Page 1

Återvinnare

Offentligt meddelande

Östra Nylands Avfallsservice Ab:s kundtidning 1 • 2013

Till återvinning på ett behändigt och trevligt sätt Effektiv avfallshantering med ny teknik

Lyckat flerfacksförsök

5 TJÄNSTER 5 KUNDER

1

Otto-insamling till lands & sjöss • Spara mittuppslagets sorteringsguide!


Samarbete till förmån för miljön Det har varit en sann glädje att följa med återvinningens och nyttoanvändningens fortlöpande tillväxt. Inom vårt verksamhetsområde styrs över 80 procent av hushållsavfallet till nyttoanvändning. Mängden återvinnbart avfall ökar och hushållens soppåsar hamnar inte längre på soptippen utan de omvandlas till energi. Flerfacksinsamlingen är det senaste steget i utvecklingsprocessen. Det konventionella blandavfallskärlet ersätts med ett flerfackskärl som möjliggör sortering av papper, kartong, glas, metall och blandavfall på den egna gården. Läs mer om flerfacksinsamlingen på sidan 7. Barn och ungdomar är en viktig målgrupp för avfallsrådgivningen. Vårt samarbete med skolor och daghem syftar till att lära barnen miljöhänsyn i tidig ålder. I fjol besökte vår kundrådgivare drygt 80 olika grupper med sammanlagt över 1 000 barn. Vi ordnar också tävlingar på temat återvinning. Den senaste tävlingen, Värmeljusjakten, blev en stor framgång. Läs mer om Värmeljusjakten på sidan 4. I vårens sorteringstävling, som är avsedd för områdets elever i åk 4, tävlar deltagarna om titeln Sorteringsexpert. Samgången med det kommunägda bolaget Rosk’n Roll i Västra Nyland, som är vårt nästa stora utvecklingsprojekt, förbättrar verksamhetsmöjligheterna och möjligheterna att vidareutveckla servicen. Vårt arbete till förmån för miljön och avfallshanteringen fortsätter. Avfalls- och återvinningstjänsterna kommer även framöver att finnas nära invånarna. Läs mer om fusionen på sidan 5.

5

12 O-KER ww

Ä

2

-I

N S A M LIN

G

O OTT

15

EN

w

Tidningen Återvinnare delas ut till alla hushåll, även fritidsbostäder, inom Östra Nylands Avfallservice Ab:s verksamhetsområde. Verksamhetsomådet omfattar Askola, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo. Tidningen kan även beställas hos företagets kundtjänst på numret 0200 70707 eller per e-post på adressen neuvonta@iuj.fi

TT

Y S. i u j . f i

O

Katariina Lossi, informatör Östra Nylands Avfallsservice Ab


återvinnare I detta nummer Diverse Värmeljusjakten blev stor succé .....4 Fruktbart samarbete! .........................5

Familjen sorterar!

Tjänster Småavfallsstationernas öppettider ............................................ 6 Lyckat flerfacksförsök .......................7 Läsartävling............................................8

Återvinning Till återvinning på ett behändigt och trevligt sätt .................................. 9 Effektiv avfallshantering med ny teknik ..................................... 12 5 tjänster, 5 kunder .............................14 Insamlingsbilarnas och -båtens tidtabeller ............................... 15 Sorteringsguide..................................... 18

Utgivare Östra Nylands Avfallsservice Ab Ankaregatan 8, 06100 Borgå Kundtjänst, tfn: 0200 70707 neuvonta@iuj.fi www.iuj.fi Redaktion & layout peak press & productions oy www.peakpress.net

9 3

Tryckeri Lönnberg Painot Oy Papper: 130g Art Silk, 65g UPM Satin Plus


diverse

Värmeljusjakten blev stor succé Segern i tävlingen Värmeljusjakten inom Östra Nylands Avfallsservice Ab:s verksamhetsområde gick med klar marginal till klass 8 i Harjantausta skola. Klassen samlade in hela 1 667 värmeljusskal per elev. Prissumman på 500 euro används för en klassresa. Sammanlagt 10 000 elever från 73 finländska kommuner deltog i Värmeljusjakten. På förslag från Norra Paipis skola i Sibbo arrangerades tävlingen också inom ÖNA:s verksamhetsområde där hela 2 000 elever från 41 skolor deltog. I hela Finland samlade skoleleverna in över 5 miljoner vär-

meljusskal, av vilka man kan tillverka till exempel över 300 000 aluminiumburkar. Syftet med tävlingen var att fästa uppmärksamhet vid nyttoanvändningen av hushållens avfall. Trots sin ringa storlek är värmeljusskalen värdefulla som returmaterial. Norra Paipis skola samarbetar med Jokipuisto skola på temat återvinning. Eleverna har gjort bland annat fiskar, ugglor och takmobiler av värmeljusskalen. Skolorna arrangerar en gemensam konstutställning under våren.

Hela 10 000 elever deltog i Värmeljusjakten. Tävlingen var rolig, vilket syns på de glada minerna hos eleverna i Norra Paipis skola.

Placera avfallskärlet rätt Smidig avfallshantering förutsätter att sopbilen når fram till avfallskärlet. Avståndet mellan bilen och kärlet får inte överstiga fem meter. Sopbilen bör också ha utrymme att vända i närheten av tömningsstället. – Av säkerhetsskäl får bilen backa högst 50 meter, säger servicechef Tuija Klaus.

