Page 1

Gwirfoddolwr y Flwyddyn Powys Powys Volunteer of the Year

2018 Dathliad o wirfoddoli A celebration of volunteering

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys / Powys Association of Voluntary Organisations 30 Ystâd Ddiwydiannol Heol Ddole, / 30 Ddole Road Enterprise Park, Llandrindod, Powys, LD1 6DF / Llandrindod Wells, Powys, LD1 6DF 01597 822191 info@pavo.org.uk www.pavo.org.uk Rhif Elusen Gofrestredig: 1069557. Cwmni Cyfyngedig drwy warant 3522144. Wedi ei gofrestru yng Nghymru. Registered Charity No.: 1069557. A Company Limited By Guarantee 3522144. Registered in Wales.


Croeso i Seremoni Gwirfoddolwr y Flwyddyn Powys 2018 Welcome to the Powys Volunteer of the Year Ceremony 2018

Croeso i 8fed Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Powys

Welcome to the 8th Powys Volunteer of the Year awards

Mae gan Bowys draddodiad balch o wirfoddoli ac mae’r noson hon yn ddathliad o led ac amrywiaeth y gwirfoddoli sy’n digwydd o gwmpas y sir.

Powys has a proud tradition of volunteering and this evening is a celebration of the breadth and variety of volunteering that takes place around the county. Rydym yn wirioneddol gwerthfawrogi’r We place enormous value on the work gwaith y mae gwirfoddolwyr yn ei undertaken by volunteers and recognise ymgymryd ac yn cydnabod yr effaith mae’n the impact that it has on many different ei chael ar lawr o wahanol lefelau. Mae levels. Volunteers are playing an ever gwirfoddolwyr yn chwarae rôl mwy a mwy increasing and ever more necessary role hanfodol a gofynnol yn ein cymunedau. in our communities. Cipolwg yn unig yw’r noson hon ar y gwirfoddoli sy’n digwydd. Mae’n cydnabod yr holl waith anodd rydych yn ei wneud ac yn diolch i chi amdano.

Tonight is just a snapshot of the volunteering that takes place. It is an acknowledgement and a thank you for all the hard work you do.

Rwy’n gobeithio y byddwch yn mwynhau’r noson.

I hope you enjoy the evening.


Helpu sefydliadau Gwella bywydau pobl Asiantaeth annibynnol yw Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) sy'n darparu cymorth a chyngor i fudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol i'w galluogi i weithio mewn dull mwy effeithiol. Trwy weithio mewn partneriaeth gydag eraill, a thrwy ymateb mewn dull positif a chreadigol, ein nod yw atgyfnerthu ac mbweru

Powys Association of Voluntary Organisations (PAVO) is an interdependent intermediary body whose purpose is to empower and equip the third sector in Powys, enabling it to deliver its aims and objectives effectively, and to represent and facilitate the engagement of the third sector at all levels of the strategic planning process.

Helping organisations improving people’s lives


Mae Gwasanaethau PAVO yn cynnwys PAVO Services include CATALYST

CATALYDD 

Gwybodaeth a chyngor Ariannu

Funding information and advice

Cadw Llyfrau a thâl rôl

Book keeping and payroll

Llogi Bws Mini

Minibus Hire

Llogi cymorthdaelig o ystafelloedd cyfarfod

Subsidised hire of meeting rooms

Hyfforddiant

Low cost training

Hyfforddiant Gyrwr

Driver training

Canolfan Gwirfoddolwyr Powys

Powys Volunteer Centre

Cefnogaeth Ymddiriedolwyr

Trustee Support

Datrys Problemau

Trouble shooting

Trosglwyddo Asedau Cefnogi a datblygu Cludiant Cymunedol

Asset Transfer

Community Transport support & development

Datblygu busnes Cymdeithasol Gwybodaeth am yr holl ac unrhyw agwedd ar gychwyn a  rhedeg mudiad gwirfoddol 

LLAIS

Social business development Information

VOICE

Partneriaeth Strategol

Strategic Partnership

Ymgysylltu â dinasyddion

Citizen engagement

Gwybodaeth a Chyfranogiad Iechyd Meddwl

Mental Health information and participation

HUB

CANOLBWYNT 

Gwasanaeth Brocer Trydydd Sector

Third Sector Broker Service

Infoengine

Info engine

Rhwydweithiau a Fforymau

Networks & Forums

Mae aelodaeth o PAVO yn rhad ac am ddim ac yn agored I bob mudiad gwirfoddol neu gynghorau tref a chymunedol sy’n gweithio ym Mhowys. Os hoffech chi ymuno, llenwch a dychwelwch ffurflen gais aelodaeth ar gael ar ein gwefan neu o’n swyddfeydd.

Membership of PAVO is free and open to all voluntary organisations or town and community councils working in Powys. If you would like to join, please complete and return a membership application form available on our website or from our offices.


SARAH LOUISE NAPPER Mae Sarah yn gwirfoddoli gyda phrosiect 'Small Steps' Rekindles. Mae Rekindle yn cefnogi pobl ifanc ac oedolion sy'n dioddef o afiechyd meddwl neu sydd mewn perygl o gael salwch meddwl. Wedi'u lleoli yn y Drenewydd, maen nhw'n darparu rhaglen adfer wedi'i chynllunio ac ei addasu i anghenion unigol a'i anelu at ddatblygu sgiliau bywyd, adfer hunan -barch ac ailddechrau gweithgareddau ystyrlon. Mae'r prosiect Camau Bach yn darparu cymorth ymarferol iawn i bobl ifanc. Mae Sarah wedi bod yn gwirfoddoli am dair blynedd a hanner. Mae hi'n gwirfoddoli dair diwrnod yr wythnos, yn ogystal â nosweithiau a phenwythnosau pan fo angen. Mae rôl wirfoddol Sarah yn cynnwys croesawu cleientiaid a gweithwyr proffesiynol i'r prosiect. Mae'n darparu pob agwedd ar weinyddiaeth ar y dderbynfa. Mae hefyd yn cynnal cefnogaeth gan gymheiriaid, sy'n darparu cymorth hanfodol a achub bywyd i'r bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed sy'n mynd i'r prosiect. Mae hi'n gwneud hyn er gwaethaf cael ei diagnosis deubegwn ei hun. Mae Sarah tua'r un oed â'r rhai sy'n chwilio am gymorth felly mae ganddo empathi arbennig a dealltwriaeth o'u problemau a'u problemau ac mae'n wrandawr da. Dywedodd enwebydd Sarah, Diane Williams: "Mae Sarah yn fodel rôl dda i'r bobl ifanc sydd heb hyder ac yn ymdrechu i ymdopi. Mae Sarah yn hyrwyddo ac yn rhoi grym i bobl ifanc i gredu y gallant gyflawni unrhyw beth mewn bywyd er gwaethaf unrhyw rwystrau sy'n dod ar eu ffordd. "

Sarah volunteers with Rekindle’s Small Steps project. Rekindle support young people and adults suffering from or at risk of mental illness. Based in Newtown they provide a planned recovery programme adjusted to individual needs and aimed at the development of life skills, the restoration of self-respect and the resumption of meaningful activities. The Small Steps project provides practical help for young people. Sarah has been volunteering for three and a half years. She volunteers three days a week, plus evenings and weekends when necessary. Sarah’s voluntary role involves welcoming clients and professionals to the project. She provides all aspects of administration on reception. She also conducts peer support, providing essential and lifesaving help to the young people aged 16 – 25 that access the project. She does this despite having her own bipolar diagnosis. Sarah is around the same age as those seeking help so she has a special empathy and understanding of their problems and is a good listener. Sarah’s nominator Diane Williams said: “Sarah is a good role model to the young people who lack confidence and struggle to cope. Sarah promotes and empowers young people to believe they can achieve anything in life despite any obstacles that come their way.”


LEE GARRETT Mae Lee yn aelod o'r Tîm Cyswllt Dinasyddion Uwch yn ardal Heddlu Dyfed-Powys. Cychwynnwyd y fenter gan Avon a Heddlu Somerset. Mae'r Tîm yn darparu gwasanaethau diogelu i amddiffyn pobl hŷn rhag camdriniaeth ariannol lle bynnag y bydd yn digwydd. Mae'r Tîm yn perfformio cannoedd o gyflwyniadau bob blwyddyn, ac yn mynychu digwyddiadau er mwyn ymgysylltu â'r boblogaeth hŷn i ledaenu'r neges am gam-drin ariannol. Dyma'r unig gorff gwirfoddol hwn sy'n gweithredu yn y DU, ac mae'r fenter wedi'i hymestyn i ardaloedd Heddlu Dyfed-Powys a Heddlu Gwent. Lee yw'r prif wirfoddolwr yn ardal DyfedPowys, ac mae wedi gwirfoddoli am 4 blynedd. Mae'n gwirfoddoli o leiaf 5 gwaith yr wythnos. Yn ei rôl, mae Lee yn trefnu ac yn cynnal cyflwyniadau diogelwch pwrpasol uwch. Mae hefyd wedi adeiladu nifer o bontydd gyda chymunedau anodd eu cyrraedd nad oeddent wedi ymgysylltu â'r Heddlu yn flaenorol. Mae wedi teithio'n helaeth i siarad â nifer o grwpiau cymunedol, yn ogystal â sicrhau bod y Tîm yn cael ei gynrychioli mewn casgliadau amlddiwylliannol. Mae Lee yn siaradwr gwadd uchel ei barch, yn aml yn rhoi ei nosweithiau i ledaenu'r neges. Mae Lee hefyd yn gweithio Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu. Dywedodd ei enwebydd Ash Jones: "Mae Lee wedi dangos cymhelliant ac ymroddiad eithriadol i'w ddyletswyddau gwirfoddol ac nid yw'n credu dim o lawer o oriau i gyflawni'r tasgau y mae'n eu cyflawni. Ef yw gwir epitome gwirfoddolwr pwrpasol a chydwybodol sy'n taro enghraifft wych i ddarpar wirfoddolwyr ym mhobman.”

Lee is a member of the Senior Citizen Liaison Team in the Dyfed-Powys Police Force area. The initiative was instigated by Avon and Somerset Constabulary. The Team provide safeguarding services to protect older people from financial abuse. The Team perform hundreds of presentations each year, and attend events in order to engage with the older population and spread the message about financial abuse. It is the only such body of volunteers operating in the UK and the initiative has been extended to Dyfed-Powys and Gwent Police areas. Lee is the lead volunteer in the Dyfed-Powys region, and has volunteered for 4 years. He volunteers at least 5 times a week. In his role, Lee arranges and carries out bespoke senior safety presentations. He has also built many bridges with hard to reach communities that had not previously engaged with the Police. He has travelled extensively to speak to many community groups and ensures the Team is represented at multi-cultural gatherings. Lee is a highly regarded guest speaker, frequently giving up his evenings to spread the message. Lee also works as a Police Community Support Officer.

His nominator Ash Jones Said: “Lee has shown exceptional motivation and dedication to his volunteer duties and thinks nothing of committing many hours to the tasks he undertakes. He is the true epitome of a dedicated and conscientious volunteer who strikes an excellent example to potential volunteers everywhere.”


ALAN OWEN Mae Alan wedi gwirfoddoli yng Nghlwb Rygbi Y Drenewydd ers dros 25 mlynedd. Ffurfiwyd y clwb ym 1925 ac mae'n un o brif ochrau canolbarth Cymru. Ar hyn o bryd mae'r tîm cyntaf yn chwarae yn adran Genedlaethol cyngrhair gogledd URC 2. Mae'n wirfoddoli bum neu chwe gwaith yr wythnos, gan gynnwys y rhan fwyaf o ddydd Sul. Mae rôl wirfoddoli Alan yn cynnwys rheoli adran Iau y Clwb sy'n cynnwys; trefnu gemau, hyfforddi, bwydo a throsglwyddo dros 150 o chwaraewyr o dan 8 oed i dan 16 oed. Mae hefyd yn helpu gyda'r tîm ieuenctid ac yn helpu i reoli cyfleusterau'r clwb. Mae Alan hefyd yn cynrychioli'r clwb ar wahanol bwyllgorau allanol. Mae'r bobl ifanc sy'n elwa o ymdrechion Alan yn cael y cyfle i chwarae rygbi, yn derbyn hyfforddiant rhagorol ac yn rhan o amgylchedd tîm. Mae'r ieuenctid hefyd yn cael eu disgyblu, a'u cyfrifoldeb fel eu bod yn dod yn aelodau gwerthfawr o'r gymuned. Mae rhai o'r hyfforddwyr y mae wedi eu cyflwyno i'r gêm bellach mewn swyddi hyfforddi uwch gyda'r clwb a sefydliadau eraill. Mae hefyd yn ymgymryd â cheisiadau grant, archwiliadau clwb a llawer mwy. Gelwir Alan yn 'Clwb Rygbi Mr Y Drenewydd'. Dywedodd enwebydd Alan: "Mae ei ymrwymiad i'r clwb ac yn enwedig y bobl ifanc yn hollbwysig wrth ddatblygu chwaraewyr ifanc, gwrywaidd a benywaidd. Mae'n sicr yn ysbrydoli eraill i gyflawni. Mae'n ddi-gwestiwn y sylfaen ar gyfer adeiladu llwyddiant y clwb yn y gorffennol a'r dyfodol."

Alan has volunteered at Newtown Rugby Club for over 25 years. The club was formed in 1925 and is one of the leading sides in Mid Wales. The first team currently play in the WRU National Leagues Division 2 North. He volunteers five or six times a week including most Sundays. Alan’s volunteering role includes managing the Club’s Junior section. This involves: arranging matches, training, feeding and the transporting of over 150 players aged from under 8 to 16. He also helps with the youth team and to manage the clubhouse facilities. Alan also represents the club on various external committees.

The youngsters who benefit from Alan’s efforts receive the opportunity to play rugby, receive excellent coaching and be part of a team environment. The youngsters are also taught discipline and responsibility so that they become valuable members of the community. Some of the individuals he has introduced to the game are now in senior coaching positions with the club and other organisations. He also undertakes grant applications, club audits and much more. Alan is known as ‘Mr Newtown Rugby Club’. Alan’s nominator said: “His commitment to the club, and especially the young people, is absolutely vital to the development of young players, male and female. He certainly inspires others to achieve. He is without question the foundation on which the club’s past and future success is built.”


MARK POWELL Mae Mark wedi bod yn gysylltiedig â CFfI Brycheiniog ers 10 oed. Mae gan CFfI Brycheiniog 13 clwb yn ei Ffederasiwn, gyda 600 o bobl ifanc yn cymryd rhan rhwng 10 a 26 oed. Mae clybiau ar agor i unrhyw un waeth a oes ganddynt gefndir amaethyddol. Mae'r gweithgareddau'n amrywio o ddrama, chwaraeon, siarad cyhoeddus, beirniadu stoc, hyfforddiant, cwisiau a chymdeithasu. Dechreuodd ymglymiad Mark fel aelod o CFfI Llandefalle lle bu'n gwirfoddoli ac yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. Cymerodd hefyd rôl cadeirydd clwb ac ysgrifennydd clwb. Gwnaeth Mark hefyd wirfoddoli ar lefel Sirol yn gwasanaethu ar lawer o bwyllgorau a chyflawni rôl Cadeirydd y Cystadlaethau. Ar hyn o bryd, Mark yw Cadeirydd y Sir sy'n meddwl ei fod yn rhoi sawl awr o amser i hynny, a mae e yn reoli trwy gyfnod o newid mawr oherwydd pwysau ariannu. Mae hefyd yn cynorthwyo aelodau iau yn rheolaidd gyda hyfforddiant, gan roi'r sgiliau a'r hyder sydd eu hangen arnynt i lwyddo. Mae hefyd yn ysgrifennu ac yn cynhyrchu perfformiadau dramatig. Mae'n cynrychioli CFfI Brycheiniog mewn nifer o ddigwyddiadau ac mae'n gwasanaethu ar nifer o bwyllgorau sy'n hyrwyddo'r CFfI. Dywedodd enwebydd Mark, Claire Price: "Mae Mark yn wir llysgennad ein sefydliadau ac ni roddodd unrhyw amser ac ymrwymiad i gynifer o bobl ifanc yn well ac i sicrhau dyfodol ein sefydliad. Mae bob amser yn barod i helpu, mae ganddo gyfoeth o frwdfrydedd ac mae'n awyddus i roi ei wybodaeth a'i sgiliau i bobl ifanc well a'r sefydliad.”

Mark has been involved with Brecknock YFC since the age of 10. Brecknock YFC if a federation of 13 clubs, with 600 young people involved between the ages of 10 to 26. Clubs are open to anyone regardless of whether they have an agricultural background. Activities range from drama, sport, public speaking, stock judging, training, quizzes and socialising. Mark’s involvement started as a member of Llandefalle YFC where he volunteered and participated in various activities. He also took on the role of club chairman and secretary. Mark volunteered at County level, serving on many committees and fulfilling the role of Competitions Chairman. Mark is currently County Chairman giving many hours of time and managing Brecknock YFC through a period of major change due to funding pressures. He regularly supports junior members with training, giving them the skills and confidence they need to succeed. He also writes and produces dramatic performances. He represents Brecknock at many events and serves on many committees championing the YFC movement. Mark’s nominator Claire Price said: “Mark is a true ambassador of our organisations and has given no end of time and commitment to better so many young people and to secure the future of our organisation. He is always willing to help, he has a wealth of enthusiasm and is keen to pass on his knowledge and skills to young people and the organisation.”


SUSAN HODGETTS Sue has volunteered as a trustee and business "Mae Sue yn gwirfoddoli fel ymddiriedolwr ac adviser for Hay Theatre ymgynghorydd busnes ar gyfer Cwmni Buddiant Community Interest Cymunedol Theatr y Hay am y 5 mlynedd. Mae'r Company for the past 5 grŵp yn cynnig astudiaethau theatr a arweinir yn years. The group offers broffesiynol, gweithdai drama / sgiliau regular professionally perfformiad mewn lleoliadau lleol a grŵp gwneuled theatre studies, thurwyr ffilm, sydd yn addas i bawb ar bob lefel. drama & performance Maent hefyd yn cynnig theatr ieuenctid iau a skills workshops at local venues, as well as a ieuenctid sydd yn boblogaidd iawn i bobl ifanc filmmakers group, that are appropriate for rhwng 7 a 16 oed. Mae Sue yn helpu gyda cheisiadau am arian, gwisgoedd, propiau a setiau, everyone. They also offer a junior and senior ac mae'n cynllunio posteri. Yn ogystal â chefnogi'r youth theatre for young people aged of 7 to grŵp theatr, mae hi hefyd yn wirfoddoli : 16. Sue helps with funding applications, designs posters and makes costumes, props • fel ymddiriedolwr ar gyfer Materion Dementia and sets. ym Mhowys • fel Llywydd Sefydliad y Merched • fel Cadeirydd Caffi Dydd Hay, ac mae wedi gwirfoddoli gyda hwy am 4 blynedd a hanner • fel cadeirydd Grŵp Hanes y Gelli ac wedi gwneud hyn ar gyfer 3 blynedd • i wneud y wefan ar gyfer y Gerddi Cymunedol yn Y Gelli Gandryll • yn y clwb Hay Luncheon a gynhaliwyd yn y Neuadd Masonic mae'n anodd rhoi ffigwr i'r oriau gwirfoddoli y mae Sue yn ei wneud, ond dywedodd ei enwebydd am Hay Theatre CIC mae hi'n gwirfoddoli o leiaf 3 gwaith yr wythnos. Mae cyfraniad Sue yn yr holl grwpiau hyn yn darparu cysylltiadau gwerthfawr yn y gymuned. Er enghraifft, mae Hay Theatre yn darparu ysgogiad rheolaidd ac adloniant i'r henoed yng nghaffi Hay Days ac mae hyn hefyd yn ymestyn i glwb Hay Luncheon. Dywedodd y enwebydd Janine Sharp: "Mae hi'n pwyso â'm hwyliau craf, yn gwneud cinio iach pan fyddwn ni'n gweithio ac yn gyffredinol yn rhyfeddol. Mae Sue yn cydnabod ei sefyllfa ffodus o ymddeol yn gynnar, ac mae'n rhannu ei ffortiwn da yn anhunanol, nid oherwydd bod yn rhaid iddi wneud hyn, ond mae'r gymuned yn lle hapusach ac iachach i fyw ynddo.”

