Page 1

Cover single pages

1/28/09

7:05 PM

Page 1

PLASTOVYJ DOVIDNYK


Cover single pages

1/28/09

7:05 PM

Page 2


01 CharPlastuvannia

12/17/08

11:15 PM

Page 1

DOVIDNYK

PLASTOVYJ DOVIDNYK

Dorohyj çytaçu! Cej “Dovidnyk” napysanyj dlq tyx, wo xoçut\ dovidatysq pro Plast. U knyΩci znajdeß informaci] ta poqsnennq, qki dopomoΩut\ tobi krawe zrozumity plastovi idealy, orhanizacig j rody zanqt\ ta znajty svij ßlqx plastuvannq. U “Dovidnyku” znajdeß porady ta pryklady prohramy, qki dopomoΩut\ tvo]j plastovij hrupi tvoryty cikavi zanqttq. BaΩa[mo tobi pry[mnyx pryhod u plastovij mandrivci j uspixiv u plastovij hri. Redakcijnyj komitet

I


p.2 revised alt:p.2 revised alt 13/01/09 10:26 PM Page 2

PLASTOVYI DOVIDNYK Plast Handbook Author: Design: Layout: Language editor: Digital imaging: Cover photographs:

Tanya Dzulynsky Jurij Onuch Jurij Onuch and Oksana Zakydalsky Andrij Hornjatkevy˘c Lev Piaseckyj Mir Lada

Designed and produced using QuarkXPress, Adobe Photoshop and Adobe Illustrator on Macintosh computers. Images scanned on Linotype-Hell Tango, Topaz and Aphir scanners. Primary text is set in Adobe Minion Cyrillic.

Canadian Cataloguing in Publication Data Dzulynsky, Tanya, 1940Plastovyj dovidnyk Includes bibliorgraphical references and index 1. Plast – Handbooks, manuals, etc. 1. Title. HS326k9.D98 2008 369,4’089’91791C99-900160-4 Library of Congress No. 2008491150 Co-owners of Copyright: Conference of Ukrainian Plast Organizations; Plast, Ukrainan Youth Association of Canada; Plast, Ukrainian Scouting Organization in Ukraine; (Plast – Ukrains’ka Skautska Orhanizatsiia) Published by: Plast, Ukrainian Youth Association of Canada, 2199 Bloor Street West, Toronto, Ontario, M6S 1N2, Canada Plast, Ukrainian Scouting Organization – USA, 144 Second Avenue, New York NY 10003-8305, USA Printed by Moveable Inc., Toronto, Ontario, Canada. December 2008. Third printing of original 1999 edition.

II


01 CharPlastuvannia alt v7:01 CharPlastuvannia alt v7

12/23/08

9:30 PM

Page 3

PLASTOVYJ DOVIDNYK

Avtor tekstu: Tanq DΩulyns\ka Mystec\ke oformlennq: Grij Onux Maketuvannq: Grij Onux i Oksana Zakydal\s\ka Movna redakciq: Andrij Hornqtkevyç (U ramkax postanovy plastovoho provodu wodo pravopysu.) Cyfrove zobraΩennq: Lev Pqsec\kyj Fotohrafi] na obkladynci: Myr Lada Видали: Пласт, Організація Української Молоді в Канаді, Пласт, Українська Скавтська Організація в ЗСА.

Pro movu V osnovi movy “Dovidnyka” [ Xarkivs\kyj pravopys 1928-ho roku ta “Pravopysnyj slovnyk” H. Holoskevyça. Oskil\ky zminy pravopysu v Ukra]ni we prodovΩugt\sq, plastovyj provid vyrißyv ne perexodyty na pravopys pryjnqtyj v suçasnij Ukra]ni. Avtor “Dovidnyka”, z dopomohog movoznavciv, staralasq braty do uvahy rizni isnugçi variqnty deqkyx sliv, wob zrobyty “Dovidnyk” odnakovo zrozumilym dlq gnactva qk Ukra]ny, tak i diqspory. Nadi[mosq, wo riznyci v pravopysi ne vplynut\ na spryjnqttq zmistu knyΩky.

III


01 CharPlastuvannia

12/17/08

11:15 PM

Page 4

Podqka Cej “Dovidnyk” ne mih by poqvytysq bez spivpraci j dopomohy bahat\ox lgdej. Diqv redakcijnyj komitet, qkyj prodyskutuvav i zatverdyv zahal\nyj plqn i zmist knyΩky; komentuvav proponovani teksty ta zminy do nyx; sxvalyv komp’gterne oformlennq knyΩky. Do c\oho komitetu naleΩaly: Tanq DΩulyns\ka, Andrij Harmatij, Bohdan Hasgk, Oksana Zakydal\s\ka, Oresta Kovç, Oksana Kuryß, Natalka Litkovec\, Grij Monçak, Grij Savyc\kyj, Olq Tkaçuk, Darka Qkubovyç. Krim toho dopomohly: o. Petro Bilangk, Oksana Boßko, Evhen Vawuk, Marta Vawuk, Ivan Zavada, Taras Zakydal\s\kyj, Andrij Zaqrngk, Dariq Darevyç, Grij Darevyç, Lgba Didux, Sofiq Kaçor, Xrystyna Kolos, Bohdan Kolos, Sofiq Lada, Volodymyr Luciv, Danylo Luciv, Andrij Monçak, Larysa Onyßkevyç, Tamara Onywuk, Tanq Onywuk, Mykola Pavlgk, Teodosij Samotulka, Oles\ Slyvyns\kyj, Grij Slgsarçuk, Halyna Gnyk.

DOVIDNYK

Tekst proçytaly takoΩ çleny Holovno] Plastovo] Bulavy j Holovno] Plastovo] Rady, Holovy Krajovyx Plastovyx Starßyn, Ol\ha Kuz\movyç, Ivanka Hankevyç, Iro]da Vynnyc\ka. Vyxovnyky: Taras Belej, Volodymyr Daßko, Tamara Onywuk, Qrema Roniß, Ksenq Slyvyns\ka j Anna Íyptur teΩ daly svo] zauvaΩennq. Fotohrafi] do knyΩky podaly: Ksenq Baluk, Orest Haras, Andrij Harmatij, Bohdan Hasgk, Myroslav Horban\, Andrij Ìenyk-Berezovs\kyj, Orest DΩulyns\kyj, Evhen Duvalko, Oleh Ivanusiv, Roman Zazulq, Oksana Zakydal\s\ka, Bohdan Kolos, Oksana Kuzyßyn, Ol\ha Kuz\movyç, Marta Kuz\movyç, Qrema Luciv, Ksenq Marynqk, Natalka Myhal\, Marta Mqlkovs\ka, M. Popovyç-Nazaruk, Lida Palij, Levko Pqsec\kyj, Lgbomyr Romankiv, Grij Savyc\kyj, Plastovyj Muzej SÍA, Oles\ Soxanivs\kyj, Ulqna Starosol\s\ka, Omelqn Tarnavs\kyj, Olq Tkaçuk, Grij Íanta, Kornelij Ímulyk, Halyna Gnyk, arxiv Ωurnalu “Gnak”, Vasyl\ Qnißevs\kyj, Bohdan Qcyßyn. Usim, wo doluçylysq do tvorennq “Dovidnyka”, wyra podqka. Bez ]xn\o] dopomohy vydannq knyΩky bulo b nemoΩlyvym. Osoblyvo dqkug Oksani Zakydal\s\kij za ]] neobxidnyj vklad ta postijnu pidderΩku. Na kinec\ xoçu skazaty, wo bez porad, zauvaΩen\, terpelyvosti ta psyxolohiçno] pidderΩky moho çolovika, Oresta DΩulyns\koho, pro[kt mih by nikoly ne zakinçytysq. Xoç hodi pereocinyty vklad usix u cej “Dovidnyk”, nixto z nyx ne vidpovida[ za pomylky çy netoçnosti, qki qkos\ mymovoli vkradagt\sq v taki zaxody; za ce til\ky avtor nese vidpovidal\nist\. Tanq DΩulyns\ka

IV


01 CharPlastuvannia

12/17/08

11:15 PM

Page 5

ZMIST

WO TAKE PLAST Plast — ce orhanizaciq... Cil\ Plastu Plastova prysqha Try Holovni Obov’qzky Plastuna j Plastunky Virnist\ Bohovi ... j virnist\ Ukra]ni Pomahaty inßym Ûyty za Plastovym Zakonom ... ... i sluxatys\ plastovoho provodu Dozrivannq

1 2 1 3

5 6 9 10 10 12 15 16 16 20

PLASTOVA SYMVOLIKA Plastova vidznaka — symvol Plastu Plastovyj obit Plastovyj himn Himn zakarpats\kyx plastuniv Prapory u Plasti Plastove haslo j pryvitannq Sv. Grij — patron Plastu Plastovi ceremoniqly Plastove nazovnyctvo Plastovyj odnostrij Plastovi vidznaky

3

VYQVY PLASTOVO} DUXOVOSTY Vyqvy duxovosty Qk plastuny j plastunky molqt\sq Qk u Plasti vidznaçagt\ Rizdvo Qk u Plasti vidznaçagt\ Velykden\ Qk u Plasti plekagt\ ukra]ns\ki tradyci] Qk u Plasti svqtkugt\ nezaleΩnist\ Ukra]ny

4

ZMIST

ÇAR PLASTUVANNQ Çym Plast manyt\ Qk staty plastunom abo plastunkog

21 22 24 25 26 28 30 31 32 34 36

41 42 44 46 48 52

V


01 CharPlastuvannia

12/17/08

11:15 PM

Page 6

ISTORIQ PLASTU Ukra]ns\kyj Plast — Ukra]ns\kyj Skavts\kyj Rux Svitovyj skavtin© Etapy istori] Plastu Perßyj etap (1911-1920 rr.) — Poçatok Druhyj etap (1920-1930 rr.) — Rozvytok Tretij etap (1930-1944 rr.) — Ta[mnyj Plast Çetvertyj etap (1945-1950 rr.) — Perexidnyj ças P’qtyj etap (1950-1990 rr.) — Plastovi orhanizaci] po sviti Íostyj etap istori] Plastu — vid 1990 r. OsnovopoloΩnyky Plastu Naçal\ni Plastuny PLASTOVA STRUKTURA Qk plastuny j plastunky zorhanizovani Plastovi ulady Kadra vyxovnykiv Bat\ky (Plastpryqt) Stanycq Krajova Plastova Orhanizaciq Konferenciq Ukra]ns\kyx Plastovyx Orhanizacij

ZMIST

HURTOK V UPG Gnac\kyj Hurtok Vyxovnyky Nazva j symvolika hurtka Obov’qzky j prava çleniv hurtka Hurtkovi dilovody Qk buty dobrym providnykom u hurtku Diql\nist\ hurtka Rody zanqt\ Sxodyny Plqnuvannq Prohulqnky Hurtkovyj tabir Hurtkovyj vohnyk abo vatra Wo hurtok we robyt\ Diql\nist\ poza hurtkom Hurtok samitnykiv Vyxovna pracq v UPN KURIN| V UPG Gnac\kyj kurin\ Kurinna Rada Rada Hurtkovyx

VI

5 53 54 55 55 56 60 61 62 67 72 74

6 75 75 77 78 78 78 80

7 81 82 83 84 84 89 90 90 90 96 98 100 101 102 102 103 104

8 105 108 110


12/17/08

11:15 PM

Page 7

XorunΩyj i xorunΩa Diql\nist\ kurenq Kurinni sxodyny Kurinna prohulqnka Kurinnyj tabir PROVIDNYCTVO Dewo pro providnykiv Styli providnyctva Tvorennq druΩyny PohodΩennq konfliktiv u hrupi Providnyctvo v Plasti GNAC|KA PROHRAMA Zmist ta koryst\ prohramy Stupeni v UPG Ramova prohrama UPG Plastovi vmilosti Vidznaçennq v UPG Perestorohy Vporqd PLASTOVI IHRY Ihry Rozpodil ihor Pryklady ihor ÛYTTQ SERED PRYRODY Çomu jty v pryrodu? Pidhotovka Potribne znannq Plqnuvannq j perevirka Ûytt[vyj dosvid Zdobuttq zapravy Pidhotovka xarçiv Vohnyky j vatry Tabory DODATKY Dodatok do çastyny 3: Symvolika Dodatok do çastyny 4: Duxovist\ Dodatok do çastyny 5: Istoriq Dodatok do çastyny 7: Hurtok Dodatok do çastyny 8: Kurin\ Dodatok do çastyny 10: Prohrama Dodatok do çastyny 11: Ihry De ßukaty dodatkovi materiqly do prohramy

114 114 115 118 119

9 125 126 131 132 133

10 135 138 139 144 148 149 150

11 12 153 154 155

ZMIST

01 CharPlastuvannia

171 174 175 183 183 184 185 187 192

197 199 200 207 216 220 222 223

VII


01 CharPlastuvannia

12/17/08

11:15 PM

Page 8


01 CharPlastuvannia

12/17/08

11:15 PM

Page 9

ÇAR PLASTUVANNQ

1

Tovarystvo Vyklyk

ÇAR PLASTUVANNQ

Pryhody

Çym Plast manyt\ U Plasti — cikavi zanqttq j tovarystvo; u Plasti pryhody j vyklyk; u Plasti vdovolennq z dosqhnen\. Plastuvannq prynosyt\ radist\. U Plasti — veselo.

Cikavi zanqttq Plastuny hragt\ ihry, hutorqt\, majstrugt\. Çasom mandrugt\, taborugt\. Vony ]zdqt\ na velosypedax(roverax), vitryl\nykax i lewatax (lyΩax), zdobuvagt\ verxy hir; a veçoramy rozmovlqgt\, spivagt\ ta mrigt\ pry vohni. Plastuny razom zajmagt\sq tym, wo ]x cikavyt\ — tvorqt\ skeç na vatru, terenovu hru v parku, çy prohramu na svqto Ivana Kupala. Plastovi zanqttq povni radosti ta ruxu.

Tovarystvo V Plasti cikavi xlopci j divçata, qki zacikavleni v hurtax wos\ robyty. Vony tvorqt\ hurtky j razom piznagt\ Ωyttq — qk druΩyty, spivpracgvaty, rozv’qzuvaty problemy, orhanizuvaty zanqttq, provadyty hurtom. Plastuny znaxodqt\ spil\ni pereΩyvannq, çy to na mandrivci, çy pry vatri.

1


01 CharPlastuvannia

12/17/08

11:15 PM

Page 10

Çar pryhod Plastuny perebuvagt\ sered pryrody, a sered pryrody bahato pryhod : çy to v taborovij kuxni, çy pid ças zlyvy v tabori, moΩe na mandrivci na verx hory, abo na vitryl\nyku çy na lewatax (lyΩax). Pryhody buvagt\ i v misti: na sxodynax, pid ças hry, majstruvannq, vidviduvannq domiv z kolqdog.

Vyklyk

ÇAR PLASTUVANNQ

Wos\ novoho sprobuvaty, zrobyty abo navçytysq — ce vyklyk sobi, svo]m sylam. Dlq odnoho — ce navçytysq plavaty, dlq druhoho — zbuduvaty vatru. U Plasti traplqgt\sq rizni zanqttq i zavΩdy nahoda sprobuvaty wos\ nove. MoΩe ce nova hra, moΩe inßyj rid taboru — mandrivnyj çy vodnyj abo nove kuxovarennq — bez kazaniv. U Plasti zavΩdy novi nahody vyprobuvaty svo] zdibnosti. U vs\omu dopomahagt\ pryqteli odnolitky j starßi druzi j podruhy.

2


01 CharPlastuvannia

12/17/08

11:16 PM

Page 11

ÇAR PLASTUVANNQ

1

Vdovolennq z dosqhnen\ Plastuny bahato vçat\sq: pro pryrodu, pro Ωyttq sered ne], pro tilovyxovannq, novyx pisen\, ukra]ns\kyx zvyça]v. V Plasti moΩna krawe piznaty sebe, svo] syly; moΩna piznaty prykmety dobro] lgdyny. Plastuny vçat\sq, qk buty korysnymy dlq sebe, dlq druhyx, dlq rodyny, dlq derΩavy. Plastuny vidçuvagt\, wo vony wos\ zdobuly, wo vony wos\ varti. Plastuny perekonugt\sq, wo sluΩba dlq druhyx prynosyt\ lgdyni vdovolennq. Osqhnennq cilej prynosyt\ osobyste vdovolennq, radist\ i wastq.

Qk staty plastunom çy plastunkog Bahato xlopciv i divçat poçynagt\ plastuvaty v novactvi j todi, qk magt\ odynadcqt\ rokiv, perexodqt\ do gnactva. Holovne te, wo koΩnyj gnak i gnaçka naleΩyt\ do Plastu dobrovil\no. Molodßyx ditej bat\ky vpysugt\ do plastovo] orhanizaci] v ]xnij miscevosti. Qkwo xtos\ ne buv novakom çy novaçkog, z dozvolom bat\kiv moΩe sam vnesty proxannq. Provid miscevo] orhanizaci] prymiwu[ molodu lgdynu do vidpovidnoho roq çy hurtka.

3


01 CharPlastuvannia

12/17/08

11:16 PM

Page 12

Qkwo nema plastovo] orhanizaci] v danij miscevosti

ÇAR PLASTUVANNQ

Plastovu hrupu çy hurtok — zavΩdy moΩna stvoryty. Bat\ky molodßyx ditej moΩut\ znajty hrupu ditej, a starßi moΩut\ sami znajty we kil\ka druziv abo podruh, wo xotily b plastuvaty. Koly [ hrupa: ❒ Potribno doroslo] osoby, qka b dopomahala hurtovi plastuvaty j vidpovidala za n\oho. ❒ Treba napysaty do provodu Plastu dano] kra]ny. ❒ Xtos\ z krajovoho provodu poqsnyt\, wo treba dal\ße robyty. Qkwo v danij kra]ni nema Plastu, todi moΩna zvernutysq do Holovno] Plastovo] Bulavy abo do krajovoho provodu v bud\-qkij kra]ni. Cej provid podast\ potribni informaci]. MoΩna takoΩ buty plastunom-samitnykom, abo plastunkogsamitnyceg — ce znaçyt\ plastuvaty bez hurtka. Pro toçni informaci] treba pysaty do provodu Plastu v danij kra]ni.

4


02 Scho take Plast

12/17/08

11:37 PM

Page 2

samovyxovannq

WO TAKE PLAST?

Samovyxovannq — ce proces postijno] praci nad sobog. Samovyxovannq oznaça[, wo plastova molod\ ostatoçno vidpovida[ za svij vsebiçnyj rozvytok ta vyroblennq svoho xarakteru. Ce ponqttq vklgça[ dobrovil\ne pryjnqttq prysqhy dotrymuvatysq plastovyx obov’qzkiv. Pracq v hrupi [ nevid’[mnog çastynog samovyxovannq i vklgça[ vminnq spil\no diqty, orhanizuvaty j perevodyty plastovi zanqttq i v tomu vs\omu dbaty odyn pro odnoho. U procesi samovyxovannq gnactvu dopomahagt\ vyxovnyky j vidihragt\ rolg mentoriv abo starßyx dobrozyçlyvyx druhiv çy podruh, qki unaprqmlggt\ samostijnu dig molodi v korysnyj naprqm.

vsebiçnoho Samovyxovannq u Plasti vidnosyt\sq do vsestoronn\oho rozvytku: fizyçnoho, intelektual\noho, suspil\noho j duxovoho. Osoblyvu uvahu nada[t\sq vyroblenng providnyc\kyx qkostej ta vmin\. Plast dopomaha[ rozvynuty povnocinnu lgdynu, qka vmi[ korysno diqty samostijno i v hrupi.

patriotyçnoho Plastuny j plastunky staragt\sq rosty j stavaty woraz krawymy ne lyße zarady vlasnoho uspixu j wastq, ale takoΩ zarady dobra suspil\stva, narodu, derΩavy. Ukra]ns\ki plastuny plekagt\ lgbov do ukra]ns\ko] spil\noty j hotovi pracgvaty dlq ]] dobra. Vony [ takoΩ korysnymy hromadqnamy derΩavy v qkij proΩyvagt\.

6


02 Scho take Plast

12/17/08

11:37 PM

WO TAKE PLAST?

Page 1

“Plast — ce orhanizaciq ukra]ns\ko] molodi dlq patriotyçnoho, vsebiçnoho samovyxovannq.”

2

Plast

Vartosti Samovyxovannq

WO TAKE PLAST?

Pryncypy

Plast buv stvorenyj na ukra]ns\kyx zemlqx u 1911 roci na vzirec\ Skavtin©u, orhanizaci] molodi, qka postala u Velykobritani] v 1907 roci j z çasom stala ruxom molodi po cilomu sviti. Do 1930 roku Plast najßyrße rozvyvavsq na zaxidnix ukra]ns\kyx zemlqx. V 1929 i 1930 rokax Plast buv zaboronenyj çuΩymy vlastqmy na Volyni j v Halyçyni. Çastyny dal\ße isnuvaly na Zakarpatti ta na emi©raci]. Pislq 1945 roku plastovi orhanizaci] postaly v riznyx kra]nax. V Avstrali], Ar©entini, Velykobritani], Kanadi, Pol\wi j SÍA plastuny vΩyvagt\ nazvu Plast — Orhanizaciq Ukra]ns\ko] Molodi; v Slovaççyni ce Plast — Sogz Skavtiv Ukra]ns\ko-Rusyns\ko] Molodi Slovaççyny; v Nimeççyni ce Plast — Ukra]ns\ka Skavts\ka Orhanizaciq, a v Ukra]ni vid 1991 roku povna nazva [ Plast — Ukra]ns\ka Skauts\ka Orhanizaciq.

orhanizaciq Orhanizaciq — ce hurt lgdej. KoΩna orhanizaciq ma[ svog ideg ta metu, svog strukturu, pravyla j prohramu dlq zdijsnennq mety. Dal\ße v cij knyΩci vy znajdete opys plastovo] ide], pravyl i prohramy.

ukra]ns\ko] molodi Plast hurtu[ molod\, qka baΩa[ buty çlenom ukra]ns\koho Plastu ta hotova vykonuvaty joho obov’qzky. Plastuny moΩut\ Ωyty v Ukra]ni abo poza meΩamy ukra]ns\ko] derΩavy. S\ohodni v Ukra]ni plastunom moΩe buty koΩnyj hromadqnyn Ukra]ny, nezaleΩno vid nacional\nosty çy etniçnoho poxodΩennq, qkwo vin çy vona hotovi pryjnqty prysqhu, qka vklgça[ Try Holovni Obov’qzky ukra]ns\koho plastuna. (“Buty virnym Bohovi j Ukra]ni, pomahaty inßym, Ωyty za Plastovym Zakonom ta sluxatys\ plastovoho provodu.”)

5


02 Scho take Plast

12/17/08

11:37 PM

Page 3

Zmahannq “do vysot” Plastuny stavlqt\ sobi vysoki vymohy u zdijsnenni plastovyx idealiv i v rozvytku svo]x zdibnostej. Vony postijno pracggt\ nad udoskonalennqm svoho xarakteru v ßkoli, u Plasti j poza Plastom, staragt\sq zdobuty rizni vmilosti ta hlybßi znannq. Vony stavlqt\ pered sobog vymohy, qki ]x postijno zaoxoçugt\ do dal\ßoho rozvytku, do dal\ßo] praci nad sobog. KoΩnyj mirq[ svo] uspixy ne til\ky mirylom druhyx, a j svo]m vlasnym; koΩnyj zmaha[t\sq z sobog, woby nablyzytysq do miry svo]x zdibnostej abo pryrodnoho obdaruvannq (do svoho potenciqlu).

2

Cil\ Plastu Plast postav dlq spryqnnq rozvytkovi ukra]ns\ko] molodi ...

WO TAKE PLAST?

❒ U Plasti molod\ zasvog[ vselgds\ki idealy Pravdy, Dobra j Krasy, pryming[ ]x u Ωytt[vomu procesi samovyxovannq ta rozvyva[ svo] zdibnosti. ❒ Plast rozvyva[ korysnyx hromadqn, qki sovisno spovnqgt\ hromadqns\ki obov’qzky, ta vçyt\ svo]x çleniv braty iniciqtyvu v udoskonalenni spil\noty j stavaty providykamy u suspil\stvi j derΩavi. ... dlq dobra ukra]ns\koho narodu ...

Potreby ukra]ns\koho narodu minqgt\sq z istoryçnymy obstavynamy. ❒ Dorosli plastuny zavΩdy pracgvaly v ukra]ns\kij hromadi, v ukra]ns\kyx ustanovax, ßkolax, i boronyly interesy ukra]ns\koho narodu. ❒ Svoho çasu vstupaly v rqdy Ukra]ns\kyx Siçovyx Stril\civ, pizniße Ukra]ns\ko] Povstans\ko] Armi]. ❒ U diqspori orhanizuvaly ukra]ns\ke hromads\ke Ωyttq, zokrema ukra]ns\ku osvitu. ❒ S\ohodni, v ukra]ns\kij derΩavi, Plast pryhotovlq[ molod\ dlq uçasty v riznyx haluzqx Ωyttq. KoΩna profesiq potrebu[ kompetentnyx, viddanyx lgdej z iniciqtyvog ta humannym stavlennqm do inßyx; lgdej, qki odnoçasno hotovi braty do uvahy dobro derΩavy, suspil\stva, narodu; lgdej, qki pryminggt\ plastovi zasady Ωyttq v koΩnomu svo[mu seredovywi. ... ßyryty skavts\ki idealy.

Plastuny poçuvagt\ sebe çastynog skavts\koho ruxu j razom z inßymy skavtamy staragt\sq ßyryty v sviti skavts\ki idealy: rozvyvaty povnocinnu lgdynu, korysnoho dlq suspil\stva hromadqnyna. Vony hotovi do dobrodijno] praci, bez qko] zdorove suspil\stvo ne moΩe isnuvaty.

7


02 Scho take Plast

12/17/08

11:37 PM

Page 4

Opys odnoho svqta zaprysqΩennq Najmolodßyj hurtok vΩe vykonav vymohy Perßo] Proby. Kurinna skazala koΩnij gnaçci, wo na Svqti Vesny bude nahoda sklasty plastovu prysqhu, ale ne rißeno toçno koly. Vsi pry]xaly v povnyx plastovyx odnostroqx i vid samoho poçatku bulo vydno, wo wos\ zminylosq — de Ω podivsq halaslyvyj najmolodßyj hurtok? C\oho dnq vsi buly vynqtkovo povaΩni. Pid ças dnq tut i tam koΩna, z papirçykom v rukax, wos\ vyvçala. Pryjßov veçir. Nixto niçoho ne kaΩe. Mynula stanyçna spil\na prohrama, zaspivaly molytvu i vsi pißly spaty. Raptom — svystok. “Spolox! Vbratysq v odnostro] i bez hovorennq staty v lavu,” — zapovila kurinna. Za qkyjs\ ças cilyj kurin\ stoqv u lavi. Starßi vΩe znaly, a molodßi dohaduvalys\, v çomu sprava. Tyxo lava sonnyx gnaçok rußyla z taboru v storonu ozera, de stoqly try postati: dvi gnaçky j podruha dovkruhy malen\koho vohnyka.

WO TAKE PLAST?

Lava gnaçok zajßla navkolo vohnyka; xtos\ rozdav usim sviçky. Nixto ne hovoryv. Spravdi nixto ne xotiv hovoryty — qkos\ bulo i straßno v temrqvi, j çarivno pid myhotinnqm zir. Todi malen\kyj spalax — zasvitylasq sviçka kurinno]. “Peredag cej vohon\. Xaj koΩna z nas peredast\ svo[ zavzqttq do plastovo] ide]!” Sviçka za sviçkog zapalgvalysq aΩ poky kruh vohng zluçyvsq. “Teper hurtkovi zapalqt\ naß spil\nyj vohnyk — symvol zavzqttq naßoho kurenq!” Koly vohon\ uΩe horiv, zalunala kurinna pisnq. Prohrama bula korotka: vnesly kurinnyj prapor, vyklykaly çleniv najmolodßoho hurtka, vyklykaly zv’qzkovu j podruhu. “S\ohodni vy robyte velykyj krok u vaßomu Ωytti,” — poçala zv’qzkova. Vsi sluxaly uvaΩno slova podruhy pro ßlqx samovyxovannq, pro postanovu braty na sebe plastovi obov’qzky. Vreßti pytannq, çy vsi hotovi sklasty plastovu prysqhu Todi gnaçky pidstupyly do prapora, pidnesly try pal\ci, qk do pryvitu i povtorqly za podruhog slova prysqhy: “Prysqhags\ ...” Pislq prysqhy podruha zapovila: “Plastovyj obit”. Na tli murmurando kurenq gnaçky vyholosyly slova obitu. Zvuk lunav sered noçi. Bulo zvorußlyvo. Zv’qzkova vruçyla koΩnij gnaçci plastovu lelijku ta posvidku zdobuttq stupenq uçasnyci. Usi podruhy j kurinnyj provid pidijßly do novozaprysqΩenyx pozdorovyty ]x. Kurin\ vyhuknuv tryçi SKOB. Kinçalysq nezabutni dlq molodyx gnaçok xvylyny. Na kinec\ prohramy zaspivaly pisng “Ne Ωurit\sq gni druzi.” Vohnyk skinçyvsq. Starßi gnaçky obstupyly molodßyx podruh. Vsi dobre poçuvalysq. Ce radisna xvylyna v ]xnij plastovij sim’].

8


12/17/08

11:37 PM

Page 5

Plastova prysqha

2

WO TAKE PLAST?

02 Scho take Plast

Prysqhags\ svo[g çestg, wo robytymu vse, wo v mo]j syli, wob buty virnym Bohovi j Ukra]ni, pomahaty inßym, Ωyty za Plastovym Zakonom i sluxatys\ plastovoho provodu. Prysqha — ce uroçysta, oficijna obicqnka doderΩaty pevnyx zobov’qzan\. Prysqhaty na çest\ — ce znaçyt\ prysqhaty na svo] moral\ni pryncypy, na svog hidnist\. Plastuny i plastunky berut\ na sebe pevni zobov’qzannq. My ]x nazyva[mo Tr\oma Holovnymy Obov’qzkamy Plastuna j Plastunky. My da[mo svo[ slovo, wo pryjma[mo plastovi obov’qzky qk svo] i doklademo vsix zusyl\, wob tyx obov’qzkiv dotrymatysq. Nixto: ni druh, ni podruha, ni bat\ky, ni pryqteli — nas ne moΩut\ prysyluvaty do prysqhy. Rißennq pryjnqty prysqhu povynno buty naskriz\ dobrovil\ne. Qkwo xtos\ svog prysqhu lomyt\, ce znaçyt\, wo vin svoho slova ne dotrymav. Plastovu prysqhu sklada[mo zvyçajno na kurinnyj prapor — symvol plastovo] ide] ta vsi[] orhanizaci]. Qkwo nema kurinnoho praporu, moΩna skladaty prysqhu na nacional\nyj prapor. Robymo ce prylgdno j uroçysto.

9


02 Scho take Plast

12/17/08

11:37 PM

Page 6

Try Holovni Obov’qzky Plastuna j Plastunky 1. Buty virnym Bohovi j Ukra]ni. 2. Pomahaty inßym. 3. Ûyty za Plastovym Zakonom i sluxatys\ plastovoho provodu.

Virnist\ Bohovi WO TAKE PLAST?

Plastun, plastunka viru[ v Boha i poçyta[ Joho. Boh — ce Pravda, Dobro i Krasa. Buty virnym Bohovi — znaçyt\ zdijsngvaty ci idealy v Ωytti. Plastovi obov’qzky osnovani na zasadax, wo ]x uçat\ rizni relihi] svitu. Oskil\ky Plast, tak qk Skavtin© v Anhli], postav u suspil\stvi, de perevaΩaly xrystyqns\ki relihi], tym samym osnovopoloΩnyky bazuvalysq v perßu miru na xrystyqns\kyx zasadax. Relihi] riznqt\sq virovyznannqmy, dohmamy, obrqdom i duxovistg, ale bil\ßist\ z nyx ma[ podibni moral\ni zakony. Plastun poçyta[ Boha zhidno zi svo]m virovyznannqm. Odnoçasno plastun povaΩa[ pravo koΩnoho spoviduvaty svog viru i buty virnym svo]j relihi] zhidno zi svo]m sumlinnqm. Pro ne] my vçymosq vid bat\kiv i v svo]j cerkvi çy misci bohopoçytannq.

Virnist\ Bohovi plastuny vyskazugt\ na praktyci Plastuny prytrymugt\sq moral\nyx zasad Ωyttq — vony kerugt\ svo] vçynky, svog povedinku zhidno z pozytyvnymy zasadamy: ❒ Vony ßyrqt\ pravdu, znannq j nauku. Vony slovni j spravedlyvi pered inßymy, staragt\sq stavytysq do druhyx tak, qk vony xotily b, woby ti stavylysq do nyx. ❒ Vony tvorqt\ dobro i vyqvlqgt\ lgbov do blyΩn\oho svo]my dobrymy dilamy. Vony vidçuvagt\ obov’qzok dbaty pro dobro inßyx çy to v rodyni, çy v ßkoli, çy v hurtku. Vony dbagt\ pro dobro inßyx sotvorin\ (napryklad zvirqt), roslyn i pryrody vzahali (ne nywat\ pryrody nepotribno, dbagt\ pro otoçennq). ❒ Plastuny lgbugt\sq krasog pryrody sotvoreno] Bohom i tvoramy lgds\koho mystectva. Vony rozvyvagt\ vidçuttq krasy i doderΩugt\sq estetyçnyx norm u svo]j povedinci, movi j vyhlqdi.

10


02 Scho take Plast

12/17/08

11:37 PM

Page 7

Plastuny obstoggt\ hidnist\ lgdyny ❒ Plastuny rozhlqdagt\ lgdynu, qk povnocinnu osobu, tomu nikoho ne prynyΩugt\, ni nad kym ne nasmixagt\sq, ni osobysto, ni pid ças plastovyx zanqt\ çy rytualiv. ❒ Plastuny stavlqt\sq do inßyx, qk do hidnyx, a ne druhorqdnyx. Xto b to ne buv — çy ce novak, gnaçka, senior çy storonnq lgdyna — do vsix stavlqt\sq uviçlyvo, z povahog. ❒ Plastuny ne prynyΩugt\ lgdyny svo[g krytykog. Koly treba zvernuty uvahu, krytykugt\ vçynky, ne osobu. Roblqt\ ce dobrozyçlyvo j neprylgdno. ❒ V osobystyx vidnosynax, plastuny povaΩagt\ hidnist\ svog ta inßo] osoby.

2

❒ Plastuny vyqvlqgt\ svog lgbov Boha tym, wo tvorqt\ dobro blyΩn\omu. { rizni stepeni abo rody lgbovy: zahal\na lgbov do lgdstva, do blyΩn\oho, do svoho narodu j bil\ß specefiçna lgbov do bat\kiv, ditej, supruh ta druziv. ❒ Plastuny-skavty vtrymugt\ zv’qzok zi skavtamy inßyx narodiv i v cej sposib piznagt\ [dnist\ lgdstva, wo proqvlq[t\sq riznymy kul\turamy. Plastuny çutlyvi na potreby slabßyx çleniv svoho suspil\stva j pryvçagt\sq dopomahaty ]m dobrymy dilamy. ❒ Qk çleny rodyny, plastuny dbagt\ pro dobro cilo] rodyny i vmigt\ uzhodyty vlasni potreby iz potrebamy inßyx rodyçiv.

WO TAKE PLAST?

Vyqvy lgbovy

Pid ças plastuvannq v hurti, plastuny piznagt\ druhyx, vçat\sq druΩby, vza[mno] poßany j dovir’q — stagt\ druzqmy.

11


02 Scho take Plast

12/17/08

11:37 PM

Page 8

Virnist\ Ukra]ni Plast postav todi, koly ne bulo ukra]ns\ko] derΩavy. Slovo “Ukra]na” oznaçalo, v perßu miru, ideg — ideg, wo povynna isnuvaty ukra]ns\ka derΩava. Ce ponqttq mistylo v sobi stverdΩennq, wo isnu[ ukra]ns\kyj narid, ukra]ns\ki zemli, ukra]ns\ke suspil\stvo, ukra]ns\ka istoriq, spadwyna ta mova. Isnuvaly ukra]nci z poçuttq, z ide], z etniçnoho poxodΩennq. Vidkoly postala nezaleΩna derΩava, slovo “Ukra]na” oznaça[, v perßu miru, ukra]ns\ka derΩava. Z’qvylysq ukra]nci — hromadqny derΩavy Ukra]na.

WO TAKE PLAST?

De b vony ne Ωyly, plastuny dbagt\ pro dobro toho suspil\stva, to] derΩavy, u qkij Ωyvut\. Dlq bil\ßosty ce Ukra]na, a dlq tyx, wo Ωyvut\ poza Ukra]nog, ce derΩava ]xn\oho pobutu. Plastuny znagt\ svo] hromadqns\ki obov’qzky; vony znagt\ systemu urqdu; vony dotrymugt\sq zakoniv derΩavy. Vony hotovi braty iniciqtyvu, buty providnykamy u svo[mu suspil\stvi. Ale de b vony ne Ωyly, plastuny j plastunky vvaΩagt\ sebe çastynog ukra]ns\ko] spil\noty j dbagt\ pro ]] dobro. Ukra]ns\ka spil\nota vklgça[ hromadqn z Ukra]ny ta ukra]nciv, wo Ωyvut\ poza Ukra]nog. Dlq gnakiv i gnaçok ce znaçyt\ peredusim, wo vony: ❒ vyvçagt\ ukra]ns\ku movu i spilkugt\sq neg; ❒ vyvçagt\ literaturu, istorig, heohrafig i kul\turu ukra]ns\koho narodu; ❒ piznagt\ ukra]ns\ku spadwynu. U zahal\nomu, plastuny: ❒ plekagt\ ukra]ns\ki zvyça]; ❒ znagt\ i ßanugt\ ukra]ns\ku nacional\nu symvoliku ta himn; ❒ piznagt\ i dbagt\ pro ukra]ns\ke suspil\stvo. Konkretno, koΩnyj plastun çy plastunka vybyra[ svij sposib dbaty pro dobro ukra]ns\ko] spil\noty. Os\ kil\ka moΩlyvyx prykladiv: ❒ pracg[ dobrodijno v ukra]ns\kij orhanizaci]; ❒ u hromadi vnosyt\ pozytyvnyj dux zlahody j kompromisu, wob buduvaty j udoskonalgvaty, a ne rujnuvaty; ❒ zdobuva[ osvitu z ukra]noznavstva ta vçyt\ druhyx; ❒ sta[ providnykom na riznyx wablqx hromads\koho Ωyttq; ❒ spovnq[ rolg “ambasadora Ukra]ny” u svo]j derΩavi (dlq tyx, wo Ωyvut\ poza Ukra]nog).

12


02 Scho take Plast

12/17/08

11:37 PM

Page 9

Ukra]noznavstvo Osnovne znannq z ukra]noznavçyx predmetiv plastuny zdobuvagt\ v ßkoli. Tam vony vyvçagt\ taki predmety qk istorig, literaturu, heohrafig towo. U Plasti, pid ças svo]x zanqt\, plastuny çasom: ❒ rozpovidagt\ pro cikavi istoryçni podi] çy lehendy; ❒ dyskutugt\ pro cikavi proçytani knyΩky; ❒ praktyçno piznagt\ rizni rody narodn\oho mystectva (napr. pysannq pysanok); ❒ spivagt\ ukra]ns\ki pisni; ❒ vyqvlqgt\ svo[ znannq na vatrax, svqtkuvannqx, zmahax.

2

S\ohodni v Ukra]ni ukra]ns\ka mova derΩavna, ale plastuny j plastunky zavΩdy zvertaly osoblyvu uvahu na ukra]ns\ku movu. Çy to v çasy okupaci] ukra]ns\kyx zemel\, çy to rozkyneni po sviti v diqspori, plastuny staralysq i dal\ße staragt\sq vΩyvaty ukra]ns\ku movu miΩ sobog. Spilkuvatysq ukra]ns\kog movog — ce nevid’[mna çastyna ukra]ns\koho plastuvannq.

Narodni zvyça] j narodne mystectvo Ukra]ns\kyj narod protqhom stolit\ praktykuvav svo[ridni zvyça], çy to pov’qzani z sil\s\kohospodars\kym Ωyttqm i z poramy roku, çy to z relihijnymy, rodynnymy abo kalendarnymy datamy/svqtamy. Plastuny j plastunky prodovΩugt\ deqki ci zvyça], qki razom iz narodnim mystectvom, staly çastynog plastovo] prohramy. (Dyv. çastynu “Vyqvy plastovo] duxovosty”.)

Ukra]ns\kyj herb i prapor Herb Ukra]ny — tryzub. Vin [ na peçatkax derΩavy. ❒ Tryzub — ce najstarßyj herb ukra]ns\ko] knqΩo] derΩavy. Vin buv znakom knqzq Volodymyra Velykoho i zberihsq na monetax z çasiv 980 do 1015 r. ❒ V 1918 roci v çasy vidrodΩennq ukra]ns\ko] derΩavy tryzub pryjnqto qk derΩavnyj herb. Vidtodi, vin stav symvolom ukra]ns\ko] naci] ta ]] zmahan\ do derΩavnosty. ❒ U 1992 r. Ukra]na znovu pryjnqla tryzub qk svij herb.

WO TAKE PLAST?

Ukra]ns\ka mova

Prapor Ukra]ny sklada[t\sq z dvox kol\oriv: synij (verxnq polovyna) i Ωovtyj. ❒ Protqhom stolit\, we z knqΩyx çasiv, bula tradyciq vΩyvaty kol\ory synij i Ωovtyj qk nacional\ni kol\ory. ❒ Z poçatkom 20-ho stolittq pryjnqvsq syn\o-Ωovtyj prapor qk symvol ukra]ns\koho narodu i joho borot\by za svog derΩavu. Syn\o-Ωovtyj prapor buv praporom Ukra]ns\ko] Narodno] Respubliky v 1918 r. i buv pryjnqtyj qk prapor Ukra]ny v 1992 r.

13


02 Scho take Plast

12/17/08

11:37 PM

Page 10

Ukra]ns\kyj (nacional\nyj) himn Himn spivagt\ z povahog na derΩavnyx, nacional\nyx abo hromads\kyx svqtax i cym samym viddagt\ poßanu derΩavi. Pid ças spivu himnu vsi prysutni stoqt\, çoloviky znimagt\ nakryttq holovy, a plastuny j plastunky v odnostroqx stagt\ na “strunko”. Plastuny j plastunky, qki [ na çoli lavy, pidnosqt\ pravu ruku j dagt\ znak SKOB. Praporonosci viddagt\ poçest\.

We ne vmerla Ukra]na

WO TAKE PLAST? We ne vmerla Ukra]na, Ni slava, ni volq, We nam, brattq molodi], Usmixnet\sq dolq!

Zhynut\ naßi voroΩen\ky, Qk rosa na sonci, Zapanu[m i my, brattq, U svo]j storonci.

Dußu, tilo my poloΩym Za naßu svobodu, I pokaΩem, wo my, brattq, Kozac\koho rodu.

14


02 Scho take Plast

12/17/08

11:37 PM

Page 11

Pomahaty inßym Ílqx do wastq — vmity prynosyty wastq inßym.

2

Dobre dilo

Dobre dilo moΩna robyty bud\-de: vdoma, v ßkoli, v Plasti. Pomohty moΩna odnij osobi (blyz\kij abo çuΩij), hrupi abo hromadi. Zrobyty prysluhu zi spodivannqm na qkus\ nahorodu abo wob omynuty nahanu — ne [ dobrym dilom. Dobre dilo vyplyva[ z vnutrißn\oho perekonannq tvorennq dobra inßomu.

Wodenne dobre dilo Wob tvorennq dobryx dil stalo plastunam pryrodnog pryvyçkog, u molodßomu vici plastuny zapysugt\ xoç odne dobre dilo na den\. Çasom prynosqt\ taki spysky na sxodyny.

Buty korysnym çlenom suspil\stva Zdorove suspil\stvo, syl\na derΩava potrebu[ lgdej, wo vmigt\ i sumlinno vykonugt\ svog pracg. Odnoçasno, v derΩavi, potribno dobrodijno] praci bez vynahorody, sebto na hromads\kyx zasadax. Wodenne dobre dilo pryvça[ plastuniv i plastunok dumaty pro tvorennq dobra dlq druhyx i dovkillq. Plastuny hotovi pracgvaty v suspil\stvi bez vynahorody. Prykladom tako] dobrodijno] praci moΩe buty pracq vyxovnyka v Plasti abo pomiç syrotam, xvorym. U koΩnij kra]ni, v koΩnim suspil\stvi, dobrodijna pracq duΩe potribna.

WO TAKE PLAST?

Xrystyqns\ka nauka vçyt\ “lgbyty blyΩn\oho, qk sebe samoho”. Plastun i plastunka vyqvlqgt\ cg lgbov na praktyci — dilamy tvorqt\ dobro. Vony viddagt\ svij ças abo zusyllq abo riç, wob dopomohty lgdyni, tvaryni abo dovkillg. Dopomahagt\ rado, bo xoçut\ dopomohty, i ne spodivagt\sq za ce ni nahorody, ni hroßej, ni poxval.

15


02 Scho take Plast

12/17/08

11:37 PM

Page 12

Ûyty za plastovym zakonom ... Plastuny vyznagt\ zakonnist\ ta hotovist\ vykonuvaty doruçennq potribni dlq korysty hurtu, orhanizaci] çy suspil\stva. U koΩnomu suspil\stvi povedinka lgdej keru[t\sq zakonamy. Çleny suspil\stva [ zobov’qzani dotrymuvatysq zakoniv. Najkorysniße dlq suspil\stva, qkwo joho çleny magt\ vyroblenu samodyscyplinu j dotrymugt\sq pravyl i rißen\ z perekonannq, wo doderΩuvatysq pravyl [ korysnym, navit\ qkwo vony ne konçe pohodΩugt\sq z qkyms\ rißennqm.

WO TAKE PLAST?

U Plasti gnaky j gnaçky digt\ u ramkax kil\kox verstv zakoniv, pravyl çy naprqmnyx: ❒ }x zobov’qzugt\ Try Holovni Obov’qzky, qki vklgçagt\ Plastovyj Zakon. ❒ }x zobov’qzugt\ statuty ta pravyla stvoreni riznymy provodamy: napryklad, pravyl\nyky, pravyla abo naprqmni krajovoho provodu çy stanyci. ❒ Ne perestupagçy vywezhadanyx Plastovoho Zakonu çy pravyl provodiv, qkwo potribno vyxovnyky stavlqt\ dodatkovi meΩi abo pravyla dlq svo]x hurtkiv çy kureniv, wob zabezpeçyty bezpeku molodi ta korysnyj proces samovyxovannq. ❒ U vywezhadanyx ramkax, hurtky j kureni digt\ qk demokratyçni suspil\stva: tvorqt\ svo] pravyla j svo] plqny.

... i sluxatys\ plastovoho provodu Plastovu diql\nist\ çasto kerugt\ pravyla ta doruçennq çleniv provodiv, potribni u procesi vykonannq obov’qzkiv dilovodiv. Plastuny vykonugt\ doruçennq, potribni dlq korysno] plastovo] praci.

Pryklad vidpovidnoho plastovoho doruçennq: Hurtok postanovyv vidbuty prohulqnku i pohodyvsq na zahal\ni meΩi — datu, rid prohulqnky, misce towo. Detali maly vyrißyty j polahodyty hurtkovyj i hospodar. Hurtkovyj i hospodar dagt\ doruçennq, wo vsi çleny hurtka magt\ strinutysq v danyj ças, u danomu misci, z danym vyrqdom, xarçamy, ta pidhotovyty vyznaçene zavdannq. Çleny hurtka magt\ vykonaty doruçennq. Pryklad nezakonnoho doruçennq: Pid ças prohulqnky hurtkova doruça[ çlenci hurtka narvaty qbluk z çuΩoho sadu bez zhody hospodarq. Gnaçka ne povynna c\oho zavdannq vykonaty.

16


02 Scho take Plast

12/17/08

11:37 PM

Page 13

Plastovyj Zakon Plastun çy plastunka, qki staragt\sq Ωyty zhidno z Plastovym Zakonom — magt\ dobru plastovu postavu.

Plastun slovnyj

1

Plastunka slovna

2

Plastunka sumlinna

3

Plastunka toçna

4

Plastunka owadna

2

Dotrymu[t\sq danoho slova, ne zvaΩagçy na pereßkody. Plastuny dokladagt\ vsix zusyl\, woby vykonaty te, do çoho zobov’qzalysq. Qkwo plastun obicqv zrobyty znimky do xroniky çy vzqty novakiv na prohulqnku, vin ce vykona[ pomymo pereßkod. Davnq prypovidka kaΩe, wo lgdyna stil\ky varta, skil\ky varta ]] slovo.

Plastun sumlinnyj

Plastun toçnyj

Z’qvlq[t\sq na ças i zakinçu[ doruçennq do reçencq. Bud\-qke zavdannq — çy to protokol iz hurtkovyx sxodyn çy domaßni obov’qzky — vykonu[ dokladno.

Plastun owadnyj

Ne marnu[ ni hroßa, ni çasu, ni enerhi]. Plastuny obereΩno j obdumano vytraçagt\ hroßi, a svij ças i enerhig vykorystovugt\ i rozpodilqgt\ vidpovidno do potreb tak, woby buv ças na vykonannq vsix obov’qzkiv udoma, v ßkoli çy v Plasti, i wob zalyßyvsq ças na rozvahu. Plastuny owadno vykorystovugt\ zemni bahatstva, çy to derevo na pionerstvo, çy papir na majstruvannq, çy xarçi v kuxni. Owadnist\ vymaha[ dumky, plqnuvannq, dyscypliny.

Plastun spravedlyvyj

WO TAKE PLAST?

KoΩne dilo, za qke beret\sq, vykonu[ qknajkrawe: çy to zavdannq dilovoda, zavdannq v ßkoli çy domaßnq robota. Plastun stavyt\ do sebe vymohy j pryderΩu[t\sq ]x. Na n\oho moΩna pokladatysq.

5

Plastunka spravedlyva

Pryzna[ i vidda[ koΩnomu te, wo jomu naleΩyt\; ßanu[ za zasluhy bez uperedΩennq, favorytyzmu çy vyvywuvannq kohos\; ne lyße ne robyt\ kryvdy, ale boronyt\ pokryvdΩenoho. U koΩnomu zmahanni dotrymu[t\sq zasad çesno] hry.

Plastun uviçlyvyj

6

Plastunka vviçlyva

Íanu[, povaΩa[ lgdynu j povodyt\sq çemno, nikoho ne ponyΩu[, nikym ne pohordΩu[. Íanu[ lgdynu ne zvaΩagçy na ]] vik, stat\, rasu, nacional\nist\ çy virovyznannq. Napryklad, starßi gnaky j gnaçky ne nasmixagt\sq z molodßyx, starßi plastuny j plastunky ne ponyΩugt\ gnakiv i gnaçok.

17


02 Scho take Plast

12/17/08

11:37 PM

Plastun braters\kyj i dobrozyçlyvyj

Page 14

7

Plastunka braters\ka i dobrozyçlyva

Poçuva[ sebe pryqtelem lgdej, cikavyt\sq ]xnimy potrebamy, plqnamy, poçuvannqmy. UvaΩa[ skavtiv, qk brativ. BaΩa[ vsim dobra, ne zazdryt\, ne doßkulg[ nikomu, ne kryvdyt\ nikoho. Plastun stara[t\sq buty vyrozumilym suproty druhyx ta zrozumity inßi pohlqdy, zvyça] çy styli Ωyttq.

Plastun zrivnovaΩenyj

8

Plastunka zrivnovaΩena

9

Plastunka korysna

Di[ pomirkovano, ne vidruxovo pid vplyvom emocij abo tymçasovyx nastro]v. Umi[ panuvaty nad poçuttqmy. U nebezpeçnij sytuaci] ne popada[ v paniku, strax. Zustriça[ nevdaçu ne padagçy duxom, a obrazu — bez hnivu j baΩannq pomsty.

WO TAKE PLAST? 18

Plastun korysnyj

Ne linu[t\sq, ne çeka[ na vkazivky j pros\by, wob zrobyty dobro. Zajma[t\sq tym, wo prynosyt\ dobri naslidky sobi, druhym, suspil\stvu, abo lgdstvu vzahali. Radße niΩ nudytysq bezdil\no, znaxodyt\ nahodu tvoryty dobro sobi abo druhym. Obdumu[ svo] vçynky.

Plastun sluxnqnyj plastovij starßyni

10

Plastunka sluxnqna plastovij starßyni

Dlq gnakiv i gnaçok [ try rody plastovyx provodiv: ❒ vywi provody, vybrani doroslymy, (u stanyci, KPS, HPB), ❒ vyxovnyky, qki naznaçeni, ❒ provid hurtka abo kurenq, vybranyj samymy gnakamy i gnaçkamy. Usi provody ukladagt\ pravyla j prohramy, ta perevodqt\ zanqttq. Plastuny vykonugt\ doruçennq potribni dlq vyxovannq ta vykonannq plastovo] diql\nosty. ❒ Pid ças plastovyx zanqt\, vyxovnyky vidpovidagt\ za bezpeku j vyxovnyj proces, tomu gnaky j gnaçky zobov’qzani dotrymuvatysq doruçen\ vyxovnykiv potribnyx dlq korysnoho, bezpeçnoho plastuvannq. ❒ Hurtkovi çy kurinni provody, qkyx gnaky i gnaçky vybyragt\, magt\ zavdannq provadyty plastovu pracg ti[] hrupy, wo joho vybyra[, v ramkax pravyl vywyx provodiv. Na osnovi idej çy propozycij çleniv, hurtok robyt\ rißennq (plqny, pravyla), a indyvidual\ni çleny provodu vykonugt\ rizni ]m doruçeni obov’qzky. Çleny hurtu zobov’qzani dotrymuvatysq vstanovlenyx pravyl i vykonugt\ doruçennq zv’qzani z vyznaçenog praceg hurtu.


02 Scho take Plast

12/17/08

11:37 PM

Plastun pyl\nyj

Page 15

11

Plastunka pyl\na

12

Plastunka dba[ pro svo[ zdorov’q

13

Plastunka lgbyt\ krasu j dba[ pro ne]

14

Plastunka zavΩdy dobro] hadky

2

Plastun dba[ pro svo[ zdorov’q

Vybyra[ styl\ Ωyttq i pryderΩu[t\sq norm xarçuvannq, çystoty, hihi[ny, ruxanky, qki zabezpeçugt\ zdorov’q. Plastun çy plastunka svidomo ne robyt\ niçoho, wo nywyt\ zdorov’q: ❒ Omyna[ al\kohol\ i tgtgn, bo vony ßkidlyvi na zdorov’q. (Nywat\ serce, peçinku, spryçynggt\ neduhy, qk rak towo.) Osoblyvo ci otruty ßkidlyvi dlq molodi, bo vony strymugt\ rozvytok tila. U bil\ßosti kra]nax tgtgn i al\kohol\ dlq molodi zakonom zaboroneni. Nadmirne vΩyvannq al\koholg moΩe provokuvaty bezvidpovidal\ni vçynky. ❒ Ne pryjma[ narkotykiv, ne Ωyve tak, wob naraΩuvatysq na tilesni xvoroby qk SNID çy xvoroby peredani statevym ßlqxom.

Plastun lgbyt\ krasu j dba[ pro ne]

Pleka[ vidçuttq krasy j dba[ pro krasu svoho dovkillq, svo[] movy, povedinky j vyhlqdu. Plastuny ne zabrudnggt\ otoçennq — vulycg, dim, domivku; ne zasmiçugt\ movy vul\©arnymy vyslovamy. }xnq povedinka normu[t\sq poßanog do inßyx. Plastuny dbagt\ pro krasu svo[] dußi j pro moral\nist\ svo]x vçynkiv. Plastuny dbagt\ pro vyhlqd, ale “harno”vyhlqdaty, znaçyt\ çysto j oxajno, ne konçe za fasonamy najnovißo] mody. Rizni zaxody vymahagt\ riznoho odqhu — odne vbyra[mo na tabir, druhe na plqΩ, a we inße na zabavu.

Plastun zavΩdy dobro] hadky

WO TAKE PLAST?

Plastun çy plastunka ne propuska[ nahody navçytysq çohos\ korysnoho. Vony magt\ bahato zanqt\, uvaΩno vykonugt\ svo] obov’qzky: çy to zavdannq do ßkoly, dlq bat\kiv, çy Plastu, plastuny staranno j uvaΩno vse vykonugt\.

