__MAIN_TEXT__

Page 1


CONTENTS S E P T E M B E R - O C T O B E R

Section1

Section2

V O L U M E 10

I S S U E 51

5 Editor’s Note (TH-EN) 4 Happy New Product Staff 6 Happy Society 6 Happy Home (TH-EN) 8 Happy Design I 14 Happy Celebrity I (TH-EN) โลกส่วนตัว Better Choice 10 Happy Design II ทางเลือกที่ดีกว่า Minimal Style 28 Happy Interview 12 Happy Guest วันชัย ริ้วแดง อภิลักษณ์ สุดเทศ สร้างบ้านสร้างพื้นที่ชีวิต คุณภาพคู่คุณธรรม 30 Happy Working 16 Happy Travel (TH-EN) นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์ พระมหาธาตุแก่นนคร ก้าวข้ามอุปสรรค ขับเคลื่อนความส�ำเร็จ คุณค่าทางใจ ยิ่งใหญ่งานสถาปัตย์ 32 Happy Architecture 18 Happy Corner (TH-EN) Modern Minimal ME KATT CAFE 34 Happy Engineering สวรรค์ของคนรักแมว ลิฟต์บ้านส�ำหรับผู้สูงอายุ 22 Happy Place (TH-EN) 36 Happy Idea NapLab Co-Napping Workspace ผนังตกแต่ง (Decorative Wall) จะนอนจะนั่งก็ยังท�ำงานได้ 38 Happy Celebrity II (TH-EN) 26 Happy Eating (TH-EN) Design For Living กะทิบ้านอาหารไทยและขนม ดีไซน์เพื่อการใช้ชีวิต เปิดครัวชวนนักชิมอิ่มกับมื้ออร่อย 52 Happy Society 30 Happy Relax (TH-EN) 56 Happy Index Siamotif Boutique Hotel “บ้านฝรั่ง” ที่พักตามแบบฉบับวิถีชุมชน


EDITOR’S TALK สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน เคยมีผู้กล่าวไว้ว่า...กฎของ เวลาคือไม่เดินถอยหลัง... ซึ่งก็เป็นความจริงเพราะตอนนี้ นิตยสารบ้านสุขใจ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 แล้ว ด้วยสโลแกน be happy, everywhere is home ซึง่ ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา เราก็ได้ คัดสรร เนื้อหาสาระดี ๆ มามอบให้กับทุกท่าน ไม่ว่าจะขึ้นเหนือ ลงใต้ หรือ เรื่องราวความสุข ความทุกข์ต่าง ๆ เราสัญญาว่าจะ ผลิตเนือ้ หาสาระดี ๆ ถ่ายภาพสวย ๆ มาให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้ตดิ ตาม กันตลอดไปอย่างแน่นอน

Dear readers There was a saying, Time never goes back…This is true because Baan Sukjai magazine now comes to the 10th year with the slogan be happy, everywhere is home. Throughout the past 10 years we selected best articles on places, well- being and so and so for our readers and we promise to give our readers the best content in the future. In this copy, the stories of “Piriyapraphaiphan” and “Wongwanit” families are presented. You will know how they planned to build new houses and some experiences they had with the contractor and the reason why they chose home builder company. There are also variety of articles on happy eating, happy traveling and happy relaxing for our readers. Ready? Go on next pages.

ฉบับนี้เราน�ำเรื่องราวความประทับใจของผู้ปลูกสร้างบ้านกับ พีดเี ฮ้าส์มาฝากกันในคอลัมน์ Happy Celebrity กับ “ครอบครัว พิริยะประไพพันธ์” เมื่อธุรกิจที่ท�ำอยู่ขยายใหญ่ขึ้นจึงต้องขยับ ขยายที่อยู่อาศัยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับครอบครัวจะต้องมี การวางแผนอย่างไรบ้าง และ“ครอบครัววงษ์วานิช” ที่เคยมี ประสบการณ์สร้างบ้านกับผู้รับเหมามาแล้ว เมื่อต้องสร้างบ้าน หลั ง ใหม่ จึ ง ขอตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารบริ ษั ท รั บ บ้ า นสร้ า ง มาสร้างบ้านให้ ทัง้ หมดนีจ้ ะเพราะเหตุผลอะไรบ้างนัน้ เตรียมอ่าน เนื้อหาด้านในได้เลยค่ะ ในส่วนของเนื้อหาไลฟ์สไตล์เรายังคง มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ทีก่ นิ อาหาร หรือ ร้านกาแฟนัง่ ชิล ๆ มาแนะน�ำ ท่านผูอ้ า่ นอีกเช่นเคย...ใครพร้อมแล้วพลิกไปอ่านหน้าต่อไปกัน เลยค่ะ STAFF Advisor : สิทธิพร สุวรรณสุต, มาลี สุวรรณสุต, พิศาล ธรรมวิเศษ, สมศักดิ์ สุขวารี, นิรัญ โพธิ์ศรี, ดร.จารุต วิภูปฐพร Editor in Chief : นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์ Assistant Editor : ชะเวง เชื้อวงษ์ Columnist : หรินทร์ ปานแจ่ม, ชยพล สุพงษ์, กฤษณะ ปกจั่น Editorial Staff : ศิริภร ศรีโรจน์รุ่ง, ชัยยันต์ บุญส่ง Thai to English Translator : ดร.จารุต วิภูปฐพร, กองบรรณาธิการ Photographer : กองบรรณาธิการ Graphic Designer : ชัยยันต์ บุญส่ง, ณภรรศชรักน์ ฉิมพิบูลย์

Marketing & Sales : ถิรพร สุวรรณสุต, ทัศนียา อัศวพันธ์, มาลีรัตน์ แพ่งพนม, จิราพร ข�ำสุด, จิราพา ข�ำสุด, ศิริภร ศรีโรจน์รุ่ง Proofread/Co-Production : จิราพา ข�ำสุด Colour Separation / Printing Works : ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด รุ่งเรืองการพิมพ์ Owner : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 471 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 0 2996 0940-6 แฟกซ์ 0 2996 0948-9


แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน F-192

การออกแบบอาคารภายนอกที่โดดเด่น สะดุดตา ด้วยการออกแบบ ช่องแสงตรงโถงบันไดทีเ่ ลือกใช้โทนสีเข้ม ตัดกับสีตวั อาคารสีออ่ น ส่วน การออกแบบภายในบ้านหลังนี้ออกแบบให้ชั้นล่างเป็นจุดศูนย์รวมของ สมาชิกในครอบครัว และชั้นบนเป็นโซนพักผ่อน ที่แบ่งสัดส่วนกันอย่าง พอเหมาะกับครอบครัวสมัยใหม่ แม้มีเวลาให้กันน้อย เพราะชีวิตใน แต่ละวันวุ่นวายและเร่งรีบ ก็ยังมีพื้นที่ในบ้านที่ออกแบบให้สามารถใช้ เวลาร่วมกันได้

เหมาะส�ำหรับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

60 15 16 189

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน, 2 ห้องน�้ำ, ที่จอดรถ 2 คัน


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

Model F-192 Suitable for land size of Width Depth Living area

Concept design 60 15 16 189

sq.wah m. m. sq.m.

Includes 4 bedrooms 2 bathrooms 2 parking

Exterior design is prominent with the dark tone of the stairs hall contrast with the light tone of the building. The interior of the first floor is for all family members. The second floor is divided into private rooms for each family member. Though the life is rather busy, there is a common place to share with each other.

HAPPY HOME BAANSUKJAI SEP-OCT 7


แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน F-193

จ�ำกัดแบบไม่จำ� กัด ด้วยคนยุคสมัยนีม้ คี วามต้องการเปลีย่ นแปลงจะทัง้ จากสังคมทีห่ ล่อหลอม หรือได้รบั อิทธิพลจากต่างประเทศ เช่นเดียวกับ บ้านหลังนีท้ อี่ อกแบบในสไตล์โมเดิรน์ มินมิ อล บ้านพักอาศัย 4 ห้องนอน, 2 ห้องน�้ำ ออกแบบให้มีความเป็นโมเดิร์น ใช้โทนสีเทาสื่อถึงความ สมัยใหม่ กรุตกแต่งผนังด้วยวัสดุไม้เทียม ให้ความรู้สึกอบอุ่นเข้ากับ ธรรมชาติ และท�ำให้ตัวบ้านดูโดดเด่นยิ่งขึ้น

เหมาะส�ำหรับขนาดที่ขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

72 15 19 195

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน, 2 ห้องน�้ำ, ที่จอดรถ 1 คัน


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

Model F-193 Suitable for land size of Width Depth Living area

Concept design 72 15 19 195

sq.wah m. m. sq.m.

Includes 4 bedrooms 2 bathrooms 1 parking

Both socialization and influences from abroad make cause the dynamic of living nowadays. So is the design of this house, the modern minimal style, with 4 bedrooms and 2 bathrooms. The modern design with grey tone expresses the modernity. The artificial wood decoration makes the feeling of closing to nature and makes the house look prominent.

HAPPY HOME BAANSUKJAI SEP-OCT 9


แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน F-194

ด้วยแนวคิด Open Concept หรือแนวคิดทีเ่ น้นการเปิดโล่งของตัวบ้าน ช่วยผสมผสานบรรยากาศภายนอกกับภายใน ให้กลมกลืน ใส่ใจทุกราย ละเอียดเพื่อความสวยงามและความโปร่งสบาย พื้นที่สามารถเชื่อมต่อ กันอย่างลงตัว ทุกพื้นที่ใช้สอยได้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า เหมาะส�ำหรับ ครอบครัวที่มีพื้นที่หรือที่ดินจ�ำกัด แต่ได้บ้านที่ดูกว้างขวางไม่คับแคบ สามารถใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านได้อย่างสบาย

เหมาะส�ำหรับขนาดที่ขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

73 17 17 196

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน, 2 ห้องน�้ำ, ที่จอดรถ 1 คัน


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

Model F-194 Suitable for land size of Width Depth Living area

Concept design 73 17 17 196

sq.wah m. m. sq.m.

Includes 3 bedrooms 2 bathrooms 1 parking

The idea of Open Concept is to make an opening of the building to mix the atmosphere inside and outside. Every detail is considered for the beauty and airy, Every function is connected to convenience. It is good for the limited land size because the design make it look wider.

HAPPY HOME BAANSUKJAI SEP-OCT 11


แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน F-197

ธรรมชาติของยุคสมัย ด้วยโครงสร้างหลักของอาคารที่เป็นคอนกรีต หากแต่การผสมผสานของระแนงไม้ทเี่ ป็นตัวแทนจากธรรมชาติถกู เลือก น�ำมาท�ำให้บ้านดูกลมกลืนลงตัว และให้ความรู้สึกที่นุ่มนวล อีกทั้งยังมี ประโยชน์ใช้สอยช่วยป้องกันตัวอาคารจากทิศทางของแดดและลม ซึ่ง เป็นตัวแปรทางธรรมชาติสำ� คัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการอยูอ่ าศัย จะแตกต่าง กันในแต่ละพืน้ ที่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดสภาวะบ้านเย็นในการอยูอ่ าศัยมากทีส่ ดุ

เหมาะส�ำหรับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

79 19 16.50 206

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน, 3 ห้องน�้ำ, ที่จอดรถ 2 คัน


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

Model F-197 Suitable for land size of Width Depth Living area

Concept design 79 19 16.50 206

sq.wah m. m. sq.m.

Includes 3 bedrooms 3 bathrooms 2 parking

Most of modern building structure is concrete. It is strong but harsh. The mixing of artificial wood with concrete structure makes the building look softer and helps protect the sun and wind. This also makes the interior of the house cool and good for living..

HAPPY HOME BAANSUKJAI SEP-OCT 13


BETTER CHOICE ทางเลือกที่ดีกว่า

Story : เอกเขนก Photographer : อัสดง House Owner : คุณสมชาย และ คุณอัญญธร พิริยะประไพพันธ์ Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ พิษณุโลก Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด Model : W-137

เมื่อบ้านเป็น มากกว่าที่อยู่อาศัย การออกแบบให้ตรงกับใจและใช้ ประโยชน์ได้จริงจึงมีความส�ำคัญมากเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ รูปแบบบ้าน ฟังก์ชนั และพืน้ ที่ใช้สอย หรือบางทีอาจรวมถึงเรือ่ งของการ ตกแต่งภายในเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วย และคงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ปัจจุบัน ตัวเลือกในการสร้างบ้านของผู้บริโภคมีมากยิ่งขึ้น ทั้งจากช่างทั่วไป ผู้รับเหมา และบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ แต่การจะตัดสินใจเลือกใคร มาเป็นผู้สร้างบ้าน ผู้บริโภคจ�ำต้องศึกษาหาข้อมูล ดูประวัติและผลงาน ทีผ่ า่ นมาเพือ่ เป็นตัวการันตีวา่ เราจะได้บา้ นทีม่ คี ณ ุ ภาพและตรงกับใจมาก ที่สุด คุณสมชาย และ คุณอัญญธร พิริยะประไพพันธ์ ครอบครัวนักธุรกิจที่ เปิดร้านขายส่งและขายปลีกเครื่องส�ำอางและอุปกรณ์เกี่ยวกับเสริมสวย ทุกชนิดในจังหวัดพิษณุโลก ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่คิดจะมีบ้านเพราะ ที่ผ่านมาต้องอาศัยอยู่ในที่ท�ำงานซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ขนาด 3 ชั้นครึ่ง โดยชั้นล่างจะเปิดเป็นร้านจ�ำหน่ายเครื่องส�ำอางและอุปกรณ์เสริมความ งาม ส่วนชั้นบนท�ำเป็นที่พักอาศัย แม้ในช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยประสบ ปัญหาเท่าไหร่ แต่พอธุรกิจเริ่มขยายสินค้ามีมากขึ้น ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ความเป็นส่วนตัวก็เริม่ ลดลง อีกอย่างพอครอบครัวเริม่ ขยายใหญ่ขนึ้ ก็จะ มีปญ ั หาในเรือ่ งของความเป็นส่วนตัว รวมถึงปัญหาเรือ่ งของเสียงรบกวน จากการจราจรบนท้องถนนท�ำให้พักผ่อนได้ไม่เต็มที่ ท�ำให้มีความคิดที่ จะปลูกสร้างบ้านใหม่บนที่ดินที่ครอบครัวมีอยู่แล้วนั่นเอง โดยคุณสมชายได้กล่าวเพิม่ เติมว่า “ในช่วงทีเ่ ราคิดจะสร้างบ้านก็เริม่ ช่วย กันหาข้อมูล หาผู้รับเหมา แต่ลูก ๆ ก็แนะน�ำว่าให้ใช้บริการกับบริษัท รับสร้างบ้านดีกว่า เพราะว่าไม่ตอ้ งกังวลกับปัญหาการทิง้ งาน วัสดุทอี่ าจ ไม่ตรงสเปก รวมถึงในเรือ่ งของงบประมาณอาจบานปลาย ถึงแม้วา่ ราคา จะสูงกว่าแต่เรื่องของคุณภาพและบริการจะได้มาตรฐานกว่าอีกทั้งยังมี สัญญาที่ชัดเจนและเป็นธรรมอีกด้วย”

Since a house is more than just a resident, then designing it as our mind and living like it meets our needs are very important. Whether it be the plan, its function, utility space, even interior decoration is included. It glad to know that there are a lot of choices for consumers to build their house – by using skilled workers, constructors, even professional home builders. Before deciding your mind that who is the best one, Searching profile, ex-references and more details of home builder are the key that can guarantee you will be received a great house as you have expected. Mr.Somchai and Mrs.Anyathorn Piriyaprapaiphan, owners of wholesale and retail cosmetic business, included beauty equipment supply in Phitsanulok is another couple who wishing to have their own house. After past time, they must been living in a 3-story and a half shop house. The lower floor is a cosmetic and beauty equipment shop. The upper floors are resting areas. Even there weren’t any problem at the first start but the large scale of their business diversifies and more of customers made their private lives in trouble. Together with traffic’s voices from the road nearby, they’re all affected their resting. Then the idea of building a new house on the land their own was begin. Mr.Somchai said “That time we were searching lots information of house building such as finding constructors but our children recommended us home builder company would be better. Because we won’t be worry for any problems such as immediately leaving of workers, incorrectly materials and budget escalation. Even the price may be more expensive but the quality and service hit more standard, moreover, they offer customers with a distinct and justify contract. HAPPY CELEBRITY I

