Page 1

MART Özel Programlar • Sohbet Programları • Yazı ve Şiir Atölyesi • Sergiler • Konserler ve Müzik Dinletileri • Tiyatrolar • Çocuk Tiyatroları • Çocuk Sinemaları • Aile Çocuk Eğitim Merkezi Programları • Seminer Programları


Değerli Sanatseverler, Bilgi ve ilim kadim iki uğraştır. İlim ile şekillenen manevi atmosfer ve bilim ile şekillenen maddi imkânlar modern dünya içerisinde kendine yeni yönelişler bulmuştur. Bu yönelişlerin en özel yansıması sanattır. Sanatın beslendiği alanların başında toplum bilim yer almaktadır. Toplumdan beslenen ve toplumu besleyen, akıl ve fikir atmosferleriyle düşünsel süreçleri geliştiren sanat, zincirleme etkiyle de toplumların gelişimini hızlandırır; yarına bakışını latif, bugünü ele alışını estetik, ifade ve anlatımını zarif yapar... İnsan güzeldir ve sanatla ilgilenen kişiler de kendi güzelliğini eşyaya nakşeder; sanatla emeğini eserleştirir ve insanlığa yeni bakış açıları kazandırır… Sanatın güzelliklerinin Pendiklilere katkı sağlamasını temenni eder, kültür bültenimizi siz değerli sanatseverlere sunmaktan memnuniyet duyarız.

Dr. Kenan ŞAHİN Pendik Belediye Başkanı

www.kenansahin.com.tr mail@kenansahin.com.tr www.facebook.com/DrKenanSahin www.twitter.com/SalihKenan


İ

ç

i

n

d

e

k

i

l

Özel Programlar

e

r

08 09 10 11

“Nûr-u Nisa” Sergisi Aşık Veysel’e Selam Sergisi Aşık Veysel’e Selam Konseri Bige Çetintürk Retrospektif Sergisi

13

15 Temmuz Kahramanları Sergisi Okullarda

15

Mahfuz Söylemez / Hz. Peygamber ve İslam Toplumunun İnşası

Sergiler

Sohbet Programları

Tufan Gündüz / Türkler: Uzun Serüven Sibel Eraslan / Zamanı Kuran Kadınlar 16

Ebubekir Sifil / İnanç Esasları Ekrem Demirli / İbn-i Arabi Düşüncesinde İnsan Mehmet Emin Maşalı / Tefsir Sohbetleri

17

Savaş Şafak Barkçin / Gelenekten Geleceğe Erol Erdoğan / Eğitimden Kültüre Sohbet Nurullah Genç / Başarı Bedel İster

18

Adem Apak / Ana Hatlarıyla İslam Tarihi Sıtkı Aslanhan / Bilinçli Aile Duyarlı Genç Hayati İnanç / Can Veren Pervaneler

19

Fatih Çıtlak / Mesnevi Okumaları Mustafa Ağırman / Siyer-i Nebi Selahattin Yusuf - İsmail Kılıçarslan / Bize Müsaade

20

Ö.Tuğrul İnançer / İrfan Yolculuğu Süleyman Seyfi Öğün / Günlük Hayatın Kültürel Yansımaları Ahmet Taşgetiren-Selahattin Kocaaslan / Allah’a Bağlı Bir Hayat

23 Yazı ve Şiir Atölyesi

Ali Ural Tuna Yukay

24

Bünyamin Demirci

25

Naime Erkovan


İ

ç

i

n

d

e

k

i

l

e

r

27 Konserler ve Müzik Dinletileri

28 29 30 31

Türk Müziği Konseri / Poyraz Özer Türk Sanat Müziği Konseri / Talat Er Ezgi / Mustafa Cihat Rock-Pop / Vedat Bilir Türkü-Şiir / Adavapuru Şakir / Ünal Zorer Çanakkale Zaferi Özel Konseri / Tuluyhan Uğurlu Ezgi / Harun Beyaz Türk Müziği / Melisa-Tarkan Çallıoğlu Türk Pop Müziği / İlhan Şeşen Ezgi / Gurup Sancaktar

33

Şehrin Işıkları

34

Vatan İçin Korkma

35

Gelibolu’dan Mektuplar

36

Gel Şu Senaryoyu Baştan Yazalım

39 40 41 42 44 46 48 50

Evvel Zaman İçinde Kediler Sokağı Palyaço’nun Sirki Profesör Po’nun Adası Nasrettin Hoca Kahraman Aleko Çanakkale’de Dedemin Masalları Ağacın Gizemi

Çocuk Sinemaları

54 56 58 60

Fındık İşi (3D) Sevimli Hayalet Kuzular Kurtlara Karşı Ayı Kardeşler 2

Aile Çocuk Eğitim Merkezi Programları

63 64 65 66 67

Aile Eğitim Programı Çocuk Psikolojisi Akademisi Gölge Oyunu Animasyon Gösterisi Drama Eğitimi

69

Hazırlıklı Olmak Hayat Kurtarır Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu

Tiyatrolar

Çocuk Tiyatroları

Seminer Programları

İmplant ve Diş Eti Tedavisi Pembe Estetik Doç Dr. Seda Özturan Hastalıklarda Refleksoloji Terapisi Rek. Terapi Uzmanı Bilal Yalçıner Solunum Yolları Enfeksiyonları ve Çözüm Önerileri Göğüs Cerrahı Orhan Temel


Özel Programlar

N Û R - U

N İ S A

S E R G İ S İ

A Ş I K

V E Y S E L ’ E

S E L A M

S E R G İ S İ

A Ş I K

V E Y S E L ’ E

S E L A M

K O N S E R İ

B İ G E

Ç E T İ N T Ü R K

R E T R O S P E K T İ F

S E R G İ S İ


Ö z e l

P r o g r a m l a r

8 Mart Dünya Kadınlar Gününe İthafen

03-16

“Nûr-u Nisa” Sergisi

Mart Açılış: 08 Mart Çarşamba Saat: 14.00

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

8

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ö z e l

17-30 Mart Açılış: 21 Mart Salı Saat: 18.00

P r o g r a m l a r

“Uzun İnce Bir Yoldayım Gidiyorum Gündüz Gece”

