59 PLAN

Page 1Hello PD House หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพพร้อมให้คำาปรึกษาที่มีสาขาทั่วทุกภูมิภาค ครอบคลุม พื้นที่การให้บริการสร้างบ้านมากกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ ตระหนักถึงความสำาคัญของการมีบ้าน ดังนั้นจึงต้องเอาใจใส่ในทุก รายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบดีไซน์และฟังก์ชันต่าง ๆ เพื่อตอบสนองได้ครบทุกความต้องการ หนังสือแบบบ้าน “59 PLAN” จึงเป็นเหมือนของขวัญพิเศษสำาหรับผู้ที่กำาลังมองหา “แบบบ้านในฝัน” เพื่อเข้ามาเติมเต็มความ สุขให้กับชีวิตได้ ซึ่งความพิเศษของ ฉบับนี้อยู่ตรงที่ PD House ได้มีการคัดเลือกและรวบรวมแบบบ้านสวยไว้ถึง 59 แบบบ้าน มี หลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกตัดสินใจ โดยแบ่งเป็น 3 หมวด คือ แบบบ้านใหม่ (New House) แบบบ้านสวย (Beautiful House) และแบบบ้านขายดี (Best Sellers House) ด้วยขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 134-809 ตารางเมตร ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สวยงาม โดดเด่นทั้งเรื่องดีไซน์และฟังก์ชัน ผสมผสานกับแนวคิดการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานและความสบายของการอยู่อาศัย เพื่อให้เจ้าของความฝันได้ตัดสินใจเลือกตามความชื่นชอบ และตรงกับไลฟ์สไตล์ของท่าน เราหวังว่า “59 PLAN” ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ที่กำาลังตามหาฝันของตนเอง รวมทั้งยังเป็นแหล่ง ข้อมูลเพื่อให้ทุกท่านได้ใช้ประกอบในการตัดสินใจสร้างบ้านสวยในฝันหลังใหม่ในวันนี้และในอนาคตต่อไป


Contents

New House 12-47

ด้วยแนวคิดในการออกแบบที่ต้องการสื่อถึงความทันสมัย ภายใต้บริบทของงานออกแบบ ทางสถาปั ต ยกรรม ที่ มุ่ ง เน้ น และให้ ค วามสำ า คั ญ ในเรื่ อ งของความงดงามและความ สะดวกสบายในการอยู่อาศัย โดยแบบบ้านใหม่ทั้ง 17 แบบบ้าน จะมีสไตล์หรือรูปแบบที่ หลากหลายทัง้ โมเดิรน์ เมดิเตอร์เรเนียน โมเดิรน์ ฟาร์มเฮ้าส์และโมเดิรน์ มินมิ อล โดยทัง้ หมด นีล้ ว้ นมีเอกลักษณ์ทเี่ ฉพาะตัวรวมถึงมีการใช้วสั ดุทที่ นั สมัยซึง่ สอดรับกับความต้องการใน ยุคปัจจุบันนี้ที่ต้องการเน้นในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยและฟังก์ชัน

Beautiful House 48-91

สะกดทุกสายตาด้วยความงดงามของแบบบ้าน สวยในหลากหลายสไตล์ ก ว่ า 21 แบบที่ ผ่า น การออกแบบมาเพื่อให้สามารถตอบสนองได้ทุก ความต้องการ และยังสะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ ที่สวยงามรวมถึงความลงตัวของฟังก์ชันต่าง ๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งเหมาะ สำาหรับการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง

Best Sellers House 92-135

การรวบรวมแบบบ้านทีข่ ายดีและเป็นทีช่ นื่ ชอบของ ผู้บริโภคมากที่สุด โดยแต่ละแบบจะถูกออกแบบ ไว้อย่างสวยงามโดดเด่นทั้งในเรื่องของงานดีไซน์ รูปทรง ฟังก์ชันการใช้งาน และพื้นที่ใช้สอย รวม ถึงราคาที่เหมาะสมจนกลายเป็นแบบบ้านที่นิยม ปลูกสร้างมากที่สุด

บริการ 140-143 ทำาเนียบศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ 144-145


ในปัจจุบันมีบริษัทรับสร้างบ้านอยู่มากมาย แต่การเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นมืออาชีพจริง ๆ จะช่วยให้ ได้บ้านดังที่ตั้งใจ

ทำาไมควรเลือกสร้างบ้านกับพีดีเฮ้าส์ โดย ดร.จารุต วิภูปฐพร

ากพูดถึง บ้านสวย บ้านแห่งความภาคภูมิใจ บ้านที่เป็นศูนย์รวม ของครอบครัว บ้านแห่งความรัก บ้านทีเ่ ป็นความสุข ของทุกคนใน ครอบครัว ฯลฯ บ้านของแต่ละคนก็มีความหมายและมีคำานิยาม แตกต่างกันไป ดังนั้นการสร้างบ้านสักหลังหนึ่ง แต่ละคนจึงพิถีพิถันและ ใส่ใจในรายละเอียด ศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ เลือกสิ่งที่ดี เหมาะสมกับตัว เอง เพราะการสร้างบ้านไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าคุณมีผู้ที่ ไว้ใจและมั่นใจได้ว่าจะสร้างบ้านในฝันของคุณให้เป็นจริงเพื่อให้คุ้มค่ากับ เงินทีเ่ ก็บหอมรอมริบมานาน...ศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ ขอเป็นส่วนเติม เต็มในการสร้างบ้านของคุณ ด้วยเหตุผลที่สำาคัญมานำาเสนอ เพื่อให้คุณ ได้มั่นใจและใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ


1.สาขาให้บริการ ทำาเลที่ตั้ง : พีดีเฮ้าส์มีสาขาให้บริการเกือบ 30 สาขา ครอบคลุม พืน้ ทีก่ ว่า 50 จังหวัด (อ่านรายละเอียดหน้า144)ทัง้ นีเ้ พือ่ ความสะดวกของลูกค้าหรือ ผูท้ สี่ นใจใช้บริการ สามารถติดต่อขอคำาปรึกษาสาขาใดก็ได้ทสี่ ะดวกทีส่ ดุ โดยไม่จาำ เป็น ต้องเดินทางไปติดต่อกับสาขาในพื้นที่ที่จะสร้างบ้านหรือต่างจังหวัด เช่น ทำางานอยู่ ที่กรุงเทพฯ ต้องการปลูกสร้างบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ พีดีเฮ้าส์ พร้อมประสานงาน และดำาเนินการแทนคุณ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมคำาแนะนำาและคำาปรึกษา เพื่อ การตัดสินใจที่ดีที่สุดของคุณ 2.คุ้มค่า คุ้มราคา : สร้างบ้านทั้งทีต้องมองให้ไกล ไม่เสียยิบย่อย เพราะการเลือก สร้างบ้านสักหนึ่งหลัง ต้องอาศัยอยู่ไปอีกตลอดชีวิต เราควรใช้วัสดุคุณภาพ สมเหตุสมผลของการใช้งาน และเหมาะสมกับราคา พร้อมบริการก่อนและหลัง การขาย ช่วยให้คุณประหยัดเงิน-ประหยัดเวลา การรับประกันผลงานและดูแล 6.มาตรฐานการให้บริการ : ด้วยวิสัยทัศน์ “เราคือผู้ ซ่อมบำารุงภายหลังส่งมอบ เพื่อให้คุณได้มั่นใจในมาตรฐานของเรา ให้บริการสร้างบ้านมาตรฐานเดียวกัน ที่ลูกค้าสัมผัส ได้ด้วยความสบายใจและสะดวกที่สุด” ทั้งนี้ระบบการ 3.คุณภาพของงานก่อสร้าง : การพาเยี่ยมชมผลงานบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว ของ บริหารจัดการของ พีดีเฮ้าส์ ได้ออกแบบกระบวนการและ ลูกค้าท่านอื่น ๆ ที่เคยใช้บริการ อันเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณ และเป็นส่วน มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานในทุก ๆ ตำาแหน่ง หนึง่ ทีจ่ ะใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึง่ คุณจะได้ชมความแตกต่างของคุณภาพวัสดุ และ เอาไว้ พร้ อ มทั้ ง มี ก ารฝึ ก อบรมก่ อ นเริ่ ม และระหว่ า ง เปรียบเทียบผลงานที่แล้วเสร็จ เพื่อให้คุณมั่นใจในบริการของเรา ปฏิบัติงานอยู่เป็นระยะ ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ของผู้ปฏิบัติงาน สามารถให้บริการและควบคุมงานสร้าง 4.ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ : เรามีแบบบ้านให้คณ ุ เลือกกว่า 200 แบบ ภายใต้ บ้านอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนมีการตรวจ แนวคิดในการออกแบบบ้านที่ต้องการสะท้อนบุคลิก 5 ลักษณะ (Earth Fire Metal สอบมาตรฐานต่าง ๆ ผ่านระบบการสื่อสารที่ทันสมัยบน Water Wood) เพือ่ จะบ่งบอกถึงตัวตนและรสนิยมของผูเ้ ป็นเจ้าของบ้าน ตอบโจทย์ Application ควบคุมงานก่อสร้างและการเข้าตรวจสอบ ทุกความต้องการ ทุกไลฟ์สไตล์ หากแบบบ้านของเรายังไม่ตรงกับความต้องการของ สถานที่ก่อสร้างจริง โดยผู้จัดการสาขาและผู้ตรวจสอบ คุณ เรายินดีทำาการปรับ-เปลี่ยน-เพิ่ม-ลด ตามความต้องการของคุณ ในกรณีที่ คุณภาพหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะ ๆ คุณต้องการให้ออกแบบบ้านใหม่โดยเฉพาะ เรายินดีและพร้อมบริการออกแบบโดย สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ เมื่อคุณให้เราเป็นผู้ปลูกสร้างบ้านหลังนี้ (อัตราค่าบริการคิด ตามมาตรฐานของสมาคมสถาปนิกสยาม) 5.ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ : เพราะการสร้างบ้านที่มีคุณภาพ ไม่ได้เกิดขึ้น จากคุณภาพวัสดุก่อสร้างเท่านั้น แต่จะต้องมีส่วนร่วมของทีมงาน ผูเ้ ชีย่ วชาญด้วย เริม่ ตัง้ แต่ทมี งานขาย วิศวกร สถาปนิก ผูค้ วบคุม งานก่อสร้าง ผู้รับเหมาและทีมช่าง ฯลฯ ทีมผู้เชี่ยวชาญของ พีดีเฮ้าส์ นั้นมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สร้าง บ้านโดยตรงมานานเกือบ 30 ปี เราพร้อมให้คำาปรึกษาและคำา แนะนำาการสร้างบ้านของคุณอย่างมืออาชีพ


เตรียมเงินสำารองจ่ายค่างวดก่อสร้าง ก่ อ น เพราะธนาคารฯ จ่ า ยค่ า งวด ก่อสร้างตรงตามสัญญา

7.วัสดุก่อสร้างคุณภาพ บ้านอนุรักษ์พลังงาน : เพราะเราใส่ใจในสิ่งแวดล้อม จึงเลือกสรรแต่สิ่งดี ๆ เพือ่ บ้านคุณ รวมถึงให้ความสำาคัญและเลือกสรรวัสดุกอ่ สร้างอย่างพิถพ ี ถิ นั เหมาะสมกับงบประมาณ ตรงตามความต้องการ เราให้ความสำาคัญกับวัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารและวัสดุที่เป็นฉนวนป้องกัน ความร้อนเข้าสูต่ วั อาคาร ไม่ทาำ ลายสิง่ แวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่า เรียกได้วา่ เป็น บ้านประหยัดพลังงาน พร้อมช่วยลดค่าไฟฟ้าในอนาคต โดยที่คุณได้อยู่บ้านที่เย็นสบายและประหยัด เงินในกระเป๋าอีกด้วย 8.สัญญาการให้บริการ : เราสร้างบ้านทุกหลังด้วยความประณีต เป็นไปตามขัน้ ตอน และหลักวิชาการ ก่อสร้างที่ดี สอดคล้องกับระยะเวลาตามความต้องการที่จะอยู่อาศัย และตรงตามสัญญาก่อสร้าง ทัง้ นีร้ ะยะเวลาการก่อสร้างเริม่ นับตัง้ แต่วนั ทีล่ งนามในสัญญา อย่างไรก็ดี เพือ่ ความมัน่ ใจและเป็นการ ยืนยันว่าเราจะก่อสร้างบ้านของคุณเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา(อ่านรายละเอียดหน้า143) เรายินดี ให้คณ ุ คิดเงินค่าปรับ เป็นเงินร้อยละ 0.01 ของราคาบ้านตามสัญญา หากเราส่งมอบบ้านไม่ทนั กำาหนด ระยะเวลาตามสัญญา 9.ความน่าเชื่อถือของบริษัท/ผู้บริหาร : ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ ไกลผนวกกับแนวคิดที่ทันสมัย ของทีมผู้บริหาร นำาโดย คุณสิทธิพร สุวรรณสุต, คุณพิศาล ธรรมวิเศษ, คุณมาลี สุวรรณสุต, คุณสมศักดิ์ สุขวารี และคุณนิรัญ โพธิ์ศรี และจากประสบการณ์ยาวนานเกือบ 30 ปี จึงทำาให้ “พีดีเฮ้าส์” เป็นที่ยอมรับและโลดแล่นอยู่ในธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยเป็นที่รู้จักและยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ ภายใต้สโลแกน “เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต” 10.การให้บริการก่อนและหลังการขาย : เราพร้อมให้บริการก่อนและหลังการขาย โดยประสานงานกับ หน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่ออำานวยความสะดวกในการปลูกสร้างบ้านให้คุณ(อ่านราย ละเอียดหน้า140) อาทิเช่น ติดต่อราชการ (ขออนุญาตก่อสร้าง, เลขทีบ่ า้ น) หน่วยงานสาธารณูปโภค (ติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้า-ประปา) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และบริการติดต่อขอสินเชื่อกับธนาคารชั้นนำา ช่วยคุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย (ดอกเบี้ย ค่าตรวจงวด ค่าทำาสัญญากู้ ฯลฯ) ที่สำาคัญไม่ต้อง

