CORONABOOK

Page 1

peter van tuijl

WITH AND WITHOUT MASKS

T H E W O R L D W I T H A D I S TA N C E O F O N E A N D A H A L F M E T E R S A N D

a photographic exploration in corona time


2

hier nog wat info


THE WORLD WITH A DISTANCE OF ONE AND A HALF METERS AND WITH AND WITHOUT MASKS a photographic exploration in corona time

PETER VAN TUIJL

2020


4

D

e wereld is vanaf maart 2020 veranderd. Het dagelijkse leven wordt gedomineerd door een virus. De werkelijkheid is een pandemie, een theater waarvoor het virus het script schrijft. In dat theater speelt iedereen een rol. De beleidsmakers een andere dan bijvoorbeeld de horeca ondernemers. Het virus is onzichtbaar. Hoogstens kunnen artsen, intensivsiten en microbiologen het onderscheiden. Maar iedereen ziet wel wat het uitricht. Onze samenleving is van de ene op de andere dag in bepaalde mate op slot. We zijn in mineur, bang voor de ziekte, het gevaar om op de IC geïntubeerd te moeten worden ligt op de loer. We zijn dan ook anders gaan leven. Handen schudden, zoenen en de aai over de bol hebben plaats gemaakt voor het groeten op afstand, buiginkjes of digitale zoommeetings.

Hoe lang het gaat duren weten we niet. Alle ogen zijn gericht op de wetenschap. Wanneer is er het vaccin. Nu medio juni lijken mensen anders om te gaan met de dreiging. Sommigen zijn het zat. De economie is in gevaar en onder dat mom lijkt de gezondheid niet meer op nummer één te staan. De vakantievloot komt weer op gang om het seizoen te redden. We kunnen weer vliegen. Men zegt dat vliegtuigen verrewegst het meest veilig zijn als het gaat over de virusbescherming in het openbaar vervoer. De vrije wereld lonkt en de mens wil zich bevrijden van het C-juk. Althans een groot aantal. We gaan het zien of de anderhalve meter economie, met of zonder masker, een garantie voor de toekomst zal zijn.

T H E W O R L D W I T H A D I S TA N C E O F O N E A N D A H A L F M E T E R S A N D W I T H AND WITHOUT MASKS

hier nog wat info


re fra cti o n


6

c l o ser f ar away8

distancing10

the mandatory distance12

zonder zichtbaar te zijn


z o n d er zi ch tbaar te zi j n Ik riep haar Ze hoorde me niet Een cocon om haar Va c u ü m , z o n d e r l u c h t Er niet zijn Te r w i j l i k h a a r z i e Afgesloten van de wereld En zichzelf Betekenisloos Doelloos Ondoorgrondelijk Ongrijpbaar Tijdelijk Tijdloos Pijnlijk broos Zichtbaar zijn


14

a zen experience without people16

doubly protected18

people hoard20

matbe people who belong together22

the cow in Wesel24

distancing26

the donkey in Wesel28

gold digger30

everyone their own place32

three man / two times 1 1/2 meters34

coroneo hairdresser closed36

dat ik nimmer de blik naar buiten kwijt mag raken verder wil ik kijken verder dan het moment, dit moment vaste grond onder de voeten zodat we stappen kunnen maken die ook dรกn houvast geven

vertrouwen | naar aanleiding van een gebed van Professor Thomas Quartier in de bundel Open einde van je verlangen | 202038

nature funeral during corona40

windy day42

windy day44

the playground without childeren46

relationships48

relationships50


relationships


52


relationships


54

with or without reservation56

no man a mask58

mouth mask starwars fan60

distancing62

corona sign64

woman with corona flowers66

refraction68

no contact and contact707274767880

hier nog wat info8284

hier nog wat info8688

work at 1 1/2 meters9092

coronakino94

playland96

corona grass pollen98100

hier nog wat info102104106

blue mask108

corona bag110

melancholy112114116118120

10 liter disinfection liquid122124THE WORLD WITH A DISTANCE OF ONE AND A HALF METERS AND WITH AND WITHOUT MASKS

126

The world has changed from March 2020. Daily life is dominated by a virus. The reality is a pandemic, a theater for which the virus writes the script. Everyone plays a role in that theater. The policymakers different from, for example, the catering entrepreneurs. The virus is invisible. At the most, doctors, scientists and microbiologists can distinguish it. But everyone can see what it does. Our society is locked to some degree. We are in a minor mood, afraid of the disease, the danger of having to be intubated at the IC is lurking. We have therefore started to live differently. Shaking hands, kissing and stroking the globe have made way for distance greetings, bending or digital zoom meetings. We don’t know how long it will take. All eyes are on science. When is the vaccine there. Now in mid-June, people seem to be handling the threat differently. Some are fed up. The economy is in danger and under that guise health no longer seems to be number one. The holiday fleet is getting going again to save the season. We can fly again. Airplanes are said to be by far the most safe when it comes to virus protection in public transport. The free world beckons and man wants to free himself from the C-yoke, at least a large number. We will see whether the one and a half meter economy, with or without a mask, will be a guarantee for the future. www.fotopetervantuijl.nl info@fotopetervantuijl.nl Š 2020 PETER VAN TUIJL