Page 1

News

Cetus Issue 04

August 2013

ความสุขและรอยยิ้ม Happiness & Smiles

facebook.com/cetuscondo


ความสุขและรอยยิ้ม

Happiness & Smiles ความสุขและรอยยิ้ม เราอยากจะเริ่มตนดวยคําวา “ขอบคุณ” สําหรับการตอบรับจากความสนใจในความคืบหนาการกอสราง ทุกสายที่โทรเขามาที่ Sales gallery ทุกสายที่โทรมาที่โตะทํางาน จดหมายที่ติดแสตมปมาจากตางประเทศ ขอความใน Email ขอความใน Facebook ทั้งคําชื่นชม และความนอยใจที่ไมไดรับหนังสือ พวกเราอานกันทุกขอความ ทุกชองทาง ดวยความสุขและความเขาใจของทีมงาน apus สําหรับเลมนี้ยังมีเนื้อหาที่อยากใหคุณไดรับทราบ และยิ้มไปกับความคืบหนาของโครงการ First and foremost, Apus Development Group would like to say “Thank You” for your response and interest to our previous Cetus construction progress newsletter. Calls to our Sales Gallery and desks, Air Mails sent from overseas, messages by Email and Facebook, all comments have been noted and passed to relevant departments for their perusal. This Newsletter contains latest updates with the progress of Cetus construction.


ทาทา สตีล เซ็นสัญญาซื้อขายเหล็ก 2,500 ตัน Tata Steel signing 2,500 tons steel sales contract

คุณทรงศักดิ์ ปยะวรรณรัตน, Mr. Songsak Piyawana

คุณทรงศักดิ์ ปยะวรรณรัตน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายการตลาดและการขาย บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและจําหนายเหล็กเสนกอสรางคุณภาพ ยี่หอ TATA TISCON เหล็กระดับโลก เปดเผยวาบริษัทฯ ได เซ็นสัญญาซื้อขายเหล็กเสนกอสราง 2,500 ตัน กับบริษัท เบลาจิโอ ดีเวลลอปเมนท จํากัด ในเครือ เอปส ดีเวลลอปเมนท กรุป การซื้อขายเหล็กเสนกอสราง TATA TISCON จํานวน 2,500 ตันนี้เพื่อใชกอสรางโครงการ CETUS Beachfront Pattaya หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี                                                                               

สัญญาซื้อขายเหล็กเสนกอสรางล็อตใหญนี้ แสดงถึงความรวมมือกันระหวาง ทาทา สตีล กับ เอปส กรุป ในการดําเนินการกอสราง CETUS Beachfront Pattaya ใหแลวเสร็จตาม แผนงานเป น หลั ก ประกั น การมี เ หล็ ก เส น ก อ สร า งใช อ ย า งต อ เนื่ อ งไม ว  า ในอนาคต มีความตองการเหล็กเสนกอสรางเพิ่มขึ้น จากโครงการกอสรางทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน มากขึ้นเพียงใด The sales contract for supply of this large quantity of steel rod shows the level of cooperation between Tata Steel and Apus Development Group for the construction of CETUS Beachfront Pattaya. This will guarantee the completion of the project according to plan with continuity to supply regardless of demand for steel rod from public and private sectors in Thailand.


คุณทรงศักดิ์ กลาวเสริมอีกวา ทาทา สตีล ประเทศไทย นัน้ มุงสรางความแตกตางคุณภาพสินคาผานนวัตกรรมของ บริษัทแมที่อินเดียมาผลิตเหล็กใหตรงตความตองการประโยชนใชสอย มุงพัฒนาบริการและผลิตภัณฑใหมเพื่อประหยัด ระยะเวลากอสรางและสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม เชน บริการตัดและดัด (Cut and Bend) และเหล็กตานแผนดินไหว Seismic Rebar เปนตน ทั้งนี้ปจจุบัน ประเทศไทยใชเหล็กกอสรางประมาณ 2-2.5 ลานตันตอป ทาทา สตีล มีสวนแบงตลาดประมาณ 25-30%                            ’                                                     

นายเฉลิมพล โขนแจม กรรมการผูจัดการ บริษัท เบลาจิโอ ดีเวลลอปเมนท จํากัด ในเครือ เอปส ดีเวลลอปเมนท กรุป เปดเผยวา การเซ็นสัญญาซื้อเหล็กเสนกอสรางจาก ทาทา สตีลฯ จํานวน 2,500 ตัน ครั้งนี้มีผลใหภาพลักษณ โครงการ CETUS Beachfront Pattaya ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัทไดเริ่มกอสรางฐานรากแลว เมื่อเดือนมีนาคมที่ผานมา หลังจากผานการ พิจารณาผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมลอม หรือ EIA Approved เมื่อปลายป 2555                                                                                


ต.พีระกฤช

ลงนามในสัญญากอสรางฐานราก และโครงสรางอาคาร

T.Peeragrich

signing a construction contract of building foundation and structure

คุณเฉลิมพล โขนแจม กรรมการผูจัดการ เอปส กรุป และ คุณพีระพัฒน ผุริจันทร กรรมการผูจัดการ บริษัท ต.พีระกฤช จํากัด (มหาชน) ไดรวมลงนามในสัญญากอสราง โครงการ ซีตัส บีชฟรอนท พัทยา ในสวนงาน ฐานรากและโครงสรางอาคาร สําหรับ บริษัท ต.พีระกฤช จํากัด นัน้ มีประสบการณในกอสรางโครงการตางๆ เปนงาน อาคารที่พักอาศัยขนาดสูงในโครงการ เชน ศุภาลัย City Home - รัชดาภิเษก ซอย 10, - สุขุมวิท 101/2 - ศรีนครินทร

ศุภาลัย พารค - เกษตร - รัชดา-ปนเกลา - รัตนาธิเบต-แคราย

ศุภาลัย พรีเมียร ราชเทวี SKY WALK LE LUK คอนโดมิเนียม NOBLE REFORM ABSTRACTS พหลโยธิน

                                                         

       

           


หลังจากที่ผานพนขั้นตอนของการวางระบบปองกันดินพัง (Sheet pile) ที่เสร็จสมบูรณแลว ทางโครงการก็ไมรอชา ที่จะเริ่มงานในสวนของระบบฐานราก โดยเริ่มจากการเตรียมเสาเข็มเพื่อรองรับการเชื่อมตอระหวางชั้นใตดินและชั้นที่ 1 พรอมกันนี้ยังไดทําการตรวจสอบความสมบูรณของเสาเข็มดวยวิธี Seismic Test เพื่อความปลอดภัยสูงสุดสําหรับ ผูอยูอาศัย โดยระบบงานฐานราก และงานโครงสรางอาคารชั้นใตดินจะเริ่มเทปูนในเร็วๆ นี้                                                                     


Del Mare Living Ocean Sensation

พรอมเขาชมหองตัวอยาง

Sales Gallery Open Now

facebook.com/DelMareCondo Call us

084 213 4777

Позвоните нам

082 542 4885

www.delmarepattaya.com


Cetus news Issue 04 August 2013  
Cetus news Issue 04 August 2013  
Advertisement