

biokemična sedimentna klastična sedimentna klastična sedimentna biokemična sedimentna magmatska globočnina klastična sedimentna klastična sedimentna biokemična sedimentna magmatska predornina magmatska predornina biokemična sedimentna piroklastična magmatska globočnina biokemična sedimentna biokemična sedimentna biokemična sedimentna masivna metamorfna piroklastična/magmatska predornina masivna metamorfna/ magmatska predornina skrilava metamorfna biokemična sedimentna klastična sedimentna /piroklastična biokemična sedimentna skrilava metamorfna biokemična sedimentna/klastična sedimentna masivna metamorfna

74 261 žilni kremen 75 235 roženec/okremenjen glinavec 76 237 peščenjak 77 234 aplit – granit 78 221 ploščica 79 230 serpentinit 80 231 filit 81 233 peščenjak 82 222 serpentinit 83 227 porfir 84 226 serpentinit 85 223 peščenjak 86 229, 289 glinavec 87 228 serpentinit 88 a roženec 89 302 konglomerat 90 304 peščenjak 91 298 amfibolit 92 300 serpentinit 93 211 serpentinit – amfibolit 94 185 blestnik 95 186 glinavec 96 195 roženec 97 192 konglomerat 98 188 peščenjak 99 196, 156 litotamnijski apnenec 100 182 apnenec

biokemična sedimentna/klastična sedimentna klastična sedimentna magmatska žilnina – globočnina masivna metamorfna skrilava metamorfna klastična sedimentna masivna metamorfna magmatska predornina masivna metamorfna klastična sedimentna klastična sedimentna masivna metamorfna biokemična sedimentna klastična sedimentna klastična sedimentna masivna metamorfna masivna metamorfna masivna metamorfna skrilava metamorfna klastična sedimentna biokemična sedimentna klastična sedimentna klastična sedimentna biokemična sedimentna biokemična sedimentna

skrilava metamorfna magmatska žilnina klastična sedimentna magmatska žilnina masivna metamorfna masivna metamorfna/ skrilava metamorfna klastična sedimentna masivna metamorfna/magmatska žilnina klastična sedimentna masivna metamorfna klastična sedimentna klastična sedimentna

Tabela 2. Določitev vrste kamnine treh vzorcev iz nahajališča Ormož. Št. 1 2 3

Vzorec 29. 5. 24. 5. 1. 6.

Kamnina kremen serpentinit amfibolit/serpentinit

Vrsta kamnine masivna metamorfna masivna metamorfna

Vsi vzorci kamnin imajo izvorno področjo bodisi v Sloveniji (Pohorje, Kobansko, dravski prod, sedimentne kamnine SV Slovenije) ali pa v sosednji Avstriji (Golica, Svinja planina). V območje nahajališča so bile večinoma prinešene z rečnim transportom, zato tudi imajo obliko prodnikov. Za nobeno kamnino ne moremo trditi, da bi bila prinešena iz kake bolj oddaljene lokacije. Nekateri vzorci so tako majhni (predvsem roženci) ali spremenjeni (okremenjeni), da dokončna odločitev o vrsti kamnine ni možna niti po izdelavi petrološkega zbruska ali rentgenski analizi. Za vse primerke rožencev velja, da zelo verjetno izhajajo iz Slovenije, vendar pa tega ni mogoče nedvoumno dokazati. Vzorec (221) pod zaporedno številko 78 je keramična ploščica, vzorec (272) pod številko 70 pa arheološka keramika. ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

545


Mineraloške in geokemične analize gline iz Hardeka Mineralna sestava vseh vzorcev - gline, keramike in žlindre, določena z rentgensko difrakcijo, je prikazana v tabeli 3, kemijska v tabeli 4. Primerka gline, glede na priloženi obrazec, izhajata iz dveh različnih globin. Prvi vzorec (analitska številka HG11) je iz globine 20 – 40 cm, drugi (HG22) pa iz globine 40 cm. Med seboj se ločite predvsem po barvi. Prvi je sivo – oranžen z oznako 10YR7/4, drugi pa nekoliko bolj rumen (5Y7/2). Med seboj se nekoliko razlikujeta tudi po mineralni sestavi. Primer rentgenska difraktogtrama vzorca gline1 je na sliki 1. V obeh vzorcih prevladujeta dva glinena minerala, in sicer klorit ter muskovit/illit. Na tretjem mestu je po zastopanosti kremen. V vzorcu 1 tem trem mineralom sledijo glinenci – mikroklin in plagioklazi, dolomit ter še dva glinena minerala – montmorillonit in glineni mineral z zmesno strukturo tipa klorit/montmorillonit. V drugem vzorcu, za razliko od prvega, na četrtem mestu sledi montmorillonit. Sledi paragonit, ki ga v prvem vzorcu ni, ter oba glinenca – mikroklin in plagioklazi. Dveh mineralov – dolomita in klorita/montmorillonita v drugem vzorcu ni. Glede na kemijsko sestavo sta si oba vzorca gline zelo podobna. Vsebnosti oksidov so v obeh vzorcih enake. Največ je kremenice (60%) in glinice (17%) ter železa (6%). Med ostalimi oksidi kalij in magnezij prevladujeta nad natrijem in kalcijem. Kalij je vezan tako v mikroklin kot tudi v muskovit-illit, magnezij pa v klorit ter v prvem vzorcu tudi v dolomit. Sledne prvine, žveplo in ogljik ne kažejo nobenih odstopanj niti med obema vzorcema gline niti v primerjavi z vzorci keramike. Mineraloške in geokemične analize keramike iz Hardeka Vzorci keramike iz najdišča Hardek se med seboj razlikujejo že po makroskopskem izgledu kot tudi po minerlani sestavi, ki smo jo ugotovili s pomočjo rentgenske difrakcije in mikroskopije v presevni svetlobi. Vsi vzorci, z izjemo vzorca 9, ki je rožnato oranžne barve, so temni. Le površine, ki so bile v stiku s kisikom, so oranžne. Vzorci se ločijo tudi po poroznosti ter številu in vrsti vključkov. Kot vključki se pojavljajo zrna kremena, lističi muskovita, drobci kamnin in polja temneje obarvane keramike. Meje med temi polji in osnovo keramike so večinoma ostre, le ponekod deloma zabrisane. So dobro zaobljena. Preseki so pravilne okrogle oblike (ekvidimenzionalni). Polja so temneje obarvana. Orientacija temnejše obarvane keramike ne sledi usmerjenosti delcev v osnovi - so torej diskordantni. Temneje obarvana keramika je videti bolj homogena - vsebuje manj por. Vse opisane lastnosti kažejo na to, da predstavljajo ta polja “pelete” - naravne vključke, ki jih je vsebovala glina in ne za drobce kamnin ali sterejše keramike, ki bi jih lončarji dodali v glino kot pustilo. Manj verjetno je, da gre za primes druge gline, dodane pred peko, ki naj bi izboljšala lastnosti osnovne gline (Whitbread I. K., 1986). Vzorec HK1 ima črno zunanjo prevleko in rjavo notranjost, ki po Munsellu ustreza barvi 10R4/2. Je porozen, s številnimi vključki. Iz rentgenskega difraktograma (slika 2, tabela 3), smo razbrali, da je prevladujoči mineral kremen, ki mu sledi muskovit/illit, klorit, plagioklazi in dolomit. Anhidrit, ki se pojavlja v manjši količini, je verjetno nastal sekundarno ob preperevanju keramike. Temperatura žganja je bila prenizka, da bi že nastali novi, višje temperaturni minerali. Klorit je v vzorcu še vedno prisoten, saj se pri d vrednostih okrog 14 in 7 10-10 m pojavljata neizrazita odboja. Sta nižja kot pri vzorcih gline. Kloritov odboj pri 14 10-10 m popolnoma izgine pri temperaturi 500°C (Wansard G., 1990). Vendar pa je termična stabilnost klorita lahko tudi višja, kar zavisi od razmerja Fe/(Fe+Mg) v kloritu (Bertolani M. et al. 1992). Schomburg J. (1991) navaja kot temperaturni razpon dokončne dehidroksilacje Mg-klorita med 650 in 850°C, Wansard G. (1990) pri 700°C. Muskovitov/illitov odboj pri 10 10-10 m ima intenziteteto 538, razmerje med odbojema pri 4,5 in 5 10-10 m pa znaša 1,2, kar kaže na temperaturo med 300 in 500°C, kjer se to razmerje spreminja med vrednostima 0,8 in 1,4 (Wansard G., 1990). Glede na kemizem (tabela 4) je vzorec zelo podoben vzorcema gline. Razlike v vsebnosti posameznih prvin, v primerjavi z ostalimi vzorci keremike, so majhne in jih lahko pripišemo naravni spremenljivosti materiala. Podrobneje je interpretacija razlik v kemizmu vseh vzorcev podana v razpravi, kjer so podatki tudi statistično obdelani. Vzorec HK2 je kovinsko črne barve 5YR2/1. Je nekoliko porozen ter redko vsebuje vključke. Glede na rentgenski difraktogram (tabela 3) vsebuje kremen, ki mu po količini sledijo muskovit/illit, plagioklazi, dolomit in analcim. Analcim je najverjetneje nastal ob preperevanju. 546