11.ระบบการก่ อ สร้ า ง/เทคโนโลยี ก าร ก่อสร้าง : เราเลือกใช้เทคโนโลยีการ ก่อสร้างทีด่ ที สี่ ดุ สำาหรับงานโครงสร้าง หลักของตัวบ้าน (เสา-คาน) ที่เรียก ว่า พรีแฟบพริเคชั่นแอนด์มัลติจ๊อยล็อค ซีสเต็มท์ (Prefabrication & Multi - joint Lock System) ด้วย การออกแบบทางวิ ศ วกรรมและการ ควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน จากโรงงาน โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และชำานาญงานมากว่า 20 ปี ซึ่งจะ เน้นย้ำาถึงความแม่นยำาและความมั่นคง แข็งแรงเป็นสำาคัญ จึงมั่นใจได้ว่าบ้าน ทุ ก หลั ง จะมี คุ ณ ภาพและอายุ ก ารใช้ งานที่ยาวนาน อีกทั้งยังช่วยลดการใช้ แรงงานและระยะเวลาในการก่อสร้าง อีกด้วย 12.การรับประกันผลงาน : เรามั่นใจ ในคุณภาพ จึงกล้ารับประกันโครงสร้าง หลั ก ของบ้ า นยาวนานถึ ง 20 ปี และ รับประกันคุณภาพทั่วไป 2 ปี สำาหรับ วั ส ดุ ม าตรฐานรุ่ น Smart, Luxury Series และรับประกันคุณภาพทั่วไป 1 ปี สำาหรับวัสดุมาตรฐาน รุน่ Standard, Exclusive Series


The impression House Owner : คุณจรัญ - คุณพนารัตน์ พาชิยานุกูล Model : ME-149 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ อุบลราชธานี

House Owner : คุณฐิติพันธ์ – คุณวิไล พร้อมพลากร Model : W-128 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ นครสวรรค์

ด้วยเพราะเราทัง้ สองคนรับราชการ จึงไม่มเี วลามาคอยควบคุมงาน ก่อสร้างเอง ก็เลยตัดสินใจเลือกใช้บริษทั รับสร้างบ้าน เพราะเรามอง ว่ามีความเป็นมืออาชีพ งานได้มาตรฐาน ที่ส�าคัญมีการรับประกัน ด้วย ซึ่งภายหลังที่เราได้ตัดสินใจใช้บริการกับ พีดีเฮ้าส์ เราเห็นได้ ชัดเจนเลยว่ามีการบริการทีร่ วดเร็ว ทัง้ ก่อนและหลังการขาย มีการ ให้ขอ้ มูลและให้คา� แนะน�าให้เราได้ศกึ ษารายละเอียด มีการแจ้งความ คืบหน้าของงาน หรือหากมีปัญหาอะไรก็รีบเข้ามาแก้ ไขในทันที... มาถึงตรงจุดนี้บอกเลยว่าประทับใจมากและคิดไม่ผิดจริง ๆ ที่เลือก ใช้บริการพีดีเฮ้าส์

“หลังจากเราตัดสินใจจะสร้างบ้าน สิ่งแรกเลยคือ เริ่มมองหาผู้ที่จะมา สร้างบ้านของเรา ลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต หามา หลายที่ ก็มาสะดุดที่ พีดีเฮ้าส์ เพราะเรามองว่าเป็นบริษัทรับสร้างบ้าน จากกรุงเทพฯ มีสาขาให้บริการอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงที่จังหวัดอุบลฯ นี้ด้วย จึงเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ที่ส�านักงานสาขาอุบลฯ พอเห็น ข้อมูลบริษัท ทั้งประวัติ ทั้งแบบบ้านและผลงานที่ผ่านมา ท�าให้เรารู้สึก ชอบและมีความมั่นใจ จึงตัดสินใจเลือกใช้บริการ”


The impression House Owner :คุณคมสัน - คุณส�าเนียง คงมณี Model : ME-141 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์

House Owner : คุณนงนุช ใจเเสน Model : WA-137 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ พิษณุโลก

คือเราเองไม่ได้เก่งเรื่องบ้านเรื่องช่าง พีดีเฮ้าส์ก็ดูแลให้เราว่าตรง ไหนเรียบร้อย หรือไม่เรียบร้อย และหากตรงไหนไม่เรียบร้อยก็สั่ง แก้ ไขในทันที มันท�าให้เรามัน่ ใจ เพราะเราเองเราไม่รหู้ รอกว่า ท�าแบบ ใดดีหรือไม่ดี ซึ่งทีมงานพีดีเฮ้าส์จะคอยตรวจมาตรฐานอยู่ตลอด เวลา เราก็ได้ความสบายใจ ไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งจุกจิก...เมือ่ บ้านสร้าง เสร็จแล้ว เกิดพบจุดบกพร่อง ก็ยงั มีบริการหลังการขาย ส่งช่างมา ซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าบริการ ตรงนี้ถ้าเราจ้างผู้รับเหมาทั่วไป ก็คง ไม่มบี ริการและไม่รเู้ ลยว่าจะต้องเสียเงินเพิม่ อีกเท่าไร แต่นี่ พีดเี ฮ้าส์ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ตามระยะเวลารับประกันที่บอกไว้ชัดเจน

“ประทับใจกับบ้านหลังนี้มาก ขนาดไม่เคยมาคุมงานก็จะมีการ รายงานความคืบหน้าอยู่ตลอด ท�าให้เราทราบถึงกระบวนการ ท�างานตลอดเวลา ไม่คิดว่าบ้านจะหลังใหญ่ขนาดนี้ คุ้มค่ากับ เงิ น ที่ เ สี ย ไปจริ ง ๆ ที่ ส� า คั ญ วั ส ดุ ที่ เ ลื อ กใช้ ก็ มี คุ ณ ภาพได้ มาตรฐานทัง้ หมด อย่างเช่น บานประตูหน้าต่างไวนิลทีด่ สู วยงาม คงทน และยังช่วยป้องกันเสียงจากภายนอกได้อกี หรือแม้แต่การ ใช้ ฉ นวนกั น ความร้ อ นช่ ว ยท� า ให้ บ ้ า นเย็ น สบาย ลดการใช้ พลังงานไปในตัว คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจริง ๆ”


The impression House Owner : คุณสุดใจ ทองสลับ และ Mr.Alexander Ruben Model : W-128 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ อุบลราชธานี

House Owner : พ.ต.ท.วิชิต - คุณชมัยพร เคนหาญ Model : WA-135 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด

ตอนแรกไม่ ไว้ ใจเลยเพราะว่าเป็นบ้านระบบโครงสร้างส�าเร็จรูป ซึ่งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ยังไม่เคยมีใครท�ามาก่อน จนเราต้องให้ ญาติทเี่ ป็นวิศวกรมาดูแล แล้วพอเราเห็นการท�างานและได้รบั ข้อมูล ต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ก็ท�าให้เรารู้สึกอุ่นใจ และเมื่อเห็นผลงานจริง ก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้น จนสุดท้ายก็ได้บ้านตามที่เราต้องการจริง ๆ

