PL Toimintasuunnitelma 2019

Page 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2019SISÄLLYS

JOHDANTO .....................................................................................................................................

5

PERHEYRITYSTEN LIITON STRATEGIA 2018–2020 ........................................................................... 6 Perheyritysten liiton strategian kolme kivijalkaa: Verkotu – Opi – Vaikuta ............................................6 Verkotu – Kasvollisten omistajien kiinnostavin kohtaamispaikka ........................................................ 6 Opi – Jäsenten ensisijainen kumppani omistajaosaamisen kehittämisessä ........................................ 6 Vaikuta – Lisäämme tietoa ja ymmärrystä perheyrittäjyyden ja kasvollisen omistamisen kansantaloudellisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä .............................................................. 7 Toimintamme teemat vuonna 2019 .....................................................................................................8 STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN ......................................................................................................... 9 VERKOTU – PL verkostoineen on perheyritysten omistajien kiinnostavin kohtaamispaikka ................ 9 OPI – PL on jäsenten ensisijainen omistajaosaamisen kumppani ........................................................14 VAIKUTA – Perheyrittäjyyden ja kasvollisen omistamisen kansantaloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään .......................................................................................................................17 RESURSSIT .........................................................................................................................................22


* Luvut vuodelta 2018


JOHDANTO Uudistimme vuoden 2018 aikana strategiaamme. Perheyritysten liiton missio on ”Rakennamme kestävää suomalaista omistajuutta” ja visioksi vahvistimme ”Luomme hyvän omistamisen käytännöt, joiden avulla perheyritykset uudistuvat Suomen eduksi”. Missio ja visio kuvastavat molemmat sitä, että suomalaisen omistajuuden eteen pitää edelleen tehdä ankarasti töitä, vaikka perheyritysten merkitys tunnustetaankin jo laajasti Suomessa. Strategiassa vahvistettu pääteemamme onkin ”Osaava omistaja”, jonka tavoitteena on yhtäältä kasvattaa perheyritysten omistajien osaamista ja toisaalta kertoa, miksi Suomi tarvitsee aktiivisia ja osaavia omistajia, jotka työllistävät ja investoivat Suomeen sekä kehittävät yrityksiään pitkäjänteisesti.

Rakennamme kestävää suomalaista omistajuutta.

Luomme hyvän omistamisen käytännöt, joiden avulla perheyritykset uudistuvat Suomen eduksi.

5


STRATEGIA 2018–2020 Perheyritysten liiton strategian kolme kivijalkaa: Verkotu – Opi – Vaikuta Verkotu – Kasvollisten omistajien kiinnostavin kohtaamispaikka Avaamme jäsenillemme väylän verkostoitumiseen perheyritysten eri-ikäisten ja eri rooleissa olevien edustajien välille sekä eri alojen vaikuttajien ja asiantuntijoiden kanssa. Meillä on jäsenten kohtaamiselle avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri. Luomme yhdessä kumppaniemme ja jäsenten kanssa kiinnostavaa sisältöä, joka tukee eri tilanteissa olevia jäseniämme. Olemme luoneet perheyritysten jatkajasukupolvelle oman verkoston, jossa perheyritysten uuden sukupolven edustajat pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja oppimaan toisiltaan. Yrityksen sukupolvenvaihdos onkin usein se ajankohta, jolloin jäsenyytemme tulee ajankohtaiseksi. Liittyminen hyvissä ajoin kuitenkin kannattaa, sillä nuori sukupolvi pääsee mukaan toimintaan, vaikka ei vielä olisikaan perheyrityksen omistaja. Kuulumme mukaan kahteen kansainväliseen perheyritysten järjestöön. FBN – Family Business Network edistää omistajien koulutusta ja vuorovaikutusta globaalisti yli maarajojen. Kaikki perheyritysten omistajat ovat tervetulleita mukaan FBN:n toimintaan. EFB – European Family Business on eurooppalainen perheyritysten edunvalvontajärjestö. Se edistää perheyrityksille tärkeitä asioita EU:ssa. Opi – Jäsenten ensisijainen kumppani omistajaosaamisen kehittämisessä Osaava omistaja tuo perheyrityksille kilpailuetua. Omistajaosaaminen näkyy yritysten päätöksenteossa, työllistämisessä ja yli sukupolvien tähtäävässä toiminnassa. Tarjoamme jäsenille valmennuksia, asiantuntijatilaisuuksia ja yrityskohtaista konsultointia. Perheyrityksessä kohtaavat omistajuus, liiketoiminta ja perhe, joiden ympärille olemme rakentaneet omistajaosaamisen kehittämisen teemat. Tiedon ja tuen avulla omistajat ja perheyritysten edustajat osaavat toimia entistä menestyksekkäämmin myös globaalissa ympäristössä. Osaava omistaja kehittää perheyritystä ja on tätä kautta mukana myös hyvinvoivan. Suomen rakentamisessa. Osaamisverkostomme Suomessa ja kansainvälisesti auttaa meitä tarjoamaan uusinta tietoa perheyrityksistä.

6


Vaikuta – Lisäämme tietoa ja ymmärrystä perheyrittäjyyden ja kasvollisen omistamisen kansantaloudellisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä Suomalaisen työn ja pääoman pärjääminen globaalissa maailmassa on haaste, jota haluamme olla ratkaisemassa. Tavoitteenamme on parantaa omistamisen, yrittämisen ja työllistämisen edellytyksiä Suomessa. Liitossa muodostetaan perheyrittäjien näkemys perheyrittämisen ja omistamisen haasteista ja niiden ratkaisuista. Näin pystymme tuomaan yhteiskunnalliseen keskusteluun kasvollisen omistajuuden näkökulman ja merkityksen.

