Page 1

ПЛАСТ НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ ОКРУГА _____________________________________________ СТАНИЦЯ_____________________________________________

Відзначка табору

Книга табору УПЮ Назва табору _______________________________________ ________________________________________________________ тип ___________________________________________________ ________________________________________________________ місце проведення _________________________________ ________________________________________________________ дата проведення __________________________________ Комендант _________________________________________ Контакти ___________________________________________


Друзі та подруги! Ви тримаєте в руках таборову книгу для проведення таборів УПЮ. Вона складається з 6 частин: «Зразки анкет, бланків, таблиць», «Книга коменданта», «Книга заступника коменданта», «Книга писаря» та «Книга інтенданта». Просимо уважно перечитати рекомендації щодо ведення таборової книги. Перед початком табору полічіть, скільки Вам потрібно кожних бланків, таблиць для ведення кожної ділянки у програмі табору - роздрукуйте, зшийте розділи окремо і роздайте відповідним таборовим діловодам. Після закінчення табору комендант табору повинен зібрати всі частини таборової книги, зшити їх, вкласти до відповідних файлів карти зголошень, медичні карти учасників табору тощо, анкети членів таборового проводу тощо, додати таборову хроніку, фотоальбом (якщо такий є) і передати до архіву організаторів табору (округи, станиці). Крім того, зробіть ксерокопії (електронні копії) заповнених сторінок Таборової книги УПЮ: - список проводу, ст. 18 - список учасників, ст. 19-22 - копії всіх таборових наказів, ст. 39-43 - навчальний план та рамова програма по днях, ст. 30-31, 33 - підсумкова таблиця таборових осягів учасників, ст. 36 - фінансовий звіт, ст. 45 - меню, ст. 51 - висновки коменданта ст. 54 - санітарний звіт таборового лікаря ст. 16 Додайте з десяток фотографій, таборову відзначку. Весь означений перелік складатиме Ваш таборовий звіт Крайовій таборовій комісії. Звіт з відбутого табору - це документ, за яким пластовий провід буде оцінювати рівень, успіхи і вартість відбутого табору. Звіт подається протягом 1 місяця після проведення табору в друкованій (на адресу КПС в Києві) або електронній формі на upu@plast.org.ua. Не подання звіту про проведення табору УПЮ буде мати наслідком надання пластової перестороги коменданту. Таборові програми Ваших таборів, видання, авторські розробки вмілостей, теренових ігор, конкурсів, ватр, майстрування тощо передавайте референту табірництва УПЮ для видання і поширення Ваших праць та вдосконалення пластових таборових програм. Всі зауваження щодо зручності/незручності користування книгою, успішності/неуспішності її верстки надсилайте на адресу Крайової булави УПЮ upu@plast.org.ua. Референт табірництва УПЮ Видання друге, змінене та доповнене Над таборовою книгою працював: ст.пл. Микола Бігус, ОЗО BIGUS@I.UA

2 0 0 9 Н С О У © П л а с т К р а й о в а б у л а в а У П Ю Г а р н и х В а м т а б о р і в ! 2


Зміст Зразки анкет, бланків, таблиць Бланк зголошення в КБ УПЮ Наказ на проведення табору Картка зголошення на табір УПЮ Медична картка учасника табору Анкета для членів булави та інструкторів табору Посвідка члена таборового проводу Посвідка про відбуття табору Посвідка про здобуття вмілості Форма листа до пластових осередків повідомленням про результати табору Бланк протоколу нарад таборового проводу Санітарний звіт таборового лікаря

сторінка 4

з

Книга коменданта Провід табору Стан табору. Стан таборовиків за пластовими ступенями. Стан таборових гуртків. Список учасників табору Журнал інструктажу юнаків, інструкторської ланки з техніки безпеки під час проведення табору Таборовий правильник Лист прохання про дозвіл на проведення табору в місцевої влади

Книга заступника коменданта, судді Навчальний план табору (заплановано/зроблено) Рамова програма табору, денна, загальна (заплановано/зроблено) Таблиця обліку виконання таборових обов’язків Таблиця таборового точкування юнацтва Підсумкова таблиця таборових осягів учасників

Книга писаря Наказ перший Наказ Наказ останній

5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19-21

22 23-26 27

28 30 32-33 34 35 36-37

38 39-41 42 43

Книга інтенданта

44

Кошторис табору Бланк здачі вкладки Таборовий виряд і майно Прокат таборового виряду Список харчів закуплених перед табором Список харчів зданих таборовиками Таборове меню Акт на списання продуктів харчування і тари, використаних на пластовому таборі

45 46 47 48 49 50 51 52

Таборова хроніка Висновки

53 54

3


ЗРАЗКИ АНКЕТ, БЛАНКІВ, ТАБЛИЦЬ Зібрані в розділі зразки анкет, бланків, таблиць розтиражуйте відповідно до кількості учасників табору та кількості таборових днів. Перед початком табору старшина відповідного рівня складає наказ про проведення табору, яким призначається комендант. Копію наказу потрібно підшити в таборову книгу (частина коменданта). Картка зголошення на табір та медичні картки розтиражуйте відповідно до кількості учасників та разом зі списком необхідних речей роздайте або перешліть учасникам. Медична картка учасника табору. Таборовий лікар має опрацювати медичні картки до початку табору, щоб уникнути непередбачуваних моментів (наприклад, застереження до їжі, купання, перенесених захворювань тощо). Анкета для членів булави та інструкторів табору розсилається заздалегідь до пластових осередків з метою набору кваліфікованих інструкторів. Важливо ці дані передати в архів осередку праці УСП вашої станиці/округи для формування бази даних інструкторів. Денне юнацьке точкування ведеться на кожному таборі за попередньо узгодженою системою оцінювання. Ми пропонуємо один з можливих формулярів точкування, яким ви, при бажанні, можете скористатися, удосконалити його або вибрати цілком інакшу систему точкування. Посвідка члена таборового проводу - документ, що є підтвердженням успішної праці пластуна на таборі. Посвідка пластової вмілості вручається юнакам на закритті табору. Посвідку підписує інструктор даної вмілості, комендант табору і писар. Посвідка про відбуття табору - документ, який повинен отримати в кінці табору кожен учасник разом з таборовою відзначкою. Посвідкою підтверджується зарахування табору, складені точки відповідної проби, здачу вмілостей, вказується число учасника за результатами загального точкування. Листи до пластових осередків з повідомленням про результати табору розсилаються у двотижневий термін після закінчення табору до осередків, від яких пластуни були учасниками. Листи робляться збірні - один на всіх членів певного осередку. Листи мають важливе значення, бо встановлюють зворотній зв’язок між осередками: інформацією про кожного учасника (пластова постава, відзначення, перестороги з їх мотивацією) подається реальна картина про таборування та представлення осередку. Санітарний звіт таборового лікаря повинен подати характеристику життя табору та його учасників, а саме: - здача медичних карт учасників та проводу перед початком табору; - проведення медичного огляду учасників в часі переведення програми, їх звільнення від занять, теренових ігор, купання; - гігієнічний стан на терені табору; - зберігання продуктів, таборове меню, питна вода, харчові отруєння; - застереження при дотриманні правил техніки безпеки під час проведення теренових ігор, купання, мандрівок тощо; - травматизм на таборі; - поради для майбутніх таборів на основі досвіду цього табору. Все те, що на думку лікаря заслуговує на увагу, повинно бути висвітлене у звіті. комендант повинен зробити копію заповненого документу, під’єднати аркуш до загальнотаборового звіту для подальшого пересилання в КБ УПЮ.

