Τμήμα Φωτογραφίας Κ.Δ.Β.Μ. Αγίας Βαρβάρας (12/2015 - 01/2016)

Page 1

Τμήμα Φωτογραφίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αγίας Βαρβάρας 12/2015 - 01/2016

Εκπαιδευόμενοι: Αθανασία Αμπατζή, Κατερίνα Δερίλα, Μαρία Κακόνι, Κώστας Κορομπίλης, Χριστίνα Κωστάκου, Άννα Μιχαηλίδου, Μαρίνα Παχή, Νίκος Τζέτζιας, Ανέστης Φραγκουλατζής. Εκπαιδευτής: Παύλος Σατόγλου.Τίτλος: Τμήμα Φωτογραφίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αγίας Βαρβάρας 12/2015 - 01/2016

Φωτογραφίες: Αθανασία Αμπατζή (σελίδες 10-11) Κατερίνα Δερίλα (σελίδες 14-15) Μαρία Κακόνι (σελίδες 18-19) Κώστας Κορομπίλης (σελίδες 22-23) Χριστίνα Κωστάκου (σελίδες 26-27) Άννα Μιχαηλίδου (σελίδες 30-31) Μαρίνα Παχή (σελίδες 34-35) Νίκος Τζέτζιας (σελίδες 38-39) Παύλος Σατόγλου (εξώφυλλο) Ανέστης Φραγκουλατζής (σελίδες 42-43)

Επιμέλεια ύλης, σελιδοποίηση και ηλεκτρονική επεξεργασία: Παύλος Δ. Σατόγλου

Αθήνα, Φεβρουάριος 2016


4


ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΤΟΓΛΟΥ εισαγωγή

5


Σχετικά με τα Κ.Δ.Β.Μ. Όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα http://www.kdvm.gr/about: Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που από το 2010 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου). (...) Τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. (...) Τα Κ.Δ.Β.Μ., ως μονάδες εκπαίδευσης ενηλίκων και υποσύστημα της δια βίου μάθησης, στοχεύουν -ως προς τους εκπαιδευομένους τους- στα εξής: • Δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση • Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών • Σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση • Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης • Συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες • Αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού • Ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη • Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού • Ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων

Σχετικά με τα μαθήματα Φωτογραφίας στα Κ.Δ.Β.Μ. Στον ιστότοπο των Κ.Δ.Β.Μ (www.kdvm.gr) υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα Φωτογραφίας, συγκεκριμένα ότι είναι ενταγμένα στην κατηγορία Πολιτισμός και Τέχνη και ότι έχουν διάρκεια 25 ώρες.

Σχετικά με τα μαθήματα Φωτογραφίας στο Κ.Δ.Β.Μ. Αγίας Βαρβάρας Το ΚΔΒΜ Αγ. Βαρβάρας (e-mail: kdvm.ag.barbara@gmail.com, τηλ.: 2132019378) λειτουργεί με υπεύθυνες τις: Άννα Καραγιάννη (Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας) και Αθηνά Αργύρη (Υπεύθυνη Οργάνωσης). Για την περίοδο Δεκεμβρίου 2015 - Ιανουαρίου 2016, τα μαθήματα του προγράμματος Φωτογραφίας γίνονταν σε χώρους του 2ου Γυμνάσιου Αγίας Βαρβάρας, κάθε απόγευμα Σαββάτου κατανεμημένα σε 6 συναντήσεις, με εκπαιδευτή τον Παύλο Σατόγλου (www.pavlos.satoglou.gr).

6


Τμήμα Φωτογραφίας Κ.Δ.Β.Μ. Αγίας Βαρβάρας (12/2015 - 1/2016) Στο τμήμα Φωτογραφίας είχαν εγγραφεί 15 εκπαιδευόμενοι, από τους οποίους παρουσιάστηκαν οι 9 και ολοκλήρωσαν τα μαθήματα οι 8. Ακόμα, υπήρχε και μία εκπαιδευόμενη που παρακολουθούσε τα μαθήματα ανεπισήμως. Εκπαιδευόμενοι: Αθανασία Αμπατζή, Κατερίνα Δερίλα Μαρία Κακόνι, Κώστας Κορομπίλης, Χριστίνα Κωστάκου, Άννα Μιχαηλίδου, Μαρίνα Παχή, Νίκος Τζέτζιας, Ανέστης Φραγκουλατζής.

Ως στόχος των μαθημάτων ορίστηκε η δημιουργία θεματικής ενότητας φωτογραφιών (5-15 εικόνων) από τον καθένα εκπαιδευόμενο, με την αξιοποίηση της προσφερθείσας γνώσης, η οποία περιελάμβανε: •

Θεωρητικά μαθήματα για την τεχνική λήψης φωτογραφίας, για τη σύνθεση εικόνων και για την ερμηνεία τους.

Προβολή και σχολιασμό έργων γνωστών φωτογράφων.

Πρακτική εξάσκηση με εξωτερικές και εσωτερικές λήψεις και χρήση διαφορετικών φωτισμών.

Σχολιασμό των φωτογραφιών των εκπαιδευομένων και βελτίωσή τους μέσω προγράμματος επεξεργασίας εικόνας.

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι δημιουργηθείσες ενότητες φωτογραφιών, με την ενδεικτική παράθεση δύο φωτογραφιών από κάθε ενότητα.

7


8


ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ στου χρόνου τη σκουριά

9


© ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ

10


© ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ

11


12


ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΕΡΙΛΑ περίπατος στη φύση

13


© ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΕΡΙΛΑ

14


© ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΕΡΙΛΑ

15


16


ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΟΝΙ καμινάδες

17


© ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΟΝΙ

18


© ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΟΝΙ

19


20


ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ εκτός δρόμου

21


© ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ

22


© ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ

23


24


ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΟΥ ζευγαράκια

25


© ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΟΥ

26


© ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΟΥ

27


28


ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

29


© ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

30


© ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

31


32


ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΗ

33


© ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΗ

34


© ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΗ

35


36


ΝΙΚΟΣ ΤΖΕΤΖΙΑΣ κύκλος

37


© ΝΙΚΟΣ ΤΖΕΤΖΙΑΣ

38


© ΝΙΚΟΣ ΤΖΕΤΖΙΑΣ

39


40


ΑΝΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΤΖΗΣ ένα πρωινό

41


© ΑΝΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΤΖΗΣ

42


© ΑΝΕΣΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΤΖΗΣ

43

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.