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

Glede na to, da odbojev, značilnih za klorit ni, ter višjo intenziteto odboja pri 10 10-10 m (590), bi bila temperatura žganja lahko nekoliko višja, glede na razmerje med referenčnima muskovit/illitovima odbojema, ki je 0,89, pa nekoliko nižja kot pri prvem vzorcu. Vsekakor je v istem temperaturnem razponu, torej 300 do 500oC. Glede na kemijsko sestavo (tabela 4) vsebuje vzorec 2 nekoliko manj MgO in CaO ter več Na2O, zato je morda količina klorita nekoliko nižja, plagioklazov pa višja. Razmeroma visoka (1,34%) je tudi količina skupnega ogljika, s čimer lahko pojasnimo kovinsko črno barvo keramike. Presenetljivo visoka je tudi vsebnost bakra (450 ppm) in nekoliko povišana količina kadmija (1 ppm). Vzorec HK3 je rumeno-sive do rjave barve, ki ustreza Munsellovi oznaki 5YR3/4. Je porozen. S prostim očesom opazimo lističe muskovita. Mineraloška analiza (slika 3, tabela 3) je pokazala, da enako kot prvi vzorec, vsebuje glede na količino na prvih treh mestih, kremen, muskovit/illit in klorit. Od vseh ostalih vzorcev se razlikuje po tem, da vsebuje dva minerala z zmesno strukturo, in sicer klorit/montmorillonit in illit/montmorillonit. Poleg tega je značilna tudi prisotnost K-glinenca mikroklina, plagioklazov pa je najmanj. Intenziteta muskovit/illitovega odboja pri 10 10-10 m je visoka - 942, razmerje med odbojema pri d vrednostih 4,5 10-10 m /5 10-10 m pa znaša 0,5, kar kaže na temperature žganja pod 300°C. Kemijska sestava vzorca 3 (tabela 4) ne kaže nobenih posebnih odstopanj. Vzorec HK4 je rožnat (5YR8/4) s črno notranjostjo. Ni porozen. Vsebuje številne vključke, za katere lahko že makroskopsko ugotovimo, da pripadajo kremenu in muskovitu. Rentgenska analiza (slika 4, tabela 3) je potrdila prisotnost omenjenih dveh mineralov. Po količini jima sledi klorit, plagioklazi, mikroklin, kalcit in dolomit. Karbonata sta lahko nastala ob procesih preperevanja ali pa sta bila prisotna že v izvorni glini. Temperatura žganja je bila glede na kloritove in muskovit/illitove odboje (razmerje 1,58, jakost 361) med 500 in 600°C (Wansard G., 1990). Vzorec HK4 vsebuje v primerjavi z ostalimi vzorci (tabela 4) najmanjšo vsebnost MgO (0,5%), drugih posebnosti nismo zasledili. Nizka vsebnost Mg in Ca potrjuje domnevo, da sta dolomit in kalcit, ki sta nosilca the dveh prvin, nastala med procesi preperevanja. Ca in Mg sta se izlužila iz glinenih mineralov in plagioklazov ter se vgradila v kristalno rešetko karbonatov, ki sta se izločila iz raztopine. Vzorec HK5 je sivo-rjave barve 10YR4/2. Por in vključkov ni, zato pa opazimo črna steklasta polja. Najobilnejši mineral je kremen, ki mu sledita muskovit/illit in klorit. Od glinencev so prisotni le plagioklazi, mikroklina ni. Diopsid je verjetno nastal med žganjem kot nov visokotemperaturni mineral. Zasledili smo tudi nekaj pirita (slika 5, tabela 3). Prisotnost diopsida kaže na temperature žganja nad 950°C (Schomburg, 1991; Wansard, 1990; Bezecky, 1994; Maggetti & Galetti, 1986; Maggetti, 1986). Visoke temperature žganja, potrjuje tudi nastanek steklaste faze. Glineni minerali, ki jih je pokazala difrakcija so verjetno posledica tal, ki so se držala vzorca in ga kontaminirala. Vzorec HK5 vsebuje nekoliko višjo količino železa (9%), bakra, niklja in cinka (tabela 4). Glede na steklasto fazo in razmeroma visoko temperaturo žganja je možno, da gre za prehod k žlindri, oziroma, da je bilo glini pred pečenjem dodano (namenoma ali slučajno) železo. V kakšni obliki in zakaj, ni mogoče ugotoviti. Vzorec HK6 je rjav (10YR6/6), s črnimi in oranžnimi prevlekami. Opazili nismo niti por, niti vključkov. Iz rentenograma (tabela 3) smo razbrali, da vsebuje največ kremena, ki mu sledi muskovit/illit, plagioklazi in mineral z zmesno strukturo tipa klorit/ montmorillonit. Odboji glinenih mineralov so dokaj neizraziti. Razmerje med odbojema muskovit/illita pri 4,5 in 5 10-10 m je 1,6. Območje temperature žganja je torej med 500 in 600°C. ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

