Beautiful House Vol.7.1

Page 1


PerspecTive

เจ้าของ :

เจ้าของ : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด 471 ถนนรังสิต-นครนายก ตำ�บลประชาธิปัตย์ อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร: 02-9960940-7 แฟ็กซ์ : 02-9960948-9

ที่ปรึกษา:

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน : สิทธิพร สุวรรณสุต, ภูวดล แดนสวรรค์, สมศักดิ์ สุขวารี, ดร.จารุต วิภูปฐพร, สุพล ธรรมวิเศษ, สำ�ราญ กระจ่างรมย์, สราวุฒิ เกิดแพ, วัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล, ศิริพงษ์ สมบูรณ์

บรรณาธิการบริหาร : พิศาล ธรรมวิเศษ

กองบรรณาธิการ :

มาลี สุวรรณสุต, นิรัญ โพธิ์ศรี, ถิรพร สุวรรณสุต, มาลีรัตน์ แพ่งพนม, นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์, จิราพร สุดขำ�, จิราพา สุดขำ�

ฝ่ายศิลป์ :

ชัยยันต์ บุญส่ง


Hello “บ้านหรือที่อยู่อาศัย” คือปัจจัย 4 ที่สำ�คัญ หลายคนฝันที่จะมีบ้านหลังใหม่ หลายคนกำ�ลังจะสร้างฝันให้เป็นจริง แต่หลายๆ คน ก็ยงั ไม่รวู้ า่ จะเริม่ ต้นอย่างไรดี โดยเฉพาะกับ “แบบบ้านสวยในฝัน” ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวทีถ่ อื เป็น “จุดเริม่ ต้นทีส่ �ำ คัญ” สำ�หรับการจะเปลี่ยนจากฝันไปสู่ความจริง หรือก็คือ “บ้านสวยในฝันหลังใหม่” ของทุกๆ คน เรา PD House หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านบ้านพีดีเฮ้าส์ ผู้ให้คำ�ปรึกษาและรับสร้างบ้านที่มีสาขามากที่สุดกว่า 30 สาขา สามารถ ให้บริการสร้างบ้านครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเราตระหนักดีถึงความสำ�คัญของ “จุดเริ่มต้นที่สำ�คัญ” หรือ “แบบบ้านในฝัน” ของทุกคน จึงขอมอบ“Beautiful House” หนังสือรวม 108 แบบบ้าน ฉบับนี้ ให้เป็นของขวัญพิเศษสำ�หรับ ผูท้ กี่ �ำ ลังมองหา “แบบบ้านในฝัน” และหลายๆ แบบบ้านได้รบั ความนิยมจากผูม้ ปี ระสบการณ์สร้างฝันของตัวเองให้เป็นจริงมาก่อนแล้ว “Beautiful House” เล่มนี้ ถือเป็นครั้งที่ 7 แล้ว ที่ได้รวบรวมแบบบ้านสวย ไว้มากมาย ครั้งนี้ได้ผลิตหนังสือออกมา 2 เล่ม ซึ่งจะแบ่ง แบบบ้านตามขนาดของพืน้ ทีใ่ ช้สอย โดยแบ่งขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอย ตัง้ แต่ 81 – 299 ตารางเมตร และขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอย ตัง้ แต่ 303-1001 ตารางเมตร เพื่อให้สะดวกต่อการเลือกสรรแบบบ้าน ให้ตรงใจผู้สนใจสร้างบ้าน ต้องการพื้นใช้สอย ความพิเศษของ “Beautiful House” ฉบับนี้อยู่ตรงที่ PD House ได้มีการคัดเลือกและรวบรวมแบบบ้านสวย ที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่ 81 – 300 ตารางเมตร ซึ่งเป็นแบบบ้านขนาดเล็ก – ขนาดกลาง หลากหลายสไตล์ มีเอกลักษณ์ สวยงาม โดดเด่นทั้งดีไซน์ และฟังก์ชนั กับแนวคิดการออกแบบเพือ่ การประหยัดพลังงานและความสบายของการอยูอ่ าศัย ให้เจ้าของความฝันได้ตดั สินใจเลือก ตามความชื่นชอบ และไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน นอกจากนี้ การออกแบบบ้านทุกหลัง ยังคำ�นึงถึงการเลือกใช้วัสดุสร้างบ้าน ที่จะช่วย ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสำ�คัญ เรา หวังว่า “Beautiful House” ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้กำ�ลังตามหาฝันของตนเองบ้างไม่มากก็น้อย และใช้เป็นข้อมูล ก่อนการตัดสินใจสร้างบ้านสวยในฝันหลังใหม่ ทั้งในวันนี้และในอนาคต


Contents 56-139 10-55 F-173

F-174

EA-131

196-249

WA-138

W-128

W-135

140-195


เลือกบริษัทรับสร้างบ้านอย่างไรดี? โดย ดร.จารุต วิภูปฐพร

ในปัจจุบันมีบริษัทรับสร้างบ้านอยู่มากมาย แต่การเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน ที่เป็นมืออาชีพจริง ๆ จะช่วยให้ ได้บ้านดังที่ตั้งใจและไม่ต้องมีปัญหาจุกจิกกวนใจ ทั้งในระหว่างการก่อสร้างและหลังจากสร้างบ้านเสร็จแล้ว ฉะนั้นการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ จึงควรพิจารณาในรายละเอียดต่าง ๆ

ในช่วงชีวิตหนึ่งนั้น คนทุกคนอยากมีบ้านเป็นของตนเองอย่างน้อย ๆ ก็หนึ่งหลัง ดังนั้นเมื่อถึงวัย อันสมควรและมีความพร้อมทางเศรษฐกิจ ทุกคนก็อยากปลูกสร้างบ้านเป็นของตนเอง ซึง่ สำ�หรับ คนส่วนใหญ่แล้ว การปลูกสร้างบ้านเป็นการใช้เงินที่เก็บออม หรือหาได้มาในเวลาเกือบครึ่งหนึ่ง ของชีวิตการทำ�งาน การปลูกสร้างบ้านสักหลังหนึ่งจึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษตั้งแต่การเลือก ทำ�เลทีต่ งั้ การเลือกแบบบ้าน การเลือกช่างผูร้ บั เหมาหรือบริษทั รับสร้างบ้าน ฯลฯ เหล่านีเ้ ป็นต้น

ในปัจจุบันมีบริษัทรับสร้างบ้านอยู่มากมาย แต่การเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็น มืออาชีพจริง ๆ จะช่วยให้ ได้บ้านดังที่ตั้งใจและไม่ต้องมีปัญหาจุกจิกกวนใจ ทั้งใน ระหว่างการก่อสร้างและหลังจากสร้างบ้านเสร็จแล้ว ฉะนัน้ การเลือกบริษทั รับสร้างบ้าน มืออาชีพ จึงควรพิจารณาในรายละเอียดต่าง ๆ ซึง่ ผูเ้ ขียนจะได้น�ำ เสนอรายละเอียดเป็น หัวข้อหลัก ๆ ดังต่อไปนี้


คุณภาพของงานก่อสร้าง เพราะการสร้างบ้านนั้นต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำ�นวนมาก จึงมีความสำ�คัญกับเจ้าของบ้านมาก ดังนั้น เรื่องคุณภาพของ การก่อสร้างจะดีได้ก็ต้องมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ อันได้แก่ การออกแบบ ระบบการก่อสร้าง การ ควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้าง และการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน เจ้าของบ้านจึงควรศึกษารายละเอียดดังกล่าวของบริษทั ทีท่ า่ นจะเลือกว่ามีทมี งานสถาปนิกและวิศวกรทีเ่ ชีย่ วชาญหรือ ไม่ และการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างเป็นอย่างไร มีเจ้าของบ้านหลาย ๆ รายที่ไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องวัสดุ แต่เทียบราคาค่าก่อสร้าง เมื่อเห็นว่าบริษัทใด เสนอราคาต่�ำ กว่าก็ตดั สินใจเลือกเลย ในทีส่ ดุ ก็ ได้บา้ นทีใ่ ช้วสั ดุไม่ได้มาตรฐานหรือคุณภาพต่�ำ กว่า ทำ�ให้มปี ญ ั หาจุกจิก กวนใจตามมามากมาย บริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นมืออาชีพนั้น จะต้องมีทีมงานสถาปนิกและวิศวกรประจำ� พร้อมที่จะ ให้คำ�แนะนำ�กับเจ้าของบ้าน มีรายการวัสดุก่อสร้างแสดงไว้ครบถ้วน เจ้าของบ้านจึงรู้ข้อมูลได้เลยว่าการก่อสร้างบ้าน ในราคาเท่านี้ มีขั้นตอนการทำ�งานและการควบคุมตรวจสอบอย่างไร ใช้วัสดุอะไร และที่สำ�คัญคือ มีการรับประกันการ ก่อสร้างอย่างไร สิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของบริษัทรับสร้างบ้าน แบบบ้านหลากหลายดีไซน์ โดยปกติ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพที่มีทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่เชี่ยวชาญ จะมีแบบบ้านไว้ให้เจ้าของบ้านเลือก ได้หลากหลายสไตล์ โดยแต่ละบริษัทฯ จะมีแบบบ้านให้เลือกตั้งแต่ 50 – 200 แบบ เจ้าของบ้านเพียงแต่มีความคิดเริ่ม ต้นว่าต้องการบ้านสไตล์ ไหน พื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่ ต้องการแบ่งพื้นที่ภายในอย่างไร เพียงเท่านี้สถาปนิกของบริษัทก็นำ� เสนอแบบบ้านให้ท่านได้เลือกได้ตามที่ท่านต้องการ หากเจ้าของบ้านซึ่งมีความต้องการอยู่ในใจแล้ว เมื่อเห็นแบบบ้านที่ตรงหรือใกล้เคียงกับที่คิดไว้ก็จะเลือกได้ง่ายขึ้น และ อาจจะบอกสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้นหรือลดลงบางส่วน ตามความต้องการของตนเองจากแบบแปลนบ้านบริษัทฯ นั้น ๆ ก็ ได้ วิธีนี้จะช่วยให้เจ้าของบ้านและสถาปนิกของบริษัทฯ มีความเข้าใจในสิ่งที่เจ้าของบ้านต้องการตรงกัน ทำ�ให้การ พูดคุยหรือการทำ�งานในขั้นตอนต่อไปง่ายขึ้นด้วย ในกรณีที่เจ้าของบ้านไม่พอใจแบบบ้านที่บริษัทฯ มีอยู่เลย และต้องการแบบบ้านใหม่ตามความต้องการของตนโดย เฉพาะ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพก็พร้อมที่จะให้บริการในส่วนนี้อยู่แล้ว เพียงแต่เจ้าของบ้านให้รายละเอียดเรื่อง ขนาดของที่ดิน ขนาดของบ้านที่ต้องการ การแบ่งสัดส่วนในบ้าน รูปทรงและรายละเอียดบางอย่างประกอบ สถาปนิก ของบริษทั ฯ ก็จะออกแบบบ้านตามทีท่ า่ นต้องการ โดยเปลีย่ นจากการว่าจ้างรับสร้างบ้านเป็นการว่าจ้างออกแบบแทน อย่างไรก็ตามไม่ว่าเจ้าของบ้านจะเลือกแบบที่บริษัทฯ มีอยู่แล้ว หรือให้บริษัทฯ ออกแบบใหม่ บริษัทรับสร้างบ้าน มืออาชีพต้องสนองความต้องการของเจ้าของบ้าน โดยต้องคำ�นึงถึงความพึงพอใจของเจ้าของบ้านเป็นสำ�คัญ นี่คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ

บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ ต้องสนองความต้องการของเจ้าของบ้าน โดยต้องคำ�นึงถึงความพึงพอใจ ของเจ้าของบ้านเป็นสำ�คัญ นี่คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการสร้างบ้าน กับบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ


นอกจากการหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวแล้ว บริษัทรับสร้างบ้าน มืออาชีพถือเป็นความรับผิดชอบสำ�คัญที่ต้องทำ�การก่อสร้างให้ ตรงเวลา เพราะต้ อ งการให้ เ จ้ า ของบ้ า นสามารถวางแผนงานที่ ต่อเนื่องหลังการรับมอบบ้าน เช่น การตกแต่งภายใน การจัดสวน หรืองานที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องอื่นๆ เพราะการแสดงความรับผิดชอบ ดั ง กล่ า ว ถื อ เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ ที่ จ ะรั ก ษาความน่ า เชื่ อ ถื อ ของบริ ษั ท ซึง่ ถือเป็นองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญยิง่ อย่างหนึง่ ในการดำ�เนินธุรกิจ การ สร้างบ้านกับบริษทั รับสร้างบ้านมืออาชีพ จึงมัน่ ใจได้วา่ บ้านของท่าน จะสร้างเสร็จตรงเวลา