As well as supporting the theatre group, she also volunteers:      

as a trustee for Dementia Matters in Powys as the President of the Women's Institute as Chair of Hay Day Café since over four years ago as the chair of Hay History Group since three years ago to do the website for the Community Gardens in Hay-on-Wye at Hay Luncheon club held at the Masonic Hall

It is hard to put a figure to the hours that Sue contributes, but her nominator said that for Hay Theatre CIC she volunteers at least 3 times a week. Sue’s involvement in these groups creates valuable links in the community. For example, Hay Theatre provide regular stimulus and entertainment for the elderly at Hay Days café and this also extends to Hay Luncheon club. Her nominator Janine Sharp said: “She puts up with my grumpy moods, makes healthy lunches when we’re working and is just generally amazing. Sue recognises her fortunate position of retiring early, and she shares her good fortune selflessly, not because she has to do this, but so the community is a happier and healthier place to in which to live.”


SIONED MILLS "Mae Sioned Mills wedi bod yn gwirfoddoli'n anffurfiol gyda Girl Gan arwain ers 10 oed (6 mlynedd) ond dim ond wedi bod yn gallu gwneud hynny yn ffurfiol ers troi 14 ac yn dod yn Arweinydd Ifanc ar gyfer grwpiau Rainbows (5-7 oed) a Brownies (7-11 oed). Clwb Tenis y Drenewydd (am 3 blynedd), Clwb Hoci Menywod y Drenewydd (2 flynedd) a hefyd pêl -rwyd yn ei hysgol uwchradd. Mae hi hefyd yn Llysgennad Hoci Iau y Drenewydd. Yn ddiweddar yn ystod y 12 mis diwethaf, mae wedi cymryd rôl Trysorydd CFfI Abermule. Ar hyn o bryd mae'n gyfrifol am gynllunio / dyfeisio'r gweithgareddau yn y sesiynau Brownies wythnosol ac am gefnogi'r arweinwyr eraill yn Rainbows. Mae'r hyfforddi tennis a hoci yn cyd-fynd yn dda gan fod ganddynt dymor yn erbyn y tymor: yn yr haf mae'n hyfforddi tenis ddwywaith yr wythnos, yn hoci yn y gaeaf yn bennaf bob wythnos. Mae ei rôl llysgennad gyda'r Clwb Hoci yn golygu ei bod yn mynychu fforymau ar lefel ranbarthol, yn ymgymryd â hyfforddiant, yn bwydo i mewn i arweinyddiaeth a phenderfyniadau a gymerir ar weithgaredd hyfforddi ac ati ar gyfer yr ardal. Mae ei rôl fel Trysorydd yn CFfI yn golygu derbyn a gwneud taliadau a chyfrifo am weithgaredd ariannol. Mae hi'n adrodd yn ôl i aelodau eraill y pwyllgor ac yn mynd ati i gynllunio a gweithredu'r clwb. Meddai Jess Saunders, yr enwebydd yn ei flaen: "Mae Sioned yn sefyll fel ysbrydoliaeth i eraill oherwydd ei fod yn fodel rôl i blant iau. Mae hi'n ysbrydoli eraill oherwydd ei bod wedi rhoi iddynt benderfyniad a phopeth y mae angen iddynt ragori mewn llawer a gwahanol ardaloedd.”

Sioned has been volunteering informally with Girl Guiding since the age of 10 (6 years) but has only been able to do so formally since turning 14 and becoming a Young Leader both for Rainbows (5-7 YO) and Brownies (7-11 YO) groups. Sioned also coaches for Newtown Tennis Club (for 3 years), Newtown Women's Hockey Club (2 years) and also netball at her High School. She is also Newtown Junior's Hockey Ambassador. Recently in the last 12 months she has taken on the role of Treasurer for Abermule YFC. She is currently responsible for planning/devising the activities at the weekly Brownies sessions and for supporting the other leaders at Rainbows. The tennis and hockey coaching fit well as they have opposing seasons: in summer she coaches tennis twice weekly, in winter hockey mostly weekly. Her ambassadorial role with the Hockey Club means that she attends forums at a regional level, undertakes training, feeds into leadership and decisions taken on activity for the area. Her role as Treasurer at YFC involves receiving and making payments and accounting for financial activity. She reports back to other committee members and takes a hand in planning and operating the club. Her nominator Jess Saunders said: “Sioned stands out as an inspiration to others because she’s a role model to younger children. She inspires them by giving them the determination and everything they need to excel in different areas.”


BRIAN MELLEN Mae Brian ym Gwirfyddoli yn Menter Gymunedol Ashfield yn Howey, ger Llandrindod. Mae Ashfield yn safle garddwriaeth 7.5 erw. Mae gwirfoddolwyr yn helpu i dyfu ffrwythau, llysiau a phlanhigion polinyddion ar gyfer y farchnad leol gan ddefnyddio dulliau naturiol. Mae Ashfield yn sefydliad di-elw ac mae'r holl arian o werthiant yn helpu gyda chostau rhedeg. Mae ganddynt hefyd Ystafell Gymunedol, ystafelloedd hyfforddi a chegin 4 seren. Maent yn derbyn atgyfeiriadau gan sefydliadau ar gyfer y gofod a'r gweithgareddau buddiol, therapiwtig. Maent hefyd yn cefnogi nifer o fusnesau micro, ac mae prosiectau ymchwil wedi sefydlu yno. Mae Brian wedi bod yn gwirfoddoli yn wythnosol am y pedair blynedd diwethaf. Mae'n geidwad llyfr profiadol ac mae wedi rhoi cadw llyfrau ac anfonebu o ddydd i ddydd yn Ashfield mewn trefn. Mae hefyd yn delio â'r arian bancio ac arian mân, ac mae'n cymryd amrywiaeth o dasgau gweinyddol hefyd. Mae Brian yn defnyddio ei brofiad helaeth o rolau gwaith blaenorol i reoli'r tasgau niferus yn y swyddfa a rhoi arweiniad i'r grŵp, gwirfoddolwyr a staff eraill. Mae hyd yn oed yn torri pethau ac yn helpu i gadw'r swyddfa yn daclus. Mae Brian hefyd wedi gwirfoddoli yn y Lleng Brydeinig Frenhinol yn Llandrindod ers 8 mlynedd. Mae Brian yn ofalwr llawn amser ar gyfer ei rieni oedrannus ac wedi methu â chael swydd, mae gwirfoddoli wedi gwneud gwahaniaeth enfawr iddo yn bersonol. Dywedodd Fliss Fleck, yr enwebydd Brian: "Mae ymrwymiad Brian i Ashfield, er gwaethaf cyfrifoldebau eraill, yn ysbrydoliaeth go iawn i gwirfoddolwyr eraill a'r tîm cyfan yma. Mae ei hagwedd tawel a chefnogol yn helpu i gadw pawb yn hapus. Mae bob amser yn fodlon rhoi cynnig arno i groesawu a helpu ein gwirfoddolwyr eraill. Mae gwaith Brian yn Ashfield yn rhan allweddol o redeg y sefydliad yn llyfn.”

Brian volunteers at Ashfield Community Enterprise in Howey, near Llandrindod Wells. Ashfield is a 7.5 acre horticultural site. Volunteers help to grow fruit, vegetables and pollinator plants for the local market using natural methods. Ashfield is a not-for -profit organisation and all money from sales helps with running costs. They also operate training rooms, a community room and a 4 star kitchen. They receive referrals from organisations for therapeutic space and activities. They also support several micro businesses and research projects that have set up there. Brian has been volunteering weekly for the past four years. He is an experienced bookkeeper and has put the day to day accounts at Ashfield in order. He deals with the banking and petty cash and also takes on a range of administrative tasks. Brian uses his vast experience to manage the numerous tasks in the office and give guidance to the board, other volunteers and staff. He even mends things and helps keep the office tidy. Brian has also volunteered at the Royal British Legion in Llandrindod for 8 years. Brian is a full time carer for his elderly parents and, having been unable to work, volunteering has made a huge difference to him personally. Brian’s nominator Fliss Fleck said: “Brian’s commitment to Ashfield, despite other responsibilities, is a real inspiration to other volunteers and the whole team here. His calm and supportive attitude helps to keep everyone happy. He is always willing to put himself out to welcome and help our other volunteers. Brian’s work at Ashfield is a key to the smooth running of the organisation.”


RORY EVANS

"Mae Rory Evans wedi bod yn darparu sgyrsiau ysbrydol dan arweiniad gwirfoddol yn y Drenewydd ers dros ddeng mlynedd. Mae'n gwirfoddoli’n wythnosol a gwirfoddolwr ar gyfer nifer o sefydliadau. Mae ei sgyrsiau ysbryd dan arweiniad yn codi arian sydd ei angen mawr ar gyfer sefydliadau lleol. Mae Rory hefyd wedi ysgrifennu llyfr am y Drenewydd a'i hanes. Mae wedi rhoi llyfr i Gymdeithas Ponthafren, gyda'r holl enillion yn mynd yn uniongyrchol i'r elusen iechyd meddwl lleol hon. Mae Rory wedi cynhyrchu nifer o fideos YouTube, ailddarganfod y Drenewydd a'i gorffennol i helpu i sicrhau bod hanesion y trefi yn cael eu cadw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Mae Rory hefyd yn gweithio'n llawn amser yn Morrison's yn y Drenewydd ac mae'n helpu staff eraill i godi arian yn y siop yn rheolaidd. Mae Rory bob amser yn barod i godi arian p'un ai ar gyfer pâr o esgidiau bale ar gyfer dawnsiwr sy'n dymuno neu ar gyfer offer i'r ysbyty lleol. Dros y blynyddoedd mae wedi codi dros £ 30,000. Mae wedi manteisio'n dda ar achosion da di-ri yn bersonol. Roedd gan Rory dri enwebydd, gan gynnwys Nicky Morris a ddywedodd: "Mae mor angerddol am yr hyn y mae'n ei heintus. Mae'n dod â hanes yn fyw ac wrth wneud hyn, mae'n codi miloedd o bunnoedd i elusen, heb unrhyw ennill iddo'i hun. Mae'n aelod gwerthfawr o'r gymuned.”

Rory has been providing voluntary guided ghost talks in Newtown for over ten years. He volunteers weekly and for numerous organisations. His guided ghost talks raise much needed funds for local organisations. Rory has also written a book about Newtown and its history. He has donated the book to the Ponthafren Association, with all proceeds going directly to this local mental health charity. Rory has produced numerous YouTube videos, rediscovering Newtown and its past to help ensure the towns’ tales are kept for future generations. Rory also works full time in Morrison’s in Newtown where he helps other staff to fundraise in store. Whether for a pair of ballet shoes for an aspiring dancer, or for equipment for the local hospital, Rory is always willing to raise funds. Over the years he has raised over £30,000, benefitting countless good causes. Rory has three nominators, including Nicky Morris, who said: “He is so passionate about what he does its infectious. He brings history to life and whilst doing so raises thousands of pounds for charity, with no gain for himself. He is a valued member of the community.”


STACEY POWELL "Mae Stacey wedi bod yn gwirfoddoli dros y saith mis diwethaf, gan helpu i redeg grŵp ar gyfer merched gydag iselder ôl-enedigol. Roedd Stacey wedi mynychu'n wreiddiol fel cyfranogwr, a theimlai fod y grŵp wedi ei chymorth gymaint iddi ei bod hi eisiau helpu eraill mewn sefyllfa debyg iddi hi ei hun. Mae Stacey wedi bod yn helpu i redeg y grwpiau mewn gwahanol ardaloedd ym Mhowys, ac mae'n rhannu ei phrofiadau gydag eraill. Mae mamau sy'n mynychu yn ei chael hi'n hawdd ei gysylltu â hi, ac mae hi'n gallu dangos i eraill fod yn fanteisiol i fynychu a gorffen y cwrs. Mae Stacey wedi cychwyn y grŵp cefnogi cyfoedion cyntaf erioed yng nghanolbarth Cymru i famau sydd wedi mynychu'r cwrs, ac mae hyn yn rhedeg bob mis am ddwy awr yr wythnos. Mae hi'n chwilio am famau eraill i'w helpu i barhau â'r gwasanaeth rhad ac am ddim hwn. Mae Stacey hefyd yn mynd i hyfforddiant i'w helpu i ddatblygu o fewn y rôl hon. Mae presenoldeb Stacey ar y cyrsiau yn galluogi eraill sy'n mynychu i gael cipolwg a chael rhywfaint o gyngor gan rywun sydd wedi bod trwy'r un sefyllfa, er ei bod hi'n dal i fod â'i phryder a'i phwysau ei hun. Meddai'r enwebydd Stacey, Tracy Lewis: "Rwy'n teimlo fel pe bai'n ysbrydoliaeth fawr i'r mamau eraill, gan eu bod yn gallu gweld rhywun sy'n bod yn onest gyda nhw eu hunain a'u hanawsterau o amgylch mamolaeth. Mae ganddi agwedd dawel a phroffesiynol ond ofalgar iawn tuag at y gwaith a wnaeth hi gyda Mind. Rwy'n teimlo ei bod wedi mynd uwchben a thu hwnt yn y rôl fel gwirfoddolwr ".

Stacey has been volunteering for the past seven months, helping to run a group for women with post-natal depression. Stacey had originally attended as a participant, and felt that the group had helped her so much that she wanted to help others in a similar position to herself. Stacey has been helping to run the groups in different areas of Powys, and shares her experiences with others. Mums attending find her easy to relate to, and she is able to show others the benefit of attending and finishing the course. Stacey has started up the first ever peer support group in mid Wales for mums who have attended the course, and this runs monthly for two hours a week. She is actively looking for other mums to help her continue this free service. Stacey is also going to training to help her develop within this role. Stacey’s presence on the courses enables others attending to gain an insight and have some advice from someone who has been through the same situation, even though she still has her own anxieties and stresses. Stacey’s nominator Tracy Lewis said:

“I feel as if she is a huge inspiration to the other mothers, as they are able to see someone who is being honest with themselves and their difficulties around motherhood. She has a calm and professional yet very caring attitude towards the work that she has done with Mind. I feel she has gone above and beyond in the role as a volunteer”.


MONIKA RUSIECKA Mae Monika wedi bod yn gwirfoddoli dros y 18 mis diwethaf. Sefydlodd grŵp ar gyfer plant a theuluoedd yr effeithiwyd arnynt gan awtistiaeth o'r enw Cheeky Monkeys. Cynhelir y grŵp yn Chwarae Radnor yn Llandrindod. Cytunodd Chwarae Radnor y byddai'r grŵp yn llenwi'r bwlch sydd ei angen mawr, ond y byddai angen cyllid ar y grŵp. Mae ganddi ddigon o arian wedi'i ariannu i sicrhau bod y grŵp yn rhad ac am ddim i bawb ei fynychu. Yn dilyn nifer o foreau coffi, rhoddion a grant bach, dechreuodd y grŵp redeg. Mae hi hefyd yn hwyluso'r grŵp wythnosol sydd â gweithgareddau cynhwysol i'r rhai sy'n mynychu. Mae gan Monika ei hun ferch ag awtistiaeth, a daeth y grŵp allan o'r angen i ddarparu gweithgareddau cymdeithasol integredig priodol. Mae tua 10 o blant a'u rhieni yn mynychu'n wythnosol, ar gyfer sesiynau sy'n ymwneud â chwarae, crefft a gweithgareddau eraill. Nid yw'r grŵp yn unig ar gyfer y rhai sydd ag awtistiaeth yn eu teuluoedd, maent yn agored i unrhyw un. Trwy ei gwaith yn Llanandras, mae Monika wedi darganfod angen tebyg i grŵp yno hefyd. Nid yn unig y mae'r plant yn elwa ond mae'r rhieni fel y gallant rannu eu profiadau a mwynhau eu plant. Meddai Jessie Jones-Morris, yr enwebydd mwyaf Monika: "Daeth Monika â syniad gwych i gefnogi teuluoedd lleol ag awtistiaeth a'i wneud yn realiti, Mae Cheeky Monkeys yn ased gwerthfawr i Chwarae Radnor a'r gymuned.”

Monika has been volunteering for the past 18 months. She set up a group for children and families affected by autism called Cheeky Monkeys. The group takes place at Play Radnor in Llandrindod Wells. Play Radnor agreed that the group would fill a much-needed gap, but that the group would need funding. She has fundraised sufficiently to ensure that the group is free to attend. Following coffee mornings, donations and a small grant the group started. She also facilitates the weekly inclusive activities for the group. Monika has a daughter with autism and the group arose out of a need to provide appropriate integrated social activities. Around 10 children and their parents attend the sessions involving play, craft and other activities. The group isn’t just for those who have autism in their families but are open to anyone. Through her work in Presteigne Monika has discovered a similar need for a group there as well. The children are not the only beneficiaries; parents are too as they share experiences and enjoy their children more. Monika’s nominator Jessie Jones-Morris said: “Monika came up with a fantastic idea to support local families with autism and made it a reality. Cheeky Monkeys is a valuable asset to Play Radnor and the community.”


EILEEN WEST "Mae Eileen wedi bod yn gaer wirfoddoli dros y ddwy flynedd ddiwethaf gyda Gwasanaeth Cyfeillio Powys, aeth ati i gymryd rhan ar ôl i ei gŵr o 67 mlynedd farw. Mae Gwasanaeth Cyfeillio Powys yn gweithio i wella annibyniaeth pobl dros 50 oed, i gynnal eu rhwydweithiau cymdeithasol ac aros yn eu cartrefi eu hunain cyhyd â'u bod yn gallu. Efallai y bydd angen cymorth ar gleientiaid o ganlyniad i salwch, gofid meddwl, anabledd, profedigaeth, ynysu, unigrwydd, ymddeoliad neu wedi symud i mewn i'r ardal yn ddiweddar a heb unrhyw rwydwaith cymdeithasol. Mae'n cefnogi dyn o oedrannus gyda Parkinson, gan alluogi ei wraig i fynd a gwneud y siopa, neu weithio ar y rhandir am ychydig oriau'r wythnos. Mae'n cefnogi gwraig oedrannus trwy dreulio amser gyda hi, gan helpu i siopa a mynd allan. Mae Eileen hefyd yn cefnogi dau grŵp cyfeillgar - mae un yn grŵp te prynhawn, a'r llall yn grŵp gwau. Mae Eileen yn helpu i drefnu'r cydweithio; gwneud archebion, cydlynu cludiant, cymryd taliadau a hysbysu aelodau'r grŵp o gyfarfodydd yn y dyfodol. Mae'r grŵp gwau yn digwydd mewn cartref gofal, ac mae'r grŵp wedi gwneud pob math o eitemau wedi'u gwau sy'n helpu pobl eraill. Mae Eileen yn 86 mlwydd oed. Dywedodd enwebydd Eileen, Lesley Austen: "Mae Eileen bob amser yn ddefnyddiol ac yn frwdfrydig gan roi anghenion eraill iddi hi ei hun a bob amser yn cynnig gwneud mwy. Nid yw hi'n gadael i'w hoedran fynd yn y ffordd ac mae'n ysbrydoliaeth i wirfoddolwyr eraill ac i'r grŵp cleientiaid yr ydym yn ei gefnogi.”

