Page 1


30 เม.ย.


สนใจติดตอจองบูธ

: 092 259 1023


.

2

R 4H


CONTENTS M

A

R

C

H

/

A

P

R

I

L

V O L U M E 8

I S S U E 4 2

7 Editor’s Note (TH-EN) 48 Happy Festival (TH-EN) Staff Surin’s City Shrine and Gods 8 Happy Home (TH-EN) Commemoration Festival 16 Happy Design I 52 Happy Travel (TH-EN) Open Space วัดจอมแจ้ง เปิดเพื่อรับ หนึ่งในสี่ของ “พระธาตุสี่จอม” แห่งเมืองสามหมอก 18 Happy Celebrity I (TH-EN) 56 Happy Relax (TH-EN) My home with a happy day The Grace Residence บ้านของฉันกับวันแห่งความสุข “Grace of State” 30 Happy Design II 60 Happy Place (TH-EN) เรียบง่ายแต่ได้ครบ Heart Work Co-Working Space 32 Happy Interview I อิสระทางความคิด อิสระแห่งการท�ำงาน ณธีพัฒน์ ถิรพงศ์ฐกร 64 Happy Design III เร่งปลุกตลาดรับสร้างบ้านรับกระแส EEC แสงสาดส่อง 34 Happy Interview II 66 Happy Celebrity II (TH-EN) วิรัตน์ เจริญมิตร Shorten the Distance, สร้างสรรค์เรื่องคุณภาพ ใส่ใจเรื่องบริการ Lengthen the Happy Time. 36 Happy Architecture 78 Happy Design IV WA-947 Simple & Clean 38 Happy Engineering 80 Happy Furniture ระบบประปา น�้ำดีในบ้าน 81 Happy New Product 40 Happy Glossary 82 Happy Society ชนิดของพื้นคอนกรีต 88 Happy Index 42 Happy Corner (TH-EN) 90 Happy Ending (TH-EN) Craft Cafe Heart + Hands = Crafts

BAANSUKJAI 6


EDITOR’S TALK เข้าสู่ฉบับที่ 2 แล้วส�ำหรับนิตยสาร บ้านสุขใจ โฉมใหม่ ฉบับที่ ผ่านไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ในฐานะทีมงานอย่างพวกเรา เพียงแค่ทุกท่านรู้สึกถูกใจไม่น้อยไปกว่ารูปแบบเดิมเราก็ดีใจ แล้ว ในฉบับนีเ้ ราก็ได้หยิบเอาข้อบกพร่องทีพ่ บจากฉบับทีแ่ ล้ว มาปรับปรุงให้นิตยสารของเราสมบูรณ์มากขึ้น ก็ขอให้ผู้อ่าน ทุกท่านเป็นก�ำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยนะครับ

The new version of Baan Sukjai magazine 2nd issue has come. We may would like to ask you about the previous issue, but as a team, we will be happy if you just think this version is not worse. However, we fix some defects that was found in previous issue to make the magazine more complete. So your continuous support will encourage us so much.

เผลอแป๊บเดียวก็เข้าสูห่ น้าร้อนอีกแล้ว เปลีย่ นฤดูกนั ด้วยพายุ ฝนฟ้ากระหน�่ำเช่นเคย พาเอากรุงเทพฯจมน�้ำอยู่เป็นระยะ ๆ เอาใจช่วยทุกท่านให้ดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของตัวเองให้ ดีนะครับ จะได้มแี รงท�ำหน้าทีข่ องตัวเองกันต่อไป ส่วนบ้านสุขใจ ของเราก็ยงั คงมุง่ มัน่ น�ำเสนอเรือ่ งราวเกีย่ วกับความสุขภายใน บ้านต่อไป ไม่ว่าจะเป็นความสุขในบ้านสไตล์คอนเทมโพรารี หลังใหญ่ หรือจะเป็นความน่ารักในบ้านสไตล์โมเดิร์นไซซ์ กะทัดรัดก็ตาม เพือ่ ไม่ให้เป็นการเสียเวลา พลิกสูห่ น้าถัดไปกัน เลยดีกว่าครับ

As if it took just a while to become this Summer, as we have just seen the rainstorm flood our capital city again. So we beg everyone to take care of your health and safety for you can perform your duty further. We, Baan Sukjai are still heading forward to tell stories of home happiness, whether a happy story in a large contemporary style house or a lovely tale in a compact-sized modern style house. To not waste more time, let flip to the next page.

STAFF Advisor : สิทธิพร สุวรรณสุต, มาลี สุวรรณสุต, พิศาล ธรรมวิเศษ, สมศักดิ์ สุขวารี, นิรัญ โพธิ์ศรี, ร.ศ. มานพ พงศทัต, สุพล ธรรมวิเศษ, ดร.จารุต วิภูปฐพร Editor : ทศพล สุวรรณสุต Columnist : หรินทร์ ปานแจ่ม, ชยพล สุพงษ์, ดร.จารุต วิภูปฐพร Editorial Staff : ชะเวง เชื้อวงษ์, นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์, ดวงกมล แก้วรอด Thai to English Translator : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย Graphic Designer : ชัยยันต์ บุญส่ง, ณภรรศชรักน์ ฉิมพิบูลย์, กฤษณะ ปกจั่น, พิศุทธ์ ปาระพิมพ์

Marketing & Sales : ถิรพร สุวรรณสุต, นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์, ทัศนียา อัศวพันธ์, มาลีรัตน์ แพ่งพนม, จิราพร ข�ำสุด, จิราพา ข�ำสุด, ดวงกมล แก้วรอด Proofread/Co-Production : พิชัย พิทักษ์ทวยหาญ Colour Separation : บริษัท 274 มีเดีย จ�ำกัด Printing Works : บริษัท เลิฟแอนด์ลิพเพรส จ�ำกัด Owner : บริษัท ไทย ออนไลน์ เอ็กซิบิชั่น แอนด์ ออแกไนเซอร์ จ�ำกัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 0 2996 0940-6 แฟกซ์ 0 2996 0948-9


HAPPY HOME

F-272 WA-172

แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน WA-172

บ้านหลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น สไตล์ Modern Tropical แทรกตัวท่ามกลาง ธรรมชาติได้อย่างลงตัว ประกอบกับเส้นสายที่ดูเรียบง่ายสะอาดตา ท�ำให้บ้านดูมีเสน่ห์ พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านครบทุกฟังก์ชันใช้สอย ระเบียงกระจกยาวต่อเนือ่ งท�ำให้บา้ นดูกว้างขึน้ ถนัดตา แม้บา้ นจะดูโปร่ง โล่งแต่ปลอดภัยหายห่วง

เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

BAANSUKJAI 8

81 17 19 237

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน, 3 ห้องน�้ำ และที่จอดรถ 3 คัน


HAPPY HOME

FLOOR PLAN

Second Floor

First Floor Model WA-172

Design Ideas

for land size 81 sq. wah width 17 m depth 19 m useful area 237 sq. m

This model is a natural-harmonious modern tropical twostory house with gable roof. Assembled by simple and clean lines, this charming design is also functionally usable. Transparent terrace make this house larger-looking from inside but secure at the same time.

includes 3 bedrooms, 3 restrooms and 3 parking lots

MARCH/APRIL 9


HAPPY HOME

WA-173

แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน WA-173

บ้านสไตล์ Modern Tropical 3 ชั้น ยกพื้นสูง ดูโปร่งโล่งสบาย บันได หลักหน้าบ้านออกแบบราวกับเชื้อเชิญแขกให้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศ ภายใน บ้าน 3 ชั้นที่ดูอบอุ่นแฝงตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแมกไม้ใหญ่ แม้จะตกแต่งด้วยกระจกเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ขัดตากลับดูสง่างาม ท�ำให้ บ้านดูเรียบง่ายหรูหราได้อย่างลงตัว พื้นที่ใช้สอยมากขึ้นก็ไม่ได้เป็น อุปสรรคกับขนาดทีด่ นิ ผืนเล็ก ๆ หรือจะสร้างอยูก่ ลางสวนซึง่ ล้อมรอบ ด้วยต้นไม้ก็เข้าที

เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

BAANSUKJAI 10

72 17.5 16.5 282

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ�, ห้องพระ และที่จอดรถ 3 คัน


HAPPY HOME

FLOOR PLAN

Second Floor

First Floor

Base ment Model WA-173 for land size 72 width 17.5 depth 16.5 useful area 282

Design Ideas sq. wah m m sq. m

This three-story modern tropical model is featuring basement and front stair like traditional thai house. Even this three-story house is decorated by a lot of glass, but it still looks natural-harmonious as well as simply luxurious. Increasing useful area, this model can both fit a small land size and be a little house in large garden.

includes 3 bedrooms, 4 restrooms, a prayer room and 3 parking lots

MARCH/APRIL 11


HAPPY HOME

ME-172

แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน ME-172

บ้านสไตล์ Modern Tropical โดดเด่นด้วยซุ้มประตูทางเข้ากรุหิน สวยงามสะดุดตา เน้นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานความเป็นสมัยใหม่ด้วย การเน้นโทนสีสันที่เสริมให้ตัวอาคารดูเด่น สะดุดตา พร้อมจัดฟังก์ชัน ภายในแยกพื้นที่ได้อย่างลงตัวเหมาะกับครอบครัวขนาดกลาง บริเวณ ชัน้ หนึง่ ถูกแบ่งพืน้ ทีด่ ว้ ยห้องโถงทีเ่ ปิดโล่ง ห้องโถงเชือ่ มต่อพืน้ ทีร่ บั แขก ห้องท�ำงาน ห้องพักผ่อน พนื้ ทีร่ บั ประทานอาหาร ส่วนด้านขวาของตัว บ้านถูกจัดเป็นห้องครัว ห้องนอนผูส้ งู อายุ ส่วนบริเวณชัน้ สอง จะมีหอ้ ง นอน 4 ห้อง ห้องนอนใหญ่จะมีหอ้ งน�ำ้ และห้องแต่งตัว เพือ่ ความสะดวก สบายให้เจ้าของบ้าน

เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

BAANSUKJAI 12

138 28 20 457

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 3 คัน


HAPPY HOME

FLOOR PLAN

Second Floor

First Floor Model ME-172 for land size 138 width 28 depth 20 useful area 457

Design Ideas sq. wah m m sq. m

A Modern tropical style with outstanding grand stonedecorated front door, the identity of this model is consisting of modernity and eye-catching colour tone. Interior functions are designed for medium sized family the downstair space are divided to a foyer that connect to living area, study/working room, relaxing room and dining area. The right side is located by a kitchen and a elderly bedroom. The upstair is consisting of 3 bedrooms and a master bedroom with ensuite bathroom and walk-in closet that exclusive for the house owner comfort.

includes 5 bedrooms, 5 restrooms and 3 parking lots

MARCH/APRIL 13


HAPPY HOME

ME-173

แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน ME-173

บ้านสไตล์ Modern Tropical บ้านพักอาศัย 2 ชั้น โดดเด่นด้วย รูปลักษณ์ที่ทันสมัยและการสร้างความเชื่อมต่อระหว่างสวนสวยกับ ตัวอาคาร เน้นช่องกระจกสามารถเปิดรับลมโดยมีการป้องกันความร้อน ด้วยกระจกเขียวใสตัดแสง บริเวณชั้นหนึ่งถูกแบ่งพื้นที่ด้วยห้องโถงที่ เปิดโล่งสามารถมองทะลุถึงชั้นสองได้ และเชื่อมต่อกับส่วนรับประทาน อาหารกับเคาน์เตอร์บาร์ ด้านขวาของตัวบ้านถูกจัดเป็นห้องครัวและ พืน้ ทีซ่ กั ล้าง ส่วนบริเวณชัน้ สองสะดุดตากับโถงทีม่ องไปยังมุมพักผ่อน และห้องพระ ก่อนเข้าห้องนอนทัง้ 3 ห้อง ซึง่ ห้องนอนแต่ละห้องมีหอ้ งน�ำ้ พร้อมห้องแต่งตัว สามารถตอบสนองความต้องการให้สมาชิกใน ครอบครัวได้

เหมาะส�ำหรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

BAANSUKJAI 14

140 25 13 402

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน, 4 ห้องน�้ำ และที่จอดรถ 2 คัน


HAPPY HOME

FLOOR PLAN

Second Floor

First Floor Model ME-173 for land size 140 width 25 depth 13 useful area 402

Design Ideas sq. wah m m sq. m

Another modern tropical style two-story house, this modern-shaped is designed to connect with garden, in crease ventilation and protect from sun heat by green tinted glass. A downstair double volume foyer is connected to dining area with counter bar and kitchen and washing area on the right. Upstair is a hallway which lead to relaxing area and prayer room before 3 bedrooms. All bedrooms have ensuite bathroom and walk-in closet for ultimate convenience.

includes 4 bedrooms, 4 restrooms and 2 parking lots

MARCH/APRIL 15


HAPPY DESIGN I Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

OPEN SPACE เปิดเพื่อรับ

ห้องนั่งเล่นนับเป็นห้องที่มีความพิเศษหรือเป็นห้องสารพัดประโยชน์ก็ว่า ได้เพราะทุกคนภายในบ้านต้องมาท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันแทบทุกวัน ดังนัน้ การออกแบบห้องนัง่ เล่นจึงเน้นในเรือ่ งของความสะดวกสบาย อย่าง เช่น ห้องนัง่ เล่นนีท้ เี่ จ้าของบ้านต้องการให้บา้ นเชือ่ มต่อกับธรรมชาติและ มีความเป็นส่วนตัว จึงเปิดพื้นที่ให้โปร่งโล่ง ผนังทั้งสองด้านถูกออกแบบ เป็นช่องเปิด เพื่อรับลมและเชื่อมต่อกับธรรมชาติได้อีกด้วย ส่วน เฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้นั้นก็จะเน้นการใช้งานจริงท�ำให้ดูมีน้อยชิ้น และ พยายามคุมโทนสีที่ไม่โดดเด่นจนเกินไป ทั้งนี้ก็เพื่อให้กลมกลืนและสอด รับไปกับบรรยากาศด้านนอกนัน่ เอง เพียงเท่านีห้ อ้ งนัง่ เล่นก็กลายเป็นมุม พิเศษส�ำหรับครอบครัวแล้วครับ

