Page 1


U toku no}i pasuq je nikao ispred ku}e i po~eo naglo da raste i raste... Kada se Pavle probudio, bio je iznena|en. Ugledao je kroz prozor xinovsko stablo pasuqa koje je poraslo do neba.

Auuuu! Ovo je zaista ~arobni pasuq!

6


Iznena|eni de~ak je istr~ao iz ku}e i po~eo da se pewe uz stablo pasuqa.

Ovo je pravo ~udo! Pope}u se do vrha da vidim {ta se tamo nalazi.

7


Xin je bio sit posle ru~ka i ubrzo je zaspao za stolom. Za to vreme koko{ka je snela pravo pravcato zlatno jaje.

Hrrrr

!

12

H

! r r r r

Pone}u ovu zlatnu koku sa sobom.


ZADATAK 1 Odgovori na postavqena pitawa. 1. Kako se zove glavni junak ove bajke? 2. Za{to je majka rekla Pavlu da proda kravu? 3. [ta je de~ak od ~udnog starca dobio u zamenu za kravu? 4. Za{to se majka naqutila na Pavla? 5. [ta se dogodilo sa pasuqem u toku no}i? 6. [ta je Pavle uradio kada se probudio? 7. Ko je `iveo u zamku? 8. Za{to je Pavle po`eleo da ponese koko{ku sa sobom? 9. [ta se desilo kada je Pavle hteo da pobegne sa koko{kom? 10. [ta se na kraju dogodilo sa xinom? ZADATAK 2 Odredi ta~an redosled radwe na slikama.

A

G

B

D

V

\


Carobni pasulj  

Bajke u stripu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you