Eileen has been volunteering for the past two years with the Powys Befriending Service after her husband of 67 years passed away. The Powys Befriending Service works to improve the independence of people over 50, to maintain their social networks and remain in their own homes for as long as they are able. Clients may need support as a result of an illness, mental distress, disability, bereavement, isolation, loneliness or having recently moved into the area and having no social network. Eileen supports an elderly gentleman with Parkinson’s, enabling his wife to go and do the shopping or work on the allotment for a couple of hours a week. She supports an elderly lady by spending time with her, helping with shopping and outings. Eileen also supports two befriending groups – an afternoon tea group, and a knitting group. Eileen helps to organise the get-togethers; making bookings, co-ordinating transport, taking payments and informing group members of future meet ups. The knitting group takes place in a care home, and the group have made all sorts of knitted items that help other people. Eileen is 86 years old. Eileen’s nominator Lesley Austen said: “Eileen is always helpful and enthusiastic putting others needs before herself and always offering to do more. She does not let her age get in the way and is an inspiration to other volunteers and to the client group we support.”


GERAINT EDWARDS "Mae Geraint wedi bod yn gwirfoddoli yn Celf o Gwmpas yn Llandrindod dros y ddwy flynedd ddiwethaf bob wythnos. Mae Celf o Gwmpas yn creu cynhwysiad cymdeithasol, yn ysbrydoli uchelgais artistig ac yn darparu adnodd i'r gymuned ehangach. Trwy ei wirfoddoli yn Celf, mae Geraint yn galluogi unigolion sydd â anabledd dysgu neu ddementia yn gyfle i gael rhyngweithio cymdeithasol creadigol. Mae hyn yn ei dro yn cael effaith gadarnhaol ar eu hiechyd a'u lles. Mae Geraint hefyd yn arbennig o ddefnyddiol wrth wneud yn siŵr bod y ganolfan yn rhedeg trwy dorri golau neu dap tap. Mae Geraint yn arlunydd profiadol sy'n rhoi ei amser yn rhydd ac ar fyr rybudd. Mae Geraint hefyd yn wirfoddolwyr ar gyfer Gŵyl Fringe Radnor a Llandrindod sy'n Gyfeillgar â Dementia. Meddai Sorelle White: "Mae Geraint yn gwneud hyn i gyd i Celf o Gwmpas gydag agwedd gyffrous a phersonoliaeth gynnes tra hefyd yn gofalu am ei fam oedrannus. Fe fyddem i gyd yn aros hebddo ac mae ei gwmni yn falch!”

Geraint has been volunteering at Celf o Gwmpas in Llandrindod Wells weekly for the past two years. Celf o Gwmpas creates social inclusion, inspires artistic ambition and provides a resource for the wider community. By volunteering at Celf Geraint provides individuals, who may have a learning disability or dementia, with an opportunity for creative social interaction with a positive impact on their health and wellbeing. Geraint is also particularly handy at making sure the centre keeps running by mending a light or a leaky tap. Geraint is an experienced artist who gives his time freely and at short notice. Geraint also volunteers for Radnor Fringe Festival and Dementia Friendly Llandrindod. Geraint’s nominator Sorelle White said: “Geraint does all this work for Celf o Gwmpas with a cheery attitude and warm personality whilst also caring for his elderly mother. We would all be stuck without him and his company is a joy!”


PAULINE PAGE-JONES "Mae Pauline yn byw yng nghymuned Llanfyllin yng Ngogledd Powys. Mae hi wedi bod yn gwirfoddoli ers dros 30 mlynedd, fel arfer bob dydd. Pauline yw'r person sy'n mynd heibio os oes angen help neu gefnogaeth ar unigolyn yn y gymuned. Mae wedi cefnogi llawer o unigolion trwy eirioli ar eu rhan. Mae hi hefyd wedi cefnogi pobl leol ar ddiwedd eu bywydau yn eu cartrefi ac yn yr hosbis. Mae Pauline yn cefnogi'r henoed yn y dref trwy fynd â nhw i'r ysbyty a'u penodiadau meddygon teulu yn Llanfyllin ac ymhellach i ffwrdd. Mae hi'n rhannu ei doniau cerddorol trwy gyfeilio i wasanaethau dinesig, yn y cartref preswyl ac mewn cyngherddau a datganiadau yn y dref. Cynhyrchodd Pauline gylchlythyr y Plwyf am 19 mlynedd, gyda'i sgiliau MT yn cael eu defnyddio gan lawer yn y dref. Mae hi hefyd yn weithgar iawn yng Nghymdeithas Ddinesig Llanfyllin. Mae hi hefyd yn coginio a pobi yn rheolaidd i helpu eraill ac i godi arian. Mae Pauline hefyd yn torri gwallt ar gyfer rhai trigolion oedrannus nad ydynt yn gallu mynd â'r trin gwallt. Mae llawer o sefydliadau yn cysylltu â Pauline am gymorth yn rheolaidd. Mae'n cefnogi dinasyddion lleol a fyddai fel arall yn cael trafferth i gael help a chymorth. Mae'n llofnodi pobl yn rheolaidd at yr asiantaethau a sefydliadau cymorth perthnasol. Roedd enwebiad Pauline yn cynnwys nifer fawr o lythyrau hyfryd yn nodi'r gwerthfawrogiad am ei holl waith caled. Dywedodd enwebydd Paulina, Sheela Hughes: "Er gwaethaf ei phroblemau iechyd ei hun, anaml y mae Pauline yn dweud na wneir cais am gymorth, mae hi'n gwneud popeth yn wirfoddol, mae pobl leol yn gofyn iddi am gymorth gan eu bod yn hyderus y bydd yn eu helpu nhw.” Dywedodd llythyr gan drigolyn lleol ddiolchgar: "Mae hi'n garedig, yn ddefnyddiol, yn ystyriol, yn hael, yn onest, yn reddfol, yn ddeallus ac yn hyfryd. Mae Pauline PageJones yn wir yn un o'r gorau ac rwyf wrth fy modd iddi.”

Pauline lives in Llanfyllin in North Powys. She has been volunteering for over 30 years, usually on a daily basis. Pauline is the go-to person if an individual in the community needs help or support. She has helped many by advocating on their behalf. She has also supported local people at the end of their lives in their homes or in the hospice. Pauline supports the elderly in the town by taking them to hospital, to GP appointments in Llanfyllin and further afield. She shares her musical talents by accompanying civic services, at the residential home and at concerts and recitals in the town. Pauline produced the Parish newsletter for 19 years, and her IT skills have been much used the town. She is also heavily active in Llanfyllin Civic Society. She regularly cooks and bakes to help others and to fundraise. Pauline also cuts hair for elderly residents unable to go the hairdressers. Many organisations regularly contact Pauline for support. She supports local citizens who would otherwise struggle to get help and support. She regularly sign posts people to the relevant support agencies and organisations. Pauline’s nomination was accompanied with a large number of lovely letters stating the appreciation for all her hard work. Pauline’s nominator Sheela Hughes said:

“Despite her own health problems Pauline rarely says no to requests for help She does everything voluntarily. Local people ask her for help as they are confident she will help them.” A letter from a grateful local resident also said: “She is kind, helpful, considerate, generous, honest, intuitive, intelligent and beautiful inside and out. Pauline Page-Jones is truly one of the best and I love her for it.”


ROY WILLIAMS Mae Roy wedi bod yn rhan o wirfoddoli yn ac o gwmpas Knighton ers 2006. Mae'n ymddiriedolwr Cymorth Cymunedol Tref-y-clawdd ac mae hefyd yn ysgogwr ysbyty gwirfoddol iddynt. Yn 2016/17, gyrrodd dros 200 o deithiau sy'n cwmpasu bron i 5000 o filltiroedd i ysbytai lleol a rhanbarthol ym Mhowys a Lloegr. Roedd hefyd yn allweddol wrth sefydlu Barn Dodrefn Tref-yclawdd. Mae Roy hefyd yn ysgrifennydd a thrysorydd Ymddiriedolaeth Tŷ Knighton Alms. Bu'n gynghorydd tref Tref-y-clawdd am y 5 mlynedd diwethaf. Mae Roy hefyd yn drysorydd Amgueddfa ac Oriel Tref-y-clawdd newydd a thrysorydd Cymdeithas Gefeillio Tref-y-clawdd. Mae Roy hefyd yn ymddiriedolwr yng Nghanolfan Gymunedol Tref-y-clawdd. Mae Roy yn aelod o Gangen Llu Awyr Brenhinol Tref-y-clawdd, ac mae wedi bod yn ysgrifennydd am 15 mlynedd, a'r swyddog Lles am 8 mlynedd. Roedd yn flaenorol yn aelod o Gynghrair Cyfeillion Ysbyty Tref-y-clawdd. Mae hefyd ar y Pwyllgor sy'n gofalu am ran fechan o Glawdd Offa sy'n rhedeg yn lleol. Y hoff ddweud gan Roy yw "rhaid i chi gael rheswm i fynd allan o'r gwely yn y bore." Dywedodd ei enwebydd Roger Bright: "Mae wedi ymroi i'w waith ers blynyddoedd lawer ac mae hyn i gyd yn wirfoddol. Mae'n rhoi'r rhan fwyaf o'i fywyd yn awr i wirfoddoli ac nid wyf yn credu y gall unrhyw un arall ym Mhowys neu Gymru ddod i fyny i hyn dyn ".

Roy has been involved in volunteering in and around Knighton since 2006. He is a trustee of Knighton Community Support and also a volunteer hospital driver for them. Last year he drove over 200 journeys covering almost 5000 miles to local and regional hospitals. He was also instrumental in the establishment of the Knighton Furniture Barn. Roy is the secretary and treasurer of the Knighton Alms House Trust. He has been a Knighton Town Councillor for the last 5 years. Roy is also the treasurer of both the newly opened Knighton Museum and Gallery and of Knighton Twinning Association. Roy is also a trustee of Knighton Community Centre. Roy is a member of the Knighton Royal Air Force Branch, and has been secretary for 15 years, and welfare officer for 8 years. He was previously a member of the Knighton Hospital League of Friends. He is also on the Committee that looks after a small section of the Offa’s Dyke. Roy’s favourite saying is “you must have a reason to get out of bed in the morning.” His nominator Roger Bright said: “He has been devoted to his work for many years and it is all voluntary. He gives most of his life now to volunteering and I don’t think anyone else in all of Powys or Wales can come up to this man”.


JOAN WATSON Mae Joan wedi bod yn gwirfoddoli ers 25 mlynedd, ac fel rheol mae'n gwneud 7 diwrnod yr wythnos. Roedd Joan ar y grŵp cychwynnol a sefydlodd y siop gymunedol yn Llanbadarn Fynydd. Mae hi'n dal i fod yn rhan o hyn hyd heddiw. Mae hi hefyd wedi bod yn rhan o'r pwyllgor chwaraeon, WI a CFfI. Mae Joan yn agor y siop bob bore yn yr wythnos am 7yb (8yb ar benwythnosau). Mae'n trefnu'r papurau, yn newid y tanwydd a'r goleuadau. Mae hi'n gweithredu'r siop tan 8.30yb pan fydd Megan (staff cyflogedig) a gwirfoddolwr yn dod i mewn. Yna, am 5pm bydd Joan yn dychwelyd i'r dyn i'r siop tan 6yb pan fydd hi'n troi oddi ar y tanwydd a'r goleuadau a'r cloeon. Ar benwythnosau mae hi'n dyni'r siop am hanner y dydd, yn hirach os yw'n brysur. Mae ymdrechion gwirfoddol Joan yn allweddol wrth gadw'r siop yn mynd, gan fod yr agoriad cynnar yn bwysig iawn. Mae Joan yn hyblyg iawn gan sicrhau bod y siop yn fuddiol bob amser. Yn aml mae'n sefyll i mewn i wirfoddolwyr eraill, mae'n gwneud sifftiau hirach pan fo angen, ac mae'n cadw'r siop yn ymestyn yn hirach mewn amserau ffermio prysur, ac yn aml yn agor y tu allan i oriau. Mae gwirfoddoli Joan wedi gwneud y siopau cymunedol yn ganolog yn y gymuned i bawb gyfarfod. Dywedodd enwebydd Joan: "Roedd hyn yn torri tir yn y wlad ac mae wedi bod yn ganolbwynt i siopau eraill yng Nghymru. Nid yw Joan erioed yn ffynnu yn ei chefnogaeth i'r siop gymunedol".

Joan has been volunteering for 25 years, and usually does so 7 days a week. She was on the initial group that set up the community shop in Llanbadarn Fynydd and continues to be involved to this day. She has also been involved on the sports committee, WI and YFC. Joan opens the shop weekday mornings at 7am & 8am at weekends. She sorts the papers, switches on the fuel and lights. She operates the shop until 8.30am when Megan (paid staff) and a volunteer come in. Then at 5pm Joan comes back to man the shop until 6pm when she closes up. At the weekends she mans the shop for half the day - longer if it's busy. Her efforts are instrumental in keeping the shop going, as early opening is really important, and her flexibility ensures the shop benefits at all times. She often stands in for other volunteers, does longer shifts when necessary, and keeps the shop open longer in busy farming times, often opening out of hours. Joan’s volunteering has made the community shop a pivotal place in the community for people to meet. Joan’s nominator said: “This was ground breaking in the country and has been a focal point for other shops in Wales. Joan has never faltered in her support for the community shop”.


JUDE BOUTLE

Mae Jude hefyd yn arweinydd rhedeg hyfforddedig gyda Just Move Llandrindod, grŵp rhedeg cymdeithasol sy'n anelu at hyrwyddo hwyl, cyfeillgarwch a ffitrwydd. Mae'n annog menywod o bob gallu ac yn eu helpu i gyflawni eu nodau. Mae hi hefyd yn rheoli'r wefan ac yn gwneud fideos hwyl o daith y grŵp. Mae Jude hefyd wedi cefnogi'r Ymddiriedolaeth Rhedyn dros y ddwy flynedd ddiwethaf i ddarparu rhedeg 5K, mae'r digwyddiad Run for Rwber yn hygyrch i bawb. Mae Jude hefyd ar Bwyllgor Rownd y Llynnoedd ac mae wedi annog nifer fawr o glybiau rhedeg i ymuno ar-lein ac yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i yrru diddordeb. Bydd hi hefyd yn gwirfoddoli ar ddiwrnod y rhedeg trwy arwyddo rhedwyr, mordwyo a gweithredu gorsafoedd dŵr. Mae Jude yn wirfoddolwyr fel rhan o Gynllun Gerddi Cenedlaethol Powys sy'n cydlynu cyfryngau cymdeithasol ar draws Powys gyfan. Mae hon yn dasg fawr gan fod nifer fawr o gerddi sy'n cymryd rhan yn y cynllun ym Mhowys. Yn aml gofynnir iddi am help o bob cwr o Gymru a'r DU. Fe wnaeth Jude ynghyd â 4 arall greu Crefftwyr Llandrindod - cyfle i ddweud 'diolch' i bobl, grwpiau a busnesau'r dref. Mae hi hefyd yn gwirfoddoli ar gyfer Carnifal Llandrindod, Flicks in Llandod sticks a Chwarae Radnor. Mae Jude fel arfer yn gwirfoddoli bob dydd.

Jude is a founding member of Llandrindod SOUP, a community microfunding project that supports individuals and groups to carry out a project that will benefit the community. She helped to prepare events, design on and offline application forms, distribute fliers, & to set up a Facebook page. She takes an active role in looking after the accounts, will often compére events and compiled a book about the project after its first successful year. Jude is also a trained run leader with Just Move Llandrindod, a social running group that aims to promote fun, friendship and fitness. She encourages women of all abilities to achieve their goals. She manages the website and makes fun videos of the group’s journeys. For 2 years now Jude has also supported the Bracken Trust with a 5K run - Run for Bracken - that is accessible to everyone. As a committee member of Round the Lakes she has encouraged a numerous running clubs to sign-up and uses social media to drive interest. On the day of the run she signs-in runners, marshals and operates water stations.

Enwebwyd Jude gan 6 o bobl, dywedodd un ohonynt:

Jude volunteers as part of the National Gardens Scheme co-ordinating social media across Powys. This is a big task due to the large number of gardens that participate. She often receives requests for help from across Wales and the UK.

"Nid dim ond yr hyn y mae Jude yn ei wneud, sy'n gwneud ei ffigwr mor ysbrydoledig i eraill, ond y ffordd y mae'n mynd ati. Hyd yn oed ar ôl yr holl blynyddoedd lawer o roi, mae hi wedi cadw'r egni, y brwdfrydedd a'r angerdd ag yr oedd efo yn y cychwyn. "

Jude, along with four others, created Llandrindod Welldone – an opportunity to say ‘thank you’ to the people, groups and businesses of the town. She also volunteers for Llandrindod Carnival, Flicks in the Llandod Sticks and Play Radnor. Jude is usually volunteering every day. Jude was nominated by 6 people, one of whom said: “It is not just what Jude does that makes her such an inspirational figure to others, but the way in which she goes about it. Even after her many years of giving, she has retained the energy, enthusiasm and passion as if it were day one.”


JO HARRIS Mae Jo wedi gwirfoddoli dros yr 8 mlynedd diwethaf, sawl gwaith yr wythnos, mewn amryw o rolau sy'n gysylltiedig â Ysgol Trefonnen yn Llandrindod. Mae hi wedi bod yn gyfaill i'r ysgol, ac wedi cadeirio'r pwyllgor am 3 blynedd yn ystod y cyfnod hwnnw. Trefnodd, cymerodd ran a gwirfoddoli mewn amrywiol ddigwyddiadau ysgol a chodi arian dros y blynyddoedd, gan gynnwys diwrnod bywyd gwyllt, diwrnod cychod ffoaduriaid, nosweithiau hil, ffair haf a chlirio eira. Bu Jo yn llywodraethwr ysgol am y 4 blynedd diwethaf, gan gymryd rôl y Cadeirydd dros y 18 mis diwethaf. Yn ystod yr amser hwn, mae hi wedi treulio llawer o oriau yn yr ysgol a'r tu allan i'r ysgol ochr yn ochr â swydd amser llawn gan sicrhau bod pennaeth a staff yr ysgol yn cael eu cefnogi'n gywir. Mae Jo hefyd yn aelod gweithgar o'r pwyllgor clwb ar ôl ysgol ac mae'n Gadeirydd ar hyn hefyd. Mae Jo hefyd yn ddiweddar yn llywodraethwr Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt. Y tu allan i'r ysgol, mae Jo yn hyfforddi tîm pêlrwyd i bobl ifanc 18-25 oed, ac mae'n cefnogi cymydog oedrannus trwy ymweld â phrydau bwyd. Meddai Enwebydd Jo, Cath Ealey-Fitzgerald: "Mae Jo yn gweithio'n ddiflino tu ôl i'r llenni ac mae'n arddangos brwdfrydedd ac mae'n ysbrydoliaeth i eraill. Mae Jo yn ased i'r ysgol a'r plant, gan roi ei hamser heb betrwm a chefnogi anghenion eraill pan fo angen. Mae hi'n cael ei barchu'n dda ac mae'n gwasanaethu fel ffrind cefnogol, gwirfoddolwr a llywodraethwr. "

For the past 8 years, Jo has volunteered several times a week in various roles connected to Ysgol Trefonnen in Llandrindod Wells. She has been a Friend of the School, and chaired the committee for 3 years during that time. She arranged, participated and volunteered in fundraising events including: a wildlife day, refugee sanctuary day, race nights, summer fair and snow clearing. Jo has been a school governor for the last 4 years, taking on the role of Chair for the past 18 months. During this time, she has spent many hours in and out of school alongside a full time job ensuring that the staff of the school are correctly supported. Jo is also an active member & Chairs of the After School Club committee. Recently, she has become a governor of Builth Wells High School.

