Page 1


Chwilio am Venue? Cynhadledd PAVO a Chyfarfod Cyfleusterau PAVO Mae gan Ystafell Gynadledda mawr y gellir ei rhannu yn ddwy ystafell. Mae yna hefyd Ystafell Gyfarfod sy'n seddi arddull ystafell fwrdd 12

Mae Adeilad PAVO yn hollol hygyrch Mynediad i'r rhyngrwyd AM DDIM Uwchdaflunyddion digidol AM DDIM Parcio Ceir AM DDIM

Lluniaeth a Bwydlen ar gael ar gais Mae cyfraddau disgownt ar gyfer Sefydliadau Trydydd Sector. Gostyngiadau pellach ar gyfer aelodau PAVO I archebu, cysylltwch 芒 ni: Parc Menter Ddole Uned 30 Road, Llandrindod, Powys LD1 6DF Ff么n / Phone: 01597 822191 Ebost / Email : reception@pavo.org.uk

Cefnogi Sefydliadau; Mae gwella bywydau pobl

2


Cynnwys Sut i drefnu a rhedeg eich CCB

Page 5

Monitro a gwerthuso eich mudiad

Page 5

Cymryd nodiadau

Page 6

Sut i ymgorffori

Page 6

Llywodraethu’ch mudiad

Page 7

Sgiliau cadeirio

Page 7

Bod yn ymddiriedolwr

Page 8

Rheoli risg

Page 8

Technegau ar gyfer rheoli gwrthdaro

Page 9

Datblygiad staff yn eich mudiad

Page 9

Cyflwyniad i wirfoddoli

Page 10

Paratoi at wirfoddolwyr

Page 10

Recriwtio, dethol a chynefino gwirfoddolwyr

Page 11

Cael y gorau gan eich gwirfoddolwyr

Page 11

Hanfodion cyfrifyddu

Page 12

An introduction to quality assurance systems

Page 12

Sgiliau cyfranogi

Page 13

Cydweithio i ddarparu gwasanaethau

Page 13

Cyflwyniad i ymgyrchu

Page 14

Datgyfrinio Comisiynu

Page 14

Cyflwyniad i gyllid cynaliadwy

Page 15

Cynllunio busnes a chynllunio strategol

Page 15

Grantiau – addas ar gyfer arian

Page 16

Cyflwyniad i dendro

Page 17

Masnachu

Page 18

3


Cyllid benthyciadau

Page 18

Gwneud i asedau weithio

Page 19

Codi arian yn y gymuned

Page 20

Rhoi gan unigolion

Page 21

Codi arian ar y rhyngrwyd

Page 22

Cynllunio ac ysgrifennu ceisiadau llwyddiannus am arian

Page 22

Gweithio gyda chanlyniadau

Page 23

Paratoi strategaeth codi arian gynaliadwy

Page 23

Rhedeg apĂŞl cyfalaf lwyddiannus

Page 24

Cyflwyniad i godi arian drwy ymddiriedolaethau

Page 24

Cyflwyniad i Ffenestri 7, 8 , neu 8.1

Page 25

Cyflwyniad i tabledi Android

Page 25

Microsoft Word ( fersiynau 03-13 )

Page 26

Microsoft Excel (fersiwn 03-13 ) - Dechreuwr

Page 27

Microsoft Excel (fersiwn 03-13 ) - Canolradd

Page 27

Microsoft PowerPoint (fersiwn 03-13 )

Page 28

Arbed a golygu delweddau digidol

Page 28

Mae'r Rhyngrwyd a'r holl bethau

Page 29

Joomla : Cynnwys y Wefan Gweinyddu System Rheoli

Page 29

Joomla : Safle Cynnwys y We System Rheoli Golygu

Page 30

Hunan Cymorth Sgiliau ar gyfer Rheolwyr

Page 31

Cyflwyniad i Sgiliau Gwrando

Page 31

Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys ( PTTA )

Page 32

Prisio Cwrs

Page 33

Gwasanaethau PAVO

Page 34 & 35

Registered Charity No. / Rhif Elusen Gofrestredig: 1069557 A Company Limited By Guarantee 3522144. Registered in Wales / Cwmni Cyfyngedig drwy warant 3522144. Wedi ei gofrestru yng Nghymru.

4


Sut i drefnu a rhedeg eich CCB Nod Galluogi cyfranogwyr i ddeall diben, rheolau a gofynion cynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol effeithiol.

Cynnwys Cyfarfod ffurfiol a gynhelir unwaith y flwyddyn yw’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB), ac mae’n ofyniad cyfreithiol i fudiadau gwirfoddol sydd â statws cwmni. Mae’r cyfarfod hwn hefyd yn gyfle gwych i chi gyfleu’ch prif lwyddiannau i wirfoddolwyr, aelodau, staff, cyllidwyr a rhanddeiliaid eraill. Bydd y cwrs hwn yn darparu gwybodaeth ffurfiol o ran sut i strwythuro’ch CCB fel y gallwch fanteisio’n llawn ar y cyfle blynyddol hwn i arddangos llwyddiannau’ch mudiad. Canlyniadau dysgu Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr yn:

deall cylch blynyddol llywodraethu

deall y gofynion ar gyfer cyfrifyddu ac archwilio ariannol

deall sut i drefnu a rhedeg Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Ymddiriedolwyr, aelodau o fyrddau, aelodau o bwyllgorau a staff mewn mudiadau gwirfoddol yng Nghymru.

Monitro a gwerthuso eich mudiad Nod Galluogi cyfranogwyr i ddeall diben a defnydd systemau monitro a gwerthuso.

Cynnwys Bydd y sesiwn yn ystyried pam mae angen i fudiadau fonitro a gwerthuso eu gwaith, pwy sydd angen y wybodaeth hon a sut i baratoi fframwaith gwerthuso a fydd yn eich helpu i adrodd llwyddiannau’ch mudiad.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr yn deall: 

beth ellir ei fesur

y gwahanol ddulliau mesur

sut i ddylunio system fonitro a gwerthuso syml

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Mudiadau a grwpiau cymunedol sydd am ddatblygu systemau monitro a gwerthuso.

5


Cymryd nodiadau Nod Rhoi’r sgiliau a’r hyder priodol i gyfranogwyr er mwyn cymryd nodiadau cywir ac effeithiol.

Cynnwys Cynnal cyfarfodydd yw’r ffordd fwyaf cyffredin o ddechrau a datblygu cynlluniau gwaith yn ein mudiadau, ond wrth ystyried faint o amser a dreuliwn ar gyfarfodydd, mae angen eu cynnal yn effeithiol ac yn effeithlon. Bydd y cwrs hyfforddi hwn yn rhoi arweiniad i chi ar gynllunio a rheoli cyfarfodydd yn dda, o osod yr agenda i gymryd nodiadau manwl gywir.

Canlyniadau dysgu Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr yn:

deall pam mae angen cyfarfodydd, beth sy’n gwneud cyfarfod da, yr angen am gofnodion a chywirdeb wrth adrodd

deall sut i gynllunio agenda a’r gwaith paratoi angenrheidiol

gwybod am gyngor ymarferol a geiriau defnyddiol er mwyn cynhyrchu cofnodion da

gallu ystyried y pethau sy’n rhwystro cyfranogi mewn cyfarfodydd

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Unrhyw un sy’n newydd i gymryd cofnodion neu nodiadau, neu unrhyw un sydd am roi hwb i’w sgiliau.

Sut i ymgorffori Nod Rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i gyfranogwyr o ymgorffori a’r goblygiadau i’w mudiad os ydynt yn penderfynu ymgorffori.

Cynnwys Bydd y cwrs hwn yn eich arwain drwy’r gwahanol fathau o strwythurau corfforedig sydd ar gael i fudiadau gwirfoddol a bydd yn rhoi dealltwriaeth i chi o’r hyn sydd angen ei wneud er mwyn ymgorffori.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr yn:  deall beth mae ymgorffori yn ei olygu i fudiad gwirfoddol  gwybod am y strwythurau ymgorffori gwahanol  gwybod am oblygiadau sefydlu a rhedeg mudiad corfforedig  deall prif elfennau Memorandwm ac Erthyglau Cwmni Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Ymddiriedolwyr, aelodau o fyrddau, aelodau o bwyllgorau a staff mewn mudiadau gwirfoddol yng Nghymru sy’n ystyried cofrestru’n fudiad corfforedig.

