New Desing Vol.10

Page 1


เจ้าของ : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด 471 ถนนรังสิต-นครนายก ตำ�บลประชาธิปัตย์ อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. : 02-9960940-7 แฟกซ์ : 02-9960948-9 ที่ปรึกษา : สมาคมไทยรับสร้างบ้าน : สิทธิพร สุวรรณสุต, ภูวดล แดนสวรรค์, สมศักดิ์ สุขวารี, ดร.จารุต วิภูปฐพร, สุพล ธรรมวิเศษ, สำ�ราญ กระจ่างรมย์, สราวุฒิ เกิดแพ วัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล, ไพโรจน์ ทัศนสุวรรณ บรรณาธิการบริหาร : พิศาล ธรรมวิเศษ กองบรรณาธิการ : มาลี สุวรรณสุต, นิรัญ โพธิ์ศรี, ถิรพร สุวรรณสุต, ชะเวง เชื้อวงษ์ นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์, จิราพร ขำ�สุด, จิราพา ขำ�สุด ฝ่ายศิลป์ : ชัยยันต์ บุญส่ง, วุฒิพงษ์ ไชยรูป

2

NEW DESIGN BY PD HOUSE


PD House หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านบ้านพีดีเฮ้าส์ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพพร้อมให้คำ�ปรึกษา โดยมีสาขา ทั่วทุกภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการปลูกสร้างบ้านมากกว่า 65 จังหวัดทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงความ สำ�คัญของการมีบ้านดังนั้นจึงต้องเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง รูปแบบดีไซน์และฟังก์ชันต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ครบทุกความต้องการ หนังสือแบบบ้าน “New Design” จึงเป็นเหมือนแรงบันดาลใจ สำ�หรับผู้ที่กำ�ลังมองหาแบบบ้านที่มีดีไซน์ โดดเด่น มีเอกลักษณ์ และแสดงความเป็นตัวตนของคุณ ซึ่งความพิเศษของหนังสือฉบับนี้ อยู่ตรงที่ PD House ได้มีการรวบรวมแบบบ้านที่ออกแบบใหม่ และหลากหลายสไตล์ อาทิ Modern, Contemporary, Tropical และGlasshouse เพื่อให้ท่านได้เลือกตัดสินใจ ด้วยขนาดพื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่ 139-1,385 ตารางเมตร เราตั้งใจ ออกแบบบ้าน ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สวยงาม โดดเด่น ทั้งเรื่องดีไซน์ และฟังก์ชั่น ผสมผสานกับแนวคิดการ ออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานและความสบายของการอยู่อาศัยเพื่อให้คุณได้ตัดสินใจเลือกตามความ ชื่นชอบ และตรงกับไลฟ์สไตล์ เราหวังว่า “New Design” ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ที่กำ�ลังตามหาแบบบ้าน สวยของตนเอง รวมทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อให้ทุกท่านได้ใช้ประกอบในการตัดสินใจสร้างบ้านหลังใหม่ต่อไป

NEW DESIGN BY PD HOUSE

3


New Design Vol.10 www.pd.co.th

earth

12 Fire

22

water

52 4

NEW DESIGN BY PD HOUSE

WOOD

42

metal

64


ทำ�ไมควรเลือกสร้างบ้าน

กับพีดีเฮ้าส์ เรื่องโดย : ดร.จารุต วิภูปฐพร

หากพูดถึง บ้านสวย บ้านแห่งความภาคภูมิใจ บ้านที่เป็นศูนย์รวมของ ครอบครัว บ้านแห่งความรัก บ้านที่เป็นความสุข ของทุกคนในครอบครัว ฯลฯ บ้ า นของแต่ ล ะคนก็ มี ค วามหมายและมี คำ � นิ ย ามแตกต่ า งกั น ไป ดังนั้น การสร้างบ้านสักหลังหนึ่ง แต่ละคนจึงพิถีพิถันและใส่ใจในราย ละเอียด ศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ เลือกสิ่งที่ดี เหมาะสมกับตัวเอง เพราะการ สร้างบ้านไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าคุณมีผู้ที่ไว้ใจและมั่นใจได้ว่า จะสร้างบ้านในฝันของคุณให้เป็นจริงเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่เก็บหอมรอมริบ มานาน...ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ ขอเป็นส่วนเติมเต็มในการสร้างบ้าน ของคุณ ด้วยเหตุผลทีส่ �ำ คัญมานำ�เสนอ เพือ่ ให้คณ ุ ได้มน่ั ใจและใช้ประกอบ การพิจารณาตัดสินใจ

1.สาขาให้บริการ ทำ�เลที่ตั้ง :

พีดีเฮ้าส์มีสาขาให้บริการเกือบ 30 สาขา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 50 จังหวัด ทัง้ นีเ้ พือ่ ความสะดวกของลูกค้าหรือผูท้ สี่ นใจใช้บริการ สามารถติดต่อขอ คำ�ปรึกษาสาขาใดก็ ได้ที่สะดวกที่สุด โดยไม่จำ�เป็นต้องเดินทางไปติดต่อ กับสาขาในพื้นที่ที่จะสร้างบ้านหรือต่างจังหวัด เช่น ทำ�งานอยู่ที่กรุงเทพฯ ต้องการปลูกสร้างบ้านทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ พีดเี ฮ้าส์ พร้อมประสานงานและ ดำ�เนินการแทนคุณ โดยทีมงานผูเ้ ชีย่ วชาญ พร้อมคำ�แนะนำ�และคำ�ปรึกษา เพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดของคุณ

2.คุ้มค่า คุ้มราคา :

สร้างบ้านทัง้ ทีตอ้ งมองให้ไกล ไม่เสียยิบย่อย เพราะการเลือก สร้างบ้านสักหนึง่ หลัง ต้องอาศัยอยูไ่ ปอีกตลอดชีวติ เราควร ใช้วสั ดคุณภาพ สมเหตุสมผลของการใช้งาน และเหมาะสมกับ ราคา พร้อมบริการก่อนและหลังการขาย ช่วยให้คณ ุ ประหยัด เงิน-ประหยัดเวลา การรับประกันผลงานและดูแลซ่อมบำ�รุง ภายหลังส่งมอบ เพื่อให้คุณได้มั่นใจในมาตรฐานของเรา

3.คุณภาพของงานก่อสร้าง :

การพาเยี่ยมชมผลงานบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว ของลูกค้าท่าน อื่น ๆ ที่เคยใช้บริการ อันเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณ และเป็นส่วนหนึ่งที่จะใช้ประกอบการตัด สินใจ ซึ่งคุณจะได้ ชมความแตกต่างของคุณภาพวัสดุ และเปรียบเทียบผลงาน ที่แล้วเสร็จ เพื่อให้คุณมั่นใจในบริการของเรา

4.ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ :

เรามีแบบบ้านให้คณ ุ เลือกกว่า 200 แบบ ภายใต้แนวคิดในการ ออกแบบบ้านทีต่ อ้ งการสะท้อนบุคลิก 5 ลักษณะ (Earth Fire Metal Water Wood) เพื่อจะบ่งบอกถึงตัวตนและรสนิยม