547


Po kemijski sestavi (tabela 4) se vzorec 6 od ostalih primerkov keramike in gline loči predvsem po najnižji analizirani vrednosti kremenice (53%) in zato ustrezno višji vsebnosti glinice (20%). Najnižja je tudi vsebnost kalija, kar se sklada z odsotnostjo mikroklina. Razmeroma visoka je izguba pri žarjenju (14%). Vzorec HK7 Notranji deli vzorca HK7 so črni, zunanji rob pa je rumeno - rjav (10YR2/2 in 10YR7/4). S prostim očesom ne opazimo niti por ne vključkov. Mineralna sestava je podobna kot v vzorcu HK5 - prisotni so torej kremen, muskovit/illit, klorit, plagioklazi, diopsid in pirit. Poleg omenjenih mineralov smo zaznali še mikroklin, ki se po količini uvršča med plagioklaze in diopsid, ter goethit/hemati, ki ga je več kot pirita (slika 6, tabela 3). Glede na prisotnost diopsida in hematita je bila temperatura žganja dokaj visoka - najmanj 700°C, verjetno celo do 950°C. Po kemizmu (tabela 4) keramika vzorca HK7 ne kaže nobenih bistvenih odstopanj. Nekoliko povišana (2,8%) je le količina K2O, kar je posledica prisotnosti mikroklina. Vzorec HK8 je oranžne barve (5YR5/6 in 5YR2/2) s črnimi polji, ki imajo videz žlindre. Edino v teh poljih so pore, drugod jih ni. Vključkov s prostim očesom ne opazimo. Enako kot v ostalih v vzorcih, je kremena največ (slika 7, tabela 3). Na drugem mestu so plagioklazi, ki jim sledi muskovit/illit. Poleg naštetih mineralov smo našli še nekatere druge glinene minerale, oziroma sekundarne minerale, ki so nastali med preperevanjem. Po količini si sledijo pirofilit, lojevec, goethit/hematit in glineni mineral z zmesno strukturo tipa illit/montmorillonit. Ugotovljeno razmerje med muskovit/illitovimi odboji (1,72) kaže na temperaturno območje med 500 in 600°C. Nekoliko višjo temperaturo žganja keramike potrjujejo dokaj izraziti odboji hematita, katerega rekristalizacija se prične pri temperaturi 600 - 680°C (Wansard G., 1990). Hematit je bil lahko prisoten že v prvotni glini, vendar tako drobnozrnat (lahko amorfen), da je povzročil le njeno rahlo obarvanje, ne pa tudi odbojev na rentgenskem difraktogramu. Magnetit in hematit z izrazitimi odboji nastaneta šele pri žganju v oksidacijskih razmerah. Železo, potrebno za njun nastanek se sprosti iz amorfne snovi ter kristalnih rešetk klorita in illita (muskovita), katerih struktura se zaradi višanja temperature ruši (Mandour A. S. et al., 1989, Wansard G., 1990). Vsebnost glavnih in slednih prvin (tabela 4), izmerjena v vzorcu HK8, ne kaže nobenih odstopanj glede na ostale vzorce keramike in gline. Vzorec HK9 je edini, ki je v celoti rožnato - oranžne barve, ki ustreza oznaki 5YR/6. Por ni. Opazili smo posamezne vključke kremena in muskovita. Iz rentgenskega difraktograma (tabela 3) smo določili, da v vzorcu prevladuje kremen, ki mu sledi muskovit/ illit ter mineral z zmesno strukturo tipa klorit/montmorillonit. Med glinenci je K-glinenca mikroklina več kot plagioklazov. Med preperevanjem je nastalo še nekaj zeolita - clinoptilolita. Temperatura žganja keramike vzorca HK9 je bila verjetno med 500 in 600°C, saj je razmerje med obema muskovit/illitovima odbojema 2. Keramika vzorca HK8, glede na kemizem (tabela 4) odstopa od preostalih primerkov keramike in gline, po nizki količini kremenice (58%) in visoki glinice (19%). Vzorec HK10 ima črno notranjost in rožnato - siv zunanji rob (5YR6/4). Makroskopsko poroznosti ni. Opazni so številni vključki kremena, drobcev kamnin in polja temneje obarvane keramike. Rentgenska analiza (tabela 3) je pokazala naslednjo mineralno sestavo: kremen, muskovit/illit, plagioklazi, mikroklin, kalcit, dolomit, analcim in rogovača. Karbonata in zeolit (analcim) so lahko sekundrani minerali, nastali med preperevanjem keramike. Vrednost razmerja med muskovit/illitovima odbojema pri d vrednostih 4,5 in 5 10-10 m je 1,17, kar govori za temperaturno območje žganja med 300 in 500oC. Glede na kemijsko sestavo (tabela 4) se uvršča keramika vzorca HK10 znotraj razpona vrednosti preostalih analiziranih vzorcev. 548

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

Mineraloške in geokemične analize keramike iz Ormoža Vzorec OK95 je keramika rjave barve (5YR3/4) z rožnato površino. Por in vključkov s prostim očesom ne opazimo. Mineralna sestava vzorca (tabela 3) je kremen, muskovit/illit, plagioklazi in mikroklin. Minerali so navedeni po padajoči količini. Glede na to, da je jakost muskovit/illitovega odboja pri 10 10-10 m 380, razmerje med odbojema istega minerala pri 4,5 in 5 10-10 m pa 1,05, sklepamo na temperaturo žganja med 300 in 500°C. Ker ni kloritovih odbojev, bi bila temperatura lahko celo višja - 700°C. Vendar pa hematita, ki bi nastal pri 680oC, nismo zazanali (Wansard G., 1990). Druga možnost je, da klorita ni bilo v prvotni glini, iz katere so žgali keramiko. Po kemizmu vzorec OK95 (tabela 4) ne kaže nobenih odstopanj, razen nekoliko povišne vsebnosti Ni (116 ppm), ki jo lahko pripišemo naravni spremenljivosti materiala. Vzorec OK96 je sivo-oranžna (5YR58/4) keramika s črno prevleko (10YR6/2). Makroskopsko nismo opazili niti por niti vključkov. Mineralna sestava (tabela 3), ugotovljena z rentgensko difrakcijsko metodo, je glede na padajočo količino mineralov, kremen, muskovit/illit, plagioklazi, mikroklin, diopsid in goethit. Pojav novo nastale, visoko temperaturne faze - diopsida, nakazuje da je bila v peči dosežena temperatura 950°C (Schomburg, 1991; Wansard, 1990; Bezecky, 194; Maggetti & Galetti, 1986; Maggetti, 1986). Bistvenih odstopanj v kemijski sestavi ni (tabela 4). Podobno kot tudi vsi preostali vzorci iz te skupine keramike, kaže tudi obravnavani primerek nekoliko nižjo vsebnost kremenice in višjo glinice, kot vzorci keramike in gline iz najdišča Hardek, vendar razlike niso bistvene. Vzorec OK97 je keramika rjavo-oranžne barve (5YR4/4) s črno prevleko. Opazili smo precej vključkov kremena. Iz tabele 2 ugotovimo, da je v vzorcu največ kremena. Sledijo plagioklazi, hematit, brucit in muskovit/illit. Pojav hematita je v skladu s temperaturo žganja 680°C ali več (Wansard G., 1990). Vzorec OK97 vsebuje nekoliko manj kremenice, natrija in kalija (tabela 4) kot ostali analizirani primerki. Količina glinice je nekoliko višja. Kemijska sestava je v skladu s pojavom aluminijevega minerala brucita, ugotovljenega z rentgensko difrakcijo. Vzorec OK98 je keramika, katere oranžna barva se spreminja med odtenkoma 10R6/6 in 5YR8/4. Por makroskopsko ne zaznamo. Vzorec vsebuje od vseh analiziranih primerkov največ vključkov, ki večinoma pripadajo kremenu. V vzorcu je največ kremena (tabela 3). Sledi muskovit/illit ter oba tipa glinencev - mikroklin in plagioklazi. Zasledili smo tudi odboje hematita. Razmerje med odbojema muskovita/illita pri d vrednostih 4,5 in 5 A je 1,5, kar govori za temperaturo žganja med 500 in 600°C. Pojav hematita in odsotnost klorita nakazuje, da je temperatura lahko dosegla celo blizu 700°C. Glede na kemijsko analizo (tabela 4) vzorec OK98 odstopa le po nizki vsebnosti kalcija. Vzorec OK99 ima oranžen rob in sivo notranjost. Barvne oznake so 5YR6/4 in 10YR6/2. Por in vključkov s prostim očesom ne zaznamo. Iz rentgenograma (tabela 3) smo določili, da v vzorcu prevladuje kremen, ki mu sledijo muskovit/illit, plagioklazi, mikroklin, glinena minerala z zmesno strukturo tipa illit/montmorillonit ter klorit/montmorillonit. Sekundarno je med preperevanjem nastala sadra. Temperatura žganja je glede na navedeno mineralno sestavo in razmeja med muskovit/illitovimi odboji (0,95) nizka - med 300 in 500°C. ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