4


Комендант, контактна інформація

Рівень та назва табору Курінний, міжкурінний, станичний, міжстаничний, окружний,міжокружний, крайовий «______________________ ______________________» (вказати який курінь, станиця і т.д. організатори) Мета табору:

Дата проведення

Місце проведення

Тип табору

К-сть учасн., провід

Прізвище, ім’я, по б.____________ Приклад: _____________________________, Стаціонарний, зв’язковий/станичний ____________ виховноТел.дом/моб, ___________________ вишкільний __/__ e-mail, ICQ:_____________________ ІсторичноДом.а: _____________________ краєзавчий ____________________________ хлопчачий Дата нар. _________________ Список проводу: Посада,ПІБ,ЛШ/ШБ, КВ, КВВ УПЮ, вих.праця, досвід таборів (2-3 значні вказ.) Орієнтовно Заст. Ком. Бунчужний Писар

Прих. – Уч. – Розв.Скоб/ вірлиць -

Приклад: завершення етапу програми Суддя УПЮ, вивчення героїчних Інтендант сторінок рідного краю Лікар Капелан

Програма табору (загально основні напрямки):

5


ПЛАСТ Національна скаутська організація України Станиця/округа/КПС _________________________ Адреса____________________________________________________________ Тел./факс____________, e-mail ________________www___________________ Рахунок в банку ______________________________________________________

Наказ ч. ____ від “____” ____________ 200__ року

“Про проведення пластового табору” Згідно з планом праці станиці/округи/краю _______________________ Пласту НСОУ на 20__ рік наказую: 1. З “____” ______________ по “____” ______________ 20__ року провести ________________________________________________________ пластовий табір (вказати тип табору)

_____________________________________________________________________ (назва табору). 2. Комендантом табору призначити _______________________________________ 3. Відповідальність за організацію і проведення табору, дотримання адміністративних, санітарно-гігієнічних вимог, вимог безпеки, забезпечення медичної опіки покласти на коменданта табору. 4. Впродовж двох тижнів після завершення табору коменданту подати звіт до ___________________________________________. (вказати назву пластової старшини)

Підпис голови __________________________________ пластової старшини: _____________ (________________) (підпис)

З наказом ознайомлений. Комендант табору

_____________ (____________________) (підпис)

6


ПЛАСТ – Національна скаутська організація України ____________________________________________________ ___________________________________________________

Картка Зголошення на пластовий табір ____________________________________ (рекомендуємо робити бланк зі своїм дизайном та під легенду табору)

Фото 3х4 Розбірливе, цьогорічне Бажано в однострої

Особисті дані:

Ім’я та п-ще к-дата/ки: _________________________________Д. н-ння: ___________ Повна адреса проживання, індекс: ___________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Телефон: дом.(код міста) _________________ моб. _________________ E-mail: ___________________ Місце навчання/праці: ______________________________________________________________________

Пластовий життєпис: Дата вступу до Пласту: ___________________ Дата пластової присяги: ____________________________ Пл. ступінь:_____________________________ Дата іменування:__________________________________ Округа/регіон ___________________________ Станиця:_________________________________________ Курінь: _________________________________ : Гурток _______________________________________ Діловедення у проводі гуртка, куреня, станиці, округи (назва кожного діловодства та час виконання за ___________ рік):__________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Участь у таборах _______ р. (час,назва, вид табору,місцевість,прізвище коменданта):___________

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Юнацькі вмілості (вказати назву, дату та прізвище екзаменатора здобуття кожної вмілості): _______ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Відзначення/перестороги в УПЮ (дата і за що): _______________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Діяльність поза Пластом (в школі, громаді, хобі, осяги в науці, заняття спортом, тощо): _________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Заява кандидата/-ки: Я, ______________________________________, бажаю стати учасником/-цею табору і зобов’язуюсь якнайкраще підготуватись. Якщо мене буде прийнято, буду дотримуватись всіх вимог табору. Дата зголошення ________________________ Підпис кандидата: ________________________________ Дозвіл батьків (для УПЮ): Я, батько/мати/опікун ________________________________, зголошеного/ої юнака/чки ознайомлений/на з умовами перебування (в тому числі харчування) на пластовому таборі та вимогами до учасників, підтверджую, що у мого сина/моєї доньки відсутні медичні протипоказання для активного заняття спортом та туризмом і дозволяю моєму синові/моїй дочці бути його учасником/цею. Прізвище, ім’я, по-батькові: _________________________________________________________________ Конт.тел. ________________________ Дата _______________ Підпис ___________________ Рекомендація зв’язкового/ої (для УПЮ): Рекомендую даного/дану кандидата/-ку на учасника/-цю пластового табору і підтверджую правдивість вищевказаних даних. Ім’я, прізвище зв’язкового/ї:______________________________________________ Конт.тел: _________________________ Дата _____________________ Підпис ___________________ Рекомендація станичного/-ої: Я, станичний/-на станиці _____________________________ , рекомендую даного юнака / дану юначку до участі в пластовому таборі. Пл.ст., ім’я та прізвище:_____________________________________________ Конт.тел: _________________________ Дата _____________________ Підпис ___________________

7


Міністерство охорони здоров’я України Найменування закладу

Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА №101710/ Затверджена наказом МОЗ України

МЕДИЧНА ДОВІДКА на учня, який від’їжджає в оздоровчий табір

Міністерство охорони здоров’я України Найменування закладу

Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА №101710/ Затверджена наказом МОЗ України

МЕДИЧНА ДОВІДКА на учня, який від’їжджає в оздоровчий табір

1. Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________

1. Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________________

________________________________________ Вік _____________________

________________________________________ Вік ______________________

2. Домашня адреса _________________________________________________

2. Домашня адреса__________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. № школи _______ клас ________ район _____________________________

3. № школи _______ клас ________ район ______________________________

№ поліклініки ______________________________________________________

№ поліклініки _______________________________________________________

4. Стан здоров’я (якщо знаходиться під диспансерним наглядом, вказати діагноз)

4. Стан здоров’я (якщо знаходиться під диспансерним наглядом, вказати діагноз)

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Перенесені інфекційні захворювання (кір, скарлатина, коклюш, паротит,

5. Перенесені інфекційні захворювання (кір, скарлатина, коклюш, паротит,

вірусні гепатит, вітряна віспа, дизентерія) ______________________________

вірусні гепатит, вітряна віспа, дизентерія) _______________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Проведені щеплення (КДП, проти кору та паротиту) з вказівкою дати останніх

6. Проведені щеплення (КДП, проти кору та паротиту) з вказівкою дати останніх_

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Фізичний розвиток ________________________________________________

7. Фізичний розвиток_________________________________________________

8. Фізкультурна група _______________________________________________

8. Фізкультурна група _______________________________________________

9. Рекомендований режим ___________________________________________

9. Рекомендований режим ___________________________________________

Дата видачі довідки «___»_________________ 200__ р. Підпис лікаря школи або дитячої поліклініки __________________

Дата видачі довідки «___»_________________ 200__ р. Підпис лікаря школи або дитячої поліклініки __________________

8


Заповнюється лікарем оздоровчого табору

Заповнюється лікарем оздоровчого табору

Стан здоров’я і перенесенні захворювання під час перебування в оздоровчому

Стан здоров’я і перенесенні захворювання під час перебування в оздоровчому

таборі ____________________________________________________________

таборі _____________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Контакт з інфекційними хворими ______________________________________

Контакт з інфекційними хворими_______________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ефективність оздоровлення в таборі: __________________________________

Ефективність оздоровлення в таборі:___________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Загальний стан ____________________________________________________

Загальний стан _____________________________________________________

Вага при надходженні _______________ при виїзді ______________________

Вага при надходженні _______________ при виїзді _______________________

Динамометрія _____________________________________________________

Динамометрія ______________________________________________________

Спірометрія _______________________________________________________

Спірометрія _______________________________________________________

Дата «____» _________________ 200__ р.

Дата «____» _________________ 200__ р.

Підпис лікаря

Підпис лікаря

оздоровчого табору _______________________

оздоровчого табору________________________

Довідка підлягає поверненню в школу за місцем навчання.