BAANSUKJAI SEP-OCT 15


เมื่อตัดสินใจเลือกใช้บริการกับบริษั ทรับสร้างบ้าน คุณสมชายและ ครอบครัวก็เริ่มศึกษาและค้นหาข้อมูลของบริษัทรับสร้างบ้าน พร้อมทั้ง น�ำมาเปรียบเทียบถึงข้อดีข้อเด่น จนในที่สุดก็ตัดสินใจเลือกใช้บริการกับ ทางพีดีเฮ้าส์ ด้วยเหตุผลที่เหนือกว่าทั้งในเรื่องของแบบบ้านที่มีให้เลือก หลากหลายและสามารถเข้ากับรูปของที่ดิน มีผลงานที่ผ่านมาอย่างเด่น ชัด มีสัญญาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค รวมถึงการรับประกันผลงานท�ำให้ รู้สึกถึงความมั่นใจและตัดสินใจเลือกในที่สุด ส�ำหรับแบบบ้านทีค่ ณ ุ สมชายและครอบครัวได้เลือกสร้างนัน้ เป็นแบบบ้าน ที่เหมาะและลงตัวกับรูปที่ดิน โดยเป็น บ้านสไตล์ไทยประยุกต์ที่น�ำ เอกลักษณ์ของบ้านทรงไทยอย่างไม้คำ�้ ยันมาใช้ ท�ำให้บา้ นดูสวยงามและ เข้ากับยุคสมัยบวกกับฟังก์ชันการใช้งานที่ครบท�ำให้บ้านหลังนี้มีความ ลงตัวและตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างลงตัวมากที่สุด ด้วยขนาด 4 ห้องนอน 4 ห้องน�้ำ และพื้นที่ใช้สอยมากถึง 288 ตร.ม. โดยชั้นล่างถูก ออกแบบให้มพี นื้ ทีเ่ ชือ่ มต่อกันและแบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็นห้องแม่บา้ น ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ห้องรับแขก รวมถึงเฉลียงหน้าบ้านที่กว้างเป็น พิเศษ ส�ำหรับพื้นที่ชั้นบนนั้นถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ส�ำหรับการพักผ่อน โดยแบ่งออกเป็น 3 ห้องนอน และ1 ห้องพระ ส่วนการตกแต่งนั้นจะเน้น เพียงเรื่องของความโปร่งโล่ง และใช้เฟอร์นิเจอร์ในส่วนที่จ�ำเป็นเท่านั้น สไตล์การตกแต่งจะออกแนวโมเดิร์นนิดหน่อยเพื่อให้บ้านดูน่าสนใจ จะ เห็นว่าเฟอร์นเิ จอร์บางชิน้ อาจมีสสี นั บ้าง ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให้บา้ นดูมชี วี ติ ชีวาและ มีสีสันขึ้นเท่านั้นเอง พร้อมกันนีค้ ณ ุ อัญญธรได้กล่าวเพิม่ เติมว่า “ประทับใจกับบ้านหลังนีม้ าก ได้บา้ นทีต่ รงกับใจจริง ๆ ยิง่ พอได้ทำ� งานร่วมกันก็ยงิ่ ประทับใจมากขึน้ ที่ ส�ำคัญเรื่องการบริการดีมาก ๆ ตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกพีดีเฮ้าส์ คุ้มค่ากับ เงินที่จ่ายไปจริง ๆ” เพราะบ้านคือที่พักผ่อนและเป็นจุดศูนย์รวมของครอบครัว รวมถึงยัง แสดงถึงความส�ำเร็จในชีวิตอีกด้วย ดังนั้นการตัดสินใจครั้งส�ำคัญในการ สร้างบ้านจะต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดี และพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ นเหมือนอย่าง เช่นครอบครัว “พิริยะประไพพันธ์” ที่กล้าตัดสินใจเลือกใช้บริการกับ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ ท�ำให้วนั นีท้ กุ คนได้อยูอ่ ย่างมีความสุขภายใน บ้านแสนสวยหลังนี้นั่นเอง

After cutting other choices and deciding to choose a home builder company, Mr.Somchai and his family was starting to find information of home builder companies and comparing their advantages and strengths, then finally decided to choose PD House which holds all the trumps by storing various house models and some of them fits their land. The old references are all obvious, providing a justified contracts and work’s guarantee. All of these made them confident in the company and eventually choosing here. The house model that was chosen by Mr.Somchai’s family is the one which fits their land. It’s an Thai Contemporary style that brings traditional Thai house identity, the supporters, as its feature. This made the house look beautiful and seemingly into a contemporary house. The house satisfied their needs with a fully-function, there are 4 bedrooms, 4 bathrooms and moreover with 288 sq.m. of utility area. The lower floors was designed to be connected but separating these areas as maid’s room, kitchen, dining room, living room and the front porch which is rather large. The upper floor was designed to be a resting area, there are 3 bedrooms and a praying room upon. The airy interior aim at their decoration, then only necessary furniture were selected. Modern style is their type then it made the interior looks interesting. But some of colorful furniture makes the house looks bright and lively. In the meanwhile, Mrs.Anyathorn added her opinion - “I’m very impressed in this house, it really satisfied me. Working together with the team made me even more impressed, they gave us great services. I was not mistaken that choosing PD House, it’s worth the money we’ve paid.” A house is a resting space and a center of attention in a family, also offers the meaning of successful in life. Then deciding of house building is very important thing to be careful. Searching and take consideration of information as “Piriyaprapaiphan’s family” did. Also be confident to choose a professional home builder company, these made them living happily in this wonderful house of their own.


บ้านสไตล์ ไทยประยุกต์ ที่โดดเด่นด้วยรูปทรงและฟังก์ชันการใช้งาน

รางน�้ำฝนและราวระเบียง เลือกใช้วัสดุไวนิลเพื่อความสวยงามและมีความคงทน

เชิงชายส�ำหรับรับชายคา ช่วยท�ำให้บ้านดูสวยงามมากขึ้น

ห้องนอนชั้นบนเชื่อมต่อระเบียงด้านนอก BAANSUKJAI SEP-OCT 17 เพื่อออกมาสัมผัสบรรยากาศภายนอก


ไม้ค�้ำยันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านทรงไทยกลาย เป็นจุดเด่นที่ท�ำให้บ้านดูมีเสน่ห์มากขึ้น

บานหน้าต่างออกแบบให้มีบัวโดยรอบ เพื่อป้องกันการไหลย้อนของน�้ำฝน

ระเบียงชั้นบนดูกว้างขวาง โดยราวระเบียงนั้นเลือกใช้วัสดุไวนิลเพื่อความสวยงาม


คุณสมชาย และ คุณอัญญธร พิริยะประไพพันธ์ กับบรรยากาศสบาย ๆ ภายในบ้าน

ส่วนของฝ้าชายคา เลือกใช้วัสดุไวนิลดูสวยงาม

บริเวณมุมรับแขกเปิดพื้นที่ให้ดูโปร่งโล่ง และจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ไว้อย่างสวยงาม

BAANSUKJAI SEP-OCT 19


มุมรับแขกออกแบบให้หน้าต่างกว้าง สามารถเปิดรับลมจากด้านนอกได้

ห้องรับประทานอาหาร เชื่อมต่อกับสวนด้านนอก


โถงทางเดินชั้นล่างเปิดกว้าง และเชื่อมต่อฟังก์ชันต่าง ๆ ภายในบ้าน

BAANSUKJAI SEP-OCT 21


มุมนั่งเล่นเล็ก ๆ เชื่อมต่อกับห้องรับประทานอาหาร สามารถจัดกิจกรรมเล็ก ๆ ภายในบ้านได้

พื้นที่ชั้นบนออกแบบให้มีห้องพระ โดยเปิดพื้นที่ให้ดูโปร่งโล่ง

ช่องแสงขนาดใหญ่บริเวณบันไดทางขึ้นชั้นบน ช่วยเพิ่มความสว่างภายในบ้าน

โถงทางเดินชั้นบนเปิดกว้างเชื่อมต่อห้องต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและดูใกล้ชิดกัน


ห้องนอนเน้นบรรยากาศเรียบง่าย โดยคุมโทนสีขาวเพื่อดูสบายตา

ห้องนอนเล็กออกแบบให้ดูโปร่งโล่ง โดยเลือกใช้เฟอร์ นิเจอร์น้อยชิ้น 23 BAANSUKJAI SEP-OCT


คุณสมชาย และ คุณอัญญธร พิริยะประไพพันธ์ กับบรรยากาศสบาย ๆ ยามเช้า


สวนขนาดเล็ก ถูกจัดวางเพิ่มความเขียวมองแล้วสดชื่น

ร่มรื่นกับไม้พุ่ม มุมสูงจากระเบียงบ้านชั้น 2

ชุดเก้าอี้ถูกจัดวางไว้ กับช่วงเวลาพักผ่อนหย่อนใจ

BAANSUKJAI SEP-OCT 25


สถานที่ : บ้านคุณสมชาย และ คุณอัญญธร พิริยะประไพพันธ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก


วันชัย ริ้วแดง

สร้างบ้านสร้างพื้นที่ชีวิต Story : กิ่งไผ่ Photographer : ลาดตระเวน

เมื่อเมล็ดพันธุ์เม็ดเล็ก ๆ ได้ถูกบ่มเพาะและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ไม่นานก็จะเติบโตกลายเป็นไม้ใหญ่ที่มีคุณค่า ไม่ต่างจากชีวิตมนุษย์ที่กว่า จะเติบใหญ่และได้รับการยอมรับในสังคม ชีวิตคงต้องผ่านการดูแลเอาใจ ใส่ ผ่านการเรียนรู้และได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี เฉกเช่นคุณวันชัย ริว้ แดง ทีเ่ ป็นอีกหนึง่ เมล็ดพันธุช์ นั้ ดีทถี่ กู บ่มเพาะและผ่านการฝึกฝนเรียนรู้ จนวันนีส้ ามารถก้าวขึน้ มาเป็นผูบ้ ริหารธุรกิจรับสร้างบ้านในพืน้ ทีภ่ าคอีสาน และเป็นที่ยอมรับในเรื่องของคุณภาพและการบริการ โดยคุณวันชัย ริ้วแดง ผู้จัดการ บริษั ท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด ได้กล่าวว่า “ก่อนทีจ่ ะก้าวขึน้ มาเป็นผูบ้ ริหารในวันนี้ ก็เริม่ ต้นจากการท�ำงาน ในต�ำแหน่งหัวหน้าโครงการ ดูแลในส่วนของงานก่อสร้าง การควบคุมงาน ก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐาน การเจรจากับลูกค้า รวมถึงการบริหารงานใน ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 สาขาคือสุรินทร์และบุรีรัมย์ ก่อนที่ผู้บริหารเล็งเห็น ถึงความสามารถจึงเปิดโอกาสให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการเมื่อปี 2561 อย่างไรก็ตามเมื่อหน้าที่การงานก้าวหน้า ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบก็ มากขึ้นตามไปด้วย แต่ด้วยการเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารมาจาก ผู้บริหารในอดีตคุณวุฒิพันธุ์ สุรสวัสดิ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้บริหารที่สาขา ชลบุรี-ระยอง ท�ำให้สามารถน�ำมาปรับใช้และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง ง่ายดาย พร้อมกันนี้คุณวันชัยเองยังได้วางแนวทางในการบริหารงาน ทั้ง 2 สาขาคือสุรินทร์และบุรีรัมย์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยการให้ มี จุดศูนย์รวมเดียวโดยใช้สาขาสุรินทร์เป็นศูนย์ทั้งในเรื่องของการจัดซื้อ และงานเอกสาร ส่วนเรือ่ งของการขาย การควบคุมงานก็ให้แต่ละสาขาเป็น ผู้รับผิดชอบแต่ทั้งนี้คุณวันชัยก็จะยังคงต้องเข้าไปดูแลและให้ค�ำปรึกษา นอกจากนี้ยังได้ก�ำหนดเป้าหมายในการเติบโตปีละ 20% อีกด้วย ด้วยวันนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยหันมา ใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดปัญหาและขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงความเสี่ยงจากการทิ้งงานหรืองบประมาณที่บานปลาย จึงส่งผลให้ ในปัจจุบันมีบริษัทรับสร้างบ้านรายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ ขยายสาขาเข้ามาให้บริการในพื้นที่ และส่งผลก่อให้เกิดการแข่งขันที่ค่อน ข้างจะรุนแรงตามไปด้วย

มีสาขาครอบคลุมทุกภาค ลูกค้าสามารถเข้าไปติดต่อใช้บริการหรือปรึกษา ได้ทกุ สาขา ไม่วา่ จะปลูกสร้างที่ใดก็ตามก็จะได้การบริการภายใต้มาตรฐาน เดียวกัน ทั้งขั้นตอนและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง โดยทุกขั้นตอน จะมีหัวหน้าโครงการเข้าไปควบคุมมาตรฐานงานอย่างต่อเนื่องและมี รายการตรวจสอบงานทุกกระบวนการ พร้อมรายงานสถานะงานก่อสร้าง ให้ลูกค้าและผู้บริหารรับทราบในระบบการท�ำงานแบบออนไลน์ รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังเลือกใช้ วัสดุที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท�ำให้งานออกมาได้คุณภาพ และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาแล้วเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับเงินที่ ได้จ่ายไป” คุณวันชัย กล่าว เพราะบ้านเป็นมากกว่าแค่ทอ่ี ยูอ่ าศัย การตัดสินใจมองเรือ่ งของราคาเพียง อย่างเดียวอาจส่งผลกระทบในภายหลังได้ แต่ถ้ามองในเรื่องของความคุ้ม ค่าของวัสดุที่ใช้ มาตรฐานการบริการ มาตรฐานงานก่อสร้าง และผลงาน ที่ผ่านมา ก็เชื่อว่าคุณเองน่าจะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นส�ำหรับการมีบ้านหรือ ถ้ายังคิดไม่ตกลองโทรมาปรึกษากับบริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน รับรอง คุณจะได้บ้านที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนครับ ขอขอบคุณ : บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 119/4-5 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 เปิดท�ำการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. ข้อมูลเพิ่มเติมโทร.044 512 909,08 5480 0251 www.pd.co.th

“ด้วยจุดเด่นของการเป็นบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพท�ำให้บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สุรินทร์และบุรีรัมย์ สามารถครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ด้วยการให้บริการที่แตกต่าง

HAPPY INTERVIEW BAANSUKJAI SEP-OCT 29


นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์

ก้าวข้ามอุปสรรค ขับเคลื่อนความส�ำเร็จ Story : กิ่งไผ่ Photographer : อัสดง

คงต้องยอมรับกันว่าในยุคปัจจุบันสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เรือ่ งของออนไลน์กลับเข้ามามีบทบาทในชีวติ มนุษย์มากขึน้ หลายธุรกิจ จึงต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้ภายใต้การวางแผน ที่ดีและการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นเรื่อง ของบุคลากรด้านการตลาดจึงมีความส�ำคัญและเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่ ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง คุณนัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ที่แม้จะเป็นเพียงแค่ฟันเฟืองตัวเล็ก ๆ แต่ กลับมีบทบาทช่วยในการวางแผนด้านการตลาดเพือ่ ช่วยขับเคลือ่ นและ ยกระดับองค์กรให้กา้ วทันโลกและสามารถครองใจผูบ้ ริโภคอย่างยัง่ ยืน โดยคุณนัณท์นภัสได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “งานด้านการตลาดที่ตัวเราต้อง รับผิดชอบอาจจะดูหลากหลาย แต่ทั้งหมดนั้นเป็นงานที่มีความเกี่ยว เนือ่ งกัน ซึง่ แน่นอนว่างานแต่ละชิน้ ก็มคี วามละเอียดยากง่ายทีแ่ ตกต่าง กันออกไป ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการติดต่อ-ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ใน การขับเคลื่อนนโยบายจากฝ่ายบริหาร การวางแผนสื่อโฆษณาต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กรผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ สร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการวางแผนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ อย่างนิตยสารบ้านสุขใจที่เป็นนิตยสาร Free Copy น�ำเสนอเรื่องราว ความประทับใจของลูกค้าทีส่ ร้างบ้านกับพีดเี ฮ้าส์รวมถึงสาระความรูแ้ ละ ไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ส�ำหรับแจกให้ผู้สนใจและสมาชิกได้รับทราบถึงความ เคลื่อนไหวในทุก 2 เดือน” แม้วา่ งานทีล่ งมือท�ำนัน้ อาจจะมีความยุง่ ยากซับซ้อนบ้างแต่คณ ุ นัณท์นภัส ได้บอกว่า “งานทุกอย่างมักมีอุปสรรคอยู่เสมอเพียงแต่เราจะกล้าที่จะ ฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านัน้ หรือเปล่าเท่านัน้ เอง ส�ำหรับตัวเองนัน้ มีหลักคิด ในใจอยูเ่ สมอว่าทุกปัญหาจะมีโอกาสซ่อนอยูเ่ สมอ เพราะว่าการท�ำงาน ทุกอย่างนั้นจะต้องพบกับปัญหาอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะปัญหาเล็กหรือ ใหญ่ หากแต่ถ้าเรารู้จักเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นก็เชื่อว่า เราจะสามารถจัดการกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้ ทีส่ ำ� คัญยังเปิดโอกาสให้เรา ได้พัฒนาตนเองและช่วยเปิดมุมมองในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย” แต่อย่างไรก็ตามในการทีเ่ ราจะพัฒนาตนเองหรือพัฒนาองค์กรได้นนั้ ตัว เราต้องมีการเรียนรู้และมีการก�ำหนดเป้าหมายไว้ เพื่อเป็นแรงผลักดัน หรือแรงกระตุ้นให้เราได้ลงมือท�ำ เหมือนดั่งเช่นในวันนี้ที่คุณนัณท์นภัส เองได้ก�ำหนด OKR หรือ Objective & Key Result ไว้เป็นเป้าหมาย ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับทีมงานและแผนงานขององค์กร อย่างเช่น การตั้งเป้ายอดขายไว้สูง ๆ เพื่อให้เกิดความท้าทายกับตนเอง ถ้าเรา