BAANSUKJAI 16


MARCH/APRIL 17


BAANSUKJAI 18


HAPPY CELEBRITY I

MY HOME WITH A HAPPY DAY

บ้านของฉันกับวันแห่งความสุข Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย House Owner : คุณวรวุฒิ ศิริรัตโนทัย และคุณภาสิตา สว่างเรือง Builder : บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด Model : F-757

แม้ว่าครอบครัวจะถูกสร้างขึ้นจากความรักของคนสองคน แต่การ เตรียมพร้อมเพือ่ รองรับสมาชิกใหม่กเ็ ป็นสิง่ จ�ำเป็น บางคนอาจจะเลือก ปรับปรุงบ้านเก่าให้มฟี งั ก์ชนั การใช้งานมากกว่าเดิม หรืออาจจะมองหา บ้านหลังใหม่เพื่อให้สามารถรองรับการอยู่อาศัยในอนาคตได้ และเข้า กับไลฟสไตล์ของตัวเองมากกว่า เพราะว่าเมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ราได้อยูก่ บั สิง่ ที่เรารัก เราชอบ ความผูกพันที่มากขึ้น ๆ ก็จะท�ำให้เรารู้สึกว่า “บ้าน” เป็นเหมือนวิมานที่พร้อมจะบันดาลความสุขให้กับเราได้ในทุก ๆ วัน ก่อนหน้านี้ คุณวรวุฒิ ศิริรัตโนทัย และ คุณภาสิตา สว่างเรือง เคยพัก อาศัยอยู่ในที่ท�ำงานโดยแบ่งพื้นที่ชั้นล่างเป็นออฟฟิศ ส่วนชั้นบนเป็น ที่พักอาศัย แต่จากเหตุผลด้านความสะดวกในการใช้งาน ความเป็น สัดส่วน รวมถึงได้รับค�ำแนะน�ำจากคุณพ่อ ทั้งคู่จึงตัดสินใจที่จะสร้าง บ้านหลังใหม่สำ� หรับครอบครัว โดยตอนแรกก็คดิ จะใช้บริการผูร้ บั เหมา แต่ก็ติดในเรื่องไม่มีเวลามาคอยตรวจงานก่อสร้าง จึงท�ำให้เริ่มมองหา บริษั ทรับสร้างบ้าน กอปรกับช่วงนั้นพีดีเฮ้าส์ได้มาเปิดสาขาที่จังหวัด ร้อยเอ็ดจึงเข้าไปพูดคุยและดูรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนทีจ่ ะกลับมาศึกษา หาข้อมูลของบริษั ท สุดท้ายตัดสินใจเลือกใช้บริการกับทางพีดีเฮ้าส์ เพราะมองว่ามีความพร้อมมากกว่าและสามารถดูแลการก่อสร้างบ้าน แทนลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ส�ำหรับบ้านทีค่ ณ ุ วรวุฒแิ ละคุณภาสิตาเลือกสร้างนัน้ เป็นบ้านแบบ F-757 ซึ่งเป็นบ้าน 2 ชั้นสไตล์ Modern Tropical โดยมีผังเป็นรูปตัว U มีลักษณะของการโอบล้อมและกลมกลืนไปกับธรรมชาติ ตัวบ้าน ดูเรียบง่าย และมีพนื้ ที่ใช้ทคี่ รบครัน ซึง่ ภายในมีการปรับเปลีย่ นฟังก์ชนั บางส่ ว นเพื่ อให้ ส อดรั บ กั บ ไลฟ์ ส ไตล์ ข องผู ้ อ ยู ่ อ าศั ย มากขึ้ น เช่ น ยกเพดานให้สูงขึ้นเพื่อให้ภายในบ้านดูโปร่งโล่ง ส่วนโรงจอดรถก็ปรับ เป็นห้องท�ำให้มีพื้นที่ใช้งานมากขึ้น คุณวรวุฒิ และ คุณภาสิตา เลือกที่จะตกแต่งภายในบ้านให้ดูเรียบง่าย และสะอาดตา คุมโทนสีเทา-ขาวเพื่อให้ดูอบอุ่น เฟอร์นิเจอร์เน้น บิลต์อินเพื่อให้ท�ำความสะอาดได้ง่าย ลงตัวกับพื้นที่และเหมาะกับการ ใช้ชีวิตของคนในครอบครัว ท�ำให้บ้านหลังนี้เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นส�ำคัญที่เข้า มาเติมเต็มค�ำว่า ครอบครัว ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่สุด

A family may begin with love of just two people but a preparation for future new member is needed also. Someone of us choose to renovate their old house, some choose to get new house, both to suit their lifestyle and family size in future because when we live with something we love, there will be strong relationship that can make you happy everyday. In the previous time, Mr.Worawut Sirirattanotai and Mrs.Pasita Sawangrueang stayed at the upstair of their office but they decided to build a new house for their new family by the reasons of comfort, area sharing and their father’s advice. At first they would hire a contractor but could not because they do not have enough time to inspect construction process themselves. So they sought for house builder company, at the same time of PD House debuted at Roi et. They came to talked over for more details then went back to researched more company information before decided to used PD House Roi et service because of capability to be a customer representative when the construction is processing. They chose the model F-757 which is a modern tropical two stories with U-shaped plan. Embracing the nature harmoniously, the design is simply but complete after customization process to fit the specific lifestyle more such as increasing floorto-ceiling height and replacing parking lots with multipurpose room. Mr. Worawut and Mrs. Pasita decorated their interior simply and clearly. The tone is controlled by white and grey, most furnitures are built-in for easier cleaning, space fitting and suit for their family living. All of these is to make this house one of puzzles that can complete the picture of this family.

MARCH/APRIL 19


HAPPY CELEBRITY I

บริเวณชั้นบนส่วนด้านหน้าบ้านถูกออกแบบให้มีระเบียง สามารถออกมารับลมได้

บ้านสไตล์ Modern Tropical เป็นรูปแนวตัว U ที่ดูโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์และฟังก์ชัน

ตัวบ้านถูกออกแบบให้มีการใช้กระจก และเพิ่มช่องแสงโดยรอบ

ส่วนของช่องแสงที่ออกแบบเป็นแนวตั้ง และดูมีความลึกท�ำให้ตัวบ้านไม่เรียบจนเกินไป BAANSUKJAI 20


HAPPY CELEBRITY I

ห้องนั่งเล่นที่ออกแบบให้ดูโปร่งโล่ง โดยคุมโทนสีขาวครีมดูสะอาดและสบายตา

มุมเล่นเปียโนเล็ก ๆ ที่ให้เด็ก ๆ ได้มาท�ำกิจกรรมร่วมกัน

โถงกลางบ้านที่เปิดกว้าง เชื่อมต่อพื้นที่ภายในบ้าน MARCH/APRIL 21


HAPPY CELEBRITY I

ผนังกระจกบริเวณห้องนั่งเล่นที่ช่วยเปิดมุมมอง สู่ด้านนอกและช่วยท�ำให้ห้องดูกว้างขึ้น

บริเวณโถงกลางบ้านถูกออกแบบให้มีบานหน้าต่าง ที่สามารถเปิดรับลมได้

มุมรับประทานอาหารที่แยกเป็นสัดส่วน โดยเชื่อมต่อกับห้องครัว BAANSUKJAI 22


HAPPY CELEBRITY I

เพื่อให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ในทุกมุมของบ้าน จึงออกแบบให้มีบานกระจกที่สามารถเปิดรับลมได้

บริเวณโถงตรงกลางห้องครัวออกแบบให้มีเคาน์เตอร์ เพื่อความสะดวกในการท�ำอาหาร หรือขนม

ส่วนห้องครัวที่เลือกใช้บิลต์อินเพื่อความสวยงาม และเก็บของได้อย่างเป็นระเบียบ MARCH/APRIL 23


HAPPY CELEBRITY I บริเวณราวบันได เลือกใช้แผ่นกระจกท�ำให้บ้านดูทันสมัยขึ้น

ใต้บันไดทางขึ้นชั้นบนออกแบบให้มีลิ้นชักส�ำหรับเก็บของ ท�ำให้บ้านดูเป็นระเบียบ

โถงชั้นบนที่ดูกว้าง เชื่อมต่อกับห้องพระและห้องนอน BAANSUKJAI 24


HAPPY CELEBRITY I

บริเวณราวบันไดทางขึ้นชั้นสอง เปิดเป็นช่องแสงเพิ่มความสว่าง ช่วยประหยัดพลังงาน MARCH/APRIL 25


HAPPY CELEBRITY I

ห้องนอนใหญ่เปิดพื้นที่ให้ดูโปร่งโล่ง เน้นคุมโทนสีสว่างเพื่อให้ดูอบอุ่น

ภายในห้องนอน ถูกออกแบบให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน BAANSUKJAI 26


HAPPY CELEBRITY I

ประตูบานเลื่อน ที่เป็นตัวแบ่งฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอย ภายในห้องนอน มุมท�ำงานเล็ก ๆ ภายในห้องนอน ที่แยกออกมาเป็นสัดส่วน

มุมนั่งเล่นภายในห้องนอน ที่ออกแบบให้ดูมีดีไซน์เหมาะส�ำหรับนั่งอ่านหนังสือ MARCH/APRIL 27


HAPPY CELEBRITY I

บ้านสไตล์ Modern Tropical เป็นรูปแนวตัว U

BAANSUKJAI 28


HAPPY CELEBRITY I

สถานที่ : บ้านคุณวรวุฒิ ศิริรัตโนทัย และ คุณภาสิตา สว่างเรือง ต.น�ำ้ อ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด คุณวรวุฒิ ศิริรัตโนทัย และคุณภาสิตา สว่างเรือง พร้อมลูก ๆ กับมุมสบาย ๆ ในห้องนั่งเล่น MARCH/APRIL 29


BAANSUKJAI 30


HAPPY DESIGN II Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

เรียบง่ายแต่ได้ครบ ห้องครัวจัดว่ามีความส�ำคัญเป็นล�ำดับต้น ๆ เพราะเป็นห้องทีเ่ ราต้องใช้ งานเกือบทุกวัน ดังนั้นการออกแบบห้องครัวจึงต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษ ห้องครัวบางบ้านอาจจะดูเรียบง่ายเปิดพื้นที่โล่ง แต่ส�ำหรับห้องครัวนี้ กลับมีรายละเอียดมากกว่านัน้ จะเห็นว่าการเพิม่ เคาน์เตอร์เข้าไปท�ำให้ มีฟังก์ชันการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ด้านล่างออกแบบให้มีช่องเก็บอุปกรณ์ เครื่องครัวต่าง ๆ ส่วนด้านบนเป็นเตา พร้อมเครื่องดูดควันท�ำให้กลิ่น ถูกดูดออกด้านนอก ถึงแม้ห้องนี้อาจดูไ ม่ ใหญ่มากนัก แต่ถ้าเรา ออกแบบให้ดีพื้นที่ใช้สอยก็จะมีมากขึ้น และสามารถจัดวางอาหารได้ อย่างเป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารด้านนอก ที่ส�ำคัญท�ำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย

MARCH/APRIL 31


BAANSUKJAI 32


HAPPY INTERVIEW I

ณธีพัฒน์ ถิรพงศ์ฐกร

เร่งปลุกตลาดรับสร้างบ้านรับกระแส EEC Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

หลังจากที่มติคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบในหลักการ “โครงการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC ท�ำให้พื้นที่ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกอย่าง ชลบุรี ระยองและ ฉะเชิงเทรา กลายเป็นพืน้ ทีท่ ถี่ กู จับตามองในฐานะเขตเศรษฐกิจการลงทุน พิเศษ ซึง่ แน่นอนว่าในอนาคตนัน้ จะต้องมีการลงทุนและมีการจ้างงานเพิม่ มากขึน้ ซึง่ จะส่งผลถึงความต้องการในเรือ่ งของทีอ่ ยูอ่ าศัยเพิม่ มากขึน้ ตาม ไปด้วย คุณณธีพฒ ั น์ ถิราพงศ์ฐกร ผูจ้ ดั การ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป(ชลบุร)ี จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาชลบุรีและสาขาระยอง ได้ เปิดมุมมองธุรกิจรับสร้างบ้านในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัด ชลบุรแี ละจังหวัดใกล้เคียงว่า ตลาดรับสร้างบ้านไตรมาสแรกปีนเี้ มือ่ เทียบ กับช่วงไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าขยายตัวเพิ่มขึ้น หลังจากที่ ผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมีความเชื่อมั่นและมีความ ต้องการทีจ่ ะปลูกสร้างมากขึน้ ประกอบกับปัจจัยทางการเมืองทีค่ าดว่าไป ในทิศทางทีด่ ี แต่อย่างไรก็ตามการแข่งขันน่าจะรุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะ กับผู้รับเหมาที่ใช้กลยุทธ์เรื่องราคาเป็นหลัก ส�ำหรับพีดีเฮ้าส์ สาขาชลบุรี เอง ก็มีความแตกต่างเพราะเรามุ่งเน้นในด้านบริการ เรื่องคุณภาพของ สินค้า เรื่องคุณภาพของวัสดุที่ใช้ รวมถึงการให้ค�ำปรึกษา ซึ่งทั้งหมดนี้ ท�ำให้ลกู ค้ามีความเข้าใจและความไว้วางใจในบริษัทฯ มากกว่าการแข่งขัน ในด้านราคา พร้อมกันนีค้ ณ ุ ณธีพฒ ั น์ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า “หลังจากทีจ่ งั หวัดชลบุรีได้ถกู ยกให้เป็นจังหวัดในกลุม่ EEC ร่วมกับจังหวัดระยองและฉะเชิงเทรา ท�ำให้ ตลาดที่อยู่อาศัยน่าจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในระยะยาว ซึ่งก็จะเป็น ผลดีต่อบริษัทฯ เพราะว่า EEC จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ โดย เฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มกลับมาคึกคักอีกครั้ง ส่งผลให้

