__MAIN_TEXT__

Page 1


CONTENTS J U L Y - A U G U S T

Section1

V O L U M E 9

Section2

I S S U E 50

5 Editor’s Note (TH-EN) 4 Happy New Product Staff 6 Happy Society 6 Happy Home (TH-EN) 8 Happy Design I 14 Happy Celebrity I (TH-EN) เรียบง่ายแต่ได้ครบ Life at its Best 10 Happy Design II ที่สุดของการใช้ชีวิต White & Clean 28 Happy Interview 12 Happy Guest ชาญวุฒิ ศรีรัตนกูล อัญญธร พิริยะประไพพันธ์ เหนือกว่าคุณภาพด้วยมาตรฐานมืออาชีพ เติมความสดใสด้วยใจที่สดสวย 30 Happy Working 16 Happy Travel (TH-EN) ชยพล สุพงษ์ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว Jigsaw แห่งความมั่นคง แสงศิลป์ แสงแห่งศรัทธา 32 Happy Architecture 18 Happy Corner (TH-EN) บ้านหน้าแคบทรงจั่ว Green Table Farm&Cafe 34 Happy Engineering ความสดชื่น...ย่านรังสิต ไฟฟ้าภายในบ้าน 22 Happy Place (TH-EN) 36 Happy Idea Good Space แต่งห้องสวยด้วยโทนสี สร้างสรรค์ผลงานบนพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ 38 Happy Celebrity II (TH-EN) 26 Happy Eating (TH-EN) Accommodation mind ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ เรนโบว์ บ้านนี้ที่พักใจ อร่อยจนต้องบอกต่อ 52 Happy Society 30 Happy Relax (TH-EN) 56 Happy Index HOBBY Hotel อุ่นใจในวิมานกลางเมือง


EDITOR’S TALK มิตรสหายท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ “...ทุกสิ่งบนโลก มีอายุของมัน ทุกอย่างมีวันหมดอายุ” หากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ติดตาม ข่าวสารของโลกนีอ้ ยูต่ ลอด ก็จะเห็นข่าวคราวของเรือ่ งราว “การ หมดอายุ” ในหลากหลายเหตุการณ์ ทั้งเรื่องที่น่าปิติยินดีและ เรือ่ งทีน่ ำ� มาซึง่ ความเศร้าโศกเสียใจ แต่นแี้ หละคือหน้าทีข่ องเวลา การเดินทางของยุคสมัยทีเ่ วลาน�ำพาเรือ่ งเก่าให้ผา่ นไป แต่กเ็ กีย่ ว แขนพาเรื่องใหม่เข้ามาแทนที่ สิ่งที่พวกเราควรจะท�ำก็มีแค่ตั้งรับ เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ปรับตัวให้ทันกับ สภาวะแวดล้อมทีท่ กุ วันนีเ้ ดินไปเร็วยิง่ กว่าติดเทอร์โบ ถ้าหากมัว ช้าหรือไม่ปรับตัวตาม ผลกระทบอาจจะเสียหายมากจนกลาย เป็นการ “สูญพันธุ์” ก็เป็นได้

There is a saying, “Everything on earth has its own age, everything has its own expiration date.” If you follow the news, you will find many events that have become old news. Some were stories of joy, others of sorrow. Time takes away the old items and brings with it new ones. Our job is to be able to cope with them, otherwise we will be faced with additional difficulties. Stop worrying about the many troubling matters and in this issue, turn back to learn of the warmth and love under the roofs of two families; the ”Khongmanee” family, a small-sized family in a large house and the “Thongsalub” family, a family that indulges itself in a vintage style. Both families had the inspiration to build new homes and make them their own individual places of happiness. There are also columns on home building, life styles, travel and food. Get ready and I hope you will follow us.

พักเรื่องร้อน มาพบเรื่องรัก ความรักเล็ก ๆ ในครอบครัวใต้ หลังคาบ้านที่แสนอบอุุ่น ของสองครอบครัว ที่เราน�ำมาฝากกัน ในเล่มนี้ “ครอบครัวคงมณี” ครอบครัวเล็ก ๆ ในบ้านหลังใหญ่ที่ อบอุ่น และ“ครอบครัวทองสลับ” เลือกสร้างบ้านสะท้อนความ เป็นตัวตน ที่หลงใหลการตกแต่งบ้านสไตล์วินเทจ ทั้งสอง ครอบครัวมาพร้อมแรงบันดาลใจในการตัดสินใจสร้างบ้านและ วิธกี ารท�ำให้บา้ นเป็นพืน้ ทีแ่ ห่งความสุข และทีส่ ำ� คัญฉบับนีเ้ รายัง คงมีสาระดี ๆ ในการสร้างบ้าน และเนื้อหาไลฟ์สไตล์ ที่เที่ยว ที่ กิน มาแนะน�ำท่านผูอ้ า่ น ท่านใดจะตามรอยไป กิน เทีย่ ว พักผ่อน ตามบ้านสุขใจก็ไม่ว่ากัน..ใครพร้อมแล้วไปอ่านกันเลยค่ะ STAFF Advisor : สิทธิพร สุวรรณสุต, มาลี สุวรรณสุต, พิศาล ธรรมวิเศษ, สมศักดิ์ สุขวารี, นิรัญ โพธิ์ศรี, ดร.จารุต วิภูปฐพร Editor in Chief : นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์ Assistant Editor : ชะเวง เชื้อวงษ์ Columnist : หรินทร์ ปานแจ่ม, ชยพล สุพงษ์, กฤษณะ ปกจั่น Editorial Staff : ศิริภร ศรีโรจน์รุ่ง, ชัยยันต์ บุญส่ง Thai to English Translator : ดร.จารุต วิภูปฐพร, กองบรรณาธิการ Photographer : กองบรรณาธิการ Graphic Designer : ชัยยันต์ บุญส่ง, ณภรรศชรักน์ ฉิมพิบูลย์

Marketing & Sales : ถิรพร สุวรรณสุต, ทัศนียา อัศวพันธ์, มาลีรัตน์ แพ่งพนม, จิราพร ข�ำสุด, จิราพา ข�ำสุด, ศิริภร ศรีโรจน์รุ่ง Proofread/Co-Production : จิราพา ข�ำสุด Colour Separation / Printing Works : ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด รุ่งเรืองการพิมพ์ Owner : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 471 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 0 2996 0940-6 แฟกซ์ 0 2996 0948-9


แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน F-191

Minimal Style เพียงแค่ได้ยินชื่อก็สะท้อนภาพลักษณะของตัวบ้าน งานออกแบบที่ก�ำลังเป็นที่นิยมเข้ากับทุกยุคทุกสมัย เลือกใช้โทนสีอ่อน ตัดกับแผงบังแดดสีน�้ำตาลเข้มเพื่อให้ตัวอาคารดูนุ่มนวลขึ้น และช่วย เสริมสเน่ห์ ให้กับบ้านหลังนี้ ดูมีเอกลักษณ์ท�ำให้ตัวอาคารไม่น่าเบื่อ ส่วนภายในบ้านออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้สมาชิกทุกคนสามารถใช้พื้นที่ ร่วมกัน และใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

เหมาะส�ำหรับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

62 16 17 176

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ ที่จอดรถ 2 คัน


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

Model F-191 Suitable for land size of Width Depth Living area

Concept design 62 16 17 176

sq.wah m. m. sq.m.

Includes 4 bedrooms, 3 bathrooms, 2 parking

Minimal Style design is a popular design for every generation.A light tone color of the house contrasts with the dark brown sunshade makes the house soft looking and has its own identity.The interior living area is designed to enable each family member conveniently join the activities together.

HAPPY HOME

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 7


แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน F-195

ความสุข คือแนวคิดหลักของการออกแบบบ้านหลังนี้ ความสุขที่เกิด จากความสงบ เรียบง่าย หลีกหนีความวุ่นวายจากการออกไปผจญ กับโลกภายนอก ผูอ้ อกแบบดึงความเรียบง่ายและความงามทีแ่ ท้จริงของ วั ต ถุ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง ที่ ใ ช้ เ ป็ น วั ส ดุ เ ปลื อ กอาคาร น้ อ ย เรี ย บง่ า ย ให้ตัวอาคารดูเรียบ และด้วยรูปทรงเหลี่ยมท�ำให้ดูมีมิติ ไม่วุ่นวายแต่ ในขณะเดียวกัน ก็รู้สึกสงบ น่าค้นหา อบอุ่นและน่าอยู่ ตามสไตล์ โมเดิร์นมินิมอล

เหมาะส�ำหรับขนาดที่ขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

79 18 17.5 201

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ ที่จอดรถ 2 คัน


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

Model F-195 Suitable for land size of Width Depth Living area

Concept design 79 18 17.5 201

sq.wah m. m. sq.m.

Includes 3 bedrooms 2 bathrooms 2 parking

Happiness is the main concept of the design of this house. Happiness which arises from tranquility, simplicity and escaping from the mess of the world outside. The designer focuses on the simplicity and the beauty of exterior materials which go along well with the dimension of the form of the house Minimal Modern Style.

HAPPY HAPPYHOME HOME

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 9


แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน F-196

แบบบ้าน 2 ชั้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ โมเดิร์นมินิมอล ด้วยรูปทรงภายนอก อาคารที่ออกแบบให้เป็นทรงสี่เหลี่ยม มีแอคเซนต์ (accent) เส้นน�ำ สายตาเดินตามกรอบอาคาร มองคล้ายเลข 2 โดยค�ำนึงถึงพืน้ ทีใ่ ช้สอย ภายในทีค่ รบถ้วน ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัวให้ สัมพันธ์กัน พร้อมมุมมองที่สวยงามต่อเนื่อง ด้วยรูปลักษณ์ของบ้าน สามารถสร้างสภาพชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรวมให้ดูน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

เหมาะส�ำหรับขนาดที่ขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

88 20 17.5 210

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ ที่จอดรถ 2 คัน


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

Model F-196 Suitable for land size of Width Depth Living area

Concept design 88 20 17.5 210

sq.wah m. m. sq.m.

Includes 3 bedrooms 3 bathrooms 2 parking

A two storey house, Modern Minimal concept,with exterior square design frame resembles the shape of figure 2.The perfect interior area can respond the needs of each family members.The outstanding look of the building make the good looking of the whole community.

HAPPY HOME

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 11


แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน F-198

แบบบ้าน 2 ชั้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ โมเดิร์นมินิมอล ด้วยการออกแบบที่ ค�ำนึงถึงการมีเอกลักษณ์ แสดงออกถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของผูอ้ ยู่ อาศัย เน้นความเรียบง่ายของโครงสร้างอาคารเลือกใช้สี 2 โทนขับความ โดดเด่นของตัวบ้าน เบรกความดิบของผิวปูนด้วยช่องแสงทีเ่ ป็นกระจก บานใหญ่ เปิดรับแสงสว่างจากภายนอกอย่างเต็มที่ ภายในออกแบบ ประโยชน์ใช้สอยได้อย่างลงตัว ดูมีสไตล์เหมาะกับครอบครัวยุคใหม่

เหมาะส�ำหรับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

79 16.5 19 229

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ ที่จอดรถ 2 คัน


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

Model F-198 Suitable for land size of Width Depth Living area

Concept design 79 16.5 19 229

sq.wah m. m. sq.m.

Includes 4 bedrooms, 2 bathrooms, 2 parking

A two storey house, Minimal Modern style is designed to serve the individuality of the owner. The design is focuses on the simplicity of the structure. The two tones color make the building prominent. The roughness of the concrete surface is cut with big fixed glass window to let in natural light from outside. The interior design suits for the new generation family.

HAPPY HOME

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 13


LIVE AT ITS BEST ที่สุดของการใช้ชีวิต Story : เอกเขนก Photographer : เปลญวณ House Owner : คุณคมสัน - คุณส�ำเนียง คงมณี Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด Model : ME-141

จากความคิดเพียงต้องการต่อเติมบ้านหลังเก่าแต่กลับกลายเป็นสร้างบ้าน หลังใหม่ จากความไม่รเู้ รือ่ งการสร้างบ้านกลายเป็นได้บริษัทรับสร้างบ้าน ทีม่ คี ณ ุ ภาพ จากความคิดเพียงอยากได้บา้ นขนาดพอเหมาะกลับกลายเป็น ได้บ้านหลังใหญ่ที่เกินความคาดหมาย ฯลฯ มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายที่ ท�ำให้ครอบครัว “คงมณี” ประทับใจหลังตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัท รับสร้างบ้านมืออาชีพอย่าง “พีดีเฮ้าส์” คุณคมสันและคุณส�ำเนียง คงมณี ครอบครัวเล็ก ๆ ที่อยู่กันเพียง 3 คน พ่อ แม่ ลูก ภายในบ้านหลังเก่าที่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ซึ่งสภาพก็เริ่มทรุด โทรมเพราะทนแดดทนฝนมากว่า 20 ปีแล้ว อีกทั้งลูกก็เติบโตขึ้นทุกวัน จึงตัดสินใจที่จะต่อเติม แต่พอลองปรึกษาเพื่อนฝูงและคนใกล้ตัว กลับ กลายเป็นว่าการต่อเติมไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องนัก ควรที่จะสร้างใหม่ดี กว่าเพราะคิดว่าคุ้มค่ากว่า แต่การจะสร้างบ้านหลังใหม่ก็ต้องมีช่างที่มี ความช�ำนาญ และต้องมีเวลาคอยควบคุมดูแล ซึ่งคุณคมสันมองว่าถ้าใช้ ผู้รับเหมาอาจจะมีปัญหาแน่ ทั้งเรื่องของเวลา การทิ้งงาน และคุณภาพ ทางออกที่ดีที่สุดคือการใช้บริการกับบริษัทรับสร้างบ้าน แม้ในเบื้องต้น จะหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต แต่กย็ งั ไม่ได้ตดั สินใจว่าจะเลือกใคร จน สุดท้ายได้มีโอกาสขับรถผ่านบ้านคนรู้จักที่ก�ำลังก่อสร้างและมีป้าย “พีดีเฮ้าส์” เป็นผู้ด�ำเนินการก่อสร้าง เห็นแบบแล้วสวยดีจึงจดเบอร์โทร และตัดสินใจโทรติดต่อ จากนั้นก็ได้เข้าไปดูแบบบ้าน พอเห็นแบบรู้สึก ถูกใจ ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจเลือกพีดีเฮ้าส์ให้เป็นผู้สร้างบ้าน

The “Kongmanee” family were looking to modify their old home, but decided on a new one instead. Not having any knowledge on the process of home’s construction, they decide on a high-quality builder. Thinking originally to build a medium size house, they decided on a larger home which far exceeded their expectations. This is the story of the “Kongmanee” family who were impressed after they decided to have PD House a professional builder build their house. Khun Komsun, Khun Samneang and their only child lived in a twenty year old one-storey wooden house for years. They originally thought of modifying the house because as their child grew, more ‘private space’ would be required. When they spoke with friends and relatives they were told that modifying the old house would not be a viable solution and recommended they build a new house. To build a new house requires a professional builder and takes time. Khun Komsun thought that if he had a local builder build his house, he would face problems such as unfinished and poor quality of work. After searching the internet for information, he could not make a decision until one day he came across a “PD House” sign at a construction site. He took down their phone number and called them, eventually visiting their office and began to look for house designs to suit his family’s needs. After browsing through many options, he made his decision and had them build their home.