ท�ำได้ใกล้เคียงหรือได้ตามเป้าทีว่ างไว้ ก็เป็นความภูมใิ จทีส่ ามารถท�ำได้ ส�ำเร็จ แต่ถา้ หากไม่ได้ตามเป้าหมาย ก็กลับมาร่วมกันวางแผนและร่วม กันหาทางแก้ไขเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนไปให้ถึงเป้าหมาย เพราะเป้าหมายคือความส�ำเร็จทั้งในส่วนของตัวบุคคลและองค์กร ดังนั้นการดึงศักยภาพของตัวเองและทีมงานออกมา บวกกับทีมเวิร์ค และการท�ำงานแบบมืออาชีพก็เชื่อว่าจะประสบความส�ำเร็จได้ไม่ยาก แต่ถึงกระนั้นคุณนัณท์นภัสยังมองว่าทุกวันนี้ยังมีหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้ อีกมาก เพราะเดีย๋ วนีเ้ ทรนด์โลกเกิดการเปลีย่ นแปลงเร็วมาก จากอดีต ทีเ่ น้นเรือ่ งของสือ่ สิง่ พิมพ์เป็นหลักแต่ปจั จุบนั กลายเป็นสือ่ ออนไลน์ทเี่ ข้า มามีบทบาทค่อนข้างสูง ดังนั้นคนท�ำงานด้านการตลาดจึงต้องตาม เทรนด์และปรับตัวให้ทันถึงแม้อาจจะต้องท�ำงานหนักขึ้นก็ตาม ซึ่งคุณ นัณท์นภัสได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ก�ำลังใจส�ำคัญที่ท�ำให้เราก้าวมาถึงจุดนี้ ได้คอื ครอบครัว เพราะทุกครัง้ ทีเ่ ราประสบปัญหาครอบครัวก็จะคอยให้ ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำอยู่ตลอดท�ำให้มีแรงใจเพิ่มขึ้นและกล้าที่จะ เผชิญกับปัญหาที่อยู่เบื้องหน้า” การที่คนเราจะประสบความส�ำเร็จได้นั้นไม่ใช่เพียงเพราะโอกาสมาถึง แต่เป็นเพราะเราท�ำในสิง่ ทีช่ อบและท�ำด้วยความตัง้ ใจพร้อมทัง้ กล้าทีจ่ ะ เผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรค เพราะสุดท้ายเมื่อคุณได้ลงมือท�ำแล้วค�ำ ว่า “ความส�ำเร็จ” ก็จะอยู่ในมือของคุณนั่นเอง ขอขอบคุณ :

บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 471 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.029960940 www.pd.co.th HAPPY WORKING BAANSUKJAI SEP-OCT 31


MODERN มินิมอล Story : หรินทร์ ปานแจ่ม

แบบบ้าน F-197 บ้านสองชั้นแลดูเรียบง่ายที่สุดเท่าที่มีมา บ้านที่ มีพื้นที่ใช้สอยขนาด 200 กว่าตารางเมตรหลังนี้ เหมาะกับขนาด ที่ดินตั้งแต่ 80 ตารางวาขึ้นไป ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ มีที่ จอดรถ 2 คัน ชั้นล่างประกอบด้วยห้องรับแขก ส่วนทานอาหาร และครัวที่เชื่อมต่อเนื่องกันตลอดจนถึงหลังบ้าน มีห้องน�้ำขนาด ใหญ่ 1 ห้องส�ำหรับชัน้ ล่าง ด้วยการจัดวางแปลนแบบ open ท�ำให้ ง่ายต่อการปรับเปลีย่ นใช้ประโยชน์จากพืน้ ที่ใช้สอยได้อย่างหลาก หลาย ส่วนของชัน้ บนประกอบด้วยห้องโถง มีหอ้ งน�ำ้ ส�ำหรับพืน้ ที่ ส่วนกลาง 1 ห้อง ห้องนอนเล็ก 2 ห้อง อยู่ตอนหน้าของบ้าน และ ห้องนอนใหญ่ที่มีห้องน�้ำในตัวแยกออกไปทางปีกซ้าย ตัวบ้านถูก ออกแบบให้ดูทันสมัย แต่แฝงความเรียบง่ายจึงได้ชื่อว่า มินิมอล ซึ่งเป็นเทรนด์บ้านที่ก�ำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ คือสไตล์ การออกแบบที่เรียบง่าย ตกแต่งวัสดุน้อยชิ้น หากแต่มากด้วย


FIRST FLOOR PLAN

ประโยชน์ใช้สอย รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุสิ่งต่าง ๆ ตามความ จ�ำเป็นเท่านั้น จัดวางอย่างมีระเบียบเรียบร้อย เอกลักษณ์ในการ ออกแบบสไตล์มินิมอลนั้นมักจะมีโทนสีแบบเรียบง่าย โมโนโทน มีเส้นสายตาที่ตรงและชาร์ป มีความสมดุล และผ่อนคลาย ท่ามกลางความไม่มากไม่น้อยจนเกินพอดี แปลนบ้านหลังนี้จึง ถูกวางพืน้ ที่ใช้สอยให้มคี วามว่าง แลดูกว้างเข้าไว้ แต่สามารถตอบ สนองการใช้งานได้อย่างครบถ้วน ด้วยความเรียบง่าย น้อยชิ้น บ้านสไตล์มินิมอลนี้จึงเหมาะมากส�ำหรับคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาว ทีม่ ีใจรักชอบความสงบ เรียบง่าย ปลอดโปร่ง โล่งสบายเป็นอย่าง ยิ่ง หากเราลองนึกภาพหน้าตาบ้านที่ตกแต่งด้วยวัสดุมากมาย กั บ ภาพบ้ า นมิ นิ ม อลหลั ง นี้ ที่ ดู เ ผิ น ๆ แล้ ว ดู เ รี ย บไม่ มี อ ะไร แต่แฝงไว้ดว้ ยความเรียบหรู แม้ภายในบ้านมีเพียงภาพงานศิลปะ

SECOND FLOOR PLAN

ดี ๆ สักชิ้น เฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านน้อย ๆ แต่ทว่ามันช่างดูเก๋ไก๋ เหลือเกินแล้ว บ้านหลังนีเ้ ห็นเมือ่ ไหร่แล้วต้องท�ำให้เราหยุดดู ความเรียบง่าย ดึงดูด ความสนใจได้ดนี กั เชียว ยิง่ น้อย บ้านของคุณดูเรียบง่าย เห็นแล้วรูส้ กึ สบายตา สบายใจ ความเครียดน้อยลง ยิ่งมาก ยิ่งมีภาระวุ่นวาย ทั้ง เหนือ่ ย ทัง้ เครียด เพราะฉะนัน้ บ้าน หากยิง่ น้อยแล้วใช้สอยประโยชน์ ได้อย่างแท้จริง นอกจากจะไม่ทำ� ให้บา้ นแลดูรกไปด้วยของที่ไม่จำ� เป็น แล้ว ยังท�ำให้บา้ นของคุณแลดูเรียบง่าย เห็นแล้วรูส้ กึ สบายตา เจ้าของ บ้านสบายใจได้อีกด้วย

HAPPY ARCHITECTURE BAANSUKJAI SEP-OCT 33


ลิฟต์บ้านส�ำหรับผู้สูงอายุ Story : ชยพล สุพงษ์

ปัจจุบนั ประเทศไทยเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ การด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ย่อมต้องค�ำนึงถึงการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผสู้ งู อายุการปลูก สร้างบ้านก็เช่นกัน ต้องค�ำนึงถึงผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ภายใน บ้าน ดังนัน้ การสร้างบ้านต้องออกแบบและสร้างสิง่ อ�ำนวยความ สะดวกให้อย่างเช่น การท�ำทางลาดส�ำหรับรถเข็น การออกแบบ ห้องน�้ำที่มีประตูกว้างรถเข็นเข้า-ออกได้สะดวก รวมไปถึงการ ติดตั้งอุปกรณ์พยุงตัวและป้องกันอันตรายที่อาจจะลื่นล้มใน ห้องน�ำ้ และยังมีอปุ กรณ์สงิ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูส้ งู อายุ เพื่อขึ้นบ้านชั้นบน นั้นก็คือ ลิฟต์โดยสารส�ำหรับบ้าน

ลิฟต์บ้าน

การจะติดตั้งลิฟต์บ้านส�ำหรับผู้สูงอายุต้องเตรียมจุดที่จะติดตั้งลิฟต์ โดยจะต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับลิฟต์ การหาจุด ที่ จ ะติ ด ตั้ ง หากมี ก ารออกแบบหรื อ วางแผนตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการ ออกแบบบ้านก็จะท�ำให้มีความสวยงาม กลมกลืนไปกับรูปแบบของ ตัวบ้าน รวมไปถึงการออกแบบโครงสร้างเพื่อรองรับลิฟต์ จะท�ำให้ ไม่ต้องมาเจาะหรือทุบโครงสร้างบ้าน ทุบผนังบ้านในภายหลัง


ลิฟต์สำ� หรับบ้านพักอาศัยปัจจุบนั มีการออกแบบมาเป็นแบบส�ำเร็จรูป ง่ายทั้งการติดตั้งการใช้งานและการบ�ำรุงรักษา มีรูปแบบให้เลือก หลากหลาย สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในบ้านหรือจะติดตั้งภายนอก บ้านก็ได้ ซึ่งจะมีโครงสร้างและอุปกรณ์มาเป็นแบบส�ำเร็จ ซึ่งควร เป็นลิฟต์แบบมาตรฐาน ตัวลิฟต์มขี นาดเหมาะสมกับบ้านและอาคาร ออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ใช้รถเข็น มีราวจับ รอบด้านที่อยู่ในระดับพอดี มีความเร็วต�่ำ มีปุ่มกดขนาดใหญ่และมี เสียงพูดเมื่อถึงชั้น ประตูเปิด - ปิดอย่างชัดเจน

ที่ต้องขึ้นลงชั้นที่สูงขึ้นไปด้วย ช่วยเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ร้ายแรงอันเนื่องมาจากการขึ้นลงบันได เพราะการขึ้นลง บันไดส�ำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย ซึง่ จะท�ำให้ทกุ คนในบ้านได้ใช้ชวี ติ ร่วมกันอย่างมีความสุข ขอบคุณภาพจาก www.savaria.com และ www.stiltz.co.uk

ดังนั้นการเพิ่มอุปกรณ์ส�ำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้ง ลิฟต์บ้านนั้น นอกจากจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในการ ขึน้ ชัน้ บนของตัวบ้านแล้วก็ยงั มีประโยชน์กบั บ้านทีม่ ผี ปู้ ว่ ยหรือผูพ้ กิ าร

HAPPY ENGINEERING BAANSUKJAI SEP-OCT 35


แผ่นเหล็กรีดร้อน (Metal Sheet)

s

ผนังตกแต่ง

(DECORATIVE WALL) Story : กฤษณะ ปกจั่น

หากใบหน้าเปรียบเสมือนด่านแรกที่คนอื่นสามารถมองเห็น แล้ว ผู้หญิงที่แต่งหน้าก็สามารถบ่งบอกอุปนิสัยและเอกลักษณ์ของคน คนนั้นได้ บ้านหรือที่อยู่อาศัยก็เช่นกัน ถ้าบ้านได้รับการออกแบบ ตกแต่งให้ออกมาสวย โดดเด่น ตอบโจทย์เจ้าของบ้านและผู้อยู่ อาศัย ย่อมท�ำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีความสุขในเวลาอยู่บ้านได้อีกด้วย ฉบับนี้ผู้เขียนจะพาผู้อ่านทุกท่านไปดูการแต่งหน้ากันนะครับ!! ผู้อ่านอย่าเพิ่งตกใจนะครับ ผู้เขียนหมายถึงหน้าบ้านและผนัง ภายนอกอาคารโดยรอบ โดยจะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ตามวัสดุ ดังนี้

s ระแนงไม้ตกแต่งภายนอก


แผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต (Aluminum Composite)

s

เป็นกรดด่างหรือความชื้นที่แตกต่างกัน โดยสามารถ ใช้งานได้ดีทั้งภายนอก และภายในอาคาร จัดเป็นวัสดุ ที่ฉีกกฏความท้าทายของงานสถาปัตยกรรมได้อย่าง น่าทึ่ง ลักษณะของวัสดุบ่งบอกถึงความทันสมัยและ โมเดิร์น (Modern) เหมาะส�ำหรับตกแต่งบ้านอาคาร ให้ดูทันสมัยอีกด้วย

s คอนกรีตเปลือย

1.แผ่นเหล็กรีดร้อน (Metal Sheet) แผ่นโลหะที่มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ ซึ่งอาจจะ เป็นโลหะอะไรก็ได้ เช่น เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม ฯลฯ แต่ที่ของเมืองไทยส่วนใหญ่ จะหมายถึงแผ่นเหล็กทีเ่ อามารีดเป็นแผ่นลอนตามรูปลอนทีอ่ อกแบบกันไว้ เพือ่ ทีจ่ ะเอา มามุงเป็นหลังคา หรือกัน้ เป็นผนัง รวมทัง้ เอามาขึน้ รูปเป็นบานเกล็ด หรือครอบมุมต่าง Cๆ นอกจากจะช่วยบังแดดได้แล้ว ยังแสดงถึงความแข็งแรง ดุดนั ตามสไตล์เหล็กในแนว ลอฟท์ อินดัสเทรียล (Loft Industrial) 2.ระแนงไม้ตกแต่งภายนอก เป็นวัสดุยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการตกแต่งบ้าน ไม่ว่าจะท�ำเป็นผนัง หลังคา หรือรั้วบ้าน ซึ่งมีข้อดีในเรื่องของการระบายอากาศ และ ช่วยลดทอนแสงแดดที่สาดส่องเข้ามาภายในบ้าน โดยส่วนใหญ่ ใช้ในการตกแต่ง ภายนอกบ้าน ระแนงไม้ช่วยให้ดูสบายตา ในยามมองจะรู้สึกผ่อนคลาย ในยามสัมผัส ก็จะท�ำให้รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกด้วย 3.แผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต (Aluminum Composite) จัดอยู่ในกลุ่มโครงสร้างผนัง เบาจึงถูกน�ำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย​ เป็นวัสดุประเภทหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้น โดย การน�ำคุณสมบัติของวัสดุต่างชนิดมาประกอ บเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้วัสดุชนิดใหม่ที่มี คุณภาพสูง มีนำ�้ หนักเบา แต่มคี วามแข็งแกร่ง และทนรับกับทุกสภาวะอากาศทีม่ คี วาม

4.คอนกรีตเปลือย คอนกรีตที่ ไม่ได้รับการฉาบหรือ ฉาบอย่างหยาบ หลังจากเทโชว์เนื้อแท้ของงานปูนโดย ไม่ ท าสี ทั บ ปู น เปลื อ ยแบ่ ง ออกเป็ น หลายรู ป แบบ ทั้งแบบหล่อในที่ (การเทหรือหล่อคอนกรีตลงในแบบ ที่ ท� ำ ขึ้ น โดยเฉพาะ เช่ น แบบไม้ หรื อ แบบเหล็ ก เมื่อคอนกรีตเซตตัวจึงถอดแบบออก ผิวสัมผัสที่ได้จะ ทิ้งร่องรอยของแบบหล่อหรือน็อตไว้) แบบผนังก่ออิฐ ฉาบปูนธรรมดา ซึ่งสามารถเลือกลักษณะผิวสัมผัสได้ หลายแบบ เช่น ฉาบเรียบ ฉาบขัดมัน หรือฉาบตกแต่ง ผิว แต่ละแบบก็มคี วามสวยงามแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั เทคนิคการฉาบ วัสดุที่ ใช้ และฝีมือของช่าง ตาม วัตถุประสงค์ในการใช้ว่าจะให้ตกแต่งบ้าน ส�ำนักงาน ร้านอาหารต่าง ๆ บ้านหรือทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นปัจจัยทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับทุกคนและ ถ้าที่อยู่อาศัยตกแต่งได้สวยงามโดยดึงเอกลักษณ์ของ เจ้าของ ออกมาได้อย่างชัดเจนและไอเดียออกแบบ ลงตัว ผู้อยู่อาศัยก็ย่อมมีความสุขไปด้วย ฉะนั้นผู้เขียน อยากจะเชิญชวนผูอ้ า่ นมาตกแต่งทีอ่ ยูอ่ าศัยให้หน้ามอง กันเถอะนะครับ ขอขอบคุณข้อมูล - นิตยสาร Room Magazine เว็บไซต์ Kapook.com, Pinterest.com