ผูบ้ ริโภคเริม่ มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึน้ รวมถึงกลุม่ เจ้าของกิจการต่าง ๆ ที่คาดว่าน่าจะมีการใช้เงินมากขึ้น” อย่างไรก็ตามจากกระแสของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวัน ออก หรือ EEC ที่คาดว่าน่าจะมีการพัฒนาและการลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งจาก ภาครัฐและเอกชน ท�ำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยพีดีเฮ้าส์ สาขาชลบุรี ก็ได้ปรับตัวและวางกลยุทธ์เพื่อรองรับความ ต้องการดังกล่าว ด้วยการวางแผนขยายการรับรู้เพื่อให้ลูกค้ารู้จักบริษัทฯ เพิม่ มากขึน้ ทัง้ ในพืน้ ทีแ่ ละต่างพืน้ ทีอ่ ย่างอ�ำเภอพานทอง อ�ำเภอพนัสนิคม รวมถึงจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงอย่างจันทบุรี ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ไม่ว่า จะเป็นทางเว็บไซต์ Facebook และ Page นอกจากนีย้ งั มีการจัดกิจกรรม การออกบูทในช่วงต้นปี กลางปี และช่วงปลายปี รวมถึงจัดโปรโมชันเพื่อ กระตุ้นก�ำลังซื้อ หรืออาจมีการออกบูทร่วมกับสถาบันทางการเงิน หรือ กิจกรรมงานใหญ่ ๆ ประจ�ำจังหวัด หรือตามนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ “จุดเด่นที่กลายเป็นจุดขายของเราก็คือเรามีแบบบ้านเพื่อรองรับลูกค้าใน หลายสไตล์ มีบริการที่ครอบคลุม การเน้นในเรื่องคุณภาพการก่อสร้าง วัสดุที่ใช้มคี วามทันสมัยและเป็นวัสดุทช่ี ว่ ยประหยัดพลังงานและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม รวมถึงการรับประกันคุณภาพงานก่อสร้าง” คุณณธีพัฒน์ กล่าว เพราะบ้านจะยังคงอยู่กับเราไปอีกนานหลายปี การสร้างบ้านแต่ละครั้ง ก็ควรศึกษารายละเอียดให้ดีทั้งเรื่องการบริการ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง บ้าน ความน่าเชื่อถือ รวมถึงเอกสารต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการ เกิดปัญหาภายหลัง ซึง่ ผูบ้ ริโภคทีก่ ำ� ลังจะสร้างบ้านสามารถเข้ามาปรึกษา พูดคุยที่ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาชลบุรี และสาขาระยอง ได้เลย คุณจะได้บ้านที่มีคุณภาพและตรงใจที่สุดครับ

ขอขอบคุณ : MARCH/APRIL 33

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี-ระยอง ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี เปิดท�ำการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. ข้อมูลเพิ่มเติมโทร .0-3874-5652-3 ,087-065-2552 หรือ www.pd.co.th


BAANSUKJAI 34


HAPPY INTERVIEW II

วิรัตน์ เจริญมิตร

สร้างสรรค์เรื่องคุณภาพ ใส่ใจเรื่องบริการ Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

ก้าวแห่งความส�ำเร็จในทุกธุรกิจ คุณภาพคือสิง่ ส�ำคัญ ส่วนการบริการนัน้ เปรียบเสมือนฟันเฟืองชิ้นเล็ก ๆ ที่คอยเติมเต็มให้เราสามารถหยิบจับ ความส�ำเร็จมาได้อย่างไม่ยากเย็น โดยเฉพาะธุรกิจรับสร้างบ้าน ที่ต้อง เน้นความส�ำคัญในเรือ่ งคุณภาพและการบริการควบคูก่ นั ไป เพราะเมือ่ ใด ก็ตามทีล่ กู ค้าได้บา้ นทีม่ คี ณ ุ ภาพและได้รบั การบริการทีป่ ระทับใจ ชือ่ เสียง และความส�ำเร็จก็จะตามมาอย่างรวดเร็ว นายวิรัตน์ เจริญมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มุกดาหาร รับสร้างบ้าน จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขามุกดาหาร กล่าวว่า ตลาด รับสร้างบ้านในพืน้ ทีม่ กุ ดาหารยังอยู่ในภาวะทรงตัวหลังจากประสบปัญหา เรื่องน�้ำท่วมในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยลูกค้าที่เข้ามาส่วนใหญ่ ก็จะมาดูแบบบ้าน ดูราคาและเปรียบเทียบวัสดุคณ ุ ภาพเพือ่ เป็นข้อมูลเก็บ ไว้แต่ยงั ไม่กำ� หนดเวลาสร้างทีช่ ดั เจน และด้วยเหตุผลดังกล่าวท�ำให้บริษัท ต้องเร่งท�ำการตลาดและวางแผนประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ด้วยการใช้สื่อ ออนไลน์ ผนวกกับการแจกหนังสือบ้านสุขใจ ทัง้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร และจังหวัดใกล้เคียงอย่างนครพนม สกลนคร อ�ำนาจเจริญ เพือ่ สร้างการ รับรูใ้ ห้มากขึน้ นอกจากนีย้ งั มีการกระตุน้ ตลาดเพือ่ ให้ผบู้ ริโภครีบตัดสิน ใจด้วยการจัดโปรโมชันทุกไตรมาส ส�ำหรับไตรมาสแรกมีโปรฯ Combo Set ชุดสุขล้นใจ รับส่วนลดและของแถมมากมาย “การจัดโปรโมชันต่าง ๆ เป็นเพียงการกระตุ้นตลาดเท่านั้น แต่สิ่งหนึ่งที่ เรายึดถือมาตลอดเพือ่ ให้ลกู ค้าประทับใจก็คอื ในเรือ่ งของคุณภาพและการ บริการ ซึ่งจุดเด่นของ มุกดาหาร รับสร้างบ้าน ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่อง มาตรฐานทั้งในส่วนงานขายและการบริการ ตั้งแต่ก่อนสร้าง ระหว่าง ก่อสร้าง จนถึงบ้านแล้วเสร็จ ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า รวมถึงการติดตาม

และบริการเพิ่มเติมในภายหลังอีกด้วย นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญใน เรื่องมาตรฐานการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นในด้านวัสดุที่มีคุณภาพและ อนุรักษ์พลังงาน การควบคุมการก่อสร้างตามมาตรฐานวิชาชีพโดย บุคลากรวิชาชีพในสายงาน ซึง่ ทัง้ หมดล้วนท�ำให้บา้ นทุกหลังมีคณ ุ ภาพและ ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง” คุณวิรัตน์ กล่าวเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามถึงแม้ภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านในพืน้ ทีอ่ าจจะดูไม่หวือหวา มากนัก แต่ความต้องการปลูกสร้างบ้านก็ยงั คงมีอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ กลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องการ สร้างบ้านหลังที่ 2 และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสร้างบ้านทดแทนบ้านเดิม โดยแบบบ้านที่ได้รบั ความนิยมส่วนใหญ่จะเป็นบ้านสไตล์ Contemporary ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของการผสมผสานระหว่างความคิดที่ตกทอด มาจากอดีตหรือภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ ทีส่ ามารถตอบสนองรูปแบบการใช้งาน ของผู้อาศัยในยุคปัจจุบันกับการใช้เทคโนโลยีการออกแบบและวัสดุจาก ยุคนัน้ ทีส่ ำ� คัญยังมีพนื้ ที่ใช้สอยและฟังก์ชนั การใช้งานทีค่ รบและสามารถ ตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพราะการมีบา้ นเป็นเรือ่ งส�ำคัญ สิง่ ทีต่ อ้ งพิจารณาคือความพร้อมของตัว เราเองและการมองหาบริษั ทรับสร้างบ้านที่มีคุณภาพโดยพิจารณาใน หลาย ๆ ด้าน ทัง้ ความเป็นมืออาชีพ ความน่าเชือ่ ถือ ผลงานทีช่ ดั เจน การ ควบคุมคุณภาพ รวมถึงการรับประกัน เพราะสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยส�ำคัญ ที่จะท�ำให้เราได้บ้านที่มีคุณ ภาพและตรงกับความต้องการมากที่สุด “มุกดาหาร รับสร้างบ้าน” เป็นอีกหนึ่งบริษัทรับสร้างบ้านที่กล้าการันตี ด้วยผลงานคุณภาพ ที่ส�ำคัญยังมาพร้อมกับการบริการซึ่งเชื่อว่าต้อง ประทับใจคุณอย่างแน่นอนครับ ขอขอบคุณ :

MARCH/APRIL 35

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขามุกดาหาร ถ.ชยางกูล ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร เปิดท�ำการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. ข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-4266-1154, 083-655-9599 หรือ www.pd.co.th


HAPPY ARCHITECTURE

WA-947 Story : หรินทร์ ปานแจ่ม

ศูนย์รบั สร้างบ้าน“พีดเี ฮ้าส์” ถือเป็นศูนย์รบั สร้างบ้านอันดับ 1 ภายใต้นยิ าม “มาตรฐานเดียวกันทัว่ ประเทศ” นอกจากจะมีสาขาให้บริการอยูท่ วั่ ประเทศ แล้ว ยังมีแบบบ้านมาตรฐานให้เลือกสรรมากกว่า 200 แบบอีกด้วย แต่ ทว่า..ก็ยังมีลูกค้าอีกจ�ำนวนหนึ่งอยากตัดเสื้อสวมใส่ให้พอดีกับตัว

ในบรรดาแบบบ้านทีม่ มี ากกว่า 200 แบบนัน้ ถูกเรียกว่าแบบมาตรฐาน ถูกออกแบบมาให้มคี วามหลากหลายทัง้ ในด้านของรูปแบบ ขนาดพืน้ ที่ รสนิยม ฯลฯ เชื่อว่าลูกค้าหรือผู้ที่คิดจะสร้างบ้านเป็นของตัวเองสัก หลังต้องถูกใจอย่างแน่นอน และในแบบบ้านเหล่านัน้ ย่อมจะมีแบบบ้าน ที่ลูกค้าเลือกมาสร้างบ่อย ๆ เรียกว่า “แบบยอดนิยม” หนึ่งในนั้นคือ แบบบ้านหลังใหญ่ WA-947

BAANSUKJAI 36


HAPPY ARCHITECTURE

บ้านใหญ่หลังนี้ถูกออกแบบมาในลักษณะ symmetry เป็นบ้าน 2 ชั้น ประกอบด้วย 5 ห้องนอน, 4 ห้องน�้ำ และที่จอดรถ 2 คัน มี พื้นที่ใช้สอย 389 ตารางเมตร เหมาะกับที่ดินหน้ากว้าง 22 เมตร ยาว 22 เมตร โดยมี ข นาดที่ ดิ นไม่ น ้ อ ยกว่ า 129 ตารางวา ดูรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.pd.co.th แต่แบบบ้านทีผ่ มหยิบยกมาในฉบับนีเ้ ป็นแบบบ้านทีถ่ กู ออกแบบใหม่ ภายใต้แนวความคิดของแบบบ้าน WA-947 และเชื่อมั่นได้เลยครับ ว่า แบบบ้านมาตรฐานของศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ สามารถ create ให้เหมาะสมได้ “ไม่รู้จักจบสิ้น”

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ขนาด 6 ห้องนอน 6 ห้องน�้ำ หลังนี้ ได้รับการ ออกแบบและก่อสร้างโดย ศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ สาขาภูเก็ต พืน้ ที่ ชั้นล่างจะประกอบด้วย โถงต้อนรับอันกว้างขวาง ห้องรับรองแขก ห้องรับประทานอาหาร และส่วนเตรียมอาหาร ห้องครัวที่ปิดมิดชิด เชื่อมต่อกับลานซักล้างหลังบ้าน ห้องโฮมเธียเตอร์ ห้องพักผ่อนส่วน ตัวขนาดใหญ่ และห้องนอน 2 ห้อง ส่วนชั้นบนจะประกอบด้วยห้อง นอนใหญ่ ๆ ถึง 3 ห้อง และห้องแต่งตัวแยกส่วนในทุก ๆ ห้อง ห้องพักผ่อนขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับห้องพระ และระเบียงกว้างขวาง แม้จะถูกปรับปรุงแบบขึ้นใหม่แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งบ้านอนุรักษ์พลังงานได้ อย่างครบถ้วน

MARCH/APRIL 37


HAPPY ENGINEERING

ระบบประปา น�้ำดีในบ้าน Story : ชยพล สุพงษ์

ประปาคือระบบน�้ำดีภายในบ้าน ส�ำหรับใช้อุปโภค บริโภค เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ คอยหล่อเลีย้ งร่างกาย จ�ำเป็นต้องมีการเลือกวัสดุมาท�ำระบบท่อประปาและการจัดวาง ต�ำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ประโยชน์ในการใช้งานและง่ายต่อการบ�ำรุงรักษาหรือ ง่ายต่อการซ่อมแซมเมื่อเกิดปัญหารั่วซึม ท่อน�ำ้ ประปาหรือท่อน�ำ้ ดีเป็นระบบท่อทีม่ แี รงดัน ส�ำหรับบ้านพักอาศัยทัว่ ไปจะมีแรงดัน ท่อน�้ำดีในเส้นท่ออยู่ประมาณ 45-60 psi ดังนั้นในการเดินท่อ ก่อนที่จะใช้งานควรมี การทดสอบแรงดันเพื่อลดปัญหารั่วซึม การเดินท่อบ้านพักอาศัยมักจะใช้ท่อขนาด ¾ นิ้ว และท่อแยกเข้าสุขภัณฑ์หรือก๊อกน�้ำต่าง ๆ จะใช้เป็นท่อขนาด ½ นิ้ว

BAANSUKJAI 38


HAPPY ENGINEERING

ประเภทของท่อที่น�ำมาใช้ท�ำท่อประปามีดังนี้ 1.ท่อ PVC (Polyvinyl Chloride) นิยมใช้ทั่วไปส�ำหรับท่อน�้ำประปาในอุณหภูมิปกติ อย่างระบบน�้ำดื่มหรือ งานท่อต่าง ๆ มีขนาดและความหนาให้เลือกตามระดับการรับแรงดัน เหมาะส�ำหรับใช้ภายในอาคารกับสภาพน�้ำในอุณหภูมิปกติ

