PLASFEDDERGİ Sayı 14

Page 1

PL A S T İ K S A N AYİ C İ LERİ F ED ERASY ONU DER G İSİ

NİSAN - HAZİRAN 2016 / 14. SAYI

English version included

Ekonomiye ve çevreye katkı için geri kazanım çağrısı

ŞİMDİ EYLEME GEÇME ZAMANI
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir! 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti’ne ve vatandaşlarına karşı yapılan darbe kalkışmasını şiddetle kınıyor, bu menfur olaya kalkışanları lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, ülkemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Anayasamızda ifade edildiği gibi demokrasiye aşık Türk evlatlarının, vatan ve millet sevgisinden aldıkları güç ile birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bu badirenin de üstesinden geleceğine inanıyoruz. PLASFED Yönetim Kurulu

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Giriş) Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O’nun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda; Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak, Türkiye Cumhuriyetinin ebedi varlığı, refahı, maddî ve manevî mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde; Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı; Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medenî bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu; Hiçbir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı; Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu; Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, millî varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve “Yurtta sulh, cihanda sulh” arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu; FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere, TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.

Genel Esaslar MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir. MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır. MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.


BAŞKANIN MESAJI

Selçuk Aksoy %DüNDQ PLASFED 3ODVWLN 6DQD\LFLOHUL )HGHUDV\RQX

PLASFEDDERGİ

Yeni yapısal reform sürecine ihtiyaç var İki seneyi geçen seçim atmosferini artık geride bıraktık. Jeopolitik açıdan çok hassas bir dönemde Türkiye kuvvetli bir tek parti hükümeti ile yönetilmeye devam edecek. Gerek vatandaşın gerek de sanayicinin hükümetten beklentisi hem mali hem de siyasi istikrar ortamını sağlayacak önlemlerin bir an önce alınması. Son iki yılın yaralarını saracak ve yeniden sağlıklı büyümeyi getirecek yatırımlar ancak bundan sonra başlayacak. Türkiye ekonomisin son yıllarda yüzde 3 civarında büyüdüğü rapor edilse de bu büyüme ne yazık ki tüm sektörlere eşit dağılmış bir büyümeyi yansıtmıyor. Zaten ülkemiz için hesaplanan sürdürülebilir büyüme oranı olan yüzde 5’in her halükarda altında kaldık. Plastik sektörü de bu yavaşlamadan nasibini aldı. Türkiye, dünya rekabet gücü sıralamasında geriye düşüyor. Son raporda 6 basamak daha geriledik. Bunun nedeni, bizim daha önce yaptığımız düzenlemeleri geri almamız değil. Başka ülkelerin reform yaparken bizim oyalanmamız. Üstelik dünya ekonomisi de yavaşlıyor. Dibe vuran emtia ve navlun fiyatları bu durumun göstergesi. Döviz kurlarının bu kadar geniş bir aralıkta dalgalandığı bir ortamda tek basamaklı kar marjları ile çalışan petrokimya ve benzer büyük sanayi yatırımları ülkemize çekmek pek mümkün görünmüyor. İş yine biz KOBI’lere kalıyor. Ağızlarda sakız olan katma değerli üretim için ARGE, ARGE için de uzun soluklu yatırım ve harcama gerekiyor. Oysa bugün firmalarımız mevcut sermayelerini korumakta zorlanıyor. İç pazardaki tüketimi enflasyonu körüklemeden tekrar arttırmak gerekiyor. Tüketicinin ithal ürünler yerine yerli ürünleri tercih etmesi için bilinçlendirilmesi gerekiyor. İhracatta parite etkisi ile değer kaybı sürerken miktar bazında rakamlar da yerinde sayıyor. Körfez ülkelerine yapılan ihracattaki düşüşü telafi etmemiz için ilişkileri tekrar geliştirmek ve yeni pazarları zorlamak gerekiyor. Yeni kurulan hükümetten ve TBMM’den beklentimiz, açıklanan yatırım ortamını iyileştirecek reform programının hızla hayata geçirilmesi. Umutsuz olmak için bir neden yok, çünkü güçlü bir çoğunluğa sahip, enerjisini yenilemiş bir TBMM göreve başladı. Ülkemizin tek çıkar yolunun sanayi ağırlıklı bir reform-yatırım programı olduğunu düşünürsek, bu eylem planının harekete geçirilmesini bekliyor olmak elbette akılcılığın gereği olacaktır. Sizlere bol kazançlı güzel günler dilerim.

3


PLASFEDDERGİ

YAYIN KURULU BAŞKANI’NDAN

Selçuk Gülsün 3/$6)(''(5*ú <D\×Q .XUXOX %DüNDQ× 3$*'(5 3ODVWLN 6DQD\LFLOHUL 'HUQHùL %DüNDQ 9

PLASFEDDERGİ’den merhabalar sevgili okurlar, 15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhuriyetimiz önemli bir virajdan döndü. Akabinde yapılan düzenlemelerle birlikte demokrasimizin temelleri daha da güçlendirilmektedir.

Demokrasilerde hukukun üstünlüğü esastır. Atanmışların seçilmişlerin üzerine irade beyanı demokrasilerin temel ilkelerine aykırıdır. Bu süreç sonunda ülkenin siyasetinin aktörleri arasında gelişen işbirliği ve birlikte hareket etme beyanları biz sanayicileri de oldukça mutlu etmekte ve gelecek için ümitlerimizi güçlü kılmaktadır.

Yaşanan bu süreçten de ülkemizin güçlenerek çıkacağına inanıcımız tamdır. Bu vesileyle bu uğurda şehit olan tüm kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar dilerim. Bu süreçte yaralananlara da acil şifalar diliyorum.

Dergimizin bu sayısında plastiklerin geri dönüşümünü ve atık sorununu işleyeceğiz. Dergi içerisindeki paylaşımlarımız hepinizin ilgisini çekeceğini umuyorum. Bu konuda bazı düşüncelerimi de bu platformdan sizlerle paylaşmak istiyorum. Plastik dünyada çevre kirliliği ile yan yana en çok anılan malzeme olmasının temelinde yatan sebepleri bir kaç noktada toplayabiliriz; toplanması ve geri dönüştürülmesinin iyi organize edilememesi ve de alternatif malzemelerin güçlü lobi faaliyetleridir. Geçmişte dergimizde bu konulara farklı açılardan değindiğimizden tekrar bu nedenlerin sebeplerine değinmeyeceğim. Evet, bugün dünya okyanuslarda ki plastik atıkları konuşuyor ama ben size başka bir pencereden durumu aktarmak isterim. Gelişmiş tüm ülkeler malzeme üretim ve tüketim endekslerini çok detaylı bir şekilde takip etmektedirler, örneğin İskandinav ülkelerinde plastiklerin geri dönüşümü kullanılan malzemenin yüzde 95’leri nispetindedir. Kalan ise enerji elde etmede kullanılmaktadır. Yani doğru şekilde ve ellerde plastik hem ilk kullanımında hem de defalarca geri dönüşümünde en az enerji ve doğal kaynak kullanımıyla insanlığa hizmet eden bir malzemedir. Bizler plastikle beraber insanlığın daha uzağa ve ileriye gittiğine inanan bir topluluğuz bu inançla da mücadelemize devam edeceğiz. Bu mücadelede üzerimize düşen en temel görevlerden biride tabi ki toplumu bilinçlendirmek bu konuda da bir STK olarak Yuvaya Dönüşen Plastikler, Çöps Çetesi gibi projelerimize önümüzdeki dönemde yenilerini ekleyeceğiz.

İlgi ile okuyacağınızı umduğum bu sayımızla beraber herkese hayırlı kazançlar, sağlıklı, huzurlu ve de barış dolu günler diliyorum.

Saygılarımla.

4PLASFEDDERGİ

İÇİNDEKİLER

52 Kötülemek yerine dönüştürmek, ekonomiye de çevreye de katkı sağlayacak

Çevre için eyleme geçme zamanı PLASFEDDERGİ Plastik Sanayicileri Federasyonu Dergisi e-dergi; www.plasfed.org.tr

13

• PLASFED Adına İmtiyaz Sahibi Selçuk Aksoy

14

• Yayın Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün - Tisan Mühendislik Plastikleri

• Yayın Kurulu Burç Angan - Hür-mak Plastik Makina Ünal Aykun - Semi Elektronik Selahattin Yılmaz - Erka Ambalaj Hüseyin Semerci - Şenmak Makina Reha Gür - Eurotec Ahmet Yalçınkaya – Yalçınkaya Plastik Yakup Ülçer - Ravago Group Murat Cansever - Eurotec Mehmet Emin Yurci – Yıldız Teknik Üniversitesi Mehmet Sankır – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Nevzat Artık – Ankara Üniversitesi Nurseli Uyanık – İstanbul Teknik Üniversitesi Yusuf Menceloğlu – Sabancı Üniversitesi Ali İbrahim Aydın - Proses Denetim Güralp Özkoç - Kocaeli Üniversitesi Tuncer Yalçınyuva - İstanbul Üniversitesi Ruhi Gürdal - Özyeğin Üniversitesi

Pano :

Kauçuk Derneği yönetimi güven tazeledi

38

Pano: Bursa plastik ve ambalaj sektörü BURPAS girişimiyle kümelenme çalışması başlattı

44

• Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Selçuk Mutlu • Editör Mehmet Pala

Pano: DowAksa Savunma ve Havacılık odaklı Global Kompozit Merkezi kurdu

• Yayın Sorumlusu Erol Türker • Editoryal Hazırlık Mediaetik İletişim Ajansı • Grafik Tasarım Burak Çetiner – Pusula Basım Tel: 90 212 671 8303

66

• Reklam Koordinatörü Merve Çuhadaroğlu

Pano:

Menemen Plastik İhtisas OSB daha yeşil olacak

72

• İletişim İstanbul Ticaret Sarayı, No:333 Giyimkent – İSTANBUL Tel: 90 212 438 2619 Faks: 90 212 438 1593 www.plasfed.org.tr plasfed@plasfed.org.tr • Baskı Fabrika Basım ve Tic. Ltd. Şti www.fabrikabasim.com Tel: 0212 294 38 00

Atlas:

Söyleşi: Gökhan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin CAN:

Malezya gelecek vaat ediyor, plastik 2020’de tamamen serbestleşecek

Balonlu ambalaj filme talep artıyor

Türkiye-Malezya arasında serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girdi

Dergi T.C. yasalarına uygun yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanan yazı, fotoğraf ve tüm grafiklerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.

6


PLASFEDDERGİ

40-50

PlaSTK: Derneklerden Mesajlar

15 Pano: KAYPİDER Başkanı Yusuf Özkan:

Kayseri plastikte gelişmeli

48 Pano:

Kompozit Sanayicileri Derneği stratejik plan hazırlıyor

76 Görüş: YMM Ali İbrahim Aydın Yurtdışında düzenlenen sözleşmelerin damga vergisi

8

12

Pano :

Pano :

PLASFED: İSO 500’deki plastik ve kauçuk şirketleri 7,7 milyar TL üretimden satış yaptı

PAGDER sektör mensuplarını iftarda buluşturdu

Reha Gür: Söylemlerimiz takip ediliyor, bundan mutluyuz

18

26 Pano : EVFED’den binlerce çeşit ürüne ihracat ve pazarlama desteği için “İSTİM” projesini geliştirdi

Pano: PLASFEDDERGİ K Fuarı için İngilizce özel sayısı hazırlanıyor

50

60

Pano :

Plastik makineleri sektörünün de temsil edildiği MAKFED hizmet ofisi açıldı

Söyleşi:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk:

Atık yönetimini sektör olarak yapılandırmayı amaçlıyoruz

90

78

Breaking News: News In English

100

Endüstriden: Selçuk Mutlu Ciro endeksi yüzde 12,3 oranında arttı

From the Industry (Eng):

Turnover index of Plastic and Rubber increased 12,3 percent in the Period January- May

7


PANO

PLASFEDDERGİ

İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu raporu yayınlandı

PLASFED: İSO 500’deki plastik ve kauçuk şirketleri 7,7 milyar TL üretimden satış gerçekleştirdi

Türk imalat sanayine yönelik

İstanbul Sanayi Odası, İSO 500 Büyük Sa-

rümüzün lokomotifi olma özelliğini taşıyor.

en kapsamlı verilerden biri olan

nayi Kuruluşu raporunu yayınladı. Sıralamaya

Demek ki, plastik sektörü ivedilikle Türkiye

giren plastik sektörünün üretimden satışla-

gündemine girmeli ve stratejik olarak ele alın-

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500

rının 2015’te 7,7 milyar TL düzeyinde ger-

malı. Plastik geleceğin malzemesi. Sanayide,

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Ku-

çekleştiği kaydedildi. PLASFED, İSO 500’deki

altyapıda, refahta rakiplerimizle yarışmak is-

ruluşu raporunda, plastik ve kau-

plastik sektörü görünümüne yönelik bir rapor

tiyorsak plastiğe bakmalıyız. Kimse bunu göz

hazırladı. Raporda, Türkiye imalat sanayi için

ardı etmemeli” dedi.

çuk sektörü en fazla şirketi bu listeye giren 10 sektörden biri oldu.

zor geçen 2015 yılının izlerinin plastik sektörü için de geçerli olduğu gözlendi.

PLASFED Başkanı Selçuk Aksoy,

PLASFED’den yapılan açıklamada, sek-

İSO 500’deki plastik sektörü du-

törün İSO 500 listesinde en fazla firması bu-

rumuna ilişkin bir değerlendirme

lunan ilk 10 sektörden biri olduğuna işaret

raporu hazırlandığını hatırlatarak,

edildi. PLASFED Başkanı Selçuk Aksoy, rapora

“Plastik

geleceğin

malzemesi.

yönelik yaptığı değerlendirmede, plastik sektörünün bütün diğer sektörlere katkı veren

Sanayide, altyapıda, refahta ra-

özelliğine işaret ederek, “Listede yer alan tüm

kiplerimizle yarışmak istiyorsak

imalatçılarımızı kutluyorum. Zor geçen bir yılı

plastiğe bakmalıyız. Kimse bunu

atlattık. İSO 500, adından da anlaşılabileceği

göz ardı etmemeli” dedi.

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Başkanı Reha Gür de, İSO Birinci 500 listesin-

gibi, ülkemizin en büyük sanayicileri. Plastik sektörü açısından, büyük firmalarımız sektö-

8

de yer alan plastik sektörü verilerine yönelik


PANO

PLASFEDDERGİ

yüzde 2,9 oranında artarak 5 milyar 616 mil-

firmaların, toplam plastik sektörü üretimi

yon TL düzeyine çıktı. Kauçuk firmalarının, İSO

içinden aldığı pay, 2015’te yüzde 8,4 oranın-

Birinci 500 firmaları içinde, üretimden satışlar

dayken, bu oran 2015 listesinde yüzde 8’e, ih-

içindeki payı 1,2, satış hasılatı içindeki payı 1,3,

racatından aldığı pay 2014’te yüzde 12,3 iken,

ihracat içindeki payı 2,1 oldu. Büyük kauçuk fir-

2015’de yüzde 8,4’e geriledi.

malarında da istihdam kaybı gözlendi. İSO Birinci 500 listesine giren kauçuk fir-

Küçük şirketlerin sektör payı artıyor

maları da benzer biçimde, toplam kauçuk sektörünün üretimindeki payı 2014’te yüzde 78 iken, bu oran 2015’de yüzde 70,8’e, ihracatta-

PLASFED raporunda, plastik sektöründe

ki pay ise yüzde 49’dan yüzde 43,8’e geriledi.

İSO Birinci 500’e giren -göreli olarak büyükyaptığı değerlendirmede, karlılık gerilemesine işaret ederek, “Burada maliyetlerde yaşanan artışın ne kadar etkili olduğunu gözlemliyoruz. Pazardaki sıkıntıdan dolayı sanayicimiz maliyetlerdeki artışı fiyatlara net olarak yansıtamadı” dedi. Gür, ihracatta başlayan toparlanma işaretlerinin de sektör açısından pozitif bir sürece işaret ettiğini ancak devam edip etmeyeceğinin yakından izlenmesi gerektiğinin

İSO Başkanı Bahçıvan: Büyüklerin finansman gideri yüzde 75 arttı İSO Birinci 500 listesinde yer alan sanayi kuruluşlarının üretimden satışları bir önceki

altını çizdi.

yıla göre yüzde 7 artarak 450,5 İSO Birinci 500 listesinde, plastik ve ka-

milyar TL oldu. Tüpraş, 35 milyar

uçuk sektörü İSO 500’de en çok işletmesi yer

437 milyar ile bu kategoriye göre

alan 10 sektörden biri oldu. Bununla birlikte;

yapılan sıralamada Türkiye’nin

dünyanın yedinci, Avrupa’nın ikinci büyük üre-

en büyük sanayi şirketi yerini

tim kapasitesine sahip olan Türkiye plastik

korudu.

sektörünün en büyükleri olan firmaların 2015’i zorlanarak geçirdiği gözlendi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan,

PLASFED raporundan başlıklar PLASFED’in, İSO Birinci 500 listesindeki plastik firmalarına yönelik yaptığı değerlendir-

listenin yayınlanmasına yönelik yaptığı değerlendirmede, sanayicinin finansman giderlerinin yüzde 75 arttığını belirterek “Sanayici elde ettiği karın yüzde 63,4’ünü finansman gideri olarak kaybediyor. Sanayicinin dişiyle tırnağıyla kazandığı paranın üçte ikisi finansmana gidiyor. Bankalar da bu durumdan mutsuz. Böyle bir modelle sanayinin çarklarının sağlıklı olarak dönmesi çok kolay görünmüyor. Dünyada özel sektörün kullandığı krediler daha çok

meden bazı başlıklar şöyle:

yatırımlara giderken, bizde ise stok ağırlıklı işletme sermayesine gidiyor. Bu da finansmanın imalatçılarının

kullanımı veya değerlendirilmesi noktasında da bir nitelik sorunu olduğunu ortaya koyuyor.”

2015’te satış hasılatları, bir önceki yıllara göre

dedi. Bahçıvan, Ar-Ge ve yüksek katma değerli ürünlere yönelik desteklerin etkinleştirilmesi

yüzde 6,4 oranında artarak 7 milyar 696 mil-

gerektiğini vurguladı.

Listeye

giren

plastik

yon TL oldu. Üretimden satışlar ise bir önceki yıla göre yüzde 7,9 oranında artarak 6 milyar

İSO Birinci 500 listesinde, faaliyet karının net satışlara oranı son yılların en yüksek dü-

932 milyon TL düzeyine geldi. İSO Birinci 500

zeyi olan yüzde 8,7’ye ulaştı. 2014 yılında 30 milyar 457 milyon lira olan faaliyet karı yüzde

listesine giren büyük firmalarda ihracatta, istihdamda ve kârlılıkta ise gerileme gözlendi. Plastik sektöründeki firmaların İSO Birinci 500’deki bütün firmalar içinde, üretimden

44,9’luk artışla 44 milyar 144 milyon TL oldu. Araştırmaya göre 2014 yılı hariç son dört yıldır imalat sanayi ekonominin altında büyüdü. Buna göre 2015 yılında ekonomi yüzde 4, imalat sanayi ise yüzde 3,8 büyüdü.

satışlardaki payı yüzde 1,5 ile aynı kaldı. Brüt katma değer payı 0,3’e geriledi. İhracat payı da 0,8’e indi.

2015 yılında İSO 500 kuruluşunun ihracatı ise yüzde 12,9 azalarak 61,3 milyar dolardan 53,4 milyar dolara geriledi. Böylece 2015 yılı itibariyle İSO 500 şirketleri Türkiye’nin ihracatının yüzde 37,2’sini ve sanayi ihracatının yüzde 38,9’unu gerçekleştirdi. İSO 500 içinde en

Kauçuk firmalarının satış hasılatı ise bir önceki yıla göre yüzde 5,1 oranında artarak

fazla ihracat yapan şirketlerde ilk beş sırayı ise Ford Otomotiv, Tüpraş, Oyak Renault, Tofaş ve Arçelik aldı.

6 milyar 402 milyon, üretimden satışlar ise

9


PLASFEDDERGİ

PANO

PLASFED Başkanı Aksoy: Sektör ivedilikle Türkiye gündemine girmeli PLASFED Başkanı Selçuk Aksoy, Türk plastik imalatçılarının dünyanın ilk 10 büyük imalat kapasitesinden birini oluşturduğunu belirterek, bu alanda ülke ekonomisine katkısının daha da artabileceğini belirtti. Yaşanan genel ekonomik zorluklar yanında, plastik sektörüne özgü ve bazıları kısa vadede çözülebilir sorunlar olduğunu belirten Aksoy, başarılı bir şekilde gelinen noktadan geri düşülmemesi gerektiğine işaret etti. Aksoy, “İmalatçılarımızı kutluyorum, düşük kârlılığa rağmen direniyorlar. İSO 500, adından da anlaşılabileceği gibi ülkemizin en büyük 500 sanayicileri. Plastik sektörü açısından, büyük firmalarımız sektörümüzün lokomotifi olma özelliğini taşıyor. Demek ki, plastik sektörü ivedilikle Türkiye gündemine girmeli ve stratejik olarak ele alınmalı. Plastik geleceğin malzemesi. Sanayide, altyapıda, refahta rakiplerimizle yarışmak istiyorsak plastiğe hak ettiği önemle, acil olarak bakmalıyız.” dedi.

Emeklerle kazanılan dünya sıralamasındaki yerimizi kaybetmemeliyiz Plastik sektörünün yapısı nedeniyle çok sayıda küçük imalatçıdan oluştuğunu hatırlatan Selçuk Aksoy, büyük firmaların sektöre yön verme, geliştirme özelliğinden dolayı ayrı bir yeri olduğunu vurguladı. Büyük firmaların Ar-Ge, yeni yatırımlar, ürün ve pazarlama yetenekleri ile “lokomotif” olduğunu kaydeden Aksoy, “Ölçek ekonomisini tutturup ülke sektörü olarak bizi güçlü kılması gerekiyor. Özel sektör yatırımları son yıllarda yerinde sayıyor. Buna, geçici olduğunu umduğumuz bölgesel krizlerin realize olması, 2015’te bir de kur dalgalanması eklenince, sayılar ve oranlar biraz şaştı. Sektör zor koşullarda direnerek ülkemize kazandırdığı Avrupa’nın ikinci, Dünyanın ise yedinci büyük üretim kapasitesine sahip ülke unvanını korudu. Emekle kazanılan dünya sıralamasındaki yerimizi kaybetmemeliyiz. Bir an önce; Türkiye’de üretilmediği için alamadığımız, zorunlu ithalatçı olduğumuz hammadde tedarikinde rekabetçi bir fiyat için dış ticaret uygulamalarının gevşetilmesi, sektörümüze Ar-Ge desteğinin özel hale getirilmesi, üretim teşviklerinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Daha uzun vadede ise plastik sektörünün stratejik olduğu kabul edilerek özel bir ekonomik ilgi odağı olarak görülmesini istiyoruz” dedi.

İSO Birinci 500’de PLASFED çatısı altında 32 büyük firma var PLASFED Raporu’nda, “İSO - Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2015 Özel Sayısı“ndaki veriler ve Endüstriyel Kodlar Anahtarı’nda tarif edilen NACE Rev.2, 2015 Kod: 22 “Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı” altında yer alan firmalar dikkate alınarak değerlendirildi. Ancak, Selçuk Aksoy; bazı firmaların plastik endüstrisinin önemli imalatçıları olarak farklı NACE kodu altında kayıtlı olduğunu, dolayısıyla listede yer alan sektör temsilcilerinin sayısında farklılık görülebileceğini belirtti. Buna göre; rapor verileri 20 plastik ve kauçuk sektör firmasını kapsamakla birlikte, toplamda 32 sektör temsilcisi listede yer alıyor.

10PLASFEDDERGİ

PANO

PAGDER sektör mensuplarını iftarda buluşturdu

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) 22 Haziran 2016 akşamı sektör mensuplarına yönelik bir iftar verdi. Dernek üyeleri ve sektör

rinden öğrenen, etkilenen ve bu yolla sektöre

toplantısının ortalama 17 üyeyle toplandığını

katkısını artıran bir yapı olduğunun altını çizen

belirten Gür, çalışma arkadaşlarına da teşek-

Gür, bu etkileşimin daha da artmasını arzu et-

kür etti.

tiklerinin altını çizdi.

duayenlerinden oluşan 300’ü aşkın davetlinin bir araya geldiği davette, PAGDER’in üyelikte 40 yılını dolduran üyelerine teşekkür edildi. Firmalar adına dikilen fidanların sertifikaları teslim edildi. 47 yıldır plastik sanayicisi için çalışan PAGDER’in üyelikte 40 yılını dolduran firmaları Bora Plastik, GF Hakan Plastik, Öncü Grup Kağıt Plastik, Teriş Kimyevi Maddeler, Yenikoç Plastik ve Yimpa Yelkenciler İnşaat Malzemeleri 40 yıldan uzun süredir PAGDER üyesi ola-

Dernek çalışmalarında, kurumsallaşma,

Eğitime uygulama boyutu da eklendi

yenileşme, verimlilik yönündeki amaçlarına uygun çalışmalar hakkında bilgi veren Gür;

PAGDER’in, sektör açısından ihtiyaç olan

PAGDER’in sektörde ilk Mesleki Yeterlilik

eğitim konusunda da farklılaşmaya gidildiğini,

Kurumu’nun akredite sınav merkezi olmasını

eğitimlere uygulama boyutunun da eklendi-

örnek gösterdi. “Doğa Dostu Plastikler” proje-

ğini kaydeden Gür, böylece eğitim kalitesinin

siyle AB fonlarından 110 bin Euro’lık destekle

ve katılımcılara faydanın maksimize edildiğini

çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Gür buna

anlattı. Gür, geçen 12 aylık dönemde 16 eğitim

ek olarak plastik sektörünün Avrupa’da tanıtı-

yapıldığını ve 400 kişinin bundan yararlandı-

mına yönelik başarılı uygulamanın de devam

ğını belirtti. Plastik sektörü açısından, diğer

ettiğini hatırlattı. Toplam 12 yönetim kurulu

imalat sanayi kollarına göre daha kritik olan

rak sektöre katkı veriyor. PAGDER Başkanı Reha Gür, iftar yemeğinde yaptığı konuşmasında Ramazan ayının bereketi olduğunu vurguladı. PAGDER’in söylemlerinin takip ve taklit edilen bir dönem yaşandığını belirten Gür, bunun memnuniyet verici olduğunun altını çizdi. “Plastik Dünyanın en çevreci malzemesidir dedik, plastik sağlıktır dedik, geleceğin malzemesidir plastik dedik, başka sektörlerden sürekli pay aldığı için gelecek korkusuna giren diğer sektörler olumsuz lobi çalışmaları yaparlar dedik ve bugün tüm değerli sektör sözcülerimizi benzer söylemleri kullanır hale getirdik” dedi. PAGDER’in birbi12


PANO

PLASFEDDERGİ

maliyetlerin düşürülmesine yönelik alanındaki

diğerinin de Sanayi 4.0’ın olası etkileri oldu-

gösterimlerinin devam ettiğini, 1300 seyirciye

en yetkin kişilerden Robin Kent eğitiminin de

ğunu vurguladı. İmalat, dağıtım, pazarlama,

ulaşıldığını bildirdi.

başarıyla tamamlandığını anlattı. Gür, Eğitim

müşteriye erişim dahil bütün faaliyet süreç-

Komitesine teşekkür etti.

lerinin Sanayi 4.0 ile dönüştüğünü ve sayısal-

Reha Gür, PAGDER ASLAN Plastikçiler

laştığını hatırlatan Gür, “TÜSİAD’ın raporuna

İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi’nde kura

PAGDER’in, devam eden çalışmaları olan

göre 2024 yılında yani 8 yıl sonra Almanya ile

çekiminin yapıldığını, tapu teslimlerinin ger-

fuar organizasyonları, veri üretme, sektör

Türkiye arasında işgücü maliyeti farkı yüzde

çekleştiğini ve altyapı inşa aşamasına gelindi-

savunuculuğu, idari düzenlemelere yönelik

5 e inecek. Bu ne demek, işçilik maliyet avan-

ğini hatırlattı. PAGDER yönetimi konuşmanın

çalışmalarda başarılı bir dönem geçirdiğini be-

tajıyla ihracat yaptığımız yerlerde pazar kaybı

ardından davetlileri selamladı.

lirten Gür, sektörü ilgilendiren karar oluşum

yaşamak demek. Yapmamız gereken başta

süreçlerine ilişkin 80’e yakın toplantıya iştirak

makine sektörümüzü güçlendirmek ve 4.0’a

edildiğini bildirdi.

uygun makinelerin yerli imalat olarak bizlere sunulabiliyor olmasını organize etmek. Bunun

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

için Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri Sektö-

bünyesinde kurulan Plastik, Kauçuk ve Kom-

rünün Geleceği için Stratejik Açılımlar Çalıştayı

pozit Meclisi’nin fikir babası ve öncüsünün

düzenledik” dedi.

PAGDER olduğunu vurgulayan Gür, bu mecrayı gelişim için önemli gördüklerini kaydetti.

PAGDER’in sosyal sorumluluk projesi Yuvaya Dönüşen Plastikler proje ekibine de te-

Sektöre yönelik gelecekte etkili olacak unsurlar

şekkür eden Reha Gür, gelinen aşamada, 15 ilde aktif hale gelindiğini, 40’dan fazla belediye ile işbirliği yapıldığını ve 1275 adet kulübe-

Sektörün gelecek dönemde negatif ka-

nin bağışlandığını vurguladı. Çocuklara yönelik

naldan iki önemli sorunla boğuştuğunu be-

geri dönüşüm odaklı sosyal sorumluluk proje-

lirten Gür, bunlardan ilkinin karlılıktaki düşüş,

si olan çocuk tiyatro oyunu Çöps Çetesi’in de

Kauçuk Derneği yönetimi güven tazeledi Seçim sonrası hem genel kurulu hem de derneğin yeni dönemdeki hedeflerini değerlendiren Kaya, derneğin tüm üyelerine bu göreve tekrar layık görüldükleri için teşekkürlerini iletti. Nurhan Kaya ayrıca yönetim kurulu olarak yeni dönemde de Türkiye’de kauçuk sektörünün gelişmesi, büyümesi ve özellikle yurtdışında temsili ve bu sayede sektörün ihracatının artırılması için yürütülecek çalışmalara ağırlık vereceklerini belirtti. Genel Kurulun ardından, delegeler tekne turuna katıldı.

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Kauçuk Derneği 14. Olağan Genel Kurulunda Nurhan Kaya ve mevcut yönetim kurulu güven tazeledi. Nurhan Kaya, ihracat odaklı bir çalışma dönemi geçireceklerini vurguladı.

Türkiye’de kauçuk sektörünün tek çatı örgütü olan Kauçuk Derneği’nin 14. Olağan Genel Kurulu 7 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Tek listenin bulunduğu kurulda mevcut yönetim kurulu başkanı Nurhan Kaya yeniden başkanlığa seçilirken eski yönetim kurulu üyelerinin mevcut görevlerine devam etmesi kararlaştırıldı. Derneğin yönetim kurulu üye sayısı ise alınan kararla 9’dan 11’e yükseltildi. 13

Nurhan Kaya Fahriye Yüksel Abdalla Mbaruk Abdalla Şirzat Karayel Suphi Atlıhan Behlül Metin Zeynep Tülin Yılmaz Mustafa Ağan Murat Özkılıç Yakup Özdanon Sezer Avcı


PLASFEDDERGİ

PANO

Bursa plastik ve ambalaj sektörü BURPAS girişimiyle kümelenme çalışması başlattı

Bursa’da plastik ve ambalaj sanayinde faaliyet gösteren üreticileri bünyesinde toplayarak güçlü bir birliktelik kuran Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (BURPAS), kümelenme çalışması başlattı. Ekonomi Bakanlığı UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) programı kapsamında yürütülmesi amaçlanan kümelenme çalışması için ilk toplantı yapıldı. Toplantıda konuşan BURPAS Başkanı İlker Biliktü, sadece Bursa’da imalat yapan firmalar değil, ülke ekonomisine katkı verecek bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Biliktü, plastik sektörünün Türkiye ekonomisi için önemli olduğunu vurgulayarak, büyümeyi sürdürmek istediklerini kaydetti. BURPAS yönetimi olarak, yeni pazarlara erişim ve rekabet gücünü artırmak amacıyla girişim yaptıklarını belirterek, Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabeti Geliştirme Programı kapsamında hibe teşvikler ile yurt dışı pazarlama olanaklarından yararlanmayı amaçladıklarını açıkladı. Kümelenme çalışmasının bunun araçlarından biri olduğunu hatırlatan Biliktü, “Bu

konuda bir eksiklik olduğunu gördük ve derneğimizin girişimleriyle bir küme kurulabileceği yaklaşımıyla gerekli girişimlerde bulunarak konuyu sizlerin gündemine getirdik. Hedefimiz sektörümüzün Bursa’da daha da güçlenmesidir. Benim kümelenmeyle ilgili şahsi görüşüm olumlu yöndedir. Kümelenmenin sektörümüze ve ekonomimize ciddi katkıları olacağı kanaatindeyim. Sürecin yönetimi konusunda profesyonel hizmet almamız daha sağlam adımlarla ilerlememizde etkin olacaktır” dedi.

Hibe tutarı 2.9 milyon Dolara kadar çıkıyor Toplantıda, danışmanlık şirketi Plaza Expo, URGE programı hakkında bir sunum yaptı. Plaza Expo yöneticisi Erol Bayşu, 2 milyon 900 bin Dolara varan hibe destekleri bulunduğunu vurguladı. Kümelenme çalışmaları sırasında gerçekleştirilecek olan eğitim ve danışmanlıkların yüze 75’inin Bakanlık desteği olarak alınabildiğini hatırlatan Bayşu, “Ekonomi Bakanlığının projesi olan UR-GE 2010’da hayata geçirildi, 2015 yılında bir takım değişikler yapıldı ve günümüzde Türkiye’de onaylanan tam 158 adet UR-GE projesi bulunmaktadır. Bir kümelenme faaliyeti olan UR-GE, bir sek-

14

tör içerisinde bir birini tamamlayan firmaların bir araya gelerek ortak bir pazarlama stratejisi yürütmesidir. Alman modeli olan UR-GE, tüm firmaların yetkinliklerinin belirlenmesi, taleplerinin ortaya çıkarılması ve yapılan bu tespitler sonucunda eğitim, danışmanlık ve hedef pazarların belirlenmesi çalışmasını dolayısı ile kümenin yol haritasının çıkarılmasını her firma için zorunlu tutmaktadır” bilgisini verdi. Kümelenme ile birlikte firmaların yurtdışına açılarak alım heyetleriyle ikili iş görüşmelerinin yapılmasına olanak sağlandığını da söyleyen Bayşu, Ekonomi Bakanlığı’nın UR-GE projesiyle kümelenen firmaların ve dolayısıyla da sektörün ihracatının artmasında ciddi rol üstlendiğinin altını çizdi.


PANO

PLASFEDDERGİ

KAYPİDER Başkanı Yusuf Özkan:

Kayseri plastikte gelişmeli Kayseri

Plastik

İşletmeciler

Derneği (KAYPİDER) Başkanı Yusuf Özkan, plastik ürünlere karşı söylemlerin yoğun biçimde ticari rekabetten kaynaklandığını ve gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Plastik üretiminde Kayseri’nin 9. sırada olduğunu belirten Özkan, gelişme alanı bulunduğunu kaydetti. TV1 kanalında plastik sektörünü ve KAYPİDER’i anlatan Özkan, özellikle geri dönüşüm firmalarının talebi olan yatırım yeri sıkıntısını çözmek için de kar amacını ana hedef yapmadan bir kooperatif kurduklarını hatırlattı.

KAYPİDER Başkanı Yusuf Özkan, plastik sektörüne karşı haksız rekabete kadar varan yorumları katıldığı televizyon programında eleştirdi. TV1 kanalının konuğu olan Özkan, plastiğin çok genç ve yeni bir malzeme olduğu ve sağladığı avantajlar nedeniyle birçok malzemenin yerine geçtiğini vurguladı. Özkan, “Diğer malzemelerin kullanıldığı pazarlar daraldı ve yerini plastik aldı. Tamponlar metaldi şimdi plastik kullanılıyor, birçok materyalin yerini plastikler aldı. Bu iyi bir şey ama diğer sektörlerin yerini alınca biraz göze battık. Sağlığa zararlı deyince hemen plastik göze çarpıyor. İnsanlar iyi niyetli üretim yaparsa, iyi iş yaparsa ortaya güzel iş çıkar. Plastikleri öcü olarak göstermek, plastikleri günah keçisi olarak göstermek algı operasyonudur. Plastiklerin ne çevreye ne sağlığa zararı söz konusudur” dedi. Çevre duyarlılığının bütün sektörler için geçerli olduğunu, plastiğin ucuz ve defalarca geri dönüştürülebilir bir malzeme olması nedeniyle, mutlaka kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm-geri kazanım sürecine sokulması gerektiğini belirten Özkan, “Şimdi ne yapıyoruz

geri dönüşümlü ürünleri ayırdığımız için, orga-

KAYPİDER’in, hızla gelişen plastik sektö-

nik atıkları da poşetlerimiz için toplayıp öyle

rü içinde, Kayserili firmaların birlikteliği, sesi,

çöpe atıyoruz. Bakarsak eğer geniş anlamda

temsil noktası olması amaçlarını taşıdığını be-

düşününce çok faydası var. Hiçbir zaman plas-

lirten Özkan, Kayseri’de 250 dolayında firma

tik sağlığa zararlı değildir. Hangi ürünü nerede

ve 4 binden fazla istihdamla çalışan bir plastik

kullanacağımızı bilmemiz gerekiyor. Her şeyin

endüstrisinin olduğunu anlattı. PLASFED’in

bir kullanma talimatı var. İnsanın da bir kullan-

kuruluşunda da yer alan KAYPİDER’in bu yolla

ma talimatı var. Allah’ın dediklerine uyarsan,

ülke genelinde sektör savunuculuğu da yaptı-

sağlığına bakarsan uzun yaşarsın. Mesela şu

ğını hatırlatarak, “KAYPİDER’e üye 60 firmamız

anda poşet içine tavuk koyup fırına veriyoruz.

var. Hepsi de birlik ve beraberlik içinde bir ma-

Öyle plastikler var” dedi.

sada oturabileceğimiz bir ortam oluştu. Bu da memnuniyet verici. Bizler rakip olarak değil de

Yusuf Özkan, Kayseri’de plastikte yüzde

meslektaş olarak bir aradayız” dedi.

90’lara varan oranda geri dönüşüme ulaştıklarını belirterek, herkesi kaynağında ayrıştırdığı başta plastik olmak üzere her türlü geri kaza-

-Kooperatif odaklı girişim

sorun

çözme

nılabilir atığı uygun şekilde toplama noktalarına bırakmaya çağırdı. Özkan, “Kayseri’deki

Oluşturulan kooperatife yönelik bir so-

belediyelerimiz geri dönüşüme ilk başlayan

ruyu da yanıtlayan Özkan, “Dernek içerisinde

belediyeler ve şanslıyız bu konuda. Bizim zaten

küçük ve orta ölçekli firmalarımız çoğunlukta ve

hammaddede dışa bağımlılığımız var bu geri

bunların çoğu da kiracı. özellikle geri dönüşüm-

dönüşüm bize fayda sağlıyor. Ancak sanayi

cü arkadaşlara kolaylık sağlamak için, bizim bu-

ürünlerinde kullanıyoruz, gıda da değil. Dernek

rada kar ve rant sağlamak gibi bir amacımız yok.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile okullarda çocukları-

Bunları biz belirli bir bölgeye toplayalım, bunları

mızı bilgilendiriyoruz. Okullardan gelen çocuk-

kümede bir araya getirip hep iş sahibi olmaları,

lara geri dönüşümü yerinde gösteriyoruz, bi-

hem işlerini daha kolay bir yapıda sürdürebil-

linçlendirmeye çalışıyoruz. 100’e yakın okuldan

meleri için altyapı kurduk. 60 civarı kooperatif

25’er kişilik grupları geri dönüşüm tesislerinde

üyemiz var. Arsa üretme faaliyetine başladık.

gezdiriyoruz. Bunda da belli bir yol kat ettiğimi-

Belediye başkanımız ve vekillerimizin desteği

zi düşünüyorum” dedi.

ile bir an önce faaliyete geçmeyi planlıyoruz” bilgisini verdi.