HAPPY IDEA BAANSUKJAI SEP-OCT 37


DESIGN FOR LIVING ดีไซน์เพื่อการใช้ชีวิต Story : เอกเขนก Photographer : อัสดง House Owner : คุณภาธร และ คุณอัษฎาภรณ์ วงษ์วานิช Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ นวมินทร์-รามอินทรา Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด Model : F-123

เมื่อความต้องการถูกผนวกเข้ากับงานดี ไซน์และได้สะท้อนออกมาเป็น บ้านยุคใหม่ทสี่ อดรับกับชีวติ ได้อย่างลงตัวทีส่ ดุ ซึง่ หลายคนมักคิดว่าการ ออกแบบให้มดี ีไซน์นนั้ อาจจะต้องใช้เวลาและงบประมาณทีส่ งู กว่าปรกติ แต่แท้จริงแล้วคงไม่ใช่ทั้งหมด เพราะปัจจุบันมีบริษัทรับสร้างบ้านที่เข้า มาเป็นตัวช่วยและท�ำให้คุณคลายความกังวล อีกทั้งยังสามารถปรับ เปลีย่ นฟังก์ชนั ได้ตามใจชอบภายใต้กรอบงบประมาณทีส่ มดุลทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ คุณได้บ้านที่ตรงใจมากที่สุด คุณภาธร และคุณอัษฎาภรณ์ วงษ์วานิช เป็นอีกหนึ่งครอบครัวยุคใหม่ที่ ปรับจูนความต่างระหว่างวัยของคนในครอบครัวให้ดูลงลงตัวอย่างที่สุด ภายใต้บ้านหลังใหม่ที่ผ่านการออกแบบให้มีฟังก์ชันครบทุกการใช้งาน โดยคุณภาธรได้เล่าให้ฟังว่า “บ้านหลังนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากที่เราอยาก แยกครอบครัวออกมาซึง่ แต่เดิมนัน้ เราอาศัยอยูร่ ว่ มกันเป็นครอบครัวใหญ่ เป็นบ้านไม้เก่า โดยยังคงสร้างบนที่ดินแปลงเดิม เป็นที่ดินของคุณแม่ ภรรยา แต่กว่าจะตัดสินใจสร้างบ้านก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเพราะว่าเรา เองก็ต้องดูความต้องการของตัวเราและครอบครัวว่ามีความสัมพันธ์กับ จ�ำนวนห้องที่มีหรือไม่ ดูงบประมาณรวมถึงเรื่องของพื้นที่ ใช้สอยและ ฟังก์ชนั ต่าง ๆ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดความเหมาะสมและลงตัวกับการใช้ชวี ติ ซึง่ หลังจากทีม่ แี บบบ้านในใจแล้วก็เริม่ มองหาบริษัทรับสร้างบ้านและสุดท้าย ก็มาจบที่พีดีเฮ้าส์ “เหตุผลที่เราตัดสินใจใช้บริการกับบริษั ทรับสร้างบ้านนั้นก็เนื่องจากว่า ก่อนหน้านี้ตัวผมเองเคยสร้างบ้านโดยใช้ผู้รับเหมาของเราเอง แต่ก็เจอ ปัญหาความยุ่งยากทั้งเรื่องของการขอยื่นแบบ การติดต่อหน่วยงาน ราชการหรือแม้แต่ตัวช่างเองรวมถึงการเบิกเงินค่างวด อีกอย่างคือเรา เองไม่มเี วลาเพราะตัวผมมีธรุ กิจส่วนตัวเกีย่ วกับงานขึน้ รูปพลาสติก ส่วน ภรรยาก็ทำ� งานการบินไทย ท�ำให้ไม่ควบคุมดูแลได้มากนักหากเราต้องใช้ บริการกับผู้รับเหมา” คุณภาธร กล่าวพร้อมเพิ่มเติมว่า “ส่วนเหตุผลว่า ท�ำไมเราถึงเลือกใช้บริการกับทางพีดเี ฮ้าส์นนั้ ก็เพราะว่าผมและครอบครัว ได้ดูโปรไฟล์ของบริษัทแล้วมีความน่าเชื่อถือ มีรูปแบบบ้านและฟังก์ชัน ต่าง ๆ ที่ตรงกับใจ รวมทั้งจากการที่เราได้สอบถามเพื่อนเพื่อให้ทราบถึง ข้อมูลของบริษั ทท�ำให้รู้สึกถึงความมั่นใจมากขึ้นจึงได้ตัดสินใจเลือกใช้ บริการกับทางบริษัท”

When requirements meet design, it reflects a modern creation that can perfectly support living. Many people always think it will cost so much to make a design for them. This is not hundred percent true, because there are house builder companies who can customize a their designs to meet your requirements under your budget. Mr. Pathorn and Mrs. Assadaphorn Wongwanich are a modern family who adjusted their generation gaps harmoniously in their full-function new house. Mr. Pathorn said, “The beginning of this house is when we decided to move out from the big family that lives in an old wooden house. The new house was constructed on a land lot owned by my wife’s mother, the same as an old one. Before we decided to build a new house, me and my wife took so much time to relate our requirements to house models, our budget, usage area and functionalities to make a house that suit for our living perfectly. After we had a dream model, we sought for a house builder company and we found PD House.” “The reason why we decided to had a house builder company built our house was because in the past time, I had once used the service of my own contractor that made me faced so many inconveniences from the building permit, government office communication to even advance money for contractor. We did not have enough time to deal with all of these because I am working as a plastic forming business owner while my wife is working for the national airline.” Mr. Pathorn still added, “And why we chose PD House was because of their reliable profile, right house model and advices from our friends and network that made us convinced. HAPPY CELEBRITY II BAANSUKJAI SEP-OCT 39


ส� ำ หรั บ บ้ า นที่ คุ ณ ภาธรและครอบครั ว ตั ด สิ น ใจเลื อ กสร้ า งนั้ นได้ ถู ก ออกแบบไว้อย่างสวยงามและมีฟังก์ชันที่ครบ แม้จะมีการปรับขนาดบ้าง แต่กเ็ พือ่ ให้สอดรับกับความต้องการ และทีน่ า่ สนใจคือมีการยกตัวบ้านให้ สูงจากพื้นประมาณ 1.2 เมตร ท�ำให้มีช่องพื้นที่ด้านล่างที่สามารถปรับ เป็นส่วนเก็บของและจุดส�ำหรับซ่อมแซมได้ โดยในส่วนของพื้นที่ใช้สอย ภายในบ้านนั้นก็มากถึง 270 ตร.ม. ด้วยขนาด 3 ห้องนอน 5 ห้องน�้ำ ซึ่ง ตรงกับความต้องการของครอบครัว ส่วนในเรื่องของฟังก์ชันต่าง ๆ ภายในบ้านนั้นต้องบอกว่าลงตัวและคุ้มค่าทุกตารางนิ้ว เนื่องจากตัวคุณ ภาธรนัน้ จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ทำ� ให้มคี วามเข้าใจในเรือ่ งของการ ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใช้สอย โดยชั้นล่างนั้นจะแบ่งพื้นที่เป็นมุมรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร ห้องครัว และห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับ เป็นห้องนอนแขกได้ ส่วนพืน้ ทีช่ นั้ บนนัน้ ถูกออกแบบให้เป็นห้องนอนและ ห้องพระ ด้านการตกแต่งนั้นจะเน้นความเรียบง่ายแต่ ใส่เรื่องของดี ไซน์ไว้พอ สมควร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์และการจัดวาง โดยจะเน้น เฟอร์นเิ จอร์แบบลอยตัวเป็นหลักเพือ่ ทีจ่ ะสามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบและ ท�ำความสะอาดได้ง่าย แต่ในบางส่วนบางมุมก็จะเลือกใช้บิลท์อินเพื่อให้ มีพื้นที่เพิ่มขึ้น แต่ทั้งหมดนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายแบบตรงไปตรงมาไม่ ซ่อนเร้นปิดบังท�ำให้บ้านดูน่าอยู่มากขึ้นเลยทีเดียว โดยคุณภาธรได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ประทับใจกับบ้านหลังนี้มาก ทั้งที่ใน ตอนแรกไม่ค่อยมั่นใจนักแต่เห็นความตั้งใจของทีมงานเห็นฝีมือการ ท�ำงานแล้วคิดไม่ผดิ จริง ๆ ทีเ่ ลือกใช้บริการกับทางพีดเี ฮ้าส์ ทีส่ ำ� คัญเรือ่ ง ของการบริการ การเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการและการให้ค�ำปรึกษาในสิ่ง ที่เราไม่มีความรู้ก็ยิ่งสร้างความประทับใจให้กับเรามากขึ้นอีกด้วย” หากนิยามของค�ำว่า “บ้าน” คือศูนย์รวมของทุกคนในครอบครัว ก็เชื่อได้ ว่าคงจะเป็นจริง เพราะวันนีค้ รอบครัววงษ์วานิชได้ใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกันอย่าง มี ค วามสุ ข และถึ ง แม้ ว ่ า ภายใต้ ช ายคาของบ้ า นหลั ง นี้ มี จ ะหลาย เจนเนอเรชัน่ แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชวี ติ ด้วยเพราะการออกแบบ ที่สอดรับกับความต้องการจึงท�ำให้ทุกวันนี้ทุกคนได้ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า และมีความสุขมากที่สุดนั่นเอง

The house model that Mr. Pathorn and his family choose is a beautiful one with suitable customized function. The interesting design about this house is that the floor is lifted 1.2 meters from the ground make them can have a storage volume and easy for maintenance. The usage area is 270 square meters divided to three bedrooms and five bathrooms which is the family’s requirement. Graduated in architectural science, Mr. Pathorn have a good knowledge and understanding in using his space, so he divided the downstair area to a reception area, a dining area a kitchen and a multipurpose room that can be adjusted to a bedroom. And the upstair is consisting of a bedroom and a prayer room. The decoration is designed to be minimal both the furniture and the installation. Most of them are movable furniture that can be easy to clean or rearrange, the built-in is chosen in some area to consume less usage space, but all of them is designed to be easy to access and no hidden to create the feeling of homey. Mr. Pathorn added, “I am so impressed by this house. I admit that I did not have so much confidence at first but I knew that I had made the right decision after I saw the attention and the capability of the team. One of the important thing is their service, understanding our requirements and advising our unawareness made us so impressed.” If the definition of “house” is the place that gather the family members together, it will be the right definition for the Wongwanich family because they live their happy lives together in this house today. Even if there are different generations in this house, the design that meet everyone’s need to worth every single square meter make this house has no limitation for their living.


ตัวบ้านถูกออกแบบให้ดูมีมิติ และมีการเล่นระดับท�ำให้ดูสวยงามแปลกตา

บ้านกลางเมืองของครอบครัว “วงษ์วานิช” ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์และฟังก์ชันการใช้สอย

พื้นที่ด้านข้างมีเฉลียงยื่นเชื่อมต่อบันไดทางลง เพื่อความสะดวกในการเข้า-ออกบ้าน

BAANSUKJAI SEP-OCT 41


เฉลียงด้านข้างบ้าน มีการตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้ท�ำให้ดูสวยงามและมีชีวิตชีวา


ตัวบ้านมีการเจาะช่องเปิดโดยรอบ เพื่อถ่ายเทอากาศและให้แสงส่องผ่าน

ตัวบ้านถูกยกให้สูงจากพื้น1.2 เมตร และถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่เก็บของและจุดส�ำหรับซ่อมแซม

ระเบียงชั้นบน สามารถออกมาสูดรับอากาศด้านนอกได้

BAANSUKJAI SEP-OCT 43


บานหน้าต่างสไลด์บริเวณห้องนอน สามารถเปิดรับอากาศจากด้านนอกได้

นอกจากตัวบ้านจะถูกออกแบบให้ดูมีมิติแล้ว ยังมีการ เพิ่มเฉลียงโดยรอบเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย

มุมนั่งเล่นเน้นความโปร่งโล่งโดยจัดวางโซฟาไว้ เพื่อสามารถนั่งพักได้อย่างสบาย

บันไดทางขึ้นถูกออกแบบให้มีชานพักขนาดกว้าง สามารถนั่งเล่นได้


ครอบครัว “วงษ์วานิช” กับมุมรับประทานอาหารที่เป็นอีกหนึ่งมุมโปรด

ครอบครัว “คงมณี” กับโซฟาสีครีมบริเวณโถงกลางบ้าน

ส่วนรับประทานอาหารออกแบบอย่างเรียบง่าย เน้นใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์

ห้องครัวกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่ช่วยท�ำให้ทุกคนได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน

บริเวณชั้นล่างถูกออกแบบให้มีบานประตูสไลด์ เพื่อแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนและเป็นส่วนตัว

BAANSUKJAI SEP-OCT 45


ห้องอเนกประสงค์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนแขกได้


BAANSUKJAI SEP-OCT 47


บันไดทางขึ้นชั้นบนออกแบบให้ดูกว้างขวาง และมีชานพักเพื่อความสะดวกสบาย

มุมท�ำงานเล็ก ๆ มีชั้นจัดเก็บหนังสืออยู่ด้านข้างเพื่อความเป็นระเบียบ

พื้นที่ภายในถูกออกแบบให้มีการเชื่อมต่อกัน เพื่อความสะดวกสบายในการใช้สอย ภายในห้องนอนมีการแบ่งฟังก์ชัน เพื่อความสะดวกทั้งมุมแต่งตัวและมุมพักผ่อน


แสงสว่างบริเวณบันได ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินขึ้น-ลง

ห้องนอนชั้นบนที่มีระเบียงกว้าง และสามารถเปิดรับอากาศจากด้านนอกได้

ห้องน�้ำดูกว้างและมีช่องเปิดเพื่อระบายอากาศ และลดความอับชื้นภายในห้อง

ห้องนอนชั้นบนมีการจัดฟังก์ชันไว้อย่างน่าสนใจ แต่เน้นเรื่องของความโปร่งโล่ง


ภายในห้องนอนมีการแบ่งฟังก์ชันการใช้งานไว้อย่างเป็นสัดส่วน เพื่อความเป็นระเบียบ


คุณภาธร และ คุณอัษฎาภรณ์ วงษ์วานิช กับบ้านหลังงามที่เข้ามาเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัว

สถานที่ : คุณภาธร และ คุณอัษฎาภรณ์ วงษ์วานิช ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ


พี ดีเฮ้าส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อ ตกลง กับ ออสซี่ออยล์ เพื่ อ ก่อสร้างคลังน�้ำมัน นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 ทางขวา) บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ กับ นาย สมโชค เดชะ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 ทาง ซ้าย) บริษัท ออสซีอ่ อยล์ จ�ำกัด เจ้าของแฟรนไชส์ คลังน�้ำมัน “ออสซี่ออยล์” ร่วมลงนามบันทึกข้อ ตกลง (MOU) ก่อสร้างคลังน�ำ้ มันจ�ำนวน 100 แห่ง ทั่วประเทศ และได้ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง คลังน�้ำมัน 6 หลังแรก เป็นปฐมฤกษ์อีกด้วย