NEW DESIGN BY PD HOUSE

5


ของผูเ้ ป็นเจ้าของบ้าน ตอบโจทย์ทกุ ความต้องการ ทุกไลฟ์สไตล์ หากแบบบ้านของเรายังไม่ตรงกับความต้องการของคุณ เรา ยินดีทำ�การปรับ-เปลี่ยน-เพิ่ม-ลด ตามความต้องการของคุณ ในกรณีที่คุณต้องการให้ออกแบบบ้านใหม่โดยเฉพาะ เรายินดี และพร้อมบริการออกแบบโดยสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ เมื่อคุณให้ เราเป็นผูป้ ลูกสร้างบ้านหลังนี้ (อัตราค่าบริการคิดตามมาตรฐาน ของสมาคมสถาปนิกสยาม)

5.ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ :

เพราะการสร้างบ้านที่มีคุณภาพ ไม่ได้เกิดขึ้นจากคุณภาพวัสดุ ก่อสร้างเท่านัน้ แต่จะต้องมีสว่ นร่วมของทีมงาน ผูเ้ ชีย่ วชาญด้วย เริ่มตั้งแต่ทีมงานขาย วิศวกร สถาปนิก ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้รับเหมาและทีมช่าง ฯลฯ ทีมผู้เชี่ยวชาญของ พีดีเฮ้าส์ นั้นมี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สร้างบ้านโดยตรงมา นานเกือบ 30 ปี เราพร้อมให้คำ�ปรึกษาและคำ�แนะนำ�การสร้าง บ้านของคุณอย่างมืออาชีพ

6.มาตรฐานการให้บริการ :

ด้วยวิสัยทัศน์ “เราคือผู้ให้บริการสร้างบ้านมาตรฐานเดียวกัน ที่ลูกค้าสัมผัสได้ด้วยความสบายใจและสะดวกที่สุด” ทั้งนี้ระบบ การบริหารจัดการของ พีดีเฮ้าส์ ได้ออกแบบกระบวนการและ มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานในทุก ๆ ตำ�แหน่งเอาไว้ พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมก่อนเริ่มและระหว่างปฏิบัติงานอยู่เป็น ระยะ ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันของผู้ปฏิบัติงาน สามารถ ให้บริการและควบคุมงานสร้างบ้านอยูภ่ ายใต้มาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนมีการตรวจสอบมาตรฐานต่าง ๆ ผ่านระบบการสือ่ สาร ทีท่ นั สมัยบน Application ควบคุมงานก่อสร้างและการเข้าตรวจ สอบสถานที่ก่อสร้างจริง โดยผู้จัดการสาขาและผู้ตรวจสอบ คุณภาพหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะ ๆ

7.วัสดุก่อสร้างคุณภาพ บ้านอนุรักษ์พลังงาน :

เพราะเราใส่ใจในสิ่งแวดล้อม จึงเลือกสรรแต่สิ่งดี ๆ เพื่อบ้าน คุณ รวมถึงให้ความสำ�คัญและเลือกสรรวัสดุก่อสร้างอย่าง พิถพ ี ถิ นั เหมาะสมกับงบประมาณ ตรงตามความต้องการ เราให้ ความสำ�คัญกับวัสดุกอ่ สร้างเปลือกอาคารและวัสดุทเี่ ป็นฉนวน ป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม และใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เรียกได้ว่าเป็นบ้านประหยัด พลังงาน พร้อมช่วยลดค่าไฟฟ้าในอนาคต โดยทีค่ ณ ุ ได้อยูบ่ า้ น ที่เย็นสบายและประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วย

6

NEW DESIGN BY PD HOUSE

8.สัญญาการให้บริการ :

เราสร้างบ้านทุกหลังด้วยความประณีต เป็นไปตามขั้นตอน และหลัก วิชาการก่อสร้างที่ดี สอดคล้องกับระยะเวลาตามความต้องการที่จะ อยู่อาศัย และตรงตามสัญญาก่อสร้าง ทั้งนี้ระยะเวลาการก่อสร้างเริ่ม นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา อย่างไรก็ดี เพื่อความมั่นใจและเป็นการ ยืนยันว่าเราจะก่อสร้างบ้านของคุณเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา เรา ยินดีให้คณ ุ คิดเงินค่าปรับ เป็นเงินร้อยละ 0.01 ของราคาบ้านตามสัญญา หากเราส่งมอบบ้านไม่ทันกำ�หนดระยะเวลาตามสัญญา

9.ความน่าเชื่อถือของบริษัท/ผู้บริหาร :

ด้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ม องการณ์ ไ กลผนวกกั บ แนวคิ ด ที่ ทั น สมั ย ของที ม ผู้บริหาร นำ�โดย คุณสิทธิพร สุวรรณสุต, คุณพิศาล ธรรมวิเศษ, คุณมาลี สุวรรณสุต, คุณสมศักดิ์ สุขวารี และคุณนิรัญ โพธิ์ศรี และจาก ประสบการณ์ยาวนานเกือบ 30 ปี จึงทำ�ให้ “พีดเี ฮ้าส์” เป็นทีย่ อมรับและ โลดแล่นอยูใ่ นธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยเป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับว่าเป็นหนึง่ ใน บริษทั รับสร้างบ้านคุณภาพ ภายใต้สโลแกน “เราสร้างบ้านเพือ่ อนาคต”


10.การให้บริการก่อนและหลังการขาย :

เราพร้อมให้บริการก่อนและหลังการขาย โดยประสานงานกับหน่วยงาน ราชการและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการปลูกสร้าง บ้านให้คุณ อาทิเช่น ติดต่อราชการ (ขออนุญาตก่อสร้าง, เลขที่บ้าน) หน่วยงานสาธารณูปโภค (ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา) โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใด ๆ และบริการติดต่อขอสินเชือ่ กับธนาคารชัน้ นำ� ช่วยคุณประหยัด เวลาและค่าใช้จา่ ย (ดอกเบีย้ ค่าตรวจงวด ค่าทำ�สัญญากู้ ฯลฯ) ทีส่ �ำ คัญ ไม่ตอ้ ง เตรียมเงินสำ�รองจ่ายค่างวดก่อสร้างก่อน เพราะธนาคารฯ จ่าย ค่างวดก่อสร้างตรงตามสัญญา

เราคือผู้ ให้บริการสร้างบ้านมาตรฐานเดียวกัน ที่ลูกค้าสัมผัสได้ด้วยความสบายใจ และสะดวกที่สุด

11.ระบบการก่อสร้าง/เทคโนโลยี การก่อสร้าง :

เราเลือกใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ดีที่สุด สำ�หรับงานโครงสร้างหลัก ของตัวบ้าน (เสา-คาน) ทีเ่ รียกว่า พรีแฟบพริเคชัน่ แอนด์มลั ติจอ๊ ย-ล็อค ซีสเต็มท์ (Prefabrication & Multi - joint Lock System) ด้วยการ ออกแบบทางวิศวกรรมและการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขัน้ ตอนจาก โรงงาน โดยทีมวิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญและชำ�นาญงานมากว่า 20 ปี ซึง่ จะเน้น ย้ำ�ถึงความแม่นยำ�และความมั่นคงแข็งแรงเป็นสำ�คัญ จึงมั่นใจได้ว่าบ้าน ทุกหลังจะมีคุณภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนาน อีกทั้งยังช่วยลดการ ใช้แรงงานและระยะเวลาในการก่อสร้างอีกด้วย

