Page 1

1

1


သင္ ဟ ာwebsite တ စ္ ခု ကိ ေကာင္ ု း ေက ာ င္ း ေရး တတ္ တဲ သူ ႔ တစ္ ေယာက္ ဆိ ရင္ ု

2

ဒီ စာ အု ပ္ ဟ ာသ င္ အတြ ့ က္ ဘာ မွ မဟ ု တ္ ပါ ဘူ း ..

ဒီ စာ အု ပ္ ဟာ .. website တ စ္ ခု ကိ တ စ္ ု ခါ မွ မေရး ဖူ း ေသ း ေသာ.. joomla နဲ လ ည္ ႔ း ဘ ာအေတြ ႕ အၾ ကံ ဳ မွ မရွ ေသ ာ ိ domain တ ိ ႔ ု hosting တိ ႔ ု google apps သံ း ု တာတိ ႔ ု ဘာ မွ မသိ ေသ ာသူ မ် ား အတြ က္ ျ ဖစ္ ပါ တယ ္ ။ Absolute beginner မ် ာ း အတြ က္ သာ ရည ္ ရြ ယ္ ပါ တယ္ ။သ င္ ဘာမွ မသ ိ ထာ း ေလ ေလ ဒီ စာအု ပ္ က သင္ အတ ြ ့ က္ ျ ဖစ္ ေလ ေလ ပါ ပဲ ။မ် ား မ် ာ း သိ ေလ ေလ သ င္ ဖတ ္ ဖိ မလု ႔ ု ေလေလ ျ ိ ဖစ္ ပါ လိ မ္ မယ ္ ႔ ။

beginner မ် ား အတြ က္ အေျ ခခံ ေတြ ကိ ု screen shots မ် ာ း စြ ာသ ံ း ု ျ ပီ းတ စ္ ဆ င္ ခ် ့ င္ း စီ ရွ င္ း ျ ပသြ ား မွ ာျ ဖစ္ ပါ တယ္ ။ သင္ ဟာ ဘ ာမွ ေသခ် ာမသ ိ တဲ သူ ႔ တ စ္ ေယာက ္ လိ ပဲ ႔ ု ကၽ န္ ႊ ေတ ာ ယူ ္ ဆပါ တယ္ ။ ဒီ စာ အု ပ္ ကိ အစအဆံ ု းေလ ႔ ု လာ ျ ပီ း ကိ ယ္ ု တိ င္ ု လု ပ္ ၾ က ည္ ျ ့ ပီ း တဲ ႔ အခါသင္ ဟ ာမဖတ ္ ေသ း ခင္ က ထက ္ ေတ ာ႔ နဲ နဲ ပိ သိ ု လာ ပါ လိ မ္ မယ ္ ႔ ။

သင္ self study လု ပ္ ေနရင္ ေတ ာ ေတ ာ ္ ၾ ္ ကာ ႏိ င္ ု တ ာေတ ြ ဟာ.. ဒီ စာ အု ပ္ ကိ ဖတ ္ ု လိ က္ ု ရင္ လွ ် င္ ျ မန္ စြ ာနဲ ႔

လု ပ္ တတ္ လာပါ လိ မ္ မယ ္ ႔ ။တစ္ စံ တစ္ ု ရာေတ ာ ႔ အက် ဳ ိ း ရွ မယ ္ ိ လိ ေမွ ႔ ု ် ာ္ လင္ ပါ ့ တ ယ္ ဗ် ာ။က ဲ စၾ က ရေအာ င္ ဗ် ာ… 

Joomla ျ ဖင္ ့ website ေရး ရန္ အတြ က္ အေျ ခခံ ျ ပင္ ဆ င္ မႈ မ် ား joomla ဆိ တ ာအခု ု အခ် န္ ိ မွ ာေတ ာ ႔ ေပၚ ပ် ဴ လာ အျ ဖစ္ ဆံ း ု နဲ ႔ အေက ာ င္ း ဆံ းcontent management ု

system(CMS) တစ္ ခု ျ ဖစ္ ပါ တယ္ ။ဆ ိ လိ ု တ ာက သ င္ ု အေနနဲ ့ ႔ coding ေတ ြ programming

ေတြ ကိ ထူ ု း ထူ း ေထြ ေထ ြ သိ ဖိ မလ ိ ႔ ု အပ္ ု ပဲ နဲ ႔ လြ ယ္ လြ ယ္ ကူ ကူ ပဲ website ေတ ြ ကိ ဖန္ ု တီ း ႏိ င္ ု ေစတ ာ ပါ ။

ကၽ န္ ႊ ေတ ာ တိ ္ ႔ ု joomla ကိ စေလ႔ ု လာ ေတာ႔ မယ ္ ဆိ ရင္ ု localhost မွ ာ ေသာ္ လ ည္ း ေက ာ င္ းremote host မွ ာ ေသ ာ လည္ ္ း ေက ာ င္ း ေလ႔ လာ လိ ရပါ ႔ ု တ ယ္ …

localhost ဆ ိ တာ ု က ေတ ာ ႔ ကၽ န္ ႊ ေတ ာ္ တိ ရဲ ႔ ု ႕ ကြ န္ ပ် ဴ တာထဲ မွ ာ ပဲ web server နဲ ႔ database က ိ ထာ ု း တဲ ပံ ႔ စံ ု ပါlocal

network က က ြ န္ ပ် ဴ တာ တ စ္ လံ း ု မွ ာ ထာ း ျ ပီ းသ ံ း ု လု လည ္ ႔ ိ း ရပါ တ ယ္ လိ အပ္ ု တဲ ႔ software ကိ သြ ု င္ း ထ ား ျ ပီ း ျ ပီ ဆိ ရင္ ု

လြ ယ္ လြ ယ္ ကူ ကူ ပဲ ကိ ယ္ ု စက္ ႔ ထဲ မွ ာပဲ local စမ္ း သံ း ု လိ ရပါ ႔ ု တ ယ္ ။remote host ဆိ တ ာကေတ ာ႔ ု Internet မွ ာ ရွ တဲ ိ ႔ web hosting တစ္ ခု ခု မွ ာတ င္ ျ ပီ း သံ း ု တာကိ ေျ ု ပာတာပါ ။

အခု ကၽ န္ ႊ ေတာ္ တိ ႔ ု အရင္ ဆံ းlocalhost မွ ု ာအသံ း ု ျ ပဳ ပံ ကိ ု ု အရင္ ၾ က ည္ ရေအာ ့ င္ ပါ ။localhost မွ ာသ ံ း ု ဖိ အတ ြ ႔ ု က္

လိ အပ္ ု တဲ ႔ software ေတြ အား လံ း ု ကိ ု ေပါ င္ း စု ျ ပီ း ထ ည္ ထာ ့ း တဲ ႔ package software ေတ ြ ရွ ပါ ိ တယ ္ ။အဲ ဒီ software ေတြ ကိ သံ ု း ု ျ ပီ းweb server နဲ database ကိ ႔ ကု ု ယ္ ိ စက္ ႔ ထဲ မွ ာပဲ ရရွ မွ ိ ာျ ဖစ္ ပါ တယ္ ။

အဲ ဒီ software ေတ ြ ထဲ မွ ာwindows အတြ က္ ထ င္ ရွ ား တာေတ ြ ကေတာ႔ WAMP နဲ ႔ XAMPP တ ိ ပဲ ႔ ု ျ ဖစ္ ၾ ကပါ တ ယ္ ။ သူ ထဲ ႔ မွ ာapache, mysql, php စတ ဲ ႔ joomla run ႏိ င္ ု ဖိ အတ ြ ႔ ု က္ လိ အပ္ ု တာ ေတ ြ အာ း လံ း ု ပါ ၀င္ တာ ျ ဖစ္ ပါ တ ယ္ ။ ကၽ န္ ႊ ေတ ာ တိ ္ ႔ ု အခု XAMPP က ိ ပဲ ု ေရြ း ျ ပီ း ေတာ႔ ေလ႔ လ ာၾ က ပါ မယ္ ။

၁။http://www.apachefriends.org/en/xampp.html က ိ သြ ု ာ း ျ ပီ း ေတ ာ ႔ ကိ ယ္ ု ရဲ ႔ ႕windows version နဲ ႔ ကိ က္ ု ညီ တဲ ႔ xampp installer ကိ ေဒါ ု င္ း လု ပ္ ဆြ ပါ ဲ ။40 MB ခန္ ရွ ႔ ပါ ိ တယ ္ ။

၂။installer က ိ ု run လ ု က္ ိ ပါ ။language မွ ာEnglish က ိ ေရြ ု း ျ ပီ း ေတ ာ ႔ next ႏွ စ္ ခါ ႏွ ပ္ ိ လိ က္ ု ရင္ ေအာ က္ ကပံ ကိ ု ေရာက ္ ု ပါ မယ္ ။

2


3

၃။apache နဲ ႔ mysql က ိ ပါ ု service အေနနဲ ႔ check လ ု ပ္ ေပး ျ ပီ းinstall က ိ ႏွ ု ပ္ ိ ပါ ။

