Perheyritysten liitto Suomi tarvitsee omistajia -esite

Page 1

SUOMI TARVITSEE OMISTAJIA Rakennamme yhdessä hyvinvoivaa yhteiskuntaa


PERHEYRITYKSET TYÖLLISTÄVÄT PITKÄJÄNTEISESTI

PERHEYRITYKSET LUOVAT PITKÄKESTOISTA HYVINVOINTIA

70 %

73 %

70 % työllistävistä yrityksistä on perheyrityksiä (ei rahoitustoimiala). 1

73 % keskisuurista ja suurista perheyrityksistä hakee kasvua.2

RAKENNAMME KESTÄVÄÄ SUOMALAISTA OMISTAJUUTTA

33 %

37 %

Me perheyrityksissä uskomme Suomeen. Olemme sitoutuneita rakentamaan parem­paa Suomea sukupolvelta toiselle. Perheyritykset ovat merkki talouden jatku­vuudesta ja tulevaisuudenuskosta.

Yrityksissä työskentelevistä ihmisistä noin 37 % työskentelee perheyrityksissä. 3

Perheyritykset vastaavat kolmanneksesta suomalaisten yritysten investoinneista. 4

30 %

16 %

Ajattelemme perheyrityksissä, että vakavaraisuus on lainassa tulevilta suku­polvilta – näin pitäisi ajatella myös valtion taloutta hoidettaessa. Meidän näkökulmamme kantaa perinteisen kvartaalitalouden yli. Työllistämme ihmisiä, kehitämme teke­ mis­­tämme ja luomme innovaatioita. Perheyritysten pääomalla on kotimaa, ja haluamme investoida Suomeen. Tämä kaikki on mahdollista vain silloin, kun perheyritysten toimintaedellytyksistä huolehditaan. Kun huolehdimme vakaasta investointiympäristöstä ja siitä, että työllistävän yrityksen omistaminen Suomessa on jatkossakin mahdollista ja myös kannattavaa, rakennamme suomalaisten hyvinvointia. Tavoitteemme pohjaavat näihin ajatuksiin. Lokakuussa 2018

Perheyritykset luovat 16 % Suomen BKT:sta. 5

1 3456

Statistics Finland & PL. 2017. Family Businesses in Finland

Perheyritysten osuus koko yrityssektorin jalostus­arvosta on 30 %. 6

2

EK & PL. 2015. Yritysbarometri

Philip Aminoff Hallituksen puheenjohtaja

Auli Hänninen Toimitusjohtaja


SUOMALAISELLA PÄÄOMALLA ON KOTIMAA

PERHEYRITYSTEN SUOMI RAKENNAMME YHDESSÄ PAREMPAA SUOMEA Suomen talous on nauttinut ­muutaman vuoden suhdannenoususta. Myös työlli­ syys­aste on noussut lähemmäksi 72 %:ia. Lähi­tulevaisuudessa talouskasvun ennus­ tetaan kuitenkin hidastuvan. Suhdanne­ nousun aikana emme ole tehneet­­niitä rakenteellisia muutoksia, joita Suomi tarvitsee. Nämä asiat pitää ratkaista mahdolli­simman pian. Suomessa vallitsee suuri yksimielisyys siitä, että haluamme asua hyvinvoivassa yhteiskunnassa, jossa pidetään huolta myös heikommassa asemassa olevista ihmisistä. Yhtenäisyys ja kaverista huo­

lehtiminen ovat olleet Suomen vahvuuksia viimeiset sata vuotta ja ovat niitä myös seuraavat sata vuotta, jos niin yhdessä haluamme. Myös perheyritysten omistajat haluavat tätä. Perheyritykset haluavat olla mukana rakentamassa parempaa Suomea. Tämä edellyttää, että yrittämisen ja omistami­ sen edellytyksistä pidetään huolta. Näin perheyritykset voivat investoida ja luoda uusia työpaikkoja, jotka luovat hyvinvointia työntekijöille, sidosryhmille ja koko yhteis­ kunnalle.

