__MAIN_TEXT__

Page 1


เจ้าของ : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด 471 ถนนรังสิต-นครนายก ตำ�บลประชาธิปัตย์ อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. : 02-9960940-7 แฟกซ์ : 02-9960948-9 ที่ปรึกษา : สมาคมไทยรับสร้างบ้าน : สิทธิพร สุวรรณสุต, ภูวดล แดนสวรรค์, สมศักดิ์ สุขวารี, ดร.จารุต วิภูปฐพร, สุพล ธรรมวิเศษ, สำ�ราญ กระจ่างรมย์, สราวุฒิ เกิดแพ วัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล, ศิริพงษ์ สมบูรณ์, ไพโรจน์ ทัศนสุวรรณ บรรณาธิการบริหาร : พิศาล ธรรมวิเศษ กองบรรณาธิการ : มาลี สุวรรณสุต, นิรัญ โพธิ์ศรี, ถิรพร สุวรรณสุต, มาลีรัตน์ แพ่งพนม, นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์, จิราพร ขำ�สุด, จิราพา ขำ�สุด ฝ่ายศิลป์ : ชัยยันต์ บุญส่ง

2

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


“บ้านหรือที่อยู่อาศัย” คือปัจจัย 4 ที่สำ�คัญ หลายคนฝันที่จะมีบ้านหลังใหม่ หลายคนกำ�ลังจะสร้างฝัน ให้เป็นจริง แต่หลายๆ คนก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี โดยเฉพาะกับ “แบบบ้านสวยในฝัน” ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวที่ถือเป็น“จุดเริ่มต้นที่สำ�คัญ” สำ�หรับการจะเปลี่ยนจากฝันไปสู่ความจริง หรือ ก็คือ “บ้านสวยในฝันหลังใหม่” ของทุกๆ คน เรา PD House หรือศูนย์รับสร้างบ้านบ้านพีดีเฮ้าส์ผู้ให้คำ�ปรึกษาและรับสร้างบ้านที่มีสาขามากที่สุด กว่า 30 สาขา สามารถให้บริการสร้างบ้านครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 60 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเรา ตระหนักดีถึงความสำ�คัญของ “จุดเริ่มต้นที่สำ�คัญ” หรือ “แบบบ้านในฝัน” ของทุกคน จึงขอมอบ “Beautiful House” หนังสือรวม 70 แบบบ้าน ฉบับนี้ ให้เป็นของขวัญพิเศษสำ�หรับผู้ที่กำ�ลังมองหา “แบบบ้านในฝัน” และหลายๆ แบบบ้านได้รับความนิยมจากผู้มีประสบการณ์สร้างฝันของตัวเองให้เป็น จริงมาก่อนแล้ว “Beautiful House” เล่มนี้ ถือเป็นครั้งที่ 7 แล้ว ที่ได้รวบรวมแบบบ้านสวย ไว้มากมาย ครั้งนี้ได้ผลิต หนังสือออกมา 2 เล่ม ซึ่งจะแบ่งแบบบ้านตามขนาดของพื้นที่ใช้สอย โดยแบ่งขนาดพื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่ 81-299 ตารางเมตร และขนาดพื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่ 303-1001 ตารางเมตร เพื่อให้สะดวกต่อการ เลือกสรรแบบบ้าน ให้ตรงใจผู้สนใจสร้างบ้าน ต้องการพื้นใช้สอย ความพิเศษของ “Beautiful House” ฉบับนี้อยู่ตรงที่ PD House ได้มีการคัดเลือกและรวบรวมแบบ บ้านสวย ที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 303-1,001 ตารางเมตร ซึ่งเป็นแบบบ้านขนาดใหญ่ หลากหลาย สไตล์ มีเอกลักษณ์ สวยงาม โดดเด่นทั้งดีไซน์และฟังก์ชั่น กับแนวคิดการออกแบบเพื่อการประหยัด พลังงานและความสบายของการอยู่อาศัย ให้เจ้าของความฝันได้ตัดสินใจเลือกตามความชื่นชอบ และ ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน นอกจากนี้ การออกแบบบ้านทุกหลัง ยังคำ�นึงถึงการเลือกใช้วัสดุสร้างบ้าน ที่จะช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสำ�คัญ เรา หวังว่า “Beautiful House” ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้กำ�ลังตามหาฝันของตนเองบ้างไม่มาก ก็น้อย และใช้เป็นข้อมูลก่อนการตัดสินใจสร้างบ้านสวยในฝันหลังใหม่ ทั้งในวันนี้และในอนาคต

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

3


earth 10-35

wood 142-169

4

BEAUTIFUL HOUSE

Fire 36-83

metal 98-141

water 84-97

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


เลือกบริษัทรับสร้างบ้าน

ดีอย่างไร เรื่องโดย : ดร.จารุต วิภูปฐพร

ในปั จ จุ บั น มี บ ริ ษั ท รั บ สร้ า งบ้ า นอยู่ ม ากมาย แต่การเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นมืออาชีพ จริง ๆ จะช่วยให้ ได้บ้านดังที่ตั้งใจ และไม่ต้องมี ปัญหาจุกจิกกวนใจ ทั้งในระหว่างการก่อสร้าง และหลั ง จากสร้ า งบ้ า นเสร็ จ แล้ ว การเลื อ ก บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพจึงควรพิจารณา ในรายละเอียดต่างๆ

ใน

ช่วงชีวิตหนึ่งนั้น คนทุกคนอยาก มีบ้านเป็นของตนเองอย่างน้อยหนึ่งหลัง ดัง นั้น เมื่อถึงวัยอันสมควร และมีความพร้อม ทางเศรษฐกิจ ทุกคนก็อยากปลูกสร้างบ้าน เป็นของตนเอง ซึ่งสำ�หรับคนส่วนใหญ่แล้ว การปลูกสร้างบ้านเป็นการใช้เงินที่เก็บออม หรือหาได้มาในเวลาเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิต การทำ�งาน การปลูกสร้างบ้านสักหลังหนึ่ง จึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ ตั้งแต่การเลือก ทำ�เลที่ตั้ง การเลือกแบบบ้าน การเลือกช่าง ผู้รับเหมา หรือบริษัทรับสร้างบ้านเหล่านี้ เป็นต้น ในปัจจุบัน มีบริษัทรับสร้างบ้านอยู่มากมาย แต่ ก ารเลื อ กบริ ษั ท รั บ สร้ า งบ้ า นที่ เ ป็ น มื อ อาชีพจริงๆ จะช่วยให้ ได้บ้านดังที่ตั้งใจ และไม่ ต้องมีปัญหาจุกจิกกวนใจ ทั้งในระหว่างการ ก่ อ สร้ า งและหลั ง จากสร้ า งบ้ า นเสร็ จ แล้ ว

การเลื อ กบริษัท รับ สร้างบ้านมือ อาชีพจึง ควรพิจารณาในรายละเอียดต่างๆซึ่งผู้เขียน จะได้นำ�เสนอรายละเอียดเป็นหัวข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้

คุณภาพของงานก่อสร้าง เพราะการสร้างบ้านนั้นต้องใช้จ่ายเงินเป็น จำ�นวนมาก จึงมีความสำ�คัญต่อเจ้าของ บ้านมาก ดังนั้น เรื่องคุณภาพของการ ก่อสร้างจึงเป็นสิ่งสำ�คัญอันดับแรกที่ควร ให้ความสนใจ ซึ่งคุณภาพของการก่อสร้าง จะดี ไ ด้ ก็ ต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ครบถ้วนสมบูรณ์ อันได้แก่ การออกแบบ, การก่อสร้าง, การควบคุม และตรวจสอบ การก่ อ สร้ า งและการเลื อ กใช้ วั ส ดุ ใ นการ ก่อสร้าง ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเลือกบริษัท รับสร้างบ้านเจ้าของบ้านจึงควรศึกษาราย ละเอียดดังกล่าวของบริษัทที่ท่านจะเลือก

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

ว่ามีทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่เชี่ยวชาญ หรือไม่ และการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง เป็นอย่างไร มีเจ้าของบ้านบางรายที่ไม่ได้ตรวจ สอบรายละเอียดในเรื่องวัสดุ แต่เทียบราคาค่า ก่อสร้าง เมื่อเห็นว่าบริษัทใดเสนอราคาต่ำ�กว่า ก็ตัดสินใจเลือกเลย ในที่สุดก็ได้บ้านที่ใช้วัสดุ ไม่ได้มาตรฐาน ทำ�ให้มีปัญหาตามมามากมาย บริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นมืออาชีพนั้นจะต้อง มีทีมงานสถาปนิกและวิศวกรประจำ�พร้อมที่ จะให้คำ�แนะนำ�แก่เจ้าของบ้าน มีรายการวัสดุ ก่ อ สร้ า งแสดงไว้ ค รบถ้ ว นเจ้ า ของบ้ า นจึ ง รู้ ข้อมูลได้เลยว่าการก่อสร้างบ้านในราคาเท่า นี้ มีขั้นตอนการทำ�งาน และการควบคุมตรวจ สอบอย่างไร ใช้วัสดุอะไร และที่สำ�คัญคือ มีการรับประกันการก่อสร้างอย่างไร สิ่งเหล่า นี้คือคุณสมบัติที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ ของบริษัทรับสร้างบ้าน

VOLUME 7 www.pd.co.th

5


บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพต้องสนองความต้องการ ของจ้าของบ้าน โดยต้องคำ�นึงถึงความพึงพอใจ ของเจ้าของบ้านเป็นสำ�คัญ

แบบบ้านหลากหลายดี ไซน์ โดยปกติ บ ริ ษั ท รั บ สร้ า งบ้ า นมื อ อาชี พ ที่ มี ที ม งานสถาปนิก และวิศวกรที่เชี่ยวชาญ จะมีแบบ บ้านไว้ ให้เจ้าของบ้านเลือกได้หลากหลายสไตล์ โดยแต่ ล ะบริ ษั ท จะมี แ บบบ้ า นให้ เ ลื อ กตั้ ง แต่ 50-200 แบบ เจ้าของบ้านเพียงแต่มีความคิด เริ่มต้นว่าต้องการบ้านสไตล์ ไหน พื้นที่ใช้สอย เท่าไหร่ ต้องการแบ่งพื้นที่ภายในอย่างไร เพียง เท่านี้สถาปนิกของบริษัทก็นำ�เสนอแบบบ้านให้ ท่านได้เลือกได้ตามที่ท่านต้องการ หรือเจ้าของ บ้านซึ่งมีความต้องการอยู่ในใจแล้วเมื่อเห็นแบบ บ้ า นที่ ต รงหรื อ ใกล้ เ คี ย งกั บ ที่ คิ ด ไว้ ก็ จ ะเลื อ ก ได้ง่ายขึ้น และอาจจะบอกสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้น หรือลดลงบางส่วนของบ้านตามความต้องการ ของตนจากแบบแปลนได้ วิธีนี้จะช่วยให้เจ้าของ บ้ า นและสถาปนิ ก ของบริ ษั ท มี ค วามเข้ า ใจใน สิ่งที่เจ้าของบ้านต้องการตรงกัน ทำ�ให้การพูด คุย หรือการทำ�งานในขั้นตอนต่อไปง่ายขึ้นด้วย