549


Posebnost v kemični sestavi (tabela 3) vzorca OK99 je le nekoliko povišana količina magnezija (1,36%), vendar ta ne presega vrednostih izmerjenih v glini. Vzorec OK100 Barve vzorca OK100 so črna, siva in rožnata. Po Munsellu ustrezajo odtenkoma 10R6/2 in 5Y7/2. V primerku keramike opazimo pore in posamezne kremenove vključke. Mineralna sestava vzorca (tabela 3) je kremen, muskovit/illit, plagioklazi, mikroklin, hematit, glinena minerala z zmesno strukturo tipa illit/montmorilonit ter klorit/montmorillonit in diopsid. Glede na to, da diopsid nastane pri temperaturi 950°C, so ugotovljeni glineni minerali, ki pričajo o nižjih temperaturah, nastali pri preocesih preperevanje keramike, čeprav bi bili lahko tudi prisotni v izvorni glini. Količina železa (tabela 4) dosega v vzorcu OK100 le 4%, kar je nekoliko nizka vrednost. Ostale izmerjene količine glavnih in slednih prvin ne kažejo odstopanj. Vzorec OK101 ima sivo sredino (5Y7/2), zunanja in notranja površina pa sta oranžni (5YR5/6). Ugotovili smo prisotnost kremena (tabela 3), ki mu po padajoči količini sledijo muskovit/illit, plagioklazi, mikroklin, diopsid, rogovača, analcim in glineni mineral z zmesno strukturo tipa montmorillonit/illit. Zadnja dva navedena minerala sta verjetno nastala med preperevnajem. Temperaturo žganja 950°C določa diopsid. Kemijska sestava (tabela 4) vzorca OK101 ne kaže posebnosti. Mineraloške in geokemične analize žlindre iz Hardeka Vseh sedem vzorcev žlindre, ki smo jih dobili v analizo, ni bilo očiščenih. Na površini so se držala tla, ki so vzorce kontaminirala. Zaradi tega so na rentgenskih difraktogramih prisotni tudi odboji mineralov glin, ki izvirajo iz tal. Temperature žganja, glede na ostalo ugotovljeno mineralno sestavo, niso bile tako nizke, da bi se glineni minerali ohranili kot prvotni minerali, prisotni v izvorni surovini. Kontaminacija žlindre s tlemi vpliva tudi na rezultate kemijskih analiz. Vzorec HŽ1 je črna (5YR2/1 do N1) žlindra s svetlejšim robom. Steklast videz kaže, da je že prišlo do natalitve izvorne surovine, ki se je ob hitrem ohlajanju strdila v amorfno - steklasto fazo, ki sebuje pore. Rentgenska difrakcija (slika 8, tabela 3) je pokazala prisotnost amorfne faze, kar se odraža v dvigu ozadja in razmeroma nizkih odbojih mineralov. Minerali, ki smo jih določili, so navedeni po padajoči količini: kremen, mikroklin, plagioklazi, biotit, klorit, diopsid in dolomit. Dolomit je verjetno nastal med procesi preperevanja, glineni minerali pa so bili lahko prisotni v tleh, ki so se držala žlindre. Temperaturo žganja smo zato ocenili na podlagi pojava diopsida, visoke vsebnosti glinencev in prisotnosti steklaste faze. Domnevamo, de je bila najmanj 950°C, zelo verjetno tudi več (Schomburg, 1991; Wansard, 1990; Bezecky, 194; Maggetti & Galetti, 1986; Maggetti, 1986). V primerjavi s keramiko in glino je v žlindri vzorca HŽ1 mnogo manj kremenice (tabela 4), le 45% in več glinice (23%), železa (15%), magnezija (3%), kalcija (9%) in natrija (1,4%). Med kovinami je povišana vsebnost bakra in niklja. Navedena mineralna sestava kaže, da gre dejansko za metalurški izdelek. Nekoliko presenetljive so visoke vrednosti bora, stroncija in vanadija, ki jih navadno ne vežemo na metalurške proizvode. Železo in ostale kovine so v amorfni fazi - steklu, ker so njihova tališča nižja od tališč silikatov, ki so se ohranili v kristalizirani obliki. Vzorec HŽ2 je tipična steklasta žlindra modrikaste barve 5B5/1. Vsebuje tako pore kot vključke. Glede na rentgensko analizo (slika 9, tabela 3) je amorfne faze nekoliko manj kot v vzorcu HŽ1. Tudi minerali, ki pripadajo kremenu, cristobalitu, mikroklinu, rogovači, enstatitu in glinenemu mineralu z zmesno strukturo tipa illit/montmorillonit, imajo višje odboje. 550

