__MAIN_TEXT__

Page 1

ข่ าวสาร วจก. วจก. ประจาเดือน มิถุนายน 2563

PKRU NEWS Faculty of Management Sciences Phuket Rajabhat University

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 076-523094-7 ต่อ 5000, 081-5381822 จัดทาโดย งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


มิถนุ ายน 2563

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (ภาษาอังกฤษ) รับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่ อ วั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2563 สาขาวิ ช าการจั ด การท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร (ภาษาอั ง กฤษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม เป็นประธาน กรรมการ นายสกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ และ ดร.ภัทรินทร์ มรรคา เป็นกรรมการ และ นางสาววิภาวี คามวุฒิ เป็นเลขานุการ ในการประเมิน ผลการประเมินในครั้งนี้ได้รับคะแนนในระดับดี


มิถุนายน 2563

วจก. จัดประชุมคณะทางานสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563 เมื่ อ วั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2563 เวลา 13.00 น. คณะวิ ท ยาการจั ด การ ม.ราชภัฏ ภู เก็ ต จั ด ประชุ ม คณะทางานสายสนับ สนุ น ครั้ง ที่ 1/2563 น าโดย รศ.ประภาศรี อึ่ ง กุ ล คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ ประธานในที่ ป ระชุ ม ร่ ว มด้ ว ยผู้ บ ริห าร รัก ษาการหั ว หน้ า ส านั ก งานคณบดี และบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ


มิถนุ ายน 2563

ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรมครบรอบ 49 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต ประจาปี 2563 เมื่ อ วั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2563 ผศ.มยุ เ รศ ตนะวั ฒ นา รองคณบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา คณะวิทยาการจัดการ ตัวแทนคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 49 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต ประจาปี 2563 จัดโดย สานักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต


มิถนุ ายน 2563

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล รับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่ อ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2563 สาขาวิ ช าการจั ด การท่ อ งเที่ ย วทางทะเล คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ภู เก็ ต รับ การตรวจประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร ประจ าปี การศึ ก ษา 2562 ผ่ า นระบบสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยมี นายสกุ ล จริ ย าแจ่ ม สิ ท ธิ์ เป็ น ประธานกรรมการ ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย และ ดร.ภัทรินทร์ มรรคา เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.ชิดชนก อนันตมงคลกุล เป็น เลขานุการ ในการประเมินครั้งนี้


มิถนุ ายน 2563

วจก. ร่วมประชุมถ่ายทอดความรู้การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน (เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เมื่ อ วั นที่ 15 มิ ถุ นายน 2563 ผศ.มยุ เรศ ตนะวั ฒ นา รองคณบดีฝ่ า ยกิจ การนั ก ศึ กษา ร่ว มด้ ว ย ดร.รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดความรู้การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561-2565 ฉบั บ ทบทวน (เพื่ อ ใช้ ใ นปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564) โดยมี ผศ.ดร.หิ รั ญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธานเปิด ณ ห้อง MS CONVENTION HALL (19309) ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต


มิถนุ ายน 2563

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏภู เก็ ต รับการตรวจประเมิน การประกั นคุ ณภาพการศึกษา ระดับหลัก สูต ร ประจาปี การศึกษา 2562 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล เป็นประธานกรรมการ อ.ณิชาภา แก้วประดับ / ดร.ภัทรินทร์ มรรคา เป็นกรรมการ และ อ.นภชนก ตลับเงิน เป็นเลขานุการ ใน การนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา กล่าว ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้


มิถนุ ายน 2563

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด รับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏภู เก็ ต รับการตรวจประเมิน การประกั นคุ ณภาพการศึกษา ระดับหลัก สูต ร ประจาปี การศึ ก ษา 2562 ผ่ า นระบบสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยมี ผศ.ดร.ภั ท รา สุ ข ะสุ ค นธ์ เป็ น ประธานกรรมการ รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ / ผศ.ดร.นพดล จันระวัง เป็นกรรมการ และ นางสาวกมลรัตน์ สุขวัฒนวิจิตร เป็นเลขานุการ ในการประเมินในครั้งนี้


