Perheyritysten liiton koronakysely jäsenille 5/2020

Page 1

PERHEYRITYSTEN LIITON TOINEN KORONAKYSELY JÄSENILLE Kysely toteutettiin 26.5. – 2.6.2020

5.6.2020


MITEN KORONAEPIDEMIA ON VAIKUTTANUT YRITYKSENNE MAKSUVALMIUTEEN? 3 1 .5 %

Ei va i k u tusta , a i n a ka an n e g a ti i vi sesti

1 3 .9 % 4 3 .2 %

H e i k en tää m a k s u val mi utta j o n k i n ve r r a n

3 3 .6 % 1 2 .6 %

H e i k en tää m a k s u val mi utta m e l k o p a l j o n

2 1 .2 % 1 2 .6 %

H e i k en tää m a k s u val mi utta e r i ttä i n p a l j o n

En o s a a s a n o a

2 6 .3 % 0 .0 %

0 .0 %

5 .1 % 2 0 .0 %

4 0 .0 %

6 0 .0 %

8 0 .0 %

Ko r o n akyse ly_ touko kuu_ 202 0 ( Ka i k ki va s ta a ja t) ( KA:2 .0 6 , H a j o nta :0.97 ) ( Va s ta uksi a:11 1) k o r o na kysel y m a a l i s-h uhti ( Ka i k ki va s ta a ja t) ( KA:2 .7 5 , H a j o nta :1.14 ) ( Va s tau ksia :137 )

1 0 0 .0 %


OLETTEKO JOUTUNEET TAI JOUDUTTEKO LOMAUTTAMAAN / IRTISANOMAAN HENKILÖSTÖÄNNE KORONAN JOHDOSTA? 3 9 .6 %

Ei to i s ta i seksi

2 7 .7 % 5 .4 %

Em m e o l e vi e l ä , m u tta j o u d u mm e l o m a u tta maa n l ä h i m m än k u u ka ude n k u l u e ssa

2 3 .4 % 4 1 .4 %

O l e m m e l o m a u ttan eet h e n k i l östöä mm e

3 6 .5 % 1 3 .5 %

Pe l k ä t l o m a u tu kset e i vä t o l e r i i ttä n ee t, o l e m m e j o u tu n ee t m yö s i r ti s an om aan

En o s a a s a n o a

8 .8 % 0 .0 %

0 .0 %

3 .6 % 2 0 .0 %

4 0 .0 %

6 0 .0 %

8 0 .0 %

Ko r o n akyse ly_ touko kuu_ 202 0 ( Ka i k ki va s ta a ja t) ( KA:2 .2 9 , H a j o nta :1.13 ) ( Va s ta uksi a:11 1) k o r o na kysel y m a a l i s-h uhti ( Ka i k ki va s ta a ja t) ( KA:2 .3 7 , H a j o nta :1.09 ) ( Va s tau ksia :137 )

1 0 0 .0 %


KUINKA SUURTA OSAA HENKILÖSTÖSTÄ LOMAUTUSTOIMET KOSKEVAT TÄLLÄ HETKELLÄ? 2 1 .9 %

Pi e n tä o s a a , a l l e 1 0 % h e n k i lö stöstä o n l o m a u te ttuna 7 .4 %

1 0 - 2 0 % h e n k i l östöstä o n l o m a u te ttun a

1 4 .1 % 2 1 .3 %

3 9 .1 %

2 0 %- 7 0 % h e n k i l östöstä o n l o m a u te ttuna

3 4 .0 %

2 5 .0 %

Yl i 7 0 % h e n k il östö stä o n l o m a u tettu na

3 7 .2 % 0 .0 %

2 0 .0 %

4 0 .0 %

6 0 .0 %

8 0 .0 %

Ko r o n akyse ly_ touko kuu_ 202 0 ( Ka i k ki va s ta a ja t) ( KA:2 .6 7 , H a j o nta :1.08 ) ( Va s ta uksi a:64 ) k o r o na kysel y m a a l i s-h uhti ( Ka i k ki va s ta a ja t) ( KA:3 .0 1 , H a j o nta :0.94 ) ( Va s tau ksia :94)

1 0 0 .0 %


KUINKA SUURTA OSAA HENKILÖSTÖSTÄ USKOTTE LOMAUTUSTOIMIEN KOSKETTAVAN HEINÄKUUN ALUSSA? 2 8 .8 %

Pi e n tä o s a a , a l l e 1 0 % h e n k i lö stöstä l o m a u te taa n 0 .0 %

2 1 .2 %

1 0 - 2 0 % h e n k i l östöstä o n l o m a u te ttu/l om aute taan 0 .0 %

4 0 .9 %

2 0 %- 7 0 % h e n k i l östöstä o n l o m a u te ttu/l om aute taan 0 .0 %

9 .1 %

Yl i 7 0 % h e n k il östö stä o n l o m a u tettu /lo mau tetaa n

0 .0 % 0 .0 %

2 0 .0 %

4 0 .0 %

6 0 .0 %

8 0 .0 %

Ko r o n akyse ly_ touko kuu_ 202 0 ( Ka i k ki va s ta a ja t) ( KA:2 .3 , H a j o n ta:0 .98) ( Va s tau ksia :66) k o r o na kysel y m a a l i s-h uhti ( Ka i k ki va s ta a ja t) ( KA:0 .0 , H a j o n ta:0 .0) ( Va s ta uksi a:0)

1 0 0 .0 %


TEHDYT TOIMENPITEET YRITYKSEN RAHOITUSTILANTEEN PARANTAMISEKSI

6/5/2020


MITÄ TOIMENPITEITÄ OLETTE KÄYTTÄNEET YRITYKSEN RAHOITUSTILANTEEN PARANTAMISEKSI? 3 0 .6 % 2 5 .5 %

L yh e n n ysvapa at o m a l ta p a n k i l ta L i s ä r aho itu sta p a n k i lta F i n n ve ran ta k a u ksel la m a x 1 M€ L i s ä r aho itu sta p a n k i lta F i n n ve ran ta k a u ksel la yl i 1 M €