4.ท่อโลหะ ที่ ใช้ในปัจจุบันคือท่อเหล็กและท่อทองแดงโดยมีการน�ำมาผสมกับสาร ชนิดอื่นเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ เช่น ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี เพื่อลด ปัญหาการเกิดสนิม เป็นต้น เหมาะกับการใช้เป็นท่อน�ำ้ ร้อน เพราะโลหะ มีคุณสมบัติทนความร้อนได้สูง

2.ท่อ PP-R (Polypropylene Random Copolymer) มีคุณสมบัติเด่น คือทนอุณหภูมิได้สูงถึง 95 องศา และแรงดันได้สูง รวมถึงมีการเชือ่ มรอยต่อด้วยความร้อนให้เป็นเนือ้ เดียวกัน จึงป้องกันการ รั่วซึมได้ดี

การซ่อมแซมเรื่องระบบน�้ำประปา ถือว่าเป็นปัญหาที่ยากอันดับต้น ๆ ดังนัน้ งานเดินท่อต้องถูกออกแบบและมีการควบคุมงานก่อสร้างทีถ่ กู ต้อง ตามแบบ การเลือกใช้วสั ดุมาท�ำท่อก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อยืดอายุการใช้งานและง่ายต่อการบ�ำรุงรักษา เราจะได้อยู่บ้านอย่าง มีความสุขไม่ต้องมีปัญหาน�้ำรั่วซึมมากวนใจ 3.ท่อโพลีเอทิลีน หรือท่อ PE (Polyethylene) มีคุณสมบัติยืดหยุ่นได้ดี ทนต่อแรงกระแทก และแสงอาทิตย์ นิยมใช้ เป็นท่อน�้ำดื่ม เพราะมีความยืดหยุ่นสูงและดัดโค้งงอได้ สามารถใช้ ภายนอกอาคารหรือฝังดินก็ได้

MARCH/APRIL 39

ขอบคุณภาพประกอบ : www.scgbuildingmaterials.com


HAPPY GLOSSARY

พื้นคอนกรีตขัดหยาบ

ชนิดของพื้ นคอนกรีต

(TYPES OF CONCRETE FLOOR) Story : ดร.จารุต วิภูปฐพร

พื้นคอนกรีตที่นิยมใช้งานอยู่โดยทั่วไป มีดังนี้ 1.พืน้ คอนกรีตขัดมัน (Polished concrete) เป็นการท�ำพืน้ ผิวคอนกรีต ให้เรียบและมัน โดยการโรยผงปูนซีเมนต์ลงบนพืน้ คอนกรีตทีเ่ ทไว้แห้ง หมาด ๆ แล้วใช้เกรียงเหล็กผิวเรียบขัดให้ทันกับการเซตตัวและการ แห้งของปูนหรืออาจจะใช้เครือ่ งขัดผิวปูนช่วย โดยไม่ตอ้ งโรยผงซีเมนต์ ก็ ได้ พื้นคอนกรีตขัดมันส่วนใหญ่ ใช้เป็นพื้นที่ส�ำหรับทางเดินหรือ ดาดฟ้าหรือใช้เป็นพืน้ ในชัน้ ปูนทรายปรับระดับส�ำหรับติดตัง้ วัสดุพนื้ ผิว อื่น ๆ เช่น ลามิเนตหรือปาร์เก้ก็ได้

พื้นคอนกรีตขัดมัน

BAANSUKJAI 40


HAPPY GLOSSARY

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย

พื้นคอนกรีตขัดหยาบ

2.พื้นคอนกรีตขัดหยาบ (Coarse concrete) เป็นการแต่งผิวหน้า คอนกรีตโดยใช้สามเหลี่ยมปาดปูนบนผิวหน้าให้เรียบและเมื่อปูนแห้ง หมาด ๆ จึงใช้เกรียงไม้หรือเกรียงพลาสติกขัดและวนเป็นโค้งจนได้ผวิ หน้าที่ต้องการ หากเป็นพื้นที่ที่ต้องการแรงเสียดทานมาก เช่น ถนน ก็อาจจะกรีดหน้าผิวด้วยไม้กวาดแข็งอีกครัง้ หนึง่ พืน้ คอนกรีตขัดหยาบ เป็นพื้นที่ส�ำหรับภายนอกอาคาร เช่น ที่จอดรถ ถนน เป็นต้น

3.พืน้ คอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamped concrete) เป็นการพิมพ์ลวดลาย ลงบนผิวหน้าคอนกรีตให้มีลวดลายสวยงามหรือมีสีสันเหมือนหิน ธรรมชาติ ผิวหน้าคอนกรีตพิมพ์ลายจะได้รับการเสริมให้แข็งแกร่ง ด้วยสีเพิ่มความแกร่งของผิวและเคลือบน�้ำยาอะคริลิกเพื่อป้องกัน แสงยูวี การเกิดตะไคร่น�้ำและความสกปรกต่าง ๆ พื้นคอนกรีตพิมพ์ ลายใช้ได้ทั้งเป็นพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร

MARCH/APRIL 41


BAANSUKJAI 42


HAPPY HAPPYCORNER CORNER

CRAFT CAFE

HEART + HANDS = CRAFTS Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

ส�ำหรับสาวกผูค้ ลัง่ ไคล้ ”กาแฟ” นัน้ เป็นมากกว่าเครือ่ งดืม่ แต่อาจมีความ หมายถึงขั้นเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เป็นสิ่งที่ช่วยจุดประกายความคิด สร้างสรรค์ เป็นจุดเริ่มต้นของการได้ท�ำความรู้จักกับผู้คนใหม่ ๆ แลก เปลี่ยนความคิดเห็นและรสนิยม รวมถึงส่งต่อความสุขไปให้กับคนอื่น ๆ ที่รักในกาแฟเช่นเดียวกัน เกิดเป็นความสัมพันธ์รูปแบบพิเศษซึ่งอาจจะมี แต่พวกเขาเท่านั้นที่เข้าใจ

For fascinated supporters, “coffee” is more than a kind of beverage, but it may be up to a culture or a way of life. For those people, coffee can ignite creativities, can be a start of making new friend and share their aspect and taste, including pass their happiness to other coffee lovers. So it become a special relationship that only them can understand.

“จากใจ สู่มือ” คือวลีประจ�ำร้านกาแฟแห่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากคนรักกาแฟตัว จริง คุณโอ กับ คุณนิด ผู้ตั้งใจจะสร้างร้านที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและสบายใจ คล้ายกับนั่งพักผ่อนอยู่ที่บ้าน ไปพร้อม ๆ กับได้จิบกาแฟจากเมล็ดคุณภาพดี ทีช่ งด้วยความตัง้ ใจ คูก่ บั การลิม้ รสเบเกอรีทำ� เองทีห่ มุนเวียนเปลีย่ นกันไปไม่ ซ�้ำหน้าในแต่ละวันให้ลูกค้าได้คอยลุ้น จนกลายเป็นชุมชนเล็ก ๆ ของคนรัก กาแฟในเมืองสุรินทร์ สมกับที่ชื่อ ร้านกาแฟจากงานฝีมือ หรือ Craft Cafe

“From Heart to Hands” is an original phrase of a coffee house which is built by real coffee lovers, Mr. O and Ms. Nid. This cafe is intent to be a place of warmness and worry-free like a house that you can taste a cup of great coffee from quality beans with punctilious brewing, together with enjoy the unpredictable daily homemade bakeries. It make this place a little community in the city of Surin under the name “Craft Cafe”.

Craft Cafe แห่งนี้เปิดให้บริการ ณ สี่แยกดองกะเม็ด ย่านที่พักอาศัยใน เมืองสุรินทร์มาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2015 มีจุดเด่นทั้งรสชาติของเมล็ด กาแฟที่น�ำเข้าจาก 3 แหล่งได้แก่ แม่สะเรียง ดอยสะเก็ด และผาตั้ง ที่ น�ำมาคั่วปานกลาง แตกต่างจากร้านทั่ว ๆ ไปที่จะคั่วแบบเข้ม มาพร้อม กับสูตรการชงที่ไม่ค่อยพบเห็นจากร้านอื่น และเบเกอรีที่ทางร้านท�ำขึ้น เองวันต่อวัน โดยจะคิดค้นและพัฒนาสูตรเมนูใหม่ ๆ มาให้ลูกค้าได้ลอง ชิมอยูเ่ สมอ เช่นเดียวกับเครือ่ งดืม่ บางเมนูทแ่ี วะเวียนมาให้ลกู ค้ามีโอกาส ได้สัมผัสเพียงบางฤดูกาลเท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ทุกคนที่มารู้สึกได้ถึง ความเป็นงานฝีมือในเครื่องดื่มทุกแก้วและขนมทุกชิ้นของที่นี่ มีความแตกต่างระหว่าง การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม กับ การผลิตงาน ฝีมอื การผลิตในระดับอุตสาหกรรมนัน้ ตอบสนองความต้องการของผูค้ น จ�ำนวนมาก ด้วยสินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกัน ส่วนการผลิตงานฝีมือจะได้ ผลงานจ�ำนวนไม่มากนัก รองรับผู้คนเฉพาะกลุ่ม ชิ้นงานแต่ละชิ้นอาจจะ มีความคลาดเคลือ่ นอยูบ่ า้ ง แต่ทกุ ชิน้ จะมีสว่ นหนึง่ ของ “หัวใจ” ทีถ่ า่ ยทอด ผ่าน “มือ” ของผู้ที่สร้างมันขึ้นมาอยู่ในนั้น

Craft Cafe was established in March 2015 at Dongkamed square in the habitat zone of Surin city. The strong points of this cafe are from the taste of medium-roasted coffee beans from three sources – Mae Sariang, Doi Saked and Doi Phatang, the exotic brewing recipes, the day by day homemade bakery menu that is researched and developed continuously, and some seasonal beverages. All of these make us feel the craftsmanship from every cup of their beverages and every piece of their bakeries. There are differences between industrial products and handicrafts, industrial production serves more people with the single standard products, handicraft produces less in number to serves specific group of people with a few error in each piece of work, but within every handicraft is a part of creator “heart” that pass through the “hands”.

MARCH/APRIL 43


HAPPY CORNER

ภายในที่เจ้าของร้าน ตั้งใจออกแบบให้มีเพดานสูงและช่องแสงจ�ำนวนมาก

ทางเข้าร้าน บรรยากาศอบอุ่น

G22 Iced Latte เมนูพิเศษหน้าตาท้าทายให้ลอง

เฟอร์นิเจอร์ ไม้อันอบอุ่น ถูกท�ำเป็นที่นั่งหลายรูปแบบทั้งบาร์ฝั่งบาริสต้า บาร์ฝั่งหน้าร้าน และที่นั่งแบบกลุ่ม

ภาพวาดฝีมือ “แหลม 25 Hours” ผู้แวะมาร้านนี้ทุกครั้งที่มาเยือนสุรินทร์

สถานที่ : ร้าน Craft Cafe สีแ่ ยกดองกะเม็ด อ.เมืองสุรินทร์ ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/CraftCafeSurin

BAANSUKJAI 44


X-Shield HeatBLOCK Technology

ที่สุดของเทคโนโลยี บนกระเบื้องหลังคาคอนกร�ต เอสซีจี รุน NeuStile X-Shield HeatBLOCK • เพ�่มประสิทธิภาพการสะทอนรังสีความรอน ไดดีกวาสูตรเดิม สูงสุด 3.5 เทา* ดวยนวัตกรรมโมเลกุลเม็ดสีสูตรพ�เศษ HeatBLOCK Pigment ชวยลดอุณหภูมิในหอง ทำใหประหยัดคาไฟจากเคร�่องปรับอากาศสูงสุด 15% • ใหสีสวยทนทาน ยาวนานกวา 3 เทา*** ดวยนวัตกรรมการเคลือบสีสูตรพ�เศษ เพ�่มพลังการยึดเกาะของชั้นสีและชั้นเคลือบ ชวยใหโมเลกุลระหวางชั้นผสานแนนเปนเนื้อเดียวกัน เพ�่อตอบทุกคำจำกัดความ ของบานสไตลโมเดิรนที่เหนือกวา


BAANSUKJAI 48


HAPPY FESTIVAL

SURIN’S CITY SHRINE AND GODS COMMEMORATION FESTIVAL Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

ผู้คนสมัยก่อนเมื่อต้องการจะสร้างเมือง ๆ หนึ่งขึ้นมา พวกเขาไม่เคย ละเลยที่จะอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพบูชาประจ�ำเมือง เพื่อยึด เหนี่ยวจิตใจของผู้คนในเมืองเข้าด้วยกัน ชาวเมืองสุรินทร์เองก็มีสิ่ง ศักดิส์ ทิ ธิค์ บู่ า้ นคูเ่ มืองเช่นกันไม่วา่ จะเป็น ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลปูต่ า ยาย โป๊ยเซียนโจวซือ พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง และไต้ฮงกง ดังนั้นในแต่ละปีชาวสุรินทร์จึงจัดงานเทศกาล สมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ขึน้ มาเพือ่ เป็นการกระตุน้ เตือนให้ชาวสุรนิ ทร์ไม่ลมื ความ ส�ำคัญของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเหล่านี้ เพื่อช่วยกันรักษาประเพณีนี้ ให้คงอยูส่ บื ไป และเพือ่ เสริมสร้างความสามัคคีของคนในท้องถิน่ และคน ไทยเชื้อสายจีนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเอง

When the ancients built a city, they never forgot to summon the holy power to protect the city and to connect the residents’ hearts together. Like in Surin, the citizen has their own worshipful gods such as The Shrine of City-God, The Shrine of Grandparent, The Shrine of Ba Xian (The Eight Immortals), Lord Surinpakdee Srinarong Jangwang and The Shrine of Da Feng. So each year the city organize a commemoration festival to recall the kindness of these gods, to make this tradition last as long as possible and to promote love and unity of the natives and the Chinese-Thai in this city.

งานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดสุรินทร์ ครั้งล่าสุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-24 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา โดยในวันที่ 13 ธันวาคม นั้นได้จัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ เปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ภายในงานนอกจากจะเป็นการรวบรวมสิ่ง ศักดิส์ ทิ ธิค์ บู่ า้ นคูเ่ มืองสุรนิ ทร์ให้พนี่ อ้ งประชาชนได้เคารพสักการะแล้ว ก็ ยังมีการแสดงของศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของ พี่น้องชาวจีน ตลอดจนการออกร้านจ�ำหน่ายสินค้า OTOP รวมถึงร้าน ของดีเมืองสุรนิ ทร์ทรี่ วบรวมมาให้ทงั้ ชาวเมืองสุรนิ ทร์และนักท่องเทีย่ วได้ เข้ามาเลือกซื้อ เลือกหา เลือกรับประทานกันได้อย่างจุใจ

The latest Surin’s City Shrine and Gods Commemoration was on December 13th-24th of last year. On December 13th, they made a big parade and the opening was honored by Mr. Attaphol Singhavichai, provincial governor. The festival was a combination of the shrine of holy gods, folk art performances, Chinese art performances, OTOP shops and famous food and beverage from all around the city.

ในช่วงเย็นจนถึงกลางคืนก็จะมีการแสดงจากน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนใน เมืองสุรินทร์ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีเวทีส�ำหรับแสดงความสามารถ และยัง มีการแสดงงิว้ บนเวทีซงึ่ อยูข่ า้ งกันอีกด้วย เรียกว่าสามารถเพลิดเพลินกับ อาหารเครือ่ งดืม่ ของดีของเมืองสุรนิ ทร์ไปพร้อม ๆ กับดูการแสดงบนเวที ได้อย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียว

In the evening, there were student shows from near schools to express student talents and Chinese opera on another stage. You can come to enjoy tasty foods and shows at the same time.

MARCH/APRIL 49


HAPPY FESTIVAL

เวทีส�ำหรับให้น้อง ๆ ได้แสดงความสามารถ

การแสดงงิ้ว ที่ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน ผู้คนนั่งรับประทานอาหาร ไปพร้อมกับชมการแสดงบนเวที

อาหารและของว่าง รวบรวมมาให้เลือกรับประทานกันอย่างจุใจ

ตักปลาด้วยสวิงกระดาษ ทดสอบความสามารถและความอดทน

สถานที่ : หลังสถานีรถไฟสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์

BAANSUKJAI 50


BAANSUKJAI 52


HAPPY TRAVEL

วัดจอมแจ้ง

หนึ่งในสี่ของ “พระธาตุส่ีจอม” แห่งเมืองสามหมอก

JOMJAENG TEMPLE

ONE OF “THE FOUR RELICS” IN THE THREE MISTS

Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

ฤดูหนาวทีผ่ า่ นมาหลายคนอาจจะมีความสุขกับความเย็นสุดขัว้ ชนิดทีห่ นึง่ ปีจะมีสักครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ อย่างเชียงใหม่ เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ เลย นครราชสีมา หรืออีกหลาย ๆ จังหวัด ยิ่งถ้าไปเป็น ครอบครัวหรือไปเป็นคูก่ จ็ ดั ว่าได้บรรยากาศสุด ๆ เลยทีเดียว แต่นอกจาก จังหวัดทีเ่ ราได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนัน้ ก็ยงั มีอกี หนึง่ จังหวัดทีค่ ณ ุ ต้องห้าม พลาดอย่างเด็ดขาดเพราะว่าสามารถไปท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาลซึ่งก็คือ “แม่ฮ่องสอน” หรือที่หลาย ๆ คนรู้จักกันในนามของ “เมืองสามหมอก” หากใครได้เดิน ทางมาท่องเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนจะรู้ว่านอกจากความ สวยงามของแหล่งท่องเทีย่ วแล้ว ทีน่ ยี่ งั มีสถานทีส่ ำ� คัญทางศาสนาอีกด้วย โดยเฉพาะ “พระธาตุสจี่ อม” ทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ทีข่ องอ�ำเภอแม่สะเรียง ได้แก่ วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุจอมทอง วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุจอมมอญ” ซึ่งทั้ง 4 วัดนั้นตั้งอยู่บนดอยหรือภูเขา ทั้ง 4 ทิศของ เมืองแม่สะเรียง และยังเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สร้างขึ้นเพื่อขอให้สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลปกปักรักษาเมืองแม่สะเรียงแห่งนี้ โดยผู้ที่มาเยี่ยม เยือนสามารถเข้าไปกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองหรือครอบครัว ก็ได้ ว่ากันว่า ใครก็ตามทีส่ กั การะพระธาตุครบทัง้ สีจ่ อมจะเป็นผูป้ ระเสริฐ ไปด้วยภูมิปัญญา วัดจอมแจ้งหรือวัดพระธาตุจอมแจ้ง หนึ่งในพระธาตุสี่จอม ที่อยู่ใกล้ตัว เมืองแม่สะเรียงมากที่สุดใน 4 วัดพระธาตุ โดยด้านหน้าวัดมีบันไดนาค น�ำไปสู่ด้านบนที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามและสักการะ พระธาตุเพื่อเป็นสิริมงคล ที่ส�ำคัญวัดแห่งนี้ยังมีความสวยงามทางด้าน สถาปัตยกรรม โดยภายในพระอุโบสถนอกจากจะมีพระพุทธรูปและ พระประธานประดิษฐานอยู่แล้ว ยังมีรูปจ�ำลองของพระเจ้าสิทธัตถะ ตั้ ง อยู ่ บ ริ เ วณหน้ า พระประธาน ทรงเครื่ อ งกษั ต ริ ย ์ อ ย่ า งสวยงาม ส่วนภายในผนังพระอุโบสถยังมีภาพพุทธชาดกในเรื่องเวสสันดรชาดก และภาพพุทธประวัติเขียนประดับไว้โดยรอบ ส่วนภายนอกนั้นก็จะเป็น ที่ตั้งของพระธาตุจอมแจ้งซึ่งพุทธศาสนิกชนสามารถกราบไหว้บูชาได้ และที่นี่ก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความส�ำคัญและมีความสวยงามชนิดที่ ต้องห้ามพลาดกันเลยทีเดียว

Last Winter many people in this tropical area country are excited by coldest weather period of the year especially in the province like Chiang Mai, Chiang Rai, Nan, Phetchabun, Loei, etc. Besides these province, there is a province that great for winter and all season travel - Mae Hong son or nickname “The City of Three Mists”. If you have ever been here, you would have known that there are the important religious places besides many tourist attractions. Mae Sariang district is the location of the “The Four Relics” which are Jomjaeng relic temple, Jomthong relic temple, Jomkitti relic temple and Jommorn relic temple. These four relic temple is located on the mountains in four directions around Mae Sariang city which were built to summon the holy power that will protect this city. People come to worship these holy place and there is a believe that if you worship all of The Four Relics you will have a great wisdom. As one of the Four Relics that locating nearest from the city, Jomjaeng temple or Jomjaeng relic temple has the naga stairway leading you to see the beautiful view and to worship the holy relic up there. With exquisite architectures, inside the church is placed by replica of King Siddhartha dressed in royal clothes in front of the principle Buddha image. On the church inside wall are the paintings telling the stories of Wetsandon Chadok and Buddha’s biography and the outside of church is where the holy relic is placed and worshiped by Buddhists. You can say this holy temple is also beautiful and is a must visit destination.

MARCH/APRIL 53


HAPPY TRAVEL พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองที่ประดิษฐานอยู่ 2 องค์ และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สักการะตลอดทั้งวัน

บริเวณผนังอุโบสถจะมีภาพพุทธชาดก และภาพพุทธประวัติเขียนประดับไว้

ด้านหน้าวัดจะมีบันไดนาคน�ำไปสู่ด้านบน เพื่อสักการะพระธาตุและชื่นชมความสวยงาม

ความสวยงามของหางหงษ์ ในส่วน ของอุโบสถ ที่เป็นพญานาคซึ่งหาดูได้ยาก

บริเวณโดยรอบของวัด จะมีจุดชมวิวมองเห็นภาพทุ่งนา และบ้านเรือนของชาวอ�ำเภอแม่สะเรียง

สถานที่ : วัดจอมแจ้ง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

BAANSUKJAI 54


BAANSUKJAI 56


HAPPY RELAX

THE GRACE RESIDENCE “GRACE OF STATE” Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

หลายคนรู้ดีว่าจังหวัดสุรินทร์น้ันขึ้นชื่อในเรื่องการเป็นจังหวัดที่มีช้างอยู่ จ�ำนวนมาก แต่อาจจะไม่รู้ว่าจ�ำนวนผู้คนที่ตั้งใจเดินทางมาท่องเที่ยวยัง จังหวัดนี้ไม่ได้มีมากมายนัก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักค้าง แรม แม้จะมีผู้ที่แวะพักค้างแรมระหว่างการเดินทางไปยังจังหวัดใหญ่ซึ่ง อยูไ่ กลออกไปอย่างอุบลราชธานีอยูบ่ า้ งก็ตาม เมือ่ ก่อนเมืองสุรนิ ทร์ไม่มี โรงแรมมากเท่านี้ แต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาธุรกิจโรงแรมในสุรินทร์เริ่มมีผู้เข้า แข่งขันกันมากขึน้ ท�ำให้แต่ละรายจ�ำเป็นต้องสร้างความแตกต่างและจุด ขายของตัวเอง เพื่อให้เป็นที่รู้จักและจดจ�ำของผู้ใช้บริการนั่นเอง “ทางหนึง่ ทีเ่ ราท�ำคือรักษาลูกค้าทีเ่ คยใช้บริการเราไม่ให้หลุดไปใช้เจ้าอืน่ รวมถึงถ้าหาลูกค้าใหม่มาได้กต็ อ้ งท�ำให้เขาพักอยูก่ บั เราไปตลอดเช่นกัน สมัยที่เปิดโรงแรมในสุรินทร์ไม่มีโรงแรมไหนเลยที่มีสวนลอยฟ้า ก็เลย อยากท�ำเป็นเจ้าแรก ภาพเขียนรูปช้างสามมิติก็เหมือนกัน ตอนที่ท�ำก็ยัง ไม่มโี รงแรมไหนในสุรนิ ทร์ทำ� พยายามประดับงานศิลปะทัง้ ทางเดินและ ในห้องพักเพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้ลูกค้า ส่วนหนึ่งก็เป็นผลงานของ เพื่อนคุณศิระ (เจ้าของ) ซึ่งอยู่ที่หาดใหญ่ส่งมาให้” นี่คือค�ำบอกเล่าจาก ผู้จัดการตั้ม ถึงวิธีที่จะท�ำให้ โรงแรม เดอะ เกรซ เรสซิเดนซ์ มีความ แตกต่างจากโรงแรมอื่น ๆ ในเมืองสุรินทร์ จุดเริ่มต้นของโรงแรมแห่งนี้เกิดจาก คุณศิระ ซึ่งเดิมท�ำธุรกิจเคเบิลท้อง ถิ่นต้องคอยต้อนรับคู่ค้า ผู้หลักผู้ใหญ่ รวมถึงเพื่อนพี่น้องที่เดินทางมา เยี่ยมเยือนจากต่างถิ่นอยู่บ่อยครั้ง หลายคนจึงเชียร์ให้เปิดโรงแรมเอง เสียเลย จนในทีส่ ดุ ก็ออกมาเป็นโรงแรมทีม่ รี ปู ลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม อันแปลกตา มีชอ่ งว่างระหว่างสองอาคารทีก่ ลายเป็นเหมือนช่องลม ท�ำให้ เป็นโรงแรมที่มีลมโกรกอยู่ตลอดเวลา ส่วนสระว่ายน�้ำเป็นรูปทรงที่ถูก บังคับด้วยการออกแบบตามตัวอาคาร เช่นเดียวกับบ่อปลาที่เป็นรูปตัว L ทัง้ สองอย่างนีเ้ พิม่ มาทีหลังเนือ่ งจากในการออกแบบตอนแรกไม่มที งั้ สระ ว่ายน�ำ้ และบ่อปลา เพราะเสียดายพืน้ ทีท่ เี่ หลืออยู่ ซึง่ คุณศิระเป็นผูล้ งมือ ท�ำด้วยตัวเองโดยหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ด้วยความที่คุณศิระเองเป็นชาวคริสเตียน ชื่อโรงแรม “The Grace” จึง มาจากคติของชาวคริสเตียนซึ่งมีความหมายว่า พระคุณ(ของพระผู้เป็น เจ้า) และอาจเพราะพระคุณของพระองค์นั่นเองที่ทำ� ให้มีโรงแรมซึ่งให้ ความสงบร่มเย็นตั้งอยู่ ณ ที่แห่งนี้

Surin is the province that is well-known for having a lot of elephants. Even though, many people do not know that there is just a few tourist stay overnight at Surin except the traveller who is on the way to other province like Ubon Ratchathani, so there was not a lot of hotel in Surin previously. But recently, many entrepreneur has come to compete in this field, so all of them have to differentiate their hotels to be recognized by customers. “We try to keep our old customers to be with us and try to find new customers in the other way. We was the first hotel in Surin that has a rooftop garden, as well as a 3D-like paintings of elephants on the wall. We decorated our corridors and rooms wall with painting works that partly came from Hat Yai created by a friend of Mr. Sira, the owner. All of these are for customers to enjoy.” Mr. Tam, manager, said about making The Grace Residence Hotel stand out from other hotels in the city of Surin. The Beginning of these hotel is the old business of Mr. Sira that was a Local Cable TV service which made him have to welcome many guests from far such as business partners, friends, etc. and some of them cheered him up to own a hotel business himself. At the end, an exotic architecture hotel was built with the void that became the way of wind. A swimming pool and a carp pond which added later by Mr. Sira who search and built it himself was forced to be L-shaped by remained area. As a christian, Mr. Sira named his hotel “The Grace” that is mean “the favor or the kindness of God”. Maybe that name made this hotel a peaceful place.