ราคาที่เหมาะสม ผู้เขียนเองก็เชื่อว่าผู้รับเหมารายย่อยอาจจะ สามารถสร้างบ้านได้ในราคาที่ต่ำ�กว่าบริษัท รับสร้างบ้านได้จริง แต่อยากให้ข้อคิดต่อ เจ้าของบ้านว่า เมื่อท่านตกลงสร้างบ้านกับ บริษัทรับสร้างบ้านนั้น ราคาบ้านจะคงที่ ณ วันเซ็นสัญญาตกลงกันไว้เท่าไหร่ ก็ราคา เท่านั้น จนกว่าบ้านจะเสร็จนอกจากจะมี การเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญาก็อาจจะ มีการเปลี่ยนแปลงของราคาบ้าง แต่ก็เป็น เปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก สมมติว่าบ้านหลัง หนึ่งราคา 5 ล้าน 3 แสนบาท ใช้เวลาสร้าง 10 เดือน ราคาที่ตกลงกัน ณ วันเซ็นสัญญา นี้จะคงที่จนกว่าบ้านจะเสร็จ โดยไม่ต้อง คำ�นึงถึงว่าในระยะเวลา 10 เดือนที่มีการ

ก่อสร้างนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ อย่างไร เช่น น้ำ�มันขึ้นราคาไปกี่ครั้ง ราคา ค่ า วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งและค่ า ขนส่ ง จะขึ้ น ไปอี ก กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่บริษัทรับสร้างบ้านยังคง สร้างบ้านให้ท่านในราคาเท่าเดิม เจ้าของบ้าน จึงไม่ต้องวิตกว่าราคาบ้านจะบานปลายตาม สภาพความผันผวนทางเศรษฐกิจจนควบคุม ไม่ได้ อีกอย่างหากเจ้าของบ้านที่คิดจะประหยัดค่าใช้ จ่ายโดยจ้างค่าแรงกับผู้รับเหมาแล้วจัดซื้อวัสดุ เองอาจจะไม่สามารถควบคุมราคาค่าก่อสร้าง ได้เพราะการสั่งซื้อวัสดุจะสั่งซื้อตามงวดงาน ไม่ ไ ด้ สั่ ง ไว้ ทั้ ง หมดตั้ ง แต่ ต้ น หากราคาวั ส ดุ

บ้ า นมื อ อาชี พ ก็ พ ร้ อ มที่ จ ะให้ บ ริ ก ารในส่ ว น นี้ อ ยู่ แ ล้ ว เพี ย งแต่ เ จ้ า ของบ้ า นให้ ร ายละเอี ย ด เรื่องขนาดของที่ดิน ขนาดของบ้านที่ต้องการ การแบ่งสัดส่วนในบ้าน รูปทรง และรายละเอียด บางอย่ า งประกอบสถาปนิ ก ของบริ ษั ท ก็ จ ะ ออกแบบบ้านตามที่ท่านต้องการ อย่ า งไรก็ ต ามไม่ ว่ า เจ้ า ของบ้ า นจะเลื อ กแบบ ที่ บ ริ ษั ท มี อ ยู่ แ ล้ ว หรื อ ให้ บ ริ ษั ท ออกแบบใหม่ บริ ษั ท รั บ สร้ า งบ้ า นมื อ อาชี พ ต้ อ งสนอง ความต้องการของจ้าของบ้านโดยต้องคำ�นึง ถึงความพึงพอใจของเจ้าของบ้านเป็นสำ�คัญ นี่คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการสร้างบ้านกับ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ

6

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


ก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นก็จะต้องซื้อในราคาที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอาจจะมีการปรับ เปลี่ยนราคาสูงขึ้น จึงส่งผลให้ราคาค่าก่อสร้างเพิ่ม ขึ้นจากที่คำ�นวณไว้ในตอนต้นได้ นอกจากนี้ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพยังมีการรับ ประกันงานก่อสร้างตามระยะเวลาที่บริษัทกำ�หนด ซึ่งอาจจะมีระยะเวลาการรับประกันสูงถึง 15 ปี โดยจะมีการตรวจเยี่ยมเป็นระยะ ๆ ซึ่งเจ้าของบ้าน จะมั่นใจได้ว่าหากมีปัญหาใด ๆ บริษัทก็ยังให้บริการ ช่วยเหลือดูแล

ตรงต่อเวลาตามสัญญา เมื่อเจ้าของบ้านสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านมือ อาชีพแล้วท่านจะเห็นกำ�หนดการก่อสร้างตั้งแต่เริ่ม ต้นจนจบ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพจะแสดงขั้น ตอนการก่อสร้างว่าเริ่มงานขั้นที่หนึ่งหรือที่เรียก ว่า งวดที่หนึ่งเมื่อไหร่ และเสร็จการก่อสร้างงวดที่ หนึ่งเมื่อไหร่ หากงานก่อสร้างบ้านของท่านมี 10 งวด ท่านก็จะรู้ระยะเวลาการก่อสร้างของแต่ละ งวดล่วงหน้าพร้อมกับวันกำ�หนดสร้างเสร็จอาจ จะมีสถานการณ์บางอย่างที่ไม่ ได้คาดคิดล่วงหน้า ทำ�ให้ระยะเวลาผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ก็น้อยมาก เพราะ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพที่มีทีมงานพร้อมจะไม่ ประสบปัญหาช่าง ทิ้งงาน หาช่างไม่ได้ สั่งของไม่ ได้ หรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพราะบริษัท จะมีการวางแผนการก่อสร้างล่วงหน้า ตั้งแต่เริ่มเซ็น สัญญา โดยบริษัทจะต้องรักษาเวลาในการก่อสร้าง บ้านแต่ละหลังอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้กระทบต่อ แผนการก่อสร้างหลังอื่น ๆ หากบริษัทไม่สามารถ ควบคุมกำ�หนดการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำ�หนดได้ ย่อมกระทบต่อการทำ�งานของบริษัททั้งระบบได้ นอกจากการหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวแล้ว บริษัท รั บ สร้ า งบ้ า นมื อ อาชี พ ถื อ เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบ สำ � คั ญ ที่ ต้ อ งทำ � การก่ อ สร้ า งให้ ต รงเวลาเพราะ ต้ อ งการให้ เ จ้ า ของบ้ า นสามารถวางแผนงานที่ ต่อเนื่องหลังการรับมอบบ้าน เช่น การตกแต่ง ภายใน การจัดสวน หรืองานที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง อื่น ๆ เพราะการแสดงความรับผิดชอบดังกล่าว

ถื อ เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ ที่ จ ะรั ก ษาความน่ า เชื่ อ ถื อ ของบริ ษั ท ซึ่ ง ถื อ เป็ น องค์ ป ระกอบที่ สำ�คัญยิ่งอย่างหนึ่งในการดำ�เนินธุรกิจการ สร้ า งบ้ า นกั บ บริ ษั ท รั บ สร้ า งบ้ า นมื อ อาชี พ จึ ง มั่ น ใจได้ ว่ า บ้ า นของท่ า นจะสร้ า งเสร็ จ ตรงเวลา

เนื่ อ งจากมี บ ริ ษั ท รั บ สร้ า งบ้ า นเป็ น จำ � นวน มากเมื่ อ พร้ อ มใจกั น ใช้ วั ส ดุ ท ดแทนในการ ก่ อ สร้ า งจึ ง สามารถช่ ว ยลดการใช้ ไ ม้ ไ ด้ ใ น ปริมาณมากทีเดียว ในฐานะบริษัทรับสร้าง บ้านมืออาชีพ จึงมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็น ส่วนหนึ่งของการร่วมกันแก้ ไขปัญหาสภาวะ โลกร้ อ นในปั จ จุ บั น ถึ ง แม้ ว่ า บริ ษั ท จะเป็ น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม องค์กรประเภทแสวงหากำ�ไร..แต่ก็ใส่ใจสิ่ง ในส่ ว นของงานก่ อ สร้ า งการใช้ วั ส ดุ จ าก แวดล้อมอีกด้วย ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ไม้” เป็นองค์ ประกอบสำ�คัญอย่างหนึ่ง บริษัทรับสร้าง บ้านก็ตระหนักในความสำ�คัญของปัญหานี้จึง ได้พยายามลดการใช้ ไม้ในการก่อสร้าง และ ใช้วัสดุทดแทน ในระยะแรกๆ ก็ต้องมีภาระ หนั ก ในการชี้ แ จงทำ � ความเข้ า ใจต่ อ ลู ก ค้ า ผู้ สร้างบ้านที่ยังคงต้องการใช้ ไม้จากธรรมชาติ หลั ง จากที่ ใ ช้ ค วามพยายามมากกว่ า ครึ่ ง ทศวรรษ บริษัทรับสร้างบ้านก็สามารถ ทำ�ให้ลูกค้ามั่นใจว่าการใช้วัสดุทดแทนนั้น มีคุณภาพไม่ด้อยกว่าใช้วัสดุธรรมชาติ

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

7


บ้านอนุรักษ์พลังงาน Home energy

conservation

โครงการ“ประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน” โดยกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พลั ง งานกระทรวงพลั ง งานมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบ การบ้านจัดสรรและธุรกิจรับสร้างบ้าน ให้ความ สำ�คัญกับการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และเพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนในการเลื อ กซื้ อ บ้ า นตลอดจนการเลื อ กใช้ วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ ประหยัดพลังงานในบ้านอยู่อาศัย พร้อมทั้งให้ ผู้ประกอบการให้ความสำ�คัญในเรื่องการอนุรักษ์ พลังงาน