Aşık Veysel’e Selam Sergisi Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

9

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ö z e l

P r o g r a m l a r

Melihat Gülses,Nida Ateş, Orkestra Şefi Burcu Karadağ

21

Aşık Veysel’e Selam Konseri

Mart Salı Saat: 20.00

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

10

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ö z e l

31 Mart 16 Nisan Açılış: 31 Mart Cuma Saat: 14.00

P r o g r a m l a r

Bige Çetintürk Retrospektif Sergisi Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

11

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


S e r g i l e r

Sergiler

1 5 T E M M U Z K A H R A M A N L A R I S E R G İ S İ O K U L L A R D A

12

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


S e r g i l e r

15 Temmuz Kahramanları Sergisi Okullarda

06-10 Mart

13-17 Mart

13

Yer: Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

20-24

Yer: Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi

27-31

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

Mart

Mart

E t k i n l i k

Ta k v i m i

Yer: Kurtköy Anadolu Lisesi

Yer: Pendik Anadolu Lisesi


Ö z e l

P r o g r a m l a r

Sohbet Programları

M A H F U Z S Ö Y L E M E Z T U F A N G Ü N D Ü Z S İ B E L E R A S L A N E B U B E K İ R S İ F İ L E K R E M D E M İ R L İ M E H M E T E M İ N M A Ş A L I S A V A Ş Ş A F A K B A R K Ç İ N E R O L E R D O Ğ A N N U R U L L A H G E N Ç A D E M A P A K S I T K I A S L A N H A N F A T İ H Ç I T L A K H A Y A T İ İ N A N Ç M U S T A F A A Ğ I R M A N S E L A H A T T İ N Y U S U F İ S M A İ L K I L I Ç A R S L A N Ö M E R T U Ğ R U L İ N A N Ç E R S Ü L E Y M A N S E Y F İ Ö Ğ Ü N A H M E T T A Ş G E T İ R E N S E L A H A T T İ N K O C A A S L A N 14

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


S o h b e t

03 Mart Cuma Saat: 20.00

04 Mart Cumartesi Saat: 20.00

07 Mart Salı Saat: 14.00

P r o g r a m l a r ı

Mahfuz Söylemez Hz. Peygamber ve İslâm Toplumunun İnşası Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Tufan Gündüz Türkler: Uzun Serüven Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Sibel Eraslan

Zamanı Kuran Kadınlar Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi 15

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


S o h b e t

07-14 21-28 Mart Salı Saat: 19.00

09 Mart Perşembe Saat: 20.00

10

P r o g r a m l a r ı

Ebubekir Sifil

İnanç Esasları Yer: Uluçınar Vakfı

Ekrem Demirli

İbn-i Arabi Düşüncesinde İnsan Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Mehmet Emin Maşalı

Mart Cuma

Tefsir Sohbetleri

Saat: 20.00

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi 16

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


S o h b e t

13 Mart Pazartesi Saat: 20.00

16 Mart Perşembe Saat: 20.00

17 Mart Cuma Saat: 20.00

P r o g r a m l a r ı

Savaş Şafak Barkçin

Gelenekten Geleceğe Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Erol Erdoğan

Eğitimden Kültüre Sohbet

“Sürdürülebilir Öğrenmenin Tek Kelimelik Sırrı”

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Nurullah Genç

Başarı Bedel İster “Zamanın Aynasında”

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi 17

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


S o h b e t

18 Mart Cumartesi Saat: 20.00

20 Mart Pazartesi Saat: 20.00

25 Mart Cumartesi Saat: 20.00

P r o g r a m l a r ı

Adem Apak

Ana Hatlarıyla İslam Tarihi Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Sıtkı Aslanhan

Bilinçli Aile Duyarlı Genç Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

Hayati İnanç

Can Veren Pervaneler Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi 18

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


S o h b e t

25 Mart Cumartesi Saat: 14.00

26 Mart Pazar Saat: 13.30

27 Mart Pazartesi Saat: 20.00

P r o g r a m l a r ı

Fatih Çıtlak

Mesnevi Okumaları Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

Mustafa Ağırman

Siyer-i Nebi Yer: Mehmet Bayram Konferans Salonu

Selahattin Yusuf / İsmail Kılıçarslan

Bize Müsaade Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi 19

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


S o h b e t

28 Mart Salı Saat: 20.00

30 Mart Perşembe Saat: 20.00

31 Mart Cuma Saat: 20.00

P r o g r a m l a r ı

Ömer Tuğrul İnançer

İrfan Yolculuğu Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Süleyman Seyfi Öğün

Günlük Hayatın Kültürel Yansımaları Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Ahmet Taşgetiren / Selahattin Kocaaslan

Allah’a Bağlı Bir Hayat Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi 20

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Y a z ı

v e

Ş i i r

A t ö l y e s i

Yazı ve Şiir Atölyesi

A L İ

U R A L

T U N A

Y U K A Y

B Ü N Y A M İ N N A İ M E 22

P e n d i k

D E M İ R C İ

E R K O V A N

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Y a z ı

04-11 18-25 Mart Cumartesi Saat: 10.30

04-11 18-25 Mart Cumartesi Saat: 13.00

v e

Ş i i r

A t ö l y e s i

Ali Ural

Yazı ve Şiir Atölyesi Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Tuna Yukay

Yazı ve Şiir Atölyesi Yer: Ahmedi Hani Kültür Merkezi

23

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Y a z ı

07-14 21-28 Mart Salı Saat: 19.00

v e

Ş i i r

A t ö l y e s i

Bünyamin Demirci

Yazı ve Şiir Atölyesi Yer: Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi

24

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Y a z ı

08-15 22-29 Mart Çarşamba Saat: 15.00

v e

Ş i i r

A t ö l y e s i

Naime Erkovan

Yazı ve Şiir Atölyesi Yer: Kaynarca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