6


Llywodraethu’ch mudiad Nod Galluogi cyfranogwyr i ddeall llywodraethu da a’r systemau sy’n cadw mudiadau ar waith. Cynnwys Mae llywodraethu’n golygu’r systemau a’r gweithdrefnau sy’n sicrhau cyfeiriad, effeithiolrwydd, goruchwyliaeth ac atebolrwydd cyffredinol eich mudiad – mae’n hanfodol er mwyn rheoli unrhyw fudiad trydydd sector yn effeithiol. Yn y cwrs hwn, byddwch yn archwilio egwyddorion llywodraethu da, yn ystyried ble mae’ch mudiad o’i gymharu â’r rhain, ac yn archwilio’r systemau a’r codau ymarfer y mae angen i chi eu rhoi ar waith er mwyn dangos eich bod yn fudiad gwirfoddol da ac effeithiol. Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr yn:  gwybod am gysyniad ac egwyddorion llywodraethu  deall diben a defnydd eich ‘offeryn llywodraethu’ (eich cyfansoddiad neu’ch rheolau)  deall y gwahaniaeth rhwng llywodraethu a rheoli  deall perthynas Ymddiriedolwyr â staff cyflogedig gan gynnwys y Prif Weithredwr 

gwybod am bwysigrwydd egwyddorion Nolan a chod ymddygiad Ymddiriedolwyr

deall rôl Is-bwyllgorau a phwyllgorau gweithredol

deall rôl CCBau a chyfarfodydd aelodaeth eraill

gwybod am arferion da wrth recriwtio ymddiriedolwyr

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Ymddiriedolwyr, darpar ymddiriedolwyr a staff sy’n gweithio gyda nhw.

Sgiliau cadeirio Nod Rhoi’r wybodaeth a’r hyder priodol i gyfranogwyr er mwyn cadeirio cyfarfodydd yn effeithiol. Cynnwys Cyfarfodydd yw un o’r prif ffyrdd o ddatblygu gwaith mudiad gwirfoddol, felly, mae’n hanfodol bwysig sicrhau eu bod yn cael eu cadeirio’n effeithiol ac yn broffesiynol. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddeall sut i gynllunio a rhedeg cyfarfodydd effeithiol, ni waeth a ydych yn wirfoddolwr neu’n weithiwr cyflogedig. Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr yn:   

deall rôl y cadeirydd ac yn gwybod am y wybodaeth a’r sgiliau gofynnol deall y gwaith paratoi a chynllunio sydd ei angen er mwyn llwyddo gallu canfod offer i weithio tuag at gyfarfod llwyddiannus

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Unigolion sy’n newydd i rôl y Cadeirydd, neu bobl sydd eisoes yn cadeirio cyfarfodydd sydd am roi hwb i’w sgiliau.

7


Bod yn ymddiriedolwr Nod Galluogi cyfranogwyr i ddeall dyletswyddau a chyfrifoldebau ymddiriedolwyr a beth maent yn ei olygu yn ymarferol.

Cynnwys Mae bod yn ymddiriedolwr yn rôl wirfoddol a chyfrifol, sy’n dod â dyletswyddau a chyfrifoldebau. Bydd y cwrs hwn yn eich arwain drwy’r dyletswyddau cyfreithiol sydd gennych pan fyddwch yn ymddiriedolwr yn ogystal â’ch rôl a’r cyfrifoldebau sydd gennych tuag at eich mudiad.

Canlyniadau dysgu Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr yn gallu:

deall beth mae’n ei olygu i fod yn ymddiriedolwr, pwy all fod yn un a pha swyddogaethau a chyfrifoldebau y gallai ymddiriedolwyr eu cael

deall am beth y gall ymddiriedolwyr fod yn atebol, a sut i gyfyngu ar y risgiau posib

deall egwyddorion llywodraethu da, swyddogaethau swyddogion penodol, a’r gwahaniaeth rhwng bwrdd ymddiriedolwyr a’i is-bwyllgorau

deall beth sydd ei angen er mwyn recriwtio a chynefino ymddiriedolwyr yn effeithiol

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Unigolion sy’n newydd i rôl yr ymddiriedolwyr, neu sy’n ystyried ymgymryd â’r rôl hon mewn elusen

Rheoli risg Nod Rhoi’r wybodaeth, yr offer a fframwaith i gyfranogwyr er mwyn sefydlu a gweithredu system rheoli risg i’ch mudiad chi.

Cynnwys Bydd y sesiwn hon yn eich arwain drwy ffyrdd ymarferol o reoli risg ac yn archwilio sut y gallwch ddadansoddi a rheoli risg gan ddefnyddio systemau dibynadwy.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr: 

wedi gwella eu hymwybyddiaeth o risgiau, effaith debygol risgiau a phwysigrwydd cymryd camau rhagweithiol

yn deall ffyrdd o gyflwyno fframwaith risgiau gan ddefnyddio offer a thechnegau i asesu, gwerthuso a rheoli risgiau

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Ymddiriedolwyr, aelodau o fyrddau, aelodau o bwyllgorau a staff mewn mudiadau gwirfoddol yng Nghymru.

8


Technegau ar gyfer rheoli gwrthdaro Nod Rhoi offer a thechnegau i gyfranogwyr er mwyn datrys gwrthdaro yn y gwaith mewn modd cadarnhaol.

Cynnwys Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i reoli gwrthdaro yn y gwaith a dysgu dulliau a strategaethau newydd er mwyn datrys gwrthdaro.

Canlyniadau dysgu Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr yn gallu:

adnabod pryd a pham y mae gwrthdaro yn digwydd

archwilio’r peryglon a’r cyfleoedd mewn sefyllfaoedd gwrthdaro, ac adnabod ein hymatebion personol i wrthdaro

deall pwysigrwydd sgiliau a thechnegau cyfathrebu effeithiol er mwyn ymddwyn yn gadarnhaol

datblygu strategaethau ar gyfer datrys gwrthdaro’n llwyddiannus

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Ymddiriedolwyr, aelodau o fyrddau, aelodau o bwyllgorau a staff mewn mudiadau gwirfoddol yng Nghymru.

Datblygiad staff yn eich mudiad Nod Rhoi’r sgiliau angenrheidiol i chi er mwyn cynllunio a gweithredu strategaeth datblygu staff yn eich mudiad.

Cynnwys Os ydych yn gyfrifol am gynllunio hyfforddiant staff yn eich mudiad, mae angen i chi wybod sut i’w wneud yn systematig, er mwyn helpu nid yn unig y mudiad i gyflawni ei amcanion ond hefyd helpu unigolion i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth. Bydd y cwrs hwn yn darparu fframwaith i chi er mwyn cynllunio datblygiad staff mewn modd effeithiol ac effeithlon.

Canlyniadau dysgu Erbyn diwedd y sesiwn hon, dylai cyfranogwyr allu:

cynnal dadansoddiad o anghenion hyfforddi

datblygu cynllun hyfforddi

deall y ffyrdd gwahanol o fynd i’r afael ag anghenion hyfforddi a datblygu

adnabod pwysigrwydd gwerthuso hyfforddiant

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Pobl sy’n gweithio mewn mudiadau gwirfoddol sydd â chyfrifoldeb dros reoli a goruchwylio staff.

9


Cyflwyniad i wirfoddoli Nod Bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth fras i chi o wirfoddoli yng nghyd-destun mudiadau. Cynnwys A ydym yn glir ynghylch beth a olygwn wrth wirfoddoli... pa fath o weithgareddau sy’n cyfrif neu ddim yn cyfrif fel gwirfoddoli a ble mae’r terfynau? Mae’r cwrs yn archwilio beth sy’n ysgogi pobl i fod yn wirfoddolwyr ac ym mha ffordd y gall mudiadau elwa. Er nad yw gwirfoddolwyr yn cael tâl, nid ydynt ar gael ‘am ddim’ a bydd y cwrs yn ystyried costau rhaglen wirfoddoli. Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr yn: 

deall natur a chwmpas gwirfoddoli a sut y mae’n wahanol i waith â thâl

gwybod sut a pham y mae mudiadau’n cynnwys gwirfoddolwyr yn eu gwaith

gwerthfawrogi goblygiadau cynnwys gwirfoddolwyr o ran adnoddau

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Pobl sy’n gyfrifol am reoli gwirfoddolwyr a rhaglenni gwirfoddoli yng Nghymru.

Paratoi at wirfoddolwyr Nod Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno dulliau a dogfennau rheoli allweddol a ddylai fod yn eu lle cyn dechrau ar raglen wirfoddoli lwyddiannus.

Cynnwys Mae’r cwrs yn edrych ar beth sy’n gwneud polisi gwirfoddoli da a beth ddylid ei gynnwys ynddo; yn ogystal â pha bolisïau eraill y gellid fod eu hangen mewn perthynas â gwirfoddolwyr. Rhoddir trosolwg o’r cyd-destun cyfreithiol wrth gynnwys gwirfoddolwyr, gyda phwyslais ar yr angen i osgoi creu contract cyflogaeth yn ddiarwybod gyda gwirfoddolwyr ac ar y ddyletswydd i ddiogelu gwirfoddolwyr.

