Page 1

Valleiklanken HET KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ACHTERBERG Jaargang 38 nr: 5 september 2005 Eindredactie: Ds. C.G. Visser

Jaargang 38 – nr. 1

Janua2005

God meet anders En ik zag en ziet, er was een man, en in zijn hand was een meetsnoer. (Zacharia 2: 1) De profeet Zacharia is bekend geworden door de nachtgezichten die hij kreeg. Beelden en visioenen die God hem heeft laten zien en die een boodschap waren voor het volk Israël. In één van die visioenen zag Zacharia een jongeman met een meetsnoer in zijn hand. Hij was een landmeter. Zo iemand hebben wij vast ook wel eens aan het werk gezien. Meestal zijn ze met z’n tweeën bezig: de één tuurt door een verrekijker, terwijl de ander in de verte met een meetlat staat. Zo wordt het land gemeten en in kaart gebracht. Dat is nodig, omdat de beschikbare ruimte in ons land niet onbeperkt is. Het grondgebied moet zorgvuldig worden gebruikt. Daarom is “ruimtelijke ordening” in ons land een belangrijk begrip; zodat er voldoende plaats blijft voor mensen om te wonen, te werken en te leven. In dit nachtgezicht is iemand bezig om Jeruzalem te meten. Hij wil blijkbaar weten hoe groot de oppervlakte van de stad zal worden. Dat is ook waar Zacharia in zijn leven heel erg mee bezig is geweest. Want het waren in die tijd de eerste jaren na de ballingschap: de stad lag nog grotendeels in puin en de wederopbouw van het land verliep langzaam en Hervormde Gemeente Achterberg

1


moeizaam. Het was in die tijd de grote vraag, of het ooit nog wel wat zou worden met Jeruzalem als stad van God. Er werd openlijk aan getwijfeld of de beloften van God aan Zijn volk nog wel in vervulling zouden gaan. Dat is waar het in dit nachtgezicht over gaat. De stad wordt opgemeten: hoe groot zal het worden? Hoeveel huizen zullen er komen? Hoeveel mensen zullen er straks in Jeruzalem gaan wonen? Maar nu is het bijzonder, dat de landmeter de opdracht krijgt om op te houden met zijn werk. Hij moet stoppen en mag niet verder gaan met meten. Want als het gaat over Jeruzalem, dan is daar voor ons geen meten aan. Omdat deze stad in de toekomst zo groot zal worden, dat het onbegonnen werk is om vooraf al de oppervlakte vast te stellen. Jeruzalem wordt een wereldstad. Als je muren om deze stad zou bouwen, dan zou je die regelmatig moeten verplaatsen, vanwege voortdurende uitbreidingen. Bovendien zijn de beschermende muren niet meer nodig. Want God Zelf zal de stad bewaren. Hij is rondom Zijn volk als een vurige muur. Het is duidelijk, dat het de Heere God hier niet alleen gaat om Jeruzalem als de hoofdstad van IsraĂŤl. Uiteindelijk heeft God de hele wereld op het oog. Want vanuit Jeruzalem zal het evangelie van Jezus Christus de aarde overgaan. Aan alle volken, in alle tijden en door de geslachten heen wordt het Woord van God verkondigd en komen mensen tot geloof. Zo breidt Jeruzalem zich uit en worden mensen ingelijfd bij het volk van God. Mogen mensen wonen bij de Heere en leven van Zijn bescherming en bewaring. Jammer voor al die mensen die met een meetlat rondlopen. Die zich steeds afvragen: zullen het veel of weinig zijn die zalig worden? Die zelf zo graag willen bepalen wie er wĂŠl en wie er niet bij God mogen horen. Vergeet nooit, dat God met andere maten meet dan wij. Wij sluiten zo gemakkelijk mensen buiten, die God misschien wel op het oog heeft. Wij trekken onwillekeurig af, terwijl God nog altijd optelt. Er wordt in de Bijbel gesproken over een schare die niemand kan tellen (Openbaring 7: 9) en die daarom ook niet te meten is. Hervormde Gemeente Achterberg

2


Als wij toch willen meten, laten wij dan vooral de maat eens leggen bij onszelf. Het kan nooit kwaad om jezelf de maat te nemen. Want alleen door het geloof in Jezus Christus mogen wij het nieuwe Jeruzalem binnengaan. Door zijn kruis en opstanding heeft Christus ruimte gemaakt bij God. Ruimte… voor wie? Niet voor de uitblinkers, maar voor zondaren. Wat bij mensen niet in tel is, heeft de Heere op het oog. Zo breidt Jeruzalem zich uit, zo wonen mensen in vrede met God. Ds. C.G. Visser