คำ�ยืนยันจากลูกค้า

สำ�หรับศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ได้เข้าร่วม โครงการ ตั้งแต่ปี 2552 และได้รับรางวัล ด้านอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ต่อเนื่อง จนถึง ปัจจุบัน รวมกว่า 36 รางวัล ซึ่งหัวใจสำ�คัญ ของเรานั้น คือการก่อสร้าง และเลือกสรร วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง บ้านให้ประหยัดพลังงาน เราจะเริ่มต้นตั้งแต่ กระบวนการออกแบบการวางผั ง แปลนที่ คำ�นึงถึงทิศทางแดด และลม โดยมีสถาปนิก และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ออกแบบรวมถึง ดีไซน์บ้าน ซึ่งจะต้องคำ�นวณวัสดุที่จะใช้เป็น

องค์ประกอบของบ้านที่เน้นช่วยในเรื่องของ การประหยัดพลังงาน มีวัสดุใดบ้างที่เหมาะ สม เช่น อิฐมวลเบา ฉนวนกันร้อน ประตูหน้าต่างไวนิล ที่มีคุณสมบัติป้องกันความ ร้อน ไม่นำ�พาความร้อนเข้าบ้านนอกจากนี้ เรายังเลือกเทคโนโลยีสร้างบ้านที่ลดการใช้ พลังงาน คือระบบ โครงสร้างสำ�เร็จรูป Prefabrication & Multi-joint Lock System หรือ MLS ที่สามารถควบคุมคุณภาพในทุก ขั้นตอนการผลิตจากโรงงาน ทำ�ให้ ไม่มีเศษ วัสดุเหลือทิ้งหน้างานก่อสร้าง และการเลือก ใช้วัสดุทดแทนธรรมชาติ ทุกขั้นตอนในการ สร้างบ้าน ทุกหลังของเรา เราเลือกสรรแต่ สิ่งที่ดีเพื่อให้บ้านเป็นบ้านประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง”

คุณสุดใจ ทองสลับ และ Mr.Alexander Ruben

“เราเลือกพีดีเฮ้าส์ เพราะชอบในเรื่องของ ดีไซน์ คุณภาพวัสดุ โดยเฉพาะในเรื่อง ของหลังคาที่เราชอบมากเป็นพิเศษ เพราะ หลายคนมักพูดถึงเรื่องหลังคาเป็นส่วน สำ�คัญของบ้าน ซึ่งทางพีดีเฮ้าส์ก็ให้ราย ละเอียดได้ชัดเจนดีมากจนเราเชื่อมั่น ซึ่ง สุดท้ายก็ได้แบบที่ตรงกับใจมากที่สุด”

คุณคมสัน - คุณสำ�เนียง คงมณี

“ประทับใจกับบ้านหลังนี้มาก ขนาดไม่เคยมาคุม งานก็จะมีการรายงานความคืบหน้าอยู่ตลอด ทำ � ให้ เ ราทราบถึ ง กระบวนการทำ � งานตลอด เวลา ไม่คิดว่าบ้านจะหลังใหญ่ขนาดนี้ คุ้มค่า กับเงินที่เสียไปจริง ๆ ที่สำ�คัญวัสดุที่เลือกใช้ ก็ มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งหมด เช่น บานประตู หน้าต่างไวนิลที่ดูสวยงามคงทน ลดการใช้ พลังงานไปในตัว คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจริง ๆ” 8

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


“บ้านอนุรักษ์พลังงาน” คือการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเรา ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มความสุขในชีวิตให้ มากขึ้น เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจและเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงหัวใจสำ�คัญที่เรายึดมั่นมาตลอด”

คุณสุรพงษ์ บรรจุสุข

“ต้องบอกว่าบ้านผมเป็นบ้านประหยัดพลังงานนะเพราะว่าเราใช้วัสดุที่ช่วยลดการใช้ พลังงาน ไม่เว้นแม้แต่หลอดไฟที่ใช้ภายในบ้าน เพราะ 90% เป็นหลอด LED นอกจากนี้ ยังเลือกใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายในเราก็จะเน้นให้ดูโปร่ง โล่ง ลมพัดผ่านได้ ทุกด้าน ชนิดที่แทบจะไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเลย”

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

9


10

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


EARTH Home series

แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่มธาตุโลก (Earth) เพื่อต้องการจะบ่งบอกถึงบุคลิกและการถ่ายทอดให้เห็นถึงพลังแห่งธรรมชาติ เยือกเย็น สงบนิง่ โดยแบบบ้านจะเป็นแนว Modern Tropical Style หรือสไตล์บา้ น ทรงบาหลี บ้านบรรยากาศสวน หรือบ้านทรงไทยประยุกต์ ดูมีเสน่ห์และทันสมัย เหมาะกับผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิต ชื่นชอบ โลกสีเขียว ต้นไม้ รักความสงบและความร่มรื่นในธรรมชาติ

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

11


PORTFOLIO EA-153

12

BEAUTIFUL HOUSE

(P. 28)

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

13


Home series

earth EA-134

EA-134 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

90 17.5 20.5 306

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� 1 ห้องพระ ที่จอดรถ 2 คัน

14

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

15


Home series

earth EA-136

EA-136 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

103 19 12 326

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

16

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

17


Home series

earth EA-138

EA-138 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

112 17.50 26 309

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� 1 ห้องทำ�งาน 1 ห้องพระ ที่จอดรถ 2 คัน

18

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

19


Home series

earth EA-139

EA-139 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

93 18 22 335

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

20

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

21


Home series

earth EA-150

EA-150 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

99 18.50 22 331

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� 1 ห้องโฮมเธียเตอร์

22

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

23


Home series

earth EA-151

EA-151 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

149 26.5 22.5 355

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� 1 พื้นที่พักผ่อน ที่จอดรถ 2 คัน

24

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

25


Home series

earth EA-152

EA-152 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

168 24 28 411

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 3 คัน

26

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

27


Home series

earth EA-153

EA-153 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

168 25 25 578

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

28

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

29


Home series

earth EA-154

EA-154 ขนาดที่ดิน

เเหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

180 30 24 643

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

30

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

31


Home series

earth EA-158

EA-158 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

260 30.5 34 730

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

32

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

33


Home series

earth EA-159

EA-159 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

260 32 32 665

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 8 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

34

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

35


FIRE Home series

แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่มธาตุไฟ (Fire) เพือ่ ต้องการจะบ่งบอกถึงบุคลิกและการถ่ายทอดให้เห็น ถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ ร่าเริง สดใส และทันสมัย โดยแบบบ้านจะเป็นแนว Modern หรือ Modern Classic Style มีดี ไซน์ที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะกับเจ้าของบ้านหรือผู้ที่ครอบครองที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิต นักบริหาร ที่มีแนวคิดสมัยใหม่ หรือคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ไฟแรง มีความกระตือรืนร้น รักความ ท้าทาย ชอบความแปลกใหม่และมีสีสัน มีความคิดริเริ่มและเชื่อมั่นตัวเองสูง


แบบบ้านพิเศษ

PORTFOLIO

F-132 (P.40) 38

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


F-168 (P.76)

F-138 (P.44)

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

39


Home series

FIRE f-132

f-132 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

75 14 21 316

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

40

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

41


Home series

FIRE f-137

f-137 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

115 23 20 362

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

42

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

43


Home series

FIRE f-138

f-138 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

124 22.5 22 320

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

44

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

45


Home series

FIRE f-139

f-139 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

105 18 24 320

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

46

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

47


Home series

FIRE f-151

f-151 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

74 14 21 312

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

48

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

THIRD FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

49


Home series

FIRE f-152

f-152 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

88 16 22 360

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, 2 ห้องทำ�งาน 1 ห้องเอนกประสงค์ ที่จอดรถ 2 คัน

50

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

THIRD FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

51


Home series

FIRE f-153

f-153 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

80 17 18 305

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

52

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

THIRD FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

53


Home series

FIRE f-154

f-154 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

144 24 24 316

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ�, 2 ระเบียงกระจกใหญ่, ที่จอดรถ 2 คัน

54

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

55


Home series

FIRE f-155

f-155 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

102 24 19 379

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

56

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

57


Home series

FIRE f-156

f-156 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

124 24 21 378

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

7 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

58

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

59


Home series

FIRE f-157

f-157 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

152 26.5 23 410

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�,1 ห้องรับแขก, 1 ห้องพระ, 1 ห้องทำ�งาน, ที่จอดรถ 2 คัน

60

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

61


Home series

FIRE f-158

f-158 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

142 25 23 404

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�,1 ห้องรับแขก, ที่จอดรถ 2 คัน

62

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

63


Home series

FIRE f-159

f-159 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

104 18.5 23 412

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, 2 ห้องทำ�งาน 1 ห้องเอนกประสงค์

64

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

THIRD FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

65


Home series

FIRE f-162

f-162 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

144 24 24 450

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

66

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

67


Home series

FIRE f-163

f-163 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

126 20 25.5 409

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

68

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

69


Home series

FIRE f-164

f-164 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

144 24 24 480

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

7 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ�, 2 ห้องทำ�งาน 1 ห้องเอนกประสงค์

70

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

THIRD FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

71


Home series

FIRE f-165

f-165 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

115 27 22 536

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ� 2 ที่จอดรถ

72

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

73


Home series

FIRE f-167

f-167 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

136 23.80 23 486

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ�, 1 ห้องทำ�งาน, 1 ห้องโฮมเธียเตอร์, สระว่ายน้ำ�, สวนพักผ่อนชั้น 2 และที่จอดรถ 2 คัน

74

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

75


Home series

FIRE f-168

f-168 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

184 32 23 461

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 8 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 3 คัน

76

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

77


Home series

FIRE f-169

f-169 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

195 30 26 602

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 3 คัน

78

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

79


Home series

FIRE f-591

f-591 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

140 26 22 459

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

80

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

81


Home series

FIRE f-592

f-592 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

238 34.5 27.5 648

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ�, 1 ห้องโฮมเธียร์เตอร์, 1 ศาลาพักผ่อน, 1 ห้องแม่บ้าน, ที่จอดรถ 3 คัน พร้อมเรือนสปา และสระว่ายน้ำ�

82

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

83


84

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


WATER Home series

แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่มธาตุน�้ำ (Water) เพื่อต้องการบ่งบอกถึงบุคลิกและถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงพลังแห่งมิตรภาพ ความรัก ความผูกพัน และความโอบอ้อมอารี โดยแบบบ้านจะเป็นแนว Classic Style และ Contemporary Style ดูหรู มีรสนิยม และร่วมสมัย เหมาะกับผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิต เป็นผู้มี ความทันสมัย ชอบสังคม เป็นผู้น�ำ มีน�้ำใจต่อมิตรและบริวาร รักที่จะเป็นผู้ ให้ มากกว่าจะเป็นผู้รับ