၄။install လု ပ္ တာ ျ ပီ း သြ ား ရင္ ေတ ာ ႔ http://localhost ကိ ု သြ ာ း ၾ က ည္ လိ ့ က္ ု ပါ ။ေအာ က္ ပါ အတိ င္ ု း ျ မင္ ရရင္ ေတ ာ ႔ ေအာ င္ ျ မင္ သြ ာ း လိ ေပါ ႔ ု ။ ႔

3


အခု အခ် န္ ိ မွ ာကၽ န္ ႊ ေတ ာ တိ ္ ႔ ု joomla နဲ အစျ ႔ ပဳ ဖိ ျ ႔ ု ဖစ္ ပါ တ ယ္ ။

4

joomla ကိ ေဒါ ု င္ း လု ပ္ မဆ ြ ခင္ ဲ မွ ာျ ပင္ ဆင္ စရာ တ စ္ ခ် ဳ ိ ႕ ကိ အရင္ ု လု ပ္ သ င္ ပါ ့ တယ ္ ။ ၁။ပထ မဆ ံ းjoomla အတြ ု က္ folder တစ္ ခု ေဆာက ္ ရပါ မယ္ ။XAMPP က ိ ကၽ ု န္ ႊ ေတ ာ တိ ္ ႔ ု Install လု ပ္ ထာ း တဲ ေနရာ ႔ ကိ သြ ု ာ း လိ က္ ု ပါ ။default အေနနဲ ႔ ဆိ ရင္ ု ေတ ာ႔ C:\XAMPP ပဲ ျ ဖစ္ မွ ာ ပါ ။ ၂။htdocs ဆိ တဲ ု ႔ folder ေလ း ကိ ေတြ ု မွ ႔ ာပါ ။ဖြ င္ လိ ့ က္ ု ပါ ။

၃။htdocs ထဲ ကိ ု click ႏွ ပ္ ိ ျ ပီ း ၀င္ ျ ပီ း ရင္ အဲ ဒီ မွ ာright click ႏွ ပ္ ိ ျ ပီ းnew folder တ စ္ ခု ေဆာက္ လိ က္ ု ပါ ။ျ ပီ း ရင္ အဲ ဒီ new folder ကိ ု joomla ဆ ိ ျ ု ပီ း ေတ ာ ႔ rename လ ု ပ္ လိ က္ ု ပါ ။

၄။အခု အခ် န္ ိ မွ ာhttp://www.joomla.org က ိ သြ ု ာ း ျ ပီ း ေတာ႔ joomla latest version ကိ ေဒါ ု င္ း လု ပ္ ဆြ ႏိ ဲ င္ ု ပါ ျ ပီ ။version 1.5.xx ျ ဖစ္ ပါ လိ မ္ မယ ္ ႔ ။က ၽ န္ ႊ ေတာ္ အခု ေရး ေနတဲ အခ် ႔ န္ ိ မွ ာေတ ာ ႔ ေနာ က္ ဆံ း ု က Joomla_1.5.8-StableFull_Package.zip ပါ ။size က ေတ ာ ႔ 6 MB နီ း ပါ း ေလာက္ ရွ ပါ ိ တယ္ ။

၅။ေဒါ င္ း လု ပ္ ဆြ ျ ဲ ပီ း ရင္ ေတာ႔ အဲ ဒီ zip ဖိ င္ ု ေပၚ မွ ာright click ႏွ ပ္ ိ ျ ပီ းextract to Joomla_1.5.8-Stable-Full_Package/ ဆိ တာ ု ကိ ေရြ ု း ေပး လိ က္ ု ပါ ။

4


5

၆။extract လ ု ပ္ ျ ပီ း သြ ာ း ရင္ ရလ ာတဲ ႔Joomla_1.5.8-Stable-Full_Package ဆ ိ တဲ ု ႔ folder က ိ ု click ႏွ ပ္ ိ ျ ပီ း ၀င္ လိ က္ ု ပါ ။အထ ဲ မွ ာရွ တဲ ိ ႔file ေတြ folder ေတ ြ အား လံ း ု ကိ ု ctrl+A ႏွ ပ္ ိ ctrl+c ႏွ ပ္ ိ ျ ပီ းcopy လ ု ပ္ ထာ း ပါ ။ ျ ပီ း ရင္ အထက ္ မွ ာက ၽ န္ ႊ ေတာ္ တိ ေဆာက ္ ႔ ု ထား ခဲ တဲ ႔ ႔ C:\xampp\htdocs\joomla ေအာ က္ ကိ သြ ု ား ျ ပီ း

ေတာ႔ ctrl+v နဲ ႔ paste လ ု ပ္ လိ က္ ု ပါ ။အခု အခ် န္ ိ မွ ာကၽ န္ ႊ ေတ ာ တိ ္ ႔ ု joomla က ိ ု setup လ ု ပ္ ဖိ အတ ြ ႔ ု က္ အဆ င္ သ င္ ျ ့ ဖစ္ ေနပါ ျ ပီ ။ Joomla က ိ ု install လ ု ပ္ ေတ ာ မယ ္ ႔ ။

joomla ကိ ု install လု ပ္ ရတ ာဟာအရမ္ း ကိ လြ ု ယ္ ကူ ပါ တ ယ္ ။

၁။အရင္ ဆံ းhttp://localhost/joomla က ိ ု သြ ု ာ း လိ က္ ု ပါ ။ေအာက္ ပါ အတ ိ င္ ု း ေတ ြ ရပါ ႔ မယ္ ။

5


6

၂။step1 ေပါ အခု ႔ က … language က ိ ေရြ ု း ျ ပီ း ေတ ာ႔ ညာ ဘက္ အေပၚ နား က next ဆ ိ တာ ု ေလ း ကိ ႏွ ု ပ္ ိ ေပး ပါ ။

၃။step 2 မွ ာ ေတ ာ႔ ဘာ မွ မလု ပ္ ပဲ next က ိ ပဲ ု ႏွ ပ္ ိ ေပး ပါ ။step 3 မွ ာ ေတ ာ႔ လိ င္ ု စင္ ေတ ြ ကိ ဖတ္ ု ေပါ ႔ .. ျ ပီ း ရင္ next ပဲ ႏွ ပ္ ိ ပါ ။ ၄။step 4 database configuration မွ ာေတာ႔ ေအာ က္ မွ ာ ကၽ န္ ႊ ေတ ာ ျ ္ ဖည ္ ထား ့ သ လိ ( database type မွ ု ာmysql, host name မွ ာlocalhost, username ေနရာမွ ာroot, password မွ ာဘ ာ မွ မထ ည္ ဘူ ့ း , database name မွ ာေတာ႔ joomla) လ ိ က္ ု ျ ဖည ္ ျ ့ ပီ း ေတာ႔ next ကိ ႏွ ု ပ္ ိ ပါ ။

6


7

၅။step 5 မွ ာ လ ည္ းဘ ာ မွ လု ပ္ စရာ မလ ိ ဘဲ ု next ပဲ ႏွ ပ္ ိ ပါ ။

၆။step 6 Main Configuration မွ ာေတ ာ ႔ကိ ယ္ ု ေပး ခ် င္ တဲ ႔ website name ရယ္ email လ ိ ပ္ စာရယ္ joomla အတ ြ က္ admin password ရယ ္ ကိ ျ ု ဖည ္ ေပး ့ ပါ ။

install sample data ဆ ိ တာကိ ု ု ႏွ ပ္ ိ ရင္ ေတ ာ ႔ သူ က sample ေတ ြ ထ ည္ ေပး ့ ပါ လိ မ္ မယ ္ ႔ ။မႏွ ပ္ ိ ရင္ ေတ ာ ႔

ဘာမွ မထ ည္ ေပး ့ ပါ ဘူ း .. ကၽ န္ ႊ ေတ ာ ္ အခု ေတ ာ ႔

မႏွ ပ္ ိ ေတာ႔ ဘဲ နဲ ႔ next က ိ ပဲ ု ႏွ ပ္ ိ ပါ မယ ္ ။box ေလး တစ္ ခု ေပၚ လာ ရင္ Ok သာေပး လိ က္ ု ပါ ။

၇။step 7 finish ဆိ တဲ ု အဆင္ ႔ ကိ ့ ေရာက္ ု သြ ား ပါ ျ ပီ ။သ င္ ရဲ ့ ႕username က ေတ ာ ႔ admin ျ ဖစ္ ျ ပီ း ေတ ာ ႔ password ကေတ ာ ႔ ေစာေစာကသ င္ေပး ထာ း တဲ ႔ ဟ ာပါ ။

အနီ ၾ ကီ း နဲ ေရး ႔ ထာ း တဲ ႔PLEASE REMEMBER TO COMPLETELY REMOVE THE INSTALLATION DIRECTORY .