Trädgrenar kan utgöra hinder och i värsta fall skada sopbilen. När man röjer grenar som är i vägen bör man tänka på att sopbilens förarhytt är ungefär två meter hög. Vintertid skall avfallskärlet och/eller skjulet hållas snöfria och vägen fram till kärlet sandas. Vägen skall ha en plogad bredd på minst 3,5 meter. Framkomligheten får inte begränsas av

4

parkerade bilar. – Våra förare, som har ett mycket snävt tidsschema, hinner tyvärr inte ringa på och be invånaren flytta sin bil. Avfallskärlet får väga högst 60 kg. – Om kärlet är tyngre kan dess ram gå sönder i bilens lyftgaffel, vilket i värsta fall leder till att kärlet faller ner och skadar föraren, säger Tuija Klaus.


diverse

Ökad insamling av elapparater

Fruktbart samarbete! Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk´n Roll Oy Ab går samman år 2014. Företagen har redan inlett planeringen. Syftet med fusionen är att minimera riskerna i dagens föränderliga värld. Det nya företaget kommer att heta Rosk’n Roll Oy. Ägarkommunerna i Östra Nyland är Borgå, Sibbo, Lovisa, Borgnäs och Askola och i Västra Nyland Lojo, Raseborg, Vichtis, Hangö, Högfors, Ingå och Sjundeå. Det nya företaget,

vars verksamhetsområde har 228 000 invånare, kommer att ha kontor och avfallscentraler i Borgå och Lojo. Samgången minskar kostnaderna för avfallshantering och återvinning och reducerar verksamhetsriskerna. Den långsiktiga strävan är att höja servicenivån. Fokus ligger på fortsatt förmånlig, flexibel och kundnära avfallshantering.

Det nya företagets viktigaste mål är att 1.

trygga och utveckla närtjänsterna

2.

öka kostnadseffektiviteten

3.

Minimering av investerings- och verksamhetsriskerna

5

Enligt den nya avfallslagen skall en del av affärerna ta emot hushållens uttjänta elapparater från och med 1.5.2013. Uttjänta energisparlampor, LED-lampor och lysrör klassificeras som elektronikskrot. Skyldigheten att ta emot elektronikskrot sammanhänger med affärens storlek och sortiment och med skrotets mått. Affärernas insamlingspunkter för energisparlampor och elektronikskrot blir allt fler. Mindre elapparater kan returneras till de större affärerna trots att man inte köper en ny apparat, men returneringen av större apparater förutsätter köp av en ny motsvarande elapparat. Ansvaret för avfallshanteringen gällande hemelektronik ankommer på tillverkaren eller importören. Ytterligare information: serkierrätys.fi


tjänster

Obsat! ionen

Småavfallsst o i Lovisa och Sibb r na tjä be n) (Mömosse från varannan lördag r! be maj till septem

Småavfallsstationernas

öppettider

DOMARGÅRDS avfallscentral och SMÅAVFALLSSTATION,

Borgå Öppet: må–fr 7–18 och lö 9–14 ASKOLA SMÅAVFALLSSTATION

Hiidenkirnujentie 162 Öppet: to 10–18

LOVISA SMÅAVFALLSSTATION

Entreprenörsvägen 4 Öppet: må 10–18 och to 9–17 1.5–30.9.2013 även lördagar jämna veckor 9–14 MÖMOSSENS SMÅAVFALLSSTATION,

Sibbo, Skjutbanevägen 3 Öppet: ti 11–19 och fr 9–17 1.5–30.9.2013 även lördagar ojämna veckor 9–14 (ej midsommardagen) BORGNÄS SMÅAVFALLSSTATION

Avfallshanteringsbestämmelser Avfallsnämnden fastställer avfallshanteringsbestämmelserna för hela verksamhetsområdet. I bestämmelserna anges vilka tjänster som skall produceras samt vilka regler och skyldigheter som gäller. Reglerna och skyldigheterna gäller kunderna, Östra Nylands Avfallsservice och den offentliga sektorn. I bestämmelserna stipuleras också om avfallssorteringen. Fastigheter med 20 eller fler bostäder skall ha ett separat kärl för insamling av kartong och fastigheter med fem eller fler bostäder skall ha ett kärl för bioavfall.

Vad gör avfallsnämnden? Borgå regionala avfallsnämnd är en gemensam nämnd för Askola, Lovisa, Borgå, Borgnäs och Sibbo. Nämnden ansvarar för avfallshanteringens myndighetsuppgifter. Borgå fungerar som värdkommun för nämnden som grundades i oktober 2012. Till nämndens uppgifter hör att besluta om avfallshanteringsbestämmelserna, avfallstaxan och avfallstransporten och att övervaka avfallshanteringen inom verksamhetsområdet.

Kontakt med avfallsnämnden All kommunikation med avfallsnämnden sker via avfallshanteringskoordinatorn. Avfallsnämnden beviljar tillstånd att avvika från avfallshanteringsbestämmelserna, till exempel ifråga om tömningsintervall eller tömningsuppehåll. Nämnden hanterar också betalningspåminnelser. Östra Nylands Avfallsservice Ab, som ansvarar för regionens avfallshanteringstjänster, kontaktas i frågor gällande avfallstransporter, sortering och mottagning av avfall och när man vill göra förändringar i fastighetens avfallstjänster. Företaget sköter debiteringen av avfallsavgifter, eventuella avgiftskorrigeringar och kundernas adressregister. Avfallsnämndens kontaktperson och tjänsteinnehavare är avfallshanteringskoordinator Pamela Ek, jatelautakunta@porvoo.fi

Läpimurrontie 4 Öppet: on 10–18

STRÖMFORS SMÅAVFALLSSTATION

Industrivägen 1 Öppet: on 11–19

Östra Nylands Avfallsservice Ab:s mottagningsplatser finns på webbadresserna www.iuj.fi och kierrätys.info

ASKOLA

Info med tilltugg på småavfallsstationerna

BORGNÄS

Anteckna småavfallsstationernas kunddagar i kalendern. Korv, information och belåtenhetsenkät!