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

85


WA-155 (P.90)

PORTFOLIO

WA-155 (P.90) 86

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


WA-157 (P.94)

WA-157 (P.94) การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

87


Home series

water wA-153

wa-153 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

94 17.5 21.5 320

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

88

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

THIRD FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

89


Home series

water wA-155

wa-155 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

129 22 22 389

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

90

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

91


Home series

water wA-156

wa-156 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

120 17.50 17 428

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

92

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

93


Home series

water wA-157

wa-157 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

192 24 32 512

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 3 คัน

94

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

95


Home series

water wA-161

wa-161 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

161 31.5 20.5 421

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

96

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

97


98

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


METAL Home series

แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่มธาตุเหล็ก (Metal) เพื่อต้องการบ่งบอกถึงพลังการต่อสู้ เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว โดยแบบบ้าน จะเป็นแนว Roman Style หรือ แบบบ้านสไตล์โรมันประยุกต์ ดูโดดเด่น ดุจอัครสถาน หรูหรา อย่างมีระดับและมีเอกลักษณ์เฉพาะ เหมาะสมกับผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิต เป็น ผูม้ บี ารมี มีพลังและอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของงาน เป็นนักปกครองและมากด้วย บริวาร

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

99


ME-128 (P.116)

PORTFOLIO

ME-141 (P.120) 100

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


ME-125 (P.110)

ME-126 (P.112)

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

101


Home series

meTAL me-121

me-121 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

118 22.5 21 402

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

102

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

103


Home series

meTAL me-122

me-122 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

138 22 25 408

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

104

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

105


Home series

meTAL me-123

me-123 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

132 22.5 23.5 411

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, 1 ห้องพระ, 1 ห้องพักผ่อน, ที่จอดรถ 2 คัน

106

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

107


Home series

meTAL me-124

me-124 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

139 26.5 21 457

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 3 คัน

108

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

109


Home series

meTAL me-125

me-125 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

126 22 23 393

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

110

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

111


Home series

meTAL me-126

me-126 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

120 24 20 420

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

112

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

113


Home series

wood ME-127

ME-127 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

140 28 20 511

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

114

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

115


Home series

meTAL me-128

me-128 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

171 22 31 450

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ� , ที่จอดรถ 2 คัน พร้อมสระว่ายน้ำ�

116

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

117


Home series

meTAL me-129

me-129 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

203 32.5 25 531

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 3 คัน

118

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

119


Home series

meTAL me-141

me-141 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

138 24 23 554

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

120

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

121


Home series

meTAL me-142

me-142 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย สระว่ายน้ำ�

217 31 28 483 21

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ� , ที่จอดรถ 2 คัน และส่วนบริการครบครัน

122

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


FIRST FLOOR PLAN

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

123


Home series

meTAL me-143

me-143 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

221 34 26 596

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

124

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

125


Home series

meTAL me-144

ME-144 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

210 30 28 561

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 3 คัน

126

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

127


Home series

meTAL me-145

ME-145 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

198 34.50 23 632

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

128

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

129


Home series

meTAL me-146

me-146 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

282 41 28 725

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 3 คัน

130

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

131


Home series

meTAL me-147

me-147 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

266 20 49 546

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

132

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

FIRST FLOOR PLAN

VOLUME 7 www.pd.co.th

133


Home series

meTAL me-148

me-148 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

221 34 26 612

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน พร้อมอาคารแม่บ้าน

134

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

135


Home series

meTAL me-149

me-149 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

304 32 38 809

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

6 ห้องนอน, 8 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 3 คัน

136

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

137


Home series

meTAL me-151

me-151 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

384 48 32 1001

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 9 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 4 คัน

138

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

139


Home series

meTAL me-152

me-152 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

376 38 40 623

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 6 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 3 คัน และสระว่ายน้ำ�

140

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

141


142

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


WOOD Home series

แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่มธาตุไม้ (Wood) เพื่อต้องการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และบุคลิกที่ถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงพลังแห่ง ปรัชญา การเรียนรู้ การแสวงหา โดยแบบบ้านจะเป็นแนว Thai Style หรือบ้าน สไตล์ ไทยประยุกต์ ดูสง่างามในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นและคลาสสิก ตลอดกาล เหมาะกับผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิต เป็น ผู้ฉลาดและปราดเปรื่อง และใฝ่การเรียนรู้ตลอดเวลา ชื่นชอบความสงบ มีจิตใจ ดีงาม

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

143


PORTFOLIO

W-162

144

BEAUTIFUL HOUSE

(P.164)

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


W-153 (P.152)

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

145


Home series

wood w-138

w-138 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

173 24.50 29 350

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

146

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

147


Home series

wood w-151

w-151 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

90 15 24 303

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

148

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

149


Home series

wood w-152

w-152 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

113 25 18 320

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

150

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

THIRD FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

151


Home series

wood w-153

w-153 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

119 25 19 315

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

152

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

153


Home series

wood w-155

w-155 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

110 22 20 337

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

154

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

155


Home series

wood w-156

w-156 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

107 24.50 18 338

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ�

156

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

157


Home series

wood w-157

w-157 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

120 24 20 414

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

3 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

158

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

159


Home series

wood w-158

w-158 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

120 24 20 389

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

160

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

161


Home series

wood w-161

w-161 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

110 19 13 427

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ� ที่จอดรถ 2 คัน

162

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

163


Home series

wood w-162

w-162 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

99 22 18 372

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 2 คัน

164

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

165


Home series

wood w-164

w-164 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

163 31 21 452

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 3 คัน

166

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

167


Home series

wood w-165

w-165 ขนาดที่ดิน

เหมาะสำ�หรับที่ดินขนาด กว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

240 37 26 807

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ส่วนประกอบของบ้าน

5 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำ�, ที่จอดรถ 4 คัน

168

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


SECOND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

169


Home

service

การให้บริการปลูกสร้างบ้าน หัวใจของเราคือ งานบริการ “พีดีเฮ้าส์” เต็มใจและพร้อมให้บริการทุกขั้นตอน เพื่ออ�ำนวยความสะดวก ในการสร้างบ้านบนที่ดินของท่าน โดยมีแบบบ้านไว้ให้ ท่านเลือกหลากหลาย รูปแบบและหลายรสนิยม เราด�ำเนินการโดยทีมงานผูม้ ปี ระสบการณ์มานานกว่า 25 ปี มุง่ เน้นถึงคุณภาพ ของการสร้างบ้านทีม่ คี ณ ุ ภาพเทียบเท่ากันทุกหลังแล้ว เสร็จตามเวลาและเป็นที่พึงพอใจของท่าน ท่านมั่นใจได้ว่าจะได้บ้านที่มีคุณภาพสูงทั้งวัสดุและฝีมือการก่อสร้างในราคา ที่ประหยัดและคุ้มค่ากับงบประมาณของท่าน และที่ส�ำคัญงบประมาณจะ ไม่บานปลาย จากทีมงานของเรา…..พีดีเฮ้าส์….. ส�ำหรับขั้นตอนในการประสานงาน กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนงานบริการอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยว ข้องในการสร้างบ้านนั้น อาทิ การขออนุ ญ าต ก่ อ สร้ า ง ขอติ ด ตั้ ง มิ เ ตอร์ ไ ฟฟ้ า -ประปา ขอเลขที่ บ ้ า น ขอสินเชือ่ จากสถาบันการเงิน ขอติดตัง้ โทรศัพท์ การให้คำ� ปรึกษา การรับประกัน ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น เรา…เข้าใจดีว่าทุกๆ ท่านคงไม่ต้องการที่จะเป็นภาระและเสียเวลายุ่งยาก กับเรื่องเหล่านี้ ดังนั้นเราทีมงาน พีดีเฮ้าส์ ผู้มีประสบ การณ์จึงตั้งใจและพร้อม ที่ จ ะให้ บ ริ ก ารทั้ งก่ อ นและหลั ง การขายแทนท่ า น นอกจากนี้เรายังจะช่ว ย ท่านประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยท่านสามารถที่ จะศึกษารายละเอียด ต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบตามรายการต่อไปนี้

170

BEAUTIFUL HOUSE

พื้นที่ให้บริการรับสร้างบ้าน ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครนายก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บรุ ี ชัยนาท อุทยั ธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด หนองคาย สกลนคร นครพนม มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อ�ำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี มุกดาหาร เลย หนองบัวล�ำภู ภาคใต้ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา (หาดใหญ่) กระบี่ ภูเก็ต ภาคเหนือ นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ก�ำแพงเพชร ตาก สุโขทัย ล�ำพูน ล�ำปาง พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย แพร่

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


เงื่อนไขการให้บริการ 1.ที่ดินต้องสะดวกในการขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยรถบรรทุกเข้าถึงที่ดิน กรณีทมี่ คี า่ ใช้จา่ ย เช่น เสียค่าผ่านทาง ค่าจัดถมทางเข้า ค่าใช้จา่ ยดังกล่าว ไม่รวมอยู่ในราคาค่าปลูกสร้าง 2.ที่ดินจะต้องมีท่อเมนประปาและสายเมนไฟฟ้าผ่านหน้าที่ดินเพื่อความ สะดวกในการก่อสร้างบ้าน 3.กรณีไม่มีท่อระบายน�้ำสาธารณะ บริษัทฯ จะด�ำเนินการจัดท�ำถังน�้ำซึม แทนท่อระบายน�้ำภายในที่ดินให้แก่ท่าน 4.ท่านจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ กรณีทดี่ นิ มิได้เป็นกรรมสิทธิข์ อง ท่านจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินเสียก่อน การบริการทั่วไป บริษทั ฯ จะเป็นผูด้ ำ� เนินการเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน ทีต่ อ้ งการ ปลูกสร้างบ้านดังนี้ 1. บ ล�ำดั

บริการติดต่อราชการและขอติดตั้งสาธารณูปโภค

2.

ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (บริษัทฯรับผิดชอบค่าใช้จ่าย) ขอเลขที่บ้าน (บริษัทฯรับผิดชอบค่าใช้จ่าย)

1.

ค่าด�ำเนินการ (บาท)

ค่าธรรมเนียม (บาท)

-

-

การรับประกัน 1.

อาคารที่เป็นโครงสร้างหลักของบ้าน รับประกัน 20 ปี ทั้งนี้ไม่รวมงานถนนและพื้นที่ถ่ายน�้ำ หนักลงบนดินโดยตรง แต่ไม่มีผลและเป็นอันตรายต่อความแข็งแรงและผู้อยู่อาศัย

2.

