Page 1

Valleiklanken HET KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ACHTERBERG Jaargang 42 ~ nr. 6 ~ Juni 2009.

“Zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende, dat zij ongeleerde en slechte (d.i. eenvoudige) mensen waren, verwonderden zich, en kenden hen, dat zij met Jezus geweest waren.” Handelingen 4 vers 13 Met Jezus geweest… Het Sanhedrin kende Petrus en Johannes dat zij met Jezus geweest waren. Kennen de mensen om ons heen ons ook dat wij met Jezus geweest zijn? En nog met Hem zijn? Dat wil zeggen: dat wij uit en door Hem leven? Want daar gaat het natuurlijk om. En zo komt de vraag heel persoonlijk naar ons toe: hoe is dat nu bij mij? Worden wij herkend? Worden wij herkend dat wij met Jezus geweest zijn? Dat Hij alleen ons leven is en dat wij buiten Hem niets meer te zoeken hebben omdat het daar niet is? Zijn ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven? Hoe is dat nu concreet in ons leven, met u, jou en mij? Mogen wij nu leven uit en door Hem, de opgestane Christus? Is Hij nu je Koning? Je Zaligmaker? Want zonder de Heere Jezus Christus en Zijn gerechtigheid kun je niet voor God bestaan. Hervormde Gemeente Achterberg

1


Petrus en Johannes waren een ieder met Jezus geweest. Petrus had de Heere Jezus verloochend en hij was daarvoor en ook daarna met Jezus geweest. Dat was het werk van de Heere Jezus, dat was Zijn trouw aan Petrus. Na de verloochening en na de opstanding heeft de Heere hem opnieuw aangenomen, wonderlijk, zo dat Petrus hier als een opnieuw geborene, als een wedergeborene kan staan voor het Sanhedrin en vrijmoedig spreken kan. Aan Hem is heel duidelijk te merken dat hij met Jezus is geweest. Petrus is een veranderd mens, hoewel hij dat al lang was, maar hier breekt het zo helemaal door naar buiten, zoals een bloem uit de knop naar buiten barst en bloeien moet. Hier zie je wat Christus doet in een mens. In een zondaar. Ja wat is dit groot en dat kan voor een ieder ook vandaag, want wij hebben een levende Heere. De weg van een ieder van Zijn kinderen is dikwijls wel heel verschillend, zo was de weg van Johannes anders dan die van Petrus. Maar ook hij was met Jezus geweest en ook in zijn leven kwam de kracht van Christus’ opstanding openbaar. Ook bij hem is het geloof in volle kracht doorgebroken. Denk maar aan wat er gebeurde op de opstandingsdag toen Johannes bij het lege graf kwam. Hij ging in het graf en zag het en geloofde. (Joh. 20:8) Petrus en Johannes, zij staan hier als bevrijde mensen, gerechtvaardigde mensen die vrede met God gevonden hebben door de Heere Jezus Christus. Vandaar dat er zo’n getuigenis van hen uitging. Dat is alles door de Heere Jezus Christus. Zij kenden hen, dat zij met Jezus geweest waren. Hun geloof is tot volle groei gekomen en dat komt duidelijk openbaar. Alles tot Zijn eer. En wat een zekerheid mogen zij hebben. En wat een vrijmoedigheid. Dat is er allemaal doordat zij met Jezus geweest zijn.

Hervormde Gemeente Achterberg

2


En zo is het vandaag de dag nog net zo. Het geloof, geloofszekerheid, vrijmoedigheid, vreugde, vrede, vrijheid, liefde, lankmoedigheid, dat heeft alles te maken met het met Jezus geweest zijn. Met het met Hem leven, het door Hem leven. En in welke mate we met Hem leven, het bij Hem zoeken en van Hem verwachten, in die mate is er ook zekerheid en steeds meer zekerheid. In de omgang met de Heere, in het bezig zijn met de Schriften want die zijn het die van Hem getuigen. Hoe meer we in de Schriften, in de Bijbel, bezig mogen zijn, hoe meer zekerheid ook. Hoe meer vastheid en ook vrijmoedigheid. Maar hoe minder we met de Bijbel bezig zijn, hoe minder we Gods Woord onderzoeken en hoe minder we de Heere zoeken, hoe minder ook het geloof, hoe minder ook de zekerheid en ook de vrijmoedigheid. Zij kenden hen, dat zij met Jezus geweest waren. Wanneer wij wel eens de een of andere bekende Nederlander hebben gezien of zelfs ontmoet, dan zijn we daar vol van. Zo is het ook en nog meer waar we de Heere Jezus hebben ontmoet. Wanneer Hij ons ontmoet in en door Zijn Woord. Wanneer Hij ons leven, ons hart binnenkomt. Dat wordt gezien, gehoord, hoe dan ook gemerkt. Kennen de mensen ons dat wij met Jezus geweest zijn? We staan misschien bekend als iemand die handig is, of goed in dit of dat, maar staan we ook bekend als mensen die met Jezus geweest zijn? In hoeverre en naar de mate waarin wij met Jezus geweest zijn openbaart zich Zijn kracht in ons leven in ons handelen en wandelen en in ons spreken. Ik denk ook aan een beeld wat de apostel Paulus gebruikt van een brief. Wanneer het goed ligt zijn we een brief van Christus. Niet met gewone inkt geschreven maar door de Heilige Geest geschreven in ons hart. (zie 2 Kor. 3:3). Als het goed is zal er wat van een christen uitgaan. Hij of zij draagt de naam van Christus en dan zal het toch blijken wat Hervormde Gemeente Achterberg

