Pla de Treball 2023

Page 1

PLA COMUNITARI DE ROQUETES PLA DE TREBALL 2023

Forma de treballar en la qual serveis, entitats i equipaments ajunten les seves forces i recursos per tal de millorar la qualitat de vida de la gent del barri.

Un projecte gestionat per:

Pla de Treball 2023

Pla Comunitari de Roquetes

INTRODUCCIÓ

El Pla Comunitari de Roquetes està gestionat per la Plataforma d’Entitats de Roquetes i el seu objectiu és promoure un procés de transformació social on, mitjançant la participació de tots els membres d’una comunitat i l’organització comunitària, s’aconsegueixi millorar la qualitat de vida i el benestar dels seu veïns i veïnes. És per aquesta raó que treballem coordinadament amb les entitats, col·lectius, equipaments, programes i serveis del territori.

Aquest document pretén presentar les línies de treball del Pla Comunitari de Roquetes des del gener fins al desembre del 2023. A partir de les línies de treball hem intentat plasmar les apostes principals per aquest curs com també aquelles que ja porten una trajectòria d’anys però que continuen vigents i són necessàries pel desenvolupament de la planificació comunitària. Així doncs, trobareu 4 eixos transversals: participació, comunicació, formació i avaluació participativa, com també 6 eixos de treball temàtics: convivència, educació, franja joves, salut, inserció sociolaboral i suport mutu i dins d’aquests eixos els consegüents objectius i accions específiques.

Pàgina 1 | 18

PARTICIPACIÓ: EIX TRANSVERSAL

Aquest és un eix estratègic i transversal del procés comunitari que pretén enfortir la xarxa de participació del barri a través de les següents accions:

ACCIONS

1. Organització dels espais de participació i dinamització de la xarxa comunitària.

2. En la línia de dinamització de la xarxa comunitària es treballa també per mobilitzar i incloure noves persones i col·lectius en les dinàmiques del territori. En aquest sentit, s’aprofita el calendari festiu i els esdeveniment culturals per generar vincles i potenciar l’autonomia de les persones participants.

3. Suport al teixit social de la comunitat en la seva organització, acompanyament a grups i processos comunitaris per fomentar una cultura democràtica i participativa de qualitat.

4. Promoure les relacions interculturals dins la xarxa veïnal i comunitària com un eix transversal en totes les línies i actuacions del pla de treball.

5. Promoure la perspectiva de gènere en les diferents actuacions i línies de treball: projectes de cuina i costura de “Més amb Menys”, projecte Franja, projecte Tastet d’oficis, treball entorn a la prevenció i intervenció davant d’agressions masclistes en context d’oci nocturn. A més a més, existeix un grup motor específic de “gènerefeminismes” des d’on es vol treballar en l’organització d’activitats vinculades al dia de la dona treballadora (8 de març) i el dia contra la violència vers les dones (25 de novembre), el mapeig dels recursos sobre violència masclista i un debat sobre com afrontar-les i desenvolupar una línia de continuïtat de les marxes exploratòries per tal de plasmar els resultats a l’espai públic.

6. Facilitació a la xarxa de recursos materials i comunitaris: Organització del local de l’AVV. Gestió dels recursos del Pla Comunitari per l’ús comunitari (càmera, projector, pantalla, equip de so, espais, etc..).

7. Espai d’avaluació participativa a la trobada de Barri. Espai de trobada entre professionals i veïns/es del barri on es fa presentació de la feina feta al barri i avaluació dels projectes al tancament de l’any.

8. Grup motor d’acollida per reforçar la perspectiva comunitària dels nous professionals i activistes del barri i generar espais de relació i coneixença entre persones dels equipaments, serveis i entitats del barri.

9. A Roquetes fem pinya. Organització d’espais festius com el dia de la Pinya i participació en carnestoltes i festa major.

10.Dinamització i enfortiment de la Plataforma d’Entitats de Roquetes entitat gestora del Pla Comunitari. Dinamització de les juntes ordinàries de la Plataforma, i

Pàgina 2 | 18

preparació i dinamització de juntes extraordinàries per abordar els reptes del 2023 (Processos participatius de barri, desenvolupament del Pla de barris, cobertura de necessitats específiques, etc.).