15


PLASFEDDERGİ

PANO

HASTEK’ten plastik eğitimine makine bağışı

Hastek Plastik Teknolojileri, eğitime kat-

larak, Hastek Yönetim Kurulu Başkanı Muhar-

veya bağış yapmak değil, yapılan çalışmalara

rem Manav’a teşekkür plaketi verdi.

destek vermek ve sürekliliğin gelişimine de katkı vermek gerekir. Gençlerimizin yanı sıra,

kılarını sürdürüyor. Elli yıldan uzun süredir sektöre hizmet veren Hastek, plastik eğitimine katkı amacıyla Küçükçekmece PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne makine bağışında bulundu. Hastek’ten yapılan açıklamada, şirketin kurucusu Hasan Manav’ın başlattığı eğitime destek çalışmalarının, ikinci kuşakta da devam ettirildiği belirtilerek, Türk Plastik Sanayicileri, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) tarafından kurulan diğer okullara destek verildiği vurgulandı. Açıklamada, “Küçükçekmece

Hastek Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Manav, burada yaptığı değerlendirmede,

onları hazırlayan eğitimcilerin de eğitimlerine destek olmak önemlidir” dedi.

sektörde gelişen büyüyen herkesin, sektöre manevi borcu olduğunu ve bu düşünceyle

1962 yılında kurulan Hasmak Plastik

yarım asırdan bu yana yer aldıkları plastik sek-

Makinaları’nın devamı olarak, Hastek Plastik

törümüzün gelişerek büyümesi adına Hastek

Teknolojileri ve Otomasyon Sistemleri 1998

olarak üzerlerine düşen her katkıyı yapmayı

yılında Muharrem M. Manav ve Cem Özkara-

sürdüreceklerini belirtti. Muharrem Manav;

calar tarafından kuruldu. Hastek, Türk plastik

“Türk plastik sektörünün büyümesini artıracak

sektöründe hizmet veren her türlü firmanın

ve bizleri ileriye taşıyacak olan geleceğin plas-

teknolojik anlamda ihtiyacı olan otomasyon

tikçileri gençlerimiz için yeni meslek okulları

ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

açılmalıdır. Ancak konu sadece okul yapmak

PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Plastik İşleme Uygulama Atölyelerine makine desteğinde bulunarak, geleceğin plastikçilerinin modern ve uygulamalı eğitim almaları noktasında desteğini sürdürmüştür. Elli yılı aşkın süredir Türkiye plastik sektörüne hizmet veren Hastek Plastik Teknolojileri firması bu süreçte teknolojik yeniliklerin ve inovatif çalışmaların ülkemize entegre olmasında önemli çalışmalara imza atmıştır” denildi. Makine bağışı vesilesiyle düzenlenen törene PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu’da katı-

16


Yeni Nesil Çözüm Orta¤ınız eurotec® güvenilir, rekabetçi hammadde tedarikçisi olarak esnek, yenilikçi, hızlı ve terzi işi çözümler sunar.

‹mkansızı ‹ste


PLASFEDDERGİ

PANO

PLASFEDDERGİ K Fuarı için İngilizce özel sayısı hazırlanıyor

K 2016’da İngilizce PLASFEDDERGİ sektörün sesi olacak Sektörün en önemli uluslararası buluşma zeminlerinden biri olan K Fuarı için PLASFEDDERGİ sektöre katkı vermeye hazırlanıyor. 2013 K için; sektörde ilk kez İngilizce özel sayı yayınlayan PLASFEDDERGİ, 2016 K için de uygulamayı tekrarlama kararı aldı. İngilizce hazırlanacak özel sayıda Avrupa’nın ikinci büyük sektörü küresel plastik sektörüne tanıtılacak.

Plastik Sanayicileri Federasyonu tarafından yayınlanan derginiz PLASFEDDERGİ, plastik sektörünün küresel çapta en önemli buluşma noktalarından biri olan K Fuarı için İngilizce özel sayı yayınlayacak. 19 Ekim günü Almanya’nın Düsseldorf şehrinde başlayacak K Fuarında, sektör paydaşlarınca hedef kitleye ulaştırılacak olan PLASFEDDERGİ K 2016 Özel Sayısı, sektörün her dalında faaliyet gösteren Türk üretici ve hizmet şirketlerini, Türkiye’nin potansiyelini tanıtacak, muhatap şirket ve kuruluşlara Türkiye’nin plastik sektöründeki güçlü pozisyonunu ve sunduğu yeni iş imkanlarını anlatacak. Özel Sayı, K Fuarı’nda katılımcı ve paydaşlarca dağıtım yanında, Avrupa ve diğer uygun ülkelerdeki muhatap sektörel sivil toplum örgütlerine de ulaştırılacak. Sektörde K Fuarı için özel sayıyı ilk kez 2013 K Fuarı için yayınlayan PLASFEDDERGİ, bu özel sayıda başarılı bir uygulama sağlamıştı. PLASFEDDERGİ Yayın Kurulu, 2016 K Fuarı

için de özel sayı yapılması kararını aldı. Yayın

zılmış haberler ve makalelerle, yabancı mu-

Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, “K çok büyük

hataplarımıza da seslenmiş olacağız. Sadece

bir fuar. Hepimizin bildiği gibi orada boy gös-

firmalarımıza ve sektörümüze değil, Ülkemizi

termek yanında, olumlu yönde ayrışmalıyız.

de katkı verecek haberler özel sayımızda yer

Dergiler, haber yayın mecraları bildiğiniz gibi

bulacak” dedi.

ilgili kurumlar tarafından yayınlanıyor olsa da bağımsız bir bakış açısı olarak görülürler. Broşürlerle söylenen, reklam panolarında dönen

Selçuk Gülsün, sektör mensuplarını K Özel Sayısında yer bulmaya davet etti.

mesajları çok daha güçlü biçimde muhatabıiçin, sektörümüz için hepimizin üzerine düşen

K 2016, 19-26 Ekim arasında Düsseldorf’ta

görevler var. Yayın Kurulu olarak K Fuarı’nda,

K 2016 Almanya’nın Düsseldorf kentinde

büyük bir platformda olumlu yönde ayrışmak

19 Ekim günü başlayacak. Türkiye plastik sek-

için bir katkı vermek istiyoruz. 2013 Özel Sayı-

törü K 2013’e 4 bin metrekare alanda yer ala-

sı amacına uygun, başarılı bir uygulama oldu.

rak katılmıştı. Organizatör şirket, 2013 fuarına

2016 K Özel Sayısını sektörümüz mensupla-

yüzde 59’u uluslararası nitelikte 217 bin 423

rının, paydaşlarımızın aracılığıyla muhatapla-

ziyaretçi geldiği duyurmuştu. Fuar katılımcısı

rımıza ulaştıracağız. Sadece broşürler, diğer

ise 59 ayrı ülkeden 3215 şirket, kurum ve ku-

tanıtım elemanları değil, güzel dizayn edilmiş,

ruluş olmuştu.

na aktarma özelliği vardır. Ülkemiz ekonomisi

uluslararası haber diline uygun bir şekilde ya18PLASFEDDERGİ

PANO

Plastikler neden şaşırtıcı bir malzeme?

Polimer ve plastikler üzerine testler yapan

Bilim insanları erimeksizin yüzlerce dere-

atığın geri dönüşümünün, yeniden kullanımının

özel bir laboratuvar, plastikleri neden şaşırtıcı

ceye –yaklaşık 400°C- dayanabilen polimerler

ve daha sorumlu yönetiminin yeni yollarını öğ-

bulduklarına dair 5 maddelik bir yazı hazırladı.

geliştirdi. Doğru katkı maddeleri sayesinde bo-

renmeye devam ediyor. Nihayetinde bilim bu-

“Plastiklerden hoşlanıyoruz, her gün sayısız

zulmaz olan plastik malzemeler sıcaklık dalga-

nunla, dünyayı daha iyi bir yer kılmak için yeni

deney yapıyoruz. Plastikten gerçekten hoşla-

lanmalarına karşı oldukça dirençli.

yolları keşfetmekle ilgili!

nıyoruz çünkü insanlar tarafından icat edilmiş oldukça ‘havalı’ ve çok yönlü bir malzeme” de-

3. Plastik, doğal olarak!

5. Plastik tüm evrende

nilen yazıda, plastiklerin şaşırtıcı özelliklerinden

Tüm plastikler yapı olarak sentetiktir an-

Bilim insanlarının Satürn’ün ayı Titan’da

cak biyoplastikler bitki bazlı ve mısır nişastası

plastik gıda ambalajlama ve muhafaza kontey-

gibi doğal, yenilenebilir kaynaklardan üretil-

nerlerinin temel elementi olan propileni keşfi

miştir. Tüm biyoplastikler biyolojik olarak par-

halen heyecan verici. Propilenin dünya haricin-

çalanabilir olmasa da fosil yakıtlardan üretilme-

de evrende keşfedildiği ve evrenin an az bizim

diklerinden ve daha az CO2 yaydıklarından imal

kadar propilen yapabildiğinin kanıtının bulun-

edilmeleri daha çevre dostudur.

duğu ilk seferdi bu!

5’i sıralandı.

1. Plastikler yaşam kurtarıyor Kan akışını, eklemlerin hareketini ve kalbin atışını sağlayan tıbbi cihazlardan darbeye karşı dirençli araç parçalarına ve daha emniyetli çocuk araç koltuklarına kadar plastik yaşamları her gün kurtarıyor. Dayanıklılığı ve kolay kalıp-

4. Dünyanın çevreci malzemesi

Tabii ki, plastik de kendi problemlerine sahip. Çevre üzerindeki etkisini minimize etmek

lanabilirliği plastikleri insan sağlığını koruma ve

Birçok plastik biyolojik olarak parçalanabi-

için plastiği imal etme, kullanma, geri dönüştür-

geliştirme amaçlı tasarlanan ürünler için seçi-

lir değildir ve bu nedenle genel olarak polimer-

me ve elden çıkarma yollarımızı iyileştirmeye

len malzemeler olarak öne çıkarıyor.

ler itibari bir değer kazanmışlardır. Ancak birçok

devam etmemiz gerekiyor. Ancak bu mucize

biyolojik olarak parçalanabilir olmayan plastik

malzemenin faydaları zaman, para ve hayal

geri dönüştürülebilir ve diğer şekillerde kullanı-

gücü yatırımına değiyor!

2. Mutfakların vazgeçilmez malzemesi

labilir. Daha iyisini yapabiliriz ve toplum plastik

20


PANO

PLASFEDDERGİ

İKMİB üyesi firmalar 2015’te 8 Milyar Dolarlık ihracat yaptı İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), üyesi 6 bin firmanın 2015 yılında 8 Milyar dolar ihracat yaptığını açıkladı. İlk kez düzenlenen “Kimyanın Yıldızları” töreniyle bu firmalardan 113’üne ödül verildi. İKMİB, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan analizler çerçevesinde, kimya sektörünün önemli bir payla ihracatçılar içinde dikkat çektiğini vurguladı.

Türkiye kimya ihracatı 15,5 milyar dolar İKMİB, TİM verilerine yönelik yaptığı değerlendirmede, Türkiye genelinde plastiğin en yüksek paya sahip olduğu alanlardan biri olan kimya sektöründe 15,5 milyar dolarlık ihra-

cat yapıldığını duyurdu. İKMİB açıklamasında, “Bunun 8 milyar dolarlık aslan payı İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) üyesi 6 bin firmaya ait. İKMİB, bu yıl ilk kez düzenlediği 2015 Kimyanın Yıldızları töreninde başarılarından dolayı 18 farklı kategoride en çok ihracat yapan 113 üyesini ödüllendirdi” denildi.

12’sini kapsıyor” denildi.

Açıklamada, otomotiv, hazır giyim ve konfeksiyonun ardından kimyanın en fazla

Kimyanın Yıldızları ödül töreninde konuşan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Murat Akyüz, “Bir önceki yıla göre değerde 13,3 azalan ihracatımız miktar bazında 12,6 oranında arttı. Bu da gösteriyor ki ihracat verimliliğimiz arttı ama türev ürünlerdeki düşüşler ihracatımızı değer olarak azalttı. Sektör ihracatımızı ürün grupları açısından değerlendirdiğimizde son

ihracat yapılan üçüncü sektör olduğu vurgulanan açıklamada, ”Direkt ihracatının yanı sıra farklı sektörler aracılığıyla yapılan önemli oranda dolaylı ihracata da sahip. 2015 yılında Türkiye’nin en çok ihracat yapan 1000 firmasının 105’ini de kimya firmaları oluşturuyor. Bu firmaların yaklaşık 14 milyar civarındaki toplam ihracatları Türkiye ihracatının yüzde

12 yıllık dönemde değer bazında gübrede 10 kat, yapıştırıcılar ve tutkallarda 8 kat, kauçuk ve kauçuk eşya ürün grubunda 5 kat, plastik ve mamullerinde 4 katlık bir ihracat artışı olduğunu görüyoruz. Sektörümüzün kısa sayılacak zaman diliminde gösterdiği bu muazzam büyüme ihracatçılarımızın potansiyelini ortaya koyuyor ve gelecek için bizleri umutlandırıyor” dedi.

İKMİB 2015 KİMYANIN YILDIZLARI ÖDÜLLERİ

İKMİB 2015 KİMYANIN YILDIZLARI ÖDÜLLERİ İNŞAAT PLASTİKLERİ İHRACATI

KAUÇUK VE ÜRÜNLERİ İHRACATI POLİMER KAUÇUK SAN. VE PAZ. A.Ş.

1.

FIRAT PLASTİK KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş

1.

TEKLAS KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş.

2.

SARAY DÖKÜM VE MADENİ AKSAM SAN. TURİZM A.Ş.

2.

STANDARD PROFİL OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

3.

SUBOR BORU SANAYİ VE TİC. A.Ş.

3.

TRELLEBORG İSTANBUL ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.

4.

MAKSİMUM DIŞ TİCARET A.Ş.

4.

RAVAGO PETROKİMYA SATIŞ VE PAZ. A.Ş

5.

SUPERLİT BORU SAN. A.Ş.

5.

KAUÇUK VE ÜRÜNLERİ İHRACATININ EN HIZLI YÜKSELENİ

İNŞAAT PLASTİKLERİ İHRACATININ EN HIZLI YÜKSELENİ

ÖZTEKNO KAUÇUK İNŞAAT GIDA DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

PROPEN PLASTİK AL. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TEK KULLANIMLIK PLASTİK EV VE MUTFAK ÜRÜNLERİ İHRACATI

PLASTİK AMBALAJ İHRACATI

SEM GLOBAL DIŞ TİC. A.Ş.

1.

YILDIZ PLASTIK VE AMBALAJ SAN. DIŞ. TİC. LTD. ŞTI.

2.

SERPAK DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

3.

ATİLLA TÜRK

4.

ÖZ YILDIRIM PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

5.

TEK KULLANIMLIK PLASTİK EV VE MUTFAK ÜRÜNLERİ İHRACATININ EN HIZLI YÜKSELENİ VİOLET HOUSE PLASTİK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

1.

ELİF PLASTİK AMB. SAN. VE TİC. A.Ş.

2.

POLİNAS PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

3.

ROMA PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

4.

İNKA AMBALAJ SANAYİ VE İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ.

5.

PLASTİK AMBALAJ İHRACATININ EN HIZLI YÜKSELENİ MEYPAK PLASTİK AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

PLASTİKTEN MAMUL EV VE MUTFAK EŞYALARI İHRACATI

PLASTİK HAMMADDELER İHRACATI

DEMKA PLASTİK ZÜCCACİYE TİCARET LTD. ŞTİ.

1.

GONPA EV GEREÇLERİ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ

2.

CAMBRO ÖZAY PLASTİK SAN. VE TİC A.Ş.

3.

DÜNYA PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

4.

IRAK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

5.

PLASTİKTEN MAMUL EV VE MUTFAK EŞYALARI İHRACATININ EN HIZLI YÜKSELENİ KALIPSAN İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ

KOROZO DIŞ TİC. A.Ş.

ORGANİK KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

1.

ARGON KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş

2.

RAVAGO PETROKİMYA SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş

3.

UGUR SELÜLOZ KİMYA MAK. VE GIDA SAN. TİC. A.Ş.

4.

ROHM AND HAAS KİMYASAL ÜRÜN. DAĞIT. VE TİC. A.Ş.

5.

PLASTİK HAMMADDELER İHRACATININ EN HIZLI YÜKSELENİ TBP KİMYASAL MADDELER SANAYİ TİC. A.Ş.

21


PLASFEDDERGİ

PANO

Çalışma hayatında köklü değişiklik:

Özel istihdam büroları işveren olarak başka şirketlere işçi verebilecek ayın üzerinde çalışan geçici işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini çalıştığı süre boyunca her ay kontrol etmekle, özel istihdam bürosu ise ücretin ödendiğini gösteren belgeleri aylık olarak geçici işçi çalıştıran işverene ibraz etmekle yükümlü olacak. Ücret yatırılmaması durumunda, özel istihdam bürosunun alacağından mahsup ederek ücretleri doğrudan işçinin hesabına yatıracak.

-Öngörülemeyen talep artışı

Uzun süredir tartışılan ve daha önce bir kez veto edilen, özel istihdam bürolarının kendi bünyesinde kayıtlı işçileri, geçici sürelerle başka işyerlerinde çalışmaya gönderebilmesini içeren yasa Mayıs ayında kabul edildi. 6715 sayısını alan “İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile köklü değişiklikler yapıldı. Yasa özel istihdam bürolarının faaliyet alanını genişletti. Geçici iş ilişkisi kurma yetkisi yanında, eğitim ve franchaise olarak zincirleşme imkanı da sağlandı. Geçici iş ilişkisinde, özel istihdam büroları yanında, holdinglere de kendi bünyesindeki grup şirketleri arasında bu uygulamayı yapma hakkı tanındı.

-Hangi durumlarda geçici iş ilişkisi sağlanabilecek? Yasaya göre, işletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde, iş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde, işletmenin iş hacminin öngörülemeyen şekilde artması halinde ve mevsimlik işler hariç dö-

larından iş için eleman teminini mümkün kılıyor. İşçi ücretleri özel istihdam bürosu tarafından ödenecek bu sisteme sendikalar özellikle “talep artışı” gibi bir belirsizlikten dolayı itiraz ediyor.

-Mevsimlik tarım işleri ve ev hizmetleri Tarım işçileri, yaşlı ve çocuk bakımı ve ev hizmetlerinde çalışanların kayıt altına alınması ve çalışma haklarından yararlanabilmesi için de yasayla imkan tanındı. Özel istihdam büroları bu alanlarda da eleman çalıştırabilecek. İşçi sendikalarının büyük bir kısmı bu yöndeki düzenlemeye ise herhangi bir itirazda bulunmadı. Geçici iş ilişkisi, mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları haricinde, toplam 8 ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilecek. Sürenin sonunda aynı iş için 6 ay geçmedikçe geçici işçi çalıştırılamayacak. Toplu işçi çıkarılan iş yerlerinde 8 ay süresince, kamu kurum ve kuruluşlarında, yer altında maden çıkarılan iş yerlerinde geçici işçi çalıştırılamayacak.

nemsellik arz eden iş artışları halinde, en fazla 4 ay süresince geçici iş ilişkisi kurulabilecek.

Grev ve lokavt uygulaması sırasında geçici iş ilişkisi kapsamında işçi çalıştırılamayacak. Geçici işçi ile yapılacak iş sözleşmesinde, işçinin ne kadar süre içerisinde işe çağrılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebileceği belirtilecek, bu süre üç ayı geçemeyecek.

Kanun bu durumlarda, özel istihdam büro-

Geçici işçi çalıştıran işveren, iş yerinde bir

22

Öngörülemeyen bir talep artışı durumunda, geçici iş ilişkisine dayalı çalıştırılan işçi sayısı, işletmedeki toplam işçi sayısının dörtte birini geçemeyecek. Ancak 10 ve daha az işçi çalıştırılan iş yerlerinde, 5 işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilecek. İşçi sayısının tespitinde, kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülecek. İşveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini, fesih tarihinden itibaren 6 ay geçmeden geçici iş ilişkisiyle çalıştıramayacak. Geçici işçinin, geçici işçiyi çalıştıran işverenin iş yerindeki çalışma süresince temel çalışma koşulları, bu işçilerin aynı işveren tarafından aynı iş için doğrudan istihdamı halinde sağlanacak koşulların altında olamayacak. Geçici iş ilişkisiyle işçi çalıştıran işletme, açık pozisyonları öncelikli olarak geçici çalışan işçiye duyuracak.

-Esnek çalışma modellerine uzaktan çalışma da eklendi Yasayla, mevcut çalışma düzenlemelerinde yer almayan “uzaktan çalışma” modeli de eklendi. Uzaktan çalışma, “işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” olarak tanımlandı. İşveren, uzaktan çalışmayla çalıştırdığı kişiye de mevcut emsal işçileri ile aynı işleme tabi tutacak.PLASFEDDERGİ

PANO

PAGDER işbirliğiyle İKMİB Chinaplas 2016 katılımı başarıyla tamamlandı

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER)’nin İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İh-

arasında düzenlenen fuara, PAGDER ve İKMİB

ihracat fiyatı 10 Euro’nun üstüne çıkan ürün-

heyetleri yanında 10’u plastik sektöründen ol-

lerle boy gösterilmesinin dikkat çekici olduğu-

mak üzere 13 firma katıldı.

nu kaydetti.

Chinaplas, Dünyanın en büyük plastik ve

PAGDER Başkanı Reha Gür de Türk firma-

makine üreticilerinden olan Çin’in kendi özel-

larının katma değerli ürünlere yönelik vurgu-

liklerinden dolayı hemen hemen her ülkeden

sunun doğru bir yaklaşım olduğunu belirterek,

katılımcı ve ziyaretçi alıyor. Buna ek olarak,

“Öyle ürünler var ki kg fiyatı 80 Euro’ya kadar

özellikle Çin’e yakın Uzakdoğu ve Pasifik ülke-

çıkıyor. Bu tür ürünlere yoğunlaşılması gere-

lerinden de yoğun ziyaretçi geliyor. Bu nokta-

kiyor. Bunun için de AR-GE yatırımları, ürün

ya dikkat çeken İKMİB Başkanı Murat Akyüz,

çeşitlendirmesi için çalışılması lazım” dedi.

firmaların bu olanakları değerlendirmeye ça-

Fuara katılan şirketler de bu tür özel ürünlerle

lıştığını vurguladı.

ton başına 700 dolarlara gelen genel ihracatın yanında, Çin’e yönelik girişimler ve pazarlama

racatçıları Birliği (İKMİB) ile birlikte yürüttüğü fuar katılımları arasında en önemlilerden biri

Fuarı değerlendiren PLASFED Başkanı

olan Chinaplas 2016 organizasyonu tamam-

Selçuk Aksoy da fiyat rekabetinin yapılama-

landı. Fuarda, enerji verimliliği yüksek maki-

dığı alanlarda özel ürünlerin önemine dikkat

nelerle, yeni plastik hammaddeler dikkat çekti.

çekti. Türkiye’nin geniş bir ürün gamına sahip

Şangay kentinde 25-28 Nisan 2016 günleri

olduğunu ancak Çin ve benzeri pazarlarda kg

sonucu ton başına 1200 dolarlara doğru bir gelişme deneyimlediklerini vurguladılar. Chinaplas, her yıl Guanghzou ve Şanghay şehirleri arasında dönüşümlü olarak yapılıyor.

BURPAS’tan plastik ve ambalaj sanayicilerine iftar daveti Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (BURPAS) yönetimi, üyeleri ve basın mensupları ile iftar programında buluştu. Bursa sanayicilerinin bir araya geldiği iftarda konuşan BURPAS Başkanı İlker Biliktü “Sektörde birlik ve beraberliği sürdürmek her şeyden önemli. BURPAS olarak 2011 yılında kurulduk ve geride kalan 5 yılda çok önemli işlere imza attık. 100’ü aşkın üye ve sektörümüzdeki 500’ü aşkın firmamızla birlikte sektörümüzün sesi ve sözcüsü olmaya devam ediyoruz” dedi. Birlikteliğin, somut faydalara da dönüş-

gündemine getirdik. Geçtiğimiz ay ilk toplan-

ziyaretçi olarak katılım konusunu PAGDER ile

mesi için çalıştıklarını kaydeden Biliktü, buna

tısını gerçekleştirdiğimiz kümelenme faaliyet-

birlikte organize ettiklerine de dikkat çeken

son olarak kümelenmenin de eklendiğini ha-

lerinde hızla ilerliyoruz. Başvurularımız bitmek

Biliktü, “Bu konuda üyelerimize çeşitli kolaylık-

tırlatarak, “Ekonomi Bakanlığı’nın destekle-

üzere” bilgisini verdi.

lar ve imkanlar sunuyoruz. BURPAS ailesi olarak her zaman biriz ve beraberiz. Bu akşam da

diği UR-GE Kümelenme Projesi kapsamında bir eksiklik gördük ve BURPAS olarak gerekli

Almanya’nın Düsseldorf kentinde ger-

girişimlerde bulunarak konuyu üyelerimizin

çekleştirilecek K Plastik ve Kauçuk Fuarı’na

24

bu birlikteliğin önemli bir örneğini sergiledik” ifadelerini kullandı.PLASFEDDERGİ

PANO

EVFED’den binlerce çeşit ürüne ihracat ve pazarlama desteği için “İSTİM” projesini geliştirdi

EVFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Er-

Projenin başlangıç noktası olarak İSTOÇ’u be-

tuğrul Erdoğan, projeye yönelik yaptığı değer-

lirledik. Fakat daha sonra Tekstilkent, MASKO

lendirmede, “1500 farklı kategoride 320 bin

gibi yerleşkeler de projeye dahil edilerek bir

Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EV-

çeşit ürünün yer aldığı (züccaciye, oyuncak,

nevi fuar şehrini kuracağız. Büyümeyle birlikte

FED) binlerce çeşit ürünü sunan Federasyon

bisiklet, tekstil vb.), yaklaşık 4 milyon metre-

bu önemli proje için destekçilerimizin daha da

üyelerinin uluslararası ve yerel pazarlamasına

karelik alanıyla 50 bin satış noktasına sahip

artacağına inanıyoruz.” görüşünü vurguladı.

katkı vermek amacıyla geliştirdiği İstanbul Ti-

Çin’in Yiwu kentindeki kompleksten esinle-

caret ve İhracat Merkezi Projesi-İSTİM projesi-

nerek oluşturduğumuz projenin başlangıç

2016 yılının sonuna kadar hayata geçi-

ni tanıttı. EVFED üyesi kuruluşlar ve diğer eko-

noktası olarak İSTOÇ’u belirledik. Türkiye’nin

rilmesi planlanan projenin hedefleriyle ilgili

nomik paydaşlarla birlikte yapılan toplantıda,

en büyük toptancılar çarşısı olan İSTOÇ’a, tüm

olarak Ömer Ertuğrul Erdoğan, “Projenin ülke

projenin hayata geçmesiyle tek bir noktadan

dünyadan satın almacıların gelmesini sağlaya-

ekonomisine başlangıçta mevcudun üzerine iş

alıcılara yönelik kaliteli bir pazarlamanın mey-

cağız. Yine akredite olmuş kuruluşların satın

hacmine ilave ilk yılda

dana getirileceği, şirketlerin bir arada bulun-

alma yapmalarına olanak verecek bir sistem

masının yaratacağı sinerjinin de gelişmeyi hız-

kuracağız. Burada akreditasyon kuruluşu ola-

5-10 Milyar Dolar ihracat katkısı yapma-

landıracağı vurgulandı. Yapılan ilk toplantıda

cağımızdan hem şikayetlerin hem de haksız

sını planlıyoruz. Ayrıca ilk başta 1000-1500

taraflar projeye ilişkin olumlu görüş verdiler.

kazancın önüne geçeceğiz derken, Wallmart

kişiye istihdam kapısı açacak proje, kısa süre-

İSTOÇ projenin ilk uygulama yeri olacak.

gibi dünyanın en büyük satın almacı firmaları

de 10-15 bin kişilik yeni istihdama olanak ve-

İSTOÇ’ta konumlanacak” dedi.

recek” dedi.

İSTOÇ uluslararası satış noktası olacak

EVFED’i oluşturan bütün üretici kesimlerin, Türkiye’nin GSYH’sinin içindeki payının

İhracat ve istihdam sağlayacak

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün etkinlik ve rekabet gücünü artırmak amacıyla sektörün

yüzde 5-6’ları seviyesinde olduğu belirtildi. Projenin bu payı artırma yanında, hem sektörü

İSTOÇ’u uluslararası ticaret merkezi hali-

hacmini belirleyen önemli çatı dernekleri En-

hem de İstanbul’u, özellikle Kuzey Afrika, Orta

ne getirecek İSTİM projesine, Türkiye İhracat-

düstriyel Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İkram

Asya, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu, Bal-

çılar Meclisi (TİM), Türk Hava Yolları (THY) ve

Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Der-

kanlar ve Doğu Avrupa başta olmak üzere, bu

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB)

neği (TUSİD), İSTOÇ İş Adamları Derneği (İS-

ülkelerin alıcıları için merkez haline getireceği

gibi ek katkı sağlayacak kurumları da dahil

TOÇDER), Mobilya Sanayi İşadamları Derneği

kaydedildi. Yer seçimi için de en uygun başlan-

etmeye çalıştıklarını belirten Erdoğan, “TİM

(MOBSAD), Plastik Sanayicileri Derneği (PAG-

gıcın İstanbul’un en büyük merkezlerinden biri

ve TÜRSAB desteğiyle İSTOÇ’un tanıtımı için

DER) ve Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER)’in

olan İSTOÇ olduğu kaydedildi.

çalışmalar yapacağız. Havayolu şirketleri ise

bir araya gelmesiyle kurulan EVFED geniş bir

uçuşlarıyla bu süreçte bize destek verecek.

yelpazede imalat sanayine katkı veriyor.

26


PANO

PLASFEDDERGİ

JEC World 2016 başarıyla tamamlandı yönelik olarak, “Türk kompozitinin ve Türk kompozit firmalarının Dünya pazarındaki yerlerini giderek sağlamlaştırdıklarının önemli bir göstergesi olmuştur. 2015 yılında daha da büyüyen Türkiye Kompozit Sanayi, Fuara katılan temsilcileri vasıtası ile ulaştığı konumu uluslararası düzeyde bir kez daha gösterme fırsatını bulmuştur. Bu durumun diğer bir göstergesi ise fuarda firmalarımıza gösterilen yoğun ilgidir” denildi. Fuara Türkiye’den katılım sağlayan firmalar şöyle: Akar Makina, Akpa Kimya, Artkim Group, Boytek, Carbomid, Coats, DowAksa, Kompozit Sanayicileri Derneği, İstanbul

Kompozit Sanayicileri Derneği’nden ve-

Duratek, Erco-Ece Boya, Eskim, İstanbul Ti-

Ticaret Odası ile birlikte milli katılım organize

rilen bilgide, Türk firmalarının bitişik düzende

caret Odası, Kahveci Otomotiv, Kordsa Glo-

ettiği JEC World 2016 Paris Fuarı organizasyo-

ve önceki yıllara göre daha geniş bir teşhir ala-

bal, Literatür Kimya, Metyx Composites, Mir

nunu başarıyla tamamladı. Dernek tarafından

nında ürün ve hizmetlerini sergilediği bildirildi.

Araştırma, Nanokomp, Odak Kompozit, Olgun

her yıl milli katılım organizasyonu düzenlenen

Açıklamada, fuara her yıl artan sayıda Türk fir-

Çelik, Poliya, Polres Polyester, Putech & Com-

fuara bu yıl 11 firma milli katılım organizasyo-

masının katılımından memnuniyet duyulduğu

posites, Sistem Teknik, Siteks, Spinteks, Spm

nu dahilinde, 19 firma ise bağımsız katılımcı ol-

vurgulandı. İTO’nun başarılı bir organizasyonla

Kompozit, Sta Composites - Sönmez Asf, Tec-

mak üzere toplam 30 Türk firması iştirak etti.

katkı verdiği belirtilen Türk heyeti katılımına

hel - Elvin Tekstil, Tezkom, Tongün.

27


PLASFEDDERGİ

PANO

KPMG Türkiye 12 sektör için İran rehberi hazırladı

KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı’nın

vergi yükleri, lojistik-tedarik, yönetim ve izin-

DEİK ve TİM işbirliğiyle İran raporu hazırladı.

onay süreçleri açısından iyi bir çalışma yapıla-

Şirketten yapılan açıklamada, 12 sektör için

rak ülkeye girilmesi gerektiğinin altını çizdi.

yapılan çalışmayla İran’a yönelik ihracat yap-

Bölgede petrokimya üretiminde başı çeken iki ülke Suudi Arabistan ve İran...

mak isteyen firmalara yol gösterilmesi amaçlandığı kaydedildi. KPMG Türkiye Yönetim Da-

kapasitesi 60 milyon ton seviyelerine ulaştı.

KPMG raporundan 12 sektör için yapılan yorumların özeti şöyle:

nışmanlığı Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı Kaveh

Yaptırımların kaldırılması, doğal gaz sahalarının daha aktif hale gelmesine, hem yeni etilen üretim yatırımlarının oluşmasına hem

Taghizadeh, İran’ın 80 milyon nüfus ve güçlü

Petrol ve doğal gaz: İran, ikinci büyük

de yeni polimer üretim kapasitesinin gelişme-

iç talebiyle cazip göründüğünü vurguladı. Yak-

doğal gaz rezervine sahip. Petrol rezervinde

sine imkan tanıyacak. Avrupa pazarının am-

laşık 425 milyar doların GSYH ile Birleşik Arap

ise dünya dördüncüsü. Yaptırımların kalk-

bargolar nedeniyle daralmasıyla, İran ihracatı

Emirlikleri düzeyinde bir büyüklükte olan ülke

masıyla petrol ve doğalgaz üretimi artacak.

Çin ve Hindistan’a yöneldi. Gelişen İran ekono-

ekonomisinin çeşitlilik de kazandığını anlattı.

İran’daki rafinerilere yenileme yatırım ve tek-

misiyle, önemli bir hedef pazarın da Türkiye

noloji transferi gerekiyor. İlginç biçimde İran

olması bekleniyor.

Taghizadeh, İran ile iş yapmak isteyen

doğalgazda yerli talebi karşılamakta zorlanı-

firmalara bazı tavsiyelerde bulundu. İran’ın üç

yor. İran, Türk şirketlerine, özellikle dağıtım

Enerji: Kurulu güç kapasitesi 75 GW ol-

alanda yabancı yatırımcıya sıcak baktığını vur-

konusunda, downstream (satışa dönük) sek-

masına rağmen dalgalı talep nedeniyle elekt-

gulayarak bunları, “1) İran’ın ekonomik büyü-

töründe önemli fırsatlar sunuyor. Türk firma-

rik ithal ediliyor. İran hükümeti, 2021 yılına

me ve teknoloji transferi anlamında başarıya

ları, ABD’li ve Avrupalı şirketlerle İran pazarın-

kadar hedeflediği 100 GW kapasiteye ulaşa-

ulaşabilmek için 250-300 milyar dolarlık ya-

da satışa dönük (down-stream) faaliyetlerde

bilmek amacıyla, gelecek 20 yıl için 800’den

bancı yatırım desteğine ihtiyacı var 2) İran’ın

ortaklık yürütebilirler.

fazla proje planlıyor. Ayrıca kırsal alanların

teknolojik altyapı eksikliği dikkate alındığında,

alt yapısını geliştirmek amacıyla yenilenebilir

teknoloji ve bilgi birikimi transferinde güçlü

Petrokimya: İran, petrol dışı sektörlere

enerji kaynaklarına yatırım yapma konusunda

ülkelerin bu yarıştan galip çıkma şansı daha

ve ekonomiye büyük katkı potansiyeli nede-

oldukça istekli. Özel şirketler, modernizasyon

yüksek 3) Yerel istihdam yaratacak yabancı

niyle petrokimya sektörünü stratejik görüyor.

ve yeni tesis yatırımları için teşvik ediliyor, bü-

yatırımcıların şansı daha fazla” olarak sıraladı.

Uygulanan sıkı yaptırımlara rağmen; 2000’li

rokrasi hafifletiliyor.

yılların başında 9 milyon ton seviyesinde olan Taghizadeh, İran’ın zor bir Pazar olduğu-

temel kimyasallar, polimerler, gübre ve aro-

Otomotiv: Ortadoğu’nun en büyük oto-

nu, İran’a özgü iş ortamı, pazar yapısı, kültür,

matikler gibi toplam petrokimyasalların üretim

motiv endüstrisine sahip olan İran, dünyanın

28


PANO

PLASFEDDERGİ

da en büyük 20 otomobil üreticisi arasında bulunuyor. Ülkenin en büyük ikinci sektörü olan otomotiv, GSYİH’nın yüzde 10’unu oluşturuyor. Yaptırımlardan oldukça etkilenen otomotiv sektöründe 2020’ye kadar satışların 2014’teki seviyelerini neredeyse ikiye katlayarak 2 milyona ulaşması muhtemel görünüyor. Çinli otomobil üreticileri yabancı rakiplerine kıyasla daha güçlü konumda olsalar da İran pazarı orta vadede özellikle yedek parça ve aksesuar alanında Türk otomotiv sektörü için oldukça cazip bir pazar olma potansiyeline sahip. Madencilik: Zengin maden kaynakları bulunan İran, dünyanın en büyük bakır, çinko ve demir cevheri rezervlerinden birini barındırıyor. Faaliyette olan 6.000 madendeki, kanıtlanmış toplam rezerv yaklaşık 43 milyar ton

hâlâ bazı riskler barındırıyor. Geçmişte de Türk

sonucu olarak bazı tekstil ürünlerine getirilen

şirketleri bu sektördeki yatırımlarında önemli

düşük gümrük tarifeleri. Ancak, genel olarak

bürokratik zorluklarla karşılaşmıştı.

tekstil ürünlerine uygulanan tarifeler çok yük-

civarında ve yaklaşık 700 milyar dolar değerinde. Teknolojik yatırıma ihtiyaç var. Hükümet bu alanda vergi muafiyetine hazırlanıyor. Perakende: Bağımsız ve küçük ölçekli bakkal/marketlerin hakimiyetinde olan perakende sektörünün; yaptırımlar sonrasında, uzun vadede organize mağazalardan oluşan bir yapıya dönüşmesi bekleniyor. Geleneksel dağıtım ağı modernleşmeyi sınırlayıp, fiyatlamayı etkiliyor. İran hükümeti kayıt dışı ticareti

sek olduğundan, İran’da üretim yapılması terİnşaat malzemeleri: İran inşaat malzemeleri sektörü önemli bir potansiyele sahip. İran, zengin doğal kaynakları ve ucuz iş gücü

Turizm: İran’da 30 yıldan uzun bir sü-

sayesinde, çimento ve seramik gibi enerji yo-

redir yerli otellerin hakimiyetinde olan turizm

ğun sektörlerde Türkiye gibi ülkelerden çok

sektörü, şimdi potansiyeli ve artan ziyaretçi

daha ucuza üretim yapıyor. İran’ın Türkiye’nin

sayısı ile uluslararası otel zincirlerinin ilgisini

ihracat yaptığı pazarlara ve Türkiye’nin iç pa-

çekiyor. Öte yandan, istikrarsızlık ve enflasyon

zarına ağırlıklı çimento olmak üzere inşaat

sektörü tehdit ediyor. Alkollü içki kullanımının

malzemeleri ihraç etmesi rekabete neden

yasak olması ve kredi kartıyla ödeme seçe-

oluyor.

neğinin bulunmaması önemli dezavantajlar.

azaltmayı hedefliyor. Perakende sektörünün 2019’a kadar yüzde 18 ortalamayla büyümesi ve 2020’de 202 milyar dolara; gıda dışı perakendeninse 2021 yılında 93 milyar dolar büyüklüğe ulaşması öngörülüyor. İran perakende sektörü Türk markalar için önemli fırsatlar sunsa da doğru işbirlikleriyle pazara girmek

Yaptırımların kaldırılmasını takiben,

cilerin satın alma gücünü ve konut fiyatlarını etkilediğinden, sektör zayıflamış durumda. Demiryolları, metro hatları, rafineriler ve diğer temel altyapılar revize edilememiş. İran’da alt-

refah seviyesinin artmasıyla birlikte İran’dan

dolarlık ithalat hacmine sahip. Sektör 2012-13

Türkiye’ye gelecek turist sayısında da artış

döneminde GSYİH’ye yüzde 4.4’lük katkı yap-

bekleniyor.

tı. Önümüzdeki dönemde, yabancı yatırımları ülkeye çekerek sanayi modernizasyonunun itici güçlerinden biri olabilir.

jesiyle özellikle düşük gelir grubuna yönelik çeşitli konutlar inşa eden hükümet yoğun talebi karşılayamadı.

