ATHENS lost in time

Page 1

ATHENS, lost in time PETER VAN TUIJL

1


2


ATHENS, lost in time


“Je hebt een beetje geluk nodig om gelukkig te worden� [Aristoteles 384 v.C. - 322 v.C.]


AT H E N S lost in time

PETER VAN TUIJL

2018


Hopelijk zullen de Grieken de weg terug weten te vinden -vooral de jongeren-


Athene verloren in de tijd Simone, tolk-vertaalster Grieks en getrouwd met Nikos (Kato Achaïa), schreef me een poosje geleden al. “We zijn erg benieuwd naar je foto’s. Wij zijn een aantal jaren geleden erg geschrokken van het verval in ons geliefd Athene.”

W

ie of wat de deplorabele situatie in Griekenland veroorzaakt heeft, weet ik niet echt. Ongetwijfeld is er een aantal redenen aan te wijzen. Had het met gemakzucht of corruptie te maken of is het land weggegleden in een economische teloorgang vanwege de ‘regels uit Brussel’. Ook ik heb me weleens afgevraagd of er steeds maar financiële injecties door Europa gedaan moesten worden. Wellicht had het land er nu beter voorgestaan als Europa er zich minder mee bemoeid had. Mijn indruk is dat de uitgevaardigde directieven en eisen voor weer een staatslening met name de ‘gewone Griek’ het hardst getroffen hebben. De huidige troosteloze winkelstraten in hartje Athene behoorden ooit tot de meeste dure en prestigieuze ter wereld. Veel winkels zijn nu gesloten, nergens een pui zonder graffiti en bedelaars zitten of liggen naast de entree. De allure van het vroegere Athene heeft plaats gemaakt heeft voor zichtbare armoede en treurnis. Het kan ook niet anders als de salarissen in enkele jaren gemiddeld daalde met 35% en de koopkracht voor heel veel mensen gehalveerd werd. Neem daarbij de slechte sociale voorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg en het failliet van Athene wordt daarmee gekenschetst. Nu, recent, is het land van het ‘geld-infuus’. Wie de rekening betaalt is niet zozeer de vraag. Al langer is duidelijk dat de schuldenlast zodanig groot is dat het nimmer tot aflossing kan komen. Hoeft voor mij ook niet als je ziet in wat voor ellende het land, met name de gewone man of vrouw, gestort is. In hoeverre het sombere toekomstperspectief binnen afzienbare tijd ten positieve gekeerd wordt laat zich moeilijk voorspellen. Een patiënt die net van de intensive care af is, sprint ook niet het ziekenhuis uit. Athene heeft nog een lange weg te gaan. Hopelijk zullen de Grieken, -vooral jongeren-, die weg weten te vinden. De Akropolis wordt thans gerenoveerd. Wellicht dat het herstel van dit antieke bouwwerk als symbool kan worden gezien om de glorie van weleer, -en dan in termen van welvaart en welzijn- , weer enigszins terug te brengen.

7


8


9


10


11


12


13


14


15


24


25


26


27


28


29


48


49


50


51


62


63


64


65


70


71


108


109


110


Athens lost in time Simone, translator and interpreter Greek and married to Nikos (Kato Achaïa), wrote to me. “We are very curious about your pictures. A few years ago we were very shocked by the decline in our beloved Athens.“

I do not really know who or what caused the deplorable situation in Greece. Undoubtedly there are reasons for this. Had to deal with éasy-going’ or corruption, or did the country slip away in an economic downturn because of the ‘rules from Brussels’. I, too, have sometimes wondered whether financial injections had to be done by Europe. Perhaps the country would have been better off now if Europe had been less involved in it. My impression is that the issued directives and demands for another government loan, has particularly hit the ‘ordinary’ Greek. The desolate shopping streets in the heart of Athens once belonged to the most expensive in the world. Many shops are closed, there is no window without graffiti and beggars are sitting or lying next to the entrance. The allure of the former Athens has made way for visible poverty and sadness. No wonder since salaries on average dropped by 35% in a few years and the purchasing power for many people has halved. Include the poor social services such as education and health care and the bankruptcy of Athens is characterized by this. Now, recently, the country is off the ‘money-infusion’. The question about who has to pay the bill is no matter. It has long been clear that the debt burden is so big that it can never come to repayment. No need for me when you see in what kind of misery the country, especially the ordinary man or woman, has been deposited. The extent to which the gloomy future perspective turns positive in the foreseeable future is difficult to predict. A patient who has just finished intensive care does not sprint out of the hospital either. Athens still has a long way to go. Hopefully the Greek, especially young people, will find that way. The Acropolis is being renovated. Perhaps the restoration of this ancient structure can be seen as a symbol to bring back the glory of yesteryear, and then in terms of prosperity and well-being.

111


Athens, lost in time Peter van Tuijl Alle foto’s zijn gemaakt in april 2018. Van 27 oktober t/m 30 december 2018 is de jaarlijkse expositie van het Oostgelders Fotografen Collectief in galerie FOTO21 te Bredevoort. Een aantal foto’s uit dit boek is in de expositie opgenomen. ISBN 978-90-826220-2-7 NUR 653 Uitgever Peter van Tuijl, in eigen beheer september 2018 Druk Chris Russell BV, Groningen Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de auteur worden gepubliceerd. Copyright © Peter van Tuijl, ulft 2018 info@fotopetervantuijl.nl www.fotopetervantuijl.nl

112


113


ΑΘΗΝΑ, έχασε στο χρόνο 114