ราคาที่เหมาะสม ผู้เขียนเองก็เชื่อว่าผู้รับเหมารายย่อย อาจจะสามารถสร้างบ้านได้ในราคาที่ต่ำ�กว่าบริษัทรับสร้างบ้านได้จริง แต่อยากให้ ข้อคิดกับเจ้าของบ้านว่า เมื่อท่านตกลงสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านนั้น ราคาบ้านจะคงที่ ณ วันเซ็นสัญญา ตกลงกันไว้ เท่าไหร่ก็ราคาเท่านั้นจนกว่าบ้านจะเสร็จ นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของ ราคาบ้าง แต่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก เช่น สมมติว่าบ้านหลังหนึ่งราคา 5 ล้าน 3 แสนบาท ใช้เวลาสร้าง 10 เดือน ราคา ที่ตกลงกัน ณ วันเซ็นสัญญานี้จะคงที่จนกว่าบ้านจะเสร็จ โดยไม่ต้องคำ�นึงถึงว่า ในระยะเวลา 10 เดือน ที่มีการก่อสร้าง นั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างไร อย่างเช่น น้ำ�มันขึ้นราคาไปกี่ครั้ง ราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าขนส่งจะขึ้นไป อีกกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่บริษัทรับสร้างบ้านยังคงสร้างบ้านให้ท่านในราคาเท่าเดิม เจ้าของบ้านจึงไม่ต้องวิตกว่าราคาบ้าน จะบานปลายตามสภาพความผันผวนทางเศรษฐกิจจนควบคุมไม่ได้ อีกอย่าง หากเจ้าของบ้านทีค่ ดิ จะประหยัดค่าใช้จา่ ย โดยจ้างค่าแรงกับผูร้ บั เหมาแล้วจัดซือ้ วัสดุเอง อาจจะไม่สามารถควบคุม ราคาค่าก่อสร้างได้ เพราะการสั่งซื้อวัสดุจะสั่งซื้อตามงวดงานไม่ได้สั่งไว้ทั้งหมดตั้งแต่ต้น หากราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น ก็จะต้องซื้อในราคาที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคาสูงขึ้น จึงส่งผลให้ราคาค่า ก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากที่คำ�นวณไว้ในตอนต้นได้ นอกจากนี้ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพยังมีการรับประกันงานก่อสร้างตาม ระยะเวลาที่บริษัทฯ กำ�หนด ซึ่งอาจจะมีระยะเวลาการรับประกันสูงถึง 10-15 ปี โดยจะมีการตรวจเยี่ยมเป็นระยะ ซึ่งเจ้าของ บ้านจะมั่นใจได้ว่าหากมีปัญหาใดๆ บริษัทก็ยังให้บริการช่วยเหลือดูแล ตรงต่อเวลาตามสัญญา เมื่อสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพแล้ว ท่านจะเห็นกำ�หนดการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ บริษัทรับสร้างบ้าน มืออาชีพจะแสดงขั้นตอนการก่อสร้างว่าเริ่มงานขั้นที่หนึ่ง หรือที่เรียกว่า งวดที่หนึ่งเมื่อไหร่ และเสร็จการก่อสร้างงวดที่ หนึ่งเมื่อไหร่ หากงานก่อสร้างบ้านของท่านมี 10 งวด ท่านก็จะรู้ระยะเวลาการก่อสร้างของแต่ละงวดล่วงหน้าพร้อมกับวัน กำ�หนดสร้างเสร็จ อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ไม่ได้คาดคิดล่วงหน้า ทำ�ให้ระยะเวลาผิดเพีย้ นไปบ้างแต่กน็ อ้ ยมาก เพราะ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพที่มีทีมงานพร้อมจะไม่ประสบปัญหากับช่างทิ้งงาน หาช่างไม่ได้ สั่งของไม่ได้ หรือปัญหาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพราะบริษัทฯ จะมีการวางแผนการก่อสร้างล่วงหน้า ตั้งแต่เริ่มเซ็นสัญญา โดยบริษัทฯ จะต้องรักษาเวลาใน การก่อสร้างบ้านแต่ละหลังอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้กระทบกับแผนการก่อสร้างหลังอื่น ๆ หากบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม กำ�หนดการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำ�หนดได้ ย่อมกระทบต่อการทำ�งานของบริษัทฯ ทั้งระบบได้

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในส่ ว นของงานก่ อ สร้ า ง การใช้ วั ส ดุ จ ากธรรมชาติ โ ดยเฉพาะ อย่างยิ่ง “ไม้” ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำ�คัญอย่างหนึ่ง บริษัทรับสร้างบ้านก็ตระหนักในความสำ�คัญของปัญหานี้ จึงได้พยายามลดการ ใช้ ไม้ในการก่อสร้างบ้านลง และใช้วัสดุทดแทน ในระยะแรกๆ ก็ต้อง มีภาระหนักในการชี้แจงทำ�ความเข้าใจกับลูกค้าผู้สร้างบ้าน ที่ยังคง ต้องการใช้ ไม้จากธรรมชาติ หลังจากที่ใช้ความพยายามมากกว่า เกือบทศวรรษ บริษัทรับสร้างบ้านก็สามารถทำ�ให้ลูกค้ามั่นใจได้ ว่าการใช้วัสดุทดแทนนั้น มีคุณภาพไม่ด้อยกว่าใช้วัสดุธรรมชาติ เนื่องจากมีบริษัทรับสร้างบ้านเป็นจำ�นวนมาก เมื่อพร้อมใจกันใช้ วัสดุทดแทนในการก่อสร้างบ้าน ก็สามารถช่วยลดการใช้ ไม้ ได้ ใน ปริมาณมากทีเดียว ในฐานะบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ จึงมีความ ภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หาสภาวะ โลกร้อน ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะเป็นองค์กรประเภทแสวงหา กำ�ไร..แต่ก็ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน


บ้านอนุรักษ์พลังงาน Home energy

conservation โครงการ “ประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์ พลังงาน” โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและ สนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการบ้านจัดสรรและ ธุรกิจรับสร้างบ้าน ให้ความส�ำคัญกับการ ออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และเพือ่ ให้ ความรูแ้ ก่ประชาชนในการเลือกซือ้ บ้าน ตลอดจนการเลือกใช้วสั ดุและอุปกรณ์ที่

ประหยัดพลังงานในบ้านอยูอ่ าศัย พร้อมทัง้ มิตรต่อสิง่ แวดล้อม การก่อสร้างบ้านให้ ให้ผป้ ู ระกอบการให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการ ประหยัดพลังงาน เราจะเริ่มต้นตั้งแต่ อนุรักษ์พลังงาน กระบวนการออกแบบ การวางผังแปลนที่ ค�ำนึงถึงทิศทางแดดและลมโดยมีสถาปนิก ส�ำหรับศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ได้เข้าร่วม และวิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญเป็นผูอ้ อกแบบรวมถึง โครงการ ตัง้ แต่ปี2552 และได้รบั รางวัลด้าน ดีไซน์บา้ นซึง่ จะต้องค�ำนวณวัสดุทจี่ ะใช้เป็น อนุรกั ษ์พลังงานดีเด่นต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั องค์ประกอบของบ้านทีเ่ น้นช่วยในเรือ่ ง รวมกว่า 36 รางวัล ซึง่ หัวใจส�ำคัญของเรา ของการประหยัดพลังงาน มีวสั ดุใดบ้างที่ นัน้ คือการก่อสร้างและเลือกสรรวัสดุทเี่ ป็น เหมาะสม เช่น อิฐมวลเบา ฉนวนกันร้อน

ประตู-หน้าต่างไวนิล ทีม่ คี ณ ุ สมบัตปิ อ้ งกัน ความร้อน ไม่น�ำพาความร้อนเข้าบ้าน นอกจากนีเ้ รายังเลือกเทคโนโลยีสร้างบ้านทีล่ ด การใช้พลังงาน คือระบบ โครงสร้างส�ำเร็จรูป Prefabrication & Multi-joint Lock System หรือ MLS ทีส่ ามารถควบคุมคุณภาพ ในทุกขัน้ ตอนการผลิตจากโรงงานท�ำให้ไม่มี เศษวัสดุเหลือทิง้ หน้างานก่อสร้าง และการ เลือกใช้วสั ดุทดแทนธรรมชาติ ทุกขัน้ ตอนใน

การสร้างบ้าน ทุกหลังของเรา เราลือกสรรแต่ สิง่ ทีด่ เี พือ่ ให้บา้ นเป็นบ้านประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างแท้จริง” “บ้านอนุรกั ษ์พลังงาน” คือการรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของเรา ซึง่ จะเป็น จุดเริม่ ต้นของการพัฒนาคุณภาพชีวติ เพิม่ ความสุขในชีวติ ให้มากขึน้ เป็นอีกหนึง่ ความ ภูมใิ จและเป็นเครือ่ งยืนยันได้ถงึ หัวใจส�ำคัญที่ เรายึดมั่นมาตลอด”

ค�ำยืนยันจากลูกค้า

คุณสุดใจ ทองสลับ และ Mr.Alexander Ruben

“เราเลือกพีดเี ฮ้าส์เพราะชอบในเรือ่ งของดีไซน์คุณภาพวัสดุ โดยเฉพาะในเรือ่ งของหลังคา ทีเ่ ราชอบมากเป็นพิเศษเพราะหลายคนมักพูดถึงเรือ่ งหลังคาเป็นส่วนส�ำคัญของบ้านซึง่ ทาง พีดเี ฮ้าส์กใ็ ห้รายละเอียดได้ชดั เจนดีมากจนเราเชือ่ มัน่ เราก็ดผู ลงานทีผ่ า่ นมาสร้างแล้วเป็น อย่างไร มีแบบบ้านให้เลือกมากน้อยแค่ไหน ซึง่ สุดท้ายก็ได้แบบทีต่ รงกับใจมากทีส่ ดุ ”

คุณคมสัน - คุณส�ำเนียง คงมณี

“ประทับใจกับบ้านหลังนีม้ ากขนาดไม่เคยมาคุมงานก็จะมีการรายงานความคืบหน้าอยูต่ ลอดท�ำให้เราทราบถึง กระบวนการท�ำงานตลอดเวลาไม่คดิ ว่าบ้านจะหลังใหญ่ขนาดนี้คุม้ ค่ากับเงินทีเ่ สียไปจริงๆทีส่ ำ� คัญวัสดุทเี่ ลือก ใช้กม็ คี ณ ุ ภาพได้มาตรฐานทัง้ หมด เช่น บานประตูหน้าต่างไวนิลทีด่ สู วยงามคงทน ลดการใช้พลังงานไปในตัว คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจริง ๆ”


คุณสุรพงษ์ บรรจุสุข

“ต้องบอกว่าบ้านผมเป็นบ้านประหยัด พลังงานนะเพราะว่าเราใช้วสั ดุทชี่ ว่ ยลดการ ใช้พลังงานไม่เว้นแม้แต่หลอดไฟทีใ่ ช้ภายใน บ้าน เพราะ 90% เป็นหลอด LED นอกจาก นีย้ งั เลือกใช้วสั ดุเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ภายในเราก็จะเน้นให้ดโู ปร่ง โล่ง ลมพัดผ่าน ได้ทกุ ด้านชนิดทีแ่ ทบจะไม่ตอ้ งเปิดเครือ่ งปรับ อากาศเลย”
EA-124

(P.28)


EA-122

(P.26)

PORTFOLIO

EA-125

(P.30)

EA-129

(P.38)

EA-125

(P.30)


EA-114

EA-114

1421


แบบบ้าน EA-114 EA-115Q เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

90 19 19 103

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

15

EA-114


EA-116

EA-116

1621


แบบบ้าน EA-116 FIRST

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอยรวม

43 11.50 15 137

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ�

17

EA-116


EA-117

EA-117

1821


แบบบ้าน EA-117

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอยรวม

45 15 12 152

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

19

EA-117


EA-118

EA-118

2021


แบบบ้าน EA-118

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 45 ตารางวา หน้ากว้างประมาณ 14 เมตร ลึกประมาณ 13 เมตร พื้นที่ใช้สอย 160 ตารางเมตร ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

21

EA-118


EA-119

EA-119

2221


แบบบ้าน EA-119

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 45 ตารางวา หน้ากว้างประมาณ 14 เมตร ลึกประมาณ 13 เมตร พื้นที่ใช้สอย 185 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ�, 1 ห้องครัวภายนอก ที่จอดรถ 1 คัน

23

EA-119


EA-121

EA-121

2421


แบบบ้าน EA-121

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอยรวม

63 14 18 81

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

25

EA-121


EA-122

EA-122

2621


แบบบ้าน EA-122

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอยรวม

80 16 20 132

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

27

EA-122


EA-124

EA-124

2821


แบบบ้าน EA-124

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอยรวม

105 17 15 153

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

29

EA-124


EA-125

EA-125

3021


แบบบ้าน EA-125

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอยรวม

50 14 15 152

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

31

EA-125


EA-126

EA-126

3221


แบบบ้าน EA-126

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

60 16.50 15 167

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ� 1 ที่จอดรถ และส่วนบริการครบครัน

33

EA-126


EA-127

EA-127

3421


แบบบ้าน EA-127

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

56 16.50 14 185

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ� 1 ที่จอดรถ และส่วนบริการครบครัน

35

EA-127


EA-128

EA-128

3621


แบบบ้าน EA-128 เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

63 14 18 165

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ�, 1 ห้องทำ�งาน, ที่จอดรถ 1 คัน