Canlyniadau dysgu Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr:

yn gallu datblygu polisi gwirfoddoli

wedi ystyried pa bolisïau eraill a allai fod yn angenrheidiol

yn deall y prif faterion cyfreithiol sy’n ymwneud â gwirfoddolwyr

yn gallu nodi swyddogaethau gwirfoddolwyr a llunio ‘disgrifiadau o dasgau’ ar gyfer gwirfoddolwyr

yn gwybod sut i asesu a rheoli risgiau sy’n gysylltiedig â rôl gwirfoddolwr

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Pobl sy’n gyfrifol am reoli gwirfoddolwyr a rhaglenni gwirfoddoli yng Nghymru 10


Recriwtio, dethol a chynefino gwirfoddolwyr Nod Fe fydd y cwrs hwn yn eich helpu i gynllunio a chynnal proses effeithiol wrth recriwtio gwirfoddolwyr

Cynnwys Gall denu gwirfoddolwyr fod yn her yn ei hun, ond os nad ydych yn buddsoddi amser ac ymdrech yn sefydlu proses recriwtio a chynefino effeithiol, fe allech eu colli o fewn eu hwythnosau cyntaf gyda’ch mudiad.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr:  yn gyfarwydd ag ystod o ddulliau i ddenu amrywiaeth o wirfoddolwyr  yn deall bod ‘dethol’ yn broses ddwy ffordd ac yn gyfarwydd ag ystod o ddulliau dethol  yn deall diben gweithdrefnau fetio gan gynnwys gwiriadau CRB, ac yn deall eu cyfyngiadau  yn deall diben a natur cytundebau gwirfoddolwyr a chynefino gwirfoddolwyr  yn deall defnydd a chamddefnydd posib o wybodaeth bersonol gwirfoddolwyr  yn deall ffyrdd o wneud gwirfoddoli’n fwy agored i bawb Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Pobl sy’n gyfrifol am reoli gwirfoddolwyr a rhaglenni gwirfoddoli yng Nghymru.

Cael y gorau gan eich gwirfoddolwyr Nod Bydd y cwrs hwn yn gwella’ch gallu i symbylu gwirfoddolwyr a delio gyda sefyllfaoedd anodd. Cynnwys Mae deall cymhelliant gwirfoddolwyr yn allweddol er mwyn cynnal eu hymrwymiad positif. Mae’r cwrs yn edrych ar beth sy’n eu cymell a beth sy’n lleihau eu cymhelliant, a sut i roi cydnabyddiaeth a chyfleoedd priodol iddynt ddatblygu’n bersonol. Edrychir ar wahanol ffyrdd o gynnig cymorth a goruchwyliaeth i wirfoddolwyr, gan gydnabod bod ar rai gwirfoddolwyr angen mwy o hyn nag eraill. Byddwn yn edrych hefyd ar rai sefyllfaoedd anodd, gan ddadansoddi beth sydd wedi mynd o’i le a beth ellid ei wneud i gael y canlyniad gorau. Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr yn:  deall beth sy’n cymell ac yn anghymell gwirfoddolwyr  deall arferion da o ran cefnogi a goruchwylio  gallu adnabod a rheoli amrywiaeth o sefyllfaoedd anodd  gwybod pryd a sut i derfynu perthynas wirfoddoli  gallu asesu anghenion hyfforddi a datblygu, ac yn gallu adnabod ffyrdd gwahanol o ddiwallu’r rhain  gwybod sut i roi cydnabyddiaeth briodol i wirfoddolwyr Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Pobl sy’n gyfrifol am reoli gwirfoddolwyr a rhaglenni gwirfoddoli yng Nghymru.

11


Hanfodion cyfrifyddu Nod Rhoi’r holl wybodaeth angenrheidiol i gyfranogwyr er mwyn sefydlu system ariannol syml i’w mudiad nhw.

Cynnwys Cwrs rhagarweiniol yw hwn i bobl sydd am ddysgu sut i sefydlu systemau ariannol syml mewn mudiadau trydydd sector. Mae’n gwrs rhyngweithiol a fydd yn rhoi’r cyfle i gyfranogwyr weithio drwy enghreifftiau ymarferol a gofyn cwestiynau ynglŷn â gweithredu systemau ariannol yn eu mudiad eu hunain.

Mae ail gwrs “Rheolaeth ariannol” wedi’i ddatblygu sy’n canolbwyntio ar adrodd a dadansoddi mewn mwy o fanylder.

Canlyniadau dysgu Erbyn diwedd y cwrs, dylai cyfranogwyr allu:

Deall termau a chysyniadau cyfrifyddu sylfaenol

Sefydlu a chynnal system cadw cyfrifon syml

Sefydlu system arian mân

Defnyddio’r system i gynhyrchu adroddiadau ariannol sylfaenol

Deall y gofynion cyfreithiol o ran adrodd yng nghyd-destun eu mudiad

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Mae’r cwrs hwn ar gyfer pobl sydd ag ychydig neu ddim profiad blaenorol o gadw cyfrifon mewn mudiad, neu bobl sydd am roi hwb i’w sgiliau a’u gwybodaeth.

Cyflwyniad i Systemau Sicrhau Ansawdd Nod Rhoi'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth o ystod o systemau sicrhau ansawdd. Cynnwys Mae hwn yn gwrs rhagarweiniol ar gyfer y rhai sy'n dymuno archwilio'r cysyniad ac egwyddorion sicrhau ansawdd. Bydd enghreifftiau ymarferol o'r gwahanol systemau yn cael eu hystyried a dylai'r rhai sy'n mynychu fod mewn sefyllfa i weld a fydd y system yn fwyaf addas ar gyfer eu sefydliad eu hunain Canlyniadau Dysgu Erbyn diwedd y sesiwn, bydd y cyfranogwyr ...

    

Archwiliwch y cysyniad ac egwyddorion Sicrhau Ansawdd Deall y manteision o Sicrhau Ansawdd Yr adnoddau a'r wybodaeth i benderfynu pa system Sicrhau Ansawdd sydd fwyaf addas i anghenion eu sefydliadau Deall y broses o ymgysylltu â systemau Sicrhau Ansawdd Cael trosolwg o sut y gall systemau Sicrhau Ansawdd eu mapio yn erbyn ei gilydd er mwyn osgoi dyblygu.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr mudiadau gwirfoddol sydd angen gwybodaeth wrthrychol i wneud penderfyniadau gwybodus am ymgysylltu â systemau Sicrhau Ansawdd 12


Sgiliau cyfranogi Nod Rhoi dealltwriaeth a sgiliau i gyfranogwyr er mwyn annog cyfranogi effeithiol mewn cymunedau. Cynnwys Mae datblygu cymunedol yn gofyn am gyfranogaeth weithgar gan unigolion yn eu cymuned eu hunain. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ystyried y rhwystrau a all atal pobl rhag cyfranogi, ac edrych ar ffyrdd o oresgyn y rhain. Bydd sylw hefyd yn cael ei roi i’r sgiliau sydd eu hangen er mwyn hwyluso cyfranogaeth yn effeithiol.

Canlyniadau dysgu Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr wedi: 

Ystyried perthnasau grym mewn cymunedau a’u heffaith ar aelodau o’r gymuned

Edrych ar lefelau amrywiol cyfranogi mewn gwaith cymunedol, a phryd mae bob un yn briodol

Canfod rhwystrau sy’n atal pobl rhag cyfranogi a strategaethau i’w goresgyn, a chymhellion sy’n gwneud i bobl gyfranogi

Ystyried elfennau positif a negyddol rhwydweithio

Canfod peryglon mewn cyfarfodydd cymunedol a rôl y gweithiwr datblygu cymunedol yn hwyluso’r grŵp drwy’r rhain

Edrych ar ein sgiliau siarad a gwrando ein hunain

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Cynrychiolwyr y sector gwirfoddol sy’n annog aelodau o’r gymuned i gyfranogi mewn grwpiau cymunedol

Cydweithio i ddarparu gwasanaethau Nod Rhoi’r offer a’r wybodaeth briodol i gyfranogwyr er mwyn penderfynu, ar sail gwybodaeth, a ddylid cydweithio â mudiadau trydydd sector eraill i ddarparu gwasanaethau, a sut i wneud hyn. Cynnwys: Mae mudiadau trydydd sector yn cael eu hannog yn gynyddol i weithio’n fwy cydweithredol a ffurfio consortia. Ond gall gweithio ar draws ffiniau mudiadau ddod ag anawsterau a risgiau. Nod y cwrs hyfforddi hwn yw archwilio’r cyfleoedd y mae gweithio gyda phartneriaid yn eu cynnig, a helpu mudiadau i ddeall rhai o’r prif egwyddorion ac ystyriaethau ymarferol, megis dewis strwythur priodol a datblygu cytundebau ysgrifenedig. Canlyniadau dysgu Ar ddiwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn gallu:  Deall buddion a rhwystrau cydweithio  Canfod rhai o’r prif ystyriaethau ymarferol er mwyn cydweithio  Asesu rhinweddau gwahanol strwythurau consortia Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Mae’r cwrs wedi’i anelu at staff ac ymddiriedolwyr mewn mudiadau trydydd sector sy’n ystyried gweithio gyda mudiadau eraill fel partneriaid.

13


Cyflwyniad i ymgyrchu Nodau Cyflwyno cyfranogion i hanfodion cynllunio ymgyrchoedd; beth i'w ystyried, beth i'w osgoi a rhai cynghorion ar sut i lwyddo.

Cynnwys Os ydych am i'r rhai sy'n gwneud y penderfyniadau glywed eich llais er mwyn dylanwadu ar bolisïau a gwasanaethau sy'n effeithio ar y bobl rydych chi’n gweithio â nhw, y peth cyntaf mae arnoch angen ei wybod yw pwy sy'n gwneud y penderfyniadau a sut i gysylltu â nhw - bydd eich cwrs Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Cymru yn eich helpu yn hyn o beth. Yna, mae angen i chi wybod sut i gyfathrebu a negodi'n effeithiol â’r unigolion hynny er mwyn dwyn perswâd arnynt – yn y bôn, rhaid ichi wybod sut i ymgyrchu a lobïo. Bydd y cwrs rhagarweiniol hwn yn eich tywys drwy gamau sylfaenol cynllunio ymgyrch, yn rhoi'r cyfle ichi ddysgu drwy astudiaethau achos ac yn archwilio rhinweddau cymharol technegau ymgyrchu gwahanol.