11.Pla de Barris. Coordinació i aplicació de les diferents accions definides conjuntament entre el Pla de barris de Roquetes i l’estructura comunitària existent.

12.Acompanyament al projecte: Xarxa de Suport Mutu de Roquetes sorgit davant la situació vers el Covid-19. Aprofitar el vincle generat amb veïns i veïnes davant les dificultats sorgides i/o agreujades per promoure el suport mutu i la participació comunitària.

Pàgina 3 | 18

COMUNICACIÓ: EIX TRANSVERSAL

OBJECTIUS DEL PROJECTE

▪ Construir una comunicació amb un enfocament: comunitari, estratègic, transversal, transformador, amb reptes a curt i llarg termini.

▪ Enfortir la comunicació del barri a les diferents esferes: interna (teixint nosaltres), externa (amb la nostra xarxa), i pública (amb aquells amb qui no ens coneixem o no ens relacionem)

▪ Donar eines als veïns/es per facilitar l’elaboració dels seus mitjans d’informació.

ACCIONS

1. Continuar el procés per a repensar, amb les persones actives i properes al Pla Comunitari, qui som, què volem, què podem millorar i què ens uneix, aprofitant les trobades existents (comitè tècnic, taules,...) per a anar construint entre totes el diàleg que ens porti a una identitat més compartida.

2. Difusió, sensibilització i distribució de la infografia (mapa de Roquetes amb els diferents recursos) com a eina per a donar a conèixer els recursos existents al barri i a la vegada per poder recollir interessos i necessitats dels veïns i veïnes.

3. Publicació del butlletí Mes a Mes, continuar amb l’elaboració d’aquesta eina de comunicació amb la participació d’entitats i col·lectius del barri i amb diversitat d’idiomes, per a assegurar l’equitat a l'accés de la informació.

4. Suport a la publicació i l’edició de la Gazeta de Roquetes. Direcció editorial de la revista i coordinació del grup editor. Fomentar la participació de les veïnes de diferents col·lectius en la creació dels continguts de la revista amb diversitat d’idiomes

5. Publicacions a les xarxes socials pròpies i actualització del blog del Pla Comunitari, amb continguts d’importància per les entitats i el veïnat del barri.

6. Elaboració del calendari de Roquetes per la visibilització de les dates amb festivitats del barri.

7. Difusió del Pla Comunitari al carrer a partir d’esdeveniments festius i lúdics.

8. Accions de difusió de les experiències amb mitjans locals i altres àmbits de la ciutat.

9. Intercanvis i trobades d’experiències, compartim l’experiència i la metodologia del Pla Comunitari amb centres educatius de la ciutat i grups de diferents disciplines universitàries.

Pàgina 4 | 18

FORMACIÓ: EIX TRANSVERSAL

OBJECTIUS DEL PROJECTE

▪ Promoció de l’autonomia de la comunitat i la sostenibilitat del treball comunitari a partir d’accions de capacitació i formació.

ACCIONS

1. Durant tot l’any es manté la mirada en la detecció de necessitats formatives, tant des de la població i entitats com des dels propis serveis públics i concreció de propostes.

2. Formacions específiques dels projectes del Pla Comunitari:

Projecte Karpa: formació de monitors/es en el lleure i formacions esportives per a joves.

Projecte Juliols de Franja: tots i totes les talleristes fan una formació prèvia sobre perspectiva de gènere i interculturalitat.

Projecte Tastet d’Oficis: formacions en àmbits com l’hostaleria o atenció al client, entre d’altres

Comitè tècnic: tal i com es va acordar el comitè tècnic de novembre del 2022, durant el 2023 es realitzarà una formació per seguir aprofundint en la perspectiva intercultural. Es preveu concretar el tema i tractar de manera més directa estratègies antiracistes.

Pàgina 5 | 18

AVALUACIÓ PARTICIPATIVA: EIX TRANSVERSAL

OBJECTIUS DEL PROJECTE

▪ Garantir i facilitar que els i les protagonistes del Pla Comunitari facin una avaluació tant del procés com dels esdeveniments i activitats que es duen a terme al barri.

ACCIONS

1. Avaluació participativa i directa dels programes, projectes i activitats. Totes les taules i grups motors compten amb espais on s’avaluen els projectes i les activitats de forma integral, tant els resultats, com el propi procés.