STRATEGISET PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

VERKOTU

OPI

Olemme kasvollisten omistajien kiinnostavin kohtaamispaikka.

Olemme jäsenten ensisijainen kumppani omistajaosaamisen kehittämisessä.

VAIKUTA

Perheyrittäjyyden ja kasvollisen omistamisen kansantaloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään.

7


Toimintamme teemat vuonna 2019 I vuosineljännes: Rakennamme hyvinvoivaa yhteiskuntaa Suomessa vallitsee suuri yksimielisyys siitä, että haluamme asua hyvinvoivassa yhteiskunnassa, jossa pidetään huolta myös heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä. Yhtenäisyys ja kaverista huolehtiminen ovat olleet Suomen vahvuuksia viimeiset sata vuotta ja ovat niitä myös seuraavat sata vuotta, jos niin yhdessä haluamme. Myös perheyritysten omistajat haluavat tätä. Tämä kaikki on mahdollista vain silloin, kun perheyritysten toimintaedellytyksistä huolehditaan. Kun huolehdimme vakaasta investointiympäristöstä ja siitä, että työllistävien yritysten omistaminen Suomessa on jatkossakin mahdollista ja kannattavaa, rakennamme hyvinvoivaa Suomea. II vuosineljännes: Suomalaisella pääomalla on kotimaa Suomen talous tarvitsee investointeja. Perheyritykset haluavat investoida maakuntien ja koko Suomen elinvoimaan. Me haluamme, että Suomi ja suomalaiset menestyvät. Perheyritysten pääomalla on kotimaa. III vuosineljännes: Uudistuminen on elinehto Perinteikkäät perheyritykset ovat olemassa siksi, että ne ovat onnistuneet keksimään itsensä uudelleen jokaisen sukupolven myötä. Jatkuva tuotekehitys, innovaatiot ja tutkimustoiminta ovat perheyritysten menestyksen takana. IV vuosineljännes: Perheyritykset toimivat vastuullisesti Katsomme perinteisen kvartaalitalouden yli – yrityksen kehittäminen pitkällä tähtäimellä on kaiken tekemisemme lähtökohta. Näin yritys jatkaa parhaassa mahdollisessa kunnossa tuleville sukupolville.

8


STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN VERKOTU – PL verkostoineen on perheyritysten omistajien kiinnostavin kohtaamispaikka Perheyritysten liitto kokoaa perheyrittäjät yhteen. Liiton jäsenillä on vuosittain lukuisia mahdollisuuksia kartuttaa tietotaitoaan ja tavata muita perheyrittäjiä. Perheyritysten liitto on tunnettu aktiivisesta jäsenkunnastaan. Liiton järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet keräävät yhteen hyvin erilaisten perheyritysten eri-ikäisiä ja eri rooleissa toimivia edustajia, joita kaikkia yhdistää pitkäjänteisen omistamisen filosofia. Valtaosa Perheyritysten liiton tapahtumista on tarkoitettu koko jäsenkunnalle. Kaikille tarkoitettujen tapahtumien lisäksi liitto kehittää verkostotoimintaansa siten, että eri sukupolvien yksilölliset tarpeet voitaisiin huomioida entistä paremmin. Tarkoituksena on tarjota verkostotukea niin opiskelevan ja työuran alkuvaiheessa olevan jatkajapolven tarpeisiin (Next), uuden vastuullisen roolinsa jo omaksuneiden aktiivisten omistajien (Next Level) tarpeisiin kuin kokeneen, uuden mentorointiroolin omaksuvan ja vastuun seuraavalle polvelle siirtävän sukupolven tarpeisiin. Toimintamuotoja suunnitellaan yhdessä jäsenten kanssa. Liiton koko jäsenkunnan suurimmat tapahtumat 2019: • Vuonna 2019 liiton vuosittainen päätapahtuma Perheyritystapahtuma ja liiton kevätkokous järjestetään samana päivänä toukokuussa Helsingissä. • Liiton syyskokous järjestetään marraskuussa. Kokouksen yhteydessä järjestetään seminaari. Liiton hallituksen vuonna 2018 vahvistamassa strategiassa linjattiin verkottumisen keskeisiksi tavoitteeksi jäsenkokemuksen parantamisen, fokusoidun sisällön ja toiminnan alueellisen kattavuuden. Seuraavassa on esitetty tarkemmin miten strategiaa toteutetaan vuonna 2019.

9


Jäsenkokemuksen parantaminen Perheyritysten liitto järjestää vuosittain lukuisan määrän tilaisuuksia, joissa jäsenet pääsevät verkottumaan keskenään ja oppimaan toisiltaan. Liitto luo jäsenilleen kohtaamisia liiton kotipaikalla Helsingissä ja eri puolilla Suomea järjestettävissä aluetilaisuuksissa. Lisäksi kaikki liiton jäsenet voivat osallistua eurooppalaisen edunvalvontajärjestö EFB:n sekä maailmanjärjestö FBN Internationalin tapahtumiin javerkostoitua perheyrittäjien kanssa ympäri maailman.