Kerkdiensten Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

4 september 2005 Ds. J.C. Schuurman, Barneveld Dr. J. van Beelen, Veenendaal 1. Diaconie -W.T. school Achterberg 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

11 september 2005 Ds. D.C. van Wijnen, Veenendaal Ds. R.H. Kieskamp, Lienden 1. Diaconie -I.Z.B. 2. Kerkvoogdij -Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Zondag 18 september 2005 10.00 uur Ds. A. Langerak, Eemnes Dienst Opening Winterwerk 18.30 uur Ds. J. ter Maten, Wijngaarden Collecten: 1. Diaconie -Jeugdwerk eigen gemeente 2. Kerkvoogdij -Instandhouding Eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw Hervormde Gemeente Achterberg

3


Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

25 september 2005 Ds. C.G. Visser, Renswoude Ds. K. Groenendijk, Bruchem 1. Diaconie -Algemene Middelen 2. Kerkvoogdij -Instandhouding Eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

2 oktober 2005 (Israëlzondag) Ds. J.C. Schuurman, Barneveld Ds. D.C. Floor, Ede 1. Diaconie -Shaare Zedek Ziekenhuis 2. Kerkvoogdij -Instandhouding Eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

9 oktober 2005 Ds. C. van Schoonhoven, Hardinxv.-Giessendam Kand. J.J. van den End, Voorthuizen 1. Diaconie -Kerktelefoon 2. Kerkvoogdij -Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij -Onderhoud/verwarming gebouw

Zondag 16 oktober 2005 10.00 uur Kand. C. Hoek, Papendrecht 18.30 uur Ds. A.L. van Zwet, Woudenberg Collecten: 1. Diaconie -G.Z.B. 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw Zondag 23 oktober 2005 10.00 uur Ds. A. Jonkman, Veenendaal 18.30 uur Ds. W.C. Zuijderduijn, Nederlangbroek Collecten: 1. Diaconie -St. De Herberg Oosterbeek 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw Zondag 30 oktober 2005 (LET AANVANGSTIJD) 10.15 uur Kand. M. Klaassen, Rhenen 18.30 uur Dr. J. van Beelen, Veenendaal Collecten: 1. Diaconie -Woord en Daad 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst Hervormde Gemeente Achterberg

4

OP


3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Verjaardagen oudere gemeenteleden De kerkenraad feliciteert de onderstaande oudere gemeenteleden die de komende periode jarig hopen te zijn van harte met hun verjaardag. 21 sept. 1935 4 okt. 1934 6 okt. 1935 6 okt. 1923 13 okt. 1929 25 okt. 1928 28 okt. 1933 30 okt. 1925

Mevr. K.A.J. Klaassen, Cuneraweg 12 Dhr. W. van der Meijden, Zuidelijke Meentsteeg 18 Dhr. J.B. Elenbaars, Cuneraweg 132 Mevr. J.D. Stam-van Harn, Ruiterpad 26 Mevr. J.C.L. van Leijen-van de Loosdrecht, Nude 23 Mevr. H. van Kreel-van den Bruinhorst, Cuneraweg 124 Mevr. G. de Bruin-van Laar, De Dijk 52 Mevr. J.J. van de Pol-Oskam, Bergweg 19-A

Wij geven u ter overweging psalm 10 mee. De dichter van deze psalm ervaart dat de HEERE van verre staat (vers 1), zich verbergt in tijden van nood. Maar na overweging van al het verdriet belijdt hij toch (vers 14): “Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve; op U verlaat zich (= vertrouwt) de arme. Op Hem mogen we in alle omstandigheden terugvallen. Hij ziet het en neem het over. In Memoriam Jan van Kreel Woensdag 3 aug. 2005 overleed in het ziekenhuis te Ede Jan van Kreel, gehuwd met Heintje van de Bruinhorst. Onder ons gewoond hebbend Cuneraweg 124. Zijn overlijden kwam onverwacht, zaterdags waren beiden met de auto nog een “eindje om“ geweest. Hervormde Gemeente Achterberg