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

Novo nastali visokotemperaturni fazi sta enstatit in cristobalit. Cristobalit kristalizira pri temperaturi 1050oC, zaradi prebitka kremenice, ki nastane ob popolnem prehodu muskovita/illita v mullit. Znižanje jakosti kremenovih odbojev, ki je razvidno tudi iz difraktograma vzorca HŽ2, nastopi pri 1100°C, ko se del kremena stali in po ohladitvi tvori steklasto fazo. Glede na modrikasto barvo steklaste faze, je temperatura lahko dosegla celo 1200oC (Wansard G., 1990). Kemizem (tabela 4) žlindre 2 je zanimiv zaradi visoke količine kremenice (67%) in izredno nizke vsebnosti glinice (6%). Železo in kalcij sta bistveni komponenti. Del teh dveh prvin je vgrajen v enstatit, večinoma pa sta prisotni v amorfni fazi. Vzorec HŽ3 je črne barve N2 in močno porozen. Drži se ga precej tal, ki so povzročila onesnaženje in s tem prisotnost mineralov kot so mineral z zmesno strukturo tipa illit/biotit, klorit in bohemit (tabela 3). Omenjeni trije minerali bi lahko nastali tudi med preperevanjem žlindre. Prevladujoča mineralna faza je kremen, sledi mu cristobalit. Oblika difraktograma potrjuje nastanek steklaste faze. Kristaliničnost kremena je nižja kot v vzorcu HŽ2, torej so bile dosežene temperature še višje - nad 1200oC. Kemijska analiza (tabela 4) kaže, da je žlindra vzorca 3 zelo podobna keramiki, saj je nekoliko višja le vsebnost železa (10%). Vzorec HŽ4 V vzorcu HŽ4 opazimo menjavanje steklastih in motnih polj, ki imajo barvno oznako N3 in 5YR3/4. Pore so maloštevilne, vključkov ni. Obilka rentgenograma (slika 10) kaže na prisotnost steklaste faze in visoko vsebnost železa. Mineralne faze imajo dokaj nizke jakosti odbojev. Prevladuje (tabela 3) visoko temperaturno novo nastali mineral mullit, ki mu v majhnih količinah sledijo plagioklazi in kremen. Muskovit je posledica onesnaženja oziroma preperevanja. Opisana mineralna parageneza kaže na temperature blizu 1240°C (Wansard G., 1990). Kemijska sestava (tabela 4) potrjuje visoko vsebnost železa (14%). Razen tega je visoka tudi količina glinice (26%) - najvišja med vsemi primerki žlindre, keramike in gline. Visoka izguba pri žarjenju je bodisi posledica tal, ki so se držala vzorca, ali pa dehidratacije žlindre, ki je med preperevanjem vezala vodo. Vzroka visoke vsebnosti ogljika in cirkonija nismo mogli ugotoviti. Vzorec HŽ5 je nehomogen. Del ga ima svetel rob in modrikasto porozno notranjost (N3), del pa črn rob in belo notranjost. Možno je, da gre za dva primerka žlindre, oziroma žlindre in keramike, ki med seboj nista v nobeni zvezi. Analiza kompozitnega vzorca ima zato le omejen smisel. Glede na obliko rentgenskega difraktograma izgleda, da gre za keramiko in ne žlindro. Določili smo (tabela 3) kremen, muskovit/illit, klorit, plagioklaze in rogovačo. Tudi kemijska analiza (tabela 4) kaže nenavdno sestavo, ki je verjetno posledica mešanja dveh ločenih vzorcev. Izredno visoka je vsebnost kremenice (70%), nizka pa železa (3%). Vzorec HŽ6 je črna (N2) porozna žlindra z oranžnim robom. Vsebuje precej steklaste faze in železa. Mineraloška analiza (tabela 3) pa je pokazala le prisotnost mineralov, značilnih za tla, oziroma spremembe mineralne sestave zaradi preperevanja. Vsi odboji imajo majhne jakosti. Ugotovili smo kremen, muskovita/illit, klorit, plagioklaze in kalcit. Temperature žganja ne moremo potrditi z mineralni, ker visoko temperaturnih mineralov ni več, o čemer priča tudi prevladujoča amorfna faza. Glede na to je dosežena temperatura presegla 1240°C. Kemijska sestava (tabela 4) potrjuje, da gre kljub prisotnim mineralnim fazam, ki ne kažejo visokih temperatur, dejansko za tipičen metalurški proizvod. Vsebnst železa presega 50%, kremenice in glinice pa je le malo. Železo je vezano v amorfni in ne v minerlni fazi. Vzorec HŽ7 je nekoliko porozna, črna žlindra z 0,5 cm širokim zunanjim robom, ki je rumeno-rjave barve (10Y5/4 in 5R2/2). Iz rentARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

551


genograma lahko razberemo povišano količino železa in amorfne faze, ter razmeroma dobro kristalizirane mineralne faze, ki pripadajo (tabela 3) kremenu, muskovitu/illitu, kloritu, plagioklazom, diopsidu in goethitu. Minerali so navedeni po padajoči količini. Glineni minerali izvirajo iz oranžnega roba, in jih pri določanju temperature zato nismo uporabili. Novo nastal visoko temperaturni mineral je diopsid, ki kaže na temperaturo žganja nad 950oC (Schomburg, 1991; Wansard, 1990; Bezecky, 194; Maggetti & Galetti, 1986; Maggetti, 1986). Visoke temperature žganja, potrjuje tudi nastanek steklaste faze. Iz kemične sestave vzorca (tabela 4) lahko razberemo, da gre dejansko za metalurški izdelek, saj vsebnost železa presega 20%, kremenice pa je malo (40%). Visoka vrednost izgube pri žarjenju (13%) potrjuje, da so prisotni minerali, ki vežejo vodo, nastali sekundarno, oziroma izhajajo iz tal. Razprava in zaključki Kemijski podatki kažejo, da so si vzorci keramike in gline dokaj podobni. Razlike med najnižjimi in najvišjimi doseženimi vrednostmi so znotraj normalnih razponov nihanja vsebnosti posameznih prvin. Značilno je, da so razponi vrednosti večine prvin za žlindre bistveno večji od razponov keramike in gline. Ločevanje žlindre od keramike in gline je zaradi velike spremenljivosti v sestavi žlindre zato otežkočeno. Statistični t-test enakosti popoulacijskih povprečij je tako med žlindro in glino zaznal le razlike v vsebnosti Na. V primerjavi s keramiko iz Hardeka, smo v žlindri izmerili višje vsebnosti Fe, Mg, Ca, Cr in Mo ter nižje Ti, P, La, Th, Zn in žaroizgube. V primerjavi s keramiko iz Ormoža je žlindra bogatena z Mg, Ca in K ter osiromašena s P, Cr, La, Ni, Th, Zn in žaroizgubo. Statistični t-test enakosti popoulacijskih povprečij je sicer pokazal, da se gline in keramika iz Hardeka med seboj ločijo po vsebnosti Mg, Na, Ti, Ni, Pb in Sr, glina in keramika iz Ormoža po Mg, Na, K, P, Ni, Pb, V in žaroizgubi, obe keramiki med seboj pa le po vsebnosti Ni, Th in V. Vendar pa razlike niso tolikšne, da bi kazale na različen izvor. Nobena prvina ne kaže nenormalnega povišanja v nobenem od vzorcev. Analizirano število vzorcev je premajhno, da bi lahko z gotovostjo trdili, da posamezne vrednosti, ki nekoliko odstopajo od povprečja niso zgolj posledica naravne spremenljivosti gline. Visoka količina klorita, ter nižja illita in glinencev v izvornih glinah, se odraža v nizki količini Ca, Na in K ter višji Fe in Mg. Možnost različnega izvora materiala, uporabljanega za žganje keramike, smo preverili tudi z običajno in k-srednjih vrednosti clustersko analizo. Rezultati zaradi majhnega števila vzorcev niso reprezentativni, dajejo pa orientacijske podatke. Pri običajni clusterski analizi smo za mero podobnosti med vzorci izbrali evklidsko razdaljo, za način združevanja pa Wardovo metodo. Predhodno smo podatke standarizirali. Hierarhično drevo (slika 11) kaže, da se vzorci razdelijo v dve veliki skupini. V eni so vzorci žlinder, v drugi glina in keramika. Znotraj vsake od osnovnih skupin ločimo dve podskupini. Znotraj keramike in gline se tudi podskupini razdelita na po dve manjši enoti. V prvi podskupini žlinder so vzorci HŽ2, HŽ3, HŽ5 in HŽ6, v drugi HŽ1, HŽ4 in HŽ7. Med štiri podskupine so se vzorci keramike in gline razdelili takole; prva: HK6, HK9, OK97, OK99 in OK100, druga: HK3, HK4, HK5, HK10, OK95, OK96 in OK101, tretja: HK1, HK2, HK8 in OK98 ter četrta oba vzorca gline in vzorec keramike HK7. Clusterska analiza tipa k-srednjih vrednosti je ob delitvi vzorcev v 6 skupin dala nekoliko drugačne rezultate. Iz analize variance je razvidno, da na delitev vzorcev v skupine ne vplivajo Si, Fe, Ca, Ti, B, Ba, Cu in Sr, ker je njihova spremenljivost znotraj skupin večja kot med posameznimi skupinami. V dveh skupinah je samo en vzorec – žlindra HŽ4 in HŽ7. V tretji skupini so primerki žlindre HŽ2, HŽ3, HŽ5 in HŽ6. Preostali primerek žlindre, ki nosi oznako HŽ1, je uvrščen skupaj z obema vzorcema gline in vzorcem keramike HK7. Peta skupina združuje vse vzorce iz sondiranja obvoznice pri Ormožu, razen vzorca OK98, ter vzorce keramikeiz Hardeka HK3, HK4, HK5, HK6, HK9 in HK10. V zadnji skupini so vzorci HK1, HK2, HK8 in OK98. Glede na mineralno sestavo bi lahko razdelili vse vzorce v dve skupini, ki kažeta različne izvorne materiale. V eni skupini so vzorci, ki vsebujejo oba glinenca – mikroklin in plagioklaz (glina, keramika HK3, HK4, HK7, vsa keramika iz Ormoža – OK95 – OK101 ter žlindra HŽ1 in HŽ2). V drugi so vzorci, ki vsebujejo samo plagioklaz. Uvrščanje žlindre v skupine na osnovi mineralogije ni realno, saj so vzorci kontaminirani s tlemi. Dodatno delitev v podskupine omogoča ugotavljanje prisotnosti klorita, v primeru, da temperature niso bile tako visoke, da je klorit popolnoma razpadel. Na osnovi tega kriterija kažejo isti izvor vzorci gline ter keramike HK3, HK4 in HK7. V to skupino bi lahko spadali še vzorci OK96, OK100 in OK101, ki so bili žgani pri temperaturi nad 950°C, kar je lahko povzročilo razpad prvotno prisotnega klorita. Znotraj skupine vzorcev, ki mikroklina ne vsebujejo, prav tako lahko ločimo skupino s kloritom (HK1 in HK5) in brez njega 552

