Page 1

Steun twee kinderen voor hetzelfde geld Verdubbel uw steun met belastingvoordeel


Verdubbel uw steun met belastingvoordeel Voor hetzelfde bedrag dat u maandelijks doneert aan Plan, kunt u op een eenvoudige manier twee in plaats van één kind in een ontwikkelingsland steunen. Simpelweg omdat u het bedrag voor twee kinderen dat u doneert aan Plan, volledig van uw jaarinkomen kunt aftrekken bij uw belastingaangifte. Dit scheelt vaak zoveel, dat u voor hetzelfde bedrag niet één, maar twee kinderen en hun gemeenschap kunt ondersteunen. En dat is dan weer een groot voordeel voor de kinderen in ontwikkelingslanden die nog wachten op een sponsor.

Een rekenvoorbeeld Betaalt u jaarlijks

Betaalt u jaarlijks

42% belasting?

52% belasting?

U steunt één kind zonder belastingvoordeel voor: U steunt twee kinderen zonder belastingvoordeel voor:

€ 300,€ 600,-

€ 300,€ 600,-

U steunt twee kinderen met belastingvoordeel voor:

€ 348,- 1

€ 288,- 2

1. Voor € 48,- meer steunt u jaarlijks één extra kind. 2. U bespaart € 12,- per jaar en u steunt één extra kind.

Hoe trek ik mijn sponsorbijdrage af van de belasting? Bij de aangifte inkomstenbelasting vult u uw sponsorbijdrage in onder de aftrekposten van de periodieke giften. Het is ook mogelijk om via een voorlopige teruggaaf maandelijks uw teruggave te ontvangen. Het enige dat u nodig heeft voor het aftrekken van uw sponsorbijdrage is een notariële akte.

Wat is een notariële akte? Een notariële akte is een officieel document, opgesteld en bewaard door de notaris. Deze akte geeft u het recht uw sponsorbijdrage aan Plan volledig af te trekken van uw belastbaar inkomen.

Welke regels gelden voor de notariële akte? • Een notariële akte wordt opgesteld voor een periode van minimaal vijf jaar of langer, uiterlijk eindigend bij overlijden. • Als de akte tussentijds wordt ontbonden, moet het belastingvoordeel met terugwerkende kracht worden terugbetaald aan de Belastingdienst. • Het is niet mogelijk om een notariële akte te verlengen. Is de termijn van uw notariële akte verstreken en wilt u blijven profiteren van de verdubbeling van de impact van uw sponsorbijdrage, dan laat Plan gewoon een nieuwe notariële akte opmaken. • Als uw notariële akte afloopt, betekent dat niet dat ook uw sponsoring automatisch stopt. Uw sponsoring wordt pas gestopt als u opzegt bij Plan.

Hoe kunt u een gratis notariële akte aanvragen? Een notariële akte vraagt u heel eenvoudig én kosteloos aan bij Plan. U vult de volmacht in en Plan laat de akte opmaken. Binnen acht weken heeft u een kopie van de akte in huis. Vergeet u niet een fotokopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen? Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, zult u ook van uw echtgeno(o)t(e) of partner een kopie moeten meesturen. Maak gebruik van de mogelijkheden die de fiscus u biedt. Verdubbel de impact van uw sponsorbijdrage en vul de volmacht vandaag nog in!

Meer vragen? Op www.plannederland.nl/sponsor2kinderen vindt u meer informatie en een voorbeeld van de akte die we voor u laten opstellen.


Ondergetekende verklaart hierbij (i) akkoord te zijn met het voorbeeld van de notariële akte van schenking en de daarbij behorende toelichting, zoals die gepubliceerd zijn op de website, en (ii) aan iedere werknemer van het notariskantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te ‘s-Gravenhage (met recht van substitutie), speciaal om voor en namens ondergetekende aan de te Amsterdam gevestigde Stichting Plan Nederland, te schenken het recht op een periodieke uitkering gedurende:

Volmacht 00 Ja, ik wil de steun aan mijn .......... (aantal invullen) huidige sponsorkinderen notarieel laten vastleggen.

00 Ja, ik verdubbel mijn steun: voor nagenoeg hetzelfde bedrag sponsor ik twee kinderen. Daarom laat ik een notariële akte opmaken. Ik betaal € 25,- per maand per kind dat ik steun of anders, namelijk €....................... 0 per maand 0 kwartaal 0 half jaar 0 jaar Mijn tweede sponsorkind komt uit: 0 Afrika 0 Azië 0 Latijns-Amerika 0 geen voorkeur

Naam....................................................................................................................................... 0 man 0 vrouw

00 onbepaalde tijd (met de mogelijkheid tot opzegging na het vijfde jaar) 00 ....................... jaar (minimaal 5 jaar), welk recht een einde zal nemen bij het overlijden van de schenker; en om voorts de vereiste akte van schenking te doen passeren en te ondertekenen, alsmede al datgene te doen wat ter zake voorgeschreven is, dan wel, wat de gevolmachtigde nuttig of nodig mocht achten. Met andere woorden: u geeft toestemming om - namens u - een notariële akte van schenking door notariskantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. op te laten stellen en te doen passeren.

Getekend te (plaats).....................................................................op (datum)....................................................

Voornamen voluit.............................................................................................................................................. Straat+ huisnr + toevoeging........................................................................................................................... Postcode.........................................................Woonplaats...............................................................................

........................................................................................................................................................................... Handtekening Handtekening akkoord echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner*

Sponsornummer................................................................................................................................................ Telefoonnummer............................................................................................................................................... E-mailadres.........................................................................................................................................................

* Verklaart door medeondertekening de ingevolge artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek vereiste toestemming te verlenen tot het hierbij gestelde. Met andere woorden: uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner stemt in met de schenking en moet hiervoor tekenen.

Geboorteplaats.................................................................................................................................................. Geboortedatum................................................................................................................................................. Burgerlijke staat: 0 ongehuwd

0 gehuwd

Vergeet u niet ook de andere kant in te vullen!

0 geregistreerd partner

Vergeet niet een kopie van uw legitimatie mee te sturen! Met andere woorden: paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs van u en van uw eventuele echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner.

Deze volmacht kunt u in bijgaande envelop - een postzegel is niet nodig - retourneren naar:

Plan Ter attentie van Wil Verheiden Antwoordnummer 7676 1000 SL Amsterdam


Van Boshuizenstraat 12 1083 BA Amsterdam Postbus 75454 1070 AL Amsterdam T +31 (0)20 549 55 20 F +31 (0)20 644 40 65 info@plannederland.nl www.plannederland.nl ING 34.52.100 Rabobank 39.35.86.766 KvK Amsterdam 41198890

Steun twee kinderen voor hetzelfde geld  

Verdubbel uw steun met belastingvoordeel.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you