ဆိ တာ ု ကိ ေတ ာ ု ေတြ ႔ မွ ႔ ာပါ ။

ဖ် က္ ျ ပစ္ ဖိ အတြ ႔ ု က္ C:\xampp\htdocs\joomla ရဲ ႕ ေအာ က္ ကိ သြ ု ား ျ ပီ းအဲ ဒီ မွ ာေတ ြ တဲ ႔ ႔ installation ဆ ိ တဲ ု ႔ 1.7 MB

ေလာက္ ရွ တဲ ိ ႔ folder က ိ ု အား ရပါ း ရshift+del သ ာလု ပ္ ပစ္ လိ က္ ု ပါ ။ျ ပီ း ရင္ ေတ ာ ႔ step 7 ေနရာ ကိ ျ ု ပန္ သြ ား ျ ပီ း ေတ ာ ႔ ညာဘက ္ အေပၚ နား က site ဆ ိ တာေလ း ု ေပၚ မွ ာႏွ ပ္ ိ လိ က္ ု ရင္ သ င္ ရဲ ့ ႕ဘ ာ မွ မေရး ရေသ း တဲ ႔ website က ိ ေတ ြ ု ႕ ရျ ပီ ျ ဖစ္ ပါ တယ ္ ။

သင္ ရဲ ့ ႕website လ ိ ပ္ စာကေတာ႔ http://localhost/joomla/ ျ ဖစ္ ျ ပီ း ေတာ႔ admin လိ ပ္ စာ က ေတ ာ ႔ http://localhost/joomla/administrator/ ပဲ ျ ဖစ္ ပါ တ ယ္ ။

7


အခု အခ် န္ ိ မွ ာသ င္ အေနနဲ ့ ႔ administrator ထ ဲ ၀င္ ျ ပီ း ေတ ာ႔ စိ တ္ ၾ ကိ ဳ က္ website တ စ္ ခု ကိ ု အင္ တာ နတ္ မလ ိ ဘဲ ု နဲ ႔ local

8

host မွ ာဘဲ ဖန္ တီ း ႏိ င္ ု ျ ပီ စမ္ း သ ပ္ ႏိ င္ ု ျ ပီ ျ ဖစ္ ပါ တယ္ ။

ကၽ န္ ႊ ေတ ာ အၾ ္ ကံ ေပး ခ် င္ တာကေတာ႔ အခု သ င္ install လ ု ပ္ ထာ း တဲ ႔ XAMPP က ိ ျ ု ပန္ uninstall လု ပ္ လိ က္ ု ျ ပီ း ေတာ႔ ေနာ က္ တ စ္ ေခါ က္ install ျ ပန္ လု ပ္ ေစခ် င္ တာ ပါ ပဲ ။ဒါ ဆိ ရင္ ု သ င္ ေနာက္ ခါအခု ဖတ ္ ေနတဲ ႔

စာ အု ပ္ ကိ လွ ု ည္ ၾ ့ ကည ္ စရာေတာင္ ့ မလ ိ ေတ ာ ု ပါ ႔ ဘူ း … မယ ံ ရင္ ု စမ္ း ၾ က ည္ ပါ။ဒီ ့ တ ခါ joomla က ိ ု ျ ပန္ install လ ု ပ္ ရင္ ေတာ႔ install sample data ဆ ိ တာ ု ေလ း ကိ ပါ ု ႏွ ပ္ ိ လိ က္ ု ေပါ ။သ င္ ႔ အတ ြ ့ က္ ေက ာ င္ း ပါ လိ မ္ မယ ္ ႔ ။ ဘာေတြ ကြ ာသြ ား လဲ ေလ ႔ လာၾ ကည္ လိ ့ က္ ု ပါ ။

အခု အခ် န္ ိ မွ ာေတ ာ ႔ domain name နဲ ႔ web hosting နဲ ခ် ႔ တ္ ိ ဆက ္ ျ ပီ းအသ ံ း ု ျ ပဳ ပံ နဲ ု ႔ မိ မိ ရဲ ႕website မွ ာJoomla ကိ ု install လ ု ပ္ ပံ မ် ု ာ း ကိ ု ရွ င္ း ျ ပသြ ား မွ ာျ ဖစ္ ပါ တယ္ ။domain name ဆ ိ တာကေတ ာ႔ ု ဥပမာwww.google.com,

www.mysteryzillion.org, www.moemyintshein.com စတ ာ မ် ဳ ိ း ေတြ ကိ ေခၚ ု ပါ တ ယ္ ။သင္ လည ္ း သင္ နာ ့ မည ္ နဲ ႔

အင္ တာနက္ ေပၚ မွ ာdomain name တ စ္ ခု ရႏိ င္ ု ပါ တ ယ္ ။domain ဆ ိ တ ာအမည ္ ု နာ မသ က ္ သက ္ ျ ဖစ္ ျ ပီ း ေတာ႔ အဲ ဒီ domain name က ိ ု Mozila Firefox လ ိ မ် ု ဳ ိ းweb browser ရဲ ႕address bar မွ ာ ရိ က္ ု ျ ပီ း ေခၚ လိ က္ ု ရင္ ေပၚ လာ တဲ ႔

စာ သာ း ေတြ . ရု ပ္ ပံ ေတ ြ ု . video ေတ ြ အစရွ သျ ိ ဖင္ ပါ ့ လာ တဲ ႔ စာ မ် က္ ႏွ ာ တ စ္ ခု ခ် င္ း စီ ကိ ု web page လ ု ေခၚ ႔ ိ ျ ပီ း ေတာ႔ အဲ ဒီ

web page ေတ ြ နဲ ႔ အဲ ဒီ domain ႏွ စ္ ခု ေပါ င္ း ကိ ေတ ာ ု ႔ website တစ္ ခု လိ ေခၚ ႔ ု ပါ တယ ္ . ။အဲ ဒီ web page တစ္ ခု ခ် င္ း ဆီ ကိ ု web ေပၚ မွ ာသ ိ မ္ း ဆ ည္ း ထ ား ဖိ အတြ ႔ ု က္ web hosting လ ိ အပ္ ု ပါ တယ္ ။

အခု ကၽ န္ ႊ ေတ ာ တိ ္ ႔ ု အရင္ ဆံ းdomain name တ စ္ ု ခု နဲ ႔ web hosting တစ္ ခု ရွ ရပါ ိ ေတာ႔ မယ္ ။အရင္ ဆံ း ု ကၽ န္ ႊ ေတ ာ္ တိ ႔ ု domain name က ိ စဥ္ ု း စာ း ရေအာင္ ။

အင္ တာနတ္ ေပၚ မွ ာdomain name ေရာင္ း တဲ ေနရာမ် ႔ ာ း စြ ာ ရွ ပါ ိ တယ ္ ။ဥပမာwww.godaddy.com ေပါ ။.com , .net ႔ .org , .info စသ ျ ဖင္ ရွ ့ ပါ ိ တယ ္ ။ဥပမာက ၽ န္ ႊ ေတာ္ က www.moemyintshein.com ကိ ု

လိ ခ် ု င္ တ ယ္ ဆိ ရင္ ု အဲ ဒါ ကိ ု တျ ခာ း သူ ကယူ ထား ျ ပီ း သာ း လာ း ဆိ တ ာစစ္ ု လိ ရပါ ႔ ု တ ယ္ . မယ ူ ထာ း ေသ း ဘူ း ဆိ ရင္ ု ေတ ာ ႔

လြ ယ္ ကူ စြ ာ ပဲ ပထ မတစ္ ႏွ စ္ စာအတ ြ က္ $10 ေလ ာက္ နဲ ႔ ၀ယ ္ ယူ ႏိ င္ ု ပါ တယ္ ။တ ျ ခာ း သူ က ယူ ထာ း ျ ပီ း သာ း ျ ဖစ္ ရင္ လည ္ း .. တစ္ ဆ င္ ျ ့ ပန္ ၀ယ ္ လိ ရပါ ႔ ု တယ္ ။သ ူ ကေရာ င္ း ရင္ ေပါ ႔ ေစ် း က ေတ ာ ႔ ေတ ာ ေတ ာ ္ မ် ္ ား ပါ လိ မ္ မယ္ ႔ ။ကၽ န္ ႊ ေတ ာ္ အခု ေတာ႔

အလ က ာ းရတ ဲ ႔ co.cc ဒိ မိ ု န္ း နဲ ႔ အရင္ ရွ င္ း ျ ပပါ မယ ္ ။သူ က ေတ ာ ႔ ပထ မတစ္ ႏွ စ္ ကိ ု free ေပး ျ ပီ း ေတ ာ ႔ ေနာက ္ ႏွ စ္ ေတြ ထ ပ္ renew လု ပ္ ခ် င္ ရင္ ေတာ႔ ပိ က္ ု ပိ က္ ု ေပး ရပါ မယ္ ။အခု co.cc ဒိ မိ ု န္ း တစ္ ခု ကိ ကၽ ု န္ ႊ ေတ ာ္ တိ ႔ ု register လု ပ္ ရေအာင္ သူ ရဲ ႔ ႕ website ျ ဖစ္ တဲ ႔ www.co.cc ကိ သြ ု ား ပါ ။