3


Christus heeft gedaan aan onze ziel. Ja en naar de mate van de zekerheid van het geloof openbaart Christus kracht zich ook in ons spreken en in ons getuigen en ook in onze werken. Wij zijn geen apostelen. Wij zijn geen Petrus en geen Johannes. En ook geen Paulus. Maar er zal wat van een christen uitgaan. Dan gaat het net als voor het Sanhedrin: “En zij kenden hen, dat zij met Jezus geweest waren.” “En ziende de mens bij hen staan, die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen.” De genezen man stond bij hem als een levend bewijs, als een levend getuigenis van de waarheid van Christus’ kracht en van Petrus’ woord. Wat hij daar gesproken heeft is waar geweest en door de Heere waar gemaakt. Daar ging kracht uit van Christus in hen en in hun woord en daarom ging er kracht uit van die twee discipelen, niet hun kracht, maar Zijn kracht. Daar ging kracht uit van hun woord, omdat dat Gods Woord was. Daar ging kracht van uit. Dat deed wat. Daar gebeurde wat in de kreupel geboren man, niet alleen dat hij genezen werd en wandelde en sprong, maar ook en vooral dat hij God loofde. De man was zo blij in de Heere. Nu al, en wat zal het straks wezen: Maar 't vrome volk, in U verheugd, Zal huppelen van zielevreugd, Daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan, onbepaald, Door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt, Ten hoogsten toppunt stijgen. Verlangen we daar wel eens naar? Te mogen zijn voor Hem, eeuwig in Zijn licht? En zonder strijd!?

Hervormde Gemeente Achterberg

4


Laten we maar steeds vragen, steeds bidden om Zijn werk in ons hart en leven. Dat de Heere werkt door Zijn Woord, door de prediking van Zijn Woord. Er moet wat met ons mensen gebeuren! Met u, jou en mij. En het kan, ja het gebeurt, dezelfde wonderen als in die dagen, wonderen van geloof en bekering, van een totale verandering van leven. Van dood levend. Levend door de Heere Jezus. “En ziende de mens bij hen staan, die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen.� Het Sanhedrin, dat hele college van hooggeleerde mannen had niets daartegen te zeggen. Het is te hopen dat er van het sanhedrin nog gevallen zijn aan de voeten van Christus om door Hem behouden te worden. We weten het niet, maar weten wij er nu van? Van de zaligheid in Christus? Het kan zijn dat ook wij nu niets weten te zeggen. Met een lege mond en met een leeg hart en met een leeg leven..... lam, kreupel.... zo zat die man bij de Schone poort van de tempel. En wat zeiden Petrus en Johannes? Zie op ons. Ten diepste was dat en is dat, dat Jezus zegt: Zie op Mij. Zo staat Hij ook nu voor u en jou en mij. De Levende en Hij vraagt ons om af te zien van alles en alleen te zien op Hem. Ja, dat is het: dat is het leven: dat we zien op de Heere Jezus en leven. Mijn hart zal steeds op U vertrouwen; Mijn mond vindt tot Uw lof Gedurig ruimer stof En zal Uw recht en heil ontvouwen, Schoon ik de reeks dier schatten Kan tellen noch bevatten. Ds. A. Langerak. Hervormde Gemeente Achterberg

5


Kerkdiensten Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

7 Juni Ds. T. Cammeraat, Veenendaal Ds. J.H. van Daalen, Nijkerk 1. Diaconie - St. D.E.L 2. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij - Onderhoud gebouwen

Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

14 Juni Ds. A. Langerak ( Voorb. Heilig Avondmaal ) Ds. J. de Jong, Ede 1. Diaconie - Kerkradio 2. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij - Onderhoud gebouwen

Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

21 Juni Ds. A. Langerak ( Heilig Avondmaal ) Ds. A. Langerak ( Dankz. Heilig Avondmaal ) 1. Diaconie - Jeugdwerk eigen Gemeente 2. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij - Predikantsplaats

Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

28 Juni Ds. W. van den Brink, Veenendaal Ds. A. Langerak ( Zondag 34 ) 1. Diaconie - Algemene Middelen 2. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij - Onderhoud gebouwen

Hervormde Gemeente Achterberg

6


Rooster voor de kinderoppas: 7 juni Astrid Doornekamp & Gerda van Roekel 14 juni Joanne & Jolanda van de Pol & Marjan Verwoerd 21 juni Josien Hootsen, Eline Rauw & Ingrid Schreuder 28 juni Margreet van Engelenhoven & Ina stomphorst, Bij verhindering graag onderling ruilen. Anders contact opnemen met Rita van Laar, 0317-613207 Agenda za. 6 juni.