1. Luodaan eri tilanteissa oleville jäsenille kiinnostavaa sisältöä I Alaikäiset lapset ja nuoret Alaikäiset lapset eivät yleensä ole olleet PL:n toiminnan kohderyhmänä. Vuonna 2019 on tarkoitus tarjota ohjelmaa myös tälle kohderyhmälle. Toimenpiteet: • Järjestetään Perhepäivä keväällä 2019-Tutkitaan mahdollisuutta järjestää kesäleiri 14–17-vuotiaille nuorille. II Jatkajatoiminta Yksi keskeinen päämäärä PL:n toiminnassa on perheyritysten jatkajapolven innostaminen ja valmentaminen. Perheyritysten jatkuvuuden ja uudistamisen edellytyksenä ovat kyvykkäät jatkajat, jotka ovat valmiita kantamaan vastuuta perheyrityksen toiminnan kehittämisestä operatiivisissa tehtävissä tai hallituksen jäseninä. Näiden uusien vastuunkantajien lisäksi perheyritysten jatkajapolveen kuuluu iso joukko nuoria aikuisia, jotka haluavat toimia ja kehittyä vastuullisiksi ja pitkäjänteisiksi omistajiksi.PL:n jatkajatoiminnassa uuden sukupolven omistajia tuetaan siinä roolissa, jonka nämä omassa perheyrityksessään päättävät ottaa. Toimintaan osallistuu operatiivista vastuuta ottavia jatkajia, perheyrityksen ulkopuolella työskenteleviä nykyisiä tai tulevia perheyritysten omistajia sekä vielä opiskelevia nuoren polven edustajia. PL tarjoaa perheyritysten jatkajapolvelle monenlaista toimintaa –niin vielä omaa rooliaan pohtiville kuin johtotehtävissä toimiville. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa jatkajien osaamista, luoda verkostoja ja tukea näiden kehittymistä vastuullisiksi ja osaaviksi omistajiksi.Perheyritysten liiton toimintamuodot jatkajapolvelle jakautuvat kahteen pääluokkaan: Nextiin ja Next Leveliin. Kokonaisuutena PL:n jatkajapolven toiminta tarjoaa osallistujilleen ainutlaatuisen ja pidetyn foorumin, jossa perheen, omistajuuden ja liiketoiminnan teemoja voi käsitellä luottamuksellisessa ilmapiirissä.

10


II.A Next – kohti omistajuutta ja omaa tavoiteroolia perheyrityksessä Next-toiminnan tavoitteena on vahvistaa jatkajien osaamista, luoda verkostoja ja tukea Nextien kehittymistä vastuullisiksi ja osaaviksi omistajiksi. Toiminta on tarkoitettu kaikille täysi-ikäisille nexteille, jotka ovat mukana yrityksen toiminnassa, opiskelevat tai vielä pohtivat rooliaan perheyrityksessä. Toiminta tarjoaa mahdollisuuksia ajatusten ja kokemusten vaihtoon, oppimiseen ja verkostoitumiseen kotimaassa ja kansainvälisesti. Toimenpiteet: • Nextien päätapahtuma Talviakatemia järjestetään 24.–27.1.2019 Ylläksellä • Next Round Table -keskustelu järjestetään maalis-/huhtikuussa • Yritysvierailu ja kevätjuhla järjestetään toukokuussa • Yritys lukujen takana, Helsinki, toukokuussa • Yritys lukujen takana, Turku, toukokuussa • Yritysvierailu ja rapujuhlat järjestetään syyskuussa • Yritysvierailu ja pikkujouluillallinen järjestetään joulukuussa • Kerrotaan nexteille FBN:n tarjoamista verkostoitumismahdollisuuksista ja FBN:n jäsenyritysten tarjoamista harjoittelijapaikoista • Gradu-piirin seurantaa

II.B Next Level – vastuunkantajien verkosto Next Level -toiminta on tarkoitettu operatiivisista tai strategista vastuuta kantaville jäsenille, joiden agendalla on aktiivinen omistajuus ja yrityksen kehittäminen. PL järjestää tapahtumia ja pienryhmätoimintaa, joiden teemat käsittelevät muun muassa omaa johtajuutta ja yrityksen johtamista, kasvua ja uudistumista sekä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Kohderyhmän viitteellinen Ikäryhmä on 35–55-vuotiaat. Ikää tärkeämpi yhteinen nimittäjä on kuitenkin vastuuasema operatiivisessa toiminnassa, hallituksessa tai perheen luottamuselimissä. Toimenpiteet: • Järjestetään maaliskuussa Leirinuotio Levillä -tapahtuma • Järjestetään 3–4 teemoitettua pienryhmäkeskustelua eri liiketoiminnan teemoista • Järjestetään 1–3 yritysvierailua, joista vähintään yksi Helsingin ulkopuolella • Kesäkuussa järjestetään Next Level -kesätapahtuma • Syyskuussa järjestetään Next Level -rapujuhlat • Syksyllä järjestetään oppimista ja verkostoitumista yhdistävä Next Level Trends -tapahtuma • Kasvatetaan Next Level -verkostoa

11


III Toiminta kokeneille omistajille ja omistajayrittäjille Liitto on tunnistanut jäsentensä keskuudessa orastavan toiveen kokeneiden omistajien ja omistajayrittäjien omasta toimintamuodosta. Yhdistäviä teemoja ovat esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen valmistelu, kokemukset nuoremman polven tukemisesta ja sparrauksesta, omistajien yhtenäisyyden tukeminen ja omistajuuden hyvät käytännöt. Toimenpiteet: • Luodaan kokeneille omistajille ja omistajajoukolle oma tunnistettava brändi • Käynnistetään toiminnasta pilottiryhmä ja testataan erilaisia toimintamalleja • Järjestetään yli 100-vuotiaiden jäsenyritysten edustajille verkostoitumistilaisuus teemalla menestystä menneisyydestä.