8


9

ကိ ယ္ ု လိ ခ် ု င္ တဲ ႔ domain name က ိ စစ္ ု ၾ က ည္ ပါ ့ ။က ၽ န္ ႊ ေတ ာ ္ www.moemyints.co.cc ကိ ု စစ္ ၾ ကည ္ ပါ ့ မယ ္ ။ ေအာ က္ ကပံ ေပၚ ု လာ ပါ တ ယ္ ။available ျ ဖစ္ ပါ တ ယ္ တဲ ဗ် ႔ ာ ။တျ ခား သူ ေတြ မယ ူ ထာ း ေသး ပါ ဘူ း ေပါ ။ ႔

9


10

အဲ ဒါ ေၾ ကာင္ ့ ကၽ န္ ႊ ေတ ာ ္ continue to registration လိ ႏွ ႔ ု ပ္ ိ ပါ တ ယ္ ။မိ တ္ ေဆ ြ တိ ႔ ု စစ္ လိ က္ ု တဲ ႔ လိ ခ် ု င္ တဲ ႔ domain ေတြ လ ည္ း ရပါ ေစဗ် ား …

ေဟာေအာ က္ ကပံ ေပၚ ု လာ ပါ တယ ္ ။အေက ာ င္ မရွ ့ တဲ ိ ႔ အတြ က္ ဘ ာမွ မျ ဖည္ ဘဲ ့ နဲ ႔ ေအာ က္ နား ေလ း က create an account now ဆ ိ တာ ု ေလး ကိ ပဲ ု ႏွ ပ္ ိ လိ က္ ု မယ ္ ။

10


11

အခု ေရာ က္ လာ မယ ္ စာမ် ႔ က္ ႏွ ာမွ ာ ေတာ႔ first name, last name , email address မွ စလ ိ ႔ ု ေနာ က္ ဆံ း ု အထိ မွ န္ မွ န္ က န္ ကန္ ေလးျ ဖည္ ေပး ့ လိ က္ ု ပါ ။

I accept the terms of service ဆိ တဲ ု ႔ check box ေလ း မွ ာအမွ န္ ေလ း ျ ခစ္ ေပး ျ ပီ း ေတာ႔ create an account now ကိ ႏွ ု ပ္ ိ လိ က္ ု ပါ ။

ေအာ က္ ကပံ ေလး ု ဆီ ကိ ေရာ ု က္ လာ ပါ ျ ပီ ။48 နာ ရီ အတြ င္ း မွ ာset up မလ ု ပ္ ရင္ တဲ ႔ registration က ိ ု cancel လု ပ္ ပါ မယ ္ တဲ ႔ ။ဒါ ေပမယ္ ႔ ခဏ ထ ား ခဲ ႔

လိ က္ ု ပါ ဦ း အခု ေတ ာ ႔ set up မလ ု ပ္ ပါ နဲ ဦ ႔ း ။48 နာ ရီ မျ ပည ္ ခင္ ့ ေတာ႔ ဒီ ကိ ျ ု ပန္ လာ မယ ္ ေလ ။အခု ေတ ာ႔ hosting ဘက ္ ကိ ခဏ သြ ု ား ၾ ကရေအာင္ ။

11


12

web hosting အေကာင္ ဟာ ့ လ ည္ း ပဲ domain name လ ိ မ် ု ဳ ိ း ပဲ ေရာ င္ း တ ာပါ ။အခု ေတ ာ ႔ ကၽ န္ ႊ ေတ ာ္ တိ ႔ ု free

လည ္ း ရတ ယ္ .. အလု ပ္ လည ္ း ျ ဖစ္ မယ ္ ႔ hosting တ စ္ ခု ျ ဖစ္ တဲ ႔ www.frehostia.com ကိ သြ ု ာ း ၾ က ရေအာင္ ပါ ။

ေရြ း ခ် ယ္ စရာ အမ် ဳ ိ း အစာ းplan ေတ ြ က ေတ ာ အမ် ႔ ာ း သားဒါ ေပမယ ္ ႔ ေရွ ႕ ဆံ း ု က free ဆ ိ တဲ ု ႔ chocolate ေလး ကိ ပဲ ု ႏွ ပ္ ိ ျ ပီ း ေရြ း လိ က္ ု တာ ေပါ ။ ႔

အခု ေရာ က္ လာ တဲ ေနရာမွ ႔ ာtake it now ဆ ိ တာ ု ကိ ေတ ြ ု မွ ႔ ာ ပါ ။ႏွ ပ္ ိ လိ က္ ု ပါ ။ ေနာ က္ တ စ္ မ် က္ ႏွ ာမွ ာ ေတာ႔ ေအာ က္ ပါ အတ ိ င္ ု း ေတ ြ ရပါ ႔ မယ ္ ။

12


13

add a domain name to host ဆ ိ တဲ ု ေနရာမွ ႔ ာေရြ း ခ် ယ္ စရာသံ း ု ခု ရွ ပါ ိ တယ္ ။အလ ယ္ က use my existing domain ဆိ တာ ု ကိ ေရြ ု း ျ ပီ း ေတ ာ႔ ခု နက co.cc မွ ာကၽ န္ ႊ ေတ ာ္ တိ ႔ ု register လု ပ္ ထ ား တဲ ႔ domain name ကိ ရိ ု က္ ု ထ ည္ လု ့ က္ ိ ပါ ။

ကၽ န္ ႊ ေတ ာ က ေတ ာ ္ ႔ ကၽ န္ ႊ ေတ ာ္ လု ပ္ ထ ား တဲ ႔ moemyints.co.cc ကိ ရိ ု က္ ု ထ ည္ လိ ့ က္ ု တ ာအမွ န္ ေလ း ေပၚ လာျ ပီ း ေတာ႔ လက ္ ခံ ေၾ ကာင္ း ျ ပပါ တယ ္ ။ျ ပီ း ရင္ ေတာ႔ account owner details ေလ း ကိ ေသခ် ု ာျ ဖည ္ ေပး ့ လိ က္ ု ပါ ။ လက ္ ခံ ႏိ င္ ု တ ယ္ ဆိ ရင္ ု အမွ န္ ေလ း ေတ ြ ေဘး မွ ာ ေပၚ လာ ပါ မယ ္ ။ျ ပီ း ရင္ ေတ ာ႔ verification code ေလး ကိ မမွ ု ား ေအာင္ ရိ က္ ု ထည ္ ျ ့ ပီ း ေတာ႔ continue က ိ ႏွ ု ပ္ ိ လိ က္ ု ၾ က စိ ။ ႔ ု

ျ ပီ း ရင္ please wait a minute ဆိ ျ ု ပီ းေပၚ ပါ မယ ္ ။view your order detail ေတြ လဲ မၾ ကည ္ ေတ ာ ့ ပဲ ႔ နဲ ႔ ေဘ း နား က အမွ ာ း ကိ ပဲ ု ႏွ ပ္ ိ လိ ု က္ ပါ။ေနာက္ ဆံ း ု မွ ာ ေတ ာ ႔

ေအာ က္ ေဖာ ျ ္ ပပါ စာ မ် က္ ႏွ ာ ကိ ေရာက္ ု လာ ပါ လိ မ္ မယ ္ ႔ ။

13


14

သင္ ရဲ ့ ႕အေက ာင္ ့ နာ မည ္ ကိ ေျ ု ပာပါ လိ မ္ မယ ္ ႔ ကၽ န္ ႊ ေတ ာ ရဲ ႔ ္ ႕ အေက ာ င္ က ေတ ာ ့ ႔ ဒီ မွ ာmmkcon ပါ တဲ ။password ႔

တိ ဘာ ႔ ု တိ ႔ ု ကိ ု အေရွ ႕ မွ ာကၽ န္ ႊ ေတ ာ တိ ္ ႔ ု ျ ဖည္ ေပး ့ ထား တဲ ႔ email လ ိ ပ္ စာထဲ ကိ ု မိ နစ္ သံ း ု ဆ ယ္ အတ ြ င္ းပိ ေပး ႔ ု ပါ မယ ္ တဲ ။ ႔ ကၽ န္ ႊ ေတ ာ ႔ ္ inbox ထ ဲ ကိ ေမး ု ေရာက္ လ ာပါ တယ္ ။

14


ေရာ က္ လာ ျ ပီ ဆိ ရင္ ု ေတ ာ ႔ log in to control panel ျ ဖစ္ ျ ဖစ္ control panel လ ိ ပ္ စာ

15

http://cp.freehostia.com/members/ က ိ ျ ု ဖစ္ ျ ဖစ္ ႏွ ပ္ ိ ျ ပီ း ေအာက ္ ပါ အတ ိ င္ ု း ေပၚ လာပါ မယ္ ။login ၀င္ လိ က္ ု ပါ ။

email ထဲ မွ ာdomain ရဲ ႕DNS က ိ ု ေျ ပာင္ း ခိ င္ ု း တာေတ ြ ႕ ရပါ မယ ္ ။မၾ ကာ ခင္ ေျ ပာင္ း ပါ မယ ္ ။ အခု log in ၀င္ လိ က္ ု တဲ ႔ အခါ ေအာ က္ ပါ ပံ စံ ု အတိ င္ ု း ေတြ ႕ ရမွ ာျ ဖစ္ ပါ တ ယ္ ။