5


‘s Zondags brak hij de heup en moest hij opgenomen worden in het ziekenhuis. Gezien zijn lichamelijke conditie was een operatie vol risico’s, toch was er voor hem geen andere keus. Hij kwam er wonderwel goed door de operatie heen al bleven er lichamelijk grote zorgen, woensdags verslechterde zijn toestand en is hij rond de middag overleden. Met hem ging de laatste uit dit geslacht de weg van alle vlees. De Heere zelf sloot zijn leven af. Dhr. van Kreel wist dat hij een broos lichaam had, dat bond hem en zijn vrouw zo samen, hij wilde zijn vrouw altijd in zijn nabijheid hebben, na 47 huwelijksjaren is daar een eind aan gekomen, en is er verdriet en gemis gekomen. Wij zoeken troost maar weten ook dat we dat niet grijpen kunnen. Maar we hebben een God die mild geeft en die niet verwijt en die in Christus rijk is in barmhartigheid. De kerkdiensten werden beluisterd via de kerktelefoon, wat dat uitgewerkt heeft weten we niet daar was hij gesloten over, dat laten we voor de Heere liggen. De begrafenis vond plaats maandag 8 aug. 2005. In de rouwdienst ging voor Ds. H. Vermeer, uitgangspunt voor de meditatie was Psalm 103:15 t/m 18 “het goede deel dat blijft”, het Woord is uitgegaan, en het goede deel werd aangeprezen, hetgeen in de kennis van de Heere Jezus in ons gestalte krijgt. De Heere zegene de nagedachtenis van Jan van Kreel en trooste degenen de om zijn heengaan treuren. Bij de diensten Zondagmorgen 18 sept. 2005 zal er in de dienst aandacht zijn voor het komende winterwerk, Ds. A. Langerak zal er de preek op afstemmen, In deze dienst zullen we Arend-jan van der Kooij aan u voorstellen die dit seizoen de catechese plus een stukje ontspanning voor de jeugd zal verzorgen. We rekenen op uw aanwezigheid en op een gezegende dienst. Zondagschool Als u dit leest is de zondagschool “David” weer begonnen, uitnodigingen zijn in het dorp verspreid. Hervormde Gemeente Achterberg

6


Ieder kind is welkom in gebouw “Bethel”. De aanvang is 14.15 uur en het samen zijn duurt ongeveer 1 uur. Op eenvoudige wijze wordt de Bijbelse boodschap aan de kinderen doorgegeven en wordt er gezongen. De vrouwenvereniging De Achterbergse Christelijke Vrouwenvereniging (ACVV) maakt u bekend dat de eerste samenkomst zal zijn op D.V. 19 september 2005. Aanvang 19.30 uur in “Bethel”. Deze avond zal Ds. Pieters uit Garderen in ons midden zijn. Een ieder (leden, nieuwe leden, jong en oud)is op deze avond van harte welkom. Voor verdere informatie kunt u contact op nemen met: mevr. H. van Harn-Capelle, Tel: 0317-617658. Binnen verhuizingen. De fam. Versteeg is verhuist van de Zandweg 1 naar Cuneraweg 100-b,een wens ging hiermee in vervulling. De fam. Esmeijer verhuisde van de Maatsteeg 4a naar een woning aan de Zandweg 5. We feliciteren hen met hun nieuwe woning en wensen u vele jaren woonplezier onder Gods zegen. Dankwoord. De fam. van Gesink van de Middelbuurtseweg wil een ieder dankzeggen voor de vele blijken van meeleven die mw. van Gesink hebben bereikt tijdens haar verblijf in het ziekenhuis, en ook in de periode dat zij in Klimmendaal te Arnhem verbleef. Hartelijk dank voor uw kaarten, attenties, telefoontjes en ook……voor uw gebed het heeft haar zeer bemoedigd. Jubileum. 25 augustus 2005 was de dag dat het echtpaar van Engelenhoven – Scheele, Zuidelijke Meentsteeg 35 alhier 35 jaar geleden in het huwelijk trad. We feliciteren onze ambtsbroeder en zijn vrouw van harte met het bereiken van deze mijlpaal in hun beider leven, ook de kinderen willen we hierin betrekken. Hervormde Gemeente Achterberg