2. Kohdennetaan tapahtumia jäsenten tarpeiden ja kiinnostusten mukaisesti Toimenpiteet: Tapahtumien kohdentamiseksi liitto pyrkii tunnistamaan aikaisempaa tarkemmin eri jäseniä yhdistävät kiinnostuksen kohteet ja tarpeet. Tässä työssä keskeinen keino on jäsenrekisterissä olevan datan täydentäminen ja laadullinen parantaminen. Liiton tavoitteena on toimintansa suunnittelussa hyödyntää jäsenten profilointia. Profilointi perustuu esimerkiksi henkilön rooliin omassa perheyrityksessä, ikään ja kiinnostuksen kohteisiin. Tapahtumien ja valmennusten kohdentamiselle luotiin hyvä pohja vuonna 2018 EU:n tietosuoja- asetuksen voimaantulon yhteydessä. Kansainvälisestä verkostoitumisesta kiinnostuneille on tarjolla lukuisia mahdollisuuksia maailmanjärjestömme FBN:n ja perheyritysten eurooppalaisen edunvalvontajärjestö EFB:n kautta. PL:n kaikki jäsenet voivat osallistua FBN:n ja EFB:n järjestämiin tapahtumiin. • FBN:n NxG Summit 2019 järjestetään 27.-30.4. Recifessä Brasiliassa • FBN:n Global Summit 2019 järjestetään 16.-19.10. Udaipurissa Intiassa • FBN:n 30-vuotisjuhlaristeily Nizzasta Barcelonaan järjestetään 27.30.5. • EFB:n päätapahtuma järjestetään marraskuussa 2019. Paikka vahvistetaan keväällä 2019.

’Toimenpiteet: • kannustetaan PL:n jäseniä osallistumaan kansainvälisiin tilaisuuksiin • välitetään tietoa FBN:n ja EFB:n toiminnasta

12


• hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kansainvälistä osaamista ja kokemuksia (caseja, professoreita, kansainvälisiä jäseniä yms.) PL:n toiminnassa • otetaan käyttöön muiden jäsenmaiden hyviä käytäntöjä / toimintamuotoja

3. Parannetaan jäsenten keskinäisiä vuorovaikutusmahdollisuuk- sia liiton tapahtumien ja valmennusten välissä. Toimenpiteet: • Aktivoidaan olemassa olevia verkkoyhteisöjä ja perustetaan tarvittaessa uusia. • Facebookissa liitolla on syksyllä 2018 kaksi ryhmää: NxG (nexteille) ja PL Next Level (vastuuroolissa toimivat jatkajat) Fokusoitu sisältö Hallituksen vuonna 2018 tekemän linjauksen mukaisesti liiton Osaava omistaja -pääteemaa pidetään vahvasti esillä kaikissa liiton päätapahtumissa.

Alueellinen kattavuus Liiton alueellinen toiminta perustuu aktiivisten jäsenten, liiton toimiston ja yhteistyöyritysten yhteistyöhön. Tällä yhteistyöllä järjestetään tilaisuuksia, joilla liiton toimintaa ja tavoitteita tehdään tunnetuksi sekä luodaan foorumi alueellisten jäsenten keskusteluille omistajuuden teemoista. Toiminnan tavoitteena on myös saada liitolle uusia jäseniä. Alueellisia perheyritystapaamisia järjestetään 3–6 vuonna 2019. Yhteistyöyrityksille tarjotaan mahdollisuutta osallistua alueellisten tapaamisten toteuttamiseen. Liitolla on kolmella paikkakunnalla toimiva New Leader Circle -pienryhmä. Liitolla on valmius perustaa uusia ryhmiä paikkakunnille, joissa jäsenet osoittavat kiinnostusta. Alueellisten perheyritystapaamisten lisäksi liitto järjestää lukuisan joukon tilaisuuksia (esim. Talviakatemia, Next Level Trends) pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

13


OPI – PL on jäsenten ensisijainen omistajaosaamisen kumppani Strategiansa mukaisesti PL pyrkii lisäämään perheyritysten omistajien omistajaosaamista. Liiton toiminnan kärkeen nostetaan osaamisen kehittäminen, joka perustuu laadukkaaseen ja syvälliseen tietoon perheyritysten luonteesta sekä omistamisen haasteista. Valmennustarjonnan selkeyttäminen Tavoitteena on vahvistaa perheyritysten omistajaosaamista järjestämällä kaikille avoimia sekä yksittäiselle perheyritykselle räätälöityjä valmennuksia. Toimenpiteet: Vuonna 2018 lanseerataan Osaava omistaja -diplomi, johon kuuluvat seuraavat valmennukset: Omistamisen taito -valmennuksessa perehdytään omistajastrategiaan ja omistajien eri rooleihin ja tavoitteisiin. Lisäarvoa hallitustyöstä auttaa hallituksen nykyisiä ja tulevia jäseniä tehostamaan hallitustyöskentelyään sekä kehittämään hallituksesta yritystoiminnan strategisen voimavaran. Strateginen johtaminen I ja II vahvistavat hallituksen jäsenten ja operatiivisessa vastuussa olevien osaamista kattavasti johtamisen, myynnin ja markkinoinnin, rahoituksen ja laskentatoimen sekä kasvun ja kansainvälistymisen osalta. Lisäksi PL järjestää aamu- ja iltapäivätilaisuuksia omistajaosaamiseen liittyvistä teemoista. Sukupolvenvaihdos on perheyritykselle suuri mahdollisuus uudistua. Teemaa tarkastellaan eri näkökulmista aamu- ja iltapäivätilaisuuksissa. Omistajaperheen yhtenäisyys ja keskinäinen vuorovaikutus vaikuttavat myös yrityksen menestymiseen. Perheneuvosto-valmennus antaa työkaluja perheneuvoston toiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Mentorointi ja alumnitoiminta mahdollistavat hiljaisen tiedon ja kokemuksen siirtämisen eri- ikäisten välillä. Jatkamme myös Naiset perheyrityksessä -teeman käsittelyä järjestämällä naisille suunnatun seminaarin. Perheomisteisten sijoitusyhtiöiden ja listattujen perheyhtiöiden kokemuksen jakamista edistetään ja toimintaa tuodaan esille eri yhteyksissä. PL myös räätälöi yksittäiselle perheyritykselle seuraavan sukupolven valmennusohjelmia ja järjestää valmennusta liittyen mm. omistajien tahtotilaan ja tavoitteisiin omistajaosaamisen kasvattaminen, kuten perhene vostotoimintaan perehdyttäminen, omistajaperheen pelisääntöjen eli käsikirjan laatiminen.