Plastuny — optymisty. Nevdaçi spryjmagt\, qk vyprobuvannq i nauçku na majbutn[, tomu ne popadagt\ u rozpaç i ne zneoxoçugt\sq. Vony virqt\ u mudrist\ prypovidky — “nema zloho, wob na dobre ne vyjßlo”. Plastuny virqt\ v usmix i bad\oro berut\sq za koΩne dilo.

19


02 Scho take Plast

12/17/08

11:37 PM

Page 16

Dozrivannq Xoça [ le©al\ne vyznaçennq doroslo] osoby, nema odni[] xvylyny, koly lgdyna sta[ zrilog v Ωytti. Dozrivannq — ce proces. Koly moloda lgdyna hotova diqty samostijno ta braty na sebe obov’qzky normal\no pov’qzani zi statusom doroslo] lgdyny, zaleΩyt\ vid dano] osoby, obstavyn towo.

WO TAKE PLAST? 20

Divçata j xlopci pryrodno ßukagt\ svoho druha çy podruhu Ωyttq. Vony piznagt\ odyn odnoho: ]xni qkosti, ]xni vartosti j çasto zalgblggt\sq. ❒ Plastuny rozumigt\, wo vza[mni stosunky vymahagt\ vidpovidal\nosty j kul\turnoho vidnoßennq. Dlq plastuniv osobyste Ωyttq ne [ predmetom Ωartiv i nasmißok. ❒ Plastuny rozumigt\, wo vyqv lgbovy — ce vysliv hlyboko] pryxyl\nosty j viddanosty do cilo] osoby, vklgçno z osobystistg i duxovistg. ❒ Zakoxani osoby budugt\ svo] vidnoßennq na rivnopravnosti ta vza[mnomu porozuminni, dovir’] i zobov’qzanni. Poky moloda lgdyna hotova vybraty svog podruhu çy svoho druha Ωyttq, ]j korysno: ❒ maty vyroblene vminnq piznavaty samoho sebe; ❒ maty vminnq piznavaty osobystist\, xarakter çy duxovist\ druho] osoby; vmity plekaty druΩbu; ❒ rozumity vidpovidal\nosti pov’qzani z Ωyttqm doroslyx ta moΩlyvist\ ]x vykonuvaty.


12/17/08

11:47 PM

Page 1

3

PLASTOVA SYMVOLIKA

Pisni

Plastova vidznaka › symvol Plastu

Prapory

Plastova vidznaka — ce zolotyj ukra]ns\kyj tryzub i bila trylysta lileq, spleteni v odnu harmonijnu cilist\. Trylysta lileq — ce vidznaka skavtiv u vs\omu sviti. U riznyx kra]nax vona po riznomu po[dnana z inßymy symvolamy.

Vidznaky

Try lystky lile] pryhadugt\ pro try holovni obov’qzky skavta, plastuna. Ípyl\ lile], tak qk strilka kompasa, vkazu[ na “pravyl\nyj ßlqx” skavtiv. Tryzub ukazu[ na te, wo Plast — ukra]ns\ka orhanizaciq.

SYMVOLIKA

03 Plastova symwolika

Plastovu vidznaku nosqt\ plastuny, qki sklaly plastovu prysqhu. Plastuny takoΩ uΩyvagt\ plastovu vidznaku na praporax, peçatkax, oficijnyx vydannqx, urqdovyx paperax towo.

21


03 Plastova symwolika

12/17/08

11:47 PM

Page 2

Plastovyj obit

SYMVOLIKA

V poΩeΩax vsesvitnix, u lunax kryvavyx, Pid hromom harmat, u vaΩkij borot\bi, Na lycars\ku çest\ i na predkivs\ku slavu Vitçyzni obity skladag taki: Plekatymu sylu i tila, i duxa, Wob narid mij vol\nym, mohutnim zrostav, Wob v dumax Ωurlyvyx nevol\nyça tuha Zamovkla, a hordo wob spiv naß lunav. Krasu q i wastq po vsij Ukra]ni Íyrytymu, vlasnyj zabudu svij trud, Wob çola rozxmaryv i vyprqmyv spyny, Wob zir znqv do neba vidrodΩenyj lgd. Q pracg j nevdaçi, vsi zlydni j nedolg Pryjmu qk zavdannq velyko] hry, Z Ωyttqm poborgs\, qk z trudamy u poli, Mynu obereΩno zradlyvi qry. A letom kryl skoba pid xmary polynu I bystro rozhlqnu vsg zemlg mog, Promirg ternysti ßlqxy Ukra]ny, Do wastq Vitçyznu mog povedu. Plastovyj Obit Prysqha — ce zobov’qzannq, a obit (obitnycq) — ce obicqnka u poetyçnij formi j vona dopovng[ prysqhu. Obit z’qsovu[, wo plastuny zadumugt\ vykonuvaty te, çoho vid nyx spodiva[t\sq ukra]ns\kyj narod. Obit vpletenyj u ceremoniql plastovo] prysqhy qk ]] dopovnennq, i joho recytugt\ abo spivagt\ pislq skladennq prysqhy.

22


03 Plastova symwolika

12/17/08

11:47 PM

Page 3

Poqsnennq Obitu V perßij strofi opysani obstavyny, v qkyx plastuny skladaly plastovu prysqhu v rannix rokax Plastu. Pid ças Perßo] Svitovo] Vijny, koly v riznyx çastynax svitu horily vohni, spryçyneni harmatnymy obstrilamy (“v poΩeΩax vsesvitnyx, u lunax kryvavyx”) plastuny prysqhaly, wo budut\ virnymy svo]j Bat\kivwyni — Ukra]ni.

3

Obit napysanyj u specyfiçnyx istoryçnyx obstavynax, ale cili postavleni v n\omu nastil\ky zahal\ni, wo vony zavΩdy na çasi j aktual\ni.

Deqki poqsnennq: • “v poΩeΩax vsesvitnix” vidnosyt\sq do Perßo] Svitovo] Vijny; • “u lunax kryvavyx” — pid çervonym vidblyskom poΩeΩ na nebi; • “vitçyzni” oznaça[ bat\kivwyni; • “nevol\nyça tuha” vidnosyt\sq do Ωurlyvyx pisen\ lgdej u nevoli; • “trud” oznaça[ pracq abo zusyllq.

SYMVOLIKA

Strofy 2 - 5 poqsnggt\ slova hasla “Syl\no, Krasno, ObereΩno, Bystro”. My, plastuny, pleka[mo sylu na te, wob dopomohty ukra]ns\komu narodovi rozvyvatysq vil\nym i syl\nym, woby vin ne plakav i ne narikav na hirku dolg (“v dumax Ωurlyvyx”, “nevol\nyça tuha”), a wob viryv u svo] syly. Krasu, lgbov Ωyttq, zmahannq do qkosty, “do vysot”, i radist\ budemo plekaty j ßyryty. Nevdaçi spryjma[mo qk nauku Ωyttq, ale ne pidda[mosq ]m, wob ne zradyty svo]x idealiv. A bystrotu uma j inßi zdibnosti budemo rozvyvaty dlq krawo] doli ukra]ns\koho narodu.

23


03 Plastova symwolika

12/17/08

11:47 PM

Page 4

Cvit Ukra]ny i krasa

SYMVOLIKA

Cvit Ukra]ny i krasa, Skobiv orlynyj my rid, Lgbymo sonce, rux, Ωyttq, Lgbymo volg i svit.

Sonce po nebi kolu[, Znagt\ i xmary svij ßlqx, Viter nevpynno mandru[ Po Ukra]ny polqx.

Plast — naßa hordist\ i mriq, Lgbij Otçyzni — naß trud, Bujnyj v nim poryv, nadiq, V Plasti roste novyj lgd.

My Ω soncq qsnoho dity, Vol\noho vitru braty, Maly b v bezdilli zmarnity, Cili Ωyttq ne znajty?!

Brattq, pora nam stanuty v rqd, Stqh plastovyj pidijnqty, Slavu Vkra]ni prydbat\!

Brattq, pora nam stanuty v rqd, Stqh plastovyj pidijnqty, Slavu Vkra]ni prydbat\!

Plastovyj himn Plastovyj himn — ce uroçysta plastova pisnq, qku plastuny spivagt\ na svo]x svqtax. Vona [ çastynog plastovyx ceremonij. U nij plastuny zaklykagt\ sebe do praci ta osqhnennq plastovyx cilej Ωyttq. Plastovyj himn pidbad\org[ plastuniv, zaklyka[ ]x do zmahan\, skriplg[ ]x duxom ta ob’[dnu[ ]x poçuttqm solidarnosty.

24


12/17/08

11:47 PM

Page 5

Hej plastuny, hej gnaky!

Hej, plastuny! Hej, gnaky! My dity soncq i vesny, My dity materi-pryrody! Do nas ßumyt\ zelenyj bir, V lisy, polq, do vil\nyx hir, Na qsni zori, tyxi vody!

2 razy

3

SYMVOLIKA

03 Plastova symwolika

Hej, plastuny! Hej, gnaky! Ûyttq — ne Ωarty, ne kazky, A pracq, buri i nehody! Hartujmo Ω naß gnac\kyj dux. Gnac\ke haslo: volq j rux! Niwo nam lyxo, ni pryhody! 2 razy Hej, gnaky! Hej, plastuny! Narodu vol\noho syny, Syny krasy, syny pryrody, Ne zlomymo svo]x prysqh, Vede nas hordo vol\nyj stqh Do wastq, slavy i svobody!

2 razy

Himn zakarpats\kyx plastuniv V dodatku do plastovoho himnu, na svqtoçnyx sxodynax çy zustriçax plastuny çasto spivagt\ pisng, qku zakarpats\ki plastuny kolys\ (pered 1939 r.) maly za svij himn. Tradycijno cq pisnq, tak qk usi himny, spiva[t\sq u postavi na “strunko”.

25


03 Plastova symwolika

12/17/08

11:48 PM

Page 6

SYMVOLIKA

Prapory v Plasti Nacional\ni prapory Z nahody svqt i na taborax plastuny vyvißugt\ ukra]ns\kyj prapor. Plastuny, wo Ωyvut\ poza Ukra]nog, vyvißugt\ takoΩ prapor kra]ny, v qkij vony Ωyvut\. Qk povaΩaty prapor Nacional\nyj prapor — ce symvol naci], tomu do n\oho treba stavytysq z povahog. ❒ Vin ma[ buty na poçesnomu misci. Joho treba vyvißuvaty vywe, poperedu abo po pravomu boci (po livomu vid hlqdaça) inßyx xoruhov, stqhiv çy znamen. ❒ Vyvißuvaty joho moΩna til\ky u pravyl\nomu porqdku kol\oriv. (Qk ukra]ns\kyj prapor vysyt\, synij kolir ma[ buty vhori). ❒ Vin ne ma[ torkatysq zemli, pidlohy çy vody. ❒ Prapor povynen buty çystyj i nepoßkodΩenyj. ❒ Joho ne moΩna vΩyvaty v ihrax çy dlq prykrasy. ❒ Prapor, spuwenyj na wohli do polovyny, oznaça[ nacional\nu Ωalobu.

26


03 Plastova symwolika

12/17/08

11:48 PM

Page 7

Poza meΩamy Ukra]ny ❒ Poza meΩamy Ukra]ny derΩavnyj prapor dano] kra]ny ma[ perßist\ i joho vyvißugt\ zhidno z pravylamy dano] kra]ny.

3

❒ MiΩnarodnq konvenciq pro prapory vymaha[, woby prapory samostijnyx derΩav ne buly odyn vywe ani pozadu druhoho. }x treba vyvißuvaty na okremyx wohlax odnakovo] vysoçyny, abo nesty v odnij lavi. Prapor kra]ny v qkij vidbuva[t\sq podiq, vse [ z pravoho boku. Sered pryrody Na tabori, plastuny pidnosqt\ prapor (abo prapory) vranci j opuskagt\ pered molytvog i spannqm abo pry zaxodi soncq. (V deqkyx kra]nax derΩava vymaha[, woby ]] prapor buv pidnesenyj ne raniße sxodu soncq j spuwenyj pered zaxodom soncq, tomu v tyx kra]nax plastuny spuskagt\ vsi prapory v toj ças.) Qkwo pade syl\nyj dow çy snih, prapor treba spustyty na ças nehody.

Plastovyj prapor — ce symvol plastovo] ide]. ❒ Joho moΩut\ maty kureni UPG, USP abo UPS. ❒ Prapory zatverdΩu[ Krajova Plastova Starßyna (dlq UPG) abo Holovna Plastova Bulava (dlq USP i UPS). ❒ Plastuny vΩyvagt\ kurinni prapory na plastovyx ta nacional\nyx svqtax, a çasom i na taborax u zv’qzku iz svqtoçnymy podiqmy.

Znamena

SYMVOLIKA

Plastovi prapory

Znameno — ce symvol hrupy v Plasti. Znamena moΩut\ maty ro] i hnizda v UPN, hurtky j kureni v UPG, kureni v USP i UPS, koßi, stanyci, krajovi plastovi orhanizaci], KUPO abo ulady. Bil\ße detal\no pro kurinnyj prapor i znamena v UPG podano v çastynax “Hurtok v UPG” i “Kurin\ v UPG” u cij knyΩci abo zahal\no pro prapory j znamena u “Postanovi HPB pro plastovyj prapor i plastovi znamena”.

27


03 Plastova symwolika

12/17/08

11:48 PM

Page 8

Plastove haslo j pryvitannq

SYMVOLIKA

Plastuny miΩ sobog vitagt\sq slovom SKOB i podagt\ sobi livu ruku. Pry oficijnyx zaxodax, plastuny v odnostrog vitagt\ abo salgtugt\ pidnesennqm tr\ox pal\civ pravo] ruky (velykyj palec\ prytrymu[ na doloni zihnenyj mizynnyj palec\). Plastun pryklada[ try pal\ci do krag nakryttq holovy nad zovnißnim kra[m pravoho oka; vidminno vid plastuna, plastunka pidnosyt\ ruku do vysoty pleça. Pidneseni try pal\ci symvolizugt\ Try Holovni Obov’qzky Plastuna. Plastuny novaky j novaçky vitagt\sq haslom “Hotujs\”, bo “bud\ hotovyj” — ce osnovnyj skavts\kyj pryvit. Plastuny pam’qtagt\ pro ce haslo protqhom ciloho svoho plastuvannq. Vony hotugt\ sebe do riznyx zavdan\ i vyprobuvan\ u riznyx obstavynax. Vony pracggt\ nad sobog, woby pohlyblgvaty svo] znannq, pomnoΩuvaty svo] vminnq, skriplqty svog duxovu sylu. Vse ce dopomoΩe ]m spovnyty svo] obov’qzky suproty Boha j Ukra]ny, suproty inßyx i suproty sebe.

Çomu poda[mo livu ruku? ❒ Zvyçajno lgdy podagt\ pravu ruku, koly vitagt\sq. Wob podaty livu ruku treba na xvylynku zastanovytys\. Ce da[ nahodu plastunam i plastunkam pryzadumatysq, wo magt\ pered sobog druha abo podruhu, wo ]x ob’[dnu[ plastova ideq i dovir’q odne do odnoho. ❒ Bejden-Pavel zustrivsq iz praktykog podavannq livo] ruky v Afryci. VataΩok odnoho plemena poqsnyv Bejdenovi-Pavelovi, wo vo]n poda[ livu ruku lyße tomu, do koho ma[ dovir’q, bo v livij ruci vo]n, qk pravylo, tryma[ wyt dlq oborony, a v pravij — zbrog. U prysutnosti pidozrilo] abo neznajomo] lgdyny ne varto ryzykuvaty j vidstavlqty wyt. ❒ S\ohodni potysk livog rukog — ce vyqv prynaleΩnosty do bratstva skavtiv svitu.

28


03 Plastova symwolika

12/17/08

11:48 PM

Page 9

3

Wo znaçyt\ SKOB? ❒ Skob — ce ptax, orel. Skob biloxvostyj, po latyns\komu Pandion haliaetus, Ωyve bilq velykyx vod. Plastuny pryjnqly joho qk svij symvol.

Symvoly Obraznymy symvolamy plastovyx prykmet opysanyx u klyçi [ dubovyj lystok, plid/qhody çervono] kalyny, muxomor i blyskavka.

Dub — ce tverde (syl\ne) derevo, tomu joho lystok stav symvolom syly.

Qhidkamy kalyny stolittqmy prykraßuvaly vinky, volossq towo, tomu ce symvol krasy.

Muxomor — ce trijlyvyj hryb, qkoho treba vysterihatysq, tomu vin stav symvolom obereΩnosty.

Blyskavka udarq[ z velykog ßvydkistg, tomu vona symvol bystroty.

SYMVOLIKA

❒ Litery slova SKOB [ poçatkovymy literamy çotyr\ox sliv: “Syl\no, Krasno, ObereΩno, Bystro”. Plastove haslo nam nahadu[, wo my ma[mo buty syl\nymy umom i tilom, krasnymy dußeg, obereΩnymy u zadumax i plqnax, bystrymy u dumci j dilax.

29


03 Plastova symwolika

12/17/08

11:48 PM

Page 10

Sv. Grij › patron Plastu Sv. Grij Ωyv pry kinci tret\oho stolittq v Kapadoki] v Malij Azi]. Todi v Rymi panuvav imperator Diokletiqn, qkyj zaboronqv xrystyqns\ku viru. Sv. Grij buv xrystyqnynom i dobrym, xorobrym voqkom u ryms\komu vijs\ku. Oskil\ky vin ne zriksq svo[] viry, joho zamuçyly na smert\. Slava pro sv. Griq rozijßlasq po cilomu todißn\omu xrystyqns\komu sviti. Joho pam’qtaly qk oboroncq pravdy j dobra. V le©endi pro n\oho opovidaly, wo vin zabyv zmiq, qkyj vymahav lgds\kyx Ωertv. Cej zmij stav symvolom zla u zaxidnix kul\turax.

Myron Levyc\kyj

SYMVOLIKA

Vid davnix çasiv, rizni orhanizaci] vybyraly sobi patrona — istoryçnu postat\, qka bula zrazkom do nasliduvannq. Sv. Grij buv hidnyj nasliduvannq. Bahato orhanizacij molodi skavts\koho typu vybyraly joho qk patrona. V ukra]ns\kij istori], sv. Grij buv opikunom knqΩyx druΩynnykiv, odnym z opikuniv kozakiv ta deqkyx vijs\kovyx çastyn 20-ho stolittq (napr. Siçovyx Stril\civ). Joho postat\ ob’[dnu[ v sobi idealy plastuna, v’qΩe nas z ukra]ns\kymy tradyciqmy j odnoçasno [dna[ nas iz skavtamy inßyx narodiv.

30


12/17/08

11:48 PM

Page 11

Plastovi ceremoniqly Plastuny perevodqt\ rizni ceremoniqly. Os\ pryklad nahod, de ceremoniql potribnyj: • perevedennq plastovo] prysqhy, • pryznannq stupeniv, • nadannq vidznaçennq, • zasnuvannq plastovoho hurtka, • perexid z odnoho uladu v druhyj, • posvqçennq kurinnoho praporu, • rannq j veçirnq molytva na tabori, • vidkryttq j zakryttq vatry, • vidkryttq j zakryttq svqt.

Pravyl\nyk vporqdu poda[ detali deqkyx rytualiv, qkyx plastuny dotrymugt\sq, napr., rannq j veçirnq molytva na tabori çy zbirky j zvity pry uroçystomu svqti (dyv. “Vporqd”). Deqki ceremoniqly magt\ vyrobleni tradyci], ale ti tradyci] inodi po-riznomu pryminggt\ u riznyx stanycqx çy kurenqx. Buvagt\ takoΩ ceremoniqly, qki plastuny tvorqt\ specyfiçno dlq dano] nahody, qk, napryklad, vidkryttq vatry.

3

SYMVOLIKA

03 Plastova symwolika

Do plastovyx ceremoniqliv potribno tvorço] uqvy. Woby ceremoniql buv uspißnym i mav baΩanyj efekt: ❒ potribno plqnuvannq j pidhotuvannq; ❒ stvorena atmosfera musyt\ pidxodyty do cili: bad\oryj poçatok — do veselo] vatry, serjoznyj pidxid — na uroçystu nahodu. Plastovi ceremoniqly çasto vyklykagt\ emocijnyj zv’qzok z plastovog orhanizaci[g i ]] idealamy. Efektyvnyj ceremoniql moΩe buty zovnißnim pobudnykom do korysnyx dil. (Opys odnoho ceremoniqlu dyv. “Dodatky”.)

31


03 Plastova symwolika

12/17/08

11:48 PM

Page 12

Plastove nazovnyctvo Deqki nazvy, qki vΩyva[mo v Plasti, poxodqt\ z ukra]ns\ko] istori], holovno, kozac\ko] doby. Os\ kil\ka prykladiv. Plastun – rozvidnyk (abo rozviduvaç), qkyj peresuva[t\sq plazom na Ωyvoti. ❒ Rozvidnyky diqly holovno u vijs\ku, koly potribno bulo proslidyty sytuacig na voroΩij terytori]. Kozaky nazyvaly plastunamy osoblyvi pixotni çastyny Çornomors\koho ta Kubans\koho Kozac\koho Vijs\ka. Ci çastyny dobrovol\civ buly storoΩamy v oçeretax i plavnqx. Vony rozviduvaly pozyci] protyvnykiv. ❒ OsnovopoloΩnyky Plastu pryjnqly slovo plastun qk synonim anhlijs\koho slova skavt (scout).

SYMVOLIKA

Kurin\ ❒ Istoryçno • ce okrema çastyna zaporiz\koho vijs\ka; • Ωytlo kozakiv, wo skladaly taku çastynu vijs\ka. ❒ U Plasti • ce okrema çastyna gnakiv, gnaçok, starßyx plastuniv, plastunok abo senioriv; • Ωytlovyj budynok dlq molodi na plastovij oseli. Kiß ❒ Istoryçno • u Ky]vs\kij Rusi v XI – XIII st. — ce vijs\kovyj tabir; • v XIU — XUIII st. na Zaporiz\kij Siçi — fortecq v qkij Ωyly kozaky. ❒ U Plasti • ce orhanizacijna çastyna plastuniv abo plastunok. Kolys\ tvoryly kiß novaky i gnaky abo novaçky i gnaçky. Teper dekudy kureni gnaçok tvorqt\ kiß gnaçok a kureni gnakiv — kiß gnakiv a dekudy novactvo i gnactvo razom tvoryt\ kiß. KoΩnyj kraj rißa[, xto vxodyt\ u kiß. Koßovyj ❒ Istoryçno • ce providnyk abo otaman koßa, osoblyvo na Zaporiz\kij Siçi. ❒ U Plasti • koßovyj — ce providnyk koßa, • koßova — providnycq koßa.

32


12/17/08

11:48 PM

Page 13

Starßyna ❒ Istoryçno • ce zahal\na nazva osib, wo maly urqdovi posady v ukra]ns\komu kozac\komu vijs\ku ta v administraci] het\mans\ko] derΩavy u 1648 – 1781 rr. ❒ U Plasti • ce slovo oznaça[ provid. (Napr. stanyçna starßyna — ce stanyçnyj provid, qkyj vybyragt\ starßi plastuny j seniory dano] stanyci.) Bulava • ce palycq z kuleg na odnomu kinci. ❒ U knqΩyx çasax bulavu vΩyvaly qk zbrog; u kozac\kyx çasax — qk symvol vlady. (Lyße koßovyj abo het\man nosyv bulavu.) ❒ U Plasti bulava — ce provid, abo çastyna provodu, napr., bulava na tabori abo Holovna Plastova Bulava, qku vybyragt\ dele©aty kra]v na zborax KUPO. Bulavnyj, bulavna ❒ Za kozac\kyx çasiv, bulavnyçyj zberihav bulavu otamana. ❒ V Plasti bulavni [ çlenamy HPB iz specyfiçnog vidpovidal\nistg, napr., Holovnyj Bulavnyj Uladu Plastuniv Gnakiv.

3

SYMVOLIKA

03 Plastova symwolika

33


03 Plastova symwolika

12/17/08

11:48 PM

Odnostrij plastunky gnaçky

Vidznaky velyka sribna metaleva lileq na malynovomu wytyku prynaleΩnosty do kurenq prynaleΩnosty do hurtka taboriv, z’]zdiv, svqt vyßkolu vporqdnyka UPN vyßkolu Zolota Bulava gnac\kyx umilostej

SYMVOLIKA

VFV

• brunatna (bronzova) beretka (abo barvy vybrano] kurenem) • hucul\s\ka kosyçka • malynovyj wytyk ta sribna, metaleva plastova lileq • blgzka piskovo] barvy • brunatna (bronzova) spidnyçka • xustka barvy kurenq • obruçyk (ßlgfka) do xustky • brunatnyj (bronzovyj) ßnur • svystok, pryv’qzanyj do obox • • •

34

kinciv ßnurka, vklada[t\sq do livo] kyßeni blgzky ßkirqnyj, brunatnyj (bronzovyj) poqs brunatni (bronzovi) pidkolinka brunatni (bronzovi) ßnurovani piv-çerevyky abo çerevyky na nyz\kyx zakablukax.

Page 14


12/17/08

11:48 PM

Page 15

Odnostrij plastuna gnaka

3

Vidznaky velyka sribna metaleva plastova lileq na malynovomu wytyku mala sribna metaleva plastova lileq na malynovomu wytyku vidznaçennq plastovoho stupenq dilovodstva (hurtkovyj abo kurinnyj) vporqdnyka roq

• • • • • • • • • • •

beretka barvy vybrano] kurenem malynovyj wytyk ta sribna metaleva plastova lileq zelena soroçka xustka barvy kurenq obruçyk (ßlgfka) do xustky zelenyj ßnurok svystok, pryv’qzanyj do obox kinciv ßnurka, vklada[t\sq do livo] kyßeni soroçky zeleni ßtany ßkirqnyj, brunatnyj (bronzovyj) poqs pidkolinka barvy podibno], qk odnostrij çorni abo brunatni (bronzovi) ßnurovani piv-çerevyky abo çerevyky.

SYMVOLIKA

03 Plastova symwolika

35


03 Plastova symwolika

12/17/08

11:48 PM

Page 16

Plastovyj odnostrij ❒ Plastuny nosqt\ odnostrij, wob pidkreslyty, wo vony naleΩat\ do odni[] plastovo] sim’] j uvaΩagt\ sebe rivnymy. ❒ Odnostrij pryhadu[ plastunam pro ]xni plastovi povynnosti ta vyroblq[ poçuttq estetyky. ❒ Plastuny nosqt\ odnostrij pid ças plastovyx zanqt\: na sxodynax, zbirkax, svqtax, çasom na prohulqnkax ta na rannij ta veçirnij molytvi na tabori. V odnostroqx plastuny berut\ spil\nu uçast\ u BohosluΩbax abo nacional\nyx svqtax. Çastyny odnostrog

SYMVOLIKA

❒ Toçnyj opys plastovoho odnostrog poda[ okremyj pravyl\nyk. V cij knyΩci podano rysunok pidstavovoho odnostrog gnaka j gnaçky. Okrim narysovanyx çastyn, pravyl\nyk dozvolq[, na zarqdΩennq poodynokyx krajovyx plastovyx starßyn: • dovhi ßtany dlq xlopciv; • soroçky j blgzky z korotkymy rukavamy vlitku; • dlq gnaçok krajky zamist\ xustok i serdaky qk dodatkova çastyna odnostrog; • sportovyj strij. ❒ VaΩlyvo, wob odnostrij plastuna buv zavΩdy pravyl\nyj, tobto zhidnyj z obov’qzugçymy v Plasti prypysamy, i povnyj, tobto, wob ne brakuvalo poodynokyx çastyn. Plastuny dbagt\, woby odnostrij buv çystyj, oxajnyj, nezimnqtyj. ❒ Na danyj vystup vsi vdqhagt\ odnoridnu çastynu odnostrog, napr., vsi vdqhagt\ dovhi ßtany, koly xolodno, xoça korotki [ teΩ çastynog odnostrog. ❒ VaΩlyvog çastynog odnostrog [ plastovi vidznaky. Inßyx vidznak plastuny na odnostrog ne nosqt\.

Plastovi vidznaky ❒ V Plasti [ rizni rody vidznak. Toçnyj opys vidznak, i de ]x treba nosyty, moΩna znajty u pravyl\nyku pro vidznaky. Tut podanyj spysok rodiv vidznak i deqki pryklady. ❒ Plastuny nosqt\ plastovi vidznaky lyße na odnostrog, z odnym vynqtkom — miniqtgrnu plastovu lileg moΩna nosyty z livo] storony hrudej zvyçajnoho odqhu.

36


03 Plastova symwolika

12/18/08

4:01 AM

Page 17

3

Vidznaky prynaleΩnosty do Plastu

❒ V UPN — orlqtko.

37mm - 1-1/2”

28mm - 1-1/8”

Bil\ßa metaleva lileq sribno] barvy nosyt\sq na wytyku na nakryttg holovy. Menßa lileq nosyt\sq na wytyku na odnostrog. Barva wytyka [ malynova v UPG, zelena v USP i brunatna (bronzova) v UPS.

SYMVOLIKA

❒ V UPG, USP i UPS plastova lileq.

22mm - 7/8” 31mm - 1-1/4”

Vidznaky prynaleΩnosty do z’[dnan\ ❒ V UPN — vidznaky prynaleΩnosty do roq i hnizda. ❒ V UPG vidznaky prynaleΩnosty do kurenq j hurtka.

❒ V USP i UPS — vidznaka kurenq.

37


03 Plastova symwolika

12/17/08

11:48 PM

Page 18

Vidznaky plastovyx stupeniv V UPN — vidznaky Ωovtodzgba, gnoho orlqty, orlqty.

V UPG

pryxyl\nyka, pryxyl\nyci,

SYMVOLIKA

skoba hrebcq, virlyci hrebcq,

uçasnyka, uçasnyci,

rozviduvaça, rozviduvaçky,

skoba observatora, virlyci observatora,

skoba, virlyci,

het\mans\koho skoba, het\mans\ko] virlyci.

V USP — starßoho plastuna çy starßo] plastunky. V UPS — seniora pryxyl\nyka, seniora praci, seniora dovir’q, seniora kerivnyctva.

Vidznaky plastovyx dosqhnen\ V UPN — vidznaky ihrovyx komleksiv otroka, dΩury, zviduna; vidznaky novac\kyx umilostej, V UPG

vidznaky gnac\kyx umilostej i vidznaka fizyçno] vpravnosty.

38


03 Plastova symwolika

12/17/08

11:48 PM

Page 19

3

Vidznaky plastovyx vyßkoliv V UPG i USP vidznaka fizyçno] vpravnosty Vidznaka stupenq kadry vyxovnykiv — vporqdnyka roq, hnizdovoho, vporqdnyka hurtka, zv’qzkovoho.

Zolota Bulava,

Lisova Íkola,

Íkola Bulavnyx.

Vidznaky plastovyx dilovodstv Ci vidznaky nosqt\sq na livij kyßeni soroçky odnostrog.

SYMVOLIKA

Vidznaky vyßkil\nyx taboriv

❒ V UPN — rojovoho, rojovo] — pasky sribno] barvy. ❒ V UPG — hurtkovoho, hurtkovo] — pasky sribno] barvy; kurinnoho, kurinno] — pasky zoloto] barvy. ❒ V USP i UPS — kurinnoho, kurinno] — pasky zoloto] barvy. ❒ Zastupnyka rojovoho, rojovo] — pasok sribno] barvy. ❒ Zastupnyka hurtkovoho, hurtkovo] — pasok sribno] barvy. ❒ Çleniv kurinnyx provodiv — pasok zoloto] barvy.

39


03 Plastova symwolika

12/17/08

11:48 PM

Page 20

Vidznaky çleniv plastovyx starßyn Ci vidznaky nosqt\sq nad livog kyßeneg soroçky odnostrog.

SYMVOLIKA

❒ Çleniv Stanyçno] Starßyny — pasky sribno] barvy. ❒ Çleniv Krajovo] Plastovo] Starßyny — pasky zoloto] barvy.

❒ Çleniv Holovno] Plastovo] Bulavy — pasky zoloto] barvy.

Holovy

Holovy

Çleniv vidpovidal\nyx za UPN, UPG, USP, UPS.

Holovnyx Bulavnyx UPN, UPG, USP, UPS.

Çleniv starßyny.

Çleniv Holovno] Plastovo] Bulavy.

Çleniv bulav referentiv abo komendantiv.

Spivrobitnykiv çleniv Holovno] Plastovo] Bulavy.

Vidznaky z riznyx nahod Taboriv, z’]zdiv, svqt towo. (Ci vidznaky nosymo protqhom dvox rokiv vid dano] podi].)

40


Plastova dyhovnist

12/18/08

1:09 AM

Page 1

VYQVY PLASTOVO} DUXOVOSTY

4

Vartosti Svqta Tradyci] Vyqvy duxovosty Plast postav u suspil\stvi, v qkomu perevaΩaly ukra]ns\ki xrystyqns\ki virovyznannq. Qk naslidok c\oho, deqki praktyky ta çastyny plastovo] prohramy [ pov’qzani z praktykamy ta obrqdom tyx virovyznan\. Ce ne vyklgça[ moΩlyvosti, wo plastuny inßoho virovyznannq z inßym obrqdom moΩut\ stvoryty inßi praktyky çy prohramy dlq svo]x hrup.

DUXOVIST|

04

41


04

Plastova dyhovnist

12/18/08

1:09 AM

Page 2

Qk plastuny j plastunky molqt\sq Na tabori molytvog rozpoçynagt\ i zakinçugt\ den\ Wodnq vranci, pislq vstavannq, ruxanky ta vporqdkuvannq ßater, uves\ tabir zbyra[t\sq, zvyçajno v odnostroqx, na molytvu. Pislq oformlennq v lavax i zvitu (dyv. “Vporqd”) proxodyt\ molytva. Najçastiße, ce vidspivannq molytvy “Carg Nebesnyj”. Wojno pislq molytvy, xorunΩi pidtqhagt\ prapory j perevodqt\ reßtu prohramy. Uveçori, ostann[ zanqttq pered pidhotovkog do spannq — ce molytva. Zvyçajno — ce vidspivannq molytvy “Otçe Naß” na melodig, wo my nazyva[mo plastovog. Molytva moΩe vidbuvatysq na zbirci v lavax, abo pry kinci vatry çy vohnyka, dovkruhy vohng. Pislq “Otçe Naß”, trymagçys\ za ruky, plastuny we zakinçugt\ den\ korotkog pisneg “Niç vΩe jde, ... Z namy Boh”.

DUXOVIST| 42

Koly razom ]dqt\ Tradycijno, koly plastuny j plastunky razom ]dqt\, vony spil\no xrestqt\sq pered ]dog i pislq ]dy. Ce starodavnij ukra]ns\kyj zvyçaj. Çasom plastuny j plastunky takoΩ vidmovlqgt\ indyvidual\no svog tyxu molytvu. Na z¤]zdax abo svqtax Tak qk den\ na tabori, tak samo vsi oficijni z’]zdy ta svqta plastuny j plastunky poçynagt\ i kinçagt\ molytvog, najçastiße pisneg “Carg Nebesnyj,” “Otçe Naß” abo “BoΩe Velykyj”.


Plastova dyhovnist

12/18/08

1:09 AM

Page 3

Otçe naß, Otçe naß, Otçe naß!

4

DUXOVIST|

04

Otçe naß, Otçe naß, Otçe naß, Ty, kotryj [sy na nebi, Nexaj svqtyt\sq im’q Tvo[, Otçe naß! Nexaj pryjde carstvo Tvo[, Nexaj bude volq Tvoq, Qk na nebi tak i na zemli, Otçe naß! Xlib wodennyj naß, daj s\ohodni nam I prosty nam provyny naßi, Qk i my ]x prowa[mo DovΩnykam naßym. Otçe naß, Otçe naß, Otçe naß! I ne vvedy nas u spokusu Ale izbavy nas vid lukavoho, Otçe naß!

43


04

Plastova dyhovnist

12/18/08

1:09 AM

Page 4

Qk u Plasti vidznaçagt\ Rizdvo Kolqda U rizdvqnyj ças plastovi hurtky vidvidugt\ z kolqdog domy svo]x bat\kiv, rodyçiv, pryqteliv i susidiv. Hurtky hotugt\sq do kolqdy: vyvçagt\ kolqdky j vinßuvannq, roblqt\ zvizdu, a çasom i pidhotovlqgt\ vertep. Holovna cil\, çomu plastuny xodqt\ z kolqdog, ce ta, wob za starym ukra]ns\kym zvyça[m vitaty rodynu, druziv, hromadu radisnog pisneg Rizdva Xrystovoho. Pry cij nahodi plastuny zbyragt\ poΩertvy na potreby plastovo] orhanizaci] a dekudy, za rißennqm stanyci abo KPS, na qkus\ dobrodijnu cil\ (napryklad potreby syrit). Ale koly xtos\ ne moΩe (abo ne xoçe) Ωertvuvaty hrißmy za kolqdu, joho ne treba zobov’qzuvaty. (Pryklad orhanizuvannq kolqdy – dyv. “Dodatky” )

Plastova Sviçeçka

DUXOVIST| 44

Zvyçaj Plastovo] Sviçeçky poçavsq v diqspori v 1950-omu roci. Plastuny po cilomu sviti duxovo ob’[dnuvalysq, zapalyvßy symvoliçnu “sviçeçku” v toj Ωe ças, koly v Ukra]ni sxodyla perßa zirka i poçynavsq Svqtveçir. Z çasom plastuny minqly ças zustriçi, ale tradyciq “zapalgvannq sviçeçky” prodovΩuvalasq. Do s\ohodni, v bahat\ox stanycqx plastuny sxodqt\sq razom i spil\no zapalggt\ “sviçeçku” qk symvol duxovo] zluky vsix plastuniv z ukra]ns\kym narodom. Korotka prohrama nada[ svqtoçnyj nastrij, a zustriç plastovo] rodyny da[ nahodu sobi vza[mno pobaΩaty veselyx svqt, a hurtkam ostatoçno pereviryty plqny wodo vidvidyn domiv z kolqdog. U deqkyx stanycqx Plastova Sviçeçka ma[ inakßu formu. (Pryklad prohramy tradycijno] Plastovo] Sviçeçky dyv. “Dodatky”.)


Plastova dyhovnist

12/18/08

1:09 AM

Page 5

Qk robyty rizdvqnu zvizdu UΩyvaty tverdyj papir, tonki dowynky, dykt towo. Narysuvaty dva kvadraty, a todi menße j bil\ße kolo. Todi narysuvaty bil\ßi trykutnyky, a na kinec\ menßi tak, qk na rysunku. Zvizda j kola moΩut\ buty abo z odnoho kuska abo z okremyx, zluçenyx razom.

4

Prykrasy Na male kolo daty ikonu, xrest abo zvizdu. Na velyke moΩna daty vyßyvanyj uzir, kolosky pßenyci, ziroçky, blyskuçyj poroßok, zoloti drotyky, dzvinoçky, pomal\ovani patyçky abo solomky, bilu vatu towo. Prykripyty do harnoho, derev’qnoho derΩaka.

DUXOVIST|

Kol\ory Male j velyke kolo — temno syn[. Velyka zvizda — Ωovta abo zolota. Mala zvizda — sribna abo bila. VΩyvaty farby, kol\orovyj abo blyskuçyj papir abo polotno.

sm

sm

04

sm

sm .

sm

45


04

Plastova dyhovnist

12/18/08

1:09 AM

Page 6

Qk u Plasti vidznaçagt\ Velykden\ Stijka pry BoΩomu Hrobi U deqkyx stanycqx, plastuny j plastunky v odnostroqx vidbuvagt\ stijku pry “BoΩomu Hrobi” v cerkvi svoho virovyznannq. Do tako] stijky plastuny j plastunky pidhotovlqgt\sq: vyvçagt\ znaçennq stijky ta vidpovidnu povedinku. Pid ças stijky plastovi providnyky magt\ nahlqd nad pravyl\nym çerhuvannqm (zminy stijky).

Pryklad pysanky "Çorne More" z Xersonwyny. Xvylqstyj ornament “bezkoneçnyk” symvolizu[ viçnist\ duxovoho Ωyttq. Cej ornament rozpovsgdΩenyj u pysankax riznyx çastyn Ukra]ny; u deqkyx pysankax vystupa[ qk dominugçyj element.

DUXOVIST|

Pysannq pysanok Tradycijno, qjce — ce symvol vesnqnoho probudΩennq zemli. Dlq xrystyqn (ta virugçyx deqkyx inßyx relihij) — ce symvol novoho duxovoho Ωyttq. Pered Velykodnem plastuny j plastunky pyßut\ pysanky j vyvçagt\ symvoliku na tradycijnyx pysankax.

Plastove svqçene Wob spil\no vidsvqtkuvaty Velykden\, moΩna zorhanizuvaty “Plastove svqçene” — spil\nyj obid abo perekusku dlq plastuniv, bat\kiv ta pryqteliv.

46


Plastova dyhovnist

12/18/08

1:09 AM

Page 7

4

Ha]vky i stavlennq veΩ U Velykodnij ças, vsi zbyragt\sq na majdani bilq cerkvy abo v cerkovnij zali i vyvodqt\ ha]vky, stavlqt\ veΩi i provodqt\ ihry j zabavy. We pered Velykodnem plastuny j plastunky u stanyci vyvçagt\ ha]vky ta vpravlqgt\ stavlennq veΩ.

Pryklad ha]vky Kryvyj tanec\: cq vesnqnka-ha]vka ma[ duΩe bahato variqntiv i zaspiviv, qki poxodqt\ z riznyx ukra]ns\kyx zemel\. Poxodyt\ vona we z davnix doxrystyqns\kyx çasiv. MoΩlyvo, ce bula çastyna rytualiv, pov’qzanyx z todißnimy relihijnymy svqtkuvannqmy. Starodavnq pisnq ma[ slova: “Kryvoho tancg jdemo, kincq mu ne znajdemo: to vhoru, to vdolynu, to v ruΩu, to v kalynu.”Cq pisnq symvolizu[ i “rux” soncq po nebi (to sxodyt\ sonce, pidijma[t\sq “vhoru”, to zaxodyt\ “vdolynu”); i zminu pir roku (“to v ruΩu to v kalynu”); i narodΩennq, Ωyttq ta smert\. Rytm Ωyttq povtorq[t\sq, nemov vinec\ bez kincq (“kincq mu ne znajdemo”).

DUXOVIST|

04

Do c\oho zmistu xrystyqny pizniße dodaly svij zmist: Xrystos svo[g smertg podolav smert\ i zdobuv dlq nas viçne Ωyttq. Na Velykden\ xrystyqny svqtkugt\ nove duxove Ωyttq, vinok abo kolo symvolizu[ viçne Ωyttq. Ha]vka, wo tut pomiwena, poxodyt\ z çasiv pislq kripaççyny: lgdy radily novym, vil\nym Ωyttqm pislq skasuvannq kripaççyny. (“Teper nam qhilka myla, vΩe sq panwyna skinçyla.”)

Kryvyj tanec\

My kryvoho tancg jdemo, . . . .2r My v nim kincq ne znajdemo, . .2r Ani kincq, ani ladu, . . . . . . . . . . .2r Ne piznaty, kotra zzadu . . . . . . .2r Ty syvaq zozulen\ko, . . . . . . . . .2r

Zakuj Ωe nam veselen\ko! . . . . .2r Ty todi nam zakuvala, . . . . . . . . .2r Qk panwyna dqkuvala . . . . . . . .2r Teper nam qhilka myla, . . . . . . .2r VΩe sq panwyna skinçyla . . . ..2r

47


04

Plastova dyhovnist

12/18/08

1:09 AM

Page 8

Qk u Plasti plekagt\ ukra]ns\ki tradyci] Pid ças svo[] prohramy gnaky i gnaçky: ❒ vyvçagt\ narodni pisni, ❒ vyvçagt\ narodne mystectvo, ❒ perevodqt\ “scenky” z elementamy ukra]ns\kyx tradycij, ❒ obxodqt\ deqki tradycijni svqta. (ZauvaΩennq: Vsi podani daty [ za starym cerkovnym kalendarem).

Plastovyj 'mykolajko' Den\ sv. Mykolaq prypada[ na 19 hrudnq. Des\ u toj ças do plastuniv i plastunok u stanyci abo v kureni, çasom, pryxodyt\ “mykolajko” abo najçastiße “anhelyk” ta “çortyk” i vony rozdagt\ “plastovi darunky”. Ce zavΩdy vesele svqto, povne plastovoho humoru, ale z uvahog, wob nikoho ne obrazyty.

Malanka

DUXOVIST|

Novoriçne svqto Malanky prypada[ 13-ho siçnq. Ce svqto dijßlo do nas z hlyboko] davnyny, z peredxrystyqns\kyx çasiv. U davnynu novyj rik — ce bulo velyke relihijne j hromads\ke svqto. Novoriçni svqta vvaΩalysq çarivnym çasom, koly probudΩuvalasq j stavala nebezpeçnog vsilqka neçysta syla. U veçir Malanky divçata j xlopci zbyralysq j veselylysq — wedrivkamy, pisnqmy, muzykamy, tancqmy ta smaçnog veçereg. V toj veçir plastuny j plastunky vlaßtovugt\ zabavy z muzykog ta tancqmy.

Andri]vs\kyj veçir Xrystyqns\ke svqto svqtoho Andriq prypada[ 13 hrudnq. Pered xrystyqns\kymy çasamy v tij pori naßi predky svqtkuvaly Kalytu — svqto pidboru pary. Naßi predky viryly, wo v den\ Kalyty, a holovno niççg, xodyt\ boh molodeçoho wastq, boh koxannq, boh odruΩennq, boh lgbovy. Xlopci j divçata spivaly pisni, wo maly mahiçnu sylu, woby pryvernuty sobi paru, pryxylyty dobru dolg. Kolyßni relihijni rytualy perejßly z çasom v ihry/voroΩby u naveçir’q sv. Andriq. Plastuny ne virqt\ u peredbaçennq voroΩby, ale Andri]vs\kyj veçir — ce nahoda navçytys\ pro tradyci] ukra]ns\koho voroΩinnq i zabavytysq u hurti xlopciv i divçat.

48


Plastova dyhovnist

12/18/08

1:09 AM

Page 9

Pryklady hadan\-voroΩin\ andri]vs\kyx veçernyc\ ❒ Stavlennq dvox sviçok Stavyt\sq dvi sviçky, odnu proty druho]. Divçyna, wo ]j voroΩyt\sq, zlehka torka[t\sq vkazivnymy pal\cqmy obox sviçok. Sviçky zapalggt\ i vony horqt\ qkyjs\ ças. Qkwo sviçky pryxylylysq odna do odno], ce oznaça[, wo divçyna iz svo]m mylen\kym poberut\sq, qkwo sviçky poxylqt\sq v rizni storony, para ne poberet\sq.

4

❒ Vylyvannq vosku Roztoplggt\ visk i xlopec\ abo divçyna ll[ joho na xolodnu vodu. Na poverxni vody utvorggt\sq riznomanitni fi©ury. Prysutni uvaΩno pryhlqdagt\sq do cyx fi©ur i vhadugt\ majbutn[ tyx, wo vylyvaly sobi visk: bahatstvo, skore odruΩennq, neduha, zrada towo. ❒ Çy do pary.. Z pryhotovleno] kupky berut\ Ωmeng palyçok i raxugt\. Koly vyxodyt\ do pary, to j divçyna (çy xlopec\) matyme paru; koly ne do pary, to divçyna (çy xlopec\) ne znajde sobi pary.

Svqto Ivana Kupala ❒ Xrystyqns\ke svqto sv. Ivana Xrestytelq prypada[ 7 lypnq, ale kupal\s\ki tradyci] poçalysq we v doxrystyqns\ki çasy, koly lgdy oboΩaly sylu pryrody j uvaΩaly, wo vohon\ i voda oçywugt\ vid vplyviv zlyx syl. ❒ Ce svqto vidbuvalosq, koly sonce pidijmalosq najvywe nad zemleg, davalo najbil\ße tepla j svitla, vyqvlqlo svog najvywu “çudodijnu sylu” dlq roslynnoho j tvarynnoho svitu ta dlq lgdyny. Kupala uvaΩaly boΩestvom, a osoblyvo bohom koxannq. ❒ Çasto plastova molod\ orhanizu[ svqto Kupala u naveçir’q xrystyqns\koho svqta. Gnaky i gnaçky vyvçagt\ kupal\s\ki pisni ta perevodqt\ tradycijni ihry-rytualy. Xoç s\ohodni plastuny ne virqt\ u boΩestvennu sylu pryrody, kupal\s\kymy pisnqmy ta rytualamy vony vyslovlggt\ vselgds\ki mri] pro koxannq ta lgbov Ωyttq j pryrody.

DUXOVIST|

04

49


04

Plastova dyhovnist

12/18/08

1:09 AM

Page 10

Pryklad gnac\koho svqta Kupala Uden\ xlopci j divçata roblqt\ “Marenu” (podobu Ωinky) z solomy i budugt\ vohnyky; divçata pletut\ vinky. Kolys\ viryly, wo v kvitax perebuvagt\ dobri duxy, a vinok — symvol wastq, doli, koxannq, odruΩennq, uspixu, dobrobutu. Pid veçir divçata, u vinkax, z pisnqmy, jdut\ do riçky. Cej poxid moΩe buty z xorovodamy. Tam na nyx çekagt\ xlopci. Pid spiv toplqt\ “Marenu” — symvol zla. Divçata kydagt\ vinky v riçku i vidçytugt\ “svog dolg”: qkwo vinok plyve — bude dolq, qkwo potone — nedolq. Xlopci steΩat\ za vinkamy i z vody vytqhagt\ vinok “mylo]”. Vsi sparovani jdut\ do vohnyka i pary pereskakugt\ çerez vohon\. Kolys\ viryly, wo vohon\ oçystyt\ i vidvede bidu abo neçystu sylu.

DUXOVIST|

Kolys\ viryly, wo kupal\s\ka niç, naveçir’q svqta Kupala, – ce çarivna niç. U cg niç wastq lgds\ke xodylo po zemli, roslyny j tvaryny “hralysq”, a vsi temni j neçysti syly blukaly. U cg niç lgdyna mohla znajty “kvitku wastq”. Ale cg kvitku znaxodyla lyße spravΩnq, povnocinna lgdyna: idejna, smilyva, z syl\nog voleg, povna syl i vidvahy, bo temni syly spokußaly ]] na koΩnomu kroci. Vyxodyt\, wo cq “kvitka wastq” – ce samopiznannq, udoskonalennq, piznannq Ωyttq j pryrody, ta sluΩinnq vysokij ide]: prqmuvannq lgdstva do wastq.

Hej na Ivana

Hej, na Ivana, hej, na Kupala, hej, hej, hej; Krasna divçyna doli ßukala, hej, hej, hej, Doli ßukala, vinoçok vyla, hej, hej, hej, Dali vodog joho pustyla, hej, hej, hej. Poplyn\ vinoçku, po bystrij xvyli, hej, hej, hej, Poplyn\ pid xatu, de Ωyve mylyj, hej, hej, hej. Poplyv vinoçok doli vodog, hej, hej, hej. Serce divçyny zabrav z sobog, hej, hej, hej.

50


Plastova dyhovnist

12/18/08

1:09 AM

Page 11

4 Inßi svqta Pid ças taboru dekoly prypada[ Svqto Spasa, PreobraΩennq Hospoda, 19 serpnq. Todi plastuny j plastunky pryhotovlqgt\ koßyky z sadovynog (tobto qbluka, hrußky towo) do svqçennq. Çasom u serpni, plastuny j plastunky orhanizugt\ “obΩynky”, svqto z nahody zakinçennq Ωnyv. Vony spivagt\ obΩynkovi pisni, vyvodqt\ xorovody j pletut\ vinok z pßenyci. Ce svqto pokazu[ istorig j davni ukra]ns\ki tradyci]. Ci zvyça] moΩna perevodyty na vatri kurenq abo na svqti dlq bat\kiv çy inßyx hostej.

DUXOVIST|

04

Tradyci] kureniv V UPG patron kurenq — postat\ z ukra]ns\koho mynuloho, napr., Lesq Ukra]nka, knqhynq Ol\ha, Marusq Çuraj, Hryhorij Skovoroda, Dmytro Bajda Vyßnevec\kyj, Svqtoslav Zavojovnyk. Kurin\ pleka[ pisni j zvyça], povq’zani z dobog i Ωyttqm svoho patrona. Kureni USP i UPS takoΩ plekagt\ rizni tradyci] i zvyça], pov’qzani z ]xnim im’qm abo cillg. Napryklad, kurin\ “Çornomorci” pleka[ tradyci] ukra]ns\kyx moreplavciv; kurin\ “Hryhora Orlyka” orhanizu[ “Orlykiqdu”. Rizni kureni tvorqt\ rytualy, na osnovi ukra]ns\kyx vesil\nyx zvyça]v, na vesillq svo]x çleniv.

51


04

Plastova dyhovnist

12/18/08

1:09 AM

Page 12

Qk u Plasti svqtkugt\ nezaleΩnist\ Ukra]ny Plastuny j plastunky zavΩdy viryly, wo ukra]ns\kyj narod moΩe najkrawe rozvyvatysq u svo]j derΩavi j u Plasti plekaly ideg derΩavno] samostijnosty.

DUXOVIST| 52

Donedavna, Den\ Samostijnosty buv 22 siçnq i vidznaçuvav proholoßennq nezaleΩnosty Ukra]ns\ko] Narodno] Respubliky v 1918 roci j proholoßennq Sobornosty, tobto zluky ukra]ns\kyx zemel\, u 1919 roci. Deqki stanyci takoΩ vidznaçagt\ datu 1-ho lystopada 1918 r., proholoßennq Zaxidn\o] Ukra]ns\ko] Narodno] Respubliky. U cej den\ orhanizugt\ “Lystopadovyj marß” — miΩhurtkove marßove zmahannq po misti abo v parku. Vid 1991 roku, my vidznaça[mo 24 serpnq qk Den\ NezaleΩnosty Ukra]ny. Vidznaça[mo joho po-riznomu, zaleΩno vid obstavyn — çasom ce kurinne svqto, çasom stanyçne, çasom plastuny v odnostroqx berut\ uçast\ u hromads\kyx svqtax. VaΩlyvo, woby plastova molod\ zrozumila znaçennq samostijnosty dlq ukra]ns\koho narodu ta joho kul\tury.


12/18/08

1:20 AM

Page 1

5

ISTORIQ PLASTU

DΩerela

Ukra]ns\kyj Plast Ukra]ns\kyj skavts\kyj rux

Spadwyna

Plastun — skavt

Spomyny

Slova plastun i skavt — synonimy. Skavt v anhlijs\kij movi — rozvidnyk (rozviduvaç). Kozaky nazyvaly rozviduvaça — plastunom. OsnovopoloΩnyky Plastu vykorystaly ce istoryçne slovo dlq çleniv svo[] orhanizaci]. Orhanizaciq Plast postala v 1911 roci na zaxidnix ukra]ns\kyx zemlqx, holovno v Halyçyni. Okremi hrupy ukra]ns\ko] molodi, qki plekaly skavts\ki (skavtovi) idealy, poqvylysq v riznyx çastynax Ukra]ny j sered emihrants\kyx hromad kruhom svitu. Vony nazyvaly sebe po-riznomu, to plastunamy, to skavtamy. I plastuny, i skavty viryly j virqt\ u skavts\ki idealy: rozvytok lgdyny, plekannq xarakteru, pomiç druhomu ta dobrodijnu pracg dlq suspil\stva, dlq bat\kivwyny.

ISTORIQ

05 istoria

53


05 istoria

12/18/08

1:20 AM

Page 2

Svitovyj skavtin© Poçatok v Anhli] Robert Bejden-Pavel, “Bi-Pi”, buv britans\kym heneralom pid ças burs\ko] vijny 1899-1902 rr. Todi vin perekonavsq, wo molod\ zdibna nadzvyçajnyx vçynkiv, ale potrebu[ idejno] ta praktyçno] pidhotovy. Koly Bi-Pi povernuvsq do Anhli], vin pokynuv vijs\kovu sluΩbu j zanqvsq vyxovannqm molodi. Na pidstavi vlasnoho vijs\kovoho dosvidu, doslidΩen\ nad tradyciqmy vyxovannq v riznyx kra]nax svitu j spostereΩen\ v Anhli], wo xlopci magt\ pryrodnyj hin tvoryty hurtky, Bi-Pi stvoryv systemu samovyxovannq, qku opysav v knyΩci “Skavtin© dlq xlopciv” (1908).

Svitovyj rux Z Anhli], Skavtin© duΩe ßvydko poßyryvsq po bahat\ox kra]nax svitu j stav svitovym ruxom. KoΩna kra]na perebyra[ metodu j zahal\ni naprqmni Skavtin©u ta nada[ cij orhanizaci] svo[ridnoho nacional\noho zmistu.