5.6 kl. 11–15 Strömfors 6.6 kl. 10–14 Lovisa 7.6 kl. 10–14 Mömossen, Sibbo 10.6 kl. 10–14 Domargård, Borgå 12.6 kl. 10–14 Borgnäs 13.6 kl. 10–14 Askola

BORGÅ

LOVISA

SIBBO

Domargårds avfallscentral Småavfallsstation Ekopunkt Ekopunkt och blandavfallspunkt (för avtalskunder)

6


tjänster

Lyckat flerfacksförsök

Ytterligare information och beställningar

0200 70707 asiakaspalvelu@iuj.fi www.iuj.fi.

Enligt en nyligen gjord enkät förhåller sig kunderna mycket positivt till flerfacksinsamlingen. Kunderna upplevde att avfallsservicen blev bättre och att flerfacksinsamlingen gav dem möjligheter att bidra till skyddet av miljön. Preliminära undersökningsresultat visar att flerfacksinsamlingen har mindre klimatpåverkan än ekopunktsinsamlingen. Ifråga om insamlingen av returmaterial är flerfacksinsamlingen mer än dubbelt så effektiv som insamlingen via ekopunkter. Från och med i juni i år erbjuder Östra Nylands Avfallsservice alla småhus inom verksamhetsområdet flerfacksinsamling. Tjänsten är utvecklad utgående från försöksresultaten. Tjänsten erbjuds på bostadsområden där minst 10 fastigheter har anslutit sig till insamlingen. Insamlingsområdet utvidgas i takt med att antalet beställare ökar. Flerfacksinsamlingen innebär att avfallet sorteras i ett kärl med fyra olika fack för kartong, papper, glas och metall samt blandavfall. Flerfackskärlet ersätter husets blandavfallskärl. Kunderna kan beställa flerfackskärl med volymerna 360 och 660 liter. Avfallet avhämtas av en sopbil med motsvarande fack. Sopbilen transporterar avfallet till ett mellanlager med utrymmen för de olika avfallssorterna. Från mellanlagret transporteras avfallet vidare för nyttoanvändning. Blandavfallet används för energiproduktion medan kartongen, metallen, glaset och pappret används som råvara för nyproduktion.

Avfallsavgifterna nästan oförändrade Avfallsavgifterna justeras årligen för att motsvara kostnaderna för insamling och hantering. Hushållens största avfallsavgift, tömningen av blandavfallskärl, hålls oförändrad. Ekoavgiften för fasta bostäder höjdes med 0,25 euro per

månad, vilket innebär att årsavgiften steg med några euro till 28 euro/år. Ekoavgiften för fritidsbostäder, som sjönk med 0,18 euro per månad, är nu 22 euro per år. De nya taxorna trädde i kraft 1.1.2013.

7


Vad vill du veta om återvinning och avfallshantering? Berätta för oss vad du är intresserad av eller vill ha mer information om.Vi utvecklar vår information och rådgivning och väljer teman för våra kommande publikationer utgående från kundernas feedback.

NAMN: ADRESS:

Mottagaren

portot

Bland dem som svarat senast 31.5.2013 lottar vi ut ett presentkort värt 100 euro till en trädgårdsaffär.

betalar

TELEFON:

Östra Nylands Avfallsservice Ab Kod 5013582

00003 Svarsförsändelse

Mitt förslag:

läsar tävling-

g n i l m a s n i flerfnsat csokm sunderlättar sorteringen

-en ny tjä

Ett helt nytt sätt att samla upp avfall vid småhus. Hushållsavfallet sorteras på den egna gården i ett avfallskärl som är indelat i fyra olika fack. Kärlet töms av en avfallsbil som har motsvarande fack, så att avfallet hålls separat under hela insamlingen. Alla avfallstyper som samlas upp levereras till återvinning. I flerfackskärlet kan man lägga: • blandavfall • kartong och papp • metall och glas • papper

8

Tilläggsinformation och beställningar: Östra Nylands Avfallsservice Ab tel. 0200 70707 asiakaspalvelu@iuj.fi www.iuj.fi


TeXt: kirsi riipinen BILDER: LINDA VAROMA

Till återvinning på ett behändigt och trevligt sätt Sortering tar inte mycket tid i anspråk och gör inte vardagen komplicerad. Fempersonersfamiljen Silventoinen vet att Sortering ger inbesparingar och minskar mängden avfall. 9


Köksskåpet har i allmänhet inte utrymme för flera avfallskärl. Papper och papp kan med fördel samlas i korgar eller lådor som står framme. Det lönar sig att gå ihop med grannarna och dela på turerna till återvinningscentralen och avfallsstationen. Varför inte ordna en gemensam gårdsloppmarknad med grannarna? Ju fler ni är, desto fler kunder lockar ni. Många gamla möbler är både hållbara och stadiga. Undersök om du kan reparera eller rusta upp en möbel som du har tänkt slänga. Undvik plastkassar och engångsförpackningar. När du handlar kan du lägga varorna i en egen tygkasse.

emmas tips

Borgåfamiljen Silventoinens hem kunde vara klippt ur en inredningstidning som presenterar retrostil och ger tips på vad man göra med loppmarknadsfynd. – Hemmets gamla och nya ting rimmar utmärkt med varandra. Vi sitter vid ett massivt träbord som tiden har belagt med vacker patina. Stolarna hade redan hunnit till soptippen, men paret lyckades rädda dem. En av kökshyllorna är snickrad av gamla staketbrädor och en annan är räddad från ett avfallsflak.

ade varor som möjligt, men till exempel i fråga om vindruvor finns det i allmänhet inget alternativ. Familjen producerar relativt lite blandavfall under normala förhållanden. När familjen reser och bor i stugor med eget kök ökar mängden avfall. – Mängden blandavfall blir avsevärt mycket större när man inte kan sortera avfallet. Familjen äter mycket vegetarisk mat, vilket ger upphov till en ansenlig mängd skal och annat bioavfall. Mängden blandavfall är däremot liten, högst ett par påsar i veckan.

