Page 1

Valleiklanken HET KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ACHTERBERG Jaargang 43 ~ nr. 2 ~ Februari 2010.

“En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. En de Farizeeën en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen. En Hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: Wat mens onder u, hebbende honderd schapen; en een van die verliezende, verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vinde? En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En thuis komende, roept hij de vrienden en de buren samen, zeggende tot hen: Weest blij met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.“ Lukas 15:1-7 Een grote schare van tollenaars en zondaars kwam naar de Heere Jezus om Hem te horen. Maar dat was niet naar de zin van de Farizeeën en Schriftgeleerden. "Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen" mopperden ze. De tollenaars en de zondaars waren van het volk Israël. Zij droegen het teken van het verbond, maar zij leefden als openbare verbondsbrekers. Hervormde Gemeente Achterberg

1


De Heere Jezus gaat op het gemurmureer van de Farizeeën en Schriftgeleerden in door middel van een gelijkenis. Hij zegt: "Wat mens onder u, hebbende honderd schapen; en één van die verliezende, verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vinde?" Wanneer een herder zich inzet voor een schaap dat van de kudde is afgedwaald, hoeveel te meer zal de goede Herder Zich inzetten voor een mensenkind met een ziel voor de eeuwigheid. Wat zien wij hier Zijn grote liefde. Hij is gekomen - zoals Hijzelf heeft gezegd - om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hoe hopeloos zou onze toestand zijn wanneer er geen Herder was, Die aan ons zou denken en Die naar ons op zoek gaat om ons te behouden. Maar - let daar wel op - dat neemt nooit weg onze grote verantwoordelijkheid om te horen naar Zijn stem. Zo zingen we dat ook: "Want Hij is onze God, en wij Zijn 't volk van Zijne heerschappij, de schapen, die Zijn hand wil weiden; Zo gij Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; verhardt u niet, maar laat u leiden." De goede Herder gaat op zoek naar Zijn schapen. Hij weet van hun nood. De nood waar zij zelf nog niet eens van weten. Wat een wonder van Zijn opzoekende liefde en genade! De Heere weet het wel. En Hij weet precies het doel te treffen. Dan zal Zijn Woord doordringen tot in het hart van verloren schapen. Hij overwint het hart van al de Zijnen door Zijn Woord en Geest en Hij maakt al de Zijnen gewillig. De goede Herder zoekt Zelf Zijn schapen op. En Hij zoekt net zo lang totdat Hij het vindt. "En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde." Wat wordt hier zo rijk de verlossing voorgesteld. De Heere Jezus is naar deze wereld gekomen om verloren schapen te Hervormde Gemeente Achterberg

2


zoeken. In Zijn lijden en sterven heeft Hij het op Zijn schouders gelegd en gedragen. In Zijn hemelvaart heeft Hij het juichend thuisgebracht. De herder neemt het schaap op Zijn schouders. Het is Zijn eigen schaap. En zo, op Zijn schouders, draagt Hij het naar huis. En niemand zal het uit Zijn hand rukken. Hij draagt! Wat een liefde! Het schaap rust op Zijn schouder terwijl de Herder het werk volbrengt. Zo diep heeft Hij Zich vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood aan het kruis. Aan het kruis op Golgotha heeft Hij de last van de zonde en schuld gedragen. Wat een troost en bemoediging voor al Zijn schapen in het weten dat Hij draagt. Onze zwakheden zijn voor Hem geen belemmering. En welke weg de Heere dan ook met ons gaat: Hij draagt! Alles is er bij Hem. In Hem en in Zijn werk mag een zondaar rust vinden, vrede met God. Wat is het groot, wanneer wij in geloof ons geheel aan Hem leerden overgeven. In Zijn doorboorde handen. Aan Zijn schouders, die dragen tot het einde toe. De blijdschap van de herder is zo groot. "En thuis komende, roept hij de vrienden en de buren samen, zeggende tot hen: Weest blij met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben." Wie de Heere Jezus met die rechtvaardigen bedoelde wordt ons niet verteld. De Farizeeën en de Schriftgeleerden waren het in elk geval niet. Zij dachten van zichzelf dat zij rechtvaardig waren, maar in de ogen van de Heere Jezus waren zij het niet. Daartoe stonden zij in zo'n grote tegenstelling met de hemel. Want wat in de hemel reden tot blijdschap is, is voor hen reden om te mopperen. Wat komt hier hun armoe aan het licht! Hervormde Gemeente Achterberg