มิถนุ ายน 2563

เก็บตกภาพเบื้องหลังปฐมนิเทศออนไลน์และคู่มือนักศึกษาออนไลน์คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ และ โครงการ กศ.บป. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ คณะวิทยาการจัดการวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


มิถนุ ายน 2563

เก็บตกภาพเบื้องหลังปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ ในระดับสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และ โครงการ กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563


มิถนุ ายน 2563

วจก. จัดประชุมคณะทางานสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุม คณะทางานสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) นาโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ร่วมด้วย บริหาร และ บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วม ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) โดยมี อาจารย์ลุบนา นิยมเดชา อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เป็ น วิ ท ยากรให้ ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งดั ง กล่ า ว แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) คือ แผนพัฒนาความสามารถในการ ทางานของบุคลากรภายใต้ความคาดหวังขององค์กรจากจุดที่เป็นอยู่ไปสู่จุดที่ต้องการ โดยพัฒนาขีดความสามารถ ของตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่พึงประสงค์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


มิถนุ ายน 2563

ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมต้อนรับ นางเบญจวรรณ ตัมพานุวัตร ประธานมูลนิธกิ ุศลธรรมภูเก็ต และคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิฯ ในโอกาสที่ได้รบั มอบทุนการศึกษามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จานวน 300,000 บาท เมื่ อ วั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2563 ผศ.มยุ เ รศ ตนะวั ฒ นา รองคณบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ นางเบญจวรรณ ตัมพานุวัตร ประธานมูลนิธิกุศลธรรม ภูเก็ต และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ในโอกาสที่ได้รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จานวน 300,000 บาท โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และทีมงานจากกองพัฒนานักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องราชาวดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ


มิถนุ ายน 2563

คณะวิทยาการจัดการ สอดรับแนวทางการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดให้มีจุดควบคุมการเข้า -ออก (ประตูด้านหน้า-หลังอาคาร) โดยให้ผู้เข้าใช้อาคารลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือบันทึกข้อมูลในสมุดทะเบียนเข้า -ออก การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การบริการ เจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) รวมทั้ง ควบคุมเรื่องการทาความสะอาดอุปกรณ์ และ พื้นที่ส่วนรวม ภายในอาคาร อย่างสม่าเสมอ


มิถนุ ายน 2563

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยมี ผศ.เสาวณี ใจรั ก ษ์ เป็ น ประธานกรรมการ ผศ.ดร.วั ฒ นา ยื น ยง / ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ เป็นกรรมการ และ อ.นภชนก ตลับเงิน เป็นเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บั ญ ฑิ ต ไวว่ อ ง รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ วิ จั ย และประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา กล่ า วต้ อ นรั บ คณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้


มิถนุ ายน 2563

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการ“ โครงการ“พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การ จัดการขยะ” การขยะ” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ“พัฒนาสื่อ ประชาสั ม พั น ธ์ ร ณรงค์ ก ารจั ด การขยะ” ให้ แ ก่ พ นั ก งานเทศบาลเมื อ งป่ า ตอง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต โดยมี อาจารย์วรรัตน์ จงไกรจักร ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ใน การนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพนธ์ บริเวธานันท์ อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็น วิทยากร ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา ท้ อ ง ถิ่ น ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ร่ ว ม กั บ ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า จั ด ขึ้ น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (19202) คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต


มิถนุ ายน 2563

วจก.. ประชุมหารือการจัดทางบประมาณประจาปี พ. วจก พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้มีการประชุมหารือการจัดทา งบประมาณ พ.ศ.2564 นาโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ร่วม ด้วย ผู้บริหาร รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี เข้าร่วม ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM 1 (19106) ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยมี นายฉัตรชัย มีพฤกษ์ เจ้ าหน้ าที่ บริหารงานทัว่ ไป นาเสนอแผนงบประมาณประจาปี พ.ศ.2564


มิถนุ ายน 2563

Congratulations


มิถนุ ายน 2563


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Profile for MSPKRU

MSPKRU_NEWS_JUNE2020  

MSPKRU_NEWS_JUNE2020  

Profile for pkru2
Advertisement