เราเลือกพีดีเฮ้าส์ เพราะชอบในเรื่องของดีไซน์ เรื่องของคุณภาพ วั ส ดุ โดยเฉพาะในเรื่ อ งของหลั ง คาที่ เ ราชอบมากเป็ น พิ เ ศษ เพราะหลายคนมักพูดถึงเรื่องหลังคาเป็นส่วนส�าคัญของบ้าน ซึ่งทางพีดีเฮ้าส์ก็ให้รายละเอียดได้ชัดเจนดีมากจนเราเชื่อมั่น อีกอย่างเราก็ดูผลงานที่ผ่านมา ดูคนในพื้นที่สร้างแล้วเป็นอย่างไร มีแบบบ้านให้เลือกมากน้อยแค่ ไหน ซึ่งสุดท้ายก็ ได้แบบที่ตรง กับใจมากที่สุด


The impression House Owner : นายแพทย์เปตรง และ คุณบุศรินทร์ เขียนแม้น Model : WA-155 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ขอนแก่น

House Owner : คุณวรวุฒิ ศิริรัตโนทัย และ คุณภาสิตา สว่างเรือง Model : F-133 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด

ตัดสินใจทีจ่ ะสร้างบ้านหลังใหม่สา� หรับครอบครัว โดยตอนแรกก็คดิ จะใช้บริการผู้รับเหมาแต่ก็ติดในเรื่องไม่มีเวลามาคอยตรวจงาน ก่อสร้าง จึงท�าให้เริ่มมองหาบริษัทรับสร้างบ้าน สุดท้ายตัดสินใจ เลือกใช้บริการกับทางพีดีเฮ้าส์ เพราะมีความพร้อมมากกว่าและ สามารถดูแลการก่อสร้างบ้านแทนลูกค้าได้อย่างเต็มที่

” “

มีพี่ที่นับถือได้สร้างบ้านกับพีดีเฮ้าส์ แนะน�าให้ ไปดูแบบบ้านของบริษัท พอไปดูรู้สึก ถูกใจกับแบบบ้าน WA-155 เมื่อดูบ้านที่สร้างจริงก็อยากได้แบบนี้เลย และเราเห็น ปฏิกิริยาเจ้าของบ้านกับพนักงานพีดีเฮ้าส์ท� าให้เรามองเห็นถึงความผูกพันและ มิตรภาพท�าให้เรามั่นใจและเชื่อใจมากขึ้นจึงตัดสินใจเลือกสร้างบ้านกับพีดีเฮ้าส์
WOOD SERIES W-201

14WOOD SERIES W-202

16


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน W-202 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 120 ตารางวา กว้างประมาณ 24 เมตร ลึกประมาณ 20 เมตร พื้นที่ใช้สอย 335 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

New House

17


WOOD SERIES W-203

18


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน W-203 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 248 ตารางวา กว้างประมาณ 30 เมตร ลึกประมาณ 33 เมตร พื้นที่ใช้สอย 653 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 5 ห้องนอน 7 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 4 คัน และสระว่ายน้ำา

New House

19


WOOD SERIES W-204

20


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน W-204 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 148 ตารางวา กว้างประมาณ 27.50 เมตร ลึกประมาณ 21.50 เมตร พื้นที่ใช้สอย 640 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 3 คัน

New House

21


METAL SERIES ME-201

22


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน ME-201 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 161 ตารางวา กว้างประมาณ 23 เมตร ลึกประมาณ 28 เมตร พื้นที่ใช้สอย 530 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน 6 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน และสระว่ายน้ำา

New House

23


METAL SERIES ME-202

24METAL SERIES ME-203

26


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน ME-203 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 130 ตารางวา กว้างประมาณ 23 เมตร ลึกประมาณ 22.50 เมตร พื้นที่ใช้สอย 566 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 3 คัน และสระว่ายน้ำา

New House

27


METAL SERIES ME-204

28


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน ME-204 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 196 ตารางวา กว้างประมาณ 28.50 เมตร ลึกประมาณ 27.50 เมตร พื้นที่ใช้สอย 615 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 5 ห้องนอน 7 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 3 คัน และสระว่ายน้ำา

New House

29


FIRE SERIES F-191

30


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน F-191 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 62 ตารางวา กว้างประมาณ 16 เมตร ลึกประมาณ 17 เมตร พื้นที่ใช้สอย 176 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

New House

31


FIRE SERIES F-192

32


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน F-192 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 60 ตารางวา กว้างประมาณ 15 เมตร ลึกประมาณ 16 เมตร พื้นที่ใช้สอย 189 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

New House

33


FIRE SERIES F-195

34


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน F-195 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 79 ตารางวา กว้างประมาณ 18 เมตร ลึกประมาณ 17.50 เมตร พื้นที่ใช้สอย 201 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

New House

35


FIRE SERIES F-196

36FIRE SERIES F-198

38


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน F-198 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 79 ตารางวา กว้างประมาณ 16.50 เมตร ลึกประมาณ 19 เมตร พื้นที่ใช้สอย 229 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

New House

39


FIRE SERIES F-205

40


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน F-205 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 60 ตารางวา กว้างประมาณ 12.50 เมตร ลึกประมาณ 19 เมตร พื้นที่ใช้สอย 139 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 1 คัน

New House

41


FIRE SERIES F-206

42


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน F-206 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 57 ตารางวา กว้างประมาณ 13 เมตร ลึกประมาณ 17.50 เมตร พื้นที่ใช้สอย 156 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

New House

43


FIRE SERIES F-207

44


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน F-207 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 54 ตารางวา กว้างประมาณ 13.50 เมตร ลึกประมาณ 16 เมตร พื้นที่ใช้สอย 157 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

New House

45


FIRE SERIES F-208

46


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน F-208 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 54 ตารางวา กว้างประมาณ 13.50 เมตร ลึกประมาณ 15.80 เมตร พื้นที่ใช้สอย 162 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา

New House

47
EARTH SERIES EA-135

50


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน EA-135 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 92 ตารางวา กว้างประมาณ 18.50 เมตร ลึกประมาณ 20 เมตร พื้นที่ใช้สอย 249 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

51


EARTH SERIES EA-150

52


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน EA-150 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 99 ตารางวา กว้างประมาณ 18.50 เมตร ลึกประมาณ 22 เมตร พื้นที่ใช้สอย 331 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำา

53


FIRE SERIES F-134

54


FIRST FLOOR PLAN SECOND FLOOR PLAN THIRD FLOOR PLAN

แบบบ้าน F-134 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 57 ตารางวา กว้างประมาณ 11 เมตร ลึกประมาณ 20.50 เมตร พื้นที่ใช้สอย 263 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

55


FIRE SERIES F-152

56


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN THIRD FLOOR PLAN

แบบบ้าน F-152 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 88 ตารางวา กว้างประมาณ 16 เมตร ลึกประมาณ 22 เมตร พื้นที่ใช้สอย 360 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

57


FIRE SERIES F-157

58


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน F-157 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 152 ตารางวา กว้างประมาณ 26.50 เมตร ลึกประมาณ 23 เมตร พื้นที่ใช้สอย 410 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 5 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำา, 1 ห้องพระ, 1 ห้องทำางาน, ที่จอดรถ 2 คัน

59


FIRE SERIES F-165

60


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน F-165 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 115 ตารางวา กว้างประมาณ 27 เมตร ลึกประมาณ 22 เมตร พื้นที่ใช้สอย 536 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน 7 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