12.การรับประกันผลงาน :

เรามัน่ ใจในคุณภาพ จึงกล้ารับประกันโครงสร้างหลักของบ้านยาวนานถึง 20 ปี และรับประกันคุณภาพทัว่ ไป 2 ปี สำ�หรับวัสดุมาตรฐานรุน่ Smart, Luxury Series และรับประกันคุณภาพทัว่ ไป 1 ปี สำ�หรับวัสดุมาตรฐาน รุ่น Standard, Exclusive Series

NEW DESIGN BY PD HOUSE

7


ThE CONTRIBUTION

House Owner :คุณคมสัน - คุณส�ำเนียง คงมณี Model : ME-141 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์

ME-141

ประทับใจกับบ้านหลังนี้มาก ขนาดไม่เคยมาคุมงานก็จะมีการรายงานความคืบหน้าอยู่ ตลอด ท�ำให้เราทราบถึงกระบวนการท�ำงานตลอดเวลา ไม่คิดว่าบ้านจะหลังใหญ่ขนาดนี้ คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจริง ๆ ที่ส�ำคัญวัสดุที่เลือกใช้ก็มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งหมด อย่างเช่น บานประตูหน้าต่างไวนิลที่ดูสวยงามคงทน และยังช่วยป้องกันเสียงจาก ภายนอกได้อีก หรือแม้แต่การใช้ฉนวนกันความร้อนช่วยท�ำให้บ้านเย็นสบาย ลดการ ใช้พลังงานไปในตัว คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจริง ๆ

8

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ThE CONTRIBUTION House Owner : พลเอกชนะพล – คุณปรารถนา แก้ววาตะ Model : WA-155 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ นวมินทร์-รามอินทรา

WA-155

ผมประทับใจพีดีเฮ้าส์ เพราะเมื่อขอเสนอปรับแก้แบบก็ไม่ขัดข้อง ตรงตามสิ่งที่ต้องการ และตรงกับคติที่ว่า ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ฯ เพราะช่วงเวลาปรับแก้ 6 เดือน มีการแก้ ฮวงจุ้ย มุมต่าง ๆ ซึ่งทางพีดีเฮ้าส์ก็ยินดีจึงเป็นความลงตัวของทั้งสองฝ่ายด้วย

NEW DESIGN BY PD HOUSE

9


ThE CONTRIBUTION

House Owner : คุณอภิชาติ – คุณสุภาพ รุ่งชลชวลิต Model :ME-147 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ อุบลราชธานี

ME-147

ผมเห็นการท�ำงานทีเ่ ป็นไปตามทีเ่ ราคิด มีการส�ำรวจชัน้ ดินเพือ่ ลงเสาเข็มตามความยาว ที่ใช้จริงท�ำให้เรามั่นใจมากขึ้น ถ้าเป็นผู้รับเหมาอาจมีการตัดเสาเข็มทิ้งอย่างแน่นอน มี วิศวกร โฟร์แมนควบคุมงานตลอด บอกตรง ๆ ว่าเห็นการท�ำงานแล้วรู้สึกประทับใจ ถึงแม้อาจจะมีปญ ั หาบ้างแต่พอมีการพูดคุยรายละเอียดแล้วก็เข้าใจและแก้ปญ ั หาให้จน เรารูส้ กึ พอใจ ตอนทีบ่ า้ นก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยพูดได้เลยว่าประทับใจมากครับ มีความ ประณีตสวยงาม ถูกต้องตามแบบที่เราต้องการจริง ๆ

10

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ThE CONTRIBUTION House Owner : นพ.สมอาจ และคุณรตาภรณ์ ตั้งเจริญ Model : ME-127 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ขอนแก่น

ME-127

การทีเ่ ราเลือกบ้านสไตล์ Contemporary นัน้ เพราะชอบในรูปแบบของบ้านทีด่ แู ล้วไม่ลา้ สมัยและก็ไม่ลำ�้ สมัย จนเกินไป อีกทัง้ ฟังก์ชนั ภายใน ก็ครบครัน ซึ่งตรงกับความต้องการของเราที่อยากให้มีพื้นที่กว้าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้มีพื้นที่ส่วนตัว

NEW DESIGN BY PD HOUSE

11EARTH Home series

แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่มธาตุโลก (Earth) เพื่อต้องการจะบ่งบอกถึงบุคลิกและการถ่ายทอดให้เห็นถึงพลังแห่งธรรมชาติ เยือกเย็น สงบนิง่ โดยแบบบ้านจะเป็นแนว Modern Tropical Style หรือสไตล์บา้ น ทรงบาหลี บ้านบรรยากาศสวน หรือบ้านทรงไทยประยุกต์ ดูมีเสน่ห์และทันสมัย เหมาะกับผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิต ชื่นชอบ โลกสีเขียว ต้นไม้ รักความสงบและความร่มรื่นในธรรมชาติ


EARTH HOME SERIES EA-201

14

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ� 3 ห้อง

ที่จอดรถ 1 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน หน้ากว้าง ความลึก 276 ตร.ม. 71 ตร.ว. 12.50 เมตร 22.50 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

15


EARTH HOME SERIES EA-202

16

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 3 ห้อง

ห้องน้ำ� 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน หน้ากว้าง 244 ตร.ม. 62.50 ตร.ว. 11.5 เมตร

ความลึก 22 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

17


EARTH HOME SERIES EA-203

18

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 5 ห้อง

ห้องน้ำ� 5 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน 369 ตร.ม. 80 ตร.ว.

หน้ากว้าง 13.5 เมตร

ความลึก 24 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

19


EARTH HOME SERIES EA-204

20

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ� 5 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน 346 ตร.ม. 88 ตร.ว.

หน้ากว้าง 14 เมตร

ความลึก 25 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

21FIRE Home series

แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่มธาตุไฟ (Fire) เพือ่ ต้องการจะบ่งบอกถึงบุคลิกและการถ่ายทอดให้เห็น ถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ ร่าเริง สดใส และทันสมัย โดยแบบบ้านจะเป็นแนว Modern หรือ Modern Classic Style มีดี ไซน์ที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะกับเจ้าของบ้านหรือผู้ที่ครอบครองที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิต นักบริหาร ที่มีแนวคิดสมัยใหม่ หรือคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ไฟแรง มีความกระตือรืนร้น รักความ ท้าทาย ชอบความแปลกใหม่และมีสีสัน มีความคิดริเริ่มและเชื่อมั่นตัวเองสูง


FIRE HOME SERIES F-210

24

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ� 4 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน หน้ากว้าง 355 ตร.ม. 89 ตร.ว. 15.50 เมตร

ความลึก 23 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

25


FIRE HOME SERIES F-211

26

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 3 ห้อง

ห้องน้ำ� 4 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน 318 ตร.ม. 76 ตร.ว.

หน้ากว้าง 16 เมตร

ความลึก 19 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

27


FIRE HOME SERIES F-212

28

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ� 5 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน 382 ตร.ม. 107 ตร.ว.