Suomen talous tarvitsee investointeja. Perheyritykset haluavat investoida maakuntien ja koko Suomen elinvoimaan. Me haluamme, että Suomi ja suomalaiset menestyvät. Perheyritysten pääomalla on kotimaa.

UUDISTUMINEN ON ELINEHTO Perinteikkäät perheyritykset ovat olemassa siksi, että ne ovat onnistuneet keksimään itsensä uudelleen jokaisen sukupolven myötä. Jatkuva tuotekehitys, innovaatiot ja tutkimustoiminta ovat perheyritysten menestyksen takana.

PERHEYRITYKSET TOIMIVAT VASTUULLISESTI Perheyrityksen kvartaali on 25 vuotta - yrityksen kehittäminen pitkällä tähtäimellä on kaiken tekemisemme lähtökohta. Näin yritys jatkaa parhaassa mahdollisessa kunnossa tuleville sukupolville.


SUOMEN KOVABETONI

UUTTA SÄPINÄÄ RAKENNUSALALLE Suomen Kovabetoni on vuonna 1994 perustettu vaativiin betonielementteihin erikoistunut perheyritys. Turussa toimivan Suomen Kovabetonin liikevaihto vuonna 2017 oli 6,7 miljoonaa euroa. Toisen polven perheyrittäjä, 30-vuotias Marjet Mäkinen aloitti Kovabetonin toimitusjohtajana tammi­kuussa 2015. Rakentaminen on kasvanut Suomen talout­ta­nopeammin jo neljättä vuotta peräkkäin­. Rakennusala on kuitenkin tun­ netusti syk­lis­tä ja alan yritysten haasteena on kyetä joustavasti vastaamaan kysynnän muutoksiin. Suomen Kovabetoni on onnis­ tunut tehostamaan tuotantoaan Turun tehtaassaan koneisiin ja työntekijöihin inves­toimalla. Marjet Mäkinen pitää Suo­ men Kovabetonin vahvuutena ketteryyttä ja kykyä optimoida tuotanto ja toimitus. - Asiakkaan täytyy saada talo luvattuna aikana ylös, joten meillä on oltava sata­ prosenttinen tuotantovarmuus. Laatu on myös tärkeää, sillä meidän tuotteemme muodostaa rakennuksen julkisivun, Mäkinen sanoo. Suomen Kovabetoni on Marjet Mäkisen johdolla kasvattanut liikevaihtoaan lähes 50 prosenttia. Tuoteportfoliota ei ole ollut tarvetta uudistaa, mutta kysynnän

seurauksena yritys on alkanut erikoistua entistä enemmän kohti haasteellisia ulko­ sivuelementtejä. Tuotantotalouden diplomi-insinööriksi Aalto­-yliopistosta valmistunut Marjet Mäkinen työskenteli ennen perheyrityksen johtoon astumistaan strategiakonsulttina. Hän kiittää isäänsä Heimo Mäkistä, joka antoi uudelle johtajalle vapauden, mutta myös vastuun heti ensimmäisestä päivästä alkaen. - Isällä on 55 vuoden kokemus rakennus­ alasta, joten on ollut tärkeää, että olen saanut häneltä myös tukea. Isä ei ole kuitenkaan vaatinut, että asiat tehdään hänen tavallaan, vaan olen saanut löytää omat keskittymisalueeni. Olen myös saa­ nut käydä koulut ja hankkia työkokemusta muualta. Marjet Mäkinen sanoo rakennusalan rekry­­ tointitilanteen olevan erittäin haastava. Ratkaisuna Mäkinen on panostanut Suo­ men Kovabetonin 40 työntekijän työssä viihtymiseen ja työhyvinvointiin. Myös tiimihenkeen on kiinnitetty huomiota ja rekrytointiin on käytetty uusia monilta muilta aloilta tuttuja houkuttelukeinoja. Löytyypä betonialan yritykseltä nykyisin myös Instagram-tili.