61


FIRE SERIES F-169

62


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน F-169 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 195 ตารางวา กว้างประมาณ 30 เมตร ลึกประมาณ 26 เมตร พื้นที่ใช้สอย 602 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน 7 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 3 คัน

63


FIRE SERIES F-185

64


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน F-185 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 75 ตารางวา กว้างประมาณ 20 เมตร ลึกประมาณ 15 เมตร พื้นที่ใช้สอย 289 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

65


FIRE SERIES F-591

66


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน F-591 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 140 ตารางวา กว้างประมาณ 26 เมตร ลึกประมาณ 22 เมตร พื้นที่ใช้สอย 459 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน, 7 ห้องน้ำา, ที่จอดรถ 2 คัน

67


FIRE SERIES F-592

68


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน F-592 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 238 ตารางวา กว้างประมาณ 34.50 เมตร ลึกประมาณ 27.50 เมตร พื้นที่ใช้สอย 648 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 5 ห้องนอน 7 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 3 คัน

69


WATER SERIES

WA-138

70


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน WA-138 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 81 ตารางวา กว้างประมาณ 15 เมตร ลึกประมาณ 22 เมตร พื้นที่ใช้สอย 224 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

71


METAL SERIES ME-123

72


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน ME-123 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 132 ตารางวา กว้างประมาณ 22.50 เมตร ลึกประมาณ 23.50 เมตร พื้นที่ใช้สอย 411 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

73


METAL SERIES ME-141

74


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน ME-141 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 138 ตารางวา กว้างประมาณ 24 เมตร ลึกประมาณ 23 เมตร พื้นที่ใช้สอย 554 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

75


METAL SERIES ME-144

76


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน ME-144 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 210 ตารางวา กว้างประมาณ 30 เมตร ลึกประมาณ 28 เมตร พื้นที่ใช้สอย 561 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 5 ห้องนอน 7 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 3 คัน

77


METAL SERIES ME-148

78


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน ME-148 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 221 ตารางวา กว้างประมาณ 34 เมตร ลึกประมาณ 26 เมตร พื้นที่ใช้สอย 710 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 5 ห้องนอน 7 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

79


METAL SERIES ME-149

80


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน ME-149 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 304 ตารางวา กว้างประมาณ 32 เมตร ลึกประมาณ 38 เมตร พื้นที่ใช้สอย 809 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 6 ห้องนอน 8 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 3 คัน

81


METAL SERIES ME-152

82


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน ME-152 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 376 ตารางวา กว้างประมาณ 38 เมตร ลึกประมาณ 40 เมตร พื้นที่ใช้สอย 623 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน 6 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 3 คัน

83


WOOD SERIES

W-125

84


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน W-125 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 60 ตารางวา กว้างประมาณ 14 เมตร ลึกประมาณ 17 เมตร พื้นที่ใช้สอย 156 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 1 คัน

85


WOOD SERIES

W-129

86


FIRST FLOOR PLAN

แบบบ้าน W-129 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 100 ตารางวา กว้างประมาณ 16.50 เมตร ลึกประมาณ 25 เมตร พื้นที่ใช้สอย 183 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา

87


WOOD SERIES

W-139

88


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน W-139 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 110 ตารางวา กว้างประมาณ 23 เมตร ลึกประมาณ 19 เมตร พื้นที่ใช้สอย 284 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 1 คัน

89


WOOD SERIES

W-166

90


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน W-166 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 112 ตารางวา กว้างประมาณ 20 เมตร ลึกประมาณ 22 เมตร พื้นที่ใช้สอย 237 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

91
EARTH SERIES EA-125

94


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน EA-125 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 50 ตารางวา กว้างประมาณ 14 เมตร ลึกประมาณ 15 เมตร พื้นที่ใช้สอย 152 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 1 คัน

Best Sellers House

95


FIRE SERIES F-123

96


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน F-123 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 76 ตารางวา กว้างประมาณ 16 เมตร ลึกประมาณ 19 เมตร พื้นที่ใช้สอย 189 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา

Best Sellers House

97


FIRE SERIES F-133

98


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน F-133 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 94 ตารางวา กว้างประมาณ 22 เมตร ลึกประมาณ 17 เมตร พื้นที่ใช้สอย 276 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

Best Sellers House

99


FIRE SERIES F-171

100


FIRST FLOOR PLAN

แบบบ้าน F-171 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 81 ตารางวา กว้างประมาณ 19 เมตร ลึกประมาณ 17 เมตร พื้นที่ใช้สอย 134 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

Best Sellers House

101


FIRE SERIES F-172

102


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน F-172 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 42 ตารางวา กว้างประมาณ 11 เมตร ลึกประมาณ 15 เมตร พื้นที่ใช้สอย 139 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา

Best Sellers House

103


FIRE SERIES F-173

104


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน F-173 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 46 ตารางวา กว้างประมาณ 10.50 เมตร ลึกประมาณ 18 เมตร พื้นที่ใช้สอย 149 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา

Best Sellers House

105


FIRE SERIES F-174

106


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน F-174 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 49 ตารางวา กว้างประมาณ 15 เมตร ลึกประมาณ 14 เมตร พื้นที่ใช้สอย 160 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

Best Sellers House

107


FIRE SERIES F-182

108


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน F-182 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 81 ตารางวา กว้างประมาณ 17 เมตร ลึกประมาณ 19 เมตร พื้นที่ใช้สอย 208 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

Best Sellers House

109


WATER SERIES

WA-122

110


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน WA-122 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 50 ตารางวา กว้างประมาณ 12 เมตร ลึกประมาณ 18 เมตร พื้นที่ใช้สอย 107 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 1 คัน

Best Sellers House

111


WATER SERIES

WA-134

112


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน WA-134 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 52 ตารางวา กว้างประมาณ 13 เมตร ลึกประมาณ 16 เมตร พื้นที่ใช้สอย 158 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 1 คัน

Best Sellers House

113


WATER SERIES

WA-135

114


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน WA-135 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 53 ตารางวา กว้างประมาณ 14 เมตร ลึกประมาณ 15 เมตร พื้นที่ใช้สอย 147 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 1 คัน

Best Sellers House

115


WATER SERIES

WA-137

116


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน WA-137 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 63 ตารางวา กว้างประมาณ 14 เมตร ลึกประมาณ 18 เมตร พื้นที่ใช้สอย 206 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา

Best Sellers House

117


WATER SERIES

WA-146

118


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน WA-146 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 89 ตารางวา กว้างประมาณ 17 เมตร ลึกประมาณ 21 เมตร พื้นที่ใช้สอย 253 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

Best Sellers House

119


WATER SERIES

WA-155

120


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน WA-155 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 129 ตารางวา กว้างประมาณ 22 เมตร ลึกประมาณ 22 เมตร พื้นที่ใช้สอย 389 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

Best Sellers House

121


WATER SERIES

WA-182

122


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน WA-182 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 81 ตารางวา กว้างประมาณ 17 เมตร ลึกประมาณ 19 เมตร พื้นที่ใช้สอย 237 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 3 คัน