14


Osaamisverkoston kehittäminen Tavoitteena on laajentaa tutkijayhteistyötä perheyritysten kannalta tärkeisiin teemoihin Suomessa ja kansainvälisesti sekä syventää yhteistyötä osaamiskumppaneiden kanssa. Osaamisverkostoon kuuluvat PL:n yhteistyökumppanit ja eri asiantuntija-alojen järjestöjä. Heidän kanssaan järjestetään yhteisiä tilaisuuksia, joissa perheyritykset, tutkijat ja asiantuntijat kohtaavat. Toimenpiteet • PL järjestää Perheyritystutkijatapaamisen Lahdessa. • PL osallistuu kansainväliseen IFERA-tutkijakonferenssiin. • PL kutsuu kansainvälisiä tutkijoita vierailulle Suomeen. Heitä hyödynnetään mm. valmennuksissa ja muissa tilaisuuksissa. Heitä pyydetään myös kirjoittamaan blogeja.

15


Tutkimustiedon ja kokemuksen jakaminen PL edistää perheyritystutkimusta toimimalla linkkinä akateemisen maailman ja perheyritysten välillä. Tärkeänä haasteena on edistää tutkimuksella tuotetun uuden tieteellisen tiedon soveltamista perheyritysten tarpeisiin sekä perheyritysymmärryksen syventämistä. PL toimii sillanrakentajana tutkijoiden, konsulttien ja perheyritysten omistajien välillä. Tavoitteena on lisätä vuoropuhelua eri alojen tutkijoiden kanssa ja kesken. Toimenpiteet • PL jatkaa Suomalaisen perheyrittäjyyden historia -kirjahanketta. Kirjan kirjoittajia ovat Turun yliopiston professori Kirsi Vainio-Korhonen työryhmineen. • Vuonna 2019 PL palkitsee parhaan pro gradu -työn tutkimustiedon soveltamisesta perheyrityksissä Matti Koiranen -palkinnolla. Pro gradu -palkinnon arvo on 500 €. Palkinnot jaetaan PL:n syyskokouksessa. • PL:n verkkosivuilla julkaistaan tutkimustietoihin pohjautuvia blogeja, tutkimusjulkaisuja ja lopputöitä. Tutkimustietoa jaetaan myös sosiaalisessa mediassa ja Perheyritys-lehdessä. Yrittäjyyskasvatus PL:n tehtävänä on tuoda perheyritysnäkökulma yrittäjyyskasvatukseen ja edistää perheyritysten koulu-yritysyhteistyötä eri koulutusasteilla. PL on vuoden 2011 alusta lähtien ollut YES ry:n jäsen. YES ry koordinoi 19:n YES-aluetoimiston toimintaa. Nämä tarjoavat eri koulutusasteille yrittäjyyskasvatusta tukevia työkaluja, etsivät uusia toimintamalleja yrittäjyyskasvatuksen toteutumiseen sekä toimivat yrittäjyyskasvatuksen verkottajina ja yhteistyöfoorumina eri puolilla Suomea. YES ry:n jäseniä ovat PL:n lisäksi Suomen Yrittäjät, Taloudellinen tiedotustoimisto, Nuori Yrittäjyys ry, Elinkeinoelämän Keskusliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto ja Opetusalan Ammattijärjestö. Toimenpiteet • PL kannustaa jäseniään osallistumaan YES Kummi -toimintaan sekä innostumaan koulu- yritysyhteistyöstä. PL tekee vuonna 2019 koulu-yritysyhteistyötä Lauttasaaren yhteiskoulun kanssa. • Jäsenistön koulu-yritysyhteistyön laajuutta selvitetään kyselyllä • SubjectAidin kautta kaikkien luokka-asteiden perheyrittäjyydestä kiinnostuneet opettajat voivat tilata Perheyritys-lehteä. • PL osallistuu myös Yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijapäiville. Edellä mainituilla toimintatavoilla vaikutetaan myös yleiseen keskusteluun pyrkien lisäämään perheyritysten tunnettuutta ja myönteistä imagoa vastuullisina omistajina.

16


VAIKUTA – Perheyrittäjyyden ja kasvollisen omistamisen kansantaloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään Perheyritysten liiton missiona on rakentaa kestävää suomalaista omistajuutta ja visiona luoda hyvän omistamisen käytännöt, joiden avulla perheyritykset uudistuvat Suomen eduksi. Liiton vaikuttamistyön strateginen tavoite on se, että perheyrittäjyyden ja kasvollisen omistajuuden kansantaloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään. Perheyritysten liiton tavoitteena on olla vaikuttava ja rakentava yhteiskunnallinen toimija, joka tunnetaan parhaana perheyritysten ja omistamisen asiantuntijana. PL nostaa esiin perheyritysten merkitystä koko Suomen menestykselle ja hyvinvoinnin rakentamiselle faktojen ja tarinoiden kautta. Vaikuttamisen strategiaa toteutetaan kahden alatavoitteen kautta: 1) Sääntelyä ja toimintaympäristöä kehitetään kannustavaksi omistaa yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat Suomeen. 2) Perheyritykset tunnetaan vastuullisesta yritystoiminnasta ja omistamisesta.