HAPPY CELEBRITY I

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 15


โดยคุณคมสันเล่าเพิ่มเติมว่า “เหตุผลที่เราตัดสินใจใช้บริการกับบริษัท รับสร้างบ้านเพราะมองในเรือ่ งของความเชือ่ มัน่ ในตัวของช่าง และคิดว่า ช่างบริษั ทน่าจะมีความละเอียดและประณีตมากกว่าเพราะว่ามีบริษั ท ควบคุมอีกที อีกอย่างก็มีสัญญาระบุงวดงาน ระยะเวลาก่อสร้างไว้อย่าง ชัดเจน ซึ่งจะท�ำให้สามารถติดตามงานได้อย่างแน่นอน” ส�ำหรับบ้านที่ครอบครัวคงมณีตัดสินใจสร้างเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น สไตล์ Contemporary ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของรูปลักษณ์ดูโอ่โถง หรูหรา ภายนอกเพิ่มลูกเล่นด้วยกระเบื้องตกแต่งเลียนแบบธรรมชาติท�ำให้ตัว บ้านดูมมี ติ แิ ละมีดีไซน์มากขึน้ ทีส่ ำ� คัญยังมีพนื้ ที่ใช้สอยมากถึง 554 ตร.ม. ด้วยขนาด 4 ห้องนอน 5 ห้องน�้ำ ซึ่งมีการปรับลดห้องนอน 1 ห้อง เพื่อ ให้เป็นห้องโฮมเธียเตอร์ โดยชั้นล่างแบ่งฟังก์ชันออกเป็น ห้องรับแขก ห้องนอน ห้องแต่งตัว และห้องครัว ส่วนชั้นบนนั้นแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ห้องนอน ห้องพระ ห้องท�ำงาน และห้องโฮมเธียเตอร์ ซึ่งพื้นที่ใช้สอย ภายในบ้านมีการเชือ่ มต่อกันอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ความสะดวกในการใช้งาน ส่วนการตกแต่งนัน้ ไม่เน้นความหรูหรา แต่จะเน้นการใช้งานจริงจึงดูเรียบ ง่าย เพื่อให้บ้านโปร่งโล่ง เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น โดยส่วนใหญ่จะ เป็นบิลท์อินเพื่อความสะดวกและดูสวยงามมากกว่า “ประทับใจกับบ้านหลังนี้มาก ขนาดไม่เคยมาคุมงานก็จะมีการรายงาน ความคืบหน้าอยู่ตลอด ท�ำให้เราทราบถึงกระบวนการท�ำงานตลอดเวลา ไม่คิดว่าบ้านจะหลังใหญ่ขนาดนี้ คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจริง ๆ ที่ส�ำคัญ วัสดุที่เลือกใช้ก็มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งหมด อย่างเช่น บานประตู หน้าต่างไวนิลที่ดูสวยงามคงทน และยังช่วยป้องกันเสียงจากภายนอกได้ อีก หรือแม้แต่การใช้ฉนวนกันความร้อนช่วยท�ำให้บ้านเย็นสบาย ลดการ ใช้พลังงานไปในตัว คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจริง ๆ” ทัง้ หมดนีค้ อื ความประทับใจทีก่ ลายเป็นบทเริม่ ต้นของความอบอุน่ ภายใน ครอบครัว “คงมณี” ที่วันนี้ถูกรวบรวมไว้ภายใน “บ้านชอบผลไม้” บ้าน ทีถ่ กู สร้างขึน้ ส�ำหรับทุกคน จนกลายเป็นจุดศูนย์รวมของค�ำว่า “ครอบครัว” ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

Khun Komsun also added “the reason I chose PD House is because I trusted the company and thought that they would do the exquisite and meticulous work. They also had a construction supervisor that would be on-site. Their contract is clear and specifically states the duration of construction period. This helped make the follow up possible.” The home the Kongmanee family decided to build is a two story Contemporary style house. The outstanding features are its shape and airy and luxurious appearance with exterior decorating tiles resembling nature. A large living area of 554 square meters is divided into four bedrooms and five bathrooms. There is a living room, bedroom, dressing room and kitchen on the main level. Upstairs is divided into three bedrooms, a Buddha room, an office and home theatre room. The living areas are all connected for convenience. The decor focuses on functionality instead of luxury so the house looks airy and modest. The majority of the furniture is built in for the sake of beauty and convenience. “We were impressed with the construction because they regularly reported to me so we knew how things were progressing. We never imagined that it would be such a big house. It is worth the money. The most important thing is they used high quality materials such as vinyl doors and windows which help insulate from the outside noise. The insulators used also makes the house cool and energy efficient.” The decision to use PD House for the “Kongmanee” family describes life at its best for years to come; a perfect home for everyone to enjoy together as a family.


“บ้านชอบผลไม้” บ้านสไตล์ Contemporary ดูหรูหราสวยงามและมีฟังก์ชันใช้การงานครบครัน

ส่วนของฝ้าชายคาเลือกใช้วัสดุไวนิล ดูสวยงามและมีความคงทน

ระเบียงชั้นบนสามารถออกมาชมบรรยากาศ ด้านนอกได้อย่างเป็นส่วนตัว

ตัวบ้านถูกออกแบบให้มีซุ้มหน้าต่าง และประตูโค้งมนดูมีเอกลักษณ์น่าสนใจ

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 17


ด้วยการออกแบบให้ตัวบ้านมีส่วนลึก ส่วนเว้า ท�ำให้บ้านดูมีมิติและดูน่าสนใจมากขึ้น

กระเบื้องเลียนแบบธรรมชาติ ถูกน�ำมาตกแต่งท�ำให้บ้านดูสวยงามมากขึ้น

โดยรอบตัวบ้านถูกตกแต่งด้วยบัว ช่วยเพิ่มเสน่ห์ และดีไซน์ ให้กับตัวบ้าน


ที่จอดรถภายในบ้านถูกออกแบบให้ดูกว้าง สามารถจอดรถได้ถึง 2 คัน

นอกจากตัวบ้านจะดูหรูหราแล้ว ยังมีการออกแบบ Land Scape ให้สอดรับกับตัวบ้านอีกด้วย

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 19


บริเวณด้านหน้าบ้านออกแบบให้มีรางน�้ำฝนไวนิล เพื่อป้องกันน�้ำไหลลงเฉลียงหน้าบ้าน

ลานด้านข้างบ้านตกแต่งด้วยไม้ดัด ดูสวยงามโดดเด่น


คุณคมสัน คงมณี พร้อมครอบครัว กับมุมสวย ๆ บริเวณหน้าบ้าน

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 21


ห้องรับแขกดูเป็นส่วนตัว สะดุดตาด้วยฝ้าหลุมที่มีการเล่นสเต็ป


ครอบครัว “คงมณี” กับโซฟาสีครีมบริเวณโถงกลางบ้าน

บันไดทางขึ้นชั้นบนกว้างและมีชานพัก ตกแต่งด้วยภาพดอกไม้ดูสวยงาม

โถงชั้นล่างเปิดโล่งตกแต่งด้วยภาพครอบครัว พร้อมจัดวางโซฟาส�ำหรับนั่งพัก

ห้องครัวเลือกใช้บิลท์อินเพื่อให้มีพื้นที่ ส�ำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ เพิ่มความเป็น ระเบียบเรียบร้อย

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 23


โถงชั้นบนเปิดกว้าง และเปิดช่องแสงบริเวณบันไดทางขึ้นท�ำให้บ้านดูสว่าง

มุมท�ำงานชั้นบนเงียบสงบ โดยสามารถปรับเปลี่ยนเป็นมุมพักผ่อนได้


ห้องนอนลูกชายตกแต่งแบบเรียบง่าย พร้อมจัดมุมนั่งเล่นสามารถมองเห็นสวนผลไม้ด้านนอกได้

ห้องน�้ำดูกว้างขวางออกแบบให้มีอ่างอาบน�้ำ ตามความต้องการของคนในบ้าน

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 25


พื้นที่ด้านหน้าถูกจัด Landscape ช่วยท�ำให้บ้านดูโดดเด่นมากขึ้น

สถานที่ : บ้านคุณคมสัน และคุณส�ำเนียง คงมณี ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม


ว่าที่ ร.ต.ชาญวุฒิ ศรีรัตนกูล

เหนือกว่าคุณภาพด้วยมาตรฐานมืออาชีพ Story : กิ่งไผ่ Photographer : ลาดตระเวน

การได้เป็นเจ้าของธุรกิจคือหนึ่งในความฝันของใครหลาย ๆ คน ถึงแม้ว่า การที่จะก้าวมาเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นจะไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ แต่ก็ใช่ว่าจะเป็น ไปไม่ได้ หากเรามีความพร้อมและตั้งใจรวมทั้งรอคอยโอกาส ที่เหมาะสม เฉกเช่นเดียวกับ ว่าที่ ร.ต.ชาญวุฒิ ศรีรตั นกูล ที่ในอดีตก็เป็นเพียงพนักงาน บริ ษั ท ที่ ค ลุ ก คลี อ ยู ่ กั บ วงการพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ท่ า นั้ น แต่ ด ้ ว ย ประสบการณ์ที่สะสมมาบวกกับความคิดที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ จึงได้ ตัดสินใจออกเดินตามฝันผ่านการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและรอคอยโอกาส จนกระทั่งวันนี้สามารถก้าวขึ้นสู่ท�ำเนียบผู้บริหารหน้าใหม่ ในวงการรับ สร้างบ้าน ทีพ่ ร้อมจะสร้างฝันให้ทกุ คนได้มบี า้ นทีม่ คี ณุ ภาพและมีดีไซน์ที่ไม่ เหมือนใครภายใต้มาตรฐาน “พีดีเฮ้าส์” โดยว่าที่ ร.ต.ชาญวุฒิ ศรีรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นครปฐม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด ได้เล่าให้ฟงั ว่า “เดิมนัน้ ตนเองก็เป็นเพียงพนักงานบริษัท ที่อยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่ด้วยอายุและประสบการณ์ที่มาก ขึน้ ก็มคี วามคิดว่าอยากมีธรุ กิจเป็นของตนเอง โดยอยากท�ำธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง กับสายงานที่เราเคยคลุกคลี และในช่วงนั้นทางพีดีเฮ้าส์ เปิดรับแฟรนไชส์ รับสร้างบ้าน จึงศึกษาและหาข้อมูล ซึง่ ก็พบว่าเป็นระบบทีก่ อ่ ตัง้ มานานและ มีชอื่ เสียงจนเป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภค นอกจากนีเ้ รายังดูถงึ แผนการตลาด ของบริษัท ดูวสิ ยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร รวมถึงในเรือ่ งของระบบและเทคโนโลยี ต่าง ๆ ในการก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดนี้ท�ำให้เราประทับใจและกล้าที่จะ ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจรับสร้างบ้าน” นอกจากนีป้ จั จัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้วา่ ที่ ร.ต.ชาญวุฒติ ดั สินใจเข้าสูธ่ รุ กิจรับสร้าง บ้านเพราะมองว่าเป็นธุรกิจที่มีความคุ้นชินและเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่ สูงมาก นอกจากนี้ยังได้ know-how จากพีดีเฮ้าส์ท�ำให้การท�ำงานมีระบบ และง่ายขึ้น อีกทั้งธุรกิจรับสร้างบ้านยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้น ด้วย เพราะเป็นสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง ตรงจุดทั้งในเรื่องของรูปแบบ ดีไซน์ ฟังก์ชัน หรือแม้กระทั่งในเรื่องของ ราคา ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ “ต้องยอมรับว่าธุรกิจรับสร้างบ้านในพื้นที่จังหวัดนครปฐมยังคงมีแนวโน้ม ทีจ่ ะเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยเพราะระบบสาธารณูปโภคมีการขยายตัวออก พื้นที่ชานเมืองมากขึ้น ท�ำให้ความต้องการในเรื่องของที่อยู่อาศัยมีเพิ่มขึ้น ตามไปด้วย แต่ทงั้ นีเ้ มือ่ ความต้องการมีมาก การแข่งขันก็จะสูงขึน้ ด้วยเช่น กัน ทัง้ จากผูป้ ระกอบการบ้านจัดสรร บริษัทรับสร้างบ้านทีม่ าจากส่วนกลาง รวมถึงผู้ประกอบการท้องถิ่นและผู้รับเหมาทั่วไป ซึ่งแน่นอนว่าเราเองก็คง

ต้องแสดงศักยภาพออกมาให้มากที่สุด เพื่อตอบรับกับความต้องการของ ผู้บริโภคส�ำหรับ “นครปฐม รับสร้างบ้าน” เองก็จะยังคงเน้นหนักในเรื่อง ของคุณภาพและการบริการ นอกจากนี้ยังเป็นทั้งศูนย์ให้ค�ำปรึกษา ให้ มุมมองในการปลูกสร้างบ้าน ให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจ ปลูกสร้างบ้าน ไม่เน้นการบังคับแต่จะให้ความจริงใจและให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง ทั้งในเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพของวัสดุ มาตรฐานการท�ำงาน การ รับประกันคุณภาพ และการบริการหลังการขาย เพือ่ ให้ลกู ค้ามัน่ ใจและไว้ใจ มากที่สุด” ว่าที่ ร.ต.ชาญวุฒิกล่าว แม้ “นครปฐม รับสร้างบ้าน” จะเป็นบริษัทน้องใหม่ แต่ด้วยความเป็นมือ อาชีพและมีคณุ ภาพภายใต้มาตรฐานพีดเี ฮ้าส์ ท�ำให้ผบู้ ริโภคในหลากหลาย อาชีพทั้งพ่อค้าแม่ค้า ข้าราชการ นักธุรกิจและประชาชนทั่วไป ตัดสินใจ เลือกใช้บริการมาอย่างต่อเนือ่ ง และจากการเก็บข้อมูลพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ มักจะนิยมปลูกสร้างบ้านในสไตล์โมเดิร์นเพราะเข้ากับยุคสมัยและตรงใจ กับคนรุ่นใหม่มากที่สุด โดยกลุ่มราคานั้นจะอยู่ที่ 3-10 ล้านบาท และด้วย ความเป็นมืออาชีพทีม่ าพร้อมกับคุณภาพ ท�ำให้วนั นีน้ ครปฐม รับสร้างบ้าน กลายเป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่ได้รบั การยอมรับจากผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีจ่ งั หวัด นครปฐมและใกล้เคียง เมื่อบ้านคือปัจจัยส�ำคัญในการด�ำรงชีพ ดังนั้นในการตัดสินใจครั้งส�ำคัญ ต้องคิดอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ลองเข้ามาปรึกษาและฟังค�ำแนะน�ำ ในการปลูกสร้างบ้านกับนครปฐมรับสร้างบ้านดูแล้วคุณจะรู้ว่าบ้านที่มี คุณภาพและได้มาตรฐานนั้นต้องท�ำอย่างไร เพราะการตัดสินใจเพียงครั้ง เดียวอาจจะสร้างทัง้ ทุกข์และสุขได้ อยูท่ คี่ ณุ จะเลือกให้เป็นแบบไหนเท่านัน้ เองครับ ขอขอบคุณ : บริษัท นครปฐม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 589 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 เปิดท�ำการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.034 271 745-7 www.pd.co.th HAPPY INTERVIEW

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 29


ชยพล สุพงษ์

JIGSAW แห่งความมั่นคง Story : กิ่งไผ่ Photographer : อัสดง

สูตรของความส�ำเร็จ ไม่ได้มอี ะไรตายตัวหรือให้เรายึดติด แต่สตู รของ ความส�ำเร็จคือการรู้จักคิด รู้จักการพัฒนา และรู้จักที่จะเรียนรู้ หลาย คนพยายามลอกเลียนแบบคนทีป่ ระสบความส�ำเร็จเพียงเพราะคิดว่าน่า จะเป็นสูตรที่เป็นทางลัดและเป็นแนวทางให้กับเราได้ แต่ถ้าหากเรา ไม่รู้จักคิดและพัฒนาเพื่อเป็นการต่อยอดสุดท้ายแล้วก็คงประสบกับ ความล้มเหลวอย่างแน่นอน

W-134

หากเป็นเรื่องของธุรกิจรับสร้างบ้าน สูตรของความส�ำเร็จคือคุณภาพ และการบริการ ดังนัน้ บุคลากรจึงมีความส�ำคัญมากเป็นพิเศษ และการ ที่ ใครคนใดคนหนึ่งจะก้าวสู่ความส�ำเร็จได้นั้น เชื่อว่าต้องเก่งและมี คุณภาพมากพอ เฉกเช่นเดียวกับ คนรุ่นใหม่ไฟแรงอย่าง “ชยพล สุพงษ์” ที่วันนี้สามารถก้าวสู่ท�ำเนียบแห่งความส�ำเร็จได้อย่างสมความ ตั้งใจ คุณชยพล สุพงษ์ คนรุ่นใหม่ที่ใช้ความสามารถเป็นใบเบิกทางจนก้าวสู่ ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานออกแบบและ วิศวกรรม บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ที่ต้องรับผิดชอบ ดูแลในส่วนของงานฝ่ายวิศวกรรมซึง่ เป็นงานเกีย่ วกับโครงสร้างรวมถึง ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ราคาที่ จ ะต้ อ งดู แ ลในเรื่ อ งของการคิ ด ค�ำนวนราคาเพื่อให้เป็นมาตรฐาน ซึ่งงานทั้ง 2 ฝ่ายนั้นถือว่าเป็นงานที่ มีความละเอียดและห้ามมีข้อผิดพลาดอย่างเด็ดขาด โดยคุณชยพลได้กล่าวเพิม่ เติมว่า “ในการท�ำงานสิง่ ส�ำคัญคือต้องมีการ วางแผนที่ดีและให้สอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์กรโดยพนักงาน ในฝ่ายทุกคน ทุกระดับ จะต้องเข้ามามีสว่ นร่วมในการหาวิธกี ารท�ำงาน หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนที่ตัวเองต้องรับผิดชอบอยู่ ในปัจจุบนั ให้บรรลุเป้าหมายตามทีก่ ำ� หนดไว้ นอกจากนีจ้ ำ� นวนบุคลากร จะต้องสอดคล้องกับปริมาณงาน รวมถึงการจัดบุคลากรให้เหมาะสม กับงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อที่จะให้งานทุกชิ้นออกมาอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน” แต่ทั้งนี้ในการท�ำงานที่ต้องใช้ความละเอียดและเป็นงานที่ส�ำคัญก็มัก จะมีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ถ้าหากมีวิธีการ แก้ไขที่ดีหรือมีความพร้อมในการแก้ปัญหาเชื่อว่าทุกปัญหาก็คงมี ทางออกและสามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้อย่างแน่นอน ซึ่งคุณชยพลได้ บอกว่า “เมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในระหว่างการท�ำงานเราต้องเร่ง แก้ไขและต้องทราบทีม่ าของปัญหาเพือ่ วิเคราะห์หาแนวทางและวิธกี าร แก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพือ่ ไม่ให้เกิดความเสียหายทัง้ ในด้านต้นทุนทางการ เงินและระยะเวลา”