Довідка підлягає поверненню в школу за місцем навчання.

9


ПЛАСТ Національна Скаутська Організація України ______________________________________________ ______________________________________________

АНКЕТА ДЛЯ ЧЛЕНІВ БУЛАВИ ТА ІНСТРУКТОРІВ ТАБОРУ Ім’я, прізвище, по-батькові __________________________________________________________________ Дата народження _________________________________________________________________________ Повна адреса проживання _________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Телефон ________________________, e-mail ________________________ ICQ ______________________ Улад, пластовий ступінь, курінь УСП ______________________Ступінь в КВ УПЮ ______ЛШ/ШБ________ Виконувані діловодства на таборах (де, коли) ___________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Яке діловодство в булаві можеш виконувати____________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ На таборі можеш провадити: розділи і точки до проби _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ вмілості (необхідно подади документальні підтвердження) ________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ділянки, не передбачені пластовою програмою, але які б могли зацікавити таборовиків __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ якою кваліфікацією володієш (вишколи, професійне знання, аматорське, інше) ________________________ __________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ Чи маєш курси ПМД і можеш підтвердити документами? ___________________________________________ Знаю зміст напрямних “Пластові табори” і зобов’язуюся дотримуватися з’ясованих там прав та обов’язків члена проводу табору. Дата:________________________ 20___ р.

Підпис інструктора: _____________

Рекомендація зв’язкового чи референта УСП станиці _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ Підпис зв’язкового або референта УСП станиці : ____________________________________________ Дата _________________ Підтверджую рекомендацію. Голова________________________________ пластової старшини __________________________________ Дата ________________

10


ПЛАСТ – НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ ТАБІР УПЮ ______________________________________________

ПОСВІДКА ЧЛЕНА ТАБОРОВОГО ПРОВОДУ

Відзначка табору

Провід табору УПЮ стверджує,що _______________________ був/була у складі проводу табору, який проводився від ___ до ___ ____________ 20___ року, і виконував/ла функціїі _________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Відгук коменданта __________________________________________ ___________________________________________________________

_____________________________________________________ _____________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Дата _______________ Писар _______________

Комендант _________________

ПЛАСТ – НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ ТАБІР УПЮ ______________________________________________

ПОСВІДКА ЧЛЕНА ТАБОРОВОГО ПРОВОДУ

Відзначка табору

Провід табору УПЮ стверджує,що _______________________ був/була у складі проводу табору, який проводився від ___ до ___ ____________ 20___ року, і виконував/ла функціїі _________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Відгук коменданта __________________________________________ ___________________________________________________________

_____________________________________________________ _____________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Дата _______________ Писар _______________

Комендант _________________

11


ПЛАСТ Національна скаутська організація України __________________________________ Пластова частина (курінь, , станиця,, округа)) (

Відзначка табору

ПОСВІДКА_ Видана___________________________________________________________________________ про перехід табору __________________________________________________________ що відбувався: __ _________ 20____ р.Б. поблизу ________________________________

•• ••• ••••••••••• • •••••• •••••••: (••••••• ••••••: ••••••••, •••• •••••, •••••, •••••••••, ••••••••••, •••••••••)

Провідництво___________ Пластову поставу ___________ Здобуті вмілості та здані точки проб:_________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Дано ___________ Комендант___________

Писар___________

« Стремись до вершин і подай руку тим,, що мають тугу за летом!» !»

ПЛАСТ Національна скаутська організація України __________________________________ Пластова частина (курінь, , станиця,, округа)) (

Відзначка табору

ПОСВІДКА_ Видана___________________________________________________________________________ про перехід табору __________________________________________________________ що відбувався: __ _________ 20____ р.Б. поблизу ________________________________

•• ••• ••••••••••• • •••••• •••••••: (••••••• ••••••: ••••••••, •••• •••••, •••••, •••••••••, ••••••••••, •••••••••)

Провідництво___________ Пластову поставу ___________ Здобуті вмілості:___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

Дано ___________ Комендант___________

Писар___________

« Стремись до вершин і подай руку тим,, що мають тугу за летом!» !»

12


ПЛАСТ Національна скаутська організація України __________________________________ Пластова частина (курінь, , станиця,, округа)) (

ПОСВІДКА Про здобуття пластової вмілості Видана___________________________________________________________________________ Відповів/ла вимогам пластової вмілості ________________________________________ На табору УПЮ_____________________________________________________________ що відбувався: __ _________ 20____ р.Б. поблизу _______________________________ І має право носити відповідну відзнаку інструктор _______________________

Дано ___________ Комендант___________

Писар___________

« Стремись до вершин і подай руку тим,, що мають тугу за летом!» !»

ПЛАСТ Національна скаутська організація України __________________________________ Пластова частина (курінь, , станиця,, округа)) (

ПОСВІДКА Про здобуття пластової вмілості Видана___________________________________________________________________________ Відповів/ла вимогам пластової вмілості ________________________________________ На табору УПЮ_____________________________________________________________ що відбувався: __ _________ 20____ р.Б. поблизу _______________________________ І має право носити відповідну відзнаку інструктор _______________________

Дано ___________ Комендант___________

Писар___________

« Стремись до вершин і подай руку тим,, що мають тугу за летом!» !»

13


ПЛАСТ

НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ УКРАЇНИ _________________________________________________________________________

станиця/округа

назва табору__________________________________________ Контакти:___________________________________________________________________ _

Число, дата _________________________ Місцевість __________________________ До: ___________________ старшини ______________________________ Справа: повідомлення про осяги таборовиків вашої частини

Старшина табору ___________________________ повідомляє, що з Вашого пластового осередку у нашому таборі брало участь юнацтво, яке відбуло його з наступними таборовими вислідами:

зауваження №п/п

Прізвище, ім’я

Ступінь

Пласт. постава

Провідництво

Перестороги відзначення

(вказати здані точки проби, здобуті вмілості, признаний або ні табір, характеристика, інше)

СКОБ! Писар ____________________

Комендант ___________________

14


Табір УПЮ ___________________________________________________________ Протокол наради таборового проводу № _________ дата ____________________ Присутні: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Порядок денний: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Розглядали: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Вирішили: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Різне: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Писар__________________________ Комендант _______________________________

Табір УПЮ ___________________________________________________________ Протокол наради таборового проводу № _________ дата ____________________ Присутні: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Порядок денний: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Розглядали: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Вирішили: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Різне: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Писар__________________________ Комендант _______________________________ 15


САНІТАРНИЙ ЗВІТ ТАБОРОВОГО ЛІКАРЯ Проаналізувати характеристику життя табору та його учасників: - здача медичних карт учасників та проводу перед початком табору; - проведення медичного огляду учасників у часі проведення програми, їх звільнення від занять, теренових ігор, купання; - гігієнічний стан на терені до початку і протягом тобору; - зберігання продуктів, таборове меню, питна вода, харчові отруєння; - травматизм на таборі; - застереження при дотриманні правил техніки безпеки під час проведення теренових ігор, купання, мандрівок тощо; - поради для майбутніх таборів на основі досвіду проведеного.

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Дата:_______________________

Підпис лікаря ____________________ Підпис коменданта ____________________ 16


КНИГА КОМЕНДАНТА Одразу по прибуттю на табір комендант зобов’язаний провести інструктаж з техніки безпеки з обов’язковою реєстрацією в журналі інструктажу юнаків, інструкторської ланки з техніки безпеки під час проведення табору. Крім поданих бланків книга коменданта повинна містити файли для: 1) анкет членів проводу; 2) зголошень учасників; 3) таборовий правильник. 4) резерв для всієї іншої документації Вся інформація про старшину, булаву, ланку інструкторів та учасників табору має бути внесена до таблиць Чисельний стан табору. Ведучи картотеку табору УПЮ зверніть увагу на особливості дітей: медичні довідки, харчування, психічний стан тощо. .