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

(HK2, HK6 in HK8). Rezultati kemične in mineraloške razdelitve vzorcev v skupine, glede na izvorno surovino, se le deloma ujemajo. Razlog je verjetno v tem, da kažejo nekatere prvine, ki prevladujejo v opazovanih mineralih, preveliko spremenljivost znotraj skupine, zato na delitev nimajo vpliva. Vsekakor pa lahko zaključimo, da material, označen kot žlindra dejansko je žlindra, tako po mineraloških kot geokemičnih značilnostih. Le izjemoma se je pri vzorec žlindre HŽ1 uvrstil skupaj z glino in enim vzorcem keramike iz Hardeka. Čeprav smo na osnovi mineralogije in geokemije skušali vzorce keramike ločiti v podskupine, ločevanje ni izrazito, zlasti pa je očitno, da se posamezni vzorci iz Hardeka in Ormoža uvrščajo v iste skupine. Enako sta tudi oba primerka gline uvrščena v isto skupino kot keramika, in sicer jima je najbolj podoben vzorec iz Hardeka HK7. Skupno uvrščanje vzorca HŽ1 z vzorcema gline samo nakazuje kontaminacijo žlindre s tlemi. Zaključimo lahko, da je imela glina za izdelavo keramike, najdene v Hardeku in Ormožu, lokalni izvor. Temperaturo žganja smo določali na osnovi razmerij jakosti muskovit/illitovih odbojev ter prisotnosti novo nastalih visoko temperaturnih mineralov (hematit, diopsid, cristobalit, mullit) in steklaste faze. Vzorce keramike lahko razdelimo v šest temperaturnih območij, in sicer: pod 300 °C: HK3 (slika 3) 300 do 500 °C: HK1, HK2, HK10, OK95 in OK99 (slika 2) 500 do 600 °C: HK4, HK6 in HK9 (slika 4) 600 do 700 °C: HK8, OK97, OK98 (slika 7) 700 do 950 °C: HK7 (slika 6) nad 950 °C: HK5, OK96, OK100 in OK101 (slika 5) Vzorci žlindre so bili segreti do treh temperatur: 950 °C: HŽ1 in HŽ7 (slika 8) 1200 °C: HŽ2 in HŽ3 (slika 9) 1240 °C: HŽ4 in HŽ6 (slika 10) Pogoji žganja keramike so bili verjetno oksidacijski, čeprav je keramika razmeroma temno oziroma rjavo – rumeno obarvana. Oranžne barve, ki bi potrjevala oksidacijske razmere ni, ker so bile temperature žganja večinoma pod 680oC in hematit še ni nastal. Pri vzorcih žganih nad 950oC se je železo namesto v hematit vgradilo v diopsid, ki daje sivo – rumeno barvo. Vzorci žgani v temperaturnem območju obstojnosti hematita pa so dejansko oranžni – HK8, OK97 in OK98 ter pogojno vzorec HK7, kjer sta prisotna tako hematit in diopsid in je zato rjav v notranjosti ter oranžen na površju. Literatura ƒƒ Bertolani, M., Gualtieri, A. and David, M. G., 1992, Mineralogical characterization of sericite-chlorite clays from Davoli (Calabria, South Italy): a proposal for ceramics products, Miner. Petrogr. Acta, 35, 111-119. ƒƒ Bezeczky, T., 1994, Amphorenfunde vom Magdalensberg und aus Pannonien, Kärntner Museumsschriften, 74, Archäologische Forschungen zu den Grabungen auf dem Magdalensberg, 12, Klagenfurt. ƒƒ Kreimeyer, R., 1985, Zur Entstehung heller Brennfarben bei eisenhaltigen Ziegel-rohstofen, Geol. Jb., 89 - 122. ƒƒ Kreimeyer, R., 1987, Some notes on the firing colour of clay bricks, Appl. Clay Sci., 2, 175 - 183. ƒƒ Maggetti, M., 1986, Majolika aus Mexiko - ein archäometrisches Fallbeispiel, Fortschr. Miner., 64, 87 - 103. ƒƒ Maggetti, M. and Galetti, L., 1986, Chemischer Herkunftsnachweis der »Schwarzen Sigillata« vom Magdalensberg, Magdalensberg-Grabungsbericht, 15, 391 - 431, Klagenfurt. ƒƒ Mandour, M. A., Taha, A. S. and Serry, M. A., 1989, Ceramic properties of some egyptian clayey deposits as related to their mineralogical and chemical composition, Applied Clay Sci., 4, 83 – 94. ƒƒ Middleton, A. P., Freestone, I. C. and Leese, M. N., 1985, Textural analysis of ceramic thin sections: evaluation of grai sampling procedures, Archeometry, 27, 64-74. ƒƒ Schomburg, J., 1991, Thermal reactions of clay minerals: their significance as »archeological thermometers« in ancient potteries, Appl. Clay. Sci., 6, 215 - 220. ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

553


ƒƒ Schubert, P., 1986, Petrographic modal analysis - a necessary complement to chemical analysis of ceramic coarse ware, Archaeometry, 28, 163 - 178. ƒƒ Wansard, G., 1990, Effets de la temperature sur la composition mineralogique et sur la structure de la brique de wanlin (Belgique), Bull. Soc. belge Geol., 99-2, 207 - 219. ƒƒ Whitbread, I. K., 1986, The characterisation of argilaceous inclusions in ceramic thin sections, Archeometry, 28, 79-88.