En självklarhet

Leksaker på torken

Bredvid den gamla kakelugnen står en fruktlåda i trä avsedd för papp och en rottingkorg avsedd för papper. För familjen Silventoinen är sortering en del av vardagen och något så självklart att ingen egentligen tänker på saken. Potatisskalen slinker ner i bioavfallskärlet, farligt avfall samlas ihop och förs till avfallsstationen, flaskor och burkar lämnas in i affären och metall- och glasavfallet läggs i egna kärl. Enligt Emma kräver sorteringen varken tid eller stora ansträngningar. – Jag strävar efter att köpa så få färdigt förpack-

Paret Silventoinen har tre barn, en sjuårig dotter och två sexåriga tvillingpojkar. Emma ler när hon berättar om barnens upplysthet. Om barnen ser att deras kompisar bryter mot sorteringsreglerna ger de dem en ordentlig uppläxning. Barnen upplever också onödig konsumtion som miljöförstöring. Barnen Silventoinen får ändå vara barn. I leksakslådorna finns de nyaste bratzarna och andra ”obligatoriska” leksaker. En del av barnens leksaker är på torken i förrådet. När de tas fram igen upplever

10


Östra Nylands Avfallsservice levererar avfallet till återvinning •

barnen dem som nya härligheter. När barnen var små undrade många hur paret Silventoinen orkade hålla på med tygblöjor för hela barnaskaran. Emma berättar att det faktiskt gick riktigt bra efter en tids inkörning. Lösningen hade både ekologiska och ekonomiska förtecken. – Vi sparade så mycket pengar på kuppen att hela familjen kunde ha åkt på en semesterresa till södern.

Bioavfall blir till gödsel och biogas. En del av biogasen förändlas och leds i nätverket för fossilgas och en del blir till energi och värme. Papper, kartong och metall materialåtervinns och används som råvara vid framställning av nya produkter. Av insamlat papper framställs nytt papper och mjukpapper, av kartong framställs nya kartongförpackningar och av metall nya metallprodukter. Glas ersätter användningen av grus i avstjälpningsplatsens konstruktioner och används som råvara vid framställning av nya glasförpackningar. Blandavfall förädlas till energi; el, fjärrvärme och processånga.

inte hemma bland blandavfallet som används för energiproduktion.

Klädparty Emma tycker om att besöka loppmarknader men hon strävar efter att endast köpa sådant som familjen behöver. – Jag tycker om vackra ting och inredningsdetaljer. Ibland syndar jag och köper saker som egentligen inte behövs, men eftersom vårt gamla hus har ont om förvaringsutrymmen måste jag vara restriktiv. Emma skulle gärna köpa begagnade barnkläder och -skor, men utbudet är mycket begränsat. De kläder som finns till salu är i allmänhet ganska slitna. De egna barnens urvuxna plagg går till vänner och bekanta. Emma och hennes väninnor ordnar klädpartyn, vid vilka de byter kläder som hängt i skåpet. Damerna har ungefär samma mått vilket underlättar bytandet. – Ibland stöter man på plagg som man själv har bytt bort i något skede. Det känns som ett trevligt återseende.

Glas blir glas Man hör fortfarande nedlåtande uttalanden om återvinning från människor som tror att allt hamnar i samma avfallskärl i slutändan. Emma har rett ut begreppen och kommit fram till att så inte är fallet. Det senaste exemplet gällde glas. När hennes man stod i beråd att lägga en glasburk bland blandavfallet tog hon reda på glasavfallets öden och äventyr. Burken hade en metalldel som var svår att lösgöra. – Vi tvistade om huruvida det spelar någon roll om en bit metall hamnar bland glasavfallet. Emmas utredning visade att det inte spelar någon roll. Glaset används som råvara för produktion av nytt glas och för markbyggnad. Glas hör

11


Text: Tom Backmansson bilder: iuj

Avfallstransporterna styrs av ett system som bygger på satellitpositionering. Sopbilarna är försedda med terminaler som visar den aktuella tömningslistan. De gjorda tömningarna och eventuella problem registreras via terminalerna. Uppgifterna förmedlas till transportföretaget och Östra Nylands Avfallsservice. De tömda kärlen är mörkgröna, kärlen med tilläggsuppgifter (till exempel förändrad storlek) är ljusgröna och de kärl som väntar på tömning är röda. Sopbilen visas som en cirkel på den elektroniska kartan.

Effektiv avfallshantering

med ny teknik

Ju flitigare vi sorterar glas, metall, kartong och papper desto bättre är det. I mars avslutades ett försök med flerfackskärl i småhusområdena i Sibbo. Småhusen försågs med avfallskärl med fyra olika fack för blandavfall, kartong, glas och metall. Avfallet avhämtades med sopbilar med motsvarande fack. De slutliga försöksresultaten färdigställs i juni, men enligt de preliminära resultaten fördubblades sorteringen av kartong, glas och metall. Hela 85 procent av kunderna ansåg att flerfackskärlen förbättrade servicen eftersom de i hög grad eliminerade behovet av besök på ekopunkterna. Efter försöket anmälde närmare 900 kunder sitt

intresse för flerfackskärl. Flerfacksinsamlingen startar på bostadsområden där minst 10 kunder har anslutit sig till insamlingen.