รับประกันคุณภาพทั่วไป 2 ปี ส�ำหรับวัสดุมาตรฐาน รุ่น Smart, Platinum Series รับประกันคุณภาพทั่วไป 1 ปี ส�ำหรับวัสดุมาตรฐาน รุ่น Standard, Exclusive Series ทั้งนี้ไม่รวมงานวัสดุอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานหรือการใช้งานผิดประเภท

3.

รับประกันการมุงกระเบื้องหลังคา 5 ปี (โดยผู้ผลิตและติดตั้ง)

4.

รับประกันการเกิดสนิมโครงหลังคา 10 ปี (โดยผู้ผลิตและติดตั้ง)

5.

รับประกันพื้นลามิเนต 10 ปี (โดยผู้ผลิตและติดตั้ง)

การยื่นค�ำขอว่าจ้างสร้างบ้าน หลังจากที่ท่านพิจารณาและตัดสินใจใช้บริการสร้างบ้านกับบริษัทฯ ท่าน จะต้องท�ำการยื่นค�ำขอว่าจ้างสร้างบ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

-

-

3.

ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาชั่วคราว (การประปานครหลวง) ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาชั่วคราว (การประปาภูมิภาค)

6,000 4,700

7,000 7,000

1.

ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท

30,000

4.

ขอติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าชั่วคราว (การไฟฟ้านครหลวง) ขอติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าชั่วคราว (การไฟฟ้าภูมิภาค)

400 750

10,000 6,000

2.

ราคาบ้าน 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้าน

50,000

6,000 4,700

6,000 1,017

3.

ราคาบ้านตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

100,000

4,500 9,650

2,000 4,000

4.

ราคาบ้านที่ไม่ใช่แบบบ้านมาตรฐานของบริษัท (แบบบ้านของลูกค้าเอง)

5. 6.

บริษัทฯรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ไม่รวมขยายเขต)

บริษัทฯรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ไม่รวมขยายเขต)

ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาถาวร ขนาด 3/4 นิ้ว (การประปานครหลวง) ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาถาวร ขนาด 3/4 นิ้ว

ขอขยายเขตประปา(ถ้ามี) บริษัทเป็นผู้ติดต่อขอยื่นขอฯ/ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ตามใบเสร็จของการประปา) ยกเว้น วัสดุ รุ่น Smart, Platinum Series บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายติดตั้งมิเตอร์ฯ (ไม่รวมค่าขยายเขตประปา)

ขอติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าถาวร (การไฟฟ้านครหลวง) ขนาด 15 แอมป์ (วัสดุรุ่น Exclusive one Series) ขนาด 30 แอมป์ (วัสดุรุ่น Platinum one Series)

7.

ขอขยายเขตไฟฟ้า(ถ้ามี) บริษัทเป็นผู้ติดต่อขอยื่นขอฯ/ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ตามใบเสร็จของการไฟฟ้า) ยกเว้น วัสดุ รุ่น Smart, Platinum Series บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายติดตั้งมิเตอร์ฯ (ไม่รวมค่าขยายเขตไฟฟ้า)

ช�ำระเงินล่วงหน้า (บาท)

3% ( ไม่เกิน 100,000)

เอกสาร

ขอขยายเขตไฟฟ้า(ถ้ามี) บริษัทเป็นผู้ติดต่อขอยื่นขอฯ/ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ตามใบเสร็จของการไฟฟ้า) ยกเว้น วัสดุ รุ่น Smart, Platinum Series บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายติดตั้งมิเตอร์ฯ (ไม่รวมค่าขยายเขตไฟฟ้า)

ขอติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าถาวร (การไฟฟ้าภูมิภาค) ขนาด 15 แอมป์ (วัสดุรุ่น Exclusive one Series) ขนาด 30 แอมป์ (วัสดุรุ่น Platinum one Series)

ราคาบ้าน

2,450 6,900

2,000 5,000

ค่าใช้จ่ายและการบริการทั้ง 7 ข้อที่กล่าวมา บริษัทฯ จะเป็นผู้ด�ำเนินการ แทนท่านจนแล้วเสร็จ กรณีที่ท่านต้องการเพิ่มขนาดมิเตอร์ ไฟฟ้าจากที่ บริษัทฯ ก�ำหนด โปรดแจ้งให้ทราบในวันเซ็นสัญญาหรือก่อนด�ำเนินการ ก่อสร้าง เพราะจะต้องจัดเตรียมสายเมนไฟฟ้า (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) การบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สินเชื่อเพื่อที่จะปลูกสร้างบ้าน เรายินดี ทีจ่ ะบริการติดต่อประสานงานกับธนาคารเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ทา่ น โดยมีธนาคารที่พร้อมบริการและให้การสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อปลูกสร้าง บ้านบนทีด่ นิ ของท่านได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (www.scb.co.th) และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (www.ghb.co.th) โดยมีหลักเกณฑ์พจิ ารณา เบื้องต้น ดังต่อไปนี้

1.

ที่ดินต้องไม่ติดภาระผูกพันใด ๆ กรณีที่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมจะต้องยินยอมและจดจ�ำนอง เป็นผู้กู้ร่วม หรือเจ้าของอาคารร่วม (ขออนุญาตก่อสร้าง)

2.

ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างจะต้องจ�ำนองไว้กบั ธนาคาร และท่านจะต้องท�ำประกันอัคคีภยั พร้อม ช�ำระค่าประกันกับ บริษัทประกันที่ธนาคารเป็นผู้แนะน�ำ

3.

ท่านควรมีรายได้ตอ่ เดือน (รวมรายได้คสู่ มรส) ประมาณ 2.5 เท่าของเงินทีจ่ ะต้องผ่อนช�ำระแต่ละ เดือน เช่น ผ่อนช�ำระธนาคารเดือนละ 10,000 บาท ควรต้องมีรายได้ประมาณ 25,000 บาท

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

1.

ส�ำเนาโฉนดที่ดิน 4 ชุด พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง (ขนาดเท่าต้นฉบับ)

2.

ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน 4 ชุด พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง

3.

ส�ำเนาใบเสร็จเสียภาษีบ�ำรุงท้องที่ พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง

บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปส�ำรวจที่ดินที่จะท�ำการปลูกสร้างและถนน ทางเข้า เพื่อจะก�ำหนดการจัดวางอาคารในที่ดินร่วมกับท่าน หากบริษัท ไม่สามารถเข้าไปก่อสร้างได้เนือ่ งจากติดปัญหาทางเข้า – ออก บริษทั ยินดี คืนเงินมัดจ�ำให้แก่ท่าน การท�ำสัญญาฯ เมื่อท่านได้รับผลการส�ำรวจที่ดินและตรวจสอบรายละเอียดวัสดุ แบบแปลน เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านจะต้องท�ำสัญญาฯ กับบริษัทฯ เพื่อที่ จะได้ด�ำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง และจัดเตรียมงานเพื่อเริ่มการ ก่อสร้างต่อไป กรณีเงินช�ำระล่วงหน้า บริษัทฯ จะคืนให้แก่ท่านในวันท�ำสัญญาปลูก สร้าง หากมีรายการเพิ่มเติมภายหลังท�ำสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งราคาให้ท่า นทราบก่อน เมื่อท่านตกลงแล้ว จะต้องช�ำระเงินส่วนที่เพิ่มเติมก่อนเริ่ม ด�ำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาฯ เริ่มนับตั้งแต่วันท�ำสัญญาฯ และ ช�ำระค่างวดท�ำสัญญาฯ ครบถ้วน (เริ่มงานตอกเสาเข็มภายหลังท�ำ สัญญาประมาณ 60 วัน) VOLUME 7 www.pd.co.th

171


การให้บริการปลูกสร้างบ้าน หัวใจของเราคือ งานบริการ “พีดเี ฮ้าส์” เต็มใจและพร้อมให้บริการทุกขัน้ ตอน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก ในการสร้างบ้านบนที่ดินของท่าน โดยมีแบบบ้านไว้ให้ ท่านเลือกหลาก หลายรูปแบบและหลายรสนิยม เราด�ำเนินการโดยทีมงานผูม้ ปี ระสบการณ์ มานานกว่า 25 ปี มุง่ เน้นถึงคุณภาพ ของการสร้างบ้านทีม่ คี ณ ุ ภาพเทียบ เท่ากันทุกหลังแล้วเสร็จตามเวลาและเป็นทีพ่ งึ พอใจของท่าน บริษทั ฯ สร้าง บ้านทุกหลังด้วยความประณีตเป็นไปตามขัน้ ตอนและหลักวิชาการก่อสร้าง ที่ดี สอดคล้องกับระยะเวลาตามความต้องการที่จะอยู่อาศัย และตรง ตามสัญญาก่อสร้าง ตามรายละเอียด ดังนี้ ระยะเวลาการก่อสร้างส�ำหรับโครงสร้างส�ำเร็จรูป Multi–Joint Lock System ระยะเวลาการก่อสร้าง ราคาบ้าน 1.

ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท

2.

ราคาบ้านตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท

8 - 9 เดือน

ราคาบ้านตั้งแต่ 4 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 6 ล้านบาท

13 - 14 เดือน

4.

ราคาบ้านตั้งแต่ 6 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท

15 - 18 เดือน

5.

ราคาบ้านตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป

18 เดือนขึ้นไป

ระยะเวลาการก่อสร้างส�ำหรับโครงสร้างหล่อในที่ดิน ระยะเวลาการก่อสร้าง

1.

ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท

10 - 11 เดือน

2.

ราคาบ้านตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท

12 - 13 เดือน

3.

ราคาบ้านตั้งแต่ 4 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 6 ล้านบาท

14 - 15 เดือน

4.

ราคาบ้านตั้งแต่ 6 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท

16 - 17 เดือน

5.

ราคาบ้านตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป

18 - 24 เดือน

10%

1.

ช�ำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม และงานฐานราก แล้วเสร็จ

20%

2.

ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ โครงสร้างส�ำเร็จรูปเสาชัน้ ล่าง-ชัน้ บน คานชัน้ ล่าง-ชัน้ บน พื้นชั้นล่าง-ชั้นบน และโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคา เหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

20%

3.

ช�ำระเมือ่ เทพืน้ โรงรถ (ถ้ามี)ติดตัง้ ท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) ท่อพีวีซีฝังในผนัง (ส�ำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุ หลังคา ยกเว้นหลังคารอบล่าง (มุงวัสดุภายหลัง) และก่ออิฐผนังแล้วเสร็จ

15%

4.