17


СПИСОК ПРОВОДУ ТАБОРУ _____________________________ № 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

посада

ступінь

Прізвище, ім'я По б.

дата нар.

станиця

Дом. адреса

Тел.

e-mail, ICQ

На таборі від/до

Комендант Заступник з програми бунчужний Інтендант Писар Суддя Лікар Капелан Впорядник 1 Впорядник 2 Впорядник 3 Впорядник 4 Інструктор з ___________ Інструктор з ___________ Інструктор з ___________ Інструктор з ___________ Інструктор з ___________ Інструктор з ___________

18


ЧИСЕЛЬНИЙ СТАН ТАБОРУ __________________________ Провід ________ Старшина_________ Булава__________ інструктори _________ Гості _________ запрошені _____ допоміжний персонал _____ таборовики _____ СТАН УЧАСНИКІВ ТАБОРУ ЗА СТУПЕНЯМИ ТА ПО ГУРТКАХ Скобів/ ГУРТОК Не ім. Прих. Уч. Розв. вірлиць

разом

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. РАЗОМ:

Реєстр учасників табору №

ступінь

Прізвище, ім'я По б.

дата нар.

Гурток

Курінь

станиця

Дом. адреса

Тел, e-mail, ICQ

1. 2. 3. 4. 5.

19


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

20


27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Писар _________________________ Комендант ________________________________

21


Журнал інструктажу з техніки безпеки учасників табору, проводу під час проведення табору № п/п

Ім’я, прізвище, по-б.

Дата нар.

Підпис особи, що слухала інструктаж

Підпис особи,що проводила інструктаж

Дата____________ Писар _________________________ Комендант _______________________________ 22


Таборовий правильник Треба виховати дисципліну духа, що виховується обмеженнями. Джон Локк

Загальні засади 1. __________________________________ табір “_____________________” (надалі — табір) має на меті _________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________. ___________________________________________________________________________________________________________________________.

2. Завданнями табору: ________________________________________________________________________________________. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 3. Тип табору (юнацький, на І,ІІ,ІІІ пробу, виховний чи виховно-вишкільний, стаціонарний чи мандрівний, етнографічно-історичний чи мистецько-краєзнавчий, мішаний чи ні та ін. Детальніше в Напрямних) _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 4. Гасло табору :_________________________________________________________________________. 5. Відзнака табору: _______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 6. Пісня табору: “_____________________________”. 7.Інша символіка: ________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 8. Патрон табору:_____________________________________ (якщо є). 9. Назовнцтво: ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 10.Легенда табору: _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 11. Межі терену табору: _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 12. Форми одягу (якщо передбачені): „Ф 1”: Пластовий однострій; „Ф 2”: Побутовий таборовий однострій: берет (інший головний убір), таборова футболка, пояс, шорти, штуци, черевики. „Ф 3”: Польовий однострій: „Ф 4”: Спортивний однострій: 13. Сигнали свистком на таборі: Збірка – один довгий; Збірка провідників відділів – серія коротких; Сполох – серія довгих; Сполох в одностроях – серія короткий – довгий;

23


Учасники та структура 1. Учасники і взаємини між ними: а. За своїм посадовим становищем і ступенем одні учасники табору по відношенню до інших можуть бути провідниками або підзвітними. Провідниками є: – старшина для всіх учасників табору; – булава для звичайних учасників; – інструктори для учасників. б. Провідники, яким учасники підзвітні хоча б тимчасово, є їх прямими провідниками. Найближчий до підзвітного прямий провідник є його безпосереднім провідником (нпр. гуртковий чи впорядник для членів гуртка). в. Провідником, у випадку коли учасники не підпорядковуються один одному і їхні взаємини не були визначені прямим провідником, є вищий з них за посадою, а у випадку однакових посад, старший за віком. г. Накази віддаються, як правило, в порядку підзвітності. За крайньої потреби вищий провідник може віддати наказ підзвітному, минаючи його безпосереднього провідника, про що повідомляє безпосередньому провіднику підзвітного чи наказує підзвітному особисто доповісти своєму безпосередньому провіднику. д. Наказ має бути сформульований виразно, не допускати подвійного тлумачення й не викликати сумнівів у підзвітного. е. Підзвітний, отримавши наказ, виконує його у відведені терміни. Для того, щоб переконатися, чи правильно зрозуміли відданий наказ, провідник може вимагати від підзвітного, який його одержав, коротко передати зміст, а той — в разі потреби звернутись до провідника з проханням уточнити наказ. 2. Структура а. Учасники табору об’єднуються в таких відділах: – гурток («рій», «крило», та ін. відповідно до легенди),4-12 таборовиків, на чолі з гуртковим провідником та його заступником; – проміжні відділи: під табори по пробах, чоти тощо – табір на чолі з старшиною. б. На таборі відбувається зміна обов’язків булави. Права та обов’язки на таборі: 1. Старшина: Комендант табору – є безпосереднім провідником для старшини табору і прямим провідником для всіх учасників табору. Обов’язки: – несе відповідальність за життя та здоров’я учасників, завчасно повідомляє їм правила безпеки; – встановлює запланований, а при потребі змінює, розпорядок дня в таборі, затверджує сполохи; – перестерігає та відзначає учасників згідно з правильником. Заступник коменданта, відповідальний за програму – є прямим провідником для всіх учасників табору і безпосереднім провідником для бунчужного. Обов’язки: – відповідає за підготовку й переведення виховної програми табору та за її рівень; – проводить щоденні дошколи з інструкторами та обговорює заняття минулого і наступного дня; Бунчужний – є прямим провідником для всіх учасників табору і безпосереднім провідником для всіх учасників табору. Обов’язки: – забезпечує дотримання таборової програми на таборі; – здійснює управління всіма частинами в таборі; – забезпечує виконання діловодств членами проводу; Писар – є прямим провідником для всіх учасників табору. Обов’язки: – веде офіційне діловедення на таборі; – готує та зберігає наказ про проведення табору та інші важливі документи табору; – дбає про фотографії, бувальщини, хроніку тощо для оформлення пропам'ятної книги табору. Суддя (ці функції може об’єднувати одна особа разом із функціями заступника ком.) – є прямим провідником для всіх учасників табору. Обов’язки: – координує виховницьку діяльність впорядників, затверджує підсумки точкування. – веде оцінювання діловодств старшинами. Інтендант – є прямим провідником для всіх учасників табору і безпосереднім провідником для начальника кухні, чергового гуртка в межах його праці на кухні та праці на таборі. Обов’язки: – зберігає, облікує та з дозволу коменданта витрачає кошти табору; – відповідає за довезення харчів, майна, доїзд і від’їзд учасників; – зберігає, облікує та слідкує за використанням майна. Лікар – є прямим провідником для всіх учасників табору і безпосереднім провідником всіх учасників табору. Обов’язки: – відповідає за стан здоров’я учасників табору; – має постійно при собі таборову аптечку для надання першої медичної допомоги; – проводить лікарські огляди учасників, надає їм медичну допомогу і опікується хворими;