เซ็นสัญญาโครงการ PS-898 คุณอนงค์ ศรีบัว ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง บ้ า นโครงการ PS-898 แบบบ้ า นมาตรฐาน WA-137 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 3.9 ล้านบาท โดยใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุก่อสร้าง รุ่น Standard Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ทั้ ง นี้ ก ารเซ็ น สั ญ ญาดั ง กล่ า วมี คุ ณ สมศั ก ดิ์ สุขวารี กรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ กาญจนาภิเษก และทีมงานร่วม ลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ SR-5437 คุ ณ ลอย สตี เ วนสั น ลงนามสั ญ ญาว่ า จ้ า ง ก่อสร้างบ้านโครงการ SR-5437 แบบบ้าน มาตรฐาน EA-128 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 3.4 ล้านบาท โดยใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive Series 1/2561 สถานทีก่ อ่ สร้าง ณ ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณวันชัย ริ้วแดง ผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษั ท สุริน ทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้าน พี ดี เ ฮ้ า ส์ สุ ริ น ทร์ และที ม งานร่ ว มลงนาม ในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ PK-5715 คุณนริศ โภคินธนะทรัพย์ ลงนามสัญญาว่าจ้าง ก่อสร้างบ้านโครงการ PK-5715 แบบบ้านพิเศษ 4 ชั้น ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 7.7 ล้านบาท โดยใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุก่อสร้าง รุ่น Gold Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ทัง้ นีก้ ารเซ็นสัญญา ดังกล่าวมีคณ ุ อ�ำไพ โสภา ผูจ้ ดั การ (ซ้าย) บริษัท ปทุมดี ไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภูเก็ต ร่วมลงนาม ในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ RI-5353 คุณกิตติพันธุ์ รุ่งพันธุ์ ลงนามสัญญาว่าจ้าง ก่อสร้างบ้านโครงการ RI-5353 แบบบ้านพิเศษ 2 ชั้น ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 2.8 ล้านบาท โดยใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุก่อสร้าง รุ่น Standard Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ เขตดินแดง กรุงเทพฯ ทั้งนี้การเซ็นสัญญา ดังกล่าวมีคุณ ภูวดล แดนสวรรค์ กรรมการ ผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รั บ สร้ า งบ้ า น จ� ำ กั ด หรื อ ศู น ย์ รั บ สร้ า งบ้ า น พีดีเฮ้าส์ นวมินทร์-รามอินทรา และทีมงานร่วม ลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ RN-5715 คุณประสพโชค สุเทปิน ลงนามสัญญาว่าจ้าง ก่อสร้างบ้านโครงการ RN-5715 แบบบ้านพิเศษ 2 ชั้น ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 6.2 ล้านบาท โดยใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุก่อสร้าง รุ่น Exclusive Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ แขวงคั น นายาว เขตบึ ง กุ ่ ม (บางกะปิ ) กรุ ง เทพฯ ทั้ ง นี้ ก ารเซ็ น สั ญ ญาดั ง กล่ า วมี คุณอรรถพล เลิศศรีมงคล ผู้จัดการ (ที่ 2 จาก ซ้ า ย) บริ ษั ท โฮมคอนเซ็ ป ต์ จ� ำ กั ด หรื อ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รัตนาธิเบศร์ และ ทีมงานร่วมลงนามในสัญญา


เซ็นสัญญาโครงการ HA-5643 คุณฐานัน ท์ เรืองฉิม ลงนามสัญญาว่าจ้าง ก่อสร้างบ้านโครงการ HA-5643 แบบบ้านพิเศษ ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 7.2 ล้านบาท โดยใช้วสั ดุ ก่อสร้างรุ่น Exclusive Series 1/2561 สถานที่ ก่ อ สร้ า ง ณ ต.เกาะแต้ ว อ.เมื อ งสงขลา จ.สงขลา ทั้ ง นี้ ก ารเซ็ น สั ญ ญาดั ง กล่ า วมี คุณธิณวัชร์ กลับคุณ ผู้จัดการ (ขวา) บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้าง บ้านพีดีเฮ้าส์ หาดใหญ่ ร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ HA-5642 คุณ นพศักดิ์ เสนะกูล ลงนามสัญญาว่าจ้าง ก่อสร้างบ้านโครงการ HA-5642 แบบบ้าน มาตรฐาน WA-134 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 2.8 ล้านบาท โดยใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Standard Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้ ง นี้ ก ารเซ็ น สั ญ ญา ดังกล่าวมีคุณธิณวัชร์ กลับคุณ ผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษั ท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ หาดใหญ่ และ ทีมงานร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ PC-5642 บริษัท ออสซี่ออยล์ จ�ำกัด ลงนามสัญญาว่าจ้าง ก่อสร้างบ้านโครงการ PC-5642 แบบพิเศษ ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 2.1 ล้านบาท โดยใช้ ระบบโครงสร้ า งส� ำ เร็ จ รู ป วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งรุ ่ น Standard Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทั้งนี้การเซ็น สัญญาดังกล่าวมีคณ ุ วุฒพิ นั ธุ์ สุรสวัสดิ์ ผูจ้ ดั การ (ที่ 3 จากซ้าย) บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ชลบุรี และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ RI-5352 คุณพงษ์ศกั ดิ์ ทรงล�ำเจียก ลงนามสัญญาว่าจ้าง ก่อสร้างบ้านโครงการ RI-5352 แบบบ้านพิเศษ 3 ชั้น ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 6.6 ล้านบาท โดยใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุก่อสร้าง รุ่น Exclusive Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้ ง นี้ ก ารเซ็ น สั ญ ญาดั ง กล่ า วมี คุ ณ ภู ว ดล แดนสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ นวมินทร์-รามอินทรา และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ PC-5640 คุณพิชัย ชาสวัสดิ์ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง บ้านโครงการ PC-5640 แบบบ้านพิเศษ 2 ชั้น ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 7.2 ล้านบาท โดยใช้ ระบบโครงสร้ า งส� ำ เร็ จ รู ป วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งรุ ่ น Smart Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง ทั้งนี้การเซ็นสัญญา ดั ง กล่ า วมี คุ ณ วุ ฒิ พั น ธุ ์ สุ ร สวั ส ดิ์ ผู ้ จั ด การ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ระยอง และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ RI-5350 คุณไพรินทร์ วัฒนารมย์ ลงนามสัญญาว่าจ้าง ก่อสร้างบ้านโครงการ RI-5350 แบบบ้านพิเศษ ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 4.1 ล้านบาท โดยใช้ ระบบโครงสร้ า งส� ำ เร็ จ รู ป วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งรุ ่ น Standard Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ทั้งนี้ การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณภูวดล แดนสวรรค์ กรรมการผู ้ จั ด การ (ที่ 2 จากขวา) บริ ษั ท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ นวมินทร์-รามอินทรา และ ทีมงานร่วมลงนามในสัญญา

HAPPY SOCIETY BAANSUKJAI SEP-OCT 53


เซ็นสัญญาโครงการ CP-6106 คุณศักดิร์ พี คนซือ่ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง บ้านโครงการ CP-6106 แบบบ้านมาตรฐาน WA-134 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 3.5 ล้านบาท โดยใช้ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งรุ ่ น Exclusive Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณวัชร ศักดิ์ ชลิทธิกุล ผู้จัดการ (ขวา) บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ (ชุมพร) จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ชุมพร และทีมงานร่วมลงนาม ในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ PR-5719 คุณยงยุทธ งามพรชัย ลงนามสัญญาว่าจ้าง ก่ อ สร้ า งบ้ า นโครงการ PR-5719 แบบบ้ า น มาตรฐาน F-147 ราคาก่ อ สร้ า งบ้ า นสุ ท ธิ 6.1 ล้านบาท โดยใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าว มี คุ ณ พิ ศ าล ธรรมวิ เ ศษ กรรมการบริ ห าร (ซ้าย) บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ปราณบุรี ร่วมลงนาม ในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ NK-5542 คุณขวัญนที ขวดแก้ว ลงนามสัญญาว่าจ้าง ก่อสร้างบ้านโครงการ NK-5542 แบบบ้าน มาตรฐาน W-128 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 2.5 ล้านบาท โดยใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Standard Series 1/2561 สถานทีก่ อ่ สร้าง ณ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้การเซ็น สัญญาดังกล่าวมีคุณนุชนาถ สุดวิลัย เจ้าหน้าที่ ขาย (ซ้าย) บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด หรือศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ นครศรีธรรมราช ร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ PM-6116 คุ ณ รุ ่ ง อรุ ณ ไชยชนะ ลงนามสั ญ ญาว่ า จ้ า ง ก่อสร้างบ้านโครงการ PM-6116 แบบบ้าน มาตรฐาน F-133 ราคาก่ อ สร้ า งบ้ า นสุ ท ธิ 6 ล้านบาท โดยใช้วสั ดุกอ่ สร้างรุน่ Smart Series 1/2561 สถานทีก่ อ่ สร้าง ณ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชี ย งราย ทั้ ง นี้ ก ารเซ็ น สั ญ ญาดั ง กล่ า วมี คุ ณ สอาด สุ ข วารี ผู ้ จั ด การ (ซ้ า ย) บริ ษั ท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ เชียงใหม่ ร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ PR-5717 คุณอัฐนียา สมสา ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง บ้านโครงการ PR-5717 แบบบ้านมาตรฐาน WA-155 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 8 ล้านบาท โดย ใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุก่อสร้างรุ่น Smart Series 1/2561 สถานทีก่ อ่ สร้าง ณ ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าว มีคุณวัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล ผู้จัดการ (ขวา) บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด หรือศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ ปราณบุรี ร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ KK-5273 คุณชลธิชา ชัยธนะภิญโญ ลงนามสัญญาว่าจ้าง ก่อสร้างบ้านโครงการ KK-5273 แบบบ้าน มาตรฐาน EA-131 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 3.9 ล้านบาท โดยใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุ ก่อสร้างรุ่น Exclusive Series 1/2561 สถานที่ ก่อสร้าง ณ ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณนิรัญ โพธิ์ศรี กรรมการบริ ห าร (ที่ 2 จากขวา) บริ ษั ท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ขอนแก่น) จ�ำกัด หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ ขอนแก่น และทีมงาน ร่วมลงนามในสัญญา


นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน

THBA เผยตลาดรับสร้างบ้านครึ่งปีหลังเริ่มฟื้ น แนะผู้ประกอบการปรับตัวตอบโจทย์ผู้บริโภค สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Builders Association) เผยภาพรวมธุ ร กิ จ สร้ า งบ้ า นหรื อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย เริ่ ม ชะลอตั ว ลง ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจประเทศ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสองหากเปรียบเทียบกับสองไตรมาส ก่อนหน้านีส้ ะท้อนให้รวู้ า่ ความเชือ่ มัน่ และก�ำลังซือ้ ผูบ้ ริโภคปรับตัว ลดลงตามทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่มีความไม่ แน่นอนสูง นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Builders Association) เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจรับสร้างบ้าน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ขยายและเติบโตได้ต�่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยปัจจัยหลัก ๆ เกิดจากความไม่เชื่อมั่นของผู้บริโ ภคที่มีต่อ เศรษฐกิจโลกและของภายในประเทศ ภาคการส่งออกที่ ไ ม่มี ขยายตัว และภาคท่องเที่ยวมีตัวเลขนักท่องเที่ยวลดลงจากที่ ท่องเที่ยว ตลอดจนการปรับตัวของผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจรับสร้าง ประเมินไว้ รวมถึงสภาพปัญหาการเมือง บ้าน ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ มีความเชีย่ วชาญ และมีความ อย่างไรก็ตามแนวโน้มตลาดรับสร้างบ้านในครึ่งปีหลัง สมาคมฯ เป็นมืออาชีพที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ตรงตามความต้องการมาก ประเมินว่าความต้องการสร้างบ้านและก�ำลังซือ้ ผูบ้ ริโภคครึง่ ปีหลัง ยิ่งขึ้น ที่ส�ำคัญคือราคาต้องสมเหตุสมผลหรือราคากับคุณภาพสอดคล้อง มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น หากการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่าง กันเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจที่เร็วขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ยังมีปัจจัยที่เป็น สหรัฐฯ และจีนเป็นไปในด้านบวก ภาพรวมเศรษฐกิจโลกก็น่าจะ กังวลก็คอื ภาคการเมืองและเสถียรภาพของรัฐบาล ทีอ่ าจฉุดความเชือ่ มัน่ ขยายตัวและส่งผลดีตอ่ ประเทศไทย ทัง้ ในด้านการส่งออกและการ ก�ำลังซื้อผู้บริโภคชะลอตัวลงได้

HAPPY SOCIETY BAANSUKJAI SEP-OCT 55


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ กรุงเทพฯและปริมณฑล

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนาภิเษก

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 82/3 ถ.วงแหวน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

0-2447-9026-30 08-1918-0378

@pdhouse, 0929096442

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นวมินทร์ - รามอินทรา

บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 12/2-3 ม.10 ถ.นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230

0-2988-9216-7 08-6066-6993

@pdhouse, @pdhouse.ramintra

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ปทุมธานี

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

0-2996-0940 08-5487-6909

@pdhouse, 0929096442

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ำกัด 38/5-6 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

0-2922-0079-80 08-6326-4277

@pdhouse, @pdhouse.rn

ภาคกลาง

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สระบุรี

บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 85/1-2-3 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

0-3621-3160-3 08-5489-4252

@pdhouse, 0854894252

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 391/6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

0-3874-5652-3 08-6844-9888

@pdhouse, 0868449888

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ระยอง

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 366 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

0-3862-4249-50 08-6844-9888

@pdhouse, 0868449888

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครปฐม

บริษัท นครปฐม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 589,591 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

0-3427-1745-7 06-2609-1665

@pdhouse, pdhousenp

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี)

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 19/366 ม.2 ถ.เขาน้อย ต.ปราณบุรี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

0-3262-3585-6 08-5488-5316

@pdhouse, 0854885316

ภาคเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงใหม่

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (เชียงใหม่) จ�ำกัด 164/6-7 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

0-5341-2459 08-5489-4275

@pdhouse, 0854894275

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงราย

บริษัท เชียงราย โฮมบิวเดอร์ จ�ำกัด 106/29 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

0-5371-1551 09-0197-6422

@pdhouse, 0901976422

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก

บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 107/7-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

0-5525-9944 08-4758-9933

@pdhouse, 0838703334

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์

บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 301/20-21 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

0-5622-8388 09-0197-7896

@pdhouse, pdhousens


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครราชสีมา

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลอป 2019 (นครราชสีมา) จ�ำกัด 179/52 โครงการเวนิส สแควร์ ถ.มิตรภาพ ซ.4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4400-1827 09-8280-2737

@pdhouse, 0826264163

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ขอนแก่น) จ�ำกัด 177/41-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

0-4346-8494 08-6100-7372

@pdhouse, 0861007372

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ร้อยเอ็ด

บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด 44/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

0-4351-6392 09-8280-2744

@pdhouse, 0879555995

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา บุรีรัมย์

บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน (บุรีรัมย์) จ�ำกัด 350/12-13 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

0-4460-1007 09-2259-1038

@pdhouse, 0842890326

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์

บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 119/4-5 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

0-4451-2909 08-5480-0251

@pdhouse, 0863489510

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา อุบลราชธานี

บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 738 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0-4531-4747 09-8280-2744

@pdhouse, 0879555995

ภาคใต้

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชุมพร

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ (ชุมพร) จ�ำกัด 64 ม.11 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

0-7761-3671-2 08-5488-5316

@pdhouse, 0854885316

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ภูเก็ต

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ำกัด 12/40 ม.1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

0-7638-3225 08-1918-0378

@pdhouse, 0819252658

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช

บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 99/49 หมูบ่ า้ นเดอะวินเทจ ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

0-7543-1198 08-1979-0660

@pdhouse, 0839778199

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่

บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ำกัด 22/3-4 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

0-7420-9842 09-0197-6422

@pdhouse, 0901976422

HAPPY INDEX BAANSUKJAI SEP-OCT 57


SIAMOTIF BOUTIQUE HOTEL “บ้านฝรั่ง” ที่พักตามแบบฉบับวิถีชุมชน Story : : ธรรมธร Photographer : ลาดตระเวน

สถาปัตยกรรมไทยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของชาวสยามประเทศ ที่สะท้อนวิถีชีวิต แบบไทย ๆ ทั้งในด้านความเป็นอยู่ ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อ โดยเฉพาะในเรื่อง “บ้าน” ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผูกพันกันมา ตัง้ แต่เกิด ถึงแม้วา่ ในปัจจุบนั การด�ำเนินชีวติ และรูปลักษณ์ของบ้านเรือน ของคนไทยจะแปรเปลีย่ นไปแล้วก็ตาม แต่ถา้ หากมองกันอย่างลึกซึง้ แล้ว จะเห็นได้วา่ “หลายชีวติ ภายใต้ชายคาบ้านของคนไทยยังไม่เคยเปลีย่ นไป ซึง่ ค่านิยมบางประการยังคงสืบทอดผ่านความรูส้ กึ จากคนรุน่ หนึง่ ไปสูค่ น อีกรุ่นหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง จากบ้านไม้ในอดีตเมื่อ 75 ปีที่แล้ว ซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว ชาวจีน ได้ถูกรีโนเวทให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ด้วยคอนเซ็ปต์อนุรักษ์งาน สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้ ผสมผสานความเก่ากับใหม่ให้ดูลงตัว อย่างกลมกลืนโดยเลือกใช้ไม้เก่าจากบ้านหลังเดิมเพื่อเอาไว้คอยต่อเติม เล่าเรื่องราวและความเป็นมา จนกลายมาเป็น Siamotif Boutique Hotel ในปัจจุบัน Siamotif Boutique Hotel บ้านพักสไตล์ไทยขนาด 8 ห้อง ซึ่งในแต่ละ ห้องนั้นจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป ตามชื่อเครื่องเบญจรงค์ของชาว สยามประเทศ ภายใต้บรรยากาศที่เงียบสงบ เหมาะส�ำหรับการพักผ่อน และเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน โดย ตัวบ้านพักจะถูกยกพื้นสูง ซึ่งหลังแรกบริเวณชั้นล่างท�ำเป็นเคาน์เตอร์ที่ ซ่อนความเป็นไทยไว้คอยต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยี่ยมเยือน ส่วนชั้นบน แบ่งเป็นห้อง ๆ โดยเปิดพื้นที่ให้ดูโปร่ง โล่ง มองเห็น ขื่อ แป จันทัน อะเส ฯลฯ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้หลังคา นอกจากนีย้ งั มีชอ่ งแสงติดบานกระจก เพิม่ ความโปร่งและเปิดรับลมช่วยประหยัดพลังงาน ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าที่แวะเวียนกันเข้ามาพักที่ Siamotif Boutique Hotel ส่วนใหญ่จะเป็น ผู้ที่มีความชื่นชอบและหลงมนต์เสน่ห์บ้านไม้เก่าที่มี เอกลักษณ์ของความเป็นไทย เพราะในระหว่างการเดินทางมักจะท�ำให้ เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เหมือนกับวันนี้ที่ Siamotif Boutique Hotel ท�ำให้ ได้เรียนรูต้ น้ แบบของความกล้าทีจ่ ะท�ำให้เกิดความเปลีย่ นแปลง จึงไม่ใช่ เรื่องแปลกอะไร ส�ำหรับคนที่หลงใหลเรือนไม้หลังเก่าที่คอยเล่าเรือ่ งราว แต่ครั้งอดีต ให้นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนกันเข้ามาพักได้ฟัง เฉกเช่น “บ้าน ฝรั่ง” ที่พักตามแบบฉบับวิถีชุมชนแห่งนี้

Thai architecture is one of the Thai identities that reflect the ways of life in many aspects such as attitude, value and belief. A “Home” is the architecture that concern with life from the time of birth. Though the shape and form of “Home” may change from time to time, many Thais still conserve traditional ways of life until now. From a wooden house once was the residence of a Chinese 75 years ago, the building was renovated with the concept of mixing the old and new architecture. The wood from the old house was used to tell the background of the house and it becomes Siamotif Boutique Hotel at present Siamotif Boutique Hotel is the eight room hotel and each room is named after Thai Benjarong (Thai porcelain with designs in five colors). The place is quiet, all conveniences are provided which is good for relaxing. The floor of the buildings are elevated, The counter is placed on the first floor of one of the building to welcome the visitors, The second floor is divided into rooms with no ceiling so the roof structure beam, purlin and tie beam are seen under the roof. The fixed glass windows make the building look airy and energy saving. Most of the customers who come to stay at Siamotif Boutique Hotel are those who love the charming of the wooden traditional Thai house. We learn new things during the journey. Siamotif Boutique Hotel today tells the story of the past to those who come to stay at the hotel.

HAPPY RELAX

BAANSUKJAI SEP-OCT 61


Siamotif Boutique Hotel โรงแรมในวิถีชุมชน

บรรยากาศภายในดูร่มรื่นเย็นสบาย ในสไตล์ ไทยแท้

มุมพักผ่อนที่แสนสงบและเปิดพื้นที่ให้ดูโปร่ง สามารถรับลมจากด้านนอกได้

มุมนั่งเล่นริมน�้ำเย็นสบาย มองเห็นวิวคลองบางกอกน้อย


พื้นที่ภายในออกแบบพื้นที่ใช้สอยไว้อย่างครบครัน มีมุมอ่านหนังสือชั้นบนเป็นส่วนตัว

ตัวอาคารออกแบบให้ดูโปร่งเปิดรับแสงและลม จากด้านนอก ท�ำให้พื้นที่ภายในเย็นสบาย

มุมนั่งอ่านหนังสือเล็ก ๆ สามารถมองเห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่สัญจรทางเรือ

ห้องพักปรับเปลี่ยนจากบ้านไม้เก่าให้ดูมีดีไซน์ และเน้นการใช้สีสันให้ดูมีมิติ

ห้องน�้ำถูกออกแบบให้มีดีไซน์ และดูลงตัวกับบรรยากาศภายในห้องพัก ระเบียงห้องพัก สามารถออกมานั่งรับลมด้านนอกได้

ระเบียงหน้าห้องพักสามารถออกมานั่งพัก หรือท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ได้

เจ้าแมวแสนซน คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวในทุก ๆ วัน

สถานที่ : Siamotif Boutique Hotel BAANSUKJAI SEP-OCT 63 ซ.บางขุนนนท์ 6 (อยู ่ในซอยวัดศรีสุดาราม) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ


กะทิบ้านอาหารไทยและขนม เปิดครัวชวนนักชิมอิม ่ กับมื้ออร่อย Story : เจ้าขุน Photographer : อัสดง

ส�ำหรับนักชิมที่ชื่นชอบความอร่อยของรสชาติอาหารและดื่มด�่ำไปกับ บรรยากาศในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วละก็ คงต้องพิถีพิถันในการหา ร้านดี ๆ เพราะหลายคนหยุดกันแค่อาทิตย์ละวันเท่านัน้ ต้องให้รางวัลกัน สักหน่อยครับ “กะทิ บ้านอาหารไทยและขนม” จึงเป็นอีกหนึ่งร้านทางเลือก ถึงแม้จะ เป็นน้องใหม่ในวงการร้านอาหารที่เพิ่งเปิดครัวได้ไม่นานแต่ตลอดระยะ เวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มีลูกค้าแวะเวียนกันมาอุดหนุนกันอย่างแน่นร้าน และนั่นเป็นเครื่องการันตีได้ว่า “กะทิ” เป็นร้านอาหารไทยที่อร่อยถูกใจ อย่างที่สุด ร้านกะทิฯ เป็นร้านอาหารที่ยังมีกลิ่นอายของความเป็นครัวไทยแท้ แบ่ง พื้นที่ออกเป็น 3 โซน โดยโซนแรกกับโซนที่ 2 จะอยู่ติดกันสามารถเดิน ถึงกันได้ ซึ่งก็ถือว่าจัดได้ลงตัว โล่ง โปร่งสบาย ส่วนโซนที่ 3 จะแยกไป อยู่ทางด้านหลัง ซึ่งก็ยังคงเป็นแนวเรือนกระจกเช่นเดียวกัน เคาน์เตอร์ โต๊ะอาหาร ถูกจัดวางแบบสบาย ๆ สถานที่ดูสะอาดสะอ้าน สไตล์การ ตกแต่งเป็นการผสมความเป็นธรรมชาติด้วยสีที่ดูสบายตา เมนูอาหาร ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูอาหารไทยโบราณ บางเมนูก็หาทานได้ยากมาก ๆ นอกจากอาหารไทยแล้ ว ก็ ยั ง มี ข นมไทยและเครื่ อ งดื่ ม ที่ เ น้ นไปแนว สมุนไพร มี ให้เลือกหลากหลายเมนูกันอีกด้วย เริ่มเมนูแรกที่ทางร้าน แนะน�ำ คือ แกงนพเก้า เป็นแกงส้มไหลบัวกุง้ หอมเครือ่ งแกงสูตรเฉพาะ รสชาติกลมกล่อมพอดิบพอดี เมนูตอ่ มาคือ “แสร้งว่ากุง้ ” เมนูอาหารไทย ที่มาพร้อมเครื่องเคียงแครอทและกระหล�่ำซอยพร้อมน�้ำย�ำที่มีกลิ่นหอม ขิงและตะไคร้ การผสมผสานของนานาพืชผักสมุนไพรของไทยให้ออกรส กลมกล่อม แต่แฝงไว้ซึ่งความร้อนแรงแบบย�ำไทย นอกจากนี้ยังมีเมนู อาหารไทยอีกมากมาย รวมถึงขนมหวานขึน้ ชือ่ ทีร่ บั รองว่ามาแล้วไม่มผี ดิ หวังอย่างแน่นอน ร้านกะทิฯ เป็นร้านอาหารมีพื้นที่ที่เป็นสวนเยอะมาก มีมุมชิค ๆ เอาใจ ผูท้ ชี่ นื่ ชอบการเซลฟี่ ถ่ายรูป เหมาะกับการมาเป็นครอบครัว และหมูค่ ณะ มีลานสนามหญ้ากว้าง พร้อมทั้งมีโซนเครื่องเล่นส�ำหรับหนู ๆ น้อง ๆ เรียกได้ว่า สะดวกสบายทุกอย่างกันเลยทีเดียว และส�ำคัญยังมีโซนจัด เลีย้ งไว้ให้บริการอีกด้วย รูก้ นั แบบนีแ้ ล้ว ช่วงวันหยุดอย่าลืมพาครอบครัว และเพื่อน ๆ มานั่งรับประทานอาหารที่กะทิฯ กันได้ รับรองว่าประทับใจ แน่นอนครับ

For those who love to taste delicious food on weekend, they have to be careful to choose a nice restaurant because some of them have only one-day weekend for each week. “Kathi Naan Ahan Thai Lae Khanom” is one of the choices. Though the restaurant is newly open, it is crowded with customers during the past six months. This is to assure that “Kathi”is a Customer of Choice. Kathi is a restaurant a kind of genuine Thai food restaurant. The area of the shop is divided into 3 zones the airy first and second zones are connected and the third zone is in the back in the same building. Counter and tables are simply set and the place is clean and well lighted. The harmony tone with nature of the decorating color comforts the eye sight. Most of the menus are traditional Thai cuisines and some are rare dishes.Besides food, there are Thai desserts and herbal beverages. The first menu introduced today is Kaeng Noppha Kao. It is a shrimp sour curry with lotus stem. You can smell curry paste ingredient when tasting. The next menu is “Saeng Wa Kung”, a Thai cuisine that comes with carrot, chopped cabbage and spicy sour sauce with the smell of ginger and lemongrass. You can feel good taste of mixed Thai herbal from the dish. There are also many Thai food menus and desserts that you will never be disappointed. Kathi restaurant has a lot of outdoor area good for taking photos The place is also good for a family group where the children can enjoy the playground in a large lawn. The is a banquet zone provided for groups of customers.

HAPPY EATING BAANSUKJAI SEP-OCT 65


บริเวณด้านหน้าร้าน จัดเป็นสวนสีเขียวบรรยากาศร่มรื่น

มุมนั่งพักเล็ก ๆ ในบรรยากาศอันร่มรื่นเหมาะส�ำหรับถ่ายภาพ

บรรยากาศภายในร้านเน้นความโปร่ง โล่ง ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น

ภายในร้าน เน้นการจัดสวนไม้ประดับเพื่อความร่มรื่น

อีกหนึ่งมุมโรแมนติก ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม


สวนไม้ประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงาม เหมือนนั่งรับประทานอาหารในสวน

มุมนั่งรับประทานอาหารอยู่ภายในเรือนกระจก มองเห็นสวนด้านนอกได้

กุ้งตัวโต ๆ เนื้อแน่น ๆ กับเมนูสุดพิเศษ “แสร้งว่ากุ้ง”

เมนูอาหารไทยสุดพิเศษ ที่ยังคงรสชาติแบบดั้งเดิม

เมนูแกงนพเก้า แกงไทยโบราณรสชาติกลมกล่อม

สถานที่ : กะทิบ้านอาหารไทยและขนม ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ BAANSUKJAI SEP-OCT 67


NAPLAB

จะนอนจะนั่งก็ยังท�ำงานได้ Story : กิ่งไผ่ Photographer : ลาดตระเวน

ท่ามกลางความวุน่ วายในสังคมเมือง ยังมีพนื้ ทีเ่ ล็ก ๆ ถูกออกแบบให้เป็น มุมส�ำหรับการผ่อนคลายได้อ่านหนังสือได้นั่งท�ำงานหรือแม้แต่ได้นั่งพูด คุยแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ที่น่าสนใจคือพื้น ที่แห่งนี้ ได้ถูก ออกแบบให้สอดรับกับบรรยากาศโดยรอบ แถมยังได้ชนื่ ชมทัศนียภาพอัน สวยงามของแม่น�้ำเจ้าพระยาได้อีกด้วย NAPLAB วังหลัง อีกหนึง่ พืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ทกี่ ลายเป็นมุมท�ำงานหรือจะนัง่ อ่านหนังสือแบบชิล ๆ ความน่าสนใจคือสามารถงีบหลับเพื่อชาร์ตพลัง ก่อนหรือหลังท�ำงานได้อีกด้วย เรียกได้ว่าจะนั่ง จะนอนก็ ได้แล้วแต่ ใจชอบ แต่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของเสียงสักนิดเพื่อไม่ให้รบกวน คนอื่นที่มาร่วมใช้พื้นที่กับเรา โดยพื้นที่ทั้งหมดนั้นถูกออกแบบให้เหมาะ กั บ การใช้ ง าน ไม่ ว ่ า จะเป็ น ในเรื่ อ งของการแบ่ ง พื้ น ที่ การจั ด วาง เฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่การตกแต่งที่มีกลิ่นอายสไตล์โคโลเนียล รวมถึง การเลือกใช้สพี าสเทลท�ำให้ดมู บี รรยากาศอบอุน่ ซึง่ ทัง้ หมดล้วนท�ำได้ลงตัว เป็นอย่างมาก NAPLAB อาจจะไม่ใช่ Co-Working Space แบบทั่วไป เพราะที่นี่คือ Napping Workspace สามารถท�ำงานและนอนเล่นได้ในคราเดียวกัน ซึง่ เป็นความแตกต่างที่ดูโดดเด่นและน่าสนใจ โดยพื้นที่ภายในจะแบ่งออก เป็น 4 โซน คือ โซนคนขยัน เหมาะส�ำหรับคนอยากอ่านหนังสือหรือนั่ง ท�ำงาน แบบจริงจัง โดยมีหลายมุมให้เลือก โซนที่ 2 คือ โซนแนปคาเฟ่ เป็นมุมส�ำหรับนั่งพักดื่มน�้ำเย็น ๆ หรือกาแฟร้อน ๆ แก้ง่วง แถมสามารถ มองเห็นวิวแม่นำ�้ เจ้าพระยาได้อกี ด้วย โซนที่ 3 คือโซนคอร์ทงีบ ทีอ่ อกแบบ ให้เป็นมุมส�ำหรับพักผ่อนสามารถนอนได้ อ่านหนังสือก็ได้ เล่นเกมส์ก็ได้ เรียกได้ว่าเป็นมุมที่ผ่อนคลายที่สุด ส่วนโซนสุดท้ายคือ เขตปลอดงาน สราญรมย์ จัดได้วา่ เป็นโซนทีส่ นุกทีส่ ดุ เพราะเป็นโซนเล่นแบบจริงจังโดย มีเกมส์ต่าง ๆ ไว้คอยบริการ นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีห้องประชุมกว่า 8 ห้อง ไว้คอยบริการอีกด้วย

Amid chaos of urban life there is a small area designed for relaxing or chatting with friends or colleague.The place is designed in accordance with the surrounding and you can view the beautiful scenery of the Chao Phraya river NAPLAB Wanglang is the place designed for working or just sitting and reading or relaxing to refresh your body before or after hard work. You can sit or even lie down here, only be careful of making nuisance to others. The area is divided, furnished and decorated in Colonial Style. The pastel paint creates warm atmosphere for the place. NAPLAB is not a general Co-Working Space. Here is a Napping Workplace, the place you can work or lie down at the same time which is the prominent difference of the place. The area is divided into 4 zones. Zone 1 is good for book lovers or serious workers. Zone 2 is a café zone a corner for hot or cold drinks and viewing the scenery of the Chao Phraya. Zone 3 is designed for relaxing lying down reading or playing games Zone 4, the last zone, is for entertainment. Game and pool table are placed here for entertaining. NapLap Co-Napping Workspace is interesting and the rental fee is cheap. The rate for students is 60 baht for 2 hours or 2,350 baht for a month and 80 baht for 2 hours for adults or 3,100 baht for a month. You can use the space in any of the two offices.