ISTORIQ

U 1920 r. nacional\ni skavtovi orhanizaci] stvoryly miΩnarodnu spilku, zvanu: MiΩnarodna Konferenciq Bojskavts\koho Ruxu. Konferenciq vidbuva[t\sq koΩnyx dva roky, a miΩ ]] zasidannqmy di[ vybranyj neg Svitovyj Komitet. Dilovym sekretariqtom [ Svitove Skavts\ke Bgro. Wo çotyry roky vidbuvagt\sq svitovi z']zdy skavtiv — DΩembori. Perße bulo v 1920 r. Spoçatku, v bil\ßosti kra]n, divçata tvoryly svog vlasnu okremu orhanizacig pobudovanu na tyx samyx zasadax wo skavty. Zçasom, deqki skavts\ki orhanizaci], napryklad, francuz\ka j nimec\ka, oxopyly j xlopciv i divçat. S\ohodni, v deqkyx kra]nax divçata j xlopci tvorqt\ spil\nu orhanizacig, v inßyx vony tvorqt\ lyße deqki spil\ni çastyny, napryklad, spil\ne novactvo j okreme gnactvo, a v deqkyx vony tvorqt\ zovsim okremi orhanizaci]. Do Plastu divçata j xlopci naleΩaly vid samoho poçatku. (Na cij storinci [ vidznaky : Britani], Svitovo] Orhanizaci] Skavts\koho Ruxu i Svitovo] Asociqci] Ìidiv i Skavtok.)

54


12/18/08

1:20 AM

Page 3

Etapy istori] Plastu Perßyj etap (1911-1920 rr.) Poçatok V Halyçyni

5

V 1911 r. u L\vovi, d-r Oleksander Tysovs\kyj (“Drot”), Petro Franko ta Ivan Çmola zasnuvaly perßi plastovi hurtky. OsnovopoloΩnyky Plastu buly perekonani, wo ukra]ns\komu narodovi potribna molodeça orhanizaciq, podibna do anhlijs\koho skavtin©u. Drotiv hurtok pry Akademiçnij Himnazi] u L\vovi sklav plastovu prysqhu 12 kvitnq 1912 r. Ce buv oficijnyj poçatok Plastu. V 1913 r. vidbuvsq perßyj z']zd predstavnykiv plastovyx hurtkiv u L\vovi, na qkomu stvoreno Orhanizacijnyj Plastovyj Komitet. U tomu Ω roci, pid provodom Çmoly, vidbuvsq perßyj plastovyj mandrivnyj tabir. Do 1914 r. xlop'qçi j divoçi plastovi viddily isnuvaly v Halyçyni pry vsix ukra]ns\kyx i bahat\ox pol\s\kyx himnaziqx (serednix ßkolax, sebto 5-12 klqsax), de buly uçni ukra]nci.

Plastuny v ukra]ns\komu suspil\stvi Vid poçatku isnuvannq Plastu, plastuny vklgçalysq v taki akci] ukra]ns\koho suspil\stva, qki vony vvaΩaly korysnymy dlq rozvytku ukra]ns\koho narodu j zdobuttq nezaleΩno] ukra]ns\ko] derΩavy. Do Perßo] Svitovo] Vijny ukra]ns\ki zemli buly rozdileni: sxidnq çastyna bula pid cars\kog Rosi[g, a zaxidnq çastyna pid Avstro-Uhorwynog. Naprykinci Perßo] Svitovo] Vijny, qka poçalasq v 1914 roci, ukra]nci stvoryly svog samostijnu derΩavu. U 1918 roci proholoßeno Ukra]ns\ku Narodnu Respubliku v Ky[vi j Zaxidng Ukra]ns\ku Narodnu Respubliku u L\vovi. U 1919 roci ci dvi respubliky z'[dnalysq. Plastuny braly uçast\ u borot\bi za samostijnist\: napryklad, vony vstupaly u rqdy Ukra]ns\kyx Siçovyx Stril\civ, i v 1918 r. braly uçast\ u Lystopadovomu Perevoroti u L\vovi.

ISTORIQ

05 istoria

Poza Halyçynog U 1914 roci Plast poßyryvsq poza meΩi Halyçyny j rozvynuvsq na Bukovyni. Perßyj polk buv stvorenyj u Çernivcqx. Toho samoho roku poqvylysq perßi skavts\ki viddily na central\no- i sxidn\oukra]ns\kyx zemlqx: u Ky[vi, u Baxmuts\komu poviti j na Xarkivwyni. Odnak pomiΩ skavtamy u Sxidnij Ukra]ni j Plastom u Halyçyni ne bulo zv'qzku. Pid ças vyzvol\nyx zmahan\ za ukra]ns\ku derΩavu (1917-1919) Plast rozvynuvsq j poßyryv svog diql\nist\ na central\ni ta sxidni çastyny Ukra]ny. Napryklad, u Bilij Cerkvi postaly hurtky. U plastovu orhanizacig uvijßly takoΩ deqki skavts\ki hurtky, qki do toho çasu isnuvaly okremo.

55


05 istoria

12/18/08

1:20 AM

Page 4

Druhyj etap (1920-1930 rr.) Rozvytok Ukra]na ne mohla todi zberehty svo[] samostijnosty. Z poçatkom 1920-yx rokiv Sxidnq Ukra]na stala çastynog Radqns\koho Sogzu. Bil\ßa çastyna zaxidn\o] Ukra]ny popala pid pol\s\ku vladu, a menßa çastyna — pid çes\ku, rumuns\ku, a zhodom uhors\ku vladu. U 20-yx rokax u radqns\kij çastyni (SRSR) Plast buv zaboronenyj, a na zaxidnix zemlqx Plast poΩvavyv svog diql\nist\. (Pid ças vijny diqly lyße deqki hurtky v kil\kox mistax.) Plast rozvyvavsq holovno v Halyçyni, poßyryvsq na Zakarpattq, Volyn\ ta Prqßivwynu.

Poza ukra]ns\kymy zemlqmy Zçasom Plast poßyryvsq takoΩ sered ukra]ns\ko] emi©racijno] molodi u kra]nax Zaxidn\o] Evropy. Ci plastuny robyly perßi zaxody nav'qzaty kontakt iz svitovym skavts\kym ruxom. Zavdqky takym zaxodam odyn plastun iz Zakarpattq buv na DΩembori v 1920 roci.

ISTORIQ

Idealy Plastu-skavts\koho ruxu perejßly takoΩ do ukra]ns\ko] molodi za okeanom. Protqhom 1920-yx i 1930-yx rokiv u Kanadi tvorylysq hrupy plastunivskavtiv holovno pry parafiqx. Zçasom, deqki spivpracgvaly z kanads\kymy skavtamy. V 1924 roci v Kanadi bula zare[strovana orhanizaciq molodi “Plast” pry tovarystvi Siç. Vona diqla kil\ka rokiv pid ci[g nazvog. Cq orhanizaciq vΩyvala deqki materiqly halyc\koho Plastu, ale ne bulo orhanizacijnoho zv'qzku miΩ dvoma “Plastamy”. U 1920-yx rokax postaly plastovi-skavts\ki hurtky pry cerkovnyx parafiqx v SÍA (ZSA). Podibno do kanads\kyx hrup, vony ne maly orhanizacijnyx zv'qzkiv z Plastom na ukra]ns\kyx zemlqx. Bil\ßist\ hrup dovho ne proisnuvala.

Zakarpats\kyj Plastovyj Herb vyloΩenyj z kaminnq v 1938 r.

56


12/18/08

1:20 AM

Page 5

Na zaxidnix ukra]ns\kyx zemlqx

5

Sxodyn 7 kurenq UPG u plastovij domivci u L\vovi pry vul. Blqxars\kij ç. 9 1928 r.

Na zaxidnix ukra]ns\kyx zemlqx Plast rozvyvavsq po mistax i selax: u Halyçyni majΩe v usix ukra]ns\kyx serednix ßkolax, na Volyni v bahat\ox miscevostqx pry “Prosvitax” (çytal\nqx). Do Plastu vstupylo bahato molodi z riznyx verstv suspil\stva: iz selqns\kyx, robitnyçyx i profesijnyx rodyn. U perßyx rokax v Plasti buly lyße gnaky, gnaçky j starßi. U 1920-yx rokax Plast oxopyv teΩ inßi vikovi hrupy, i tak postaly okremi ulady novactva, gnactva ta starßoho plastunstva. Provodom Plastu stala Verxovna Plastova Komanda.

ISTORIQ

05 istoria

Plastova orkestra v BereΩanax v 1920-yx rokax.

57


05 istoria

ISTORIQ 58

12/18/08

1:20 AM

Page 6

Plastovi kureni na hori Sokil bilq Pidlgtoho v Karpatax v 1920-yx rokax.

Vidbuvalysq mandrivni ta postijni tabory. Mytropolyt Andrej Ă?eptyc\kyj podaruvav plastunam plowu na hori Sokil u Karpatax. Tabir plastunok na Sokoli v 1929 r.


12/18/08

1:20 AM

Page 7

5 Mytropolyt Andrej Íeptyc\kyj i joho brat Klymentij z plastunamy v Pidlgtomu v 1928 roci.

Poçala poqvlqtysq nyzka plastovyx publikacij, a zokrema knyΩka d-ra O. Tysovs\koho “Ûyttq v Plasti” j plastovyj Ωurnal “Molode Ûyttq”. Na Plastovi Verxovni Z']zdy pry]ΩdΩalo çymraz bil\ße plastuniv i plastunok i Plast poçav rozhortaty woraz ßyrßu diql\nist\. Severyn Levyc\kyj poda[, wo v 1925 r. bulo 37 gnac\kyx kureniv i ponad 2 000 plastuniv i plastunok, a v 1930 r. bulo 93 kureni i 6 000 plastuniv i plastunok

ISTORIQ

05 istoria

Oskil\ky Plast vyxovuvav povnocinnyx svidomyx ukra]nciv z providnyc\kymy qkostqmy, pol\s\ka vlada zaboronyla plastovu diql\nist\ na Volyni v 1928 roci, v Halyçyni v 1930 roci.

Vodnyj tabir na Dnistri 5-ho kur. im. kn. Os\momysla v Stryg 1927-1928 r.

59


05 istoria

12/18/08

1:20 AM

Page 8

Tretij etap (1930-1944 rr.) Ta[mnyj Plast Xoç Plast buv zaboronenyj, plastuny v Halyçyni dal\ße pracgvaly ta[mno pid vyhlqdom orhanizaci] — Komisi] Vyxovnyx Osel\ i Mandrivok Molodi (KVOMM) i pid opikog tovarystva Ridna Íkola. Todi vyxodyv Ωurnal “Vohni”. Praceg keruvav ta[mnyj provid — Plastovyj Centr. Plastovyx providnykiv, qkyx vykryvaly, pol\s\ka vlada hostro karala areßtamy ta uv'qznennqm u koncentracijnyx taborax.

Plast na Zakarpatti

ISTORIQ

Pislq Perßo] Svitovo] Vijny Zakarpattq naleΩalo do ÇexoSlovaççyny. Tut plastova diql\nist\ vidkryto rozvyvalasq: plastuny spivpracgvaly z çes\kymy, slovac\kymy ta inßymy skavtamy. Qkyjs\ ças Plast diqv na Prqßivwyni, a v Prazi plastuny stvoryly plastovu orhanizacig, wo nazyvalasq Sogz Ukra]ns\kyx Plastuniv Emi©rantiv (SUPE). Plastovi hrupy diqly po riznyx mistax Evropy, napr., v Danci©u (Ìdans\ku), ParyΩi, Za©rebi. V 1938 roci Karpats\ka Ukra]na (Zakarpattq) proholosyla nezaleΩnist\. Çleny SUPE j plastuny Zakarpattq vklgçalysq v ukra]ns\ku hromads\ku ta vijs\kovu diql\nist\; vony dopomahaly tvoryty Orhanizacig Nacional\no] Oborony “Karpats\ka Siç”. U toj ças Plast na Zakarpatti naraxovuvav 3 000 çleniv. V 1939 roci madqry okupuvaly Zakarpattq j prypynyly diql\nist\ Plastu. V toj ças perestalo diqty takoΩ SUPE. Perßa “Lisova Íkola” v 1938 r. u Soloçyni pry Svalqvi, Zakarpattq.

Vo[nnyj ças V 1939 r. vybuxla Druha Svitova Vijna. Pislq bil\ßovyc\ko] okupaci] Zaxidn\o] Ukra]ny, v 1941 roci koly nimci okupuvaly ukra]ns\ki zemli, plastuny probuvaly vidnovyty svog diql\nist\ vidkryto, ale nimec\ki okupanty c\oho ne dozvolyly. Plastuny dal\ße diqly ta[mno pid nazvog Vyxovno] Spil\noty Ukra]ns\ko] Molodi (VSUM).

60


05 istoria

12/18/08

1:20 AM

Page 10

P'qtyj etap (1950-1990 rr.) Plastovi orhanizaci] po sviti

Perßyj Plastovyj Krajovyj Z’]zd u SÍA (ZSA) v 1951 r.

ISTORIQ

Na poçatku 1950-yx rokiv u ßist\ox kra]nax (Avstrali], Ar©entini, Velykobritani], SÍA (ZSA), Kanadi j Nimeççyni) buly stvoreni krajovi provody. Vsgdy postaly podibni orhanizacijni struktury: plastovi stanyci v poodynokyx miscevostqx, ob'[dnani u krajovij orhanizaci], qku oçolgvala Krajova Plastova Starßyna. V Avstrali] buly çotyry postijni stanyci, v Ar©entini odna (deqkyj ças bulo try), u Velykobritani] odna (svoho çasu bulo sim), u SÍA (ZSA) miΩ 25 i 30, u Kanadi sim i v Nimeççyni odna. Wo dva roky vidbuvalysq krajovi z']zdy dlq obhovorennq problem, plqniv i obrannq provodu.

Perßyj Plastovyj Krajovyj Z’]zd u Kanadi v 1951 r.

Wob zatrymaty [dnist\ Plastu, v 1954 r. vsi krajovi plastovi orhanizaci] stvoryly Konferencig Ukra]ns\kyx Plastovyx Orhanizacij (KUPO). Wo try roky na zbory KUPO z']ΩdΩalysq dele©aty vsix plastovyx orhanizacij, woby vybraty provid: Holovnu Plastovu Bulavu ta Holovnu Plastovu Radu. Osidok provodu buv u SÍA (ZSA) abo Kanadi. Na çoli plastovoho ruxu stoqv Naçal\nyj Plastun qk symvol [dnosty. Dlq usuçasnennq plastovo] praci bulo sklykano try Plastovi Kon©resy.

62


12/18/08

1:20 AM

Page 9

Çetvertyj etap (1945-1950 rr.) Perexidnyj ças Pislq vijny, velyke çyslo ukra]nciv opynyl\osq poza meΩamy Ukra]ny, holovno v taborax pereselenciv u Nimeççyni j Avstri]. Tam Plast vidnovyv svog diql\nist\: plastuny tvoryly hurtky; vidbuvaly plastovi tabory; vydavaly plastovi Ωurnaly. Vyjßov plastovyj spivanyk “V Dorohu”. Plastovyj provid — Holovna Plastova Starßyna j Holovna Plastova Rada — buv u Mgnxeni.

5

Kil\ka rokiv pislq vijny bahato ukra]nciv, v tomu çysli plastuniv, pere]xalo do inßyx zaxidn\oevropejs\kyx derΩav i za okean do Pivniçno] i Pivdenno] Ameryky. V Kanadi i SÍA we dal\ße isnuvaly ukra]ns\ki skavts\ki hrupy, stvoreni nezaleΩno vid orhanizaci] Plast, wo postala v Halyçyni. Ale plastuny, wo pry]xaly, vidnovyly svog orhanizacig i trymaly zv'qzok iz provodom Plastu v Mgnxeni. (Poky poçalasq masova emi©raciq z Evropy, provid Plastu v Nimeççyni doruçyv indyvidual\nym plastunam hurtuvaty plastuniv i orhanizuvaty plastovi hrupy u ]xnix novyx kra]nax poselennq.) MiΩ 1946 i 1950 rokamy z'qvylysq hrupy plastuniv u Tunisi], Franci], Brazyli], Avstrali], Ar©entini j Velykobritani], a najbil\ße oseredkiv postalo v SÍA (ZSA) j u Kanadi. Nevelyke çyslo plastuniv zalyßylosq v Nimeççyni i v Avstri]. Perßyj z’]zd plastuniv pislq Druho] Svitovo] Vijny v Mittenval\di, v Nimeççyni v 1947 r.

ISTORIQ

05 istoria

61


12/18/08

1:20 AM

Page 11

Plastovi zanqttq Okrim wotyΩnevyx plastovyx zanqt\, vidbuvalysq riznoho rodu litni ta zymovi tabory dlq UPN i UPG. }x orhanizuvaly kurinni, stanyçni abo krajovi provody. Vyxodyly plastovi Ωurnaly: dlq UPN “Hotujs\”, dlq UPG “Gnak”, dlq USP “Do Vysot”, potim spil\no z UPS “Plastovyj Ílqx”, a dlq vyxovnykiv “Vohon\ Orlyno] Rady” i “V Dorohu z Gnactvom”. Deqki kureni USP i UPS maly svo] vydannq.

5

Vyßkoly Dlq vyxovnykiv re©ulqrno vidbuvalysq vyßkoly vporqdnykiv i hnizdovyx UPN (Rady Orlynoho Vohng) i vyßkoly vporqdnykiv i zv'qzkovyx UPG. Na tereni Kanady ta SÍA (ZSA) postaly takoΩ miΩkrajovi vyßkoly: “Zolota Bulava” — dlq samovdoskonalennq gnakiv i gnaçok ta dlq vyroblennq providnyc\kyx qkostej i vmin\, “Lisova Íkola” j “Íkola Bulavnyx” — dlq vyßkolennq çleniv bulav gnac\kyx taboriv.

Hospodarka V usix miscevostqx plastuny pidßukaly dlq sebe plastovi domivky, a v deqkyx miscevostqx zakupyly vlasni domy j oseli: v Avstrali] dvi plastovi oseli, v Ar©entini plastovyj dim i oselg, u Velykobritani] plastovu oselg, v Kanadi dvi plastovi oseli j çotyry plastovi domy, u SÍA (ZSA) ßist\ plastovyx osel\ i ßist\ plastovyx domiv.

ISTORIQ

05 istoria

Çlenstvo 1959

1969

1980

1990

Avstraliq

882

702

492

Ar©entina

244

102

117

Velykobritaniq

110

159

124

SÍA (ZSA)

4363

4063

2767

Kanada

1590

1293

1066

Nimeççyna

166

207

182

5100

7355

6527

4748

Kraj

Razom

63


05 istoria

12/18/08

1:20 AM

Page 12

MiΩkrajovi zanqttq Wo p’qt\ rokiv vidbuvalysq miΩkrajovi plastovi zustriçi na terenax SÍA (ZSA), Kanady, Nimeççyny ta Avstrali]. Ci zustriçi davaly nahodu plastovij molodi nav’qzuvaty druΩbu j spivΩyttq.

1

ISTORIQ 2

64

1. OsnovopoloΩnyk Plastu d-r Oleksander Tysovs\kyj i perßyj Naçal\nyj Plastun, Severyn Levyc\kyj, sered plastovyx providnykiv na perßij GMPZ na oseli “Plastova Siç” u Kanadi v 1957 r. 2. GMPZ na oseli “Baturyn” v Kanadi v 1967 r. 3. GMPZ na oseli “Vovça Tropa” v SÍA v 1962 r. i pokaz plastovyx odnostro]v. 4. GMPZ v Avstrali] v 1986/7 r. 5. GMPZ u Nimeççyny v 1983 r. 6. GMPZ na oseli “Vovça Tropa” v 1982 r.

4


12/18/08

1:21 AM

Page 13

5 3

ISTORIQ

05 istoria

5 6

65


05 istoria

12/18/08

1:21 AM

Page 14

Plast u hromadi Indyvidual\no, plastuny zavΩdy braly aktyvnu uçast\ u riznyx haluzqx ukra]ns\koho suspil\noho Ωyttq: v polityci, ekonomi], nauci, osviti, mystectvi, suspil\nij sluΩbi towo. Plastovi providnyky u c\omu dopomahaly. Napryklad, pl. sen. C\opa Pali]v prodovΩ desqtok rokiv zaoxoçuvala plastuniv pracgvaty v hromadi j stymulgvala novi naprqmy ta rozvytok hromady, holovno v dilqnci osvity. Plastunky, qki orhanizuvaly Svitlyçku i Ukra]ns\ku Kooperatyvnu Íkolu v Toronti, nazvaly ]x im. C\opy Pali]v.

pl. sen. C\opa Pali]v 1906-1968

ISTORIQ

Plastovi hrupy braly uçast\ u riznyx hromads\kyx pro[ktax. Napryklad, kiß plastunok v Toronti orhanizuvav qrmarky ruçnyx robit ta pryznaçuvav fondy na vydannq “Encyklopedi] Ukra]noznavstva” Naukovoho Tov. im. T. Íevçenka. Plast stav najbil\ßym fundatorom-mecenatom encyklopedi]. Fundatory buly holovnog pidporog vydannq.

Plastunky stanyci Toronta zi svo]my ruçnymy robotamy na plastovomu bazari v 1972 roci.

Krajovi Plastovi Orhanizaci] vklgçylysq v krajovi hromads\ki nadbudovy, a Plast, qk svitova orhanizaciq, stav çlenom Svitovoho Kon©resu Vil\nyx Ukra]nciv (teper SKU) — najvywo] ob'[dnugço] (strißno]) orhanizaci] ukra]nciv poza meΩamy Ukra]ny.

66


12/18/08

1:21 AM

Page 15

Íostyj etap istori] Plastu vid 1990 r. VidrodΩennq Plastu v Ukra]ni

VidrodΩenyj Plast perevodyt\ zaprysqΩennq u L\vovi v 1990 r.

Naprykinci 1980-yx rr. u Radqns\komu Sogzi zminylasq polityçna sytuaciq: urqd zlahidnyv kontrolg nad slovom i kontaktamy zi Zaxodom. Postaly orhanizaci], qki spryqly nacional\nomu vidrodΩenng.

5

ISTORIQ

05 istoria

U zaxidnij Ukra]ni, de kolys\ diqv Plast, zberehlasq pam'qt\ pro n\oho i joho tradyci]. Dexto mav nahodu dovidatysq pro Plast za kordonom. Na ukra]ns\kyx zemlqx poqvlqlasq plastova literatura. Vperße poqvylysq pravyl\ni informaci] pro Plast u presi. Zavdqky praci odynyc\ i pidderΩky deqkyx novyx orhanizacij, vynykly plastovi hrupy v riznyx seredovywax i riznyx miscevostqx. UΩe v 1990 roci buly plastovi hrupy v Luc\ku, Ky[vi j Donec\ku, ale najßyrße Plast rozvynuvsq u L\vovi, de Mis\ka Rada zatverdyla statut plastovoho tovarystva 22 lgtoho 1990 r. Zmahannq za samostijnist\ i proholoßennq nezaleΩno] Ukra]ny v 1991 r. spryqly rozvytkovi Plastu. Poqvylysq gnac\ki j starßoplastuns\ki kureni ta novac\ki hnizda; vidbuvalysq litni tabory; poçalysq oficijni vyßkoly vyxovnykiv; vidbuvalysq krajovi z']zdy; v kvitni 1991 r. zatverdΩeno krajovyj statut i nazvu Plast - Ukra]ns\ka Skauts\ka Orhanizaciq. Poqvylasq plastova presa, “Cvit Ukra]ny”, vydannq stanyci Ternopil\. Plastuny z diqspory dopomahaly materiqlamy, vyklykamy /zaproßennqmy vyxovnykiv z Ukra]ny na vyßkoly na zaxid i braly uçast\ v perevedenni perßyx vyßkoliv v Ukra]ni.

67


05 istoria

12/18/08

1:21 AM

Page 16

Nezakinçena lelijka na nezakinçenomu tabori v Ukra]ni v serpni 1991 r. Tabir perervano pislq sproby putçu v Moskvi.

ISTORIQ

U Ωovtni 1991 r. Plast Ukra]ny pryjnqto do KUPO. U toj Ωe ças poçalysq kontakty z svitovym skavtin©om, wob uvijty v miΩnarodnyj skavts\kyj rux. U 1993 r. vidbulysq v Ukra]ni perßi miΩkrajovi vyßkil\ni tabory i Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç (GMPZ) z nahody 80-littq Plastu. U 1995 r. plastuny razom z inßymy skavtamy z Ukra]ny vzqly uçast\ u XVIII-mu Svitovomu DΩembori v Niderlqndax.

Z’]zd KUPO 1991 r. na qkomu pryjnqto orhanizaci] Plastu Ukra]ny, Pol\wi ta Slovaççyny.

Plastun Ihor Hryniv (2-j z prava) z d-r Ûak Morel\jonom, Heneral\nym Sekretarem Svitovo] Orhanizaci] Skavts\koho Ruxu (1-yj z liva) pid ças XVII DΩembori Skavtiv u Pivdennij Kore] v 1991 r.

68


12/18/08

1:21 AM

Page 17

Inßi skavts\ki orhanizaci] v Ukra]ni Pislq rozpadu Radqns\koho Sogzu perestaly diqtu pioners\ki orhanizaci]; bahato lgdej v Ukra]ni turbuvalosq doleg molodi. Po Ukra]ni postalo bahato hrup, wo nazyvaly sebe “skavts\kymy”. Ne vsi vony plekaly skavts\ki idealy çy diqly za skavts\kog metodog. VΩe protqhom kil\kox rokiv idut\ perehovory dlq stvorennq odni[] orhanizaci], qka b uvijßla do Svitovo] Orhanizaci] Skavts\koho Ruxu.

5

Plast u Sxidnij Evropi V 1990 r. poçalosq orhanizuvannq plastovyx hrup u Pol\wi: poqvylysq hurtky gnakiv i gnaçok i troxy pizniße, ro] novactva; poçaly vidbuvatysq tabory; stvorylasq orhanizacijna struktura. Pomymo trudnowiv pov'qzanyx z tym, wo plastuny duΩe rozkyneni, rozvynulasq normal\na plastova pracq. U Slovaççyni Plast rozvyvavsq dosyt\ povil\no: v 1991 r. vidbuvsq perßyj z']zd, a v 1992 r. perßyj tabir. Obydvi krajovi orhanizaci] uvijßly v KUPO v 1991 r.

ISTORIQ

05 istoria

Plastuny v Pol\wi v 1991 r.

Na tabori v Slovaççyni v 1992 r.

69


05 istoria

12/18/08

1:21 AM

Page 18

1

1 Plast poza Ukra]nog

ISTORIQ

Z vidrodΩennqm nezaleΩno] Ukra]ny j Plastu v nij, bahato doroslyx plastuniv zvernulo svog dobrodijnu pracg na rozvytok molodo] derΩavy. U vidnoßenni do Plastu, plastuny z diqspory dopomahaly holovno postaçagçy materiqly j vyßkolggçy vyxovnykiv. V 1990-yx rr. u diqspori Plast prodovΩuvav diqty tak qk diqv pered tym: pracq po roqx, hnizdax, hurtkax, kurenqx, u stanycqx, na taborax, vyßkolax, u vydavnyctvi.

6 70


12/18/08

1:21 AM

Page 19

5 2 3

4 5

1. Vyßkil vporqdnykiv UPG z uçastg plastuniv i skavtiv z Ukra]ny na oseli “Plastova Siç” u Kanadi v 1995 r. 2. U SÍA reklqmugt\ Ωurnaly. 3. “Hotujs\” — Ωurnal dlq novactva. 4. Plastova hrupa v Brazyli] v 1994 r. 5. U redakci] Ωurnalu “Gnak” v 1997 r. 6. Plastuny v Ar©entini v 1997 r. 7. Plastova hrupa u Velykobritani] v 1993 r. 8. Plastuny v Nimeççyni v 1995 r.

ISTORIQ

05 istoria

7 8 71


05 istoria

12/18/08

1:22 AM

Page 20

OsnovopoloΩnyky Plastu Oleksander Tysovs\kyj (Drot) 9.8.1886-29.3.1968 ❒ Narodyvsq u seli Bykovi, Mostys\koho rajonu, L\vivs\ko] obl.; ❒ doktor biolohiçnyx nauk; ❒ uçytel\ pryrodoznavstva v Akademiçnij Himnazi] u L\vovi (1911-1939 rr.);

Ivan Çmola (6.3.1892-lito 1941)

ISTORIQ

❒ Narodyvsq u Solotvyni, Bohorodçans\koho rajonu, IvanoFrankivs\ko] obl.; ❒ Ma©ister pryrodnyçyx nauk; ❒ polkovnyk Ukra]ns\kyx Siçovyx Stril\civ ta Armi] Ukra]ns\ko] Narodno] Respubliky;

Petro Franko

❒ profesor Ukra]ns\koho Ta[mnoho Universytetu u L\vovi (1920-1924 rr.); ❒ çlen NTÍ (Naukove Tovarystvo im. T. Íevçenka); profesor Ukra]ns\koho DerΩavnoho Universytetu im I. Franka u L\vovi (1939-1941 rr.); ❒ 1944 r.na emi©raci] v Avstri];

❒ u rosijs\komu poloni (1915 -1917 rr.), u pol\s\komu poloni (1920 - 1922 rr.); ❒ uçytel\ istori], heohrafi] ta tilovyxovannq u himnazi] v Qvorovi (1922-1930 rr.); ❒ uv'qznenyj u pol\s\kij tgrmi za pracg v Plasti (1930-1932 rr.); ❒ uçytel\ himnazi] u

v himnazi] u L\vovi (1911-1914 rr.); (21.6.1890-lito 1941) ❒ sotnyk Ukra]ns\kyx Siçovyx Stril\civ ❒ Narodyvsq u (1918-1920 rr.); Nahu[vyçax, naçal\nyk v Drohobyc\koho rajoUkra]ns\kij nu, L\vivs\ko] obl.; Halyc\kij Armi]; syn pys\mennyka ❒ uçytel\ himnazi] u Ivana Franka; Kolomy] ❒ vypusnyk L\vivs\koho (1922-1930 rr.); Politexniçnoho ❒ naukovyj Instytutu; spivrobitnyk u ❒ uçytel\ tilovyxovannq Naukovo-Doslidnomu

72


12/18/08

1:22 AM

❒ pomer u Vidni 29 bereznq 1968 r. U Plasti ❒ Orhanizator perßoho plastovoho hurtka v Akademiçnij Himnazi] u L\vovi (1911 r.). ❒ Pereviv perßu prysqhu z plastunamy 12 kvitnq, 1912. ❒ Avtor knyΩeçky “Plast” (1913 r.) ta pidruçnyka

Drohobyçi (1932-1939 rr.); ❒ kerivnyk pedahohiçnoho domu desqtyriçky (1939-1941 rr.); ❒ zahynuv u tgrmax NKVD. U Plasti ❒ Orhanizator plastovyx hurtkiv u L\vovi (1911); ❒ zasnovnyk ta zv'qzkovyj 17-ho kurenq gnakiv im. M. Drahomanova u Qvorovi;

Instytuti Prykladno] Xemi] u Xarkovi (1931-1936 rr.); ❒ uçytel\ u L\vovi ta Qvorovi (1936-1939 rr.); ❒ çlen Naukovoho Tovarystva im. T. Íevçenka; ❒ dekan Tovaroznavçoho fakul\tetu Ukra]ns\koho DerΩavnoho Instytutu Radqns\ko] Torhivli u L\vovi

Page 21

5 “Ûyttq v Plasti” (1921, 1961, 1969 rr.). ❒ Avtor “Plastovoho obitu”. ❒ Vybranyj holovog Verxovno] Plastovo] Rady (1918, 1924 r.).

Qk uçytel\ pryrodoznavstva, vyznaçavsq velykog lgbov'g do studentiv. Sumlinno spovnqv vzqti na sebe obov'qzky, buv serjoznyj i zrivnovaΩenyj. Vin opracgvav sxemu orhanizaci] ta vyxovnu systemu Plastu, wob çerez pracg nad sobog molod\ rozvyvalasq ta hartuvala svij xarakter.

❒ najvyznaçnißyj skavtmaster Plastu u dilqnkax taboriv ta vyßkoliv; ❒ perßyj komendant taboriv na Sokoli v Karpatax (1922-1930 rr.); ❒ kurinnyj 1-ho kurenq UPS im. S. Tysovs\koho ; ❒ komendant perßoho taboru plastunivsenioriv u Pidlgtomu.

Çmola buv nadzvyçajno ener©ijna lgdyna. Vin stavyv velyki vymohy do sebe j do inßyx. Vplyvav na inßyx svo]m prykladom i vminnqm. Vin buv znavec\ i lgbytel\ pryrody, vsestoronnij sportovec\, dosvidçenyj u terenovyx ihrax.

(1939-1941 rr.); ❒ zahynuv 1941 r.

Franko buv spravnyj fizkul\turnyk i cikavyvsq peredusim tilovyxovannqm ta ihramy, qk zasobymy dlq rozvytku rozumu j tila. Zbyrav folkl\ornoetnohrafiçni materiqly ta pysav opovidannq.

U Plasti ❒ orhanizator plastovyx hurtkiv u L\vovi v 1911 r.; ❒ avtor knyΩeçky “Plastovi hry i zabavy” (1913 r.).

ISTORIQ

05 istoria

73


05 istoria

12/18/08

1:22 AM

Page 22

Naçal\ni Plastuny

Severyn Levyc\kyj (Siryj Lev) (1890-1962) Narodyvsq bilq mista Radexova, v Ukra]ni; uçytel\, çlen Plastu vid 1920 r., Verxovnyj Plastun (1947-1954 rr.), Naçal\nyj Plastun (1954-1962 rr.).

ISTORIQ

Grij Starosol\s\kyj (1907-1991) Narodyvsq u L\vovi, v Ukra]ni; doktor prava, çlen Plastu vid 1922 r., Naçal\nyj Plastun (1972-1991 rr.).

Lgbomyr Romankiv (1931-

)

Narodyvsq v Ûovkvi, v Ukra]ni; doktor metalurhi] i materiqliv; çlen Plastu vid 1946 r.; stav Naçal\nym Plastunom 1997 r.

74


12/18/08

1:38 AM

Page 1

6

PLASTOVA STRUKTURA

Qk plastuny j plastunky zorhanizovani

Novactvo Gnactvo

Plastuny rozdileni po vikovyx hrupax — uladax ta po çastynax orhanizacijno] struktury: roqx, hnizdax, hurtkax, kurenqx, stanycqx, kraqx.

STRUKTURA

06 Struktura

Plastovi ulady

• Dlq molodi vid 6 do 11 rokiv:

Vyxovnyky •

Ulad Plastuniv Novakiv (UPN-iv), Ulad Plastunok Novaçok (UPN-ok). Dlq molodi vid 11 do 17 rokiv: Ulad Plastuniv Gnakiv (UPG-iv), Ulad Plastunok Gnaçok (UPG-ok). Dlq doroslyx vid 18 rokiv: Ulad Starßoho Plastunstva (USP) i Ulad Plastovoho Senioratu (UPS). Kra] rißagt\ vikovi hranyci.

75


06 Struktura

12/18/08

1:38 AM

Page 2

Novaky j novaçky Novaky i novaçky — ce najmolodßi plastuny. ❒ Vony pereΩyvagt\ perßi kroky (stadi]) plastuvannq — osobystyj rozvytok ta spivΩyttq v hrupi. ❒ Vony magt\ svog prohramu vidpovidnu dlq ]xn\oho viku, (inakßu vid gnac\ko]): • hragt\ ihry, spivagt\ pisni, • sluxagt\ rozpovidi, perebuvagt\ “u sviti kazky”, zdobuvagt\ vmilosti, taborugt\. ❒ Vony zhurtovani v ro] i hnizda. ❒ Za pravyl\nykom najkrawe, woby v odnomu ro] bulo vid ßesty do desqty novakiv abo novaçok, ale çerez rizni obstavyny, ro] çasom magt\ bil\ße çyslo çleniv. ❒ Çasom ro] buvagt\ mißani vikom, navit\ statevo, qkwo nema dosyt\ xlopciv çy divçat odnoho viku. ❒ V odnomu hnizdi buva[ vid dvox do çotyr\ox ro]v. KoΩnyj rij i koΩne hnizdo ma[ svog nazvu j svoho vyxovnyka — bratçyka abo sestryçku.

STRUKTURA

Gnaky i gnaçky Hurtok ❒ Hurtok odnolitkiv ce osnova cilo] orhanizacijno] struktury j systemy samovyxovannq. ❒ Za pravyl\nykom optymal\ne çyslo [ ßist\ do visim çleniv u hurtku, ale çerez rizni obstavyny, hurtky çasom magt\ vid çotyr\ox do dvanadcqt\ox çleniv. ❒ Çasom hurtok buva[ mißanyj vikom i statevo, qkwo nema dosyt\ odnolitkiv xlopciv abo divçat na okremi hurtky. ❒ Krajovi provody rißagt\, qk vyxovnyky u riznyx obstavynax polahodΩugt\ problemy pov’qzani z perexodom z novactva do gnactva. ❒ Hurtok vybyra[ svij provid, qkyj provadyt\ praceg hurtka. ❒ Do hurtka [ pryznaçenyj vporqdnyk abo vporqdnycq, tobto starßyj druh abo podruha, qki dopomahagt\, doradΩugt\ i vidpovidagt\ za hurtok. Kurin\ ❒ Kurin\ ma[ vid dvox do p’qt\ox hurtkiv gnakiv abo gnaçok riznoho viku. ❒ Çasom buvagt\ mißani kureni, wo skladagt\sq z divoçyx ta xlop’qçyx hurtkiv abo z mißanyx hurtkiv. ❒ Praceg kurenq provadyt\ vybranyj provid, pid nahlqdom vyxovnyka — zv’qzkovoho abo zv’qzkovo].

76


12/18/08

1:38 AM

Page 3

6

Starßi plastuny j plastunky ta seniory Pislq plastuvannq v UPN i UPG, bahato plastuniv baΩa[ dal\ße pracgvaty v Plasti j vykonuvaty rizni obov’qzky. ❒ Dorosli plastuny zorhanizovani v kurenqx i oseredkax praci. ❒ U kureni moΩut\ buty plastuny abo plastunky z riznyx stanyc\ (miscevostej) i riznyx kra]v. ❒ Starßi plastuny j plastunky dano] stanyci naleΩat\ do oseredku praci Uladu Starßoho Plastunstva, a seniory — do oseredku praci Uladu Plastovoho Senioratu.

STRUKTURA

06 Struktura

Kadra Vyxovnykiv Vyxovnyky — ce ti starßi vikom plastuny j plastunky, qki dopomahagt\ molodi plastuvaty. Vsi digçi vyxovnyky tvorqt\ novac\ki çy gnac\ki Kadry Vyxovnykiv. ❒ U Plasti [ rizni vyxovnyky: • v UPN [ vporqdnyky ro]v (sestryçky j bratçyky) i hnizdovi, • v UPG [ vporqdnyky hurtkiv i zv’qzkovi. (}x gnactvo klyçe “druΩe” çy “podruho”.) ❒ Vyxovnyky moΩut\ buty çlenamy USP, UPS abo UPG (vyxovnyky novactva).

77


12/18/08

1:38 AM

Page 5

Sxema orhanizacijno] struktury stanyci

6

Zahal\ni Zbory Stanyci (berut\ uçast\ çleny USP, UPS i Plastpryqt)

Stanyçna Rada

Stanyçnyj Sud Çesty

Stanyçna Starßyna

Sta- Py- Skarbnyç- sar nyk nyj (-a)

Ose- Ose- Predred- red- stavkokonyk vyj vyj Plast(-a) (-a) pryUSP UPS qtu

Osoba vidpovidal\na za UPN-ok

Osoba vidpovidal\na za UPG-iv

Osoba vidpovidal\na za UPN-iv

Osoba vidpovidal\na za UPG-ok

Hnizda UPN-ok

Hnizda UPN-iv

Kureni

Kureni

UPG-ok

UPG-iv

Ro]

Ro]

Hurtky

Hurtky

STRUKTURA

06 Struktura

ZauvaΩennq: ❒ Toçna struktura stanyci zaleΩyt\ vid krag. ❒ Osoby, wo vidpovidagt\ za novactvo çy gnactvo çasom nazyvagt\sq referenty, çasom koßovi (dyv. st 32). ❒ U deqkyx stanycqx odna osoba vidpovida[ za novakiv i novaçok j odna za gnakiv i gnaçok. ❒ U malyx stanycqx çasom hnizdovi j zv’qzkovi [ çlenamy stanyçno] starßyny zamist\ referentiv çy koßovyx. ❒ U stanyçnij starßyni çasom [ dodatkovi dilovodstva, napr., holova vyxovnoho sektora abo referent domivky çy oseli. ❒ Ne koΩna stanycq ma[ sud çesty.

79


06 Struktura

12/18/08

1:38 AM

Page 4

Bat\ky (Plastpryqt) Bat\ky plastovo] molodi zavΩdy dopomahagt\ na rizni lady: ❒ finansovo zabezpeçugt\ plastovu diql\nist\; ❒ dopomahagt\ v administraci] Plastu; ❒ dopomahagt\ z transportom; ❒ dopomahagt\ z prohramog. Çasom bat\ky tvorqt\ svog hrupu zi svo]m provodom — Plastpryqt abo Lanku Bat\kiv.

Stanycq

STRUKTURA

Usi plastuny j plastunky, vid novakiv do senioriv, qki meßkagt\ v odnij miscevosti razom tvorqt\ stanycg. ❒ Na zahal\nyx zborax stanyci starßi plastuny j plastunky, seniory ta predstavnyky Plastpryqtu (qkwo takyj isnu[ v stanyci) vybyragt\ Stanyçnu Starßynu, qka provadyt\ praceg stanyci, ta Stanyçnu Radu dlq perevirky praci u stanyci. ❒ Do provodu stanyci vxodqt\ stanyçnyj, zastupnyk, pysar, skarbnyk i osoby, qki vidpovidagt\ za UPN, UPG, USP i UPS. U riznyx stanycqx ci posty magt\ rizni nazvy. ❒ Provid stanyci: • dba[ pro prymiwennq dlq plastuniv, • orhanizu[ spil\ni plastovi svqta, • pidßuku[ lgdej na vyxovni ta administratyvni posty, • vidpovida[ za pracg po uladax.

Krajova Plastova Orhanizaciq Vsi plastuny j plastunky v odnij kra]ni naleΩat\ do krajovo] orhanizaci] Plast. ❒ U deqkyx kra]nax, Plast zare[strovanyj u derΩavi qk grydyçne tilo. Ce zabezpeçu[ jomu vyklgçne pravo korystuvatys\ nazvog “Plast”. ❒ KoΩna krajova orhanizaciq ma[ svij statut, u qkomu opysani obov’qzky j prava çleniv. ❒ Wo dva roky vidbuva[t\sq Krajovyj Plastovyj Z’]zd, na qkyj pry]zdΩagt\ dele©aty vsix stanyc\. Z’]zd vyznaçu[ naprqmni praci j vybyra[ Krajovu Plastovu Starßynu (KPS) dlq provadΩennq praci j Krajovu Plastovu Radu (KPR) dlq perevirky praci. ❒ Do krajovoho provodu vxodqt\ holova, zastupnyk, pysar, skarbnyk i osoby, qki vidpovidagt\ za UPN, UPG, USP i UPS. Vony nazyvagt\sq po-riznomu: referenty, komendanty çy bulavni. ❒ Krajovi provody: • koordynugt\ naprqmni plastovo] praci v krag, • orhanizugt\ spil\ni zanqttq (krajovi tabory, zustriçi towo), • orhanizugt\ vyßkoly j materiqly dlq vyxovnykiv.

78


06 Struktura

12/18/08

1:38 AM

Page 6

Konferenciq Ukra]ns\kyx Plastovyx Orhanizacij (KUPO) Usi krajovi plastovi orhanizaci] [ çlenamy Konferenci] Ukra]ns\kyx Plastovyx Orhanizacij. ❒ Dele©aty kra]n z’]zdΩagt\sq wo try roky, wob rißaty pro spil\ni pravyl\nyky, spil\nu dig i vybraty provid — Holovnu Plastovu Bulavu (HPB) i dlq perevirky praci — Holovnu Plastovu Radu (HPR).

STRUKTURA 80

❒ Do HPB vxodqt\ holova, zastupnyk holovy, heneral\nyj sekretar, dilovod finansiv i hospodarky, holovni bulavni: UPN-iv, UPN-ok, UPG-iv, UPG-ok, USP, UPS i dilovod vydan\.

Naçal\nyj Plastun Naçal\nyj Plastun abo Plastunka sto]t\ na çoli ukra]ns\koho plastovoho ruxu, qk symvol [dnosty. Joho çy ]] prava j funkci] magt\ holovno poçesnyj i reprezentatyvnyj xarakter. Naçal\noho Plastuna vybyragt\ çleny USP i UPS wo sim rokiv. Tut podano vidznaku Naçal\noho Plastuna Lgbomyra Romankova.


12/18/08

1:52 AM

Page 1

7

HURTOK v UPG

SpivΩyttq

Gnac\kyj hurtok Hurtok — ce osnovna klityna v gnactvi. U Plasti hurtok najkrawe nada[t\sq na proces samovyxovannq gnakiv i gnaçok, tobto v hurtku vidbuva[t\sq holovna plastova diql\nist\ dlq ]xn\oho rozvytku j korysty.

Diq DruΩba

Pid ças zanqt\ u hurtku, gnactvo pizna[ idealy j orhanizacig Plastu ta rozvyva[t\sq fizyçno, umovo, suspil\no j duxovo. V hurtku buvagt\ gnaky j gnaçky z riznymy zdibnostqmy j odne odnomu dopomaha[ u ]xnij praci j rozvytku. TakoΩ dopomahagt\ gnactvu vyxovnyky.

HURTOK

07 Hurtok

Plastova prohrama v gnactvi dilyt\sq na try proby i [ opysana v okremij çastyni c\oho dovidnyka. Hurtok perevodyt\ plastovu prohramu v svij osoblyvyj sposib. U vybori zanqt\ çleny vyqvlqgt\ iniciqtyvu j tvorçist\ ta vykorystovugt\ svo] ta vyxovnykovi talanty j specyfiçni zacikavlennq. VaΩne, wob zanqttq plekaly plastovi idealy j ne pereçyly plastovym zasadam abo pravylam.

Çomu hurtok?

• Gnakam i gnaçkam pry[mno j korysno buty çlenamy hrupy. • V hurtku lehko spilkuvatysq i razom pracgvaty. • V hurtku koΩnyj ma[ aktyvnu i vidpovidal\nu rolg. • V hurtku koΩnyj moΩe dopomohty inßomu. • Hurtok — ce mala klityna suspil\stva. • V hurtku çleny vçat\sq pro prava j obov’qzky. • V hurtku çleny digt\ razom i vidçuvagt\ sylu spil\no] di]. • V hurtku çleny vçat\sq, wo spil\nu sylu slid uΩyvaty dlq dobra çleniv i dobra svoho hurta, svo[] orhanizaci] ta spil\noty.

81


07 Hurtok

12/18/08

1:52 AM

Page 2

Vyxovnyky: vporqdnyk, vporqdnycq, zv'qzkovyj, zv'qzkova Vyxovnyky — ce ti starßi vikom plastuny j plastunky, wo dopomahagt\ molodi plastuvaty. U Plasti buvagt\ rizni vyxovnyky. Vporqdnyk — ce starßyj druh u hurtku gnakiv, a vporqdnycq — starßa podruha u hurtku gnaçok. ❒ Ci vyxovnyky dopomahagt\ hurtkovi diqty, dohlqdagt\, wo di[t\sq, i vidpovidagt\ za te, wob vyxovnyj proces u hurtku buv plastovym i korysnym. Ce znaçyt\, wo vony poqsnggt\ çlenam hurtka pro Plast, qk bratysq do praci, pomahagt\ plqnuvaty i pizniße analizuvaty pracg, i çasom dewo sami perevodqt\.

HURTOK ❒ Poradamy i zauvaΩennqmy vyxovnyky takoΩ dopomahagt\ poodynokym gnakam i gnaçkam u ]xn\omu samovyxovnomu procesi. ❒ Vyxovnyky dbagt\, woby povedinka j pracq gnactva buly zhidni z plastovymy zasadamy j pravylamy. ❒ Vporqdnyky j vporqdnyci ne vykonugt\ usi[] praci hurtka. Vony zavΩdy dagt\ zmohu gnactvu vyqvyty svog iniciqtyvu i, koly potribno, staragt\sq ]] sponukaty; vony pobudΩugt\ proces samovyxovannq. ❒ Vporqdnyky i vporqdnyci spivpracggt\ zi zv’qzkovymy, qki vidpovidagt\ za vyxovnu pracg kureniv i utrymugt\ zv’qzok z bat\kamy ta inßymy çlenamy plastovyx provodiv. ❒ DuΩe vaΩne, vyxovnyky vidpovidagt\ za bezpeku gnactva.

82


12/18/08

1:52 AM

Page 3

7

Nazva j symvolika hurtka Plastovyj hurtok vybyra[ sobi svog nazvu j svij symvol. Zvyçajno ce nazva zvira, ptaxa abo roslyny; çasom cq nazva pov’qzana z patronom abo tradyci[g kurenq. Hurtok moΩe maty svog barvu, svo[ znameno. Znameno nosyt\ i zberiha[ hurtkovyj abo hurtkova.

Znameno Znameno hurtka vykonane z biloho polotna u formi rivnoramennoho trykutnyka 7.5 sm (osnova 25 sm, vysota 30 sm). 3 Oba dovhi boky troxy zaokruhleni. (Dyv. rysunok.) Na pravij storoni, na zahostrenomu kinci, naßytyj menßyj trykutnyk z materiqlu kol\oru kurenq (vysota 7.5 sm). 30 sm 12 Po seredyni znamena, na pravij storoni, naßyta syl\vetka symvolu hurtka z materiqlu çornoho kol\oru. V horißn\omu kuti podane çyslo kurenq (çornymy cyframy). Livyj bik hurtkovoho znamena pokrytyj materiqlom kol\oru hurtka. Znam’q hurtka nosymo na plastovij palyci, prykriplene abo pryv’qzane vzdovΩ pidstavy, abo pidtqha[mo na wohlu po kurinnyx znamenax. "

HURTOK

"

25 sm 10"

07 Hurtok

Hurtkovi tradyci] Hurtok moΩe tvoryty j vvodyty v Ωyttq svo] zvyça]. Napryklad: hurtok moΩe maty hurtkovu pisng abo hurtkovyj klyç; moe maty svij oryhinal\nyj sposib vidkryttq abo zakryttq sxodyn; moΩe buty tradyciq hurtkovoho taboru qk dodatok do inßyx kurinnyx çy krajovyx taboriv.

83


07 Hurtok

12/18/08

1:52 AM

Page 4

Obov'qzky j prava çleniv hurtka KoΩnyj çlen gnac\koho hurtka: ❒ bere aktyvnu uçast\ u vsix plastovyx zanqttqx hurtka, a qkwo ne moΩe buty prysutnij, zazdalehid\ opravdu[ svog vidsutnist\; ❒ bere aktyvnu uçast\ u plqnuvanni, perevedenni j analizi praci ciloho hurtka; ❒ proqvlq[ iniciqtyvu, zholoßu[t\sq do vykonannq konkretnyx zavdan\, qki [ çastynog zahal\noho plqnu praci; ❒ spivdi[ z druhymy çlenamy hurtka: dopomaha[ svo]m vminnqm i korysta[ zi znannq i zdibnostej inßyx; ❒ ma[ pravo holosu u vybori dilovodiv u hurtku i v kureni; ❒ ma[ pravo kandyduvaty do provodu hurtka j kurenq; ❒ ma[ zmohu provadyty vidpovidal\nu j korysnu pracg; ❒ ma[ pravo vidpovidal\no korystuvatysq vyrqdom hurtka i kurenq.

Hurtkovi dilovody

HURTOK

• Hurtkovyj, hurtkova. • Zastupnyk hurtkovoho, zastupnycq hurtkovo]. • Pysar. • Skarbnyk. • Hospodar. • Xronikar. • Dodatkovi dilovody za potrebog (napryklad, fotohraf, referent transportu). ❒ Çleny vybyragt\ provid hurtka holosuvannqm i bil\ßistg holosiv. Najçastiße vybir vidbuva[t\sq wo ßist\ misqciv abo woroku. ❒ Hurtkovi dilovody vedut\ okremi knyhy dilovodiv abo vsi vpysugt\ vidpovidni informaci] v odnu “knyhu hurtka”. U c\omu dovidnyku podano informaci], wo moΩut\ vxodyty do poodynokyx knyh dilovodiv. Ti sami informaci] moΩut\ jty do “knyhy hurtka”. ❒ Pislq likvidaci] hurtka knyhy peredagt\sq do kurinnoho arxivu.

84


12/18/08

1:52 AM

Page 5

Obov'qzky hurtkovyx dilovodiv Hurtkovyj çy hurtkova ❒ oçolg[ svij hurtok, reprezentu[ hurtok i vystupa[ vid imeny hurtka; ❒ postijno spilku[t\sq z çlenamy hurtka i sluxa[ ]x zauvaΩennq j porady; ❒ dba[, wob hurtok mav plqn praci, wob cej plqn vklgçav plastovu prohramu, wob cej plqn buv vykonanyj, wob hurtok zrobyv analizu perevedeno] praci, a opislq zvitu[ pro diql\nist\ hurtka na radi hurtkovyx ta pereda[ pysemnyj zvit kurinnomu abo kurinnij; ❒ dba[, wob usi braly uçast\ u praci hurtka, zdobuvaly plastovi stupeni j vyqvlqly qknajbil\ße svoho potenciqlu; ❒ steΩyt\ za praceg hurtkovyx dilovodiv i dba[, wob usi vykonuvaly svo] obov’qzky; ❒ pidpysu[ protokoly sxodyn hurtka j ce svidçyt\, wo hurtok uvaΩa[ protokol pravyl\nym; ❒ vxodyt\ u sklad rady hurtkovyx kurenq j vklgça[t\sq v pracg kurenq; ❒ rozhlqda[ i polahodΩu[ vsi doruçennq j proxannq, qki pryxodqt\ na adresu hurtka, i proxannq çleniv hurtka; ❒ provadyt\ knyhu hurtkovoho. Knyha hurtkovoho i hurtkovo] vklgça[ ❒ informaci] pro koΩnoho çlena: im’q, prizvywe, adresu, çyslo telefonu, datu narodΩennq, imena bat\kiv abo opikuniv, datu vstupu do hurtka j daty zdobuttq stupeniv; ❒ plqn praci hurtka, datu vykonannq koΩno] çastyny abo pryçynu, çomu zaplqnovane ne vykonano; ❒ zaplqnovanu prohramu hurtkovyx sxodyn. (Pryklad storinok z knyhy hurtkovoho dyv. “Dodatky”.)

7

HURTOK

07 Hurtok

85


07 Hurtok

12/18/08

1:52 AM

Page 6

Zastupnyk hurtkovoho, zastupnycq hurtkovo] ❒ zastupa[ hurtkovoho çy hurtkovu, koly vin abo vona ne moΩe vykonuvaty svo]x obov’qzkiv; ❒ spivpracg[ z hurtkovym abo hurtkovog j dopomaha[ z ]xnimy obov’qzkamy; ❒ zapysu[ prysutnist\ çleniv na zanqttqx; ❒ u hurtku proponu[ vidznaçennq abo perestorohy çlenam hurtka; ❒ vede knyhu zastupnyka. Knyha zastupnyka vklgça[ ❒ informaci] pro koΩnoho çlena: im’q, prizvywe, adresu, çyslo telefonu, datu narodΩennq, datu vstupu do UPG, zdobuti plastovi stupeni, zdobuti plastovi vmilosti, oderΩani vidznaçennq abo perestorohy, vidbuti tabory; ❒ spysok prysutnosti: spysok usix zanqt\ hurtka, ]xnq data j xto z hurtka buv prysutnij, xto vidsutnij opravdano abo neopravdano. (Pryklad storinok z knyhy zastupnyka dyv. “Dodatky”.)