24


– доводить до старшини відомості про стан здоров’я учасників, звільняє хворих учасників від занять. Капелан – є прямим провідником для всіх учасників табору. Обов’язки: – здійснює духовну опіку над учасниками табору; – проводить виховні та інші духовні бесіди та розмови з учасниками табору, слідкує за моральним та психологічним станом, особливо попереджує загрози виникнення різноманітних криз та стресів; – відповідає за організацію святкових Літургій, інших духовних відправ в співпраці з представниками місцевого духовенства. – Долучається до реалізації ідеологічної підготовки на таборі, зокрема до організації ватр. Впорядники – є прямими провідниками для всіх учасників табору і безпосередніми провідниками для провідників відділів. Обов’язки: – веде виховницьку працю, знаходячись разом зі своїм гуртком; – всюди і в усьому є взірцем для членів свого гуртка; – доводить до провідника відділу посадові обов’язки і точкує його діяльність; – веде точкування членів гуртка; – проводить виховні бесіди з членами рою з метою піднесення їхньої постави, здруження гуртка та подолання внутрішніх конфліктів; – відповідає за життя та безпеку членів рою; – використовує своє право “вето” лише у випадках коли рішення гурткового провідника виразно суперечить правильнику чи духу табору. – виконує інструкторські функції, визначені програмою табору. Інструктори – є прямими провідниками для всіх учасників табору і безпосередніми провідниками для провідників відділів в межах виконання своїх обов’язків та завдань. Обов’язки: – відповідають за якісне проведення практичних та теоретичних занять зі своїх ділянок; – сумлінно і якісно проводять інструктажі, згідно з відповідними вимогами; – здійснюють перевірку готовності юнацтва до проведення своїх інструктажів; – проводять точкування підготовки і проведення інструктажів юнацтвом; – ведуть точкування активності учасників на інструктажах; – готують питання для перевірки знань учасників з своїх ділянок. 2. Учасники: Загальні вимоги (вік, стать, ступінь, вмілості): ______________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 1. Обов’язки учасників табору: – дотримуватись окреслених проводом правил безпеки, пластового закону, інших пластових приписів; – виконувати програму табору, накази проводу. – для відлучення з місця розташування свого відділу, відлучення від обов’язкових та загальних занять отримати дозвіл свого провідника; – у всіх справах до проводу звертатись через свого провідника відповідно до структури; – при виконанні наказу, коли інший вищий провідник видасть новий наказ, який перечить першому, доповісти про це провіднику, що видав другий наказ та у випадку його підтвердження виконати останній; – якнайшвидше подавати звіт провіднику, що видав наказ і безпосередньому провіднику; – розмовляти українською мовою; – постійно підтримувати чистоту і порядок в місцях свого перебування, дбати про збереження довколишнього природного середовища; – негайно зголошувати усі свої захворювання та знайдені в таборі речі через безпосереднього провідника до прямого провідника з числа старшини; – мати постійно охайний вигляд, дбати за добрий стан свого однострою та виряду; – не переховувати в шатрах харчів, непотрібних на таборі речей; – не розпалювати вогню в таборі або поза його тереном без дозволу проводу; – шанувати таборовий інвентар і використовувати його тільки з дозволу проводу; – не нищити і не вирубувати дерев, не забруднювати водоймищ; – дбати про чистоту шатер, таборової площі, терену табору, умивальників, туалетів, місць для купання; – дбати про чистоту шатер, таборової площі, терену табору, умивальників, туалетів, місць для купання; – домагатись від інших учасників точного виконання всіх їхніх обов’язків та бути в цьому для них особистим прикладом. 2. Учасник має право: – із посадових та особистих питань звертатись до свого безпосереднього провідника, а за необхідністю і до вищого провідника; – у випадку незгоди з наказом висловити своє незадоволення прямому провіднику, але після виконання наказу і без свідків. Доповісти про випадок бунчужному чи коменданту, звернувшись через впорядника; 3. За порушення цього правильника та провини проти пластових законів і приписів, провід табору у денних наказах виносить:

25


– попередження (за незначне одноразове порушення); – перестороги (за значне одноразове порушення або за три попередження); – комендантську пересторогу (виключення з табору у наслідок трьох таборових пересторог). Таборові перестороги тягнуть за собою першу, другу або й третю пластову пересторогу, які виносяться після табору в юнацьких куренях і станицях на основі таборових пересторог згідно з відповідним поданням проводу табору. 4. За найкращі осяги у здійсненні цього правильника та взірцеве виконання пластових законів і приписів, провід табору у денних наказах надає: – вирізнення (за незначний одноразовий осяг); – відзначення (за значний одноразовий осяг). Таборові відзначення відповідають четвертому і третьому пластовим відзначенням. 3. Обов’язки стійкового 1. Стійковий є особою недоторканою і підпорядковується виключно прямим провідникам. Безпосереднім провідником для стійкового є начальник стійки, визначений бунчужним (це може бути гуртковий провідник). 2. Головним обов’язком стійкового є охорона, стеження за порядком та вжиття відповідних заходів щодо його дотримання у визначених йому межах. Стійковий також зобов’язаний: – при наближені будь-кого питатись: “Стій, гасло (якщо таке передбачено за легендою табору)!”; – того, хто вірно вказав гасло, вітати таборовим гаслом і пропускати далі; – у ситуаціях небезпеки, загрозах життю та здоров’ю, майну табору тощо подавати команду “Сполох!”; – про всі підозрілі ситуації повідомити наступну стійку або безпосереднього провідника. 3. Стійковому суворо забороняється: самовільно залишати стійку, говорити без потреби, читати, спати, сидіти, притулятись до чого-небудь, їсти, пити, справляти фізіологічні потреби тощо. 4. Виряд стійкового — пластовий однострій (або інша визначена форма одягу), годинник, ліхтарик, свисток, дощовик, пластова палиця. Кінцеві зауваження 1. Правила особистої гігієни в таборі: – нігті на руках та ногах повинні бути коротко обрізані; – черевики бажано взувати на дві пари шкарпеток з натуральних тканин, які добре вбирають вологу та захищають шкіру від надмірного тертя об стінки черевика; – щонайменше кожного ранку і вечора витріпувати свій виряд; – ретельно вмиватись, щодня; – чистити зуби бажано двічі на день, після їжі; – постійно слідкувати за чистотою всіх частин тіла; – мити руки, перш ніж братись за приготування і споживання їжі; – після приготування гарячої їжі, вимивати посуд; – уникати намокання виряду, негайно сушити мокрі чи вологі речі; – перед ночівлею бажано провести самостійний та взаємоогляд для своєчасного виявлення кліщів та інших небезпек на тілі; – за наявності умов, після маршу чи перед сном, бажано помити ноги від бруду та вдягти на ніч сухі, теплі шкарпетки (ноги краще відпочинуть); – для повноцінного відпочинку одяг, в якому здійснюється сон, має бути сухим та теплим. 2. Даний правильник буде доповнюватись в денних наказах табору та інших розпорядженнях старшини. Традиції табору: _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

Затверджено: Дата:______________________ Комендант табору _______________________________________

26


ПЛАСТ Національна скаутська організація України Станиця/округа/КПС _________________________ Адреса____________________________________________________________ Т е л . / ф а к с _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , e - m a i l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ w w w_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Рахунок в банку ___ _______ ______ ______ ______ _____ ______ ______ ______ ___

Вих ___________ Від ____________ Голові __________________________ районної державної адміністрації ________________________________________________________ вул.____________________________, м. ______________________ ________________________________ області

Лист- прохання.

_______________ цього року наша організація проводить в історичному районі __________________________ області „___________” поблизу с. _________, ______________

району

біля

місця

___________________________,

_________________________________ табір “_______________________”. Звертаємося до Вас із проханням надати дозвіл на проведення даного заходу на території Вашого району та можливу допомогу для успішного здійснення виховної програми на цьому таборі. Зокрема просимо повідомити місцеві служби та відповідальні установи (санепідемстанцію, лісництво, сільську раду). Наперед вдячні за співпрацю та розуміння потреби виховання майбутнього покоління України.

Відповідальний за проведення табору – _____________________. Тел. ________________________.