: Papiercontainer

ma. 8 juni. 19.30-20.30 uur : Verkoop Collectebonnen

ma.15 juni 19.30-20.00 uur : Censura Morum in de Pastorie do. 18 juni 20.00-21.00 uur : Bezinningssamenkomst Heilig Avondmaal

Verjaardagen oudere gemeenteleden In de maand juni hopen de volgende oudere gemeenteleden hun verjaardag te mogen beleven: 9 juni Dhr. G. Gaasenbeek Achterbergsestraatweg 208, 3911 CX 16 juni Dhr. G. van laar Cuneraweg 190, 3911 RS 18 juni Mw. W. van Hasselaar-van de Bovenkamp Ruiterpad 1, 3911 SJ 30 juni Dhr. J. Elands Het Nateland 3, 3911 XZ

89 jaar 83 jaar 78 jaar 80 jaar

De kerkenraad wenst u bij leven en welzijn een goede en bovenal gezegende dag toe en Gods zegen in het nieuwe levensjaar. In memoriam Op 7 mei 2009 is overleden de heer Hermanus Gustaaf Hendrikus Raats op de leeftijd van 73 jaar. Hervormde Gemeente Achterberg

7


Hij woonde met zijn vrouw op het adres De Dijk 14. Toen ik hem in juli 2007 leerde kennen had hij een ernstige ziekte waaraan hij nu is overleden. Kort voor zijn overlijden hebben we elkaar nog mogen spreken en samen mogen lezen uit Gods Woord. We hebben Psalm 84 gelezen waar we ook naar hebben geluisterd tijdens de rouwdienst op 12 mei jl. in de aula van de Larikshof. Een heel bijzondere Psalm waar op zo’n prachtige wijze de troost van het evangelie klinkt. “Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning, en mijn God!” De dichter ziet de musjes en de zwaluwen over het tempelplein vliegen en nestelen bij Gods altaar. Daar wil hij ook zijn. Wat een troost voor zondaren: zelfs de mus en de zwaluw mogen schuilen bij de Heere. Zo mag een zondaar vandaag ook schuilen bij het altaar. Dan denken we natuurlijk bijzonder aan het kruis op Golgotha waaraan het Lam van God, de Heere Jezus Christus Zich geofferd heeft om onze zonden en schuld. De Heere geve mevrouw Raats en de kinderen en kleinkinderen dat zij zien mogen op Hem. Hij trooste en sterke hen en ook de verdere familie in dit grote verdriet. Zieken Dick Esmeijer, Cuneraweg 203-H, heeft zijn pols gebroken en kan voorlopig niet aan het werk. Mw. D. Gaasenbeek-Beekman is vanuit het ziekenhuis verhuisd naar de Engelenburg in Veenendaal voor revalidatie. Dhr. T. Henken, Zuidelijke Meentsteeg 17, heeft zijn schouder gekneusd. Minet Hootsen is in het ziekenhuis in Ede geopereerd en mocht inmiddels weer naar huis terugkeren. We zijn dankbaar dat het alles voorspoedig mocht verlopen. Dina Versteeg-Ruinemans heeft een aantal weken met haar voet in het gips moeten lopen. Verder denken we ook aan dhr. J.B. Elenbaas, dhr. G. van Laar, Mw. J.M. Stam-Witte, Stefanie van Zetten, Mw. Mellink-v.d. Scheur en aan Mw. Vos-v.d. Scheur en aan alle andere zieken en allen die het moeilijk hebben. Hervormde Gemeente Achterberg