2. Comitè Tècnic. Aquest espai ens permet posar en comú les valoracions de totes les taules de treball. Es realitzen dos comitès a l’any. El del mes de novembre, recull les valoracions de l’any en curs i els reptes de cara a l’any següent. El Comitè del març/abril és temàtic, això significa que es planteja treballar un tema transversal o d’interès compartit del Pla Comunitari.

3. Trobada de barri. Consisteix en un espai de valoració de la feina feta durant el curs amb la participació oberta del veïnatge, entitats i serveis públics, alhora que pretén ser també un espai de trobada lúdica on generar vincles entre tota la comunitat que participa del Pla Comunitari.

Pàgina 6 | 18

OBJECTIUS DEL PROJECTE

▪ Fomentar la convivència i la cohesió social al barri, a través d’articular o acompanyar propostes des del territori.

▪ Generar a través de la Taula de Convivència i Prevenció, un espai de treball per detectar i abordar conflictes o potencials conflictes de convivència al barri.

ACCIONS

1. Taula de Convivència i Prevenció 1

- Elaboració d’estratègies compartides per promoure la convivència i les bones relacions al barri.

- Potenciar la participació de nous agents a la Taula, recuperant la presència de serveis i col·lectius del barri.

- Aclarir informacions i rumors que es puguin donar al carrer

- Procurar tenir tota la informació (circuits, protocols, etc) a l’hora d’abordar una temàtica o situació convivencial a partir de les persones, serveis, entitats que participen de la taula i/o buscar referents de la matèria.

- Foment d’hàbits respectuosos amb l’entorn públic: manteniment i neteja dels espais comuns.

- Canalització de malestars i problemàtiques veïnals.

- Treballar la convivència a l’estiu (conflictes d’usos a l’espai públic, neteja, soroll...) amb una perspectiva comunitària.

- Seguiment de les accions engegades des dels diferents grups motors.

2. Campanya d’estiu “Operación Solete”. Treballar la revisió dels objectius propis del Grup motor que treballa la Campanya i coordinar-ho amb la Taula i les necessitats que es detectin. Generar un activitat anual que pugui desembocar a l’inici de l’estiu i seguir treballant i reforçar el treball fet al voltant del conflicte espai-soroll recolzant Nou Barris Conviu en la seva tasca.

3. Campanya de Civisme i Convivència: Potenciar la difusió de les accions fetes en marc de la Campanya de Civisme i Convivència i veure la continuïtat del Grup motor amb més accions i/o noves campanyes que sorgeixin a la Taula. D’altra banda, fer un seguiment a la taula per millorar la neteja del barri en coordinació amb l’AVV.

1 Associació Bidó 9barris, AVV de Roquetes, Associació Roquet Project, Plataforma d’Entitats de Roquetes, Associació Civic Iniciatives Socials i Ocupació - Projecte Nou Barris Conviu, Associació de Comerciants, Xarxa d’Intercanvi de Coneixements 9b, AFA IE Antaviana, AMPA IE Turó de Roquetes, Associació Som del Barri, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, Districte Nou BarrisPrevenció, Agència de Salut Pública, Centre Cultural Ton i Guida, Casal Infantil de Roquetes, Biblioteca de Roquetes, Casal de les Persones Grans, Centre d’Atenció Primària, Grup de Caminaires, veïns i veïnes, comerciants del barri no associats, Cooperativa La Pera Comunicació, Pla de Barris Roquetes - Verdum. Tècnica referent: Íngrid

Pàgina 7 | 18
CONVIVÈNCIA

4. Campanya de Nadal: Construir col·lectivament entre entitats, equipaments, veïns i veïnes una programació perquè el veïnat pugui gaudir del nadal a l’espai públic de manera propera i amb la seva implicació. Generar espais de trobada i lleure on es promogui la convivència i es posi en valor la diversitat.

5. Pla d’acollida. Reprendre el treball sobre l’acollida veïnal mitjançant monogràfics específics, revisant el Pla d’Acollida previst abans de la pandèmia, i valorant quina implicació poden tenir els diferents agents en aquest punt per a la seva implementació sempre que sigui factible econòmicament.