17


Näihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää, että: • Yrityksiä ja yrityksen omistajia koskevan sääntelyn yhteisvaikutus tuodaan esille • Toimintaympäristöä uudistetaan ja kehitetään niin, että se mahdollistaa yritysten omistajille yritystoiminnan jatkuvuuden Verotukseen vaikuttamisen yksityiskohtaisten tavoitteiden lähtökohtana ovat: • Verotuksen pitää kannustaa suomalaista luonnollista henkilöä omistamaan yritystä, joka investoi ja työllistää • Verotus tukee yritysten jatkuvuutta ja uudistumista Sääntelyä ja toimintaympäristöä kehitetään kannustavaksi omistaa yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat Suomeen - Vaikuttamisen ja viestinnän toimenpiteitä Tulevat eduskuntavaalit ja vaalien jälkeiset hallitusneuvottelut luovat puitteet edunvalvonnalle vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Vaalien jälkeen työ keskittyy siihen, että perheyrityksille tärkeitä työelämän ja verotuksen asioita saadaan mukaan hallitusohjelmaan. Perheyritysten liiton toimisto ja luottamushenkilöt tapaavat säännöllisesti yhteiskunnallisia vaikuttajia ja päättäjiä, jotta perheyrityksille keskeiset teemat tulevat tutuiksi puolueille ja myös julkisessa keskustelussa. Systemaattiset tapaamiset näiden vaikuttajien ja median kanssa jatkuvat sekä loppuvuoden 2018 että koko vuoden 2019, ja niihin osallistuvat harkinnan mukaan PL:n toimiston edustajia ja luottamustehtävissä toimivia. Alkuvuodesta toteutetaan yhdessä muiden elinkeinoelämän järjestöjen kanssa Maalikone, joka on kaksiosainen eduskuntavaalivaikuttamisen hanke: siihen kuuluu ensinnäkin vaalikoneen tyyppinen nettisivu, jonka kysymyksillä ja vastauksilla pyritään hakemaan visiota Suomen tulevaisuudelle. Toiseksi hankkeeseen kuuluu alkuvuodesta pidettävä seminaari- ja verkostoitumistilaisuus, jossa Maalikoneen teemoja syvennetään. Tämä vaikuttamistyö tähtää eduskuntavaaleihin keväällä 2019. Alkuvuodesta toteutetaan Future hack -tilaisuus, jossa perheyritysten nuoret jatkajat kohtaavat nuoret politiikan päättäjät yhteisen dialogin ja työpajatyöskentelyn keinoin. Tämä Future Hack - työskentely tähtää tulevaisuuden ongelmien ratkaisemiseen lyhytnäköisen politiikan sijaan, ja tilaisuudessa on tarkoitus ideoida yhdessä Suomen tulevaisuuden parhaita käytäntöjä sekä mahdollisia hallitusohjelmatavoitteita. Perheyritysten liitto osallistuu heinäkuussa 2019 jälleen Porin yhteiskunnalliseen keskustelutilaisuuteen SuomiAreenaan, jossa tapahtumamme teemana on uudistuminen.

18


Kansallisen edunvalvonnan lisäksi Perheyritysten liitto tekee edunvalvontatyötä myös EU-tasolla perheyritysten eurooppalaisen edunvalvontajärjestön European Family Businessesin (EFB) kautta. PL on edustettuna myös järjestön hallituksessa. PL:n jäseniä kannustetaan osallistumaan EFB:n tapahtumiin. Liitto pyrkii rakentamaan hyvää yhteistyötä monipuolisesti erilaisten sidosryhmien kanssa yhteiskunnan eri puolilta. Tärkeitä elinkeinoelämän yhteistyötahoja ovat muun muassa Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Liitto rohkaisee jäseniään ottamaan käyttöön yhteisen ”Suomalainen perheyritys” -tunnuksen, joka vahvistaa perheyritysten brändiä. PL:n verkkosivut ja visuaalinen ilme kokivat ison muutoksen loppuvuodesta 2018, kun molemmat uudistuivat. Tarkoituksena on lisätä rutkasti verkkosivujen selkeyttä ja käytettävyyttä sekä helpottaa tilaisuuksiin ja valmennuksiin ilmoittautumista. Visuaalisen ilmeen on tarkoitus vahvistaa osaltaan ja tukea PL:n omaa ääntä, jonka tarkoituksena on olla selkeä, luottamusta herättävä ja omasta tekemisestään ylpeä. Samassa yhteydessä uudistui myös jäsenviestintä niin, että uutiskirjeiden sisältö ja julkaisuaikataulu päivitetään vastaamaan paremmin jäsenten ja sidosryhmien tarpeita. Myös Perheyritys-lehti uudistui loppuvuodesta 2018 ulkoasultaan ja sisällöltään nykyaikaisemmaksi ja luettavammaksi. Lehti ilmestyy jatkossakin neljä kertaa vuodessa ja se on suunnattu jäsenille ja sidosryhmille. Sosiaalisen median tilejä pyritään jatkossakin käyttämään aktiivisesti viestinnässä. Perheyritysten ja PL:n mainetta on tutkittu kahteen otteeseen vuoden 2018 aikana T-Median toimesta. Tutkimusten mukaan perheyrityksillä on hyvä maine suomalaisten keskuudessa ja Perheyritysten liitto on uskottava perheyritysten puolestapuhuja. Tämä maine- ja luottamustutkimus on tarkoitus teettää vielä myöhemmin median keskuudessa.

19


Perheyritykset tunnetaan vastuullisesta yritystoiminnasta ja omistamisesta Strategisena tavoitteena on, että perheyritykset tunnetaan vastuullisesta yritystoiminnasta ja omistamisesta. PL valmentaa ja haastaa omistajia vastuulliseen perheyrityksen omistamiseen. Vastuullinen toiminta on kannattavaa yritystoimintaa, joka samalla lisää hyvinvointia yhteiskunnassa. Vastuullisuus yrityksen strategian ytimessä turvaa tulevaisuuden toimintaedellytykset ja parantaa yrityksen mainetta. Vastuullinen toiminta lisää henkilöstön tyytyväisyyttä ja auttaa motivoituneen henkilöstön rekrytoinnissa, alentaa kustannuksia ja lisää luottamusta sidosryhmien keskuudessa.