และด้วยระยะเวลากว่า 13 ปี ในการท�ำงานกับบริษั ทรับสร้างบ้าน มืออาชีพอย่างพีดีเฮ้าส์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ คงต้องยอมรับว่า คุณชยพลได้กลายเป็นผูบ้ ริหารรุน่ ใหม่ทปี่ ระสบความส�ำเร็จและน่าจับตา มองที่ สุ ด เพราะด้ ว ยแนวคิ ดในการท� ำ งานที่ พ ร้ อ มเปิ ด รั บโอกาส และตัง้ ใจท�ำงานอย่างเต็มทีด่ ว้ ยความเต็มใจโดยไม่มขี อ้ แม้หรือเงือ่ นไข ใด ๆ เพราะงานทุกชิน้ จะเป็นเหมือนต�ำราทีค่ อยเสริมสร้างประสบการณ์ และความช�ำนาญจนสามารถสร้างผลงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด “การมายืนตรงจุดนี้ผมคิดว่าเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นในบทบาทหน้าที่ ผู้บริหารระดับต้น ซึ่งยังต้องเรียนรู้และฝึกฝน รวมไปถึงการบริหาร จัดการงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่บริษั ทวางไว้ ส่วนเป้าหมายใน ชีวิต ก็อยากจะมีธุรกิจเล็ก ๆ ของครอบครัว และกลับไปใช้ชีวิตที่บ้าน เกิดคือที่จังหวัดเชียงราย” คุณชยพล กล่าว การที่คนเราจะประสบความส�ำเร็จไม่ ใช่อยู่ที่โอกาสเพียงอย่างเดียว ตัวบุคคลก็เป็นส่วนส�ำคัญ ดังนั้นหลักในการท�ำงานคือต้องรู้ถึงจุดมุ่ง หมายในงาน ถ้าคิดจะท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จก็ตอ้ งรูจ้ กั ทีจ่ ะเรียน รู้และรักในสิ่งที่ท�ำ อีกอย่างหนึ่งคืองานทุกอย่างย่อมมีปัญหาและ อุปสรรค อย่าได้ท้อ ต้องสู้และหาทางแก้ไขปัญหา เพราะปัญหาจะจบ ทีก่ ารแก้ไขไม่ใช่การหนี ซึง่ สุดท้ายแล้วเมือ่ เราผ่านปัญหาอุปสรรคเหล่า นั้นไปได้ ตัวเราก็จะมีความสุขที่ส�ำคัญความส�ำเร็จก็จะตามมาด้วย ขอขอบคุณ : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 471 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 029960940 www.pd.co.th HAPPY WORKING

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 31


“บ้านหน้าแคบทรงจั่ว” Story : หรินทร์ ปานแจ่ม

บ้านหน้าแคบทรงจัว่ ธรรมดาทีถ่ กู ตัดทอนรายละเอียดเพิม่ ลูกเล่นท�ำให้ ดูแปลกตาเมือ่ แรกมอง แบบบ้านรหัส W-116 ในกลุม่ แบบบ้าน wood home series เป็นแบบบ้าน 2 ชั้น ที่มีราคาค่าก่อสร้างไม่สูง มีพื้นที่ ใช้สอยมากถึง 132 ตารางเมตร ด้วยขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ ตัวบ้านออกแบบเรียบง่าย แบบบ้านหน้าแคบส่วนลึกยาวไปด้านหลัง จับคู่กันกับหลังคาทรงจั่ว ดูเรียบง่ายผสมการออกแบบเลือกใช้วัสดุ บางส่วนเป็นไม้ และก่ออิฐฉาบปูนทาสี ตกแต่งแบบเรียบง่าย ดูคุ้นตา คนไทยเป็นอย่างมาก ด้านหน้าทางเข้ามีชานเฉลียงขนาดใหญ่น�ำไป สู่โถงกว้าง ส่วนหน้าบ้านซึ่งถูกแบ่งเป็นพื้นที่ส�ำหรับรับแขก และรับ ประทานอาหาร ด้านในเข้าไปผูอ้ อกแบบแบ่งบ้านออกเป็น 2 โซน หาก เดินตรงเข้าไปจากโถงทางเข้าจะน�ำเราไปสู่ส่วน private มีบันไดขึ้น ชั้นสอง ส่วนชั้นล่างจะเป็นห้องนอนเล็กส�ำหรับผู้สูงวัย หรือแขกที่มา พักก็ได้


FIRST FLOOR PLAN

อีกด้านของตัวบ้านจะเป็นพื้นที่ห้องเก็บของซึ่งอยู่ใต้บันได ห้อง ครัวที่นี่เป็นครัวปรุงมีประตูหลังบ้านเปิดออกชานซักล้าง และ ห้องน�้ำขนาดพอเหมาะ ขึ้นไปชั้นบนเราจะพบกับโถงที่มีห้องน�้ำ และส่วนท�ำงานเล็ก ๆ ด้านหลังจะเป็นห้องนอนขนาดเล็ก ส่วน ห้องนอนใหญ่จะอยูบ่ ริเวณหน้าบ้าน มีระเบียงเปิดออกสูภ่ ายนอก ได้ บ้านหลังนี้ผู้ออกแบบก�ำหนดประตูหน้าต่างไว้อย่างพอเพียง เชื่อว่าไม่ต้องติดเครื่องปรับอากาศก็อยู่สบาย ภายนอกรูปแบบ อาคารเป็นบ้านหลังคาทรงจั่วธรรมดามาก ขนาดเล็กกะทัดรัด เรียบง่ายแต่ผอู้ อกแบบได้ทอนรายละเอียดบางอย่างลงแล้วเลือก กรุวสั ดุทแี่ ตกต่างกันเข้าไป ท�ำให้เกิดมุมมองใหม่ การเพิม่ กันสาด นอกจากจะช่วยป้องกันแสงแดดแล้วยังช่วยให้เกิดแสงเงาบน อาคารช่วยเพิ่มมิติได้อีกด้วย

SECOND FLOOR PLAN

การออกแบบอาคารให้เรียบง่ายนอกจากจะท�ำให้ประหยัดค่าก่อสร้าง ได้ส่วนหนึ่งแล้ว ยังช่วยให้เจ้าของบ้านคลายกังวลเรื่องค่าดูแลรักษา ได้โขอยู่ เพราะเราคงต้องอยู่กันไปอีกเนินนาน หากไม่บ�ำรุงรักษา บ้านก็คงไม่น่าชม เป็นแบบบ้านที่แสนจะเรียบง่าย โมเดิร์นร่วมสมัย เข้ากับรสนิยมคนไทย และเข้ากับการใช้ชีวิตของคนไทยเช่นกัน เพิ่ม เติมบรรยากาศด้วยสวนหย่อมไม้พุ่มเตี้ยตลอดแนวบ้าน สนามหญ้า เขียว ๆ ปลูกไม้ใหญ่เพิ่มร่มเงา เย็นสบาย ชวนให้บ้านหลังนี้ดูน่าอยู่ น่ามองมากยิ่งขึ้น

HAPPY ARCHITECTURE

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 33


ไฟฟ้าภายในบ้าน Story : ชยพล สุพงษ์

ปัจจุบันสิ่งที่ส�ำคัญกับการด�ำรงชีวิตไม่ได้มีแค่เพียง อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่เป็นปัจจัย4 เพราะการ ใช้ชีวิตในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การติดต่อสื่อสาร ยังจ�ำเป็นต้องใช้สิ่งอื่นอ�ำนวยความสะดวกอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น เงิน ยานพาหนะ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ไฟฟ้า ประปา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีความจ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันนี้ บ้านทีเ่ ราพักอยูอ่ าศัยนัน้ ระบบสาธารณูปโภคทีท่ กุ บ้านต้องมีคอื ไฟฟ้า และประปา ดังนั้นในการที่จะสร้างบ้านออกจากความ สวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม ความแข็งแรงด้านวิศวกรรม มี ความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีการออกแบบระบบไฟฟ้าและประปา

ให้เหมาะสมกับการใช้งานทีส่ ะดวกและมีความปลอดภัย ในฉบับนีจ้ ะ ขอพูดถึงระบบไฟฟ้าครับ

ไฟฟ้าส�ำหรับบ้านพักอาศัย

ระบบไฟฟ้าจ�ำเป็นในบ้านพักอาศัย ใช้สำ� หรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น แอร์ และไฟฟ้าแสงสว่าง รวมไปถึงอุปกรณ์อื่น ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจะเห็นว่าไฟฟ้ามีประโยชน์มิใช่น้อย แต่ไฟฟ้าก็มี อันตรายมากเช่นกัน ถ้าผู้ใช้ไม่ระมัดระวัง รวมไปถึงการออกแบบ การติดตั้งและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า


ขอขอบคุณ ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

การออกแบบระบบไฟฟ้า

การออกแบบระบบไฟฟ้าต้องมีวศิ กรค�ำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าจาก เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อออกแบบชนิด ขนาดสายไฟฟ้าให้เหมาะ สมกับก�ำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ การออกแบบขนาด สายดินรวมไฟถึงตูค้ วบคุมไฟฟ้า ตลอดจนถึงขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าทีต่ อ้ ง ใช้ให้เหมาะสมกับบ้านหลังนั้น ๆ

การติดตั้งและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

การติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้านต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความช�ำนาญ ซึ่งมี กฎหมายควบคุมว่าช่างไฟฟ้าภายในอาคารต้องมีหนังสือรับรองความ รู้ความสามารถ หากท�ำงานโดยไม่มีใบอนุญาต จะถูกปรับทั้งช่าง ไฟฟ้าและผู้ว่าจ้าง เครื่องตัดไฟรั่ว (Residual Current Device หรือ RCD) หรือที่รู้จัก กันว่า “เครือ่ งป้องกันไฟดูด” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำ� หรับตัดกระแสไฟฟ้า รั่วแบบอัตโนมัติ โดยเครื่องจะตัดกระแสไฟฟ้าของวงจรที่ไหลผ่าน ตัวเครือ่ งตัดไฟรัว่ ในกรณีทเี่ ครือ่ งตรวจพบว่ามีกระแสไฟฟ้าบางส่วน

รั่วหายไปจากวงจรนั้น คือ กระแสไฟฟ้าไม่ไหลย้อนกลับไปตามสายไฟ ของการไฟฟ้าแต่กลับมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลไปที่อื่น เช่น รั่วไหลลงดิน ผ่านร่างกายมนุษย์เมื่อมีการสัมผัสกับจุดที่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว หรือ รั่ว ผ่านฉนวนที่ช�ำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น การป้องกันอันตรายโดย การติดระบบกันดูด ซึ่งมี 2 ประเภท ดังนี้ 1.RCBO (Residual Current Circuit Breaker with Over Current Protection) ใช้ตัดได้ทั้งไฟรั่ว ไฟเกิน และไฟฟ้าลัดวงจร ใช้แทน เบรกเกอร์ได้หากใช้เป็นเมนสวิตช์มักจะใช้ในกรณีที่ต้องการให้ เครื่อง ตัดไฟรั่วท�ำงานครอบคลุมทั้งบ้าน 2.RCCB (Residual Current Circuit Breakers) ใช้ตัดไฟรั่วอย่างเดียว จึงมักใช้รว่ มกับฟิวส์หรือเบรกเกอร์ดว้ ยกันทุกครัง้ มักจะใช้เป็นกรณีไป จะเห็นได้ว่าไฟฟ้ามีประโยชน์มากแต่ก็มีอันตรายมากเช่นกัน หากไม่ ระมัดระวังในการออกแบบ การติดตั้งรวมไปถึงการใช้งาน ดังนั้นการ สร้างบ้านจึงมีความจ�ำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ ความช�ำนาญ ในการ ออกแบบและติดตั้งไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานทั้งชีวิตและ ทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย HAPPY ENGINEERING

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 35


โทนสีชมพูอ่อน

แต่งห้องสวยด้วยโทนสี Story : กฤษณะ ปกจั่น

ส�ำหรับผู้อ่านที่อยากจะตกแต่งที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโดฯ หรือ แม้แต่พนื้ ทีม่ มุ เล็กมุมหนึง่ ของบ้าน แต่ไม่รจู้ ะเริม่ ตรงไหนดี ฉบับนีผ้ เู้ ขียนจะ แนะน�ำการตกแต่งอย่างง่าย ด้วยเทรนด์ของโทนสีที่นิยมเลือกใช้ในการ ตกแต่งบ้านกันครับ ซึ่งสีเหล่านี้เป็นสีที่สามารถใช้ตกแต่ง แต่งเติมให้ที่อยู่ อาศัยมีความโดดเด่นและนิยมใช้มีหลัก ๆ อยู่ 5 สีด้วยกัน

โทนสีชมพูอ่อน

ส�ำหรับสีชมพูเป็นโทนสีหวาน แสดงออกถึงความบริสทุ ธิ์ ไร้เดียงสา ให้ความ รู้สึกอ่อนโยนและนุ่มนวล โดยการเลือกใช้โทนสีที่ผนังหรือสิ่งของที่น�ำมา ตกแต่ง ให้ออกมาดูมีเสน่ห์ นุ่มนวล แต่ไม่หวานมาก สามารถใช้ ตกแต่งได้ กับห้องนอน พื้นที่นั่งเล่น หรือพื้นที่ที่ต้องการเติมความอ่อนโยน

โทนสีส้มปะการัง


โทนสีคุกกี้อบ

โทนสีเทากลาง หรือ เทาอมฟ้า

โทนสีเขียวมิ้น หรือ อโวคาโด โทนสีส้มปะการัง C

ส�ำหรับสีส้มปะการัง (Coral) เป็นสีที่มาแรงมากในปีนี้ สีโทนธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและ ผ่อนคลาย แต่ในเวลาเดียวกันก็ให้ความรู้สึกสดใสและสนุกสนาน บริษัท Pantone ได้ยกให้เป็น Color of the year เลยทีเดียวแต่ด้วยสีที่ค่อนข้างแรง เราจึงควรจะตัดด้วยสีของเฟอร์นิเจอร์ สีด�ำ สีขาว หรือสีไม้ เหมาะส�ำหรับน�ำมาตกแต่งห้องรับแขก หรือห้องนั่งเล่น เพื่อเพิ่มความผ่อนคลาย

โทนสีคุกกี้อบ

สีโทนคุกกี้อบนี้เป็นเฉดสีที่ถูกน�ำมาใช้บ่อย ตกแต่งห้องหรือมุมใด ก็ออกมาดูหรูหรา ทันสมัยแต่จะ ไม่ดูเข้มขรึมเท่าสีด�ำ ซึ่งการตกแต่งห้องด้วยโทนสีนี้แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไรก็ยังคงคลาสสิก ไม่มีเบื่อแน่นอน ยิ่งเมื่อตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ท�ำจากไม้ หรือหนัง ก็จะเพิ่มความอบอุ่นให้ห้อง อีกด้วย

โทนสีเขียวมิ้น หรือ อโวคาโด

ส�ำหรับโทนสีนี้เป็นโทนที่ดูสบายตา ช่วยเพิ่มให้บรรยากาศในห้องหรือพื้นที่ตกแต่งดูเป็นธรรมชาติ มากยิ่งขึ้นโทนสีนี้นิยมน�ำไปตกแต่งห้องสไตล์วินเทจ เมื่อจัดเฟอร์นิเจอร์ให้ไปในสไตล์หรือรูปแบบ เดียวกัน ยิง่ ส่งเสริมให้หอ้ งดูงดงาม สบายตา การตกแต่งนัน้ อาจจะเน้นทีผ่ นังหรือเฟอร์นเิ จอร์เพียง บางชิ้นเท่านั้น