เป็นอย่างไรบ้างกับ NapLab Co-Napping Workspace ดูแล้วน่าสนใจ ใช่ไหมครับและค่าบริการราคากันเองอีกด้วย โดยนักเรียน-นักศึกษาคิด 60 บาท/ 2 ชั่วโมง หรือ 2,350 บาท/เดือน ส่วนบุคคลทั่วไปคิด 80 บาท/ 2 ชั่วโมง หรือ 3,100 บาท/เดือน ที่ส�ำคัญยังสามารถใช้บริการได้ ทั้ง 2 สาขาอีกด้วย ต้องบอกว่าคุ้มแสนคุ้ม รู้แบบนี้แล้ว ต้องห้ามพลาด กันนะครับ

HAPPY PLACE BAANSUKJAI SEP-OCT 69


บริเวณเคาน์เตอร์คอยต้อนรับลูกค้า และจัดเตรียมหมอนไว้คอยบริการ

พื้นที่โซนแนปคาเฟ่ จัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้ไว้บริการส�ำหรับนั่งพักจิบเครื่องดื่ม

มุมนั่งอ่านหนังสือ ออกแบบให้ดูมีดีไซน์และดูสนุกสนาน

บรรยากาศภายในเปิดพื้นที่โล่ง ตกแต่งสไตล์โคโลเนียลเข้ากับบริบทโดยรอบ

ห้องท�ำงานเล็ก มีเตียงส�ำหรับนั่งอ่านหนังสือดูสบาย ๆ


มุมส่วนตัวเล็ก ๆ ดูเป็นสัดส่วนและเงียบสงบ

พื้นที่ด้านล่างออกแบบให้เป็นโซน ส�ำหรับพักผ่อนจะนอนอ่านหนังสือหรือนั่งท�ำงานก็ได้

เขตปลอดงานสราญรมย์ เน้นการพักผ่อนด้วยการเล่นเกมส์เพื่อผ่อนคลาย

ห้องประชุมใหญ่ มองเห็นบรรยากาศโดยรอบของแม่น�้ำเจ้าพระยา บรรยากาศดูผ่อนคลาย ช่วยให้การอ่านหนังสือหรือท�ำงานดูไม่เครียดจนเกินไป

ห้องประชุมสัมมนา มีขนาดใหญ่ที่จัดฟังก์ชันไว้อย่างเพียบพร้อม

สถานที่ : NAPLAB ชั้น 4 อาคารวังหลัง ถ.อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. BAANSUKJAI SEP-OCT 71


ME KATT CAFE สวรรค์ของคนรักแมว Story : ลาดตระเวน Photographer : กิ่งไผ่

เสน่ห์ของร้านกาแฟหรือคาเฟ่ ในยุคปัจจุบันคือการสร้างเอกลักษณ์ให้ดู โดดเด่นและดูน่าสนใจ จะเห็นว่าหลาย ๆ ร้านเลือกโชว์งานดีไซน์และมี สไตล์ที่แตกต่างกันออกไป แต่บางร้านก็เลือกที่จะวางคอนเซ็ปต์แปลก ใหม่ไม่เหมือนใคร เหมือนอย่างร้าน me katt cafe คาเฟ่ที่โชว์ความต่าง ด้วยการน�ำเจ้าแมวเหมียวขนปุกปุยมาเป็นพระเอกของร้าน และคอย ต้อนรับทุก ๆ ท่านในทุก ๆ วัน me katt cafe คาเฟ่สุดชิคที่กลายเป็นอีกหนึ่งร้านน่าสนใจในจังหวัด พิษณุโลก โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบแมวต้องบอกว่าห้ามพลาด เพราะด้วย บรรยากาศของร้านที่ตกแต่งไว้อย่างน่าสนใจ โดยการคุมโทนสีขาวดู สะอาดตา แถมยังมีการแบ่งพื้นที่ไว้อย่างเป็นสัดส่วน ถ้าใครอยากนั่งจิบ เครื่องดื่มพร้อมพูดคุยสังสรรค์ก็สามารถเลือกที่นั่งได้ตามใจชอบ เพราะ ทางร้านได้จัดเรียงโต๊ะเก้าอี้ไว้อย่างเป็นระเบียบ หรือจะเลือกนั่งในส่วน ของเคาน์เตอร์เล็ก ๆ เพื่อมองวิวด้านนอกก็ยิ่งดี แต่ถ้าใครอยากจะเล่น หรือเก็บภาพเจ้าเหมียวแสนซนก็ตอ้ งเลือกโซนด้านในทีม่ กี ารออกแบบเป็น พิเศษให้ดูเหมือนบ้านของเจ้าแมวเหมียว โดยพื้นที่ภายในห้องนี้จะมีโต๊ะ ญีป่ นุ่ พร้อมเบาะรองนัง่ ให้ลกู ค้าได้นงั่ แบบสบาย ๆ โดยเจ้าแมวเหมียวจะ คอยเดินแวะเวียนมาทักทายอยู่ตลอดเวลา ต้องบอกไว้สักนิดนะครับว่า ก่อนที่จะเข้าบ้านน้องเหมียวทุกท่านจะต้องล้างไม้ล้างมือให้เรียบร้อยกัน ก่อน แต่ไม่ตอ้ งตกใจนะครับเพราะทีน่ เี่ ค้าเตรียมอ่างล้างมือไว้คอยบริการ แล้ว แค่นกี้ ส็ ามารถเข้าไปเล่น เข้าไปชืน่ ชมความน่ารักของเจ้าแมวเหมียว สี่ขาได้อย่างเต็มที่แล้ว หลายคนพอได้ยินว่าคาเฟ่แมวอาจจะมีความกังวลในเรื่องของกลิ่นหรือ ขนแมวกันบ้าง ส�ำหรับทีน่ ตี่ อ้ งบอกว่าหมดกังวลไปได้เลย เพราะด้วยการ ดูแลท�ำความสะอาดและเอาใจใส่เป็นอย่างดี รวมถึงมีการแบ่งพื้นที่ ไว้ อย่างชัดเจนท�ำให้หมดปัญหาเรื่องกลิ่นและขนไปโดยปริยาย เรียกได้ว่า ใครทีเ่ ป็นทาสแมวต้องห้ามพลาด ส่วนใครที่ไม่ได้เป็นทาสแมวก็สามารถ แวะเวียนมาลิ้มชิมรสเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็น พร้อมขนมหลากหลาย รายการได้อย่างสบายใจ ที่ส�ำคัญเรื่องของราคาก็จัดว่าคุ้ม แถมรสชาติ ของเครื่องดื่มและขนมนมเนยยังอร่อยไม่แพ้ใครในย่านนี้เลยทีเดียว

A charming feature of the Cafe or coffee shop nowadays is to build a prominent or interesting identity. Some present decorating designs and styles. Others emphasize unique decoration concepts like Me Katt Café where cute cats are brought to welcome customers. Me Katt Café is one of the interesting coffee shop in Phitsanulok, especially for cat lover. The clean white tone inside is divided into perfect proportion. For those who want to sit and sip beverage while chatting with friends can choose any tables around. A small counter is for those who want to watch the view outside. For those who love cats and want to play or take a photo with them have to enter a room provided for the purpose. Japanese style tables and cushions are placed for customers and cats will walk around to visit your table. You have to wash your hands before entering the room, or if not, there is a wash basin inside. Then you can spend your time to enjoy your favorite pet. Many may worry about the smell and hair of the cats but all of them here are well cared so no smell or hair will annoy you. Even those who don’t favor the cat can come and taste food and drinks, hot or cold There are varieties of menu with reasonable price.

HAPPY CORNER BAANSUKJAI SEP-OCT 73


บริเวณเคาน์เตอร์ส�ำหรับสั่งเครื่องดื่ม โซน Out อDoor ออกแบบไว้ ย่างเรีตกแต่ ยบง่างยด้วยไม้แขวน เพื่อสร้างบรรยากาศให้ดูร่มรื่น

พื้นที่ภายในร้านที่เน้นการคุมโทนสีขาว ดูสะอาดตาจัดวางเก้าอี้ไว้อย่างเป็นระเบียบ

โซนด้านในออกแบบเป็นเคาน์เตอร์สามารถ มองเห็นบรรยากาศด้านนอกได้

ภายในห้องของน้องเหมียวแสนซน ออกแบบให้เป็นมุมพักผ่อนของน้องเหมียว

โต๊ะญี่ปุ่นตัวเล็ก ๆ กับเบาะนุ่ม ๆ ที่ทุกคนสามารถเล่นกับน้องเหมียวได้อย่างใกล้ชิด อีกหนึ่งมุมน่ารักกับการหลับแบบสบาย ในตะกร้าส่วนตัว

อ่างล้างมือที่จัดเตรียมไว้ส�ำหรับลูกค้า ที่ต้องการเข้าไปเล่นกับน้องเหมียวในห้อง

มุมสบาย ๆ ระหว่างการบันทึกภาพความน่ารัก ของเจ้าเหมียวแสนซน


บรรยากาศน่ารักของลูกค้า กับการให้อาหารน้องเหมียว (อาหารของทางร้าน)

เครื่องดื่มเย็น ๆ หลากหลายเมนูที่ทางร้านจัดเตรียมไว้คอยบริการ

ภายในห้องที่ดูกว้างลูกค้าสามารถเล่น หรือจะเลือกถ่ายภาพกับน้องเหมียวได้อย่างมีอิสระ

สถานที่ : me katt cafe BAANSUKJAI 75 ต.ในเมือง อ.เมือง SEP-OCT จ.พิษณุโลก


พระมหาธาตุแก่นนคร เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน

ต้บันนไม้ไดนาคทางขึ เรืองแสงอยู้น่ดพระธาตุ ้านหลังอุโบสถ ยัทีงคงความงดงาม ่มีความสวยสดงดงาม และดูตื่นตาเป็นอย่างมาก

พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่บนบุษบก โดยเปิดให้ประชาชนได้มากราบไหว้

ด้านหน้าของอุโบสถ มีความงดงามและทรงคุณค่า

บริเวณชั้น 1 เป็นหอประชุม ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

สถานที่ : วัดหนองแวง ถ.ริมบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


พระมหาธาตุแก่นนคร

คุณค่าทางใจ ยิ่งใหญ่งานสถาปัตย์ Story : ลาดตระเวน Photographer : อัสดง

ฮิตตามกระแสเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ กับวันหยุดยาวบนดินแดนดอกคูณ และเสียงแคน หรือจังหวัด “ขอนแก่น” จังหวัดทางภาคอีสานทีห่ ลายคนอาจ จะยังไม่รู้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่อย่างมากมาย โดยเฉพาะวัดวาอารามที่ จัดได้ว่ามีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรม และหาดูหาชมได้ยากในยุค ปัจจุบันนี้

Khon Kaen, the land of Koon (The golden flower)and Kan (a Thai mouth organ), is a province in the northeast that many people never know that there are many attractions especially the beautiful architecture temples which cannot easily be seen nowadays.

เมือ่ มาถึงขอนแก่นถ้าไม่แวะไหว้พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง ก็ถอื ว่า มาเสียเที่ยว เพราะว่าดาราดังอย่าง ณเดชน์-ญาญ่า ยังเคยมาทอดกฐิน ณ วัดแห่งนี้เลย แล้วเราจะไม่ลองเดินตามรอยดารากันสักหน่อยหรือ แต่ อย่าคิดว่าเราก�ำลังหลงกระแสดารากันเลยนะครับ เพราะจริง ๆ แล้ววัด หนองแวงนั้นเป็นวัดที่เก่าแก่และมีประวัติมายาวนาน โดยแต่เดิมนั้นชื่อว่า วัดเหนือ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2332 พร้อมกับวัดกลาง และวัดธาตุโดยพระนคร ศรีบริรักษ์ (ท้าวเพียเมืองแพน) ซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกนั่นเอง

If you come to Khon Kaen and miss to visit Phra That Kaen Nakhon, it is said that you waste your time because even superstars come for an annual new robes presentation (Thot Kathin) here. Actually, not a superstar fever, Wat Nong Waeng has a long history. It was formerly called Wat Nuea which was built in B.E.2332,at the same time with Wat Klang and Wat That by Phra Nakhon Si Borirak (Thao Phia Muang Phan),the first governor of the city.

แน่นอนว่าถ้ามาถึงวัดหนองแวง พระอารามหลวงแล้ว คุณจะได้ตื่นตาตื่นใจ กับพระมหาธาตุแก่นนคร ที่จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น โดยองค์พระธาตุฯจะมีความสูง 80 เมตร มี พระจุลธาตุ 4 องค์ ตั้งอยู่ 4 มุมและมีก�ำแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อม รอบเป็นศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน ซึ่งพระธาตุฯจะมี ความสูงทั้งหมด 9 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นหอประชุมมีพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู่บนบุษบกและพระประธาน 3 องค์อยู่ตรงกลาง ส่วนชั้นที่ 2 เป็นพิพิธภัณฑ์ของชาวอีสาน ส�ำหรับชั้นที่ 3 จะเป็นหอปริยัติธรรม ชั้นที่ 4 เป็นหอปฏิบัติธรรม ชั้นที่ 5 เป็นหอพิพิธภัณฑ์สงฆ์ ส่วนชั้นที่ 6 เป็นหอ พระอุปัชฌายาจารย์ ชั้นที่ 7 เป็นหอพระอรหันต์สาวก ชั้นที่ 8 เป็นหอ พระธรรม เป็นที่รวบรวมพระธรรม คัมภีร์ส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ และชั้นที่ 9 เป็นหอพระพุทธ เป็นอย่างไรบ้างครับส�ำหรับทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมทีค่ ณ ุ ต้องห้ามพลาด เพราะ นอกจากจะได้กราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุแล้วยังได้ชื่นชมภาพจิตรกรรม ทีอ่ ยูโ่ ดยรอบอีกด้วย แต่ขอบอกไว้กอ่ นนะครับว่า คุณอาจจะต้องใช้เวลาสัก หน่อยส�ำหรับการเดินชมโดยรอบ เหนื่อยสักนิดแต่รับรองสุขใจแน่นอน

Phra Mahathat Kaen Nakhon was built to celebrate the Golden Jubilee celebration of His Majesty Bhumibol Adulyadej’s accession to the throne and to celebrate the 200th anniversary of Khon Kaen province. The 9 storey chedi is 90 meters high and there are 4 small chedis at the four corners which are surrounded by glass wall decorated by seven heads Naga. The first floor is a convention room where the Buddha relic is placed and the 3 Buddha images preside in the middle. The second floor is the Isaan museum. The third floor is the place where Buddhist scriptures are kept. The fourth floor is the practice room of monks. The fifth floor is the museum for Buddhist monk paraphernalias. The sixth floor is Oranhajarajarn towel. The seventh floor is the hall of preceptors. The eighth floor is for Dhamma hall where Buddhist teaching is displayed and the ninth floor is the Buddha hall. The Dhamma attraction will give you the opportunity to pay respect to Buddha relic and enjoys the decorating items around. You have to spend much time to walk around but it will make you happy.