Голова ________________________старшини

___________________.

27


ПЛАСТ Національна скаутська організація України Станиця/округа/КПС _________________________ Адреса____________________________________________________________ Тел./факс____________, e-mail ________________www___________________ Рахунок в банку ______________________________________________________

Інформація про табір 1. Мета і головні завдання табору. __________________ юнацький пластовий табір "________________" має на меті морально, емоційно, фізично та розумово виховувати юнаків та юначок на лідерів та добрих громадян нашої держави, та зокрема: • _____________________________________________________________________________ • _____________________________________________________________________________ • _____________________________________________________________________________ • _____________________________________________________________________________ 2. Час і місце проведення. Табір проходитиме _____________ 20__ року в урочищі ___________, _________________________ обл., поблизу с. ________________________. 3. Організатори. Молодіжна організація „Пласт – Національна скаутська організація України за підтримки Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту (Обласного управління у справах сім’ї та молоді чи інших структур). 4. Учасники. Участь у таборі братиме понад _________ юнаків/чок віком __________ років, членів Пласту, та ______ організаторів табору та інструкторів, старших членів Пласту. 5. Програма. Програма табору "_______________" базується на спеціальній програмі проб та вмілостей, десятиліттями апробованої в нашій організації. Головні її елементи: • Практичне пластування (табірництво, піонірка, куховарення, картографія, мандрівництво, природознавство, самозарадність, сигналізація); • Краєзнавчі мандрівки та екскурсії у визначні місця; • Теренові ігри та змаги, смуга перешкод; • Народознавство та вивчення традицій та звичаїв українського народу; • психологічна і медико-санітарна підготовки; • ____________________________________ • ____________________________________ 6. Фінансування. Табір проводиться за сприяння Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України та МО „Пласт – Національна скаутська організація України”, спонсорських коштів. 7. Досвід. Цього року табір “___________________” проходитиме уже ___ раз. Загалом кожного року Пласт в середньому проводить близько 100 таборів різного рівня, де проходять вишкіл та оздоровлення більше 5000 дітей. Комендант табору

_________________________________

28


КНИГА ЗАСТУПНИКА КОМЕНДАНТА З ПРОГРАМИ Книга заступника складається з документів: Навчальний план табору (заплановано/зроблено) Рамова програма табору, денна, загальна (заплановано/зроблено) Таблиця обліку виконанння таборових обов’язків Таблиця таборового точкування юнацтва Підсумкова таблиця таборових осягів учасниками На курінних таборах при обмеженій кількості членів проводу функції заступника з програми може виконувати комендант. Також на ви собі маєте вирішити, чи розділяти функції заступника по програмі та судді на двох осіб. Навчальний план – основа виховної програми на таборі. В ньому ви маєте викласти всі ділянки, вмілості, змаги, ватри тощо, що вважаєте за потрібне проводити на таборі із підрахунком годин, потрібних для їх успішної реалізації, а також визначення відповідальних інструкторів. Опісля складається рамова програма табору, денна, загальна по днях. Вам запропоновано апробовану на багатьох таборах схему використання годин протягом дня. Користуйтесь неї творчо, на власному досвіді переконайтесь, як краще. Але пам’ятайте, що «хто рано встає, тому Бог дає», та про післяобідній відпочинок не менше 30 хв. Таблиця обліку виконанння таборових обов’язків - допоможе чітко запланувати на кожен день, які обов’язки має той чи інший гурток і кожен таборовик індивідуально. Крім того, Вам буде легко «вичислити», хто і в який день виконував певні обов’язки. Ввечері на обговоренні дня вписуйте бали точкування (чи плюси) таборовиків до таблиці таборового точкування юнацтва. Щовечора додаючи бали (плюси) за кожен проведений день Ви отримаєте зведену таблицю поступу учасників, яка допоможе Вам визначити першуна/першунку з-поміж таборовиків та виготовити кінцевий таборовий звіт. Після завершення таборового дня зазначайте у Підсумковій таблиці таборових осягів, які вимоги склав кожен таборовик.

29


ПЛАСТ НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ УКРАЇНИ _________________________________________________________________________ станиця/округа

назва табору__________________________________________ Контакти:____________________________________________________________________

Навчальний план Напрямок підготовки (вмілості та знання)

Год. Заплан/вик.

Базові Духовно-світоглядова підготовка та народознавство (Бог, Україна ) Стройова підготовка (Впоряд, обов’язки стійкового) Фізична підготовка (спортивні ігри, плавання, загально фізичне оздоровлення) Тактична підготовка (теренові ігри та змаги, лисячий біг) Практичне пластування (табірництво, піонірка, куховарення, мандрівництво, картографія, Природознавство, самозарадність І, ІІ пера, сигналізація) Лікарська підготовка (ПМД, гігієна, лікарські рослини)

По легенді (приклад): Народознавство Мистецькі ділянки (ліплення, різьблення, вишивання і т.д.) Разом: Духовно-світоглядова підготовка та Народознавство. Всього: год. 1 Гутірки-бесіди:

інструктор

Навч. Год

2 Ватри «Ватра знайомств».

Прощальна ватра 3 Реконструкція обрядів

інструктор

Стройова підготовка. Всього: _____год. 1 Загальні ствердження. Головні команди впоряду, впоряд на місці Впоряд з палицями Команди в русі Звертання, звіти, накази Ранкова та вечірня збірки Впоряд хорунжого Обов’язки стійкового

Год

разом

30


Фізична підготовка. Всього: ____год. Ігри командні: Копанка (футбол) Відбиванка (Волейбол) Штовханка (регбі) Інші Ігри народні

інструктор

Год

інструктор

Год.

інструктор

год

інструктор

год

Руханки – загально фізичне оздоровлення, знання про дихання, здоровий режим тощо Плавання (якщо є водойма). Смуга перешкод Разом

Практичне пластування. Всього: ____год. 1 Табірництво. 2 Піонірка 3 Куховарення 4 Мандрівництво. Тактика. Виряд. 5 Картографія. 6 Самозарадність: Фізико-географічні умови. Фактори ризику: голод, холод, страх, самотність Тактика виживання: послідовність дій у випадку екстремальних ситуацій Аварійний виряд. Корисні поради щодо використання підручних матеріалів Вода. Вогонь Їжа, приготування їжі з знайдених продуктів. Житло 7 Природознавство. Рослини. Тварини. 8 Сигналізація. Жести руками. Знаки в терені. Радіозв’язок Разом: Тактична підготовка всього: _____ год. Підготовка та проведення теренових ігор Види теренових ігор. Загально скаутська теренова гра Практичні заняття Теренова гра Тереновий змаг Лисячий біг Тренувальні алярми Підсумковий тереновий змаг Разом: Лікарська підготовка всього: _____ год. ПМД на 1 та 2 пробу Гігієна в таборі та в мандрівці Лікарські рослини Основи масажу. Точки реанімації. Разом: Заступник коменданта ___________________________ Комендант _____________________________

31


Типовий рамовий порядок дня на таборі “_____________” година

ДЕНЬ №____ ТИЖНЯ_______________ ДАТА________________ Відповідальний Зроблено/ не зроблено

8.00 9.00

Вставання, вмивання, руханка, перевірка учасників та наметів, відкриття дня сніданок ТАБОРОВІ РОБОТИ (облаштування, прибирання, будівництво) ГУТІРКИ ТА ІНСТРУКТАЖІ

12.00 13.00 14.00

Обід ВІЛЬНИЙ ЧАС. Пообідній півгодинний відпочинок. ПРАЦЯ, ЗАНЯТТЯ ПО ЗАЦІКАВЛЕННЯХ

16.00

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

18.00 19.00 19.45 20.00

ОРГАНІЗОВАНЕ ДОЗВІЛЛЯ (Купання, миття, прання). Вечеря закриття дня ГУРТКОВІ ВОГНИКИ ВАТРА Підготовка до нічної тиші. Миття. Гігієна. Розподіл нічної стійки. Нічна тиша Нічні заняття Дисциплінарні, з іграми Алярми Нічне орієнтування, вивчення зоряного неба Спеціальні вправи

6.00/7.00 (відповідно і далі +1 год.)