25

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Konserler ve Müzik Dinletileri

POYRAZ ÖZER TA L AT E R M U S TA FA C I H AT V E D AT B I L I R A D AVA P U R U Ş A K I R ÜNAL ZORER T U LU Y H A N U Ğ U R LU İLHAN ŞEŞEN H A R U N B E YA Z M E L I S A -TA R K A N Ç A L L I O Ğ L U G R U P S A N C A K TA R


K o n s e r l e r

03 Mart Cuma Saat: 20.00

03 Mart Cuma Saat: 20.00

v e

M ü z i k

D i n l e t i l e r i

Türk Müziği Konseri “8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Özel”

Poyraz Özer Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

Türk Sanat Müziği Konseri

Talat Er Yer: Hamid Aytaç Kültür Merkezi

27

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


K o n s e r l e r

10 Mart Cuma Saat: 20.00

10 Mart Cuma Saat: 20.00

v e

M ü z i k

D i n l e t i l e r i

Ezgi

Mustafa Cihat Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

Rock-Pop

Vedat Bilir Yer: Ahi Evran Kültür Merkezi

28

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


K o n s e r l e r

11 Mart Cumartesi Saat: 20.00

16 Mart Perşembe Saat: 20.00

v e

M ü z i k

D i n l e t i l e r i

Türkü-Şiir

Adavapuru Şakir / Ünal Zorer Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Çanakkale Zaferi Özel Konseri

Tuluyhan Uğurlu Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

29

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


K o n s e r l e r

17 Mart Cuma Saat: 20.00

24 Mart Cuma Saat: 20.00

v e

M ü z i k

D i n l e t i l e r i

Ezgi

Harun Beyaz Yer: Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi

Türk Müziği

Melisa-Tarkan Çallıoğlu Yer: Güzelyalı Semt Konağı

30

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


K o n s e r l e r

24 Mart Cuma Saat: 20.00

31 Mart Cuma Saat: 20.00

v e

M ü z i k

D i n l e t i l e r i

Türk Pop Müziği

İlhan Şeşen Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

Ezgi

Grup Sancaktar Yer: Ahmedi Hani Kültür Merkezi

31

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


T i y a t r o l a r

Tiyatrolar

Ş E H R İ N I Ş V ATA N İ Ç İ N G E L İ B O L U ’ D A N G E L Ş U S E N A R Y YA Z A L

32

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

I K L A R I K O R K M A M E K T U P L A R O Y U B A Ş TA N I M

E t k i n l i k

Ta k v i m i


T i y a t r o l a r

04 Mart Cumartesi Saat: 20.00

Şehrin Işıkları Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Biletli

İronik mizah ve amansız bir belirsizlikle her şeyin “gerçek zamanlı” olarak seyircinin önünde yaşandığı, Jerry’nin Peter’i kendi düzeyine getirmesi ve şok edici bir sonu başlatmasıyla zirveye ulaşan, seyirciyi kimin avcı kimin av olduğu konusunda zor bir kararla yüz yüze getiren bir oyun… Yazan: Edward Roonie Yöneten: Uğraş Atay Dramaturg: Fatoş Baş Oyuncular: Okan Has, Hamza Yazıcı, Recep Usta, Fatoş Baş Tür: Trajikomik Süre: 70 Dakika

33

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


T i y a t r o l a r

11 Mart Cumartesi Saat: 20.00

Vatan İçin Korkma Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Biletli

15 Temmuz gecesi ülkemizde yaşanan hain kalkışmayı Mehmet Akif’in İstiklal Marşı üzerinden anlatmayı deneyen oyunumuzla sizleri 15 Temmuz’u yeni baştan okumaya bekliyoruz.

Yazan: Serhat Yiğit Yöneten: Serkan Budak Oyuncular: Seçil Dedeyi, Okan Sağlam, Yeşim Uludağ, Dilara Büyükbayraktar, Sefa Köksal, Ozan Coşkun, Mehmet Alkan, Fetih Özkan Tür: Belgesel Tiyatro Süre: 45 Dakika

34

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


T i y a t r o l a r

18 Mart Cumartesi Saat: 20.00

Gelibolu’dan Mektuplar Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Biletli

Oyunumuzda birçok yakınını ve sevdiklerini geride bırakıp cepheye vatan savunmasına gelen Türk askerleri ile Anzakların cephede karşılaşması, bildiklerini sandıkları tüm gerçekleri yerinden sarsacaktır. İki toplumun günümüze kadar ulaşacak olan dostluğunun temelleri kanla, acıyla ve ızdırapla atılacaktır. Yazan-Yöneten: Şafak Tok Oyuncular: Selim İşcan, Ergin Düzgün, Mert Karadaş, İbrahim Tül, Mustafa Haki Karakaya Tür: Tarih, Savaş, Dram Süre: 70 Dakika

35

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


T i y a t r o l a r

25 Mart Cumartesi

Gel Şu Senaryoyu Baştan Yazalım

Saat: 20.00

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Biletli

Film senaristi olmak için mühendisliği bırakan Cemal’in bu yolda bir türlü başarılı olamaması yine kendisi gibi mühendis olan eşi Süreyya’yla aralarının açılmasına neden olur. Cemal, yapımcı tarafından kendisine sipariş edilen yeni bir film senaryosu üstünde çalışırken ona yardım eden İlham Perisi çalıştıkları evin bodrum katında bir define haritası bulur. Bu define haritası Cemal’e eşiyle barışması ve yapımcının istediği filmi yazması için yardımcı olacaktır. Yazan : Cihan Deniz Yöneten : Hakan Hüseyin Gül Oyuncular : Hakan Hüseyin Gül, Engin Dalbudak, Fatma Ganioğlu, Tufan Yılmaz, Hamza Demir, Semra Karabulut, Ersin Öztürk Tür: Komedi, Dram Süre: 100 Dakika