ON HELPPOA TEHDÄ ASIAT SAMALLA TAVALLA KUIN ENNEN. ITSELLENI ON KUITENKIN OLLUT TÄRKEÄÄ LÖYTÄÄ OMA TAPANI JOHTAA. - MARJET MÄKINEN -


Perheyritykset ovat merkittäviä alueellisen elinvoiman edistäjiä.

46

Perheyrityksessä työskentelevien osuus koko yrityssektorin henkilöstömäärästä alueittain. 7

70

LUOTTAMUS HYVINVOIVAAN YHTEISKUNTAAN SUOMI TARVITSEE TALOUSKASVUA

58

%

52

60 50

58

40 30

47

44 42

7

47

45

59

59

41 55

45

69

50

Statistics Finland & PL 2017: Family Businesses in Finland

32

47

44

Yritykset menestyvät, kun yritysten toimintaympäristö on vakaa ja investoin­ teihin kannustava. Yhteiskunnan tehtävä on huolehtia toimintaympäristöstä, jossa yritykset ja ihmiset voivat toimia menes­ tyksekkäästi. Me perheyrityksissä olemme taas osaltamme rakentamassa hyvinvoivaa yhteiskuntaa investoimalla, työllistämällä ja veroja maksamalla.

Suomalaisen koulutusjärjestelmän on vas­ tattava muuttuvaan toimintaympäristöön. Yhden tutkinnon suorittamisesta tulee suunnata järjestelmään, jossa mahdollis­ tetaan koko työnuran kestävä oppiminen ja kouluttautuminen. Yritykset kantavat oman osansa työntekijöiden kouluttami­ sesta, mutta myös julkisen koulutusjärjes­ telmän pitää kantaa tästä osansa.

Suomalaisten etuudet ja palvelut rahoi­ tetaan veroilla, ja mielestämme verojen korottamisen tie on Suomessa kuljettu loppuun. Tarvitsemme Suomeen lisää työtä ja talouskasvua, joista meidän kaik­ kien tarvitsemat verotulot kertyvät. Suomi tarvitsee kestävää talouskasvua, ja se voi syntyä vain yritysten avulla: työllisyys­ asteen kasvu vaikuttaa suoraan verotulo­ jen kasvuun. Ensi vaalikaudella työllisyys­ tavoite on asetettava korkealle, meidän on lähestyttävä Ruotsia, jossa työllisyysaste selvästi yli 75 %.

Ulkomaalaisten työllistymistä on helpo­ tettava luopumalla tarveharkinnasta ja lyhentämällä työlupaprosesseihin menevää aikaa. Suomeen jo tällä hetkellä maahan­ muuton kautta tuleva osaaminen pitää saada nykyistä paremmin käyttöön. Tämä on yksilöiden kannalta inhimillistä yksilöi­ den kannalta ja kannattavaa koko yhteis­ kunnalle.


SUOMI TARVITSEE YRITTÄJIÄ Yrittäjyys on suositumpaa kuin koskaan. Me haluamme enemmän ihmisiä yrittä­ jiksi. Kannustamme myös yrittäjiä viemään yrityksiä sukupolvelta seuraavalle. Kaikilla toimialoilla voi kohdata kilpailua yllättä­ vistä suunnista, kun vuorotellen jokainen toimiala kokee valtavan murroksen. Perhe­ yritykset toimivat vastuullisesti, kehittävät jatkuvasti toimintaansa ja kouluttavat yrit­ täjiä, omistajia ja henkilöstöä vastaamaan tuleviin haasteisiin. Yrittäjyyspolitiikan painopiste on siirret­ tävä yrityksiin, jotka työllistävät. Suomi tarvitsee työllistäviä yrityksiä, jotta meillä on hyvinvoiva yhteiskunta huomennakin.

Työlainsäädännössä pitää vähentää byrokra­tiaa. Näin helpotamme työllistä­ mistä ja työllistymistä. Pienten työnan­ tajayritysten ja yrittäjien aikaa kuluu liian paljon erilaisten hallinnollisten velvoittei­ den täyttämiseen, esimerkiksi yhteistoi­ mintalaki ulottaa monenlaisia velvoitteita jo hyvin pieniinkin yrityksiin. Paikallista sopimista on syytä edistää lainsäädännössä ja työelämän toiminta­ tavoissa. Yhdessä tekemällä rakennamme kaikille hyvinvoivaa Suomea.