Canlyniadau dysgu

Drwy ddod i’r cwrs hwn, byddwch yn gallu ….   

Deall gwahanol gamau cynllunio ymgyrch Deall effeithiolrwydd gwahanol dechnegau ymgyrchu Datblygu mwy o hyder wrth gynllunio ymgyrchoedd.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn? Mae’r cwrs rhagarweiniol hwn yn addas ar gyfer pobl sy'n gweithio'n y trydydd sector sy'n newydd i rolau ymgyrchu a lobïo, neu'r rheiny sydd ond yn gwneud gwaith ymgyrchu'n achlysurol.

Datgyfrinio Comisiynu Nod Rhoi dealltwriaeth i gyfranogwyr o’r broses gomisiynu a sut y gallent gymryd rhan ohoni. Cynnwys Mae deall y broses gomisiynu yn hanfodol bwysig i fudiadau trydydd sector sy’n gobeithio darparu gwasanaethau cyhoeddus. Ond gall y byd comisiynu a chaffael ymddangos weithiau’n frawychus ac yn gymhleth. Nod y cwrs hyfforddi hwn yw egluro’r broses gomisiynu a’ch helpu i ddeall goblygiadau comisiynu a thendro i’ch mudiad chi. Canlyniadau dysgu Ar ddiwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn gallu:

deall y broses gomisiynu ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol

asesu’r meysydd y gall darparwyr trydydd sector gymryd rhan ynddynt

deall tendro, a sut mae’n cyd-fynd â’r cylch comisiynu

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Mae’r cwrs wedi’i anelu at staff ac ymddiriedolwyr mewn mudiadau trydydd sector, a bydd yn arbennig o berthnasol i fudiadau sydd â diddordeb mewn iechyd a gofal cymdeithasol.

14


Cyflwyniad i gyllid cynaliadwy Nod Darparu mewnwelediad i sawl ffordd o amrywio sylfaen incwm mudiadau i helpu nhw i gyflawni cynaliadwyedd.

Cynnwys Rhoddir sylw i bynciau megis masnachu, cyllid trwy fenthyciadau, caffael a darparu gwasanaethau cyhoeddus, datblygu ar sail asedau, yn ogystal â rhoi arian a chodi arian.

Canlyniadau dysgu Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr:

yn deall cysyniad cyllido cynaliadwy;

yn gwerthfawrogi’r sgiliau a’r dulliau gweithredu sy’n ofynnol i fabwysiadu diwylliant entrepreneuraidd;

yn deall pwysigrwydd cael cymysgedd o ffrydiau incwm;

yn dysgu sut i archwilio ac ehangu eu hopsiynau cyllid a chyllido.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Bydd y cwrs o fantais i'r rhai sydd yn dechrau sefydlu gweithdrefnau ar gyfer gweithio tuag at sicrhau cynaliadwyedd ariannol i'w mudiad.

Cynllunio busnes a chynllunio strategol Nod Bydd y cwrs hwn yn helpu mudiadau i ddeall pwysigrwydd a manteision cynllunio hir dymor a rhoi adnoddau ymarferol i gynllunio’n fwy effeithiol.

Cynnwys Darparu adnoddau ymarferol i helpu mudiadau i gynllunio yn fwy effeithiol.

Canlyniadau dysgu Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn:

deall y gwahaniaeth rhwng cynllunio busnes a strategol;

deall diben cynlluniau busnes a strategol a pham fod ar bob mudiad angen un;

gwerthfawrogi manteision y broses gynllunio;

gallu datblygu cynlluniau busnes a strategol cynhwysfawr.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Mae’r cwrs yn addas ar gyfer y rheini sy’n newydd i fusnes a chynllunio strategol neu’r rheini sy’n dymuno dysgu mwy am gynllunio.

15


Grantiau – addas ar gyfer arian Nod Bydd y cwrs hwn yn archwilio pob agwedd ar baratoi cais am nawdd a bydd yn cynnig gwybodaeth ymarferol ar nodi’r ffynonellau nawdd mwyaf addas ar gyfer mudiadau.

Cynnwys Dysgu sut i baratoi ac ysgrifennu ceisiadau cyllido cryno sy’n darbwyllo. Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys trosolwg o’r hinsawdd gyllido bresennol yng Nghymru ac yn cynorthwyo wrth ddeall yr hyn sy’n dylanwadu ar gyllidwyr.

Canlyniadau dysgu Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn:

dysgu sut i ysgrifennu ceisiadau cryno sy’n darbwyllo;

deall sut y gall ymchwil da, canlyniadau realistig a chyllidebu cywir wella’r posibilrwydd y bydd cais yn cael ei dderbyn;

gallu adeiladu perthnasoedd gyda rhoddwyr grantiau a chwrdd â’u disgwyliadau.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Mae’r cwrs ar gyfer y rheini sy’n newydd i godi arian neu’r rheini sy’n dymuno dysgu mwy am brosesau codi arian

16


Cyflwyniad i dendro Nod Mewn cyfnod lle rhoddir pwyslais cryf ar gynyddu cyfraniad y trydydd sector tuag at gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, mae tendro’n dechrau disodli'r llwybr traddodiadol o wneud cais am gyllid grantiau. Mae’n hollbwysig bod y sector yn ymateb yn gyflym ac mewn ffyrdd arloesol i’r newidiadau hyn drwy sicrhau eu bod yn deall y cyfleoedd sydd ar gael ac yn asesu’n ofalus a ddylid manteisio arnynt.

Cynnwys Mae mwy a mwy o fudiadau trydydd sector yn ceisio amrywio eu ffynonellau incwm drwy ymgorffori strategaethau a thechnegau a fydd yn sicrhau sylfaen gynaliadwy o gyllid iddynt. Mewn cyfnod lle rhoddir pwyslais cryf ar gynyddu cyfraniad y trydydd sector tuag at gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, mae tendro’n dechrau disodli'r llwybr traddodiadol o wneud cais am gyllid grantiau. Mae’n hollbwysig bod y sector yn ymateb yn gyflym ac mewn ffyrdd arloesol i’r newidiadau hyn drwy sicrhau eu bod yn deall y cyfleoedd sydd ar gael ac yn asesu’n ofalus a ddylid manteisio arnynt. Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer y rheini sy’n newydd i fyd tendro, yn enwedig mudiadau llai.

Canlyniadau dysgu Bydd y cwrs yn cyflawni’r canlynol:

deall mwy am y gwahaniaethau rhwng grantiau a chontractau

cynyddu’r wybodaeth am faes tendro

rhoi arweiniad am y broses tendro

edrych ar y posibilrwydd o weithio ar y cyd wrth ystyried cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Anelir y cwrs at staff a/neu ymddiriedolwyr trydydd sector sydd â chyfrifoldeb dros gyfeiriad strategol a rheolaeth ariannol. Mae wedi’i gynllunio ar gyfer y rheini sy’n newydd i fyd tendro.

17


Masnachu Nod Bydd yn darparu trosolwg i gyfranogwyr o’r llwybrau sy’n ymwneud â datblygu syniad cynhyrchu incwm a bydd hefyd yn archwilio’r sgiliau y mae eu hangen i fabwysiadu diwylliant entrepreneuraidd. Cynnwys Bwriad y cwrs hwn yw cyflwyno staff ac aelodau bwrdd mudiadau gwirfoddol a chymunedol rheng flaen i ystyried cynhyrchu incwm drwy fasnachu nwyddau a gwasanaethau. Bydd yn darparu trosolwg i gyfranogwyr o’r llwybrau sy’n ymwneud â datblygu syniad cynhyrchu incwm a bydd hefyd yn archwilio’r sgiliau y mae eu hangen i fabwysiadu diwylliant entrepreneuraidd. Canlyniadau dysgu Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr:  yn gallu asesu’r potensial iddynt fasnachu nwyddau neu wasanaethau  yn deall y prosesau sy’n ymwneud â datblygu syniad masnachu  yn gallu datblygu mantais gystadleuol  yn gwybod ble i fynd i gael gwybodaeth bellach, help a chyngor. Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer y rheini sy’n newydd i fasnachu. Staff ac aelodau bwrdd mudiadau gwirfoddol a chymunedol rheng flaen gyda chyfrifoldeb dros gyfeiriad strategol a chodi arian. Mae’r cwrs yn addas i godwyr arian sydd am gael golwg ar sut y gall masnachu helpu eu mudiadau i fod yn gynaliadwy yn ariannol

Cyllid benthyciadau Nod Bydd y cwrs hwn yn cynorthwyo mudiadau i ddeall cyllid benthyciadau yn ogystal â’r manteision posib i’w sefydliad. Cynnwys Mae argaeledd a hygyrchedd cyllid benthyciadau i’r trydydd sector wedi cynyddu’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag nid yw benthyciadau yn addas ar gyfer pob mudiad a dylid ond eu hystyried os byddant o fudd i fudiad a bod gan y mudiad hwnnw strwythurau a systemau priodol ar waith i ad-dalu’r benthyciad. Bydd y cwrs hwn yn cynorthwyo mudiadau i ddeall cyllid benthyciadau yn ogystal â’r manteision posib i’w sefydliad. Canlyniadau dysgu Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr:  yn deall manteision ac anfanteision cyllid benthyciadau  mewn sefyllfa i benderfynu a yw cyllid benthyciadau yn opsiwn  archwilio ffynonellau cyllid benthyciadau masnachol ac eraill  gwybod ble i fynd i gael gwybodaeth, help a chyngor pellach

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Staff ac aelodau bwrdd mudiadau gwirfoddol a chymunedol rheng flaen gyda chyfrifoldeb dros gyfeiriad strategol a chodi arian. Mae’r cwrs hwn yn addas i bobl sy’n brofiadol wrth godi arian ac yn dymuno cael cipolwg ar sut gall cyllid benthyciadau gynorthwyo eu mudiad i ddod yn ariannol gynaliadwy.