36

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

T i y a t r o l a r ı

Çocuk Tiyatroları Biletli

EVVEL ZAMAN İÇİNDE KEDİLER SOKAĞI PA LYA Ç O ’ N U N S İ R K İ PROFESÖR PO’NUN ADASI NASRETTİN HOCA KAHRAMAN ALEKO ÇANAKKALE’DE DEDEMİN MASALLARI AĞACIN GİZEMİ 38

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

04 Mart Cumartesi Saat: 12.00

T i y a t r o l a r ı

Evvel Zaman İçinde Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Biletli

Evvel Zaman İçinde’yle izleyiciyi içine çeken bir masal yolculuğuna çıkıyoruz. Bu yolculukta, pandomim gösterisi de masalın akıcılığıyla bütünleşiyor. Masal içinde kendi masalını arayan kahramanımız, kukla dostları Şen ve Şakrak, sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyor. Müzikli Çocuk Oyunu

Yazan Serhat Behramoğlu • Metin Avcı • Barbaros Ergün Yöneten Barbaros Ergün

Barbaros Ergün GSM: 0555 962 60 60 tiyatroparkcocuk@gmail.com www.tiyatropark.com

39

P e n d i k

Yazan: Serhat Behramoğlu, Metin Avcı, Barbaros Ergün Yöneten: Barbaros Ergün Oyuncular: Serhat Behramoğlu, Melisa Polat Tür: Müzikli Çocuk Oyunu Süre: 45-50 Dakika

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

11

T i y a t r o l a r ı

Mart Cumartesi

Kediler Sokağı

Saat: 12.00

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Biletli

Zamanın birinde bilinmeyen bir yerde kedilerin yaşadığı bir sokak varmış. Kediler Sokağı... Fakat bu sokak, Kedişehir ve Kediköy olarak ikiye (iki gruba) ayrılmış ve hiç mi hiç anlaşamazlarmış. Kediler Sokağı’nda sokağı paylaşmayan ev kedileri ve sokak kedilerinin anlaşmazlığı (kıyasıya rekabeti) sürüp giderken bir gece Pamuk’un sahipleri tarafından sokağa bırakılmasıyla her şey değişir. Yazan: Fatoş Baş Yöneten: Uğraş Atay Oyuncular: Bülent Gençak, Hamza Yazıcı, Okan Has, Gül Ardacı, Fatoş Baş, Göktuğ Tasan, Recep Usta Tür: Çocuk Oyunu Süre: 40 Dakika

40

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

18 Mart Cumartesi Saat: 12.00

T i y a t r o l a r ı

Palyaço’nun Sirki Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Biletli

Oyunumuz, kocaman bir sirk içinde ateş çemberinden atlamaya mecbur kalan aslanın, dostları maymun, tavşan ve kediyle sirkteki yaşamlarını konu almaktadır.

Yazan-Yöneten: Sinan Koşan Oyuncular: Ahmet Şarçın, Yusuf Başak, Samet Can Ünal, Ezgi Görevin Tür: Çocuk Oyunu Süre: 50 Dakika

41

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

25

T i y a t r o l a r ı

Mart Cumartesi

Profesör Po’nun Adası

Saat: 12.00

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Biletli

Çınar, Pınar ve Ece çok iyi arkadaştır. Orta ikinci sınıfta okumaktadırlar. Sınıf arkadaşları Oğuz ise onların arkadaşlıklarını çok kıskanmaktadır. Fen bilgisi öğretmenleri, TÜBİTAK’ın bir burs vereceğini ve hepsinin özel bir proje hazırlamalarını sadece 3 çocuğa bu bursun verileceğini söyler. Çocuklar bunun üzerine çok heyecanlanır. Ve her biri bir proje üretmeye başlar. Pınar, Çınar ve Ece projelerini birbirleriyle paylaşıp yardımlaşır.

Yazan: Nilbanu Engindeniz Yöneten: Halil Küreş Oyuncular: İbrahim Öner, İbrahim Çığşar, Sedat Güler, Merve Gizem Seçgin, Yağmur Doğan Tür: Çocuk Oyunu Süre: 50 Dakika

42

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

T i y a t r o l a r ı

Nasrettin Hoca Ücretsizdir.

44

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

04 Mart Cumartesi

11 Mart Cumartesi

18 Mart Cumartesi

T i y a t r o l a r ı

12.00- Hamid Aytaç Kültür Merkezi 14.30- Akşemseddin Kültür Merkezi 17.00- Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi

12.00- Arif Nihat Asya Kültür Merkezi 14.30- Ahmedi Hani Kültür Merkezi

12.00- Ahi Evran Kültür Merkezi 14.30- Güzelyalı Semt Konağı

Yazan-Yöneten: Arda Murat Akdağ Oyuncular: Kaya Erdaş, Cemre Tansu Aydoğan, Berna Tuna, Muhammet Durmuş, Coşkun Uğur Tür: Çocuk Oyunu Süre: 45 Dakika Konusu: Nasrettin Hoca’nın oğluna, eşeğine ve seyircilere yaptığı şakayla oyunumuz başlar. Nasrettin Hoca’nın yaptığı şakaları, komşusuyla atışmalarını, eşeği ve oğluyla olan konuşmalarını zevkle izleyeceksiniz. Şakalarla dolu komik bir Nasrettin Hoca macerasına hazır mısınız?

45

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

T i y a t r o l a r ı

Kahraman Aleko Çanakkale’de Ücretsizdir.

46

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

11 Mart Cumartesi

18 Mart Cumartesi

25 Mart Cumartesi

T i y a t r o l a r ı

12.00- Hamid Aytaç Kültür Merkezi 14.30- Akşemseddin Kültür Merkezi 17.00- Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi

12.00- Arif Nihat Asya Kültür Merkezi 14.30- Ahmedi Hani Kültür Merkezi

12.00- Ahi Evran Kültür Merkezi 14.30- Güzelyalı Semt Konağı

Uyarlayan-Yöneten: Ramazan Korkmaz Oyuncular: Şenol Kara, Ramazan Korkmaz, Türel Sağlam, Göksenin Aktaş, Turgut Üstündağ Tür: Çocuk Oyunu Süre: 50 Dakika Konusu: 7 yaşındayken bir savaşta ailesini kaybeden Aleko, kötü kalpli bir adam tarafından kaçırılır ve fırında çalıştırılmaya başlanır. Kötü adamın amacı Aleko’yu kullanarak Türk askerine zarar vermektir. Fakat Aleko her şeyin farkındadır ve zekice hareket etmektedir. Bir gün kötü adam, Aleko’ya bir mektup verir ve bunu Çanakkale’de savaşan İngiliz kumandana ulaştırmasını ister. Aleko bu hainliğin farkındadır.