20.30 21.45 22.00 --/--

Примітка. Рамовий порядок можете змінювати досить довільно. Але важливо, щоб протягом дня були витримані пропорції: 4-6 теоретично-практичних обов’язкових занять, 2-3 год на спорт та активний фізичне дозвілля, 1 год на після обідній відпочинок, навіть 30 хв. сон в жарку погоду, 2 год на таборові роботи та організоване дозвілля, 2 год на вечірні відпочинково-розважальні, духовно-ідейні заходи (ватри, вогники, співи, бесіди), 8 год на сон. Пам’ятайте, зловживати алярмами не можна! Не більше 3 великих алярмів за табір, денний має передувати нічному. Тривалість не більше 0,5-1 год.

32


Програма табору ___________________________________________

година

ДЕНЬ №____ ТИЖНЯ_______________ ДАТА________________ Відповідальний Зроблено/ не зроблено

8.00 9.00

Вставання, вмивання, руханка, перевірка учасників та наметів, відкриття дня сніданок ТАБОРОВІ РОБОТИ ГУТІРКИ ТА ІНСТРУКТАЖІ

12.00 13.00 14.00

Обід ВІЛЬНИЙ ЧАС. ПРАЦЯ, ЗАНЯТТЯ ПО ЗАЦІКАВЛЕННЯХ

16.00

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

18.00 19.00 19.45 20.00

ОРГАНІЗОВАНЕ ДОЗВІЛЛЯ Вечеря закриття дня ГУРТКОВІ ВОГНИКИ ВАТРА Підготовка до нічної тиші. Миття. Гігієна. Розподіл нічної стійки. Нічна тиша

6.00/7.00 (відповідно і далі +1 год)

20.30 21.45 22.00 --/--

Заступник ком. по програмі ___________________________ комендант ______________________________ Примітка: Цей бланк можете творчо доопрацювати на кожен день табору та обєднати все в одному документі, щоб мати цілісну картину.

33


ТАБЛИЦЯ ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ ТАБОРОВИХ ОБОВЯЗКІВ ДНІ ТАБОРУ № п/п

Список таборовиків

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. КЛЮЧІ ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ЮНАЦТВОМ НА ТАБОРІ: ЧГ - черговий гурток, Х - хорунжий, Г - гуртковий дня, С - відповідальний за сніданок, О - відповідальний за обід, В - відповідальний за вечерю, С - стійковий.

34


ТАБЛИЦЯ ТОЧКУВАННЯ УЧАСНИКІВ ТАБОРУ______________________ ДНІ ТАБОРУ № п/п

Список таборовиків провідництво пластова постава

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

підсумок

посвідка

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Система оцінювання: визначно – 10. Особливі здобутки в пластуванні, що тягнуть на першунство. дуже добре – 8. Краща оцінка за успіх у якійсь ділянці, завданні тощо. добре – 7. Звичайна позитивна оцінка за здобутки чи працю в у якійсь ділянці, завданні тощо пересічно – 5. Оцінка за результати праці з певними недоліками, які не дуже суттєві. задовільно – 3, попередження. Оцінка за результати праці з суттєвими недоліками, упущеннями, проте, які можна допустити. незадовільно – 1. Пересторога. Негативна оцінка праці, виконання завдання, постави. Потрібно обов’язково вказувати обставини та причини такої оцінки

35


Підсумкова таблиця результатів учасників табору _______________________ №

ступінь

Прізвище, ім'я По б.

Гурток на таборі

Час перебування на таборі

Здані вмілості

Здані точки проби

№ Посвідки

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

36


21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Писар _________________________

Комендант ________________________________

37


КНИГА ПИСАРЯ Писар фіксує розподіл юнацтва по гуртках, веде протоколи нарад таборового проводу (зразок протоколу подано в розділі «Зразки, анкет, карт, таблиць»), заповнює і відчитує таборові накази. Рекомендовано, щоб він цільово займався фото-, відео зйомкою, контактом з журналістами, якщо такі передбачаються, дбав за листування з іншими таборами, якщо це можливо, і в цілому турбувався за максимальне зібрання інформації для таборової хроніки. У книзі писаря подано 3 зразки таборових наказів: «1» - наказ для відкриття табору, «2» - наказ для щоденного таборування, «3» - наказ для закриття табору. Бланк поділу юнацтва по гуртках заповнюється писарем у двох примірниках: один з них зберігається у «Книзі коменданта», а другий відповідно у «Книзі писаря» в таборовому наказі ч.1 (для цього потрібно надрукувати два примірники бланку наперед). Писар несе відповідальність за організацію таборової дошки оголошень. У книзі писаря зберігається таборовий правильник. Таборовий правильник зобов’язує всіх - від коменданта до наймолодшого таборовика. Таборовий правильник складає комендант при допомозі бунчужного та писаря. Він повинен бути написаний без двозначностей, щоб не викликати сумніву, що і як повинно бути на таборі, правильник повинен бути постійно вивішеним на дошці оголошень.

38


ПЛАСТ НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ УКРАЇНИ _________________________________________________________________________ станиця/округа

назва табору__________________________________________ Контакти:____________________________________________________________________

Наказ ч.1 Коротка і ідейна цитата:____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 1. В імені _________________________________________ провід табору приймає комендант ______________________________________________________________________________. 2. тип табору:___________________________________________________________________________ 3. Витяги з Таборового правильника. (Вказати мету, завдання, символіку, легенду, межі, права та обов’язки учасників тощо). 4. Програма табору в загальному включатиме (Вказати, на яку пробу розрахована програма, основні напрямки підготовки): _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

7. Провід табору: Старшина та булава: комендант ______________________ заступник ______________________ капелан _______________________ лікар __________________________

інтендант _____________________ бунчужний ____________________ писар ________________________ суддя ________________________

Ланка інструкторів: (хто веде яку ділянку і за що відповідає) _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

39


8. Поділ на гуртки: Гурток 1 _______________________ № Прізвище , ім’я псевдо

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8. Впорядник:

Гурток 3 _______________________ Прізвище , ім’я псевдо

Впорядник:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8. Впорядник:

Гурток 5 _______________________ Прізвище , ім’я псевдо

Гурток 4 _______________________ Прізвище , ім’я псевдо

Впорядник:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8. Впорядник:

Гурток 2 _______________________ Прізвище , ім’я псевдо

Гурток 6 _______________________ Прізвище , ім’я псевдо

Впорядник:

40


9. Рамовий порядок дня.

година

ДЕНЬ №____ ТИЖНЯ_______________ ДАТА________________ Відповідальний Зроблено/ не зроблено

8.00 9.00

Вставання, вмивання, руханка, перевірка учасників та наметів, відкриття дня сніданок ТАБОРОВІ РОБОТИ ГУТІРКИ ТА ІНСТРУКТАЖІ

12.00 13.00 14.00

Обід ВІЛЬНИЙ ЧАС. ПРАЦЯ, ЗАНЯТТЯ ПО ЗАЦІКАВЛЕННЯХ

16.00

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

18.00 19.00 19.45 20.00

ОРГАНІЗОВАНЕ ДОЗВІЛЛЯ Вечеря закриття дня ГУРТКОВІ ВОГНИКИ ВАТРА Підготовка до нічної тиші. Миття. Гігієна. Розподіл нічної стійки. Нічна тиша

6.00/7.00 (відповідно і далі +1 год.)