37

EA-128


EA-129

EA-129

3821


แบบบ้าน EA-129

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 70 หน้ากว้างประมาณ 14 ลึกประมาณ 20 พื้นที่ใช้สอย 203 ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

39

EA-129


EA-137

EA-137

4021


แบบบ้าน EA-137

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

72 15.50 19 234

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

41

EA-137


EA-132

EA-132

4221


แบบบ้าน EA-132

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

77 16 20 285

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� 1 ห้องพระ ที่จอดรถ 2 คัน

43

EA-132


EA-133

EA-133

4421


แบบบ้าน EA-133

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

71 14.50 20 268

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� 1 ห้องทำ�งาน ที่จอดรถ 2 คัน

45

EA-133


EA-135

EA-135

4621


แบบบ้าน EA-135

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

92 18.50 20 249

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

47

EA-135


EA-137

EA-137

4821


แบบบ้าน EA-137

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

80 15.50 21 300

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

49

EA-137


EA-161

EA-161

5021


แบบบ้าน EA-161

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

60 17 14 175

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ�

51

EA-161


EA-162

EA-162

5221


แบบบ้าน EA-162

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

69 25 12 230

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

53

EA-162


EA-163

EA-163

5421


แบบบ้าน EA-163

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

36 12 14 52

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ�

55

EA-163


5621


57


F-123 (P.80)


F-133 (P.94)


F-111

F-111

6021


แบบบ้าน F-111

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

66 18.50 14 100.30

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ�

61

F-111


F-113

F-113

6221


แบบบ้าน F-113

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

70 18.50 15 130

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

63

F-113


F-114

F-114

6421


แบบบ้าน F-114

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

55 10 22 153

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

65

F-114


F-115

F-115

6621


แบบบ้าน F-115

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

50 10 20 102

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

67

F-115


F-116

F-116

6821


แบบบ้าน F-116

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

60 10 24 241

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

69

F-116


F-117

F-117

7021


แบบบ้าน F-117

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

50 10 20 208

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

71

F-117


F-118

F-118

7221


แบบบ้าน F-118

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

43 11.50 16 148

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ�

73

F-118


F-119

F-119

7421


แบบบ้าน F-119

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

43 11.50 15 130

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ�

75

F-119


F-121

F-121

7621


แบบบ้าน F-121

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

49 13 15 161

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

77

F-121


F-122

F-122

7821


แบบบ้าน F-122

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

80 20.50 16 200

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

79

F-122


F-123

F-123

8021


แบบบ้าน F-123

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

76 16 19 189

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ�

81

F-123


F-124

F-124

8221


แบบบ้าน F-124

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

58 11.50 21 244

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

83

F-124


F-125

F-125

8421


แบบบ้าน F-125

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

67 14 19 234

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

85

F-125


F-126

F-126

8621


แบบบ้าน F-126

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

77 22 14 233

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

87

F-126


F-127

F-127

8821


แบบบ้าน F-127

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

95 20.50 19 246

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 2 คัน

89

F-127


F-128

F-128

9021


แบบบ้าน F-128

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

92 16 23 276

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� 1 ห้องพระ 1 ห้องทำ�งาน ที่จอดรถ 2 คัน

91

F-128


F-131

F-131

9221


แบบบ้าน F-131

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

92 16 23 232

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� 1 ห้องพระ 1 ห้องทำ�งาน พร้อมสระว่ายน้ำ�

93

F-131


F-133

F-133

9421


แบบบ้าน F-133

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

94 22 17 276

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

95

F-133


F-134

F-134

9621


แบบบ้าน F-134

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

57 11 20.50 263

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� 1 ห้องพระ ที่จอดรถ 2 คัน

97

F-134


F-136

F-136

9821


แบบบ้าน F-136

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

96 16 24 294

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� 1 ห้องพระ 1 ห้องทำ�งาน 1 ห้องโฮมเธียร์เตอร์ ที่จอดรถ 2 คัน พร้อมสระว่ายน้ำ�

99

F-136


F-171

F-171

21 100


แบบบ้าน F-171

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

81 19 17 134

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

101

F-171


F-172

F-172

21 102


แบบบ้าน F-172

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

42 11 15 139

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ�

103

F-172


F-173

F-173

21 104


แบบบ้าน F-173

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

46 10.50 18 149

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ�

105

F-173


F-174

F-174

21 106


แบบบ้าน F-174

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

49 15 14 160

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 2 คัน

107

F-174


F-175

21 108


แบบบ้าน F-175

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

72 15 19 182

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ�

109


F-176

21 110


แบบบ้าน F-176

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

46 14 13 198

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

111


F-181

F-181

21 112


แบบบ้าน F-181

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

60 16.50 15 167

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 1 คัน

113

F-181


F-182

21 114


แบบบ้าน F-182

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

81 17 19 208

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 2 คัน

115


F-183

21 116


แบบบ้าน F-183

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

81 17 19 245

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 4 คัน

117


F-184

21 118


แบบบ้าน F-182

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

72 17.50 17 281

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 4 คัน พร้อมห้องพระ

119


F-185

F-185

21 120


แบบบ้าน F-185

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

75 20 15 289

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

121

F-185


F-186

F-186

21 122


แบบบ้าน F-186

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

92 16 23 276

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

123

F-186


F-191

F-191

21 124


แบบบ้าน F-191

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

62 16 17 176

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

125

F-191


FA-191

FA-191

21 126


แบบบ้าน FA-191

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

62 16 17 176

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

127

FA-191


F-192

F-192

21 128


แบบบ้าน F-192

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

60 15 16 189

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

129

F-192


F-193

F-193

21 130


แบบบ้าน F-193

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

72 15 19 195

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 1 คัน

131

F-193


FA-193

FA-193

21 132


แบบบ้าน FA-193

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

72 15 19 195

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 1 คัน

133

FA-193


F-194

F-194

21 134


แบบบ้าน F-194

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

73 17 17 196

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

135

F-194


F-195

F-195

21 136


แบบบ้าน F-195

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

79 18 17.5 201

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

137

F-195


F-196

F-196

21 138


แบบบ้าน F-196

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

88 20 17.5 210

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

139

F-196


FA-196

FA-196

21 140


แบบบ้าน FA-196

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

88 20 17.5 210

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

141

FA-196


F-197

F-197

21 142


แบบบ้าน F-197

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

79 19 16.5 206

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

143

F-197


FA-197

FA-197

21 144


แบบบ้าน FA-197

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

79 19 16.5 206

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

145

FA-197


F-198

F-198

21 146


แบบบ้าน F-198

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

79 16.5 19 229

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

147

F-198


21 148


149


WA-141 (P.178)

WA-146 (P.186)

WA-135 (P.186)


WA-146 (P.186)

WA-151 (P.188)

WA-137 (P.172)


WA-121

WA-121

21 152


แบบบ้าน WA-121

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 60 หน้ากว้าง 14 ลึกประมาณ 17 พื้นที่ใช้สอย 92

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

153

WA-121


WA-122

WA-122

21 154


แบบบ้าน WA-122

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 50 หน้ากว้าง 12 ลึกประมาณ 18 พื้นที่ใช้สอย 107

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

155

WA-122


WA-123

WA-123

21 156


แบบบ้าน WA-123

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 53 ตารางวา หน้ากว้าง 15 เมตร ลึกประมาณ 14 เมตร พื้นที่ใช้สอย 143 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

157

WA-123


WA-124

WA-124

21 158


แบบบ้าน WA-124

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

51 13.50 15 150

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

159

WA-124


WA-125

WA-125

21 160


แบบบ้าน WA-125

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 43 ตารางวา หน้ากว้าง 13 เมตร ลึกประมาณ 13 เมตร พื้นที่ใช้สอย 152 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

161

WA-125


WA-126

WA-126

21 162


แบบบ้าน WA-126

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 60 ตารางวา หน้ากว้าง 16 เมตร ลึกประมาณ 15 เมตร พื้นที่ใช้สอย 146 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 ค้น

163

WA-126


WA-127

WA-127

21 164


แบบบ้าน WA-127

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

43 13 13 136

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ�

165

WA-127


WA-128

WA-128

21 166


แบบบ้าน WA-128

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

47 11 17 140

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 1 คัน

167

WA-128


WA-131

WA-131

21 168


แบบบ้าน WA-131

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

43 13 13 144

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 1 คัน

169

WA-131


WA-132

WA-132

21 170


แบบบ้าน WA-132 เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

50 14 14 125

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ�

171

WA-132


WA-133

WA-133

21 172


แบบบ้าน WA-133

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

52 13 15 139

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

173

WA-133


WA-134

WA-134

21 174


แบบบ้าน WA-134

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

52 13 16 158

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

175

WA-134


WA-135

WA-135

21 176


แบบบ้าน WA-135

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

53 14 15 147

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

177

WA-135


WA-136

WA-136

21 178


แบบบ้าน WA-136

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

62 16 16 190

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� 1 ห้องทำ�งาน ที่จอดรถ 1 คัน

179

WA-136


WA-137

WA-137

21 180


แบบบ้าน WA-137

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

63 14 18 206

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ�

181

WA-137


WA-138

WA-138

21 182


แบบบ้าน WA-138

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

81 15 22 224

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� 1 ห้องทำ�งาน ที่จอดรถ 2 คัน

183

WA-138


WA-139

WA-139

21 184


แบบบ้าน WA-139

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

104 16.50 25 283

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

185

WA-139


WA-141

WA-141

21 186


แบบบ้าน WA-141

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 68 ตารางวา หน้ากว้าง 19 เมตร ลึกประมาณ 21 เมตร พื้นที่ใช้สอย 245 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

187

WA-141


WA-143

WA-143

21 188


แบบบ้าน WA-143

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

70 14 20 249

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

189

WA-143


WA-144

WA-144

21 190


แบบบ้าน WA-144

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

59 13 18 222

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

191

WA-144


WA-145

WA-145

21 192


แบบบ้าน WA-145

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ ใช้สอย

68 13.50 12 272

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ห้องรับแขก ห้องทำ�งาน ห้องพระ ที่จอดรถ 2 คัน

193

WA-145


WA-146

WA-146

21 194


แบบบ้าน WA-146

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

89 17 21 253

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

195

WA-146


WA-151

WA-151

21 196


แบบบ้าน WA-151

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

68 17 21 296

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� 1 ห้องพระ ที่จอดรถ 2 คัน

197

WA-151


WA-181

WA-181

21 198


แบบบ้าน WA-181

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

81 17 19 208

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

199

WA-181


WA-182

WA-182

21 200


แบบบ้าน WA-182

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

81 17 19 237

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 3 คัน

201

WA-182


WA-183

WA-183

21 202


แบบบ้าน WA-183

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

72 17.50 17 282

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 3 คัน

THIRD FLOOR PLAN

203

WA-183


21 204


205


W-133 (P.242)

W-128 (P.234)

W-128 (P.234)


W-121 (P.238)

W-128

(P.234)

W-125

(P.238)


W-112

W-112

21 208


แบบบ้าน W-112

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

45 11 17 140

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

209

W-112


W-113

W-113

21 210


แบบบ้าน W-113

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

46 11.50 16 140

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ�

211

W-113


W-114

W-114

21 212


แบบบ้าน W-114

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

51 13.50 15 147

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

213

W-114


W-115

W-115

21 214


แบบบ้าน W-115

เเหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

56 14 16 142

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

215

W-115


W-116

W-116

21 216


แบบบ้าน W-116

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

43 11.50 15 132

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ�

217

W-116


W-117

W-117

21 218


แบบบ้าน W-117

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

53 15 14 151

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

219

W-117


W-121

W-121

21 220


แบบบ้าน W-121

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

60 14 17 155

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

221

W-121


W-122

W-122

21 222


แบบบ้าน W-122

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

53 13 17 150

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 1 คัน

223

W-122


W-123

W-123

21 224


แบบบ้าน W-123

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

55 11 20 167

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

225

W-123


W-124

W-124

21 226


แบบบ้าน W-124

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

63 14 18 172

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 1 คัน

227

W-124


W-125

W-125

21 228


แบบบ้าน W-125

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

60 14 17 156

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 1 คัน

229

W-125


W-126

W-126

21 230


แบบบ้าน W-126

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

65 17.50 15 193

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ�

231

W-126


W-127

W-127

21 232


แบบบ้าน W-127

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

65 17.50 15 221

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

233

W-127


W-128

W-128

21 234


แบบบ้าน W-128

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

72 17 17 203

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 1 คัน

235

W-128


W-129

W-129

21 236


แบบบ้าน W-129

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

100 16.50 25 189

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ�

237

W-129


W-131

W-131

21 238


แบบบ้าน W-131

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

60 12 20 223

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 1 คัน

239

W-131


W-132

W-132

21 240


แบบบ้าน W-132

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

106 23.50 18 228

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ�

241

W-132


W-133

W-133

21 242


แบบบ้าน W-133

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

83 19.50 17 275

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

243

W-133


W-134

W-134

21 244


แบบบ้าน W-134

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

83 18 19 260

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

245

W-134


W-135

W-135

21 246


แบบบ้าน W-135

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

96 19 21 300

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� 1 ห้องทำ�งาน ที่จอดรถ 2 คัน