47

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

T i y a t r o l a r ı

Dedemin Masalları Ücretsizdir.

48

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

04 Mart Cumartesi

18 Mart Cumartesi

25 Mart Cumartesi

T i y a t r o l a r ı

12.00- Ahi Evran Kültür Merkezi 14.30- Güzelyalı Semt Konağı 12.00- Hamid Aytaç Kültür Merkezi 14.30- Akşemseddin Kültür Merkezi 17.00- Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi 12.00- Arif Nihat Asya Kültür Merkezi 14.30- Ahmedi Hani Kültür Merkezi

Yazan: Ender Korkmaz Yöneten: Ebru Aksakallı Oyuncular: Kadri Coşkun, Hasan Oğuzkan, Emre Kılın Tür: Çocuk Oyunu Süre: 50 Dakika Konusu: Yusuf, usta bir masal anlatıcısı olan dedesini görmek ve yeniden dedesinin o güzel masallarından dinlemek istemektedir. Hatta dedesinin masallarını çok sevdiği arkadaşlarına dinletmek istemektedir. Ancak karşısında önemli bir sorun vardır! Dedesi bir süre önce masallar ülkesine gitmiştir. Yusuf’ un dedesini bulması için iyilik yolunda yürüyerek masallar ülkesine gitmesi gerekmektedir. Ancak iyilik yolunda Yusuf’u 3 önemli engel beklemektedir: kıskançlık, tembellik, doyumsuzluk…

49

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

T i y a t r o l a r ı

Ağacın Gizemi Ücretsizdir.

50

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

04 Mart Cumartesi

11 Mart Cumartesi

25 Mart Cumartesi

T i y a t r o l a r ı

12.00- Arif Nihat Asya Kültür Merkezi 14.30- Ahmedi Hani Kültür Merkezi

12.00- Ahi Evran Kültür Merkezi 14.30- Güzelyalı Semt Konağı 12.00- Hamid Aytaç Kültür Merkezi 14.30- Akşemseddin Kültür Merkezi 17.00- Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi

Yazan: Asaf Karadeniz Yöneten: Hamza Demir Oyuncular: Semra Karabulut, Ersin Öztürk, Timur Koçyiğit Tür: Çocuk Oyunu Süre: 45 Dakika Konusu: Okulunu bir türlü sevemeyen Didem, son günlerde okul yakınında bulunan ormanda vakit geçirmektedir. Okul kitaplarından çok, korsan kitaplarını seven Didem, yine bir gün okula gidiyorum diye yola çıkıp ormana gelir. O gün ormanda, kendisini Korsan Yeşil karşılar. Korsan Yeşil, okulundan uzaklaşan Didem ile o ormanda bulunan Gizemli Ağaç’a doğru yolculuğa çıkar. Bu yolculuk, küçük bilmecelerden ve yeni yol arkadaşlarından oluşmaktadır.

51

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

T i y a t r o l a r ı

Çocuk Sinemaları

FINDIK İŞİ SEVİMLİ HAYALET KUZULAR KURTLARA KARŞI AYI KARDEŞLER 2

52

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

S i n e m a l a r ı

Fındık İşi Ücretsizdir.

54

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

04 Mart Cumartesi

05 Mart Pazar

11 Mart Cumartesi

18 Mart Cumartesi

25 Mart Cumartesi

S i n e m a l a r ı

12.00- Akşemseddin Kültür Merkezi 14.30- Hamid Aytaç Kültür Merkezi

12.00- Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

14.30- Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi

12.00- Ahmedi Hani Kültür Merkezi 14.30- Arif Nihat Asya Kültür Merkezi 12.00- Güzelyalı Semt Konağı 14.30- Ahi Evran Kültür Merkezi

Yönetmen: Peter Lepeniotis Tür: Animasyon, Komedi, Macera Süre: 86 Dakika Konusu: Zaman geçtikçe ve yaşadığı olaylardan dolayı yaşadığı ortamdan artık hoşnut olmayan yaramaz Sincap Surley, biraz da meraklıdır. Meraklı kahramanımız arkadaşıyla yeni bir maceraya atılır. Dışarıda yaşamın nasıl olduğunu merak eden kafadar 2 arkadaşın şehir hikayelerini izleyeceksiniz.

55

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

S i n e m a l a r ı

Sevimli Hayalet Ücretsizdir.

56

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

04 Mart Cumartesi

11 Mart Cumartesi

12 Mart Pazar

S i n e m a l a r ı

14.30- Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi 12.00- Ahmedi Hani Kültür Merkezi 12.00- Akşemseddin Kültür Merkezi 12.00- Güzelyalı Semt Konağı 14.30- Ahi Evran Kültür Merkezi 14.30- Arif Nihat Asya Kültür Merkezi 14.30- Hamid Aytaç Kültür Merkezi 12.00- Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

Yönetmen: Alain Gspaner Oyuncular: Jonas Holdenrieder, Herbert Knaup, Aykut Kayacık, Nico Hartung, Stefan Merki Tür: Aile, Fantastik Süre: 92 Dakika Konusu: Eulenstein Kalesi’nde huzurlu bir yaşam süren küçük gece hayaleti, gündüzleri tavan arasındaki bir sandıkta uyuyarak geçirir; gece çöktüğünde uyanır. Aslında en büyük dileği, gecelerine şahit olabildiği bu dünyayı gün ışığında da görebilmektir. Küçük hayalet bir gün uyandığında artık gece değildir, öğle vaktidir! Büyük bir heyecanla güneşli havaya çıkar; ancak bir anda siyah bir hayalete dönüşür. Dışarıdaki kalabalığa korku saldığındaysa Karl ve arkadaşlarının onu kurtarması gerekecektir. 57

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

S i n e m a l a r ı

Kuzular Kurtlara Karşı Ücretsizdir.