Outside of school, Jo coaches a netball team for 18-25 years olds, and supports an elderly neighbour by visiting and offering meals. Jo’s nominator Cath Ealey–Fitzgerald said: “Jo works tirelessly behind the scenes, displays enthusiasm and is an inspiration to others. Jo is an asset to the school and the children, giving of her time without hesitation and supporting others when required. She is well respected and serves as a supportive friend, volunteer and governor.”


NICK TALBOTT Bu Nick yn gwirfoddoli dros y deng mlynedd diwethaf, ers sefydlu Pontio Llandrindod, ac mae'n aelod sefydledig ohono. Mae grŵp Pontio Llandrindod yn rhan o'r Rhwydwaith Pontio, sefydliad byd-eang o bobl sydd am wneud rhywbeth ymarferol yn lleol i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd yn wyneb newid yn yr hinsawdd a lleihau adnoddau. Mae Nick yn allweddol wrth gyflawni tasgau sy'n hanfodol wrth helpu'r grŵp i redeg gan gynnwys delio â chyfathrebiadau sy'n dod i mewn, dylunio ac anfon cyhoeddiadau cyfarfod, teipio cofnodion, a hefyd yn gweithredu fel Gwefeistr Gwe i ddatblygu adnoddau ar-lein cynhwysfawr ac addysgiadol. Mae hefyd yn cynhyrchu ac yn argraffu cyhoeddusrwydd ar gyfer prosiectau Pontio, gan gynnwys y Caffi Trwsio misol a'r Orchard Cymunedol. Mae Nick hefyd yn cymryd rhan yn y Caffi Trwsio misol fel 'Fixpert', ac mae'n helpu'n ymarferol gyda digwyddiadau Orchard Community. Mae Nick hefyd yn dod â phrofiad ymarferol o adeiladu tai cynaliadwy y mae wedi gallu ei rannu gyda'r grŵp ac ysbrydoli eraill sydd â diddordeb mewn ffordd o fyw llai effeithiol. Mae Nick hefyd yn gwirfoddoli gyda thasgau tebyg ym Mhrifysgol y Drydedd Oes (U3A) Llandrindod, ac ef yw'r gwefeistr ar gyfer U3A Cymru. Dywedodd David Strachan, enwebydd Nick: "Nid yw erioed yn edrych am y cyfyngiadau, ond Nick sydd yn cadw popeth i gweithio yn TLT, ac sy'n hwyluso ystod eang o weithgareddau eraill sy'n ymddangos yn dawel yn digwydd fel pe bai yn hudol. Mae ganddo'r anrheg o fynd trwy fywyd heb droseddu unrhyw un, neu edrych am broblemau; dim ond yn gweld yr atebion, ac yna mae'n eu gwneud yn digwydd. Yn daclus, ond yn iawn iawn iawn ... "

Nick, a founding member of Llandrindod Transition, has been volunteering for the past ten years since it’s formation. The group is part of the Transition Network, a worldwide organisation of people who want to do something practical locally to reduce our impact on the environment in the face of climate change and diminishing resources. Nick is instrumental in carrying out tasks essential for the group to run: dealing with incoming communications, designing and sending out meeting announcements, typing up minutes, and acting as the webmaster to develop comprehensive and informative online resources. He also produces and prints publicity for Transition projects including the Community Orchard and monthly Repair Café. Nick takes part in the latter as a ‘Fixpert’, and helps practically with Community Orchard events. By sharing his hands-on experience of sustainable homebuilding which he has inspired others interested in living a less impactful lifestyle. Nick also volunteers at the University of the Third Age (U3A) Llandrindod, performing similar tasks, and is the webmaster for U3A Wales.

Nick’s nominator David Strachan said: “He never looks for the limelight, but it’s Nick that keeps everything working in TLT, and who quietly facilitates a wide range of other activities that just seem to happen as if by magic. He has the gift of going through life without offending anyone, or looking for problems; he just sees the solutions, and then makes them happen. Quietly, but very, very effectively…”


PHIL JONES Mae Phil wedi bod yn gwirfoddoli bob dydd dros y 14 mlynedd diwethaf ar gyfer Prosiect Gofal Cymunedol Maldwyn (MCPP), yn Nhrefaldwyn, Gogledd Powys. Mae Phil wedi cyflawni rolau Trysorydd a Chadeirydd MCCP. Prif nod y grŵp yw gweld cyfleuster gofal a adeiladwyd yn Nhrefaldwyn i ddiwallu anghenion lleol. O ran y cynllun hwn, Phil oedd y cyswllt allweddol rhwng perchnogion tir (Stad Powis), buddsoddwyr (banciau ac unigolion), datblygwyr, darparwyr gofal a'r awdurdod lleol. Mae'n monitro ac yn cyfrif am yr holl drafodion ariannol yn ogystal â chylchredeg cyfarfodydd e-bost a chyfarfodydd galw. Fodd bynnag, yn y cyfamser, maent hefyd wedi sefydlu a rhedeg canolfan hyfforddi ac adnoddau cyfrifiadurol boblogaidd (sydd bellach yn cael ei redeg mewn cydweithrediad â NPTC) ac wedi darparu cyfleoedd cymdeithasol i bobl hyn helpu i ymladd ynysu. Mae'r boreau coffi hyn a'r Clwb Cinio yn ymgysylltu â thîm o 20 o wirfoddolwyr. Mae Phil hefyd wedi bod wrth law i fwydo, bwydo a golchi. Bydd y swyddogaethau trefniadol ychwanegol hyn - pan fydd y cynlluniau ehangach yn dwyn ffrwyth - yn cael eu hintegreiddio i weithrediad y cyfleuster gofal newydd fel bod trigolion yn parhau i fod yn rhan o gymuned, yn hytrach na chael eu hynysu ohono. Ar adegau, mae'r gwaith gwirfoddol hwn wedi cyfateb i hyd at 40 awr yr wythnos. Roedd Paul a'i wraig Pauline yn newydd i Drefaldwyn ac mae eu rolau gwirfoddol wedi bod yn allweddol i'w hintegreiddio i'r gymuned y maent yn ei wasanaethu. Yn ddiweddar, rhoddwyd rhyddid i'r dref gan Gyngor y Dref i gydnabod eu gwaith. Dywedodd enwebwyr y fil: "Mae Phil wedi gweithio'n gyson am y 12 mlynedd diwethaf i sicrhau bod y prosiect hwn yn dwyn ffrwyth, er gwaethaf nifer o siomedigion y mae'n parhau i roi ei arbenigedd ac ymdrechion bob dydd, heb ei lansio mae'n ein hysbrydoli (yr ymddiriedolwyr) i wneud ein gorau glas i sicrhau bod yr henoed yn ein cymuned yn cael gofal ac yn y pen draw mae ganddynt gyfleuster gofal i'w defnyddio.”

Phil has been volunteering on a daily basis for the past 14 years for Montgomery Community Care Project (MCPP), in Montgomery, North Powys. He has fulfilled the roles of both Treasurer and Chair of MCCP. The ultimate goal of the group is to see a care facility built in Montgomery to meet local needs. In respect to this plan Phil has been the key link between land owners (Powis Estate), investors (banks & individuals), developers, care providers and the local authority. He monitors and accounts for all financial transactions as well as circulating emails and calling meetings. However, in the meanwhile, they have also set up and run a popular computer training and resource centre (now run in collaboration with NPTC) and provided social opportunities for older people to help combat isolation. These coffee mornings and the Lunch Club engage a team of 20 volunteers. Phil has also been on hand to prep food, serve and wash-up. These additional organisational functions will - when the wider plans come to fruition - be integrated into the operation of the new care facility so that residents remain part of a community, as opposed to being isolated from it. At times this voluntary work has totalled up to 40 hours per week. Phil and his wife Pauline were new to Montgomery and their voluntary roles have been key to their integration into the community which they serve. They have recently been awarded freedom of the town by the Town Council in recognition of their work. Phil’s nominators said: “Phil has worked constantly for the last 12 years to ensure that this project comes to fruition, despite several disappointments he continues to give his expertise and daily efforts, undaunted he inspires us (the trustees) to do our utmost to ensure that the elderly within our community are cared for and eventually have a care facility for their use.”


MELANIE HARDWICK Mae Melanie wedi bod yn gwirfoddoli ers 10 mlynedd. Hi yw Ysgrifennydd Budd-dâl Tîm Ardal y Weinyddiaeth ac yn paratoi a threfnu amrywiaeth eang o bapurau ar gyfer cyfarfodydd, yn anfon gwahoddiadau, yn cymryd munudau ac yn trefnu'r lleoliadau. Mae'n cadw'r tîm yn gyfoes, yn anfon negeseuon e-bost crwn ar gyfer cyfarfodydd, ac yn gweithio'n ddiflino ar godwyr arian megis gwerthiannau bwrdd, cyngherddau ac ati. Mae hi'n ysgrifennydd i'r pwyllgor codi arian; trefnu cyfarfodydd, cymryd munudau a helpu mewn digwyddiadau. Mae hi hefyd yn trefnu Messy Church i aelodau iau ac yn paratoi posteri, gweithgareddau crefft a gemau. Fel Warden yr Eglwys a'r cynorthwy-ydd Eucharistig ar gyfer Eglwys Llanfechan, mae'n helpu i gynnal yr hen adeilad a'r tiroedd ac mae'n paratoi ar gyfer gwasanaethau rheolaidd. Mae Melanie yn aelod gweithredol o Neuadd Bentref Garth ac mae hefyd yn helpu yn y CFfI lleol.

Dywedodd Jacquie Brown, enwebydd Melanie:

Melanie has been volunteering for 10 years. She is the both Fundraising Committee & Ministry Area Team Benefice Secretary for which she prepares and organises a vast array of papers for meetings, sends out invitations, takes minutes and organises venues. She keeps the team up to date, circulates emails and works tirelessly on fundraisers such as table top sales, concerts and the like. She also organises Messy Church for younger members, preparing posters, craft activities and games. As Church Warden and Eucharistic assistant for Llanfechan Church she helps to maintain the old building and grounds and prepares for regular services. Melanie is an active member of Garth Village Hall and also helps at the local YFC.

"Melanie yw edau arian ein sefydliadau ac mae bob amser yn barod i fynd y filltir ychwanegol i sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth. Mae hi’n cyflawni dyletswyddau yn dda heb unrhyw wobr, heblaw am foddhad swydd wedi’i wneud yn dda.”

Melanie assists the Vicar who covers a geographical area which encompasses 12 churches and several chapels by helping with christenings, weddings and funerals, visiting the sick and general church services.

Mae Melanie yn cynorthwyo'r Ficer sy'n cwmpasu ardal ddaearyddol sy'n cwmpasu 12 eglwys a nifer o gapeli trwy helpu gyda christenings, priodasau a angladdau, gan ymweld â'r gwasanaethau eglwysi sâl a chyffredinol.

Melanie’s nominator Jacquie Brown said: “Melanie is the silver thread of our organisations and is always prepared to go the extra mile to ensure everything runs smoothly. She carries out duties well for no reward, save the satisfaction of a job done well.”


GRAHAM CAMPBELL "Mae Graham wedi bod yn gwirfoddoli gyda Biwro Gwirfoddoli Gogledd Sir Drefaldwyn dros y 17 mlynedd diwethaf. Mae Gogledd Sir Drefaldwyn yn hyrwyddo gwirfoddoli yn yr ardal ac yn gweithredu cynllun Car Cymunedol gan ddefnyddio gyrwyr gwirfoddol i bobl leol sy'n cael trafferth i gludo cludiant. Gwnaeth gwirfoddolwr wirfoddoli fel gwirfoddolwr Cymunedol yn y gymuned, gan ddarparu trafnidiaeth i bobl agored i niwed i ganolfannau dydd, sefydliadau eraill a phenodiadau iechyd. Bellach mae'n wirfoddolwyr yn y siop gymunedol yn Llanfyllin. Ymunodd Graham â'r sefydliad ar oed ymddeol lle bu'n wirfoddoli fel gyrrwr am 15 mlynedd. Roedd Graham yn un o'r gwirfoddolwyr cyntaf yn y Siop Gymunedol pan agorodd yn 2009 er iddo ofyn am 'ddim gwaith siop'. Mae'n dal i wirfoddoli yn y siop hyd heddiw. Dywedodd enwebydd Graham, Sharon Baines: "Mae gen i edmygedd mawr i Graham oherwydd ei fod bob amser wedi cefnogi ei gymuned a bydd yn parhau i wneud hynny. Rwy'n credu y bydd hi'n ddiwrnod trist iawn pan fydd Graham yn rhoi'r gorau i wirfoddoli oherwydd y daw'r diwrnod hwn yn unig pan mai ef yw'r un sydd angen gofalu amdano.”

Graham has been volunteering with North Montgomeryshire Volunteer Bureau (NMVB) for 17 years. NMVB promotes volunteering in the area and operates a Community Car scheme using volunteer drivers for vulnerable people who have difficulty in accessing transport locally. Graham initially volunteered as a Community Car volunteer providing transport to and from day centres, other organisations and health related appointments. He now volunteers at the community shop in Llanfyllin. Graham joined the organisation at retirement age, volunteered as a driver for 15 years and was one of the first volunteers in the Community Shop when it opened in 2009 despite requesting ‘no shop work’! He still volunteers in the shop to this day. Graham’s nominator Sharon Baines said: “I have huge admiration for Graham because he has always supported his community and will continue to do so. I think it will be a very sad day when Graham stops volunteering because this day will only come when he is the one that needs looking after.”


WINNIE WILLIAMS Dechreuodd Winnie wirfoddoli yn 1998 ar gyfer y WI ac nid yw wedi stopio ers hynny. Bu Winnie yn gwirfoddoli gyda Biwro Gwirfoddoli Gogledd Sir Drefaldwyn ers y 9 mlynedd diwethaf, ers i'r siop gymunedol agor. Mae Winnie wedi gwirfoddoli trwy gydol ei bywyd i oedolion gan helpu Sefydliad y Merched a helpu gyda'r boreau coffi lleol a gynhelir yn y Sefydliad Cyhoeddus. Ar ôl ymddeol, bu Winnie yn rhoi mwy o amser i wirfoddoli. Mae Winnie yn allweddol wrth sicrhau bod y siop yn aros ar agor. Mae'n glanhau ac yn didoli eitemau a ddygir ar werth, ac maent hefyd yn gweithio'r til. Mae hi'n rhowch gacennau cacennau sy'n cael eu rhoi yn rhad ac am ddim i gwsmeriaid. Mae Winnie yn cicio ar gyfer y WI a boreau coffi yn codi arian ar gyfer yr eglwys. Mae hi hefyd wedi gwirfoddoli ar gyfer loteri Hosbis Severn am 15 mlynedd ac yn ddiweddar fe gafodd dystysgrif o ddiolch. Mae Winnie bob amser ar gael i helpu pan fydd digwyddiadau ar neu pan fydd y siop ar agor am oriau ychwanegol. Mae hi bob amser yn meddwl am ffyrdd newydd o wella'r siop a ffyrdd gwell o gefnogi'r gwirfoddolwyr sy'n helpu i gadw pawb yn symud ymlaen a gweithio gyda'i gilydd. Dywedodd enwebydd Winnie, Sharon Baines: "Mae Winnie wedi bod yn cynnig cymorth i’m siop gymunedol ers iddo agor. Mae hi’n wirfoddolwr anghredadwy sy’n llawn ysbrydoliaeth a syniadau newydd. Mae hi’n groesawgar ac yn sicrhau bod ein siop yn le cyfeillgar i ymweld.”

Winnie started volunteering in 1998 for the WI and hasn’t stopped since. Since it opened 9 years ago, she has been volunteering for North Montgomeryshire Volunteer Bureau at their community shop. Previously, she helped at the Women’s Institute and with the local coffee mornings held in the Public Institute. After retirement Winnie gave even more time to volunteering. Winnie is instrumental in ensuring that the shop remains open. She cleans and sorts items brought in for sale, and also works the till. She regularly bakes for WI coffee mornings, to raise funds for the church and to provide cake for free to other volunteers at the shop. Having volunteered for the Severn Hospice lottery for 15 years, she recently received a certificate of thanks. Winnie is always available to help out when there are events on or when the shop is open for extra hours. She is always thinking of new ways to improve the shop and of better ways to support the volunteers to help keep everyone moving forward and working together. Winnie’s nominator Sharon Baines said: “Winnie has supported our community shop since opening. She is an amazing volunteer full of inspiration and new ideas. She is always very welcoming and ensures our shop is a friendly place to visit”


RHIANNON MCINTYRE Mae Rhiannon yn cynorthwyo Swyddog Cyfranogiad Eirioli Canolbarth a Gorllewin Cymru gyda chynllunio, trefnu a hwyluso Plant Tros Gynnal 'Eat Carrots a bod yn ddiogel rhag grŵp Elephants' a ffurfiwyd yn 2008 ac mae'n cynnwys pobl ifanc o bob rhan o Bowys rhwng 11 a 18 oed. Maent yn dod o wahanol gefndiroedd, gan gynnwys Ysgolion Uwchradd, Ysgolion Arbennig, Clybiau Ieuenctid a Grwpiau Ieuenctid, Gofalwyr Ifanc, Canllawiau a defnyddwyr Eiriolaeth Powys. Mae gan y bobl ifanc sy'n mynychu awydd i alluogi llais pobl ifanc i glywed a gwneud pethau'n well i bobl ifanc ym Mhowys. Mae Rhiannon yn gwirfoddoli am o leiaf diwrnod yr wythnos ac yn cyflawni tasgau gan gynnwys trefnu lleoliad ar gyfer y cyfarfodydd, yn drefnu cludiant i gyfarfodydd ac yn ôl, ar gyfer pobl ifanc ledled Powys gan hwyluso'r cyfarfodydd i sicrhau bod barn a syniadau pobl ifanc yn cael eu cynnal. clywed a choladu gwybodaeth yn y cyfarfod i'w fwydo'n ôl. Mae Rhiannon hefyd yn casglu deunydd ar gyfer cylchgrawn Tros Gynnal BOO sy'n cyhoeddi dau rifyn bob chwarter, un ar gyfer plant ifanc ac un ar gyfer pobl ifanc. Yn ogystal, mae Rhiannon yn un o dri chynrychiolydd Powys ar y Bwrdd Diogelu Pobl Ifanc rhanbarthol sy'n cynnwys cynrychiolwyr o Bowys, Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin. Ysbrydolwyd gwirfoddoli gan Siwrnai i Rwmania lle bu'n gwirfoddoli mewn gwersyll haf. Dywedodd Enwebydd Rhiannon Lucy Hodges: "Mae gwirfoddoli Rhiannon yn golygu bod pobl ifanc o bob rhan o Bowys gyda phrofiadau bywyd gwahanol yn rhannu profiadau ac yn dysgu oddi wrth ei gilydd ac o weithio gyda gweithwyr proffesiynol i ddatrys eu problemau.".

Rhiannon assists the Mid and West Wales Advocacy Participation Officer with planning, organising and facilitating the Tros Gynnal Plant 'Eat Carrots and be safe from Elephants' group which was formed in 2008 and by people aged 11 to 18 from all over Powys. Coming from many different backgrounds, including High Schools, Special Schools, Youth Clubs, Young Carers, Guides and Powys Advocacy users, those who attend have a desire to enable young people’s voices to be heard and to make things better for young people across Powys. Rhiannon volunteers for at least a day a week and arranges venues, co-ordinates transport & facilitates the meetings to ensure that young people’s opinions and ideas are heard, collating information at the meeting to be fed back. Rhiannon also collects material for the Tros Gynnal magazine BOO which publishes two editions every quarter, one for juniors and one for teens. In addition, she is one of the three Powys representatives on the regional Safeguarding Young People Board made up of representatives from Powys, Ceredigion, Pembrokeshire and Carmarthenshire. Rhiannon’s volunteering was inspired by a trip to Romania where she volunteered in a summer camp. Rhiannon’s nominator Lucy Hodges said: “Rhiannon’s volunteering means that young people from across Powys with different lives share experiences and learn from each other and from working with professionals to solve their problems”.