247

W-135


W-136

W-136

21 248


แบบบ้าน W-136

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

82 17.50 19 300

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 2 คัน

249

W-136


W-137

W-137

21 250


แบบบ้าน W-137

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

126 24 21 288

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบ 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

251

W-137


W-139

W-139

21 252


แบบบ้าน W-139

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน 110 หน้ากว้างประมาณ 23 ลึกประมาณ 19 พื้นที่ใช้สอย 284

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� และที่จอดรถ 1 คัน

253

W-139


W-154

W-154

21 254


แบบบ้าน W-154

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

94 23.50 16 278

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ�

255

W-154


W-166

W-154

21 256


แบบบ้าน W-166

เหมาะสมกับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

112 20 22 237

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

257

W-154


Home

service

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด หนองคาย สกลนคร นครพนม มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรรี มั ย์ สุรนิ ทร์ ศรีสะเกษ อ�ำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี มุกดาหาร เลย หนองบัวล�ำภู ภาคใต้ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา (หาดใหญ่) กระบี่ ภูเก็ต

การให้บริการปลูกสร้างบ้าน หัวใจของเราคือ งานบริการ “พีดเี ฮ้าส์” เต็มใจและพร้อมให้บริการทุกขัน้ ตอน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกใน การสร้างบ้านบนทีด่ นิ ของท่านโดยมีแบบบ้านไว้ให้ท่านเลือกหลากหลายรูป แบบและหลายรสนิยมเราด�ำเนินการโดยทีมงานผูม้ ปี ระสบการณ์มานานกว่า 25 ปี มุง่ เน้นถึงคุณภาพ ของการสร้างบ้านทีม่ คี ณ ุ ภาพเทียบเท่ากันทุกหลัง แล้วเสร็จตามเวลาและเป็นที่พึงพอใจของท่าน ท่านมัน่ ใจได้วา่ จะได้บา้ นทีม่ คี ณ ุ ภาพสูงทัง้ วัสดุและฝีมอื การก่อสร้างในราคาที่ ประหยัดและคุม้ ค่ากับงบประมาณของท่านและทีส่ ำ� คัญงบประมาณจะไม่บาน ปลาย จากทีมงานของเรา…..พีดีเฮ้าส์….. ส�ำหรับขัน้ ตอนในการประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอืน่ ๆ ตลอดจนงานบริการอืน่ ๆ อีกมากมายทีเ่ กีย่ ว ข้องในการสร้างบ้านนัน้ อาทิ การขออนุญาต ก่อสร้าง ขอติดตัง้ มิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา ขอเลขทีบ่ า้ น ขอสิน เชือ่ จากสถาบันการเงินขอติดตัง้ โทรศัพท์การให้คำ� ปรึกษาการรับประกันฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น

เรา…เข้าใจดีวา่ ทุกๆท่านคงไม่ตอ้ งการทีจ่ ะเป็นภาระและเสียเวลายุง่ ยากกับเรือ่ งเหล่านี้ ดังนัน้ เราทีมงาน พีดเี ฮ้าส์ ผูม้ ปี ระสบ การณ์จงึ ตัง้ ใจและพร้อมทีจ่ ะให้บริการทัง้ ก่อนและหลังการขายแทนท่าน นอกจากนีเ้ รายังจะช่วยท่านประหยัดงบประมาณและค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยท่านสามารถทีจ่ ะศึกษารายละเอียด ต่างๆ เพือ่ เปรียบ เทียบตามรายการต่อไปนี้ พื้นที่ให้บริการรับสร้างบ้าน ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครนายก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บรุ ี ชัยนาท อุทยั ธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว

ภาคเหนือ นครสวรรค์ พิจติ ร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ก�ำแพงเพชร ตาก สุโขทัย ล�ำพูน ล�ำปาง พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ เงื่อนไขการให้บริการ 1.ทีด่ นิ ต้องสะดวกในการขนส่งวัสดุกอ่ สร้างโดยรถบรรทุกเข้าถึงทีด่ นิ กรณีทมี่ คี า่ ใช้จา่ ย เช่น เสียค่าผ่านทาง ค่าจัดถมทางเข้า ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวไม่รวมอยูใ่ นราคา ค่าปลูกสร้าง 2.ทีด่ นิ จะต้องมีทอ่ เมนประปาและสายเมนไฟฟ้าผ่านหน้าทีด่ นิ เพือ่ ความสะดวกใน การก่อสร้างบ้าน 3.กรณีไม่มที อ่ ระบายน�ำ้ สาธารณะบริษทั ฯจะด�ำเนินการจัดท�ำถังน�ำ้ ซึมแทนท่อ ระบายน�้ำภายในที่ดินให้แก่ท่าน 4.ท่านจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ กรณีทดี่ นิ มิได้เป็นกรรมสิทธิข์ องท่านจะ


เอกสาร ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินเสียก่อน การบริการทั่วไป บริษทั ฯจะเป็นผูด้ ำ� เนินการเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ทกุ ท่านทีต่ อ้ งการ ปลูกสร้างบ้านดังนี้ ล�ำ1.ดับ

บริการติดต่อราชการและขอติดตั้งสาธารณูปโภค

2.

ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (บริษัทฯรับผิดชอบค่าใช้จ่าย) ขอเลขที่บ้าน (บริษัทฯรับผิดชอบค่าใช้จ่าย)

3. 4.

1.

5. 6.

ค่าด�ำเนินการ (บาท)

ค่าธรรมเนียม (บาท)

-

-

-

-

ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาชั่วคราว (การประปานครหลวง) ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาชั่วคราว (การประปาภูมิภาค)

6,000 4,700

7,000 7,000

ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว (การไฟฟ้านครหลวง) ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว (การไฟฟ้าภูมิภาค)

400 750

10,000 6,000

6,000 4,700

6,000 1,017

4,500 9,650

2,000 4,000

2,450 6,900

2,000 5,000

บริษัทฯรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ไม่รวมขยายเขต)

บริษัทฯรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ไม่รวมขยายเขต)

ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาถาวร ขนาด 3/4 นิ้ว (การประปานครหลวง) ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาถาวร ขนาด 3/4 นิ้ว

ขอขยายเขตประปา(ถ้ามี) บริษทั เป็นผูต้ ดิ ต่อขอยืน่ ขอฯ/ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จา่ ย (ตามใบเสร็จของการประปา) ยกเว้น วัสดุ รุน่ Smart, Platinum Series บริษทั ฯ รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยติดตัง้ มิเตอร์ฯ (ไม่รวมค่าขยายเขตประปา)

ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าถาวร (การไฟฟ้านครหลวง) ขนาด 15 แอมป์ (วัสดุรนุ่ Exclusive one Series) ขนาด 30 แอมป์ (วัสดุรนุ่ Platinum one Series)

1.

ทีด่ นิ ต้องไม่ตดิ ภาระผูกพันใดๆกรณีทมี่ ผี ถ้ ู อื กรรมสิทธิร์ ว่ มจะต้องยินยอมและจดจ�ำนอง เป็นผู้กู้ร่วม หรือเจ้าของอาคารร่วม (ขออนุญาตก่อสร้าง)

2.

ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างจะต้องจ�ำนองไว้กบั ธนาคารและท่านจะต้องท�ำประกันอัคคีภยั พร้อม ช�ำระค่าประกันกับ บริษัทประกันที่ธนาคารเป็นผู้แนะน�ำ

3.

ท่านควรมีรายได้ตอ่ เดือน(รวมรายได้คส่ ู มรส)ประมาณ 2.5เท่าของเงินทีจ่ ะต้องผ่อนช�ำระแต่ละ เดือน เช่น ผ่อนช�ำระธนาคารเดือนละ 10,000 บาท ควรต้องมีรายได้ประมาณ 25,000 บาท

การรับประกัน 1.

อาคารทีเ่ ป็นโครงสร้างหลักของบ้านรับประกัน20ปีทัง้ นีไ้ ม่รวมงานถนนและพืน้ ทีถ่ า่ ยน�ำ้ หนักลงบนดินโดยตรง แต่ไม่มผี ลและเป็นอันตรายต่อความแข็งแรงและผูอ้ ยูอ่ าศัย

2.

รับประกันคุณภาพทั่วไป 2 ปี ส�ำหรับวัสดุมาตรฐาน รุ่น Smart, Platinum Series รับประกันคุณภาพทั่วไป 1 ปี ส�ำหรับวัสดุมาตรฐาน รุ่น Standard, Exclusive Series ทั้งนี้ไม่รวมงานวัสดุอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานหรือการใช้งานผิดประเภท

3.

รับประกันการมุงกระเบื้องหลังคา 5 ปี (โดยผู้ผลิตและติดตั้ง)

4.

รับประกันการเกิดสนิมโครงหลังคา 10 ปี (โดยผู้ผลิตและติดตั้ง)

5.

รับประกันพื้นลามิเนต 10 ปี (โดยผู้ผลิตและติดตั้ง)

ขอขยายเขตไฟฟ้า(ถ้ามี) บริษทั เป็นผูต้ ดิ ต่อขอยืน่ ขอฯ/ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จา่ ย (ตามใบเสร็จของการไฟฟ้า) ยกเว้น วัสดุ รุน่ Smart, Platinum Series บริษทั ฯ รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยติดตัง้ มิเตอร์ฯ (ไม่รวมค่าขยายเขตไฟฟ้า)

7.

ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าถาวร (การไฟฟ้าภูมิภาค) ขนาด 15 แอมป์ (วัสดุรุ่น Exclusive one Series) ขนาด 30 แอมป์ (วัสดุรุ่น Platinum one Series)

ขอขยายเขตไฟฟ้า(ถ้ามี) บริษทั เป็นผูต้ ดิ ต่อขอยืน่ ขอฯ/ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จา่ ย (ตามใบเสร็จของการไฟฟ้า) ยกเว้น วัสดุ รุน่ Smart, Platinum Series บริษทั ฯ รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยติดตัง้ มิเตอร์ฯ (ไม่รวมค่าขยายเขตไฟฟ้า)

ค่าใช้จา่ ยและการบริการทัง้ 7 ข้อทีก่ ล่าวมา บริษทั ฯจะเป็นผูด้ ำ� เนินการ แทนท่านจนแล้วเสร็จกรณีทที่ า่ นต้องการเพิม่ ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าจากที่ บริษทั ฯก�ำหนดโปรดแจ้งให้ทราบในวันเซ็นสัญญาหรือก่อนด�ำเนินการ ก่อสร้าง เพราะจะต้องจัดเตรียมสายเมนไฟฟ้า (มีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ) การบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย หากท่านมีความประสงค์ทจี่ ะใช้สนิ เชือ่ เพือ่ ทีจ่ ะปลูกสร้างบ้านเรายินดีที่ จะบริการติดต่อประสานงานกับธนาคารเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ทา่ น โดยมีธนาคารทีพ่ ร้อมบริการและให้การสนับสนุนสินเชือ่ เพือ่ ปลูกสร้าง บ้านบนทีด่ นิ ของท่านได้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์(www.scb.co.th)และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(www.ghb.co.th)โดยมีหลักเกณฑ์พจิ ารณา เบื้องต้น ดังต่อไปนี้

1.

ส�ำเนาโฉนดที่ดิน 4 ชุด พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง (ขนาดเท่าต้นฉบับ)

2.

ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน4ชุดพร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง

3.

ส�ำเนาใบเสร็จเสียภาษีบ�ำรุงท้องที่ พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง

บริษทั ฯจะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปส�ำรวจทีด่ นิ ทีจ่ ะท�ำการปลูกสร้างและถนนทางเข้าเพือ่ จะ ก�ำหนดการจัดวางอาคารในทีด่ นิ ร่วมกับท่านหากบริษทั ไม่สามารถเข้าไปก่อสร้าง ได้เนื่องจากติดปัญหาทางเข้า – ออก บริษัทยินดีคืนเงินมัดจ�ำให้แก่ท่าน การท�ำสัญญาฯ pเมือ ่ ท่านได้รบั ผลการส�ำรวจทีด่ นิ และตรวจสอบรายละเอียดวัสดุแบบแปลนเป็น ทีเ่ รียบร้อยแล้วท่านจะต้องท�ำสัญญาฯกับบริษทั ฯเพือ่ ทีจ่ ะได้ดำ� เนินการขออนุญาต ก่อสร้าง และจัดเตรียมงานเพื่อเริ่มการก่อสร้างต่อไป p กรณีเงินช�ำระล่วงหน้า บริษท ั ฯ จะคืนให้แก่ทา่ นในวันท�ำสัญญาปลูกสร้าง pหากมีรายการเพิม ่ เติมภายหลังท�ำสัญญาบริษทั ฯจะแจ้งราคาให้ทา่ นทราบก่อน เมือ่ ท่านตกลงแล้ว จะต้องช�ำระเงินส่วนทีเ่ พิม่ เติมก่อนเริม่ ด�ำเนินการก่อสร้าง p ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาฯ เริม ่ นับตัง้ แต่วนั ท�ำสัญญาฯ และช�ำระค่า งวดท�ำสัญญาฯ ครบถ้วน (เริม่ งานตอกเสาเข็มภายหลังท�ำสัญญาประมาณ 60 วัน)

การยื่นค�ำขอว่าจ้างสร้างบ้าน หลังจากทีท่ า่ นพิจารณาและตัดสินใจใช้บริการสร้างบ้านกับบริษทั ฯท่านจะ ต้องท�ำการยื่นค�ำขอว่าจ้างสร้างบ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ราคาบ้าน

ช�ำระเงินล่วงหน้า (บาท)

1.

ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท

30,000

2.

ราคาบ้าน 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้าน

50,000

3.

ราคาบ้านตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

100,000

4.

ราคาบ้านที่ไม่ใช่แบบบ้านมาตรฐานของบริษัท (แบบบ้านของลูกค้าเอง)

3% ( ไม่เกิน 100,000)

F-172


การให้บริการปลูกสร้างบ้าน หัวใจของเราคือ งานบริการ “พีดเี ฮ้าส์”เต็มใจและพร้อมให้บริการทุกขัน้ ตอนเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก ในการสร้างบ้านบนทีด่ นิ ของท่าน โดยมีแบบบ้านไว้ให้ ท่านเลือกหลาก หลายรูปแบบและหลายรสนิยมเราด�ำเนินการโดยทีมงานผูม้ ปี ระสบการณ์ มานานกว่า25ปีมุง่ เน้นถึงคุณภาพของการสร้างบ้านทีม่ คี ณ ุ ภาพเทียบ เท่ากันทุกหลังแล้วเสร็จตามเวลาและเป็นทีพ่ งึ พอใจของท่านบริษทั ฯสร้าง บ้านทุกหลังด้วยความประณีตเป็นไปตามขัน้ ตอนและหลักวิชาการ ก่อสร้างทีด่ ีสอดคล้องกับระยะเวลาตามความต้องการทีจ่ ะอยูอ่ าศัยและ ตรงตามสัญญาก่อสร้าง ตามรายละเอียด ดังนี้ ระยะเวลาการก่อสร้างส�ำหรับโครงสร้างส�ำเร็จรูป Multi–Joint Lock System ระยะเวลาการก่อสร้าง ราคาบ้าน 1.

ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท

2.

ราคาบ้านตัง้ แต่ 2 ล้านบาท ขึน้ ไปแต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท

10 - 12 เดือน

3.

ราคาบ้านตั้งแต่ 4 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 6 ล้านบาท

13 - 14 เดือน

4.

ราคาบ้านตัง้ แต่ 6 ล้านบาท ขึน้ ไปแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท

15 - 18 เดือน

5.

8 - 9 เดือน

18 เดือนขึ้นไป

ราคาบ้านตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป

ระยะเวลาการก่อสร้างส�ำหรับโครงสร้างหล่อในที่ดิน ระยะเวลาการก่อสร้าง ราคาบ้าน 1.

ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท

10 - 11 เดือน

2.

ราคาบ้านตัง้ แต่ 2 ล้านบาท ขึน้ ไปแต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท

12 - 13 เดือน

3.

ราคาบ้านตั้งแต่ 4 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 6 ล้านบาท

14 - 15 เดือน

4.

ราคาบ้านตัง้ แต่ 6 ล้านบาท ขึน้ ไปแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท

16 - 17 เดือน

5.

18 - 24 เดือน

ราคาบ้านตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป

EA-137

หมายเหตุ เพือ่ ความมัน่ ใจของท่านและเป็นการยืน่ ยันว่าบริษทั ฯจะก่อสร้างบ้านของท่านได้แล้วเสร็จตามระยะเวลา ในสัญญาบริษทั ฯยินดีให้ทา่ นคิดเงินค่าปรับเป็นเงินร้อยละ0.01ของราคาบ้านหากบริษทั ฯส่งมอบบ้าน ไม่ทันก�ำหนดระยะเวลาตามสัญญา

รายละเอียด

งวดงาน

10%

1.

ช�ำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม และงานฐานราก แล้วเสร็จ

20%

2.

ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ โครงสร้างส�ำเร็จรูปเสาชัน้ ล่าง-ชัน้ บนคานชัน้ ล่าง-ชัน้ บน พืน้ ชัน้ ล่าง-ชัน้ บน และโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคา เหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

20%

ช�ำระเมือ่ เทพืน้ โรงรถ(ถ้ามี)ติดตัง้ ท่อประปาภายใน(พร้อมทดสอบแรงดัน) ท่อพีวซี ฝี งั ในผนัง (ส�ำหรับติดตัง้ สายไฟฟ้า) ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุ หลังคา ยกเว้นหลังคารอบล่าง (มุงวัสดุภายหลัง) และก่ออิฐผนังแล้วเสร็จ

15%

4.

ช�ำระเมือ่ ฉาบปูนผนังภายใน(ยกเว้นผนังห้องน�ำ้ )ติดตัง้ สายไฟฟ้าภายใน ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน�ำ้ ) และฉาบปูนผนังภายนอก 50%แล้วเสร็จ

10%

5.

ช�ำระเมือ่ ฉาบปูนผนัง ติดตัง้ อุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวนิล ฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา ปูกระเบือ้ งพืน้ -ผนังห้องน�ำ้ ทาสีรองพืน้ แล้วเสร็จ

10%

6.

ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ ไม้บนั ไดบานประตูภายในสุขภัณฑ์ทาสีจริง1เทีย่ วและ ถังบ�ำบัดน�้ำเสีย-ท่อระบายน�้ำแล้วเสร็จ

10%

7.

ช�ำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น สวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

5%

งวดงานก่อสร้างบ้าน 2 ชั้นราคาตั้งแต่ 6 ล้านบาทขึ้นไป โครงสร้างส�ำเร็จรูป

ช�ำระในวันท�ำสัญญา

10%

ช�ำระเมื่อ วางผังบ้าน ตอกเสาเข็ม และงานฐานราก แล้วเสร็จ

20%

2.

ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ โครงสร้างส�ำเร็จรูปเสาชัน้ ล่าง-ชัน้ สอง-ชัน้ สามคานชัน้ ล่าง-ชัน้ สอง-ชัน้ สามพืน้ ชัน้ ล่าง-ชัน้ สอง-ชัน้ สามคานหลังคาและบันได ชั้นสอง-ชั้นสามแล้วเสร็จ

20%

3.

ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ โครงหลังคาเหล็กกันสนิม(ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่างติดตัง้ ภายหลัง)ไม้เชิงชาย(ถ้ามี)มุงวัสดุหลังคา(ยกเว้นหลังคารอบล่างมุงวัสดุภาย หลัง) ก่ออิฐผนัง 80%และท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ

10%

4.

ช�ำระเมือ่ ก่ออิฐผนัง ติดตัง้ ท่อพีวซี ฝี งั ในผนัง (ส�ำหรับติดตัง้ สายไฟฟ้า) ฉาบปูนผนังภายใน80%(ยกเว้นผนังห้องน�ำ้ -ฉาบภายหลัง)และเทพืน้ โรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ

10%

5.

ช�ำระเมือ่ ฉาบปูนผนังภายในฉาบปูนผนังภายนอก80%ติดตัง้ สายไฟฟ้า ภายใน ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน�้ำ) แล้วเสร็จ

10%

6. 7. 8.

F-116

ช�ำระเมื่อปูวัสดุผิวพื้นสวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

รายละเอียด

งวดงาน 1.

10% 5% 5%

ช�ำระเงิน

ช�ำระในวันท�ำสัญญา

10%

ช�ำระเมือ่ วางผังบ้าน ตอกเสาเข็ม และงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ

20%

2.

ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ โครงสร้างส�ำเร็จรูปเสาชัน้ ล่าง-บน คานชัน้ ล่าง-บน พืน้ ชัน้ ล่าง-บนบันไดคานชัน้ หลังคาและโครงหลังคาเหล็กกันสนิม(ยกเว้น โครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

20%

3.

ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง มุงวัสดุภายหลัง) ท่อประปาภายในบ้าน (พร้อมทดสอบแรงดัน) และก่ออิฐ ผนัง 80% แล้วเสร็จ

10%

4.

ช�ำระเมือ่ ก่ออิฐผนัง ติดตัง้ ท่อพีวซี ฝี งั ในผนัง (ส�ำหรับติดตัง้ สายไฟฟ้า) ฉาบปูนผนังภายใน80%(ยกเว้นผนังห้องน�ำ้ -ฉาบภายหลัง)และเทพืน้ โรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ

10%

5.

ช�ำระเมือ่ ฉาบปูนผนังภายใน 100% ฉาบปูนผนังภายนอก 80% ติดตัง้ สายไฟฟ้าภายในฝ้าเพดานภายใน(ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน�ำ้ )แล้วเสร็จ

10%

7.

W-139

ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ อุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวนิล ฝ้าเพดาน ภายนอก-ชายคากรุกระเบือ้ งผนังห้องน�ำ้ 50%ฉาบปูนผนังทาสีรองพืน้ แล้วเสร็จ ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ ไม้บนั ไดบานประตูภายใน ปูกระเบือ้ งพืน้ -ผนังห้องน�ำ้ สุขภัณฑ์ ถังบ�ำบัดน�ำ้ เสีย-ท่อระบายน�ำ้ และทาสีจริง 1 เทีย่ วแล้วเสร็จ

งวดงานก่อสร้างบ้าน 3 ชั้น โครงสร้างส�ำเร็จรูป

6.

WA-183

ช�ำระเงิน

1.

ช�ำระเงิน

ช�ำระในวันท�ำสัญญา

3.

รายละเอียด

งวดงาน

8.

ช�ำระเมือ่ ฉาบปูนผนัง ติดตัง้ อุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวนิลฝ้า เพดานภายนอก-ชายคา กรุกระเบือ้ งผนังห้องน�ำ้ บางส่วน (50%) ทาสี รองพื้นผิวผนังแล้วเสร็จ ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ ไม้บนั ได บานประตูภายใน ปูกระเบือ้ งพืน้ -ผนังห้องน�ำ้ สุขภัณฑ์ ถังบ�ำบัดน�ำ้ เสีย-ท่อระบายน�ำ้ และทาสีจริง 1 เทีย่ วแล้วเสร็จ ช�ำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น สวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

10% 5% 5%


ตารางแสดงการแบ่งงวดค่าก่อสร้างบ้านระบบโครงสร้างหล่อในทีด่ นิ งวดงานก่อสร้างแบบบ้าน 2 ชัน้ ราคา 3 ล้านบาทขึน้ ไปไม่เกิน 10 ล้าน งวดงานก่อสร้างบ้าน 2 ชัน้ ราคา 10 ล้านบาทขึน้ ไป โครงสร้างหล่อในทีด่ นิ บาทโครงสร้างหล่อในที่ดิน รายละเอียด

งวดงาน ช�ำระในวันท�ำสัญญา

ช�ำระเงิน

รายละเอียด

งวดงาน

10%

1.

ช�ำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม และงานฐานราก แล้วเสร็จ

10%

1.

2.

ช�ำระเมือ่ โครงสร้างคานคอดิน (คานชัน้ ล่าง) เสาชัน้ ล่าง และพืน้ ชัน้ ล่าง แล้วเสร็จ

20%

2.

3.

ช�ำระเมื่อ โครงสร้างคานชั้นสอง เสาชั้นสอง และพื้นชั้นสองแล้วเสร็จ

10%

3.

4.

ช�ำระเมือ่ โครงสร้างคานหลังคาก่ออิฐผนังผนัง50%และติดตัง้ โครงหลังคา เหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคารอบล่าง-ติดตัง้ ภายหลัง) แล้วเสร็จ

10%

4.

5.

ช�ำระเมือ่ ก่ออิฐผนัง100% ท่อพีวซี ฝี งั ในผนัง (ส�ำหรับติดตัง้ สายไฟฟ้า) ติดตัง้ ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง-มุงวัสดุ ภายหลัง) และท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ

10%

6.

ช�ำระเมือ่ ฉาบปูนผนังภายในบางส่วน80%ติดตัง้ สายไฟฟ้าภายในและ ฉาบปูนผนังภายนอก 50% แล้วเสร็จ

ช�ำระเงิน

ช�ำระในวันท�ำสัญญา

10%

ช�ำระเมือ่ ตอกเสาเข็ม งานคอนกรีตเสริมเหล็กฐานราก และโครงสร้างคาน คอดิน (คานชั้นล่าง) แล้วเสร็จ

10%

ช�ำระเมือ่ โครงสร้างเสาชัน้ ล่าง พืน้ ชัน้ ล่างและคานชัน้ สองแล้วเสร็จ ช�ำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นสอง พื้นชั้นสอง และคานชั้นสามแล้วเสร็จ ช�ำระเมือ่ โครงสร้างเสาชัน้ สาม พืน้ ชัน้ สาม และคานหลังคาแล้วเสร็จ

20% 10% 10%

WA-122

5.

ช�ำระเมือ่ โครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิม รอบล่าง-ติดตัง้ ภายหลัง) ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้น หลังคารอบล่าง-มุงวัสดุภายหลัง) และก่ออิฐผนัง 50% แล้วเสร็จ

10%

10%

6.