SUOMI TARVITSEE OMISTAJIA Suomalaiset perheyritykset investoivat Suomeen. Ei ole Suomen etu, jos iso osa työtä ja hyvinvointia luovista yrityksis­ tämme siirtyy ulkomaille. Suomalaisia osaamiskeskittymiä luodaan uskomalla ja investoimalla suomalaiseen osaamiseen ja yrittämiseen. Verotuksen tulee kannustaa suomalaisia omistamaan yrityksiä, jotka investoivat ja työllistävät. Tämä toteutuu, kun: • Yrityksen omistamisesta saatavaa tuot­ toa ei veroteta ankarammin kuin muista sijoituskohteista saatavaa tuottoa. • Verotus kannustaa suomalaisia sekä harjoittamaan että omistamaan yritys­ toimintaa. • Verotus ohjaa siirtämään omaisuutta passiivisista sijoituskohteista aktiiviseen ja työllistävään yritystoimintaan. • Osinkoverotus on neutraali eri toimialojen sekä listatun ja listaamattoman yrityksen välillä.

Verotuksen tulee tukea yritysten jatku­ vuutta ja uudistumista. Tämä toteutuu, kun: • Yli vaalikausien ulottuva vero-ohjelma helpottaa yrityksen kehittämistä ja uu­ distamista. Verotus ei ole liiketoimintaa ohjaava tekijä. Kun verotus on pitkällä tähtäimellä ennakoitavaa, päätökset yri­ tystoiminnassa tehdään liiketaloudellisin perustein, ei verotuksen perusteella. • Yritysvarallisuuden kokonaisverotus ei ole suomalaisilla omistajilla Suomessa ankarampi kuin se on naapurimaissamme asuvilla omistajilla. • Perintö- ja lahjaverosta siirrytään pitkällä tähtäimellä esimerkiksi Ruotsin mallin mukaiseen luovutusvoittoveroon. Verot maksetaan silloin, kun on maksukykyä. Nykyisin perintöveron maksamiseksi yrityksen liiketoiminnasta pitää irrottaa varoja tai yritys pitää jopa myydä. Lyhyellä tähtäimellä verotus palaa vuoden 2011 tasolle.

ARVOT OHJAAVAT TOIMINTAAMME AVOIMUUS Jäsenten välillä on aktiivista ja avointa vuorovaikutusta. Myös liiton suhde toimintaympäristöönsä on avoin. Perheyritykset ovat koko kansaa koskettava asia.

JATKUVUUS Liitto pyrkii jäsenyritystensä tavoin uudistumiseen, pitkäjänteisyyteen ja jatkuvuuteen. Jatkuvuus herättää luottamusta myös ulkoisissa sidosryhmissä.

LUOTTAMUS Liitossa jäsenet voivat luottamuksellisesti jakaa kokemuksiaan perheyrittäjyydestä. Liitto myös antaa luotettavaa tietoa perheyrittäjyydestä. Luottamus on avoimen ilmapiirin perusedellytys.

PERHEKESKEISYYS Liitto korostaa perheen arvoja ja yhteisöllisyyttä. Perheyritysyhteisö koostuu omistajista, perheenjäsenistä, sukulaisista, yrityksen johdosta, henkilöstöstä, yhteistyökumppaneista ja ystävistä.