18


Gwneud i asedau weithio Nod Mae’r cwrs yn addas i bobl sy’n brofiadol wrth godi arian ac yn dymuno cael cipolwg ar sut gall datblygu yn seiliedig ar asedau gynorthwyo eu mudiad i ddod yn ariannol gynaliadwy.

Cynnwys Ar hyn o bryd mae asedau cymunedol yn uchel ar yr agenda yng Nghymru wrth i Lywodraeth Cymru a Chronfa Trosglwyddo Asedau Cymunedol gael eu sefydlu. Caiff ei gydnabod yn gynyddol bod rheolaeth a pherchnogaeth gymunedol o asedau yn gallu creu cymunedau bywiog a chynaliadwy ond efallai nad yw datblygu yn seiliedig ar asedau yn addas i bawb. Nid yw’n ymwneud â’r broses o ddatblygu ased yn unig, mae hefyd yn ymwneud â rheoli’r ased o ddydd i ddydd a datblygu’r ased i gynhyrchu digon o incwm i fod yn gynaliadwy. Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn:

deall manteision ac anfanteision datblygu yn seiliedig ar asedau;

penderfynu a yw datblygu yn seiliedig ar asedau yn opsiwn;

gwerthfawrogi’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu, rheoli a sicrhau cynaliadwyedd hirdymor mentrau o’r fath;

archwilio ffynonellau cyllid a nawdd ar gyfer ariannu asedau.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Staff ac aelodau bwrdd mudiadau gwirfoddol a chymunedol rheng flaen gyda chyfrifoldeb dros gyfeiriad strategol a chodi arian.

Mae’r cwrs yn addas i bobl sy’n brofiadol wrth godi arian ac yn dymuno cael cipolwg ar sut gall datblygu yn seiliedig ar asedau gynorthwyo eu mudiad i ddod yn ariannol gynaliadwy

19


Codi arian yn y gymuned Nod Bydd y cwrs hwn yn archwilio sut i fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd codi arian trwy weithio â chymunedau lleol. Galluogi cyfranogwyr i godi arian gan gymunedau lleol drwy ddatblygu rhwydweithiau gwirfoddoli.

Cynnwys Mae’n arddangos pwysigrwydd dull sy’n seiliedig ar farchnata i ddod o hyd i weithgareddau codi arian priodol. Mae’n pwysleisio pwysigrwydd arfer da wrth reoli gwirfoddolwyr gan gynnwys cynllunio gweithgaredd codi arian, a recriwtio, cefnogi a datblygu gwirfoddolwyr i lwyddo wrth godi arian. Mae hefyd yn cyflwyno cysyniad arweinyddiaeth a phwysigrwydd cyfleu darlun apelgar sy’n denu gwirfoddolwyr.

Canlyniadau dysgu Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd cyfranogwyr yn gallu:

creu cynllun ar gyfer codi arian yn eu cymuned leol

datblygu achosion priodol dros gael cymorth

datblygu rhwydwaith grwpiau lleol

recriwtio, rheoli a chefnogi gwirfoddolwyr codi arian

gweithredu gweithgaredd codi arian yn y gymuned

sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol ac arfer gorau

dod o hyd i wybodaeth, cymorth a chyngor pellach

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Mae wedi’i fwriadu ar gyfer pobl sy’n newydd i godi arian cymunedol a’r rheini sydd am wella eu dealltwriaeth o botensial codi arian yn y gymuned leol.

20


Rhoi gan unigolion Nod Galluogi cyfranogwyr i recriwtio a datblygu rhoddwyr unigol er mwyn darparu ffrwd gyllid gynaliadwy ar gyfer eu mudiad. Cynnwys Mae’r cwrs hwn yn cymryd dull sy’n seiliedig ar farchnata i godi arian gan unigolion. Mae’n edrych ar beth sy’n cymell pobl i roi a sut i fynd ati i recriwtio a datblygu rhoddwyr unigol.

Canlyniadau dysgu Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd cyfranogwyr yn gallu:

cydnabod pwysigrwydd technegau marchnata

deall beth sy’n cymell pobl i roi

creu cynllun ar gyfer codi arian gan unigolion

datblygu achosion priodol dros gael cymorth

manteisio ar roddion a nwyddau treth-effeithiol

sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol ac arfer gorau

dod o hyd i wybodaeth, cymorth a chyngor pellach

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Mae wedi’i fwriadu ar gyfer pobl sy’n newydd i godi arian gan unigolion a’r rheini sydd am wella eu dealltwriaeth o botensial codi arian gan roddwyr unigol.

21


Codi arian ar y rhyngrwyd Nod Fe fydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i chi ar godi arian yn ddigidol a’r dulliau mwyaf cyffredin a ddefnyddir ar hyn o bryd i gynhyrchu incwm yn y modd hwn.

Cynnwys Mae’r rhyngrwyd, ebost a thechnoleg symudol yn cael effaith fawr ar godi arian, gan greu cyfleoedd strategol i’r trydydd sector. Defnyddir y cyfryngau digidol fwyfwy i ddenu, ennyn diddordeb a datblygu darpar gefnogwyr.

Canlyniadau dysgu Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd cyfranogwyr yn gallu:

creu cynllun ar gyfer codi arian ar y cyfryngau digidol

datblygu achosion priodol dros gael cymorth

gweithredu gweithgaredd codi arian yn ddigidol

sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol ac arfer gorau

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Mae wedi’i fwriadu ar gyfer pobl sy’n newydd i godi arian yn ddigidol a’r rheini sydd am wella eu dealltwriaeth o botensial codi arian drwy’r cyfryngau hyn.

Cynllunio ac ysgrifennu ceisiadau llwyddiannus am arian Nod Rhoi cyfle i gyfranogwyr feistroli technegau newydd i ddatblygu ac ysgrifennu cynigion llwyddiannus am arian.

Cynnwys Mae’r amgylchedd ariannol yn dod yn fwyfwy cystadleuol gyda’r rhan fwyaf o gyllidwyr yn cael miloedd o geisiadau am gymorth bob blwyddyn. Mae hi felly’n hanfodol bod eich cynigion am gyllid yn dal sylw! Bydd y cwrs hyfforddi hwn yn eich helpu i ddysgu sut i wella eich cynigion am gyllid drwy fabwysiadau dull strwythuredig i gynllunio ac ysgrifennu eich ceisiadau yn y dyfodol.

Canlyniadau dysgu Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn gallu:

deall yr hinsawdd ariannol bresennol yng Nghymru a’i heffaith ar gyllidwyr

adolygu eu dull presennol o ddatblygu cais am arian

rhoi dulliau a thechnegau newydd ar waith i roi agwedd arbennig i’w cynigion

deall a bodloni disgwyliadau cyllidwyr

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Caiff y cwrs hwn ei anelu at ysgrifenwyr ceisiadau profiadol sydd am ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau ymhellach i gynhyrchu cynigion cryf am arian. NID yw’n addas ar gyfer y rheini sydd ag ychydig neu ddim profiad blaenorol o gyllid grant.

22


Gweithio gyda chanlyniadau Nod Rhoi’r wybodaeth, dulliau a thechnegau i gyfranogwyr i ddefnyddio a rhoi dull canlyniadau ar waith i’r cynllunio, rheoli a datblygiad parhaus eu gwaith.

Cynnwys Yn yr hinsawdd economaidd bresennol bydd deall a dangos eich effaith nid yn unig yn eich helpu i feithrin cydberthnasau gwaith da gydag arianwyr ond gall hefyd eich helpu i wella eich mecanwaith gynllunio gan arwain at gyflenwi gwasanaethau’n fwy effeithiol. Bydd y cwrs hyfforddi hwn yn eich cyflwyno i’r camau sy’n ymwneud â chynllunio, rheoli a datblygu dull canlyniadau i’ch gwaith.

Canlyniadau dysgu Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn gallu: 

deall manteision defnyddio dull canlyniadau a sut mae’n berthnasol i’w gwaith

nodi a disgrifio’r gweithgaredd, canlyniadau a’r gwahaniaeth y bydd eu gwaith yn eu gwneud

dylunio a gweithredu system monitro a gwerthuso ar gyfer casglu a dadansoddi gwybodaeth

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Caiff y cwrs rhagarweiniol hwn ei anelu at y rheini sy’n newydd i weithio gyda chanlyniadau a systemau monitor a gwerthuso. NID yw’n addas ar gyfer ymarferwyr gwerthuso profiadol.