MATHEW LISTER Mae Mathew gwirfoddolwyr ar gyfer Chwarae Radnor ddwy neu dair gwaith yr wythnos. Mae Chwarae Radnor yn fudiad gwirfoddol sydd wedi ymrwymo i ddatblygu cyfleoedd chwarae i blant a phobl ifanc Sir Faesyfed. Mae Mathew yn darparu gorchmynion llyfrgell deganau i bartïon, digwyddiadau, carnifalau a ffeithiau lleol yng nghymuned Sir Faesyfed. Mae hefyd yn sicrhau bod y fan yn lân ac yn gweithio'n esmwyth er mwyn gallu gwneud y cyflenwadau hyn. Mae'n ymfalchïo'n fawr wrth sicrhau bod y fan cyflawni yn lân ac yn daclus. Mae bob amser ar gael a bydd yn gwneud beth bynnag sy'n cael ei ofyn iddo. Mae hefyd yn helpu gyda thasgau cynnal a chadw bach. Mae gwirfoddoli wedi ei alluogi i fynd allan o'r tŷ, ac yn helpu i roi rhywbeth i'w wneud. Dywedodd yr enwebydd Jessie Jones-Morris: "Mae Mathew yn wirfoddolwr gwerthfawr a brwdfrydig sy'n gwbl ddibynadwy ac yn helpu wythnos Chwarae Radnor yn ystod yr wythnos heb methu. Mae'n gwneud i ni i gyd wenu yn y swyddfa gyda'i bersonoliaeth wych a'i barodrwydd i fod yn rhan o'r tîm. Er gwaethaf cael anabledd mae Mathew yn rhoi rhan fwyaf o wirfoddolwyr gwerthfawr yn yr oriau mwyaf ac rwy'n teimlo y byddai'n gwneud llawer mwy os gallai ".

Mathew volunteers for Play Radnor two to three times a week. Play Radnor is a voluntary organisation committed to the development of play opportunities for the children and young people of Radnorshire. Mathew delivers toy library orders to local parties, events, carnivals and fêtes within the Radnorshire community. He also ensures that the van is clean and working smoothly, taking great pride in ensuring the van is able to make deliveries. He is always available and will do whatever is asked of him, including small maintenance tasks. Volunteering enables him to get out of the house and gives him something to do. His nominator Jessie Jones-Morris said: “Mathew is a valuable and enthusiastic volunteer who is completely reliable and helps Play Radnor week in and week out without fail. He makes us all smile in the office with his great personality and readiness to be part of the team. Despite having a disability Mathew puts in the most hours of all our valuable volunteers and I feel he would do much more if he could”.


WARNER GERMAINE

Mae Warner wedi bod yn gwirfoddoli yn siop Elusen Bethshan ers y 13 mlynedd diwethaf. Mae Bethshan yn elusen sy'n darparu llety a gofal i bobl sydd eu hangen yn Y Drenewydd. Agorodd y siop elusen ym 1999 yng nghanol y Drenewydd, gyda'r nod o godi arian ar gyfer y prosiect adeiladu, ac i helpu i godi ymwybyddiaeth o anghenion pobl hŷn yn y gymuned. Mae Warner yn gwirfoddoli bob dydd ac eithrio dydd Sul pan fydd y siop yn cael ei gau, gan gyfartaledd tua 40 awr o wirfoddoli mewn wythnos. Mae Warner yn ei 80au. Mae Warner yn gyrru'i hun i ymweld â'i wraig yn Nhŷ Rhallt yn y Trallwng bob dydd, ac mae'n dal i ddod o hyd i amser i wirfoddoli. Mae'n perfformio pob tasg sy'n amrywio o atgyweiriadau i'r adeilad a rheolaeth stoc i gadw'r til. Mae Warner yn golofn go iawn o'r Siop. Dywedodd enwebydd Warner: "Mae ymrwymiad Warner i’r siop a’i wirfoddoli yn anhygoel. Mae o’n wneud gwahaniaeth enfawr – rwy’n rhyfeddu weithiau lle byddwn ni hebddo fo. "

Warner has been volunteering in the Bethshan Charity shop for the past 13 years. Bethshan is a charity providing accommodation and care for people in need in Newtown. The charity shop opened in 1999 in the centre of Newtown, with the aim of raising funds for the building project, and to help raise awareness of the needs of older people in the community. Although he is in his 80’s, Warner volunteers every day except Sundays when the shop is shut, averaging about 40 hours of volunteering in a week. Warner drives himself to visit his wife in the Rhallt Home in Welshpool every day yet still finds time to volunteer. He performs all tasks ranging from repairs to the building and stock control to manning the till. Warner is a real pillar of the Shop. Warner’s nominator said “Warner's commitment to the shop and his volunteering is amazing. He makes a huge difference – I wonder sometimes where we would be without him. “


JOHN WILLIAMS Mae John wedi ymddeol o waith llawn amser a dechreuodd wirfoddoli bedair blynedd yn ôl. Bu'n elwa o wirfoddolwyr a oedd yn ei gyrru i'r ysbyty pan oedd yn sâl, felly ar ôl iddo adfer, daeth i helpu i roi rhywbeth yn ôl a'i fwynhau, felly erbyn hyn mae'n wirfoddolwyr yn y ysgubor dodrefn lle mae'n treulio tua thri deg tri awr yr wythnos. Mae’r ysgubor dodrefn yn brosiect Cefnogaeth Gymunedol Tref y Clawdd. Mae’n gwerthu dodrefn fe byrddau, cadeiriau a chwpwrdd dillad. Hefyd ar gael mae soffa, bric-a-brac, dillad gwely, llestri a pob math o bethau arall arbennig ac unigol. Mae’r elw o’r ysgubor wedyn yn mynd mewn i brosiectau arall mae’r Gefnogaeth Gymunedol yn rhedeg fel y Cynllun Ceir Cymunedol. Ef yw'r Swyddog Gweinyddol sy'n gyfrifol am yr arian pan werthir rhywbeth a dynnir yr arian i'r Swyddfa gan y person sydd wedi goruchwylio gwerthu yr eitem honno neu eitemau. Mae'n rhedeg y swyddfa, yn cadw'r holl gofnodion cyfrif ac yn trefnu'r dosbarthiadau a'r casgliadau. Mae'n wirfoddolwr cyfeillgar a dibynadwy. Mae'r holl arian a godwyd gan Furniture Barn yn manteisio ar y gymuned. Dywedodd yr enwebydd Yvonne Moses: "Mae'n 86 ond mae'n dal i weithio'n ddiflino. Mae ganddo ffordd bersonol hyfryd tuag ato bobl. "

John retired from full time employment and started volunteering four years ago. He benefitted from volunteers who drove him to hospital when he was ill, so after recovering he came to give them something back and enjoyed it, so now he volunteers at the Furniture Barn where he spends around thirty -three hours per week. The Furniture Barn is a project of Knighton Community Support. The Barn sells second-hand furniture such as tables, chairs, wardrobes and cabinets. They also have sofas, bric-a-brac, paintings, bedding, crockery and all sorts of wonderful unique items. The profits from the barn then go into projects that the Community Support operate, such as the Community Car scheme. John is the Admin Officer responsible for the money brought into the Office when something is sold by the person who has overseen the sale of that item or items. He runs the office, keeps all the account records and organises the deliveries and collections. He is a friendly and reliable volunteer. All the money raised by the Furniture Barn benefits the community. His nominator Yvonne Moses said: “He’s 86 but still tirelessly works. He has a wonderful people person manner.”


BERYL CALVIN-THOMAS Mae Beryl wedi bod yn gwirfoddoli am y 25 mlynedd diwethaf. Mae hi'n wirfoddolwr ar gyfer y Clwb Awr Cyfeillgarwch, Cyfeillion Gorsaf Caersws, WI Llanwnog, Eglwys Llanwnog a Pwyllgor pêl-droed Merched. Mae'r Clwb Awr Cyfeillgarwch yn lle i ferched hŷn gyfarfod a rhannu cwpan o de a phecyn. Mae hefyd yn bwynt gwybodaeth i ddarganfod am wasanaethau a all wella ansawdd bywyd, ac maent wedi cynnwys CAB, yr Heddlu ac Ambiwlans Awyr. Mae dros 50 o ferched ar y llyfrau yn y Clwb. Mae gwirfoddoli Beryl yn y Clwb Cyfeillgarwch yn golygu gwneud y brechdanau a threfnu'r holl siaradwyr a'r teithiau, a glanhau'r clwb ar ôl i bawb fynd adref. Mae hi hefyd yn anfon cerdyn Nadolig a cherdyn pen-blwydd i bawb bob blwyddyn. Mae Beryl hefyd yn ymwneud â chodi arian ar gyfer y grŵp. Dywedodd enwebydd Beryl, Sophie Palmer: "Mae Beryl yn rhoi ei hamser ei hun i nifer o achosion yn ei chymuned er mwyn helpu eraill a'i hardal leol ac mae wedi gwneud hynny ers blynyddoedd lawer, gan helpu lleol grwpiau ac achosion a helpu i ddod â'r gymuned at ei gilydd a helpu i fynd i'r afael ag unigrwydd ar gyfer y rhai sydd ar eu pen eu hunain."

Beryl has been volunteering for the past 25 years. She volunteers for the Friendship Hour Club, Friends of Caersws Station, Llanwnog WI, Llanwnog Church and the Ladies Committee for Football. The Friendship Hour Club is a place for older ladies to meet and share a cup of tea and some cake. It is also an information point to find out about services that can improve quality of life that have included CAB, Police and Air Ambulance and there are over 50 ladies on the books at the Club. At the Friendship Hour Club Bery; makes the sandwiches, arranges all the speakers and the trips, and cleans up after everyone has gone home. She even sends everyone a Christmas card and birthday card each year. Beryl is also involved in fundraising for the group. Beryl’s nominator Sophie Palmer said: “Beryl freely gives her own time to a number of causes within her community in order to help others and her local area and has done so for many years, helping local groups and causes, helping to bring the community together and help to tackle the loneliness of those on their own”.


BOB DUNNETT Mae Bob wedi bod yn gwirfoddoli yn Rhaeadr Gwy am y 12 mlynedd diwethaf, ac mae wedi bod yn gwirfoddoli o dan adain yr Arches am y 5 mlynedd diwethaf. Bob wirfoddolwr yng Nghlwb Coginio Rhaeadr. Sefydlwyd y Clwb i ddysgu pobl yn Rhaeadr a'r ardal sut i goginio ar gyllideb gan ddefnyddio cynhwysion fforddiadwy, ac mae croestoriad eang o'r gymuned yn bresennol. Cynhelir y sesiynau bob wythnos yn ail rhwng Canolfan Hamdden Rhaeadr a Neuadd Pant y Dwr. Yn ddiweddar, cwblhaodd Bob ei hyfforddiant MIDAS trwy PAVO a bydd yn cychwyn yn fuan fel gyrrwr gwirfoddol yn codi a chasglu henoed lleol i fynd â nhw i'r Clwb Cinio yn ystod yr wythnosau na fydd yn coginio, felly bob dydd Mercher bydd ef naill ai'n coginio neu'n gan yrru'n wirfoddol ar gyfer y Clwb Cinio. Yn ogystal â bod yn 'ymarferol' mae Bob hefyd ar bwyllgor y Clwb Cinio sydd ar hyn o bryd yn mynd trwy'r broses o gael ei sefydlu fel elusen. Yn wirfoddolwyr Nadolig Bob i sefyll i mewn i Santa, a grwpiau ymweliadau gan gynnwys Rhaeadr Gwy dan 5 oed, Cylch Chwarae Cymreig Rhaeadr Gwy ac ar gyfer sefydliadau eraill yn Llandrindod, Hely a Penybont. Mae Bob yn tyfu barf ac yn pwysleisio'n arbennig ar gyfer y rôl. Dywedodd Pippa Boss, enwebydd Bob: "Ers ymddeol mae Bob wedi cael awydd i roi ei amser a'i sgiliau er budd ei gymuned. Credwn ei fod yn ysbrydoledig wrth gynrychioli byw mewn cymuned fel gwirfoddolwr ar ôl ymddeol!"

Bob has been volunteering in Rhayader for the past 12 years, and under the auspices of the Arches for the last five. Bob volunteers at the Rhayader Cooking Club. The Club has been set up to teach people in Rhayader and district how to cook on a budget using affordable ingredients, and is attended by a broad cross -section of the community. Sessions are run weekly and alternate between Rhayader Leisure Centre and Pant y Dŵr Hall. Bob recently completed his MIDAS training through PAVO. He will shortly be starting as a volunteer driver, taking local elderly people to and from the Luncheon Club on the weeks that he is not cooking, so every Wednesday he will either be cooking or driving on a voluntary basis for the Luncheon Club. In addition to being 'hands on', Bob is also on the committee of the Luncheon Club which is currently going through the process of registering as a charity. At Christmas Bob volunteers to stand in for Santa, visiting groups such as Rhayader Under 5's, Rhayader Welsh Playgroup and other organisations in Llandrindod, Howey and Penybont. Bob grows a beard and puts some weight on especially for the role. Bob’s nominator Pippa Boss said: “Since retiring Bob has had a desire to give his time and skills for the benefit of his community. We think he is inspirational in representing living in a community as a volunteer after retirement!”.


ASSISTED SHOPPING BUS Mae'r Bws Siopa a Gynorthwyir yn gweithredu o dan y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol. Mae wedi bod ar waith ers mis Mehefin 2014, ac mae'n rhedeg unwaith yr wythnos ar dydd Mawrth. Mae 10 o wirfoddolwyr ar y bws ac 11 o bobl yn defnyddio’r gwasanaeth. Daw recriwtio gwirfoddolwyr o gair ceg, ac maent hefyd yn denu sylw wrth barcio'r bws yn yr archfarchnadoedd lleol. Mae pobl yn gofyn yn rheolaidd iddynt am y gwasanaeth a sut mae'n rhedeg. Mae gwirfoddolwyr wedi'u hyfforddi'n llawn ac mae hyn yn cynnwys diogelu data, diogelu a gofal oedolion. Mae gwirfoddolwyr hefyd yn dysgu sut i gefnogi pobl ar y bws ac oddi arno rhag ofn bod ganddynt broblemau symudedd / materion golwg. Gall gwirfoddolwyr hefyd wneud cwrs gyrru Bws Mini MIDAS trwy PAVO. Mae gan bob gwirfoddolwr wiriad DBS ac fe'u cefnogir trwy gymorth cyfoedion anffurfiol. Mae'r gwasanaeth yn hanfodol i ddefnyddwyr gwasanaethau gan mai dyma'r unig gyfle iddynt fynd allan o'u cartrefi felly mae'n cynnig llawer mwy na siopa yn unig. Mae'n cynnig cyfeillgarwch a chefnogaeth anffurfiol ac mae'n helpu pobl i deimlo eu bod wedi'u cynnwys a'u grymuso. Oherwydd bod y gwasanaeth yn cefnogi pobl bob wythnos mae gwirfoddolwyr yn tueddu i sylwi a oes rhywbeth anarferol yn digwydd i rywun a mae efo nhw y gallu I nodi help arall I gael ei alw i mewn. Mae'r gwasanaeth yn cynnig cyfeillgarwch a chefnogaeth i fuddiolwyr. Mae'r gwasanaeth hefyd yn trefnu teithiau achlysurol fel ymweliad â'r llyn ac ymweliad â'r Ganolfan Arddi. Mae'n gwneud y profiad yn hwyl i bobl ac mae'r gwirfoddolwyr yn gwisgo'r bws i fyny yn ystod y Nadolig. Yn ystod yr eira eleni, sicrhaodd y gwirfoddolwyr fod y cleientiaid yn cael eu gwirio. Gwnaethant sicrhau bod hanfodion yn cael eu darparu er na all y siopa arferol ddigwydd. Ni chaiff cleientiaid byth eu gadael lawr. Enwebwyd y grŵp gan Glenys Jones a ddywedodd: "Maen nhw'n mynd uwchben a thu hwnt - hyd yn oed yn mynd i siopa i ddefnyddwyr gwasanaeth os yw'r tywydd mor ddrwg na all y bws redeg. Maent yn rhoi lles defnyddwyr gwasanaeth cyn eu hunain".

The Assisted Shopping Bus operates under the Royal Voluntary Service. It has been in operation since June 2014, and runs once a week on a Tuesday. There are 10 volunteers on the bus and 11 service users. Recruitment is by word of mouth, and they also attract attention when they park the bus at the local supermarkets where people regularly ask them about the service and how it runs. Volunteers are fully trained including data protection, safeguarding and adult care. They learn how to support people on and off the bus in case they have mobility issues or sight issues. Volunteers can also do the MIDAS Minibus driving course through PAVO. All volunteers have a DBS check and are supported through informal peer support. The service is crucial for users as it may be their only opportunity to get out; it offers much more than just shopping. It provides friendship and informal support, helping people to feel included and empowered. Because the service is weekly, volunteers tend to notice if there is something unusual happening with someone and other help can be called in. They also arrange occasional trips such as a visit to the lake and or to the Garden Centre. It makes for a fun experience for people and volunteers even dress the bus up at Christmas. During the snow this year the volunteers ensured clients were checked in on and ensured essentials were delivered even though the usual shopping run couldn't happen. Clients are never let down. The group was nominated by Glenys Jones who said: “They go above and beyond – even going shopping for services users if the weather conditions are so bad that the bus cannot run. They put the wellbeing of service users before their own”.


KNIGHTON MUSEUM Mae Amgueddfa Tref-y-clawdd yn elusen dan arweiniad gwirfoddolwyr a agorodd ei ddrysau i'r cyhoedd yn ddiweddar. Dyma'r cyntaf o'i fath yn Tref – Y -Clawdd. Mae'n cadw atgofion ac arteffactau i gyd yn cyd-fynd ag ardal Tref-yclawdd a'r Cylch a gasglwyd dros 10 mlynedd gyda'r rhan fwyaf ohono'n yn cael i rhoi. Mae'r amgueddfa ar agor o dydd Llun i ddydd Gwener, ond mae wedi'i gau yn ystod y gaeaf. Mae'r amgueddfa'n cydweithio'n agos â Menter Tref-yclawdd ar gyfer Gweithredu Dementia (KINDA) a Chynghrair Gweithredu Dementia Dyffryn Teme Uchaf. Mae arddangosfeydd yr Amgueddfa yn cynnwys cegin a chwilod ar adeg crwn y Frenhines Elisabeth a'r elfennau o ystafell ysgol y 1950au. Anogir ymwelwyr i drin llawer o'r arteffactau sy'n cynnwys eitemau synhwyraidd megis sebon carbonig. Mae'r Amgueddfa yn apelio at bob oed, ac mae'n adnodd gwerthfawr i lawer o grwpiau ac ysgolion lleol. Mae'r Amgueddfa yn gweithio tuag at statws Cyfeillgar Dementia ac yn bwriadu datblygu ymhellach hanes Tref-y-clawdd. Mae'r gwirfoddolwyr yn teimlo bod yr Amgueddfa yn ffordd hanfodol o helpu i gadw siopau ar agor yn y rhan honno o'r dref. Mae Trefyclawdd wedi ei seilio ar hanes ac mae'r Amgueddfa yn helpu i hyrwyddo hanes y dref. Daw gwirfoddolwyr yn yr Amgueddfa i wirfoddoli trwy grwpiau eraill neu fe'u recriwtiwyd gan wirfoddolwyr eraill. Dywedodd un Gwirfoddolwr ei fod yn canfod bod Gwirfoddoli wedi rhoi rheswm iddo i fynd allan o'r gwely yn y bore. Mae pob un ohonynt yn gweld yr Amgueddfa yn rhan annatod o'r dref. Dywedodd eu henwebydd Kirsten Haynes: "Bod y cyntaf o'i fath yn Nhrefyclawdd, mae'r amgueddfa wedi prynu atyniad newydd i'r dref, gan ddod â mwy o bobl i mewn i'r brif stryd hefyd, ac felly'n fusnes i siopau ac atyniadau bach eraill hefyd. Mae'r elusen yn rhedeg yn unig trwy wirfoddolwyr a chofnodion cofiadwy ac felly mae wedi uno'r gymuned i gasglu momentwm a chofnodion cofiadwy ".