PEIKKO OY

SUKUPOLVEN­ VAIHDOKSEN KAUTTA HUIMAAN KASVUUN Peikko Oy on vuonna 1965 perustettu raken­nusalalla toimiva perheyritys. Yrityk­ sen liikevaihto oli vuonna 2017 187,7 milj. euroa ja se työllistää noin 1600 henkilöä. Toisen polven perheyrittäjä Topi Paana­ nen aloitti rakennusalalla toimivan Peikon toimitusjohtajana vuonna 2010. Yrityksen liikevaihto oli edellisenä vuonna laskenut 115 miljoonasta 73 miljoonaan, ja hallituk­ sen puheenjohtajana toiminut Paananen päätti ottaa vastuun Peikon operatiivisesta johtamisesta. Pari vuotta myöhemmin tehdyssä sukupolvenvaihdoksessa Paana­ sesta tuli yrityksen pääomistaja. Paanasen strategiana on ollut ottaa reilusti riskiä ja panostaa yrityksen orgaaniseen kasvuun. Omistajaperheelle strategia tarkoitti mittavia taloudellisia sitoumuksia Peikon kasvun rahoitukseen. Strategia oli onnistunut, sillä kahdeksassa vuodessa yhtiön liikevaihto on lähes kolminkertais­ tunut ja vuodelle 2018 Paananen ennakoi sen olevan 215 miljonaa euroa.

Omistajana Paananen on panostanut kasvuun niin voimakkaasti, että omistaja­ perheelle ei ole liiennyt lainkaan osinkoja, vaan koko yrityksen tulos on käytetty investointien ja sukupolvenvaihdosjärjes­ telyn rahoittamiseen. Paanasen mielestä on parempi kasvaa ja tehdä yrittäessä konkurssi kuin olla yrittämättä lainkaan. Topi Paananen näkee sukupolvenvaih­ doksissa suuren mahdollisuuden yritysten kehittymiselle ja sitä kautta kansantalou­ delle. Se edellyttää hänen mukaansa uudistamisen asennetta. -Yrittäjäsukujen ja yhteiskunnan pitäisi kannustaa ajattelemaan, että seuraava polvi saa loistavan tilaisuuden luoda oma yritys vanhasta yrityksestä. Kun tässä taitekohdassa yrittäjä kohtaa kannustusta riskinottoon ja yrityksen voimakkaaseen kehittämiseen, on yrityksellä edessä mielettömän hieno mahdollisuus nousta uudelle tasolle, Topi Paananen sanoo.

JOS HALUTAAN OMAN PORUKAN VIIHTYVÄN, ON HEILLE PAKKO LUODA UUSIA OPPIMISEN PAIKKOJA JA HAASTEITA. - TOPI PAANANEN -


PERHEYRITYSTEN LIITON STRATEGIA

MISSIO VISIO

STRATEGISET PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

Rakennamme kestävää suomalaista omistajuutta.

Luomme hyvän omistamisen käytännöt, joiden avulla perheyritykset uudistuvat Suomen eduksi.

VERKOTU

OPI

VAIKUTA

Olemme kasvollisten omistajien kiinnostavin kohtaamispaikka.

Olemme jäsenten ensisijainen kumppani omistajaosaamisen kehittämisessä.

Haluamme, että perheyrittäjyyden ja kasvollisen omistamisen kansantaloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään.


LEIPOMO SALONEN OY

SUKUPOLVELTA TOISELLE – YLI SATA VUOTTA MENESTYSTÄ LEIVÄSTÄ Leipomo Salonen Oy on vuonna 1905 perus­tettu perheyritys, jonka toimitusjoh­ taja Juha Salonen on leipomon omistaja jo neljännessä polvessa. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2017 19,7 milj. euroa ja se työllis­ tää noin 130 henkilöä. Salonen myöntää, että yli sata vuotta eläneen tarinan jatkaminen tuo omat pai­ neensa. Käsissä on perintö, jonka kanssa hän välttää yletöntä riskinottoa. Historian tärkein opetus hänelle kuitenkin on se, että katse on suunnattava eteenpäin. - Mieluummin luon tulevaisuutta kasvatta­ malla ja kehittämällä yritystä. Kuluttajien käyttäytymistä heiluttavat ruokatrendit ja vähittäiskauppojen kova hintakilpailu haastavat leipomoalaa. Kasvu-­uralla oleva Leipomo Salonen uskoo, että erikoistumalla pärjää. Leipo­ mon strategiana onkin ollut erikoistuminen tuoreeseen leipään. Kun strategia on valit­ tu, ratkaisevaan osaan nousevat tuotteet.