Best Sellers House

123


WATER SERIES

WA-183

124


SECOND FLOOR PLAN FIRST FLOOR PLAN

THIRD FLOOR PLAN

แบบบ้าน WA-183 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 72 ตารางวา กว้างประมาณ 17.50 เมตร ลึกประมาณ 17 เมตร พื้นที่ใช้สอย 282 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 3 คัน

Best Sellers House

125


METAL SERIES ME-121

126


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน ME-121 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 118 ตารางวา กว้างประมาณ 22.50 เมตร ลึกประมาณ 21 เมตร พื้นที่ใช้สอย 402 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

Best Sellers House

127


METAL SERIES ME-127

128


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน ME-127 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 140 ตารางวา กว้างประมาณ 28 เมตร ลึกประมาณ 20 เมตร พื้นที่ใช้สอย 511 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

Best Sellers House

129


METAL SERIES ME-128

130


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน ME-128 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 171 ตารางวา กว้างประมาณ 22 เมตร ลึกประมาณ 31 เมตร พื้นที่ใช้สอย 450 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน และสระว่ายน้ำา

Best Sellers House

131


WOOD SERIES W-114

132


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน W-114 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 51 ตารางวา กว้างประมาณ 13.50 เมตร ลึกประมาณ 15 เมตร พื้นที่ใช้สอย 147 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 2 คัน

Best Sellers House

133


WOOD SERIES W-128

134


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

แบบบ้าน W-128 เหมาะสำาหรับที่ดินขนาด 72 ตารางวา กว้างประมาณ 17 เมตร ลึกประมาณ 17 เมตร พื้นที่ใช้สอย 203 ตารางเมตร ส่วนประกอบของบ้าน 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา ที่จอดรถ 1 คัน

Best Sellers House

135


The impression House Owner : คุณพิชาภพ ชนานุวัฒน์ Model : ME-123 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สุรินทร์

House Owner : คุณธรรมนูญ เข็มทรัพย์ Model : WA-155 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ นวมินทร์-รามอินทรา

เราเชือ่ ว่าบ้าน คือสถานทีท่ ปี่ ลอดภัยและอบอุน่ จะบ้านเล็กบ้านใหญ่ ไม่ส�าคัญขอให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเรา อยู่แล้วมีความสุขเท่านั้น ก็พอแล้ว ขอบคุณทีมงานพีดีเฮ้าส์ ที่ดูแลการสร้างบ้านหลังนี้ สวยถูกใจครอบครัวเรามากครับ

มีโอกาสได้ ไปพักตามรีสอร์ตอยูบ่ อ่ ย ๆ แต่ดว้ ยอายุทมี่ ากขึน้ กับเจ้าตัวน้อย อีก 2 คน ท�าให้การไปเที่ยวไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อน ดังนั้นบ้านหลังนี้จึง ตั้งใจท�าให้มีบรรยากาศคล้ายรีสอร์ต


The impression House Owner : นพ.สมอาจ และคุณรตาภรณ์ ตั้งเจริญ Model : ME-127 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ขอนแก่น

House Owner : คุณสุรพงษ์ บรรจุสุข Model : WA-146 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สุรินทร์

ประทับใจมากเพราะเราเห็นทีมเข้ามาดูแลงานตลอด บริการเป็น กันเอง เน้นคุณภาพมาก เห็นความคืบหน้าของงานตลอด ขนาดที่ ว่าเราเองดูวา่ ดีแล้ว แต่ทางพีดเี ฮ้าส์ ยังแก้ ไขเพือ่ ให้ ได้ตามมาตรฐาน จริง ๆ วัสดุทใี่ ช้ก็ได้คณ ุ ภาพ ซึง่ เรามองว่าบ้านหลังนีร้ าคาไม่แพงเลย บอกตรง ๆ เราได้บ้านตรงตามต้องการที่สุด

การที่เราเลือกบ้านสไตล์ Contemporary นั้นเพราะชอบในรูปแบบของบ้าน ที่ดูแล้วไม่ล้าสมัยและก็ไม่ล�้าสมัยจนเกินไป อีกทั้งฟังก์ชันภายในก็ครบครัน ซึ่งตรงกับความต้องการของเราที่อยากให้มีพื้นที่กว้าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้มี พื้นที่ส่วนตัว


The impression House Owner : คุณอภิชาติ – คุณสุภาพ รุ่งชลชวลิต Model :ME-128 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ อุบลราชธานี

House Owner : คุณสมพร - คุณนิคม อุบล Model : WA-146 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ หาดใหญ่

ต้องขอบคุณ พีดเี ฮ้าส์ ทีช่ ว่ ยท�าในสิง่ ทีผ่ มต้องการออกมาได้อย่าง สมบูรณ์แบบที่สุด ท�าให้บ้านหลังนี้กลายเป็นออฟฟิศที่แสนอบอุ่น และมีความมั่นคงแข็งแรง ผมประทับใจมากจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การให้บริการก่อนและหลังการขาย หรือการติดตามผลงาน คุณภาพของวัสดุทใี่ ช้ การรับประกัน และการเอาใจใส่ ต้องขอชืน่ ชม จริง ๆ ครับ

ผมเห็นการท�างานที่เป็นไปตามที่เราคิด มีการส�ารวจชั้นดินเพื่อลง เสาเข็มตามความยาวทีใ่ ช้จริงท�าให้เรามัน่ ใจมากขึน้ ถ้าเป็นผูร้ บั เหมาอาจ มีการตัดเสาเข็มทิ้งอย่างแน่นอน มีวิศวกร โฟร์แมนควบคุมงานตลอด บอกตรง ๆ ว่าเห็นการท�างานแล้วรู้สึกประทับใจ ถึงแม้อาจจะมีปัญหา บ้างแต่พอมีการพูดคุยรายละเอียดแล้วก็เข้าใจและแก้ปัญหาให้จนเรา รูส้ กึ พอใจ ตอนทีบ่ า้ นก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยพูดได้เลยว่าประทับใจมาก ครับ มีความประณีตสวยงาม ถูกต้องตามแบบที่เราต้องการจริง ๆ


The impression House Owner : นพ.ถนอมศิลป์ - ดร.เยาวเรศ ก้านมะลิ Model : F-123 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ขอนแก่น

House Owner : คุณมานพ แก้วมรกฎ Model : W-128 Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์

“การจะสร้างบ้านนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย ๆ ต้องมองหาบริษทั รับสร้างบ้าน ที่มีความเป็นมืออาชีพและไว้ใจได้จริง ๆ ตอนนั้นก็เริ่มค้นหาข้อมูล จากอินเตอร์เน็ต ซึ่งดูมาหลายที่แต่มาหยุดอยู่ที่บริษัทพีดีเฮ้าส์ เพราะรู ้ สึ ก มั่ น ใจและเชื่ อ มั่ น ในการบริ ก าร ที่ ส� า คั ญ ยั ง มี ส าขา อยู่ใกล้บ้าน”

“บ้านเป็นทุกอย่างของชีวิต” เพราะก่อนหน้านี้ ตนและครอบครัว เคยพักอาศัยอยูก่ บั บ้านพักของทางโรงพยาบาลมากว่า 17 ปี แต่ หลังจากที่ลูกเติบโต ครอบครัวเริ่มขยายขึ้น ท�าให้ต้องตัดสินใจที่ จะมีบ้านเป็นของตนเอง พีดีเฮ้าส์ สร้างบ้านสวยทันสมัยหลังนี้ให้ ครอบครัวเราครับ”