6. Millores i futura reforma de la plaça de les Roquetes: Implementar la proposta de millores de la plaça, d’acord amb el que es va recollir a l’informe del pla de convivència 2018 i fer el seguiment de la reforma prevista per aquest any (planificació, execució, etc)

Pàgina 8 | 18

EDUCACIÓ

OBJECTIUS DEL PROJECTE

▪ Promoure l’educació en un sentit ampli detectant els problemes i oportunitats. Educació reglada, família, lleure i cultura com agents clau que intervenen en l’educació al territori.

ACCIONS

1. Taula socioeducativa2: espai on es duu a terme un treball conjunt (administracions, serveis i entitats) per analitzar el grau de necessitats del barri i els recursos per tal de trobar respostes i construir apostes concretes entorn a l’educació entesa d’una forma àmplia (educació formal, no formal i informal). Aquest espai articula les línies de treball que es veuen a continuació.

2. Promoció i coordinació d’iniciatives de lleure educatiu, familiar i cultural. S’aposta per reprendre un espai de coordinació d’activitats familiars des d’on planificar activitats en el marc de la festa major 2023 i fer un cartell d’activitats familiars mensual amb l’objectiu de difondre-les a nivell de barri i potenciar-les D’altra banda també es preveu fer un recull de recursos de lleure educatiu durant l’estiu.

3. Promoció de l’èxit escolar, el treball entorn les mirades restauratives i el treball per disminuir l’absentisme escolar

- Seguir amb el treball de mirades restauratives als centres educatius a partir de les figures d’educadores emocionals. S’apunta la dificultat de la implementació ja que els claustres de les escoles son molt canviants i que l’institut Guineueta no té aquest recurs.

- Treballar per disminuir l’absentisme escolar. Seguir fomentant el vincle entre famílies gitanes i centre educatiu i acompanyar a aquells infants i joves que retornen a l’aula després d’un temps d’absentisme per tal que pugin reprendre les classes.

4. Treballar per una mirada positiva i de reconeixement entorn a la població gitana i altres comunitat culturals dins de les escoles

- Dur a terme activitats de reconeixement de la població gitana dins les escoles (8 de març, 8 d’abril, etc) comptant amb la promotora escolar i el projecte Nou Barris Conviu.

- Valorar recuperar el grup motor educació i població gitana per tal de poder compartir estratègies entre centres educatius i també més enllà d’aquests. En aquest sentit es farà monogràfic a la Taula Socioeducativa sobre com apropar les famílies gitanes als serveis públics i els serveis públics a les famílies gitanes.

2 Centre Cultural Ton i Guida, IE Turó de Roquetes, IE Antaviana, EB i EF El Torrent, EB Pla de Fornells, Institut La Guineueta, Serveis Socials Roquetes-Trinitat-Canyelles, Biblioteca les Roquetes, 9barris Conviu, Agència Salut Pública de Barcelona, EAIA, Proj. Paidos, Centre de Recursos Nou Barris, Casal Infantil Roquetes, Kasal de Joves de Roquetes, Fundació Pare Manel, Promotor Escolar, Ateneu Popular 9Barris, Save The Children, AVV de Roquetes, Nakeramus, tècnica Pla de Barris, Associació som del barri, AMPA IE Turó de Roquetes i CAP Roquetes-Cantera. Tècnica referent: Marina

Pàgina 9 | 18

5. Educació fora de l’horari escolar

- Estiu: Treballar la millor resposta de lleure i casal d’estiu a nivell de barri atenent a les necessitats específiques dels infants i les famílies al barri. Coordinar possibles casos que s’hagin pogut quedar sense lleure d’estiu.

- Generar un cartell unitari a nivell de barri amb la diferent oferta de lleure educatiu a l’estiu per tal de facilitar-ne la difusió i accés.

- Demandar un augment de recursos entorn als casals d’estiu per tal de reduir-ne el preu i que les famílies puguin accedir-hi més de 15 dies.

6. Potenciar les arts escèniques i l’acció social dins dels centres escolars (línia pla de barris)

- Reforçar projectes educatius vinculats a les arts escèniques i l’acció social dins de l’IE turó de Roquetes i l’IE Antaviana (Caixa d’eines, projecte BAULA, etc.).