Hurtkovyj pysar

HURTOK 86

❒ pyße protokoly zanqt\ hurtka; ❒ vidpovida[ na lysty razom z hurtkovym çy hurtkovog; ❒ zberiha[ kopi] lystuvannq. Knyha protokoliv ❒ U protokoli treba zapysaty korotko, wo diqlosq na sxodynax, qki rißennq hurtok pryjnqv i xto vidpovida[ za vykonannq tyx rißen\. ❒ Protokol potribnyj, woby ne bulo Ωadnyx neporozumin\ i woby nixto niçoho ne zabuv. (Ce vydno z nyΩçe-podanoho prykladu.) ❒ Qk pryjde ças pysaty zvit, usi potribni informaci] budut\ zapysani. ❒ Pislq sxodyn abo zanqt\ pysar ma[ vpysaty protokol do knyhy. ❒ Na nastupnyx sxodynax hurtka cej protokol treba proçytaty, çleny hurtka moΩut\ vyslovyty svo] zauvaΩennq, çy vse toçno zapysano; popravky treba zapysaty, a ostatoçnyj protokol pidpysugt\ pysar i hurtkovyj. Ce sta[ dokumentom hurtka j pislq pidpysannq protokolu, ne moΩna joho minqty. ❒ Protokoly — ce odna forma pysannq istori] hurtka. (Inßa forma — ce xronika.) (Pryklad protokolu dyv. “Dodatky”.)


12/18/08

1:52 AM

Page 7

Skarbnyk ❒ pryhotovlq[ finansovyj plqn dlq sxvalennq hurtkom; ❒ zbyra[ çlens\ki vnesky abo bud\-qki oplaty, wo magt\ pryjty do hurtka, qk napryklad, oplata za xarçi na prohulqnku; ❒ zberiha[ hroßi v bezpeçnomu misci zatverdΩenomu hurtkom, moΩlyvo v banku abo u finansovij ustanovi; ❒ vyplaçu[ za vytraty, wo buly sxvaleni hurtkom; ❒ vpysu[ prybutky i vytraty (pryxody j rozxody); ❒ zberiha[ vsi raxunky. Knyha skarbnyka ❒ U knyzi skarbnyk zapysu[ vsi prybutky j vytraty (data, suma j za wo) i obçyslg[ sal\do, sebto kincevu sumu, qka pokazu[, skil\ky hroßej hurtok povynen we maty. ❒ Raz u misqc\ abo kvartal\no pereçyslggt\sq hroßi, çy suma, pokazana v knyzi, [ v kasi. Qkwo hurtok zberiha[ svo] hroßi v banku abo inßij finansovij ustanovi, treba zrivnqty sal\do v bankovij knyΩci z sumog, pokazanog v knyzi skarbnyka. ❒ V okremij çastyni knyhy, skarbnyk takoΩ zapysu[ hurtkovi çlens\ki vnesky. (Pryklad storinok z knyhy skarbnyka dyv. “Dodatky”)

Hospodar

7

HURTOK

07 Hurtok

❒ pryhotovlq[ plqn majnovyx potreb dlq sxvalennq hurtkom; ❒ robyt\ zakupy majna j zberiha[ joho v porqdku; ❒ vpysu[ v knyhu vsi zakupy i stan majna.

Xronikar ❒ vidpovida[ za xroniku; ❒ zaoxoçu[ vsix dopysuvaty abo v inßyj sposib dodavaty do xroniky. Xronika V xronolohiçnomu porqdku xronika opysu[ Ωyttq i pracg hurtka, podi], zv’qzani z Ωyttqm hurtka, xarakterystyku çleniv, vraΩennq z praci ta zauvaΩennq do ne]. Do xroniky moΩut\ dopysuvaty rizni çleny hurtka, a çasom i xtos\ z-poza hurtka. Zmist moΩe buty povaΩnyj abo veselyj. Do xroniky dobre vklgçaty znimky i rysunky.

87


07 Hurtok

12/18/08

1:52 AM

Page 8

Knyhy odnoho hurtka

HURTOK Çomu potribni knyhy?

• Knyhy — ce dokumenty hurtka. • U knyhax [ potribni informaci] pro çleniv. • U knyhax zapysani osqhnennq çleniv hurtka. • U knyhax [ potribni informaci] pro zanqttq hurtka. • Knyhy dopomahagt\ plqnuvaty, orhanizuvaty j zvituvaty. • Knyhy dopomahagt\ u vedenni dilovodstva — vse, wo potribno pam’qtaty, zapysano.

• Knyhy vçat\, qk vesty orhanizovanu pracg. • Knyhy dopomahagt\ plekaty vidpovidal\nist\. • U knyhax zapysana plastova diql\nist\ i spohady hurtka. 88


12/18/08

1:52 AM

Page 9

Qk buty dobrym providnykom u hurtku KoΩnyj çlen hurtka çasom vidpovida[ za provedennq qko]s\ çastyny prohramy, çy to bude hra, çy cila prohulqnka. Todi toj çlen sta[ providnykom. Os\ kil\ka vkazivok, wo dobryj providnyk robyt\:

7

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

rozumi[ cil\, qku hurtok xoçe osqhnuty; podba[, wob usi rozumily cil\ tak samo; rozumi[, wo potribno zrobyty j çomu; duma[, qk najkrawe moΩna vykonaty zavdannq; peredbaça[ moΩlyvi problemy j pereßkody; rado sluxa[ porady druhyx i bere ]x do uvahy; hotovyj pity na kompromis; razom z hurtkom toçno zaplqnu[ abo predstavyt\ plqn do zatverdΩennq; ❒ dilyt\ pracg spravedlyvo j tak, wob koΩnyj çlen mih dobre vykonaty; ❒ vklgça[ vsix çleniv u svij plqn i bere do uvahy ]xni baΩannq; ❒ zrobyt\ tak, qk hurtok rißyt\, navit\ qkwo ce ne toçno tak, qk vin çy vona xoçe; ❒ da[ doruçennq qsno j zrozumilo; ❒ pislq perevedennq plqnu, robyt\ pidsumky j sluxa[ zauvaΩennq inßyx; ❒ da[ vsim naleΩne pryznannq za uspix i çastynno bere na sebe vidpovidal\nist\ za nevdali storony vykonannq prohramy.

HURTOK

07 Hurtok

89


07 Hurtok

12/18/08

1:52 AM

Page 10

Diql\nist\ hurtka Rody zanqt\ • sxodyny, • prohulqnky,

• taboruvannq, • vatry, • inßi zanqttq.

HURTOK

Sxodyny Qk çasto? Hurtok potrebu[ sxodytysq rehulqrno j çasto (perevaΩno wotyΩnq) ta spil\no wos\ robyty: ❒ woby osqhnuty metu plastuvannq; ❒ woby çleny hurtka zapiznalys\ i zdruΩylys\ iz sobog. De vidbuvagt\sq sxodyny? Sxodyny vidbuvagt\sq v prymiwenni, pryznaçenomu dlq Plastu, abo sered pryrody. Najkrawe perevodyty qknajbil\ße zanqt\ sered pryrody, zaleΩno vid obstavyn, pory roku, a çasom i pohody.

90


12/18/08

1:52 AM

Page 11

Wo gnaky i gnaçky roblqt\ na sxodynax?

7

Vidkryttq i zakryttq Toçno, u vyznaçenyj ças, hurtkovyj abo hurtkova vidkryva[ sxodyny. Isnugt\ rizni moΩlyvi formy vidkryttq. Odna forma Hurtkovyj abo hurtkova kaΩe: “Uvaha!” (Vsi vstagt\ i povertagt\sq do hurtkovoho.) “Strunko! Vidkryvag s\ohodnißni sxodyny plastovym klyçem SKOB!” Hurtok vidpovida[: “Syl\no! Krasno! ObereΩno! Bystro!” Hurtkovyj abo hurtkova: “Spoçyn\! Svobidno” (abo “Spoçyn\! Rozxid!”). Inßa forma Same vidkryttq take same, ale hurtkovyj abo hurtkova vstavlq[ hurtok v odnu lavu po velyçyni j sperßu zvitu[ vporqdnykovi. Toçni podrobyci, qk ce robyty, opysani v çastyni pro vporqd. Taku formu hurtok uΩyva[, qkwo bude qkas\ osoblyva podiq, napryklad, çlen hurtka dista[ pryznannq za harno vykonane zavdannq abo za qkes\ vynqtkove dobre dilo. Ce takoΩ dobra nahoda dlq gnakiv i gnaçok vpravlqty vporqd.

HURTOK

07 Hurtok

Perevirka prysutnosty Zastupnyk zapysu[ vsix prysutnix ta perevirq[ çy vidsutni opravdani. (Çlen hurtka, wo ne moΩe vzqty uçast\ u sxodynax, opravdu[ svog vidsutnist\ pered sxodynamy.) Çytannq protokolu Pysar çyta[ protokol z poperednix sxodyn. U protokoli zapysano korotko, wo stalosq na sxodynax i, najvaΩlyviße, qki rißennq abo plqny hurtok namityv i vykonav. Çleny dodagt\ svo] zauvaΩennq, qkwo wos\ toçno ne zaprotokolovano abo propuweno. Todi pysar i hurtkovyj pidpysugt\ protokol i vin sta[ dokumentom hurtka, qkoho vΩe ne moΩna minqty. Spravy, wo vyplyvagt\ z protokolu Pislq proçytannq protokolu perevirq[t\sq çy vsi zavdannq, qki zapysano v protokoli, vykonano.

91


07 Hurtok

12/18/08

1:52 AM

Page 12

Spiv Pid ças formal\noho vidkryttq, pid ças marßu, pry vatri abo na sxodynax, najkrawe tvoryt\ nastrij pisnq. Svog radist\, bad\orist\, svij smutok i plaç plastuny çasto vyslovlggt\ pisneg. Pry[mno sisty v hrupi, holovno pry vohni, i spivaty. Varto znaty bahato pisen\, zokrema plastovyx pisen\, woby pry zustriçax vidçuty tu [dnist\ z plastunamy riznyx çastyn svitu. Ale kolys\ treba ci pisni vyvçaty. }x najkrawe vyvçaty u hurti, na plastovyx sxodynax. Hurtok plqnu[, qki pisni vin xoçe vyvçaty, i koΩnoho tyΩnq cej plqn vykonu[. Plastovi pisni ta inßi cikavi pisni moΩna znajty u plastovomu pisennyku (spivanyku). Qk navçyty pisng Po zmozi, spivaty pid muzyku hitary, syntezatora, çy inßoho instrumenta.

HURTOK

1. Perespivaty cilu perßu striçku, wob usi poznajomylysq z melodi[g. 2. Vyqsnyty nezrozumili slova. 3. Providnyk spiva[ 1 abo 2 frazy/rqdky, hurtok povtorq[. 4. Tak perejty perßu striçku. 5. Providnyk i hurtok razom spivagt\ perßu striçku. 6. Hurtok sam spiva[ perßu striçku. 7. Podibno navçyty druhu striçku. 8. Pisng moΩna povtoryty, qkwo [ ças i baΩannq. Vyvçennq pisni ne povynno tryvaty dovße, qk 15 xvylyn. Çasom treba rozdilyty vyvçennq na dvo[ sxodyn. Novu pisng treba povtorqty protqhom kil\kox nastupnyx sxodyn. Xoç perevaΩno ne korysno maty slova pisni pered sobog, koly hurtok ]] vyvça[, korysno rozdaty kopi] sliv i not, woby çleny hurtka mohly dodaty do svoho osobystoho pisennyka (spivanyka) i vpravlqty pisng poza sxodynamy.

Ihry ❒ Na koΩnyx sxodynax perevodqt\sq ihry. Ihry roblqt\ plastovu prohramu cikavog. ❒ Plastova hra ma[ cil\ i pravyla. ❒ Hru provodymo dlq rozvahy j dlq korysty. Pid ças hry, plastuny vyroblqgt\ bystroumnist\, zruçnist\ abo pam’qt\, zakriplggt\ znannq abo vyroblqgt\ spivpracg v hurti. ❒ Elementom bahat\ox ihor [ zmahannq, ale buvagt\ takoΩ kooperatyvni ihry bez supernyctva. Pryklady deqkyx ihor moΩna znajty v inßij çastyni c\oho dovidnyka , ale [ bahato knyΩok pro rizni rody ihor, wo ]x moΩna pozyçyty v biblioteci. TakoΩ, hru moΩna prydumaty.

92


12/18/08

1:52 AM

Page 13

Majstruvannq ❒ Plastove Ωyttq potrebu[ tvorennq riznyx predmetiv, napryklad, prykras dlq kimnaty abo zvizdy na kolqdu. ❒ Xtos\ moΩe zrobyty predmety poza sxodynamy abo ]x moΩe zrobyty hurtok pid ças sxodyn. ❒ Qkwo majstrugt\ pid ças sxodyn, vsi berut\ uçast\. Napryklad, xtos\ moΩe vybyty lelijku cvqßkamy, inßyj moΩe lipyty stinnu hazetku, dvo[ moΩut\ robyty tablycg dlq zapysuvannq prysutnosty, xtos\ moΩe robyty kalendar kurinnyx zanqt\, towo. ❒ Majstruvannq da[ nahodu gnakam i gnaçkam vyroblqty ruçnu zruçnist\, tvoryty j vidçuvaty vdovolennq z vykonannq qkohos\ predmetu. ❒ Majstruvannq moΩe vyroblqty vminnq çytaty, zrozumity i vykonuvaty instrukci] (napr., roblennq modeliv, raket). ❒ MoΩna plekaty narodni tradyci] (napr., pysaty pysanky). Administratyvni spravy Na sxodynax polahodΩu[t\sq rizni spravy. ❒ Hurtkovyj abo hurtkova zvitu[ z rady hurtkovyx, napr., pro kurinnu prohulqnku. ❒ Skarbnyk zbyra[ vnesky. ❒ Xronikar informu[ abo pryhadu[ pro xroniku. ❒ Hospodar prosyt\ porad wodo zakupu pryladdq do majstruvannq. Çlenam hurtka pryhadugt\, wo vony magt\ na nastupni sxodyny prynesty abo pryhotovyty.

7

HURTOK

07 Hurtok

InstruktaΩ Plastova prohrama vklgça[ nabuttq riznoho znannq i vminnq. Gnakam i gnaçkam potribni instrukci] na rizni temy. ❒ Bahato potribnyx instruktaΩiv, zv’qzanyx z Ωyttqm u pryrodi, vidbuvagt\sq na tabori, na prohulqnci abo na sxodynax sered pryrody. Napryklad, qk stavyty ßatro, qk buduvaty vatru towo. Pro vuzly krawe vçytysq na tabori, ale moΩna navçytysq j u kimnati. ❒ { temy, pro qki krawe vçytysq u kimnati na sxodynax, napr., pro knyhy abo movni ihry, çy pysanky. ❒ Ne obov’qzkovo maty instruktaΩ na koΩnyx sxodynax, ale joho çasto potribno. ❒ InstruktaΩ — ne hutirka. Rozpovid\ Pid ças rozpovidi odna osoba rozpovida[ pro qkus\ podig abo osobu. Ce moΩe buty istoryçnyj perekaz, le©enda, kazka dlq doroslyx towo. U gnac\kij prohrami, rozpovid\ krawe vyxodyt\ pry vohnyku, niΩ na sxodynax. Na sxodynax prohrama vymaha[ qknajbil\ße aktyvno] uçasty vsix çleniv. Vse Ω taky, çasom korotka rozpovid\ — ce dobryj poçatok hutirky na sxodynax.

93


07 Hurtok

12/18/08

1:53 AM

Page 14

HURTOK

Hutirka Hutoryty — znaçyt\ rozmovlqty, dyskutuvaty v hrupi. ❒ U hutirci berut\ uçast\ usi: vsi çleny hurtka j vporqdnyk çy vporqdnycq. Takym çynom moΩna çohos\ navçytysq odyn vid odnoho. U Plasti my vsi vza[mno dopomaha[mo sobi çohos\ navçytysq, wos\ zrozumity. ❒ Gnaky i gnaçky magt\ bahato tem, wo ]x treba prodyskutuvaty. Pro plastovyj zakon moΩna proçytaty v c\omu pidruçnyku, ale dobre pro vsi toçky zakonu pohutoryty miΩ sobog j z vyxovnykom, woby vsi v hurtku zrozumily, qk cej zakon vplyva[ na Ωyttq koΩnoho. ❒ Hutoryty moΩna na plastovi temy abo na taki temy, wo cikavlqt\ çleniv hurtka, napr., “Ne korysno zabahato dyvytysq na televizijni peredaçi” abo “Wo robyty, koly do mene neharno zvertagt\sq”, abo “SpivΩyttq miΩ xlopcqmy j divçatamy”. ❒ Ne obov’qzkovo maty hutirku na koΩnyx sxodynax, ale hutoryty potribno çasto. ❒ Hutirka rozvyva[ movu j uminnq dyskutuvaty. ❒ Hutoryty cikavo. Qk provadyty hutirku? Providnyk (moΩe buty vporqdnyk, vporqdnycq, gnak abo gnaçka): 1. Poda[ temu v takij formi, woby zacikavyty vsix u hurtku. Ce moΩe buty korotka istoriq abo opys çohos\, wo stalosq, abo til\ky poqsnennq temy. 2. Stavyt\ pytannq, nad qkymy varto dyskutuvaty. 3. Usi çleny hurtka berut\ uçast\. Qkwo [ çleny, wo sami ne zholoßugt\sq do dyskusi], providnyk zverta[t\sq do nyx z pytannqmy. 4. Na kinec\ providnyk robyt\ pidsumky. U pidbori tem i zaklgçenni hutirky, treba zavΩdy pam’qtaty, wo plastuny staragt\sq stavaty woraz krawymy.

94


12/18/08

1:53 AM

Page 15

Vykonannq pro[ktiv Gnac\ka prohrama vymaha[ vykonannq pro[ktiv. Pro[kt — ce pracq na danu temu, wob stvoryty qkyjs\ tvir. Zahal\ni temy na pro[kty podani u gnac\kij prohrami, (dyv. “Ramova prohrama UPG”). Kincevi tvory moΩut\ buty riznomanitni, napryklad: ❒ prohulqnka, terenova hra, ❒ svqto, tematyçna vatra, inscenizaciq, lql\kovyj teatr, vertep, fil\m, videoplivka, tekst abo muzyka zapysana na mahnitnu plivku, debaty, instruktaΩ, hutirka, ❒ odnodnivka, stinna hazetka.

Pro[kt ma[ taki elementy: • cil\, • pidhotuvannq, • plqn perevedennq, • vykonannq tvoru, • perevirku, obhovorennq j zauvaΩennq.

7

HURTOK

07 Hurtok

Pro[kt moΩe buty indyvidual\nyj abo hrupovyj i obov’qzkovo vklgça[ pracg z inßymy. Ce moΩut\ buty çleny hurtka abo hrupy, qka robyt\ pro[kt druΩn\o, abo ce moΩe buty inßyj hurtok çy hrupa, dlq qkoho danyj pro[kt zaplqnovanyj. Napryklad, pro[kt moΩe buty prohulqnka abo inscenizaciq dlq molodoho hurtka, kurenq, klqsy abo bud\-qko] hrupy. Qkwo pro[kt hrupovyj, vyznaçu[t\sq rolq dlq koΩnoho çlena pro[ktu.

95


07 Hurtok

12/18/08

1:53 AM

Page 16

Plqnuvannq Wob osqhnuty metu Plastu, gnaky i gnaçky provadqt\ plastovu pracg i provodqt\ rizni zanqttq. Qki zanqttq koly provodyty — rißa[ hurtok abo kurin\. Hurtkovi çasto treba wos\ plqnuvaty, a same: pracg hurtka, prohulqnku, zanqttq na kurinni sxodyny, zanqttq na tabir, towo.

Qk bratysq do plqnuvannq? Uqvim sobi, wo hurtok ma[ zaplqnuvaty hru na kurinni sxodyny, de bude 25 çleniv kurenq. Wob uspißno plqnuvaty, treba vidpovisty toçno na kil\ka klgçevyx pytan\. WO? Wo same plqnu[t\sq — hra dlq 25 osib, a ne 6 çy 7. To znaçyt\, wo deqki ihry, tak qk hra Kima z malen\kymy predmetamy, ne nadagt\sq na velyke çyslo hraçiv.

HURTOK

ÇOMU? Qka ma[ buty cil\ hry — pereviryty bystroumnist\ abo znannq çleniv, çy dopomohty çlenam krawe zapiznatysq? Vid vidpovidi zaleΩytyme, çy hra ma[ buty zmahannqm çy spivpraceg. QKI MEÛI? Qki obmeΩennq — skil\ky çasu pryznaçeno na hru i qkyj vyrqd moΩna distaty? Qkwo sxodyny sered pryrody, qkyj teren? QK? Treba rißyty, qk hru budut\ vykonuvaty, çy çleny kurenq budut\ hraty indyvidual\no, çy hrupamy? Qkwo hrupamy, to qkymy — po hurtkax çy zmißano wodo hurtkiv abo viku? KOLY? Treba znaty datu kurinnyx sxodyn. Çomu? ❒ wob usi znaly, koly pryjty, ❒ wob zrobyty plqn abo vybraty proces plqnuvannq. Wo to znaçyt\? Uqvim sobi, wo xtos\ z hurtka zholosyvsq vydumaty novu, oryhinal\nu hru. Hurtok pohodyvsq, ale xoçe tu hru napered pereviryty. OtΩe, treba naznaçyty datu dlq perevirky. TakoΩ treba vyznaçyty datu, na koly vyrqd, potribnyj do perevedennq hry, bude hotovyj. Pro vsi daty treba napered podumaty, a ce znaçyt\, wo treba zrobyty plqn tvorennq j pidhotovky hry.

96


12/18/08

1:53 AM

Page 17

DE? Dlq toho, wob zaplqnuvaty cikave j korysne zanqttq, tym, wo plqnugt\, potribno znaty, de vono ma[ vidbuvatysq. Qkwo kurinni sxodyny vidbuvagt\sq v parku, moΩna zaplqnuvaty cikavu, ruxlyvu hru, qkwo v kimnati, hra musyt\ buty spokijna. Ne bulo b korysno plqnuvaty spokijnu hru v parku, koly vsim xoçet\sq troxy poruxatysq sered pryrody. Ale, qkwo sxodyny zaplqnovani v parku, treba maty v zapasi dva rody ihor, bo moΩe buty dow i sxodyny moΩut\ buty pereneseni do kimnaty.

7

XTO? Ti, wo plqnugt\, vyrißugt\ xto wo robyt\ u plqnuvanni j perevedenni (oçevydno korysno vzqty do uvahy baΩannq çleniv hurtka, qki do çohos\ zholosylysq): ❒ xto tvoryt\ abo pidbyra[ vidpovidnu hru, ❒ xto bude poqsngvaty ]] pid ças sxodyn, ❒ xto bude dilyty na hrupy qkwo potribno, ❒ xto steΩyt\ za hrog, ❒ xto rißa[ pro vyslidy. ZauvaΩennq: Kinceve rißennq pro plqn moΩna robyty wojno pislq toho, koly hurtok rozhlqnuv usi pytannq, bo todi sta[ qsno, çy plqn real\nyj, tobto moΩlyvyj.

Rody plqniv praci v hurtku

HURTOK

07 Hurtok

Riçnyj plqn praci Hurtok rißa[, qki joho cili, tobto wo vin xoçe osqhnuty protqhom roku j koly holovni podi] maly b vidbutysq: ❒ qkyj stupin\ çleny xoçut\ i moΩut\ zdobuty, ❒ qki plastovi vmilosti moΩut\ zdobuty, ❒ qki çastyny prohramy perejty, ❒ qki dovßi prohulqnky vlaßtuvaty, ❒ koly robyty vybir provodu hurtka, ❒ qki stanyçni j kurinni zanqttq zobov’qzugt\ çleniv hurtka.

Çomu plqnuvaty?

• wob toçno okreslyty cili, • wob prohrama bula cikava, • wob zapevnyty, wo zanqttq dobre vdadut\sq, • wob peredbaçyty, wo potribno napered polahodyty abo vzqty, • wob ne tratyty çasu çekagçy na kohos\ abo na wos\, • wob peredbaçyty j omynuty pereßkody, • wob zanqttq jßlo plavno i uspißno. 97


07 Hurtok

12/18/08

1:53 AM

Page 18

Trymisqçnyj plqn praci Trymisqçnyj plqn vyznaçu[ detal\no zminni çastyny sxodyn çy prohulqnok: ❒ qke zanqttq (tema hutirky, instruktaΩu abo rozpovidi, qka hra, qka pisnq, qkyj pro[kt); ❒ de sxodyny abo prohulqnka magt\ vidbutysq; ❒ koly dane zanqttq vidbuva[t\sq; ❒ xto pidhotovlq[ i perevodyt\. Wo braty do uvahy: ❒ cili, qki hurtok xoçe osqhnuty (vyznaçeni u riçnomu plqni praci); ❒ vymohy plastovo] prohramy; ❒ vymohy plastovyx umilostej, qki çleny xoçut\ zdobuty; ❒ poru roku, bo deqki zanqttq zaleΩni vid pohody; ❒ zacikavlennq çleniv hurtka; ❒ kurinni zanqttq; ❒ stanyçni zanqttq dlq UPG; ❒ ças potribnyj na plqnuvannq j analizu.

HURTOK

Pryklad plqnu praci hurtka rozviduvaçok u formi v qkij joho moΩna tvoryty na sxodynax, dyvys\ “Dodatky”.

Prohulqnky Rody prohulqnok • mandrivka pißky, • na roverax (vel\osypedax), • plavba po vodi bajdarkamy, kanoe(kanojkamy) çy vitryl\nykamy, • snihom mandrivnymy lewatamy (lyΩamy).

Plastuny vidbuvagt\ bahato riznoho rodu prohulqnok. Dobre, wob hurtok vidbuv odnu prohulqnku womisqçno (moΩe buty kurinna abo stanyçna). ❒ Prohulqnka moΩe tryvaty kil\ka dniv abo kil\ka hodyn. ❒ Prohulqnka moΩe buty v misti abo sered pryrody. Prohulqnky moΩut\ maty rizni cili. Os\ kil\ka prykladiv: ❒ vyrobyty fizyçnu vytryvalist\, sylu, piznaty pryrodu dano] okolyci, ❒ zdobuty verx hory, woby pobaçyty j vidçuty velyç hir i vzahali pryrody, ❒ perejty istoryçnu trasu abo vidvidaty istoryçni miscq, ❒ vidvidaty vartisni arxitekturni pam’qtky v misti abo poza nym.

98


12/18/08

1:53 AM

Page 19

Wo braty do uvahy pid ças plqnuvannq? Prohulqnku treba toçno zaplqnuvaty j dobre pidhotuvaty. Os\ kil\ka prykladiv, wo potribno zrobyty: ❒ vyznaçyty cili; ❒ rozhlqnuty moΩlyvosti, qki meΩi? — çy [ obmeΩennq v çasi, moΩe vsi magt\ lyße dva vyxidni dni; çy isnu[ transport za misto; moΩe vsi magt\ dostup do roveriv (vel\osypediv) abo moΩe bat\ky avtamy (maßynamy) moΩut\ zavezty do pryznaçenoho miscq; ❒ pryznaçyty datu j vyznaçyty ças poçatku j kincq; ❒ vyznaçyty trasu j pereviryty ]] (vyxovnyk i çlen hurtka, qkyj orhanizu[); ❒ obov’qzkovo podumaty: • pro moΩlyvi nebezpeky, • qk zapobihty newaslyvym vypadkam, • wo robyty u nespodivanyx vypadkax; ❒ povidomyty bat\kiv ta kurin\ i, zaleΩno vid miscq ta moΩlyvyx nebezpek, potribno povidomyty stanycg, vidpovidni urqdovi çynnyky çy policig; ❒ zaplqnuvaty i pidhotuvaty vyrqd i xarç (dyv. “Ûyttq sered pryrody”); ❒ vyznaçyty, xto za wo vidpovida[; ❒ vyznaçyty daty, koly bude perevirka plqniv i vyrqdu.

7

HURTOK

07 Hurtok

Çomu jty v pryrodu na prohulqnku?

• ßukaty pryhod, navçytysq, qk daty radu bez vyhod mis\koho Ωyttq, • zrozumity vaΩlyvist\ dopomohy i pidtrymky druhyx v hurtku, • navçytysq druΩn\o Ωyty, • vidijty vid budennoho Ωyttq i tym samym psyxiçno vidpoçyty, • buduvaty poçuttq samovartosty ßlqxom poborgvannq trudnowiv. 99


07 Hurtok

HURTOK 100

12/18/08

1:53 AM

Page 20

Hurtkovyj tabir Najçastiße tabory [ kurinni, stanyçni abo krajovi, ale inodi varto maty j hurtkovyj tabir. (Dyv. “Ûyttq sered pryrody”, “Tabory”.) Takyj tabir moΩe buty vlitku qk dodatok do inßoho. Osoblyva koryst\ hurtkovoho taboru: ❒ ce çudova nahoda zΩytysq z çlenamy hurtka; ❒ ce dobra nahoda dlq çleniv zdobuty rizni vmilosti, osoblyvo qkwo nema tako] nahody na inßomu tabori; ❒ oskil\ky v hurtku vidnosno male çyslo uçasnykiv, tabir moΩe buty inakßym, napr., mandrivnyj tabir u horax abo lisax, de nema[ velykyx polqnok abo u zapovidnykax, de ne dozvolqgt\ taboruvaty bil\ßymy hrupamy; ❒ mala hrupa zalyßa[ menßyj slid za sobog v pryrodi. (Xoç plastuny staragt\sq zalyßyty plowu taboru v takomu stani, qk ]] zastaly, vse Ω taky v pryrodi zavΩdy piznaty, de lgdyna perejßla.) Qk orhanizuvaty hurtkovyj tabir, dyv. “Kurinnyj tabir”. Procesy (elementy) ti sami.


12/18/08

1:53 AM

Page 21

Hurtkovyj vohnyk abo vatra Pro vohnyky i vatry bil\ße napysano v çastyni “Ûyttq sered pryrody”. Os\ kil\ka zauvaΩen\, wodo hurtkovoho vohnyka: ❒ Vohnyk osoblyvo nada[t\sq dlq hurtka, bo çyslo uçasnykiv male j lehko vyklykaty intymnu atmosferu. ❒ Vohnyk abo vatra — ce plastova prohrama pry vohni i ]] potribno zaplqnuvaty zazdalehid\. ❒ Usi sydqt\ navkolo vohng i povynni dobre baçyty odyn odnoho, tobto vohon\ ne povynen buty zavelykyj. ❒ Vohnyk treba pereΩyty. Najkrawe vyklykaty pereΩyvannq çy emoci] pisnqmy. ❒ Na veselyj vohnyk çleny hurtka pryhotovlqgt\ veseli sketçi — Ωarty, inscenizaci] towo. Plastovyj humor predstavlq[ plastove Ωyttq na veselo. ❒ Na hurtkovyj vohnyk dobre nada[t\sq rozpovid\. Pry[mno mriqty pry vohni. Buvagt\ osoblyvi nahody, na qki krawe pidxodyt\ formal\na hurtkova vatra, napryklad vidkryttq hurtkovoho taboru.

7

HURTOK

07 Hurtok

101


07 Hurtok

12/18/08

1:53 AM

Page 22

Wo hurtok we robyt\ Gnaky i gnaçky — çleny hurtka; hurtok — çastyna kurenq; kurin\ — çastyna stanyci; stanycq — çastyna krajovo] plastovo] orhanizaci]; Plast — çastyna hromady. Ce znaçyt\, wo krim hurtkovyx zanqt\, çleny hurtka magt\ obov’qzok braty uçast\ u takyx zanqttqx: ❒ kurinni zanqttq: sxodyny, rada, prohulqnky, tabory; ❒ stanyçni zanqttq dlq gnakiv i gnaçok: svqta, zbirky, marßi, prohulqnky, tabory; ❒ krajovi zanqttq dlq gnakiv i gnaçok: tabory j zustriçi; ❒ hromads\ki svqta abo zaxody v suspil\stvi, u qkyx plastuny berut\ uçast\: vidsvqtkuvannq istoryçno] podi], sadΩennq derev, çywennq riçky towo. Koly hurtok robyt\ plqn praci, pro ci vsi zanqttq treba znaty i ]x vklgçyty v plqn.

HURTOK

Tabory Vyxovnyky rißagt\, qkyj tabir dlq çleniv hurtka plqnu[t\sq vlitku. Ce moΩe buty kurinnyj, stanyçnyj abo krajovyj tabir. Korysno çlenam hurtka braty uçast\ u c\omu tabori, bo ce dobra nahoda krawe zΩytysq. Buvagt\ i dodatkovi tabory. KoΩnyj gnak i gnaçka moΩe j v nyx braty uçast\. (Dyv. “Ûyttq sered pryrody”, “Tabory”.)

Diql\nist\ poza hurtkom Okrim tyx zanqt\, u qkyx usi çleny berut\ uçast\ zi svo]m hurtkom, buvagt\ dodatkovi zanqttq do vyboru indyvidual\nym gnakam i gnaçkam. Cq diql\nist\ takoΩ naleΩyt\ do plastovo] prohramy — ce dodatkova nahoda gnakam i gnaçkam pracgvaty nad sobog i zdobuvaty svo] verßyny.

Speciqlizovani hurtky Gnaky i gnaçky, wo cikavlqt\sq qkogs\ dilqnkog, tvorqt\ speciqlizovanyj hurtok do qkoho moΩut\ naleΩaty gnaky abo gnaçky z riznyx hurtkiv. Speciqlizovani hurtky moΩut\ buty postijni abo tymçasovi, sprqmovani na odnu dig. PobaΩano, wob vyxovnyk abo opikun buv speciqlistom dano] dilqnky.

102


12/18/08

1:53 AM

Page 23

Dilqnky moΩut\ buty rizni. Os\ kil\ka prykladiv: ❒ hurtok zacikavlenyj mors\kym plastuvannqm; ❒ hurtok zacikavlenyj lituns\kym plastuvannqm; ❒ teatral\nyj hurtok, wo pidhotovlq[ p’[su abo prohramu na “Stanyçnu Sviçeçku”; ❒ Ωurnalistyçnyj hurtok, wo pidhotovlq[ odnodnivku abo hazetku; ❒ komp’gternyj hurtok, wo vvodyt\ plastovi knyhy u komp’gter; tryma[ zv’qzok z inßymy e-poßtog; ❒ sportyvnyj hurtok, wo rehulqrno vpravlq[ qkyjs\ vyd sportu, napryklad vidbyvanku (volejbol); ❒ hurtok skelelazinnq, wo orhanizu[ instruktaΩi j prohulqnky na skelelazinnq; ❒ hurtok spivakiv i spivaçok, wo vyvça[ pisni na dekil\ka holosiv i vystupa[ na plastovyx zanqttqx abo pid ças vidvidyn domiv z kolqdog; ❒ hurtok knyholgbiv, wo obhovorggt\ proçytani knyΩky.

7

Hurtok samitnykiv Plastuny-samitnyky Ωyvut\ v miscevostqx, de nema hurtka, kurenq çy stanyci. Dekudy KPStarßyny a dekudy stanyci prydilgt\ ]x do hurtka samitnykiv i pryznaçugt\ ]m vyxovnyka çy vyxovnycg. Diql\nist\ takoho hurtka prystosovana do skladu j obstavyn çleniv hurtka.

HURTOK

07 Hurtok

Os\ kil\ka prykladiv moΩlyvostej: ❒ Qkwo hurtok [ pryv’qzanyj do kurenq v qkijs\ stanyci, to korysno plqnuvaty qknajbil\ße spil\nyx zanqt\, wo [ real\no moΩlyvo. Napryklad, tabory, prohulqnky, svqto vesny, svqto Griq, plastova sviçeçka, pro[kty hromads\kyx zaxodiv. U deqkyx cyx zanqttqx çleny samostijnoho hurtka moΩut\ braty uçast\ u plqnuvanni ta perevedenni, v inßyx vony lyße berut\ uçast\. ❒ Qkwo hurtok spilku[t\sq holovno zi svo]my çlenamy j vyxovnykom pryznaçenym Krajovog Plastovog Starßynog, potribno, v rakax moΩlyvostej, plqnuvaty prohulqnky, zustriçi çy tabory dlq samostijnoho hurtka okremo abo joho uçast\ u qkomus\ krajovomu tabori. ❒ Çlenam samostijnoho hurtka treba plqnuvaty deqki zanqttq, wo vymahagt\ zv’qzok i spivpracg z qkogs\ neplastovog hrupog, napryklad zibraty hrupu pryqteliv na kolqdu, perevesty hry z dit\my u syrotynci.

103


07 Hurtok

12/18/08

1:53 AM

Page 24

Vyxovna pracq v UPN

Starßi gnaky i gnaçky, wo zakinçyly 16 rokiv Ωyttq i vidbuly vidpovidnyj vyßkil, moΩut\ staty bratçykamy çy sestryçkamy dlq novac\kyx ro]v pid ças roku çy na tabori. Pracq v novactvi sta[ çastynog gnac\ko] prohramy v ramcqx pro[ktiv do tret\o] proby. Cq pracq da[ ideal\nu nahodu gnakam i gnaçkam rozvyvaty providnyc\ki qkosti j zrozuminnq vidpovidal\nosty za ditej. Ce dobra pidhotova do Ωyttq.

HURTOK 104


12/18/08

2:08 AM

Page 1

8

KURIN| v UPG

Prohulqnky Vatry Solidarnist\

Gnac\kyj kurin\ Kurin\ sklada[t\sq z dvox do p'qty hurtkiv. Kurin\ Uladu Plastuniv Gnakiv abo Uladu Plastunok Gnaçok ma[: • vyxovnyka — zv'qzkovoho abo zv'qzkovu, • kurinnoho patrona, • kurinnu barvu abo barvy, • kurinne znameno, • çerhove çyslo, • kurinnyj prapor.

Tvorennq pidhotovçoho kurenq Provid stanyçno] starßyny rißa[, çy potribno stvoryty novyj kurin\, qkwo [ dosyt\ hurtkiv, i pidßuku[ vidpovidnoho vyxovnyka. Vyxovnyk sklyku[ na radu çleniv hurtkiv, qki budut\ tvoryty novyj kurin\; rada formal\no uxvalg[ zasnuvannq kurenq. Na perßij radi vybyragt\ patrona, barvu j provid kurenq. Qk ce robyty — opysano dal\ße v cij çastyni dovidnyka.

KURIN|

08 Kurin

Stanycq vysyla[ zvit z perßo] rady do Krajovo] Plastovo] Starßyny, qka zatverdΩu[ “pidhotovçyj kurin\ UPG imeny .... (im'q patrona)” i zv'qzkovoho abo zv'qzkovu. Zvit vklgça[: ❒ spysok çleniv kurenq z takymy informaciqmy pro koΩnoho çlena: im'q i prizvywe, adresa, çyslo telefonu, data narodΩennq, daty nadannq gnac\kyx stupeniv; ❒ spysok Rady Hurtkovyx; ❒ Ωytt[pys patrona kurenq; ❒ zrazok barvy abo barv kurenq.

105


08 Kurin

12/18/08

2:08 AM

Page 2

Zv'qzkovyj, zv'qzkova Zv'qzkovi — ce vyxovnyky, qki vidpovidagt\ za kureni gnakiv i gnaçok. ❒ Vony vidpovidagt\ za bezpeku çleniv kurenq pid ças plastovyx zanqt\ i za te, wob pracq kurenq bula korysna j po suti plastova. ❒ Vony dopomahagt\ Radi Hurtkovyx provadyty kurenem. ❒ U porozuminni j spivpraci z vporqdnykamy v kureni zv'qzkovi vidpovidagt\, wob usi çleny kurenq perexodyly prohramu UPG, i wob kurinna diql\nist\ bula skoordynovana z diql\nistg hurtkiv. ❒ Stanyçnyj provid pidßuku[ zv'qzkovyx, a Krajova Plastova Starßyna ]x zatverdΩu[. Zv'qzkovi magt\ vidpovidal\nist\ pered dvoma provodamy — stanyçnym ta krajovym.

Patron kurenq

KURIN|

Patron kurenq — ce vydatna osoba z ukra]ns\koho mynuloho, qka vidpovida[ plastovomu idealovi. KoΩnyj çlen kurenq zmoΩe braty sobi svoho patrona za pryklad.

Barvy kurenq Kurin\ vybyra[ sobi svo] barvy (kol\ory), qkyx we ne ma[ inßyj kurin\. Krajovyj provid zatverdΩu[ kurinni barvy.

Çerhove çyslo Kurin\ [ orhanizacijnog odynyceg Uladu Plastuniv Gnakiv abo Uladu Plastunok Gnaçok. ❒ Krajovyj provid zatverdΩu[ koΩnyj kurin\, vpysu[ v re[str kureniv i nada[ jomu porqdkove çyslo. ❒ Kureni gnaçok distagt\ parysti (parni) çysla, kureni gnakiv neparysti (neparni), a kureni, de çlenamy [ gnaky j gnaçky (mißani kureni), poçynagt\ svo] çysla vid 100. Çysla kureniv [ arabs\ki (tobto 1, 2, 3), bo ryms\ki çysla (tobto I, II, III) [ dlq samostijnyx hurtkiv.

106


12/18/08

2:08 AM

Page 3

Vymohy do zatverdΩennq kurenq 1. Vypovnennq vymoh dlq tvorennq pidhotovçoho kurenq. 2. Dva hurtky. (V deqkyx kraqx ne menße 12-ty zaprysqΩenyx plastuniv abo plastunok.) 3. Vidpovidni vyxovnyky. 4. Uspißnyj probnyj period praci vyznaçenyj KPS (vid 12 do 24 misqciv). Riven\ praci povynen dokazaty, wo cej pidhotovçyj kurin\ provadyt\ pracg zhidno z idejnymy osnovamy Plastu ta gnac\kog prohramog. 5. Vykonannq vymoh vstanovlenyx KPS dano] kra]ny (napr., vidbuty vyznaçeni prohulqnky çy tabory, vyhotovyty vidpovidni zvity, towo).

8

Prapor i znameno Prapor — ce symvol plastovo] ide]. Kurinnyj prapor i kurinne znameno — ce symvoly kurenq. ❒ Krajovyj provid zatverdΩu[ pro[kt kurinnoho prapora, ale prapor moΩe maty lyße zatverdΩenyj kurin\, tobto kurin\ z porqdkovym çyslom. ❒ Prapor zavΩdy estetyçno ta po-mystec\komu zroblenyj. ❒ Posvqçennq prapora — ce velyke kurinne svqto. ❒ Kurin\ vystupa[ z kurinnym praporom na uroçystyx svqtkuvannqx, a na zvyçajnyx zbirkax, na prohulqnkax abo taborax zi znamenom. (Opys prapora j znamena dyv. “Dodatky”.)

KURIN|

08 Kurin

107


08 Kurin

12/18/08

2:08 AM

Page 4

Kurinna Rada Kurinna Rada — ce zbir çleniv ciloho kurenq dlq vyrißennq takyx vaΩlyvyx sprav qk: ❒ vybir kurinnoho provodu (krim hurtkovyx) i xorunΩyx, ❒ obhovorennq, sxvalennq abo polahodΩennq konkretno] vaΩlyvo] spravy abo problemy, napr., propav kurinnyj prapor. Kurinnu radu sklyka[ zv’qzkovyj abo Rada Hurtkovyx, tobto provid kurenq. Qkwo rada sklykana z metog polahodΩennq qko]s\ specyfiçno] spravy, radog provadyt\ vidpovidnyj dilovod abo kurinnyj çy kurinna.

Vybory Qkwo rada ma[ vybraty novyj provid, radog provadyt\ holovugçyj (predsidnyk), tobto çlen kurenq, vybranyj vykonaty cej odyn obov'qzok. Holovugçyj povynen maty poßanu vsix çleniv, ne buty çlenom ustupagçoho provodu i, pobaΩano, ne buty kandydatom do novoho provodu. Holovugçyj vidpovida[ za perevedennq prohramy rady. TakoΩ vybyra[t\sq pysarq, qkyj pyße protokol rady.

KURIN|

Prohrama rady dlq vyboru çleniv provodu 1. Vidkryttq (perevodyt\ kurinnyj abo kurinna). 2. Vybir holovugçoho j pysarq. 3. Proçytannq protokolu iz poperedn\o] kurinno] rady. 4. Zvity ustupagçoho provodu (kurinnoho abo kurinno], zastupnyka pysarq, skarbnyka, hospodarq i xronikarq, krim hurtkovyx). 5. Dyskusiq nad zvitamy. 6. Udilennq absolgtori].* 7. Vybir novoho provodu kurenq. 8. Vybir xorunΩyx (qkwo potribno). 9. PobaΩannq wodo plqnu praci kurenq. 10. Slovo novoho kurinnoho abo kurinno]. 11. Zakryttq.

*Wo take absolgtoriq? Koly nada[t\sq absolgtorig, zvil\nq[t\sq çleniv provodu z ]xnix obov'qzkiv. KoΩnyj çlen provodu ma[ dokinçyty vsi svo] obov'qzky j spravy pered radog. (Napryklad, knyha povynna buty vporqdkovana.) Na radi koΩnyj çlen provodu zvitu[ pro svog diql\nist\. Çleny kurenq magt\ pravo stavyty pytannq j robyty zauvaΩennq. Qkwo [ nedokinçeni spravy, kurin\ moΩe doruçyty ustupagçomu çlenovi provodu dokinçyty wos\ do danoho reçencq. Qkwo vse zadovil\ne, xtos\ iz çleniv kurenq, wo ne buv u provodi, proponu[ nadaty absolgtorig ustupagçomu provodovi, abo lyße deqkym joho çlenam. Cq propozyciq ma[ buty pidtrymana we odnog osobog. Kurin\ ma[ abo pryjnqty, abo vidkynuty cej vnesok.

108


12/18/08

2:08 AM

Page 5

Procedura vyboru ❒ Holovugçyj (predsidnyk) prosyt\ çleniv zaproponuvaty kandydativ, poçynagçy vid postu kurinnoho abo kurinno], a todi na vsi inßi posty. KoΩna propozyciq povynna buty pidtrymana druhog osobog. (Holovugçyj ne proponu[ kandydativ.) ❒ Kandydaty moΩut\ skazaty wos\ pro sebe abo pro svo] plqny dlq kurenq. Xtos\ inßyj takoΩ moΩe skazaty wos\ pro kandydata. ❒ Kandydaty moΩut\ vyjty z kimnaty abo moΩut\ zalyßytysq v kimnati; vidbuva[t\sq holosuvannq. Kandydat, wo oderΩu[ najbil\ße holosiv, vybranyj. ❒ Holovugçyj ne holosu[. Qkwo [ dva kandydaty, qki oderΩaly rivne çyslo holosiv, holovugçyj rißa[ svo]m holosom. ❒ Navit\, qkwo [ lyße odyn kandydat, kurin\ holosu[ — xto za, proty abo vtrymavsq, tobto xto ne xoçe holosuvaty. Qkwo vony vyjßly, kandydaty povertagt\sq do kimnaty pislq holosuvannq, a holovugçyj povidomlq[ ]x pro vyslidy vyboriv. Cq procedura povtorg[t\sq dlq koΩnoho dilovoda.

8

Propozyci] çleniv Çleny kurenq moΩut\ i povynni podavaty propozyci] abo naprqmni dlq provodu kurenq, qki zanqttq vony xoçut\.

Peredavannq kurinnyx knyh Usi knyhy dilovodiv [ vlasnistg kurenq. Pislq vyboru, koΩnu knyhu treba peredaty novomu dilovodovi. U knyhu treba vpysaty datu peredaçi j dva pidpysy — poperednij dilovod pidpysu[, wo peredav knyhu u porqdku, a novyj dilovod pidpysu[, wo perebyra[ vidpovidal\nist\ za knyhu. Qkwo knyha povna, ]] treba peredaty do plastovoho arxivu, distaty za ne] posvidku j rozpoçaty novu knyhu.

KURIN|

08 Kurin

109


08 Kurin

12/18/08

2:08 AM

Page 6

Rada Hurtkovyx • Kurinnyj abo kurinna, • Zastupnyk kurinnoho abo zastupnyk kurinno],

KURIN|

• Kurinnyj pysar, • Kurinnyj skarbnyk,

• Kurinnyj hospodar, • Kurinnyj xronikar, • Dodatkovi dilovody, qkwo potribni dlq praci kurenq,

• Hurtkovi (vybrani hurtkamy).

Obov'qzky Rady Hurtkovyx Rada Hurtkovyx provadyt\ diql\nist\ kurenq: ❒ pidhotovlq[ plqn praci kurenq j sposib joho vykonannq; ❒ rozdilg[ pracg pomiΩ hurtkamy, koly potribno; ❒ zatverdΩu[ symvol i barvu hurtka; ❒ proponu[ çleniv kurenq na plastovi vidznaçennq; ❒ nada[ zastereΩeni dlq ne] plastovi perestorohy; ❒ vykreslg[ çleniv kurenq zhidno z prypysamy. Vsi çleny Rady Hurtkovyx [ spivvidpovidal\ni za rißennq Rady. Sxodyny Rady Hurtkovyx vidbuvagt\sq perevaΩno raz na misqc\. Na sxodynax Rady Hurtkovyx zavΩdy [ zv'qzkovyj abo zv'qzkova. Çasom moΩut\ buty vporqdnyky. Do prohramy sxodyn Rady Hurtkovyx vxodqt\ ❒ zvity j propozyci] vsix çleniv kurinnoho provodu, ❒ obhovorennq vykonano] praci kurenq (wo bulo uspißne, a wo potribno popravyty v majbutn\omu), ❒ zvity hurtkovyx pro pracg i stan hurtkiv, ❒ plqnuvannq zanqt\, ❒ moΩe vklgçaty instruktaΩ pro vdoskonalennq praci kurenq, (napr., qk buty dobrym providnykom u kureni, qk efektyvno plqnuvaty).

110


12/18/08

2:08 AM

Page 7

Kurinnyj çy kurinna ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

❒ ❒ ❒ ❒

reprezentu[ kurin\; provadyt\ sxodynamy Rady Hurtkovyx; provadyt\ sxodynamy kurenq; postijno spilku[t\sq z çlenamy Rady Hurtkovyx; sluxa[ ]x zauvaΩennq j porady; vidpovida[ za predstavlennq plqnu praci dlq obhovorennq j pryjnqttq Radog Hurtkovyx (deqki vaΩlyvi spravy, napr., de vidbudet\sq kurinnyj tabir, moΩut\ buty obhovoreni j odobreni cilym kurenem;) vidpovida[ za vykonannq vsix rißen\ Rady Hurtkovyx, okrim tyx, wo naleΩat\ do obov'qzkiv inßyx dilovodiv; analizu[ z provodom projdeni zanqttq (obhovorg[, wo bulo dobre, a wo treba omynaty çy popravyty); pryjma[ i vysyla[ lysty kurenq (razom iz pysarem); provadyt\ knyhu kurinnoho.

Do knyhy kurinnoho j kurinno] vxodqt\ ❒ spysok usix çleniv kurenq i ]x telefony; ❒ plqn praci kurenq; data vykonannq koΩno] çastyny abo pryçyna, çomu ne vykonano zaplqnovane; ❒ prohramy Rad Hurtkovy; ❒ prohramy kurinnyx sxodyn. (Dyv. zrazok knyhy hurtkovoho/hurtkovo] v “Dodatkax”.)

Zastupnyk kurinnoho/kurinno]

8

KURIN|

08 Kurin

❒ zastupa[ kurinnoho abo kurinnu, qkwo vony vidsutni abo ne moΩut\ wos\ vykonaty; ❒ spivpracg[ z kurinnym çy kurinnog i dopomaha[ z ]xnimy obov'qzkamy; ❒ vede kartoteku j spysok prysutnosty çleniv kurenq; ❒ na Radi Hurkovyx zvitu[: xto vstupyv do kurenq, xto v kureni zdobuv novyj stupin\; ❒ predstavlq[ dlq rozhlqdu Rady Hurtkovyx proxannq pro vidznaçennq abo perestorohy. Do knyhy zastupnyka vxodqt\ ❒ kartoteka çleniv kurenq, sebto taki informaci] pro koΩnoho çlena: im'q, prizvywe, adresa, çyslo telefonu, data narodΩennq, imena bat\kiv abo opikuniv, zdobuti plastovi stupeni, zdobuti plastovi vmilosti, zdobuti vidznaçennq i perestorohy, vidbuti tabory; ❒ spysok prysutnosty: spysok usix zanqt\ kurenq, ]xnq data j xto z kurenq buv prysutnij, xto vidsutnij opravdano çy bez opravdannq. (Dyv. zrazok knyhy zastupnyka hurtkovoho/hurtkovo] v “Dodatkax”)

111


08 Kurin

12/18/08

2:08 AM

Page 8

Kurinnyj pysar ❒ vede knyhu protokoliv Rady Hurtkovyx i kurinnyx sxodyn; ❒ vidpovida[ na lysty razom z kurinnym çy kurinnog; ❒ tryma[ spysok i ory©inaly lystiv, wo nadijßly do kurenq j kopi] lystiv, wo vyjßly vid kurenq. Protokol iz poperednix sxodyn çyta[t\sq na takyx sxodynax, qki vin opysu[, sebto protokol zi sxodyn Rady Hurtkovyx na çerhovyx sxodynax Rady Hurtkovyx, a protokol kurinnyx sxodyn na nastupnyx sxodynax kurenq. Pislq zauvaΩen\, protokol pidpysanyj pysarem i kurinnym abo kurinnog sta[ pravovym dokumentom. (Pryklad protokolu dyv. zrazok hurtkovo] protokol\no] knyhy v “Dodatkax”.)

Kurinnyj skarbnyk

KURIN|

❒ pidhotovlq[ finansovyj plqn kurenq dlq sxvalennq Radog Hurtkovyx; ❒ zbyra[ çlens\ki vnesky abo inßi oplaty, potribni dlq vykonannq plqnu praci; ❒ vyda[ posvidku tomu, xto zaplatyv; ❒ vyplaçu[ za vytraty, wo buly sxvaleni Radog Hurtkovyx; ❒ oderΩu[ potverdΩennq vid toho, komu zaplatyv; ❒ zberiha[ hroßi v bezpeçnomu misci, (napr., u banku abo u finansovij ustanovi); ❒ zberiha[ raxunky za vytraty; ❒ vede oblik prybutkiv i vytrat. Knyha skarbnyka V knyzi skarbnyk zapysu[ vsi prybutky j vytraty (data, suma j za wo), i obçyslg[ sal\do, sebto kincevu sumu, qka pokazu[, skil\ky hroßej kurin\ we ma[. Womisqcq abo wokvartalu (wo try misqci) pereçyslggt\sq hroßi, wob pereviryty, çy suma pokazana v knyzi, [ v kasi. Qkwo kurin\ zberiha[ svo] hroßi v banku abo inßij finansovij ustanovi, sal\do v bankovij knyΩci rivnq[t\sq z sumog, pokazanog v knyzi skarbnyka. (Dyv. zrazok knyhy hurtkovoho skarbnyka v “Dodatkax”.)

112


12/18/08

2:08 AM

Page 9

Kurinnyj hospodar ❒ pidhotovlq[ plqn majnovyx potreb kurenq dlq sxvalennq Radog Hurtkovyx (pryklady majna: pryladdq do kurinno] kimnaty, vyrqd na kurinnyj tabir); ❒ robyt\ zakupy majna j zberiha[ joho v porqdku; ❒ vede knyhu hospodarq; Do knyhy hospodarq vxodqt\ oblik zakupiv, spysok i stan majna.

8

Kurinnyj xronikar ❒ vidpovida[ za kurinnu xroniku; ❒ zaoxoçu[ vsix dopysuvaty abo v inßyj sposib wos\ dodavaty do xroniky. Kurinna xronika V kurinnij xronici, podibno, qk i v hurtkovij xronici, opysu[t\sq Ωyttq j pracg kurenq, podi], zv'qzani z Ωyttqm kurenq, xarakterystyku çleniv i hurtkiv, vraΩennq z praci ta zauvaΩennq wodo ne]. Zmist moΩe buty povaΩnyj abo veselyj, ale zavΩdy kul\turnyj. Do xroniky dobre vklgçaty znimky, rysunky abo inßi pam'qtky qk, napr., poßtovi kartky.

KURIN|

08 Kurin

Hurtkovi Hurtkovi, qkyx vybyragt\ hurtky, vxodqt\ u sklad Rady Hurtkovyx. Vony: ❒ reprezentugt\ svij hurtok ; ❒ zvitugt\ pro diql\nist\ hurtka i joho çleniv; ❒ predstavlqgt\ deqki postanovy hurtka do zatverdΩennq, (napryklad, nadannq vidznaçennq); ❒ zvitugt\ svo[mu hurtkovi pro vsi postanovy Rady Hurtkovyx.

113


08 Kurin

12/18/08

2:08 AM

Page 10

XorunΩyj çy xorunΩa

KURIN| 114

❒ opiku[t\sq kurinnym znamenom ta kurinnym praporom (stqhom); ❒ dba[, wob znameno j prapor buly naleΩno j bezpeçno zbereΩeni; ❒ vystupa[ iz znamenom abo praporom pid ças vystupiv i svqt, u qkyx bere uçast\ kurin\; ❒ zna[ vpravy vporqdu potribnoho dlq xorunΩoho (dyv."Vporqd”); ❒ pidxorunΩi, naznaçeni kurinnym abo kurinnog, jdut\ abo stoqt\ po obox bokax xorunΩoho çy xorunΩo]. XorunΩyx vybyra[ Kurinna Rada.