Imponerande mängd blandavfall till nyttoanvändning Blandavfall kan inte återvinnas, men det kan användas för produktion av värme och elektricitet. Avfallsmängden i en sopbil räcker för produktion av värme motsvarande årsbehovet i ett småhus. Energin produceras vid Kotka Energis avfallskraftverk. Kraftverket förbränner årligen 87 000 ton avfall. I år kommer uppskattningsvis 20 000 ton av avfallet

12


från Östra Nyland. Nästa år tas Vanda Energis av-

skräpning, det vill säga dumpning av otillåtet avfall

fallskraftverk i drift. En del av avfallet från Östra Ny-

utanför avfallskärlen, kostar 150 euro.

land kommer framöver att transporteras till Vanda,

Ekopunkterna övervakas inte enbart av kameror. Blandavfallskärlens fyllningsgrad registreras av ul-

vilket förkortar transportsträckan.

traljudssensorer som är anslutna till ett ”intelli-

Optimala rutter gagnar miljön Sopbilarnas optimala uppsamlingsrutter ritas in på

gent” program som beräknar tömningstidpunkten och anpassar tömningsrutten. Under vintern gav

elektroniska kartor med hjälp av datorer och för än-

systemet en tömningsrelaterad inbesparing på hela

damålet utvecklade program. Fordonens rörelser och tömningen av avfallskärlen övervakas med hjälp av satellitpositionering.

40 procent. På sommaren, när användningsgraden är högre, förväntas inbesparingen bli mindre. Huvudsaken är att kärlen töms tillräckligt ofta för att

Dagligen tömmer ett tiotal sopbilar cirka 2 800 av-

rymma kundernas avfall.

fallskärl. Förarna kvitterar varje tömning. Alla pro-

Målsättningen är att minska mängden deponiavfall, alltså soptippsavfall. I fjol producerade invånarna i Östra Nyland drygt 7 000 ton soptippsavfall. Staten strävar efter att reducera finländarnas deponiavfall med hjälp av skatter. I dag är avfallsskatten 50 euro per ton, vilket innebär att det redan nu lönar sig att transportera avfallet till ett avfallskraftverk.

blem och brister registreras i ett system, vilket innebär att man i efterhand kan reda ut eventuella klagomål. Datamängden i systemet är ansenlig. I fjol gjordes 615 400 blandavfallstömningar, 59 300 bioavfallstömningar och 23 100 tömningar av kartongkärl. Östra Nylands Avfallsservice konkurrensutsätter transporterna regelbundet. Entreprenörerna förutsätts ha transportmateriel med låga utsläpp, förare som är utbildade i ekonomiskt körande och system för rapportering av bränsleförbrukningen.

För artikeln intervjuades servicechef Tuija Klaus.

Kameror övervakar ekopunkterna Missbruket av ekopunkterna har varit svårt att stävja och därför har ÖNA låtit installera övervakningskameror med rörelsedetektorer vid fem av punkterna. Värmekamerorna ser syndarna också på natten, vilket innebär att man inte längre kan dumpa sitt avfall i skydd av mörkret. Strafföreläggandet skickas till fordonets innehavare på basis av registreringsnumret. Olovlig användning av en ekopunkt kostar 100 euro och ned-

Soppåsen transporteras till ett avfallskraftverk där den generar elektricitet och fjärrvärme.

Enevo ONe Collect A service for optimizing the collections of waste and recyclables By constantly monitoring the fill levels of waste and recycling containers, the collections can be optimally scheduled, saving both money and the environment.

bild: Enevo Oy

sensor- ! teknologi

Östra Nylands Avfallsservice Ab och Enevo Oy testar en ny sensorteknologi för registrering av fyllningsgraden i avfallskärl. Ultraljudssensorerna, som finns i blandavfallskärl, ger information om hur mycket avfall kärlet innehåller. Syftet med den nya teknologin är att minimera transportutsläppen

13

och minska kostnaderna för onödig tömning av halvfulla kärl. Med hjälp av sensorerna undviker man också överfyllning av kärlen, vilket gagnar kunderna. Målet är att de övervakade avfallskärlen alltid har utrymme för kundernas avfall och kärlens omgivning hålls ren och snygg.


TJÄNSTER, Behändig avhämtning

Hotell Onni sorterar sitt avfall

Träavfall och takplåt

Gemensam insamling fungerar

Containrar för farligt avfall

KUNDER

Avhämtningstjänsten avhämtar skrymmande föremål så som bord, stolar, sängar, soffor och hushållsmaskiner. Föremålen avhämtas i hemmet, men de bör vara nedmonterade på förhand. Juha Koivula från Lovisa upptäckte att tjänsten är utmärkt när man flyttar. – Jag kontrollerade hos Östra Nylands Avfalls-

service när den så kallade ruttavhämtningen sker. Vid behov erbjuder ÖNA också snabbavhämtning inom några dagar. Tvättmaskiner, elektronikskrot och metaller är avgiftsfritt avfall, vilket var en glad överraskning, säger Juha Koivula. Ytterligare information och beställning: 0200 70707 (lna/msa) och asiakaspalvelu@iuj.fi.

Hotell Onni i Borgå väljer så miljövänliga råvaror och rengöringsmedel som möjligt och strävar efter att minimera mängden avfall. ÖNA:s fastighetsspecifika insamling omfattar blandavfall,

bioavfall, kartong, glas och metall. – Sorteringen kräver inga stora insatser eftersom mängden avfall är ganska ringa, säger hotellföretagare Johanna Stenros.

