Bewonerskrant Progressief Beek april 2023

Page 1

Gemeentelijke financiën in zwaar weer

Gemeentelijk financiën staan in Beek zwaar onder druk. Het tien jaar geleden nog zeer florissante weerstandsvermogen is verdampt.

Voor 2022 wordt een negatief resultaat verwacht van 1,6 miljoen euro. De begroting van 2023 van de gemeente Beek is minimaal sluitend. Ruimte voor extra uitgaven is er niet.

Dat de financiën van de gemeente onder druk staan heeft meerdere oorzaken. Zo zijn er hogere uitgaven voor de

jeugdzorg, huishoudelijke ondersteuning en extra middelen voor Vidar, het participatie bedrijf waarin de gemeente in deelneemt (opvolger Vixia). Maar ook kosten-verslindende projecten als de BMV Spaubeek zijn er debet aan. Daarbij komt ook nog dat de komende jaren de bijdrage vanuit het Rijk wordt verminderd; het gevolg van een nieuwe verdeling van de landelijke middelen.

In dit licht is het onbegrijpelijk dat dit college en coalitie kiest voor een bijdrage van 1 miljoen euro vanuit de gemeente

Word lid!

Beek aan het Omgevingsfond van het vliegveld Maastricht-Aachen Airport. Geen enkele van de omliggende gemeentes is bereid om aan dit fonds deel te nemen; Beek wel. De burgers van de gemeente Beek gaan dus zelf betalen voor de overlast die het vliegveld geeft.

2023 zal een jaar worden waarbij zowel voor de burgers van Beek als de gemeente het zaak wordt om de financiën goed in de gaten te houden!

Compensatie voor hoge energieprijzen

De energiekosten zijn de laatste jaren wereldwijd fors gestegen en hebben mede tot een torenhoge inflatie geleid.

Wij zoeken Progressieve Beekenaren!

“Ik heb niks met politiek” Wie zegt het niet? Zelf heb ik het ook meerdere malen gezegd en zeg ik het soms nog steeds.

Maar ik heb wel een mening over zaken en jullie waarschijnlijk ook.

Die mening is juist in de gemeente erg belangrijk want de politiek is erg dichtbij!

Het gaat in de gemeentepolitiek om de stoepen, de verenigingsgebouwen, de sportvelden, de scholen, de wegen, hoe het centrum ingericht is. Kijk naar ons mooie Beek, er is zoveel te doen!

Heb je hier een mening over?

Wordt dan lid van Progressief Beek!

We komen gemiddeld 1x per maand bij elkaar. Je kan je inzetten als normaal lid,

bestuurslid, burgercommissie lid of zelfs als raadslid!

Wij zijn Progressief Beek, een club van verschillende mensen van jong en oud. Lid van een (landelijke) politieke partij of juist niet. Het maakt niet uit.

Hopelijk zien we nieuwe gezichten bij een vergadering! Want door te luisteren naar onze leden en burgers, kan de fractie Progressief Beek zijn werk beter doen en bereiken we iets voor Beek.

Kom gewoon eens langs voor een kop koffie of bel/app met Eric Heitzer op 06 - 29 05 86 49. Je kunt ook mailen via info@progressiefbeek.nl.

Ook de burgers van Beek ondervinden hiervan de gevolgen. De landelijke overheid heeft financiële compensatie maatregelen getroffen om het ergste leed te verzachten. Niettemin dreigen groepen burgers de gewenste ondersteuning te missen, waarmee de essentiële voorziening van een verwarmd huis geen vanzelfsprekendheid meer is. Om die reden treffen gemeentes maatregelen om de burgers aanvullend te ondersteunen.

Progressief Beek heeft bij de behandeling van de begroting ingezet om via maatwerk

burgers die net buiten de boot vallen voor de energie toeslag, toch financieel te ondersteunen. Het college heeft aangegeven dit voorstel over te nemen en dit nader uit te werken.

Daarnaast kampen vele verenigingen en maatschappelijke organisaties met de gevolgen van de gestegen energie prijzen. Vanuit de door de overheid beschikbaar gestelde Corona middelen is een overschot van € 175.000 aanwezig dat hiervoor zal worden ingezet. Verenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen zich hiervoor melden bij de Gemeente om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

04
18 E JAARGANG editie apr 2023 BEWONERSKRANT // apr 2023
BEWONERS KRANT
01
hoofdpijndossier bmv spaubeek // wateroverlast bestrijden met watergebruik // patrijs moet terug naar beek

Hoofdpijndossier BMV Spaubeek

In 2015 verbrak BBB-NDB de coalitie met Progressief-Beek en kwam er een nieuwe coalitie van CDA en BBB-NDB. Toen kwam ook het besluit om de Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek te realiseren. Daar zouden onderwijs, cultuur, sport en gezondheid samenkomen.

Er was brede steun voor die BMV; ook Progressief Beek was voor. Maar ja, de uitvoering!

Aanvankelijk was er een raming van 4,8 miljoen euro. In december 2017 stemde de Raad in met aankoop van de grond voor 1,25 miljoen en een bedrag van 7,3 miljoen voor de realisatie van het gebouw.