3


Voor de tollenaars en de zondaars die hier bij Hem zijn gekomen om Hem te horen, ligt er een geweldig rijke troost in de woorden van de Heiland. Over hun terugkeer is er blijdschap in de hemel! Laten ook wij allen toch zien hoe de Heere Jezus Zich helemaal heeft opgeofferd. Elke gedachte van Zijn hart gaat uit naar verloren schapen. Dat wij ons dan helemaal en totaal in Hem mogen verliezen. U die zich misschien verzet tegen de Heere en Zijn genade. Jij die maar doorleeft zonder de Heere. Of u die denkt dat u de bekering niet nodig heeft. Dat we ons bekeren tot Hem, Die zoekt! Komt dan tot Hem, want Hij komt tot u, jou en mij. Dat wij dan naderen tot de Heere Jezus om Hem te horen! “Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.� (1 Joh. 1:8-9). Ds. A. Langerak

Kerkdiensten Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

7 februari Ds. A. Langerak Ds. P.M. Breugem, Barneveld 1. Diaconie - st. Hulp Oost Europa 2. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij - Onderh/verwarming gebouwen

Hervormde Gemeente Achterberg

4


Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

14 februari ( 1e Lijdenszondag ) Ds. D.J. Cuperus, Veenendaal Ds. A. Langerak ( Zondag 44 ) 1. Diaconie - Kerkradio 2. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij - Onderh/verwarming gebouwen

Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

21 februari ( 2e Lijdenszondag ) Ds. A. Langerak Ds. A. Jonkman, Veenendaal 1. Diaconie - I.Z.B st. de Herberg 2. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij - Predikantsplaats

Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

28 februari ( 3e Lijdenszondag ) Ds. A. D. Poortman, Veenendaal Ds. A. Langerak ( Zondag 45 ) 1. Diaconie - st. D.E.L 2. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij - Onderh/verwarming gebouwen

Rooster voor de kinderoppas: 7 febr. Minet Hootsen & Hanneke van Verseveld 14 febr. Astrid Doornekamp & Gerda van Roekel 21 febr. Bertha en Heleen Hootsen & Rita van Laar 28 febr. Margreet, Marina & Karin van Engelenhoven Bij verhindering graag onderling ruilen. Anders contact opnemen met Rita van Laar, 0317-613207 Agenda ma. 1 febr. 19.30-20.30 uur : za. 6 febr. : do. 11 febr. 20.00-21.30 uur : do. 18 febr. 20.00 uur :

Hervormde Gemeente Achterberg

5

verkoop collectebonnen papiercontainer Bijbelkring kerkenraadsvergadering


Verjaardagen oudere gemeenteleden In februari hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te mogen beleven: 12 febr. Mw. J. Elenbaas- van Laar Cuneraweg 232, 3911 RS 15 febr. Mw. D. A van den Brink- Boogert Kerkewijk 77 3901 ED Veenendaal

74 jaar 75 jaar

De kerkenraad wenst u bij leven en welzijn een goede en bovenal gezegende dag toe en Gods zegen in het nieuwe levensjaar. Zieken Mw. D.A. van den Brink-Boogert, is vanuit ziekenhuis De Gelderse Vallei overgeplaatst naar de Engelenburgh in Veenendaal. Dhr. J. van Daalen mocht na een scan in Amsterdam horen dat de tumor heel weinig gegroeid is. We mogen de Heere daarvoor danken. Mw. D. Gaasenbeek-van der Poel, Achterbergsestraatweg 205, heeft in ziekenhuis De Gelderse Vallei een galblaasoperatie ondergaan. We mogen de Heere danken dat Hij haar heeft bewaard en gespaard. Hij zegene haar verdere herstel. Met br. H. van Laar, mag het gelukkig weer beter gaan. Zijn plek in de kerkenraadsbank heeft hij ook weer mogen innemen. Dhr. H. Verwoerd, Dwarsweg 2, is opgenomen geweest in het ziekenhuis in Ede en wacht nog steeds op een oproep voor een operatie aan zijn hart. Mw. A. Vos-v.d Scheur in zorgcentrum Elim in Amerongen heeft door een val haar pols en haar bekken gebroken en verder zijn er ook diverse blauwe plekken. Ze is meerdere malen in het ziekenhuis geweest, maar kan in Elim verzorgd worden. Hervormde Gemeente Achterberg