7


In het dagelijks leven oefenen zij samen een bedrijf uit wat enig is in zijn soort voor wat onze dorpsgemeenschap betreft n.l.: de geitenhouderij met alles wat er aan verwant is. Zij gaan zelfs het hele land door, en ook nog over de Nederlandse grenzen, om de hoefjes van geiten te knippen, een pedicure onder de geiten dus. Nieuwe uitdagingen en plannen liggen op tafel om ook iets te gaan doen met producten die de geiten leveren, kortom het is niet stil in huize Engelenhoven het bruist van activiteiten. Achterom ziende is er veel om dankbaar voor te zijn de kinderen mochten hun bestemming vinden, kleinkinderen mochten geboren worden. Veel is er gebeurd en veel is er veranderd in de huwelijksjaren, we hopen dat u te midden van al die herinneringen en gedachten die aan u voorbij trekken ook het spoor van Gods gang door uw leven mag zien. En dat u dat spoor volhardend mag volgen. Samen achter Hem aan. Dan zal Hij u met ”koorden van liefde“ trekken. Dan zal het een echt gezegend huwelijk zijn. Uit de gemeente. Dhr. Wisgerhof is voor behandeling een aantal weken opgenomen geweest in de Riethorst te Ede, 25 juli 2005 mocht hij terug keren naar de “Tollekamp”. De komende tijd wordt hij twee keer per week in de Riethorst te Ede verwacht en gaat de behandeling verder. Mevr. Ruinemans die in de Pauwehof verblijft is tijdens een rit in de bus die haar voor een middag naar huis zou brengen uit de rolstoel gevallen, men had verzuimd de gordels vast te maken. Naderhand bleek toch dat zij het schouderblad had gebroken. Verdere complicaties bleven gelukkig uit en nu mag zij herstellende zijn. Dhr. Ruinemans van de Afweg heeft 14 juli 2005 in het ziekenhuis te Tiel een heupoperatie ondergaan. Deze operatie is voorspoedig gegaan zodat hij 18 juli 2005 weer thuiskwam. Dankbaar is hij dat de pijn waar hij jaren mee gelopen heeft weg was, hij zei: “ik had het veel eerder moeten doen”. Hervormde Gemeente Achterberg

8


We hopen op een verder voorspoedig herstel. We willen u hier ook noemen; Mevr. Verwoerd van de Dwarsweg die thuis met zorg omringd wordt en we denken aan hen die daar telkens weer hun krachten aan mogen geven. Mw. Mellink die in de Halderhof wordt verzorgd, en wel eens een bezoek aan Achterberg brengt. Mevr. Gesink van de Middelbuurtseweg die nog steeds therapie krijgt. Aan de bewoners van de Tollekamp; Mevr. v/d Heuvel, Dhr. Wisgerhof, Mevr. de jong en Mevr. van Nieuwamerongen. Mevr. Bouman die vanuit Elim te Amerongen met ons meeleeft. Het is een hele lijst met namen en hopelijk vergeten we niemand. We wensen dat u (en ook wij) in praktijk zullen brengen wat de dichter van Psalm 37 ons voor houdt; “Wentel uw weg op den HEERE En vertrouw op Hem, Hij zal het maken’. De naam…………… Verschillende keren is door de synode naar voren gebracht om niet meer te spreken over de PKN. Die aanduiding voor de Protestantse Kerk is voor heel veel mensen een besmette naam. ” Oh ,jij bent van de PKN!’’ Met deze naam wordt afkeer en ongenoegen uitgedrukt. De synode stelt dan ook voor om in alle verbanden waar het over onze kerk gaat de werktitel PKN achter ons te laten en uitsluitend te spreken over de Protestantse Kerk. In het verleden werd immers ook niet gezegd: jij bent een NHK-er! We spraken over de Hervormde Kerk en over hervormd. De kerkenraad wil deze suggestie overnemen. Er zal in officiële stukken van de kerkenraad niet meer gesproken worden over de PKN maar alleen over de Protestantse Kerk. Waar gesproken wordt over de hervormde gemeente hoeft Hervormde Gemeente Achterberg