HAPPY TRAVEL

BAANSUKJAI SEP-OCT 77


อภิลักษณ์ สุดเทศ คุณภาพคู่คุณธรรม Story : ลาดตระเวน Photographer : กิ่งไผ่

ทุกย่างก้าวบนเส้นทางธุรกิจมักมีอุปสรรคอยู่เสมอ หากแต่เราไม่ย่อท้อ และเรียนรู้ที่จะแก้ไข เชื่อว่าความส�ำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม บางครั้ง ปัญหาและอุปสรรคที่พานพบก็เหมือนบทเรียนที่คอยย�้ำเตือนเพื่อไม่ให้ เกิดความผิดพลาดในครั้งต่อไป คุณอภิลักษณ์ สุดเทศ ผู้จัดการ บริษัท เอพีเจ เปเปอร์ซัพพลาย จ�ำกัด อีกหนึง่ คนทีผ่ า่ นปัญหาและอุปสรรคมาพอสมควรโดยเฉพาะในช่วงวิกฤต เศรษฐกิจแต่ด้วยความตั้งมั่นไม่ย่อท้อและการผนึกก�ำลังของคนใน ครอบครัว ท�ำให้วันนี้สามารถน�ำพาธุรกิจไต่ขึ้นสู่ท�ำเนียบ 100 ล้านได้ อย่างภาคภูมใิ จ โดยคุณอภิลกั ษณ์ได้เล่าให้ฟงั ว่า “ในช่วงปี 2540 ทีท่ ำ� งาน ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ตัวเราเองก็ได้รับผลกระทบอยู่พอสมควร แต่บังเอิญว่ามีรุ่นพี่ชวนมาร่วมหุ้นท�ำธุรกิจ เกี่ยวกับการขายส่งสินค้า จ�ำพวก ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดและกระดาษช�ำระ ซึง่ ในช่วงแรกธุรกิจ ก็ด�ำเนินไปได้ด้วยดี ตัวเลขเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งในปี 2546 เริ่ม มีปัญหาภายในเกี่ยวกับหุ้นส่วน ท�ำให้เราต้องแยกตัวออกมา” โดยหลังจากทีค่ ณ ุ อภิลกั ษณ์แยกตัวออกมาก็มองหาลูท่ างในการท�ำธุรกิจ ซึง่ ก็ยงั คงเป็นธุรกิจแบบเดิมทีเ่ คยท�ำ เพราะมีความช�ำนาญและคิดว่าท�ำได้ ดี เพียงแต่ยังกังวลในเรื่องของเงินทุนเนื่องจากขณะนั้นมีเงินทุนเพียง 600,000 บาท แต่ครอบครัวและญาติ ให้การสนับสนุนและร่วมระดมทุน จนสามารถด�ำเนินธุรกิจได้ ซึง่ ในช่วงแรกก็รบั สินค้ามาจ�ำหน่ายและได้รบั การตอบรับทีด่ ี เพราะคุณภาพของสินค้าและบริการทีด่ ี ท�ำให้มลี กู ค้าเพิม่ ขึน้ มาอย่างต่อเนือ่ ง แต่หลังๆมาก็เจอปัญหาในเรือ่ งของการบีบราคาจาก ผู้ผลิตท�ำให้ต้องหันมาจ้างผลิตแบบ OEM ภายใต้แบรนด์ P+ (P Plus ) และ Green Safe “ปัจจุบันเราจ�ำหน่ายสินค้าอยู่ 4 ประเภทคือ น�้ำยาท�ำความสะอาด กระดาษช�ำระ กรวยน�้ำดื่ม และถุงขยะ โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม อาคาร ส�ำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในอนาคตเราเองก็หวังว่า จะน�ำสินค้าเข้าวางในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ แม้ปัจจุบัน นี้จะมี จ�ำหน่ายอยูท่ วั่ ทุกภูมภิ าคแล้วก็ตาม แต่ดว้ ยเหตุผลทีเ่ ราต้องการกระจาย สินค้าและเพิม่ ช่องทางการเข้าถึงของผูบ้ ริโภคให้งา่ ยขึน้ การวางสินค้าใน ห้างสรรพสินค้าก็น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ” คุณอภิลักษณ์กล่าว เพิ่มเติม

อาจเป็นความบังเอิญหรือโชคชะตาก็ไม่ทราบที่น�ำพาให้คุณอภิลักษณ์ ได้พบกับคนจีนท่านหนึ่งและได้ให้หลักคิดที่เป็นเหมือนไฟน�ำทางจน ประสบความส�ำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ “อย่าโตไว” เป็นหลักคิดสั้น ๆ ที่ จะท�ำอะไรให้คิดให้ดี เวลาขายของได้อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่หลงไปกับ รายได้ที่ได้รบั ทีส่ ำ� คัญธุรกิจจะไปได้หรือจะล้มนัน้ อยูท่ กี่ ารบริหารจัดการ เรื่องการเงิน เพราะเครดิตเป็นสิ่งส�ำคัญในการท�ำการค้า ซึ่งนั่นคือหลัก คิดที่ท�ำให้ APJ กลายเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง พร้ อ มกั น นี้ คุ ณ อภิ ลั ก ษณ์ ไ ด้ ก ล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า “ที่ นี่ เ ราอยู ่ กั น แบบ ครอบครัว โดยบริษัทได้จัดเตรียมที่พักให้กับพนักงานทุกคนรวมถึงค่า อาหาร เพราะเราคิ ด ว่ า ทุ ก คนคื อ คนในครอบครั ว เหมื อ นเราเป็ น ผูป้ กครอง ดังนัน้ เราต้องคลุกคลีและเข้าถึงเด็กทุกคน รวมถึงให้โอกาส กับพนักงานเราได้เติบโต” ถ้าหากมองในเรื่องของยอดขายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ต้องบอกว่า เป็นอีกหนึง่ บริษัททีป่ ระสบความส�ำเร็จ แต่ในมุมมองของคุณอภิลกั ษณ์ กลับมองว่าความส�ำเร็จไม่ได้ชี้วัดเพียงแค่รายได้จากธุรกิจเพียงอย่าง เดียว ต้องหมายถึงครอบครัวด้วย ดังนั้นความส�ำเร็จที่แท้จริงคือการได้ เห็นลูกทั้ง 2 คนเข้ามาสานต่อธุรกิจและขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตต่อ ไป โดยปัจจุบันนี้ก็ได้เริ่มให้ลูกชายเข้ามาเรียนรู้งานเพื่อสานต่อความ ส�ำเร็จในอนาคต นอกจากนี้ยังเตรียมน�ำเข้าเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้า และเปิดโรงงานผลิตถุงขยะในเร็ว ๆ นี้อีกด้วย ต้องบอกว่าโอกาสและความส�ำเร็จมักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ หากเราไม่ ท้อถอยและถอดใจ ตราบใดที่เรายังสู้ เชื่อว่าความส�ำเร็จก็พร้อมที่จะ เกิดขึน้ เสมอเช่นกัน เหมือนดัง่ เช่นคุณอภิลกั ษณ์ สุดเทศ ทีว่ นั นี้ไม่ปล่อย ให้โอกาสได้เลยผ่านแต่กลับคว้าเอาไว้และท�ำจนสุดความสามารถ จนท�ำให้วันนี้กลายเป็นนักธุรกิจร้อยล้านที่พร้อมจะขยับขึ้นท�ำเนียบพัน ล้านได้ในอนาคต ขอขอบคุณ : อภิลักษณ์ สุดเทศ บจก. เอพีเจ เปเปอร์ซัพพลาย ซ.นวมินทร์แยก 27 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ผู้ปลูกสร้างบ้านกับศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์

HAPPY GUEST BAANSUKJAI SEP-OCT 79


คุณอภิลักษณ์ และ คุณปัญญารัตน์ สุดเทศ พร้อมลูกสาว กับมุมพักผ่อนภายในบ้าน

คุณอภิลักษณ์ สุดเทศ กับบุคลากรคุณภาพที่เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน

สินค้าคุณภาพ ที่บริษัทเป็นผู้จัดจ�ำหน่าย

โกดังขนาดใหญ่ ที่จัดเก็บสินค้าไว้รอจัดจ�ำหน่ายให้ลูกค้า

บ้านหลังงาม ที่เกิดจากน�้ำพักน�้ำแรงจากการท�ำงาน

สินค้าถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ


BAANSUKJAI SEP-OCT 81


MINIMAL STYLE

Story : เอกเขนก Photographer : เปลญวณ

เมื่อพูดถึงห้องนอนหลายคนจะให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก เป็นพืน้ ทีส่ ว่ นตัวทีเ่ ราต้องใช้เวลาอยูด่ ว้ ยกันนานทีส่ ดุ จะเห็นว่าห้องนอน แต่ละห้องก็จะมีรปู แบบและดีไซน์ทแี่ ตกต่างกันตามความชอบของแต่ละ บุคคล หรือเรามักพูดว่าสไตล์ใครสไตล์มันประมาณนั้น อย่างห้องนอน ห้องนี้ตกแต่งในสไตล์มินิมอลที่ดูเรียบง่าย แต่มีความอบอุ่น ซึ่ง เอกลักษณ์ในการตกแต่งสไตล์มินิมอลนั้นจะเน้นเรื่องของโทนสีอ่อน และใช้เฟอร์นเิ จอร์นอ้ ยชิน้ เพือ่ เปิดพืน้ ที่ให้โปร่งโล่งสบาย นอกจากนีย้ งั มีการออกแบบพื้นที่การใช้งานไว้อย่างเป็นสัดส่วน ซึ่งก็ท�ำให้การดูแล รักษาหรือท�ำความสะอาดง่ายขึน้ ซึง่ ก็นา่ จะเป็นสไตล์ทวี่ ยั รุน่ ต้องหันมา มองอย่างแน่นอน

HAPPY DESIGN I

BAANSUKJAI SEP-OCT 83


โลกส่วนตัว Story : เอกเขนก Photographer : เปลญวณ

การออกแบบพื้นที่ ใช้สอยภายในบ้านมีส่วนส�ำคัญท�ำให้การใช้งานใน แต่ละส่วนนั้นมีความสมบูรณ์และดูลงตัวที่สุด โดยเฉพาะในส่วนของ ห้องน�ำ้ ทีห่ ลายคนอาจมองข้ามและคิดว่าไม่นา่ จะจ�ำเป็นเท่าไหร่ ทัง้ ที่ใน ความเป็นจริงแล้ว ห้องน�้ำเป็นพื้นที่ที่มีความส�ำคัญและเราต้องดูแล เอาใจใส่เป็นอย่างดีเพราะทุกครัง้ ที่ใช้งานต้องสะดวกสบายและมีความ สะอาด เหมือนดัง่ เช่นห้องน�ำ้ ห้องนี้ ทีม่ กี ารจัดฟังก์ชนั ไว้อย่างลงตัวและ ดูผ่อนคลายที่สุด สามารถเปิดรับแสงจากด้านนอกเพื่อลดการอับชื้น ตู้ เก็บของและสุขภัณฑ์ถูกก�ำหนดพื้นที่เพื่อให้ดูมีดีไซน์และดูเป็นระเบียบ โดยเว้นพื้นที่ตรงกลางที่เปิดให้โล่งเพื่อความสะดวกสบาย เพิ่มลูกเล่น นิดหน่อยด้วยกระเบื้องปูพื้นที่มีลวดลาย แค่นี้ก็กลายเป็นห้องน�้ำสุด พิเศษที่ช่วยปลดทุกข์แถมยังสร้างสุขได้อีกด้วย

HAPPY HAPPY DESIGN DESIGN I II

BAANSUKJAI SEP-OCT 85 BAANSUKJAI JULY/AUGUST 85


HAPPY SOCIETY Story : กองบรรณาธิการ

“ยิปซัมตราช้าง” รับรางวัลอันทรงเกียรติ 4 ปีซ้อน มุ่งพั ฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านยิปซัมทั่วประเทศ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล (ซ้าย) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน (กพร.) กระทรวง แรงงาน มอบโล่เกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นายยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ (ขวา) ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม บริษัท สยามอุตสาหกรรม ยิปซัม (สระบุรี) จ�ำกัด หรือ ยิปซัมตราช้าง ทั้งนี้ยิปซัมตราช้าง ในฐานะสถาน ประกอบการที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาฝีมอื แรงงานมาอย่างต่อเนือ่ ง กับรางวัลอันทรงเกียรติ 4 ปีซอ้ น ในงานพัฒนาทักษะฝีมอื แรงงานด้านยิปซัม ถือ เป็นเครื่องการันตีถึงความมุ่งมั่นสนับสนุนนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ และ ก�ำหนดแนวทางพัฒนาช่างฝีมือแรงงานด้านยิปซัมขององค์กร ให้สอดคล้องกับ นโยบายของกระทรวงแรงงาน

เอสซีจี เซรามิกส์ เดินหน้าพั ฒนาสังคม หนุนพรบ.ส่งเสริมและพั ฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายกระเบื้องเซรามิค ปูพื้นและบุผนังแบรนด์คอตโต้ (COTTO) โสสุโก้ (SOSUCO) และ คัมพานา (CAMPANA) ร่วมเงินสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ของผู้พิการ ให้กับ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการ” โดยมี นาย ปรินทร์ ฮอหรินทร์ (ที่ 4 จากซ้าย) และ นางสาวอรวรรณ สีลวานิช (ที่ 5 จาก ขวา) เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค ณ สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

คณาจารย์และนักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมคอนวูด ดีไซน์ สเปซ เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้เข้าเยี่ยมชมคอนวูด ดีไซน์ สเปซ เพื่อ ศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์คอนวูดในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง ได้สอบถามข้อสงสัย เกี่ ย วกั บ การใช้ ง านวั ส ดุ ต กแต่ ง ทดแทนไม้ ส� ำ หรั บ งานตกแต่ ง ทาง สถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยมีคุณกิตติ บุญประคอง รองประธาน คุณชลวุฒิ ชีวะพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคุณ ธวัชชัย ผิวคราม ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิค บริษัท คอนวูด จ�ำกัด ให้การ ต้อนรับ

ไทยพาณิชย์และพลัสพร็อพเพอร์ตี้ รับรางวัล “อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย” นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข (กลาง) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับฝ่ายบริหารความปลอดภัยและรักษา ความปลอดภัย และฝ่ายบริหารงานอาคาร และนายชาญ ศิริรัตน์ รอง กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการอาคารส�ำนักงานไทยพาณิชย์ ใน โอกาสที่ได้รับมอบรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ปี 2562 (BSA Building Safety Award) จาก 3 อาคาร ได้แก่ ระดับสูงสุด หรือ Platinum ในอาคารส�ำนักงานใหญ่ และ Plaza East ตลอดจนระดับ Gold จากอาคาร Plaza West ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร


HAPPY NEW PRODUCT Story : กองบรรณาธิการ

นวัตกรรมความงามเสมือนจริง สะท้อนความรู้สึกทุกไลฟ์สไตล์ เปิดตัวกระเบื้องเซรามิก เวอร์ชั่นพิเศษชุดมาโมเทค (MARMO TECH) ของคอตโต้ ดูมีระดับทั้งในด้านนวัตกรรมการผลิตแบบ Recreate Marble มาพัฒนาเพื่อช่วยให้ลักษณะเส้นสาย ลายหินในเนื้อกระเบื้องมี ความละเอียดอ่อน คมชัด เป็นเนือ้ เดียวกันตลอดทัง้ แผ่น (Homogeneous Body) ช่วยยกระดับความสวยงามได้เสมือนจริง ตามแบบฉบับธรรมชาติ แต่ ให้ความทนทานที่มากกว่า สามารถรับน�้ำหนักได้มากกว่าหินจริง ถึง 2 เท่า พร้อมโชว์ ผิวสัมผัสแบบ Ultra-Smooth Surface เหมาะส�ำหรับ ใช้เป็นกระเบื้องปูพื้นหรือบุผนัง

“คอนกรีตกึ่งส�ำเร็จรูปซีแพค” ทางเลือกส�ำหรับงานก่อสร้างบนพื้ นที่สูง เอสซีจี ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้างานก่อสร้างที่ต้องการใช้คอนกรีตใน ปริมาณน้อย และมีปัญหาด้านการขนส่งในทางแคบ หรือบนเขาด้วย “คอนกรีต กึ่งส�ำเร็จรูปซีแพค หรือ CPAC Instant Concrete” ที่จะช่วยให้งานโครงสร้าง มีคณุ ภาพ แข็งแรง ทนทานตามมาตรฐานซีแพค แค่ฉกี ถุงและเติมน�ำ้ ก็สามารถ น�ำไปใช้งานส�ำหรับงานโครงสร้างให้มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทานตามมาตรฐาน ซีแพคมีวางจ�ำหน่ายแล้วที่โรงงานซีแพคในพื้นที่ภาคเหนือ หรือร้านค้าวัสดุ ก่อสร้างที่มีป้ายสัญลักษณ์จ�ำหน่ายคอนกรีตกึ่งส�ำเร็จรูปซีแพค

เสือ มอร์ตาร์ สูตรเอ็กซ์เพิ ร์ท ลดรอยแตกร้าวมากกว่า 2 เท่า เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์ส�ำเร็จรูป ฉาบอิฐมวลเบา สูตรแพลทินัม เอ็กซ์เพิร์ท ส�ำหรับงานฉาบอิฐมวลเบา โดยเฉพาะ ด้วยส่วนผสมของสารอุ้มน�้ำสูตรพิเศษและ Elastic Molecule ช่วยลดโอกาสการเกิดรอยแตกร้าว ได้มากกว่า 2 เท่า สามารถฉาบได้ตั้งแต่ 0.5 – 1.0 เซนติเมตร เพิ่มแกร่งทั้งภายนอกและภายใน ด้วยขั้น ตอนการท�ำงานที่ง่ายขึ้นแค่ผสมน�้ำใช้ได้เลยแถมได้งานที่สวยงาม สนใจสอบถามข้อมูล SCG Contact Center 02-586-2222

“SIDE BY SIDE” นวัตกรรมความเย็น ที่สุดของการเติมเต็มเพื่ อครอบครัว เฮเฟเล่ เปิดภาพเอกลักษณ์แห่งความทันสมัย กับ ตูเ้ ย็น side by side นวัตกรรม ความเย็นขั้นกว่าของตู้เย็นแบบ 1 และ 2 ประตู ออกแบบด้วยแนวคิดการเติม เต็มพื้นที่ส�ำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ ด้วยการดีไซน์ประตูแบบสองบาน เปิดได้ ทั้งด้านซ้ายและขวาในคราวเดียว ช่วยเพิ่มความสะดวกต่อการหยิบจับและจัด เก็บ เสริมด้วยช่องภายในตู้เย็นที่ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสัดส่วนสุดลงตัว รองรับการจัดเก็บได้หลากหลาย พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าจากระบบ สัมผัส ช่วยประหยัดพลังงานและรักษาคุณภาพวัตถุดบิ ได้เป็นเท่าตัว เสริมรสชาติ ความอร่อยที่โดดเด่นในทุกมื้ออาหาร


Profile for PD House

ปีที่ 9 ฉบับที่ 51 ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2562  

ปีที่ 9 ฉบับที่ 51 ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2562  

Profile for pd_house