ช�ำระเมือ่ ก่ออิฐผนัง 100% ติดตัง้ ท่อพีวซี ฝี งั ในผนัง (ส�ำหรับติดตัง้ สาย ไฟฟ้า) ฉาบปูนผนังภายใน 80% ท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรง ดัน) และฉาบปูนผนังภายนอก 50% แล้วเสร็จ

10%

งวดงาน

ช�ำระเมือ่ ฉาบปูนผนัง 100% ติดตัง้ สายไฟฟ้าภายใน ฝ้าเพดาน ภายนอก-ฝ้าชายคาและฝ้าเพดานภายใน(ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน�ำ้ -ติด ตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

7.

ช�ำระเมือ่ ฉาบปูนผนัง 100% กรุกระเบือ้ งผนังห้องน�ำ้ ฝ้าเพดาน ภายนอก-ฝ้าชายคา ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน�ำ้ -ติดตัง้ ภายหลัง) แล้วเสร็จ

ช�ำระในวันท�ำสัญญา

10%

10%

10%

1.

ช�ำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม และงานฐานราก แล้วเสร็จ

10%

10%

8.

ช�ำระเมือ่ ปูกระเบือ้ งพืน้ -ผนังห้องน�ำ้ ติดตัง้ บานประตู-หน้าต่างไวนิลบาน ประตูภายใน ทาสีรองพื้น และทาสีจริง 1 เที่ยวแล้วเสร็จ

10%

ช�ำระเมือ่ งานฐานราก โครงสร้างคานคอดิน (คานชัน้ ล่าง) และเสาชัน้ ล่าง แล้วเสร็จ

20%

8.

ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ บานประตู-หน้าต่างไวนิลบานประตูภายในปูกระเบือ้ ง พื้น-ผนังห้องน�้ำ และทาสีรองพื้นแล้วเสร็จ

2. 3.

ช�ำระเมื่อ โครงสร้างพื้นชั้นล่าง และคานชั้นสองแล้วเสร็จ

10%

9.

ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ ไม้บนั ไดสุขภัณฑ์และถังบ�ำบัดน�ำ้ เสีย-ท่อระบายน�ำ้ แล้วเสร็จ

5%

9.

ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ ไม้บนั ไดสุขภัณฑ์และถังบ�ำบัดน�ำ้ เสีย-ท่อระบายน�ำ้ แล้วเสร็จ

5%

4.

ช�ำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นสอง และพื้นชั้นสองแล้วเสร็จ

10%

5%

10

ช�ำระเมื่อปูวัสดุผิวพื้นสวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

5%

5.

ช�ำระเมือ่ โครงสร้างคานหลังคาก่ออิฐผนัง50%ติดตัง้ โครงหลังคาเหล็ก กันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคารอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

10%

6.

ช�ำระเมือ่ มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง-มุงวัสดุภายหลัง) ก่อ อิฐผนัง 100% ติดตัง้ ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) ท่อพีวซี ฝี งั ในผนัง (ส�ำหรับติด ตั้งสายไฟฟ้า) และฉาบปูนผนังภายใน 50% แล้วเสร็จ

10%

7.

ช�ำระเมือ่ ฉาบปูนผนังภายในติดตัง้ สายไฟฟ้าภายในท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ

5%

8.

ช�ำระเมือ่ ฉาบปูนผนังภายในติดตัง้ ฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคาและ ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน�ำ้ -ติดตัง้ ภายหลัง) แล้วเสร็จ

5%

9.

ช�ำระเมือ่ ฉาบปูนผนัง100%ติดตัง้ บานประตู-หน้าต่างไวนิลและบานประตู ภายในแล้วเสร็จ

5%

10.

ปูกระเบือ้ งพืน้ -ผนังห้องน�ำ้ ทาสีรองพืน้ และทาสีจริง 1 เทีย่ วแล้วเสร็จ

5%

11.

ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ ไม้บนั ไดสุขภัณฑ์และถังบ�ำบัดน�ำ้ เสีย-ท่อระบายน�ำ้ แล้วเสร็จ

5%

12.

ช�ำระเมือ่ ปูวสั ดุผวิ พืน้ ติดตัง้ สวิตซ์-ปลัก๊ ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

5%

7.

10

W-134

ช�ำระเมื่อปูวัสดุผิวพื้นสวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

F-182

งวดงานก่อสร้างบ้าน 3 ชั้น โครงสร้างหล่อในที่ดิน รายละเอียด

ช�ำระเงิน


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

กรุงเทพฯและปริมณฑล ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนาภิเษก ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นวมินทร์ - รามอินทรา ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ปทุมธานี ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

ภาคกลาง ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สระบุรี ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ระยอง ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครปฐม ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี)

ภาคเหนือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงใหม่ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงราย ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์

ที่อยู่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 82/3 ถ.วงแหวน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 12/2-3 ม.10 ถ.นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ำกัด 38/5-6 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ที่อยู่ บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 85/1-2-3 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 391/6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 366 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 บริษัท นครปฐม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 589,591 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 19/366 ม.2 ถ.เขาน้อย ต.ปราณบุรี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ที่อยู่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (เชียงใหม่) จ�ำกัด 164/6-7 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 บริษัท เชียงราย โฮมบิวเดอร์ จ�ำกัด 106/29 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 107/7-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 301/20-21 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ 0-2447-9026-30 09-4450-8558 0-2988-9216-7 08-6066-6993 0-2996-0940 09-4450-8558 0-2922-0079-80 08-6326-4277

โทรศัพท์ 0-3621-3160-3 08-5489-4252 0-3874-5652-3 08-6844-9888 0-3862-4249-50 08-6844-9888 0-3427-1745-7 06-2609-1665 0-3262-3585-6 08-5488-5316

โทรศัพท์ 0-5341-2459 08-5489-4275 0-5371-1551 09-0197-6422 0-5525-9944 0-5525-9833-4 08-4758-9933 0-5622-8388 09-0197-7896

ID LINE @pdhouse.kanchana @pdhouse.ramintr, 0860666993 @pdhouse.rangsit, @pdhouse.rn, 0863264277

ID LINE @pdhouse.saraburi, 0854894252 @pdhouse.chonburi, 0868449888 @pdhouse.rayong, 0868449888 @pdhousenp, @pdhouse.pranburi, 0854885316

ID LINE @pdhouse.chiangmai, 0854894275 @pdhouse.chiangrai, 0901976422 @pdhouse.phitlok, 0838703334 @pdhousens, -


ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครราชสีมา ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ร้อยเอ็ด ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา บุรีรัมย์ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา อุบลราชธานี

ภาคใต้ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชุมพร ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ภูเก็ต ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่

ที่อยู่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป 2019 (นครราชสีมา) จ�ำกัด โครงการเวนิส สแควร์ 179/52 ซ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ขอนแก่น) จ�ำกัด 177/41-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด 44/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน (บุรีรัมย์) จ�ำกัด 350/12-13 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 119/4-5 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 738 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ที่อยู่ บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ (ชุมพร) จ�ำกัด 64 ม.11 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ำกัด 12/40 ม.1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 99/49 หมูบ่ า้ นเดอะวินเทจ ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ำกัด 22/3-4 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-4400-1827 09-8280-2737 0-4346-8494 08-1965-1964 0-4351-6392 09-8280-2744 0-4460-1007 08-2626-4163 0-4451-2909 08-5480-0251 0-4531-4747 08-5489-4299

โทรศัพท์ 0-7761-3671-2 08-5488-5316 0-7638-3225 08-1918-0378 0-7543-1198 08-3977-8199 0-7420-9842 09-0197-6422

ID LINE @pdhouse.korat, 0861007372 @pdhouse.khonkaen, 0819651964 @pdhouse.roiet, 0879555995 @pdhouse.buriram, 0826264163 @pdhouse.surin, 0863489510 @pdhouse.ubon , 0879555995

ID LINE @pdhouse.chumphon, 0854885316 @pdhouse.phuket, 0806907412 @pdhouse.nakhons, 0839778199 @pdhouse.hatyai, 0901976422

หมายเหตุ : เวลาเปิดท�ำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. วันเสาร์ 08.30 - 15.30 น. หยุดวันอาทิตย์ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะ ติดต่อได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.pd.co.th อีเมล : sales@pd.co.th

ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


House Owner : คุณจรัญ - คุณพนารัตน์ พาชิยานุกูล Model : ME-149 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ อุบลราชธานี

House Owner : คุณฐิติพันธ์ – คุณวิไล พร้อมพลากร Model : W-128 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขานครสวรรค์

ด้วยเพราะเราทัง้ สองคนรับราชการ จึงไม่มเี วลามาคอยควบคุมงานก่อสร้างเอง ก็เลยตัด สินใจเลือกใช้บริษทั รับสร้างบ้าน เพราะเรามองว่ามีความเป็นมืออาชีพ งานได้มาตรฐาน ที่ ส�ำคัญมีการรับประกันด้วยซึง่ ภายหลังทีเ่ ราได้ตดั สินใจใช้บริการกับพีดเี ฮ้าส์เราเห็นได้ชดั เจน เลยว่ามีการบริการทีร่ วดเร็วทัง้ ก่อนและหลังการขายมีการให้ขอ้ มูลและให้คำ� แนะน�ำให้เราได้ ศึกษารายละเอียดมีการแจ้งความคืบหน้าของงานหรือหากมีปญั หาอะไรก็รบี เข้ามาแก้ไขใน ทันที...มาถึงตรงจุดนีบ้ อกเลยว่าประทับใจมากและคิดไม่ผดิ จริงๆทีเ่ ลือกใช้บริการพีดเี ฮ้าส์

“หลังจากเราตัดสินใจจะสร้างบ้าน สิง่ แรกเลยคือ เริม่ มองหาผูท้ จี่ ะมาสร้างบ้าน ของเรา ลองค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมจากอินเทอร์เน็ต หามาหลายที่ ก็มาสะดุดที่ พีดเี ฮ้าส์เพราะเรามองว่าเป็นบริษทั รับสร้างบ้านจากกรุงเทพฯมีสาขาให้บริการ อยูท่ วั่ ประเทศ รวมถึงทีจ่ งั หวัดอุบลฯ นีด้ ว้ ย จึงเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ทีส่ ำ� นักงานสาขาอุบลฯ พอเห็นข้อมูลบริษทั ทัง้ ประวัติ ทัง้ แบบบ้านและผลงาน ทีผ่ า่ นมา ท�ำให้เรารูส้ กึ ชอบและมีความมัน่ ใจ จึงตัดสินใจเลือกใช้บริการ”


House Owner :คุณคมสัน - คุณส�ำเนียง คงมณี Model : ME-141 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์

House Owner : คุณนงนุช ใจเเสน Model : WA-137 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาพิษณุโลก

คือเราเองไม่ได้เก่งเรือ่ งบ้านเรือ่ งช่าง พีดเี ฮ้าส์กด็ แู ลให้เราว่าตรงไหนเรียบร้อย หรือไม่ เรียบร้อยและหากตรงไหนไม่เรียบร้อยก็สงั่ แก้ไขในทันทีมันท�ำให้เรามัน่ ใจเพราะเราเองเรา ไม่รห้ ู รอกว่าท�ำแบบใดดีหรือไม่ดซึี ง่ ทีมงานพีดเี ฮ้าส์จะคอยตรวจมาตรฐานอยูต่ ลอดเวลา เราก็ได้ความสบายใจไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งจุกจิก...เมือ่ บ้านสร้างเสร็จแล้วเกิดพบจุดบกพร่อง ก็ยงั มีบริการหลังการขายส่งช่างมาซ่อมแซมโดยไม่คดิ ค่าบริการตรงนีถ้ า้ เราจ้างผูร้ บั เหมา ทัว่ ไปก็คงไม่มบี ริการและไม่รเ้ ู ลยว่าจะต้องเสียเงินเพิม่ อีกเท่าไร แต่นี่พีดเี ฮ้าส์รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเอง ตามระยะเวลารับประกันที่บอกไว้ชัดเจน

“ประทับใจกับบ้านหลังนีม้ ากขนาดไม่เคยมาคุมงานก็จะมีการรายงานความคืบหน้าอยู่ ตลอดท�ำให้เราทราบถึงกระบวนการท�ำงานตลอดเวลาไม่คดิ ว่าบ้านจะหลังใหญ่ขนาด นี้คุม้ ค่ากับเงินทีเ่ สียไปจริงๆทีส่ ำ� คัญวัสดุทเี่ ลือกใช้กม็ คี ณ ุ ภาพได้มาตรฐานทัง้ หมด อย่างเช่น บานประตูหน้าต่างไวนิลทีด่ สู วยงามคงทน และยังช่วยป้องกันเสียงจาก ภายนอกได้อกี หรือแม้แต่การใช้ฉนวนกันความร้อนช่วยท�ำให้บา้ นเย็นสบายลดการใช้ พลังงานไปในตัว คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจริง ๆ”


House Owner : คุณสุดใจ ทองสลับ และ Mr.Alexander Ruben Model : W-128 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ อุบลราชธานี

House Owner : พ.ต.ท.วิชิต - คุณชมัยพร เคนหาญ Model : WA-135 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด

“ตอนแรกไม่ไว้ใจเลยเพราะว่าเป็นบ้านระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูปซึง่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดร้อยเอ็ด ยังไม่เคยมีใครท�ำมาก่อนจนเราต้องให้ญาติทเี่ ป็นวิศวกรมาดูแลแล้วพอเราเห็นการท�ำงาน และได้รบั ข้อมูลต่างๆจากเจ้าหน้าทีก่ ท็ ำ� ให้เรารูส้ กึ อุน่ ใจและเมือ่ เห็นผลงานจริงก็รส้ ู กึ มัน่ ใจ มากขึ้น จนสุดท้ายก็ได้บ้านตามที่เราต้องการจริง ๆ”

“เราเลือกพีดเี ฮ้าส์ เพราะชอบในเรือ่ งของดีไซน์ เรือ่ งของคุณภาพวัสดุ โดยเฉพาะในเรือ่ ง ของหลังคาทีเ่ ราชอบมากเป็นพิเศษเพราะหลายคนมักพูดถึงเรือ่ งหลังคาเป็นส่วนส�ำคัญ ของบ้านซึง่ ทางพีดเี ฮ้าส์กใ็ ห้รายละเอียดได้ชดั เจนดีมากจนเราเชือ่ มัน่ อีกอย่างเราก็ดผู ล งานทีผ่ า่ นมา ดูคนในพืน้ ทีส่ ร้างแล้วเป็นอย่างไร มีแบบบ้านให้เลือกมากน้อยแค่ไหน ซึ่งสุดท้ายก็ได้แบบที่ตรงกับใจมากที่สุด”


House Owner : นพ.พิทักษ์พงษ์ - คุณชมพูนุช พายุหะ Model : แบบพิเศษ Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด

House Owner : คุณเขตต์ - คุณกนิษฐา อุทัยรัตน์ Model : WA-125 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ หาดใหญ่

“หลังจากเราตัดสินใจจะสร้างบ้านสิง่ แรกเลยคือเริม่ มองหาผูท้ จี่ ะมาสร้างบ้านของเราลอง ค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมจากอินเทอร์เน็ตหามาหลายที่ก็มาสะดุดที่พีดเี ฮ้าส์เพราะเรามองว่า เป็นบริษทั รับสร้างบ้านจากกรุงเทพฯมีสาขาให้บริการอยูท่ ว่ั ประเทศรวมถึงทีจ่ งั หวัดอุบลฯ นีด้ ว้ ยจึงเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆทีส่ ำ� นักงานสาขาอุบลฯพอเห็นข้อมูลบริษทั ทัง้ ประวัติ ทัง้ แบบบ้านและผลงานทีผ่ า่ นมาท�ำให้เรารูส้ กึ ชอบและมีความมัน่ ใจจึงตัดสินใจเลือกใช้ บริการ”

“ด้วยความตัง้ ใจทีอ่ ยากมีบตุ รก็คดิ วางแผนจะปลูกสร้างบ้านสักหลังเพือ่ ให้ลกู ได้มพี นื้ ที่ มีสนามส�ำหรับให้เด็กๆวิง่ เล่นตอนนัน้ ก็เริม่ ศึกษาและมองหาบริษทั รับสร้างบ้านแล้วได้ เห็นโฆษณาของพีดเี ฮ้าส์ จึงเข้าไปพูดคุยทีส่ ำ� นักงานซึง่ พนักงานก็ให้รายละเอียดและค�ำ แนะน�ำต่างๆทีด่ ีท�ำให้เรารูส้ กึ เชือ่ มัน่ ในตัวบริษทั อีกอย่างเราก็เห็นคุณหมอและคนมีชอื่ เสียงใช้บริการปลูกสร้างบ้านกับทางพีดเี ฮ้าส์ก็ยงิ่ ท�ำให้เรามัน่ ใจจนสุดท้ายก็ตดั สินใจเลือก ใช้บริการ”


House Owner : คุณพรรนิภา - คุณจิต จันคง Model : WA-131 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ หาดใหญ่

House Owner : คุณธรรมนูญ เข็มทรัพย์ Model : WA-155 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ นวมินทร์-รามอินทรา

“เราเชือ่ ว่าบ้านคือสถานทีท่ ปี่ ลอดภัยและอบอุน่ จะบ้านเล็กบ้านใหญ่ไม่สำ� คัญขอให้ตรง กับไลฟ์สไตล์ของเราอยูแ่ ล้วมีความสุขเท่านัน้ ก็พอแล้วขอบคุณทีมงานพีดเี ฮ้าส์ทีด่ แู ลการ สร้างบ้านหลังนี้ สวยถูกใจครอบครัวเรามากครับ”

” “

“ตนเองและลูกสาวได้มโี อกาสไปเดินชมงานออกบูธเกีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ าศัยได้พบบูธ ของพีดเี ฮ้าส์ ซึง่ ทางทีมงานเข้ามาแนะน�ำพูดคุยให้รายละเอียดต่าง ๆ ท�ำให้รส้ ู กึ ชอบและประทับใจเราเองก็ตดั สินใจจองในทันทีก่อนทีจ่ ะกลับมาเล่าเรือ่ งราวให้สามี (คุณจิตจันคงหรือลุงจิตวุน้ มะพร้าว)ได้ฟงั แต่ดเู หมือนทุกคนจะไม่เห็นด้วยและ คิดว่าน่าจะถูกหลอกเสียมากกว่า แต่เราก็ไม่กงั วลใจหรือไม่มนั่ ใจนะ เพราะว่า เอกสารสัญญาก็มอี ย่างชัดเจนบริษทั มีทตี่ งั้ เป็นหลักแหล่งผลงานก็มชี ดั เจนเชือ่ ว่าครั้งนี้ไม่มีค�ำว่าพลาดอย่างแน่นอน สุดท้ายบ้านก็ได้ในฝันที่เป็นจริง”


House Owner : คุณวรลักษณ์ กันทมาโนช Model : WA-143 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ เชียงใหม่

House Owner : คุณมาลีรัตน์ นุ่มโสภา Model : W-131 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ เชียงใหม่

เซิรช์ กูเกิลแล้วเจอชือ่ พีดเี ฮ้าส์เด้งขึน้ มาก็เลยโทร.เข้าไปคุยด้วยหนึง่ ถูกใจแบบแล้วน้อง เขาก็บริการดีให้ความกระจ่างกับเราถามอะไรก็ตอบได้คอยเสนอแบบนัน้ แบบนีที้ จ่ ริงเขา ก็แนะน�ำเราว่าให้ลองเปรียบเทียบกับทีอ่ นื่ ดูกอ่ นก็ได้นะแต่เราก็ไม่ได้ทำ� เสีย่ งดวงแต่กไ็ ม่ ผิดหวังนะช่างทีม่ ารับตกแต่งภายในเขาบอกว่าพีส่ ร้างบ้านแพงนะถ้าเป็นเขาท�ำถูกกว่า เยอะ แต่ถ้าเทียบกับวัสดุที่พี่ไปเห็นบ้านหลังอื่น พี่พูดได้เลยว่าพี่ไม่อายใคร

ในจังหวัดเชียงใหม่เหมือนว่าจะไม่มบี ริษทั รับสร้างบ้านทีน่ า่ เชือ่ ถือกว่านีแ้ ล้วนะเราก็ได้ ยินชือ่ พีดเี ฮ้าส์มานานแล้วตัดสินใจท�ำทีน่ เี่ ลยไม่ได้เปรียบเทียบกับทีไ่ หนเพราะเรา คิดว่าถ้าจ้างผูร้ บั เหมาเองมันจะตามงานยากแต่อย่างทีน่ เี่ รามีอะไรก็โทร.หาน้องเขา น้องเขาก็มาดูแลให้ถ้าเป็นผูร้ บั เหมามาท�ำแล้วท�ำไม่เสร็จบ้างล่าช้าบ้างไม่เป็นไปตาม ทีเ่ ราแพลนไว้หรือเชิดไปเราก็ทำ� อะไรไม่ได้สบายใจและดีใจค่ะทีเ่ ลือกสร้างบ้านกับ พีดีเฮ้าส์


House Owner : คุณวัชรพงศ์ และ คุณพัชรินทร์ บุญบุตร Model : แบบพิเศษ Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สระบุรี

“วันแรกทีบ่ า้ นสร้างเสร็จรูส้ กึ ดีใจมากทีจ่ ะมีบา้ นเป็นของตนเองและพอใจมากกับบ้านหลังนี้ไม่คดิ ว่าจะออกมาดีขนาดนี้ขอบคุณ พีดเี ฮ้าส์ทสี่ ร้างบ้านให้กบั เราด้วยวัสดุทมี่ คี ณ ุ ภาพมีวศิ วกรมาควบคุมงานแทนเราอะไรทีไ่ ม่ถกู ใจก็แก้ไขปรับเปลีย่ นให้เราใหม่การ บริการก็เอาใจใส่ดูแลเราเป็นอย่างดีมาตลอด ต้องบอกว่าได้บ้านที่คุ้มค่ามากกับเงินที่จ่ายไปจริง ๆ”


House Owner : นพ.ถนอมศิลป์ - ดร.เยาวเรศ ก้านมะลิ Model : F-123 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ขอนแก่น

House Owner : คุณมานพ แก้วมรกฎ Model : W-128 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์

“การจะสร้างบ้านนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายๆต้องมองหาบริษทั รับสร้างบ้านทีม่ คี วามเป็นมืออาชีพ และไว้ใจได้จริงๆตอนนัน้ ก็เริม่ ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตซึง่ ดูมาหลายทีแ่ ต่มาหยุดอยู่ ทีบ่ ริษทั พีดเี ฮ้าส์เพราะรูส้ กึ มัน่ ใจและเชือ่ มัน่ ในการบริการทีส่ ำ� คัญยังมีสาขาอยูใ่ กล้บา้ น”

“บ้านเป็นทุกอย่างของชีวติ ”เพราะก่อนหน้านี้ตนและครอบครัวเคยพักอาศัย อยูก่ บั บ้านพักของทางโรงพยาบาลมากว่า 17 ปี แต่หลังจากทีล่ กู เติบโต ครอบครัวเริม่ ขยายขึน้ ท�ำให้ตอ้ งตัดสินใจทีจ่ ะมีบา้ นเป็นของตนเอง พีดเี ฮ้าส์ สร้างบ้านสวยทันสมัยหลังนี้ให้ครอบครัวเราครับ”


The Cotribution House Owner : คุณอ๊อด - คุณวนิดา โทเกาะ Model : WA-157 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาขอนแก่น

House Owner : คุณสุรเชษฐ์ และคุณพงษ์ฉวี ผลพานิชเจริญ Model : แบบบ้านพิเศษ Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขารามอินทรา

ตอนทีเ่ ราคิดจะสร้างบ้านนัน้ อันดับแรกคือ มองหาบริษทั รับสร้างบ้านทีน่ า่ ไว้วางใจ... ที่ เราไม่เลือกผูร้ บั เหมาเพราะสิง่ ทีเ่ ราประสบมาก็คอื เรือ่ งของงบประมาณบานปลายและการ ทิง้ งานซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ ราเองกลัวมากๆเพราะเงินทีส่ ะสมมานัน้ ไม่ใช่หามาได้งา่ ยๆจึงต้อง ระมัดระวังมากพอสมควร... เราตัดสินใจเลือกใช้บริการ พีดเี ฮ้าส์ เพราะน่าเชือ่ ถือและมี ความเป็นมืออาชีพมากกว่าค่ะ

พี่กับแฟนมีนสิ ยั เหมือนกันอยูต่ รงที่เวลาจะตัดสินใจเลือกหรือท�ำอะไรต้องเลือกและท�ำ สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ นัน่ เป็นสาเหตุวา่ ท�ำไมจึงต้องไปปรึกษาพีดเี ฮ้าส์ เกือบ 10 ครัง้ ทัง้ ไปรับฟัง ข้อมูล เช็กประวัตคิ วามน่าเชือ่ ถือ รวมถึงออกไปฟังจากปากผูท้ เี่ คยใช้บริการจริงๆ มา ก่อน… ถ้าเราจะสร้างบ้านสักหลัง ด้วยเงินก้อนใหญ่ทเี่ ราหามาค่อนชีวติ เราก็ตอ้ งมัน่ ใจ ว่าบริษทั รับสร้างบ้านจะไม่ทงิ้ งานและอยูเ่ คียงข้างกันไปกระทัง่ บ้านสร้างเสร็จแล้วก็ยงั เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันไปตลอดจริงไหม


House Owner : คุณสุรพงษ์ บรรจุสุข Model : WA-146 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาสุรินทร์

House Owner : คุณวิลาศ สารทรานุวัฒน์ Model : แบบบ้านพิเศษ Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขากาญจนาภิเษก

“ ”

ได้บา้ นตรงกับตามต้องการมากทีส่ ดุ งบประมาณก็ไม่บานปลายถึงแม้วา่ จะส่ง มอบบ้านแล้วทางทีมงานก็ยงั เข้ามาดูแลและให้บริการอย่างต่อเนือ่ งมีปญ ั หา ตรงไหนก็เข้ามาแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีภูมใิ จมากครับถ้ามีใครมาถามผมพร้อม บอกทันทีเลยครับ “พีดีเฮ้าส์” สร้างบ้านให้ผม