အခု ကၽ န္ ႊ ေတ ာ တိ ္ ႔ ု domain manager ထ ဲ ကိ ၀င္ ု ပါ မယ္ ။၀င္ လိ က္ ု တဲ ႔ အခါ ေအာက္ ပါ ပံ ကိ ု ေရာက္ ု လ ာပါ မယ္ ။

15


16

ေရာ က္ လာ ရင္ Hosted ဆိ တဲ ု အထဲ ႔ ကိ ု ထပ္ ျ ပီ း ေတာ႔ ၀င္ ပါ မယ္ ။ေအာ က္ ပါ အတိ င္ ု း ေတြ ႕ ရပါ မယ္ ။

16


ကၽ န္ ႊ ေတ ာ အေရွ ္ ႕ မွ ာ တု န္ း က moemyints.co.cc က ိ ု existing domain အေနနဲ ႔ ေရြ း ခဲ တဲ ႔ အတ ြ ႔ က္

17

ေရာ က္ ႏွ င္ ေနတ ာျ ့ ဖစ္ ပါ တယ္ ။ဒါ ေပမယ ္ ႔ domain က ိ ု DNS set up မလု ပ္ ရေသး တဲ အတ ြ ႔ က္ DNS ေနရာမွ ာအမွ ား ျ ပေနပါ တယ္ ။DNS set up လ ု ပ္ ျ ပီ း လိ ႔ ု hosting နဲ ႔ domain ခ် တ္ ိ လိ ျ ႔ ု ပီ း ျ ပီ ဆိ ရင္ ု အမွ န္ ေလး ျ ပမွ ာျ ဖစ္ ပါ တယ္ ။ ဒါ ေၾ ကာင္ ့ အခု domain moemyints.co.cc က ိ ု set up လ ု ပ္ ဖိ အတ ြ ႔ ု က္ co.cc ကိ ျ ု ပန္ သြ ား ရေအာ င္ ။

http://www.co.cc ကိ သြ ု ား လိ က္ ု ပါ ။returning user sign in here ဆ ိ တဲ ု ေနရာ ႔ ကိ ႏွ ု ပ္ ိ ျ ပီ းsign in ၀င္ လိ က္ ု ပါ ။

ေအာ က္ ပါ ေနရာ ကိ တ န္ ု း ေရာက္ လ ာပါ လိ မ္ မယ ္ ႔ မေရာက္ ခဲ ရင္ ႔ လည္ းmanage domain ကိ ႏွ ု ပ္ ိ ျ ပီ း ၀င္ လိ ရပါ ႔ ု တယ္ ။

moemyints.co.cc ရဲ ႕set up ဆိ တာ ု ကိ ႏွ ု ပ္ ိ လိ က္ ု ပါ ။ေအာက္ ပါ အတ ိ င္ ု း ေရြ း ခ် ယ္ စရာ သံ း ု မ် ဳ ိ း ေတ ြ ႕ ရပါ မယ ္ ။

17


ကၽ န္ ႊ ေတ ာ တိ ္ က အခု ႔ ု DNS manage လ ု ပ္ မွ ာျ ဖစ္ တဲ ႔ အတ ြ က္ နံ ပါ တ္ ၁။က ိ ပဲ ု ေရြ း လိ က္ ု ပါ မယ္ ။

18

ေအာ က္ ေဖာ္ ျ ပပါ အတ ိ င္ ု း ျ ဖစ္ သြ ား ပါ မယ ္ ။အဲ ဒီ အခါ မွ ာname server 1 နဲ ႔ 2 နဲ မွ ႔ ာကၽ န္ ႊ ေတ ာ တိ ္ ႔ ု ဆီ ကိ ု ေရာ က္ လာ တဲ ႔ email ထဲ မွ ာပါ တဲ အတ ိ ႔ င္ ု းDNS လိ ပ္ စာ ေတ ြ ကိ ထည ္ ု ေပး ့ လိ က္ ု ပါ တ ယ္ ။

ထည ္ ေပး ့ ျ ပီ း ရင္ ေတ ာ႔ set up ကိ ႏွ ု ပ္ ိ ပါ မယ ္ ။your changes has been submitted ေပၚ လာေတ ာ ႔ ok ေပါ ။ ႔ set up လ ု ပ္ ျ ပီ း သား ပံ စံ ု ေလ း ေပၚ လာပါ ျ ပီ ။

18


19

name server ေတ ြ ရဲ ႕ အေျ ပာင္ း အလ ဲ ဟာ48 နာရီ အထိ ၾ ကာ ႏိ င္ ု ပါ တ ယ္ တဲ ။ ႔

အခု အခ် န္ ိ ဟ ာည ဆိ ရင္ ု ေတာ႔ သ င္ အိ ပ္ လိ က္ ု ပါ ေတ ာ႔ သူ ကိ ႔ အခ် ု န္ ိ ေပး လိ က္ ု ပါ ။ေန႔ ခင္ း ဆိ ရင္ ု ေတ ာ ႔ တစ္ ခု ခု စာ း ။ တစ္ ခု ခု ေသာက္ ေပါ ဗ် ႔ ာ။တ ညေတာ႔ သင္ ေစာ င္ ရဦ ့ း မယ ္ ထင္ ပါ တ ယ္ .. ဒါ ေပမယ ္ ႔ တ စ္ ခါ တေလ ၾ ကေတ ာ႔ တစ္ နာရီ ေလ ာ က္ နဲ ရတ ာ ႔ မ် ဳ ိ း ကိ လည ္ ု းကၽ န္ ႊ ေတ ာ ၾ ္ ကံ ဳ ဖူ း တယ ္ ဗ် …

ကၽ န္ ႊ ေတ ာ လ ည္ ္ းအခု အိ ပ္ ေတ ာ႔ မယ္ ဗ် ား … မနက ္ ဖန္ မွ ဆ က္ မယ္ ။ မနက္ ဖန္ ေရာ က္ ျ ပီ ဗ် ဳ ိ ႕က ၽ ႊ န္ ေတာ္ freehostia ရဲ ႕control panel ထ ဲ ကိ ၀င္ ု လိ က္ ု ျ ပီ း ေတ ာ ႔ domain manger ျ ပီ း ေတ ာ႔ hosted ဆိ ျ ု ပီ း အဆ င္ ဆ င္ ့ ၀င္ ့ လိ က္ ု ျ ပီ ဗ် ာ ။ ေဟာေတ ြ ႕ ပါ ျ ပီ ေအာ က္ မွ ာ…

19


20

မေန႔ တု န္ း က အမွ ား ျ ဖစ္ ေနတ ဲ ႔ DNS ေနရာမွ ာအခု ေတာ႔ အမွ န္ ေလး နဲ ႔ ၀မ္ း သာစရာေပါ ဗ် ႔ ာ။အား လံ း ု လည ္ း

အမွ န္ ျ ဖစ္ ၾ က မယ ္ လိ ႔ ု ယံ ၾ ု က ည္ ပါ တ ယ္ ဗ် ား ။က ဲ အခု domain name co.cc နဲ ႔ hosting နဲ ခ် ႔ တ္ ိ လိ ေအာင္ ႔ ု ျ မင္ သြ ား ျ ပီ ဆိ ေတ ာ ု ႔ joomla က ိ ု install လ ု ပ္ ၾ ကရေအာင္ ဗ် ာ း ။အရမ္ း မေတြ း ပါ နဲ ႔ အရမ္ း လြ ယ္ ကူ တဲ ႔ နည္ း လ မ္ း ေတ ြ ကိ ပဲ ု အသံ း ု ျ ပဳ သြ ာ း မွ ာပါ ။ဒါ ေပမယ ္ ႔ joomla မသြ င္ း ခင္ မွ ာdatabase

တစ္ ခု ေဆာက္ ဖိ လိ ႔ ု အပ္ ု ပါ တယ ္ ။ ဒါ ေၾ က ာင္ ့ database ေဆာက္ ဖိ အတြ ႔ ု က္ http://cp.freehostia.com/members ကိ သြ ု ာ း ျ ပီ း ေတာ႔ mysql database ဆ ိ တဲ ု အထဲ ႔ ကိ ၀င္ ု လိ က္ ု ပါ ။

20


ကဲ data base ေဆာက ္ မယ္ ဗ် ာ။က ၽ န္ ႊ ေတာ္ က ေတာ႔ mmkcon_joomla လိ ႔ ု database name ထ ား လိ ု က္ တ ယ္ ။

21

data base name နဲ ႔ database user name က အတ ူ တူ ပါ ပဲ ။password ေပး လိ က္ ု ျ ပီ း ေတာ႔ add sql database