MARCH/APRIL 57


HAPPY RELAX

ต้อนรับแขกผู้มาพักด้วยภาพจิตรกรรมสามมิติรูปช้าง ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์

ห้องน�้ำคุมด้วยสีเอิร์ธโทน ให้ความรู้สึกอบอุ่น

สวนดาดฟ้าซึ่งสามารถมองเห็นได้จากทุกห้อง ของชั้น 3 และ 4 ของโรงแรม

สถานที่ : โรงแรม เดอะ เกรซ เรสซิเดนซ์ ถ.พรหมเทพ อ.เมืองสุรินทร์ ข้อมูลเพิม่ เติม Facebook : The Grace Residence

ห้องสวีทขนาดประมาณ 38-40 ตร.ม. ตกแต่ งภายในด้วตยกลิ ่นอายของท้องถิ่นdesign) อีสาน ภายใต้แนวคิด หันสู่มุมมองที่ดีที่สุด อารยสถาปั ย์ (universal BAANSUKJAI 58


BAANSUKJAI 60


HAPPY PLACE

HEART WORK CO-WORKING SPACE อิสระทางความคิด อิสระแห่งการท�ำงาน Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

Co-Working Space ในปัจจุบันนี้กลายเป็นทางเลือกยอดนิยมส�ำหรับ บรรดากลุม่ สตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี ฟรีแลนซ์ หรือแม้แต่นกั ศึกษา ทีต่ อ้ งการ พื้นที่เล็ก ๆ ส�ำหรับการท�ำงาน โดยเสียค่าเช่าพื้นที่ไม่แพงมากนัก เดิน ทางสะดวกและมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกไม่ตา่ งจากออฟฟิศทัว่ ไป จนท�ำให้ กระแสความต้องการ Co-Working Space กลับมาได้รับความนิยมไม่ เว้นแม้กระทั่งในพื้นที่ต่างจังหวัด

Co-working space is now popular option for startup companies, freelancer, even students who need a workplace that provide them essential facilities, easy to access and low price. Not only in capital city, but it is preferred in provincial area also.

“Heart Work Co-Working Space” by Porto Chino อีกหนึ่งทางเลือก ใหม่สำ� หรับผูท้ กี่ ำ� ลังมองหาพืน้ ทีท่ ำ� งานในท�ำเลสมุทรสาคร โดดเด่นด้วย การออกแบบฟังก์ชนั การใช้งานทีม่ คี วามลงตัวให้สอดรับกับความต้องการ ของลูกค้า ภายใต้คอนเซปต์ทตี่ อ้ งการให้เป็นพืน้ ทีอ่ สิ ระ ท�ำงานแบบสบาย ๆ จนสามารถเกิดไอเดียและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้เป็นอย่างดี และด้วยพื้นที่กว่า 300 ตร.ม. ท�ำให้มีการแบ่งพื้นที่เป็น สัดส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของพื้นที่ท�ำงาน ห้องประชุมย่อยจ�ำนวน 4 ห้อง และห้องประชุมใหญ่อกี 1 ห้อง ซึง่ พืน้ ทีท่ งั้ หมดสามารถรองรับผูใ้ ช้บริการ ได้ถึง 150 คน เลยทีเดียว

“Heart Work Co-Working Space” by Porto Chino is a new option for new age workers in Samut Sakhon area. With outstanding functional design, it serves with the concept “freedom space” that inspire users to create creative work pieces. The 300 square metres total area is divided to a working space, four small meeting rooms and a large meeting room supporting up to 150 users.

ส่วนการออกแบบนั้นจะเน้นการใช้กระจกรอบด้านเพื่อให้ผู้ใช้บริการไม่รู้ สึกอึดอัด และสามารถมองเห็นบรรยากาศด้านนอกได้ ตรงกันข้ามผูท้ อี่ ยู่ ด้านนอกไม่สามารถมองเห็นด้านในได้ นอกจากนี้ยังคุมโทนสีให้ดูอบอุ่น เพื่อสอดรับกับบรรยากาศในการท�ำงาน รวมทั้งการแต่งเติมเพิ่มดี ไซน์ ด้วยการใช้เฟอร์นเิ จอร์ทมี่ รี ปู แบบไม่ซำ�้ กันอีกด้วย จากความต้องการทีจ่ ะ ให้ Heart Work Co-Working Space เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานผ่าน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท�ำให้การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ต้องเน้นใกล้ชดิ กันมากเป็นพิเศษเพือ่ ให้เกิดสังคมใหม่ของคนรุน่ ใหม่ทมี่ า ท�ำความรู้จักกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั่นเอง

A lot of glass is used to make users feel more comfortable and can see the outside surroundings but can not be seen from people outside. The warm colour tone can make users feel more relax and the different form of furnitures can encourage users’ creativities. Built to be a place of creation from sharing ideas, furnitures in “Heart Work Co-Working Space” are arranged close to each other for making more interaction between users.

นอกจากการออกแบบพื้นที่ให้มีความลงตัวแล้ว สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ก็มีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน จะเห็นว่าที่นี่มีครบทุกความ ต้องการจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Free Wi-fi มุม Dining & Kitchen รวมถึง สิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อให้สมกับการท�ำงานในรูปแบบของสมา ร์ทออฟฟิศ และส่งผลให้ Heart Work Co-Working Space ได้กลาย เป็นพื้นที่ท�ำงานแห่งใหม่ที่จะอยู่ในใจคุณตลอดไป

Besides suitable functional design, the essential facilities are provided such as free Wi-Fi, Dining & Kitchen corner and other standard office facilities. All for making “Heart Work Co-Working Space” a co-working space in your heart.

MARCH/APRIL 61


HAPPY PLACE

ห้องประชุมเล็กที่คอยอ�ำนวยความสะดวก ส�ำหรับผู้มาใช้บริการ

โถงทางเดินกว้างช่วยท�ำให้ดูไม่แออัด

เก้าอี้และโต๊ะท�ำงานที่มีดีไซน์แตกต่างกัน ท�ำให้ดูไม่น่าเบื่อ

ผนังกระจกรอบด้าน ท�ำให้พื้นที่ภายในดูไม่อึดอัด

โต๊ะท�ำงานทุกตัว จะมีปลั๊กไฟที่แอบซ่อนไว้ทั้งหมดเพื่อไม่ให้ดูเกะกะ

สถานที่ : Heart Work Co-Working Space ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ข้อมูลเพิ่มเติม : www.portochino.com

พื้นที่ภายในมีการแบ่งฟังก์ชันไว้อย่างเป็นสัดส่วน และตกแต่งบรรยากาศให้ดูอบอุ่น BAANSUKJAI 62


BAANSUKJAI 64


HAPPY DESIGN III Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

แสงสาดส่อง

ห้องน�้ำทุกวันนี้กลายเป็นห้องที่มีบทบาทส�ำคัญ ไม่ต่างจากห้องอื่นภายใน บ้าน เพราะหลายคนมองว่าห้องน�้ำนี่แหละควรจะเป็นพื้นที่ที่ช่วยให้เราได้ ผ่อนคลายและปลดปล่อยความตึงเครียด ถ้าได้นอนแช่น�้ำอุ่น ๆ ฟังเพลง เบา ๆ และทอดสายตาออกไปสู่ภายนอก อาจจะช่วยให้สมองเราได้หยุด คิดถึงเรือ่ งราวเครียด ๆ ก็เป็นได้ แต่การทีเ่ ราจะเนรมิตให้หอ้ งน�ำ้ เป็นพืน้ ที่ แสนพิเศษนั้น เราเองก็ควรให้ความส�ำคัญในเรื่องของความสะอาดและ เรือ่ งของกลิน่ ด้วย อย่างห้องน�ำ้ ห้องนีจ้ ะเห็นว่าเลือกคุมโทนด้วยสีขาวและ แบ่งพื้นที่ส่วนเปียก-แห้งอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมองในเรื่องของแสง สว่าง เพราะนอกจากจะเป็นการลดใช้พลังงานไฟฟ้าแล้ว แสงแดดยังเป็น ตัวช่วยท�ำให้ห้องน�้ำไม่อับชื้นและช่วยในการฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ได้อีกด้วย เห็นอย่างนี้แล้วเราเองก็ไม่ควรมองข้ามในเรื่องแสงนะครับ

MARCH/APRIL 65


BAANSUKJAI 66


HAPPY CELEBRITY II

SHORTEN THE DISTANCE LENGTHEN THE HAPPY TIME Story : ทศพล สุวรรณสุต Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย House Owner : คุณเอก อัตตาภิบาล Builder : บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด Model : F-748

จุดประสงค์ในการมีบ้านสักหลังของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่ กับความหมายของค�ำว่า บ้าน ที่แต่ละคนได้นิยามไว้ “บ้านเป็นที่ที่อยู่แล้ว มีความสุข เวลาเราเหนื่อย กลับมาพักผ่อนที่บ้านก็รู้สึกหายเหนื่อย” “คือ เราออกไปท�ำกิจกรรมข้างนอก ออกไปท�ำอะไรก็ตาม สุดท้ายเราก็คิดถึง บ้าน บ้านคือที่ที่เราอยู่แล้วสบายใจที่สุด” นี่คือค�ำนิยามของค�ำว่า บ้าน จากคุณเอก และ คุณดาว สามีภรรยาผูเ้ ป็นเจ้าของบ้านสไตล์โมเดิรน์ หลัง นี้ที่อาศัยอยู่ร่วมกับลูกสาว น้องญาญ่า และลูกชาย น้องชีต้า

The purpose of having a house for each one can be different. It may be depend on how they define the word “home”. “Home is a happy place. When we are tired, resting at our home can bring back our energy.” “We go out and do a lot of activities, but at the end we miss home because home is the place we belong.” Said Mr. Eak and Mrs. Dao, a spouse who is the owner of this modern style house, father and mother of two little kids Yaya and Cheta.

“คือเราคิดว่าอย่างน้อย ๆ ลูกก็ต้องเรียนตั้งแต่ป.1 ถึงม. 6 ที่นี่ ถ้าเรามา เช้าแล้วกลับ มาเย็นแล้วกลับ วันหนึ่งต้องไป-กลับสองเที่ยว แต่ถ้ามีบ้าน อยู่ตรงนี้ เช้าส่งลูกแล้วกลับไป อ.กระสัง เย็นมานอนที่นี่ ก็ประหยัดไปได้ วันละ 1 เที่ยว ปีหนึ่งตีสัก 300 เที่ยว 10 ปี ก็ 3,000 เที่ยว สมมติว่าค่า น�ำ้ มันเทีย่ วละ 300 ก็เกือบล้านแล้ว และถ้าท�ำแบบนีเ้ ราเองก็ไม่ตอ้ งเหนือ่ ย มาก” นี่คือเหตุผลที่คุณเอกมองหาที่ดินในเมืองสุรินทร์เพื่อสร้างบ้านอีก หลัง จากเดิมคุณเอกและครอบครัวมีบา้ นอยูท่ ี่ อ.กระสัง จ.บุรรี มั ย์อยูแ่ ล้ว แต่เนื่องด้วยที่บ้านเปิดเป็นร้านขายผ้าไหม ตอนเช้าหลังจากมาส่งน้อง ญาญ่าทีโ่ รงเรียนในตัวเมืองสุรนิ ทร์แล้วต้องกลับไปดูแลร้าน และต้องกลับ มารับอีกครั้งในช่วงเย็นที่น้องเลิกเรียนนั่นเอง

“At least, our children will have to study here from grade 1 to 12. If we come to Surin city and go back to Krasang in the morning then come and go back again in the afternoon, so we have to do this for two times. If we have a house here, we can reduce one trip everyday. If there are 300 trips per year approximately, it will be 3,000 trips for 10 years. And if fuel costs 300 baht per trip we will save about a million baht. Furthermore, we save our energy of traveling.” That is the reason why Mr. Eak and his wife decided to buy a land in the city of Surin to build a new house. They had a house in Krasang, Buriram which is using to be silk shop, so they have to go back there after send Yaya to school and then come to pick Yaya and go back again in the afternoon.

หลังจากหาทีด่ นิ ขนาด 80 ตารางวา ซึง่ อยูห่ า่ งจากโรงเรียนของน้องญาญ่า เพียงแค่ 5 นาทีได้แล้ว คุณเอกและคุณดาวจึงเริ่มมองหาผู้ให้บริการที่จะ มาสร้างบ้านให้กับพวกเขา “ก็ไปดูหลายบริษัท หลายผู้รับเหมา แต่ไม่มี ใครอยู่บริษัทเลย ไปพีดีเฮ้าส์ครั้งแรกก็ไม่มีใครอยู่ ก็เอ๊ะ ท�ำไมผู้รับเหมา ไม่มีใครอยู่บริษัท งานยุ่งขนาดนั้นเลยบ่ แล้วก็มาขับดูอีกรอบหนึ่ง รอบ สองก็ยังไม่มีใครอยู่ พอดีพีดีเฮ้าส์อยู่เลยได้คุยไง (หัวเราะ) ได้เจอพี่น้อย (ผู้จัดการ) ซึ่งวันนั้นบังเอิญผู้บริหารมาที่สาขาสุรินทร์พอดีเลยได้นั่งคุย กัน คุยแล้วก็โอเค ระหว่างสร้างเราไม่มีเวลามาดูงานด้วยตัวเอง แต่เราก็ สบายใจเพราะมีการรายงานให้ทราบตลอดเวลา พอเรามีเวลาเข้ามาตรวจ งานก็เห็นว่าเป็นไปตามสเต็ปที่วางเอาไว้เราก็พอใจ” เมื่อบ้านหลังนี้สร้างเสร็จแล้ว ระยะทางที่ครอบครัวต้องใช้เดินทางลดลง เวลาที่ได้กลับคืนมาก็กลายเป็นเวลาแห่งความสุขที่มากขึ้นนั่นเอง

After got a 80 sq. wah land lot that is only 5 minutes from the school, Mr. Eak and Mrs. Dao looked for a house building service. “We went to many companies but no one was at there office so we thought were they that busy? Then we went again and there was no one at their office but PD House, so we could made some talk (laughing). We met and talked to Mr. Noi and one of their executive that came to surin that day by chance, those were nice talks. In the process of construction, we could not came to inspect ourselves but we had reports from PD House all the time. When we had enough time to came and saw it was how we want and on time, then we can trust them.” When this house completed, the distance this family has to travel is shortened, so the time they get back is a time of happiness.