12/18/08

2:08 AM

Page 11

Diql\nist\ kurenq Zanqttq kurenq dopovnggt\ plastovu prohramu, qka perevodyt\sq v hurtku. Kurin\ normal\no sxodyt\sq odyn raz u misqc\; xoç raz u rik çleny ]dut\ na tabir.

Buvagt\ rizni kurinni zanqttq: • Kurinna Rada, • kurinni sxodyny, • kurinne svqto, • kurinna zbirka,

8

• kurinna prohulqnka, • kurinnyj tabir, • spil\ni zanqttq z inßymy kurenqmy.

Kurinni sxodyny Kurinni sxodyny moΩut\ buty re©ulqrni abo svqtkovi. Vony moΩut\ vidbuvatysq v kimnati abo sered pryrody.

Svqtkovi sxodyny Svqtkovi sxodyny vidbuvagt\sq z nahody vaΩlyvo] podi]. Os\ kil\ka prykladiv: ❒ pryjnqttq novyx çleniv, ❒ zaprysqΩennq pryxyl\nykiv (dekudy vidbuva[t\sq na tabori), ❒ svqto patrona kurenq, ❒ posvqçennq kurinnoho prapora. Prohrama koΩnoho svqta povynna vidriznqtysq vid prohramy re©ulqrnyx sxodyn. Dlq plqnuvannq svqta treba braty do uvahy:

KURIN|

08 Kurin

Cil\ VaΩlyvo dobre rozumity cil\ svqta. Napryklad, koly kurin\ pryjma[ novyx çleniv, korysno maty çastynu prohramy, qka dopomoΩe vsim çlenam zapiznatysq; koly vidbuva[t\sq zaprysqΩennq, dobre maty ory©inal\nu prohramu ta vidpovidnyj serjoznyj nastrij, wob pidkreslyty, wo ce osoblyve svqto. Nastrij Dlq svqta potribnyj vidpovidnyj nastrij; ce znaçyt\, wo treba podumaty pro te, qk cej nastrij stvoryty (elementy v prohrami). Napryklad, vidkryttq moΩe buty zi smoloskypamy (qkwo sered pryrody), abo zi sviçkamy (qkwo v kimnati); zaprysqΩennq moΩe vidbuvatysq pid ças spoloxu, sered noçi, pry vohnyku. Riven\ Prohrama musyt\ buty na takomu rivni, wo zacikavyt\ i molodßyx, i starßyx çleniv kurenq.

115


08 Kurin

12/18/08

2:08 AM

Page 12

Zvyçajni sxodyny Kurinni sxodyny moΩut\ vidbuvatys\ u plastovomu domi abo sered pryrody. Sxodyny moΩut\ podobaty na hurtkovi sxodyny, ale z pevnog riznyceg v pidxodi.

Zahal\ni elementy plastovyx sxodyn Vsi plastovi sxodyny magt\: vidkryttq plastovym klyçem SKOB, perevirku prysutnix, proçytannq protokolu i, nakinec\, zakryttq. Vidkryttq j zakryttq na kurinnyx sxodynax — ce dobra nahoda vsim vpravlqty vporqd, tomu wo [ bil\ße çyslo uçasnykiv i okremi hrupy, hurtky. Rozpovid\ Kurinni sxodyny — ce dobra nahoda zaprosyty hostq z cikavog rozpoviddg, wob vsi v kureni mohly z ne] skorystaty.

KURIN|

Koly hutirka ne efektyvna Vid dvadcqty do trydcqty uçasnykiv ne moΩut\ efektyvno hutoryty, tobto korysno j cikavo, tak, wob usi braly uçast\. Ce znaçyt\, wo Rada Hurtkovyx ne povynna plqnuvaty hutirky na kurinni sxodyny. Zate moΩut\ buty zapyty j zauvaΩennq na oznaçenu temu, holovno, qkwo potribno poçuty opini] çleniv kurenq wodo ci[] temy. Ale toj, xto provadyt\ sxodynamy, povynen pam'qtaty, wo potribno daty zmohu vsim vyslovytysq, i starßym, i molodßym, wob bulo vsim cikavo. InstruktaΩi InstruktaΩi, holovno çohos\ praktyçnoho, perevaΩno lehße perevodyty v malij hrupi, tobto, v hurtku, niΩ u kureni. Qkwo instruktaΩ potribnyj na rivni kurenq (napr., tomu wo instruktor moΩe pryjty lyße odyn raz), treba instruktaΩ zorhanizuvaty tak, wob usi maly zanqttq v toj Ωe samyj ças.

116


12/18/08

2:08 AM

Page 13

Koryst\ spivu Spiv çasto krawe vyxodyt\ v kureni niΩ u hurtku. U bil\ßij hrupi buvagt\ rizni holosy, rizni zacikavlennq. MoΩlyvo xtos\ hra[ na muzyçnomu instrumenti j çasto znaxodqt\sq entuziqsty spivu, qki zaoxotqt\ druhyx. Tomu korysno zvertaty osoblyvu uvahu na spiv pid ças kurinnyx zanqt\.

8

Vybir ihor vaΩlyvyj Na kurinni zanqttq treba pidbyraty taki ihry, qki pidxodqt\ bil\ßij hrupi. DuΩe vaΩlyvo postavyty sobi toçnu cil\, sebto wo same xoçet\sq osqhnuty hrog. (Dyvys\ “Plqnuvannq” v çastyni “Hurtok v UPG"). Pam'qtajte pro molodßyx i starßyx Pry ukladanni prohramy treba maty na uvazi osnovne: zacikavyty j starßyx, i molodßyx çleniv kurenq. Usi xoçut\ maty vidpovidal\nist\ Korysno çasom davaty vsim hurtkam vidpovidal\nist\ za perevedennq çastyny prohramy, wob usi maly poçuttq prynaleΩnosty, poçuvaly sebe povnocinnymy j xotily buty çlenamy kurenq.

KURIN|

08 Kurin

117


08 Kurin

12/18/08

2:08 AM

Page 14

Kurinna zbirka Kurinna zbirka — ce zbir çleniv kurenq, wob polahodyty odnu konkretnu spravu, napryklad: • pereviryty vyrqd na tabir, • pryhotuvaty voroΩinnq pered Andri]vs\kym veçorom; • vidbuty probu spivu pered kolqdog. Na zbirci nema inßyx çastyn prohramy.

Kurinna prohulqnka

KURIN| 118

Kurinnu prohulqnku plqnu[t\sq tak samo, qk hurtkovu prohulqnku (dyv. “Plqnuvannq” i “Prohulqnky” v çastyni “Diql\nist\ hurtka”), ale treba pam'qtaty, wo: ❒ V kureni [ hurtky zi svo]my provodamy. Çasom krawe hurtky trymaty razom, çasom krawe çleniv rozdilyty abo peremißaty. ❒ Oskil\ky v kureni [ bil\ße çleniv, qk u hurtku, treba podumaty pro formy spilkuvannq, tobto qk peredavaty informaci] (bezposeredn\o vsim çlenam çy perekazuvaty çerez hurtkovyx abo providnykiv hrup). ❒ Koly plqnu[t\sq zanqttq, wo vymaha[ fizyçno] zapravy çy riznoho vminnq, treba vzqty do uvahy, wo v kureni [ çleny riznoho viku, z riznym dosvidom.


12/18/08

2:08 AM

Page 15

8

Kurinnyj tabir Çomu kurinnyj tabir? Dlq çleniv kurenq, kurinnyj tabir — ce nahoda: • vybraty styl\ taboru ta ]m cikavi zanqttq; • sebe vza[mno krawe zapiznaty j pohlybyty druΩbu; • na spil\ni pereΩyvannq; • zdobuty plastovi vmilosti, rozvynuty providnyc\ki zdibnosti ta vminnq spivΩyty; • sebe vyprobuvaty ta zahartuvatysq v borot\bi zi styxiqmy pryrody.

KURIN|

08 Kurin

❒ Rada Hurtkovyx, pry dopomozi zv'qzkovoho abo zv'qzkovo] i vporqdnykiv abo vporqdnyc\ kurenq plqnu[, pidhotovlq[ i perevodyt\ tabir, a opislq robyt\ analizu taboru, vkazu[ na uspixy j nedoliky ta pidhotovlq[ zvit. ❒ Cej proces sta[ çastynog riçno] diql\nosty kurenq i joho skladovyx hurtkiv. ❒ Qkwo kurin\ orhanizu[ kurinnyj tabir, to uçast\ u n\omu [ obov'qzkova dlq vsix gnakiv çy gnaçok u kureni.

Vidpovidal\nist\ ❒ Provid stanyci j KPS zatverdΩugt\ plqn i provid taboru. ❒ Vyxovnyky taboru, provid stanyci j krajovyj provid spivvidpovidal\ni za tabir. ❒ U plqni taboru treba dotrymuvatysq pravyl i vymoh derΩavnyx ta urqdovyx çynnykiv i provodiv stanyci j krag. (Pryklad vymohy moΩe buty, wo na vodnomu tabori ma[ buty rqtivnyk.)

119


08 Kurin

12/18/08

2:08 AM

Page 16

Qke nazovnyctvo i qka vidpovidal\nist\? Na kurinnomu tabori vΩyvagt\sq ti sami nazvy, qki vΩyvalysq prodovΩ ciloho roku: “zv'qzkovyj”, “kurinna” towo.

KURIN|

Vidpovidal\nosti ❒ zv'qzkovyj abo zv'qzkova razom z vyxovnykamy kurenq vidpovidagt\ za cilist\ taboru: za bezpeku, za samodiql\nist\, za plastovyj zmist; dopomahagt\ gnakam i gnaçkam tam, de potribno; ❒ kurinnyj abo kurinna oçolg[ kurinnyj provid taboru; dba[, woby vsi etapy vidbulysq, provadyt\ taborom; ❒ kurinnyj hospodar sta[ intendantom; ❒ kurinnyj pysar sta[ taborovym pysarem; ❒ kurinnyj skarbnyk sta[ taborovym skarbnykom; ❒ vporqdnyky j vporqdnyci ta deqki starßi çleny kurenq stagt\ lankog instruktoriv. Struktura Kurinnyj tabir moΩe diqty qk odna cilist\ — odna kuxnq, odna prohrama — abo moΩe dilytysq na hurtkovi pidtabory, maty hurtkovi kuxni j rizni prohramy dlq hurtkiv. Kalendarec\ zavdan\ Kalendarec\ zavdan\ — ce spysok toho, wo treba zrobyty, do qkoho reçencq j xto za wo vidpovida[. Qkwo xtos\ vidpovida[ za danu dilqnku, ce ne oznaça[, wo vin ce obov'qzkovo robyt\ sam. Pracg moΩna rozdilyty na çastyny j rozdaty riznym çlenam kurenq. Kalendarec\ zavdan\ treba vyhotovlqty poetapno. Çotyry etapy plqnuvannq taboru 1. Plqnuvannq 2. Pidhotuvannq 3. Vykonannq 4. Zakinçennq

120


12/18/08

2:08 AM

Page 17

Kalendarec\ zavdan\ odnoho kurinnoho taboru Kurinnyj tabir ma[ vidbutysq vid 15 do 29 lypnq. Os\, pryklad, qk moΩe vyhlqdaty kalendarec\ zavdan\.

8

Plqnuvannq XTO Rada Hurtkovyx i vyxovnyky v kureni. Vsi çleny kurenq

KOLY 1.II

2. Pereviryty, çy vsi çleny kurinnoho provodu j usi vyxovnyky viz\mut\ uçast\ u tabori j vyznaçyty, xto vidpovida[ za koΩne zavdannq u pidhotovci.

Rada Hurtkovyx i vyxovnyky v kureni

15.II

3. Vybraty misce taboru; distaty dozvil uΩyvaty misce j palyty vohon\.

Rada Hurtkovyx i vyxovnyky v kureni

15.II

4. Vyhotovyty prohramu taboru: kalendarec\ zanqt\ koΩnoho dnq ta rozpodil hodyn za temamy.

Rada Hurtkovyx i vyxovnyky v kureni

1.III

5. Vyhotovyty stravospys (meng) i spysok potribnyx xarçiv.

Kuxar ta intendant

1.IV

6. Vyhotovyty spysok potribnoho spil\noho vyrqdu, zaplqnuvaty vidznaçky, zapoçatkuvaty knyhu intendanta.

Intendant

1.IV

7. Zrobyty koßtorys (bgdΩet), vyznaçyty oplatu za tabir, zaprovadyty finansovu knyhu.

Skarbnyk

15.IV

8. Zholosyty tabir plastovym provodam (stanyci j krag) i, qkwo treba, urqdovym vlastqm.

Zastupnyk kurinnoho j skarbnyk

1.IV

9. Povidomyty bat\kiv i çleniv kurenq pro tabir. Podaty: datu, misce, cil\, provid, oplatu, potribnyj vyrqd, informaci] pro transport, pro vidvidyny bat\kiv i hostej. Dodaty kartu zholoßennq j formu medyçno] posvidky.

Pysar

15.IV

WO 1. Vyznaçyty rid, cil\ i datu taboru Holosugt\ nad propozyciqmy.

KURIN|

08 Kurin

121


08 Kurin

12/18/08

2:08 AM

Page 18

Pidhotuvannq

KURIN| 122

WO

XTO

KOLY

1. Vidvidaty misce; pereviryty vodu do pyttq. Rozvidaty, de ßpytal\ abo likars\ka pomiç ta domovytysq z nymy na vypadok potreby.

Zv'qzkovyj/-a, kurinnyj/-a, intendant, sanitar

1.V

2. Podbaty pro transport uçasnykiv, vyrqdu j xarçiv do taboru j povernennq nazad.

Zastupnyk kurinnoho/-o]

1.V

3. Zibraty zholoßennq uçasnykiv, vklgçno z dozvolom bat\kiv, i oplatu za tabir (moΩe buty zavdatok).

Skarbnyk i pysar

1.V

4. Zrobyty kopi] prohramy dlq koΩnoho çlena kurinnoho provodu, instruktora ta vyxovnyka. Vyhotovyty taborovi posvidky.

Pysar

15.VI

5. Prydbaty ta pryhotovyty spil\nyj vyrqd.

Intendant

1.VII

6. Vidbuty sxodyny provodu taboru, vsix instruktoriv ta vyxovnykiv, perehlqnuty prohramu, zapevnytysq, wo vsi hotovi perevesty svog çastynu. Pereviryty, çy pravyla bezpeky vzqto do uvahy.

Zv'qzkovyj/-a

1.VII

7. Pereviryty vyrqd usix uçasnykiv. (Cq perevirka [ osoblyvo vaΩlyvog pered mandrivnym abo inßym speciqlizacijnym taborom.)

Vyxovnyky

7.VII

8. Zakupyty xarçi.

Kuxar j intendant

10.VII

9. Spakuvaty spil\nyj vyrqd i xarçi.

Kuxar j intendant

12.VII

10. Pered vy]zdom zibraty vid usix medyçni posvidky.

Pysar

15.VII

11. Pereviryty, çy vse hotove.

Zv'qzkovyj/-a

15.VII


12/18/08

2:08 AM

Page 19

Vykonannq 1. Tabir perevodyt\sq na pidstavi wodenno] prohramy, vyhotovleno] pered taborom.

8

2. Prohrama taboru — ce çastyna gnac\ko] prohramy. Holovno, uçasnyky povynni maty nahodu projty perevirku çastyn praktyçnoho plastuvannq. Prohrama povynna vklgçaty maksymum fizyçnyx zanqt\, ale perevaΩno veçoramy treba vklgçaty dyskusi], holovno na plastovi temy, napr., samovyxovannq, zasady j vartosti towo. 3. Vohnyk abo vatra potribni, qkwo ne wodnq, to duΩe çasto, oçevydno z riznomanitnog prohramog çy stylem. (Dyv. “Vohnyky i vatra”, “Ûyttq sered pryrody”.) Protqhom taboru çasto buvagt\ dvi abo try bil\ßi tematyçni abo “svqtoçni” vatry. Cil\ tako] vatry moΩe buty pov'qzana z nazvog taboru, riçnym klyçem, zaprysqΩennqm deqkyx uçasnykiv towo. 4. Prohrama musyt\ braty do uvahy moΩlyvist\ pohano] pohody. 5. Na poçatku taboru zv'qzkovyj abo zv'qzkova obhovorggt\ z çlenamy taboru pravyla, prypysy j dyscyplinu. Spysok vyznaçenyx pravyl vyvißu[t\sq na tablyci oholoßen\.

KURIN|

08 Kurin

6. Ni çleny bulavy, ni instruktory ne magt\ osoblyvyx pryvile]v, inakßyx vid uçasnykiv (napr., inße xarçuvannq). 7. MajΩe koΩnoho dnq, perevaΩno vveçori pislq molytvy, vidbuva[t\sq korotka narada vs\oho provodu taboru dlq obhovorennq dnq, problem ta plqnu na nastupnyj den\. Korysno takoΩ vidbuvaty re©ulqrnyj “vidhuk”, tobto dyskusi] z çlenamy taboru pro ]xni zauvaΩennq do prohramy ta perevedennq taboru. 8. KoΩnyj çlen bulavy ta vsi instruktory magt\ zrazok prohramy, z toçnym vyznaçennqm svo]x zavdan\ na koΩnu hodynu. 9. Pry kinci taboru rozda[t\sq posvidky. (Na posvidkax [ zauvaΩennq ta informaci] pro dosqhnennq: vidznaçennq, zdobuti plastovi vmilosti ta uspißno vykonani zavdannq “Proby UPG”.) Qkwo na tabori prysutnyj xtos\ z-poza kurenq, kopig posvidky posyla[t\sq provodovi stanyci (krag), zvidkilq pry]xav gnak çy gnaçka.

123


08 Kurin

12/18/08

2:08 AM

Page 20

Zakinçennq

KURIN| 124

WO

XTO

KOLY

1. Pereviryty, vysußyty, napravyty j sxovaty spil\nyj vyrqd.

Intendant

14.VIII

2. Vidbuty sxodyny provodu taboru, obhovoryty uspixy j nevdaçi, pereviryty likvidacig taboru, finansy.

Rada Hurtkovyx i vyxovnyky

1.IX

3. Vyslaty stattg-spohad z taboru (iz fotohrafiqmy) do gnac\ko] presy.

Pysar

15.IX

4. Vyhotovyty zvit i pislaty do KPS ta stanyci. Ce vkluça[ zamknennq kasy j finansovyj zvit.

Zvqzkovyj/-a i kurinnyj/-a

1.IX

(Zrazok posvidky taboru dyv. “Dodatky”.)


09 Providnictvo

12/18/08

2:15 AM

Page 1

PROVIDNYCTVO

9

Dewo pro providnykiv

Iniciqtyva Komunikaciq

Pozytyvnyj plastovyj providnyk ❒ ce toj, wo dopomaha[ hrupi osqhnuty svog metu; ❒ ce toj, wo dopomaha[ hrupi staty efektyvnog, tobto syl\nog; ❒ ce toj, wo z hrupog orhanizu[ zaxid çy zanqttq, abo keru[ qkogs\ hrupog; ❒ ce toj, wo propa©u[ plastovi ide] j pohlqdy, tobto perekonu[ druhyx, wo ci dumky pravyl\ni abo korysni; ❒ ce toj, wo vkazu[ novu dorohu, kudy jty abo novyj sposib, qk wos\ robyty. Qk postagt\ providnyky? ❒ Providnyk moΩe buty naznaçenyj, napr., sestryçka roq novaçok [ naznaçena stanyçnog starßynog, tomu wo vona ma[ znannq (vyßkil), zdibnist\ i oxotu provadyty ro[m. ❒ Providnyk moΩe buty vybranyj çlenamy hrupy holosuvannqm, napryklad hurtkovyj u hurtku. ❒ Çasom providnyk pryrodno vyryna[, tomu wo: • ma[ ide], qki zaxoplggt\ hrupu v danij xvylyni (napr., pid ças dozvillq na tabori xtos\ proponu[ hru i ]] orhanizu[); • ma[ znannq potribne dlq dano] sytuaci] (napr., stalasq avariq — toj xto zna[ perßu pomiç keru[ dopomohog dlq ranenyx).

PROVIDNYCTVO

Dovir⁄q

Odne iz vaΩlyvyx zavdan\ Plastu — ce rozvyvaty providnyc\ki qkosti ta vminnq çleniv.

125


09 Providnictvo

12/18/08

2:15 AM

Page 2

Dewo pro qkosti ta vminnq providnyka Providnyk bude maty vplyv na hrupu ta dokaΩe, wo zasluhovu[ na dovir'q hrupy, qkwo vin: çesnyj, spostereΩlyvyj, çutlyvyj, vyrozumilyj, hnuçkyj, hotovyj dopomohty ta vzahali dbajlyvyj pro druhyx. Providnyk potrebu[ postijno pracgvaty nad sobog. (Napryklad, vidbuva[ vyßkoly, nabuva[ Ωytt[vo] praktyky). Jomu potribni rizni vminnq.

PROVIDNYCTVO

Os\ kil\ka prykladiv: ❒ vminnq spilkuvatysq ideqmy, ❒ vminnq zadiqty inßyx (tobto vklgçaty inßyx u dig), ❒ vminnq lahodyty konflikty (tobto dovesty do zhody), ❒ vminnq tvorço dumaty, ❒ vminnq orhanizuvaty: vyznaçyty problemu, znajty rozv'qzku, pryjnqty rißennq (u riznyx, çasto neznajomyx, obstavynax). Providnyk bude efektyvnyj, qkwo vin: ❒ rozumi[ zavdannq hrupy, ❒ zna[ svo] ta inßyx zdibnosti j obmeΩennq, ❒ ma[ pozytyvne nastavlennq do lgdej, do zanqt\, do Ωyttq, ❒ rozumi[, koly potribno vΩyvaty qkyj styl\ providnyctva, ❒ hotovyj dele©uvaty vidpovidal\nist\, ❒ bere spivvidpovidal\nist\ za uspixy j pomylky.

Qki providnyky v Plasti? • v UPN — ro[vi j vyxovnyky: bratçyky j sestryçky, hnizdovi; • v UPG — hurtkovi, kurinni j vyxovnyky: zv'qzkovi, vporqdnyky j vporqdnyci; • v USP — kurinni j oseredkovi; • na taborax — komendanty j çleny provodu; • providnyky riznyx zanqt\, tak qk prohulqnok; • u Stanyçnij Starßyni; • u Krajovij Plastovij Starßyni; • u Holovnij Plastovij Bulavi.

126


12/18/08

2:15 AM

Page 3

Styli providnyctva ❒ Avtokratyçnyj — providnyk nakazu[. Çleny ne berut\ uçasty ni v procesi plqnuvannq, ni v procesi vyrißuvannq spravy. Vony til\ky vykonugt\ dani ]m doruçennq. ❒ Konsul\tatyvnyj — providnyk radyt\sq z inßymy pered vyrißuvannqm spravy, ale sam vyrißu[. ❒ Demokratyçnyj — providnyk proponu[ j radyt\sq z çlenamy, qki berut\ aktyvnu uçast\ u plqnuvanni, rißennqx ta vykonanni. Proces plqnuvannq ta vyrißennq takyj samyj vaΩnyj, qk vyslidy. Rißennq robyt\sq dvoma sposobamy — holosuvannqm abo pohodΩennqm. Demokratyçnyj providnyk hotovyj pryjnqty rißennq, z qkym vin ne pohodΩu[t\sq. ❒ Vil\nyj — providnyk doruça[ hrupi provesty plqnuvannq j vynesty rißennq, a sam sto]t\ z boku.

Dobryj providnyk Dobryj providnyk vΩyva[ rizni styli, zaleΩno vid obstavyn. Vin rozumi[, koly qkyj styl\ korysnyj U tvarynnomu sviti rizni zvirqta magt\ pryrodno (instynktovno) svo] styli providnyctva. Napryklad, bujvoly bez zadumy jdut\ za svo]m odnym, najsyl\nißym providnykom, natomist\ u klgçi husej, wo letyt\ u vyrij, providnyky postijno minqgt\sq j koΩna huska ma[ sama sebe vstavyty u vidpovidne misce pry koΩnij zmini. Lgdyna zdatna vybyraty svij styl\ providnyctva — zaleΩno vid svoho perekonannq ta sytuaci].

9

PROVIDNYCTVO

09 Providnictvo

127


09 Providnictvo

12/18/08

2:15 AM

Page 4

Avtokratyçnyj styl\ Avtokratyçnyj styl\ treba vΩyvaty todi, koly treba wos\ ßvydko polahodyty j nema çasu abo ne vaΩno, wo inßi dumagt\. Napr., qkwo treba zastosuvaty pravyla bezpeky, abo qkwo hrozyt\ nebezpeka, napr., vohon\, providnyk musyt\ cij nebezpeci zapobihty.

Konsul\tatyvnyj styl\ Konsul\tatyvnyj styl\ çasom vΩyva[ avtokrat, çasom demokrat. ❒ Avtokrat ma[ nastavlennq, wo vin sam ma[ vyrißuvaty. Vin moΩe spyta[t\sq opini] druhyx, ale ne vaΩno çy vin ]x vklgçyt\ u rißenni. ❒ Demokrat ma[ nastavlennq, wo vin sam us\oho ne zna[, otΩe varto posluxaty opini] druhyx, wob krawe rißyty. TakoΩ korysno, wob usi buly vklgçeni j maly poçuttq spivvidpovidal\nosty za rißennq, otΩe korysno vklgçyty v rißennq qknajbil\ße porad, navit\ qkwo ne vsi ci elementy koneçni samomu providnykovi.

PROVIDNYCTVO

Koly korysnyj konsul\tatyvnyj styl\: ❒ Qkwo potribno polahodyty spravu j u danyj ças ne vaΩno, wob cila hrupa çy provid buly vklgçeni v proces rißennq. ❒ Ne real\no j ne pobaΩano, wob usi çleny provodu zavΩdy vyrißuvaly spil\no. Bulo b vytratog çasu vsim çasto striçatysq. PomiΩ sxodynamy ciloho provodu, providnyk potrebu[ robyty cilu nyzku rißen\. Çasto ci rißennq magt\ do dila zi spravamy, wo buly vyrißeni v pryncypi na sxodynax çy zborax, ale tomu, wo [ moΩlyvi rizni variqnty vykonannq, abo vyrynagt\ dodatkovi uskladnennq, providnykovi korysno z kyms\ poradytysq. ❒ Çasom vyrynagt\ spravy, wo ne moΩut\ çekaty sxodyn. Qkwo ce ne supereçlyvi spravy, providnyk rißa[ z poradog peredusim tyx, qkyx ti rißennq torkagt\. (Napryklad, pro spravu, wo torka[ odyn hurtok, kurinnyj radyt\sq z hurtkovym danoho hurtka.) Qkwo sprava vaΩna j supereçlyva, çasom treba radytysq indyvidual\no zi vsima abo prynajmenße z bil\ßistg çleniv provodu. U takij sytuaci] korysno zasqhnuty porady tyx, wo pravdopodibno magt\ protyleΩni dumky. Wob maty vidçuttq, kotra sprava [ vaΩna çy supereçlyva j çyg opinig treba zasqhnuty, providnyk potrebu[: ❒ rozumity cil\ çy cili hrupy, ❒ znaty çleniv provodu j rozumity ]x sposib dumannq. Pro svo] rißennq providnyk zvitu[ na nastupnyx sxodynax ciloho provodu. Çasom potribno abo korysno, woby cilyj provid potverdyv rißennq providnyka.

128


09 Providnictvo

12/18/08

2:15 AM

Page 5

Demokratyçnyj styl\ Osnovna meta demokratyçnoho providnyka — prynesty koryst\ hrupi ta ]] çlenam. PerevaΩno providnyk ma[ dopomohty hrupi wos\ zorhanizuvaty svo[çasno j qknajkrawe. Ale duΩe vaΩlyvo, woby vsi maly entuziqzm do vykonannq rißennq, tomu potribno doklasty zusyl\, woby vsi vidçuvaly, wo ]xnij vklad u rißennq vzqtyj do uvahy, abo [ qkas\ povaΩna pryçyna, çomu wos\ vidkyneno. Ideal\no, varto ßukaty uzhodΩennq vsix, radße niΩ rißaty holosuvannqm. Dobre, woby vsi zalyßylysq iz vraΩennqm, wo vony zadovoleni, wo vony “vyhraly”.

9

Pryklady zavdan\ hrupy Hrupa moΩe maty na meti: ❒ wos\ polahodyty: zrobyty, zorhanizuvaty, rißyty, ❒ vyrobyty korysni dlq vsix çleniv vza[movidnosyny, ❒ vplynuty na sposib dumannq pro ponqttq, vartosti abo postupovannq çleniv. Najçastiße, plastovyj providnyk ma[ podvijnu rolg Orhanizuvaty z hrupog zaxid abo zanqttq: ❒ podbaty, woby buly vyznaçeni cili, ❒ podbaty, woby buly zibrani fakty, ❒ podbaty, woby dyskusiq bula sprqmovana v baΩanomu naprqmku, ❒ dopomahaty dijty do rißennq.

PROVIDNYCTVO

Usi potrebugt\ “samovdoskonalgvatys\” — ]m treba braty aktyvnu uçast\: maty nahodu vnosyty propozyci] i maty rolg u vykonanni zanqt\. Korysno, woby çleny vyroblqly druΩni vza[movidnosyny miΩ sobog i dovir'q odyn do odnoho. V naslidku hrupa sta[ syl\nißog.

Stvoryty pozytyvnu atmosferu j vza[movidnosyny v hrupi: ❒ daty nahodu vsim vyslovytysq, ❒ vysluxaty vsix terpelyvo, ❒ ne nakydaty svo[] dumky. Demokratyçnyj styl\ vymaha[ ❒ woby vsi znaly, rozumily j pohodΩuvalysq iz cilqmy zanqt\; ❒ woby vsi maly poçuttq vidpovidal\nosty za osqhnennq cilej; ❒ woby vsi maly vplyv na plqn, woby ide] koΩnoho abo koΩno] buly vzqti do uvahy; ❒ woby vsi maly vplyv na rozpodil praci, holovno woby pobaΩannq koΩnoho (wodo joho çy ]] roli) buly vzqti do uvahy; ❒ woby vsi spil\no rißaly; ❒ woby vsi maly rolg u vykonanni zanqttq abo plqnu.

129


09 Providnictvo

12/18/08

2:15 AM

Page 6

Vil\nyj styl\ PerevaΩno korysno, woby providnyk brav uçast\ prynajmni u vyznaçenni cilej danoho zanqttq çy rißennq, ale buvagt\ sytuaci], de korysno vΩyvaty vil\nyj styl\. Napryklad, kurinnyj moΩe poprosyty hurtok pryhotuvaty j perevesty hru na kurinnu prohulqnku j zalyßyty hurtkovi pravo robyty vsi potribni rißennq. Ce da[ nahodu çlenam hurtka orhanizuvaty zanqttq dlq bil\ßo] hrupy, niΩ hurtok. Sposoby pryjnqttq rißennq v hrupi sposib pryjnqttq rißennq

koryst\

odyn rißa[

❒ owadΩennq çasu

holosuvannqm

❒ çleny vçat\sq z dyskusi];

PROVIDNYCTVO

❒ dyskusiq ne musyt\ zatqhatysq; ❒ qkist\ rißennq perevaΩno dobra, bo vklad usix çleniv uzqto do uvahy; ❒ çastyna çleniv ma[ poçuttq zobov'qzannq do rißennq, ale ne vsi çleny. pohodΩennqm

❒ çleny vçat\sq z dyskusi]; ❒ qkist\ rißennq çasto duΩe dobra, bo dyskusiq povynna b vidkynuty hirßi storony propozycij, a pryjnqty krawi; ❒ vsi magt\ poçuttq zobov'qzannq do rißennq, vsi “vyhragt\”, ale moΩe zabraty bahato çasu.

Nehatyvnyj providnyk Dlq koΩnoho providnyka buty providnykom — ce nahoda rozvyvaty svo] providnyc\ki vminnq. Nehatyvnyj providnyk xoçe sebe vyqvyty, navit\ qkwo ce ne na koryst\ hrupy: ❒ zverta[ uvahu vyklgçno na sebe; ❒ ne bere do uvahy dobro hrupy; ❒ hotovyj rozbyty hrupu, qkwo çleny ne hotovi pity za nym.

130


09 Providnictvo

12/18/08

2:15 AM

Page 7

Tvorennq druΩyny U modernomu sviti, v upravlinni orhanizacij, osoblyvu uvahu zverta[t\sq na tvorennq druΩyny (v anhlijs\kij movi “team”) z hrupy abo provodu, wo vidpovida[ za vykonannq qkohos\ dila.

9

❒ DruΩyna — ce hrupa abo dobrovil\ne ob'[dnannq lgdej stvorene z qkogs\ metog, ale z pohlqdu providnyctva, vaΩno, woby druΩyna diqla qk cilist\. ❒ Stvoryty efektyvnu druΩynu vymaha[ praci, ale dokazano, wo v bahat\ox vypadkax druΩyny osoblyvo operatyvno (efektyvno) vykonugt\ pracg ta osqhagt\ cili hrupy.

[ Cikavo, wo ukra]ns\ke slovo druΩyna v starodavnij Rusi oznaçalo “zbrojnyj zahin, wo stanovyv postijnu vijs\kovu sylu knqzq i brav uçast\ v upravlinni knqzivstvom”. ]

PROVIDNYCTVO

❒ { dvi peredumovy, woby hrupa mohla diqty, qk druΩyna: • vsi magt\ povahu j dovir'q do dumok vsix çleniv druΩyny; • vsi berut\ uçast\ v upravlinni hrupy, çasto magt\ toçno vyznaçeni funkci].

131


09 Providnictvo

12/18/08

2:15 AM

Page 8

PohodΩennq konfliktiv u hrupi

Ce normal\ne, wo çleny hrupy magt\ rizni dumky, rizni pohlqdy, rizni pidxody do dano] spravy j na tomu tli çasom vyrynagt\ konflikty. Bez konfliktiv nema[ novyx dumok, nema[ zminy, ale woby hrupa diqla korysno, bez svarky, potribno polahodΩuvaty konflikty. Holovne, wob emoci] ne perebraly proces polahodΩennq.

PROVIDNYCTVO

Os\ kil\ka sposobiv: ❒ Konflikt moΩna omynaty: deqki temy ne porußuvaty, bo xtos\ zaberet\sq z hrupy, (çasto toj “xtos\” çu[t\sq druhorqdnym u hrupi). Ale ne korysno omynaty vaΩlyvi temy. ❒ Kotras\ storona konfliktu moΩe piddatysq vsupereç svo]m perekonannqm, potrebam abo baΩannqm. Ale todi odna storona nezadovolena j todi hrupa slabßa[. ❒ MoΩe vyrynuty supereçka – obydvi storony probugt\ perekonaty odna odnu. Çasom doxodyt\ do toho, wo xtos\ kohos\ perekona[ abo xtos\ til\ky “vyhra[”. Ale todi odna storona moΩe poçuvatysq peremoΩenog i duΩe nezadovolenog. ❒ Obydvi storony moΩut\ pity na kompromis – odna troxy podast\sq j druha. Ale obydvi storony troxy nezadovoleni – tobto, v hrupi moΩe brakuvaty entuziqzmu. ❒ Usi moΩut\ dijty do porozuminnq tak, woby vsi buly zadovoleni. Ale do toho potribna dobra volq z obydvox storin i hotovist\ ©runtovno perehovoryty spravu, a ce vymaha[ bahato çasu. Konflikt bude spravdi pohodΩenyj, qkwo: ❒ usi storony vidijdut\ zadovoleni; ❒ Ωodna storona ne poçuva[ sebe obraΩenog; ❒ usi moΩut\ pohodytysq z rißennqm i dal\ße spivpracgvaty; ❒ vyhrala spil\na sprava.

132


09 Providnictvo

12/18/08

2:15 AM

Page 9

9 Providnyctvo v Plasti

Vykonannq rißennq U vykonanni rißen\ plastovyj providnyk uΩyva[ rizni styli, zaleΩno vid sytuaci].

PROVIDNYCTVO

Roblennq rißennq U Plasti rißennq wodo pravyl çy plqniv hrupy çy orhanizacijno] çastyny robyt\ provid, qkyj kolektyvno vidpovida[ za vykonannq zavdan\ çy osqhnennq cilej hrupy. (Qkwo hrupa mala, napryklad hurtok, okolo 6 do 8 çleniv, cila hrupa moΩe spil\no bahato rißaty.) Tut najçastiße treba vΩyvaty demokratyçnyj styl\ i, qkwo moΩlyvo, ßukaty pohodΩennq vsix.

133


09 Providnictvo

12/18/08

2:15 AM

Page 10

Pryklad providnyctva u vidnoßenni do kurinnoho taboru Pid ças pidhotuvannq ta perevedennq kurinnoho taboru digt\ riznoho rodu providnyky: vyxovnyky j çleny kurinnoho provodu. (Vyxovnyky vidpovidagt\ za bezpeku ta koryst\ vyxovnoho procesu j dopomahagt\ gnakam çy gnaçkam tam, de potribno).

PROVIDNYCTVO

Pidhotuvannq: ❒ U ramkax naprqmnyx stanyci j vyxovnykiv kurenq, kurinnyj provid razom vyhotovlq[ prohramu taboru. Najçastiße kurinnyj provid predstavlq[ zahal\nyj plqn cilomu kurenevi do zatverdΩennq. ❒ Çastyny plqnu taboru [napr., meng (stravospys) çy spysok spil\noho vyrqdu] zatverdΩu[ sam provid taboru. ❒ Bahato detaliv (napr., pidhotova apteçky) polahodΩugt\ sami çleny provodu, wo vidpovidagt\ za rizni dilqnky ta magt\ dostup do vidpovidnoho znannq. Pid ças perevedennq taboru: ❒ deqki rißennq kurinnyj çy kurinna robyt\ sam çy sama (moΩlyvyj pryklad, de wo vidbuva[t\sq, xto kudy jde); ❒ u deqkyx rißennqx kurinna konsul\tu[t\sq z druhymy çlenamy provodu (moΩlyvyj pryklad, kotryj hurtok mav by vidpovidaty za vatru); ❒ pro deqki rißennq kurinnyj radyt\sq z vyxovnykamy abo pereda[ vyxovnykam do polahodΩennq (napr. problemy z dyscyplinog); ❒ deqki rißennq cilyj provid robyt\ razom (napr., zminy prohramy); ❒ deqki spravy peredagt\sq inßym do vyrißennq (napr., taborovyj hurtok moΩe vidpovidaty za xarçuvannq na prohulqnci j sam rißa[ wodo meng, rozpodilu towo). Poçuttq vidpovidal\nosty ❒ VaΩne, woby vsi çleny provodu maly poçuttq vidpovidal\nosty za perevedennq prohramy, a ce najkrawe osqhnuty tym, wo vsi vtqhneni v proces rißennq. ❒ U vidnoßenni do uçasnykiv kurinnoho taboru, pidstavova zasada [ taka sama. Uçasnyky taboru budut\ zadovoleni z taboru (otΩe najbil\ße skorystagt\ i bude menße problem z dyscyplinog), qkwo vony perekonani, wo ce ]xnij tabir (vony prohramu zatverdΩuvaly) i ]xni pobaΩannq buly vzqti do uvahy.

134


10 Programa

12/18/08

2:21 AM

Page 1

GNAC|KA PROHRAMA

10

Proby Vmilosti Zacikavlennq

Plastovi Proby UPG — ce osnovna prohrama zanqt\ dlq gnactva, rozdilena na try çastyny. Vona oxoplg[ gnac\ki zanqttq protqhom ciloho gnac\koho plastuvannq. ❒ Prohrama pereda[ gnakam i gnaçkam plastove znannq. Plastuny nabuvagt\ znannq di[g i vpravog, napr., hrog, hutirkog, majstruvannqm. Plastovi zanqttq vymahagt\ aktyvno] uçasty, a ne til\ky pasyvnoho sluxannq ßkil\noho vykladu. ❒ Prohrama tvoryt\ nahodu ta sta[ tlom dlq procesu samovyxovannq. Pid ças perevedennq prohramy gnaky j gnaçky pracggt\ nad sobog i v toj sposib rozvyvagt\sq fizyçno, intelektual\no, suspil\no j duxovo. ❒ Prohrama sluΩyt\ pidstavog dlq plekannq xarakteru ta plastovoho svitohlqdu. Gnaky j gnaçky dovidugt\sq pro plastovi vartosti ta ]x zasvoggt\.

PROHRAMA

Zmist ta koryst\ prohramy

135


10 Programa

12/18/08

2:21 AM

Page 2

Qk prohulqnka moΩe buty tlom dlq samovyxovannq Hurtok gnakiv rißa[ vidbuty try-dennu prohulqnku. Ce vymoha proby, ale gnaky xoçut\ vidbuty prohulqnku, bo ]x manyt\ taboruvannq, novi miscq, novi zanqttq ta holovne — vesele tovarystvo, tobto ]xni cili [: vykonaty odnu vymohu proby, perebuty v tovarystvi pryqteliv z hurtka, perebuty sered pryrody, sprobuvaty wos\ novoho, ßukaty pryhod. Wob prohulqnka bula uspißna, gnakam potribno:

PROHRAMA

❒ rizne znannq: • qk plqnuvaty, orhanizuvaty, perevodyty, zvituvaty; • znannq, wo same potribno zaplqnuvaty (trasu, transport, xarçuvannq, vyrqd towo); • znannq vidpovidnyx dilqnok (kartohrafi], taboruvannq, perßo] dopomohy, pisen\ towo); • zrozuminnq pravyl pryrody, (wob realistyçno plqnuvaty); • znannq moΩlyvyx nebezpek u danomu tereni; ❒ rizni vminnq: • vminnq tvorço dumaty (prydumaty, wos\ cikavoho); • vminnq dijty do spil\noho rißennq; • vminnq krytyçno podyvytysq na plqn, woby peredbaçyty nebezpeky; • vminnq spokijno, kul\turno vyslovlgvaty rizni dumky (çasom taki, wo pereçat\ druhym); • vminnq pohodyty konflikty, qkwo b taki vyrynuly; • vminnq provadyty rizni zanqttq (çy to cilu prohulqnku, çy hru çy vatru); ❒ fizyçnu zapravu: • çy jty pißky, çy ]xaty na vel\osypedax (roverax), çy hraty hry çy kopaty qmu, zanqttq vymahagt\ vytryvalosty;

136


12/18/08

2:21 AM

Page 3

10 ❒ korysni qkosti: • plqnuvannq pide spravno, — qkwo vsi viz\mut\sq serjozno do spravy j ne haqtymut\ çasu (owadni); — qkwo vsi pozytyvno nastavleni (dobro] hadky); — qkwo vsi tvorço dumagt\ i magt\ vidvahu vyslovyty ory©inal\nu, nebudennu dumku;

• lehko orhanizuvaty, — qkwo vsi holosqt\sq do praci (korysni); — qkwo vsi vykonugt\ te, wo obicqly (slovni) do reçencq (toçni);

• pid ças prohulqnky bude malo problem, — qkwo vsi pyl\no pracggt\ i sumlinno vykonugt\ zavdannq (çy to v kuxni çy pid ças hry); — qkwo vsi dotrymugt\sq pravyl;

PROHRAMA

10 Programa

• vsim pry[mno na prohulqnci, — qkwo vsi veseli, vviçlyvi j tovarys\ki; — qkwo providnyky zrivnovaΩeni j spravedlyvi; — qkwo vsi vmigt\ ocingvaty krasu pryrody. Qsno, wo v procesi tvorennq j perevedennq prohulqnky, gnaky nabuvagt\ znannq, vpravlqgt\ vminnq, magt\ nahodu nabuvaty korysni qkosti, plekaty svij xarakter. OtΩe prohulqnka da[ nahodu dlq samorozvytku ta samovdoskonalennq. Vyxovnyk spryq[ c\omu korysnomu procesovi j dopomaha[ koΩnomu gnakovi do ti[] miry, wo potribno.

137


10 Programa

12/18/08

2:21 AM

Page 4

Stupeni v UPG U svo]j plastovij mandrivci plastuny zdobuvagt\ çymraz vywyj stupin\. KoΩna proba zakinçu[t\sq imenuvannqm stupenq. Dlq imenuvannq kurin\ abo stanycq orhanizugt\ uroçyste svqto. Plastun pryxyl\nyk, plastunka pryxyl\nycq Pislq vstupu do gnactva, gnak çy gnaçka perexodyt\ korotku prohramu i, qkwo vykona[ vymohy, sta[ pryxyl\nykom abo pryxyl\nyceg i dista[ vidpovidnu vidznaku. Plastun uçasnyk, plastunka uçasnycq Pry kinci Perßo] Proby gnak çy gnaçka sklada[ Plastovu Prysqhu j sta[ plastunom uçasnykom, plastunkog uçasnyceg. Vid todi vony magt\ pravo nosyty plastovu vidznaku (lileg) i vidznaku svoho stupenq (dyv. “Plastovi vidznaky”).

PROHRAMA

Plastun rozviduvaç, plastunka rozviduvaçka Cej stupin\ gnactvo zdobuva[ pry kinci Druho] Proby j dista[ pravo nosyty vidznaçku stupenq. Plastun skob, plastunka virlycq Pry kinci Tret\o] Proby gnak sta[ plastunom-skobom, a gnaçka plastunkog-virlyceg. Ce imenuvannq perevodyt\ Krajovyj Komendant çy Komendantka UPG abo Referent çy Referentka UPG. Plastun skob-hrebec\, plastunka virlycq-hrebec\, plastun skobobservator, plastunka virlycqobservator: ci stupeni moΩna zdobuty qkwo gnak çy gnaçkavykona[ vymohy Tret\o] Proby i dodatkovi vymohy mors\koho çy lituns\koho plastuvannq. Do zakinçennq Tret\o] Proby wob osqhnuty stupin\ sam gnak çy gnaçka keru[ svo]m postupom u ramkax hurtkovo] praci. V dodatku isnu[ we poçesnyj stupin\. Het\mans\kyj plastun-skob, het\mans\ka plastunka-virlycq Iniciqtyva nadaty cej poçesnyj stupin\ poxodyt\ vid vyxovnykiv. Stupin\ nada[t\sq za vynqtkovo vzircevu pracg i postavu. Imenuvannq perevodyt\ Naçal\nyj Plastun.

138


12/18/08

2:22 AM

Page 5

Ramova prohrama UPG U c\omu dovidnyku pomiwena ramova prohrama vsix prob. Provid koΩnoho krag prystosovu[ cg prohramu do potreb svoho gnactva j vyhotovlq[ vidpovidni “indeksy”. TakoΩ, ças vid çasu vymohy prob dewo minqgt\sq. Zobov'qzugt\ vymohy podani v danyj ças u pravyl\nyku.

10

Vidznaka pryxyl\nyka-pryxyl\nyci Gnaky-gnaçky zdobuvagt\ pravo nosyty vidznaku plastuna pryxyl\nyka – plastunky pryxyl\nyci pislq toho, koly uspißno vidpovily na taki vymohy: • Zakinçyv/-la 11 rokiv Ωyttq. • Rozumi[ po-ukra]ns\komu. • Vmi[ çytaty j pysaty po-ukra]ns\komu. • Xodyt\ do ukra]ns\ko] ßkoly abo ßkoly ukra]noznavstva çy na kursy ukra]noznavstva (tam, de taki digt\). • Ma[ plastovyj odnostrij. • Ma[ plastovyj posibnyk UPG. • Zna[, qkyj [ Ωurnal UPG. • Zna[ Try Holovni Obov'qzky Plastuna. • Vidbuva[ relihijnu praktyku svo[] viry. • Zna[, wo [ Plast. • Vmi[ po-plastovomu pryvitatysq. • Zna[, qk vyhlqda[ plastova vidznaka. • Zna[ xto [ patronom kurenq, xto v provodi joho/]] kurenq, ta svo]x vyxovnykiv. • Platyt\ çlens\kyj vnesok.

PROHRAMA

10 Programa

Vporqdnyk hurtka [ vidpovidal\nyj za pidhotovu j perevirku vymoh. Ce povynno vidbuvatysq pid ças poçatkovyx sxodyn i tryvaty ne dovße, qk pryblyzno odyn misqc\. Pislq uspißnoho zakinçennq c\oho periodu, vporqdnyk hurtka uroçysto vruça[ vidznaku. Vid c\oho çasu gnak-gnaçka formal\no sta[ plastunom pryxyl\nykom – plastunkog pryxyl\nyceg.

139


10 Programa

12/18/08

2:22 AM

Page 6

Perßa Proba Gnaky j gnaçky zdobuvagt\ stupin\ plastuna uçasnyka çy plastunky uçasnyci pislq toho, koly zakinçyly Perßu Probu j vykazaly dobru plastovu postavu.

Ramova prohrama Perßo] Proby

PROHRAMA 140

Try Holovni Obov'qzky Plastuna • Try Holovni Obov’qzky Plastuna: znaty, poqsnyty. • Vira v Boha: poqsnyt\ svog viru. • Plastovyj Zakon: znaty, poqsnyty. • Ukra]ns\kyj nacional\nyj himn, herb i prapor: znaty, ßanuvaty, zaspivaty. • Ukra]ns\ka mova-pys\mo: uΩyvaty j poqsnyty — çomu. • Plastovyj himn i himn zakarpats\kyx plastuniv: znaty, zaspivaty. • Osobyste dobre dilo: poqsnyty, praktykuvaty. • Suçasna Ukra]na j diqspora: vykonaty pro[kt. • Íkola ukra]noznavstva. Plastova ideq • Zasnuvannq Plastu: xto, koly. • Plastova prysqha: znaty, poqsnyty. • Plastovyj obit: znaty, poqsnyty. • Plastove haslo SKOB: znaty, poqsnyty. • Plastova vidznaka: narysuvaty, znaty pravyla noßennq. • Patron Plastu: prykmety j xarakter. • Patron kurenq: prykmety j xarakter. Plastova orhanizaciq • Orhanizaciq hurtka i joho dilovody: znaty, poqsnyty, vidznaky. • Orhanizaciq kurenq i joho dilovody: znaty, poqsnyty, vidznaky. • Stanyçnyj-na, zv'qzkovyj/-va: znaty, poqsnyty, vidznaky. • Vidznaçennq j perestorohy: znaty, poqsnyty, vidznaky. Plastovi zanqttq • Ukra]ns\ki pisni (narodni j plastovi): znaty minimum p’qt\ pisen\. • Vporqd: u hurtku. • Plastovi ihry — pravyla çesno]

hry; poqsnyty i perevesty 3 ihry.

• Plastova presa: çytaty. • Spil\ni zanqttq z inßym hurtkom: prohulqnky j zustriçi.

• Prohulqnky: rizni rody, v misti. Ûyttq v pryrodi

• Ekolohiq: dbaty pro otoçennq. • Roslyny j tvaryny v svo]j okolyci: znaty, nebezpeky, slidy.

• Vohnyk, “hnizdo” vohnyka: vmity buduvaty, zapalyty, zahasyty, prybraty misce. • Napleçnyk na mandrivku: znaty, wo potribno, vmity spakuvaty. • Vuzly (try), v'qzannq (odne): vmity, znaty koly vΩyvaty. • Plastovyj niΩ: znaty, qk bez peçno vΩyvaty. • Íatra: rozstavyty, spakuvaty. • Mandrivka: odna v pryrodi, z niçlihom. • Tabory: odyn kurinnyj, okruΩnyj abo krajovyj. • Storony svitu (kompas, sonce, zori): znaty, vmity znajty. • Kartohrafiq — topohrafiçna karta: znaty, ori[ntaciq. Ûytt[va zaradnist\ • Vyklykannq dopomohy (likarq, polici], poΩeΩnykiv): vmity. • Vypadky (poranennq, udar soncq, poparennq, zapalennq odqhu): znaty, wo zrobyty. • Karta svoho mista: ori[ntaciq. • Poßta (vyslannq lystiv, pakunkiv): vmity. • Zasady dobro] povedinky: znaty. Tilovyxovannq • Osobyste tilovyxovannq: praktykuvaty. • Plavannq: vmity. • Vidznaka fizyçno] vpravnosty (VFV): zdobuty. Gnac\ki vmilosti • Try plastovi vmilosti: zdobuty.


12/18/08

2:22 AM

Page 7

10

Druha Proba Gnaky j gnaçky zdobuvagt\ stupin\ plastuna rozviduvaça çy plastunky rozviduvaçky pislq toho, koly zakinçyly Druhu Probu j vykazaly dobru plastovu postavu.

Ramova prohrama Druho] Proby Try Holovni Obov'qzky Plastuna • Try Holovni Obov’qzky Plastuna: peredyskutuvaty. • Relihiq svoho virovyznannq: znaty svqta. • Plastovyj Zakon: peredyskutuvaty. • Nacional\na symvolika: znaty istorig. • Ukra]ns\ka mova-pys\mo: dopys do plastovo] presy, çytannq. • Ukra]ns\ke narodne mystectvo: stvoryty-vykonaty odyn pro[kt. • Spil\ne dobre dilo: vykonaty. • Suçasna Ukra]na j diqspora: stvoryty-vykonaty odyn pro[kt. • Íkola ukra]noznavstva. Plastova ideq i orhanizaciq • Plast: poqsnyty svog prynaleΩnist\. • Istoriq Plastu: holovni podi]. • Providnyctvo: vesty dilovodstvo. • Orhanizaciq stanyci, krag i ciloho Plastu: znaty, poqsnyty, vidznaky. Plastovi zanqttq

• Ukra]ns\ki pisni (strilec\ki, povstans\ki, obrqdovi): znaty minimum desqt\ pisen\. • Vporqd: u kureni. • Terenovi ihry: uçast\. • Hutirka: sposib pidhotovy j perevedennq. • Sxodyny z hutirkog: pryhotovyty j perevesty. • Spil\ni zanqttq z inßym hurtkom: prohulqnky j zustriçi. • Prohulqnky: rizni rody, v misti.

• Vatra: rody, vmity buduvaty, zapalyty, zahasyty, sprqtaty.

• Kuxovarstvo: zvaryty obid iz dvox strav.

• Vuzly (ßist\) i v'qzannq (dva): vmity, znaty koly vΩyvaty.

• Pionerka: zasady vidpovidal\no] pionerky, sokyra.

• Tabirnyctvo: orhanizaciq pol\ovo] kuxni, budova, vidpadky.

• Mandrivky (do ci[] proby): odna v pryrodi z niçlihom.

• Tabory (do ci[] proby): odyn kurinnyj, okruΩnyj abo krajovyj.

• Kartohrafiq: uçast\ u lysqçomu bihu. Ûytt[va zaradnist\

• Perßa dopomoha: na rivni derΩavnoho kursu.

• Ori[ntaciq v svo]j oblastiprovinci]-ßtati: miscq, dorohy, ßlqxy. • Zasady dobro] povedinky: poqsnyty, praktykuvaty.

PROHRAMA

10 Programa

Tilovyxovannq

• Osobyste tilovyxovannq: praktykuvaty.

• Vidznaka fizyçno] vpravnosty: zdobuty VFV vidpovidno do svoho viku. Gnac\ki vmilosti

• Try plastovi vmilosti (do ci[] proby): zdobuty.

Ûyttq v pryrodi

• Ekolohiq: suçasni obstavyny kra]ny proΩyvannq.

• Roslyny, tvaryny v kra]ni proΩyvannq: znaty, nebezpeka, slidy.

141


10 Programa

12/18/08

2:22 AM

Page 8

Tretq Proba Gnaky j gnaçky zdobuvagt\ stupin\ plastuna skoba çy plastunky virlyci pislq toho, koly zakinçyly Tretg Probu j vykazaly dobru plastovu postavu.

Ramova prohrama Tret\o] Proby

• • • •

PROHRAMA

• • • •

• • • • •

Try Holovni Obov'qzky Plastuna: Vykonaty minimum try pro[kty z takyx tem: Plastovyj Zakon. Relihiq svoho virovyznannq. Ukra]ns\ka mova-pys\mo. Ukra]ns\ka hromada, students\ki j molodeçi orhanizaci]. Ukra]ns\ki zvyça] i tradyci]. Ukra]ns\ke mystectvo. Spil\ne dobre dilo. Suçasna Ukra]na j diqspora. Plastova ideq i orhanizaciq Vykonaty minimum try pro[kty z takyx tem: Istoriq Plastu. Providnyctvo. Vyxovna pracq. Plastova orhanizaciq i provid. Svitovyj skavtin©.

sportovi zmahy towo).

• DruΩnist\. • Plastova presa.

• • •

Tabory j umilosti

• Vzqty uçast\ v odnomu •

Hromads\ka diql\nist\ Vykonaty minimum odyn pro[kt z takyx tem: Ambasadorstvo (poslanyctvo). Poßyrennq vidomostej pro Ukra]nu j diqsporu. Suspil\na sluΩba.