Knighton Museum is a volunteer led charity that recently opened its doors to the public: the first of its kind in Knighton. It holds memories and artefacts associated with the Knighton & District area collected over 10 years with most having been donated. The museum is open Monday to Friday, but closed during the winter period. It works closely with Knighton Initiative for Dementia Action (KINDA) and the Upper Teme Valley Dementia Action Alliance. The museum’s exhibits include a kitchen and scullery at the time of Queen Elizabeth’ II’s coronation and elements of a 1950’s school room. Visitors are encouraged to handle many of the artefacts including sensory items such as carbolic soap. It appeals to all ages, and is a valuable resource for local groups and schools. The museum is working towards Dementia Friendly status and are looking to further develop the history of Knighton. Volunteers feel that the museum is a vital way of helping to keep shops open in town. Knighton is steeped in history and the museum helps to promote the town’s history. Volunteers are recruited via other groups or by existing volunteers. One said that he found volunteering gave him a reason to get out of bed in the morning. All of them see the museum as an integral part of the town. Their nominator Kirsten Haynes said: “Being the first of its kind in Knighton, the museum has brought a new attraction to the town, bringing more footfall to the main street and therefore additional business for other small shops and attractions. The charity runs only through volunteers and memorabilia so it has united the community, gather momentum and exhibits“.


TEAM HOWEY HEDGEHOG RESCUE Dechreuodd y Tîm Achub Draenog yn 2008, ac maent bellach wedi bod yn gweithredu gyda thîm llawn o wirfoddolwyr am 7 mlynedd, 7 diwrnod yr wythnos, gan gynnwys Diwrnod Nadolig a Diwrnod Bocsio. Mae gan y Grŵp ethos o waith cadwraethol, amgylcheddol, ac addysg o achub, adsefydlu a rhyddhau'r draenogod sy'n dirywio yn ôl i'r gwyllt. Dyma'r unig sefydliad achub draenog yng Nghanolbarth Cymru sy'n rhoi cyngor a chyfaddef draenogod. Mae llawer o'r gwirfoddolwyr yn ymgymryd â phrofiad hollol newydd, ac nid ydynt wedi gweithio gyda bywyd gwyllt o'r blaen. Maent yn dod o bob rhan o fywyd. Mae gwirfoddolwyr yn cael eu recriwtio mewn sawl ffordd, gan gynnwys gwirfoddoli ar bresgripsiwn, gwasanaeth cymunedol, ysgolion a lleoliadau gwaith coleg. Ar hyn o bryd mae 7 gwirfoddolwr o bob oed. Unwaith y cânt eu hyfforddi, maen nhw'n helpu gyda phob agwedd o achub draenogod o ofal arbennig i fabanod ac oedolion sy'n agored i niwed, glanhau offer er mwyn osgoi croeshalogi, draenogod wedi'u cwmpasu â diesel ymolchi, bwydo a dyfrio'r draenogod yn ateb y ffonau, gan gymryd neges a chyfarch aelodau trallodus o'r cyhoeddus yn dod â draenogod mewn. Mae gwirfoddolwyr hefyd yn cynnal sgyrsiau mewn ysgolion, yn trefnu diwrnodau agored ac yn mynd i ddigwyddiadau. Dywedodd eu enwebydd Elaine Acton: "Mae Tîm Howey yn llythrennol yn ein cadw'n heini ac yn ein hatal rhag mynd I lawr, yn mynd uwchben a thu hwnt i'r alwad o ddyletswydd ar adegau. Mae'r gwaith hwn yn anrhagweladwy, yn frwnt, yn chwythu ac yn hynod oer mewn siediau sydd heb eu gwresogi yn y gaeaf. Mae'r geiriau hyn yn eu disgrifio i gyd: ymroddedig, ymrwymedig, dibynadwy, cydwybodol, yn ddibynadwy, yn gyfrinachol, yn brydlon, yn hyblyg - maen nhw'n defnyddio'u menter, yn synnwyr cyfredin ar adegau anodd - ysbrydoliaeth go iawn i eraill! "

Team Howey Hedgehog Rescue started in 2008, and have now been operating with a full team of volunteers for seven years, seven days a week including Christmas Day and Boxing Day. The Group has an ethos of conservational, environmental and education work of rescuing, rehabilitating and releasing the ever-declining hedgehog back into the wild. It is the only hedgehog rescue organisation in Mid Wales giving advice and admitting hedgehogs. Many of the volunteers are embracing a totally new experience, not having worked with wildlife before. They come from all walks of life and are recruited in many different ways including schools and college work placements, volunteering on prescription & community service. There are currently seven volunteers of all ages. Once they are trained they help with every aspect of rescuing hedgehogs from special care for babies and vulnerable adults, cleaning equipment to avoid cross contamination, bathing diesel covered hedgehogs, feeding and watering the hedgehogs, answering the phones, taking messages and greeting distressed members of the public bringing in hedgehogs. Volunteers also present in schools, arrange open days and go to events. Their nominator Elaine Acton said: “Team Howey literally keep us sane and prevent us from going under, going above and beyond the call of duty at times. This work is unpredictable, dirty, harrowing and extremely cold in outside-unheated sheds in the winter. These words describe them all: dedicated, committed, trustworthy, conscientious, reliable, confidential, punctual, flexible – they use their initiative, have a sense of humour in tough times – a real inspiration for others!”


HBTS Refugees Dechreuodd Gwarchodfa ffoaduriaid HBTS ym mis Medi 2015 pan ddaeth grŵp o bobl at ei gilydd yn y Granari yn Y Gelli, ar ol iddyn nhw gweld ddelweddau'r arswydus or ffoaduriaid yn boddi yn y Canoldir. Mae'r grŵp wedi tyfu ers hynny, wedi trefnu mwy na 50 o weithgareddau ac erbyn hyn mae ganddi nhw dros 400 o aelodau. Rydym yn cydlynu cefnogaeth lleol i bobl sy'n ceisio lloches yn y DU, Ewrop a'r byd ehangach. Mae'r gweithgareddau'n canolbwyntio ar Talgarth, Y Gelli ag Aberhonddu. Roedd y cyfryngau cymdeithasol yn gatalydd i ehangu'r grŵp a dechreuodd pobl ddod at ei gilydd i wirfoddoli. Mynychodd tua 30 o gwirfoddolwyr newydd, i'r Eglwys Gadeiriol i ddarganfod mwy am Ffoaduriaid HBTS. Yna dechreuodd y grŵp chwilio am leoliad di-dâl i gynnal cyfarfodydd a chynigiwyd hyn gan Glwb Rygbi Talgarth. Mae'r grŵp wedi'i seilio ar wybodaeth / sgiliau, rhwydweithiau ac mae wedi tyfu oherwydd bod aelodau'n dod â'u ffrindiau i mewn. Mae gan y grŵp dros 400 o ddilynwyr ar Facebook ac ar Away Days mae dros hanner cant o wirfoddolwyr yn cyfrannu. Yna gallant ddod yn aelodau a cefnogi'r grŵp mewn gwahanol ffyrdd. Mae'r grŵp yn cwrdd â'r rhan fwyaf o fisoedd a gall 15-20 o bobl fod yn bresennol. Maent yn gysylltiedig â City of Sanctuary (CoS), mudiad cymdeithasol eang sydd bellach â dros 80 o grwpiau lleol ledled y DU ac Iwerddon. Maent yn gweithio'n agos gyda CoS a grwpiau cefnogi ffoaduriaid tebyg yn Abertawe, Caerdydd a Chasnewydd.

HBTS Refugees started in September 2015 when a group of people got together in the Granary in Hayon-Wye, appalled by the images of refugees drowning in the Mediterranean. The group has grown ever since, organised more than 50 activities and now has over 400 members. They coordinate local support for people seeking asylum and refuge in the UK, Europe and the wider world. Activities are focused around Talgarth, Hay and Brecon. Social media was a catalyst to expand the group with people coming together to volunteer. New volunteers, approximately 30 people, met at the cathedral to find out more. The group then sought a free venue for meetings and was offered this by Talgarth Rugby Club. The group was founded on shared networks, knowledge & skills and has grown as members involve their friends. It now has over 400 followers on Facebook and over fifty volunteers contribute to away days. They may then become members to support the group in different ways. At monthly meetings 15-20 people can be in attendance. They are affiliated to the City of Sanctuary (CoS), a wider social movement, which consists of over 80 groups throughout the UK and Ireland. They work closely with CoS and similar refugee support groups in Swansea, Cardiff and Newport.

Mae'r grŵp yn cefnogi cyrsiau Saesneg fel ail iaith yng Nghaerdydd ac Abertawe, ac yn casglu cyfrifiaduron a ffonau smart i'w defnyddio mewn dosbarthiadau Saesneg ac i helpu unigolion i gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau. Gall hyn hefyd helpu i gael pobl i mewn i gyflogaeth. Dim ond dyrnaid o bobl sy'n chwilio am loches yn ein hardal ni, maent yn cefnogi'r rhai hynny mewn dinasoedd cyfagos yng Nghymru trwy gynnig ymweliadau seibiant i'n hardal heddychlon a hardd. Maent wedi cynnal mwy na 25 o ddiwrnodau seibiant hyd yma i grwpiau o hyd at 70 o bobl o bob oed sy'n chwilio am loches ac maent wedi'u lleoli yn dinasoedd De Cymru. Maent yn darparu cludiant, bwyd, gweithgareddau, chwaraeon ac adloniant, ond yn fwy na dim cyfeillgarwch a chroeso. Dywedodd un cyfranogwr: "Rwy'n eistedd yn fy ystafell, mae'n debyg i garchar o straen a phoeni. Rwy'n hapus iawn heddiw, diolch yn fawr iawn I chi"

The group supports English as a second language courses in Cardiff and Swansea and collect donated computers and smartphones for use in English classes to help individuals get into employment ans keep in touch with family & friends. As there are only a handful of people seeking refuge or asylum within our area, they support those in nearby Welsh cities by offering them respite visits to our peaceful and beautiful area. They have held more than 25 respite days so far for groups of up to 70 people of all ages based in South Wales cities who seek refuge or asylum. They provide transport, food, activities, sports and entertainment, but above all friendship and welcome. One participant said: "I sit in my room, it's like a prison of stress and worry. I'm very happy today, thank you so much"

Dywedodd ei enwebydd Bethan Groves:

Their nominator Bethan Groves said:

"Maent yn achub bywydau ac yn cynnig cefnogaeth angenrheidiol a chroeso cynnes i Gymru - mae angen pobl o'r fath ar ddynoliaeth".

“They save lives and offer needed support and a warm welcome to Wales – humanity needs such people”.


MONTGOMERYSHIRE FAMILY CRISIS CENTRE (MFCC) YOUNG FUNDRAISERS Grwp o chwech o bobl ifanc rhwng 17 a 22 oed yw'r Young Fundraisers. Maent wedi bod yn gwirfoddoli ers mis Hydref 2017. Maent yn cynllunio ac yn cynnal digwyddiadau codi arian ac ymwybyddiaeth gyda'i gilydd fel grŵp ar ddydd Iau ac fel unigolion yn eu hamser eu hunain. Maen nhw'n chwilio am ffyrdd arloesol o godi arian yn barhaus. Hyd yn hyn maent wedi cynllunio a chymryd rhan mewn digwyddiadau a noddir, stondin gacen, pacio bagiau a noson meic Agored. Maent hefyd wedi cymryd rhan mewn codi ymwybyddiaeth trwy ddosbarthu gwybodaeth am wasanaethau a ddarperir gan MFCC, gan arddangos byrddau gwybodaeth mewn digwyddiadau codi arian a siarad â ffrindiau a chydweithwyr am gam-drin domestig, a sut i geisio cymorth. Mae'r holl wirfoddolwyr wedi ymgymryd â hyfforddiant gwirfoddol Cam-drin Domestig a ddarperir gan Gymorth i Ferched a MFCC i ddod yn llysgenhadon Ask Me. Byddant yn parhau i rhanu'r dysgu hwn gyda ffrindiau, cydweithwyr, cymdogion a theulu. Helpu i herio mythau, stereoteipiau ac agweddau beio dioddefwyr yn eu cymunedau. Maent hefyd wedi cael hyfforddiant ar beth i'w wneud os bydd rhywun yn gwneud datgeliad iddynt a sut i gyfeirio at gymorth gydag asiantaethau arbenigol. Dywedodd eu henwebydd Fleur Frantz Morgans: "Mae'r Codwyr Arian Ifanc yn ysbrydoliaeth mewn sawl ffordd; maent yn fodelau rôl cadarnhaol ar gyfer eu cyd-fyfyrwyr a phobl ifanc. Maent yn dangos y gymuned y gall pobl ifanc wneud gwahaniaeth a chydweithio â sefydliadau gwirfoddol sy'n herio stereoteipiau negyddol. Maent hefyd yn anadl o awyr iach i MFCC, maent yn dod â ddealltwriaeth o sut rydym yn ymgysylltu â phobl ifanc, sut mae pobl ifanc yn ystyried cam-drin domestig, troseddwyr a dioddefwyr a sut y gall MFCC eu cefnogi'n well. "

The Young Fundraisers are a group of six people aged between 17 and 22. They have been volunteering since October 2017. They plan and carry out fundraising and awareness events together on a Thursday and as individuals in their own time. They continually look for innovative ways to raise money. To date, they have planned and partaken in a sponsored event, cake stand, bag packing and an Open Mic night. They have also participated in raising awareness by distributing information on services provided by MFCC, displaying information boards at fundraising events and talking to friends and colleagues about domestic abuse and how to seek help. All the volunteers have undertaken voluntary Domestic Abuse training provided by Women’s Aid and MFCC to become Ask Me ambassadors. They will continue to share this learning with friends, colleagues, neighbours and family. This helps to challenge myths, stereotypes and victim blaming attitudes in their communities. They have also been trained in what to do if someone makes a disclosure to them and how to signpost for help with expert agencies. Their nominator Fleur Frantz-Morgans said: “The Young Fundraisers are an inspiration in many respects; they are positive role models for their fellow students and young people. They show the community that young people can make a difference and work together with voluntary organisations challenging negative stereotypes. They are also a breath of fresh air to MFCC, bringing with them an understanding as to how we engage with young people, how they view domestic abuse, perpetrators and victims and how MFCC can better support them.”


CWM WANDERERS ASD ACADEMY Sefydlwyd yr Academi i roi cyfle i blant ag awtistiaeth ddysgu sut i chwarae pêl-droed tra'n cael eu hyfforddi I fod hyfforddwr arbenigol mewn grŵp bach. Mae'r Academi wedi bod yn rhedeg ers Medi 2017 ac mae ganddi 12 o wirfoddolwyr. Maent yn cwrdd unwaith yr wythnos. Nod yr Academi yw gwella sgiliau i blant a'u trosglwyddo trwy dimau pêl-droed prif ffrwd. Mae'r Academi yn cynnwys plant heb awtistiaeth yn ogystal a mae bob plentyn gael ei drin a theimlo'r un peth. Mae'r hyfforddiant pêl-droed yn 5-6.30pm gyda hyfforddwr ASD cymwysedig a 1 hyfforddwr gwirfoddol ifanc. Mae'r 6.30-8pm yn dod yn ôl i'r clwb gyda'r hanner awr cyntaf i drafod pwnc a chymorth gyda chyfathrebu. Yna maent yn cael mynediad i weithgareddau megis gemau bwrdd, lego, crefft, bwrdd pwll, 2 wiis, dewis eu cerddoriaeth eu hunain, mae yna fwrdd teimladau, a gwobrau am ymddygiad da. Mae'r holl wirfoddolwyr yn gysylltiedig yn cael eu cysylltu mewn rhyw ffordd i awtistiaeth, ac fe'u cyflwynir i'r clwb fel eu bod yn gallu gweld yr hyn sy'n debyg. Mae'r rhai sy'n dymuno cymryd rhan yn cael hyfforddiant llawn. Ar hyn o bryd mae 11 gwirfoddolwr, gyda 20 o blant yn mynychu a 10 arall ar y rhestr aros. Mae'r plant yn dod o ddalgylch sydd hyd at 20 milltir o'r academi oherwydd yr enw da. Er bod yr academi ond wedi bod yn mynd am gyfnod byr mae'r academi eisoes wedi ennill Ymddiriedolaeth Gymunedol Dinas Abertawe Gwobr Rhaglen Gymunedol y Flwyddyn ar gyfer Cynhwysiant 2018. Mae Abertawe wedi datblygu cysylltiadau ardderchog gyda'r academi ac mae ganddynt becyn rhodd, a ddarperir tocynnau i aelodau weld gemau pêl-droed, mae'r chwaraewyr yn ymweld â'r clwb yn ystod y Nadolig, cafodd pawb galendr blynyddol a thocynnau ar gyfer gêm. Dywedodd Andrea Smith, enwebydd yr Academi: "Nid oes dim wedi'i oleuo yn ein gwlad. Mae gennym dimau pêl-droed awtistig eraill ond nid oes yr un o'r rheini'n gweithredu gyda'r bwriad i weithio ochr yn ochr â'r timau prif ffrwd ac integreiddio plant ag anabledd i mewn i'r brif ffrwd. Mae'n brosiect gyda'r bwriad o hyrwyddo clwb cynhwysol, y cyntaf o'i fath. Mae'r gwirfoddolwyr yn gweithio'n hynod o galed bob wythnos i ddarparu'r cymorth hwn i'r plant academi ac maen nhw i gyd yn gwneud gwaith gwych.”

The Academy has been set up to provide children with autism the opportunity to learn how to play football whilst being trained in a specialist coach in a small group. It has been running since September 2017 and has 12 volunteers who meet once a week. Their aim is to upskill children and transition them through to mainstream football teams. The Academy also involves children without autism as they want all children to be treated and feel the same. The training is 5-6.30pm with a qualified ASD coach and another young volunteer coach. Afterwards they come back to the club house with the first half an hour to discuss a topic and help with communications. Then they enjoy activities such as board games, lego, craft, pool table, computer games, whilst choosing their own music. There's a feelings board and prizes for good behaviour. All the volunteers are linked in some way to autism, and first visit the club so as to see what it’s like. Those who wish to be involved undergo full training. There are currently 11 volunteers, 20 children attending and another 10 on the waiting list. The children are coming from a catchment area with a radius of 20 miles due to the Academy’s good reputation. Even though it has only been going a short while the Academy has already won the Swansea City Community Trust - Community Programme of the Year Award for Inclusion in 2018. Swansea FC have developed excellent links with the academy and have donated kit and Swansea FC players that visited at Christmas time gave Academy players a calendar, annual and tickets for a game. The Academy’s nominator Andrea Smith said: “There is nothing like it in our country. We do have other autistic football teams but none of those operate with the intention to work alongside the mainstream teams and integrate children with disability into mainstream. It is a project with the intention of promoting an all-inclusive club, the first of its kind. The volunteers work incredibly hard each week to provide the Academy children with this level of support and do a fantastic job”.