6


We denken we ook aan Dhr. G. Gaasenbeek in verpleeghuis De Meent in Veenendaal en zijn vrouw thuis, Dhr. G. van Laar, Mw. J. Mellink-v.d. Scheur in verpleeghuis Norschoten in Barneveld, Mw. J. Bouman-Laros in zorgcentrum Elim in Amerongen en Stefanie van Zetten in Eleos in Bosch en Duin en alle andere zieken en allen die het moeilijk hebben. “De HEERE is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem aanroepen in der waarheid. Hij doet het welbehagen dergenen, die Hem vrezen, en Hij hoort hun geroep, en verlost hen.” (Ps. 145:18-19). Herbevestiging ambtsdragers Op zondag 10 januari jl. mochten we de broeders A. van Engelenhoven en A. Kleijer opnieuw in het ambt van ouderling bevestigen. De tekst voor de prediking was Handelingen 20 vers 28: “Zo hebt dan acht op uzelf, en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de Gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.” Ook hier wensen we hen van harte Gods zegen toe als opzieners en omzieners van de gemeente en ook in hun persoonlijk leven, samen met hun gezinnen. Laten we als gemeente vooral steeds biddend om elkaar heen staan. Bijbelkring In de vorige Valleiklanken heb ik een verkeerde datum genoemd. Wij hopen weer bij elkaar te komen op D.V. donderdag 11 februari en niet op 18 februari. De andere data blijven hetzelfde: D.V. 4 maart en 22 april. We hebben de bespreking van het boek Jona afgerond en hebben nu afgesproken om verder te gaan met de Hebreeënbrief. We hopen dat te doen aan de hand van een boekje van dr. G. van den End. De Bijbelstudies liggen bij de ingang van de kerk. Op D.V. 11 februari staan we stil bij de inleiding op de brief en we lezen en bespreken samen Hebreeën 1:1 – 2:18. Een ieder is hartelijk welkom!

Hervormde Gemeente Achterberg

7


WIE DE SCHOEN PAST........... Op deze plek wil ik nog een keer heel nadrukkelijk vragen - en wie de schoen past trekke hem aan - of u met uw kinderen het leesrooster van de catechisatie wil doen. Het staat a. in hun boekje, b. ik deel ze extra uit aan de catechisanten en c. ik leg ze ook nog eens bij de in/uitgang van de kerk. NOG EEN SCHOEN….. Ik zou ook zo blij zijn wanneer de oudere jongeren trouwer zouden komen. Onlangs op dinsdag 19 januari waren er maar vier en op 26 januari 5. Vaak weet ik niet eens waarom iemand er niet is. Mijn telefoonnummer en e-mailadres staan in de valleiklanken, dus... Ook heb ik al een keer aangeboden om op een andere avond catechisatie te geven, zodat jullie er toch kunnen zijn, maar blijkbaar vinden jullie? (en ook jullie ouders?) andere dingen belangrijker. Het is maar één klein uurtje in een week van 168 uur en is dat al te veel? En wanneer je vind dat het aan mij ligt zeg dat dan eerlijk, graag zelfs! En laten we dan samen zoeken naar een oplossing. Kom alsjeblieft. Draag ook onderwerpen aan waar je graag over wilt praten. Prima. Laten we zo samen met Gods Woord en alles wat daarmee samen hangt bezig zijn. Vanuit de pastorie We zijn allen diep onder de indruk van de vreselijke aardbeving in Haïti waarbij zo vele duizenden mensen zijn omgekomen. En wat nog meer indruk maakt zijn de geloofsgetuigenissen van diverse mensen daar. Dan zie je ook dat er ondanks zelfs aardbevingen toch een vaste grond Hervormde Gemeente Achterberg

8


is in de Heere Jezus Christus. En dan komt de vraag op ons af: hebben wij die vaste grond gevonden? Laten we de zeer ernstige roepstem niet naast ons leerleggen, maar ermee komen aan de doorboorde voeten van Christus. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen, Ds. A. Langerak.