• •

Plastovi zanqttq Vykonaty odyn pro[kt minimum z takyx tem: Ukra]ns\ki pisni j muzyka. Plastovi ihry (terenovi,

• •

• •

142

Ûyttq v pryrodi Vykonaty minimum odyn pro[kt z takyx tem: Ekolohiq. Plastova vatra. Prohulqnka abo mandrivka.

plastovomu tabori v çasi zdobuttq ci[] proby. Zdobuty try plastovi vmilosti do ci[] proby. Dodatkovi temy na stupeni skoba-hrebcq, virlycihrebcq, skoba-observatora ta virlyci-observatora Istoriq moreplavstva abo litunstva; istoriq ukra]ns\koho moreplavstva abo litunstva ta rozvytok ukra]ns\ko] fl\oty abo ukra]ns\kyx povitrqnyx syl. Suçasni zasoby navi©aci] i komunikaci] na morg abo v povitrg. Pravyla bezpeky pid ças zanqt\ na vodi abo v povitrg. Rozvytok ta zvyça] mors\kyx abo lituns\kyx plastuniv ta mors\kyx abo lituns\kyx skavtiv u svojomu krag.


12/18/08

2:22 AM

Page 9

Poçesnyj stupin\ het\mans\koho skoba ta het\mans\ko] virlyci

10

Poçesnyj stupin\ het\mans\koho plastuna skoba — virlyci ne [ we odni[g probog v UPG. Cej stupin\ nada[t\sq, u perßu çerhu, za vynqtkovo vzircevu pracg j postavu, a ne za vypovnennq vyznaçenyx zavdan\. Propozyci] imenuvannq musqt\ buty inicijovani vyxovnykamy kandydata/-ky. Peredumovy Plastun skob çy plastunka virlycq moΩe otrymaty poçesnyj stupin\ het\mans\koho plastuna skoba çy het\mans\ko] plastunky virlyci, qkwo: • ma[ najmenße ßist\ misqciv bezdohannoho plastuvannq pislq osqhnennq stupenq skoba çy virlyci, • zajmav/la providni stanovywa v Plasti, • vykazav/-la providnyc\kyj xyst, • vykazav/-la vzircevu plastovu postavu, • zdobuv/-la razom 20 vidznaçok plastovyx umilostej protqhom svoho çlenstva v UPG, • svo]m osobystym i hromads\kym Ωyttqm, plastovog postavog ta xarakterom dast\ pidstavu plastovomu provodovi dlq perekonannq, wo, qk het\mans\kyj plastun skob çy het\mans\ka plastunka virlycq, prynese çest\ i dobru slavu ukra]ns\komu Plastovi, Ωytyme stroho za plastovym zakonom i pracgvatyme dlq dobra Plastu j ukra]ns\koho narodu.

PROHRAMA

10 Programa

Ceremoniql nadannq stupenq het\mans\koho skoba abo het\mans\ko] virlyci Het\mans\koho skoba abo het\mans\ku virlycg imenu[ Naçal\nyj Plastun osobysto abo xtos\ iz holovnoho provodu çy okremyj upovnovaΩenyj na joho doruçennq. U ceremoni] berut\ uçast\ prysutni het\mans\ki skoby i het\mans\ki virlyci, bat\ky j zv'qzkovyj/-va çy referent UPG. XorunΩi vnosqt\ kurinnyj prapor. Zv'qzkovyj abo zv'qzkova predstavlq[ kandydata na imenuvannq j poqsng[ çomu vin çy vona zasluhovu[ na poçesnyj stupin\. Naçal\nyj Plastun vidçytu[ Hramotu, todi pryçiplq[ vidznaku, vruça[ Hramotu, ©ratulg[ ta baΩa[ uspixiv. Novoimenovanoho het\mans\koho skoba çy het\mans\ku virlycg vitagt\ teΩ bat\ky, zv'qzkovyj çy zv'qzkova ta inßi çleny plastovoho provodu podannqm ruky, a zahal prysutnix plastovym pryvitom — “tryçi SKOB". Imenuvannq zakinçu[t\sq vidspivannqm plastovoho himnu.

143


10 Programa

12/18/08

2:22 AM

Page 10

Vidznaka fizyçno] vpravnosty

KoΩnyj kraj ma[ troxy vidminni vymohy dlq zdobuttq VFV, ale v zahal\nomu vymohy [ podileni na p'qt\ hrup: rody proruxu, skoky, bihy, met dyskom, ratywem towo, ta rizni sportyvni zanqttq qk lewetars\kyj bih (bih na lyΩax) çy mandrivky pißky abo vesluvannqm. Vymohy [ rizni dlq gnakiv i gnaçok ta rizni dlq tr\ox vikovyx hrup: 12 do 14 rokiv, 15-16 rokiv ta 17 do 18 rokiv.

Plastovi vmilosti

PROHRAMA 144

Umilosti [ çastynog plastovo] prohramy. Plastova vmilist\ — ce hrupa zavdan\ qki magt\ pohlybyty znannq j uminnq v danij dilqnci. Vmilosti zaoxoçugt\ plastuniv rozßyryty svo] zacikavlennq j rozvynuty novi zdibnosti. Vony pohlyblggt\ vsebiçne samovyxovannq plastuniv. Za dopomohog vmilostej Plast qk orhanizaciq nabuva[ instruktoriv dlq riznyx dilqnok zanqt\. V okremyx kraqx moΩut\ buty rizni vmilosti. Gnak çy gnaçka zdobuva[ pevne çyslo vmilostej, woby zaverßyty koΩnu probu j zdobuty plastovyj stupin\. Ale plastuny j plastunky zdobuvagt\ dodatkovi vmilosti, wob zdobuty dlq nyx novi abo ]m cikavi vminnq. Wob zdobuty poçesnyj stupin\ het\mans\ko] plastunky virlyci abo het\mans\koho plastuna skoba, treba vidpovisty na vymohy 20 vmilostej.


12/18/08

2:22 AM

Page 11

Try pryklady vymoh umilostej

10

Pysankarstvo 1. Rozpovisty pro zvyça] pov'qzani z pysankamy. 2. Rozpovisty dvi velykodni le©endy, pov'qzani z pysannqm pysanok. 3. Rozpovisty pro poxodΩennq pysanok ta symvoliku, zv'qzanu z qjcem i ornamentom. 4. Poqsnyty znaçennq bodaj vis\mox symvoliv. Poqsnyty rizni texniky pysannq pysanok. 5. Poqsnyty p'qt\ sposobiv rozdilgvannq qjcq. 6. Vykonaty vlasnoruçno xoça ßist\ pysanok i poqsnyty sposib, qkym vony buly vykonani. 7. Vykazatysq kolekci[g pysankovyx uzoriv ta znaty, z qkyx ukra]ns\kyx oblastej vony poxodqt\.

Odne Pero 1. Poqsnyty pravyla pobutu sered pryrody. 2. Poqsnyty, qk slid povodytysq u vypadku zahublennq sered pryrody, ta prodemonstruvaty qk: • rozpiznaty storony svitu pry dopomozi soncq i zir, • spilkuvatysq z moΩlyvymy ßukaçamy, • vybyraty dorohu, qkwo treba perejty na inße misce. 3. Poqsnyty, qk rozpiznavaty j oxoronqtysq vid otrujlyvyx roslyn, hadgk ta nebezpeçnyx zviriv. 4. Poqsnyty, çomu voda potribna lgds\komu orhanizmovi, ta qk: • rozpiznaty ta oxoronqtysq vid hipotermi] ta sonqßnoho udaru, • znaxodyty vodu sered pryrody, oçywuvaty vodu dlq pyttq. 5. Rozpalyty vohon\ tertqm suxyx patykiv, sonqßnym prominnqm pry dopomozi skla abo inßym prymityvnym sposobom. Ni v qkomu razi ne vil\no vΩyvaty sirnykiv, zapal\nyçky abo inßyx modernyx zasobiv dobuvannq vohng.

PROHRAMA

10 Programa

}zda vel\osypedom (roverom) 1. Vmity vtrymuvaty vel\osyped u dobromu stani. Znaty çastyny vel\osypeda j vmity ]x utrymuvaty u dobromu stani. Prodemonstruvaty: • qk napravyty poßkodΩenu dußu (kameru) vel\osypeda, • qk namastyty vel\osyped. 2. Prodemonstruvaty dobru ]zdu vel\osypedom i qk vsidaty j zsidaty z obydvox bokiv, omynaty pereßkody, ta qk ]xaty trymagçy kermu odni[g rukog. 3. Prodemonstruvaty vminnq prykripyty do vel\osypeda zapakovanyj napleçnyk i vtrymaty rivnovahu na obtqΩenomu vel\osypedi. 4. Znaty j zastosovuvaty v praktyci osnovy hihi[ny j bezpeky ]zdy vel\osypedom. 5. Znaty prypysy vulyçnoho ruxu j doroΩni znaky. 6. Korystugçys\ kartog, opracgvaty plqn odnodenno] mandrivky vel\osypedom. Vidbuty za cym plqnom mandrivku vel\osypedom. Zamitka: vel\osyped slid pokazaty pry perevirci.

145


10 Programa

12/18/08

2:22 AM

Page 12

Spysok gnac\kyx plastovyx umilostej Umilosti praktyçnoho plastuvannq Kartohrafiq Kuxovarennq Mandrivnyctvo Pionerstvo Sy©nalizaciq Tabirnyctvo Odne pero Dva pera Try pera Umilosti perßo] dopomohy j rqtivnyctva Perßa dopomoha I Perßa dopomoha II Vodne rqtivnyctvo

PROHRAMA

Umilosti domaßn\o] zaradnosty Domaßnq zaradnist\ Pikluvannq dit\my (Dohlqd ditej) Pikluvannq xvorymy (Dohlqd xvoryx) Pletennq Íval\stvo (Íytvo)

Mandrivnyctvo

Kuxovarennq

Odne pero

Vodne rqtivnyctvo

Dohlqd xvoryx Pryrodnyçi vmilosti Horodnyctvo Ekolohiq Pohodoznavstvo Pryrodoznavstvo Pryqtel\ tvaryn Rybal\stvo Sportyvni vmilosti Al\pinistyka Vodne lewetarstvo (Vodnyj lyΩnyj sport) }zda verxy (Verßnyctvo) }zda vel\osypedom (roverom) Lehkoatletyka Lewetarstvo I (LyΩnyj sport I) Lewetarstvo II (LyΩnyj sport II) Plavannq SkelelaΩennq Sportovi ihry Strilqnnq z luka Strilqnnq z rußnyci

Íval\stvo

Pryrodoznavstvo

}zda vel\osypedom

Plavannq

146


12/18/08

2:22 AM

Page 13

Mystec\ki vmilosti Aktorstvo Vyßyvannq Hrafika Keramika Lgbytel\ mystectva Muzyka Narodni tanci Obrazotvorçe mystectvo Pysankarstvo Riz\barstvo Skul\ptura Spiv Ha]vky Umilosti speciql\noho zacikavlennq Avtoznavstvo Astronomiq Bibliotekaroznavstvo Vijs\kovyk Ûurnalistyka Modelqrstvo Providnyctvo turystiv Skavts\ke pobratymstvo Ukra]ns\kyj ambasador (posol) Filateliq Fil\muvannq Fotohrafuvannq Umilosti lituns\koho plastuvannq Budivnyctvo litakiv Litunstvo Lituns\ka navi©aciq (Aeronavi©aciq) Umilosti mors\koho plastuvannq Bortova mexanika Budivnyctvo suden Vitryl\nyctvo VodolaΩennq Kanojkarstvo Mors\ka navi©aciq PilotaΩ Skiperstvo Sudnoznavstvo Qkirnyctvo

10 Muzyka

Obrazotvorçe mystectvo

Pysankarstvo

PROHRAMA

10 Programa

Astronomiq

Pohodoznavstvo

Skavts\ke pobratymstvo

Lituns\ka navi©aciq

Skiperstvo

Vitryl\nyctvo

147


10 Programa

12/18/08

2:22 AM

Page 14

Vidznaçennq v UPG { çotyry gnac\ki vidznaçennq, Bronzovyj Xrest za Herojs\kyj Çyn ta Zaliznyj Plastovyj Xrest za xorobrist\ u borot\bi za svog derΩavu. Vidznaçennq nada[t\sq pry uroçystyx nahodax u prysutnosti inßyx plastuniv. KoΩne vidznaçennq mag svog vidznaku na qkij zobraΩeno: plastovyj vuzol, çyslo vidznaçennq i odyn symvol plastovoho klyça SKOB.

PROHRAMA

Çetverte vidznaçennq Vporqdnyk abo vporqdnycq hurtka, abo zv'qzkovyj çy zv'qzkova kurenq, nada[ ce vidznaçennq za zrazkovu plastovu postavu ta vyznaçnu diql\nist\ u hurtku, kureni, stanyci çy na tabori abo vyßkoli. Tret[ vidznaçennq Zv'qkovyj abo zv'qzkova nada[ ce vidznaçennq za zrazkovu plastovu postavu ta vyznaçnu diql\nist\ u kureni, stanyci çy na tabori abo vyßkoli. Druhe vidznaçennq Stanyçna Starßyna nada[ ce vidznaçennq za zrazkovu plastovu postavu ta neperesiçnu diql\nist\ na tereni stanyci çy na krajovomu abo miΩkrajovomu tabori çy vyßkoli. Perße vidznaçennq Krajova Plastova Starßyna udilq[ ce vidznaçennq za osoblyvo zrazkovu plastovu postavu ta nadzvyçajnu diql\nist\ na tereni krag. Propozyciq na vidznaçennq potrebu[ pidtrymky zv'qzkovoho çy zv'qzkovo], Stanyçno] Starßyny j krajovoho komendanta çy referenta UPG. Bronzovyj Xrest za Herojs\kyj Çyn Vidznaçennq za vrqtuvannq Ωyttq abo inßyj herojs\kyj vçynok u formi Bronzovoho Xresta za Herojs\kyj Çyn nada[ Naçal\nyj Plastun na propozycig Holovno] Plastovo] Bulavy na pidstavi dokumentovanoho vnesku dotyçno] KPS. Zaliznyj Plastovyj Xrest Ce vidznaçennq za herojs\ki vçynky u borot\bi za Bat\kivwynu nada[ Naçal\nyj Plastun na propozycig Holovno] Plastovo] Bulavy na pidstavi dokumentovanoho vnesku KPS.

148


12/18/08

2:22 AM

Page 15

Çomu vidznaçennq?

10

• Vidznaçennq v UPG [ dlq vyriznennq odynyc\, qkyx povedinka ta diql\nist\ buly zrazkovymy.

• KoΩna osoba potrebu[ pryznannq vid svoho dovkillq. • Vidznaçennq dopomahagt\ plastunam u ]xn\omu samopiznanni, bo dagt\ pozytyvnyj vidhuk za osoblyvu diql\nist\ plastuna çy plastunky. • Vidznaçennq zaoxoçu[ vsix do zmahannq do krawoho. Nadannq vidznaçennq KoΩne gnac\ke vidznaçennq moΩna oderΩaty: • bez uvahy na plastovyj stupin\; • bez uvahy na çerhovist\ (nema oznaçenoho porqdku, napryklad, druhe moΩna oderΩaty pered çetvertym abo vidvorotno); • bil\ße qk odyn raz, qkwo vidminna diql\nist\ abo diql\nist\ uprodovΩ inßoho çasu; • na propozycig hurtka, Rady Hurtkovyx, vporqdnyka çy vporqdnyci, zvqzkovoho çy zv'qzkovo] abo, za zhodog zv'qzkovoho, vid osoby çy ustanovy, qka mala bezposeredn[ vidnoßennq do zrazkovo] diql\nosty gnaka çy gnaçky. Detali pro nadavannq vidznaçen\ opysani v “Pravyl\nyku UPG”.

Perestorohy ❒ Plastuny dobrovil\no naleΩat\ do Plastu, woby sebe vdoskonalgvaty, otΩe, kary v Plasti ne potribno. Vse Ω taky, buvagt\ vypadky, koly gnak çy gnaçka postupa[ ne po-plastovomu. Na ce potribno jomu abo ]j zvernuty uvahu z cillg vypravyty povedinku. Dlq c\oho çasom (holovno na tabori) vidbyra[mo danyj pryvilej abo zastosovu[mo perestorohy.

PROHRAMA

10 Programa

❒ Ni v qkomu vypadku v Plasti ne zastosovu[mo fizyçnyx kar abo kar, wo ponyΩugt\ hidnist\ gnaka çy gnaçky. ❒ { try formal\ni perestorohy, tobto perestorohy, wo re[strugt\sq v hurtkovij i kurinnij knyzi zastupnyka. }x nada[t\sq zaleΩno vid çerhy oderΩannq abo vaΩlyvosti provyny: Perßa perestoroha najlehßa, Tretq perestoroha najsuvorißa. Qk ]x nada[t\sq, opysano v “Pravyl\nyku UPG" ❒ Qkwo gnak çy gnaçka ne rea©u[ na perestorohy krawog postavog, to ce dokaz toho, wo vin çy vona ne zacikavleni plastuvannqm i povynni buty vyklgçena z Plastu.

149


10 Programa

12/18/08

2:22 AM

Page 16

Vporqd Koly plastuny vystupagt\ hurtom v odnostrog, woby stvoryty solidarnu, “zihranu” spil\notu, vony ce roblqt\ zorhanizovano j v porqdku, qkyj nazyvagt\ “vporqdom". Wob ce bulo moΩlyvo, potribno providnyka, qkyj da[ vidpovidni nakazy-komandy. Buvagt\ rizni komandy vporqdu, qki potribni v riznyx obstavynax. Vsi ci komandy poqsneni v “Pravyl\nyku Vporqdu". U cij knyΩci poda[mo kil\ka prykladiv. Podanyj vporqd rann\oho j veçirnoho zvitu vidpovidnyj dlq kurinnoho taboru, koly stqhnennq praporiv vidbuva[t\sq vveçir pered molytvog. (Na inßyx taborax [ komendant i bunçuΩnyj. TakoΩ u deqkyx kra]nax pravo vymaha[, woby nacional\nyj prapor stqhaty pered zaxodom soncq.) Z podanoho prykladu qsno, qk moΩna robyty zbirku hurtka çy kurenq na poçatok sxodyn çy svqta.

Komandy dlq lavy

PROHRAMA 150

Koly plastuny jdut\ lavog, ]m potribno znaty rizni komandy. ❒ “xodom ruß” — poçynaty livog nohog; ❒ “na pravo zaxod\” — zavertaty na livij nozi, ❒ “vlivo zaxod\” — na pravij; ❒ “hurtok (kurin\), stij” — slovo stij podaty todi, koly noha sta[ na zemlg, todi treba zrobyty we odyn krok, dotqhnuty druhu nohu j staty na “strunko".

Komandy dlq xorunΩyx XorunΩi trymagt\ prapory na derΩaku. ❒ “prapor do stopy” — dolißnij kinec\ derΩaka stavyty bilq pal\civ pravo] nohy, prava ruka tryma[ derΩak prapora, liva pryrodno spuwena vnyz; ❒ “prapor na pleçe” — derΩak prapora skisno na live pleçe (seredyna troxy vywe nad pleçem), likot\ ruky prytqhnenyj do boku tila, a sama ruka zihnuta pid prqmym kutom; ❒ “prapor uhoru” — kinec\ derΩaka spyra[t\sq do poqsa, prava ruka xapa[ dolißnyj kinec\ derΩaka, a liva ruka na vysoti oçej tryma[ derΩak pered livym bokom vhoru, troxy poxyleno vpered; ❒ “prapor, poçest\ daj” — prapor daty, tak qk “uhoru”, todi vysunuty livu ruku, tak woby derΩak buv pryblyzno 45 ° vid dozemnoho poloΩennq.


12/18/08

2:22 AM

Page 17

10

Poqsnennq komand Toçno qk vykonuvaty koΩnu komandu, podano u “Pravyl\nyku Vporqdu", ale v zahal\nomu, os\ kil\ka poqsnen\: ❒ “uvaha” — ce pidhotovça komanda, wo bude zbirka abo “strunko"; ❒ na “strunko” treba povernutysq do providnyka, stoqty rivnomirno na dvox stopax, zakabluky razom, ruky spuweni, spokijno; ❒ na “spoçyn\” livu nohu vysunuty na livo na piv stopy, moΩna ruxatysq, ale ne vidxodyty z miscq j ne hovoryty; ❒ do molytvy” — na “do” sta[t\sq na strunko, a na “molytvy” sta[t\sq znov na spoçyn\; ❒ “po molytvi” — na “po” sta[t\sq na strunko, a na “molytvi” sta[t\sq znov na spoçyn\; ❒ na “svobidno” moΩna hovoryty, ruxatysq z miscq, ale ne vidxodyty vid hrupy; ❒ na “rozxid” vsi obertagt\sq na 180 ° v livu storonu j rozxodqt\sq; ❒ na komandu “do pravoho rivnqjs\” usi v lavi, za vynqtkom krylovoho, odnoçasno zvertagt\ holovy vpravo j vyrivnggt\ lavy; ❒ “na stan vidçysly” — na perßu çastynu komandy “na stan” vsi v lavi stagt\ na strunko, na “vidçysly” zvertagt\ holovu vpravo, krim krylovoho, qkyj zverta[ holovu vlivo, kaΩe “odyn” i sta[ znovu na spoçyn\. Tak usi çyslqt\ za porqdkom, aΩ ostannij holosno poda[ çyslo v lavi j ne poverta[ holovy vlivo.

PROHRAMA

10 Programa

151


10 Programa

PROHRAMA 152

12/18/08

2:22 AM

Page 18

Rannij zvit

Veçirnyj zvit

“Uvaha! (Pozir!) Strunko! V odno/dvo/ ... lavi zbirka! Do pravoho rivnqjs\! Prqmo hlqn\! Spoçyn\! Na stan vidçysly! (Vsi v lavi çyslqt\.) Strunko! Do zvitu hlqn\! (Zvitu[.) Prqmo hlqn\! Spoçyn\! Do molytvy! (Perevodyt\ molytvu.) Po molytvi! Strunko! XorunΩi pidnqty prapory! Na prapory hlqn\! (XorunΩi nesut\ prapory pid wohlu, kurinnyj i zv'qzkovyj viddagt\ poçest\.) Prqmo hlqn\! Spoçyn\! (XorunΩi pryv'qzugt\ prapory.) Strunko! Plastovyj himn! (Oberta[t\sq v storonu praporiv i vidda[ poçest\. Pislq vidspivannq himnu, oberta[t\sq do lav.) Spoçyn\! (XorunΩi vstupagt\.) Pysar, vidçytaty nakaz! (Pysar vystupa[.) Strunko! (Pysar çyta[ vstup.) Spoçyn\! (Pysar çyta[ nakaz.) Strunko! (Pysar çyta[ zakinçennq.) Spoçyn\! (Pysar vstupa[.) Strunko! Do zvitu hlqn\! (Zvitu[.) Prqmo hlqn\! Rozxid!

Uvaha! (Pozir!) Strunko! V odno/dvo/ ... lavi zbirka! Do pravoho rivnqjs\! Prqmo hlqn\! Spoçyn\! Na stan vidçysly! Strunko! Do zvitu hlqn\! (Zvitu[.) Prqmo hlqn\! Spoçyn\! XorunΩi, znqty prapory! (XorunΩi pidxodqt\ do wohly; kurinnyj çeka[ poky xorunΩi ne hotovi spuskaty prapory.) Strunko! Himn zakarpats\kyx plastuniv! (Oberta[t\sq v storonu praporiv i vidda[ poçest\ razom zi zv'qzkovym. Pislq vidspivannq hymnu, oberta[t\sq do lav.) Spoçyn\! (XorunΩi vidv'qzugt\ prapory.) Strunko! Na prapory hlqn\! (XorunΩi vstupagt\; kurinnyj i zv'qzkovyj viddagt\ poçest\.) Prqmo hlqn\! Spoçyn\! Do molytvy! (Perevodyt\ molytvu.) Po molytvi! Strunko! Do zvitu hlqn\! (Zvitu[.) Prqmo hlqn\! Rozxid!”


12/18/08

2:34 AM

Page 1

PLASTOVI IHRY

Zmah Rux Pravyla

11

Ihry Ihry — ce vaΩlyva çastyna plastovo] prohramy, çastyna, wo manyt\ molod\ do Plastu. Hratysq — znaçyt\ provodyty ças rozvaΩagçysq. Ale xoça pidstavova prykmeta hry rozvaha, plastova hra ma[ metu, pravyla j sposoby. OtΩe hra odnoçasno sluΩyt\ qk korysnyj zasib: ❒ vyroblennq vpravnostej (napr., ßvydkoho dumannq, al\ternatyvnoho dumannq, spostereΩlyvosty, ßvydko] ori[ntaci], metkosty, sprytnosty towo), ❒ vprav iz umilostej (napr., kartohrafi], sy©nalizaci], pionerstva, perßo] dopomohy, spivu towo), ❒ zasvo[nnq znannq (napr., toçky plastovoho zakonu, obov'qzky dilovodiv, vyrqd na prohulqnku, pryroda, kul\tura towo), ❒ skriplennq poçuttq [dnosty v hrupi (kooperatyvni ihry), ❒ vyroblennq hromadqns\kyx prykmet (napr., hotovist\ dotrymuvatysq pravyl, spivpracq, zlahoda), ❒ vyroblennq xarakteru (napr., çesnist\, poßana do protyvnyka, vidpovidal\nist\, rozvytok samosvidomosty, samopiznannq).

IHRY

11 Plastovi ihry

153


11 Plastovi ihry

12/18/08

2:34 AM

Page 2

Çesna Hra V bahat\ox ihrax buva[ element zmahannq, supernyctva z druhymy. Ale staragçys\ hru vyhraty, vaΩniße dotrymuvatysq pravyl, hraty çesno — ßanuvaty supernyka, pryznaty vmilo vykonanyj rux, vmity prohraty, ne ßaxruvaty.

Rozpodil ihor

IHRY 154

Isnugt\ rizni rody j rozpodily ihor. Napryklad: ❒ ihry z elementom zmahannq ta kooperatyvni ihry, ❒ ruxlyvi ta spokijni. Rozpodil moΩe buty na katehori] ihor: ❒ rozumovi — dlq rozvytku uma, ❒ sensorni — dlq rozvytku zmysliv (napr., sluxu, ngxu), ❒ tovarys\ki, ❒ spryjmal\no-piznaval\ni (napr., hra Kima), ❒ konstruktyvni (napr., skladannq karty Ukra]ny), ❒ sgΩetno-istoryçni, wo spoluçugt\ rizni elementy kul\tury (napr., ha]vky). Ihry moΩna teΩ dilyty: ❒ za temamy (specyfiçna vpravnist\ abo vmilist\), ❒ za miscem (u domivci, na majdani, u zaroslomu tereni, u vodi towo), ❒ za poramy roku. V okremij katehori] [ sportyvni ihry. Plastuny hragt\ riznomanitni ihry u vsilqkyx terenax, u koΩnij pori roku.


11 Plastovi ihry

12/18/08

2:34 AM

Page 3

Perevedennq ihor

11

Os\ kil\ka porad wodo peredennq ihor: ❒ Hru treba toçno zaplqnuvaty (dyv. “Hurtok”, “Plqnuvannq”). ❒ Napered proviryty, çy misce hry [ bezpeçne j vidpovidne dlq dano] hry. ❒ Podbaty, wob koΩnyj uçasnyk brav aktyvnu uçast\ u hri. ❒ Toçno poqsnyty hru, woby zmist, pravyla j vymohy hry buly zrozumili vsim uçasnykam. Pereviryty, çy xtos\ ma[ pytannq.

IHRY

Pryklady ihor

Pryklady riznoho rodu ihor moΩna znajty v materiqlax podanyx u “Dodatkax”. TakoΩ, hru moΩna vydumaty. Tut poda[mo dekil\ka ihor, wo ]x moΩna prystosuvaty do zakriplennq abo perevedennq prohramy UPG. U bil\ßosti, ci ihry nadagt\sq dlq molodßoho gnactva, xoça çymalo z nyx moΩna uskladnyty dlq starßyx. VaΩlyvo pam'qtaty, wo ihry dlq zasvo[nnq znannq korysni til\ky, qkwo uçasnyky magt\ pidstavove znannq dilqnky. OtΩe uçasnykam potribno nahody navçytysq materiql poky joho moΩna zasvogvaty çy perevirqty. (Vidpovidi do deqkyx hor moΩna znajty pry kinci knyΩky.) Skavtin© i Plast çasom nazyvagt\ “velykog hrog”. Ci[g “velykog hrog”, cym plastovym procesom molod\ pryhotovlq[t\sq do Ωyttq. U plastovij “velykij hri” znaxodymo: vyklyk, pereßkody, obdumuvannq di], pravyla j zakony. Cq hra vymaha[ znannq, fantazi], iniciqtyvy, spravnosty, spivpraci, providnyctva.

155


11 Plastovi ihry

12/18/08

2:34 AM

Page 4

Hra: Çy rozumi[ß Try Holovni Obov'qzky Plastuna? ❒ KoΩnyj uçasnyk hry ma[ papir z tr\oma kolonkamy. Nad koΩnog kolonkog [ napysanyj odyn z Tr\ox Holovnyx Obov'qzkiv Plastuna. ❒ KoΩnyj uçasnyk ma[ kartoçku z prykladamy vykonannq cyx obov'qzkiv. ❒ Napryklad: • molyt\sq pry kinci dnq na tabori, • wodenno robyt\ dobre dilo, • çyta[ ukra]ns\ki knyΩky, • toçno pryxodyt\ na sxodyny, • platyt\ plastovi vnesky, • hovoryt\ po-ukra]ns\komu, • vyvça[ istorig Ukra]ny, • pomaha[ pryqtelevi iz zadaçeg, • robyt\ wodenni vpravy, • pereda[ doruçennq kurinnoho provodu hurtkovi, • vykonu[ svo] obov'qzky v hurtku. ❒ Cil\: pravyl\no posortuvaty pryklady, wo vidnosqt\sq do danoho obov'qzku.

IHRY

Ruxlyva versiq (po-odynci) Cg hru moΩna zrobyty ruxlyvog. ❒ Pryklady obov'qzkiv napysaty na okremyx kuskax paperu. Komplekty (stil\ky skil\ky hraçiv) cyx prykladiv poklasty rqdom z odni[] storony kimnaty ❒ Papery z tr\oma kolonkamy dlq koΩnoho hraça poloΩyty z druho] storony kimnaty. ❒ Na poçatku hry uçasnyky stoqt\ bilq cyx paperiv. ❒ Na znak, koΩnyj uçasnyk ma[ postrybaty na pravij nozi do miscq, de znaxodqt\sq pryklady obov'qzkiv, vzqty odnu kartoçku iz svoho komplektu, postrybaty na livij nozi nazad do kolonok j pryçepyty danyj pryklad u vidpovidnu kolonku. ❒ Potim povtorqty tu samu proceduru, poky koΩnyj hraç ne posortu[ vsi pryklady. ❒ Vyhra[ toj, xto ce najskoriße pravyl\no zrobyt\. Hrupova versiq Cg hru moΩna takoΩ hraty druΩynamy. Podilyty vsix hraçiv na druΩyny. Çleny druΩyny strybagt\ za porqdkom. Vyhra[ druΩyna, wo najskoriße vpyße vsi pryklady v pravyl\ni kolonky. ZauvaΩennq: moΩna obhovoryty de, xto, wo postavyv i çomu.

156


11 Plastovi ihry

12/18/08

2:34 AM

Page 5

Ihry dlq zasvo[nnq Plastovoho Zakonu (ZauvaΩennq: ci ihry korysni til\ky, qkwo molod\ rozumi[, wo toçky Plastovoho Zakonu oznaçagt\; ce najkrawe osqhnuty hutorennqm. Podani ihry korysni lyße dlq zasvo[nnq ta pryhadky.)

11

1. Poskladaj toçky z bukv ❒ Vybraty dvi toçky Plastovoho Zakonu. Napysaty na kartci paperu. ❒ Porizaty na poodynoki bukvy. Daty takyj komplekt koΩnomu uçasnykovi. ❒ Cil\: poskladaty dvi toçky zakonu. ❒ Vyhra[ toj, xto najßvydße ce zrobyt\.

3. Hrupova versiq ❒ Podilyty hurtok na dvi druΩyny. DruΩyny stoqt\ z odni[] storony kimnaty (abo majdanu v parku). ❒ Z druho] storony, lycem vnyz, leΩat\ dva komplekty kuskiv paperu z çyslamy odyn do çotyrnadcqt\. ❒ Na znak perßyj çlen druΩyny biΩyt\ do paperiv, bere odyn kusok i pyße toçku Plastovoho Zakonu vidpovidnu do çysla. Papir zalyßa[ lycem vnyz zboku vid nevypovnenyx paperiv. ❒ Hra kinça[t\sq todi, koly vsi papery vypovneni. ❒ DruΩyna dista[ dva punkty za koΩnu pravyl\no vypovnenu toçku, i odyn punkt za te, wo perßa zakinçyla.

IHRY

2. Vypyßy za porqdkom ❒ Vsi uçasnyky sydqt\ za stolom i koΩnyj ma[ olivec\. KoΩnyj uçasnyk dista[ kusok paperu z vypysanymy toçkamy Plastovoho Zakonu, ale toçky peremißani, ne za porqdkom. ❒ Cil\: vypysaty toçky za porqdkom. ❒ Vyhra[ toj, xto najßvydße ta najtoçniße ce zrobyt\.

157


11 Plastovi ihry

12/18/08

2:34 AM

Page 6

Ihry dlq zasvo[nnq pisen\ 1. Dopovnennq sliv ❒ KoΩnyj uçasnyk hry dista[ tekst pisni z propuwenymy slovamy napryklad: Nacional\noho himnu, Plastovoho himnu towo. ❒ Cil\: dopysaty propuweni slova. ❒ Vyhra[ toj, xto najskoriße ce zrobyt\. Pryklad [ z druho] striçky Plastovoho himnu: « Sonce po nebi ..................; Znagt\ i ............ svij ......., ............. nevpynno ...............; Po Ukra]ny ..................... .»

2. Murmurando Providnyk hry “murmurando” spiva[ melodig pisni. Uçasnyky pyßut\ nazvu pisni. Vyhra[ toj xto najbil\ße vidhada[.

IHRY

3. ProdovΩuj spivaty ❒ Usi uçasnyky hry sydqt\ u koli. ❒ Xtos\ ma[ m'qç i poçyna[ spivaty pisng. Pislq odno] abo dvox fraz peresta[ spivaty j kyda[ m'qç komus\ u koli. ❒ Cej hraç ma[ prodovΩuvaty pisng — znova odnu abo dvi frazy. (Zamist\ spivannq frazy moΩna prynymaty sami slova, qkwo hraçi ne xoçut\ sami spivaty.) ❒ Qkwo hraç moΩe prodovΩuvaty pisng, dista[ toçku. ❒ Hra kinçyt\sq pry kinci pisni, abo koly pisng perespivagt\ dviçi. (Wob uçasnyky maly nahodu krawe ]] zasvo]ty.) 4. Znajdy ob'[kt pisneg ❒ Hurtok sydyt\ u koli posered kimnaty. ❒ Odyn çlen vyxodyt\ z kimnaty, a reßta çleniv vybyra[ qkyjs\ ob'[kt v kimnati. ❒ Koly toj çlen poverta[t\sq do kimnaty, hurtok poçyna[ spivaty. Qkwo vin pidxodyt\ do vybranoho ob'[ktu, vsi spivagt\ holosniße. Qkwo toj çlen vidxodyt\ vid ob'[ktu, vsi spivagt\ tyxße. ❒ Vin ma[ try nahody vidhadaty, wo hurtok vybrav. Todi xtos\ inßyj vyxodyt\, hurtok vybyra[ novyj ob'[kt i hra prodovΩu[t\sq.

Skladanka herba, vidznaky Qk zrobyty: ❒ z odni[] storony kartky paperu zrobyty kopig tryzuba abo plastovo] vidznaky; z druho] storony to] samo] kartky podilyty papir liniqqmy, tak qk skladanku; usi okremi plowyny ponumeruvaty; ❒ porizaty kartku po liniqx, wob vyjßly kusky skladanky; zrobyty stil\ky komplektiv skil\ky uçasnykiv hry; ❒ daty koΩnyj komplekt do okremo] konverty. KoΩnyj uçasnyk hry dista[ svog skladanku. Vyhra[ toj, xto najskoriße posklada[.

158


11 Plastovi ihry

12/18/08

2:34 AM

Page 7

Zmahannq "do vysot"

11

Pytannq moΩut\ buty na rizni temy abo na odnu temu. Os\ pryklady pytan\ na temu perßo] dopomohy: ❒ Qkwo [ lehka, zaneçywena rana, wo treba najperße zrobyty? [Zdezynfektuvaty ranu.] ❒ Wo robyty, qkwo tvo[mu druhovi zahorivsq odqh i vin biΩyt\ i klyçe na pomiç? [Strymaty, perevernuty na zemlg i pokotyty po zemli. Qkwo [ pokryvalo abo kusok bud\-qkoho materiqlu, nakryty j pokotyty v n\omu.] ❒ Wo najperße robyty, koly kuxar vylqv kyp'qtok na nohu? [Zapxaty nohu v xolodnu vodu — v riçku, v ozero abo vidro z vodog.] ❒ Gnaçka bihla j upala. Vona ne moΩe vstaty, bo syl\no bolyt\ noha. Vyhlqda[, wo ußkodΩenyj m'qz bilq kistoçky. Wo najperße zrobyty? [Pidnesty nohu j dovßyj ças tak trymaty, woby zapobihty abo zmenßyty opux.]

IHRY

❒ Uçasnyky dilqt\sq na druΩyny. KoΩnyj uçasnyk hry dista[ dzvinoçok abo inßyj “instrument”, wo vyda[ zvuk. ❒ Providnyk hry stavyt\ pytannq. ❒ Toj, xto zna[ vidpovid\, robyt\ zvuk. ❒ Xto perßyj zrobyt\ zvuk, ma[ pravo vidpovisty. Qkwo vidpovid\ pravyl\na, druΩyna uçasnyka dista[ dvi toçky; qkwo vidpovid\ nepravyl\na, vidtqha[t\sq odnu toçku. ❒ Vyhra[ ta druΩyna, kotra nazbyra[ najbil\ße toçok.

(ZauvaΩennq: cq hra [ uloΩena na vzir televizijnyx prohram “Reach for the Top” i “College Bowl”.)

159


11 Plastovi ihry

12/18/08

2:34 AM

Page 8

Movna hra ❒ KoΩnyj hraç ma[ lystok paperu, na qkomu zapysano z livoho boku zaholovky, napryklad, horodyna, dereva, kvity, pisni, sporty, mista, zviri, ptaxy. ❒ Providnyk hry vidkryva[ knyΩku na bud\-qkij storinci j prosyt\ hraçiv nazvaty çyslo. Vidraxovu[ stil\ky linijok vid poçatku storinky j oholoßu[ perßu bukvu. ❒ Hraçi magt\ napysaty qknajbil\ße sliv, qki vidpovidaly b cym zaholovkam, wo vony magt\ pered sobog. ❒ Vyhra[ toj, xto napyße najbil\ße vidpovidnyx sliv.

Istoryçna hra ❒ Na stoli leΩat\ predmety z pevno] plastovo] epoxy. Napryklad, odnostrij (staryj), ßorty, qki zawipagt\sq na ©udzyky (metalevi), a ne na blyskavku, remin\ — ßyrokyj z velykog metalevog prqΩkog, çerevyk pidbytyj cvqxamy, niΩ z neplastykovog ruçkog, protokol ostannix sxodyn pered perexodom hurtka v pidpillq, revol\ver i t. d. MoΩna vybraty wos\ odne z pereliçenoho j dodaty inßi predmety, qki ne [ z naßo] epoxy (naßyx çasiv). ❒ Zavdannq hurtka — proanalizuvaty reçi j poqsnyty do qko] epoxy vony naleΩat\.

IHRY 160

Hra Kima Cq hra zahal\no vidoma iz knyΩky Kiplin©a “Kim”. Rozklavßy pevnu kil\kist\ predmetiv (abo rysunkiv çy fotohrafij predmetiv), pokazaty ]x na korotkyj ças (vid 15 sekund do odni[] xvylyny) uçasnykam hry ta doruçyty ]m ]x spysaty z pam'qty. ❒ V odnomu variqnti vyhra[ toj, xto najskoriße vsi predmety spyße u vyznaçnomu çasi. ❒ V druhomu variqnti treba vyznaçyty ças, i vyhra[ toj, xto najbil\ße predmetiv spyße. Pryminennq Cg hru moΩna pryminyty do zakriplennq v pam'qti bud\-qkoho spyska predmetiv. Napryklad, vyrqd na tabir, predmety potribni do hurtkovo] abo taborovo] apteçky, çastyny narodnoho strog. Qkwo [ predmety, qkyx nazvy uçasnyky ne znagt\ abo znagt\ slabo (napr. çastyny hucul\s\koho strog), moΩna predmety pidpysaty. V cej sposib moΩna zasvogvaty terminolohig (i movu). Vidminnyj pryklad hry Na stoli leΩat\: xustynka, ßnur, ßkarpetky, hodynnyk, kaseta do mahnitofona, niΩ, knyΩka z ukra]ns\ko] istori], soroçka, ßtany, holka, bandaΩi, soncezaxysni okulqry, korobka cukerok, rußnyk, mapa. Hraçi magt\ podyvytysq na ci predmety protqhom tr\ox xvylyn i pizniße, ne dyvlqçys\ na nyx, napysaty ti qki tut ne maly b buty. U podanomu vypadku tut leΩyt\ osobystyj vyrqd, a zajvymy [ kaseta, knyΩka, cukerky j mapa.


11 Plastovi ihry

12/18/08

2:35 AM

Page 9

11 Hra Kima: Çastyny hucul\s\koho strog

K R Y S A N Q

Ì E R D A N

Ç E R E S

IHRY

S E R D A K

P O S T O L Y

K Y P T A R

K A P Ç U R I K R A J K A K E L E P

T O P I R E C |

161


11 Plastovi ihry

12/18/08

2:35 AM

Page 10

Hra domino na temu istori] Plastu Z hruboho dyktu vytqty dva komplekty prqmokutnykiv — domino. KoΩnyj prqmokutnyk podilyty na dvi çastyny. V koΩnomu komplekti na odnij polovyni odnoho domino napysaty “poçatok". Na druhij polovyni napysaty pytannq z istori] Plastu. Na druhomu domino napysaty vidpovid\ i druhe pytannq. Tak vypovnyty vsi prqmokutnyky vidpovidqmy j pytannqmy, a na ostann\omu napysaty “kinec\”. ❒ Uçasnykiv hry podilyty na dvi druΩyny. ❒ KoΩnij druΩyni daty odyn komplekt porozkydanyx domino. (Domino moΩut\ buty perevernuti j moΩna vidkryvaty po odnomu.) ❒ Cil\ hry: poskladaty domino tak, woby vidpovid\ stykalasq z pytannqm. ❒ DruΩyna, wo ce zrobyt\ skoriße, vyhra[.

Qk nazyvavsq Drot?

L\viv

Misto, v qkomu zasnovano Plast?

IHRY

Poçatok

Os\ pryklady pytan\ i vidpovidej

d-r Oleksander Tysovs\kyj

1912 r.

12 kvitnq

Plasti" 1930

Qku knyΩku napysav Drot?

"Ûyttq v 26 veresnq

Ivan Çmola

Orhanizator instruktors\kyx taboriv?

Data perßo] plastovo] prysqhy?

162

Kinec\

Konferenciq Ukra]ns\kyx Plastovyx Orhanizacij

Wo oznaça[ KUPO?

Koly rozv'qzano Plast u Halyçyni?

Sokil

Qk nazyvavsq tabir u Karpatax?


12/18/08

2:35 AM

Page 11

Ihry z kartohrafi] (z kompasom) 1. Znajdy dolqr Pryladdq: Dlq koΩnoho hraça potribno: kompas, “sribnyj dolqr” (10-santymetrovyj vyrizanyj kruΩok), kartka, na qkij podani taki instrukci] pro viddali i naprqmy: 50 krokiv X° (de X° [ menße qk 120°), 50 krokiv (X+120)°, 50 krokiv (X+240)°. Na koΩnij kartci X° ma[ inßu vartist\. Hra: ❒ Rozmistyty hraçiv po polqni iz vysokog travog. ❒ Poklasty “sribnyj dolqr” u nohax koΩnoho zmahuna. ❒ Na sy©nal, koΩnyj hraç nastavlq[ svij kompas tak, qk napysano na joho kartci i jde 50 krokiv. Todi nastavlq[ na druhyj naprqm (azymut) i jde 50 krokiv; na tretij naprqm i jde 50 krokiv. ❒ Na kinec\ zavdannq, koΩnyj hraç povynen opynytysq bilq svoho “sribnoho dolqra” abo duΩe blyz\ko n\oho. Vyslid: Hraç qkyj opynyt\sq najblyΩçe (najmenße krokiv) do svoho “dolqra”, vyhra[. 2. Znajdit\ kilky Prylladdq: Zabyty ponumerovani kilky v zemlg na vidstani 1.5 metriv tak, wob vony tvoryly dvi lini], qki jdut\ z pivnoçi na pivden\. KoΩnyj hraç ma[ kompas i paperovu torbu (ne z plastmasy, bo v takij torbi moΩna zadußytysq). Hra ❒ Hrupu podilyty na dvi druΩyny. ❒ Pry koΩnomu kilku sta[ odyn hraç. Hraçi, wo stoqt\ v odnij lini], tvorqt\ odnu druΩynu. ❒ Hraçi z odno] hrupy nastavlqgt\ svo] kompasy miΩ 45° i 135°; hraçi iz druho] hrupy nastavlqgt\ svo] kompasy miΩ 225° i 315°. ❒ KoΩnyj hraç odqha[ na holovu paperovu torbu (ne plastykovu) tak, wob vin mih baçyty til\ky zemlg i svij kompas u ruci. ❒ KoΩnyj hraç oberta[t\sq tryçi, jde za svo]m kompasom 100 krokiv, todi oberta[t\sq i jde nazad 95 krokiv, ori[ntugçy kompas na sebe zamist\ vid sebe. ❒ Hraçi, qki dijdut\ blyΩçe qk 10 krokiv vid svo]x kilkiv zakinçugt\ hru. Vyslid: Hrupa, kotra ma[ najbil\ße çyslo hraçiv, qki zakinçugt\ hru — blyz\ko dijßly do kilka — vyhra[.

11

IHRY

11 Plastovi ihry

163


11 Plastovi ihry

12/18/08

2:35 AM

Page 12

Paruvannq ❒ KoΩnyj uçasnyk hry dista[ kusok paperu z dvoma kolonkamy. V odnij vertykal\nij kolonci podani rysunky slidiv tvaryn, paralel\no podani obrazky tvaryn. ❒ Cil\ hry: sparuvaty slidy iz vidpovidnymy tvarynamy. ❒ Cq hra pidxodyt\ do riznyx tem. Napryklad, kartohrafiçni znaky j rysunky ob'[ktiv, wo ]x vony reprezentugt\.

Pryklady ihor paruvannq Zvir⁄qta, ptaxy ta slidy Z’[dnaj lini[g rysunok tvaryny ta vidpovidnyj slid. Tvaryny

Slidy 1

IHRY

kaçka

2 bilka

3

lys

4

horobec\

5

zaqc\

6

çaplq

7 vorona

164


11 Plastovi ihry

12/18/08

2:35 AM

Page 13

Pryminennq NyΩçe podanu hru moΩna peretvoryty na kooperatyvnu. ❒ Na okremij kartoçci napysaty symvol, a na druhij znaçennq. Potribno stil\ky kartoçok, skil\ky hraçiv. ❒ Providnyk pryçiplg[ odnu kartoçku koΩnomu uçasnykovi hry do odqhu na spyni. ❒ Uçasnyky, wo magt\ paru, sebe znaxodqt\. ❒ Na kinec\ koΩna para sebe predstavlq[.

11

Symvoly na pysankax Z’[dnaj lini[g rysunok symvolu ta joho znaçennq.

sonce — kolo, zirka abo svastyka bezkoneçnyk i spiralq xrest trykutnyk abo troqçok

Znaçennq symvoliv 1. syla j vytryvalist\; 2. gnist\ i viçne Ωyttq; 3. syla, vlada, avtorytet; 4. davno — zdorov’q, pizniße — Xrysta;

IHRY

Symvoly

5. vidnovlennq Ωyttq i pryrody; trykvetr 6. dovhe Ωyttq j zamoΩnist\; barvinok haluzka smereky dubovyj lystok

7. Ωyttq i wastq; 8. viçnist\, dovhe Ωyttq; 9. kolys\ — oxorona pered zlom, pizniße — symvol Xrysta;

olen\

10. trijcq: misqc\, sonce, zemlq; nebo, zemlq, peklo; Boh Otec\, Boh Syn, Boh Dux Svqtyj;

ptaxy

11. peruny, blyskavyci;

ryba

kin\

12. zdorov’q, koxannq, rqsnist\.

165


11 Plastovi ihry

12/18/08

2:35 AM

Page 14

Plastun potrebu[ na tabir .... ❒ Uçasnyky hry sydqt\ kruhom. ❒ Providnyk hry poçyna[ — “plastun potrebu[ na tabir: (napr., napleçnyk)”. ❒ Uçasnyk z livoho boku povtorg[ — “plastun potrebu[ na tabir: napleçnyk” i doda[ (napr. “ßatro”). ❒ Todi po çerzi vsi povtorqgt\ te, wo bulo poperedn\o skazano j dodagt\ we odyn pryklad potribnoho vyrqdu. ❒ Toj, xto pomißa[, vidpada[. ❒ Vyhra[ toj, xto lyßa[t\sq, abo ti, wo lyßagt\sq koly vsi moΩlyvi reçi vyçerpani. Pryminennq Cg hru moΩna pryminyty do bud\-qkoho spyska. V cej sposib moΩna zakriplgvaty v pam'qti rizni spysky, wo ]x korysno znaty, napr., wo jde do apteçky, kuxonni prybory, sportyvni prybory, çastyny narodnoho strog, imena knqziv, imena mist, towo.

Vuzly j v⁄qzannq

IHRY

KoΩnyj uçasnyk hry ma[ ßnur i patyçky. 1. Providnyk hry poda[ nazvu vuzla, napryklad, plastovyj vuzol, tkac\kyj vuzol, r’qtivnyça petlq towo. KoΩnyj uçasnyk v'qΩe vidpovidnyj vuzol. Vyhra[ toj, xto perße zakinçyt\. 2.Providnyk hry opysu[, wo treba zbuduvaty, napryklad rih taborovoho stola (potribno popereçne v’qzannq) abo trynohu dlq varennq ]Ωi (potribno paralel\ne v’qzannq). KoΩnyj uçasnyk zv’qzu[ dva patyçky, poçatok budovy stola çy trynohu. Vyhra[ toj, wo perße zakinçyt\.

Ihry dlq zasvo[nnq vidznak abo terminolohi] 1. KoΩnyj uçasnyk hry dista[ rysunok plastunky v odnostrog. Tam, de magt\ buty rizni vidznaky, narysovani lini] i çysla. Uçasnyky hry pyßut\ çyslo j nazvu vidznaky, wo jde v dane misce na odnostrog. 2. Rysunok vitryl\nyka (kanoe, vel\osypeda towo). Cil\: nazvaty çastyny vitryl\nyka towo. Do cyx ihor moΩna daty spysok nazv, (qkwo uçasnyky slabo znagt\ temu), abo ne davaty spyska, (qkwo tema vidnosno dobre znana).

166


11 Plastovi ihry

12/18/08

2:35 AM

Page 15

12

11

Çastyny vitryl\nyka

13 11

14

192

15

10 16

17

21 18 22

19 23 9

25

8 26

IHRY

20

1 2 24 3 7

6

4

5

Çastyny vitryl\nyka (Vpyßy çysla u kvadratyky) ❒ wyt ❒ wohla ❒ ßruba do stqhnennq ❒ koliscqtka ❒ nok ❒ holovnyj vytqh ❒ ßyjka ❒ ßvy ❒ pryçipky ❒ peredn[ vitrylo ❒ wohlovi ßtaby ❒ re[stracijnyj nomer ❒ vidznaka klqsy

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒

perednij pidnos holovnyj pidnos (takel\) rebra holovne vitrylo holovnyj ßnur perednij ßnur sterno kerma pixva na meç meç providne kil\ce kadovb pomist, paluba

167


11 Plastovi ihry

12/18/08

2:35 AM

Page 16

Íyfry U ßyfrax potribna bukva [ zastuplena abo inßog, abo çyslom. Ihry, cillg qkyx [ rozßyfruvannq tekstu, dobre nadagt\sq na zasvo[nnq vsilqkyx pravyl çy porad. Os\ pryklad tekstu z riznymy ßyframy. (Na nastupnij storinci podano vykorystani ßyfry.)

Qk povodytysq sered pryrody 1. 18,7 10,1,16,11,29,1,14. 22,16,12,6,24. 10,1 22,19,2,19,32. Smittq, vidpadky, qki rozkladagt\sq — zakopaj. Smittq, qke ne rozklada[t\sq (bud\ wo z metalg, skla towo) ne zakopuj, a zabery z sobog. 2. Na pam'qtku, znimaj fotohrafi], vedy zapysnyk. En jarybz vitivk, nylsor, xamok. Suxi patyky, ziv'qle lystq, moΩeß zbyraty, ale bery til\ky te, wo tobi potribne. 3. Itivs umonnylsor at umonnyravt v ukdqrop jußurop en. Ne turbuj malqt, ne zbyraj q[c\. Ne topçy roslyn, ne peresuvaj kolod, kameniv. Ce nywyt\ Ωyvi istoty! 4. Ne lgjpo, ne vajvby bud\-qkyx zviriv, ptaxiv, komax bez potreby. Polgvannq opravdane lyße qkwo spoΩyva[ß zdobyç.

IHRY

5. Pid ças prohulqnky, ao lcmq nay]tlt — vybery misce prynajmenße 35 metriv vid vody. Vykopaj çy vyriΩ kruΩok travy (23 sm/9 inçiv zavßyrßky, a ne bil\ße, qk 20 sm/8 inçiv zavhlybßky.) Opislq zakryj cg qmu vykopanym dernom, prytopçy j polyj vodog. 6. Buduj vatry ta vohni, kiq raavysçgt\t an vo]t rotepyb, a ne taki, wo spalggt\ bahato drov, dymlqt\ çy nadto iskrqt\sq. 7. Fnpnmz ©dpdbq. Ne zrubuj i ne kaliç Ωyvyx derev. Derevo ne proΩyve bez kory. Ne buduj velykyx ßalaßiv, stoliv towo, do qkyx potribno bahato dereva. 8. En wazenujçy duvo. Nikoly ne myj naçynnq — posudu v rici çy ozeri. UΩyvaj mydnycg abo velykyj kazan. Potim vylyj daleko vid riky çy ozera tak, wob pomy] ne zmohly splysty do vody. Ne vΩyvaj zvyçajnoho myla çy ßampung v rici çy ozeri. Ce zabrudng[ vodu ta berehy. 9. Ne dyxo na kyhulqnpro kylymyve pahrumy. Hrupa ponad 10 – 12 osib zalyßa[ zavelyki slidy v pryrodi. ZavΩdy xody steΩkamy. Qkwo musyß zrobyty novu steΩku, roby vuzen\ku ta nyw qknajmenße pryrody. 10 17,1,18,6,21,24,14 24,17,12,21,15,19,3,1,18,11,17 15,21,19,15,19,17. Zupynys\, rozhlqn\sq, navçys\ sposterihaty ta myluvatysq çudovog pryrodog dovkruhy sebe.

168


11 Plastovi ihry

12/18/08

2:35 AM

Page 17

11

Vykorystani ßyfry ❒ Çysla zamist\ bukv. (UΩyvaj kolonky A i B.) ❒ Bukvy napysani zadom napered. ❒ Bukvy j slova napysani zadom napered. ❒ Peremißani sklady. ❒ Cila abetka vypysana zadom napered. (VΩyvaj kolonky B i H.) ❒ Peremißani bukvy u slovax. ❒ Perestavlena azbuka na odnu bukvu vzad abo v vpered a-q abo a-b. (VΩyvaj kolonky B-V abo V-B.) A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B a b v h © d e [ Ω z

V q a b v h © d e [ Ω

H q g \ w w ç c x f u

A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B y i ] j k l m n o p

V z y i ] j k l m n o

H t s r p o n m l k j

A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

B r s t u f x c ç ß w

V p r s t u f x c ç ß

H ] i y z Ω [ e d © h

A 31 32 33

B \ g q

V w \ g

H v b a

IHRY

Vidpovid\ v “Dodatkax”.