önemli sıkıntılar yaşadı, bu da yurt içi üretiTürkiye ile İran arasındaki makine ürünle-

min artmasını tetikledi. İran’ın yerli ilaç üretimi

ri ticareti ise bu sektörde ikili ticaret hacminin

ağırlıklı olarak muadil ilaçlara dayalı olduğun-

yüzde 97’sinden fazlasını oluşturan Türk ma-

dan, gelişmiş ilaçlar konusunda ithalata ba-

kine ihracatına dayanıyor. Yaptırımlar sonra-

ğımlılığının kısa ve orta vadede devam etmesi

sında, Türk firmalarının İran’a ihracatını artır-

bekleniyor. İran hükümeti ise bu bağımlılığı

ma potansiyeli yüksek.

ortadan kaldırabilmek için uluslararası şirketlerden bilgi ve teknoloji transferi yapmayı he-

Tekstil: Yurt içi talebe rağmen, yabancı üreticilerle olan rekabet ve yaptırımlar nedeniyle makine yedek parçalarında sıkıntı yaşanması, İran’ın yerli tekstil üretiminde daralmaya neden oldu. Türkiye, BAE ve Çin’in ardından

JCPOA’nın imzalanmasıyla İran, yabancı şirketleri, ülkedeki inşaat projelerine çekebilmek amacıyla bazı ülkelerle mutabakat anlaşmaları imzaladı. Başlıca projelerin havalimanı, demiryolu ve metro modernizasyonu olması bekleniyor. Yine de ulusal projelere girmek

Sağlık: Yaptırımlar döneminde İran, bazı özel tedavi ilaçlarını temin etme konusunda

yapı inşasına ve artan genç nüfus için uygun fiyatlı konutlara ihtiyaç duyuluyor. Mehr pro-

halkın

Makine: İran makine sektörü 12.2 milyar

gerekiyor. İnşaat ve altyapı: Yaptırımlar, tüketi-

cih edilebilir.

İran’a en fazla tekstil ürünü ihraç eden 3’üncü ülke. Yaptırımların kaldırılması, tekstil sektörü için de fırsatları ve rekabeti birlikte getirecek. Türk tekstil üreticileri açısından bakıldığında, kısa vadede ihracatı artırmaya yönelik en önemli fırsat, Tercihli Ticaret Anlaşması’nın bir 29

defliyor.


PLASFEDDERGİ

PANO

Polikarbonat verimli ve yaratıcı mimarlığa katkı veren malzeme olabilir

Avrupa Plastik Dönüştürücüleri Birliği (EuPC) içinde bir grup olarak faaliyet göste-

gösteriyor” denilen yazıda, malzemenin sağla-

veren polikarbonatın bu yolla güneş ışığından

dığı avantajların hem mimarlar hem de inşaat-

maksimum faydalanma yanında maksimum ısı

çılar için ileri düzeyde olduğu anlatıldı.

verimliliğine de imkan sağladığı anlatıldı.

ren Avrupa Polikarbonat Levha Ekstrüderleri Komitesi, mimarlıkta polikarbonat levhaların enerji verimli olmasına katkı vereceğini belirtti. Grubun internet sitesinde yayınlanan bir haberde, binaların enerji verimliliği, çevresel kısıtlarla ilgili bir dizi kuralla karşı karşıya bulunduğunu, bu kurallara uyum için de yeni malzemelerin denendiği belirtildi. Oluklu polikarbonat levhaların binaların ışıkla ilişkili cephelerinde cam yerine kullanım imkanları bulunduğu belirtilen yazıda, böylece cama kıyasla çok daha hafif ve içerdiği hava cepleri sayesinde daha yüksek verimli bir malzeme

Polikarbonatın, mimarlar için daha fazla

Polikarbonatın işleme ve inşa maliyetleri-

tasarım özgürlüğü, gelişmiş estetik yanın-

nin de kolay ve ucuz olduğu, taşıma ve uygu-

da uygun maliyet de kazandırdığı kaydedildi.

lamada ürün kayıplarının sınırlı kaldığı anlatıl-

Enerji verimliliğine her yönde katkı sağladığı

dı. Yazıda, “Polikarbonat levha, aynı kalınlıkta

belirtilen polikarbonat malzemenin, sera gazı

cam ile karşılaştırıldığında yüzde 50’den daha

salımını da bu yolla sınırladığı anlatıldı. Poli-

fazla ağırlık tasarrufu sağlar. Oluklu polikarbo-

karbonatın, yalıtım yönüyle enerji maliyetleri

nat levha (Multiwall) daha da büyük tasarruf

ve sera gazı salımını düşürmek yanında, ta-

imkanı verir. 6 mm bir cam ile karşılaştırıldığın-

şımasından başlayarak düşük maliyet ortaya

da, 10 mm çok katlı levha fazla yüzde 85 ağırlık

çıkardığı belirtilen yazıda, yeni nesil ürünlerin

tasarrufu sağlar” denildi.

inşaatçılar için başka avantajlar da sunduğu anlatıldı.

olabileceği kaydedildi. Polikarbonatın bu anlamda iyi bir çözüm olduğu vurgulanan yazıda, aynı zamanda mimarların tasarımlarında kolay işlenebilir ve şekillendirilebilir bir malzemeyle daha yaratıcı ve

Yeni nesil polikarbonat levhaların, fırtınadan doluya kadar dayanıklılıkta üretilebildiği belirtilen yazıda, bunların kullanım süresi, renklendirilebilmesi gibi ek avantajlarla birlikte geldiği anlatıldı.

işlevsel sonuçlara ulaşabileceği anlatıldı.

Polikarbonat inşaat malzemesi “Tasarım ile yeşil yönü binalarda birleştirmek çok kolay değil. Ancak polikarbonat bu zorlukları aşmada son derece iyi performans

Şeffaf yeni nesil polikarbonatların da ışık kullanımına uygun olduğu belirtilen yazıda, geleneksel cam malzemelere kıyasla, enerji tasarrufuna katkı verecek şekilde çok katmanlı olarak yapılabildiği anlatıldı. Bina içi ve dışı arasında ek hava cepleri oluşturmaya katkı

30PLASFEDDERGİ

PANO

2016 Yatırım Programında Merkezi Yönetim 64,9 milyar TL’lik yatırım öngördü YATIRIM PROGRAMINDAKİ BÜYÜK PROJELER (İLK 20 ADET) Sıra

Proje Adı

Proje Tutarı (Bin TL)

2016 Yılı Ödeneği (Bin TL)

1

Ankara-İstanbul Hızlı Tren

12.769.269

607.588

2

Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hat. İyileş. ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı

12.145.821

1.426.721

3

Yüksek Hızlı Tren Seti (106 Adet)

10.348.472

106.000

4

Ilısu Barajı ve HES (GAP)

6.475.615

916.000

5

Silvan I. Merhale (GAP)

6.186.401

350.000

6

İzmir-Aydın Otoyolu (İzmir Çevreyolu D.)

5.953.442

24.000

7

Yeni Demiryolu ve İkinci Hat Yapımları

5.567.027

335.364

8

Kanal İstanbul Bağlantı Yolları Etüt Proje ve Yapımı

5.380.000

3.000

9

Sivas-Erzincan Demiryolu (DAP)

5.125.677

10.000

10

Aş. Fırat II. Merhale (GAP)

4.968.402

240.000

11

Fırsatları Artırma, Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi

4.600.000

1.020.000

12

Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir Demiryolu

4.529.117

633.173

13

Kemerhisar-Pozantı Otoyolu (Kemerhisar ve Niğde Bağ. Yolu Dahil)

4.265.025

28.500

milyar TL’lik bütçe ayrıldı. Hükümet, yıl içinde

14

Kralkızı-Dicle I. Merhale (GAP)

3.374.553

220.000

bütçede sağlanan ek iyileştirmeleri genellikle

15

Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsii Projesi

3.258.888

7.000

16

Ankara-Sivas Demiryolu

3.255.786

350.000

larda toplam başlangıç ödeneklerinin yüzde

17

Ankara Metroları Tamamlama Projesi

3.201.866

877.721

25’lerine kadar yükselmişti.

18

Samsun-Bafra-Sinop (YHGP) (DOKAP)

3.196.929

11.000

19

Kiğı Barajı ve HES (DAP)

3.058.397

169.000

20

Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama (KOP)

2.721.960

146.714

Hükümet kuruluş ve seçimlerin etkisiyle, geçici bütçeyle başlayan 2016’nın yatırım programı da gecikmeyle yayınlandı. Yayınlanan 2016 Yatırım Programına göre, Merkezi Yönetim 2016’da ek ödenekler hariç 64,9

altyapı yatırımlarına ilave ödenek verilmesi yoluyla kullanıyor. Bu ilave ödenekler bazı yıl-

Yayınlanan 2016 yatırım programında, 3008 adet yatırım projesine 64,9 milyar TL ödenek ayrıldı. Merkezi bütçeden finanse edi-

TOPLAM (20 PROJE)

107.660.687

7.335.067

len yatırımların ödenekleri, bir önceki yıla göre yüzde 21,3 oranında artırıldı.

sektörü alırken, eğitim sektörünün payı yüzde 18, tarım sektörünün payı yüzde 12,2, sağlık

Kümülatif yatırım 239,4 milyar TL

Yatırım Programı kapsamındaki projele-

sektörünün payı yüzde 8,2 ve enerji sektörü-

rin yüzde 77,9’unun Merkezi Yönetim Bütçe-

nün payı yüzde 7,5 oldu. Madencilik, imalat,

2016 yatırım programına alınan projele-

si kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 18,5’inin

turizm, konut, içme suyu ve kanalizasyon, tek-

rin toplam proje büyüklüğünün 543,3 milyar

KİT ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlar,

nolojik araştırma, çevre gibi diğer sektörlerin

TL olduğu ve 2016 yılı başı itibariyle toplam

yüzde 3,6’sının Döner Sermayeli Kuruluşlar

toplam payı ise yüzde 23,5 seviyesinde oluştu.

kümülatif yatırımın 239,4 milyar TL olduğu

ve Sosyal Güvenlik Kuruluşları tarafından ya-

kaydedildi. Ayrılan ödenekle bu projelerin

pılacağı belirtilen yazılı açıklamada, en büyük

Karayolları Genel Müdürlüğü projeleri için

payın ulaştırma sektöründe olduğu belirtildi.

8,5 milyar TL, DSİ için 6,1 milyar TL ve Milli Eğitim

Programda en yüksek payı, 30,6 ile ulaştırma

Bakanlığı için 4,8 milyar TL yatırım bütçesi verildi.

32

kaba ortalama tamamlanma süresi 3,7 yıl olarak hesaplandı.


PANO

PLASFEDDERGÄ°

ChemChina, KraussMaffei Grubu’nu 925 milyon Euro’ya satĹn aldĹ potansiyeli muazzam. Otomotiv endßstrisin-

elde etti. Çin’in en bßyßk kimya grubu olan

ChemChina’nÄąn plastik makine Ĺ&#x;irketi

deki geliĹ&#x;miĹ&#x; imalata ve hafif bileĹ&#x;enlere olan

Ĺ&#x;irketler topluluÄ&#x;u, Pirelli’yi satÄąn almasÄąnÄąn

KrausMaffei Grubunu satÄąn aldÄąÄ&#x;Äą açĹklandÄą.

eÄ&#x;ilimin yĂźksek kalitede plastik enjeksiyon ka-

ardÄąndan daha fazla konuĹ&#x;ulmaya baĹ&#x;lamÄąĹ&#x;-

SatÄąn almayÄą duyuran KraussMaffei Grubunun

lÄąplama endĂźstrisi için bĂźyĂźk bir geliĹ&#x;me fÄąrsatÄą

tĹ. Grup, İtalya, Fransa, Norveç, İngiltere ve

CEO’su Frank Stieler “YÄąllardÄąr Ĺ&#x;irketimize ilgi

saÄ&#x;layacaÄ&#x;Äąna inanÄąyoruz. ChemChina ve Kra-

Singapur’da da çok sayÄąda irili-ufaklÄą Ĺ&#x;irket

duyan stratejik ve uzun dĂśnemli bir yatÄąrÄąmcÄą

ussMaffei Grubu birlikte gelecek bßyßme için

satÄąn aldÄą.

bulduk� dedi. KraussMaffei Grubunun mevcut

çalÄąĹ&#x;acaklarâ€? dedi.

yapÄąsÄąnda faaliyet gĂśstereceÄ&#x;i kaydedildi. Grup bĂźnyesindeki KraussMafChemChina BaĹ&#x;kanÄą Jianxin Ren de konu-

fei, KraussMaffei Berstorff ve Nets-

ya iliĹ&#x;kin yaptÄąÄ&#x;Äą açĹklamada, KraussMaffei’nin

tal markalarÄąnÄąn kalacaÄ&#x;Äą belirtilir-

kendi gruplarÄąndaki diÄ&#x;er Ĺ&#x;irketlere katkÄą

ken, grubun merkezinin de Mßnih’te

saÄ&#x;layacaÄ&#x;ÄąnÄą vurgulayarak, â€œĹžirketin (Kra-

kalacaÄ&#x;Äą vurgulandÄą.

ussMaffei) gßçlĂź yĂśnetim ekibine ve teknik uzmanlÄąÄ&#x;Äąna yatÄąrÄąm yapÄąyoruz. Ă–zellikle bizim

ChemChina, 45 bini Çin dÄąĹ&#x;Äąn-

mĂźmkĂźn kÄąlacaÄ&#x;ÄąmÄąz Çin pazarÄąna geliĹ&#x;miĹ&#x; eri-

da bulunan yaklaĹ&#x;Äąk 140 bin çalÄą-

Ĺ&#x;im yoluyla KraussMaffei Grubu’nun bĂźyĂźme

Ĺ&#x;an ile 2015’de 37 milyar Euro gelir

d2. 7$%$.$/, (.675h=<21 +$7/$5, 586<$ 0$/, $/(.2 $%$ .$3$6Ăš7(6Ăš .* 6$$7 9( '$+$ %h<h. )Ăš/Ăš0 *(1Úú/ÚáÚ +'3( 00 /'3( ǘǘ 7$%$.$ 6$<,6, 7$%$.$/$5,1 25$1, ¡<( .$'$5 Ç?ÇŹÇ?Çš .$7.,6, ¡<( .$'$5 RUWD WDEDND\D

$/(.2 08/7Ăš/$<(5 .$3$6Ăš7(6Ăš .* 6$$7 9( '$+$ %h<h. 7$%$.$ 6$<,6, .$/,1/,. )$5./,/,á, )Ăš/Ăš0 *(1,Ăş/ÚáÚ Ç˜Ç˜

(.Ăš30$1$ 9(5Ăš/(1 *$5$17Ăš <,/$ .$'$5 $]RY 5RVWRY %|OJHVL 5XV\D *Â QH\ 7HO ( PDLO LQIR#SROLPHUH[SHUW UX 33


PLASFEDDERGİ

PANO

OECD: Küresel krizde ülkelerin bölgesel eşitsizliği arttı, Türkiye’de işsizlik oranında ciddi sorun var 27,1 olarak ölçüldü. Türkiye bu alanda OECD ortalamasının da geri düştü. Türkiye’de geniş bant internet erişimi ortalaması yüzde 69,8 iken, Türkiye’de ortalama yüzde 46 oldu. Sivil katılımda, oy kullanma kriteri ile yapılan ölçümde Türkiye OECD ortalamasının çok üstünde yer aldı. Gelişmişlik farkı da az hissedildi. Gelirde de Türkiye içinde büyük fark bulundu. Türkiye’de en gelişmiş bölümde satınalma gücü paritesine göre kişi başına harcanabilir gelir, 7 bin 798 ABD doları olurken, en az gelişmiş bölümdeki harcanabilir gelir 3 bin 137 dolar oldu. Türkiye ortalaması 5 bin 779 dolarken, OECD ortalaması 17 bin 916 dolar oldu. OECD, üye ülkeler ve veri toplanan bazı üye olmayan ülkelere yönelik yayınladığı “bölgesel eşitsizlikler” raporunda, başta harcanabilir gelir olmak üzere bütün ülkelerin eşitsizliklerinde göreli artışlar yaşandığını belirledi. Türkiye; İtalya ve İspanya ile birlikte, işsizlik oranında büyük eşitsizlik yaşarken, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Avustralya ve Slovakya’da, harcanabilir gelirlerdeki bölgesel eşitsizlik çok hızlı arttı. OECD, internet teknolojileri başta eğitim olmak üzere bazı alanlarda iyileşme sağlanmış olsa da bölgesel eşitsizliğin ekonomiler için hala derin bir sorun olarak ortaya çıktığını vurguladı. Rapor, gizli kalmış, araştırılmamış bölgesel eşitsizlik alanlarının anlaşılmasıyla, istikrarlı bir büyüme yakalanmasının mümkün olabileceğini belirtti.

-Türkiye verileri dalgalı OECD raporunda, her ülkeye ilişkin bilgi notu da hazırlandı. Türkiye’nin en fazla fark bulunan alanları işsizlik ve istihdam oranlarında görüldü. 2014 yılı verileriyle hesaplanan bu alanda; Türkiye’nin en yüksek gelirli yüzde 20’lik bölümünde işsizlik 5,4 seviyesindeyken, en az gelişmiş diliminde yüzde 16,2 ola-

rak ölçüldü. Benzeri bir durum istihdamda da ortaya çıktı. En gelişmiş dilimde yüzde 56,2 olan istihdam, en az gelişmiş dilimde yüzde 39,7’ye düştü. Türkiye ortalamasının OECD ortalamasına göre istihdamdaki farkı da büyük oldu. OECD’de istihdam ortalaması yüzde 66,3 seviyesindeyken, Türkiye’nin 49,6 oldu. Türkiye’de kadınların işgücüne katılımının OECD’ye göre olağanüstü düşük olması bu sonuca yol açıyor.

Türkiye’nin yüksek fark gösterdiği alanlardan biri de OECD sınıflamasında “upper secondary education” olarak yer alan, Türkiye’deki lise düzeyi ve ön lisansı kapsayan alanda oldu. Türkiye’deki en gelişmiş bölümde işgücü içinde bu eğitimi almış kişilerin oranı yüzde 51,4 seviyesindeyken, en az gelişmiş bölümde bu oran yüzde 26,3’e geriledi. Türkiye ortalaması ile OECD ortalaması farkı da büyük oldu. OECD ortalaması yüzde 74,3 iken, Türkiye ortalaması yüzde 40’ta kaldı. Türkiye’nin bir başka büyük farkı da geniş bant internet erişiminde gözlendi. En gelişmiş bölümde geniş bant internet erişim 63 seviyesindeyken, az gelişmiş bölümde bu oran yüzde

34

-OECD: Gelişmişlik farkı sorunu çözülemiyor OECD genel değerlendirmesi içinde, ülkelerin gelir dilimleri arası gelişmişlik farklarını iyi anlamasının ve gizli kalmış nedenleri bulmasının istikrarlı büyüme ve istikrarlı büyüme programları için kilit rol oynadığını vurguladı. Konut, güvenlik, hava kalitesi gibi alanlarda iyileşme yolunda atılan adımların, fırsat eşitliği sağlamaya yönelik girişimlerin önemli bir istikrar unsuru olduğu kaydedildi.

-İnternet eğitime katkı verdi ama İnternetin eğitim kalitesine ve kaliteli eğitime erişime katkı verdiğini, az gelişmiş yerlerdeki insanların da bilgiye erişiminde iyileşme olduğu belirtilen raporda, buna karşılık başta gelir olmak üzere genel yaşam kalitesinde farklılığın bulunduğu belirtiliyor. Üstelik aralarında Kanada ve Avustralya’nın da bulunduğu bazı ülkelerde harcanabilir gelirlerdeki farklılık daha da artmış durumda.


PANO

PLASFEDDERGİ

Bölgesel gelişmişlik farkları Türkiye, Türkiye-OECD ortalaması Türkiye

Türkiye ortalaması

OECD ortalaması

20.5

15.7

10.4

56.2

39.7

49.6

66.3

5.4

16.2

9.9

8.6

86.6

67.8

76.0

88.9

5.9

4.7

5.3

6.7

1.8

3.3

2.3

3.4

1.1

0.7

1.0

1.8

63.0

27.1

46.0

69.8

Doğumda yaşam süresi beklentisi 2013

78.0

75.8

77.0

79.7

Yaşa göre düzeltilmiş ölüm oranı 1000 kişide 2013

8.4

9.9

9.2

8.4

89.9

83.1

87.3

68.1

51.4

26.3

40.0

74.3

7 798

3 137

5779

17 916

En gelişmiş % 20

Az gelişmiş % 20

11.7

İstihdam oranı (%), 2014 İşsizlik oranı(%), 2014

Çevre Havadaki partikül oranı 1 metreküpte 2,5 mikrogram (PM 2.5 μg/m³), 2013 İş

Toplum Sosyal destek ağlarına üyelik-katılım (%), 2006-14 Yaşam memnuniyeti Şahısların kendi beyanlarına göre yaşam memnuniyeti ortalaması (ölçü 0’dan 10), ortalama 2006-14 Güvenlik 100 bin kişide cinayet oranı 2013 Barınma Kişi başına oda sayısı 2013 Hizmetlere erişim Konutlarda geniş bant internet (%), 2014 Sağlık

Sivil katılım Son genel seçimde oy veren seçmenlerin oranı (%), 2015 Eğitim İşgücü içinde lise+ön lisans eğitimi almış kişilerin oranı (%), 2014 Gelir Kişi başına harcanabilir gelir (ABD Doları - Satınalma gücü paritesi) 2013

35


PLASFEDDERGİ

PANO

Türkiye’nin orta gelir tuzağından çıkışı gecikiyor

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını yürüten Sosyal

oranı ile Türkiye’nin şimdiki oranı arasına ge-

zaten. Göçmenlerin gelişi, bundan sonra alı-

lecek” yorumunu yaptı.

nabilecek her türlü önlemin etkisini göster-

Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Serdar Sayan, Türkiye’nin eğitim sorunlarına Suriyeli göçmen çocuk ve genç-

meyi çok daha güç ve daha uzun zaman alır

Literatür, eğitim ile teknolojik ihracat arasında bağ var diyor

lerinin de eklenmesinin, orta gelir tuza-

hale getirecek. Öngörüm bu” dedi. Sayan, “Türkiye zaten orta gelir tuza-

ğından çıkışı etkileyeceğini söyledi. Sayan,

“İş piyasasına etki gibi, kısa vadeli sorun-

ğından çıkışla ilgili zorlanıyordu. Eğitimimiz

Dünya Gazetesi’nde yayınlanan söyleşisinde,

ları anlamak çözmeye çalışmak önemli ama

zaten nitelik olarak sorunlu. Şimdi bu sorun-

Türkiye’nin eğitim alanında yeni ve yaratıcı

uzun vadeli etkisine odaklanılmıyor, kamu

ların üzerine bir de Suriyeli göçmenlerin so-

çözümler bulması gerekliliğine işaret etti.

bu yönde çalışma yapmıyor. Bu hayal kırıklığı

runu geldi. Suriyeli göçmenler, Türkiye orta

yaratıcı” diyen Sayan, “Ekonomi teorisi diyor

gelir tuzağından her ne zaman çıkacaksa onu

“Türkiye orta gelir tuzağından ne zaman

ki, eğer çalışma yaşındaki nüfusunuzun be-

10 yıl geriye atacak. Bir an önce eğitim odaklı

çıkar bilmiyorum ama mevcut görünüm o

ceri-eğitim ortalaması düşerse ürettiğiniz

çalışmaya başlamalıyız” dedi.

süreci 10 yıl geriye atacak” diyen serdar Sa-

ürünün kalitesi düşer. Benim iddiam, Suriyeli

yan, “Suriyeli göçmenler ortalama eğitim ve

göçmenlerin gelişi, Türkiye’nin orta gelir tu-

beceri düzeyini düşürecek. Buna karşı mut-

zağından çıkışını bariz biçimde geciktirecek.

laka önlem alınmalı. Önümüzdeki dönemde

Suriyeliler gelmeseydi, orta gelir tuzağın-

Türkiye’nin ihraç ettiği yüksek teknolojili

dan çıkmamız eli kulağında diye bir şey yok,

Serdar Sayan, hem teknik, hem de sezgi-

ürünlerin toplam ihracat içindeki payı, şim-

tünelin ucunda ışık gösterecek bir şey yoktu

sel olarak, orta gelir tuzağının “ne” olduğuna

diki yüzde 3,5’un da altına inecek. Suriye’nin

36

Türkiye’nin orta gelir tuzağına ilişkin durumu


PANO

Türkiye

(milyon ABD $)

PLASFEDDERGİ

(İHRACATIN TEKNOLOJİ YOĞUNLUĞUNA GÖRE DAĞILIMI)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Yüksek

4010

4122

4457

4491

3890

3340

3588

3923

4787

4771

5008

Orta yüksek

16430

19414

24762

32966

38509

28801

33700

40047

40470

44282

46258

Orta düşük

15302

18538

23332

30694

47149

32830

33621

41011

54270

43368

43014

Düşük

24547

27828

28731

33981

36268

31037

35566

42119

44963

49979

53966

(%) Yüksek

6,7

5,9

5,5

4,4

3,1

3,5

3,4

3,1

3,3

3,4

3,4

Orta yüksek

27,3

27,8

30,5

32,3

30,6

30,0

31,7

31,5

28,0

31,1

31,2

Orta düşük

25,4

26,5

28,7

30,1

37,5

34,2

31,6

32,3

37,6

30,5

29,0

Düşük

40,7

39,8

35,3

33,3

28,8

32,3

33,4

33,1

31,1

35,1

36,4

OECD.stat ("Bilateral Trade in Goods by Industry and End-use (BTDIxE), ISIC Rev.3") http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BTDIXE_I3

Suriye

(milyon ABD $)

ratıcılığın yerlerde süründüğünü gösteriyor.

(İHRACATIN TEKNOLOJİ YOĞUNLUĞUNA GÖRE DAĞILIMI)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Yüksek

13

33

65

117

205

248

93

Orta yüksek

101

228

923

966

1180

729

807

Orta düşük

845

663

1191

1277

1937

1386

1996

Düşük

584

805

2900

3638

4786

2819

2452

Bunu aşmak için önlemler almak gerekirken, son derece gereksiz sorunu asla çözmeyecek müdahaleler yapıyoruz” dedi.

Neden 10 yıl? Suriyeli göçmenlerin mevcut durumu nedeniyle, Türkiye’ye olacak negatif etkinin uzun süreye yayılacağını belirten Sayan, şu

(%)

görüşleri vurguladı:

Yüksek

0,9

1,9

1,3

1,9

2,5

4,8

1,7

Orta yüksek

6,6

13,2

18,2

16,1

14,6

14,1

15,1

“Gelenlerin bir kısmı çalışma çağında.

Orta düşük

54,8

38,4

23,5

21,3

23,9

26,7

37,3

Nasıl bir ekonomiden geliyor? Yüksek tekno-

Düşük

37,8

46,5

57,1

60,7

59,0

54,4

45,8

lojili ürün ihracatı yüzde 1-2 paya sahip bir ülkenin çalışma çağındaki insanları. Bu insanları

OECD.stat (“Bilateral Trade in Goods by Industry and End-use (BTDIxE), ISIC Rev.3”) http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BTDIXE_I3

beceri düzeyleri vs. ile kaynak dağıtımı dahil yapacağı bir etki var.

yönelik tanımların tamamının Türkiye’nin bu

makroekonomik reformların iyi işlediğini ve

Bir de 600-700 bin okul çağında çocuk

seviyede bulunduğuna işaret ettiğini vurgu-

bu tür politikaların bir ülkeyi getirebileceği

var. Eğitim sistemimiz himmete muhtaç za-

layarak, “Orta gelir tuzağına düşen ülkelerin

yere kadar getirdiğine işaret ederek, “Ancak

ten, ek 700 bin çocuk baskısı olmaksızın, ka-

ortak karakteristiği; Bu ülkeler, nüfus büyü-

makroekonomik istikrar getireceğini getirdi,

labalık sınıflar, çoktan seçmeli sınavlarla ya-

mesi ve işgücü artışı ve sermaye stokundaki

onun ekmeğini yedik. Bundan sonra makroe-

ratıcılığı köreltilmiş bir sistem. Şimdi çok kısa

büyüme gibi geleneksel yollarla belli bir bü-

konomik istikrar var diye daha fazla bir yere

bir sürede yeni 700 bin çocuk daha geliyor ve

yüme patikasını tutturuyorlar ve bu patika-

gitmeyiz. Büyüme oranımız eğer ekstra bir

eğitmek zorundasınız. Bunu kapasite olarak

dan ilerleyerek Dünya Bankası’nın orta gelirli

şeyler yapmazsak, elde edeceğimiz büyüme

yapanız lazım. Bitmiyor, gelecek 10-15 yılda

dediği kategoriye ulaşıyorlar. Üretim faktör-

sermaye stokundaki büyüme ve işgücü bü-

işgücüne katılacak kitlelerin eğitim seviyesi

leri büyüyor yani. Bu kaynaklardan olabilecek

yümesinden kaynaklanan doğal büyümedir”

şimdikinden bile düşük olacak. Bundan son-

büyüme potansiyelini kullandığında orta gelir

dedi.

raki kuşaklardan memnun değiliz ama daha

düzeyine geliyorsun ama bir türlü çıkamıyor-

da şikayetçi olacağız. Bununla da bitmiyor iş,

sun. Çünkü oradan çıkmak için geleneksel,

Orta gelir tuzağından çıkışın, teknolojik

Suriyelilerin doğurganlık oranları Türklerden

standart şeylerin dışında bir şeyler yapman

ve katma değeri yüksek ürünlerle mümkün

çok daha yüksek. Yakınlarda Türkiye’de 160

lazım. Bunun ilk şartı, daha yüksek katma

olacağını hatırlatan Sayan, “Peki bunu sağ-

bin çocuk doğduğuna dair bir haber okudum.

değerli, daha ileri teknoloji, daha inovatif

lamak için neler gerekli? Bana en önemli gör-

Hayat durmuyor. Bunun da yaratacağı bir

ürünler üretmek, ihraç etmek, uluslararası

düğün, tek faktörü söyle derseniz işgücünün

baskı gelecek. Türkiye orta gelir tuzağından

rekabet gücü kazanmak” dedi.

eğitim ve yaratıcılık düzeyidir. Kalitesiz bir

çıkışı yakın zamanda görünmüyordu ama her

eğitim, süre olarak kısa, beceri düzeyinde cid-

ne zaman aşacak idiyse, onun üzerin 10 yıl

di sıkıntılar var, bütün uluslararası testler ya-

daha ekliyorum.”

Türkiye’nin 2001’den sonra başlattığı

37


PLASFEDDERGİ

PANO

DowAksa Savunma ve Havacılık odaklı Global Kompozit Merkezi kurdu

DowAksa savunma ve havacılık

Yalova’daki karbon elyaf ve kompozit üretim

Genel Müdür Yardımcısı Naki Polat da ilk defa

sektörü odaklı kompozit merkezi

kampüsüne yeni bir yatırım olarak gerçek-

bir ham malzemeyi yerli üretimle kullanılabilir

leştirildi. Kompozit Merkezinin üstlendiği ilk

ürüne dönüştürecek bir yatırım gerçekleşti-

iş SSM tarafından desteklenen, TUSAŞ ile

ğini vurguladı. Polat, kompozit malzemenin

Sanayii Müsteşarlığı’nın prepreg

DowAksa’nın ortak yürüttüğü IPEK Projesi

kullanımının Boeing 787 ve A 350’de yüz-

teknolojisine yaptığı yatırımın et-

oldu. İPEK projesi ile hem askeri hem de si-

de 50’nin üzerine çıktığını anlattı. DowAksa

kin olduğu belirtildi. Türkiye’nin

vil havacılık uygulamalarına yönelik prepreg

İcra Kurulu Başkanı Douglas Parks ise, IPEK

havacılıktaki lider şirketi TUSAŞ

malzemeler geliştirilmesi ve üretilmesini içe-

Projesi’ni finanse etmesi sebebiyle SSM’ye

riyor.

teşekkür ederek, “SSM, yenilikçi vizyonuyla

yatırımı yaptı. Yatırımda, Savunma

(TAI) ile DowAksa stratejik gelişim

askeri ve sivil havacılık uygulamaları için yük-

ortaklığı kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye’de karbon elyaf ve ileri kompozit malzeme geliştirmek amacıyla tasarlanan ve yüksek teknolojiye sahip DowAksa Global Kompozit Merkezi’nin açılışının yapıldığı kaydedildi. Açılış törenine Savunma Sanayi Müsteşar-

Açılış töreninde bir konuşma yapan Sa-

sek mukavemete sahip hafif kompozit mal-

vunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail De-

zemeleri milli olarak geliştirmenin stratejik

mir kompozitlerin havacılık için vazgeçilmez

önemine tam anlamıyla hakimdir” dedi.

malzemeler haline geldiğini ve teknolojik olarak geliştiğini vurgulayarak, havacılık ya-

IPEK Projesi kapsamında, havacılık stan-

nında, uydu ve uzaya erişim için bu malze-

dartlarına uygun geliştirilecek ve uluslararası

melerin kullanıldığını anlattı. Demir, güçlü bir

havacılık sektöründe de büyük ölçüde kulla-

kompozit sanayisi oluşmasını beklediklerini

nıma sahip olan karbon elyaf ve uygun reçine

kaydetti.

bazlı prepreg malzemeleri, Türkiye’nin yerli uçaklar hedefi için de önemli bir kilometre

lığı (SSM) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi DowAksa Yönetim Kurulu Başkan Vekili

taşı oluşturuyor. Bu proje ile geliştirilen mal-

Mehmet Ali Berkman, kompozit alanında ge-

zemeler TF-X, HÜRKUŞ ve ANKA gibi özgün

lişmeyi amaçladıklarını vurgularken, TUSAŞ

projelerde kullanılabilecek.

A.Ş.(TUSAŞ) yetkilileri katıldı. Merkez ilk olarak savunma sanayii ve havacılık odaklı çalışacak. Ulusal Kompozit Merkezi, DowAksa’nın

38


PANO

39

PLASFEDDERGÄ°


PLASFEDDERGİ

PlaSTK

PANO

Poliner verimlilik ödülü aldı

Yunus Karakaş $QNDUD 3ODVWLN 6DQD\LFLOHUL 'HUQHùL %DüNDQ×

Siz hiç “ÇÖP DAĞI” gördünüz mü ? 15 Temmuz’da ülkemiz tarihe geçecek nitelikle bir gün atlattı. Darbeyi plastik sektörü mensupları olarak hiç birimiz kesinlikle kabul etmiyoruz ve bu gibi girişimlerin sonuna kadar karşısındayız. Bu girişimler ülkemize, sanayimize son derece zarar vermektedir. Plastikler, geri dönüşümü mümkün malzemeler olduğundan üretim süreçleri içinde ya da yaşam döngüleri sonunda tekrar tekrar kullanılabilir, çevreci doğa dostu ürünlerdir. Ne yazık ki bütün bu özelliklerine rağmen plastik algımız olumsuz hale getirilmektedir ve maalesef bunda da başarılı olmaktadırlar. Bu sayıdaki yazımda işin teknik boyutuna bakmaksızın bu algı yönetimi üzerinde duracağım. Sorunun kaynağı; çevre emisyonunu azaltan, işleme maliyetlerini düşüren,kolay işle-

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 139 projenin katıldığı Verimlilik Proje Ödülleri’nde, Poliner Plastik “Kaynağında Teknolojik Geri Dönüşüm” projesiyle ödül aldı. Poliner’den yapılan açıklamada, “2016 Verimlilik Haftası” çerçevesinde düzenlenen yarışmada, toplam 139 projeden 24’ünün ödüle değer bulunduğu kaydedildi. Ödülün ardından bir değerlendirme yapan Poliner Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Yılmaz, “Poliner olarak 20 bin ton plastik hammadde ihtiyacını sağlarken, bu ihtiyacın dörtte birini kendi geri dönüşüm tesisimizde plastik ve ambalaj atıklarının geri kazanılmasıyla elde ettiğimiz muadil hammaddeden sağlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet ile hem çevremizin korunmasına hem de ekonomiye bir değer katıyor. Projemizin ödüllendirilmesi bize büyük gurur ve mutluluk yaşattı” dedi.

nilebilir olan geri kazanılabilir ve en önemlisi defalarca geri dönüşümü mümkün olan ”plastik” olamaz. Sorunun kaynağı bunu kullanan bundan faydalanan bizler yani toplumun bütün kesimleridir. Evet “plastikler çevreci ürünlerdir” diyerek üstüne basa basa söylüyorum. Bizler trafik canavarına on binlerce canımızı kurban verdik, hiç arabalar suçlu diyeni duymadık çünkü suçlu olan onu kullanan bizlerdik. Hastalandığımız zaman bize yazılan ilaçlar bizi tedavi ederken doğru kullanılmadığı zaman ölümlere neden olmaktadır. Peki ilaçları suçlayanı gördük mü? Durum plastik içinde böyledir ve böyle olmalıdır. Neymiş plastik doğada binlerce yıl kaybolmuyormuş, çevreye zarar veriyormuş, kanserojenmiş, atık oluşumuna sebep oluyormuş, suyumuzu kirletiyormuş... evet doğru tüketilmediği ve bilinçli kullanılmadığı zaman. Plastiği doğru kullanırsak, kaynağında ayrıştırırsak doğaya zarar vermek şöyle dursun çok büyük katkısı vardır. Geri dönüşüm kültürünün oluşturulması ve bu konu da ciddi yatırımların yapılması gerekmektedir. Geri dönüşüme gereken önemi daha çocukluk dönemlerinden itibaren vermeliyiz. Bu iş bir kültür meselesidir. Bizler insanlık olarak üzerimizdeki sorumluluğun farkında olmalıyız. “Doğa bize atalarımızdan miras değil, çocuklarımızın emanetidir. ”bilincinden hareketle emanete layıkıyla sahip çıkmamız için gereken ne varsa yapmalıyız. Ancak defalarca geri dönüşümü mümkün olan plastik için, çamur at tutmasa da izi kalır düşüncesinden uzak, dezenfarmasyon yapmadan, yanıltmadan samimi bir şekilde bu çalışmaların içinde olmamız gerekir. İşin içinden biri olarak şunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim ki Türkiye’mizde geri dönüşüm oranları gerçekte çok yüksektir. Ülke insanımız bu konuda uzun yıllardır büyük emeklerle çeşitli olumsuzlara rağmen çalışmaktadır. Fakat kayıtlı ekonomi olmadığımızdan bu konuda da yayınlanan istatistikler gerçek geri dönüşüm oranlarının çok altında olmaktadır. Çevreniz de hiç ” ÇÖP DAĞI” gördünüz mü? İstatistiklere göre çöp dağı olması gerekir. Daha sorumlu, daha duyarlı, daha bilinçli tüketmek ümidiyle...

PAGDER’in gümrük işlemlerinde maliyet azaltma semineri yapıldı Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) tarafından sektöre ücretsiz olarak sunulan “Gümrük İşlemlerinde Referans/Reuters Fiyat Farkları ile Maliyet Azaltıcı Teknikler Semineri” yapıldı. PAGDER’den yapılan açıklamada, petrokimya ürünlere uygulanan referans/Reuters fiyat farklarının önemli bir sorun olduğu vurgulandı. Mevzuat başta olmak üzere bilgi eksiklerinin ek maliyetler yüklenilmesine yol açtığı, verilen eğitimle bu konuda firmalara avantaj sağlamanın amaçlandığı kaydedildi. Analiz Gümrük Müşavirliği ortaklığında düzenlenen seminerde, Petrokimyasal ürün ithalatlarında uygulanan referans (Reuters/ Petkim) fiyat uygulamaları nelerdir? Referans fiyat beyan edilmeden ithalat nasıl yapılır? Referans fiyat beyan etmek zorunluluk mu? İthal petrokimyasal ürünlere uygulanan referans ve gözetim kıymetlerinden ötürü gümrük idarelerine fazladan ödenen gümrük vergilerinin geri alınabilir mi? Limanlara ödenen ardiye ücretlerinde maliyetler nasıl azaltılır? Petrokimyasal ürünlerin gümrük laboratuvarına sevk (LARA Sistemi) sistemi nedir? başlıklarında bilgi verildi.

40PLASFEDDERGİ

PlaSTK

PANO

BURPAS Başkanı Biliktü: MÜSİAD değerli bir ortak

Erol Paksu (JH 3ODVWLN 6DQD\LFLOHUL 'D\DQ×üPD 'HUQHùL %DüNDQ×

Sağlıklı çevre için atık yönetimi önemli Değerli meslektaşlarım, sevgili dostlar,

Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (BURPAS) Yönetim Kurulu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan BURPAS Başkanı İlker Biliktü, ekonomide bazı zorluklarla karşı karşıya olunduğunu belirterek, “MÜSİAD, BURPAS için değerli bir ortak. Ortak olarak birçok işbirliğine imza atabiliriz. Dünya genelinde piyasalarda bir durgunluk söz konusu. Talep yetersizliği nedeniyle iş adamlarımız zaman zaman zorluklar yaşayabiliyor ve yeni yatırımlar konusunda tedirgin davranabiliyor. Bu durumu birlikte hareket ederek ve alternatif pazarlara yönelerek pozitife çevirebiliriz” dedi.