Toimenpiteet • Selvitetään jäsenyritysten vastuullisuutta ja näkemyksiä vastuullisuudesta FIBSin (Finnish Business and Society) kyselyllä. Tällöin pystytään vertailemaan perheyritysten vastuullisuutta suurten yritysten vastuullisuuteen. • Järjestetään vastuullisuusteemasta tietoiskuja yhdessä eri organisaatioiden kanssa • Vastuullisuus ja osaava omistajuus otetaan yhdeksi kriteeriksi valittaessa Peter Fazer - palkinnonsaajaa • Perheyritys-lehdessä on Vastuullinen perheyritys/omistaja -kirjoitussarja • PL tekee Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ja kannustaa jäsenyrityksiä tekemään samoin • PL edistää ihmisoikeuksien toteutumista liittymällä mukaan yritysvastuun #ykkösketjuun ja tuo teemaa esille tilaisuuksissaan • PL viestii FBN Internationalin Polaris-hankkeesta ja Polaris Impact Assessment - arviointityökalusta • PL:n visiona on luoda hyvän omistamisen käytännöt, joiden avulla perheyritykset uudistuvat Suomen eduksi.

20


Perheyritykset ovat erilaisia ja omistajat toimivat perheyrityksessä erilaisissa rooleissa, mutta voidaan kuitenkin hahmotella kaikkia perheyrityksiä koskevia yleisiä omistamisen periaatteita ja käytäntöjä. Hyvä omistaja vaalii ja uudistaa perheyritystä sukupolvelta toiselle huolehtien eri sidosryhmien tarpeista.

Toimenpiteet • Perustetaan jäsenistä työryhmä pohtimaan perheyritysten hyvää omistajuutta. Työryhmä kuulee teeman asiantuntijoita. • Tuodaan esille perheyrityksen hyvän omistamisen käytäntöjä PL:n eri tilaisuuksissa ja valmennuksissa. • Jäsenyritysten omistajat ja muut sidosryhmät kirjoittavat blogeja, miten he näkevät perheyrityksen hyvän omistajuuden. • Kirjoitetaan uusi versio Omistajuus ja hallitustyö -työkirjasta, johon yhdistetään DIFin hyvän hallitustyön kulmakivet.

21


RESURSSIT Liiton toimitusjohtaja valmistelee ja toimeenpanee hallituksen päätökset. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja toimistoa hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti. Liiton toimisto sijaitsee Helsingissä. Toimistossa työskentelee vakituisessa työsuhteessa seitsemän henkilöä: asiantuntija, digistrategi, jäsenpalveluvastaava, liiton ja johdon assistentti, tapahtumakoordinaattori, veroasiantuntija sekä viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö. Tämän lisäksi määräaikaisessa työsuhteessa on kolme työntekijää: markkinointi- ja viestintäassistentti, next-harjoittelija ja valmennuskoordinaattori. Tarvittaessa palkataan lisätyövoimaa sekä käytetään ulkopuolisia asiantuntijapalveluita. Hallituksen alaisena toimii työryhmiä. Toimiston tehtävien hoitamisen tueksi voidaan perustaa yhteistyöryhmiä, jotka tuodaan hallitukselle tiedoksi.

Jäsenet Perheyritysten liitossa on nyt noin 460 jäsenyritystä. Jäsenten mediaaniliikevaihto on noin 11 miljoonaa euroa ja ne työllistävät keskimäärin hiukan alle 60 työntekijää. Yritysten keskimääräinen ikä on 43 vuotta, mutta mukaan mahtuu yli 50 vähintään 100-vuotiasta perheyritystä ja lähes 200 yli 50-vuotiasta. Vuoden 2018 aikana jäsenmäärä ei ole juurikaan kasvanut ja ensi vuoden aikana onkin tarkoitus paneutua tähän. Toteutimme syksyn 2018 aikana potentiaalisille jäsenille kyselyn siitä, miten yritykset tuntevat Perheyritysten liiton sekä mitä ovat ne asiat, joissa liitto voisi olla mukana ja tukemassa. Kyselyyn vastanneista suurempi osa tunsi liiton ja osasivat kertoa, että toimimme perheyritysten edunvalvojina ja kouluttajina. Tärkeinä teemoina nostettiin esille työvoimaan ja osaamiseen sekä sukupolvenvaihdokseen ja verotukseen liittyvät haasteet. Tietosuoja-asetuksen myötä liitto päivitti henkilötietojen käsittelyprosessit. Samassa aikaan olemme kehittäneet jäsenrekisterin ominaisuuksia, jotta pystymme jatkossa paremmin kohdentamaan viestintäämme jäsenten kiinnostuksen mukaan. Tämä työ jatkuu vuonna 2019 ja uudet verkkosivut tulevat helpottamaan omien tietojen tarkistamista ja vuoden 2019 aikana myös päivittämistä. Jäsenten ja sidosryhmien tavoittamisessa liiton pääkanavina ovat verkkosivut, uutiskirjeet, viikoittainen tiedote tapahtumista ja valmennuksista, Perheyrityslehti, sosiaalisen median kanavat sekä erilaiset teemajulkaisut.

22


Hallitus Syyskokous valitsee liiton puheenjohtajan ja jäsenet hallitukseen. Hallitus kokoontuu vuoden aikana noin kahdeksan kertaa.

Perheyritysvaltuuskunta Liitolla on perheyritysvaltuuskunta, jonka jäseniksi hallitus kutsuu vuosittain vähintään 60 ja enintään 100 jäsenyritysten aktiivista edustajaa. Perheyritysvaltuuskunnan tehtävänä on liiton asioiden ja tavoitteiden tunnetuksi tekeminen ja päämäärien edistäminen elinkeinoelämän muissa järjestöissä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Valtuuskunta kokoontuu vuodessa kolme kertaa.