โทนสีเทากลาง หรือ เทาอมฟ้า

สีเทากลาง หรือ เทาอมฟ้า แสดงออกถึงความสงบ และให้ ความรู้สึกหม่น ๆ ดูน่าค้น หา เมื่อไปอยู่บนผนังห้องหรือ เฟอร์นิเจอร์จะท�ำให้มุมหรือห้องนั้น ดูน่าค้นหาเป็นอย่างมาก ซึง่ โทนสีนสี้ ามารถน�ำไปใช้ตกแต่งได้ทกุ ห้อง ได้ความรูส้ กึ เรียบ ง่ายแต่มีสไตล์ เป็นอย่างไรกับบ้างครับกับไอเดียการตกแต่งห้องด้วยโทนสี ไม่ ว่าจะเป็นการตกแต่งที่พักอาศัย บ้านหรือคอนโดฯ ก็สามารถ น�ำมาตกแต่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของคุณได้อย่างลงตัวและเหมาะสมทีส่ ดุ โดยมีหลักง่าย ๆ ในการเลือกไม่วา่ อยากจะให้ทพี่ กั ของเราเป็น แบบใด ชอบโทนสีใด ตามรูปแบบที่ผู้เขียนยกมา สามารถน�ำ ไปเป็นไอเดียการตกแต่งตามสไตล์ของผู้อ่านกันได้เลยนะครับ ขอบคุณภาพประกอบ – themomentum.co, www.pinterest.com

HAPPY IDEA BAANSUKJAI JULY-AUGUST 37


ACCOMMODATION MIND บ้านนี้ที่พักใจ

Story : เอกเขนก Photographer : เปลญวณ House Owner : คุณสุดใจ ทองสลับ และ Mr.Alexander Ruben Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ อุบลราชธานี Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด Model : W-128

“อยู่ที่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเรา” ประโยคสั้น ๆ ที่สื่อถึงความสุขที่เกิดขึ้น ภายในบ้านแสนรักแสนหวงของคุณสุดใจ ทองสลับ และ Mr.Alexander Ruben หลังจากต้องปรับเปลีย่ นชีวติ จากคนเมืองกรุงฯ มุง่ สูบ่ า้ นเกิดเพือ่ ประกอบธุรกิจ และที่นี่ได้ท�ำให้ชีวิตของคนทั้งคู่เปลี่ยนไป จนกลายเป็น ที่อิจฉาของใครหลาย ๆ คน

“No other place could be sweeter than our own home” is a sentence that best expresses the happiness in the house of Khun Sudjai Thongslub and Mr.Alexander Ruben family. After moving from Bangkok to the province of Isaan to start their business together, their lives changed that became envied by many.

คุณสุดใจ ทองสลับ และ Mr.Alexander Ruben ครอบครัวเล็ก ๆ ที่ สามารถสร้างความสุขได้อย่างไม่มที สี่ น้ิ สุดภายในบ้านแสนสวยหลังนี้ โดย คุณสุดใจได้เล่าถึงที่มาของบ้านหลังนี้ว่า “เดิมนั้นอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯมา ก่อน แต่ดว้ ยเพราะอยากกลับมาใช้ชวี ติ ในจังหวัดบ้านเกิดและมาประกอบ ธุรกิจทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี ท�ำให้ตอ้ งวางแผนชีวติ ใหม่ เริม่ ตัง้ แต่วางแผน สร้างบ้านก่อน ซึ่งใช้เวลาอยู่พอสมควร ในการมองหาช่าง ค้นหาข้อมูล บริษัทรับสร้างบ้านทั้งจากหนังสือ นิตยสาร อินเทอร์เน็ต รวมถึงคนรู้จัก ทีเ่ ข้ามาแนะน�ำ ซึง่ ก็มอี ยูห่ ลายราย แต่เรามาสะดุดทีพ่ ดี เี ฮ้าส์ เพราะชอบ ในเรื่องของดีไซน์ เรื่องของคุณภาพวัสดุ โดยเฉพาะในเรื่องของหลังคา ที่เราชอบมากเป็นพิเศษ เพราะหลายคนมักพูดถึงเรื่องหลังคาเป็นส่วน ส�ำคัญของบ้าน ซึง่ ทางพีดเี ฮ้าส์ก็ให้รายละเอียดได้ชดั เจนดีมากจนเราเชือ่ มั่น อีกอย่างเราก็ดูผลงานที่ผ่านมา ดูคนในพื้นที่สร้างแล้วเป็นอย่างไร มี แบบบ้านให้เลือกมากน้อยแค่ไหน ซึ่งสุดท้ายก็ได้แบบที่ตรงกับใจมาก ที่สุด”

Khun Sudjai Thongsalub and Mr. Alexander Ruben built eternal happiness within this beautiful house. Khun Sudjai told us that, ” previously we lived in Bangkok but I wanted to go back to my hometown and start a business in Ubon Ratchathani so we had to set a new plan for our new life. Our first step was to plan to build a new house. We searched for the information of home building companies on the internet, in popular magazines and asked people whom we knew. We finally decided upon PD House because we were impressed with the design and the materials used; especially on the roof of the house. We have heard that the roof is one of the most important parts of any home and PD House gave us a clear picture of the materials to be used. We immediately felt confident in using the company. We visited one of their recent sites in the area and decided on the perfect design for us.”

เมือ่ มัน่ ใจในคุณภาพและการบริการของพีดเี ฮ้าส์แล้ว ประเด็นส�ำคัญที่ไม่ ควรมองข้ามในการสร้างความสุขก็คอื เรือ่ งของแบบบ้าน เพราะการทีเ่ รา จะอยู่อย่างมีความสุข บ้านจะต้องตรงกับใจ และต้องมีฟังก์ชันตรงกับ ความต้องการ ซึ่งคุณสุดใจและครอบครัวได้ตัดสินใจเลือกบ้านในสไตล์ Contemporary ดูร่วมสมัยและมีฟังก์ชันการใช้สอยมากถึง 203 ตร.ม. ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ โดยพื้นที่ใช้สอยชั้นล่างนั้นถูกออกแบบให้มี

Choosing the right design is necessary to ensure the home owner will be happy and content in their new dwelling. Khun Sudjai chose a contemporary style house with the living area of 203 sq.m., consisting of 3 bedrooms and 3 bathrooms. The living area downstairs is divided into the living room, a guest bedroom,

HAPPY CELEBRITY II

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 39


การเชือ่ มต่อพืน้ ทีก่ นั อย่างลงตัว และแบ่งออกเป็น ห้องรับแขก ห้องนอน แขก ห้องครัว ส่วนรับประทานอาหาร และห้องซักรีด ส่วนชั้นบนนั้นจะ ถูกแยกออกให้เป็นพืน้ ทีส่ ว่ นตัว คือเป็นห้องนอนและห้องพระ และฟังก์ชนั ทั้งหมดนี้ดูสอดรับกับความต้องการของครอบครัวเป็นอย่างมาก

the kitchen and dining area and laundry room. The upstairs, has a private zone, which also contains the master bedroom, bedroom and Buddha room. The design fully met the owner’s needs.

ด้านการตกแต่งนั้นจะเห็นว่ามีความพิเศษอยู่พอสมควร เพราะเป็นความ ชอบในด้านอินทีเรียของคุณสุดใจท�ำให้บรรยากาศภายในบ้านนั้นดูโดด เด่น แม้จะเป็นการตกแต่งในสไตล์วินเทจแต่ก็มีการผสมผสานความเป็น ลอฟท์เข้าไปด้วยเพื่อให้ดูมีดี ไซน์ นอกจากนี้ยังมีการแต่งเติมด้วย เฟอร์นิเจอร์เรียบง่ายแต่ดีไซน์ไม่ซ�้ำกัน ยิ่งท�ำให้บรรยากาศภายในบ้านดู มีเสน่ห์และอบอุ่นมากยิ่งขึ้น

For the interior decor, Khun Sudjai, who enjoys this kind of work, made the interior design look tasteful with a prominent and vintage, loft-style layout. The simple yet modern furniture design makes the atmosphere charming and warm.

“ก่อนทีจ่ ะสร้างบ้านหลังนีก้ ก็ งั วลอยูเ่ หมือนกันไม่รวู้ า่ จะออกมาตรงกับใจ เราหรือเปล่า ช่างฝีมือเป็นอย่างไรเราก็ ไม่รู้ อาจจะเพราะว่าเราไม่มี ประสบการณ์ในด้านนี้ก็เลยมีความกังวลอยู่บ้าง แต่พอเห็นขั้นตอนการ ท�ำงาน เห็นฝีมอื ช่างก็คลายความกังวล จนเมือ่ บ้านเสร็จผลงานทีอ่ อกมา ประทับใจมาก ได้ตามทีห่ วังไว้อาจจะบอกได้เต็มปากเลยว่าเกินความคาด หมายจริง ๆ” คุณสุดใจกล่าว หากมองโดยรวมแล้วบ้านหลังนี้อาจจะมีพื้นที่ที่ไม่ใหญ่มาก แต่บ้านหลัง นีส้ ามารถตอบโจทย์ ความต้องการของครอบครัวคุณสุดใจได้อย่างลงตัว และตรงความต้องการมากที่สุด เพราะบ้านแต่ละหลังก็จะมีเอกลักษณ์ หรือมีบริบทที่แตกต่างกัน เฉกเช่นบ้านหลังนี้ที่สามารถสะท้อนถึงความ เป็นตัวตนของผู้เป็นเจ้าของ ได้ในหลากหลายแง่มุม ทั้งเรื่องของดีไซน์ สไตล์ ความรัก ความชอบ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนหลอมรวมก่อให้เกิดความสุข จนท�ำให้บา้ นหลังนีก้ ลายเป็นพืน้ ทีแ่ ห่งความสุขทีส่ ามารถสร้างแรงบันดาล ใจให้กับชีวิตได้ตลอดเวลานั่นเอง

“Before the house was built, we were concerned about the outcome and whether it would be up to our expectations. We didn’t know what the outcome of the worker’s craftsmanship would be as we had no previous experience with home construction. We felt relieved with the work they had done. When the house was completed, we were quite impressed. It was as we had expected and more”, Khun Sudjai said. Though the house is not very large, but a perfect fit for the needs of Khun Sudjai’s family. Every house has its own identity, so does this one which can reflect the taste of the owners in many aspects. All of these make the home an area of happiness forever.


บ้านสไตล์ Contemporary ดูร่วมสมัย และมีฟังก์ชันการใช้สอยที่ครบครัน

ประตูด้านหน้าออกแบบให้เป็นบานกระจกสูง สามารถมองเห็นสนามหญ้าหน้าบ้าน

หน้าบ้านถูกออกแบบให้มีบานหน้าต่าง โดยรอบเพื่อเปิดรับแสงและลมจากด้านนอก

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 41


ระเบียงชั้นบนเปิดกว้างให้สามารถออกมารับลมธรรมชาติได้


ส่วนหน้าต่างถูกออกแบบให้มีบัวโดยรอบ เพื่อป้องกันน�้ำไหลย้อนและช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวบ้าน

พื้นที่ด้านหลังเชื่อมต่อกับครัวนอก เพื่อความสะดวกสบายในการท�ำกับข้าวและลดปัญหาเรื่องกลิ่น

Mr.Alexander Ruben กับจักรยานคู่ใจส�ำหรับปั่นออกก�ำลังกาย

เฉลียงด้านข้างเชื่อมต่อพื้นที่สวนด้านนอก สามารถสัมผัสธรรมชาติได้เต็มที่

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 43


ครัวในเน้นดีไซน์ และการตกแต่งดูสอดรับกับบรรยากาศภายในบ้าน


BAANSUKJAI JULY-AUGUST 45


มุมรับแขกเน้นเปิดพื้นที่ให้โล่ง จัดวางของตกแต่งในสไตล์วินเทจดูสวยงาม

เคาน์เตอร์ครัวในส�ำหรับอุ่น และจัดเตรียมอาหารที่เชื่อมต่อกับโต๊ะรับประทานอาหาร

คุณสุดใจ กับครัวนอกสไตล์ลอฟท์ พร้อมจัดวางข้าวของเครื่องใช้ ไว้อย่างเป็นระเบียบ


มุมรับประทานอาหารที่จัดวางโต๊ะไว้อย่างเป็นระเบียบ และเชื่อมต่อกับเคาน์เตอร์ครัว

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 47


บันไดทางขึ้นชั้นบนดูกว้าง และถูกออกแบบให้มีชานพักเพื่อความปลอดภัย

ห้องน�้ำออกแบบให้ดูโปร่ง โล่ง เพื่อลดปัญหาเรื่องการอับชื้น

ภายในห้องนอนมีการแบ่งฟังก์ชัน เพื่อความสะดวกทั้งมุมแต่งตัวและมุมพักผ่อน


ห้องนอนตกแต่งแบบเรียบง่าย และเน้นความโปร่งโล่งเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก


Mr.Alexander Ruben กับมุมท�ำงานส่วนตัวภายในห้องนอน


สถานที่ : บ้านคุณสุดใจ ทองสลับ และ Mr.Alexander Ruben ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


พี ดีเฮ้าส์ ประชุมแฟรนไชส์ และผู้จัดการฯ ครั้งที่1/2562 บริษั ท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด จัดประชุมแฟรนไชส์และผู้จัดการฯ ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2562 โดยมี นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าของสิทธิและผู้บริหารแฟรนไชส์ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ทั่วประเทศเข้าร่วม ประชุม เพือ่ ร่วมประเมินทิศทางตลาดและธุรกิจ รับสร้างบ้านไตรมาสแรกและแนวโน้มปี 2562 ณ ห้องอัปสรา 1 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง

เซ็นสัญญาโครงการ BR-5709 คุณอริสา ปรีทอง ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง บ้านโครงการ BR-5709 แบบบ้านมาตรฐาน F-174 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 2.8 ล้านบาท โดย ใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุก่อสร้างรุ่น Standard Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ทั้งนี้การ เซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณวันชัย ริ้วแดง ผู้จัดการ (ซ้าย) บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน (บุรีรัมย์) จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ บุรีรัมย์ ร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ BR-5708 คุณมยุรี แซ่อึง ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง บ้านโครงการ BR-5708 แบบบ้านมาตรฐาน W-151 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 6.1 ล้านบาท โดยใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุก่อสร้าง รุ่น Smart Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.ตาเสา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ทั้งนี้การเซ็น สัญญาดังกล่าวมีคุณวันชัย ริ้วแดง ผู้จัดการ (ซ้าย) บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน (บุรีรัมย์) จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ บุรีรัมย์ และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ BR-5707 คุณอรทัย เจริญ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง บ้านโครงการ BR-5707 แบบบ้านมาตรฐาน WA-146 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 6.2 ล้านบาท โดยใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุกอ่ สร้างรุน่ Exclusive Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์ ทัง้ นีก้ ารเซ็นสัญญา ดังกล่าวมีคุณวันชัย ริ้วแดง ผู้จัดการ (ที่ 2 จาก ซ้าย) บริษั ท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน (บุรีรัมย์) จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ บุรีรัมย์ และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ SR-5439 คุณพิพัฒน์​แซ่จึง ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง บ้านโครงการ SR-5439 แบบบ้านมาตรฐาน ME121 ราคาก่อ สร้างบ้านสุทธิ 5.6 ล้านบาท โดย ใช้ระบบโครง สร้างส�ำเร็จรูป วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.ส� ำโรง อ.อุ ทุ ม พร จ.ศรี ส ะเกษ ทั้ ง นี้ ก าร เซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณวันชัย ริ้วแดง ผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้ าย) บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด หรือศู นย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สุรินทร์ และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ SR-5440 คุ ณ กรวิ ภ า ทอง ทั พ ลงนามสั ญ ญาว่ า จ้ า ง ก่อสร้างบ้านโ ครงการ SR-5440 แบบบ้าน มาตรฐาน WA-122 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 2.2 ล้านบาท โดยใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุ ก่อสร้างรุ่น Standard Series 1/2561 สถานที่ ก่อสร้าง ณ ต. แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณวันชัย ริ้วแดง ผู ้จั ดการ (ที่ 2 จากขวา) บริ ษั ท สุริน ทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สุ ริ นทร์ และทีมงานร่วมลงนาม ในสัญญา