58

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

04 Mart Cumartesi

18 Mart Cumartesi

19 Mart Pazar

S i n e m a l a r ı

12.00- Ahmedi Hani Kültür Merkezi 14.30- Arif Nihat Asya Kültür Merkezi 12.00- Akşemseddin Kültür Merkezi 12.00- Güzelyalı Semt Konağı 14.30- Ahi Evran Kültür Merkezi 14.30- Hamid Aytaç Kültür Merkezi 14.30- Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi 12.00- Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

Yönetmen: Maxim Volkov Oyuncular: Tom Felton, Ross Marquand, China Anne McClain Tür: Animasyon , Çizgi Film Süre: 93 Dakika Konusu: Çok uzaklarda, sihirli bir dünyada bir koyun sürüsü kendi halinde yaşayıp gitmektedir; ancak doğayla barış içinde yaşadıkları güzel köylerindeki mutlu yaşamları yakınlardaki bir vadiye inen kurt sürüsüyle bir anda bozulur. Koyunlar yeni komşularıyla nasıl geçinebileceklerini kara kara düşünürken kurtlar da ihtiyarlamış liderlerinin yerine yeni bir lider arayışındadır. Sürünün en sevilen ve en şapşal kurdu Gri, liderliğe aday olur.

59

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

S i n e m a l a r ı

Ayı Kardeşler 2 Ücretsizdir.

60

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Ç o c u k

04 Mart Cumartesi

25 Mart Cumartesi

26 Mart Pazar

S i n e m a l a r ı

12.00- Güzelyalı Semt Konağı 14.30- Ahi Evran Kültür Merkezi 12.00- Ahmedi Hani Kültür Merkezi 12.00- Akşemseddin Kültür Merkezi 14.30- Arif Nihat Asya Kültür Merkezi 14.30- Hamid Aytaç Kültür Merkezi 14.30- Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi 12.00- Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi

Yönetmen: Ding Liang, Liu Fuyuan Oyuncular: Arda Kavaklıoğlu, Sinan Divrik, Oğuz Toydemir Tür: Animasyon Süre: 96 Dakika Konusu: Kristal Tepeler, şiddetli bir kar fırtınası sonucunda bembeyaz karla örtülüdür. Fırtınadan sonra Bramble’ın çocukluk anılarını canlandıran gizemli bir hayvan, Kristal Tepeler’de dolaşmaya başlamıştır. Çocukluklarından beri birbiriyle mücadele eden avcı ayı kardeşler ve oduncu Vick’in önünde iki seçenek vardır. Hem bu zorlu kışı atlatabilmek hem de kasabalarını tehdit edenlerden kurtulmak için işbirliği mi yapacaklar, yoksa aralarındaki kavgayı devam mı ettireceklerdir?

61

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Aile Çocuk Eğitim Merkezi Programları

A İ L E Ç O C U K

E Ğ İ T İ M

P R O G R A M I

P S İ K OL O J İ S İ G Ö L G E

A N İ M A SY O N D R A M A

A K A D E M İ S İ

O Y U N U G Ö ST E R İ S İ E Ğ İ T İ M İ


Aile Çocuk Eğitim Merkezi Programları

Derya Yalçınkaya

Aile Eğitim Programı Ergenlik Dönemi ve Aile

28 Mart Salı

Yer: Kavakpınar Aile Çocuk Eğitim Merkezi Saat: 14.00 * Program Ebeveynlere Yöneliktir.

63

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Aile Çocuk Eğitim Merkezi Programları

Şahnaz Aras

Çocuk Psikolojisi Akademisi Öfkeyi Kontrol Etme ve Sabırlı Olma Yöntemleri

02 Mart Perşembe

09 Mart Perşembe

16 Mart Perşembe

15-22 Mart Çarşamba

23

Yer : Kurtköy Aile Çocuk Eğitim Merkezi Saat: 14.00

Mart Perşembe

30

Yer : Kavakpınar Aile Çocuk Eğitim Merkezi Saat: 14.00

Mart Perşembe

Yer : Orhangazi Aile Çocuk Eğitim Merkezi Saat: 14.00 Yer : Velibaba Aile Çocuk Eğitim Merkezi Saat: 14.00

Yer : Fevzi Çakmak Aile Çocuk Eğitim Merkezi Saat: 14.00

Olumlu İletişim Teknikleri Yer: Tûbâ Kız Kuran Kursu / Saat: 14.00 * Program Ebeveynlere Yöneliktir.

64

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Aile Çocuk Eğitim Merkezi Programları

Suat Veral

Gölge Oyunu Karagöz Hastalanırsa

10 Mart Cuma

17 Mart Cuma

24 Mart Cuma

Yer: Velibaba Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 11.00 Yer: Kurtköy Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 14.30

Yer: Fevzi Çakmak Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 11.00 Yer: Kavakpınar Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 14.30

Yer: Orhangazi Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 11.00

* Program Çocuklara Yöneliktir.

65

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Aile Çocuk Eğitim Merkezi Programları

Animasyon Gösterisi

11 Mart Cumartesi

18 Mart Cumartesi

25 Mart Cumartesi

Nasrettin Hoca Yer: Fevzi Çakmak Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 11.00 Yer: Kavakpınar Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 14.00

İbiş Show Yer: Velibaba Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 11.00 Yer: Kurtköy Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 14.00

Karagöz Show Yer: Orhangazi Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 11.00

* Program Çocuklara Yöneliktir.