Verantwoording van de gehouden collecten December Instandhouding Eredienst € 1.059,32 Onderhoud gebouwen € 915,27 Predikantsplaats € 89,90 2e kerstdag € 237,95 Oudejaarsavond € 200,22 Giftenverantwoording Via ds. A. Langerak 1 x € 50,00, 1 x € 30,00, 3 x € 20,00 en 1 x € 10,00 voor de kerk en 1 x € 50,00 voor Haïti. Via br. Kleijer 1 x € 100,00 voor Haïti. Via br. Kleijer en br. Versteeg 1 x € 10,00 voor de kerk. Een gift van € 110,00 voor de kerk Hartelijk dank voor uw gaven! Verjaardagsfonds In 2009 zijn de dames van het verjaardagsfonds met een wenskaartje op bezoek geweest bij de jarigen uit onze gemeente. Er is het mooie bedrag ingezameld van € 1.601,90 Namens de kerkenraad hartelijk dank aan de gulle gevers. Jaarrekening kerkvoogdij. Onderstaand een verkorte weergave van de staat van baten en lasten over het jaar 2009. Deze cijfers zijn voorlopig maar wel zeer dicht bij de werkelijkheid. Hervormde Gemeente Achterberg

9


Voorlopige staat van Baten en lasten 2009 Opbrengsten

Jaar 2009

Jaar 2008

Huuropbrengsten Ontvangen rente Overige opbrengsten Bijdragen levend geld

9.850 2.345 240 60.731

9.628 2.958 270 57.039

Totaal opbrengst

73.166

69.895

Kosten Lasten kerkgebouw en pastorie Pastoraatskosten Kosten kerkdiensten Verplichtingen en afdrachten Kantoorkosten en administratie Bankkosten

10.523 69.309 892.891 5.077 569

16.239 67.058 739 4.109 3.607 175

Totaal kosten

88.280

91.927

Totaal opbrengsten Totaal kosten

73.166 88.280

69.895 91.927

Negatief resultaat

15.114-

22.032-

Zoals u kunt zien in bovenstaand overzicht is ook in 2009 een tekort. De “Bijdragen levend geld” (dat zijn de opbrengsten van de collecten, de vrijwillige bijdragen enz.) zijn niet groot genoeg om de kosten te dekken. Ter informatie willen we hier de post “pastoraatskosten” wat meer toe lichten. Want dat is niet het bedrag wat aan de dominee wordt uitbetaald. Ongeveer 40 % van deze post is het brutoloon van de dominee. Daarop wordt ingehouden de eigen bijdrage voor het bewonen van de pastorie, de eigen bijdrage voor pensioenopbouw. En daarna komt ook de belastingdienst bij uw predikant Hervormde Gemeente Achterberg

10


langs voor de inkomstenbelasting en de premie zorgverzekering. Is het nu alleen maar kommer en kwel? Weer een tekort! Dat is zeker niet het geval. We hebben zelfs grote reden tot dankbaarheid. Herinneren we ons de start van 2004 nog? Geen eigen kerkenraad, geen eigen predikant, en een zeer klein aantal kerkgangers. En nu anno februari 2010. Er is weer een eigen kerkenraad, een eigen predikant en het aantal kerkgangers is nog steeds stijgende. Zelfs op de gemeenteavond van 13 januari 2010 waren er meer gemeenteleden aanwezig dan in de eerste diensten van 2004. Alle reden om onze dankbaarheid uit te spreken aan Hem die nooit laat varen de werken Zijner Handen. Hebben we dan geen (financiĂŤle) zorgen meer? Toch wel. Want onze predikant heeft een benoeming voor 4 jaren en die termijn verstrijkt per december 2010. We zullen in 2010 opnieuw een verklaring moeten aanvragen waaruit blijkt dat de gemeente in staat is om de predikant te betalen. Daar begint de schoen toch wat te wringen. Want als we ieder jaar een tekort hebben zullen we die verklaring niet zo maar krijgen.

