Perheyritystenliitto Hand Out -esite

Page 1

Rakennamme hyvinvoivaa yhteiskuntaa

PERHEYRITYSTEN LIITTO Salomonkatu 17 B, 4. krs, 00100 Helsinki

Avoimuus Jatkuvuus Luottamus Perhekeskeisyys

Perheyritykset työllistävät ihmisiä, kehit­ tävät toimintaansa ja luovat innovaatioita. Kun huolehdimme vakaasta investointi­ ympäristöstä ja siitä, että työllistävän yrityksen omistaminen on jatkossakin mahdollista sekä kannattavaa, raken­ namme suomalaisten hyvinvointia.

Suomalaisella pääomalla on kotimaa Perheyritykset haluavat investoida maa­ kuntien ja koko Suomen elinvoimaan. Me haluamme, että Suomi ja suomalaiset menestyvät. Perheyritysten pääomalla on kotimaa.

Jäsentemme listaamat edut tärkeysjärjestyksessä: EDUNVALVONTA

Uudistuminen on elinehto Perinteikkäät perheyritykset ovat olemas­ sa, koska ne ovat onnistuneet keksimään itsensä uudelleen jokaisen sukupolven myötä. Jatkuva tuotekehitys, innovaatiot ja tutkimus­toiminta ovat perheyritysten menestyksen takana.

VERKOSTOITUMINEN JA SOSIAALINEN YHDESSÄOLO

JATKAJATOIMINTA

VALMENNUKSET

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Perheyritykset toimivat vastuullisesti

84% Jäsenistämme suosittelee liittymistä Perheyritysten liittoon.

Perheyrityksen kvartaali on 25 vuotta – yrityk­sen kehittäminen pitkällä tähtäi­mellä on kaiken tekemisemme lähtökohta. Näin yritys jatkaa parhaassa mahdollisessa kunnossa tuleville sukupolville.

Missio Rakennamme kestävää suomalaista omistajuutta.

Visio Luomme hyvän omistamisen käytännöt, joiden avulla perheyritykset uudistuvat Suomen eduksi.

RAKENNAMME KESTÄVÄÄ SUOMALAISTA OMISTAJUUTTA

72

Perheyritysten määrä ja jakautuminen maakunnittain koko Suomessa.

77 64 79 68

73 85

71

65

71

78

68 77

70

80 77 65

77

70


Perheyritysten liitto – omistajalla on väliä Olemme suomalaisten perheyritys­ ten oma liitto, joka haluaa edistää osaavaa, vastuullista ja kasvollista omistajuutta. Tarjoamme jäsenil­ lemme verkoston, jossa niin tulevat, nykyiset kuin luopuvatkin perheyri­ tyksen omistajat voivat kehittää ja vahvistaa omaa omistajaosaamis­ taan – ja ennen kaikkea jakaa luotta­ muksellisesti omia kokemuksiaan perheyrittäjyydestä. Kun perheyri­ tyksillä on tarvittavaa osaamista ja kilpailukykyiset edellytykset menestyä myös kansainvälisesti, myös suomalainen yhteiskuntakin menestyy.

Toimintamme kolme kivijalkaa:

1

Verkotu Kasvollisten omistajien kiinnostavin kohtaamispaikka

Avaamme jäsenillemme väylän verkostoitua eri ikäisten ja eri rooleissa toimivien perhe­ yritysten edustajien kanssa sekä mahdolli­ suuden tutustua eri alojen vaikuttajiin ja asiantuntijoihin. Luomme yhdessä kumppaniemme sekä jäsentemme osaamisverkoston kanssa kiinnostavaa sisältöä, joka tukee erilaisissa tilanteissa olevia jäseniämme. Järjestämme Helsingin lisäksi eri puolella Suomea vuosit­ tain noin 5–7 perheyritystapaamista. Tapaa­ misten tavoitteena on edistää perheyrittäjyy­ den edellytyksiä ja helpottaa perheyritysten verkostoitumista kaikissa maakunnissa. Tarjoamme perheyritysten jatkajasuku­ polvelle myös oman verkoston, jossa uuden sukupolven edustajat pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja oppimaan toisiltaan. Kuulumme kahteen kansainväliseen perhe­ yritysten järjestöön, FBN - Family Business Networkiin sekä EFB - European Family Business -järjestöön.

2 Opi

Ensisijainen kumppani jäsenten omistajaosaamisen kehittämisessä

Tarjoamme jäsenillemme valmennuksia, asiantuntijatilaisuuksia ja yrityskohtaista konsultointia, sillä osaava omistaja ke­ hittää perheyritystä, tuo perheyrityksille kilpailu­etua ja on mukana myös hyvinvoivan Suomen rakentamisessa. Hyvä omistaja­ osaaminen näkyy yritysten päätöksen­ teossa, työllistä­misessä ja yli sukupolvien tähtäävässä toiminnassa. Perheyrityksessä kohtaavat omista­ juus, liike­toiminta ja perhe, joiden ympärille olemme rakentaneet omistajaosaamisen kehittämisen teemat. Tiedon ja tuen avulla omistajat ja perheyritysten edustajat kykenevät toimimaan entistä menestyk­ sekkäämmin myös globaalissa ympäris­ tössä. Osaamisverkostomme Suomessa ja kansainvälisesti auttavat meitä tarjoamaan uusinta tietoa perheyrityksistä.

3

Vaikuta Yhteiskunnallinen vaikuttaja ja perheyritysten ääni

Haluamme, että perheyritysten ääni julkisessa keskustelussa vahvistuu, sillä suomalaisen työn ja pääoman pärjääminen globaalissa maailmassa on haaste, jota haluamme olla ratkaisemassa. Tavoitteenamme on parantaa omis­ tamisen, yrittämisen ja työllistämisen edellytyksiä Suomessa. Kun voimme liitossa muodostaa perheyrittäjien näke­ myksen perheyrittämisen ja omistamisen haasteista ja niiden ratkaisuista, pystymme tuomaan yhteiskunnalliseen keskusteluun kasvollisen omistajuuden näkökulman ja merkityksen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.