Ülkemiz ve yakın çevremizde yaşanan olumsuzluklardan etkileniyoruz derken, hiçbir şekilde kabul edilmeyecek, maalesef insanlık dışı bir girişimle karşılaştık ve çok şükür ki vatanseverlik bilinciyle ulus olarak kenetlenerek atlattık. Ülke olarak gerçekten çok zor bir dönemden geçmekteyiz. Kayıplarımız için rahmet, ulusumuza başsağlığı diliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte ülkemizin birlik beraberliği ve huzuru her şeyden önemlidir. Yüzyılımızın materyali olan plastik, kolay kullanımın yanında, insan ihtiyaçlarına pratik çözümler sunması nedeniyle ön plana çıkmakta, her sektördeki kullanım oranı hızla artmaktadır. Bu süreçte, sürekli artan tüketim eğilimi ile birlikte oluşan özellikle ambalaj atıkları çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Aslında plastikler doğru ve verimli kullanıldıkları takdirde, alternatiflerine göre en çevreci üründür ve standartlara uygun üretilmiş plastikler insan sağlığı için bir tehdit oluşturmaz. Çevre kirliliğini, plastik atıkları bilinçsizce doğaya bırakan insanlar ve etkin atık geri toplama sistemi oluşturmayan sorumlu kurumlar yaratıyor. Plastik poşetleri, şişeleri ve diğer plastik ambalaj malzemelerini denize ya da doğaya atanlara dur demek yerine plastikleri günah keçisi ilan etmek doğru değildir. Plastikleri, verimli bir şekilde kullanıp, geri dönüştürmeliyiz. Plastiklerin üretim ve geri dönüşüm aşamalarında en az enerji tüketen, bu yönleri ile en çevreci ürün oldukları konusunun altını önemle çizmek gerekiyor. Pek çok açıdan büyük avantaj sağlayan plastikler, hafif malzemeler oldukları için nakliyede harcanan enerjiden de önemli oranda tasarruf edilmesini sağlıyor. Bilimsel araştırma sonuçlarına göre örneğin metal ve plastik ambalajların geri kazanılması için harcanan enerji, bunların ilk üretimlerinde kullanılan enerjinin sadece %5’i kadardır. Yani geri dönüşüm yoluyla enerji kullanımında %95 oranında bir tasarruf söz konusudur. Sorunu çözmek için elimizdeki malzemeyi maksimum fayda prensibiyle kullanmalı ve geri dönüşüm bilincini tüm topluma yaygınlaştırmalıyız. Yetkililer çıkarılan uygun çevre mevzuatlarına göre anti-çöp politikaları geliştirmeli ve bu politikaların uygulanmasını takip etmelidir. Ülkemiz plastik sektörünün son yıllarda üretim kapasitesi olarak Avrupa’da Almanya ‘dan sonra ikinci sıraya yükselmiş olması tabi ki bir başarıdır ancak gerçek başarı girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve karlılığı yüksek mallar üretilmesiyle mümkün olacaktır. İçinde bulunduğumuz sert rekabet ortamında sektörümüzde bazı ürün gruplarında yakaladığımız rekabet avantajını kaybetmemek için yatırım ve hammadde başta olmak üzere bütün süreçlerdeki iyileştirmeleri karar alıcılarla birlikte hızla hayata geçirmemiz gereken dönemdeyiz. Bunun yanında sorumluluk taşıyan endüstrimiz için tüm insanlara kaliteli bir yaşam sunarak, doğanın dengesini koruyarak, küresel rekabet ortamında sürdürülebilir başarı çok önemlidir. Ülkemiz, yakın çevremiz ve dünyada yaşanan olumsuzluklar bizleri de olumsuz etkilemektedir. Ülkemizin birlik beraberliği ve huzuru her şeyden önemlidir. Bu vesile ile sizlere sağlıklı ve huzurlu günler, işlerinizde başarılar dilerim.

42

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Gürses ise Türkiye’nin çevresinde bilgi ve teknolojiye aç bir pazar olduğunu kaydetti. Bu alternatif pazarlarda ilişkileri geliştirmek adına sivil toplum kuruluşlarına görev düştüğünü söyleyen Gürses, “İhracat konusunda iş adamlarımız devlet tarafından destekleniyor. Bugün hakim olduğumuz pazarlar dışında yeni pazarlara açılma noktasında da STK’lar olarak taşın altına elimizi koymamız gerekiyor” dedi.

Yuvaya Dönüşen Plastikler Kemer Country Atlı Spor Kulübünün etkinliğinde tanıtıldı Kemer Country Atlı Spor Kulubü’nün düzenlediği ve evcil hayvanların katıldığı yarışma etkinliği “4x4x2 Country Festivali”nde tanıtıldı. “2 ve 4 Ayaklıların Festivali 2016” başlığı altında, Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen; her yaştan hayvan severlerin, atların, midillilerin ve köpeklerin katıldığı oyun ve yarışmalar yapıldı. Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER)’nin Yuvaya Dönüşen Plastikler projesi için etkinlik alanında bir stant açtı. Yoğun ilgi gören stantta, festivale katılanlara proje tanıtıldı, çocuklar için hazırlanan model kulübeler hediye edildi. Festival boyunca köpek engel atlama yarışmaları, pony yarışmaları, Türkiye Binicilik Federasyonu engel atlama ve mini derbi yarışmaları, mama bağışı ve sahiplendirme gibi etkinlikler ile katılımcılar eğlenceli bir festival geçirdiler. Etkinlikte pet malzeme ve sahiplendirme stantları da yer aldı.PLASFEDDERGİ

PlaSTK

PANO

Zahir Makina’dan patentli yeni nesil geri dönüşüm makinesi Selahattin Onatça dXNXURYD 3ODVWLN 6DQD\LFLOHUL 'HUQHùL %DüNDQ×

Çukurova’dan Merhaba, 15 Temmuz akşamı yaşanan hain saldırının başarısızlıkla sonuçlanması, Türk Milleti’nin kararlı bir şekilde cunta heveslilerine karşı duruşu ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle mümkün olmuştur. Bu darbe girişimi karşısında direnen Türk Milleti’ne ve emniyet görevlilerine kısacası tavır sergileyen herkese Çukurova PLASDER olarak, sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor ve gurur duyuyoruz. Darbe girişiminde hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine sabırlar ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türk Milleti olarak, şehitlerimizi daima minnetle ve rahmetle anacağız. Artan kullanım alanlarına bağlı olarak plastiklerin neden olduğu çevre kirliliği gün geçtikçe önemli boyutlara ulaşıyor. Bu nedenle plastik malzemelerin geri dönüşümü her geçen gün daha da ciddiyet kazanıyor. Çoğunlukla organik polimerlerden üretilen bu plastiklerin geri dönüşümü çevre kirliliğini minumum düzeye indirdiği gibi organik polimerlere alternatif bir kaynak oluşturduğu için ekonomik olarak da avantaj sağlıyor. Plastik üretiminde kullanılan ve çoğu termoplastik özellik gösteren polimerler ısı yardımıyla eritilip tekrar şekillendirilebilir ve farklı malzemelerin üretiminde tekrar kullanılabilir. Ancak bu polimerlerdeki az bir safsızlık bile üretilen malzemenin dayanıklılığını ve kalitesini azaltabildiği için geri dönüştürülen polimerler her alanda kullanılamıyor. Bu polimerlerden istenilen özelliklerde malzemeler üretilebilmesi için geri dönüştürülecek malzemelerin mümkün olduğunca iyi ayrıştırılması gerekiyor. Bu nedenle son dönemde geri dönüştürülecek polimerlerin daha doğru ve daha hızlı ayrıştırılmasını sağlayacak araştırmalar önem kazanıyor. Bu ayrıştırma tekniklerinde genellikle polimerlerin yoğunluk veya elektrostatik özellikleri kullanılsa da son dönemde daha basit bir teknolojinin kullanılmasına imkan tanıyan, optik özelliklerin öne çıktığı yöntemler de yaygınlaşmaya başladı. Geri dönüşüm modern atık azaltma yönteminin en önemli bileşenidir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler doğal kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanması için geri dönüşüme önem vermeleri gerekmektedir. Örneğin Avrupa’da olduğu gibi geri dönüşümün yerinde ayrıştırılması için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bunun için devletlerin yeterli yasal altyapılarla yatırımın önünü açmalıdır. Ülkemizde ise atık yöntemi ve geri dönüşüm sektörü hem özel sektörün hem de yerel yönetimlerin katkılarıyla 5 milyar Euro’luk bir Pazar haline gelmiş durumdadır. Geri dönüşümün en büyük avantajı, doğal kaynaklarımızı korumamıza yardımcı olmasıdır. Kullanılan metaller,plastikler,kağıtlar,cam türevi malzemeler uzun yıllar doğada kalıp toprağın verimini düşürebilmektedir. Geri dönüşümde hem doğa korunmuş olur hemde sektörel açıdan hammadde maliyetleri düşürülmüş olur. Bütün bunların yanında enerji verimliliğini artırır. Hızla büyüyen nüfus, ekonomi ve sanayinin sonucunda kullanılan her türlü malzemenin fazlalaşması aynı zamanda oluşan atık miktarında yükselmeye sebep olmaktadır. Atıkların çevreye zarar vermeden ayrıştırılması ve ekonomiye kazandırılması için geri dönüşüm kaçınılmazdır. Ülkemiz dahil birçok gelişmiş ülkede modern teknoloji geri dönüşüm tesisleri bulunuyor olsada bilinçsiz tüketimin devamı olan bilinçsiz şekilde atık bırakımı, geri dönüşümün önünde büyük bir problem oluşturmaktadır. Her yıl 300 milyon tondan fazla plastik üretilmektedir ve bu plastiklerin bir kısmı bilinçsiz tüketim sonucu çöplere veya denizlere karışmaktadır. Bu büyük problemlere karşı yeni bir çözüm geliştirilmesi gerekiyor.

44

Zahir Makina, patenti kendisine ait yeni nesil geri dönüşüm makinesini sektöre sunduğunu açıkladı. Plastik geri dönüşümün 3 önemli safhasını bünyesinde barındıran bir makine geliştirdiğini açıklayan Zahir Makina, susuzlandırma, homojenleştirme ve granül haline getirmeyi tek makina aracılığıyla yapmanın mümkün olduğunu duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada, makinanın çalışma prensibi; Yıkama havuzundan gelen yıkanmış plastik malzemeyi helezon yardımı ile içerisine alınması ve makinada bulunan vida sayesinde işlenecek malzemeyi, susuzlandırıp, sıkıştırılıp kurutma, homojenleştirme ve eritme işlemi yapılması; eriyen plastik malzemenin makinaya entegre kafadan kesme ile istenilen büyüklükte kesilmesi ve fan yardımıyla istenilen yere veya granül makinasına transferi olarak duyuruldu. Makineye ilişkin bilgi veren Yüksek Makine Mühendisi Osman Ülüglü, geliştirdikleri makinayla, sıkma ve agromel makinelerinin devre dışı kaldığını, bu işlemlerin mevcut makine bünyesinde sonuçlandırıldığını kaydetti.

Menemen Plastik İhtisas OSB’ye ağaç dikildi Sektörün önemli OSB girişimlerinden biri olan Menemen Plastik İhtisas OSB (İMPİOSB) yeşillendirme çalışmaları başladı. İMPİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih ESEN ve EGEPLASDER Başkanı Erol Paksu, bölgenin yeşillendirme çalışmalarına katkı vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte ağaç dikti. Bölgede yer alan ve yatırıma başlayan firmaların temsilcileri ve çeşitli kuruluşlardan plastik sektör temsilcileri ağaç dikme etkinliğinde buluştu. Etkinlikte bölgede yapımı tamamlanan veya hızla devam eden tesisler ve alt yapı yatırımları hakkında katılımcılara bilgi verildi.PLASFEDDERGİ

PlaSTK

PANO

Yusuf Özkan .D\VHUL 3ODVWLN úüOHWPHFLOHU 'HUQHùL %DüNDQ×

TP Elektrik çok kontaklı fiş ve prizlerde yerli üretime başladı Plastik malzemelerin yoğun olarak kullandığı elektrik – elektronik sektöründe faaliyet gösteren TP Elektrik, çok kontaklı fiş ve prizlerde

Çevresel iletişim = toplumsal iletişim

yerli üretime başladı. Daha önce ithalat faaliyeti yürüten TP Elektrik böylece üretim alanına da girmiş oldu. 2015 yılında ürün geliştirme ve altyapı hazırlıklarını tamamlayan TP Elektrik, test ve saha çalışmalarını da biterek İzmir’in Kemal-

Merhaba değerli dostlar,

paşa ilçesindeki fabrikasında üretime başladı. 15 Temmuz gecesi Türk halkı kendi içinde partiler üstü bir demokrasi sınavı verirken dünyaya da bir demokrasi dersi vermiştir. Bu elzem olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

Şirket, ürünlerini 2016 Ocak ayı itibariyle piyasaya sundu. Şirket 4’ten 48’e kadar kontaklı 6x35A/12x35A, 4/0x80A ve 4/2x80A fiş priz

Hızla çoğalan nüfus artışı ve hızla artan tüketim beraberinde de atıkların artmasına

serileri olmak üzere, 12 farklı ürün grubunda,

sebeb olmaktadır.Bu atıkların da insan sağlığını ve çevre kirliliğini tehdit etmemesi için

300’e yakın gövde çeşidi ile vidalı, yaylı, hızlı bağ-

bertaraf edilmesi gerekmektedir.İşte bu andan itibaren atıkları sağlık ve çevresel olum-

lantılı sistem çözümleri sunuyor.

suzluktan kurtarmanın tek çözümü GERİ DÖNÜŞÜM devreye girmektedir. Üretime başlamalarına yönelik bir değerAncak geri dönüşüm teriminin ve uygulamasının kamuoyunda yeterince iyi

lendirme yapan TP Elektrik Genel Müdür Yardım-

algılanıp,önemsendiği düşüncesinde değilim.Aslında yaşam döngüsü açısından ve toplum-

cısı Bora Yalçın “Yerli üretime bağlı olarak yeni is-

sal düzen açısından en önemli konu geri dönüşümdür.Fakat her nedense bu kadar önemli olan bu çevresel olayı toplumun sadece hurdacılık,toplayıcılık olarak değerlendirilmesi acı bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.Bu bilincin yerleşmesi için okul çağlarından başlamak üzere bütün halkımıza geri dönüşümü anlatmak yine sektör temsilcilerine düşmektedir. Hatta okullarda seçmeli de olsa çevre dersinin konmasını her platformda dile getirmeliyiz.

tihdam sahaları açılacak, yerli üretime bağlı yan sanayilerin de gelişmesiyle bu etki katlanarak çoğalacak ve insanların ekonomik gelir düzeyleri yükselecektir. Özellikle katma değeri yüksek, teknik ürün üretiminde söz sahibi olmamız, hem

Her belediye kendine özgü geri dönüşüm yönetmelikleri hazırlamalıdır.Sana-

firmalarımızın marka değerini artıracak, hem

yi atıkları olsun evsel atıklar olsun kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm malzeme-

de bu kulvarlarda Türkiye’yi daha üst sıralara

lerinin çöpe gitmesi engellenmelidir.Böylece çöp alanları ve çevre kirliliği azalacaktır.

taşıyacaktır“ dedi. Öteyandan şirket, 360x300

Cam,metal,plastik,ahşap ve kağıt gibi değerlendirilebilir atıklar çeşitli fiziksel işlemlere tabi tutularak tekrar hammadde ve yeni bir ürün olarak kullanılabilir.Biz bu olaya geri dönüşüm diyoruz.Bu malzemelerin içinde en değerli olanı da plastik malzemelerdir ve diğer malzemelere göre geri gönüşümü daha az enerji tüketmektedir. Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısıda tartışılmaz boyuttadır.Sektörümüzün kayıtlı orjinal hammadde tüketiminin yanında hatırı sayılır tonlarda da çevre bakanlığı tarafından kayıt altına alınamayan geri dönüşüm hammaddesi de kullanılmaktadır.Bu elde edilen hammaddeler gıda ve insan sağlığını etkileyen ürünlerde değil,endüstriyel erenlerin yapımında kullanılmaktadır. Toplumun yaşamını idame ettiği ve herzaman içiçe olduğu yer çevre olduğuna göre çevremizi temiz tutmak her ferdin mutlak görevidir.Çevre toplumun ortak iletişim alanıdır ve çevreyle uyum toplumla uyum demektir.Bu bilinçle hareket edilmesini sağladığımız müddetçe toplumla aynı dili konuşur,anlaşırız. Sevgi saygı ve muhabbetlerimle

46

kombinasyon kutuları satışına da başladı. Şirketten yapılan açıklamada, 120 çalışanı bulunduğu belirtildi.PLASFEDDERGİ

PlaSTK

PANO

Kompozit Sanayicileri Derneği stratejik plan hazırlıyor Kompozit Sanayicileri Derneği, Stratejik

Şekip Avdagiç .RPSR]LW 6DQD\LFLOHUL 'HUQHùL <|QHWLP .XUXOX %DüNDQ×

Plan hazırlıkları çerçevesinde bir çalıştay yaptığını açıkladı. Dernekten yapılan açıklamada, “Kuruluşundan bu yana geçen 10 yıllık sürede sektörün çatı örgütü olmayı başararak, temsil

Milletimize geçmiş olsun Değerli dostlar, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi milletimizin bütün dünyaya örnek olacak şekilde karşı durması ve kararlılığı ile engellenmiştir. Türkiye Cumhuriyetini ve kurumlarını canı pahasına koruyan bu aziz millet her türlü övgü ve takdiri ziyadesiyle hak etmiştir. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize milletçe minnettarız ve onları asla unutmayacağız. Milletimiz tek yürek, tek vücut olarak büyük bir cesaretle darbeye karsı haysiyetli bir duruş sergileyerek darbecilere gereken cevabı, dünyaya da gereken mesajı vermiştir. Milletimizin darbe girişimine karsı sergilediği kararlılık Türkiye’de demokrasinin daha da yerleşmesi ve gelişmesi adına da son derece değerlidir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeği bu vesile ile bir kez daha kanıtlanmıştır. Biz Kompozit Sanayicileri; ülkemizin geleceğin parlak, kalkınmış, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmış, ekonomisi güçlü, insanları huzurlu bir ülke olması için canla basla çalışmaktayız. Bizi bu hedeften saptırmak isteyenlere karsı dün olduğu gibi bugün de ve yarın da demokrasiden, hak ve özgürlüklerden yana olan tutumumuzdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Demokrasimizi, devletimizi, milletimizi, birlik ve beraberliğimizi hedef alan bu menfur darbe girişimini lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yüce TÜRK Milletine geçmiş olsun! Derneğimiz geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile oluşturduğu işbirliği çerçevesinde Milli İştirak Organizasyonu kapsamında yer alan 11 firma ve 19 bağımsız katılımcı olmak üzere toplam 30 Türk firmasının katılımı ile JEC WORLD 2016 Paris Fuarı’nı başarı ile gerçekleştirmiştir. Ulusal Katılım Organizasyonu çerçevesinde bu yıl da Türk firmaları birbirine bitişik bir düzende ve daha geniş teşhir alanlarında ziyaretçilerini ağırlama ve ürünlerini tanıtma fırsatını bulmuşlardır. İTO’nun organizasyonu içerisinde gerçekleştirilen fuara Türk firmalarının her yıl artan sayıda katılımı, Türk kompozitinin ve Türk kompozit firmalarının Dünya pazarındaki yerlerini giderek sağlamlaştırdıklarının önemli bir göstergesi olmuştur. 2015 yılında daha da büyüyen Türkiye Kompozit Sanayi fuara katılan temsilcileri vasıtası ile ulaştığı konumu uluslararası düzeyde bir kez daha gösterme fırsatını bulmuştur. Bu durumun diğer bir göstergesi ise fuarda firmalarımıza gösterilen yoğun ilgidir. Uzunca bir dönemdir kurulması konusunda çaba sarf ettiğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi kurulum çalışmaları başarı ile tamamlanarak, 8 Nisan 2016 tarihinde TOBB ev sahipliğinde ilk Meclis toplantısı gerçekleştirilmiştir. Meclis’te Derneğimizin yanı sıra üyelerimiz Cam Elyaf Sanayii A.Ş. ve Esen Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. de yer almaktadır. Böylece Derneğimiz üyelerini ve sektörü ilgilendiren konuları mevcut kanallarının yanı sıra TOBB kanalı ile de dile getirme imkanına kavuşmuştur. Yeni Sanayi Meclisi’nin sektörümüze hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Derneğimizin 10. yaşını tamamlayarak tüm sektörü kucaklayan bir çatı örgütü niteliğine kavuşmasından sonra önümüzdeki dönemde üstleneceği misyonu ve bu misyon doğrultusunda takip edeceği stratejileri belirlemek amacıyla 4 Haziran 2016 tarihinde Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla bir Çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştay çıktıları yakın bir zamanda üyelerimizin yanı sıra diğer sektörler ile de paylaşılacaktır. Türk plastik ve kompozit sektörüne bol kazançlı ve bereketli işler dilerim. Saygılarımla,

edildiği gerek Türkiye gerekse de Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları nezdinde referans örgüt olma niteliğine kavuşan Derneğimiz, geleceğini planlamak amacıyla 04 Haziran 2016 tarihinde Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı ve moderatörlüğü Grupas Gelişim Firması tarafından yapılan bir günlük bir Stratejik Plan Çalıştayı gerçekleştirildi” denildi.

Çalıştayda,

Sanayicileri

nin ele alındığı ve değerlendirildiği, stratejik hedefler ve paralelinde ele alınacak projeler belirlendiği kaydedildi. Buna uygun eylem planlarının yapılması için de çalışma başlatıldı. Sonuçlara

yönelik

değerlendirmenin

ardından oluşan kararların sektöre açılacağı belirtilen Açıklamada, “Çalıştay sonuçları tüm üyelerimizle interaktif bir ortamda paylaşılarak nihai şekline kavuşturulacaktır” denildi. Öte yandan, Mayıs ayında Marmara

Üniversitesi’nin

düzenlediği

Kariyer

Günleri’nde, kompozit için ayrı bir başlık açıldı. Etkinlikte,

Genel Sekreter İsmail Hakkı

Hacıalioğlu bir konuşma yaptı. Tila Kompozit firmasından Murat Karamanlıoğlu ve Polin Su Parkları firmasından Müge Tolunay sunuş gerçekleştirdi.

48

Kompozit

Derneği’nin, misyonu, vizyonu ve değerleri-


PLASFEDDERGÄ°

49


PLASFEDDERGİ

PlaSTK

PANO

Plastik makineleri sektörünün de temsil edildiği MAKFED hizmet ofisi açıldı Reha Gür 3ODVWLN 6DQD\LFLOHUL 'HUQHùL %DüNDQ×

Değerli meslektaşlarım, sevgili dostlar, Ülke olarak gerçekten çok zor bir dönemden geçmekteyiz. Hiç ihtimal vermediğimiz, artık bizde olmaz dediğimiz, kabul etmemizin hiçbir koşul altında mümkün olamayacağı, hukuk dışı, çağdışı, insanlık dışı bir girişimi, darbe kalkışmasını, ulus olarak kenetlenerek atlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatanseverlik bilinciyle, demokrasi mücadelesinde şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımıza rahmet, ulusumuza başsağlığı dilerken, gazilerimize de acil şifalar temenni ediyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz’dan itibaren yaşananları düşündükçe ne tür bir beladan ramak kala kurtulmuş olduğumuzu gün be gün daha da net görüyoruz. Kalkışmanın dahi, ülke olarak bizleri dünya kamuoyu önünde düşürdüğü durum, ihanet içinde bulunanların kirli emellerine ulaşabilmeleri durumunda ülkece ne durumda olacağımıza dair senaryoların, korku filminden beter bir halde gözümüz önünden geçmesine sebep olmakta. PAGDER olarak, kalkışmanın hemen ardından sektörümüzün yurtdışındaki tüm paydaş kurum ve kuruluşlarına, durumu anlatan bir mektup gönderdik. Sektör olarak herzaman olduğu gibi, sorumluluklarımıza, taahhütlerimize ve gelecek dönem işbirliklerimize dair olumlu mesajlarla, işbirliklerimizin devamını güvence altında tutma yolunda önemli adımlar attık. Böylece, darbe girişiminin kısa ve orta vadede ülkemiz sanayiine verebileceği zararlarında önüne geçme adına en önemli adımları atmış olduk. Cumhuriyetimiz ve kazanımlarına, Atatürk ilke ve inkılaplarına, demokrasimize ve ulusumuzun kayıtsız şartsız egemenliğine yönelik ülkece bir daha böylesi ihanetleri yaşamamayı dileyerek, sektörümüze dair konularımıza geçiyorum. Kapak konusu Geri Dönüşüm ve Atık Sorunu. Tereciye tere satmaya gerek yok. Hepiniz herkesten iyi biliyorsunuz ki, plastik mahir ellerde düzgün koşullarda özelliklerinin pek çoğunu muhafaza ederek sonsuz kez geri dönüştürülebiliyor ve tekrar tekrar kullanılabiliyor. Bu anlamda, dünyanın da en çevreci malzemesi olarak anılabiliyor. Atık konusunda ise, yerlerini aldığı alternatif malzemelere göre 7-8 kat daha az atık ortaya çıkmasına olanak vererek yine dünyanın ve çevremizin daha temiz kalmasına da olanak sağlıyor. Burada enerji tasarrufunda yarattığı verimlilik ve faydadan bahsetmiyorum, bu sayının konusu değil. Bunların ışığında aslında ne geri dönüşüm ne de atık, plastiğin sorunudur. Plastik bu sorunlara kökten çözüm üreten, en yenilikçi ve en verimli malzemedir. Malzemesi verimli olan sektör de doğal olarak verimli oluyor. Geçtiğimiz haftalarda önce TİM 1000 İhracatçı Listesi ardından da İSO 500 listesi açıklandı. İhracat açısından bakıldığında, ülkemizin ilk 1000 ihracatçısından 58’i plastik sektörüne mensup. Ancak, güzel tarafı ülkemizin en çok ihracat yapan sektörlerinin tümünde plastik yoğun kullanılmakta. Bu nedenle bizce plastik şampiyonlar liginde. Dünyanın genelinde yaşanan emtia fiyatlarındaki gerilemeden dolayı ciro düşse de, miktar olarak büyümesine devam eden, ihracatta da sürekli büyüme gösteren bir sektörün temsilcileriyiz. Sanayimiz açısından bakıldığında ise, ülkemizin ilk 500 firmasının 26’sı sektörümüzden. Satışlarını yüzde 7,9 artırmış olmakla beraber karlılıklarının düşmekte olduğu gerçeği gözden kaçırılmamalıdır. Veriler net olarak plastik sektörünün eskisinden de çok zorlandığını gözler önüne sermektedir. Artık sektörün sorunları üzerine eğilmek ve başta hammadde tedariğinde dışa bağımlılığın getirdiği zorluklar ve yüksek maliyetler olmak üzere , vakit kaybetmeksizin çözüme yönelik adımlar atılmalıdır. Unutulmaması gereken en önemli husus, plastik sektörünün sadece plastik sektörünü beslemediği ve artık sanayinin temel taşı konumunda bulunduğudur. Plastik sektörü zayıf olan hiçbir ülke gerçek sanayi ülkesi olamamıştır ve olamayacaktır da. Saygı ve Sevgilerimle,

50

Türkiye’nin makine imalatını geliştirmek, çalışmaları koordine etmek ve bu alanda faaliyet gösteren derneklerin etkinliğini artırmak amacıyla kurulan Makine İmalat Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Ankara’da hizmet ofisi açtı. Ankara Sanayi Odası binasında açılan ofisin açılışı nedeniyle düzenlenen törene Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de katıldı. Nihat Ergün, “Sektörün gelişmiş bir üretim yapısına kavuşması ve rekabet üstünlüğünün artırılarak sürdürülebilmesi, ülke sanayisinin geleceği için büyük önem taşıyor. Sektörün gücünün artması için birlik ve beraberlik gerekiyor. Bu uğurda da MAKFED çatısı altında 17 Derneğin bir araya gelmesinden çok mutluyum” dedi. MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran da konuşmasında makine imalat sanayisinin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak için

sektörün her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde olunması gerektiğini kaydetti.Sektörün öncelikleri doğrultusunda politikalar geliştirmenin, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamanın önemine dikkat çeken Dalgakıran, bu amaçla MAKFED’in sektörel örgütlerin faaliyetlerini destekleyerek, dayanışma ve işbirliği kültürü oluşturmakta öncü rol oynayacağını da belirtti. Plastik ve kauçuk işleme makineleri imalatçıları MAKFED’de Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) aracılığıyla temsil ediliyor.PLASFEDDERGİ

GÜNDEM

Kötülemek yerine dönüştürmek, ekonomiye de çevreye de katkı sağlayacak

Çevre için olumsuz söylemleri bırakıp, eyleme geçme zamanı

Dünya, hiç olmadığı kadar risk altında. Üstelik bunun büyük bir kısmı insanların yarattığı sorunlar. Çevre duyarlılığıyla başlayan olumlu yaklaşımlar, kaynakların azalmasıyla ekonomik gerekliliğe dönüştü. Çevre risklerinin iyice belirginleşmesi, bunu ekonomik ve duyarlılığın ötesine taşıyıp zorunluluk haline getirdi.

Modern ülkelerin tamamı atık yönetimi sistemlerini hayata geçirdi. Öyle ki, sıfır depolanmış çöp politikası uygulayan yerleşimler ortaya çıkıyor. Plastikler bu alanda en önemli unsurlardan biri. Geleceğin malzemesi ve vazgeçilemez olan plastikler, muadil bütün malzemelere göre hem üretim sürecinde, hem de geri dönüşüm-yeniden kullanımında en uygun malzeme durumunda. Oysa hak ettiğinin aksine plastik malzemeler nedensizce kötülenmeye başlandı.

52


GÜNDEM

PLASFEDDERGİ

Kaynak-hammadde kullanımında, atıkların kullanımı yoluyla firma karlılığına katkı sağlamayı amaçlayan “Döngüsel İktisat” iktisadın ana disiplinlerinden biri oldu. Bu disiplin Avrupa plastik sektörü gündem maddelerinden biri haline geldi.

Türkiye 2000’li yıllardan itibaren atık yönetimine yatırım yapmaya başladı. Bu alanda ciddi bir bilinçlenme süreci geçirildi. Atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik girişimlerin büyümesiyle de fayda görüldü. Sadece ambalaj atıklarından 3 milyar TL’yi geçen bir iş hacmine ulaşıldı. Atık yönetiminde iş; atıkların oluştuğu en büyük alan olan evlerde başlıyor. Şimdi eylem zamanı. Kaynağında ayrıştırma ve geri dönüşüm zamanı!

53


PLASFEDDERGİ

GÜNDEM

çok değerli olan organik atıkların komposta dönüştürülmesinde bile 126 bin tonla sınırlı kalındı.

-Türkiye mevzuat uyumunu büyük ölçüde tamamladı ama.. Türkiye atık yönetimi konusunda Avrupa Birliği mevzuatını baz alarak düzenleme yaptı. Yasal ve ikincil mevzuattaki uyum hemen hemen tamamlandı. Buna ek olarak, atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda iki ayrı eylem planını uygulamaya aldı. Onuncu kalkınma planında da bu konularda atılacak adımların çerçevesi çizildi.

Plastikler, üretimi, kullanımı ve geri dönüşümü, en sonunda da gerekli olduğunda bertarafı açısından en çevreci endüstriyel ürünlerden biri. Buna karşılık, çevre duyarlılığına yönelik hemen her söylemde olumsuz anlamda ilk akla gelen malzeme durumunda. Oysa, üretiminde muadil bütün malzemelere kıyasla karbon salımı ve su kullanımı en az ürün. Hafifliğiyle kullanıldığı her ürünün daha az karbon salmasına yol açıyor. Geri dönüşüm sözkonusu olduğunda ise plastikler aynı amaçla kullanılabilecek malzemelerden çok daha ileride. Toplanması, ayrıştırılması ve geri kazanımının yapılması çok daha ucuz. Üstelik bunu defalarca yapabiliyorsunuz. Ayrıca, plastikleri yeniden hammadde haline getirip bunu da ekonomik döngüye sokabiliyorsunuz. En son aşamada bertaraf etmek gerektiğinde ise plastikler yine önde. Yakma işlemi gerektiğinde plastikler en fazla enerji veren malzemelerden biri.

-Atık yönetimi: Çağdaş ülkelerin “çöp”ten ekonomik değere geçişi Ülkeler, gerek çevresel zorunluluk, gerekse ekonomik, gerekse bu alanda yaşanan teknolojik iyileşmeler nedeniyle “çöp”ten vazgeçerek atıkları değerlendirmeye başladı. Bütün bu süreçlerin yönetimine yönelik ise bilimsel bir disiplin olan “atık yönetimini” geliştirdi.

En basit tanımıyla atık yönetimi; her türlü ürünün, tasarım aşamasından başlayarak, üretim, tüketim ve diğer her türlü değerlendirme işlemlerinde ortaya çıkan her türlü maddenin, insan ve çevreye zarar vermeyecek şekilde –ya da minimize ederek- toplanması, geri kazanılması ve bertarafını içeren bir disiplin. Türkiye’nin ve Avrupa Birliği’nin yanında, bütün ülkelerin mevzuatı bu alanda 80’li yıllarda başladıktan sonra, 90’lı yıllarda iyileşti ve 2000’li yıllarda katı uygulamalar başladı. Örneğin tehlikeli atık ağırlıklı, genel olarak atık yönetimi, Türkiye ile AB arasındaki katılım müzakerelerinde bir başlık olarak açıldı.

-AB yüzde 30’un üzerine çıktı Evlerden, hizmet ve üretim sektöründeki birimlerden elde edilen atıkların geri dönüşüm sürecine sokulmasına yönelik AB uygulamaları yürürlüğe girdikten sonra istatistikle izlemeye başlandı. Eurostat verilerine göre AB 28 ülke ortalamasında, 2013 yılında ambalajda yüzde 64 ağırlığa ulaştı. Belediye atıklarında ise yüzde 37,5 seviyesine geldi. 2004 yılında aynı veriler sırasıyla 53,4 ve 27,7 düzeyindeydi. Türkiye’nin belediye atıklarına yönelik olarak oranlar için veri üretilmemekle birlikte, TÜİK verilerine göre 2014 yılında belediyelerce toplanan atıkların 28 milyon 11 bin ton atığın, 27 milyon 743 bin tonu düzenli ya da düzensiz depolamaya gitti. Tarım ülkesi için

Halen yürürlükte olan Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planında 5 stratejik hedef, geri dönüşüm bilincini oluşturmak, mevzuatı geliştirmek, atıkların etkin bir şekilde geri dönüşümü için altyapı oluşturmak, geri dönüşüme finansal destek sağlamak, atık üretimini kayıt altına almak olarak sıralandı. Projenin önemli ayaklarından olan, geri dönüşüm tesislerinin mevcut teşvik uygulama ve programlarının yanında, bu alanda, toplama-ayrıştırma dahil KOBİ yatırımlarını özendirecek şekilde KOSGEB tarafından yatırım desteği kapsamına alınması henüz hayata geçirilmedi. Uygulamanın 2017 sonuna kadar yerine getirilmesi hedeflenmişti. Yine benzer şekilde, 2017 sonuna kadar geri dönüşüm alanında AR-GE programlarının finansal olarak desteklenmesi, belediyelerin atık geri dönüşümündeki başarıları kadar finansal destek verilmesine yönelik eylemler ilan edildi. Avrupa Birliği, atık yönetimi konusunda çevre hedeflerini zamana bağladı. Atık yönetiminin genel çerçevesine uygun olarak, 2016 itibariyle, kağıt-plastik-cam-metalde tamamen kaynakta ayrıştırmaya geçme amaçlandı. Evsel atıklarda 2020 yılında yüzde 50, inşaat ve yıkıntı atıklarında da yüzde 70 geri dönüşüm hedeflendi. Türkiye, oransal-sayısal bir hedef belirlemese de bu alanda iyileşme hedefleniyor. Özellikle Türkiye’nin belediye atıklarında yüz-

Bertaraf ve geri kazanım yöntemine göre toplanan belediye atık miktarı, 2008 – 2014 Bin Ton 2008

2010

2012

2014

Toplam

24 361

25 277

25 845

28 011

Çöplüğe dökülen

12 678

11 001

9 771

9 936

Düzenli depolama sahalarına gönderilen

10 947

13 747

15 484

17 807

Kompost tesisine gönderilen

276

194

155

126

Diğer (dolgu, araziye dökme, açıkta yakma, göle-dereye dökme, gömme)

460

334

434

141

TÜİK, İstatistiklerle Çevre, 2014 Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. 54


Oyunun NXUDOóQó GHáLġWLUL\RUX]

Detaylar için www.ozgeplastic.com


GÜNDEM

PLASFEDDERGİ

B-1 Kapsamında Atık Kodu

Cinsi

Üretilen Ambalaj (ton)

Piyasaya sürülen (Ton)

Geri Kazanılan (Ton)

Gerçekleşen geri kazanım oranı (%)

1.566.809

904.579

472.890

52

B-2 Kapsamında Piyasaya Sürülen (ton)

C 3 Kapsamında Temin Edilen (ton)

64.048

59.224

15.01.02

PLASTİK

15.01.04

METAL

279.177

156.879

82.187

52

52.791

19.497

15.01.05

KOMPOZİT

148.184

97.904

71.524

73

121.816

17.123

15.01.01

KÂĞIT KARTON

2.358.591

1.271.906

1.429.091

112

30.370

88.300

15.01.07

CAM

899.596

641.520

183.053

29

36.863

154.487

15.01.03

AHŞAP

655.477

456.057

61.600

14

6.186

53.103

TOPLAM

5.907.834

3.528.845

2.300.345

65

312.074

391.734

B-1: Bertarafı AAK Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen ambalajlar B-2: Bertarafı AAK Yönetmeliği dışındaki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen ambalajlar C: AAK Yönetmeliği kapsamında depozitolu olarak piyasaya sürülen ambalajlar

de 1’ler seviyesine kalmasının mevcut görünümü bozduğunun farkında.

-Ambalaj atıklarında katı kurallar başarı getirdi Türkiye, göreli olarak kolay görünen ambalaj atıklarında katı AB mevzuatına uyum sağlaması ve bu alanda zorlayıcı tedbirler alınması bir dizi iyileşme sağladı. Özellikle kentsel yerlerde, sanayi ve hizmet kuruluşlarının ambalaj atıklarını ayrı olarak toplayıp depolamaya gönderme zorunluluğu miktarı hızla artırdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre, en son veri olan 2013 yılı sonunda, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yüzde 65’e, ulaştı.

ise 758 kg. düzeyinde. Ancak, yüksek kişi başına atık üreten ülkelerde, geri dönüşüm oranları da yüksek seviyelere ulaşmış durumda. AB ortalaması yüzde 30’larda gezse de, Danimarka’da belediye atığı dönüşümü yüzde 50’nin üzerine çıktı ve artmaya devam ediyor. Yine aynı şekilde, kişi başına belediye atığı üreten 566 kg atık üreten Avusturya’da yüzde 50 geri dönüşüm oranı aşılmış durumda ve oran artıyor.

-Atık yönetimi sorumluluğu? Atık yönetiminin paydaşlarının en önemlisi “insan” olarak ortaya çıkıyor. Entegre atık yönetiminde öncelikler şöyle sıralanıyor: Önleme A Kaynakta Azaltma A Yeniden Kullanım A Geri Kazanım/Geri Dönüşüm A Ön İşlem (Yakma dahil) A Bertaraf

-Her şey bireyden başlıyor Türkiye, atık yönetimi kapsamında özellikle belediye atıklarının değerlendirmesinde sınırlı bir seviyeye geldi. Bunun en önemli nedeni de evsel atıklardan başlayarak belediyelerin sorumluluğundaki atıkların kaynağında ayrıştırılmasının başarılamamış olması. TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre Türkiye kişi başı 407 kg. belediye atığı üretiyor. AB ortalaması ise 474 kg. seviyesinde. AB’nin en endüstriyel tüketim toplumlarından olan Almanya’da bu miktar 618, İngiltere’de 482,Hollanda’da 527, Fransa’da 509 kg. seviyesinde. Bu alanda lider olan Danimarka’da

Atıkların büyük kısmı ise evsel ve belediyelerde oluşuyor. 2014 TÜİK verilerine göre, istatistik olarak kapsama alınan ama gerçekte büyük kısmı içindeki maden alındıktan sonra taş ve topraktan oluşan maden atıkları, su hariç, üretim ve tıbbi alanlardan oluşan sektörel katı atıkların miktarı 607 bin ton düzeyinde. Oysa, çoğunluğu bireysel kullanımdan oluşan belediye atıklarının miktarı 28 milyon tona ulaşıyor. Atık yönetiminde ana unsur bireylere düşüyor. Ekonomik olarak güçlü bir atık yönetimi, bireylerin her türlü atığı uygun şekilde toplamaya imkan verecek şekilde, kaynağında ayrıştırarak uygun noktalara bırakması, belediyeler ve endüstriyel regülasyon kuruluşlarının bunlara uygun altyapıyı kurması süreci başlatıyor.