ကိ ႏွ ု ပ္ ိ လိ က္ ု ပါ တယ္ ။video tutorials တ ိ ႔ ု help တိ ကိ ႔ ု ပါ ု ၾ က ည္ ခ် ့ င္ ရင္ ၾ က ည္ ေပါ ့ ဗ် ႔ ာ ။my sql database has been added successfully လု ေပၚ ႔ ိ လာ ျ ပီ း ေတ ာ ႔mmkcon_joomla ဆ ိ တဲ ု database တစ္ ႔ ခု ကိ ေတ ြ ု ႕ ပါ လိ မ္ မယ္ ႔ ။ အခု freehostia control panel ရဲ ႕top menu က webtools ဆိ တ ာေလး ု ကိ ႏွ ု ပ္ ိ လိ က္ ု ပါ

ေအာ က္ မွ ာ ေပၚ လာ တဲ အထဲ ႔ က အေပၚ ဆံ း ု ကပဲ elefante free scripts ဆ ိ တာေလ း ု ကိ ၀င္ ု လိ က္ ု ပါ ။ဒါ မွ မဟ ု တ္ ရင္ လည္ း control panel ရဲ ႕home ျ ဖစ္ တဲ ႔ http://cp.freehostia.com/members က ိ ပဲ ု သြ ာ း ျ ပီ း ေတ ာelefante free scripts ထဲ ကိ ၀င္ ု လိ က္ ု ေပါ ။ ႔

၀င္ ျ ပီ း ရင္ ေအာ က္ က ပံ ကိ ု ေရာ ု က္ လာ ပါ မယ ္ ။

21


22

ကၽ န္ ႊ ေတ ာ တိ ္ အခု ႔ ု joomla သ ြ င္ း ခ် င္ တာျ ဖစ္ တဲ အတ ြ ႔ က္ joomla 1.5.7 ဆ ိ တာ ု ကိ ႏွ ု ပ္ ိ လု က္ ိ ပါ မယ ္ ။

အခု အတိ င္ ု း ေပၚ လာ တဲ ႔ အခါinstall joomla 1.5.7 က ိ ႏွ ု ပ္ ိ ပါ မယ ္ ။

22


23

အခု အဆင္ မွ ့ ာstep 1 database က ိ ေရြ ု း ေပး ပါ ။ျ ပီ း ရင္ step 2 က ိ ျ ု ဖည ္ လိ ့ က္ ု ပါdomain ေနရာမွ ာက ၽ န္ ႊ ေတ ာ က ္

moemyints.co.cc က ိ ေရြ ု း ေပး ျ ပီ း ေတ ာ႔ path က ိ ု / ပဲ ေပး ထား ပါ တယ ္ ဒါ မွ ပဲ moemyints.co.cc မွ ာ သြ င္ း မွ ာ ျ ဖစ္ ပါ တယ ္ ။ admin user နဲ ႔ password တိ ႔ ု email တ ိ ႔ ု site name တ ိ ႔ ု ကိ စိ ု တ္ ၾ ကိ ဳ က္ ေပး ျ ပီ း တဲ အခါ ႔ မွ ာေတ ာ ႔ step 3 install လု ပ္ လိ က္ ု ပါ တယ္ ။please wait ဆိ ျ ု ပီ း ေပၚ ေနပါ လိ မ္ မယ ္ ႔ ။ခဏ အၾ က ာမွ ာ ေတ ာ႔ congratulations

ဆိ ျ ု ပီ း ေတ ာ ေပၚ ႔ လာ ပါ မယ ္ ။အခု သ င္ ရဲ ့ ႕website က ိ ၾ ု က ည္ လိ ့ ရပါ ႔ ု ျ ပီ ။က ၽ န္ ႊ ေတာ႔ website က ေတ ာ ႔

www.moemyints.co.cc ျ ဖစ္ ျ ပီ း ေတာ႔ joomla admin ေနရာကေတ ာ႔ www.moemyints.co.cc/administrator ျ ဖစ္ ပါ တ ယ္ ။ေအာက္ က ပံ ေလ း ု ေတ ြ အတိ င္ ု း ေပါ ။ ႔

ဒါ က ေတာ႔ သ င္ ရဲ ့ ႕website ေပါ ႔ ဗ် ာ။သ ူ က sample contents ေတြ ပါ ထ ည္ ထာ ့ း ေပး ပါ တယ ္ ကၽ န္ ႊ ေတ ာ တိ ္ ႔ ု localhost မွ ာ လု ပ္ တု န္ း ကေတာ႔ sample data ေတ ြ မထည ္ တာ ့ ကိ မွ ု တ္ မိ အံ း ု မွ ာ ပါ ။

23


24

24


25

၀င္ လိ က္ ု ရင္ ေတ ာ႔ ေအာ က္ က အတ ိ င္ ု း ေပါ ။ ႔

25


26

အခု ကၽ န္ ႊ ေတ ာ ္ local မွ ာ ေရာweb ေပၚ မွ ာ ပါ အေျ ခခံ ေတ ြ ကိ ျ ု ပခဲ ျ ႔ ပီ း ပါ ျ ပီ ။joomla ကိ အသ ံ ု း ု ျ ပဳ တဲ အပိ ႔ င္ ု းwebsite က ိ ု

maintain လ ု ပ္ တဲ အပိ ႔ င္ ု း ေတ ြ ကိ ေတာ႔ ု ကၽ န္ ႊ ေတ ာ ဒီ ္ အေျ ခခံ စာအု ပ္ ေလ း မွ ာ မေရး ေပး ေတာ႔ ပါ ဘူ း .. ေနာက္ ထ ပ္ တ စ္ အု ပ္ ေရး ျ ဖစ္ ခဲ ရင္ ႔ ေတ ာ ႔ ပါ လာ ပါ လိ မ္ မယ္ ႔ ။ ရွ င္ း လ င္ း ခ် က္ ။။

ကၽ န္ ႊ ေတ ာ အထ က္ ္ ပါ tutorial မွ ာco.cc နဲ ႔ freehostia.com တိ ကိ ႔ ု ု အသ ံ း ု ျ ပဳ ခဲ ပါ ႔ တယ္ ။

အား လံ း ု အဆင္ ေျ ပမယ္ လိ ယူ ႔ ု ဆလ ိ ပါ ႔ ု ႏွ စ္ ခု စလံ း ု က free ရလိ ပါ ႔ ု ။co.cc က ေတ ာ ႔ တစ္ ႏွ စ္ ပဲ free ေပး ပါ ေတာ႔ တ ယ္ ။

သင္ ကိ ယ္ ု ပိ င္ ု domain name(.com,.net,.info ..etc) နဲ ႔ web hosting တ ိ ကိ ႔ ု ၀ယ္ ု ျ ပီ း သံ း ု တဲ ႔ အခါ မွ ာအထ က ္ က co.cc နဲ ႔ freehostia.com တိ နဲ ႔ ု ႔ ေတ ာ တ စ္ ႔ ပံ စံ ု ထည္ း မျ ဖစ္ ႏိ င္ ု ပါ ။သ ိ ေသ ာ ႔ ု လ ည္ ္ းသ ေဘ ာ တ ရာ း ကေတ ာ႔ အတ ူ တူ ပါ ပဲ .. ျ ပီ း ေတာ႔ ဆက္ လက ္ ေလ ႔ လာသ ြ ာ း ပါ လု လည ္ ႔ ိ းတိ က္ ု တြ န္ း လိ က္ ု ပါ တယ ္ ။။

26


27

google apps ႏွ င္ domain name ခ် ့ တ္ ိ ဆက္ ျ ခင္ း အခု ကၽ န္ ႊ ေတ ာ ္ ေနာက္ ပိ င္ ု း မွ ာ လူ သံ း ု မ် ာ း လ ာတဲ ႔ google apps က ိ သံ ု း ု ျ ပီ းက ၽ န္ ႊ ေတ ာ္ တိ ရဲ ႔ ု ႕domain name ေတ ြ နဲ ႔

ခ် တ္ ိ ဆ က္ ျ ပီ း ေတ ာ ႔ email , gtalk သ ံ း ု ပံ ေတ ြ ု ကိ ၾ ု က ည္ ၾ ့ ကပါ မယ ္ ။လူ အမ် ာ း လြ ယ္ လြ ယ္ ကူ ကူ သိ ႏိ င္ ု ေစဖိ ရည္ ႔ ု ရြ ယ္ ပါ တ ယ္ ။ အရင္ ဆံ းhttp://www.google.com/apps/intl/en/group/index.html ကိ ု သြ ု ာ း လိ က္ ု ပါ ။

get started ေပါ ။ေအာ ႔ က္ ပံ ကိ ု ေရာက္ ု လာ မယ္ ။

အေပၚ က administrator က ိ ေရြ ု း လိ က္ ု မယ ္ ။ကၽ န္ ႊ ေတ ာ တိ ္ ရဲ ႔ ု ႕domain name က ိ ရိ ု က္ ု ထည္ လိ ့ က္ ု မယ ္ ။ ကၽ န္ ႊ ေတ ာ ႔ ္ domain က ေတ ာ ႔ www.moemyints.co.cc ေပါ ႔ ျ ပီ း ရင္ ထပ္ ျ ပီ းget started လု ပ္ ပါ မယ ္ ။ 27


step2 ေတ ြ step3 ေတြ ကိ ေတ ာ ု ႔ screen shots ေတ ြ မထ ည္ ေတ ာ ့ ပါ ႔ ဘူ း .. ပံ မွ ု န္ အတ ိ င္ ု ေလး ပဲ ျ ဖည္ သြ ့ ာ း လိ က္ ု ပါ