8


De Heere heeft ons nog gespaard en bewaard. Laten we met al die zegeningen bij Hem Zelf mogen uitkomen. “Neig Uw oor tot mij, red mij haastelijk; wees mij tot een sterke Rotssteen, tot een zeer vast Huis, om mij te behouden. Want Gij zijt mijn Steenrots en mijn Burg; leid mij dan, en voer mij, om Uws Naams wil.” (Ps. 31:3-4). Gedoopt Op zondag 10 mei 2009 is het Sacrament van de Heilige Doop bediend aan Willemina Martina van Verseveld, geboren 6 april 2009, dochter van Erik en Hanneke van Verseveld-Langerak, Middelwijk 4. De tekst voor de prediking was: Markus 5 vers 36b: "Vrees niet, geloof alleen." Ook hier wensen wij hen van harte Gods zegen toe bij de opvoeding van Ilse. Geboren Op 2 mei 2009 werden Arie en Margreet van EngelenhovenVoorhorst, Stuivenes 37, 3911 XX, verblijd met de geboorte van hun zoon Jelmer Nathanael. Jelmer is het broertje van Antal, Sjoerd, Leander en Merith. Nathanael betekent letterlijk: God heeft gegeven. Wij wensen hen van harte geluk met dit grote geschenk van God. Dat Jelmer mag opgroeien tot Zijn eer. Huwelijksjubileum 1 Op 9 mei jl. was het echtpaar J. van de Kolk - H.R. van de Kolk-van Deelen, Friesesteeg 13, 3911 VR, veertig jaar getrouwd. Wat mogen we de goedheid en de grootheid van de Heere opmerken die hen al die jaren heeft gespaard en bewaard. Onze hartelijke gelukwensen met dit jubileum en wij wensen hen en de kinderen en kleinkinderen nog vele goede jaren samen en bovenal Gods zegen. Dat zij en wij allen Hem mogen kennen in en door Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus en zo een eeuwig huis mogen hebben. Huwelijksjubileum 2 Op D.V. 9 juni 2009 hoopt het echtpaar G. Gaasenbeek – D. Gaasenbeek-Beekman, Achterbergsestraatweg 208, 3911 CX, zestig jaar aan elkaar verbonden te zijn in de band van het huwelijk. Het is heel bijzonder wanneer we zo lang Hervormde Gemeente Achterberg

9


samen mogen zijn en dat het verstand helder mag zijn. Veel hebben zij meegemaakt al die jaren, maar wat mogen we de trouwe zorg van de Heere zien in hun leven, ook al is het voor hen op dit moment niet gemakkelijk. We wensen hen bij leven en welzijn een fijne gezegende dag samen met hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, die met veel liefde en zorg om hen heen staan. De Heere u en jullie allen nabij in Zijn genade. Hij geve dat in de avond van het leven het licht mag schijnen van Hem, Die het Licht der wereld is en bij Wie alles is voor tijd en eeuwigheid. Censura morum Met het oog op de komende avondmaalsviering wordt censura morum gehouden in de pastorie op D.V. maandag 15 juni van 19.30 tot 20.00 uur. Bezinningssamenkomst Heilig Avondmaal Op D.V. donderdag 18 juni worden u en jullie hartelijk uitgenodigd voor een moment van bezinning op het Heilige Avondmaal. We lezen weer een stukje van het formulier en hopen dat nader toe te lichten. Verder is er weer alle ruimte voor gesprek en uw en jullie vragen. Verhuisbericht Van de familie Ter Haar ontvingen we het bericht dat zij per 29 mei in hun nieuwe huis hopen te wonen. Het adres is: De Horst 1-B, 3911 SX Achterberg. Wij wensen hen een fijne en bovenal gezegende tijd toe in hun nieuwe woning. Openbare belijdenis van het geloof Terwijl wij dit stukje schrijven moet de dienst nog plaatsvinden waarin belijdenis hopen te doen: Dirkje Alexandrina van den Brink-Boogert, De Horst 12, Hendrikus Gerardus Henken en Pieternella Florina Albertina Henken-Mekking, Zuidelijke Meentsteeg 19. Wij hopen in de volgende Valleiklanken nog meer te schrijven. Ook hier bevelen wij de nieuwe lidmaten van harte bij u aan in uw meeleven, bijzonder in uw voorbeden. Hervormde Gemeente Achterberg

10


Mutaties Verhuisd Mw. C.J. Gaasenbeek, Achterbergsestraatweg 205 naar Rhenen Examen Donderdag 18 juni doet Gerben Budding eindexamen B mus. Orgel. Het examen vind plaats in de Domkerk te Utrecht, de aanvang is 19.00 uur en de deuren gaan open om 18.30 uur Enkele weken geleden deed hij al examen koordirectie waar hij een negen voor haalde. We wensen hem van harte Gods zegen toe Vanuit de pastorie Een hartelijke groet aan u en jullie allen, ds. A. Langerak.

Verantwoording van de gehouden collecten in April Instandhouding Eredienst € Onderhoud gebouwen € Predikantsplaats €

808,72 849,31 145,02

Giftenverantwoording Via ds. A. Langerak 1 x € 150,00, 1 x € 30,00, 1 x € 20,00 en 1 x € 10,00 voor de kerk en 1 x € 20,00 voor het torentje. En een gift van € 1000,00 voor de kerktoren. Hartelijk dank voor uw gaven!

Oud Papier Zaterdag 6 juni, staat de papier container er weer, u kunt zoals van ouds hier weer het oude papier en karton komen brengen, geef het ook door aan de u bekenden.