-“Döngüsel İktisat” Avrupa plastik sektörü gündeminde: Bugünün ürünleri yarının kaynakları Endüstriyel ekonomide, üretim, kullanım ve bertaraf süreçleri yerine, geri kazanımı, ye-

56

niden dönüşümü ve yeniden kullanımı ifade etmek amacıyla literatüre eklenen “Döngüsel İktisat” Avrupa plastik sektörü gündeminde ana başlıklardan biri oldu. PAGDER Genel Sekreteri, Selçuk Mutlu, Mayıs 2016’da yapılan PlasticsEurope’un Akdeniz Danışma Kurulu Bükreş Toplantısında, öne çıkan tartışma alanlarından birinin döngüsel iktisat olduğunu bildirdi. Mutlu, toplantıya yönelik hazırladığı bilgi notunda, “Bilindiği üzere, dünya ekonomi büyümesi ve hızla artan nüfusun meydana getiren talepte dolayı kaynaklar tehdit altında. Kaynakların aşırı kullanımının sürdürülemez olmasından dolayı yüksek fiyat seviyeleri buna bağlı olarak aynı zamanda bir çok pazarda dalgalanmayı ve riskleri artıyor. Dolayısıyla, özel sektörün kar elde edebileceği iş modellerine ihtiyaç olduğu görülüyor” görüşünü vurguladı. Geleneksel dikey “al-at” yaklaşımı kıtlık, dalgalanma ve fiyat seviyelerinin yüksekliğini doğuruyor bu da ekonomimizin üretim yapısını sürdürüleme hale getirdiğini belirten Mutlu, “Döngüsel iktisat, üretim süreçlerinden, verimlilik çalışmalarından tasarıma, işlemeden – geri dönüşüm aşamalarına kadar sürdürülebilirlik anlayışı sunmaktadır” bilgisini verdi. PlasticsEurope’un Akdeniz Danışma Kurulu, deniz ve okyanus kirliliğinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, Akdeniz Bölgesi Atık Yönetimi Platformu, Akdeniz Bölgesi ülkelerinin ekonomik ve endüstriyel durumuna yönelik gündem konularında atılan adımları değerlendirdi. PAGDER Genel Sekreteri Selçuk MUTLU da toplantıda, geri kazanım ve yeniden kullanım yönünde, atık yönetimi alanında Türk plastik sektörünün paydaşlarıyla birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “2016 yılının Türk plastik sektörü açısından bir önceki yıla göre daha pozitif gelişmelere açık olduğunu görüyoruz” ifadesini kullanan Mutlu “Toplantıda özellikle 2016 yılı için partnerlerimizle işbirliğimizin arttırılmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede AB-Türkiye arasındaki muhtemel vize anlaşmasının sektörümüze fayda sağlayacağına inanıyoruz” dedi.


Oyunun NXUDOóQó . . . z u r o y L U L W GHáLġ

Detaylar için www.ozgeplastic.com


GÜNDEM

PLASFEDDERGİ

Döngüsel İktisat, işletmelerin karlılıklarını artırmak amacıyla da kullanılabilen bir disiplin olarak ortaya çıktı. Bir işletmenin atığının bir başka işletme için kaynak oluşturması, tüketim-kullanım sonrası ortaya çıkan atıkların değerlendirilmesi, her türlü atıktan yeni kaynaklar sağlanması gibi unsurları içeren döngüsel iktisat disiplininde bu amaçla yönetimsel unsurlar belirleniyor. Döngüsel iktisatta karlılık; kaynakların mümkün olduğu kadar geri dönüşümden kazanılması ve atıkların mümkün olduğu kadar yeni kaynaklara dönüşebilmesiyle ölçülüyor. Döngüsel iktisatta ana amaçlar, sentetik malzeme atıkların yeniden aynı işleve sahip malzemeye ya da hammaddeye dönüştürülmesini, doğal ürünlerin ise yeniden biyolojik ortama (biyokütle) kazandırılmasını kapsıyor.

Sektörlere göre atık miktarı 2014 (Bin Ton)

Toplam

Toplam atık miktarı

Tehlikeli atık miktarı

795 751

3 479

607

115

Madenler hariç toplam İmalat sanayi işyerleri

15 733

1 008

Termik santraller

24 191

9

533

32

755 218

2 355

74

74

OSB’ler Maden işletmeleri* Sağlık kuruluşları

*Maden üretmek amacıyla çıkarılan toprağın tamamını içerir. Maden alındıktan sonra kalan toprak-taş dahildir

Plastik: Atılamayacak kadar değerli ve geri dönüşüme uygun Plastik atıklar atılamayacak kadar değerli ve önemli bir malzeme. İşlenmiş ahşap dahil herhangi bir işlemden geçmiş her türlü madde doğa dengesini şu veya bu şekilde etkiliyor. Bir bireyin çevre açısından en doğru davranışı, kullandığı ürünü geri dönüşüm sürecine sokmak. Plastiklerin geri dönüşümünde en uygun yaklaşım cinslerine göre ayrıştırma. Bunun için de çok basit bir yöntem var: Plastik ürünlerin üzerinde bulunan işaretler, hangi tür polimerden üretildiğini gösteriyor. Aynı cinslerin mümkün olduğunca birlikte kaynakta ayrıştırılarak geri dönüşüm sürecine sokulması bu soruna çözüm getiriyor. 1 ton plastik ambalaj atığının geri dönüşümü sonucunda 14000 kWh enerji tasarrufu sağlanmış oluyor. Örneğin, Türkiye genelinde tasarruf edilebilecek enerji miktarı yıllık 4 Milyon Megawatt saat olarak hesaplanıyor.

Üzerinde bulunan ambalajın geri dönüşebilir malzemeden olduğunu gösterir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan piyasaya süren kod numarası alan işletmeler koduyla birlikte işareti gösterdiği şekli ile kullanılabilir.

1234

1

Ürünün geri dönüştürülmüş maddeden elde edildiğini gösterir. Polietilen tereftalat malzemesinden imal edildiğini gösteren kod 1’dir.

2

Yüksek yoğunluklu polietilen malzemesinden imal edildiğini gösteren kod 2’dir.

3

Polivinil klorür malzemesinden imal edildiğini gösteren kod 3’tür. Düşük yoğunluklu polietilen malzemesinden imal edildiğini gösteren kod 4’tür.

4

5

Polipropilen malzemesinden imal edildiğini gösteren kod 5’tir. Polistiren malzemesinden imal edildiğini gösteren kod 6’dır.

6

Yukarıda saydığımız plastik malzemelerinin dışında bir malzemeden imal edildiğini gösteren kod 7’dir.

58

7PLASFEDDERGİ

SÖYLEŞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk:

Atık yönetimini sektör olarak yapılandırmayı amaçlıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, atıkların başta plastik olmak üzere önemli bir değer kaynağı olduğunu, hammadde kaynağı olarak değerlendirilmesini arzu ettiklerini belirtti. Türkiye’nin önemli bir ivme sağladığı atık yönetimi alanında, ekonomik değer yönünün de ön plana çıkması gerektiğini belirten Öztürk, bu alana yapılacak yatırımlarla bir sektör olarak güçlü biçimde ortaya çıkmasını amaçladıklarını vurguladı. Öztürk, 2023 yılında 6 milyar Avroluk bir ambalaj atık sektörü oluşmasını hedeflediklerinin altını çizdi. Prof. Dr. Mustafa Öztürk, PLASFEDDERGİ’ye, atık yönetimi ve özellikle plastik ambalaj atıklarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. -Sayın Öztürk, öncelikle atık yönetimini hangi çerçevede ele alıyorsunuz, temel yaklaşımınız nedir? Ambalaj atıkları, plastik atıklar ve diğer atıkların geri kazanılmasının yönetim planının

hazırlanmasını planlayan bir bakanlığız. Piyasaya sürenler, piyasaya sürenleri temsilen yetkilendirilmiş kuruluşlar, toplama, geri dönüşüm firmaları ve belediyelerle birlikte bakanlık olarak yürütüyoruz.

60

Türkiye’de yaklaşık döngünün yıllık 3 milyar TL’lik bir cirosu var. 2023’e kadar 6 milyar TL’ye çıkarmayı hedefledik. AB standartlarında toplama, taşıma, geri kazanma oranlarında o seviyelere geleceğiz. Burada bir sektör oluşturmak istiyoruz. Çevreci sektör olacak. Çevreyle uyumlu, bu tip atıkların geri kazanılması gereken bir hammadde olduğunun üzerinde duruyoruz. Hem çevreye zarar vermesini engellemek, karbondioksit salımını azaltmak, yeni bir hammadde kaynağı oluşturmak, hem de hava kirliliğine, su kirliliğine neden olan kirletici kaynakları minimize ederek, doğa ile uyumlu yönetilmesini sağlamak istiyoruz. Ambalaj atıkları, değerlendirilebilir atıklar bunlar içinde. Organik atıklar da var. Kompost ve biyogaz üretmek için çalışmalar devam ediyor.


SÖYLEŞİ Normalde ambalaj atıklarının yüzde 27’si plastik. En fazlası kağıt, ikincisi plastik, üçüncüsü de cam. Ahşap ve diğerleri ardından geliyor. Piyasaya sürülen ambalaj atığı plastiklere baktığımızda, 2011 yılında 1 milyon 223 bin ton plastik ambalaj üretildi. 2013’te 1 milyon 556 bin ton olduğunu, bunun karşılığında ise 472 bin ton toplandığını görüyoruz. Yönetmelik çerçevesinde yüzde 42 toplanması gerekirken yüzde 52’ye kadar çıkmışız. Plastik ambalaj atıklarının geri kazanılmasında başarılı bir duruma gelinmiş. Plastikler denizlerde ekolojik dengeyi bozuyor. Bu nedenle denizlerimiz ve sahil şeritlerimizde atıkların ayrı toplanması, geri kazanılması için eylem planı oluşturuyoruz. Sahillerimizde bu atıkların başta kaynakta ayrı toplanması olmak üzere 267 adet limanlarda atık kabul tesisi kurduk. Yaygınlaştırarak kurmaya devam ediyoruz. 1 gram dahi atığın denizlerimize atılmasını istemiyoruz. -Sektörde faaliyet gösteren firmalardan beklentiniz nedir? Artık bu tip konular, yeşil doğa, güzel doğa gibi değil, bu bir sanayi sektörüdür. Bu sektöre firmalarımızın yatırım yaparak, ambalaj maddelerini, değerlendirilebilir atıklarının bir hammadde olduğunu düşünerek ekonomiye kazandırmak amaçlı sektörün gelişmesini istiyoruz. Ekonomik değer olan bir hammaddeye dönüşmesi için yatırımlara Bakanlık olarak, proje desteği başta olmak üzere yardım ediyoruz. Bunların altyapı kurmalarında müraacaat edildiğinde hızlı şekilde izin almalarında, lisanslandırılmalarında yardımcı oluyoruz. Türkiye çevre regülasyonları ve atık yönetimine yönelik büyük bir sıçrama yaşadı. Bakanlığımızın gelecek hedefleri nelerdir?

PLASFEDDERGİ

Dünyadaki birçok ülkenin başlıca sorunu olan atık yönetimi, ülkemizde de özenle yürütülen çalışmaların başında yer almaktadır. Ülkemizde atık yönetimi alanındaki çalışmalar toplumsal ve siyasi duyarlılığın artması ile birlikte son 14 yılda çok ciddi bir gelişme göstermiştir.

lendirilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. Bu sayede endüstrinin atığı, bir başka endüstrinin ham maddesi olacak ve endüstriyel simbiyozun altyapısı oluşturulabilecektir. Atık Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde ilgili diğer yönetmelik ve tebliğlerin de revize çalışmaları sürdürülmektedir.

2006 yılında hazırladığımız Ulusal Çevre Eylem Stratejisini 2023 yılını kapsayacak şekilde güncelliyoruz. Böylece AB uyum sürecinde karşılaşacağımız maliyetleri en küçük ayrıntısına kadar bilme imkânına kavuşuyoruz. Amacımız kişisel hassasiyetlerin ötesinde çevre konusunu bir sektör, bir kaynak yönetimine dönüştürmektir. Bu noktada ülkemizde ilk defa tüm paydaşların katılımı ile Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi Eylem Planını oluşturduk. 2023 yılı vizyonumuza ulaşma noktasında önemli bir viraj olarak nitelediğimiz bu çalışma ile atıkların ekonomik boyutunu da hayata geçirme yönünde adımlarımızı atıyoruz. Belirlediğimiz strateji ve eylem planları ile 2023 hedeflerine ulaşmamız için atık yönetiminde mevcut mevzuatımızı güncellerken ihtiyaç duyduğumuz yeni mevzuatı da hızlı bir şekilde hazırlıyoruz.

Ayrıca atıkların kaynakta ayrı toplanmasına önemli oranda hizmet edeceğini düşündüğümüz Atık Getirme Merkezleri Tebliği, organik atıkların değerlendirilebileceği Kompost Tebliği ve Sıvı gübrelerin değerlendirilmesi amacıyla Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği gibi yeni mevzuatları da ülkemize kazandırdık.

Bu mevzuatlardan Atık Yönetimi Yönetmeliği ile evsel, tehlikeli ve ambalaj başta olmak üzere tüm atıkların yönetiminin genel çerçevesi ortaya konulmaktadır. Atık yönetiminin genel çerçevesi, temel ilkeleri ve ortak kavramlarının belirlendiği uygulamalarla sektörün gelişimi hızlanarak artacak ve ekonomiye katkısı büyüyecektir. Bununla birlikte, Yönetmelikle ürün özelliği veya hammaddeye ikame kullanılabilecek, ekonomik değeri devam eden ve standartlara uygun atıkların, yan ürün şeklinde tanımlanması ve ekonomiye direkt katkı olarak değer-

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevre yönetimi her geçen gün önem kazanmakta ve toplum refahının tehdit altına girmemesi için gereken çalışmalar ortaya konmaktadır. Bakanlığımız vizyonu olan “Yaşanabilir Çevre”yi esas alan uzun vadeli stratejiler oluşturup bu stratejilere ulaşma yolunda planlamalar yapmakta ve planlamalarımızı eyleme dönüştürmekteyiz. Bu çerçevede; başta Anayasa ve Çevre Kanunu olmak üzere ilgili yönetmelikler ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi, çevreye uyumlu üretim, ürün ve hizmet dolaşımının sağlanması, hizmette toplam kalite anlayışının yerleştirilmesine ilişkin çalışmalarımız, çevre boyutunu da dikkate alan sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde yürütülmektedir.

61

-Türkiye’nin plastik atıkların toplanmasında mevcut seviyesi nedir? Bakanlık kayıtlarına göre yıllık ne kadar atık toplanabilmektedir geri kazanım ile birlikte değerlendirebilir misiniz? Bakanlığımız 2011-2013 yıllarını kapsayan dönemlerine ait resmi istatistik verilerine göre piyasaya sürülen ambalaj türleri bazındaki miktarlar esas alındığında plastik ambalajların ortalama olarak %27lik kısmı oluşturduğu, kâğıt/karton ambalajlarından sonra en çok tercih edilen ambalaj grubundan yer aldıkları görülmektedir. Hafifliği, çeşitliliği ve diğer ambalajlara kıyasen daha ekonomik bir şekilde üretilmeleri tercih edilme noktasında önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakanlığımız verilerine göre 2011-2013 döneminde piyasaya sürülen plastik ambalaj miktarları aşağıda gösterilmektedir. Plastik ambalajların birçok alt türü bulun-


PLASFEDDERGİ

SÖYLEŞİ

maktadır. PET (Su, Yağ Şişeleri) , PE (Kapaklar), PP (Yoğurt, Şampuan kapları), PS (Straforlar), PC (Damacanalar) olarak sıralanabilir. Sürdürülebilir bir atık yönetiminin tesis edilmesi için atığın kaynağında oluşmasının önlenmesi esastır. Bu nedenle, mevzuatımızda genel olarak üretim esnasında atık oluşumunu minimize edecek şekilde birtakım kısıtlamalar getirilmektedir. Rekabet ediciliği artıran ve aynı zamanda ekonomik faydada sağlayan bu durumlar neticesinde daha z hammadde ile daha çok iş yapabilecek potansiyele sahip ürünler üretilebilmektedir. Örnek olarak 1980li yıllarda 20-25 gr civarında bir ağırlığa sahip 0,5 lt pet şişeler teknolojik gelişmeler ve temiz üretim gibi mekanizmaların desteğiyle 10 gr civarına indirgenmiştir.

Grafik: 2011-2013 yıllarını kapsayan dönemde piyasaya sürülen ortalama ambalaj oranları

Tablo: 2011-2013 yıllarını kapsayan dönemde piyasaya sürülen plastik ambalaj miktarları

Tüketim sonrası atık haline gelen plastik ambalajlar Bakanlığımızdan lisans alan yaklaşık 600 toplama-ayırma tesisi tarafından toplanıldıktan sonra alt türlerine göre tasnif edilmekte, ilgili alanda faaliyet gösteren geri dönüşüm tesislerine gönderilir iken presleme işlemine tabi tutulmaktadır. Presleme/balyalama, atığın toplanıldığı yer ile geri dönüşüm tesisi arasında yapılacak olan nakliye maliyetinin azaltılması sağlamaya yönelik bir işlemdir. Geri dönüşüm tesislerinde bu plastik atıklar, çapak, granül ve elyaf gibi malzemelere dönüştürülmekte, sonrasında ise bunları girdi olarak kullanan üretim tesislerine verilmek suretiyle ekonomiye tekrar kazandırılmaktadır. Bu alanda faaliyet gösteren yaklaşık 400 civarında plastik geri dönüşüm/kazanım tesisi bulunmaktadır. Bakanlığımız istatistiklerine göre 2011-2013 yılları arasında toplanan plastik ambalaj atıklarına dair veriler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Ekonomik olarak geri kazanımı mümkün olmayan plastik ambalaj atıklarının ise enerji geri kazanım tesislerinde kullanılması yoluyla değerlendirilmesi mümkün olabilmektedir.

Yıllar

Ambalaj Türü

2011 2012

PLASTİK

2013

Üretilen (ton)

Piyasaya Sürülen (Ton)

1.223.783

706.082

1.377.841

908.674

1.566.809

904.579

Tablo: 2011-2013 yıllarını kapsayan dönemde toplanan plastik ambalaj atık miktarları Yıllar

Atık Türü

2011 2012 2013

PLASTİK

Toplanan Atık Miktarı (ton)

Gerçekleşen Geri Kazanım Oranı (%)

Yönetmelik Geri Kazanım hedefi (%)

307.549

44

38

372.246

41

40

472.890

52

42

oluşumunun tanımlanacak tedbirlerle engellenmesidir. Diğer taraftan, çevresel zararların yanı sıra sosyal ve ekonomik yönden de kayıplara neden olan atık kaynaklarının tespiti ve yok edilmesi, depolama ve geri dönüşüme yönelik eylemlerin oluşturulması ile bölgesel yönetim ve STK’lar ile birlikte halkın bilinçlendirilme ve eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesidir.

-Deniz Çöpleri Stratejik Eylem Planı Çerçevesinde, İl bazında Eylem Planlarına yönelik hangi aşamaya gelindi. Bu kapsamda özellikle kara kökenli atıklara yönelik plastik atık merkezli bir değerlendirme yapabilir misiniz?

Bu anlamda Bakanlığımız, örnek teşkil etmesi amacıyla İstanbul İli İçin Deniz Çöpleri Eylem Eylem Planını hazırlanmıştır. Diğer illerimiz için çalışmalar devam ediyor. Bu yıl itibariyle deniz çöpleri ile ilgili mevzuatımız çıkarılacaktır.

Deniz çöpleri diye tanımlanan; kıyıya veya denize atılmış, bırakılmış ya da çeşitli yollarla ulaşmış katı maddelerle mücadele noktasında en önemli kaynaklardan bir tanesi de Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanmasıdır.

2017 yılı sonuna kadar ise de mevzuat kapsamında tüm kıyı illerimizin eylem planlarını tamamlamayı planlıyoruz.Bu sayede yapılacak planlı çalışmalarımızla daha temiz denizlerimizi gelecek nesillerimize güven içerisinde aktaracağız.

Eylem Planının amacı, kirliliğe sebep olan deniz çöplerinin temizlenmesi ve yeniden çöp

-Geri kazanım faaliyetleri çerçeve-

62

sinde 3 milyar TL lik bir katma değere ulaşıldığını belirtmiştiniz. Sizce toplam katma değer potansiyeli ne kadardır? Bugüne kadar yapılan yatırımların ve uygulamaların doğal kaynakların ve enerji kaynaklarının korunması adına yeterli olmadığı bilinciyle, geri kazanılabilir malzemelerin ülke genelinde yaygın bir şekilde kaynakta ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasının önündeki engelleri aşmak adına gerekli çabanın gösterilmesi büyük önem arz etmektedir. Bakanlığımızca yapılan çalışmalar çerçevesinde, 60 bin kişiye istihdam ve ekonomiye yaklaşık 2,5 milyar TL ekonomik katkı sağlıyoruz. 2023 yılında 100 bin istihdam ve ekonomiye yaklaşık 6 milyar TL ekonomik katkı sağlamayı hedefliyoruz. Görüldüğü gibi bu çalışmalarımızda bir yandan çevreyi sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde korurken diğer yandan ekonomik gelişme ve istihdamı da artırmayı dikkate alıyoruz.PLASFEDDERGİ

SÖYLEŞİ

-Plastik atıklar konusunda sivil toplum örgütlerinin rolü ne olmalı sizin görüşleriniz nelerdir? Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine daha büyük bir hızla ulaşması ve sanayi sektörümüzün uluslararası rekabet gücünün artması çevre dostu teknolojilere geçişi ile mümkün olabilecektir. Geleceğimize yönelik belirleyeceğimiz somut hedeflerimizin başarılı bir şekilde hayata geçirilerek 2023’e doğru yola demin adımlarla devam etmemiz konusunda sivil toplum örgütleri ile müşterek işbirliği içerinde olmamızın önemi büyüktür. Kullanım sonucu oluşan plastik ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve sistematik bir yapı içerisinde geri kazanım sürecinin gerçekleştirilmesi esas alınmıştır. Doğal kaynakların verimli kullanılarak sürdürülebilirliğin tesis edilmesi için üretim aşamasında ambalajların tasarımlarından başlanarak atık haline gelmesi ve geri kazanımına kadar olan tüm süreçlerde yasaların koyulması, eğitim bilinçlendirme çalışmaları, kamuoyu oluşturulması aşamalarında sivil toplum örgütleri ile yakın işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. -Ülkemizin çevre yönetimi ve atık yönetimi uygulamaları ile sağladığı ekonomik faydaya ilişkin miktar ve değer ne kadardır? Bugüne kadar yapılan yatırımların ve uygulamaların doğal kaynakların ve enerji kaynaklarının korunması adına yeterli olmadığı bilinciyle, geri kazanılabilir malzemelerin ülke genelinde yaygın bir şekilde kaynakta ayrı

toplanması ve geri kazanımının sağlanmasının önündeki engelleri aşmak adına gerekli çabanın gösterilmesi büyük önem arz etmektedir. Bakanlığımızca yapılan çalışmalar çerçevesinde, 2015 yılında geri dönüşüm yoluyla 60 bin kişiye istihdam ve ekonomiye yaklaşık 3 milyar TL ekonomik katkı sağlıyoruz. 2023 yılında 100 bin istihdam ve ekonomiye yaklaşık 10 milyar TL ekonomik katkı sağlamayı hedefliyoruz. Görüldüğü gibi bu çalışmalarımızda bir yandan çevreyi sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde korurken diğer yandan ekonomik gelişme ve istihdamı da artırmayı dikkate alıyoruz. -Ambalaj atıkları ekonomik bir fayda kaynağı. Bu atıkların toplanmasında ise belediyeler ana rol sahibi, belediyeler bu atıkların toplanması işinde ağırlıklı olarak taşeron kullanıyor. Ekonomik fayda atık sahibine dönemiyor. Ambalaj atıklarında atık sahibinin ekonomik faydası merkezli bir düzenleme taleplerine ilişkin görüşleriniz nelerdir. Ülkemizin atık yönetim stratejisinin en önemli ilkelerinden birisini hiç kuşkusuz “atıkların geri kazanılması” oluşturmaktadır. Başta Çevre Kanunu olmak üzere çevre mevzuatını oluşturan bütün hukuki düzenlemelerde; atıkların tekrar kullanılması, materyal ve enerji olarak geri kazanılması öncelikli yönetim prensiplerinden birisi olarak ele alınmış; geri kazanım faaliyetleri teşvik edilmiş; geri kazanım tesislerinin teknik ve idari yeterliliklerinin arttırılması amacıyla kriterler oluşturulmuştur. Ambalaj atıklarının yönetiminde diğer atıklarla karışmadan kaynağında ayrı toplanması ve sistematik bir yapı içerisinde geri kazanım sürecinin gerçekleştirilmesi esas alınmıştır. Bu çerçevede ambalaj atığı üreticilerinin ev veya iş yerlerinde oluşan ambalaj atıklarının ayrı olarak biriktirilmesi ve belediyenin belirlediği toplama sistemi dâhilindeki ekipmanlara bırakmaları istenmektedir. Toplama ekipmanları kumbara veya iç mekân kutusu olarak farklılık gösterebiliyor. Toplama konusunda öncelikle belediye başkanlıkların bu işlemi kimlerle, hangi zamanlarda, hangi ekipmanlarla yapacağı, izleme ve kontrolü nasıl geliştireceği, halkın bilinçlendirilmesi konusunda yürütülecek eğitim faaliyetleri gibi hususları içeren bir yönetim planı hazırlamaları istenmektedir. Belediye başkanlığı sınırları dâhilinde oluşan ambalaj atıklarını toplama ve türlerine göre ayırmak üzere talep etmesi halinde kendisi bir tesis kurabileceği gibi bu konuda hizmet alımına da gidebilir. Yalnız, bu çerçevede gerek ürün kalitesinin iyileştirilmesi, gerek altyapının yeterli olup olmadığının tespitini

64

sağlamak, gerekse de yapılan faaliyetleri ve birtakım istatistiki verileri temin etmek üzere bu işlevleri yürütecek tesislerin, Bakanlığımızdan lisans almaları istenmektedir. Bu çerçevede; cam, metal, plastik, kâğıt/karton ve ahşap gibi ambalaj atıklarının belediyeler ve/ veya sözleşme yapılan lisanslı toplama ayırma tesisleri tarafından kaynağında ayrı toplanarak türlerine göre ayrıştırılmakta, buradan da ilgili alanda faaliyet gösteren geri dönüşüm tesislerine sevk edilmektedir. Diğer önemli bir husus ise toplanacak ambalaj atıklarının Yönetmelikçe belirlenen hedefler dâhilinde toplanmasının sağlanması durumudur. Netice itibari ile tüm ambalaj atıklarının toplanması mümkün olmayabilir. Yalnız, alt limit türünde belirlenen hedeflerin sağlanması ise zorunlu tutularak sistemin işlevselliği sağlanmaktadır. Bu konudaki hedef değerler her yıl artış göstermektedir. Kaynağında ayrı olarak toplanan ve türlerine göre ayrıştırılan ambalaj atıklarının, ikincil hammadde olarak tekrar yaşam döngüsüne konulabilmesi için ilgili alanda faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisine gönderilmektedir. Tüm bu süreç üretici sorumluluğu kapsamında yer almakta olup sistemin finansmanı da yurt içinde faaliyet gösteren ambalajlı ürünü piyasaya sürenler tarafından karşılanmaktadır. Söz konusu finansmanın doğrudan vatandaşa tüketiciye hizmet olarak dönmesi özellikle gerekli altyapının kurulması yönünde ilgili mevzuatta birtakım revizyonlar gerçekleştirildi ve şu an taslak halinde yayımlanmaktadır. -Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinde sanayicinin taleplerini biliyorsunuz bu konuda yeni bir süreç gündeminizde mi? Söz konusu tebliğde yer alan “Uygunluk Denetimine Tabi Atık” kavramı; Yurtiçinde faaliyet gösteren üretim sektörü tarafından ihtiyaç duyulan ancak yeterli hammaddenin (atık veya atıktan dönüştürülmüş/türetilmiş ikincil hammaddenin) temin edilemediği dönemlerde yurt dışından getirilmesi Bakanlığımızca uygun görülen belirli bir ekonomik değere haiz olan atıkları ifade etmektedir. Tebliğ kapsamında bazı malzemelerin ithalatına sınırlama getirilmesi yurt içinde yürütülen Ulusal Atık Yönetim Politikamız uygulamalarının gelişiminin ve etkinliğinin arttırılması noktasında faydalı görülmektedir. Zira söz konusu malzemelerin yurtdışından kolayca ve ucuz maliyet ile getirilmesine imkan tanınması durumunda yurt içinde yürütülen atık toplama ve geri kazanım çalışmaları olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu kapsamda mevcut tebliğde önemli bir değişiklik öngörmemekteyiz.PLASFEDDERGİ

ATLAS

Türkiye-Malezya arasında serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girdi

Malezya gelecek vaat ediyor, plastik 2020’de tamamen serbestleşecek Malezya, Türkiye’nin serbest ticaret anlaşması (STA) imzaladığı en önemli ülkelerden biri. Ağustos 2015 itibariyle yürürlüğe giren STA kapsamında plastik ürünler de bulunuyor ancak Malezya’nın isteği üzerine plastik malzemeler tarifeli listeye alındı ve kademeli inişle 2020 yılında gümrük vergileri sıfırlanacak. İndirimler 1 Ocak 2016 itibariyle başladı. Türkiye plastik sektörüne yeni fırsatlar sunacak olan Malyezya, bölgedeki tek yürürlüğe girmiş STA ülkesi olduğu için diğer ülkelere yapılacak satışlara da sıçrama tahtası olma imkanı bulunuyor. Bölgede, Malezya’nın komşusu Singapur ile de STA imzalandı ancak henüz iç prosedürler tamamlanmadığı için yürürlüğe girmedi. Malezya, federasyonla yönetilen ve Güneydoğu

Asya-Hindistan

sömürgecilik

geçmişi nedeniyle bağımsızlığına yirminci yüzyılın 2. yarısında kavuşan ülkelerden biri. Güneydoğu Asya’nnı çalkantılı geçmişi ve

Asya’nın güçlü ekonomisi Malezya ile Türkiye arasında ilişkiler derinleşiyor. Türkiye’nin pazar olarak başarılı serbest ticaret anlaşması yaptığı ülkelerden biri olan Malezya ile geniş listeyi içeren sıfır gümrüklü ticaret başladı. Malezya’nın orta düzeyde hassasiyet nedeniyle 5 yıllık listeye aldığı plastik sektöründe sıfır gümrük 2020 yılında başlayacak. Malezya, Türkiye’nin en fazla kauçuk ithal ettiği ülkeler arasında bulunuyor.

ikinci dünya savaşı sonrasındaki bütün karmaşayı yaşayan yerlerden biri olsa da bugün istikrarlı bir şekilde yönetilen ve büyüyen bir ülke. 13 eyalet ve 3 federal bölgesi bulunan Malezya’da bazı eyaletler İslami kurallara göre yönetiliyor. Bunun dışındaki eyaletlerde de İslami kurallar etkin olarak uygulanıyor. Ülke ikili bir hukuk sisteminde bulunuyor. Müslümanlar, aile ve kişisel ilişkilerine yönelik

Malezya, Güneydoğu Asya’nın yükselen ekonomilerinden biri. Kendine özgü etnik ve sosyal yapıya sahip, komşularıyla birlikte hızla yükselen endüstrilerin geliştiği ülkelerden biri. Kişi başına gelirde orta-üst grupta bulunan (kişi başına gelir 11.6 bin dolar) ülke, sanayi ürünlerinde hızla yükseliyor. Türkiye ile iyi ilişkileri bulunan Malezya’da nüfus 31.3 milyon kişi, GSYH ise 2016 sonunda 365 milyar dolara yükselecek. Malezya, Güneydoğu Asya’nın her türlü doğa ve kültürel zenginliğini barındıran ülkelerin başında geliyor. Başta başkent Kuala Lumpur olmak üzere, Langkawi adaları, Cameron Highlands, Penang adası ve Borneo adası Malezya’nın en yoğun turist alan yerleri olarak dikkat çekiyor. 66

şeriat mahkemelerine başvurabiliyor. Ülke, seçilmiş krallıkla yönetilen bir federal yapıya sahip. 16 bölgeli federasyonun, 9 eyaletinin başkanları, sultan ya da yerel dillerdeki sultana karşılık gelen ifadelerle görev yapıyor ve beş yılda bir seçimle işbaşına geliyor. Penang, Melaka, Sabah ve Sarawak eyaletlerinde ise federal başkan tarafından vali atanıyor. Eyaletlerden 9’unun seçimle işbaşına gelen sultanlarının oluşturduğu konsey


ATLAS

PLASFEDDERGİ

de federal sultanı seçiyor. Ülke, atanmış 69

lığını kazanan ülkelerden biri. Ülke, tarihin-

dönüm noktalarından biri olan Federasyon

kişilik senato ve halk tarafından seçilen 193

de yerel krallıklarca ada devletler ve küçük

dönemi oldu. 1961 yılında Federasyon fikri

kişilik meclis tarafından yönetiliyor.

devletçikler halinde yaşanan bir bölgede yer

doğdu ve Malezya, Singapur, Saravak, Sabah

aldı. 14 yüzyılda ise İslamla tanıştı ve çok

ve Burnei bir federasyon kurmak için çalış-

Ülkenin ağırlıklı güç merkezi ise hükü-

sayıda nüfus Müslüman oldu. 15. yüzyıldan

maya başladı. 1963’te ise bağımsız federas-

metlerde bulunuyor. Sultan, seçimle işbaşına

itibaren sömürgeci ülkelerin dikkatini çeken

yon ilan edildi. Endonezya federasyona hiç

gelen meclisten çoğunluğu sağlayan partinin

Ülke Portekizliler, İngilizler ve Hollandalılar

katılmadı ve 1965 yılında ise Singapur fede-

liderini hükümeti kurmakla görevlendiriyor

tarafından çeşitli bölgeleri işgal edildi. Bu ül-

rasyondan ayrılarak bağımsız bir ülke oldu.

ve bu hükümet ülke yönetiminde etkin olu-

keler Güneydoğu Asya ve Hindistan sömürge

Ülkenin çoğunluk etnik yapısı Malaylardan

yor. Yerel yönetimler ve yerel meclisler de

politikalarıyla bu bölgenin doğal kaynaklarını

oluşuyor. Malayların tamamı ise Müslüman.

eyaletlerde etkin yetki kullanıyor. Eyaletler

yağmaladı. Hatta bu bölgede Portekiz-Hol-

Ülkedeki toplam nüfusun yüzde 60’ına yakını

arası uygulama farklılıkları bulunuyor.

landa-İngilizler kendi aralarında dahi savaş

Müslümanlardan oluşuyor ve Anayasa’da da

yaptılar. İkinci dünya savaşında Japon işgali

devletin resmi dininin İslam olduğu hükmü bulunuyor.

Malezya, Güneydoğu Asya’nın, komşula-

de yaşandı. Savaştan sonra ise önce İngiliz

rı olan Singapur ve Endonezya ile birlikte hız-

Milletler Topluluğu üyesi olarak, ardından

la gelişen ekonomilerinden biri durumunda.

da bağımsız olarak var oldu. Ülke tarihinin

Malezya doğal kaynakları, kalay, boksit,

Ülke, ana ihraç malları doğal kaynaklar olarak başladığı dış ticarette, hızla sanayi ürünlerine doğru genişledi ve bugün ülke 2016 yılsonu

Türkiye – Malezya Dış Ticaret Göstergeleri (ABD Doları, 1000) Yıl

İhracat USD / Bin

İthalat USD / Bin

Hacim USD / Bin

Denge USD / Bin

dolar kişi başı gelir ile üst orta gelir grubuna

2003

227.270

390.654

617.924

-163.385

yükseldi. Ülkenin en tanınmış şirketi, devlete

2004

52.453

646.747

699.200

-594.294

ait petrol ve gaz işletmecisi olan Petronas,

2005

57.250

785.562

842.812

-728.312

Fortune 500 listesinde 68. sırada bulunuyor.

2006

59.929

934.227

994.156

-874.298

Şirketin geliri yıllık 100 milyar dolar olarak

2007

82.810

1.253.030

1.335.840

-1.170.219

tahmin ediliyor. Petronas, şirket merkezi ve

2008

98.224

1.512.361

1.610.585

-1.414.137

2009

139.932

960.938

1.100.870

-821.006

2010

224.843

1.124.036

1.348.879

-899.194

2011

182.587

1.567.503

1.750.090

-1.384.916

2012

165.474

1.278.247

1.443.721

-1.112.773

2013

272.073

1.230.783

1.502.856

-958.709

Malezya, 1957 yılında İngiliz Milletler

2014

315.024

1.160.994

1.476.018

-845.970

Topluluğu içinde kalmak şartıyla bağımsız-

2015

357.196

1.339.204

1.696.400

982.008

tahmini olan 365 milyar Dolar GSYH, 11,6 bin

iş merkezi olarak inşa ettirdiği başkent Kuala Lumpur’daki Petronas Kuleleri, uzun süre dünyanın en yüksek binası unvanını korumuştu. Kuleler halen ülkenin turistik noktalarından biri olarak ziyaretçi alıyor.

67


PLASFEDDERGİ

ATLAS lardan oluşuyor. İthalatında ise elektronik devreler, petrol yağları, diyot, transistör, yarı iletken, elektrik kristalleri, iletişim elektroniği için parçalar, ham petrol, altın, bilgi işlem makine ünitelerinden oluşuyor. En fazla ihracatı sırasıyla Singapur, Çin, Japonya, ABD, Tayland, Hong-Kong, Hindistan, Endonezya, Avustralya ile yapıyor. İthalatı ise yine sırasıyla Çin, Singapur, ABD, Japonya, Tayland, Tayvan, Endonezya, Güney Kore, Almanya, Vietnam ve Avustralya’dan yapıyor. Türkiye ve Malezya, her iki ülkenin en fazla ithalat-ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında bulunmuyor. Türkiye’den Malezya’ya yapılan ihracatta, bir şirketin Malezya’da üstlendiği iş nedeniyle zırhlı araçların imalatı nedeniyle ilk sırada bu kalem ürünler bulunuyor. Ancak anlaşmanın tamamlanmasıyla bu kalem ihracat-

bakır, altın ve gümüşten oluşuyor. Ülke kendi

deniyle kaydırıldığı ülkelerden biri olan Malez-

tan çıkacak. Bu ürünü, petrol yağları, karayolu

ihtiyacının yaklaşık yüzde 80’inin karşılaya-

ya özellikle bilgi teknoloji yoğun uluslararası

taşıtları için aksam ve parça, altın, halı, borat-

cak petrol rezervine sahip. Ülkede çıkan pet-

şirketlerin yatırım yaptığı ülkelerden biri oldu.

lar (bor bileşiği), transformatörler, prefabrik yapılar, şal-eşarp ve beyaz eşya oluşturuyor.

rolün yüksek kaliteli oluşu nedeniyle ihracatı yapılıyor. Üretimi yıldan yıla artan doğal gaz

Ülkenin ekonomik yapısına bağlı olarak

nedeniyle ülke LNG ihracat pazarında da var-

yerel şirketler ağırlıklı bir dağıtım kanalı ağı

Türkiye’nin ithalatı ise sırasıyla, palm

lık gösteriyor. LNG’de Katar’ın ardından ikinci

bulunsa da son dönemde küresel dev sü-

yağı, vulkanize kauçuktan giyim eşyası ve

büyük ihracatçı konumunda. Petrol ve do-

permarket zincirlerinin de ağırlığının arttığı

aksesuar, sentetik filament iplik, sentetik de-

ğalgaz ülkenin ikinci büyük ihracat kalemini

belirtiliyor. Plastik sektörünü de ilgilendiren

vamsız lifler, Hindistan cevizi, palm çekirdeği,

oluşturuyor.

alanlardan olan kişisel harcamalarda artış

ham alüminyum, iletişim elektroniği öne çıkı-

son yıllarda hızlandı. Ülkenin yıllık kişi başına

yor.

Ülke, küresel krize rağmen yüksek büyü-

1000 dolar dolayında gıda harcaması yaptığı

me performansı gösteriyor. 2019’a kadar ül-

belirtiliyor. Ülkede ambalajlamada ciddi bir kı-

kenin ortalama yüzde 5 dolayında büyümesi

Ekonomi Bakanlığı, Malezya’da iş yapmak isteyen kişilere sosyal uyarılarına yö-

sıt bulunmuyor.

nelik olarak, kartvizit alışverişlerine dikkat

bekleniyor. Geçmiş dönemde ise yıllık büyüme yüzde 4,7 ile yüzde 7 arasında değişti.