Verkostot Liitto toimii yhteistyössä Satakunnan Perheyritysverkosto ry:n kanssa, joka järjestää tilaisuuksia perheyrittäjille Satakunnan alueella. Liitto on jäsenenä myös Finnish Business and Society (FIBS) ry:ssä, Suomalaisen Työn Liitossa, Yrittäjän Päivä -säätiössä ja YES ry:ssä.

23


Yhteistyöyritykset Strategisten- ja yhteistyökumppaniemme kanssa tuotamme ja kehitämme palveluita jäsenillemme. Yhteistyöyritykset edustavat perheyrityksille tärkeitä osaamisalueita ja olemmekin ylpeitä, että olemme saaneet juuri nämä yritykset kanssamme rakentamaan kestävää suomalaista omistajuutta. Perheyritysten liiton strategisia kumppaneita vuonna 2019 ovat Fennia ja Elo yhdessä, OP ja PwC. Yhteistyökumppanimme on SEK. Osaamisen kehittämisessä toimimme lisäksi yhteistyössä korkeakoulujen ja muiden asiantuntijakumppaneidemme kanssa. Kehitämme jatkuvasti tätä osaamisverkostoamme.

24


Jäsenmaksut Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.Jäsenmaksu porrastetaan kymmeneen jäsenmaksuluokkaan jäsenen liikevaihdon perusteella seuraavasti: jäsenmaksuluokka 1, kun liikevaihtoa on vuodessa 1 999 999 euroon saakka jäsenmaksuluokka 2, kun liikevaihtoa on vuodessa 9 999 999 euroon saakka jäsenmaksuluokka 3, kun liikevaihtoa on vuodessa 19 999 999 euroon saakka jäsenmaksuluokka 4, kun liikevaihtoa on vuodessa 29 999 999 euroon saakka jäsenmaksuluokka 5, kun liikevaihtoa on vuodessa 39 999 999 euroon saakka jäsenmaksuluokka 6, kun liikevaihtoa on vuodessa 49 999 999 euroon saakka jäsenmaksuluokka 7, kun liikevaihtoa on vuodessa 119 999 999 euroon saakka jäsenmaksuluokka 8, kun liikevaihtoa on vuodessa 249 999 999 euroon saakka jäsenmaksuluokka 9, kun liikevaihtoa on vuodessa 499 999 999 euroon saakka jäsenmaksuluokka 10, kun liikevaihtoa on vuodessa yli 500 miljoonaa euroa.

Liiton jäsenmaksu koostuu kahdesta osasta – perusmaksusta ja lisämaksusta, joiden yhteissumma on vuosittainen jäsenmaksu. Jäsenmaksu pidetään vuonna 2019 ennallaan. Uusille jäsenyrityksille jäsenmaksu on liittymisvuonna 1000 euroa. Jäsenmaksut on jaettu konserniliikevaihdon mukaan kymmeneen jäsenmaksuluokkaan (summa sisältää 1000 euron perusmaksun):

25


budjetti 2018 / kokonaistulot / -menot

Toteutunut 2017

Budjetti 2018

Budjetti 2019

Tulot Varsinainen toiminta - seminaarit

27 520,00

30 000

15 000

- perheyritystapahtuma

13 345,00

20 000

15 000

255 000,00

255 000

255 000

0,00

0

89 000

- avustustuotot

29 750,00

33 000

61 000

- muut tapahtumatuotot

216 051,79

102 000,00

104 000,00

PL 20v. Gaala

104 000,00

0

0

Edunvalvonta

7 560,00

5 000

5 000

Viestintä

4 546,80

5 000

0

92 295,99

67 000

59 000

Next Level

4 089,00

25 000

40 000

Jäsenpalvelut

3 560,00 39 600,00

43 200

0

1 159 024,50

1 194 000

1 198 000

1 300,00

4 300

0

39,63

0

0

1 741 630,92

1 681 500,00

1 737 000,00

- yhteistyöyritykset - valmennus

Next

- hallintopalvelut konserni Varainhankinta - jäsenmaksutuotot - muut tuotot Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot yhteensä


Toteutunut 2017

Budjetti 2018

Budjetti 2019

Menot Varsinainen toiminta - seminaarit

-41 312,41

-45 000

-18 000

- perheyritystapahtuma

-21 770,10

-30 000

-25 000

-1 749,52

-2 000

-2 000

0,00

0

-86 000

- Suomi 100 - Liitto 20

-109 840,81

0

0

- Next

-112 583,95

-97 000

-78 500

- next level

-5 412,90

-30 000

-44 000

- tutkimus

-83 377,77

-100 000

-159 000

- jäsenpalvelut

-35 333,29

-54 000

-55 000

- edunvalvonta

-22 188,03

-40 000

-40 000

- kansainvälinen toiminta

-67 823,99

-81 000

-76 000

-128 776,49

-147 600

-142 000

-722 335,87

-795 000

-760 000

- poistot

-18 909,48

-18 500

-10 000

- toimitilakulut

-64 120,98

-65 000

-65 000

-175 834,62

-175 900

-176 500

-404,00

0

0

-0,51

0

0

-1 611 774,72

-1 681 000,00

-1 737 000,00

129 856,20

500,00

0,00

- yhteistyöyritykset - valmennus

- viestintä Yleiskulut - henkilöstökulut

- muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut yhteensä Tilikauden yli-/alijäämä


PERHEYRITYSTEN LIITTO RY Salomonkatu 17 B, 4krs, 00100 Helsinki www.perheyritys.fi @perheyritys

YHTEISTYÖSSÄ:


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.