- Consolidar el circ com a línia transversal dels 2 fins als 16 anys.

- Potenciar la Turó Sala com a sala d’arts escèniques per al barri una vegada s’hagin fet les adaptacions d’infraestructura corresponents.

7. Compartir eines amb pares i mares entorn a l’educació de fills i filles. Desenvolupament de 3 grups de famílies (petita infància, 6-10 anys i adolescents) per tal de treballar límits, introduir la metodologia de cercles de paraula i adaptar el contingut a les temàtiques que s’estan treballant com a barri (ús i abús de pantalles, coneixement de serveis, entitats i equipaments, treball entorn a la salut, etc.)

8. Desenvolupament de programes que fomentin les relacions afectivo-sexuals positives. Conèixer els protocols d’actuació en casos de violència masclista de centres educatius i serveis, poder tenir una mirada similar i coordinar casos per a no revictimitzar. Fer una reflexió conjunta de com actuar i poder acompanyar quan ens trobem casos a través d’un monogràfic taula socioeducativa.

9. Petita Infància. Aquest grup motor està compartit amb la taula de salut. Està més explicat en el espai de “Salut”

Pàgina 10 | 18

FRANJA JOVES

INTRODUCCIÓ

Per tal de donar visibilitat als diferents projectes que tenen com a destinataris la franja entre 12 i 25 anys hem volgut explicar-los en un sol apartat. S’ha de tenir en compte però, que no hi ha un sol espai de seguiment (o taula) per aquests projectes sinó que cadascun penja d’un espai de governança diferent segons l’àmbit temàtic des d’on han sorgit.

OBJECTIUS DEL PROJECTE

▪ Treballar una millor resposta a nivell de territori a les necessitats detectades en matèria de joves a partir dels 12 anys.

ACCIONS

1. Taula de Franja3 , Espai de seguiment i avaluació dels projectes de lleure educatiu per a la franja jove (prioritzant 12-16 anys) que corresponen a les accions 2 i 3 Aquesta taula hi participen entitats, serveis i equipaments de la zona de Nou Barris centre.

2. Promoció de la implicació del territori en la creació d’alternatives educatives i de lleure pels joves.

- Coordinació entre els recursos de l’oferta de tallers educatius de lleure per a franja (priorització de la franja 12-16 anys)

- Promoció de la participació d’aquests joves en el calendari festiu de Nou Barris (Festes Majors, Erràtik)

- Generar espais de reflexió i formació entorn a la perspectiva de gènere, la justícia global, la interculturalitat crítica i la seva aplicació des de les entitats, serveis i equipaments que treballen amb joves.

3. Estiu- Juliol. Alternativa educativa de lleure al juliol. Concreció de la programació i activitats des de la xarxa i a partir de la suma de recursos plasmant-se amb el projecte “juliols de franja” que són tallers per a joves a partir de 12 anys

4. La Karpa. Impulsar accions per millorar l’estat de salut i reduir les desigualtats en la salut, a través de formacions, activitats esportives i campanyes de sensibilització. Hi ha 3 línies d’acció:

3 Kasal Joves Roquetes, Casal Infantil Roquetes, Casal Infantil trinitat Nova, Educadors de Carrer Roquetes-Trini (APC-Serveis Socials), Educadors de Carrer Verdum-Prospe (APC-Serveis Socials),Serveis Socials, IE Turó Roquetes, Pistes Antoni Gelabert, Ateneu Popular 9Barris, Inst la Guineueta, Fund. Pare Manel, Agència Salut Pública, Biblioteca les Roquetes, Pla Comunitari Verdum, PIJ Noubarris, Les Basses, casal infantil Canyelles, Casal infantil Trinitat Nova, IE Trinitat nova, casal de joves de la Prosperitat, casal de barri de Prosperitat i Ludoteca La Guineu (prosperitat). Referent comunitari: Marina

Pàgina 11 | 18

- Línia esportiva: per mitjà d’activitats alternatives, com ara autodefensa feminista o el Generació Zirc. Com a repte es vol intentar fer una activitat de natació.

- Línia transversal de sensibilització i acompanyament entorn a les addiccions i les relacions sexuals i afectives. Joc “jo passo” i “Drol”.