Ülke genel olarak liberal bir ekonomik

edilmesini öne çıkarıyor. Kartvizitlerin Çince

yönetim modeli uygulasa da yerel hükümet Ülke elektronik ürünlerde başarılı bir

farklılıklarına ve yerel iş yapma biçimlerine

uygulamaya sahip durumda. İhracatın yüzde

dikkat etmek gerekiyor. Ülkede yüzde 100

50’si her tür elektronik cihaz ve alt sistem-

yabancı sermayeli şirketlerin kurulmasına

lerinden oluşuyor. Buna karşılık, alt sistem

izin veriliyor. Ayrıca 14 serbest bölge ve 19

ve komponentlerde Türkiye benzeri bir yük-

serbest endüstri bölgesi bulunuyor. Labuan

sek ithalat bağımlılığı bulunuyor. Ülke, kat-

şehri de vergi cenneti olarak faaliyet yürütü-

ma değeri yüksek ürünlerin ihracat içindeki

yor. Labuan bölgesinde, ticaret dışında elde

payını artırma yönünde politika uyguluyor.

edilen gelirler vergi muafiyetine tabii iken,

Malezya’ya özgü bir başka nokta ise ihracatın

ticari faaliyetlerden elde edilen gelirlerden

GSYİH’ye oranı yüzde 75’lerine kadar yüksel-

elde edilen net karın yüzde 3’ü oranında ya

mesi oldu. Malezya’nın bu durumunun büyü-

da yılda 20.000 RM vergi alınıyor.

me açısından dış talebe bağımlılığının yüksek olması anlamına geliyor.

Malezya’nın en fazla ihracatını yaptığı endüstriyel ürünler sırasıyla,

elektronik

Malezya’nın ekonomik gelişmesinde yurt

entegre devreler, petrol ve doğalgaz, petrol

dışı doğrudan yatırımlar önemli rol oynadı.

yağları, palm yağı, ham petrol, bilgi-işlem

Komşularıyla birlikte üretimin maliyetler ne-

makineleri, iletişim elektroniği ve televizyon-

68

Malezya Eyaletleri Malezya, 13 eyalet ve 3 federal bölgeden oluşuyor. Eyaletlerin on biri Malezya yarımadasında ve ikisi Borneo Adasında yer alıyor. Federal bölgeler, Kuala Lumpur, Putra Jaya ve Labuan’ı kapsıyor. Yarımadadaki eyaletler: güneyden kuzeye doğru Johor (başkent: Johor Bahru), Melaka (başkent: Melaka), Negeri Sembilan (başkent: Seremban), Selangor (başkent: Shah Alam), Pahang (başkent; Kuantan), Terengganu (başkent: Kuala Terengganu), Perak (başkent: Ipoh), Kelantan (başkent: Kota Baharu), Pulau Pinang (başkent: George Town), Kedah (başkent: Alor Setar), Perlis (başkent: Kangar), Sarawak (başkent: Kuching), Sabah (başkent: Kota Kinabalu)PLASFEDDERGİ

ATLAS

olarak da hazırlanması tavsiye ediliyor. Kartvizitlere eğitim, kapsamlı iş unvanı yazılması, kartın iş görüşmesi sırasında herkese sunulması öneriliyor. Karşı tarafın kartını aldıktan sonra hemen cebinize-çantanıza koymanız, üzerine yazı yazmanız, özensiz davranmanız hakaret olarak kabul edilebiliyor. Ülkeye yönelik sosyal uyarılardan biri de dünyanın çok büyük bir bölümünde kullanılan “sağ elin işaret parmağıyla işaret etmenin” Malezya’da hoş karşılanmaması. Bir görüşme ya da sohbet sırasında işaret etmeniz gerektiğinde, diğer parmaklarınızı kapatarak baş parmağınızla işaret etmeniz gerekiyor. Ayrıca ülkede bütün alıp-verme işlemlerini sağ elinizle yapmanız tavsiye ediliyor. Ülkede İngilizce yaygın olarak konuşuluyor. Malaysia en yaygın yerel dil olmasına karşılık, Çince, Tamil ve Punjabi dilleri de konuşuluyor.

Sipadan, Kapalai ve Tioman Adası plaj ve tatil

Adaları geliyor. Andaman denizinin Melaka

köyleriyle deniz turizmi imkanı sağlıyor.

boğazıyla buluştuğu bu nokta Malezya’nın ve

Malezya, ülkeye turizm amacıyla gelen-

dünyanın en güzel doğal tatil merkezlerinden

lere vize uygulamıyor ancak ticari ilişkiler ve

Yine UNESCO listesinde bulunan Kinaba-

ürün-numune götürecek kişilerin Elçilikle irti-

lu Park Güney Asya’nın en yüksek dağı Mount

bat kurması tavsiye ediliyor.

Kinabalu’yu barındırıyor. Ünlü Borneo adası

Gezmeye değer bir coğrafya

biri olarak gösteriliyor. Langakawi vergisiz alışveriş imkanı da sunuyor.

zengin vahşi yaşamıyla ilgilenenler, Sabah’ta

Malezya’nın yüksek kesimlerini oluştu-

bulunan Sepilok’ta orangutanları barındırıyor.

ran ve çay tarlalarıyla ünlü Cameron Hghlands da Kuala Lumpur’un 200 km kuzeyinde bulu-

Malezya, Güneydoğu Asya’nın bütün

Sarawak’ta bulunan UNESCO Dünya

özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Ekva-

Mirası Mulu Milli Parkı da görülmesi gereken

tora yakın kuşakta bulunan ülke hava sıcak-

yerler arasında bulunuyor. Bu eyaletteki Deer

lığının sürekli yüksek ve yaz-kış farkının çok

mağarası dünyanın en büyük mağaralarından

Ülkenin bir başka UNESCO listesi yerleşi-

az olduğu ve yoğun yağış alan bir iklimde bu-

biri durumunda ve gece yarasaların mağara-

mi ise Penang Adası‘nda bulunan ve Penang

lunuyor. Ülke yağmur ormanları açısından da

dan çıkışı da görülmesi gereken vahşi yaşam

Eyaletinin başkenti olan Georgetown şehri

zengin bir örtüye sahip.

manzaralarından biri olarak niteleniyor.

de görülmeye değer noktalardan olarak gös-

nuyor ve 1829 metreye kadar yükselen tepeleri bulunuyor.

teriliyor. Bu şehir özgün etnik mimarisiyle Başkent Kuala Lumpur: Asya’nın en

Doğal güzelliklerin başında da Langkawi

renkli şehirlerinden biri olan Başkent Kuala Lumpur, İslami motiflerden esinlenerek inşa edilen Petronas Kulelerine de ev sahipliği yapıyor. Şehirde, Çin ve Hint mahalleleri, güzel camiler ve yeşil içinde bir yapılaşma dikkat çekiyor. Kuala Lumpur’da orkide, kelebek ve kuş parkları, hayvanat bahçesi, Ulusal Müze ve İslami Sanatlar Müzesi bulunuyor. Hindu ritüellerinin de görülebileceği dünyanın en büyük mağara tapınağı Batu Mağarası da Başkente 30 dakikalık mesafede bulunuyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Melaka şehri, Kuala Lumpur’a 2 saatlik mesafede bulunuyor. Bunun yanında Mabul, 70

dikkat çekiyor.


Yaratıcılıkla verimliliği bulușturan kimya yaratıyoruz.

İnsanların çeșitli amaçları onları bazen doğayla karșı karșıya getirir. Bunun üstesinden birlikte gelebiliriz. Dünyamız ve insanlar için faydalı olacak çözümler üretiyoruz. Daha fazla insanın gelișen dünyadan yararlanması için BASF’de biz kimya yaratıyoruz.

www.wecreatechemistry.com


PLASFEDDERGİ

SÖYLEŞİ

Gökhan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Can:

Balonlu ambalaj filme talep artıyor 41 yıllık bir firmayız ama son 10 yılda balonlu filme döndük. Daha önce farklı ambalajlar yapıyorduk. Tek konuda uzmanlaşıp, o konuda kuvvetli olalım diye 2006 yılından beri sadece balonlu film üretimi yapıyoruz. Kuruluşundan bu yana kuru gıda, tekstil, mağaza-reklam çantaları gibi sektörler ile sanayi kuruluşlarına iplik torbası, kumaş torbası, shrink ambalajlarla devam ettik. Tekstil sektörüne çok hizmet ettik. 2006 yılından itibaren ise bir konuda uzmanlaşıp, ağırlığımızı oraya vermek istedik. Bu üretimi yapan da azdı o zaman. Belli bir mesafe aldık ve şu anda üç yerdeyiz. Balonlu ambalajın nakliyesi zor olduğu için müşteriye yakın olmalısınız. Dolayısıyla konumumuzu ona göre ayarladık. İstanbul’da Hadımköy’deyiz; Trakya’ya hitap ediyoruz, İstanbul’a hitap ediyoruz. Gebze’de bulunan tesisimiz ile; Kocaeli ve Bursa bölgesine, Ankara’ya kadar hatta. Ankara’daki üretimimiz ise, Ankara’da yoğun olan mobilya sektörüne üretim yapıyor, İç Anadolu’ya, Adana’ya, Karadeniz’e kadar

Gökhan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Can, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonunun kaldırılmasının sektör adına önemli bir adım

Ankara şubemizden ürün gönderiyoruz. -Balonlu film ya da diğer alanlarda ba-

olduğunu söyledi. Can, balonlu ambalaj filmde talebin arttığını, bu ürü-

kınca sizin yaşadığınız belli sektör sorun-

ne yönelik yapılan yatırımlarla şimdilik arz-talep dengesinin oluştu-

ları söz konusu mu?

ğunu belirtti. Geri dönüşümden elde edilen hammaddenin sektör için önemli olduğunun altını çizen Can, PLASFEDDERGİ’nin sorularını yanıtladı.

İthalatta KKDF’nin (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) kalkması çok iyi bir gelişme oldu. Bu tür durumlarda müşteriler yerine, üretici finansman sağlamak, ek yükü üstlen-

-Türkiye’nin balonlu ambalaj filminde sektörün durumu nedir?

biz torba sektöründen çıktığımız zaman “üretim enflasyonu” vardı. Yani talepten çok arz vardı ve rekabet korkunç durumdaydı. Para

Her yıl yüzde 10 artan bir talep var. Ta-

kazanamaz olmuştuk. Şimdiki durumda da

lebe yetişebiliyoruz ama sektöre ilave giren

torba üretenlerde teknolojisini yenileyenler,

başka firmalar da var. Üretim artışı da, talep

büyük yatırımlar yapıp ayrılanlar para kazanı-

artışı da sözkonusu. Son 10 yılda belli bir oran-

yor. Diğerleri çok sıkıntılı bir ortamda; nitekim

da satışımız azalmadı, artarak gidiyor ama ta-

iflas ertelemeler, iflaslar son dönemde artıyor

lep daha fazla artıyordu. Yeni üreticiler pazara

ve bundan sonra da artacak gibi görünüyor ki

girdiği için arz – talep dengeleniyor. Üretim

inşallah olmaz.

fazlası yok şu anda. Bazı sektörlerde, mesela

mek zorunda kalıyordu. Dolayısıyla KKDF’nin kalkması sektöre nefes aldırdı. Kredisi olanlar 6 ay – 1 yıl vadeli yurtdışından mal alabiliyor. Ancak sektördeki asıl sıkıntı Petkim’in her şeyi üretememesi. Dışa bağımlığıyız. Ürettiği kalemlerde de yeterli olmuyor. Hammaddede dışa bağımlığımız rekabet gücümüzü düşürüyor. Sektör olarak hammadde sorunumuz uzun yıllardır değişmedi. Ben 41 yıldır bu işin içindeyim, 41 yıldır bu sorunlar çözülmedi. Tabi şimdi Petkim özelleşince daha fazla tüc-

72


SÖYLEŞİ

PLASFEDDERGİ

car gibi davranıyor haklı olarak. Bu sefer de

yapmaya başladılar. Geri dönüşümlü malın

tane var biz de 1 tane var, onu da Rusya ile ya-

ithalat dengesinde zaman zaman sıkıntıya yol

şöyle de bir avantajı var. Orijinal malı dövizle

pıyoruz. Bir de Rusya çok kalabalık bir pazar,

açıyor. Petkim tüccar gibi davrandığı için fiyat

ve yurtdışından alıyorsunuz. Geri dönüşüm

tüketici ülke. Tekstilinden, makinesine, gıda-

düşürecek diye sanayici dışarıdan mal almaya

malını Türk Lirası ile aldığınız için üreticilere de

sına kadar. Çünkü Rusya komünizmden çıktığı

korkuyor. O boşluğu yakaladığı zaman, kim-

bir nefes aldırıyor, rekabet ve finans gücünü

için daha yavru, bizim 50 sene önceki halimiz

se mal almadığı zaman, mal gelmediği zaman

artırıyor.

gibi olduğu için dışa bağımlı. Bence iyi bir iş ortağı ülkedir.

Petkim bunu hemen değerlendiriyor ve fiyatları tavan yapıyor. Dolayısıyla arza, talebe ve petrole de dayalı değil işleyiş.

-İhracat potansiyeli olmayan bir alanda imalat yapıyorsunuz. Yerel üretimin hakim olduğu bir alan. Bunun yeni yatı-

Dünyadaki diğer petrokimya tesisleri de üretimi kısarak fiyatlarda benzer şeyleri yapı-

-Peki yurt dışı yatırımlar, bir çıkış yolu olabilir mi?

rımlar yapmayı güçleştirme gibi bir sonucu oluyor mu?

Geçmişte böyle bir girişimimiz oldu ama mevcut durumda yok. 1990’lı yıllarda

yorlar. Fiyatlar olması gerektiği yerde değil, çok daha yüksek seviyelerde. Neden? Petrol

Aslında, üretimi çeşitlendirerek, başka

Almanya’da bir yatırım yaptık. Fizibilitesini

120 dolarken hammadde 1600 dolardı, şimdi

alanlara yatırım yaparak bu sorunu aşmaya

1988-1989 yıllarında çalışmıştık. Almanya’da

40 dolar, hammadde 1300 – 1400 dolar sevi-

çalışıyoruz. Sonuçta plastik imalatı sektörün-

buradan makineler götürüp 1990 yılında üre-

yelerinde. Aynı oranda düşmedi. 1000 dolarlar

deyiz. Sanayi streçi, cast filmde yatırım dü-

timi kurduk. Doğu Bloğu yıkılınca Almanya ve

civarında olması gerekirken petrokimya te-

şünüyoruz. Şu anda, -bu yatırım ortamında

Avrupa yerle bir oldu biliyorsunuz. 2 sene da-

sislerinin cinliği yüzünden daha yüksek sevi-

değil ama- piyasa rahatladığı zaman diğer film

yanabildik ve zararla geri döndük. Şu anda ya-

yelerde. Petkim eskiden devlet kuruluşuyken

ürünlerinde yatırım düşünüyoruz. Ancak mev-

tırım yapabileceğiniz iyi bir ülkede yok açıkçası.

böyle olmuyordu ama özelleşince dış ülke-

cut durumda önümüzü göremediğimiz için

Etrafınıza bir bakın Afrika’ya falan da gitmeyiz,

lerdeki petrokimya tesisleri ile bilinçli olarak

beklemede. Öncelikle 2016’yı aşmalıyız. Tür-

gidemeyiz açıkçası. Avrupa’da şu anda çok bü-

üretimi azaltıyorlar, çoğaltıyorlar, bakıma giri-

kiye şu anda bir tünelden geçiyor. 2015 yılı da

yük yatırımlar gerekiyor. İnsan kaynağı az olan

yorlar, birlikte bir organizasyon var ve fiyatlar

sıkıntılıydı ancak 2016 yılı daha sıkıntılı oldu.

teknolojik yatırımlar olabilir. Yunanistan’a ben çok gittim geldim, korkunç pahalı işçilik. Hem

çok yüksek. Komşularımızla ilişkilerimiz önemli. Olum-

de şimdi ekonomik krizden sonra enerji de

Bizim şöyle bir şansımız var; Geri dönü-

lu ya da olumsuz her unsur ekonomiye doğru-

pahalılaştı. Sadece yer ucuz. Yatırım çok zor.

şüm hammaddeleri kullanabiliyoruz. Onu da

dan etki ediyor. Rusya’ya, diğer komşulara mal

Üretiminde insanın çok kullanıldığı bir yatırım

sektörde biz başlattık. Daha evvelinde bu

satmak önemli, satamamak kötü. İlişkilerin

yapmanız akıl karı değil.

sektörde olanlar hep orijinal mal ile üretim

düzelmesi yönünde atılan adımları memnuni-

yapıyordu. Biz alternatif olarak fiyat avantajı

yetle karşılıyoruz. Çünkü bütün tarafların bir-

Avrupa’da ticaret yaparız ancak üretim

da olsun diye geri dönüşüm hammaddeler ile

birine ihtiyacı var ve yatırımlar da var. Rusya ile

için çok sağlıklı görmüyorum. Avrupa Birliği’ne

üretim yapmaya başladık. Şu anda neredey-

mesela nükleer santral projesi var. Fransa’da

de bizi almazlar açıkçası. Avrupa’da emek yo-

se yüzde 50 geri dönüşüm hammadde kulla-

yanılmıyorsam 29 tane nükleer santral varmış.

ğun iş yapamazsınız, hayat çok pahalı. Biz

nıyoruz. Rakiplerimizde aynı şekilde üretim

Dünya nükleere karşı falan ama adamlarda 29

Almanya’da çalışana 2000 DM para verirken

73


PLASFEDDERGİ

SÖYLEŞİ

Ayrıca finansmana erişim, kredi desteği çok önemli. Mesela banka mülkün varsa kredi veriyor. Benim 1-2 milyon dolarlık makinem var makinemi teminattan saymıyor. Bu kanunları değiştirmeleri lazım. Güvenceyi de nasıl yapması lazım; benim makineyi kaçırmamam, kaçırırsam büyük cezalar vermeleri lazım. Sırf binayı teminat alıyor. O da atıyorum 5 ise 2 veriyor. Ondan sonra finans ile boğuşuyorsun. Bizim boyuttaki firmaların hepsinde sorun krediler. Ancak daha önceki hükümet dönemlerine göre sanayicinin sesini daha çok duyuyor hükümetimiz. Hükümetin yaptığı en iyi iş bu oldu. Daha önceki hükümet dönemleri sanayiTürkiye’de 300 DM veriyorduk. Avrupa’da

çevrelere de verilmeli. Özellikle Anadolu’nun

ciyi dinlemiyordu, sonuç alamıyorduk. Bunun

işçilik çok pahalı. Eğer bizi Avrupa Birliği’ne

her bölgesine verilmeli ki yatırımlar hızlansın.

önü açıldı.

alırlarsa, ki inşallah almazlar, Yunanistan gibi

Üreticinin yatırım arsasına çabuk ulaşabilme-

oluruz. Eğer AB üyesi olursak onların şartlarına

si lazım. Elbette çok pahalı olmamak kaydıyla.

-İflas ertelemelerden söz etmiştiniz,

uyacaksınız, onların şartlarına göre üretim ya-

Üretici sermayesinin çoğunu binaya veriyor.

bu alanda bir düzenleme de yapılmak üze-

pacaksınız. Bizi alaşağı eder o iş. Yunanlar para

Nakliye koyacak, eleman alacak, hammadde

re. İş dünyası için riskli bir araca dönüştü

birliğine girince diyorlar ki; “Biz Belçika’nın be-

alacak, işleyecek, satacak üzerine para kaza-

gibi görünüyor, özellikle istismarlar yö-

lediyesi olduk. Biz Brüksel ne diyorsa onu yapı-

nacak. Küçük ve orta ölçekli sanayicinin des-

nünden..

yoruz” diyorlar. İnsiyatiflerini kaybettiler.

teklenmesi gerekiyor. Büyük sanayici zaten

Mutlaka önce borçlarını ödeyebilmek

güçlü oldukları için onlar kendini kurtarıyor.

niyetiyle iflas erteleme istiyorlar ancak daha

Çalıştığımız sektörler dünyaya mal ihraç

Asıl istihdamı yaratan da küçük ve ortak ölçekli

sonra suiistimal edenler de var. Devlet gerekli

ediyor. Komşularla sorunlar ve global krizler

işletmeler. Öncelikli onların önünü açmaları

önlemleri alacağını söylüyor. Bu çok olumlu bir

bizi dolaylı olarak çok etkiliyor. Onun için bu

gerekiyor. Yurtdışından zaten Türkiye’ye ya-

girişim. Aksi halde bu iflas ertelemeler domino

krizlerin aşılması lazım. Aşmak için de hükü-

tırım gelmiyor. Dolayısıyla kendi yağımızda

etkisi yaratarak firmaları çok büyük sıkıntılara

metin gerekenleri yapması lazım. “Dostları

kavrulmak için bizim gibi küçük ve orta boy şir-

sokuyor. Temenni ederim ki tedbirler bir an

çoğaltacağız, düşmanları azaltacağız” diyor ya

ketleri hızlı şekilde desteklemeleri lazım.

önce alınır.

Binali bey, sözde kalmaz umarım. -Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik girişimler var. Bürokrasi hala ekonomi için ağır bir sorun, ne gibi beklentileriniz var iyileşme için? Herhalde bütün sanayicinin beklentisi sanayi yerleşim alanlarıdır. Organize sanayi bölgelerinin azlığı ve pahalılığı çok büyük bir sorun. Sanayici yatırım yapacak ancak çok büyük bir sermayeyi boş araziye ve binaya veriyor. Bina bir şey getirmez. Devletin organize sanayi bölgelerini çoğaltması ve hakikaten iş yapacak insanlara vermesi gerekiyor. Adam 10 tane yer alıyor, bekletiyor, katlayarak satıyor. Alan hemen yapmalı, başlamalı, başlamıyor ise elinden alınmalı. Doğuya yatırım teşvikleri çok çok iyi ancak yatırım teşvikleri İstanbul’a yakın

74GÖRÜŞ

PLASFEDDERGİ

Yurtdışında düzenlenen sözleşmelerin damga vergisi Ali İbrahim Aydın Yeminli Mali Müşavir aaydin@prosesdenetim.com.tr

1. Giriş

tutulmasını irdeleyeceğiz. Yurt dışında imza-

konusuna girmektedir. Esasında, Türkiye’de

Damga vergisi, Türkiye’de faaliyet gös-

lanan sözleşmelerin hangi hukuki dayanaklar-

düzenlenen sözleşmelerin damga vergisinin

teren iş sahiplerinin derinden hissettiği, öl-

la Türkiye’de vergilendirilebileceğini İdare ve

konusuna girip girmediğine dair bir tereddüt

çüsü oldukça abartılı bir vergidir. Ülkemizde

yargının görüşleri çerçevesinde değerlendire-

bulunmamaktadır.

yıllardan beri kayıtdışı ekonominin kayıt altına

ceğiz. Öte yandan, Kanunun 3. maddesinde,

alınmasına dair temenni ve beklentiler dile getirilirken kayıtlı ekonominin en önemli maliyet kalemlerinden biri olan damga vergisi et-

2. Konuya İlişkin Yasal Düzenlemeler

damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu belirtilmiş ve bunun yanı sıra yabancı memleketlerle Türkiye’deki yabancı

kisinin göz ardı edilmesi, kayıtdışı ekonomi ile mücadelede damga vergisi yükümlülüğünün

Damga Vergisi Kanununun 1. maddesine

elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıt-

gözden geçirilmesine ilişkin hiç bir girişimde

göre, Kanuna ekli “1” sayılı tabloda yazılı ka-

ların vergisini, Türkiye’de bu kağıtları resmi

bulunulmaması bir tezata işaret ediyor.

ğıtların damga vergisine tabidir. Kanun’da yer

dairelere ibraz eden, üzerlerine devir veya ciro

alan kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya

işlemleri yapanlar veya herhangi bir suretle

Neyse ki en azından son günlerde sözleş-

imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle

hükümlerinden faydalananların ödeyeceği hu-

meler üzerinden alınan damga vergisinin sa-

düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya

susu düzenlenmiştir.

dece bir nüsha ile sınırlandırılacağına dair niyet

belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler

beyanlarının dile getirilmesi ve beyanların bir

ile elektronik imza kullanılmak suretiyle man-

Yurtdışında düzenlenen sözleşmelerin

tasarıda şekil bulması umut verici gelişmeler

yetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluş-

Türkiye’de damga vergisine tabi tutulabilmesi,

olarak görülmektedir.

turulan belgeleri ifade etmektedir. Buna göre,

Damga Vergisi Kanunu’nda belirtilen şartların

Bu yazımızda yurt dışında imzalanan söz-

sözleşmeler de, Damga Vergisi Kanunu’na ekli

oluşumuna bağlıdır. Kanun’un 1. maddesinin

leşmelerin Türkiye’de damga vergisine tabi

1 sayılı tablo çerçevesinde damga vergisinin

son fıkrası uyarınca yurtdışında düzenlenen

76


GÖRÜŞ

PLASFEDDERGİ

sözleşmelerin damga vergiye tabi olabilmesi için aşağıda yazılı koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi gerekmektedir. a) Türkiye’de resmi dairelere ibraz edilmesi. b) Üzerinde devir ve ciro işlemleri yürütülmesi. c) Herhangi bir suretle hükümlerinden Türkiye’de faydalanılması. Bu koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden damga vergisi hesaplanması ve ödenmesi gerekecektir. Yukarıda belirtilen üç koşuldan ilk ikisinin varlığı fazla bir tereddüte mahal bırakmayacak açıklıktadır. Yurt dışında düzenlenen sözleşmeler Türkiye’de resmi bir kuruma ibraz edildiğinde veya üzerine devir ve ciro işlemleri yürütüldüğünde, Türkiye’de damga vergisi doğmuş olmaktadır. Ancak, “yurt dışında düzenlenen kağıtların hükümlerinden herhangi bir suretle Türkiye’de faydalanılması” olarak ifade edilen üçüncü koşul, maalesef önemli tartışmalara ve ihtilaflara neden olmaktadır. Hükmünden faydalanma kavramının neyi ifade ettiği hususunun netlik kazanamaması vergisel çevrelerde tartışılmış ve farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Yurt dışında düzenlenen bir sözleşmenin hükmünden Türkiye’de faydalanma yönündeki hükmü dar manada yorumlayan görüşe göre, vergileme yurtdışında düzenlenen kağıdın Türkiye’de ispat için ibraz edilmesine veya ibraz edilebilme olasılığına bağlı olarak değerlendirilmelidir. Bu görüşe göre Türkiye’de ispat için ibraz edilmeyen veyahut ibraz edilebilme olasılığı bulunmayan kağıtların, hükümlerinden Türkiye’de faydalanıldığını söylemek mümkün değildir. Bu görüşe göre; yabancı ülkede düzenlenen bir sözleşmenin hükmünden faydalanıldığını söyleyebilmek için, sözleşmenin Türkiye’ye getirilmiş olması yeterli değildir. Aynı zamanda, sözleşmenin, bir hususu ispat için ya da ticari veya hukuki bir işlemin yapılması için, tarafları dışında üçüncü bir şahsa ibraz edilebilmesi gereklidir. Dolayısıyla, tarafların, sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi, sözleşmenin

hükümlerinden Türkiye’de faydalanıldığı anla-

Yurtdışında düzenlenen kağıda Türkiye’de

mına gelmeyecektir.

işlerlik kazandırılması sonucu vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olmaktadır.”

Kavramı geniş manada yorumlayan ve Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun

Konu hakkında verilen yargı kararları,

verdiği kararla da desteklenen ikinci görüşe

“hükmünden faydalanma” kavramının en ge-

göre, bu görüşü destekler niteliktedir. Bu geniş

niş manada yorumlandığını göstermektedir.

yoruma göre, sözleşmede öngörülen hak, borç

Yurt dışında düzenlenen sözleşmelerin ge-

veya yükümlülüklerin, Türkiye’de muhasebe

niş bir çerçevede değerlendirilmek suretiyle

kaydı altına alınıp mali tablolarda gösterilmesi

vergilendirilmesine yönelik yaklaşım, ister

bile sözleşmenin damga vergisine tabi olması

yurtiçinde ister yurtdışında düzenlensin tüm

için yeterlidir.

sözleşmelerin Türkiye’de damga vergisine tabi olacağı anlamına gelmektedir. Zira yurt

3. Yargının Görüşü

dışında düzenlenen sözleşmeler netice olarak

İstanbul 3. Vergi Mahkemesi 16.09.1998

Türkiye’de kayda alınacağından damga vergisi

tarih ve E:1998/14 sayılı kararında, yurtdışın-

doğması kaçınılmaz olacaktır.

da düzenlenen sözleşmenin hükümlerinden Türkiye’de faydalanmayı, yurtdışında düzenle-

Öte yandan, “hükmünden Türkiye’de fay-

nen kağıdın Türkiye’de ispat için ibraz edilmesi

dalanma” koşulu, Kanun’da belirtilen diğer iki

veya ibraz edilebilme olasılığına bağlamış ve

koşulu anlamsızlaştırmaktadır. Zira, Türkiye’de

“hükmünden Türkiye’de faydalanma” kavramı-

vergileme için üç koşuldan herhangi bir tane-

nın sınırlarını çok dar tutmuştur.

sinin varlığı yeterlidir. Öyle ki, hükmünden yararlanma kavramına atfedilen geniş kapsamlı

Ancak, vergi mahkemesinin bu kararı

bu yorum neticesinde, yurt dışında düzenle-

İdarenin temyiz edilmiş ve Danıştay 7. Dairesi

nen herhangi bir sözleşmenin hükümlerinden

mahkemenin kararını bozmuştur. Vergi mah-

Türkiye’de yararlanmamış olmak hemen he-

kemesinin ısrar kararı sonucu, Danıştay Vergi

men imkânsızdır.

Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından verilen kararda Danıştay kararı doğrultusunda görüş oluşmuştur. Verilen kararın gerekçesi aşağıdaki gibidir.

4. Sonuç Yurt dışında düzenlenen sözleşmelerin Türkiye’de vergilendirilmesinde önemli bir kriter olan “hükmünden Türkiye’de faydalanma”

“Damga vergisinin konusunu oluşturan

koşulu geniş manada yorumlanmakta ve yurt

her kağıt, taraflara haklar yaratan ya da borç ve

dışında düzenlenen sözleşmeler vergileme

yükümlülükler getiren, böylelikle akit tarafların

kapsamına alınmaktadır.

hukuki durumunu belli eden veya ispat imkanı sağlayan belgedir. Kağıdın hükmünden yarar-

Kanaatimiz, İdarenin konuyu tekrar ele

lanma da; onun herhangi bir hukuki, ticari ya

alarak ekonomik süjeleri kayıt dışılığa yönelt-

da benzer bir amaca bağlı olarak kullanılması

meyecek ve aşırı vergileme sebebiyle rekabet-

sözleşmeyle öngörülen hak ve yükümlülükle-

çiliklerine engel olmayacak tarzda yeniden de-

re işlerlik kazandırılması olarak tanımlanabilir.

ğerlendirmesinde büyük fayda bulunmaktadır.

77


ENDÜSTRİDEN

PLASFEDDERGİ

“Ciro endeksi yüzde 12,3 oranında arttı”

Selçuk Mutlu PLASFED Genel Sekreter V. PAGDER Genel Sekreteri

2016 Ocak-Mayıs döneminde plastik ve kauçuk sanayi ciro endeksi yüzde 12,3 oranında arttı. TÜİK’in açıkladığı bu verilere göre, yılın ilk 5 ayında sektörün operasyonel performansının olumlu sinyaller verdiği görülmektedir. Ancak, PLASFED tarafından yakın zamanda açıklanan İSO 500 Sektör Değerlendirme Raporu’nda görüldüğü üzere, ciro artışları beraberinde sektöre karlılık getirmeyebilmektedir. Ciro artışı özellikle doğru fiyatlamanın yapılabilmesi durumunda karlılık sağlamaktadır. Özellikle dış pazardaki daralma şartlarının hüküm sürdüğü son dönemde haksız rekabetteki artış eğilimi, fiyat rekabeti, maliyet yükselişleri, ürün farklılaştırmadaki sınırlılıklar gibi etkiler nedeniyle karlılığı düşürmektedir. Üstelik; yüzde 12,3’lük ciro artışı, ilgili dönemde devam eden enflasyonist baskı ve TL’nin dövize karşı değer yitirmesine bağlı olarak tatmin edici bir oran olarak değerlendirilmemektedir. Sonuç olarak, sektörün karlılığını devam ettirebilmesi için maliyet yapısının esneklik sunabilecek değişken maliyetlere doğru evrilmesi gerekmektedir.

DÜNYA EKONOMİSİ Brexit Sarsıntısı Britanya’nın AB’den ayrılma kararı sonrasında Sterlin ABD Doları karşısında son 30 yılın en düşük seviyesine gerileyerek %10’lar civarında düşüş gösterdi. Brexit referandumunun gerek Britanya ekonomisi gerekse dünya piyasaları için dalgalanmalara neden olduğu görülmektedir.

Tablo 1: Brexit’in Britanya Ekonomisine Etkileri Üzerine Beklentiler Tahmin Yapılan Tarih

Kurum

GSYİH üzerine etki (%)

Center for Economic Policy Research

2013

-1,24 ila -1,77

Institute of Economic Affairs

2014

+1,10 ila -2,60

Open Europe

2015

+1,55 ila -2,20

PwC

2016

-3,00 ila -5,50 (2020’de)

Oxford Economics

2016

-1,10 ila 3,90

Kaynak: Economist

Dünya Ekonomilerinde İlk Çeyrek Performanslarında İvme Dünya ekonomilerinde ilk çeyrek büyüme rakamları belli bir ivmenin müjdecisi olarak değerlendirilmektedir. Zira, sene başı büyüme tahminlerinin genellikle yukarı doğru realize olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin’in stabilize olmaya başladığı görülürken, trendin yol aldığı aşağı yön değişmemiştir.

Tablo 2: Dünya Ekonomilerinde Büyüme (I. Çeyrek, 2016) Ülke/Bölge

%

ABD

1,1

Avro Alanı

0,6

Japonya

1,9

Çin

6,7

Türkiye

4,8

Kaynak: İlgili ülke resmi kaynakları

78


ENDÜSTRİDEN

PLASFEDDERGİ

Dünya Emtia Fiyatları Yükselişte Brexit’in güçlendirdiği dolara rağmen emtia fiyatları yükselmeye devam etmiştir. Özellikle enerji ve tarım fiyatları bu yükselişte etkili olmaktadır. 2016 yarı yılı itibarıyla emtia fiyatlarındaki artış %16 olmuştur.

Grafik 1: Emtia Fiyatları Endeksi (Haziran, 2016)

Kaynak: IMF

TÜRKİYE EKONOMİSİ İlk Çeyrek Büyümesi %4,8 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %4,8 büyümüştür. Nispeten güçlü gelen bu verinin kompozisyonunda yurtiçi tüketim ve kamu harcamalarının payı yüksektir. Ayrıca geçen yıl aynı çeyrekte sanayi ve ihracatın negatif katkısı, baz etkisi oluşturmuştur. İkinci çeyrek verisinin aynı güçte gelemeyebileceğini tahmin ediyoruz. Üstelik, Nisan için açıklanan imalat sanayi performansı nispeten zayıflamış ve %0,7 artış göstermiştir. Sene başında yaptığımız yılsonu %4 büyüme beklentimizi koruyoruz.

İlk 5 Ayda Dış Ticaret Açığı %21 Düştü Mayıs ayında %9,6 oranındaki umut verici artışla birlikte, ihracatta ilk beş aydaki gerileme %4,4’te kalmıştır. Bununla birlikte ilk beş ay verilerine göre ithalattaki %9,5’lik gerileme ise, dış ticaret açığının Ocak-Mayıs döneminde %21 oranında düşmesini sağlamıştır.

İlk 4 Ayda Cari Açık %25,1 Daraldı Cari açık Ocak-Nisan döneminde %25,1 gerileyerek; 10,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte; enerji hariç cari açık neredeyse kalmamıştır.

Yıllık TÜFE %7,64 Oldu Haziran ayı yıllık enflasyon %7,64 oldu. Enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir, enflasyon bir süredir devam eden aşağı yönlü trendi tersine çevirdi.

79


ENDÜSTRİDEN

PLASFEDDERGİ

PLASTİK ENDÜSTRİSİ Plastik ve Kauçuk İmalat Endeksi İlk 5 Aylık Göstergelerde %3,8 Arttı İmalat sanayinin yönünü görmek ve gelişim trendini izlemek için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay imalat sanayi endeksi oluşturulmaktadır. Ölçümün yapıldığı ay söz konusu işyeri içinde üretilen miktarlar ile işyerinin hammadde ve malzemesini vermek suretiyle bir başka işyerinde ürettirdiği miktarların toplamı satış birim fiyatları esas alınmak suretiyle endekse dahil edilmektedir. Böylece, sanayideki ve alt sektörlerindeki üretim değişimi (büyüme ya da küçülme) hesaplanmaktadır. Bu ön bilgiler ışığında NACE Rev2 kodu 22 olarak plastik ve kauçuk imalat endeksine baktığımızda belirgin bir canlanmanın işaretleri ortaya çıkmaktadır. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerden oluşturulan aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere; geçen yılın ilk beş aylık endeks ortalamasına göre 2016 Ocak-Mayıs dönemindeki artış %3,8 olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 2: Plastik ve Kauçuk İmalat Endeksi (Ocak-Mayıs, 2016)

Kaynak: TÜİK

Plastik ve Kauçuk Sektörü Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi %4,25 Arttı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt dışına satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimlerini ölçen fiyat endeksidir. Ürün fiyatları siparişin verildiği andaki (varsa iskonto sonrası) malın navlun, sigorta ve yurtdışında yapılan diğer masraflar hariç mal bedeli (FOB) satış fiyatıdır. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksinde, ürünlerin ihracat fiyatları doğrudan ilgili sanayi sektöründeki üretici firmalardan alınmaktadır. Bu ön bilgiler ışığında NACE Rev2 kodu 22 olarak plastik ve kauçuk imalat endeksine baktığımızda yurt dışı üretici fiyat endeksinin (YD-ÜFE), 2016 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,9 düşüş; bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,7 artış; bir önceki yılın aynı ayına göre %4,25 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %12,1 artış gösterdiği görmekteyiz.

Tablo 3: Plastik ve Kauçuk Sektörü Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi (Haziran, 2016)

Sektör

Kauçuk ve plastik ürünler

Ürün Sınıfı

Ağırlık (%)

Endeks

Bir önceki aya göre değişim oranı (%)

22

5,1

165,5

-0,9

Kaynak: TÜİK

80

Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%)

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%)

On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)

1,7

4,25

12,1


ENDÜSTRİDEN

PLASFEDDERGİ

Plastik ve Kauçuk Sanayi Ciro Endeksi İlk 5 Aylık Göstergelerde %12,3 Arttı NACE Rev2 kodu 22 olarak plastik ve kauçuk sanayi ciro endeksine baktığımızda 2016 ilk beş ay endeks ortalamasının geçen yılın aynı dönemine göre %12,3 arttığını görmekteyiz. Bu veri, 2016’nın ilk beş ayında endüstrinin operasyonel performansın hareket kazandığını işaret ediyor. Bu ciro artışı arkasında doğru bir fiyatlamayı barındırıyorsa karlılığı da beraberinde getirecektir ancak, İSO 500 değerlendirmesinde de gördüğümüz üzere (Bakınız: PLASFED İSO İlk 500 Sektör Raporu) ciro artışı beraberinde karlılığı getirmiyor. Karlılığı düşüren hususlar söz konusu raporda da belirtildiği üzere: 1.

Sektör içindeki haksız rekabetin pazardaki daralma döneminde yeniden artışa geçmiş olması

2.

Yurtdışı pazarın daralması ile fiyat rekabetinin yoğunlaşması

3.

Maliyetlerdeki artış

4.

Operasyonel verimliliğin düşüklüğü

5.

Rekabet avantajı sunacak ürün farklılaştırmaların sınırlı Ar-Ge ve Ür-Ge imkanları nedeniyle arzu edilen düzeyde devreye alınamayışı

6.

Sektörün ihtiyaç duyduğu alternatif sanayi yerleşim alanlarının devreye alınamamasına bağlı olarak şehir içinde kalan sanayinin yüksek

sabit maliyetlere maruz kalması Son olarak; %12,3’lük ciro artışı enflasyonist baskı ve TL’nin dövize karşı değer yitirmesine bağlı olarak tatmin edici bir oran olarak değerlendirilmemektedir. Sektörün ciro artışlarını karlılık beraberinde sürdürülebilir kılması için maliyet yapısının esneklik sunabilecek değişken maliyetlere doğru evrilmesi gerekmektedir. Sektörün brüt kar marjını aşağı çeken en önemli unsurlardan bir diğeri de hammadde tedarikindeki sorunlardır.

Grafik 3: Plastik ve Kauçuk Sanayi Ciro Endeksi (Ocak-Mayıs, 2016)

Kaynak: TÜİK

81


ENDÜSTRİDEN

PLASFEDDERGİ

İHRACAT İhracat verilerinin analizi hammadde, mamul ile plastik ve kauçuk işleme makinaları olmak üzere üç alt bölümde yapılmaktadır. Her bir alt sektör; GTİP ve ülke bazında ayrıca analiz edilmiştir.