Hervormde Gemeente Achterberg

11


Collectebonnen De verkoop van collectebonnen is i.v.m. 2e Pinksterdag op 1 juni verzet naar maandag 8 juni. Plaats : Consistorie Tijd : 19.30 uur tot 20.30 uur Verhuur Bethel Het is mogelijk gebruik te maken van gebouw Bethel voor uw verjaardag, of voor welke vorm u ook kiest. Voor inlichtingen kunt contact opnemen het kosters echtpaar, zij kunnen u er alles over vertellen. Bandjes van de kerkdiensten Onze koster maakt van de kerkdiensten een opname op een cassettebandje. Zo is het altijd mogelijk om thuis via een cassetterecorder de diensten (nog eens) te beluisteren. Aarzel niet en neem gerust contact op met dhr. J.J. Hootsen tel. 0317-616975 Redactie Valleiklanken Wanneer u of jij kopij heeft voor de volgende valleiklanken dan bij voorkeur graag aanleveren bij Dina Versteeg via email: r1versteeg@hetnet.nl, of Cuneraweg 100-b uiterlijk woensdag 24 juni.

Verantwoording van de gehouden collecten: Datum 10-04 12-04 13-04 19-04 26-04

Bedrag € 56,25 € 154,02 € 70,60 € 118,37 € 118,90

Hervormde Gemeente Achterberg

Doel Algemene Middelen Woord en Daad Luisterend Dienen st. H.O.E Kerkradio

12


Oproep steun Reformatorische Omroep Via internet zijn prachtige programma’s te beluisteren van de Reformatorische Omroep. De Reformatorische Omroep opereert volledig onafhankelijk en buiten het publieke bestel. De grondslag is Gods onfeilbaar Woord, zoals beleden in art. 2-7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De RO wil Bijbels verantwoorde programma’s aanbieden via het internet en zendt sinds 3 jaar 24 uur per dag, 6 dagen per week uit via www.reformatorischeomroep.nl. Op het audiokanaal hoort u voornamelijk geestelijke muziek, afgewisseld met nieuws. Daarnaast kunt u ook luisteren naar een dagopening, Bijbelstudie, kinderprogramma, jongerenprogramma, een medisch-ethisch programma enz. Ook worden concerten en evenementen rechtstreeks uitgezonden. Dankzij de steun van 5000 donateurs uit de gereformeerde gezindte kunnen deze programma’s gemaakt worden. Er zijn er echter nog meer nodig. Van harte aanbevolen!

Eenvoudigen van Geest Ria is een licht verstandelijk gehandicapte vrouw. Jarenlang woonde ze met haar ouders, broer en zuster in een huisje buiten het dorp. Ze was een bekende verschijning. Ieder kende haar in het dorp. Op allerlei momenten van de dag zag je haar op haar fiets door het dorp zwalken. Als de dingen haar mee zaten, was ze opgewekt en vrolijk. Het moest haar echter niet tegen zitten. Dan kon ze dwars zijn. Dan kon ze ook heel grof in haar mond worden. Tenslotte ging het echter niet meer en kon het gezin niet meer bij elkaar blijven. Nadat vader en moeder overleden waren, werden de kinderen uit huis geplaatst. Ria kwam met haar broer in een verpleeghuis. Beiden waren suikerpatiënt, Daarna volgde bij Ria een beenamputatie. Dat schokte haar leven. Hervormde Gemeente Achterberg

13


Niet lang daarna overleed haar broer, wat moet dit alles in haat toch al niet al te sterk gestel, psychisch diep hebben ingegrepen. Haar pad is beslist niet over rozen gegaan. Het leven was vaak moeilijk voor haar. Wat mij telkens opviel als ik bij haar op bezoek kwam, was dat haar stemming zo snel kon wisselen. Zo kon het gebeuren, dat ze, als ik kwam, kon zeggen: ‘Ga nu maar weg, ik kan je niet ontvangen’ om even later gezellig met me te zitten praten. Er was bij Ria in de periode, dat ik haar gekend heb, duidelijk opening voor het woord van God. Het laatste bezoek, wat ik bij haar bracht, zal ik nooit vergeten. Ze lag in het ziekenhuis. Ze was heel erg ziek. Nog vermoedde ik niet, dat haar levensnel ten einde zou zijn. Het was druk op de zaal. Ik moest wel heel dicht bij haar gaan zitten om me verstaanbaar te maken. We zaten bijna met onze gezichten tegen elkaar aan. Toen kwam er echter een zekere vertrouwelijkheid, waarbij de omgeving om ons wegviel. De dingen vielen open en ze zei: ‘Er zijn zoveel dingen niet goed geweest in mijn leven’ Ik dacht: Wat word je nu eerlijk’. Ze beleed: ik heb zoveel woorden gezegd, waarmee ik de Heere Jezus verdriet heb gedaan. Ik wou, dat ik die woorden niet gezegd had. Zou Hij mij nog willen vergeven? Ik heb erom gevraagd. Zou ik dan toch nog bij hem mogen komen? Ja Ria, er is ook voor jou vergeving. Als je de Heere Jezus liefheb, mag je bij Hem komen. Dan zal er een eind komen aan alle pijn en verdriet. Met deze woorden werd Ria getroost. Op haar magere ingevallen gezicht kwam een glimlach en ze zei: ‘Nu is het goed. Nu is de Heere Jezus niet meer boos’. Enkele dagen later is ze overleden. Wonderlijk: eenvoudigen van geest staan vaak dichterbij het koninkrijk Gods dan mensen, die zichzelf staande houden en van geen schuld willen weten. In feite van geen genade willen weten. Genade, daarvan moeten we het van hebben of nu een groot of misschien een heel eenvoudig verstand hebben. uit: Pastorale ontmoetingen:Drs. L.A. Burger. Hervormde Gemeente Achterberg