Tabela 3. Mineralna sestava gline, keramike in žlindre iz najdišč Hardek in Ormož. Številke označujejo mesto minerala v vzorcu, glede na njegovo količino. Legenda: q – kremen, k – klorit, m/i – muskovit/illit, mo – montmorillonit, k/mo – glineni mineral z zmesno strukturo tipa klorit/montmorillonit, b – biotit, i/mo - – glineni mineral z zmesno strukturo tipa illit/montmorillonit, i/b – glineni mineral z zmesno strukturo tipa illit/biotit, pf – pirofilit, pa – paragonit, mk – mikroklin, pl – plagioklazi, do – dolomit, cc – kalcit, ml – mullit, cr – cristobalit, en – enstatit, di – diopsid, hb – rogovača, s – sadra ah – anhidrit, cp – clinoptilolit, ac – analcim, py – pirit, gt/he – goethit/hematit, bm – bohemit, br – brucit, lo – lojevec. q mo b mo i/ b pf he bm HK1 1 HK2 1 HK3 1 HK4 1 HK5 1 HK6 1 HK7 1 HK8 1 HK9 1 HK10 1 HŽ1 1 HŽ2 1 HŽ3 1 HŽ4 3 HŽ5 1 HŽ6 1 HŽ7 1 HG11 3 HG22 3 OK95 1 OK96 1 OK97 1 OK98 1 OK99 1 OK100 1 OK101 1 554

k i/

m/i

mo

k/

pa br 3

mk lo 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2

pl

do

3 3 3 3

cc

4

ml

en

di

5

6 5

5 7

4

3

4 4 2 3

4 6 3

4 4 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2

hb

4

5

3 3 1 1

cr

4

7 4

8 5

6 7

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

5 6 8

4 6 4 4 3 3 4 4 4

s

ah

4 3 7 4 4 3 4 2 5 3 3

5 5 7

cp

ac

py

6 4 6 5

6

6

8

7 6

5

6 6 7

5

8

7

6 2 2

2 3 4 4 5 7 3 3 2 4 3 3 3

gt

5

4 5

1 5 5 5

6

5

6

6

4 5 7 8 5

5 6

7 ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

555


Tabela 4. Kemijska sestava gline, keramike in žlindre iz najdišča Hardek ter keramike iz trase obvoznice Ormož. Oksidi, izguba pri žarjenju (LOI), S in C v %, ostalo v ppm.

556

HG11 HG22 HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8 HK9 HK10 HŽ1 HŽ2 HŽ3 HŽ4 HŽ5 HŽ6 HŽ7 OK95 OK96 OK97 OK98 OK99 OK100 OK101

SiO2 61,54 60,66 61,68 60,02 58,70 62,41 57,09 53,41 62,73 61,00 58,63 67,58 44,13 67,54 63,60 49,60 71,63 34,63 41,29 57,62 58,00 55,96 66,64 58,25 59,43 58,00

Al2O3 16,93 17,54 15,97 17,96 17,83 15,88 16,13 19,77 17,03 16,77 19,18 16,19 22,65 5,77 14,17 26,01 15,34 9,60 15,44 16,25 18,65 19,05 14,18 19,36 19,16 19,35

Fe2O3 6,47 6,13 6,45 5,33 4,88 4,85 8,81 6,71 5,55 5,23 5,69 3,68 15,82 11,70 9,53 13,63 2,93 51,81 21,37 5,14 5,09 6,16 6,32 6,14 3,97 5,12

MgO 1,71 1,83 1,14 0,84 1,08 0,49 1,27 0,77 1,56 0,69 1,20 0,58 3,02 2,16 1,86 0,57 1,08 1,08 1,81 0,70 0,91 0,66 0,85 1,36 0,80 0,83

CaO 0,75 0,80 0,56 0,41 1,07 0,86 0,61 0,46 0,98 0,55 0,65 0,67 8,91 6,77 3,87 0,99 2,54 2,23 0,29 1,14 0,79 0,46 0,28 0,89 0,72 0,74

Na2O 1,58 1,55 0,55 0,92 1,23 0,85 0,93 0,63 1,28 0,80 0,61 0,82 1,40 0,88 1,31 0,32 0,86 0,76 0,68 0,90 1,04 0,30 0,42 0,76 0,70 1,01

K2O 2,44 2,57 2,00 1,88 2,07 1,52 2,15 1,36 2,78 1,63 2,17 1,57 1,62 3,19 3,54 3,13 3,32 1,56 1,69 1,90 2,05 0,92 1,90 1,84 1,31 1,37

TiO2 1,26 1,18 0,93 1,07 1,17 1,09 1,11 1,18 1,10 1,06 0,95 1,09 0,91 0,35 1,14 1,03 0,33 0,71 0,88 1,08 1,22 0,91 0,73 1,06 0,97 1,20

P2O5 0,27 0,40 0,32 0,78 1,64 2,95 2,56 1,41 0,67 1,02 0,49 2,06 0,32 0,63 0,48 0,12 0,14 0,25 0,72 1,86 1,97 1,32 0,96 1,73 1,47 2,07

Cr2O3 0,029 0,036 0,038 0,030 0,033 0,034 0,030 0,040 0,038 0,034 0,030 0,039 0,026 0,020 0,025 0,034 0,029 0,011 0,016 0,034 0,031 0,037 0,037 0,028 0,030 0,045

MnO 0,09 0,07 0,06 0,02 0,04 0,03 0,10 0,03 0,06 0,08 0,04 0,03 0,06 0,26 0,24 0,03 0,05 0,19 2,27 0,12 0,04 0,04 0,04 0,11 0,04 0,03

LOI 6,70 7,00 10,00 10,50 10,00 8,80 9,00 14,00 6,00 11,00 10,40 5,50 0,80 0,60 0,00 4,00 1,60 3,00 13,30 13,00 10,00 14,00 7,50 12,00 11,20 10,00

C 0,40 0,29 0,86 1,34 0,63 0,36 0,84 0,59 0,35 0,72 0,29 0,29 0,31 0,10 0,33 4,20 0,28 0,17 0,61 0,69 0,51 0,66 0,31 0,34 0,42 0,50

HG11 HG22 HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8 HK9 HK10

S 0,005 0,005 0,005 0,005 0,010 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,020

