Τμήμα Φωτογραφίας Κ.Δ.Β.Μ. Αιγάλεω (11/2015 - 01/2016)

Page 1

Τμήμα Φωτογραφίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αιγάλεω 11/2015 - 01/2016

Εκπαιδευόμενοι: Ζαχαρούλα Αθανασούλη, Γιώργος Δερμιτζόγλου, ΔήμητραΜαρία Διαμαντοπούλου, Θανάσης Ευθύμερος, Ηλίας Κηπουρός, Σοφία Μαρούση, Θανάσης Παπαδόπουλος, Ειρήνη Πετράκη, Αναστασία Στάθη, Ισμήνη Ταράντου, Φωκιανός Νίκος. Εκπαιδευτής: Παύλος Σατόγλου.Τίτλος: Τμήμα Φωτογραφίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αιγάλεω 11/2015 - 01/2016

Φωτογραφίες: Γιώργος Δερμιτζόγλου (σελίδες 10-11) Θανάσης Ευθύμερος (εξώφυλλο και σελίδες 14-15) Ηλίας Κηπουρός (σελίδες 18-19) Ειρήνη Πετράκη (σελίδες 22-23) Θανάσης Παπαδόπουλος (σελίδες 26-27) Ισμήνη Ταράντου (σελίδες 30-31)

Επιμέλεια ύλης, σελιδοποίηση και ηλεκτρονική επεξεργασία: Παύλος Δ. Σατόγλου

Αθήνα, Μάρτιος 2016


4


ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΤΟΓΛΟΥ εισαγωγή

5


Σχετικά με τα Κ.Δ.Β.Μ. Όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα http://www.kdvm.gr/about: Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που από το 2010 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου). (...) Τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. (...) Τα Κ.Δ.Β.Μ., ως μονάδες εκπαίδευσης ενηλίκων και υποσύστημα της δια βίου μάθησης, στοχεύουν -ως προς τους εκπαιδευομένους τους- στα εξής: • Δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση • Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών • Σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση • Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης • Συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες • Αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού • Ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη • Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού • Ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων

Σχετικά με τα μαθήματα Φωτογραφίας στα Κ.Δ.Β.Μ. Στον ιστότοπο των Κ.Δ.Β.Μ (www.kdvm.gr) υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα Φωτογραφίας, συγκεκριμένα ότι είναι ενταγμένα στην κατηγορία Πολιτισμός και Τέχνη και ότι έχουν διάρκεια 25 ώρες.

Σχετικά με τα μαθήματα Φωτογραφίας στο Κ.Δ.Β.Μ. Αιγάλεω Το Κ.Δ.Β.Μ. Αιγάλεω (e-mail: kdvm127@gmail.com, τηλ.: 2132044856, φαξ: 2105317829) λειτουργεί με υπεύθυνους τους: Χρύσα Γαβρά (Υπεύθυνη Εκπαίδευσης) και Παναγιώτη Κότσικα (Υπεύθυνος Οργάνωσης). Για την περίοδο Νοεμβρίου 2015 - Ιανουαρίου 2016, τα μαθήματα του προγράμματος Φωτογραφίας γίνονταν σε χώρους του 4ου Γενικού Λύκειου Αιγάλεω, κάθε απόγευμα Δευτέρας και Τετάρτης, κατανεμημένα σε 11 συναντήσεις, με εκπαιδευτή τον Παύλο Σατόγλου (www.pavlos.satoglou.gr).

6


Τμήμα Φωτογραφίας Κ.Δ.Β.Μ. Αιγάλεω (11/2015 - 1/2016) Στο τμήμα Φωτογραφίας είχαν εγγραφεί 20 εκπαιδευόμενοι, από τους οποίους παρουσιάστηκαν οι 15. Ολοκλήρωσαν τα μαθήματα οι εξής 11: Ζαχαρούλα Αθανασούλη, Γιώργος Δερμιτζόγλου, Δήμητρα-Μαρία Διαμαντοπούλου, Θανάσης Ευθύμερος, Ηλίας Κηπουρός, Σοφία Μαρούση, Θανάσης Παπαδόπουλος, Ειρήνη Πετράκη, Αναστασία Στάθη, Ισμήνη Ταράντου, Φωκιανός Νίκος.

Ως στόχος των μαθημάτων ορίστηκε η δημιουργία θεματικής ενότητας φωτογραφιών (5-15 εικόνων) από τον καθένα εκπαιδευόμενο, με την αξιοποίηση της προσφερθείσας γνώσης, η οποία περιελάμβανε: • Θεωρητικά μαθήματα για την τεχνική λήψης φωτογραφίας, για τη σύνθεση εικόνων και για την ερμηνεία τους. • Προβολή και σχολιασμό έργων γνωστών φωτογράφων. • Πρακτική εξάσκηση με εξωτερικές και εσωτερικές λήψεις και χρήση διαφορετικών φωτισμών. • Σχολιασμό των φωτογραφιών των εκπαιδευομένων και βελτίωσή τους μέσω προγράμματος επεξεργασίας εικόνας.

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι δημιουργηθείσες ενότητες, ενδεικτική παράθεση δύο φωτογραφιών από κάθε ενότητα.

7

με την


8


ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ μιλάει η σιωπή

9


© ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ

10


© ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ

11


12


ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΕΡΟΣ Λαύριο - πορεία εξόρυξης

13


© ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΕΡΟΣ

14


© ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΕΡΟΣ

15


16


ΗΛΙΑΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ πανσέληνος

17


© ΗΛΙΑΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ

18


© ΗΛΙΑΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ

19


20


ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ πέτρα και μάρμαρο

21


© ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ

22


© ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ

23


24


ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ παιχνίδια του ήλιου

25


© ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

26


© ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

27


28


ΙΣΜΗΝΗ ΤΑΡΑΝΤΟΥ

29


© ΙΣΜΗΝΗ ΤΑΡΑΝΤΟΥ

30


© ΙΣΜΗΝΗ ΤΑΡΑΝΤΟΥ

31

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.