Znajdy slova Podana diqhrama mistyt\ u sobi imena 20 ukra]ns\kyx knqziv. KoΩnyj çlen hurtka dista[ odnu kopig diqhramy. Cil\: znajty qknajbil\ße imen knqziv za 10 (abo 15) xvylyn. (ZauvaΩennq: deqki imena [ z prava do liva, z dolyny vhoru j po diqhonali).

B V S E V O L O A X Z U FÍV O C SWK Z UGH NY K A Q R H { L A Ç O T E V Ç ÛN J K L YWJ S D X O R | K Y A R { O Z E D N H I X {WB A I | J L U QM Ì P L I RÍOÛL U O ZGR { E | Q L K U P V Z Y J

D L | A I S } R L D H F L

Ì P TGQ O D YMY BGU AM R U R Q R X N I Y O P H ÛL M O Ì Y F E YN K L U A OMY X J I Ç E Ì Y { B O L K R S V Q { QGB }

H R P O L S Y S A X O T X

O K H S } Z U D M S K O V

L O P L E F N J O P Q S P

| Ç F A N D R I N L X L S

E S Ì V I L Ç { O N O A T

XG T Q O O X S S | B M K O L M MY S S L L V K A X

Spysok knqziv podanyj v “Dodatkax”.

169


11 Plastovi ihry

12/18/08

2:35 AM

Page 18

Xrestykivka (krosvord)

IHRY 170

Çleny rodyny Po vertykali (zhory — vnyz): 1. Sestra mo[] mamy. 2. Neridnyj bat\ko. 3. Syn mo]x bat\kiv dlq mene mij ... 4. Syn mo[] titky ce mo[] mamy p..... 5. Inßa nazva dlq moho bat\ka. 6. Brat moho bat\ka. 7. Mama mo[] mamy ce dlq moho bat\ka t....

Po horyzontali (upoperek): 1. Doçka mo[] sestry. 2. Doçka mo]x bat\kiv ce moq ... 3. Mo[] mamy mama. 4. Najridnißa meni osoba. 5. Bat\ko mo[] mamy ce mij ... 6. Syn brata mo[] mamy ce dlq ne] ... 7. Mo[] titky syn ce mij ... 8. Mij brat, ce moho dida ...

(ZauvaΩennq: “stryjko” = “dqd\ko”)

(Vidpovidi v “Dodatkax”.)


12 Pryroda

12/18/08

2:51 AM

Page 1

ÛYTTQ SERED PRYRODY

12

Krasa

Tabory Çomu jty v pryrodu? Ûyttq sered pryrody — ce pidstavovyj element plastuvannq. Dlq bahat\ox — ce najpry[mnißa joho çastyna. Xoça pryroda riznomanitna v riznyx çastynax svitu, vona vsgdy prymang[.

PRYRODA

Mandrivky

Na pytannq, çym prymang[ pryroda plastuniv i plastunok, koΩnyj ma[ svog osobystu vidpovid\: • çy to “toj ßum lisiv, ti paxowi vesnog”, • çy to spokij veçirn\oho plesa na ozeri, • çy to krasa na lewetars\kyx (lyΩnyx) z]zdax snihom pokrytyx hir, • a moΩe mohutnist\ vysokyx hir. Pryroda manyt\ svo[g krasog, romantykog ta mohutnistg. Lgdyna potrebu[ zv’qzku z dovkillqm, u perßu çerhu z pryrodog. Dlq bahat\ox, a osoblyvo plastuniv, pryroda zadovil\nq[ cg psyxolohiçnu potrebu.

171


12 Pryroda

12/18/08

2:51 AM

Page 2

Ûyttq sered pryrody — ❒ ce vyklyk, poklyk do pryhod u nebuvalyx obstavynax; ❒ ce Ωyttq v hurti druziv.

PRYRODA 172

Pryroda vymaha[ vid plastuniv: ❒ fizyçno] vytryvalosty (na dovhij mandrivci abo strimkij hori); ❒ sprytnosty (v keruvanni vitryl\nykom po ozeri çy lewatamy (lyΩamy) po snihu;


12/18/08

2:51 AM

Page 3

12 ❒ zaradnosty j uminnq zabezpeçyty sebe vid xolodu, dowu j vitru, nahoduvaty sebe, obijty nebezpeku; ❒ poborennq straxu pered nespodivanym. Ûyttq sered pryrody — ce nahoda: ❒ zblyzytysq z druzqmy, krawe ]x piznaty, ❒ navçytysq spivΩyty, ❒ na humor ta spil\ni vraΩennq.

PRYRODA

12 Pryroda

173


12 Pryroda

12/18/08

2:51 AM

Page 4

Pidhotuvannq

PRYRODA

Woby jty v pryrodu treba: • znannq, • plqnuvannq, • Ωytt[vo] praktyky (vyxovnyka, eksperta abo j samo] molodi), • zapravy. Z pryrodnymy styxiqmy zavΩdy treba raxuvatys\. Ûyttq sered pryrody zavΩdy pov’qzane z ryskom. Woby cej rysk zmenßyty — treba pryhotovytysq. Tut podano deqki zauvaΩennq j porady wodo pidhotovy do Ωyttq v pryrodi v zahal\nomu, ale ne moΩna obmeΩuvatysq til\ky cym. Plastuny j plastunky çerpagt\ znannq z riznyx dΩerel, qki ßyroko j detal\no obhovorggt\ ce pytannq. U bibliotekax i knyharnqx bahato knyΩok pro rizni storony perebuvannq sered pryrody; na rynku çymalo zvukozapysiv na cg temu. Kramnyci zapovneni riznoho rodu vyrqdom. Prote j pidxid i vyrqd minqgt\sq, xoça pidxid ridße a vyrqd postijno.

174


12/18/08

2:51 AM

Page 5

12

Potribne znannq

• zakoniv Ωyttq u pryrodi, • pravyl bezpeky, • praktyçnyx umilostej potribnyx dlq Ωyttq v pryrodi (vyxovnyka, eksperta abo j samo] molodi),

• ekolohi], • koneçnoho j pobaΩanoho vyrqdu. Znannq pryrody Woby sebe zabezpeçyty sered pryrody, treba znaty zakony Ωyttq v pryrodi. Os\ kil\ka prykladiv: ❒ woby vybraty vyhidne misce pid ßatro, treba vstanovyty kudy voda splyva[ j zvidkillq vitry najsyl\nißi; ❒ woby zabezpeçyty sebe vid vohng, treba znaty, qk joho hasyty, napryklad: horgçyj Ωyr (tovw) u skovorodi moΩna pohasyty styrkog, a ne vodog, horgçyj odqh na osobi moΩna pohasyty kovdrog abo pokotyvßy osobu; ❒ woby ne naraΩuvaty sebe na nebezpeku, slid znaty pro trijlyvi roslyny j nebezpeçni tvaryny v okolyci; ❒ woby zabezpeçyty sebe pid ças hromovyci, treba rozumity, wo take blyskavka j znaty de bezpeçno perebuvaty v toj ças, a de nebezpeçno.

Z cyx prykladiv qsno, wo perebuvannq sered pryrody vymaha[ pidhotovy, nabuttq znannq z knyΩok i vid lgdej z dosvidom.

PRYRODA

12 Pryroda

Bezpeçni j nebezpeçni miscq pid ças hromovyny verßyna abo hrebin\ hory nehlyboka peçera

l\odovyk plytka wilyna

hlyboka peçera

samotn[ derevo

u kolybi pidniΩΩq hory

polonyna ulohovyna

hustyj lis ozero

duΩe nebezpeçno nebezpeçno

v seredyni avta (maßyny)

duΩe bezpeçno bezpeçno

175


12 Pryroda

12/18/08

2:51 AM

Page 6

PRYRODA

Bezpeka KoΩne zanqttq pov’qzane z pevnymy nebezpekamy. Nema[ zaporuky, wo bud\-qke zanqttq bude vpovni bezpeçne. Ale dosvid pidkazu[ praktyky çy sposoby, woby unykaty abo zmenßuvaty nebezpeky. Rizni lgdy, qki prodovΩ rokiv zajmalysq specyfiçnymy dilqnkamy, vyrobyly spil\nyj dosvid i spysaly pravyla, pryderΩugçys\ qkyx my oxoronymos\ vid newaslyvyx vypadkiv abo vid ]x najvaΩçyx naslidkiv. Poky bratysq do danoho zanqttq, plastuny perevirqgt\ “pravyla bezpeky” wo stosugt\sq zaplqnovano] prohulqnky çy taboru. V dodatku do znannq pravyl bezpeky, woby zapobihty abo zmenßyty nebezpeku, potribno dosvidu (çy to vyxovnyka, eksperta çy molodi), zapravy ta toçnoho plqnuvannq.

176


12/18/08

2:52 AM

Page 7

Pryklady potribnyx pravyl bezpeky:

❒ pravyla u vidnoßenni do plavannq:

• ne plavaty

bez dohlqdu z bereha j ne vidplyvaty daleko

12

vid bereha;

• koly velyka hrupa plava[ odnoçasno: poparuvaty uçasnykiv i zobov’qzaty ]x berehty odyn odnoho; potribno dohlqd kvalifikovano] osoby i vyrqd, wo zmoΩe dopomohty v razi potreby; • na bud\-qkomu çovni plavaty v rqtivnyçomu poqsi;

❒ pravyla, qk perexodyty riçku hrupog; ❒ wo robyty, koly zhubyßsq v lisi: napr., u neznajomomu lisi znajty vyhidne, qknajvywe misce j ne vidxodyty vid n\oho, a staratysq zvernuty na sebe uvahu (qknajvywe vyvisyty wos\ take, qk xustku, vidbyvaty blysk soncq dzerkalom, svystaty svystkom towo).

Praktyçni vmilosti potribni dlq Ωyttq v pryrodi U cyvilizovanomu sviti majstry budugt\ Ωytla, qki nas zaxywagt\ vid dowu çy speky. Po xatax my ma[mo elektryku i haz ta vsilqke znarqddq dlq pidhotovy xarçu. Za vodu, dorohy, transportacig vidpovidagt\ znavci. U pryrodi nema[ vyhod cyvilizovanoho Ωyttq, otΩe poky jty u pryrodu, treba pryhotuvatysq, woby mohty vyΩyty j daty sobi radu.

PRYRODA

12 Pryroda

177


12 Pryroda

12/18/08

2:52 AM

Page 8

Os\ kil\ka prykladiv potribnoho znannq ta vminnq dlq Ωyttq v pryrodi:

PRYRODA

❒ Woby stvoryty postijnyj tabir, treba vmity: stavyty ßatra, zbuduvaty kuxng, lqtrynu (vidxoΩe misce), vatru, sporudy. OtΩe treba znaty pionerstvo — vmity oruduvaty znarqddqm (sokyrog, pylog), v’qzaty vuzly, zapalyty vohon\ (navit\ qkwo derevo mokre). ❒ Qkwo ne moΩna ni zbyraty ni zrubuvaty dereva na misci taboru (napr. u zapovidnykax), treba znaty qkyj vyrqd potribnyj i qk davaty radu v inßyj sposib, napryklad vΩyvaty hazovi kuxni zamist\ tradycijnyx u qkyx palyt\sq derevo. ❒ Woby mandruvaty, treba znaty kartohrafig — vmity çytaty kartu, oruduvaty kompasom, znajty storony svitu j bez kompasa. ❒ Woby Ωyty sered pryrody, treba znaty, qk proçywuvaty vodu do pyttq, ta dobre znaty pohodoznavstvo, rybal\stvo towo. ❒ Woby vybyratysq na speciqlizovani tabory, treba maty znannq z dano] dilqnky — çy to ]zda kanoe çy vel\osypedom (roverom).

178


12/18/08

2:52 AM

Page 9

Ekolohiq Donedavna zahal\no panuvalo nastavlennq, wo pryrodu moΩna lyße vykorystovuvaty. Lgdy bezpowadno rubaly lisy, zatrogvaly zemlg, zabrudngvaly vody j povitrq. S\ohodni my zna[mo, wo tak prodovΩuvaty hodi (xoça v bahat\ox miscqx nesovisne vykorystovuvannq pryrody prodovΩu[t\sq). Pryrodu treba ne til\ky ßanuvaty, a j plekaty j pikluvatysq neg.

12

Plastuny rozumigt\, wo vsi çastyny pryrody vza[mozaleΩni odna vid odno]. Tomu, koly poßkodyß odnu çastynu pryrody (roslynu çy tvarynu), ce vidib’[t\sq j na inßyx çastynax. Perebuvagçy sered pryrody, plastuny uvaΩagt\, wob qknajmenße ]] porußuvaty.

Os\ kil\ka prykladiv vidpovidal\noho taboruvannq: ❒ plastuny ne mygt\sq mylom u riçkax abo ozerax, bo mylo zaneçywu[ vodu ta ßkodyt\ roslynnosti j rybam. ❒ na sporudy v tabori plastuny ridko koly zrubugt\ Ωyve derevo, bo dereva koneçni dlq rivnovahy v Ωytt[vomu cykli pryrody j utrymuvannq çystoho povitrq ta prytulku dlq zviriv i ptaxiv;

PRYRODA

12 Pryroda

❒ plastuny ne zalyßagt\ za sobog smittq, holovno metalevoho çy plastykovoho, qke ne rozklada[t\sq protqhom dovhoho çasu.

Ci pryklady vidnosqt\sq zahal\no do vsix prohulqnok çy taboruvannq. Oskil\ky koΩna okolycq ma[ svo[ridnu pryrodu, treba rozumity ekolohig dano] miscevosty, tobto znaty miscevu roslynnist\ i tvarynnist\ ta vza[mozv’qzok miΩ nymy. Napryklad, pevni kvitky ne moΩna zryvaty, bo vony ne vidrostagt\ i komaxy, qki nymy Ωyvlqt\sq, hynut\. Woby znaty dovkillq, treba pryhotovytysq. Na prohulqnkax çy taborax dobre, wob usi uçasnyky maly spysky tvaryn i roslyn, wo ]x moΩna znajty v okolyci taboru çy mandrivky (spysky v movi taboru, tobto v ukra]ns\kij movi). TakoΩ korysno svidomo slidyty za roslynamy ta tvarynamy, a ne lyße perebihaty popry nyx.

179


12 Pryroda

12/18/08

2:52 AM

Page 10

Ûytt\ovyj lancgh v Skelqstyx Horax

PRYRODA Roslyny: rozkladagçi bakteri], trava, zbiΩΩq, dereva. Roslyno]dy: myßi, zajci, oleni. M’qso]dy abo vse]dy: polivky, sovy, vuΩi, pumy. *polivky ce polevi myßky, a pumy ce rid velykyx dykyx kotiv.

180


12/18/08

2:52 AM

Page 11

12

Vyrqd Vid vyrqdu çasto zaleΩyt\ uspix prohulqnky abo taboru. Tut podano pidstavovyj vyrqd na prohulqnku z niçlihom abo na tabir.

Osobystyj vyrqd

• • • • • •

• • • • • • • • • •

ßatro (perevaΩno na spilku z inßymy), napleçnyk, spal\nyj mißok (spymißok), kylymok abo matrac do spannq, odqh, zaxyst vid soncq (nakryttq holovy, sonqçni okulqry, krem abo plyn proty sonqçnyx promeniv), pryladdq dlq osobysto] hihi[ny, pryladdq do xarçuvannq, pryladdq do pionerstva abo zanqt\ u zaplqnovanij prohrami, kompas, sirnyky u nepromokal\nij korobci abo zapal\nyçka, lixtaryk, svystok, olivec\ i papir, indyvidual\na apteçka, hodynnyk.

PRYRODA

12 Pryroda

Hrupovyj vyrqd

• pryladdq do kuxovarennq (kazany towo),

• zaxyst vid dowu dlq hrupy (velyki ßatra, plaxty (tenty) towo),

• znarqddq potribne dlq zaplqnovano] • •

prohramy, karta okolyci, apteçka.

Zahal\ni porady: ❒ Braty til\ky toj vyrqd, wo koneçnyj, bo vse treba nesty. ❒ Taki reçi qk odqh korysno maty u nepromokal\nomu opakuvanng. ❒ Vyrqd ne musyt\ buty koßtovnym, ale musyt\ buty vidpovidnym dlq obstavyn.

181


12 Pryroda

12/18/08

2:52 AM

Page 12

Deqki zauvaΩennq ta poqsnennq, wo znaçyt\ “vidpovidnyj” vyrqd :

Dewo pro ßatro Qke ßatro potribne, zaleΩyt\ vid toho, xto j de ce ßatro bude vΩyvaty. ❒ Sutt[vym [, wob ßatro oxoronqlo vid vody (holovno dowu) j vitru. (Ne sutt[vym [ çy [ odyn çy dva daßky, çy nepromokal\na pidloha [ çastynog ßatra çy okremo.) ❒ Velyçyna zaleΩyt\ vid çysla osib, wo ma[ v n\omu spaty j z qkym vyrqdom. ❒ Vahu j velyçynu ßatra treba braty do uvahy, qkwo vono vΩyvatymet\sq na mandrivkax.

Dewo pro spal\nyj mißok (spymißok) Qkyj spal\nyj mißok potribnyj, zaleΩyt\ vid obstavyn i pohody. ❒ Qkwo mißok potribnyj na mandrivku, treba braty do uvahy vahu j velyçynu. ❒ Treba zvernuty uvahu, qk mißok zroblenyj, i z qkoho materiqlu. Pry nyz\kij temperaturi (napr., u horax) potribno mißok, wo dobre tryma[ teplo. (Ce zaleΩyt\ vid zovnißn\oho materiqlu, çym napovnenyj i qk ßytyj — qkwo pereßytyj naskriz\, teplo vtika[ çerez ßvy.)

Dewo pro napleçnyk

PRYRODA

❒ Velyçyna zaleΩyt\ vid velyçyny osoby j skil\kosty vyrqdu. ❒ Forma zaleΩyt\ vid budovy osoby — vaha ma[ spyratysq na spyni j bedrax (80%), a ne til\ky na pleçax (20%). Woby vaha leΩala na bedrax, treba maty dobryj m’qkyj poqs. ❒ Qkwo v napleçnyku rizni çastyny j kyßen\ky, lehße zberehty porqdok i lehße wos\ znajty.

Qkyj odqh ❒ Vidpovidnyj na vsilqku pohodu: teplu, xolodnu, dowovu (Najkrawe braty “verstvy” lehkoho teploho odqhu, woby moΩna prystosuvatysq do rizno] pohody skydagçy abo nadqhagçy odeΩu.) ❒ Praktyçnyj (napr., temnißi krasky, woby odqh skoro ne zabrudngvavsq; materiqly, wo skoro soxnut\; na xolod vovna lipßa niΩ bavovna, bo tryma[ teplo, navit\ koly mokra, a bavovna dovho soxne.) ❒ Odqhu potribno na zminu, ale ne bahato, bo joho treba nesty, a v ßatri malo miscq.

Pryladdq dlq osobysto] hihi[ny ❒ Pryladdq dlq çystoty koneçne, ale paxuçi kremy çy pasty prymanggt\ nebaΩanyx komax i zvirqt. ❒ Sered pryrody dobre vyhlqdaty pryrodno, otΩe ne potribno kosmetyky.

Pryladdq dlq xarçuvannq ❒ Lehke dlq mandrivky. ❒ Praktyçne, (woby lehko ne perevertalosq na nerivnij plowyni j woby ne peklo ruky, koly napovnene harqçog stravog). Skil\ky hrupovoho pryladdq potribno zaleΩyt\ vid obstavyn kuxovarennq — malo na mandrivku v horax, bil\ße na postijnyj tabir.

182


12/18/08

2:52 AM

Page 13

Plqnuvannq j perevirka

12

Porady pro plqnuvannq zahal\no, pro plqnuvannq prohulqnky abo taboru moΩna znajty v inßij çastyni c\oho dovidnyka. Plastuny zdagt\ sobi spravu, wo çym bil\ße ryskovne (ryzykovne) zanqttq, tym toçniße treba perehlqnuty vsi podrobyci j dobre ]x proanalizuvaty, woby niçoho ne propustyty. Koneçno takoΩ zazdalehid\ pryhotovyty al\ternatyvni plqny na rizni moΩlyvosti.

Napryklad: wo robyty — ❒ qk [ zlyva, moroz abo mrqka v horax çy na vodi, ❒ qk xtos\ zhubyt\sq, zaxvori[ abo zlomyt\ nohu na mandrivci, ❒ qk medvid\ nespodivano vyjde na steΩku, ❒ qk vkusyt\ hadgka .

PRYRODA

12 Pryroda

VaΩlyva çastyna plqnuvannq — ce rißennq qkyx lgdej, z qkym dosvidom potribno na danu prohulqnku çy tabir. (Treba pam’qtaty j pro prohulqnky pid ças taboru.)

Ûytt[vyj dosvid Okrim znannq, nabutoho z knyΩok, korysno maty svij Ωytt[vyj dosvid. Plastuny rozvyvagt\ svij dosvid postupovo — poçynagt\ prohulqnkog v parku, opislq jdut\ za misto, potim taborugt\ odnu niç, a vkinci taborugt\ dovße. Podibno j z rodamy taboriv — treba vmity taboruvaty v lehßyx obstavynax, zaky moΩna vybyratysq v strimki (kruti), dyki hory. Koly vyxovnyky orhanizugt\ tabir dlq molodi abo z moloddg (napr., kurinnyj tabir), vony vΩe sami nabuly Ωytt[voho dosvidu v danyx obstavynax, abo zaproßugt\ do bulavy taboru kohos\, wo ma[ praktyçnyj dosvid i vmi[ joho peredaty gnactvu.

183


12 Pryroda

12/18/08

2:52 AM

Page 14

Zdobuttq zapravy Ûyttq sered pryrody vymaha[ fizyçnoho zusyllq. Qka b ce ne bula mandrivka — çy pißky, çy na vel\osypedax çy na lewatax — uçasnykam potribno enerhi] i vyroblenyx mqziv. Ce vidnosyt\sq osoblyvo do takyx zanqt\, qk skelelaΩennq çy mandruvannq v strimkyx horax. Ale navit\ dlq pobutovoho taboruvannq potribno syly j vytryvalosty — stavyty ßatra (osoblyvo, qkwo vony velyki j vaΩki), rubaty drova dlq kuxni çy vatry, buduvaty sporudy, varyty u velykyx kazanax dlq taboru, zmahatysq v ruxlyvyx ihrax towo. Moloda lgdyna, qka pid ças roku ne zajma[t\sq tilovyxovannqm, vyklgçno sydyt\ pry knyΩkax abo pry televizori, ma[ trudnowi na tabori.

PRYRODA 184

Dlq toho, woby mohty ocinyty krasu pryrody, woby mohty pry[mno provesty ças z druzqmy, woby mohty zustrity rizni nespodivanky, wo ]x prynosyt\ Ωyttq sered pryrody, j zadlq svoho zdorov’q, plastuny povynni postijno fizyçno hartuvatysq. KoΩnyj plastun çy plastunka indyvidual\no vidpovida[ za svog pryhotovlenist\, ale hurtok u svo]j prohrami takoΩ dba[ pro fizyçnu vpravnist\ svo]x çleniv, osoblyvo pered taborom, qkyj vymaha[ specyfiçno] pidhotovy, qk napr., ]zda na vel\osypedax (roverax).


12/18/08

2:52 AM

Page 15

Pidhotuvannq xarçiv Cili pidhotovy v hurti plastuniv ❒ xarç — pidstavova potreba lgdyny; ❒ spil\ne pidhotuvannq — ce nahoda: • navçytysq varyty, • navçytysq orhanizuvaty pracg, lgdej, • zΩytysq z druzqmy.

12

Wo treba braty do uvahy ❒ qka cil\: til\ky proxarçuvatysq qknajskoriße, çy zvernuty uvahu na osoblyvu podig z vyßukanym stravospysom (meng)? ❒ skil\ky çasu bude na varennq? ❒ u qkyx obstavynax bude varennq çy pidhotuvannq: v postijnij kuxni, çy na perexodovomu misci na prohulqnci? çy bude dosyt\ vody, woby pidhotovyty stravu j opislq pomyty posud? çy bude voda, wob zrobyty taborovyj “xolodyl\nyk”? ❒ qkyj bude vyrqd — minimal\nyj na prohulqnci, çy riznomanitnyj u taborovij kuxni? ❒ çy xarçi treba nesty (tobto beret\sq do uvahy vaha)? ❒ çy ce osoblyvi obstavyny, wo vymahagt\ bahato enerhi] vid uçasnykiv (napr., na prohulqnci v strimkyx horax)? ❒ çy bude odna kuxnq na hurtok, kurin\ abo tabir, çy bil\ße (zaleΩyt\ vid toho çy cil\ [ til\ky vsix proxarçuvaty, çy ]x takoΩ navçyty varyty na pol\ovij kuxni)? ❒ çy bude dostava xarçiv pid ças taboru? ❒ qki potreby lgds\koho tila? ❒ xarç ne must\ buty necikavym, qkwo dobre zaplqnovanyj.

PRYRODA

12 Pryroda

Wo treba zrobyty ❒ sklasty stravospys (meng); ❒ obraxuvaty skil\ky xarçu potribno j koßty; ❒ zrobyty zakupy; ❒ zapakuvaty xarçi abo rozdaty vsim potroxy, qkwo potribno nesty.

185


12 Pryroda

12/18/08

2:52 AM

Page 16

Potreby lgds\koho tila Tilo potrebu[ odnu do çotyry litry vody denno j xarçiv z çotyr\ox hrup. Os\ hrupy j pobaΩani denni porci] z koΩno] hrupy: • moloçni xarçi 3-4 porci], • m’qso 2 porci], (abo horodyna z bilkovynog [prote]nog] • horodyna, sadovyna 4-5 porcij, • xlib, kaßa 3-5 porcij. Velyçyna porci] zaleΩyt\ vid osoby, ale dlq zdorov’q vaΩne, wob buly vidpovidni proporci]. Denno divçatam gnac\koho viku treba 2 200 kal\orij, a xlopcqm c\oho viku treba 2 800 kal\orij. Qkwo prohrama osoblyvo vysnaΩugça (napr., mandrivka v strimkyx horax) potribno bil\ße vody j treba zbil\ßyty normal\ne çyslo kal\orij.

PRYRODA

Taborovi “xolodyl\nyky” ❒ Poklasty ]Ωu v tekuçu vodu: riçku çy potiçok, v wil\no zakrytij perexovci. Zabezpeçyty, wob voda ne ponesla, zviri ne z’]ly j xrobaky ne zalizly. ❒ Nakryty vidro çy korobku z ]Ωeg velykym kuskom nesyntetyçnoho materiqlu, qkyj zvysa[ u vidro napovnene vodog. Povoli materiql cilyj zmoçyt\sq j bude mokrym, poky bude voda u vidri, a vyparovuvannq vody z materiqlu oxolodyt\ ]Ωu.

Vyparovuvannq vody pid polotnom tvoryt\ svoho rodu xolodΩennq i tym sposobom bude oxolodΩuvaty ]Ωu v korobci.

186


12/18/08

2:52 AM

Page 17

Vohnyky j vatry Vohnyk i vatra — ce plastova prohrama pry bahatti. Vohnyk — ce misce, de koΩnyj plastun çy plastunka, pislq neraz vysnaΩlyvyx dennyx zanqt\, moΩe vidpruΩytys\, vidçuty blyz\kist\ svo]x tovaryßiv, vidçuty, wo vin çy vona [ çlenom plastovo] rodyny.

12

Vohnyk: ❒ ma[ vidnosno intymnu druΩng atmosferu, ❒ ma[ vidnosno male çyslo uçasnykiv, ❒ normal\no prohrama sklada[t\sq z rozpovidi abo dyskusi] j pisen\ (çastyna prohramy moΩe buty spontanna). Vatra: ❒ moΩe maty male abo bil\ße çyslo uçasnykiv, ❒ ma[ vidnosno svqtoçnu atmosferu, ❒ prohrama detal\no pidhotovlena z riznymy toçkamy, ❒ moΩe buty povaΩna abo vesela abo skladatysq z dvox çastyn.

PRYRODA

12 Pryroda

Cil\ Cil\ moΩe buty rizna. Os\ kil\ka prykladiv: ❒ stvoryty atmosferu dlq pevnyx pereΩyvan\, ❒ stvoryty emocijnyj zv’qzok (napr., z plastunamy v sviti), ❒ stvoryty pozytyvne nastavlennq do danyx idej çy idealiv, ❒ peredaty pevni dumky çy nastavlennq, ❒ vyslovyty slovom abo pisneg lgds\ki poçuttq çy mri], ❒ vyqvyty humor, rozvaΩyty inßyx i sebe.

Pidhotuvannq Xoça ças vid çasu spontannyj vohnyk [ uspißnyj i korysnyj, perevaΩno korysno prohramu vohnyka pidhotovyty napered, a vatra, wob bula uspißnog, obov’qzkovo vymaha[ orhanizaci], providnyctva j uqvy. Wo pidhotovyty: ❒ zbuduvaty vohnyk çy vatru (bahattq), ❒ dopil\nuvaty, wob poblyzu buv materiql do haßennq vohng, ❒ zaplqnuvaty prohramu, ❒ pidibraty xto perevodyt\.

187


12 Pryroda

12/18/08

2:52 AM

Page 18

Budova vohnyka çy vatry ❒ velyçyna prystosovana do çysla uçasnykiv i çasu pryznaçenoho na prohramu (ni za velykyj, ni za harqçyj), ❒ dobre, wob treba bulo qknajmenße dokladaty drov (ne perebyvaty postijno prohramy), ❒ vaΩne, wob moΩna bulo skoro zapalyty (otΩe potribno zbuduvaty vidpovidne hnizdo iz suxyx patyçkiv çy sina). Prohrama

PRYRODA

❒ Vohnyk çy vatru treba pereΩyty. (Pry[mno mriqty pry vohni.) Najkrawe vyklykaty pereΩyvannq, poçuttq — pisnqmy. (Dobre maty takoΩ instrument, napr. ©itaru.) VaΩko uqvyty sobi vatru bez pisen\. ❒ Vidkryttq nada[ nastrij, (tomu veselu vatru poçyna[mo bad\orog pisneg, a povaΩna vatra ma[ vidkryttq prohramy, wo viddzerkalg[ danu povaΩnu temu). ❒ Toçky prohramy vatry treba zaplqnuvaty detal\no zazdalehid\ (ce vklgça[ vybir pisen\). Toçky viddzerkalggt\ temu abo nastrij (znaçyt\ cil\). Pisni çerhugt\sq z inßymy toçkamy. ❒ Napered treba vyznaçyty xto perevodyt\ toçku çy poçyna[ pisng. ❒ Prohrama vohnyka moΩe buty menße detal\no zaplqnovana. (Napryklad, na hurtkovyj vohnyk osoblyvo nada[t\sq rozpovid\ i moΩlyvo deqki spontanno vybrani pisni vidpovidni do atmosfery.) ❒ Pid kinec\ vatry çy vohnyka vybraty spokijni, nastro[vi pisni. Vohnyk çy vatru kinçaty todi, koly vatra we vsix bavyt\ çy cikavyt\. ❒ Riven\ prohramy vatry çy vohnyka zavΩdy plastovyjkul\turnyj.

188


12/18/08

2:52 AM

Page 19

Pryklady prohram na vatru

❒ moΩlyvi temy: • ukra]ns\ka pisnq, • “mova — dußa narodu”, • svqto Ivana Kupala, • Olimpiqda — osobystyj vyzov zmahuniv, • ekolohiq, • plastovyj humor.

12

❒ debaty: • “Çy plastove taboruvannq ßkidlyve dlq pryrody?” • “Asymilqciq pryrodnyj proces, ale proty n\oho moΩna borotysq.” ❒ inscenizaci]: • z Ωyttq patrona, • z Ωyttq perßyx poselenciv u novomu krag, • z istoryçnyx podij, • pisen\. ❒ uqvnyj sud: • nad kymos\, wo diqv na kryvdu ukra]ns\koho narodu (napr., Antoni Iden za te, wo vydav mil\jony lgdej Radqns\komu Sogzovi na pevnu smert\.) • nad kymos\, wo vynywu[ pryrodu . ❒ uqvleni interv’g: • iz postattg z istori] (napr., z Bohdanom Xmel\nyc\kym), • iz suçasnym vaΩnym providnykom u sviti na temu potreb Ukra]ny, • iz znanym suçasnym tvorcem ukra]ns\ko] kul\tury (muzyky, teatru), • iz providnykom skavts\koho ruxu.

PRYRODA

12 Pryroda

❒ su©esti] na veseli toçky: • inscenizaciq veselo] pisni, • Ωartivlyva interpretaciq Plastovoho Zakonu çy inßyx pravyl, • Ωartivlyva interpretaciq pravyl taboru, • radioperedaça dodomu: novyny j pobaΩannq z taboru “na veselo”, • kolomyjky, • predstavyty vyxovnykiv “na veselo”.

189


12 Pryroda

12/18/08

2:52 AM

Page 20

Perevedennq prohramy vatry Perevodyt\ toj xto: • ma[ vidpovidnyj holos, • ma[ avtorytet (vmi[ vtrymaty porqdok), • ma[ poçuttq humoru, • [ rißuçyj i skoro rea©u[, • [ çutlyvyj na baΩannq ta potreby uçasnykiv vatry, • ma[ poçuttq estetyky. Deqki su©esti] wodo perevedennq: ❒ pereviryty naprqm vitru i vidpovidno rozmistyty uçasnykiv, ❒ vsix ustavyty çy posadyty dovkruh, wob vsim lehko braty uçast\, ❒ ne lyßaty vil\noho çasu miΩ toçkamy, inakße uvaha j nastrij znykagt\, ❒ ne poçynaty hovoryty, poky nema[ uvahy vsix, ❒ staratysq vsix vklgçyty, ❒ zberihaty porqdok i vidpovidnu atmosferu po-druΩn\omu, ❒ ne blaznuvaty, ❒ zatyraty pomylky, ❒ maty v zapasi 2 abo 3 pisni çy inßu toçku.

PRYRODA 190

Tradycijno plastuny kinçagt\ vatru pisneg “Pry vatri”. Opislq vsi vstagt\. Inkoly v toj ças vidbuva[t\sq niçna molytva abo vidrazu vsi berut\sq za ruky navxrest i spivagt\ “Niç vΩe jde”. Spivagt\ dviçi slova, a tretij raz lyße murmurando. Pid ças murmurando çasom pereda[t\sq “iskra” (za porqdkom stysk ruky susidovi po çerzi poky ne obijde kolo), pislq çoho spiva[t\sq “Dobraniç, dobraniç”.


12/18/08

2:52 AM

Page 21

12 Pry vatri

PRYRODA

12 Pryroda

Sirily u sumerku pivnoçi ßatra, Zastyh mov u çornomu bezrusi lis, Lyß qsnym prominnqm iskrylasq vatra I sypala zorqm pryvit.

Zasluxalys\ kedry horhans\ko] noçi I homin ißov po dolynax, verxax, Horily zavzqttqm gnac\ki] oçi I syla rodylas\ v sercqx.

Nad vatrog postati gni, xlop’qçi, Zasluxani v zoloto sliv, wo lylys\, Pro slavu mynulu, pro mri] harqçi, Pro volg, wo pryjde kolys\.

Pohaslo bahattq, horily we mri], Kinçyla svij let zavoroΩena niç, Daleko na sxodi horily obri], Voskresnij zirnyci ustriç.

191


12 Pryroda

12/18/08

2:52 AM

Page 22

Tabory Tabir — najkrawyj vyxovnyj zasib i mabut\ najcikavißa çastyna plastovo] prohramy. Z malym vynqtkom, plastovi tabory vidbuvagt\sq sered pryrody. Wob orhanizuvaty tabir, potribno znannq ta zrozuminnq: • cili taboruvannq, • elementiv plastovo] systemy, • elementiv Ωyttq sered pryrody, • dilqnok, wo cikavlqt\ molod\.

PRYRODA 192

Cil\ KoΩnyj plastovyj tabir ma[ daty molodi nahodu na samovyxovannq ta rozvytok svo]x fizyçnyx, intelektual\nyx, suspil\nyx ta duxovnyx qkostej. KoΩnyj plastovyj tabir po suti vyßkil\nyj; u Plasti nema[ vidpoçynkovyx taboriv. Tomu pobaΩano, wob koΩnyj gnak i gnaçka vidbuly xoç dvotyΩnevyj tabir riçno.


12/18/08

2:52 AM

Page 23

Rody taboriv

12

U Plasti buvagt\ riznoho rodu tabory: ❒ Tabir buva[ malyj (napr. hurtkovyj), abo velykyj (napr. krajovyj). ❒ Tabir moΩe buty postijnyj (stacionarnyj), abo mandrivnyj. ❒ Buvagt\ tabory hurtkovi, kurinni, stanyçni j krajovi. Provody tyx çastyn ]x orhanizugt\ i za nyx vidpovidagt\. ❒ Buvagt\ tabory z bahatohrannog prohramog, speciqlizovani abo vyßkil\ni. Qkyj by ce tabir ne buv, velyka çastyna prohramy sklada[t\sq z praktyçnoho plastuvannq.

Zvyçajnyj plastovyj tabir Re©ulqrnyj plastovyj tabir vklgça[ v prohrami: ❒ vmilosti potribni dlq proΩyttq sered pryrody, napr., tabirnyctvo, kuxovarstvo, pryrodoznavstvo; ❒ pidstavovi elementy plastovyx zanqt\ — ihry, pisni, instruktaΩi, hutirky, vatry ta prohulqnky; ❒ riznomanitni vmilosti çy inßi zanqttq, qki viddzerkalggt\ zacikavlennq molodi danoho viku v danyj ças. ZaleΩno vid viku, Ωytt[vo] praktyky molodi j vyxovnykiv ta vid obstavyn, [ rizni vidxylennq vid c\oho zrazka: na odnomu tabori bahato çasu prysvqçu[t\sq na praktyçni vminnq perebuvannq sered pryrody; na inßomu, perevaΩagt\ prohulqnky u kanoe abo prohulqnky na verxy hir. U zapovidnyku abo na mandrivnomu tabori ne roblqt\ sporud i, moΩlyvo, zamist\ pol\ovyx kuxon\ potribno hazovi kuxonky.

PRYRODA

12 Pryroda

193


12 Pryroda

12/18/08

2:52 AM

Page 24

Speciqlizovani tabory

PRYRODA 194

Speciqlizovani tabory buvagt\ v dodatku do taboru, kudy ]dut\ vsi çleny hurtka. Ci tabory magt\ daty nahodu uçasnykam zdobuty znannq j vpravlqty odnu vmilist\ abo dilqnku. Os\ kil\ka prykladiv: • tabir kano]stiv [mandrivka na kanoe (kanojkax)], • mors\kyj tabir na vitryl\nykax, • lewetars\kyj tabir (na lyΩax), • sportyvnyj tabir moΩe buty trenuvannq do specyfiçnyx zmahan\, • kinnyj tabir, • tabir al\pinistiv, • muzyçnyj tabir, napr., hra na sopilkax abo tvorennq plastovo] orkestry, • tabir “SteΩky kul\tury”.


12/18/08

2:53 AM

Page 25

Vyßkil\ni tabory KoΩnyj plastovyj tabir do pevno] miry vyßkil\nyj. Ale [ tabory, na qkyx vidbuva[t\sq specyfiçnyj vyßkil. Os\ pryklady:

12

❒ Vyßkil\nyj tabir “Zolota Bulava” ma[ prohramu, sprqmovanu na pohlyblennq rozuminnq samovyxovannq ta vyroblennq providnyc\kyx qkostej. ❒ Vyßkil\ni tabory “Lisova Íkola” j “Íkola Bulavnyx” dlq vyßkolennq çleniv bulav gnac\kyx taboriv. Ci tabory magt\ osoblyvi vymohy. Vyßkoly vyxovnykiv ❒ Vyßkil novac\kyx vporqdnykiv (bratçykiv i sestryçok) “Rada Orlynoho Vohng”. ❒ Vyßkil gnac\kyx vporqdnykiv.

PRYRODA

12 Pryroda

195


12 Pryroda

12/18/08

2:53 AM

Page 26

Zustriçi j dΩembori

Woby daty nahodu plastunam ta skavtam zapiznaty sebe, podruΩyty ta pobaçyty svit, orhanizugt\sq miΩkrajovi zustriçi dlq plastuniv u sviti, ta dΩembori dlq skavtiv riznyx kra]n. ❒ Xoç çasom buvagt\ zustriçi dlq plastuniv dvox kra]n, u Plasti normal\no vidbuvagt\sq gvilejni, miΩkrajovi zustriçi wo p’qt\ rokiv. Do teper vidbulosq ]x visim. (Dyv. “Istoriq Plastu”.)

PRYRODA 196

❒ Poodynoki krajovi skavts\ki provody orhanizugt\ svo] dΩembori j zaproßugt\ skavtiv inßyx kra]n, a wo çotyry roky vidbuvagt\sq svitovi dΩembori. (Na fotohrafi]: ukra]ns\ka hrupa na XUIII-mu dΩembori v Niderlqndax, 1995 r.)


13 dodatok

12/18/08

3:20 AM

Page 1

DODATKY Dodatok do çastyny 3: Symvolika Os\ pryklad odnoho ceremoniqlu, wo joho moΩna pryminyty do riznyx okazij. Ceremoniql napysav pl. sen. Taras Durbak.

[Na stoli nakrytomu suknom abo skatertynog, sto]t\ model\ plastovo] vidznaky, na ramenax qko] vmiweno try sviçky: serednq — bila, prava — zelena, liva — çervona. Kimnata temna, na modeli lile] skoncentrovane svitlo tr\ox elektryçnyx lixtariv. KoΩnyj lixtar naleΩyt\ do odno] sviçky, joho svityt\sq j hasyt\sq razom zi sviçkog. Na poçatku ceremoni] lixtari zasviçeni j skoncentrovani na modeli vidznaky, sviçky zahaßeni.] “Dorohi podruhy j druzi! Pered vamy plastova vidznaka, try lystky lile], perepleteni tryzubom. Ce symvol Ukra]ns\koho Plastu, symvol Ωyvuço] plastovo] ide]. Try lystky lile] symvolizugt\ Try Holovni Obov’qzky Plastuna: obov’qzok pered Bohom i Ukra]nog, obov’qzok pered inßymy, obov’qzok pered sobog.

DODATKY

Plastova prysqha › dorohovkaz Ωyttq

(Pry vyçyslgvanni obov’qzkiv vkazuvaty na lystky lile] v takomu porqdku: serednij, pravyj, livyj.) Ci obov’qzky stanovlqt\ osnovu naßoho wodennoho Ωyttq. Vony po[dnani v Plastovij Prysqzi. Q pryhadag vam ]x. Pry koΩnomu obov’qzku xaj dußa vaßa strepenet\sq, xaj koΩen z vas xvylynu pryzaduma[t\sq nad znaçennqm skladenyx vamy pryreçen\. Prysqhags\ svo[g çestg, wo budu virnyj Bohovi j Ukra]ni. (Zasvityty seredng sviçku.) Cq sviçka symvolizu[ cg virnist\. Ce naß osnovnyj obov’qzok pered Tvorcem svitu j pered naßog Bat\kivwynog. Prysqhags\ svo[g çestg, wo budu pomahaty inßym. (Zasvityty pravu sviçku, zelenu.) Cq sviçka symvolizu[ naß obov’qzok pomahaty inßym. UvaΩlyvist\ do inßyx [ osnovog spivΩyttq u naßomu dovkilli. Pomiç inßym — ce nariΩnyj kamin\ plastuvannq. Prysqhags\ svo[g çestg, wo budu Ωyty za plastovym zakonom. (Zasvityty livu sviçku, çervonu.)

197


13 dodatok

12/18/08

3:20 AM

Page 2

Cq sviçka symvolizu[ obov’qzok pered namy samymy. Ce obov’qzok plekannq naßoho xarakteru zhidno z Plastovym Zakonom. Koly zberihatymemo joho, budemo tilom syl\ni, duxom rozvyneni i moral\no zdorovi. Ci sviçky, vsi razom, qsno osvitlggt\ nam naß plastovyj ßlqx. My baçymo vyrazno naßu Ωytt[vu dorohu pered sobog, my baçymo vyrazno vsi pereßkody na ßlqxu j omyna[mo ]x. Try Ho-lovni Obov’qzky Plastuna — ce naßi dorohovkazy na cile Ωyttq.

DODATKY

Ta my ne zavΩdy zberiha[mo virnist\ cym ideqm. My perestaly Ωyty za plastovym zakonom. (Hasyt\sq livu, çervonu sviçku j odyn lixtar.) My zabuly naß obov’zok pered sobog. Bez ci[] sviçky naß ßlqx vΩe ne takyj vyraznyj. My zabuly pro naß obov’qzok pered inßymy. (Hasyt\sq pravu, zelenu sviçku i druhyj lixtar.) Bez ci[] sviçky naß ßlqx uΩe majΩe temnyj. My zabuly pro naß obov’qzok pered Bohom i Ukra]nog. (Hasyt\sq seredng sviçku j ostannij lixtar.) Teper my zahubyly zovsim naß ßlqx. My ne ma[mo naprqmu. My ne ma[mo dorohovkaziv. My skriz\ natraplq[mo na pereßkody. Dovkruhy nas temrqva. My popaly v zneviru. My povni Ωaxu. My ßuka[mo dorohy... U bezprohlqdnij temrqvi stara[mos\ ]] vidnajty... My pryhadu[mo sobi Boha, my molymos\. My pryhadu[mo sobi naßu Bat\kivwynu. (Zasviçu[t\sq seredng sviçku ta odyn lixtar.) My vidnajßly naß naprqm. Ta naß ßlqx we temnyj i duΩe nevyraznyj. My pryhadu[mo sobi naß obov’qzok pomahaty inßym. (Zasviçu[t\sq pravu, zelenu sviçku j druhyj lixtar.) Naß ßlqx sta[ qsnißym, xoç vin we ne duΩe vyraznyj. My poçyna[mo Ωyty za Plastovym Zakonom. (Zasviçu[t\sq livu, çervonu sviçku j tretij lixtar.) My vidnaxodymo sebe vpovni j naß plastovyj ßlqx qsno rozhornuvsq pered namy. Naß ßlqx: naßi obov’qzky pered Bohom i Ukra]nog (vkazaty na seredng, bilu sviçku), naßi obov’qzky pered inßymy (vkazaty na pravu, zelenu sviçku), naßi obov’qzky pered sobog (vkazaty na livu, çervonu sviçku). Plekajte, druzi, ci plastovi idealy v koΩnu xvylynu svoho Ωyttq, bud\te virnymy ]m zavΩdy j usgdy. Svo]m prykladom, znannqm i virog pereweplgjte ]x u dußi ukra]ns\ko] plastovo] molodi, wo ]] vy zobov’qzalysq vyxovuvaty, ta stvorit\ z ne] vartisne pokolinnq ukra]ns\koho narodu.” (Na zali uçasnyky poçynagt\ spivaty “Plastovyj obit”.) ZauvaΩennq: Suçasnyj tekst Tret\oho Holovnoho Obov’qzku [ “Ûyty za Plastovym Zakonom i sluxatys\ plastovoho provodu.” (Dyv. st. 10)

198


12/18/08

3:20 AM

Page 3

Dodatok do çastyny 4: Duxovist\ Pryklad orhanizuvannq kolqdy v stanyci ❒ KoΩna plastova hrupa kolqdnykiv ma[ svog okolycg, woby do odni[] xaty ne z’qvlqlysq rizni plastovi hrupy. ❒ KoΩna hrupa tryma[ oblik (zapys) Ωertvodavciv (im’q i prizvywe, povna adresa) i sumu, qku koΩnyj Ωertvodavec\ podaruvav. Zvyçajno Ωertvodavec\ pidpysu[t\sq na lysti, woby pidtverdyty, wo vin dav i qku sumu. ❒ Za zibrani hroßi treba rozraxuvatysq iz providnykom kolqdy, tobto treba pereviryty çy zibrana suma hroßej vidpovida[ sumi zhidno zi zapysom poΩertv. ❒ Korysno vystavyty posvidku na sumu, qku Ωertvodavec\ podaruvav. Uryvok z prohramy tradycijno] Plastovo] Sviçeçky Zapovidaç ç. 1: Dorohi plastuny j plastunky, druzi j podruhy! We u 1950-omu roci pryjnqvsq u plastuniv harnyj zvyçaj: pered Svqtveçorom spil\no zapalgvaty Svqtveçirng Sviçeçku i v cej sposib [dnatysq duxovo z usima ukra]ncqmy rozkynenymy po cilomu sviti ta dumkamy [dnatysq z usima druzqmy-plastunamy v odnu velyku rodynu. S\ohodni my zijßlysq tut, woby prodovΩuvaty cej harnyj zvyçaj. Zapovidaç ç. 2: Zaraz predstavnyky tr\ox naßyx uladiv, UPN, UPG i USP vnesut\ ikonu, diduxa j kalaç z tr\oma sviçkamy. Ce tradycijni, symvoliçni reçi, qki moΩna pobaçyty v koΩnij ukra]ns\kij xati na Svqtveçir. Ikona — ce symvol naßo] viry v Boha; pßenycq zastupa[ diduxa, wo v davnynu predstavlqv naßyx predkiv; kalaç — symvol radosty j bahatstva. Çlen USP (pidxodyt\ do kalaça zi sviçkamy): Zapalgg cg sviçku za vsix tyx, qki vidijßly vid nas, za vsix tyx, qki zhynuly v borot\bi za krawu dolg Ukra]ny. Çlen UPG (pidxodyt\ do kalaça iz sviçkamy): Zapalgg ocg sviçku za vsix ukra]nciv v Ukra]ni j rozkynenyx po cilomu sviti. Çlen UPN (pidxodyt\ do sviçok): Zapalgg ocg sviçku za vsix plastuniv i plastunok, za naßu plastovu rodynu v cilomu sviti. Stanyçnyj (zapalg[ svog sviçeçku zi zapaleno] v kalaçi): Ce polum’q z zapalenyx sviçok q peredam vam, dorohi plastuny, çerez vaßyx vyxovnykiv i providnykiv razom z pobaΩannqmy, wob u vaßyx sercqx qsnila radist\, woby vy staralysq buty dobrymy plastunamy j plastunkamy i woby waslyvo j druΩn\o vidsvqtkuvaly Rizdvo Xrystove. Proßu providnykiv uladiv vystupyty j peredaty ce polum’q vsim svo]m çlenam. (Pid ças zapalennq sviçok vsi spivagt\ kolqdku: “Na nebi zirka...” Zapovidaç ç. 2: Til\ky raz u rik uves\ svit vita[ Rizdvo Hospoda Isusa Xrysta. Til\ky raz u rik po vsix zakutynax zemli, my razom svitymo sviçky ta [dna[mosq dumkamy. Nexaj naßa molytva-kolqda polyne z usix zemel\ i kra]n. Zaspivajmo “Boh Predviçnyj”.

DODATKY

13 dodatok

199


13 dodatok

12/18/08

3:20 AM

Page 4

Dodatok do çastyny 5: Istoriq VAÛLYVI DATY PLASTU Plast na ukra]ns\kyx zemlqx 1911 (osin\)

1912 (12.4)

1913 (6.4)

(lito) 1914 (vesna) (lito)

DODATKY

1917 1918 (vesna)

1921

1922 1923 1924 (12.4)

1925 1926 1928 (23.7)

200

D-r Oleksander Tysovs\kyj (“Drot”), Petro Franko j Ivan Çmola zasnovugt\ perßi plastovi hurtky. Oficijnyj poçatok Plastu — perßa prysqha plastovoho hurtka, zasnovanoho dr-om Oleksandrom Tysovs\kym pry Akademiçnij Himnazi] u L\vovi. Z']zd predstavnykiv Plastu u L\vovi, stvorennq Orhanizacijnoho Plastovoho Komitetu. Vyjßly pidruçnyky: dr-a O. Tysovs\koho “Plast” i P. Franka “Plastovi hry i zabavy”. Perßyj mandrivnyj tabir (Çmola). Druhyj z']zd predstavnykiv Plastu, stvorennq Oseredkovo] Plastovo] Upravy. Perßyj postijnyj (stacionarnyj) tabir (Franko). {vhen Slabçenko stvoryv plastovi hurtky v Bilij Cerkvi na Ky]vwyni. Vidnova diql\nosty Plastu pislq vijny pid opikog Ukra]ns\koho Krajovoho Tovarystva Oxorony Ditej i Opiky nad Moloddg. NezaleΩnyj komitet c\oho tovarystva sta[ Verxovnog Plastovog Radog pid provodom Drota. Perßi plastovi hurtky: u riznyx miscevostqx na Volyni, na Zakarpatti u Berehovi. Vstanovlennq Verxovno] Plastovo] Komandy qk vykonavçoho viddilu Verxovno] Plastovo] Rady. Perße vydannq pidruçnyka “Ûyttq v Plasti” dr-a O. Tysovs\koho. Poçav vyxodyty Ωurnal “Molode Ûyttq”. Perßyj plastovyj tabir na Zakarpatti. Perßi divoçi plastovi tabory. Stvorennq Uladu Starßyx Plastuniv. Zasnuvannq Uladu Plastovyx Novakiv. Tretij Verxovnyj Plastovyj Z']zd. Nova orhanizacijna sxema: kil\ka hurtkiv tvoryt\ kurin\ (zamist\ polku). Naladnannq orhanizacijnoho zv'qzku z çastynamy na Volyni. Rozbudova taborovoho oseredku “Sokil” u Ìor©anax (u Karpatax). Perßi hurtky na Prqßivwyni. Pol\s\ka administraciq rozv'qzu[ Plast na Volyni.


12/18/08

3:20 AM

1930 (12.4) (26.9)

1933

1934 1939

Page 5

Zasnuvannq Uladu Plastovoho Senioratu. Vyjßly perßi 3 çysla Ωurnalu “Plastovyj Ílqx”. Pol\s\kyj urqd zaboronq[ plastovu diql\nist\ na vsix ukra]ns\kyx zemlqx pid joho volodinnqm. Plast perexodyt\ u pidpillq. Verxovna Plastova Komanda le©al\no di[ pid Likvidacijnog Komisi[g Plastu. Stvorennq Komisi] Vyxovnyx Osel\ i Mandrivok Molodi u L\vovi. Ce bula zovnißnq nazva dlq ta[mnoho Plastu. Stvorennq Plastovoho Centru na misce Likvidacijno] Komisi]. Plast na Zakarpatti zaboronenyj pislq okupaci] madqramy.

Plast poza meΩamy ukra]ns\kyx zemel\ 1921 1930 (28.10) 1938 1945 (6-7.10) 1946 (27-28.4)

(20.10)

1947

(4-8.7)

Perßi hurtky na emi©raci] v Prazi. Vidbuvsq ustanovçyj Z']zd Sogzu Ukra]ns\kyx Plastuniv-Emi©rantiv (SUPE) u Prazi. SUPE pereryva[ svog diql\nist\. Vidnovlennq SUPE, vybir tymçasovo] komandy. Masove poßyrennq plastovyx hurtkiv u taborax biΩenciv u Nimeççyni j Avstri]. Plastovyj Z']zd u Karl\sfel\di (peredmistq Mgnxenu, v Nimeççyni). Orhanizuvannq plastovyx taboriv ta plastovyx vydan\. Vidnovleno Ωurnaly “Molode Ûyttq” i “Plastovyj Ílqx”. Z']zd i oformlennq Uladu Plastovyx Senioriv.

DODATKY

13 dodatok

SUPE zmineno na SUP — Sogz Ukra]ns\kyx Plastuniv. Vstanovlena Holovna Plastova Starßyna (HPS). Severyn Levyc\kyj, “Siryj Lev”, proholoßenyj Verxovnym Plastunom. Gvilejne Svqto Vesny v Mittenval\di (Nimeççyna), perßyj masovyj z']zd plastuniv pislq Druho] Svitovo] Vijny.