14


Pesten doet pijn (vervolgverhaal door J.F. van der Poel) Na een half uur komt er een dokter naar Heidi’s vader. Hij geeft een hand en zegt: “U bent meneer Baks. Komt u maar even mee naar uw dochtertje kijken.” Vader Baks schrikt erg, als hij Heidi ziet liggen. Haar gezicht en haar ene been zitten in het verband. “Het ziet er allemaal niet zo mooi uit. Ik denk, dat ik moet opereren. We hebben wat foto’s gemaakt. Met haar hoofd valt het wel mee. Ze is weer aardig bij. Haar been is er erger aan toe.” Heidi kijkt haar vader aan. Ze heeft veel pijn. Vader pakt haar hand en zegt: “Heidi, gaat het een beetje?” Heidi probeert te praten, maar dat gaat moeilijk. Dan zegt de dokter: “Wilt u even met me meegaan, meneer Baks?” Vader Baks loopt mee naar het kantoortje van het ziekenhuis. De dokter wijst vader een stoel. Vader gaat tegenover de dokter zitten. “We kijken het eerst even aan en dan zal ik haar misschien moeten opereren. Ze moet eerst rustiger worden en wat aansterken. Misschien dat ik haar dan over een paar dagen kan opereren,” legt de arts uit. “Is het een zware operatie?” “Dat weet ik nog niet zeker. Ik moet de foto’s nog eens goed bekijken.” Vader Baks knikt en kijkt de dokter verdrietig aan. “Weet uw vrouw er al van, of...” “Mijn vrouw is een paar maanden geleden overleden.” “Neemt u me niet kwalijk. Dat wist ik natuurlijk niet.” “Waarom..., waarom moeten wij dit allemaal meemaken?” zegt vader Baks, terwijl hij zijn handen voor zijn gezicht houdt. De dokter staat op en legt zijn hand op vaders schouder en antwoordt: “Met uw dochter komt het best weer in orde. Ze had ook dood kunnen zijn, meneer Baks.” Vader Baks pakt zijn zakdoek en snuit zijn neus. Dan veegt hij zijn tranen weg. Hij staat op en geeft de dokter een hand. “U kunt nu beter niet naar haar toegaan. De zuster heeft haar een spuitje gegeven voor de pijn en er moeten nog wat foto’s gemaakt worden,” legt de dokter uit. Hervormde Gemeente Achterberg

15


Vader Baks gaat bedroefd naar huis. Zodra hij thuis is, belt hij de opa en oma van Heidi. Ze schrikken erg. Een half uur later staat tante Riek bij vader op de stoep. “Kom maar binnen,” zegt vader verdrietig. “Is het ernstig?” vraagt tante Riek bezorgd. “De dokter kon nog niet veel zeggen. Ik ga haar vanavond opzoeken...” “Mag ik dan mee?” vraagt tante Riek. “Dat is goed.” Zij zijn helemaal vergeten, dat vader boos op tante Riek was. Gelukkig maar... Heidi kijkt er wel van op, als ze vader samen met tante Riek haar kamer ziet binnenkomen. Het gaat al wat beter met haar. Ze heeft nog wel pijn, maar daar krijgt ze een spuitje voor. “Je moet weer snel beter worden, hoor,” zegt tante Riek vriendelijk. Wat is tante Riek lief! denkt Heidi. En vader houdt ook al steeds haar hand vast... Iedereen is zo vriendelijk tegen haar. De zusters en de dokter... Het is eigenlijk best fijn in een ziekenhuis, al doet het pijn, denkt ze. “Hoe komt het, dat je zomaar onder die auto kwam?” vraagt tante Riek. Heidi geeft daar geen antwoord op. “Een paar meisjes van school plaagden haar en haar vriendin. Heidi rende toen de straat over en liep tegen een auto,” vertelt vader, die dit van Anja heeft gehoord. Vader geeft haar zelfs een zoen als hij weggaat, en tante Riek geeft haar ook zomaar een zoen. Heidi kan in het ziekenhuis slecht in slaap komen. Als ze nu eens dood gegaan was? Zou ze dan bij moeder in de hemel gekomen zijn? Maar vader leest nooit meer uit de Bijbel en hij bidt niet meer en ze gaan nooit meer naar de kerk. Zelf bidt ze nog wel eens, maar vaak ook niet. Zou de Heere Jezus boos op haar zijn? Heidi vouwt haar handen en bidt. Er lopen tranen over haar wangen. Ze moet aan haar lieve moeder denken... Was mama er nog maar. Waarom moest alles zo verkeerd met haar gaan? Ze heeft geen moeder meer. En de meisjes op school, die haar altijd moeten hebben... Zo valt Heidi dan eindelijk in slaap in het ziekenhuis, met tranen op haar wangen.