9


er niet achter gezegd te worden: binnen de PKN. Want er is maar één hervormde gemeente. En die is binnen de Protestantse Kerk. Dus hervormd binnen de PKN is dubbel op. Ook na 1 mei 2004 zijn we hervormd gebleven . Dus u bent lid van de hervormde gemeente van Achterberg. En u bent daarmee ook lid van de Protestantse Kerk. In deze kerk willen we onze plaats als bezwaarden innemen, want dat blijven we, om het gereformeerde belijden uit te dragen als hervormd-gereformeerden. Op rouw en trouwkaarten kunt u aangeven dat een rouw-of trouwdienst wordt gehouden in de hervormde kerk aan de Achterbergsestraatweg 197 te Achterberg. Verjaardagsfonds We zijn voornemens deze activiteit weer op te starten, wellicht wordt u of jij benaderd om een helpende hand te bieden, we rekenen op u of jou. Om over na te denken. Een man ging naar de kapper om zijn haar en baard te laten knippen. De kapper en hij begonnen te discussiëren en spraken over veel zaken. Al gauw kwamen ze bij de bekende vraag of God wel bestaat. De kapper zei; “kijk, ik geloof niet dat God bestaat”. “Waarom zeg je zoiets?”, vroeg de man. Nou, iemand hoeft alleen naar de wereld te kijken en hij zal zien dat God niet bestaat. Als God echt zou bestaan, zouden er dan zoveel zieke mensen zijn? Zouden er zoveel gehandicapte kinderen zijn? Nee, als hij echt bestond, zou er geen ellende zijn op aarde. Ik kan me niet voorstellen dat een God dat allemaal kan toestaan’. De man was even stil en zei verder niets. De kapper was inmiddels klaar en de man verliet de zaak. Onderweg naar huis zag hij een oude man op straat met heel lang haar en een ongetrimde baard. De man ging onmiddellijk terug naar de kapperszaak en zei tegen de kapper: ‘Kappers bestaan niet’!!!!!!!!!! Hervormde Gemeente Achterberg

10


Maar ik ben toch kapper en ik sta hier voor je’, antwoordde de kapper. “Nee” riep de klant, “kappers bestaan gewoon niet, als zij echt bestonden zouden er geen mensen meer rondlopen met lang haar en ongetrimde baarden”. De kapper antwoordde: “Ach, wij kappers bestaan zeer zeker wel. Het zijn de mensen die gewoon niet naar ons toekomen. Exact!, ging de man verder “Dat is het ‘m nou juist”. God bestaat zeer zeker wel. Maar het zijn juist de mensen die niet naar Hem gaan en Hem niet opzoeken en daarom is er zoveel ellende op deze wereld. Trouw zijn is ook een stukje gemeente opbouw

Tenslotte. Terwijl we dit schrijven zijn er in twee weken tijds vijf dorpsgenoten heengegaan, bekend en minder bekend, we staren hen na, eeuwigheid geworden.! De zondagse preek; “Spitsuur van de Heilige Geest” gaf iemand zijn lezing als titel mee. En deze Geest komt om op de deur van uw en jou hart te kloppen met de roep “Laat u met God verzoenen” (2. Cor. 5). Want het Woord en de gemeente kruisen elkaar als we zijn in de“werkplaats van de Heilige Geest”. zult u er zijn? Wij zullen in Zijn woning gaan; Ons buigen waar Zijn troon zal staan, Tot zondag!! Met een hartelijke groet en zegenbede aan jong en oud. Hervormde Gemeente Achterberg

11


Uw kerkenraad.

Uit de vergaderingen De kerkenraad vergaderde in de afgelopen maanden eenmaal, nl. op 28 juni 2005. Hoofdpunten uit de agenda waren - Taakverdeling nieuwe kerkenraadsleden. De nieuwe leden van de kerkenraad zijn al volop actief. - Voortgang plannen beroepingswerk: vele formele zaken moeten worden geregeld en wij zijn mede afhankelijk van bijdragen van de landelijke kerk. Het overleg met IJzendoorn verloopt goed en eind augustus 2005 is er een vervolg overleg. In september zal duidelijkheid komen over de haalbaarheid van onze plannen - FinanciĂŤle afwikkeling van 2004;De herstelden hebben deskundig advies ingeroepen om te kijken of onze accountants hun werk goed gedaan hebben. Op hun verzoek is een bespreking uitgesteld naar eind augustus 2005. Wij willen de jaarcijfers in het najaar ter inzage leggen en hopen op een goede voortgang van dit overleg. Inmiddels heeft de kerkprovincie onze jaarstukken goedgekeurd met de opmerking dat kosten voor hersteld hervormde kerk of gemeente moeten worden teruggevorderd. - pastorale zaken Voorgang van het pastorale werk vraagt om een bijstand in het pastoraat. Een aantal namen worden genoemd. Ds. Visser zal hen benaderen.