9 .3 % 5 .8 % 0 .9 % 0 .7 % 2 0 .4 % 2 3 .4 % 1 9 .4 % 2 2 .6 % 2 4 .1 % 2 7 .0 %

L i s ä r aho itu sta p a n k i lta o m i l l a va k u u ksil l a Ve r o j e n m a k s am ise n l yk k ä äm i nen El ä k e m aksuj en m a k s ami sen l yk k ä äm in en T yEL ta k a i si nl ai nau s Bu s i n e ss F i n l a nd in e s i s el vitysr aho itu sta

4 .6 % 5 .8 % 8 .3 % 4 .4 %

Bu s i n e ss F i n l a nd in k e h i tysra hoi tusta

2 6 .3 %

O m i s ta j ie n l a i n a t yr i tyk s el l e

1 3 .0 % 1 5 .3 % 2 5 .0 % 2 7 .0 % 1 0 .2 % 1 3 .9 %

Ei m i tä ä n Ei to i s ta i seksi m i tä ä n , m u tta l ä h i tu l eva isu ude ssa ta r p e i ta ( l i s ta a a l l e ) : 0 .0 %

2 0 .0 %

3 8 .9 %

4 0 .0 %

6 0 .0 %

8 0 .0 %

Ko r o n akyse ly_ touko kuu_ 202 0 ( Ka i k ki va s ta a ja t) ( KA:6 .6 , H a j o n ta:3 .52) ( Va s tau ksia :108 ) k o r o na kysel y m a a l i s-h uhti ( Ka i k ki va s ta a ja t) ( KA:6 .7 6 , H a j o nta :3.5) ( Va s ta uksi a:1 37)

1 0 0 .0 %


TAUSTATIEDOT

6/5/2020


YRITYKSEN LIIKEVAIHTO 4 2 .3 %

Al l e 1 0 M €

3 4 .3 % 3 3 .3 %

10-50 M€

3 1 .4 % 9 .0 %

50-100 M€

1 0 .9 % 9 .9 %

1 0 0 - 3 00 M €

1 3 .9 % 5 .4 %

Yl i 3 0 0 M €

9 .5 %

0 .0 %

2 0 .0 %

4 0 .0 %

6 0 .0 %

8 0 .0 %

Ko r o n akyse ly_ touko kuu_ 202 0 ( Ka i k ki va s ta a ja t) ( KA:2 .0 3 , H a j o nta :1.18 ) ( Va s ta uksi a:11 1) k o r o na kysel y m a a l i s-h uhti ( Ka i k ki va s ta a ja t) ( KA:2 .3 3 , H a j o nta :1.32 ) ( Va s tau ksia :137 )

1 0 0 .0 %


YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 1 0 0 .0 %

8 0 .0 %

6 0 .0 %

4 0 .5 %

4 0 .0 %

3 5 .0 % 2 8 .5 %

2 9 .7 %

2 0 .0 % 9 .0 % 0 .0 %

1 2 .6 %

9 .5 %

Al l e 1 0

10-50

50-250

1 6 .8 % 8 .1 %

2 5 0 - 1 000

Yl i 1 0 0 0

Ko r o n akyse ly_ touko kuu_ 202 0 ( Ka i k ki va s ta a ja t) ( KA:2 .7 , H a j o n ta:1 .06) ( Va s tau ksia :111 ) k o r o na kysel y m a a l i s-h uhti ( Ka i k ki va s ta a ja t) ( KA:2 .9 , H a j o n ta:1 .11) ( Va s ta uksi a:1 37)

1 0 .2 %


YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA Am m a ti l l i ne n, ti e te e l l i nen j a te k n i ne n to i m i n ta H a l l i n to- j a tu k i p a l vel utoi mi nta In fo r m a ati o j a vi e s ti n tä Ki i n te i s töal an to i m i n ta Ko u l u tu s Ku l j e tu s j a va r a s toi nti M a a ta l o us, m e ts ä tal ou s j a k a l a tal ou s M a j o i tu s- j a r a vi ts e mi stoi mi nta R a h o i tus- j a va k u u tu stoi mi nta R a k e ntam i nen T e r ve ys- j a s o s i aal i pal vel ut T a i te e t, vi i h d e j a vi r k i stys

2 .7 % 0 .7 % 4 .5 % 2 .9 % 3 .6 % 3 .6 % 1 .8 % 5 .1 % 0 .0 % 0 .7 % 5 .4 % 6 .6 % 0 .9 % 0 .7 % 7 .2 % 8 .8 % 0 .0 % 0 .7 % 3 .6 % 0 .7 % 0 .0 % 1 .5 % 0 .0 % 0 .0 %

T e o l l i su us T u k k u- j a vä h i ttä i s kaup pa M u u p a l ve l u toi mi nta Muu

6 .3 % 8 .8 % 5 .4 % 2 .2 %

0 .0 %

1 8 .0 % 2 3 .4 %

2 0 .0 %

4 0 .5 % 3 3 .6 %

4 0 .0 %

6 0 .0 %

8 0 .0 %

Ko r o n akyse ly_ touko kuu_ 202 0 ( Ka i k ki va s ta a ja t) ( KA:1 1 .2 3, H a j o n ta:4.1 6) ( Va s ta uksi a:1 11) k o r o na kysel y m a a l i s-h uhti ( Ka i k ki va s ta a ja t) ( KA:1 1 .1 6, H a j o n ta:4.0 2) ( Va s ta uksi a:13 7)

1 0 0 .0 %