Hervormde Gemeente Achterberg

11


Begroting 2010 Opbrengsten

Rekening Begroting 2009 2010 9.850 8.920 2.345 1.800 240 200 60.731 60.000

Huuropbrengsten Ontvangen rente Overige opbrengsten Bijdragen levend geld Totaal opbrengst

73.166

70.920

Kosten Lasten kerkgebouw en pastorie Pastoraatskosten Kosten kerkdiensten Verplichtingen en afdrachten Kantoorkosten en administratie Bankkosten

10.523 69.309 892.891 5.077 569

10.400 70.600 300 3.000 4.500 600

Totaal kosten

88.280

89.400

Totaal opbrengsten Totaal kosten

73.166 88.280

70.920 89.400

Negatief resultaat

15.114-

18.480-

De begroting van 2010 en de opbrengst van de “Aktie kerkbalans 2010” gaan een sleutelpositie innemen bij de aanvraag van de eerder genoemde verklaring. Al we kunnen laten zien dat hetgeen we aan uitgaven verwachten ook gedekt wordt door de toezeggingen van de “Aktie kerkbalans” staan we sterk. We verwachten dan ook dat een ieder bij het invullen van de toezegging voor 2010 zijn verantwoordelijkheid zal nemen. We vragen aan een ieder de nood en de zorgen van onze gemeente biddend voor de Heere neer te willen leggen. Hervormde Gemeente Achterberg

12


Wetende dat Hij ons altijd hoort mogen we er dan ook op vertrouwen dat er harten geneigd worden om zodanig toe te zeggen dat de verkondiging van het Woord in onze gemeente voortgang mag hebben. De Kerkrentmeesters Oud Papier Zaterdag 6 februari, staat de papier container er weer, u kunt zoals van ouds hier weer het oude papier en karton komen brengen, geef het ook door aan de u bekenden. Hierbij de opbrengsten van 2009 Januari t/m Juni € 592,80 Juli € 83,20 Augustus € 71,20 September € 119,20 Oktober € 82,40 November € 144,80 December € 128,80 Totaal € 1.222,40 Collectebonnen De verkoop van collectebonnen is op elke 1e maandag van de maand. Plaats: Consistorie Tijd: 19.30 uur tot 20.30 uur

Achterbergse Christelijke Vrouwen Vereniging D.V dinsdag 23 februari, verwachten we weer veel dames. Dan komen de dames Gerards en Wildeman, ons allen bekend. Met het onderwerp: “Om stil van te worden” Aanvang 19.30 uur in Bethel. Hartelijke groeten het bestuur. Verhuur Bethel Het is mogelijk gebruik te maken van gebouw Bethel voor uw verjaardag, of voor welke vorm u ook kiest. Voor inlichtingen kunt contact opnemen met het kostersechtpaar, zij kunnen u er alles over vertellen. Hervormde Gemeente Achterberg

13


Bandjes van de kerkdiensten Onze koster maakt van de kerkdiensten een opname op een cassettebandje. Zo is het altijd mogelijk om thuis via een cassetterecorder de diensten (nog eens) te beluisteren. Aarzel niet en neem gerust contact op met dhr. J.J. Hootsen tel. 0317-61697 Redactie Valleiklanken Wanneer u of jij kopij heeft voor de volgende valleiklanken dan bij voorkeur graag aanleveren bij Dina Versteeg via email reijerdina@live.nl of Cuneraweg 100-b uiterlijk woensdag 24 februari.

Verantwoording van de gehouden collecten: Datum 06-12 13-12 20-12 (avondmaal) 20-12 25-12 27-12 31-12

Bedrag € 441,05 € 132,35 € 102,55 € 130,47 € 190,05 € 118,72 € 81,30

Doel St. D.E.L. W.T. school Kindertehuis Oekraïne Jeugdwerk eig. gemeente Woord en Daad Algemene middelen Leerstoel de Ger. bond