Hervormde Gemeente Achterberg

12


Visitatiebezoek Op D.V. woensdag 21 september a.s. krijgt onze gemeente huisbezoek. Zo zou je tenminste de visitatie kunnen omschrijven. Namens de classis komen twee ambtsdragers (visitatoren) hun belangstelling tonen, naar ons luisteren, en waar mogelijk meedenken met onze problemen. Eén keer per vier jaar krijgt elke (wijk)gemeente zo’n huisbezoek. Dat is kerkordelijk zo geregeld. Het doel van de visitatie is: de opbouw van de gemeente. De visitatie richt zich op het geestelijk leven van de gemeente, het gehoor geven aan de roeping van de gemeente en de vervulling van de ambten en diensten. Dat geldt zowel naar binnen als naar buiten: gemeenten hebben naast een pastorale ook een missionaire en diaconale roeping. In de visitatie kunnen dus in feite alle elementen van het “gemeente-zijn” aan de orde komen. Begin 2004 heeft is er een extra visitatie geweest in verband met de naderende datum van 1 mei (fusiedatum PKN) en de standpuntbepaling van de oude kerkenraad. Wij stellen hun meeleven op dit moment zeker op prijs, omdat de gemeente nu in een geheel nieuwe opbouwfase terecht is gekomen. Daarbij kunnen we de steun van anderen zeker gebruiken. Hoe verloopt een visitatie? Er wordt een vergadering van de kerkenraad belegd, die plaatsvindt onder leiding van de visitatoren. Alle leden van de kerkenraad zijn verplicht aanwezig te zijn. Als er een predikant is, krijgt die voorafgaand apart bezoek van de visitatoren. Namens de kerkenraad is vooraf een vragenlijst ingevuld. Ook de leden van de gemeente kunnen een gesprek hebben met de visitatoren. Als u dat wilt, dan kunt u woensdag 21 september2005 tussen 19.30 en 20.00 Hervormde Gemeente Achterberg

13


uur in “Bethel” de visitatoren spreken. U hoeft zich daarvoor niet vooraf aan te melden. Verder is er op deze avond een gesprek met de kerkenraad over onderwerpen die zowel door de kerkenraad zelf als door de visitatiecommissie worden aangedragen. De visitatiecommissie zal bestaan uit ds. W.C. Meeuwse (Bilthoven, 030-2281418) en de heer F. Horst (Maarn, tel. 0343-441881). U kunt hen ook tevoren per email benaderen (f.horst@wxs.nl). Betrokkenheid van de gemeente bij het beroepingswerk. Betreffende het beroepingswerk is het belangrijk hierover een aantal mededelingen te doen. Met name over de manier waarop het verkiezen van een predikant onder de nieuwe kerkorde plaats vindt en welke rol de gemeente hierin heeft. Dit wijkt op enkele punten af van vroeger; 1. De kerkenraad stelt een profielschets op, die in een eerstvolgende nieuwsbrief wordt gepubliceerd. 2. De gemeente wordt in de gelegenheid gesteld, conform de kerkorde (ord. 3.3.6) personen die naar haar mening voor verkiezing tot predikant in aanmerking komen, schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad in te dienen 3. Nadat aan alle vereisten is voldaan (toestemmingen van hogere organen en advies van de commissie voor het beroepingswerk binnen is) kan de beroepingscommissie (in ons geval de gecombineerde beroepingscommissie met IJzendoorn) haar voorbereidende werk gaan doen. 4. Uiteindelijk stelt de kerkenraad (in ons geval) één kandidaat ter verkiezing voor, waarbij een meerderheid van twee derde van de stemmen nodig is om deze verkozen te kunnen verklaren. Voor deze verkiezingsvergadering worden belijdende leden opgeroepen via afkondiging op tenminste twee voorafgaande zondagen. In het overleg met IJzendoorn zullen nog een aantal details worden geregeld, die u ook in de betreffende Nieuwsbrief (en later in Valleiklanken) van ons ontvangt. Hervormde Gemeente Achterberg

14


De kerkenraad heeft in haar laatste vergadering een beroepingscommissie ingesteld die bestaat uit ouderlingen Kleijer (voorzitter) en Van Engelenhoven, kerkrentmeester Van de Pol en diaken Van den Top. Zij worden in de startfase ondersteund door de scriba, oud. Van de Lagemaat. Aansluitend op de publicatie van de profielschets in de Nieuwsbrief en afkondiging op 2 zondagen wordt de gemeente binnenkort dus de gelegenheid geboden binnen 1 week nadien namen in te dienen. Van harte aanbevolen. Scriba: T. van de Lagemaat Bijstand pastoraat We zijn als kerkenraad op zoek geweest naar iemand die in de gemeente als bijstand in het pastoraat wil werken. In de afgelopen periode konden wij hiervoor een beroep doen op ds. H. Vermeer. We zijn hem heel erg erkentelijk dat hij ons de eerste tijd zo goed geholpen heeft. Het is voor ds Vermeer echter niet mogelijk om hiermee door te gaan. Zijn gezondheid en de andere taken die hij heeft laten dit niet toe. Daarom hebben we in zijn plaats ds. J. den Dikken uit Nijkerk bereid gevonden om de gemeente bij te staan. We moeten als kerkenraad nog nadere afspraken met hem maken, maar het is nu al duidelijk dat hij, naast enkele pastorale taken, ook de bijbelkring zal gaan leiden. We willen hem nu alvast welkom heten in de gemeente en we hopen dat zijn werk door God gezegend zal worden. Ds. C.G. Visser

