Kalendarium Rycerza Niepokalanej na 2016

Page 1

Kalendarium na 2016 rok

Rok świętego Maksymiliana Marii Kolbego 75. rocznica męczeńskiej śmierci


Styczeń 2016

Kim jest dla mnie św. Maksymilian Kolbe?

Intencja Rycerstwa Niepokalanej Abyśmy mogli wszędzie zanieść pokój, przebaczenie i zrozumienie sercem napełnionym miłosierdziem. 1 Pt Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21 2 So św. Bazylego, św. Grzegorza

1 J 2,22-28; J 1,19-28

3 N 2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

Syr 24,8-12; Ef 1,3-6.15-18; J 1,1-8

4 Pn bł. Anieli z Foligno

1 J 3,7-10; J 1,35-42

5 Wt bł. Marceliny Darowskiej

1 J 3,11-21; J 1,43-51

6 Śr Objawienie Pańskie

Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

7 Cz św. Rajmunda z Penyafort

1 J 3,22 - 4,6; Mt 4,12-17.23-25

8 Pt św. Seweryna z Noricum

1 J 4,7-10; Mk 6,34-44

9 So św. Adriana, św. Juliana

1 J 4,11-18; Mk 6,45-52

10 N Chrzest Pański

Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Łk 3,15-16.21-22 Okres zwykły

11 Pn św. Tomasza z Cori 12 Wt św. Bernarda z Corleone

1 Sm 1,1-8; Mk 1,14-20 1 Sm 1,9-20; Mk 1,21-28

13 Śr św. Hilarego z Poitiers, bł. Weroniki 14 Cz św. Feliksa z Noli

1 Sm 3,1-10.19-20; Mk 1,29-39 1 Sm 4,4-11; Mk 1,40-45

autor szkiców: Mieczysław Kościelniak (archiwum Niepok alanowa)


15 Pt św. Pawła z Teb, I Pustelnika 16 So św. Berarda i Towarzyszy

1 Sm 8,4-7.10-22a; Mk 2,1-12 1 Sm 9,1-4.17-19; 10,1a; Mk 2,13-17

17 N 2. Niedziela zwykła

Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; J 2,1-12

18 Pn bł. Reginy Protmann

1 Sm 15,16-23; Mk 2,18-22

19 Wt św. Józefa Sebastiana Pelczara

1 Sm 16,1-13; Mk 2,23-28

20 Śr św. Fabiana, św. Sebastiana

1 Sm 17,32-33.37.40-51; Mk 3,1-6

21 Cz św. Agnieszki

1 Sm 18,6-9; 19,1-7; Mk 3,7-12 Dzień Babci

22 Pt św. Wincentego Pallottiego

1 Sm 24,3-21; Mk 3,13-19 Dzień Dziadka

23 So św. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy

2 Sm 1,1-12.23-27; Mk 3,20-21

24 N 3. Niedziela zwykła

Ne 8,1-4a.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-14.27; Łk 1,1-4; 4,14-21

25 Pn Nawrócenie św. Pawła Apostoła

Dz 22,3-16 (Dz 9,1-22); Mk 16,15-18

26 Wt śś. Tymoteusza i Tytusa

2 Sm 6,12b4-15.17-19; Mk 3,31-35

27 Śr bł. Jerzego Matulewicza

2 Sm 7,4-17; Mk 4,1-20

28 Cz św. Tomasza z Akwinu 29 Pt bł. Bolesławy Lament

2 Sm 7,18-19.24-29; Mk 4,21-25 2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17.27c; Mk 4,26-34

30 So bł. Bronisława Markiewicza 31 N 4. Niedziela zwykła

2 Sm 12,1-7a.10-17 Mk 4,35-41

Jr 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31 - 13,13; Łk 4,21-30

„Nie zmogą nas te cierpienia, tylko przetopią i zahartują”


MI – twój ruch! www.mi-polska.pl Ośrodek Narodowy Rycerstwa Niepokalanej Niepokalanów, 96-515 Teresin tel. 46 864 22 39


Rycerstwo Niepokalanej (MI) Rycerstwo Niepokalanej założył św. Maksymilian Maria Kolbe w 1917 r. Jego celem jest: Starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. MI nie tylko pragnie rozpowszechniać jakieś szczególne nabożeństwo lub specjalną aktywność charytatywną, lecz czyni z pobożności maryjnej konkretną drogę do świętości. Dlatego przynależność do MI nie może ograniczać się tylko do wymiaru pobożnościowego, lecz winna prowadzić do zanurzenia całego życia w świetle maryjnym. Św. Maksymilian, chcąc nadać Rycerstwu Niepokalanej jak najszersze możliwości oddziaływania, przewidział trzy formy lub stopnie przynależności: MI-1, MI-2 i MI-3. Głównym nurtem jest MI-1, które działa na zasadach ruchu, czyli w sposób niezorganizowany. Przynależność w tej formie polega na realizowaniu podstawowych warunków, zawartych w Dyplomiku Rycerstwa Niepokalanej, i przeżywaniu w sposób indywidualny oddania się Niepokalanej, stosownie do możliwości, bez przyjmowania jakichś specjalnych zadań czy dodatkowych zobowiązań. MI-2 to grupy zorganizowane, czyli koła, które prowadzą formację członków i podejmują wspólne akcje. Koła MI mogą opracowywać odrębne programy działania i funkcjonować jako konkretne wspólnoty z określonymi podstawami prawnymi i własnym zarządem.

W stopniu MI-3 są ci, którzy pragną i mogą poświęcić cały swój czas apostolstwu, zgodnemu z istotnym ideałem MI. Chodzi tu m.in. o posługę w Niepokalanowach, centrach kierowniczych i domach maryjnych oraz przynależność do instytutów i zgromadzeń męskich i żeńskich o inspiracji kolbiańskiej. Wspólnym elementem wszystkich form jest poświęcenie się Matce Bożej Niepokalanej. We wszystkich formach rycerze zaczynają swą misję od nawrócenia i uświęcenia siebie, następnie przyswajają sobie misję Kościoła. Pragną nieść Ewangelię Chrystusa jako źródło nadziei człowieka i odnowy społeczeństwa. Jako główne zadanie stawiają sobie szerzenie Królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej, świadomi tego, że są zawsze i wszędzie misjonarzami. Zarówno indywidualnie, jak i w działalności zorganizowanej, członkowie Rycerstwa mogą i powinni stawać się apostołami pióra, mikrofonu czy ekranu. Mają ukazywać, zwłaszcza swą służebną postawą, wartość braterstwa, sprawiedliwości i miłości oraz działać na rzecz obrony życia i godności osoby ludzkiej. Członkowie cierpiący są zachęcani, aby ofiarowywać swoje cierpienia Bogu przez Niepokalaną, dzięki czemu całe Rycerstwo uczestniczy w tajemnicy odkupieńczej ofiary Chrystusa i ożywia swój zapał misyjny. Powinni ponadto nosić i propagować Cudowny Medalik, który jest znakiem matczynej troski Maryi o grzeszników i służy jako środek do ich nawracania. Medalik był dla św. Maksymiliana jednym z potężniejszych środków w działalności apostolskiej MI.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.