- Línia formativa: curs de monitors/es de temps lliure.

5. Tronet: Projecte de reforç educatiu amb l’objectiu de reforçar l’èxit escolar a través de millorar en tècniques d’estudi i en habilitats socials generant un nou espai de relació per a alumnes de 1er i 2n d’ESO de l’Institut La Guineueta, l’IE Turó i l’IE Antaviana. De cara al 2023 serà necessari assegurar les fonts de finançament

Pàgina 12 | 18

OBJECTIUS DEL PROJECTE

▪ Treballar contra la violència de gènere i incorporar la perspectiva feminista en els projectes i accions entorn la salut

▪ Fomentar la bona convivència i els espais relacionals

▪ Incrementar i promoure estils de vida saludable

▪ Promoure la salut mental i treballar les addiccions

▪ Fomentar l’autonomia de les famílies

▪ Incorporar la mirada de salut i benestar en les millores urbanístiques i d'infraestructura

ACCIONS

1. Taula de Salut4: Espai des d’on es treballa coordinadament entre serveis, entitats i equipaments que tenen a veure amb temes de salut comunitària.

2. Taula La Karpa: Tot i que La Karpa neix emmarcada a la taula de salut i es continuarà fent retorn en aquest espai, la descripció d’aquest projecte està recollit a l’apartat “Franja Joves”.

3. Promoció de l’activitat física a Roquetes

- Continuïtat del grup de caminaires al barri.

- Continuïtat dels grups de Marxa Nòrdica (matí i tarda) per a persones amb dificultat de mobilitat i sedentarisme en coordinació amb el CAP RoquetesCanteres i el suport de Pla de Barris.

- Continuïtat dels grups d’Activació Dinàmica. Aquests grups es generen en coordinació amb els grups d’àlgies impulsats des del CAP.

4 AVV Roquetes, Xarxa d’intercanvi de Coneixements de Nou Barris, Associació titellaires,EAP Roquetes-Cantera, Agència de Salut Pública de Barcelona, Serveis Socials Canyelles –RoquetesTrinitat Nova, Casal de Persones Grans de Roquetes, Biblioteca Les Roquetes, Ton i Guida, EIPI Noubarris, Escoles Bressol, Pla de Barris, Districte de Nou Barris, CEM Artesania, CSMA i CSMIJ Nou Barris, Paidós, BRUC Salut, Memora, Fundació Pare Manel, projecte Vincles, Servei Nou Barris Conviu, Vocalia Sanitat. Al projecte Karpa També participa: El Kasal de Joves, Apc Serveis Socials Canyelles-Roquetes-Trinitat Nova, ie Trinitat Nova, Pistes Esportives Antoni Gelabert, Ateneu Popular 9 Barris i ASPB Barcelona. Tècnica referent: Aïda

Pàgina 13 | 18
SALUT

4. Projectes adreçats a persones grans

- Espai Salut. Activitats setmanals participatives i obertes a partir dels propis interessos de la gent gran, i amb l’objectiu de treballar la memòria i la salut emocional. Coordinat amb la treballadora social i el referent de benestar emocional de l’EAP Roquetes-Cantera, la dinamitzadora del Casal de Persones Grans, la infermera comunitària de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i altres professionals i serveis.

- El Gran Circ. Dut a terme a l’Ateneu Popular 9 Barris amb la implicació de diferents serveis i equipaments de Trinitat Nova, Verdum i Roquetes. *Entorn les persones grans s’està treballant amb els diferents serveis per poder arribar a les persones que no estan implicades o participant de cap espai, per tal de reduir les situacions de solitud i aïllament.

5. Nàixer i Créixer a Roquetes: Acompanyar i dotar de visió global a iniciatives i experiències en l’àmbit de la Petita Infància. Com acció específica, durant el 2022 s’ha fet el disseny d’un joc per treballar l’abús de les pantalles. Al 2023 es preveu fer la producció i la presentació i distribució dels jocs. Grup motor compartit amb la Taula Socioeducativa.

6. Projecte Prescripció Social: Amb el suport de l’Institut Tecnològic de Trinitat Nova s’ha construït una app per fer Prescripció Social al barri de Roquetes. Durant el 2023 es preveu fer una prova pilot per provar el seu funcionament.