หน้ากว้าง 19 เมตร

ความลึก 22.50 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

29


FIRE HOME SERIES F-213

30

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ� 4 ห้อง

ที่จอดรถ 4 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน 383 ตร.ม. 86 ตร.ว.

หน้ากว้าง 18 เมตร

ความลึก 19 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

31


FIRE HOME SERIES F-214

32

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ� 4 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน หน้ากว้าง ความลึก 331ตร.ม. 78 ตร.ว. 14.50 เมตร 21.50 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

33


FIRE HOME SERIES F-215

34

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ� 5 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน หน้ากว้าง 321 ตร.ม. 103 ตร.ว. 21.50 เมตร

ความลึก 19 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

35


FIRE HOME SERIES F-216

36

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ� 4 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน 316 ตร.ม. 127 ตร.ว.

หน้ากว้าง 22 เมตร

ความลึก 23 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

37


FIRE HOME SERIES F-217

38

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 5 ห้อง

ห้องน้ำ� 5 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน 331 ตร.ม. 107 ตร.ว.

หน้ากว้าง 23 เมตร

ความลึก 18.50 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

39


FIRE HOME SERIES F-218

40

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ� 5 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน 334 ตร.ม. 116 ตร.ว.

หน้ากว้าง 21 เมตร

ความลึก 22 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

41WOOD Home series

แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่มธาตุไม้ (Wood) เพื่อต้องการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และบุคลิกที่ถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงพลังแห่ง ปรัชญา การเรียนรู้ การแสวงหา โดยแบบบ้านจะเป็นแนว Thai Style หรือบ้าน สไตล์ ไทยประยุกต์ ดูสง่างามในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นและคลาสสิก ตลอดกาล เหมาะกับผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิต เป็น ผู้ฉลาดและปราดเปรื่อง และใฝ่การเรียนรู้ตลอดเวลา ชื่นชอบความสงบ มีจิตใจ ดีงาม


WOOD HOME SERIES W-201

แบบบ้าน W-201

44

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ� 6 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน 435 ตร.ม. 160 ตร.ว.

หน้ากว้าง 25 เมตร

ความลึก 25.50 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

45


WOOD HOME SERIES W-202

แบบบ้าน W-202

46

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ� 4 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน 335 ตร.ม. 120 ตร.ว.

หน้ากว้าง 23 เมตร

ความลึก 21 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

47


WOOD HOME SERIES W-203

แบบบ้าน W-203

48

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 5 ห้อง

ห้องน้ำ� 7 ห้อง

ที่จอดรถ 4 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน 653 ตร.ม. 248 ตร.ว.

หน้ากว้าง 30 เมตร

ความลึก 33 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

49


WOOD HOME SERIES W-204

แบบบ้าน W-204

50

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ� 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน หน้ากว้าง ความลึก 604 ตร.ม. 148 ตร.ว. 27.50 เมตร 21.50 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

51WATER Home series

แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่มธาตุน�้ำ (Water) เพื่อต้องการบ่งบอกถึงบุคลิกและถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงพลังแห่งมิตรภาพ ความรัก ความผูกพัน และความโอบอ้อมอารี โดยแบบบ้านจะเป็นแนว Classic Style และ Contemporary Style ดูหรู มีรสนิยม และร่วมสมัย เหมาะกับผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิต เป็นผู้มี ความทันสมัย ชอบสังคม เป็นผู้น�ำ มีน�้ำใจต่อมิตรและบริวาร รักที่จะเป็นผู้ ให้ มากกว่าจะเป็นผู้รับ


WATER HOME SERIES WA-211

แบบบ้าน WA-211

m ลักษณะบ้าน ห้องนอน 2 ชั้น 4 ห้อง

54

NEW DESIGN BY PD HOUSE

ห้องน้ำ� 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน หน้ากว้าง 317 ตร.ม. 105 ตร.ว. 20 เมตร

ความลึก 21 เมตร


1

NEW DESIGN BY PD HOUSE

55


WATER HOME SERIES WA-212

แบบบ้าน WA-212

m ลักษณะบ้าน ห้องนอน 2 ชั้น 4 ห้อง

56

NEW DESIGN BY PD HOUSE

ห้องน้ำ� 4 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน หน้ากว้าง 354 ตร.ม. 108 ตร.ว. 21.5เมตร

ความลึก 20 เมตร


2

NEW DESIGN BY PD HOUSE

57


WATER HOME SERIES WA-213

แบบบ้าน WA-213

m ลักษณะบ้าน ห้องนอน 2 ชั้น 3 ห้อง

58

NEW DESIGN BY PD HOUSE

ห้องน้ำ� 4 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน หน้ากว้าง 348 ตร.ม. 143 ตร.ว. 26 เมตร

ความลึก 22 เมตร


3

NEW DESIGN BY PD HOUSE

59


WATER HOME SERIES WA-214

แบบบ้าน WA-214

m ลักษณะบ้าน ห้องนอน 2 ชั้น 4 ห้อง

60

NEW DESIGN BY PD HOUSE

ห้องน้ำ� 5 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน หน้ากว้าง 382 ตร.ม. 130 ตร.ว. 22.5 เมตร

ความลึก 23 เมตร


4

NEW DESIGN BY PD HOUSE

61


WATER HOME SERIES WA-215

แบบบ้าน WA-215

m ลักษณะบ้าน ห้องนอน 2 ชั้น 5 ห้อง

62

NEW DESIGN BY PD HOUSE

ห้องน้ำ� 6 ห้อง

ที่จอดรถ -

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน หน้ากว้าง 389 ตร.ม. 119 ตร.ว. 25 เมตร

ความลึก 19 เมตร


5

NEW DESIGN BY PD HOUSE

63METAL Home series

แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่มธาตุเหล็ก (Metal) เพื่อต้องการบ่งบอกถึงพลังการต่อสู้ เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว โดยแบบบ้าน จะเป็นแนว Roman Style หรือ แบบบ้านสไตล์โรมันประยุกต์ ดูโดดเด่น ดุจอัครสถาน หรูหรา อย่างมีระดับและมีเอกลักษณ์เฉพาะ เหมาะสมกับผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิต เป็น ผูม้ บี ารมี มีพลังและอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของงาน เป็นนักปกครองและมากด้วย บริวาร


METAL HOME SERIES ME-201

แบบบ้าน ME-201

66

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ� 6 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน 548 ตร.ม. 161 ตร.ว.

หน้ากว้าง 23 เมตร

ความลึก 28 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

67


METAL HOME SERIES ME-202

แบบบ้าน ME-202

68

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ� 4 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน 594 ตร.ม. 154 ตร.ว.

หน้ากว้าง 25 เมตร

ความลึก 24.50 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

69


METAL HOME SERIES ME-203

แบบบ้าน ME-203

70

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 5 ห้อง

ห้องน้ำ� 6 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน 596 ตร.ม. 130 ตร.ว.

หน้ากว้าง 23 เมตร

ความลึก 22.50 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

71


METAL HOME SERIES ME-204

แบบบ้าน ME-204

72

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 5 ห้อง

ห้องน้ำ� 7 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน หน้ากว้าง ความลึก 657 ตร.ม. 196 ตร.ว. 28.50 เมตร 27.50 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

73


METAL HOME SERIES ME-205

74

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 6 ห้อง

ห้องน้ำ� 9 ห้อง

ที่จอดรถ 5 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน 1,243 ตร.ม. 380 ตร.ว.