Jukka Salminen från Lovisa besöker småavfallsstationen i Lovisa ganska ofta. Renoveringen av hans gårdshus gav upphov till både trä- och plåtavfall. – Jag för ofta löv, krattningsavfall och spillolja till småavfallsstationen. Mottagningsavgift uppbärs endast för blandavfall.

Småavfallsstationen i Lovisa betjänar även under lördagarna (jämna veckor) från vår till höst. För transport av skrymmande avfall kan man hyra en täckt släpkärra till förmånligt pris. – Småavfallsstationerna har bidragit till att minska mängden avfall längs vägarna, säger Jukka Salminen.

Familjerna i fem småhus i Borgå slog ihop påsarna och beställde gemensamma avfallskärl för kartong och bioavfall. Bioavfallet avhämtas en gång i veckan, kartongavfallet något mer sällan. Taru Lindholm, som är en av användarna, är mycket nöjd med arrangemanget.

– Alla har använt avfallskärlen ungefär lika mycket. Ingen av familjerna upplever att någon utnyttjar kärlen på de andras bekostnad. Jag rekommenderar verkligen tjänsten! Tömningsavgiften fördelas på de deltagande hushållens avfallsräkningar.

Östra Nylands Avfallsservice tar emot farligt avfall vid Sibbovikens Neste Oil och vid Shell i Liljendal. I de låsta containrarna kan man lägga bland annat lysrör, energisparlampor, bilbatterier, olja, kemikalier och färgrester avgiftsfritt. Marika Raappana, som basar för Shell i Liljendal, berättar att containern används flitigt när vårsolen skiner. – Vårljuset får människor att städa sina förråd

och garage. Vi har skriftliga bruksanvisningar som kunderna kan bekanta sig med hemma i lugn och ro. Eftersom det handlar om farligt avfall antecknar vi kundens namn och kontaktuppgifter samt typen av avfall innan vi lämnar över nyckeln till containern. Hushållens farliga avfall tas emot avgiftsfritt. Farligt avfall tas fortfarande emot på småavfallsstationerna och av den ambulerande Otto-insamlingen. Kostnaderna täcks av ekoavgiften.

14


tidtabeller

2013

O-KERÄ ww

S

w

Y

.iu j.fi

EN -I

G

O

T

– både över land och hav

TT

OT

tar emot farligt avfall och metallskrot

O

Otto-insamlingen

N S A M LI

N

Den ambulerande Otto-insamlingen ordnas av Östra Nylands Avfallsservice Ab. Insamlingen stannar vid cirka 120 hållplatser. Till insamlingen kan invånarna avgiftsfritt föra hemmets farliga avfall och metallskrot. Insamlingsbilarna ambulerar 13.5–29.5 och insamlingsbåten 1.7–18.7 Inget avfall får lämnas vid hållplatserna på förhand.

Insamlingsbilarna och -båten tar emot: Hemmets farliga avfall avgiftsfritt • ackumulatorer och batterier • spillolja och oljiga tillbehör • kylar-, broms- och kopplingsvätskor • kemikalier, t.ex. tvättmedel, bekämpningsmedel • lösningsmedel, t.ex. thinner, aceton och terpentin • lysrör och lågenergilampor • läkemedel och kvicksilvertermometer • målfärg, lack och lim Packa farligt avfall gärna i hela originalförpackningar. Om andra förpackningar än originalförpackningar används ska innehållet märkas på förpackningen.

Metallskrot avgiftsfritt • bildelar och cyklar • möblar av metall • metallrör, takrännor • gasspisar- och grillar • tomma metallkärl och -burkar • andra metallföremål, också små metallföremål Hemmets el- och elektronikskrot avgiftsfritt • spisar och tvättmaskiner

Insamlingen med båt tar dessutom emot mot avgift: • diverse avfall 5 € • stora möbler 10 € /st • andra möbler 5 € /st • hemmets alla elapparater

Obs! Till Otto-insamlingsbilarna kan man inte längre föra andra elapparater än spisar och tvättmaskiner. Insamlingen av elapparater hör till producenternas ansvar och de avgiftsfria insamlingspunkterna finns i anslutning till småavfallsstationerna (kontaktuppgifter på sidan 6) och de affärer som saluför elapparater (läs mer på sidan 5).

Motsvarande avfall får också föras avgiftsfritt till avfallsstationerna. Otto-insamlingen tar enbart emot de avfallstyper som nämns i listan ovan. Medicinavfall tas emot på apoteken och batterier i affärer som säljer batterier.

Beställ en avgiftsfri avhämtning för spillolja eller metallskrot • Beställningar på avhämtning av större mängder metallskrot eller skrotbilar görs till Östra Nylands Avfallsservice Ab tel. 0200 70707 eller asiakaspalvelu@iuj.fi. Beställningarna ska göras senast i maj. Avhämtningen görs av Kuusakoski Oy. I samband med avhämtningen fås ett officiellt skrotningsintyg. • Beställningar på avhämtning av spilloljepartier på över 400 liter görs till Ekokem Oy tel. 010 7551 574 eller oljy4@ekokem.fi. Avhämtningstiden är inom cirka 30 dagar från beställningen. Obs! Den nationella aktören för insamling av spillolja Lassila & Tikanoja hämtar avgiftsfritt partier på över 200 liter t. 010 636 603 eller oil@lassila-tikanoja.fi Tilläggsinformation ges av vår kundtjänst 0200 70707, neuvonta@iuj.fi eller www.iuj.fi Otto-insamlingen ordnas av Östra Nylands Avfallsservice Ab i samarbete med Ekokem Oy och Kuusakoski Oy. Båtentreprenör är Frank Jonasson. Kostnaderna för insamlingen täcks av ekoavgiften.