MARCH/APRIL 67


HAPPY CELEBRITY II บ้าน Contemporary Style ที่มีความร่วมสมัย และมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน

เบรกความแข็งกระด้างของรูปทรงสี่เหลี่ยมด้วยไม้ฝา ไม้ระแนง และกระเบื้องหินเทียม

ระเบียงห้องนั่งเล่นชั้นบน ส�ำหรับวันที่อากาศดี

BAANSUKJAI 68


HAPPY CELEBRITY II ห้องนั่งเล่นที่มีลูกเล่นไม่ว่าจะเป็นฝ้าหลุมลายธรรมชาติ บิลต์อินฟอร์ ไมก้าสีเข้ม ผนังแกรนิตโต้

น้องญาญ่าก�ำลังช่วยคุณพ่อ จัดเรียงตู้โชว์

ห้องโถงยกระดับพื้น ผนังทั้งฝั่งคือตู้โชว์ของสะสมของคุณเอก

ลึกเข้าไปบริเวณหน้าห้องน�้ำชั้นล่างมีทั้งตู้โชว์ของสะสม ของคุณเอกและตู้โชว์ของเล่นของเด็ก ๆ

น้องญาญ่ากับคุณพ่อก�ำลังช่วยกันจัดเก็บของเล่นกลับเข้าที่

MARCH/APRIL 69


HAPPY CELEBRITY II ห้องครัวที่เรียบง่ายกับไอส์แลนด์สารพัดประโยชน์ลายหิน ธรรมชาติ

จัดวางโต๊ะรับประทานอาหารไว้ตรงพื้นที่ double volume ประดับด้วยโคมระย้า

หน้าต่างตลอดแนวผนัง ช่วยให้แสงสว่างจากธรรมชาติกับบันได BAANSUKJAI 70


HAPPY CELEBRITY II

โถงชั้นบนที่เชื่อมต่อห้องนอนแต่ละห้องใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ และพื้นที่ส�ำหรับสวดมนต์ ไหว้พระ

โต๊ะหมู่บูชาแบบบิลต์ติดผนัง ถือเป็นไอเดียการใช้พื้นที่ที่เก๋ ไก๋

พื้นที่นั่งพักผ่อนชั้นบนคงคอนเซปต์ธรรมชาติ ด้วยวอลเปเปอร์ลายหิน MARCH/APRIL 71


HAPPY CELEBRITY II

เหล่าซูเปอร์ฮีโรตัวน้อย เพื่อนเล่นของเด็ก ๆ บ้านนี้

ระเบียงบริเวณห้องนั่งเล่นชั้นบน ปูพื้นด้วยกระเบื้องลายหินธรรมชาติ

ห้องนอนหลักจัดเต็มด้วยบิลต์อินตู้เสื้อผ้า และฟอร์ ไมก้ากรุผนังสีเข้ม ประตูห้องน�้ำบานเลื่อนช่วยประหยัดพื้นที่ BAANSUKJAI 72


HAPPY CELEBRITY II

ห้องนอนเล็กไว้รองรับยามเด็ก ๆ โตขึ้น เรียบง่ายด้วยเฟอร์นิเจอร์บิลต์อินสีขาว

พรมหินเช็ดเท้าดูดซับความชื้น นอกจากป้องกันการลื่นแล้วยังช่วยป้องกันเชื้อแบคทีเรียอีกด้วย

แม้ในห้องน�้ำก็ยังคงคอนเซปต์ลวดลายแบบธรรมชาติ MARCH/APRIL 73


HAPPY CELEBRITY II คุณเอก คุณดาว น้องญาญ่า และน้องชีต้า สมาชิกทั้ง 4 ของบ้านหลังนี้

บริเวณโถงทางเดินชั้นบนที่ออกแบบให้ดูกว้างและเชื่อมต่อพื้นที่กับทุกห้องนอน

BAANSUKJAI 74


HAPPY CELEBRITY II บรรยากาศของบ้านยามอาทิตย์ ใกล้ลับขอบฟ้า

แม้จะไม่สะดวกเลี้ยงสัตว์ ก็สามารถทดแทนได้ด้วยน้องหมาไฟเบอร์กลาส

ภายนอกบ้านด้านข้างเป็นพื้นหญ้า ปูทางเดินด้วยแผ่นคอนกรีตพิมพ์ลาย MARCH/APRIL 75


HAPPY CELEBRITY II

ก�ำแพงบ้านที่กรุหินผนังทั้งแผงพร้อมบิลต์อินที่นั่ง พื้นที่ส�ำหรับสังสรรค์ของคุณเอกกับเพื่อน ๆ

ประดับไฟให้แสงสว่าง โดยใช้ดวงโคม ส�ำหรับใช้งานเอาท์ดอร์

BAANSUKJAI 76


HAPPY CELEBRITY II บรรยากาศของบ้านยามอาทิตย์ ใกล้ลับขอบฟ้า

MARCH/APRIL 77


BAANSUKJAI 78


HAPPY DESIGN IV Story : ชะเวง เชื้อวงษ์ Photographer : ยุทธนา สิงห์สาย

SIMPLE & CLEAN

ห้องนอนจัดว่าเป็นห้องที่มีความส�ำคัญอย่างมาก ถ้าเป็นห้องนอนส�ำหรับ ผู้สูงอายุด้วยแล้วคงต้องดูแลมากเป็น พิเศษเพื่อลดปัญหาและป้องกัน อุบัติเหตุที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นในการจัดห้องนอนส�ำหรับ ผู้สูงอายุสิ่งที่เราต้องให้ความส�ำคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัย เช่น เฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม่ ค วรมี เ หลี่ ย มมุ ม เพื่ อ ป้ อ งกั น การเดิ น ชนหรื อ กระแทก ส่วนพืน้ ก็ควรหลีกเลีย่ งการใช้วสั ดุมนั วาวเพือ่ ป้องกันการลืน่ ล้ม หรือแม้แต่ ในเรื่องของแสงสว่างควรจะมีอย่างเพียงพอและควรจะเป็นแสงนวล เพื่อความสบายตา และที่ขาดไม่ได้ก็คือห้องน�้ำที่ควรมีอยู่ภายในห้องนอน ด้วย แต่ก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของพื้นสักนิดถ้าจะให้ดีควรเป็นระดับ เดียวกันเพื่อป้องกันการเดินสะดุดขอบประตู เพียงเท่านี้ห้องนอนผู้สูงอายุ ก็มีความปลอดภัยและน่าอยู่ที่สุดครับ

MARCH/APRIL 79


HAPPY FURNITURE

OLIVANA COLLECTION

ต้อนรับปี 2018 จาก LE LUXE GALLERIA Story : กองบรรณาธิการ

ส�ำหรับใครที่ชอบแต่งบ้านให้มีสไตล์หรูหรา วันนี้เราขอแนะน�ำ Olivana Collection ชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนสไตล์โมเดิร์น บูทีค ลักซ์ชัวรี จาก แบรนด์ Le Luxe Galleria ผสานความเรียบหรูของก�ำมะหยีเ่ ข้ากับหัวเตียง ที่ตัดเย็บลวดลายอย่างพิถีพิถัน ดีไซน์ที่ใช้ความตัดกันระหว่างกระจกกับ โลหะสีทองของตู้เสื้อผ้า เพิ่มสไตล์ให้กับทุกการจัดเก็บไอเท็มโปรดของ คุณ มาพร้อมตูข้ า้ งเตียง ตูล้ นิ้ ชัก และไอส์แลนด์ทที่ อ็ ปของตูท้ ำ� จาก Brilliant Gloss วัสดุปิดผิวที่ผลิตจากเทคโนโลยีพิเศษให้ความสวยเงางามสุด สมบูรณ์แบบ!

02

OLIVANA Cabinet

01

OLIVANA Bed 6’

04

OLIVANA Night Table

033

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.sbdesignsquare.com

OLIVANA Island BAANSUKJAI 80


HAPPY NEW PRODUCT

BUGBEAT STONE หินไล่แมลง จากกระจกเหลือใช้รีไซเคิล “หินบักบีท” (Bugbeat Stone) คือหินชนิดพิเศษทีผ่ ลิตขึน้ จากนวัตกรรมการ แปรรูปเศษกระจกเหลือใช้ จนท�ำให้ได้หนิ ทีม่ คี ณ ุ สมบัตใิ นการดูดซับกลิน่ หอม จากน�้ำมันหอมระเหยและสามารถกระจายส่งกลิ่นออกไปเป็นวงกว้างทั่วทั้ง บริเวณโดยรอบได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติพิเศษ ป้องกันยุงและแมลง รวม ถึงสามารถเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ต้นไม้จากการน�ำไปโรยหน้าดินได้ดี การันตีด้วยรางวัลจากเวที Good Design Award 2016 ประเทศญี่ปุ่น บรรจุ ภัณฑ์ของบักบีทยังมุ่งเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติและงานฝีมือ นอกจากเพื่อ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยสนับสนุนงานฝีมือของคนไทย เลือกใช้น�้ำมัน หอมสกัดเข้มข้นที่เหมือนธรรมชาติมากที่สุด 12 กลิ่น จากกลิ่นดอกไม้ (Floral) กลิ่นในสวน (Garden) กลิ่นผสมพิเศษ (Exotic) และกลิ่นไล่ยุง (mosquito repellent) เพื่อให้ความรู้สึกสดชื่นอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเอง

“มิลาโน คอลเลคชัน” สุขภัณฑ์สไตล์อิตาลี จาก AMERICAN STANDARD ชุดสุขภัณฑ์ทผี่ สมผสานการออกแบบในสไตล์อติ าลี ประกอบไปด้วย โถ สุขภัณฑ์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Aqua Ceramic ที่จะช่วยให้ผิว สุขภัณฑ์ของคุณดูสะอาดเหมือนใหม่ตลอดระยะเวลาการใช้งาน และ ระบบฟลัช Double Vortex ที่ ให้พลังฟลัชสูง แต่ ใช้น�้ำน้อยเพียง 3/4.2ลิตร ทั้งยังผ่านการออกแบบตามหลักการยศาสตร์ (Ergonimic) มาพร้อมฝารองนั่งโค้งมน สอดรับกับรูปร่างของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี และยังมีปุ่มกดน�้ำขนาดใหญ่ ช่วยให้ง่ายในการใช้งาน อ่างล้างมือแบบ Vessel และก๊อกน�ำ้ เย็น ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า และก๊อกผสมอ่างอาบน�ำ้ พร้อมฝักบัว ที่ถูกออกแบบมาให้เข้าเซตกันอย่างลงตัว

เสือ มอร์ตาร์ รุ่น “อีซี”่ สูตรพิ เศษ และ “เสือ เดคอร์ โพลิเมอร์ซีเมนต์” “ตราเสือ” ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ที่พัฒนามากว่า 100 ปี ล่าสุดได้คิดค้นนวัตกรรม ปูนซีเมนต์ส�ำเร็จรูป เสือ มอร์ตาร์ รุ่น “อีซี่” สูตรพิเศษ สามารถตอบสนอง การใช้งานที่หลากหลายทั้งงานก่อและงานเท ช่วยให้งานก่อทั่วไปผสมง่าย เนื้อปูนลื่น ปรับแต่งง่าย เนื้อแน่น ยุบตัวน้อย มีการแห้งตัวที่พอเหมาะ และ มีสารเพิ่มการยึดเกาะพิเศษจึงช่วยให้ปูนมีความเหนียว สามารถยึดเกาะกับ ก้อนอิฐได้ดีขึ้นถึง 20% ผนังจึงมีความแข็งแรง ทั้งยังสามารถใช้ได้กับงาน เทปรับระดับพื้น และงานเทปรับระดับพื้นส�ำหรับปูกระเบื้องทั่วไป ด้วยเนื้อ ปูนที่ลื่นไม่เหนียวติดอุปกรณ์ จึงง่ายที่จะปาดแต่งผิวหน้าให้ได้ระดับและมี ความเรียบตามต้องการ นอกจากนีย้ งั สามารถเคาะปรับแต่งกระเบือ้ งได้งา่ ย เพราะปูนยุบตัวน้อย และยึดเกาะกับพื้นคอนกรีตเดิมได้ดี จึงจบงานได้อย่าง รวดเร็ว ประหยัดเวลา โดยที่ได้ผลงานก่อสร้างที่มีคุณภาพนั่นเอง

อีกทั้งยังเขย่าวงการซีเมนต์ตกแต่งเมื่อ “เสือ เดคอร์ โพลิเมอร์ซีเมนต์” ได้ รับการเปิดตัว นวัตกรรมปูนซีเมนต์ตกแต่งส�ำหรับงานเทพื้น ที่มีคุณสมบัติ โดดเด่นในเรือ่ งของ ความเรียบเนียน ไร้รอยต่อ ผสานคุณลักษณะพิเศษของ โพลิเมอร์ทมี่ คี วามยืดหยุน่ จึงช่วยลดโอกาสการเกิดรอยแตกลายงา สามารถ เทพื้นภายในอาคารได้กว้างแบบไร้รอยต่อสูงสุดถึง 500 ตารางเมตร อีกทั้ง

โพลิเมอร์ที่น�ำมาใช้ยังเป็นส่วนผสมที่ ไม่มีกลิ่นและเป็นมิตรต่อทั้งผู้ใช้งานและ ผู้อยู่อาศัย โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นลอฟท์ฟลอร์ กับรุ่นเทอร์ราซโซฟลอร์ ทั้งสองรุ่นท�ำความสะอาดได้ง่าย มีสาร ป้องกันเชือ้ รา และมีสสี นั มาตรฐานให้เลือกหลากหลายกว่า 8 สีอกี ด้วย