เซ็นสัญญาโครงการ NS-5431 คุ ณ วรกั น ต์ เกตุ อุ ไร ลงนามสั ญ ญาว่ า จ้ า ง ก่อสร้างบ้านโครงการ NS-5431 แบบบ้าน มาตรฐาน WA-122 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 2.2 ล้านบาท วัสดุก่อสร้างรุ่น Standard Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดัง กล่าวมีคุณณัฐาภร จิรังกรณ์ ผู้จัดการ (ซ้าย) บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ นครสวรรค์ ร่วมลง นามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ CR-6013 คุณเมล์ ผาแก้ว ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง บ้านโครงการ CR-6013 แบบบ้านมาตรฐาน F-176 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 3.3 ล้านบาท โดย ใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุก่อสร้างรุ่น Standard Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ทั้งนี้การ เซ็ น สั ญ ญาดั ง กล่ า วมี คุ ณ ณั ฐ าภร จิ รั ง กรณ์ กรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท เชียงราย โฮมบิ ว เดอร์ จ� ำ กั ด หรื อ ศู น ย์ รั บ สร้ า งบ้ า น พีดีเฮ้าส์ เชียงรายร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ RE-5720 พญ.อรทัย สืบเมืองซ้าย ลงนามสัญญาว่าจ้าง ก่ อ สร้ า งบ้ า นโครงการ RE-5720 แบบบ้ า น มาตรฐาน WA-155 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 6.9 ล้านบาท โดยใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุ ก่อสร้างรุ่น Smart Series 1/2561 สถานที่ ก่อสร้าง ณ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ทั้ ง นี้ ก ารเซ็ น สั ญ ญาดั ง กล่ า วมี คุ ณ พรพรรณ ตรีถาวรพิศาล ผู้จัดการ (ขวา) บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ PC-5638 คุณศรัณย์พร ทองเงิน ลงนามสัญญาว่าจ้าง ก่อสร้างบ้านโครงการ PC-5638 แบบบ้าน มาตรฐาน WA-145 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 4.5 ล้านบาท โดยใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุ ก่อสร้างรุ่น Exclusive Series 1/2561 สถานที่ ก่อสร้าง ณ ต.โคกขีห้ นอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี ทั้ ง นี้ ก ารเซ็ น สั ญ ญาดั ง กล่ า วมี คุ ณ สิ ริ วี ย ์ สุรสวัสดิ์ เจ้าหน้าทีข่ าย (ขวา) บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุร)ี จ�ำกัด หรือศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ ชลบุรี ร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ PM-6115 คุณณิชาดา ใจตั้ง ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง บ้านโครงการ PM-6115 แบบบ้านมาตรฐาน WA-137 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 3.6 ล้านบาท โดยใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุกอ่ สร้างรุน่ Exclusive Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.บ้ า นเอื้ อ ม อ.เมื อ ง จ.ล� ำ ปาง ทั้ ง นี้ ก าร เซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณสอาด สุขวารี ผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (เชียงใหม่) จ�ำกัด หรือศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ เชียงใหม่ และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ PS-889 คุณจิรนันท์ บูรพาการญจน์ ลงนามสัญญาว่าจ้าง ก่ อ สร้ า งบ้ า นโครงการ PS-889 แบบบ้ า น มาตรฐาน F-173 ราคาก่ อ สร้ า งบ้ า นสุ ท ธิ 2.7 ล้านบาท โดยใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุก่อสร้างรุ่น Standard Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ รามค�ำแหง125 บางกะปิ กรุ ง เทพฯ ทั้ ง นี้ ก ารเซ็ น สั ญ ญาดั ง กล่ า วมี คุณสมศักดิ์ สุขวารี กรรมการบริหาร (ที่ 2 จาก ขวา) บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ ปทุมธานีและ ทีมงาน ร่วมลงนามในสัญญา HAPPY SOCIETY

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 53


เซ็นสัญญาโครงการ DL-5452 คุณขวัญจิต จิตรมณีโรจน์ ลงนามสัญญาว่าจ้าง ก่อสร้างบ้านโครงการ DL-5452 แบบบ้าน มาตรฐาน F-271 ราคาก่ อ สร้ า งบ้ า นสุ ท ธิ 2.1 ล้านบาท โดยใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งรุ ่ น Gold Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าว มีคุณศิริพงษ์ สมบูรณ์ ผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) บริษั ท ดี ไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด หรือศูนย์ รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สระบุรี และทีมงานร่วม ลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ PL-5346 คุณอดิพงษ์ พิริยะประไพพันธ์ ลงนามสัญญา ว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PL-5346 แบบบ้าน มาตรฐาน F-184 ราคาก่ อ สร้ า งบ้ า นสุ ท ธิ 4.4 ล้านบาท โดยใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุก่อสร้าง รุ่น Exclusive Series 1/2561 สถานที่ ก ่ อ สร้ า ง ณ ต.ในเมื อ ง อ.เมื อ ง จ.พิ ษ ณุ โ ลก ทั้ ง นี้ ก ารเซ็ น สั ญ ญาดั ง กล่ า วมี คุณสราวุฒิ เกิดแพ ผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษั ท พิษ ณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ พิษณุโลก และทีม งานร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ CP-6105 คุณโสภา คงทอง ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง บ้านโครงการ CP-6105 แบบบ้านมาตรฐาน WA-122 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 2.1 ล้านบาท วัสดุก่อสร้างรุ่น Standard Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร ทั้ ง นี้ ก ารเซ็ น สั ญ ญาดั ง กล่ า วมี คุ ณ อติ ก านต์ ดงอุเทน ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ (ชุมพร) จ�ำกัด หรือศูนย์ รับสร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ ชุมพร และทีมงานร่วมลง นามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ PN-6204 คุณทิพวรรณ วสุเสถียร ลงนามสัญญาว่าจ้าง ก่อสร้างบ้านโครงการ PN-6204 แบบบ้าน มาตรฐาน F-133 ราคาก่ อ สร้ า งบ้ า นสุ ท ธิ 4.8 ล้านบาท โดยใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ อ.จักราช จ.นครราชสีมา ทั้ ง นี้ ก ารเซ็ น สั ญ ญาดั ง กล่ า วมี คุ ณ พงศธร พรขุนทด ผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) บริษั ท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป 2019 (นครราชสีมา) จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ นครราชสีมา และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ PN-6205 คุณณัฐริญญา วอดดิงตัน ลงนามสัญญาว่าจ้าง ก่อสร้างบ้านโครงการ PN-6205 แบบบ้านพิเศษ ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 3.9 ล้านบาท โดยใช้ ระบบโครงสร้ า งส� ำ เร็ จ รู ป วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งรุ ่ น Exclusive Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ทั้ ง นี้ ก ารเซ็ น สั ญ ญาดั ง กล่ า วมี คุ ณ พงศธร พรขุน ทด ผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) บริษั ท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป 2019 (นครราชสีมา) จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ นครราชสีมา และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ CP-6104 คุณสุชนิ อนุเวทย์ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง บ้านโครงการ CP-6104 แบบบ้านมาตรฐาน WA-135 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 3.1 ล้านบาท โดยใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุก่อสร้าง รุ่น Standard Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร ทั้งนี้การเซ็น สั ญ ญาดั ง กล่ า วมี คุ ณ วั ช รศั ก ดิ์ ชลิ ท ธิ กุ ล ผู้จัดการ (ขวา) บริษั ท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ (ชุมพร) จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ชุมพร ร่วมลงนามในสัญญา


นายพิศาล ธรรมวิเศษ

กก.ผจก. บจก.ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป

น.ส.ถิรพร สุวรรณสุต

กรรมการบริหารสายงานการตลาด บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

พี ดีเฮ้าส์ไม่หวั่นปัจจัยลบรอบด้าน ลุยเปิดตัวแบบบ้านซีรีส์ใหม่ดันยอดขายครึ่งปี นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด ภายใต้แบรนด์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ เปิดเผยว่า ภาพรวม ธุรกิจในช่วงไตรมาส 2 มีทิศทางเติบโตแบบชะลอตัว เพราะปัจจัยลบ หลาย ๆ ด้าน ส่วนผลการด�ำเนินงานของบริษัทช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมา สามารถปิดการขายและมียอดจองสร้างบ้านเฉลีย่ ไตรมาสละ 300 ล้านบาท เศษ ท�ำให้มีปริมาณงานสร้างบ้านตุนไว้ที่จะเริ่มลงมือก่อสร้างในช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ สถานการณ์ปัจจุบันจึงไม่น่าเป็นกังวล แต่สถานการณ์ ในช่วงครึง่ ปีหลัง หากการเมืองภายในประเทศยังวุน่ วาย และเศรษฐกิจโลก ยังชะลอตัว อาจส่งผลให้ตลาดรับสร้างบ้านหดตัวตามไปด้วย

ด้าน น.ส.ถิรพร สุวรรณสุต กรรมการบริหารสายงานการตลาด บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ในฐานะผู้บริหารสิทธิ์แฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ กล่าวว่า ในช่วงท้ายไตรมาส 2 นี้ พีดีเฮ้าส์ เตรียมน�ำเสนอแบบบ้าน ซีรีส์ใหม่ ในคอนเซ็ปต์ โมเดิร์นมินิมอล จ�ำนวน 8 แบบ โดยมีขนาดพื้นที่ใช้สอย 150-250 ตร.ม. ราคา 3-5 ล้ า นบาท เพื่ อ ตอบโจทย์ ค รอบครั ว รุ ่ น ใหม่ ครอบครั ว ที่ ก� ำ ลั ง ขยายหรื อ สร้ า งครอบครั ว ใหม่ พร้ อ มตั้ ง เป้ า ยอดขาย ครึ่งปีแรกนี้ 500 ล้านบาท

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน ร่วมใจคืนก�ำไรสู่สังคม ครั้งที่13 เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทย รับสร้างบ้าน พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ จัดกิจกรรมคืนก�ำไรสูส่ งั คม ครัง้ ที่ 13 โดยส่งมอบสิง่ ของ จ�ำเป็น อาทิ ชุดวอร์ม, เสือ้ พละ, ถุงเท้า, รองเท้านักเรียน, รองเท้าผ้าใบ, ที่นอน และอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ซึ่ง กิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายเพื่อช่วยเหลือและ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทย ณ โรงเรียนบ้าน ห่างหลวง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

HAPPY SOCIETY BAANSUKJAI JULY-AUGUST 55


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ กรุงเทพฯและปริมณฑล

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนาภิเษก

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 82/3 ถ.วงแหวน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

0-2447-9026-30 08-1918-0378

@pdhouse, 0929096442

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นวมินทร์ - รามอินทรา

บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 12/2-3 ม.10 ถ.นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230

0-2988-9216-7 08-6066-6993

@pdhouse, @pdhouse.ramintra

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ปทุมธานี

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

0-2996-0940 08-5487-6909

@pdhouse, 0929096442

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ำกัด 38/5-6 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

0-2922-0079-80 08-6326-4277

@pdhouse, @pdhouse.rn

ภาคกลาง

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สระบุรี

บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 85/1-2-3 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

0-3621-3160-3 08-5489-4252

@pdhouse, 0854894252

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 391/6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

0-3874-5652-3 08-6844-9888

@pdhouse, 0868449888

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ระยอง

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 366 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

0-3862-4249-50 08-6844-9888

@pdhouse, 0868449888

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครปฐม

บริษัท นครปฐม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 589,591 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

0-3427-1745-7 06-2609-1665

@pdhouse, pdhousenp

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี)

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 19/366 ม.2 ถ.เขาน้อย ต.ปราณบุรี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

0-3262-3585-6 08-5488-5316

@pdhouse, 0854885316

ภาคเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงใหม่

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (เชียงใหม่) จ�ำกัด 164/6-7 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

0-5341-2459 08-5489-4275

@pdhouse, 0854894275

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงราย

บริษัท เชียงราย โฮมบิวเดอร์ จ�ำกัด 106/29 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

0-5371-1551 09-0197-6422

@pdhouse, 0901976422

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก

บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 107/7-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

0-5525-9944 08-4758-9933

@pdhouse, 0838703334

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์

บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 301/20-21 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

0-5622-8388 09-0197-7896

@pdhouse, pdhousens


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครราชสีมา

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป 2019 (นครราชสีมา) จ�ำกัด โครงการเวนิส สแควร์ 179/52 ซ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4400-1827 09-8280-2737

@pdhouse, 0826264163

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ขอนแก่น) จ�ำกัด 177/41-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

0-4346-8494 08-6100-7372

@pdhouse, 0861007372

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ร้อยเอ็ด

บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด 44/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

0-4351-6392 09-8280-2744

@pdhouse, 0879555995

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา บุรีรัมย์

บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน (บุรีรัมย์) จ�ำกัด 350/12-13 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

0-4460-1007 09-2259-1038

@pdhouse, 0842890326

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์

บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 119/4-5 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

0-4451-2909 08-5480-0251

@pdhouse, 0863489510

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา อุบลราชธานี

บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 738 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0-4531-4747 09-8280-2744

@pdhouse, 0879555995

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา มุกดาหาร

บริษัท มุกดาหาร รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 99/18 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

0-4266-1154 08-3655-9599

@pdhouse, @pdmuk

ภาคใต้

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชุมพร

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ (ชุมพร) จ�ำกัด 64 ม.11 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

0-7761-3671-2 08-5488-5316

@pdhouse, 0854885316

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ภูเก็ต

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ำกัด 12/40 ม.1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

0-7638-3225 08-1918-0378

@pdhouse, 0819252658

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช

บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 99/49 หมูบ่ า้ นเดอะวินเทจ ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

0-7543-1198 08-1979-0660

@pdhouse, 0839778199

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่

บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ำกัด 22/3-4 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

0-7420-9842 09-0197-6422

@pdhouse, 0901976422

HAPPY INDEX

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 57


BAANSUKJAI JULY-AUGUST 59


HOBBY HOTEL อุ่นใจในวิมานกลางเมือง Story : ลาดตระเวน Photographer : ลาดตระเวน

บนถนนมุง่ ตรงสูจ่ ดุ หมาย มักมีเรือ่ งราวมากมายให้ได้จดจ�ำ เฉกเช่นถนน เส้นนี้ที่มุ่งตรงสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือที่ผู้คนมักเรียกกันว่า “เมืองลับแล” เมืองทีม่ เี รือ่ งราวและประวัตศิ าสตร์อย่างยาวนานจนเป็นทีก่ ล่าวขานจนถึง ทุกวันนี้ ซึ่งหลายคนอาจมองว่าอุตรดิตถ์เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่อาจเป็นเพียง แค่เมืองผ่าน แต่ในความเป็นจริงแล้ว อุตรดิตถ์เป็นเมืองทีม่ คี วามน่าสนใจ เป็นอย่างมาก เพราะมีทงั้ แหล่งท่องเทีย่ ว วิถชี วี ติ ของผูค้ น อาหารการกิน ที่สมบูรณ์ ที่น่าสนใจคือเรื่องของที่พักที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย

Along the road to your far way destination, there are always memories. For the road to Uttaradit, also known as “hidden city”, the memories become history that has been told time after time. Some people think Uttaradit is just a small city or a bypass to other provinces, but infact, it has so many attractions like tourism landmark, local lifestyle, plenty of foods and variety of interesting hotel.

อุตรดิตถ์แม้ถกู มองว่าเป็นเมืองรอง แต่ขอบอกว่าเรือ่ งของทีพ่ กั ไม่ได้เป็น สองรองใครเลย แถมยังมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบในหลายระดับราคา โดยเฉพาะ “HOBBY HOTEL” โรงแรมทีพ่ กั ใจกลางเมือง โดดเด่นในเรือ่ ง ของรูปลักษณ์ตัวอาคารออกแบบให้ดูมีดี ไซน์ด้วยลูกเล่นของช่องแสง วงกลมเล็ก ๆ ที่เรียงรายและระแนงไม้จนท�ำให้รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรให้ ค้นหา นอกจากนีเ้ รือ่ งของความสะอาดและความสะดวกสบายยังเป็นส่วน ส�ำคัญที่ท�ำให้ HOBBY HOTEL ดูน่าสนใจและไม่เป็นรองใคร

Although looked as one of secondary cities, Uttaradit still has some hotels that can not be called secondary in various price range. “Hobby Hotel” is located at the heart of the city with an outstanding exterior design using a pattern of circle slits and laths which can make us feel mysterious. When combined with cleanness and convenience, Hobby Hotel will never be just a secondary hotel at all.