Het zou een energieneutraal gebouw worden met een kostendekkende exploitatie.

In 2019 bleek dat het kostenplaatje 2 miljoen hoger ging uitvallen. En in 2021 moest er nog eens 1,1 miljoen bij.

Progressief Beek en de andere oppositiepartijen vonden bij de laatste

kostenoverschrijding dat de Raad onvoldoende en te laat was geïnformeerd en diende een motie van wantrouwen in tegen de verantwoordelijke wethouder Rob Schwillens (CDA). Die overleefde de motie, maar de sfeer werd er niet beter op.

Ook de intentie om er een kostendekkende exploitatie van te maken gaat niet lukken. De energiekosten blijken verrassend hoog uit te vallen. Van een energieneutraal gebouw is geen sprake.

De exploitatiebegroting voor 2023 komt uit op een tekort van 231.000 euro. Hierbij is geen rekening gehouden met de stijging van de elektriciteitskosten, waardoor het tekort verder gaat oplopen. Ook is besloten dat op de exploitatierekening van de BMV geen OZB kosten hoeven te

worden opgenomen. Kortom de BMV is een financieel debacle.

Er was een stichtingsbestuur gevormd maar dat werd door het college de laan uit gestuurd. Mede daarom gaan er ook nog eens veel ambtelijke uren in het beheer zitten.

Zoals zo vaak, zijn goede bedoelingen in hoofdpijn veranderd.

In 2021 besloot de Raad dat er ook een onderzoek naar een BMV Beek moet komen. Er zijn veel, heel veel leerpunten uit Spaubeek te halen.

De fractieleden

COLOFON

UITGAVE 18e jaargang, apr 2023

OPLAGE 7.200

VERSPREIDING Progressief Beek

REDACTIE Eric Heitzer en Jan Bijen

VORMGEVING Pixelein, Stein

Wateroverlast bestrijden met watergebruik

Wateroverlast is een hot item. Beek is bij de overstromingsramp vorig jaar gespaard gebleven, maar een paar kilometer verder op in Valkenburg en Meerssen was het goed raak.

Door de opwarming van de aarde stijgt de kans op meer regen en zullen buien heftiger zijn. Aan de andere kant zullen er ook langere periodes van droogte komen.

Er wordt gewerkt in Beek aan meer capaciteit om regenwater op te vangen en af te voeren. Waterbuffers zijn aangelegd in het buitengebied en natuurlijk de aanleg

van de Keutelbeek als extra afvoer van regenwater.

Tegelijkertijd wordt de afvoer van vuil- en regenwater steeds meer ontkoppeld. Bij elke renovatie van het riool komt er naast het vuilwaterriool een regenwaterafvoerbuis te liggen. Dat ‘schone’ regenwater gaat in een groot deel van de gemeente uiteindelijk naar de Keutelbeek. Vandaar zal het uiteindelijk in de Geleenbeek moeten komen.

Progressief Beek wil dat dit regenwater niet volledig wordt afgevoerd maar

gebruikt kan worden in droge periodes als sproei- en irrigatiewater voor natuur, landbouw en tuinen. Daarvoor zijn extra waterbuffers nodig, vooral ondergronds om verdamping te vermijden, en een leidingsysteem voor de distributie. Een pilot zou een mooi begin zijn.

We slaan daarmee twee vliegen in één klap, enerzijds helpen die buffers om de kans op wateroverlast te verkleinen en anderzijds kunnen we verdrogen tegen gaan en tevens het gebruik van leidingwater daarvoor vermijden.

De patrijs moet terug naar Beek

Progressief Beek beloofde in zijn verkiezingsprogramma: na 25 jaar weer patrijzen in Beek. Tenminste als PB in het college zou komen. Maar PB kwam in de oppositie en de patrijs kwam niet naar Beek.

Logisch, want patrijzen hebben ruige akkerranden nodig met lage struiken en kruiden, om te nestelen en om zich te verbergen.

wijzen de laatste Limburgse patrijzen met hun slagpennen naar hun voorhoofd. Ze denken in Beek dat wij gek zijn.

FSC-C017135FSC

SKH-COC-000292

De stroken die de gemeente Beek zo’n tien jaar geleden heeft verworven bij de herinrichting van het buitengebied zijn daar geschikt voor. Inzaaien met bloemrijk mengsel en planten van twee rijtjes inheemse heesters.

Staatsbosbeheer heeft het plan klaarliggen.

De stroken liggen er echter nog even kaal bij als voorheen. Vanuit de meest nabije woonplaatsen Susteren en Nederweert

Progressief Beek gaat zich er sterk voor maken dat de patrijs terugkeert in onze gemeente door met voorstellen te komen om gunstige leefomstandigheden voor deze vogel te scheppen.

Wij roepen alle vogelliefhebbers op om ons te melden waar zij voor het laatst patrijzen in Beek hebben gezien. Geef dit door aan de fractie van Progressief Beek.

03 BEWONERSKRANT // apr 2023
Bezoek onze website voor het laatste nieuws: www.progressiefbeek.nl 02
ERIC HEITZER DANY PIRSON NIENKE VENNIK MAURICE WEUSTEN
FOTO: FRANS VAN OOL

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.