Home Service

การให้บริการปลูกสร้างบ้าน หัวใจของเราคือ งานบริการ “พีดเี ฮ้าส์” เต็มใจและพร้อมให้บริการทุกขัน้ ตอน เพือ่ อ�านวยความสะดวกในการสร้างบ้านบนทีด่ นิ ของท่าน โดยมีแบบบ้านไว้ให้ ท่านเลือกหลากหลายรูปแบบและหลายรสนิยม เราด�าเนินการโดยทีม งานผูม้ ปี ระสบการณ์มานานกว่า 30 ปี มุง่ เน้นถึงคุณภาพ ของการสร้างบ้านทีม่ คี ณ ุ ภาพเทียบเท่า กันทุกหลังแล้วเสร็จตามเวลาและเป็นที่พึง พอใจของท่าน ท่านมัน่ ใจได้วา่ จะได้บา้ นทีม่ คี ณ ุ ภาพสูงทัง้ วัสดุและฝีมอื การก่อสร้างในราคาทีป่ ระหยัดและคุม้ ค่า กับงบประมาณของท่าน และที่ส�าคัญงบประมาณจะไม่บานปลาย จากทีมงานของเรา..... พีดีเฮ้าส์.....

ส�าหรับขั้นตอนในการประสานงาน กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนงาน บริการอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยว ข้องในการสร้างบ้านนั้น อาทิ การขออนุญาต ก่อสร้าง ขอติดตัง้ มิเตอร์ ไฟฟ้า-ประปา ขอเลขทีบ่ า้ น ขอสินเชือ่ จากสถาบันการเงิน ขอติดตัง้ โทรศัพท์ การให้ค�าปรึกษา การรับประกัน ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น เรา...เข้าใจดีว่าทุกๆ ท่านคงไม่ต้องการที่จะเป็นภาระและเสียเวลายุ่งยากกับเรื่องเหล่านี้ ดังนัน้ เรา ทีมงาน พีดเี ฮ้าส์ ผูม้ ปี ระสบการณ์จงึ ตัง้ ใจและพร้อมทีจ่ ะให้บริการทัง้ ก่อนและหลัง การขายแทนท่าน นอกจากนี้เรายังจะช่วย ท่านประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยท่านสามารถที่จะศึกษารายละเอียด ต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบตามรายการต่อ ไปนี้การรับประกัน

Home Service

1.

ค่าใช้จ่ายและการบริการทั้ง 7 ข้อที่กล่าวมา บริษัทฯ จะเป็นผู้ด�าเนินการแทนท่านจนแล้วเสร็จ กรณีที่ท่านต้องการเพิ่มขนาดมิเตอร์ ไฟฟ้าจากที่บริษัทฯ ก�าหนด โปรดแจ้งให้ทราบในวัน เซ็นสัญญาหรือก่อนด�าเนินการก่อสร้าง เพราะจะต้องจัดเตรียมสายเมนไฟฟ้า (มีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ )

อาคารทีเ่ ป็นโครงสร้างหลักของบ้าน รับประกัน 20 ปี ทัง้ นี้ไม่รวมงานถนนและพืน้ ที่ ถ่ายน�้าหนักลงบนดินโดยตรง แต่ไม่มีผลและเป็นอันตรายต่อความแข็งแรงและ ผู้อยู่อาศัย

2.

รับประกันคุณภาพทั่วไป 2 ปี ส�าหรับวัสดุมาตรฐาน รุ่น Smart, Luxury Series รับประกันคุณภาพทั่วไป 1 ปี ส�าหรับวัสดุมาตรฐาน รุ่น Standard, Exclusive Series ทั้งนี้ไม่รวมงานวัสดุอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานหรือการใช้งาน ผิดประเภท

3.

รับประกันการมุงกระเบื้องหลังคา 5 ปี (โดยผู้ผลิตและติดตั้ง)

4.

รับประกันการเกิดสนิมโครงหลังคา 10 ปี (โดยผู้ผลิตและติดตั้ง)

5.

รับประกันพื้นลามิเนต 10 ปี (โดยผู้ผลิตและติดตั้ง)

การบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย หากท่านมีความประสงค์ทจี่ ะใช้สนิ เชือ่ เพือ่ ทีจ่ ะปลูกสร้างบ้าน เรายินดีทจี่ ะบริการติดต่อประสาน งานกับธนาคารเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ท่าน โดยมีธนาคารที่พร้อมบริการและให้การ สนับสนุนสินเชื่อ เพื่อปลูกสร้าง บ้านบนที่ดินของท่านได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารยูโอบี โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

1.

ทีด่ นิ ต้องไม่ตดิ ภาระผูกพันใด ๆ กรณีทมี่ ผี ถู้ อื กรรมสิทธิร์ ว่ มจะต้องยินยอมและจดจ�านอง เป็นผู้กู้ร่วม หรือเจ้าของอาคารร่วม (ขออนุญาตก่อสร้าง)

2.

ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างจะต้องจ�านองไว้กบั ธนาคาร และท่านจะต้องท�าประกันอัคคีภยั พร้อม ช�าระค่าประกันกับ บริษัทประกันที่ธนาคารเป็นผู้แนะน�า

3.

ท่านควรมีรายได้ต่อเดือน (รวมรายได้คู่สมรส) ประมาณ 2.5 เท่าของเงินที่จะต้องผ่อน ช�าระแต่ละเดือน เช่น ผ่อนช�าระธนาคารเดือนละ 10,000 บาท ควรต้องมีรายได้ประมาณ 25,000 บาท

การยื่นค�าขอว่าจ้างสร้างบ้าน หลังจากที่ท่านพิจารณาและตัดสินใจใช้บริการสร้างบ้านกับบริษัทฯ ท่านจะต้องท�าการ ยื่นค�าขอว่าจ้างสร้างบ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ราคาบ้าน 1. 2. 3. 4.

ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท ราคาบ้าน 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้าน ราคาบ้านตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ราคาบ้านที่ไม่ใช่แบบบ้านมาตรฐานของบริษทั (แบบบ้านของลูกค้าเอง)

ช�าระเงินล่วงหน้า (บาท) 30,000 50,000 100,000 3% (ไม่เกิน 100,000)


เอกสารประกอบ

ระยะเวลาการก่อสร้างส�าหรับโครงสร้างส�าเร็จรูป Multi–Joint Lock System ราคาบ้าน

1.

ส�าเนาโฉนดที่ดิน 4 ชุด พร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง (ขนาดเท่าต้นฉบับ)

2.

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน 4 ชุด พร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง

3.