7. Formacions, intercanvis i difusió.

- Difusió del treball de la taula de salut més enllà del territori.

- Presentació e intercanvi d’experiències de salut comunitària amb altres barris.

8. Grup Motor Salut Emocional:

- Actualització trimestral de la Graella de Salut Emocional amb les activitats ofertes per entitats, equipaments i serveis del barri de Roquetes i Verdum.

- Seguiment de les línies engegades al grup motor de salut emocional davant el seu agreujament vers les conseqüències de la Covid.

Pàgina 14 | 18

OBJECTIUS DEL PROJECTE

▪ Promoure activitats dirigides a la inserció i formació per l’ocupació de la població.

▪ Treballar per a l’acompanyament a projectes sorgits del propi espai i generació de nous projectes atenent a les necessitats detectades

▪ Generar un espai d’intercanvi de recursos dirigits a la inserció i la formació per l’ocupació, a la Taula i a través d’una llista de distribució.

ACCIONS

1. Taula d’inserció sociolaboral Roquetes-Verdum5: Espai des d’on es treballa coordinadament entre serveis, entitats i equipaments que tenen a veure amb temes d’inserció sociolaboral. Establir 3-4 monogràfics a l’any segons les necessitats i/o temàtiques que sorgeixin a la taula.

2. Projecte Tastet d’Oficis. Donar continuïtat i sostenibilitat al projecte iniciat a finals del 2011 i, en l’actualitat, gestionat de forma conjunta per la Plataforma d’Entitats de Roquetes, l’Associació Comunitària de Verdum i la Fundació Pare Manel, fruït de la necessitat detectada de formació i orientació laboral per a joves de 16 a 22 anys amb un nivell formatiu baix i/o amb dificultats d’inserció sociolaboral.

3. Projecte Tasta la Vida. Fer el seguiment de la segona edició del projecte d’orientació i formació sociolaboral per a persones adultes del barri en situació d’atur, inactivitat o precarietat laboral, i amb moltes dificultats d’inserció sociolaboral Incidir més en l’acompanyament a les situacions de regularització i augmentar la ràtio d’intervenció

4. Escletxa Digital. Passar d’una estratègia reactiva a una d’activa a través del Programa Comunalitats Urbanes impulsat per la FPM. Reforçar l’accessibilitat digital i de connexió al territori mitjançant la construcció de projectes comunitaris. Aterrar i generar itineraris formatius en matèria de competències digitals i fer seguiment de la XARSE i les seves reformulacions.

5 Plataforma d’Entitats de Roquetes, Associació Comunitària Verdum, Associació Som del Barri, educadores del Tastet d’Oficis, Aula de recerca de feina de Verdum - Insercoop, Fundació Pare Manel, PAIDOS, Associació Civic Iniciatives Socials i Ocupació - Projecte Nou Barris Conviu, Punt Ômnia Verdum, Biblioteca Les Roquetes - Rafa Juncadella, Centre Ton i Guida, Centre de Serveis Socials Roquetes - Canyelles - Trinitat Nova, Centre de Serveis Socials Verdum - GuineuetaProsperitat, Barcelona Activa-tècnica dinamització econòmica i ocupació, Caritas - programa de Formació i Inserció Sociolaboral, Pla de Barris Roquetes - Verdum, i Pla Comunitari Verdum. Referent comunitari: Ingrid

Pàgina 15 | 18 INSERCIÓ SOCIOLABORAL

OBJECTIUS DEL PROJECTE

▪ Generar espais de suport mutu, relació i vincle veïnal per fer front a les dificultats socials i econòmiques actuals.

Objectius específics

▪ Promoure la participació, cohesió i implicació als espais de governança

▪ Fomentar l’autonomia i compromís dels grups

▪ Generar sinèrgies entre els diferents grups (costura, bricolatge i cuina)

ACCIONS

1. Com fer més amb menys: Iniciatives que responen a la voluntat de generar espais de relació, vincle i aprenentatge capaces de fer front a les dificultats que es deriven de l’actual context socioeconòmic (elevat grau d’estrès i ansietat, economia precària, situacions familiars complexes, etc.). Existeixen tres línies de treball; costura, cuina i bricolatge:

Grup motor “més amb menys”6: Accions conjuntes dels projectes de més amb menys. Esmorzars conjunts dels participants dels tallers on expliquen la seva vivència als tallers del projecte més amb menys i es comparteix un espai lúdic d’interrelació.