28

မွ န္ ေအာ င္ နဲ ႔ password ေတြ ေတာ႔ မေမ႔ ပါ ေစနဲ ဗ် ႔ ာ။I accept continue with set up ဆိ တ ာကိ ု ႏွ ု ပ္ ိ ျ ပီ း တဲ ႔ အခ် န္ ိ မွ ာ ေအာ က္ ပါ ေနရာ ကိ ေရာက္ ု လာပါ လိ မ္ မယ ္ ႔ ။

အက ု န္ လံ းnot active ေတြ ု ခ် ည္ း ျ ဖစ္ ေနတ ာ ေတ ြ ပါ ႔ မယ ္ ။verify domain ownership လု ပ္ ေပး ရဦ း မယ ္ ေလ

အေပၚ နား ေလး မွ ာ ပါ … ႏွ ပ္ ိ လိ က္ ု ပါ ။choose verification method ဆ ိ ျ ု ပီ းေရြ း စရာႏွ စ္ ခု ေတ ြ ပါ ႔ မယ ္ ။အေပၚ က upload an html file က ိ ပဲ ု ေရြ း လိ က္ ု တာေပါ ႔ ။

28


29 verify လိ မႏွ ႔ ု ပ္ ိ နဲ ဦ ႔ း ေနာ္ သူ ခိ င္ ု း တဲ အတ ိ ႔ င္ ု း အရင္ လု ပ္ လိ က္ ု ဦ း မယ ္ ေလ ။windows key ရယ ္ r ရယ ္ ႏွ ပ္ ိ ျ ပီ း ေတ ာ ျ ႔ ဖစ္ ျ ဖစ္ notepad က ိ ေခၚ ု ျ ပီ း ေတ ာ ႔ သူ ေျ ပာ တဲ အတိ ႔ င္ ု းgoogle32………(တစ္ ေယာက္ နဲ ႔ တစ္ ေယ ာက္ တူ မယ ္ မထင္ ) အဲ ဒီ text

ေလး ကိ ု copy paste လု ပ္ လိ က္ ု ျ ပီ း ေတ ာ ႔ သူ ခိ င္ ု း သလ ိ googlehostedservice.html ဆိ ု ျ ု ပီ း ေတ ာ႔ desktop မွ ာျ ဖစ္ ျ ဖစ္ save လ ု ပ္ လိ က္ ု ေပါ ဗ် ႔ ာ။က ဲ … upload လ ု ပ္ ရမယ ္ တဲ ႔ အခု freehostia ရဲ ႕control panel ထ ဲ ကိ ျ ု ပန္ ျ ပီ း ခ် တက္ ီ ၾ က စိ ။ ႔ ု control panel ထ ဲ ကိ ၀င္ ု ျ ပီ း ေတာ႔ file manager ထ ဲ ကိ ု ထ ပ္ ၀င္ လိ က္ ု ပါ ။

file manager ထ ဲ ကိ ေရာက္ ု လာ ပါ ျ ပီ moemyints.co.cc က ိ ႏွ ု ပ္ ိ လိ ု က္ ပါ မယ ္ ။

29


30

အခု ေနာ က္ တ စ္ မ် က္ ႏွ ာမွ ာေတာ႔ သူ ခိ င္ ု း တဲ အတ ိ ႔ င္ ု းupload တင္ ရပါ မယ္ browse လု ပ္ ျ ပီ းgooglehostedservice.html ကိ ရွ ု ာျ ပီ းopen လိ က္ ု ပါ ။ျ ပီ း ရင္ ေတာ႔ upload file(s) ကိ ႏွ ု ပ္ ိ လု က္ ိ ပါ ။

အခု လိ ေပၚ ု ပါ မယ္ ok ကိ ႏွ ု ပ္ ိ လိ က္ ု တဲ အခါကၽ ႔ န္ ႊ ေတ ာ တိ ္ ႔ ု upload တ င္ လိ က္ ု တဲ ႔ file ေလ း ဟ ာေရာက္ သြ ား ျ ပီ ဆိ တာ ု ကိ ု ေတြ ႕ ရမွ ာ ျ ဖစ္ ပါ တ ယ္ ။

30


31

အခု ကၽ န္ ႊ ေတ ာ တိ ္ ႔ ု သူ ခိ င္ ု း သလ ိ ပဲ ု ေသ ခ် ာ သြ ာ း ေအာ င္ လိ ႔ ု http://www.moemyints.co.cc/googlehostedservice.html ကိ သြ ု ာ း ၾ က ည္ ရေအာင္ ့ ။သင္ ့ domain name က ေတာ႔ ကၽ န္ ႊ ေတ ာ ႔ ္ domain name နဲ မတ ူ ႔ ဘူ း ေနာ … ္

ေမွ ် ာ္ လ င္ ထား ့ သ လိ ပဲ ု ေပၚ လာ ပါ တယ ္ ။ အခု verify လု ပ္ လိ ရျ ႔ ု ပီ ေပါ ဗ် ႔ ာ ။ ဒါ ေၾ က ာင္ ့ google apps ထ ဲ ကိ ျ ု ပန္ သြ ား ျ ပီ း ေတ ာ ႔ verify ကိ ႏွ ု ပ္ ိ လိ က္ ု ပါ တယ္ ဗ် ာ း ။

အခု ေတာ႔ ေအာ က္ ပါ အတိ ု င္ း ျ ဖစ္ သြ ား ပါ ျ ပီ ။

verify မလု ပ္ ခင္ က not active ျ ဖစ္ ေနတ ဲ ေနရာေတြ ႔ မွ ာupdating ဆိ ျ ု ပီ း ေတ ာ႔ ေျ ပာင္ း ကု န္ ပါ ျ ပီ ။

domain ownership က ိ ု checking လ ု ပ္ ေနပါ တ ယ္ တဲ ႔ 48 နာရီ ေလ ာ က္ ၾ က ာရင္ ၾ ကာမယ္ တဲ ဗ် ႔ ာ ။ ေစာ င္ ၾ ့ က တာေပါ ႔ 

31


32

ေစာ င္ ရင္ ့ း နဲ ႔ service settings ေဘး နာ း က add more services ဆ ိ တာကိ ု ႏွ ု ပ္ ိ ရေအာ င္ email တ ိ ႔ ု chatting တိ ႕ ု က လက ္ ရွ ိ service ေတြ မွ ာ မေတြ ဘူ ႔ း ေလ calendar တိ ႔ ု sites တိ ႔ ု docs တ ိ ပဲ ႔ ု ေတ ြ ေနတ ယ္ ႔ ။ႏွ ပ္ ိ လိ က္ ု ေတ ာ႔ ဒီ လိ ေပၚ ု လာတယ ္ ဗ် ာ ။

ကဲ email နဲ ႔ chat နဲ ႔ service ႏွ စ္ ခု လံ း ု ကု ိ add it now လု ပ္ လိ က္ ု ျ ပီ ဗ် ာ။

32


ကၽ န္ ႊ ေတ ာ ထ င္ ္ ေတ ာ ႔ မထ င္ ဘူ းcalendar ရယ္ docs ရယ ္ sites ရယ ္ က active ေတ ာ င္ ျ ဖစ္ သြ ား ျ ပီ ၅

33

မိ နစ္ ေလ ာ က္ ပဲ ရွ ေသ း ိ တ ယ္ email က ေတာ႔ not active chat က လ ည္ းupdating တ ဲ ။ ႔ email ကိ ု active ျ ဖစ္ ေအ ာ င္ လု ပ္ ဖိ အတ ြ ႔ ု က္ activate email ကိ ႏွ ု ပ္ ိ လိ က္ ု ၾ ကစိ ဗ် ႔ ု ာ။ အဲ ဒီ မွ ာေပၚ လာေတြ ေတြ ဖတ ္ ၾ ကည ္ ေပါ ့ ဗ် ႔ ာဖတ္ ခ် င္ ရင္ ေပါ ။ ႔ ေအာ က္ ကေနရာ ေလ း ကိ ေရာက္ ု လ ာမယ္ ။

ႏွ စ္ ခု စလ ံ း ု ကိ မႏွ ု ပ္ ိ နဲ ဦ ႔ း ။သူ ခိ င္ ု း သလ ိ ကၽ ု န္ ႊ ေတာ္ တိ ႔ ု လု ပ္ ေပး ရဦ း မယ္ ။အခု freehostia control panel ကိ သြ ု ား ၾ ကဦ း စိ ။ ႔ ု

