Page 1

1


Indholdsfortegnelse Intro Kom godt  i  gang Upload Kanaler GoAnimate easel.ly Pixton MovieCut Animoto Skærmoptagere Slidemaker Thinglink Thinglink  Video Tiki-­‐Toki VoiceThread MindMeister PeoplePlotr PowToon Soundation Film-­‐X Padlet Prezi Skoleblogs its  learning Skoleintra Min  Uddannelse Forlag  &  Skoletube Skoletube  appen Explain  Everything Museerne   Digital  dannelse

2

Skoletube -­‐  skolens  mediesuite Hvad  er  Skoletube  -­‐  kort  fortalt Upload  alle  dine  ting  -­‐  ét  sted Kanaler  -­‐  undervisningens  omdrejningspunkt Animationsfilm  med  tekst  til  tale Gør  viden  tydelig Tegneserier  fortæller Filmværkstedet Imponerende  enkelt Klar  til  skærmoptagelse Enkle  rammer  med  mange  muligheder Interaktive  billeder   Thinglink  på  video Overblik  over  nutid,  fortid  og  fremtid Undervisning  i  skyerne Det  komplette  værktøj Stamtræer  med  mere Præsentér  på  nye  måder Styrk  mundtligheden Stopmotion  for  alle Debat,  videndeling  og  spontane  besvarelser   Flyvende  præsentationer Logiske  muligheder Det  komplette  forløb Medier  med  den  blå  fugl Lær  med  Skoletube Skoletube  i  fagportalerne Skoletube  på  din  iPad Samarbejde  og  præsentationer  på  alt  udstyr Kulturarven  i  frit  spil Lær  at  bruge  lovlige  materialer  

3 4 7 9 13 15 17 20 22 23 25 27 28 29 31 33 35 36 37 38 39 41 42 44 45 46 47 48 51 52 54


Skoletube


Skolens mediesuite Velkommen til  hæftet  om  Skoletube.   Her  vil  vi  føre  dig  ind  i  Skoletubes  ka-­‐ naler,   medier,   værktøjer,   apps   og   di-­‐ daktiske   muligheder.   Hæftet   er   til   dig,   der   vil   lære   mere   om   de   mange   mu-­‐ ligheder   Skoletube   rummer   -­‐   uanset   om   du   er   nybegynder   eller   har   brugt   Skoletube  før.     Hæftet   indeholder   først   en   overord-­‐ net   kort   gennemgang   af   Skoletube;   hvad   er   formålet   og   hvordan   funge-­‐ rer  det.  Her  vil  du  lære  hvordan  Sko-­‐ letube   kan   bruges   som   et   sikkert   sted  for  dig  og  dine  elevers  materia-­‐ ler.  Du  vil  også  lære  hvordan  kanaler   på   Skoletube   kan   være   nyttige   at   have,  når  du  vil  lave  nogle  rammer  til   din  undervisning.     Derefter   kigger   vi   på   de   mange   pro-­‐ grammer,   som   ligger   klar   til   brug   på   Skoletube.   Der   er   mange,   men   med   en   kort   præsentation   af   hvert   værk-­‐ tøj,   vil   du   kunne   danne   dig   et   indtryk   af   hvilke   programmer,   der   vil   passe   bedst  til  din  undervisning.    

Sidst i   hæftet   vil   du   kunne   læse   om   hvordan  forlag  og  kulturinstitutioner   bruger   Skoletube.   Mange   læremidler   rummer   opgaver,   hvor   Skoletube   foreslås   anvendt,   og   dermed   kan   de   værktøjer,   du   her   lærer   at   kende,   være   tættere   på   din   undervisning   end  du  tror.     Så   velkommen   til   dette   hæfte   om   nogle  af  Skoletubes  mange  mulighe-­‐ der.   Rigtig   god   fornøjelse   og   vel-­‐ kommen  til.     Med  venlig  hilsen    
 LærIT,  september  2015


Skoletube vol.4 Hæftet er udgivet af LærIT. 
 


Hæftet kan downloades eller
 bestilles i papirform ved LærIT. 
 cc:by LærIT

3


Hvad er Skoletube?
 På Skoletube  kan  I  uploade,  fremstil-­‐ le,   dele   og   vise   jeres   medieproduk-­‐ tioner   til   hinanden.   Det   er   en   hjem-­‐ meside  med  et  væld  af  verdens  bed-­‐ ste   online-­‐værktøjer,   som   I   kan   bru-­‐ ge   til   en   lang   række   aktiviteter   og   forløb.   Online   betyder,   at   værktøjer-­‐ ne  ligger  på  nettet,  og  at  de  der-­‐ for   virker   ved   en   hvilken   som   helst   computer   eller   iPad   med   internetadgang  -­‐  på  skolen  såvel   som  hjemme.   Skoletube   giver   en   sikker   ram-­‐ me   omkring   jeres   arbejde,   for   alt   ligger   på   servere   i   Danmark,   og   åbner   sig   først   op,   når   brugeren   er   logget  ind  med  sit  uni-­‐login.  Når  man   er   logget   ind,   skal   man   ikke   tænke   mere   på   login,   for   Skoletube   har   la-­‐ vet   sammenkoblingerne   med   værk-­‐ 4

tøjerne, så   man   direkte   kan   gå   til   det   værktøj,  man  vil  arbejde  med.     Når   man   vil   vise   noget   for   hinanden   eller   have   eleverne   til   at   aflevere   en   opgave,   skal   man   oprette   en   kanal.   En  kanal  er  et  digitalt  fællesskab.  Her   kan   I   vise   indhold   for   hinanden,   og   du,  som  lærer,  kan  udgive  mate-­‐ rialer,   som   eleverne   fx   skal   se   som   oplæg,   eller   som   de   selv   skal  arbejde  videre  med.     Så   Skoletube   er   altså   både   ste-­‐ det,   hvor   man   kan   lægge   sine   færdige   besvarelser,   det   er   en   samling  værktøjer,  der  kan  bruges  til   medieproduktioner   af   forskellig   art,   og   det   er   et   fællesskab,   hvor   vi   kan   dele  og  samarbejde.   Til   alle   programmer   og   muligheder   på   Skoletube   er   der   lavet   grundige  


og udførlige   trin-­‐for-­‐trin   videovej-­‐ ledninger,  der  guider  dig  sikkert  ind  i   netop   de   værktøjer   og   aktiviteter,   som  du  interesserer  dig  for  og  arbej-­‐ der   med.   Du   finder   disse   vejlednin-­‐ ger  ved  at  holde  musen  over  et  ikon   på   Skoletubes   forside   og   derefter   vælge  “lær  mere”.    

Skoletube”. Det   er   herfra   at   du   kan   komme   til   oversigten   over   dit   ind-­‐ hold   (Mine   medier)   og   de   fællesska-­‐ ber   du   er   en   del   af   (Mine   kanaler).  

På den   måde   er   du   og   dine   elever   hele   tiden   i   de   bedst   mulige   rammer,   når   I   arbejder   digitalt   i   undervisnin-­‐ gen.    

Èt login. Nul bøvl. Skoletube giver   nogle   gode   arbejds-­‐ betingelser   for   både   lærere   og   ele-­‐ ver,   når   arbejdet   kan   ligge   trygt   og   godt   bag   uni-­‐login   på   nettet,   og   samtidig   undgår   både   skoler,   lærere   og   elever   at   bekymre   sig   om   installe-­‐ ring   eller   opdateringer   af   pro-­‐ grampakker   –   det   klarer   Skoletube   selv.     Skoletube   sikrer   også,   at   man   har   lige  fin  adgang  til  ens  arbejde,  uanset   om   man   er   på   skolen   eller   hjemme.   Store   dele   af   Skoletube   fungerer   i   øvrigt  på  tværs  af  platforme,  så  også   smartphones  og  tablets  kan  bringes  i   spil,  fx  med  Skoletube  appen.       Skoletube   har   som   mål   at   gøre   det  enkelt  for  elever  og  lærere  at   arbejde   i   de   bedste   rammer   for   medieproduktioner;   for   at   kunne   arbejde,   udtrykke   sig,   samarbej-­‐ de,  lære  og  udvikle  sig.    

Mit Skoletube Når du   er   logget   ind   på   Skoletube,   har   du   øverst   menupunktet   “Mit  

Derudover rummer  menuen  punktet   Min   Profil,   hvor   du   kan   skrive   lidt   om   hvilken   skole   du   kommer   fra   etc.   Nyttigt  når  du  begynder  at  deltage  i   forskellige  ting  på  tværs  af  skoler.     På   Skoletubes   forside   vil   du   altid   kunne   se   den   aktuelle   samling   af   værktøjer.   Denne   oversigt   over   værktøjer   kan   du   også   gå   til   fra   en   vilkårlig  side  ved  at  vælge  ”Mediesu-­‐ ite”  øverst  i  menuen.    

Mange programmer mange muligheder De mange  programmer  på  Skoletube   er   kommet   til,   fordi   de   afspejler,   at   undervisning  også  er  mange  forskel-­‐ lige   ting.   Der   er   stor   spredning   på,     hvad  de  mindste  og  de  største  elever   har   behov   for   osv.,   ligesom   der   er   stor   forskel   på   de   enkelte   fags   ar-­‐ bejdsformer  og  aktiviteter.     Bag   de   mange   ikoner   på   Skoletubes   forside   finder   du   alt   fra   tidslinjer,   stamtræer,   skriveværksteder,   inter-­‐ 5


aktive tavler,  mindmaps,  tegneserier,   videoværksteder,   præsentations-­‐ programmer,   stop-­‐motion,   skærm-­‐ optagere,   virtuelle   samtalerum,   klip-­‐ og-­‐klistre   fortællinger,   lyd-­‐   og   ra-­‐ diostudier,   animationsværksteder   med   talesynteser   i   alverdens   sprog   og  meget  meget  andet.    

Hæftets faktabokse I dette   hæfte   er   der   til   hvert   pro-­‐ gram   en   faktaboks,   der   giver   dig   et   kort  overblik  over  nogle  af  de  vigtig-­‐ ste  forhold  omkring  programmet,  fx   hvilken   målgruppe,   der   er   oplagt   til   programmet   og   om   man   kan   samar-­‐ bejde   med   mere.   Så   hold   øje   med   de   blå  kasser.  

Faktaboks = 
 Hurtig genvej Faktaboksene i hæftet giver dig hurtigt overblik og links til direkte videovejledninger og eksempler.

www.Skoletube.dk

Samarbejde Nogle programmer   understøtter   samarbejde.   Samarbejde   betyder,   at   eleverne   kan   være   fælles   om   digitale   produktioner.   I   nogle   programmer   kan  de  endda  følge  hinandens  arbej-­‐ de  simultant  på  deres  egne  skærme.   Så  hold  øje  med  feltet  "Samarbejde"   i  programmernes  faktabokse.   6

Kom godt i gang med remix / kopi / klon I nogle   programmer   bygger   man   altid  sit  projekt  op  fra  bunden,  mens   andre   programmer   også   giver   mu-­‐ lighed   for   at   bygge   videre   på   skabe-­‐ loner   og   andres   produktioner   -­‐   at   man   kan   lave   et   såkaldt   remix   (nogle   programmer   kalder   det   klon   og   an-­‐ dre   kopi).   Det   er   en   spændende   funktion,   som   bl.a.   betyder,   at   dine   elever   kan   kopiere   dine   opgaver   og   arbejde   videre   derfra.   Hold   derfor   også   øje   med   feltet   "Remix"   i   pro-­‐ grammets  faktaboks.  

Mediesamlinger I nogle   programmer   har   vi   gjort   af-­‐ standen   mellem   værktøj   og   indhold   kort   ved   at   bygge   mediesamlinger   ind  i  selve  programmet.  Det  betyder   fx,   at   man   i   nogle   programmer   direk-­‐ te   kan   plukke   i   udvalgt   indhold,   mens   man   arbejder   i   programmet,   og   derved   få   et   optimalt   fagligt   ma-­‐ teriale   at   arbejde   med   på   den   nem-­‐ mest   mulige   måde.   Det   sikrer,   at   eleverne   har   adgang   til   et   lærerigt   indhold   i   deres   undervisning.   Så   hold   også  øje  med  feltet  "Mediesamling"  i   programmernes  faktabokse.     Så  mulighederne  er  mange.  Til  hvert   program   kan   du   i   faktaboksen   desu-­‐ den   læse   om   målgruppe,   fag,   samt   finde   et   link   til   det   grundlæggende   videokursus   på   LærIT   om   program-­‐ met.  Upload alle dine ting
 En af   de   vigtigste   ting   ved   Skoletube   er,  at  man  kan  uploade  alle  sine  ting  på   Skoletube,   og   dermed   bruge   Skoletu-­‐ be   som   en   sikker   opbevaring   for   ens     skoleproduktioner,   hvad   enten   det   er   film,   lydoptagelser,   dokumenter,   bille-­‐ der,  tavler,  e-­‐bøger  eller  rapporter.  Det   skal  vi  kigge  på  i  dette  afsnit.     Alt   hvad   du   lægger   på   Skoletube   bliver   gemt   som   et   privat   medie,   som   kun   brugeren   selv   har   adgang   til.   Det   er   ene   og   alene   brugeren   selv,   der   be-­‐ stemmer,   hvor   og   hvordan   andre   skal   kunne  se  disse  medier!     Det  er  også  kun  brugeren  selv,  der  be-­‐ stemmer   om   indholdet   skal   kunne   ses   af  andre.  Det  kan  man  gøre  ved  enten   at   sende   dem   et   hemmeligt   link,   eller   ved   at   knytte   indholdet   til   en   kanal   .   Når   man   lægger   noget   i   en   kanal,   kan   det  som  udgangspunkt  ses  af  kanalens   øvrige   medlemmer.   Hvordan   det   fun-­‐ gerer,   vender   vi   omkring   i   næste   kapi-­‐ tel.    

Upload iPad/computer Du kan  uploade  på  flere  måder  til  Sko-­‐ letube.   (Se   billedet   her   til   højre).   Du   skal   vælge   “Upload   iPad/computer",   når  du  har  et  indhold  på  din  tablet  eller   computer,   som   du   vil   uploade   til   Skole-­‐ tube.  Når  du  uploader  fx  film  vil  der  gå   et   øjeblik   med   at   konvertere   filmen   inden  den  kan  ses.    

gerne en  beskrivelse  og  nogle  søgeord.   Det  gør  det  nemmere  for  dig  og  even-­‐ tuelt  andre  at  finde  tingene  igen,  at  de   er  godt  beskrevet.    

Multiupload Har du  mange  medier,  som  du  vil  uplo-­‐ ade,   kan   det   være   rart   at   benytte   “Multiupload”.   Dermed   kan   du   give   alle   medier   de   samme   oplysninger   på   én  gang.  Det  er  fx  smart,  hvis  man  har   20  billeder  fra  en  temadag.    

Når du   uploader   noget   til   Skoletube   skal   det   altid   have   en   titel,   og   også   7


Importer fra Youtube Du kan  også  indlejre  en  film  fra  YouTu-­‐ be   til   Skoletube.   Det   kan   være   noget   du  selv  har  liggende,  men  det  kan  også   være   film   du   har   fundet,   som   du   vil   have  liggende  i  en  kanal  på  Skoletube.   Du  skal  blot  kopiere  filmens  adresse  og   give   den   beskrivelse   og   søgeord.   På   den   måde   kan   man   snildt   overføre   og   samle  ressourcerne  ét  sted1.    

Importer fra andet site Vil du  udgive  film  eller  andre  medier  fra   andre  tjenester  på  nettet,  kan  du  gøre   det   ved   at   vælge   “Importer   fra   andet   site”.   Denne   funktion   gør,   at   du   kan   indlejre   bøger   fra   Issuu,   præsentatio-­‐ ner   fra   Prezi,   dias   fra   Slideshare,   film   fra  vimeo.come,  medier  fra  Archive.org   eller   alt   muligt   andet.   Bare   der   er   en   embedkode,   kan   det   lægges   på   Skole-­‐ tube   og   dermed   fx   også   vises   en   af   dine  kanaler.    

Du kan  afspille  mediet  ved  at  klikke  på   ikonet   eller   titlen.   Holder   du   musen   over   mediet,   kommer   der   et   lille   for-­‐ størrelsesglas  frem.  Her  får  du  adgang   til   en   række   vigtige   muligheder:   et   hemmeligt   link,   som   kun   du   har   ad-­‐ gang   til,   en   embedkode,   et   download-­‐ link,   så   du   kan   tage   mediet   med   dig   fra   Skoletube,   og   til   højre   et   qr-­‐tag,   som   mobiltelefoner  og  tablets  kan  aflæse.     Så  hvis  du  finder  en  film  eller  et  lydklip,   som   eleverne   skal   arbejde   med,   kan   du   bare  kopiere  mærket  under  filmklippet   og   sætte   det   ind   i   dit   undervisningsma-­‐ teriale.  


Dropbox og Google Drev Bruger du   Dropbox   eller   Google   Drev,   kan  du  også  udgive  til  Skoletube.     Her   vælger   du   den   ønskede   tjeneste   og   skal   herefter   forbinde   din   konto   med   Skoletube.   Derefter   udpeger   du   indholdet.     Når   et   medie   er   uploadet   eller   indlejret   til   Skoletube   og   har   fået   en   titel,   be-­‐ skrivelse   og   søgeord,   vil   du   kunne   se   det   i   menupunktet   "Mine   Medier"   un-­‐ der  “Mit  Skoletube”.  

1 Se  fx  kanalen  Berlinmuren  på  www.skoletube.dk/group/berlinmuren  

8


Kanaler

Undervisningens omdrejningspunkt
 Kanaler er  smarte,  fordi  det  er  her,  at   vi   og   vores   elever   kan   aflevere   vores   produktioner  -­‐   som  vi  enten  uploader   eller   producerer   i   Skoletubes   mange   værksteder.   Kanaler   er   derfor   den   naturlige   landingsplads   for   produk-­‐ tionen,   fordi   vi   dermed   kan   fremlæg-­‐ ge,  evaluere,  diskutere  og  opleve  hin-­‐ andens  viden  og  forståelse.     Kanaler   er   en   af   de   ting,   der   gør   Sko-­‐ letube   til   noget   særligt.   En   kanal   er   et   afgrænset   område   af   Skoletube,   som   fungerer   som   ramme   for   fx   en   gruppe   eller   en   klasse   eller   måske   endda  som  en  ramme  for  ressource-­‐ personer   på   tværs   af   skoler   og   kommunegrænser.   En   kanal   giver   mulighed   for   at   lave   et   fællesskab   omkring   nogle   personer   og   noget   indhold.   Hvad   deltagerne   kan   i   en  

kanal kommer  an  på  den  type  af  ka-­‐ nal,   man   vælger.   (Læs   mere   om   ty-­‐ per  lige  om  lidt).     Man  bestemmer  selv  hvor  afgrænset   adgangen   til   en   kanal   skal   være;   om   den  skal  være  din  egen  private  sam-­‐ ling,   som   kun   du   har   adgang   til,   om   den   skal   være   åben   for   en   bestemt   gruppe   eller   klasse,   eller   om   den   skal   være   fuldstændig   offentligt,   hvor     indholdet   kan   ses   af   enhver.   Den   der   opretter   kanalen   bestemmer   også,   om   andre   skal   kunne   lægge   indhold   i   kanalen  eller  ej.     Alle   brugere   på   Skoletube   kan   opret-­‐ te   alle   de   kanaler,   de   ønsker.   Så   klas-­‐ selæreren  kan  fx  oprette  en  kanal  til   sin   klasse,   og   det   samme   kan   man   forestille   sig   at   klassens   øvrige   fag-­‐ lærere   også   vil   gøre.   Dermed   vil   ele-­‐ 9


ven være   tilknyttet   en   række   kana-­‐ ler,  der  svarer  til  de  fag  man  har.     Derudover   kan   man   forestille   sig   at     nogle   fag   måske   opretter   kanaler   sammen,   som   indeholder   præsenta-­‐ tioner,  gennemgange,  oplæg  og  film,   som   man   vil   bruge   i   undervisningen   eller   at   biblioteket   fx   kan   lave   kana-­‐ ler  til  boganmeldelser,  som  eleverne   på   skolen   løbende   producerer,   eller   eleverne   kan   lave   en   kanal   til   deres   gruppe   i   forbindelse   med   temauger   eller  projektopgaver.    

hinandens besvarelser.   Eleverne   kan   dog   se   deres   egne   ting   og   de   kan   se,   hvad  du  lægger  i  kanalen.     En   Klassekanal   er   en   kanal,   der   er   indstillet  til,  at  du  og  dine  elever  kan   se  alt,  hvad  der  ligger  i  kanalen.  Altså   både  ens  egne  besvarelser  såvel  som   hvad   ens   klassekammerater   har   la-­‐ vet.   En   ressourcekanal   er   en   kanal,   hvor   man  kan  lægge  indhold  ind  i  kanalen,   sådan  at  alle  medlemmer  af  kanalen,   kan   se   og   bruge   indholdet.   En   res-­‐ sourcekanal   kan   være   en   smart   måde   at   dele   et   materiale   med   en   klasse   på,   sådan   at   alle   har   direkte   adgang   til   materialet.   I   afsnittet   om   ressourcekanaler   og   museumssam-­‐ arbejdet  (side  52),  kan  du  se  eksemp-­‐ ler   på   hvor   smarte   disse   ressource-­‐ kanaler  kan  være.     En   offentlig   kanal   er   en   kanal   som   alle  kan  se,  som  alle  kan  tilmelde  sig   og,  når  de  er  tilmeldt  til  kanalen,  som   de  også  kan  lægge  indhold  ind  i.  Så-­‐ dan   en   kanal   ser   man   nogle   gange   oprettet   til   events,   konkurrencer   og   større  fælles  projekter,  hvor  alle  kan   være  med.     En   Privat   kanal,   er   en   kanal   som   du   ejer  og  som  kun  du  kan  se  og  tilføre   indhold  til.    

Typer af kanaler Vi har   givet   kanalerne   forskellige   navne  efter  deres  type.     En  Afleveringskanal  er  en  kanal,  som   man  opretter  til  sin  klasse,  og  som  er   indstillet   til,   at   eleverne   ikke   kan   se   10

Uanset hvilken   type   kanal   man   op-­‐ retter,   kan   man   altid   redigere   kana-­‐ lens   indstillinger   og   ændre   typen,   som  man  ønsker!  


Du kan   altid   besøge   dine   kanaler,   ved   fra  forsiden  at  vælge  "Mit  Skoletube"   og  her  vælge  "Mine  kanaler".    

Tilføj klassen med ét klik Når du  opretter  en  kanal,  og  derefter   gerne   vil   tilføje   dine   elever,   kan   du   bruge   den   smarte   funktion   “uni-­‐im-­‐ port”.   Den   giver   dig   mulighed   for,   med   ét   klik,   at   vælge   den   klasse   eller   de   elever   fra   skolen,   som   skal   have   adgang.   Dermed   kan   du   hurtigt   og   enkelt  lave  netop  den  ramme  for  din   undervisning  som  du  ønsker.     Tip:   Det   er   en   rigtig   god   ide   at   sætte   sig   lidt   ind   i   kanaler   og   få   lavet   et   par   stykker   med   det   samme   -­‐   én   til   dig   og   dine   kol-­‐ leger   som   en   fælles   legeplads,   og  én  til  den  klasse,  som  du  vil   arbejde   med   på   Skoletube   før-­‐ ste   gang.   Start   med   at   lave   en   Klassekanal  til  klassen,  sådan  at   eleverne  kan  hjælpe  hinanden.    

Kanaler er   altså   et   dejligt   sikkert   og   lukket   område   til   jeres   arbejde,   og   det  giver  en  række  muligheder.     Så   hvad   du   end   har   af   ideer   til   din   undervisning,   og   hvilke   medier   de   end   skal   arbejde   med   –   film,   billeder,   dias,   lyd   eller   blandinger   af   disse,   så   har   I   et   fælles   rum,   hvor   I   kan   se   og   kommentere  på  hinandens  arbejde.     Der  er  ikke  noget  loft  over  hvor  me-­‐ get,  der  kan  lægges  i  kanalen,  så  det   er   med   andre   ord   ideerne   og   under-­‐

visningen, der   kommer   i   første   ræk-­‐ ke.     Alt,   hvad   du   kan   få   brug   for   at   vide   om   Skoletube   og   de   mange   mulig-­‐ heder   med   kanaler,   får   du   svar   på   i   videokurset  ”Skoletube  for  lærere”2.  

Kanaler som opgavestart Igennem dette  hæfte  vil  vi  flere  gan-­‐ ge   komme   ind   på   værktøjer,   hvor   medieproduktioner   kan   remixes,   kopieres  eller  klones,  (det  kan  hedde   forskelligt,   men   funktionen   er   den   samme)  og  hvor  du  som  lærer  fx  kan   lave   et   oplæg,   som   eleverne   skal   kopiere   og   arbejde   videre   med.   I   de   tilfælde   vil   det   være   smart,   at   du   udgiver   opgaven   til   klassens   kanal,   hvorved   eleverne   altså   også   kan   bruge   kanalen   til   at   finde   deres   op-­‐ gaver  og  arbejdsmateriale.    

Kanalen som biograf Kanaler kan  også  bruges  til  faggrup-­‐ per  på  skolen  eller  til  samarbejde  på   tværs   af   en   række   skoler.   Kanalen   kan  være  et  redskab  til  at  samle  nyt-­‐ tige  medier  om  jeres  fag  eller  emner.   Dermed   kan   I   sammen   fylde   ind   i  

2 www.laerit.dk/skoletube-­‐for-­‐laerere/  

11


rammen og  på  den  måde  være  fælles   om   at   finde   materialer,   som   man   hver   især   kan   bruge   i   sin   undervis-­‐ ning.  Et  eksempel  på  en  sådan  faglig   kanal   kan   du   finde   for   Berlinmuren3,   hvor   filmene   her   retter   sig   mod   et   bestemt   emne.   Dermed   bliver   kana-­‐ len  til  en  faglig  mediesamling.      

Forældre og venskabsklasser må også være med Hvis du  ønsker,  at  forældre  skal  kun-­‐ ne   se   indholdet   i   jeres   kanal,   kan   du   indstille   kanalen   til   at   have   et   foræl-­‐ dre-­‐   /   gæstelogin.   Derefter   skal   du   bare  sende  linket  til  kanalen  sammen   med   koden   til   klassens   forældre,   så   kan   de   se   indholdet   uden   at   eleven   skal  udlevere  sine  login-­‐oplysninger.     Dermed   kan   både   skole-­‐hjem-­‐samar-­‐ bejdet   nyde   godt   af   kanaler   i   nogle   situationer,   mens   venskabsklasser   og   internationale   projekter   kan   ud-­‐ vikles  i  andre.    

Kanaler giver dig besked Når en   af   dine   elever   lægger   en   be-­‐ svarelse  i  din  kanal,  vil  du  automatisk   få  en  besked  inde  i  Skoletube.  Har  du     også   hentet   Skoletube   appen   til   din   telefon  eller  tablet,  vil  du  også  her  få   en  notifikation.  Dermed  er  det  enkelt   og   hurtigt   at   få   overblik   kanalens   aktiviteter.    

3 www.skoletube.dk/group/berlinmuren  

12

I dette  og  det  foregående  afsnit  fik  vi   set,   at   vi   kan   uploade   hvad   vi   vil   til   Skoletube  og  vi  kan  dele  det  med  de   personer   vi   vil,   via   kanaler.   Dermed   er   rammen   sat   for,   at   vi   i   de   næste   mange  sider  kan  se  på  de  forskellige   programmer,   som   Skoletube   rum-­‐ mer.  Alle  disse  programmer  kan  pro-­‐ ducere   noget,   som   kan   udgives   til   Skoletube.       


Kanaler Alle kan  lave  kanaler   Du   bestemmer,   hvor   åben   kana-­‐ len  skal  være,  hvem  der  skal  være   med  -­‐  og  hvad  de  må.   Klassekanaler   kan   man   tænke   på   som  digitale  klasseværelser   Alle   programmer   på   Skoletube   kan   aflevere   deres   produktioner   ind  i  kanalen,  og  alt  hvad  der  kan   uploades   til   Skoletube   kan   læg-­‐ ges  i  en  kanal.   Man  kan  godt  lægge  et  materiale   i  flere  kanaler,  smart  hvis  man  fx   har  et  oplæg  til  to  klasser.       Kanalen   kan   bruges   til   at   uddele   opgaver,   som   eleverne   kan   re-­‐ mixe.   Forældre   og   gæster   kan   få   en   særlig  adgang


GoAnimate

Animationsfilm med tekst-til-tale 
 Med GoAnimate   kan   vi   lave   levende   fortællinger   med   tegneseriefigurer   af   dyr  og  mennesker.  Figurerne  kan  tale,   fx   ved   at   eleven   kan   skrive   en   tekst,   som   programmet   laver   til   syntetisk   tale.   Dermed   er   programmet   oplagt   til   dansk-­‐   og   sprogundervisning   -­‐   og   da   det   samtidig   er   utroligt   enkelt   at   gå   til,   er   det   velegnet   for   selv   de   mindste  elever.     GoAnimate   er   et   enkelt   animations-­‐ værktøj,   som   i   den   grad   inviterer   eleverne   til   at   skrive   replikker   eller   optage   deres   egne   stemmer.   Pro-­‐

grammet har   talesynteser   på   alle   de   sprog   vi   møder   i   skolen   og   kan   der-­‐ for   også   være   ideelt   i   samtlige   sprogfag.   På   den   måde   kan   GoAni-­‐ mate  være  med  til  at  lege  nogle  ting   ind  i  eleverne,  som  vi  ellers  skal  træ-­‐ ne  på  andre  måder.     GoAnimate   vokser   ved   nærmere   bekendtskab,   og   man   finder   pludse-­‐ lig   nye   funktioner,   som   fx   at   lade   forskellige   karakterer   snakke   på   for-­‐ skellige   sprog,   eller   man   benytter   sig   af   muligheden   for   at   lægge   egne   billeder   ind   som   baggrund   i   filmen,   13


for på  den  måde  at  lade  animations-­‐ figurerne  træde  ind  i  virkeligheden.     Man   vælger   først,   hvilken   ramme   historien  skal  have.  Her  skal  du  være   opmærksom  på,  at  der  er  to  typer  af   projekter;  de  små  ”short  stories”  og   de   lange   ”make   a   movie”.   De   korte   historier   giver   en   mere   lukket   ram-­‐ me,   som   er   velegnet   for   begyndere   og   mindre   elever,   mens   film-­‐ram-­‐ merne   giver   flere   muligheder   for   kreative   udfoldelser,   men   også   flere   menuer   og   funktioner   at   holde   styr   på.     Vælger   man   en   ”short-­‐story”,   skal   man   først   vælge   fortællingens   ram-­‐ me;  om  det  skal  være  dyr  eller  men-­‐ nesker,   der   fortæller,   om   det   skal   være   en   person   alene   eller   to   i   dia-­‐ log.   Dernæst   vælges   baggrund   og   figurer,   inden   man   kommer   til   selve   fortællingsdelen.  Her  kan  man  enten   skrive  sine  replikker  eller  indtale  dem     direkte   via   computerens   mikrofo-­‐ nen.     Når   historien   er   færdig,   kan   man   se   et  eksempel  på  den  færdige  film,  og   herefter   udgive   den   på   Skoletube.   Dermed  er  vejen  fra  ide  til  et  synligt   og  meget  fascinerende  produkt  utro-­‐ lig  kort.    

Levende fortællinger Der er  mange  muligheder,  fx  at  man   selv  kan  importere  billeder  til  filmens   baggrund.   Dermed   er   der   ingen   grænser  for,  hvad  animationsfiguren   kan  berette  om.       14

GoAnimate Sproglig opmærksomhed Samarbejde: Nej Remix: Ja Mediesamling: Ja Udstyr: computer Målgruppe: fra 1. klasse Fag: Særligt sprogfag

www.laerit.dk/goanimate

Remix historien i gang En smart  funktion  i  GoAnimate  er,  at   man   kan   klone   projekter.   Dermed   kan   én   begynde   på   en   historie,   som   en   anden,   via   et   link,   kan   få   en   kopi  

af og  fortsætte.  Derved  får  eleverne   en  ramme  og  en  støtte  til  deres  for-­‐ tælling   og   hjælper   dem   ind   på   det   spor,  som  du  ønsker  for  besvarelsen.   Det   sparer   eleven   for   tid   og   hjælper   med  at  holde  fokus.     Remix-­‐funktionen  kan  eleverne  også   bruge   sammen   til   at   fortælle   videre   på   hinandens   historier,   og   eleven   kan  også  bruge  funktionen  selv  til  at   lave   flere   forskellige   retninger   på   den   samme   historie,   eller   måske   vælge   at   lave   forskellige   sprog-­‐ver-­‐ sioner  af  den  samme  fortælling.      


Easel.ly

Gør viden tydelig Easelly er   et   lille   enkelt   værktøj   på   Skoletube,   der   kan   bruges   til   at   lave   alle  former  for  infografik.     Infografik   er   en   sammenskrivning   af   information  og  grafik,  og  er  en  af  de   tekstformer,   som   stadig   flere   medier   benytter   sig   af,   når   de   skal   forklare,   sammenligne,   illustrere   og   sammen-­‐ fatte   mange   og   ofte   komplicerede  

mængder af   informationer   på   en   nem  forståelig  måde.     Infografik er vor tids svar på avisernes faktabokse.

Det er  flot  og  spændende  at  betrag-­‐ te,   men   slet   ikke   nemt   at   lave.   Det   kræver   nemlig,   at   man   styr   på   sit   indhold   og   også   har   en   vis   form   for   grafisk   fornemmelse,   for   hvad   der   gør   sig   bedst.   En   god   infografik   handler   om   at   det   grafiske   indhold   i   sin  form  understøtter  budskabet.     Easelly   på   Skoletube   kan   alt   hvad   man   kan   ønske   sig   af   et   infografik-­‐ værktøj;  det  er  enkelt,  det  er  bag  uni-­‐ login,  det  kan  remixe,  sådan  at  lære-­‐ ren   fx   kan   sætte   en   ramme   for   op-­‐

15


gaven eller   at   elever   kan   bruge   og   genbruge   hinandens   bedste   produk-­‐ tioner.   Man   kan   uploade   egne   bille-­‐ der  til  værktøjet  og  man  kan  indsæt-­‐ te   datasæt   og   optællinger,   som   au-­‐ tomatisk  kan  omsættes  til  flotte  dia-­‐ grammer  og  modeller.    

Easelly Infografik Samarbejde: Nej Remix: Ja Mediesamling: Ja Udstyr: computer og iPad via app Målgruppe: fra 3. klasse Fag: Alle www.laerit.dk/easelly-pa-skoletube

Infografik i skolen Infografik kan  bruges  i  alle  de  aktivi-­‐ teter,  hvor  vi  gerne  vil  have  eleverne   til   at   udtrykke   en   eller   anden   form   for  forståelse  eller  analyse.     Det   kan   være   alt   lige   fra   billedanaly-­‐ se   og   fremstilling   af   reklamer   og   filmplakater   i   dansk,   til   kulstof-­‐ kredsløb   og   atommodeller   i   fysik   /   kemi,   fra   jordbundsforhold   til   be-­‐ folkningssammensætning   i   geografi   og  meget  meget  andet.     Infografik   bruges   fordi   det   virker   stærkt   på   modtageren,   og   et   gen-­‐ nemarbejdet   stykke   infografik   kan   virke   mere   troværdigt   og   videnska-­‐ beligt   end   det   nødvendigvis   er   (hvil-­‐ ket  nedenstående  grafik  kunne  være   et  eksempel  på).       16

Remix uendeligt En af   de   store   styrker   ved   Easelly   er   at  hvad  andre  vælger  at  udgive  som   offentlig   infografik,   kan   du   kopiere   og  bearbejde  frit.     Det   betyder   at   der   hele   tiden   kom-­‐ mer   nye   flotte   opstillinger,   som   in-­‐ spirerer   til   at   forklare   informationer   på   nye   måder.   Du   klikker   bare   på   det   for   at   tage   en   kopi,   og   så   er   du   i   gang.   Inspiration   har   aldrig   været   nemmere.     På   samme   måde   kan   du   også   lave   grafik,   der   mangler   indhold   og   be-­‐ handling,  men  hvor  du  på  den  måde   giver  eleverne  en  ramme,  der  støtter   dem  i  retning  af  en  god  proces  og  et   spændende  produkt.    

Easelly til iPad Easelly virker   fint   på   både   computer   og  med  en  app  til  iPad.  Dermed  kan   alle   brugere   gå   i   kast   med   arbejdet,   og  lave  disse  flotte  materialer.  Pixton 


Tegneserier fortæller
 Tegneserier er   en   særlig   genre,   der   tvinger  os  til  både  at  fortælle  med  ord   og   billeder.   Tegneserier   kræver   af   os,   at  vi  udtrykker  os  klart  og  kortfattet.    

Tegneserier har   mange   fordele   i   sig.  

Pixton er  et  forrygende  værksted  for   tegneserier,   plakater,   lyd-­‐   og   billed-­‐ fortællinger,   som   du   og   dine   elever   vil  få  stor  fornøjelse  af.  Det  kan  bru-­‐ ges  både  på  iPad  og  computere.    

Formål: Alverdens fortællinger. Samarbejde: Nej Remix: Ja Mediesamling: Ja Udstyr: computer og iPad Målgruppe: fra 2. klasse Fag: Alle fag.

Pixton er   et   komplet   tegneserie-­‐ værksted   på   Skoletube.   Det   kan   både   bruges   til   at   lave   de   traditionel-­‐ le  streger  på  en  række  med,  men  det   kan   også   håndtere   større   fortællin-­‐ ger   og   bruges   til   at   lave   en   komplet   tegneserie,   eller   man   kan   gå   ned   til   bare  ét  stort  billede,  hvorved  tegne-­‐ serieværktøjet   dermed   også   kan   bruges  som  et  anderledes  plakat-­‐   og   reklameværktøj.      

Pixton

www.laerit.dk/pixton Deres korte   fortælleform   gør,   at   man   relativt   hurtigt   kan   se   et   resul-­‐ tat,   og   tvinger   samtidig   eleverne   til   at  være  korte  og  præcise  i  deres  for-­‐ tælling.   Billeder   og   ord   støtter   hin-­‐ anden   og   kan   være   med   til   at   gøre   17


en fortælling   forståelig,   selv   om   man   måske   ikke   lige   har   sproget   helt   på   plads;   en   fordel   til   specialundervis-­‐ ning,   til   de   mindste,   til   frem-­‐ medsprogsundervisningen   og   til   sprogundervisning   i   det   hele   taget.   Endelig   bør   man   også   fremhæve,   at   tegneserier  vækker  noget  befriende,   fantasifuldt,   humoristisk   og   overra-­‐ skende   i   os,   hvilket   både   løfter   stemningen  hos  forfatter  og  læser  af   tegneserier.     Tegneserier   kan   bruges   til   utallige   aktiviteter,   hvilket   de   mange   fine   produktioner   på   Skoletube   også   gi-­‐ ver   et   klart   indtryk   af.   Derfor   er   det   også   rart   for   eleven,   at   alle   ens   teg-­‐ neserier   gemmes   i   Pixton,   sådan   at   man   altid   kan   arbejde   videre   i   fortæl-­‐ lingerne,   endda   efter   de   er   udgivet!   Dermed  kan  eleven  altid  gå  tilbage  til   sit   arbejde   og   fx   rette   uheldige   sta-­‐ vefejl  eller  tilføje  fortællingen  ekstra   detaljer.  Så  intet  er  låst  fast.     Selv   om   tegneserier   måske   umiddel-­‐ bart   leder   tankerne   hen   på   noget,   man  læser  og  tegner  for  sjov,  så  skal   man  ikke  tage  fejl  af  værktøjets  styr-­‐ ker.   For   det   første   så   er   tegneserier   fri   for   en   række   fastlåste   spilleregler.   Her  kan  dyr  tale,  tyngdekraften  sæt-­‐ tes  ud  af  spil,  ting  kan  eksplodere,  og   alt   sammen   er   det   noget,   eleven   kontrollerer  og  gør,  fordi  man  har  en   ide  med  det.     En   god   tegneserie   kræver   at   man   overholder  nogle  regler  for  komposi-­‐ tion   og   opbygning   af   fortællingen.   Derfor   er   det   også   nødvendigt   for   eleven  at  huske  på  tegneseriens  sær-­‐ 18

lige genre   og   karaktertræk   under-­‐ vejs.   Så   hvis   eleven   vælger   at   bruge   tegneserien  til  at  fortælle  en  pointe,   skal   man   altså   først   etablere   en   ramme   og   bygge   en   spænding   op   foran   pointen.   Det   går   ikke   at   lade   sin   karakter   glide   i   bananskrællen   i   den   første   scene,   for   derefter   blot   at   ligge  og  ømme  sig  i  de  efterfølgende   scener.     Da   der   ikke   er   nogen   grænser,   kan   rammen   for   tegneserien   ligeså   fint   være   faglig   og   seriøs,   som   fantase-­‐ rende   og   opfindsom.   Alt   kan   fortæl-­‐ les   med   ord   og   billeder,   og   dermed   er   tegneserieværktøjet   måske   mere   end  noget  andet  værktøj  velegnet  til   alle  fag  og  alle  fortællinger.    

Remix i din undervisning Din tegneserie   i   Pixton   kan   gøres   kopierbar.   Det   betyder   fx,   at   vi   kan   spille   bolden   videre;   give   plads   til   udvikling   og   fortolkning   af   de   ram-­‐ mer   og   oplæg   vi   kommer   med   til   eleverne.     For   læreren   kan   det   være   oplagt   at   lave   en   tegneserie,   der   tager   afsæt   ved   et   bestemt   sted   i   en   novelle.   Denne   tegneserie   gøres   kopierbar   og   lægges   i   klassens   kanal.   Derefter   kan   eleverne   tage   en   kopi   og   fort-­‐ sætte   fortællingen,   sådan   som   de   tror  den  vil  udvikle  sig.     Deres  færdige  besvarelse  udgiver  de   i   klassens   kanal,   hvor   I   så   sammen   kan   læse   de   mange   varianter   af   hi-­‐ storiens  udfald.    


Vikingerne venter dig Vælger man   at   indsætte   et   billede,   kan   man   komme   direkte   ind   i   en   stor   samling  illustrationer  lavet  til  Jelling-­‐ stenen.dk   -­‐   her   ligger   over   150   for-­‐ skellige   historiske   illustrationer   fra   Harald   Blåtands   tid,   og   sammen   med   de   vikingekarakterer   og   materialer,   vi  har  fået  bygget  ind  i  programmet,   er   det   nu   muligt   at   lave   fantastiske   og  historiske  fortællinger.    

Bibliotek giver inspiration og videndeling Punktet Pixtonbibliotek   dækker   over   en  større  samling  skabeloner,  som  vi   og   andre   lærere   landet   over,   har   bi-­‐ draget   med.   Her   kan   man   sortere   efter  fag,  klassetrin  og  søgeord.  Når   du   har   fundet   en   tegneserie,   du   vil   arbejde  med  eller  tilpasse  som  opga-­‐ ve   til   dine   elever,   vælger   du   bare   Remix,  og  så  er  tegneserien  klonet  til   din  samling.     Tegneserier   bliver   kun   gode   fortæl-­‐ linger   og   beskrivelser,   hvis   det,   der   forklares,   også   er   forstået.   Ingen   elever  vil  kunne  lave  gode  tegneseri-­‐ er,   før   de   har   forstået   det   emne,   de   skal   berette   om.   Dermed   er   tegnese-­‐

rien også   et   suverænt   værktøj   til   at   kommunikere   med   for   både   elev   og   lærer;  en  god  tegneserie  opstår  af  en   robust  forståelse.    

Pixton til iPad Pixton er   kommet   som   app   til   iPad.   Det   fungerer   rigtig   lækkert   og   smi-­‐ digt  med  tegneserier  på  iPad  og  man   kan   virkelig   udnytte   iPadens   styrker   med   at   gnubbe   på   glasset.   Det   fun-­‐ gerer  på  den  måde  at  man  installerer   appen   og   så   skal   man   bare   glemme   alt  om  den.  Derefter  går  man  til  sko-­‐ letube.dk  og  vælger  Pixton.  Først  når   man  vil  til  at  redigere  i  en  tegneserie   eller   lave   en   ny,   dukker   muligheden   for   at   bruge   appen   automatisk   op,   og   når   man   er   færdig   sendes   man   også  automatisk  retur  til  Skoletube  i   browseren.  Enkelt  og  ubesværet.  

Kom godt videre Kom ind  til  det  store  grundlæggende   kursus  på  laerit.dk/pixton   Se  kurset  om  Pixton  til  iPad  på  
 laerit.dk/pixton-­‐pa-­‐ipad/


19


MovieCut

Filmværkstedet
 MovieCut er   Skoletubes   filmværksted,   der  kan  håndtere  lyd,  billeder  og  film-­‐ klip,   og   klippe   det   sammen   til   korte   film  og  billedfortællinger.   Dermed  har  Skoletube  også  et  værk-­‐ tøj   til   at   lave   små   billedfortællinger   og   film,   hvor   eleven   med   flere   lydspor   også   kan   sætte   musik   og   egne  fortællinger  til.     Samtidig   er   programmet   indrettet   sådan   at   det   er   muligt   at   hente   ind-­‐ hold   ind   til   sit   projekt   fra   et   utal   af   kilder;   optagelse   via   webcam   og   mi-­‐ krofon   er   selvfølgelig   mulig,   men   man   kan   også   hente   film   og   billeder   fra  fx  sin  Dropbox,  Google  Drev  eller   Facebook-­‐konto.   Man   kan   hente   skøn   musik   udgivet   under   en   Creati-­‐ ve   Commons   licens   fra   tjenesten   Jamendo,   og   eleven   skal   dermed   20

hverken bekymre   sig   om   at   lede   på   nettet   eller   komme   galt   afsted   med  

MovieCut Online videoredigering og billedfortælling. Samarbejde: Nej Remix: Nej Mediesamling: Ja Udstyr: computer Målgruppe: 4-10 kl. Fag: Alle fag.

www.laerit.dk/moviecut ophavsretten, for   programmet   hen-­‐ ter   kun   det   som   må   bruges   til   bear-­‐ bejdning.   Det   samme   gør   sig   gæl-­‐ dende  når  man  vil  vælge  mellem  mil-­‐


lioner af   billeder   fra   Flickr.   Også   her   er   det   kun   de   billeder,   der   må   bru-­‐ ges,   som   eleven   bliver   præsenteret   for,   og   med   et   udvalg   omkring   100   millioner   billeder,   er   det   ikke   en   be-­‐ grænsning.     Der  er  også  bygget  en  række  medie-­‐ samlinger   ind   i   programmet,   som   er   placeret   i   det   der   kaldes   Skolearki-­‐ vet.   Indholdet   der   vender   vi   tilbage   til  om  et  øjeblik.     Derudover   kan   man   sågar   sende   dem   direkte   på   ind   på   klippebordet   billeder  og  film  direkte  fra  sin  mobil-­‐ telefon  til  programmet  via  Skoletube   appen.   Sidst  men  ikke  mindst,  så  er  der  mu-­‐ lighed  for  at  importere  alt  hvad  man   har  af  egne  medier  på  Skoletube.     Med   MovieCut   har   vi   kunnet   imple-­‐ mentere   lige   præcis   de   ideer,   vi   har   haft,   og   ud   fra   ideen   om,   at   man   skal   kunne  have  så  fri  adgang  til  så  meget   som  muligt,  har  vi  valgt,  at  brugeren   kan   forbinde   sig   til   de   tjenester,   man   benytter.  Derfor  kan  man  samle  me-­‐ dier   ind   på   tværs   af   tjenester,   pro-­‐ grammer  og  platforme  i  et  hidtil  uset   omfang.  Sådan  skal  det  være;  der  må   ikke   være   forhindringer,   og   det   skal   være  nemt  at  hente  og  arbejde  med   sine  ting.    

Unikke mediesamlinger Skolearkivet rummer   som   sagt   en   række  mediesamlinger.  Her  er  et  lille   udpluk  af  de  vigtigste  samlinger:    

Læseraketten 2015:  Over  100  film  og   billeder  fra  Læseraketten  2015  i  Gua-­‐ temala.  Indholdet  er  udgivet  af  IBIS.     Verdensmål:   over   200   billeder   der   kan   bruges   til   opgaver   omkring   ver-­‐ densmål,   sundhed,   uddannelse,   fat-­‐ tigdom,   naturbeskyttelse   og   meget   andet.  Udgivet  af  IBIS.     SMK:   150   kunstværker   fra   Statens   Museum  for  Kunst.     Historiske   personer:   JFK:   Historiske   filmklip  med  taler  til  kongressen  og  i   Berlin,   den   fatale   køretur   i   Dallas,   lydoptagelser   og   en   række   billeder   fra  Det  hvide  Hus  fotografer.     Lydeffekter:   Gys   og   gru   og   andre   lydeffekter,  der  kan  give  stemning  til   genrefortællinger.   Jelling:   lydfortællinger,   filmklip,   illu-­‐ strationer  og  lydeffekter.     Greenpeace:   en   række   af   Greenpea-­‐ ce'  aktioner  i  2013.  Derved  har  vores   elever   mulighed   for   at   klippe   Green-­‐ peace'   medier   sammen   til   skoleop-­‐ gaver!   Alle   samlinger   i   Skolearkivet   har   vi   clearet   rettighederne   til.   Samtidig   MovieCut   automatisk   for   at   tilføre   rulletekster   i   slutningen   af   elevens   film,  der  fortæller  hvad  de  har  benyt-­‐ tet   til   deres   produktion.   Sikkert   og   enkelt.       Og   husk   -­‐   når   eleven   er   færdig   med   sin   film   sendes   den   bare   til   klassens   kanal.    


21


Animoto

Imponerende enkelt Animoto er   et   stærkt   program   til   hur-­‐ tigt   at   samle   en   række   billeder,   over-­‐ skrifter   og   små   filmklip   til   en   fascine-­‐ rende   lille   film.   Værktøjet   kan   på   få   mi-­‐ nutter   samle   dine   ting   og   udgive   det   som   en   færdig   film,   der   ser   rigtig   godt   ud.   Man   har   ikke   meget   indflydelse   på   det   færdige   resultat,   men   skal   til   gen-­‐ gæld  heller  ikke  bruge  mange  minutter,   før  arbejdet  er  færdigt.     Med   Animoto   kan   du   fint   nå   i   mål   på   10-­‐15   minutter,   når   du   først   har   ideen   og  materialerne  klar.     Brug   Animoto   til   små   film   fra   skolens   dagligdag.   Et   forfatterbesøg,   en   ny   frugtbod,   udflugter,   temadage   eller   noget   helt   rerde.   Brug   også   Animoto   som   præsentationsværktøj   til   nye   em-­‐ ner;  skal  eleverne  fx  i  gang  med  et  nyt   


22

emne, kan  en  lille  appetitvækker  spare  

Animoto Kort og målrettet præsentation i filmformat. Samarbejde: Nej Remix: Nej Mediesamling: Nej Udstyr: computer og mobile devices via Skoletube app Målgruppe: fra 3. klasse Fag: Alle fag.

www.laerit.dk/animoto dig for   mange   ord   og   beskrivelser,   og   på   samme   måde   kan   elever,   der   har   arbejdet  med  et  projekt  eller  et  emne,   lave   en   flot   lille   introduktion   til   deres   fremlægning  med  dette  værktøj.  Screencast O Matic & ScreenCastify

Klar til 
 skærmoptagelse
 Med en  skærmoptager  kan  du  lave  en   optagelse   af   det   præcis   samme   bille-­‐ de,   som   du   ser   på   din   skærm,   uanset   om  skærmen  viser  noget,  der  foregår   på   nettet,   eller   om   det   er   fra   et   pro-­‐ gram   på   computeren.   Hvis   du   samti-­‐ dig   sætter   en   mikrofon   til   compute-­‐ ren   kan   du   samtidig   forklare   og   for-­‐ tælle,   hvad   du   foretager   dig   under-­‐ vejs.   Ligesom   du   kender   det   fra   vide-­‐ ovejledningerne   på   LærIT.   Når   du   er   færdig   med   din   optagelse,   vælger   du   “Udgiv  til  Skoletube”  og  straks  deref-­‐ ter   kan   du   i   princippet   have   lavet   en   vejledning   til   dine   elever   om   et   be-­‐ stemt  emne.     Skærmoptagelser   giver   lærere   og   elever   utrolig   mange   muligheder.   Derfor  finder  også  en  skærmoptager   (faktisk   to)   på   Skoletube.   Den   ene   hedder   Screencast   O-­‐Matic   (bruges   til   computere,   der   kører   Internet   Explorer  eller  Firefox)  og  den  anden   hedder   Screencastify   (bruges   til   Chromebooks   og   computere   der   benytter  Chrome).     Med   skærmoptageren   kan   læreren   lave   instruktionsfilm,   forklaringer,   vejledninger   og   hjælpefilm,   der   kan  

støtte   undervisningen   eller   repetere   hyppige  forklaringer.  Man  kan  bruge   filmene  som  optakt  til  nye  emner,  og   elever   (og   forældre),   der   gerne   vil   gense   denne   introduktion,   kan   så   blot   afspille   optagelsen   på   Skoletu-­‐ be.   Det   er   også   en   af   de   tanker,   der   ligger  i  begrebet  flipped  classroom.   For   eleverne   er   skærmoptageren   et   vigtigt   redskab   til   at   kunne   doku-­‐ mentere   deres   forståelse.   De   kan   optage   deres   forklaring   eller   gen-­‐ nemgang,  og  derefter  kan  de  reflek-­‐ tere   over   deres   gennemgang;   Kan   andre   forstå,   hvad   jeg   mener?   Fik   jeg   det  hele  med?  Blev  det  forklaret  i  en   logisk   rækkefølge?   Sprang   jeg   over   noget?  etc.  Disse  optagelser  gør  det   nemt   at   lytte   til   sig   selv,   en   træning   mange   elever   vil   have   glæde   af.   Samtidig   øver   det   eleven   i   at   blive   bedre  til  at  fremlægge.  Eleverne  kan,   med   andre   ord,   træne   sig   i   at   frem-­‐ lægge   uden   at   andre   behøver   at   høre  på  imens.    

Gør din forklaring tydelig Men den   måske   største   styrke   ved   vores   skærmoptagere   er,   at   du   har   23


mulighed for   at   redigere   dine   opta-­‐ gelser   inden   de   udgives.   Funktionen   er  bedst  i  Screencast-­‐O-­‐Matic  (SOM),   der     rummer   mange   redigeringsmu-­‐ ligheder,   mens   Screencastify   blot   tilbyder  at  man  trimmer  sin  optagel-­‐ se  i  start  og  slutning.     Det  betyder,  at  du  (i  SOM)  kan  klippe   i   dine   optagelser,   sætte   flere   opta-­‐ gelser  sammen,  optage  et  afsnit  om,   sætte   tempoet   op   i   perioder   med   overflødig   ventetid   og   meget   mere.   Alt   sammen   med   til   at   gøre   en   god   forklaring  bedre.  

Hjælp til selvhjælp Det kan  være  en  god  ide  at  gøre  det   til   en   tilbagevendende   begivenhed   for   eleverne   at   lave   gennemgange   i   slutningen   af   hvert   forløb.   På   den   måde   bliver   skærmoptagelser   ikke   nogen   stor   aktivitet,   men   mere   hverdagsagtig.   Optagelserne   kan   både   du   og   eleven   få   glæde   af.   Du   kan   vurdere   på   elevens   forståelse   og   sproglige   håndtering   af   emnet,   og   eleven  vil  kunne  bruge  optagelserne  

Screencast-O-Matic

24

til repetition   og   forud   for   prøver   i   emnet.    

Mediepatruljen på optagelse Skolens mediepatrulje  kan  også  have   stor  glæde  af  at  lave  skærmoptagel-­‐ ser.   Dels   kan   den   enkelte   elev   i   pa-­‐ truljen,   der   måske   har   en   speciel   vi-­‐ den  på  et  område,  lave  en  formidling   til  andre  patruljemedlemmer,  og  dels   kan  deres  optagelser  være  optakt  til   et   patruljebesøg   i   klassen.   Endelig   vil   en   samling   af   vejledninger   og   skærmoptagelser   gøre   det   nemmere   for   kommende   årgange   af   patruljer   at   overtage   opgaven.   Derudover   er   det   jo   oplagt   at   patruljen   laver   en   kanal  eller  en  blog  som  samler  deres   vejledninger   og   gør   dem   tilgængeli-­‐ ge  for  hele  skolen.    

”Se hvad jeg har lært!” Skærmoptagelser har   mange   forde-­‐ le.   De   dokumenterer,   hvad   eleven   forstår,  og  hvad  der  er  arbejdet  med.


Screencastify

Skærmoptager

Skærmoptager

Samarbejde: Nej

Samarbejde: Nej

Remix: Nej

Remix: Nej

Udstyr: computer (Firefox eller Internet Explorer)

Udstyr: Chromebook eller computer (Chrome)

Målgruppe: fra 3. klasse

Målgruppe: fra 3. klasse

Fag: Alle fag. www.laerit.dk/screencast-o-maticpa-skoletube/

Fag: Alle fag. laerit.dk/screencastify-pa-skoletube/


Slidemaker 


Enkle rammer med mange muligheder
 Et helt   traditionelt   præsentations-­‐ program  har  også  fundet  vej  til  Skole-­‐ tube.  Det  hedder  Slidemaker  og  er  et   enkelt   og   brugervenligt   præsenta-­‐ tionsprogram.   Men   programmet   kan   trods   sit   beskedne   ydre   rigtig   mange   særlige   ting   og   giver   muligheder   som   intet  andet  program  i  verden.   I  Slidemaker  kan  eleverne  lave  flotte   og   enkle   præsentationer.   De   ligger   online,   og   eleven   kan   derfor   genop-­‐ tage   sit   arbejde,   hvor   og   hvornår   det   passer.    

Det er   meget   enkelt   opbygget,   så-­‐ dan  at  selv  mindre  elever  også  nemt   vil  kunne  være  med.    

Samarbejde Slidemaker er   velegnet   til   samarbej-­‐ de,   for   den   ene   elev   kan   via   uni-­‐login   brugernavnet,   koble   sine   kammera-­‐ ter   på   som   medforfattere.   Dermed   kan   de   både   samarbejde   om   opga-­‐ ven   og   selve   fremlæggelsen.   De   vil   herefter   alle   have   den   samme   præ-­‐ sentation   i   deres   oversigt,   som   de   kan   åbne   og   redigere   -­‐   endda   på   samme  tid.     25


Dermed er  samarbejdet  ægte,  og  der   er  ikke  en,  der  optager  tastaturet  for  

Slidemaker Præsentation og samarbejde. Samarbejde: Ja Remix: Ja Mediesamlinger: Ja flere Udstyr: Alt kan bruges, endda sammen og samtidigt. Målgruppe: fra 2. klasse Fag: Alle fag.

www.laerit.dk/slidemaker resten af   gruppen.   Det   giver   dels   et   mere   fælles   resulta   og   et   bedre   me-­‐ dejerskab  af  præsentationen,  og  dels   et   mere   engagerende   arbejdsmiljø   i   gruppen.     Når   præsentationen   er   færdig,   væl-­‐ ger   man   som   sædvanlig   ”Udgiv   på   Skoletube”.  

Remix giver læreren en håndsrækning Projekter i   Slidemaker   kan   desuden   gøres  kopierbare    ved  at  vælge  feltet   "Remix"   under   menuen   udgiv.   Der-­‐ med  kan  vi  altså  gøre  det  muligt  for   andre   at   bruge,   genbruge   og   bygge   videre  på  vores  præsentationer.     Skal   din   klasse   fx   skrive   dagbog   fra   vinterferien,   kan   du   lave   en   præsen-­‐ tation   med   dagenes   navne   og   dato,   som   eleverne   herefter   kan   tage   en  

26

kopi af   og   bygge   videre   på   som   de-­‐ res   egen.   Dermed   har   de   fået   define-­‐ ret  strukturen.     Når   du   har   lavet   rammen   til   eleverne   klar,   udgiver   du   den   i   jeres   klasses   kanal   på   Skoletube,   sådan   at   elever-­‐ ne  kan  se  den  i  kanalen.     I   kanalen   er   det   utroligt   enkelt   for   eleverne  at  tage  en  kopi,  for  når  din   kopierbare   præsentation   ligger   i   ka-­‐ nal,   vælger   de   blot   remix-­‐knappen,   som   de   tydeligt   kan   se   under   præ-­‐ sentationen,   og   derefter   får   de   en   kopi   til   deres   samling,   samtidig   med   at   programmet   åbnes   for   dem.   En-­‐ kelt  og  ubesværet.  

Unikt samarbejde på tværs af platforme En af   Slidemakers   store   styrker   er,   at   det  er  ligegyldigt,  om  man  arbejder  i   programmet   fra   en   computer   eller   en   tablet,   også   når   man   samarbej-­‐ der!   Det   giver   en   stor   frihed   til   at   bruge   programmet   på   iPad   i   indsko-­‐ lingen  og  senere  arbejde  videre  i  det   fra  en  computer.    

Mediesamlinger En anden   fordel   ved   Slidemaker   er   de  indbyggede  mediesamlinger,  som   gør,   at   eleverne   ikke   skal   bevæge   sig   særligt  langt  efter  en  række  flotte  og   fagligt   udvalgte   billeder   og   illustra-­‐ tioner.    


Thinglink

Interaktive billeder rigtig smart   funktion,   for   når   fx   en   kol-­‐ lega   eller   en   elev   tager   en   kopi   af   din   Thinglink,   vil   der   automatisk   blive   på-­‐ ført   en   kommentar   med   et   link   under   din   kopierede   Thinglink,   så   du   kan   se,   hvem  der  har  fået  en  kopi,  og  hvad  de   bruger  kopien  til.    

F ORSLAG TIL   OPGAVER  

Med programmet   Thinglink   åbner   der   sig   en   ny   måde   at   arbejde   med   billeder   og   informationer   på.   Programmet   gør   det   muligt   at   lægge   en   række   informa-­‐ tionspunkter   på   billedet   -­‐   punkter   med   tekst,   links,   lyd,   billeder   og   filmklip.   Per-­‐ fekt   til   fortællinger   alene   eller   sammen   med  kammerater.  

S AMARBEJDE   Eleverne   kan   også   samarbejde   i   de   interaktive   billeder,   og   på   den   måde   kan   vi   selv   bestemme,   om   de   skal   ar-­‐ bejde  enkeltvis  eller  i  grupper.    

Det kan  du  bruge  til  at  lave  Thinglinks   med   de   kunstværker   eller   reklamer,   som  I  skal  analysere,  du  kan  lave  tabel-­‐ ler,   hvor   eleverne   skal   skrive   de   kor-­‐ rekte   værdier,   eller   du   kan   lave   bille-­‐ der,   hvor   informationerne   står   forkert,   og  opgaven  bliver  til  et  puslespil.    


Thinglink Forklaring udfra billede Samarbejde: Ja Remix: Ja Mediesamlinger: Nej Udstyr: alle Målgruppe: fra 2. klasse Fag: Alle fag.

www.laerit.dk/thinglink

R EMIX   Du   kan   gøre   det   muligt   for   andre   at   kopiere   en   af   dine   Thinglinks,   og   på   den   måde   kan   programmet   også   bru-­‐ ges  til  at  forberede  og  igangsætte  op-­‐ gaver.  Her  har  programmet  i  øvrigt  en   27


Thinglink Video

Thinglink på video
 Hvis du  netop  har  fået  en  fornemmelse   af   at   Thinglink   er   utroligt   smart   til   at   lægge  informationer  og  markeringer  på   et   billede,   så   bliver   du   også   begejstret   for  Thinglink  Video.     Thinglink   Video   giver,   som   navnet   an-­‐ tyder,   mulighed   for,   at   vi   kan   lægge   mærker  på  film.  Disse  mærker  har  den   ekstra  dimension  er  placeret  på  et  be-­‐ stemt  tidspunkt.     Det   betyder,   at   programmet   kan   bru-­‐ ges   til   at   lægge   et   mærke   på   en   film,   NÅR   der   er   noget   vigtigt   at   lægge   mærke  til  i  filmen.   Når   man   derefter   ser   en   film   lavet   i   Thinglink   Video,   vil   der   under   afspil-­‐ ningen   dukke   disse   mærker   op.   Dem   kan  man  ignorere  eller  man  kan  vælge   at   klikke   på   dem   for   at   komme   til   det   indhold,  som  ligger  i  mærket.     Ligesom   i   Thinglink   kan   man   også   her   lægge   tekster,   billeder,   links,   film   og   meget   andet   (fx   opgavespørgsmål   og   arbejdsark)  ind  i  mærkerne.     Har  eleverne  fx  fundet  deres  yndlings-­‐ musikvideo   fra   Youtube,   kan   de   med   Thinglink   Video   lægge   en   række   små   analyser   og   bemærkninger   omkring   videoen  ind.  På  den  måde  kan  de  ana-­‐ lysere   fortællingen   i   musikvideoen   eller   komme   med   små   anekdoter   om   kunstneren.   (Denne   opgave   vil   være   fin   at   starte   med,   fordi   eleverne   helt   28

sikkert vil   gøre   sig   umage   for   pimpe   deres  fan  så  meget  op  som  muligt,  og   dermed   lære   programmets   mulighe-­‐ der  at  kende).     Har   eleverne   selv   filmet   et   naturfæ-­‐

Thinglink Video Forklaringslag på film Samarbejde: Nej Remix: Nej Mediesamlinger: Nej Udstyr: alle Målgruppe: fra 4. klasse Fag: Alle fag. laerit.dk/video-thinglink/

nomen eller   et   forsøg,   kan   de   også   bruge   Thinglink   Video   til   at   lægge   for-­‐ klaringer,   midtvejsmålinger   og   reak-­‐ tionsligninger   ind   undervejs.   På   den   måde   kan   vi   tage   en   bid   af   filmen   ad   gangen  og  eleverne  har  flere  konkrete   anledninger   til   at   fortælle   om   ekspe-­‐ rimentet   end   hvis   de   bare   skulle   gøre   det  retrospektivt.     Har  klassen  lavet  en  række  boganmel-­‐ delser   kan   man   også   lave   en   film,   der   kort   præsenterer   bøgerne,   og   hvor   mærkerne   i   filmen   så   peger   til   kom-­‐ plette  boganmeldelser.     Der   er   mange   muligheder,   så   prøv   at   kaste  et  blik  på  programmet!  Tiki-Toki


Overblik over nutid, fortid og fremtid 
 Tiki-­‐Toki er  et  fascinerende  tidslinjepro-­‐ gram  på  Skoletube,  hvor  man  kan  samle   tekster,   billeder,   links   og   alt   hvad   man   måtte   have   produceret   i   Skoletubes   øvrige   programmer,   ind   i   en   række   be-­‐ givenheder.   Tidslinjen   er   hel   elastisk   og   kan   gå   fra   et   døgn   i   fremtiden   til   et   overblik  over  universets  tilblivelse.  Man   kan   arbejde   med   fortid,   nutid   og   frem-­‐ tid.  Alene  eller  sammen.     Med   Tiki-­‐Toki   kan   du   samle   og   præsen-­‐ tere   informationer,   uanset   om   det   er   tekst,  billeder,  links,  film-­‐   eller  lydklip  i   kronologisk   rækkefølge   i   en   digital   tidslinje.     Da   tidslinjer   ofte   kan   blive   meget   om-­‐ fattende   at   lave,   er   det   selvfølgelig   også   muligt   at   samarbejde   i   Tiki-­‐Toki.   Processen   kan   dermed   ændre   sig   fra  

at være   en   individuel   opgave   til   at   være   et   fælles   og   meget   levende   pro-­‐ jekt.       Tidslinjer   visualiserer   vores   kronologi-­‐ ske   forståelse,   hvorved   vi   kan   se   os   selv  som  deltager  og  bidrager  i  en  for-­‐

Tiki-Toki Formål: Alverdens tidslinjer. Understøtter samarbejde: Ja Tillader remix: Ja Mediesamling: Nej (kun Flickr) Platforme: PC og tablets Målgruppe: 4-10 kl. Fag: Alle fag

www.laerit.dk/tidslinje

29


anderlig verden.   Da   tidslinjer   samtidig   kan   bygges   op   med   kategorier,   kan   vi   også  bruge  vores  tidslinje  til  at  betrag-­‐ te   historien   tematisk,   fx   hvad   skete   der   i   Europa   forud   og   under   for   at   kvinderne   fik   valgret   i   Danmark,   eller   hvad   har   den   pågældende   forfatter   skrevet   af   romaner   eller   digte?   Tids-­‐ linjer   kan   derfor   både   betragtes   som   en  samlet  strøm  af  begivenheder,  men   også   som   en   række   parallelle   lag,   der   sideløbende   har   større   eller   mindre   indvirkning  på  hinanden.     ”Formålet   med   undervisningen   er   at   udvikle   elevernes   kronologiske   overblik,  styrke  deres  viden  om  og   forståelse   af   historiske   sammen-­‐ hænge  og  øve  dem  i  at  bruge  den-­‐ ne   forståelse   i   deres   hverdags-­‐   og   samfundsliv4.”  

Evnen til   at   kunne   overskue   perioder,   se  relationer,  ligheder,  sammenhænge   og   udvikling   over   tid,   er   væsentlig,   både   for   vores   nutidsforståelse,   for-­‐ tidsfortolkninger   og   fremtidsforvent-­‐ ninger.    

Nutiden er en god start Når I  skal  i  gang  med  tidslinjer,  er  nuti-­‐ den   måske   den   mest   velkendte   for   eleven   at   forholde   sig   til.   Værktøjet   kan  fx  bruges  til  at  lave  en  læselog.  En   læselog   er   en   personlig   tidslinje   hvor   hver   elev   har   oprettet   sin   egen   tids-­‐ linje  til  at  notere,  hvad  der  læses.     Eleven   starter   med   at   udgive   sin   tids-­‐ linje   i   klassens   kanal,   og   derved   kan   læreren   nemt   følge   med   i,   hvad   eleven  

4 Formålet  for  faget  historie.  

30

læser, hvornår   bøger   påbegyndes   og   afsluttes,   og   eleven   kan   knytte   kom-­‐ mentarer,   boganmeldelser   eller   andre   informationer  til  sin  læseoplevelse.  Alt   sammen   med   til   at   give   eleverne   et   præcist  billede  af,  hvad  de  har  udrettet   og   oplevet,   og   samtidig   har   læreren   god   føling   med   elevens   interesser,   indsats  og  udvikling.    

Den blå fugl i Tiki-Toki Når man   vil   indsætte   et   medie   i   sin   tidslinje   skal   man   blot   vælge   den   blå   fugl.   Så   dukker   ens   medier   frem,   og   med   ét   klik   kan   man   indsætte   et   hvil-­‐ ket  som  helst  medie,  man  måtte  have   liggende   på   Skoletube   i   sin   tidslinje.   Dermed   kan   man   altså   arbejde   på   tværs   af   alle   programmer   i   Skoletube   og  samle  det  i  sin  tidslinje.    

Kopi til undervisningen Tidslinjer kan   kopieres.   Dermed   kan   man   lave   flere   ens   tidslinjer   hvis   man   fx  har  to  eller  flere  klasser  til  det  sam-­‐ me  forløb,  eller  vil  bruge  en  ramme  i  et   forløb  igen  året  efter.     Men   du   kan   også   gøre   dine   tidslinjer   kopierbare   for   andre,   og   dermed   er   din   kollega   blot   et   klik   fra   at   have   en   kopi  af  dit  materiale.  ,  og  din  ramme  er   nu  klar  til  bearbejdning  for  andre.  Det   betyder,  at  man  kan  videndele,  samar-­‐ bejde   og   nyde   godt   af   hinandens   ev-­‐ ner.   Tænk   derfor   også   på   at   fortælle   andre   om   dine   tidslinjer,   sådan   at   der   opstår   en   kultur   om   at   dele   og   bytte   på  jeres  skole  -­‐  til  alles  bedste.  VoiceThread 


Undervisning i skyen VoiceThread giver   dine   elever   mulig-­‐ hed   for   at   være   med   i   en   række   un-­‐ dervisningssituationer,   når   det   passer   dem.  Dermed  kan  I  lege  med  asynkron   undervisning   –   eller   undervisning   i   skyen.     VoiceThread   er   et   lidt   specielt   værk-­‐ tøj,  som  ikke  ligner  nogle  andre  pro-­‐ grammer.  Derfor  skal  du  også  glæde   dig   til   nogle   helt   andre   muligheder,   end  du  har  kunnet  forestille  dig  med   en  computer.     VoiceThread   kalder   selv   programmet   for  ”samtaler  i  skyen”.  Det  er  et  fæl-­‐ les   (virtuelt)   rum   for   debat,   frem-­‐ lægninger,   introduktioner   og   kom-­‐ mentarer.   Det   er   et   klasseværelse   på  

nettet, hvor  du  fx  kan  lave  en  række   oplæg  på  samme  måde,  som  hvis  du   skulle   vise   eller   fortælle   noget   på   klassen.   Men   i   det   virtuelle   rum   kan   alle   kommentere   og   blive   hørt.   Det   hele  bliver  gemt  i  rummet,  og  du  kan   derfor  se,  hvad  eleverne  svarer,  lige-­‐ som   de   kan   se   dit   oplæg   igen   og   igen.     VoiceThread   kan   være   værktøjet   til   digte,   fortællinger,   billedanalyser,   aktuel  debat  og  ikke  mindst  historie-­‐ timerne.     Nogle  gange  har  vi  et  spørgsmål  eller   et  emne  på  klassen,  som  vi  gerne  vil   have   alle   eleverne   til   at   være   med   i.   Hvis  det  er  et  spørgsmål,  som  vi  ger-­‐ 31


ne vil  høre  alle  elevernes  svar  på,  vil   det   som   mundtlig   aktivitet   på   klas-­‐ sen   risikere   at   ødelægge   koncentra-­‐ tionen   hos   eleverne,   både   hos   dem,   der   skal   vente   med   at   svare   til   det   bliver  deres  tur,  og  hos  dem,  der  skal   sidde   og   overvære   det.   Her   kan   Voi-­‐ ceThread  være  oplagt.    

Den blå fugl er med Når du   skal   bygge   indhold   sammen,   som   I   skal   arbejde   med,   kan   du   im-­‐ portere  direkte  fra  din  mediesamling   på   Skoletube.   Det   betyder   at   fx   et   billede   tages   under   et   fysikforsøg   hurtigt   kan   blive   genstand   for   en   snak   om   forsøgets   opbygning   og   udfald.    

Brobygning og eksterne gæster

VoiceThread sender eleverne i marken Med app'en   til   iPad   og   iPhone   har   VoiceThread   gjort   det   muligt   at   være   fri  af  computere,  når  man  skal  delta-­‐ ge   i   det   virtuelle   rum.   Brugeren   downloader   den   gratis   app   og   skal   så,   inden   koblingen   mellem   Skoletu-­‐ be   og   VoiceThread   på   dit   device   vir-­‐ ker,  lige  lave  en  enkel  tilpasning5.     Når   det   er   gjort,   er   du   koblet   sam-­‐ men   med   din   undervisning   uanset,   hvor  du  er.  Du  kan  se  undervisnings-­‐ rummene,   du   kan   oprette   nye,   du   kan   se   andres   bidrag,   og   du   kan   kommentere   med   tekst,   tale   og   vi-­‐ deo;   og   undervisningen   er   flyttet   i   marken  og  i  skyen.        

5 Vælg  et  andet  domæne  og  skriv  ed.  i  dette  felt.  

32

Et fælles   rum   som   VoiceThread   er   oplagt   til   gæster.   Har   man   fx   besøg   af   en   forfatter,   kan   man   før,   under   og   efter   besøget   lave   et   fælles   rum,   hvor  gæsten  også  deltager.  Man  kan   stille   spørgsmål   og   sende   kommen-­‐ tarer  til  gæsten  og  på  mange  måder  

VoiceThread Fællesskaber med debat og viden Understøtter samarbejde: Ja Tillader remix: Ja Mediesamling: Ja Udstyr: alt Målgruppe: 4-10 kl. Fag: Alle fag

www.laerit.dk/voicethread gøre besøget   mere   omfattende   og   også   nemmere   at   genopleve   efter-­‐ følgende.   Ideen   kan   også   bruges   til   selv  at  opfinde  gæster  som  kan  være   i  samspil  med  klassen.  MindMeister

Det komplette værktøj
 MindMeister er  et  af  Skoletubes  stær-­‐ keste   programmer.   Med   god   grund.   Det   kan   bruges   til   begrebskort,   plan-­‐ lægning   overblik,   debatter   og   møde-­‐ referater   og   meget   andet.   Og   så   er   det   måske   Skoletubes   mest   enkle   program   at   lave   en   præsentation   i.   Man   kan   arbejde   selv   eller   sammen   med  andre,  og  simultant  se,  hvad  ens   kammerater  er  i  gang  med.    

Mindmapping Når du   mind-­‐mapper,   skriver   du   punkter   ned   på   et   uendeligt   stort   område.   Du   kan   lave   underpunkter   og   sideordnede   punkter,   forbinde   punkter   på   kryds   og   tværs,   og   du   kan  frigøre  punkter,  så  de  står  for  sig   selv,   hvis   du   fx   vil   have   to   sæt   argu-­‐

menter til   at   stå   overfor   hinanden.   Du  bestemmer.    

Billeder og video Du kan   også   sætte   film   og   billeder   ind  i  dit  mind  map;  fx  direkte  fra  din   samling   på   Skoletube.   Indsæt   film   eller   billede   og   vælg   Skoletube   -­‐   så   har  du  adgang  til  dine  materialer.    

Links og bilag Til ethvert  punkt  på  dit  mindmap  kan   du   også   lægge   links,   noter   og   bilag   ind.   Dermed   kan   du   også   gøre   et   mindmap   til   en   ressource,   hvor   fx   eleverne   kan   hente   vigtige   doku-­‐ menter,   finde   forklaringer   og   rele-­‐ vante   henvisninger.   Bilag   kan   du   fx.   indsætte  via  den  blå  fugl.     33


Det bedste samarbejde Er I   flere   brugere,   der   samarbejder   i   et  mindmap  på  samme  tid,  kan  I  føl-­‐ ge   hinandens   arbejde   simultant   på   jeres   skærme.   Den   funktion   gør   det   til  en  levende,  social  og  sjov  oplevel-­‐ se   at   arbejde   sammen   med   andre.   Det   er   oplagt   til   brainstorm   i   grup-­‐ per,   fællesmøder   i   teams,   debat   på   klassen,   planlægning   af   forløb   og   temauger   og   meget   andet   -­‐   fx   pro-­‐ jektopgaven.  

Mind maps i projekter MindMeister er   oplagt   at   bruge   til   projektopgaven.   Her   kan   eleverne   i   gruppen   samarbejde,   dele   viden   og   materialer   og   dokumentere   deres   forløb,   lave   en   afsluttende   præsen-­‐ tation   direkte   i   mind   mappet   og   til   sidst   kan   hele   arbejdet   eksporteres   til  en  færdig  rapport  i  pdf  eller  word.    

dias. Derefter  er  du  færdig  -­‐   og  præ-­‐ sentationen   kan   selvfølgelig   ses   på   alt  jeres  udstyr.  

Del forløb og materialer Med MindMeister   er   det   nemt   at   kopiere   mindmaps   fra   hinanden.   På   den   måde   kan   man   altså   udveksle   materialer  og  ideer,  som  er  lige  til  at   bygge  videre  på.     Har   du   fx   fundet   et   mindmap   med   lovlige   materialer   til   tyskundervis-­‐ ningen,   eller   et   mindmap   med   vigti-­‐ ge   litterære   genrer   eller   måske   bare  

MindMeister Samarbejde, videndeling, planlægning, præsentation, projekter med mere. Samarbejde: Ja Tillader remix: Ja Mediesamlinger:Ja Platforme: Alle Målgruppe: Fra 2. klasse Fag: Alle fag

www.laerit.dk/mindmeister2014

Verdens nemmeste præsentation Mindmeister er   verdens   nemmeste   program   at   lave   en   præsentation   i.   Du   tænder   for   funktionen   og   træk-­‐ ker   så   de   udsnit   som   du   vil   have   som   34

en god   årsplan   fra   en   kollega,   ja   så   kan   det   med   ét   klik   blive   en   af   dine   nye   ressourcer.   Så   udveksling   mel-­‐ lem  fx  fagkolleger,  læringscentre  og     fra   lærer   til   elev   har   aldrig   været   nemmere.   MindMeister   gør   det   mu-­‐ ligt  at  genbruge  det  bedste  til  netop   dine  behov.   Kort   sagt.   Mindmeister   er   utroligt   nyttigt  -­‐  og  har  aldrig  været  bedre!PeoplePlotr 


Stamtræer med mere 
 I programmet  Peopleplotr  kan  vi  lave   stamtræer  og  andre  diagrammer.  Det   fascinerende   ved   disse   stamtræer,   er   at   de   kan   indeholde   alverdens   medier,   tekster  og  links,  og  dermed  være  me-­‐ get   rige   på   informationer   og   oplevel-­‐ ser.   Programmet   er   oplagt   til   at   lave   in-­‐ teraktive   diagrammer   som   fx   stam-­‐ træer,   men   også   de   naturvidenska-­‐ belige  fag  kan  bruge  programmet  til   genetik,   fødekæder   og   arveligheds-­‐ lære,  mens  dansk  måske  kan  udnytte   programmet  til  at  give  overblik  over   et   persongalleri   i   en   roman.   Sam-­‐ fundsfag   kan   lave   organisations-­‐   og   relationsdiagrammer  etc.     PeoplePlotr  er  udviklet  af  de  samme,   som   står   bag   tidslinjerne   i   Tiki-­‐Toki,   så   hvis   man   først   kender   tidslinje-­‐ programmet   Tiki-­‐Toki,   vil   det   være  

nemt at   gå   til,   og   man   vil   nyde   mu-­‐ lighederne   for   fx   at   indsætte   sine  

PeoplePlotr Overblik og relationsforståelse. Samarbejde: Ja Remix: Ja Udstyr: computere og tablets Målgruppe: 5-10 kl. Oplagte fag: Historie, biologi.

www.laerit.dk/peopleplotr egne medier   fra   Skoletube   ind   i   dia-­‐ grammets  punkter.     I   det   færdige   plot   har   man   i   øvrigt   mulighed   for   at   navigere   efter   ind-­‐ hold,   tidslinjer   og   de   indsætte   per-­‐ soner   eller   genstande.   Dermed   kan   programmet   synliggøre   endnu   flere   relationer  end  Tiki-­‐Toki!  
 35


PowToon - Studio & Slides


Præsentér på nye måder
 PowToon rummer  to  forrygende  præ-­‐ sentationsværktøjer;   Studio   og   Slides.   Studio   bruges   til   enkle   og   fantastiske   animerede  fortællinger,  og  Slides  bru-­‐ ges,   når   man   hurtigt   og   enkelt   vil   lave   en   præsentation,   som   ser   lækker   ud   og  hvor  man  blot  selv  tilføjer  indhold.       Så  hvor  Studio  virker  som  et  dukkete-­‐ ater,  hvor  man  flytter  ting  ind  og  ud  af   scenen   -­‐   bare   med   lidt   strøm   sat   til.   Er   Slides   skabeloner   skræddersyet   til   præsentationer.     Begge  værktøjer  nyder  godt  af  Pow-­‐ Toons   sjove   og   fantasifulde   over-­‐ gange  og  effekter.  Så  du  kan  sagtens   lave   en   præsentation,   hvor   en   hånd   flyver   ind   og   skriver   på   skærmen   eller   hvor   en   vinduespudser   renser   36

din præsentation,   for   at   sætte   nyt   indhold  ind.   Slides   har   dog   også   en   ekstrem   stærk   funktion   til   de   ældste   klasser,   nemlig   muligheden   for   at   indsætte   uddrag  af  film  ind  i  en  præsentation.   Dermed  kan  man  fremlægge  filmana-­‐ lyser   og   uddrag   af   fx   musikvideoer   uden  besvær.  

PowToon Formål: Forklaring og fortælling. Samarbejde: Nej Remix: Nej Mediesamlinger: Nej Platforme: computer Målgruppe: fra 4. klasse Oplagte fag: alle

www.laerit.dk/powtoon


Soundation 


Styrk mundtligheden
 Soundation er   værkstedet   på   Skole-­‐ tube,   der   arbejder   med   lyd.   Her   finder   du   et   komplet   lydstudie   til   indspil-­‐ ning,   optagelse   og   komposition   af   musik  og  lyd.     Værkstedet   er   oplagt   til   radioteater,   oplæsning,   leg   med   komposition   og   meget   andet.   Her   har   eleven   mulig-­‐ hed  for  at  lave  sine  egne  optagelser   og   kan   derudover   gå   ombord   i   en  

Soundation Komposition og lydproduktion Samarbejde: Nej Remix: Ja Mediesamlinger: Ja Platforme: computer Målgruppe: fra 3. klasse Oplagte fag: Musik, dansk, sprogfag

www.laerit.dk/soundation

større mediesamling   af   lydoptagel-­‐ ser  og  samplinger.      

O PMÆRKSOMHED Bed   eleverne   om   at   optage   oplæs-­‐ ning   eller   andre   mundtlige   fremfø-­‐ relser,   for   derefter   at   høre   sig   selv.   Derved   får   eleverne   mulighed   for   at   gøre   sig   mange   vigtige   refleksioner   omkring   fx   tydelighed,   betoning,   udtale   og   andre   elementer,   der   til-­‐ sammen   skal   sikre,   at   de   kan   kom-­‐ munikere  klart  og  forståeligt.    

L ÆSESTØTTE For  læreren  kan  værktøjet  også  være   en   hurtig   måde   at   lave   en   lille   læse-­‐ støtte   til   eleverne.   Tænd   for   mikro-­‐ fonen  -­‐  optag  -­‐  udgiv  til  klassen  kanal   eller  send  linket  på  lydklippet  direkte   til   eleverne.   På   10   minutter   vil   du   bruge   de   7   på   at   indtale   og   de   tre   på   det   prakti-­‐ ske.  
 37


Film-X


Stopmotion for alle
 vares, når  teknikken  ikke  driller.  Der-­‐ for  er  onionskin  perfekt.    

Film-­‐X er   et   animationsværksted   til   computeren,   til   jeres   flyttefilm.   Pro-­‐ grammet   er   udviklet   af   Dansk   Filmin-­‐ stitut   og   rummer   en   række   stærke   funktioner,  der  gør  det  nemt  at  arbej-­‐ de  med  flyttefilm,  selv  for  de  mindste   elever.     Film-­‐X-­‐værkstedet   fungerer   perfekt   til   animationsfilm   i   skolen   såvel   som   hjemme.   Ofte   vil   eleverne   gerne   bruge   lidt   mere   tid   på   deres   projekt   end  skoledagen  tillader.  Det  kan  man   udnytte,   fordi   ens   projekt   ligger   on-­‐ line  på  Skoletube.     Film-­‐X  har  onionskin.  Det  er  en  funk-­‐ tion,  som  gør,  at  man  kan  skimte  den   sidste  optagelse  som  et  slør  over  det   billede,  som  kameraet  viser.  Dermed   har   man   styr   på   optagelsen   i   den   sidste   scene   og   den   kommende   op-­‐ tagelse   og   kan   derved   hurtigt   afgø-­‐ re,  om  alt  står  klar  til  optagelse.  Det   er  sjovt  at  animere,  og  det  sjove  be-­‐ 38

Når man   arbejder   med   animations-­‐ film,   er   lydsporet   også   utroligt   vig-­‐ tigt.   Det   er   tydeligt   at   se,   at   pro-­‐ grammet  er  lavet  af  folk  i  branchen,   for  med  hele  tre  lydspor  og  en  række   lydbiblioteker,   er   man   rigtig   godt   klædt   på.   Eleven   kan   selvfølgelig   også  lave  deres  egne  optagelser,  og   på   den   måde   selv   producere   mere   af   fortællingen  selv.  Også  her  er  der  en   dejlig  funktion,  nemlig  at  eleven  kan   lave  sine  lydoptagelser  samtidig  med   at   ens   billedoptagelser   afspilles.   Det   gør   det   nemt   at   få   lyden   til   at   sidde   helt  præcist.  

Film-X Animationsfilm (flyttefilm) Samarbejde: Nej Remix: Nej Mediesamlinger: Ja (lyde) Udstyr: computer Målgruppe: fra 2. klasse Oplagte fag: alle

www.laerit.dk/film-x Tilbage er  kun  at  sige;  frem  med  pa-­‐ pir   og   saks,   modellervoks,   mos-­‐ gummi  og  Legoklodser,  og  animér!Padlet 


Debat, videndeling og spontane besvarelser På 1   minut   kan   du   med   Padlet   åbne   for  en  fælles  debat  eller  besvarelse  på   klassen.   Programmet   laver   en   fælles   væg,  hvor  man  kan  være  sammen  om   at   dele   oplevelser,   erfaringer,   menin-­‐ ger,   materialer,   informationer   eller   alverdens   medier.   Programmet   er   perfekt   både   til   små   hurtige   aktivite-­‐ ter   og   til   grundige   og   længerevarende   projekter   -­‐   individuelt   eller   sammen   med  andre.     Padlet   giver   mulighed   for   at   lave   en   digital   væg   eller   en   ubegrænset   op-­‐ slagstavle,   fx   til   noter,   bogmærker,   diskussioner,   brainstorm,   planlæg-­‐

ning, huskelister,   videovisning,   ind-­‐ samle  feedback  og  meget  andet.    

Padlet Fællesaktiviteter og fortælling. Samarbejde: Ja Remix: Nej Udstyr: alle Målgruppe: fra 2. klasse Oplagte fag: alle

www.laerit.dk/padlet

39


Lad alle komme til orde Den oplevelse,  at  man  gerne  vil  svare   på   et   spørgsmål,   men   at   man   "kom   for   sent"   i   rækken   af   elever,   der   fik   taletid,  må  være  frustrerende.  Nogle   af  de  spørgsmål,  læreren  stiller,  giver   kun   ganske   få   svarmuligheder,   og   overlader   derfor   mange   til   passive   iagttagere   i   stedet   for   deltagere   i   snakken   på   klassen.   Det   kan   Padlet   gøre  noget  ved!  

kan afspilles.   Kopier   fx   adressen   fra   en   film   på   YouTube   eller   Skoletube,   og   så   har   du   filmen   direkte   på   jeres   fælles  tavle.  

Mobil afstemning Har I   brug   for   at   lave   en   afstemning   eller  give  en  hurtig  mening  til  kende,   kan  du  også  udnytte,  at  programmet   virker   rigtigt   fint   på   alt   udstyr,   og   dermed   også   elevernes   smartpho-­‐ nes.   Lav   en   ny   væg   og   gå   ind   under   "Del"   for   at   hente   et   qr-­‐tag   til   din   væg.   Lad   eleverne   scanne   mærket     og   lav   en   hurtig,   levende   og   demo-­‐ kratisk   afstemning   på   klassen.   Du   kan  selv  prøve  på  mærket  herunder.  

Snedige orienteringsløb Stil et   spørgsmål,   som   eleverne   skal   besvare   på   en   Padlet,   men   sørg   for-­‐ inden   for,   at   besvarelserne   bliver   modereret,   altså   at   de   skal   godken-­‐ des,   inden   de   bliver   synlige   for   andre   seere.  Dermed  sikrer  du,  at  opgaven   og   spørgsmålet   er   det   samme   for   alle  -­‐  og  kan  derefter  vælge  at  tænde   for  de  indkomne  besvarelser.     På   den   måde   sørger   vi   for,   at   ordet   er   frit.   Du   kan   eventuelt   sætte   spørgsmålet   på   den   samme   Padlet,   sådan,   at   I   kan   bruge   væggen   til   repetition  senere.  

Alverdens indhold Når man   indsætter   indhold   på   en   Padlet,   er   man   ikke   begrænset   til   tekst   alene,   men   kan   derimod   ind-­‐ sætte   en   lang   række   medier,   som   40

Med din  Padlet  følger  også  en  lille  qr-­‐ kode.  Den  kan  du  bruge  til  at  placere   din   Padlet,   hvor   du   vil.   Print   den   ud   og  laminer  den,  så  har  du  en  post  til   et   orienteringsløb,   hvor   løberne   kan   stemple   ind.   De   stempler   ind   via   de-­‐ res  telefon  og  en  qr-­‐læser  fx  inigma,   hvorefter  de  bliver  ført  til  din  Padlet.     Laver  du  fx  en  opgave  ved  posten  og   indstiller   din   Padlet   til   at   være   mode-­‐ reret   kan   grupperne   der   kommer   til   posten   svare   uden   at   se   hvad   andre   har   gættet   og   om   de   er   kommet   først  eller  sidst  til  posten.       Gruppen   svarer   på   posten   ved   at   tappe  to  gange  på  skærmen  og  skri-­‐ ve  deres  svar.  Slet  alle  svarene  og  du   kan   bruge   mærkerne   til   endnu   et   o-­‐ løb.Prezi 


Flyvende 
 præsentationer 
 Prezi på   Skoletube   er   et   utroligt   po-­‐ pulært   præsentationsværktøj,   der  

Prezi Præsentation Samarbejde: Ja Remix: Ja Mediesamlinger: Nej Udstyr: computere og tablet (app) Målgruppe: Fra 5. klasse Fag: Alle fag

www.laerit.dk/prezi giver tilskueren   en   særlig   oplevelse   af   at   flyve   rundt   mellem   punkterne,   mens  der  kan  zoomes  ind  og  ud  i  det   uendelige.     En  Prezi  er  et  uendeligt  stort  lærred,   hvor   du   kan   notere   dine   punkter   og   ideer.   Derefter   kan   der   puttes   lidt   pynt   på,   med   billeder   og   filmklip,     og   til   sidst   tegner   du   den   rute,   som   du   har  tænkt  dig,  at  punkterne  skal  for-­‐ tælles   i.   Altså   ideer   og   indhold   først   og  så  rute  sidst.    

Smidigt samarbejde Man kan   også   invitere   sine   gruppe-­‐ kammerater  til  at  være  med  i  redige-­‐ ringen   og   udformningen   af   præsen-­‐ tationen.   Du   vælger   bare   Share   og  

noterer kammeraternes   email,   og   under   samarbejdet   kan   man   endda   følge   med   i   hvad   de   andre   andre   la-­‐ ver  på  ens  egen  skærm.  

Støt og stilladser Man kan   indstille   sit   projekt   til   at   kunne   kopieres   af   andre.   Dermed   kan   læreren   fx   lave   en   ramme   for   elevernes  produkt,  som  de  så  kopie-­‐ rer  og  tager  afsæt  i.    

Mere information For at  komme  godt  i  gang  med  Prezi   anbefaler   vi,   at   du   først   besøger   en   Prezi-­‐præsentation   og   oplever   den-­‐ ne  særlige  måde,  at  informationerne   flyver   hen   over   skærmen.   Se   deref-­‐ ter   det   store   videokursus   om   Prezi   på   Lær   IT   (link   finder   du   i   faktabok-­‐ sen).  Så  er  det  nemt  at  komme  godt  i   gang.    

Prezi er iPad-venlig Man kan  benytte  Prezi  på  sin  iPad  via     appen.  Den  kan  bruges  til  at  se  dine   Prezi-­‐præsentationer   på   din   iPad.   Appen   giver   kun   begrænset   mulig-­‐ hed   for   redigering,   så   dens   primære   funktion  er,  at  du  kan  se  og  dermed   også   fremlægge   dine   præsentatio-­‐ ner  med  den.
 41


Skoleblogs 


Logiske muligheder
 have et  par  ord  med  på  vejen  anbefa-­‐ ler   vi,   at   skolerne   benytter   sig   af   blog-­‐ værktøjet   Skoleblogs6,   hvor   enhver   elev,   lærer,   gruppe,   klasse,   årgang,   kommunes   it-­‐vejledere   eller   PLC   kan   lave  deres  helt  egne  blogs,  hver  for  sig   eller  sammen  i  større  fællesskaber.     Det   hele   fungerer   selvfølgelig   ganske   nemt   med   uni-­‐login,   og   der   er   lavet   over  30  tilpassede  skabeloner,  som  er   direkte   at   gå   til   sammen   med   gen-­‐ nemdokumenterende   videovejlednin-­‐ ger.    

Skoleblogs er   en   række   skræddersye-­‐ de   læringsmiljøer   og   sociale   netværk,   til  skoleverdenen,  bundet  op  omkring   blogværktøjet  Wordpress.   Selve   læringsmiljøerne   på   Skoleblogs   er   udviklet   så   de   matcher,   understøt-­‐ ter,  udvikler  og  inspirerer  den  danske   folkeskoles   aktivitetsformer,   fagmål   og  ønsker  om  sociale  rammer  for  fæl-­‐ lesskab,  læring  og  evaluering.       Eller   sagt   på   en   anden   måde,   når   jeres   film   og   medieproduktioner   skal   som   6  www.Skoleblogs.dk  

42

Alle disse   skabeloner   er   lavet   med   forskellige   formål   for   øje;   klasse-­‐ blogs   hvor   eleverne   kan   producere   selv   og   sammen,   der   er   en   række   nyhedstemaer,   som   også   danner   rammen   for   Nyhedsugen,   tidslinje-­‐ tema   til   procesevaluering   og   porte-­‐ følje,   der   i   stil   og   opbygning   læner   sig  op  af  det  eleverne  kender  -­‐   nem-­‐ lig   Facebook,   fortælleværksteder   til   noveller,  gys  og  gru  og  andre  genrer,   det   tema   er   utroligt   smukt   og   læse-­‐ venligt.   Der   er   temaer   som   er   mål-­‐ rettet   skolens   pædagogiske   lærings-­‐ center,  hvor  rammerne  understøtter   formålene   i   den   seneste   bekendtgø-­‐ relse.   Der   er   et   rejsetema,   hvor   ele-­‐ verne   kan   arbejde   i   et   interaktivt  


verdenskort. Temaet  samlinger  giver   en   smuk   indgang   til   forskellige   sam-­‐ linger,   eleven   måtte   lave,   og   der   er   bogreolen,   hvor   eleverne   man   kan   lave  forrygende  smukke  samlinger  af   boganmeldelser  og  anbefalinger.     Det   er   bare   nogle   af   de   mange   te-­‐ maer,  som  man  kan  finde  og  oprette   til   sig   selv   eller   sin   klasse   på   Skole-­‐ blogs.    

Alle blogs er ens Det lyder   måske   overvældende   med   så   mange   forskellige   muligheder,   men   den   gode   nyhed   er,   at   det   fak-­‐ tisk  er  sådan,  at  alle  blogs  er  ens.  Det   er   nemlig   på   præcis   samme   bruger-­‐ flade,  man  arbejder  i  inde  bagved  de   mange   smukke   ydre.   Så   har   man   først   lavet   ét   blogindlæg,   kan   man   også  bruge  alle  de  andre.     Med   Skoleblogs   har   vi   altså   en   mu-­‐ lighed   for   at   sikre,   at   eleverne   også   træner   det   skriftlige   i   nogle   støtten-­‐ de  og  tiltalende  rammer.  

Tre klik og du er i gang Disse blogs   oprettes   med   et   enkelt   klik.  Herefter  tilmelder  du,  på  samme   måde  som  på  Skoletube,  dine  elever   ved   at   vælge   dem   enkelt-­‐   eller   klas-­‐ sevis   i   oversigten   over   uni-­‐login   bru-­‐ gere  på  jeres  skole.  Så  er  I  i  gang.    

Skoletube og Skoleblogs smelter sammen Dermed har   man   altså   adgang   til   to   store   værktøjskasser   –   Skoletube   med   små   20   medieværksteder   og   Skoleblogs   med   over   30   skriveværk-­‐ steder.   Men   hvad   så   når   ord   og   me-­‐ dier  skal  smelte  sammen?  For  det  er   jo  netop  en  af  styrkerne  ved  en  blog.     Stadig   flere   kulturprodukter   bliver  digitale,  og  i  denne  proces   ser   vi   en   integration   af   forskelli-­‐ ge   medier   og   en   kobling   mellem   tekst,  billede  og  lyd.7  

Det løses   ganske   enkelt,   for   når   ele-­‐ ven  er  ved  at  arbejde  med  sin  tekst,   kan   hun   vælge   en   lille   blå   fugl   på   værktøjslinjen.   Herefter   åbner   et   vindue   op   over   hendes   skærm,   hvor   hun  kan  se  alle  de  medieklip,  hun  har   liggende   på   Skoletube,   og   med   et   enkelt   klik   kan   man   nu   vælge   det   medieklip,   som   skal   vises   sammen   med  teksten.   Dermed  er  der  ingen  faldgruber,  som   eleven   skal   være   opmærksom   på.   Blot   klik   på   den   blå   fugl,   vælg   dit   medie   og   vælg   indsæt,   og   så   kan   man   igen   fortsætte   sit   skriftlige   ar-­‐ bejde.   Nemmere   kan   det   ikke   blive,   og   sværere   skal   det   ikke   være.   Det   handler   om   at   holde   fokus   på   opga-­‐ ven  og  besvarelsen.     Lær  mere  på  skoleblogs.dk  


7 Formål  i  faghæfte  48;  It-­‐  og  mediekompetencer  i  Folkeskolen.

43


its learning

Det komplette forløb
 Med opgaveværktøjet  i  ITs  Learning  har   du  mulighed  for  at  stille  opgaver  og  lave   forløb,  der  direkte  binder  Skoletube  ind   i  hele  processen.     Med   samarbejdet   med   ITs   Learning   er   det  muligt  at  koble  Skoletube  sammen   med   din   planlægning   og   evaluering   af   undervisningen  fuldstændig  som  du  vil.     Du  starter  med  at  planlægge  en  aktivi-­‐ tet   med   en   Skoletube-­‐opgave.   Giver   opgaven   en   beskrivelse.   Herefter   kan   du   vælge   det   eller   de   værktøjer   fra   Skoletube,   som   du   føler   vil   være   vel-­‐ egnede   til   opgaven.   Dermed   kan   du   gøre  det  klart  for  eleven  både  hvad  de   skal   lave   og   hvor   de   kan   arbejde   med   opgaven.   Det   fungerer   på   den   logiske   måde,   at   du   får   alle   Skoletubes   ikoner   i  

44

et vindue,  hvorefter  du  så  markerer  de   ønskede  programmer.     Når   eleven   herefter   åbner   opgaven   inde   i   ITs   Learning,   ser   man   både   din   beskrivelse   og   et   eller   flere   ikoner   fra   Skoletube,   der   linker   direkte   til   det     eller  de  programmer,  du  har  foreslået.     Eleven   vælger   via   ikonet   sit   program   og  går  i  gang.  Når  opgaven  er  besvaret   udpeger   eleven   sit   medie   inde   i   “Din   aflevering”,   det   er   ganske   nemt,   for   eleven   vælger   bare   den   blå   fugl   og   sender   besvarelsen   inklusiv   sin   medie-­‐ produktion  fra  Skoletube  til  dig.     Herefter   får   du   besvarelsen,   som   du   kan  gennemse  og  evaluere  på.  Når  det   er  gjort  kan  eleven  se  din  vurdering  og   eventuelle  karakter.Skoleintra 


Medier med blå fugl
 I Skoleintra   har   du   også   adgang   til   dine  medier  i  Skoletube.  Den  funktion   er   nyttig,   når   du   vil   vise   noget   til   an-­‐ dre;  kolleger,  elever  eller  forældre.    

inden du  bruger  dets  medie  til  frem-­‐ visning).    

Når du   skriver   et   opslag   på   opslag-­‐ stavlen,  laver  et  dokument,  tilpasser   et   arbejdsrum,   laver   en   nyhed   eller   skriver  en  besked,  så  vil  du  i  alle  disse   tilfælde   komme   til   dette   tekstfelt   som   du   ser   herover.   Her   finder   du   knappen  med  den  lille  blå  fugl.    

Dermed er   det   nemt   fx   at   orientere   hjemmene,   dele   gennemgange   med   forældre  osv.    

Ved at   vælge   den   blå   fugl,   har   du   ikke   alene   adgang   til   dine   egne   me-­‐ dier,  som  du  altså  kan  indsætte  med   ét  enkelt  klik.  Du  har  også  adgang  til   de   medier,   der   ligger   i   de   kanaler,   som   du   er   ejer   eller   medlem   af.   Det   betyder,   at   du   fx   kan   gå   ind   i   klas-­‐ sens   kanal   og   vælge   et   af   elevernes   værker   og   sætte   det   ind   i   et   opslag   på  Forældreintra  for  at  vise  noget  af   det,  som  I  har  arbejdet  med  på  klas-­‐ sen.   (Lav   lige   en   aftale   med   barnet,  

Brug også  funktionen,  når  du  vil  vise   dine   kolleger,   hvad   I   har   arbejdet   med   på   Skoletube;   brug   hinandens   erfaringer   og   ideer   til   en   fælles   ud-­‐ vikling   af   medieproduktioner   i   un-­‐ dervisningen.   Alt   andet   vil   være   det   rene  pip.  

45


Min Uddannelse

Lær med Skoletube
 Min Uddannelse   har   lavet   en   for-­‐ løbsbygger   med   en   tæt   forbindelse   til  Skoletube.  Det  betyder  at  du  nemt   kan   lave   forløb   til   dine   elever,   der   inddrager   værktøjer   og   materialer   fra  Skoletube.     Når  du  vil  lave  en  opgave  eller  starte   et   forløb,   kan   du   trække   indhold   fra   Skoletube.  Det  betyder,  at  du  fx  kan   indsætte   et   eksempel   på   hvad   be-­‐ svarelsen  kan  være,  eller  du  kan  ind-­‐ sætte   en   skærmoptagelse,   der   gui-­‐ der   eleven   i   gang   med   en   bestemt   opgave,   eller   du   kan   have   lavet   et   materiale,  som  eleverne  skal  arbejde   i  eller  remixe.     Så   skal   I   arbejde   med   en   bestemt   periode,  kan  du  fx  have  lavet  en  tids-­‐ linje,   som   nu   kan   være   placeret   di-­‐ rekte  foran  eleven.  Skal  I  begynde  på   et  nyt  emne,  indsætter  du  måske  en   Padlet,   hvor   eleverne   i   fællesskab   46

kan lufte   deres   forforståelser.   Det   kan  være  et  mind  map  som  eleverne   skal   udfylde   eller   rekonstruere   eller   som  måske  rummer  de  links,  tekster   og  noter  som  eleven  skal  benytte,  og   som  de  kan  klone  til  deres  egen  sam-­‐ ling  eller  det  kan  være  at  de  skal  lave   en  fortælling  i  en  tegneserie  i  Pixton,   hvor   du   har   lavet   eller   fundet   en   tegneserie,   som   de   kan   vælge   at   re-­‐ mixe.   Eller   det   kan   være   noget   helt   syvende.     Når   din   opgave   er   lavet   og   eleverne   går   i   gang,   kan   de   selvfølgelig   på   samme   måde   aflevere   ved   at   hente   mediet   på   Skoletube   ind   i   deres   be-­‐ svarelse.     Min   Uddannelse   giver   dig   derefter   mulighed   for   at   skrive   kommentarer   til  eleven  og  vurdere  besvarelsen.  Forlag på Skoletube

Skoletube i fagportalerne
 Som vi  skrev  i  hæftets  indledning  har   Skoletube   samarbejdet   med   en   række   forlag8.   Et   samarbejde,     hvor   forlage-­‐ nes   indhold,   sammen   med   Skoletube   og   Skoleblogs   værktøjer   og   LærITs   vejledninger,  sikrer,  at  undervisningen   tilrettelægges  i  det  bedste  samspil.   På   en   række   fagportaler   fra   forlag   som   fx   ConDidact,   Gyldendal   og   Clio-­‐ online,   vil   man   kunne   støde   på   den   blå   fugl   og   henvisninger   til   Skoletu-­‐ be.    

Skoletube er   integreret   i   Clio   Onlines   værktøjskasse,   så   det   bliver   endnu   lettere   for   både   lærere   og   elever   at   arbejde   med   forskellige   online   værktøjer   og   udtryksformer   i   undervisningen.   (Clio)  

Her kan   man   se   forslag   til,   hvordan   man   kan   arbejde   med   læremidlets   faglige   indhold   i   et   af   Skoletubes   værksteder.     Gyldendal   samarbejder   med   SkoleTube.  Det  betyder,  at  du  via   Gyldendals   Fagportaler   får   en   nem  og  direkte  adgang  til  Skole-­‐ tubes   udvalgte   og   kvalitetssikre-­‐ de  web  2.0-­‐værktøjer.  
 (Gyldendal)  

Prøv at   hold   øje   med   den   blå   fugl   næste   gang   du   færdes   på   et   digitalt   læremiddel.  

Som regel  er  der  også  links  sammen   med   aktivitetsbeskrivelsen,   nemlig   et  link  direkte  ind  til  værktøjet  og  et   link   direkte   til   den   eller   de   videovej-­‐ ledninger,   der   gennemgår   det   på-­‐ gældende  værktøj.  På  den  måde  kan   man   gå   direkte   fra   materialet   over   til   arbejdsopgaverne.  

8 Gyldendal,  Condidact,  Clio  Online  og  Alinea

47


Skoletube på din iPad
 Skoletube app

Skoletube appen,   til   iOS   og   Android,   er   jeres   mobile   produktionsapp.   Med   den   installeret   på   jeres   iPads   eller   smartphones   har   du   adgang   til   dine   medier,   kanaler   og   en   række   værktø-­‐ jer  -­‐  ligesom  på  Skoletube.dk  

tube og   ind   i   de   kanaler,   hvor   man   ønsker  at  dele  det.     Dermed   kan   man   tænke   appen   som   et   redskab   til   medieudgivelse   og   medieproduktion.  

Skoletube App Medieproduktion, overblik 
 og værktøjer. Samarbejde: Nej Remix: Ja* Udstyr: iOS og Android Målgruppe: Alle Fag: Alle fag.

www.laerit.dk/app Skoletubes app  er  lavet  sådan,  at  du   kan   det   samme   her,   som   du   kan   på   Skoletube.   Appen   indeholder   udover   den   basale   tilgang   til   egne   klip   og   kanaler,   også   to   medieoptagere,   nemlig   en   video-­‐   og   en   lydoptager,   nogle  indbyggede  programmer  til  at   lave   billedfortællinger   og   reklame-­‐ film,  samt  en  række  links  til  apps  og   programmer,   som   ligger   uden   for   appen.     Alt   hvad   man   har   optaget   med   sit   device  og  alt  hvad  man  producerer  i   appen   kan   selvfølgelig   uploades   di-­‐ rekte   til   ens   mediesamling   på   Skole-­‐ 48

Sådan virker app'en Man logger  sig  ind  med  sit  uni-­‐login.     Herefter  vil  du  have  en  række  mulig-­‐ heder  i  menuen  øverst  til  venstre.  Du   kan   se   dine   egne   medier   og   og   de   film  og  lydoptagelser,  der  ligger  i  de   kanaler,  du  er  med  i.  Du  kan  vælge  at   producere   og   udgive   til   Skoletube.   Du   kan   finde   en   oversigt   over   til-­‐ gængelige   Skoletube-­‐programmer   og   apps   i   “værktøjskassen”.   Du   kan   uploade   en   bunke   billeder   eller   film-­‐ klip  under  Multiupload.  Du  kan  gå  til   samlingen   af   ressourcekanaler   (se   mere   om   dem   på   side   52)   og   meget   andet.    


Dermed giver   appen   et   overblik   og   en  række  produktive  muligheder.    

leverer, men   reklamefilm   er   måske   det  bedste.  Programmet  sætter  dine   billeder,   tekster   og   små   filmoptagel-­‐ ser   sammen   til   et   imponerende   fær-­‐ digt   resultat   med   musik   og   impone-­‐ rende  effekter  og  overgange.  Præcis   som  i  Animoto  ved  computeren.    (se   mere  om  Animoto  på  side  22).  

Det mundtlige arbejde

”Man kan,   fx   ved   at   inddrage   mobile   og   trådløse   teknologier   og   web   2.0-­‐ressourcer   i   under-­‐ visningen,   udnytte   og   udvikle   nye   kommunikations-­‐   og   lære-­‐ processer…”9  

Uanset om   det   gælder   modersmåls-­‐ undervisning,   dansk   eller   fremmed-­‐ sprog,  er  den  indbyggede  lydoptager   i   Skoletube   app'en   en   glimrende   og   enkel   støtte   til   mange   mundtlige   aktiviteter.    

Billedfortællinger I Skoletube  appen  er  det  nemt  lige  at   sætte   ord   på   en   række   billeder   og   gøre   det   til   en   billedfortælling.   Man   vælger   det   indbyggede   program   Tubestory  i  værktøjskassen,  udpeger   nogle   billeder,   tænder   mikrofonen   og   kan   nu   pege   og   zoome   i   det   en-­‐ kelte   billede,   skifte   billeder,   holde   pause   i   fortællingen   og   genoptage   den,   når   man   er   klar.   Altsammen   enkelt  og  velegnet  til  alle  slags  ople-­‐ velser.  (og  til  alle  sprog)  

Reklamefilmen Det er  svært  at  sætte  et  præcist  ord   på  hvilken  type  film  Wrapster,  Skole-­‐ tubes   indbyggede   Animoto-­‐program  

Eleverne, der  skal  træne  deres  udta-­‐ le,   oplæsning   eller   samtale   på   det   pågældende   sprog,   kan   optage   og   genhøre   det   talte,   og   hvis   det   lever   op   til   opgaven   eller   deres   forvent-­‐ ninger,   kan   de   så   derefter   udgive   optagelsen.   Men   selv   med   optagel-­‐ serne   liggende   på   telefonen,   vil   ele-­‐ ven   hurtigt   kunne   høre   sine   egne  

9 Formål  for  faghæfte  48;  It-­‐  og  mediekompetencer  i  Folkeskolen.

49


fremskridt, og   eleven   har   dermed   brugt  sig  selv  til  selvkontrol.    

Pinnacle Studio I værktøjskassen   findes   også   et   link   til   videoappen   Pinnacle   Studio   til   Skoletube.   Det   er   en   af   de   bedste   videoapps   på   markedet,   som   vi   har   frikøbt   og   fået   tilpasset   til   vores   brugere.   Med   denne   app   kan   du   lave   alle   de   videoprojekter   du   drømmer   om.   En   særlig   funktion   i   Pinnacle   er   muligheden   for   at   hente   film,   bille-­‐ der   og   lydklip   direkte   ind   på   klippe-­‐ bordet  fra  dine  medier  på  Skoletube   og   fra   de   kanaler   du   er   tilmeldt.   Dermed   kan   også   ressourcekanaler   komme  i  frit  spil.    

Notificering og dialog Når der  sker  noget  i  en  af  dine  kana-­‐ ler,   fx   at   dine   elever   afleverer   deres   besvarelse,   vil   du   automatisk   blive   notificeret   af   appen.   Dermed   har   du   et   godt   overblik   over   den   aktivitet,   der  er  omkring  din  undervisning.     Beskeden   kommer   sammen   med   et   lille   tal   ud   for   den   enkelte   kanal,   så-­‐ dan  at  du  altså  både  kan  følge  antal-­‐ let   af   afleveringer   i   matematik   i   4.b   og  biologirapporten  i  kanalen  til  7.a.  

Kanaler er fælles råbånd App'en indeholder   en   særlig   funk-­‐ tion   til   videndeling   og   samarbejde,   nemlig   muligheden   for,   at   vi   kan   downloade   film   og   billeder   fra   Skole-­‐ tube  til  vores  kamerarulle.  Den  funk-­‐ tion  gør,  at  vi  fx  også  kan  hente  hin-­‐ andens   medier,   når   de   først   ligger   i   en  fælles  kanal  på  Skoletube.     Med   den   funktion   kan   man   fx   fore-­‐ stille  sig,  at  flere  telefoner  sættes  til   at   optage   det   samme   skuespil,   spring   eller   fodboldkamp,   blot   fra   forskellige   vinkler.   De   forskellige   optagelser  lægges  i  samme  kanal,  og   nu   kan   medlemmerne   i   gruppen   alt-­‐ så   frit   se   og   hente   hinandens   opta-­‐ gelser  og  arbejde  videre  -­‐   frit  og  kre-­‐ ativt.    

50

Til alle   medier   på   Skoletube   er   der   et   kommentarfelt,  og  fra  appen  kan  du   lægge   en   kommentar,   som   eleven   så   tilsvarende   bliver   orienteret   om   på   sin   telefon   eller   iPad.   På   den   måde   kan   evaluering   og   vejledning   ligge   sammen  med  mediet.     Du   bestemmer   selv   om   din   kommen-­‐ tar   skal   være   tekst   eller   indtalt.   Der-­‐ med   bliver   det   også   nemmere   for   mindre   eller   læsesvage   elever   at   være   i   dialog   med   dig   om   deres   ar-­‐ bejde.    


Explain Everything

Samarbejde på alt udstyr. 
 Explain Everything   kender   vi   mest   som  den  populære  app  til  iPad,  hvor   brugeren   kan   lave   en   form   for   præ-­‐ sentation  og  skærmoptagelse.     Appen   er   utrolig   populær   fordi   den   på   en   enkel   og   intuitiv   måde   sørger   for   at   eleven   kan   lave   gode   forkla-­‐ ringer.     Forklaringen  optages  mens  man  flyt-­‐ ter   ting   på   skærmen   eller   markerer   og   tegner   frit.   Det   hele   kan   ekspor-­‐ teres   til   en   færdig   film   som   udgives   på  Skoletube.     Appen   er   også   blevet   oversat   og   tilpasset   flere   steder,   sådan   at   man   nu  fx  kan  hente  medier  fra  Skoletube   direkte   fra   appen.   Det   giver   fx   ind-­‐ hold  fra  ressourcekanaler  frit  spil.     Der  kommer  nu  en  ny  app  fra  Explain   Everything,   som   går   endnu   videre;   nemlig  Explain  Everything  Collabora-­‐ tive  Whiteboard.     Denne  app  undersøtter  samarbejde  i   præsentationer  og  gør  det  muligt  at   arbejde   på   tværs   af   udstyr.   Explain   Everything   CW   kan   både   bruges   på   iPads,   og   på   alle   andre   devices   med   trykskærm,   tablets,   Chromebooks   med  mere.    

En af   de   store   styrker   ved   den   nye   version  af  Explain  bliver  muligheder-­‐ ne  for  at  lave  skabeloner  og  dermed   sætte   rammen   for   hvad   eleven   skal   forklare  eller  bearbejde.  I  første  om-­‐ gang  vil  vi  have  en  stor  samling  klar,   med   indhold   direkte   til   henvendt   til   fag  og  temaer.     Så  med  Explain  Everything  CW  har  vi   nu   en   rigtig   god   app,   som   endnu   flere  kan  få  fornøjelse  af!


Explain Everything CW Samarbejde: Ja Remix: Ja Udstyr: Alt med trykskærm og 
 Chromebooks. Målgruppe: Alle Fag: Alle fag.

www.laerit.dk/eecw 51


Museerne på Skoletube

Kulturarven i frit spil
 Et af  de  projekter  Skoletube  har  lagt   en  del  kræfter  i  gennem  de  seneste  5   år,   er   at   bringe   museer   og   kulturin-­‐ stitutioner   ind   på   banen   på   Skoletu-­‐ be.  Dels  har  institutionerne  en  inter-­‐ esse   i   at   facilitere   deres   besøgende   med  aktiviteter  og  informationer  før   og   efter   besøget,   men   mange   af   dem  har  også  lyst  til  at  lave  materia-­‐ ler   og   aktiviteter,   som   blot   er   et   åbent  tilbud  om  at  gøre  brug  af  den   kulturarv  institutionen  forvalter.    

Ingen af   disse   institutioner   er   ens,   heller  ikke  i  deres  tilbud  eller  materi-­‐ ale,  derfor  er  det  også  lidt  af  en  skat-­‐ tejagt   for   dig   at   se   hvad   der   gemmer   sig.    

Samarbejdet har   båret   forskellige   frugter   siden   2011,   hvor   vi   startede   med   150   udvalgte   værker   fra   Statens   Museum   for   Kunst,   til   i   dag   hvor   både   museer,   kunstmuseer,   organi-­‐ sationer  og  zoologiske  haver  er  med.     52

Ressourcekanaler er   samlinger   med   indhold,  som  medlemmer  kan  bruge   løs  af.  Når  fx  Skagens  Museum  laver   en   ressourcekanal   med   deres   største   værker,   så   betyder   det,   at   når   du   tilmelder  dig  denne  kanal,  vil  du  have  

Konkret betyder   det,   at   man   fra   Sko-­‐ letubes   forside   kan   gå   ind   under   punktet  “Undervisning”,  og  der  væl-­‐ ge   enten   Ressourcekanaler   eller   vælge  Museumssamarbejde.    

Ressourcekanaler


en række   muligheder   for   direkte   at   arbejde  med  deres  kunstværker  i  dit  

ten, det   kan   være   Aalborg   Zoo,   der   har  givet  Skoletubes  brugere  adgang   til   nogle   af   deres   bedste   billeder   fra   deres   utrolige   anlæg   eller   National-­‐ museet,   der   har   givet   os   lov   til   at   bruge   Frihedsmuseets   filmsamling   i   undervisningen   som   man   vil   og   me-­‐ get  meget  andet.    

arbejde. Kanalen   er   dermed   en   lille   pakke  indhold,  med  et  bestemt  tema   eller  formål.     Andre   eksempler   kunne   være   Sta-­‐ tens   Museum   for   Kunst,   der   med   kanalen   SMKbilleder   gør   700   års   verdenskunst   tilgængelig   for   os.   Ka-­‐ nalen  Naturriget  indeholder  optagel-­‐ ser  af  danske  dyr.  Læseraketten  film   og   billeder   fra   Guatemala.   Ordrup-­‐ gaard   har   samlet   deres   bedste   vær-­‐ ker  af  Hammershøi.  Kanalerne  9.april   1940   indeholder   billeder   fra   besæt-­‐ telsen   og   kanalen   Befrielsen   rummer   filmoptagelser   fra   bl.a.   Besættel-­‐ sesmuseet.   Se   selv   samlingen   på   skoletube.dk  under  Undervisning.  

Museumssamarbejdet Vælger du   punktet   Museumssamar-­‐ bejdet   kommer   du   til   en   oversigt   over   de   kulturinstitutioner   og   orga-­‐ nisationer,   der   har   en   eller   anden   form   for   projekt   kørende   med   Skole-­‐ tube.   Det   kan   være   Rigsarkivet,   der   har   lavet   en   række   komplette   tids-­‐ linjer,   hvor   de   kombinerer   ægte   kil-­‐ demateriale   med   opgaver   der   dæk-­‐ ker  fagmålene,  det  kan  være  IBIS  der   har   lavet   en   række   materialer   som   man   kan   arbejde   med   til   Læseraket-­‐

Kort sagt,  så  er  der  mange  projekter   som  bunder  i  at  museer  og  andre  har   en   ægte   interesse   i   at   formidle   til   grundskolen   og   som   via   vores   værk-­‐ tøjer  har  mulighed  for  at  komme  ind   i   undervisningen   på   en   anderledes   måde.     Projekterne   udvikler   sig   hele   tiden,   og   du   kan   både   læse   nyt   om   vores   samarbejder   og   nye   ressourcekana-­‐ ler   på   Skoletube,   fx   på   vores   Face-­‐ bookside  eller  i  vores  nyhedsbrev.   Besøg  skoletube.dk/undervisning    

53


Digital dannelse

Lær eleverne at bruge lovligt indhold
 Gode medieværktøjer   kræver   et   godt   indhold.   Et   godt   indhold   er   både   fag-­‐ ligt   relevant   og   lovligt   at   bruge.   Et   indhold  er  lovligt,  når  det  ikke  bruges   i  konflikt  med  ophavsretten.     Det   er   vigtigt   for   alle   at   lære   om   brugen   af   lovlige   materialer   i   under-­‐ visningen.   Det   har   aldrig   været   me-­‐ ningen,   at   undervisning   skulle   være   ulovlig.   Derfor   skal   lærere   og   elever   kende   til   ophavsret   og   åbne   licenser,   når   de   producerer   og   bygger   videre   på  andres  arbejde.     Ophavsretten  er  utrolig  enkel;  Vi  må   ikke   bruge   andres   materialer,   uden   at   vi   har   fået   lov.   Hvis   man   vil   dele   med   andre,   og   altså   give   dem   lov   til   at   bruge   ens   værker,   kan   man   nemt   gøre   det   ved   at   markere   sit   værk   sammen   med   en   Creative   Commons   licens.     Hvis   alle   lærere   og   elever   lærer   Crea-­‐ tive   Commons   at   kende,   vil   vi   frem-­‐ over  kunne  skåne  os  selv  for  mange   problemer   og   mange   udgifter.   Og   samtidig  ville  vi  danne  eleverne  til  at   være   sikre   og   kompetente   internet-­‐ brugere.     Ved  at  bruge  lovlige  materialer  under   åbne   licenser   slipper   eleverne   med   at   bøvle   med   ophavsretten.   De   be-­‐ holder   fokus   på   undervisningen   og  

10 Se  CC  Passet  på  ccby.skoleblogs.dk

54

på at   have   det   rart   med   at   lære   at   lære.   Som   skaber   af   et   værk,   er   det   dig   som   ophavsmand,   der   har   råderet-­‐ ten   og   den   suveræne   bestemmelse   over  dit  værk.  Det  er  derfor  også  dig,   der  skal  vælge,  om  overhovedet,  og  i   givet  fald,  hvilken  Creative  Commons   licens,  dit  arbejde  skal  deles  under.   Hvis  du  har  lyst  til  at  lære  dine  elever   og   kolleger   om   måder   at   finde   og   bruge   lovligt   indhold   på,   skulle   du   tjekke   materialet   “CC   Passet”10.   Her   kan   I   både   lære   og   lege   viden   og   færdigheder   ind   om   kildeangivelse,   lovlige  materialer  og  faglige  oplevel-­‐ ser.  Det  skal  være  sjovt  og  sikkert  at   være  nysgerrig.   Hent  også  vores  store  bog  “Creative   Commons   for   alle”   og   lær   hvordan   åbent   indhold   kan   åbne   flere   mulig-­‐ heder  for  din  undervisning.     Med   over   1   milliard   medier   under   åbne   licenser   på   nettet   er   det   ikke   et   spørgsmål   om   der   findes   det   du   le-­‐ der  efter,  men  snarere  hvor.   Se  mere  på  laerit.dk/ccFacebook

Følg med i nyhederne
 Der kommer   hele   tiden   mange   små   nyheder,  ændringer  og  nye  mulighe-­‐ der   på   Skoletube.   På   vores   Face-­‐ book-­‐side   holder   vi   dig   opdateret   med   løbende   ændringer   og   forbed-­‐ ringer.   Det   er   her   du   først   vil   kunne   læse   om   nye   videokurser,   nye   funk-­‐ tioner   i   værktøjerne,   nye   samarbej-­‐

der med  forlag  og  museer  og  meget   andet.     Facebooksiden   er   også   stedet   hvor   du  vil  kunne  stille  spørgsmål  og  læse   om  eventuelle  driftsforstyrrelser.     Kom  til  kortlink.dk/hcnz    

Support

Vigtige links
 Videovejledninger på  LærIT.dk     LærIT   kan   kontaktes   på   27   14   26   87   og  marcus@laerit.dk   Se  mere  om  firmaet  LærIT  på  
 forlag.skoleblogs.dk  


55


56

Skoletube  

Hæftet Skoletube - skolernes mediesuite er til dig der vil lære Skoletubes muligheder, værktøjer, kanaler, apps og arbejdsgange at kende. H...

Skoletube  

Hæftet Skoletube - skolernes mediesuite er til dig der vil lære Skoletubes muligheder, værktøjer, kanaler, apps og arbejdsgange at kende. H...

Advertisement