- Organització i realització de la Roquetes Fashion, Food & Wood Week: Activitat de final de curs dels projectes en el marc de la Festa Major de Roquetes. Prèviament s’organitzarà una assemblea amb totes les participants per a recollir propostes i repartir tasques i posteriorment una trobada per a l’avaluació.

- Vinculació del projecte a les activitats del barri: participació en la Cultura va de Festa, el Dia de la Pinya, Trobada de Barri, carnaval i la Festa Major.

- Sortida de convivència. Durant el 2022 es va realitzar una sortida de tot Més amb Menys a Can Soler. Es va valorar positivament coma espai de cohesió i per aquesta raó es preveu fer-la de nou al 2023.

2. Taller de Costura. Tallers guiats per veïns/es que ensenyen a cosir, fer arranjaments i confeccionar roba amb un acompanyament professional.

- 6 Tallers setmanals (5 al matí i 1 a la tarda) d’aprenentatge.

- 2 sessions d’espai a entitats i projectes del territori (Associació som del barri i projecte Franja).

- Col·laboració amb l’IE Turó de Roquetes a través de diverses sessions de costura pel grup de diversificació curricular.

6 Serveis Socials Roquetes-Canyelles-Trinitat Nova, centre Ton i Guida, Barcelona Activa, CAP Roquetes-Cantera, Associació de Veïns i Veïnes de Roquetes, Agència de Salut Pública de Barcelona, Ateneu Popular 9Barris, Fundació Tres Turons, tallerista de cuina, tallerista de costura i tallerista de bricolatge.

Tècniques comunitàries referents: Aïda (cuina), Marina (costura) i Íngrid (bricolatge).

Pàgina 16 | 18
SUPORT MUTU

- Assemblea trimestral de totes les participants i reunions amb les professores, delegades, tallerista i tècnica comunitària.

- Elaboració de complements (bosses, carteres, etc..) per a la sostenibilitat del projecte.

- Passi de moda de la Fashion Week amb roba autoconfeccionada i reciclada

- Vinculació de l’associació de comerciants i altres entitats del barri en el projecte a través de la Fashion Week.

- Participar de diferents fires i mercats com la Fira d’Economia Social i Solidària o fires a nivell de barri (Festa major i dia de la pinya).

- Conèixer altres projectes comunitaris de costura i compartir-los amb les participants de costura.

- Detecció de necessitats (recerca de feina, cursos de català o castellà, situacions administratives irregulars, situacions de violència masclista, etc) i acompanyament i/o derivacions.

3. Espai de Cuina

- 3 espais de cuina (matí) per compartir eines d’aprofitament i cuina econòmica amb veïnes del barri. (participen unes 30-32 persones al llarg de curs).

- S’intenta que els grups puguin esdevenir autònoms. On gent que ha participat al taller i vol continuar amb el projecte pot autoorganitzar-se i cuinar compartint els objectius del projecte.

- Realitzar activitats conjuntes entre els tres grups per fomentar la cohesió i el suport mutu. Tant internes com la Fashion o externes com la participació en el Festival de Sopes.

- Difusió del receptari creat amb participants de cuina, costura i bricolatge.

- Publicació de consells i receptes al butlletí “mes a mes”, a l’espai de salut de la Gazeta de Roquetes i al blog del Pla Comunitari i A Roquetes Fem Salut.

4. Espai de Bricolatge

- 2 espais de bricolatge (divendres matí) per a donar eines d’economia domèstica al grup, i per a generar un espai de suport mutu i autoajuda per poder reduir el malestar emocional.

- Enfortiment i millora de la cohesió de grup i la convivència.

- Vinculació de les participants a la xarxa comunitària del barri.

- Implicació de les participants en el desenvolupament de les assemblees i activitats comunitàries del barri.

- Treballar temes de gènere i de salut emocional de forma transversal.

- Recerca de formes alternatives de finançament del projecte una vegada finalitzi Pla de Barris.

Pàgina 17 | 18

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.