As 15,0 9,0 11,0 6,0 11,0 15,0 23,0 8,0 5,0 11,0 12,0 12,0

Ba 488 559 464 541 691 730 858 506 561 500 572 545

Cd 0,4 0,3 0,4 1,0 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 1,5 0,5 0,5

Co 17 12 19 6 10 6 16 7 13 10 8 7

Cu 32 30 58 450 41 28 66 42 34 32 46 9

La 35 30 28 41 40 46 35 50 33 28 56 35

Mo 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 2,0 0,5 0,5 3,0 1,0 0,5

Ni 48 41 83 52 55 51 73 73 63 72 81 64

Pb 12 11 17 16 20 29 34 26 22 21 32 21

Sc 9 9 8 10 10 10 10 12 10 9 11 9

Sr 123 126 73 91 123 117 111 73 161 83 93 107

Th 10 9 10 10 12 16 11 16 10 11 12 13

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

557


558

HŽ1 HŽ2 HŽ3 HŽ4 HŽ5 HŽ6 HŽ7 OK95 OK96 OK97 OK98 OK99 OK100 OK101

0,020 0,005 0,005 0,140 0,020 0,005 0,010 0,020 0,005 0,010 0,020 0,005 0,005 0,010

4,0 4,0 3,0 3,0 4,0 1,5 57,0 22,0 11,0 17,0 18,0 15,0 11,0 17,0

464 488 696 698 563 302 483 786 655 496 459 799 568 627

0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 1,0 0,8 0,3 0,6 0,5 0,8 0,6 0,4 0,5

HG11 HG22 HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8 HK9 HK10 HŽ1 HŽ2 HŽ3 HŽ4 HŽ5 HŽ6 HŽ7 OK95 OK96 OK97 OK98 OK99 OK100 OK101

V 47 42 60 52 53 50 66 76 39 58 57 48 154 6 16 26 9 31 145 62 71 96 61 67 54 71

Zn 77 92 86 42 79 41 128 40 67 64 54 45 32 3 3 5 13 8 105 83 82 47 69 67 68 50

Zr 334 309 264 228 283 211 236 219 261 210 180 220 233 94 328 1300 84 228 244 201 266 121 126 232 198 302

Y 36 36 27 28 39 38 38 45 41 29 41 34 54 16 30 134 12 19 32 39 36 37 23 53 40 49

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

13 3 5 7 2 4 240 15 10 8 13 14 9 11

131 6 7 18 12 35 29 16 34 42 28 42 66 30

21 5 4 16 5 24 30 53 36 45 27 57 72 55

5,0 0,5 0,5 12,0 1,0 4,0 5,0 1,0 2,0 1,0 1,0 0,5 2,0 0,5

111 27 40 83 32 10 62 116 79 73 71 73 85 92

10 2 2 2 2 5 62 35 31 21 19 22 32 37

15 3 7 13 4 5 8 9 10 12 9 13 12 10

825 157 175 518 112 102 71 158 111 60 50 111 89 109

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

8 1 1 5 2 7 12 14 13 16 11 14 25 19

559


10 LITERATURA ƒƒ BERTOLANI M., A. GUALTIERI in M. G. DAVID 1992, Mineralogical characterization of sericite-chlorite clays from Davoli (Calabria, South Italy): a proposal for ceramics products, - Miner Petrogr Acta, 35, 111-119. ƒƒ BEZECZKY T. 1994, Amphorenfunde vom Magdalensberg und aus Pannonien, Kärntner Museumsschriften, 74, Archäologische Forschungen zu den Grabungen auf dem Magdalensberg, 12, Klagenfurt. ƒƒ CULIBERG M. 1984, Karpološke in ksilotomske raziskave kolišča na Partih - izkopavanja 1081. - Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji, 12, 91-101. -1999, Palaeovegetational Research in Prekmurje, Slovenia. V: DRAXLER, I. in LIPPERT A.: Pollenanalytische Daten eine archäologische Bestandsaufnahme zur frühen Siedlungsgeschichte im Gebiet zwischen Raab und Mur (Österreich, Slowenien, Ungarn). – Geologie ohne Grenzen (Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt), Abh. Geol. B.-A. 56/1, 373-377. Wien. ƒƒ KLEMENC – SRIA, 1936, Archaeologische karte von Jugoslavien, BLATT Ptuj, s 8, Zagreb 1936 ƒƒ KREIMEYER R. 1985, Zur Entstehung heller Brennfarben bei eisenhaltigen Ziegel-rohstofen, - Geol Jb, 89-122. - 1987, Some notes on the firing colour of clay bricks, - Appl Clay Sci, 2, 175-183. - LUBŠINA-TUŠEK M. 1996, Nove raziskave podloških gomil pod Ptujsko goro. - Ptujski zbornik VI/1, 85 ss. ƒƒ MAGGETTI M. 1986, Majolika aus Mexiko - ein archäometrisches Fallbeispiel -Fortschr Miner, 64, 87 - 103. ƒƒ MAGGETTI M. in L. GALETTI 1986, Chemischer Herkunftsnachweis der »Schwarzen Sigillata« vom Magdalensberg - Magdalensberg-Grabungsbericht, 15, 391-431, Klagenfurt. ƒƒ MANDOUR M. A., A. S. TAHA in M. A. SERRY 1989, Ceramic properties of some egyptian clayey deposits as related to their mineralogical and chemical composition - Applied Clay Sci, 4, 83–94. ƒƒ MIDDLETON A. P., I. C. FREESTONE in M. N. LEESE 1985, Textural analysis of ceramic thin sections: evaluation of grai sampling procedures - Archeometry, 27, 64-74. ƒƒ PAHIČ S. 1958-59, Varstvo spomenikov 7, 312. - 1962-64, Varstvo spomenikov 9, 132. - 1966, Železnodobne najdbe v Slovenskih Goricah, - Arheol vest XVII, 103 – 144. - 1975, Arheološka najdišča Slovenije, 1975, 319. ƒƒ SCHOMBURG J. 1991, Thermal reactions of clay minerals: their significance as »archeological thermometers« in ancient potteries - Appl Clay Sci, 6, 215-220. ƒƒ SCHUBERT P. 1986, Petrographic modal analysis - a necessary complement to chemical analysis of ceramic coarse ware - Archaeometry, 28, 163-178. ƒƒ ŠERCELJ A. in M. CULIBERG, 1980, Paleobotanične raziskave kolišča na Partih, izkopavanja 1978. - Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji, 8, 83.87. ƒƒ TOMANIČ JEVREMOV M. 1983, Arheološka raziskovanja Ormoža in njegove okolice, - Ormoški zbornik 2, 27 ss. TOMANIČ JEVREMOV M. 1990, Poročilo o površinskih najdbah ter sondiranju eneolitske naselbine na Hardeku pri Ormožu. - Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji XVIII, 83 – 111. ƒƒ WANSARD G. 1990, Effets de la temperature sur la composition mineralogique et sur la structure de la brique de wanlin (Belgique) - Bull. Soc. belge Geol., 99-2, 207-219. ƒƒ WHITBREAD I. K. 1986, The characterisation of argilaceous inclusions in ceramic thin sections - Archeometry, 28, 7988.

560

ARCHAEOLOGIA PETOVIONENSIS E/I.

Hardek - eneolitska naselbina s halštatsko gomilo  

Hardek - eneolitska naselbina s halštatsko gomilo  

Advertisement