LLANDINAM LUNCH CLUB Mae Clwb Cinio Llandinam wedi bod yn rhedeg dros yr 20 mlynedd diwethaf yn wirfoddol, gan wirfoddolwyr lleol Chris a Glen Eatherton. Bob prynhawn Mawrth prynant, paratoi, coginio a gwasanaethu'r bwyd eu hunain am o leiaf 12 o bobl bob wythnos. Maent hefyd wedi cyflawni sgôr hylendid bwyd pum seren gyda Chyngor Sir Powys. Mae'r clwb Cinio yn cael ei redeg yn bennaf gan Chris a Glen gyda chymorth trydydd gwirfoddolwr ar adegau. Ar gyfer cinio Nadolig, mae'r pentref yn dod ynghyd a chynifer â 12 o bobl leol yn gwirfoddoli ar y diwrnod. I rai sy'n mynychu'r clwb cinio, dyma'r unig adeg y byddant yn gweld wyneb arall neu'n cael pryd coginio cartref poeth. Maent yn dod â'r gymuned at ei gilydd, yn enwedig yn ystod cinio Nadolig. Mae'r Clwb Cinio yn Neuadd y pentref, sy'n ganolog i fywyd cymunedol yn Llandinam.

Llandinam Lunch Club has been run on a voluntary basis, for the past 20 years, by Chris and Glen Eatherton. Each Tuesday afternoon they buy, prepare, cook and serve the food for at least 12 people. They have also achieved a five star food hygiene rating with Powys County Council. Although Lunch Club is run mainly by Chris and Glen they enlist the help of a third volunteer at times. For the Christmas lunch, the village comes together with as many as 12 locals volunteering. For some who attend the lunch club this might be the only time they see another face or have a hot, home cooked meal. It brings the community together, especially during the Christmas lunch. The Lunch Club operates at the village Hall, central to community life in Llandinam.

Yn ogystal â gwirfoddoli gyda'r Clwb Cinio, mae Chris a Glen yn wirfoddolwyr gweithgar mewn nifer o fentrau cymunedol lleol, gan gynnwys Clwb Rotari, Clwb Garddio, Fforwm Pobl Hŷn, Clwb Celf a chlychau yn ogystal â helpu gydag neuadd y pentref, torri glaswellt yn yr eglwys lleol, plannu blodau yn y pentref. Mae hyn yn golygu dros 35 awr o wirfoddoli yr wythnos.

As well as volunteering with the Lunch Club, Chris and Glen are active volunteers in other local initiatives including Rotary Club, Gardening Club, Older People’s Forum, Art Club, and bell ring as well. They help with the village hall, cut grass and bell-ring at the local church & plant flowers in the village. This amounts to over 35 hours of volunteering a week.

Dywedodd enwebydd y grwpiau, y Cynghorydd Karl Lewis:

The groups’ nominator Councillor Karl Lewis said:

"Heb y clwb cinio, ni fyddai llawer sy'n mynychu yn cael pryd poeth yn ystod yr wythnos. Byddai Neuadd Bentref Llandinam yn peidio â bodoli fel cyfleuster i'r gymuned ei defnyddio. Mr a Mrs Eatherton yw glud Cymuned Pentref Llandinam. Maent yn rhwymo pawb gyda'i gilydd i wthio mewn un cyfeiriad yn y gymuned ar gyfer y gymuned.”

“Without the Lunch Club many who attend would not get a hot meal during the week. Llandinam Village Hall would cease to exist for the community to use. Mr and Mrs Eatherton are the glue of the Llandinam community. They bind everyone together to push in one direction within the community for the community”.


CAMAD CAMAD yn fudiad gwirfoddoli sy'n gwella bywydau pobl hyn sydd yn agored i niwed yn Nyffryn Dyfi. Mae'n cynnig ei wasanaethau i bobl sy'n henoed, methu adael y ty, yn anabl, ynysig, neu'n cael problemau gyda iechyd meddwl neu bryder cymdeithasol. Mae'n gweithredu fel canolbwynt ar gyfer gwirfoddoli yn yr ardal. Mae'r gweithgareddau sydd ar gael yn cynnwys Clwb Cinio sy'n cynnig cludiant i ac o gartrefi, Clwb Traed lle mae gwirfoddolwyr hyfforddedig yn torri ewinedd toes, Pryd ar Glud, Pathway sy'n sesiwn galw heibio iechyd meddwl, gwasanaeth Car Cymunedol i gludo cleientiaid i apwyntiadau a chymorth gwirfoddol yn y cartref ar gyfer garddio ysgafn, siopa ac yn y blaen. Mae'r holl weithgareddau hyn yn darparu cyswllt cymdeithasol gwerthfawr i bobl nad ydynt o reidrwydd yn gallu mynd allan am ba bynnag reswm. Mae'r gymuned yn gwerthfawrogi'r gwasanaethau a ddarperir ganddynt. Mae rhai o'r gwirfoddolwyr wedi bod gyda'r sefydliad ers 20 mlynedd. Ar hyn o bryd mae 21 o wirfoddolwyr. Mae gwirfoddolwyr yn cael eu recriwtio yn bennaf trwy gair geg a hysbysebu. Mae gwirfoddolwyr yn cael amryw o gyrsiau hyfforddi a gweithdrefnau. Trawsdoriad eang o'r gwirfoddolwyr cymunedol. Trwy'r gwasanaethau maent yn eu darparu gallant ddod yn ymwybodol o anghenion eraill y gellir eu trosglwyddo i'r asiantaethau cymorth perthnasol, gan ddarparu cyswllt pwysig â chymorth arall pan fo angen. Dywedodd enwebydd CAMAD Angela Edwards: "Mae'r gwirfoddolwyr yn mwynhau eu gwaith ac yn cael llawer allan o rhoi yn ôl i'w cymuned lleol. Mae'r derbynnwyr yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi ac mae'n hyrwyddo teimlad o ofal ac ymroddiad yn y gymuned lleol. Os yw pob un o'r gwirfoddolwyr yn rhoi ychydig o oriau bob wythnos mae'n yn ychwanegu i fyny ac yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan aelodau llai galluog yn y gymuned lleol ".

Community Action Machynlleth and District (CAMAD) is a volunteering organisation that improves the lives of older and vulnerable people in the Dyfi Valley. It offers its services to people who are elderly, housebound, disabled, isolated, or have problems with mental health or social anxiety. Additionally, it acts as a hub for volunteering in the area. Activities on offer include a Lunch Club offering transport to and from homes, a Foot Club where trained volunteers cut toenails, Meals on Wheels, Pathway (a mental health drop in session), Community Car service and volunteer help in the home for light gardening, shopping and so on. All of these activities provide valuable social contact for people who may not necessarily be able to get out and about for whatever reason. The services they provide are highly valued by the community. Some of the volunteers, of which there are currently 21, have been with the organisation for 20 years. They are primarily recruited through word of mouth and advertisements. The volunteers, who undertake various training courses, represent a broad cross section of the community. Through the services they provide they can often become aware of other needs that can be referred to relevant support agencies, providing an important link to other support as necessary. CAMAD’s nominator Angela Edwards said: “The volunteers enjoy their work and get a lot out of giving back to their local community. The recipients feel supported and it promotes a feeling of care and dedication in the local community. If every volunteer puts in a few hours a week it mounts up and is really appreciated by the less able members of the local community”.


LLANSANTFFRAID LEG CLUB Dathlodd Clwb Leg Llansantffraid eu degfed pen-blwydd ym mis Ionawr 2018. Mae'r clwb yn cynnal sesiynau wythnosol. Mae'r Clwb yn rhedeg o dan nawdd Clwb Lindsey Leg, ac mae'n chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi'r Tîm Nyrsio Ardal lleol i ddarparu gofal rheoli clwyfau sy'n seiliedig ar ymchwil mewn amgylchedd cyfeillgar, cymdeithasol. Dros y 10 mlynedd diwethaf bu 690 o gleientiaid yn mynychu, gan gyfartaledd tua 30-40 o bobl. Mae 8 o wirfoddolwyr yn helpu gyda lluniaeth. Maen nhw'n codi arian trwy'r flwyddyn gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys rafflau, boreau coffi a pharti gardd flynyddol i godi arian. Yna, rhoddir yr arian tuag at llogi lleoliad a thrafnidiaeth gymunedol. Mae'r grŵp hefyd yn gweithio mewn partneriaeth efo Age Cymru i ddarparu gwasanaeth torri ewinedd misol a gyda Gweithred am Wrandawiad Clyw i gynnal clinigau galw heibio cymorth clyw. Mae agwedd gymdeithasol y clwb yn arbennig o gryf gyda rhai yn mynychu am y rheswm hwn yn unig. Daw'r rhai sy'n mynychu o Lansantffraid a'r pentrefi cyfagos. Ers ei gychwyn, maent wedi gweld 730 yn eistedd ar y Clwb Leg, gyda 35/40 o bobl yn mynychu'r rheini yn rheolaidd. Caiff y rheini sy'n cael eu recriwtio eu recriwtio gan ddefnyddio posteri, a rhoddir tasgau sylfaenol iddynt i ddechrau. Yna maent yn gweithio i fyny at ddyletswyddau maen nhw'n teimlo'n gyfforddus â nhw. Maent yn cynnal cymdeithasau gwirfoddol i annog y bond rhwng y gwirfoddolwyr, ac mae hyn yn helpu i'w cadw. Mae rhai o'r rhai a fynychodd wedi symud i mewn i wirfoddoli yn y clwb. Mae'r gwirfoddolwyr yn glos ac yn cefnogi ei gilydd yn ogystal â'r rhai sy'n mynychu'r clwb. Trwy eu hymdrechion codi arian, maent wedi sicrhau nad oes unrhyw gost i'r rhai sy'n mynychu, gan gynnwys eu cludiant os oes angen. Maent hefyd wedi talu am rai o'r offer a ddefnyddir gan y Nyrsys Ardal. Dywedodd ei enwebydd Sheela Hughes: "Mae'r grwpiau'n penderfynu rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymuned trwy eu gwaith gwirfoddol bob wythnos yn y Clwb Leg ac mae'r oriau a dreulir ar godi arian parhaus trwy gydol y flwyddyn yn ysbrydoliaeth i eraill".

Llansantffraid Leg Club, which holds weekly sessions, celebrated their tenth anniversary in January 2018. The Club runs under the auspices of the Lindsey Leg Club, and plays a vital role in supporting the local District Nursing Team to deliver research based wound management care in a friendly, social environment. Over the last 10 years there have been 690 clients attending, averaging around 30-40 people a week. Eight volunteers help with refreshments. They fundraise through the year using a variety of methods including raffles, coffee mornings and an annual garden party to raise funds. The funds are then put towards venue hire and community transport. The group also work in partnership with Age Cymru to provide a monthly nail cutting service and with Action for Hearing Loss to hold hearing aid drop in clinics. The social aspect of the club is particularly strong with some attending purely for this reason. Attendees come from Llansantffraid and the surrounding villages. Volunteers are recruited using posters, and are given basic tasks to start with. They then work up to duties they feel comfortable with. They hold volunteer socials to encourage the bond between the volunteers, and this helps with their retention. Some of the attendees have moved into volunteering at the club. The volunteers are close-knit and support each other as well as those attending the club. Through their fundraising efforts, they have ensured that there is no cost to those attending, including their transport if required. They have also paid for some of the equipment used by the District Nurses. Their nominator Sheela Hughes said: “The group’s determination to give something back to the community each week at the Leg Club, and the hours spent on continuous fundraising throughout the year, is an inspiration to others”.


Rhayader & District Community Car Scheme Volunteer Drivers Mae'r Cynllun Ceir Cymunedol wedi bod yn weithredol ers y 30 mlynedd diwethaf, bob dydd o'r wythnos. Mae gyrwyr gwirfoddol yn defnyddio eu cerbydau eu hunain i yrru teithwyr i ysbytai a phenodiadau iechyd eraill ym Mhowys, ond hefyd i'r ysbytai cyffredinol ac arbenigol rhanbarthol mawr yn Birmingham, Henffordd, Caerdydd a hyd yn oed Llundain. Maent hefyd yn cludo teithwyr i'w penodiadau yn y meddygon a'r deintyddion trwy gynllun Dial a Ride yn y dref. Mae'r Cynllun Ceir Cymunedol yn darparu gwasanaeth 24/7 i alluogi presenoldeb mewn apwyntiadau. Mae hyn yn hanfodol mewn cymuned lle mae canran fawr yn henoed ac na allant gyrru, a lle nad oes ffrindiau na theulu ar gael i'w cefnogi. Canlyniadau oherwydd hyn ydi, lleihau lefelau straen, cludiant diogel i apwyntiadau a chysylltiadau o fewn y gymuned lleol â gyrwyr y maent yn ymddiried ynddynt ac oddi yno. Ar hyn o bryd mae gan y cynllun 19 o wirfoddolwyr. Mae'r holl wirfoddolwyr yn cael eu gwirio gan DBS ac yn darparu cyfarwyddwyd ar adeg sefydlu. Fe'u cefnogir bob dydd gan Gydlynydd Cludiant Cymunedol Arches. Rhwng Ebrill 2017 a Mawrth 2018, cynhaliodd y gyrwyr 89775.5 milltir o siwrnau a ddefnyddiwyd y gyrwyr 172 o weithiau. Cynhaliwyd cyfanswm o 2594.75 awr o yrru a 1215.5 awr o amser aros. Dywedodd yr enwebydd, Alison Thomas: "Gallaf roi cynnig personol i bob un ohonynt gan gyfeirio at eu dibynadwyedd, eu prydlondeb, eu brwdfrydedd a'u cymhelliant. Maent nid yn unig yn gyrru eu teithwyr - maent yn eu helpu i'w penodiadau, eistedd gyda nhw os ydyn nhw ar eu pennau eu hunain neu'n poeni, yn cysylltu ag ysbytai / wardiau i sicrhau lles y cleifion. Maent yn adrodd yn ôl atom os oes ganddynt unrhyw bryderon o gwbl am les eu cleifion, ac yn aml yn mynd heibio i alw y ddyletswydd i sicrhau bod eu teithwyr yn 'iawn'. Mae eu parodrwydd a'u hargaeledd i helpu, gyrru pellteroedd hir, ac aros am oriau lawer yn syndod parhaus a phleserus. Rwy'n falch o'n gyrwyr gwirfoddol am yr holl waith maen nhw'n ei wneud ar gyfer ein cymuned ".

The Rhayader Community Car Scheme has operated every day of the week for 30 years. Volunteer drivers use their own vehicles to drive passengers to hospitals and other health related appointments in Powys, but also to the large regional general and specialist hospitals in Birmingham, Hereford, Cardiff and even London. They also transport passengers to local appointments with doctors and dentists via the in -town Dial-a-Ride scheme. The Community Car Scheme provides a service 24/7. This results in reduced stress levels, safe transportation to and from appointments and links in the local community with drivers that they trust. This is crucial in a community where a large percentage are elderly and cannot or do not want to drive, and where there may be no friends or family available to support them. The scheme currently has 19 volunteers, all of whom are DBS checked and provide references at the time of induction. They are supported by the Arches Community Transport Coordinator. Between April 2017 and March 2018 the drivers undertook nearly ninety thousand miles worth of journeys. A total of 2595 hours of driving and 1216 hours of waiting time took place. Their nominator Alison Thomas said: “I can personally vouch for all of them referring to their trustworthiness, reliability, punctuality, enthusiasm and motivation. They not only drive their passengers – they help them to their appointments, sit with them is they are alone or worried, liaise with hospitals/wards to ensure the patients well-being. They report back to me if they have any concerns at all for their patients welfare, and often go over and above the call of duty to ensure their passengers are ‘ok’. Their willingness and availability to help, to drive long distances, and to wait many hours is a continuous and pleasant surprise. I am proud of our volunteer drivers for all the work they do for our community”.


SOUTH POWYS COMMUNITY FIRST RESPONDERS Mae Cynllun Ymatebwyr Cyntaf Cymuned De Powys (CFR) yn gweithio mewn partneriaeth â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, sy'n cwmpasu Aberhonddu, Pontsenni, Y Gelli Gandryll a'r ardaloedd cyfagos. Nod CFR yw mynychu galwadau argyfwng 999, gan ddarparu cymorth meddygol cyn i griw ambiwlans gyrraedd, am alwadau megis trawiad ar y galon, strôc, adweithiau anaffylactig ac arestiadau cardiaidd. Mae'r cynllun wedi bod yn rhedeg ers wyth mlynedd. Maent hefyd yn rhedeg Cynllun Cychwyn Calon lleol, sef brawd hyfforddi Sefydliad Prydeinig y Galon. Mae wedi ei staffio gyda gwirfoddolwyr sydd wedi'u hyfforddi'n llawn ac mae'n gwbl ariannu ei hun. Mae ganddynt nifer o hyfforddwyr lleol ac EMS o Orsaf Ambiwlans Aberhonddu, sy'n darparu'r hyfforddiant i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cael sgiliau achub bywyd. Mae'r hyfforddiant yn cynnwys Cymorth Bywyd Sylfaenol a sut i ddefnyddio Diffibrilydd Allanol Awtomataidd (AED), ac fe'i cyflwynir yn rhad ac am ddim. Mae yna 10 o wirfoddolwyr ar hyn o bryd, ac maent yn gwirfoddoli bob dydd. Maent yn aml yn cael ei alw am gyfnodau hir o amser a pryd bynnag y bydd ganddynt amser hamdden. Mae'n ofynnol iddynt wneud 4 awr yr wythnos gan Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (WAST). Maent hefyd yn ymwneud â chodi arian. Dywedodd eu henwebydd Richard Acroyd: "Mewn argyfwng mae pob eiliad yn cyfri, a thrwy fyw'n lleol, mae gwirfoddolwyr yn aml yn gallu cyrraedd y claf cyn y gall ambiwlans gyrraedd, sydd yn arbed amser gwerthfawr.”

The South Powys Community First Responders (CFR) Scheme work in partnership with the Welsh Ambulance Service, covering Brecon, Sennybridge, Hayon-Wye and surrounding areas. The aim of CFR is to attend emergency 999 calls and provide medical assistance prior to an ambulance crew arriving for calls such as heart attacks, strokes, anaphylactic reactions and cardiac arrests. The scheme has been running for the past eight years. They also run a local Heart Start Scheme, a training arm of the British Heart Foundation. It is staffed with fully trained volunteers and totally self-funded. They have a number of local trainers and EMS from Brecon Ambulance Station who deliver training to anyone interested in gaining a life skill. The training consists of Basic Life Support and how to use an Automated External Defibrillator (AED), and is delivered totally free of charge. There are currently ten volunteers, volunteering on a daily basis. They are often on call for long periods of time or whenever they have spare time. They are required to do four hours a week each by the Welsh Ambulance Service Trust (WAST). They are also involved in fundraising. Their nominator Richard Acroyd said: “In an emergency every second counts and, by living locally, volunteers are often able to reach the patient well before an ambulance can arrive saving precious time”.