PLASTİK HAMMADDE- GTİP bazında ihracat GTİP

MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

2015 (Ocak-Mayıs)

GTİP Açıklama

2016 (Ocak-Mayıs)

Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ.

Birim Fiyat ($)

3901

Etilen polimerleri

10,8

15,5

13,1

21,3

17,3

11,5

1,3

3902

Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri

11,0

14,8

12,0

8,9

14,7

-0,2

1,2

3903

Stiren polimerleri

14,5

19,1

13,5

-6,9

15,0

-21,5

1,1

3904

Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri

5,5

6,5

8,4

52,4

9,0

38,1

1,1

3905

Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri

19,1

17,7

21,9

15,1

17,7

-0,1

0,8

3906

Akrilik polimerleri

66,1

81,1

76,2

15,3

79,4

-2,1

1,0

3907

Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler

81,1

134,2

86,7

6,9

130,4

-2,8

1,5

3908

Poliamidler

6,2

12,6

5,9

-4,6

10,3

-18,4

1,8

3909

Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar

30,5

38,2

33,9

11,1

35,2

-7,9

1,0

3010

Silikonlar

2,5

7,9

2,4

-1,4

8,1

2,4

3,3

3911

Petrol reçineleri, politerpenler, polisülfitler vb.

3912

Selüloz ve kimyasal türevleri

0,1

0,6

0,3

139,3

0,9

60,4

2,9

18,6

22,0

16,3

-12,1

17,8

-19,2

1,1

3913

Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri

0,1

0,4

0,1

28,0

0,4

-0,5

4,9

3914

Polimer esası iyon değiştiriciler

0,1

0,2

0,1

26,9

0,1

-24,8

1,9

3915

Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar

7,3

6,5

7,2

-1,6

5,3

-17,9

0,7

273,3

377,3

298,0

9,1

361,8

-4,1

1,2

TOPLAM Kaynak: TÜİK

PLASTİK HAMMADDE- Ülke bazında ihracat

MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

2015 (Ocak-Mayıs) Sıra

2016 (Ocak-Mayıs)

Ülke Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ.

% Pay-Değer

Birim Fiyat ($)

1

Almanya

25,1

35,0

28,1

11,7

37,5

7,0

10,4

1,3

2

Mısır

24,0

26,7

23,5

-1,7

22,4

-16,2

6,2

1,0

3

İtalya

16,3

19,9

18,3

12,3

21,8

9,5

6,0

1,2

4

İran

9,3

21,6

10,5

13,2

20,8

-3,7

5,7

2,0

5

Rusya Federasyonu

13,1

26,8

7,7

-41,6

14,9

-44,4

4,1

1,9

6

Bulgaristan

19,2

12,8

20,5

6,5

14,1

10,0

3,9

0,7

7

İsrail

11,3

13,4

11,1

-1,7

12,1

-9,3

3,4

1,1

8

Özbekistan

5,9

12,1

6,2

3,9

11,1

-8,1

3,1

1,8

9

Romanya

9,0

11,1

9,4

4,8

10,9

-2,0

3,0

1,2

10

Yunanistan

5,9

5,0

15,0

156,1

10,8

115,9

3,0

0,7

İlk 10 Ülke Toplam

139,0

184,3

150,2

8,0

176,3

-4,4

48,7

1,2

Genel Toplam

273,3

377,3

298,0

9,1

361,8

-4,1

100,0

1,2

Kaynak: TÜİK

82


2016.8.12-16 M808

2016.10.19-26

HALL 15 B21


ENDÜSTRİDEN

PLASFEDDERGİ

PLASTİK MAMUL- GTİP bazında ihracat

MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

2015 (Ocak-Mayıs) GTİP

2016 (Ocak-Mayıs)

GTİP Açıklama Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ.

Birim Fiy. ($)

3916

Plastikten monofil, çubuk, profiller-Enine kesiti 1 mm.’yi

61,3

122,3

51,5

-15,9

90,7

-25,9

1,8

3917

Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor

126,7

313,7

92,1

-27,2

249,7

-20,4

2,7

3918

Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları

6,1

12,1

6,2

1,3

11,9

-1,6

1,9

3919

Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şek.

7,6

47,7

8,2

7,1

49,6

4,1

6,1

3920

Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar

130,0

353,9

154,1

18,5

386,7

9,3

2,5

3921

Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar

48,6

147,7

55,0

13,1

161,4

9,3

2,9

3922

Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanım.

10,1

46,7

10,1

0,0

41,9

-10,3

4,2

3923

Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül

128,7

321,8

150,3

16,7

342,8

6,5

2,3

3924

Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası

44,7

144,9

50,8

13,7

151,1

4,2

3,0

3925

Plastikten inşaat malzemesi

41,6

108,8

39,5

-5,0

90,1

-17,3

2,3

3926

Plastikten diğer eşya

28,2

150,7

30,2

7,1

151,4

0,5

5,0

633,7

1.770,4

648,1

2,3

1.727,4

-2,4

3,7

TOPLAM Kaynak: TÜİK

PLASTİK MAMUL- Ülke bazında ihracat

MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

2015 (Ocak-Mayıs) Sıra

2016 (Ocak-Mayıs)

Ülke Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ.

% Pay-Değer

Birim Fiyat ($)

1

Irak

94,0

195,1

77,0

-18,1

142,3

-27,1

8,2

1,8

2

Almanya

30,0

97,8

40,1

33,7

133,0

36,0

7,7

3,3

3

İngiltere

28,5

85,4

32,2

13,2

83,1

-2,7

4,8

2,6

4

Fransa

22,1

72,8

23,9

8,2

76,9

5,7

4,5

3,2

5

İsrail

23,7

61,4

31,8

34,2

71,9

17,2

4,2

2,3

6

Romanya

19,1

50,4

23,2

21,5

62,2

23,3

3,6

2,7

7

İtalya

18,8

52,5

23,5

24,6

60,4

15,2

3,5

2,6

8

İran

17,6

63,6

16,5

-6,3

49,6

-22,1

2,9

3,0

9

Bulgaristan

16,4

45,7

18,0

9,7

49,1

7,4

2,8

2,7

10

İspanya

13,1

35,8

16,6

26,7

43,4

21,0

2,5

2,6

İlk 10 Ülke Toplam

283,3

760,4

302,8

6,9

771,8

1,5

44,7

2,5

Genel Toplam

633,7

1.770,4

648,1

2,3

1.727,4

-2,4

100,0

2,7

Kaynak: TÜİK

84


ENDÜSTRİDEN

PLASFEDDERGİ

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI- GTİP bazında ihracat GTİP

GTİP Açıklama

2015 (Ocak-Mayıs)

Milyon $ 2016 (Ocak-Mayıs)

Değer

Değer

% Değ.

847710

Enjeksiyon makinaları

3,3

4,0

23,1

847720

Ekstrüzyon makinaları

11,8

13,6

15,1

847730

Şişirme makinaları

0,1

0,2

23,4

847740

Termoforming makinaları

3,9

7,8

101,6

847751-59-80

Presler ve diğer makinalar

26,0

23,6

-9,2

847790

Aksam ve parçalar

7,8

9,2

18,6

53,0

58,5

10,4

TOPLAM Kaynak: TÜİK

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI- Ülke bazında ihracat Sıra

Ülke

Milyon $

2015 (Ocak-Mayıs)

2016 (Ocak-Mayıs)

% Değ.

% Pay-Değer

1

Rusya Federasyonu

5,0

4,5

-11,2

7,6

2

İran

4,4

3,6

-19,2

6,1

3

ABD

1,1

3,0

162,4

5,1

4

Almanya

2,3

2,9

24,3

4,9

5

Suudi Arabistan

2,3

2,7

18,6

4,6

6

Lübnan

0,1

2,6

2.117,9

4,4

7

Cezayir

1,2

2,5

111,0

4,3

8

Bulgaristan

1,4

2,2

56,1

3,7

9

Güney Afrika Cum.

0,7

2,1

194,9

3,6

10

Romanya

1,8

1,9

4,2

3,3

İlk 10 Ülke Toplam

20,4

27,8

36,6

47,6

Genel Toplam

53,0

58,5

10,4

100,0

Kaynak: TÜİK

85


ENDÜSTRİDEN

PLASFEDDERGİ

İTHALAT İthalat verilerinin analizi hammadde, mamul ile plastik ve kauçuk işleme makinaları olmak üzere üç alt bölümde yapılmaktadır. Her bir alt sektör; GTİP ve ülke bazında ayrıca analiz edilmiştir.

PLASTİK HAMMADDE- GTİP bazında ithalat GTİP

MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

2015 (Ocak-Mayıs)

GTİP Açıklama

2016 (Ocak-Mayıs)

Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ.

Birim Fiyat ($)

3901

Etilen polimerleri

680,8

1.002,3

746,7

9,7

1.025,1

2,3

1,4

3902

Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri

809,5

1.111,1

877,9

8,5

979,7

-11,8

1,1

3903

Stiren polimerleri

221,6

339,5

235,7

6,3

319,8

-5,8

1,4

3904

Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri

349,2

338,7

323,1

-7,5

280,2

-17,3

0,9

3905

Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri

16,5

42,0

20,8

26,3

48,6

15,7

2,3

3906

Akrilik polimerleri

84,2

166,6

88,0

4,5

130,7

-21,6

1,5

3907

Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler

254,3

494,2

286,4

12,6

478,1

-3,3

1,7

3908

Poliamidler

38,3

95,0

40,0

4,2

91,1

-4,1

2,3

3909

Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar

88,3

192,0

92,4

4,7

173,3

-9,8

1,9

3010

Silikonlar

11,9

44,7

13,3

11,9

49,6

11,0

3,7

3911

Petrol reçineleri, politerpenler, polisülfitler vb.

12,3

38,3

13,4

8,9

38,7

0,9

2,9

3912

Selüloz ve kimyasal türevleri

15,6

61,9

16,4

5,6

63,8

3,1

3,9

3913

Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri

1,4

11,6

1,6

8,9

9,4

-19,1

6,0

3914

Polimer esası iyon değiştiriciler

2,5

5,8

2,2

-11,9

4,8

-18,0

2,2

3915

Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar

47,1

15,5

68,9

46,4

22,2

43,0

0,3

2.633,6

3.959,3

2.826,8

7,3

3.715,0

-6,2

1,3

TOPLAM Kaynak: TÜİK

PLASTİK HAMMADDE- Ülke bazında ihracat Sıra

Ülke

MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

2015 (Ocak-Mayıs)

2016 (Ocak-Mayıs)

Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ.

% Pay-Değer

Birim Fiyat ($)

1

Suudi Arabistan

412,6

560,8

453,0

9,8

510,3

-9,0

13,7

1,1

2

Güney Kore

216,9

363,6

291,9

34,6

387,5

6,6

10,4

1,3

3

Almanya

178,4

377,3

186,6

4,6

365,7

-3,1

9,8

2,0

4

Belçika

169,9

262,6

165,3

-2,7

236,2

-10,1

6,4

1,4

5

İran

164,0

213,9

176,9

7,9

192,3

-10,1

5,2

1,1

6

İtalya

106,3

192,9

107,3

1,0

185,2

-4,0

5,0

1,7

7

İspanya

110,5

167,1

114,1

3,2

156,6

-6,3

4,2

1,4

8

Fransa

138,3

183,8

119,6

-13,5

153,9

-16,3

4,1

1,3

9

Hollanda

94,1

169,0

92,0

-2,2

150,8

-10,8

4,1

1,6

10

Mısır

106,8

132,8

115,2

7,8

117,7

-11,4

3,2

1,0

İlk 10 Ülke Toplam

1.697,8

2.623,9

1.822,0

7,3

2.456,2

-6,4

66,1

1,3

Genel Toplam

2.633,6

3.959,3

2.826,8

7,3

3.715,0

-6,2

100,0

1,3

Kaynak: TÜİK

86ENDÜSTRİDEN

PLASFEDDERGİ

PLASTİK MAMUL- GTİP bazında ithalat GTİP

MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

2015 (Ocak-Mayıs)

GTİP Açıklama

2016 (Ocak-Mayıs)

Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ.

Birim Fiy. ($)

3916

Plastikten monofil, çubuk, profiller-Enine kesiti 1 mm.’yi

4,7

20,4

5,6

19,0

23,5

15,1

4,2

3917

Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor

10,2

83,7

10,1

-1,4

83,8

0,0

8,3

3918

Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları

11,3

26,7

8,0

-29,3

33,7

26,2

4,2

3919

Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şek.

23,8

131,3

25,2

6,0

147,6

12,4

5,9

3920

Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar

107,9

377,1

103,0

-4,6

379,4

0,6

3,7

3921

Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar

29,4

109,7

26,2

-10,9

104,4

-4,8

4,0

3922

Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanım.

2,1

21,2

2,0

-4,7

18,4

-13,2

9,3

3923

Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül

17,9

86,3

23,7

31,8

110,9

28,5

4,7

3924

Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası

5,3

36,0

4,7

-11,9

31,5

-12,5

6,8

3925

Plastikten inşaat malzemesi

3,7

20,6

4,0

7,2

16,8

-18,5

4,3

3926

Plastikten diğer eşya

TOPLAM

29,0

273,1

29,7

2,3

277,9

1,8

9,4

245,4

1.186,1

242,1

-1,4

1.227,9

3,5

5,1

Kaynak: TÜİK

PLASTİK MAMUL- Ülke bazında ithalat Sıra

Ülke

MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

2015 (Ocak-Mayıs)

2016 (Ocak-Mayıs)

Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ.

% Pay-Değer

Birim Fiyat ($)

1

Çin

68,0

270,3

65,0

-4,5

250,2

-7,4

20,4

3,9

2

Almanya

37,2

214,3

39,6

6,4

232,7

8,6

18,9

5,9

3

İtalya

20,2

98,0

21,2

4,7

104,4

6,5

8,5

4,9

4

Güney Kore

13,0

74,5

13,6

4,4

87,9

17,9

7,2

6,5

5

Fransa

10,4

67,7

11,4

9,1

76,8

13,4

6,3

6,7

6

ABD

5,0

50,7

5,4

9,4

57,9

14,2

4,7

10,7

7

İngiltere

5,4

44,1

5,1

-5,4

41,1

-7,0

3,3

8,0

8

Belçika

7,3

33,1

6,3

-13,8

32,6

-1,6

2,7

5,2

9

İspanya

4,7

24,0

4,4

-7,5

25,4

5,8

2,1

5,8

10

Polonya

3,7

16,8

5,0

32,9

22,9

36,6

1,9

4,6

İlk 10 Ülke Toplam

175,1

893,6

176,9

1,1

931,9

4,3

75,9

5,3

Genel Toplam

245,4

1.186,1

242,1

-1,4

1.227,9

3,5

100,0

5,1

Kaynak: TÜİK

88


ENDÜSTRİDEN

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI- GTİP bazında ithalat GTİP

2015 (Ocak-Mayıs)

GTİP Açıklama

PLASFEDDERGİ

Milyon $ 2016 (Ocak-Mayıs)

Değer

Değer

% Değ.

847710

Enjeksiyon makinaları

78,4

60,5

-22,9

847720

Ekstrüzyon makinaları

51,7

44,6

-13,8

847730

Şişirme makinaları

5,7

8,4

48,8

847740

Termoforming makinaları

4,5

6,7

49,0

847751-59-80

Presler ve diğer makinalar

75,9

86,5

14,0

847790

Aksam ve parçalar

19,2

20,0

3,9

53,0

58,5

10,4

TOPLAM Kaynak: TÜİK

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI- Ülke bazında ithalat Sıra

Ülke

Milyon $

2015 (Ocak-Mayıs)

2016 (Ocak-Mayıs)

% Değ.

% Pay-Değer

1

İtalya

27,2

58,9

116,5

26,0

2

Çin

61,9

55,3

-10,7

24,4

3

Almanya

60,2

39,5

-34,5

17,4

4

Japonya

10,0

18,6

87,2

8,2

5

Avusturya

15,6

11,5

-26,3

5,1

6

Tayvan

15,9

10,2

-35,9

4,5

7

Güney Kore

3,2

7,0

115,7

3,1

8

Fransa

5,5

3,5

-37,2

1,5

9

ABD

4,2

3,3

-22,0

1,5

10

İsviçre

5,5

2,9

-46,6

1,3

İlk 10 Ülke Toplam

209,4

210,7

0,6

92,9

Genel Toplam

235,4

226,7

-3,7

100,0

Kaynak: TÜİK

SEKTÖR DIŞ TİCARETİ GENEL GÖRÜNÜM İHRACAT

MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

2015 (Ocak-Mayıs)

2016 (Ocak-Mayıs)

Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ.

Plastik Hammadde

273,3

377,3

298,0

9,1

361,8

-4,1

Plastik Mamul

633,7

1.770,4

648,1

2,3

1.727,4

-2,4

N/A

53,0

N/A

N/A

58,5

10,4

208,0

910,5

220,3

5,9

918,7

0,9

Plastik ve Kauçuk İşleme Makinaları Kauçuk İTHALAT Plastik Hammadde Plastik Mamul Plastik ve Kauçuk İşleme Makinaları Kauçuk

2015 (Ocak-Mayıs)

2016 (Ocak-Mayıs)

Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

2.633,6

3.959,3

2.826,8

245,4

1.186,1

242,1

% Değ.

7,3

3.715,0

-6,2

-1,4

1.227,9

3,5

N/A

235,4

N/A

N/A

226,7

-3,7

335,4

1.052,0

363,7

8,4

1.029,4

-2,1

2015 (Ocak-Mayıs) TOPLAM DIŞ TİCARET

Değer

2016 (Ocak-Mayıs)

Değer

Değer

% Değ.

İhracat

61.484,1

58.789,2

-4,4

İthalat

88.555,0

80.174,3

-9,5

Kaynak: TÜİK

89


PLASFEDDERGİ

BREAKING BREAKIN REAKING E NEWS

Transforming instead of defaming will contribute both to the economy and environment

It’s time to leave negative discourses and to go into action The world is under risk as it had never been. Furthermore, a large part of it is the problems caused by the people. The positive approach starting with the environmental awareness turned to economic requirement by the decrease of sources. The environmental risks becoming more evident has carried it beyond the economy and sensitivity, and made it an obligation. “Cyclical Economy” intending to contribute to the profitability of the company through use of wasted in the use of source and raw material became one of the main disciplines of economy. This discipline became one of the articles of agenda of Europe’s plastic industry.

All the modern countries actualized waste management systems. Such that, settlements implementing the policy of no storage of garbage are arising. And plastics are one of the most significant factors in this field. Plastics, which are the materials of the future and which are essential, is the most proper material both in the production process and in recycling/reuse compared to all equivalent materials. However, plastic materials started to be defamed for no reason against what they deserve.

90


BREAKING NEWS

PLASFEDDERGİ

Turkey started to invest in waste management since 2000s. A significant awareness process is passed in this field. It is benefited by the increase of incentives for the reuse of wastes. A business volume exceeding 3 billion TRY is reached only by the packaging wastes. In waste management, the works are starting from the houses which are the largest field where the wastes are being generated. Now it’s time for action. It’s time for sortation at source and recycling!

91


PLASFEDDERGİ

BREAKING NEWS

Plastics are one of the most environmentalist industrial products in respect of production, use, recycling and finally disposal –when required-. On the other hand, it is first material being negatively recalled in nearly all the discourses relevant to environmental awareness. In fact, it is the product with the lowest carbon release and water use in production compared to all the equivalent materials. With its lightness, it is causing each product in which it is used to release less carbon. And when recycling is in subject, the plastics is much ahead than the materials which can be used for the same purpose. Their collection, sorting and recovery is much cheaper. Furthermore, you’re able to do it for many times. Moreover, you are able to make the plastics raw material again, and put them in the economic cycle. In the last phase, when disposal is in subject, the plastics are again in the first place. When incineration is required, plastics are one of the materials that gives the highest energy.

• Waste management: Transition of contemporary countries from “garbage” to economic value The countries have started to abandon from “garbage” and to use the wastes due to environmental obligations, economy and the technological improvements in this field. And regarding the management of all these processes, “waste management” –which is a scientific discipline- is developed. With its simple definition, waste management is a discipline covering the collection, recovery and disposal of all kinds of products and materials –that arise in production as starting from design phase, in consumption and in all other usage operations-in a manner that will not do harm to the environment or in a manner minimizing the harm. Besides Turkey and European Union, the legislation of all the countries in this field started by 80s and improved by 90s, and strict implementations started by the 2000s. For instance, hazardous waste and generally waste management started as an heading during the participation discussions in between Turkey and EU.

• EU exceeded 30% After the EU implementations for including the wastes obtained from houses, service and production industry to the recycling process had came into force, they are started to be monitored by statistics. According to the data of Eurostat, EU –by the average of 28 countries- reached a waste of 64% in packaging in 2013. And it reached the level of 37.5% in municipality wastes. In 2004, the same data was at the level of 53.4 and 27.7 respectively. Along with no data is being generated regarding the municipality wastes in Turkey, according to the data of TUIK, 27 million 743 thousand tons out of 28 million 11 thousand tons waste –collected by the municipalities in 2014- are sent to regular or irregular storage. Even the transformation of organic wastes to compost –which is very valuable for an agriculture country- has remained limited with 126 thousand tons.

• Turkey completed the conformity of legislation to a large extent, but Turkey made arrangements in waste management based on the legislation of European Union. The conformity regarding legal and secondary legislation is nearly completed. In addition to this, two different action plans regarding waste management and recycling are put into practice. And in the tenth development plan, the frame of the steps to be taken on these issues is drawn. In the National Recycling Strategy Document and Action Plan –which is still in force-, 5 strategic objectives are listed as raising the awareness of recycling, improving the legislation, forming infrastructure for the effective recycling of wastes, providing financial support to recycling and recording the waste generation. Taking the recycling plants under the scope of investment support by KOSGEB (Small and Medium Industry Development Organization) in a manner that will encourage the SME investments including collection-sortation in this field besides the current incentives and programs –which is one of the significant steps of the project- is not actualized yet. It has been intended to fulfill the implementation until the end of 2017.

• Strict rules in packaging wastes brought success Turkey enables a series of improvements regarding conformity to EU legislation and taking binding measures relevant to packaging wastes which relatively seem easy. Especially in urban areas, the obligation imposed on the industrial and service institution for collecting and storing the packaging wastes separately rapidly increased the amount. According to the data of Ministry of Environment, it is reached to 65% within the scope Regulation of Control of Packaging Wastes by the end of 2013 which is the final data.

• Everything is starting from the individual Turkey reached a limited level in the usage of especially municipality wastes within the scope of waste management. The most

important reason of this is inability to enable the sortation of wastes -being under the responsibility of the municipalities as starting from domestic wastes- at source. According to the data published by TUIK, Turkey is generating 407 kg. municipality waste per person. And the average of EU is at

92

the level of 474 kg. This amount is at the level of 618 in Germany –which is one of the most industrial consumption societies of EU-, 482 in England, 527 in Netherlands, and 509 in France. And Denmark being the leader in this field is at the level of 758 kg. But in countries generating high waste per person, the recycling rates have also reached to high levels. Even if the average of EU is about 30%, the municipality waste recycling in Denmark exceeded 50%, and it is continuing to increase. In the same manner, 50% recycling rate has been exceeded in Austria –generating 566 kg municipality waste per person-, and it is increasing.

• Waste management responsibility? The most important stakeholder of waste management is arising as “human”. The priorities in integrated waste management are being listed as follows: Prevention A Decrease at source A Reuse A Recovery / Recycling A Pre-treatment (including incineration) A Disposal A significant part of the wastes are being generated at houses and municipalities. According to the 2004 data of TUIK, the amount of the mine wastes –which statistically included in the scope, but which are largely consisting of rocks and soil after removal of the mine-, and industrial solid wastes –consisting of production and medical wastes except water- is at the level of 607 thousand tons. However, the amount of municipality wastes that is mainly generating from personal use is reaching 28 million tons. “Cyclical Economy” is in the agenda of Europe’s plastic industry: Today’s products tomorrow’s sources The term “Cyclical Economy”, which is added to literature in order to specify recovery, recycling and reuse instead of the processed of production, usage and disposal in industrial economy, became one of the main headings of the agenda of Europe’s plastic industry. Selcuk Mutlu, General Secretary of PAGDER (Turkish Plastics Industrialists’ Association), has informed that one of the prominent discussion areas in the Bucharest Meeting of Mediterranean Advisory Board of Plastics Europe –which had been held in May 2016- was cyclical economy. Mutlu, in the annotation that he had prepared regarding the meeting, had emphasized the opinion of “As it known, due to economic growth in the world and demand caused by rapidly increasing population, the sources are under threat. As the excessive use of sources is not sustainable, it is causing high price levels, and increasing the fluctuations and risks in many markets. Thus, it is being observed that the private sector is in need of business models by which it will obtain profit.” Mutlu who had specified that the traditional vertical “buy-throw” approach is giving rise to famine, fluctuation and high price levels, and that it is making the production structure of our economy unsustainable, had informed that “Cyclical economy is presenting the comprehension of sustainability from production processes and productivity studies to design, and from processing to recycling phases.”


BREAKING NEWS

Plastics and Recycling

Selçuk Aksoy Chairman / Turkish Plastics Industrialists’ Federation Greetings from PLASFED

The plastics, that are being named as the material of 21st century, are coming to the agenda by their environmental effects mainly arising from unconscious consumption and improper disposal as well as their important advantages they provide to the humanity.

The human, due to its nature, has the habit of providing a character to goods. And the plastic products have also faced the same outcome, and became contaminating the environment automatically. In fact, when you get to the root of the problem, it is clear that all of them are arising from people. Of course there are very rightful reasons in preferring the plastic gradually more. It is replacing other classic materials with its many advantages from wealth of design to ease of processing, from energy saving in production and transportation to general low price. We are gradually seeing more plastic products from food packaging to automotive, from building materials to defense and aviation, from medical to communication. We are again with you by our 14th issue. Along with many regional and global changes, we reached to the mids of another year. And many new political and economical developments for our country are taking their places Selçuk Gülsün in the agendas. I want Head of Editorial Board of to start with a subject PLASFEDMAGAZINE Vice President of Turkish that we refer all the Plastics Industrialists’ As- time. We can be strong sociation - PAGDER and stable at the extent of the strength and stability of the societies that we interact with. In recent years, we –as our country and as industrialists- had to face many negative political and economic developments. We, as industrialists, are supporting the policies for reactivation of political relations which reached to the point of stop and consequently acceleration of economic relations along with the starting of the work of new government. We are a community that the humanity has progressed along with plastic, and we will continue our struggle by this belief. One of the basic duties that are imposed on us in this struggle is of course to raise the awareness of the society, and as a NGO we will as new projects on this subject in addition to our project of Plastics Turning to Home and GARBAGE Gang.

Dear Colleagues and Associates,

We, as the whole country, are passing through a very difficult period. We are living the happiness of overcoming -through interlocking as a nation- the illegal, antiquated, subhuman attempted coup that we never presumed, that we thought that it wouldn’t arise Reha Gür in our again, and that Chairman is not acceptable under PAGDER – Plastic Industriany condition. While we alists’ Association are wishing mercy to our heroes –who had reached the level of martyrdom in the struggle of democracy with the consciousness of patriotism- and while giving our nation our condolences, we are wishing urgent recovery of our veterans and presenting our gratitudes. By hoping not to face –as the countrysuch betrayals against the republic and its gains, against the Ataturk’s principles and reforms, against our democracy and unconditional sovereignty of our nation, I’m passing on to the subjects relevant to our industry. The subject of cover is the Problem of Recycling and Waste. There is no need to sell garden cress to garden cress seller. We all know better than everyone that plastic is able to be recycled for indefinite times by preserving most of its characteristics in expert hands and under proper conditions, and able to be used again and again. In this sense, it is able to be referred as the most environmentalist material of the world. When considered in respect of export, 58 out of the first 1000 exporters of our country are members of plastic industry. But the good side of it is that plastic is intensely being used in all the industries of our country that perform export. Thus, we think plastic is in Champions League. Even if turnover is decreasing due to regression in commodity prices that is being encountered in the whole world, we are the representatives of an industry that is continuing to grow in terms of amount and that is showing continuous growth also in export. And when considered in respect of our industry, 26 out of the first 500 companies of our country are in our industry. Along the increase in sales by 7.9%, the reality that the profitability is decreasing shouldn’t be ignored. No country whose plastic industry is weak could have became and will not be able to become an industry country.

Have you ever seen “GARBAGE MOUNTAIN”?

Yunus Karakaş Chairman / Association of Ankara Plastics Industrialists (APSD)

As plastics are materials whose recycling is possible, they can be used again and again within their production processes or by the end of their life cycles, and they are environmentalist nature

93

PLASFEDDERGİ

friendly products. Unfortunately, despite all these characteristics, our perception of plastic is being made negative, and they are succeeding in this. In this issue, I will dwell on this perception management without considering its technical dimension. The source of the problem cannot be “plastic” which decreases environmental emission and the processing costs, which is easily processible, recoverable, and most important of all whose recycling for many times is possible. The source of the problem is us who uses and benefits from it, in other words all parts of the society. Yes, “plastics are environmentalist products”, I’m insisting on it. But as we’re not a formal economy, the statistics being published on this issue are remaining much below the real recycling rates. Have you ever seen “GARBAGE MOUNTAIN” around you? According to the statistics, there should be a garbage mountain. We, as humanity, have to be aware of the responsibility on us. Based on the consciousness of “nature is not an heritage from our ancestors, but the escrow of our children”, we have to do anything required in order to protect the escrow. But for plastic, whose recycling for many times is possible, we have to involve sincerely in these operations as far from the thought of “mud sticks”, without disinformation and without misleading. With the hope of more responsible, sensitive, conscious consumption. The environmental pollution causes by plastics depending on the increasing usage areas is reaching significant levels each passing day. Thus, the recycling of plastic materials is becoming more important each passing day. It is providing economic advanSelahattin Onatça tage as the recycling of Chairman/ÇUKUROVA these plastic –that are PLASDER - Çukurova mostly being produced Plastics Industrialists’ of organic polymersAssociation are minimizing the environmental pollution, and a they are forming a source alternative to organic polymers. The polymers, being used in the production of plastic and mostly showing thermoplastic characteristics, may be melted again by hear and reshaped, and they may be used in the production of different materials. But as even a slight impurity in these polymers is able to decrease the durability and quality of the produced material, the recycled polymers are unable to be used in each field. In order to produce materials of required characteristics from these polymers, it is required to sort the materials to be recycled as well as possible. For this reason, the researches that will enable more correct and rapid sortation of the polymers -which will be recycled- are gaining importance in the recent periods. Each year more than 300 million tons of plastic are being produced, and a part of these plastics are being mixed in the garbage or sea as the result of unconscious consumption. It is required to develop a new solution against these huge problems.


PLASFEDDERGİ

BREAKING NEWS

Waste management is important for an healthy environment Dear Colleagues and Associates, Plastic, which is the material of our century, is coming into prominence due to presenting practical solutions for the requirements of people as well as ease of use, and its usage Erol Paksu Chairman/EGEPLASDER rate in all industries is Aegean Plastic Industrial- rapidly increasing. In ists Solidarity Association this process, especially the packaging wastes arising along with the continuously increasing consumption trend are bringing along the environmental problems. Actually, when the plastics are used correct and efficient, they are the most environmentalist products compared to their alternatives, and the plastics that are produced in accordance with the standards don’t generate a threat for human health. The people who are leaving the plastic wastes unconsciously to the nature and the responsible institution that don’t form effective waste collection systems are creating the environmental pollution. It is not correct to declare the plastics as scapegoat instead of saying stop to the people who throw the plastic bags, bottles and other plastic packaging materials to the sea or nature. In order to solve the problem, we have to use the materials in hand with the maximum benefit principle, and we have to spread the conscious of recycling in the whole society. The authorities should develop anti-garbage policies as per proper environment legislations, and they should follow-up the implementation of these policies. The negativities arising in our country, in our close vicinity and in the world are also negatively affecting us. Our country’s unity and peace is more important than anything. On this opportunity, I wish you healthy and peaceful days, and success in your businesses.

ENVIRONMENTAL COMMUNICATION = SOCIAL COMMUNICATION Hello dear friends, The rapid population increase and increasing consumption are causing the increase of wastes along with them. And these wastes are required to be disposed for them not to threaten the human health and Yusuf Özkan environment. As from Chairman/Association of Kayseri Plastics Business this moment, the only solution of not causing Owners (KAYPİDER) problems of health and environment is RECYCLING. But I don’t think that the recycling is sufficiently being perceived and cared in the public opinion. Actually, the most important

subject in respect of life cycle and social order is recycling. But for some reason, assessment of this environmental fact just as business of scrap and collection is being faced as a grim reality. In order to have this consciousness settled, telling about the recycling to all our public is again the duty of the industry’s representatives. And we have to mention in all the platforms the issue of having environment course at the schools even as optional. The contribution of recycling to the country’s economy is at indisputable dimension. Besides the recorded original raw material consumption of our industry, recycling raw materials of significant amounts –which cannot be recorded by the Ministry of Environment- are also being used. These obtained raw materials are being used in the product of industrial product and not in the food and in products affecting the human health. As the thing where the society sustains its life and by which it is nested is environment, keeping the environment clean is the absolute duty of each individual. The environment is the common communication field of the society, and accord with environment means accord with the society. As long as we enable acting by this consciousness, we speak the same language with the society. With my love and respect Dear associates; Our association, within the frame of the cooperation it has formed this year –as in the past years- with Istanbul Chamber of Commerce (ITO), has actualized with success the JEC WORLD 2016 Paris Fair by the Şekip Avdagiç participation of 30 TurComposites Industrial- kish companies as beists Association Chair- ing 11 companies being man, Board of Directors within the scope of National Participation Organization and 19 independent participants. Within the frame of the National Participation Organization, the Turkish companies had found the opportunity to host their visitors and present their products in an adjacent order and in a wider exhibition area. The gradually increasing participation of Turkish companies in the fair realized under the organization of ITO had been a significant indicator that the Turkish composite and Turkish composite companies are gradually strengthening their place in the world market. The Turkish Composite Industry, which had grew more in 2015, had the opportunity to show once more at international level the position it had reached through its representatives. Another indicator of this condition is the intense interest in our companies during the fair. The establishment operations of Turkish Union of Chambers and Exchange Commodities (TOBB) Plastic, Rubber and Composite Industry Committee, that we had endeavored for its establishment for a long period, had been completed successfully, and the first committee meeting had been realized as hosted by TOBB on April 8, 2016.

94

In the past period, our association had increased it member number to 106 by the participation of Odak Kompozit Teknolojileri A.S. as corporate member and by the participation of 2 academicians from Istanbul University as honorary members. Our membership development operations will continuously continue also in the next period. I wish prosperous and fruitful days to Turkish plastic and composite sector. Regards,

ISO 500 Large Industry Institutions Report is published PLASFED: The plastic and rubber companies in ISO 500 realized sales from a production of 7.7 billion TRY. In the 500 Large Industry Institutions Report of Istanbul Chamber of Industry (ISO) 500 -being one of the most extensive data regarding Turkish manufacturing industry- the plastic and rubber industry has became one of the 10 industries with the most participants in this list. Selcuk Aksoy, chairman of PLASFED, by reminding that an assessment report has been prepared relevant to the status of plastic industry in ISO 500, said that “Plastic is the future’s material. If we want to compete with our competitors in industry, infrastructure and welfare, we have to consider plastic. No one should ignore this.” Istanbul Chamber of Industry published the ISO 500 Large Industry Institutions Report. From the production of the plastic sector –which involved in the ranking-, it has been recorded that its sales had realized at the level of 7.7 billion TRY in 2015. PLASFED prepared a report for the appearance of the plastic sector in ISI 500. In the report, it has been observed that the traces of year 2015 –which had passed difficult for the manufacturing industry of Turkey- were also valid for the plastic industry. In the declaration of PLASFED, it is pointed that the industry was one of the 100 industries having the highest number of companies within the ISO 500 list.

Headings from the report of PLASFED Some headings from the assessment of PLASFED that it had made regarding the plastic companies in the ISO Top 500 list are as follows: The sales revenues for the year 2015 of the plastic manufacturers entering in the list reached to 7 billion 696 million TRY with an increase of 6.4% compared to previous years. And sales from production increased with a rate of 7.9% compared to previous year, and reached the level of 6 billion 932 million TRY.PLASFEDDERGİ

BREAKING NEWS

And a regression in export, employment and profitability is observed among the large companies entering in the ISO Top 500 list. The share in the sales from production of the companies in plastic industry among all the companies in ISO Top 500 remained the same by 1.5%. The share of gross added value regressed to 0.3. The share of export decreased to 0.8.

Management of Rubber Association restored trust. In the 14th ordinary General Assembly of Rubber Association, Nurhan Kaya and the current Board of Directors restored trust. Nurhan Kaya emphasized that they will pass an export focused operation period.

14th Ordinary General Assembly of the Rubber Association, being the only roof organization of the rubber industry in Turkey, is realized in Istanbul on May 7th Saturday. In the committee, where a single list existed, while the current Chairman of Board of Directors Nurhan Kaya is selected again as the Chairman, it is agreed for the previous Member of Board of Directors to continue with their positions. And the number of members of the board of directors of the association is increased to 11 from 9.

significant problems in his speech at iftar dinner, emphasized that the first one is decrease in profitability and the second is possible effects of Industry 4.0. Gur, reminding that all activity processes including manufacture, distribution, marketing, access to customer have transformed and digitalized by Industry 4.0, said that “According to the report of TUSIAD, the different of labor cost in between Germany and Turkey will decrease to 5% in 2024, in other words after 8 years. What this means is market loss at locations where we realize export with the advantage of labor cost. The thing we have to do is to strengthen our machine industry, and organizing the presentation of machines conforming to 4.0 as domestic manufacture. For this, we organized Workshop of Strategic Ascensions for the Future of Plastic and Rubber Processing Machines Industry.” Reha GUR reminded that drawing had been realized at PAGDER ASLAN Plastic Industrialists’ Specialization Private Organized Industrial Zone, that the delivery of title deeds had been realized, and that it had been reached to infrastructure construction phase. The management of PAGDER saluted the guests following the speech.

EVFED (House and Kitchen Goods Federation) developed the “ISTIM (Istanbul Trade and Export Center)” project for export and marketing support for thousands of products. ISTOC will be international sales point EVFED (House and Kitchen Goods Federation) introduced the “ISTIM (Istanbul Trade and Export Center)” project that it had developed in order to contribute to international and domestic marketing of members of the Federation which provide thousands of products. In the meeting held with the institutions being the members of EVFED and with other economic stakeholders, it is emphasized

PAGDER brought together the members of the industry at the iftar

that quality marketing from a single point will be realized for the buyers by the actualization of the project, and that the synergy caused by the togetherness of the companies will accelerate development. In the first meeting, the parties provided their assent regarding the project. ISTOC will be the first implementation place of the project.

Reha GUR, chairman of PAGDER, by specifying that the industry is dealing with two

Bursa plastic and packaging sector started clustering operation by the attempt of BURPAS BURPAS (Bursa Plastic and Packaging Industrialists’ Association), establishing a strong togetherness by gathering in its body

the producers operating in the plastic and packaging industry, started clustering operation. The first meeting is held for the clustering operation that is intended to be carried out within the scope of UR-GE (Supporting the Improvement of International Competitiveness) program of Ministry of Economy. Ilker Biliktu, Chairman of BURPAS, who spoke at the meeting, emphasized that they are carrying out an operation that will contribute not only to the companies involved in manufacture in Bursa but to the country’s economy. Biliktu, by emphasizing that the plastic industry is important for the economy of Turkey, recorded that they want to sustain the growth.

Yusuf Ozkan –Chairman of KAYPIDER-: Kayseri should develop with plastic

Turkish Plastics Industrialists’ Association (PAGDER) organized an iftar for the members of the industry on the night of June 22, 2016. At the invitation, where more than

300 visitors consisting of the members of the association and the doyens of the industry came together, it is thanked to the members of PAGDER who had fulfilled their 40th years in membership. The certificates of saplings planted in the name of the companies are delivered.

Omer Ertugrul Erdogan, Chairman of Board of Directors of EVFED, told that “We have determined ISTOC as the starting point of the project that we had formed as being inspired from the complex at Yiwu city of China having 50 thousand sales points with an areas of about 4 million meter squares in which 320 thousand types of products in 1500 different categories (tableware, toys, bikes, textile etc.) are available.”

It is specified that the share of all the producer parties consisting EVFED within the GDP of Turkey is at the level of 5-6%. It is noted that the project will increase this share and will make both the industry and Istanbul as a center as North Africa, Central Asia, Turkic Republics, Middle East, Balkans and East Europe especially being in the first place. And it is noted that the most suitable start for the selection of location is ISTOC which is one of the largest centers of Istanbul.