Paratoi strategaeth codi arian gynaliadwy Nod Bydd y cwrs hwn yn helpu mudiadau i ddeall pwysigrwydd a manteision mabwysiadu dull strwythuredig ar gyfer codi arian er mwyn datblygu sylfaen incwm cynaliadwy.

Cynnwys Sut i fabwysiadu dull strwythuredig o gyllido. Bydd y cwrs hwn yn helpu mudiadau i ddeall pwysigrwydd a manteision mabwysiadu dull strwythuredig ar gyfer codi arian er mwyn datblygu sylfaen incwm cynaliadwy. Bydd hefyd yn rhoi adnoddau ymarferol i archwilio’r ystod o opsiynau cyllid sydd ar gael. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer y rheini sy’n newydd i godi arian neu’r rheini sy’n dymuno dysgu mwy am gynllunio ymdrechion codi arian.

Canlyniadau dysgu Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn:

deall beth yw strategaeth gyllido gynaliadwy a pham fod arnynt angen un;

dysgu sut i archwilio ac ymestyn eu hopsiynau codi arian;

gallu llunio strategaeth codi arian realistig a chynaliadwy.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Mae’r cwrs yn addas ar gyfer y rheini sy’n newydd i godi arian neu’r rheini sy’n dymuno dysgu mwy am gynllunio ymdrechion codi arian.

23


Rhedeg apêl cyfalaf lwyddiannus Nod Rhoi’r wybodaeth, dulliau a thechnegau i gyfranogwyr i ddatblygu a gweithredu ymgyrch codi arian cyfalaf llwyddiannus. Cynnwys Os yw eich mudiad yn ystyried dechrau codi arian i lansio gwasanaeth newydd neu brosiect adeiladu ar raddfa fawr yna mae’r cwrs hwn yn addas i chi. Gall codi arian ar gyfer prosiect cyfalaf ymddangos fel tasg frawychus ond mae’r cwrs hwn yn symleiddio’r broses ac yn dangos i chi sut, gyda chynllunio gofalus ac arweiniad cryf, gallwch lwyddo. Mae’r cwrs yn seiliedig ar fodelau a ddefnyddir yn llwyddiannus yn y DU a’r Unol Daleithiau, gydag astudiaethau achos o ymgyrchoedd cyfalaf llwyddiannus yng Nghymru. Canlyniadau dysgu Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn gallu:

asesu a yw eich mudiad yn barod am ymgyrch cyfalaf

trefnu eich ymgyrch

sicrhau arweiniad effeithiol

rheoli’r ymgyrch, gweithredu camau preifat a chyhoeddus yr apêl tan iddo gael ei gwblhau

sicrhau eich bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol ac arfer da

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at y rheini sy’n newydd i godi arian drwy apêl cyfalaf ac mae’n addas ar gyfer prif weithredwyr, uwch reolwyr, pobl sy’n codi arian ac ymddiriedolwyr, sy’n ystyried lansio apêl cyfalaf.

Cyflwyniad i godi arian drwy ymddiriedolaethau Nod Rhoi’r wybodaeth, dulliau a thechnegau i gyfranogwyr i godi arian gan ymddiriedolaethau elusennau. Cynnwys Mae bron 9,000 o ymddiriedolaethau dyfarnu grantiau yn y DU. Pwy ydynt? Beth maent yn ei ariannu? Sut allwch gael rhagor o wybodaeth amdanynt? Beth sy’n gwneud cais llwyddiannus? Bydd y cwrs rhagarweiniol hwn ar gyfer y rheini sy’n newydd i godi arian drwy ymddiriedolaethau yn ateb y cwestiynau hyn a mwy. Bydd yn canolbwyntio ar yr ymddiriedolaethau hynny sydd â diddordeb penodol yng Nghymru. Canlyniadau dysgu Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn:  deall beth yw ymddiriedolaethau a sefydliadau sy’n dyfarnu grantiau  ymwybodol o beth mae ymddiriedolaethau yn ei ariannu  gwybod sut i ymchwilio i ymddiriedolaethau  gwerthfawrogi’r ffactorau allweddol mewn cais llwyddiannus  gwybod sut i gysylltu ag ymddiriedolaethau a datblygu cydberthnasau â hwy  sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol ac arfer gorau Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer ymddiriedolwyr, staff neu wirfoddolwyr sydd am gael rhagor o wybodaeth am y potensial o godi arian drwy ymddiriedolaethau.

24


Hyfforddiant TG Cyrsiau. Cyflwyniad i Ffenestri 7, 8 , neu 8.1 ( 2 awr ) Nod I roi gwell dealltwriaeth o'r system Microsoft Windows gweithredu , gan gynnwys lleoliad.Content

Mae hwn yn gyflwyniad i'r system Microsoft Windows , a'r newidiadau y gellir eu gwneud i bersonoli eich cyfrifiadur. Canlyniadau Dysgu   

Deall sut Windows yn gweithio Sut i newid lluniau cefndirol ( n ben-desg ) ychwanegu llwybrau byr

 

Rheoli ffeiliau Effeithiol ( trefnu ffeiliau a delweddau ) Mynd i'r afael â Ffenestri 8

Ar gyfer pwy mae'r cwrs hwn Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer pobl sydd â sgiliau cyfrifiadurol ychydig neu ddim neu bobl sy'n uwchraddio at Ffenestri 8 . * Defnyddio cyfrifiadur yn caniatáu cyfranogwyr i gael y gorau o'r cwrs hwn , ond gall hefyd gael ei gyflwyno fel cyflwyniad.

Cyflwyniad i tabledi Android ( 1- 2 awr ) nod Cyflwyno pobl i ddefnyddio cyfrifiadur tabled Android

Cynnwys Sut i gael y gorau o'ch Samsung Galaxy , Hudl neu Android ddyfais arall tabled alluogi. Canlyniadau Dysgu

    

Dod i arfer i gyffwrdd dechnoleg sgrîn deall Apps cymryd lluniau Sut i ddefnyddio'r Rhyngrwyd yn cynnwys diogelwch Rhyngrwyd Gan ddefnyddio'r Gosodiadau

Ar gyfer pwy mae'r cwrs hwn Defnyddwyr newydd o gyfrifiaduron tabled Android * Bydd cael mynediad i ddyfais tabled yn ystod y sesiwn yn galluogi cyfranogwyr i gael y gorau o'r cwrs hwn , ond gall hefyd gael ei gyflwyno fel cyflwyniad. 25


Microsoft Word (fersiynau 03-13) / Writer Open Office Cwrs 1 (hanner diwrnod) Nod Cyflwyniad i ddefnyddio Prosesydd Geiriau Cynnwys  Cyflwyniad i Word  Offer fformatio Sylfaenol  Sillafu / gwirydd gramadeg  Page ac adran egwyl  Torri, copi a gludo  Penawdau a throedynnau  rhagolwg argraffu  Agor ac arbed ffeiliau  rheoli ffeiliau Canlyniadau Dysgu Bydd y cyfranogwyr:  Bod â dealltwriaeth sylfaenol o brosesu geiriau  Byddwch yn gallu sicrhau ffeiliau yn cael eu cadw yn eu lleoliadau cywir  Gwneud gwell defnydd o'r meddalwedd Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer pobl sydd ag ychydig neu ddim gwybodaeth o brosesu geiriau, neu yn uwchraddio i fersiwn gwahanol o'r meddalwedd. * Bydd gofyn Cyfrifiaduron ar gyfer y cwrs.

26


Microsoft Excel (fersiwn 03-13) / Y Swyddfa Agored Cyfrifiannell Cwrs 1 (hanner diwrnod) Nod Cyflwyniad i daenlenni Cynnwys:  Cyflwyniad i daenlenni  mewnosod data  fformiwlâu  awgrymiadau argraffu Bydd y cyfranogwyr:  Bod â dealltwriaeth sylfaenol o daenlenni  Byddwch yn gallu sicrhau ffeiliau yn cael eu cadw yn eu lleoliadau cywir  Gwneud gwell defnydd o'r meddalwedd Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer pobl sydd ag ychydig neu ddim gwybodaeth o ddefnyddio taenlenni, neu yn uwchraddio o fersiwn wahanol o'r meddalwedd. *Bydd yn ofynnol cyfrifiaduron i gael y gorau o'r cwrs hwn.

Microsoft Excel (fersiwn 03-13) / Y Swyddfa Agored Cyfrifiannell Cwrs 2 (hanner diwrnod) Nod Cyflwyniad i offer taenlen uwch Cynnwys  Cyfeirnod cell sefydlog  cyfartaleddau  IFS  amddiffyn cell  Hidlau Canlyniadau Dysgu Bydd y cyfranogwyr yn gallu:  Creu taenlenni mwy cymhleth  Sicrhau bod ffeiliau yn cael eu cadw at eu lleoliadau cywir  Gwneud gwell defnydd o'r meddalwedd Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer pobl sydd eisiau gwella eu gwybodaeth o daenlenni, neu yn uwchraddio o fersiwn wahanol o'r meddalwedd. *Bydd yn ofynnol cyfrifiaduron i gael y gorau o'r cwrs hwn.