201


13 dodatok

12/18/08

3:20 AM

Page 6

(8-26. 8)

DODATKY

Uçast\ v Íostomu Svitovomu DΩembori Skavtiv v Muason (Franciq), qk “Skavty v Ekzylg”. 1948 (26-29.3) Perßyj Plastovyj Kon©res v Aßafenburzi (Nimeççyna). V Mgnxeni vyjßla knyΩka “Velyka Hra” dr-a Griq Starosol\s\koho. 1948-1950 Masove pereselennq j orhanizuvannq Plastu v Avstrali], Ar©entini, Velykobritani], Kanadi j SÍA*. Poqva stanyc\ u tyx kra]nax. Mala plastova hrupa postala v Tunisi. 1951 Krajovi z']zdy j vybir Krajovyx Plastovyx Starßyn v Avstrali], Kanadi j SÍA*. 1953 Poqvlq[t\sq womisqçnyk dlq plastovoho novactva — “Hotujs\”. 1954 Krajovyj z']zd i vybir Krajovo] Plastovo] Starßyny v Ar©entini. (1-3.1) Vidbuvsq Z']zd Sogzu Ukra]ns\kyx Plastuniv u Niq©ara Fols, (Ont., Kanada). Stvoreno Konferencig Ukra]ns\kyx Plastovyx Orhanizacij (KUPO). ZatverdΩeno “Hramotu pro Naçal\noho Plastuna”. Pryjnqto naprqmni di] v novyx umovax. Perßym Naçal\nym Plastunom stav Severyn Levyc\kyj, “Siryj Lev”. 1957 (1-3.8) Perßa MiΩkrajova Plastova Zustriç u 45-riççq Plastu na plastovij oseli Stanyci Toronto “Plastova Siç” u Ìreftoni, (Ont., Kanada). 1958 (30.5-1.6) Druhi Zbory KUPO u Niq©ara Fols, (Ont., Kanada).

1959

Uçast\ plastuniv u Desqtomu Svitovomu DΩembori Skavtiv v Manilli, (Filippiny). 1961 Perevydano pidruçnyk “Ûyttq v Plasti”. 1962 (30.1) Pomer Naçal\nyj Plastun, Severyn Levyc\kyj, "Siryj Lev”. (28.8-3.9) Druha Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç u 50-riççq Plastu na plastovij oseli “Vovça Tropa” v Ist-Çetemi (N.J.), SÍA*. (17-18.11) Treti Zbory KUPO na oseli “Sogzivka” u Kerhonksoni, (N.J., SÍA*). Perßa Orlykiqda dlq gnactva SÍA*.

202


12/18/08

3:20 AM

Page 7

1963

Poqvlq[t\sq misqçnyk dlq plastovoho gnactva “Gnak”. 1963 Uçast\ plastuniv v Odynadcqtomu Svitovomu DΩembori Skavtiv v Maratoni, (Hreciq). 1964 Vperße vidbuva[t\sq miΩkrajovyj vyßkil “Lisova Íkola”. 1965 Perßyj tabir “SteΩky Kul\tury” v Ist-Çetemi, SÍA*. 1966 Vidnova Ωurnalu “Plastovyj Ílqx”. 1967 (1-2.1) Çetverti Zbory KUPO v Olbani, (N.J., SÍA*). Poçatok Druhoho Plastovoho Kon©resu. (22-31.7) Tretq Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç u 55-riççq Plastu na oseli Stanyci Montreal\ “Baturyn” v Savt-Boltoni, (Kvebek, Kanada). (23-30.12) Gvilejna Plastova Zustriç v Avstrali] na oseli “Xolodnyj Qr”, v In©leborn, (N.Pd. Valiq). 1968 (29.3) Smert\ Osnovnyka Plastu d-r O.Tysovs\koho. Perßyj vyßkil “Íkola Bulavnyx”. 1970 (6-7.9) P'qti Zbory KUPO v Toronti v Kanadi.

1971

1972

1973 (1-3.9) 1975

1976 (4-5.12) 1978 (3-18.8) 1980 (19-20.4)

Zakinçennq Druhoho Plastovoho Kon©resu. Perßyj gnac\kyj vyßkil “Zolota Bulava”. Çetverta Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç u 60-riççq Plastu na “Vovçij Tropi” v Ist-Çetemi, (N.J., SÍA*). Prysqha Naçal\noho Plastuna d-ra Griq Starosol\s\koho. Íosti Zbory KUPO u Ditrojti, (Mißi©an, SÍA*). Perßa Konferenciq Holiv usix ßesty Krajovyx Plastovyx Starßyn iz çlenamy Holovno] Plastovo] Bulavy v N\g-Jorku, SÍA*. Proholoßeno 12-ho siçnq qk Den\ Solidarnosty iz ukra]ns\kymy polityçnymy v'qznqmy v SRSR. S\omi Zbory KUPO na oseli “Sogzivka”, v Kerhonksoni, (N.J., SÍA*) P’qta Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç u 65-riççq Plastu v Skelqstyx Horax (Al\berta, Kanada). Vos\mi Zbory KUPO na oseli “Sogzivka” v Kerhonksoni, (N.J., SÍA*).

DODATKY

13 dodatok

203


13 dodatok

12/18/08

3:20 AM

Page 8

1981 (24-31.12) Gvilejna Plastova Zustriç v Avstrali] u 70-riççq Plastu na oseli “Sokil”, bilq Melbornu u Viktori]. 1982 (14-22.8) Íosta Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç u 70-riççq Plastu na oseli “Vovça Tropa” v Ist-Çetemi, (N.J., SÍA*).

DODATKY

1983 (14-21.8) 1984 (5-7.9)

1986/87 1987 (8-23.8)

1988 (18-20.9) 1989

204

Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç u Keni©sdorf, Nimeççyni u 70-riççq Plastu. Perßa sesiq Tret\oho Plastovoho Kon©resu. Dev'qti Zbory KUPO na “Sogzivci” v Kerhonksoni (N.J., SÍA*).

Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç v Adelajdi, Avstrali] u 75-riççq Plastu. S\oma Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç u 75-riççq Plastu na oseli “Plastova Siç” u Ìreftoni, (Ontario, Kanada). Masova uçast\ plastuniv u sv'qtkuvannqx Tysqçolittq Xrewennq Ukra]ny. Desqti Zbory KUPO v Toronti, (Ont., Kanada). Druha Konferenciq Holiv KP Starßyn iz HP Bulavog. Druha sesiq Tret\oho Plastovoho Kon©resu.


12/18/08

3:20 AM

Page 9

Vidnovlenyj Plast v Ukra]ni 1989

1990

(15.7.-5.8) (12.8) (16-18.11) (19-21.11) 1991 (9-15.2) (30.3) (2.4)

(kviten\)

(lito) (12.10)

1993 (10.8.) 1995 1996 (15-25.8) 1997 (10.8) 1998/99

Orhanizacijni sxodyny çleniv Naukovoho Tovarystva im. Íevçenka z metog vidnovy Plastu. Zapoçatkovano “Íkolu vyxovnykiv” dlq Plastu u L\vovi. Zorhanizovano perßi plastovi hurtky. Perßi vyxovnyky z Ukra]ny vidbuvagt\ vyßkoly v Kanadi j SÍA. Perßyj plastovyj tabir v Ukra]ni vidbuvsq v seli RoΩanka v Karpatax. V Íevçenkivs\komu Hag u L\vovi 28 plastuniv i plastunok sklaly plastovu prysqhu. Perßyj vyßkil novac\kyx vyxovnykiv u L\vovi. Ustanovçyj Krajovyj Z']zd Plastu Ukra]ny v Morßyni. Vidbulasq 100-ta Rada Orlynoho Vohng (perßyj oficijnyj vyßkil UPN) u Slavs\ku. Perßyj vyßkil vporqdnykiv UPG v Slavs\ku. Krajovyj Z']zd v Ivano-Frankivs\ku zatverdyv statut i nazvu Plast — Ukra]ns\ka Skauts\ka Orhanizaciq. Perße vydannq “Cvit Ukra]ny” v stanyci Ternopil\. Plastuny Ukra]ny, qk zaproßeni hosti, berut\ uçast\ u Simnadcqtomu Svitovomu DΩembori Skavtiv v Pivdennij Kore]. Perßyj spil\nyj tabir Ukra]ny j SÍA* — “SteΩky kul\tury”. Na odynadcqtyx zborax KUPO v Ist-Hanoveri, (N.DΩ., SÍA*) Plast Ukra]ny pryjnqto do KUPO. Perßi miΩkrajovi vyßkoly v Ukra]ni: “Lisova Íkola”, “Íkola Bulavnyx” i “Zolota Bulava”. U L\vovi vidbulasq Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç z nahody 80-littq Plastu. Plast bere uçast\ u Visimnadcqtomu Svitovomu DΩembori Skavtiv u Niderlqndax. Perße Vseukra]ns\ke DΩembori v Nevyc\ku (Zakarpattq). Prysqha Naçal\noho Plastuna d-ra Lgbomyra Romankova na “Sokoli” v Ukra]ni. Plast bere uçast\ u Dev’qtnadcqtomu Svitovomu DΩembori Skavtiv u Çile.

DODATKY

13 dodatok

205


13 dodatok

12/18/08

3:20 AM

Page 10

Plast u Pol\wi 1990

Poçatky vidnovlennq Plastu. Perßyj tabir “VidrodΩennq”. Vybrano Tymçasovu Krajovu Radu. Orhanizaciq perßyx gnac\kyx hurtkiv. Perßyj Krajovyj Plastovyj Z']zd. Poçatkovyj vyßkil vyxovnykiv UPN. Na odynadcqtyx zborax KUPO v Ist-Hanoveri, (N.DΩ., SÍA*) Plast Pol\wi pryjnqto do KUPO. 1993 (hruden\) Perßyj Vyßkil Vporqdnykiv UPG. 1994 (kviten\) Perßa Rada Orlynoho Vohng vporqdnykiv UPN. (2-18.7) (18.7) (osin\) (30.12) 1991 (hruden\) (12.10)

Plast u Slovaççyni 1990 1991 (28.11) (12.10)

DODATKY

Poçatky orhanizuvannq plastovyx hurtkiv. Perßyj Krajovyj Plastovyj Z']zd. Na odynadcqtyx zborax KUPO v Ist-Hanoveri, (N.DΩ., SÍA*) Plast Slovaççyny pryjnqto do KUPO. 1992 (serpen\) Perßyj tabir. Plast na Zaxodi vid 1990 r. 1991 (2.10)

Odynadcqti Zbory KUPO v Ist-Hanoveri, (N. DΩ., SÍA*). Pryjnqto novyx çleniv: plastovi orhanizaci] Ukra]ny, Pol\wi j Slovaççyny. (21.10) Pomer Naçal\nyj Plastun d-r Grij Starosol\s\kyj. 1992 (16-23.8) Vos\ma Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç na “Vovçij Tropi” (SÍA*) u 80-littq Plastu. 1994 (8-10.10) Dvanadcqti Zbory KUPO v Ist-Hanoveri, (N. DΩ., SÍA*). 1997 (11-13.10) Trynadcqti Zbory KUPO v Ist-Hanoveri, (N. DΩ., SÍA*). (11.10) Perßa sesiq Çetvertoho Plastovoho Kon©resu. 1998 (29.7-9.8) Dev’qta Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç u 50-littq Plastu v Kanadi v Manitobi, (Kanada).

*Spoluçeni Ítaty Ameryky (SÍA) = Z'[dnani Stejty Ameryky (ZSA).

206


12/18/08

3:20 AM

Page 11

Dodatok do çastyny 7: Hurtok Pryklad storinok z knyhy hurtkovoho Podanyj format ne [ obov’qzkovyj, ale informaci] [ potribni. [A] ÇLENY HURTKA Im’q i prizvywe:

data nar:.

Adresa:

tel: e-poßta:

Data stupeniv

Pryx.

I

II

III

Bat\ky (opikun)

Im’q i prizvywe:

data nar:.

Adresa:

tel: e-poßta:

Data stupeniv

Pryx.

I

II

III

Bat\ky (opikun) Im’q i prizvywe:

data nar:.

Adresa:

tel: e-poßta:

Data stupeniv

Pryx.

I

II

DODATKY

13 dodatok

III

Bat\ky (opikun)

[B] PROVID HURTKA

dilovody

data

im’q i prizvywe

tel.

Hurtkovyj Zastupnyk

Pysar Skarbnyk Hospodar Domivkar Dilovod mandrivok

207


13 dodatok

12/18/08

3:20 AM

Page 12

[V] PLQNUVANNQ I VYKONANNQ data plqnu

wo

xto

koly

qk vykonano

Pryklad prohramy sxodyn

DODATKY

1. Vidkryttq. (Hurtkova.) 2. Perevirka prysutnosty. (Zastupnycq hurtkovo].) 3. Proçytannq j pryjnqttq protokolu. (Pysar.) 4. Hutirka: “Qk podbaty, woby koΩnyj çlen hurtka dobre poçuvav sebe v hurtku.” — 10 xvylyn. (Provadyt\ podruha.) 5. Kooperatyvna, ruxlyva hra: “Vsi sydqt\ na kolinax.” — 5 xvylyn. (Perevodyt\ Halq.) 6. Vyvçennq novo] plastovo] pisni: “Hej Ωyttq ty naße...” — 15 xvylyn. (Vçyt\ Lesq.) 7. Hra Kima: predmety potribni do majstruvannq — 10 xvylyn. (Perevodyt\ Olq.) 8. Majstruvannq prykras do kimnaty: lelijka z vovny, kalendar praci kurenq, “kolqΩ” usix çleniv kurenq — 40 xvylyn. (Olq prynosyt\ materiqly i rozdilg[ pracg. Fotohrafi] vsix çleniv znqla Lida.) 9. Administratyvni spravy.

Trymisqçnyj plqn praci Pryklad plqnu praci hurtka u formi v qkij joho moΩna tvoryty na sxodynax. Hurtkova perepysu[ cej plqn u svog knyhu v çastynu “Plqnuvannq j vykonannq”. U riçnomu plqni praci vklgçeno zdobuttq vmilosti “Providnyctvo turystiv”. ❒] Oznaça[ okreme zanqttq v tyΩni, napr. sxodyny, prohulqnka towo.

208


12/18/08

3:20 AM

Page 13

lystopad ❒ Stanyçna zbirka 1.11 ❒ Nova pisnq z Ukr. (Hist\.) Hut. “Pl. rodyna v stanyci, krag, sviti.” (Podruha). Hra do temy. (pod.) Plqnuvannq: qki ihryvoroΩby hurtkovi perevodyty na Andri]vs\komu veçori.

hruden\ ❒ Nova kolqdka: “Ne plaç Raxyle”.(M.H.) Majstruvannq zvizdy.

❒ Do vmilosti: Perehlqnuty broßury ta inßi informaci] pro naße misto. (M.D.) Hra: Wo my zna[mo pro naße misto. ❒ Kurinna prohulqnka na roverax 18.10.

❒ Korotka prohulqnka na vystavku najnovißoho sportyvnoho pryladdq.

❒ Zbirka na pidhotuvannq Andri]vs\koho veçora. ❒ Andri]vs\kyj veçir.

❒ Do vmilosti: U.P. zaprosyt\ hostq — “Ukr. Ωyttq naßoho mista”. Pidhotuvannq karty: “ukr. misto”(U.P.) Hra do temy (U.P.).

❒ Hurtok pokazu[ misto hrupi molodyx zmahuniv z Ukra]ny.

❒ Zbirka na pidhotovu do kur. “mykolajka”. ❒ Kurinnyj “mykolajko”.

❒ Do vmilosti: Vyhotuvaty svog broßuru — “Wo ukr. hostqm varto baçyty v naßomu misti i qk distatysq tudy mis\kym transportom.” (U.P.)

❒ Obhovorennq ohlqdyn mista ta zaverßennq vmilosti. Hra do temy vmilosti. Hut. “Tradyci] vertepu.” (Podruha.) Plqnuvannq pidhotovy vertepu hurtka.

❒ Obhovorennq: Andr. veçora, “mykolajka”. ZauvaΩennq pro pracg hurtka v misqcqx 10, 11, 12. (Do zvitu.) ProdovΩennq pidhotovy vertepu j perevirka plqniv kolqdy.

Ωovten\ ❒ Nova pisnq “Marß pl. mandrivnykiv”.(H.I.) Hut. “Wo sestryçka korysta[ z praci v UPN”. (Podruha.) Pidhotova ihor na prohulqnku UPN. (T.I.) Hra: wo pam’qta[mo pro UPN (O.H.). ❒ 11.10 Dobre dilo: dopomohty perevodyty ihry na prohulqnci UPN.

(A.Û.)

Hra do temy kolqdok. Perevirka pidhotuvannq do Andr. veçora.

DODATKY

13 dodatok

❒ Istoriq Plastu — vstup do pro[ktu do 3o] Proby. (Zv’qzkova.) Hra: na temu istori] Plastu. (I.L.) Dyskusiq pro Ωurnal GNAK. (Vsi proçytagt\.)

209


13 dodatok

12/18/08

3:20 AM

Page 14

Pryklad storinok z knyhy zastupnyka [A] ÇLENY HURTKA Im’q i prizvywe

data nar.

Adresa:

tel. data vstupu do UPG data vstupu do hurtka

Bat\ky (opikun) Daty zdobuttq stupeniv pryxyl\nyka

uçasnyka

rozviduvaça

Dilovodstva v hurtku data

qke

data

qke

data

qke

data

qke

data

qke

data

qke

Dilovodstva v kureni

DODATKY

data

qke

data

qke

data

qke

data

qke

Vyxovna pracq v UPN data

qka

data

qka

data

qka

data

qka

Vidznaçennq j perestorohy data

qke/qka

za wo

data

qke/qka

za wo

data

qke/qka

za wo

Tabory data

nazva j misce

data

nazva j misce

Vyßkoly j dodatkovi zanqttq data

im’q j misce

data

im’q j misce

Plastovi vmilosti data

vmil.

data

vmil.

data

vmil.

data

vmil.

data

vmil.

data

vmil.

data

vmil.

data

vmil.

Vybuttq z hurtka data

210

pryçyna

skoba


12/18/08

3:20 AM

Page 15

Klgç do vypovnennq storinky: p — prysutnyj; no — neprysutnyj opravdanyj; nn — neprysutnyj neopravdanyj; s — spiznenyj.

DODATKY

Imena çleniv hurtka 2

3

4

5

6

7

8

gnak

gnak

gnak

gnak

gnak

gnak

zanqttq

gnak

data

PRYSUTNIST| NA ZANQTTQX

1

[B]

gnak

13 dodatok

211


13 dodatok

12/23/08

9:40 PM

Page 16

Pryklad protokolu

Protokol iz sxodyn, wo vidbulysq 10 veresnq 1997 r. o hod. 7 uveçori v plastovomu domi.

DODATKY

1. Vidkryttq — hurtkova, pl. roz. Olq Kliw, provela vidkryttq zi zbirkog. Podruha vruçyla pryznannq pl. roz. Hali Bodnar i pl. roz. Tani Horix za pomiç z uporqdkuvannqm plastovo] biblioteky. 2. Zastupnycq hurtkovo], pl. roz. Ulqna Ìeryç, povidomyla, wo pl. roz. Lida Hanç vidsutnq opravdana, bo dohlqda[ xvoru babusg. 3. Pysar vidçytala protokol z poperednix sxodyn. Protokol buv pryjnqtyj bez zauvaΩen\. 4. Pl. roz. Roma Zelenko perevela hru. My pereviryly naße znannq pryrodoznavstva nabute na tabori v horax. 5. Rizne. •Hurtkova zvituvala pro povidomlennq z Rady Hurtkovyx: 1. Kurinna prohulqnka na vel\osypedax (roverax) vidbudet\sq 12 Ωovtnq. Zbirka o hod. 7:45 rano bilq cerkvy sv. Illi. Trasa bude zdovΩ riky Dnipra. Vsi magt\ prynesty svij suxyj xarç. Bude zupa (gßka) j çaj. Odqh sportovyj vidpovidnyj do vel\osypediv (roveriv). Ne zabuty ßolom i dowovyk. Prohulqnka skinçyt\sq o hod. 6 uveçori bilq plastovo] domivky. 2. Stanyçna zbirka bude 1 lystopada o hod. 2 dnq u zali ßkoly sv. Sofi]. Zbirka v odnostroqx. • Xronikar, pl. roz. Darka Senyk, podqkuvala tym, wo zdaly dopys pro tabir, ale braku[ we fotohrafij i rysunkiv. Pl. roz. Tanq Horix zholosyla, wo prynese fotohrafij, a pl. roz. Halq Bodnar wos\ narysu[. 6. Pl. roz. Anq Balan navçyla hurtok novu pisng “Sto]t\ hora vysokaq” z pomiççg syntezatora. 7. Hurtkova perevela hutirku “Çy naß hurtok dobre plqnu[?” My pryhadaly sobi, çomu plqnuvaty j perejßly pryklady efektyvnyx i menß efektyvnyx plqniv z Ωyttq naßoho hurtka. Ce buv dobryj vstup do tvorennq plqnu praci. 8. Hurtok pidhotovyv velyku çastynu plqnu praci hurtka na misqci Ωovten\, lystopad i hruden\. Brakugt\ we deqki podrobyci. My vsi ma[mo podumaty, wo koΩna z nas xoçe perevodyty j kudy hurtok ma[ jty na malu prohulqnku v lystopadi. 9. Hurtkova pryhadala, wo nastupnoho tyΩnq pl. roz. Lida Hanç pidhotovlq[ instruktaΩ do vmilosty “Providnyctvo turystiv”, a pl. roz. Anq Balan znova perevodyt\ spiv. 10. Podruha Oksana Fedyk spytala nas, çy nas torknula smert\ pryncesy Diqny z Anhli] j materi Teresy z Indi]? KoΩna z nas vyslovylasq, qkyj pryklad my moΩemo braty z ]xn\oho Ωyttq. 11. Zakryttq provela hurtkova o hod. 8:50 veçora.

212


12/18/08

3:20 AM

Page 17

Ce [ zrazok formy dlq protokoluvannq. Taku formu moΩna vyrobyty j vΩyvaty v komp’gteri. SXODYNY ç. ____ Misce:

1. Vidkryttq

Data:

ças:

xto:

Zaznaçyty: zbirka ❒ 2. Prysutnist\ i perevirka knyh

SKOB!

❒ Prys.

Perev.

im’q 1 im’q 2 im’q 3 im’q 4 im’q 5 im’q 6 im’q 7 3. Çytannq protokolu, zauvaΩennq j spravy, wo vyrynagt\ z protokolu

4. Hutirka

Tema: Perevodyt\: Zmist:

5. InstruktaΩ

DODATKY

13 dodatok

Tema: Perevodyt\: Zmist:

6. Hra

Tema: Perevodyt\:

7. Majstruvannq

Perevodyt\: Wo:

8. Rizne

9. Spiv

Perevodyt\: Pisni:

10. Zakryttq Zaznaçyty

ças:

zbirka

pidpys hurtkovoho

SKOB!

❒ pidpys pysarq

213


13 dodatok

12/18/08

3:20 AM

Page 18

Pryklady storinok z knyhy skarbnyka [A] çyslo posvidky

KASOVA KNYHA data

poqsnennq (xto, komu, za wo)

prybut- vytraty ky

30.9.97 Sal\do z misqcq veresnq

41.

2.10.97 Hurtkovi çlens\ki vnesky (8x.50)

42.

15.10.97 Zakup knyhy (Halq Struk)

43.

30.10.97 Za prohulqnky. (AS, OX, MM, TO, RD) (5x2) 31.10.97 Pidsumky za misqc\ Ωovten\

DODATKY

44.

sal\do

2.00

4.00

6.00 3.00

10.00 14.00

3.11.97 Zakup m’qça (Olq Xruw)

3.00 13.00

3.00

13.00

4.50

8.50

6.00

14.50

3.50

18.00

48.

6.11.97 Oplata za prohulqnku (HF, LD, UP) (3x2) 6.11.97 Hurtkovi çlens\ki vnesky (vsi okrim UP) (7x.50) 10.11.97 Zakup xarçiv na prohulqnku (Roma Duda) 13.11.97 Hurtkovi çlens\ki vnesky (UP)

.50

3.75

49.

29.11.97 Pozyçka skarbnyka do kasy

1.25

5.00

50.

29.11.97 Zakup tablyci (Lida Didur)

45. 46. 47.

30.11.97 Pidsumky za misqc\ lystopad

51.

1.12.97 Hurtkovi çlens\ki vnesky (8x.50)

52.

1.12.97 Zvorot pozyçky skarbnykovi

14.75

11.25

3.25

5.00

0.00

24.25

0.00

4.00

4.00 1.25

2.75

ZauvaΩennq: Pidsumky perevirq[mo tak: (sal\do z popered\oho misqcq) + (suma prybutkiv za misqc\) – (suma vytrat za misqc\) = (sal\do v kinci misqcq).

214


12/18/08

3:20 AM

Page 19

[B] ÇLENS|KI VNESKY

Rik: _________ misqci

Im’q i prizvywe 1

2 3

4

5 6

7

8

9 10 11 12

DODATKY

13 dodatok

215


13 dodatok

12/18/08

3:20 AM

Page 20

Dodatok do çastyny 8: Kurin\ Kurinne znameno Znameno — ce polotnqnyj abo atlasovyj (satynovyj) kvadrat 75 x 75 sm barvy kurenq. Qkwo kurin\ ma[ dva kol\ory, todi meΩa miΩ nymy jde po diqhonali znamena, vid livoho dolißn\oho do pravoho horißn\oho rohu. Poseredyni bila lileq zi zolotym/Ωovtym tryzubom, vysota 15 sm; po livomu boci lile] çyslo kurenq, po pravomu bukva “G”. Çyslo i bukva vysoty 10 sm biloho kol\oru.

DODATKY 216

Kurinnyj Prapor Plastovyj prapor sklada[t\sq z plaxty, derΩaka j striçok. 1. Plaxta prapora — z ßovku abo lehkoho vovnqnoho materiqlu, lehkoho oksamytu towo; ma[ rozmiry 90 x 70 sm. 2. Prava storona plaxty ma[ barvu kurenq. Qkwo kurin\ ma[ dvi barvy, todi pravyj bik plaxty sklada[t\sq z dvox barv tak, wo vony sxodqt\sq po diqhonali, qka proxodyt\ vid livoho dolißn\oho rohu do pravoho horißn\oho. Livyj horißnij trykutnyk [ perßo], osnovno] barvy kurenq, a pravyj dolißnij — druho]. 3. Na pravij storoni plaxty mistqt\sq: • poseredyni plastova lileq — bila, zi zolotym/Ωovtym tryzubom, 25 sm vysoçyny; • pid lile[g synq striçka zi zolotym/Ωovtym napysom SKOB velyçynog proporcijna do lile]; • çyslo, nazva i patron kurenq (napr., 12 yj Kurin\ UPG-ok. im. Oleny Telihy); • plastovi symvoly: dub, kalyna, muxomor i blyskavka; moΩut\ buty perepleteni bukvamy SKOB.


12/18/08

3:20 AM

Page 21

4. Qkwo try barvy v kureni, liva storona plaxty ma[ tretg barvu; qkwo v kureni odna obo dvi barvy, liva storona ma[ barvu, qka estetyçno dibrana do barvy pravo] storony. Liva storona mistyt\ na sobi: • symvoliçnyj znak: sv. Grij, sv. Arxanhel Myxa]l, patron kurenq, Prometej towo; • vidznaky hurtkiv kurenq.

DODATKY

13 dodatok

5. Navkruhy plaxty naßyti toroky barvy, vidpovidno] do cilosty. 6. Derev'qnyj derΩak (pryrodno] barvy) sklada[t\sq z dvox çastyn, qki skruçugt\sq v odnu: dolißnq çastyna zakuta v metal, horißnq zakinçena vistrqm. DovΩyna derΩaka 180 sm, vistrq dovΩyny 25 sm (vse razom 205 sm); hrubist\ 3 sm. V derΩak vkruçugt\sq 6 do 8 neruxomyx kilec\ po 15 mm u diqmetri. 7. Do plaxty prapora prykriplggt\sq zamky (haplyky), qkymy prykriplg[t\sq stqh do kilec\. Krajn[ horißn[ kil\ce prykriplg[t\sq na viddali 5 sm vid dolißn\oho kincq vistrq. 8. Try striçky, zav'qzani vhori klgçkog, prykriplggt\sq do derΩaka bezposeredn\o pid vistrqm tak, wo vony zvysagt\ uzdovΩ derΩaka vnyz. Íyryna striçok 10 sm; dovΩyna (bez klgçky) 1 m. Barva stqΩok: synq, Ωovta i kurinna barva. Qkwo kurin\ ma[ dvi barvy, todi na tretij stqΩci barvy zluçeni zhory vnyz. ZauvaΩennq: bil\ß detal\nyj opys prapora moΩna znajty v “Postanovi pro plastovyj prapor i znamena.”

217


13 dodatok

12/18/08

3:20 AM

Page 22

PLAST ORHANIZACIQ UKRA}NS|KO} MOLODI PLASTOVA STANYCQ V HALIFAKSI 51 KUR. UPG-IV IM. GRIQ P'QSEC|KOHO

POSVIDKA Provid kurinnoho taboru v zapovidnyku “Kod Bej” stverdΩu[, wo pl. ___________________________ ____________________________________________

DODATKY

buv uçasnykom taboru vid 2 do 16 serpnq 1997 r., uspißno joho perebuv i ma[ pravo nosyty taborovu vidznaku.

V çasi taboru perejßov perevirku takyx vymoh do Proby UPG: ________________________________ ____________________________________________ i zdobuv taki plastovi vmilosti: _________________ ____________________________________________ ZauvaΩennq _________________________________ ____________________________________________

S. K. O. B. ! dnq 16 serpnq 1997 roku

_________________ zv'qzkovyj

218

_________________ kurinnyj


12/18/08

3:20 AM

Page 23

Plast Orhanizaciq Ukra]ns\ko] Molodi

POSVIDKA Cym stverdΩu[mo, wo____________________________________ çlen _________________________________ ,

vykazavßy dobru plastovu postavu,

uspißno zakinçyla

Druhu Probu

DODATKY

13 dodatok

ta oderΩu[

stupin\ rozviduvaçky

Zv'qzkova kurenq: ____________________________

Data: ____________________

Vporqdnycq hurtka: ____________________________

Data: _____________________

219


13 dodatok

12/18/08

3:20 AM

Page 24

Dodatok do çastyny 10: Prohrama Pryklady pro[ktiv Vymohy prob vklgçagt\ vymohu vykonuvaty rizni pro[kty. Pro[kt moΩe vykonuvaty odyn gnak çy odna gnaçka, hrupa gnactva abo hurtok. Tut podano kil\ka prykladiv do riznyx tem. Ukra]ns\ka mova/pys\mo 1. Vyvisyt\ slovnyk ukra]ns\kyx sliv/vysloviv u domivci j zaoxotyt\ inßyx, wob joho dopovngvaly. Slovnyk moΩna dostosuvaty do taborovo] temy, napr., sokyra, kilok, .... abo do temy svoho zacikavlennq: komp'gtery, muzyka. 2. Napyße tvir dlq molodßoho gnactva çy dlq novactva j rozkaΩe ]m. Tvir moΩe buty: kazka, virßi, pryhodnyc\ke opovidannq towo. Ekolohiq — sadΩennq derev ❒ Zorhanizu[ hrupu, qka po]de na plastovu oselg j posadyt\ derevcq, porozumivßys\ iz provodom oseli.

DODATKY

❒ Zrobyt\ analiz oseli, woby znaty, de korysno sadyty derevcq; distane dozvil vid provodu stanyci; znajde de moΩna kupyty abo distaty derevcq na rozsadu; znajde vidpovidnyj vyrqd; dovida[t\sq, qk sadyty, wob derevcq rosly. ❒ Vybere vidpovidnyj ças na sadΩennq — vesnog zaplqnu[ prohulqnku na plastovu oselg; podba[, woby korinnq zakuplenyx derevec\ ne vysoxlo poky do]de na oselg. Posadyt\ derevcq j podba[, woby xtos\ ]x dohlqdav, qkwo nemoΩlyvo samomu dohlqdaty. Providnyctvo 1. Pryhotu[ dovidnyk obov'qzkiv, napr: • taborovoho provodu, • stanyçnoho provodu, • kurinnoho provodu, razom iz naleΩnymy vidznakamy. 2. Dovida[t\sq, qki [ prykmety dobroho providnyka. Stvoryt\ zapysnyk “Çy q buv dobryj providnyk?” prystosovugçy joho do danoho dilovodstva: • providnyk kurinnoho taboru, • providnyk kurinno] prohulqnky, • dilovodstvo kurinnoho. 3. Viz\me aktyvnu uçast\ u plqnuvanni j perevedenni kurinnoho taboru.

220


12/18/08

3:20 AM

Page 25

Mystectvo — festyval\ fil\miv ❒ Cil\: zorhanizuvaty miΩkurinnyj (abo miΩhurtkovyj) zmah videofil\miv. ❒ Pidhotuvannq: • vybere temu j proholosyt\ try misqci napered; • rozdast\ kurenqm informaci] pro fil\my: temu, qki zadovhi, systemu toçkuvannq zmahu; • poprosyt\ zv'qzkovyx, woby pereviryly, çy hotovi fil\my vidpovidni dlq vysvitlennq gnactvu; • poprosyt\ lgdej, wob buly u Ωgri (3) j dast\ ]m systemu toçkuvannq; • pryhotovyt\ nahorody; • proholosyt\ den\ zmahu; • zamovyt\ televizor i videomahnitofon (VCR); • pryhotovyt\ afißi j vyvisyt\ v domivci. ❒ Plqn perevedennq: • pryhotovyt\ kimnatu na vysvitlennq fil\miv; • zbere vse gnactvo na festyval\; • predstavyt\ temu fil\miv; • vysvitlyt\ fil\my na televizori; • perevede rozdaçu nahorod (moΩe buty u formi Oskariv). Qk pysaty svij plastovyj Ωytt[pys Ûytt[pys, qkyj zda[t\sq z posvidkog Tret\o] Proby, lyßa[t\sq na vse v arxivax KPS. Vin povynen buty napysanyj na çystij kartci paperu, abo perom abo vydrukuvanyj, bez hramatyçnyx pomylok. Vin moΩe viddzerkalgvaty tvorçi zdibnosti kandydata, ale povynen vklgçaty taki informaci] pro joho/]] osobyste i plastove Ωyttq: ❒ data j misce narodΩennq, ❒ koly vstupyv/vstupyla do Plastu; ❒ novac\ke plastuvannq: qk nazyvavsq rij, hnizdo; wo pamqta[ pro novac\ki tabory, ❒ data perexodu do gnactva (qknajtoçniße), ❒ data plastovo] prysqhy (qknajtoçniße), ❒ data imenuvannq na stupin\ rozviduvaça/rozviduvaçky, ❒ nazva hurtka, çyslo j patron kurenq, ❒ qki dilovodstva provadyv/provadyla v hurtku j kureni, ❒ qki vidznaçennq j pryznannq distav/distala, ❒ na qkyx gnac\kyx taborax i zustriçax buv/bula, ❒ çy buv/bula bratçykom çy sestryçkog? qk dovho? na qkyx taborax? Krim vywe zhadanyx informacij, kandydat povynen vidpovisty na pytannq: wo oznaça[ Plast u mo[mu Ωytti? j skazaty, wo plqnu[ vin/vona v Plasti dali robyty. Treba pam'qtaty, wo Ωytt[pys zalyßa[t\sq na vse, qk obraz kandydata Ωyttq v Plasti.

DODATKY

13 dodatok

221


13 dodatok

12/18/08

3:20 AM

Page 26

Dodatok do çastyny 11 Ihry: Vidpovidi do hor paruvannq (zi st. 164)

vidpovidi

DODATKY 222

Çastyny vitryl\nyka (zi st. 167) 1 pomist, paluba 2 kadovb 3 providne kil\ce 4 meç 5 pixva na meç 6 kerma 7 sterno 8 perednij ßnur 9 holovnyj ßnur 10 holovne vitrylo 11 rebra 12 holovnyj pidnos (takel\) 13 perednij pidnos 14 vidznaka klqsy 15 re[straciynyj nomer 16 wohlovi ßtaby 17 peredn[ vitrylo 18 pryçipky 19 ßvy 20 ßyjka 21 holovnyj vytqh 22 nok 23 koliscqtka 24 ßruba do stqhnennq 25 wohla 26 wyt

Slidy j tvaryny 1 — slidy bilky 2 — slidy çapli 3 — slidy horobcq 4 — slidy kaçky 5 — slidy lysa 6 — slidy vorony 7 — slidy zajcq Symvoly na pysankax ta znaçennq 1 — kin\ 2 — haluzka smereky 3 — dubovyj lystok 4 — ryba 5 — ptaxy 6 — olen\ 7 — sonce (kolo, zirka svastyka) 8 — bezkoneçnyk i spiralq 9 — xrest 10 — trykutnyk abo troqçok 11 — trykvetr 12 — barvinok

Íyfry (zi st. 168) 1. Çysla zamist\ bukv. 2. Slova napysani zadom napered. 3. Slova j reçennq napysani zadom napered. 4. Peremißani sklady. 5. Cila abetka zadom napered. (Kolonky B i H v teksti.) (Qk nema lqtryny) 6. Peremißani bukvy u slovax. 7. Perestavlena azbuka. (Xorony dereva) 8. Peremißani bukvy u slovax. (Ne zaneçywuj vodu.) 9. Peremißani sklady. 10. Çysla zamist\ bukv.


12/18/08

3:20 AM

Page 27

Spysok knqziv (zi st. 169) 1. Vsevolod 2. Askol\d 3. Ol\ha 4. Volodymyr 5. Volodymyr 6. Xoryv 7. Oleh 8. Grij 9. Lev 10. Danylo 11. Svqtoslav 12. Qroslav 13. Monomax 14. Os\momysl 15. Roman 16. Wek 17. Kyj 18. Ihor 19. Dyr 20. Andrij

Çleny rodyny (zi st. 170) Po vertykali: 1. titka 2. vitçym 3. brat 4. pleminnyk 5. tato 6. stryjko 7. tewa Po horyzontali: 1. sestrinka 2. sestra 3. baba 4. mama 5. did 6. bratanok 7. kuzyn 8. vnuk

De ßukaty dodatkovi materiqly do gnac\ko] prohramy Gnac\ka prohrama duΩe riznomanitna j materiqly dlq ne] moΩna znajty v riznyx dΩerelax. ❒ Korysno podyvytysq do plastovyx “klqsykiv”, qki vyjßly davniße: “Ûyttq v Plasti” d-ra Oleksandra Tysovs\koho, “Velyka Hra” d-ra Griq Starosol\s\koho, “Skavtin© dlq xlopciv” v perekladi anhlomovno] knyΩky Roberta BejdenaPavela. ❒ U çuΩomovnyx skavts\kyx knyΩkax [ bahato informaci] pro Ωyttq sered pryrody, majstruvannq, ihry towo. MiΩ takymy knyΩkamy [: Fieldbook for Canadian Scouting i Boy Scouts of America: Fieldbook. ❒ Cikavi suçasni materiqly postijno poqvlqgt\sq v plastovyx Ωurnalax Gnak (Vydavnyctvo Plast Kanada-SÍA) i Gnactvo (Plast Ukra]ny). ❒ ÇuΩomovni skavts\ki Ωurnaly takoΩ podagt\ informaci], qki moΩna vykorystaty na plastovyx zanqttqx. Pryklady takyx Ωurnaliv [ The Leader (Scouts Canada); Canadian Guider (Girl Guides of Canada) i Boy’s Life (Boy Scouts of America).

DODATKY

13 dodatok

223


13 dodatok

12/18/08

3:20 AM

Page 28

BIBLIOHRAFIQ

BIBLIOHRAFIQ

Ukra]nomovni vydannq Barylqk, d-r Oleksander. Qhilky. 1969 (fotoperedruk vydannq qke vyjßlo u L\vovi v 1932 r.) Buha[nko, I. N. Ukra]ns\ki pysanky. Ky]v: Mystectvo, 1968. V dorohu — plastovyj spivanyk. (Druhe vydannq.) Toronto: Krajova Plastova Starßyna v Kanadi, 1987. Voropaj, Oleksa. Zvyça] naßoho narodu. Mgnxen: Ukra]ns\ke Vydavnyctvo, 1958. Danyliv, Teodor. OsnovopoloΩnyk Plastu. Mgnxen, 1966. Encyklopediq ukra]noznavstva. Çastyna 6. ParyΩ — N\g-Jork: Naukove Tovarystvo im. Íevçenka, 1970. Encyklopediq ukra]noznavstva. Çastyna 9. ParyΩ — N\g-Jork: Naukove Tovarystvo im. Íevçenka, 1980. Levyc\kyj, Severyn. Ukra]ns\kyj Plastovyj Ulad v rokax 19111945 u spohadax avtora. Mgnxen: Molode Ûyttq, 1967. Lisovi Çorty. N\g-Jork: Plem’q Lisovyx Çortiv, 1983. Naße Ωyttq. N\g-Jork: Sogz Ukra]nok Ameryky, lgtyj 1978. Pali]v, C\opa. Ta, wo prorvala hreblg. N\g-Jork: Kurin\ USP i UPS “Ti, wo hrebli rvut\”, 1982. Pidruçna knyΩeçka plastuna i plastunky. N\g-Jork: Holovna Plastova Bulava, 1990. Posibnyk Zv’qzkovoho. Toronto: Holovna Plastova Bulava, 1990. Starosol\s\kyj, Grij. Velyka Hra. Roçester, N.J.: Holovna Plastova Bulava, 1979. Subtel\nyj, Orest. Ukra]na istoriq. Ky]v: Lybid\, 1991. Tysovs\kyj, Oleksander. Ûyttq v Plasti. Toronto: Holovna Plastova Bulava, 1969. Ukra]ns\ka mynuvßyna. Ky]v: Lybid\, 1994. Ukra]ns\ki symvoly. Ky]v: Biblioteka çasopysu Narodoznavstvo, 1994. Werbakivs\kyj, Vadym. “Osnovni elementy ornamentaci] ukra]ns\kyx pysanok i ]xn[ poxodΩennq,” Praci Istoryçno Filolohiçnoho Tovarystva v Prazi. Tom I. Praha, 1926, stor. 117–148. Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç 1987. Toronto: Krajova Plastova Starßyna v Kanadi, 1988. Qvornyc\kyj, D. I. Istoriq zaporiz\kyx kozakiv. L\viv: Svit, 1990. Anhlomovni vydannq Big Book of Games II. New York: Games Magazine, 1988 Boy Scout Handbook. (tenth edition) Irving, Texas: Boy Scouts of America, 1990.

224


12/18/08

3:20 AM

Page 29

Canadian Scout Handbook. Scouts Canada, 1998, Games ... from A to Z. Ottawa: Scouts Canada, 1989. Fieldbook for Canadian Scouting. Scouts Canada, 1990. First Aid—the Vital Link. (adaptation from book published by The American Red Cross Society.) St Louis, U.S.A.: The Canadian Red Cross Society, 1994. Gadd, Ben. Handbook of the Canadian Rockies. Jasper, Alberta, 1988. Leadership in the Patrol. Scouts Canada. Merit Badge Series. Irving, Texas: Boy Scouts of America. Scouting ‘Round the World. Geneva: World Organization of the Scout Movement, 1990. Orlick, Terry. The Second Cooperative Sport & Games Book. New York, 1982. The Instructor’s Survival Kit. Vancouver: PFR Training Associates Ltd., 1989. Venturer Advisor’s Handbook. Scouts Canada, 1985. Plastovi materiqly Materiqly dlq vyxovnykiv, providnykiv u Plasti. Toronto: Krajova Plastova Starßyna v Kanadi, 1996. Materiqly dlq vyßkolu vporqdnykiv-(c\) UPG. Toronto: Krajova Plastova Starßyna v Kanadi, 1997. Materiqly dlq vyßkolu vporqdnykiv-(c\) UPG. N\g-Jork: Holovna Plastova Bulava, 1976. Materiqly dlq vyßkolu zv’qzkovyx UPG. N\g-Jork: Holovna Plastova Bulava, 1977. KnyΩka bratçyka j sestryçky. Toronto: Krajova Plastova Starßyna v Kanadi, 1995. ObiΩnyk dlq vyxovnykiv vyßkolu “Zolota Bulava”. Ottava: Komisiq Vyßkolu “Zolota Bulava”, 1996. Plastovyj odnostrij i vidznaky. Çastyna I i II. N\g-Jork: Holovna Plastova Bulava, 1984. “Plastovi vmilosti”. V dorohu z gnactvom. N\g-Jork: Holovna Plastova Bulava, 1979. “Postanova pro prapory”. Plastovi Visti. Ç. 2/92. N\g-Jork: Holovna Plastova Bulava. Pravyl\nyk Uladu Plastuniv Gnakiv i Uladu Plastunok Gnaçok. Çastyna I. N\g-Jork: Holovna Plastova Bulava, 1998. Pravyl\nyk Uladu Plastuniv Gnakiv i Uladu Plastunok Gnaçok. Çastyna II. N\g-Jork: Holovna Plastova Bulava, 1994.

BIBLIOHRAFIQ

13 dodatok

225


13 dodatok

12/18/08

3:20 AM

Page 30

INDEKS A Avtokratyçnyj styl\ providnyctva, 128 Administratyvni spravy, 93 Andri]vs\kyj veçir, 48–49

B Bat\ky, 78–79 Bezpeka, 176, 174–183 Bejden-Pavel, 54 Bila Cerkva, 200 Bulava, 33, 80

V

INDEKS 226

Vatra, 101, 187–191 Velyka Hra, 202 Velykden\, 46–47 Verxovna Plastova Komanda, 201 Verxovna Plastova Rada, 200 Veçirnyj zvit, 152 Vybory kurinnoho provodu, 108 Vyklgçennq z UPG, 149 Vykreslennq z UPG, 149 Vymohy do plastovyx prob, 139–143 Vyrqd na prohulqnku çy tabir, 181–182 Vyxovnyk, 77, 82, 106 Vyßkil\ni tabory, 195, 203–205 Vyßkoly, 39, 63 Vidznaka Fizyçno] Vpravnosty, 144 Vidznaky, 36 dilovodstv, 39–40 umilostej, 146–147 prynaleΩnosty do Plastu, 37 stupeniv UPG, 38 Vidznaçennq v UPG, 148–149 Vidkryttq sxodyn, 91 VidrodΩennq Plastu v Ukra]ni, 67 Vil\nyj styl\ providnyctva, 130

Virnist\ Bohovi, 10 Virnist\ Ukra]ni, 12, 5 Vitryl\nyk, çastyny, 167 Vmilosti — dyv. Umilosti Vohnyk, 101, 187–191 Volyn\, 56, 59, 200 Vporqd, 150–152 Vporqdnyk, hurtka, 82 roq, 75 VFV, 144

H Ha]vky, 47 Haslo, plastove, 28 Hej plastuny! Hej gnaky!, 25 Herb, nacional\nyj, 13 Het\mans\ka plastunka virlycq, 38, 143 Het\mans\kyj plastun skob, 38, 143 Hymn — dyv. himn Hihi[na, 19 Hidnist\ lgdyny, 11 Himn zakarpats\kyx plastuniv, 25 Himn, nacional\nyj, 14 Himn, plastovyj, 24 Hnizdo, 76 Holovna Plastova Bulava, 4, 40, 80 Holovna Plastova Rada, 80 Holovna Plastova Starßyna, 201 Hospodar, hurtkovyj, 87 kurinnyj, 113 Hospodarka kra]v, 63 HPB, 4, 40, 80 Hrebec\, plastun skob, 138, 142 plastunka virlycq, 138, 142 Hry — dyv Ihry Hurtkovyj, 85, 207–209


12/18/08

3:20 AM

Page 31

Hurtkovi dilovody, 84–88 Hurtok, gnac\kyj, 75, 76, 81–102, 105, 135 Hutirka, 94 Hucul\s\kyj strij, çastyny, 161

D Demokratyçnyj styl\ providnyctva, 129 DΩembori, 196, 200–206 Dilovody, hurtkovi, 36, 84–87 kurinni, 110–113 Diql\nist\, hurtka, 90–102 kurenq, 115–124 poza hurtkom, 102 Dobre dilo, 15 Dozrivannq, 20 Drot — dyv. Tysovs\kyj, Oleksander Druha proba, 141 DruΩyna, 131 Duxovist\, 41–52, 199

E Ekolohiq, 179, 220

Û Ûytt[vyj dosvid, 183 Ûytt[pys, 221 Ûyttq v Plasti, 59, 73, 200 Ûyttq sered pryrody, 171–196 Ûytt\ovyj lancgh, 180

Z Zakarpattq, 60, 200 Zakon, Plastovyj, 16–19 Zakryttq sxodyn, 91 Zaprava, fizyçna, 184, 144 Zastupnyk, hurtkovoho, 86, 210–211 kurinnoho, 111 Zvizda, rizdvqna, 45 Zv’qzkovyj, 77, 82, 106 Znameno, hurtkove, 83 kurinne, 107, 216

I Ihry, 154–170 vidpovidi, 222–223 pryklady, vuzly, 166 do vysot, 159 zasvo[nnq pisen\, 158 zasvo[nnq terminolohi], 166 istoriq Plastu, 162 kartohrafiq, 163 kima, 160 movni, 160 na tabir..., 166 paruvannq, 164 Plastovyj Zakon, 157 Try Holovni Obov’qzky, 156 xrestykivka, 170 ßyfry, 168 rozpodil, 154 Imenuvannq, 143 InstruktaΩ, 93 Istoriq Plastu, 5, 53–74, 200–206 skavtin©u, 54

K Kadra vyxovnykiv, 77 Kalendarec\ zavdan\, 120 Kiß, 32 Knyhy, hurtkovi, 85–88, 207–215 kurinni, 110–113 Kolqda, 44, 199 Konsul\tatyvnyj styl\ providnyctva, 128 Konferenciq Ukra]ns\kyx Plastovyx Orhanizacij, 62–63, 80 KPR, 78 KPS, 40, 78 Krajova Plastova Orhanizaciq, 78 Krajova Plastova Starßyna, 40, 78 Krajovi Plastovi Orhanizaci], 4, 5, 61–62, 69 nazvy, 5

INDEKS

13 dodatok

227


13 dodatok

12/18/08

3:20 AM

Page 32

Kryvyj tanec\, 47 Kupala, Ivana, 49–50 KUPO, 80 Kurinna Rada, 108 Kurinnyj, 111 Kurinnyj provid, 110–113 Kurinni sxodyny, 115–117 Kurin\, 32, 76, 105–124

L Lanka bat\kiv, 78 Levyc\kyj, Severyn, 59, 74, 201 Likvidacijna Komisiq Plastu, 201 Lgbov, vyqvy, 11, 20

M

INDEKS

Majstruvannq, 93 Malanka, 48 Mandrivky — dyv. Prohulqnky Meta Plastu, 6 Mykolajko, plastovyj, 48 Mystectvo, pro[kt, 221 Mova, ukra]ns\ka, 13 Molytva, 42 Molode Ωyttq, 59, 200 Mors\ke plastuvannq, 138, 142, 147

N Nazva hurtka, 83 Nazva kurenq, 106 Nazovnyctvo, 32 Napleçnyk, 181 Narodni zvyça], 13, 48 Nacional\nyj, herb, 13 himn, 14 prapor, 13, 26 Naçal\nyj Plastun, 80, 143 NezaleΩnist\ Ukra]ny, 52 Novactvo, 37, 75–76

228

O Obit, plastovyj, 22 Obov’qzky, plastuniv, 10–19 çleniv hurtka, 84 Odnostrij, 34–36 Orhanizaciq Plastu, 5 OsnovopoloΩnyky Plastu, 72-73 Osobystyj vyrqd, 181–182 Otçe naß!, 43

P Pali]v, C\opa, 66 Patron, kurenq, 106 Plastu, 30 Perestorohy, 149 Perßa proba, 140 Pysanky, 46, 165 Pysar, hurtkovyj, 86, 212–213 kurinnyj, 112 Pidhotuvannq xarçiv, 185 Pisni, 14, 22–25, 43, 47, 50 Pisnq zakarpats\kyx plastuniv, 25 Plast, 5 Plastova vidznaka, 21 vidznaka fizyçno] vpravnosty, 144 orhanizaciq, 5, 75 postava, 17 prysqha, 9 Sviçeçka, 44, 199 struktura, 75–80 Plastove haslo, 28 Plastovyj himn, 24 Zakon, 16–19 obit, 22 odnostrij, 34 Ílqx (Ωurnal), 201, 203


12/18/08

3:20 AM

Page 33

Plastovi vidznaky, 36–40 zanqttq, 1 kon©resy, 62, 202–204 stupeni v UPG, 138 ulady, 75 umilosti, 144 ceremoniqly, 31 Plastpryqt, 78 Plastun, 32 Plqnuvannq, 96–97, 183, 208–209 taboru, 119–124 PohodΩennq konfliktiv, 132 Pomahaty inßym, 15 Poçatky Plastu, 55–59 Prapor, kurinnyj, 107, 216–207 Prapory, 26–27 nacional\ni, 13, 26 plastovi, 9, 27, 216 Pryvitannq, plastove, 28 Pryroda, 171–173 Prysqha, plastova, 9 Pryxyl\nyk/-cq, 139 Proby v UPG, 139–143, 219 Provid hurtka, 84 kurenq, 110 Providnyctvo, 89, 125–134, 220 Prohrama UPG, 135–147 Prohulqnky, 98–99, 118, 136–137 Protokol, 91 Pro[kty, 95, 220–221

R Rada, Hurtkovyx, 110–113 Kurinna, 108–109 Ramova prohrama UPG, 139–143 Rannij zvit, 152 Rizdvo, 44 Rij, 76 Rozviduvaç/-çka, 138, 141

Rozvytok Plastu, 56–59 Rozpovid\, 93

S Samitnyky, 103 Samovyxovannq, 6 Sv. Andriq, 48 Sv. Grij, 30 Seniorat, 77–79, 201 Syl\no, Krasno, ObereΩno, Bystro, 29 Symvolika, hurtka, 83 kurenq, 105 plastova, 21–40 Siryj Lev, 59, 74 Skavtin©, 54 Skavts\kyj rux, 53–54 Skavts\ki orhanizaci], ukra]ns\ki, 53, 56, 61, 69 Skarbnyk, hurtka, 87, 214–215 kurenq, 112 SKOB, 28–29 Slidy, hra, 164 Skob, plastun, 138, 142–144 Sluxatys\ plastovoho provodu, 16 Sokil, 58, 200 Sogz Ukra]ns\kyx Plastuniv Emi©rantiv, 60 Speciqlizovani hurtky, 102–103 Spiv, 92, 117 Stanycq, 78–79 Starßyna, 33, 78 Styli providnyctva, 127 Struktura, 75–80 Stupeni v UPG, 138 Stqh — dyv. prapor SUPE, 60 Sxodyny, hurtkovi, 90–93 kurinni, 115–117, 108, 110

INDEKS

13 dodatok

229


13 dodatok

12/18/08

3:20 AM

Page 34

T Tabir, hurtkovyj, 100 kurinnyj, 119–124, 218 Tabory, 100, 119–124, 192–195 Ta[mnyj Plast, 60 Tysovs\kyj, Oleksander, 55, 59, 72 Tradyci], 31, 41–51 hurtkovi, 83 Tretq proba, 38, 142 Try Holovni Obov’qzky, 9–19 Tryzub, 13

U

INDEKS 230

Ukra]na, 12 Ukra]ns\ka mova, 13 Ukra]ns\ka Narodna Respublika, 55 Ukra]ns\ke T-vo Oxorony Ditej i Opiky nad Moloddg, 200 Ukra]ns\ki Siçovi Stril\ci, 7, 55 Ukra]ns\ki tradyci], 48 Ulady, 75 Plastuniv Novakiv, 37–39, 75–76, 78–79, 104, 200 Plastunok Novaçok, 37–39, 75–76, 78–79, 104, 200 Plastuniv Gnakiv, 37–39, 75–76, 78–79 Plastunok Gnaçok, 37–39, 75–76, 78–79 Plastovyx Senioriv, 77–79, 201 Starßyx Plastuniv, 77–79, 200 Umilosti, 144–147 UPN, 37–39, 75–76, 78–79, 104 UPS, 77–79 UPG, 75–76, 78–79, 37–39 USP, 77–79 Uçasnyk, 138, 140

F Franko, Petro, 55, 72

X Xarçi, 185–186 XorunΩyj -(a) kurenq, 114 vporqd, 150 Xronikar, hurtkovyj, 87 kurinnyj, 113

C Cvit Ukra]ny, 24 Ceremoniqly, 31, 197–198 Cil\ Plastu, 6

Ç Çar plastuvannq, 1–4 Çym Plast manyt\, 1 Çyslo kurenq, 106 Çmola, Ivan, 55 72

Í Íatro, 182 Íyfry, 168

W We ne vmerla, 14 Wo take Plast?, 5

G Gvilejni MiΩkrajovi Plastovi Zustriçi, 200–206 Gnac\kyj hurtok, 81–102 Grij, svqtyj, 30

Q Qk staty plastunom, 3


13 dodatok

12/18/08

3:20 AM

Page 35


13 dodatok

12/18/08

3:20 AM

Page 36


Cover single pages

1/28/09

7:05 PM

Page 3


Cover single pages

1/28/09

7:05 PM

Page 4

Profile for Plastova  banka

Plastovyj dovadnyk  

Plastovyj dovadnyk

Plastovyj dovadnyk  

Plastovyj dovadnyk

Advertisement