96

Yusuf Ozkan, Chairman of Kayseri Plastic Business Administrators’ Association (KAYPIDER), emphasized that the discourses

against plastic products are intensely arising from commercial competition, and that they don’t reflect the truth. Ozkan, specifying that Kayseri is ranking the 9th in the production of plastic, recorded that there is room for development. Ozkan, who told about plastic industry and KAYPIDER on channel TV1, had


sektörün güncel haber portalı

plastonline

www.plastonline.com


PLASFEDDERGİ

BREAKING NEWS

reminded that they had found a cooperative without making the profit as the main objective in order to solve the problem of investment location being the demand of especially the recycling companies. Yusuf Ozkan, the Chairman of KAYPIDER, criticized -in the TV program he had been invited- the comments reaching to unjust competition against plastic industry. Ozkan, being the guest of channel TV1, emphasized that plastic is a very young and new material, and that it is replacing many materials due to the advantages it is providing. Ozkan said that “The markets where other materials are being used narrowed, and plastic replaced them. The buffers were metal, and now plastic is being used, plastic replaced many materials. This is a good thing, but when we replaced other industries, we offended the eye. When it is said harmful for health, plastic is immediately attracting the eye. If the people perform production with good intentions, if they perform good works, a goo result is obtained. Showing the plastics as bugaboo, showing them as scapegoats is a perception operation. Plastics have no harm neither for the environment nor for the health.”

Composite Industrialists’ Association is preparing a strategic plan Composite Industrialists’ Association declared that it had realized a workshop within the frame of strategic plan preparations. In the declaration made by the association, it is said that “Our association, having the quality of being the reference organization before the institutions of Turkey and Euro-

industry. In the investment, it is specified that the investment made by Undersecretariat of Defense Industry in the prepreg technology is effective. TUSAS (TAI) –the leader company of Turkey in aviation- and DowAksa made a decision for strategic development partnership.

Machine donation to plastic training from HASTEK

In the explanation provided by the company, it is recorded that the opening of DowAksa Global Composite Center –designed to develop carbon fiber and advanced composite materials in Turkey, and having high technology- had been realized. The authorities of Undersecretariat of Defense Industry (SSM) and Turk Havacilik ve Uzay Sanayi A.S. (TUSAS) attended the opening ceremony. The center will first operate as focused on defense industry and aviation. The National Composite Center is realized as a newn investment for the carbon fiber and composite production campus of DowAksa in yalova. The first operation undertaken by the Composite Center became the IPEK project which is being supported by SSM, and jointly carried out by TUSAS and DowAksa. IPEK project is covering the development and production of prepreg materials for both the military and civil aviation applications.

The member companies of IKMIB made an export of 8 billion dollars in 2015

pean Union where it is being represented by succeeding to be the roof organization of the industry in the 10 years period since its establishment, realized a Strategic Plan Workshop of one day on June 04, 2016 in which the members of the board of directors participated and which was moderate the Grupas Gelisim company.” It is recorded that the mission, vision and values of Composite Industrialists’ Association are addressed and assessed, and that the strategic objectives and the projects -to be addressed in parallel to that- are determined in the workshop. And operation is started for the performance of action plans conforming to it.

DowAksa established global composite center focused on defense and aviation DowAksa realized composite center investment focused on defense and aviation

which is one of the areas in which the plastic has the highest share in Turkey. In the statement of IKMIB, it is said that “The main share of this of 8 billion dollars belongs to 6 thousand companies being the members of IKMIB (Istanbul Chemical Materials’ and Products’ Exporters Union). IKMIB, by the ceremony of 2015 Stars of Chemistry ceremony –that it has organized for the first time this year-, awarded 113 of its members performing the highest export in 18 different categories.”

IKMIB (Istanbul Chemical Materials’ and Products’ Exporters Union) declared that its 6 thousand member companies realized an export of 8 billion dollar in 2015. By the “Stars of Chemistry” ceremony, which is organized for the first time, awards are presented to 113 companies among these. IKMIB, within the frame of the analyses performed by Turkish

HASTEK Plastic Technologies is maintaining its contribution to training. HASTEK, serving the industry for more than fifty years, donated machines to Kucukcekmece PAGEV Professional and Technical Anatolian High School with the purpose of contribution to plastic training. In the statement provided by HASTEK, by specifying that the educational support operations started by Hasan Manav -the founder of the company- is being continued by the second generation as well, it is emphasized that support is being given to other schools established by Turkish Plastic Industrialists’ Research, Development and Training Foundation

(PAGEV). In the statement, it is said that “by providing machine support to Plastic Processing Implementation Workshops of Kucukcekmece PAGEV Professional and Technical Anatolian High School, HASTEK has maintained its support for the future’s plastic processors to get a modern and applied education. HASTEK Plastic Technologies company, serving the Turkish plastic sector for more than fifty years, had signed significant operations for the integration to our country of technological innovations and innovative operations.”

PLASFED MAGAZINE’s special issue is being prepared in English for K Fair In K 2016, the PLASFED MAGAZINE in English will be the voice of the industry

Exporters’ Assembly (TIM), emphasized that the chemistry industry is attracting attention with a significant share. • Chemistry export of Turkey is 15.5 billion dollars IKMIB, in its assessment made for the data of TIM, announced that an export of 15.5 billion dollars is made in chemistry industry

98

PLASFED MAGAZINE is getting prepared to contribute to the industry for the K Fair being one of the most significant international meeting ground of the industry. For 2013 K, PLASFED MAGAZINE –which published a special issue in English for the first time in the industry- decided to repeat the implementation also for 2016 K. In the special issue, to be prepared in English, the second largest industry of Europe will be introduced to global plastic industry. PLASFED MAGAZINE, being published


BREAKING NEWS

by the Plastic Industrialists’ Federation, will publish a special issue in English for the K Fair being one of the most significant meeting points of the plastic industry at global scale. PLASFED MAGAZINE K 2016 Special Issue that will be communicated to the target audience by the shareholders of the industry in the K Fair, that will commence in Düsseldorf city of Germany on October 19, will introduce Turkish producer and service companies operating in each branch of the industry and the potential of Turkey, and will tell the addressee companies and institutions the strong position of Turkey in plastic industry and the new work opportunities it provides.

Prof. Dr. Mustafa Ozturk, Undersecretary of Ministry of Environment and Urbanization: We are intending to structure waste management as an industry. Mustafa Ozturk, Undersecretary of Ministry of Environment and Urbanization,

Demands for air bubble nylon is increasing Tahsin Can, Chairman of Board of Directors of Gokhan Plastik, said that the annulment of Resource Utilization Support Fund is a significant step for the industry. Can had specified that demand has increased for air bubble nylon, and for now a balance of supply and demand is in subject in investments for this product. Can, highlighting that the raw material obtained by recycling is important for the industry, answered the questions of PLASFED MAGAZINE. What is the status of industry in Turkey relevant to air bubble nylon film?

By the cooperation of PAGDER, participation of IKMIB in Chinaplas 2016 is successfully completed The organization of Chinaplas 2016, which is the most significant fair participation carried out by plastic Industrialists’ Association (PAGER) along with Istanbul Chemical Substances’ and Materials’ Exporters Union (IKMIB), is completed. At the fair, machines with high energy efficiency and new plastic raw materials attracted attention. Besides the committees of PAGDER and IKMIB, 13 companies -10 among plastic industry- par-

PLASFEDDERGİ

specified that wastes –as plastic being in the first place- are a significant value sources, and that they wish them to be used as source of raw materials. Ozturk, specifying that the aspect of economic value should come to the forefront in the field of waste management in which Turkey had recorded a significant acceleration, emphasized that they intend it to arise in a strong manner as the industry through the investments to be made in this field. Ozturk highlighted that they intend the formation of packaging waste industry of 6 billion Euros in 2023. Prof. Dr. Mustafa Ozturk made assessments to PLASFED MAGAZINE regarding waste management and especially regarding plastic packaging wastes.

There is a demand that is increasing by 10% each year. We’re able to meet the demand, but there are also other companies entering the industry in addition. Both production increase and demand increase are in subject. Our sales did not decrease at a specific rate in the recent decade, it is increasing, but the demand was increasing more. As new producers entered the market, the supply and demand is coming to a balance. Currently, there is surplus. In some industries, for instance in bag sector, there was “production inflation”. In other words, there was supply more than the demand, and competition was horrible. We became unable to earn money. And currently, among bag producers, the ones renewing their technologies and the ones leaving by making huge investments are gaining money. Others are in a very problematic state; hence suspensions of bankruptcy and bank-

• Mr. Ozturk, first of all in which frame are you addressing the waste management, what is your basic approach_ ticipated in the fair which is organized in Shanghai in between April 25-28, 2016. Chinaplas is receiving participants and visitors from nearly all the countries due to the characteristics of China which is one of the largest plastic and machine producers of the world. In addition to this, visitors are especially intensely coming from far east and pacific countries which are close to China. Murat Akyuz –Chairman of IKMIB-, who attracts attention to this point, emphasized that the companies are trying to assess these opportunities. Selcuk Aksoy –Chairman of PLASFED-, who assessed the fair, attracted attention to the importance of special products in areas where price competition cannot be realized. He recorded that Turkey has a wide product range, but that it is remarkable that to appear with products whose kg export price is exceeding 10 Euro in China and in similar markets. Reha Gur, the Chairman of PAGDER, by specifying that the emphasis of Turkish companies on the value added products is a correct approach, said that “There are some products whose kg price is reaching to 80 Euros. It is required to concentrate on these products. And for this, it has to be worked on ReDe investments and product diversification.”

We are a ministry planning the preparation of the management plan of recovery of packaging wastes, plastic wastes and other wastes. We are carrying it out as the ministry along with the ones putting on the market, the institutions authorized as representing the ones putting on the market, the collection and recycling companies and the municipalities. The approximate cycle in Turkey has a turnover of 3 billion TRY. We intended to increase it to 6 billion TRY until 2023. In the collection, transportation, recovery rates in EU standards we will reach those levels. In here, we want to form an industry. It will be an environmentalist industry. We are dwelling on the issue that such wastes are raw materials that are required to be recovered. We want to prevent its harm to the environmental, decrease its carbon dioxide emission, generate a new raw material source, and to enable it to be managed in conformity with nature by minimizing the contaminant sources causing water pollution.

Tahsin Can, Chairman of Board of Directors of Gokhan Plastik:

99

ruptcies are recently increasing, and it seems like it will increase more, but we hope not. We are a company of 41 years, but we turned to shrink film in the last decade. Previously, we were performing different packaging. In order to specialize in a single subject and to be strong in that subject, we are only producing air bubble nylon film since 2006. Since the establishment, we continued with thread bags, fabric bags and shrink packaging by the industries such as dry food, textile, store-advertising bags. We served a lot for the textile sector. And since 2006, we wanted to specialize in a subject and to give our weight to that. At that time, the ones involved in such production was a few. We made a distance, and we are currently at three locations. As the transportation of air bubble nylon film is hard, you have to be close to the customer. Thus, we arranged our location according to that. We are in Hadimkoy in Istanbul; and we are addressing Trace and Istanbul. And with out facility in Gebze, we addressing the Kocaeli and Bursa areas, and even until Ankara. And our production in Ankara is performing production for the furniture industry, we are sending products from our Ankara Branch to Central Anatolia, Adana, Black Sea region.


FROM THE INDUSTRY

PLASFEDDERGİ

Selçuk Mutlu PLASFED Acting Secretary General PAGDER Secretary General

Turnover index of Plastic and Rubber increased 12,3 percent in the Period January- May

Despite national economy, realization of global risks and the instability in export markets especially in Russia and Middle East, the plastic and rubber sector keeping the production level it has reached continues prediction towards growing in 2016. In 5 months covering January- May 2016, the turnover index of the plastic and rubber industry (NACE Rev2 code 22) has increased 12,3 percent. Positive trend has been observed in production performance in the first 5 months of the year. As per the view that profitability may be assured with a turnover increase provided with right price, the decrease in profitability in ISO Top 500 list reveals the necessity of deliberating on profitability related expectations. The sector is under the risk of recession for profitability due to short term effects such as an upward trend in unfair competition, price competition, rise in costs, efficiency problems in the recent period in which hard conditions prevail. In order to enhance profitability of the sector, cost structure should be evolved towards variable costs that may offer flexibility. WORLD ECONOMY Brexit Earthquake After the decision of Britain to exit from EU, Sterling showed a decrease of about 10% against the US Dollar by regressing to the lowest level of the recent 30 years. It is being observed that the Brexit referendum has caused fluctuations for both the Britain’s economy and world markets.

Table 1. Expectations Regarding the Effects of Brexit on Britain’s Economy Date of Estimation

Institution

Effect on GDP (%)

Center for Economic Policy Research

2013

-1.24 up to -1.77

Institute of Economic Affairs

2014

+1.10 up to -2.60

Open Europe

2015

+1.55 up to -2.20

PwC

2016

-3.00 up to -5.50 (in 2020)

Oxford Economics

2016

-1.10 up to 3.90

Source: Economist

Acceleration in the First Quarter Performances in World Economies The first quarter growth figures in world economies are being assessed as the forerunner of a specific acceleration. Because it is being observed that beginning of year growth estimations are generally being realized upwards. In addition to this while it is being observed that China –the second largest economy of the world- has started to be stabilized, the downwards direction of the trend has not changed.

Table 2. Growth in World Economies (II. Qaurter 2016) Country/Area

%

USA

1.1

Euro Area

0.6

Japan

1.9

China

6.7

Turkey

4.8

Source: Official sources of relevant countries

100


FROM THE INDUSTRY

PLASFEDDERGÄ°

World Commodity Prices are Rising Despite the dollar, strengthened by Brexit, the commodity prices have continued to rise. Especially the energy and agriculture prices are being effective in this rise. By the half year of 2016, the increase in commodity prices has been 16%.

Graph 1: Commodity Prices Index (June, 2016)

Metals

Agriculture

Energy

Excluding Energy

Total

Source: IMF

ECONOMY of TURKEY Growth in First Quarter 4.8% The economy of Turkey has grown by 4.8% in the first quarter of the year. In the composition of this data that is relatively found strong, the share of domestic consumption and public expenditures is high. Moreover, the negative contribution of industry and export in the same quarter of the past year has formed base effect. We guess that the data of second quarter may not be obtained at the same level. Besides the performance of manufacturing industry declared for April has relatively weakened, and has shown an increase of 0.7%. We are preserving our end-of-year growth expectation of 4% that we had considered by the beginning of the year.

Foreign Trade Deficit Decreased by 21% in the First 5 Months Along with the promising increase of 9.6% in May, the regression in export in the first five months had remained at the level of 4.4.%. In addition, the regression of 9.5% in import as per the data of the first five months had enabled the foreign trade deficit to decrease by 21% in the period of January-May.

Current Deficit Narrowed by 25.1% in the First 4 Months In the January-April period, the current deficit had regressed by 25.1%, and had realized as 10.8 billion dollars. In addition, current deficit had been nearly eliminated except energy.

Annual CPI Became 7.64% Annual inflation in June became 7.64%. The upwards progress in energy prices reversed the downwards trend that was continuing for a while.

101


PLASFEDDERGİ

FROM THE INDUSTRY

PLASTIC INDUSTRY Plastic and Rubber Manufacture Index Increased by 3.8% in the First 5 Months’ Indicators In order to observe the direction of manufacturing industry and to monitor its development trend, each months manufacturing industry index is being generated by Turkish Statistical Institute. The sum of the amounts produced at the workplace in subject and the amounts that the workplace had them produced at another workplace by providing raw material and materials –in the month of measurement- are being included in the index based on the unit sales prices. Thus, production change (growth or degrowth) in the industry and in its sub sectors is being calculated. In the light of this preliminary information, when we consider the plastic and rubber manufacture index –with NACE Rev2 code 22- signs of a significant recovery are arising. As it will be seen from the following graph that is formed by data purged from the effect of season and calendar, compared to the first five month’s index average of the past year, the increase in the period of 2016 January-May had realized by 3.8%.

Graph 2: Plastic and Rubber Manufacture Index (January-May, 2016)

January

February

March

April May

Linear (2016)

Source: TUIK

Plastic and Rubber Overseas Producer Price Index Increased by 4.25% Overseas Producer Price Index (OPPI) is the price index measuring the changes of prices by comparing in time the producer prices of products being produced in the country’s economy in a specific reference period and being sold abroad. The product prices is the sales price of the goods (FOB) at the time of placement of order (after discount, if exists) except freight, insurance and other overseas costs of the goods. In the Overseas Producer Price Index, the export prices of the product are directly being obtained from the producer companies in the relevant industry. In the light of this preliminary information, when we consider the plastic and rubber index -with NACE Rev2 code 22-, we are seeing that the Overseas Producer Price Index had showed a decrease by 0.9% in June 2016 compared with the previous month, had showed an increase by 1.7% compared with the month of December of the previous year, had showed an increase by 4.15% compared with the same month of the previous year, and had showed an increase by 12.1% compared with the twelve months’ average.

Table 3. Plastic and Rubber Overseas Producer Price Index (June, 2016)

Sector

Rubber and plastic products

Product Class

Weight (%)

Index

22

5.1

165.5

Source: TUIK

102

Rate of Rate of change change Rate of chanRate of change compared compage compared compared with with month of red with with the twelthe previous December of the same ve months’ month (%) the previous month of average (%) year (%) the previous year (%) -0.9

1.7

4.25

12.1


FROM THE INDUSTRY

PLASFEDDERGÄ°

Turnover Index of Plastic and Rubber Industry Increased by 12.3% in the First 5 Months’ Indicators When we consider the turnover index of plastic and rubber industry -NACE Rev2 code 22-, we are seeing that the index average of the first five months of 2016 had increased by 12.3% compared with the same period of the last year. This data indicates that the operational performance of the industry gained momentum in the first five months of 2016. If this increase of turnover is holding a correct pricing under it, it will bring along profitability, but as we see in the assessment of ISO 500 (see PLASFED ISO Top 500 Industry Report) increase of turnover is not bringing along profitability. The issues decreasing the profitability -as also specified in the referred report- are 1.

Re-increase of the unfair competition in the industry within the narrowing period of the market

2.

Increase of price competition along with the narrowing of overseas market

3.

Increase in costs

4.

Low degree of operational productivity

5.

Due to limited Re-De and Pr-De facilities, inability to commission at the required level the product differentiation which will provide com-

petitive advantage 6.

Exposure of the industry within the city to high fixed costs depending on being unable to engage the alternative industrial settlements

required by the industry Finally, the turnover increase of 12.3% is not being assessed as a satisfactory rate depending on inflationist pressure and obsolescence of TRY against foreign currency. In order to make the turnover increases of the industry sustainable along with profitability, it is required for the cost structure to evolve towards variable costs that will be able to provide flexibility. And another significant factor lowering the gross profit margin of the industry is the problems in the supply of raw materials.

Graph 3: Plastic and Rubber Industry Turnover Index (January-May, 2016)

January

February

March

April

Linear (2016)

Source: TUIK

103

May


FROM THE INDUSTRY

PLASFEDDERGİ

EXPORT The analysis of export data is being performed under three sub-sections as being raw material, product and plastic and rubber processing machines. Each sub-sector has also been analyzed on the basis of CTSP and country.

PLASTIC RAW MATERIAL – Export on the basis of CTSP

AMOUNT: Thousand Tons / VALUE: Million $

2015 (January - May) CTSP

CTSP Description

2016 (January - May)

Amount

Value

Amount

% Value

Value

% Value

Unit Price ($)

3901

Ethylene polymers

10,8

15,5

13,1

21,3

17,3

11,5

1,3

3902

Polymers of propylene and other olefins

11,0

14,8

12,0

8,9

14,7

-0,2

1,2

3903

Styrene polymers

14,5

19,1

13,5

-6,9

15,0

-21,5

1,1

3904

Polymers of vinyl chloride / other halogenated olefins

5,5

6,5

8,4

52,4

9,0

38,1

1,1

3905

Polymers of vinyl acetate / other vinyl esters

19,1

17,7

21,9

15,1

17,7

-0,1

0,8

3906

Acrylic polymers

66,1

81,1

76,2

15,3

79,4

-2,1

1,0

3907

Polyacetals, other polyethers, epoxide-alkid resins

81,1

134,2

86,7

6,9

130,4

-2,8

1,5

3908

Polyamides

6,2

12,6

5,9

-4,6

10,3

-18,4

1,8

3909

Amino resins, phenolic resins, polyurethanes

30,5

38,2

33,9

11,1

35,2

-7,9

1,0

3010

Silicons

2,5

7,9

2,4

-1,4

8,1

2,4

3,3

3911

Petroleum resins, polyterpenes, polysulphides etc.

0,1

0,6

0,3

139,3

0,9

60,4

2,9

3912

Cellulose and chemical derivatives

18,6

22,0

16,3

-12,1

17,8

-19,2

1,1

3913

Natural polymers, modified natural polymers, their derivatives

0,1

0,4

0,1

28,0

0,4

-0,5

4,9

3914

Polymer based ion exchangers

0,1

0,2

0,1

26,9

0,1

-24,8

1,9

3915

Plastic rubbish, residuals and scraps

7,3

6,5

7,2

-1,6

5,3

-17,9

0,7

273,3

377,3

298,0

9,1

361,8

-4,1

1,2

TOTAL Source: TUIK

PLASTIC RAW MATERIAL – Export on the basis of country AMOUNT: Thousand Tons / VALUE: Million $ 2015 (January - May) Serial

2016 (January - May)

Country Amount

Value

Amount % Value

Value

% Value

%Share - Value Unit Price ($)

1

Germany

25,1

35,0

28,1

11,7

37,5

7,0

10,4

1,3

2

Egypt

24,0

26,7

23,5

-1,7

22,4

-16,2

6,2

1,0

3

Italy

16,3

19,9

18,3

12,3

21,8

9,5

6,0

1,2

4

Iran

9,3

21,6

10,5

13,2

20,8

-3,7

5,7

2,0

5

Russian Federation

13,1

26,8

7,7

-41,6

14,9

-44,4

4,1

1,9

6

Bulgaria

19,2

12,8

20,5

6,5

14,1

10,0

3,9

0,7

7

Israel

11,3

13,4

11,1

-1,7

12,1

-9,3

3,4

1,1

8

Uzbekistan

5,9

12,1

6,2

3,9

11,1

-8,1

3,1

1,8

9

Romania

9,0

11,1

9,4

4,8

10,9

-2,0

3,0

1,2

10

Greece

5,9

5,0

15,0

156,1

10,8

115,9

3,0

0,7

First 10 Countries Total

139,0

184,3

150,2

8,0

176,3

-4,4

48,7

1,2

General Total

273,3

377,3

298,0

9,1

361,8

-4,1

100,0

1,2

Source: TUIK

104FROM THE INDUSTRY

PLASFEDDERGİ

PLASTIC PRODUCT – Export on the basis of CTSP AMOUNT: Thousand Tons / VALUE: Million $ CTSP

2015 (January May)

CTSP Description

Amount

Value

2016 (January - May) Amount % Value

Value

% Value

Unit Price ($)

3916

Plastic monofilament, rod, profiles – transverse section 1 mm.

61,3

122,3

51,5

-15,9

90,7

-25,9

1,8

3917

Plastic tubes, pipes, hoses, seals, brackets, pipe couplings

126,7

313,7

92,1

-27,2

249,7

-20,4

2,7

3918

Plastic floor coverings - wall and ceiling coverings

6,1

12,1

6,2

1,3

11,9

-1,6

1,9

3919

Plastic adhesive plate, sheet, strip, slide etc. flat form

7,6

47,7

8,2

7,1

49,6

4,1

6,1

3920

Other plastic plate, sheet, films, and slides

130,0

353,9

154,1

18,5

386,7

9,3

2,5

3921

Other plastic plate, sheet, films, and slides

48,6

147,7

55,0

13,1

161,4

9,3

2,9

3922

Plastic bathtub, shower, sink, bidets, watercloset pan and fitments

10,1

46,7

10,1

0,0

41,9

-10,3

4,2

3923

Plastic products for carrying goods, stopper, cap, capsule

128,7

321,8

150,3

16,7

342,8

6,5

2,3

3924

Plastic table ware, kitchen ware and other household goods, toiletries

44,7

144,9

50,8

13,7

151,1

4,2

3,0

3925

Plastic construction materials

41,6

108,8

39,5

-5,0

90,1

-17,3

2,3

3926

Other plastic goods

28,2

150,7

30,2

7,1

151,4

0,5

5,0

1.770,4

648,1

2,3

1.727,4

-2,4

2,7

TOTAL

633,7

Source: TUIK

PLASTIC PRODUCT – Export on the basis of country AMOUNT: Thousand Tons / VALUE: Million $ 2015 (January - May) Serial

2016 (January - May)

Country Amount

Value

Amount % Value

Value

% Value

%Share - Value Unit Price ($)

1

Iraq

94,0

195,1

77,0

-18,1

142,3

-27,1

8,2

1,8

2

Germany

30,0

97,8

40,1

33,7

133,0

36,0

7,7

3,3

3

England

28,5

85,4

32,2

13,2

83,1

-2,7

4,8

2,6

4

France

22,1

72,8

23,9

8,2

76,9

5,7

4,5

3,2

5

Israel

23,7

61,4

31,8

34,2

71,9

17,2

4,2

2,3

6

Romania

19,1

50,4

23,2

21,5

62,2

23,3

3,6

2,7

7

Italy

18,8

52,5

23,5

24,6

60,4

15,2

3,5

2,6

8

Iran

17,6

63,6

16,5

-6,3

49,6

-22,1

2,9

3,0

9

Bulgaria

16,4

45,7

18,0

9,7

49,1

7,4

2,8

2,7

10

Spain

13,1

35,8

16,6

26,7

43,4

21,0

2,5

2,6

First 10 Countries Total

283,3

760,4

302,8

6,9

771,8

1,5

44,7

2,5

General Total

633,7

1.770,4

648,1

2,3

1.727,4

-2,4

100,0

2,7

Source: TUIK

106


FROM THE INDUSTRY

PLASFEDDERGÄ°

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES - Export on the basis of CTSP VALUE: Million $ CTSP

CTSP Description

2015 (January - May)

2016 (January - May)

Value

Value

% Value

847710

Injection machines

3,3

4,0

23,1

847720

Extrusion machines

11,8

13,6

15,1

847730

Upsetting machines

0,1

0,2

23,4

847740

Thermoforming machines

847751-59-80

Presses and other machines

847790

Components and parts

3,9

7,8

101,6

26,0

23,6

-9,2

7,8

9,2

18,6

53,0

58,5

10,4

TOTAL Source: TUIK

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES - Export on the basis of country Million $ Serial

Country

2015 (January - May)

2016 (January - May)

% Value

%Share - Value

1

Russian Federation

5,0

4,5

-11,2

7,6

2

Iran

4,4

3,6

-19,2

6,1

3

USA

1,1

3,0

162,4

5,1

4

Germany

2,3

2,9

24,3

4,9

5

Saudi Arabia

2,3

2,7

18,6

4,6

6

Lebanon

0,1

2,6

2.117,9

4,4

7

Algeria

1,2

2,5

111,0

4,3

8

Bulgaria

1,4

2,2

56,1

3,7

9

Republic of South Africa

0,7

2,1

194,9

3,6

10

Romania

1,8

1,9

4,2

3,3

First 10 Countries Total

20,4

27,8

36,6

47,6

General Total

53,0

58,5

10,4

100,0

Source: TUIK

107


FROM THE INDUSTRY

PLASFEDDERGİ

IMPORT The analysis of import data is being performed under three sub-sections as being raw material, product and plastic and rubber processing machines. Each sub-sector has also been analyzed on the basis of CTSP and country.

PLASTIC RAW MATERIAL – Import on the basis of CTSP AMOUNT: Thousand Tons / VALUE: Million $ CTSP

2015 (January May)

CTSP Description

2016 (January - May)

Amount

Value

Amount

% Value

Value

% Value

Unit Price ($)

3901

Ethylene polymers

680,8

1.002,3

746,7

9,7

1.025,1

2,3

1,4

3902

Polymers of propylene and other olefins

809,5

1.111,1

877,9

8,5

979,7

-11,8

1,1

3903

Styrene polymers

221,6

339,5

235,7

6,3

319,8

-5,8

1,4

3904

Polymers of vinyl chloride / other halogenated olefins

349,2

338,7

323,1

-7,5

280,2

-17,3

0,9

3905

Polymers of vinyl acetate / other vinyl esters

16,5

42,0

20,8

26,3

48,6

15,7

2,3

3906

Acrylic polymers

84,2

166,6

88,0

4,5

130,7

-21,6

1,5

3907

Polyacetals, other polyethers, epoxide-alkid resins

254,3

494,2

286,4

12,6

478,1

-3,3

1,7

3908

Polyamides

38,3

95,0

40,0

4,2

91,1

-4,1

2,3

3909

Amino resins, phenolic resins, polyurethanes

88,3

192,0

92,4

4,7

173,3

-9,8

1,9

3010

Silicons

11,9

44,7

13,3

11,9

49,6

11,0

3,7

3911

Petroleum resins, polyterpenes, polysulphides etc.

12,3

38,3

13,4

8,9

38,7

0,9

2,9

3912

Cellulose and chemical derivatives

15,6

61,9

16,4

5,6

63,8

3,1

3,9

3913

Natural polymers, modified natural polymers, their derivatives

1,4

11,6

1,6

8,9

9,4

-19,1

6,0

3914

Polymer based ion exchangers

2,5

5,8

2,2

-11,9

4,8

-18,0

2,2

3915

Plastic rubbish, residuals and scraps

47,1

15,5

68,9

46,4

22,2

43,0

0,3

3.959,3

2.826,8

7,3

3.715,0

-6,2

1,3

TOTAL

2.633,6

Source: TUIK

PLASTIC RAW MATERIAL – Import on the basis of country AMOUNT: Thousand Tons / VALUE: Million $ Serial

Country

2015 (January - May)

2016 (January - May)

Amount

Value

Amount

% Value

Value

% Value

%Share - Value Unit Price ($)

1

Saudi Arabia

412,6

560,8

453,0

9,8

510,3

-9,0

13,7

1,1

2

South Korea

216,9

363,6

291,9

34,6

387,5

6,6

10,4

1,3

3

Germany

178,4

377,3

186,6

4,6

365,7

-3,1

9,8

2,0

4

Belgium

169,9

262,6

165,3

-2,7

236,2

-10,1

6,4

1,4

5

Iran

164,0

213,9

176,9

7,9

192,3

-10,1

5,2

1,1

6

Italy

106,3

192,9

107,3

1,0

185,2

-4,0

5,0

1,7

7

Spain

110,5

167,1

114,1

3,2

156,6

-6,3

4,2

1,4

8

France

138,3

183,8

119,6

-13,5

153,9

-16,3

4,1

1,3

9

Netherlands

94,1

169,0

92,0

-2,2

150,8

-10,8

4,1

1,6

10

Egypt

106,8

132,8

115,2

7,8

117,7

-11,4

3,2

1,0

First 10 Countries Total

1.697,8

2.623,9

1.822,0

7,3

2.456,2

-6,4

66,1

1,3

General Total

2.633,6

3.959,3

2.826,8

7,3

3.715,0

-6,2

100,0

1,3

Source: TUIK

108


W?W­L^TC^l?J­¯K?J?P­K­X

?PR­I^AC@GLGXBC PAGDER, bir ilke daha imza atarak ak­ll­ telefon ve tabletlerde kullan­lacak mobil uygulama program­n­ tamamlad­...

Android i¯letim sistemi ve Apple cihazlarda çal­¯acak uygulamayla, internet eri¯imine aç­k ak­ll­ telefonlardan yay­nlanan haberler, bültenler, duyurular ile eri¯ime aç­lan rapor ve di«er dokümanlara daha kolay ula¯abileceksiniz.


FROM THE INDUSTRY

PLASFEDDERGİ

PLASTIC PRODUCT – Import on the basis of CTSP AMOUNT: Thousand Tons / VALUE: Million $ CTSP

2015 (January May)

CTSP Description

Amount

Value

2016 (January - May) Amount % Value

Value

% Value

Unit Price ($)

3916

Plastic monofilament, rod, profiles – transverse section 1 mm.

4,7

20,4

5,6

19,0

23,5

15,1

4,2

3917

Plastic tubes, pipes, hoses, seals, brackets, pipe couplings

10,2

83,7

10,1

-1,4

83,8

0,0

8,3

3918

Plastic floor coverings - wall and ceiling coverings

11,3

26,7

8,0

-29,3

33,7

26,2

4,2

3919

Plastic adhesive plate, sheet, strip, slide etc. flat form

23,8

131,3

25,2

6,0

147,6

12,4

5,9

3920

Other plastic plate, sheet, pellicle and slides

107,9

377,1

103,0

-4,6

379,4

0,6

3,7

3921

Other plastic plate, sheet, pellicle foil, and slides

29,4

109,7

26,2

-10,9

104,4

-4,8

4,0

3922

Plastic bathtub, shower, sink, bidets, watercloset pan and fitments

2,1

21,2

2,0

-4,7

18,4

-13,2

9,3

3923

Plastic products for carrying goods, stopper, cap, capsule

17,9

86,3

23,7

31,8

110,9

28,5

4,7

3924

Plastic table ware, kitchen ware and other household goods, toiletries

5,3

36,0

4,7

-11,9

31,5

-12,5

6,8

3925

Plastic construction materials

3,7

20,6

4,0

7,2

16,8

-18,5

4,3

3926

Other plastic goods

29,0

273,1

29,7

2,3

277,9

1,8

9,4

245,4

1.186,1

242,1

-1,4

1.227,9

3,5

5,1

TOTAL Source: TUIK

PLASTIC PRODUCT – Import on the basis of CTSP AMOUNT: Thousand Tons / VALUE: Million $ 2015 (January - May) Serial

Country

2016 (January - May)

Amount

Value

Amount

% Value

Value

% Value

%Share Value

Unit Price ($)

1

China

68,0

270,3

65,0

-4,5

250,2

-7,4

20,4

3,9

2

Germany

37,2

214,3

39,6

6,4

232,7

8,6

18,9

5,9

3

Italy

20,2

98,0

21,2

4,7

104,4

6,5

8,5

4,9

4

South Korea

13,0

74,5

13,6

4,4

87,9

17,9

7,2

6,5

5

France

10,4

67,7

11,4

9,1

76,8

13,4

6,3

6,7

6

USA

5,0

50,7

5,4

9,4

57,9

14,2

4,7

10,7

7

England

5,4

44,1

5,1

-5,4

41,1

-7,0

3,3

8,0

8

Belgium

7,3

33,1

6,3

-13,8

32,6

-1,6

2,7

5,2

9

Spain

4,7

24,0

4,4

-7,5

25,4

5,8

2,1

5,8

10

Poland

3,7

16,8

5,0

32,9

22,9

36,6

1,9

4,6

First 10 Countries Total

175,1

893,6

176,9

1,1

931,9

4,3

75,9

5,3

General Total

245,4

1.186,1

242,1

-1,4

1.227,9

3,5

100,0

5,1

Source: TUIK

110


FROM THE INDUSTRY

PLASFEDDERGÄ°

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES - Import on the basis of CTSP CTSP

2015 (January - May)

CTSP Description

Million $

2016 (January - May)

Value

Value

% Value

847710

Injection machines

78,4

60,5

-22,9

847720

Extrusion machines

51,7

44,6

-13,8

847730

Upsetting machines

5,7

8,4

48,8

847740

Thermoforming machines

4,5

6,7

49,0

847751-59-80

Presses and other machines

75,9

86,5

14,0

847790

Components and parts

19,2

20,0

3,9

53,0

58,5

10,4

TOTAL Source: TUIK

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES - Import on the basis of country Million $ Serial

Country

2015 (January - May)

2016 (January - May)

% Value

%Share - Value

1

Italy

27,2

58,9

116,5

26,0

2

China

61,9

55,3

-10,7

24,4

3

Germany

60,2

39,5

-34,5

17,4

4

Japan

10,0

18,6

87,2

8,2

5

Austria

15,6

11,5

-26,3

5,1

6

Taiwan

15,9

10,2

-35,9

4,5

7

South Korea

3,2

7,0

115,7

3,1

8

France

5,5

3,5

-37,2

1,5

9

USA

4,2

3,3

-22,0

1,5

10

Switzerland

5,5

2,9

-46,6

1,3

First 10 Countries Total

209,4

210,7

0,6

92,9

General Total

235,4

226,7

-3,7

100,0

Source: TUIK

GENERAL VIEW OF THE FOREIGN TRADE OF THE INDUSTRY AMOUNT: Thousand Tons / VALUE: Million $ EXPORT

2015 (January - May) Amount

2016 (January - May)

Value

Amount

% Value

Value

% Value

Plastic raw material

273,3

377,3

298,0

9,1

361,8

-4,1

Plastic product

633,7

1.770,4

648,1

2,3

1.727,4

-2,4

N/A

53,0

N/A

N/A

58,5

10,4

208,0

910,5

220,3

5,9

918,7

0,9

Plastic and rubber processing machines Rubber IMPORT Plastic raw material Plastic product Plastic and rubber processing machines Rubber

2015 (January - May)

2016 (January - May)

Amount

Value

Amount

% Value

Value

% Value

2.633,6

3.959,3

2.826,8

7,3

3.715,0

-6,2

245,4

1.186,1

242,1

-1,4

1.227,9

3,5

N/A

235,4

N/A

N/A

226,7

-3,7

335,4

1.052,0

363,7

8,4

1.029,4

-2,1

2015 (January - May) TOTAL FOREIGN TRADE

2016 (January - May)

Value

Value

% Value

Export

61.484,1

58.789,2

-4,4

Import

88.555,0

80.174,3

-9,5

Source: TUIK

111


Uluslararası

Plastik Sanayicileri Derneği

Plastik ve Kauçuk Fuarı 19 - 26 Ekim 2016,

Düsseldorf / ALMANYA GİDİŞ UÇUŞU

DÖNÜŞ UÇUŞU

19 Ekim 2016, Çarşamba

23 Ekim 2016, Pazar

İstanbul Atatürk Havalimanı – Köln Kalkış: 06:20 Varış: 08:40

Köln - İstanbul Atatürk Havalimanı Kalkış: 19:35 Varış: 23:55

GİDİŞ UÇUŞU

1.390€

Tek Kişilik Oda:

1.740€

İki Kişilik Oda Kişi Başı:

1.290€

Tek Kişilik Oda:

1.590€

İki Kişilik Oda Kişi Başı:

1.990€

Tek Kişilik Oda:

2.790€

DÖNÜŞ UÇUŞU

23 Ekim 2016, Pazar

26 Ekim 2016, Çarşamba

İstanbul Atatürk Havalimanı – Düsseldorf Kalkış: 06:40 Varış: 09:00

Köln - İstanbul Atatürk Havalimanı Kalkış: 19:10 Varış: 23:25

GİDİŞ UÇUŞU

İki Kişilik Oda Kişi Başı:

DÖNÜŞ UÇUŞU

18 Ekim 2016, Salı

27 Ekim 2016, Perşembe

İstanbul Atatürk Havalimanı – Düsseldorf Kalkış: 06:40 Varış: 09:00

Düsseldorf - İstanbul Atatürk Havalimanı Kalkış: 19:10 Varış: 23:25

Hotel One Köln Waidmarkt

Köln şehir merkezinde,

+

Dom ve tren istasyonuna yürüme mesafesinde, Şık tasarımıyla Köln’ün en yeni ve popüler Business otellerinden biri, 278 Köln oteli içinde 4. Sırada, 369 odalı 3 yıllık tesis, Odalarda ücretsiz kablosuz internet hizmeti.

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

THY ile ekonomi sınıf gidiş/dönüş uçak bileti,

Yurtdışı çıkış harç pulu (TL 15,-)

Oteldeki kişisel harcamalar,

Belirtilen otelde oda+kahvaltı konaklama,

Almanya vizesi (€ 130,-),

Fazla bagaj ücretleri,

Havalimanı transferleri,

Fuar girişleri,

Şahsi Tercümanlık Hizmeti.

Otel-Fuar-Otel transferleri,

Öğle ve akşam yemekleri,

ITB Istanbul Travel özel rehberlik hizmeti, Havalimanı vergileri.

ITB ISTANBUL TRAVEL

Tel. : +90 212 343 55 10 Faks : +90 212 343 55 20

E-Posta : info@i-tb.com Web : www.fuarturizm.com


Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı

ve Hızlı Çözümler HİZMETLERİMİZ Gümrük Müşavirliği

Lojistik Organizasyonu

İthalat İşlemleri, İhracat İşlemleri, Transit İşlemleri,

Gümrüklü - Gümrüksüz depolama hizmetleri,

Antrepo İşlemleri, Devir İşlemleri, Serbest Bölge İşlemleri

Nakliye hizmetleri

İthalat İzinleri Organizasyonu

Danışmanlık Hizmetleri

İthal Lisansı, Gözetim Belgesi, İSGÜM Kontrol Belgesi,

Mevzuat Kataloğu yayımlanması,

İthalat Kayıt Belgesi, Yatırım Teşvik Belgesi,

Tebliğ, karar vb. güncellemelerin bilgi ve yorumunun paylaşılması,

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Üye olunan kurum ve kuruluşlara verilen mevzuat bilgi ve yorumları, Dünya ticaretindeki gelişmelerin takibi ve paylaşımı, Maliyet hesaplamaları

www.boykan.com.trIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.