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน (ยกเว้นผนังห้องน�้ำ) ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน�้ำ) และฉาบปูนผนังภายนอก 50%แล้วเสร็จ

10%

5.

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวนิล ฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน�้ำ ทาสีรองพื้น แล้วเสร็จ

10%

6.

ช�ำระเมื่อ ติดตั้งไม้บันได บานประตูภายใน สุขภัณฑ์ทาสีจริง 1 เที่ยว และ ถังบ�ำบัดน�้ำเสีย-ท่อระบายน�้ำแล้วเสร็จ

10%

7.

ช�ำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น สวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

5%

งวดงานก่ อ สร้ า งบ้ า น 2 ชั้ น ราคาตั้ ง แต่ 6 ล้ า นบาทขึ้ น ไป โครงสร้างส�ำเร็จรูป

F-224

F-158

172

BEAUTIFUL HOUSE

ME-152

รายละเอียด

งวดงาน

ช�ำระเงิน

ช�ำระในวันท�ำสัญญา

10%

1.

ช�ำระเมื่อ วางผังบ้าน ตอกเสาเข็ม และงานฐานราก แล้วเสร็จ

20%

2.

ช�ำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างส�ำเร็จรูปเสาชั้นล่าง-ชั้นสอง-ชั้นสาม คานชั้น ล่าง-ชัน้ สอง-ชัน้ สาม พืน้ ชัน้ ล่าง-ชัน้ สอง-ชัน้ สาม คานหลังคา และบันได ชั้นสอง-ชั้นสามแล้วเสร็จ

20%

3.

ช�ำระเมื่อ ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่างติดตัง้ ภายหลัง) ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง มุงวัสดุภาย หลัง) ก่ออิฐผนัง 80%และท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ

10%

4.

ช�ำระเมื่อ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (ส�ำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) ฉาบปูนผนังภายใน80% (ยกเว้นผนังห้องน�ำ้ -ฉาบภายหลัง) และเทพืน้ โรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ

10%

5.

ช�ำระเมือ่ ฉาบปูนผนังภายใน ฉาบปูนผนังภายนอก 80% ติดตัง้ สายไฟฟ้า ภายใน ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน�้ำ) แล้วเสร็จ

10%

6.

หมายเหตุ เพือ่ ความมัน่ ใจของท่าน และเป็นการยืน่ ยันว่าบริษทั ฯ จะก่อสร้างบ้านของท่านได้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาในสัญญา บริษทั ฯ ยินดีให้ทา่ นคิดเงินค่าปรับเป็นเงินร้อยละ 0.01 ของราคา บ้าน หากบริษัทฯ ส่งมอบบ้านไม่ทันก�ำหนดระยะเวลาตามสัญญา

ช�ำระเงิน

ช�ำระในวันท�ำสัญญา

10 - 12 เดือน

3.

ราคาบ้าน

งวดงานก่อสร้างบ้าน 2 ชั้นราคาไม่เกิน 6 ล้านบาท โครงสร้างส�ำเร็จรูป งวดงาน รายละเอียด

7. 8.

ช�ำระเมื่ อ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ แ ละบานประตู - หน้ า ต่ า งไวนิ ล ฝ้ า เพดาน ภายนอก-ชายคา กรุกระเบือ้ งผนังห้องน�ำ้ 50% ฉาบปูนผนังทาสีรองพืน้ แล้วเสร็จ ช�ำระเมื่อ ติดตั้งไม้บันไดบานประตูภายใน ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน�้ำ สุขภัณฑ์ ถังบ�ำบัดน�้ำเสีย-ท่อระบายน�้ำและทาสีจริง 1 เที่ยวแล้วเสร็จ   ช�ำระเมื่อปูวัสดุผิวพื้นสวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

10% 5% 5%

W-156

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


งวดงานก่อสร้างบ้าน 2 ชั้น ราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป โครงสร้างหล่อในที่ดิน

งวดงานก่อสร้างบ้าน 3 ชั้น โครงสร้างส�ำเร็จรูป

รายละเอียด

งวดงาน

รายละเอียด

งวดงาน 1.

ช�ำระเงิน

ช�ำระในวันท�ำสัญญา

10%

ช�ำระเมื่อ วางผังบ้าน ตอกเสาเข็ม และงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ

20% 2.

2.

ช�ำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างส�ำเร็จรูปเสาชั้นล่าง-บน คานชั้นล่าง-บน พื้น ชั้นล่าง-บน บันได คานชั้นหลังคา และโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้น โครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

20%

3.

ช�ำระเมื่อ ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง มุงวัสดุภายหลัง) ท่อประปาภายในบ้าน (พร้อมทดสอบแรงดัน) และก่ออิฐ ผนัง 80% แล้วเสร็จ

10%

4.

ช�ำระเมื่อ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (ส�ำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) ฉาบปูนผนังภายใน80% (ยกเว้นผนังห้องนำ�้ -ฉาบภายหลัง) และเทพืน้ โรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ

5.

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน 100% ฉาบปูนผนังภายนอก 80% ติดตั้ง สายไฟฟ้าภายใน ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน�้ำ) แล้วเสร็จ

6. 7. 8.

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวนิล ฝ้า เพดานภายนอก-ชายคา กรุกระเบื้องผนังห้องน�้ำบางส่วน (50%) ทาสี รองพื้นผิวผนังแล้วเสร็จ ช�ำระเมื่อ ติดตั้งไม้บันได บานประตูภายใน ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน�้ำ สุขภัณฑ์ ถังบ�ำบัดน�้ำเสีย-ท่อระบายน�้ำและทาสีจริง 1 เที่ยวแล้วเสร็จ ช�ำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น สวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

รายละเอียด

10%

4.

5% 5%

ช�ำระเงิน

ช�ำระในวันท�ำสัญญา

10%

ช�ำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม และงานฐานราก แล้วเสร็จ

10%

2.

ช�ำระเมื่อ โครงสร้างคานคอดิน (คานชั้นล่าง) เสาชั้นล่าง และพื้นชั้นล่าง แล้วเสร็จ

20%

3.

ช�ำระเมื่อ โครงสร้างคานชั้นสอง เสาชั้นสอง และพื้นชั้นสองแล้วเสร็จ

10%

4.

ช�ำระเมือ่ โครงสร้างคานหลังคา ก่ออิฐผนังผนัง 50% และติดตัง้ โครงหลังคา เหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคารอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

5.

ช�ำระเมือ่ ก่ออิฐผนัง100% ท่อพีวซี ฝี งั ในผนัง (ส�ำหรับติดตัง้ สายไฟฟ้า) ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง-มุงวัสดุ ภายหลัง) และท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ

6.

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายในบางส่วน 80% ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน และ ฉาบปูนผนังภายนอก 50% แล้วเสร็จ

10%

8.

ช�ำระเมื่อ ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไวนิลบาน ประตูภายใน ปูกระเบื้อง พื้น-ผนังห้องน�้ำ และทาสีรองพื้นแล้วเสร็จ

10%

9.

ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ ไม้บนั ได สุขภัณฑ์ และถังบ�ำบัดน�ำ้ เสีย-ท่อระบายน�ำ้ แล้วเสร็จ

5%

10

ช�ำระเมื่อปูวัสดุผิวพื้นสวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

5%

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

ช�ำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม งานคอนกรีตเสริมเหล็กฐานราก และโครงสร้างคาน คอดิน (คานชั้นล่าง) แล้วเสร็จ

10%

ช�ำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นล่าง พื้นชั้นล่างและคานชั้นสองแล้วเสร็จ ช�ำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นสอง พื้นชั้นสอง และคานชั้นสามแล้วเสร็จ ช�ำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นสาม พื้นชั้นสาม และคานหลังคาแล้วเสร็จ 

20% 10% 10% 10%

6.

ช�ำระเมือ่ ก่ออิฐผนัง 100% ติดตัง้ ท่อพีวซี ฝี งั ในผนัง (ส�ำหรับติดตัง้ สาย ไฟฟ้า) ฉาบปูนผนังภายใน 80% ท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรง ดัน) และฉาบปูนผนังภายนอก 50% แล้วเสร็จ

10%

7.

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง 100% กรุกระเบื้องผนังห้องน�้ำ ฝ้าเพดาน ภายนอก-ฝ้าชายคา ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน�้ำ-ติดตั้ง ภายหลัง) แล้วเสร็จ

10%

8.

ช�ำระเมือ่ ปูกระเบือ้ งพืน้ -ผนังห้องนำ�้ ติดตัง้ บานประตู-หน้าต่างไวนิล บาน ประตูภายใน ทาสีรองพื้น และทาสีจริง 1 เที่ยวแล้วเสร็จ

10%

9.

ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ ไม้บนั ได สุขภัณฑ์ และถังบ�ำบัดนำ�้ เสีย-ท่อระบายนำ�้ แล้วเสร็จ

5%

10

ช�ำระเมื่อปูวัสดุผิวพื้นสวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

5%

งวดงานก่อสร้างบ้าน 3 ชั้น โครงสร้างหล่อในที่ดิน รายละเอียด

งวดงาน

ช�ำระเงิน

ช�ำระในวันท�ำสัญญา

10%

1.

ช�ำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม และงานฐานราก แล้วเสร็จ

10%

2.

ช�ำระเมื่อ งานฐานราก โครงสร้างคานคอดิน (คานชั้นล่าง) และเสาชั้น ล่าง แล้วเสร็จ

20%

3.

ช�ำระเมื่อ โครงสร้างพื้นชั้นล่าง และคานชั้นสองแล้วเสร็จ

10%

4.

ช�ำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นสอง และพื้นชั้นสองแล้วเสร็จ

10%

5.

ช�ำระเมือ่ โครงสร้างคานหลังคา ก่ออิฐผนัง 50% ติดตัง้ โครงหลังคาเหล็ก กันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคารอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

10%

6.

ช�ำระเมื่อ มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง-มุงวัสดุภายหลัง) ก่อ อิฐผนัง 100% ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) ท่อพีวีซีฝังในผนัง (ส�ำหรับติด ตั้งสายไฟฟ้า) และฉาบปูนผนังภายใน 50% แล้วเสร็จ

10%

7.

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ

5%

8.

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา และ ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน�้ำ-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

5%

9.

ช�ำระเมื่อฉาบปูนผนัง 100% ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไวนิล และบานประตู ภายในแล้วเสร็จ

5%

10.

ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน�้ำ ทาสีรองพื้น และทาสีจริง 1 เที่ยวแล้วเสร็จ

5%

11.

ช�ำระเมือ่ ติดตัง้ ไม้บนั ได สุขภัณฑ์ และถังบ�ำบัดน�ำ้ เสีย-ท่อระบายน�ำ้ แล้วเสร็จ

5%

12.

ช�ำระเมื่อปูวัสดุผิวพื้น ติดตั้งสวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

5%

10%

ช�ำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง 100% ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ฝ้าเพดาน ภายนอก-ฝ้าชายคา และฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องนำ�้ -ติด ตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ

10%

ช�ำระเมื่อ โครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิม รอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้น หลังคารอบล่าง-มุงวัสดุภายหลัง) และก่ออิฐผนัง 50% แล้วเสร็จ

10% 10%

ช�ำระในวันท�ำสัญญา

5.

10%

1.

7.

3.

10%

ตารางแสดงการแบ่งงวดค่าก่อสร้างบ้านระบบโครงสร้างหล่อในทีด่ นิ งวดงานก่อสร้างแบบบ้าน 2 ชั้น ราคา 3 ล้านบาทขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาทโครงสร้างหล่อในที่ ดิน งวดงาน

1.

ช�ำระเงิน

VOLUME 7 www.pd.co.th

173


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ กรุงเทพฯและปริมณฑล ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนาภิเษก ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นวมินทร์ - รามอินทรา ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ปทุมธานี ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

ภาคกลาง ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สระบุรี ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ระยอง ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครปฐม ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี)

ภาคเหนือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงใหม่ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงราย ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์

174

BEAUTIFUL HOUSE

ที่อยู่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 82/3 ถ.วงแหวน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 12/2-3 ม.10 ถ.นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ำกัด 38/5-6 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ที่อยู่ บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 85/1-2-3 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 391/6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 366 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 บริษัท นครปฐม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 589,591 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 19/366 ม.2 ถ.เขาน้อย ต.ปราณบุรี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ที่อยู่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (เชียงใหม่) จ�ำกัด 164/6-7 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 บริษัท เชียงราย โฮมบิวเดอร์ จ�ำกัด 106/29 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 107/7-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 301/20-21 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ 0-2447-9026-30 09-4450-8558 0-2988-9216-7 08-6066-6993 0-2996-0940 09-4450-8558 0-2922-0079-80 08-6326-4277

โทรศัพท์ 0-3621-3160-3 08-5489-4252 0-3874-5652-3 08-6844-9888 0-3862-4249-50 08-6844-9888 0-3427-1745-7 06-2609-1665 0-3262-3585-6 08-5488-5316

โทรศัพท์ 0-5341-2459 08-5489-4275 0-5371-1551 09-0197-6422 0-5525-9944 0-5525-9833-4 08-4758-9933 0-5622-8388 09-0197-7896

ID LINE @pdhouse.kanchana @pdhouse.ramintr, @pdhouse.rangsit, @pdhouse.rn,

ID LINE @pdhouse.saraburi, @pdhouse.chonburi, @pdhouse.rayong, @pdhousenp @pdhouse.pranburi,

ID LINE @pdhouse.chiangmai, @pdhouse.chiangrai, @pdhouse.phitlok, @pdhousens,

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครราชสีมา ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ร้อยเอ็ด ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา บุรีรัมย์ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา อุบลราชธานี

ภาคใต้ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชุมพร ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ภูเก็ต ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่

ที่อยู่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป 2019 (นครราชสีมา) จ�ำกัด โครงการเวนิส สแควร์ 179/52 ซ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ขอนแก่น) จ�ำกัด 177/41-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด 44/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน (บุรีรัมย์) จ�ำกัด 350/12-13 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 119/4-5 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 738 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ที่อยู่ บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ (ชุมพร) จ�ำกัด 64 ม.11 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ำกัด 12/40 ม.1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 99/49 หมูบ่ า้ นเดอะวินเทจ ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ำกัด 22/3-4 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

โทรศัพท์

ID LINE

0-4400-1827 09-8280-2737 0-4346-8494 08-1965-1964 0-4351-6392 09-8280-2744 0-4460-1007 08-2626-4163 0-4451-2909 08-5480-0251 0-4531-4747 08-5489-4299

@pdhouse.korat, @pdhouse.khonkaen, @pdhouse.roiet, @pdhouse.buriram, @pdhouse.surin, @pdhouse.ubon,

โทรศัพท์

ID LINE

0-7761-3671-2 08-5488-5316 0-7638-3225 08-1918-0378 0-7543-1198 08-3977-8199 0-7420-9842 09-0197-6422

@pdhouse.chumphon, @pdhouse.phuket, @pdhouse.nakhons, @pdhouse.hatyai,

VOLUME 7 www.pd.co.th

175


ThE CONTRIBUTION

House Owner : คุณจรัญ - คุณพนารัตน์ พาชิยานุกูล Model : ME-149 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ อุบลราชธานี

ME-149

หลังจากเราตัดสินใจจะสร้างบ้าน สิ่งแรกเลยคือ เริ่มมองหาผู้ที่จะมาสร้างบ้านของเรา ลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต หามาหลายที่ ก็มาสะดุดที่ พีดีเฮ้าส์ เพราะ เรามองว่าเป็นบริษทั รับสร้างบ้านจากกรุงเทพฯ มีสาขาให้บริการอยูท่ วั่ ประเทศ รวมถึงที่ จังหวัดอุบลฯ นีด้ ว้ ย จึงเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ทีส่ ำ� นักงานสาขาอุบลฯ พอเห็นข้อมูล บริษัท ทั้งประวัติ ทั้งแบบบ้านและผลงานที่ผ่านมา ท�ำให้เรารู้สึกชอบและมีความมั่นใจ จึงตัดสินใจเลือกใช้บริการ

176

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


ThE CONTRIBUTION House Owner : นพ.พิทักษ์พงษ์ - คุณชมพูนุช พายุหะ Model : แบบพิเศษ Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด

Model : แบบพิเศษ

ด้วยความตัง้ ใจทีอ่ ยากมีบตุ ร ก็คดิ วางแผนจะปลูกสร้างบ้านสักหลัง เพือ่ ให้ลกู ได้มพี นื้ ที่ มีสนามส�ำหรับให้เด็ก ๆ วิง่ เล่น ตอนนัน้ ก็เริม่ ศึกษา และมองหาบริษัทรับสร้างบ้าน แล้วได้เห็นโฆษณาของ พีดีเฮ้าส์ จึงเข้าไปพูดคุยที่ส�ำนักงาน ซึ่งพนักงานก็ให้รายละเอียดและค�ำแนะน�ำ ต่าง ๆ ที่ดี ท�ำให้เรารู้สึกเชื่อมั่นในตัวบริษัท อีกอย่างเราก็เห็นคุณหมอและคนมีชื่อเสียงใช้บริการปลูกสร้างบ้านกับทาง พีดีเฮ้าส์ ก็ยิ่งท�ำให้ เรามั่นใจ จนสุดท้ายก็ตัดสินใจเลือกใช้บริการ

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

177


ThE CONTRIBUTION

House Owner : คุณวัชรพงศ์ และ คุณพัชรินทร์ บุญบุตร Model : แบบพิเศษ Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สระบุรี

แบบพิเศษ

วันแรกที่บ้านสร้างเสร็จรู้สึกดีใจมาก ที่จะมีบ้านเป็นของตนเอง และพอใจมากกับบ้าน หลังนี้ ไม่คิดว่าจะออกมาดีขนาดนี้ ขอบคุณพีดีเฮ้าส์ที่สร้างบ้านให้กับเราด้วยวัสดุที่มี คุณภาพ มีวศิ วกรมาควบคุมงานแทนเรา อะไรทีไ่ ม่ถกู ใจก็แก้ไขปรับเปลีย่ นให้เราใหม่ การ บริการ ก็เอาใจใส่ดูแลเราเป็นอย่างดีมาตลอด ต้องบอกว่าได้บ้านที่คุ้มค่ามากกับเงิน ที่จ่ายไปจริง ๆ

178

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


ThE CONTRIBUTION House Owner : คุณธรรมนูญ - คุณจิตรา เพราะสุนทร Model : WA-155 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ หัวหิน

Model : แบบพิ WA-155 เศษ

ตอนที่ช่างเข้ามาท�ำงานทางผู้จัดการก็ให้ความมั่นใจกับเรา มีการแนะน�ำรายละเอียดในเรื่องของโครงสร้างส�ำเร็จรูป MLS และขั้นตอนใน การท�ำงาน เพราะว่าเราเดินทางมาดูตลอดและก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่มาดูแลตลอดเช่นกัน ท�ำให้รู้สึกถึงความมั่นใจ อีกทั้งเรายังเห็นความ ก้าวหน้าของงานและก็ไม่พบปัญหาอะไรทีเ่ กิดขึน้ ต้องบอกว่าประทับใจกับทางพีดเี ฮ้าส์มาก ถือว่าเป็นบริษทั ทีม่ คี วามรับผิดชอบดูแลลูกค้า อยู่ในระดับดีทีเดียว ทั้งในเรื่องการบริการ การเอาใจใส่โดยเฉพาะผู้บริหารที่ลงมาดูแลลูกค้าด้วยตัวเองท�ำให้เรารู้สึกประทับใจมากครับ

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

179


ThE CONTRIBUTION

House Owner :คุณคมสัน - คุณส�ำเนียง คงมณี Model : ME-141 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์

ME-141

ประทับใจกับบ้านหลังนี้มาก ขนาดไม่เคยมาคุมงานก็จะมีการรายงานความคืบหน้าอยู่ ตลอด ท�ำให้เราทราบถึงกระบวนการท�ำงานตลอดเวลา ไม่คิดว่าบ้านจะหลังใหญ่ขนาดนี้ คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจริง ๆ ที่ส�ำคัญวัสดุที่เลือกใช้ก็มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งหมด อย่างเช่น บานประตูหน้าต่างไวนิลที่ดูสวยงามคงทน และยังช่วยป้องกันเสียงจาก ภายนอกได้อีก หรือแม้แต่การใช้ฉนวนกันความร้อนช่วยท�ำให้บ้านเย็นสบาย ลดการ ใช้พลังงานไปในตัว คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจริง ๆ

180

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


ThE CONTRIBUTION House Owner : พลเอกชนะพล – คุณปรารถนา แก้ววาตะ Model : WA-155 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ นวมินทร์-รามอินทรา