หน้ากว้าง 46 เมตร

ความลึก 33 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

75


METAL HOME SERIES ME-206

76

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 3 ชั้น

ห้องนอน 7 ห้อง

ห้องน้ำ� 9 ห้อง

ที่จอดรถ 4 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน 1263 ตร.ม. 237 ตร.ว.

หน้ากว้าง 21.5 เมตร

ความลึก 44 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

77


METAL HOME SERIES ME-207

78

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 6 ห้อง

ห้องน้ำ� 10 ห้อง

ที่จอดรถ 5 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน 1285 ตร.ม. 387 ตร.ว.

หน้ากว้าง 43 เมตร

ความลึก 36 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

79


METAL HOME SERIES ME-208

80

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ลักษณะบ้าน 2 ชั้น

ห้องนอน 6 ห้อง

ห้องน้ำ� 9 ห้อง

ที่จอดรถ 5 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน 1385 ตร.ม. 473 ตร.ว.

หน้ากว้าง 42 เมตร

ความลึก 45 เมตร

NEW DESIGN BY PD HOUSE

81


METAL HOME SERIES ME-209

แบบบ้าน ME-209

m ลักษณะบ้าน ห้องนอน 2 ชั้น 5 ห้อง

82

NEW DESIGN BY PD HOUSE

ห้องน้ำ� 6 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน หน้ากว้าง 520 ตร.ม. 138 ตร.ว. 22 เมตร

ความลึก 25 เมตร


NEW DESIGN BY PD HOUSE

83


METAL HOME SERIES ME-210

แบบบ้าน ME-210

m ลักษณะบ้าน ห้องนอน 3 ชั้น 6 ห้อง

84

NEW DESIGN BY PD HOUSE

ห้องน้ำ� 5 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน หน้ากว้าง 550 ตร.ม. 113 ตร.ว. 25 เมตร

ความลึก 18เมตร


NEW DESIGN BY PD HOUSE

85


METAL HOME SERIES ME-211

แบบบ้าน ME-211

m ลักษณะบ้าน ห้องนอน 2 ชั้น 6 ห้อง

86

NEW DESIGN BY PD HOUSE

ห้องน้ำ� 6 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน หน้ากว้าง 534 ตร.ม. 160 ตร.ว. 29 เมตร

ความลึก 22 เมตร


NEW DESIGN BY PD HOUSE

87


METAL HOME SERIES ME-212

แบบบ้าน ME-212

m ลักษณะบ้าน ห้องนอน 2 ชั้น 5 ห้อง

88

NEW DESIGN BY PD HOUSE

ห้องน้ำ� 5 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน หน้ากว้าง 395 ตร.ม. 132 ตร.ว. 22 เมตร

ความลึก 24 เมตร


NEW DESIGN BY PD HOUSE

89


METAL HOME SERIES ME-213

แบบบ้าน ME-213

m ลักษณะบ้าน ห้องนอน 2 ชั้น 6 ห้อง

90

NEW DESIGN BY PD HOUSE

ห้องน้ำ� 6 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ใช้สอย ขนาดที่ดิน หน้ากว้าง 403 ตร.ม. 119 ตร.ว. 21.50 เมตร

ความลึก 22 เมตร


NEW DESIGN BY PD HOUSE

91


ThE CONTRIBUTION

House Owner : คุณวัชรพงศ์ และ คุณพัชรินทร์ บุญบุตร Model : แบบพิเศษ Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สระบุรี

แบบพิเศษ

วันแรกที่บ้านสร้างเสร็จรู้สึกดีใจมาก ที่จะมีบ้านเป็นของตนเอง และพอใจมากกับบ้าน หลังนี้ ไม่คิดว่าจะออกมาดีขนาดนี้ ขอบคุณพีดีเฮ้าส์ที่สร้างบ้านให้กับเราด้วยวัสดุที่มี คุณภาพ มีวศิ วกรมาควบคุมงานแทนเรา อะไรทีไ่ ม่ถกู ใจก็แก้ไขปรับเปลีย่ นให้เราใหม่ การ บริการ ก็เอาใจใส่ดูแลเราเป็นอย่างดีมาตลอด ต้องบอกว่าได้บ้านที่คุ้มค่ามากกับเงิน ที่จ่ายไปจริง ๆ

92

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ThE CONTRIBUTION House Owner : คุณธรรมนูญ - คุณจิตรา เพราะสุนทร Model : WA-155 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ หัวหิน

Model : แบบพิ WA-155 เศษ

ตอนที่ช่างเข้ามาท�ำงานทางผู้จัดการก็ให้ความมั่นใจกับเรา มีการแนะน�ำรายละเอียดในเรื่องของโครงสร้างส�ำเร็จรูป MLS และขั้นตอนใน การท�ำงาน เพราะว่าเราเดินทางมาดูตลอดและก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่มาดูแลตลอดเช่นกัน ท�ำให้รู้สึกถึงความมั่นใจ อีกทั้งเรายังเห็นความ ก้าวหน้าของงานและก็ไม่พบปัญหาอะไรทีเ่ กิดขึน้ ต้องบอกว่าประทับใจกับทางพีดเี ฮ้าส์มาก ถือว่าเป็นบริษทั ทีม่ คี วามรับผิดชอบดูแลลูกค้า อยู่ในระดับดีทีเดียว ทั้งในเรื่องการบริการ การเอาใจใส่โดยเฉพาะผู้บริหารที่ลงมาดูแลลูกค้าด้วยตัวเองท�ำให้เรารู้สึกประทับใจมากครับ

NEW DESIGN BY PD HOUSE

93


ThE CONTRIBUTION

House Owner : คุณพิชาภพ ชนานุวัฒน์ Model : ME-123 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สุรินทร์

ME-123

มีโอกาสได้ไปพักตามรีสอร์ตอยู่บ่อย ๆ แต่ด้วยอายุที่มากขึ้นกับเจ้าตัวน้อยอีก 2 คน ท�ำให้การไปเที่ยวไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อน ดังนั้นบ้านหลังนี้จึงตั้งใจท�ำให้มีบรรยากาศ คล้ายรีสอร์ต

94

NEW DESIGN BY PD HOUSE


ThE CONTRIBUTION House Owner : MR.ALAN SEDGHI และ คุณวิศนี โกสีนาม Model : แบบพิเศษ Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สระบุรี

แบบพิเศษ

ก่อนที่เราจะตัดสินใจใช้บริการกับทางพีดีเฮ้าส์ ก็ใช้เวลาศึกษาหาข้อมูลอยู่นานเหมือน กัน ตอนนั้นก็หาข้อมูลอยู่หลายบริษัทแต่มาสนใจที่พีดีเฮ้าส์เพราะนอกจากจะใช้ โครงสร้างส�ำเร็จแล้ว เราเห็นว่ามีสาขาอยูท่ วั่ ประเทศและทัว่ ทุกภูมภิ าค มีผลงานทีช่ ดั เจน มีการรับประกัน จึงท�ำให้เราตัดสินใจเลือกในที่สุด

