Page 1

peter van tuijl

WITH AND WITHOUT MASKS

T H E W O R L D W I T H A D I S TA N C E O F O N E A N D A H A L F M E T E R S A N D

a photographic exploration in corona time


2

hier nog wat info


THE WORLD WITH A DISTANCE OF ONE AND A HALF METERS AND WITH AND WITHOUT MASKS a photographic exploration in corona time

PETER VAN TUIJL

2020


4

D

e wereld is vanaf maart 2020 veranderd. Het dagelijkse leven wordt gedomineerd door een virus. De werkelijkheid is een pandemie, een theater waarvoor het virus het script schrijft. In dat theater speelt iedereen een rol. De beleidsmakers een andere dan bijvoorbeeld de horeca ondernemers. Het virus is onzichtbaar. Hoogstens kunnen artsen, intensivsiten en microbiologen het onderscheiden. Maar iedereen ziet wel wat het uitricht. Onze samenleving is van de ene op de andere dag in bepaalde mate op slot. We zijn in mineur, bang voor de ziekte, het gevaar om op de IC geïntubeerd te moeten worden ligt op de loer. We zijn dan ook anders gaan leven. Handen schudden, zoenen en de aai over de bol hebben plaats gemaakt voor het groeten op afstand, buiginkjes of digitale zoommeetings.

Hoe lang het gaat duren weten we niet. Alle ogen zijn gericht op de wetenschap. Wanneer is er het vaccin. Nu medio juni lijken mensen anders om te gaan met de dreiging. Sommigen zijn het zat. De economie is in gevaar en onder dat mom lijkt de gezondheid niet meer op nummer één te staan. De vakantievloot komt weer op gang om het seizoen te redden. We kunnen weer vliegen. Men zegt dat vliegtuigen verrewegst het meest veilig zijn als het gaat over de virusbescherming in het openbaar vervoer. De vrije wereld lonkt en de mens wil zich bevrijden van het C-juk. Althans een groot aantal. We gaan het zien of de anderhalve meter economie, met of zonder masker, een garantie voor de toekomst zal zijn.

T H E W O R L D W I T H A D I S TA N C E O F O N E A N D A H A L F M E T E R S A N D W I T H AND WITHOUT MASKS

hier nog wat info


re fra cti o n


6

c l o ser f ar away


8

distancing


10

the mandatory distance


12

zonder zichtbaar te zijn


z o n d er zi ch tbaar te zi j n Ik riep haar Ze hoorde me niet Een cocon om haar Va c u ü m , z o n d e r l u c h t Er niet zijn Te r w i j l i k h a a r z i e Afgesloten van de wereld En zichzelf Betekenisloos Doelloos Ondoorgrondelijk Ongrijpbaar Tijdelijk Tijdloos Pijnlijk broos Zichtbaar zijn


14

a zen experience without people


16

doubly protected


18

people hoard


20

matbe people who belong together


22

the cow in Wesel


24

distancing


26

the donkey in Wesel


28

gold digger


30

everyone their own place


32

three man / two times 1 1/2 meters


34

coroneo hairdresser closed


36

dat ik nimmer de blik naar buiten kwijt mag raken verder wil ik kijken verder dan het moment, dit moment vaste grond onder de voeten zodat we stappen kunnen maken die ook dรกn houvast geven

vertrouwen | naar aanleiding van een gebed van Professor Thomas Quartier in de bundel Open einde van je verlangen | 2020


38

nature funeral during corona


40

windy day


42

windy day


44

the playground without childeren


46

relationships


48

relationships


50


relationships


52


relationships


54

with or without reservation


56

no man a mask


58

mouth mask starwars fan


60

distancing


62

corona sign


64

woman with corona flowers


66

refraction


68

no contact and contact


70


72


74


76


78


80

hier nog wat info


82


84

hier nog wat info


86


88

work at 1 1/2 meters


90


92

coronakino


94

playland


96

corona grass pollen


98


100

hier nog wat info


102


104


106

blue mask


108

corona bag


110

melancholy


112


114


116


118


120

10 liter disinfection liquid


122


124


THE WORLD WITH A DISTANCE OF ONE AND A HALF METERS AND WITH AND WITHOUT MASKS

126

The world has changed from March 2020. Daily life is dominated by a virus. The reality is a pandemic, a theater for which the virus writes the script. Everyone plays a role in that theater. The policymakers different from, for example, the catering entrepreneurs. The virus is invisible. At the most, doctors, scientists and microbiologists can distinguish it. But everyone can see what it does. Our society is locked to some degree. We are in a minor mood, afraid of the disease, the danger of having to be intubated at the IC is lurking. We have therefore started to live differently. Shaking hands, kissing and stroking the globe have made way for distance greetings, bending or digital zoom meetings. We don’t know how long it will take. All eyes are on science. When is the vaccine there. Now in mid-June, people seem to be handling the threat differently. Some are fed up. The economy is in danger and under that guise health no longer seems to be number one. The holiday fleet is getting going again to save the season. We can fly again. Airplanes are said to be by far the most safe when it comes to virus protection in public transport. The free world beckons and man wants to free himself from the C-yoke, at least a large number. We will see whether the one and a half meter economy, with or without a mask, will be a guarantee for the future. www.fotopetervantuijl.nl info@fotopetervantuijl.nl Š 2020 PETER VAN TUIJL

Profile for Peter Tuijl Van

CORONABOOK  

The world with a distance of one and a half meters and with and without masks

CORONABOOK  

The world with a distance of one and a half meters and with and without masks

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded