Page 1

Stadsblokken Meinerswijk

Place Game report April 2017


Voorbereid voor Stadsblokken Meinerswijk door Placemaking Plus

Stadsblokken Meinerswijk Place Game

1


2 Stadsblokken Meinerswijk Place Game


Samenvatting In opdracht van Kondor Wessels Projecten heeft er op 7 april 2017 – in

Om dit proces aan te jagen wordt een Place Management Team

samenwerking met Placemaking Plus - een Place Game plaatsgevonden in

samengesteld, waarin de partners samenwerken om het proces van

het gebied Stadblokken-Meinerswijk in Arnhem met als doel het verkennen

placemaking in de komende jaren uit te voeren. Dit team kan bestaan

van kansen voor dit gebied. De Place Game werd geleid door Placemaking

uit een vertegenwoordiging van de eigenaren, ondernemers en de

Plus, op basis van de principes en methodologie van Project for Public

omwonenden.

Spaces, een non-profit organisatie uit New York, die zich wijdt aan het

Aan het eind van de Place Game is er een Place Management Team

ondersteunen van gemeenschappen bij het transformeren van openbare

gevormd uit de deelnemers die aangegeven hebben actief met de

ruimten tot vitale plekken.

resultaten van de middag aan de slag te willen gaan. Zij zullen samen werken aan het realiseren van de ‘quick wins’ en wanneer dat succesvol is,

Zo’n 40 betrokkenen namen deel aan de Place Game; deelnemers

gaandeweg steeds grotere uitdagingen kunnen opzoeken.

van lokale bedrijven, winkeleigenaren, bewoners en ambtenaren. De deelnemers hebben een verbeteringsstrategie gepresenteerd van korte termijn interventies die veelal gepaard gaan met lagere kosten en risico’s (“lighter, quicker & cheaper”), maar ook oplossingen gericht op de langere termijn. Deze benadering zorgt voor een gecoördineerd experiment wat na gaat wat de beste manieren zijn om de ideeën van de deelnemers om te zetten in fysieke realiteit. Men gaat in gesprek over de verschillende ideeën en benaderingen die er leven. De Place Game faciliteert een leerproces op het gebied van verbetering van de publieke ruimte en het borgen hiervan voor een langere periode.

◄ De dag van de Place Game

Stadsblokken Meinerswijk Place Game

3


Het nieuwe managementteam

Benhur Gobel:

Jan Trooster:

Astrid Fokkema:

Joanneke Jouwsma:

Underground Gym

Stadsblokkenwerf

uit Malburgen

Kunstenaar

Gerda Kalsbeek en Geraldine Lodders: Stichting Touchstones

4 Stadsblokken Meinerswijk Place Game

Mark Elbers:

Eddy Goes:

Jan Prinsen:

DI&Pte

beheerder voor KWP

ASM


Korte termijn

Lange termijn

Op veel plekken wordt de organische ontwikkeling genoemd, door gebruik

Het aanleggen van een wandelroute en een ‘blotevoetenpad’ kan de route

te maken van de natuurlijke materialen hoeft er niet veel ingegrepen te

van en naar de horeca vanuit het gebied aantrekkelijker maken voor zowel

worden in dit rustgevende gebied.

volwassen als kinderen.

Door gebruik te maken van boomstammen en deze om te zetten in zitplek-

De westkant van het gebied kan een educatieve speel- en ontdekplek wor-

ken, bloembakken, spelelementen etc. kan het gebied al snel een meer

den voor kinderen van de Scouting, BSO, kinderdagverblijven en scholen.

vriendelijke uitstraling krijgen, waar mensen zich snel thuis zullen voelen.

In gebieden waar het water als speelelement gebruikt kan worden zullen kinderen leren beter met het milieu om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het

Het opschonen van Stadsblokken-Meinerswijk is een actie die op de korte

maken en gebruiken van zeilbootjes, stapstenen, hangbruggen, boomstam-

termijn gerealiseerd kan worden. Op diverse plekken is er sprake van afval

men. Ook de IVN Modderdag kan bijdragen aan het bewustzijn voor milieu

en verloedering en bovendien zijn er veel verouderde hekken terug te

en natuurlijk bij kinderen.

vinden in het gebied. Het afval kan gerecycled worden en functioneel worden ingezet. Door er

Voor de hardlopers in de omgeving zou het aanpassen van de speelplein

kunstobjecten en/ meubels voor lokale horecagelegenheden en uitzicht

met trimtoestellen een fijne toevoeging zijn voor de sportactiviteiten in de

locaties.

omgeving.

Sommige plekken bieden de mogelijkheid tot het vormen van een aanleg-

De bewoners van De Praets hebben een tunnel geopperd voor het trans-

plek voor de pontjes om de verbinding tussen Noord en Zuid te versterken.

port, zodat de brug op de lange termijn gebruikt kan worden voor markten

Terrasvormig is hierbij dan ook een optie door het voormalige veerhuis

en exposities. zou gevoel van veiligheid versterkt moet worden door ca-

Meinerswijk weer te laten fungeren al horecagelegenheid waardoor er in

mera’s en activiteiten. Deze brug kan getransformeerd worden tot ontmoe-

dit gebied niet alleen de sfeer terugkeert maar ook meer sociale controle

tingsplek waarbij het uitzicht centraal staat.

en veiligheid.

Stadsblokken Meinerswijk Place Game

5


Kennismaking


8 Stadsblokken Meinerswijk Place Game


Aanleiding placegame Tegenover het stadshart van Arnhem ligt het gebied StadsblokkenMeinerswijk. Een groot gebied dat een belangrijke rol heeft gepeeld in de historie van Arnhem. Een gebied in ontwikkeling en dat kansen bied voor nieuwe initiatieven. Er is veel vraag naar activiteiten in dit gebied, hierom zijn er in het verleden ook veel plannen geweest om de omgeving aan te pakken. In 2015 heeft de gemeente een nieuwe bestemmingsplan vastgesteld, waarin er een recreatief fietspadennet werd ontworpen en de natuur nog steeds de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. Kondor Wessels Projecten heeft nu naar aanleiding van het referendum in samenwerking met Placemaking Plus een Place Game georganiseerd waarbij bewoners ondernemers en andere gebruikers van het gebied hun initiatieven hebben kunnen delen en in de gelegenheid worden gesteld deze zelf te realiseren en/of voort te zetten op de korte en lange termijn.

â—„Huidige situatie

Stadsblokken Meinerswijk Place Game

9


10 Stadsblokken Meinerswijk Place Game


Wat is Placemaking? Placemaking is het veranderen van een stukje openbare ruimte van een

De tweede eigenschap van een goede publieke ruimte is de variatie

plekje waar je zo snel mogelijk doorheen wilt tot een plek waar je nooit

in Gebruik en Activiteiten wat de plek interessant maakt. Gebruikers

meer weg wilt!

beschrijven de plek als “leuk”, “speciaal”, “vitaal” en “authentiek”. Er wordt eten of iets anders verkocht; men viert er speciale gelegenheden; kinderen

Placemaking begint met de community en de gebruikers. Gebruikers

gebruiken het als een plek om te spelen.

organiseren zich en nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. Het samen zien van kansen in de publieke ruimte, te beginnen met het zogenaamde

Een derde eigenschap is beschikken over goede Toegang en

laaghangend fruit: kleine interventies die makkelijk zijn te realiseren (sneller,

Verbindingen. De plek is fysiek verbonden met andere plaatsen, met

lichter, goedkoper). Een goede publieke ruimte werkt als een magneet voor

vervoer, omliggende straten en parkeergelegenheid. De toegangsplekken

mensen. Mensen gaan er niet alleen naar toe omdat ze er moeten zijn,

en verbindingen zijn uitnodigend en toegankelijk en de ruimte is ontworpen

maar ook omdat het verblijf er plezierig is. Wat moet er er worden gedaan

voor een prettig gebruik en gemak.

om een doorsnee plein te veranderen in een aantrekkelijke plek? Een laatste belangrijk kenmerk is Sociabiliteit. Ouderen vinden hier een PPS, Project for Public Spaces

plek om samen te komen en te kletsen; men schaakt of beoefent andere

In 30 jaar studie over wat kenmerkend is voor een goede publieke plek,

bordspelen; het is een plek waar je even stopt en kennissen tegenkomt; er

heeft Project for Public Spaces vier hoofdeigenschappen gevonden die een

is een bepaalde mate van trots en eigenaarschap op deze plek.

goede openbare ruimte karakteriseren. Vind meer informatie over placemaking op Project for Public Spaces > De eerste is Comfort. Gebruikers beschrijven de plek als “veilig”, “schoon”,

website: pps.org

“groen”, “charmant”, “aantrekkelijk” en “historisch”. Er is comfortabele zitgelegenheid; de plek voelt uitnodigend en heeft een prettige afmeting; het is aantrekkelijk om de plek te bezoeken en je kunt deze ook weer gemakkelijk verlaten.

◄ The Place Diagram by Project for Public Spaces. bron: pps.org

Stadsblokken Meinerswijk Place Game

11


12 Stadsblokken Meinerswijk Place Game


Placemaking “in action” Placemaking gaat over kijken, luisteren en vragen stellen naar de mensen die daar wonen, werken en spelen, om hun behoeften, aspiraties en visie te ontdekken voor deze plek. Placemaking is een plek-gebonden, community-gedreven aanpak om vitale openbare ruimte te creëren, die sterkere gemeenschappen bouwen. Onze Placemaking benadering is gebaseerd op onze overtuiging dat het niet genoeg is om gewoon ontwerpen en ideeën te ontwikkelen om de openbare ruimte te verbeteren or verder te ontwikkelen. Verbeteringen moeten de gemeenschappelijke waarden en behoeften weer te spiegelen. We geloven dat en openbare betrokkenheid proces, dat van het begin bepaalt en reageert op de maatschappelijke condities en behoeften, een van de meest kritische factoren is voor het bereiken van een openbare ruimte die echt gevoelig voor de context is. Placemaking moet beginnen met een grondig inzicht aan de dynamiek, verlangen en voorwaarden binnen een gemeenschap. Het gaat over kijken, luisteren en vragen stellen aan de mensen in een gemeenschap over hun problemen en aspiraties. Wij werken met ze om een visie te creëren over de plekken die ze belangrijk voor de gemeenschappelijke leven en hun dagelijkse ervaring vinden; en we helpen ze om hun ideeën uit te voeren. We beginnen met korte-termijn -soms experimentele- verbeteringen, die onmiddellijk voordelen voor de openbare ruimte en de gebruikers kunnen opleveren.

◄De Placegame in een notedop

Stadsblokken Meinerswijk Place Game

13


De Plekken die we bezoeken: 1 - Stadsblokkenwerf 2 - Scheepswerf - watersport 3 - De Praets 4 - Paintball / Underground Gym

Ontmoetingspunt

5 - Westkant en verbinding met het water 6 - Malburgse bandijk e.o. 7 - Nelson Mandelabrug 8 - Festivalterrein 9 - Uiterwaardenpark 10 - Boerderij

4 5

3 10

7

9 14 Stadsblokken Meinerswijk Place Game

2 1 8 6


Bepaal places (plekken)

“Power of 10”

Om de kansen voor de Stadsblokken-Meinerswijk te ontdekken zijn er in

De tien plekken zijn uitgekozen op basis van de methodologie van Project

de omgeving tien plekken aangewezen. Deze plekken betreffen straten,

for Public Spaces, ‘The Power of 10’. Het is gebaseerd op het idee dat een

parken, pleinen en monumenten.

goede plek veel verschillende activiteiten heeft met verschillende redenen om deze te bezoeken. Deze plekken met activiteiten kunnen tien meer

Tijdens de placegame zijn de deelnemers opgedeeld in zeven groepen

plekken tellen. ‘The Power of 10’ kan gebruikt worden als een raamwerk om

van vier personen, zij bezichtigen ieder één of meerdere plekken en maken

bewoners en gebruikers van een ruimte te motiveren om de leefomgeving

bij het observeren gebruik van het placegame evaluatieformulier om het

te revitaliseren.

succes van een plek te kunnen definieren. Aan de hand van het formulier ontwikkelen zij gezamenlijk nieuwe ideeen en zoeken zij naar verbetering of verandering op de korte- en lange termijn.

Stadsblokken Meinerswijk Place Game

15


De Place Game


18 Stadsblokken Meinerswijk Place Game


Deelnemers Op 7 april verzamelden de deelnemers zich in de Stadblokkenwerf. De ruim dertig deelnemers waren een mooie combinatie van buurtbewoners, ondernemers en initiatiefnemers. Naam

Positie

Organisatie

Kees van 't Hoff

Werfcommissie

Stadsblokkenwerf

Eddy Goes

Beheerder terrein

Forte ontwikkeling en advies

Eric Smits

Werfcommissie

Stadsblokkenwerf

Mark Elbers Kees Hin

stadsdeelmanager gemeente Arnhem

Bart Lucassen

Buurtbewoner

Joanneke Jouwsma

Kunstenaar

Jan Floor

businesscontroller

gemeente Arnhem

Ton Scholte

medewerker

CASA

Kate Iwinskakasia

student

Michel Lammere Frank Loor

wijkmedia Architect

Patrick Arink

Eindredacteur

Arnhem Direct

Erik Wijers

Buurtbewoner

boerengolf

Caroline Wijers

Buurtbewoner

boerengolf

Anouk Pauwels

Promotor

Stadsblokkenwerf

Reanda Claasen van Duinen

Buurtbewoner

Michiel van der Drift

Stadsblokkenwerf

Sven Volkers

BFAS

Jan Prins Alphons ter Avest

MIR

Wim Petersen

opbouwwerker

rijnstad

Ron Waners

malburgen fietsenmaker

Fietshuis Arnhem

Astrid Fokkema

Buurtbewoner

Petra Eijkelkamp

Buurtbewoner

Gerda Kalsbeek Eddy Goes

stg touchstones berheerder

Geraldine Lodders â—„Waar mensen zijn is het levendig, veilig en gezellig

Javaslo stg touchstones Stadsblokken Meinerswijk Place Game

19


Goed Potentie Slecht


Plek evaluatie Stadsblokken-Meinerswijk wordt ervaren als een mooi rustgevend gebied. Door de natuur en de ruimte vinden omwonende dat er niet veel verandering nodig is aan het gebied. Wel is er een tekort aan activiteiten in het gebied en vooral een gemis aan zitplekken. Veel plekken in de omgeving zijn verloederd en zijn toe aan opschoning. Aan de toegankelijkheid kan er op een paar plekken ook zeker gewerkt worden, de connectie met de omliggende wijken is op het moment nog te zwak.

1

16 15

EID GH

13

ITEN ITE V I T AC

1

TO TAL

11

GE B R UIK EN

10

9

G NDIN RBI VE

9: Mix van winkels en voorzieningen 10: Frequentie van gemeenschappelijke evenementen/activiteiten 11: Algemene bedrijvigheid 12: Economische vitaliteit

12

2

8

Legenda Spider graphs

EN

Gebruik en activiteiten

3

TOEGA NK E L IJK HE I

4

1: Algemene aantrekkelijkheid 2: Gevoel voor beschutting en veiligheid 3: Zwerfafval en onderhoudsniveau 4: Comfortabele zitplekken

3

GE ZE LI

14

G RMIN VO LD EE

13: Aantal mensen in groepen 14: Blijk van betrokkenheid 15: Sfeer van trots en eigendom 16: Aanwezigheid kinderen en ouderen

Comfort en beeldvorming

COMFO RT 2 EN B

D

Gezelligheid

Toegankelijkheid en verbinding 5: Zichtbaarheid vanaf een afstand 6: Gemak om wandelend de plek te bereiken 7: Aansluiting op openbaar vervoer en parkeergelegenheden fiets/auto 8: Duidelijkheid informatie en bewegwijzering

4 4,00 5 3,00

6

2,00

7 1,00

Plek 1

Plek 2 Plek 3

Plek 9 Plek Plek Plek Plek Plek 7 8 5 6 4

Plek 10

0,00

Stadsblokken Meinerswijk Place Game

21


Tijdelijk vlot/podium Permanente Horecagelegenheid Hekken verwijderen Water gerelateerde bedrijvigheid Klein objecten plaatsen Schoon maken

22 Stadsblokken Meinerswijk Place Game


Plek 1 – Stadsblokkenwerf WAARDERING VAN DE PLEK - Historie herleeft

1

- Waar mensen kunnen recreëren - De rust - Het gebruik van het terrein (festivals)

KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

PARTNERS

- De Baai: Trap herstellen en vaste aanlegplek

- Organische ontwikkeling. “Geen nieuwe

ontwerpen.

functies aan de plek vasthangen”. Met andere

- De Stadsblokkenwerf

- Kuilen in het gebied dichten, minder asfalt en

woorden bedenkt geen nieuwe functies maar

- Gemeente Arnhem

schoonmaken

laat het ontstaan naar behoefte

- Opschonen – hekken die vergroeid zijn

Permanente horecagelegenheid

verwijderen

- Daarnaast meer water gerelateerde bedrij-

- Klein objecten plaatsen in het struingebied

vigheid.

en Festivalterrein

- Tijdelijk vlot/podium

1

16

COMFO RT 2 EN B

15

EID GH

3

GE ZE LI

lopend of pont. 13

zoals het creëren van zitplekken en speelelementen met de middelen die aanwezig zijn in het gebied

ITEN ITE V I T AC 11

GEBR UIK EN

terugkeer van de sociale controle. De werf verdient een vriendelijke behandeling door kleine ingrepen,

1

10

9

G NDIN RBI VE

De werf is toe aan herstel, niet alleen op het gebied van opschonen maar ook door te werken aan de

2

EN

“Gebied iets vergroot”

3

TOEGA N K EL IJK HE I

4 12

Plek 1

D

14

G RMIN VO LD EE

- Horeca alleen bereikbaar maken per fiets,

4

5

6

7

8

(boomstammen, betonnen BBQ bakken, schommels etc.). Deze organische ontwikkeling kan op de korte termijn voor meer bezoekers zorgen in de omgeving. Op de lange termijn zou een permanente horecagelegenheid een bijdrage kunnen leveren aan de sociale veiligheid. De werf voelt voor velen nog onprettig in de avonduren.

Stadsblokken Meinerswijk Place Game

23


Loodsen openstellen in de zomermaanden Zitplekken

Hekken verwijderen

24 Stadsblokken Meinerswijk Place Game

Een kortere verbinding


Plek 2 – Scheepswerf - watersport WAARDERING VAN DE PLEK 2

- Economische bedrijvigheid - De industriële look - Het idee dat een verenigend leven van boteneigenaren in Arnhem mogelijk is. - Aantrekkelijke plek voor watersporters

KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

PARTNERS

- Hekken weg voor een aantrekkelijker beeld

- Zit plek (voor de werknemers van de werf en

- Watersport Centrum Arnhem

gebruikers van de omgeving)

- Gemeente Arnhem

- Een kortere verbinding voor bewoners - Loodsen meer openstellen in de zomermaanden – als de boten niet in de loodsen activiteiten door en voor Arnhemmers.

COMFO RT 2 EN B

15

EID GH

3

GE ZE LI

14

G RMIN VO LD EE

- de huidige en oude stadswerf samenbrengen ‘’Hek rond de plek’’

1

16

tot één ambachtelijke scheepswerf. 13

brengen. Dit kan door middel van heggen in plaats van hekwerk.

ITEN ITE V I T AC

1

11

GEBR UIK EN

zij het gebied wel aantrekkelijker maken, door het hekwerk te verwijderen en meer kleur in het gebied te

2

10

9

G NDIN RBI VE

zien, het openstellen van dit gebied kan namelijk zorgen voor ongewenst publiek. Daarentegen willen

3

EN

wordt gebruikt door watersporters en booteigenaren. Zij zouden graag het gebied onveranderd willen

4 12

TOEGA N K EL IJK HE I

Op het moment is dit een commerciële plek, waar geen verandering op de korte termijn nodig is. Het

Plek 2

D

liggen kan de ruimte gebruikt worden voor

4

5

6

7

8

Op de lange termijn zijn er meer mogelijkheden. De loodsen kunnen in de zomermaanden namelijk worden opengesteld voor activiteiten door en voor bewoners. Ook kan een eventuele verplaatsing van de werf – bijvoorbeeld in de richting van de Stadsblokkenwerf – de ambachtelijke scheepsbouw meer zichtbaar maken in het gebied. Dit maakt ook een kortere verbinding vanaf de brug met het gebied mogelijk, wat kan bijdragen aan een betere connectie van de Arnhemmers met het gebied.

Stadsblokken Meinerswijk Place Game

25


Terras + Muziekpodium

Koeien terug!

Meer groen

Werkende Pomp

Boerengolf terug!

Zitplekken

26 Stadsblokken Meinerswijk Place Game

Groene container weg


Plek 3 en 10 – De Praets en Hendrina Hoeve WAARDERIG VAN DE PLEK

3 10

- Vrij uitzicht - Rust en Ruimte

KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

PARTNERS

- Tunnel onder de rivier i.p.v. brug over de

- Gemeente Arnhem

- Koeien terug in het gebied (3)

Neder-Rijn

- Boerengolf (Erik Wijers)

- De oude kroeg terugbrengen, voorgevel

- SKBL

- Boerengolf terug (10)

wijzigen heid

GEBR UIK EN

10

9

8

7

6

GE ZE LI

GE ZE LI

ITEN ITE IV T AC 11

G NDIN RBI VE

door hardlopers zouden er op het huidige speelplein trimtoestellen

1

EN

vinden met muziekpodium. Omdat het gebied ook veel wordt gebruikt

2

4

13 4

5

12

3

2

1

Plek 3

TOEGA N K EL IJK HE I

veerhuis Meinerswijk terugkeren als kroeg waar terrasvorming plaats kan

3

3

G RMIN VO LD EE

het ontwikkelen van een aanlegplek. Op de nieuwe aanlegplek kan het

4 12

TOEGA NK E LIJ KH EI

hier is dan ook geen verandering nodig. Op de korte termijn kan er

Plek 10

EID GH

14

3

13

COMFO RT 2 EN B

15

G RMIN VO LD EE

14

“Gewaardeerde ruimte”

veel gerealiseerd worden, zoals het verwijderen van de container en

EID GH

1

16

COMFO RT 2 EN B

15

Beide plekken worden enorm gewaardeerd voor de ruimte en de rust,

1

16

ITEN ITE V I T AC

- Meer groen (10)

D

- Werkende Pomp (10)

- Speelplein met trimtoestellen / sportgelegen-

11

GEBR UIK EN

- Zitplek op de Hendrina Hoeve (10)

10

9

G NDIN RBI VE

- Terras + Muziekpodium (3)

EN

- Aanlegplaats (pont) (3)

D

- Groene container weg (3)

4

5

6

7

8

kunnen worden toegevoegd. De bewoners opperen een tunnel voor het transport tussen noord en zuid, de brug kan op de lange termijn dienst doen voor markten en exposities. Op de Hendrina Hoeve willen bewoners weinig verandering, dit om de rust niet te verstoren. Graag zien zij hier de koeien terug in samenwerking met de lokale boer en een werkende pomp met zit plek. De hoeve is onderdeel van ANWB knooppuntenroute en vormt een mooie rustplek met uitzicht op noordkant van Arnhem.

Stadsblokken Meinerswijk Place Game

27


Wandelroute

Afvalhergebruik voor kunstwerken/ bankjes

Stadscamping!

28 Stadsblokken Meinerswijk Place Game

Foo De B dtrucks! rood Bus

Schoon maken

Hekken verwijderen


Plek 4 – Paintball / Underground Gym

4

WAARDERING VAN DE PLEK - De Nederrijn - Uitzicht

KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

PARTNERS

- Stadscamping (tenten)

- Pitch uitschrijven voor horeca aan de Neder-

- Horecaondernemers

- Opschonen Paintball World

rijn – geen huurkosten in ruil voor een pas-

- Paintball World

- Wandelroute langs de Nederrijn

send concept.

- Underground Gym

- Toegankelijkheid verbeteren: hekwerk

- Community opbouwen met horecagelegen-

verwijderen

heden, kunst, exposities en muziek.

- Hergebruik van afval voor kunstwerken/

- Festivals, foodtrucks en andere evenemen-

bankjes etc.

ten.

- De BroodBus: Bed bad and brood

- Blotevoetenpad

GE ZE LI

2

1

ITEN ITE V I T AC

3

11

G NDIN RBI VE

GEBR UIK EN 9

EN

10

D

4 12

Plek 4

TOEGA N K EL IJK HE I

-activiteiten.

G RMIN VO LD EE

worden voor en door kunstenaars om het gebied te ontwikkelen en promoten met kunstobjecten en

3

13

Paintball World. Dit gebied kan namelijk voor andere doeleinde gebruikt worden, zoals een kleinschalige aan het water met uitzicht op Arnhem Noord. De ‘Herman Brood Bus’ kan weer in gebruik genomen

EID GH

14

‘Zicht op Arnhem Noord’

stadscamping met alleen tenten. Het afval kan hergebruikt worden voor het creëren van een prachtlocatie

COMFO RT 2 EN B

15

Tiny Houses

Op de korte termijn valt er veel te realiseren, het begint vooral bij het opschonen van het gebied met name

1

16

4

5

6

7

8

Voor de horeca kan er een pitch uitgeschreven worden. In ruil voor een mooi passend concept hoeft er door de ondernemer(s) geen huur te worden betaald. Om het voor de horeca en het gebruik van het gebied aantrekkelijker te maken is de aanleg van een wandelroute gewenst. Om gebied nog aantrekkelijker te maken zou er bovendien een zogenaamd ‘blotevoetenpad’ kunnen worden aangelegd voor kinderen.

Stadsblokken Meinerswijk Place Game

29


Zitplekken

Speel met gebruik van water

Klimtoren!

Speel Dek

30 Stadsblokken Meinerswijk Place Game


Plek 5 en 9 - Westkant en verbinding met het water & Uiterwaardenpark

5

WAARDERING VAN DE PLEK - Openheid en rust

9

- Ruimte - Redelijk afgelegen - Toegankelijk

KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

PARTNERS

- Speel en ontdekplek voor kinderen met ge-

- Speelmateriaal

- Scouting

bruik van water (vlotten bouwen etc.) (5)

- Klimtoren (5)

- Kinderdagverblijven

- Speeldek (5) - Meer zitplekken (5)

- BSO - Geen veranderingen, is mooi zoals het is (9)           

- Geen veranderingen, is mooi zoals het is (9) 1

ITEN ITE IV T AC

1

11

GEBR UIK EN 9

G NDIN RBI VE

10

EN

van dit idee kan heel snel en is duurzaam. Denk bijvoorbeeld aan het

2

8

D

kinderdagverblijven en scholen in de buurt zoals Malburg. Uitvoering

3

7

6

GE ZE LI

4

13 4

5

12

3

2

1

Plek 5

TOEGA N K EL IJK HE I

Educatieve speel- en ontdekplek voor kinderen van Scouting, BSO,

4 12

TOEGA NK E LIJ KH EI

“Niets aan doen, trek je laarzen aan het de natuur regelt het wel.”

Plek 9

3

ITEN ITE V I T AC

GE ZE LI

13

EID GH

14

3

G RMIN VO LD EE

14

15

G RMIN VO LD EE

EID GH

11

GEBR UIK EN

15

COMFO RT 2 EN B

10

9

G NDIN RBI VE

       

1

16

COMFO RT 2 EN B

EN

16

D

          

4

5

6

7

8

maken van zeilbootjes, stapstenen, hangbrug, boomstammen en IVN Modderdag. Verder geen grote ingrepen in het gebied, alleen gebruik maken van de bestaande omgeving met respect voor de natuur.

Stadsblokken Meinerswijk Place Game

31


Bo

nd

eli jk

erg

kken

gen en

32 Stadsblokken Meinerswijk Place Game

Natuurlijke zitplekken

ga

n

Ei

Meer natuur!!! (Minder weiland)

nk

me

ie o p

To e

tbo

je!

we

Fru i

he id

Str a

otv erb ind Dri ing jflij n


Plek 6 en 8 – Malburgse Bandijk & Festivalterrein WAARDERING VAN DE PLEK - De natuur

8

- Ruimte en uitzicht

6

KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN - Zitplekken (6)

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

PARTNERS

- Langs de dijk natuurlijke zitplekken (boom-

- Faciliteiten

- Gemeente Arnhem

stammen) (6)

- Fruitbomen planten

- IVN

- Aandacht voor en connectie met het wijkpark

- Strandje aanleggen

- ArtEZ Hogeschool voor de kunsten Arnhem

aan de andere kant van het weiland (6)

- Toegankelijker maken via de John Frost brug

Enschede Zwolle

- Meer natuur, minder weiland (6)

- Eigen energie opwekken - Veiligheid in het water voor kinderen met een

EN

7

GE ZE LI 3

2

1

ITEN ITE V I T AC

GE ZE LI

TEN TEI IVI T AC

D

G NDIN RBI VE

GEBR UIK EN 9

wandelroute kan de connectie met het wijkpark versterken. Op het festivalterrein kan er gekeken

8

12

11

GEBR UIK EN

10

6

4 5

Plek 6

10

9

G NDIN RBI VE

11

13

EN

kunnen worden en kan men starten met het planten van de fruitbomen. Een

1

4

TOEGA N K EL IJK HE I

boomstambankjes met geïntegreerde plantvakjes (‘Stadsblokken’) geplaatst

2

3

G RMIN VO LD EE

zouden hier graag meer kleur willen zien. Op de korte termijn zouden er

3

TOEGA N K EL IJK HE I

Beide gebieden zijn in het bezit van een mooie natuurlijke ruimte, bewoners

4 12

Plek 8

EID GH

14

3

13

COMFO RT 2 EN B

15

G RMIN VO LD EE

14

- Locatie als circusterrein (8)

‘Stadsblokken’

EID GH

1

16

COMFO RT 2 EN B

15

pont (8)       

1

16

- Bootverbinding door een extra stop van de

D

drijflijn in de rivier (!) (8)

4

5

6

7

8

worden naar het opwekken van duurzame energie (zonnepanelen, windenergie) – eventueel in samenwerking met de festivalorganisaties om het gebied op de lange termijn in een gezonde staat te houden. Een project dat op de korte termijn gerealiseerd kan worden is het aanleggen van een stadstrandje en een drijflijn voor de veiligheid van de kinderen in verband met de gevaarlijke stroming van de Nederrijn. Stadsblokken Meinerswijk Place Game

33


Veiligheid camera’s Meer groen

Ve rb

Horeca! Markt! ind

ing

ve Trap rb pe ete n ren 34 Stadsblokken Meinerswijk Place Game


Plek 7 - Nelson Mandelabrug WAARDERING VAN DE PLEK

7

- Uitzicht - Verbinding van Noord en Zuid

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEËN

PARTNERS

- Trappen naar de Rijnkade (Noord)

- Relatie met de binnenstad versterken door

- Gemeente Arnhem

- Op talud naar Meinerswijk (Zuid)

horecavoorzieningen

- KWP

- Meer gezelligheid en sfeer creëren

- Meer verscheidenheid

- Boerengolf

- Boerengolf behouden

- Extra aansluiting van de Rijnkade richting

- Meer veiligheid door middel van camera’s

brug

- Regels omtrent de paarden (rust)

- Meer groen

 

- Meer verbinding met de wijken

- De brug als ontmoetingsplek

1

16

COMFO RT 2 EN B

15

EID GH

3

GE ZE LI

14

G RMIN VO LD EE

- Markt op de brug

13

Om meer veiligheid te creëren zouden er activiteiten in dit gebied georganiseerd kunnen worden zoals een markt of exposities op de brug. Een koningsdagmarkt in de toekomst zal mogelijk anderen inspireren

ITEN ITE V I T AC

1

11

GEBR UIK EN

willen toevoegen aan en rond de brug (bloembakken etc.).

2

10

9

G NDIN RBI VE

De brug is redelijk nieuw en hierdoor mist er nog veel groen in dit gebied. Hierom zouden bewoners groen

3

TOEGA N K EL IJK HE I

4 12

EN

‘Verbinding en ontmoeting’

Plek 7

D

KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

4

5

6

7

8

voor nieuwe ideeën voor de brug (noord-zuidmarkt). Daarnaast kan de brug als ontmoetingsplek fungeren door verrekijkers, ‘Stadsblokken’, e.d. het beschikt namelijk over een mooi uitzicht over het gebied, de Nederrijn en het centrum van Arnhem. Stadsblokken Meinerswijk Place Game

35


De resultaten


Resultaat 1: Een nieuw managementteam

Benhur Gobel:

Jan Trooster:

Astrid Fokkema:

Joanneke Jouwsma:

Underground Gym

Stadsblokkenwerf

uit Malburgen

Kunstenaar

Gerda Kalsbeek en Geraldine Lodders: Stichting Touchstones

38 Stadsblokken Meinerswijk Place Game

Mark Elbers:

Eddy Goes:

Jan Prinsen:

DI&Pte

beheerder voor KWP

ASM


Resultaat 2: Korte termijn Op veel plekken wordt de organische ontwikkeling genoemd, door gebruik te maken van de natuurlijke materialen hoeft er niet veel ingegrepen te worden in dit rustgevende gebied. Door gebruik te maken van boomstammen en deze om te zetten in zitplekken, bloembakken, spelelementen etc. kan het gebied al snel een meer vriendelijke uitstraling krijgen, waar mensen zich snel thuis zullen voelen. Het opschonen van Stadsblokken-Meinerswijk is een actie die op de korte termijn gerealiseerd kan worden. Op diverse plekken is er sprake van afval en verloedering en bovendien zijn er veel verouderde hekken terug te vinden in het gebied. Het afval kan gerecycled worden en functioneel worden ingezet. Door er kunstobjecten en/ meubels voor lokale horecagelegenheden en uitzicht locaties. Sommige plekken bieden de mogelijkheid tot het vormen van een aanlegplek voor de pontjes om de verbinding tussen Noord en Zuid te versterken. Terrasvormig is hierbij dan ook een optie door het voormalige veerhuis Meinerswijk weer te laten fungeren al horecagelegenheid waardoor er in dit gebied niet alleen de sfeer terugkeert maar ook meer sociale controle en veiligheid. Alle korte termijn ideeĂŤn zijn gevisualiseerd in bijgevoegde kaart van het gebied.

Stadsblokken Meinerswijk Place Game

39


Wandelroute

Zitplekken

Speel met gebruik van water

Afvalhergebruik voor kunstwerken/ bankjes

Stadscamping!

Foo De B dtrucks! rood Bus

Schoon maken

Terras + Muziekpodium

Hekken verwijderen

Speel Dek

Groene container weg

Koeien terug!

Klimtoren!

Meer groen

Werkende Pomp

Boerengolf terug!

Zitplekken

Ve rb

ind

ing

Veiligheid camera’s Meer groen

Horeca! Markt! Loodsen openstellen in de zomermaanden Zitplekken

ve Trap rb pe ete n ren Hekken verwijderen

Een kortere verbinding Tijdelijk vlot/podium Permanente Horecagelegenheid

Bo

Hekken verwijderen nd

40 Stadsblokken Meinerswijk Place Game

Natuurlijke zitplekken

nk

me

erg

ga

n

gen en

Geen veranderingen !!!

eid jkh eli

tbo

Ei

Meer natuur!!! (Minder weiland)

je!

ie o p

To e

Fru i

kken

Schoon maken

Str a

we

Water gerelateerde bedrijvigheid Klein objecten plaatsen

otv erb ind Dri ing jflij n


Resultaat 3: Lange termijn Het aanleggen van een wandelroute en een ‘blotevoetenpad’ kan de route van en naar de horeca vanuit het gebied aantrekkelijker maken voor zowel volwassen als kinderen. De westkant van het gebied kan een educatieve speel- en ontdekplek worden voor kinderen van de Scouting, BSO, kinderdagverblijven en scholen. In gebieden waar het water als speelelement gebruikt kan worden zullen kinderen leren beter met het milieu om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het maken en gebruiken van zeilbootjes, stapstenen, hangbruggen, boomstammen. Ook de IVN Modderdag kan bijdragen aan het bewustzijn voor milieu en natuurlijk bij kinderen.

Verbinding met het water

Voor de hardlopers in de omgeving zou het aanpassen van de speelplein met trimtoestellen een fijne toevoeging zijn voor de sportactiviteiten in de omgeving. De bewoners van De Praets hebben een tunnel geopperd voor het transport, zodat de brug op de lange termijn gebruikt kan worden voor markten en exposities. zou gevoel van veiligheid versterkt moet worden door camera’s en activiteiten. Deze brug kan getransformeerd worden tot ontmoetingsplek waarbij het uitzicht centraal staat.