Hervormde Gemeente Achterberg

16


De volgende morgen staat dominee van de Stee naast haar bed. “Zo, Heidi... Wat is er nu toch allemaal met je gebeurd?” “Ik liep tegen een auto, dominee.” “Dat heb ik gehoord van je tante.” “Van tante Riek?” “Die belde me over jou.” “Vader niet?” “Nee, je vader niet, Heidi.” “Nee, u mag van vader niet meer bij ons komen. Vader is boos op de Heere God...” “Jij ook, Heidi?” “Nee, maar de Heere misschien wel op mij,” antwoordt Heidi met een zacht stemmetje. “Nee, hoor, Heidi. De Heere houdt ook van jou.” “Ik kom nooit meer in de kerk, dominee.” “Maar daarom houdt de Heere nog wel van jou.” “Mama..., zou mama in de hemel zijn, dominee?” “Dat weet ik niet, Heidi.” “U bent toch dominee? U weet toch wel, wie er naar de hemel gaan?” “Nee, Heidi, dat weet alleen de Heere Zelf. Hij wil wel graag, dat iedereen in de hemel bij Hem komt, maar dan moeten wij wel goed naar Hem luisteren. En veel bidden en vragen, of Hij onze zonden wil vergeven en ons een nieuw hartje wil geven. Bid jij daar ook wel eens om?” “Soms wel... Maar ik vind het vaak zo moeilijk! Vader is zo anders geworden, toen moeder ziek was en ging sterven...” “Tante Riek komt toch altijd bij jullie? En je opa en je oma?” “Nu ik in het ziekenhuis lig, zijn ze heel aardig tegen me. Vader en tante Riek gaven me een zoen...” Dominee van de Stee krijgt medelijden met haar. En hij weet nog niet eens, dat ze Heidi altijd op school pesten. “Heidi, zullen wij samen de Heere om een nieuw hartje vragen en ook, of Hij jou weer beter wil maken?” “Ja, dominee.” Heidi vouwt haar handen en bidt met haar hartje mee. Heidi moet toch geopereerd worden. Ze wordt met haar bed naar de operatiekamer gereden. Hervormde Gemeente Achterberg

17


De dokter die haar gaat opereren, zegt: “Nu krijg je een spuitje en dan ga je lekker een tijdje slapen en als je wakker wordt, dan is het gebeurd en word je weer beter.” “Ga ik echt slapen, dokter?” “Ja, hoor. Je merkt er helemaal niets van.” “Dan moet ik eerst bidden, dokter.” “Dat is heel mooi van je, Heidi,” zegt de dokter, die zoiets nog niet heeft meegemaakt. Heidi vouwt haar handen en vraagt de Heere, of Hij haar wil bewaren voor al de pijn. Ze vraagt ook, of Hij haar wil bekeren. Ze bidt ook voor de dokter. De dokter en de zusters die erbij staan, zijn erg stil, als ze Heidi hardop horen bidden. Als Heidi na de operatie weer terugkomt op haar kamer en haar ogen opent, staan daar vader en tante Riek. Heidi voelt zich nog wel een beetje ziek. “Nu word je weer beter en over een tijdje kun je weer lopen,” zegt vader. Heidi is nog te naar om antwoord te geven. Ze valt steeds weer in slaap. De volgende dag, als Heidi’s vader alleen op bezoek is, komt de dokter die Heidi geopereerd heeft. Hij pakt Heidi bij haar hand en vraagt: “Hoe gaat het nu met je?” “Ik heb niet zo’n pijn meer, dokter. U hebt het goed gedaan,” antwoordt Heidi zacht. “Nee, Heidi, jij hebt het goed gedaan, meisje.” “Ik heb toch niets gedaan, dokter?” “Jawel, meisje... Ik kon gisteravond, toen ik naar bed ging, voor het eerst weer bidden. Het was een hele tijd geleden, Heidi...” De dokter vertelt aan Heidi’s vader, hoe Heidi eerst gebeden had, voordat hij haar opereerde. En dat hij zelf al een tijd niet meer kon bidden, maar gisteravond moest hij zelf zijn handen vouwen en bidden. Hij voelt zich nu weer gelukkig, nu hij weer bidden kan. De vader van Heidi zegt dan: “Van mij heeft ze dat niet, dokter. Ik bid ook al een tijd niet meer..., sinds mijn vrouw is overleden.” “Ik ben je erg dankbaar, Heidi,” zegt de dokter nog eens. En hij kijkt heel blij. Hervormde Gemeente Achterberg