Stichting Hulp Oost-Europa Het doel van stichting Hulp Oost-Europa is het verlenen van geestelijke en materiële hulp aan kerken en personen in Oost-Europa. Het is een organisatie met zevenentwintig jaar ervaring in de hulpverlening. Dat en een groot aantal betrouwbare kerkelijke contacten maakt haar tot een deskundige en betrouwbare partner. Uw onmisbare bijdrage is bij Stichting HOE in vertrouwde handen. Na de 'Wende' aan het eind van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig hoeft Stichting HOE niet langer Hervormde Gemeente Achterberg

14


in de anonimiteit te opereren. Het invoeren van Bijbels en christelijke lectuur is in de meeste landen geen probleem meer; hulp bij de opbouw en toerusting van gemeenten is meer dan welkom en materiĂŤle hulp in velerlei vorm is dringend nodig. Er zijn mensen die menen dat met de ineenstorting van het communisme alle problemen zijn opgelost en hulp aan Oost-Europa niet langer nodig is. Vrijheid is voor hen hetzelfde als welzijn en welvaart. Niets is minder waar! De armoede in de meeste landen van het voormalig Oostblok is de laatste jaren alleen maar groter geworden. Zelfs in landen die de naam hebben enigszins welvarend te zijn, zijn de levensomstandigheden steeds zwaarder geworden. De weg van een door de staat geleide economie naar een markteconomie gaat door een diep dal. Daarom en om het de kerken in Oost-Europa mogelijke te maken hun taak en opdracht te vervullen in prediking, diaconaat en zending moet Stichting HOE de hulpverlening op materieel gebied onverminderd voortzetten. Wij mogen Oost-Europa juist nu niet in de steek laten! Maak het stichting HOE mogelijk het belangrijke werk te blijven voortzetten. Omdat het mag ... en moet!

Wist u dat er in gebouw Bethel sinds 1989 een bibliotheek is ? : dit een Christelijke bibliotheek is : dat wil zeggen verantwoordde boek : er zijn kinder, volwassen, romans, oorlogsboeken : met zorg de nieuwste boeken uitgezocht zijn : hier boeken uitgeleend worde : elke woensdagavond van 18.45 tot 20.00 uur geopend is : iedereen hier hartelijk welkom is : tot ziens op de uitleenavonden

Hervormde Gemeente Achterberg

15


Overpeinzingen van een moeder Het valt me zwaar, mijn kind’ren los te laten die ik gedragen heb, vanaf hun pril begin ónder en ín mijn hart. Ik heb ze leren praten, ze leren kijken, Gods volmaakte schepping in. Ik mocht met mijn gebeden hen omringen, hen koest’ren in liefde, veilig, warm en groot; ik mocht ze wijzen op de mooie dingen; als ze verdrietig waren, nam ‘k ze op mijn schoot. Ik wist, dat ook voor hen de tijd zou komen, dat ze als man op eigen benen zouden staan; Vergeten zouden zijn hun kinderdromen, ze zouden, los van mij, een andere kant opgaan. Och ja, ik heb het allemaal geweten, ik had, me naar ik dacht, er goed op voorbereid….. Maar waarom wil een moeder liefst vergeten dat eenmaal ieder kind zijn eigen leven leidt? ( Nel Benschop )

11. Roza van school gestuurd Roza slentert naar huis. Als ze dicht bij huis is, dan durft ze niet verder. Ze is immers van school gestuurd! Wat moet ze nu doen? Vanavond komt meester Hegstra met haar ouders praten en zeggen, dat ze niet meer op deze school mag komen. Nee ze durft niet naar huis, want dan zal haar moeder vragen, of ze niet op school moet zijn. Ze rent naar het park en gaat op een bank zitten nadenken, hoe het nu verder moet. Hervormde Gemeente Achterberg