27


Microsoft PowerPoint (fersiwn 03-13) Y Swyddfa Agored Impress (hanner diwrnod) Nod Cyflwyniad i greu cyflwyniadau sioe sleidiau Cynnwys

    

Cyflwyniad i PowerPoint / Impress Creu cefndiroedd sleidiau Ychwanegu testun a delweddau Sioe sleidiau animeiddiadau Awgrymiadau a chyngor cyflenwi Cyflwyniad

Canlyniadau Dysgu Bydd y cyfranogwyr yn gallu:

  

Creu cyflwyniad sioe sleidiau Sicrhau bod ffeiliau yn cael eu cadw at eu lleoliadau cywir Gwneud gwell defnydd o'r meddalwedd

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer pobl sydd ag ychydig neu ddim gwybodaeth o greu cyflwyniad sioe sleidiau, neu yn uwchraddio o fersiwn wahanol o'r meddalwedd *Bydd yn ofynnol cyfrifiaduron i gael y gorau o'r cwrs hwn.

Arbed a Delweddau Digidol Golygu (hanner diwrnod) Nod Sut i ddefnyddio offer golygu i wella neu adfer delweddau digidol Cynnwys

  

Arbed delweddau o ffonau, camerâu a dyfeisiau eraill Defnyddio offer cnydio a golygu Adfer delweddau.

Canlyniadau Dysgu Bydd y cyfranogwyr yn gallu:

  

Cnydau, golygu ac adfer delweddau Sicrhau bod delweddau yn cael eu cadw ar eu lleoliadau cywir Gwneud gwell defnydd o'r meddalwedd

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer pobl sydd eisiau gwella eu gwybodaeth o llun golygu. *Bydd defnyddio cyfrifiadur yn galluogi cyfranogwyr i gael y gorau o'r cwrs hwn, ond gall hefyd gael ei gyflwyno fel cyflwyniad.

28


Mae'r Rhyngrwyd a'r holl bethau (gofynnol cysylltiad ar-lein) (hanner diwrnod) Nod Mae'r Rhyngrwyd a'r holl bethau (gofynnol cysylltiad ar-lein) (hanner diwrnod) Cynnwys

    

Cymorth a chyngor ar ddefnydd mwy diogel ar-lein Firysau a meddalwedd spyware Siopa a bancio Skype Cyflwyniad i E-bost

Canlyniadau Dysgu Bydd y cyfranogwyr yn gallu:

  

Dealltwriaeth o'r jargon Gwneud y Rhyngrwyd yn brofiad mwy diogel Sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i gadw mewn cysylltiad

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i bobl sydd am wella eu gwybodaeth, eu profiad a'u diogelwch wrth ddefnyddio'r Rhyngrwyd. *Mae hwn yn gyflwyniad diwtor a arweinir.

Joomla: Cynnwys wefan Rheoli System Gweinyddu (hanner diwrnod) Nod Sut i weinyddu a rheoli gwefan Joomla Cynnwys

     

rheoli Dewislen Sefydlu cyfrifon defnyddwyr rheoli Erthygl Gosodiadau arddangos Erthygl rheolaethau gweinyddu gosod estyniadau

Canlyniadau Dysgu Bydd y cyfranogwyr yn gallu:

 

diweddaru gwefan rheoli safle gwe brysur gyda defnyddwyr lluosog

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer unrhyw un sy'n cynnal gwefan Joomla. *Bydd defnyddio cyfrifiadur yn galluogi cyfranogwyr i gael y gorau o'r cwrs hwn, ond gellid ei gyflwyno fel cyflwyniad 29


Joomla : Safle Cynnwys y We System Rheoli Golygu (hanner diwrnod ) Nod Er mwyn gallu ychwanegu cynnwys at y safle o'r pen blaen Cynnwys  creu erthyglau  Gan ddefnyddio'r golygydd testun  delweddau mewnosod  creu cysylltiadau  Ychwanegu oriel ddelwedd Canlyniadau Dysgu Bydd y cyfranogwyr yn gallu :  ychwanegu erthyglau , testun a delweddau i'w gwefan  gwefan diweddaru yn gyfredol Ar gyfer pwy mae'r cwrs hwn Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer unrhyw un sy'n ychwanegu cynnwys i safle gwe Joomla . *Bydd defnyddio cyfrifiadur yn galluogi cyfranogwyr i gael y gorau o'r cwrs hwn , ond gellid ei gyflwyno fel cyflwyniad

I wneud ymholiad am gwrs neu lyfr ar gwrs : Ffôn: 01597 822191 Ebost: training@pavo.org.uk Ymweliad: www.pavo.org.uk/support/training

30


Hunan Cefnogaeth Sgiliau ar gyfer Rheolwyr Os byddwch yn mynychu hyfforddiant hwn , byddwch yn cael y cyfle i : 

Stop am ychydig - ac yn ystyried ar eich cyfer chi ystyr llonyddwch Cael cyflwyniad i ymwybyddiaeth ofalgar Profwch gwrando ansawdd dwfn - ac yn gwrando yn rhy Gwerthfawrogi rôl gwrando mewn gwahanol ffyrdd yn eich gwaith Deall sut y gall gwrando wella'r gwaith a boddhad gwaith eich tîm ( au ) a sefydliadau

 

Ystyriwch yr amodau sy'n ofynnol ar gyfer , gwrando effeithiol dwfn Ystyriwch sut y gallech fwrw ymlaen â hyn yn eich gwaith

  

Cyflwyniad i Sgiliau Gwrando Os byddwch yn mynychu hyfforddiant hwn , byddwch yn cael y cyfle i :     

Dechrau gwerthfawrogi celf a sgil o wrando ar lefel llawer dyfnach nag yn gyffredinol mewn bywyd bob dydd Dechrau gwerthfawrogi eich synnwyr eich hun o wrando - mewn gwirionedd yn clywed & hyn yr ydych yn gwrando ar Dechrau gwerthfawrogi eich rhwystrau i gwir , gwrando dwfn Dechrau gwerthfawrogi pwysigrwydd tawelwch wrth wrando Ymarfer listening- a myfyrio ar eich profiad

31


Mae gan yr Asiantaeth ystod o gyrsiau hyfforddi a fydd yn addas i'ch anghenion

Mae ein cyrsiau yw: MiDAS Safonol / Hygyrch

D1PCV

Car Plant Seddi

PATS

MiDAS Car & MPV

Codi a Chario

Gyrwyr eco

SAFED

Benefits Hyfforddiant sy'n gysylltiedig â thrafnidiaeth o ansawdd uchel gydag ystod eang o gyrsiau ar gael Mae gennym bws mini hygyrch a safonol ar gyfer llogi sydd ar gael i grwpiau cymunedol yn ardal Canolbarth Cymru . Mae ein swyddfeydd wedi eu lleoli'n ganolog ym Mhowys , Canolbarth Cymru  Mae hyfforddwyr naill ai gymwysterau MiDAS neu hyfforddwyr DSA Fflyd a chymwysterau SAFED hyfforddwr yn dibynnu ar y cwrs.

Manylion y cwrs Mae'r rhan fwyaf o gyrsiau wedi'u lleoli yn ein swyddfeydd , ond gellir eu cyflwyno ar eich safle eich hun sy'n darparu lleiafswm yn cael eu bodloni . Neu dewch ar gwrs preswyl a mwynhau'r amgylchedd ymlaciol a harddwch golygfaol o gefn gwlad Canolbarth Cymru . Hyd y cwrs yn dibynnu ar ba gwrs yn cael ei ddewis Pwy ddylai fynychu? Car, fan a bysiau mini gyrwyr a chynorthwywyr teithwyr o sefydliadau statudol , gwirfoddol a masnachol , grwpiau cymunedol ac unigolion . Mae rhai o'n cleientiaid yn cynnwys Cyngor Sir Powys, Cymdeithas Cludiant Cymunedol ( CTA ) Cymru a CTA (DU ) , Bwrdd Iechyd Hyfforddiant Powys ( Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ) a Chyngor Sir Hampshire.