18


“Ik zal voor vader ook bidden, dokter.” “Dat moet je zeker doen, kind.” Vader schaamt zich nu een beetje. Even later komen tante Riek en opa en oma. Ze hebben een pakje bij zich. “Kijk eens, dat is voor jou,” zegt oma die het pakje geeft. “Dat is vast een boek,” zegt Heidi, terwijl ze vlug het papier er vanaf scheurt. “O... Wat een mooie kinderbijbel! En wat een mooie platen staan er in! Kijk eens... voorin het boek, dat zijn Adam en Eva. En hier verderop staat Simson met de leeuw. Dank u wel, hoor. Ik ga zo lekker liggen lezen in deze bijbel.” “Als je weer uit het ziekenhuis komt, dan krijg je een echte Bijbel,” zegt tante Riek. Vader moet zich opnieuw schamen en zegt vlug: “Riek, dat hoeft niet. Ik zal er morgen één voor haar kopen...” “Als je het maar niet vergeet, antwoordt tante Riek wat kortaf. Heidi leest vaak uit de kinderbijbel, tot ze in slaap valt. Ze valt dan met het boek in haar handen in slaap. De zuster haalt het voorzichtig uit haar handen en legt het op het nachtkastje. Heidi heeft nu gelukkig niet meer van die angstige dromen. ‘s Middags komt vader. Hij heeft een klein pakje bij zich. “Heeft u echt...? Is dat een bijbeltje..., voor mij alleen?” “Ja, hoor..., voor jou alleen, Heidi.” “Wat een mooie...! Met het Oude en het Nieuwe testament en de psalmen...” “Ja, hoor, het is een dure,” zegt vader dan trots, als hij ziet, dat zijn dochtertje er zo blij mee is. “Leest u thuis ook weer uit de Bijbel, papa?” Vader buigt zijn hoofd en antwoordt: “Nee, Heidi... Misschien als jij weer thuiskomt, dan mag jij me voorlezen.” “Papa, u moet wel weer gaan bidden,” zegt Heidi, terwijl ze haar vader smekend aankijkt. “Dat heb ik al gedaan,” antwoordt vader wat verlegen. (wordt vervolgd)

Hervormde Gemeente Achterberg

19


Predikant: Ds. A. Langerak 0317-612906 Achterbergsestraatweg 197 3911 CS Achterberg e-mail: a.langerak@kpn-officedsl.nl Scriba:

Dhr. A. Kleijer Cuneraweg 177-a 3911 RH Achterberg e-mail:bartkleijer@hotmail.com

0317-616896

Ouderlingen: Dhr. A. van Engelenhoven Dhr. A. Kleijer Dhr. G.C.H. van Zetten

0317-617030 0317-616896 0317-613710

Ouderlingen/Kerkrentmeesters: Dhr. J. Rauw Dhr. D.F. van de Scheur Rek.nr. hervormde gemeente, Rabobank

0317-616695 0317-616098 3970.39.050

Diaconie: Dhr. H. van Laar Dhr. G.J. Stomphorst Dhr. R. Versteeg Rek.nr. hervormde diaconie, Rabobank

0317-616072 0317-612322 0317-618038 3970.34.385

Koster:

0317-616975

Dhr. J.J. Hootsen

Gebouw “Bethel” (tijdens de kerkdienst is de koster bereikbaar) 0317-618034 beheer Mw. R. Hootsen 0317-616975 b.g.g. Mw. K. Esmeijer 0317-614761 Redactie: Mw. D. Versteeg, e-mail: r1versteeg@hetnet.nl Eindredactie: Ds. A. Langerak, e-mail: a.langerak@kpn-officedsl.nl Kerkblad “Valleiklanken” Dit blad gaat naar alle gemeenteleden van de hervormde gemeente en betalende abonnees van Valleiklanken. Bent u geen lid van de hervormde gemeente (PKN) en wilt u “Valleiklanken” toch blijven ontvangen, stort dan € 15.00 op bankrekening Nr.: 3970.39.050 t.n.v. Hervormde Gemeente te Achterberg met vermelding “kerkblad 2009” Hervormde Gemeente Achterberg

20

Microsoft Word - kerkbode 6 juni 09  

Zijn ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven? Hoe is dat nu concreet in ons leven, met u, jou en mij? Mogen wij nu leven uit e...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you