WA-155

ผมประทับใจพีดีเฮ้าส์ เพราะเมื่อขอเสนอปรับแก้แบบก็ไม่ขัดข้อง ตรงตามสิ่งที่ต้องการ และตรงกับคติที่ว่า ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ฯ เพราะช่วงเวลาปรับแก้ 6 เดือน มีการแก้ ฮวงจุ้ย มุมต่าง ๆ ซึ่งทางพีดีเฮ้าส์ก็ยินดีจึงเป็นความลงตัวของทั้งสองฝ่ายด้วย

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

181


ThE CONTRIBUTION

House Owner : คุณอภิชาติ – คุณสุภาพ รุ่งชวลิต Model :ME-147 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ อุบลราชธานี

ME-147

ผมเห็นการท�ำงานทีเ่ ป็นไปตามทีเ่ ราคิด มีการส�ำรวจชัน้ ดินเพือ่ ลงเสาเข็มตามความยาว ที่ใช้จริงท�ำให้เรามั่นใจมากขึ้น ถ้าเป็นผู้รับเหมาอาจมีการตัดเสาเข็มทิ้งอย่างแน่นอน มี วิศวกร โฟร์แมนควบคุมงานตลอด บอกตรง ๆ ว่าเห็นการท�ำงานแล้วรู้สึกประทับใจ ถึงแม้อาจจะมีปญ ั หาบ้างแต่พอมีการพูดคุยรายละเอียดแล้วก็เข้าใจและแก้ปญ ั หาให้จน เรารูส้ กึ พอใจ ตอนทีบ่ า้ นก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยพูดได้เลยว่าประทับใจมากครับ มีความ ประณีตสวยงาม ถูกต้องตามแบบที่เราต้องการจริง ๆ

182

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


ThE CONTRIBUTION House Owner : นพ.สมอาจ และคุณรตาภรณ์ ตั้งเจริญ Model : ME-127 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ขอนแก่น

Model : แบบพิ ME-127 เศษ

การทีเ่ ราเลือกบ้านสไตล์ Contemporary นัน้ เพราะชอบในรูปแบบของบ้านทีด่ แู ล้วไม่ลา้ สมัยและก็ไม่ลำ�้ สมัย จนเกินไป อีกทัง้ ฟังก์ชนั ภายใน ก็ครบครัน ซึ่งตรงกับความต้องการของเราที่อยากให้มีพื้นที่กว้าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้มีพื้นที่ส่วนตัว

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

183


ThE CONTRIBUTION

House Owner : คุณโรเจอร์ เจมส์ และคุณปัทมา สแตนลี Model : W-166 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ หัวหิน

Model : แบบพิ W-166เศษ

ประทับใจพนักงานทุกคนที่ท�ำงานกันได้ดีมาก เห็นถึงความทุ่มเทของทุกคนซึ่งสุดท้ายก็ได้บ้านตรงตามความต้องการจริง ๆ ถึงแม้ในช่วง ที่ก่อสร้างจะไม่ค่อยได้มาดู เชื่อมั๊ยมาดูความก้าวหน้าของงานเพียง 6 ครั้งเอง

184

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


ThE CONTRIBUTION House Owner : คุณเหลี่ยม เผื่อนยิ้ม Model : F-138 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ พิษณุโลก

Model : แบบพิ F-138เศษ

เหตุผลทีเ่ ราเลือกแบบบ้านสไตล์โมเดิรน์ เพราะว่าดูมรี ปู ลักษณ์ทที่ นั สมัย รูปแบบบ้านสวยและมีฟงั ก์ชนั่ การใช้งานครบ ยิง่ พอบ้านสร้างเสร็จ ยิ่งชอบมากขึ้น ไม่ใช่แค่เรานะที่มองว่าบ้านสวย เพื่อนบ้านยังชมว่าเราบ้านสวยประทับใจจริง ๆ ไม่ผิดหวังที่เลือกพีดีเฮ้าส์

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

185


ThE CONTRIBUTION

House Owner : นายแพทย์เปตรง และ คุณบุศรินทร์ เขียนแม้น Model : WA-155 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ขอนแก่น

Model : แบบพิ WA-155 เศษ

มีพี่ที่นับถือได้สร้างบ้านกับพีดีเฮ้าส์ แนะน�ำให้ไปดูแบบบ้านของบริษัท พอไปดูรู้สึกถูกใจกับแบบบ้าน WA-155 เมื่อดูบ้านที่สร้างจริง ก็อยากได้แบบนี้เลย และเราเห็นปฏิกริ ิยาเจ้าของบ้านกับพนักงานพีดีเฮ้าส์ทำ� ให้เรามองเห็นถึงความผูกพันและมิตรภาพท�ำให้เรามั่นใจและ เชื่อใจมากขึ้นจึงตัดสินใจเลือกสร้างบ้านกับพีดีเฮ้าส์

186

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


ThE CONTRIBUTION House Owner : คุณปรีชา จันทรรวงทอง Model : ME-122 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ นครราชสีมา

Model : แบบพิ ME-122 เศษ

เราสร้างบ้านกับทางพีดีเฮ้าส์แล้วรู้สึกสบายใจเพราะไม่มีปัญหาอะไรมากวนใจเลย ซึ่งบ้านนี้เป็นหลังที่ 2 ซึ่งในส่วนของหลังแรกนั้นเราให้ ผู้รับเหมาเป็นคนสร้าง และก็เจอปัญหาตลอด แต่พอมาเจอพีดีเฮ้าส์ เราไม่ต้องกังวลเลย วัสดุที่ใช้ก็ได้ตามมาตรฐาน ตามที่ตกลงเลย ถึงแม้ราคาจะสูงกว่าผู้รับเหมาแต่ก็สบายใจ

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

187


ThE CONTRIBUTION

House Owner : คุณสัมฤทธิ์ ตันสุริยวงศ์ และ พ.ต.ต.สุวลี ตันสุริยวงศ์ Model : EA-153 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ พัทลุง

Model : แบบพิ EA-153 เศษ

การที่เราตัดสินใจเลือกใช้บริการกับทางพีดีเฮ้าส์นั้นส่วนหนึ่งเพราะเรามองเห็นในเรื่องของคุณภาพ การรับประกัน การบริการและความ เป็นมืออาชีพ อีกอย่างเราเองก็รู้จักน้องที่ท�ำงานพีดีเฮ้าส์ด้วยก็เชื่อว่าจะสร้างบ้านให้กับเราได้ตามที่ต้องการจริง ๆ

188

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


ThE CONTRIBUTION House Owner : คุณอ๊อด - คุณวนิดา โทเกาะ Model : WA-157 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ขอนแก่น

WA-157

ถ้าเราจะสร้างบ้านสักหลังด้วยเงินก้อนใหญ่ทเี่ ราหามาค่อนชีวติ เราก็ตอ้ งมัน่ ใจว่า บริษัทรับสร้างบ้าน จะไม่ทิ้งงาน และอยู่เคียงข้างกันไปกระทั่งบ้านสร้างเสร็จแล้วก็ ยังเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันจริงไหม

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

189


ThE CONTRIBUTION

House Owner : คุณพิชาภพ ชนานุวัฒน์ Model : ME-123 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สุรินทร์

ME-123

มีโอกาสได้ไปพักตามรีสอร์ตอยู่บ่อย ๆ แต่ด้วยอายุที่มากขึ้นกับเจ้าตัวน้อยอีก 2 คน ท�ำให้การไปเที่ยวไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อน ดังนั้นบ้านหลังนี้จึงตั้งใจท�ำให้มีบรรยากาศ คล้ายรีสอร์ต

190

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


ThE CONTRIBUTION House Owner : MR.ALAN SEDGHI และ คุณวิศนี โกสีนาม Model : แบบพิเศษ Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สระบุรี

แบบพิเศษ

ก่อนที่เราจะตัดสินใจใช้บริการกับทางพีดีเฮ้าส์ ก็ใช้เวลาศึกษาหาข้อมูลอยู่นานเหมือน กัน ตอนนั้นก็หาข้อมูลอยู่หลายบริษัทแต่มาสนใจที่พีดีเฮ้าส์เพราะนอกจากจะใช้ โครงสร้างส�ำเร็จแล้ว เราเห็นว่ามีสาขาอยูท่ วั่ ประเทศและทัว่ ทุกภูมภิ าค มีผลงานทีช่ ดั เจน มีการรับประกัน จึงท�ำให้เราตัดสินใจเลือกในที่สุด

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

191


192

BEAUTIFUL HOUSE

ห้ามผู้ใดนำ�แบบบ้านพร้อมแปลนพื้นที่ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


เมื่อเปิดมาถึงหน้าสุดท้ายนี้ ทีมงานผู้จัดท�ำ “Beautiful House” หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่าน ทีไ่ ด้ชมแบบบ้านหลากหลายสไตล์ภายในเล่มนีแ้ ล้ว คงจะพบแบบบ้านทีเ่ ป็นสไตล์ของตัวเอง หรือ ใกล้เคียงตามไลฟ์สไตล์ของท่าน และน�ำไปสู่การปรึกษาหารือกับสมาชิกในครอบครัว ก่อนจะ ตัดสินใจเลือกแบบบ้านที่ถูกใจและลงตัวมากที่สุด อย่างไรก็ดี นอกจากแบบบ้านที่สวยถูกใจแล้ว ทีมงานก็ขอฝากไว้ว่า ควรศึกษาข้อมูลการให้ บริการก่อน-หลังการขาย คุณภาพวัสดุที่ใช้สร้างบ้าน มาตรฐานหรือระบบการก่อสร้าง และ การรับประกันผลงานของ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ ประกอบการตัดสินใจไว้ด้วย หากมีขอ สงสัยหรือค�ำแนะน�ำประการใด สามารถส่งเข้ามาได้ที่ webmaster@pd.co.th นะครับ ท้ายที่สุดนี้ ขอให้สมหวังกับการสร้างบ้านสวยในฝันทุกท่าน และอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วย นะครับ เพราะเดี๋ยวนี้อากาศและฤดูกาลแปรเปลี่ยนไปมาก บางวันอาจมีถึง 3 ฤดู ซึ่งก็เป็นผล มาจากการท�ำร้ายธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของมนุษย์เรานีเ่ อง ช่วยกันดูแลโลกใบนีใ้ ห้นา่ อยูไ่ ป นานๆ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกฏหมาย

VOLUME 7 www.pd.co.th

193


Profile for PD House

Beautiful House Vol.7.2  

Beautiful House Vol.7.2  

Profile for pd_house