15


Insamlingsbilarnas tidtabell Borgå Måndag 13.5.2013 * Vårberga, köpcentret, Sampovägen 1 Huktis, ekopunkten, Huktisvägen/Ladugårdsvägen Keskuskoulu, Edelfeltbulevarden Ekopunkten, Fredsgatan 20 Näse, S-Market, P-området, Hästskogatan Tisdag 14.5.2013 Estbacka, värmecentralens P-område, vid ändan av Estbackavägen Gammelbacka, Neste-servicestationen, Västervägen 6 Hammars, båthamnen Tolkis, mitt emot allaktivitetshusets gård, Tolkisvägen 671 Emsalö, ekopunkten, St1 kiosken Emsalö, idrottsplatsen, Emsalövägen 644 Onsdag 15.5.2013 * Jackarby, mitt emot FBK-huset, Jackarbyvägen 435 Veckjärvi, daghemmets gård,Veckjärvivägen 308 Kerko, ungdomsföreningshuset, Savimäkivägen 8 K-Rauta, Ryttarmästargatan 3 Gammelgård, föreningshusets P-område, Karsbyvägen Torsdag16.5.2013 * Svartbäck, Alenius gård, Svartbäcksvägen 189 Kullo, ekopunkten, Gamla Kullovägen 1 Söderveckkoski, skolgården, Söderveckkoskivägen 476 Andersböle,VR:s område mitt emot ”Hasses Smedja”, Kungsvägen 1254 Hindhår centrum, f.d. Kesoil, Fallasvägen 1 Fredag 17.5.2013 * Tarkis, P-området vid bollplanen, Tarkisvägen Ebbo, Bygdebo, Ebbovägen 793 Ylike, butiksbilens hållplats,Ylikevägen/Byvägen Sannäs, Hagaborg, Jackarbyvägen/Ylikevägen Illby, branddepån, Gamla Viborgsvägen 5 /Sannäsvägen Siggböle, ungdomsgården, ekopunkten, Venjärvivägen/Siggbölevägen Lördag 18.5.2013 Tirmo, färjstrandens ekopunkt, Tirmovägen Fagersta, Fagersta butik,Vålaxvägen 767

Vessö, ungdomsföreningshuset,Vessövägen 191 Kråkö, f.d. branddepån, Sjötorpsvägen 2/ Kråkösvängen Bjurböle, vågstationen, Bjurbölevägen 276

15.00-15.40 16.00-16.40 17.00-17.40 18.00-18.40 19.00-19.40

11.40-12.20 12.40-13.20 13.40-14.20

LOVISA

14.00-14.40 15.00-15.40 16.00-16.40 17.00-17.40 18.00-18.40 19.00-19.40

Måndag 20.5.2013 Pernå kyrkby, kommunens lager,Veckasvägen Sarvsalö, Byagården, Sarvsalövägen Forsby, Neste, Forsbyvägen 2 Isnäs, Aspholms bar, Frimansvägen/Björnvägen 15 Kabböle, småbåtshamnen

14.00-14.40 15.00-15.40 16.20-17.00 17.20-18.00 18.20-19.00

Tisdag 21.5.2013 * Mickelspiltom, centrum, Gamla Vägen 2 Liljendalgården, P-området, Gamla Riksvägen Bygdegården, Tavastbyvägen 2 Kuggom, Furuborg, Lappträskvägen 492

16.00-16.40 17.00-17.40 18.00-18.40 19.00-19.40

Onsdag 22.5.2013 * Fredsby, kiosken, Fredsbyvägen 50 17.00-17.30 Framför Corenco Oy Ltd, Patustensgränd 5 17.50-18.20 Valkom, bussens vändplats,Valkomträskvägen (Siwa) 18.40-19.00

15.00-15.40 16.00-17.00 17.20-18.00 18.20-19.00

Torsdag 23.5.2013 * Skärgårdsvägen 2,Valintatalo Tallbacka brygga, Tallbackavägen 133 Tessjö, Centrumvägen 2 Svenskby, servicestationen, Svenskbyvägen 9

19.20-20.00

15.00-15.40 16.00-16.40

16.30-17.00 17.30-18.00 18.30-19.00 19.30-20.00

Borgnäs

17.00-17.40

Fredag 24.5.2013 Kirkonkylä, Borgmästarens torg Rantalantie/ Kirkkotie Jokimäki, skolan, Anttilantie 8 Halkia, ungdomsföreningshuset Kivistö, Pornaistentie 590

18.00-18.40 19.00-19.40

15.00-15.40 16.00-16.40 17.00-17.40 18.00-18.40

16.00-17.00 17.20-18.00 18.20-19.00

SIBBO Lördag 25.5.2013 Söderkulla, Järnvägsgränd 4, K-Supermarket Box f.d. bensinstationen, Nya Borgåvägen/ Spjutsundsvägen Kalkstrand, grillen, Kalkstrandsvägen 585 Spjutsund, småbåtshamnen, Spjutsundsvägen 963 Gumbostrand, bryggan, Gumbovägen 215 Västerskog, f.d. butiken, Nya Borgåvägen

19.00-19.40 20.00-20.30

09.00-10.00 10.30-11.20

16

09.00-9.40 10.00-10.40 11.00-11.40 12.00-12.40 13.20-14.00 14.20-15.00


Insamlingsbåtens tidtabell SIBBO

Måndag 27.5.2013 * Nickby, Idrottsvägen 2, Ishallens P-område 16.00-16.40 Borgby, sportplanen, ekopunkten, Linnanvägen 17.00-17.40 Talma, skolans P-område, Satotalmavägen 11 18.00-18.40 Svartböle, IPS Muovi Oy:s gårdsplan, Svartbölevägen 19.00-19.40 Tisdag 28.5.2013 * Norra Paipis, Widegård, Paipisvägen 1134 Södra Paipis, Paipis Centralbod, Paipisvägen 401 Immersby, branddepån, Immersbyvägen 578 Gesterby, f.d. branddepån, Gesterbyvägen 83