ประทับใจมากเพราะเราเห็นทีมเข้ามาดูแลงานตลอด บริการเป็นกันเอง เน้นคุณภาพมาก เห็นความคืบหน้าของงานตลอด ขนาดที่ว่าเราเอง ดูวา่ ดีแล้ว แต่ทางพีดี เฮ้าส์ ยังแก้ไขเพือ่ ให้ได้ตามมาตรฐานจริงๆ วัสดุทใี่ ช้ ก็ได้คณ ุ ภาพ ซึง่ เรามองว่าบ้านหลังนีร้ าคาไม่แพงเลยบอกตรงๆเราได้บา้ น ตรงตามต้องการที่สุด


House Owner : คุณฉัตรชัย – คุณพัชรี ป้องมิตรอมรา Model : WA-143 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขานครราชสีมา

House Owner : คุณประเสริฐ ปิ่นทอง Model : WA-135 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาสระบุรี

จากประสบการณ์ของคนรอบข้างที่ได้ใช้บริการผู้รับเหมาปลูกสร้างบ้าน ซึ่งมักจะพบกับ ปัญหาต่าง ๆ ท�ำให้เราค่อนข้างจะกังวลใจพอสมควร เนื่องจากเป็นบ้านหลังแรกในชีวิตที่ เรา จึ ง พยายามตระเวนหาบริ ษั ท รั บ สร้ า งบ้ า นอยู ่ ห ลายแห่ ง จนในที่ สุ ด ก็ ม าเจอ พีดีเฮ้าส์สาขาสระบุรี และก็ได้เข้าไปปรึกษาเรื่องการสร้างบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ให้ค�ำปรึกษา เป็นอย่างดี บอกรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมา เราจึงรู้สึกมั่นใจและตัดสินใจให้ พีดีเฮ้าส์ สร้างบ้านของเรา

“ ”

ผมคิดว่าการสร้างบ้านจ้างบริษทั สร้างบ้านเลยดีกว่าอาจจะรูส้ กึ ว่าจ่ายสูงกว่า นิดหน่อยแต่หากเปรียบเทียบกับสิง่ ทีไ่ ด้มามันคุม้ ซะยิง่ กว่าคุม้ ผมโชคดีทมี่ า เจอบริษทั ทีด่ อี ย่างพีดเี ฮ้าส์เพราะเชือ่ ถือได้และถูกจริตกับเราภูมใิ จมากครับ กับบ้านหลังนี้


House Owner : คุณจักรพันธ์ บ�ำเพ็ญเกียรติกุล - คุณรมิตา ศักดาเพชรศิริ Model : WA-157 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาระยอง

House Owner : คุณสาริศา อุส่าห์ Model : WA-134 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาเชียงใหม่

พีดเี ฮ้าส์มีความเป็นมืออาชีพและแบบบ้านทันสมัยตรงกับความต้องการอีกทัง้ ทีมงานให้ ปรึกษาได้เป็นอย่างดี ทัง้ เรือ่ งงบประมาณ แบบบ้าน การขออนุญาตปลูกสร้าง พร้อมมี ค�ำแนะน�ำดีๆให้เราโดยตลอดตัง้ แต่ยงั เป็นทีด่ นิ เปล่าๆจนกระทัง่ บ้านปลูกสร้างแล้วเสร็จ ที่ส�ำคัญ พีดีเฮ้าส์ มีสาขาอยู่ที่เชียงใหม่ ท�ำให้สะดวกที่จะติดต่อใช้บริการ

เรือ่ งการสร้างบ้านอนุรกั ษ์พลังงานของทีน่ ี่ผมว่าแจ๋วเลยนะตัวบ้านอยูแ่ ล้วไม่ ร้อนใช้วสั ดุทเี่ ป็นฉนวนและช่วยประหยัดการใช้พลังงานอีกทัง้ ผมชอบบาน ประตูหน้าต่างไวนิลซึง่ จะไม่บวมหรือยืดและหดตัวเมือ่ เจอกับความชืน้ มากๆ ผมท�ำงานและคุน้ เคยกับไม้มาก่อนเข้าใจตรงนีที้ ส่ ำ� คัญบริษทั ฯให้ความส�ำคัญ เรือ่ งลดโลกร้อนถือเป็นเรือ่ งทีด่ เี ราชอบนะ… สร้างบ้านกับ พีดเี ฮ้าส์ แม้ราคา จะสูงกว่านิดหน่อย แต่ระยะยาวแล้ว ผมว่ามันคุ้มนะ


House Owner : คุณโรเจอร์ เจมส์ และคุณปัทมา สแตนลี Model : แบบบ้านพิเศษ Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาหัวหิน

House Owner : คุณฉวีวรรณ เทพรักษ์ Model : W-154 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาปทุม

ผลงานดี รับผิดชอบ และใช้วัสดุคุณภาพดี นั่นคือสิ่งที่คนรู้จักแนะน�ำมา แต่ สิ่งที่ชื่นชอบตั้งแต่แรกที่ได้คุยกันคือ เราสามารถปรับเปลี่ยนเลือกวัสดุได้ตาม ต้องการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พาไปชมผลงานของบริษัท พร้อมทั้งสอบถามความ ต้องการของทางเราอย่างละเอียด เรารับรู้ได้วา่ เขามีความใส่ใจ จึงตัดสินใจเลือก ใช้บริการ...ครอบครัวปรึกษากันว่า จะสร้างบ้านทั้งที ก็น่าจะให้มืออาชีพเป็น ผู้ดูแล เพราะการสร้างบ้านล้วนมีปัญหาจุกจิก ซึ่งเราก็ตัดสินใจไม่ผิดจริง ๆ

“ ”

ประทับใจพนักงานทุกคนทีท่ ำ� งานกันได้ดมี ากเห็นถึงความทุม่ เทของทุกคน จนสุดท้ายก็ได้บา้ นตรงตามความต้องการของเราจริง ๆ... แต่คณ ุ เชือ่ มัย้ ? ในช่วงระหว่างก่อสร้างบ้านจนบ้านแล้วเสร็จเราเข้ามามาดูความก้าวหน้าของ งานเพียงแค่ 6 ครั้งเท่านั้นเอง


House Owner : คุณอรรถพร - คุณปฐมา ระวังภัย อัมพวา Model : WA-146 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขานครปฐม

House Owner : คุณสมพร - คุณนิคม อุบล Model : WA-146 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาหาดใหญ่

ต้องขอบคุณ พีดเี ฮ้าส์ ทีช่ ว่ ยท�ำในสิง่ ทีผ่ มต้องการออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบทีส่ ดุ ท�ำให้บา้ นหลังนีก้ ลายเป็นออฟฟิศทีแ่ สนอบอุน่ และมีความมัน่ คงแข็งแรงผมประทับใจมาก จริง ๆ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการให้บริการก่อนและหลังการขาย หรือการติดตามผลงาน คุณภาพของวัสดุทใี่ ช้ การรับประกัน และการเอาใจใส่ ต้องขอชืน่ ชมจริง ๆ ครับ

จริงๆแล้วผมก็รจ้ ู กั กับผูร้ บั เหมาและร้านค้าวัสดุกอ่ สร้างทีเ่ ป็นเพือ่ นกันหลาย แห่ง ซึง่ ถ้าผมจะใช้บริการก็จะได้สว่ นลดพอสมควร แต่เราก็ตดั สินใจเลือก พีดเี ฮ้าส์สร้างบ้านให้เรานัน่ เพราะมองว่าการทีจ่ ะให้งานแต่ละอย่างออกมาดี ต้องใช้มอื อาชีพเข้ามาจัดการอย่างเราเป็นทนายก็มคี วามเป็นมืออาชีพเช่นกัน เราจึงไม่เสีย่ งในเรือ่ งการสร้างบ้าน…ตลอดระยะเวลาปีเศษของการสร้างบ้าน ประทับใจการบริการทีม่ คี วามเสมอต้นเสมอปลายท�ำตามสัญญาและยังมีขอ้ แนะน�ำอื่น ๆ ที่เราไม่รู้ มีผู้ควบคุมมาดูแลอย่างใกล้ชิด


House Owner : คุณอภิชาติ – คุณสุภาพ รุ่งชวลิต Model : ME-128 Builder : ศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ สาขาอุบลราชธานี

“ ”

บอกตรง ๆ ว่าเห็นการท�ำงานแล้วรูส้ กึ ประทับใจ จริงอยูใ่ นระหว่างก่อสร้างอาจจะมีปญ ั หาบ้าง แต่พอมีการพูดคุยในรายละเอียด แล้ว ก็เข้าใจและแก้ปัญหาให้จนเรารู้สึกพอใจ..ตอนที่บ้านก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย พูดได้เลยว่าประทับใจมากครับ


House Owner : คุณดวงใจ สีดี Model : EA-124 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาระยอง

House Owner : นายแพทย์พรเทพ-คุณหมอคัทลียา เกษมศิริ Model : WA-141 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาขอนแก่น

การซือ้ บ้านส�ำเร็จง่ายกว่าการสร้างบ้านตรงทีเ่ ข้าอยูไ่ ด้ทนั ที แต่ตอ้ งไม่ลมื ว่าคุณก็ตอ้ งเสีย สิทธิท์ จี่ ะเลือกอะไรๆหลายๆอย่างไปเช่นกัน เพราะบ้านทีส่ ำ� เร็จอาจไม่ได้ใช้วสั ดุอปุ กรณ์ อย่างทีใ่ จเราต้องการ ถ้ารับได้กโ็ อเค...แต่ถา้ เรามีทดี่ นิ เป็นของตัวเองแล้วคิดจะสร้างเอง ก็ขอแนะน�ำให้ศกึ ษาข้อมูลของผูป้ ระกอบการรายนัน้ ๆให้รอบด้านไม่ได้บอกว่าบริษทั ไหนดี กว่าบริษทั ไหน แต่กำ� ลังจะบอกว่า ถ้าตัดสินใจเลือกตามคนอืน่ โดยไม่มขี อ้ มูลมากพอ คุณเองจะเป็นฝ่ายที่เสียใจ เมื่อเกิดปัญหา

EA-124

เราตัดสินใจไม่ผดิ ทีเ่ ลือกใช้บริการกับ พีดเี ฮ้าส์ เพราะให้คำ� ปรึกษาและมีคำ� แนะน�ำดี ๆ ในการทีเ่ ราขอปรับเปลีย่ นแบบบ้านเล็กๆน้อยๆเพือ่ ให้เหมาะสมกับการใช้ชวี ติ ของเรา พีดเี ฮ้าส์กไ็ ม่ขดั ข้องอีกทัง้ วัสดุกอ่ สร้างทีใ่ ช้กม็ มี าตรฐานใส่ใจดูแลทุกรายละเอียดของตัว บ้านต้องบอกว่าพอใจกับผลงานทีอ่ อกมาอย่างมากตรงตามจินตนาการทีว่ าดหวังไว้และ คุม้ ค่ากับการรอคอย... เมือ่ บ้านสร้างเสร็จแล้ว ทีมงานของบริษทั ฯ ก็ยงั เข้ามาดูแลตลอด ตรงไหนมีขอ้ บกพร่องเล็กๆน้อยๆก็มาแก้ไขให้ประทับใจจริงๆคิดไม่ผดิ เลยทีต่ ดั สินใจใช้ บริการ พีดีเฮ้าส์ ให้เป็นผู้เข้ามาสร้างอาณาจักรในฝันแห่งนี้


See you เมือ่ เปิดมาถึงหน้าสุดท้ายนี้ ทีมงานผูจ้ ดั ทำ� “Beautiful House” หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า ทุกท่าน ที่ได้ชมแบบบ้านหลากหลายสไตล์ภายในเล่มนีแ้ ล้ว คงจะพบแบบบ้านทีเ่ ป็นสไตล์ของตัวเอง หรือใกล้เคียงตามไลฟ์สไตล์ของท่าน และนำ�ไปสู่การปรึกษาหารือกับสมาชิกในครอบครัว ก่อนจะตัดสินใจเลือกแบบบ้านที่ถูกใจและลงตัวมากที่สุด อย่างไรก็ดี นอกจากแบบบ้านที่สวยถูกใจแล้ว ทีมงานก็ข้อฝากไว้ว่า ควรศึกษาข้อมูลการ ให้บริการก่อน-หลังการขาย คุณภาพวัสดุทใี่ ช้สร้างบ้าน มาตรฐานหรือระบบการก่อสร้าง และการรับประกันผลงานของ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ประกอบการตัดสินใจไว้ด้วย หากมีข้อสงสัยหรือคำ�แนะนำ�ประการใด สามารถส่งเข้ามาได้ที่ webmaster@pd.co.th นะครับ ท้ายที่สุดนี้ ขอให้สมหวังกับการสร้างบ้านสวยในฝันทุกท่าน และอย่าลืมรักษาสุขภาพ กันด้วยนะครับ เพราะเดี๋ยวนี้อากาศและฤดูกาลแปรเปลี่ยนไปมาก บางวันอาจมีถึง 3 ฤดู ซึง่ ก็เป็นผลมาจากการทำ�ร้ายธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของมนุษย์เรานีเ่ อง ช่วยกันดูแลโลก ใบนี้ให้น่าอยู่ไปนานๆ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

กองบรรณาธิการ


PerspecTiveTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.