33


34

အဲ ဒီ မွ ာcustom DNS Records ထ ဲ ကု ၀င္ ိ လိ က္ ု မယ္ ။ ဒါ က ကၽ န္ ႊ ေတ ာ ဆီ ႔ ္ က မူ ရင္ း ပံ စံ ု ေပါ ႔

အဲ ဒီ မွ ာကၽ န္ ႊ ေတ ာ ္ 4 moemyints.co.cc ေဘး က MX ထ ဲ က mbox.freehostia.com ေနရာမွ ာသ ူ ခိ င္ ု း တဲ အတိ ႔ င္ ု း ASPMX.L.GOOGLE.COM ဆ ိ ျ ု ပီ း ေတာ႔ ေျ ပာ င္ း လိ က္ ု မယ ္ က် န္ တာက ေတာ႔ သူ ဟာသူ ႔ ေနပါ ေစေပါ ။ ႔ ေဟာ…ေအာက ္ ကအတ ိ င္ ု း ျ ဖစ္ သြ ာ း ျ ပီ ။

34


35

အခု google apps ထ ဲ ကိ ျ ု ပန္ သြ ား ျ ပီ း ေတာ႔ I have completed these steps က ိ ု သြ ား ႏွ ပ္ ိ လိ ရပါ ႔ ု ျ ပီ ။ အခု အခ် န္ ိ မွ ာေတ ာ ႔ ေအာက္ က ပံ အတိ ု င္ ု းemail ေရာchat ေရာႏွ စ္ ခု စလံ း ု က updating အဆ င္ ကိ ့ ေရာက္ ု သြ ာ း ပါ ျ ပီ ခင္ ဗ် ာ။

35


36

အခု ေတာ႔ တ က ယ္ တ ညေစာ င္ ရပါ ့ လိ မ္ မယ္ ႔ ။ေနာက ္ ေန႔ မနက ္ ၾ က မွ ျ ပန္ ၾ ကည ္ ၾ ့ ကတာ ေပါ ဗ် ႔ ာ ။ အခု ေနာ က္ တ စ္ ေန႔ ေရာက္ သြ ား ပါ ျ ပီ ခင္ ဗ် ာ။ျ မန္ တ ယ္ ေနာ ္ :D

http://www.google.com/a/moemyints.co.cc ဆ ိ ျ ု ပီ းက ၽ န္ ႊ ေတာ္ ၀င္ လိ က္ ု ပါ မယ ္ အက ိ တိ ု ႔ ု အမတ ိ က ေတာ႔ ႔ ု moemyints.co.cc ေနရာမွ ာတျ ခား တစ္ ခု ျ ဖစ္ မွ ာ ေပါ ေနာ္ ႔ …

36


37

၀င္ လိ က္ ု ပါ ျ ပီ . ..ေအာ က္ ပံ ကိ ု ၾ ု ကည္ ပါ ့ ။

37


38

မေန႔ တု န္ း က updating လု ပ္ ေနတဲ ႔ email ေရာchat ေရာactive ျ ဖစ္ သြ ား ပါ ျ ပီ ခင္ ဗ် ာ ။ေအာင္ ျ မင္ သြ ား ျ ပီ ေပါ ဗ် ႔ ာ. ကၽ န္ ႊ ေတ ာ တိ ္ စမ္ ႔ ု း ၾ ကည ္ ၾ ့ ကရေအာ င္ ။inbox ဆ ိ တာ ု ေလ း ကိ ေတြ ု တယ္ ႔ ေနာ ္ အဲ ဒီ ကိ ၀င္ ု လိ က္ ု မယ ္ ဗ် ာ း ..

ျ ပီ း ေတာ႔ gtalk ထ ဲ ကိ လည္ ု း ၀င္ လိ က္ ု ပါ မယ ္ ။username ေနရာ မွ အျ ပည္ အစံ ့ ရိ ု က္ ု ထ ည္ ရပါ ့ မယ ္ ။ဥပမာ moemyintshein@moemyints.co.cc ေပါ ။ေအာက္ ႔ မွ ာsigning in ျ ဖစ္ ေနပါ ျ ပီ ။

38


39

ကၽ န္ ႊ ေတ ာ အေက ာ ႔ ္ င္ ႏွ ့ စ္ ခု နဲ အရင္ ႔ စမ္ း တယ ္ eversimplex ဆ ိ တဲ ု ညီ ႔ တ စ္ ေယ ာ က္ ကိ လ ည္ ု းadd လိ က္ ု ျ ပီ း ေတ ာ ႔ စမ္ း ပါ တယ ္ ok ပါ ျ ပီ ။

39


40

inbox ထ ဲ မွ ာ လ ည္ းအခု လိ ေပါ ု .. ႔

40


41

ေမး ပိ တာ ႔ ု တိ ႔ ု လက ္ ခံ တာ တိ ကိ ႔ ု လည္ ု း စမ္ း ၾ ကည ္ ပါ ့ တယ ္ အား လံ း ု အဆ င္ ေျ ပပါ တယ္ … အခု အခ် န္ ိ မွ ာ ေတ ာ႔ ေအာင္ ျ မင္ စြ ာ ျ ပီ း သြ ား ပါ ျ ပီ ခင္ ဗ် ာ။

ကၽ န္ ႊ ေတ ာ ဒီ ္ စာအု ပ္ ေလး မွ ာဘ ာ မွ မလ ု ပ္ တတ္ ေသး တဲ သူ ႔ ေတြ အတ ြ က္ အဓိ က ရည ္ ရြ ယ္ ျ ပီ း ေတ ာ႔ ေရး သား ခဲ ပါ ႔ တ ယ္ ။ သင္ အတ ြ ့ က္ အနည္ း ငယ ္ မွ ် အက် ဳ ိ း ရွ လွ ိ ် င္ ပင္ ကၽ န္ ႊ ပ္ ေရး ရက ် ဳ ိ း နပ္ ပါ သ ည္ ။

အစကေတ ာ ႔ joomla က ိ သံ ု း ု ျ ပီ းwebsite ေရး သား တာ ေတ ြ ကိ ု အေသ း စိ တ္ ေရး ဖိ ႔ ု စိ တ္ ကူ း နဲ ပါ ႔ ပဲ ။ဒါ ေပမယ ္ ႔ စာေရး ရတ ာ အစကေတ ြ း ထာ း သလ ိ မလ ြ ု ယ္ ကူ တဲ အတ ြ ႔ က္ ပထမဆ ံ း ု ေရး သား တဲ ႔ tutorial ebook လ ည္ း ျ ဖစ္ လိ ႔ ု

ဒီ ေလာက္ နဲ ပဲ ႔ ရပ္ လိ က္ ု ရတ ာပါ ။ကၽ န္ ႊ ေတ ာ္ သိ တာ ေတြ ကိ သူ ု တပါ း ကိ ဆက ္ ု လ က္ ေ၀မွ ် ခ် င္ ပါ ေသ း တယ ္ ..

ကၽ န္ ႊ ေတ ာ ဆက္ ္ ေရး ခ် င္ ပါ တယ ္ ။က ၽ န္ ႊ ေတာ္ အခု ေရး လိ က္ ု တဲ ႔ ဒီ ebook ပိ စိ ေကြ း ေသးေလ း ေပၚ မွ ာေ၀ဖန္ ေပး ၾ က ပါ .. ဖတ္ ၾ က တဲ သူ ႔ အေယ ာ က္ တိ င္ ု း ေပါ ႔ တ စ္ ခု ခု ေျ ပာ ေပး ၾ က ပါ လိ ႔ ု ေတ ာ င္ း ဆိ ပါ ု တ ယ္ .. သ င္ ရဲ ့ ႕ေ၀ဖန္ မႈ က ကၽ န္ ႊ ေတ ာ ေနာ ္ က္ ထပ္ ေရး ဖိ မေရး ႔ ု ဖိ အေပၚ ႔ ု မွ ာအမ် ာ း ၾ ကီ းအက် ဳ ိ း သက ္ ေရာက္ ပါ လိ မ္ မယ ္ ႔ ။

မရွ င္ း လ င္ း တာ ေတ ြ .. သိ ခ် င္ တာ ေတ ြ ရွ ရင္ ိ လ ည္ း ေမး ျ မန္ း ႏိ င္ ု ပါ တယ ္ ခင္ ဗ် ာ။ ေအာ က္ ပါ email နဲ ႔ website မ် ား သိ ဆက ္ ႔ ု သြ ယ္ ႏိ င္ ု ပါ တယ္ ။ email :

website :

moemyintsheinster@gmail.com www.moemyintshein.com

အား လံ း ု ကိ ေက် ု း ဇူ း တ င္ ပါ တယ ္ ။

Moe Myint Shein

41


42

42

Basic_Joomla___Google_Apps_www.nyinaymin.org  
Basic_Joomla___Google_Apps_www.nyinaymin.org  

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 webhostingအေ ကာင့္ဟ ာလည္းပဲ domainnameလိ ုမ်ိဳးပဲေရာင္းတာပါ။အခုေတာ႔ကၽႊန္ေတာ္တို႔ free လည္းရတ...

Advertisement