NEW DESIGN BY PD HOUSE

95


Home

service

การให้บริการปลูกสร้างบ้าน

หัวใจของเราคือ งานบริการ “พีดีเฮ้าส์” เต็มใจและพร้อมให้บริการทุกขั้นตอน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกใน การสร้างบ้านบนที่ดินของท่าน โดยมีแบบบ้านไว้ให้ ท่านเลือกหลากหลายรูป แบบและหลายรสนิยม เราด�ำเนินการโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์มานานกว่า 30 ปี มุง่ เน้นถึงคุณภาพของการสร้างบ้านทีม่ คี ณ ุ ภาพเทียบเท่ากันทุกหลังแล้ว เสร็จตามเวลาและเป็นที่พึงพอใจของท่าน

พื้นที่ให้บริการรับสร้างบ้าน กรุงเทพฯ และปริมณฑล / ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล นครปฐม นครนายก สระบุรี กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี

ท่านมั่นใจได้ว่าจะได้บ้านที่มีคุณภาพสูงทั้งวัสดุและฝีมือการก่อสร้างในราคาที่ ประหยัดและคุ้มค่ากับงบประมาณของท่าน และที่ส�ำคัญงบประมาณจะไม่บาน ปลาย จากทีมงานของเรา…..พีดีเฮ้าส์…..

ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี สระแก้ว

ส�ำหรับขั้นตอนในการประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนงานบริการอืน่ ๆ อีกมากมายทีเ่ กีย่ วข้องในการสร้างบ้านนัน้ อาทิ การ ขออนุญาตก่อสร้าง ขอติดตัง้ มิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา ขอเลขทีบ่ า้ น ขอสินเชือ่ จาก สถาบันการเงิน ขอติดตั้งโทรศัพท์ การให้ค�ำปรึกษา การรับประกัน ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น เรา…เข้าใจดีว่าทุก ๆ ท่านคงไม่ต้องการที่จะเป็นภาระและเสียเวลายุ่งยากกับ เรื่องเหล่านี้ ดังนั้นเราทีมงานพีดีเฮ้าส์ ผู้มีประสบการณ์จึงตั้งใจและพร้อมที่จะ ให้บริการทัง้ ก่อนและหลังการขายแทนท่าน นอกจากนีเ้ รายังจะช่วยท่านประหยัด งบประมาณและค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยท่านสามารถทีจ่ ะศึกษารายละเอียด ต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบตามรายการต่อไปนี้

96

NEW DESIGN BY PD HOUSE

ภาคเหนือ เชี ย งใหม่ เชี ย งราย พิ ษ ณุ โ ลก พิ จิ ต ร นครสวรรค์ อุ ต รดิ ต ถ์ ก�ำแพงเพชร สุโขทัย ล�ำพูน ล�ำปาง พะเยา (จังหวัดเพชรบูรณ์ ตาก แพร่ น่าน ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเป็นรายกรณี) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ขอนแก่น ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ชั ย ภู มิ อุ ด รธานี สกลนคร นครพนม มุ ก ดาหาร มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ อ�ำนาจเจริญ ยโสธร (จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ หนองบัวล�ำภู เลย ขอสงวนสิทธิ์พิจารณา เป็นรายกรณี) ภาคใต้ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา (หาดใหญ่) ภูเก็ต พัทลุง สุราษฏร์ธานี กระบี่ พังงา ระนอง (จังหวัดตรัง สตูล ขอ สงวนสิทธิ์ พิจารณาเป็นรายกรณี)


เงื่อนไขการให้บริการ 1.ที่ดินของท่านต้องสะดวกในการขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยรถบรรทุกเข้าถึงที่ดิน กรณีที่มีค่า ใช้จ่าย เช่น ค่าผ่านทาง ค่าจัดถมทางเข้า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมอยู่ในราคาค่าก่อสร้างบ้าน 2.ที่ดินของท่านจะต้องมีท่อเมนประปาและสายเมนไฟฟ้าผ่านหน้าที่ดิน เพื่อความสะดวกและ คุณภาพในการก่อสร้างบ้าน 3.กรณีไม่มีท่อระบายน�้ำสาธารณะ บริษัทฯ จะด�ำเนินการจัดท�ำบ่อน�้ำซึมต่อเชื่อมกับท่อน�้ำ ทิ้งของบ้าน (รับน�้ำเสียหรือน�้ำใช้แล้วจากตัวบ้าน) แทนการวางท่อระบายน�้ำภายในที่ดินให้แก่ ท่าน 4.ท่านจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรณีที่ดินมิได้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน ๆ จะต้องได้ รับความยินยอม จากเจ้าของที่ดินเสียก่อน การบริการทั่วไป บริษัทฯ จะเป็นผู้ด�ำเนินการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านดังนี้ ล�ำดับ1.

บริการติดต่อราชการ และขอติดตั้งสาธารณูปโภค

ค่าด�ำเนินการ เงินประกัน (บาท) (บาท)

1.

ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)

-

-

2.

ขอเลขที่บ้าน (บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)

-

-

3.

ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาชั่วคราว (การประปานครหลวง) ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาชั่วคราว (การประปาภูมิภาค) บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าขยายเขต)

6,000 4,700

7,000 7,000

4.

ขอติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าชั่วคราว (การไฟฟ้านครหลวง) ขอติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าชั่วคราว (การไฟฟ้าภูมิภาค) บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าขยายเขต)

400 750

10,000 6,000

5.

ขอติดตัง้ มิเตอร์ประปาถาวร ขนาด 3/4 นิว้ (การประปานครหลวง) 6,000 ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาถาวร ขนาด 3/4 นิ้ว (การประปาภูมิภาค) 4,700 ขอขยายเขตประปา (ถ้ามี) บริษทั ฯ เป็นผูต้ ดิ ต่อยืน่ ขอฯ / ลูกค้ารับ ผิดชอบค่าใช้จ่าย (ตามใบเสร็จของการประปา) ยกเว้น วัสดุรุ่น Smart, Luxury Series บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายติดตั้งมิเตอร์ฯ (ไม่รวมค่าขยายเขต)

6.

ขอติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าถาวร (การไฟฟ้านครหลวง) ขนาด 15 แอมป์ / วัสดุรนุ่ Standard, Exclusive, Smart Series 4,550 9,650 ขนาด 30 แอมป์ 3 เฟส /วัสดุรุ่น Luxury Series ขอขยายเขตไฟไฟ้า (ถ้ามี) บริษทั ฯ เป็นผูต้ ดิ ต่อยืน่ ขอฯ / ลูกค้า รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ตามใบเสร็จของการไฟฟ้า) ยกเว้น วัสดุรนุ่ Smart, Luxury Series บริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบ ค่าใช้จ่ายติดตั้งมิเตอร์ฯ (ไม่รวมค่าขยายเขตไฟฟ้า)

7.

ขอติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าถาวร (การไฟฟ้าภูมิภาค) ขนาด 15 แอมป์ / วัสดุรนุ่ Standard, Exclusive, Smart Series 2,450 6,900 ขนาด 30 แอมป์ 3 เฟส /วัสดุรุ่น Luxury Series ขอขยายเขตไฟไฟ้า (ถ้ามี) บริษทั ฯ เป็นผูต้ ดิ ต่อยืน่ ขอฯ / ลูกค้า รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ตามใบเสร็จของการไฟฟ้า) ยกเว้น วัสดุรนุ่ Smart, Luxury Series บริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบ ค่าใช้จ่ายติดตั้งมิเตอร์ฯ (ไม่รวมค่าขยายเขตไฟฟ้า)

-

-

-

NEW DESIGN BY PD HOUSE

97


ค่าใช้จา่ ยและการบริการทัง้ 7 ข้อทีก่ ล่าวมา บริษทั ฯ จะเป็นผูด้ ำ� เนินการแทนท่าน จนแล้วเสร็จ กรณีทา่ นต้องการเพิม่ ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าจากทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดโปรด แจ้งให้ทราบในวันเซ็นสัญญาหรือก่อนด�ำเนิน การก่อสร้าง เพราะจะต้องจัดเตรียม สายเมนไฟฟ้าตามขนาดที่การไฟฟ้าก�ำหนดไว้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) การบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สินเชื่อเพื่อที่จะปลูกสร้างบ้าน เรายินดีที่จะบริการ ติดต่อประสานงานกับธนาคาร เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ท่าน โดยมีธนาคารที่ พร้อมบริการและให้การสนับสนุนสินเชือ่ เพือ่ ปลูกสร้างบ้านบนทีด่ นิ ของท่านได้แก่ การยื่นค�ำขอว่าจ้างสร้างบ้าน 1.ธนาคารไทยพาณิชย์ (www.scb.co.th) หลังจากที่ท่านพิจารณาและตัดสินใจใช้บริการสร้างบ้านกับบริษัทฯ ท่านจะ 2.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (www.ghbank.co.th) ต้องท�ำการยืน่ ค�ำขอว่าจ้างสร้างบ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 3.ธนาคารกรุงศรี (www.krungsri.com) โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 1.ที่ดินต้องไม่ติดภาระผูกพันใด ๆ กรณีที่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมจะต้องยินยอม และจดจ�ำนองเป็น ผู้กู้ร่วม หรือเจ้าของอาคารร่วม (ขออนุญาตก่อสร้าง) 2.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะต้องจ�ำนองไว้กับธนาคาร และท่านจะต้องท�ำประกัน อัคคีภัยพร้อมช�ำระ ค่าประกันกับบริษัทประกันที่ธนาคารเป็นผู้แนะน�ำ 3.ท่านควรมีรายได้ต่อเดือน (รวมรายได้คู่สมรส) ประมาณ 2 เท่าของเงินที่จะ ต้องผ่อนช�ำระแต่ละ เดือน เช่น ผ่อนช�ำระธนาคารเดือนละ 10,000 บาท ควรต้อง มีรายได้ 20,000 บาท (โดยประมาณ) การรับประกัน 1.อาคารทีเ่ ป็นโครงสร้างหลักของบ้าน รับประกัน 20 ปี ทัง้ นีไ้ ม่รวมงานถนน และพื้นที่ถ่ายน�้ำหนักลงบนดินโดยตรง แต่ไม่มีผลและเป็นอันตรายต่อความ แข็งแรงและผู้อยู่อาศัย 2.รับประกันคุณภาพทั่วไป 2 ปี ส�ำหรับ วัสดุมาตรฐานรุ่น Smart, Luxury Series รับประกันคุณภาพทั่วไป 1 ปี ส�ำหรับ วัสดุมาตรฐานรุ่น Standard, Exclusive Series ทั้งนี้ ไม่รวมงานวัสดุอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการ ใช้งานหรือการใช้งานผิดประเภท 3.​รับประกันการมุงกระเบื้องหลังคา 5 ปี (โดยผู้ผลิตและติดตั้ง) 4.รับประกันการเกิดสนิมโครงหลังคา 10 ปี (โดยผู้ผลิตและติดตั้ง) 5.รับประกันพื้นลามิเนต 10 ปี (โดยผู้ผลิตและติดตั้ง)

98

NEW DESIGN BY PD HOUSE

ล�ำดับ

ราคาบ้าน

1. ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท

ช�ำระเงินล่วงหน้า ( บาท ) 30,000

2. ราคาบ้าน 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้าน

50,000

3. ราคาบ้านตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

100,000

3% 4. ราคาบ้านทีไ่ ม่ใช่แบบบ้านมาตรฐานของบริษทั ฯ (ไม่เกิน 100,000)

(แบบบ้านของลูกค้าเอง)

เอกสารประกอบ 1.ส�ำเนาโฉนดที่ดิน 4 ชุด พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง (ขนาดเท่า ต้นฉบับ) 2.ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน 4 ชุด พร้อมลงนามรับรอง ส�ำเนาถูกต้อง 3.ส�ำเนาใบเสร็จเสียภาษีบ�ำรุงท้องที่ พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปส�ำรวจที่ดินที่จะท�ำการปลูกสร้างและถนนทางเข้า เพื่อจะก�ำหนดการจัดวางอาคารในที่ดินร่วมกับท่าน หากบริษัทไม่สามารถ เข้าไปก่อสร้างได้เนื่องจากติดปัญหาทางเข้า – ออก บริษัทฯ ยินดีคืนเงิน มัดจ�ำให้แก่ท่าน


การท�ำสัญญา เมื่อท่านได้รับผลการส�ำรวจที่ดินและตรวจสอบรายละเอียดวัสดุ แบบแปลน เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องท�ำสัญญาฯ กับบริษทั ฯ เพือ่ ทีจ่ ะได้ดำ� เนินการ ขออนุญาตก่อสร้าง และจัดเตรียมงานเพื่อ เริ่มการ ก่อสร้างต่อไป กรณีเงินช�ำระล่วงหน้า (เงินจอง) บริษัทฯ จะคืนให้แก่ท่านในวันท�ำสัญญา ปลูกสร้าง (เงินสด-เงินผ่อน) หากมีรายการเพิ่มเติมภายหลังท�ำสัญญา บริษทั ฯ จะแจ้งราคาให้ทา่ นทราบก่อน เมือ่ ท่านตกลงแล้ว จะต้องช�ำระเงินส่วน ที่เพิ่มเติมก่อนเริ่มด�ำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาฯ เริ่มนับตั้งแต่วันท�ำสัญญาฯ และช�ำระค่า งวดท�ำสัญญาฯ ครบถ้วน (เริ่มงานตอกเสาเข็มภายหลังท�ำสัญญาประมาณ 45-60 วัน) บริษทั ฯ สร้างบ้านทุกหลังด้วยความประณีต เป็นไปตามขัน้ ตอน และหลักวิชาการ ก่อสร้างที่ดี สอดคล้องกับระยะเวลาตามความต้องการที่จะอยู่อาศัย และตรง ตามสัญญาก่อสร้างทั้งนี้ระยะเวลาการก่อสร้างเป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้ ระยะเวลาการก่อสร้างโครงสร้างส�ำเร็จรูป Multi-joint Lock System (นับตั้งแต่วันท�ำสัญญาฯ) ราคาบ้าน

ระยะเวลา ตามสัญญา

1.

ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท

8 - 9 เดือน

2.