Leipomo satsaa tuotekehitykseen paljon – tuotekehitysryhmä kokoontuu pari kertaa kuukaudessa. Kesän 2018 uutuudet lyötiin lukkoon tammikuussa. Tuotteiden menes­ tystä on kuitenkin aina vaikea ennakoida. - Usein ollaan innostuttu, mutta ei onnis­ tuttu. Tai sitten jokin tuote, josta ei alun perin ollut niin kovia odotuksia, onkin ollut suosittu. Pyrimme miettimään trendejä ja viemään suhteellisen rohkeita asioita eteenpäin. Turussa Leipomo Salosen tuotantotiloissa hihna kuljettaa ruisnappeja vauhdikkaasti kohti pussitusta. Investointeja on tehty niin, että tuotanto jatkuu ainakin 20–30 vuotta. Ehkä Salosen perheyritys on voi­ missaan vielä seuraavankin sadan vuoden jälkeen. - Suomalaiset syövät leipää ja me olemme sitä valmiit tekemään, Salonen sanoo.

MIELUUMMIN LUON TULEVAISUUTTA KASVATTAMALLA JA KEHITTÄMÄLLÄ YRITYSTÄ. - JUHA SALONEN -


PERHEYRITYKSET UUDISTUVAT SUKUPOLVELTA TOISELLE

PERHEYRITYKSET HUOLEHTIVAT SIDOSRYHMISTÄÄN

75%

65%

450 35 175000 100 Perheyritysten liittoon kuuluu yli 450 jäsenyritystä. *

Suurista perheyrityksistä 65 % on tehnyt vähintään yhden sukupolvenvaihdoksen. 8

50%

Sukupolvenvaihdoksen tehneen perheyrityksen omavaraisuusaste on 50 %. 10

23%

23 % yritysten omistajanvaihdoksista on sukupolvenvaihdoksia. 12

54%

Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 35 mrd. euroa. *

54 % vastaajista työskentelisi mieluummin perheyrityksessä kuin muulla tavalla omistetussa yrityksessä.11

77%

Perheyrityksistä 77 % painottaa työelämän käytäntöjä olennaisimpana yritysvastuun teemana. 13

Statistics Finland & PL. 2017: Family Businesses in Finland 9 11 Edelman. 2017. Trust Barometer Suomen Yrittäjät. 2015. Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 13 Fibs & PL. 2015. Perheyitysten yritysvastuututkimus.

8 10 12

Maailmanlaajuisesti perheyrityksiin luottaa 75 % ihmisistä. 9

Jäsenyritykset työllistävät noin 175 000 henkilöä. *

Perheyritysten liitossa on 58 yli 100-vuotiasta ja 191 yli 50-vuotiasta perheyritystä. *

* Luvut vuodelta 2018


SUOMI TARVITSEE TALOUSKASVUA,... Talouskasvu on ainoa tie korkeampaan työllisyyteen, mikä luo hyvinvointia yksilöille ja vaurautta Suomelle.

...YRITTÄJIÄ... Jotta meillä on hyvinvoiva yhteiskunta huomennakin, Suomi tarvitsee yrittäjiä ja etenkin työllistäviä yrityksiä.

...JA OMISTAJIA.

Me perheyrityksissä uskomme Suomeen. Olemme sitoutuneita rakentamaan parempaa Suomea sukupolvelta toiselle. Perheyritykset ovat merkki talouden jatkuvuudesta ja tulevaisuudenuskosta – turhaan ei sanota, että perheyritysten kvartaali on 25 vuotta.

PERHEYRITYSTEN LIITTO RY Salomonkatu 17 B, 4. krs, 00100 Helsinki +358 50 566 1592 www.perheyritys.fi

Hyvinvoivaa Suomea rakennetaan uskomalla ja investoimalla osaamiseen ja yrittämiseen. Verotuksen tulee kannustaa suomalaisia omistamaan yrityksiä, jotka investoivat ja työllistävät Suomessa.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.