Collectebonnen. WIJZIGING; Voortaan houdt de kerkrentmeester voor de aanschaf van Hervormde Gemeente Achterberg

15


collectebonnen op iedere eerste maandag van de maand zitting in de consistorie. Tijd: van 19.30 uur tot 20.30 uur. Giften Voor de kerk werden de volgende giften ontvangen; 3 x 10.--, 1 x 35.—, 2 x 50,--. Voor de actie kerkbalans werd ontvangen; 1 x 20.--, 1 x 25.--, 1 x 75,--. Voor de kerkbode werden per bank enkele bijdragen ontvangen van ₏ 15,--. Verantwoording van de gehouden collecten; Datum 12-05-2005 19-06-2005 26-06-2005 03-07-2005 10-07-2005 17-07-2005 24-07-2005 31-07-2005

Insth. Eredienst 133.60 119.-121.25 147.78 121.50 167.70 140.-194.35

Onderh.gebouwen 154.20 138.20 111.05 197.05 158.50 121.-96.30 128.50

Onderhoud gebouwen; Misschien heeft u het gezien. Maar waarschijnlijk is het u niet eens opgevallen. Rondom de kerk en de pastorie groeit en bloeit ook van alles. Dat kunnen prachtige planten en struiken zijn. Maar zo als in menig ander tuintje in ons land tiert ook hier het onkruid welig. Tenminste als er niets aan gedaan wordt. Wij verkeren gelukkig in de positie dat er wel wat aan gedaan wordt. Daarom willen we op deze plaats een ieder die een steentje bijdraagt aan het onderhouden van het geheel (zowel binnen als buiten) hartelijk danken voor zijn/haar inzet. Hervormde Gemeente Achterberg

16


De kerkrentmeesters; J.M. van Mourik T. van de Pol

Verantwoording van de gehouden collecten; Datum 12-06-2005 19-06-2005 26-06-2005 03-07-2005 10-07-2005 17-07-2005 24-07-2005 31-07-2005

Bedrag 89.90 73.55 74.45 129.31 83.80 118.10 56.91 101.46

Doel Jeugdwerk Kerktelefoon H.G.J.B. W.T. School Kerktelefoon Jeugdwerk St. H.O.E. voedselhulp Algemene middelen

Zoals geschreven onder het kopje “in de gemeente” en onder “Voor de jeugd” is er in september een nieuwe start van het jeugdwerk. De benodigde materialen voor het formele en informele gedeelte van de avonden zijn (worden) bekostigd uit de hiervoor bestemde kollekte gelden. De Diakenen; G.J.W. van Aggelen J. van den Top

tel: 0318-511391 tel: 0318-514865

Nieuwe start Catechese. Jongelui! Vanaf midden september 2005 wordt er weer catechisatie in jullie gemeente gegeven. Ik hoop hiermee met jullie aan de slag te gaan. Hervormde Gemeente Achterberg

17


Momenteel volg ik de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool te Ede. Elke avond zal er een actueel en bijbels thema worden behandeld. We hopen het boekje van ds. M. van Campen te gaan gebruiken. Jullie inbreng stel ik zeer op prijs zodat we er samen iets fijns van maken. De catecheseavonden zullen op maandag worden gehouden. Er zullen twee groepen zijn, die om de week bij elkaar komen. Voor de jongere groep (van 12 t/m 15 jaar) zal 19 september 2005 de eerste avond worden. Aanvang om 19.00 uur. De locatie is steeds verenigingsgebouw “Bethel”. De oudere groep (16 jaar en ouder) heeft 26 september 2005 de eerste avond. Aanvang om 19:30 uur. De locatie is steeds verenigingsgebouw “Bethel”. Naast de catechese van 3 kwartier is er ook een informeel deel waarin de ruimte is voor ontspanning. De avonden duren daarom anderhalf uur. Iedereen krijgt een persoonlijke brief, met een datumrooster daarbij, toegestuurd. Vriendelijke groeten en tot in september, A. J. van der Kooij Voor jullie gelezen; 4 puppies Een boer had enkele jonge hondjes die hij nog moest verkopen. Hij schilderde een advertentie op een bord met:”‘vier puppies te koop” en zette dit aan het begin van zijn erf. Net toen hij de laatste spijker in het bord sloeg, werd er aan zijn overal getrokken. Hij keek naar beneden in de ogen van een kleine jongen. Hervormde Gemeente Achterberg