16


Roza weet het wel: ze heeft een grote mond, maar een heel klein hartje. Ze durft veel met haar vriendinnen en ze maakt iedereen bang. Zelfs voor de meester is ze niet bang..., maar haar vader..., voor haar vader wel. Vader denkt, dat ze een braaf, gehoorzaam kind is en dat ze zoveel vriendinnen heeft, omdat ze zo aardig is. Vader is heel goed voor haar, maar hij is heel eerlijk en erg streng als je oneerlijk bent. Wat zal vader schrikken, als hij hoort, wat ze gedaan heeft. Waarom deed ze dan zulke rare dingen? Waarom moest ze Heidi overal mee plagen? Heidi is zo bang en zo alleen. Ja, het ging eigenlijk vanzelf. Nu komt alles uit. Haar vriendinnen durven niets te zeggen, die heeft ze goed onder de duim. Ze zijn echt bang voor haar. Waarom heeft ze zo gedaan tegen Heidi? Een stemmetje in haar zegt: “Omdat je zo’n naar kind bent en de zwakste van de school altijd pest. Maar alleen durf je niets. Eigenlijk ben je alleen erg zwak. Je kunt niet alleen spelen. Altijd moet je een groep om je heen hebben en de baas spelen en dan wil je flink zijn en ga je van die gemene streken uithalen. Eigenlijk ben je net zo eenzaam als Heidi. Heidi is eerlijk en maakt nooit met iemand ruzie en dat kun je niet uitstaan en daarom plaag je zo’n eerlijk meisje. Roza heeft nu tranen in haar ogen staan. Ze begrijpt nu pas goed, hoe eenzaam ze nu is en wat ze allemaal gedaan heeft. Heidi, een stil verlegen meisje, plagen en pijn doen met een stel meiden, dat durft ze wel. Heidi, die een zieke moeder had die gestorven is. Heidi, die een vader heeft die werkloos is. Door haar schuld kwam Heidi in het ziekenhuis terecht... Kon ze maar... Nee, dat durft ze niet. Als Heidi nu hier in het park bij haar kwam, dan zou ze wel durven te zeggen dat ze spijt heeft. Zou ze dat echt wel durven? Nee, toch niet, daar is ze te laf voor. Misschien zou ze wel hard wegrennen, als Heidi er nu aankwam. Hoe moet het nu verder? Ze moet vanavond met het eten thuis zijn. Haar vader en haar moeder werken in de meubelzaak. Als de winkel dichtgaat, moet ze zeker thuis zijn. Opeens krijgt Roza een idee: als ze eens naar de winkel zou gaan, als de school uitgaat en haar vader en Hervormde Gemeente Achterberg

17


moeder zou gaan helpen? Misschien dat vader en moeder dan niet zo boos zijn, als ze er spijt van heeft en belooft altijd na schooltijd in de winkel te helpen. Misschien mag ze dan van meester Hegstra weer terugkomen op school. Ze kan nu ook naar school gaan, naar meester Hegstra, en zeggen, dat ze spijt heeft. Nee, dat durft ze niet, daar is ze te laf voor. Roza zwerft de rest van de ochtend op straat. Tussen de middag eet ze een zak patat in de snackbar. Als ze eindelijk de klok van de kerktoren vier uur hoort slaan, rent ze naar de meubelzaak van haar ouders. Er werken veel mensen bij haar vader in de zaak. “Hé, wat kom jij hier doen? Is er wat gebeurd? Zijn je vriendinnen niet bij je?” vraagt haar moeder verbaasd. “Ik..., ik wilde graag een beetje in de winkel helpen en zo...,” antwoordt Roza verlegen. “Ben je ziek?” vraagt haar moeder, die dit van Roza niet gewend is. “Nee..., ik heb geen zin om te spelen...” “Nou ja..., help dan dat meisje maar met de stoelen afstoffen, dan leer je nog wat,” lacht haar moeder vriendelijk. Roza gaat naar de meubelafdeling en zegt tegen het meisje, dat ze mag helpen met het afstoffen van de meubels. “Hier heb je een stofdoek. Doe jij de armleuningen maar, dan doe ik de rest van de stoelen,” legt het meisje uit. Roza doet goed haar best, maar ze vindt geen rust. Dat stemmetje wil maar niet weg van binnen. Als haar vader in de meubelafdeling komt en hij zijn dochter ziet werken, vraagt hij: “Wat is er met jou aan de hand, Roza? Je hebt toch geen kwaad geweten, dat je zo ijverig bent?” Roza durft haar vader niet aan te kijken. Ze krijgt een rood hoofd en dat komt niet door het harde werken. Zie je nu wel... Vader heeft vast al wat in de gaten. Het helpt allemaal toch niet meer. Vanavond komt meester Hegstra. Wat zullen vader en moeder schrikken! Waarom gaat ze dan niet gewoon naar Heidi om te zeggen, dat ze er spijt van heeft? Dat durft ze niet, daar is ze te laf voor. Jij durft alleen maar met een hele groep meiden, zegt het stemmetje in haar. Hervormde Gemeente Achterberg