Cysylltwch â ni: pttaadmin@pavo.org.uk 01597 822191

32


Prisiau cwrs: Ar gyfer hyfforddiant PAVO dan Cyrsiau ar gyfer Cymunedau Cymru , prisio fel a ganlyn ;

Aelodau PAVO

£10*

Non Aelodau Trydydd Sector

£20*

Eraill

£30*

* Fesul hanner diwrnod o hyfforddiant Mae pob hyfforddiant arall ( tudalennau 25-32 ) yn cael eu prisio ar wahân ar gyfradd briodol

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth. Ffôn: 01597 822191 Ebost: training@pavo.org.uk Llenwch ein ffurflen ymholiadau : cliciwch yma I gael manylion am ddod yn aelod PAVO, cliciwch yma

Am brisiau Cwrs PTTA : Ebost: pttaadmin@pavo.org.uk Ymweliad: www.pavo.org.uk/support/powys-transport-training-agency/ptta-home Neu ffôn: 01597 822191

Os ydych chi'n ddarparwr hyfforddiant ac yr hoffech gynnig cyrsiau drwy PAVO , cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i drafod ein cyfraddau talu gyda chi. Os ydych yn sefydliad a hoffai hyfforddiant pwrpasol ar bwnc penodol; cysylltwch â ni Ffôn: 01597 822191 Ebost: training@pavo.org.uk 33


Cyfeillio Cyfeillion Powys yn brosiect i wella annibyniaeth pobl dros 50 oed , i gynnal eu rhwydweithiau cymdeithasol ac aros yn eu cartrefi eu hunain am gyhyd ag y gallant . Efallai y bydd angen cymorth cleientiaid o ganlyniad i salwch , trallod meddwl, anabledd , profedigaeth , ynysu , unigrwydd ymddeol neu wedi symud yn ddiweddar i mewn i'r ardal ac yn cael unrhyw rwydwaith cymdeithasol. Cyfeillion yn ymweld â phobl yn eu cartrefi eu hunain neu yn y gymuned er mwyn darparu cwmnïaeth a chefnogaeth am uchafswm o 12 mis. Byddant yn helpu i hyrwyddo dewis personol , yn anelu at gynyddu hunan-barch , cefnogi sgiliau personol sydd eisoes yn bodoli a datblygu cyfleoedd newydd. MEINI PRAWF Oed dros 50 - Live ym Mhowys Lonely - mewn perygl o golli eich Annibyniaeth Arwahanedig Os ydych yn dymuno gwneud hunan - gyfeirio a chyfeirio ar ran rhywun arall , gweler y manylion cyswllt ar waelod y dudalen hon.

Gwasanaethau lleol ar flaenau eich bysedd infoengine yw'r cyfeiriadur mwyaf ar-lein ac yn tyfu gyflymaf o wasanaethau gwirfoddol ym Mhowys a Gorllewin Cymru. 

1000 o wasanaethau ar flaenau eich bysedd

Chwilio yn ôl gair allweddol a chod post i ddod o hyd gweithgareddau a chefnogaeth yn eich cymuned

 

Chwiliwch ar y gweill gyda eich ffôn symudol neu tabled Mae gwybodaeth yn cael ei diweddaru gan y sefydliadau eu hunain

O clybiau cinio, gweithgareddau chwaraeon i elusennau cenedlaethol rydym wedi got ei orchuddio! Dechreuwch eich chwiliad yn awrwww.info-engine.org.uk Dilynwch ni: @InfoEngine1 Ebost: infoengine@pavo.org.uk

Gwirfoddoli

Nid oes tâl am y gwasanaeth hwn.

Mae PAVO yn falch o fod yn rhan o brosiect newydd sy'n ceisio hybu gwirfoddoli mewn prosiectau a sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol ar draws Powys drwy'r Gronfa Gofal Canolraddol Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Cyfle Gwirfoddoli

Gwneud Gwahaniaeth

Allwch chi ddod o hyd amser i fod yn gyfaill gwirfoddol i wella ansawdd bywyd ar gyfer pobl dros 50 Os ydych :

Gall gwirfoddolwyr wneud cyfraniad mawr i wasanaethau sy'n cefnogi ac yn datblygu lles ac annibyniaeth i bobl hŷn, pobl â chyflyrau iechyd hirdymor a gofalwyr.

We would like to hear from you. 

A all sbario o leiaf 2-3 awr yr wythnos

Meddu ar sgiliau gwrando a chyfathrebu da

Cael empathi tuag at anghenion pobl eraill o'ch cwmpas

 

Meddu ar ymdeimlad o ymrwymiad Meddu ar ddealltwriaeth o anobaith , unigrwydd ac unigedd .

Am fwy o wybodaeth , cysylltwch â Cydlynydd Prosiect Rachael Beech Powys Ffôn: 01597 822191 neu ebost : rachael.beech@pavo.org.uk

Mae pobl yn rhoi eu hamser mewn amrywiaeth enfawr o ffyrdd, megis:  Rhoi cyngor i'r rhai sydd â materion iechyd penodol  Cyfeillio (breswylwyr cartref gofal neu yn y gymuned)  Rhedeg grwpiau cymdeithasol (sy'n bodloni'r & cyfarch, gan wneud lluniaeth, trefnu gweithgareddau)  Dosbarthiadau ymarfer corff Rhedeg (ee ymarferion cadair)  Codi arian  Gofal personol (ee torri ewinedd, trin gwallt)  Darllen i bobl sydd wedi colli eu golwg  Gweithgareddau celf a chrefft Rhedeg (ee gwau, paentio)  Gymdeithion Cerdded  Cyfeillion Siopa  Cludiant (ee mynd â rhywun i godi presgripsiwn) Diddordeb mewn gwirfoddoli? Cysylltwch â: volunteering@pavo.org.uk neu ffôn: 0845 0093288 34


Datblygu Cymunedol

Iechyd Meddwl

Tîm PAVO ar gyfer Swyddogion Datblygu yn rhoi cymorth i grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol ar y materion ymarferol a wynebir yn ystod pob cam o ddatblygiad grŵp. Mae ein Swyddogion Datblygu yn gweithio'n uniongyrchol gyda'r ymddiriedolwyr a staff o grwpiau cymunedol unigol a sefydliadau gwirfoddol sy'n darparu cymorth i'w helpu i gyflawni eu nodau yn llwyddiannus.

Mae'r Tîm Gwybodaeth Iechyd Meddwl a Chyfranogiad yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth i unrhyw un sy'n gweithio neu'n byw ym Mhowys .

Mae'r cymorth hwn yn amrywio o gymorth ac arweiniad wrth sefydlu gyntaf grŵp neu sefydliad newydd; i'ch helpu i ddatblygu gweithgareddau a phrosiectau grŵp presennol; ac, os oes angen, gan helpu'r grŵp ddirwyn ei weithgareddau. Gallwn ddarparu gwybodaeth, arweiniad a chefnogaeth i chi ar ystod eang o faterion, gan gynnwys: 

       

Cyngor a chymorth ariannol i'ch helpu i ddatblygu'r sgiliau i baratoi ceisiadau am gyllid Canllawiau ar ddatblygu eich prosiect Cynllunio busnes a datblygu strategaethau cyllid Paratoi neu ddiwygio o ddogfennau llywodraethol cofrestru fel elusen Datblygu polisïau a gweithdrefnau Ymgysylltu â'ch cymuned a defnyddwyr gwasanaeth hyfforddiant A llawer mwy

Os yw eich grŵp cymunedol neu sefydliad gwirfoddol anghenion cefnogi i ddatblygu ei hun neu ei weithgareddau cysylltwch â Desg Gymorth PAVO yma neu ffôn 0845 009 3288 Fel arall, cysylltwch â ni drwy'r post yn: PAVO , Ystad Ddiwydiannol Uned 30 Ddole Road, Llandrindod, Powys LD1 6DF.

Maent yn darparu gwasanaeth gwybodaeth iechyd meddwl y gellir cael mynediad 5 diwrnod yr wythnos 9:00 -17:00 . Bydd y staff yn y tîm yn ymdrechu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am iechyd meddwl a'r gweithgareddau a gwasanaethau ym Mhowys . Gallwch gael mynediad i'r wybodaeth iechyd meddwl ddiweddaraf ar ein gwefan. Ar yma fe welwch dyddiadur o ddigwyddiadau , newyddion diweddaraf , gwybodaeth , diweddariadau prosiect a chyfleoedd i bobl i gymryd rhan wrth lunio gwasanaethau iechyd meddwl. Gallwch hefyd gael mynediad i'r timau blog iechyd meddwl ar http://powysmentalhealth.blogspot.co.uk neu gofrestru ar gyfer eu e- fwletin misol trwy gysylltu glynis.luke@pavo.org.uk neu ffôn 01686 628 300

Gwasanaeth Cadw Llyfrau a Chyflogres Mae'r gwasanaeth cadw llyfrau ei gynnig i fudiadau gwirfoddol ym Mhowys. Mae'r Gwasanaeth Cyflogres PAVO yn Wasanaeth Cyflogres gwbl gyfrifiadurol gan ddefnyddio HMRC ( Cyllid a Thollau EM ) system gyflogres achrededig I gael gwybod mwy ac o daliadau fanylion , ffôn PAVO ar 0845 009 3288

Cludiant Cymunedol Cludiant Cymunedol ( CT) yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle nad yw anghenion hyn , neu ni ellir eu diwallu'n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a / neu fasnachol . Gall gweithgaredd CT amrywio o ddarparu ddrws hygyrch i gludiant drws i bobl â phroblemau symudedd , er mwyn helpu'r cynhwysiant cymdeithasol ystod eang o bobl na fyddent fel arall yn gallu cymryd rhan yn y gweithgareddau arferol bywyd bob dydd , addysg a hyfforddiant, cyflogaeth . Mewn ardaloedd gwledig gall CT leihau effeithiau ynysu daearyddol trwy roi gwell mynediad i ganolfannau lleol a rhanbarthol .

Ar gyfer bws mini llogi, cliciwch yma 35


36

Cyrsiau Hyfforddi gyda PAVO  
Cyrsiau Hyfforddi gyda PAVO  
Advertisement