16.00-16.40 17.00-17.40 18.00-18.40 19.00-19.40

10-11 14-15

Tisdag 2.7.2013 Söderkullalandet, förbindelsebryggan Simsalö, kommunens brygga

10-11 14-15

Onsdag 3.7.2013 Svarta Hästen, förbindelsebryggan 1) Mölandet, förbindelsebryggan

9-10 15-16

1)

ASKOLA Onsdag 29.5.2013 Hänninmäki, ungdomsföreningshuset, Hänninmäentie 114 Monby, ungdomshuset, Helkamäentie/Vahijärventie Onkimaa, ekopunkten,Ylöstuvantie 3 Kyrkbyn, Sales bakgård, Terveystie 2 Särkijärvi, f.d. butiken, Myrskyläntie 451 Juornaankylä, ekopunkten, Myrskyläntie 1201

Måndag 1.7.2013 Komsalö, Granqvists brygga Norrkullalandet, kommunens brygga

Vid storm flyttas insamlingen till 10.7.2013

Torsdag 4.7.2013 Torra Hästen, förbindelsebryggan 2) Asplandet, Bymans brygga 2)

15.00-15.40 16.00-16.40 17.00-17.40 18.00-18.40 19.00-19.40 20.00-20.40

2)

9-10 15-16

Vid storm flyttas insamlingen till 11.7.2013

BORGÅ Fredag 5.7.2013 Pörtö, skolans brygga Bodö, förbindelsebryggan

* Maximimängden oljeavfall är 200 l/person

9-10 14-15

Måndag 15.7.2013 Rävholmen, båtklubbens brygga 9-10 Kalvö, förbindelsebryggan, östra sidan 3) 14-15 3)

Vid storm flyttas insamlingen till 22.7.2013

Tisdag 16.7.2013 Ängesholmen Lövholmen, västra sidan

9-10 15-16

LOVISA Onsdag 17.7.2013 Våtskär, Hemviken 9-10 Käldö,Vällingsviken 15-16 Torsdag 18.7.2013 Sandö, föreningshusets brygga Svartholm, östra sidan

17

9-10 15-16


vinna med återvinna i hemmets avfallskärl Avfallstyp

Vad kan man lägga? (till exempel)

hemmet sorteringss guide -

Hur återvinns materialet?

BIOAVFALL

Matrester och skämda livsmedel, skal av frukt och grönsaker

Av bioavfallet framställs gödselmedel och biogas

BLANDAVFALL

Tomma livsmedelsförpackningar, plastomslag och plastkassar

Blandavfallet omvandlas till energi

Större bostadsfastigheter har vanligtvis egna kärl för återvinnbart avfall ex. för bioavfall, papper, kartong, små metallföremål och glas. För småhus rekommenderas att bioavfallet komposteras.

till ekopunkten PAPPER

Tidningar, tidskrifter, kuvert

Av returpapper tillverkas tidningspapper och mjukpapper

KARTONG

Mjölk- och saftburkar, wellpapp och kartongförpackningar

Av returkartong framställs hylsor och nya kartongförpackningar

GLAS

Färgade och ofärgade glasflaskor och -burkar (inte fönsterglas)

Glaset ersätter användningen av grus i avstjälpningsplatsens konstruktioner och används vid framställning av nya glasförpackningar

SMÅ METALLFÖREMÅL

Konservburkar, metallkorkar och -lock, aluminiumfolie och -formar

Metallen används som råvara vid tillverkning av nya metallprodukter

till småavfallsstationen

avgiftsfritt

Sortering förutsätts för att mottagningen är avgiftsfri

KRATTNINGSAVFALL

Krattade löv, hö, gräs, växtdelar

Krattningsavfallet komposteras till mylla

METALLSKROT

Bildelar, cyklar, bastuspisar, takplåt, takrännor

Metallen används som råvara vid tillverkning av nya metallprodukter

FARLIGT AVFALL

Ackumulatorer, lysrör, lågenergilampor, spillolja, kemikalier, målfärger

Största delen av farliga avfallet återvinns som energi, av smörjoljor framställs också nya produkter

TRÄAVFALL

Obehandlat trä, målat/lackat trä, träskivor och möbler av trä

Träavfallet flisas och styrs till energiutvinning

TRYCKIMPREGNERAT TRÄ

Tryckimpregnerade möbler

Tryckimpregnerat trä styrs till energiutvinning

RIS

Ris och kvistar, också hagtorn och ros

Riset och kvistarna flisas och styrs till energiutvinning

ELAPPARATER

Datorer, tv-apparater, kylmöbler, hushållsmaskiner

El- och elektronikapparaterna styrs både till materialåtervinning och energiutvinning

avgiftsbelagt

BLANDAVFALL

Plast, soffor, madrasser, mattor

Lämpar sig inte för återvinning

BYGGAVFALL

Gipsskivor, fönsterglas, isoleringsull, sågspån

Lämpar sig inte för återvinning

Den ambulerande Otto-insamlingen tar emot riskavfall och metallskrot. Uttjänta batterier och elapparater kan lämnas in i affärerna. Överblivna läkemedel kan lämnas in på apoteken och gamla bildäck i däckaffärerna.

Kundtjänst 0200 70707 (lna/mta)

www.iuj.fi

Återvinnare 2013  

Östra Nylands Avfallsservice Ab:s kundtidning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you