Natuurlijke zitplekken

Liberty brug, Budapest Stadsblokken Meinerswijk Place Game

41


42 Stadsblokken Meinerswijk Place Game


Appendix: Plek evaluatie COMFORT EN BEELDVORMING

PLEK

PLEK 1

PLEK 2

PLEK 3

PLEK 4

PLEK 5

PLEK 6

PLEK 7

PLEK 8

PLEK 9

PLEK 10 AVERAGE

TOEGANKELIJKHEID EN VERBINDINGEN

zwerfafval en onderhoudsnive au

3 4 4

3 4 4

2 1 2

4 4

3 4 4

4 4 4

3

2

2

3

3

3

3,50

3,25

1,75

3,67

3,50

3,75

4,00

2

4

3

1

1

3

2

4

4

3

1

4

3

3

2

2

2

3

2

4

3

2

2

2

2

4

3

2,7

3,3

3,0

1,3

2,8

3,0

2,3

1,7

2,5

1,5

4,0

2

3

4

1

2

3

3

1

1

1

2

2,00

3,00

4,00

1,00

2,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

2

3

2

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

4

1

1

2

1

2

2

2

1

2,00

2,33

1,67

1,50

3,00

1,00

1,00

2

2

3

1

2

3

1

3

1

3

4

4

3

4

4

1

1

4

4

3,00

2,33

2,33

1,00

3,33

3,67

duidelijkheid informatie en bewegwijzering

GEZELLIGHEID

gevoel van beschutting en veiligheid

4 4 4

3 4 3

algemene bedrijvigheid

economische vitaliteit

aantal mensen in groepen

blijk van betrokkenheid

sfeer van trots en eigendom

aanwezigheid kinderen en ouderen

1 1 1

4 4 2

3 4 3

4 3 4

4 4 3

4 4 4

4 4 4

3 3 3

1

1

1

4

4

4

3

4

3,33

1,00

2,75

2,75

3,75

3,75

4,00

3,75

3,25

1

3

1

4

3

1

1

2

1

3

4

2

4

4

2

3,0

1,5

2,7

3,3

1,5

1

3

4

3

3

2,00

1,00

3,00

4,00

3,00

3,00

2

3

3

2

1

1

1

2

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1,33

1,00

1,67

2,33

2,33

1,67

1,00

1,00

1,00

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,50

3

3 2,00

3

2

4

1

2

4

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3,00

2,00

4,00

1,00

2,00

4,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2

2

2

2

4

3

3

3

2

2,5

2,5

2 2

1

1

2

1

4

2

2

2

1

2

2

2

1

3

3

1

3

3

1

1

2

4

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1,33

2,00

2,33

1,33

3,00

2,33

3,00

2,33

1,00

1,50

1,50

1,50

1,67

2,17

2,17

1,67

2

2

3

1

3

3

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2,00

2,00

3,00

1,00

3,00

3,00

2,00

1,00

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

4

4

1

4

4

4

4

2

4

4

1

3

4

4,00

4,00

1,00

3,50

4,00

4,00

2,00

x

x

x

x

x

x

x

3,00

4,00

3

3

3

4

1

4

3

4

1

1

1

1

1

4

3

3

3

3,00

3,00

4,00

1,00

4,00

3,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

3,00

3,00

3,00

2,65

2,73

2,71

1,68

3,02

3,08

2,83

1,57

1,17

1,60

1,84

1,73

2,06

2,20

2,25

2,19

COMFORT EN BEELDVORMING

PLEK

GEBRUIK & ACTIVITEITEN frequentie van mix van winkels gemeenschappe en lijke voorzieningen evenementen/ac tiviteiten

algemene aantrekkelijkheid

comfortabele zitplekken

zichtbaarheid vanaf een afstand

aansluting op gemak om openbaar wandelend de vervoer en plek te bereiken parkeermogeljik heden fiets/auto

algemene aantrekkelijkheid

gevoel van beschutting en veiligheid

zwerfafval en onderhoudsnive au

TOEGANKELIJKHEID EN VERBINDINGEN

comfortabele zitplekken

zichtbaarheid vanaf een afstand

aansluting op gemak om openbaar wandelend de vervoer en plek te bereiken parkeermogeljik heden fiets/auto

duidelijkheid informatie en bewegwijzering

GEBRUIK & ACTIVITEITEN frequentie van mix van winkels gemeenschappe en lijke voorzieningen evenementen/ac tiviteiten

algemene bedrijvigheid

Totaal

Aantal deelne mers

3,23

4

2,51

3

2,31

3

1,61

3

1,76

3

1,75

1

1,93

3

1,81

1

3,28

2

2,50

1

Totaal 24

GEZELLIGHEID

economische vitaliteit

aantal mensen in groepen

blijk van betrokkenheid

sfeer van trots en eigendom

aanwezigheid kinderen en ouderen

Totaal

Stadsblokken Meinerswijk Place Game

Aantal vormen

43


Stadsblokken Meinerswijk

Placegame report April 2017

Profile for Placemaking Plus

Stadsblokken Meinerswijk Place Game report  

Stadsblokken Meinerswijk Place Game report  

Advertisement