LLANBADARN FYNYDD COMMUNITY SHOP VOLUNTEERS Mae Siop Gymunedol Llanbadarn Fynydd yn siop y pentref lleol sy'n cael ei redeg yn bennaf gan wirfoddolwyr. Dechreuodd y grŵp pan oedd hen siop y pentref dan fygythiad i gau. Roedd y sawl sy'n ei redeg yn dymuno ymddeol a ni werthwyd y busnes gan nad oedd yr adeilad yn addas i'r pwrpas. Daeth y gymuned at ei gilydd a ffurfio grŵp i yrru Siop Gymunedol ymlaen. Yn 1994 llwyddo nhw a cafodd siop gymunedol gyntaf Cymru ei eni. Mae'r siop ar agor bob dydd ac eithrio Dydd Nadolig rhwng 7am a 6pm. Mae'r grŵp o wyth o wirfoddolwyr yn gweithio ochr yn ochr â'r aelod staff cyflogedig. Mae'r gwirfoddolwr efo y gwasanaeth hiraf wedi bod yn gwneud hyn ers yr 20 mlynedd diwethaf, gydag eraill yn gwasanaethu am 10 mlynedd, yn ogystal â gwirfoddolwyr newydd. Mae gwirfoddolwyr yn ymgymryd ag ystod eang o dasgau, gan gynnwys, ond nid yn unig: cadw'r siop, glanhau'r toiledau a'r gegin, archebu cyflenwadau, gwneud cais am grantiau, tyfu gwelyau blodau, dylunio posteri, derbyn cyflenwadau tanwydd, a llawer mwy. Oherwydd ei sefyllfa ddaearyddiol, mae cael cyflenwyr yn her a mae chydbwysedd stoc yn dilyn. Mae'r siop yn cefnogi elusennau lleol gyda thabl jig-so a werthwyd am £1 ar gyfer Hope House a bagiau hessian am oes a werthir ar ran ysgol Llanbister. Mae'r siop yn cynnig mwynderau ac adnoddau i'r gymuned leol, ond mae'n fwy na siop bentref yn unig. Mae teimlad cryf o gefnogaeth gymunedol, ac yn bwysicach yn ganolbwynt ir gymuned. Dywedodd eu enwebydd Rachel Powell: "Mae'r gwirfoddolwyr yn ymroddedig iawn i'w rolau, yn gyfeillgar ac â diddordeb waeth pwy yw’r pobl. Mae'r gefnogaeth a gynigir yn ddidwyll ac yn ofalgar. Yn ystod y tywydd garw, lle roedd preswylwyr yn eira, roedd y siop yn aros ar agor gyda gwirfoddolwr yn teithio i'r siop mewn tractor. I mi, dangosodd hyn ymrwymiad moesol gwirioneddol i'r ardal lleol yn ogystal â sylfaen ar gyfer ymwybyddiaeth leol o anghenion y cymunedau ar y pryd ".

Llanbadarn Fynydd Community Shop is a local village ship run predominantly by volunteers. The group started up when the old village shop was under threat of closure. The owner wanted to retire and the building was neither fit for purpose nor saleable as a business. The community came together and a group formed to drive forward a Community Shop. In 1994 they succeeded and what is possibly Wales' first community shop was born. The shop is open every day except Christmas Day from 7am to 6pm. The group of eight volunteers work alongside a paid member of staff. The longest serving volunteer has been doing so for the past 20 years, with others serving for 10 years, as well as newer volunteers. Volunteers undertake a wide variety of tasks including, but not exclusively: manning the shop, cleaning the toilets and kitchen, ordering supplies, applying for grants, tending the flower beds, designing posters, receiving fuel deliveries and much, much more. Because of its geographical position, getting suppliers is a challenge and consequently balancing stock can be tricky. The shop supports local charities with a jigsaw table for Hope House and hessian ‘bags for life’ sold on behalf of Llanbister school. The shop offers amenities and resources for the local community, but is more than just a village shop; there is a strong sense of wider support, and it is very much the focal point of the community. Their nominator Rachel Powell said: “The volunteers are very committed to their roles, are friendly and interested irrespective of who people are. The support offered is sincere and caring. During the severe weather conditions, when residents were snowed in, the shop stayed open with a volunteer


ROYAL BRITISH LEGION LLANDRINDOD WELLS

Cafodd y Lleng Brydeinig Frenhinol ei gymryd dros 18 mis yn ôl gan grŵp o 20 o wirfoddolwyr. Mae'r Clwb ar agor 7 diwrnod yr wythnos ac mae'r gwirfoddolwyr yn cymryd rhan ym mhob agwedd o redeg y clwb o'r glanhau i redeg y bar. Ers cymryd drosodd y Clwb, mae'r gwirfoddolwyr wedi addurno, trwsio a chynnal yr adeilad. Mae'r grŵp yn cael ei ddefnyddio gan lawer o grwpiau cymunedol bach ar gyfer digwyddiadau, dosbarthiadau a chyfarfodydd i'w cynnal, gan gynnwys grŵp Slimming World a Hear to Help. Mae hefyd ar gael ar gyfer llogi preifat, ac fe'i defnyddir yn rheolaidd ar gyfer partïon. Mae'r gwirfoddolwyr yn trefnu nosweithiau adloniant gan gynnwys nosweithiau a bandiau, mae Skittles hefyd yn chwarae yno yn rheolaidd. Mae ymdrechion y gwirfoddolwyr wedi sicrhau cadw cyfleuster hanfodol ar gyfer y Gymuned a'r Royal brittish legion. Yn ddiweddar, bu'n rhaid cau nifer o glybiau'r Y Lleng Brydeinig Frenhinol , ond mae'r Clwb yn ddirwygol yn y du ac mae ganddo ddyfodol wirioneddol gadarnhaol diolch i ymroddiad y gwirfoddolwyr. Dywedodd eu henwebydd Jane Johnston: "Mae'r gwaith yn ddiddiwedd ond fe'i gwneir gyda cymell a positifrwydd i wneud y defnydd gorau posibl o'r cyfleusterau y mae'n rhaid i'r Clwb eu cynnig".

The Royal British Legion was taken over 18 months ago by a group of 20 volunteers. The Club is open 7 days a week and the volunteers are involved in all aspects of operating the club from the cleaning to running the bar. Since taking over the Club, they have also decorated, repaired and maintained the building. The group is used by many small community groups for events, classes and meetings including a Slimming World group and ‘Hear to Help’. It is also available for private hire and regularly used for parties. The volunteers organise entertainment evenings including skittles nights and bands also regularly play. The efforts of the volunteers have ensured the retention of a crucial facility for the community and the Royal British Legion. In recent years many British Legion clubs have had to close, but this one is finically in the black and has a really positive future thanks to the dedication of the volunteers. Their nominator Jane Johnston said: “The work is endless but is carried out with positivity and drive to make the best possible use of the facilities the Club has to offer”.


1 OF A KIND Grŵp o bobl ifanc 17-25 oed, sydd ag anableddau dysgu neu gorfforol, yw 1 of a Kind. Mae'r grŵp wedi bod yn rhedeg ers 3 blynedd, hyd at ddwywaith yr wythnos. Sefydlwyd 1 of a Kind i gefnogi Dal Dy Dir pan wnaethant glywed y byddai elusen arall yn cau. Mae Dal Dy Dir yn cynnig gwyliau, gofal seibiant a seibiant brys. Caiff pob profiad ei deilwra’n unigol i gael effaith uniongyrchol ar y meysydd lle mae’r teuluoedd yn teimlo bod angen cymorth arnynt. Trwy weithgareddau dyddiol, cynllun datblygu unigol a chymorth ac anogaeth barhaus, mae seibiant â chefnogaeth yn gwneud gwahaniaeth enfawr i'r heriau sy'n wynebu teuluoedd. Mae 1 of a Kind wedi gweithio i helpu i ddatblygu rhaglenni Dal Dy Dir a'r elusen ei hun dros y ddwy flynedd diwethaf. Maent wedi herian pobl a ddywedodd nad oeddent yn gallu gwneud hyn oherwydd eu hanableddau ac maent wedi cyflawni newid cymdeithasol yn eu cymuned. Maent hefyd yn helpu pobl eraill ac yn dwyn sectorau o’r gymuned sydd ar y cyrion ynghyd. Mae’r grŵp wedi sefydlu eu cynlluniau menter a hyfforddi eu hunain, ac yn codi eu harian eu hunain ar gyfer eu prosiect. Maent newydd gael gwahoddiad i gymryd rhan mewn astudiaeth Ewropeaidd ar Gatalyddion Cymunedol. Yn ogystal â hyn, cynigiwyd y cyfle iddynt astudio yn y Brifysgol ar gyfer diploma - rhywbeth nad oedd unrhyw un yn credu y gallent ei gyflawni. Dyweddodd eu henwebwr Natalie Webster: "Maent yn esiampl wych o arwain trwy esiampl ac yn enghreifftiau byw bob dydd o gyflawni pethau mawr er gwaethaf gwahaniaethu. Maent wedi ysbrydoli crefftwyr lleol i wirfoddoli ac ymuno â’r prosiect".

1 of a Kind are a group of young people aged 17-25 with learning and or physical disabilities. The group has been running for 3 years, up to two times a week. 1 of a Kind set themselves up to support Dal Dy Dir when they heard that another charity was to close. Dal y Dir offer holidays, respite and emergency breaks. Each experience is individually tailored to the areas where families feel they need support. Through daily activities, an individual development plan, ongoing support and encouragement supported breaks make a massive difference to the challenges that families are facing.

1 of a Kind have worked to help develop Dal y Dir programmes and its governance over the last two years. They have defied people who said that they were unable to do this due to their disabilities and have achieved social change in their community. They also help others and bring together marginalised sectors of the community. The group have set up their own enterprise and training schemes, and fundraise for the project. They have just been invited to take part in a European study on Community Catalysts. Additionally, they have been offered the opportunity to study at University for a diploma - something that no one thought they could achieve. Their nominator Natalie Webster said: “They lead by example and are living proof of how great things are achieved despite discrimination. They have inspired local tradesmen to volunteer and join the project”.


FIRE CADETS AWARD 2018 Mid and West Wales Fire and Rescue Service currently run the National Fire Cadets programme (for 13 -18 year olds) in a number of fire stations across their service area. The schemes meet & run from a local fire station one evening per week (usually school term time). National Fire Cadets is an educational youth organisation with the aim of enabling young people to gain knowledge and positive experience in a fun, safe and secure environment. They develop life skills and are inspired to make positive choices about their futures. During their time in the scheme, young people obtain a BTEC qualification. They experience the same training & discipline that firefighters do daily as well as learning the team & community spirit that goes with the role of firefighter. The instructors who run each scheme are volunteers; some are on-call firefighters, some are officers within the service & some are others from the local community. These people regularly give up three hours per week to run the schemes but in addition they also volunteer on other days & weekends for activities such as the Duke of Edinburgh award, team meetings, team building days, charity events & more.

Ar hyn o bryd mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn rhedeg y rhaglen Cadetiaid Tân Cenedlaethol mewn nifer o orsafoedd tân ar draws y gwasanaeth ar gyfer pobl ifanc 13 -18 oed. Mae'r cynlluniau'n cyfarfod ac yn rhedeg o orsaf dân lleol un noson yr wythnos (fel arfer yn ystod tymor ysgol). Mae'r Cadetiaid Tân Cenedlaethol yn sefydliad ieuenctid addysgol lle mae'r nod yw galluogi pobl ifanc i ennill sgiliau, gwybodaeth a profiad cadarnhaol mewn amgylchedd hwyliog, diogel, tra'n datblygu sgiliau bywyd ac ysbrydoli pobl ifanc i wneud dewisiadau bywyd positif am eu dyfodol. Yn ystod eu amser yn y cynllun, mae pobl ifanc yn cael cymhwyster BTEC, maen nhw'n profi'r un hyfforddiant a'r disgyblaeth y mae diffoddwyr tân yn ei brofi bob dydd yn ogystal â sgiliau tîm, dysgu a'r ysbryd cymunedol sy'n cyd-fynd â rôl diffoddwr tân. Mae'r hyfforddwyr sy'n rhedeg pob cynllun yn wirfoddolwyr, mae rhai yn ddiffoddwyr tân r alw, mae rhai yn swyddogion o fewn y gwasanaeth, ac mae rhai ohonynt yn bobl o'r gymuned lleol. Mae'r bobl hyn yn rhoi'r gorau i 3 awr yr wythnos i rhedeg y cynlluniau, yn ychwanegol at hyn maent hefyd yn rhoi'r gorau i'w hamser ar ddiwrnodau eraill a phenwythnosau am weithgareddau fel gwobr Dug Caeredin, cyfarfodydd tîm, diwrnodau adeiladu tîm, digwyddiadau codi arin I elusennau a mwy.


FIRE CADETS AWARD 2018

BRECON FIRE CADETS

ABERCRAVE FIRE CADETS

Sefydlwyd cadetiau tân Aberhonddu yn 2007 a mae y tim wedi bod yn weithgar yn y gymuned yn codi miloedd o bunnoedd ar gyfer elusenau, mae ganddynt dîm o 4 hyfforddwr a grŵp o 10 o cadetiau tân. Mae'r cynllun hefyd yn rhedeg gwobr Dug Caeredin gyda 3 o'r hyfforddwyr hefyd yn aseswyr ar gyfer y wobr DofE.

Sefydlwyd cadetiau tân Abercrave yn 2013 gan ddefnyddio arian cymunedol o ynni Celtaidd. Mae gan y cynllun 12 o hyfforddwyr a 10 cadet.

WELSHPOOL FIRE CADETS Sefydlwyd cadetiau tân y Trallwng yn 2007. Mae gan y cynllun 5 o hyfforddwyr a 12 cadet.

NEWTOWN FIRE CADETS Sefydlwyd cadetiau tân y Drenewydd yn 2013 gan ddefnyddio cyllid cymuned cyngor sir Powys. Mae gan y cynllun 10 o hyfforddwyr a 16 cadet.


FIRE CADETS AWARD 2018

BRECON FIRE CADETS

ABERCRAVE FIRE CADETS

Brecon Fire Cadets was established in 2007 & has been active in the community raising thousands of pounds for charity. They have a team of 4 instructors and a group of 10 fire cadets.

Abercrave Fire Cadets was established in 2013 using community funding from Celtic Energy. The scheme has 12 instructors and 10 cadets.

The scheme also ran the Duke of Edinburgh award with 3 of the instructors also being assessors for the award.

WELSHPOOL FIRE CADETS Welshpool Fire Cadets was established in 2007. The scheme has 5 instructors and 12 cadets.

NEWTOWN FIRE CADETS Newtown Fire Cadets was established in 2013 using community funding from Powys County Council. The scheme has 10 instructors and 16 cadets.


FIRE CADETS AWARD 2018 DAVID SHEPPARD Ymddeolodd David neu Dai Sheppard o'r gwasanaeth tân fel swyddog ar ôl 30 mlynnedd o gwasanaeth. Yn ystod y cyfnod hwnnw, ef oedd y swyddog sy'n gyfrifol am sicrhau arian ar gyfer cadetiau tân Aberhonddu ac mae wedi gwirfoddoli fel hyfforddwr ar y cynllun o'r dechrau, yn anaml yn colli noson ymarfer. Mae hefyd yn gwirfoddoli fel aseswr Dug Caeredin o fewn y cynllun a hefyd ar gyfer grwpiau eraill ar ran y cynllun D of E. Mae Dai wedi bod yn rhan o'r D o E ers iddo fod yn 14 oed ac wedi cwblhau'r Efydd, Arian a Aur DofE cyn dod yn arweinydd ac asesydd Dof E.

LEANNE GRIFFITHS Mae Leanne yn byw gyda'i phartner a dau blentyn yn Abercraf. Mae Leanne wedi gweithio gyda plant 2-4 oed am 14 mlynnedd ac mae'n mwynhau ei swydd. Mae hi wedi bod yn gwirfoddoli yn cadetiau tân Abercrave ers mis Medi 2017 ac mae wedi mynychu'r diwrnod hyfforddi a'r diwrnod cadet tân perthnasol a phob noson ymarfer wythnosol. Mae Leanne wedi gweithio ar y fenter newydd o fewn y cynllun cadetiau tân sef ystafell ddosbarth google. Leanne yw'r 'ysgrifennydd, gweinyddwr a'r BOSS yn Abercraf. Mae ei gŵr Paul hefyd yn wirfoddolwyr yn y cynllun yn ogystal â'r cynllun cadet tân seven sisters , ac ar ben hynny, mae'n ddiffoddwr tân ar alwad, efo swydd llawn amser mewn ffatri lleol.

DAN HOWELL Dan yw'r hyfforddwr arweiniol yn y cadetiau tân y Drenewydd a diffoddwr tân ar alwad yn yr orsaf, yn ogystal a gweithio lawn amser yn ei prf swdd. Mae wedi bod yn allweddol wrth drefnu diwrnod agored yr orsaf, ariannu gweithgareddau a chydlynu'r tîm yn Y Drenewydd. Dim ond amser byr mae Dan wedi bod gyda ni, ond mae wedi cael effaith enfawr ar y cynllun a’r orsaf.

STEPHEN FISHER Mae Stephen wedi bod yn hyfforddwr cadet tân yn Llandrindod ers iddo ddechrau yn 2013. Mae hefyd yn ddiffoddwr tân ar-alwad a rheolwr o fewn cyngor sir Powys. Mae hefyd yn gwirfoddoli bob penwythnos fel dyfarnwr pêl-droed ac yn aml yn dyfarnu mwy na 2 gêm bob penwythnos gyda rhai gemau ychwanegol yn yr wythnos. TONY THROWER (DIM LLUN AR GAEL) Bu Tony yn hyfforddwr gwirfoddol yn Abercraf, ers iddo gael ei sefydlu yn 2013. Mae Tony yn berchen ar y swyddfa bost, siop a chaffi lleol. Roedd Tony yn ddiffoddwr tân yn Lloegr a daeth i fyw yn Abercraf ar ôl ymddeol o'r gwasanaeth tân. mae e yn passio ei brofiadau a'i wybodaeth mlaen i'r cadetiaid tân a hyfforddwyr yn Abercraf, ac anaml y byddai yn colli noson ymarfer.


FIRE CADETS AWARD 2018 DAVID SHEPPARD David or Dai Sheppard retired from the Fire Service as an officer after 30 years’ service. During that time, he was the officer responsible for securing the funding for Brecon fire cadets & he has volunteered as an instructor on the scheme from the beginning, rarely missing a drill night. He also volunteers as a Duke of Edinburgh assessor within the scheme & also for other groups on behalf of the scheme. Dai has been part of the D of E since he was 14 & he completed the Bronze, Silver & Gold D of E before becoming a D of E leader & assessor.

LEANNE GRIFFITHS Leanne lives with her partner and two children in Abercrave. She has worked with children aged 2-4 for 14 years and enjoys her job. She has been volunteering in Abercrave Fire Cadets since September 2017 and has attended the relevant training, Fire Cadet’s Day & every weekly drill night. Leanne has worked on the new initiative within the Fire Cadets scheme which uses Google Classroom. Leanne is the secretary, administrator & the BOSS in Abercrave. Her husband Paul also volunteers at the scheme as well as the Seven Sisters Fire Cadet scheme; on top of that he is an on-call firefighter. DAN HOWELL Dan is the lead instructor in Newtown Fire Cadets & an on call firefighter at the station. He has been instrumental in organising the station open day, fundraising activities & coordinating the team in Newtown. He has only been with the scheme a short time, but has had a massive impact.

STEPHEN FISHER Stephen has been a Fire Cadet instructor in Llandrindod Wells since it started in 2013. He is also an on-call firefighter & a manger within Powys County Council. He also volunteers every weekend as a football referee & often referees more than two games each weekend and additional games during the week. TONY THROWER (NO PHOTO AVAILABLE) Tony has been a volunteer instructor at Abercrave since it was established in 2013. Tony owns & runs the local Post Office, shop & café. Tony was a firefighter in England & he came to live in Abercrave after retiring from the fire service. He passes on his experience & knowledge to the Fire Cadets & instructors at Abercrave, rarely missing a drill night.


Powys Volunteer of the Year souvenir programme 2018  
Powys Volunteer of the Year souvenir programme 2018  
Advertisement