MARCH/APRIL 81


HAPPY SOCIETY

เซ็นสัญญาโครงการ KK-5266 คุณยวนใจ นามนวด ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ KK-5266 แบบบ้านมาตรฐาน W-991 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 5.12 ล้านบาท โดยได้ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Smart One Series 2-2560 พร้อมใช้ สถานทีก่ อ่ สร้าง ณ ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ทัง้ นีก้ ารเซ็นสัญญา ดังกล่าวมีคุณนิรัญ โพธิ์ศรี กรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด หรือศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ สาขาขอนแก่น และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เซ็นสัญญาโครงการ PL-5343 คุณลักขณา อุรุนานนท์ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PL5343 แบบบ้านพิเศษ 2 ชั้น ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 3.8 ล้านบาท โดยได้ ก�ำหนดใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Gold Series 2-2560 พร้อมใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณ สราวุฒิ เกิดแพ กรรมการบริหาร (ขวาสุด) บริษัท พิษณุโลก รับสร้าง บ้าน จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาพิษณุโลก ร่วมลงนามใน สัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เซ็นสัญญาโครงการ CR-6004 คุณอฤทัย สีพรม ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ CR-6004 แบบบ้านมาตรฐาน W-991 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 3.7 ล้านบาท โดยใช้ วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 2-2560 พร้อมใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมี คุณณัฐาภร จิรังกรณ์ กรรมการบริหาร (ซ้ายสุด) บริษั ท เชียงราย โฮมบิวเดอร์ จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาเชียงราย และ ทีมงานร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เซ็นสัญญาโครงการ RE-5713 คุณอุบลรัตน์ กูลแอ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ RE-5713 แบบบ้านพิเศษ 2 ชั้น ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 6.13 ล้านบาท โดยใช้วัสดุ ก่อสร้างรุ่น Exclusive One Series 2-2560 พร้อมใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมี คุณพรพรรณ ตรีถาวรพิศาล กรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

BAANSUKJAI 82


HAPPY SOCIETY

เซ็นสัญญาโครงการ UB-5424 คุณอภิญญา พันโบ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ UB-5424 แบบบ้านพิเศษ ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 3.75 ล้านบาท โดยใช้วสั ดุกอ่ สร้าง รุ่น Gold Series 2-2560 พร้อมใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.โพธิ์ ไทร อ.โพธิ์ ไทร จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณไพโรจน์ ทัศนสุวรรณ กรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาอุบลราชธานี ร่วมลงนามใน สัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เซ็นสัญญาโครงการ KS-47132 คุณเยาวลักษณ์ อ้อนกระโทก ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ KS-47132 แบบบ้านมาตรฐาน W-991 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 4.86 ล้าน บาท ด้วยวัสดุก่อสร้างรุ่น Smart One Series 2-2560 พร้อมใช้สถานที่ ก่อสร้าง ณ ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ทั้งนี้การเซ็นสัญญา ดังกล่าวมีคุณศจี เฉลิมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 จากขวา) บริษัท นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครราชสีมา และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

เซ็นสัญญาโครงการ SR-5431 คุณอาภัสสร ละเหลา ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ SR-5431 แบบบ้านมาตรฐาน F-271 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 2.47 ล้านบาท ด้วย วัสดุก่อสร้างรุ่น Gold Series 2-2560 พร้อมใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณวุฒิพันธุ์ สุรสวัสดิ์ กรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาสุรินทร์ และทีมงานร่วมลง นามในสัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

พี ดีเฮ้าส์จัดโปรฯแรงรับปีจอ “PD HOUSE COMBO SET” คุณถิรพร สุวรรณสุต ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ปล่อยโปรฯแรง! “PD House Combo Set ชุดสุขล้นใจ” เพื่อกระตุ้นก�ำลังซื้อต้นปีและมอบ เป็นของขวัญสุดพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านต้อนรับปีจอ ด้วยส่วนลดเงินสด สูงสุดกว่า 800,000 บาท และ Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท พร้อมรับฟรี iPhone X ปั๊มน�้ำ ถังเก็บน�้ำ เครื่องปรับอากาศ และวัสดุ คุณภาพอีกมากมาย ส�ำหรับลูกค้าที่จอง-เซ็นสัญญาปลูกสร้างบ้านกับ ศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ทกุ สาขา ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 31 มีนาคม 2561 เท่านัน้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ ไลน์แอด @pdhouse หรือคลิก www.pd.co.th

MARCH/APRIL 83


HAPPY SOCIETY

“พี ดีเฮ้าส์” จัดอบรม

‘หลักสูตรแฟรนไชส์รับสร้างบ้านพี ดีเฮ้าส์ รุ่นที่ 36’ บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดี เฮ้าส์ จัดอบรมหลักสูตรแฟรนไชส์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รุ่นที่ 36 เพื่อให้ ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่แฟรนไชส์ซีและบุคลากรใหม่ทุกท่าน ได้ เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กรและการบริการที่เป็นมาตรฐาน เดียวกันทุกสาขา โดยการอบรมครั้งนี้ อัดแน่นไปด้วยความรู้เกี่ยวกับธุรกิจรับสร้างบ้าน และองค์กรจากคณะผูบ้ ริหาร และซัพพลายเออร์จากแบรนด์ตา่ ง ๆ ทีม่ า ให้ความรูเ้ กีย่ วกับวัสดุกอ่ สร้าง อาทิ ความเป็นมาของธุรกิจรับสร้างบ้าน และองค์กร มาตรฐานสินค้าและการบริการ การตลาด ขัน้ ตอนและการ ปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งต่าง ๆ สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจ และทิศทาง การแข่งขัน ฯลฯ พร้อมพาคณะผู้เข้าร่วมอบรมไปศึกษาขั้นตอนการ ก่อสร้างจริง เช่น งานโครงสร้าง โครงหลังคา ก่อ-ฉาบผนัง ฯลฯ รวม

BAANSUKJAI 84


HAPPY SOCIETY

ถึงเยีย่ มชมโชว์รมู สินค้า เช่น SCG Experience, LIXIL, Kronotex, Grand Home Mart เพื่ออัปเดตผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้ในงาน ก่อสร้างของบริษัทฯ น�ำไปสูก่ ารสร้างบ้านลูกค้าที่ได้มาตรฐาน ประหยัด พลังงานและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ นีพ้ นักงานทุกท่านจะต้องเข้ารับ การอบรม ทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั กิ อ่ นเริม่ ปฏิบตั งิ านจริง เพือ่ สามารถ ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างบ้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ ปัจจุบันศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ มีสาขาให้บริการสร้างบ้านครอบคลุม พื้นที่กว่า 30 สาขา ทั่วประเทศ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ส�ำนักงาน บริษั ท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ติดตามข่าวสารความ เคลื่อนไหวคลิก www.pd.co.th

MARCH/APRIL 85


HAPPY SOCIETY

ส.ไทยรับสร้างบ้านผนึกนิตยสารโฮมแอนด์รีสอร์ต จัดอีเวนท์ “บ้านและวัสดุออนไลน์แฟร์ ’61” นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า ปริมาณและมูลค่าบ้านสร้างเองหลังผ่าน 2 เดือนแรกของศักราชใหม่ ปี 2561 สมาคมฯได้มองเห็นสัญญาณความต้องการสร้างบ้านหลังใหม่ ของผู้บริโภคและประชาชนสามารถขยายตัวได้ดีกว่าปีที่แล้ว โดย

HOME & RESORT ผุดงานท่องเที่ยวออนไลน์ สร้างมิติใหม่ท่องเที่ยวไทย Home & Resort นิตยสารและเว็ปไซต์ที่เน้น น�ำเสนอสถาปัตยกรรมบ้าน และรีสอร์ต ที่สวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน อยากออกเดินทางไปท่องเที่ยว เตรียมจัดงาน Home & Resort Online Fair ภายใต้คอนเซปต์ : Vitamin Sea ...เพราะร่างกายต้องการทะเล ระหว่างวันที่ 10-20 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวใน ช่วงฤดูรอ้ น โดยมีรสี อร์ตและโรงแรมเข้าร่วมจัดโปรโมชันพิเศษเพือ่ เอาใจ นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ โดยสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจต่าง ๆ ได้เพียง คลิกเข้าร่วมงานที่ www.thaionlinefair.com

จากการสอบถามผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก สมาคมฯทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล และ ผู้ประกอบการสร้างบ้านในท้องถิน่ (ต่างจังหวัด) ส่วนใหญ่ระบุตรงกันว่า ผู้บริโ ภคที่สนใจและ ติดต่อเรื่องการสร้างบ้านมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง และจากความต้องการดังกล่าวท�ำให้ สมาคมฯได้ร่วมมือกับนิตยสารและเว็บไซต์โฮม แอนด์รสี อร์ตริเริม่ จัดงานอีเวนท์ออนไลน์ขนึ้ ในปี 2561 นี้ภายใต้ชื่องาน “บ้านและวัสดุออนไลน์ 2561” โดยวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ จัดงานครัง้ นี้ ก็เพือ่ ปรับตัวรับกับสถานการณ์และ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเพื่อ ประโยชน์ของทั้งผู้บริโ ภคและผู้ประกอบการ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ซึง่ ผูท้ สี่ นใจสามารถเข้าร่วมงาน หรือเลือกซือ้ สินค้าได้ผา่ นทาง www.thaionlinefair.com ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 มีนาคม 2561 พร้อมกันนี้สมาคมฯได้คาดการณ์ว่าจะมีจ�ำนวน ผู้เข้าเยี่ยมชมวันละ 3 - 5 หมื่นรายหรือประมาณ 4-5 แสนราย ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน 11 วัน

ททท.กระตุ้นท่องเที่ยวภาคอีสาน “CHECK IN ISAN วันธรรมดาน่าเที่ยว” นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อ�ำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จดั โครงการกระตุน้ การท่องเทีย่ ววันธรรมดา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการ “#Check in Isan วันธรรมดาน่าเที่ยว” เจาะกลุ่มนักท่อง เที่ยวในประเทศให้ได้สัมผัสประสบการณ์พักผ่อนที่หลีกหนีความวุ่นวาย ในสไตล์ cool cool slow life พร้อมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวแบบใส่ใจสิ่ง แวดล้อม ในกิจกรรมพิเศษ “หางตั๋วให้โชค” ลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

BAANSUKJAI 86


HAPPY INDEX

ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ กรุงเทพฯและปริมณฑล

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนาภิเษก

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 82/3 ถ.วงแหวน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

0-2447-9026-30 08-5489-4275

0-2449-5209

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา รามอินทรา (กม.8)

บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 12/2-3 ม.10 ถ.นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230

0-2988-9216-7 08-6066-6993

0-2988-9218

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ปทุมธานี

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

0-2996-0940 08-5489-4275

0-2996-0948-9

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ำกัด 38/5-6 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

0-2922-0080 08-6326-4277

0-2922-0079

ภาคกลาง

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สระบุรี

บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 85/1-2-3 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

0-3621-3160-3 08-5489-4252

0-3621-3163

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครปฐม

บริษัท กรุงเทพนนท์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 589,591 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

0-3427-1745-7 08-5489-4275

0-3427-1748

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี)

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 19/366 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

0-3262-3585-6 08-5489-5316

0-3262-3587

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 391/6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

0-3874-5652-3 08-7065-2552

0-3874-5674-5

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ระยอง

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 366 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

0-3862-4249-50 08-7065-2552

0-3862-4251

ภาคเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงใหม่

บริษัท เชียงใหม่ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 164/6-7 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

08-5489-4275

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงราย

บริษัท เชียงราย โฮมบิวเดอร์ จ�ำกัด 106/29 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

0-5371-1551 09-0197-6422

0-5371-1552

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก

บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 107/7-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

0-5525-9944 0-5525-9833-4 08-4758-9933

0-5525-9822

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์

บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 301/20-21 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

0-5622-8388 09-0197-7896

0-5622-9589

BAANSUKJAI 88

-


HAPPY INDEX

ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภาตตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครราชสีมา

บริษัท นครราชสีมา รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 144/2 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4424-7333 08-5489-4245

0-4424-7272

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ขอนแก่น) จ�ำกัด 177/41-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

0-4346-8494 09-2259-1038

0-4346-8491

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์

บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 119/4-5 ถ.ปัทมานนธ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

0-4451-2909 08-6844-9888

0-4451-2130

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา อุบลราชธานี

บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 738 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0-4531-4747 08-5489-4299

0-4531-4748

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ร้อยเอ็ด

บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด 44/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

0-4351-6392 09-8280-2744

0-4351-6393

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา บุรีรัมย์

บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 350/12-13 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

0-4460-1007 08-6100-7372

0-4466-6938

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา มุกดาหาร

บริษัท มุกดาหาร รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 99/18 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

0-4266-1154 08-3655-9599

0-4266-1156

โทรศัพท์

โทรสาร

ภาตใต้

ที่อยู่

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช

บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 62/7 หมูบ่ า้ นเซ็นทรัลปาร์ค ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

0-7543-1198 08-3977-8199

0-7543-1199

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่

บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ำกัด 22/3-4 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

0-7420-9842 09-0197-6422

0-7420-9843

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ภูเก็ต

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ำกัด 12/40 ม.1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

0-7638-3225 08-1918-0378

0-7638-3925

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชุมพร

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ (ชุมพร) จ�ำกัด 64-64/1 ม.11 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

08-5489-4239 08-5489-5316

MARCH/APRIL 89

-


HAPPY ENDING

LIMITATION มุมมองเกีย่ วกับ ข้อจ�ำกัด นัน้ ค่อนข้างหลากหลาย บางคนเห็นว่าข้อจ�ำกัด เป็นสิง่ ทีเ่ ราควรต้องใส่ใจและระมัดระวัง เพือ่ ไม่ให้ทำ� สิง่ ทีผ่ ดิ พลาดและ เสียเวลา บ้างก็เห็นว่าข้อจ�ำกัดเป็นทีม่ าของความคิดสร้างสรรค์ และช่วย ให้เกิดการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ แต่บางคนก็ไม่เชื่อในการมีอยู่ของ ข้อจ�ำกัด พวกเขาเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถพอที่จะทลายทุกก�ำแพงที่กีดขวาง เส้นทางของพวกเขาได้ไม่ว่าก�ำแพงนั้นจะสูงชันเพียงใด จะเห็นได้ว่ามุม มองแต่ละแบบก็มีข้อดีที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นก็คงขึ้นอยู่กับ ตัวเราเองแล้วว่าจะให้ข้อจ�ำกัดส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างไร

The aspect about “limitation” is various. Some think limitation is to be considered carefully to make sure that you will not do the wrong thing or waste your time. Some think it is the origin of creativity and assist in invention. But there are some people that do not believe in an existence of limitation. They believe that human power can smash all the walls they face no matter how tall. You can see each aspect has different good advantage, so it is up to you to let limitation affect your life in which way.

BAANSUKJAI 90


ชุมพร


ชุมพร

08-5489-4239

ปีที่ 8 ฉบับที่ 42 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2561  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 42 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2561