66

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Aile Çocuk Eğitim Merkezi Programları

Drama Eğitimi

11 Mart Cumartesi

18 Mart Cumartesi

25 Mart Cumartesi

Zihinde Canlandırma Yer: Velibaba Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 11.00 Yer: Kurtköy Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 14.00

Rol Oynama Yer: Fevzi Çakmak Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 11.00 Yer: Orhangazi Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 14.00

Doğaçlama Yer: Kavakpınar Aile Çocuk Eğitim Merkezi / Saat: 11.00

* Program Çocuklara Yöneliktir.

67

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


S e m i n e r

P r o g r a m l a r ı

Seminer Programları

H A Z I R L I K L I O L M A K H AYAT K U R TA R I R İ M P L A N T V E D İ Ş E T İ T E DAV İ S İ PEMBE ESTETİK H A S TA L I K L A R D A R E F L E K S O L O J İ T E R A P İ S İ SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 68

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


S e m i n e r

02 Mart Perşembe Saat: 14.00

09 Mart Perşembe Saat: 14.00

23 Mart Perşembe Saat: 14.00

P r o g r a m l a r ı

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu 01-07 Mart Deprem Haftası

Hazırlıklı Olmak Hayat Kurtarır Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Doç. Dr. Seda Özturan

İmplant ve Diş Eti Tedavisi Pembe Estetik Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Rek. Terapi Uzmanı Bilal Yalçıner

Hastalıklarda Refleksoloji Terapisi Yer: Ahmedi Hani Kültür Merkezi

24

Göğüs Cerrahı Orhan Temel

Mart Cuma

Solunum Yolları Enfeksiyonları ve Çözüm Önerileri

Saat: 15.00

Yer: Arif Nihat Asya Kültür Merkezi

69

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


Mart / Cuma

Mart / Salı

10

11

Mart / Cuma

10

Mart / Cuma

10

Mart / Cuma

11 13

16

Mart

13-17

16 17

Mart / Cuma

17

Mart / Cuma

18 18

Mart / Cuma

17

Mart / Salı

21

Özel Program

Konser

Yer: Kurtköy Anadolu Lisesi

15 Temmuz Kahramanları Sergisi Okullarda

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 20.00

Adem Apak / Ana Hatlarıyla İslam Tarihi

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi / Saat: 20.00

Gelibolu’dan Mektuplar

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Aşık Veysel’e Selam Sergisi

“Uzun İnce Bir Yoldayım Gidiyorum Gündüz Gece”

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi / Saat: 20.00

Türk Pop Müziği / İlhan Şeşen

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 20.00

Nurullah Genç / Başarı Bedel İster

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi / Saat: 20.00

Çanakkale Zaferi Özel Konseri / Tuluyhan Uğurlu

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 20.00

Erol Erdoğan / Eğitimden Kültüre Sohbet

Yer: Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi

15 Temmuz Kahramanları Sergisi Okullarda

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 20.00

Savaş Şafak Barkçin / Gelenekten Geleceğe

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi / Saat: 20.00

Vatan İçin Korkma

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 20.00

Türkü-Şiir / Adavapuru Şakir / Ünal Zorer

Yer: Ahi Evran Kültür Merkezi / Saat: 20.00

Rock-Pop / Vedat Bilir

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi / Saat: 20.00

Ezgi / Mustafa Cihat

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 20.00

Mehmet Emin Maşalı / Tefsir Sohbetleri

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 20.00

Yer: Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi / Saat: 20.00

Ezgi / Harun Beyaz

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi / Saat: 20.00

Aşık Veysel’e Selam Konseri

Melihat Gülses,Nida Ateş, Orkestra Şefi Burcu Karadağ

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi / Saat: 20.00

20 Sıtkı Aslanhan / Bilinçli Aile Duyarlı Genç

Mart

20-24

Mart / Pazartesi

Sohbet

Sergi

Mart / Cumartesi

Sohbet

Mart / Cumartesi

Tiyatro

Mart Açılış: 21 Mart Salı Saat: 18:00

17-30

Özel Program

Konser

Sohbet

Mart / Perşembe

Konser

Mart / Perşembe

Sohbet

Sergi

Mart / Pazartesi

Sohbet

Mart / Cumartesi

Tiyatro

Mart / Cumartesi

Konser

Konser

Konser

Sohbet

Yer: Kaynarca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Saat: 15.00

Naime Erkovan

Yer: İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Saat: 19.00

Bünyamin Demirci

Yer: Uluçınar Vakfı / Saat: 19.00

Ebubekir Sifil / İnanç Esasları

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 14.00

Sibel Eraslan / Zamanı Kuran Kadınlar

Yer: Pendik Barbaros Hayrettin Paşa MTAL

15 Temmuz Kahramanları Sergisi Okullarda

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi / Saat: 20.00

09 Ekrem Demirli / İbn-i Arabi Düşüncesinde İnsan Mart / Perşembe

Sohbet

Mart / Çarşamba

08-15 Yazı ve Şiir 22-29

Yazı ve Şiir

07-14 21-28

Mart / Salı

07-14 21-28

Mart / Salı

07

Mart

06-10

Mart / Cumartesi

Sohbet

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 20.00

04 Şehrin Işıkları

Mart / Cumartesi

Sohbet

Yer: Ahmedi Hani Kültür Merkezi / Saat: 13.00

Tuna Yukay

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 10.30

Ali Ural

Yer: Hamid Aytaç Kültür Merkezi / Saat: 20.00

04 Tufan Gündüz / Türkler: Uzun Serüven

Mart / Cumartesi

Sergi

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi / Saat: 20.00

03 Türk Sanat Müziği Konseri / Talat Er

Mart / Cuma

04-11 Yazı ve Şiir 18-25

Tiyatro

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 20.00

03 Türk Müziği Konseri / Poyraz Özer

Mart / Cuma

Mart / Cumartesi

Sohbet

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

“Nûr-u Nisa” Sergisi

8 Mart Dünya Kadınlar Gününe İthafen

03 Mahfuz Söylemez / Hz. Peygamber ve İslam Toplumunun İnşası

04-11 Yazı ve Şiir 18-25

Konser

Konser

Sohbet

Mart Açılış: 08 Mart Çarşamba Saat: 14:00

03-16

Özel Program

MART

25 25 25

27

31

Mart / Cuma

31

Mart / Cuma

Ayı Kardeşler 2

Kuzular Kurtlara Karşı

Sevimli Hayalet

Fındık İşi (3D)