ราคาบ้านตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท ราคาบ้านตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ล้านบาท ราคาบ้านตั้งแต่ 6 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท

10 - 12 เดือน

ราคาบ้านตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

18 เดือนขึ้นไป

ล�ำดับ

3. 4. 5.

13 - 14 เดือน 15 - 18 เดือน

ระยะเวลาการก่อสร้างส�ำหรับโครงสร้างคอนกรีตหล่อในที่ (นับตั้งแต่วันท�ำสัญญาฯ) ราคาบ้าน

ระยะเวลา การก่อสร้าง

1.

ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท

10 - 11 เดือน

2.

ราคาบ้านตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท ราคาบ้านตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ล้านบาท ราคาบ้านตั้งแต่ 6 ล้านบาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท

12 - 13 เดือน

ราคาบ้านตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป

18 - 24 เดือน

ล�ำดับ

3. 4. 5.

14 - 15 เดือน 16 - 17 เดือน

หมายเหตุ เพื่อความมั่นใจของท่านและเป็นการยืนยันว่าบริษัทฯ จะก่อสร้างบ้านของ ท่านได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา บริษัทฯ ยินดีให้ท่านคิดเงินค่าปรับ เป็นเงินร้อยละ 0.01 ของราคาบ้าน หากบริษัทฯ ส่งมอบบ้านไม่ทันก�ำหนด ระยะเวลาตามสัญญา NEW DESIGN BY PD HOUSE

99


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ กรุงเทพฯและปริมณฑล ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนาภิเษก ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นวมินทร์ - รามอินทรา ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ปทุมธานี (รังสิต) ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครปฐม

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 82/3 ถ.วงแหวน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 12/2-3 ม.10 ถ.นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 บริษัท นครปฐม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 589,591 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์ 0-2447-9026 06-4962-5838 0-2988-9216-7 08-6066-6993 0-2996-0940 06-4962-5838 0-3427-1745-7 06-2609-1665

ภาคกลาง

ที่อยู่

โทรศัพท์

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สระบุรี ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครนายก ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ระยอง ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนบุรี ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี)

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (สระบุรี) จ�ำกัด 45 หมู่5 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (สระบุรี) จ�ำกัด 1-303/50 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 391/6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 598 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (กาญจนบุรี) จ�ำกัด 62/33 ม. 9 ถ.เลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ประจวบคีรีขันธ์) จ�ำกัด 19/366 ม.2 ถ.เขาน้อย ต.ปราณบุรี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

0-3621-3160 06-5716-3647 0-3734-9990 06-5716-3647 0-3874-5652-3 08-6844-9888 0-3862-4249-50 08-6844-9888 0-3460-0237 08-1918-0378 0-3262-3585-6 08-5488-5316

ภาคเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (เชียงใหม่) จ�ำกัด 164/6-7 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 บริษัท เชียงราย โฮมบิวเดอร์ จ�ำกัด 106/29 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (พิษณุโลก) จ�ำกัด 107/7-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 301/20-21 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (พิษณุโลก) จ�ำกัด 20/280 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

0-5341-2459 09-8271-8083 0-5371-1551 09-0197-6422 0-5525-9944 08-4758-9933 0-5622-8388 09-0197-7896 0-5661-1389 08-4758-9933

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงใหม่ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงราย ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา พิจิตร

100

ที่อยู่

NEW DESIGN BY PD HOUSE

ID LINE @pdhouse.kanchana @pdhouse.ramintra @pdhouse.rangsit @pdhouse.nakornthom -

ID LINE @pdhouse.saraburi @pdhousenakhonnayok @pdhouse.chonburi @pdhouse.rayong @pdhouse.kan @pdhouse.pranburi -

ID LINE @pdhouse.chiangmai @pdhouse.chiangrai @pdhouse.phitlok @pdhouse.ns @pdhouse.phichit -


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครราชสีมา ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ร้อยเอ็ด ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา บุรีรัมย์ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา อุบลราชธานี

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป 2019 (นครราชสีมา) จ�ำกัด โครงการเวนิส สแควร์ 179/52 ซ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ขอนแก่น) จ�ำกัด 177/41-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด 44/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (สุรินทร์) จ�ำกัด 350/12-13 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (สุรินทร์) จ�ำกัด 119/4-5 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 738 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0-4400-1827 09-8280-2737 0-4346-8494 06-5717-3404 0-4351-6392 09-8280-2744 0-4460-1007 08-5480-0251 0-4451-2909 08-5480-0251 0-4531-4747 08-5489-4299

ภาคใต้

ที่อยู่

โทรศัพท์

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชุมพร ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สุราษฎร์ธานี

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ประจวบคีรีขันธ์) จ�ำกัด 64 ม.11 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 บริษัท เซาท์เทิร์น โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 178/32 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ำกัด 2150/5 ม.4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 148/191 หมู่ 1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0-7761-3671-2 08-5488-5316 0-7580-0790 08-3977-8199 0-7420-9842 08-0932-3545 0-7731-0791 09-8280-9901

ID LINE @pdhouse.korat @pdhouse.khonkaen @pdhouse.roiet @pdhouse.buriram @pdhouse.surin @pdhouse.ubon -

ID LINE @pdhouse.chumphon @pdhouse.nakhonsi @pdhouse.hatyai @pdhouse.surat -

NEW DESIGN BY PD HOUSE

101


102

NEW DESIGN BY PD HOUSE


“New Design” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบบ้านทั้งหมดที่น�ำเสนอ คงจะเป็นแบบบ้านที่ตรงใจและ ใกล้เคียงกับไลฟ์สไตล์ของทุกท่านไม่มากก็นอ้ ย ทัง้ นีท้ างเราก็อยากฝากไว้สกั นิดว่าเมือ่ ท่านได้ แบบบ้านทีต่ รงกับไลฟ์สไตล์และตรงกับใจของตนเองแล้ว ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจเลือกบริษทั รับสร้าง บ้านก็ควรศึกษาข้อมูลในเบื้องต้นเสียก่อน อาทิ ประวัติบริษัท ผลงานที่ผ่านมา คุณภาพวัสดุที่ ใช้สร้างบ้าน การบริการก่อน-หลังการขาย มาตรฐานหรือระบบการก่อสร้าง และการรับประกัน คุณภาพผลงาน ซึ่งศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพที่ พร้อมจะให้บริการแบบครบวงจร โดยมีสาขาทั่วทุกภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการกว่า 65 จังหวัด และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ การันตีคุณภาพด้วยผลงานปลูกสร้างบ้านมาแล้วกว่า 10,000 หลัง หากมีขอ้ สงสัยหรือค�ำแนะน�ำประการใด สามารถส่งเข้ามาได้ที่ Line @pdhouse ท้ายสุดนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้สมหวังกับบ้านสวยที่ทุกคนรอคอย และอย่าลืมดูแลสุขภาพ กันด้วย เพราะปัจจุบันนี้เราต้องเผชิญกับโรคระบาด มลพิษฝุ่นควัน และสภาพอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คนเป็นอย่างมาก คงต้องใช้ชีวิต กันอย่างระมัดระวังและช่วยกันดูแลโลกใบนี้ให้น่าอยู่มากขึ้นต่อไป

NEW DESIGN BY PD HOUSE

103