18


Het duurt erg lang, tot moeder zegt: “Ik ga naar huis om het eten klaar te maken. Ga je mee, Roza?” “Nee..., ik kom wel met vader mee naar huis, als hij de winkel sluit,” antwoordt Roza wat verlegen. “Wat een uitslover ben jij, zeg,” plaagt haar moeder haar. Een tijdje later gaat Roza met haar vader in de auto mee naar huis, nadat hij als laatste de winkel heeft afgesloten. “Wat is er met jou aan de hand? Je hebt toch geen ruzie met je vriendinnen?” vraagt vader. “Nee..., ik had geen zin,” jokt Roza, terwijl ze haar ogen neerslaat. “Je bent toch niet ziek?” “Nee, vader... Ik wilde u gewoon wat helpen in de winkel. Ik wil graag werken,” jokt Roza opnieuw. “Nou, je bent nog een beetje jong om zo hard te werken. Je mag af en toe best komen helpen. Kinderen moeten nog veel spelen, als ze jong zijn. Als je van de basisschool af komt en naar het hoger onderwijs gaat, krijg je zoveel huiswerk, dat er niet meer van spelen komt. Op jouw leeftijd mag je nog geen zorgen hebben en moet je genieten van het kind zijn,” zegt vader ernstig. Ze rijden de grote oprijlaan op naar hun grote huis. In de keuken ruiken ze al, wat ze eten. Roza heeft helemaal geen trek. Aan tafel praat iedereen. Haar vader en moeder praten over de zaak en haar grote broer vertelt over zijn huiswerk. Haar kleine broertje dat nog niet op school is, wil steeds Roza aanhalen. Maar Roza heeft geen zin om met hem te spelen. Vader gaat voor in gebed en bidt en dankt de Heere voor zoveel eten en voor hun gezondheid. Roza eet bijna niets. Ze kijkt soms angstig naar haar vader, die op haar let. (wordt vervolgd)

Hervormde Gemeente Achterberg

19


Predikant: Ds. A. Langerak Achterbergsestraatweg 197 3911 CS Achterberg e-mail:info@alangerak.nl

0317-612906

Scriba:

0317-616896

Dhr. A. Kleijer Cuneraweg 177-a 3911 RH Achterberg e-mail:bartkleijer@hotmail.com

Ouderlingen: Dhr. A. van Engelenhoven Dhr. A. Kleijer Dhr. G.C.H. van Zetten

0317-617030 0317-616896 0317-613710

Ouderlingen/Kerkrentmeesters: Dhr. J. Rauw Dhr. D.F. van de Scheur Rek.nr. hervormde gemeente, Rabobank

0317-616695 0317-616098 3970.39.050

Diaconie: Dhr. H. van Laar Dhr. G.J. Stomphorst Dhr. R. Versteeg Rek.nr. hervormde diaconie, Rabobank

0317-616072 0317-612322 0317-618038 3970.34.385

Koster:

0317-616975

Dhr. J.J. Hootsen

Gebouw “Bethel” (tijdens de kerkdienst is de koster bereikbaar) 0317-618034 beheer Mw. R. Hootsen 0317-616975 b.g.g. Mw. K. Esmeijer 0317-614761 Redactie: Mw. D. Versteeg, e-mail: reijerdina@live.nl Eindredactie: Ds. A. Langerak, e-mail: info@alangerak.nl Kerkblad “Valleiklanken” Dit blad gaat naar alle gemeenteleden van de hervormde gemeente en betalende abonnees van Valleiklanken. Bent u geen lid van de hervormde gemeente (PKN) en wilt u “Valleiklanken” toch blijven ontvangen, stort dan € 15.00 op bankrekening Nr.: 3970.39.050 t.n.v. Hervormde Gemeente te Achterberg met vermelding “kerkblad 2010” Hervormde Gemeente Achterberg

20

kerkbode februari 2010  

kerkbode 2010

Advertisement