ส�าเนาใบเสร็จเสียภาษีบ�ารุงท้องที่ พร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง

บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปส�ารวจที่ดินที่จะท�าการปลูกสร้างและถนนทางเข้า เพื่อจะก�าหนดการจัด วางอาคารในที่ดินร่วมกับท่าน หากบริษัทไม่สามารถเข้าไปก่อสร้างได้เนื่องจากติดปัญหาทาง เข้า – ออก บริษัทยินดีคืนเงินมัดจ�าให้แก่ท่าน การท�าสัญญาฯ p เมือ่ ท่านได้รบั ผลการส�ารวจทีด่ นิ และตรวจสอบรายละเอียดวัสดุ แบบแปลน เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องท�าสัญญาฯ กับบริษัทฯ เพื่อที่จะได้ด�าเนินการขออนุญาตก่อสร้าง และจัดเตรียมงาน เพื่อเริ่มการก่อสร้างต่อไป p กรณีเงินช�าระล่วงหน้า (เงินจอง) บริษัทฯ จะคืนให้แก่ท่านในวันท�าสัญญาปลูกสร้าง (เงินสดเงินผ่อน) p หากมีรายการเพิม่ เติมภายหลังท�าสัญญา บริษทั ฯ จะแจ้งราคาให้ทา่ นทราบก่อน เมือ่ ท่านตกลง แล้ว จะต้องช�าระเงินส่วนที่เพิ่มเติมก่อนเริ่มด�าเนินการก่อสร้าง p ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาฯ เริ่มนับตั้งแต่วันท�าสัญญาฯ ช�าระค่างวดท�าสัญญาฯ ครบถ้วน (เริ่มงานตอกเสาเข็มภายหลังท�าสัญญาประมาณ 60 วัน) บริษัทฯ สร้างบ้านทุกหลังด้วยความประณีตเป็นไปตามขั้นตอนและหลักวิชาการก่อสร้างที่ดี สอดคล้องกับระยะเวลาตามความต้องการที่จะอยู่อาศัย และตรงตามสัญญาก่อสร้าง ตาม รายละเอียด ดังนี้

1. 2. 3. 4. 5.

ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท ราคาบ้านตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท ราคาบ้านตั้งแต่ 4 ล้านบาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ล้านบาท ราคาบ้านตั้งแต่ 6 ล้านบาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ราคาบ้านตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป

ระยะเวลาการก่อสร้าง

8 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน 13 - 14 เดือน 15 - 18 เดือน 18 เดือนขึ้นไป

ระยะเวลาการก่อสร้างส�าหรับโครงสร้างหล่อในที่ดิน ราคาบ้าน 1. 2. 3. 4. 5.

ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท ราคาบ้านตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท ราคาบ้านตั้งแต่ 4 ล้านบาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ล้านบาท ราคาบ้านตั้งแต่ 6 ล้านบาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ราคาบ้านตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป

ระยะเวลาการก่อสร้าง

10 - 11 เดือน 12 - 13 เดือน 14 - 15 เดือน 16 - 17 เดือน 18 - 24 เดือน

หมายเหตุ

เพื่อความมั่นใจของท่าน และเป็นการยื่นยันว่าบริษัทฯ จะก่อสร้างบ้านของท่านได้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาในสัญญา บริษัทฯ ยินดีให้ท่านคิดเงินค่าปรับเป็นเงินร้อยละ 0.01 ของราคาบ้าน หาก บริษัทฯ ส่งมอบบ้านไม่ทันก�าหนดระยะเวลาตามสัญญา

การช�าระเงิน โครงสร้างส�าเร็จรูป Multi-Joint Lock System และการช�าระเงินค่าก่อสร้าง บ้านโครงสร้างหล่อในที่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้�งบ้�นพีดีเฮ้�ส์ กรุงเทพฯและปริมณฑล

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนาภิเษก ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นวมินทร์ - รามอินทรา ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ปทุมธานี (รังสิต) ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครปฐม

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ากัด 82/3 ถ.วงแหวน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ากัด 12/2-3 ม.10 ถ.นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ากัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 บริษัท นครปฐม รับสร้างบ้าน จ�ากัด 589,591 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

0-2447-9026-30 06-1413-3870 0-2988-9216-7 08-6066-6993 0-2996-0940 08-5487-6909 0-3427-1745-7 06-2609-1665

@pdhouse.kanchana @pdhouse.ramintra @pdhouse.rangsit @pdhousenp -

ภาคกลาง

ที่อยู่

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สระบุรี ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ระยอง ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนบุรี ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี)

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (สระบุรี) จ�ากัด 85/1-2-3 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ากัด 391/6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ากัด 366 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (กาญจนบุรี) จ�ากัด 62/33 ม. 9 ถ.เลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ประจวบคีรีขันธ์) จ�ากัด 19/366 ม.2 ถ.เขาน้อย ต.ปราณบุรี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

0-3621-3160-3 08-5489-4252 0-3874-5652-3 08-6844-9888 0-3862-4249-50 08-6844-9888 0-3460-0237 08-1918-0378 0-3262-3585-6 08-5488-5316

@pdhouse.saraburi @pdhouse.chonburi @pdhouse.rayong @pdhouse.kan

ภาคเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงใหม่ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงราย ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (เชียงใหม่) จ�ากัด 164/6-7 ถ.เชียงใหม่-ล�าปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 บริษัท เชียงราย โฮมบิวเดอร์ จ�ากัด 106/29 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (พิษณุโลก) จ�ากัด 107/7-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 301/20-21 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�้าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์

0-5341-2459 09-6350-4635 0-5371-1551 09-0197-6422 0-5525-9944 08-4758-9933 0-5622-8388 09-0197-7896

ID LINE

@pdhouse.pranburi -

@pdhouse.chiangmai @pdhouse.chiangrai @pdhouse.phitlok @pdhousens -


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้�งบ้�นพีดีเฮ้�ส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครราชสีมา ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ร้อยเอ็ด ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา บุรีรัมย์ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา อุบลราชธานี ภาคใต้

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชุมพร ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ภูเก็ต ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่

ที่อยู่

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป 2019 (นครราชสีมา) จ�ากัด โครงการเวนิส สแควร์ 179/52 ซ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ขอนแก่น) จ�ากัด 177/41-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ากัด 44/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (สุรินทร์) จ�ากัด 350/12-13 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (สุรินทร์) จ�ากัด 119/4-5 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ากัด 738 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ที่อยู่

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ประจวบคีรีขันธ์) จ�ากัด 64 ม.11 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ากัด 12/40 ม.1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 บริษัท เซาท์เทิร์น โฮมบิลเดอร์ จ�ากัด 178/32 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ากัด 2150/5 ม.4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์

0-4400-1827 09-8280-2737 0-4346-8494 08-6100-7372 0-4351-6392 09-8280-2744 0-4460-1007 08-5480-0251 0-4451-2909 08-5480-0251 0-4531-4747 09-8280-2744 โทรศัพท์

0-7761-3671-2 08-5488-5316 0-7638-3225 09-8280-9901 0-7580-0790 08-3977-8199 0-7420-9842 09-0197-6422

ID LINE

@pdhouse.korat @pdhouse.khonkaen @pdhouse.roiet @pdhouse.buriram @pdhouse.surin @pdhouse.ubon ID LINE

@pdhouse.chumphon @pdhouse.phuket @pdhouse.nakhonsi @pdhouse.hatyai -

หมายเหตุ : เวลาเปิดท�าการ วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. วันเสาร์ 08.30 - 15.30 น. หยุดวันอาทิตย์ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะ ติดต่อได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.pd.co.th อีเมล : sales@pd.co.th Line : @pdhouse

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.