แม้จะเป็นโรงแรมเล็ก ๆ มีห้องพักเพียง 33 ห้อง ที่นี่ก็จัดสรรห้องพักให้ สอดรับกับความต้องการในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบเตียง เดี่ยว จ�ำนวน 20 ห้อง แบบเตียงคู่ จ�ำนวน 11 ห้อง และห้องแฟมิลี่ที่มี จ�ำนวน 2 ห้อง ส�ำหรับรองรับการเข้าพักแบบครอบครัว โดยแต่ละห้อง แต่ละแบบนั้นก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานคล้ายกัน แต่กล้าการันตี ในเรื่อง ความสะอาด เพราะที่นี่จะมีแม่บ้านคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยัง มีหอ้ งรับประทานอาหารทีแ่ ยกเป็นสัดส่วน เพือ่ ให้ลกู ค้าได้นงั่ รับประทาน อาหารร่วมกัน รวมถึงเฉลียงขนาดใหญ่บริเวณชั้นบนที่เปิดพื้นที่โล่งโดย ผู้เข้าพักสามารถออกมานั่งเล่น กินลมชมวิวหรือจะท�ำกิจกรรมร่วมกัน ก็ได้ บอกได้เลยว่ามาแล้วคุ้มค่าจริง ๆ

Even if it is just a 33 rooms boutique hotel, Hobby Hotel can meet various customer requirements when they have 20 single-bed type rooms, 11 double-bed type rooms and two family type rooms with the same concept of basic function design for every types. The cleanness of this hotel can be guaranteed because there will be maids on duty all the time. The dining room is designed to be divisible and to support customers to dining together. Last but not least, a large terrace which designed to be an open air space of the upstair can support taking a walk, sightseeing and many other activities of visitors.

เป็นอย่างไรบ้างกับบรรยากาศที่พักของ HOBBY HOTEL ดูแล้วน่าสนใจ มิใช่น้อยเมื่อเทียบกับราคาเริ่มต้นที่ 550 บาท พร้อมอาหารเช้า แบบนี้ คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม ที่ส�ำคัญและถือเป็นไฮไลท์อีกอย่างของที่นี่ก็คือที่นอนอัน แสนจะนุ่มนวลเพียงแค่เอนหลังก็ท�ำให้รู้สึกถึงความผ่อนคลายเป็นอย่าง มาก เพราะที่นี่จะใช้หมอนและที่นอนยางพารา ท�ำให้เวลานอนจะรู้สึกถึง ความผ่อนคลาย มาอุตรดิตถ์ครั้งหน้าถามหา HOBBY HOTEL กันได้เลย รับรองคุ้มค่าแถมหลับตาแบบเต็มตื่นอีกด้วยครับ

And that is how the hotel is. You may be excited when you know that the room rate is starting at 550 baht plus breakfast, very worthwhile. Another highlight of this place is the bed-toppers they use which are latex mattresses that serve the feeling of softness and relaxation while you sleep. So, look for Hobby Hotel when you come to Uttaradit to fulfill your hideaway trip in this hedden city.

HAPPY RELAX

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 61


บรรยากาศยามเย็นที่ดูสวยงาม และน่าสนใจ

“HOBBY HOTEL” โรงแรมใจกลางเมือง โดดเด่นในเรื่องของดีไซน์และพื้นที่จอดรถกว้าง

เคาน์เตอร์ด้านหน้า ผู้เข้าพักสามารถติดต่อได้อย่างสะดวก มีความเป็นกันเอง

มุมนั่งเล่นบริเวณด้านหน้า สามารถนั่งอ่านหนังสือ หรือรอเพื่อนได้อย่างสบายใจ


ผนังด้านหน้าอาคารเจาะช่องแสงให้เป็นวงกลมเล็ก ๆ ดูมีมิติ พร้อมตกแต่งด้วยภาพท่องเที่ยวดูสวยงาม

มุมนั่งเล่นริมสวนบริเวณด้านข้างอาคาร ดูร่มรื่นน่าพักผ่อน

ห้องพักเน้นบรรยากาศให้ดูอบอุ่น เปิดพื้นที่ให้ดูโปร่งเพื่อความสะดวกสบาย

ห้องพักแบบเตียงเดี่ยวดูโปร่งโล่ง และให้ความเป็นส่วนตัว

ห้องอาหารบริเวณชั้นล่าง ดูกว้างขวาง สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้อย่างเต็มที่

โถงบันไดดูกว้าง เพือ่ ความปลอดภัยในการเดินขึ้น-ลง

สถานที่ : HOBBY HOTEL ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อตรดิ63 ตถ์ BAANSUKJAI JULY-AUGUST


ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ เรนโบว์ อร่อยจนต้องบอกต่อ Story : กิ่งไผ่ Photographer : อัสดง

ส�ำรับความอร่อยพร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณอีกแล้วกับเมนูอร่อยขึ้นโต๊ะ “ก๋วยเตีย๋ วปากหม้อ” แห่งเมืองพิษณุโลก บอกเลยว่าถ้ามาถึงทีน่ ตี่ อ้ งแวะ แต่ถ้าเลยผ่าน...บอกเลยว่าเสียดายแทน ก็แหมของอร่อยของดีแบบนี้ถ้า ไม่เด็ดจริงก็ไม่เอามาให้ชมให้ชิมกันเด็ดขาด พูดถึงร้านเด็ดในเมืองพิษณุโลก ต้องนีเ่ ลย “ก๋วยเตีย๋ วปากหม้อ เรนโบว์” ถ้าใครเป็นคนพิษณุโลกหรือเคยมาต้องรู้จักร้านนี้ เพราะที่นี่เป็นอีกหนึ่ง ร้านยอดนิยมที่ใครเดินทางผ่านต้องแวะชิม ยิง่ คนในพืน้ ทีด่ ว้ ยแล้วไม่มคี ำ� ว่าพลาดอย่างแน่นอน ก็แหมเด็ดซะขนาดนี้ไม่มาชิมก็ให้รู้ไป หลายคน อาจคิดว่าก๋วยเตี๋ยวปากหม้อก็มีอยู่เยอะแยะ แล้วท�ำไมต้องมาร้านนี้ มีอะไรเป็นทีเด็ด ครับอยากจะบอกว่าที่นี่เด็ดหลายอย่าง ทั้งปากหม้อที่มี หลากหลายสี น�้ำซุปที่อร่อยเข้มข้น และความหลากหลายของเมนู เรียกได้วา่ อิม่ ไม่ซำ�้ กันก็วา่ ได้ ถ้าไม่เชือ่ จะลองมาชิมดูกอ่ นก็ได้นะครับ แต่ เชื่อเถอะว่าถ้ามาแล้วจะมีครั้งที่ 2-3-4-5 ตามมาอย่างแน่นอน ร้าน “ก๋วยเตีย๋ วปากหม้อ เรนโบว์” ตัง้ อยู่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นร้านที่ดูสบาย ๆ เป็นกันเอง โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซน คือส่วน ของห้องแอร์ที่ดูเป็นสัดส่วนโดยพื้นที่ภายในจะมีการจัดวางโต๊ะ เก้าอี้ ไว้อย่างเป็นระเบียบ ส่วนอีกโซนคือด้านหน้าทีม่ คี วามพิเศษตรงทีม่ กี ารน�ำ ระบบสายพานน�ำ้ มาให้บริการ เหมือนเวลาเราเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นกัน เลย เพียงแต่ว่าแทนที่จะเราจะเลือกหยิบซูชิ ก็เปลี่ยนมาเป็นปากหม้อรส เด็ดหลากหลายสีสันแทนก็เท่านั้นเอง ชอบแบบไหน สีอะไร ก็เลือกหยิบ เลือกยก ออกมาลิ้มรสกันได้ตามใจชอบ สนนราคาก็เริ่มต้นเพียงจานละ 8 บาทเท่านั้นเอง ส่วนน�้ำซุปก็มีให้เลือกหลายรสชาติเช่นกัน ทั้งน�้ำใส น�้ำ ซุปต้มย�ำ น�้ำซุปต้มย�ำทะเล และน�้ำซุปเย็นตาโฟ

Recommended menu is ready to serve again with “Noodle Roll Rainbow” of Phitsanulok province. If you visit the province, you should not miss it. One of the best restaurants in Phitsanulok province is “Noodle Roll Rainbow” that is very well known among local people and visitors. The special dishes include noodle rolls in various colours, clear soup and a variety of menus. Anyone who have a chance to try will make repeat visit definitely. “Noodle Roll Rainbow” is in Nai Muang Sub-District, Muang District, Phitsanulok. It is an easy, comfortable restaurant, divided into 2 zones. Air-conditioning zone is arranged with tables and chairs in a good proportion. The other zone is in the front where conveyor belt system is used to serve food just like in Japanese restaurant but what we pick are colourful noodle rolls instead of sushi. Price starts from only 8 Baht per dish. A list of soups include clear soup, Tom Yum spicy soup, Tom Yum spicy seafood soup and Yentafo pink soup. For those preferring set menu, there are other menus comprising noodle rolls with clear soup, noodle rolls with Tom Yum spicy soup, noodle rolls with Yentafo pink soup, noodle rolls with a little sauce and etc.

ส่วนใครที่ชื่นชอบแบบเป็นเซ็ตเป็นชาม ก็มีให้เลือกลองหลากหลายเมนู เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นปากหม้อน�้ำใส ปากหม้อต้มย�ำ ปากหม้อเย็นตาโฟ ปากหม้อขลุกขลิก ฯลฯ หรือจะเลือกปากหม้อมาทานเล่นก็ยังได้ เป็น อย่างไรบ้างครับกับ “ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ เรนโบว์” ร้านเด็ดแห่งเมือง พิษณุโลก เห็นแบบนี้แล้ว ครั้งหน้าคงไม่พลาดกันนะครับ

HAPPY EATING

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 65


มุมจัดเตรียมอาหารเล็ก ๆ ที่จัดเตรียมไว้ส�ำหรับประกอบเมนู

โซนด้านหน้ามีสายพานน�้ำเพื่อให้ลูกค้า ได้เลือกเมนูต่าง ๆ ตามใจชอบ

มุมพิเศษลูกค้าสามารถมองเห็นขั้นตอนท�ำปากหม้อ แบบใกล้ชิด พร้อมอิ่มอร่อยไปด้วย

โซนห้องแอร์จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ ไว้รองรับสามารถเลือกนั่งได้ตามใจชอบ

ปากหม้อต้มย�ำ น�้ำข้นรสเด็ดเผ็ดถึงใจ


ปากหม้อกุ้งที่คัดตัวใหญ่ ๆ คุณภาพเน้น ๆ

ปากหม้อหลากหลายสีสัน ท�ำจากแครอท ข้าวโพด กุยช่าย ฯลฯ

ปากหม้อน�้ำใสเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดี

ปากหม้อ 7 สีที่อร่อยจนลืมพูด

สถานที่ : ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ เรนโบว์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุ67 โลก BAANSUKJAI JULY-AUGUST


GOOD SPACE

สร้างสรรค์ผลงานบนพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ Story : บ.ใบไม้ Photographer : ลาดตระเวน

ส�ำหรับธุรกิจให้บริการเช่าพื้นที่ ปัจจุบันถือได้ว่าก�ำลังมาแรง และเป็นที่ ยอมรับอย่างกว้างขวางของผูป้ ระกอบการทัง้ มือสมัครเล่น และมืออาชีพ มันจะดีแค่ไหน ถ้าทุก ๆ ครั้งที่ต้องเดินทางไปท�ำงานแล้วให้ความรู้สึก เหมือนเราก�ำลังจะเดินเข้าบ้าน

space rental business is now in season and widely accepted by not only seasoned entrepreneurs but amateur entrepreneur as well. How good it would be if we feel at home anytime we’re out to work.

Good Space อีกหนึ่งสถานที่ที่แชร์ความเป็นตัวตนโดยการน�ำเสนอใน มุมมองที่เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเรียบง่ายแต่ลงตัว และเป็นมากกว่า การให้บริการเช่าพื้นที่เพียงอย่างเดียว การดูแลและเอาใจใส่ คอยให้ค�ำ ปรึกษา เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ท�ำให้รู้สึกถึงความเป็นกันเอง ใกล้ชิด ประหนึ่งเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ด้วยแนวคิดแบบคนรุ่นใหม่ ที่มีความกล้าคิดและตัดสินใจเป็นทุน จึงน�ำเสนอในสิ่งที่ตัวเองชอบ จาก อาคาร 4 ชั้น ที่มีอายุกว่า 60 ปี ถูกเพิ่มเติมเสริมความแข็งแรง แต่ยังคง โครงสร้างของอาคารเดิมเอาไว้ทงั้ หมด ภายในดีไซน์ตกแต่งสไตล์ลอฟท์ ดูดิบ ๆ โดยสถาปนิกเลือกใช้เหล็กเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ คุม โทนสีดำ� ให้ดเู งียบขรึมทัง้ ในส่วนของบันได และห้องท�ำงาน จนกลายเป็น อาคารเก่าที่สามารถเล่าเรื่องราวในอดีตและกลายมาเป็น Good Space สื่อความหมายถึงช่วงเวลาที่เกิดขึ้นที่นี่ในปัจจุบัน

“Good space” is an another one place that presents itself with the simplicity and perfection. Better than just only being the rental spaces, consideration and guiding are one of their charming that giving people feel friendliness, like we’re the familiar family. With the idea of the new generation people, they’ve presented the thing they like, then the 4-story building in the age of 60 was renovated with the former structure but a new strength. Loft style interior was designed, there are steel bars that were used by the architect. Black tone of color was chosen on the stairways and working rooms, then these atmosphere made people reticent feeling. This place is either telling us the memories in the past and truly being the “Good space” that represents the time at this moment which happens here right now.

Good Space แบ่งโซนหลัก ๆ ได้ 3 โซน คือโซนคาเฟ่ มีเครื่องดื่มหลาก หลายรูปแบบไว้คอยบริการพร้อมจัดแต่งพืน้ ที่ไว้อย่างน่าสนใจ โดยเลือก ใช้เฟอร์นเิ จอร์เก่าน�ำมาจัดเรียงเอียงวางให้ได้ฉากเข้ามุม ถึงแม้จะไม่มาก ชิ้นแต่ดูแล้วลงตัวทีเดียว ส่วนโซนที่ 2 จะเป็นส่วนของ Co-Working สามารถรองรับลูกค้าได้มากกว่า 20 คน จะมานั่งคิดงานแบบชิล ๆ มา คนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ โดยคิดค่าบริการเพียง 250 บาท ต่อ 1 วัน ส่วนโซนสุดท้ายจะเป็น Private หรือเป็นพื้นที่ออฟฟิศ มีทั้งหมด 9 ห้อง ราคาค่าเช่าขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่มีตั้งแต่ ราคา 11,000 บาท ไปจนถึง 40,000 บาท ต่อเดือน ต้องบอกว่า Good Space เป็นอีกหนึ่งออฟฟิศทางเลือก ส�ำหรับคนรุ่น ใหม่ที่ต้องการหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจากสถานที่ ท�ำงาน ด้วยท�ำเลที่ตั้งอยู่ที่ได้เปรียบ ท�ำให้มีความคล่องตัวในเรื่องการ เดินทาง ทั้งทางรถยนต์ และรถไฟฟ้า แถมยังมีที่จอดรถไว้คอยบริการ ตามคอนเซ็ปต์ที่ว่า “อยู่แล้วดี มีแต่เรื่องสบายใจครับ”

“Good space” has all 3 zones, first one, the cafe which has various drinks for serving, meanwhile the decoration is interesting. There are old furniture which arranged on angles, even there are a few but properly. The second one is Co-Working spaces, which can serve people more than 20. Chill out while working, with the rate 250 Baht per day, coming alone is fine or even working here as a team is welcome. The last one is private zones or office spaces, they’re all 9 rooms. The rental rates depend on the room’s largeness, it starts with 11,000 Bath until 40,000 Baht per month. We can say that “Good space” is an option for renting an office, for young people who looking for anywhere that can inspire them while working. With its expedient location that can comforted people’s traveling either by cars or BTS. Moreover, parking is available. All things of these for its concept, “nice for staying, everything is fine”. HAPPY PLACE

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 69


บริเวณด้านหน้าเปิดพื้นที่ให้ดูโปร่งโล่ง จัดวางชุดโซฟาไว้ส�ำหรับรองรับผู้ใช้บริการ

มุมเครื่องดื่มจัดเตรียมไว้คอยอ�ำนวยความสะดวก ทั้งลูกค้าที่ใช้บริการพื้นที่และบุคคลภายนอก

เปลถูกน�ำมาแขวน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้นั่งพักผ่อน


พื้นที่ส่วน Co-Working ออกแบบให้ดูโปร่งโล่ง และสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ตามต้องการ

พื้นที่ด้านข้างออกแบบให้มีหนังสือ และแผ่นเพลงเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ผ่อนคลาย

ด้วยพื้นที่ที่ดูกว้างขวางลูกค้าสามารถท�ำงานเป็นกลุ่ม หรือนั่งประชุมกันได้อย่างสบาย

พื้นที่ชั้นบนออกแบบให้เป็นส่วนออฟฟิศ มีรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกัน

การตกแต่งพื้นที่จะออกสไตล์ลอฟท์ดูดิบ ๆ แต่แฝงไว้ด้วยดีไซน์

มุมนั่งพักผ่อน หรือมุมรับแขกออกแบบให้ดูเป็นส่วนตัว

สถานที่ : Good Space BKK แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ข้อมูลเพิ่มเติม : www.facebook.com/goodspacebkk BAANSUKJAI JULY-AUGUST 71


GREEN TABLE FARM&CAFÉ ความสดชื่น...ย่านรังสิต Story : ลาดตระเวน Photographer : ดาวล้อมเดือน

ปัจจุบนั ร้านเครือ่ งดืม่ หรือคาเฟ่ เปิดให้บริการอยูอ่ ย่างมากมาย ใครชอบ การตกแต่งร้านสไตล์ไหนก็แวะเข้าร้านนัน้ ได้ตามใจชอบ ซึง่ นิตยสารบ้าน สุขใจฉบับนี้ขอแนะน�ำ Cafe แลนด์มาร์กแห่งใหม่ย่านรังสิต แถมยังมี บรรยากาศดี ราวกับอยูท่ า่ มกลางธรรมชาติ ทีน่ า่ สนใจอีกอย่างคือมีแปลง ผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกส์ปลูกอยู่ด้วย บอกได้เลยว่าถ้ามานั่งเล่นชิลล์ ๆ ก็เพลิดเพลินหรือจะมาถ่ายรูปเช็คอินก็จะได้รปู สวย ๆ ในมุมทีแ่ ปลกใหม่ จริง ๆ Green Table Farm&Cafe คือร้านกาแฟแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ภายในซอย พหลโยธิน 92 เยื้องกับทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอกและมหาวิทยาลัยรังสิต ตัวร้านมีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของบรรยากาศและการออกแบบดีไซน์ โดยทางร้านจะมีการแบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็น 2 โซน คือ โซน in door ทีอ่ อกแบบ และตกแต่งในสไตล์อินดัสเทรียลลอฟต์ วัสดุหลักที่ตกแต่งร้านจะเป็น เหล็กกับไม้ ทั้งโต๊ะ- เก้าอี้ไม้ และผนัง พร้อมโคมไฟดีไซน์เก๋ พร้อม เพิ่มความเขียวสดใสด้วยต้นกระบองเพชร ส่วนอีกโซนจะเป็น out door ทีค่ ณ ุ จะได้สมั ผัสกับความสดชืน่ ของธรรมชาติทรี่ ายล้อมทัง้ ไม้ประดับและ ไม้แขวน บรรยากาศ โปร่ง โล่ง สบาย เหมาะกับการนั่งทานข้าวในยาม เย็น ที่น่าสนใจอีกอย่างคือบริเวณด้านหน้าจะมีแปลงผักสลัดปลูกแบบ ไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งจะน�ำมาใช้เสิร์ฟพร้อมอาหารเพื่อให้ทุกเมนูมีทั้งความ อร่อยและสุขภาพที่ดี ส่วนเมนูไฮไลท์ของทางร้านทีอ่ ยากแนะน�ำก็คอื มัทฉะลาเต้ ทีม่ กี ลิน่ หอม และได้รสชาติของชาเขียวแท้ อร่อยกลมกล่อม และสตรอว์เบอร์รี คุกกี้บรันท์ ที่มีความหอมหวานของสตรอว์เบอร์รีบวกกับรสชาติหวาน ละมุนลิ้น ใครได้ลองต้องติดใจ ส่วนใครที่ชอบเครื่องดื่มแบบอื่น ๆ ทาง ร้านก็ยังมีชา กาแฟ น�้ำผลไม้ และ อิตาเลียนโซดา ที่พร้อมให้นักชิมทั้ง หลายได้มาลิม้ ลอง ยิง่ ถ้าได้ทานคูก่ บั อาหารคาวหวานหรือแม้แต่ขนมเค้ก ที่เตรียมไว้คอยบริการยิ่งลงตัวสุด ๆ ใครที่กังวลว่าร้านสวยบรรยากาศดีราคาคงแพงแน่ บอกเลยว่าที่น่ีราคา น่าคบหามาก เชือ่ เถอะว่าถ้าคุณได้ลองแวะมาครัง้ แรกแล้ว จะต้องมีครัง้ ที่สอง สาม ตามมาอย่างแน่นอน

There are numerous drink shops or cafe‘s to choose from nowadays. In this volume, Baan Sukjai magazine would like to introduce a new landmark cafe around Rangsit with a prominent atmosphere that makes you feel like you are in the midst of nature. You can sit comfortably around the vegetable beds outside or take selfies in the corner. Green Table Farm & cafe is a newly opened coffee shop situated in Soi Phahonyothin 92, just opposite Muang Ake village and Rangsit University. The shop is prominent both in style and atmosphere. It is divided into two zones indoor and outdoor. The indoor zone is designed and decorated in an industrial loft style. The main materials used inside are of steel and wood. The ceilings are decorated with stylish lamps and fresh green cactus and other plants are added features. The outdoor zone is where you can feel the freshness of nature with many different ornamental plants. It is a relaxing spot for late afternoon dining. One of the most interesting things in the outdoor zone is the hydroponic vegetable beds where fresh vegetables and herbs are picked and added to the various dishes. The highlight of the cafe‘s menu is the recommended Matcha Latte which provides a fragrant and green tea taste. Another outstanding menu item is the Strawberry Cookies Brunt which offer a mixed taste of sweet strawberry combined with a mild taste of cookies. Those who have tried them were delighted. There is also tea, coffee, juice and Italian soda which compliments the many kinds of food found on the Green Table Farm & cafe‘s excellent menu. Surprisingly, the price of food and drink is very reasonable. If you try it once, you will definitely be back again and again.

HAPPY CORNER

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 73


โซน Out Door ตกแต่งด้วยไม้แขวน เพื่อสร้างบรรยากาศให้ดูร่มรื่น

โซนด้านในออกแบบเป็นเคาน์เตอร์สามารถ มองเห็นบรรยากาศด้านนอกได้ มุมส่วนตัวเล็ก ๆ ที่ให้ลูกค้าได้นั่งพัก และนั่งดื่มเครื่องดื่มเย็น ๆ

ผักสลัดวัตถุดิบคุณภาพ ส�ำหรับเมนูจานโปรด

มัทฉะลาเต้ มีกลิ่นหอม และได้รสชาติของชาเขียวแท้


สตรอว์เบอร์รีคุกกี้บรันท์ ที่หอมหวานของสตรอว์เบอร์รี บวกกับรสชาติหวานละมุนลิ้น

พนักงานดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย

โซน In Door ตกแต่งไว้อย่างมีดีไซน์ และให้บรรยากาศอบอุ่น

สถานที่ : Green Table Farm&Cafe BAANSUKJAI JULY-AUGUST 75 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธั ญบุรี จ.ปทุมธานี


ด้านหน้าของอุโบสถมีความงดงามและทรงคุณค่า

ต้นไม้เรืองแสงอยู่ด้านหลังอุโบสถ ยังคงความงดงาม และดูตื่นตาเป็นอย่างมาก

ตัวโบสถ์จะมีการแกะสลักรูปพญานาค พันรอบโบสถ์

พระประธานในพระอุโบสถ์

เสาแต่ละต้นของอุโบสถ จะมีการลงลวดลายด้วยมือ ลายดอกบัวและสัตว์ตามคติบัว 4 เหล่า

สถานที่ : วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี


วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว แสงศิลป์ แสงแห่งศรัทธา Story : ลาดตระเวน Photographer : โจ ปากน�้ำ

เสียงล�่ำลือถึงความงดงามของต้นไม้เรืองแสง ณ วัดภูพร้าว หรือชื่อเต็มว่า “วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว” ที่มีการน�ำงานศิลป์มาสร้างสรรค์ให้เกิดความ วิจติ รอันน่าตืน่ ตาตืน่ ใจ ชนิดที่ใครหลายคนต้องมาชืน่ ชมด้วยสายตาตนเอง กันเลยทีเดียว

The rumour of the beauty of the gleaming tree at Wat Phu Prao or formally called “Wat Sirindhorn Wararam Phu Prao” where artwork is used to create amazing beauty that many people can behold with their own eyes is amazingly true.

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือที่รู้จักกันในนาม “วัดเรืองแสง” เป็นวัดที่ตั้ง อยู่บนเนินเขาสูง ในอ�ำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการจ�ำลอง สภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ โดยด้านบนจะเป็นที่ ประดิษฐานอุโบสถอันสวยงามที่มีต้นแบบมาจากวัดเชียงทอง ประเทศลาว แต่จะมีขนาดที่ใหญ่กว่า นอกจากนีเ้ สาแต่ละต้นจะมีการลงลวดลายด้วยมือ โดยรอบนอกเป็นลายดอกบัวและสัตว์ตามคติบัว 4 เหล่า สะท้อนให้เห็นถึง ความประณีตและความพิถีพิถัน ส่วนพระประธานภายในโบสถ์ได้มีการ ออกแบบใหม่ โดยถอดรัศมีและพระเกตุมาลาออก และแกะสลักเป็นต้น โพธิ์อยู่ด้านหลังพระประธาน ซึ่งในตอนพลบค�่ำจะเห็นถึงความสวยงามได้ อย่างชัดเจน

Wat Sirindhorn Wararam Phu Prao or also known as “TheGleaming Temple” is a temple located on a hill in Sirinthon district, Ubon Ratchathani. The temple resembles the environment of Wat Pa Himmavant or, Mount Kailash. A beautiful chapel is also situated on the top of the hill. The chapel is derived from the original design of Wat Chiang Thong, but is slightly larger. The columns outside were carved with the pattern of the lotus flower and animals which represent the moral precept of the four varieties of the lotus. The craftsmanship is truly exquisite and meticulous. The principal Buddha statue located in the chapel is newly designed and the Ketumala, or the cover on the head of the statue, is removed and a Bodhi tree is carved behind it. It gleams beautifully in the evening.

ส�ำหรับความน่าสนใจของ “วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว” แห่งนี้คือการได้มา ชมภาพเรืองแสงของต้นกัลปพฤกษ์ซึ่งเป็นจิตรกรรมที่อยู่บริเวณด้านหลัง ของอุโบสถนั่นเองครับ โดยผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานการออกแบบของช่าง คณากร ปริญญาปุณโณ ที่ ได้น�ำสารเรืองแสงทาลงไปที่ต้นกัลปพฤกษ์ ซึ่งคุณสมบัติของสารเรืองแสงนี้จะดูดแสงไว้ในตอนกลางวัน พอตกเย็น ดวงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าก็จะปรากฏเป็นต้นไม้เรืองแสงอันงดงาม และกลาย เป็นจุดส�ำคัญทีท่ ำ� ให้นกั ท่องเทีย่ วต้องแวะมาชืน่ ชมเป็นขวัญตากันเลยทีเดียว กระซิบกันสักนิดนะครับ ถ้าจะมาควรเผื่อเวลาไว้สักหน่อย เพราะช่วงเวลา ทีเ่ หมาะสมในการชมต้นไม้เรืองแสงนัน้ จะเป็นช่วงเวลาตัง้ แต่ 18.00-20.00 น. แต่ถ้ามีเวลาเหลือ อยากให้มาก่อนพระอาทิตย์ตกดิน เพราะว่าไฮไลท์ ของวัดแห่งนี้ไม่ได้มีแค่ต้นไม้เรืองแสงเท่านั้นนะครับ ที่นี่ยังมีจุดชมวิว ซึ่ง เป็นวิวของล�ำน�้ำโขง สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของด่านสากล ช่องเม็กและอ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่ หรือจะเลือกเก็บภาพความงามภายใน สวนไม้ดอกก็ได้ ที่ส�ำคัญยังมีโอกาสได้ชมพระอาทิตย์ดวงโตค่อย ๆ ลาลับ สุดขอบฟ้า ก่อนที่จะหันมาชื่นชมความงดงามของต้นไม้เรืองแสงต่อ ชนิด ที่ตื่นตาตื่นใจกันแบบต่อเนื่องเลยทีเดียว

The most attractive feature of Wat “Sirindhorn Wararam Phu Prao” is to behold the magical Kalapapruek tree the painting that glows behind the chapel. The artwork was designed by Khun Khanakon Parinyapunno. He used phosphors to paint the tree and the substances absorb the sun’s rays during the daytime and emit the gleaming rays at night. This allows the tree to shimmer and glint beautifully and magically in the dark thus attracting many visitors all year round. The best time to behold the gleaming tree is between 15.00 to 20.00 hrs. If you have more time, it is recommended to arrive before sunset. There is also an outlook where you can view the beauty of Mekong River and beautiful scenery surrounding it. You can take photos in the flower garden while waiting to view the sun slowly setting in the late afternoon before watching the spectacular, glowing tree in the evening. HAPPY TRAVEL

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 77


อัญญธร พิ ริยะประไพพั นธ์ เติมความสดใสด้วยใจที่สดสวย Story : ลาดตระเวน Photographer : กิ่งไผ่

เรือ่ งของเทรนด์ใหม่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละปี มีผลต่อไลฟ์สไตล์ของผูค้ นใน ยุคปัจจุบนั จนกลายเป็นเรือ่ งราวของแฟชัน่ ทีค่ งไม่มวี นั หยุดนิง่ โดยเฉพาะ หนุ่มสาวในยุค 4.0 ที่หันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้น และก็ใช้เครื่องส�ำอาง กันมากขึน้ ตามไปด้วย จะท�ำอย่างไรได้ ก็คนเราจะสวยจะหล่อและดูดีได้ ก็ตอ้ งรูจ้ กั การปรุงแต่ง ด้วยเครือ่ งส�ำอางและเสือ้ ผ้ากันบ้างไม่มากก็นอ้ ย ไม่เช่นนั้นมีหวังตกเทรนด์อย่างแน่นอน เมื่อเครื่องส�ำอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงามกลายเป็นสินค้ายอดนิยม ทีค่ นทุกเพศ ทุกวัย มีความจ�ำเป็นต้องใช้ ท�ำให้มรี า้ นเกิดขึน้ อย่างมากมาย ซึง่ แต่ละร้านก็จะมีขอ้ ดีขอ้ เด่นแตกต่างกันออกไปอยูท่ วี่ า่ ใครจะชอบแบบ ไหนก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาได้ตามใจชอบ แต่ถ้าคุณเป็นคนจังหวัด พิษณุโลกหรือเคยเดินทางไปเมืองพิษณุโลกจะต้องรู้จัก “สุวิมล บิวตี้” ร้านขายส่งและขายปลีกเครื่องส�ำอางและอุปกรณ์เสริมสวยทุกชนิดที่ เรียกได้ว่าตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้ากันเลยทีเดียว คุณอัญญธร พิริยะประไพพันธ์ ผู้ก่อตั้งร้านสุวิมลบิวตี้ ได้เล่าให้ฟังว่า “ร้านสุวิมลบิวตี้ แห่งนี้ได้เปิดด�ำเนินการมาแล้วกว่า 20 ปี โดยจุดเริ่มต้น ของร้านนี้เกิดจากที่ ในอดีตตนเองเปิดร้านเสริมสวยเล็ก ๆ เวลาจะใช้ สินค้าก็จะให้แฟนขับรถไปซื้อ แต่ก็มักจะเจอกับปัญหาในเรื่องของการ บริการที่ไม่ดีแทบจะทุกครั้ง ท�ำให้กลับมาคิดว่าถ้าเราจะท�ำธุรกิจในด้าน นีเ้ ราเองน่าจะท�ำได้ดกี ว่า อีกอย่างก็นา่ จะเป็นช่องทางทีท่ ำ� ให้เรามีรายได้ มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ได้ตัดสินใจเปิดร้าน “สุวิมล บิวตี้” ขึ้นมา เพื่อจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความสวยทุกชนิด” โดยคุณอัญญธร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ช่วงแรก ๆ ที่เราตัดสินใจเปิดร้าน ก็เจออุปสรรคอยู่พอสมควรทั้งในเรื่องของทุนทรัพย์และการแข่งขันโดย เฉพาะเรื่องของการขายและราคา อาจด้วยเพราะทุนเรามีน้อยท�ำให้เรา มีสินค้าน้อยและไม่สามารถปรับลดราคาสู้คู่แข่งได้ แต่ด้วยเพราะเรามี ความมุ่งมั่นพยายามและความอดทน รวมถึงการที่เรามีวิสัยทัศน์หรือ มุมมองทีห่ ลากหลาย ท�ำให้เราต้องหาช่องทางแก้ไขด้วยการหาสินค้าจาก จังหวัดใกล้เคียงและแหล่งสินค้าราคาถูก เพือ่ ทีจ่ ะสามารถสูก้ บั คูแ่ ข่งและ ท�ำให้ธุรกิจเดินไปได้ ซึ่งก็ใช้เวลากว่า 5 ปี จึงจะอยู่ตัวและเป็นที่ยอมรับ จากผู้บริโภค” ความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ ของ “สุวมิ ล บิวตี”้ มาจากการท�ำธุรกิจด้วยหัวใจโดย เน้นย�้ำในเรื่องของความซื่อสัตย์และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค หาสินค้าตัว

ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้า ท�ำให้ลูกค้ายังคงแวะเวียนและกลับมา ใช้บริการอยูต่ ลอดเวลา นอกจากนีย้ งั มีการจัด Workshop เพือ่ ให้ความ รูก้ บั ลูกค้าอีกเดือนละ 2 ครัง้ และการจัดงานแฟร์ซงึ่ เป็นงานแสดงสินค้า ราคาถูกเพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสใช้สินค้าคุณภาพในราคาประหยัดอีก ปีละ 1 ครั้ง ท�ำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจจนท�ำให้ทุกวัน นี้ “สุวิมล บิวตี้” กลายเป็นร้านจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับ ความงามที่อยู่ ในใจของผู้บริโภคมาอย่างยาวนานและยืนหยัดมากว่า 20 ปี แน่นอนว่าความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นไม่ ใช่เพราะคน ๆ เดียว แต่คุณ อัญญธรยังมีคู่ชีวิตและลูก ๆ ที่คอยเป็นแรงใจและแรงผลักดันส�ำคัญ ท�ำให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคและขึน้ ไปยืนอยูบ่ นท�ำเนียบความส�ำเร็จ ได้เต็มความภาคภูมิ ซึ่งทุกวันนี้คุณอัญญธรเองก็ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ ในเรื่องของรายได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมุ่งที่จะตอบแทนสังคม เพื่ อ ส่ ง ต่ อ ความสุ ข ให้ กั บ ผู ้ อื่ น ด้ ว ย ทั้ ง ในด้ า นของการศึ ก ษาและ พุทธศาสนา เรียกได้วา่ งดงามทัง้ จากภายนอกและภายในกันเลยทีเดียว “หากมองย้อนกลับไปถ้าเรายังคงท�ำอาชีพเดิมเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ ท่องเที่ยวไปทั่วโลก ไม่มีบ้านหลังใหม่ หรือแม้แต่การหยิบยื่นความสุข ให้กับผู้อื่น แต่เพราะการที่เรามีครอบครัวที่ดีและมองให้ต่างมุมท�ำให้ เราได้เห็นเป้าหมายและเห็นโอกาส จนน�ำมาซึง่ ความส�ำเร็จและสามารถ ทีจ่ ะส่งไม้ตอ่ ให้กบั ลูกด้วยการเปิด “ร้านเพียวคอสเมติกส์” และ “เปรียว คอสเมติกส์” เพือ่ สานต่อความส�ำเร็จในอนาคตได้อกี ด้วย” คุณอัญญธร กล่าว การท�ำธุรกิจก็เหมือนการวางแผนรบต้องรูเ้ ขารูเ้ รา ต้องหาความต่างทัง้ เรื่องของการบริการและสินค้าที่แปลกใหม่เพื่อเปิดช่องทางให้ตนเอง ประสบความส�ำเร็จ เพราะปัจจุบันธุรกิจด้านความสวยความงามมีการ แข่งขันสูง ดังนัน้ สิง่ ทีค่ นท�ำธุรกิจต้องจดจ�ำคือความตัง้ ใจ จริงใจ ซือ่ สัตย์ และมีวสิ ยั ทัศน์ เมือ่ คุณมีสงิ่ เหล่านีค้ รบ เชือ่ ว่าความส�ำเร็จจะอยูไ่ ม่ไกล เกินเอื้อมอย่างแน่นอน ขอขอบคุณ : อัญญธร พิริยะประไพพันธ์ (หจก.สุวิมล บิวตี้) อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผู้ปลูกสร้างบ้านกับศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ HAPPY GUEST

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 79


คุณอัญญธร พิริยะประไพพันธ์ พร้อมครอบครัว กับบรรยากาศแห่งความสุขภายในบ้านหลังงาม

พนักงานก�ำลังจัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกสบายในการเลือกซื้อ

สินค้าหลากหลายชนิดที่ทางร้านจัดเตรียมไว้ เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกตามต้องการ

บ้านสไตล์ ไทยประยุกต์หลังงามที่สอดรับกับความต้องการของครอบครัว และบ่งบอกถึงความส�ำเร็จในชีวิต


BAANSUKJAI JULY-AUGUST 81


WHITE&CLEAN

Story : เอกเขนก Photographer : เปลญวณ

เมื่อพูดถึงพื้นที่หรือมุมสุดโปรดภายในบ้านเชื่อว่าคนส่วนใหญ่คงนึกถึง ห้องนอน ทั้งนี้เพราะว่าห้องนอนเป็นพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่ ด้วยกันนานที่สุด ดังนั้นการออกแบบและการตกแต่งจึงมีรูปแบบหรือ ดีไซน์ทตี่ อ้ งเน้นมากเป็นพิเศษ แต่เหนืออืน่ ใดต้องตรงตามความต้องการ ของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก เหมือนดั่งเช่นห้องนอนสีขาวห้องนี้ ดูสะดุดตา และดูอบอุน่ แถมยังมีลกู เล่นแปลกใหม่ดว้ ยการซ่อนไฟไว้ใต้เตียง ท�ำให้ รู้สึกราวกับว่าเตียงก�ำลังลอยตัวอยู่ นอกจากนี้การเปิดพื้นที่ ให้ห้องดู โปร่งโล่งยิ่งท�ำให้ห้องดูกว้างและดูสบายตาที่สุด ที่น่าสนใจอีกอย่างคือ การเพิม่ อ่างล้างหน้าไว้ภายในห้องเพือ่ ความสะดวกสบายก็ยงิ่ ท�ำให้หอ้ ง นอนห้องนี้ดูน่าสนใจมากขึ้นเลยทีเดียว

HAPPY DESIGN II

BAANSUKJAI JULY-AUGUST 83


เรียบง่ายแต่ได้ครบ Story : เอกเขนก Photographer : เปลญวณ

ห้ อ งครั ว นั บ เป็ น ห้ อ งที่ มี ค วามส� ำ คั ญ อยู ่ พ อสมควร ซึ่ ง หลายคน หลายครอบครัวก็มักจะพยายามออกแบบให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบ ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกและความคุ้มค่าในการใช้งาน เหมือนอย่างเช่น ห้องครัวห้องนี้ ที่ถึงแม้จะดูเรียบง่ายแต่ภายในกลับมีฟังก์ชันการ ใช้งานทีค่ รบและลงตัวเป็นอย่างมาก โดยมีการออกแบบให้พนื้ ทีด่ โู ปร่ง โล่ง และเลือกคุมโทนสีขาวเพื่อให้ดูสว่าง สบายตา รวมทั้งยังมีช่อง หน้าต่างเล็ก ๆ ส�ำหรับส่งอาหารออกด้านนอกเพิ่มความสะดวกสบาย ในการเสิร์ฟอาหาร นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในห้อง ครัวให้มากขึน้ ด้วยการเลือกใช้เฟอร์นเิ จอร์บลิ ท์อนิ เพือ่ ให้มพี นื้ ทีส่ ำ� หรับ จัดเก็บอุปกรณ์เครือ่ งใช้ภายในครัวมากขึน้ ซึง่ เมือ่ มองภาพโดยรวมแล้ว จะเห็นว่าห้องครัวห้องนีม้ คี วามลงตัวและเหมาะส�ำหรับการใช้งานอย่าง แท้จริงครับ

HAPPY DESIGN I

BAANSUKJAIJULY-AUGUST JULY/AUGUST 85 85 BAANSUKJAI


HAPPY SOCIETY Story : กองบรรณาธิการ

เอสซีจี เซรามิกส์ ตอกย�้ำความส�ำเร็จ ผู้น�ำวัสดุกระเบื้องปูพื้น บุผนัง บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายกระเบื้องภายใต้ แบรนด์คอตโต้ (COTTO) โสสุโก้ (SOSUCO) และคัมพานา (CAMPANA) โดยนายน�ำพล มลิชยั กรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมด้วย นายสิทธิชยั สุขกิจประเสริฐ Chief Marketing Officer ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และนายสมกุล บุญมา ผู้จัดการการตลาด เข้าเยี่ยมชมความส�ำเร็จการเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ทั้งในด้านการดี ไซน์ และกระบวนการผลิต ให้ตอบสนองไลฟ์สไตล์ และครอบคลุมความต้องการของกลุ่มผู้บริโ ภคใน แต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน ผ่าน 3 แบรนด์ดัง พร้อมน�ำ COTTO LIFE ช่องทาง การบริการใหม่ ที่เข้ามาร่วมเติมเต็มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ไทยพาณิชย์ หนุน SME สร้างรากฐานแบรนด์ เสริมแกร่งเพื่ อการเติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคารไทยพาณิชย์ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย มุ่งเฟ้นหา พันธมิตรเพือ่ มอบโซลูชนั่ การด�ำเนินธุรกิจและแก้ไขปัญหาให้กบั เอสเอ็มอีอย่าง รอบด้าน จับมือ บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จ�ำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการ สร้างแบรนด์และการวางแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อวางรากฐานของแบรนด์ ให้แข็งแกร่ง พร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมีนางสาวอรุณี บุญเกิด ผู้อ�ำนวยการ Sector Head SME Value Partner ธนาคารไทยพาณิชย์ นายธันยบูรณ์ ดีสมสุข กรรมการผูจ้ ดั การ และนายทรงพล เนรกัณฐี ทีป่ รึกษา ด้านแบรนด์ บริษัท มาร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จ�ำกัด ประกาศความร่วมมือ พร้อม มอบโปรโมชัน่ พิเศษ บริการให้คำ� ปรึกษาและตรวจสุขภาพแบรนด์ ฟรี 1 ชัว่ โมง มูลค่า 5,000 บาท เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์ของ SCB SME เพียง 1 รายการเท่านั้น

หลังคา SCG คว้า NO.1 BRAND THAILAND 2019 ชูหลังคาโซลาร์เซลล์ ตอบเทรนด์ประหยัดพลังงาน เอสซีจี โดยคุณปรวรรณ มหัทธนะสุข Customer and Brand Management Director บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด รับรางวัล “แบรนด์ ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย” ในหมวดกระเบื้องหลังคา ต่อเนื่องเป็นปี ที่ 6 จากเวที No.1 Brand Thailand 2019 ซึ่งเป็นการส�ำรวจความคิดเห็นของ ผูบ้ ริโภคในด้านความเชือ่ ถือและความไว้วางใจต่อแบรนด์ชนั้ น�ำของประเทศไทย ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร Marketeer ทั้งนี้ เอสซีจี มุ่งมั่นต่อยอดพัฒนานวัตกรรม สินค้า บริการ และโซลูชนั่ ระบบหลังคาครบวงจร เพือ่ ตอบโจทย์ทกุ ความต้องการ ด้านหลังคาของลูกค้า เช่น บริการออกแบบและติดตั้งระบบหลังคาโซลาร์เซลล์ เอสซีจี ตอบโจทย์ด้านการประหยัดพลังงาน และนวัตกรรม Top Up Roof

AIRBNB ผนึก ออมสินยกระดับโฮมสเตย์ เพิ่ มรายได้ท่องเที่ยวชุมชน Airbnb และ ธนาคารออมสิน ประกาศความร่วมมือเพื่อช่วยสนับสนุนและเสริม ความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการธุรกิจบริการของไทย โดยน�ำร่องกลุ่ม ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวธนาคาร ออมสินจะด�ำเนินการสร้างความเชือ่ มัน่ และพร้อมให้การสนับสนุนเพือ่ เพิม่ โอกาส ผูป้ ระกอบการธุรกิจบริการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบทีด่ ขี นึ้ ด้วยการน�ำ เสนอเงินกู้อัตราดอกเบี้ยแบบยืดหยุ่นพร้อมแผนการผ่อนช�ำระ ขณะที่ Airbnb จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับด้านการบริการ โดยมีการฝึกอบรมตาม ขั้นตอนเพื่อให้ผู้ประกอบการโฮมสเตย์สามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มระดับ โลกที่มีเครือข่ายลูกค้าเข้ามาใช้บริการกว่า 500 ล้านคนทั่วโลก


BAANSUKJAI JULY-AUGUST 87


HAPPY NEW PRODUCT Story : กองบรรณาธิการ

COTTO เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด “OVAL” สุขภัณฑ์ สไตล์มินิมอล COTTO (คอตโต้) เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด “OVAL” จากความร่วม มือกับนักออกแบบระดับโลก Naoto Fukasawa (นาโอโตะ ฟูกาซาว่า) ผู้สรรค์สร้างงานดี ไซน์ที่เน้นความเรียบง่ายจากประเทศญี่ปุ่น โดยใน คอลเลคชั่นนี้ประกอบไปด้วยสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า ก๊อกน�้ำ ฝักบัว และ กระจก ที่สะท้อนความงามและการดีไซน์แบบมินิมอล ผ่านรูปทรงเลขา คณิตทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ภายใต้รปู ทรงวงรี มอบความรูส้ กึ อบอุน่ และหรูหรา เมือ่ ได้พบเห็นและเชือ่ มโยงผูค้ นให้สมั ผัสได้ถงึ บรรยากาศสบายในทุกมิติ สัมผัส

ไม้ฝา เอสซีจี “คูลพลัส” นวัตกรรมเพื่ อบ้านเย็นอยู่สบาย เอสซีจี รุ่น “คูลพลัส” เป็นไม้สังเคราะห์ โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี คัลเลอร์ ล็อค พลัส เป็นเทคโนโลยีการเคลือบผิวแบบพิเศษเฉพาะของเอสซีจี ที่ผสาน เทคโนโลยีสะท้อนความร้อนได้ถึง 4 เท่า สูงสุดถึง 68.4% และมีตัวดูดซับความ ร้อน ทีเ่ ป็นเกราะป้องกันความร้อน ช่วยให้อณุ ภูมลิ ดลงสูงสุด 5 องศา เมือ่ เทียบ กับไม้ฝาทั่วไป และมีการทาตัวเคลือบ ที่ช่วยเพิ่มความเงางาม สีทนขึ้น 2 เท่า โดยจะมีอายุยาวถึง 10 ปี

้ แห่งแรกในไทย” เอสซีจี เปิดตัว “ต้นแบบระบบสุขาปลอดเชือ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เปิดตัว “ต้นแบบระบบสุขาปลอดเชื้อแห่งแรกในประเทศไทย” หรือ SCG Reinvented Toilet ห้องน�้ำพร้อมระบบบ�ำบัดกากของเสียที่สามารถฆ่าเชื้อโรคและ แบคทีเรียแบบครบวงจร สามารถแยกน�้ำและกากของเสียออกจากกันได้ 100% โดยไม่มีของ เสียที่ปนเปื้อนออกสู่ระบบระบายน�้ำ และแม่น�้ำล�ำคลอง จึงช่วยลดโอกาสการเกิดโรคติดต่อ สามารถหมุนเวียนน�้ำที่ใช้ในระบบกลับมาใช้ได้อีก และยังน�ำกากของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ในลักษณะสารปรับปรุงดิน เพื่อสร้างสุขอนามัยขั้นพื้นฐานที่ดีขึ้นให้กับชุมชนและเพื่อสิ่ง แวดล้อมที่ยั่งยืน ทั้งนี้ได้น�ำร่องติดตั้งเป็นห้องน�้ำสาธารณะที่ชุมชนคลองพลับพลา พระราม 9 หลอดกระดาษ SCG ปลอดภัยไร้กังวล คุ้มค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ประกาศรณรงค์ใช้หลอดกระดาษแบรนด์ Fest แทนหลอดพลาสติก ซึง่ เป็นนวัตกรรมใหม่ทปี่ ลอดภัยต่อสุขภาพ สามารถใช้งาน ได้นานถึง 4 ชั่วโมง อีกทั้งหากผ่านการแยกทิ้งให้ถูกที่เมื่อใช้แล้ว ยังสามารถ น�ำมารี ไซเคิลเป็นวัตถุดิบผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ซ�้ำได้ เพื่อให้เกิดการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และ SCG Circular Way อย่างแท้จริง ที่ส�ำคัญยังช่วยลดปริมาณการใช้หลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว แล้วทิ้ง (Single use) ได้ถึง 40,000 ชิ้นต่อเดือน


BAANSUKJAI JULY-AUGUST 89


BAANSUKJAI JULY-AUGUST 91


Profile for PD House

ปีที่ 9 ฉบับที่ 50 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2562  

ปีที่ 9 ฉบับที่ 50 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2562  

Profile for pd_house