18


‘Meneer’, zei de jongen, ‘ik wil één van uw puppies kopen’. ‘Wel’ zei de boer, terwijl hij met zijn hand in zijn nek wreef, deze puppies hebben heel goede ouders en kosten aardig wat geld. De jongen liet voor een moment zijn hoofd hangen. Toen reikte hij diep in zijn broekzak en haalde en hand vol kleingeld uit en liet het aan de boer zien. Ik heb 39 cent, is dat genoeg om te kijken? ‘zeker’ zei de boer en hij floot een deuntje. ‘Dolly’ riep hij. Uit het hondenhok en over het erf rende Dolly naar de boer gevolgd door 4 kleine bolletjes wol. De kleine jongen drukte zijn gezicht tegen het hek. Zijn ogen straalden van verrukking. Terwijl de honden naar het hek toe kwamen rennen, zag de jongen nog iets bewegen in het hondenhok. Langzaam verscheen er nog een bolletje wol, maar deze was veel kleiner dan de andere hondjes. Op zijn achterpootjes gleed het bolletje het hok uit en op een wat onhandige manier begon het hondje naar het hek te hobbelen terwijl het zijn best deed de andere hondjes bij te houden. ‘Ik wil die hebben’ zei het kleine jongetje, terwijl hij naar het waggelende hondje wees. De boer knielde naast het jongetje neer en zei: ‘Zoon je wil dat hondje echt niet. Het is nooit in staat om te rennen of te spelen zoals andere hondjes kunnen’. Toen deed dat jongetje een stap naar achteren en reikte naar beneden en begon een broekspijp op te rollen. Terwijl hij dat deed werd een stalen beugel zichtbaar aan beide zijden van het beentje van de jongen die vastgemaakt zaten aan een speciaal gemaakt schoentje. De boer aankijkend zei hij: ’Weet u meneer, ik kan zelf ook niet zo goed rennen en hij heeft iemand nodig die hem begrijpt’’ . Met tranen in de ogen reikte de boer naar beneden en pakte de kleine puppie op. Hij hield het heel voorzichtig vast toen hij de kleine puppie aan de jongen gaf. ‘Hoeveel kost het? Vroeg de kleine jongen. ‘Niets, het is gratis’, zei de boer; ‘Er is geen prijs voor liefde’. De wereld is vol van mensen die iemand nodig hebben die ze begrijpt. Hervormde Gemeente Achterberg

19


Consulent: Ds. C.G. Visser Renswoude 0318-576511 Scriba: T. van de Lagemaat 0318-692023 Adres Leverkruid 2, 3903 ES Veenendaal Email: tvdlagemaat@che.nl Koster:

J.J. Hootsen

0317-616975

Contactadressen in Achterberg; A. Kleijer A. van Engelenhoven

0317-616896 0317-617030

Beheer gebouw “Bethel” Mw. Hootsen b.g.g Mw. Esmeier

0317-616975 0317-614761

Banknummers; Kerkrentmeester: dhr. T. van de Pol Achterberg Rekening hervormde gemeente Rabobank 3970.39.050 Diakonie: dhr. G.J.W. van Aggelen Bennekom Rekening hervormde diaconie Rabobank 3970.34.385 Kerkblad “Valleiklanken” Dit blad gaat naar alle gemeenteleden van de hervormde gemeente en betalende abonnees van Valleiklanken. Bent u geen lid van de hervormde gemeente (PKN) en wilt u “Valleiklanken” toch blijven ontvangen, stort dan 15.00 euro op bankrekening Nr:3970.39.050 met vermelding Kerkblad 2005.

Hervormde Gemeente Achterberg

20

 

HET KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ACHTERBERG Jaargang 38 nr: 5 september 2005 worden met Jeruzalem als stad van God. Er werd openli...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you