20.30 21.45 22.00 --/--

10. Заняття на сьогодні. (вказати інструкторів та ділянки, які вони проводять) ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 11. Різне: __________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 12. Чисельний стан табору: учасників __________ провід ___________ гості _____________ 13. черговий гурток ______________ Начальник кухні ________________ 14. до звіту виступити ______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ СКОБ! Дано: _____ __________________ 20____ р. Підписали: Писар _____________________________ Комендант _____________________________

41


ПЛАСТ НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ УКРАЇНИ _________________________________________________________________________ станиця/округа

назва табору__________________________________________ Контакти:____________________________________________________________________

Наказ ч. ___ Коротка і ідейна цитата:____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 1.Черговий гурток на сьогодні гурток ч. _______________________________________________________ 2. Рамовий порядок дня (додається ): 3. Важливіші події за останні 24 години: ________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 4. Поточні доручення і завдання для табору: ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 5. Обов’язки на сьогодні: ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 6. До звіту виступити: ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 7. Похвали, відзначення, попередження, зауваження, перестороги для гуртків чи таборовиків: ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 8.Різне: ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 9.На табір прибули: ___________________________________________________________________________________________ 10. табору вибули ___________________________________________________________________________________________ 11. Чисельний стан табору: провід ____________ учасників ____________ всього ____________ СКОБ! Дано: _____ __________________ 20____ р. Підписали: Писар _____________________________ Комендант _____________________________

42


ПЛАСТ НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ УКРАЇНИ _________________________________________________________________________ станиця/округа

назва табору__________________________________________ Контакти:____________________________________________________________________ Наказ ч. ___ Коротка і ідейна цитата:____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 1. Результати перейдення табору: __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 2. Здані вмілості та точки проб зараховано: __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 3. Програма на сьогодні: __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 4. Від’їзд: __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 5. Згортання табору: __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 6. до звіту виступити (всі, хто був названий в т.1 та провід). __________________________________________________________________________________________ 7. Чисельний стан табору: провід ____________ учасників ____________ всього ____________ СКОБ! Дано: _____ __________________ 20___ р. Підписали: Писар _____________________________ Комендант _____________________________

43


КНИГА ІНТЕНДАНТА Книга інтенданта включає в себе такі документи: Кошторис табору (на основі нього потім формується фінансовий звіт) Бланк здачі вкладки Таборовий виряд (майно) Прокат таборового виряду Список харчів закуплених перед табором Список харчів зданих таборовиками Таборове меню Акт на списання продуктів харчування і тари, використаних на пластовому таборі. Звичайно, що не всі документи вам можуть пригодитись в повній мірі. Використовуйте все по потребі. Проте дуже важливо здійснити точні обрахунки витрати на перед, чим точніше, тим краще. Зробити, а потім дотримуватись таборового меню (його не треба для формальності). Також великою проблемою на таборах є збереження та раціональне використання майна та виряду. Тому облікувати його використання протягом усіх днів таборування буде не зайвим. Пам’ятайте, що ваш загальнотаборовий виряд вам ще може придатись ☺. Для успішного ведення виховної програми заздалегідь подбайте про канцелярку, спортивний інвентар, бібліотечку, кухонне начиння, аптечку, подарунки першунам та іменинникам, театральні костюми тощо.

44


КОШТОРИС ВИТРАТ ТАБОРУ _____________________ №

Статті витрат

1.

Харчування

2.

повернення за доїзд проводу та інструкторам Послуги зв’язку. - Карточки поповнення рахунку. - Поштові витрати Транспортні витрати: - Доїзд та від’їзд з табору - Перевезення майна - Переїзди в часі табору Канцелярські витрати

3.

4.

5. 6.

Поліграфічні витрати: - Друк книжечки учасника. - Виготовлення диску учасника. - посвідки

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Екскурсійні витрати: Господарські витрати: Аптечка Карти місцевості Призи першунам Таборові відзначки

13.

Футболки

14.

виготовлення таборової символіки (прапор, хустки) дотаборові витрати (наради проводу, поїздки на місце) Непередбачувальні витрати – 5 % від загальної суми. Разом:

15. 16.

№ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Статті надходжень Вкладка Кошти з місцевого бюджету Кошти з всеукраїнського бюджету Кошти з грантового проекту Кошти з пластових фондів Кошти від спонсорів Кошти з пластового заробітку Кошти з каси пластової частини Разом:

Розрахунок витрат

Грн/ шт, особа

сума

грн/особа на к-сть уч. на ксть днів

Грн./км на ксть км. До 200-300 грн 5 грн/шт. на ксть уч 10-12 грн/шт. на к-сть уч. 1-4 грн/шт. на к-сть уч. 200-500 грн 200-300 грн 10 грн/шт. 2-5 грн/шт. на к-сть уч. 20-40 грн/шт. на к-сть уч.

сума

примітки

Інтендант ______________________________ Комендант ___________________________ 45


Список здачі вкладки учасниками табору _____________________ № п/п

Ім’я, прізвище, по-б.

сума

Підпис особи, що здала

Підпис особи,що прийняла

примітки

Дата____________ Писар _________________________ Комендант _______________________________ 46


Список майна табору _____________________ № п/п

Назва речі

К-сть на початку

К-сть в кінці

Джерело надходження

примітки

Дата____________ Інтендант _________________________ Комендант _______________________________

47


Прокат таборового виряду № п/п

Назва речі

К-сть

Коли видано

Кому видано

Підпис

Дата повернення

Інтендант _______________________________

48


Список харчів, закуплених перед табором _____________________ № п/п

Назва продукту

Ціна за одиницю

загальна к-сть

Загальна сума

примітки

Дата____________ Писар _________________________ Комендант _______________________________

49


Список харчів, зданих учасниками на таборі ___________________ № п/п

Прізвище ім’я

Назва продукту

Назва продукту

Назва продукту

Назва продукту

Назва продукту

Дата____________ Писар _________________________ Комендант _______________________________ 50


РОЗКЛАДКА МЕНЮ ТАБІР ____________________________________ 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Сніданок Обід Вечеря

Сніданок Обід Вечеря

Сніданок Обід вечеря

Сніданок Обід вечеря 51


АКТ на списання продуктів харчування і тари, використаних на пластовому таборі _________________________, що відбувся з «___»____________ по «___»____________ 20___р. в ____________________________________________________

Ми, що нижче підписалися _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ стверджуємо, що нижче перераховані продукти харчування і тара використані при проведенні пластового табору _______________________________, що відбувся з «___»_____________ по «___»_______________ 20__р. в ___________ _____________________________________________________________________ № п/п

Назва товару

Комендант табору

Один. виміру

Кільк.

Ціна

Сума

_______________________ (___________________)

Бунчужний

_______________________ (___________________)

Інтендант

_______________________ (___________________) 52


ТАБОРОВА ХРОНІКА Таборова хроніка - справжній таборовий «літопис», написаний у легкій, часто веселій формі. Завданням її є у хронологічному порядку змалювати весь перебіг таборування, відзначаючи всі важливіші події з життя табору. Хроніку веде писар табору. Його обов’язком є залучення до співпраці якомога більшу кількість таборовиків. У хроніці повинно бути багато малюнків, карикатур, колажів, фото, оголошень. До хроніки повинні вписувати привіти визначні гості табору. Обов’язково повинні ввійти в хроніку фото проводу і всіх гуртків, підписи всіх учасників. Крім різних коротких статей, вражень з таборового життя, віршів, таборових пісень, хроніка має в кінці файли, куди б можна було покласти таборові газетки тощо.

53


В И С Н О В К И Заповнює комендант. Тут він може подати всі свої спостереження, характеристику, побажання, тощо. Можна написати про співжиття членів проводу табору, інструкторів, таборовиків. Поради для майбутніх таборів на основі досвіду цього табору. Все те, що не було подане у іншому місці звіту, але, що на думку коменданта заслуговує на увагу повинно тут бути висвітлене. Можна відзначити вдало переведені ватри, мандрівки, теренові ігри. На окремих листках паперу додати кілька фотографій з таборового життя.

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Скоб! Дата ___________________ Комендант ________________________ 54

Taborova knyha UPU 2010  

Taborova knyha UPU 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you