S i n e m a l a r I

Ağacın Gizemi

Dedemin Masalları

Kahramaman Aleko Çanakkale’de

Nasrettin Hoca

Profesör Po’nun Adası

Palyaço’nun Sirki

Kediler Sokağı

MART AYI BOYUNCA

MART

Solunum Yolları Enfeksiyonları ve Çözüm Önerileri Göğüs Cerrahı Orhan Temel

Hastalıklarda Refleksoloji Terapisi Rek. Terapi Uzmanı Bilal Yalçıner

İmplant ve Diş Eti Tedavisi Pembe Estetik Doç. Dr. Seda Özturan

Hazırlıklı Olmak Hayat Kurtarır Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu

P r o g r a m l a r ı

Drama Eğitimi

Animasyon Gösterisi

Gölge Oyunu

Çocuk Psikolojisi Akademisi

Aile Eğitim Programı

S e m i n e r

MART AYI BOYUNCA

Aile Çocuk Eğitim Merkezi Programları

MART AYI BOYUNCA

T i y a t r o l a r ı

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Bige Çetintürk Retrospektif Sergisi

Yer: Ahmedi Hani Kültür Merkezi / Saat: 20.00

Ezgi / Grup Sancaktar

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 20.00

Ahmet Taşgetiren-Selahattin Kocaaslan Allah’a Bağlı Bir Hayat

Evvel Zaman İçinde

Ç o c u k

MART AYI BOYUNCA

Ç o c u k

Açılış: 31 Mart Cuma Saat: 14:00

31 Mart 16 Nisan

Özel Program

Konser

Sohbet

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 20.00

30 Süleyman Seyfi Öğün / Günlük Hayatın Kültürel Yansımaları

Mart / Salı

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 20.00

Yer: Pendik Anadolu Lisesi

15 Temmuz Kahramanları Sergisi Okullarda

28 Ömer Tuğrul İnançer / İrfan Yolculuğu

Mart

27-31

Mart / Perşembe

Sohbet

Sohbet

Sergi

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 20.00

Selahattin Yusuf-İsmail Kılıçarslan / Bize Müsaade

Yer: Mehmet Bayram Konferans Salonu / Saat: 13.30

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi / Saat: 20.00

Gel Şu Senaryoyu Baştan Yazalım

Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi / Saat: 14.00

Fatih Çıtlak / Mesnevi Okumaları

26 Mustafa Ağırman / Siyer-i Nebi Mart / Pazar

Mart / Pazartesi

Sohbet

Sohbet

Mart / Cumartesi

Tiyatro

Mart / Cumartesi

Sohbet

Yer: Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi / Saat: 20.00

Hayati İnanç / Can Veren Pervaneler

Yer: Güzelyalı Semt Konağı / Saat: 20.00

24 Türk Müziği / Melisa-Tarkan Çallıoğlu Mart / Cuma

Mart / Cumartesi

Sohbet

Konser


Adres: Kavakpınar Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 115 Adres: Velibaba Mah. Olimpiyat Cad. No: 98 (Kartal Cezaevi Karşısı) Adres: Fevzi Çakmak Mh. Anibal Sk. No:28 Adres: Doğu Mah. Erol Kaya Cad. No: 201 (Dr. Tahsin Arcan Parkı Karşısı) Adres: Fevzi Çakmak Mah. Erzincan Cad. No: 100 (Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Arkası) Adres: Dumlupınar Mah. Mümessil Sk. No: 10 Adres: Güllübağlar Mah. Tandoğan Cad. No: 95 (Hüseyin Ağa Camii Yanı) Adres: Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 315 Adres: Batı Mah. İsmetpaşa Cad. No: 2 Adres: Fatih Mah. Şahdamar Sk. No: 3 Adres: Doğu Mah. Namık Kemal Cad. Ece Sk. No: 2 Adres: Yeni Mah. Süreyyapaşa Cad. Kılıç Sk. No: 9 Adres: Yenişehir Mah. Millet Cad. No:8 (Barış Manço Parkı Yanı) Adres: Batı Mah. Erol Kaya Cad. No: 21 Pendik Adres: Güzelyalı Mah. Anadolu Cad. No: 2/B Adres: Velibaba Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad . No: 18 Adres: Sülüntepe Mah. Hacı Bektaşı Veli Cad. No: 17

Ahmedi Hani Kültür Merkezi Ali Ulvi Kurucu Bilgi Evi ve Spor Merkezi Arif Nihat Asya Kültür Merkezi Atatürk Kültür Merkezi Fevzi Çakmak El Sanatları Merkezi Hamid Aytaç Kültür Merkezi Hüseyin Vassaf Bilgi Evi ve Spor Merkezi Kurtköy Gençlik Merkezi Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi Neşet Ertaş Bilgi Evi ve Spor Merkezi Neyzen Tevfik Sanat Evi Uluçınar Vakfı Yahya Kemal Beyatlı Bilgi Evi ve Spor Merkezi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Güzelyalı Semt Konağı Akşemseddin Kültür Merkezi Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

(Kurtköy Tıp Merkezi Yanı)

Adres: Ahmet Yesevi Mah. Ayyüzlü Sok. No:14 (Mevlana Cami Yanı)

1

Ahi Evran Kültür Merkezi

Kültür ve Sanat Merkezleri

Pendik Belediyesi

18


B i l g i

73

E v i

P r o g r a m l a r ı

P e n d i k

K ü l t ü r & S a n a t

E t k i n l i k

Ta k v i m i


M A R T

Mart 2017 Kültür Sanat Bülteni  

Pendik Kültür Sanat Bülteni Mart 2017

Mart 2017 Kültür Sanat Bülteni  

Pendik Kültür Sanat Bülteni Mart 2017

Advertisement